95472

Αριθμός τεύχους

4799

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετησια Ί ίο(ίΐ ->
  είάμηνος Ί
  Άμερικής
  έτησίη δολ. 15
  8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  3
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥΒΎ1ΙΟΣ ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *799
  Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝ.ΤΟΣ
  ΣΤΕΓΑΣΙί ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  Παραλλήλως ίτρός την
  προσπάθειαν την οποίαν κα-
  ταβάλλει ή Κυβέρνησις διά
  την εξεύρεσιν τρόπου μειώ¬
  σεως τού κόστους τής ζωής,
  άναλαμβάνει ήδη την οργά- .
  νωαιν αγώνος καί δΓ έν άλ- '
  λο σπουδαιοτάτης έπίσης,
  σημασίας διά τόν λαόν ζή-'
  τημα. Διά την βελτίωσιν των'
  ορων διαβιώαεως έν γένει
  τού λαοΰ καί διά την πλήρη
  έξυγίανσίν τού. Πρός τόν
  σκοπόν δέ αυτόν στρέφεται
  πρός δύο κατενθύνσεις: Πρός ι
  την οργάνωσιν τής ίατρικής '
  καί φαρμακευτικής περιθάλ- Ι
  ψεως των πτωχών Ιδία τόσον]
  τής ύπαίθρου όσον καί των
  πόλεων, διά τής Ιδρύσεως
  παντοΰ νοσοκομείων, λαϊ-
  κών ΐατρείων καί φαρμακεί-
  ων, καθώς καί άνθελονοσια-
  κών συνεργείων- Καί πρός'
  την βελτίωσιν τής λαΐκής
  στέγης διά τής ανεγέρσεως
  είς τάς πόλεις ύγιεινών συ-
  νοικισμών καί πολυκατοικι-
  ών διά τούς άστέγους, τούς
  εργάτας καί τούς πτωχούς
  έν γένει βιοπαλαιστάς καί
  διά τής έξυγιάνσεως των χω¬
  ρίων καί τής βελτιώσεως των
  οίκιών των άγροτών μας μέ
  την ενίσχυσιν καί τής Άγρο-
  τικής Τραπέζης. Είνε δέ
  τόσης μεγάλης σημασίας, τό¬
  σον ώραία, εύγενης καί συγ·
  κινητική, τόσον έθνική ή
  προσπαθεία αυτή, ώστε δι-
  καίως προκαλεί τό ενδια¬
  φέρον καΐ τάς ευχάς ολων
  όπως στεφθή υπό επιτυχίας.
  Είς την χώραν μας δυστυ-
  χώς, δπως διεπίστωσεν έπίση-
  μος έρευνα γενομένη άπό
  οργανα τής άστυνομίας καί
  ύγειονομικούς ύπαλλήλους,
  οί οροι διαβιώσεως των ά-
  πορωτέρων εργαζομένων τά~
  ξεων είναι αύτόχρημα άθλι-
  οι. Είς τάς Αθήνας μόνον,
  στεγάζονται πλέον των 40
  χιλ. ατόμων είς υγρά σκο-
  τεινά, άνηλια ύπόγεια, ά-
  κατάλληλα καί δΓ αποθήκας
  άκόμη. Τό ίδιον δέ έν άνα-
  λογία συμβαίνει καί είς δλας
  τάς άλλας μικράς καί μεγά¬
  λας πόλεις. Έξ άλλου καί
  οί περισσότεροι συνοικισμόν
  πού έδημΐουργήθησαν μετά
  την μικρασιατικήν κατα¬
  στροφήν προχείρως καί άμε-
  λετήτως δέν πληροϋν βυτε
  τούς στοιχειωδεστέρους δρους
  τής ύγιεινής. Καί έοώ είς
  την πόλιν μας, έπρεπε νά
  έκσπάση ή καταιγίς καί ή
  συμφορα τού παρελθοντος
  8)βρίου, διά νά άποκαλυφθή
  ολη Π αθλιότης των λαϊκών
  κατοικιώντής Κιζιλ Τάμπιας
  καί των συνοικισμών τής
  Χρυσοπηγής καί των Νέων
  Βρυούλλων. Ή ιδία δέ κατά¬
  στασις έπικρατεί καί είς την
  ύπαιθρον.
  Δέν είναι δέ ολίγα τα έλ-
  ληνικά χωρία οπου άνθρωποι
  καί ζώα κατοικούν και δια-
  βιοϋν υπό την ιδίαν στε¬
  νήν, είτε διότι δέν έφθασεν
  ακόμη £ως έκεί τό πνεΰμα
  τού πολιτισμού καί τού συγ-
  χρονισμοΰ, είτε διότι -το
  ίαί αληθέστερον - οί Χ«Ρ»
  κοί μας, πτωχοί κατα το
  πλείστον δέν είχον τα μέσα
  τής ανεγέρσεως άνέτου και
  ύγιεινής κατοικίας, δεν ενι-
  σχύθησαν δέ πρός τούτο κα¬
  τα τό παρελθόν ©ΰτε άπο το
  Κράτος ούτε καί άπό κανβνα
  πιστωτικόν οργανισμόν. Υπό
  τάς συνθήκας λοιπόν αυτάς
  είνε φυσικόν νά παρουσιάζη
  ή χώρα αυτή, παρ' όλον το
  θαυιιάσιον κλΐμά της, την
  μεγαλυτέραν νοαηροτητα.
  Καί ή νοσηρότης διαιωνίζετο
  καί ηύξανε συνεχώς εφοσον
  έλειπε καί ή ωργανωμένη
  νο·οκομειακή περίθαλψιν
  Άλλ' ήδη είπομεν, ότι η
  κυβέρνησις μελετ* τον τρό¬
  πον ^ θεραπείας τού κακοΰ.
  Καί ελπίζομεν δτι θά επιτύ¬
  χη. Ή ανέγερσις πολυκατοι-
  κιών καί ύγιεινών έργατι-
  κών συνοικισμών είς τάς πό¬
  λεις, δέν είνε ασφαλώς άκα-
  τόρθωτος όσον καί άν φαί-
  νεται δύσκολος. Μέ την ενί¬
  σχυσιν τού Κράτους, των Δή
  μων καί των διαφόρων οργα¬
  νισμόν,ειμπορεί κάλλιστα νά
  επιτευχθή τουτο, έστω καί
  σιγά-σιγά. Μέ την ενίσχυσιν
  τής Άγροτικής Τραπέζης
  ειμπορεί έπίαης ν' άποκτή-
  σουν καί οί αγρόται μας κα¬
  τοικίας ύγιεινάς, άνέτους πο-
  λιτισμένας. Καί έτσι χάρις
  είς την βελτίωσιν τής λαϊ-
  κής στέγης καί είς την οργά¬
  νωσιν τής Ιατρικήν καί φαρ¬
  μακευτικής περιθάλψεως, θά
  κατορθωθή όχι μόνον ή έξυ-
  γίαναις τοΰ λαοΰ μας, άλλά
  καί ή ανύψωσις τής στάθμης
  τού έκπολιτιστικοΰ έπιπέδου.
  Μέ την λύσιν δμως τοΰ ζη-
  τήματος τής λαΐκής κατοικί¬
  ας ειμπορεί νά συνδυασθή
  κάλλιστα καί ή λύσις τοΰ
  προβλήματος τής έπαγγελ-
  ματικής στέγης. Το ζήτημα
  είνε βεβαίως σοβαρόν. Απο¬
  τελεί δμως συγχρόνως έν ά¬
  πό τα γενικώτερα καί τα δι-
  καιότερα «ΐτήματα τοΰ έπαγ
  γελμκτοβιοτεχνικοΰ κόσμου.
  Καί δέν αμφιβαλλομεν δή ή
  κυβέρνησις πού κατ' επανά¬
  ληψιν ετόνισε τό ενδιαφέρον
  της ,ύπέρ των εργαζομένων
  τάς*«ω.ν, θά τό λάβη σοβαρώς
  ύπ' όψει καί θά φροντίση δια
  την οριστικήν καί ίκανοποι-
  ητικήν διευθέτησιν τού.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ
  ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
  Δημοσία συζήτησις τελευταίως
  καί διά τάς έξώμους έμφανίσεις ..
  Άφ' ότου τό ενδυμα ήρχισε νά ε-
  λευθεριάζη, επεκράτησαν Ινα λη-
  σμονημένο τραγουδάκι:
  Ή μόδα κινδ άπ' τό Παρίσι
  κ' έρχεται έδώ για νά γδύση.
  Κχί δ'.καίως. Διότι μάλλον τό
  γδύσιμο παρά τό ντύσιμο ήτο τό
  έπικρατέστερον. Έξ αίτίας των
  ντεκολ.έ των χορών τό ζήτημα
  τού ένδό(ιοιτος άνεκίνήθη πάλιν.
  Καί ετέθη επί τάπητος τό έρώτη-
  μα: Γυμνον'ή κεκαλυμμένον, Τώ
  ενδιαφέρον δέ είνε δτι ή συζήτη¬
  σις χωρ!ς νά λησμονήση έξ ολο¬
  κλήρου τούς έπΓΙετικούς όρισιιούς
  τής κυ,ρίας Ρεκαμνιέ ή τής μαν-
  τάμ ντέ?-_τάελ εναντίον τής αί-
  δοΰς ή είδικώτερα τής σεμνοτυ-
  φίας— περιεστράφη είς ίνα νέον
  σταθμόν. 'Υμνήθη έδώ ή αίσθητι-
  κή καί ψυχολογική σημασία τής
  «κλειστής ώραιότατης». Βεβαία οί
  ύμνηταΐ δέν κατεφέρθησαν εναντί¬
  ον ενός γυμνικοθ καρρέ πού έδι-
  δεν είς φώς, πλαστικούς θησαυ-
  ρούς. Ώστάσο έτάχθησαν μάλλον
  πρός την παράταξιν των δημοσι-
  ολόγων έκείνων, οΕ όποΐοι Ιτό-
  νισαν αίνους πρός τό κεκαλυμμέ¬
  νον.
  —Όψιμο; μά την αλήθειαν ή
  εκδήλωσις αυτή... θά έλεγεν έ'νας
  παλαιό; γνώστης τής υποθέσεως.
  Καί είνε δψιμος πράγματι άν
  λάβωμεν ύπ' όψιν τόν συναγερμόν
  πού έπροκάλει άλλοτε καί μετα-
  ξύ διανοουμένων, ή άκάλυπτος επι
  φάνεια.Άλλά μπορεϊ νά πή/κανείς
  ότι είς την ζωήν δέν έπαυσε ποτέ
  νά ϊσχύη: τό γηράσκομεν άεί
  οιδασκόμενοι. Ή πεϊρα είνε ό αί-
  ώνιος όδηγός καί είς τα ζητημα
  τάκια αύτά. Ζοθμε παντοϋ μέσα
  εις Ινα κόσμον διαμορφωνόμε
  νόν διαρκώς. Άνασκοπήσετε άλ¬
  λως τε την ιστορίαν τοθ ένδύμα-
  τος. Καί θά δήτε δτι πάντοτε ο Ε
  άνθρωποι άπηυθύνθησαν είς αύτό
  ωί είς ίνα στοιχείον γενικής έπι-
  βολής καί γενικοδ πολιτισμόν.
  Αί άμφιέσεις βαδίζουν βεβαία
  μέ τάς κοινωνικάς καταστάσβις
  εκάστη;" έποχής καί είναι άλλοτε
  γελοΐα: καί άλλοτε σοβαραί,
  Άπό ιδιαιτέρας δμως απόψεως
  τείνουν εί; αύτό. Είς τό νά κατα-
  στήσουν τό άτομον περισσότερον
  ενδιαφέρον. "Αν διά τούς γυμνούς
  τοΰ Πιραντέλλο τό ενδυμα είνε τό
  ψέμμα — ή φαντασιοπληξία τής
  ζωής, διά την άνθρωπίτητα είνε
  κάτι βαθύτερο. Μέ αύτό ό πρωτυ-
  γονισμός τ&ΰ πιθηκανθρώπου 5χι
  μόνον εξωτερικώς άλλά καί εσω¬
  τερικώς πλαισιώνεται άπό τόν ά
  ιτερον πολιτισμόν. Τό ενδυμα
  δέν είνε μόνον συναίσθησις κομ-
  ψότητος άλλά κα! συναίσθησις
  ψυχρότητος μέσα είς τάς κοινω¬
  νικάς σχέσει;.
  —Κάτω λοιπόν τό γυμνό! Δέν
  είν' ετσι;
  Αύτάς ό έπίλογο; θϊ ήτο ό εύ-
  χργρχότερος διά τόν πρώτον συ-
  ητητήν. Πιστεύω δέ άδιστά-
  κτως 2τ: θά ανταπεκρίνετο έξ ο¬
  λοκλήρου πρός την γνώμην τής
  όλότητος. Παρακολουθήσατε τάς
  έξελίξει; εί; τό κεφάλαιον αύτό...
  Τί είναι; Γενική περισυλλογή
  καί περικάλυψις: Μία μαντίλλα
  Ίσπ*νίδος, ένα μποιικέττο μενε-
  ξέδων, ένα κόκκινο τριαντάφυλ-
  λο συνηθίζουν νά διακόπτουν ά-
  ποτελεσματικά την δπερβολήν.
