95442

Αριθμός τεύχους

4796

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ·
  Α!γι''-ΐτοι>
  ι'τησια /ιοαι Ί
  έΕάμ (νος 2
  "Αμιριχής
  κΐησία δολ. 15
  ίξοαιηνος » 8
  ,μή
  κατά φύλλον
  Αοηχ. 2
  ΦΕΒΡΟΥΑΡίΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  όλος: μινωταυρου
  νΠΕΥθΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ.ΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *7%
  Η ΑΥΡΙΑΝΗΙΥΝΟΑΟΣ
  ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  Είς την Άγκυραν συνέρ-
  χεται αυριον υπό την προ-
  εδρίαν τού "Ελληνος πρω-
  θυπουργοΰ ή έτησία διάσκε¬
  ψις των Κρατών τής Βαλκα-
  νικής Συνεννοήσεως. Ώς εί¬
  νε δέ ευνόητον καί φυσι¬
  κόν ή διάσκεψις αύτη προ-
  καλεΐ τό ενδιαφέρον όχι
  μόνον των Βαλκανικών άλ-
  λά καί βλων έν γένει των
  Κρατών τόσον τής Λύσεως
  δσον καί τής Έγγύς Άνα-
  τολής. Διότι αί ^αποφάσει;
  πού θά ληφθούν κατ' αύτην
  θά έπηρεάσουν ασφαλώς την
  κατάστασιν όχι μόνον έν τί»
  Χερσονήσω τοΰ Αϊμου άλλά
  καί είς την Ανατολικήν Με¬
  σόγειον καί θ' άακήσουν ση¬
  μαντικήν επίδρασιν είς την
  εξέλιξιν της.
  Ή Διάσκεψις των κρατών
  τής Βαλκανικής Συνεννοή¬
  σεως, συνέρχεται είς μίαν πε¬
  ρίοδον έξαιρετικώς κρίσιμον
  καί αποφασιστικήν. Είς μίαν
  περίοδον κατά την οποίαν
  οί κίνδυνοι τού πολέμου έ-
  παυξάνουν καί άναπηδοΰν ά-
  πό κάθε γωνίαν, άπό όλα τα
  σημεΐα τής γής. Κατ' ανάγ¬
  κην λοιπόν θ' άσχοληθή έχι
  μόνον μέ τα προβλήματα
  πού ένδιαφέρουν στενώς τα
  τέσσαρα σύμμαχα κράτη άλ¬
  λά καί μέ ολα τα ζητήματα
  πού άφοροΰν την Ευρώπην
  καί δημιουργοΰν τάς πιθανό-
  τητας κνί τάς αφορμάς ενός
  νέου πολέμου. Πολύ περισ¬
  σότερον μάλιστα, έφόσον με-
  τά τα Αύστρογερμανικά γε-
  γονότα, δημιουργεΐται νέα
  εντελώς κατάστασις άμεσώ-
  τατα ένδιαφέρουσα καί άπα-
  σχολοΰσα τα δύο έκ των συμ-
  μάχων κρατών, την Ρουμα¬
  νίαν καί την Γιουγκοσλαυΐ-
  αν. Άλλά κα'ι γενικώτερον
  τα εύρωπαϊκά πράγματα ώς
  διαμορφώνωνται μετά την
  νέαν στροφήν τής αγγλικη;
  πολιτικής κα'ι τάς συντελου-
  μένας διπλωματικάς ζυμώ-
  σεις, θ' άπασχολήσουν ασφα¬
  λώς τάς συζητήσεις των άντι-
  προσώπων τής διασκέψεως
  τής Άγκυρας. Ποϊοα ομως θά
  είναι αί άποφάσεις όέν δυ¬
  νάμεθα νά γνωρίζωμεν οΰτε
  καί είνε επιτετραμμένον νά
  έκταθώμεν επί τού σημείου
  αυτού. Τό μόνον πού δυνά
  μεθα μετά βεβαιότητος ν' ά
  ναμένωμεν είνε ότι οί άν-
  τιπρόσωποι των Βαλκανικών
  λαών θά έργασθούν διά την
  περιφρούρησιν τής είρήνης
  καϊ τής τάξεως είς τόν τομεα
  αυτόν πού άπετέλει άλλοτε
  την πυριτιδαποθήκην τής Εύ
  ρώπης, ήφαίστειον έν διαρκεϊ
  δράσει. Καί άκόμη ειμπο¬
  ρούμεν νά πιστεύωμεν ότι ή
  φιλία καί ή συνεργασία των
  τεσσάρων κρατών τής Βκλ-
  κανικής θά εξέλθη μετά την
  διάσκεψιν αυτήν περισσότε¬
  ρον ένισχυμένη περισσότε¬
  ρον στενή καί έγκάρδιος.
  Τούτο δέ μάς έγγυάται καί
  τό παρελθόν, καθ" ό αί σχέ-
  σεις των τεσσάρων κρατών
  έξειλίχθησαν κατά τρόπον ά
  πολύτως ικανοποιητικόν καί
  τό παρόν μέ την είλικρινή
  συνεργασίαν των, άλλά καί
  τ© μέλλον μέ τούς κινδύνους
  τής πολεμικής άναφλέξεως.
  Τα τέσσαρα Κράτη, διακα-
  νονίσαντα όλας τάς μεταξύ
  των υφισταμένας παλαιότε-
  ρον διαφοράς, κατώρθωσαν
  είς τό διάστημα των πέντε έ-
  τών πού παρήλθον άπό τής
  συνάψεως τοΰ Συμφώνου φι-
  λίας καί συνεργασίας των,
  νά φθάσουν είς πλήρη αμοι¬
  βαίαν κατανόησιν, νά κα
  ταστήσουν στενωτάτην την
  συνεργασίαν των επί τοΰ πο-
  λιτικοΰ έπιπέδου, νά έμφα-
  νίσουν κοινήν πολιτικήν είς
  Την Κ. Τ. Ε. καί τάς διεθνεΐς
  συνδιασκέψεις καί νά φέρουν
  είς στενωτάτην ψυχικήν ε¬
  παφήν τούς λαούς των. Επί
  πλέον δέ ενεφάνισαν είς τόν
  διεθνή στίβον μίαν ΰπολογί-
  σιμον δύναμιν πενήντα πε-
  ρίπου έκατομμυρίων πληθυ-
  σμοϋ, μέ κοινόν ίδεώδες την
  διαφύλαξιν τήςείρήνης, άλλά
  καί Ικανήν νά προασπίση
  τό ίδεώδες αύτό καί νά ερ¬
  γασθή διά την ασφάλειαν,
  την ελευθερίαν καί την δι¬
  αφύλαξιν τής αξιοπρεπείας
  των λαών της. Καί ήδη ή
  Βαλκανική Συνεννόησις προ¬
  χώρει καί είς την είλικρινη
  καί πλήρη συνεργασίαν καί
  επί τ<-ΰ οικονομικόν πεδίου. Καί είς διάστημα ολίγων έτών, τα τέσσαρα Κράτη, βα¬ δίζοντα τόν δρόμον τής εί¬ ρήνης» είναι είς θέσιν νά διακηρύσσουν σήμερον|ότι τα Βαλκάνια είναι μόνον διά τούς Βαλκανίους. Βεβαία, δέν εννοούμεν ότι κίνδυνος διαταράξεως της γαλήνης των Βαλκανί- ων δέν υφίσταται ουδείς. Διότι γνωρίζομεν ότι ή δύ¬ ναμις καί ή όρμητικότης τής θυέλλης ενός νέου παγκο¬ σμίου πολέμου θά είνε] πολύ ύπερτέρα τής άντιστάσεως των τεσσάρων Κρατών ήνω- μένων. Καί διότι δέν λησμο νοΰμβν ότι τα Βαλκάνια καί τα στενά των Δαρδανελλί- ων καί τού Βοσπόρου άποτε- λοΰν τό σημείον επί τοϋ όποίου διασταυροΰνται τό¬ σαι βλέψεις καί τόσα άντί- θετα ίμπεριαλιστικά ρεύμα- τα. Δυνάμεθα ομως νά ελ¬ πίζωμεν βασίμως ότι ή στε- νωτερα συνεργασία τής Ελ¬ λάδος, τής Τουρκίας, τής Ρουμανίας καί τής Γιουγκο¬ σλαυία;:, θ' αποτελέση φραγ- μόν άρκετά Ισχυρόν καί ύ- πολογίσιμον διά τα ρεϋμα- τα αύτά. Δι' αύτό καί οί Βαλκανι- κοί λαοί παρακολουθοΰν μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν την συντελουμένην είς τάς μετα ξύ των σχέσεις πρόοδον. Καί δι' αύτό εΰχονται -όπως ή συ νερχομένη αύριον είς την τουρκικήν πρωτεύουσαν συν- διάσκεψις, συμβάλη εις την ετι μεγαλυτέραν σύσφιγξιν των μεταξύ των δεσμών, είς την στενωτέραν πολιτικήν καί οικονομικήν συνεργασί¬ αν των καί εί; την περιφροΰ ρηοιν τής είρήνης καί τής ή- συχίας των. Πεταχτά σημειώματο ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ Άπρέπεια, θά ποΰν οί μή μουαπτικοί κι' οί εύαΐσθητοι, τέτοια μερά, πού πρέπει να ναι άφιερωμένη στή ζωή, στό γλέντι, στό τρελλό ξεφάντωμα τής χαράς καί στή μέθη τοΰ χοροϋ, ν' άσχοληθή μέ τό θάνατο ή παροθσα στήλη. Κι' δμως άπρέπεια θάταν τό άν τίθετο.Τό νά μή μιλήσωμε γιά τό θάνατο καί την εύθανασία δπως ενεφανίσθησαν χθές καί γιά τό ΘΟμα καί τόν ήρωά των μαζί, πού πήραν στήν άγκά- λη τους καί πού έκέρνα σ' δλους έμάς την ήδονή τής ζωής. Πρόκειται γιά τό θάνα¬ το τού βιολιστοΰ Μπαζίλ Ντάν. Τόν ξέρατε πισιεΰω δ- λοι σας. Δυό χρόνια τώρα, κάθε τέτοιαν έποχή, μάς έ'φθα- νε μέ την τσιγγάνικην όρχή- στρα τού. ΤΗταν τό χελιδό- νι πού μδς έ'φερνε την άνοιξι τής ζωής. Μέ τούς τσιγγάνικους πα- θητικούς σκοπούς τού, άναβε ντέρτια καί μεράκια στίς καρ- διές. Μέ τό γλυκόλολο βιολί τού έκανε νά θοριεύΓ) ό ίρωτας νά ξυπνοΰν ποληοϊ πόθοι κσί στοχασμοί καί νά φουντώνουν πάθη πού έφαινονταν σβυτ-μέ- να πρό πολλοΰ γιά πάντσ. Πότε μέ τούς μαγευτικοϋς, ή ρεμους, άπαλοΰς ήχους τής μουσικής τουεκανε νάλικνίζων ται σάν κόματα τιΰ Δούναβι— ποΰ ήταν ή π-πρίδα τού—τα ζεύγη στήν πίστα τοΰ χορυθ, παραδομένα στή γοητεία ενός βιενέζικου βάλς. Καί πότε μ' άγριους φουρτουνιασμένους κυματισμούς πυύ οί νόιες τού έξεχιόνονταν χείμαρροο, σ' έ'να σαταν ικό χορό — ςέ- σπασμα της ούγγρικής ψοχής τού— μετέδιδε τό πάθος τού κι' έσκόρπιζε τή θύελλα τοϋ γλεντιοΰ, τοΰ μεθυσιοϋ, τοϋ ξεφρενιάσματος κα'ι τοϋ αί- σθησιακοθ παραληρηματος. ΤΗταν δύο χρόνια τώρα δ μαέστρος πού έρρύθμιζε τή ζωή, τό γλέντι, τα αίσθήματα μιάς πόλεως. Μπορεΐ μέσ' στήν ψυχή τού νά φοόσκωνε ή πιό άγρια φουρτοθνα τής συμ¬ φοράς. Μπορεΐ νόταν στήν άρρωστη καρδιά τού ή λύπη θρονιασμένη. Αύτό κανείς δέν τόξερε. Γιατί ποτέ δέν άφησε νά φανή έ'να τέτοιο πρδγμα. Αυτή είνε σλλωστε ή μοΐρα των καλλιτέχνην καί των πνευματικών άνθρώπων πού έχουν ριχτή στή βιοπάλη Νά δίδουν καί τό τελευταϊο ά- πόθεμα τής δυνάμεως καί τής ζωής των γιά νά κάνουν εύ- χάριστη τή ζωή των άλλων. Νά κάνουν καί την θλΐψί των γλυκό κρασί νά τό προσφέ- ρουν είς τούς άλλους κσί νά τούς κερνοΰν γιά νά προκα- λοϋν τή μέθη τής ήδονής καί νά τούς έξαοφα?νΐζουν την εύ ζωΐα. Καί δέν ζητοθν μεγά- |»λα άνταλλάγματσ: Ότι τούς είνε άρκετό νά ζοΰν μονάχσ. Καί επί πλέον λίγα λουλούδιο', λίγα χειρο κροτήματα, ε'να έπιφώνημα έ πιδοκιμασίας, δυό λόγια κο- λακευτικά. Νά τδνειρο τής ζωής των ή ήδονή των, ή ί κανοποίησίς των Κι' ύστάτη έπιθυμία: ΝάρθΓ) γοργόφτερος, ώραΐος ό θάνατος την ώρσ πού θάχουν κεράση στούς άλ¬ λους τίς ήδονές τής ζωής καί θάχουν γνωρίσει είς άντάλ- λαγμα ενα μικρά ή μεγάλο θρίαμβο καί θάχουν άκούσει λίγα χειροκροτήματα κι' έ- πευφημίες. Αύτό άναμφισβή- τητα συνέβηκε στόν Μπαζίλ Ντάν. Ευρήκε την εύθανασία. Ξενύχτης, άφοΰ έχόρτασε τή χαρά καί τό κέφι, σ' £να ό- λόκληρο κόσμο ποΰ δλο τού φώναζε: άβάντι μαέστρο, δλο, δλο! καί τόν έπευφημοΰσε, έ¬ φθασε είς τό σπίτι τού καί έ- πεσε νά κοιμηθή ένώ στ' αύ- τιά τού έβούίζαν άκόμη τα χειροκροτήματα καί στήν ψυ χή τού δέν εΐχε σβύσει άκόμη τό αϊσθημα τής άγαλλιάσεως πού τουφερναν οί έπευφημίες. Κι' ένωέπερίμενε την ώρα πού άπ' την κροκάτη γάζα τής αύ- γής πέφτουν ώσάν άναλυτό άσήμι οί στάλες τής δρόσου καΐ σκάζουν τα μπουμπούκια, νάρθΓ) ό ϋπνος ν' άναΐταύ- ση τα κουρασμένα μέλη τού, τόν επεσκέφθη ό θάνατος καί τουφερε την αιωνίαν άνάπαυ- σι. ΤΗταν τόσον ώραΐος αύ¬ τάς ό θάνατος δσον ώραία ήταν κι' ή ζωή λίγες μόλις στιγμές προτήτερα. "Εχετε μή- πως άντίρρησι δτι αύτη είνε ή πραγματική εύθανασία, Μ.— 0Π8Σ_ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ Άπό την Αμερικήν μάς ήλθε τελευταίως μία £ν5ιαφερουσα εί¬ δησις : Τό άεροπλάνον μετά την κατάκτησιν των συγκ^ινωνιών, έ- πενέϊη καί στό νοιχοκυριό: Καί μ£σα είς τα σπίτια οί Ινοικοι θά κυκλοφιρ33ν .. έπιβαίνοντες ειδι- κών άεροπλάνων. ΐά άεριπλανά- κια αύτά, θά εΐνα: ιδίως «Ινα κι' ΪΊ7.ι> διά τάς οίκ^δεσποίνας πού
  θέλουν νά τα προφθάσουν δλα.
