95462

Αριθμός τεύχους

4797

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΛΙ.
  Αϊγνπτοΐ!
  ίτηοί'ί 7 !ιμι ')
  εξάμηνον Ί
  ΆμΓ0ΐ^Γ|;
  έΐησία δολ. 13
  εξάμηνον 8
  8
  Τιιιι;
  κ.υτά φύλλον
  Δρ«χ. 2
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΓΑΥΡΟΥ
  τΠΕΐΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟ1 23ΟΝ
  ΑΡΙΘ
  VI.
  ΦΥΛΛΟΥ *797
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ ΕΚΙΣΧΪΗ
  Η ΒΑΑΚΑΗΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  Αί εργασίαι τής συνελθού-
  σης είς την "Αγκυραν υπό
  την προεδρίαν τού "Ελληνος
  Πρωθυπουργοϋ, συνδιασκέψε-
  ως των κρατών τής Βαλκανι-
  κής Συνεννοήσεως έληξαν
  προχθές τό έαπέρχς. Μετά τό
  πέρας δέ των εργασιών της
  εξεδόθη επίσημον ανακοινω¬
  θέν επί των πορισμάτων είς
  τα όποΐα κατέληξαν οί συ-
  σκεφθέντες ύπουργοί των τεσ-
  σάρων φίλων καί συμμάχων
  κρατών τής Βαλκανικής.Καΐ
  παρέχει όμολογουμένως τό
  ανακοινωθέν αύτό πολυτί¬
  μους πληροφορίας ώς πρός
  την σημερινήν θέσιν καί
  τάς μελλοντικάς τάσεις καί
  κατευθυνσεις τής τετραμερβΰς
  Συνεννοήσεως.
  Έν πρώτοις τό ανακοινω¬
  θέν τβνίζει δτι ή Συνεννόη¬
  σις εξήλθεν έκ τής διασκέ¬
  ψεως αυτής περισσότερον έ-
  νισχυμένη, σταθερά καί ά-
  κλόνητος. Ότι διεπίστωσε
  την σύσφιγξιν των άρρήκτων
  δεσμών των τεσσάρων κρα¬
  τών άλλά καί την ομόθυμον
  θέλησιν καί την οτα^εροιν
  απόφασιν των νά έργασθοϋν
  πρός παγίωσιν τής τάξεως
  καί τής γαλήνης, καί πρός
  περιφρούρησιν τόσον τής α¬
  σφαλείας των όσον καί τής
  διεθνοϋς ειρήνη ς.
  Επί πλέον τα τέσσαρα
  κράτη, διεκήρυξαν δτι μέ-
  νουν προσηλωμένα πάντοτε
  είς την φιλίαν τής "Αγγλίας
  καί τής Γαλλίας καί ότι έ-
  πιθυμοϋν την στενήν συνερ¬
  γασίαν τής Ιταλίας τόσον
  μετά των δύο μεγάλων δυνά
  μεων της δύσεως όσον καί
  μετά των Βαλκανίων, μετά
  των οποίων άλλωστε η κυ¬
  βέρνησις τής Ρώμης ευρίσκε¬
  ται σήμερον είς αγαθάς σχέ-
  σεις.
  Καί τέλος τό ανακοινωθέν
  άναφέρει δτι ή Βουλγαρία ή¬
  τις συνδέεται ήδη μετά τής
  Σερβίας διά συνθήκης φιλ,ί-
  ας, έβελτίωσε δέ σημαντικάς
  τάς σχέσεις της τελευταίως
  τόσον μετά τής Ελλάδος ό¬
  σον καί μετά τής Ρουμανί-
  ας, ευρίσκεται ήδη έγγύτατα
  πρός την Βαλκανικήν Συ¬
  νεννόησιν πρός τόν άστερι-
  σμόν τής οποίας καί έλκύε-
  ται. Τό τελευταίον δέ τουτο
  εχει όμολογουμένωο, ιδιαιτέ¬
  ρως σοβαράν σημασίαν. Διό¬
  τι εάν εισέλθη είς την Βαλ¬
  κανικήν Συνεννόησιν καί ή
  Βουλγαρία τότε είς την Χερ¬
  σόνησον τού Αϊμου θά δημι¬
  ουργηθή μία νέα εντελώς κα¬
  τάστασις πού θ' άποτελή
  πραγματικήν εγγύησιν διά
  την ειρήνην. Τούτο δέ οχι
  μόνον διότι θά ενισχυθή ό
  συνασπισμός πού υφίσταται
  σήμερον διά μιάς άκόμη δυ¬
  νάμεως πέντε έκατομμυρίων
  άλλά καί επί πλέον διότι Βά
  έιΐφανίζωνται είς τό εξής δλα
  τάΒαλκανικάκράτη ήνωμένα
  διά κοινών δεσμών φιλίας,
  άμοιβαίας έμπιστοαύνης καί
  συνεργασίας καί μέ κοινούς
  σκοπούς, κοινάς τάσεις καί
  έιτιδιώξεις καί κοινά ίδεώδη.
  Καί χωρίς αμφισβήτησιν θά
  ειμπορή κανεΐς νά είπη δή
  ή προσχώρησις τής Βουλγα¬
  ρίας είς την Βαλκανικήν
  'Αντάντ θ' αποτελέση ένα
  άπό τα σημαντικώτερα καΐ
  τα πλέον εύχάριστα γεγονό-
  τα των τελευταίων έτών.
  Πρέπει δέ νά ελπίσωμεν δτι
  θά πραγματοποιηθή συντό¬
  μως τουτο, έφόσον πανταχό-
  θεν εκδηλούται καλή διάθε¬
  σις.
  Άλλά καί ή διακήρυξις
  των Κρατών τής Βαλκανι-
  κής Συνεννοήσεως δτι χωρ'ς
  νά παρεκκλίνουν άπό τής
  γραμμης των παλαιών φιλι-
  ών των, έπιθυμοΰν την φιλί¬
  αν και συνεργασίαν των τρι¬
  ών μεγάλων Μεσογειακών
  δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλί¬
  ας, Ιταλίας καί δτι θά ήσαν
  ευτυχή εάν ηδύναντο νά
  συμβαλουν είς την επίτευξιν
  τού σκοποΰ αυτού, προσλαμ-
  βάνει ιδιαιτέραν αξίαν λόγω
  τής θέσεως είς την όποιαν
  ευρίσκονται σήμερον τα δι-
  εθνή πράγματα, καί πιοτεύ-
  εται δτι θά έχη άρκετην ε¬
  πίδρασιν επί τής εξελίξεως
  τής εύρωπαϊκής καταστάσε¬
  ως. Ή Βαλκανικη Συνεννό¬
  ησις αποτελεί σήμερον μίαν
  ευχάριστον πραγματικότητα
  καί μίαν δύναμιν ΰπολογίσι-
  μ©\ Μέ τούς λαούς της ψι>-
  χικώς ήνωμένους, μέ τάς πο-
  λεμικάς δυνάμεις των Κρα¬
  τών της ένισχυομένας καί
  μέ τάς Κυβέρνησις των προ-
  σηλωμένας είς τό κοινόν
  εύγενές ίδεώδες τής γάλήνης
  ειμπορεί ν αποβή εν Ισχυ¬
  ρόν όργανον είρήνης καί νά
  βοηθήση είς τόν κατευνα-
  σμόν των πνευμάτων καί είς
  την συνεννόησιν των μεγά¬
  λων χωρών.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΧΟΡΟΙ
  Τό Ήράκλειο χορεύει! Έ-
  τσι πρέπει νά ειπή κανεΐς άν
  θέλη ν ά κυριολεκτήση δίδον-
  τας' τό χαρακτηρισμό τής
  πόλεως αύτές τίς μέρες.
  Όμαδική λατρεία τής θεας
  των κάτω άκρων. Παντοΰ, τό
  σον είς τα κέντρα, δσον καί
  είς τα άπόκεντρα, είς τάς
  πλατείσς καί τάς «λεωψό-
  ρους» καί είς τάς συνοικίας,
  οί ναοί τής θεας Τερψιχόρης,
  είτε μεγαλοπρεπεΐς, _ είτε τα
  πεινοί καί ϋπόγειοι,.εΐνε πλημ
  μυρισμένοι άπό πιστούς. Ό
  χορός εΐν' ή ζωή μου, εΐν'
  ή θρησκεία, ή πίστις, ή λα-
  τρεΐα μου, θά μποροΰσε νά
  κραυγάση αυτή την έποχή
  τό Κάστρο μας. Ή πόλις
  λοιπόν χορεύει. Άλλ' άμφι-
  βάλλω καί άν γλεντά. Στοΰς
  δρόμους, οί μασκαράδες πού
  μαστιγώνονται άπό τό β^ρηδ,
  τρέχουν σάν ήττημένοι τοθ
  πολέμου.Έδωκαν μάχη μέ τόν
  καιρό. Ηθέλησαν νά άντιτά-
  ξουν τό κέφι καί τό γέλιο των
  στό άγριο κατσούφιασμα καί
  τό κρΰο τού χιονιά. Καί την
  επαθαν άσχημα. Αφοπλίσθη-
  καν εντελώς καί τρέχουν πά
  νικόβλητοι.
  Καί είς τα κέντρα; Είς τα
  μεγάλα καί μικρά τεμένη τής
  λατρεΐας τού καρναβαλιοΰ,
  Όμολογώ δτι προσωπικώς,
  δέν ξέρω τί άπάντησι νά δώ-
  σω. Γλεντδ δλος αύτάς ό κό·
  σμος, πού συνωθεΐται στήν
  πίστα τού χοροΰ κάτω άπό
  τό ήμίφως την ώρα πού ή
  τζάζ παίζει έ"να άργεντίνικο
  ταγκό, ζή σέ παραίσθησι, ή
  βρίσκει ένα τρόπο απλώς, γιά
  νά σκοτώνη. την άνία τού; Βλέ
  πω έ'να μασκάρα πού μπαίνει
  μέ κέφι καί φωνές στήν αϊ-
  θουσα. Μόλις δμως άκούει
  την πρώτη έπιφώνησι, σ' έ-
  γνωρΐσαμε, σ' έγνωρίσαμε, σα-
  στίζει, μελαγχολεΐ καΐ άγωνί
  ζεται νά κρύψη την ταύτότη
  τα τού. Πιό πέρα έ'νας... ύ·
  ψηλότατος δανδής καταπονεΐ
  την ντάμα καί τόν έαυτό τού
  ίδρωκοπώντας καθώς κάνει
  άγώνα νά κινηθή μέσα στήν
  πίστα. Έδώ μία κυρία τής
  περασμένης γενεθς άναστε-
  νάζει καθώς διαπιστώνει δτι
  μαζί μέ τίς δυνάμεις την έγ-
  κατέλειψαν καΐ οί θαυμασταί
  καί πιό έκεΐ μία νεόπλουτος
  στήνει καυγά καί άπειλεΐ ά-
  γριο έπεισόδιο μέ τόν σΰζυγο
  πού εύθυμεΐ ύπερβαλόντως, έ-
  νώ ή «μεγάλη» κοινωνική της
  θέσι καΐ ή παρουσία τής νεα·
  ράς των κόρης, ύποψηφίας
  νύμφης, τοΰς έττιβάλλουν άπό
  λυτην ώξιοπρέπεια καί σοβα·|
  ράν έμφάνισι .. Καΐ μένει ή'
  νεότης. Άλλά κι' αυτή λές!
  κι' εχει χαμένα τα νερά της.
  Λίγες φωνές, θύρυβος, κρασί
  καί μπΰρα πολύ λιγώτερα—τό
  ούΐσκυ καί ή σαμπάνια φαί-
  νεται δτι δέν ευρίσκονται ε¬
  φέτος είς αγαθάς σχέσεις μέ
  την Άπόκρηα κι' έχουν άπο·
  συρθϊ) καΐ δέν έμφανίζονται
  —κέφι έπίπλαστο καί μονα-
  χά χορός καί πάλι χορός,
  τόσο πού οί μέν μουσικοί μοι-
  άζουν μέ κατεργάτηδες άπό
  την κούρασι πού φέρνει τό ά-
  διάκοπο παίξιμο, οί δέ διευ¬
  θυνταί των κέντρον μέ περί-
  σκεψι καί θυμοσοφικήν δψι
  κυττάζουν άλαλοι την έξέ-
  λιξι. Έλπίζουν δμως δτι ή ε¬
  ξέλιξις, τουλάχιστον αυτή την
  έβδομάδα, θά είνε μέ περισ
  σότερο ευθυμη διάθεσι. Βλέ-
  πετε, τό κακό άργει νά ξεστίά
  ση.
  Μ.—
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΝΟΣΤΑΛΠΑ
  ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
  Ή κακοκαιρία την οποίαν ση-
  μειώνουν ώ; εξαιρετικήν διά τόν
  τόπον μας οί παλαιότεροΐ, δέν κα-
  ταντά απλώς έκνευριστική. Είς
  τό ενεργητικόν της δέν εχει μό¬
  νον τό δυνατόν ψ'όχος—κάτι
  τό άσυνήθιστον 3Γ ημάς, τούς ο¬
  λίγον ή πολύ μεσημορινούς. Πρό
  παντός ένοχλεϊ μέ τό συνεχες
  παραπέτασμα των νεφών.
