95467

Αριθμός τεύχους

4798

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡλΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΟΣ ΜΙΝΏΤΑΥΓΌΥ
  ΥΠΕΥ8Υ8ΟΣ ΣΥ»Τ4ΚΤ«Σ ΘΡ. Ν. ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟιΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτηπία λίοοι '!
  ίξάμηνος 2
  Άμερικης
  έτηβια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΛΡΤΗ
  2
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΔΙΕνθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *7»
  ΤΟ
  ΚΑΙ Η ΓΑΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  Έντός δεκαημέρου, καθώς
  άναφέρουν τα σχετικά τηλε-
  γραφήματα, πρόκειται ν' άρ-
  χίσουν επισήμως πλέον αί
  μεταξύ Αγγλίας καί Ιταλίας
  όιαπραγματεύσει; πρός επί¬
  τευξιν συμφωνίας έφ' όλω ν
  γενικώς των ζητημάτων πού
  τάς κρατοΰν είς άντίθεσιν.
  Καί είνε φυσικόν αί διαπραγ
  ματεύσεις αυταί νά πρβσελ-
  κύουν τό ενδιαφέρον κα'ι την,
  προσοχήν τής παγκοσμίου |
  κοινής γνώμης. Διότι έκ!
  τής τελικής των εκβάσεως θά
  εξαρτηθή όχι μόνον ή προ¬
  σέγγισις ή ό πόλεμος μετα¬
  ξύ των δύο αυτών χωρών,
  άλλά καί ή τύχη τής ειρήνη;
  καί τοΰ πολιτισμόν ολοκλή¬
  ρου τής Εύρώπης.
  Έν τω μεταξύ οί λαοί τής
  γής δοκιμάζουν την συντα-
  ρακτικήν αγωνίαν πού δημι-
  ουργοϋν τα δραματικά γεγο-
  νότα των τελευταίων ημερών
  καί προσδοκοΰν μέ δέος άλ¬
  λά καί ελπίδας την εξέλιξιν
  καί την άποσαφήνισιν τής
  καταστάσεως. Χωρΐς δέ ύπερ-
  βολήν, ειμπορεί νά είπη κα-
  νείς ότι ή παρελθοΰσα έβδο-
  μάς υπήρξεν ή δραματικωτέ-
  ρα περίοδος των τελευταίων
  έτών. Διότι ή παραίτησις τοΰ
  κ. τΗντεν, ο λόγος τού κ.
  Χίτλερ, τό Αύστριακόν κα'ι
  πλήθος άλλων γεγονότων ε¬
  δημιούργησαν τόσην σύγχυ-
  σιν καί έθόλωσαν τόσον πο-
  λΰ την διεθνή ατμόσφαιραν
  ώστε νά πιστευθή ότι ό κό-
  σμος ευρίσκεται είς χάος,
  χωρΐς όδηγούς καί χωρΐς σα-
  φεΐς κατευθύνοεις. Χον φό¬
  βον δέ έιτηύξησε καί ή έξα-
  πολυθεϊσα φήμη, ότι την
  παραίτησιν τοΰ κ. ΤΗντεν θά
  έπηκολούθη, ώς μοιραία συ-
  νέχεια, ή παραίτησις τοΰΓάλ-
  λου ύπουργοΰ των Εξωτερι¬
  κών κ. Ντελμπός ϊσως δέ καΐ
  ολοκλήρου τής κυβερνήσεως
  τοΰ κ. Σωτάν.
  Εύτυχώς, τα πράγματα δέν
  είχον αυτήν την θλιβεράν
  συνέχειαν. Τό αύστριακόν
  έμφανίζει ήδη κάποιαν βελ
  τίωσιν.Ό καγκελλάριος Σοΰ-
  σνιγκ, ένθαρρυνθείς προφα-
  νώς άπό τό Λονδίνον καί τό
  Παρίσι καί κυρίως άπό τό
  τελευταίον, επέδειξε θαυμα-
  σίαν όμολογουμένως άποφα-
  σιστικότητα, εύψυχίαν καί
  θάρρος άπέναντι των Γερμα-
  νίκων απειλών. Ό λόγος τού
  ενώπιον τής συγκληθείσης
  πρός τούτο Αύστριακής Δι-
  αίτης, δέν υπήρξε μία συγ-
  κινητική απλώς έκκλησις
  πρός τό Αύστριακόν έθνος
  νά περιφρουρήση την ανε¬
  ξαρτησίαν τού. Υπήρξε κάτι
  περισσότερον: Μία ρητη, «-
  περίφραστος καί θαρραλέα
  διακήρυξις τής αποφάσεως
  τού Αύστριακοΰ λαοΰ να υ¬
  περασπίση τήνέλευθερίαν τού
  καί νά διεκδικήση την πλή¬
  ρη αύτοτέλειαν καί ανεξαρ¬
  τησίαν τού. _ „
  Καί ό λόγος αύτοί τού δο-
  κτορος Σοΰσνιγκ εΐχε τερα¬
  στίαν επίδρασιν παντοΰ, είς
  όλας τάς χώρας τής Εύρώπης.
  Δέν ύπάρχει δέν άμφιβολία,
  ότι ή στάσις αυτή} τής Αυ-
  στριακής κυβερνήσεως, εφο-
  σον μάλιστα θά τυγχάνη *««
  τής συνδρομής των δύο Με-
  γάλων Δυτικών δυνάμεων
  θά συμβάλη σοβαρώς είς την
  παγίωσιν τού σημερινοΰ κα-
  θεστώτος καί τής ασφαλείας
  είς την κεντρικήν Ευρώπην.
  Ή πολιτική τής Γαλλίας έ
  πίσης, καθορισθεΐσα καί απο-
  σαφηνισθείσα πλήρως δια
  των γενομένων είς την βου¬
  λήν μακρών συζητήσεων, χω
  ρϊς αλλαγήν ουδέ κλονισμόν
  κάν τής κυβερνήσεως, θα α¬
  σκήση ασφαλώς εφεξής «-
  ποφααιστικόν ρόλον είς την
  περαιτέρω άνέλιξιν των ευ-
  ϊδ καί των π«γ*ο-
  σμίων έν γένει πραγμάτων.
  Ως απεδείχθη δέ ή πολιτική
  τής Γαλλίας, έν αντιθέσει
  πρός την πολιτικήν τού κ.
  Τσάμπερλαιν, όχι μόνον πα-
  ραμένει άμετάβλητος, άλλά
  κα'ι καθίσταται ήδη πε¬
  ρισσότερον σταθερά κα'ι άπο-
  φασιστική. Πρόκειται δέ α¬
  σφαλώς νά εκδηλωθή συντό¬
  μως καί είς την πράξιν.
  Ή κυβέρνησις τοΰ κ. Σω¬
  τάν δεχθεΐσα την κατά μέ¬
  τωπον επίθεσιν τής δεξιάς
  μέ επί κεφαλής τόν κ. Φλαν-
  τέν καί την ίσχυροτάτην έκ
  των πλαγίων πίεσιν τής ά¬
  κρας άριστεράς κατώρθωσεν
  όχι μόνον νά κρατήση την
  ίσορροπίαν άλλά κα· νά εύ¬
  ρη την οδόν τής σταθερότη¬
  τος καί τής έπωφελεστέρας
  διά τό Γαλλικόν έθνος δρά¬
  σεώς. Ό λόγος δέ τού κ.
  Ντελμπός είς την βουλήν,
  θά μείνη ώς ιστορικόν μνη-
  μεΐον των ανωτέρων ίδανι-
  κών άπό τα όποΐα έμπνέε-
  ται ή σημερινή Γαλλία. Είς
  τόν λόγον τού αυτόν ό Γάλ-
  λος ύπουργός των εξωτερικών
  ύπερημύνθη της φιλειρηνι¬
  κάς πολιτικής καί τής Κ.Τ.Ε.
  διά την διατήρησιν καί την
  άναδιοργάνωαιν τής οποίας
  είπεν ότι θ' άφιερώση όλας
  τάς δυνάμεις της ή Γαλλία.
  Διεκήρυξε, κατά τρόπον πού
  τψα τό Γαλλικόν έθνος, ότι
  ή Γαλλία θά παραμείνη πάν-
  τοτε πιστή φίλη καί σύμμα-
  χος των μικρών καί μεγά¬
  λην κρατών τής κεντρικάς
  καί άνατολιτικής Εύρώπης ε-
  τοιμος νά υποστή οιανδήπο¬
  τε θυσίαν άκόμη καί πολεμι-
  κήν4διά νά προστατεύση την
  ελευθερίαν καί την ανεξαρ¬
  τησίαν των. Ύπερημύνθη
  τοΰ Γαλλοσοβιετικοΰ συμφώ-
  νου, ώς όργάνου είρήνης. Ε¬
  ξήρε την αξίαν καί την τε¬
  ραστίαν σημασίαν τής Γαλ-
  λοβρεττανικης συμμαχίαςκαί
  έξήγγειλεν ότι ή Γαλλία δέν
  θ' ανεχθή οΰτε διαταραχήν
  τής ίσορροπίας των δυνάμε¬
  ων έν τή Μεσευρώπη οΰτε
  καί μείωσιν τής έδαφικής ά-
  κεραιότητος ή τής έθνικής
  άνεξαρτησίας ή της ελευθε¬
  ρίας τής Ίσπανίας. Καί
  I-
  κλεισε τόν λόγον τού μέ την
  Ιστορικήν όμολογουμένως
  καί έξαιρετικής βαρύτητος
  φράσιν ότι «ή Γαλλία ποθεΐ
  την ειρήνην, άλλά όχι καί
  την άντί πάσης θυσίας ει¬
  ρήνην», άφήσας ούτω νά εν¬
  νοηθή σαφώς ότι ή Γαλλία
  δέν είνε διατεθειμένη νά υ¬
  ποχωρήση πέραν ενός σαφώς
  καθωρισμένου όρίου. Ή διά
  παμψηφίας δέ έγκρισις τής
  έςωτερικής πολιτικής τής κυ¬
  βερνήσεως υπό τής βουλής,
  αποτελεί γεγονός τό οποίον
  θά πρέπη νά θεωρηθή ασφα¬
  λώς καί ώς σαφής προειδο¬
  ποιηθή, πρός πάσαν κατεύ¬
  θυνσιν άπευθυνομένη. Δέν
  ειμπορεί δέ παρά νά ληφθή
  σοβαρώς ύπ' όψιν άπό όλον
  τόν κόσμον. Ή άποσαφήνι-
  σις καί οταδεροποίηαις της
  Γαλλικής πολιτικής αποτε¬
  λεί ευχάριστον σημείον. Θά
  βοηθήση είς την ταχυτέραν
  εκκαθάρισιν τής διεθνοΰς
  καταστάσεως.
  ΟΠΟ,Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΧΟΡΕΥΤ1ΚΑ1
  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
  ηγρίν καί κατηγοροΰν
  τούς μοντίρνους χορούς. Πρώτοι
  καί καλύτερον οί ίεροφάνται τής
  παραοόσειος, εψαλλαν δι3 αύ-
  τούς τόν άναβαλλόμενον. Ήλθαν
  έπειτα οί ήθικολόγοι οί όποϊοι
  συνεπλήρωσαν την επίθεσιν δι' ά-
  φορισμών πού έμειναν ίστορικοί.
  Τί σας λέγουν τουλάχιστον, οί
  γνωσταί έκεϊνοι φιλιππικοΐ των
  δευτέρων; Άνεσύρθη άπό τόν
  Καιάδα τής λήθης 6 Σαμφόρ,
  καττ,γορήθη ή στενή... επαφ'ή των
  χορευτών καί γενικώς τό άαεμνον
  παρουσιάσθη έδώ ώς τό «λάίτ
  τίβ».
  —Τό χοροδιδασκαλείον υπήρ¬
  ξε σταθμός πολιτισμοΰ διά την
  Ελληνικήν κοινωνίαν!
  Αύτό ετόλμησε νά φωνάξη ώ
  στόσο, έ'νας άντιρρησίας, ^ τή
  στιγμή πού είχε κορώση ή επί¬
  θεσις. Φαντάζομαι δέ δτι θά τό
  φωνάξη καί σήμερον, μολονότι οί
  άντιχορευτικοί κύκλοι τελευταίως
  εχουν άραιώση χαρακτηριστικώς.