  Καί τούτο πρός επικράτησιν δ-
  χι τόσο/ τής υποκριτική; σεμνό-
  τητο; άλλά τής απαραιτήτου έ·
  κείνης αίσθητικής ή έποία άνέκα-
  θεν έθεσεν τα δρια μεταξύ πολιτι-
  σμένου καί άπολιτίστου.
  * *
  Ροΰχο δέν δύναται παρά νά
  νοηθή προκειμένου καί διά την
  διατύποοσιν των ίδεών. Έξ άλλου
  τό ροΰχο είνε έκεΐνο πού εξαί¬
  ρει ό,τι αποτελεί την βάσιν τής
  ανθρωπίνης ώραιότητος: τό πρόσω¬
  πον. Τα χαρακτηριστικά τού μέ
  το ενδυμα άναδεικνύονται καί σκι
  αγραφοΰνται. Ή λαϊ/ή χειροτε·
  χνική θά βρήτε ότι γύρω άπό τό
  ενδυμα εδωσεν ολων τή προσοχή
  άκρφώς οπο)ς καί 2νας Ιμπειρος
  σκηνοθέτης. Δύο μάτια κάτω ά¬
  πό έχ βαθύχρωμο Κρητικο τσεμ-
  πέρι άρ·/οΰν συχνά διά νά παρου¬
  σιασθή ό χαραν.τηριστικώτερος
  -υπο; τής γυναικείας ώμορφιά;
  τοϋ τόπου μας. Αύτά τα έπιχει-
  ρήματα προβάλλουν γενικώτερα
  οί... σταυροφόροι τοΰ ένδύματος.
  Καί είνε βέβαιο δτι τό ενδυμα
  κάτι τέτοιο άντιπροσϋ)ΐεύει καί
  κάτι τέτοιο προκαλεί... Ί'πάρ-
  χουν έξ άλλου τόσοι συνδυασμοί
  διά νά γίνη καί έν τώ συνόλω
  τού έλκυστι/.όν τό κεκαλυμμένον!
  Οί παγκόσμιαι οί<-οι ραπτικής άν δέν απατώμαι τό άπέδειξαν καί ώς πρό; τό σημείον αύτό μέ τό παραπάνω. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τα Έλληνικά οίχονομικά κατά τα ετος 1957. Ή όδός Πύργου. Άπό τόν Πύργον τοθ Μο¬ νοφατσίου μάς πληροφοροϋν δτι ή συγκοινω·"ία δι1 αΰ· τοκινήτου 2χει δισκοπή διότι λόγω των συνεχών βροχών ή άμαξιτή ό&ός την όποιαν δι- ήνοιξαν διά προσωπικής των εργασίας κατέστη άδιάβα- τος καθ" δ άσκυρόστρωτος. Διά την σκυρόστρωσιν δμως τής όδοϋ αυτής ή Γεν. Διοίκη¬ σις προέβη είς την διάθεσιν σχετικοϋκονδυλίου.Ελπίζομεν λοιπόν δτι θά διατεθή τώρα τό κονδύλιον αύτό καθώς καί ενίσχυσις έκ μέρους τοϋ έπαρ- χιακοϋ ταμείου όδοποιΐας, ώστε ή σκυρόστρωσις νά πραγματοποιηθή έντός τής προσεχούς ανοίξεως Διότι είνε άμαρτία νά μένη χω- ρίς συγκοινωνίαν ή ώραία καί πλουσία πρωτεύουσα τής Επαρχίας .Μονοφατσίου. Ή αγονος γραμμή. Μάς πλτ;ροφοροΰν 8τι είς την νέαν δημοπρασίαν διά την ανά¬ ληψιν εκτελέσεως τοθ δρομολογί- ου τής άγόνου γραμμής Κρήτης, δέν άναφέρεται προσέγγισις τοΰ α¬ τμοπλοίου είς Πάνορμον. ΙΙρόκει- ται προφανώς περί παραλείψεως έκ κακής εκτιμήσεως των πραγ- Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΕΜ. ΠΟΥ1ΕΡΟΥ Ένετάθη ή κίνησις τής τταραγωγής. Β'. Ικόμη μεγαλειτέρα, άνελθοθσα Ή παραγωγήτής Κορινθια- είς 21ο)ο έν σχέσει πρός τό κης σταφίδος ήτο μικροτέρα; 1936 καθ" δσον καί^ ή κατά κατά 5.996 τόννους. Ή έξα- γωγή δμως τής μέν Κορινθια- κής παρουσιάζεται ηύξημένη στρέμμα απόδοσις ήτο κατά τό παρελθόν μικροτέρα. Ή όρ θή πολιτική τοϋ Κράτους νά κατά τό 1937 κατα 15,001 τόν περιορίση τάς διά καπνοΟ καλ- νους, προφανώς λόγω άπορ-' λιεργουμένας έκτάσεις έξακο- ροφήσεως παλαιοτέρων άπο-1 λουθεΐ νά έφσρμόζεται μετά θεμάτων (ιδία έν Γερμανία), τής δέ σουλτανίνας καί ροζα- κΐ είναι κατά 2549 τόννους ή- σταθερότητος. Ή έξαγωγή τού καπνοϋ ηυ¬ ξήθη τό 1937 κατά 5.6 ο)ο αί λαττωμένη, άλλά μέ καλλιτέ- δέ τιμαί τοθ καπνοο είς δραχ ρσς τιμάς έκεΐνων πού άπή- λαυσε τό 1936. Έκ της κ·ατά τό1937 έξσχθείσης σταφίδος εισήλθον είς την χώραν φρ. χρ. 41.423.121 έξ ών 14.701. 245 μέσω ΟΙβαΓΪη^ καί έκ τούτων πάλιν τα 10.819.000 είς μάρκα τής Γερμανίσς. Κατά την Γενικήν Στατιστι¬ κήν Υπηρεσίαν ή καλληργη¬ θείσα μέ καπνόν έκτασις άνήλ θεν είς 915 χιλ. στρέμματα έναντι 1107 χιλ. στρ. τώ 1936. "Εχομεν έπομένως ελάττωσιν κατά 17.3ο)ο. Πάντως δμως είναι ανωτέρα τοθ μέσου έτη- σίου δρου τής καλλιεργηθεί- σης κατά τα έτη πρό τού 1936 Ή ποσοτική μείωσις τής πά- ραγωγής τοθ καπνοϋ είναι ά- πρός εξαγωγήν καί εισαγωγήν. Ή" προσέγγισις έπομένως το3σκά· φους τής άγόνου γραμμής είς τόν λιμένα αυτόν έπιβάλλεται. Καί δέν αμφιβαλλομεν δτι ή κυβέρνη¬ σις θά λάβη εγκαίρως μέριμναν περί τούτου. Η όδός Χανδρά. Πέρυσι τό έπαρχιακόν Τα¬ μείον δδοποιΐας συνήψε δά¬ νειον άρκετών έκατομμυρίων δραχμών διά την κατασκευήν όδικών έργων είς τόν νομόν Λασηθίου. Μέγα μέρος δέ τοΰ δανείου αύτοΰ απεφασίσθη νά διατεθή διά την θεραπείαν των συγκοινωνιακόν άναγ- κών τής επαρχίας Σητείας. Δέν αμφιβαλλομεν λοιπόν δ- τι θά χορηγηθή ήδη τό απαι¬ τούμενον ποσόν διά την σκυ¬ ρόστρωσιν τής όδοϋ Μαρω- νιάς—Χανδρα, ποΰ διηνοίχθη πέρυσι χάρις είς τάς ϋπεραν- θρώπους προσπαθείας των φι¬ λοπροόδων κατοίκων τής πε¬ ριφερείας αυτής. Ή σκυρό- στρωσις τής ό6οΟ αυτής είνε έπιβεβλημένη διά νά εξασφα¬ λισθή ή δΓ αύτοκινήτου συγ- κοινωνία καί κατά τόν χειμώ- να, τοΰ εΰφορωτάτου όροπε- δίου Χανδρδ— Άρμένων καί Ζήρου. Έξοραϊσμοί. Άπό ημερών ήρχισεν ό έ- ξωραϊσμός καί ή φύτευσις δΓ ανθέων καί θάμνων των πρα- σιών τής Νομαρχίας, τού δι- καστικοθ μεγάρου καί τού οίκήματος τής Οίκον. Έφορί- άς καί τοϋ Ταμείου. Τό πρδγ μα είνε ευχάριστον. Άλλά δέν θά ήτο αρά γε δυνατόν νά έξωραϊσθή καί ή άπέναν- τι πλευρά τής λεωφόρου Κουν τουριώτη, έφαρμοζομένου επί τέλους τοϋ ρυμοτομικοθ σχε- δίου; Ημείς τουλάχιστον τό νομίζομεν επιβεβλημένον. "Ο πως έπίσης ελπίζωμεν δτι θά ληφθή μέριμνα καί διά την σύντομον αποπεράτωσιν τοΰ δικαστικοΰ μεγάρου. Είνε ζω- τική άλλωστε άνάγκη νά έ¬ ξωραϊσθή επί τέλους ή μονα- δική λεωφόρος τής πόλεως καί διά λόγους αίσθητικής καί ύγιεινής άλλά καί διά μάτων Διότι τό ΪΙάνορμον παρου- λόγους τουριστικούς, άφοθ σιάζει σημαντικήν εμπορικήν κί-1 δΓ αυτής διέρχονται δλοι οί νησιν καί ζωήν, ιδία εφέτος μέ, ξένοι προκειμένου νά μετο¬ χήν πλουσίαν εσοδείαν τοΰ ελαίου βοθν είς τό Μουσείον ή την καί ίχ«ι πάντοτβ έμπορ«6ματα Κνωσόν, μάς καί είς ξένον συνάλλαγ- μα ήσαν άνώτεραι τής τοϋ 1936. Ή έξαγωγή τοθ καπνοΟ κατά τό 1937 άντιπροσωπεύει τα 45,87 ο)ο τοΰ συνόλου τής έξαγωγής έναντι 46,0 5 ο)ο τό 1936. Επί φρ. χρ. 119-368.125 είς δ άνέρχεται τό κατά τό 1937 είσαχθέν έκ καπνοϋ συνάλ- λαγμα έν γένει είς την χώραν τα 59.251.259 άντιπροσωπεύ- ουν είς μάρκα τα είς Γερμανί¬ αν εξαχθέντα καπνά. Επί τοθ ώς άνω συνόλου τα μέν φρ. χρ. 72.462 538 είναι ή άξία καπνών έξαχθέντων είς χώρας μεθ' ών έχομεν σύμβασιν κλή- ριγκ, τα δέ φρ. χρ. 46.717.333 άντιπροσωπεύουν έξαγωγας είς έ*εύθερον συνάλλαγμα. Τό υπόλοιπον φρ. χρ. 188.000, προέρχεται έξ Ιδιωτικών,. άν- ταλλαγών. Ή παραγωγή γλεύκους α¬ νήλθεν είς 320 χιλ. τόννους μέ απόδοσιν 203 χιλιογρ. κα¬ τά στρέμμα "Εξήχθησαν έν συ¬ νόλω τό 1937 43.067 τόννοι οΐνων. Έκ τής έξαγωγής αυ¬ τών εισήλθεν είς την χώραν συνάλλαγμα φρ. χρ. 6.271.9 84 καί έξ αυτών τα 4 775 024 μέσω κλήριγκ έξ ών τα 2.11. 277 έκ Γερμανίας. Ή έξαγω- 026 τόννους, ήτοι κατά 10.31 ο)ο άνελθοθσα είς 43 067 τόν¬ νους έναντι 39.041 τού 1936. Ότι δμως είναι άπό παρα- γωγικής απόψεως λίαν ενδι¬ αφέρον τό 1937, είναι ή πα¬ ραγωγή τοΰ ελαίου. Ύπολογί- ζεται αυτή είς 179 χιλ. τόν¬ νους έναντι 72 χιλ. τοΰ 1936. Είναι ή μεγαλειτέρα παραγω¬ γή άπό τάς σημειωθείσας την τελευταίαν δεκαετίαν. Ή έξα¬ γωγή τοθ ελαίου κατά τό 19 37, άφορώσα την παραγωγήν τοθ 1936, ύστερεΐ κατά 1.298 τόννους έν συγκρίσει πρός την εξαγωγήν τοθ προηγουμένου έ'τους. Ή παραγωγή τοϋ 19 37 θά έχη. τα εύμενή άποτελέ- σματα επί τής έξαγωγής τοθ ελαίου τώ 1938. Τό έξ ελαίου καί ελαιών είσαχθέν συνάλλαγμα ανήλ¬ θεν είς φρ. χρ. 12.103 298 καί έξ αυτών τα 3.603.499 μέσω κλήριγκ. Άπό σΰκα εισήλθον είς την χώραν φρ. χρ. 4.967.059 έξ ών μέσω κλήριγ 3.256.617 καί έξ αυτών είς μάρκα έκ Γερ¬ μανίας τα 1.488 606. Άπό άλλα προϊόντα εξαχθέντα ά- πεκτήσαμεν συνάλλαγμα φρ. χρ. 84.904.158 έξ ών 48.629 976 μέσω κλήριγκ καί έξ αυ¬ τών τα 29.671.979 είς μάρκα έκ Γερμανίας. Έκ των κατονομασθέντων ανωτέρω προϊόντων μας έξα¬ χθέντων είς την άλλοδαπήν ή χώρα άπέκτησεν έν δλω φρ. χρ. 269.037.740 τα 147.428. 899 Έξ αυτών άντιπροσω¬ πεύουν αξίαν προϊόντων έξα¬ χθέντων είς χώρας μεθ' ών έ¬ χομεν συμβάσεις συμψηφισμοΰ (κλήριγκ) καί έκ τούτων πά¬ λιν τα 104. 142.829 είναι ή γή οΐνων υπερέβη την τοϋ είς μάρκα άξία των είς Γερ- προηγουμένου εχους κατά 4. ανίαν έξαχθέντων. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ή βιομηχανική παραγωγή κα¬ τά τό ε*τος 1937 εσυνέχισε την άνιοθσαν αυτής πορείαν. Ό σταθ- μ.κός δείκτης (Α.Ο.Σ.) τής κατά ποσότητας βιομηχανικήν παραγω- γής (βάσις 1920—100) άνήλθε κατά τούς έννέα μήνας τοθ έ'¬ τους είς 151,(59 έναντι 139,22 τοΰ 1930- Άρα ϊχομεν αύξησιν κατά 9 ο)ο, ή όποία δέν είνε παρά 6,2 ο)ο έν συγκρίσβ; πρός τό 1935. Ή είσαγωγή πρώτων βιομη¬ χανικήν Ολων κατά τό 1937 χ- νήλθε ποσοτικώς είς έλαφρώς χα¬ μηλότερον επίπεδον τοΰ 193Γ>,
  είς αξίαν ϊμως ηυξήθη κατά 21,
  ;} φ Παρατηρεϊται δμως ίοία
  είς την κλωστούφαντουργίαν, δτι
  ένώ ό δείκτης τής παραγωγής
  αυτής ανήλθεν είς 182,89 ό δεί¬
  κτης τής είσαγωγής πρώτων 6
  λών δΓ αυτήν ανήλθεν είς 123,
  55. Ή οιαφορά προφανώς εκα¬
  λύφθη έκ πρώτων ύλών 1~(χ^ου
  παραγωγής.
