95477

Αριθμός τεύχους

4800

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησία δολν 15
  έξάμηνός » 8
  Τιαή
  /(/τα φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΡΑΡΑΣΧΕΥΗ
  4
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΙΗΕ ■ £.ΤΌΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘιΜ. ΦΥΛΛΟΥ *800
  Π'ΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΪΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΓ.ΥθΥΝΓΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΙ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΑΙ ΑΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΑίίΑΙΑΣΙΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Ή στραφή τού κ. Τσάμ- (Ίαπωνία νά έχουν κερδίση
  περλαιν πρός την Ρώμην άποφασιστικά στρατηγικά ση'-
  πού βίχεν ώς άποτέλεσμα ------
  χ ς μ
  την δραματικήν άπβμάκρυν-
  σιν τοϋ κ. τΗντεν έκ τού
  Φόρεϊν Όφφις καί ή έπικει-
  μένη έναρξις διαπραγματεύ-
  σεων μεταξύ Αγγλίας καί
  Ιταλίας πρός εξομάλυνσιν
  των μεταξύ των διαφόρων,
  άποτελοΰν εισέτι τό κέντρον
  μεΐα είς την Μεσόγειον καί
  την Άπω Ανατολήν καί
  νέας φιλίας μεταξύ των Κρα-
  των τής Εύρώπης, έξ άφορ-
  μής τής άδρανείας καί τής
  μειώσεως τού γοήτρου τής
  Μεγάλης Βρεττανίας.
  Άλλ' ίλαι αυταί αί ύπο-
  θέσεις χαθώς καϊ ή στάσις
  τού παγκοσμίου ενδιαφέρον- τής Γαλλίας καί Άμερικής
  τος. Φαίνεται ομως ότι ή έ- καίτης κοινής άγγλικής γνώ
  ναρξις των 'Λγγλοϊταλικών ! μης, είνε φυσικόν ότι θά ε-
  διαπραγματεύσεων θα καθυ-1 πηρεάσουν σοβαρώς τάς άγ-
  στερήση κάπως διότι ό όρι- γλοϊταλικάς συνεννοήσεις.
  στικός καθορισμός των θε-1 Όπως έπίσης θά τάς έπηρεά-
  μάτων επί των οποίων θά ση καί ή εξέλιξις των πολεμι
  όιεξαχθοΰν αί συζητήσεις δέν! κων έπιχειρήσεων τόσον έν
  επετεύχθη άκόμη άλλά Ισπανία όσον καί έν Κίνα.
  καί διότι τό Μέγα φασιστι-
  κόν Συμβούλιον πού έπρό-
  Διότι ή έκβασις των έπιχει-
  ρήσεων αυτών θ' ασκήση τε-
  κειτο νά συνέλθη προ- ραστίαν επίδρασιν τόσον επί
  χθές πρός τόν σκοπόν αυτόν
  ανεβλήθη λόγω τοΰ μεσολα-
  βήσαντος αίφνιδίου θανάτου
  τού μεγάλου έθνικού ποιη-
  τοΰ τής Ιταλίας καί προδρό-
  μου τοΰ φασισμοϋ Γαβριήλ
  Ντ' Άννούντσιο. Άλλά καί
  αυταί καθ' αυταί αί διαπραγ-
  ματεύσεις φαίνεται ότι θά
  διαρκέσουν επί μακρόν ΐσως
  μάλιατα καί επί μήνας. Καΐ
  δέν πρέπει νά περιμένωμεν
  καϊ είς την περίπτωσιν άκό¬
  μη τής ομαλάς **> εύνοϊκης
  εξελίξεως των ότι θ' απολή¬
  ξουν είς άποτελέσματα πρό
  τού Μα'ίου 'ίσως.
  Ό ογκος καί ή σοβαρότης
  των εκατέρωθεν προβαλλομέ-
  νων ζητημάτων καί άξιώαε-
  ων, είναι τόσος, ώστε κατ'
  ανάγκην βεβαία θ' απαιτή¬
  ση καί χρόνον ανάλογον.
  Υπό την πίεσιν άλλωστε
  τής κοινής Άγγλικής γνώ-
  μης, πού έτάχθη ανεπιφυ¬
  λάκτως υπέρ των άπόψεων
  τού παραιτηθέντος ύπουργοϋ
  των Έξεωτερικών κ. τΗντεν,
  ό κ. Τσάμπερλαιν άναγκά-
  ζεται ήδη νά φαίνεται πολύ
  φειδωλός άπέναντι τής Ρώ¬
  μης καΐ νά επιμένη σταθε¬
  ρώς επί ωρισμένων αγγλι¬
  κών άξιώσεων, των οποίων
  την προκαταβολικήν ανα¬
  γνώρισιν υπό τής Ιταλίας
  θέτει ώς βάσιν διά την έ¬
  ναρξιν των διαπραγματεύσε-
  «ν. Ύπάρχει μάλιστα ή αν¬
  τίληψις ότι ό Άγγλος πρω-
  θυπουργός έξετάζων ήδη κα¬
  λύτερον υπό τό φώς τής
  πραγματικότητος καί μα¬
  κράν των συναισθηματισμών
  καΐ τού ενθουσιασμόν τάς
  συνεπείας τής πολιτικής τού,
  άρχίζει νά προσανατολίζε-
  ται πρός τόν δρόμον τόγ
  οποίον εϊχε χαράξει και υ¬
  πεδείκνυε μετά τόσης επιμο-
  νής, ώστε νά φθάση είς πα¬
  ραίτησιν οταν αντελήφθη
  παρέκκλισιν έξ αύτοϋ, ό κ.
  τΗντεν. Καί τούτο έπαυξα-
  νει την έκδηλωθεϊσαν αρχι¬
  κώς πεποίθησιν ότι αί Άγ-
  γλοϊταλικαί διαπραγματευ-
  έσον καΐ άν διαρκέ-
  τελικώς θ' απολήξουν
  μοιραίως είς πλήρες ναυάγι¬
  ον. Τόν φόβον δέ τοΰ ναυ-
  αγίου των διαπραγματεύσεων,
  φαίνεται ότι τόν δοκιμαζει
  καί ό ϊδιος ό κ. Τσάμπερλαιν.
  Άλλά ηθέλησε
  V
  ακολουθή¬
  ση την οδόν αύτην μέ την
  σκέψιν ότι καί άν δέν έφθα¬
  νεν είς αΐσιον τέρμα θα ε-
  κέρδιζε τουλάχιστον καιρόν,
  πολύτιμον διά την συμπλη-
  τών έξοπλισμών της
  τού. Άν καί οί άν-
  τϊπαλ'οί τού τόν κατηγοροΰν
  ότι όσον καί άν ο χρβνος
  φαίνεται πολύτιμος διά την
  έλοκλήρωσιν τοΰ έξοπλιατι-
  κοΰ προγράμματος τής Αγ-
  γλίας, ημπορεί ομως καί ν
  αποβή είς έφελος των «ντι-
  παλων της, διότι εϊνϊ πιθα¬
  νώτατον έν τφ μΐταξυ τα
  ?·ϊτ«λ.«Γή Γδρμ«νί* χ«ι η
  των συμφερόντων όσον καί
  επί τής συνοχής τού Ήνωμέ-
  νου Βασιλείου.