  Καί τό όποστηρίζω αύτά όχι χω-
  ρίς θετικούς λόγους. Ή Τερψιχό-
  ρη υπήρξεν άνέκαθεν σταθμό; εύ-
  γενείας, όχι διότι άνήκει εις τόν
  συμβολικον κόσμον των έννέα μου-
  σών. Κυρίως διότι συνδυάζεται
  μέ τόν ρυθμόν, την άβραν κίνη¬
  σιν, την εύστροφίαν καί τάν πο¬
  λιτισμένον τύπον. Συμπολΐτις άπό
  τάς χορευούσας, ηκούσθη λέγου¬
  σα εις κύκλον καλής τάξεως άλ¬
  λά καί ανωτέρας μορφώσεως:
  —Ύπάρχει κάποια βασική πα-
  ρεξήγησις εις τό ζήτημα. Ό χο-
  ρός καί διά την εσωτερικήν χα¬
  ράν καί διά την έξωτερικήν άρ-
  μονίαν αποτελεί κάτι τό αναμφι¬
  σβήτητον δημιουργικό. Δέν έννοώ
  τούς πλαστικούς χορούς οί όποϊοι
  μετά την ποίησιν καί την μου¬
  σικήν άποτελοθν τόν λεπτότερον
  καλλιτεχνικόν παράγοντα. Έννοώ
  αύτούς ακριβώς τούς χορούς τής
  πίστας. Άν 6περβολ:κά μοντέρνοι
  χορογράφοι έκαινοτόμηααν έδώ μέ
  όλίγην Ιΐολυνησίαν, δέν σημαίνει
  καί τόσο. Ή Εστορία τοθ χοροΰ
  έχει πάντοτε τάς εμπνεύσεις της
  είς τόν κόσμον των πνευματικών
  παραστάσεων παρά »1ς τ6ν διβ-
  στραμμένον σεξουαλισμόν. Πάρ«τβ
  τό μενουέττο, τό βάλς καί τό ταγ-
  κό, ψυχολογήσετε τοΰς χορούς
  αύτούς 3πως τούς παρουσιάζουν
  οί Ιμπειροι καί λεπτοί χορευταί
  καί θά πεισθήτε ότι ό χορός είνε
  μάλλον α!σθτ;μα παρά αϊσθ^σια-
  σιασμός. Οί κοσμικοί άλλως τε
  κύριοι, καί δέν σάς ·χ.ολσίΥ.ζό<ύ άν σας είπω οιι τέτοιοι ύπάρχουν πολλοί καί στό Ήράκλειο, ξέ- ρουν τί θ« π·ζ άρμονία καί τάξις χορευτική σύμφωνα κα'ι μέ την παράδοσι τοΰ χορού καί την πα¬ ράδοσι νά ποΰμε των χρηστών ή θών. Έλεγε τίποτε τό άμφισόητ/,σι- μο ή συμπολϊτις; -Ύποθέτω οχ·. Η μελέτη των λεπτών έναγκαλι- σμών τής πίστας άπό έν» καλής πίστεως συζν^τητήν, είνε είς όλα σχεδόν τα χορευτήρια μάθημα έ- ξευγενισμοθ. Ό μαίτρ ντέ ντάν; καί τοΰ πλέον λαικοΰ κέντρου α¬ πεδείχθη μέ τόν καιρόν άναμορ- φωτής. Μέ τόν χορίν ό Έλλην έ- μθί σιγά σιγά νά κινήται παντοθ εύστρίφα, νά μή ξενυχιάζη τόν πλησίον τού είς τού; συνωστι- σμούς, νά φέρεται ώς ανθρωπος δταν τοΰ έπιδεικνύεται άκρα εύγέ- νεια καί έμπιστοσύνη καί γενικώ- τερα νά λησμονή την στενήν ε¬ κείνην έννοιαν τής «παρεξηγήσε- ως» μπροστά είς τό χαμόγελο καί την άνοιχτή καρδιά τοϋ πρώτου συνανθρώπου τού. * * * Παρακολουθή) μέ την φαντα- σία μου την πίστα, τή στιγμή αύτη, πού μεταφερω τίς σύντομε; αύτές κρίσεις, των φίλων της. Καί πείθομαι ότι οί τελευταϊοι κατέχουν μέ τό μέρος των την πραγματίκότητα: Οί πλαφονιέρες άρχίζουν νά διατονίζουν την φαν τασμαγορία μέ τό πειό θριαμβευτι- κά περίγραμμα. Κάτω άπό τα ήλεκτρικά λάμπουν φυσιογνωμί- ες, τουαλέττες, χρώματα, άβρό δέρμα, πού κάπου κάπου τό στο- λίζει ή μαρμαρυγή ενός άμεθύ- στου. Όλα Ιχουν την μορφή τοθ αίθερΕου. Ή όρχήστρα, πού κι' αυτή μέ τή νεώτερή της έξέ- λιξι, άποβάλλει πειά τόν πρωτο- γονισμό τής τζάζ μπάντ, άνα- κρούει κομμάτια ήμερώτερα. Μέ τόν σύγχρονο χορό συμβαδίζει πειά ή άξία τοθ αϊσθήματος πα¬ ρά τό έφήμερο τής έπαφής. Έ- νας κόσμος μεθυσμένος άπό την όνβιροπόλησι ,καί την άγνή χα¬ ρ* τής ζωής κινεϊται λικνιστικά καί ώμορφα. Νομίζετκ δτι ή εί Τα Έλληνικά οίκονομικά κατά τα ετος 1957. Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Ένετάθη ή κίνησις τής παραγωγής. (Κατά την προχθεσινήν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων τής Τρα πέζης τής Ελλάδος ό Διοικητής αυτής κ. Ε. Τσουδερός άνέγνωσε την κατωτέρω έκθεσιν την οποίαν λόγω τοΰ ένοιαφέροντος περιεχο- ένου άρχίζομεν άπό οΊ\χ.ζροΊ δη- μοσιεύοντες ολόκληρον). Κυρίαι Μέτβχοι, Κατά τό λήξαν έ τος ή παγ κόσμιος οίκονομική κατάστα σις παρουσιάζει άναμφισβη τήτως δείγματα άποκαταστά σεως καί άνόδου, άλλά μέ συμπτώματα τινά ,τά όποΐα άποδεικνύουν, δτι ή έν γέ¬ νει οίκονομική άντιπροσαρμο γή δέν επήλθε πλήρης είς τάς έκ τής κρίσεως δοκι- μασθείσας χώρας καί ιδιαιτέ¬ ρως δτι δέν είνε άκόμη τό σον στερεά ωστε ν' άντέχτι είς την επίδρασιν δυσμενών τίνων παραγόντων, ώς επί παραδείγματι τής μεγάλης κερδοσκοπίας, τής άσταθεί άς των δημόσιον οίκονομι- κών, τής έκτάκτου έπιβαρύν- σεως τής οίκονομίας αυτών, ή όποία πηγάζει έκ] τής ά- σκουμένης σχεδόν πανταχοϋ άναγκαΐας κοινωνικής πολιτι¬ κής καί τέλος άλλων τίνων δευτερευόντων αίτίων. Ή χρηματιστηριακή κρίσις των Ήνωμένων Πολιτειών (κατ' Απρίλιον) καί ή κατ' έπανά λήψιν ύποτίμησις τοΰ γαλ- λικοθ φράγκου είναι έκ των έξαιρετικών τούτων συμπτω- μάτων, τα όποΐα έτάραξαν την άναρρωνύουσαν οίκονο- μ(αν. Ή έκ τής ενεργείας των παραγόντων τούτων πηγάζου σα φυσική δυσπιστία ένισχυο μένη καί έκ τής άβεβαιότη τος τής διεθνοθς καταστάσε¬ ως καί ιδιαιτέρως έκ τής οξύτητος των πολεμικών γε- γονότων τής "Απω Άνατολής καί τής Ίσπανίας, όσον καί έκ τής λόγω των έπανεξοπλι σμών έπιβαρύνσεως των έξό δών των προϋπολογισμόν διαφόρων κρατών, είχεν άν τίκτυπον επί τής πορεΐας τής δλης διεθνοθς οίκονομίας, ώς έκ τής άλληλεξαρτήσε ως καί άλληλεπιδράσεως τής ϋφισταμένης μεταξύ των καθέκαστα οΐκονομιών. Παρά τάς έξαιρέσεις αύτάς ή πρός τ' άνω γενικωτέρα παγκόσμιος δραστηριότης, ί- δία δέ τής βιομηχανίας, είνε προψανής, συνετέλεσε δέ καϊ είς την αύξησιν τοϋ άριθμοΰ των εργαζομένων. Ή αύξησις δμως τής παραγωγής καί ιδι¬ αιτέρως των πρώτων ύλών προεκάλεσαν έντός τοΰ 1937 διακυμάνσεις των τιμών, καί¬ τοι αδται διετηρήθησαν, πάν¬ τως είς έπίπεδα ανωτέρα καί των τιμών τοϋ 1936, ή τοιαύ¬ τη δ' έντός τοϋ παρελθόντος έτους διακύμανσις συνέτεινεν ούσιωδώς είς την σημειωθεΐ- σαν οικονομικήν ανωμαλίαν Έχομεν έξ άλλου ωρισμένας πράξεις καί άποφάσεις διαφό¬ ρων κυβερνήσεων έντός τοθ αυτού ετους αί οποίαι χαρα- κτηρΐζουν την έπελθοΰσαν βελ τΐωσιν καί ύποδεικνύουν διά πρώτην φοράν μετά τα έτη τής κρίσεως τάσεις πρός άπο κατάστασιν περισσότερον ό- μαλών συνθηκών διεθνοΰς συναλλαγής. Μεταξύ αυτών είνε ή σύμβασις τού Μαΐου μεταξύ έπτά κρατών (Βελγί¬ ου, Δανίας, Φινλανδίας, Νορ βηγίας, "Ολλανδίας, Σουηδί κονοθλα αυτή είνε άπαράδεκτη Δέν 2χετε παρά νά την άναζητή- σετε μιά στιγμή σ' 2να οίονδή ποτε δημοσία χορ& καί είμαι βέ- βαιος δτι θά τή βρήτί. 4 ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ άς καί Λουξεμβούργου) συμ¬ φώνως μέ την οποίαν καταρ- γοθνται άμοιβαίως οί κατά τα έτη τής κρίσεως έπιβλη- θέντες περιορισμοί τής ελευ¬ θέρας τοθ μεταξύ των έμπο- ρ(ου καΐ λαμβάνονται μέτρα διευθύνσεως τής οίκονομικής αυτών συνεργασίας. Ή Πορτογαλλία έξ άλλου καθώς καί ό Ίσημερινός άπο- κατέστησαν, πλήν ολίγων έ- ξαιρέσεων, την ελευθερίαν των είς ξένον συνάλλαγμα συναλλαγών. Ή δέ ΠολωνΙα έλαβε μέτρα διευκολύνοντα την κίνησιν ξένων κεφαλαίων παρ' αυτή. Κατ' άντίθεσιν των έξαιρετικών αυτών άποφάσε- ων, αί οποίαι άποτελοΰν εύοί- ωνα σημεΐα διά τό μέλλον ύπάρχει ή περίπτωσις τής Ί- απωνΐας, ή όποία διά νά αντι¬ μετωπίση τό ελλειμμα τοϋ ί- σοζυγίου των πληρωμών αυ¬ τής ηναγκάσθη νά θεσπίσΓ] τ'ό πρώτον κατά τό 1937 συναλ- λαγματικούς περιορισμούς διά την άμυναν τοΰ νομίσματός της. Κίχί ήδη^άς ρίψωμεν τα- χό βλέμμα επί τής ήμετέρας οίκονομίας, μας έπιφυλασσόμε νοιόλίγον αργότερον, ώς γίνε ταικατ' έτος νά δημοσιεύσω μενείςείδικόν τεϋχος τοθ κατά μήνα έκδιδομένου Δελτίου τής Τραπέζης, τα όριστικά στατι· στικά στοιχεϊα τα άπεικονί- ντα την κατάστασιν τής οί¬ κονομίας κστά τό παρελθόν έ'- τος, καθ" δσον έκεΐνα είς τα όποΐα στηριζόμεθα σήμερον διά την παρούσαν έκθεσιν, καίτοι μή άπομσκρυνόμενα τής πραγματικότητος δέν είνε δ¬ μως παρά κατά προσέγγισιν άριθμοΐ καθόσον δέν άντιπρο- σωπεύουν πάντοτε την κίνησιν ολοκλήρου τού ετους. 