  Ή εϊσαγωγή βιομηχανικών έ-
  τοίμων προϊόντων κατά τούς 9
  πρώτους μήνας τοΰ 1937 είνε ηύ¬
  ξημένη κατά 2,75 ο)ο έν συγκρί¬
  σει πρός την ιδίαν περίοδον τοΰ
  1936. Άλλά καί ή έξαγωγή έτοί-
  μων προϊόντων τής βιομηχανίας
  μας εσημείωσεν αύξησιν κατά 50,
  74 ο)ο έν σχέσει πρός τό 1936.
  Κατά τδ 1937 εδόθησαν 159
  άδειαι ιδρύσεως νέων βιομηχανι-
  κών έργοστασίων δυνάμεως 4538
  Η. Ρ. έναντι 124 τοΰ 1936. Διά
  τής ακολουθηθείσης υπό τής κυ¬
  βερνήσεως κατά τό παρελθόν ε¬
  τος δρθής εργατικής πολιτικής έ
  πετεύχθη, το μέν ή βελτίωσις τής
  θέσεως των έργατών διά τής ε¬
  πεκτάσεως τοΰ θεσμοθ των συλ-
  λογικών συμβάσεων, διά τής γε
  νικεύσεως τοΰ έκταώρου κλπ., τό
  δέ ή μελλοντική εξασφάλισις τής
  θέσεως των έργατών διά τής
  I-
  φαρμογής τοΰ θεσμοΰ των κοινω-
  νικών άσφαλίσεων. Διά των μέ-
  τρων τούτων καί τής ηύξημένης
  βιομηχανικής οραστηριότητο;
  I-
  πβτεύχθη καί ή άπορρόφησις πολ-
  λών άνέργων, είς τίνα; μάλιστα
  βιομηχιινικούς κλάδους εσημειώ¬
  θη κ«ί Ινλϊΐψις έργατών. Η πε¬
  ραιτέρω εκτέλεσις τής δικαίας
  ταύτης κυβερνητικής πολιτικής ά-
  παιτεϊ δεζιόν χειρισμόν,δπως μή
  έπιβαρυνθώσι δυσαναλόγως τά¬
  ξει; τιν·ς έπαγγελματιών καί έ-
  πιχειρήσεις μικροΰ κεφαλαίου αΓ-
  τινες δέν μετέχουν των πλεονε-
  κτημάτων τής παρατηρουμένη;
  αύξήσεω; των τιμών καί αί ο¬
  ποίαι είνε άπαραίτητοι διά την
  διατήρησιν τής οίκονομικής ίσορ-
  ροπίας έν τή χώρα.
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞίϊΤΕΡΙΚΟΥ
  Τό εξωτερικόν εμπόριον παρου-
  σιάζει κατά τό λήξαν έτος, έν
  συγκρίσει πρό; τό 1936, αύξησιν
  σημαντικήν κατ' αξίαν είσαγω-
  γών καί έξαγωγών, δχι δμως καί
  κατά ποσότητα. Αί μέν είσαγω-
  γαί ηυξήθησαν κατά ποσόν μόνον
  κατά 127 χιλιάδας τόννους, αί δέ
  έξαγωγαί κατά 411 χιλιάδα;
  τόννους άντιπροσωπεύοντας κυρίως
  ηύξημένην εξαγωγήν μεταλλευ-
  μάτων. Κατ' αξίαν αί είσαγωγαί
  ηυξήθησαν κατά δραχμάς 3 241
  έκατομμύρια, αΕ δέ έξαγωγαί κα
  τα δραχμάς 2.177 έκατομμύρια.
  Έ σχέσις τής άξίας τή; έξαγωγής
  πρό; την αξίαν τή; είσαγωγής
  εβελτιώθη άνελθοΰσα εί; 62.86
  ο)ο έναντι 61.68 ο)ο τώ 1936.
  (συνεχίζεται)
  τ
  ψ
  Ψ

  1
  *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε-
  ρέττα Γ. .=.ύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη)
  Σήμεοον τα «Μοντέρνα Κορίτσια»,
  τού Σακελλαρίδη ή ό Ξύδης μα
  θήτρια. Άπογευματινή οί Δύο
  Μάγκες».
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον μέγας χο-
  ρός μετημφιεσμένων καί μή, άπο
  γευματινή καί εσπερινή μέχρι
  πρωΐας.
  Την ΙΟην Σεπτεμβρίου 1923
  απέθανεν είς τα Ίνστ'τοΰτον τό
  οποίον έφερε τό δνομά τού ό
  Σέρ—Ρόναλντ Ρόσσ. Ό έν λόγω
  σοφός άπηθανάτισε τό όνομά τού
  μέ την ανακάλυψιν τού κατόπιν
  τής οποίας διεπιστώθη 8τι δ φο-
  ρεύς τής έλονοσίας ήτο ό άνωφε-
  λής κώνωψ. Ή άνακάλυψις αυτή
  ίσονδήποτε καί άν φαίνεται άσή-
  μαντος είνε έν τούτοις κολοσσιαία,
  καθ' δσον έβελτίωσε τάς συνθήκας
  τής ζωής έκατομμυρίων άνθρώ-
  πων Ηράγματι άπό τής ανακαλύ¬
  ψεως ταύτης ήρχισαν νά λαμβάνων
  ται ε"ντονα μέτρα πρός εξαφάνισιν
  τοθ φορέως αυτού καί νά έκτελών-
  ται πανταχοΰ έξυγιαντικά εργα.
  Τό "Ινστιτοθτον Ρόσσ τό δποΧην
  τόσας σπουδάς προσέφερεν είς τόν
  βωμόν τής έπαράτου νόσου ήσχο-
  ληθή άνέκαθεν μέ την διανομήν
  κινίνης είς τούς έλονοσσοπλήκτους
  κατοίκους των τροπικών κλιμάτων
  καί διεπίστωσε τα άγαθά άποτε-
  λέσματα τής έβδομαδιαίας θερά-
  πείας μέ δόσιν 1—1, 20 γραμμά-
  ρια ημερησίως. 0.
  ■ ■■■■«.«■«■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το 8αλ<χμηγί>ν
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙίΗ
  ΒΛΪΙΛΙΣΣΑ =
  | Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  Τί «ΝΟΝ. Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΛΑΚΗ
  Γπλϊφ. $-41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Άπό 1 Μαρτίου
  έπαναλαμβάνει
  κανονικώς
  δρομολόγιον
  Κρήτης
  θεσσαλονίκης.
  Ι«ιι·ει«
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  Καί γιαοΰρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα-
  ράκι.
  ΖΗΊΈΓΓΑΐ μάγειρος. ή μαγεί*
  ρισσα, πληροφορίαι παρά τή Πο-
  λυκλινική Ηρακλείου.
  325ον
  •«■■■κ
  "Υστερ' άπό τό έπεισόδιο
  ή ύπηρεσΐα τοΰ παλατιοΰ άλ-
  λαξε τίς κλειδαριές. Καϊ ό
  Λουδοβϊκος 16ος έπίεσε τή
  γυναΐκά τού νά μετοικήσΓ) ά¬
  πό τό ίοόγειο δισμέρισμά της
  στό πρώτο πάτωμα, σ' >ϊνα
  δωμάτιο πού τής παρεχώρη¬
  σεν ή κυρία ντέ Τουρζέλ,_ ή
  γκουβερνάντα των παιδιών.
  Πρός συμπλήρωσιν των προ-
  φυλάξεων έ'βσλαν στό δωμά-
  τιό της κ' έ'να σκυλλάκι, τού
  όποίου τα γαυγίσματα θά την
  είδοποιοΰσαν τή νύχτα άν συ
  νέβαινε τίποτε.
  Χαρακτηριστικό τής ίδιοσυγ-
  κρασίας της ήταν δτι παρ' ο-
  λες αύτές τίς δοκιμασίες ή
  ϋγεία της, άντΐ νά κλονισθή,
  εΐχε περιέργως στερεωθή.
  Τόν καιρό των μεγαλείον της
  σχίς Βερσαλλίες υπέφερεν ά¬
  πό'νευρικές κρίσεις. Τώρα οί
  κρίσεις εΐχαν έξαφανισθή.
  —Οί άρρώςτειες των νεΰ-
  ρων, εΐπε μιά μερά, είνε γιά
  τίς εύτυχισμένες γυναΐκες.
  Στίς 14 Ιουλίου, δταν—γιά
  τελευταία φορά — ύπεχρεώθη
  νά πάη στό Πεδίον τοϋ "Αρε-
  ως καί νά παραστή στόν έορ
  τασμό τής έπετείου τής άλώ
  σεως τής Βαστίλλης, αρνηθή
  κε νά φορέση κάτω άπό τό
  φόρεμά της είναν θώρακα δ
  πως έ"κανε γιά κάθε ένδεχό
  μενον ό βασιληδς.
  —'Έχω πάρη την άπόφασί
  μου, εΐπε γυρίζοντας στήν
  κυρία ντέ Τουρζέλ. Θά έθεω-
  ρούσα ώς, την πιό αίσχρή δει-
  λία νά έγκαταλείψω μέσα
  στόν κίνδυνο τόν βασιληά
  καί τα παιδία μου. Τί θά ήταν
  άλλωστε ή ζωή γιά μενά χω
  ρίς ύπάρξεις τόσο προσφιλεΐς
  τίς μόνες ποΰ μποροθν καί μέ
  κρατοθν στήν ζωή;
  'Επλάγιαζε μόνη, άλλά δέν
  την έπαιρνε πιά ό υπνος. Κά¬
  θε φορά πού έχτυποϋσε καμ-
  πάνα, οί άνθρωποι τοϋ παλα-
  τιοθ έφοβοΰντο μην ήταν τό
  ούνθημα συναγερμοΰ γιά την
  τελειωτικήν έφοδο εναντίον
  τοθ Κεραμεικοΰ, ή όποία—τό
  ήξερεν ή αύλή—εΤχε πρό πολ-
  λοΰ αποφασισθή.
  Άπό ήμέρα σέ ήμέρα, σχε-
  δόν άπό ώρα σέ ώρα, διαγγε-
  λεΐς καί κατάσκοποι έπληρο-
  φοροΰσαν την αύλή περί των
  κινήσεων των έπαναστατικών
  όμάδων των συνοικιών καί
  περί των ένεργειών των μυστι-
  κών όργανώσεων. "Ηξεραν οί
  άνθρωποι τοΰ παλατιοΟ δτι ή
  εκτέλεσις τοϋ τελευταΐου πρα¬
  ξικοπήματος των Ίακωβίνων
  δέν ήταν παρά ζήτημα ημε¬
  ρών. "Αλλωστε τό πράγμα
  δέν ήταν κάν μυστικό.
  (συνεχΐζεται)
  Ό παθολέγβς Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Εγκατάστασις οριστικώς
  έν Ήρακλείψ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ίατρεΐ·
  όν τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατβιά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Είνε εϋκολον νά εχετε
  ώραΐα χέρια.
  Ή ήλικία είκονίζεται επί των
  χειρών δσον καί επί τοΰ προ-
  σώττου. Ή έπιδερμίς των χειρών
  ύιτοφέρει άπο τό κρύο δσο καί
  τό πρόσωπον μας Άκολουθήστε,
  κυρίες μου, τίς πολύ εϋκολες συμ
  βουλές πού θά σάς δώσω καϊ θά
  Μχετε πάντοτε νεανικά καί λευ·
  κά χέρια.
  —Πώς νά πλύνετε τα χέρια...
