95452

Αριθμός τεύχους

4798

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣε6γΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟ£ ΜΙΝΟ.ΊΑΥΊΌΥ
  ΐίΕτβτΙΟΣ ΣΗΤΜΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ^
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ1
  -
  ΑίγΓ'Ττοΐ1
  ίΑΟΟπΙϋΠ
  έτησία λί«>«ι 3
  έξάμηνος 'ί
  ■Αμτρικής
  έτησία ίίολ. 15
  26
  έξάμηνοο » 8
  Τιμή
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  κητά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  ΗΡΛΚΜ 1ΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  -------------η_—(.
  Ε. 101. 23ΟΝ |{|
  Ι
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *798
  Ι
  Η ΒΕΛΤΙΟΣΙΣ ΤΗΣ ΖΟΗΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Τό πρόβλημα της βελτιώ-
  σεως τής ζωής είς την επαρ¬
  χίαν έξακολουθεΐ ν' άπα-
  σχολή τόσον την Κυβέρνη¬
  σιν όσον καί τούς άσχολου-
  μένους μέ τα κοινωνικά ζή
  τήματα καθώς καί τάς στή¬
  λας των εφημερίδων. Καί α¬
  κούονται διάφοραι γνωμαι
  έπ' αυτού, έν πολλοΐς βε¬
  βαία άντιφατικαΐ καί άλλη-
  λοαυγκρουόμεναι. Τό μόνον
  δέ βέβαιον επί τού παρόντος
  είνε ότι ή κυβέρνησις φαίνε-
  ται άποφασισμένη νά πράξη
  πάν ότι έξαρτάται έξ αυτής
  διά νά καταστήση περισσό-
  τερον άνετον καί ευχάρι¬
  στον την ζωήν είς την ελλη¬
  νικήν επαρχίαν. Ήδη μάλι-
  στα έκαμε τό πρώτον βήμα,
  διά τής έφαρμογής τού θε-
  σμοΰ της άποκεντρώσεως πού
  άπήλλαξε την επαρχίαν άπό
  την κηδεμονίανκαι την κατα
  πίεσιν τής πρωτευούσης. Ε¬
  πί πλέον δέ επροχώρησεν έ-
  τι περισσότερον πρός πραγ¬
  ματοποίησιν τοΰ σκοποΰ αυ¬
  τού διά τής εκτελέσεως δια¬
  φόρων παραγωγικών, συγκοι¬
  νωνιακόν, έκπολιτιστικών
  έργων καί διά τής ένισχύσε-
  ως τής κοινωνικής προνοίας
  καί των μέσων Ιατρικής και
  νοσοκομειακής περιθάλψεως
  είς τάς επαρχίας. Καί είνε
  βέβαιον ότι δέν θ' αρκεσθή
  είς αύτά μόνον, άλλά θά
  προχωρήση έτι περισσότερον
  είς την -παροχήν ολων ' των
  μέσων διά των οποίων οί
  κάτοικοι των έπαρχιών θά
  κάμουν κτήμά των τα άγαδά
  τού συγχρόνου πολιτιομοϋ.
  Άλλ' έπειδή επί τοΰ ζητή-
  ματος αύτοΰ οί άνθρωποι καί
  τα όργανα τής πρωτευούσης
  διατυπώνουν ωρισμένας σκέ-
  ψεις καί καταστρώνον σχέ-
  δια διά των οποίων θά επέλ¬
  θη ή πρόοδος καί ή ανά¬
  πτυξις είς τάς επαρχίας δέν
  νομίζομεν άσκοπον νά ομι¬
  λήσωμεν και ημείς έπ' αύ¬
  τοΰ. Ή έπαρχία, λοιπόν, δεν
  πρόκειται ν' άναπτυχθή ο-
  ταν αποκτήση ανωτέρα πνευ-
  ματικά ίδρύματα και κεντρα
  άναψυχής μόνον, όπως νο-
  μίζουν τινές. Ή έπαρχία θά
  προοδεύση οταν αποκτήση
  πρωτίστως δρόμους, συγκοι-
  νωνιακά μέσα άνετα καί ά-
  σφαλή, ©τα ν πλουτισθή μέ
  παραγωγικά εργα, οταν έ-
  ξυγιανθή, δταν αποκτήση νο-
  σοκομεΐα καί εύαγή ίδρύμα¬
  τα διά τούς πτωχούς, οταν
  κατορθώση τέλος νά έκμε
  ταλλευθή τούς πλουτοπαρα-
  γωγικούς πόρους της καί ν'
  αυξήση την παραγωγήν της.
  Διότι οταν γίνουν ολα αύ¬
  τά, τότε θά ύπάρχουν δια-
  θέσιμα κεφάλαια καί διά την
  ίδρυσιν κέντρων άναψυχής,
  διασκεδάσεως καί ψυχαγωγί-
  ας, τότε θά δημιουργηθή
  καί πνευματική κίνησις καί
  θά σημειωθή άνθησις καί
  των γραμμάτων καί των
  τεχνών. Καί τότε ό κόσμος
  δέν θά εγκαταλείπη πλέον
  την επαρχίαν προσφεύγων
  είς την πρωτεύουσαν, διότι
  καί ή έπαρχιακή πόλις καί
  τό χωριό, θά τοΰ παρέχει
  έκτός τής εργασίας καί των
  μέσων τής ζωής καί όλας
  τάς τέρψεις τής ψυχήζ , *«·
  τού πνεύματος πού μονον
  είς τάς "Αθήνας καί τάς δύο
  -τρείς άλλας μεγαλουπόλεις
  ειμπορεί νά εύρη καί άνα-
  ζητεΐ σήμερον. Είνε άλλω
  στε τόσον ευνόητον καί ά-
  ληθές αύτό, ώστε δέν νο¬
  μίζομεν ότι ύπάρχει άνάγ-
  κη νά έκταθώμεν περισσότε¬
  ρον. Καί έχει άποδειχθη του¬
  το είς τάς άλλας, προηγμέ-
  νας εύρωπαϊκάς χώρας, οπου
  αί έπαρχιακαί πόλεις πα-
  ρουσιάζουν την Ιδίαν σχεδβν
  ; μέ την πρωτβυ-
  ουσαν εί; όλας τάς ίκδηλώ-
  σεις τής ζωής.
  Τάς αληθείας αύτάς άλλω-
  στε, ώς πρός τάς ανάγκας
  τής έλληνικής επαρχίας;
  καί ι* μέσα της Θεραπείαν
  των γνωρίζει καλύτερον παν
  τος άλλου ή σημερινή κυβέρ
  νησίς. ΔΓ αύτό καί κατα-
  στρώνει ειδικόν πλήρες σχέ¬
  διον και προχώρει μεθοδικώς
  είς την εφαρμογήν τού. Δι¬
  ότι ή σημερινή κυβέρνησις
  διέγνωσεν ότι είνε άδύνατος
  ή πνευματική καί έκπολιτι-
  στική έν γένει πρόοδος τής
  επαρχίας εάν δέν αποκτήση
  πρωτίστως τα μέσα διά των
  οποίων θά επιτύχη την οι¬
  κονομικήν της άνόρθωσιν
  διά τής αυξήσεως τής παρα-
  γωγής, καί εάν δέν απαλλα¬
  γή άπό την στενήν έξάρτη-
  σιν τού κέντρου. Καί δέν ύ
  πάρχει επαναλαμβάνομεν
  άμφιβολία ότι ή κυβέρνησις
  θά προχωρήση έτι περισσότε
  ρον είς την επιδίωξιν τού
  σκοποΰ αυτού. Διότι άντιλαμ-
  βάνεται πλήρως καί κατανο-
  εί, ότι εάν δέν προοδεύση ή
  έπαρχία, εάν δέν βελτιωθή ή
  ζωή τού λαοΰ των έπαρχιών,
  εάν δέν επιτευχθή ή άναδη-
  μιουργία τής ύπαιθρον, δέν θ'
  άνακοπή τό κΰμα τής άατυ-
  φιλίας καί δέν δα καταστή
  δυνατή ή λύσις; τοΰ δημογρα
  φιχοΰ μας προβλήματος. Δέν
  θά αυξηθή Δηλαδή ή έθνική
  μ«$ παραγωγή είς σημείον
  ποΰ νά επαρκή διά την ό-
  πωσδήποτε άνετον διαβίωαιν
  τού πληθυσμοϋ μας. Άλλά
  χωρ'ις την αύξησιν της παρα
  γωγής, είνε άδύνατος καί ή
  ανάπτυξις καί ή πρόοδος τοΰ
  εθνου;. Ή Κυβέρνησις λοι¬
  πόν έκαμεν όρθήν διάγνωσιν
  τοΰ κακοϋ άπό τό οποίον
  πάσχομεν. Καϊ θά προχωρή-
  ση ασφαλώς είς την λήψιν
  των μέτρων τής όριστικής
  καί πλήρους θεραπείας τού.
  0ΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2&Η
  ΤΟ ΑΡΜΑ
  ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
  Είς τάς Αθήνας μετά συνάν¬
  τησιν τού προέδρου των Οίνοπω
  λών καί Οίνομαγείρων μετά τού
  διευθυντού τής Άστυνομίας επε¬
  τράπη έξαιρετικώς ή παράτασις
  τής νυκτερινής λειτουργίας των
  οίνομαγειρείων. Έπίσης τό Οίνο
  λογικόν Έργαστήριον τής Ϊ5ίας
  οργανώσεως, τέλει κατ' αύτάς είς
  την πρωτεύουσαν την ετησίαν έορ
  την τοθ οίνου. ΙΙροβεκλήθησαν είς
  αυτήν όλοι οί έπΐσημοι μεταξύ
  των οποίων υπουργοί, Λήμαρχοι,
  καθηγηταί τοθ Πανεπιστημίου, χη-
  μικοί—ίατροί κλπ. Ή ίορτη οη
  μειωτέον θά λάβη χώραν είς τι
  οϊνομαγειρεϊον των Αθηνών δπου
  καί θά έμιλήσουν είδικοί επί τής
  ώφελιμότητος τοΰ οίνου εί; την
  ζωήν καί την υγείαν των άνθρώ-
  πων.
  —Εύοϊ εύάν! λοιπόν, θά έφώνα-
  ζεν καί ό μάλλον συντηρητικός
  τοΰ ποτηριοΰ.
  Ώστόσο τό γεγονός αύτό δέν
  είνε νέον. Ό Βάκχος αποτελεί
  την άρχαιοτέραν ίσως Ελληνικήν
  πραγματικότϊ/τα. Καί ιδία μετα¬
  ξύ των... χημικών. Ενθυμούμαι
  συμπαθή φαρμακοποιόν τής πόλε¬
  ώς μας, ήδη άπόστρατον, άπό τό
  φαρμακείον τοΰ όποίου δέν Ιλει-
  πεν ουδέποτε ή σοθμα καί μάλι-
  στα μέ τό ανώτατον βριον εις την
  κλίμακα των «γράδων». "Οταν
  συνεκεντρώνετο Ικεΐ δ ώρισμένος
  έκεΐνος κύκλος, άπό τόν οποίον
  ανεξαρτήτως των ιατρών, δέν
  I-
  λειπαν ουτε οί έμποροι, οϋτε οί
  μηχανικοί, ουτε οί δικηγόροι καί
  οί λόγιοι, κατεβιβάζετο ή «σκοτώ-
  να»—μία φιάλη εύμεγέθης μέ τό
  γνωστόν σήμα των δηλητηρίων
  καί τοδ «χίνδυν&ς θάνατος» ώς
  προμετωπίδα καί μέ την σύστα¬
  σιν άν οέν απατώμαι... «κατχ τάς
  όοηγίας τοΰ ϊατροϋ». Διότι καί ό
  τελευταίας είχε τόν λόγον.
  —Ηεωρία καϊ πράξις γιατρέ
  μου, έσυνήθιζε νά υποστηρίζη Ι¬
  να; άπό τού; τακτικού; πότας, ά-
  πευθυνόμενος πρό; τόν ίδιον.
  Έκεΐνος συγκ*τέν»υε μέ χαμό-
  γελο.Εϊχε κάμη προηγουμένως την
  θεωρίαν τού, μίαν θεωρίαν άρκβ-
  τά επαναστατικήν ώ; πρός τί δε-
  δομένα τή; διαιτιττικής. Κα'. ό
  I-
  πίλογος αύΐός εδικαιολογείτο μέ
  τό παρχπάνω. Ώστόσο έ*χω τ.ροοέ
  ςη ότι καί οί δίασημότερο: των μπ»
  κρήοων όμιλοΰντε; περί οίνου
  I-
  χουν πάντοτε ΰπ' δψιν την ϊατρ'-
  κήν καί την φαρμακολογίχν.
  —Σοΰ τό λέω σά γιατρός! Νά
  πίνη; παιδί μου... Δέ σέ βλάπτει!
  "Έρχεται σά φάρμακο την σήμε¬
  ρον ή'ΐερα στόν ανθρωπο
  Τα ανωτέρω ενθυμούμαι επ! λέ-
  ξει προφερθέντα άπό γνωστόν
  ουνομήλικα, μπεκρήν, πρός όμο-
  τράπεζόν τού. Άλλά καί κάθε
  αύγή, Οστερ' άπό χορευτικό συνα-
  γερμό, οί καταλήγοντε; εί; τα δια
  νυκτερεύοντα τυχόν οϊνομαγειρεΐα
  διά τό σχετικόν έπιδόρπιον, δέν εί
  νέ διόλου απίθανον νά συναντήσουν
  τόν χημικόν καί ίατροφιλόσοφον
  τή; ώρα;:
  — 2έρεις άπό χημεία; Δέν ςέ-
  ρεις! Άν ήξερε; θάπινες...
  Την Ιπψδόν αυτήν Ιχει παρα
  παίων καί κλονιζόμενος, διά τόν
  καταπλεύσαντα κύριον τοθ σμόκιν
  ό οποίος παρουσιάζε: μάλλον την
  ανάγκην κανενός μαλακτικοθ. θε
  λω νά πώ ότι ή έορτή τοΰ οίνου
  δέν άνταποκρίνεται μόνον εί; μί¬
  αν ωραίαν πράγματι Ελληνικήν
  παράδοσιν άλλά καί είς την λαϊ¬
  κήν^ πίστιν γύρω «άπό την ώφε-
  λιμότητα τοΰ οίνου είς την ζωήν
  καί την υγείαν τοθ άνθρώπου».