1 ΓΕ12ΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή κατά τό παρελθόν Ιτος καλ λιεργηθεϊσα Εκτασις (23-871 χι- λιάδες στρέμματα) είνε ή μέχρι τούδε άνωτάτη έξ ϊλων των προ ηγουμένων έτών. Έκ τής έκτά σεως ταύτης τα 69.3 ο)ο έκαλ- λιεργή'ίησαν μέ σιτηρά. Ή καλ λιεργηθεϊσα Ικτασι; έν σχέσει ποός τα ού/όλον τοθ έλληνικοθ Ιδάφους είνε τα 18.3 ο)ο έναντι 17.8ο)ο τοθΐτρηγουμένου Ιτους καί 15 ο)ο τοΰ 1935. Ή παραγω γή τοΰ σίτου ανήλθεν είς 881 χιλ. τόννου;. Είνε ή άνωτάτη τής τελευταίας διετίας. Ή αύξησις φαίνεται νά όφείλεται κυρίως είς την μεγαλειτέραν κα τα στρέμμα απόδοσιν άνελθοΰσαν είς1Ο3 χιλιόγραμμα κατά στρέμμα έναντι 64 τοΰ 1936 καί 87 τοΰ 1935. Έν τούτοις ή είσαγωγή σίτου καί αλεύρων κατά τό 1937 ά νήλθεν είς 507 χιλ. τόννους ε ναντι 472 τής άντιστοίχου πε ριόδου τοΰ 1936. Ό μέσος δρος τής καταναλώσεως μας κατά την τελευταίαν πενταετίαν είνε 1.152 χιλ. τόννοι. Κατά τό 1937 ή κατανάλωσις 6πολογίζεται είς 1.388 χιλ. τόννους. Ή παραγω γή μας άδα έκάλυψε τα 63.5 ο)ο τής καταναλώσεως. Ή άξία τοΰ εϊσαχθέντος σίτου καί άλεύ ρων κατά τό 1937 ανήλθεν είς δραχ. 2.773 έκ. έναντι 1.982 έ κατ. ορχ. τοΰ 1936 λόγιρ ίδίως τής δψηλοτέρας τιμή; των σιτη ρων. Καί ταυτα μέν είνε τα κα τα την γενικήν στατιστικήν τοθ κράτους ατοιχεΐα, ή κίνησις δ μως των σιτηρών έξεταζομένη συναλλαγμαπκώς κατά τό 1937 παρουσιάζεται ώς εξής: Διεθέσα μέν καθ' δλον τό έτος διά την εισαγωγήν αυτών φράγκα χρυ ο& 72.561.000 άντιπροσωπεύον τα 596.253 τόννους σίτου μέ μέσην τιμήν κατά τόννον φράγ κων χρυσών 143.35 έναντι άν τιστοίχου ποσοΰ διά τό έτος 1936 φρ. χρυσών 51.971.378 άν τιπροσωπεύοντος αξίαν 470.417 τόννων μέ μέσην τιμήν φρ. χρ. 110.48 κατά τόννον. "Ητοι διε θέσαμεν επί πλέον φρ. χρ. 20. 590.000 καί είσηγάγομεν επί πλέον τόννους 35.836. Έκ των σημειουμένων ποσών φρ. χρ. 1, 440 000 άντιπροσωπεύουν αξίαν σίτου είσαχθέντος μέσω κλήριγκ. (συνεχίζεται) Ό νόμος ττερί τύπου. Είς την εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νέ- ος περί τύπου καί δημοσιογρα- φΐκών όργανώσεων νόμος καί ετέθη ήδη έν ίσχΰί. Διά τοϋ νέου νόμου καθορΐζονται σα¬ φώς αί ύποχρεώσεις καί τα δικαιώματα τοϋ τύπου, οργα¬ νουνται δέ ύποχρεωτικώς τό¬ σον οί έκδόται δσον καί οί συντάκται καί ύπάλληλοι των εφημερίδων είς σωματεΐα καί κατοχυρώνεται τό δημοσιο¬ γραφικόν έπάγγελμα. "Ετσι ή δημοσίευσις τοθ νέου νόμου δημιουργεΐ βάσιμον την έλ- πΐδα δτι θ' αρχίση, μία νέα περίοδος καί διά τούς άσκοΰν- τας τό τραχϋ καί πολλάκις άχαρι έπάγγελμα τού δημο- σιογράψου διά τής βαθμιαί- ας βελτιώσεως τής θέσεώς των. "Επί πλέον δέ έλπίζε- ται δτι θά δύναται καλύτε ρον ό τύπος ν' άνταποκρί- νεται είς την μεγάλην άπο στολήν τού ώς διαφωτιστοΰ καί διαμορφωτοθ τής κοινής γνώμης. *** Τό σχολείον Σταβιών. Σχετικώς μέ τό ζήτημα τής ανεγέρσεως νέου σχολικοΰ κτιρίσυ είς Στάβιες τό υπουρ¬ γείον τής ΠαιδεΙας μδς πλη ροφορεϊ δτι διέταξε τόν 'Ετα- θεωρητήν Ηρακλείου νά προ¬ βή είς τας σχετικάς ενεργεί¬ ας διά την εξεύρεσιν τοΰ κα- ταλλήλου οίκοπέδου καί των άλλων χρηματικών πόρων διά ν' αποφασισθή ή κατσσκευή τού. Γνωρίζομεν δτι ή κοι- νότης διαθέτει καί οικόπεδον καί σημαντικόν μέρος των χρη- μάτων ποϋ θά χρειασθούν. Ζη¬ τεί δμως νά φοιτοϋν είς τό σχολείον της καί οί μαθηταί τοΰ Φουρνοφαράγκου, ώς ο¬ ρίζη άλλωστε ό νόμος, καί νά προαχθή τότε τό σχολεί¬ ον είς διτάξιον. Είνε έ'να αϊτη μα λογικόν, τό οποίον δέν αμφιβαλλομεν δτι θά υίοθετη- θη άπό τούς άρμοδίους. Τό Ρέθυμνον. ΤρΙα σπουδαϊα ζητήματα άπασχολοϋν καί πάλιν τό Ρέθυμνον. Ή άπόκτησις λι¬ μένος πρώτον, ύποκαταστή ματος τής Τραπέζης τής Έλ λάδος δεύτερον καί δικαστι κου μεγάρου τρίτον. Είναι ζή τήματα πού ένδιαφέρουν άμε σώτατα την ζωήν καί τό μέλλον δχι μόνον τής συμ¬ παθούς πρωτευούσης τοθ γείτονος άλλά καί όλόκλη ρον τόν νομόν. Καί δέν άμ φιβάλλομεν δτι ή Κυβέρνησις θά βοηθήση είς την ταχείαν καί ικανοποιητικόν έπίλ·σ(ν των. Διότι τό Ρέθυμνον δι καιοΰται πάσης ύποστηρίξε ως διά νά συνεχίση, την έ ξέλιξιν καί ανάπτυξιν τού καί νά γνωρίση καλυτέρας ημέρας είς τό μέλλον,
  ι*-;
  III
  "ΐρ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (δπε-
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη)
  ό θίασος δίδει διά πρώτην φοράν
  ενταύθα την ξεκαρδιστικήν όπε-
  ρέτταν ή «Πολυγαμία*. Γό κείμε¬
  νον είνε τοΰ γνωστοΰ θεατρικοΰ
  συγγραφέως καί Άκαδημαικοϋ
  Γρ. Ξενοπούλου, την δέ μουσικήν
  Μχει συνθέσει ό μοντέρνος μουσι-
  κώς κ. Μ. Κατριβάνος.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον μέγας χο-
  ρός μετημφιεσμένων καί μή, άπο·
  γευματινή καί εσπερινή μέχρι
  πρωΐας.
  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ
  Ε. Π^Σ. Η.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ή μεγαλυτέρα χορο¬
  εσπερίς των Απόκρεω
  Σήμερον Τετάρτην ώ¬
  ραν 10 μ. μ. είς την αΐ-
  σαν:
  .. ΜΙΝΩΑ,,
  Τής Ενώσεως Ποδο-
  σφαιρικών Σωματείον
  Ηρακλείου έχούσης είς
  την δύναμίν της, τα σωι
  ματεΐα Ε. Γ. Ο. Η. — Ο.
  Φ. Η. — Έργοτέλην—Ό-
  λυμτιιακδν— Ήρακλήν
  καί Ερμήν.
  ©ά χαρίση εύτυχεΐς ώρας
  είς ολους οσους θά τιμήσουν
  τόν χορόν διά τής παρου-
  σίας των.
  Εγγύησιν τής μεγάλης έ
  πιτυχίας τοΰ χοροΰ, αποτε¬
  λεί τό γεγονός ότι ή χοροε
  σπερίς εχει τεθρ υπό την
  προστασίαν τοΰ κ. Νομάρχου
  πάνυ ευχαρίστως άποδεχθέν
  τος νά υποστηρίξη τα άθλη-
  τικά μας Σωματεΐα.
  Σήμερον Τετάρτην είς
  την «Μινώαν» 10 μ. μ.
  "Οταν μέ τό αυτοκίνητον σας
  διασχίζετε την εξοχήν καί θαυ-
  μάζετε τα ώραΐα τοπεΐα της έσκέ-
  φητε ποτέ δτι ή έλονοσία είνε
  δυνατόν νά σας στερήση την ευχά¬
  ριστον αυτήν απόλαυσιν, Νά φθά¬
  ση δηλαδή ή τιμή τοΰ καουτσούκ
  των έλαστικών σας είς τιμάς ά-
  προσίτους; αί φυτεΖαι τοθ καου-
  τσοΰκ ευρίσκονται είς χώρας τρο-
  πικάς μέ ΰγρόν κλίμα, δπου οί
  φορεΐς τής έλονοσίας, οί άνωφε-
  λεϊς κώνωπες άφθονοθν. Τα με-
  γάλα έργοσ:άσια κατασκευάς αύ-
  τοκινήτων δπως τό Φόρντ καί
  τό Φά'ιρστον διά νά άποφύ-
  γουν την παράλυσιν των έπιχειρή-
  σεων καουτσούκ τάς οποίας οια-
  τηροθν είς την Δυτικήν Άφρικήν
  εξησφάλισεν ημερησίως τούς ερ¬
  γάτας των κατά την περίοδον τής
  έλονοσίας μέ μίαν δόσιν έκ 0,40
  γραμμαρίων κινίνης ημερησίως ή
  άξία τής οποίας δέν συμπεριλαμ-
  βάνεται βεβαία εις τό ημερομί¬
  σθιον των. Μέ 1—1,20 γραμμά-
  ρια ημερησίως οί προσβλεβλη-
  μένοι εργάται θεραπεύονται έντός
  5—7 ημερών. 5
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτηρ-Γυναικολόγος
  Είδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τί Πολυκλινικη
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  ■ ■■■■■!*■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τέ) θαλαμηγον «)«
  Σ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  βόθβΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*·. 5—«
  !«■■■■■■■■■■■-■■■*■■■■■
  Μ Ι Δ Τ Γ Ι Γ Ι Κ Π Η στΠλΠ τοΰ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = "
  Ή έπικράτησις των πλεκτών.
  Ανάμιξις ύφάσματος καί τρικό.
  324ον
  ΜεΗεΜΜεεΜ
  "Επειτα σταματοϋσε ξαφνι-
  κά μέσα στό δωμάτιον δπου
  έπηγαινοέρχονταν σάν φυλα-
  κισμένη. Σβυσμένα ^όνειρα ή¬
  σαν δλες οί έλπΐδες της. Την
  άναθάρρησί της διεδέχετο ή
  συναίσθησις τής άδυναμίας
  της. Τί θά μποροΰσε νά κά¬
  μη ή φωνή μιας γυναίκας
  ριγμένης μέσα στήν τρικυ-
  μία; Ή συκοφαντία εΐχε μύρι-
  ες μυριάδες φωνές γιά νά
  καταπνίξη τή δική της" εΐχε
  τα δργανα τοϋ ,τύπου την δή-
  μαγωγία των δημοκρατικών
  όργανώσεων, τα κοτσομπο-
  λιά των δημοσιογράφων εΐχε
  τό βήμα τής εθνοσυνελεύσε¬
  ως. Φανερά ,- στίς προθήκες
  των βιβλιοπωλείον, ήσαν έ
  κτεθειμένα τα άκατανόμαστα
  λιβελλογραφήματα εναντίον
  τής βασιλίσσης. Ή άστυνο-
  μία προέβαινε σέ τοπικές κα-
  τασχέσεις πού έπολλαπλασία-
  ζαν την κυκλοφορία τους. Θά
  ήταν άτέλειωτος ό κατάλογος
  των φρικτών αυτών πορνογρα
  φημάτων, τα όποΐα ήσαν στο-
  λισμένα μέ άποκρουστικές εί-
  κόνες πού οί πλανόδιοι πωλη-
  ταί έπεδείκνυαν στό πλήθος
  πού έχάζευε γόρω άπό τα ά-
  νάκτορα, μπρός στά μάτια τής
  βασιλικής οικογενείας καί των
  αύλικών.
  Ή Μαρία-Άντουανέτταέπέ-
  μενε νά κάνη έ'να περίπατο
  στόν κήπο γιά νά πάρουν τα
  παιδία τους λίγον άέρα. Την
  ύπεδέχοντο μέ βρισιές. Τόσο
  πού ή άτυχη μητέρα άναγκα-
  ζόταν νά γυρίζτ] βιαστικά στό
  παλάτι γιά νά γλυτώση τα
  παιδία της άπό τό άκουσμα
  άκατανομάστων βωμολοχιών
  —ωσπου παρητήθη εντελώς
  τοΰ περιπάτου, τής μόνης της
  έξόδου.
  Τέλος μιά νύχτα, περασμέ-
  να μεσάνυχτα, έκεΐ πού ή
  Μαρία Άντουανέττα έκουβέν-
  τιαζε στό δωμάτιό της μέ
  την κυρία Καμπάν πού την
  ΰπηρετοϋοε, άκουσε θόρυβο
  σιγονών βημάτων. Στό διά-
  δρομο κάποιος έβάδιζε μέ
  προφυλάξεις, σταματώντας κά
  θε τόσο γιά νάφουκρασθή.