  Τα χέοια πρέπει νά πλΰνων
  ται μέ χλιαρό νερό. Έπιβάλλε-
  ται νά «γλυκαίνετε» τό νερό μέ¬
  σα είς τό οποίον πλύνετε τα
  χέρια σας δπως κάνετε γιά τό
  νερό πού χρησιμοποιεΐτε γιά τό
  πρόσωπο. Μία καλή πρέζα σό-
  ρακος θά γλυκάνη μισή λίτρα νε-
  ροθ.
  Άρχίζετε νά τρίβετε τα χέρια
  σας στεγνά μέ τό σαποΰνι "Επει·
  τα τα βυθίζετε είς τό νερό τό
  οποίον θά άνακινήτε £ως δτου
  άφρίση θά άφίσετε τα χέρια
  σας μέσα είς τό νερό δύο ή
  τρία λετττά, ή καί περισσότερο
  εάν £χετε τόν καιρό. Τα βουρτσί
  ζετε μέ μία λαστιχένια βούρτσα
  διά νά τρίψετε δσο καί διά νά
  τα καθαρίσετε καλυτέρα.
  Ξεπλένετε τα χέρια σας μέ
  κρυο νερό. Πολλές γυναΐκες δέν
  ϋποπτεύονται δτι τα χέρια των
  σκάζουν καί κοκκινίζουν γιατί
  τα σκουπίζουν ευθύς μόλις τα
  βγάλουν άπό τό σαπουνισμένο
  νερό.
  Άπό καιροΰ είς καιρόν, συνι·
  στδται ή χρήσις τής πάστας ά-
  μυγδάλου άντί τοΰ σαπουνιοΰ. Έ
  πιτρέπει Κνα έλαφρό μασάζ καί
  μαλακώνει τα χέρια.
  —Πώς νά σκουπίζετε τα χέρια.
  Ιδού άκόμη £να άλλο σπου-
  / ί,',/ ,//*/';/'/'
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικήί ποιότη¬
  τος ψιλό θά εθρετε είς την κρεμ-
  μιιδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι-
  αρκί) παρακαταθήκην.
  ■■■■■■■■■
  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ..ΓΑΛΛΙΑ"
  Πλησίον τής Όμονοίας.
  Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ. Έμμαν.
  Δαμιανάκην. Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ-
  λων των Ηρακλειωτών. "Εχει έξαιρετικάς τιμάς.
  ΚουζΙνα περΐψημη.
  Ή περιποίησις τοθ έστιατορίου «Γαλλία» είνε
  άσύγκριτη.
  Τό προτιμουν δλοι οί Κρήτες.
  δαιότατο σημείον πού ή περισ·
  σότερες γυναΐκες άμελοϋν
  Ή πετσέτα πρέπει νά είνε τε¬
  λείως στεγνή. Ύπάρχει ένα τε-
  λειώτερον άκόμη μέσον διά να
  σκουπίζετε τα χερια. "Εχετε πάν
  τοτε επάνω, είς τό τραπέζι τής
  τουαλέττας σας έ'να δοχείον γε
  μάτο πίτουρα μέσα είς τό οποί¬
  ον θά βάλετε τα χέρια σας ά·
  φού τα πλύνετε. Τό πίτουρο εί-
  σέρχεται μέσα είς δλα τα μι¬
  κρά κενά τής έπιδερμίδος. άκό¬
  μη κα'ι κάτω άπό τσ νύχια, ά-
  πορρόφά την ύγρασία καί επι-
  δρα εΰνοίκά επί τής έπιδερμίδος
  την όποια μαλακώνει.
  Δέν σας έπιτρέπετε νά σκου¬
  πίζετε τελείως τα χέρια σας πα¬
  ρά εάν, μετά άπό £να έπιπό-
  λαιο σκοόπισμα έπιθέσετε άμέ-
  σως μία άπά αϋτές τίς κρέμες
  ή οποίες είναι ιδιαιτέρως εύερ-
  γετικές δταν έπιθέτονται επί έ-
  λαφρώς ύγροΰ δέρματος.
  —Πώς νά μαλακώνουν τα χέ·
  ρια.
  Είνε απολύτως αδύνατον νά
  έπιτύχετε λευκα χέρια εάν δέν
  εχετε την συνήθεια νά τα έπα
  λείφετε μέ κρέμα, άμέσως μετά
  άπό κάθε πλύσιμο.
  Ύπαρχει Μνα ιτλήθος άπό πο¬
  λύ καλές κρέμες διά τα χέρια.
  Έκλέξετε αϋτές πού άρμόζουν
  καλυτέρα είς τό δέρμα σας.
  Πολλές γυναΐκες άγαποΰν τίς
  κρέμες ποθ έχουν ώς βάσιν τό
  λεμόνι, άλλες προτιμοθν τίς κρέ¬
  μες άμυγδάλου. Είνε ζήτημα έ·
  πιδερμίδος. Έν τιάσει περιπτώσει
  μία ούδέτερηκρέμα, ούχι άρωμα
  τισμένη, είνε ύπέροχη...
  θά συνεχίσω καϊ αυριον.
  ή Ντιστεγκέ
  . -■ >
  ΨΓ
  χ Έηιοτημονικ
  καΐ
  μέ εξαίρετον κα8α-
  » ριαπκην (6ιΟΓητα %<χ '/ εύχαριοτον γεθοιν Είς τόΆκτινολογικόνΈργαστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- ■πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: Ακτινοσκοπησεις καί ακτινογραφίαι ολων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτής, ακτινογραφίαι κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο· λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεϋμα, ίοντισμός). Αριθ. τηλΒφ. ♦—16, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΠΙΙ! ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ Ή ζωή τη; ΙΙΙον αϋτοκρατείρας. Θέλοντας νά κρύβη την νζροιιί] τού άπό τούς γονεΓς τού, άπέφευ- γε νά ζητά άπό τόν πατέρα τού χρήματα, καί γιά ν' άνταποκρί- νεται είς τα ϊξοδχ πού συνεπή¬ γετο τό είδος τοθ βίου πού διη- γε, ηναγκάζετο νά δανείζεται στά κρυφά άπό σκοτεινούς τυχοδιώ- κτας πού Οστερα έξεμεταλλεύοντο ασυστόλως την επιρροήν του.'Έτσι ό Ροδόλφος είχε μπλέςη μέ έ'να σκοτεινόν τραπεζίτην, πού ευχα¬ ρίστως τόν έδάνειζε γιά νά έκβι- άζη σκανδαλώδη άνταλλάγματα. Οί σκοτεινές καΐ μπερδεμένες αύ- τές γυναικοδουλειές καΐ τα χρέη είς τα όποΓα τόν έβύθιζαν, είχαν κλονίση τα νεΰρα τοθ διαδόχου είς σημείον επικίνδυνον. Είς τό άδιέξοδον πού είχε δημιουρ¬ γήση γιά τόν εαυτόν τού, ό άρ- χιδούξ δέν εΰρισκεν άλλην λύ¬ σιν άπό τόν θάνατον. Άλλά κά¬ θε φοράν πού Ιβαζε μέ τόν νοΰ τού την λύσιν αυτήν τής άπο- γνώσεως, τόν τυραννοΰσε τό Τδιο πρόβλημα: «Τί περΐμένει τόν άν¬ θρωπον μετά τόν θάνατον;» Τό μυατηριώδες άγνωστον τόν έτρό- μαζεν. Έφοβϋτο δτι μόνος τού δέν θά εύρισκε μετά τό κουράγιο νά περάση θεληματικά τα σύνορα αύτοΰ τοΰ κόσμου. Αίσθανόταν την ανάγκην τής ένθαρρύνσεως κϊποιου άλλου, άποφασισμένου νά συμμερισθή την τύχην τού, καΐ νά τόν συνοδεύση στό άγύριστον ταξίδι πρός τό άγνωστον. Στήν ά- πελπισίαν τού άπετάθη σέ μιά γυναΐκα, πού άπά δλων των άπό- ψεων ήταν κατωτέρα τού. Τής έ¬ καμε την πρότασιν νά πάνε ν αύτοκτονήσουν μαζΐ έξα> στό Μαίν-
  τελγκ. Ή γυναίκα δμως είς την
  οποίαν άπετάθη μέ την τρελλή
  τού πρότασιν ό διάδοχος, δέν είχε
  σκοπό νά τερματίση τόν βίον της.
  Κατατρομαγμένη γιά την πρότα·
  σιν πού αυτή έξέλαβεν ώς απει¬
  λήν, έσπευσε νά αναγγείλη τό
  πραγμα είς τόν διευθυντήν τής
  άστυνομίας, είς τόν οποίον πα-
  ρέστησεν δτι εκινδύνευεν ή ζωή
  τηςί Τοΰ εζήτησε την προστασίαν
  τού. Έτσι χάρις είς την έγκαι-
  ρον επέμβασιν τοθ άστυνομικοθ
  διευθυντού, τό άνεπανόρθωτον, την
  πρώτην φοράν, απεσοβήθη. Έν
  τοοούτφ δ διευθυντής τής άστυνο¬
  μίας, ένδιαφερόμενος νά καταπνι-
  γή τό σκάνδαλον, Ικρινε σκόπι
  μόν νά μην άνχφέρη τίποτε είς
  τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ. Καί Ιτσι
  τα πράγματα μοιραίως Ιξελίχθη-
  σαν πρός την αίματηράν τραγψδί-
  αν τοΰ Μάγιερλιγκ...
  Ό Ροδόλφος 8μως δέν παρητή¬
  θη των νοσηρών σχεδίων τού.
  Άνεζήτησεν άλλην σύντροφον καί
  την εύρεν έν τώ προσώπω
  τής κόρης τής βαρώνης Βετσέρας
  πού άλλοτε είχεν επιζητήση ή ϊ
  δια νά τάν μπλέξη είς τα δί-
  κτυά της. Καί ή λύσις τής τρα-
  γφδίας επισπεύδεται. Ή είδησις
  τής αύτοκτονίας τοΰ Ροδόλφου μαζί
  μέ την φίλην τού, την 3ΟΊανουαρί
  ου τοΰ 1889, έξω είς τό κυνηγε-
  τικάν περίπτερον τοΰ Μάγιερλιγκ
  φθάνει είς τα αύτοκρατορικά άνά-
  κτορα την στιγμήν πού ή Έλισά-
  βετ ήταν άπησχολημένη μέ τό
  μάθημα των έλληνικών.
  (αυνεχίζεται)
  * Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. ΠοΑυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοθ στομάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δεχεται
  τούς πάσχοντας έκ τοΰιιειιτι-
  κοΰ συστήματος έν τφ Ιατρείω
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΐμορροΐδων Α¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν ετελέσθησαν έν Χανίοις
  οί γάμοι τοΰ κ. Γ. Φουντουλάκη
  Διευθυντού τής Ίονικής Τραπέζης
  ιετά τής δίδος Ριρίκας Μιχ.
  Κοντοράκη Παράνυμφος παρέστη
  ό συμπολίτης κ. Γεώργ. Ε. Φουν¬
  τουλάκης Βμπορος κ.τ.λ.
  ΑΡΡΑΒ0ΝΕΣ.- Ό κ. Παύλος
  Κοσμαδάκης έξ Άγίου θωμά καί
  ή Δνίς Πόπη Κ Βασιλάκη έ'δωσαν
  αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  —'Επίσης είς τό χωρίον Καλάμι
  Βιάννου αντήλλαξαν υπόσχεσιν
  γάμου ό κ Γεώργιος Σπανδακης
  καί ή δνίς Μαρία Άρχοντουλάκη.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Μόλις συν
  ελθόντες έκ τής πληξάσης μας
  αιφνιδίως συμφοράς, τοϋ θανά
  τού τοΰ προσφιλοΰς μας πατρός
  θεωρούμεν υποχρέωσιν μας νά
  ευχαριστήσωμεν θερμότατα πάν
  τας τούς δπωσδήποτε συμμερι
  σθέντας τό πένθος μας καί έκ
  δηλώσαντας την συμπάθειαν των,
  τόν θεράποντα ιατρόν καί τόν
  τύπον τής πόλεώς μας.
  Ή ευχαριστούσα οϊκογένεια
  Α. Πίχοϋλα
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  'Ακαίημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιβδχος .τής Ιατρικής
  Όίοντίατρβί
  Δέχεται έν τω ΊατρεΙφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ*
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  Γύρω στήν πόΑι.
  Ό καιρός εσημειώθη χθές ή·
  πιώτερος.
  —Έκφράζονται πολλαχόθεν εύ
  χαί νά βελτιωθή γιά νά μετρι-
  ασθοΰν οί φόβοι τοϋ 8τι πολ-
  λοϊ θά ·ηληρώσουν τό άποκρηά-
  τικο γλεντοκόπημα
  —Μέ σοβαρά κρυολογήματα.
  —Ώς τόσο ή χορευτική κίνη¬
  σις έξακολουθεϊ ζωηρά.
  —Είς δλα τάκέντρα παρατηρεϊ-
  ται άθρόα προσέλευσις των χο·
  ρευόντων (κατά τό νηστευόντων)
  καί μή.
  — Χθές ό χορός τής Ενώσε¬
  ως των ποδοσφαιρικών συλλόγων
  τής πόλεως είς την «Μινώαν»
  προοιωνίζετο έξαιρετικώς έπιτυ·
  χής·
  —Λόγω των πολλαπλών προσπα
  θειών τής όργανωτικής έπιτρο-
  πής.