  Δέν θέλω νά υποστηρίξω βεβαία
  δτι ή πίστις αυτή είνε άσχετο;
  μέ την ύπερβολήι/ τή; οίνοποσίας.
  Μέσε; άκρες εν τούτο:; σχετίζε-
  ται μέ την πραγματικότητα, ί'πως
  την κηρύττουν ώρισμένοι έπιστή-
  μονε; περιωπής.
  * ·
  Άς γίνουν καί άλλοΰ Ιορταί
  μέ ηθικήν καί ύλικήν βάσιν τα
  κληματόφυλλα τού Βάκχου. Καί
  μάλιστα είς την Κρήτην, δπου τό
  κρασί είνε καί φήμη καί παραγω¬
  γή καί παράδοσι; καί τέχνη.Άλ¬
  λως τε τοιαύται έορταί γίνωνται
  καί Ιγιναν προσφάτω; καί είς
  κράτη ολιγώτερον οίνοπαραγωγά.
  Τι σά; λέει άλλως τε ή έορτή τοΰ
  τρυγητοΰ, ή όποία άνεκινήθη άλ¬
  λοτε εύρέω; ώ; ή τοπικώς καλυ¬
  τέρα, παραγωγική καί τουριστική
  έκπροσώπησις τής έποχή; έκεί-
  νης,.. Οί οίνοπώλαι καί οίνομά-
  γειροι τής πρωτευούσης καταντα
  νά βάλουν γυαλιά εί; δλους τού;
  Έλληνας. Καί ίδία την ώραν αυ¬
  τήν τής Διονυσιακής... αύτοσυγ-
  κεντρώσεως. "Α; ύμνήσωμεν τό
  κρασί! ΟΕ παλαιότεροι Ηρακλειω
  ται είχαν απόλυτον δίκαιον οταν
  νατεσκεύασαν τό ιστορικόν έκείνο
  Άρμα τοΰ Διονύσου ώς τό καταλ
  ληλότερον κ«ί συμβολικώτερον
  διά τόν έρχομόν των Απόκρεω
  άλλά καί την ζωήν γενικώτερα.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Η ΗΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΥΤΟΝΟΣΩΝ
  Τό υπουργείον τής Γεωργί¬
  ας συνεχίζον τ,ήν προσπά¬
  θειαν τού πρός αύξησιν καί
  προστασίαν τής παραγωγής
  λαμβάνει άπό τούδε δλα τα
  μέτρα πού κρίνει άπσραίτη-
  τα πρός καταπολέμησιν τοϋ
  δάκου τής έλσίας κατά την
  προσέχη περίοδον. Έκ παρα-
  ραλλήλου δέ, καθώς ανεκοί¬
  νωσεν, καταρτίζει ολόκληρον
  πρόγραμμα πρός καταπολέ¬
  μησιν δλων έν γένει των φυ-
  τονόσων. Όμολογοΰμεν δ-
  καί αί πατάτσι καί τα κηπου
  ρικά καί τα άμύγδαλα καΐ τα
  μήλα.
  Ό αγών έπομένως κατα
  των διαφόρων φυτονόσων έ-
  πιβάλλεται νά συστηματοποι-
  ηθή καΐ νά γενικευθή. Είς τόν
  τόπον μας ιδιαιτέρως δπου ή
  κορυφοξήρα - ένδημεΐ καθώς
  καί διάφοροι άλλαι φυτονό-
  σοι καί δπου ή δενδροκαλλι-
  έργεια ειμπορεί νά λάβη τε¬
  ραστίαν ανάπτυξιν, 6 αγών
  αύτάς πρέπει νά τεθή είς την
  τι αί πληροφορίαι αύται ήκού-· πρώτην γραμμήν, ώς πρωταρ
  σθησαν μέ χαράν καί έδη-^χικόν καθήκον μσς. Διότι έκ
  μιούργησαν αϊσθημα γενικής|τής επιτυχίας τοϋ αγώνος
  ικανοποιήσεως. Ή έφετεινή (αύτο0 έξαρταται η σωτη.
  πλουσία έσοδεία τοΰ ελαίου
  όφειλομένη δχι μόνον είς την
  εϋνοιαν των καιρικών συνθη-
  κων, άλλά καί είς την επιτύ¬
  χη οργάνωσιν καί άποτελεσμα-
  τικότητα τοΰ αγώνος κατά
  τοΰ δάκου, άπέοειξε πόσον
  χρήσιμος είνε ό ψεκασμός
  καΐ ή χρησιμοποίησις των άλ-
  λων δακοκτόνων μέσων καί
  κατέστησεν επιτακτικήν την
  υποχρέωσιν νά συνεχισθή καί
  είς τό μέλλον ό αγών αύτός.
  Είνε άλλωστε τόσον μικρά ή
  δαπάνη πού άπαιτεΐ έν συγ-
  κρίσει πρός τα τεραστία κέρ-
  δη πού άποφέρει, ώστε νά μή
  χρειάζεται οΰτε άπλή κάν συ¬
  ζήτησις, οΰτε σκέψεις έπ' αύ-
  τοΰ.
  Άλλ' έκτός τής έλαίας πού
  υφίσταται ζημίας έκ τοϋ δά¬
  κου, καΐ ή άμπελουργία ύφί
  σταται καταστροφάς, έκτός
  τοϋ περονοσπόρου καί τής χο
  λέρας, καί έκ τής εύδεμίδος,
  καί τα έσπεριδοειδή καταστρέ
  φονται έκ τής κορυφοξήρας
  καί αί άμυγδαλέαι καί αί πε-
  ρισσότεραι έκ των άλλων
  ποικιλιών τής δενδροκαλλιερ-
  γείας μας ύφίστανται έπίσης
  ζημίας καί καταστροφάς έκ
  διαφόρων παρασίτων καί νό
  σων. Καί είναι αί ζημίαι τε
  ράστιαι. Ενθυμούμεθα άλλω
  στε άκόμη πόσον έζημιώθη ή
  άμπελουργία μας πέρυσι έκ
  τής εύδεμίδος. Καΐ γνωρίζο
  μέν δτι τα έσπεριδοειδή τής
  Κρήτης κινδυνεύουν νά κατα
  στραφοθν έξ ολοκλήρου άπό
  την έξάπλωσιν τής κορυφοξή
  ρα<;. "Οπως έπίσης μάς είναι γνωσταί αί ζημίαι τ.ού ϋφΐ στανται καΐ αύτά τα δημητρια κά έκ διαφόρων νόσων καθώς ρία καί ή αύξησις τής γεωρ· γικής μας παραγωγής καί κα¬ τά συνέπειαν καί ή οίκονομι- κή μας ανάρθωσις καί ή έκ- πολιτιστική μας πρόοδος. Εύτυχώς, ύπάρχει ό φυτοπα θολογικός σταθμός τής πόλε¬ ώς μας, μέ αρίστα κατηρτι- σμένον, επιστημονικώς,πρόσω πικόν, πού έργάζεται μέ ζή¬ λον καί αφοσίωσιν διά την καταπολέμησιν των διαφόρων φυτονόσων. Καί αναμφισβητή¬ τως, ειμπορεί νν προσφέρη. ά- νεκτιμήτους υπηρεσίας εάν ε¬ νισχυθή μέ τό απαραίτητον ά¬ κόμη προσωπικόν, μέ τα τε- χνικά μέσα καΐ μέ τα άπαραί- τητα κεφάλαια. Καθόσον μά- λιστα γνωρίζομεν, μέ την δι¬ άθεσιν ενός ποσοθ 500 χιλ. δραχμών θά συμπληρώση, τα έργαστήρια καί τάς έγκατα- στάσεις τού καί θά καταστή ό καλύτερος σταθμός τής Βαλκανικής, έφάμιλλος πρός τόν σταθμόν των Παρισίων. Καί θά δύναταιτότε νά έκπλη ροϊ ^ πλήρως την αποστολήν τού ώς πρός τό έπιστημονικόν τουλάχιστον μέρος. Καΐ δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι τό- Κράτος θά παράσχη, την ένί σχυσιν αυτήν, δπως θά ένι- σχύση καί τόν άγώνα γενικώ τερον, πρός καταπολέμησιν των διαφόρων φυτονόσων. Τό υπουργείον τής Γεωργίας θέ¬ τει ήδη τάς βάσεις τής οργα¬ νώσεως, τής ένισχύσεως καί διεξαγωγής τού αγώνος αύ- τοϋ. Ειμπορούμεν λοιπόν νά ελπίζωμεν βασίμως δτι είς τό μέλλον τουλάχιστον, ή γεωρ-1 γική μας παραγωγή θ' απαλ¬ λαγή άπό κάθε κίνδυνον κα¬ ταστροφάς έκ των διαφόρων νόσων πού την ηπείλουν μέ- χρι σήμερον. Πεταχτά σημειώματο ΜΕΚΡΗΤΙΚΟΕΝΔΥΜΑ Έκλεκτός άναγνώστης—ε- χει καί ή παροΰσα στήλη τούς αναγνώστας της καί μοναχά άναγνωστρίας άμφιβάλλω άν έχη.—άπό τούς φέροντας τα πρώτα είς την πόλιν, μοΟ γρά φεΐ σχετικά μέ τούς χοροϋς καί τίς απόκρηες καί ρίχνει μιά ίδέα πού άξίζει ύποθέτω νά γνωσθή καί νά συζητηθή. Ιδού λοιπόν τί λέει ή έπιστο- λή: «Άγαπητέ μου Μ. Ξέρω δτι δέν άνήκης νστόν κύκλο των λεγομένων κοσμικών. Ξέ¬ ρω άκόμη ΰτι δέν σέ ένδια- ψέρει ό χορός, τό καρναβάλι κι' οί απόκρηες. Καί δέν ξε- χνώ βεβαίως δτι άντιτάχθη- κες είς την ίδέα τής οργανώ¬ σεως Κομιτάτου τής άποκρηάς στήν πόλι μας. Καί νά σοΰ είπω σ' αύτό ήμουν κι' έγώ καθ" δλα σύμφωνος. Μάς φθά νούν άλλωστε τα άλλα μας μασκαραλίκια. Άλλά οί άλ λοι βλέπεις δέν μποροθν νά ζήσουν χωρίς χορό, χωρΐς τρα γοθδι καΐ ξεφάντωμα, χωρίς όμσδικό ξέσπασμα τής ζωής. Καί οί χοροί δίδουν καί πέρ νούν. Χωρίς καμμίαν ύπερβο λή μπορεΐ κανείς νά πή δτι όλόκληρο τό Ήράκλειο χορεύ εί. Βαρέθηκα νά δέχωμσι προγράμματα καί £ΐσιτήρια επισήμων καί ήμιεπίσημών χο ρών. Καί τό χειρότερο" παντοθ διαβάζω στό περιθώριο τής προσκλήσεως: ένδυμα έπίση μόν. Καΐ φυσικά είς τό «επί¬ σημον» δέν συμπεριλαμβάνε- ται τό τσόχινο σαλβάρι τής άθάνατης Κρήτης μας. "Οπως έπίσης καί σέ κανένα πρό- γρσμμα χοροΰ δέν εΤδα νά άναφέρεται .τό δνομα τοπικοθ χοροΰ. "Ετσι άπό την Κρητι κήν άπόκρηα έχουν άποκλει σθή οί Κρητικοί χοροί. Ώσάν νά ήταν άρρυθμες κινήσεις ά- γρίων, οί χοροί μας. Ό σνομπισμός βλέπεις, άν- τιλαμβάνεται ώς θαθμα ρυθ- μικής καί όρχήσεως τό τσάρ λεστον τοθ νέγρου καί τίς ύ- στερικές κινήσεις πού συνο- δεύονται μέ άγριες άναρθρες κραυγές έρυθροδέρμων, καί τη ροϋμπα καί δείχνει τή μεγαλύτερη περιφρόνησι πρός τούς τοπικούς χορούς πού άνεξάρτητα άπό την έθνική καί λαογραφική τους άξία, είναι πραγματικά αξιοί θαυμα σμοΰ γιά τόν άσύγκριτο ρυθ- μό τους μέ τόν άπόλυτο συν τονισμό κινήσεων καί ήχων. Νομίζω δμως δτι είνε καιρός νά θυμηθοΰμε καί είς την πε- ρίπτωσι αύτη τόν τόπο μας, τή καταγωγή μας. Π' αύτό καί κάνω αυτή την πρότασΐ: Νά ρίξης την ίδέα νά όργανω θή ενας χορός είς τόν όποΐο νά είνε ΰποχρεωτικό γιά άν δρες καί γυναΐκες, γιά δ- σους τούλάχιστο θά χορέψουν, τό κρητικό ενδυμα. Καί νά προτιμηθοϋν δλοι οί κρητικοί χοροί. Πιστεύω δτι ή έπιτυχία τού σέ γραφΐκότητα, σέ ώμορ φιά κι' έμφάνισι «θσναι έξαι ρετική. Θά πής βεβαία δτι δέν είνε ευκολο είς τόν καθένα νά βρή σαλβάρια ή κρητικά φορέματα γιά τή ντάμα τού. Δέν είνε δμως δύ σκολο νά δανειστή ή νά νοι- κιάση· Μήπως είναι λίγοι έ κείνοι πού δανείζονται σμό¬ κιν καί φράκο καΐ σκληρό, γιά νά παρευρεθοθν μ' «επίσημον» ένδυμα στούς χορούς; Έπει- τα έ"νας τέτοιος χορός μπορεΐ νά βοηθήση άξιόλογα καί στήν άνάπτυξι τοϋ τουρισμοΟ. Γιατί δέν θαναι ασφαλώς λί- γοι έκεΐνοι πού θά έλθουν γιά νά δοθν καί νά θαυμάσουν τή λεβεντιά, τό πάθος, τό ξέ¬ σπασμα τής Κρήτης μέ τούς Αί συγκοινωνίαν Έξ αίτίας τής ένσκηψάσης κακοκαιρίας, των άδιακόπων βροχών καί των χιόνων, αί συγκοινωνΐαι είς πλείστα δια- μερίσματα καί ίδία έκεϊ δπου αί οδοί ίχουν διανοιχθή διά προσωπικής εργασίας των κα- τοίκων καί δέν έχουν σκυρο- στρωθή, διεκόπησαν τελείως τάς ημέρας αύτάς. "Ελπίζο¬ μεν πάντως δτι μόλις βελτιω¬ θή ό καιρός αί άρμόδιαι αρ¬ χαί καί τό έπαρχιακόν ταμεί¬ ον θά φροντίσουν διά την ε¬ πισκευήν των όδών ώστε νά καταστή δυνατή ή έπανάλη- ψις των συγκοινωνιών. Πρό¬ κειται άλλωστε περί ζωτικω- τάτου ζητήματος, άμεσώτατα ένδιαφέροντος τόσον την ύ¬ παιθρον δσον καί την πόλιν. Ή πισσόστρωσις. Άπό ημερών ήρχισεν ή _έ- πισκευή κσί πισσόστρωσις τής όδοΰ άπό Καινούργιας Πόρτας μέχρι τής διακλαδώ- σεως τής όδοΰ Μασταμπά, πού εΤχε καταστή άδιάβα- τος. Έτσι ό Δήμος συνεχί- ζει τό έργον τής έπισκευής των όδών μέ πρόγρσμμα τόν πλήρη άνακαινισμόν τοϋ όδι- κοΰ δικτύου τής πόλεως. Ελ¬ πίζομεν δέ δτι μόλις βελτιωθή ό καιρός ή έπισκευή καί πισ¬ σόστρωσις των όδών θά γε νικευθή. Είναι άλλωστε και¬ ρός ν' αποκτήση καί ή πόλις μας δρόμους τής προκοπής καί ν' απαλλαγή άπό τό μαρτύριον τής λάσπης καί τής σκόνης. Οί Μοϊρες. Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν πληροφορούμεθα δτι ύπάρ¬ χουν πολλαί έλπίδες νά ,εύ- ωδοθοθν αί προσπάθειαι ή- λεκτροφωτισμοΰ των Μοι¬ ρών. Ή ώραία πρωτεύου- σα τής Μεσσαράς έχει έ- πιτελέσει μεγάλας προόδους τόν τελευταίον καιρόν. *Έάν δέ αποκτήση καί ηλεκτροφω¬ τισμόν, θά καταστή άναμφι σβητήτως μία άπό τάς ω¬ ραιοτέρας κωμοπόλεις τής Κρήτης. Ασφαλώς δέ θά γΐ νη, καί τουτο. Διότι τόσον ό πρόεδρος τής Κοινότητος δσον καί δλοι έν γένει οί κάτοικοι των Μοιρών δια¬ πνέονται άπό φιλοπρόοδα αίσθήματα καί έργάζονται διά νά καταστήσουν την κο>
  μόπολίν των καθ' δλα αξίαν
  τοϋ μεγάλου μέλλοντας της.