  Φερσίματα άνθρώπου πού έ-
  φοβόταν μήπως ανακαλυφθή.
  "Ενας θαλαμηπόλος, τόν ό-
  ποΐον ή κυρία Καμπάν έσπευ¬
  σε νά ειδοποιηθη, ώρμησε
  κατά τοϋ αγνώστου, τόν άφώ
  πλισε καί τόν έβαλε κάτω:
  —"Ω! κυρία, είπεν ό πιστός
  ύπηρέτης τόν γνωρίζω, είνε
  ένας κακοϋργος!
  Ή Μορία-Άντουανέττα πα-
  ρενέβη:
  — Άφήστέ τον. Έρχόταν
  γιά νά μέ δολοφονήοτι. Αυριον
  οί Ίακωβΐνοι θά τόν περιέφε
  ραν έν θριάμβίρ.
  Καί στρεφομένη πρός την
  κυρία Καμπάν:
  —Τί ζωή! Βρισιές την ήμέ
  ρα, δολοφόνοι την νύχτα,
  (συνεχίζεται)
  Ή γιαγιάδες μας, καθισμένες
  κοντά στή φωτία, τα βράδυα, 2-
  πλεκαν κάλτσες ζεστές γιά τα
  έγγόνια των. Σήμερα τό πλεκτό
  επί μακρόν παρεγνωρισμένο καί
  περιφρονημένο έκδικήθηκε. Κα-
  τέκτησε την εΰνοιαν των νέον
  γυναικών καί των κοριτσιών. Έ-
  γινε «μία των άπασχολήσεων
  μας». Αποτελεί μέρος τής γκαρ-
  νταρόμπας μας δπως τα άνθη ά-
  ποτελοΰν μέρος τής ανοίξεως.
  Καί έπειδή τό πλεκτό είνε «νεο
  γέννητος» Ίδιοκτησία τής κομψό
  τητος εΤνε άκόμη πλούσιο είς
  χίλια άνεξάντληια τεχνάσματα.
  Ιδού μία ίδέα τελείως νέα' ά-
  ναμείξατέ το είς τα μάλλινα
  σας φορέματα, είς τα σπόρ άν-
  σάμπλ σας, είς τα άπογευματινά
  σας φορέματα. Κάμετε άμπιεσε-
  μάν, πλαστρόν, ζιλέ, μανίκια, τσέ-
  πες πλεκτά...
  Τό τρικό είνε ϋφασμα μαλα·
  κό, πού ϋττοτάσσεται: θά
  κάμετε λοιπόν ιΐλεκτά τό άμπιε-
  σεμάν καί τα μανίκια τής σπόρ
  μπλοΰζας σας, γιατί τό τρικό θά
  δώση μεγάλη άνεσι είς τάς κι-
  νήσεις σας.
  Γιά μία γυναΐκα πού διαθέτει
  άπό ίνα μικρό προυπολογισμό
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άκαδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Άπό 1 Μαρτίου
  έπαναλαμβάνει
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  •■•■■■■■■■■■■■•■■■■■»|
  !
  γιά την γκαρνταρόμπα της, εί¬
  νε £να πολύ λεπτό ζήτημα ή
  μεταποίησις των φορεμάτων πού
  έφόρεσε πάρα πολύ, καί τα ό¬
  ποΐα οί φί> ες της γνωρίζουν πο¬
  λύ καλά, άλλά ποΰ είναι άκό¬
  μη «καλά» φορέματα καί θά
  εΐχε τίψεις συνειδήσεως εάν τα
  έγκατέλειπε. Σκεφθήτε δλες τίς
  δυνατότητες πού σάς προσφέρει
  ή εύκολία νά άναμείξετε, νά
  έγκολλήσετε πλεγμένα μέρη. Ό
  γιακδς είνε κατεστραμμένος τό
  κλείσιιιό τού είνε ντεμοντέ' κά
  νετε ίνα πλαστρόν καί £να για·
  κδ μέ £να ώραΐο ίδιότροπο πλέ
  ζιμο. Τα μανίκια είναι κατε-
  στραμένα είς τούς άγκώνας: κά-
  νετε νέα πλ.εκτά μανίκια. Με·
  γάλες τσέπες καμωμένες μέ τό
  ϊδιο πλέξιμο, θά ίσορροπήσουν
  την έντΰπωσι τοϋ συνόλου.
  Χίλιες δύο Ίδέες θά άναπηδή-
  σουν άπό τό μυαλό σας εάν έ-
  πιμεληθήτε, χίλιοι δύο τρόποι
  πόθ θά έκτιμήσετε. Άλλά προ
  βλέψετε νά μετεχειρισθήτε μαλ
  λιά μάρκας, σούπλ, στερεά, τα
  δτοϊα δέν παραμορφώνονται. Κατ'
  αυτόν τόν τρότιον δέν θά έχετε..
  άπογοητεύσεις.
  π Ντιστεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 74.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12 13
  Ο γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΠΙΙΗ ΤΗ Μ
  Ή ζωη τής μΐλαγχολικής
  ΟΡ1ΖΟΝΤΙΩΣ
  I) "Ο,τι είνε ή ρεμπούμπλιχα,
  τό κλάκ κ.λ.π.— Μυθολογικόν τέ-
  ρας, άλλά καί πόλις τής Πελο-
  ποννήσου.
  3) θαλάσσιον πτηνόν.— Μχς
  θερμαίνει.
  4) Τόν πληρώνουν αί Τράπε¬
  ζαι εις τούς καταθέτας.
  5) 'Όχι γιοματάρι.— Εύοίωνα.
  6) Τό δπλον μερικ&ν έρπετών.
  7) Κάθισμα γιά πολλά πρόσω·
  πά.
  8) Ό Λαγωός τα έχει μεγάλα.
  9) Σ' αυτήν την πόλιν έτελεσε
  τούς γάμους τού ό Μέγας Άλέ-
  ξανδρος.—Λίμνη τής Άβησσυνίας.
  10) Πόλις τής Μακεδονίας.
  II) Δένδρον.— Φυλή, ράτσα,
  σόϊ.
  13) Διάσημος ψηφοθέτης τής
  Αρχαιότητος.—Νήσος τοΰ Β. Ί-
  ονίου μή Έλληνική.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  I) Άκόμη δέν τοθ έφόρεσαν
  σαμάρι, λόγφ μή... ένηλικιώσεως!
  —Νήσος τοΰ Αιγαίου.
  3) Μία των Δωδεκανήσων.—
  Σπάζει ευκολα.
  4) Άντιδιαστέλλεται πρός τό
  πλάτος.
  5) Δέν είναι έσφαλμένα— Ά-
  τζαμής.
  6) Δευτέρα σύζυγος τοΰ Άθά-
  μαντος.
  7) Χώρα τής Νοτιοσλαυΐας.
  8) Λουτρόπολις τοΰ Βελγίου.
  9) Ή σύζυγος τοθ Μωάμεθ.—
  Ποταμός τής Ίσπανίας.
  10) θεραπεία.
  II) Μυστήριον.—Άνόθευτος.
  13) Χωρίον τής Άττικής.—Ό
  πενθερός τής Μηδείας.
  )■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  .ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ. Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. Έχει έξαιρετικάς τιμάς.
  ΚουζΙνα περίφημη.
  Ή περιποίησις τοθ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό προτιμουν δλοι οί Κρήτες.
  ««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ_ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ Α ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δέχεται Καταθέσεις:
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3 ) 4 ο)ο
  μέχρι δραχμών 125.000.—
  ^.ΐ^Β.^- ι »«» τβ»ί κ«λλ»τ6ρβ»ς ίρβυς
  ΠΡθβΕ£ΝΙΑ£ )
  Ό τόκβς υπβλβγίζβται άπο τής επομένης τής >««τ«·
  βέσεοκ- Άπασαι αί καταθέββις είναι έξ ολοκλήρου ηγ¬
  γυημέναι ύηβ τοΰ Κρκτβυς χαι «πηλλικγμέναι «λδν χ«ρ-
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧ12ΤΗ
  ■ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗ.....■•■■Ι.....ΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΝΙΙΙ
  1 ΐθον αΰτοκρατείρ»;;.
  «Άκουσε καλά αύτό πού θά
  σοΰ πώ: Τό καλλίτερο ποΰ έχομε
  νά κάμωμε εμείς οί πεθερες είνε
  νά μή άνακατευώμαστε στά ιδιαι¬
  τέρα των παιδιών μας. Έγώ του¬
  λάχιστον εΐμαι άποφασισμένη νά
  μή ένοχλήσω ποτέ σχεδόν μέ την
  παρουσία μου τό νεαρόν ζεΰγος».
  Καί ή πεθερά τής Βαλερίας, άντί
  νά θυμώση, είχε την εύγένεια ν'
  απαντήση:
  —"Ω, ναί, πρέπει νά φροντίζω-
  με νά είμαστε μαμάδες, 5χι πε-
  θερές.
  'Έτσι 8λα έφαίνοντο νά βαίνουν
  κατ' ευχήν καί αύτό καθησύχα-
  ζε την Έλισάβετ. θυμαται πό
  σον είχε υποφέρη ή ιδία άπό
  τάς άναμίξεις τής πεθεράς της
  καί τής ήταν έφιαλτική ή ίδέα
  πώς ή Βαλερία μποροϋαζ νά πε¬
  ράση άπό μιά παρόμοια κόλασιν.
  Αί διαβεβαιώσεις δμως πού τής
  παρέσχεν ή μητέρα τοθ άρχιδου
  κάς Φραγκίσκου Σαλβατάρ, την
  καθησύχαζαν.
  Τό μέλλον τό Ιβλεπε μέ ρόδι-
  να χρώματα. Καί δμως εις την
  πραγματικότητα, καί άπό την κα¬
  τεύθυνσιν πού ή Έλισάβετ δέν
  εφαντάζετο, προητοιμάζετο γιά τό
  εντελώς άνύποπτον αΰτοκρατορι-
  κόν ζεθγος, Ινα φοβερόν κτύ-
  πημα.
  Ό διάδοχος Ροδόλφος έφρόντι
  ζε νά κρατή κρυφή την ίδιωτι-
  κή τού ζωή άπό τούς γονεΐς
  τού. Έλάχιστοι έγνώριζαν τα ί-
  διαίτερά τού. Καί αύτοι, είτε δι¬
  ότι δέν ήθελαν νά τα χαλά-
  σουν μέ εκείνον ποΰ αυριον
  ώς αύτοκράτωρ, θά ήταν πα-
  νίσχυρος, είτε διότι έξεμεταλλεύ
  οντο την κατάστασιν αυτήν, δέν
  απεφάσισαν ν' άνοίξουν τα μά·
  τια τοΰ Φραγκίσκου Ιωσήφ
  γιά τόν κίνδυνον πού διέτρεχεν ό
  υιός τού.
  "Αλλωστε οί άνθρωποι πού
  ξευραν τα μυστικά τοΰ ίδιωτΐ;
  κου βίου τοθ άρχιδουκός ήσαν
  τόσον κατωτέρας κοινωνικής προ
  ελεύσεως. Άρκεΐ νά λεχθη δτι
  περισσότερον Ινήμεροι ήσαν
  θαλαμηπόλος τού Λότσικ καί ό
  άμαξηλάτης τού Μπράτφις. Ό δι
  ος πού διήγε τα δύο τελευταία
  χρόνια & Ροδόλφος, ήταν τέ
  τοιος πού καί ό ΐδιος ήσθάνετι
  αηδίαν καί πολλές φορές Ικαν
  την σκέψιν πώς μόνον διά τοθ
  θανάτου θά μποροδσε νά έξι
  λεωθή.
  "Εμπλεκε μέ γυναΐκες κατω
  τέρας τής περιωπής τού, άλλά
  κ*ί μέ τίς γυναΤκες τής άριστο
  κρατίας μέ τίς οποίες εΐχε σχέ-
  σεις, δέν ήταν πιό έκλεκτικός
  Τό έρριχνε στό ποτό καί ή
  ταν στιγμές πού καί δ ϊδιο
  ντρεπόταν " γιά λογαριασμό τού
  καί ησθάνετο πώς Ικανε πράγ·
  ματα άσυμβίβαστα μέ την περι
  ωπήν τού ώς υίοθ τοθ αύτοκρά
  τορος, καί μέ την τιμήν τού ώς
  αξιωματικόν.
