95447

Αριθμός τεύχους

4797

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝβΤΛΥεΌΥ
  ΤΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΝ. ΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αϊγΐ'ττοιι
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  II
  ί'τησία ?ίικ;ι 3
  έ'άμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησια δολ. 15
  25
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ·
  -------------ιιι
  ΕΤΟΣ 23Ον ΙΙΙ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4797 Η
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΝΟΠΙΟΝ
  ΤΡΑΠΚΟΥ ΑΙΛΗΜΜΑΤΟΣ
  Χθές τό εσπέρας επρόκει¬
  το νά συνέλθη είς μυστικήν
  συνεδρίασιν ή Άνωτάτη Έ-
  πιτρβπή Έθνικής Αμύνης
  τής Γαλλία;, διά ν' άσχολη
  θή έ η δέ
  θεσμού της Κ.Τ.Ε. όσον καί
  τοΰ συστήματος της όμαδι-
  κης ασφαλείας, αίσθάνεται
  εαυτήν τελείως άπομονωμέ-
  νην καί δοκιμάζει βαθείαν
  αγωνίαν διά τό μέλλο τη
  θή μέ την δημιβυργουμέ- αγωνίαν διά τό μέλλον της.
  νην ήδη έν Εύρώπη κατά- Διότι γνωρίζει δτι εάν, ώς
  στάσιν καί νά λάβη τα άπα- διεκήρυξεν είς τόν τελευταΐ-
  ραίτητα διά την ασφάλειαν όν λόγον τού ό κ. Χίτλερ,
  τής χώρας μέτρα. Σήμερον μέ την ενίσχυσιν τήςΓερμα
  δέ ενώπιον τής Γαλλικής1 νίας καί Ιταλίας νικήση ό
  Βουλής πρόκειται νά διεξα- ^ Φράνκο έν Ισπανία τότέ θά
  χθή εύρυτάτη συζήτησις επί ευρεθή έντός κλοιο'ΰ έχθρι-
  τής εξωτερικάς καταστάσεως κων δυνάμεων. Καί τότε, ά-
  ύς διαμορφώνεται καί έξε-1 πομονωμένη άπό τάς κτήσεις
  λίσσεται αύτη μετά τόν λό- της, στερημένη των στρατη¬
  γόν τού Γερμανού Φύρερ γικών κ«ί έμπορικών όδών
  καί την παραίτησιν τού έπικοινωνίας της μέ αύτάς,
  νΑγγλου ύπουργοΰ των έξω- θά παραλύση έξ ολοκλήρου
  γγ ργ ξ
  τερικών κ. Ήντεν. Καί πι·
  στεύεται ότι ή συζήτησις
  αυτή θά συντελέση όχι μό¬
  νον είς τόν καθορισμόν τής
  όριστικής έξωτερικής πολιτι-
  κής , τής Γαλλίας άλλά καί
  εις την διευκρίνισιν τής δι-
  εθνοΰξ καταστάσεως. Έν τώ
  μεταξυ αί έκ τοΰ εξωτερικοΰ
  μεταβιβαζόμεναι εΐδήσει; φέ-
  ρουν μέχρις ημών διαφόρους
  φήμας σχετικώς μέ τάς πι-
  θανάς έξελίξεις τής γαλλι¬
  κής πολιτικής. Ούτω, αί φή¬
  μαι αυταί, φέρουν άλλοτε
  μέν ώς βεβαίαν την παραί¬
  τησιν ολοκλήρου τής Γαλλι¬
  κής Κυβερνήσεως, άλλοτε
  δέ ώς πιθανωτέραν την πα¬
  ραίτησιν μόνον τοΰ ύπουρ¬
  γοΰ των Εξωτερικών κ. Ντελ
  μπός καί την στροφήν τής
  Γαλλικής έξωτερική; πολι¬
  τικής πρός άλλας κατευθύν-
  σεις.
  Κυρίως κυκλοφορεΐ ή—ά-
  νεξακρίβωτος πάντως— φήμη
  ότι είς την Γαλλίαν, πρό¬
  κειται νά σχηματισθή νέα
  κυβέρνησις των άριστερών
  κομμάτων τοΰ λεγομένου
  «Λαϊκοΰ Μετώπου» — έφό-
  σον ό σχηματισμός κυβερ¬
  νήσεως έθνικής ενώσεως θά
  καθίστατο άνέφικτος— ή ό-
  ποία άφ' ενός μέν θά καθί-
  στα περισσότερον στενούς
  καί σταθεροΰς τούς δεσμβύς
  τής χώρας μέ την Τσεχοσλο-
  βακίαν καί τα άλλα μικρά
  κράτη τής άνατολικής Εύρώ-
  πης καί μέ την Σοβιετικήν
  "Ενωσιν Ιδιαιτέρως—ή μετά
  τής οποίας συνεργασία εΐχε
  χαλαρωθή κάπως έξ αίτίας
  των δισταγμών καίτης ψυ¬
  χρότητος πού έδείκνυεν ή
  Αγγλία άπέναντί της—άφ'
  έη'^υ ίέ εά έπενέβαινεν έ-
  νεργώς είς τόν εμφύλιον σπα¬
  ραγμόν τής Ίσπανίας άπο-
  στέλλουσα] έκ τοΰ έμφννοϋς
  πλέον στρατόν κα'ι πολεμο-
  φόδια είς ενίσχυσιν τής κυ¬
  βερνήσεως τής Βαρκελώνης.
  Τό ενδεχόμενον δέ αύτό α¬
  κριβώς, λέγεται δτι είνε ά-
  φορμή των τελευταίων αλλε¬
  παλλήλων συσκέψεων τής
  Έπιτροπής έθνικης αμύνης
  καί ή έσπευσμένη νέα διά¬
  θεσις δισεκατομμυρίων όλο
  κλήρων φράγκων πρός ενί¬
  σχυσιν των πολεμικών παρα-
  σκευών καί έπιτάχυνσιν τού
  ρυθμοΰ των έξοπλισμών.^ Δι¬
  ότι τόσον ή κυβέρνησις όσον
  καί τό Γενικόν επιτελείον
  καί ή άνωτάτη διοίκησις τής
  έθνικής αμύνης, γνωρίζουν
  ότι τοιαύτη ενεργεια τής
  Γαλλίας θά είχεν ώς μοί
  ραίαν συνέπειαν καϊ αναπό¬
  φευκτον έπακόλουθον την
  γενίκευσιν τοΰ πολέμου είς
  ολόκληρον την Ευρώπην.
  Πράγματι δέ δλαι αύται αι
  ήμαι δοον καί άν δέν εχουν
  φήμαι
  επίση
  γμ
  δοον καί άν δέν εχουν
  δέ
  φμ κ χ
  επίσημον προέλευσιν, δέν
  φαίνονται άνυπόστατοι. Ή
  Γαλλία, μετά την στροφήν
  τού κ. Τσάμπερλαιν πρός
  την Ρώμην καί την ούσια-
  στικήν εγκατάλειψιν έκ με-
  ρους της Αγγλίας τόσον τοΰ
  ρ ξ ήρ
  καί θ' αναγκασθη νά ύποτα-
  χθή είς δλους τούς ορους καί
  τάς αξιώσεις των έχθρών πού
  θά την περιστοιχίζουν.
  Καί προκειμένου νά έξε-
  λιχθοΰν έτσι τα πράγματα
  — γεγονός πού δα ίσοδυνα-
  μή πρός απόφασιν αύτοκτο-
  νίας—θά προτιμήση ασφαλώς
  νά παίξη καί τό τελευταίον
  άτοΰ της, νά επέμβη δηλα-
  δή είς την Ισπανίαν, έπι-
  χειροΰσα είς την θυσίαν μίαν
  πολεμικήν έξοδον. Την σκέ¬
  ψιν δέ άποφασιστικής δρά¬
  σεώς τής Αγγλίας, ένισχύει
  προφανώς καί ή αντίληψις
  ότι έν τοιαύτη περιπτώσει,
  δταν δηλαδή αί φλόγες τού
  πολέμου θά ίώσουν την Ευ¬
  ρώπην, ή Αγγλία δέν θά
  μείνη άπαθής καί δέν θα
  συνεχίση τα παζαρεύματ*
  καί την φιλολογίαν τής συν-
  διαλλκγής μέ την Ρώμην,
  άλλά θά λάβη σαφη καί έ
  νεργόν στάσιν, 3ασφαλώς πα-
  ρά τό πλευρόν της παλαιάς
  είλικρινοΰς συμμάχου τη
  τής Γαλλίας. Άκόμη δι
  την σκέψιν αυτήν τροφοδο·
  τεΐ καί ένθαρρύνει καί ή πε¬
  ποίθησις δτι καί ή 'Αμερι-
  κή θά επέμβη έν Εύρώπη
  παρά τό πλευρόν τής Γαλ'.
  λίας καί των συμμάχων της
  Άλλ' δλα αύτά βεβαίως άπο
  τελοΰν εισέτι φήμας καί πι
  θανάς απλώς προβλέψεις.
  Δέν άποκλείεται άλλωστε
  καί είς αυτήν την Άγγλί
  αν, δπου συντελοΰνται ήδη
  μεγάλαι πολιτικαί ζυμώσεις,
  νά έχωμεν νέαν εκδήλω¬
  σιν καί νέαν τροπήν τής
  καταστάσεως. Όπότε έν τοι
  αύτη περιπτώσει ή εξέλιξις
  των πρκγμάτων έν Εύρώ¬
  πη δχι μόνον θά λάβη άλ¬
  λην τροπήν, άλλά καί θά
  συντελεσθή μέ ραγδαίαν τα-
  χύτητα. Όπωσδήποτε, τό μό·
  νόν πού έχομεν νά κάμωμεν,
  είνε ν' αναμείνωμεν καί
  νά παρακολουθήσωμεν έκ
  τοΰ σύνεγγυς την πορείαν
  των γεγονότων. ΑΊ συνεν·
  νοήσεις μεταξυ Αγγλίας
  καί Ιταλίας ηρχισαν ήδη.
  Ή συζήτησις διά τόν καθο¬
  ρισμόν τής περαιτέρω πολι
  τικής τής Γαλλίας, άρχίζει
  σήμερον είς
  Ευρισκόμεθα
  ύ έλ
  ρχζ
  την Βουλήν,
  έπομένως έγ-
  όδ
  γύς τοΰ τέλους τής περιόδου
  τής άμφιβολίοτς καί τής έκ-
  κρεμότητος ποϋ δημιουργεϊ
  τό δέος καί την αγωνίαν
  διά τό μέλλον. Καί πρέπει
  ν' αναμείνωμεν ταχείαν
  την λύσιν τού δράματος.
  νν.
  ΑΙ ΠΡΟ ϊ ΠΟΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ
  ΤΟΥ ΕΛΛΗΗΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  Είνε άνομφιοβήτητον δτι ό
  τουρισμός εσημείωσε μεγάλας
  προόδους κατά τα τελευταία
  έτη είς την χώραν μας. Χά¬
  ρις είς τα μέτρα τα όποΐα έ¬
  λαβε τό Κράτος διά τής ορ¬
  γανώσεως τής «ΒιομηχανΙας
  των ξένων», διά τής ένισχύσε-
  σεως των ειδικών ύπηρεσιών,
  διά τής ιδρύσεως είδικοΰ ΰ-
  πουργείου, διά τής συστημα-
  τοποιηθείσης προπαγάνδας είς
  τό εξωτερικόν καί τής σχετν
  κής βελτιώσεως των δρων δια-
  μονής των ξένων έν Ελλάδι,
  πολλαί δεκάδες χιλιάδων ξέ¬
  νων, άπό δλα τα μέρη τής
  γής μάς έπισκέπτονται κατ'
  έτος, καί άφ' ενός μέν μδς
  άφήνουν συνάλλαγμα σημαν¬
  τικώς ϋπολογίσιμον, άφ' έτέ-
  ί
  προσέλκυσιν ξένων, άλλά καί
  διά την επί μακρόν παραμο¬
  νήν των είς την χώραν μας
  Διότι μόνον δταν μένουν επί
  πολύ οί ξένοι, άφήνουν χρή-
  μα, γνωρίζονται μέ την Έλ·
  λάδα καί γίνονται είλικρι-
  νεΐς της φίλοι.
  Ό τουρισμός θά αποδώση
  πραγματικά
  δχι οταν οί
  έ
  μεγάλα όφέλη
  ξένοι έρχονται
  έστω καΐ κατά εκατοντάδας
  χιλιάδας, ώς διαβατικοί, μό¬
  νον καί μόνον διά νά ίδουν
  καί νά άποθαυμάσουν τόν
  παρθενώνα ή την Κνωσόν, ή
  £να ελληνικόν τοπεΐον πού
  συνθέτει £νας γκρεμισμένος
  'ναός καί μία σπασμένη μαρμά
  ρινη κολώνα, μέ φόντο τόν
  γαλάζιον ούρανό, άλλ' δ-
  ρου δέ γίνονται φίλοι καί ταν έ'ρχωνται διά νά μείνουν
  Καί εύτυχθς ή φύσις μάς
  βοηθεΐ είς τό νά επιτύχω¬
  μεν είς τόν σκοπόν αυτόν.
  Ή Ελλάς είνε μιά χώρα μ'
  έξαίσιον, μοναδικόν ΐσως είς
  όλην την Ευρώπην κλΐμα. Πά
  ράγει τούς γευστικωτέρους
  καρπούς, τα όνομαστά στα
  φόλια καΐ πορτοκάλλια καΐ
  τα άλλα ύπέροχα φροΰτα
  καθώς καί τα
  ριά καί άλλα
  επί πλέον
  πηγάς μέ
  όνομαστά τυ-
  τρόφιμα. Καί
  εχει μοναδικάς
  ίαματικά νερά
  προπαγανδισταί τής χώρας επί ημέρας είς τόν τόπον
  μας είς τάς πατρίδος των. μας.