  —Τάς οΐ-Λοδεσποίνχς δμως των
  ούρανοξυστών, παρετήρησεν δια-
  ώτιστικώς ό παρατοχών «Άμε
  ρικάνος».
  Άλλά γιατί δχι καί των συνή-
  Οων πολυκατοικιών ή απλώς κα·
  -οικιών; "Αν υποθέσωμεν δτι καί
  είς την χώραν μας έφαριιόζονται
  α τα δενΌμένα τοϋ οΐν.ιακοΰ ή-
  λεκτρισμοΰ, άν έπιτρέπεται ό 6·
  ρισμός, τό άερ"οπλανάκι είνε ή ά·
  παραίτητο; συμπλήρωσις. Αί νο:-
  κοκυρχί τοΰ παλαιοθ καλοΰ και-
  ροΰ πού ήσαν πρό παντός ...χέρια
  κα'ι πόδια, ήρχισαν νά εκλείπουν
  μεταπολεμικώς. Άλλά καί ανεξαρ¬
  τήτως αύτοι), τό μοντέρνο σπίτι
  είνε μία ^ρψ^} συντομίχς, ταχύ¬
  τητος, χρονομετρικής ακριβείας
  καί διακανονισμοΰ τοθ άδιαχωρή-
  του Τα άεροπλάνον θά κατορθώνη
  νομίζω νά έξυπηρετή καί τό τε¬
  λευταίον τουτο, καθ' ή'ν στιγμήν
  ή οϊκοδέσποινα θά έκυκλοφόρει
  είς τό άπαρτμάν, τοΰ όποίου τα
  ολίγα μέτρα θά κατελάμβανον ό
  σύζυγος καί τα παιδία.
  —Ιδού λοιπόν δτι καί οί έξωφρε
  νισμοί τοΰ Μαρινέττι καταντα νά
  αποκτοΰν μίαν αναμφισβήτητον
  σ/οπιμότητα.
  Αύτό θά ώμολόγει ό μή φού·
  τουριστής. Καί θά ειχε δίκαιον
  απόλυτον. Ή κοινωνική πραγμα¬
  τικότης γίνεται σιγά—σιγά μηχα-
  νή. Τα ραδιόφωνον, τα δργανα τη
  λεοράσεως, ή ήλεκτρική κουζίνα
  καί γενικώτερον δλαι αί πρόοδοι
  τής δι' ηλεκτρισμόν ^νήσεως καί
  ζωής, συμβαδίζουν μέ τάς γενι¬
  κάς διαμορφώσεις τοΰ πνεύματος
  τής έποχής. Τό άεροπλανάκι 2ρ·
  χεται ώς Ινα έπ:χείρ·/}μα υπέρ 8-
  λων αύιών μία βεβαίωσις, ότι τό
  ομον κατέχει σήμερον την άνάγ
  κην νά δ'.ακριθη άπό τό σύνολον.
  Άλλά νά διακριθή ώς... εύκολία
  ζωήί, ή συνάρτημα υποβοηθοΰν
  καί αύτό έν τω κύκλω τού την
  μηχανήν τοθ συνόλου. Άπό την
  αντίληψιν αυτήν επήγασεν ή «Μέλ
  λουσα ζωή» πού είδαμεν είς τόν
  κινηματογράφον άλλά καί πού θά
  τήνζήσουν πιθανώτατα αυριον οί
  μεταγενέστεροι.
  Ό πολιτισμός τοΰ μέλλοντος εί¬
  νε άπλοΰν ζήτημα έπιστημονικών
  τέλειοποιήσίων. Άπό αύτάς θά
  πηγάση ΐσως καί ή τελική κοσμο-
  θεωρία. Άλλά, θά έρωτήσουν οί
  πολλοί, πρός δφελος ή πρός όπι-
  σθοορόμησιν τής ανθρωπότητος;
  Φαντάζομαι δτι, άν κρίνωμεν τα
  πράγματα άπά την σημερινήν ά-
  βε,^αιότητα καί σύγχυσιν, ό σκε-
  πτικισμάς καί έδώ έρχεται ώς
  φυσικόν έπακολούθημα.
  * *
  Ώστόδο τό άεροπλανάκ: των
  Άμερικανίδων εχει μέ τό μέρος
  τού τό θέλγητρον των εφημέρων
  αισθγ^ματισμών καί των άκινδύνων
  συγκινήσεων. Ή συζυγική ευτυ¬
  χία θά πετα ϊσως μέχρις... όρο-
  φής ή θά λαμβάνη μίαν ιδέαν
  «τοΰ ΰψους των ενατενίσεων» 5-
  ταν δέν θά έχη τα μέσα νά τα
  ξιδεύση μέ άεροπλάνον ή καί ό¬
  λως διόλου τα μέσα τής γενικω
  τέρας ύλικής άνέσεως,. Ηά χρησι-
  μεύη ετσι τό άεροπλάνον καί διά
  μερικάς παραισθήσεις τής ζωής,
  τάς οποίας φεΰ δέν κατορθώνουν
  νά προσεγγίσουν πρός την ανθρω¬
  πίνην πραγματικάτητα αί επιστη¬
  μονικαί τελειοποιήσεις. Καί κατά
  τρόπον, ϊσως έξαιρετικά άποτε-
  λεσματικόν...
  Α£ΜΟΔΛΙΟ£
  Η
  ΚΑΙ Η Ε
  Τό Κεντρικόν της Άγρο-
  τικής Τραπέζης τής Ελλάδος
  απηύθυνε τάς ημέρας αύτάς
  έγγραφον πρός τό Γεωργικόν
  Επιμελητηρίω τοΰ νομοΰ
  μας, διά τοΰ όποίου ζητεί
  νά τής υποβληθή λεπτομε¬
  ρώς έκθεσις επί τής ύγιεινής
  καταστάσεως τής ύπαίθρου
  μας κα'ι επί τής παρεχομένης
  σήμερον ίατρική; καί φαρμα-
  κευτικής περιθάλψεως. Τό Γε
  ωργικόν δέ Έηιμελητήριον
  έν συνεννοήσει καί μετά
  τοΰ ύγειονομικοΰ κέντρου έ¬
  σπευσε καί διεβίβασε τάς ζη-
  τηθείσας πληροφορίας. Καί
  επί τή εύκαιρία διεπιστώθη
  καί πάλιν ότι ή ύγιεινή κα¬
  τάστασις δέν είνε διόλου κα-
  λή είς τόν τόπον μας, καί
  ότι κατά μέσον όρον εκάστη
  άγροτική οίκογένεια χρειά-
  ζεται κατ' ετος τουλάχιστον
  1300—1500 δρχ. δι' Ιατρικήν
  καί φαρμκκευτικήν περίθαλ¬
  ψιν. Όμολογεΐται ομως ότι
  εάν υπήρχον κοινοτικαί ια-
  τροί, η εάν υφίσταντο ύγειο-
  νομικοί συνεταιρισμοί τα ία-
  τρικά καί φαρμακευτικά έ-
  ξοδα των άγροτών θά ήσαν
  ασυγκρίτως ολιγώτερα.
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Σ ΤΗΣ ΥΟΛΙΟΡΟΥ
  Αύτό δέ ακριβώς, φαίνεται
  ότι έπιδιώκει ή Άγροτική
  Τραπέζα. Ύπάρχουν αάλιστα
  άνεπίσημοι πληροφορίαι ότι
  πρόκειται νά προβή είς τόν
  διορισμόν είδικών ιατρών είς
  την ύπαιθρον καί είς την πά
  ροχήν Ιατρικής καί φαρμα-
  κευτικής περιθάλψεως είς
  τούς αγρότας. "Ισως μάλιστα
  ν' αναλάβη καί την πρωτο¬
  βουλίαν ιδρύσεως ύγειονομι-
  κών συνεταιρισμόν είς τα
  διάφορα άγροτικά διαμερί-
  σματα όπου ή νοσηρότης εί¬
  νε μεγάλη, όπως είς την
  Μεσσαράν. Θά είνε δέ ομο
  λογουμένως εύχής έργον νά
  γίνη τουτο. Μέ την πρωτο¬
  βουλίαν καί την ενίσχυσιν
  τής Άγροτραπέζης θά ήτο
  δυνατόν όχι μόνον συνεται¬
  ρισμοί ύγειονομικοί νά λει-
  τουργήοβυν καί ίατροί νά
  διορισθοΰν καί φάρμακα νά
  παρέχωνται εύθηνά είς τούς
  αγρότας, άλλά καί νοσοκο-
  μεΐα νά ίδρυθοΰν είς την ύ¬
  παιθρον, όπου δέν ύπάρχουν
  δυστυχώς. Ημείς έθίξαμεν τό
  ζήτημα καί άλλοτε. Οί άρ-
  μόδιοι ελπίζομεν ότι θά τό
  μελετήσουν σοβαρώς.
  ί καί την γνώσιν τής έθνικής
  ίστορίας μας, είς δλας της
  τάς λεπτομερείας.
  Πολύ ορθώς.
  Τό ύφυπουργεΐον τής Ά-
  γορανομίας εξέδωκεν έγκύ-ί
  κλιον δι' ής ύΐτενθυμΐζει δτι
  δυνάμει είδικοΰ νόμου άπα-
  γορεύεται ή πρόσμιξις έλαι-
  ολάδου μετά σπορελαίου
  καΐ ή πώλησις τού είς την
  κατανάλωσιν. "Επραξε δέ πό
  λύ ορθώς νά προβή είς την
  ϋπενθύμισιν αυτήν. Εφέτος
  ή παραγωγή έλαιολάδου είνε
  εύτυχώς έξαιρετικώς πλουσία.
  Είνε δίκαιον έπομένως νά
  προστατευθί) τόσον ή παρα
  γωγή δσον καί ή κατανά¬
  λωσις καί ν* αποφευχθή ή
  νοθεία. Καί είς την πόλιν
  μας μέν δέν παρετηρήθη τοι
  αύτη νοθεία ουτε καί ϋπήρ-
  χε κίνδυνος τοιούτος. Είς
  άλλας πόλεις δμως φαίνεται
  δτι εξεδηλώθη τοιαύτη διά¬
  θεσις. Δικαίως λοιπόν λαμ-
  βάνει τα μέτρα τού τό υφυ-
  πουργεΐον τής Άγορανομίας
  καί άπειλεΐ μέ αυστηράν
  τιμωρίαν έκείνους πού θά
  νοθεύουν τό έ'λαιον.
  Τα ίστορικά έγγραφα.