  — Καί τοΰ ότι ό χορός ετέθη
  υπό την προστασίαν τοΰ Μομάρ
  χου κ. Ανδρ. Μάρκέλλου.
  —Την Παρασκευήν, ώς γνωστόν,
  δίδεται ωσαύτως είς την «Μινώαν»
  ό χορός τής Ναυτικών Όργανώ¬
  σεων Ηρακλείου.
  —Ό χορός οδτος εΐχε πέρυσι
  σημειώση μεγάλην επιτυχίαν έ-
  τιμήθη δέ καί υπο τής Α. Μ. τοΰ
  Βασιλέως καΐ τοϋ άρχηγοΰ τής
  κυβερνήσεως κ. Μεταξδ.
  —Γεγονός διά την έβομάδα αϋ
  την θά είνε καί ό άποψινός χορός
  τοΰ Όρειβατικοΰ Συνδέσμου.
  —Τό προεδρείον άλλως τε τοΰ
  Συλλόγου τούτου, τό οποίον πε
  ριλαμβάνει έπιλέκτους έκπροσώ
  πους τοΰ κοσμικοΰ /Ηρακλείου,
  έγγυάται διά την οργάνωσιν καί
  την επιτυχίαν τού.
  -Τα πρωτεΐα προχθές την νύ
  κτα, είχεν ό χορός τοθ «Ώδεί
  ου» είς την «Μινώαν».
  —Ό οποίος συνεκέντρωσε είς
  την αίθουσαν τοΰ κινηματοθεά¬
  τρου τούτου την καλυτέραν κοι¬
  νωνίαν μας.
  —Ό χορός έν άδιαπτώτψ ζωη-
  ρότητι καί συνωστισμφ έσυνεχ!
  σθη μέχρι των πρωινών'ώρών.
  — ιΛΐάτόν χθεσινόν χορόν είς
  Πόρον υπέρ τοΰ αύτόθι σχολικοϋ
  ταμείου όστις διετέλεσε ϋ-τό την
  προστασίαν τοΰ κ. Δημαρχου,
  ήκούσαμεν πολλά τα καλά.
  —"Ωστε νά θεωρήται καί έκ των
  προτέρων εξησφαλισμένη ή έ-
  πιτυχία τού.
  ό Ρέπορτβρ
  — Ό χορός των έπιστημόνων
  Διά τό προσεχές Σάββατον
  ήγγέλθη ό χορός τής Λέσχης
  Έπιστημόνων είς τό «Ντορέ»,
  τό συμπαθές τουτο κοσμικόν
  κέντρον. Όπως κάθε χρόνο, ό
  χορός των Έπιστημόνων θά ά
  ποτελέση κοσμικόν γεγονός διά
  την περίοδον των "Απόκρεω, θά
  συγκεντρώση δέ δ,τι εκλεκτόν
  2χει νά επιδείξη τό κοσμικόν
  Ηράκλειον. Ή έπιτυχία τοΰ χο·
  ροϋ τής Λέσχης Έπιστημόνων
  θεωρεϊται άπό τούδε πλέον ή
  εξησφαλισμένη.
  Λύσις χθεσινού
  ύπ'άρ. 74σταυρολέξου
  Χτεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτήρ-Γυναικβλογβς
  ΕίδικευθεΙς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τή Πολυκλινικη*.
  Τηλβφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  Έλευθ. Πηγάκης
  Ίατρό}—
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  δδός ΤσσκΙρη (οΐκΐα στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  ΤΟ ΠΙ
  Κατόπιν α;
  θέλει έα

  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  >^*^^^εΔΐ^Β^ΜΒε>τ^^^εχν^^0ΐ^^^νΒ^'^^Φ0ρ9^0νε^^^^0^Βι^^^^ε^09*^^^^0ν·^^^^0Χ4^^ρ^
  Αι' έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  2«ον
  "Επαιζον, έφώναζον, εσχημάτιζον όμΐλους, έ-
  τρεχον καΐ λευκαί ώραϊαι οδοντοστοιχίαι κατηύ-
  γαζον την μονοτονίαν τοθ μελανοθ περιβάλλοντος"
  αί μοναχαί μακρόθεν άληθώς έπώπτευον επί των
  γελώτων σί σκιαί παρεμόνευον τάς άκτϊνας, άλλ'
  αδιάφορον, ή άκτινοβολία καί ό γέλως εξηκολουθεί,
  καί οί τέσσαρες έκεΐνοι στυγνοΐ τοϊχοι είχον καί,
  στιγμάς φαιδράς
  Παρίσταντο, έλαφρώς πως λευκαινόμενοι έκ τής
  άντανακλάσεως τόσης χαράς είς τόν γλυκύν εκεί¬
  νον στροβιλισμόν κσί τόν βόμβον τόν παρθενικόν.
  ΤΗτο βροχή ρόδων διασχιζόντων τό πένθος.
  Τα κοράσια έφαίνοντο είς τα όμματα των καλο¬
  γραίων ώς τρελλά' τό βλίμμα τής άνσμαρτήτου
  μοναχής δέν πλήττει την άθωότητα. Χάρις είς τάς
  κορασίδας ταύτας, έν τώ μέσω τόσων ώρών αύστη-
  ροθ βίου ύπήρχε καϊ τις &ρσ φαιδρότητος. Έν τή
  μονή ταύτη, ή παιδία ήτο μεμιγμένη πρός την ούρά-
  νιον άγαθότητα.
  Ουδέν μεγαλοπρεπέστερον καί έπαγωγότερον
  των τρυφερών έκείνων ψυχών. Είς τόν μέλανα τοθ-
  τον κήπον ύπήρχε νεότης, ϋγεία, θόρυβος, φωναί
  τέρψις, εύτυχίαι (κοναΐ νά φαιδρύνωσιν δλας τάς
  προγόνους τάς τε τής έποποιΐσς ώς καί τάς μυθο-
  λογικάς, τάς τε τής πορφύρας ώς καί τάς τής κα
  λύβης, άπό τής 'Ρκάβης μέχρι τής Μεγαλομήτορος.
  Έν τή οίκία ταύτη ελέχθησαν πλείονα Τσως ή
  άλλοχοθ έκ των τιαιδικών έκείνων φράσεων των
  προκαλουσών καί σκορπιζουσών ρέμβην καί γέλω-
  τα κσί χάριν.
  Έντός των τεσσάρων πενθίμων έκείνων τοΐχων
  ηκούσθη ημέραν τινά κοράσιον άναφωνήσαν. «Ό-
  σιωτάτη, μία άπό ταίς μεγάλαις μοϋ είπεν δτι μόνον
  έννέα ί·τη καί δέκα μήνας άκόμη έχω νά μεΐνω έ¬
  δώ μέσα. "Ω! τί χαρά!»
  Έδώ ηκούσθη καΐ ό εξής άξιομνημόνευτος διά-
  λογος.
  Ή μοναχή.—Διατί, τέκνον μου, κλαίεις; Τό τέ¬
  κνον (έξαετές) όλο)ΰζον.— Εΐπσ στήν Άλίκη, δτι
  ξεύρω την Ιστορίαν τής Γαλλίος, καΐ αυτή μοϋ εΐ-
  πε πώς δέν την ξεύρω· έγώ την ξεύρω.
  Ή Άλίκη (έννεαετής).—Όχι, δέν την ξεύρει.
  Ή μοναχή.—Καί πώς Ετσι, παιδάκι μου;
  Ή Άλίκη — Μοΰ εΐπε νά άνοΐξω τό βιβλίον ποΰ
  θέλω καί νά την έρωιήσω μίαν ερώτησιν δποιαν τύ·
  χη άπό τό βιβλίον καί δτι θά μοΟ άποκριθή.
  —Λοιπόν;
  — Λοιπόν, δέν μοϋ άπεκρίθη.
  —Γιά ν,ά ιδούμε ποίαν ερώτησιν τή έκσμες;
  —Άνοιξα τό βιβλίον δπως μ' επρότεινεν έκείνη,
  καί την ηρώτησα την πρώτην ποθ Επεσε στά μάτια
  μου
  — "Ε! καί ποία ήτον ή ερώτησις σου;
  —Ήτο" «τί συνέβη ακολούθως;»
  Είς τό μοναοτήριον τούτο εγένετο καί ή έμβρι-
  θής έκείνη παρατήρησις διά τίνα θήλυν ψιττακόν ό
  λΐγον λαίμαργον άνήκοντα είς μίαν κυρίαν τοϋ οί-
  κοτροψέίου.
  —Είνε εΰγενής! τρώγει ώς άνθρωτίος τό άνω¬
  θεν μέρος τού γλυκίσματός τού!
  "Αλλοτε πάλιν είς τό μοναοτήριον τουτο ευρέθη
  έγγρσφος έξομολόγησις μιάς έπταέτιδος άμαρτω
  λής Εχουσα ώς εξής:
  — «Πάτερ μου όμολογώ δτι ύ·πτ]ρξα φιλάργιρος.
  —«Πάτερ μου, όμολογώ δτι πσρεβίασα την συ-
  ζυγικήν πίστιν
  —«Πάτερ μου, όμολογώ δτι έσήκωσα τα βλέμ
  ματά μου επί των άνδρών».
  Έδώ είς τό μονσστήριον τοΐτο ηκούσθη τό λε-
  χθέν υπό μιάς κόρης έκθέτου, ήν είχον πσραλόβει
  αί καλογραΐαι καί ήτις άκούοίσα νά ουνομιλώσιν
  αί κόραι περΐ των μητέρων των.
  — «Έμένσ, εΐπε, ή μητέρα μου δέν ήταν έδώ
  δταν έγεννήθηκα».
  Την οίκονόμον τού μοναστηρίου άδελφήν Άγά-
  θην κσλουμένην, αί «μεγάλαι, μεγάλαι» (άνω των
  δέκα έτών) την άπεκάλουν Άγαθοκλή.
  (συνεχίζεται)
  ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  ΑΝΤ)ΠΕΙΑΙ «ΦΟΥΚΑ» - «ΣΑΝΤΕ»
  ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ
  Κατόπιν συμφωνίας μετά τής Καπνοβιομηχανίας:
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΠΟΡ
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  θέλει εφεξής παραχωρεϊ καί έμπβρεύματα τής μάρκας
  ταύτης:
  (Έκ τοθ γραφείου ΕΥΑΓΓ. ΠΕΡΑΚΗ)
  Χημ. Δι' ωρισμένα κέντρα υπαίβρβυ ζητοΰνται άντιιτρόσωποι.
  _ ____ ■ .——. _. ■-- _—__ ^α_ ._. _ε_. _εαε>_ αΜΒκ
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτβρβν καί εύσταθέοτβρβν θαλαμηγόν
  Τίίδ ΥΡ«ΗΗΠ5. αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άτιόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  12 ώρε$.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ»». 9-40
  Γ.
  Πρέπει νά είνε κανείς κάτοχος
  τοθ μυστικοθ τής μεταβιβάσεως
  των άντιστάσεων εϊς §να μέλος μέ
  τρία ήρθωμένα τμήματα, καί κα·
  τα τρόπον 8που ή κατανομή νά
  γίνεται έξ ίσου. Τουτο άπαιτεί
  μακράν προετοιμασίαν καί μεγά¬
  λην πείραν. Άλλως δπάρχει κίν-
  δυνος στραμπουλήγματος ή θλάσε-
  ως—κάποτε καΐ των δύο. Κατά
  τόν ιατρόν Άντρέ Μπεσσόν, ή
  κατανομή των τραυματισμών πού
  αφορμήν των Ιχουν τδσκί, παρου-
  σιάζετα: ώς ακολούθως: 75 ο)ο
  ε:ς τ<ά κάτω άκρα, 2—ό ο)ο είς τό επίπεδον τοθ γονατάς 2—5 ο)ο είς τό επίπεδον των σφυρών, 1 — Κ) είς την κνήμην καί 1 —10ο)ο "; τόν μηρόν. ΙΙράγματι δέ πε¬ ρισσότερον εκτεθειμένον δι; τού; κινδύνους είνε τό γόνατον. Ό ϊατρός Κνόΐτ παρατηρεί £τι οί πρριασότεροι τραυματίαΐ τοθ σκΐ μέ τούς όποίους ϊτυχε νά άσχο- ληθή, είχαν κτυπήοη είς τό γό¬ νατον. Τό ολιγώτερον πού μπο- ρεΐ νά πάθη έν τοιαύτη περιπτώ¬ σει τό γόνατον, είνε νά «πάρη νερό!» Κάποτε τό τραϋμα είνε τό¬ σον σοβαρόν ώστε άπαιτεΓται καί χειρς-υργική επέμβασις. Έξ ίσου συχνά μέ τα κτυπήματα είς τό γόνατον, παρατηροΰνται είς τούς αρχαρίους καί στραμπουλήγματα τοΰ «κουντεπίέ». Άρκεϊ τό πόδι νά αναγκασθη εις μίαν κίνησιν απότομον γιά νά υποστή στραμ- πούληγμα, πραγμα πού είνε ανα¬ πόφευκτον εις μίαν πτώσιν πρός τα έμπρός, όπότε τα βαρεία σκί δέν μποροθν, δπως τα υποδήμα¬ τα, ν' άκολουθήσουν την κίνησιν τοΰ ποδιοθ. Γενικώς ό ίατρός Βιτάλ Ν»κέ αποδίδει μεγάλην σημασίαν είς τόν τρόπον τής στε- ρεώσεω; των σκί είς τα πόοια. Ηρέπει νά άποφεύγεται ή πολΰ σφικτή στερέωσις, πού αναγκα¬ στικόν κάνει ώστε τό πόδι νά εί¬ νε τελείως ;υσσωματωμένον μέ τό βαρύ σκί, χωρίς νά Ιχη πε¬ ριθώριον νά ξεφύγη κα'ι νά δια- ήν έλαστικότητα. ΤΑ ΑΑΊ'ΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΤΟΣ Συνεχίζομεν σήμερον την δημο¬ σίευσιν των όνομάτων έκείνων οί" τίνες συνεισέφερον κατά τό 19.'57 διά τα λαιχά συσσίτια. Ξανθάκη; Κ. Ιωάννης 500, Οί χονόμου "Ιωάννης 500, Όρφανός "Ιωάννης 250, Όρφανός Άντών. 500, Όρφανός Στυλιανός 500, Όμηρόλης Κυριάκος Γ>00, Πορ-
  ταλάκης Βασ. ,'5ΟΟ, Περάκης Ζαχα
  ρ£ας*200, Παλίδη; Άριστοτέλη;
  200, Παρλαμόίς Ιωάννης 200,
  Πηγικάκης Γεώργ. ΓιΟ(», Προβατί-
  δης Γεώργ. 200, Παπαδάκης Μίλ-
  τιάδης 200, Παπυράκης Ιωάν.
