95457

Αριθμός τεύχους

4796

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/2/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Λίγύπτοιι
  έτησία λί
  εξά
  3
  ξμη
  Άμερικίις
  ρτησία δολ. 1,">
  έξόμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  27
  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΙΖΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΙΖΙΑ
  ΟΛΟϊ. Μ1ΝΩΓΛΥΓ0Υ
  ιίΙΕΥβτΊΙϋΣ ΣΤΝΤΑΚ1ΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕ.ΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Η ΒΙΙΙΣ
  ΥΣ ΚΑΤΑΣΤΛΣΕΟΣ
  Ή διεθνής κοινή γνώμη
  δέν ηδυνήθη νά συνέλθη
  άκόμη άπό την συγκίνησιν
  καί την κατάπληξιν πβύ ε¬
  δοκίμασεν έκ τής παραιτήσε
  ως τοΰ'Άγγλου ύπουργοϋ των
  Εξωτερικών κ.ΤΗντεν, ό δέ
  εύρωπαϊκός τύπος έξακολου-
  θεΐ ν' άφιερώνη τα άρδρα
  καί τα σχόλιά τού εις την
  νέαν στροφήν τής 'Αγγλι-
  κής πολιτικάς καί είς τάς
  πιδανάς συνεπείας της. Ου¬
  δέποτε μετά τόν παγκόσμι¬
  ον πόλεμον, γεγονός, επρο¬
  κάλεσε τόσον σαλον καί α¬
  περρόφησε την παγκόσμιον
  προσοχήν καΐ τό ενδιαφέρον
  όσον ή νέα αυτή εκδήλωσις
  τής έξωτερικής πολιτικάς τού
  κ. Τσάμπερλαιν. Καί εί¬
  νε απολύτως δικαιολογημέ-
  νον δσον καί φυσικόν τούτο.
  Διότι έκ τής επιτυχίας ή ά-
  ποτυχίας τής νέας πολιτικής
  τής Κυβερνήσεως Τσάμπερ¬
  λαιν έξαρτάται οχι μόνον
  ή άαφάλεια, τό γόητρον καί
  τό μέλλο ν τής Αύτοκρατο-
  ρίας άλλά καί ή τύχη τής
  είρήνης, τού πολιτισμοΰ καί
  τής ανθρωπότητος. Είνε δέ
  έτι περισσότερον δικαιολο-
  γημένη ή εκδηλουμένη συγ¬
  κίνησις τόσον έν Αγγλία ό¬
  σον καΐ είς τόν άλλον κό¬
  σμον, διότι καθώς άποδει-
  κνύεται ή συνεννόησις τής
  Αγγλίας μετά τής Ιταλίας
  παρουσιαζει ήδη τόσας δυσκο-
  λίας, ώστε νά θεωρηται, υ¬
  πό των περισσοτέρων τουλά¬
  χιστον, ώς τελείως άνέφικτος.
  Ό 'Ιταλός ντοϋτσε, ώς ά-
  ναφέρουν αί σχετικαί ειδή-
  σεις προβάλλει ήδη ύπερβο-
  λικάς αξιώσεις διά την συ¬
  νεννόησιν καϊ την συνδιαλ-
  λαγήν μετά τής Μ. Βρετ¬
  τανίας.
  Ζητεί την πλήρη καΐ πα¬
  νηγυρικήν αναγνώρισιν τής
  Ίταλικής αύτοκρατορίας έν
  Άβησσυνία. Την χαλάρωσιν
  των ναυτικών βάσεων τής
  Αγγλίας είς Γιβραλτάρ καΐ
  Σουέζ, ώστε νά απαλλαγή
  τοΰκινδύνου έμφιαλώσεως της
  εις την Μεσόγειον. Την ε¬
  λευθέραν διάβασιν καΐ στάθ-
  μευσιν των πολεμικήν της είς
  Εουέζ καθώς καΐ την ελάτ¬
  τωσιν των διοδιων, των κατα
  βαλλομένων σήμερον υπό τώ ν
  έμπορικών τηςσκαφών, εΐςτήν
  εταιρείαν τοΰ Σουέζ, επι πλέ
  όν δέ καί την έκχώρησιν με-
  γάλου μέρους των μετοχών
  τής έταιρείας είς αυτήν, ώς
  έγγύηοιν «ερΐ τούτου. Ζητεί
  άκόμη την επί μακρόν καΐ
  άπό κοινοΰ μετά τής Αγ¬
  γλίας ναυτικήν εγκατάστα¬
  σιν της είς τάς Βαλεαρίδας,
  την αναγνώρισιν τοΰ Φράν¬
  κο ώς Ιμπολέμου, την ανα¬
  γνώρισιν της ώς ίσοτίμου δυ¬
  νάμεως πρός την Αγγλίαν
  καί την Ισότητα των ναυτι¬
  κών της δυνάμεων πρές τάς
  ναυτικάς δυνάμεις τής Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας έν Μεσό¬
  γειω. Είς άντάλλαγμα δέ, ο
  Ιταλός ντοΰτοε δέν προσφε-
  ρει είς την Μεγάλην Βρετ-
  τανίαν, τίποτε τό ούσιαστι-
  κόν πλήν τής πολυτίμου διά
  τόν κ. Τσάμπερλαιν φιλίας
  τού!..
  Άλλ' αί αξιώσεις αυται τού
  κ. Μουσολίνι καί εάν άκό¬
  μη θά εγένοντο δεκταί υπό
  τοΰ κ. Τσάμπερλαιν, πράγ-
  μα τό οποίον δέν δυνάμεθα
  βεβαίως νά φαντασθώμεν δι¬
  ότι δέν είμποροΰμεν νά πι¬
  στεύσωμεν ότι ο Άγγλος
  πρωθυπουργός εχααε τό συ-
  ναίσθημα τού καθήκοντος α-
  πέναντι τής χώρας τού, δβν
  βά γίνουν κατ' ουδένα λό¬
  γον δεκταί άπό τό Αγγλι¬
  κόν έθνος καί τούς άλλους
  Εύρωπαϊκούς λαούς που εν-
  διαφέρονται διά την διατή¬
  ρησιν τής ίσορροπίας των
  δυνάμεων είς την Μεσογει-
  βν καί την "Ηπειρον μας γε-
  νικωτερον.
  Ήδη μάλιστα, είς ολόκλη¬
  ρον την Αγγλίαν εκδηλού¬
  ται ζωηροτάτη αντίδρασις
  κατά των Ίταλικών άξιώσε-
  ων καΐ τής πολιτικής τοΰ
  Άγγλου πρωθυπουργόν ή ό-
  ποία καΐ δέν άποκλείεται, ή
  μάλλον φαίνεται πιθανώτα¬
  τον, νά έχη ώς άποτέλεσμα
  νέας έκπληκτικάς έξελίξεις
  τής 'Αγγλικής πβλιτικής. Δι¬
  ότι την πολιτικήν τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν δέν άποδοκιμά-
  ζουν τό εργατικόν μόνον
  κόμμα, οί φιλελεύθεροι καΐ
  ανεξάρτητον άλλά καΐ ση-
  μαντική μερίς τοΰ Συντηρη-
  τικοΰ κόμματος καθώς καί
  αί λαΐκαί όργανώσεις, καί αί
  όργανώσεις υπέρ τής είρή-
  νης,τής διεθνοΰς συνεργασίαν
  καί τής Κ.Τ.Ε., επί κεφαλής
  των οποίων ευρίσκονται δύο
  άνδρες παγκοσμίου κύρους
  ώς ό Λοϋδ Τζώρτζ καΐ μεγί¬
  στης δημοτικότητος ώς ό
  λόροβς Σέσιλ, πού τάσσονται
  ανεπιφυλάκτως υπέρ των ά-
  πόψεων τοΰ κ. Ήντεν, τού
  όποίου τό κΰρος, αί συμπάθει¬
  αι καί τό γόητρον ηυξήθησαν
  τεραστίως, άντί νά μειω-
  θοΰν.
  'Ανάλογος δέ αντίδρασις
  εκδηλούται καί έν Γαλλία,
  Πολωνία, Τσεχοσλοβακίας καΐ
  Σοβιετική Ρωσσία καΐ είς τα
  μικρά Κράτη πού έμειναν
  φίλα τήί Αγγλίας καΐ τής
  Κ. Τ. Ε. καδώς καΐ είς τάς.
  'Ηνωμέν
  τ
  ί
  Λ
  ΙΜ
  ι:
  Π»
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε-
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη
  Σήμερον Κυριακήν ό θίασος δι
  δεί δϋο απογευματινάς. Πρώτη
  ωρα 3 μ. μ. «Δύο Μάγκες» Δευτέ
  ρα ωρα 7 ή «Τορτΐίλλα». Εσπερι¬
  νή ώρα 10 ακριβώς «Τσιγγανικο
  «Τμα».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον μέγας χο·
  ρός μετημφιεσμένων καί μή, άττο-
  γευματινη καί εσπερινή μέχρι
  πρωΐας.
  Γνωρίζετε ότι *00 έκατομ-
  μύρια άνθρωποι ετησίως προσβάλ-
  λονται υπό τής έλονοσίας καθ'
  άπαντα τόν κόσμον; Τόν αριθμόν
  τοθτον μάς δίδει ό οιακεκριμέ-
  νο; Καθηγητής κ. Ράϊνερ Μίλλερ
  δστις διευθύνει τό 'Ίστερν Μπιρό
  τής Σιγκαπούρης. Τό Γραφείον
  τουτο λάγφ τής καταπληκτιχής
  άναπτύξεω; των συγκοινωνιών καί
  τής συνεπεία ταύτης έκμηδενίσε-
  ως των άποστάσεων άσχολεΐται
  μέ την συστηματικήν μελέτην
  καί την Ιγκαιρον ειδοποίησιν τοϋ
  πεπολιτισμένου κόσμου περί των
  έν τή Άπω Ανατολή έκρηγνυο-
  μένων εκάστοτε έπιδημιών. Τό
  Γραφείον συντάσσει $ έβδομαδιαί-
  ως στατιστικήν περί τής πορε£-
  ας των νόσων, την οποίαν μετα-
  δίδει διά τοθ άσυρμάτου είς όλον
  τόν κόσμον. Τα ίδιον Γραφείον
  άσχολεΐται καί μέ την έλονοσίαν
  καί συνιστά ώς μόνον άποτελεσμα-
  τικόν φάρμακον εναντίον της, την
  κινίνην, μέ 1—1,2 γραμμάρια
  τής οποίας, επί δ—7 ημέρας θε-
  ραπεύομεν την νόσον καί μέ Ο,
  40 γραμμάρια προφυλασσόμεθα
  κατ' αυτής.
  ΒΒΒΒΒΒΡΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγόν &)η
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τπλέφ. 5-41
  ■■«■■■■■■■■ι
  ΙΜΒΒΒΒΗΒΒΒΒ.
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Ι
  Άπό 1 Μαρτίου
  έπαναλαμβάνει
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  Θεσσαλονίκης.
  ■ ■■Β
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΤΡΑΓ1ΚΗ
  322ον
  —·Μ«εΒ—■
  Άλλά ή Μαρία— Άντουα-
  νέττα έξακολουθοΰσε νά θεω¬
  ρή τόν Λά Φαγιέτ ώς τόν υ¬
  παίτιον δλων των δεινών πού
  τής έλαχαν. Κ' έπροτιμοΰσε
  νά χαθί| παρά νά έμπιστευθή
  τα παιδία της, τόν άνδρά της
  καί τόν εαυτόν της στόν άπε-
  ρίσκεπτον αυτόν άνθρωπον.
  Γιά λόγους πιό εύγενικούς
  άπέκρουσεν έπίσης την πρό-
  τασι τής «λσνδιγρσβίνας» τής
  "Εσσης καί τού Ντάρμστατ
  νά την άπαγάγοον ίδικοΐ της
  άνθρωποι μέσα άπό τό παλά-
  τι—μονάχα αυτήν, γιατί αυ¬
  τή διέτρεχε τόν μεγαλείτερο
  κίνδυνο.
  «"Οχι, πριγκήπισσά μου—
  τής απήντησεν ή Μαρία—Άν-
  τουανέττα— αίσθάνομαι δλη
  την άξία τής πρ^σφορδς σας,
  άλλά δέν μπορώ νά την δε-
  χθώ. Εΐμαι άφωσιωμένη διά
  βίου στά καθήκοντά μου καί
  στά άγαπημένα πρόσωπα
  των οποίων συμμερΐζομαι τίς
  σομφορές καί τα όποΐα, δσα
  καΐ νά λένε οί άλλοι, άξϊζουν
  κάθε ενδιαφέρον γιά τό κου·
  ράγιο μέ τό οποίον κρατοθν
  τή θέσι τους... Εϊθε μιά μερά
  δλα δσα κάνομε καΐ ύποφέ-
  ρομε νά καταστήσουν εΰτυ-
  χισμένα τα παιδία μας. Είνε
  ή μόνη εύχή πού έπιτρέπω
  στόν εαυτόν μου. Χαίρετε,
  πριγκήπισσά μου. Μοϋ τα ε¬
  πήραν δλα, έκτός άπό την
  καρδιά μου, ποΰ θά μείνη, πάν
  τα δική μου γιά νά σδς άγα-
  πώ—μην άμφιβάλλετε ποτέ.
  Ή άμφιβολία σας είνε ή μό¬
  νη συμφορά ποΰ δέν θά μπο-
  ρούσα νά βαστάξω».
  Αύτό ή"ταν τό πρώτο γράμ-
  μα πού ή Μαρία—Άντουα-
  νέττα έγραψεν οχι πιά γιά τόν
  έαυτό της, άλλά γιά τούς με-
  ταγενεστέρους. Στό βάθος ή-
  ξερε πιά δτι ή συμφορά δέν
  μποροθσε νά αποσοβήθη. Καί
  δέν έσκέπτετο παρά νά εκ¬
  πληρώση τό ύστατον καθήκον
  της: νά πεθάνη μέ άξιοπρέ
  πειά καί μέ ψηλά τό κεφάλι.
  (συνεχίζεται)
  *=>
  .* Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  : Κων. Ε. Πολυδάκης

  ■ ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  Ι τα νοσήματα τοθ στομαχου
  ■ έντέρων καΐ ήττπτος, δέχεται
  ■ τούς πάσχοντος έκτοϋπεπτι-
  " κου συστήματος έν τφ Ιατρείω
  ■ τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  " Καμάρες.
  ' θεραπεΐα αΐμορροΐδων &·
  • νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ■ ■&■■■■■■■■■■■■■■ α;
  ΑΒΕΔΙΣ
  Νέαι παραλαβαί.
  Νέα ύφάσματα.
  Νέοι μοδέρνοι χρωμα-
  τισμοί.
  Αί τιμαί μας είνε αί
  χαλύτεροιι.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όίβς Άγίου Μηνά.
  Ό γολγοθάς
  μιός καρδίας
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Βραδυνές έπίσημες τουαλέττες.
  ΨΑΡΙΚΑ
  Αφίχθησαν τα φρεσκότατα ψα
  ρικά είς τό κατάστημα Ε. Κρασά-
  χη. μέτάς καλυτέρα; τιμάς.
  Τοτβλειοτβρα)
  ενΐ<ρητο ΓΠ7ΤΔΤΙΟΝ Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΔΚΜ Μαζύ μέ τα άνοιξιάτικα μον- τέλα των οί μεγάλοι Παρισιοι ρατττικοϊ οίκοι παρουσιάζουν καΐ ΰπέροχα μοντέλα βραδυνών τού αλεττών προωρισμένων γιά τίς πολύ έπίσημες ή τίς ήμιετΐΐση μες βραδυνές συγκεντρώσεις των Απόκρεω. Τα περισσότερα άπό τα βραδυνά αύτά φορέματα γί· νονται άπό κρέπ ή ζερσέ καϊ γαρνίρονται μέ κεντήματα άπό παγιέττες. Είς την σειράν των ώραΐων μοντέλων τοθ τιατοθ διακρίνεται διά την εξαιρετικήν κομψότητα καί χάριν της μιά τουαλέττα άπό μαύρη μουσελίνα γαρνιρι- σμένη μέ μαύρες τιαγιέττες. Ή μουσελίνα έν γένει, χρησιμΌποι- εϊται ευρύτατα διά τα βραδυνά φορέματα. Ή διαφάνειά της κο· λακεϋει άφάνταστα την γυναι¬ κείον καλλονήν. Πλισάρεται αλ· λωστε ευκολώτατα ώστε νά δι¬ ευκολύνη τόν σχηματισμόν δια¬ φόρων ντραπέ. Διά βραδυνά φορέματα χρησι- μοποιοϋνται έπίσης διαφανή κρέπ τα όποΐα γαρνίρονται μέ ντε κούπ καϊ κεντήματα ποϋ μιμοΰν ται μεγάλα λουλούδια. Τα λου λούδια αύτά τοποθετοΰν είς την φοθστα μέ κατεύθυνσιν πρός τό κορσάζ. "Αλλα έπίσης βραδυνά φορέ¬ ματα γίνωνται άπό γυαλιστερά σατέν σέ πολϋ ζωηρά χρώματα. Ή μόδα εύνοεΐ ιδιαιτέρως τοΰς εξής χρωματισμούς: κόκκινο λάκ- κάς, πράσινο ζάντ, μπλέ έλε- κτρίκ. Τό κορσάζ των βοαδυ- νών αυτών τουαλεττών στολίζε- ται μέ μία γιρλαντα άπό μαθ- ρα βελούδινα ανθη. Ή βέστα πού συμπληρώνει τή βραδύνη τουα¬ λέττα γίνεται έπίσης άπό μαϋ- ρο βελοϋδο Γενικώς, πολλές άπό τις βρα¬ δυνές έπίσημες τουαλέττες εί¬ ναι πολύ φαρδειές καί ύπερβολι- κά σεντρέ, καταλήγουν δέ σέ ούρσ ώστε νά ύπενθυμίζουν Φθ· ρέματα τής άρχής τού 20οϋ αιώ¬ νος. Ή τουαλέττες αΰτές είναι έλαχιστα πρακτικέςγιά τό χορό, άλλά κολακεύουν ύπερβολικά τίς γυναΐκες. Έξ άλλου, γιά τίς κυρίες πού δέν χορεύουν ή' πού έπαυσαν νά φορουν τουαλέττΕς πολύ Ιξωμες, Οπάρχουν φορέματα χαριτωμένα τα όποϊα οί δημιουργοϊ τής αό- δας Μχουν όνομάσΓ) φορέματα τοθ «μπρίτζ». Τα φορέματα αΰτά είναι συνήθως κλειστά έμπρός, καΐ άφίνουν έλεθθερη την πλατή. Συ- νοδεόονται άπό μία ζακέττα ή μία μικρή κάπα την όποία άφαιρει ή κυρία είς την περίπτωσιν πού θά ήθελε νά χορέψη... η Ντιστεγκέ ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Ι Ι1Ι1ΙΙΙ III ΙΡΜΙΙ Ή ζωη τή; μελαγχολική; ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡ Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Ιταυρόλεξον ύπ' αριθ. 73. 1 2 3 6 7 9 10 11 12 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Μέγας "Αγγλος φιλέλλην πό ι ητής.—ΜΕα των Μουσών. 2) Γλυκύς. 3) Φίλος καί κηρυξ τοθ Ήρα κλέους.—Φθηνόν Οφασμα διά γυ- ναικεΐα ένδύματα. 4) Μέρος τοΰ αύτοκινήτου. 5) Όριίώς.—Άρχαία θεά. 8) Είδος ένδύματος.—Έξωτικός καρπός πού άναφέρεται καί στήν Όδύσσειαν. 9) Πολύ, λίαν (άρχ.). 10) Πτηνόν. — Γαλλική πόλις γνωστή διά την περίφημη στρα- τ'ακική σχολήν της. 11) "Ο,τι ήτο ό Ήρακλής. 12) Περίφημος ψηφοθέτης τής αρχαιότητος.— Ή κούνια μέ την οποίαν παίζουν τα παιδία. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Μέ τό δπλον αύτό είκονίζε- ται ό έρως.—Άσθένεια τοθ στο μάχου. 2) Μέρος τοθ σώματος. 3) Τδ όπισθεν μέρος τοΰ κορ- μοΰ. — Νήσος τοΰ βορείου Αί- γαίου. 4) Ή..... τιμή δέν 2χει καί χαρας τον πού την Ιχει. 5) Λέγεται καΐ πάπια.— Ίπ- πεύς τοθ ΓαλλικοΟ άποικιακοΰ στρατοΰ. 8) Άρχαία θεά άλλά καί εφη¬ μερίς των Αθηνών.—Μεταδίδεται άπό τούς σκύλλους. 9) Έγγίζω, άίπτομαι. 10) Ή σύζυγος τοθ πρίγκηπος Άνδρέου.—Μοιράζω, κόπτω, δι- αιρώ. 11) Έκ τοΰ όνόματός τού Ι λαβε τό δνομα τό δηλητήριον τοθ καπνοΰ. 12) Συνομοταξία πτηνών.—θερ μοκήπιον. ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ~ Ειςτό'ΑκτινολογικόνΈργαστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ—ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι δλων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτης, άκτινογραφίαι κατά σειράν στομαχου καί δωδεκαδακτύλου, χο- λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία ('Υηερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός). Αριθ. τηλεφ. *—16. αύτοκρατείρας. Επί τέλους φθάνουν τα Χρι- στούγεννα τοΰ 1888 καί μαζΐ μέ αδτά καΐ ή έπέτειος των γενεθλί- ων τής Έλισάβετ. Ό Ροδόλφος ί ή γυναΐκά τού προσέρχονται γιά νά εύχηθοΰν την μητέρα των. Ό διάδοχος γνωρίζοντας την λα¬ τρείαν τής αύτοκρατείρας γιά τόν ποιητήν Χάϊνε, τής κάνει μιά ευ¬ χάριστον Ικπληξιν: Τής χαρίζει έ'να τόμον μέ επιστολάς τοθ άγα- τημένου της ποιητοΰ. Ό Φραγ- κΐσκος Ιωσήφ παρακολουθεΐ μέ είρωνικά βλέμματα την προσφοράν τοΰ δώρου καί την εκδήλωσιν τής χαράς τής συζύγου τού, άλλά δέν λέγει τίποτε. Μετά την α¬ ποχώρησιν τοΰ διαδόχου καί τής συζύγου τού, ό Φραγκϊσκος Ιω¬ σήφ καλεΐ τόν άρχιδοΰκα Φραγ¬ κίσκον Σζλβχτόρ καί μπροστά των, καθώς καί μπροοτά. είς την Αύτοκράτειραν, ό άρχιδούξ άνταλ- λάσσει μέ την' Βαλερίαν υπόσχε¬ σιν γάμου. Σάν μιά μεγαλείτερη άδελφή, μέ τρυφερότητα άγκαλι- άζει τόν νεαρόν μνηστήρα καί τοΰ λέγει «Σοΰ δίνω τό πόίν για μενά! Κύτταξε νά καταστήσης την Βα- λερία μου ευτυχή!» Ή νεαρά μνηστή, κρεμιέται άπό τόν λαιμά τής μητέρας της καί τής λέγει: «Σέ παρακαλώ νά μέ συγχωρέσης άν ποτέ σέ πίκρανα!» «Άχ, θά ήθελα άληθινά νά εΐ- χα νά σοΰ συγχωρήσω, γιατί τότε δέν θά μοΰ στοίχιζεν ϊσως τόσο ό χωρισμός μας!»—απήντησεν είς την κόρην της ή αύτοκράτειρα Ηθελε νά τής πή πώς δέν την είχεν πειράξη ποτέ, καί έπομέ- νως δέν είχε νά τή; συγχωρήση τίποτα! Τα βράδυ έκεΐνο ή Έλισάβετ ειχε βγάλη τα μαΰρα. πού είχε φορέση γιά τό πένθος, μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός της, καί μέσα στό άνοικτοθ χρώματος φουστάνι της, άκτινοβολοΰσεν άπό ώι.ορ· φιά. Εφαίνετο σάν νά εϊχε ξα· νανειώση. Πλάι στή Βαλερία I- διδε πάντοτε την εντύπωσιν μι- ας μεγαλυτέρας αδελφής... Καΐ ό ΦραγκΤσκος ^Ιωσήφ εϊ- πε λόγια φιλίας καί συμπαθεί¬ ας είς τόν μέλλοντα γαμβρόν τού. Κύτταξε εύτυχισμένος τό νεαρό ζευγάρι πού εφαίνετο χα- ρούμενο καί προσπαθώντας νά συγκρατηθή τα δάκρυά τού, είπεν είς τόν άρχιδοϋκα Φραγκίσκον Σαλβατόρ: «Ή Βοτλερία θά σέ κα ταστήση ευτυχή». "Εξαφνα είσέρχεται είς την αίθουσαν ή κόμησσα Κόρνις, ή επί μακρά Ιτη παιδαγωγός τής Βαλερίας, γιά νά τής εύχηθή. Ή Έλισάβετ την ύποδέχεται μέ την πικραμένη αυτή παρατή¬ ρησιν: «Εμείς οί δυό, άγαπητή μου κόμησσα άπολυόμεθα τώρα, ώς εντελώς περιτταί!» Ένας άλλος είχεν αποκτήση επί τής Βαλερίας άπόλυτα δικαιώματα: Ό μελλοντικός της σύζυγος... (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφιχθη έπ' αδεία ό στρατιωτικάς ίατρός κ. Κωνστ. Ήλιάδης. —Επανήλθε μετά τής Δίδος α¬ δελφής τουό κ.ΆχιλλεύςΤζανάκης δερματέμπορος. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Προχθές οί δι· κηγόροι κ. κ. Ήρακλής Κοσμα- δάκης καί Φέφος Περδικογιάννης έβάπτισαν είς ΪΆγιον Γεώργιον Σεληνάρι τό θυγάτριον τοΰ έκ Μιλάτου κ. Έμμ. Καμαράτου α¬ νομάσαντες αϋτό Άναστασίαν. Νά τοίς ζήση· ΓΑΜΟΙ.— Γεώργιος Χριστοφά- κης Εϋαγγελία Άντ. Κωνιωτάκη ετέλεσαν τούς γάμους των είς Αγίαν Γαλήνην. Παράνυμφος πά ρέστη ή δνΐς Εύσγγελία Μαμα- λάκη. —Γεώργιος Μεσαριτάκης Ρενού λα Ποπουτσάκη ετέλεσαν τούς γάμους των είς Βοΰτες. Τοϋς νεονύμφους συγχαίρο¬ μεν. ΘΑΝΑΤΟΙ.— Απέθανε πρό ή_· μερών καΐ εκηδεύθη έν συρροτ) κόσμου ή Παρασκευή Ζαχ. Τζαγ καράκη, παντοπώλου διακρινομέ- νη ώς οίκοδέστΐοινα καΐ σΰζυ- γος καΐ άπολαύουσα πολλής ε¬ κτιμήσεως. Τόν σύζυγον τής με- ταστάσης καΐ λοιπους οίκείους της συλλυπούμεθα θερμώς. Ιτεφ. Σαριδάκης Μαΐίυτήρ-Γυναικολόγοί Είδικευθείς έν Παρισίοις. Δέχεται έν τή Πολυκλινική. Τηλεφ. Κλινικής 490 » οικίας 608 ■ •■■■■■1· Γύρω στήν πόλι. Μέ τόν ήλιον τής χθεσινής πρωΐας ανεθάρρησαν οί συμπο¬ λίται. —Τοϋς όποίους όμολογουμέ- νως είχε φοβίσει τό άσύνηθες διά τόν τόπον μας ψΰχος τής προ¬ ηγουμένης ημέρας. —Καί είχον λόγους νά άναθαρ ρήσουν άφοϋ κ«ί τό κρύο υπέστη ϋφεσιν καΐ σημεΐα γενικά βελτιώ σεως τοθ καιροΰ υπήρχον. Άλ¬ λά πρός στιγμήν μόνον, ώς απε¬ δείχθη αργότερον. —Δευτέρα Κυριακή των "Από¬ κρεω ή σημερινή καΐ συνετΐώς έ- ■πίτασις τής γενικής χορευτκύς κινήσεως. —Άλλως τε ή έπΐτασις αυτή ϊδιδε σημεΐα ζωής άπό τάς α¬ πογευματινάς ώρας τής χθές. —Υπαρχουσών πιθανοτήτων δτι τό γλέντι τοθ Σαββάτου θά πά ρετείνετο μέχρι πρωΐας άπό άρ- κετούς τοΰ κόσμου καί τοθ χο- ροΰ... —Οί έκτελεσταΐ Κρητικών τρα· γουδιών οί δποΐοι επρόκειτο νά άκουσθοΰν κατ' αύτάς άπό τόν ραδιοφωνικόν σταθμόν τού Καΐ- ρου. —Καθώς πληροφορούμεθα δέν τα κατάφεραν νά έξασφαλίσουν ώραν κατάλληλον, ώστε νά άκου σθοΰν άπό την Κρήτην. —Ώς έκ τούτου ηρνήθησαν νά παίξουν. Καΐ μέ τό δίκηο τους. —Ό χορός των τραπεζιτικών ύ- παλλήλων ό οποίος θά εδίδετο χθές τό εσπέρας προεμήνυε κο- σμοσυγκέντρωσιν. —Κατ' δτος ό χορός αύτάς α¬ ποτελεί κοσμικόν γεγονός καΐ δι* δλλους λόγους άλλά καί έ¬ νεκα τής εκτιμήσεως την οποί¬ αν τρέφει ή κοινωνία μας πρός την έκλεκτήν αυτήν έπαγγελματι κήν τάξιν. —"Αλλως τε αί είσπράξεις τοϋ χοροϋ κατ' επιτύχη έμπνευ- σιν τοϋ Σωματείου των Τραπεζιτι κων διετέθησαν υπέρ τής Έθνι κης Άεροπορίας. —Είς τό θέατρον Πουλακάκη δίδεται μεθαύριον ή τιμητική τοϋ συμπαθούς θιασάρχου κ. Ξύδη μέ την επίκαιρον επιθεώρησιν ή Κοινωνία των Εθνών. —Τό προχθεσινόν Εγκλημα συ- ζυγοκτονίας είς Αγίαν Βαρβάραν Μρχεται ϋστερα άπό μακράν 0- φεσιν τής έγκληματικότητος. —Καί λευκόν αύτόχρημα. άστυ νομικόν δελτίον. —Τό γεγονός άποδεικνύει δτι είς τόν νομόν μας έμπεδοϋταιβαθ- μηδόν ή τάξις, ανεξαρτήτως βεβαία των κρουσμάτων έκείνων τα όποΐα άποδεικνύουν μάλλον παραφοράν καΐ «βρασμόν ψυχικής όρμής» παρά ροπήνπρός τό £γ· κλημα. έ Ρέπορτβρ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ Πρακτορείον Ηρακλείου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Διά την Β.' έκδοσιν ήρχι¬ σαν εγγραφαί συνδρομητήν είς τό Πρακτορείον. (Έκ τοθ Πρακτορε(ου) ~ ■ΒΒΒΒΙ ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ! ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ «Ι Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου— έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—7. Αριθ, τηλΐφώνου 300. ΙΒΒΒΒΒεΜ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΙ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ ■ ΒΝΒΒ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαιΐημένο σας σαποΰνι: Στεψανίδη θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα- φεΐα τής ΈταιρεΙας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬ ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ε] ■«ι Πρός το πάντοτε μία σία σϋτη 6ι· τσι δι αλλΐ ΐο ΑΙ ήΥου μα σοβαρά» καί δνόματ έκ τοθ βίου σ,ς, ή 6σΙα Στσύρωσις. πθκλε1ονια 'Όταν τ πει- _ Όλαι Ε καθαρίζουο ψήκτρα δέ' των πσρ' ο νής των. Ούδέπο διότι ούδέ σοικειωθώΐ πράγματος κομβολόγΚ των περί ι ποκαμΐσα Ένίοτε τι άντικείμ μήλιον, εί»; τουτο, επρ φράσιν τή μεγάλη κυ τό τάγμά €'Επιτρ φέρωσι μ(< ρέσει». -«"Λ! τε δέν δύ>
  Είς ούί
  κελλίφ τη
  έζων έν κι
  καλογραΐ< πΓ). ΕΤη α ριστία», ή Ή αυτή ί την θύραν Μόλις νως φωνή Ώς εί( έκ συνηθ£ κούετσι τ( έκφωνήση Εΰχαριστι Είς πό δών καί τι άν λέγ διανοώντ φωνήσωο αΐώνων, ριστία!» ρισπά τέ τόν 'Ύψι ματα. ΑΙ κο τηκονταί διά σοβο βαρυτόν ναικεΐαι θωσιν. Ί νέ έπαγ Τό ταχΐ τής γραμμ Καθ Π] Τ«ξ·ί "■■ΒΒΒΒΙ ΤΑ «■■ι Στοί Η «Ι
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Δι' έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  239βν
  Πρός τούτοις πρό τοθ θυσιαστηρίου ευρίσκεται
  πάντοτε μία καλογραΐα γονυκλινής καί ή γονυκλι-
  σία αυτή διαρκεΐ μίαν ώραν καί είτα άντικαθίστα-
  ται δι' άλλης. Διό κσί άποκαλίάται ή Άΐδιος Λα-
  τρεΐα.