  —Έγινήκαμε Χοοβηγία στά
  1!Ι,°,8; έρωτοθσε προχθές ενας
  συμπολίτας.
  Καί δέν είχε διόλου υπ' όψει
  τού τό πνεΰμα των "Απόκρεω. Ά-
  πευθύνετο έξ ολοκλήρου στίς έ-
  πίμονες, βαρειές συννεφιές, πού
  έχουν δώσ^ Ινα τόνο έξ ολοκλή¬
  ρου βορεινό στή γελαστή φύσι
  τής Κρήτης. Ένας παρεπίδημος
  καί σχεδάν κοσμογυρισμένος,
  βλέποντες τα σύννεφα νά σέρ-
  νουν διαρκώς τίς τολύπες τους,
  επάνω άπό τίς στέγες τού
  Ηρακλείου, ΙΟυμήθηκε Γοτ'ΐικά
  καμπαναριά καί μυ:ερές μετώπες
  σπιτιών. Καί δικαίως. Τέτοιοι
  ούρανοί είναι γνωστοί μόνο σΐό
  Υονδίνο ή τό Άμστερνταμ. Στήν
  Έλλάοα άποτελοΰν παραφωνία.
  —Τί θέ/εις καί δέν τό εχεις;..
  μπορεΐ νά παρατηρήσουν στούς
  συμπολϊτες Ικείνους πού φ()ζνο·Μ
  νά κάνουν... προτάσει; γάμου άπό
  τίς πειδ φιλελεύθερες καί πολιτι-
  σμένες, στού; συνωστισμούς των
  τούς ξενύχτηδες κάτι τό άπόλυτα
  πίσσιμιατικό. Μία αύγή στήν Έλ-
  λάδα άξίζει δσον ό κόσμος. Καΐ
  ειδικώς τίς ήμέρες 5που τό έθι¬
  μον σχετίζεται τόσ^ μέ τή χαρά
  τή; ζωής. Τής νύχτας τα καμιό
  ματα τα βλέπει τότε ή μερά καί
  γελα!.. Άλλ' 5χι μέ τό περιπαι-
  κτικό γέλιο τής παροιμίας. Άλ¬
  λά μέ τή συγκατάβασι καί τή χά-
  ρούμενη πνοή ενός έπιμυθίου,
  I-
  ξυπηρετοθντος τους άντικειμενι-
  κούς σκοπούς τής ζωής ή εκεΐνο
  πού λέμε: εύδαίμονχ στιγμή.
  1- *
  *
  Κυρίως λοιπόν 2,τι διακρίνη
  τόν βαρύν χειμώνα αυτών των η¬
  μερών είνε ή νοσταλγία τοΰ ή
  λίου. Δέν μας δίδεται σχεδάν
  οΰτε μιά ώρα ηλίου, τώρα καί Ινα
  δεκαήμερον. Τα ήλιοβασιλέμματα
  έπαυσαν νά Ιχουν κάτι άπό τό
  προμήνυμα νέων ώραίων ημερών.
  Οί αύγές παρουσιάζονται μονότο-
  νες, Ολιμμένες, άβέβαιες, βαρειές.
  ΠοΟ είναι έκεϊνο: οί θαυμάσιοι
  περουζέδες τους πού διεγράφοντο
  άλλοτε στά μεγάλα τζάμια των
  προσόψεων των κέντρων, 8ταν τό
  μελίσσι των θαμώνων, ή/.ουε φαι
  δρό, τα κλάξον των αύτοκινήτων
  πού έσήμαιναν άποχώρησι; Καταν-
  τά καί τα ναυάγια των Ισπερίοων
  —8πο)ς λέγωνται οί τελευταίοι
  πιστοί τής χορευτικής βραδυάς
  ποΰ άράζουν στίς δουλειές τους
  μέ τό ένδυμα τοθ χοροθ—νά είναι
  σωστά ναυάγια. Τούς λείπει
  έξ ολοκλήρου το παλαιό έκεϊνο
  κέφΐ' τό κέφι πού ύφίστατο ενα
  είδος... άναδημιουργίας μέσα στόν
  πρώτο πρωϊνό φλύαρο κύκλο. Δέν
  τούς εμπνέει βλέπετε τό άληθινο
  πλχΐσιο τοΰ κύκλον αύτώθ: τό
  ;! Ή άτμόσφαιρα είνε άκατάλ-
  λήλη διά νεκραναστάσεις.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  "Εχ,ουν τόν άσί,κη οί άνθρωποι,
  δηλ. τό πάν. Ώστόσο άν είναι
  βέροι Ρωμηοί θά σπεύσουν νά ά-
  παντήσουν δτι εστερήθησαν τάν
  "Ηλιον...Διότι ή στέρησις αυτή κα
  ταντά κάποτε νά μην ΐσοφαρίζε-
  ται άπό :ά προνόμια. βά τό πι-
  στέψετε; ΙΙολλοί συνάνθρωποι α¬
  νεξαρτήτως ήλικίας, νοσταλγοΰν
  κυριολεκτικώς τόν Ελληνικόν ου¬
  ρανόν. Παθαίνονται άπό την σπά-
  νι.ν τοΰ απλέτου ήλ'.ακοθ φίοτός.
  Είνε εις θέσιν νά ποθν: Τό
  βασίλειον μου διά μίαν ημέ¬
  ραν ηλίου! Μπορεί νά είναι μεγι
  στάνες τοΰ χρήματος. Καΐ δμως
  νά μην μποροθν νά κάμουν κέφι
  οΰτε μέσα στό θερμότερον περι-
  βάλλον. ΤΙ άξίζουν δύο μάτια
  γεμάτα άπό πόθους τρελλούς καί
  έμπνεύσεις τρελλότερες, τί άξίζει
  τό λίκνισμα στήν πίστα, τί άξί¬
  ζει ή παθιάρα φωνή τοθ ντιζέρ,
  δταν εξω δέν λάμπει ή δέν πρό
  ' κείται νά λάμψη ό ήλιος; Τό
  ύπαιθρον είνε ό φυσικώτερος ί·
  πίλογος οτίς όλονυκτίες των Έλ-
  ληνικών άστ'.κών κέντρων. Άλλ
  Οπχιθρο χΐΛρΙί ήλιον είνε διά
  Ή μελισσοκομία.
  Ή Άγροτική Τραπέζα, ά
  πεφάσισε την αγοράν δέκα
  χιλιάδων κυψελών άμερικανι
  κου τύπου διά των οποίων
  έπιτυγχάνεται ή μεγίστη δυ-
  νατή απόδοσις μέλιτος καί
  κηροϋ, διά νά τάς διαθέση
  είς πολύ χαμηλάς τιμάς είς
  τούς μελισσοκόμους μας. Φυ-
  σικά, πιστεύομεν δτι μέγα μέ
  ρος των κυψελών αυτών θά
  δοθή είς Κρήτας μελισσοκό
  μους. Είς την Κρήτην άλλω
  στε ή μελισσοκομία ειμπορεί
  ν' άναπτυχθή θαυμασία καί
  ν' αποτελέση σπουδαίον πλου
  τοπαραγωγικόν κλάδον. Καί
  είνε άνάγκη νά βοηθήση, είς
  τουτο ή Άγροτική Τραπέζα
  διαθέτουσα καί κυψέλας άλ
  λά καί είδικούς μελισσοκό¬
  μους επιστημονικώς κατηρτι-
  σμένους διά νά διδάξουν τούς
  άσχολουμένους μέ την μελισ
  σοκομίαν αγρότας μας.
  Ή όδός Έπισκοπής.
  Πέρυσιν είχον χορηγηθρ
  σημαντικαί πιστώσεις διά την
  διάνοιξιν καί αποπεράτωσιν
  τής όδοϋ Καρτεροϋ—Έληδς—
  Άνωπόλεως—Έπισκοπής Πε¬
  διάδος καί αί εργασίαι έπρο
  χώρησαν άρκετά. Ύπολείπε-
  ται δμως νά γίνουν άκόμη
  τεχνικά εργα καί σκυροστρώ
  σεις διά νά εξασφαλισθή ή
  συγκοινωνία καί κατά τόν χε
  μώνα, άνετος, ταχεΐα καί ά
  σφαλής. Καί πιστεύομεν δτι
  θά χορηγηθοΰν οί άπαραίτη·
  τοι πιστώσεις ώστε ν' άπο
  περατωθή ή όδός έντός τοϋ
  προσεχοθς θέρους. Πρόκει
  ται άλλωστε περί όδοΰ που
  θά έξυπηρετή εν άπό τα πλου
  Η ΠΟΙΚΙΑΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΙΝΑ Γ Κ ΑΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Διαπιστοΰται ήδη καί επι¬
  σήμως, άπό άνακοινώσεις τής
  Γεωργικής Υπηρεσίας, έκεϊ¬
  νο τό οποίον καί ημείς άνε-
  φέραμεν προχθές, δή ή έφε-
  τεινή πολυομβρίχ γίνεται
  πρόξενος κακοΰ διά τα δη-
  μητρικκά, άντί ν' άποτελή
  εύλογίαν θεοΰ ώ; ένόμιζαν
  οί άδαεΐς περί τα γεωργικά.
  Αί συνεχεΐς άδιάκοποι βρο-
  χαί των δύο τελευταίων μη-
  νών καί ή συνεπεία αυτών
  μεγάλη ύγρασία συντελοΰν
  έχι απλώς είς την παρεμπό¬
  δισιν τής άναπτύξεως των
  δημητριακών, άλλά είς την
  τελείαν σήψίν των. Είς τα
  χαμηλά ιδία καί βαλτώδη μέ-
  ρη τής Μεσσαράς ή κατα-
  στροφή των σπαρτών θά κα¬
  ταστή άφευκτος εάν συνεχι¬
  σθή επί τινάς ημέρας άκόμη
  ό ίδιος βροχερός καιρός καΐ
  άν δέν πνεύσουν οί βόρειοι
  ξηροί ανεμοι πού συντελοΰν
  ίς την έξάλειψιν τής ύγρα-
  σίας. Τό γεγονός είνε βεβαί¬
  ως δυσάρεστον, διότι δλοι ά-
  νεμέναμεν πλουσίαν καί την
  προσέχη εσοδείαν όπότε καί
  θά εβελτιούτο ή οίκονο-
  μική κατάστασις τού τόπου
  μας.
  Άλλά μάς παρέχει συγ¬
  χρόνως πολύτιμα διδάγματα
  τα όποΐα ειμπορούν νά μάς
  χρησιμεΰσουν εΐςτήν χάραξιν
  τού προγράμματος των καλ-
  λιεργειών μας είς τό μέλλον.
  'Αποδεικνύει κατά τρόπον
  σκληρόν βεβαία, άλλά καί
  πειστικώτατον, ότι ό τόπος
  μας δέν είνε δυστυχώς πολύ
  κατάλληλον διά την κ«λλ?,-
  έργειαν καί ανάπτυξιν των
  δημητριακών καί των άλ-
  λων συναφών' είδών. Διότι
  εάν δέν καταστραφοΰν άπό
  έλλειψιν έαρινών βροχών, ά¬
  πό την ξηρασίαν δηλαδή τής
  ανοίξεως, διατρέχουν τόν κίν
  δυνον νά καταστραφοΰν ά
  πό τάς πλημμύρας καί την
  πολυομβρίαν των κυρίως χει
  μερινών βροχών ίί άκόμη ά¬
  πό την σκωρίασιν καί την
  χολέραν πού έκδηλοΰνται
  κατά τούς μήνας τής άνοίξε
  ως. Εξαιρέσει λοιπόν των
  ύψηλοτέρων κάπως περιο
  χών τής Μεσσαράς, ή καλ-
  λιέργειατών δημητριακών θά
  είνε ΐσως φρόνιμον νά έγ-
  καταλειφθή καί ν' άντικατα-
  σταθή δι' άλλων καλλιεργει
  ών."Ήτούλάχιατονδέν θά πρέ
  πή ν' άποτελή την κυρίαν,
  την βασικήν καλλιέργειαν
  των χωρικών μας. Καί έπ'
  αυτού θά έπρεπεν ασφαλώς
  νά γίνη είδική μελέτη των
  γεωπόνων τού νομοϋ.
  Θά έρωτηθή δμως ίσως:
  Καί μέ τί θ' άντικατασταθή
  ή καλλιέργεια των δημη¬
  τριακών; Μέ την καλλιέρ¬
  γειαν τής αμπέλου μήπως;
  Αναμφισβητήτως δχι, βε¬
  βαία. Διότι καί τα προΐόν-
  τα τής αμπέλου καί ιδία ή
  σουλτανίνα, έκτός τοΰ δτι δι¬
  ατρέχουν μεγίστους κινδύ-
  νους κατά την ανάπτυξιν
  καί συγκομιδήν των, ύφίσταν
  ται καί τόν άγριον συναγω-
  νισμόν των άλλων χωρών είς
  την διεθνή καταναλωτικήν
  αγοράν καί πολλάκις αί τι¬
  μαί των δέν καλύπτουν ού-
  τε τα έξοδα τοΰ κόστους.