  Άλλ'εΐνε έπίσης άναμφισβήτη
  τον δτι ό τουρισμός έν Ελλά¬
  δι δέν ανεπτύχθη εισέτι δσον
  ειμπορεί ν' άναπτυχθή καί
  δέν αποδίδει δσα δυνάμεθα ν'
  άναμένωμεν. Διότι, διά την
  χώραν μας, πού έχει μόνιμον
  παθητικόν εμπορικόν ίσοζύγι-
  ον καί άναμένει την ισοσκέλι¬
  σιν τού καί την συναλλαγμα-
  τικήν της ενίσχυσιν άπό τούς
  άδήλους πόρους, άπό τα έμβά
  σματα δηλαδή των έν τή ξένη
  όμογενών καί άπό την επί¬
  σκεψιν τώνξένων.Διάτήνχωραν
  μας πού αποτελεί £να άπέραν
  τον μουσείον καλλιτεχνικον
  θησαυρών πού εκληροδώτησαν
  καί έσεβάσθησαν οί αίώνες,
  £να άληθινόν θαθμα φυσικοϋ
  κάλλους καί γοητείας, μέ τους
  θείους διατονισμούς τοϋ φω-
  Τός καί των χρωμάτων, ό
  τουρισμός ειμπορεί ν' αποβή
  άστείρευτος πηγή πλουτισμοϋ
  άφοϋ ή ανάπτυξις τού δέν
  είνε δύσκολος. Άλλά διά ν'
  αποβή ό τουρισμός πράγματι
  άποδοτικόο, διά νά καταστή
  παράγων πλουτισμοϋ τής χώ¬
  ρας, είνε άνάγκη νά έργα-
  σθώμεν 6χι μόνον διά την
  των λουτροπόλεων, διά την
  εξασφάλισιν άνέτου καί τα-
  Ιχείας συγκοινωνίας, διά την
  Ίδρυσιν καί λειτουργίαν ξε-
  νώνων καί κέντρων διαμονής
  πολιτισμένον, καθαρών, άνέ
  των παντοΰ. Άλλά δέν εί
  μπορεΐ βεβαίως καί νά κά
  μΠ Οαύματα διά μιδς τό Κρά-
  τος. Δι' αύτό καΐ έπιβάλλε-
  ται νά εκδηλωθή καί ή δημο
  τική καί κοινοτική καθώς καί
  ή ίδιωτική πρωτοβουλία.Ιδίως
  τό ΐδιωτικόν κεφάλαιον θά
  ειμπορούσε νά προσφέρη άνε
  κτιμήτους υπηρεσίας —μέ
  τό άζημίωτον—εάν διετίθε
  το είς τουριστικάς έπιχειρή
  σεις. Καί πρέπει νά γίνη τοϋ
  το όπωσδήποτε.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ&Η
  ΟΙ ΚΡΓΠΚΟΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ
  Ώ; γνωστόν την εποχήν αυτήν,
  όμοΰ μέ τοΰς άλλου; κριτικοΰς,
  ύπάρχουν καΐ οί κριτικο! τής Α¬
  ποκρηάτικη; κινήσεως. Προχθές
  επί παραδείγματι είς τό κατά-
  στημα φίλου συμπολίτου, ή κρι-
  τική αυτή έδωσε καί επήρε.
  —Δέν ύπάρχει δρεξις γιά γλέν¬
  τι ...ύπεστήριξεν & καταστήμα¬
  η
  πού ειμπορούν νά γίνουν
  θαυμάσιαι λουτροπόλεις, άλη
  θιναί κολυμβήθραι Σιλωάμ,
  πού νά έλκΰουν χιλιάδας κό·
  σμου έκ των περάτων τής γής.
  Καΐ θά έΐπρεπε νά έκμεταλλευ
  θώμεν δλα αύτό τα θεΐα δώ
  ρα τής φύσεως μέ τα όποΐα
  έχει προικισθή ή χώρα μας
  διά ν' αΰξήσωμεν την τουρι-
  στικήν κίνησιν διά νά προσελ
  κύσωμεν ξένους. Εύτυχώς,
  τό υπουργείον τοΰ Τουρισμοϋ
  καί ή Κυβέρνησις γενικώτερον
  κάμνουν δτι είνε δυνατόν
  πρός τόν σκοπόν αυτόν έρ-
  γάζονται διά την οργάνωσιν
  τι άνεφέρθη εί; τό περιωρι¬
  σμένην τής κινήσεως τοθ κυλι¬
  κείου: Οί θαμώνες των χορευτηρί
  ών έπιμένουν άκόμη άν δχι στίς
  κρύες λεμονάδες, σ" Ινα δυό κο
  νιάκ τό πολύ!
  —Άλλά πώ; νά μην έπιμέ¬
  νουν, παρετήρησεν £να; νέος, άπό
  τούς κοσμικούς καί χορεύοντα
  Διά νά δημιουργηθή ή ζήτησις
  είς τόν μπουφέ, πρέπει νά γίνη
  συναίσθημα γενικόν, ή ψυχική ά-
  νάγ'χη τοΰ 'Αποκρηάτικου γλέντι
  ου. Καί τό αυναίσθημα αύτό έρ¬
  χεται δσο περιορίζεται τό χρονι-
  κό περιθώριο τής Άποκρηας—
  δσο πλησιάζομε πρό; την μελαγ-
  χολικήν αΰγή τής Καθαρας Δευ·
  τέρας.
  Ό νέος δέν είπε τίποτε τό ά-
  νακριβές. Ουτε τό άψυχολόγητον.
  Είς την πόλιν μας παρετηρήθη
  ότι ή Άποκρηά είνε ζήτημα τής
  τελευταίας Κυριακή; ή τοΰ τελευ-
  ταίου Σαββατοκύριακου. Ή είς έ-
  ξαιρετικάς περιστάσεις τοΰ προ^
  τελευταίου... Οί γλεντιστές άκο-
  λσυθοΰν έδώ καί την φιλοσοφη-
  μένην σκέψιν καί την φιλοσοφη-
  μένην έπίσης οίκονομολογίαν.
  —ΙΙερνα ό καιρός, φεύγουν τα
  νειάτα! Άνάγκη νά γλεντήσουμε!
  Τό ρεφραίν αύτό είχε πάντοτε
  μεταξυ χειλέων καί κύλικος, πα-
  λαιός τροβαδοϋρος των Καστρι-
  νών στενών. Άλλά πότε ακριβώς;
  "Οταν έδημιουργεϊτο ή αντίληψις
  ότι καί ό χρόνζς είνε χρήμα άλλά
  καί τό... χρήμα ύπάρχει. Συνέ-
  βαινε δηλαδή μέ τάς τελευταίας
  ημέρας τώνΆπόκρεω, νά συνεπλη-
  ρώνετο ένα έκτακτον κομπόδεμα.
  Τό κομπόδεμα δέ αύτό, ήτο έξ
  ολοκλήρου πρός τό μέρος τοθ
  μπουφετζή. Ενθυμούμαι άλλως
  τε δτι πέρυσι, την τελευταίαν Κυ¬
  ριακήν των Απόκρεω ή άν δέν
  κάνω λάθος καί ολίγα; ημέρας
  προηγουμένως, αί έκπυρσοκροτή
  σει; των φιαλών τοϋ καμπανίτου
  —μάρκα; Γαλλικής, νά έξηγού
  μεθα—διετόνιζον τού; χορευτικοΰς
  κύκλου; μέ τόν γνώριμον εκείνον
  διά τού; κοσμοπολίτα; θόρυβον
  Χείλη, δέ, άβρότατα καί κατέρυ·
  θρα, κάτω άπό μεταξωτέ; μάσκες,
  Ιρροφοΰσαν απνευστί τό άφρώόες
  περιεχόμενον μακρύμισχων ποτη-
  ριών. Καί διά τόν πλέον μεμψί-
  μοιρον κριτικόν δέν έλειπαν Ιτσι
  τα έναταντανέ τα όποία καί είς
  χορευτικήν αίθουσαν τής ε¬
  παρχίας, είχαν κάτι άπό τάς πο-
  λυταράχους καί πολυδαπάνου; ό-
  λονυκτίας τής Μοντμάρτρης καί
  τοΰ Μπροντγουαίη.
  *
  Άθηναΐο; χρο/ογράφο; τα βά-
  ζει τελευταίω; είς τό κεφάλαι¬
  ον αύτό, μέ τούς δημοσίου; χο-
  ρούς. "Ολα τα έπαγγέλματα λέ¬
  γει εκήρυξαν τόν πόλεμον εναν¬
  τίον ιοΰ 'Αποκρηάτικου γλεντιοΰ!
  Τί θέλετε λ. χ. νά βασιλεύση
  είς τόν χορόν των συνταξιούχων,
  Κέφι; Αδύνατον. Τα σωματεΐα
  συμπληρώνουν τό πρόγραμμα τοΰ
  χοροΰ των κα'ι μέ την έννοιαν τοΰ
  πολύ ή όλίγου οίκογενειακοΰ ή
  κοινωνικοΰ ή τέλος πάντων αύστη-
  ρο3 καΐ τυπικοθ. Δέν γνωρίζω άν
  ! αϋτό συμβαίνη εί; τάς Αθήνας
  εί; εϋρεΐαν άκτϊνα. 'Ωστόσο καί
  στό 'Ηράκλειο πολλοί δημόσιοι
  χοροί απέτυχον λόγω τοΰ έθιμοτυ-
  πικοθ των. Άλλ' αύτό πιστεύομεν
  δέν είνε λόγο; νά ταχθοθν οί
  έπιχώριοι τουλάχιστον κριτικοί
  τής Αποκρηάτικη κινήσεως, έ
  ναντίον 8λω; διόλου των χ^ρώ
  τής έτικέττας. Εί; τό χέρι τους
  είνε νά τούς κάμουν καί αυτού;
  άναλόγου; πρός τό γνήσιον γλέντι
  τής Άποκρηας, όχι βεβαία τό έ
  ξωφρενικό, άλλά τό όπωσδήποτε
  άνοικτόκαρδο. Διότι καί οί χο¬
  ροί Λ^>τοΙ κατά βάθο; διατηροΰν
  τού; ΐδιου; λόγου; πού δ;ατη
  ροθν καί οί άλλοι, δταν άποκτά
  επί τέλους περιεχόμενον τό Ά-
  ποκρηάτικο γλέντι. Ή Ικλαίκευ-
  σίς τού; άλλως τε συντελεί άς μή
  ξεχνοΰμε καί σέ κάτι ούσιώδες:
  Στόν περιορισμό των δαπανών
  τοΰ σερβιρίσματος καί τής ίστο
  .. σαγονιάς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Ο ΜΑΣΚΑΡΑ!
  "Εχει μήπως μαζ( μας προ-
  ηγούμενα ό έφετεινός χειμώ¬
  νος; Φαίνεται δτι κάτι τέτοιο
  θά συμβαίνη, άλλοιώς δέν έ-
  ξηγεΐται αυτή ή άπροσμέτρη-
  τη κακωσύνη τού καί οί ϋ-
  πουλες ένέδρες πού μδς στή-
  νει. Πρίν λίγες μέρες έ'δειξε
  δτι θά μδς έγκατέλειπεν όρι-
  στικά. Στόν ούρανό έλαμψε
  ό ώραιότερος ήλιος καί πίσω
  άπό τα άσπρα συννεφάκια,
  ποΰ άρμένιζαν ώσάν λευκές
  γαλέρες, άντικρύσαμε τό γο-
  ητευτικώτερο μειδίαμα τής
  ανοίξεως. Οί μυγδαλιές, ξε-
  μυαλισμένες άπό την έμφάνι-
  σι τοθ ξανθοΰ γόητος έψόρε
  σαν τή νυφικήν όλόλευκη έ-
  σθήτά τους γιά νά παραδο-
  θοθν είς τίς θωπεΐές τού. Οί
  παπσροϋνες εσκασαν κι' έρ-
  ρόδισαν στούς κάμπους κα¬
  θώς άνάλαφρη ή πνοή έχάϊ-
  δευε κι' έλύγιζε τίς κομψές
  τους σιλουέττες. Κι' ή γή έ
  φόρεσε τα γιορτινά της κι' έ
  στολίσθηκε μέ μαργσρίτες κι'
  άνεμώνες καί μέ μύριους άλ
  λους πολύχρωμους κι' εύωδι
  αστικούς άνθούς, γιά τό τρελ
  λό τό πανηγϋρι τής ανοίξεως.
  Κι' σύτά τ' άηδόνια καί οί
  κοτσυφοί εΤχαν τινάξει τα
  κουρνιασμένα τους φτερά, εί-
  χαν πετάξει στίς κορυφές
  των δένδρων κι' έτοιμάζονταν
  νά τραγουδήσουν γλυκόλαλα
  μαγευτικά τραγούδια στήν ερ¬
  χομένην άνοιξι. Καί ξάφνου
  αύτός ό γέρω παραλυμένος
  ενέσκηψε ώς έπιδρομεύς, ώς
  άγριος έκδικητής, πού έπιστρέ-
  φεΐ μ' άπόφασι νά τα ρημά-
  ξ όλα. Έξέσχισε τούς πέ-
  πλους των άμυγδαλιών, έκαψε
  τούς άνθοΰς, έμάρανε τίς πα-
  παροϋνες καί τίς άνεμώνες,
  έρήμωσε τούς κάμπους καί
  τίς ρεμματιές κι' έκάλυψε τα
  πάντα μέ τούς πέπλους τής
  λευκής νύμΦης τοθ Βορρά. Δέν
  έσεβάσθηκεν ό κρονόληρος ου¬
  τε κι' αύτούς τούς μασκαρά-
  δες πού επερίμεναν μέ τό-
  σους πόθους καί καϋμούς
  νάρθη ή Τσικνοπέμπτη, νά
  δοκιμάσουν την μέθη πού φέρ-
  νει ή άνοιξι τής ζωής—ή τρελ
  λή άπόκρηα. 'Εμούσκεψε τα
  ντόμινσ, ίξέβαψε τίς μάσκες,
  έκόλλησεέπάνω τους τόν χαρ-
  τοπόλεμο καί τέλος τούς διέ-
  λυσε καί τούς άνάγκασε ν' ά-
  ποσυρθοΰν κατησχυμένοι δί-
  πλα άπό τα τζάκια καί τό
  μαγκάλι.