  Τα διεθνή γεγονότα, έχουν
  σήμερον τόσον στενήν καί
  μεγάλην σχέσιν μεταξύ των,
  τόσην άλληλοεξάρτηαιν, ώ¬
  στε είνε δύσκολον νά διευ¬
  θετηθή έν έξ αυτών μεμονω-
  μένως', χωρίς νά δημιουρ¬
  γήση άλλα νέα, άπειρα, 'ίσως
  δέ καί έπικινδυνωδέστερα.
  Μεμονωμένη συνεννόησις
  τής Αγγλίας καί Ιταλίας
  επί παραδείγματι, είνε δύ¬
  σκολον νά εννοηθή χωρίς
  νά έχη ώς συνέπειαν την δι¬
  άσπασιν η τής Άγγλογαλ-
  λικής συμμαχίας, ή τοΰ ά-
  ξονος Ρώμης—Βερολίνου —
  Τόκιο. Διάσπασις ομως είτε
  τής συμμαχίας, είτε τού ά
  ξονος, θά σημαίνΐ) ανατρο¬
  πήν τής σημερινάς καταστά¬
  σεως έν Εύρώπη ϊσως καί γε¬
  νικωτέρας διαταραχάς. Άλλ'
  είνε πρόωρον άκόμη νά δι-
  ατυπώσωμεν θετικάς προβλε-
  ψεις.Άς αναμείνωμεν καλύ¬
  τερον την εξέλιξιν των Άγ-
  γλοϊταλικών διαττραγματεύ-
  σεων.
  κατά τα ετος 1957.
  *
  Τα παιδία μέ τού; χαρταετοΰς,
  έ'χουν νομίζω κάτι τό Δονκιχω-
  τικό. Είς αύτά τα χρωματιστά
  κατασκευάσματά τους πού μπλέ-
  κονται συχνά καί καταστρεφονται
  είς τούς στύλους των τηλεφωνι-
  κών συρμάτων, υπάρχει πολλή
  είρωνεία.Είναι άντικείμενα μέ βά¬
  σιν την δημιουργίαν την πραερχο
  μένη ν άπό την λογικήν ενός ί,περ
  καί γούστου άπορρέοντο; άπό τα Τα Ελληνΐκά
  έπιστημονικά δεδομένα τή; εύρυθ- ( ———-"———-——-——
  μίας καί τοθ συμμέτρου Μεγάλη
  πάση περιπτώσει ήτο ή στιγ-
  μή τής έκκινήσεω; τοΰ χαρταε-
  τοΰ πρός τό άπειρον.
  —Χαρταετοί κάποτε καί αί έ-
  φευρέσεις καί τα διανοήματα...
  συνεπλήρωσεν ό συμπολίτης.
  Καί δέν ήτο ΐσως άπλή όνει-
  ροπόλησις τό )εχθέν. Άπό τή
  στιγμή τής άνυψώσεω; ενός χαρ-
  ταετοθ άρχίζουν αί σ«έψεις διά τό
  μακρυνόν άγαθόν τής ζωής. Ό
  πνευματικάς κόσμος άποκτα περι¬
  εχόμενον μέ την κατασκευήν καί
  την εκκίνησιν τού. Επάνω άπό
  τί; ταπεινές στίγες τής συνοικίας
  οί χαρταετοϊ φτερουγίζουν ^ρχ-
  φικά, γιά νά μί; χαρίσουν την
  Ιννοια των όνειροπολήσεων άλλά
  καί την πραγματικότητα αύτοΰ
  τοΰ αΐωνίου κυνηγήματος πού λέ-
  γεται ζωή. Γύρω τους τό
  γελάει αίνιγματικά. "Οπως έγέ-
  λασε καί σ' έμας κάποτε. "Οπως
  έγέλασε σ' δλους... Άν άπ' αύτό
  τό γέλιο έβγήκχν νικηταί καί ήτ-
  τημένοι, είνε όλ«)σ5ιόλου άλλο ζή
  τημα.
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ ι. ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Γ.'
  Οί άριθμοΐ αύτοι έν γένει
  δεικνύουν δτι ή αύξησις των
  είσαγωγών μας είναι άποτέλε¬
  σμα κυρίως τοθ ϋψωμοΰ των ι δημιουργουμένων έκατέρω-
  τιμών των είσαχθέντων είδών. | θεν άπαιτήσεων, είς άντι-
  Ένετάθη ή κίνησις τής παραγωγής.
  υπεγράφη ώς είρηται, νέα Ι ρητικότητβ; 2.127.391 τόννων ε-
  υετά τ«ο Γεοαανίαο συα ναντι 65* ΜΧψνν τόννων 2.016.
  μετα της ι ερμανιας συμ ι082 τβ0 ^^ ν Αχιχ9άριατΛ κέρ.
  δή τής ναυτιλία; τώ 1937 φαί¬
  νεται νά ΰιτερέβησαν κατά 40—
  ψωνία συμψηψισμοϋ
  έξ έμπορικών συναλλαγών
  ρβ
  50 ο)ο τα κέρδη τού 1936, τό <5' έξ αυτών είς την χώραν είσα- τέρου σκοποΰ ή απολύτως ήθικής. μιας άμίλλης Άπέναντι ώ^ σεις σουν ρωσιν χώρας στόσο ολων αυτών, ανακινειται 6 αιώνιος σκεπτικισμός μερικών φύ¬ σει καί θέσει αντιθέτων πραγμά- των. "Ολα γίνονται 6ποθετ:κδ ό- ράματακαί... χαρταετοί. Ή φαν- τασία εχει τόν λόγον έδώ. Ή πραγματικότης άρκεΐτα: νά Ιρχε- ται μέ φο»:άν αντίθετον. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΔΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ Ό χαρταετός ενεφανίσθη καί είς την ιδικήν μας συνοικίαν. Καί υ¬ ψώθη ν.αί άπό έκεϊ θριαμβευτικά πρό; τόν ουρανόν πού ήρχισε επί τέλους «νά ανοίγη» καί νά φωτί- —θά πή; ότι άξίζει τόν κόπον χ· αύτός νά αποκτήση την έφή· μερον δόξαν τής χρονογραφική; στήλης; μέ ηρώτησεν ό συμπερι- Γ;ατί οχι; Μέσα είς την ι¬ στορίαν των έφημέρων πραγμά- των έχει καί αύτάς .. Ιστορίαν. —Έννοείς την προσωπικήν ή την άλλην την γενικήν; 'Υποθέτω δτι καί είς τό τελευ ταΐον έρώτημα ή απάντησις δέν κρίνεται καθόλου δύσκολος. Ό χαρτΛετός είνε άνάμνησις καί συγ¬ χρόνως άφετηρία συζητήσεως οχι καί τόσον άσήμαντος. θυμάστε τόν χαρταετο πού άφήσατε παιδί άκόμη, νά υψώθη άπό την αύλή ή την ταράτσα σας; Άν τόν θυ¬ μάστε, θά θυμάστε ασφαλώς καί την ψυχολογική κατάστασί σας μέ τό γεγονός έκείνο. Ό χαρταετός άπετέλει όνειρον ημερών. Καί 8- ταν επί τέλους έξησφαλίζετο ή κατασκευή τού, ή χαρά μετεΐχεν ενός άλησινοΰ θριάμβου.