  Ή απαγόρευσις τής πω¬
  λήσεως καί έξαγωγής είς ξέ
  νας χώρας εγγράφων σχετι-
  ζομένων μέ την ιστορίαν τοθ
  εθνους μαςήτο όμολογουμένως
  έπιβεβλημένη. Καί πολύ ορ¬
  θώς ή Κυβέρνησις έλαβε
  σχετικήν απόφασιν ύπ' αυ¬
  τών. Τα ίστορικά έγγραφα,
  άποτελοϋν εθνικόν κεφάλαιον
  πολύτιμον, πού πρέπει νά
  διαφυλαχθή είς ^τήν χώραν.
  Θά ήτο δέ εύχής έργον εάν
  άνελαμβάνετο μεγαλυτέρα
  κα'ι περισσότερον συστημα-
  τοποιημένη προσπαθεία διά
  την συλλογήν δλων αυτών
  των εγγράφων πού ύπάρ¬
  χουν τήδε κακεΐσε κατεσπαρ
  μενά καί την ταξινόμησίν των
  είς τα ίστορικά άρχεΐα είτε
  των έπαρχιών είτε τής πρω
  τευοΰσης Ή συγκέντρωσις
  καί ή μελέτη των, θά διηυ-
  κόλυνεν είς την συγγραφήν
  Αί οδοί Ρεθύμνης.
  Ώς είνε γνωστόν, τό όδι-
  κόν δίκτυον τοθ νομοΰ Ρεθύ¬
  μνης, παρά τάς καταβληθεί¬
  σας εσχάτως προσπαθείας,
  δέν συνεπληρώθη εισέτι. Πλεΐ¬
  στοι δρόμοι μένουν ήμιτελεΐς
  μεγάλα δέ δσον καί πλούσια
  διαμερίσματα ιδία των έπαρ-
  χιών Άμαρίου καί Άγίου Βα-
  σιλείου στεροΰνται εισέτι παν-
  τελώς αμαξιτής συγκοινωνΐας.
  Ύπάρχει έν τούτοις ή ελπίς
  δτι κατά την αρχομένην μετ'
  ολίγον νέαν οικονομικήν χρή¬
  σιν, θά δοθούν έπαρκεΐς πι-
  στώσεις διά την προώθησιν
  των όδικών έργων τοϋ γείτο¬
  νος νομοΰ. Κυρίως πιστεύεται
  δτι θά χορηγηθοΰν πιστώσεις
  διά την προώθησιν τής όδοθ
  Μελάμπων μέχρις Άγίας Γα-
  λήνης καί Κοκκίνου Πύργου
  καί τής όδοϋ Άμαρίου, ώστε
  νά ένωθή τό Ρέθυμνον μέ την
  Μεσσαράν. Πρόκειται περί ό¬
  δικών έργων πού θά έξυπ,ηρε-
  τήσουν ολόκληρον την Κρήτην
  γενικώτερον καί των οποίων
  την κατασκευήν, ή κυβέρνησις
  περιλομβάνει είς τό πρόγραμ-
  μά της.
  Ουδέν καλόν...
  Είς την Μεσσαράν, καθώς
  μάς πληροψοροθν, τα σπαρτά
  λόγω των συνεχών βροχών
  καί τής μεγάλης ύγρασίας, άρ-
  χίζουν νά σαπίζουν καί νά
  καταστρέφωνται. Επί πλέον
  αί βροχαί παρημπόδισαν καί
  την συλλογήν μεγάλου μέρους
  έλαιοκάρπου ποΰ πίπτει ήδη
  καί χάνεται. Έτσι αί άφθο-
  νοι βροχαί πού τάς έφανταζό-
  μεθα δλοι ώς εύλογίαν θεοθ,
  άποδεικνύονται έπιζήμιοι διά
  τα δημητριακά τής Μεσσαράς.
  Ουδέν καλόν λοιπόν, άμιγές
  κακοΰ. "Ας ελπίσωμεν δμως
  δτι αί βροχαί θά διακοποΰν
  καί δτι θά εύδοκιμήσουν του¬
  λάχιστον αί δψιμοι καλλιέρ¬
  γειαν σισάμι, μποστανικά, κη-
  πουρικά κ.λπ. καί δτι θά είνε
  καί τό επόμενον έτος πλου¬
  σία ή έσοδεία τοΰ ελαίου ώ¬
  στε ν' άναπληρωθτί ή ζημία
  των δημητριακών.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι

  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε-
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη)
  — Σήμερον δύο παραστάσεις, άπο
  γευαατινή ώρα 7 μ. μ. μέ την επι
  τυχίαν τοΰ θιάσου «Ύπουργός κα'ι
  Προεδρίνα», (γενική είσοδος δρ.
  15) καί εσπερινή μέ την πολύκρο-
  τον έτΐιθεώρησιν «Τορπίλλα>.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον μέγας χο-
  ρός μετηαφιεσμένων και μή, άπο·
  γευματινή καί εσπερινή μέχρι
  πρωΐας.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ* Θαλ«μιιγ4ν_ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλβφ. 5-11
  ■■■■■■■■Μ
  ■ ■■■■■■■■■■εί
  !■■■■■■■■■■■
  ί
  Άπό 1 Μαρτίου
  έπαναλαμβάνει
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ·
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί
  καλυτέρα».
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός Άγίου Μπνά.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μΐλ ΤΡΑΓΝΚΗ
  ΟΑΣΙΙΙΙΣΣΑ =
  319ον
  Την &ρα πού ό Λουδοβΐ-
  κος 16ος άντιμετώπιζε, καρ-
  τερικός καί άνίσχυρος, τόν έ-
  ξημμένον δχλο μέσα σέ μίαν
  αϊθουσα τού παλατιοΰ, ή Μα
  ρία—Άντουανέττα, κλεισμένη
  μέσα στό δωμάτιο τοϋ Δελφί-
  νου μέ δυό γυναΐκες τής αύ-
  λής καί Εναν άξιωματικό, έ-
  τρεμε γιά τή ζωή τοΰ άνδρας
  της. "Επέμενε νά την άφήσουν
  νά πάη κοντά τού. Οί άλλοι
  άπαντοΰσαν πώς ό κίνδυνος
  ή*ταν πολύ μεγάλος.
  —Τί έχω νά φοβηθώ; διε-
  μαρτύρετο έκείνη. Τό πολύ—
  πολύ νά σκοτωθώ!... Άφήστέ
  με νά πάω κοντά στό βασι-
  ληα, τό καθήκον μου μέ κα-
  λεΐ...
  Δέν έπρόφθασε νά τελειώ¬
  ση κ' Ινα στίφος έπαναστατών
  είσώρμησε στά διαμερΐσματα
  τής βασιλΐσσης, σπάζοντας
  πόρτες καί επιπλα στό πέρα-
  σμά τού. 'Η φρικτή σκηνή τής
  5ης ΌκτωβρΙου στΐς Βερσαλ-
  λίες επρόκειτο, θαρρεΐς, νά ε¬
  παναληφθή. Άλλά έπειδή ή
  βασίλισσα εκινδύνευε περισ-
  σότερο άπό τόν βασιληα, οί
  αξιωματικόν έσπευσαν νά κα·
  λέσουν μία μικρή δύναμι στρα
  τιωτών, οί όποΐοι ωδήγησαν
  έσπευμένως τή Μαρία—Άν¬
  τουανέττα καί τα δυό παιδία
  της στήν αϊθουσα τοϋ συμβου
  λΐοο. Γιά νά τούς προφυλά-
  ξουν τουλάχιστον άπό άσφα-
  λή κακοποΐησιν, τούς εβαλαν
  σέ μιά γωνιά κ' ετοποθέτη¬
  σαν μπροστά των τό μεγάλο
  τραπέζι γύρω άπό τό οποίον
  συνεδρίαζε συνήθως τό ύπουρ-
  γικό συμβούλιο. 'ΕκεΙνη τή
  στιγμή έμπήκαν, σάν σίφου-
  νας, άνδρες καί γυναΐκες.
  Δέν μποροθσαν νά φθάσουν
  μέ τα χέρια τους τή Μσρία—
  Άντουανέττα, έπλησίασαν δ-
  μως άρκετά, ωστε νά μποροΰν
  νά έξετάσουν τό «τέρας» προ-
  κλητικά, έπροχώρησαν άρκε¬
  τά κοντά ώστε νά άκοΰτ] έκεί-
  νη καθαρά τίς φοβέρες των
  καί τίς βρισιές των. Ή βασί¬
  λισσα άτένιζε, μέ τό κεφάλι
  ψηλά, τα πελιδνά έκεΐνα στό-
  ματα, τα άναμμένα πρόσω-
  πα, τίς τεντωμένες γροθιές—
  μίαν εξαλλη ανθρωπίνη μδζα
  άπό την όποιαν μόνο μερικές
  σανίδες έχώριζαν αυτήν καί
  τα παιδία της. «Ή βασίλισσα
  είνε όρθή—περιγράφουν οί ά-
  δελφοί Γκονκοΰρ. Ή μικρή
  πριγκήπισσα είνε δεξιά της,
  στριμωγμένη επάνω της. Ό
  Δελφΐνος, άνοΐγοντας τα με-
  γάλα τού μάτια, δπως τα παι
  διά είνε άριστερά της.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μικρές μεταλλαγές
  ποθ συντελοθν είς την κομψότητά σας.
  μιάς καρδίας
  ΕΜΪΑΒΕΤ = =
  1 ΙΙΙΙΙΙΙ ΤΙ1 ΙΙΜ
  Αί ημέραι των Απόκρεω επι-1
  βάλλουν νά είνε πλούσιο τό βε·
  στιάριο των κυρίων αί οποίαι θέ-
  λουν ν' άντιποκρίνωνται είς δ-
  λας τάς κοινωνικάς ΰποχρεώσεις
  ποΰ άπαιτοΰν διαρκώς άνανεου
  μένας έμφανίσεις. Ξεύρετε λοι-
  πόν, κυρίες νά έξοικονομήτε την
  κατάστασι δταν τό βεστιάριόν
  σας είνε πτωχόν καί δταν αί πε
  ριστάσεις σας τό έπιβάλλουν, νά
  άνανεώνετε δ,τι έ'χετε φορέση
  έπ' αρκετόν; Πρόβλημα ποϋ γί¬
  νεται παιγνίδι, γιατί αί ιδέαι των
  τροποποιήσεων εγείρονται κατά
  δωδεκάδας.
  Ράψετε π. χ. επάνω είς τό σου¬
  ώτερ ή είς τό μάλλινό σας φό·
  ρεμα πολύ μικρά ιιπουκέτα καί
  ζίγ-ζάγ καμωμένα άπό πολύχρω
  μες παγιέττες. θά £χετε τό ϋ·
  φός δτι κατελήφθητε άπό βρο·
  χή λαμπερών σταγόνων νεροΰ
  πεσμένων άπό ε'να εϋθυμο οΰρά-
  νιο τόξο
  Σκέπτεσθε δτι τό σουώτερ αύ-
  τό είνε ολίγο μελαγχολικό (ση·
  ιιεΐο δτι δχετε διάθεσι γιά εύθο-
  μία). Άπαιτεϊται ελαχίστη μόλις
  ποσότης μαλλιών σέ ζωηρά διά-
  φορα χρώματα γιά νά κάμετε
  μερικές γραμμές είς τό έμπρο¬
  σθεν καί τά μανίκια μέ πουάν—
  ντέ—σενέτ.
  Άγοράσετε ολίγο χρυσό γαλό-
  νι καί ράψετέ το επί τοθ φορέ-
  ματός σας. θά μεταβληθή τελεί¬
  ως. Γίνεται άρκετά άμπιγιέ καί
  δι' έπίσημο άκόμη γεΰμα. "Οταν
  θά βαρεθήτε τά γαλόνια θά είνε
  εύκολώτατο νά τα άφαιρέσετε.
  Τό κορσάζ τής βραδυνής τού-
  αλέττας σας, φαίνεται πολΰ άιλό.
  Τακτοποιήσετε έπ' αύτοΰ, μόνη
  σας, μέ χάρι μία γιρλάντα άπό
  πολΰχρωμα λουλούδια .
  Σας μένουν μικρά τεαάχια 6-
  φασμάτων, μαλλίνων ή μεταξω
  των, δέν £χει σημασία. θά κά
  μετε μία πθλύχρωμη έσάρπα, φο-
  δραρισμένη μέ μονόχρωμο ϋφα-
  σμα. θά ανανεώθη τό ταγιέρ ή
  τό έπανωφόρι σας.
  Φαντασια ! Φαντασία ' Φιόγκοι
  άΐτό γκρό —γκραίν σέ διάφορα
  χρώματα κλείουν περίφημα μία
  ζακέττα. Είνε πολύ άπλό, άλ¬
  λά, δπως τό αύγό τού Χρ. Κο-
  λόμβου, έ'πρεπε νά τό σκεφθήτε.
  Περάσετε άπό μία κλωστή πορ·
  σελανένιες πέρλες δπως έκάνετε
  δταν είσθε μικρά κορίτσι. θά γαο-
  νίρετε μ' αύτές μία μπλοΰζα
  ή ενα μάλλινο σουώτερ τοποθε-
  τώντάς της, γύρω άπό τό άνοιγ-
  μα τού λαιμοθ, τούς ώμους, καί
  τίς τσέπες. Γιατί δχι δλες ή ί-
  δέες είναι καλές δταν είναι έ-
  φαρμόσιμες'.