  (συνεχίζεται)
  Π. Παπαδόπουλος :
  Πτυχιβΰχβς Γ τής ίατρικής
  Όΰοντίατρβς
  Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  εκάστην:
  9—12 καί 4—7
  έ Δβρματβλόγβς
  'Αφρβύισιολβγος
  ' ΙατΡ05
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοθ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  >■■■■■< 0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοθ στομαχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντας έκτοθπεπτι- κοθ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι" ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΚΟΙίΊΩΜΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Τό παρελθόν Σάββατον ό κ.'Εμμ. Εύσ. Τσιρακά- κης υιός τού φίλου δικηγόρου κ. ΕΟσ. Τσιρακάκη άνεδέξατο τό χαριτωμένο άγοράκι τοΰ κ. Κων. Άλεξάκη έν Μεαπόλει ονομάσας αύτό Ιωάννην. ΓΆΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κυ ριακήν ετέλεσαν τούς γάμους των δ κ. Εύστράτιος Συμεόνογλου μετά τής Βασιλικής <λ. Γιάνναρη αδελφής τού φίλου συμβολαιογρά- φού Ηρακλείου κ. Άντ. Γιάνναρη. Παράνυμφος παρέστη ή κ. Μαρίκα Κ. Μπαρμπουνόχη. —Την παρελθ. Κυριακήν είς τό χωρίον Σαμπά Πεδιάδος δ κ. Γε¬ ώργιος Ν. Περαντωνάκης καί ή δνϊς Βιργινία Ε. Περάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. θερμά συγχαρητήρια. Μ.Π. Την παρελθ. Κυριακήν ό άρτι επανελθών έκ Κάντον-Όχάιο τής Άμερικής κ. Έμμ. Φανουράκης καϊ ή Δνϊς Αίκατερίνη θ. Παπά δάκη έκ Κουνάβων ετέλεσαν τοΰς γάμους των. Παράνυμφοι παρέστη σαν δ κ. Χρίστος Λαγκωνάκης καί ή δνϊς Κατίνα Ί. Παπαδάκη. Νά ζήσουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Καθήκον ε¬ πιβεβλημένον θεωρούμεν δπως κοΐ διά τού τύπου ευχαριστήσωμεν πάντας τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν καϊ τούς δπωσδήπο· τε συμμερισθέντας τοθ πένθους μας έπϊ τφ θανάτω τής προσφι λοϋς μας συζύγου καί μητρός. Έν Ηρακλείω τί] 28 Μαρτίου Οίκογένεια Ζαχαρίου Τσαγκαράκη Γιίρω στήν πόλι. Ή χορευτική κίνησις των ημε¬ ρών εσημειώθη ζωηρά καί λίαν ένδιαφέρουσα. —Παρ' δλην την κακοκαιρίαν οί άλλεπάλληλοι χοροΐ των δια¬ φόρων όργανώσεων δέν ύστεροΰν είς επιτυχίαν καί συρροήν κό- σμου. —Μετά τό οδζο τοθ συλλόγου των Δεσποινίδιον καί τόν χορόν των Προσκόπων άποτελέσαντα κοσμικόν γεγονός, άπό τα πρώτα των ημερών, λόγω τού έκλεκτοΰ κόσμου ποϋ συνεκέντρωσε. —Επηκολούθησεν ό χορός των Τραπεζιτικών είς τό «Ντορέ» ση· μειώσας πραγματικήν επιτυχίαν. —Τό λαμπρόν σωματείον των Τραπεζιτικών ύπαλλήλων άπέδει ξε καϊ πάλιν δτι επαξίως κατέ- χει δλως Ίδιάζουσαν θέσιν με- ταξΰ των τοπικών μας όργα¬ νώσεων. —Καί δτι άπό τοΰ Προέδρου αύτοΰ μέχρι τοΰ τελευτα,Ιου μέ- λους τού άποτελοΰν £να σύνο¬ λον προηγμένον καϊ πολιτι¬ σμένον. —Ώς κατακλείς, είς την χορευ¬ τικήν κίνησιν τής ληξάσης εβδο¬ μάδος, εδόθη δ χορός τοΰ Πατρι- ωτικοΰ ϊδρύματος τό βράδυ τής Κυριακής. — Είς την Λέσχην Ηρακλείου. —Άπό δλους γενικώς έξαίρεται ή έπιτυχία καϊ ή τάξις τοΰ χο- ροΰ τούτου. —Ότι εκλεκτόν εΐχε νά επι¬ δείξη τό κοσμικόν Ηράκλειον συνεκεντρώθη είς τάς εΰρείας αιθούσας τής Λέσχης Ηρακλεί¬ ου, προκειμένου νά ενισχυθή δ Φιλανθρωπικός σκοπός τοϋ δοθέν τος χοροϋ, δστις επαναλαμβάνο¬ μεν εσημείωσε εξαιρετικήν επιτυ¬ χίαν. —Προμηνΰεται έξαιρετικώς έ- πιτυχής καϊ ό άποψινός χορός των ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου. —Ό διδόμενος είς την αίθου¬ σαν τής «Μινώας». — Καϊ οί συστηματικαί φίλα- θλοι βλέπετε άλλα καϊ τό κοι¬ νόν τοΰ Ηρακλείου γενικώς ά πέδειξαν δτι γνωρίζουν εκάστοτε νά τιμοΰν τους έκπροσωποΰντας τόν τοπικόν άθλητισμόν. —Έκ παραλλήλου πρός τους δημοσίους χορούς συνεχίζεται ζωηρά δπωσδήποτε καϊ τας κο· θημερινάς, ή κίνησις των χορευτι· κων κέντρων. —Είς τό «Εθνικόν» τόν λόγον έχει ή άρτίως κατηρτισμένη όρχή- στρα τού μέ τόν τενόρον κ. θω- μάκον και τόν συμποθή ντιζέρ κ. Γούναρην. —Έπίσης είς τό «Ντορέ» συγ- κεντρώνεται πολύς κόσμος χάρις είς την τσιγγάνικην ορχήστραν ή όποία συνεπληρώθη μέ τόν άρ χιμουσικόν κ. Κανελλίδην, —Είς τόν χορόν τού Ώδείου δ στις ώς γνωστόν εδόθη χθές είς την «Μινώα,ν», προεμηνύετο πλή- ρης έπιτυχία. —Καί λόγφ τής συμμετοχής τοθ καλυτέρου κόσμου καϊ λό¬ γω γενικώς τοΰ ένδιαφέροντος τό οποίον προκαλεΐ πάντοτε δ χορός οδτος έξ αίτίας τής σημα οίας πού διατηρεΐ διά την πό λιν τό ίδρυμα τού Ώδείου μας. ο Ρίπορτίρ Μανώλης Γ. Κωνιός Νευρβλώ γ«ς- ΨυχΙατρος Τμπμ«τάρχης Ίκτρβς Αημοβ. Ψυχιατρείβ» 'ΑΒηνβν Δέχεται έν τφ ίατρείψ τού όδός Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. ΖΗΪΕΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγβί- ρισσα, πληροφορίαι παρά τζ Πο- λυκλινική Ηρακλείου. ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬ τος ψιλό θά εΰρετε είς την κρεμ- μυδαποθήκην πλησίον Χανίων Πόρτα ώς καί κρεμμύδικ ιίς 5ι· αρκή παρακαταθήκην.
  ΑΝΟΡΘ0Σ1Σ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  2*2βν
  Καθ" ήν εποχήν συμβαίνουσι τα ίστορούμενα έν-
  ταϋθα, ύπήρχε προσηρτημένον είς την μονήν καί οί-
  κοτροφεΐον εύγενών κορασΐων, τό πλείστον πλου-
  σίων, έν οΓς καί μία Άγγλίς, φέρουσα τό ιστορικόν
  δνομα Ταλμπώ.
  Αί κόραι αυται άνατρεφόμεναι μεταξύ τεσσάρων
  τοΐχων, ένηλικιοϋντο βδελυσσόμεναι τόν κόσμον καί
  τόν αίώνα. Μία έξ αυτών μοί ελεγέ ποτε. «Καΐ
  μόνον νά ΐδω λιθόστρωτον όδοθ μέ κάμνει νά ρι·
  γώ άπό κεφαλής μέχρι ποδών».
  Ή περιβολή των συνΐστατο είς κυανην έσθήτα
  μέ λευκόν κεκρύφαλον καί την είκόνα τοΰ ΆγΙου
  Πνεύματος χαλκίνην επί τοθ στήθους.
  Είς τινάς ημέρας έορτασίμους, κυρΐως τής ΆγΙ-
  ας Μάρθας, ταίς επετρέπετο, ώς τις εκτακτος εΰ-
  νοια καί ύπερτάτη απόλαυσις, νά ένδυθώσιν ώς μο-
  ναχαί καί ψάλλωσιν, ώς αί γνήσιαι μοναχαί, καθ'
  δλην την ημέραν.
  Άλλοτε αί μοναχαί ταίς έδάνειζον τάς μαύρας
  έσθήτάς των, άλλά αργότερον τό τοιούτον έχαρα-
  κτηρίσθη ώς βεβήλωσις καί ή ήγουμένη τό απηγό¬
  ρευσεν.
  "Αξιον παρατηρήσεως είνε, δτι οί μεταμψιεσμοί
  ούτοι, οί όποΐοι εθεωρούντο άνεκτοί καί Γσως ύπε-
  θάλποντο υπό των καλογραίων έκ προσηλυτιστικοθ
  πνεύματος δπως δοθή είς τάς κόρας έκείνας προδι-
  άθεσΐς τις διά τό μέλαν Ενδυμα, ήσαν πραγματική
  εύδαιμονΐα καί αληθής διασκέδασις διά τάς οϊκο-
  τρόφους. Ώς νέον τάς ήρεσκεν. "Αλλως τε ή παιδι-
  κή αφελεία, ή όποία είς ημάς τούς κοσμικούς αδύ¬
  νατον νά γίνη καταληπτή, έ,χει τάς άγνάς ταύτας
  καί παρθενικας προδισθέσεις, δι' ών άρέσκεται νά
  κρατή μία κόρη ραντιστήριον, νά "ίσταται όρθία ώ¬
  ρας ολοκλήρους διά νά ψάλλη έν τετραφωνία έ'μ-
  προσθεν άναλογίου.
  ΑΙ οίκότροφοι έκεΐναι μαθήτριαι τοιαύτην έξιν έ-
  λάμβανον τής έν τώ κοινοβίφ ζωής, ώστε καί έξερ-
  χόμεναι είς την κοινωνίαν δέν έ'παυον τηροθσαι την
  έν ταίς μοναΐς έθιμοταξΐαν. Ούτω, γυνή τις, άφοϋ
  είσήλθεν είς γάμου κοινωνίαν καί μετά πολλά επει-
  τα ετη συζυγικοθ βίουΕδέν εΐχε κατορθώσει νά λη¬
  σμονήση, οσάκις έ'κρουον είς την θύραν της την σχε¬
  τικήν ρήτραν έν τή μονή «είς αίώνας αίώνων!»
  Ώς αί μοναχαί, καί αί μαθήτριαι τοθ οίκοτρο-
  φείου ουδέποτε έβλεπον τούς γονεΐς των, ειμή έν
  τώ έντευκτηρίω. Αύται αί μητέρες δέν κατώρθουν
  να τάς άσπασθώσιν.
  Ιδού μέχρι τίνος βαθμοθ έ'βαινεν ή αύστηρότης.
  Ημέραν τινά ήλθεν είς επίσκεψιν μιας μαθη¬
  τρίας ή μήτηρ μετά τής τριετοθς αδελφής της. Ή μα-
  θήτρια έκλαιε, διότι ήθελε ν' άσπασθή την μικράν
  της άδελφήν. Αδύνατον. Παρεκάλεσεν, άν ήτο δυ¬
  νατόν νά επιτραπή είς την μικράν νά περάση έ'νδο-
  θεν των κιγκλίδων την μικράν της χείρα νά την ά¬
  σπασθή. Καί τουτο τή απηγορεύθη σχεδόν άγροΐκως.
  Δ'.
  Φαιδρότητες.
  Έν τούτοις αί κόραι έκεΐναι κατέλιπόν θελκτι-
  κάς άνσμνήσεις είς την αυστηράν ταύτην μονήν.
  Εί'ς τινάς ώρας ή παιδική ηλικία έστιινθηροβόλει
  έν τή μονή ταύτη.. Έσήμαινον αί ώραι των διαχύ-
  σεων, μία θύρα έ'κλινεν επί των στροφέων της, καί
  τα πτηνά έκελάδουν την εμφάνισιν των παίδων.
  Εσμός νεανίδων κατέκλυζε τόν σταυροειδώς, ώς
  εΐδος σαβάνου, διατετμημένον εκείνον κήπον, οπου
  έν άκσρεί διεσκορπίζοντο ηρόσωηα ροδινά, λευκά
  μέτωπα, όφθαλμοί πλήρεις φαιδράς λάμψεως καί
  γοητείας, παντοειδείς χαραυγαί...
  Μετά τάς ψαλμφδίας, τούς κώδωνας, τα σή-
  μαντρσ, τάς αυστηράς προσευχάς καί τάς ίερουρ-
  γίας, ήρχετο καί ή σειρά των οίκοτρόφων μαθητρι-
  ών, καί άμέσως ήρχιζεν ό θόρυβος των κορασίων,
  ό γλυκύτερος τοθ βόμβου των μελισσών. "Ηνοιγεν
  ή κυψέλη τής χαρας καΐ εκάστη των κορασίδων
  συνεκόμιζεν έκεΐ τό μέλι της.