  Αί ήγούμεναι καί αί οσισι φέρουσι πάντοτε δνο·
  μα σοβαρών θρησκευτικών συμβεβηκότων, ούχι δέ1
  καί όνόματα άγίων καί μαρτύρων, άλλ' όνόματα
  έκ τοθ βίου τοϋ Ίησοϋ Χριστοό, ώς ή όσία Γέννη¬
  σίς, ή όσία Σόλληψις, ή όσία Ύπαπαντή, ή όσία
  Σταύρωσις. Έν τούτοις δμως όνόματα άγίων δέν ά-
  ποκλείονται τελείως.
  Όταν τάς βλέπη τις, μόνον τό στόμα των βλέ-
  πει.
  Όλαι έχουσι κιτρίνους οδόντας. Διότι ουδέποτε
  καθορίζουσι τούς οδόντας των" έν τώ μοναστηρίω
  ψήκτρα δέν εισήχθη ποτέ' ό καθαρισμός των οδόν¬
  των πσρ' αύταΐς είνε αύτό τουτο άπώλεια τής ψυ-
  χής των.
  Ουδέποτε έκφράζονται «ιδικόν μου, ίδική μου»,
  διότι ουδέν έχουσι καί είς ουδέν οφείλουσι νά προ-
  σοικειωθώσι. Ποτέ δέν λέγουσι, περΐ όποιουδήποτε
  πράγματος, «ιδικόν μας», ώς π. χ. ό πέπλος, τό
  κομβολόγιόν μας· εάν κάμη λόγον μία τις έξ αυ¬
  τών περί τής ύποκαμίσης της, πρέπει νά είπη «ή ύ-
  ποκαμΐσα μας».
  Ένίοτε συνέβαινε νά συμπαθήσωσιν είς μικρόν
  τι αντικείμενον, είς κανέν βιβλίον, είς κανέν κει-
  μήλιον, είς κανέν ιερόν μετάλλιον άμα συνέβαινε
  τουτο, έπρεπε νά τό δώσωσιν, ένθυμούμεναι την
  φράσιν τής άγίας Θηρεσίας, είς την όποιαν κάποια
  μεγάλη κυρία καθ" ήν στιγμήν εζήτει νά εισέλθη είς
  τό τάγμά της είχεν είπεΐ:
  «Έπιτρέψατέ μοί, όσιωτάτη, νά στείλω νά μοθ
  φέρωσι μίαν Αγίαν Γραφήν, ή όποία πολύ μοΰ ά-
  ρέσει».
  —«Ά! απήντησεν έκείνη' Συμπαθεΐτε είς τι! τό·
  τε δέν δύνασθε νά είσέλθητε παρ' ημίν».
  Είς ουδεμίαν επετρέπετο νά κλεισθή μόνη έν τώ
  κελλίω της, νά έχη Ιδιαίτερον δωμάτιον. "Απασαι
  Ιζων έν κελλίοις άνοικτοΐς. Όταν συναντώνται αί
  καλογραΐαι έν τώ μοναστηρίω, ή μία πρέπει νά εί¬
  πη. Εΐη αίνετή καί δεδοξασμένη ή άγιωτάτη Εύχα-
  ριστία», ή άλλη άποκρίνεται «είς αίώνας αϊώνων!»
  Ή αυτή διατύπωσις προηγεΐτο, δταν ή μία έ'κρουε
  την θύραν τής άλλης.
  Μόλις ή θύρα θίγεται, καί ακούεται έσπευσμέ-
  νως φωνή γλυκεΐα λέγουσα «είς αίώνας αίώνων!»
  Ώς είς πασάν πρακτικήν εξάσκησιν, τό τοιοθτον
  έκ συνηθείας τελεΐται μηχανικώς' καί πολλάκις α¬
  κούεται τό, «είς αιώνος αίώνων!» πρίν ή ή πρώτη
  έκφωνήση, τό, «αίνετή καΐ δεδοξασμένη ή άγιωτάτη
  Εύχαριστία!»
  Είς ηασσν τής ημέρας ώραν σημαίνει τρίς ό κώ¬
  δων καί την στιγμήν εκείνην, δ,τι άν έκτελώσιν, δ,
  τι άν λέγωσιν, δ,τι άν άναγινώσκωσι καί δ,τι άν
  διανοώνται, πρέπει νά τό παρσιτήσωσι διά νά έκ-
  φωνήσωσι. «Νυν καί άεί καί ίίς τούς αίώνας των
  αίώνων, αίνετή καί δεδοξασμένη ή άγιωτάτη Εϋχα-
  ριστία!» Ή συνήθεια αυτή, ήτις σκοπόν εχει νά πε-
  ρισπδ τό πνεθμα μετάγουσα τουτο άείποτε πρός
  τόν "Ύψιστον, υφίσταται είς πολλά μοναχικά τάγ
  ματα.
  Αί καλογραΐαι τοϋ Μαρτίνου Βέργα άπό πεν
  τηκονταετίας ψάλλουσι τούς πρός τόν Θεόν αΐνοος
  διά σοβαράς ψαλμωδίας. Διά τα νεκρώσιμα τόσον
  βαρυτόνως ψάλλονται, ώστε άδηλον άν γυ-
  ναικεΐαι φωναί δύνανται τόσον χαμηλά νά κατέλ
  θωσιν. Ή εντύπωσις έκ τής τοιαύτης ψαλμωδίας εί
  νέ έπαγωγόςάμα καΐ τραγική.
  (συνεχίζεται,
  Άπό δλσ δι' όλους.
  ΓΑΜΟΙ ΠΟΥΛΪΩΝ
  Τό ταχύτερον καΐ εύσταθέατερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥ©ΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήροτχλβίβυ—Πειραιώς 12 ί*ρ«ί·
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5—·0
  Γ
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρίσ
  Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα ίδεώδη, τα θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα επι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ Σκορδύλη,
  θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ Έμμ. Κουμαντάκη είς την -πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
  τΛν πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κτϊν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τό Κάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  ΟΙ κ κ ΟΙκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ άς'έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης ευκαι-
  ρίας' κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω.
  ...·.--————..........■■■■■■■■■■■■■■■>
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  ο νέΐς ιτλακες γραμμοφωνα.
  Β.'
  Διά τόν λόγον αυτόν τό άρσενι-
  κό, την εποχήν αυτήν τοΰ έτους,την
  εποχήν των έρώτων καί των γά
  άναπτύσαει. φερσίματα καί
  άρες πού ούτε τίς όνειρεύεται
  ς οιανδήποτε άλλην χρονικήν
  [ερίοδον! Η φύσις γίνεται συνέ-
  οχος των έρώτων των, καΐ φρον-
  :ίζει καί ντύνει, την εποχήν αύ-
  :ήν τοϋ έτους, τούς πτερωτούς
  ππότας μέ την λαμπροτέραν στο-
  ,ήν. "Αν ή φωνή τού είνε 6πο-
  >ερτή, αί πτέρυγές τού χρχ.ο>ν·
  ως Ισχυραί, καί τά πτερά τού
  :υκνά καί λαμπρά μαρτυροΰ/τα
  αλήν υγείαν, ένα άρσενικόν που-
  ,ί μηορζϊ νά έχη ελπίδας 2τ: τό
  ηλυκόν πού θά διαλέξη, θ' άν-
  αποκριθή είς τάς ερωτικάς προ-
  άσεις τού! Άλλοτε μάλιστα έ-
  :ιστεύίτο δτι τά θηλυκά πτηνά
  ΐχον τόσον άσφαλές ένστικτον,
  στε ξεχώριζαν καί προτιμοΰσαν
  όν καλλίτερον άπά τούς μνηστή-
  ιας. Σήμερα δμως ή έπιστήμη
  ίυσκολεύεται νά πιστεύση δτι τά
  ,ικρά πουλάκια έχουν τόσην όρ-
  οφρονοΰσαν έκλεκτικότητα. ΙΙα-
  αδέχεται δτι απλώς Ινα πουλά·
  ι αίσθάνεται έξαφνα μιά προτί-
  ,ησιν πρός τό άλλο, χωρίς νά
  ίμπορή νά έξηγηθ^) ποϋ όφείλε-
  ΐαι αυτή ή προτίμησις. ΈκεΙνος
  5έ έκ των μνηστήρων πού θ' ά^α-
  ειχθή καλλίτερος μαχητής καί
  Άριθμ. 21.470
  Περίληψις Προγράμματος
  Άναγκαστικοΰ πλειστηριασμοΰ
  άκινήτων
  Ό Συμβολκιογράφος Καστελλί-
  } Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδο¬
  μενέως έν Καστελλίφ Πεδιάδος
  έδρεύων καί οίκών
  Δηλοπίΐώ δτι
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν π/ειστηριασμάν τά έπό-
  θ' άπομακρύνη δλους τού; ά"λ-
  λ Ι ί 6έ
  λους,
  μπορζϊ νά είνε 6έ-
  ό ύή
  Και άλλαμέτρα εναντίον
  τού δάκου έν Κρήτη.