Άλλά καί μιάςίδιαιτέρας διά την παιδικήν ή λικίαν έχεφροσύνης:Έπεζητεΐτο έ- δώ τό τέλειον. Μετεκαλοΰντο οί ίίδικοί, πού ήσαν πολλίς φορές άπό τόν κόσμον των μεγάλων. Ό χαρταετός ήτο καί υπόθεσις μη χανικής καί ζήτημα εμφανίσεως Χρωματιστά χαρτιά, ξυλάκια κα οπάγγο: παρουσίαζαν συνδυασμούς καί έζυγίζοντο επί τή βάσει φαι- νομένων τής φυσικής ίστορίας Η παιδική οτέγη. Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών έγνώρισεν είς την έν ταΰθα Οικονομικήν Τψορίαν δτι έγκρίνΓ) την πώλησιν τού επί τής λεωφόρου Μποφώρ οί- κοπέδου, διά την ανέγερσιν έπ' σΰτοϋ μεγάρου τοϋ Πα- τριωτικοϋ Ίδρύματος πρός πε¬ ρίθαλψιν των πτωχών καΐ των άπόρων παιδιών. Κατόπιν τού¬ του έλπίζεται ότι συντόμως θά πραγματοποιηθή ή άγορά τού οίκοπέδου καί ή οίκοδόμη- σις τοϋ οίκήματος. Ή «στέγη τού παιδιοϋ» αποτελεί άνάγ κην ζωτικήν διά την πόλιν μας. Άλλά τό ενδιαφέρον τό¬ σον τοΰ κ. Νομάρχου δσον καΐ τοϋ κ. Δημάρχου αποτε¬ λεί εγγύησιν διά την ταχείαν απόκτησιν της. Τό έ'λλειμμα τοϋ έμπορικοΰ ί- σοζυγίου ανήλθεν είς δραχμάς 5.647 έκατομμύρια, ήτοι υπήρ¬ ξε κατά δραχμάς 1.063 έκα¬ τομμύρια ανώτερον τοϋ έλλε(μ ματος τοΰ 1936. Δυσμενώς έπηρεάσθη τό έμ πορικόν μας ίσοζύγιον κατά τό 1937 άπό τα εξής δύο γε¬ γονότα: α') άπό την εισαγω¬ γήν μεγαλειτέρας ποσότητος σΐτου, τοϋ όποΐου ή άξία ήτο ανωτέρα λόγω των ύψηλοτέ- ρων διεθνών τιυών των σιτη- ρών καί β) άπό την εισαγω¬ γήν σπορελαΐου καί έλαιωδών έν γένει οϋσιών άξΐας δραχ- μών 326 έκατομμυρίων, έναν¬ τι 102 έκατ. τό 1936, οφειλο¬ μένην είς την καταστροφήν τής έλαιοπαραγωγής τοϋ 1936. Τα δυσμενή διά τό εμπορικόν μας ίσοζύγιον στοιχεΐα έξου- δετέρωσαν ή καλή εξέλιξις των έξαγωγών μας, αί οποίαι ηύνοήθησαν άπό την έντατι- κήν -παγκόσμιον οικονομικήν οραστηριότητα καί έξ έξαιρε- τικών τίνων λόγων δπως ή έν Ισπανία κατάστασις. Τό έξω- τεριΐίον μσς εμπόριον κρινό- μενον κατά χώρας παρουσιά- ζέι τα εξής χαρακτηριστικά: Αί είσαγωγσί έκ των χωρών μεθ' ών έχομεν συμβάσεις κλή ριγκ ηυξήθησαν καί άντιπρο- σωπεύουν τα 63.54 ο)ο τού συνόλου των είσαγωγών έ¬ ναντι 54 47 ο)ο τού 1936. Αντιθέτως αί πρός τάς χώ¬ ρας αύτάς έξαγωγαί είνε τα 60,57 ο)ο τοϋ συνόλου των έξαγωγών μας έναντι 62.78 ο)ο κατά τό 1936. Άπό συναλ λαγματικής απόψεως τό εμπό¬ ριον μας παρουσιάζεται ώς ε¬ ξής: Άπεκτήσαμεν συνάλλαγ- μα έκ προϊόντων έξαχθέντων φρ.χρ. 269.037.740 έξ ών είς ελεύθερον συνάλλαγμα φρ. κατάστασιν τής παλαιάς συμ¬ φωνίας τοθ έτους 1932, ήτις εΤχε συναφθή μεταξύ τής Ράϊχ σμπανκ καί τής Τραπέζης τής Ελλάδος. Ή παρ' αμφο¬ τέρων των μερών έπιδειχθεΐ- σα καλή θέλησις καΐ ή άμοι- βαία άναγνώρισις των άναγ- κων καί συμφερόντων τής έθνι κης οίκονομίας έκατέρου, κα¬ τέστησαν δυνατήν την σύναψιν τής νέας συμφωνίας διά τής οποίας ρυθμίζεται κατά τόν καλλίτερον τρόπον ή έμπορι κή έπικοινωνία των δύο χω¬ ρών καί άποφεύγεται διά τό μέλλον ή κατά τό παρελθόν εμφανισθείσα άρρυθμία καΐ δυσχέρεια είς τάς πληρωμάς. Διά τής έτησίας ίσοσκελίσεως των συναλλαγών των δύο χω¬ ρών ήτις προβλέπεται έν τή νέα συμφωνία καΐ διά τής έ- ξασφαλισθείσης ρευστοποιή- σεως τού συσσωρευθέντος ά¬ πό τής ενάρξεως τής έφαρμο- γής τού κλήριγκ ένεργητικοϋ ύπολοίπου, άποκαθίστανται πλέον όμαλαί συνθήκαι είς τάς εμπορικάς συναλλαγάς αΐτινες έχομεν την έλπίδα ΒΓ θά έξελιχθώσι πρός τό συμφέ¬ ρον αμφοτέρων των χωρών. ΧΡ 112 863.156 καί διέθέσα- Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Τό 1937 ήτο 'έτος γόνιμον διά την ναυτιλίαν. Ύπολογίςετατ ό¬ τι αυτή ηδυνήθη να έξοφλήσι.ι όανειακά βάρη αυτής έν τό) εξω¬ τερικώ περϊ τας 2.500.000 λ. καί ό¬ τι ήγορασε νέα ακάφη άξίας ΐτε- ρίπου λ. 3.000.000 έξ ών μόνον τό εν τρίτον εξευρεθή έκ δανείον. Τα άτμόΛλοιά μας άνηλθβν κ«- τά τό παρελθόν ετος είς 680 χω- χθέν συνάλλαγμα ΰπολογίζεται εί; φράγκα χρυσά 25 έκατομμύ¬ ρια. "Ενδειξις τή; ζωηρότητος, μεθ' ής έκινήθη ή έμποεική μα; ναυτιλία κατά τό 1937, εί¬ νε τό σύνολον τοΰ μεταφοοικοΰ έ'ργου, ανελθών εί; 14.900.000 τόννου; έναντι 12.800.000 τόννων κατά τό 1936. 'Επίαη9·.