  Επί τέλουςϊ
  Ειμπορούμεν νά δοξ,ολονή-
  σωμεν τόν θεόν. Ή περέφη
  μος γέφυρα τής Γεωργιου-
  πόλεως ποΰ κατέρρευσεν προ
  πενταετίας σχεδόν άπό κα-
  θίζησιν καί άπετέλει αληθή
  παγίδσι θανάτου διά τούς διερ
  χομένους αυτήν, θά κατα¬
  σκευασθή επί τέλους έκ νέ-
  ου. Ή Γενική Διοίκησις διέ-
  ταξε την έκπόνησιν τής σχετι-
  κής μελέτης, διέθεσε δέ καί
  την άναγκαιοΰσαν πρός του¬
  το πίστωσιν. Καΐ άξίζει δι-
  καίου έπαίνου ή απόφασις
  αυτή. Ή γέφυρα τής Γεωρ-
  γιουπόλεως έπρεπε νά κατα¬
  σκευασθή. Διότι δι" αυτής έξυ
  πηρετεΐται ή συγκοινωνία μέ
  την δυτικήν Κρήτην.
  χορούς της. "Οπως τό ϊδιο γί-
  νεται καί μ' έμδς πού λίγο
  πολύ μδς καίει ό πόθος νά
  γνωρίσωμε τα ήθη καί έ'θι-
  μσ, τα γλέντια, τούς χορούς
  άλλων λαών. Καί πάλι σοϋ
  λέω: άν τό κρίνης σωστό ρΐ-
  ξε την Ιδέα αύτη». Τή ρίχνω
  λοιπόν. Άλλά πολύ φοβοΰμαι
  δτι θά πέση στό κενόν. Ποίος
  έχει τώρα καιρό νά σκέφτεται
  γιά τέτοια μικροπράγματα;.,
  Μ»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ί
  Άηό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όττε-
  ρέττα Γ. .=.ύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη)
  Σήμερον άπογευματινή «Τυναϊκα
  τού δρόμου*, γενική είσοδος δρ.
  15, ιταιδικά 10) Εσπερινή «Σαγ·
  γάη Εξπρές».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον μέγας χο·
  ρός μετημφιεσμένων καί μή, άπο-
  γευματινη καί εσπερινή μέχρι
  πρωΐας.
  Παρ' δλα τα 'δαπανηρά μέτρα
  καί τάς προσπαθείας τής αν¬
  θρωπότητος, ή έλονοσία παρα-
  μένει καί σήμερον άκό-
  μη ό άπειλητικώτερος εχθράς
  τής κοινωνίας. Κατά την άρχαι-
  ότητα δπότε όλαι αί άσθένειαι α¬
  πεδίδοντο είς την μήνιν των θε-
  ών, ή έλονοσία έμ,άατιζε τούς πλη-
  θυσμούς τής ΙΙαλαιστίνης καί τής
  Αιγυπτου, ό πληθυσμός των Αθη¬
  νών άπεδεκατι'σθη υπό τής έλο-
  νοσίας κατά τάν 3 π. Χ. αίώνα.
  Ή έλονοσία δέν ήτο άγνωστος κα¬
  τά την άρχαιότητα. Ό Ίπποκρά-
  της την περιέγραψε λεπτομερώς
  είς τα συγγράμματά τού. "Εκτοτε
  παρήλθον 2.000 Ιτη καί ή Ελ¬
  λάς δπως καί άλλαι χωραι έξα-
  κολουθεΐ νά μαστίζεται υπό τής
  έπαράτου νόσου. ΙΙώς πρέπει νά
  αμυνθώμεν; Την απάντησιν μάς
  την δίδει, ή Έπιτροπή Έλονο
  οίας τής Κοινωνίας των Εθνών
  Είνε δέ αθτη ή εξής: Διά την
  προφύλαξιν άρκεΐ καθημερινή δό
  σις έκ 0,400 γρχμμαρίων κινίνης
  Διά την δλοσχερή θεραπείαν, δό
  σις έξ 1—1,200 γραμμάρια ήμε
  ρησίως επι 5—7 ημέρας. Ούδε
  μία άλλη θεραπεία άπαιτεΐται.
  2.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙλΙΣΣΑ =
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Ώς Πρόεδρος τοΰ Άδελφά
  τού τού Πανανείου Νοσοκο
  μεΐου.
  Διακηρύττει δτΐ:
  Έκτίθεται είς μυστικήν
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  κατασκευή νέας πτέρυγος είς
  τό Πανάνειον Δημοτικόν Νο
  σοκομεΐον Ηρακλείου.
  Τό έργον προθπελογίσθη
  είς δραχμάς 825.000.
  Ή δημοπρασΐα ένεργηθήσε
  τσι'ένταΰθα καί έν τώ Δημσρ
  χιακώ Καταστήματι την 29ην
  Μαρτίου 1938 ημέραν Τρίτην
  καί ώραν 11 —12 π. μ.
  Δεκτοί γίνονται έργολάβοι
  διπλωματοΰχοι τού οίκεΐου
  πτυχίου.
  Έν Ηρακλείω τή 24 Φε-
  βρουαρίου 1938."
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό θαλαμηγον «)η
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠρκχτορεΙον
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*·. 5-41
  ■ ■■■ ■»■■■■* ■■■■■■■ε^αει
  ■ ■■■■■■■^■■■■■■■■■■■ΒΙ
  ί
  Άτϊό 1 Μαρτίου
  έπαναλαμβάνει
  κανονικώς
  δρομολό-γιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  321 όν
  —Μέ εϊδατε ποτέ, Σθς έκα-
  μα ποτέ κακό; Σάς έϋ,αηα-
  τοΰν: εΐμσι Γαλλίς. "Ημουν
  εϋτυχισμένη οταν μέ άγσποΰ-
  σατε!
  Αυτή ή γλυκειά θλιμμένη
  Φωνή, τό βλέμμσ τα γεμδτο
  θλιμμένη ώμορφιά, ή γσλήνηέ-
  κείνη επάνω στήν οποίαν έ-
  θραύετο ή τρικυμία κατώρθω¬
  σαν νά κατευνάσουν τή μα-
  νία. Ό οΐκτος άνοιξε τίς καρ
  διές. Ό άνθρωπισμός άρχισε
  νά κυρισρχή πάλι στήν ψυχή
  αυτών των άνθρώπων τοϋ λα-
  οθ, πού ήσαν μεθυσμένοι άπό
  τό κρασί καί τίς συκοφαντί-
  ες: Οί γυναϊκες πού μέ τεν-
  τωμένο λαιμό καί άφρισμένο
  στόμα έβριζαν κ' έφοβέριζαν,
  έμειναν σιωπηλές καί στά
  τραχειά τους μάγουλα έκυ-
  λοθσαν δάκρυα.
  "Οταν δέν διέτρεχε πιά κίν-
  δυνο ή Μαρία — Άντουανέτ-
  τα, έφάνηκεν 6 Πειιόν, ό δή¬
  μαρχος καί άρχισε νά παρο-
  τρύντι τούς είσβολεΐς νά γυ-
  ρίσουν στά σπίτια των «γιά
  νά μή δώσουν εύκαιρία νά κα
  τακριθοΰν οί τίμιες πρσθέσεις
  των». Άλλά έβράδυασεν ώ·
  σπου νά άδειάση τό παλάτι
  καί τότε μονάχα ή βασΐλισσα,
  ή ταπεινωμένη γυναϊκα, ένοι-
  ωσε μέ πόνο την πλήρη άδυ-
  ναμΐα της. Τότε έ'βαλε τα
  κλάμματα, φωνάζοντας μέ
  άγωνία.
  —Τί θά άπογίνουν τα παι¬
  δία μου;
  "Εβλεπε τώρα καθαρά δτι
  δλα ήσαν χαμένα.
  «Ύπάρχω άκόμη, άλλά εΐ·
  νέ θαθμα πώς ΰπάρχω—έγρα-
  φε βιαστικα στόν άνθρωπο τής
  καρδίας της, τόν 'Άξελ. Ή
  20 Ίουνίου ήταν ήμέρα φρι-
  κτή».
  ...Άπό την ώρα πού αίσθάν
  θηκε στό πρόσωπό της την
  πνοή τού μίσους, άπό την ώ¬
  ρα πού εΐδε τα κοντάρια τής
  έπαναστάοεως μέσα στό σπί-
  τι της καί διεπίστωσε την ά-
  δυναμία τής εθνοσυνελεύσε¬
  ως καί την κακοβουλία τοϋ
  δημάρχου των Παρισίων, ή
  Μαρία—Άντουανέττα, ήξερε
  πώς αύΐή καί ή οίκογένειά
  της ήταν αφεύκτως χαμένοι
  σάν δέν έρχόταν γρήγορα βο¬
  ηθεία άπ' έ'ξω. Μόνο μιά κε-
  ραυνοβόλος νίκη των. Πρώσ-
  σων καί των Αϋστριακών θά
  μποροΰσεν άκόμη νά τούς σώ¬
  ση. Είνε άλήθεια πώς άκόμη
  καί τώρα, την τελευταίαν ώ¬
  ρα, ψίλοι, παληοί καί νέοι,
  ένεργοθσαν δραστηρίως γιά
  την πραγματοποίησι μιάς νέας
  φυγής. Ό στρατηγός Λά Φα-
  γιέτ έπρότεινε νά άπαγάγουν
  τόν βασιληδ καί την οίκογέ¬
  νειά τού επί κεφαλής μιδς με-
  ραρχίας ίππικοΰ, άνήμερα τής
  14 Ιουλίου, μέσα άπό την έ-
  ορτή τοϋ ΠεδΙου τοΰ Άρεως,
  καί νά τοΰς μεταφέρουν έξω
  άπό την πόλι μέ τα σπαθιά
  γυμνά.
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Πώς βά έπι^ύχετε
  την σωματική σο:ς άνάπτυξι.
  Μην λέτε ότι είσθε πολύ μι-
  κροΰ άναστήματος όταν άκόμη
  είνε καιρός να αύξήσετε τό α-
  νάστηυά σας. "Εως τα είκοσιέ
  να χρόνια μπορεΐτε —διά μιδς γυ-
  μναστικής κα! μιας καθορισμέ-
  νης διαΐτης—νά κεοδισετε μερι-
  κά έκατοστόμετρα..
  "Εως την ένηΛΐκίωσί της, γε¬
  νικώς, ή γυναϊκα μπορεΐ νά έλ-
  πίζη δτι θά κερδίση τα μερικά
  έκατοστόμετρα τα όποΐα δανεί-
  ζεται άπό τα τακούνια. Μόνον
  είς την ηλικίαν των είκοσιενός
  χρόνων αί έπιφύσεις (των όστών)
  συνδέονται μέ τάς διαφύσεις
  καί δ£ν έπιτρέπουν πλέον την
  έπιμήκυνσι των όστών.
  Έαν λοιπόν ή ανάπτυξις σας
  είνε άνεπαρκής, θά καταφΰγε-
  τε είς μίαν όρισυένη γυμναστι-
  κή έξάσκησι, την όποία θα έ-
  φαρμόζετε δσο τό δυνατόν μέ
  μεγάλην ακρίβειαν καί τακτικά.