  200, Γ. Περάκης καί Υιός 1000,
  Παναγιωτάκης Μανοθσος ^ 2Γ>0,
  Ηαντατοσάκης Νικ. )30Ο, Παντε-
  λάκης Έμμ 500, Παπαδάκης Μύ¬
  ρων 300, Παπαματθαιάκης Χαρ.
  Γ>00, Περάκης Εύαγ. 1000, Πε¬
  ράκης Κων)νος 1000, Περάκης
  Χριστόφορος 250, Πετράκης Ιω.
  250, Πολυχρονίδης Ι. Γεώργ.
  500, Πολυκράτης Στυλ. 500, Πορ-
  ταλάκη; Έμμ. 250, Πουλιανάκης
  Φώτιος 250, Πρατικάκης Πανα¬
  γιώτης 2000, Παπαδάκης Γ. 200,
  Παρασύρη; Νικ. 250, Πεΐρομιχε
  λάκης—Χαλκιαδάκης 250, Ραπί-
  οη; Λάζος Άφεντούλης 200, Ρα¬
  σιδάκη; Γ. 700, ΡεγκΐΛάκη; Έμ.
  250, Ραφτόπουλος "Τω. 200, Σα-
  χλαμπάνη; Αλεξ. 1000, Σαχλαμ-
  πάνης Μιχ. 250, Κ. Σιϊεράκη
  οίκογένίΐα 1000, Σταματάκη;
  Κων)νος 500, Στρατάκη; Νικη¬
  τάς 1500, Σταυριανίδης Εύαγ.
  β
  500, Συλιγάρδο; Ιωάννης 250,
  Σαράφογλου Παναγιώτης 250,
  Σπανούδη; Χρήστος 250, Σπιν¬
  θουράκης Μιχ. 250, ΣκοΰφοςΆν.
  250, Σπυριδάκης Δημήτριος 200,
  Σφακιανάκης Αθανασίας 250,
  Σπαγουλίδης Σωκρ. 250, Σαριδά¬
  κης Στέφ. 250, Σπινθουράκης
  Έμμ. 250, Μιχ. Σγουρός 200,
  Τσουδερός Έμμ. 3000, Ταλιάνης
  Δημήτριος 1000, Τζανάκη Άδελ-
  φοί 1000, Τζολάκης Εύαγ. 1000,
  Τζουλάκης Μιχαήλ 700, Τουπο¬
  γιάννης Σπυρίδων 500, Τσαγκα-
  ράκη; Κων)νο; 1350, Τσαχάκη
  Κληρονόμοι .">()(), Τραπέζα Ελλά¬
  δος 3.000, Τραπέζα Έθνική 2.
  500, Τραπέζα Κρήτης 500, Φλώ
  ρο; Γεώργιος 2000, Φουντουλά¬
  κης Γεώργιος 1000, Φυτάκης Μι¬
  χαήλ 500, Φυσαράκη; Γεώργ.
  300, Φωτακη; Γεώργ. 1000, Φω¬
  τακη; Άγαπητός 200, Φιλανθρω-
  πικά Ίδρύματα ΚαλοκαιρινοΟ
  5.000, Χαλκιαδάκης Έμμ. 200,
  Χατζάκης Κων)νος 500, Χατζη¬
  δάκης Γρηγόριος 1(Χ)0, Χατζη¬
  δάκης Ιωσήφ 1000, Χατζηδάκης
  Σπ 200, Χελιδώνη; Στέφανος 500,
  Χατζηδάκης θζόδωρος 1000,
  Χρονίδης Πλάτων 250, Χάλαρη
  Άδελφοϊ 500, Χριστοφίδη; Κων)
  νο; 250, Χελιδώνη; Αντώνιος
  1000, Χριστοδουλάκης Γ. καί Ι.
  :ϊ00, Χρυσάκης Έμμ. 200, Χα¬
  τζηδάκης χαί Ταιλένη; 1000, Ί7α-
  ρομανώλης Ιω. 500, Χατζάκης
  Εύαγ. 1000.
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΧΑΤΖΗ ——-
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
  Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή παρά τοθ
  Κοκκίνη Χάνι. άνακαινισθέν τελείως ειδοποιεί την
  πολυπληθή πελατείαν τού δτι άρχίζει τάς εργασίας
  τού άπό τής τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω.
  Περιποίησις Άθηναϊκή. Κρασιά έξαιρετικά. Με-
  ζελίκια τής ώρας έν άφθονία πάντοτε.
  Ή μείωσιςτωνκομίστρων
  των διαφόρων είδών.
  Αρμοδίως ανεκοινώθη, δτι ή Ά
  γροτική Τραπέζα τής Ελλάδος,
  κατόπιν ίνζ^λί]ζ χοθ κ. ΙΙροέδρου
  τής Κυβερνήσεως, πρόκειται νά
  πρνζή είς εύρεΐαν ειδικήν Ιρευναν
  προκειμένου νά εξακριβωθή τό πο¬
  σοστόν τής Ικ των κομίστρων έπι-
  βαρύνσεω; των ε:5ών πρώτας α¬
  νάγκας.
  Διά την διεξαγωγήν τής ερεύνης
  ή Άγροτική Τραπέζα θά καταριί-
  ση εΐδικά Ιξ 6παλλήλων ου-
  νεργεΐα τα όποΐα θά έξακριβώσουν
  τα μεταφορικά, τα κΛταβαλλόμενα
  διά την διοχέτευσιν των γεωργι-
  κών προ'ιόντων καί των άλλων
  ειδών πρώτης άνάγκης άπό τούς
  τόπίυς παραγωγής είς τάς άγοράς
  καταναλώσεως.
  Ή Ιρευν* θά είνε συγκριτική,
  θά περιλάβη δηλαδή τα; τιμάς των
  ιβειειει ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ειεΐει ■■■■■■■■■■■
  ...α
  ■ ΜΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΒΒΒΒΒΙ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α^
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τοθ Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν δψει
  και επι προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Έκτέλβσΐ} ^άσης^ φύσεως τραΐτίζιτικής εργασίας ίιπ«
  συμ φέροντας βρβυς.
  κομίστρων κατά τόν Δεκέμβριον
  των Ιτών 1936 καί 1937 καΐ τόν
  Φεβρουάριον τοθ 1938, διά νά ε¬
  ξακριβωθή εάν ύπάρχουν πρόσθε-
  τοι έπιβαρύνσεις καί εις ποία συγ¬
  κεκριμένως μεταφορικά μέσα, σι-
  δηροορόμου;, αύτοκίνητα, άτμό-
  πλοια κλπ.
  Παραλλήλω; θά εξετασθή καί ή
  έπφάρυνσι; των είσιτηρίων των
  Ιπιβατών, Ιφ' βλων των μεταφορι-
  κών μέαων, έφ' 8σον δ* διαπιστω·
  θη υπερτίμησις κομίστρων καΐ εί -
  σιτηρίων, θά ζητηθοΰν καί αί
  γνωμαι των κατά τόπου; Έμπορι-
  κών Έπιμελητηρίων, προκειμένου
  νά ευρεθή λύσις Ιπιτρέπουσα την
  μείωσιν των κομίστρων.
  Πάντως, τα Ικ τής ερεύνης στοι-
  χεΐα θά Ιξετασθοΰν άπό την επι¬
  τροπήν τοθ κόστους τής ζωής.
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Βασίλειον της Ελλάδος
  Κοινοτης Βουλισμένης
  Αριθ. Πρωτ. 52
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Βουλισμένης διακηρύττει
  δτι έκτίθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή έπι-
  κάλυψις ρεύματος έν συνεχεία
  ύπάρχοντος γεφυρίου πρό τής
  κοινοτικής κρήνης τής κοινό¬
  τητος Βουλισμένης.
  Τό έργον προϋπελογίσθη
  δραχμάς 28.617. Ή δημοπρα-
  σία ενεργηθήσεται έν Βουλι-
  σμένη καί έν τώ κοινοτικώ κα
  ταστήματι την 6ην Μαρτίου
  1938 ημέραν Κυριακήν καΐ ώ¬
  ραν 3—4 μ μ. Δεκτοί γίνον-
  ται έργολάβοι διπλωματοΰχοι.
  Ή καταβληθησομένη παρά
  τοθ έργολάβου εγγύησις όρί-
  ζεται είς δραχμάς 2.000.
  Ή έγγραφή υποχρεώσεων
  καί λοιπά σχετικά εισίν κατα¬
  τεθειμένα είς τό γραφείον τής
  κοινότητος κσί μηχανικής υ¬
  πηρεσίας κοινοτήτων των ο¬
  ποίων δύνανται νά λάβουν
  γνώσιν οί βουλόμενοι.
  Έν Βουλισμέντ) τή 27η Φε·
  βρουαρίου 1938. '
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος
  Έμμ. Ιωάν. Τερζάκη;
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  12ης Κ. Δ. Φορτηγών Αύτο-
  κινήτων.
  Ανακοινούται είς τούς κ. κ.
  Έμπόρους τής πόλεως "Ηρα¬
  κλείου δτι ή Διεύθυνσις μας
  άναλαμβάνει μεταφοράς πά¬
  σης φύσεως έντός τής πόλε¬
  ως μέ τιμάς ήλαττωμένας καί
  παρακαλοΰνται δπως αποτεί¬
  νωνται οί ϊέχοντες τοιαύτας
  άπευθείας ημίν αριθ. τηλεφ.
  2.88.
  Ό Διευθυντής
  Μιχ. Τζουλάκης
  ΣτοΟ Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δλες οί νεες πλσκες γραμμοφώνων.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΤΑΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ευρισκόμενοι είς τόν τελευ
  ταΐον μήνα τοΰ οίκονομικοθ
  έ'τους 1937—38 ειδοποιούμεν
  δπανΐας τούς φορολογουμέ-
  νους τούς καθυστεροΰντας
  την πληρωμήν των φόρων των
  τής χρήσεως 1937—38 δπως
  σπεύσωσι καί έξοφλήσωσι τάς
  ύποχρεώσεις των πρός τό Δη¬
  μόσιον 'ινα άποφύγωσιν τάς
  πιέσεις καί ένοχλήσεις των έ-
  κτελεστικών όργάνων άτινα
  διετάχθησαν όπωσδήποτε νά
  προβώσιν είς την εκτέλεσιν
  των είς χείρας των ευρισκο¬
  μένων ένταλμάτων προσωπι-
  κής κρατήσεως.
  Έν Ήρακλείφ τή 1γ) Μαρ¬
  τίου 1938.
  Ό Διευθυντής τοϋ Ταμείου
  Ηρακλείου.
  Μιχ. Τζανάκης
  —Σύλληφις φυγοποίνων.