  Μένει δμως μία άλλη λύσις:
  Ή δενδροκαλλιέργεια. Εύτυ-
  χώς, όλόκληρος ή Κρήτη
  ειμπορεί κάλλιστα νά καλ-
  λιεργηθή μέ καρποφόρα δέν-
  δρα. Τα έσπεριδοειδή άνα-
  πτύσσονται έξαιρετικά, πω>
  λοϋνται δέ λόγω τής μεγά-
  λης ζητήσεώς των είς το εξω¬
  τερικόν είς έξαιρετικάς τι¬
  μάς. Ή ελαια έπίσης εύδο-
  κιμεΐ παντοΰ. Τό δέ έλαιον,
  είνε βέβαιον δτι δέν θά
  υποστή ποτέ κρίσιν η τουλά¬
  χιστον δέν 8α διέλθη τόσην
  κρίσιν ώατε νά μή καλύπτη
  ή τιμή τού τα έξοδα τής πα-
  ραγωγής τού. Αί άμυγδαλιές
  έπίσης, αί φυστικιές, αί μη-
  λιές, αί άπηδιές, αί καρυδι-
  ές, αί μπανανιές καί πλεί¬
  στα δσα άλλα φρουτοφόρα
  δένδρα εύδοκιμοΰν ιδιαιτέ¬
  ρως τόσον είς τα πεδινά, δ¬
  σον καί είς τα όρεινά μέρη
  τής Κρήτη:. Καί θά πρέπη
  νά οργανωθή σταυροφορία
  πρός επέκτασιν καί συστημα-
  τοποίησιν της καλλιεργείας
  των. 'Η δενδροκαλλιέργεια
  είνε άνάγκη ν' άναπτυχδή
  μέ κάθε τρόπον καί θυσίαν.
  Έκ παραλλήλου άλλωστε
  ειμπορεί νά συνεχίζεται κάλ¬
  λιστα καί κάθε άλλη καλλι-
  έργεια. Ή μονοκαλλιέργεια
  δμως εϊ:ε των δημητριακών,
  είτε της αμπέλου πρέπει νά
  λείψη. Διότι μόνον διά τής
  ποικίλης καλλιεργείας καί
  διά τής επεκτάσεως τής δεν-
  δροκαλλιεργείας δέν θά κιν-
  δυνεύσωμεν ποτέ νά δυστυ-
  χήσωμεν.
  σιώτερα διαμερίσματα τοΰ
  νομοΰ μας.
  Η ελαια.
  Είς τό Ρέθυμνον εισήχθη¬
  σαν είς δίκην καί κατεδικά-
  σθησαν είς φυλάκισιν δύο
  αγρόται διότι έξερρίζωσαν
  ελαιόδενδρα παρά την σχετι¬
  κήν άπαγόρευσιν. Άποδεικνΰ
  εται λοιπόν δτι ή μανία
  τής έκριζώσεως έλαιοοέυδρων,
  είτε πρός άνθρακοποίησιν,
  είτε διά την χρησιμοποίησιν
  των εδαφών δι' άλλας καλ¬
  λιεργείας, κατέχει άκόμη δυ¬
  στυχώς τοΰς χωρικούς μας.
  Καί δμως ή έφετεινή πλουσία
  έσοδεία καί αί ύψηλαί τι¬
  μαί τού ελαίου, έφανταζόμε
  θα δτι θά έπειθον τούς άγρό
  τας μας νά έπιδεικνύουν με¬
  γαλυτέραν αγάπην καί πε¬
  ρισσότερον σεβασμόν πρός τό
  Ιερόν δένδρον πού άπετέλε·
  σεν άνέκαθεν τόν πλοθτον
  τής χώρας μας. Καί είνε εύ-
  τύχημα δτι την προστασίαν
  τής έλαίας ανέλαβε τό Κρά
  τος.
  Τα κέντρα.
  ' Ορθοτάτη ή απόφασις τοθ
  ,ύφυπουργείου Ασφαλείας δ-
  πως άνασταλοθν κατά τάς
  ημέρας αύτάς των απόκρεω
  όλαι αί διατάξεις των νό-
  μων καί διαταγμάτων περί
  ώρών εργασίας, περί νυκτε-
  ρινής ήσυχίας κ.λ.π. Τάς ημέ¬
  ρας αύτάς, ό λαός, κατ' έθι¬
  μον, τάς εχει άφιερώσει είς
  τό γλέντι καί την χαράν. Καΐ
  δέν έπρεπε βεβαία νά άνακο-
  πή ή νά περιορισθή ή χά-
  ρούμενη διάθεσις τοθ λαοθ
  μέ κατασταλτικούς νόμους.
  Τό άντιφυλλοξηρικόν.
  Ευχαρίστως πληροφορούμε¬
  θα, δτι τό άντιφυλλοξηρικόν
  φυτώριον αμερικανικόν κλη-
  μάτων, διά τό οποίον έγρά-
  φομεν πρό ημερών, απεφασί¬
  σθη οριστικώς νά Ιδρύθη είς
  την πόλιν μας. Τό φυτώριον
  αύτό θά συντελέση είς την
  βαθμιαίαν αντικατάστασιν
  των άμπελοφυτειών δι' άμε-
  ρικανικών κλημάτων, πού δέν
  προσβάλλονται άπό την φυλ-
  λοξήραν καί ετσι ό κίνδυνος
  μεταδόσεως τής φυτονόσου
  αυτής είς τόν τόπον μας θά
  έξουδετερωθή οριστικώς. ΕΤ-
  νε λοιπόν απολύτως δικαιολο-
  γημένη ή σημασΐα πού άποδί-
  δεται είς την Ίδρυσιν τοθ φυ
  τωρίου αύτοΰ.

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Λ
  ■ 4
  3
  .1
  ί
  Κ
  ΐι
  ι;
  Ι.ι
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε·
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ Καβαφάκη
  Σήμερον ή τιμητική τού κ ^όδη
  μέ την Οπερεπιθεώρησιν «ή Κοινω
  νία των Εθνών». Άπογευ,αατιντ
  (διά τελευταίαν φοράν) «Τσιγγάν
  κο αϊμα».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον μέγας χο
  ρός μετημφιεσμένων καί μή, άπο
  γευματινή καί εσπερινή μέχρ!
  πρωϊας.
  Όλίγα βήματα πέραν τοΰ μνη
  μείου τοθ Ναπολέοντος, έν Παρι
  σίοις, ευρίσκεται τα διπλούν ά
  γαλμα των Πελετιέ καί Καβαν
  τού. Οί δύο αύτοι σοφοί μέ μί
  αν εφεύρεσιν των Ισωσαν δεκά
  δας έκατομμυρίων άνθρώπων.
  II
  ρ< τοΰ 1820 ουδείς εγνώριζεν τή· κινίνην, δλος ό κόσμος έζητε. ϊνχ φάρμακον άποτελεσματικώτε ρον- τοΰ φλοιοθ τής Κινκουίνας Ο£ χημικοί Πελετιέ καί Καβαν τού κατώρθωσαν τόν Σεπτέμβριον τού 1820 νά έξαγάγουν έκ το φλοιοΰ τούτου μίαν θυσίαν πλέ όν δραστικήν κατά τής νόσου, την οποίαν ώνόμασαν κονίνην. Ή άνακάλυψις μετέβαλεν άρδην, την ζωήν έκατομμυρίων άνθρωπον των τροπικων ιδία κλιμάτων. Μι δόσιν 1—1,20 γραμμαρίων έ τής θυσίας ταύτης επί 5—7 ή μέρας θεραπεύομεν την έλονοσίαι κ*Ι μέ 0,40 γραμμάρια προφυ λασσόμεθα κατ' αυτής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ανακοινούμεν, δτι τάς έσπερι νάς ώρας τής προσεχούς Πέμ πτης 3ην Μαρτίου έ. Ιτους, και- ροθ έπιτρέποντος, θά εκτελεσθή νυκτερινή έκπαιδευτική βολή πα· ρά Λόχου Πολυβόλων τοθ Συντάγ ματος έν τώ πεδίφ βολής Στρα τοπέδου Ρουσών. . Τ*ϋτα πρός ησυχίαν τοθ κοινοθ Ηράκλειον τή 26η Φεβρουαρί ου 1938. Ό Διοικητήν τοθ Συντάγματο Νικ. Διαμαντοπουλος _Άντ)χης ΠεζικοΟ ■■■■■■?*■■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ4> θαλαμηγον ά)η
  Αναχωρεί έξ Ήρα
  κλείου εκάστην ΚΥΡ1Α
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. 5—41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Άπό 1 Μαρτίου
  έπαναλαμβάνει
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■Η
  • ■■■■■■ι ■■·>■■»■■·.
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιβδχος ^της ίατρικης
  ΌδοντΙατρος
  Δέχετσι έν τφ Ίατρβίφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ"
  εκάστην:
  9-12 καί 4-7
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  323ον
  "Ισως νά έποθοϋσε κι' δλας
  χωρίς νά τό συναισθάνεται
  έ'να θάνατον γοργόν καί ή·
  ρωϊκόν παρά έκεΐνο τό άργό
  βοϋλιαγμα...
  «Γνωρίζετε ήδη τα γεγονό·
  τα τής 20 ΊουνΙου — έγραφε
  στόν Μερσύ. Ή θέσις μας κα-
  θίσταται άπό ήμέρα σέ ήμέρα
  δλο καί πιό κρίσιμος. Άπό
  τή μιά μεριά δέν ύπάρ-
  χει παρά βία καί λυσσα' άπό
  την άλλη άδυναμία καί άδρά-
  νεια. Δέν μποροθμε νά βασι-
  ζώμαστε οθτε στήν έθνοφρου-
  ρά, οΰτε στό στρατό».
  Στήν έθνοσυνέλευσι δποιος
  ήθελε νά δημαγωγήση, «ΰψω-
  νε φωνήν» εναντίον των «προ-
  δοσιών τής Αύλής», των ο¬
  ποίων ύποκινήτρια ήταν ή βα·
  σΐλισσα.
  —Μιά βασίλισσα διεστραμ-
  μένη, έφώναζεν ό Μαρα, φα-
  νατίζει έ'ναν βασιλτ)ά βλάκα
  καί άνατρέφει τα λυκόπουλά
  της γιά νά γίνουν τύραννοι.
  Κάτω άπό τα παράθυρα τοϋ
  Κεραμεικοϋ συνεκεντρώνοντο
  καθημεοινώς έχθρικοί δμιλοι,
  οί όποΐοι έξεστόμιζαν μέ δυ-
  νατή φωνή φοβέρες πού έ-
  φθαναν £ως τα αυτιά τής βα-
  σιλίσσης. Λοθστροι έπωλοϋ-
  σαν αΐσχρές λιθογραφίες δπου
  ή Μαρία-Άντουανέττα είκονι-
  ζόταν σέ σκηνές άποτροπια-
  στικές. Διαλσλοΰσαν τοΰς τί-
  τλους των λιβέλλων πού εΤ-
  χαν γράφη εναντίον της κ1 έ-
  κυλοθσαν' την οίκογεινειακή
  της ζωή καί την ύπόληψί της
  στό βόρβορο. Συχνά ή βασί¬
  λισσα, παρ' δλο τό θάρρος
  καί την καρτερία της, άναγ-
  καζόταν νά άποσυρθή στό έ-
  σωτερικό των διαμερισμάτων
  της γιά νά μην άκούτι. Άλλες
  φορές έξανάπαιρνε θάρρος.
  Ηθελε νά βγή στόν κήπο,
  νά παρουσιασθή στόν «παρα-
  πλανημένο» λαό.
  — Θά τούς είπω δτι τοΰς ά-
  γαπώ, έ'λεγε σιγά σάν νά έ-
  μονολογοθσε, θά τοΰς είπω δτι
  εΐμαι Γαλλίδα... Δέν εΐμαι
  Γαλλίδα έγώ, ή μάννα τοθ
  δελφίνου!
  (συνεχίζεται)
  Ό παθβλόγος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν Ηρακλείω, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοΰ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—0 μ. μ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Άνοιξιάτικη μόδα
  Ή Παρισινή "Ωτ—Κουτύρ έΌπευ
  σε πάλιν νά παρουσιάση τα ά
  νοιξιάτικα μοντέλα της μέ τίς
  άνοιχτόχρωμες καί χαρωπές γάρ
  νιτοθρες των. Δέν πρόκειται
  βεβαία νά καθορισθή όριστικά ή
  άνοιξιάτικη μόδσ, άπό τα πρώ-
  τα αύτά μοντέλα. Άλλά άπο
  την γενική γραμμή _πού κυριαρ
  χεΐ είς αυτώ, μτχοροϋμε ν' άντι·
  ληφθοϋμε τίς τάσεις τής άνοιξιά
  τικης μόδας.
  Μεταζύ των άνοιξιάτικων μόν-
  τέλων την ιΐρώτην θέσι εχουν
  τα έλαφρά παλτά, τα μάλλινα
  καθώς καί τα μεταξωτά ταγιέρ.