δέ καί^ τό γεγονό; δτι κατά τό αΰτό £το; εμειώθη εί; κύρου; σχεδόν εί; τό Μν τρίτον ο άριθμό; των άρ- γβύντων ιτλοίων. ααν κατά μέσον θίίτως &ρον διά γ τό δωδεκάμηνον τοΰ 1937 πλοϊα χω¬ ρητικότητος 68.456 τόννων έναν¬ τι πλοίων χωρητικότητος 188.804 τη; άντιατοίχου περιόδουτοϋ1936. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΙ βΐσπράξεις των Σιδηρόδρο¬ μον 'Ελληνικοΰ Κράτους κατά; τούς πρώτους ενδεκα μήνας ά- νηλθον είς δραχμάς 451 έκατομ μύρια έναντι 338 τβΰ παρελθόν- τος. Ή έηιβατικη κίνησις κατά τού; άκτώ πρώτβος μήνας εΐνβ ηΰξιιμένη κατά _ 37 έκατομμύρια χιλιομετρικόν έπιβατών έν σχέ¬ σει πρό; τό 1936, οαον καΐ ή έμ- πορική, ή όποία ύπϊρέχει κατά 25 έκατομμύρια χιλιομετρικόν; τόννον;. Καί κατά τού; υπολοί¬ πους μήνας τοϋ έτου; ή κίνησις των παρουσιάζεται, έκ προχεί- ρων ΰπολογισμών, ηΰξημενη. 'Ε- ί Ί ΐάξ ' ϋ Σδ γμ, η ί *Ί εΐβπράξβις ρβδρόμβυ Πειραιώς Πλ ά τοϋ Στδη Αθηνών— έ ρβδρόμ ρςη Πελοποννηβου κατά τβ ένδεκά- μηνον τοΰ 1937 υπερέχουν κατά 32,9 έκατομμύρια δραχμών των τού 1936 καίτοι εχομεν κατά 10,1 έκατομμύρια αυξηαιν έξόδων, τα όιτοία μειώνουν την διαφοράν τοΰ κέρδου;. Ή γενικώς σημειουμένη βημαν- τικη αύξησις τη; κινήσεως καΐ των είαπράξεων των σιδηρόδρο¬ μον δέον ν' άποδοθίί είς την βυγκοινωνιακήν πολιτικήν τη; κυβερνήσβως, ήτις επέτυχε την εξουδετέρωσιν τοΰ κατά των σι- δηροδρόμων ουναγωνισμοΰ των αυτοκίνητον. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ Ή 'Ελληνοτουρκική. Μεταξύ τοΰ πρωθυπουργοϋ κ. Μεταξά καί των αρμοδίων Τούρκων ύπουργών έμονογρα- φήθη νέα συμφωνία φιλίας καΐ συμμαχίας δεκαετοΰς ίσχύος δυναμένη νά παραταθή έσαεί, καθώς έτονίσθη εκατέρωθεν. Η νέα έλληνοτουρκική συμμα- χία, συσφίγγει κσί ίσχυροποι- εΐ ετι περισσότερον τούς με¬ ταξύ των δύο κρατών δε- σμούς καί κσθιστ^ στενωτέ- ραν την συνεργασίαν των είς δλα τα πεδία. Ό "Ελληνικάς λαός δέχεται μέ αϊσθημα άνυ- ποκρίτου χαράς την συμφω· ν ίαν αυτήν καί ευχεται δπως ή φιλία μετά τής Τουρκίας δι¬ ατηρηθή πράγματι αίωνΐα. μέν συνάλλαγμα διά τάς εί- σαγωγάς μας φρ. χρ. 417.421. 000, έξ ών είς ελεύθερον συ¬ νάλλαγμα φρ. χρ. 219.907.397, ήτοι εχομεν εντεύθεν έ'λλειμ¬ μα γενικόν φρ. χρ· 148.384. 667. έξ ών είς ελεύθερον συ¬ νάλλαγμα φρ. χρ. 107.044 000 έναντι έλευθέρου συναλλάγ- ματος ψρ. χρ. 79.738.000. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ Είς τάς δέκα καί έπτά χώ¬ ρας μεθ' ών είχομεν συμφω¬ νίας άνταλλαγών καί έμπορι κων συμψηφισμών προσετέθη σαν δύο άκόμη κατά τό έτος 1937, ήΈσθονία καί ή Λιθουα- νία μέ τάς οποίας ύπεγράφη- σαν συμφωνίαι ύποχρεωτικοΟ συμψηφιστικοϋ διακανονισμοΟ των μετ' αυτών έμπορικών μας συναλλαγών. Έκ δέ των παλαιοτέραν έ'ξ μέν παρετά- θησαν ώς είχον, δύο δέ (Γερ- μανίας καί Φινλανδίας) άνε- νεώθησαν μετσρρυθμισθεΐσαι ούσιωδώς. Αί μετά των λοι- πών κρατών σχετικαί συμφωνί αι μή λήξασαι εισέτι διατη- ροΰνται έν Ισχύϊ δπως αρχι¬ κώς ύπεγράφησαν. Δύο έκ των κλήριγκ (τό γερ μανικόν καί τό φινλανδικόν) κατέληγον τή 30.12. 1937 είς ενεργητικόν υπόλοιπον φρ. χρ. 12.243.860 (κατ' άναγωγήν των νομισμάτων των έν λόγω χωρών είς φράγκα χρ.), τα δέ ύπόλοιπα 13 είς παθητικόν υ¬ πόλοιπον φρ. χρ. 30.404. 692 καθ' ά λεπτομερέστερον έμ- φαΐνεται.είς τόν συνημμένον πίνακα. Κατά τό λήξαν έτος Κατά τό 1937 ή οίκονομική δραστηριότηί τής χώρας παρουσι- άζει έν τψ συνόλω σημαντικήν 5- νο^ον. Τούτο άντικατοπτρίζεται οή είς τόν υπό τής υπηρεσίας τοϋ αύτονόμου σταφιδικοΰ όργανισμοΰ καταρτιζόμενον δείκτην των τιμών των αξιών μεταβλητοΰ είσοδήμα- τος Ιν τω χρηματιστηρίφ Αθη¬ νών μέ βάσιν τό 192«-=100, ό οποίος Ιφθασε κατά μέσον δρον είς ()ΐ>.70 έναντι 51.68 τό 1936
  καί ο) είς τόν υπό τής ημετέρα;
  υπηρεσίας μελετών καταρτιζόμε¬
  νον οείκτψ τής οΐκονομικής δρα¬
  στηριότητος τής χώρας μέ βάσιν
  100 τό 1928, ό , οποίος άνήλθε
  κατά μέσον 6'ρον τούς έννέα πρώ-
  τους μήνας τοθ 1037 είς 118.8
  I-
  ναντι 108.3 τοΰ 1936. Πρόσθετος
  τρίτη ένδειξις είνε ή κίνησις τής
  χρηματαγορας. Αί είς δραχμάς
  καταθέσεις οψεωί καί ταμιευτη-
  ρίου των μεγάλων έμπορικών Τρα
  πεζών ηυξήθησαν κατά τό έ*τος
  τουτο άπό 10.885 έκ. δραχ. τόν
  Δεκέμβριον τοθ 1936 είς 11.500
  έκ. δρ. τόν Νοέμβριον τού 1937.
  Έπίσης ηυξήθησαν κατά την αυ¬
  τήν περίοδον τόσον αί προεξοφλή-
  σεις καί βραχυπρόθεσμοι πιστώ-
  σεις δσον καί αί μακροπρόθεσμοι
  πιστώσεις των αυτών Τραπεζών.