  'Εφαρμόσετε πρό πάντων τάς
  κατωτέρω άσκήσεις 1) Τοποθετη-
  θήτε είς τριάντα περίπου έκα·
  τοστομέτρων απόστασιν άπό έ'να
  τοΐχο' σηκωθήτε επί των δακτύ
  λων ένώ συγχρόνως θά ύψώσε-
  τε τα χέρια είς επέκτασιν τοΰ
  σώματος τεντωμένα καί άνοι·
  κτα, νά κάμψετε τότε τό σώμα
  πρός τα οπίσω Εως δτου τό ά¬
  κρον των δακτύλων των χειρών
  (τό έξωτερικό μέρος) συναντήση
  τόν τοΐχο
  2) Στάσις εϋθεΐα. Βάζετε τό ά
  ριστερό πόδι δσο μακρύτερα
  μπορεΐτε έμπροσθεν τοΰ δεξιοθ
  ποδιοθ, άλλά είς την ίδιαν γραμ
  μήν' έκτελέσετε την στιγμήν αύ¬
  την την κίνησιν τής «σχισμής»
  διπλώνοντας τα γόνατο διά νά
  φέρετε τό σώμα δσο τό δυνα¬
  τόν περισσότερον έαπρός. ένώ ή
  δεξιά κνήμη θα μένη άκαμπτη,
  Ι τεντωμένη είς τό έπακρον, καί
  τα χέρια ΰψωμένα είς επέκτασιν
  τοΰ σώματος .
  1 ροφή ττλουσιωτάτη είς δημη-
  τριακούς, είς κριθαρένια άλευ-
  ρα, είς κρεατα ζελατινέ, είς
  αύγά, είς γαλακτερά, είς δσπρια,
  είς τροφάς πλουσίας είς βιταμί·
  νες; ό χυμός των σταφυλιών, πορ-
  τοκαλλιών, καρόττων, ντομάτας
  καί μήλων, είνε άπαραίτητος διά
  νά έπιτύχετε τόν σκοπό πού επι-
  διώκετε" τό κριθαρένιο ψωμί εί
  νέ πολύτιμο είς την έν γένει δι-
  αιτα τής σωματικής σας άνα
  πτύξεως.
  Εάν εχετε περάσει την ήλι-
  κια τής σωματικής άναπτΰξεως,
  άκολουθήσετε αύτάς τάς συμ¬
  βουλάς πού 9ά συντελέσουν είς
  τό νά κερδίσετε άπεναντι των
  γυναικών τοΰ ϊδίου, μέ τό ιδικόν
  σας, άναστήματος.
  Έπιβλεπετε τό βάρος σας καί
  μένετε πάντοτε υπεράνω τού
  μέσου δρου. Κάνετε καθημερι¬
  νώς ώσκήσεις ή οποίες θα σάς
  έπιτρεψοον να διατηρηθήτε εύ-
  λύγιστη καί εϋστροφη Μην έ-
  φισ:άτΓ την προσοχήν των άλ-
  λων μέ άδέξιες προσπάθειες ή
  μέ τεχνητα μέσα πολύ άντιλη-
  πτά, τα όποΐα αντί να άποκρύ-
  ψουν τό μικρά σας άνάστημα, τό
  έπιδεικνύουν. Τέλος, προσεξετε
  πολύ τό ντύσιμο σας .
  ή Ντιοτεγκέ
  Μ
  ^ΝΤΟΚΡΕΜΑ
  ν
  Επιστημονικήν
  καί ίντιοηπτική, ρ
  μέ εζαϊοετον κα8α-
  ριοηκην ίδιότητα καί
  ευχάριστον γεθοιν
  ΝΕΟΝ
  ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ
  ΑΜΕΡΙΟΑΝ
  ΒΕΑυΤΥ 8ΗΟΡ
  "Εναντι Αγ. Τίτου
  Διά νά εξυπηρετήση τάς
  Κυρίας καί Δεσποινίδος
  τής πόλεώς μας, άρχίζει
  άπό αυριον λειτουργοϋν
  τό νέον Κομμαπήριον τής
  καλλιτέχνιδος:
  κ. ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΣΚΑΛΑ
  μέ εξαιρετικήν έμφάνι-
  σιν, άφθαστον περιποίησιν
  Ι καί πρωτοφανές γοΰστο
  ν δι' δλα τά ειδή κομμώσε-
  / ών καί καλλωπισμοθ:
  δΐι&ηιροο
  ΗβΙγ. ΤΓβατ
  ΨΑΡΙΚΑ
  Αφίχθησαν τα φρεσκότατα ψ«
  ρικκ ίΐς τό κατάοτημα Ε. Κρασά-
  κη, μέ τ«{ λέ
  Ο ΕΠ1ΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ
  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΥΠΑΑΑΗΑΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΒΗΪΚΗΣ ΑΕΡ009ΡΙΑΣ
  Σάββατον, 26 Φεβρουαρίου έ. 'έ.
  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΝΤΟΡΕ"
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαποΟνι:
  Στεφανίδη
  θά εϋρετε άπό σήμερον είς τά γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  Ο γοΑγοΟάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΙΤΙ!ΙΙ1_1Ι1 ΙΡ11ΙΙ
  Ή ζωη τη; μελαγχολικής
  107 όν αΰτοκρατείρας.
  Την πιέζει μιά άγωνία. Φοβεί¬
  ται νά έξομολογηθή τό μυστικό
  της είς τίν αδελφόν της, τόν δι¬
  άδοχον Ροδόλφο. Καί ϊπειτα ό
  Ροδόλφος φαινόταν τόσον άλλαγ-
  μένος τόν τελευταία καιρό! Είχε
  άλλάξη σέ τέτοιο σημείον, πού ή
  κόμησσα Φύρστουμπεργκ πού ε!χε
  καιρό νά τόν ίδη", τρόμαξΐ νά τόν
  αναγνωρίση. Είχε κλεισθή περισ¬
  σότερον άπό κάθε δλλη φοράι εϊς
  τόν εαυτόν τού. 'Ήταν εί;-'τό
  I-
  πα/ρον έπιφυλακτικός καί σιωπη-
  λός. Έκανε την εντύπωσιν ενός
  άνθρώπου ποΰ Ινα μυστικό, Ινα
  μεγάλο μυστικό, τόν χώριζεν άπό
  δλους τούς άλλους.
  Τότε έπεμβαίνει καί πάλιν ή
  μητέρα τού, ή αύτοκράτειρα Έ
  λισάβετ. Τάν καλεΐ σέ τραπέζι
  μέ τή γυναϊκα τού, γιατΐ είχε,
  τοθ μήνυσε, «νά τοθ άνακοινώσιτ)
  ενα μεγάλο μυστικό». Είς τάς αρ¬
  χάς τοΰ γεύματος ό άρχιδούς Ρο¬
  δόλφος εφαίνετο ταραγμένος καί
  άνήσυχος. Άλλ' επί τέλους ή Βα-
  λερία, κατηχημένη άπό την μητέ¬
  ρα της, παίρνει θάρρος καί «γιά
  πρώτην φοράν είς την ζωήν της»
  άγκαλιάζει τόν άδελφό της καί
  τοΰ τα λέγει δλα. Ή έξομολόγη-
  σις τής αδελφής τού, συγκινεϊ
  τάν Ροδόλφο, ό οποίος άγκαλιά-
  ζει ν-αΐ φιλεΐ την άδελφή τού μέ
  αυθόρμητον καί είλικρινή άδελφι
  κήν αγάπην.
  «Ροδόλφε—λέγει είς τόν διάδο¬
  χον ή μητέρα τού, αύτοκράτειρα
  Έλισάβετ. Θέλω νά είααι καλάς
  για την Βαλερία καί τόν ίνδρά
  της, δταν μιά ήμέρα ή άδελφή
  σου θά έςαρταται άπό σένα».
  —Όρκίζομαι δτι θ' άγαπώ
  πάντοτε την Βαλερία!—είπεν ό
  Ροδόλφος μέ άπλότητα καί μέ
  συγκίνησιν. Τότε ή αύτοκράτειρα
  σηκώθηκε, επλησίασε τάν υίόντης,
  τοΰ Ικαμε τό σημείον τοΰ σταυ-
  ροΰ πάνω στό μέτωπον, τδν φίλησε
  καί τοθ είπε:
  «Ό θεός'^θάσ'ευλογη" γι' αύτά καί
  θά σέ προτατεύη. ΕΕσαι ό υιός
  μου καί σέ άγαπώ τόσον πολύ!».
  Ό Ροδόλφος τής φιλεΐ μέ μεγάλη
  συγκίνησιν το χέρι. Ή Βαλερία ί
  τρεξε καί άγκάλιασε την μητέρα
  της καί τόν αδελφόν της καί
  είπε:
  —Έτσι πρέπει νά είμεθα πάν¬
  τοτε!
  Ή Έλισάβετ ήταν εύτυχεστάτη
  έκείνο τό βράδυ. "Οταν εμεινε
  μόνη μέ την κόρη της τής εί¬
  πε:
  —Θά'σ'έμπιστευθώ ατήν άγάπη
  τοΰ έκλε<τοΰ σου! Κι' 2μως αύτάς Ιρχεται σάν ληστής καί μοΰ κλέ- βει τάν μεγαλείτερο θησαυρό μου, την μόνη άληθινή ευτυχία τοθ συ ζυγικοθ μου βίου... (συνεχίζεται) Μανώλης Γ. Κωνιός Νβυρολογας—Ψυχίατρβς Τμηματάρχης Ίατρός Δημοσ. Ψυχιατρείου Άθηνβν Δέχεται έν τφ Εατρϊίψ τού όδός Πειραιώς 175' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. Ό όίοντίατρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιδοζ,' κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έπίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ τιορσΕλά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. 1 ηλέφωνον 6—91. Π. Παπαδόπουλος Πτυχιβΰχος της ΐατρικής Όδβντίατρβς Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" έκαστην: 9-12 καί 4-7 Κ 01 Μ Ω Μ Ι Κ Ρν ΚΙΝΗΣΙΣ.-Επανήλθεν έξ Ά θηνών ό κ. Ευάγγελος Μαρτάκης άντιπρόσωττος τής Καπνοβιομηχα· νίας Παπαστράτος. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Άπεβϊωσε καί ε¬ κηδεύθη προχθές ή Άννα Παπα- δοπούλου χρηστή οίκοδέσττοινα έκ Μικρασίας ήτις άπό τα πρώ τα ετη τής εγκαταστάσεως της έν Ηρακλείω, συνεκέντρωσε την εκτίμησιν καϊ αγάπην των συμ- πολιτών μας διά τάς χριστιανι- κάς άοετάς καϊ την καλωσύνην της. Τούς οίκείους τής μεταστά- σης καϊ Ιδιαιτέρως τούς κ. κ. Ανδρ. (Παπαδόπουλον καί Στυλ. Πολυκράτην ή «Ανάρθωσις» συλ· λυπεΐται θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ή Σχολι κή 'Εφορεία Μοχοΰ εύχαριστεΐ καί δημοσία τόν έκ Ποταμιών Πε διάδος κ. 'Έμμαν. Γ. Μιγάδην έ- νισχύσαντα τό τααεϊον τού σχο λειου μας κατά τριακοσίας (300) δραχμάς είς ανάμνησιν τής ένταϋ θα μαθητείας τού. Ό Πρόεδρος Απόστολος Ιϊαπαδογιάννης» Γύρω στήν πόλι. Τά χιόνια κατέβησαν πάλιν κά· τω σχεδόν άπό τή Ρογδιά. — Καϊ οί «παλαιότεροι» ήρχισαν πάλιν νά μιλοΰν περί χιονιας έ- ξαιρετικής έν άντιπαραβολή πρός άλλους χειμώνος. —Έν πάση περιπτώσει τό κρύο χθές τό πρωΐ ήτο διαπεραστι- κώτατον ώστε νά περιστείλτει καί αυτήν την πρωϊνήν κίνησιν καί ζωήν. — Προχθές Τσικνοττέμπτην ή α¬ ποκρηάτικη κίνησις ήτο ζωηρο¬ τάτη." —Ωρισμένα μάλιστα χορευτι κά κέντρα εσημείωσαν άληθινές πιέννες. —Δέν έλειψαν έννοεϊται οθ- τε οί μετημφιεσμένοι ή άκριβέ· στερον αί μετεμφιεσμέναι. Αί τε λευταΐαι συγκεκριμένως έ'δρασαν τόσον είς την πίσταν δσον καί είς τά πειράγματα κα'ι τά.. άπο σιωπητικά είς βάρος γνωστών καί άγνώστων. — Ευχάριστος ή έν άλλϋ στήλη βεβαίωσις τού ύφυπουργείου Ά- γορανομίας ττερΐ άφίξεως φορτί- ου ξυλανθρακων. — Μέλλοντος νά διακόψη την παρατηρουμένην είς δλην την χώραν έλλειψιν. — Διά νά έφοδιασθή αναλόγως κα'ι ή άγορά μας, πρός ανακούφι¬ σιν ιδιαιτέραν των λαίκών τά- ξεων. — Παρά την κίνησιν των χορευ- τηρίων δέν λείπουν αί πιέννες καί τών.,.καφενείων. — Οϊ ήλικιωμένοι βλέπετε συμ¬ πολίται θέλουν νά παρακολου- θοΰν άπό τά τζάμια τού καφενεί ου την κίνησιν των νεαρωτέ- ρων. —Καί νά την σχολιάζουν <>υ·
  σικά άπό γωνιές τΐρό παντός ζε-
  στές.
  —Διά την συγκοινωνίαν μας
  μέ τά Χανιά είνε άξία λόγου 6-
  μολογουμένως ή έπιδιόρθωσις τής
  Ίστορικής γεφύρας Γιωργιουπό-
  λεως.
  —Διά την όποιαν εΤχαν νά
  ποΰν δλοι οί ταξιδεύοντες μέχρι
  Χανίων συμπολίται.
  —Δεδομένου ώς γνωστόν δτι
  την διήρχοντο τά αύτοκίνητσ
  καίτοι ήμικατεστραμμένην καί ε¬
  πικίνδυνον.
  —Ό κ. Ύπουργός Γενικάς Δι-
  οικητής είνε αξιος όμολογουμέ-
  νως τής εύγνωμοσΰνης δλων των
  κατοίκων τής νήσου διά τό εν¬
  διαφέρον τού καί διά τό έργον
  αύτό.
  —ΟΓμετεωρολόγοι φάσκουν κοΐ
  άντιφάσκουν προκειμένου νά προ
  βλέψουν διά την συνέχισιν ή μή
  τής κακοκαιρίας.