  μρ
  δαιος δτι θά καταστή ό εύτυχής
  σύζυγος. Εί; τόν πτερωτόν κό¬
  σμον των πιυλιών ό έρως μπορεί
  νά 2χη τάς κωμικάς πλευράς τού
  —δπω; π. χ. τά τρελλά, δλο νά-
  ζια χοροπηδήμ,ατα πού κάνουν
  οί μνηστήρες μπροατχ είς την α¬
  γαπημένην των — άλλά δέν είνε
  καθίλου εδχολος υπόθεσις, χά-
  ποτε δέ καταλήγει καί είς τρα-
  γωδίας! Σπανίως ό έρως έχτυ-
  λίσσεται άνωδύνως. Τά άρσενικά
  γιά νά κατατακτήσουν τό θηλυκό
  πουλάκι πού διεκδικοΰν, άγωνί-
  ζονται άγρίως, τσιμπιοΰνται, μα-
  δο· τό Ινα τά πτερά τοθ ά"λ-
  λου! Μερικά μάλιστα πουλιά μο-
  νομαχοΰν μετά πείσματος, διά
  την κατάκτησιν τής θηλυκειας
  πού — άλλοίμονο! — Ιχει κάπο-
  τε σκληρή καρδιά! Τόσον σκλη-
  ρή, ώστε πολλάκις δέν άρχεΐται
  απλώς εί; αδιαφορίαν, άλλ' άπο-
  μακρύ,/εται καί δέν σταματα
  παρά μόνον άφοΰ χαθή τό άρσε
  νικό.
  Ένώ ο^ μνηστήρες μονομα-
  χοθν, τά θηλυκό περιμένει άπα-
  θές, αδιάφορον εάν 8λος ό πει-
  σματώδης αύτάς αγών γίνεται
  πρός χάριν τού! "Οταν τελειώση
  ή μονομαχία, τό θηλυκόν αναχω¬
  ρεί μετά τοΰ νικητοϋ.
  (συνεχίζεται)
  ρευόμενον κτήμασιν ανατολικώς
  γ.α νοτίως μέ δρόμον άγροτικόν,
  δυτικώς Σωκράτους Χανιωτάκη
  καί βορείως Ιωάννου Μυλωνά¬
  κη, τη έπισπεύσει τής ένυποθή-
  ί Αθ έ
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Φεβρουάριος (άν-
  ταποκριτοθ μας).— Διά την κατα¬
  πολέμησιν τοθ δάκου αί έοώ γε-
  ωργικαί υπηρεσίαι έλαβον γνώσιν
  νέων συστηματικών μέτρων τοΰ
  (ίποοργΐΐοο Γεωργίας.
  Τό Υπουργείον, έκτός τή; πα¬
  ραγγελίας σημαντικής ποσότητος
  μελάσσης, διέταξεν δπως ύπάλλη-
  λοι ε?δικώ; μορφωμένοι διατρέ-
  χουν τά; Ιλαιοπαραγωγού; περι-
  φερεία; καί υποδεικνύουν τά μέ-
  τρα προφυλάξεω; των ελαιών ά¬
  πό τοΰ δάκου. Έπ' εύκαιρία τής
  περιοδεί»; των ταύτης, οί ϊδιοι
  υπάλληλοι θά είναι είς θέσιν νά δώ
  σουν ό5ηγία; καί διά την προφύ¬
  λαξιν άπά των φυτονόσων καί των
  ίλλων καρποφόρων δένδρων, των
  υπαρχόντων τυχόν εί; τάς ίδία;
  ή γειτονικάς περιφερείας.
  Κατόπιν διαταγήν ιής
  η η
  κου οανειστρί*; έν
  δρευούση; Έθνικής
  Τέζ Ελλά
  ή
  Αθήναις έ-
  Κτηματικής
  ρη ή μ
  Τραπέζης τή; Ελλάδος έκπροσω-
  πουμένη; υπό τοΰ Διοικητοΰ αυ
  τή; κ. Ιωάννου Άθανασίου Δοο-
  σοπούλου
  μενα άκίνητα κτήματα άνήκοντα |άπόληψιν
  £ς τόν ποτέ όφ,ειλέτην Λουκαν
  Ι(ι)άννου Λουκάκην δικηγόρον, καί
  ήδη τούτου θανόντος εί; τού; κλη-
  ρονόμου; αύτοθ 1) "Ανναν χήραν
  Λουκά Αουκάκη τό γένος Κων¬
  σταντίνου Χρυσάκν, δι' εαυτήν
  καί ώς νόμιμον έπίτροπον τή; ά-
  νηλίκου θυγατρό; τη; (έν περι¬
  πτώσει καθ' ήν είναι άνήλικος)
  Εύαγγελιάς ή Βαλλιί; Αουκά
  Λουκάκη ϋ) θεοδώραν Αουκα
  Λουκάκη, 'Λ) Εύαγγελίαν ή Βαλ-
  λιάνΑουκάΑουκάκη (έν περιπτώσει
  καθ'ή'ντυγχάνει ένήλικος)κατοίκους
  Ηρακλείου 4) Καίτην Λουκά Λου
  κάκη κάτοικον έπίση; Ηρακλείου
  διαμένουσαν ήδη εί; Καλλονήν Πε
  διάδο; καί 5)Άνδρονίκην σύζυγον
  Χαραλάμπου; Κουταλάκη τό γέ¬
  νος Λουκα Λουκάκη κάτοικον
  Αλεξανδρεία; (τοθ ετέρου κληρο-
  ίόμου Ιωάννου Αουκί Λουκάκη
  άποποιηθέντο; την κληρονομίαν)
  κείμενα είς την κτηματικήν περι¬
  οχήν τοΰ χωρίου Καλλονή; Πε¬
  διάδος τέως Δήμου Άγίων Παρα-
  σκιών καί Εϊρηνοδικειακή; πε¬
  ριφερείας Καστελλίου Πεδιάδος
  ήτοι Α'.) Εί; θέσιν Άγία Φωτία
  αγρόν δύο στρεμμάτων μέ είκοσι
  έπτά ελαιόδενδρα κ«ί ούο κυπαρίσ
  αουςσυνορευόμενον μέ κτήματα ά
  νατολικώ; κληρονόμων Νικολάου
  Μαρκίδου νοτιοδυτικώ; μέ δρό¬
  μον καί δορείωί Εμμανουήλ Με-
  ταξάκη. Β'.) Είς θέσιν Άγριαλή
  ή-Λαμπίραινα αγρόν δύο καί η¬
  μίσεως στρεμμάτων μέ τριάκοντα
  τρία ελαιόδενδρα συνορευόμενον
  κτήμασιν ανατολικώς κληρονόμων
  Σταύρου Καραΐσκου καί Νικολά¬
  ου Τιτάκη, νοτίω; Εμμανουήλ
  Μεταξάκη, δυτικώ; Γεωργίου Με-
  ίμαράκη καί βορείω; μέ ρ"ύακα.
  Γ.) Είς θέσιν Σκάφαι; άγραν ε¬
  νός καΐ ημίσεως στρέμματος μέ
  είκοσιν ελαιόδενδρα συνορευόμε¬
  νον κτήμασιν ανατολικώς κληρο-
  νίμων Γεωργίου Ροκά, νοτίως Ά-
  ρετής Καστελλάκη, δυτικώς κλη¬
  ρονόμων Σταύρου Μαρκίδου καί
  βορείως Νικολάου Λογαριαστά-
  κη Δ'.) Είς θέσιν Λάκκου; άμ¬
  πελον εϊδους κοτσιφάλη τεσσάρων
  στρεμμάτων μέ έπτά ελαιόδενδρα
  καΐ συνεχόμενον αγρόν έξ στρεμ¬
  μάτων μέ είκοσι ελαιόδενδρα καί
  δύο κυπαρίσσου; συνορευόμενον
  ολοκλήρου κτήμασιν ανατολικώς
  Μαρίας Ξανθάκη, νοτίως κληρο¬
  νόμων Νικολάου Τιτάκη, δυτι¬
  κώς Μονής Σιν* μέ δρόμον καί
  ποταμόν καί βορείως Νικολάου
  Χουδετσανάκη καί κληρονόμων
  Μιχαήλ Μποτσάκη καί Ε'.) Είς
  θέσιν Μαζαρλίκια κήπον τριών
  στρεμμάτων μέ τρία ελαιόδενδρα,
  τρείς λεμονίας καΐ δέκα πέντε
  διάφορα δπωροφόρα δένδρα συνο-
  τήκοντα δύο, σελλινίου ενός καί
  όκτώ πεννων ($ 152-1-8) ή συνάλ
  λαγμα δψεως επί Λονδίνου καί
  τά εξοοα εκτελέσεως στηριζομέ
  νην εις τά δπ' άριθμούς 16.640
  τής 26 Ίουνίου 1928 καί 16.648
  τής 28 Ίουνίου 1928 οανειστικά
  συμβόλαια τοθ Συμβολαιογράφου
  Ηρακλείου Αποστόλου Βαβουρά-
  κη δι' αίς άπαιτήσεις έπετάχθη ό
  άρχικός όφειλέτης Λουκα~ς Ιωάν¬
  νου Λουκάκης πρός πληροψήν
  διά τής άπό 10 Όκτωβρίου
  1934 έπιταγής ώς δείκνυται έκ
  τοΰ υπ' αριθμόν 13.606 τής 23
  Νοεμβριού 1934 επιδοτηρίου τοθ
  δικαστικοΰ κλητήρος τής περι¬
  φερείας τοΰ Πρωτοδικείου Ηρα¬
  κλείου Γεωργίου Μανουσάκη. Ό
  πλειστηριασμός των άκινήτων
  τούτων κτημάτων γενησεται ενώ¬
  πιον μου ή τοϋ νομίμου άναπλη-
  κατοίκου Αθηνών πρό;
  των ενυποθήκων άπαι
  η έν συνόλω λιρών
  στερλινών Αγγλία; εκατόν πεν
  ας υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου,
  διετέθη τό απαιτούμενον πρός
  τουτο είδικόν προσωπικόν.Έξ ίλ-
  λου είς τά μεγάλα κέντρα τής
  παραγωγί];, έν οίς πιθανώτατα
  καί τό Μυλοπόταμον Οά ίδρυθοΰν
  φυτοπαθολογικοί σταθμοί, είς τοΰς
  ίποίοοζ θά παρέχωνται οδηγίαι
  καΐ θά ευρίσκωνται καί υλικά
  διά την καταπολέμησιν εγκαίρως
  των φυτονόσων καί ίδία τοθ δά¬
  κου.