  Αί μέν προεξοφλήσεις καί βρα¬
  χυπρόθεσμοι πιστώσεις ηυξήθη¬
  σαν άπό δρ. 8.216 έκ. (Δεκέμβρι-
  ο; 1936) είς δρχ. 9 309 έκ. (Νο-
  έμβριος 1937) αί δέ μακροπράθε-
  σμοι είς δρχ, 3.948 έκατ. (Νοέμ-
  βριος 1937) έναντι δρχ. 3.617 έκ.
  (Δεκέμβριος 1936). Παρά την α&
  ξησιν των καταθέσεων, λόγφ τή< αυξήσεως των πιστώσεων, τα δι αθέσιμα των ίδίων Τραπεζών έ μειώθησαν κατά τό 1937 άπό δρ 1.592 έκατ. (Δεκέμβριος 1936 «!ς δρχ. 1.028 έκατ. (Νοέμβριο; 1937). Έν τούτοις ό προιξοφλητι κός τόκος των Τραπεζών τούτων άπό τα μέσα τοΰ 1937 [Ιούλιος] κα'. έντεθθεν εμειώθη είς 7 ο)ο άπό 8 ο)ο. Δέν θεωρούμεν δμω; α,σχηπο^ νά είπωμεν δτι Ιπί εί- «οσι καί όκτώ τραπεζικών όργα νισμών τής χώρας μόνον οί 14 διατηροΰν την κατά τό άρθρον 15 τοΰ νόμου 507(5 ρευστότητα απα¬ ραίτητον έν τούτοις νά τηρήται πρός τό ουμφίρο^ αυτών τούτων των ίδίων. Χαρακτηριστικά τής αυτής δρα¬ ό είνε καί τα άποτε¬ γραφείου συμψηφι¬ Πθ ηρ στηριότητος λέσματα τοθ γρφ μψηφ σμών Αθηνών— Πειραιώς—θεσ¬ σαλονίκης,. Τα τρία γραφεϊα συν- ψήφισαν 450 079 έπιταγάς άν- τιπροσωπευούσας ποσόν δραχμών 15 713 336.195 έναντι επιταγών 381.208 ποσοθ 10.200.985 854 συμψηφισθεισών τώ 1936. Όλα τ,ά ανωτέρω προδίδουν ταχύτερον καί δγιέστερον ρυθμόν των συν¬ αλλαγών μας. ΤΟ ΙΣΟΖΥΠΟΝ_ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έπίσης καί τό ίσοζύγιον των πληρωμών μας τοθ λήξαντος I- του; είνε ενδεικτικόν τής έπικρα- τησάσης βελτιώσεως. Ό σχετικός πίναξ ευρίσκεται συνημμένος έν τέλει (υπό στοιχ. η'). Έκ τοΰ πίνακος τούτου έμφανί- ζεται καί πάλιν ή σταθερά παθη- τικότης τοΰ ΙμπορικοΟ μας Ζσοζυ- γίου, ή όποία εκαλύφθη άφ' ενός μέν έκ τής εύνο'ικής κινήσεως των λοιπών στοιχείων τοθ ένεργητι- κοθ καί ιδία τοΰ μεταναστευτι- κοΰ καί ναυτιλιακοθ συναλλάγμα- τος, άφ' ετέρου δέ έκ τήςαύξήσεως τής παθητικότητος των κλήριγκ, δηλαδή έκ τής πληρωμήί είσαχθέν των έμπορευμάτων, των οποίων ή άξία θάδιακανονισθήβραδύτερονδια τής έξαγωγής έγχωρίωνπροϊόντων. )
  ·■**

  ΑΙΙΙΙΜΜΙΙΙΙΜΙΜΙ·.
  £-Γ 1»* 21—6
  " ,ρ,οχ ΑΧ}Λΐιιν ΛοιΛν/. Λ91 φσ&ιι
  , ηοι Α]3θΊχ)|, Λι Α3 1x113X37


  * 9-κ* Ζί-6 Λσ>3φ?κοιιι? ιχ>σ—*
  . ·ΙιιιτΙχ)ΐΛ.)ο>ΐ ηοοο 5}ΐ
  ■ *3 5οο,οοΐ3 η. ΌοςρΐίίοΧηζ "κ
  " ηοΐ3χητισηφ )
  ϋ 9γυ) 9,9 1η
  ■ *3Λ Αί Λ3 1»13Χ3ν 1°]Χβ1·Ι.
  ■ Λ3 Λΐηΐ3ηΐΛ3ΐι ι^3 ;>οοοςηοιι.ο
  ·γγ.
  £9—9
  •τί '»ι ΕΙ—ΟΙ
  •τ) ·τΐ 9-ε
  •τι ·ιι 2[—6 λοοο (ι*9>
  01βΥυ Λϋτρόιι 'ϋχ9Χ31ί0Μ '
  ηο99 ^0900911) 5χ))3γθ»τ1ν,
  $999 ο°ι λοι3οιχ>ι, 9ΐ ^13
  ϊοΐΛθΧοβιι 5ηοι ιχ)ΐ3Χ3ν
  χκιλβγοςιβυ χ* $9 λ»
  5
  !ΗΝ]]ϋ ΊΙ ΝΙΙΚ
  ^γν, "Μ
  οοι Χ)ΐχ)ΐη3γ3ΐ ιρι οιιιρ χ>ιχ)τιΙιιοιι
  φχιόηγ ιηκ ιςηοληοΊ 9*11ΟΓ'υ·9. 91
  '9τ1οιγ»3ε1ο'3ϋο" Λ91 Άοτΐογο^ Λ9Χ
  9119 οοΊτΑ ί>»Ϊ3γ3τ1 Ι3λ3ΐό3υ "
  -3γν. Ιισ?ΐ03ν ·μ ηοι ϊΐ'
  ηοΧμο Ϊθ3θ9ςχ? ΪΙιΐγ
  •ο* ϊηοχιΛογογιΦ 5ηοι 9ΛΡ ίίΐ
  ■βλΛ 51ιι '«ηοοΊο»^» ηοι 5Χ
  Λ06 91 "
  •Λ03Υ11 11009 9Λ Λ91ΟΛ0Ο 311.3
  ' 3~ς )0]Τΐ39ηθ 'ΛΟΤ^Λ ΛΟΛ