  Μέ τα μικρά περισσεύματα των
  μαλλιών πού σδς μένουν (καί μέ¬
  νουν πάντοτε τόσο πολλά) κά¬
  μετε μικρές φουντίτσες τίς οποί¬
  ες θά διασκορπίσετε σ&ν μπρε-
  λόκ είς τό έ'μπροσθεν τής μάλ-
  λινης μπλοΰζας σας. θά είνε μία
  πολύ πρωτότυπη γαρνιτοθρα...
  ή Ντιστεγκέ
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά την Β.' έκδοσιν ήρχι¬
  σαν εγγραφαί συνδρομητήν
  είς τό Πρακτορείον.
  ("Εκ τοϋ Πρακτορείου)
  ■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■Β
  Έπιατημονικ
  κ α ι άντιοηππκή,
  ι.ε εξαίρετον κα8α·
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  «ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ, Έμμαν.
  Δαμιανάκην. ΕΤνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. Έχει έξαιρετικάς τιμάς.
  ΚουζΙνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τοθ έστιατορΐου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό προτιμουν δλοι οί Κρήτες.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε1*"111""1"1111"1"
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  Ό τοΝβς Οπολβγίζεται «πό της έπβμένπς τής κατα-
  8έσϊ«5· "Απασαι αί κχταθέσβις βϊνατ έξ βλοκλπρου ηγ-
  γυημβναι »ιτβ τοθ Κράτβυς καί «κηλλαγμβναι τϊλών χαρ-
  τββήμου.
  Ε3ΥΠΗΡΕΤΗ212 ΤΑΧΙΣΤΗ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
  Ρ Η
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάατα επι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοϋνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζσχαρία Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίοικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ΙΓ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΥΟ
  ■ ■■■ι
  'Υτΐοκαταστήματα κσΐ ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις ,πχσης] φύαϊως τραΛίζιτικής εργασίας ύπβ
  συμφερβντας
  'Η £ωη τής
  ΙΟόον «ΰτοκρκτείρα;.
  Καί ή δυσμένεια ενός υψηλοθ
  κυρίου άντιπροσωπεύει τόσον με¬
  γάλον κίνδυνον είς την σταδιοδρο-
  μίαν καί τό μέλλον ενός φιλοδό-!
  ξου διπλωματικοΰ υπαλλήλου! Ή
  χύτοκράτειρα είχεν επιστρέψη ά¬
  πό την Κέρκυραν μέ ένθουσιωδε-
  στέρας έντυπώσεις άπό κάθε άλ¬
  λην φοράν. "Ηθελε ν' αποκτήση
  άμεσωτέραν επαφήν μέ την χώ¬
  ραν, την οποίαν έλάτρευε κυρίως
  διά τόν αίθέριον ουρανόν της καί
  βάλθηκε νά εκμάθη την ελληνι¬
  κήν. Μέ τόν Κερκυραϊον δικηγό¬
  ρον θερμογιάννην πού Ιφερε μα-
  ζί της άπό την Κέρκυραν, ϊκανε
  μακροΰς περιπάτους είς τό πάρ-
  κον τοΰ άνακτόρου της τής Βιέν¬
  νης. Καί οί οίκείοί της πού την
  εβλεπαν μέ τόν μελαψόν Κερκυ-
  ραΐον πού δέν κατώρθωνε νά έ-
  ναρμονίζεται μέ τό περιβάλλον
  τής Αύλής, εγελούσαν καί διηρω-
  τώντο πότε θά τής περνοϋσεν ή
  νέα αυτή μαν£α της.
  Μετά την επιστροφήν της άπό
  την Κέρκυραν άναακουμπώθηκε
  γιά νά πραγματοποιηθή τό σχέ¬
  διον τοθ γάμου τής κόρης της.
  Ή Βαλερία ε!χε πάντοτε με¬
  γάλην οΕκειότητα μέ την μητέρα
  της. Δέν ήσαν σάν μάννα μέ κό-
  ρη, άλλά σάν δύο άδελφαί, σάν
  δύο καλαί φίλαι. Ένα Ι πρωί ή
  Έλισάβετ είπε τής Βαλερίας:
  —ΆφοΟ συμπαθεΐς, τόν Φραγ¬
  κίσκον Σαλβατόρ, Γ δέν μπορώ νά
  σέ καταλάβω γιατί δέν άποφασί-
  ζεις νά τό πής τοΰ πατέρα σου!
  Ξέρεις πώς έγώ, 8σον καί ά"ν θά
  μοΰ στοιχίση πού θά σέ χάσω,
  σοΰ δίδω έκ των προτέρων την
  συγκατάθεσίν μου. Δέν πρόκειται
  γιά μενά. Κατάλαβέτο. Μέ ενδια-
  φέρει ή δική αου ευτυχία. "Ανοι
  ξε την καρδιά σου είς τόν πα¬
  τέρα σου. Μίλησέ τού! Ή νύκτα
  των Χριστουγέννων μοϋ φαίνεται
  πίος θά ήταν ή κατάλληλος στιγ¬
  μή.
  Ή Έλοσάβετ εΐχε τόν λόγον
  της πού προτιμοθσε την νύκτα
  των Χριστουγέννων. Χρισχούγεννα
  είχεν ίλθη ή ϊδία εις τόν ·χό
  σμόν. Εγνώριζεν 8τι ό Φραγκΐ-
  σκος Ιωσήφ, οσάκις ή αύτοκρά-
  τειρα δέν άπουσίαζε, ηρέσκετο νά
  γιορτάζη μέ Ιδιαιτέραν αίγλην
  την μεγάλην χριστιανικήν ϊ^
  πού συνέπιπτε μέ την επέτειον
  των γενεθλίων τής συζύγου τού.
  Μιά γλυκειά, ζεστή, οίκογενεια-
  κή άτμόσφαιρα έδημιουργεΐτο,
  γύρω άπά τό χριστουγεννιάτικον
  δένδρον, μέσα είς τά άνάκτορα.
  Τά τελευταία χρόνια έώρταζαν
  μαζί μόνον οί τρείς τους, είς
  τούς όπαίους μετά τόν γάμον τής
  μεγαλειτέρας κόρης καί τοθ δια-
  δόχου, είχεν ούσιαστΓκώς περιορι¬
  σθή ή αύτοκρατορική οίκογένεια:
  Ό ΦραγκΤσκος Ιωσήφ, ή Έλισά
  βετ καί ή Βαλερία. Αυτής τής
  ψυχολογικής στιγμής ήθελε νά ε
  πωφεληθή ή αύτοκράτειρα γιά ν
  άποσπάση την ι συγκατάθεσίν τοθ
  Φραγκίσκου Ιωσήφ.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τά νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς τΐάσχοντας έκτοϋπειττι·
  κου συστήματος έν τω Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων Α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.— Τόν φίλτα-
  τον κ. Νικ. Γρηγοράκην προαχθέν
  τα είς τόν βαθμόν τού Έπιλάρχου
  συγχαίρω θερμότατα.
  Γ. Λ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Καθήκον ε¬
  πιβεβλημένον θεωρώ, Ινα καί δή.
  μοσία εύχαριστήσω τόν διακεκρι-
  μένον ιατρόν τής Κωμοπόλεως
  πας κ. Δηαήτριον Γ. Τσικριτσην,
  διότι διά τής όντως θαυματουρ-
  νοθ κεραυνοβόλου και άνθρω-
  τίοσ'ωτηρίου επεμβάσεως τού, §.
  σωσε την σύζυγον μου κατά τόν
  πρόσφατον δυσκολώτατον τοκε-
  τόν της έκ βεβαιοτάτου κινδύ-
  νού ώς καί τό βρέφος. Τοιούτοι
  έπισΐήμονες, τι^οϋν την ■περιφέ¬
  ρειαν μας, και είναι αξιοί εΰγνω·
  μοσΰνης κα1 θερμων συγχαρη.
  τηρίων.
  Έν Ζαρώ τή 21 Φεβρουαρίου 1938
  Μιχαήλ Άστρ. Λβμονομιχελάχης
  ■■-■■.■■.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Μσνώλης Γ. Κωνιός
  Νβ υρολό γβς—Ψυχί ατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοα. ΨυχικτρεΙου Αθηνών
  Δέχεται έν τώ ίατρείφ τού
  όδό{ Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοθχβς ζτής Ιατριχής
  Όδοντίατρβς
  Δέχεται έν τφ ΊατρεΙφ τού
  ■παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  έκαστην:
  9—12 καί 4—7
  Γύρω στήν πόλι.
  Καλή φρονούμεν ή πρωτοβου·
  λία της περισυλλογής των άλη-
  τοπαίδων καί τής άποστολής αυ¬
  τών είς τό ύφιστάμενον ειδικόν
  άσυλον.
  —Την όποιαν ως εγραφομενχθές
  γκαινίασεν ή Ξίσαγγελία Ρεθύ-
  Διά τού τρόπου τούτου οί πα¬
  ρέχοντες στοιχεΐα φιλομαθείας
  καί έξυπνάδας άλητόπαιδες δέν
  θά γίνωνται ε'ρμαια τής έγκλη'
  ματικότητος.
  — Καί χθές δ καιρός εσυνεχί¬
  σθη μάλλον χιονώδης.
  —Δέν £λειψαν έν τούτοις με·
  ρικαί έλπίδες βελτιώσεώς τού.
  — Ένισχυόμεναι άπό άσθενεΐς
  ήλιακάς άκτϊνας αί οποίαι κά·
  που κάπου διεφαίνοντο οπίσω
  άπό τό πυκνόν παραπέταομα
  των συννέφων.
  —'Η χορευτική κίνησις ύποτί-
  θεται δτι θά έντβθή μέ την ση¬
  μερινήν «Τσικνοπέμπτην».
  —Ώς γνωστόν ή ήμέρα αυτή
  θεωρεϊται ώς £νας ..σταθμός άπο-
  κρηάτικης ζωής καί κινήσεως ο—ό
  τοϋς χαρακτηριστικωτέρους.
  —Οί μασκαράδες μάλιστα την
  ημέραν αυτήν Μκαμναν τρόπον
  τίνα άλλοτε τάς έπισήμους έμφα
  νίσεις των.
  —Άπόψε είς τού Πουλακάκη ό
  ΘΙασος Ξύδη δίδει μίαν άπό τίς
  πειό Μξυπνες έπιθεωρήσεις πού
  κράτησε 150 βραδυές στήν Ά-
  θήνα: Την «Τορπίλλα».
  —'Η επιθεώρησις αυτή δφείλε-
  ται είς τούς κ. κ. Λώρην,
  Σύλβιον καί Κατριβάνον, περΛ-
  λαμβάνει δέ νούμερα άπό τά πλέ¬
  ον ττρωτότυπα καί έξαιρετικά.
  —ΑΙ κ. κ. Ν Ροζιέ, Μ. Λαμπρι-
  νοθ θά τραγουδήσουν νέες ρσ·
  μάντζες, ή δέ Β. Νικολαΐδου θά
  παρουσιασθή είς έπιτυχημένους
  έπιθεωρησιακούς ρόλους. Έπίσης
  θά εμφανισθούν οί κ. κ. Λ. Καβα-
  φάκης, Γ. Ξύδης, Λώρης σέ νέ¬
  ες σκηνές ποϋ θά γοητεύσουν τό
  κοινόν.
  -Έξασφαλίσατε εγκαίρως θέ·
  σεις.
  — Είς τό «Εθνικόν» αί χορευιι-
  καϊ συγκεντρώσεις προμηνύεται
  δτι θά συνεχισθοθν.
  —Καί δτι θά παρουσιάσουν έν
  καιρώ τάς ίστορικάς συγκεντρώ¬
  σεις τού άλλοτε.
  —'Επίσης είς την αίθουσαν τού
  «Ντορέ> καί μέ την σειράν των
  καί είς τα λοιπά χορευτήρια καί
  χοροδιδασκαλεΐα.
  —Μετά τόν χορόν των Προσκό-
  πων τόν λόγον είς τάς κοσμικάς
  συγκεντρώσεις λέγεται δτι θά Ι-
  χή -ό χορός των Τραπεζιτικών
  ΰπαλλήλων.
  —Όστις δίδεται ώς γνωστόν
  αυριον Σάββατον είς τό «Ντορέ».
  —Ώς πληροφορούμεθα ή έτησία
  έπίσημος χοροεσπερίς τής Λέσχης
  'Επιστημόνων θά γίντ) τό τελευ¬
  ταίον Σάββατον των "Απόκρεω
  5ην Μαρτίου, είς την αίθουσαν
  «Ντορέ».
  —Υπό τής Όργανωτικής Επι-
  τροπής καταβάλλεται πάσα προ¬
  σπαθεία ώστε ή έπιτυχία τοθ χο
  ροΰ νά είναι πλήρης καί άνωτέ
  ρα πάσης προηγουμένης. .
  έ Ρέπβρτβρ
  Λύσις χθεσινού
  ΰπ'άρ. 71σταυρολέξου
  !·■·■·
  6 Δερματολόγος
  Άφρούισιολόγος
  ' Ι οί τ ρ 6 ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοθ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ·
  Έλευσ. Πηγάκης
  Ί«τρέ·$—Παθ«λόγ·$
  Δέχεται ίν τφ ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οΐκΐα στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  μσ μικ
  Τό [σχνότερα
  Λέν θά ηδύνατο
  ί ί.ων κενών, ά
  ά εξετάση
  λέξεσι.