  Οί έδώ γεωργικοί κύκλοι πι-
  στεύουν δτι διά των μέτρων τού¬
  των συμπληρούται ή γενική αν¬
  τίληψις τοθ ιιράτουζ διά. την κα
  ταπολέμησιν τοΰ δάκου, δημιουρ-
  γοΰνται δέ πολλαί έλπίδες διά
  την αΰςησιν
  οπαραγωγής
  έν καιρψ τής έλαι-
  έπ' άγαθω τής αύ-
  ταρκείας τοΰ τόπου καί τοϋ συμ-
  φέροντος τής τοπικής καί έθνικής
  οίκονομίας.
  ΕΘΝΙΚΟΝ
  Πρακτορείον
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  ' Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κ. κ.
  συνδρομηταί τοΰ Έθνικοϋ Λα-
  χείου δτι ήρχισεν ή ανανέωσις
  των γραμματίων διά την Ε.' τε¬
  λευταίαν μεγάλην κλήρωσιν. Οί
  έπιθυμοΰντες νά άνανεώσωσιν τά
  γραμμάτιά των όφείλουν νά προ¬
  σέλθωσιν είς τό πρακτορείον τό
  βραδύτερον μέχρι τής 8ης Μαρ-
  τίου.
  Μετά την 8ην Μαρτίου ουδέν
  γραμμάτιον θά άνταλλαγή.
  (Έκ τοΰ Πρακτορείου)
  ♦'.................'%
  Ό όύοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  §ναντι Αγ. Τίτου
  ΈκιαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οίανδήτΐοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (οιόλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά·
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρβλώγος—Ψυχίατρβς
  Τμημκτάρχης Ίατρός
  Δΐιμοβ. Ψυχιατρβίου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ίατρείψ τού
  Πβιραιως 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  52.379.
  ρωζοΰ μου καί
  λίφ Πεδιάδος
  έν τώ έν Καστελ-
  δημοσίψ γροφείψ
  μου κειμενω κατα την συνοικιαν
  Πολεμάρχη ίδιοκτησία τέκνων
  Γεωργίου Λαγουδιανάκη την Ιην
  Μαίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. δτε καί 8που
  καλοΰνται οί βουλόμενοι πλειο-
  δοτήσαι.
  Έν Καστελλίω Πεδιάδος τή 21
  Φεβρουαρίου 1938.
  Ό Συμβολαι ογράφος Καστελλί¬
  ου Πεδιάδος.
  Εμμανουήλ Ιδομενέως
  Δ,ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  : Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  'Ακαδημία; 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοθχος της ίατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ίατρε,ίφ τού
  τιαρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ*
  εκάστην:
  9-12 καΐ 4-7
  ♦ ...................♦
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ
  ΦΥΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
  Ή σχολική έφορεία Κόξαρης φέ
  ρει είς γνώσιν των Ινδιαφερο
  Ι μένων δτι διαθέτει πρός πώλη
  σιν άντί 0,50 δρχ. έκαστον , φυ
  τά κυπαρίσσου. ΟΙ ,ένδιαφερόμε
  νοι δύνανται νά ζητώσι πληρο
  φορίας παρά τή ίδία έφορεία.
  -Τά Έλληνικά προϊόντα
  καί τό ραδιόφωνον.
  Τό Χρηματιστήριον Έμπορευ-
  μάτων Πειραιώς δι' έγγράφου τού
  πρό; τόν Ελληνικόν Ραίιοφω-
  νικόν Σταθμόν ειδοποίησεν ότι
  έν "0 έπιθυμία τού νά έξυπηρε-
  τήαη τόν συναλλασσόμενον κό¬
  σμον ,τών έπαρχιών, άναλαμβά¬
  νει επί τςί έιτικειμένη ενάρξει
  των έκπομπών τού, νά διαβιβά-
  ζη καθημερινώς τάς τιμάς κλει-
  σίματος >των διαφόρων προϊόν-
  των. Ή έκπομπή θά διαφωτίζη
  κυρίω; τόν έπαρχιακόν καΐ παρα¬
  γωγέων κόσμον επί των τιμών
  καΐ τής θέσεως των έλλπνικών
  προϊόντων έν τή έπισήμω έλληνι-
  κή άγορά κατά τρόπον έξασφαλί-
  ζοντα τά συμφέροντά τού.
  —Δι' έκρίζωσιν έλαιοδέν-
  δρων.
  Υπο τής Χωροφυλακήν Έ«ι-
  σκοΐτίϊς Ρεθΰρνης συνελήφθη ,ό
  Αντώνιος Ευαγ. Κατσαμπά^ έξ
  Αγγελιανδν τοΰ ίδίο« νομοϋ
  πρός έ'κτισιν ποινή; φυλακίαβως
  έπιβληθείση; αύτω δι' ,έκρίζωσιν
  έλαιοδένδρων.
  Τό Κακουργιοδικεΐον . Ρε¬
  θύμνης.
  Το ορκωτόν Ρεθύμνης, ούτι¬
  νος προήδρευσεν ό προεδρος των
  έφετών Κρήτης κ. 'Αντωνιάδης, έ
  περάτωσε προχθέ; την έκδίκααιν
  τής υποθέσεως τής Φωτεινής Ά.
  Σφακιανάκη καί τοΰ υίοΰ της ώς
  ένοχων φαρμακείας τοΰ ουζΰγου
  τής πρώτης- Διά τής έτυμηγορίας
  των ένόρκων είς την κατηγορου¬
  μένων επεβλήθησαν πρόσκαιρα
  δεσμά 12 έτών, ό υιός της δέ ά-
  πηλλάγη.
  —Κλοπή.
  Υπό τής Χωροφυλακής 'Επι-
  βκοΐτής - Ρεθύμνης, συνελήφθη ή
  Εϋαγγελία Τσουγανάκη έκ Κα-
  ρωτής, κατηγορουμένη επί κλοπή
  είς βάρος τής διδαοκαλίσοης ^,τοΰ
  χωρίου.
  — Ή πρόσθετος ύπηρεσία των
  δικαστικών.
  Εκοινοποιήθη υπο τοΰ υπουρ¬
  γείον Δικαιοσύνης απόφασις τοΰ
  'Ελεγκτικοΰ Συνεδρίου, συμφώ¬
  νως πρός την οποίαν οί Είρηνο-
  δίκαι, Πταισματοδίκαι καί ο! ϋ-
  πάλληλοι τή; Γροτμματείας των
  Δικαστηρίων καΐ Εΐσαγγελιών αυ¬
  τών, οϋδεμιάς δικαιοΰνται προ-
  σθέτου άμοιβής διά τάς πρός τβ
  Κράτος προσθέτου; υπηρεσίας.
  —Σωματειακά.
  Ό Πρόεδρος τοθ Συνδέσμου
  Παντοπωλών Ηρακλείου κ. Γε¬
  ώργιος Ψαρουδάκης δι' άναφο-
  ράς τού πρό; τό υπουργείον Ερ¬
  γασίας παρακαλεϊ όπως εφαρμο¬
  σθή ό περί Κυριακης άργία; νέ-
  μος είς άπαντα τά παντοπωλεϊ»
  τής 'Επικρκτείας.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ-
  μυοαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκή παρακαταθήκην.
  ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
  (Διά τό Γάλα τού Παιδιου)
  Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 1938
  ΕΝ ΤΗ ΑΙΘΟΥΣΗ ..ΛΕΣΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"
  .*-»
  Ι *
  ί
  II
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  27 Φεβρουαρίου 1938
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΊ
  ΤΩΝ ΜΕΑΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΠΡΟ&ΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΗΣ 8ΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΩΗΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »6 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήιι-ατα
  έξ Άγκυρας αγγέλλουν, ότι χθές ήρχι¬
  σαν προκαταρκτικαί αυνομιλίαι μεταξύ
  των συνέδρων τής τετραμεροΰς Δια¬
  σκέψεως.
  Οί πολιτικοί κύκλοι τής Τουρκικής
  πρωτευούσης προδικάζουν ενίσχυσιν τής
  Βαλκανικής Άντάντ καί πλήρη επιτυχί¬
  αν τής διασκέψεως.
  Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  Ώς άκρον συντελεστικόν τής παγιώ
  σεως τής έν τή Βαλκανική Χερσονήσω
  είρήνης καί συνεργασίας, τονίζεται υ¬
  πό των πολιτικών κύκλων τής Άγκυ¬
  ρας έπ' εύκαιρία τής Βαλκανικής Δια¬
  σκέψεως, ή τελευταία βελτίωσις των σχέ
  σεων μεταξύ Βουλγαρίας—Ελλάδος
  καί Ρουμανίας ήτις δέν άποκλείει βρα
  δύτερον προσχώρησιν καί τής Βουλγα
  ρίας είς την Βαλκανικήν συνεννόησιν.
  ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ
  ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ ΙΟ Α Η. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έξ Αγ
  κύρας πληροφορίας ο πρόεδρος τής
  Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Κεμάλ
  Άτατούρκ συνωμίλησβνέγκαρο'ίως μετά
  τού "Ελληνος Πρωθυπουργόν κ. Ί. Με
  ταξά καί των άλλων άντιπροσώπων
  των Βαλκανικών χωρών.
  ΕΔΟΘΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΕΥΜΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φ&βρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Ό υπουργός των
  » Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Ρουσδή
  »Αράς παρέθεσε χθές την νύκτα μέγα
  δέ ϊπνον πρός τιμήν των πρωθυπουργών
  ' Ελλάδος καί Γιουγκοσλαυία^ καί τού
  άντιπροσώπου τής Ρουμανίας παρά τή
  Βαλκανική Διασκέψει. Κατά τό δείπνον
  εγένοντο προπόσεις εκατέρωθεν, έξαίρου
  σαι την Βαλκανικήν συνεννόησιν.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΗΡΕΣΒΕΥΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έξ
  Άγκυρας ότι ο πρωθυπουργός κ. »Ι.
  Μεταξάς συνηντήθη καί συνωμίλησεν έ-
  κεϊ επ* αρκετόν καί μετά των πρεσβευ-
  τών των μεγάλων δυνάμεων.