  Υπό τής Χωροφυλακής Ρου·
  οτίκωνΡεθόμνπς συνελήφθη ή Χά
  ρίκλεια αύζ. Δημ. Βουγιουκλάκη
  πρός έ'κτΐδΐν μπνιαίας φυλακίσε-
  ως επί <5υοφημήσει. —Ομοίως υπό τής Χωροφυλα· κης Μαργαριτών συνελήφθη ή Άνθίπη Μιχ. Αποστολάκη πςός ^κτισιν 15ημερου φυλακίσεω; επί έκριζώσει έλαιοδένδρων. —Διά νά πληρωθοΰν κεναί θέσεις άγρ. διανομέων. Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης προκειμένου νά προβή είς την πληρώσιν μιάς κενης θέσεως ά- γροτικοΰ ώιανομέως πεζοΰ Β'. τάξεως παρά τή Τ. Τ. Τ. Γραφείω Σητείας καλεΐ τούς έκ των Πά λαιών Πολεμιστών κεκτημένους τα νόμιμα προσόντα όπως κατα- θ«σωοιν έντός τής νομίμου προ- θεσμίας αίτήσεις μετά πιατοποι- ητικών άπ' εϋθείας πρός τό Γρα¬ φείον τουτο, παρ' ου καΐ δύναν¬ ται νά λαμβάνωσι σχετικάς πλη¬ ροφορίας. —Χορός τοΰ Συλλόγου Κυρί¬ ων Ρεθύμνης. Τό προσεχές Σάββατον εσπέ¬ ρας δίδεται υπό τού Συλλόγου Κυρίων Ρεθύμνης, παιδτκός χο¬ ρός μετημφιεσμένων καί μή καΐ άπό της 8 μ. μ. χοροεσπερίς χά¬ ριν των φιλανθρωπικόν καΐ εκ¬ πολιτιστικήν σκοπων τού συλλό¬ γου τούτου. —Τα πολυτελή τηλεγραφή- ματα. Φέρεται είς γνώσιν τοΰ άντα- ηοκρινομένου κοινοΰ ότι άπό 1η; Μαρτίου έ. ε. έπεξετάθι ή ύπηρεσία πολυτελων συγχαρητη- ρίων τηλεγραφημάτων είς άπαν¬ τα τα Τ. Τ. Τ. Γραφεΐα τού Κρά- του, «'., β'. και γ'. τάξεως. — Επί διαταράξει τής'κοινής ησυχίας. Παρά των όργάνων τοΰ σταθμοϋ 'Αγοράς Χανίωνσυνίληφθησαν οί Σπύρ. Πανηγυράκπς, Στυλ. Μάν- τακας καί Στυλ. Φραντζέσκος κατηγοροϋμενοι επί διαταράξει τής κοινήξ ησυχίιχς. —Ή όδός Ποτιέ Χανίων. Παρά τής μηχανικής υπηρεσίας τοΰ Δήμου Χανίων, ήρχισαν α! προκαταρκτικαί εργασίαι τής μη¬ χανικής υπηρεσίας τοΰ Δήμου Χανίων διά την διαπλάτυνσιν τή; όδοΰ Ποτιέ Χανίων. #« .•••••••••••••••·»φ Ό οδοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης ίναντι Αγ. Τίτου Έκποιιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έτΐίσης όδοντοστοιχΐας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ ττορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρερλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαπουνΐ: Στεφανίδη θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα- φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ-ΙΩΑΝΝΙ- ΔΗΣ όδός 25ης Αύνούστου (Ιναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). «■■■■•ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ"ΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒ*ΒΒΙΙΒΒΒΒΒΒ0
  τ
  .11
  ΠΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτιτης
  3 Μαρτίου 1938
  120 Ώρα
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ
  ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ Ι1ΡΩΟΥΠ0ΥΡΓ9Υ
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΠ&11ΟΒΙΤΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρχίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Σόφιας άναφέρουν ότι ο πρωθυπουρ
  γός τής Σερβίας κ. Στογιαντίνοδιτς έ-
  πιστρέφων έξ Άγκυρας είς Βελιγράδι¬
  ον, διήλθεν έκ Βουλγαρίας.
  Κατά την διέλευσιν τού συνηντήθη
  καί συνωμίλησ&ν επ* αρκετόν μετά τού
  πρωθυπουργοΰ τής Βουλγαρίας κ. Κι·
  οσεΐβάνωφ. ΊΙ συνομιλί* αυτή αφεώρα
  καθ' ά ανεκοινώθη τάς συνεννοήσεις τής
  Άγκυρας καί την προσέλκυσιν τής
  ΙΓ*ουλγαρ£ας είς τόν συνασπισμόν των
  κρατών τής Βαλκανικής άντάντ. Ό κ
  Στογιαντίνοβιτς ετήρησεν ενήμερον τόν
  κ. Κιοσεϊβάνωφ των έκδηλωθεισών σχε¬
  τικώς έν τή διασκέψει βύνοϊκών διαθέ-
  σεων.
  Τί ζητεί ή Μεγάλη Βρεττανία
  διά την συμφωνίαν μέ την Ιταλίαν.
  Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΚ ΠΕΡΑΝ ΕΝ ΜΕΣΟ
  ΕΚΑΗΛΟΣΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Πέραν αγγέλλε¬
  ται ότι ο κ. Μεταξάς ανεχώρησε την
  νύκτα χθές, έν μέσω ένθουσιωδών έκδη
  λώσεων.
  Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ
  Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΰ αντα-
  ποκριτοΰ μας). — Όλίγον πρό της α¬
  ναχωρήσεως τού έκ τής Ίσταμπουλ ο
  πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς μετέβη
  είς; τα Πατριαρχεία καΐ επεσκέφθη την
  Λ." Θ. Π. τόν Οικουμενικόν Πατρι¬
  άρχην Βενιαμίν.
  Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΤΥΧΕΗ
  ΥΠΟΑΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΕΣΤ31ΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Σήμερον την πρω£·
  αν ο κ. Μεταξάς αφιχθη είς την Όρε·
  στειάδα τυχών παλλαϊκής ύποδοχής ύ·
  πό των κατοίκων τής περιφερείας.
  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΧΟΕΣ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΩΜΙΝ ΤΗΣ ΒΡΑΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ » Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— Καθ» ά αγγέλλεται
  έκ Κομοτινής τό άπόγευμα σήμερον α¬
  νεμένετο έκεϊ ή φέρουσα τόν πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Ί. Μεταξάν άμαξοστοιχία. Είς
  Κομοτινήν έξακολουθοΰν εισέτι αί
  προετοιμασίαι των άρχών διά την ύ·
  ποδοχήν τού κ. Ηρωθυπουργού ήτις
  προβλέπεται ένθουσιώδης.
  Ο ΒΑΝΑΤΟΣΐΟΥ ΝΤΆΝΙΟΥΤΣΙΟ
  Π ΕΚΒΕΙ Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Επίσημον τηλεγρά
  φημα έκ Ρώμης βεβαιοί τόν Θάνατον
  τοΰ ποιη-ϊθΰ Γαβριήλ Ντ' Άννούτσιο
  έπελθόντα τάς νυκτερινάς ώρας συνε
  πεία εγκεφαλικάς συμφορήσεως. Οί φι
  λολόγικοί κύκλοι τής Φασιατικής Ίτα
  λίας έκδηλώνουν πένθος επί τώ θανάτω
  τού, ιδιαιτέρως δέ ή Ρωμη.
  Σ. Σ. Ό Γαβριήλ Ντ' 'Αννούτσιο εγεννήθη έ
  ηί πλοίου έξωθι τού λιμένος τής Φραγκαβίλλας
  τής Πεσκάρας τό 1863. Τό ποιητικόν τού ταλαντον
  εξεδηλώθη έν τώ σχολείω. Είς τα ποιπματά τού ό
  Ντ' 'Αννούτσιο έπεδειξεν άναμορφωτικάς τάσεις
  χρησιμοποιήσας μέτρα συγγενη μέν των «Βάρβα¬
  ρον Ώδδν» τού Καρντοϊιτοι, άλλά περισσότερον
  ούσιαστικά καί κατεχοντα την σφραγίδα της ι¬
  διαιτέρας τού προσωπικοτητος. Τα κυριώτερα ποι-
  ητικά τού έργα είναι τα «Πρίμο βερε», «Ίν Μεμο-
  ριο-μ» καί «Κάντο Νουόβο». Είς την «Καντσονε
  ντΐ Γαριμηάλντι» έ Ντ' 'Αννβύτοιο έύοκίμασε την
  σύμμιξιν τοΰ έπικοΰ καί λυρικοΰ στοιχείου. Εί;
  την πεζβγραφίαν έπεδέθη έπίσης μ·τ' 'ίσης επι¬
  τυχίας συγγραψας μεταξυ των άλλων τόν «θρίαμ¬
  βον τού ©ανατβυ» καΐ τόν > 'Αθωβν» άληθινά ά-
  ριστουργήματα τής Ίταλικής φιλολογίας. Συνέ-
  γραψεν έπίσης πλείστα θεατρικά έργα, ιδίως τρ«·
  γωδίας. Ή ζωή τού υπήρξε τρικυμιώδης, ώς γνω¬
  στόν δέ άνϊμίχβη είς την πολιτικήν καΐ ίδί* κα¬
  τά την υπόθεσιν τού Φ.ούμε. Υπήρξε ηνευματι-
  Κ«£ (ΐρίδρβμθί τού Φασιστικβΰ κκθβατώτβς.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΰ Ι
  ' ανταποκριταί μας).— Τηλε-1
  | γραφοϋν έκ Λονδίνου ότι |
  1 οί ήμιεπίσημοι Άγγλικοί ι
  | κύκλοι δέ ν άποκρύπτουν ότι
  διά την έναρξιν των Αγ-
  γλοΐταλικών διαπραγματευ-
  σεων θά ζητηθη ή άποδοχή
  των Βρεττανικών άξιώαεων.
  Κατά τάς υπαρχούσας σχε
  τικάς πληροφορίας ή Αγ¬
  γλία ζητεί παρά τής Ιτα¬
  λίας:
  α) Ελευθερίαν καί ασφά¬
  λειαν είς την ναυσιπλβΐανΙ
  τής Μεσογείου. β) Λύσιν τοΰ Ι
  Ίσπανικοΰ διά τής άποχωρή-
  σεως τώνέθελοντών κα'ι έν
  γένει τής εφαρμογήν τής ού
  δετερότητος. γ) Αποχώρη¬
  σιν των στρατευμάτων τής
  Λιβύης καί δ) Κατάπαυοιν
  τής προπαγάνδας είς τάς Αγ
  γλικάς κτήαεις. _ ,
  Είνε άγνωστον μέχρι της;
  στιγμής άν αί αξιώσεις τής
  Μεγάλης Βρεττανίας θά γί¬
  νωσι δεκταί υπό τής Ιτα¬
  λίας συνολικώς ή μερικως
  ιΐ υπό ωρισμένας έπιφυλά-
  ξεις. Πάντως οί φασιστικοί
  κύκλοι τελοϋν την στιγμήν
  αυτήν ένγνώσει τώνάξιώσεων
  τούτων, πρόκειται δέ συντό
  μως, νά γνωσθοΰν αί άποφά,
  σεις των επί τοΰ ζητήματος,
  αΐτινες καί θά προεικάσουν
  διά την έναρξιν ή μη των
  γενικωτέρων Άγγλοϊταλι-
  κών συνεννοήσεων.
  Ααμβάνονται μέτρα έξυγιάνσεως
  των χωρίων τής επαρχίας Βιάννου.
  Δι' άστυνομικής διατάξεως
  εγκριθείσης υπό τού κ. νομά-ρ
  χου καί κοινοποιηθείσης πρός
  εφαρμογήν είς την ΰποδιοίκη-
  σιν Χωροφυλακής Βιάννου, α
  πάντες οί ιδιοκτήται ή κάτο-
  χοι οίκιών έν τή κωμοπόλει
  Βιάννου ύποχρεοΰνταιοπως μέ
  χρι τής 1 έρχομένου μηνός Ά
  πριλίου κατασκευάσωσι απο¬
  χωρητήρια μετά εΰρυχώρων
  βόθρων. Οδτοι, ώς καί οί κά
  τοικοι των πέριξ χωρίων, υπο
  χρεοθνται ωσαύτως δπως έν-!
  τος τοΰ α' δεκαπενθημέρου τού
  Απριλίου εκάστου έτους επι-
  χρίωσι δι' ασβέστου τα κατα-
  στήματα καί τάς οικίας αυ¬
  τών ακολούθως δέ νά τάς ΰ-
  δροχρωματίζωσι διά γάλακτος
  ασβέστου τουλάχιστον δίς
  τού μηνός μέχρι τοΰ Νοεμβρι¬
  ού εκάστου ετους.
  Οί διατηροΰντες έξ αλλου
  σταΰλους καί «κοπρολάκκους»
  είς δλην την περιφέρειαν τής
  Ύποδιοικήσεως Χωροφυλακής
  Βιάννου, υποχρεούνται νά κα
  θαρίζωσι τούτους άπαξ τούλα
  1 χιστον τής εβδομάδος. Δι' έτέ
  ρων διατάξεων άπαγορεύεται
  ή απόρριψις άκαθαρσιών έν-
  ι τος έρειπίων ή οίκοπέδων ύ·
  ποχρεουμένων των κατόχων
  των νά τα περιφράξωσι καλώς
  άλλως θά ΰποστώσι τάς συνε¬
  πείας των άρθρων 579 καί 697
  τού ποινικοΰ νόμου. Τέλος ά
  παγορεύεται ή πλύσις είδών
  ρουχισμοΰ καί άλλων αντικεί¬
  μενον είς τάς έντός των χω¬
  ρίων κρήνας.
  Ο ΠΕΡΘ Ε Ξ Ο Υ Σ10 Δ 0 ΤΗ Θ Η
  ΝΑ ΑΡΧΙΣΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΥΟΜΙΣΙΝ ΤΟΝ ΕΚΚΡΕΜΟΝ
  Α Γ ΓΛΟΙΤΑΛΙΚΙ1Η Ζ Η ΤΗ Μ Α Τ 0 Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 2 ΛΙαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι είδήσ&ις
  έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι ο έν Ρωμη
  επιτετραμμένος τής Αγγλίας λόρδος
  Πέρθ ανεχώρησεν έκ Λονδίνου έπιοτρέ-
  φων είς την θέσιν τού. Ό Πέρθ είνε
  κομιστής οδηγιών τής Άγγλικής κυ¬
  βερνήσεως όσον άφορα την έναρξιν των
  Άγγλοϊταλικών συνεννοήσεων.