  κσί τό βμμ^
  φσΐνεται δέ
  6ι0 καί περιέβο
  όηην διά δικτυο
  γιστήριον άγγει
  Κάτωθεν τή< 5-νοιγμσ.. ώς τό τΐροσδεδεμένη « ής Συρομένης κώΕωνος «αί τχλησιεστάτου ( εΤ·» έρωτβ ή Φ τις ένέχει τι τ( Πρέ·πει 6μ τινα λέξιν ται νά περιμένετε α φωνή σδς έτι 1 —ΕΙσέλθετ Πράγματι ρου, ΰπάρχει τοΰ μανδάλου σθε. 'Η είσοδι θεωρείω θεάτι σύιώ- ΕύρΙοκ ζόμενον διά ι στενόν καί ώ< να καί ώς έν βαίως περίχρι ναντίον μάλι 6ών έλασμά1 ροειδώς προ< ήμισείας πρό Μετά πα( όφθσλμός οί διασκελίζετε τες διακρΐνε ολίγα λεπτά όπισθεν τοθ —Έδώ ε Προσφιλτ κείνη' άλλ' ττνοής τού λ κλησις καλοι Εάν τύχ νίκης θέσεω μία τις ράβδ ή τέως έπΐκ "Οπισθεν νού διακρίν μίαν κεφαλι βλέπετε στό μέρος τής κ πέπλου. 'Η κεφα πει καί ού£ Τό έκ τί πως διατεθ£ φαλήν λευκ ρόν. Τό φθς ήττον δμως διά τοΰ άν( νού τούτοι ■■■·....„
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  237ον
  ΟΙ τοΤχοι ήσαν γυμνοί, ό θάλαμος χωρίς κανέν
  επιπλον οΰτε έ'ν κάθισμα, θάλαμος όλόγυμνος.
  Πρός τούτοις άπέναντι ακριβώς τής είσόδου, είς τόν
  τοΐχον, υπήρχεν άνοιγμα τετράγωνον, ενός τετρα-
  γωνικοΰ ποδός, πεφραγμένον διά σιδηρών έλασμά-
  των καθέτως καί όριζοντίως, είς τρόπον ώστε νά
  σχημαιίζωσι μικρά κενά τετράγωνα.
  Τό ίσχνότερον ανθρώπινον σώμα άν άπεπειράτο,
  δέν θά ηδύνατο μέν νά είσδύση διά των μικρών έ-
  κείνων κενών, άλλά καΐ δέν θά έμπόδιζε τό βλέμ-
  μα νά εξετάση τα πέραν τοϋ θαλάμου έκείνου' έν
  άλλαις λέξεσι, τό σώμα θά ημποδίζετο, άλλ' ούχι
  καΐ τό βλέμμα.
  Φαίνεται δέ δτι προέβλεψαν καΐ περΐ τούτου,
  διό καί περιέβαλον έξωθεν την τετράγωνον εκείνην
  όπήν διά δικτυωτοΰ έκ λευκοσιδήρου, ώς τι στραγ-
  γιστήριον άγγεΐον.
  Κάτωθεν τής διατρήτου πλακός έκείνης ύπάρχει
  άνοιγμα, ώς τό των γραμματοκιβωτίων χορδή δέ,
  προσδεδεμένη είς κώδωνα, έξέχει τής τετραγώνου
  όττής.
  Συρομένης τής χορδής έκείνης, ακούεται ήχος
  κώδωνος καί συγχρόνως φωνή, έρχομένη εκ τινος
  πλησιεστάτου σημεΐου, σδς προξενεϊ ρΐγος. «—Τίς
  εΤ.» έρωτα ή φωνή. Είνε φωνή γυναικός, γλυκεΐα ή¬
  τις ένέχει τι τό πένθιμον.
  Πρέτει δυως νά γνωρίζετε κοί συνθηματικήν
  τίνα λέξιν ταύτης δέ άγνοουμένης, ουδεμίαν πρέπει
  νά περιμένετε απάντησιν. Εάν δμως την γνωρίζετε,
  ή φωνή σάς έπανσλαμβάνει.
  —Εΐσέλθετε πρός τα δεξιά.
  Πράγματι είς τα δεξιό, άπέναντι τού παραθύ-
  ρου, ύπόρχει ϋαλόφρακτος θύρα. Δι" άναστροφής
  τοϋ μανδάλου άνοίγεται ή θύρα αυτή καί είσέρχε-
  οθε. "Η είσοδος σδς κάμνει εντύπωσιν είσόδου έν
  θεωρείω θεάτρου πρΐν ή άναφθώσι τα πολύφωτα έν
  αύιώ. Εύρίοκεσθε τωόντι είς θεωρείον μολις φωτι-
  ζόμενον διά τοϋ άμυδροΟ φωτός τής ύαλίνης θύρας,
  στενόν καΐ ώς έπίπλωσιν έχον δύο καθίσματα ψιάθι-
  να καί ώς έν θεωρείω Ιμπροσθεν έρεισμα ούχι βε¬
  βαίως περίχρυσον ώς τό τοϋ Μελοδράματος· του¬
  ναντίον μάλιστα έξ άκατεργάστων καί χονδροει-
  6ών έλασμάτων, αποτελούντων κιγκλΐδας, σταυ-
  ροειδώς ττροσηλωμένας επί τεσσάρων γωνιών τη
  ήμισείας πρός τα κάτω προσόψεως τοϋ θεωρείου.
  Μετά παρέλευσιν ολίγων λεπτών, άφοΰ πλέον ό
  όφθσλμός συνηθίση, είς τό σκισφως έκεΐνο ύπογείου,
  διασκελΐζετε τό κιγκλίδωμα έκεΐνο καί προχωροϋν-
  τες διακρίνετε δικτυωτά πάντοτε κλειστά, καί μετ"
  ολίγα λεπτά άκούετε άλλην φωνήν καλοθσαν υμάς
  όπισθεν τοϋ δικτι:ωτοΟ καί λέγουσαν.
  —Έδώ εΐμαι, τί μέ θέλετε;
  Προσφιλής καΐ ένίοτε άξιολάτρευτος ή φωνή έ-
  κείνη· άλλ' ουδέν φαίνεται, μόλις άκουομένης τής
  πνοής τοθ λαλοϋντος προσώπου. Είνε ώς τις έπί-
  κλησις καλοθσα ήμάςάπό τοθ φραγμοϋ τοϋ τάφου.
  Εάν τύχτ) νά είσθε κάπως προνομιούχου κοινω¬
  νικάς θέσεως, έξαιρετικής υπολήψεως, άνασύρεται
  μία τις ράβδωσις έκ τοϋ δικτυωτοθ ενώπιον σας καΐ
  ή τέως έπίκλησις μετατρέπεται είς εμφάνισιν.
  "Οπισθεν τοϋ δικτυωτοΰ τοϋ κιγκλιδώματος έκεΐ-
  νου διακρίνετε, δσον σάς έπιτρέπει νά διακρΐνετε,
  μίαν κεφαλήν την οποίαν ύποθέτετε τοιαύτην, καί
  βλέπετε στόμα μόνον καί πώγωνα' τό υπόλοιπον
  μέρσς τής κεφαλής είνε κεκαλυμμένον διά μελανοϋ
  πέπλου.
  Ή κεφαλή οάς ομιλεί, άλλά δέν σάς προσβλέ
  πει καί ουδέποτε προομειδιςχ.
  Τό έκ των νώτων σας ερχόμενον φώς είνε ούτω
  πως διατεθειμένον, ώστε σεΐς μέν βλέπετε την κε¬
  φαλήν λευκάζουσαν, ένώ έκείνη σάς βλέπει άμαυ-
  ρόν.
  Τό φώς τουτο είνε ώς τι σύμβολον πίστεως. Οΰχ
  ήττον δμως οί όφθσλμοΐ σας άπλήστως βυθίζονται
  διά τοϋ άνοίγματος έκείνου, έντός τοθ άπηγορευμέ-
  νού τούτου είς πάντα τα βλέμματα χώρου.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΤΡΑΠΕΖ1ΤΙΚΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΝΙΧΗΣ ΑΕΡ0Ο0ΡΙΑΣ
  Σάββατον, 26 Φεβρουαρίου έ. έ.
  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΤΟΡΕ"
  Ρ"
  ■■■■■■■■■■■■■■■ε1
  *■■■■··■■■■■■■■■■■'
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαττημένο σσς σσπουνΐ:
  Στεψανίδη
  "
  ΔΗΣ όδός 25ης Αΰγούστου
  πέζης Ελλάδος).
  Τρα-
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ττοϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  Ό χορός τοϋ Συλλόγου
  ,Όμόνοια'τών Αρχανών.
  Δ'
  Δέν υπάρχε: έ'ν-χ μέσον άσφα-
  λοΰς αντιδράσεως εις -όν κίνδυ¬
  νον αυτόν; Ό δρ Φόρεμαν ήθέλη
  σε νά βεβαιωθή καςά πόσον ήμ-
  ποροΰσε νά 5υ4:σθη εις την καρ-
  θιά Ινας σωλήν κ» ι ετσι νά πα-
  ραμερισθή τό έμπόοιον Καί ά'μ"
  ίπος, άμ' ίρ^ο·Α Ήνοιξε μιά φλέ
  βα εις τόν δραχίονά -ου, έβύθιαεν
  έντός αυτής ε'να σωλήνα, όλοένα
  βαθύτερα, εως ότου νά φθάση
  είς την καρόΊά τού. 'Ύστερα, μέ
  τόν σωλήνα είς την καρδιά, Ιτρε-
  ξεν εις τό μηχάνημα των άκτίνων
  Ραίντγχεν, διά νά βεβαιωθή 3τι
  πράγματι ό σωλήν είχεν εΐσδύση
  εις την καρδιά τού. Καί μόνον
  άφοΰ έηέτυχεν αΰτίς ό αύτοπει-
  ρΐμχτισμός, ήρχισε νά έφαρμόζε-
  ται ή μέθοδος καί είς ά'λλους ά-
  σθενεΤς.
  "Ηρως τής επιστήμας υπήρξεν ό
  διάσημος Μίτσνικώφ, πού ένω-,
  φθαλμίασεν είς τό σώμά τού τό
  μικρόοιον μι2ς Ιω; τότε άνιάτου
  ασθενείας τοΰ αί'ματίς, διά νά 2-,
  ξακρι^ώση την αξίαν μιας νέ-'
  άς θεραπετικής μεθόοου.
  ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
  Λ '·
  Πώς σχημαΐίζεχαι ό ν.αρκΐνος;
  Ιδού τό ζήτημα πού άπησχόλη
  σεν ιδιαιτέρως ΐό Ηΐον συνέδριον
  τής έταιρεία; των Γερμανών χει-
  ρούργων, τό οποίον συνήλθεν έν
  Βερολίνω υπό την πριεορίαν τοθ
  καθηγητού δρος Στ·'χ. Μέ την προ¬
  ϋπόθεσιν 2τι μέ τάς σημερινάς
  γνώσεις τής επιστήμας, ά χαρ
  κΐνος καταπολεμεΐται άσφαλέστε-
  ρον διά τής χειρουργικήν μαχαί¬
  ρας ή τοθ ραδίου καί των άκτί¬
  νων Ραΐνιγκεν, οί ΓερμανοΙ χει-
  ροΰργοι επεχείρησα*/ νά δια-
  σαφήσουν την θυσίαν τοΰ καρκί-
  νου καί τέν τρόπο·» τής διαμορ
  φώσεώ; τού. Χάρις είς πειράμα-
  τα γενόμενα είς μεγάλην σειράν
  καρκινοπαθών ζώων εξηκριβώθη
  ή πορεία τής φοβεράς ασθενείας.
  Τα κύτταρα πού έν.φυλίζονται καί
  σχηματίζοι,ν τόν καρκϊνον άπε-
  Ιείχθη ότι εχουν εξαιρετικήν
  άντοχήν, άφοΰ έκτεθέντα επί μα¬
  κρόν επάνω είς πάγον, υπό θερ-
  μοκρασίαν όκτώ βαθμών υπό τό
  μηδέν, κατώρθωναν άκόμη νά με·
  ταδίοουν τόν καρκΐνον. Ένα ζή-
  τημα πού έχει ιδιαίτερον όλως
  ενδιαφέρον είνε κατά πόσον ό
  καρκΤνος είνε μία άσθένεια κλη-
  ρονομική. Είς μακράν τού ανα¬
  κοίνωσιν ό καθηγητάς Μπρέσλα-
  ου ανέφερεν δτι πρός διαφώτισιν
  αύτοΰ τοθ ζητήματες εχρησιμοποι¬
  ήθησαν δλαι αί μέθοδοι τής ε¬
  ρεύνης τής κληρονομικότητος: Ή
  έπιλογή, ή διασταύρωσις κλπ. Τα
  πόρισμα τής σχετική; ερεύνης
  είνε ότι ό καρκϊνος δέν έςαρ
  ταται ποτέ άπό έ"να κληρονομι-
  κον συντελεστήν, άλλά συχνα άπό
  επτά ή ε'νδεκα διαφόρους συντε-
  λεστάς. Συχνά έπίσης ή -/.Χηρο-
  νομική προδιάθεσις πρός τόν καρ-
  κΐνον δέν έγκειται είς μίαν προ-
  διάθεσιν πρός την ασθένειαν αυ¬
  τήν, άλλ' εις έλλειψιν μιάς άμυν-
  τικής θυσίας. Κατά πόσον έν τοι¬
  αύτη περιπτώσει μπορεΐ κανείς
  νά πάθη καρκΐνον, είνε 2να ζή-
  τημα εξαρτώμενον άπό τυχαϊ'χ
  περιστατικά τοΰ περιβάλλοντος.