  Η ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΕΗΑΡΞΙΪ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι ξέκ
  τής Τουρκικής πρωτευούσης ληφθεΐσαι
  σήμερον, άναφίρουν ότι τήν'πρωΐαν ήρ
  χ&σαν επισήμως αί εργασίαι τού συνβ
  δρίου τής τετραμεροΰς προεορεύοντος
  ΐθύ "Ελληνος πρωθυπουργοΰ κ. Ί. Με
  ταξά.
  Ο ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΣΝΙΓΚ
  ΛΕΗ ΙΚΑΝΩΙΙΟΙΗΣΕ_ Μ. ίΕΡΜΑΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά τηλεγρα-
  φούν έκ Παρισίων, ο εύθαραύς λόγος
  τού Αυβτριακού καγκελλαρίουΣούσνιγκ
  Οί Γάλλοι κατά τής Ιταλίας.
  Τόμανιφέστοντοΰ"Ατλυκαίοι"Άγγλοι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Φεβρουαρίου
  (ραδιογρ.) Αί Γαλλικαί έφημε
  ρΐδες τής άριστερδς σονεχί
  ζουσι την εκστρατείαν των
  εναντίον πάσης συνεννοήσε
  ως μέ την Ιταλίαν. Αί έφημε
  ρΐδες ίσχυρίζονται δτι καί ή
  πολιτική τής Αγγλίας δέν Θά
  βραδύνη νά άναθεωρηθή, ώ
  στε νά έκλείψουν έν τώ μετα
  ξό οί λόγοι οϋς προβάλλουν
  ήδη οί Γάλλοι πολιτικοί διά
  την μεταστροφήν τής Γαλλι¬
  κής πολιτικής.
  ΡΩΜΗ 26 Φεβρουαρίου (ρα¬
  διογρ.) Ό Ιταλικάς τΰπος
  οχολιάζει ώς ένδεικτικάς τής
  έν τή Μεγάλτ] Βρεττανία κα¬
  ταστάσεως, τάς χθεσινάς δη-
  λώσεις τοθ Λόρδου "Αστορ, ί-
  διοκτήτου ώς γνωστόν των έγ
  κυροτέρων Λονδινίων φύλ
  λων πρός τούς έν Λονδίνω
  ανταποκριτάς τοθ Άμερικανι
  κου τύπου. Είς τάς δηλώσεις
  τού ταύτας ό "Αστορ ετόνι¬
  σεν δτι ό Άγγλικός λαός, ου¬
  δόλως έπιθυμεΐ νά παρασυρ¬
  θή είς περιπετείας άφορώσας
  τάς ιδιαιτέρας σχέσεις Γαλλί-
  ας καί Σοβιέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ (ραδιογρ.) Αί
  έργατικαΐ έφημερίδες τής Αγ
  γλίας έδημοσίευσαν είς περίο-
  πτον θέσιν τό μανιφέστον
  τοϋ Έργατικοΰ Κόμματος τό
  οποίον καλεΐ τόν λαόν νά
  ζητήση άμέσως εκλογάς, τοϋ
  Τσάμπερλαιν άποστερηθέντος
  ώς λέγεται καί τοθ τελευταί
  ου αύτοΰ ήθικοΟ κύρους. Έν
  τω μεταξύ έξακολουθοΰν αί
  συγκεντρώσεις των έργατών
  είς τάς οποίας όμιλοθν διά-
  φοροι ρήτορες επί τής άνάγ-
  κης τής άποδοχής τοθ μανι
  φέστου ΰκό τής κυβερνήσεως
  χάριν τής έσωτερικής είρήνης
  τής χώρας καί τής αξιοπρε¬
  πείας αυτής είς τό εξωτε¬
  ρικόν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Φεβρουα¬
  ρίου (ραδιογρ.) Αί Γερμανι-
  νικαί έφηαερίδες πληροφοροΰν
  ται έκ Βρυξελλών δτι αί σο-
  βοΰσαι έν τή Βελγική κυβερ¬
  νήσει διαφωνίαι δέν διευθετή
  θησαν εισέτι καί δτι ή έκρη-
  ξις κυβερνητικής κρίσεως πά-
  ραμένει πάντοτε πιθανή
  "Αρσις των περιοριστικών διατάξεων
  διά τα κέντρα διασκεδάσεως.
  Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ Ε :Ι Τ ΕΡΙΚ ΗΝ ΠΟιΜΤΪΚΗΗ
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΚΑΙ ΧΘΕΣ
  ΑΕΝ ΟΑ ΓΙΝΗ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΟΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Νυκτεριναί είοή-
  σ&ις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι έαυνε-
  χίζετο είς την Γαλλικήν βουλήν μέχρι
  τής ώρας έκείνης ή συζήτησις διά την
  έξωτερικήν πολιτικήν.
  Αέγεται ότι ο άπειληθείς άνασχημα-
  τισμός τοΰ ύπουργείαυ Σωτάν αποσο¬
  βείται επί τοΰ παρόντος. Πάντως τινές
  έκ των ομιλησάντων βουλευτών εζήτησαν
  νά καθορισθή σαφώς ή έξωτερική πολι¬
  τική τής κυβερνήσεως καί νά διαγραφοΰν
  τα όρια των γαλλιχών ύπαχωρήσεων είς
  περίπτωσιν συνεννοήσεως μέ την Ρώμην.
  Πρός απάσας τάς αστυνομικάς
  Αρχάς τοΰ Κράτους εκοινοποιήθη
  ή κατωτέρω έπείγουσα έγκύκλιος
  διαταγή τοθ κ. ύφυπουργοΰ τής
  Δημοσίας Ασφαλείας:
  »Έπί ταίς έορταϊς των Από¬
  κρεω Ιντελλόμεθα 6μΐν, δπως ά-
  πό τής λήψεως τής παρούσης καί
  μέχρι τής λήξεως των έορτών τού¬
  των, άναστείλητε την εφαρμογήν
  απάντων των υφισταμένων περιο¬
  ριστικών μέτρων έν σχέσει μέ τάς
  ώρας λειτουργίας των διαφόρων
  κέντρων διασκεδάσεως έν γένει,
  τάς ώρας λειτουργίας έν αυτοίς
  μουσι,κών καί έν γένει πάντων των
  μέτρων έκείνων άτινα δύνανται νά
  περιορίσωσι τάς έκδηλώσεις τής
  χαρας καί διασκεδάσεως άπό μέ
  ρους τοΰ κοινοθ.
  Δέον νά ϊχητε υπ' όψιν υμών,
  8τι οί διά των ανωτέρω περιορι
  στικών μέτρων έπιβληθέντες μερι
  κοΐ περιορισμοί, δικαιολογούμε
  νοι καθ' άπαν τό Ιτος υπό τής ά
  ■'άγκης τής περιφρουρήσεως τής
  κοινής ήσυχίας, ένδείκνυνται νά
  μην έχωσιν εφαρμογήν κατά τάς ή
  μέρας των Απόκρεω, αί'τινες κατ'
  έθιμον πλέον τηρούμενον καί εις
  απάσας τάς πεπολιτισμένας χώ¬
  ρας, Ιχουσι καθιερωθή δια την
  ευθυμίαν καί την χαράν τοΰ Ααοΰ,
  ήτις τυγχάνει άπαραίτητος διά
  την εξουδετέρωσιν τής εντάσεως
  ή'ν προκαλεΐ ό καθημερινός μό
  χθος τής εργασίας
  Επί τή εΰκαιρ'α ταύτη ύπομι
  μνήβκοντες καί την 6π' αριθ. 865
  παρελθόντος Ιτους ημετέραν έγκύ
  κλιον θεωρούμεν έπάναγκες νά
  επαναλάβωμεν διά πολλοστήν φο
  ράν,' δτι εχωμεν την αξίωσιν Γνα
  τα άστυνομικά όργανα, έμπνεόμε
  να υπό τής επιθυμίας τής Κυβερ
  νήσεως δπως παράσχη είς τόν
  λαόν πασάν ευχέρειαν διά την
  εκδήλωσιν των συναισθημάτων αύ
  τοΰ επιδεικνύωσι Εναντι των δι
  ασκεοαζόντων εύγενή καί άνεκτι
  κήν συμπεριφοράν, ί'να μή ύπέρμε
  τρος αυτών ζήλος καί κακώς έν
  νοουμένη αυατηρότης ή άκαιρος
  παρέμβασις δημιουργή ζητήματα
  έκεΐ όπου ή καρτερικότης ηδύνατο
  νά τα προλάβη.
  Τής συστάσεως ημών ταύτης
  νά λάβωσι γνώσιν άπαντες οί δφ'
  υμάς. Ό 'Υφυπουργός
  Κ. Μανιαδάκης·
  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΤΟΝ
  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤ1ΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  Διηυκρινίσθη χθές αρμοδί¬
  ως δτι μετά των καλουμένων
  άπό 1—3 Απριλίου πρός κα¬
  τάταξιν κληρωτών α' σειράς
  συμπεριλαμβάνονται έξ Ηρα¬
  κλείου καί Λασηθίου οί εξής:
  Οί ΰποψήφιοι εφεδροι άξιωμα-
  τικοΐ τού πεζικοϋ, μηχανικοϋ,
  ίππικοϋ, αΰτοκινήτων, ϋγειο-
  νομικοϋ, φαρμακευτικοϋ καί
  κτηνιατρικοϋ. Έκ των όπλι-
  τώνκαλοΰνται έπίσης κατα την
  αυτήν ήμερομηνίαν οί έχοντες
  σημειώματα των περιοδευόν-
  των στρατολογικών συμβου-
  λίων διά τό πρότυπον τάγμα
  εύζώνων, τό εφιππον πυροβο-
  λικόν, πυροβολαρχίαν έπιση-
  μάνσεως, μηχανικόν, (σκαπα
  νεΐς, τηλεγραφηταί, σιδηρο
  δρόμων, γεφυροποιοί) ,'ίλην μη
  χανικοϋ, ίππικόν (ούχι μηχα
  νοκίνητον) καί αύτοκινητων.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  26ης Φεβρουαρίου} 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Κΐέα Ύόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25.55
  3.65
  550
  109.80
  25.30-
  3.55
  545
  108.80
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 6194
  28.10 28.35
  3.70 3.70
  20.75 2180
  ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΣ
  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Προκειμένου νά καταρτισθή
  άναμνηστική πινακίς των πε¬
  σόντων Στρατιωτικών Χωρο-
  φυλακής, ή Διοίκησις Χωροφυ
  λακής Ηρακλείου, παρακα-
  λεΐ τούς συγγενεΐς αυτών, ώς
  καί τούς κ. κ. Προέδρους Κοι-
  νοτήτων τοϋ τόπου καταγω-
  γής των νά γνωστοποιήσω-
  σιν είτε άπ' εύθεΐας είς αύ¬
  την, είτε διά των κατά τό-
  πους ύπηρεσιών Χωροφυλα-
  κής, άκριβή στοιχεΐα καί κατά
  τό εφικτόν τόν τόπον καί χρό¬
  νον τοϋ θανάτου αυτών.