  (συνεχίζεται)
  Τό ταχύτερον καΐ εύσταθέοτβρβν Θαλαμηγόν
  Τίίδ ΥΡ«μμήδ» αναχωρεί:
  ΚάΘε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ηραχλίίβυ-Πίΐραιώί 12 ωρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγοιπημένο σας σαποθνι:
  Στεφανίδη
  ΔΗΣ όδος 25ης Αύγούστου (έναντι
  πέζης Ελλάδος).
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ βέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεΐς των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΠΟΡ
  Β'.
  Τό χρονικόν δμως αύτό διάστη·
  μα δέν είνε αρκετόν διά την α¬
  πόκτησιν καί πρό παντός την
  διατήρησιν τής άσκήσεως πού εί¬
  ναι άπαραίτητος είς αυτού τοΰ ε:·
  δούς τα σπόρ. Καί εις αυτό ακρι¬
  βώς έγκειται δ κίνδυνος. Ουδείς
  άγνοεϊ—ιδίως οί ίατροί—πώς τα
  χειμερινά σπάρ παρουσιάζουν μοι¬
  ραίως την μοργ-)^ ενός πεδίου
  μάχης, δπου περισυλλέγονται πολ-
  λοΐ τραυματίαι! Όλων των ειδι¬
  κήν αί γνωμαι συμπίπτουν είς
  τό δτι τα δυστυχήματα εις τα
  χειμερινά σπόρ είνε τοσοθτο μάλ¬
  λον συχνότερα, δσον δ Ιπιδιδόμε-
  νο; είς τα σπόρ τοΰ χειμώνος εί¬
  νε άρχάριο; ή ριψοκινδυνεύει χω-
  ρί; νά έχη την απαιτουμένων ά"-
  σκησιν. Ό ϊατρός Βιτάλ—Να-
  κέ πού ήσχολήθη ειδικώς μέ τούς
  τραυμαΐίας θλάσεως πού παραττ)·
  ροΰνται ειδικώτερον εις τούς χιο-
  νοδρόμους, άναφέρει ώς κυριωτέ¬
  ρας αφορμάς πού προκαλοθν τα
  δυσΐυχήματα αύτά, τάς εξής: Ιον)
  Την άνεπαρκή άσκησιν, 2ον) τάς
  άποτόμους κινήσεις πού κάνουν
  οί άνεπαρκώς ήσκημένοι εις τα
  σκΐ είς τα φρενάρισμα, τάς στρο-
  φάς καΐ τό σταμάτημα, 3ον) τό
  ελαττωματικόν υλικόν καί συ·
  χνά την κακήν στερέωσιν των σκΐ
  καΐ 4ον) τα άκατάλληλα διά τα
  σκί έδάφη. Οί άρχάριοι γενικώς
  δέν κινδυνεύουν νά κτυπήσουν ά-
  σχημα, διότι έξ ένστίκτου γέρνουν
  τό σώμά των πρός τα οπίσω καί
  πέφτουν καθισμένοι. "Οταν δμως
  ξεθαρρέψουν καΐ άρχίαονν νά κά¬
  μουν προόδους είς τα σκί, μέ
  τό νά προσπαθοθν νά κάμουν
  περίτεχνες στροφές καί νά φρε-
  νάρουν άπότομα, ύποβάλλουν τάς
  κλειδώσεις καΐ τούς μΰς των είς
  προσπάθειαν πού άπαιτεΐ άσκη-
  σιν μακροτέραν καί λεπτομερε-
  οτέραν άπό δσον φαντάζονται.
  Όλον τό μυστικόν τοΰ σκί Ιγκει-
  ται είς αύτό. Ό χιονοδρόμος, ι¬
  δίως δταν πρόκειται περί νεα-
  ροθ κατοίκου των πόλεων συνηθι-
  σμένου νά περπατ^ επάνω είς
  παρκέτα καί είς την άσφαλτον,
  χωρίς νά είνε δπως οί κάτοικοι
  τής ύπαίθρου συνηθισμένος νά βα-
  δίζη καί είς άνώμαλα έδάφη,
  ΰποβάλλει τάς άρθρώσεις είς πρα
  σπάθειαν μεγάλην. Διά τόν λόγον
  αυτόν άπαιτεΐται προκαταρκτική
  σωματική προπαρασκευή. Χρειά-
  ζεται βαθμιαΕα προπόνησις άκο-
  λουθουμένη κάθε φοράν άπό πο-
  δόλουτρα πολύ ζεστά καί μασσάζ
  πού νά γ[/ετα: μέ πολλήν τέχνην.
  Διά νά περιορισθώμεν είς τα κά-
  τω άκρα, τρεϊς τουλάχιστον κλει-
  δώσεις—τό «κουντεπιέ», τό γό·
  νατον καί τό ίσχίον,—κινδυνεύ-
  ουν υπό ωρισμένας συνθήκας νά
  ύποστοΰν συνεπεία άποτόμων κι-
  νήσεων στραμπουλήγματα, πρός
  αποφυγήν των οποίων πρέπει νά
  μποροΰν ν' άνθίστανται διά των
  Ε5ίων αυτών μέσων, ένψ ο£ μΰς
  των ποδιών, τής κνήμης, τοϋ
  μηροΰ καΐ των ίσχίων πρέπε^ νά
  Ιχουν αποκτήση τέτοιαν εύκαμψί-
  αν, ώατε νά μή άπειλοθν ποτε τα
  κόκκαλα εις στάσεις πού τα τε¬
  λευταία αύτά μποροΰν νά άντιτά-
  ξουν την ελαχίστην αντίστασιν,
  (συνεχίζεται)
  Ό καδορισμός καί ήτάξις
  άκτοπλοϊκών γραμμών.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φεβρουά
  ριος (άνταποκριτοΰ μας). —Ώς
  Ι γνωστόν τό άκτοπλοίκόν ζήτημα
  ] απετέλεσε καί αποτελεί διά τόν
  νομόν μας ζήτημα σημασίας. Ή
  Διοικητική Άρχή τοΰ τόπου έν-
  διεφέρθη ζωτικώς διά την ρύθμι-
  ] σιν τού, είναι δέ γνωσταί αί άνα-
  φοραί τάς οποίας ό Νομάρχας
  κ. Φλωρίδης υπέβαλε κατά και-
  ροΰ; πρός τό Υπουργείον τής Έμ
  πορικής ναυτιλίας.
  Άπόρροια των ανωτέρω προσ-
  παθειών δύναται ήδη νά χαρα¬
  κτηρισθή ή δημοσίευσις άναγκα-
  στικοΰ νόμου τροποποιοΰντος τάς
  γενικάς διατάξεις περί άκτοπλο'ι-
  κών συγκοινωνιών.
  Διά τοθ νόμου τούτου καθορί-
  ζεται 8τι πρό τής ενάρξεως ε¬
  κάστη; δρομολογιακής περιόδου
  οί εφοπλισταί ύποχρεοΰνται νά
  ύποβάλλουν δήλωσιν έμφαίνουσαν
  τα δρομολόγια τα όποΤα προτί-
  θενται νά έκτελέσουν. Τα δρο¬
  μολόγια Ιγκρίνονται καί τροπο-
  ποιοΰνται είς τρόπον ώστε νά μή
  ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ..ΦΟΥΚΑ" ■ ΣΑΝΤΕ
  ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧ1ΑΣ
  ' Ανακοινοί είς την πελατείαν τού δτι, κατόπιν συμφωνί¬
  ας μετά τής ΚαπνοβιομηχανΙας:
  εφεξής παραχωρεΐ καί έμπορεύματα τής μάρκας
  ταύτης μέ τάς συνήθεις ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ%)
  Ή επί ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΑΣ άναλλοίωτος ύπεροχή των χαρ-
  μανίων ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ δικαιολογεΐ την σταθερώς ΣΥΝΕΧΗ
  αύξησιν τής καταναλώσεως των.
  (Έκ τού γραψείου ΕΥΑΓΓ. ΠΕΡΑΚΗ)
  Σημ. Δι' ωρισμένα κεντρα ύπαίθρου ζητοΰνται άντιπρόσωποι.
  Τοτελβιοχερον
  βν ]<ρπτγι ΡΡΓΟΖΤΔΙΙΟ ΖΊΡΑΤΑΣ συμπίπτη ή άναχώρησις περισσο¬ τέρων τοό ενός πλοίων διά την αυτήν γραμμήν, νά έναλλάσσεται δέ κατά δεκαπενθήμερον ή ήμέρα άναχωρήσεων. Ή εκτέλεσις των έγκρινομένων δρομολογίων είνδ ύ- ποχρεωτική, άπαγορευεμένης πά¬ σης διακοπής ή μεταβολής αυτών, πλήν περιπτώσεων ανωτέρας β£ας. Πιστεύεται δτι έξ άφορμής τοΰ νόμου τούτου θά δοθή μεγαλυτέ- ρα προσοχή είς τόν καθορικμόν καί τόν τρόπον εκτελέσεως των δρομολογίων. Καί κατά τρόπον τοιοθτον ώστε ή έμπορική κίνη¬ σις τοΰ νομοΰ μας νά μή δυσχε- ραίνηται είς τό δρομολόγιον ει¬ δικώς τής λεγομένης άγόνου γραμ- μής Κρήτης. Πρός τουτο άλλως τε είνε βέβαιον δτι θά συνεχισθή τό ενδιαφέρον των άρχών μας, διά νά άποβοΰν οίίτω θετικά τα έκ τοΰ ανωτέρω νόμου προσδο- κώμενα άποτελέσματα έπ' άγαθφ των συμφερόντων των ενδιαφερο¬ μένων καί ολοκλήρου τής περιο- χής τοΰ νομοϋ Λασηθίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Επαναληπτικής Δημοπρασίας Την ογδόην (8) τρέχοντος μη¬ νός Μαρτίου 2τους 1938 ημέραν Τρίτην καί ώραν 11—12 π. μ. διεξαχθήσεται έν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι Έπαναληπτιχή Δη- μοπρασία ενοικιάσεως φόρου διο- δίων διά τό οικονομικόν ίτος 1938—39. Άπαντα τα σχετικά εΰρηνται κατατεθειμένα εν τή Νομαρχία Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην εργάσιμον καί ώραν 11—12 π. μ. Ό Νομάρχης Ηρακλείου Ώς Πρόεδρος Ε.Τ.Μ Ο.Η. Α. Μάρκελλος Ό παθολόγβς Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείφ, θά δέχεται τούς πάσχοντας είς τα ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ. —Λαθρεμπορία καπνοϋ. Ό Εμμανουήλ Γαλερός έκ Κυ- ριάνας Ρβθυμνη; συνβλήφθη κα- τηγορούμενβς επι λαθρεμπορία καπνοΰ καΐ σιγαροχάρτου. — Ό χορός τοΰ Λυκείου Έλ- ληνίδων Ρεθύμνης. Κατ' άναγραφεϊσαν πληροφο¬ ρίαν είς συναδέλφβυς της Ρεθύ¬ μνης ό τελευταϊος χορός τοΰ Λυκείου των Έλληνίδων Ρβθΰ- μνπς τοΰ έποίου αί είσπράξεις διετέθησαν υπέρ τής Άερβ«ορί«ς, απέδωκεν 3.000 δραχμών έμβα- οθείσας είς τόν κ. Πρωθυπουρ¬ γόν ώς ύπουρνον τής Άεροπο- Ρ»«5· — Τό Ωδειον Ρεθύμνης. Υπο πολλης επιτυχίας εστέφθη . τό παρελθόν Σάββατον ό χορός υπέρ τοΰ έν Ρεθύμνη παραρτη- 'ματος τού 'Ελληνικοό 'ίίδείου. Ι Παρέστη ό καλΰτερος κόσμος έκ τής κοινωνίας τής πόλεως καί έσημειωθηοαν αί κομψοτε- ραι έμφανίσεις έκ τοΰ ώραίου φώλου. Την Κυριακην εδόθη χο- ρός υπέρ τής Φιλαρμονικής Ρε- )ύμνης στεφθεις καί ούτος υπο ΐπιτυχίας Ό βδβντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι "Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης. Έιτίσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ τΐορσελα- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ καί γιαοΰρτι έξαιρετικό πω- λεΐται έναντι καταστήματος Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα- ράκι. κ· ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841. ' Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών. Κεφάλαια Μετοχικά καί άπβθεμάτων Δραχ. ■«ι 1.205.000.000 10.100.000.000 τό Καταθέσεις ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοθ 'ΕξωτερικοΟ. Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό εξωτερικόν. είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ καί επί προθεσμΐα μέ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια. εσωτερικόν καί ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΕΙ.1.ΕΝΙΟ ΒΑΝΚ,ΤΚυβΤ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕνΥΥΟΚΚ 51 ΜΑΙΡΕΝ ι ΑΝ Ε Ιδρυθείσα υπό τής 'Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς νόμους τής ΠολιτεΙας τής Νέας Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε- ρική Έλλήνων. Κε^άλαια ολβσχερώς κοιταβεβλημένο: δβλλάρια 1.350.000 Μββββλβββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬ θύμνης. Κατά τόν μήνα Μάρτιον θά έκ- δικασθοΰν υπό τβΰ [ Κακουργιοδι- κείβυ Ρεθύμνης αί κάτωθι ύπβθέ- σει§: Α'. Δωδβκαήμερον: 1 Μαρ¬ τίου Τρίτη έναρξις. Αυθημερόν έκδίκασις τή; υποθέσεως τοϋ Ή- ρακλή Προβιά επί φονω. Β' Δω- δϊκαήμερον 15 Μαρτίου Τρίτη: Ίωάνν. Έ. Μαζουκάκης επί έκ- βιάσει, 19 Γ Μαρτίου Σάββατον Στυλ. Ι. Ραλλάκης επί άποπλα· νήσβι άνηλίκου. — Ή όδός Φακωθιανών— Προφήτου Ήλία. Άπό προχθές έπανεληφθησαν αί προσωρινώς διακοπείσαι εργα¬ σίαι τής κατασκευής τής ετέ¬ ρας _ Τουριβτικής όδοΰ Χανίων τής άγούση; άπό Φακωθανά Χα- λέπας είς προφήτην Ήλίαν καΐ λοιπά χωρία τοΰ 'Ακρωτηρίου. Διά την κατασκευήν της οδοΰ ταύτης Ητις θά είνε καΐ ή ουν- τομωτερα πρός προφήτην Ήλίαν έχουσα μήκος 1300 μέτρων καί πλάτος 10 μέ δΰο δενδροοτβιχί- ας, διετέθησαν υπό τής Γβνικής Διοικήσεως 35.000 δρ. υπό των κα- τοίκων Φακωθιανών 15.000 κα'ι ύ πό τοΰ κ. Κυρ. Βενιζέλου δρ. 30. 000. —Οί επαγγελματιαι Χανίων. Την παρελθούσαν Κυριακήν ε¬ γένετο γενική συνέλευσις τής Όμοσπβνδίας Έπαγγελματιών Χανίων. Ενεκρίθη ό άπολογι- σμός καί ό προϋπολογιαμός τής νέας χρήσεως καί είτα εγένον¬ το αρχαιρεσίαι., Είς ;«ΰτάς επε¬ κράτησε διά παμψηφίας σχεδόν τό ψηφβδέλτιβν τού κ. Έμμ. Χά- λαρη. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι [ΑΒΕΔΙΣ Νέαι παραλαβαί. Νέα ύφάσματα. Β Νέοι μοδέρνοι χρωμα- ■ τισμοί. Β ΑΙ τιμαί μας είνε αί ■ καλύτεραι. ■ ! ΑΒΕΔ1ΣΙ ΑΝ ■ Όδός Άγίον Νηνί. ΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ

  Γ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  2 Μαρτίου 1938
  120 Ώρα
  ΜΕΤΑΞΥ
  ΤΟ
  ΑΙΟΝΙΑΣ ΦΙΑΙΑΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΒΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σημερινόν τηλεγρά-
  φημα έξ Άγκυρας άναφέρει ότι έμο-
  νογραφήθη έκεΐ τό νέον Έλληνοτουρκι·
  κόν σύμφωνον αίωνίας φιλίας.