  Πρός τί άλλωστε νά κυκλο¬
  φορούν, Μέ ποιό σκοπό νά πε
  ριφέρωνται στούς δρόμους ή
  νά στριμώχνωνται είς τα χο
  ρευτικά κέντρα, Κι' άν ή-
  κουαν τό στερεότυπο: Σδς
  γνωρίσαμε! Σδς γνωρίσαμε!
  ήξεραν δτι ό χιονιας τούς
  εΐχε κάμει άγνώριστους! Αύ
  τος ό γέρω κρονόληρος τούς
  εΐχε κηρύξει άγριο ,συναγω-
  νισμό. Πώς ειμπορούσε λοι
  πόν ν' άνθέξη τό άνθρώπινο
  καρναβάλι, Μέγας, άπαίσιος
  καρνάβαλος έχει άναδειχθή
  φέτος ό καιρός. Μ' αυτή
  Οί αγροφύλακος.
  Τό Εποπτικόν Συμβούλιον
  τής Άγροφυλακής απεφάσι¬
  σε κατά την τελευταίαν συ¬
  νεδρίασιν, την αύξησιν τοϋ μι-
  σθοθ των άγροφυλάκων κα¬
  τά ΙΟΟδρ. μηνιαίως. Ή αΰξη-
  σις αυτή, διά την οποίαν καί
  ημείς συνηγορήσαμεν πρό η¬
  μερών, ήτο όντως έπιβεβλη-
  μένη. Πολύ ορθώς έπομένως
  έλαβε την σχετικήν απόφασιν
  τό εποπτικόν Συμβούλιον. Θά
  συμβάλη ασφαλώς είς την
  αύξησιν τού ζήλου καί τής έρ-
  γατικότητος των άγροφυλά¬
  κων, πρός παγίωσιν τής α¬
  σφαλείας καί θ' άνακουφίστ)
  κάπως την ζωήν των. Πρόκει¬
  ται περί δικαίας άνταμοιβής
  άνθρώπων εύσυνειδήτως έκ-
  πληρούντων τό καθήκον των.
  Ή 'Ελληνοσουηδική.
  Μεταξυ των Κυβερνήσεων
  Ελλάδος καί Σουηδίας υπε¬
  γράφη πρό ημερών νέα έμπο
  ρική σύμβασις, ρυμθίζουσα
  τάς μεταξυ των δύο χω-
  ρών συναλλαγάς. Φανταζό¬
  μεθα δτι διά τής νέας συμ¬
  βάσεως θά λαμβάνεται πρό-
  νοια καί διά την εισαγω¬
  γήν των σταφυλών μας είς
  την χώραν τοθ Βορρα. Ή
  Σουηδία καθώς καί Νορβη-
  γία, όπως απεδείχθη κατά
  τό παρελθόν ειμπορεί ν' α¬
  ποβή μία πρώτης τάξεως κα-
  ταναλωτική άγορά των στα¬
  φυλών μας. Καί πρέπει νά
  κάμωμεν δ,τι είνε δυνατόν
  διά νά επιτύχωμεν την αυξη
  σιν τής έξαγωγής τοθ προϊ-
  όντος μας αυτού είς την χώ
  ραν αυτήν. Ύπάρχει άλλωστε
  διά τουτο μέγας σύμμαχος ή
  προτίμησις την οποίαν Ιδει-
  ξαν μέχρι σήμερον οί Σουη-
  δοί είς τάς Κρητικάς σταφυ-
  λάς.
  Οί στρατεύσιμοι μα¬
  θηταί.
  Μδς πληροφοροϋν δτι αί
  δοθείσαι άναβολαί κατατά-
  ξεως είς στρατευσίμους μαθη¬
  τάς άνακαλοθνται, έφόσον
  οί μαθηταί αύτοι φοιτοθν είς
  ίδιωτικα Γυμνάσια καί Λύ-
  κεια. Δέν γνωρίζομεν άν ά-
  ληθεύη ή πληροφορία δπως
  ακριβώς μάς την μετέδωσαν.
  Πάντως φανταζόμεθα δτι θά
  πρόκειται ή περί παρεξηγήσε-
  ως ή περί έσφαλμένης έρμη-
  νείας τοϋ σχετικοϋ νόμου. Διό
  τι δέν δυνάμεθα νά έννοή-
  σωμεν πώς ε"νας τελειόφοιτος
  γυμνασίου δικαιοθται άναβο-
  λής εάν φοιτδ είς Κρατικόν
  εκπαιδευτήριον καί δέν δι-
  καιοΰται άν φοιτδ είς ίδιωτι
  κόν τοιούτον καί μάλιστα ά-
  νεγνωρισμένον.
  Ό χορός Νεαπόλεως.
  Είς την Νεάπολιν θά δοθή
  τό εσπέρας τής προσεχούς
  Κυριακής μέγας χορός, αί είσ-
  πράξεις τοϋ όποίου θά δια-
  τεθοΰν υπέρ φιλανθρωπικών
  σκοπών. Ό χορός αύτός άν
  κρίνωμεν άπό τάς πληροφο¬
  ρίας ποΰ έχομεν διά τάς προ-
  ετοιμασίας τής οργανώσεως
  τού θά σημειώση εξαιρετικήν
  επιτυχίαν δπως συμβαίνη άλ¬
  λωστε μέ δλους τοΰς χορούς
  τής ωραίας νύμφης τοΰ Με¬
  ραμβέλλου. Θά συμμετάσχη
  κόσμος πολύς έξ δλων των
  πόλεων τοθ νομοΰ Λασηθίου
  καθώς καί έκ τής πόλεώς
  μας. Καί πράγματι άξίζει νά
  μεταβοΰν καί άπό τό Ηρά¬
  κλειον πολλοΐ διά τόν χορόν
  αυτόν. Θά εύρουν μίαν πρώ¬
  της τάξεως ευκαιρίαν διασκε-
  δάσεως καί συγχρόνως θά
  ένισχύσουν ενα ιερόν, φιλαν¬
  θρωπικόν σκοπόν.
  την ϋπουλη ένέδρα τού, μ'
  αΰτό τό γυρισμό τού, πού^ εί
  νέ σωστή έπιδρομή, μ' ^αύ
  τα τα κατσουφιάσματα των
  μούτρων τού, ό έφετεινός Γχ£ι
  μώνας έγινε άσυναγώνιστος
  δσο κι' άπαίσιος, ό μασκα-
  ράς... Μ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ά
  Ι
  4
  Ό γολγο&άς
  υιός καρδίας
  ΚΟΙΜΩΜΙ ΚΡ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όττε-
  ρέττα Γ. ^ύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη)
  Άττόψε >Τσιγγάνικο αΐμα».
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον μέγας χο-
  ρός μετημφιεσμένων καϊ μή, άπο·
  γευματινή καί εσπερινή μέχρι
  ■πρωΐας.
  Ποία θά ήτο σήμερον ή 5ψ:ς
  τοθ κόσμου άν την εποχήν καθ5
  ήν Ιζη ό Μέγας Αλεξάνδρα; ήτο
  γνωστόν τό φάρμακον κατά τής έ
  λονοσίας ή κινίνη;Κατά μίαν γνώ¬
  μην έ Μέγας Άλέξανδρος απέθα¬
  νεν προσβληθείς ·όπό τής έλονοσί-
  ας. Επί 12 έτη, ώς Βασιλεύς δι¬
  ήλθεν ώς μετέωρον τόν παλαιόν
  κόσμον καθυποτάσσων βασίλεια
  καί άνατρέπων δυναστείας. ΕΕσή-
  λασσε μέχρι τοθ Μπουνγιάμ των
  Ίνδιών δπου τό δνομά τού (Σικάν-
  τερ Ζουλκάρν) Άλέξανδρος ό Μέ¬
  γας, παραμένει καί σήμερον άκό-
  μη σεβαστόν. Επανήλθεν είς την
  Περσίαν καί εγκατεστάθη εις την
  Βαβυλώνα διά νά σχεδιάση την
  κατάκτησιν τής Άραβίας. Έκεί
  δμως έ"να κουνοθπι πού τοΰ μετέ-
  δωσε την έλονοσίαν ϋθεσε τέρμα
  είς τα σχέδια τοΰ Άηττήτου κα-
  τακτητοθ. Έξηντλημένος ό Άλέ¬
  ξανδρος μετ' ολίγας ημέρας υπέ-
  κυπτε είς την έλονοαίαν. Ποία θά
  ήτο πράγματι ή δψις τοϋ κόσμου
  καί μέ αυτήν ή δψις τής Ελ¬
  λάδος άν τότε υπήρχον ολίγα
  γραμμάρια κινίνης δσα άρκοθν
  σήμερον διά νά θεραπευθ^ έντός
  5—7 ημερών ή έπάρατος νόσος;
  1.
  ΜΙΑΤΡΛΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ή Ένωσις Ο(ν)κών Συν)
  σμών Μάλεμε Κυδωνΐας ανα¬
  φερομένη είς την άπό 15ης
  τρέχοντος γνωστοποίησιν αυ¬
  τής καταχωρηθεΐσαν είς τα
  φύλλα τής 19ης καί 20ής, πε-
  ρί διενεργείας πλειοδοτικοϋ
  διαγωνισμοϋ δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών διά την εκ¬
  ποίησιν ενός αΰτοκινήτου μάρ-
  χας «Φόρντ».
  Δηλοί
  δτι ό διαγωνισμός δέν θά λά¬
  βη χώραν είς τόν συνήθη τό-
  πον^δημοπρασιών καφενειον
  «Κλώνος» άλλά είς τα
  έν Μάλεμε γραφεΐα τής Ε¬
  νώσεως κατά την ορισθείσαν
  ημέραν καί ώραν.
  Έν Χανίοις τή 21 Φεβρουα-
  ρίου 1937.
  (Ή Έπιτροπή)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγον «)κ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάζον.
  Πρ«Μτβρβ!βν
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλ*·. {-41
  !■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■Μ
  ί
  Άτιό 1 Μαρτίου
  έπαναλσμβάνει
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  320ον
  Οί άνδρες, οί γυναΐκες, τα
  κοντάρια, τα μαχαίρια, οί φω·
  Ί νές, οί βρισιές—τα πάντα ώρ-
  I
  μοθσαν κατ' επάνω της. Έ-
  νας άπό τοΰς καννιβάλους σΰ-
  τοΰς τής δείχνει μιά δέσμη
  βέργες μέ την έπιγραφή: «Γιά
  !τή Μαρία — Άντουανέττα»
  |"Αλλος κραδαίνει επάνω άπό
  τύ κεφάλι τού μιά μικρή αγ
  χόνη άπό την όποιαν ήταν
  κρεμασμένη μιά κούκλα γυ
  ναΐκας. "Ενας άλλος μπρός
  στά αφοβα μάιια τής βασι
  λίσσης, προτείνει επάνω σέ
  μιά σανίδα {ίνα ματωμένο
  'κομμάτι κρέας σέ'σχήμα καρ
  διάς». Γυναΐκες άναμαλλια
  ]σμένες τής έφτυναν κατά πρό
  σωπο άκατονόμαστες βωμο
  λοχΐες. Ό Σαντέρ, τοϋ όποί
  ου ό σκοπός ήταν νά ταπει
  νώστ] τή βασΐλισσα δσο τό δυ
  νατό 'περισσότερο, άλλά ό ό
  ποίος άγωνιζόταν νά άποφύ
  γΓΐ πραγματικές βιαιοπραγί
  ]ες, διέταξε τούς γρεναδιέρους
  ποΰ εΐχαν παραταχθή σέ τρι
  πλή σειρά μπροστά άπό τό
  τραπέζι νά παραμερίσουν γιά
  νά συντελεσθή ή θέλησις τοΰ
  λαοΰ καί γιά νά μποροθν ο
  είσβολεΐς νά θεωροϋν τό θϋ
  | μά των, τή βασΐλισσα νικημέ
  ί νη επί τέλους. Συγχρόνως έ
  προσπαθοθσε νά καθησύχασιν
  τή Μαρία— Άντουανέττα:
  — Μεγαλειοτάτη, απατάσθε
  ό λοός δέν θέλει τό κακό σας
  Ι Άν ήθέλατε δέν θά υπήρχεν
  οΰτε ενας άπό αΰτούς ποΰ
  νά μή οδς άγατιά δσο αύτό
  τό παιδί—κ' έδειξε τόν Δελφΐ
  |νο ποΰ τρομαγμένος καί τρέ
  μοντας εΐχε σφιχταγκαλιάσΐ]
  1 τή μητέρα τού. Άλλωστε, μή
  'φοβάσθε, δέν θά σας πειρά
  ' ξωμε.
  | Άλλά, δπως πάντα, δταν
  κανένας έπανσστάτης προσέ
  φερε την προστασΐα τού στή
  βασίλισσα, ή ύπερηφάνεια
  τής γυναίκας αυτής έξεγεί
  ρετο.
  —Ουτε γελιέμαι, οθτε φο
  βάμαι, τού απήντησε σκληρά
  Δέν φοβάται κανείς ποτέ τί
  ποτε, δταν βρίσκεται άνάμε-
  σα σέ καλούς άνθρώπους.