  Τα άνοιξιάτικα παλτά διακρίνον-
  ται διά την μεγάλην των άπλό-
  τητα. Χαρακτηριστικόν των είνε ή
  έλλειψις γούνας. Χωρίς γιακά,
  χωρίς πέτα, κλείοντας άκρον μέ
  άκρον, σδς γοητεύουν μέ την ευ¬
  θυμίαν των χρωμάτων των. Τούς
  χρωματισμούς ;των θά έκλέγαμε
  πρό ϊξ μηνών μόνον διά μπλοΰ-
  ζες. "Ετσι, που τα επανωφόρια
  αύτά, ίρχονται νά καλύψουν την
  αύστηρότητα των σκούρων φορε·
  μάτων μας. Μιά χρωματιστή έ-
  σάρπα άντικαθιστδ την γοθνα
  καί προσθέτει κομψότητα είς τό
  έπανωφόρι
  Ή ρενάρ άρζαντέ, τό κορύφω
  μα τής κομψότητος κατά την
  χειμερινήν περίοδον, δέν γαρνίρει
  πλέον παρά τα βραδυνά επανω¬
  φόρια. Άλλά καί τα επανωφόρια
  άκόμη αύτά, γαρνίρονται μέ γοϋ-
  νες ποθ £χουν χαμηλό πέ-
  πλο καί πού χρησιμοποιοΰνται
  δπως τό βελοθδο. Τό βελοθδο,
  ΠαΑτά κα! ταγιέρ.
  έξ άλλου, χρησιμοποιεΐται έξαι-
  ρετικά είς τα άνοιξιάτικα μόν
  τέλα. Ό ΟΙκος "Εμ έπαρουσία-
  σε ένα χαριτωμένο άνοιξιάτικο
  σύνολο, μέ φόρεμα άπό μαλλινο
  μπλέ ρουά ϋφασμα, μέ ένκρυ-
  στασιόν άπό βελοϋδο στόν ίδιο
  τονο, καί μέ έπανωφόρι άπό βατμ-
  βακερό βελοθδο.
  Τα ταγιέρ καθώς καί τα φο-
  ρέματα τής ανοίξεως είναι τελεί¬
  ως έφαρμοστά καί έπιδεικνύουν
  τίς καμπυλότητες τού σώματος
  σφίγγοντας την μέση. Όσον ά-
  φορδ τα ϋλικά πού χρησιμοποιοϋν
  γιά τα άνοιξιάτικα ταγιέρ έκτός
  άιό τα άνοικτόχρωμα μάλλινα
  ύφάσυ,ατα την πρώτη θέσι έχουν
  τα ζερσε. Τα νεα ζερσέ ύφάσμα·
  τα ουδεμίαν σχέσι εχουν μέ τα
  παλαιά. Τα νέα ζερσέ είναι έξαι·
  ρετικά λεπτά καί σούπλ, ώστε
  νά χρησιμοποιηθοΰν καί γιά πο·
  λύ έπίσημα βραδυνά φορέματα. 'Ε-
  φαρμόζουν τελείως είς τό σώμα
  καί σχηματίζουν τίς ώραιότερες
  ντραπερί.
  Έν γένει, την άνοιξι θά φορε
  θοϋν πολύ τα μάλλινα άνοικτοθ
  χρώματος ύφάσματα Ιδίως τα
  μπέζ, τα μπλέ— γκρί, τα κίτρινα
  καί τα κόκκινα. Ό χρωματισμός
  τής μόδας θά είνε τό πράσινο
  «άρμύρ» καθώς καί τό μπορντώ.
  Παρ' όλην δμως την ώραιότητα
  των χρωμάτων τής μόδας, ή Πά-
  ριζιανα θά μείντ] ώς επί τό πλεί¬
  στον πιστή είς τό μαΰρο καί είς
  τό μπλέ μαρίν...
  η Ντιστεγκέ
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΠ = =
  Η ΓΥΗΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΑΟΥ
  καϊ άντιοηπτική,
  ^.ε ί^αιρετον καδα-
  ριοηκιν (5ιΟΓητα καί
  εύχαοιστον γεϋσιν '
  Ό ύδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ίναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκτταιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήτιοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  'Ετΐίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ τιορσελά-
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αύ·
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιιυτήρ-Γυναικολόγος
  Εΐδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν % Πολυκλινικη".
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  !■■■■■■·■■·
  .·■■·■ Ι
  ΆΑ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής όδου Καγισιιπή.
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■κ
  Ειςτό'ΑκτινολογικόνΈρναστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ—ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας κα'ι όορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  "Αριθ. τηλεφ. 4—16.
  ■ ■■■■■■■■■■■■Μ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■:■■■■■
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νέες πλάκες γραμμοφώνων.
  ΚΟί Γ,ΩΓΝΙ ΚΡ
  Ι Ή ζωη τής μελαγχολικώς
  Ιθνίον αύτοκρατΕίρας.
  Πιά εύτυχισμένα, καί μέσα
  σέ θερμότερην οικογενειακήν
  ατμόσφαιραν, ήταν αδύνατον νά
  περάση ή ήμέρα. Καί ό Φραγκΐ¬
  σκος Ιωσήφ ήταν καταχαρούμε- '·
  νος. Την 26ην Δεκεμβριού, ή Έ¬
  λισάβετ ανεχώρησε μέ τό νεα¬
  ρόν ζεΰγος εις Μόναχον, γιά νά
  το παρουσιάση είς την μητέρα
  της, την πριγκήπισσαν Λουδοβί-
  καν, πού είχε νά την δή άπό τοθ
  θανάτου τοΰ πατρός της. Εις την
  ιδιαιτέραν πατρίδα της, στό πα-
  τρικό σπίτι της, την ευρίσκουν
  καί αί εύχαί τοϋ Φραγκίσκου Ι¬
  ωσήφ γιά τή πρωτοχρονιά:
  «Ευχάς γιά δλους, καί πρό
  παντός γιά σένα, άγαπητέ μου
  άγγελε. Σοΰ εϋχομαι νά έκπληρω-
  θοΰν δλαι σου τλ έπιθυμίαι, ϊδίω|;
  έκείναι πού δέν είνε δυσάρεστοι
  γιά μενά».Ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ,
  στό σημείον αύτό, υπηνίσσετο τίς
  έπ:θυμίες τής Έλισάβετ γιά τά
  άτέλειωτα ταξίδιά της, πού τόσον
  τόν λυποΰσαν. "Υστερα άπό τόν
  υπαινιγμόν αυτόν, 6 αύτοκράτωρ
  έσυνέχιζε:
  «Σέ παρακαλώ νά μή μέ στερή-
  βης ποτέ τής άγάπης, τής επιει
  κείας καί τής καλωσύνης σου.Έ-
  χω τό αϊσθημα —καί σ' εύγνωμο-
  νώ γι' αύτό—δτι δσο περνοΰν τά
  χρόνια, ή άγάπη σου γιά μενά
  μεγαλώνει, άντί νά ψυχραίνεται,
  καί αύτό μέ καθιστά πανευτυχή.
  Χθές ελαβα άπό την φίλην τό
  συνημμένον τηλεγράφημα».
  Τάς τελευταίας λέξεις ό Φραγ¬
  κΐσκος Ιωσήφ τάς προσέθεσε γι-
  ατί δέν ήθελε νά ίχη τίποτε μυ
  στικόν άπό την γυναϊκά τού. Ή
  «φίλη», περί τής οποίας Ιγρ?φεν
  ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ, ήταν ή ή-
  θοποιός Αίκατερίνη Στράττ.
  * *
  Ή Έλισάβετ πέρασε την πρω¬
  τοχρονιά μέ την μητέρα της. "Υ¬
  στερα επέστρεψεν είς την Βιέν-
  νην. Είς την μητέρα της έ"γρα-
  φε: «Έφύγαμε, πρό παντός έγώ
  γιατΐ ή Βαλερία είνε Ιρωτευμένη
  καί συνεπώς άνόητος, μέ βαρεία
  καρδιά άπό κοντά σου. Δέν ξέρεις
  πάσο εύχαριστήθηκα δλον αύτό
  τάν καιρό πού πέρασα τόσον ή-
  συχα κοντά σου, άγαπητή μου
  μαννοΰλα. Τώρα πού μοθ λείπεις
  πάλι, είμαι άπαρηγόρητος».
  Είς την Βιέννην, έ*στω καί
  άν είχαν περάση τόσαι ημέραι
  άπό την πρωτοχρονιά, ή ';αυτο-
  κράτειρα δέν άπέφυγε την άγγα-
  ρεία νά δεχθή την υποβολήν
  συγχαρητηρίων καί εύχών γιά τό
  νέον Ιτος. Πόσον την έκούραζαν
  οί τύποι! Πόσον μακρυά άπό τό
  πρωτόκολλον ησθάνετο τό εαυτόν
  της. Μόνον εξω άπό τόν άσφυ-
  κτικό κύκλο τής έθιμοτυπίας μπο-
  ροθσε ν' άναπνέη! Είς την αύτο-
  κράτειραν παρουσιάσθη καί ή συμ-
  πεθέρα της, ή μητέρα τοθ μνηστή-
  ρος τής Βαλερίας. Ή Έλισάβετ
  τής φέρθηκε μέ εξαιρετικήν φι¬
  λίαν, τής μιλοθσεν είς τόν ίνικόν,
  άλλ' είς τό τέλος τής είπε:
  (συνεχίζεται)
  ό Δβρματολόγος
  'Αφροδισιολόγος
  ' Ιατ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοθ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοΰρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα-
  ράκι.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Οί μηχανικοί
  κ. κ. Δημήτριος Γ. Πατεράκης,
  Έμμ. Άλεξανδρής καί Κων. Κου
  τουδάκης έβάπτισαν την παρελ¬
  θούσαν Κυριακήν είς Χρνσοπηγήν
  τό χαριτωμένο άγοράκι τοϋ Γε-
  ωργίου Καρπαθιωτάκη δώσαντες
  είς αύτό τό δνομα Κυριάκος. Ευ¬
  χόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.—"Ό ίατρός κ.
  Μιχαήλ Γ. Μιχελινάκης καί ή δίς
  Ειρήνη Μιχελινάκη άγγέλλουν
  τούς άρραβωνας των.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Κατόπιν όλιγοη-
  μέρου νόσου καθ" ής δέν ϊσχυσαν
  οθτε των οίκείων αί τιεριυοιήσεις
  οθτε τής έπιστήμης τα μέσα, απέ¬
  θανε προχθές χρηστός καί ένά-
  ρετος συμπολίτης, ό Άθανάσιος
  Πίκουλας. Την κηδείαν τού γε¬
  νομένην ττροχθές Κυριακήν πα¬
  ρηκολούθησε πλήθος κόσμου έκ
  τής πόλεως καί τής επαρχίας Μα·
  λεβυζίου δπου ό μεταστάς άπε-
  λάμβανε μεγάλων συμπαθειών.
  Τους οϊκείους τού καί ιδιαιτέρως
  τόν φίλον υϊόν τού κ Νικ. Πίκου
  λάν μηχανικόν, ή «Ανάρθωσις»
  συλλυπεΐται θερμώς.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό άμφίβολος καί ψυχρός και-
  ρός τής Κυριακής, δέν ήμπόδισε
  την κίνησιν τής ημέρας.
  —Αρκετάς κόσμος παρετηρήθη
  είς τα χορευτικά κέντρα.
  —Δέν έ'λλειψαν έπίσης καί οί
  μασκέ καί ιδία οί έκ τοΰ ώραί-
  ου ι^φύλου καί τοθ καλοΰ κό¬
  σμου.
  —Τα λιμενικάμας £ργα ουνε
  χίζονταί πάντοτε μέ ταχΰν ρυ¬
  θμόν.
  — Είς την προβλήτα τού μικροΰ
  Κόυλε γίνονται προσωρινα ?ργα
  άποθηκεύσεων.
  —Γενικώς δέ συνεχίζονται αί
  εργασίαι είς δλην την περιοχήν
  τοΰ νέου λιμένος.
  —Ή θέρμανυις αποτελεί ζήτη
  μα τής ημέρας αυτήν την επο-
  χήν-
  — Δι' αυτήν διατίθενται άφθό-
  νως είς την κατανάλωσιν ξΰλο
  παντός είδους.
  —Εν πολλοΐς κατάλληλα διά
  την εξυπηρέτησιν των άναγκών
  των οίκογενειών.
  —Άπό την φρβυταγοράν Βέν
  λείπουν αί καλαί ποιότητες πορ
  τοκαλλιών.
  —Αί οποίαι ποικίλλουν ούτω τα
  γεύματα τής έποχής άτινα αν
  δέν είναι Λουκοϋλλεια, είνε πάν
  τως σχετικά μέ την αφθονίαν
  την όποιαν έπιβάλλουν αί τελευ¬
  ταίαι έβδομάδες των Απόκρεω,
  τουλάχιστον γιά τίς «χρονιάρες»
  ήμέρες τους.