  Ό καθηγητής κ. Μπάουερ [παρα-
  δέχεται δτι ό καρκϊνος δύναται
  νά κληρονομηθτ] καΐ διά τοθ
  πρωτοπλάσματος των γυναικείων
  ώαρίων.
  Καί διάφορα παράσιτα ήμπο-
  ροΰν νά προκαλέσουν τόν καρ-
  κΐνον. Ό φορεύς δμως τής ασθε¬
  νείας δέν είνε ό βάκιλλος. Ούτος
  απλώς είσάγει είς τό σώμα τόν ί-
  όν, την δηλητηριώδη θυσίαν πού
  προκαλεΐ τόν Ικφυλισμόν των κυτ-
  τάρων. "Οπως μέ ωρισμένην πο-
  σότητα άκτίνων Ραΐντγκεν ή ύπε-
  ριωδών άκτίνων, Ιτσι καΐ μέ ωρι¬
  σμένας χημικάς θυσίας ημπορεί
  νά ηρογ.λτβχι καρκίνος.
  (συνεχίζεται)
  Ρ
  ■■■■■■■■■■■«■■■■ι
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■ΜΙ
  Είςτό'Ακτινολογικόν'Εργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛ1ΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΪΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμτΐληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοιάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Άκτινοσκοπήσεις καΐ άκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  'Ακτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλεφ. 4—16.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ι ■ εί ■ ■ ■ ■ ■ εί ■ ■
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήρχκλβίου-Πειραι&ς 12 ώρίς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλεφ. 3-40
  Μ—>„<—ι ΑΡΧΑΝΑΙΣ Φεβρουάριος — "Υστερα άπό τάς άόκνους προσ¬ παθείας, τάς οποίας κατέβαλον α,ί άλτρου'ίστριαι κυρίαι καΐ δέ- σποινίδες τοΰ ενταύθα Φιλανθρω- πικοΰ Συλλόγου ή «Όμόνοια» οέν ήτο δυνατόν παρά νά στεφθή υ¬ πό πλήρους επιτυχίας ί χορός ό¬ στις εδόθη την παρελθούσαν Κυριακήν είς τό κινηματοθέα τρονι τής κωμοπόλεως μας. Τα είσπραχθέν ποσόν, άρκετά σεβα¬ στόν θά διατεθή δπως πάντοτε υπέρ των άπόρων καί Ινδεών, των οποίων την δυστυχίαν, ση¬ μαντικώς άνακουφίζει τό λαμπρόν αύτό Σωματείον. Είς την επιτυχίαν τής χοροε- σπερίδος συνετέλεσε τα μέγιατα καΐ ή άφιξις άρκετών Ηρακλει¬ ωτών άν καί δέν παρευρέθησαν δλοι δ'αοι είχον προμηθευθή είσι- χ-ηριχ λόγω τοΰ βροχεροΰ και- >.
  Τόν χορόν έτίμησαν διά τής πα-
  ρουσίας των αί αρχαί τής κωμο¬
  πόλεως μας. Παρευρέθησαν είς
  αυτόν ό είρηνοδίκης κ. Δεδόπου-
  λος, ό γραμματεύς τοΰ Εΐρηνοοι-
  κείου κ. Τζαρδής, ό Σΐαθμάρχης
  μετά τής κ. Παπαδογιάννη, ό ά-
  γρονόμος κ. Βασίλ. Ξενάκης, ό
  πρόεδρος τής Κοινότητος μετά
  τής κ. Χοχλιδάκη.
  Ωσαύτως προσήλθεν ή Ικλεκτο-
  τέρα μερίς τή; κοινωνία; μας,
  άφ' ενός μέν διά νά δι-
  ασκεδάση καΐ άφ' ετέρου διά νά
  ενισχύση τό ταμείον τοΰ Φιλαν-
  θρωπικοΰ τούτου Συλλόγου, τοΰ ό-
  ποίου την δράσιν μετά συμπαθείας
  πάντες οί κάτοικοι παρακολουθοΰν.
  Μεταξύ τούτων διεκρίθησαν ό κ.
  καί κ. Εμμ. Κανάκη ίατρός, ό κ.
  καί ή κ. Νικ. Μαλλιαράκη, ό κ.
  καΐ ή κ. Άντ. Γλαμπεδάκη, ό κ.
  καί ή κ. Μενελάου Λαμπράκη με¬
  τά των δεσποινίδιον θυγατέρων
  των Μαρίκας καί θάλειας, ό κ.
  καί ή κ. Αδαμ Κανακάκη, ό κ.
  καί ή κ. Έμμ. Μαρκομιχελάκη,
  μετά τής αδελφής της Δος Αντω¬
  νακάκη, ό κ. καί ή κ. Έμμαν.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ή "Ενωσις Οϊν)κών Συν)
  σμών Μάλεμε Κυδωνίας ανα¬
  φερομένη είς την άπό 15ης
  τρέχοντος γνωστοποίησιν αυ¬
  τής καταχωρηθεΐσαν είς τα
  φύλλα τής 19ης καΐ 20ής, πε-
  ρί διενεργείας πλειοδοτικοϋ
  διαγωνισμοϋ δι' ένσφραγΐ-
  στων προσφορών διά την εκ¬
  ποίησιν ενός αΰτοκινήτου μάρ-
  κάς «Φόρντ».
  Δηλοί
  δτι ό διαγωνισμός δέν θά λά¬
  βη χώραν είς τόν συνήθη τό¬
  πον δημοπρασίαν καφενειον
  «Κλώνος» άλλά είς τα
  έν Μάλεμε γραφεΐα τής Ε¬
  νώσεως κατά την ορισθείσαν
  ημέραν καί ώραν.
  Έν Χανίοις τή 21 Φεβρουα-
  ρίου 1937.
  (Ή Έπιτροπή)
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορείον 'Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ. κ.
  συνδρομητήν τοΰ Έθνικοΰ Λα-
  χείου ότι ήρχισεν ή ανανέωσις
  των γραμματίων διά την Ε.' τε¬
  λευταίαν μεγάλην κλήρωσιν. Ο£
  επιθυμούντες νά άνανεώσωσιν τα
  γραμμάτιά των όφείλουν νά προ
  σέλθωσιν είς τό πρακτορείον τό
  βραδύτερον μέχρι τής 8ης Μαρ-
  τίου.
  Μετά την 8ην Μαρτίου ουδέν
  γραμμάτιον θά άνταλλαγή.
  (Έκ τοΰ ΙΙρακτορείου)
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ, παρεχομένης
  άσφαλοΰς εγγυήσεως, ή έντός τής
  πόλεως Ηρακλείου καί παρά τα
  «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοΰ
  Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Άγίου Γεωργίου
  Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλης
  αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα-
  δίου, μαγειρείου, δύο θολωτών
  μαγαράδων, δύο ίσογείων αίθου-
  σών καί Ιξ ενός άνωγείου δωμα-
  τίου. Πληροφορίαι. παρά τ$ Έ-
  νοριακ^ Επιτροπεία Πόρου ή πα¬
  ρά τώ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά
  Στράτα.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ωρολόγιον χειρός
  άπό Τριών Καμάρων μέχρι πλα-
  τει«ς στράτας. Παρακαλεΐται ό
  ευρών νά τό παραδώση στό 6φα-
  σματοπωλεϊον Χριστοφόρου Παν
  τουβάκη (πλατειά στράτα) καΐ θέ·
  λίΐ άθή
  'Γαλτάκη, ό κ. καΐ ή κ. Παναγ.
  Γιαννιδάκη, ό κ. καί ή κ. Νικ.
  Κεφαλάκη, δ κ. καΐ ή κ. Γ. Κο-
  λομβοτσάκη, ό κ. καί ή κ. Νικολ.
  'Γαλτάκη, ή Δνί; Αέλα Μαρκοδη-
  μητράκη, ή Δνϊς Κατίνα Βαρδά¬
  κη, ό κ. καί ή κ. Μάρκου Αυοά-
  κη μετά τής Δδος θυγατρός των
  Μαρίκας ή Δνίς Ζ. Μαυρογιάννη,
  ή κ. Εϋθυμία Καλαθάκη, ό κ.
  Ιωάννης Κουκουράχης μετά τής
  Δδος αδελφής τού Μχρίχας, οί κ.
  κ. Γεώργ, καί Έμμαν. Ταλτάκης
  μετά τής, δεσποινίδος αδελφής των
  Ελευθερίας, ό κ. Χρήστος Παπά¬
  ζογλου μετά τής αδελφής τού
  Μαρίκας, ό κ. Ανδρ. Χοχλιδάκης
  μετά τής μνηστής τού Δδος Χρυσ.
  Βαρδάκη, αί Δίδες, Εύγενία καί
  Άννα Παπαδάκη, Λέλα Σεγρεδά-
  κη, Φώτο Μαλλιαράκη, Σκεύω
  Καλαθάκη, Βαρβάρα Αυδάκη, α£
  Δίδες κ. Ιω. Λυδάκη, Μαρίκα
  Καλαθάκη, Χρυσοϋλα Παχάκη, α£
  κ. Μαρ. Άρκαυλάκη καϊ Σοφία
  Γιαννιδάκη μετά τή; άνεψιά; των
  Δδος Εύαγγελίας Κολομποτσάκη,
  ή Δνί; Μέλπω Αυδάκη, ή κ. Άν.
  Μαλλιαράκη.
  Έπίσης διεκρίθησαν οί κ. κ.
  Γεώργιος Όρφανουδάκη;, Ιωάν.
  Τζαγκαράκης, Νικήτα; Κουτοιι-
  λάκης, Μιχ. Μπιμπάκης, Ανδρ.
  Χατζηκώστας, Έμμαν. Μαυρογιάν-
  νηί, Νικ. Βλαχάκη;, Μιχ. Καλο¬
  χριστιανάκης, Άλέκ.Μηλολιδάκη;,
  Έμμ. Μιχ, Ί'αλτάκης,θεόφραστος
  Χοχλιδάκης, Πανος Ψαλτάκη, καί
  πολλοΐ άλλοι άκόμη των οποίων
  δυστυχδςτά δνόματα οέν θά έπαρ-
  κέση νάσυμπεριλάβη ήσχετική στή
  λη τής άγαπητής «Ανορθώσεως».
  "Αξιον συγχαρητηρίων τυγχά¬
  νει τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοΰ έν λόγω Σωματείου, τό ο¬
  ποίον διά των προσπαθειών πού
  κατέβαλε, κατώρθωσε νά συνδυά-
  ση τα τερπνόν μετά τοΰ ώφελί-
  μου, καΐ νά προσφέρη στού; μέν
  εύπόρου; μιά άλησμόνητη βρα-
  δυά διασκεδάσεως, στούς δέ φτω·
  χούς λίγην ανακούφισιν καί χα¬
  ράν. Εύγε τού.
  Γιάννης Χ. Μαρκοδημητράκης
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Είς τό Κακουργιοδικεϊον Ρε¬
  θύμνης ήρχισε προχθές ή κατ*
  τής Φωτεινής Σφακιανάκη καΐ
  ετέρου συγκατηγορουμένου, υπό-
  θέσις <5ιά φαρμακείαν τοΰ συζύ- γου τής πρώτηξ Τής συνεδριάαε- ως ταύτης προεδρεώβι, επί τούτω αφιχθείς είς Ρέθυμνον ό Προε'- <5ρ©$ 'Εφετών Κρήτης κ. Ί. Άν· τωνιάύης. —Σύλληψις φυγοποίνων. Υπό τοΰ Σταθμβϋ Χωροφυλα- κης Σηήλι (Ρεθ.) συνελήφθη ό Ι¬ ωάννης 'Αν«5. 'Ανδρουλιώάκης έκ Ροδάκινου πρός έκτισιν 25 ημε¬ ρών φυλαχίαεως. 'Επίβης υπό τού Σταθμοΰ Γαράζου συνελήφθη ό 'Ανδς. Στριλιγκάς ή Μπβλόνης πρός εκτισιν 3 μηνών φυλακίσε- ως. Όμοίως υπό τοΰ βταβμοΰ 'Ε- πισκοπη; συνελήφθη ό Ιωάννης Δαλιεράκης έξ 'Αρχοντικής 'ίνα έκτίση ποινήν Ηημερου φυλακί- ββως. Ό πρώτο; κατεδικάσθη δι« παράβασιν μέτρων εναντίον της ζωοκλοπής, ό δεύτερος επί πχ· ρανόμω κατοχςί οπλου καί ό τρί- το; επί αδίκω επιθέσει. —Αί όργανώσεις Χανίων. Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης ε¬ νέκρινε ποσόν 2.000 δραχμών πρός ενίσχυσιν των άπορων νέ- ων τής οργανώσεως των άλκίμων Χανίων. —Διά κλοπήν. Υπό τοϋ Σταθμοΰ Χωροφυλα· κης Άργυρουπολεως συνελήφθη προχθέ; ό Σταύρος Γ. Λουκουγι- ώργπς καταδιωκόμενος διά κλο¬ πήν. —Πρόσκλησις άμαξοκαρρκ- γωγέων. Τό Αστυνομικόν Τμήμα Ηρα¬ κλείου προσκαλεΐ άηαντας τού; άμαξοκαρραγωγεϊς ηνιοχους τοΰ Νομου Γ Ηρακλείου,Ι^τους ύποβα- λόντας αίτησεις χβρηγήσβως αδεί¬ ας ήνιοχείας όπως μεχρι τέλους τρέχοντος μηνός προσέλθουν είς τα γραφεΐά τού, πρός χορήγη¬ σιν αυτοίς τής σχβτικής Άβτονο- μικής αδείας ήνιοχείας, προσκο- μίζοντες 5 δραχμον κινητών χαρ- τοσημβν. Πέραν τής ανωτέρω προ ββσμίας, τα χορηγηθέντα σημει- ώματα δέν ϊσχύουν, αΛ δέ ανευ αδείας καταλαμβανόμίναι έ$α- οκούντες τό έπάγγελμα τβϋ ή- νιόχου θά καταμηνύωνται. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬ ον Καμίνια κατάστημα μ·τ° ά- νωγβίου οικίας καί συνεχομένηί αμπέλου. Τα αύτά μετά δύο εισέ¬ τι καταστημάτων πωλοθνται κ»Ι μέ ευκολίας πληρωμήν Πληροφορίαι παρ' η
  Λ
  *:
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  24 Φεβρουαρίου 1938
  ΑΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΑΙ ΛΕΠΓΟΜΕΡΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΧΒΕΣ1ΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΚΟ1ΝΟΤΗΤΟΝ
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ * «■ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΛΟΫΔ ΤΖΟΡΤΖ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 «Ι»εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτερα τηλε-
  γραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ό¬
  τι υπήρξεν αύτόχρημα δραματική ή
  χθεσινή αυνεδρίασις τής Βουλής των
  Κοινοτήτων.