  Ψυχρή καί ύπερήφανη ή Μα
  ρία—Άντουανέττα άντιμετώ
  πιζε τα πιό έχθρικά βλέμμα
  τα, τίς πιό αίσχρές άποστρο
  φές, Όταν δμως θέλησσν νά
  την υποχρεωθούν νά φορέστ|
  τόν κόκκινο σκοΰφο στό παι-
  δί της, έγΰρισε τό κεφάλι άλ-
  λοΟ καί εΤπε στούς άξιωματι-
  κούς:
  — Αύτό ύπερβαίνει τα δρια
  τής ύπομονής κάθε άνθρώ
  που.
  Ώστόσο έκράτησε την ψυ-
  χραιμία της χωρίς ή δψις της
  ή τα λόγια της νά προδώσουν
  τόν παραμικρό φόβο ή την
  παραμικρή έ'λλειψι αϋτοπεποι
  θήσεως. Μέ ήρεμη φωνή άπαν-
  τοθσε στίς προκλήσεις:
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μάσκες...
  ί*/1^ν>/-
  *—ηλΟ
  ΝΕΟΝ
  ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
  ΑΜΕΡΙΟΑΝ
  ΒΕ^υΤΥ 5ΗΟΡ
  "Εναντι Αγ. Τίτου
  Διά νά εξυπηρετήση τάς
  ΚυρΙας καί Δεσποινίδος
  τής πόλεώς μας, άρχίζει
  άπό αυριον λειτουργοϋν
  τό νέον Κομμωτήριον τής
  καλλιτέχνιδος:
  κ. ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΣΚΑΛΑ
  μέ εξαιρετικήν εμφάνι¬
  σιν, άφθαστον περιποίησιν
  καί πρωτοφανές γοθστο
  δι' δλα τα ειδή κομμώσε-
  ων καί καλλωπισμοθ:
  Ρεπηβηβηυ
  Ρίπτει- ντβνβ
  Εη&ηιροο
  ΜβηϊοτΐΓβ
  ΑγοΙι
  Ηηϊγ. ΤΓββΙ ΜεηΙ.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλδ θά «δρετε είς την κρ«μ-
  μυδαποθήχην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κριμμύδια είς δι¬
  α***} παρ αχατ«θήχτ}ν.
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕ1ΟΝ
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά την Β.' έ'κδοσιν ηρχι-1
  σαν εγγραφαί συνδρομητήν ι
  είς τό Πρακτορείον. |
  (Έκ τοϋ Πρακτο ρεΐου)
  Τό τραγοϋδι, ή χαρά κι' ή σερ-
  παντίνες μαζΐ μέ τα νειάτα, τα
  τρελλά τα ξένοιαστα νειάτα, στρο
  βιλίζονται σάν θύελλα χαοάς
  στό στΐβο τοΰ καρναβαλιοϋ.
  Δέν θέλουν καμπανίτη τα νειά·
  τα γιά νά φουντώσουν, νά ζωντα·
  νέψουν, νά ξεδιπλώσουν τίς χα·
  ρούυενες σημαϊες των.
  Κυττάξτε γύρω σας μπαίνον-
  τας σ' ίνα κέντρο, ή στήν πρώ-
  τη χοοευτική αΐθουσα.
  Φοροΰν τή βελούδινη μάσκα των
  καί λικνίζονται χαροϋμενα ώ
  σάν μιά νέα όλοφώτεινη ζωή πού
  μόλις άρχίζει ν' ανοίγη τα φτερά
  τηο, μιλοθν τή δική των γλώσ
  σα σάν μεθυσμένα άπό δνειρα
  καί δροσάτες χαρές μέσα στϊς ά-
  τέλειωτες στροφές τοϋ βάλς.
  Μά στό ξεφρένιασμα τοϋ χο·
  ροϋ πετοϋν τή μάσκα αυτή ά·
  διάφορα καί την άφίνουν νά πο-
  δοπατηθή σάν κάτι άχρηστο καί
  περιττό 'πιά
  Κρύβονται μήπως τα τρελλά
  νειάτα πού μεθοθν μέ τό τίπο·
  τα, πού βροντοφωνούν τό πέ
  ρασμα των σάν κυματισμός καί
  ξέπασμα χαράο, κάτω άπό £να
  μικρό, τοσούτσικο κομμάτι βε-
  λοθδο;
  Αύτά περνοΰν σάν θύελλα καί
  ανεμος χαράς. Καί λαλοΰν τό
  τραγοϋδι των έλπίδων των, καί
  φωτίζουν μέ τό δικό τους φώς
  καί ζωντανεύουν καί μεθοθν τό
  κάθε τι, γιατί δλη ή ζωή τούς
  άνήκει.
  Στραφήτε τώρα καί στό άλ
  λο μέρος τής ζωής. Περνοθν τα
  δΰσκολα χρόνια σκυφτά, βουβά,
  άλυσόδετα μέ τα βάρη, τίς πι
  κρίες, τίς άπογοητεΰσεις των
  καιρών.
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Η ίΥΝΑΙΚΑΓΟΥ 8ΡΥΑ0Υ
  Περνοθν συντρίμμια τής ζωής]
  μέ τή μάσκα την άληθινή τοθ"
  καθηιιερινοθ χαροπαλέματος. "Ώ
  νά μποροϋσαν νά πετάξουν τή
  μάσκα αυτή, νά ξεχαστοΰν, νά-
  φΐσουν γιά λίγο τό ττεπρωμένο
  των. Ι
  θέλουν κι' αύτά νά σηκώσουν1
  επάνω τα βλέμματα ναντικρά·|
  σουν κατάματα την ζωήν, μά δέν ι
  ϊχουν την δϋναμι. ΠοθοΟννάμε-1
  θοθν στό λίκνισμά της, νά τρυγή-
  σουν τό μέλι καί τούς χυμούς
  της, μά τα συνειέρνουν οί £■
  γνοιες κι' δ πυρετός τής κού-
  ρασης. θέλουν νά μιλήσουν, νά
  ξεσπάσουν, νά τρέξουν πίσω ά¬
  πό την χαρά πού ττερνδ άπ' έ-
  μπρός των προκλητική σάν όρα-
  ματιαμός ξεφρενιάσματος. Μά
  δέν μποροϋν γιατί τό πέρασμά
  της είναι άστραπή καί κεραυνός
  καί ϊλιγγος..
  Νεότης χαρούμενη πού ε'σαι
  ού αύτάς ό κεραυνός καί ή ά¬
  στραπή πού φωτίζει, γέλα δσο
  μπορεΐς πειό πολΰ.
  Ή μάσκα πού περνδ σάν !λι·
  τανεία πένθιμη είναι τής ζωής
  πού ξεψυχάει άγέλαστη. Ζήτησε
  νά κρυφθί| μέ δανεικά φτερά μά
  προδόθηκε. Μάδησαν κι'αΰτά δ
  πως τα χρόνια τής τα περα·
  σμένα.
  Ή δική σου ζωή είναι ή χα¬
  ρά. Είναι τό δνειρο. Ή έλπίδες
  Αύτό τό φώς, καί τό παιγνίδι-
  σμα, μιας νέας άνατολής. "Αφη
  σέ την νά ξεχυθη στό πλακόστρω
  το σδν μυκωμέν'η θύελλα. "Άφη
  σέ την νά τραγουδήση τό γέλιο
  της γιά δλους καί σ' δλους τοϋς
  τόνουο Ή ζωή σου νεότης είναι
  ή ζωή δλου τοθ κόσμου καί μέ
  μάσκα καί χωρίς μάσκα.
  Μία άλλη
  Ή ζωή τής
  100 όν «ύτοκρατΕίρας.
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.72.
  12 3 4
  9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) "Αγγλος συγγραφεύς. —Ό
  οποίος.
  2) θυγάτηρ τοθ Διός. —Τάς ο¬
  ποίας. — Ή λάβη τής πόρτας
  (γεν.).
  3) Δημοσίας 6πάλληλος.
  4) Τέτοια είναι τα ούσιαστικά
  Ζεύς, ήπαρ κ.λ.π. ώς μή κλινό-
  μενα σύμφωνα μέ τούς κανόνας.
  —Χοϊρος
  5) Ποταμδς τής Ελλάδος.—"0-
  νομα τοθ Ίσπανικοΰ στόλου.
  6) Μέ αύτδ μετρδται ή ήλεκ-
  τρική άντίστασις. — Ό μέγιστος
  θεός των Φοινίκων.
  7) Τα ιδικά σου. —Σύνδεσμος.
  9) Άντωνυμία άναφορική.—
  Ηροηγεϊται τοθ μέλλοντος.
  10) Όδός Έδουάρδου..... των
  Αθηνών.—Την οποίαν.
  11) Τα μή εχοντα τάς ιδίας δι-
  αστάσεις. — Δέν πρέπει νά τρώ-
  γωνται έτσι τα φροθτα.
  12) Δέν είνε εύτυχής.
  13) Άπό αυτόν πεθαίνουν συ-
  νήθως οί γέροντες.—Γράμμα.
  14) Μουσικός φθόγγος. — Σύν¬
  δεσμος.— Έλλειψις τροφής.
  15) Μουσικός φθόγγος. — Άρ¬
  θρον (πληθ.).
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) "Ονομα γυναικείον. —Εσω¬
  τερικόν όργανον τοΰ ζωϊκοΰ όρ-
  γανισμοΰ.
  2) Άρθρον.—Γράμμα.
  3) Γίνεται κατά τάς Έθνικάς
  εορτάς.
  4) Κάθε πράγμα Ιχει καί τό
  ίδικό τού.—Όρθώς.
  5) Προφήτης. — Έλαφρός £νε-
  μος.
  6) Υιός ~ τοθ Νώε.—Τίτλος άσι-
  ατικός.
  7) Έπιφώνημα γέλωτος. —Λε¬
  πτόν νήμα.
  8) ΕΙδος σπάθης. — Τραγοϋδι.
  9) "Ονειρον, ένύπνιον.— Μέρος
  τοΰ σώματος.
  10) Ιερόν όρος έν Κίνα.—'Υ-
  ποδιαίρεσις τοΰ χρόνου.—Άγία
  τής Καθολικής έκκλησίας, έορτά-
  ζεται την Ιδην Όκτωβρίου.
  11) Νευροπληξία (γεν.).—Έτέ
  ρα άνομασία τοΰ ποταμοΰ Σπερ-
  χειός (αϊτ.). — Άντωνυμία άόρι-
  στος.
  12) Άκτοπλοϊκή έταιρεία.—
  Άρνητικόν.
  13) Ελληνικόν δρος. —"Ηπβι-
  ρος.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό έ'γκριτος Δικηγόρος Αθηνών κ. Νικόλαος
  Κωνσταντ. Στεφανϊοης, (Γραφείον όδός Βαλα
  ωρήτου 6 Αθήνας) άσχολούμενος είς δικαστικάς,
  διοικητικάς, καί ύποθέοεις Άμερικής καί έξωτερι-
  κου μάς παρακαλεΐ νά άνακοινώσωμεν, ΰτι ουδε¬
  μίαν σχέσιν £χει μέ τόν Νικόλαον Γ. Στεφανίδην
  (Στοα Φέξη Αθήναι) μή δικηγόρον καί ασχολούμε¬
  νον μέ ύποθέσεις συντάξεων.
  Οί έχοντες ύποθέσεις έξωτερικοθ—Άμερικής δύ¬
  νανται ν'άπευθύνωνται είς τό δικηγορικόν γραφείον
  των κ. κ. Νικ. καί Ίω.Κρασαδάκη μεθ' ών 6 κ.Νικ.
  ΣτεφανΙδης συνεργάζεται.
  Καί δμως τα πράγματα άκο-
  λουθοΰν πολλάκις τόν Ιδικόν των
  ρυθμόν, καί εις την περίπτωσιν
  αυτήν έξετυλίχθησαν γρηγορώτίρα
  άπο ϊ,τι έφαντάζετο καί ΰπελόγι-
  ζεν ή αύτοκράτειρα. Την 2αν Δε¬
  κεμβριού είχαν συμπληρωθή σα-
  ράντα ακριβώς ετη άπό τής αναρ¬
  ρήσεως τοθ Φραγκίσκον» Ιωσήφ.
  Το εύτυχές έκεΐνο γεγονδς ό αύ-
  τοκράτωρ θέληαε νά τό έορτάαη
  μαζί μέ την γυναϊκά του.'Η αύτο-
  κράτειρα ήτο εϊς'Μιραμάρ. Έκεϊ
  πήγε καί την εύρεν δ σύζυγός της.
  Τό γεγονός πού έώρταζαν, ό σταθ-
  μός έκεΐνος τής ζωής των, ήΐαν
  φυσικόν ν',άπομονώση γιά μιά στιγ
  μή τούς δύο συζύγους άπό τόν
  άλλον χόσμο. Είχαν τό δικαίω-
  μα ν' άναπολήσουν τάν μακρύ δρό¬
  μον πού είχαν διανύση μαζί. Ε-
  κείνη την στιγμή δέν ήθελαν νά
  είνε παρά δύο σύζυγοι, ό πατέ-
  τέρας καί ή μητέρα. Μίλησαν γ:ά
  τό σπίτι τους, γιά τα παιδία τους,
  καί γιά την Βαλερία. Ή Έλ-.σά-
  βετ έκρινεν δτι είχεν έπιστή ή
  κατάλληλος στιγμή γιά νά επιτύ¬
  χη γιά την κόρη της δ,τι ένόμιζε
  πώς θ' άποτελοΰσε την ευτυχία
  της.
  Πρός τό βράδυ ή αύτοκράτειρα
  εφρόντισε νά είνε μαζΐ μέ την
  κόρην της μέσα είς τό δωμάτιον.
  Γιά μιά στιγμή άνοίγει ή θύρα
  καί εϊσέρχεται ό ΦρνγκΤσκος "Ι¬
  ωσήφ.
  —Τα έ'μαθες λοιπόν—λέγει ό
  Φραγκΐσκος Ιωσήφ πρός την κόρη
  τού. Ή μαμμά σου εκλαψε γιατ'.