  φη Λ91 59011 ίϊΟΛΟοφτΐη-—
  •(Ο0.9ΥΥ3,
  Λΐιγγη Λιμ 919) ηομόονν Λΐιςτ. ΐ
  ξ^ μγ ς
  Ιιλπμ 1/ ϊχηλα'ίί^ ί>1χι
  ηοι 9^0 Ιΐθ<ν>ΛΊ0Μ3ΛΡ
  •ηοι ρ
  Λ91 5]3 ηοΛ3ϊΐθΛΐα'χοιιχ)ΐΛ9 γ9
  ϊοιοτϊψιοσ'χΛο.ο ηοχΐΛΧ3ΐιγ
  ^311 31 ϊογγιρ ι»η3>ΐ9ο'υ-
  •ίιοτΐ ηοΛΐοχ ηοι
  ? 3Λ1.3
  ιη ϊοιρ,ο 5οοχ>ΐβ Ο ~
  ΙΐΜφχβγ
  υ λοοΊχ>30 91 ^>)3 Ιΐ99Ξ ηοοΐριο
  ΠΟ1 Ϊ!30)ρΐΟί3θΌΐΙ Ι» Λ1ΟΡ301Λ3>
  Χηοοτΐοοχ 3τ1 '
  φ
  -Ληο ϊιρι ^Ι3 ΛΟΛ91 ΛθΛ3τΐήης)χ5Χ
  91311 Λ9ΐ 39193 ί 5Ι
  } 5
  9
  ·3ί1
  •οΧ ρι ϊ]3 Ιιΐ(ΐη ϊιοΙιλιμ Ι^ι ρ
  Ο130ΛΐΙΤ13θάΐΙ Π010Ο1 513 ϊϋ.—
  5Ι ψ'ΌΧ ϋ Ι]
  9
  1Π1Ο1013
  5
  <3Λ]31Λ3 Χ)Λ ρ>3'
  •31
  οογβχ
  ΠΟ1 Λθγ3τ1 ΛΟ1 9ϊιζι ΟΟΙ ϊφ3ΟΚΙΛ
  •"3θΛ(Ϊ9 ~13Λ3Λ Λ? 5111 Ι»* ΛΟ130Ο11
  •ΟΟθΊΐ ΛΟί5130ΐΐγ^»1»>Ι ΛΤ01 ΑΛ9Υ
  ^1ΐΓ ϊΐ ^Λ"Ι
  γ9ρ
  Χ3)ΧηιιϊΪ3 1/ ηοιοιι.9 ηοχ—
  •«ΑΡ3
  -οΧ 9
  Λ91
  ΐ
  Ί(3σοιμ 9ΐ !>13 ηοτ1ο39Ληοηο>ιιι
  .1300. Ο01 ϊ9ε·°Χ !>9Λ1Ο3θΧ 9 Ι
  Χΐ 90 9 Ο13Λ3Τΐ3Λρ Λ3Γ1ΟΛ90ΛΙ3Τ1
  ,0)οκ Λ»ιΧηιιιι? Λΐιιςιη λιιι—
  •ϊοιοοόιι
  ι*3>ι Λ9(ίΙιη5 39 Ι'
  ·3ΐι? 'ΛθΐΛ3θ3£ίη3
  -γου. 1X531 ργγοιι 0]ν
  •ϊηιΧηιιιιί ϊηοόΐμγιι
  ριιη ϋ04>3ΐθ3 «ΛηφΛΐνν» λ^ι 5)3
  ^ΧοΊι Ιΐ099? ί 1-
  6ϋ Ϊ^Χ Ο,—
  ηοι
  ί
  9
  39 Λΐ^ΙιγΗΝ^ Λ^χιοιχίκ ■··Λ^γγ5ι ιολ
  .3Τ)ηθξ)θΦ 10 ΛΧ3Φ13Υ3] Λ39 'θ
  ηοι Αΐ]γ{) ΐ^ς ο'3
  Ο01Ο Αΐΐΐ ΐρΟΌν. 11Ο 1Ο113ΟΛΛ3,—
  ■■•ιγηοιώησ'χ 91 &Ί)ον- 9Λ
  ϋοηοΕ ιρα 3θϋ?9? ί"3^^ 9 Ι1051 ->ϊ?1Λ
  •οιΧ 51ι 5φ 1 ΙΧ3
  'ΐγου Αϋιο ηση^
  θ9 ?θ ?9
  Ιιιΐ9υ χ" Η,-·213/Κ3>12ΐυ3
  •Βΐθΐΐΐ
  •Ιιο'ηΧΛηο

  "V.
  99

  V*».
  3
  ρ], 919
  V
  9 ργ
  •οιοιοχ τ1γ13. ·Λ3^)3^ '>ι ηοι ιοπ
  •χ;/· τ,ο Λ»οΙί0θ3γ3ΐ| 'ηοι'φ
  ' θΌΧ 91 51.3
  Ι
  ^ι ΊΟΐΛ/νϋ
  ■χ)ο)ιΙιτ11ΐ7 'βΛΐΐθν,—
  φνν ^Χ Χ)1Χ)Τ19Λ0 χίΐ Λθί]»Υ
  ·3,Ίχ3θΐ30οιιιι»ί)
  IV
  'ηοΐφ'
  ΟΟΟΌ&Ί
  -3τ1ν.
  ψτΐ
  5ροΊΐ.
  λολΙ/υυ.-, ΙΙμιο
  χου 5[ιχ 5ηΐ
  001390091,
  3Ννΐ ΝΒαΐνΐΛΙ 19

  91 ιροοιι Ιασο
  0ΙΝ3ΊΊ3Η
  9
  ΡΜ10Λ03 Λη]γ ?γ1 Λ]τ1θ3θθο1ιι 1113
  ΑΟΗΗΙλΉΐνννΐ Ιζ5 ΐΊ
  515X15301001
  ■°99Υ.Χ3.
  5)3
  5]3
  ΟΟΟ'ΟΟΘ'ΟΟΙΌΙ
  ΟΟΟ'ΟΟΟ'502'Ι
  1*81 ΟΙ
  χοννννι
  ■—■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΧΗ1 ΥΖ3ϋΥ(Ι1 ΗΜΙΝΘ3
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  9 '^ίγγ. »ι
  11 5θΛ|τΙθ ;Χ
  Ί ΐ λ
  ■ϊίχι
  -39ο* λ!α
  'Ϊ0Α|τΙτ1ισΐ9ΐΑη-
  ί ό
  •ηοι
  5οοΌι»ο'κοιο» ηοι 3ΐε?Π 'η
  οί !λγ_)ρ9 }5ρ 5939 ο,—
  ) ί1Λ'
  χιο'310 α ·
  139x101^3, υ»
  ληο »:τΙ !5,Λ3τ1ιο'3ΐ: ^λ «ο'οικο'κοι
  ο» λ?ι 23γ_»κχ!θ'»ι ί
  1Ο1Λ|0*3φ
  φ— «[(λτΐληο φιτβ ·
  ΛΟΙ
  -ΙατΙ ^
  Λ01190Ί
  9 33 γ
  01 011.90 Λ3Ο0()ά31»κ Γ1011 ΑΟΤ)
  λοι ϊ»ο*33ΐκο'κ
  010Β 5ίΐ1 ΛΟΙΙΚΐΙτΤίξ 01 ϊ}3 Κ£>3τΙ
  ' ί 3191
  :κκ «οί
  ,, Ο,
  ηχκ
  -μ φιτοο1!— :ΐ3Λ]»9τΙηο ^χ—
  ·Α«1Λ(Ι)λ5Ρ Αί,!.1 Β
  Γ
  φ
  5 [αι λοοιτοο9ο'μ ςόΧν οχ -Λτητιιι
  0Λ9ΤΙ
  310(Τ)
  3Λ33 ?!α
  91 523
  ·*ο"
  -31
  ηοι
  5{ιι 5
  5ηογ_
  )
  1139
  -οιηχ
  ^ ροιι
  κ::·} 9 5»ΐ353οηΧο2—ί
  >;ί3κοιοκ αοι 533
  Λί ί^,ι ίΐγ_3λλ
  ο 5(^.1
  ■χσΌι
  ^ λί,ικ
  5ΰκΤγ;βΛΛ»γ;ϊτι ίϋι 11—5 Η.