  —ΟΙ καιροσκόποι προβλέπουν
  συνέχισιν τής κακοκαιρίας.
  —Καί τουτο διότι αυτή εσυνεχί¬
  σθη πέραν τοϋ τελευταίου τετάρ
  τού τής σελήνης.
  —Έν τφ μεταξΰ τό χιόνι άγγέλ
  λεται δτι έξυπηρέτησε τό κυνή¬
  γιον.
  —Άπόψε ό έκλεκτός κωμικός
  καί θιασάρχης κ. Γ. Ξύδης δίδει
  ώς έγράψαμεν, την τιμητικήν τού,
  την οποίαν είνε βέβαιον δτι θά
  τιμήση τό φιλόμουσον κοινόν τής
  πόλεώς μας.'
  ό Ρέπορτϊρ
  —«Σήματα στό χάος».
  "Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε υ¬
  πό τόν ανωτέρω τίτλον ποιητική
  συλλογή τοϋ κ. Γιάννη Γιαννα-
  κουοάκη (Στυλίτη). Ή συλλογή πε
  ριέχει σειράν άπό τα τελευταία
  τραγοΰδια τοϋ κ. Γιαννακουδάκη
  χαρακτηριστικά διά την πρωτοτυ
  πίαν τους καί γενικά τό αξιανά-
  γνωστό τους άπό τούς φίλους
  τήςποιήσεως.
  Λύσις χ&εσινού
  ύπ'άρ. 73σταυρολέξου
  ι_οαυίΐ^ι^ι^ΜϋΜ
  ΜΙΙΜΠΗ ϋΚΊΙ.ϋ!
  'ΊΙ Ιΐν.13
  ΖΗΪΕΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί-
  ρισσα, πληροφορίαι παρά τή Πο-
  λυκλινικη~ Ηρακλείου.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό θά εθρετε είς την κρΐμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι·
  αρκή παρακαταθήκην.
  ~
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ
  Μοναδική Εύκαιρία
  Τά ύπέροχα, τά έξαιρετικά, τά ίδεώδη, τά θερ-
  μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατα έπι-
  τραπέζια κρασιά τής άποθήκης Αλεξ. Σκορδύλη,
  θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ.
  κ. Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου
  (Σανδριβάνι) καί Ζαχαριά Άνδρουλάκη, παρά
  την πλατείαν Βαρελτζίδικα είς χονδρικήν καί λιανι
  κήν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Έμβλημα τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων
  είνε τόΚάτω ή Νοθεία, Κάτω ή αίσχροκέρδεια.
  ΟΙ κ. κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων
  κλπ. άς έπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης εύκαι-
  ρΐας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Αποκρέω.
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Αί μόν
  ασει κενο
  τΟν έντα<| βέρνησις. τστεθώσι>
  ιοΰτο έξη
  μα τό δπ< τάς, ώς ε Έκάσ γάληνλει ριακάς. 1 τάς άγν( ή έκκλησΙ μως έν ' καί σήμεΐ κειαν τώ είς την έ «Αί π κτικαί, τ< φωτίστωι "Απα -πασών Τ ή ήγουμί Άνά καί γονι δλας τά ίΐραξεν ι ΑΙ 6 έκφέρουι γησιν, τ Ύπά μασίας ι αυτάς α κανέν κι όντος εϊ των, ή ι ιήν διαι Μόνι μετά τύ στενωτέ τουτο σ Εάν χήν τινο άπαιτεΐ' νος εΐνί πλησιάί μόνον έ κλήρος τρέπετα Τοια Πίκπω. ρότερον ΑΙ ι. τηφεΐς. ροοοπά τίας τρ ΑΙ χοντο κελλία άς σω| πλέον Την νεοφώ ματα φοϋ μ< έπειτα ματός ψάλλο ματιζ^ ένώπκ δελφή Τό τα της γρ«| Κά ? Τ6 θά φεΐα ΔΗΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  240βν
  Αί μονατχαί τοϋ Μικροΰ Πίκπου είχον κατασκευ-
  άσει κενοτάφιον έντός τοϋ περιβόλου τής μονής διά
  τόν ένταφιασμόν των άδελφών αυτών, άλλ' ή κυ¬
  βέρνησις, ώς λέγουσιν αυται, δέν επέτρεψε νά κα-
  τατεθώσιν οί νεκροί είς τό κενοτάφιον τουτο, διά
  τουτο έξήγοντο νεκραί έκ τοϋ μονσστηρίου, πράγ-
  μα τό οποίον πολΰ κατέθλιβε καί κατετρόμαζεν αύ¬
  τάς, ώς δήθεν θρησκευτική βεβήλωσις.
  Έκαστην Πέμπτην αί μοναχαί τελοϋσι την με¬
  γάλην λειτουργίαν, τόν έσπερινόν δπως καί τάς Κυ¬
  ριακάς. Τηροΰσιν δλας τάς μικράς έκείνας εορτάς
  τάς άγνώστους μέν είς τοΰς κοσμικούς, τάς οποίας
  ή έκκλησία άφειδώς άλλοτε ένεκαίνιζε, γνωστάς δ-
  μως έν "Ιταλία καί Ίσηα'νία, δπου έπιτρέπονται
  καί σήμερον. Ώς πρός τόν αριθμόν καί την διάρ¬
  κειαν των ώρών, περί αυτών έ"λεγε μία έξ αυτών
  είς την επιστολήν της.
  «Αί προσευχαί των μαθητευομένων είνε τρομα-
  κτικαί, των κατηχουμένων χειρότερσι, των δέ νεο-
  φωτίστων άκόμη χειρότεραι».
  "Απαξ τής εβδομάδος διεξάγετσι είς έπήκοον
  πασών των μοναχών ή έξομολόγησις, ής προΐσταται
  ή ήγουμένη καί προεδρεύουσιν αί δσιαι.
  Άνά μία έκ των άδελφών έναλλάξ προσέρχεται
  καί γονυκλινής έξομολογεΐται, γεγωνυία τή φωνή,
  δλας τάς άμαρτίας καί τα παραπτώματα δσα διέ-
  πραξεν είς τό διάστημα μιάς εβδομάδος.
  Αί δσιαι συνδιασκέπτονται πρός αλλήλας καί
  έκφέρουσι γεγωνυία τή φωνή, μετά την έξομολό-
  γησιν, την έπιβαλλομένην είς εκάστην ποινήν.
  Υπάρχουσι ποιναΐ καί δι' άλλα μικροτέρας ση-
  μασίας σφάλματσ, τάς οποίας επιβάλλουσα είς ε¬
  αυτάς αύθωρεί αί μοναχαί, ώς π. χ. άν θραΰσωσι
  κανέν κύπελλον, άν άργοπορήσωσι πέραν τοθ δέ-
  όντος είς τίνα υπηρεσίαν, άν ξεσχίσωσι τόν πέπλον
  των, ή άν σφάλωσιν έν ταίς ψαλμωδίαις των είς
  ιήν διατονικήν κλίμακα.
  Μόνη ή ήγουμένη δικαιοΰται νά συγκοινωνήοτ|
  μετά των ξένων, αί λοιπαί μοναχαί μόνον τούς
  στενώτέρους συγγενεΐς των δύνανται νά ίδωσι καί
  τουτο σπανιώτατα.
  Εάν τις έξωθεν παρουσιασθή διά νά ίδη. μονα-
  χήν τίνα, ήν εγνώρισε κοσμικήν οδσαν, ή ήγάπησεν,
  άπαιτεΐται όλόκληρος διαπραγμάτευσις. Εάν ό ξέ
  νος είνε γυνή, παραχωρεϊται ή αδεία" ή μοναχή
  πλησιάζει είς τό δικτυωτόν, τό οποίον άνασύρεται
  μόνον ενώπιον γονέων, ότε καί άποκαλύπτεται όλό¬
  κληρος ή μοναχή" τουτο διά τούς άνδρας δέν έπι-
  τρέπεται.
  Τοιαύτη είνε ή μοναδική διάταξις έν τώ μικρώ
  Πίκπω. Τόν κανονισμόν αυτής κατέστησεν αύστη-
  ρότερον ό Μαρτΐνος Βέργας.
  Αί μοναχαί τής μονής ταύτης είναι πάντοτε κα·
  τηφεΐς, ίσχναί, ούχι δ' ώς των άλλων ταγμάτων
  ροδοπάρειοι, δροσεραί Γκαί εΰθυμοι. Έντός πενταε-
  τίας τρείς έξ αυτών είχον παραφρονήσει.
  Γ'.
  Αύστηρότητες.
  Αί μοναχαί τοϋ Μαρτίνου Βέργα ουδέποτε έδέ-
  χοντο είς τόν μοναχικόν των βίον χήρας. Είς τα
  κελλία των ύπεβάλλοντο είς παντοειδείς τυραννί-
  α^ σωματικάς καί στερήσεις, περί ών ουδέποτε
  πλέον οφείλουσι νά λσλήσωσι.
  Την ημέραν καθ' ήν μία κατηχουμένη κηρυχθή
  νεοφώτιστος, την ένδύουσι μέ τα λαμπρότερα ένδύ-
  μστα μέ λευκά ρόδα επί τής κόμης, την οποίαν, ά-
  φοΰ μεταποιήσωσιν είς βοστρύχους, στιλβώνουσι καί
  έπειτα έκείνη ρίπτεται πρηνής κατά γής, επί τοθ σώ
  ματός της άπλοϋται τότε μέγας μαϋρος πέπλος καί
  ψάλλονται τα νείφώσψα' τότε δέ των μοναχών σχη
  ματιζομένων είς δύο γραμμάς καί παρελαυνουσών
  ενώπιον της, ή μία γραμμή ψάλλει πενθίμως τό «ά
  δελφή ημών έτελεύτησεν», ένώ ή άλλη άπαντα στεν
  τορείως" «Ίνα ζήοΐ] έν τώ ΊησοΟ Χριστώ!»
  (συνεχίζεται)
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέβτϊρον θαλαμηγόν
  γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«ϊ«1ίιβν "Ηρακλείου—Πβιραιδί 12 4ίρ«ς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέβ. 5-40
  υικΒ ■■■■■■ ΒΒΒΒπ^ΒΒεΙ—^ — ■«ε·**
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό «γαττημένο σσς σαποθνι:
  Χτεφανίδη
  ' Εγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  ΓΑΜΟΙ ΠΟΥΛΙΩΝ
  Γ.
  ΈννοεΤται δτι ό ήττημένος
  των μνηστήρων, άν δέν μείνη νε-
  κρός επί τοθ πεδίου τής έρωτικής
  μάχης, δέν Ιχει κανένα λόγον
  νά τί πάργ^ κατάκαρδα! Είς την
  πλάσιν ύπάρχουν τόσα άλλα ώ
  ρχΐχ θηλυκά πουλάκια πού περι-
  μένουν ν' άποκτήσουν σύζυγον!
  Έννοεΐται δτ: ΰπάρχουν /.αί
  αί εξαιρέσει;: Ύπίρχουν καί εις
  την κοινωνίαν των πουλιών οί ..
  εργένηδες, έκείνοι πού δέν συμ-
  μορφώνονται μέ τα γενικόν σόν-
  θημα οΰ ζευγαρώματος, παρ' ο¬
  λίγον, θε ελέγαμεν, τα... γερόν-
  τοπαλλήχαρα! Ό άριθμός των ά-
  γάμων είνε είς τόν κόσμον των
  πουλιων, μεγαλείτερες άπό 8,τι
  συνήθως"πισΐεύε:αι. Διατί τώρα
  αύτά τα πουλιά προτιμοθν νά μέ-
  νουν άγαμα είνε §να, άπό τα μυ
  στήρια -ής φύσεως. Είνε καί αύ-
  τό ϊίλ άπό τα πολλά «γιατί»
  πού άπευθύνει είς τό λογικόν
  τού δ άνθρωπος, ώς παρατηρη-
  τής των φυσικών φαινομένων, χω-
  ρίς νά ευρίσκη απάντησιν.