  —Άλλά μήπως δέν φάσκει καί
  άντιφάσκει καί ό ϊδιος ό καιρός;
  'Εκεΐ ποϋ πάει νά βγάλη τόν ή·
  λιο βγάζει νέαν... ύποτρο'ττήν τής
  χιονιας.
  —Ύπομονή λοιπόν.
  —Είς τήνττροχθεσινήν χορευτικήν
  κίνησιν, άξίζει νά έξαρθή ίδιαι
  τέρως ή συμβολή τού «'Εθνικοϋ»
  τό οποίον πάλιν χάρις είς τό ε¬
  κλεκτόν μουσικόν τού συγκρότη
  μα συνεκέντρωσεν έκεΐ πολύν
  καί εκλεκτόν κόσμον.
  έ Ρέπορτερ
  —Ή «Γυναϊκα τοθ Δρόμου.
  Ή όπερέττα Ξύδη άναβιβάζει
  είς απογευματινήν άπόψε την
  «Γυναΐκα τού Δρόμου> ιιίαν άπό
  τις παληές δόξες τής 'Ελληνι-
  κής όπερεττας καί τοΰ μουσουρ
  γοΰ κ. Χατζηαποστόλου. Συνεκί
  νησε κατά καιρούς τό πανελλήνι¬
  ον κα'ι ή διδασκαλία της καί
  σήμερον δέν είνε έξω άπό την
  κοινωνικήν έπικαιρότητα. Είς
  την εσπερινήν παράστασιν άναβι
  βάζεται ή έξωφρενική επιθεώρη¬
  σις «Σαγγάη—Εξπρές» μέ νούμε
  ρα έξαιρετικά καί τραγοΰδι τής
  δίδος Μ. Λαμπρινοϋ κα,Ι τοΰ τενό-
  ρου κ. Λ. Καβαφάκη.
  Λύοις χθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 72σταυρολέξου
  Α καλογ
  δλον τό έτος
  πολλάς άλλ(
  άπό
  τής ρ
  λουσαι τόν
  μνήζ κσ1 £έ
  ανουσι χρήσι
  δέν ^
  νυτάτς ρ
  κομίσας έκ
  μήνας, άπό
  ροΰ, μέχρι τι
  είνε μετρΐαο
  οει δι' »λον
  Ή ύποκ< ρος, σμους. *■<; υ Άλλά καί | ΧεπτεμβρΙοι κομίσαν, έτι άπό πυρετο Ύπακοή μονή. ταΐ διά μία κατόπιν είμ Ούδέτΐο νε δπισθεν Κατά τάς ι σων τόν λ< σΙ καλογρο προσώπου καί ένώ με καί μέ κ*φ< Είς μόν άρχιεπίσχο άλλος προ πουρός" ΐν< κήπον, αί ! ρουσίας το κωδωνίσκο ΎπεΙκο παθητική ύ ταπαρνήσε τε τάς κιν τερία, πρα χείρας έρ· νευ ρητής Έκάστ χή αυτή άνα λας τάς ι τάς παρα διαιτράττ< Επί δ· τής έσπέρ δελφή ή ι γονυκλινη τάς χεΐρο λαιμόν Ιχ "Οταν γραΐα κλ τοθ έδάφ< τοιαύτης σιν δέετο φηλΐου. Τό μί Ή ά! έξιλασμο καί άν » Τό ταχύ' γραμ μ ι Κάθι ΠΕ Τ«{·ίδ Διευθύ ινε ζα ^ π περι1ι ν •««•Ι Τό ■■■■■■■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί 'Αθλιοι.
  238βν
  Αί καλογραΐαι τής όδοΰ Μικροΰ Πίκπου δέν έ¬
  φερον την είκόνα τής Μεταλήψεως. Ή όμοιότης έν
  τοίς καθόλου διέφερε · μερικώς εϊς τίνα τάγματα,
  καϊ πολλάκις ή μερική έκείνη διαφορά προέβαινε
  μέχρι ρήξεως. Άλλ' έλθωμεν είς τό αυστηρόν ίσπα·
  νικόν τάγμα τοϋ Μαρτίνου Βέργα.
  Αί καλογραΐαι αυται διάγουσι βίον λιτόν καθ"
  δλον τό δτος, νηστεόουσι την τεοσαρακοστήν καί
  πολλάς άλλας ημέρας, έπίτηδες ωρισμένας. Άγρυ-
  πνοϋσιν άπό τής μιδς μεταμεσονυκτίου ώρας μέχρι
  τής τρίτης, άναγινώσκουσαι τό εύχολόγιον καΐ ψάλ-
  λουσαι τόν δρθρον, κοιμώνται επί άχυρίνου στρω-
  μνής καί μέ λεπτόν μάλλινον σκέπασμα, δέν κά-
  μνουσι χρήσιν λουτρών, δέν θερμαίνονται διά πυ·
  ρας, δέν όμιλοθσΐ διόλου, ειμή μόνον κατά τάς βρα-
  χυτάτας ώρας των διαχύσεων καί φοροθσιν ύπο-
  καμίσας έκ χονδροθ μαλλίνου ύφάσμστος επί έ"ξ
  μήνας, άπό τής 14 Σεπτεμβρίου, εορτής τού Σταυ-
  ροΰ, μέχρι τοΰ Πάσχα. Άλλ* οί έξ έπίλοιποι μήνες
  είνε μετρίασις τού δρου, διότι ό κανονισμός διατάσ-
  οει δι' δλον τό έτος.
  Ή υποκάμισα δμως αυτή, άφόρητος κστά τό θέ¬
  ρος, επέφερε συχνά πυρετοϋς καί νευρικοΰς σπα-
  σμούς, έξ ο6 εδέησε νά περιορισθή ή χρήσις της.
  Άλλά καί μεθ' δλην την μετρίασιν ταύτην, την 14
  Σεπτεμβρίου, δταν αί καλογραΐσι έφόρουν την ύπο-
  κσμίσαν, επί τρείς καί τέσσαρας ημέρας έπασχον
  άπό πυρετούς.
  'Υπακοή, στερήσεις, άγνεία, περιορισμός έν τή
  μονή, αύτός είνε ό βίος των. Ή ήγο"μένη έκλέγε-
  ται διά μίαν τριετίαν, δέν προφθάνει δέ νά έκλεχθή
  κατόπιν είμή διά δύο μόνον τό πολΰ τριετίας.
  Ουδέποτε βλέπουσι τόν γνωστόν ίερέα, δστις εί¬
  νε όπισθεν μαύρης σινδόνης έννέα ποδών ϋψους.
  Κατά τάς ημέρας τοϋ κηρύγματος, δταν ό κηρύσ-
  σων τόν λόγον τοϋ Θεοΰ είνε είς τό παρεκκλήσιον,
  αί καλογραΐαι καταβιβάζουσι τόν πέπλον επί τοθ
  προσώπου των, δμιλοθσι πάντοτε χαμηλοφώνως
  καί ένώ μεταβαίνουσι, βλέπουσι πάντοτε κατά γής
  καί μέ κεφαλήν κεκλιμένην.
  Είς μόνον δύναται νά εισέλθη, είς την μονήν ό
  άρχιεπΐσκοπος τής περιφερείας. Ύπάρχει καί τις
  άλλος προνομιοθχος, καί ούτος εστίν ό γέρων κη·
  πουρός" ίνα δέ ευρίσκεται πάντοτε μόνος είς τόν
  κήπον, αί δέ καλογραΐβι είδοποιώνται περί τής πα-
  ρουσίας τού καί τόν άποφεύγωσιν, έπιρράπτεται εις
  κωδωνίσκος επί τοΰ γόνατός τού.
  Ύπείκουσιν είς την ήγουμένην έν απολύτω καί
  παθητική υποταγή, υποταγή έξικνουμένϊΐ, μέχρις αύ·
  ταπαρνήσεως, συμιτεριφερόμεναι ώς ό Χριστός είς
  τε τάς κινήσεις των ώς καί είς τα νεύματσ, έν καρ·
  τερία, πραότητι καί ύπομονή, ώς τό ρινίον είς τας
  χείρας έργάτου, μηδέν δυνόμενοι νά γράψωσιν ά¬
  νευ ρητής αδείας.
  Εκάστη έξ αυτών έναλλάξ εκτελεί την προσευ-
  χήν, την λεγομένην τοθ έίιλασμοΰ, ή δέ προσευχή
  αθτη άναγινώσκεται παρ' έκάστης έξ αυτών δι' ό¬
  λας τάς άμαρτΐας, τα παραπτώματα, τάς άταξίας,
  τάς παραβιάσεις, τάς άδικίας, τα έγκλήματα, δσα
  διαπράττονται επί τής γής δλης.
  Επί δώδεκσ συνεχεΐς ώρας, άπό τάς τέσσαρας
  τής εσπέρας μέχρι των τεσσάρων τής πρωΐας, ή ά-
  δελφή ή όποία άναγινώσκει τόν έξιλασμόν, μένει
  γονυκλινής επί τής πρό τοθ θυσιαστηρίου πέτρας,
  τάς χείρας εσταυρωμένας καί τό σχοινίον περί τόν
  λαιμόν έχουσα.
  Όταν ή κόπωσις καταντδ άφόρητος, ή καλο-
  γραΐα κλίνει πρηνής κστά γής, τό πρόσωπον επί
  τοθ έδάφους καί τάς χείρας εσταυρωμένας· διά τής
  τοιαύτης στάσεως άνακουφίζεται. Είς τοιαύτην στά¬
  σιν δέεται υπέρ πάντων των άμαρτωλών τής ύ-
  φηλίου.
  Τό μεγαλείον τουτο έξικνεΐται μέχρι τοϋ θείου.
  Ή άδελφή άπαξ αρχίσασα την προσευχτγν τοϋ
  έξιλασμοθ δέν τή επιτροπείαι νά μετακινηθή, έστω
  καΐ άν κεραυνός έπισκήψη κατά τής κεφαλής της.
  (συνεχίζεται)
  ~
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτερβν θαλαμηγόν
  ; γραμμης, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμσ
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τοτ{«ίδιβν "Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ωρΐ;.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλέφ. 5-40
  ,*κ_^»»^»«
  ■ ■■«■.■■■■■■■■■■■β ι
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ..ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον της Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ, Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως 6-
  λων των Ηρακλειωτών. Έχει έξαιρετικάς τιμάς.
  Κουζίνα περίφημη- .
  Ή περιποίησις τοθ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  ; Τό τίροτιμουν δλοι οί Κρήτες
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΓΑΜΟΙ ΠΟΥΛΙΩΝ
  Α.'
  Ό Φεβρουάριος είνε & μην τού
  Ιτους πού τελοθν τούς γάμους
  των τα πουλ:ά. Είς ωρισμένας
  μάλιστα χώρας διάφοραι λαϊχαί
  παραδοσις φέρουν συγκεκριμέ
  νω; μίαν ωρισμένην ημέραν τοθ
  Φεβρουαρίου ώς την ήμέρα πού
  τα πουλάκια, πού είνε ελευθέρα
  είς την φύσιν τελοΰν τούς γά¬
  μους των. Έτσι εί; την Αγγλίαν
  ό λαό; πιστεύει 8τι ή 15η Φε-
  βρουαρίου, πού αυμπίπτει μέ την
  εορτήν τοθ Άγίου Βαλεντίνου,
  είνε ή πρώτη ήμέρα τού ζευγα-
  ρώματος των πουλιών. Ό α"γιο;
  Βαλεντΐνος φέρεται ώ; φίλος των
  ζώων, καΐ 6 θρθλός τού ασφαλώς
  είνε Ιμπνευσμένο; άπό την φή¬
  μην ενός άλλου, άγίου πού εθεω¬
  ρούσε τα ζώα ώς άδελφού; τού,
  τοΰ άγίου Φραγκίσκου τής Άσ·
  σίζης. Είς τό μεσημβρινώτερον
  κλΐμα δπου Ιζησεν ό ά"γ:ος αύ¬
  τός, καί δπου ή άνοιξις άρχίζει
  ένωρίτερα, ή παράδοσις τόν φέ-
  ρε: δτι εύλογοΰσε τούς γάμους
  των μικρων πουλιών.. Έν πάση
  περιπτώσει είς τα δάση καΐ έν
  γένει είς την ύπαιθρον, είνε βέ¬
  βαιον δτι αυτήν την εποχήν τοθ
  Ιτους πολλο'. πτερωτοί Ιρασταί
  άγωνίζονται γιά την έκπόρθησιν
  βασίλειον τής Ελλάδος
  Ταμείον Μεσσαράς
  ■ ■■■■
  Γραφείον έαόδων
  Αριθ. πρωτ. 330.
  Πρόγραμμα Άναγκαστικοΰ
  ΠλειστηριασμοΟ άκινήτων
  Τής άφειλέτιδος τοΰ Δημοσίου
  Φωτεινής χήρας Γρηγορ. Τυχα-
  ράκη καΐοίκου Ρουφά Καινουρί¬
  ου.
  Ό Διευθυντής Ταμείου Μεσσα¬
  ράς Δηλοποιω, (άρθρα 21 καί 41
  λΈΔΕ), δτι ή διωκομένη όφειλέ-
  τις τοθ Δημοσίου Φωτεινή χήρα
  Γρηγορίοι) Φ"υχαράκη κάτοικος
  Ρουφα έφείλει έξ άμέσων φόρων
  δρχ. δέκΛ τρείς χιλιάδας έξακοσί-
  ας τεσσαράκοντα έπτά καί τούς
  σχετικούς τόκους άπό 1 Απριλί¬
  ου 1935 καί πρός ικανοποίησιν
  τοΰ Δημοσίου έκθέτω εί; αναγ¬
  καστικόν πλειστηριασμόν τα άκί-
  νητα κτήματά της ώς περιγρά-
  φωνται είς την άπό 10 Δεκεμβρι¬
  ού 1030" έκθεσιν αναγκαστικήν
  κατασχέσεως τοΰ Γεωργίου Κλα-
  ουράκη έπιμελητοΰ είσπράξεως ή¬
  τοι:
  1) εις θέσιν «Ααβύρινθος» τής
  κτηματικής περιφερείας Ρουφά
  τό 1)4 έξ άδιανεμήτου άγρός εκ¬
  τάσεως 80 στρεμμάτων μέ 2 ε¬
  λαιόδενδρα καί 2 χαρουττέας συ-
  νορεύων πρός Ανατολάς κτήρια-
  σινΆντων. Τζαγκαράκη πρός βορ¬
  ράν κτήμασι Στυλ. Παναγιωτά¬
  κη, Γ. ΊΤυχαράκη καί θ. Χαλκι¬
  αδάκη καί Γ. Τσαγκαράκη πρός
  δυσμάς δρόμφ καί πρός Νότον Ε.