  ιιΐιυ ΐΐΓϊΐιιιΐ] ι
  = = 1]Ο«Ι1Π
  έΐΑ }»ιτΤ »βηοη3ΐ<τ)ο'ϋ ({χ ■5ηοι»(3κ ηοΑ|5 κτΙβΐτΙρΝ (ΟΙ ·3ίρ5βο:ΑΙΐ}} 5[ιι λο;3Χο2οα -35 }«κ φγγφ Οοτ)βΐκιγο0»κ οοι 5ο ΐ ί ! (6 ΐθ Η, (8 ί ^ (9 οοι ϊ (ς (^· (ε οοι :3κιοΐ2 Λ^χ (^ •ιοιι ΛηοΧ| οχ—'ΑφΛ (Χ Αωι •5οι (χ χ ·Λ<Ρ13Ο" (οί ό 91 (6 !λτΙ (8 -λ»Λϊρ ηοιι μτΙ^ (9 3[αι 500*1]^ ·ηοοΐ3τί ίοσΊι ΐ3τ!»Λη2θθ£ς—- (χ ΚοΊΙΝΟΖΙαΤ) 11016οΖ.96ν'εΖΙ ί>ηοι
  10ΛΛ31Ο
  ■Χ31Ο3Χ ΟΙ
  ^ Ι
  0
  Λΐ,ΙΙ ^ηΐΛθ1301Ε? 313Ο
  9? ΛΙΙΙ »0 ·Ϊ»Ο Χ)11ΛΧ)Λ 91· 31
  .«Λ0311 ΛΟ1ΟΗ9 Λρΐ 3Τΐ ΛΟ119Ο1 Λ91
  5ΐ Γ1Ο11 Ι
  οί
  ? 9 Ι
  ίιοίΐΛ))! ΙιΧοο3ΐιο ηι
  96310109 οί Λθοχρ 91 9^9 3ΐΙιι
  -'ησχ 1Ο3Χ ν1^3^ 91 ?νν" ■ΛΧ)ΐ3Ασ'3Λ|
  Ι ι<ί?Χ 91 13Χ?Θ 9 ΟΛ3, 3ΐ Χ319 λ()1 5113 ^ 91 13Χ^ »)0ΐΐ9 (ι ' ■ηγςΐ3 λιιι ίφ ΛΐΓγ9λ3ΓΐΛΐΐΟ Χ 51 ιλ 31 Ο1309Χ Λ1Ο91Ο ί>13
  Ι 313ΛΠ0Π319 9Λ ν?θί 9?
  β130911ΟΟΟΜ. Π1Τ1 313ΓΙ9*
  IX»·
  ! ί 'ΙΐΛ3τϊθΧ
  1
  •03x110
  11ΛΟΛ3119
  91
  91
  'ηοΥΥ?? Ο01
  Χ)» οί 9ιην
  3 ιχ»ι ω ^
  ς>1(>1103φΐ6311 ^0913
  -9>ι 9Λ 3ΐ3οοκλχ)Λ9 9Χ ηθ Ι
  ΛθγηΐΜΧ>9 ΛΟΙ ΒΛΙΘΟΙ 313θ'91' 9Θ
  :59ο»τ) ί>ο9ΐ3 Ο0ηογοκ9 91 1
  ΟΌΦ3 9Λ 3113ΟΟ1Ι.ι1
  ΙΛ' Φ ΐίί?Χ 91
  φ
  Ιιιη» 9
  ·'35<2 ·ΐ3γ3ΐχ3 91 θοιι 91 9>ιιιο»ο'ηο>ι ΟΥ011 9ιη)0 590»^ 91
  ^ιΐισ^ 90 Ι^ΧοϊκΡ Λ'ί12 'ηοιισοι ηοι
  Γ ΐΐ
  ϊμ
  591 9
  -όηοιΐ3γ ηοι ις)3Χ 91
  ολ 3γ30^ 90 ηου, Λ0Λ13Μ}
  ^Χ 5
  91 3τ1
  1ιι ογ
  λΙ,ιι
  9χ 3, 0
  -Ο9 5θ1- 313ξ|ΐθΊΛ? ϋΛ 3Λ13 ΛΟ0Ί3Χ
  ^ 91 ηι
  91
  10900110 γ
  »)όοφογ>ιη)(
  Λ00Ί3Χ
  ΐ
  9
  13X3 5οιχ)τ)ιη ηοι
  91
  919
  ϊο)
  01Λ9111Ί
  •ΛΟ013Χ ΛΟΙ
  χ)]φτ)χ)χη3 λΪιι
  ΛΟ1113γ'31Λ311.
  5 3Ο ^
  ί 99
  ο:χ»ι Βΐ^ιοιιοτΙιοΤασΧ ηοιι Λ
  ' 03ΐ

  ■ηοι λΙ^ι ^οιλολοχ 'η99^ 3Θ1ΡΜ
  ΟΓΐ3θ)>1 ΛΙΙΙ ΪΧ>1ΛΟΛα311. 103Χ 01
  3 9
  111113ΥΥ3Λ9 1.ΟΧ
  030310 ΒΐΧθΛ Πθγγθ ^? 313θίΐύί11
  •οις Ώ0 ιοχ 313Ο10Ο0ΟΙ 91 9Λ ηι9
  φΐ&Λπς 3ΐ3θΐοισ'ήοξ| 91 9Λ Ό99ί:'^
  91 Ί1ΧΛ9Λ9 313X3 90 Λ?Τ" ·5ο03Τΐ
  -1^ ϊΐιι ΛΟ13Χ0919 Λΐ^ιι 91»* Λ0°θ
  ■οο3γ 9Λ Ιϊο)ςοιι.τΐ3 90 91Ι?Χ> :"°^
  -γιλ 91 9^9 019Χ ΰσΌΧοΐ3 9Λ 31
  -3Λ9* ΛΙΙΙ 9Λ 3ΐΙΐΛ0ΤΐθΙΐγ ΛΙΙΐί Ό10
  ·3Χ 91 ί>13 »Γ)3<ί>ί 313595-1
  11
  0511 9
  οΐ9θ<ιυ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ι·/—ϊ ·* ■ Λβ| ■ ΆΟ59Η /ν«ΐνκΐν ΙββΙΚΜΟΠ Άοόρυ 'ΜΟΜΗΙ ■ ,ι»χ ής» ?^ ΗΗ1(ίνΐ31 ■ -1«Θ93 Ι .ι»μ η99σ>3 ηηΜ
  λΙιιο9χ? ηο)3γχ
  *^3 13θΌΧθΛγ,
  ίη
  2 >
  ;±ζν< -1 2Ο1Μ3 •«ΙιΐΜΐσφ / 5]3 5ησ3τ11ι 9^9 3Λ]Α. Λ001 5ιθ3θ 1/ -ρ~ λοοΧ3 .Λθ)σοΑΙισοιι. " 3ι[ιοΌιιγΤΙι λ» '5ηοι 3ΐο •Λϋ.Λ3Γΐοησ1>»οτΐ3Γΐοιι.9
  Ι
  λιοοιο9110>1011·9
  λΙιι θ γ) 30
  :Λ3θ03φ
  Λ91Ο | 1
  ησ
  θξ|
  02 1 99 1υ 9
  ΠΟ Ο1ΛΟΛ]Λ.3 5ΐ3θίΐγΜΜ3 531Γ1Ο
  "33Λ3Τ10ΟΛΛ.3119 Ρ ΠΟφχ
  •ρΜΙΙθΗΙΐθΑΟθ ϋΐ
  οιι.οοο9σιι οΐ}σι 91·0
  91 ^
  οογΧζ ηοι
  λΙιι—
  Ι'Ο» ■?