  Τό σύμφωνον τούτο Θέλει υπογραφή
  είς Αθήνας τόν προσέχη Απρίλιον.
  ©Α ΕΛΟΗ Ο ΤΟΥΡΚΟ2
  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΜΠΑΓΙΑΡ
  Αναφορικώς μέ την υπογραφήν τού
  νέου Έλληνοτουρκικού συμφώνου τη
  λεγραφεΐται, ότι ειδικώς διά την υπο
  γραφήν τούτου θά , έλθη είς Αθήνας ο
  «ρωθυπουργός τής Τουρκίας κ. Τζε
  λάλ Μπαγιάρ. Ό Τοΰρκος πρωθυπουρ
  γός θά γίνη επισήμως δεκτός υπό τής
  Έλληνικής κυβερνήσεως, επ» εύκαιρία
  δέ τής ύπογραφής τού συμφώνου θά
  γίνουν έν Αθήναις ιδιαίτερον τελεταί
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΦΘΑΣΕ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΙΣΤΑΜΝΥΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Πέραν αγγέλλε¬
  ται σήμερον, ότι έφθασεν έκεί, ο πρω-
  θυπουργός κ. Μεταξάς γενόμενος δε¬
  κτός υπό των άρχών καί άρκετού κό·
  σμου.
  ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΤΟΝ ΟΑλΧΑΝΙΚΟΝ
  ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΔΕΛΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΚΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— Ό "Ελλην Πρωθυ-
  πουργός οεχθείς είς Πέραν τούς ,δη-
  μοσιογράφους, εδήλωσεν ότι οί δεσμοί
  των Βαλκανικών κρατών προσλαμβά-
  νουν πλέον χαρακτήρα άδελφικής συ-
  νεργασίας.
  ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
  ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ κ ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Καθ» ά αγγέλλεται
  έκ Κομοτινης είς την Θράκην έτοιμά-
  ζεται ένθουσιώδης ύποδοχή είς τόν
  πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξάν.
  "~ ΒΑ ΓΙΗΟΥΗ ΛΑΪΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΑΚΐΚΚΗ ΒΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Επ» εύκαιρία τής ά-
  φίξεως είς Θράκην τού πρωθυπουργοΰ
  κ. Ί. Μεταξά θά γίνουν είς Κομοτινήν
  λαΐκαί έορταί είς τάς οποίας θά με¬
  τάσχουν αί αρχαί, τα σχολεία καί ο λα-
  ός τής πόλεως.
  ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΙΚΡϋΠΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΑβΒΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποχριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Βιέννης έπιβ&βαιοΰν τάς έθνι-
  κοβοσιαλιστικάς ταραχάς τής Αυστρίας.
  Λ ί ταραχαί αυται ι έλαβον σοβαρώτατον
  χαρακτήρα είς τό Γκράτς όπου αί φά-
  λαγγβς των έθνικοσοσιαλιστών απεφάσι¬
  σαν νά βαδίσουν εναντίον τής Βιέννης
  μέ σκοπόν την κατάληψιν ταύτης καί ε¬
  φαρμογήν βία τού «'Άναλους».
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ1 ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  Η ΣΦΟΔΡΑ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΑβΒΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα-
  πονριτοΰ μας).— Ή κακοχαιρία καί εν
  γένει ο βαρύς χειμών συνεχίζεται είς
  όλην σχεδόν την Έλλάδα. Είς τα ορει-
  ν* ηίπτει αδιακόπως χιών.
  Είς Ρώμην συνέρχεται τό συμβούλιον ^Γ|
  -—"· Φασιστικοΰ κόμματος. —
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Τηλε-
  γραφοΰν έκ Ρώμης ότι την
  προσέχη Πέμπτην (αύριον)
  συνέρχεται έκεϊ τό μέγα Φα
  σιστικον Συμβούλιον.
  Σκοπός τής συγκλήσεως
  τού Συμβουλίου είνε ή έξέ-
  τασις των προτάσεων τοΰ
  Λονδίνου προκειμένου νά
  πραγματοποιηθή ή συνεννό¬
  ησις μέ την Μεγάλην Βρετ-
  τανίαν. Αί προτάσεις θά με-
  λετηθοΰν εκάστη έν τω συν¬
  όλω καί ταίς λεπτομερείαις μερους των ελαφρών τίνων
  αυτής. Ακολούθως τό Φασι- ύποχωρήσεων. Έννοειται ο
  στικόν Συμβούλιον θά άπο- τι διά τό τελευταίον τουτο,
  φασίση επί τής «ποδοχής αύ-1 οί φασιστικοί κυκλοι έλπί
  ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ ΑΡΧΙ20ΥΝ
  ?;??»«^ΰ™^5^^ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  των έν δλω ή έν μέρει.
  Αί έφημερίδες τής Ρώμης,
  άποδίοουν σημασίαν είς την
  σύγκλησιν τοΰ συνεδρίου.'Ως
  άφήνουν δέ νά εννοηθή, οί
  φασιστικοί κυκλοι διαΐτνέον
  ζουν καί είς ανάλογον στά
  σιν τής Αγγλίας όσον άφο-
  ρά Ιδίως την αναγνώρισιν
  ντέ γιοΰρε τοΰ καθεστώτος
  τής 'Αβησσυνίας καί την ρύθ
  μισιν των άφορώντων την
  ται άπό την θέλησιν τής αυν Ι διώρυγα τοΰ Σουέζ ζητη
  νεννοήσεω; μέ την 'Αγγλίί μάτων, έπ' ωφελεία τής Ίτα
  αν μή άποκλειομένων άπό'λίας.
  Τό Υπουργείον των Εσωτερικόν
  διά την άνάπλασιν των Δήμων.
  Έν συνεχεία προσφάτως κοι
  νοποιηθείσης πρός τοΰς Νο¬
  μάρχας έγκυκλίου τού ύπουρ-
  γείου των Έσωτερικών δι* ής
  παρείχοντο οδηγίαι έπεξηγη-
  ματικαί τοθ νόμου περΐ μετα-
  ρυθμίσεως διατάξεων τής ί-
  σχυοόσης περί Δήμων καί κοι-
  νοτήτων Νομοθεσίας άπηυθύν
  θη πρός τούς Νομάρχας καί
  άλλη έγκΰκλιος διά τής οποί¬
  ας γνωρίζεται ότι τό υπουρ
  γεΐον ήχθη οριστικώς είς την
  απόφασιν νά εισηγηθή την
  λήψιν νομοθετικών μέτρων
  πρός άρσιν των ήδη υπαρχου¬
  σών έν τή συνθέσει τοΰ προ¬
  σωπικού των Δήμων άνωμα-
  λιών.
  Πρός τουτο παραγγέλλει
  είς τούς νομάρχας νά εξετά¬
  σωσι τάς | πραγματικάς είς
  προσωπικόν καί άποδοχάς α¬
  νάγκας των Δήμων καί ά
  προβούν* είς τα δέοντα διά
  την διαρρύθμισιν των οίκείων
  οργανισμόν.
  Διά τής έγκυκλίου επιπρο¬
  σθέτως τονίζεται δτι τό'Υπουρ
  γεΐον κατά τόν έλεγχον των
  όργανισμών τής έσωτερικής
  υπηρεσίας θ' ακολουθήση α¬
  παρεγκλίτως δύο γραμμάς:
  Κατά την μίαν οί μισθοί των
  δημοτικών ύπαλλήλων έν γέ¬
  νει νά μή άφίστανται των κα
  ταβαλλομένων είς τούς δημο-
  σίους ύπσλλήλους των άντι-
  στοίχων βαθμών καί κατά την
  άλλην αί δαπάναι των τακτι¬
  κών καί εΐδικών λογαριασμών
  νά μή ύπερβαίνουν τα 20 ο'Ό
  των έτησίων τακτικών έσό-
  δων.
  Ανεξαρτήτως των ανωτέρω
  τό Υπουργείον θά επιδιώξη
  καί την βαθμιαίαν καί συνολι¬
  κήν άποκάθαρσιν τού κλάδου
  των δημοτικών ύπαλλήλων ά¬
  πό των άνικάνων τοιούτων καί
  την άνάπλασιν τούτων διά
  τής είσαγωγής —ροσώπων, έ-
  φωδιασμένων διά των νομί-
  μων προσόντων.
  Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΠΝ
  ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ Α' ΑΝΑΓΚΗΣ
  Διά τηλεγραψήματος τοΰ
  ύπουργείου Οίκονομικών πρός
  τα τελωνεΐα άνακοινοΰται δ¬
  τι διά τόν άρξάμενον μήνα ή
  άξΐα των είδών πρώτης ά-
  νάγκης ήτις θά λαμβάνεται
  ύπ' δψει διά τόν ύπολογισμόν
  τού φόρου κύκλου εργασιών
  καθωρίσθη ώς εξής: Σΐτος
  δρχ. 5.25 κατά χιλιόγραμμον,
  κριθή 4, βρώμη 3.90, άραβόσι
  τος 4.20, φασόλια κοινά 8.10,
  τσάλια πάσης προελεύσεως 10
  50, χονδρά τύπων Τέτοβας,
  Γιάκοβας, Έλέφαντες καί λοι
  πά παρεμφερή ειδή 13 60,
  ρεβύθια 11.50, φακαί 9.20,
  μπιζέλια άποφλοιωμένα 10,
  μετά φλοιοϋ 8.40, πιπέρι 18.