  Ν. Τσαγκαράκη άξίας 20.000 δρ.
  2) Είς «χαρουπιές» τής ιδίας
  περιφερείας άγρός ποτιΑικός ε¬
  νός στρέμματος μέ 2 έλαίας 1 χα-
  ρουπέαν συνορεύων κτήμασιν Άν-
  νέτας συζ. Ι. Τσαγκαράκη πρός
  Νότον Μαρ. Γ. Δουνδουλάκη πρός
  Άνατ. Δημ. Καμπουράκη πρός
  Βορ. ρύακι άξίας 10.000 δρ.
  3) Είς θέσιν «ξυλόπορτα» ιδί¬
  ας περιφερείας άγρός ποτιστικός
  μέ 8 ελαιόδενδρα συνορευόμενος
  κτήμασι πρός Βορ. Κ. Καμπου¬
  ράκη πρός Νότ. "Αν. Ι. Τσαγκα¬
  ράκη καί Δυσμάς Γ. Δουνδουλάκη
  άξ. 10.000 δρ.
  4) Εϊς θέσιν «Κουφή» τής ιδί¬
  ας περιφερείας άγρός 8 στρεμ.
  συνορ. κτήμ. πρός Βορ. Νικ. Πα-
  ναγιουλάκη καί Γεωργ. Ε. ,Τσαγ¬
  καράκη πρός Ν. Κ. ^υχαράκη
  καί δρόμψ άξ. 10.000 δρχ.
  Καί διακηρύττω
  δτι τα ώς άνω κτήματα έκπλειστη-
  ριάζονται την 20 τοθ μηνός Μαρ-
  τίου (1938) χίλια έννεακόσια τρι-
  άκοντα όκτώ καί ώραν (10) δεκά¬
  την έ"ως δωδεκάτην πρωϊνήν(ά>θρ.
  43 ΝΕΔΕ) καΐ περατοθται αυθη¬
  μερόν.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται
  ενώπιον τοθ επί τοΰ πλειστηρια-
  σμοΰ Οπαλλήλου Κων)νου Τζεϊρα-
  νάκη Συμβολαιογράφου κατοικο-
  εδρεύοντος έν Μοίραις ή τοθ νομί-
  μου αύτοθ άναπληρωτοΰ έν Μοί¬
  ραις καί είς τόν συνήθη των δη-
  μοπρασιών τόπον υπό τού; εξής
  δρους,
  1) Πρώτη προσφορά διά λογια-
  ριασμόν τοθ δημοσίου Ιχει όρι-
  οθή ίϊκοσι χιλιάδ. (20.000) δρ.
  τή; μικράς καρδίας τή; άγαπημέ-
  νη; των.
  Τα πουλιά Ιχουν μιά δική τού;
  γλώσσα, καΐ τα Ιρωτικά των αί
  σθήματα τα έκφράζουν ολιγώτε¬
  ρον μέ τό τραγοθδι, παρά μέ μι¬
  κρά τιτιβίσματα. Την εποχήν αυ¬
  τήν άκόμη τοθ Ιτους τό κελάίδη-
  μα των μικρών πουλιών δέν είνε
  άκόμη τόσον δυναμωμένο, καθα-
  ρό καΐ πλούσιον είς στροφάς, 8-
  σον θα είνε άργότερα, την εύτυ-
  χισμένην εποχήν τής ανοίξεως,
  κατά την οποίαν είχαν έλθη είς
  τόν κόσμον οί ΐδιοι οί έρασταί.
  Τό είδύλλιόν των άρχίζει άπό
  μιά φιλία πού τα κάνει ν' άκολου-
  ' θοΰν τό Ινα -ό άλλο ν'άναπτύσσο'ον
  'μιά νέαν συνήθειαν εί; τό κσύρ-
  | νιασμά των, καί νά χορεύουν είς
  τόν άέρα, την ώρα πού πετοθν!
  "Ενα θηλυκά πουλί μπορεΐ νά έ¬
  χη πολλού; μνηστήρας, έκ των
  οποίων Ινα θά διαλέξη. Καί έπει-
  δή χαί είς τόν πτερωτόν κόσμον
  τα θήλεα είνε μάλλον ματαιόδο-
  ξα, ένδέχεται τό θηλυκά πουλάκι,
  πρίν δώση την συγκατάθεσίν τού,
  νά θέλη πρώτα διαφόρου; Ιρω-
  τοτροπϊας καί κολακείας έκ μέ-
  ρους τοΰ ητΐ,ριατοϋ ίππότου πού
  θέλει νά τό κάμη δικό τού!
  (συνεχίζεται)
  2) Αί είσφοραί γίνονται είς
  χρήματα.
  .')) Ουδείς γίνεται δεκτός πρός
  πλειοδοσίαν εάν δέν καταθέση δρ.
  τό 1)4 τή; έκτιμηθείσης άξίας
  είς μετρητά. Αί κατατεθείσαι έγ-
  γυήσεις διά την πλειοδοσίαν Ιπι-
  στρέφονται άμέσως πλήν τής τοθ
  ύπερθεματισμοθ (αρθ. 44 § 3η
  τοΰ ΝΕΔΕ).
  4) Ή κατακύρωσι; γίνεται είς
  τόν πρςσφεροντα ΐά περισσόίερα
  (ΙΙΔ ·)74).
  5) Ό πλειοδότη; ύποχρεοΰται
  νά προσφέρη άξιόχρεον έγγυητήν
  ίνα συνυπογράψη την έκθεσιν τοΰ
  πλευτηριασμοΰ.
  6) Τα κηρύκεια καί πάντα τα
  Ιξοδα βαρύνουσι τόν ΰπερθεματι-
  στήν.
  7) Εάν ό υπερθεματιστή; ή ό
  έγγυητή; αρνηθή νά ύπογράψη
  την έκθεσιν πλειστηριασμοθ γίνε¬
  ται μνεία, άλλά αί υποχρεώσει;
  παραμένουν αί αυταί ώς νά υπέ¬
  γραψε.
  8) Εάν ή τελευταία προσφορά
  είναι μικροτέρα τοΰ ημίσεως τή;
  άξίας τοΰ ακινήτου ό όφειλέττ};
  δύναται καταβάλλων άμέσω; τα
  I-
  ξοδα, νά ζητήση τάν άναπλειστη-
  ριασμόν (άρδρον 45 ΝΕΔΕ).
  9) Ή έκπλειστηρίασις τελεΤ
  επί 15 ημέρας υπό την έξουσια-
  στικήν αί'ρεσιν τής χαταβολής
  των όφειλομένων όπό τοΰ διωκο-
  μένου δφειλέτου (48 τοΰ ΝΕΔΕ).
  10) Ό υπερθεματιστή; ύπο¬
  χρεοΰται άνευ άλλης είδοποιήσε-
  ως νά καταβάλη είς τό Δημόσι¬
  ον Ταμείον τό έκπλειστηρίασμα
  έ,ντό; 25 ημερών (48 τοθ ΝΕΔΕ).
  11) Ή μή έμπρόθεσμος κατα-
  βολή τοΰ έκπλειστηριάσματος συ-
  νεπάγεται άναπλειστηριασμόν καί
  τα; συνεπείας τοΰ άρθρου 47 §
  1η τοΰ ΝΕΔΕ κατά τοΰ ύπερθε-
  ματιστοΰ.
  12) Πά; άναγγελθείς Ινυπόθη-
  κο; καταβάλλων τα εξοδα πρίν
  καταστή τελεσίδικο; ή έκπλειστη¬
  ρίασις δύναται νά ζητήση (επί
  ιδία τού εύθύνη διά τό άποτέλε-
  σμα) παρά τοΰ επί τοΰ πλειστη¬
  ριασμοθ ύπαλλήλου άναπλειστηρι¬
  ασμόν (άρθρον 47 § 3 τοθ ΝΕΔΕ).
  Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται
  αί διατάξεις τοΰ ΝΕΔΕ καί «ί
  τής Πολ. Δικονομίας δπου δέν
  αντίκεινται πρός αυτόν.
  Νά κοινοποιηθή, ταιχοκολληθ^
  Τα λαϊκά συσσίτια.
  Ποΐοι συνεισέφερον.
  Συνεχίζοαεν σήμερον την δη¬
  μοσίευσιν των όνομάτων των συ-
  νεισφερόντων κατά τό παρελθόν
  Ιτος 6πέρ των λαικών συσσι-
  τίων:
  Καστρινογιάννη; Νικ. 1500,
  Καβαλάκης Γεώργιος 5(Χ), Λαμ¬
  πράκης Στ. Γειόργιο; 500, Λα-
  σηθιωτά/,η; Έμμ. 300, Λιανάς
  Κωνστ. 500, Λιαναντωνακη; Άρ.
  Γεώργ. 700, Λιαναντωνάκης Νικ.
  700, Λιαπάκης Γεώργιος 2000,
  Λιναρδάκης Στυλιανός 500, Λιμε-
  νική Έταιρία Γ. Βοίλας 2000,
  Λιαπάκη Γίοί 1000, Λογιάδης Ι¬
  ωάννης 250, Αογιάδης Μιχαήλ
  250, Λουλακάκη; Ματθ. 200, Λεμ
  πιδάκης Ζαφειρόπουλος 5(Χ), Λυ-
  ρατζάκης Ηεοχάρης 300, Λέκκας
  Έμμ. 300, Λουλούδης Αλεξ. 300,
  Λιναρδάκης Κωνστ, τοθ Μιχ.
  500, Μακράκη; Ν. Γεώργ. 500,
  Μαμαλάκης Γεώργιος 1000, Μα-
  νασάκη; Μιχαήλ 500, Μανδαλενα¬
  κη; Έμμ. 250, Μαραγιάννη; Ιω¬
  άννης 250, Μαρής Άλκφιάδης
  1000, Μαρκατάτος Αριστείδης
  500, Μαρκατάτος Κωνστ. 1000,
  Μαυράκη Άοελφοί 500, Μελισσεί
  δή; Άποηό^ΐϋρος 1000, Μελισσεί
  δή; Έμμ. 1000, Μηλιαράς Έμμ.
  250, Μηλιαράς Στέφανο; 250, Μι-
  τσοτάκης Γεώργιος 500, Μικαε-
  λιάν Άγκόπ 500, Μιχελιδάκης
  Αριστείδης 3000, Μοράκης Άν
  ρέα; 1ΟΟί(, Μπαμιεδάκη; Γεώργ.