  Μερικά πουλιά δέν ζευγαρώ-
  νουν τόν πρώτο τους χρόνο. "Αλλα
  πάλιν, συνεπεία δυστυχήματος κα¬
  τά την εποχήν τήςέπωάσεως, μέ-
  νουν έν χηρεία Έν τοσούτω υ-
  πάρχει ή ύποψία 'όζι μερικά που
  λιά, είτε διά λόγους άνάγκης,
  είτε καί αύτοβούλω; παραμένουν
  άγαμα. Κατά τα τελευταία βμως
  ε"τη οί όρνιθολόγοί Ιστρεψαν ιδι¬
  αιτέρως την προσοχήν των είς
  την μελέτην των πτηνών αυτών
  πού ζοΰν μονήρη. Μέχρι τή; ατιγ-
  μής δμως δέν είνε γνωστόν άν ό
  άριθμός των πτερω:ών αυτών έ-
  ρημιτών είνε σταθεράς, ή άν είς
  ώνΛχχς, εποχάς μειοθται διά ν'
  αυξήση πάλιν είς καιρούς δυσμε·
  νεΐς, ή άν άλλοτ« πλεονάζη τό
  Ινα φθλον, καί άλλοτε τό άλλο,
  είς τρόπον ώστε ν£ υπάρχη πάν-
  τοτε ε'να ποσοστόν πουλιών πού
  δέν ευρίσκουν σύντροφον Οί όρ-
  νιθολόγοι παρετήρησχν έδώ καί
  έκεΤ πουλιά πού παρέμειναν άγα¬
  μα είς μίαν εποχήν τού ϊτους,
  νά κάθωνται επάνω
  γά ή νά ταίζουν τούς
  ξένων γονέων. Δέν εξηκριβώθη δ¬
  μως άκόμη ποΐαι κατά κανόνα
  είνε αί σχέσεις των ζευγαρωμέ-
  νων πουλιών μέ τα άγαμα, Τό
  κοινωνικόν των ένστικτον μπορεΐ
  νά ώθή τα πουλιά πού, διά τόν
  ενα ή τόν άλλο λόγον έμειναν
  χωρίς σύντροφον, νά συμμετέ-
  χουν τοθ οίκογενειακοθ βίου
  τοθ εΐδους των, άλλά δέν άπο-
  κλείεται νά ΰπάρχουν καί που¬
  λιά πού δέν θέλουν ν' άναλάβουν
  τα βάρη καί τάς ευθύνας τής οι¬
  κογενείας, καί γι' αύτό, εκουσί¬
  ως, μένουν άγαμα!
  είς ξενα αύ-
  ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΠΟΡ
  Α'.
  Τα χειμερινά σπόρ εχουν κα¬
  ταστή ή μεγάλη μόδα! Είς δλας
  τάς χώρας, καί είς έκείνας άκό¬
  μη... πού δέν χιονίζει, ή νεολαία
  δέν ονειρεύεται τόν χειμώνα πα-
  ρά χιονοδρομίας, παγοδρομίας,
  δλες τίς χαρές πού χαρίζει τόν
  χειμώνα στούς άνθρώπους ό ^ορ-
  ράς. Τα χειμερινά σπόρ ομως,
  άν ε*χουν τάς εύχαρίστους πλευράς
  των, έκείνας πού τονώ'/ου^ την
  υγείαν τοΰ άνθρώπου, Ιχουν καϊ
  τάς επικινδύνους πλευράς ύποσκά-
  πτουν την υγείαν τού! Περί αυ¬
  τών κρούει τάν κώδωνα τοϋ κιν-
  δύνου είς άρθρον τού δημοσιευθέν
  •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■Β
  ΕΜΜ. Κ.
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  είς ξένον ιατρικόν περιοδικόν ό
  Γάλλος ίατρός δρ Ραούλ Μπλον-
  τέλ. Άς τόν ακούσωμεν:
  Δέν 2χω —γράφει— καμμίαν
  προκατάληψιν κατά των χειμερι-
  νών σπόρ. Δεδομένου βμως δτι τα
  σπόρ αύτά συμπίπτουν μέ μίαν
  εποχήν τοΰ εΐους πού ό περισσό-
  τερος κόσμος εχει δουλειά, οί πε-
  ρισσότεροι δέν μποροΰν νά επιδο-
  οοΰν είς αύτά παρά μόνον τό
  Σαββατοκύριακο, καί υπό τάς εύ
  νοϊκωτέρας συνθήκας μίαν ή δύο
  έβδομαδας, άν πάρουν ύπηρεσια-
  κήν άδειαν.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■κ·—
  ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδάς Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλέφωνον. 300.
  ίϊ.____
  Ή "Ιδρυσις έν Κρήτπ
  φυτωρίου αμπέλων.
  ΧΑΝΙΑ 27 Φεβρουαρίου. —
  Κατ' Ιγκύρου; πληροφορίας έξ
  Αθηνών, ή συνεχή; ανάπτυξις τής
  άμπελοκαλλιεργείας είς ;τΟν Νο¬
  μόν Ηρακλείου, ό δκοϊοζ ήδη κα-
  τέχει τα πρωτεΐα είς την παρχ
  γωγήν Ιπιτραπεζίων σταφυλών καί
  σταφίδος, κατέστησεν απαραίτητον
  την λήψιν δλων Ικείνων των μέ-
  τρων τα όποία άποβλέπουν είς
  την βελτίωσιν τής παραγωγής άλ¬
  λά κα! τάν άποκλεισμόν παντός
  κινδύνου αυτής Πρός τουτο τό
  Άντιφυλλοξηρικόν Συμβούλιον
  τοΰ Υπουργείον Γεωργίας,προέβη,
  είς την απόφασιν τής ιδρύσεως
  φυτωρίου Αμερικανικόν αμπέλων
  είς Ηράκλειον. Την απόφασιν
  ταύτην τοΰ Συμβουλίου ενέκρινε
  καί ό 'Υπουργός τής Γεωργίας ό
  οποίος ϊδωσεν εντολήν 8πα>ς κα¬
  ταρτισθή καί σχετικόν Β. Διάταγ-
  ί. Τό Φυτώριον Ηρακλείου
  θά λειτουργήση άπό τοΰ τρέ¬
  χοντος ετους, ή δέ άπαιτηθη-
  σομένη δαπάνη θά καταβληθη Ιξ
  ολοκλήρου εκ τοΰ Κρατικοΰ πρού
  πολογισμοΰ.
  Διά τοΰ ίδίου Διατάγματος διά
  τοΰ όποίου θά ιδρύθη τό Φυτώριον
  Ηρακλείου, θά καταργηθή ό Άν-
  τιφυλλοξηρικός Σταθμός Χανίων.
  Γήν κατάργησιν ταύτην εισηγηθή
  τό αρμόδιον Συμ^ούλιονδιότι έκρί
  θη ϊτι, μολονότι ή Κρήτη είνε έκ
  των μεγαλυτέρων σταφιδοπαραγω-
  γικών περιφερειών, δέν δικαιολο-
  γεΐται έν τούτοις ή λειτουργία δύο
  ϊντιφυλλοξηρικών κέντρων είς την
  νήσον.
  Τό ιδρυόμενον Φυτώριον Ηρα¬
  κλείου θά Ιχη σκοπόν την ενέργει¬
  αν Ιρευνών καθ' δλο^ τόν Νομόν
  πρός καθορισμόν των είδδν εκεί¬
  νον/ έκ των Άμερικανικών κλημά-
  των των οποίων ό έγκλιματ σμός
  καί ή ανάπτυξις είνε δυνατή. Ο0-
  τω τό Φυτώρ.ον δέν θά παρέχη
  άπό τοΰδε κλήματα πρός έμφύτευ-
  σιν, άλλά μόνον πρός πειραματι¬
  σμόν. Μετά τό πέρας των έρευ-
  νών θά αρχίση ή βαθιιιαία καί
  τμηματική αντικατάστασις τώνάμ-
  πελώνων τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου
  διά νέων οί όποΐοι καί άπρόσβλη-
  τοι θά είναι άπό την φυλλοξήραν
  καί θά άνταποκρίνωνται πλήρως
  πρός τάς έδαφικάς καί κλιματολο-
  γικάς συνθήκας τής περιφερείας.
  Υπό των αρμοδίων γεωργικών
  κύκλων έξαίρεται ώς ίκανής ση·
  μασίας ή ίδρυσις τοΰ φυτωρίου
  τούτου, ή όποία, Ιν συνδυασμφ μέ
  την κατασκευήν τοΰ ψυγείου Η¬
  ρακλείου θά δώση ιδιαίτερον συν-
  τονισμόν είς τάς προσπαθείας διά
  την παραγωγήν καί έμπορείαν
  τής σταφυλής καί ώθησιν γενι¬
  κώς είς την ποιοτικήν καλλιέρ¬
  γειαν καί απόδοσιν ταύτης.
  — Ή οργάνωσις τής Άθλη-|
  τικής Εκθέσεως.
  Κατ' είδήσει; έξ Αθηνών αί ερ¬
  γασίαι διά την οργάνωσιν τής
  'Αθλητική; Έκθεσεω; τοΰ Ζ«π-
  πείβυ καί τή; 'Αθλητικής Έβδο-
  μάδο; βυνεχίζονται. Κατά τοϋς
  μετριωτέρου; ΰπολογισμοΰ; θά
  μετάσχουν 11 χιλιάδε; άθλητών.
  έξ ών (ό περί που χιλιάδε; έκ των
  έπαρχιών. Διά την ψυχαγωγίαν
  των άθλητών μελετάται ή οργά-
  νωβι; παραστάσεω; υπό τού ϊΐα·
  σιλικοϋ «£)εάτρου. Οί άθληταΐ θά
  έπισκεφδοΰν και τόν Ναΰαταθ·
  μόν, διατεθέντο; σκάφοι>; πρό;
  τουτο υπό τού ύηουργείου των
  Ναυτικών. Κατά την διάρκειαν
  της άθλητική; εβδομάδος (4—11
  Ίουνίου) θά γίνουν άγώνε;, διά
  τοΰ; όποίου; θά άθλοθετηθοΰν
  βαρώτιμα έπαθλα.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται τα μέλη τοΰ Συλ
  λόγου των Έκλογέων τοθ
  ΈτΓαγγελματικοΰ καί Βιοτεχνι
  κου 'Επιμελητηρίου Ηρακλεί¬
  ου δπως προσέλθωσιν είς τό
  Κατάστημα τοΰ Έπιμελητηρί-
  ου την προσέχη Πέμπτην 3ην
  Μαρτίου έ. ε. καί περί ώραν
  4 30 μ. μ. είς Γενικήν Συνέ¬
  λευσιν. Έν περιπτώσει μή έ-
  πιτεύξεως τής νομίμου άπαρ-
  τίας καλοΰνται ταυτα διά
  τής παρούσης προσκλήσεως
  είς τόν αυτόν τόπον καί κατά
  την αυτήν ώραν την 9ην Μαρ
  τίου έ. έ.
  ΘΕΜΑ:
  Ψήφισις ΠροϋπολογισμοΟ
  τοϋ Έπιμελητηρίου χρήσεως
  1938-39.
  ό Πρόεδρος
  Έμμαν. Κοαμαδάκης
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. ΠοΑυδόκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματσ τοθ στοαάχου
  έντέρων καί η'τατος, δέχεται
  τούς ιΐάσχοντας έκτοΰπετιτι-
  κου συστήματος έν τω Ιατρείω
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΐμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  Τό νέον διοικητικόν συμ¬
  βούλιον τοΰ Σ^νδέσμου
  Αξιωματικών Ηρακλείου.
  Κατά την γενικήν συνέλευσιν
  τοΰ Συνδέαμου των Έψέόρων Α¬
  ξιωματικών Νομοΰ Ηρακλείου
  τής παρελθούσης Κυριακάς εξελέ¬
  γησαν ώς μέλη τοΰ νέου Διοικη¬
  τικόν ΐυμβουλίου ο! κ. κ. Άντι-
  στράτηγος Ιωάννης Αλεξάκης,
  Έμμαν. Κατσαράκης, Έμμ. Πε¬
  τράκη;, Μάνο; Καβαλλάκης, Άν.
  Καοτρινάκπς. Κωνστ. Βαρβερά-
  κης. Έμμ. ϊαχαριάδη;,., Έμμαν.
  Κοσμαδάκης καί Χρ. Ζουράρης.
  Άναπληρωματικοι ο! κ. κ. Έμμ.
  Ζαχαρίου, Κωνστ. Άϊνικολιώτη;,
  Γεωρ. Λογιάδης, Μέν. Λυγνός
  καί Γϊώρ. Τρανταλίδης.
  — Ό Τουριστικός Σύνδεσμος
  Χανίων.
  Την 3ην Μκρτίου θά δοθή είς
  την αίθουσαν τοΰ Χρυσοστομου
  χορευτικη έσπερϊς τοϋ Τουριατι-
  κου Συνδβσμου Χανίων, υπό την
  προί-ασίαν τοΰ κ. ΎΛβυργοΰ Γε-
  νικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης·
  —Ό φιλολογικός σύνδεσμος
  «Χρυσόστομος».
  Γενομένων αρχαιρεσιών τβΰ
  Φιλολβγικοΰ Συλλόγου «Χρυσό·
  βτομος» Χανίων διά την διετη
  περίοδον 1938—40 εξελέγησαν β!
  έξη;: Πρόεδρος Έμμ. Γενεράλης.
  Διοικιτικόν Συμβούλιον: Κωνστ.
  Καλεμικερη;, Δημ. Φλεμετάκη;,
  Νικ. Σγουρομάλλης, Έμμ. Γ. Κνι
  θάκης, Μιχ. Έ. Παπαγιαννάκπς.
  Νικολ. Παπαγρηγοράκη;, Ιωάν.
  Άνδρονικάκης. Στέφ. Στεφανου¬
  δάκης, Παντ. Βαβουλβ;.
  —Δέν ενεγράφησαν νέοι φοι-
  τηταί.