  Σχετικώς ανεκοινώθη ότι ο λόρδος
  Πέρθ έχει έξουσιοδότηαιν νά αρχίση έ-
  πισήμους συνβννοήσεις έν Ρωμη διά την
  ρύθμισιν των έκκρεμών ζητημάτων με·
  | ταΗύ Ιταλίας καί *Αγγλ£ας διά την υπο
  ι γραφήν συμφωνίας.
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
  Έν σχέσει μέ την υπό τοθ
  Δήμου αγοράν τοθ επί τής ό-
  δοΰ Μποφώρ οίκοπέδου τοθ
  δημοσίου δπερ Θά χρησιμο-
  ποιηθή διά την ανέγερσιν
  Παιδικής Στέγης, τό υπουρ¬
  γείον Οίκονομικών εγνώρι¬
  σε πρός τόν οικονομικόν ε
  φόρον Ηρακλείου δτι έγκρί
  νη την πώλησιν τούτου υπό
  τόν δρον δπως ή άξία τοϋ
  οίκοπέδου καταβληθή είς με
  τρητά καί είς πέντε έτησίας
  δόσεις, έντόκως πρός 8 ο)ο.
  ΚΡ0ΥΣΙΪ1Α ΜΗΝΙΓΠΤΙΔΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΟΤΙΚΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
  Είς τάς ένταθθα έπανορθω
  τικάς φυλακάς παρουσιάσθη
  κροΰσμα έπιδημική*<} Μηνιγ γίτιδος. Ελήφθησαν πάντα τα ένδεδειγμένα μέτρα διά την άπολύμανσιν των φυλα- κών καί καταπολέμησιν τής νόσου. ΓνΙΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ; ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τί) άγορςϊ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρΐων προϊόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίίίς. Σουλτανίναι α' β; Καραμιτ. Ελεμέδες Ό πιθανός καιρός σήμε ρον προβλέπεται έν γένει άστατος μετά τίνων βροχών έκ διαλειμμάτων είς τίνα μέρη τής νήσου. Οί άνεμοι θά πνέουν ώς βόρειοι ίσχυ ροί. Ή θερμοκρασία θά πά ραμείνΓ) περίπου στάσιμος. Θερμοκρασία τής χθές: 8ης ώ ρας 9.2, 14ης 10.1, ελαχίστη. 7.4. ΕΦΕΔΡ1ΚΑ Ό Στρατηγός κ. Άλεξά κης Ιω. δι* έπιστολής τού πρός τόν Σύνδεσμον Έφέ δρων Αξιωματικών Νομοΰ "Ηρακλείου εύχαριστεϊ διά την τιμητικήν εκλογήν τού κα τα την Γενικήν Συνέλευσιν τής παρελθούσης Κυριακάς, καί προσθέτει δτι θά συν¬ τρέξη τόν Σύνδεσμον πρός επιτυχίαν των εϋγενικών καί Έθνικών σκοπών τού, ευρι¬ σκόμενος πάντοτε είς τό πλευρόν τοϋ Συνδέσμου, χω- ρίς ομως νά μετέχη είς την έ νεργόν Διοίκησιν τοθ Συνδέ¬ σμου καί 6τι έπιθυμεΐ δπως την έν τώ Διοικητικόν Συμβου λίω θέσιν τού καταλάβτ] ό κατά σειράν πλειοψηφήσας έκ των έπιλαχόντων συμφώνως τώ Καταστατικώ καί τώ Νομώ. ΑΙ ΔΗίΥΐΟΣΙΑΙ ΕΟΡΤΑΙ Τό υπουργείον των Έσωτε- ρικών δι' έγκυκλίου τού, ά- πευθυνθείσης πρός τοΰς Γε- νικοΰς Διοικητάς, Νομάρχας καί 'Επάρχους, παρέχει όδη- γΐας άναφερομένας είς τόν τρόπον καθ' δν θά γίνωνται αί δημόσιαι έορταί. Ταχτάς Μαύραι α β" Υ' α' δρ. ) ( 22. —23. ) ( 10.-11 ) ( 8.-9. 7 Χαρούπια "Ελαια 5ο > κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ.
  2.70
  26 50
  Πράσινοι α' ποιότ.
  22.- 25
  21.- 24
  18.- 00
  12. -00
  θΐνοι.
  "Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  2ας Μαρτίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Κΐέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.52 3.62
  546 550
  108.70
  109.70 ί
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.70 3.74
  20.75 21.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΙ
  ι ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Εκυκλοφόρησεν ή έβδομα-
  διαία Κατάστασις τής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος υπό ήμε-
  ρομηνίαν 23 Φεβρουαρίου.
  Είς αυτήν άναγράφεται δτι
  τό είς χρυσόν καί συνάλ-
  λαγμα καλυμμα τής Τραπέζης
  μετά των συναλλαγματικάς
  γραμματίων εσημείωσε μείω¬
  σιν 25.285 264 δραχ., ένώ τό
  χρέος τοθ Δημοσίου πρός
  την Τράπεζαν παρέμεινε τό
  αύτό. Ή κυκλοφορία των τρα
  πεζογραμματίων εσημείωσεν
  αύξησιν 67.467.100 δραχ. Τέ¬
  λος, αί ύποχρεώσεις δψεως
  της Τραπέζης είς δραχμάς
  παρουσιάζουν αύξησιν 89.730.
  462 δραχμών.
  Η ΔΙΕΝΕΡΓΕ,ΙΑ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ
  Εκοινοποιήθη πρός την Νο
  μαρχίαν καί τάς Γεωργικάς
  ϋπηρεοίας Ηρακλείου ή έγ-
  κύκλιος τοϋ ύπουργείου Γεωρ
  γίας διά τής οποίας συνιστά-
  ται καθ' άπαν τό κράτος ή
  καταβολή συστηματικής καί
  συντονισμένης προσπαθείας
  διά την δσον ένεστι εύρεϊαν
  εφαρμογήν των βοτανισμάτων
  πρός εξασφάλισιν τής άποδό
  οεως των διά σίτου καλ-
  λιεργουμέ/ων άγρών.
  ΠΝΙΓΜΟΣ
  Κατέπεσε προχθές καί έ-
  πνίγη έντός φρέατος κειμένου
  έξωθι τοΰ καφενείου Καψω
  νάκη Ιωάννου είς Πλάτα-
  νον ό δθντούτης Παΰλος Παυ
  λάκης διατελών έν μέθη,.
  Δι' έγκυκλίου τοθ υπουρ
  γείου των Έσωτερικών πρός
  τούς Επόπτας Άγροφυλα-
  κής παρέχονται οδηγίαι δ¬
  σον άφορά την κατάρτισιν
  των προϋπολογισμών των πε-
  ριφερειακών Ταμείων Άγρο
  φυλακής.
  ΟΙ ΠΛΑΚΟΥΝΤΟΠΟΙΟΙ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Πρός τόν Πρόεδρον τής Συν
  τεχνίας πλακουντοποιών "Η¬
  ρακλείου απεστάλη υπό τοΰ
  πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά
  θερμόν ευχαριστηριον έγγρα
  φόν διά την ύπ' αυτών γενο¬
  μένην έκ 2000 δραχ. είσφοράν
  υπέρ τής Βασιλικής Άεροπο-
  ρίας.
  ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΘΗ ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Καθ' ά ανεκοινώθη έν σχέ
  σει μέ την εφαρμογήν τής ά-
  γορανομικής διατάξεως δι'
  ής υποχρεούνται πάντες γε¬
  νικώς οί έμποροι νά άναγρά
  φωσιν επί των έκτεθειμένων
  πρός πώλησιν είδών την πραγ
  ματικήν αξίαν αυτών, έντός
  των ημερών θά ενεργηθή σχε¬
  τικός έλεγχος 'ύπό άξιωματι-
  κοΰ τής άγορανομίας.
  ΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ
  ΤΩΝ ΓΕΡΓ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τοθ ύπουργεί¬
  ου Γεωργίας πρός τάς Γεωρ¬
  γικάς "Υπηρεσίας των διαφό¬
  ρων νομών παρέχονται οδη¬
  γίαι διά την σύνταξιν στατι
  στικών πινάκων επί των εί¬
  δών παραγωγής εκάστου τό·
  που.
  Ο ΗΝΤΕΝ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ
  ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ_ΕΙ^_0ΥΑΣΙΓΚΤΟΝΑ;
  ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΚΡΙΒΩΤΟΣ ΦΗΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Αον¬
  δίνου ότι ο τέως ύπουργός των Εξω¬
  τερικών τής Μ&γάλης Βρεττανίας κ.
  "Αντονυ ΤΗντεν διορίζεται πρεσβευ-
  τής τής Αγγλίας είς Ουασιγκτώνχ. Ή
  είδησις πάντως όφε-ίλεται είς άνβξακρί-
  βωτον φήμην ήτις δέν έπ&βεβαιώθη μέ¬
  χρι τής στιγμής έκ τοΰ Φόρεϊν "Οφφις.
  ΑΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΟΤΕ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΩΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Παρισί¬
  ων πληροφορίας ή θέσις τής μ κυβερνή¬
  σεως Σωτάν παραμένει πάντοτε άστα-
  θής. Κατά τινάς πληροφορίας ή άστά·
  θεια αυτή δέν όφείλεται μόνον είς την
  εφαρμογήν τοΰ νόμου περί διαιτησίας
  άλλά καί είς άλλας αφορμάς άναγομέ-
  νας ώς λέγεται είς την εσωτερικήν πο¬
  λιτικήν.
  Η ===
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΜΕΡΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ κατόπιν τής συναν¬
  τήσεως Στογιαντίνοβιτς—Κιοσεϊβάνωφ
  φέρεται ώς πιθανή ή προσχώρησις τής
  Βουλγαρίας είς την τετραμερή συνεννό¬
  ησιν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
  Η&ΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Μόσχας
  είδήσεις ή δίκη τής ομάδος ΑΙπουχάριν
  επί εσχάτη πραδοσία ήρχισε σήμερον.
  Οί κατηγορούμενοι δέν κρίνεται απί¬
  θανον νά καταδικασθούν είς θάνατον,
  έκτός άν μεσολαβήσουν έν τώ μεταξύ
  άλλαι άντιλήψεις των κορυφαίων Στα-
  λινικών.
  ΔΙΑ ΤΑ_ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  Τίοκριτοΰ }/ας).— Κατά τάς έκ Ρώμης
  πληροφορίας οί Ίταλικοί κύκλοι φαί-
  νονται μάλλον αίσιόδοξοι διά την επί.
  τευξιν συνεννοήσεως μετά τής Αγγλί¬
  ας.
  ΜΕΤ' ΕΗΔΆΦΕΡΟΗΤΟΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Μαρτίου (τοΰ άνΐα-
  ποκριτού μας).— Ύπάρχουν πληροφο¬
  ρίαι έκ Βερολίνου καθ' άς ή είδησις
  περί ενάρξεως συνεννοήσεως τής Αγ¬
  γλίας μέ την Ιταλίαν κρίνεται ίκα-
  νοποιητικώς υπό των παραγόντων τού
  Ράϊχ. Έν πάση περιπτώσει, οί Γερμα-
  νοΐ φέρονται διατεθειμένοι νά παρακο.
  λουθήσουν την, έν γένει εξέλιξιν των συν»
  νοήσεων μετ* ένδιαφέροντος.
  Ή
  Λ,ν
  ί
  η Ιν«ρ|»5 Λ
  τ»
  ώ μ.
  ηβτελβυν
  παγκο
  φαίνεται
  1 ο«ρήοη **πω
  μάτων ί«ι
  Ι
  διεξ*Χ ·
  επετεύχθη «>
  Χ«1 διότι το
  χβν Συμββύλι*
  κειτο νά ο
  χθές «ρός τόν
  ανεβλήθη λογ< βήοαντος αίφνι τού μεγάλου τού τής Ίταλίβ μου τού φασκ Κτ' Άννούντ< αυταί καθ' αύτ μκτεύσεις φαί διαρκέσουν επί μάλιστα καί έ 5έν πρέπει να καί είς την η. μη τής ομαλή εξελίξεως των ξουν ε»ς «πό·! τού Μαΐου ϊα Ό όγκος κ< :ίν έκατέρωθι νων ζητημάτ ών, είναι τ< ανάγκην βέβο οΐ καί χρΟΛ 'Υηό την τι τής κοινή-5 '^ μης, πού έτ» λάκτως υπέρ τοϋ παραιτηθι των Έξεωτερι ο κ. Τσάμπε ζίται ήδη νά φειδωλός άαέ' μης καί νά ρώς επί ώρκ κων άξιώσεω την προκατα γνώριαιν ύπ 9έτει ώς βά< νκρξιν των £ ών. Ύπάρχε τίληψι; ότι < δυπουργός έξ λυτερον ύπ< «ραγματικότ χράν των συ χοά τού έν ουνεπείας τϋ «ρχίζει νά τ«ι πρός ^€ οποίον εΐχ« ^εδείκνυε μ νής, ώστε Ρ«ίτησιν δτ ««ρέκκλισιν Ήντεν. Κα νέ» την έκδ χώς πεποίθι Υλοϊταλικαί οεις, όσον : °·»ν, τελι>
  Ηβψαίως είς
  όν. Τβν φ^
  «γίου των δι
  Τ*ίνεται ότι
  |**ί ό ϊδιος < Αλλά ήθέλ την όδ έψ οχχ νεν είς «ϊ 8Ρδιζε τοί βλύτιμβν Χ,ώΡ«ς ^ιλ τού τοι δσον 3 προγρβ είς της