  πόνεσε καθώς μέ άναμμενο σίθίρο
  Ιοαλε νά τής έντυπώσουν μιά κυ-
  ανή αγκύρα στόν ώμο;
  —Έκλαψα γιά κάτι άλλο!
  I-
  σπευσε νά πή ή Έλισάβίτ. "Ε-
  κλαψχ γιά την ευχάριστον Ικπλη-
  ςιν...
  —Ηοιά έκπληξιν: ρώτησε σαστι
  σμένος δ Φραγκϊσκος Ιωσήφ.
  —Ή Βχλερία σκέπτεται νά πή
  στόν Φραγκίσκον Σαλβατόρ δτι
  είνε ό έκλεκτός της!
  Καί γιά νά κρύψη την συγκί¬
  νησιν τού, πλησιάζει πρός τό
  παράθυρον καί κάνει πώς κυττάζει
  Ιξω. "Υστερα άπό ολίγον τό αύτο-
  κρατορικόν ζεΰγος επέστρεψεν είς
  Σαινμπρούν. Ή Έλισάβετ διατε¬
  λεί πάντοτε 6πό την γοητείαν τής
  έλληνικής φύσεως, άφιερώνει λό
  για άγάπης είς την Έλλάδα καί
  λέγει είς τίς κόρες της 8τι θεω-
  ωρεΐ την μικράν Έλλάδα ώς την
  μελλοντικήν πατρίδα της. Ή Βα-
  λερία πειράζει την μητέρα της
  γιά την «μανία» πού την έ*χει
  κυριεύση γιά την Έλλάδα γε¬
  νικώς, καί την Κέρκυραν ειδι¬
  κώτερον. Κατά βάθος δμως ή νέ
  αρά άρχιδούκισσα, παρ' δλον 8-
  τι μέ την βοήθειαν τής μητέ-
  ρας της επέτυχε την συγκατάθε-
  σιν τοθ αύτοκράτορος, δέν είνε
  εύχαριστημένη.
  (συνεχίζεται)
  ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι—
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρνμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  καλύτεραι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όοός "Αγίου Μην*.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Τηλεγραφικώς ήγ
  γέλθη έζ Αθηνών, δπου εσχάτως
  ένοσηλεύετο, ό θάνατος τού Ε¬
  λευθερίου Γ. Τζενάκη, εΐκοσαε-
  τοΰς μόλις νέου άγαπητοΰ καί
  συμπαθούς.
  Συλλυπούμενοι τούς γονεϊς
  τοΰ μεταστάντος, τοθ όποίου δ
  θάνατος αποτελεί νέον δεινόν
  ττλήγμα καί συμφοράν άνεπο·
  νόρθωτον, τοίς ευχόμεθα την έξ
  δψους παραμυθίαν.
  Γύρω στήν ττόλι.
  Ή χθεσινή βροχή απέδειξεν δτι
  δέν θά γλυτώσωμεν εϋκολα άπό
  τόν Φεβρουάριον.
  —Άιτεναντίας θά Γι'λθωμεν
  καί τάς τελευταίας αυτού ήμέ·
  ρες ψυχρές καί άνάποδες.
  — Έν τώ μεταξύ παρά την κα¬
  κοκαιρίαν ό κόσμος τής πόλε¬
  ως δέν στερεϊται στιγμών.,.εϋθυ·
  μίας.
  —"Αν κρίνωμεν άπό την κατά
  τό μάλλον καί ήττον εντεινομέ¬
  νην κίνησιν των χορευτικόν κέν-
  τρων.
  —Ή όποία ήρχισεν άπό χθές
  —άλλά καί προχθές—νά ζωη·
  ρευη..
  —Τό ζήτημα τής έλαφράς υ¬
  περτιμήσεως των ξυριστικών διά
  τό οποίον έγράψαμεν άπό η¬
  μερών.
  —Άπασχολεϊ δχι μόνον τούς
  κουρεΐς άλλά καί τούς πελά¬
  τας των.
  — Καθ' ά τουλάχιστον ήκουσα-
  μέν άπό σχετικάς συνομιλίας καί
  οί τελευταΐοι αύτοι έπιδοκιμάζουν
  τό μέτρον ώς δίκαιον καί λογι¬
  κόν.
  — Κατόπιν μάλιστα των «κεσα
  τιών» πού σημειώνει τελευταίως
  διαφόρους λόγους καί τό έττάγ-
  γελμα αύτό.
  — Είς τα τελευταία φιλοδασι-
  κά καί συγχρόνως έζωραϊστικά
  ίργα τής πόλεως δέον νά ουμπε·
  ριληφθη ώς άξιος λόγου πράγ·
  ματι.
  —Ό εύπρετπσμός καί ή δεν·
  δροφύτευσις έν συνδυασμώ μέ
  την δημιουργίαν πρασιών, των πε·
  ρί τό Νομαρχιακόν μέγαρον δια·
  ζωμάτων.
  —"Οστις όφείλεται είς την πρω¬
  τοβουλίαν τού Δήμου.
  —Μέ την άκαταστασίοιν τοθ
  καιροϋ αϋζάνονται καί ττληθύνον·
  ται τα κρυολογήματα.
  — Δέν λείπουν μάλιστα άπό τα
  τελευταία αύτά καί αί βαρεϊαι
  περιπτώσεις.
  — Καθώς μάς πληροφορούν εί-
  δήμονες τής νοσολογικής κινή¬
  σεως έν τη πόλει.
  —.Λιά την έλλειψιν κεφαλοτυρι
  ου είς την πόλιν μας περί τής όποί
  άς έγρόψαμεν αλλαχού πρό ήμε
  ρών.
  —Τό 'Υφυπουργεΐον παρά τφ
  κ. Πρωθυπουργω μσς έκοινοποίη-
  σεν Εγγραφον πρός την Διοίκη¬
  σιν χωροφυλακής Ηρακλείου τού
  'Υφυπουργείου Άγορανομίας.
  — Παρακαλοθντος δπως έξετα
  σθοϋν επισταμένως τα αϊτια τής
  ελλείψεως ταύτης.
  — Την προσέχη Κυριακήν δί¬
  δεται ό χορός (προεσπερίς) τοϋ
  Πατριωτικοϋ Ίδρύματος είς την
  αίθουσαν τής Λέσχης Ηρακλείου.
  —Ό χορός αύτός θά άτΐοτελέ
  ση διά την έβδομάδα αυτήν ϊνα
  άπό τα μάλλον κοσμικά γεγο-
  νότα.
  —Λααβανομένου ϋπ' δψιν καί
  τοϋ εύγενοΰς φιλανθρωπικόν χα¬
  ρακτήρος τού, τόν οποίον είθι-
  σται νά έκτιμδ πάντοτε ί έκλε
  κτοτέρα μερίς τής κοινωνίας μας.
  έ Ρέπορτερ
  —«Τσιγγάνικο αΐμα».
  Άπόψε ή όπερέττα Ξΰδη δί¬
  δει τό «Τσιγγάνικο αΤμα» τού
  Σακελλαρίδη, μίαν άληθινήν δη_-
  μιουργίαν τού έλαφροΰ μουσικου
  θεάτρου καί τού θιάσου, μέ επί
  κεφαλής την κυρίαν Ροζιέ, τόν
  κ. Καβαφάκην καί την κ. Νικολαΐ¬
  δου. Τό Ταμείον τού θεάτρου θά
  είνε ανοικτόν άπό πρωΐας.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Ν* υρολό γο{—«Γιιχί «τρος
  Τμηματάρχης Ίοιτρος
  Ληΐιοσ. Ψυχιατρϊίβυ 'ΑΟηνβν
  Δέχεται έν τώ ίατρείψ τού
  ίίός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΜΑΡΙΚΑ
  Αφίχθησαν τα φρεσκοτατα ψα
  ρικά είς τό κατάστημα Ε. Κρααα-
  κη, μέ τάς καλυτέρκς τιμάς.
  ^^~"3
  Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε8ΗΙΚΗΣ ΑΕΡ1ΗΟΡΙΑΣ
  Σάββατον, 26 Φεβρουαρίου έ. £.
  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΤΟΡΕ"
  ΤΑ
  ;■■■........
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  Ένκυκλοπαιδεία
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  238ον
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Είς τόν κενόν τοϋτον χώρον διερευνδ ό όφθαλ-
  μός σας καΐ δέν διακρίνει τι άλλο ειμή άχανές πέν-
  θος, ένθα άδύνη, λύπη καΐ στεναγμός, άλλ' έφ' ό¬
  σον προσέχετε νά έξιχνιάσετε κάτι τι, ή δράσις σας
  άμαυροθται καί δέν διακρίνετε άν υπάρχη τι, πέριξ
  έκείνης τής εμφανίσεως.
  Μετ" ολίγα λεπτά ουδέν πλέον βλέπετε. Ότι εϊ-
  δετε είνε νύξ, κενόν, ερεβος, χειμερινή όμίχλη άνά-
  μικτος πρός άχλύν κοιμητηρίου, εΐδος φρικαλέας ή-
  συχίας, σιγή έξ ή"ς ουδέν προέρχεται, ού τε στόνος,
  οΰτε σκιά, ουδέν τέλος, ουδέ φαντάσματα.
  Αύτός λοιπόν ό χώρος, τόν οποίον μόλις διεκρί-
  νατε, είνε τό ένδον μοναστηρίου
  Αύτό τό εσωτερικόν οΐκου αύστ-ηροΰ καΐ μυστη-
  ριώδους ήτο τοθ μοναστηρίου τής Άΐδίου Λατρεί-
  άς, τό δέ θεωρείον είς δ είσηγάγομεν τόν άναγνώ-
  στην, ήτο τό έντευκτήριον.
  Ή φωνή ήτις πρώτη σας ωμίλησεν, ήτο ή φωνή
  τής φρουροό καθημένης πάντοτε, άκινητούσης καί
  σιωπηρας, είς την άλλην πλευρόν τοθ τοίχου πλη¬
  σίον τής τετραγώνου όπής.
  Τό σκότος τού κιγκλιδωτοθ θεωρείου προήρχε-
  το, διότι τό έντευκτήριον έχον παράθυρον πρός τά
  έξω ουδέν τοιούτον είχε πρός τό μέρος τοϋ μονα¬
  στηρίου.
  Όφθαλμοί βέβηλοι ουδέν έκ τοΰ ίεροΰ τούτου
  χώρου πρέπει νά βλέπωσιν.
  Β'.
  Ό κανονισμός τοΰ Μαρτίνου Βέργα.
  Τό μοναστήριον τούτο, τό δτ>οΐον άπό πολλών
  έτών υπήρχεν έν τή μικρά οδώ Πίκπου ήτο κοινό-
  βιον καλογραίων τοθ μοναστικοϋ συστήματος Βερ
  γα. Έπομένως αί καλογραΐαι αυται ήσαν τοθ τάγ
  ματος τοΰ Άγίου Βερνάρδου.
  Ό άναγνώσσς ποτέ έκκλησισστικάς ίστορίας,
  θά γνωρίζη, ότι ό Μσρτΐνος Βέργας ϊ&ρυσεν έν ετει
  1425 Άδελφότητα έκ Βερναδίνων καί Βενεδικτίνων
  καλογραίων έχουσαν ϊ&ραν την Σαλαμάγκαν καί
  μετόχιον την Άλκάλαν.
  Ή αδελφότης οϋτη έπεξέτεινε τάς διακλαδώσεις
  της, έγκαταστήσσσα μετόχια είς πάσας τάς καθο-
  λικάς χώρας τής Εύρώπης. Αί συμπήξειςαυται ενός
  τάγματος μεθ' ετέρου είναι συνηθέσταται είς την δυ¬
  τικήν εκκλησίαν.
  Μόνον τό τάγμα τοθ Άγίου Βενεδίκτου συνδέε
  ται, πλήν τό τοθ Μαρτίνου Βέργα, πρός τέσσαρας
  άλλας Αδελφότητος, ών δύο έν Ιταλία καΐ δύο έν
  Γαλλία, καί πρός έννέα άλλας ών τά όνόματα δέν
  μας χρησιμεύουσιν έν τή ίστορία ταύτρ' άλλ' εν
  τούτων, τό τοθ Σιττώ, ώς κορμός αύτούσιος, έ'χει
  άλλας διακλαδώσεις εχούσας αρχηγόν τόν "Αγιον
  Βενέδικτον.
  Ή Αδελφότης τοΰ Σιττώ χρονολογεΐται άπό τοϋ
  Άγίου Ροβέρτου, άββα τοϋ Μολέσνου έν τή επι
  σκοπή τής Λάγκρης κατά τό 1098.
  Μετά τό τάγμα των Καρμηλιτών, των άνυποδή
  των καί άκαθίστων, τό τάγμσ, τό τραχύτερον, είνε
  των Βερναδίνων Βενεδικτίνων τοϋ Μαρτίνου Βέργα.
  Αί καλογραΐαι τοϋ τάγματος τούτου εισί μελα
  νείμονες, φοροθσαι πέπλον μαύρον, όστις κατά ρη-
  τήν εντολήν τοθ Άγίου Βενεδίκτου, πρέπει νά ψθά-
  νη μέχρι τοϋ πώγωνος. Όλη ή περιβολή είνε καλο-
  γηρική, μέ τάς εύρίίας χειρΐδας, μέ τόν έπίδεσμον
  μέχρι τοϋ οφθαλμού κατιόντα. Όλα μαΰρα, πλήν
  τοϋ έπιδέσμου, όστις είνε λευκός.
  ΑΙ κατηχούμεναι φέρουσι τά αύτό ένδυμα όλόλευ
  κον, αί δέ νεοφώτιστοι φέρουσι καί κομβολόγιον με¬
  τά τοθ σταυροθ πρός τά πλάγια.