  Ό κ.ΥΙΙντεν έν μέσω ομοθύμων επευ
  φημιών τής αντιπολιτεύσεως έδευτερο-
  λόγησεν επί τού έξωτερικοΰ ζητήματος,
  τονίσας ότι ή πολιτικη τού Τσάμπερ¬
  λαιν οδηγεϊ είς πόλεμον.
  Δριμυτάτη ακολούθως υπήρξεν ή α¬
  γόρευσις των κ. κ. Τσώρτσιλ καί Λοϋδ
  Τζώρτζ έπιτ&θέντων απροκαλύπτως ε¬
  ναντίον τού πρωθυπουργοΰ τής Αγγλί¬
  ας καί χαρακτηρισάντων την τακτικήν
  τού ώς σφαλεράν καί άκρως καταστρε¬
  πτικόν διά τα Βρεττανικά συμφέροντα.
  Ακολούθως εγένετο ή ψηφοφορία, τού
  κ. Τσάμπερλαιν λαβόντος 33Ο ψή-
  φους υπέρ καί 168 εναντίον.
  ΤΙ ΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕλ
  ΑΙΧΜΑΛΟΤΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Φεβρουάριον) (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανακοινωθέν έκ
  Σαλαμάνκας εκδοθέν σήμερον την πρωΐ¬
  αν άναβιβάζει τούς συλληφθέντας είς
  Τερουέλ αίχμαλώτους είς 2,6ΟΟ.Έ·
  πίσης άναφέρει ότι οί έθνικοί έγιναν κύ-
  ριοι πολεμικοΰ ύλικού τό οποίον δέν
  έπρόφθασαν νά παραλάβουν οί ύποχω-
  ρήσαντες κυβερνητικαί. ,
  ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ
  ΔΗΜ0ΊΉΦΙ1ΜΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΝ
  ΣΥΝΤΑΙΜΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΤΗΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βουκουρεστίου ότι αύριον (σήμερον)
  θέλει διενεργηθή είς την Ρουμανίαν δη-
  μοψήφισμα άποβλέπον είς την έγκρισιν
  τού νέου συνταγματικοΰ χάρτου τοΰ 6α·
  σιλείου τής Ρουμανίας.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 «Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι είς τάς πόλεις
  τής 'Εθνικής Ίσπανίας εδημοσιεύθη χαι-
  ρετιστήριον τηλεγράφημα των στρατη-
  γών Άράντα καί Βαρέλα έκ τού Διοι-
  κητηρίόυ τού Τερουέλ. Έξ άλλου ο
  Φράνκο διέταξεν επίσημον πανηγυρι¬
  σμόν τής άνακαταλήψεως τού Τέ-
  ρουελ.
  Δένπαύουνείς'Αγγλίαν αι έκδηλώσεις
  υπέρ τηςπολιτικηςτοϋ "Αντονυ'Ήντεν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ φαδιογρ.) Αί
  Γαλλικαί έψημερίδες συνεχί·
  ζουσαι τα σχόλια επί τής
  παραιτήσεως τοΰ ΤΗντεν, συ-
  νιστοΰν σωφροσύνην είς την
  Γαλλικήν κυβέρνησιν μέχρις
  ότου διευκρινισθή πλήρως ή
  Αγγλικη πολιτική. Αί έφη-
  μερίδες τής άριστεράς προ-
  σθέτουνδτι διά την στάσιν τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως άπαι-
  τεΐται ψυχραιμία. Αί ΐδιαι
  έφημερίδες παραθέτουν έν
  επιλόγω, κρίσεις διά την δ-
  λην Αγγλικήν πολιτικήν καί
  έπιμένουν δτι ή πολιτική τού
  Τσάμπερλαιν ένδέχεται νά
  άναθεωρηθή την τελευταίαν
  στιγμήν.
  ΡΩΜΗ (ραδιογρ.) Οί Ίτα-
  λικοί ήμιεπίσημοι κύκλοι ά-
  ναφερόμενοι είς την έγκρι¬
  σιν τής πολιτικής τού Τσά¬
  μπερλαιν έκφράζουν ίκανοποι
  ητικά σχόλια. Οί Ιταλοί έν
  σχέσει μέ την πολιτικήν τού
  [Τσάμπερλαιν έν άντιπαραβο
  Ι λί) πρός εκείνην τού "Ήντεν
  έκφράζουν την γνώμην δτι
  δέν ύπάρχει πράγματι με-
  γάλη άπόστάσις. Ίσχυρίζον-
  τσι δέ μετά βεβαιότητος δτι
  ό κ. Ήντεν θά επανέλθη είς
  τό υπουργείον των Εξωτε¬
  ρικών άσχέτως εάν αί Ίτα-
  λοαγγλικαί συνεννοήσεις θά
  καταλήξουν είς άποτέλεσμα
  ή δχι.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ (ραδιογρ). Ό
  Γερμανικός τΰπος άναφερόμε-
  νος είς τα γεγονότα τής Αγ¬
  γλίας, φρονεί δτι άμέσως με
  τα την έναρξιν των Ίταλοαγ-
  γλικών διαπραγμστεΰσεων θά
  επέλθη έπαφή μέ την Γερμα¬
  νικήν κυβέρνησιν διά την ά-
  πωτέραν ρύθμισιν τού ζητή¬
  ματος των άποικιών. Κατά
  τάς πληροφορίας μάλιστα ε¬
  νίων των Γερμανικών εφημε¬
  ρίδων περί τούτου εχει δοθή
  ΰπόσχεσις υπό τοϋ λόρδου
  Χάλιφαξ δστις άναλαμβάνων
  ήδη τό υπουργείον των Έ
  ξωτερικών τής Αγγλίας θά
  σπεύση νά την πραγματοποι
  η
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Κα
  κατόπιν τοϋ άποτελέσματος
  τής χθεσινάς ψηφοφορίας έν
  τή Βουλή των Κοινοτήτων δέν
  έπαυσαν αί έκδηλώσεις έναν
  τίον τοΰ Τσάμπερλαιν. Διαδη
  λώσεις έργατικών πρό τοΰ
  μεγάρου τής Ντάουνιγκ Στρήτ
  διελύθησαν υπό τής άστυνο
  μίας. Ό 'Ήντεν πάντως έμ-
  φανιζόμενος δημοσία τυγχά
  νει ένθουσιωδών έχδηλώσεων
  Οί κύκλοι τοϋ Σίτυ είς άνα-
  κοινώσεις των τονίζουν δτι
  διά την Αγγλίαν δέν έπιτρέ-
  πεται καμμιά παρακεκινδυ-
  νευμένη ενεργεια δχι μόνον
  χάριν τής εΐρήνης άλλά καί
  των συμφερόντων της. Οί κύ
  κλοι ούτοι έγκρίνουν την πό
  λαϊκήν τού Τσάμπερλαιν.
  Οί καταβαλόντες τάς συνδρομάς των
  υπέρ των ενταύθα λαϊκών συσσιτίων.
  λιωνάκης Ιωάννης 2000, Γαλά
  νης Δ)τής Έμπορικής Τραπέζης
  300 Γραίκη ΥΕοΙ 250, Γεωργιά
  δης <όεόΖ<ύροζ 200, Γιαμπάμπας Άρ. 300, Γιαλιτάκης Δημήτρι ος 200, Γρύφιζας Ιωάννης καί Δημ. 500, Γερωνυμάκης Γεώρ γιος 250, Γεωργαντας 500, Δια λυνας Γεώργιος 2000, Διαλυνάς Γεώργιος 2000,Διαμα^τάκης Εύσ. 500, Δρακοντίδης Ιωάννης 1000. Δαμιανάκη ΆδελφοΙ 1000, Δαρμα νίν-Τερδήμος 1000, Δερμιτζάκης Χ" Ίωάννου2000. Ένωσις Κιτρο παραγωγών 3000, Ένωσις Σουλτα νοπαραγωγών 2000, Έλευθεράκης Ιωάν. 300, Εμπορικόν Έπιμελη Τϊΐθΐον 30.000. Έαιαέιιονλου Βα Μας απεστάλη υπό τής Νομαρ- χίας πρός δημοσίευσιν αντίγρα¬ φον τοΰ καταρτιαθέντος καταλόγου εισφορών υπέρ τής λειτουργίας Λα'ικών βυσσιτίων κατά τό πα¬ ρελθόν έίος, κατά τό οποίον καί συνεισέφερον οί κάτωθι τα εξής ποσά: Άγγελιδάκης Έμμ. 500, Ά κρατος Μ. Έμμ. 2000, Άλικιώ της Νικ. καΐ Υιός 2000, Άνεμο γιάννης Αντώνιος 2000, Άνε μογιάννης Κίμων 1500, Άνεμο γιάννης Ιωάννης 1500, Άνυφαν τάκης Ιωάννης 700, Άνωγεια νάκης Ανδρέας 200, Άνωγειανά κης Γεώργιος 200, Άλεπουδέ λης Κ. 1000, Άλεξανδρόπουλος Ιωάννης 200, Αλεξίου Σπύρος 350, Άλεξίου-Καναβαράκης 250, Αληγιζάκης Γεώργιος 250, Ά ποστολάκης Χαράλαμπος 250, Άνδρουλάκης Αριστείδης 200, Βλαστός Ιωάννης 700, Βαρκα¬ ράκης Ιωάννης 500, Βασιλάκης Ν. Έμμ. 3000, Βασιλάκης Ν. Μιχαήλ 1500, Βογιατζάκης Νικό¬ λαος 1000, Βοίλας Γεώργιος 1000, Βουρεξάκης Ζαχαρίας 2500, Βε- ρυκοκάκης Νικόλαος 200, Βορεά δης Έμμ. 250, Βλάσσης Ανδρέας 500, Βασιλάκης Δημ. καί Εύτ. 200, Βρέντζος Έμμ. 300, Βουρε¬ ξάκης καί Χατζηθωμάς 250. Βλα χοχρήστος Γ. 500, Γαλανάκης Εύ στάθ. 300, Γεωργιάδης Αλεξ. 500, Γεωργιάδης Χ. Μ. Μήνας 500, Γεωργιάδης Τίτος 1000, Γιαλεράκης Νικόλαος 1000, Για μαλάκης Ευάγγελος 1000, Γρυ ΘΕΡΓνΐΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ * ΜΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Ό ΙΙρωθυπουρ- γός κ. Μεταξάς αφιχθείς σήμερον είς Θεσσαλονίκην έτυχεν ένθουσιώδους υπο- δοχής υπό των άρχών καί πλήθους λαοΰ. ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΙΥίΟΣ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ1ΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ Ι 23 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Είς την εφημερί¬ δα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμε¬ ρον ο νέος νόμος 6ο προβλέπων διά τα άδικήματα τού τύπου καί κατοχυρώνων τό δημοσιογραφικόν έπάγγελμα. Ο ΚΑΙΡίΣ ΒΕΑΤΙΡνΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουοτρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—* Ανακοινούται ό¬ τι είς ολόκληρον την Έλλάδα βελτι· ούται ο καιρός. Βελτίωσις τού καιρού «αρουσιάζεται καί έν Έύρώπη. ΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΦΕ Επετράπη διά νεωτέρας συμ- πληρωματικής ύπουργικής αποφά¬ σεως τα ίνοιγμα πιστώσεων διά την εισαγωγήν καφέδων εΐσαχθη- σομένων κατά τό άπά 1 Μαρτίου μέχρι 30ής Ιούνιον 1.1. τετράμη- νον. Ή επί τοΰ ατμοπλοίου φόρτω¬ σις καφέδων είσαχθησομένων κα¬ τά τα ώς άνω τετράμηνον δέον νά ένεργήται τό βραδύτερον Ιντός 44 ημερών άπό τοΰ άνοίγματος τής πιστώσεως. Έ διάταξις αυτή ίσχύει καί διά τάς πιστώσέις αΐ¬ τινες ήθελον ανοιχθή μετά την 28 τρέχ. μηνός. Πασά ποσότης καφέ δέον νά έκτελωνίζεται έντος 30 ημερών άπό τής άφίξεώς της είς τόν λιμένα προορισμοϋ. Είς περί· πτώσιν καθ' ή'ν δέν κομίζεται άπ εύθείας είς τόν )ιμένα προορι- σμοΰ ή ώς άνω προθεσμία αύξάνε- ται είς 45 ημέρας άπά τής άφί- ξεως τοΰ φορτίου είς τδν πρώτον ελληνικόν λιμένα. Διά τάς ήδη άφιχθείσας ποσότητας καφέ προθεσμία έκτελωνισμοΰ τάσσεται ή 28 Φεβρουαρίου έ.