  1000, Μακράκη Αθηνά 1000,
  Μπαλτζακη; Νικόλαο; 300, Μα·
  γαράκης Ζαχαρίας 250, Μα6ιου·
  δάκη; Γεώργιος 2(Χ), Ματζαπετά-
  κη; Έμμ. 250, Μηλιαράς Ιωάν¬
  νης 200, Μητροπολίτας < Τιμό- θεος 1000, Μιστίλογλου Γεώργιος 1000, Μπλαβάκη; Στέφανος 300, Μυλωνάκης Ιωάν. 500, Μανουσά¬ κης Μιχαήλ 200, Μεταξάκη Ά- δελφοί 200, Μουντράκης Ιωάννης 3,00^» Μπαρμπουνάκη; Κορνήλιος 200, ,Μιχαηλίδης Αλεξ. 200, Μαυράκης Ανδρέας 1000, Μακρά- κης Σταΰρος 3000, Νερολαδάκης Έμμ. 300, Νησιώτης Ευάγγελος 200, Ξανθουδίδης Νικόλαος 500, Ξαν'ίουδίδης Άνδροκλής 300, Ξε¬ νάκη; Ι. Γεώργ. 500, Ξενάκης Παναγιώτης 1000, Ξετρύπης Μιχαήλ 1500. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Γενική Συνέλευσις τοΰ Συν- δέσμου ΚουρΙων καί Κομμωτών Ηρακλείου συνελθοθσα απεφάσι¬ σεν ομοφώνως 2πω; άπαντα τα μέλη τοΰ Σονδέσμου τούτου αϊιξή- σωσι τα μέν ξυριστικά κατά μίαν δραχμήν τό δέ «κούρεμα—ξύρι- σμα» κατά δύο δραχμάς. Ό Σύνδεσμο; Κουρέων καί Κομμωτών θεωρεί καθήκον νά έ- πεξηγήση εί; τό σεβαστόν Κοινόν δτι εί; την ανωτέρω απόφασιν δέν ήχθη ή Γεν. Συνέλευσις αύτοΰ έκ κερδομανων τάσεων καί ροπών, άλλ' έκ τή; άδυσωπήτου άνάγκης 2πω; άνταποκριθώσιν οί {κουρβΐς εί; τα; στοιχειώδεις ανάγκας τοΰ βίου αυτών τε καί των οίκογενει- ών τοιν, δεδομένου δτι Ιν6) χΐ τι¬ μαί τής έργασίαςτων παρέμενον ά¬ πό μακροθ σταθεραί, δ τιμάριθ- μος τή; ζωής διαρκώς άνήρχετο μέχρι σημείου ώστε νά υφίσταται μεγίστη δυσαναλογία μεταξύ αυ¬ τών καί αύτοΰ. (Έκ τοΰ γραφείου τοΰ Συνδέ- σμου). καί δημοσιευθή, δπου καί όπως 6 Νόμος περί είσπράξεως δημοσίων έσόδων όρίζει. Έν Μοίραις τή 22 Φεβρουαρί- ου 1938. Ό έπισπεύδων Διευθυντής τοΰ Ταμείου Μεσσαράς. Απόστολος Μπολαρης ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ Πρακτορείον 'Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται εί; γνώσιν των κ. κ. συνδρομητήν τοΰ ΈθνικοΟ Λα- χείου δτι ήρχισεν ή ανανέωσις των γραμματίων διά την Ε.' τε¬ λευταίαν μεγάλην κλήρωσιν. Οί έπιθυμοθντες νά άνανεώσωσιν τα γραμμάτιά των όφείλουν νά προ¬ σέλθωσιν είς τα πρακτορείον τό βραδύτερον μέχρι τή; 8η; Μαρ- τίου. Μετά την 8ην Μαρτίου ουδέν γραμμάτιον θά άνταλλαγή. (Έκ τοΰ Πρακτορείου) ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬ τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρεμ- μυδαποθήκην πλησίον Χανίων Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι- αρκτ) παρακαταθήκην. —'Αγορανομικά Ρεθύμνης. Ή 'Αγορανομικίι 'ΕΛΐτροπή Ρε¬ θύμνης συνελθούσα προχθές απε¬ φάσισε νά αφήση άδιατίμητον μέχρι της 8ης Μαρτίου τό κρεας άμνοΰ γάλακτος. Όμοίως αφή¬ κεν άδιατιμπτους τούς ακληρούς τυρού; διαφόρων προελεύσεων (Οεασαλίας, Άγράφων, Ίωοτννί- νων) καθώ; καί τού; έγχωρίους κανονίσασα την λιανικήν πώλη¬ σιν εί; 10 ο)© επί τοΰ τιμολογί- ου. 'Η ιδία έπιτροπη διετίμησε τα αύγά είς 1.70 καί ηΰξησί την τιμήν τώθ σάηΐβίνος κατά, μίαν δραχμήν. -—-*——. — Ό νόμος περί Δήμων καί Κοινοτήτων. Τό υπουργείον Εσωτερικήν ε¬ ξέδωκεν εγκύκλιον πρός τούς Νο¬ μάρχας διά τής οποίας παρέχει όδηγίας περί τής έφαρμογή; τοΰ νέου νόμου 1027 «πβρι μβταρρυθ- μίαεως διατάξεων τής νομοθβσίκ; περϊ Δήμων καί Κοινοτήτων». Διά τής έγκυκλίου έπεξηγεΐται ότι διά τοΰ νέου νόμου ηυξήθη ό ά- ριβμός των μελών των διοικου- σών επιτροπών των Δήμων καί των μεγάλων Κβινβτήτων πρό; τόν σκοπόν τής καλυτέρα; συν- θέαεώς των. Έπίσπς παρέχονται οδηγίαι περί συγκροτήσεως είς τούς Δήμου; των δημαρχιακών επιτροπών, συμφώνως πρός τάς διατάξει; τοΰ νέου νόμου. Τέλος, επί τής υπό τοΰ άρθρου 6 -τού νόμου προθλεπομένής παρατάσε¬ ως τής θητείας των προέδρων των δημοτικήν καί κοινοτικών αυμ- βουλίων δίδονται σχετικαί οδη¬ γίαι πρό; τοΰς νομάρχας. —"Ερχονται ξυλάνθρακες. Έν σχέοει μέ την έλλειψιν των ξυλανθρακων νεώτερει πληροφο¬ ρίαι βεβαιούν δτι τό ΰφυπουρ- γεΐον 'Αγορανομίας έλαβεν ολα τα κατάλληλα μέτρα διά νά ε¬ ξασφαλισθή πλήρη; έπάρκεια. Ού¬ τω έντος των ήμερών' καταφθά- νουν έκ τοϋ έξωτβρικού 500 τόν- νοι ξυλανθρακων πρό; εξυπηρέ¬ τησιν τοΰ καταναλωτικοΰ κοινοΰ. —Ή άνεργία των ναυτεργα- τών. Εί; την εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγκα- στικός :νόμος διά τού (οποίου έ- τροποποιήθηοαν αί περί εμπορι¬ κάς ναυτιλίας διατάξει;. Διά τοΰ νόμου τούτου όρίζονται κυρίως αί ΰποχρεώβει; των έφοπλιστών ώ; πρός τόν μισθόν καί τα λοι¬ πά δικαιώματα των ναυτβργα- τών. —Ανακοίνωσις. Ή Διεύθυνσις τού Έθνικοϋ Όρφανοτροφείου θηλέων Ηρα¬ κλείου ανακοινοί ότι άναβάλ- λεται ή κλήρωσις τού Λαχίίου τού Ίδρύματο; ή ορισθείσα διά την 28ην τρέχοντος. Ή ήμερα κληρώσεως θέλει γνωστοποιηθή διά τού τύπου. (Έκ τής Διευθύνσεως) ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ (Διά τό Γαλα τού ΠαιδιοΟ) Κυρισκή 27 Φεβρουαρίου 1938 ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ..ΑΕΣΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" *!>
  .**
  4
  ι«
  ' ι,
  •Ι
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  26 Φεβρουαρίου 1938
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΟΙ ΜΕΤΑΞΑΣ- ΣΤΟΓΙΑΝΤΙΝΟΒΪΤΣ
  ΔΙΑ ΔΗΑΟΣΕαΝ ΤΟΥ Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΞΗΡΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ> Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς αυνταξιδεύων μετά
  τοΰ Πρωθυπουργού τής Γιουγκοσλαυΐ-
  ας κ. Σταγιαντίνοβιτε, διήλθεν άπό την
  δυτικήν Θράκην έν μέσω ένθουσιωδών
  έκδηλώσεων τοΰ λαοΰ.
  Είς Κωνσταντινούπολιν ο κ. Μετα¬
  ξάς παρέμεινεν επ» ολίγον, έφθασεν δέ
  είς "Αγκυραν την ΙΟην πρωϊνήν τής
  σήμερον. Εις δηλώσεις τού πρός τόν
  Τουρκικόν τύπον ο κ. Μεταξάς εξήρεν
  την σταθερότητα τής συνεννοήσεως των
  τεσσάρων Βαλκανικών κρατών.
  Ό λόγος τού Σοΰσνιγκ αποτελεί
  άρνησιν της Γερμανο)τριακής ενώσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μοί;)· —
  Νεώτεραι πληροφορίαι έκ
  Βιέννης άναφέρουν ότι ό λό
  γος τοΰ καγκελλαρίου Σοΰ-
  σνιγκ αναφορικώς μέ τάς τε¬
  λευταίας Γερμκνοαυατριακάς
  συνεννοησειν, περιεστράφη
  κυρίως είς τό ζήτημα τής ά-
  νεξαρτησίας κοά ελευθερίας
  τής Αυστρίας την οποίαν
  ό κ. Σοϋβνιγκ ετόνισεν, ότι
  ή κυβέρνησις τού είνε άποφα
  σισμένη νά εξασφαλίση τό¬
  σον εξωτερικώς διά πολιτικής
  αΰτοτελείας καί οϊκονομικής
  περισυλλογίίς όσον καί εσω¬
  τερικώς διά της ίσοπολιτείας
  καί τής άχρωματίστου δικαι-
  οσύνης. Όσον άφορά τάς σχέ
  σεις μέ την Γερμανίαν ό κ.
  Σοϋονιγκ προσέθεσεν ότι αί
  τελευταίαι συνεννοιίσεις άπέ
  βλεψαν είς την ρύθμισιν
  των έκκρεμΰν ζητημάτων
  μεταξύ των δύο χωρών καί
  την αποκατάστασιν φιλικων
  σχέσεων έρειδομένων επι πά
  λαιών παραδόσεων.
  Ό λόγος τοΰ Σοΰσνιγκ
  καθ" ά τηλεγραφοϋν έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ προύξένηβεν εύά-
  ρεστον εντύπωσιν καί είς
  Ρώμην καί είς Βουδαπέ-
  στην. Έπίαης καλήν έντύ-
  I
  πωσιν προεκάλεσεν εις Πρά¬
  γαν καί Βαραοβίαν.
  Κατά τα έκ Παρισίων άγ-
  γελλόμενα, ό λόγος τοΰ Σοΰ¬
  σνιγκ δέν ίκανοΛθίησε καί
  τόσον τα κόμματ» της άρι
  οτεράς, ώς έξάγεται έξ ωρι¬
  σμένων., επιφυλακτικών κρί-
  σεων των δημοσιογραφικόν
  των όργάνων. Πάντως είς
  τοΰς κυβερνητικοΰ; κύκλους
  προεκάλεσεν άγαδήν εντύ¬
  πωσιν. Αί έφημερίδες τής
  δεξιας τονίζουν σχετικώς, ότι
  διά των δηλώσεων τού Σοΰ·
  σνιγκ τίθεται τελεία καί παΰ-
  λα είς τάς φήμας περί Γερ-
  μανοαυστρικης ενώσεως.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έξ Αγ
  κύρας πληροφορίας, σήμερον την πρωΐ¬
  αν θά ήρχιζον αί εργασίαι τοΰ συνεδρί-
  ου τής Βαλκανικής Διασκέψεως, υπό
  την προεδρίαν τοΰ κ. Μεταξα.
  Ο ΚΕΜΑΛ Ολ ΔΕΧΘΗ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΟΥΣ 8ΡΟΟΥΗΟΥΡΙΟΥΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ϊ> Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ
  τής Τουρκικ-Γ,ς πρωτευούσης ότι αυριον
  (σήμερον) ο πρόεδρος τής Τουρκικήν
  Δημοκρατίας Κεμάλ Άτατούρκ Οά
  δεχθή επισήμως τούς έν Αγκύρα ευρι¬
  σκομένους πρωθυπουργούς τής Ελλά¬
  δος καί Γιουγκοσλαυΐας.
  Ή κίνησις
  Σμύρνης.
  'ΈγγραφοντοϋΈλληνικουΠροξενείου.
  Τό Γεν. Βασιλικόν Προξε
  νεΐον τής Ελλάδος έν Σμύρ¬
  νη παρέσχε δι' έγγράφου τού
  πρός τό υπουργείον των Έξω
  τερικών κοινοποιηθέντος κσί
  πρός τα ενταύθα Γεωργικόν
  καί Εμπορικόν Έπιμελητήρια
  καί την Τράπεζαν τής Έλλά
  δος πληροφορίας περί της κι
  νήσεως των σταφίδων τής πε
  ριψερείας Σμύρνης κατά τό
  λήξαν έτος.
  Κατ' αιότό άπό τής ενάρ¬
  ξεως τής άγορδς μέχρι της
  31)12)37 έπωλήθησαν 25.470
  τόννοι σταφίδος έναντι 54.
  385 τοϋ έτους 1936 καί 18.960
  τού έτους 1935. Αί ανωτέρω
  έξαγωγαί κατανέμονται ώς
  εξής: Είς Κεντρικήν Ευρώπην
  τόννοι 11.335, είς Αγγλίαν
  4.820 καί είς διάφορα άλλα
  κράτη 910.
  Τό συμπέρασμα έκ των στα
  τιστικών τούτων δεδομένων
  κρίνεται μάλλον αποκαρδιω¬
  τικόν δσον άφορά την συνο
  λικήν διάθεσιν τής εσοδείας
  1937. Άποδίδεται δέ τό γεγο
  νός είς τό δτι κατά την ένσρ
  ξιν τής έξαγωγικής περιόδου
  ούδεμία οχεδόν εγένετο φόρ
  τωσις διά Γερμανίαν. Ούχ'
  ήττον καί παρά την πραγμα
  τοποιηθεΐσαν, κατά Δεκέμβρι
  όν είς την Γερμανίαν έξαγω
  γήν έκ 4.500 τόννων περίπου,
  τό κρατοΰν σήμερον έν τή χώ
  ρα ταύτη σύστημα έλέγχου εί
  σαγωγής καθιστα άνέφικτον
  πασάν πρόβλεψιν διά τάς πι
  θανόιητας περαιτέρω είσαγω
  γών.
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΣΥΗΤΑΓΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Φεβρου»ρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοϋν έκ
  Βουκουρεστίου ότι κατά τα ανακοινω¬
  θέντα άποτελέσματα τοΰ γενομένου
  δημοψηφίσματος, ο Ρουμανικός λα-
  ός ενέκρινε πανηγυρικώς τόν νέον συν-
  ταγματικόν χάρτην τής χώρας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουάριον» (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Σαγκάης αγ¬
  γέλλεται ότι ή Κινεζική άεροπορία συνε
  χίζει αποτελεσματικήν δράσιν εναντίον
  των Ίαπωνικών ναυτικών καί άεροπο-
  ρικών βάσεων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΗ ΕΧΙΟΝΙΣΕ
  ΑΡΑΙΑ ΧΙ11Κ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Είς την Άττι-
  κήν καί δή τα όρεινά ταύτης ή χιών α¬
  νήλθεν είς αρκετόν ϋψος, έπικρατεί δέ
  θερμοκρασία κάτω τοΰ μηδενός. Είς την
  πρωτεύουσαν τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας
  έπεσεν αραιά χιών.
  ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1922-24
  ΑΠ0ΛΥ8ΕΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ
  ΰπουργείου των Οίκονομικών
  έντός των ημερών Θά ληφθή
  απόφασις επί τής άποκατα-
  στάσεως των μη έγγραφέντων
  είς τοΰς δημοσιευθέντος τε¬
  λευταίως πίνακας ύπαλλήλων
  οΐτινες είχον άπολυθεΐ κατά
  την περίοδον τοΰ 1922—24,
  δέν είχον δμως ύποβάλει έμ-
  προθέσμως σχετικάς αίτήσεις.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΉ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΊ κυμανθεΐσαι χθέε έν τή άγορ§ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προιόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες.
  Σουλτανίναι α'
  Καραμπ.
  δρ.
  Ελεμέδες α
  Καθ' ά πληροφορούμεθα ά¬
  πό τής αυριον Κυριακής θά
  είνε προσιτόν πρός επίσκεψιν
  τό νέον Μουσείον, είς τό ο¬
  ποίον μετεφέρθησαν ήδη καί
  έτακτοποιήθησαν αί άρχαιότη-
  τες. Αί ώραι επισκέψεως ω¬
  ρίσθησαν άπό τής 10—1 μ. μ.