  Αί βερναρδινο-βενεδικτΐναι άσκοθσι την Άΐδιον
  Λατρείαν, ώς αί βενεδικτΐναι, αί καλούμεναι Άδελ-
  φαί τής Ευχαριστίας, αί οποίαι κατά τάς αρχάς τοθ
  παρόντος αιώνος είχον δύο εύκτηρίους οϊκους, τόν
  ενα είς Τάμπλ καί τόν άλλον είς Αγίαν Γενεβιέβην
  την Νέαν, αμφοτέρους είς Παρισίους.
  Αί διαφοραί ήσαν πολλαί· άλλαι εΤχον τόν πέ¬
  πλον μαύρον καί άλλαι λευκόν, άλλαι πάλιν έφε¬
  ρον έκ τού στήθους είκόνα χάλκην έπίχρυσον παρι-
  στώσαν την Μετάληψιν.
  (συνεχίζεται)
  Άπό όλα δι* όλους.
  ΝΕΩΤΈΡΑ ΠΕΡΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
  Β'.
  Τοθτο είνε γνωστόν καθ' δσον
  άφορά τό άρσενικόν, την άνιλίνην,
  καί πρό παντός τό κατράμι. ΟΕ'βενζινοπυρίνη;.
  ήθει; δγκου;, Ιχζι δ καθηγητή;
  Μπάουερ επεχείρησε νά έξαφανί-
  καρκϊνον τοΰ δέρματο; διά
  Τα Ααϊκά συσσίτια.
  Ποΐοι συνεισέφερον.
  Συνεχίζομεν σήμερον την δη¬
  μοσίευσιν των όνομάτων των συ·
  νεισφερόντων κατά τό παρελθόν
  Γ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκσιρία
  Τά όπέροχα, τά έξαιρετικά, τά (δεώδη, τά θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ Έμμ Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τόΚάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  Οί κ κ Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρίας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ■ ■«■■«««■«««•■««■■■««Με^ε^ΜΜΒ
  ....α.» —.....■.■■■.■■■■■■■■■■■■■«■■■■«
  Κρασιά άγνά, έκλεκτά,
  Μοσχάτα, λευκώ, μαυρα
  Ρετσίνες έξαιρετικές, σουμες
  Στου ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλ««Ι« ·
  Πώλπαΐί λιανική *«* Χ·νδρικη.
  Σχου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  οί ν*ες πλάκες γραμιιοφώνων.
  Ιπιοτήμονες πού έγκύπτουν είς
  την Ιρευναν τοΰ καρκίνου, τίθεν¬
  ται ενώπιον τοΰ έρωτήματος
  πώς προκαλοθν αί ούσίαι αύται
  όν έκφυλισμόν των κυττάρων. Ώς
  άφετηρίχ των σχετικών έρευνών
  ελήφθη τό κχτράμι, μία των πλέ¬
  ον περιπλόκων χημικών ούσιών,
  διεπιστώθη δ* 8τι φορεϊ; τοΰ
  καρκίνου είναι οί πολυτιμότεροι
  ΰδρογονάνθρακε; πού περιέχει τό
  κατράμι. Έκ των 140 ύδρογο-
  ανθράκων πού έμελετήΐησαν, ε¬
  ξηκριβώθη δτι είς 25 άνέρχονται
  Ικεϊνοι πού προκαλοΰν τόν έκφυ-
  λισμόν των κυττάρων. Ώς τό ■κυ¬
  ριώτερον συστατικάν πού κάνει
  τάς θυσίας αύτάς νχ προκαλοΰν
  καρκΐνον, θεωρεΐται ή βενζινοπυ-
  ρίνη. Τό ενδιαφέρον δμως είνε
  δτι οί υδρογανάνθρακε; αύτοι συγ-
  γενεύουν χημικώς μέ διάφορα συ-
  στατικά τοθ σώματος τοΰ άνθρώ-
  που καί των ζώων. Διά τόν λό¬
  γον αυτόν συ/ήχθη τό συμπέ-
  ρασμα δτι διάφορο; όρμόναι με-
  ταβάλλονται έντο; τοθ σώματος
  είς τοιαύτας ύδρογονανθρακικάς ί-
  νώσει;. Έν πάση περιπτώσει ό
  σχηματισμός τοΰ καρκίνου φαίνε-
  ται νά Ιχη σχέσιν μέ άνωμαλία;
  είς την ανταλλαγήν τής ϋλης τής
  στεαρίνης τοΰ σώματος. "Οπως αί
  άκτϊνες Ραϊντγκεν, άφ' ενός προ¬
  καλοθν καρκΐνον, καί έφ' ετέρου
  δύνανται νά καταστρέφουν κακο-
  ύπέρ
  των λα'ικών συσσι-
  Ή ερευνα περί τή; σχέσεως με-
  ταξύ τής άδενικής λειτουργίας
  τής παρεγκεφαλίτιδο; καί των
  γεννητικών άδένων ήγαγε τόν δι-
  άαημον Βερολινέζον χειροΰργον
  Φϊρδινάνδον Ζάουερμπρουχ είς
  την διαφώτισιν τοΰ προβλήμα-
  τος τοΰ καρκίνου άπό άόλλης
  πλευρϋς. Παρετήρησε ^δηλονότι
  2τι πολλάκις Ο καρκΐνος άνα-
  πτύσσεται εσωθεν χωρΐς νά είνε
  φανερόν κανέν άλλο αΐτιον. Ή έ-
  σωτερική αυτή άφορμή δέν ημ¬
  πορεί νά έγκειται παρά είς τούς
  γεννητικούς άδένας, ή τόν «κινη-
  τήρα» των άδένων: τούτων, την
  παρεγκεφαλίτιδα. Απεδείχθη δτι
  ένεκα παθήσεω; των γεννητΐκών
  μορίων ζώων, έμφανίζεται πολ¬
  λάκις καρκΐνος, μή απαντών είς
  άλλα ζώα τοΰ αύτοΰ εΐδου; καί
  τής αυτής ήλικίας. Ό Ζάουερ¬
  μπρουχ εύρεν δτι καί ή άφαίρε
  σις τής σπληνός, πού παίζει με¬
  γάλον ρόλον εί; την άπό πολ¬
  λών άπόψεων ρύθμισιν των χυμών
  τοθ σώματος, ημπορεί νά συντε¬
  λέση είς την ανάπτυξιν καρκίνου.
  Αί Ιρευναι έμφανίζουν ώς πιθα¬
  νόν δτι μία των άφορμών τοΰ
  έκφυλισμοθ των κυττάρων καί
  τής εκδηλώσεως καρκίνου είνε
  ϊσωί καί είς κατακλυσμός τοΰ σώ
  ματος μέ τάς Ικφύσεις των γεννη·
  τικων άδένων.
  Ιτο;
  τίων.
  Έταιρεία «Μίνως» δραχ. 300,
  αχαριάδης Κωνσταντ. 500, Ζου-
  ράρης Χριιτόιψορα; 1000, Ζέης
  Ιωάννης 250, Ζέης Μάριος 350,
  Ηλιάδης Μιχαήλ 2000, θ£οδω-
  ίάκης Νικόλαος 500, θεοδωράκης
  Ιωάννης 400, Ίερωνυμίδης Φί¬
  λιππος 200, Ίερωνυμάκη; Μιχα-
  )λ 1000, Καστάνιος Έμμ. 700,
  ίιρμπδς Βασίλειος 1000, Καβα-
  .άκης Κ. Έμμ. 500, Καλοκαιρι-
  Όΰ Μαρία 2000, Καλοκαιρινό;
  Α<>δρ. τοΰ Γ. 2000, Κανακάκης
  Ύάμπρος 500, Καπετανάκη Βικτω
  ία 1000, Καπνιστάς Γεώργιος Ι.
  000, Καρέλης Ν. Αλεξ. 1000,
  ίαρυωτάχης Κωνστ. 500, Καστελ
  Εις τό'Ακτινολογικόν'Εργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΤίΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  'Ακτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο-
  -φαραδικόν ρεΰμα, Ιοντισμός).
  Αριθ.
  τηλεφ. 4—16.
  15"
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σατιοθνι:
  Στεφανίδη
  θά ευρετε άπό σήμερον είς τά γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ-ΙΩΑΐΊΙΝΙ-
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ+ΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΪ
  λάκη Άδελφοί 500, Καστρινάκη^
  Αντώνιος 2000, Καστρινάκης Γε¬
  ώργιος 2000, Κατεχάκης Γ.
  2000, Κουλούρα; Κωνστ. 300,
  Κουφάκης Άριστ. 700, Κουφάκη;
  θ. 2000, Κρουσταλλάκη; Έ. 250,
  Κωνσταντινιδη; Άδαμάντιος 1000
  Κωνσταντινιδη; Γεώργιο; 2000,
  Κωνσταντινιδη; Σταΰρο; 2000,
  Κωνσταντινιδη; Στυλιανός 1500,
  Καλογεράκη; Φίλιππος 300, Κε·
  χαγιαδάκη; Νικόλαο; 200, Καλ-
  λιατάκης Ά. 250, Κωνσταντινιδη;
  Γρηγόριο; 250, Καλλιατάκη; Ι¬
  ωάννης 500, Καπαρουνάκη Υ£οί
  1000, Κωνσταντουλάκης Εύάγγε-
  λο; 250, Καρέλη; Νικόλαο; 200,
  Κεφαλογιάννη; Νικόλαος 500,
  Καρτεράκη; Νικ. Μιχ. 500, Καμ-
  πάνη; Γρηγόριο; 300, Καντιώτης
  Πάρη; 200, Καλλιπολίτη; Ιωάν¬
  νης 300.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ώς Πρόεδρος τοθ Άδελφά-
  του Πανανείου Δημοτικοΰ Νο-
  σοκομείου
  Διακηρύττει ότι,
  Έκτίθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή κα-
  τασκευή θύρας μετά άνεμο-
  φράκτου είς τό Ξενοδοχείον
  Μίνως.
  Τό έργον προθπελογίσθη είς
  δραχμάς 29.000.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
  ται ένταϋθσ καί έν τώ Δημαρ-
  χιακώ καταστήματι την ε(κο·
  στήν ^κτην (26ην) Φεβρουαρί-
  ου 1938 ημέραν Σάββατον καΐ
  —Άδειαι είσαγωγής
  ρών.
  Δι' άπβφάαεως τού ύιτουργείου
  τής Έθνικίϊς Οϊκονομίας έπετρά-
  ηη ή χορήγησις άόειών είς τάς
  έταιρείας γουναρικών διά την εί-
  ααγωγήν σισυρών, προελεύσεως
  Γερμοινίας. Ή αδεία θά χορηγη-
  ται αναλόγως των άναγκών έ
  κάστης έταιρείας. Πάντω;
  διά ποσόν ανώτερον των
  μάρκων.
  ουχί
  2000
  &ραν 11 —12 π. μ.
  Δεκτοί γίνονται
  έργολάβοι
  διπλωματοθχοι καΐ έμπειρο-
  τέχνοι.
  Έν Ηρακλείω τή 24η Φε-
  βρουαρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ι-πανάληψις Γεν. Συνελκύαεως
  Έφέδρων Αξιωματικών
  Νομοΰ Ηρακλείου
  Μή γενομένη; τής κατά Νόμον
  άπαρτίας κατά την Γενικήν Συνέ¬
  λευσιν των Έφέδρων Αξιωματι¬
  κών τή; παρελθούση; Κυριακής
  αυτή έπαναλαμβάνεται την προ¬
  σέχη Κυριακήν 27ην Φεβρουαρί-
  ου ε. Ι. ώραν 10—12 π. μ. εις την
  ενταύθα Στρατιωτικήν Λέσχην Α¬
  ξιωματικών δτε καί δπου παρα-
  καλοΰνται δπως προσέλθωσι οί
  κ. κ. Έφεδροι Άξιωματικοί πρό;
  συζήτησιν των έν τή προηγουμένη
  προσκλήσει άναγραφομένων θεμά-
  των Έμερησία;
  καθ' ή'ν θέλουσι
  Διατάξεως καΐ
  ληφθή αποφά¬
  σει; μέ δσα δήποτε των μελών ή¬
  δη καΐ άν παραστώσι.
  Έν Ηρακλείω τή 22 Φεβρουαρίου
  1938
  (Έκ τοΰ γραφείου τοΰ Συνδέ-
  σμου Έφέδρων Αξιωματικών Νο¬
  μοΰ Ηρακλείου).
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορείον ' Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται εί; γνώσιν των κ. κ
  συνδρομητών τοΰ Έθνικοΰ
  Λα-
  χείου δτι ήρχισεν ή ανανέωσις
  των γραμματίων διά την Ε.' τε¬
  λευταίαν μεγάλην κλήρωσιν. Οί
  επιθυμούντες νά άνανεώσωσιν τά
  γραμμάτιά των όφείλουν νά προ
  σέλθωσιν είς τό πρακτορείον τό
  βραδύτερον μέχρι τής 8ης Μαρ-
  τίου.
  Μετά την 8ην Μαρτίου ουδέν
  γραμμάτιον Θά ανταλλαγήν
  (Έκ τοΰ Πρακτορείου)
  —Αί αρχαιρεσίαι των Δικη-
  γορικών Συλλόγων.
  Διά νομου ' δημοσιευθέντος είς
  την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
  ή έκλογη των Διοικητικών Συμ-
  βουλίων, των Δικηγορικών Συλ-
  λόγων, άνατίβεται είς τά Έφε-
  τεϊα. Έπομένως ή δημοσιευθεί¬
  σα είδησις περί εκλογών είνε
  άντίθετο; πρός την αλήθειαν και
  διεξάγονται άνακρίσεις πρός α¬
  νεύρεσιν τού δώσαντος ταύτην
  καί έξαπατήσαντβ; την υπηρεσί¬
  αν τοΰ Τΰπου ώς δήθεν προερχο¬
  μένην έκ τού υπουργείον Δικαι-
  οσύνη;.