  Κατά παρασχεθείσας πληρο¬
  φορίας, οί έγγραφέντε; μέχρι σή¬
  μερον «ρωτβετεϊς φϋΐτηται τής
  Νομικής Σχολή; άνερχονται είς
  270, ένω ό άριθμός των κατά τάς
  εΐσιτπρίου; έξετάαει; τοΰ ηαρελ-
  &όντος Όκτωβρίου κριθέντων ώς
  εΐσακτέων άνερχεται εί; 300. Συ·
  νεπώ; οί μη έγγραφέΛ·τε; βΐσβτι
  άνερχονται είς 30. Ούτοι συμφώ-
  νω;" μέ την τελευταίαν > καί ορι¬
  στικήν απόφασιν τή; Συγκλήτου,
  χάνβυν τό δικαίωμα τής έγγρα-
  φή; των, άν δέν εγγραφώσι μέχρι
  καί τή; 28η; Φεβρουαρίου.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  112 Ύτιοκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τω Έζωτερικφ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί Κύπρω)
  Όρν«νισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ Ε3ΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 ΤΚυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα-
  ί τιέζης Ελλάδος). ^
  ννΕ8Τ 33«Ο 8ΤΚΕΕΤ.
  Καταθέσϊΐς είς Δραχμάς έν όψει καί επί προδεαμία.
  Πάσης φύσβω; Τραπβζιτική έργασίκ υπό τού; μάλλβν συμφέροντας όρον;.
  1|!....."!>ιηί!>.....!ΙΙ11!!ΙΙιΙΙ!ΙΙΙΙιΊ11Ι!!!ΙίΐΙΜ
  —Ή στολή τοΰ κατωτέροιι
  προσωπικού Τ.Τ.Τ.
  Διά διατάγματο; ή στολη τού
  κατωτερου προσωπικοΰ των Τ.Τ.Τ.
  θά κατασκευάζεται εφεξής έξ έ-
  ρέα; χρώματο; κυνβφαίου. Οκ
  την φέρουν ύποχρεωτικώ; οί ά-
  στικοΐ διανομεΐ; που έκτελοϋν έ-
  ξωτερικήν υπηρεσίαν, οί άγροτι-
  κοϊ διανομεΐ;, οί άρχιεργάται
  καί εργάται γραμμών καί ο! κλη-
  τήρες. Έπίση; οί όδηγοι των τα-
  χυδρβμικών αύτοκινήτων, των μβ
  τοουκλεττών καί των ποδηλάτων
  καί τό βοηθητικόν προσωπικόν
  των κινητών τκχυδρομείων.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νϊυρολογος— Ψυχίατρος
  Τμηματάρχη; Ίατρός
  Λημοσ. Ψυχιατρείου 'ΑΟηνΑν
  Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού
  ίδδς Πΐιραιως 17δ' ΑΜΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ΊΐΙΙΜΙΙΟ........*'
  τ
  ί

  4
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  1 Μαρτίου 1938
  120 Ώρα
  Ίκανοποιητικώτατα τα πορίσματα
  τής Βαλκανικης Διασκέφεως
  Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΥΠΕΒΑΛΕ
  ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΝ
  ΣΥΝΒΚΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ Τ6ΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκρι-υοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έξ Άγκυρας, άναφέρουν ότι ο
  κ. Μεταβάς υπέβαλεν είς τό συμβούλι¬
  ον τής Βαλκανικής συνεννοήσεως, σχέδι¬
  ον νέας συνθή/.ης τής Ελλάδος μετά
  τής Τουρκίας.
  Τό σχέδιον τούτο άφορα συνθήκην
  συμπληρώνουσαν διά διαφόρων είδικών
  διατάξβων, την υφισταμένην γενικήν τοι¬
  αύτην.
  ΑΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΙΟΟΙΙΑΙΝΕΙΣΤΑ8ΜΠΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  τής Τουρκικής πρωτευούσης άναφέρουν
  ότι ο Κεμάλ προέβη σήμερον είς δηλώ-
  σεις σχετικάς μέ τα πορίσματα τής Οαλ
  κανικής Αιαακέψεως.
  Εις τάς δηλώσεις ταύτας ο Κεμάλ
  άναλύει τάς ληφθείσας άποφάσεις έν σχέ¬
  σει μέ τό κοινόν πνεΰμα συνεργασίας τό
  διέπον την τετραμερή συνεννόησιν, άπο-
  δεικνύει δέ ότι τό πνεΰμα τουτο διαρ¬
  κώς ανανεούμ&νον καί έπαυξανόμενον,
  αποτελεί σταθμόν διά την ησυχίαν τής
  Βαλκανικής άλλά καί την ειρήνην τοΰ
  κόσμου.________________
  "1
  ΚΙΑΙΡΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον αφιχθη
  είς Αθήνας ή πριγκήπισσα Ιΐΐαίρη τής
  Αγγλίας άδελφή τού βασιλέως Γεωρ-
  γίου Στ'. Ώς γνωστόν ή άφιξις τής
  πριγκηπίσσης ανηγγέλθη άπό ήμερών-
  Ή πριγκήπισσα θά παραμείνη επί τινάς
  ημέρας έν Ελλάδι.
  ΑΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
  Ο ΜΠΟΥΧΑΡΙΜ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΡΟΣΣΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28,Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  Μόσχας ότι άπό τής προσεχούς Τετάρ-
  της (αύριον) δικάζεται είς Μόσχαν ο
  Μπουχάριν καί άλλοι κορυφαΐοι κομ¬
  μουνισταί. Ούτοι κατηγοροΰνται έπ' ε¬
  σχάτη προδοσία.
  Ο ΓΚΡΑΝΤΙ ΑΝΕΧΟΡΗΣΕΝ
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου αγγέλλει, ότι ο Ιταλός πρε-
  σβευτής κόμης Γκράντι ανεχώρησεν ε¬
  κείθεν διά Ρώμην. Ό Γκράντι μετα-
  βαίνει είς Ρώμην κατόπιν είδικής προσ¬
  κλήσεως τού Μουσολίνι.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ
  ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνχαηοκριτοΰ μας).—Αναφορικώς μβ
  τάς προυποθέσεες διά την επίλυσιν τοΰ
  ΊαπανικοΟ, ύπάρχουν πληροφορίαι έκ
  Παρισίων ότι ή Γαλλία άπορρίπτει την
  πρότασιν περί έλέγχου είς τα σύνορα των
  Πυρηναίων έφ' όσον δέν πραγματοποι¬
  ηθή ή ανάκλησις των ξένων έθελοντών.
  Την πρότασιν περί έλέγχου περιλαμ-
  βάνει ώς γνωστόν τό Βρεττανικόν σχέ¬
  διον λύσεως τοΰ Ίβπανικοΰ.
  Ο ΓΚΡΑΝΤΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ~
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟϋΗΝ ΔΙ' ΟΔΗΓΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκρΐΐθύ μας).—Εσπερινάς πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου βεβχιοΰσαι την άνα-
  χώρηαιν τοθ Γκράντι, προσθέτουν ότι
  ούτος μεταβαίνει είς Ιταλίαν διά νά
  λάβη οδηγίας ώς πρός.την συνεννόησιν
  Αγγλίας καί Ιταλίας διά την οποίαν
  θεαϊοοΰνται ώς γνωστόν έπικείμεναι δι-
  απραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου Ι
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Τό |
  μεσονύκτιον χθές έληξαν αί ]
  εργασίαι τής Βαλκανικής'
  Διασκέψεως.
  Μετά τό πέρας τής διασκέ¬
  ψεως τηλεγραφείται έξ Άγ¬
  κυρας, ότι εξεδόθη ανακοινω¬
  θέν έν τω οποίω τονίζεται ή
  επιτευχθείσα π'λήρης άρμο-
  νία άπόψεων έφ' όλων γενι¬
  κώς των ζητημάτων. Έπίσης
  έξαίρετκι ή άλληλεγγΰη των
  κρατών καθ' όσον άφορα τό
  καθεστώς τής Μεσογείου. Ι
  Τα Βαλκχνικά κράτη πά |
  ρουσιάζονται σΰμφωνα καί
  πρός την διατήρησιν καλών
  σχέσεων καί την συνεργα¬
  σίαν Αγγλίας, Γαλλίας καί
  Ιταλίας.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη¬
  ροφορίας τα συμπεράσματα
  τής Βαλκανικής διασκέψεως
  θά έχουν ζωηράν απήχησιν
  έν Εύρώπη, τουτο δέ καί ύ-
  πογραμμίζεται υπό τοΰ τύ-
  που. Έξαίρεται ωσαύτως ή
  προσέλκυσις είς τόν τετραμε-
  ρή συνασπισμόν καί τής
  Βουλγαρίας, ή όποία δέν θε-
  ωρεΐται άπίθανος, κατόπιν
  τής σημειωθείσης βελτιώσεως
  των σχέσεων τόσον τής Ελ¬
  λάδος όσον καί της Ρουμανί¬
  α; πρός την Βουλγαρίαν. Τό
  ύφΐστάμενον άλλως τε Σερ-
  βοβουλγαρικόν σύμφωνον
  φαίνετοα ότι θά εξυπηρετήση
  την προσέλκυοιν ταύτην καί
  Ιδιαιτέρως, διά μεσολαβήσεως
  της Γιουγκοσλαυΐας.
  Οί καδοριζόμενοι νέοι πόροι
  των ταμείον άγροτικης ασφαλείας.
  Τό υπουργείον των Έσωτε-
  ρικών δι* έγκυκλίου τού πρός
  τούς επόπτας Άγροτικης Α¬
  σφαλείας καθορίζει τα των
  νέων πόρων των περΐφερεια-
  κών ταμείων άγροτικης ασφα¬
  λείας ώς ακολούθως:
  α') Είσφορά επί των σφαζο¬
  μένων ζώων μέχρις 25ο)ο τού
  έπ' αυτών δημοσίου φόρου ή
  μέχρι τοΰ ήμίσεος τοϋ έπ' αυ¬
  τών αναλογούντος δημοτικοϋ
  ή κοινοτικόν φόρου.
  Ό φόρος τοΰ δημοσίου ά-
  νέρχεται είς δρχ. 10 επί των
  αίγών καί προβάτων καϊ δραχ
  μας 40 επί των βοών, άγελά-
  δων καί βουβάλων, είς δραχ¬
  μάς 30 επί των χοίρων καί
  είς δραχμάς 15 επί των μέχρις
  εξ οκάδων χοιριδίων διά τάς
  πόλεις κάτω των 30.000 κατοί
  κων.
  Επί τού ώς άνω φόρου, ύ-
  πάρχει πρόσθετος δημοτικάς
  φόρος συμβεβαιούμενος καί
  συνεισπραττόμενος μετ" αύ-
  τοΰ ϊσος πρός τα 4)5 τού δη¬
  μοσίου φόρου.
  Είς δήμους καί κοινότητος
  πληθυσμοΰ κάτω των 2.000
  κατοίκων δύναται νά επιβλη¬
  θή ϊδιος κοινοτικός φόρος.
  "Εάν αποφασισθή ή έπιβο-
  λή τοιούτου φόρου υπέρ τής
  Άγροφυλακής ούτος πρέπει
  απαραιτήτως νά ορισθή ώς
  πρόσθετος επί τοϋ δημοσίου
  φόρου ή επί τοϋ κοινοτικόν
  διά τάς κάτω των 2 000 κα¬
  τοίκων Κοινότητος. Έπιβολή
  αύτοτελοϋς φόρου Άγροφυ¬
  λακής άντενδείκνυται.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
  Προκειμένου τό "Εμπορικόν
  κ αί Βιομηχανικόν Έπιμελη-
  τήριον Πειραιώς νά προβή
  είς έρευναν των αίτϊων είνεκα
  των οποίων έμποδίζεται ή ευ¬
  χερής τοποθέτησις των 'Ελ-
  ληνικών προϊόντων έν τώ ε¬
  ξωτερικώ καί κατ' ακολουθίαν
  ύστεροϋν ταυτα είς την διεθνή
  αγοράν, απηύθυνε πρός τάς
  εμπορικάς όργανώσεις τής
  πόλεώς μας καθώς καί πρός
  τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  έγγραφον έν τώ οποίω περι
  έχονται ωρισμένα έρωτήματα
  διά τα όποΐα ζητεί άπαντή-
  σεις. Βάσει των συγκεντρωθη
  σομένων ούτω πληροφοριών
  καί γνωμών διατυπωθησομέ
  νων έν προκειμένω υπό των
  κατά τόπους ενδιαφερομένων
  όργανώσεων, έλπίζεται ότι θά
  προκύψη γενικόν συμπέρασμα
  παρέχον πάντα τα έχέγγυα
  διά την δλην μελέτην καί τό-
  νωσιν έν ταύτώ τοϋ έξαγωγι-
  κοΰ μας έμπορίου.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΟΥ ΙΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί δικάσιμοι τοΰ άγρονομεί
  ου Ηρακλείου διά τόν αρχό¬
  μενον μήνα ωρίσθησαν ώς α¬
  κολούθως: Την 16 είς Τύλισ-
  σον, την 17 είς Μάραθον, την
  18 είς Ρογδιάν, την '19 είς
  Φορτέτσαν,την 21 ένταϋθα
  την 22 είς Έπισκοπήν καί την
  24 είς Κανλί Καστέλλι καί
  "Αγ. Σύλλαν.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοϋ
  Συλλόγου Δικαστικών κλητή-
  ρων τής περιφερείας τοϋ Πρω
  τοδικείου Ηρακλείου εξελέ¬
  γησαν: Πρόεδρος Γεώργ. Μαρ-
  κομιχελάκης, Άντιπρόεδρος
  Κωνστ. Πετρίδης, Γεν. Γραμ
  ματεύς Έμμαν. Άρκουλάκης
  Ταμίας'Ιωάννης Κηλαϊδάκης.