έ. Ο ΦΟΡΟΣ ΙΧΘΥΑΛΙΕΙΑΣ 0ΙΚ0Ν0ΙΜΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1938-39 ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 23ης Φεβρουαρίου 1938 Ζυρίχη Παρίσιοι Λονδίνον ΚΙέα Ύόρκη -Αγορά Πώλησις 25.30- 25.55 3.55 3.65 545 550 108 80 109.80 "Άμστερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 60.80 61.94 28.10 28.35 3.70 3.70 20.75 2180 Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης διά τηλεγραφικής διαταγής της πρός τάς Νομαρχίας παρακα λεϊ νά είδοποιηθωσιν έπειγόν- τως αί κοινότητες αί, έχουσαι είς την διοικητικήν των περι¬ φέρειαν τμήμα παραλίας νά ψηφίσωσιν έμπροθέσμως τόν οικείον φόρον ίχθυαλιείας οί- κονομικοϋ έτους 1938—39. Έκ παραλλήλου έντέλλονται αί Νομαρχίαι νά προβώσιν είς τόν καθορισμόν των άλιευτι- κών περιφερειών εκάστου δια μερίσματος ένεργώσαι τα δέ οντα πρός ενοικίασιν τοΰ φό ρου τούτων. Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΙΥΙΑΤΟΣ Είς την εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη διάταγ μα δυνάμει τοϋ όποίου έπιτρέ πεται είς τούς καθ' δλον τό κράτος έργαζομένους οίνοποι- ούς β' κατηγορίας νά κατερ- γασθώσι μέχρι τής 31 προσε¬ χούς Αύγοΰστου καί έτέραν ποσότητα ύπολειμμάτων σακ- χαροποιΐας (μελασσης) πρός παραγωγήν οίνοπνεύματος πό σΐμου καΐ μετουσιωμένου. Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ___ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Κατ' απόφασιν τοΰ 'Εποπτι· κου Συμβουλίου άγροφυλακής Ηρακλείου ηυξήθησαν κατά 100 δρχ. μηνιαίως αί άποδο- χαί των άγροφυλάκων. Κατ' ίσόποσον ηυξήθησαν ωσαύτως τα όδοιπορικά έξοδα των άρ- χιφυλάκων.Έξ άλλου ηυξήθη¬ σαν κατά 9 αί θέσεις των άρ- χιφυλάκων τοΰ νομοΰ Ήρα κλείου καί κατά 5 αί θέσεις των άγροφυλάκων. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τό Γεωργικόν 'Επιμελητή- ριον Ηρακλείου είς απάντη¬ σιν έπιστολής τοΰ έπιθεωρητοΰ τήςΆγροτικής Τραπέζης κ. Άν θρακοπούλου ζητήσαντος πλη¬ ροφορίας περί τής ένδεικνυο- μένης ίατρικής περιθάλψεως των άγροτικών οίκογενειών έν τω νομώ Ηρακλείου, γνωρίζει δι' έγγράφου τού δτι σχετικώς εζήτησε πληροφορίας παρά τού νομιάτρου Ηρακλείου τάς οποίας καί κοινοποιεϊ επί τή εΰκαιρία πρός τοθτον. Άψορ- μή είς την ζήτησιν των πλη¬ ροφοριών τούτων είνε ώς πλη ροφορούμεθα κρατοθσα σκέ¬ ψις παρα τή Άγροτική Τραπέ ζή νά οργανωθή πλήρη ύγειο· νομικήν αντίληψιν την ο¬ ποίαν θά παρέχη, είς τοΰς αγρότας έκ παραλλήλου πρός την δλην κοινωνικήν πολιτικήν την οποίαν μελ- λοντικώς θά εφαρμόση, διά τής προσλήψεως ιατρών ώς ϋπαλλήλων της χάριν των ά- γροτών. ΑΙΦΝΙΔΙΟΣΘΑΝΑΤΟΣ Συνεπεία έμβολής τής καρδίας απέθανεν αιφνιδίως χθές την πρωίαν ό διευθυντής τοΟ μουσικοΰ συγκροτήματος τής αιθούσης «Ντορέ» Βασί¬ λειος Ντάν. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ^ ΕΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ &ΕΛΛΗΝ.ΑΓΟΡΑΝ Κατ' αρμοδίως παρασχε θείσας πληροφορίας συνεχί ζεται εξακολουθητικώς είς τό εξωτερικόν ή ζήτησις των έ¬ λαιων ένώ έξ άλλου αί προσ- φερόμεναι τιμαί είναι σταθε- ραΐ τόσον διά τα ραφινέλαια τα όποΐα προσφέρονται πρός Λ. Α. 57—61 παραδοτέα κα¬ τά τόν τρέχ. μήνα, δσον καί διά τα πεντάβαθμα τα όποΐα τιμώνται πρός Λ. Α. 52—56. Αντιθέτως είς τό εσωτερικόν ή άγορά σημειώνει χαλάρω¬ σιν των τιμών έν άναμονή τής εκδόσεως των νέων άδει- ών έξαγωγής είς "Ιταλίαν μέ¬ σω κλήριγκ. Είς την πόλιν μας ή πτώσις των τιμ&ν των έλα(- ων κατά 2.30 δρχ. κατ' όκδν άντιμετωπίζεταΐίώς προσωρινή έλπίζεται δέ δτι ή ζήτησις θά ζωηρεύση έντός,όπωσδήπο- τε, των προσεχών ημερών, ό- πότε καί θάέχουν ένοεχομένως εκδοθή αί νέαι άδειαι είσαγω- γής είς Ιταλίαν, ήτις ώς γνω¬ στόν άγοράζει είς ικανοποιη¬ τικάς τιμάς τα κρητικά έλαιό- λαδα. ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΠΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΣ 1939 Είς τήνΝομαρχίαν συνεδρία σε χθές ή δευτεροβάθμιος στρα τολογικϊ έπιτροπή Ηρακλεί¬ ου άσχοληθεΐσα μέ τόν έλεγ¬ χον των καταρτισθέντων στρα τολογικών πινάκων των κλη¬ ρωτών κλάσεως 1939. ΑΙ ΕΙΥΙΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΟΜΑΙ Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬ χάς έκοινοποιήβησαν δι" έγκυ- κλίου οδηγίαι περί τής έφαρ- μογής της ύπογραφείοης μετα ξΰ Ελλάδος καί Σουηδίας εμ¬ πορικάς συμφωνίας. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ Ο ΓΚΡΑΝΤΙΑΜΑ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΑΥΤΟΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΚ ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού άνταποκρΐϊοΰ ,'μας).— Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι περί τό τέλος τής προσε¬ χούς εβδομάδος άρχίζουν είς Λονδί¬ νον αί συνεννοήσεις Ιταλίας καί Αγγλί¬ ας επί των μεταξύ των δύο χωρών έκ- κρεμών ζητημάτων. Μετά την λήξιν των συνεννοησειν ο έν Λονδίνω πρεσβευτής τής Ιταλίας κό- μης Γκράντι πρόκειται νά αναχωρήση έκ Αονδίνου άνακαλούμενος έκ τής θέ- αεο>ς τού. Λέγεται ότι είς τόν Γκράντι
  ο κ. Μουσολίνι θά αναθέση αργότερον
  ιδιαιτέραν έμπιστευτικήν υπηρεσίαν.
  Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΙ ΤΑΛΑΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΛΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—- Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι , αί Γαλλικαί έφημερί¬
  δες άναγράφουν ότι ή Αγγλικη κρίσις
  θά έπεκτχθή ασφαλώς έν Γαλλία. Ή
  έξωτερική πολιτική Θά συζητηθή εύρέως
  είς την Γαλλικήν Βουλήν, αί πληροφο¬
  ρίαι δέ των εφημερίδων συμφωνοΰν ότι
  ή συζήτησις αυτή θά καταστή θυελλώδης
  λόγω τοΰ ΰφους ωρισμένων έπερωτήσε-
  ων βουλευτών τοΰ κέντρου καί τής δε-
  ξιάς εναντίον τής κυβερνήσεως Σωτάν.
  ΤΕΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΖΗΤΚΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΪΒΕΡΝΗΣΙΗ ΣΟΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ 13α.-
  ρισίων τηλεγραφήματα πιθανολογεϊται
  ότι τό Σάββατον θέλει τεθή είς την Γαλ
  λικήν βουλήν ζήτημα εμπιστοσύνης πρός
  την κυβέρνησιν Σωτάν διά τα ζητήμα-
  τα έξωτερικής πολιτικής.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΕΪΝΕΧ1ΖΟΝΤΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΒΔΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι είς την Βό¬
  ρειον καί Κεντρικήν Κίναν συνεχίζον-
  ται πάντοτε πεισματώδεις μαχαι μεταξύ
  Κινέζων καί 'Ίαπώνων.
  Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ
  ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΔΙΑ Τ0 ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Σημερινόν τηλε¬
  γράφημα έκ Βαρκελώνης έπιμένει ότι
  ή άνάκτησις τού Τερουέλ υπό των έθνι-
  κών δέν έχει στρατηγικήν σημασίαν καθ*
  ότι τό Τερουέλ ήρειπωμένον ή'δη κατά
  πλείστον δέν είνε δυνατόν νά χρησιμεύ-
  ση δι' έποικισμόν καί εγκατάστασιν ά-
  ποθηκών πολεμικοΰ έφοδιασμοΰ.
  Π Οϊ ΣΧΟΑΙΑΖΟΥΝΟΙ ΙΑΗΟΝΕΣ
  ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΗΗΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ'α αγγέλλε¬
  ται έκ Τόκιο οί ήμιεπίσημοι Ίαπωνι-
  κοί κύκλοι Οεωροΰν την παραίτησιν τού
  νΗντεν ώς ενδεικτικόν καί διά την πο¬
  λιτικήν αυτού πρός συγκρότησιν κοινού
  Άγγλοαμερικανικού μετώπου είς τόν
  Ειρηνικόν, ήτις καθ* α ίσχυρίζονται
  οί Ίάπωνες απέτυχεν.
  τή
  Ββυλ'ής πρόκειτο
  γ8ή εύρυτατη αυ
  Ι τής έξωτερικής ;
  Ι % διαμορφωνετ
  λίβοεται αυτή (.
  τού Γερμα
  ίο,ί την πρ
  Άγγλβυ υπβυρ
  τερ«κών κ.^ "Ηντ
  β:εύεται ότι γ
  «ύτή 8« συντελ
  νβν είς τόν καί
  βριοτικής έξωτερ
  ής τή5 Γ«λλΙ
  είς την
  ε9νοϋς καταστασ
  μίταξύ αί έκ το
  μετ«β«β«ζόμεναι
  ρουν μέχρις ήμ£
  φήμκς σχετικώι
  ίανας έξελίξβις
  Χής πολιτικής.
  μαι αυταί, φέρ
  μέν ώς βεβαίαν
  τηαιν όλοκλήροι
  χής Κυβερνήσ,
  5έ ώς πιθανωτέ;
  ρβπησιν μόνον
  γοΰ των Έξωτερ
  μπβς καί την < Γαλλικής έξωτ τιχής πρός άλλ σεις. Γ&υρίως κυκλο νεξαχρίβωτος πό ίτι είς την Γ χΐιται νά σχη| χυβέρνησις τί κομμάτων τοί «Λα'ίκοΰ Μετο βον ό σχημαι νήβεως έθνικής χκθίστατο άνέ^ ποία άφ' ενός οτ« περισσότϊ χκί σταθερούς της χώρας με ι ραχίαν καί τα "ράτη τής άα «Π5 καί μέ τί Ένωσιν ίδιαιτ τΠς οποίας σν Χ«λ«ρΜθη κά των διαταγμώ^ ΧΡότητβς πού Αγγλία άπέν «τίρίυίέ Εά ι νεΡγώς είς τόν Ρ«γμόν τής ' βτελλουσαΐ έκ «λέον στρατό 5 ένί Αρνήσεως τής »ο ενδεχβμεν χΡ»βώς, λέγετ: ?«Ρμή των τε; **λλιίλων ο Εηιτροπής ε! ^'ή έσπευσμ δ ηρων φρ(χγ °Χ«θιν των πό βχευών καί έ Ρ»βμβΰ των Ι ·τι τόαον ή χ *«' ,τβ Γενι* Π άνωτάτ ΐκή άύ συνέπε τ< *γματι ι .» έσον η« 1 * ι Τ«ϊς Αγ