  —Ή γέφυρα Γεωργιουπόλεως.
  Πληροφορούμεθα ότι χάρις είς
  τάς ενεργείας τού Γενικοΰ Διοι-
  κητοΰ Κρήτης, έξεπονήθη ή με-
  λέτη διά την κατασκευήν της
  γβφΰρας Γεωργιουπόλεως ή δέ δή-
  μοπράτησις τού έργου θά πραγ¬
  ματοποιηθή έντόξ των ημερών, ε¬
  ξυπηρετουμένης το συντομώτερον
  τής άπροσκόπτου λειτουργίας των
  συγκοινωνιών Κρήτης καί ιδία
  των διά της κεντρικάς άρτηρί-
  ας της νήσου.
  —Ή άπονομή λογοτεχνικών
  βραβείων.
  Εί; την εφημερίδα της Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τό διάταγμα,
  διά τοϋ όποίου καθορίζεται ο τρό-
  πος διαθέσβως τοΰ έξ 150 χιλιά¬
  δων δραχμών κονδυλίου τοΰ ύ-
  πουργείου Παιίείας διά| την απο¬
  νομήν βραβείων διά την ποίη¬
  σιν, πεζογραφίαν (μυθιατόρημα
  ή διηγημα), καΐ διά το θέατρον.
  —Ή έλλειψις των ξυλανθρα¬
  κων.
  Κατ' είδήαεις έξ Αθηνών ή Έ-
  πιτροπή τοΰ κοστους τής ζωης έ-
  ρευνά τά αΐτια τής ελλείψεως
  των , ξυλανθρακων θέλει δέ προ¬
  βή είς σχετικάς άνακοινώσεις, ευ¬
  θύς ως περατώση την οχετικήν
  μελέτην της.
  —Αί δαπάναι των Δήμων.
  Ύ«ό τού κ. υπουργοΰ τών'Εσω-
  τερικων εκοινοποιήθη πρός τχς
  Νομαρχίας έγκύκλιος δι' ής βυνι·
  ατάται ή μετά τη; προσηκούαπ}
  προσοχής καΐ αΰοτηροτητος άσκη¬
  σις παρα τής Διοικητικώς Άρ-
  χή; τής έποπτβίας καΐ τού έλϊγ-
  χου επι τής όλης διαχειρίσεως
  των Δήμων καΐ Κοινοτητων, ού¬
  τως ωστε νά άποφεύγεται πάσα
  και η παραμικρα έστω δαπανη
  διά βκοπους μη έξυπηρετοϋντας
  άμέσου; καΐ πραγματικάς τοπικάς
  ανάγκας.
  ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΡΥΜΑΤΟΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
  (Διά τό Γάλα τού Παιδιοϋ)
  Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 1938
  ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ..ΛΕΣΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ, παρεχομένη;
  άσφαλοΰ; έγγυήσεω;, ή έντός τής
  πόλεως Ηρακλείου καί παρά τά
  «Καρτέρια» κειμένη οίκία τοΰ
  Ίεροΰ ΝαοΟ τοΰ Άγίου ΓεωργΕου
  Πόρου, άπαρτιζομένη έκ μεγάλης
  αύλής, άφοδευτηρίου, στερνοπηγα-
  δίου, μαγειρείου, δύο θολωτών
  μαγαράδων, δύο ίσογείων αίθου-
  σών καί έξ ενός άνωγείου δωμα-
  τίου. Πληροφορίαι παρά τή Έ-
  νοριακή Επιτροπεία Ιΐόρου ή πα¬
  ρά τώ Μιχαήλ Ντίρλα Πλατειά
  Στράτα.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ είς τό προάστει¬
  ον Καμίνια κατάστημα μετ9 ά¬
  νωγείου οικίας καί συνεχομένης
  αμπέλου. Τά αύτά μβτά δύο βίσέ-
  τι καταστημάτων πωλοΰνται κ«1
  μέ ευκολίας πληρωμήν
  Πληροφορίαι παρ3 ημίν.
  ι*
  ι
  Ν
  ι*
  Ιί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  25 Φεβρουαρίου 1938
  12Π Ώρα
  Οί Ρώσσοι κατά τοΰ Τσάμπερλαιν.
  Ή δράσις της Κινεζικής άεροποριας.
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου την
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μαξ). — των,
  Βουλήν των Κοινοτή-
  ©ί Ρώσσοι τονίζουν ©-
  ΣΗΜΕΡΟΝ Φ6ΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΟΠΡΩπΥΠΩΥγΓΠ) Κ Μγ ΙΑ'01 ιΤηλεγρκφήμα'τα έκ Μόαχας τι αύται άποτελοϋν δανάσι
  III
  ΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙ Ι υ ε»
  III
  Ι» Ι ΠμΠΙβ —____-_^.... 2-. λ -..ι ,.,,.„;„ ..... _ι.-ν...... ζ_____:__ _.-!
  ^ 0 Υ ΣΙΝ
  βαιοϋν ότι αί έπενεχθεΐσαΐ
  καταστροφαί είς την νήσον
  είναι σημαντικώταται. Ίδί-
  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΤΗΣ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗ2 ΔΙΑΣΚΕΨΕΩ
  — ■■ ■ ...,- ·>
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (το
  άνταποκριτοΰ μας).— Χθές ο πρωθυ
  πουργός κ. Ί. Μεταξάς ανεχώρησεν έ'
  Θεσσαλονίκης διά Τουρκίαν. Είς "Αγ
  κυραν ο κ. Μεταξάς Οά ευρίσκεται αΰ
  ριον (σήμερον).
  Αυθημερόν Οά άρχίσουν αί έργασία
  τοΰ συνεδριον) τής τετραμεροΰς διασκέ< ψεως τής οποίας τα θέματα έχουν δια κανονισθή. Επί των θεμάτων τούτω· θέλει διεξαχθή συζήτησις έν πνεύματ εγκαρδιότητος. ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΙΙΔΕΥΟΥΣΙΝ ΔΙ' ΑΓΚΥΡΑΝ 0111· Κ. ΣΤίΝΑΝΤΙΝΟΙΙΙΐΣ ΚΑΙ ΚΟΜΗΕΗ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τοί άνταποκριτοΰ μας).— Μετά τοΰ κ. Ί ΙΜΤεταξά μεταβαίνοντος είς "Αγκύρα σιδηροδρομικώς, συνταξειδεύουσιν ήδη άπό τοΰ σταθμοΰ Γευγελής ο πρωθυ πουργός καί ύπουργός των Έξωτερι κων τής Σερβίας κ. Στογιαντίνοβιτς κα ο ύφυπουργός Εξωτερικών κ. Κόμνεν ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8Α ΑΗΙΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΑΑΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕτΕΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φ&βρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Αί εργασίαι τοΰ βυνεδρίου τής τετραμεροΰς διασκέψεως θά λήξουν την προσέχη Κυριακήν. Επί των πορισμάτων δέ των συζητήαεων, θά εκδοθή τότε επίσημον ανακοινωθέν. ΟΙ ΣΥΝΕΑΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙ! 1Λ ΠΝΟΥΝ ΔΕΚΤ01___ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Οί κ. κ. Μετα¬ ξάς καί Στογιαντίνοβιτς άφικνούμενοι είς "Αγκυραν θά γίνουν δεκτοί είς άκρό ασιν παρά τοΰ προέδρου τής Τουρκι κης δημοκρατίας κ. Άτατούρκ. Ό Κε μάλ θά δεχθή είς ακρόασιν καί -~·* -·■ τον αν¬ τιπρόσωπον έν τή Βαλκανική Διασκέψει τής Ρουμανίας υπουργόν των Έξωτβ ρικών κ. Ταταρέσκο. Η ΕΙΣΟ&ΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΟΝ ΕΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ( ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τό Υπουργείον των Εξωτερικών έκοινοποίησε πρός τάς Νομαρχίας εγκύκλιον αυτού δι* ής οί κ. κ. Νομάρχαι παρακαλοΰνται ό¬ πως επιτρέψωσιν την ελευθέραν είσοδον είς αύτάς τού κοινοΰ, καθημερινώς. Η ΟΜΑΣ ΙΊΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΕΚΙΚΗΣΕ ΤΟΥΣ ηίΑΟΣΦΑΙΡΙΣΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).·—Ή Έθνική ποδο- σφαιρική ομάς τής Παλαισ~ίνης είς συ¬ νάντησιν αυτής μέ την ομάδα τοΰ Πει- ραιώς ένίκησε ταύτην διά ιερμάτων δύο έναντι μηδενός τής άντιπάλου της. Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΠΡΩ0ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά τηλεγρα- φοΰν έκ Βιέννης ο πρωθυπουργός τής Αυστρίας κ. Σούσνιγκ θέλει ομιλήση ·δπως έπενεΧθ°ύν ωρισμέναι . , .. , , „ , -',τροποποιησεις είς την διαδι- σήμερον εις την Δίαιταν επι των τελευ- Κασ(αν το'0 διορισμοΰ Είσαγ- ταίων συν&ννοήβεων μέ την Γερμανίαν, γελέων. άναφερουν δτι ή τελευταία μόν πληγμα εναντίον τοΰ' ως ύπογρκμμίζετοη η κατα- Κυβερνητική μεταβολή είς Αγγλίαν προύκάλεοεν είς την Ρωοσικήν πρωτεύουααν μεγίστην δυσφορίαν. Οί _©- βιετικοί κύκλοι ήρχισαν ή¬ δη έκφραζόμενοι μετά δρι¬ μύτητος εναντίον τοϋ Βρετ- τανοΰ πρωδυπουργοΰ κ. Τσάμ περλαιν τόν οποίον χαρακτη- ρίζουν ώς άνακόλουθον. όργανισμοΰ τής Κοινωνίας των Εθνών καί καθιστοΰν τόνμέλλοντα πόλεμον πραγ- ματικότητα, παρά τάς άντι* θέτους άντιλι'ιψει; τόσον αΰ- τοΰ όσον καί των άλλων "Αγγλων συντηρπτικών. —Νεώτεραι έκ Σαγκάης πληροφορίαι διά τόν βομ- βαρδισμόν τής Ίαπωνικής στραφή τοΰ έν τή νήσω *με- γάλου άεροδρομίου των Ία- πώνων τοΰ όποίου τα ύπόστε- γα καί τα; άλλας έγκατα- στάσεις εκαυσαν οί Κινέζοι μετά των έν αΰταΐς σταθ- μευόντων άεροπλάνων. Ό ά- ριθμός των έκ τοϋ βομβαρ- δισμοΰ νεκρών καί τραυμα- Διά τάς προχθεσινάς δή- νήσου Φορμόζης υπό των τιών ύπερβαίνει τούς πεν λώσεις τοΰ Τσάμπερλαιν είς' Κινεζικών άεροπλάνων βε-'τήκοντα. Αι διορισδεΐσαι εσχάτως 4 έκ τού νομοΰ μας διδασκάλισσα*. Υπό τού ύπουργείου Έθν. Παιδείαςέκοινοποιήθησαν χθές πρός τόν Έπιθεωρητήν των δημοτικών σχολείων Ηρακλεί¬ ου πρός επίδοσιν οί διορισμοί των κάτωθι διδασκαλισσών κατοίκων νομοθ τοποθετουμένων Ηρακλείου, ώς κάτωθι: Στυλ. Έμμ. Λυδάκη είς τό χωρίον Μουσούτα Πεδιάδος, Ειρήνη Χαρ. Καλυκάκη είς Αγ. Ρούμελην, Χανίων, Μελ- πομ. Δ.Λυράκη είς Πλοκαμνια νά Χανίων, Εύαγ.Δ.Δσσκαλά- ωάν. Εύγ. Κουμαντάκη είς Μοσχοχώριον Καστορίας, Θε¬ οδ. Στ. Μείμαράκη είς Ξηρο- πόταμον Δράμας, Εύαγγ. Χρ. Πυρομάλλη είς Δαφνώνα Ξάν θης, Μαρία Φωτ. Τσακίρη είς Χαρωπόν Συντικής, Αίκατ. Δ. Ρεθεμιωτάκη είς Κάτω Πορ- ρόϊα Συντικής, Άλ. Κ. Παίζη είς Φωτολείβους Δράμας, Σοφ. Ιω. Σταυράκη είς Άχλσδο- χώριου Συντικής, Μαλαμ. Γ. Γκολέμη είς ν-έαν Καρβάλην Καβάλλας, Όλγα Νικ. Ξω- κη είς Λιθανιανά Χανίων, Ί-1 μεριτάκη είς Νέαν Βύσσην Διδυμοτείχου, Έλευ. Λ. Φα νουράκη είς "Αγ. Άθανάσιον Δράμας, Γεωργ. "Ιω. Ματθαι- Χριστ. Δημ. Λεοντίδου είςΆλι στράτην Δράμας καί Άν. Δαμιανάκη είς Κάτω Βροντδ Δράμας. ΑΙ ανωτέρω υποχρεούνται νά άναλάβωσιν υπηρεσίαν έν¬ τός είκοσιν ημερών άπό τής κοινοποιήσεως των διορισμών των άλλως οί διορισμοί αυτών θά άνακληθώσι συμφώνως τω νομώ. ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΝΕΑ ΠΟΑΙΤΙΚΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΠΕΡ8-ΤΣΙΑΝΟ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΓΤΑΟΙΤΑΑΑΙΚΑΣ ΣΧΕΣΕΙ! ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρου»ρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι ο έν Ρωμη Βρεττανός πρϊσβευτής Λόρδος Πέρθ όστις εγένε¬ το χθές δε*τός είς μακράν ακρόασιν πα¬ ρά τοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικόν κό- ] μητος'Τβιάνο, συνομίλησε μετά τού τε- λευταίου επί των σχέσεων των δύο χω· 'ρών καί των υπό συζήτησιν ζητημάτων μετά την παραίτησιν τού γΗντεν καί των φιλοϊταλικών προΰέσεων τού κ. Τσάμ¬ περλαιν. Έν τώ μεταξϋ είς Λονδίνον κυκλο· **£<»** φί)μαι ό.