  Μέλη: Κωνσταντ. Φραγάκης,
  Κωνστ. Λαπίδης καί Μιχαήλ
  Μαράκης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τ^ άγορ^ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Σταφίδες·
  Σουλτανίναι α'
  δρ.
  ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καΐ
  Έθν. Οϊκονομίας ηυξήθη τό
  είς τούς βιομηχάνους άνήκον
  εισαγωγικόν δικαίωμα επί ό-
  ρυκτών καί μεταλλικών χρω
  μάτων είς 70.000 χιλιόγραμ¬
  μα, Ή έπαύξησις αυτή θά κα-
  τανεμηθή υπό τής Άνωτά
  της Άναθεωρητικής Έπιτρο-
  πής είς τάς έν ενεργεια βιο-
  μηχανΐας κατ' αναλογίαν τής
  δυναμικότητος έκάστης.
  Καραμτΐ.
  Ελεμέδες
  Ταχτδς
  Μαύραι
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β*
  Υ'
  )
  ( 22.
  (
  —23.
  ( 10.-11
  )
  ( 8-9
  7
  2 70
  27.-
  Χαρούπια
  "Ελαια 5ο
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  Λευκοί α' ποιότητος Βρ 22 — 25
  » β' » 21.— 24
  Πράσινοι α' ποιότ. » 18.— 00
  β' »12 -00
  Οΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ 6
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  27ης Φεβρουάριον 1938
  •Αγορά Πώλησις
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδινον
  α Ύόρκη
  25.30-
  3.52
  546
  108.70
  25.55
  3.62
  550
  109.70 ι
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία.
  Άγορά Πώλησις
  60.80 6140
  28.10 28 35
  3.70 3.74
  20.75 21.
  ίΓΓΑΛΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΤΥΧΕ ΨΗΦΟΥ_ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΜΗΣ
  Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΑΝ ΑΓΟΡΕΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ Ε-ΟΤΕΡΙΚ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι
  ή Γαλλική κυβέρνησις έτυχε ψήφου έμ-
  πιστοσύνης είς τα ζητήμαυα τής έξωτε-
  ρικής πολιτικής λαβούσα 439 ψήφους
  έναντι 2-
  ΊΙ ψηφοφορία εγένετο κατόπιν μα¬
  κράς αγορεύσεως τοΰ ύπουργοΰ των Ε¬
  ξωτερικών κ. Ντελμπός επί τής έν γένει
  Γαλλικής εξωτερικάς πολιτικάς.
  ΕΙΣ ΤΙ ΠΕΡΙΕΣΪΡΑΦΗ Ο Χ8ΕΣΙΝΟΣ
  ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΥΒΟΝ ΝΤΕΛΜΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Πα¬
  ρισίων πληροφορίας ο ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Ντελμπός είς τόν λό¬
  γον τού διά την εσωτερικήν πολιτικήν
  άνεφέρθη είς τάς προσπαθείας τής Γαλ¬
  λίας όπως διατηρήση την Άγγλογαλλι-
  κήν συνεργασίαν άδιάσπαστον είς όλα τα
  έξωτερικά ζητήματα χωρίς έν τούτοις
  ν ά παραβλέπη την ανάγκην συμβολής
  τής Γαλλίας είς την περιφρούρησιν γενι¬
  κώς τής παγκοσμίου είρήνης. Διά τα
  Θρυλούμενα περί συνεννοήσεων μέ την
  Ιταλίαν ο κ. Ντελμπός υπήρξε μάλ¬
  λον έπιφυλακτικός.
  ΗΑΡΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΝΣ
  Ο ΣΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ9 ά αγγέλλε¬
  ται έκ τοΰ εξωτερικόν καί παρά την
  δοθείσαν βίς την ^Γαλλικήν κυβέρνησιν
  ψήφον έμπιστοσύνης ο πρωθυπουργός
  κ. Σωτάν είνε ενδεχόμενον νά παραιτη¬
  θή αργότερον.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΑΓΩΠΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
  "Εκοινοποιήθη πρός τάς τε-
  λωνειακάς αρχάς ύπουργι
  κή απόφασις διά τής οποίας
  ανακοινούται δτι ή ίσχύς τοϋ
  είσαγωγικοϋ δικαιώματος λή
  ξαντος είσαγωγικοϋ εξα¬
  μήνου διά τάς πρώτας
  Ολας, ών ή όριστική κα-
  τανομή κατά τό λήξαν είσα
  γωγικάν εξάμηνον έπραγμα
  τοποιήθη μετά την 1 Σεπτεμ
  βρίου 1937 παρετάθη μέχρι
  καί τής 15 αρξαμένου μηνός.
  ΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΤΟΥ
  Δι" αποφάσεως τοϋ κ. ΰφυ-
  πουργοϋ τής Άγορανομίας
  δημοσιευθείσης είς την εφημε¬
  ρίδα τής Κυβερνήσεως κατηρ¬
  γήθη ή άγορανομική διάταξις
  δι" ής ύπεχρεοΰντο οί άρτο-
  ποιοί νά υποβάλλωσι καθ" ε¬
  κάστην είς τό αστυνομικόν
  τμήμα τής περιφερείας των
  δήλωσιν περί τής παραχθείσης
  κατά την προτεραίαν ποσδτη-
  τος λευκοϋ καί πιτυροΰχου
  άρτου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ
  Διά τροποποιητικής ύπουργι-
  κής αποφάσεως οί σολωμοί έν
  κυτίοις δασμ. κλ. 40 μετήχθη-
  σαν έκ τού ΣΤ πίνακος είς
  τόν Α'. άπό 1 Ίανουαρίου τρ.
  έ'τους. Συνεπώς ή είσαγωγή
  των έπιτρέπεται είς τό εξής
  ελευθέρους. Διά τής ιδίας άπο
  φάσεως εμειώθη είς 50 ο)ο ή
  γενομένη διά τής ύπ' αριθ.
  122.661)37 αποφάσεως περι-
  κοπή τής άπομεινοΰσης είσα-
  γωγής ομάδος ίχθυηρών.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΥΡΟΥ
  Κατόπιν ΰπουργικής αποφά¬
  σεως, ό τυρός έν άλμτ], κεφα-
  λοτύριον, μυζήθρα, κασέρι
  μανοΰρι, μεταφέρεται είς τόν
  πίνακα Δ'. Ή είσαγωγή τού
  τού δθεν θά έπιτρέπεται αδεία
  τής παρά τή Τραπέζα τής
  Ελλάδος Κεντρικής Έπιτρο-
  πής άδειών είσαγωγής καθ'
  υπέρβασιν μόνον έκ χωρών άν-
  ταλλαγής.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Είς Ρέθυμνον ηυτοκτόνησε
  προχθές άπαγχονισθείς ό 60
  ντούτης Γεώργιος Κασιμάτης.
  Οί λόγοι άποδίδονται είς νευ-
  ρασθένειαν έξ ής κατετρύχε-
  το.
  ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ
  Καθωρίσθη αρμοδίως δτι
  αί υπό τής Τραπέζης Ελλά¬
  δος χορηγούμεναι άδειαι εί¬
  σαγωγής γραφομηχανών καί
  άθροιστικών μηχανών προε¬
  λεύσεως Ήνωμένων Πολιτει-
  ών τής Άμερικής δέν δύναν¬
  ται νά ΰπερβαίνουν έν συ¬
  νόλω τα 2800 χιλιόγραμμα ου-
  τε τάς 6ΟΟ.ΟΟΟ δρχ. διά πύραυ
  να, έστίας, μαγειρεΐα κ. λ. π.
  Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν εση¬
  μείωσε την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν ό δοθείς είς Νεάπολιν
  χορός. Ή αϊθουσα ήτο ύπερ-
  πλήρης παρευρέθησαν δέ πολ-
  λοί έξ Ηρακλείου καί Αγ.
  Νικολάου. Είς τούς χορούς,
  κρητικούς καί εύρωπαϊκούς,
  διεκρίθησαν οί πρόσκοποι της
  κωμοπόλεως, οί δικαστικοί υ-
  πάλληλοι καί άλλοι,
  ΛΕΝ ΟΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φ&βρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι δέν θεωρεΐται άπίθανος ή
  καταψήφισις υπό τής Γ&ρουσίας τοΰ νό-
  μου περί εργατικάς διαιτησίας τόν ο¬
  ποίον κατήρτισεν ή κυβέρνησις Σωτάν.
  Είς περίπτωσιν καταψηφίσεως τοΰ νό-
  μου τούτου, ή Γαλλική κυβέρνησις θά
  παραιτηθή.
  ί ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΟΓΗ ΘΑ ΥΠΕΡΒΗ
  ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).— Κατά τάς γενο
  μένας πρός τό υπουργείον Γεωργίας εί-
  δικάς άνακοινώσεις των Γεωργικών άρ·
  χών, ή έλαιοπαραγωγή κατά τό 1937
  —38 φθάνει καί ύπερβαίνει κάθε προη
  γουμένην.
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο ΑΟΡΔΟΣ ΠΕΡΘ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΚΗΝ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λον¬
  δίνου τηλβγραφήματα ο έν Ρωμη επι¬
  τετραμμένος τής Αγγλίας Αορδος
  ΙΙέρθ όστις ευρίσκετο έκ&ΐ άπό τίνων η¬
  μερών, συναντηθείς ήδη μέ τόν πρωθυ¬
  πουργόν κ. Τσάμπερλαιν καί τάς υπη¬
  ρεσίας τού Φόρεϊν "Οφφις αναχωρεί
  ήδη έπιστρέφων είς Ρώμην.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Φεβρουνρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι κατά τάς πληροφορίας έκ
  των διαφόρων Ίσπανικών μετώπων, έ-
  πικρατ&ί έκεί ήρεμία μέ ελαχίστας μό¬
  νον άψιμαχίας καί άναγνωρίσεις είς τ ι ν»
  σημεΐα.
  ,Εντός δεχ
  έν τ*
  κρ«
  είνε φυσικόν
  Χ0ΐν··9 ·_ ·
  ,ής τελικηξ
  Ι αρτηβή }ζ Η·.
  β|γΥιβις η β «β*
  ?ύ των δυο αυ
  Ιλλά *«» ή τυχη
  1* τού πολιτισμ
  ρβο τής Εύρωπηί
  Έν τω μεταξυ
  «ής δβκιμάζουν
  ρακτικήν άγωνίί
  βυργοΰν τα δραμ
  νότα των τελευτ< Χκί πρβσδβκοΰν λκ καί ελπίδας χαί την άποσαι χβταστάσεως. Χ< ββλήν, είαπορεΐ ϊβίς ότι ή παρε- μς υπήρξεν ή £ ρα περίοδος των ίίών. Διότι ή πό χ. Ήντεν, ό λό Χίτλερ, τό Αύσ άλλων ^ κ>ώΡν,ΐ
  β καί έβόλω*
  ϋττν διεθνη
  ώβτδ να πιστει
  ομοζ εΰρίσκετ
  χωρΐςβδηγούς >
  φεΐ; κατευθύν< βον δέ έπηύξη< πολυθεϊσα φή παραίτησιν τοΰ έπηκολούθη, ό. νέχεια, ή παραΙ λου ύπουργοΰ χών κ. Ντελμπ ολοκλήρου τή^ τοΰ κ. Σωτάν. Εύτυχώς, τα είχον αυτήν βυνέχειαν. Ί έμψανίζει ήδι τίωσιν.Ό κ«γ>
  σνιγκ, ένθαρρι
  νώς άπό τό Λ< Παρίσι καί κ τελευταίον, έ: οίαν όμολογο οιβτικότητα, θάρρος άπένα νιχών άπειλώχ ενώπιον τής προ; τούτο / β'τ«ις» δέν ύπ Χΐνητική άπ] "ρός τό Αύ( ν« περιφρουρ ξ«ρτησί«ν τον περισσότερον: "ερίφραστος δι*κήρξ ήρξς 1 Αύστριακ Π«Ρ«σπίση τή^ ** νά διεκδι Ρΐ αύτοτέλεκ τΠσίαν τού. Καί ό λόγο Χτορος Σοΰσν ?τί«ν έπίδρο -λ«5 τάς χωρ, Αεν υπάρχει βτ Π στάσις ή Ρής κυ °?ν μάλιστα Αυτι μβάλη ««γίωαιν τοΐ •«βτδτος χά νΛ την κεντ πολιτική « καθορ θ μ , μακρών αλλήν άσφ ό