  μπαχάρι 40.50, κανέλλα 28,
  50, τέίον 95, καφές 23,ζάχαρις
  5 10, δρυζα κσρολίνα καί λοι
  πά παρεμφερή εί'δη, 8.60, λοι¬
  πά εί'δη όρύζης 7.50, δρυζα με
  τα φλοιοΰ μπάντι 5, βακαλά-
  ος ϋγράλατος καί ξηρός12.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεισαι χθές έν τη άγορψ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρΐων προϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Η ΑΠΟ ΓΡΑΦΗ
  ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  Τό υπουργείον των Στρατιωτι¬
  κών δι' έγκυκλίου τού πρός την
  5ην Μεραρχίκν Κρήτης Οποδεικνύ
  ειτήν συγκρότησιν επιτροπών διά
  την διενέργειαν απογραψής καί
  ταξινόμησιν των κάτωθι κατηγορι
  ών μέσων μεταφοράς: Των ίππων
  καί ήμιάνων παντός γένους ώς καί
  των βοών καί βουβάλων παντός γέ
  νους. Των Εππηλάτων φορτηγων
  αύτοκινήτων.Τών φορτηγων δχημά
  των^καίποδηλάταιν, τωνέπιβατικών
  αύτοκινήτων μόνον των έπταθεσί
  ών, των λεωφορείων αύτοκινήτων,
  των αύτοκινήτων ελξεως, των είδι
  κων αύτοκινήτων καί των αύτοκι
  νήτων ποδηλάτων.
  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
  Ό πιθανός καιρός σήμερον
  προβλέπεται βροχερός σχε¬
  δόν πανταχοθ μετά τίνων χιό-
  νων άνά τα όρεινά. Οί άνεμοι
  θά πνίουν ώς βόρειοι μέτρι-
  οι καί κατά διολείμματα ώς
  (σχυροΐ. Ή θερ>.οκρασία θα
  παραμείνη περΐπου στάσιμος,
  μέ μετρΐαν πτώσιν τής ελαχί¬
  στης. Ή ήμέρα χαρακτηρίζε-
  ται ώς ήμέρα μερικού παγε-
  τοϋ. Αί ενδείξεις τής χθεσινής
  θερμοκρασίας είχον ώς ακο¬
  λούθως: 8ης ώρας 9.2, 14ης
  10.1, ελαχίστη 7 4.
  ΑΙ ΑΓΟΡΑΠΟΛΗΣΙΑΙ ΚΑΠΝΟΥ
  Πρός τούς έφόρους καπνοθ
  τοΰ κράτους έκοινοποιήθησαν
  δι' έγκυκλΐου τού ϋπουργείου
  Οίκονομικών οδηγίαι αφορώ¬
  σαι την διευκόλυνσιν των ά·
  γοραπωλησι<ον κσπνοθ. Στοτφίδες. Σουλτανίναι α' β' Καραμπ. "Ελεμέδες δρ. ) Ταχτας Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ( 22. -23. ( ) ( 10.—Π ) ( 8-9 7 Χαρούπια. » "Ελαια 5ο » » κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος » β' Πράσινοι α' ποιότ. β' » θΐνοι. "Αρχανών τό μίστατ 2 70 26 50 22- 25 21.- 24 18- 00 12. —00 45. ΜαλεβυζΙου κατ' οκάν δρ. 6. ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΔΟΡΗΘΗΜΕΣΟΜΙΝΩΤΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣ Είς τό Μουσείον Ήρακλεί ου κατετέθη χρυσή σφραγίς Μεσομινωικής έποχής (2 000 π. χ.), φέρουσα φυλλοειδή διάκοσμον. Ή έν λόγω σφρα- γίς είνε μοναδική έπιβεβαιώ νει δέ την θεωρίαν δτι κατά την εποχήν εκείνην κατεσκευ- άζοντο καί σφραγίδες μετάλ- λου. Σημειωτέον δτι ή σφρα γίς αυτή εΐχε δωρηθή είς την διεύθυνσιν άρχαιολογίας τοθ ύπουργείου Παιδείας υπό τού ενταύθα χειρούργου ίατροϋ κ. Στ. Γιαμαλάκη. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Κατά την γενομένην κλήρωσιν τοθ Λαχείου τοθ στόλου έκέρδι σαν οί κάτωθι άριί'μοί τα έναντι αυτών σημειούμενα ποσά: α' 22587 δραχ. 300 000, ί' 15144 δραχ. 40.000, γ' 32668 δραχμάς 20 000, 6029 καί 25581 δραχ. 10.000. Άνά 4000,, δραχ. κεροίζουν οί εξής άριθμοί: 34780, 3073, 12928, 31650, 33934, 234 42, 11011, 4458, 37091, καί 31503. Άνά 3000 δραχ. οί αριθ μοί 10139, 4227, 24410, 1543. 4698, 16556, 28953, 19067, 10 900, 23611, 38314, 12045, 36 153, 20732, 855, 24617, 29405, 32848, 8494, καί 38057. Άνά 2 000 δραχμάς κερδίζουν έπίσης οί κάτωθι άριθμοί: 256, 30, 34033, 2545, 8859, 20278, 4714, 12074, 111, 26895, 33619, 28539, 12347, 39362, 14865, 7086, 19982, 1203, 10520, 220 44, 28517, 38818, 5656, 7968, 29353 καί 3917. ΑΙ ΕΤΤΙΔΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ ύγειονομικοΰ κέντρου κατά τόν λήξαντα μήνα Φεβρουάρι¬ ον εσημειώθησαν είς τα κάτω θι χωρία αί εξής έπιδημίαι: Έν κροθσμα διφθερίτιδος καί £ν παρατύφου είς Καστέλλι Πεδιάδος, εν μηνιγγΐτιδος είς Κορφές, £ν τύψου είς Μαστα¬ μπά έ'ν άνεμοευλογιάς είς Ξει δα καί τρΐα γριππώδους βρογ- χοπνευμονΐας είς Χάρακα. ι ΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ————— * Περατώσας την επιθεώρησιν των ενταύθα δικαστικών ύπη- ρεσιών ανεχώρησε προχθές δι' Αθήνας ό Εισαγγελεύς Έ- φετών Κρήτης κ. Χρ. Παπα- λέκας. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Σώματος Έλλήνων Προσκόπων ά- πένειμε τό Μετάλλιον Άνδρείας Β' τάξεως είς τόν πρόσκοπον ^Ζα- χαρίαν Εμμ. Πασχαλίδην τής 1ης Όμάοος ΆβδοΟ, διότι διά τής έτοιμότητος καί έγκαίρου ε¬ πεμβάσεως αύτοΰ, Ισωσε την ζω¬ ήν τοΰ μυλωθροΰ Έμμ. Βασιλά¬ κη. Ωσαύτως άπένειμε τό Μετάλ- λιον Άνδρείας Γ' τάξεως είς την Τοπικήν Έφορείαν Λιμένος Ση¬ τείας διά την έπιδειχθεΤσαν συλ- λογικήν αυταπάρνησιν των προ¬ σκόπων καί ναυτοπροσκόπων αυ¬ τής πρός διάσωσιν των έπιβατών καί λέμβων κατά την ένσκήψα- σαν την 5ην Δεκεμβριού παρελθόν τος Ιτους εν Λιμένι Σητείας σφο¬ δράν άνεμοθύελλαν. Είς τούς δια- κριθέντας έν προκειμένω 'Υπαρ- χηγόν κ. Ί. Αίκατερινίδην, ένω- μοτάρχας Ν Κοζυράκην, Κ. Δρα- κάκην καί Ί. Έλληνικάκην, 6πε νωμοτάρχας Δ. Καστάνην καί Εύ. Έλευθεράκην καί πρόσκοπον Γ. Λιδάκην, απενεμήθη πιστοποιη- τικόν προσκοπική; Άρετής. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΤ Δι' άγορανομικής διατάξε¬ ως τεθείσης είς ισχύν καθ" δ- λον τό κράτος ανεστάλη προ¬ σωρινώς παλαιοτέρα τοιαύτη περί της τιμής τοϋ κάμποτ λευκής όθόνης. ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Αί είσπράξεις τοΰ τελωνεί· ου "Ηρακλείου άνήλθον κατά τόν λήξαντα μήνα είς δρχ. 10.297.938.10, ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΣΑ ΣΤΑΘΕΡΩΣ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣΤΩΝΔΥΟΧΩΡβΝ ΛΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί _πληροφο- ρίαι έκ Αονδίνου άγγέλλουν, ότι έντός δεκαημέρου άρχίζουν επισήμως αί δι- απραγμ.ατεύσεις Ιταλίας καί Αγγλίας. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα τόσον άπό μερους τής Αγγλίας, όσον καί τής Ιταλίας θά καταβληθή προσπαθεία ώ- στε ή υπογραφησομένη συμφωνία νά έ- ΐασφαλίζη σταθερώς τάς μεταξύ των δύο χωρών σχέσεις. Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΑΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μνρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Αονδί¬ νου πληροφορίας ή Βουλή των Κοινο- τήτων ενέκρινε τόν διορισμόν τοΰ Λόρ- δου Χάλιφαξ ώς ύπουργοΰ των Εξω¬ τερικών. Ή έγκρισις εγένετο διά ψη- φοφορίας είς απάντησιν προτάσεως τού Άρχηγού των Έργατικών κ. "Ατλυ άρνηθέντος τό κύρος τού διορισμοΰ τού Χάλιφαξ. ΑΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΟΙΓΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού ''άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Αον¬ δίνου ότι αί διατυπωθείσαι πρός την Ιταλίαν Βρεττανικαί " αξιώσεις πρός σύναψιν Ίταλοαγγλικής συμφωνίας θί- γουν άρκετά ζητήματα καί καθ' ά λέγε- ται καί τό ζήτημα τής μβλλοντικής στά¬ σεως τής Ιταλίας είς τα Ίσπανβκά. ΗΓΓΕΛΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬ γέλλεται ότι ή μετάβασις τοΰ Χίτλερ είς την Ρώμην ανεκοινώθη σήμερον επι¬ σήμως. 'ΙΙ μετάβασις αυτή θά πραγ¬ ματοποιηθή τόν Μάϊον- ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ 11 ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΟΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Είς Ρώμην, καθ* α τηλεγραφείται έν σχέσει μέ την έκεί με¬ τάβασιν τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ, θά γίνουν είδικαί φασιστικαί τελεταί είς τάς οποίας ο Χίτλερ θά ομιλήση, άν- τιφωνοΰντος τού κ. Μουσσολίνι. Πρό των κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι θά πα¬ ρελάση ή φρουρά τής Ρώμης καί αί όρ- γανώσεις των Μπαλλίλα. Ο ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ο Άγγλι- κός προΰπολογισμός προβλέπει εύρύ πρόγραμμα ναυπηγήσεων. Κατά τό πρόγραμμα τούτο συγκροτούνται νέοι στόλοι ό'χι μόνον έκ βαρέων αποκλει¬ στικώς μονάδων άλλά καί πολυαρίθμων μικρών πολεμικών σκαφών, καθως καί είδικών άνθυποβρυχιακών πλοίων. Είς Μεσόγειον αί ναυτικαι δυνάμεις τής Αγγλίας προβλέπεται ότι θά αύξηθούν θώ έί ΐ ί ύ γγς ρ ξη καθώς έπίσης καΐ είς Σιγκαπούρην, Παραλλήλω ηρβσ«ά8ειαν τ βά Β ίην τού κοα άναμ νω3»ν αγώνος ΐα σπουδαίον οημαβδ τι,μα. Διά τη>
  βρων διαβιωσι
  τβΰ λαβΰ καί
  έξυγί«νσίν «
  οκοπόν δέ αι
  πρός δύο κατδ
  την όργανωσι
  καί φαρμακευ
  ψεως των πτω'
  τής ύπαίθρου
  «όλεων, διά
  «αντοΰ νοσο
  κων ίατρείων
  «ν, καθώς κα
  κων συνεργεί
  την βελτίωσι
  στέγης δια τ
  είς τάς πόλει
  νοικισμών κο
  ών διά τούς
  εργάτας καί
  έν γένει β»«
  διά τής έξυγιο
  ρίων και της (
  οίκι&>*' των αγ
  την υσιν
  μος 6.
  όργανα
  ϋγειονομ*
  οί οροι δΐΐ.
  πορωτέρων έ(
  ξεων εΐνο
  ο». Είς
  στεγάζοΐ
  χιλ. α;
  τεινά, ™~
  κατά>
  λογιο* ^
  τάς άλλ*.
  λας πόλεις.
  οί περισσοτ;
  πού έδημιου
  την μικρασ
  στροφήν πρ< λετήτως δέν τούς στοιχειι τής ύγιεινής, την πόλιν | έκσπάση ή ουμφορα χά δ)βρίου, διά ολη ή άθλι κατοικιών τίί κνί των συ Χρυσοπηγής Βρυούλλων. οτααις έπικρ ύπαιθρον. Δέν είναι ληνικά χωρι Χαι ζώα κατ βιοΰν υπό ΥΠν, είτε δ «Ηόμη εως τοΰ πολιτισ| χρονισμού, κ«ί άληθέατ *βί μ«ς, ΐλεϊστον δέ τής άνεγέρς "γιεινής κο σκύθησαν δ τ* τό παρε] Κράτος οϋτ πιστωτικόν τάς συνθήκι είνε φυσικβ Π Χώρα αύτ β«υμάσιον Ηεγαλυτέρο Καί ή νοσΓ ηΰξανε καί νββοκομει» Άλλ' ή Κ