ι δέν είναι άπίθανα νέα πολιτικα απροοπτα των οποίων την ση- μ«'-' ** την έκτασ^νδέν είνε δυνατόν νά προϊδη τις άπό τούδε. Ο ΛΟΡΑΟΣ ΠΕΡί Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ ' Υπό της Τραπέζης τής 'Ελ λάδος εκοινοποιήθη πρός τα ύποκαταστήματα αυτής τό κείμενον τής ΰπογραφείσης με ξΰ Εδ ί Λ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ^ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεισαι χθές έν τί} αγορ^ μας τιμαί των κατωτέρω ρίων προϊόντων Σταφίίίς. Σουλτανίναι α' δρ. εΤχον ώς ακολούθως: ταξΰ Ελλάδος καί Λεττονίας νέαςσυμβάσεως συμψηφισμοϋ.' Δι' αυτής καθορίζεται δτι ό "Ελεμέδες διακανονισμός των πιστώσε- ών των πρακυπτουσών έκ τής άγορδς έμπορευμάτων παρα- γωγής καί προελεύσεως έξ εκατέρας των χωρών, θά δι- ενεργηται έντός των όρίων, των διαγεγραμμένων υπό τής σχετικής νομοθεσίας εκατέρας των χωρών, διά παροχής τοθ αναγκαιούντος πρός τουτο συ ναλλάγματος έλευθέρου καί μετατρεψίμου (κλήριγκ στατι στικών). ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τό έν Ρεθύμνη Πυρηνελαι ουργεΐον «Άγία Φωτεινή» των κ.κ. Άντ. Α Ανεμογιάν¬ νη, Υίών Ν. Κωνσταντινιδη κ. λ.π. διέθεσεν υπέρ τής Βασ. Αεροπορίας δραχμάς 40 χι¬ λιάδας. ΠΛΗΡΩΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κατ' αρμοδίας πληροφορίας ή πληρωμή των συντάξεων τοΰ ΰπολοίπου τής 1ης τριμηνίας 1938 (Απριλίου, Μοΐου, καί Ίουνίου) καί τής 2ας τριμηνί άς, διά τούς προεξοφλοΰντας θ' αρχίση την 10 Μαρτίου, συμφώνως πρός έκδοθεΐσαν γκύκλιον διαταγήν τοϋ υπουρ γείου των Οϊκονομικών καί ά- ευ ετέρας τινός είδοποιήσε- ως. 0 ΛΔΕΛΦΑΤΟΝΤΟΥΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Είς τόΔημαρχεΐον συνήλθον χθές ασχοληθέντα μέ υπηρε- σιακά ζητήματα τα μέλη τοθ άδελφάτου τού Πανανείου Δή- μοτικοΰ Νοσοκομείου. Η ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 'Υτιό τοΰ ύπουργείου της εωργίας κατηρτίσθη διάταγ- μα άποβλέπον είς την ένίσχυ σιν τής οηροτροφίος διά τής <αθιερώσεως βραβείων είς ούς σηροτρόφους. ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ Υπό τοΰ ύπουργείου τής Δικαιοσσύνης κράτει σκέψις Ταχτας Μαύραι Ρ' Υ' Υ' α β' Υ' ) ( 22. ( -23. ( 10.-11 ) ( 8. 9. Χαρούπια » 2 70 "Ελαια 5ο » 28.— » κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 21.— 00 » β' » 20.- 00 Πράσινοι α' ττοιότ. » 18.— 00 β' » 12 -00 θΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6. ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 24ης Φεβρουαρίου 1938 ΖυρΙχη Παρίσιοι Λονδίνον Μέα Ύόρκη -Αγορά Πώλησις 25.30- 25.55 3.55 3.65 545 550 108 80 109.80 "Αμστερδαμ Στοκ Βρυξ Βαρσοβία Άγορά Πώλησις 61.9. 28.3! 3.70 21.80 6080 28.10 3.70 20.75 Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Έν σχέσει μέ την έξάσκη σιν των μαθητών είς την σκο¬ ποβολήν εκοινοποιήθη υπό τοθ ύπουργείου Έθν. Παιδείας πρός τάς σχολικάς αρχάς έγ- κΰκλιος διά τής οποίας πα- ρέχονται αί έν προκειμένω ο¬ δηγίαι τοθ ύπουργείου παραγ- γέλλοντος νά δοθή ή αυτή σημασία καϊ διά τό μάθημα τής σκοποβολής οΐαάποδίδεται διά τα άλλα πρωτεύοντα μα θήματα. ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937 ΑΠΟΡΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙ! Έν τώ εξωτερικώ ιατρείω τοϋ Πανανείου ΔημοτικοΟ Νο σοκομείου εξητάσθησαν κατά τό παρελθόν έτος 8734 άσθε- νεΐς. Αί έκτελεσθεΐσαι συντα γαΐ ασθενών τού αύτοΰ ία- τρείου άνήλθον κατά τό αύτό χρονικόν διάσιημα είς 12.797. Η ΖΥΘΟΖΥΜΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΙΥΙΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ^ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δι' αποφάσεως τοΰ ύφυπουρ γοΰ τής Άγορανομίας ή τιμή λιανικής πωλήσεως τής ζυθο- ζύμης ωρίσθη τής μέν νωπής είς δραχ. 43.70 τό κιλόν, τής δέ ξηράς είς δραχ. 112.20 κα¬ τά κιλόν. ΠΤΩΧΟΣ ΠΑΤΗΡ ΖΗΤΕΙΤΗΝΚΟΡΗΝΤΟΥ Ό Απόστολος 'Αγαπάκης πτωχάς εργατικάς έκ Χερσονή- σου προσελθών είς τα γραφείά μας ζητεϊ πληροφορίας διά την άνήλικον θυγατέροτ τού Στυλια- νήν 'Αγαπάκη τής οποίας ή τύ- χη άγνοεϊται άπό τής παρβλθου- σης Τρίτης. Ό γνωρίζων τι πίρί αυτής άς ϊΐδοποιήση την άοτυνομίαν καί αμοιφθήσεται. Επέστρεψεν χθές έξ Άθη νών ό Μητροπολίτης Κρήτης κ. Τιμόθεος. Μετά τοΰ Μη- τροπολίτου Κρήτης αφιχθη είς την πόλιν μας καί ό νέος έπίσκοπος Κισσάμου κ. Εύδόκι μος Συγγελάκης. ΑΙ ΕΑΡΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας δι' έγκυκλίου τού πρός τάς Γεωργικάς 'Υπημεσίας παραγ- γέλλει δπως οί παρ' αύταΐς υπηρετούντες γεωπόνοι πε- ριέλθουν τάς περιφερείας των πρός παροχήν όδηγιών είς τούς παραγωγούς πρός όλο- κλήρωσιν μέ έαρινάς καλλιερ- γείας τής σπορδς ήτις δέν συ- νεπληρώθη λόγω των έπικρα- τησασών δυσμενών καιρικών συνθηκών. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ "Υπό τοΰ ύπουργείου Έθνι- κής Παιδείας απεφασίσθη δ¬ πως οί προσλαμβανόμενοι τού λοιπού έκπαιδευτικοί λειτουρ γοί της Μέσης Έκπαιδεύσεως διορίζωνται μέ τόν βαθμόν καί μισθόν γραμματέως α' τάξεως άντί είσηγητοΰ ώς έγέ νετο μέχρι σήμερον. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Δικάσιμοι άγροζημιών Ανω Άρχαναις ωρίσθη ή Μαρτίου καί είς Κνωσόν ή ΟΑΑΑΒΗΟΑΗΓΙΑΣΑΡ Τ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΊΡΩΤΕΥΟΥΣΑΗ II ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 4»εβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— ΝυκτεριναΙ πλη¬ ροφορίαι έκ Ρώμης βεβαιούν ότι ο άνα χωρήσας έκ Ρώμης μετά την συνάντησιν αύτοΰ καί συνομιλίαν μετά τού κόμη- τος Ταιάνο, λόρδος Πέρθ άναμένεται άπόψε είς Λονδίνον. Κατά τάς αύτάς πληροφορίας ο Πέρθ πρόκειται νά λάβη οθηγίας άπό τόν κ. Τσάμπερλαιν έν σχέσει μέ την πορείαν των συζητήσεων επί τής ρυθμίσεως των Ίταλοαγγλικών ζητημάτων. 6Α ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ- ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΜΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ: ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα εκ Παρισίων άναφερουν ότι ένδέχεται μεταξύ Γαλλίας καί Ιταλίας νά γίνουν συνεννόησις πρός ρύθμισιν των μεταξύ αυτών έκκρεμών ζητημάτων. Αί συνεν- νοήσεις αυται, προσθέτουν αί υφιστά¬ μεναι πληροφορίαι, θά πραγματοποιη- θούν όταν επιτύχουν αί συνεννοήσεις »ΐ· ταλίας καί ΛΙεγάλης Βρεττανίας. Η ΙΤΑΛΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ( ΑΘΗΝΑΙ 2 4 <Ι»εβρουαρ{ου (τού ανταποκριτού μας).—Έκ Αονδίνου τη· λεγραφοΰν ότι οί κύκλοι τής Ρώμης προκειμένου νά άρχίσουν αί Άγγλοι*· ταλικαί συνεννοήσεις δέν άντιτίθενται είς ιήν πλήρη άναγνώρισ'.ν ττον Βρεττα- νίκων συμφερόντων είς την Μεσόγειον. Η ΓΑΛΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΝ'ΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΣΥΝΗΑΟΕΝ ΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΗΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι ή Γαλλική Έπιτροπή τής *Ε0νικίι£ ΆιιΥιυνι- (ί*, -,,..ΐ-^ίι_. .*_»; θέλει υπο ής μης έλει συνέλθει ,..„ την προεδρίαν τοΰ κ. Νταλαντιέ είς μυ· στικήν συνεδρίασιν έντός τής σήμερον ΗΡΧΙΣΕ ΝΕΑ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 24 <1>εβρουαρίου (τοΰ
  ανταποκριτού μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται εκ τού έξωτερικοΰ είς την Βαρκε.
  λώνην τα στοιχεΐα τής άκρας άριστεράς
  καί οί αναρχικοί ήρχισαν νέαν δράσιν ε¬
  ναντίον των κυβερνητικών άρχών. Την
  νέαν ταύτην κίνησιν λέγεται ότι κατευθύ-
  νε/ έπιτροπί, υπό τόν Αάργκο Καμπαλ-
  λέρο όστις .αποβλέπει είς την κατάκτη-
  σιν τής έξουσίας καί εφαρμογήν ίδίου
  πολεμικοΰ προγράμματος
  είς
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΡΑΓΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας}—Μ,α-ϊά τάς έκ Σα-
  λαμάνκας σημερινάς είδήσεις, ή ύποχώ
  ρήσις των κυβερνητικαί πέραν τοΰ Τε-
  ρουέλ συνεχ^ίζεται. Καθ» ά μάλιστα ά-
  ναφέρει το ανακοινωθέν τοΰ στρατηγείου
  τοΰ Φράνκο οί κυβερνητικοί καταδιώ-
  κονται υπό των εθνικών άρκβτά χ^λιόμε-
  τρ* νοτίω$ τού Τερουέλ,
  κ;
  «ρόβλπμ» τη
  βύτβϋ, εν «β.
  „ άντιφ«τ»Η«» κ
  όιΐν.ι
  τού
  ϊβγ
  «βέβαιον
  1;6 έτι Π κυβέρνη
  £«νη
  £,βΙ.βφμ
  1 βτ» έςαρτατα,
  Γα νά καταστήση
  ' ν «νετον κο
  η«ν την ς«ή,ν είς
  νίκην
  ,τ« Ικαμβ
  νΗ« τή5 έφρμ
  αιού τής «ποκεντρ
  ^λλαξε την έπα(
  ΐϊΐν κηδεμονίανκαι
  ^ίθ>ν της πρωτβι
  4 ηλέον δέ έπρο;
  ,, ηερισσότερον ι
  μίτοηβίησιν τοΰ ί
  φ διά τής έκτε)
  ώρων παραγωγικί
  νβνιακών, έχη< Ιργυν καί διά τή< 5,5 τής κοινωνικάς χκίτών μέσω ν ΐα νουοκβμειακής πι ή τοις επαρχίας. ^ ότι δέν αύτά μόνον, χωρήση Ιτι πε ύξ την παροχήν μέοων διά των χά'οικοι των επ χάμουν κτήμά των ;«ΰ συγχρόνου Άλλ' έπειδη επ ματος αύτοΰ οί ά ΐά όργανα τής π ίιατυπώνουν ώρια ψεις χαί καταστρι νΐα διά των όποία βτ| ή πρόοδος κι «τΰξις είς τάς έτ νομίζομεν άσκοτ λήοωμεν καί ήμι «δ. Ή έπαρχία, «ρόχειται ν' άνο ικν «ποκτήση άν< μκτικά ίδρύματα έναψυχής μόνον μίζουν τινές. Ή προοδεύση οταν "ρωτίστωί· δρόμι νωνιακά μέσα οί »9«λή, βταν π) «φοιγωγικά εργ ΡΎΐβθή δταν αι μ καί ευα διά τβύς πτς, τέλο< τούς ί πόρους ή παρ< βταν βταν Τ*> τότε θά
  «ψα κεφάλαια
  ρσιν κέντρωχ
  ««θχεδάσεως κα
  «5, τότε θά ,
  *» «νευματική
  2ί «εμειώθη 0
  θ? έγκατα
  ■π.ρχί,ν
  **Τ,
  θά
  «ύτό,
  ©τι