  ΕΠΙΖΗΜΙΑ Η ΠΟΛΥΟΜΒΡΙΑ
  ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  προ εκάλεσεν
  λίγον·
  απογοήτευσιν είς Βερο·
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  αρμοδίας Γεωργικής Ύπηρεσί
  άς ή συνεχιζομένη πτώσις βρο
  χών άποβαίνει μάλλον επιζή
  μία διά τάς κσλλιεργεΐας. Αί
  έπικρατήσασαι έξ άλλου δυ
  σμενεΐς καιρικαί συνθήκαι κα
  θυστέρησαν είς τα περισσότε
  ρα διαμερίσματα τό κλάδευ
  μα των αμπέλων ώς καί την
  συλλογήν τοθ έλαιοκάρπου.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
  Τό υπουργείον Κρατικάς 'Υ-
  γιεινής καί Αντιλήψεως άνα-
  ζητεΐ τούς πρόσφυγας Νικόλ.
  Κωνστ. Τσαρμουτζήν καί Ει¬
  ρήνην Λ.Άκβυστα.
  Η ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΛΟΝ ΠΡΟΤΟΝΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ
  γείου των Οικονομικήν κοινο
  ποιηθείσης τηλεγραφικώς πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς τής
  νήσου, ή μέση άγοραία τιμή
  των έλαιωδών προιόντων των
  έξαχθησομένων έκ Κρήτης κα
  τα τόν μήνα Μάρτιον όρίζε-
  ται είς δρ. 27 κατ' οκάν διά
  τα έλαιόλαδα καί τα σπορέ
  λαια καί είς δρ. 23 διά τα πυ
  ρηνέλαια καί τα μουργέλαια.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Την προσέχη Παρασκευήν
  άρχίζει είς τό κακουργιοδικεΐ-
  ον Ηρακλείου ή δίκη κατά
  των Κωνστ. Στ. Κουλιέρη κα-
  τηγορουμένου δι' απόπειραν
  φόνου καί Γεωργ. Α. Κανδο-
  ράκη κατηγορουμένου επί κα-
  τοχή πολεμικοϋ δπλου καί
  παρανόμω όπλοφορία.
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Αυριον τό εσπέρας συνέρ
  χονται είς συνεδρίασιν τα μέ
  λη τής Λιμενικής Έπιτροπής
  Ηρακλείου.
  ΤΑ ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΟΜΑΤΕΙΑ
  Την προσέχη Τετάρτην δί¬
  δεται είς την αίθουσαν «Μι-
  νωα» υπό την προστασίαν
  τοΰ Νομάρχου Ηρακλείου κ.
  Μαρκέλλου ό χορός των πο-
  δοσφαιρικών Σωματείων Ήρα
  κλείου.
  ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΕΠΙΝ1ΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Κατά την χθεσινήν της συ¬
  νεδρίασιν ή έπιτροπή τού Γε-
  ωργικοθ Έπιμελητηρίου ήσχο-
  λήθη μέ διάφορα ύπηρεσιακά
  καί τρεχούσης φύσεως γεωρ-
  γικά ζητήματα Ή συνεδρία-
  σις τοϋ Έμπορικοΰ Έπιμελη·
  τηρίου ανεβλήθη λόγφ μή γε¬
  νομένης άπαρτίας.
  Τό υπουργείον Οίκονομικών
  δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς έφιστδ την
  προσοχήν αυτών επί τής κα-
  νονικής καί άνελλιποΰς άναγ-
  γελΐας είς τα κατά τόπους λι
  μενικά ταμεΐα των παρά των
  οίκείων τελωνειακών άρχών έ-
  νεργουμένων υπέρ τούτων είσ-
  πράξεων.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς τό κυκλοφορήσαν χθές
  έβδομαδιαΐον δελτίον τιμών
  καί κινήσεως τής άγορδς "Η¬
  ρακλείου άναφέρεται δτι αί
  έξαγωγαί των εγχωρίων προ¬
  ιόντων έξακολουθοΰν μέ σχε¬
  τικήν ζωηρότητα. Ούτω κατά
  την ληξασαν έβδομάδα εξή¬
  χθησαν 78.000 χιλγρ. σουλτα-
  νΐνων, 17 000 ξανθών, 312.000
  έλαιων, 139.000 οί ,-ων 99.000
  χαρουπίων, 67.000 κίτρων, 43
  000 πυρηνελαίων καί 217.000
  πυρήνων.
  Η ΕΛΛΗΝΟΛΕΤΤΟΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  Εκοινοποιήθη πρός τα Έμ-
  πορικά Έπιμελητήρια πρός α¬
  νακοίνωσιν ή προσφάτως ύ-
  πογραφεϊσα έμπορική συμ-
  φωνία μεταξύ Ελλάδος καί
  Λεττονίας.
  Η ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  άπό τής 4 Μαίου έ. έ. τίθεται
  έν ισχύϊ ή Διεθνής Ύγειονομι-
  κή Σύμβασις Άεροναυτιλιας.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ!
  Κατεμηνύθησαν επί παραβά
  σει τοϋ άγορανομικοϋ κώδικος
  δύο λαχανοπώλαι καί είς Ι-
  χθυοπώλης.
  Ο ΑΤΑΥ ΕΠΕΤΕΘΗ ΔΡΙΜΥΤΑΤΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥ1ΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Αονδίνου
  αγγέλλεται ότι ο άρχηγός των "Αγγλων
  έργατικών κ.'Άτλυ ωμίλησεν είς την Ό
  ξφόρδην σήμερον. Εις τόν λόγον τού ο
  κ. 'Άτλυ, κατεφέρθη δριμύτατα κατά
  τής πολιτικάς τοΰ Τσάμπερλαιν, ά-
  ποοείξας ότι αυτή οδηγεϊ είς πόλε¬
  μον.
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο
  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ
  ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας)—Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έ£ωτερικού, ο διορισμός τού
  λόρδου Χάλιφαξ ώς άντικαταστάτου
  τού παραιτηθέντος ύπουργοΰ των Ε¬
  ξωτερικών κ. ΥΗντεν, ενεκρίθη υπό τού
  βασιλέως.
  Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΑ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΕΙ! ΤΑ! ΑίΓΑΟίΤΑΑίΚΑΣ ΣΥΗβΜΙΑΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Κα?ρου ότι ή Αιγυπτιακή κυβέρνησις
  προτίθεται νά ζητήση άπό την Μεγά¬
  λην Βρεττανίαν όπως μετάσχη τών'Λγ-
  γλοϊταλικών συνομιλιών.
  Κατά τάς έκ Αονδίνου τελευταίας
  πληροφορίας,ανεβλήθη επί τινάς ημέρας
  ή έναρξις των συνεννοήσεων τούτων.
  6ΕΡΜΟΤΑΤΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΚΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΒ8ΥΠ0ΥΡΓ0Η ι ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 4>εβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά την άνοδον
  τού κ. Μεταξά είς τό Προεδρικόν Μέ¬
  γαρον τηλεγραφείται ότι εγένοντο πρός
  αυτόν θερμόταται εκδηλώσεως άπό μέ·
  ρους τοΰ πλήθους καί των Τουρκικών
  άρχών.
  ΠΡΟΣΕΚΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  Ο ΚΑΓΚΕΑΑΑΡΙΟΣ ΣΟΥΣΝΙΓΚ
  ΛΘΗΝΑΙ 2 6 Φεβρουνρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Ρώμης ότι προσεκλήθη έκεΐ όπως συνο-
  μιλήση μετά τοΰ κ. Μουσολίνι ο καγ-
  κβλλάριοςτήςΑύστρίας κ. Σοΰσνιγκ. Τό
  ταξίδιον τοΰ κ. Σοΰσνιγκ θέλει πραγμα¬
  τοποιηθή έντός τής προσεχούς εβδομά¬
  δος.
  ΜΑΚΡΟΣ Α
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΜ
  ΗΝΤΕΝ
  ΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Αονδίνου βεβαιούν ότι ο χθεσινός λό¬
  γος τοΰ κ. "Αντονυ ΤΗντενείς τό Λίμιγ-
  κτον ΰτ.ν,ί.ϊε δΈεξοϊϊικός.'ΙΙκ.ΊΙντεν έξη
  γησε τούς λόγους τής παραιτήσεως τού
  οΐτινες περιεστράφησαν αποκλειστικώς
  είς τό ζήτημα τής παροχής έγγυήσεων
  άπό την Ιταλίαν. Ακολούθως ο κ.νΗν
  τεν εδήλωσεν ότι Οά επιμείνη είς τούς
  λόγους τούτους καί έν τή περαιτέρω
  πολιτική τού έν τώ κοινοβουλίω, χάριν
  τού γοήτρου χαί των συμφερόντων τής
  χώρας τού.
  β
  ; τβ έσπέρ»
  δέ των έρ
  επίσημον
  5
  ;
  ανακοινωθεν
  μβυς «ληρο
  η
  την
  «Ι: αελλοντικας
  χατευθύνσεις τής
  ήοεως
  Έν πρώτοις τ< 8έν τβνίζει ότι η βκ εξήλθεν έκ - ψε6»ς αυτής περι μένη οταΕ ι ] χλόνητος. "Οτι την σύσφιξιν τω δϊομών των τεσ( τ«ν άλλά καί τί 3έλη<»ν καί τή ίΐΐόφασίν των ν< «ρός παγίωσιν χαΐ τής γαλήνη «ίριφρούρησιν τ< οφκλείας των βσ ίιεβνοΰς εΐρήνΓ Επί πλέον χράτη, διεκήρυξ ν««ν προοηλωμ ίί{ την φιλίαν ι η τή5 Γαλλία Λθ«μοΰν την αι γαοΐαν τής Ί" μετά των δύο μ μεων τής δυαε; μετ* των Βαλ>
  τδν οποίων ά)
  βέρνηίΐς τής Ρ< ται σήμερον είς βεις. Εαί τέλβς τό άναφέρει ότι ή τι; αυνδέεται ι Σερβίας διά σ κς, έβελτίωσε ί τ«5 βχέσεις τί τόαον μετά τή αον καί μετά άς, ευρίσκεται πρός την Βα νεννόησιν πρόι ομόν τής όποίο ται. Τό τελευ- έχει όμολογου ρως σοβαράν σ τι εάν είσέλθι χανικήν Συνε Πεταχτά °ημειώμοτ ΧΟ