  διά τάς Κυριακάς καί άπό τής
  9—12 π.μ. καί 3—5 μ. μ. διά
  τάς λοιπάς ημέρας μέ ελευ¬
  θέραν είσοδον κατά Πέμπτην
  καί Κυριακήν.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
  ΚΑΙ ΓΕΩΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Χθές τό εσπέρας θά συνήρ
  χετο ώς γνωστόν είς συνεδρί¬
  ασιν πρός συζήτησιν επί δια
  φόρων έμπορικών ζητημάτων
  τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού έμπορικοΰ καί Βιομηχανι-
  κοΰ Έπιμελητηρίου Ήρακλεί
  Ου. Σήμερον έπίσης θά συνε-
  δριάση διά διάφορα τρεχούσης
  φύσεως ζητήματα ή ΔοικοΟσα
  Έπιτροπή τοϋ Γεωργικου Επι
  μελητηρίου.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΥ
  Ολ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήι».ατα
  έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι αί γε-
  νησόμεναι είς τό Λονδίνον συνεννοησειν
  μεταξύ Άγγλικής καί Γερμανικής κυ¬
  βερνήσεως θά έχουν τόν χαρακτήρα των
  προκαταρκτικαί τοιούτων καί θά καθο-
  ρίσουν απλώς τάς γραμμάς είς άς βρα¬
  δύτερον θά περιστραφούν άλλαι διαπραγ
  ματεύσεις αΐτινες καί θά απολήξουν είς
  οριστικάς άποφάσεις διά τα υπό συζήτη
  σιν ζητήματι*·
  Ό έργάτης τής ραφινερίας
  «Τάλως» Άριστ. Παπαδάκης
  τραυματισθείς έν τώ έργοστα-
  σίω συνεπεία πτώσεως μετε¬
  φέρθη είς την Πολυκλινικήν
  Ηρακλείου ένθα καί νοσηλεύ-
  εται.
  Ο! ΚΛΗΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Εκοινοποιήθη είς τάς ένταΟ
  θα στρατιωτικάς αρχάς καί
  την Νομαρχίαν ή έκδοθεΐσα
  υπό τού ύπουργείουΣτρατιωτι-
  κών διαταγή δΓ ής κα
  λοΰνται πρός κατάταξιν έν
  τώ στρατώ οί κληοωτοί τής
  κλάσεως 1938 τής μέν α' σει¬
  ράς άπό 1—3 Απριλίου τής
  δέ δευτέραςΜπό τής 18—20
  Όκτωβρίου έ.έ.Σημειωτέον δτι
  είς την β' σειράν ύπάγονται οί
  κληρωτοί Ηρακλείου, Λα¬
  σηθίου καί Χανίων.
  Ταχτδς
  Μαύραι
  Υ'
  α
  β'
  Υ'
  )
  ( 22.
  (
  -23.
  ( 10. —11
  )
  ( 8-9
  Χαρούπια » 2.70
  "Ελαια 5ο » 28.—
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκο'ι α' ποιότητος δρ. 21.— 00
  • β' » » 20.— 00
  Πράσινοι α' ποιότ. » 18.— 0(
  β' » » 12. -00
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6
  ί ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΕΙΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΟΑΣΥΝΕΖΗΤΗΤΟΕΝΤΟΣΥΝΟΛΩΤΗΣ
  Η ΕΞΡΤΕΡΙΚΗ ΠΟΔΙΤΙΚΗ
  ΕΙίΙΟΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΟΤΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 225 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων τονίζουν ότι ή
  σημερινή σονεδρίασις τής Γαλλικής 6ου-
  λής προβλέπεται άκρως ένοιαφέρουσα.
  Ή συζήτησις θά άφιβρωθή έξ ολο¬
  κλήρου είς την εσωτερικήν πολιτικήν.
  Λεγεται σχετικώς ότι πολλοί βουλευ-
  ταί θά ομιλήσουν εναντίον τής πολιτι-
  **.? τής κυβερνήσεως οίον άφορά τα έ-
  ξωτερικά. Είς^ τούς τελευταίους, καθ*
  ά άναφέρουν αί ί'διαι πληροφορίαι, συγ-
  καταλέγανται άρκετοί σοσιαλισταί καί
  τέως ύπουργοί.
  ΘΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
  Προκειμένον ν* ττροβη
  προσεχώς είς τόν διορι¬
  σμόν νέων διανομέων διά τάς
  ανάγκας των ταχυδρομικών
  ύπηρεσιών τό υπουργείον τής
  Συγκοινωνίας εζήτησε σχετι¬
  κάς πιστώσεις άπό τό υπουρ¬
  γείον των Οίκονομικών.
  Η Β ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΕΝ ΤΩ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩ ΝΑΩ
  Καθ' ά ανεκοινώθη έκ τής
  Μητροπόλεως, ή κατά Κυρια¬
  κήν τελουμένη β' λειτουργία
  έν τώ Μητροπολιτικώ ναώ τοϋ
  Αγ. Μηνά δικόπτεται προσω¬
  ρινώς καί μέχρι πληρώσεως
  τής διά τοΰ θανάτου τοΟ ίε-
  ρέως Νικολ. Γκουζάνη κενω-
  θείσης θέσεως.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο
  πής Διατιμήσεων'Ηρακλείου αί
  τιμαί τοΰ άρτου καί των άλεΰ
  ρων καθορίζονται άπό σήμε¬
  ρον ώς εξής: "Αρτος λευκός
  δρχ. 10.40 κατ' όκδν, πιτυροϋ
  χος 8,80. Άλευρα λευκά 11.
  23, πιτυροϋχα 9.97 50.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο-
  πής Δημοσίας Ασφαλείας ε¬
  ξετοπίσθη ό δικηγόρος κ. 'Η-
  ρακλής Κοσμαδάκης επί δια-
  δόσει ψευδών εϊδήσεων επί
  τοΰ ζητήματος των δανείων
  τής Κτηματικής Τραπέζης.
  Η ΣΤΑΦ!ΔΑΓΟΡΑ_ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά τό κοινοποιηθέν άρ*
  μοδίως διλτίον τιμών καί κι¬
  νήσεως τής σταφΐδσγοράς
  Λονδίνου, κατά την λήξασαν
  έβδομάδα έσημειώθηπερισσότε
  ρον ενδιαφέρον επί έλληνικών
  κορινθιακών.Παραλλήλως ή κί
  νησίς επί των σουλτανίνων υ¬
  πήρξε μετρία. Επί καρποΟ
  Κρήτης καί Πελοποννήσου δέν
  εσημειώθησαν πάντως πρά-
  ξεις καί τιμαί.
  Η ΕΦΟΡΕΙΑΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  Ό κ. Περιψερειακός "Εφο-
  ρος Προσκόπων "Ηρακλείου
  προέβη είς την ίδρυσιν Τοπι-
  χης Έφορείας έν Νέα Άλικαρ
  νασσω καί είς τόν διορισμόν
  ώς Τοπικοϋ Έφόρου τοΟ κ.
  Μιχ. Βελισσαρίου ίστροθ, ώς
  Άρχηγοΰ τής Όμάδος,τοΰ κ.
  Εύαγ. Κουτελιέρη διδασκά¬
  λου καί ώς μελών τοΰ Τοπι-
  κοθ Προσκοπικοΰ Συνδέσμου
  των κ.κ. Έμμ. Άλεξανδρή,
  Άντ. Σταμούλη, Κωνστ. Βλά-
  χου, Άντ. Κουτσουράκη καί
  Δημ. Σκουρέλλου.
  ΤΟ ΟΡΙΟΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
  ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΝ ΤΥΡΩΝ
  Πρός τάς αρμοδίας αρχάς
  εκοινοποιήθη υπό τοϋ Γενικοΰ
  Χημείου τοϋ κράτους έγκύκλι-
  ος διά τής οποίας καθορίζε-
  ;ι δτι άπαντα τα εϊδη των
  σκληρών τυρών ανεξαρτήτως
  ποιότητος καί εϊδους δέν πρέ-
  πει νά περιέχωσιν όνω των
  38 ο)ο ύδωρ.
  Ο ΧΟΡΟΣ
  ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ
  Την προσέχη Τετάρτην 2
  Μαρτίου πληροφορούμεθα δτι
  θέλει γίνη μερίμντ) τής σχολι
  κης έπιτροπης δημοτικοΰ σχο
  λείου ίΐόρου χορός είς την
  αίθουσαν «Βυζαντίου» τοϋ ό
  ποίοο οί είσπράξεις θά διατε
  θοϋν υπέρ τού σχολείου Πό
  ρου.
  ΣΥΖΥΓΟΣ____ΦΟΝΕΥΟΥΣΑ
  Κατ' αναφοράν τής Ύποδι
  οικήσεως Μαλεβυζίου πρός
  την Διοίκησιν Χωροφυλακης
  Ηρακλείου προχθές ή Αθηνά
  σύζυγος Ήρακλ. Παπαδάκη
  έτών 40 έξ Αγ. Βαρβάρας
  φιλονικήσασα μετά τοϋ άνδρας
  της κατέφερεν κατά τής κεφα
  λής αύτοΰ σφοδρόν κτύπημα
  διά σιδηρας ράβδου συνε
  πεία τοϋ όποίου ό θάνατος έ
  πήλθεν άκαριαίως.Ή δράστις
  συνελήφθη καί μετήχθη έν-
  ταθθα.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ
  ΔΥΟ ΑΜΑ:ΟΣΤΟ]ΧΙΑΣ__ΤΟΝ ΙΑΠΟΝΟΝ
  ΕΚΑΥΣΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΐ* Φεβρουαρίου (τού
  ανταποκρΐϊοΰ μας).—Έν σχέσει μέ την
  ένταθεΐβαν άεροπορικήν δράσιν των Κι-
  νέζων εναντίον των Ίαπώνων αγγέλλεται
  ότι σμήνος Κινεζικών άεροπλάνων έβομ
  βάρδισε σήμερον καί καςέστρεψεν έξ ο¬
  λοκλήρου δύο Ίαπωνικάς άμαξοστοι-
  χίας πλήρεις πολεμικού ύλικοΰ. Έπί-
  σης τα κινεζικά άεροπλάνα επέτυχον την
  καταστροφήν καί πολλών Ίαπωνικών ά¬
  εροπλάνων. Ό βομβαρδι«*μός έλαβε
  χώραν παρά τό Χσινσιάγκ όπου οί Ίά-
  πωνες καθ'ά ίσχυρίζον.αι οί Κινέζοι. έ-
  χούν πανικοβληθή.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΚΕλΔΟΥΗ ΟΤΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΒΑΑΕΝΟΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ 4»εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ πηγής «ροσ-
  κειμένης πρός τούς Έθνικούς τής Ίσπα
  νίας, τηλεγραφείται σήμερον ότι αί φά-
  λαγγες τούτων καταδιώκουσαι τούς ύπο-
  χωροΰντας κυβερνητικούς έφθασαν είς
  τα πρόθυρα τής Βαλενθίας. Ή είδησις
  αυτή μέχρι τής στιγμάς δέν έπιβεβαι-
  ούται.
  Σ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£> «1>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά τηλεγρα¬
  φοϋν έκ Λονδίνου κατ' αύτάς πρόκειται
  νά άρχίσουν έκεϊ συνεννοήσεις τής Άγ-
  γλικής κυβερνήσεως μετά τής Γερμανί-
  άς. Περί των Οεμάτων είς τα οποία θά
  περιστραφούν αί συνεννοήσεις αυται δέν
  ανεκοινώθη τι τό θετικόν.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£» Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι κατά τούς έκεί ημιεπισή¬
  μου ς κύκλους ή Γαλλία Θά ακολουθήση
  παράλληλον προςτήνΆγγλίαν πολιτικήν
  είς τα ζητήματα των σχέσεων αυτής μέ
  την Ιταλίαν καί την Γερμανίαν.
  ΕΞΑΚΟΑβΥΘΕΝ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΑΛΑΛΑ
  ΨΥΧΡΟΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΑΗΣ ΚΑΙΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ" ά ανακοι¬
  νούται π*ρά τής μετεωρολογικής υπη¬
  ρεσίας, ο καιρός είς ολόκληρον την χώ¬
  ραν έξακολουθεΐ ψυχρός καί χιονώδης.
  Είς πολλάς περιφερείας χιονίζει άφθό»
  νως άπό τής νυκτός τής χθές.
  έκ της
  Χνάς συνεπειο
  *ν ΐϊόλεμον, γε)
  τόσον σα
  την
  ηερρόφη
  «ροαοχήν και τβ
  ί0ον ή νέα αυτ
  έξτερικης «'
  1 Τοάμπβρλβνν
  ν6 απολύτως δι
  νβν όσον καί φυ
  Διότι έκ της ίτιιι
  «οτυχίας τήςνέα
  τής Κυβερνησες.
  λ«ιν έξαρτάται
  η «σφάλεια, το
  Το μέλλον τής
  ρίας άλλα και
  είρήνπδ, τού π«
  τήί άνθρωποτητι
  ίτι περισσότερο
  γπμένη ή έκδηί
  κίνησις τόσον β'
  κν καί είς τό
  ομον, διότι κβ
  χνύεται ή συνί
  Αγγλίας μετά
  καρουαιαζει ήδη
  : Κάς, ώστε νά ι
  -«ό -ών περισα€
  νΐίτον, ώς τέλει
  Ό Ιταλός ντ
  ναφέρουν αί σ
  οεις πρββάλλε
  λιχάς αξιώσεις
  νεννόηοιν καί
  λαγήν μετά τ
  τανίας.
  Ζητεί την π.
  νηγυρικήν άνο
  Ίτκλικής αύτο
  Άβησσυνια. Ί
  των ναυτικών
  Αγγλίας είς Ι
  Σουέζ, ώατε
  τοΰκινδύνου έ}
  είς την Μεσό
  λευθέραν διάβ
  μευοιν των πο< Σουέζ καθώς ) τω3ΐν των δι«:ί βκλλομένων σι εμπορικήν της εταιρείαν τού βν 6έ καί την γάλου μέρουι τής έταιρείας εγγύησιν περ «χόμη την έ *ιό κοινοΰ ] γλίας ναυτικ οίν της είς τ την άναγνώρ Χο ώς έμπολέ γνώριαίν της ν«μεως πρός *«· την ίσότ "ών της δυνο ν«υτικάς δυι Υλί«ς καί Γα Είς άνι ^ ντοΰ είς την ήν τ τ«ν κ. ϊσά τού!.. Άλλ' αί ά χ· Μουσολί ^η 8« έγένο τβ* κ. Τσα »*« τβ όπο1< βεβί νά είμ οτεόοωμεν «Ρθ τή γίνουν ?ν δεκταί Ηΐ4.ν, βν «αί την την