  ρΛ 'Χ>Μ1Λ3Λ.'
  Αιρόη. ΐ)ΐΛ ιρσηυ.
  3ΐΐ3γα"3 Λ39
  9 *30ΐΙΐΓ»Μ9 Ο. ■
  1Ο13
  γθ(ί
  513Ο3Θ0110
  ησχ
  911.9
  ηοχ 3ο
  χ?χ
  ΐΙ^ Λ39
  •Ιιιιςι 91 "9σιιΓΎ.01
  59Υ
  9130X3 1ηοχΐ3ι1ησι3>{ ηοι ιι
  91 9^9 9ΦησΜ Ληολ^
  χ)ΐλ 'ριηο «χοτίηΛίιτι ρι
  9Υ.ΥΥ. 'Ω01 9^1Χ3Υ Λ9ΐ
  9ί! .9° ΛΙ3λΛΐφθ3 Οθϋ 1)10
  3Χ ΐρι 9^9 ΙϊΛηφ3
  λ 5010119 9
  9Φ ρχ 9Γ1Υ1011· 'χ>]ΑθΛ.ΐρ 531
  ρτΐ3Α. 5ΐ3θΙιγχΜ3 9ΥΥ9 '^Υ
  1Ο111.3 ΛΟθίΐ Λ39 5φ11.
  ΐ30ΐιγ9 Η. ^
  1)1 5)3 2)θ?
  0Τ1ΟΛ9 5(ΐΜισηισχ)τΤ 5ίιι
  3γ1Ι,ι λοι 5οτΐ9σι 9
  ογ]φ
  ΛΟΛ13Χ3» ,Ο ϋφρ<1Λ 9Λ 3ΛΟ1113 οτΐζ} αοιο,, "ίηογγιο 5ςιοι θφΧηφτΐ3 9Λ 91(<· Ο13Θ9110 Ο011 ΛΙΙΟ91 3ΥΧ)^31ΟΧ Λ39 31 ου "51ιι χρ^^11· 910 *ί>—- 909
  ΛΧ) Λ91Ο 1θΛ3τ1θ1θθφΐ9 ΛΟΰΙΐ
  ΙΐχιΑσοιο 0091
  0091 ΛσιΙ^ λ?9 ?ι
  ου ·5ϋ.ι Ο]θΐιιγ3ΐΐ9 λΙιι
  3ΛΠΧ 3Ο 3Λ0003ΛΟΦ3 Λ37
  1 Ιμι ΰσ3φ
  3ΟΟΟΟΟ11Τ1 Χ)0 Α~11Π01Ο ΛΏΛ
  35 Λφΐ 5ιοηγ3θθΐι ΙΐΜΐιαΐιοι
  Ληο ρχ »3θΐιιοοΊ0)ρ χ))τ1
  ·Χ)103Χ Χ)1Χ)θ'(Ο 313X3 30Λ
  ΛΟΧΟΧΠ3 3Λ13
  'ηοΗοοχοιοσο ηοι Ιιγϋχο
  «νΐ13ΜΟ>1»
  ϋ 0ΐΙ
  -1311
  Ι,ι ρ» ·5π?γιοχ)ξ) ηοι
  -Μ3 λ(ιι ϋ
  9111 1Χ)Χ ΟΥβ ΛΧ)5-ΌΛφφ3 ΛΟ1Χ
  λο?ι ιόχ
  ηοι 5ϋ
  •(ηοτΐιίι·;
  ίίχι Χ&
  οί
  5»Αΐι 3«
  ηοιηοι λιιιοι»3Ι
  ' 5<ρ ϋλ Λ| Ο ■τ) τ) 9—8 3»κ -τί ιι ^ΐ—6 ηοι αο 3ηοι τί3, ο, ΟτΙθ,» II Λ«1θ1 Λγ,η ·χ •Λ(οι 3»τΙ 3)ρ 3Α50 θθ ■ν·η- ο ■»κ 3»Χθ3 3Υ ·5»ι1 ηολ9 91 5! Άα)ΐ ΐφ χν*. ιΒΧ ^ ηοι 003 ' 5χ )_φ 5οοΊι ηοι 3»]ΐβΐο'»Χθ3 5ηο<3 33115 5»ι ϋίώ Α1! ο. •9Ε61 Ι— Ι ΰι ώ!3γΜΧ)θ'ΐ-ΐ> λ—,
  ■5θ03θίΐ1Χ)θ'Χ ^
  111000011. ΛΏΙΟτΙγθΙΛΙ ΛΟΛ3Γ1
  οχοισςΐ3 λοι 5οαΐ3Χ 5)3 λ~ι
  1Ο3Υ31Μ3 ΛΙΙΙ 5]3
  9Α 31011Ι1900119
  Λ11Χ) Λσ)Λ9Λ.σ9 Λ~Χ11Ο3Υ31Χ
  5ι3θΙμγΧθΛ3 1ΟΧ 513Ο3111
  03ΑζΐφθΗ9 ΟΑ1, ΛΟ1Ο9Η
  ■Ιι7 9ΐ· ί>ς>£ί— λοι 5ΐ3θφ3θΧοιιη
  9ΐ ιοοοΐιγφο^ρ ιομ 100093110
  «ν·9. 8£—1£61 5ο3θΙ/όΧ 5ΐμ
  .οί Λ0Ο9Φ λοι Λΐχτΐοσΐιγιι, λΙ/ι
  5ηοι 5πολ
  5ηοι
  9 ££ ^
  οχιΗολοχ]ο ηοι ϋΛΐ,ιτί λοιοι
  5)3
  —Ι—
  •101
  0 3 3
  κ »ιο'»τ1τ1χΐ'ίλ οζ'—χ §3 Λ5ΒΟ2
  (ρΧ3ΛΟβ5)0θ13τ1'Λ Ι 5113 531Λ93«Υ"10ΐκ
  _9βθΛογ_| ΐ3ί9"Κ 3»κΆ|οΌρ| ·κ
  κ ΛοοιηοιιΐβΑ^ Λσ?ι ΑτροΊ»] Ατρι
  ^ Ι ί
  Ο »1»τ1β3Υ_3101Ι)ρ
  ,(οι
  | Α(ρΐ Α0)γ_2 Α10
  (03θ'Χθ1ΐη Α(^1 ϊ]3 01ΛΚ1β3ΛΓ,β 53Α
  ρ ^ ίίχ,ι »ικκ }οΑ(ρλ!ρ ο01
  :οικτΙτΐ5ρί3λοίιΐ οοι ^τΐτΐκο'λ ικχγΧ.
  3Τΐ 3» ΛΟΟ031 »Α Ακψ3θΊ311| »1»τΙβ
  Χ 1 '3ΐ3Ο
  001 Λ1βΟ)Α»λθ'9
  Ά9κλικ- λ!χι
  ; »Α3κο2ΛΐΕ λ!(.ι 3ΐ3 ποΊχιο
  »λ«33 9 Λοΐ5θ»ΐ2 θχΐβ^Π λοιποί
  1ΒΚΒΠ
  φΧ 3Α33 '3
  0 3*Λ1
  ϊ!*ι ΛΛογ, ϊηίχ χά
  'Ι (

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Ή αϊθουσα τού συσσιτίου είχεν, ώς έλεγον
  τα κοράσια, μαμούδια, διότι δλαι αί αΐθουσαι
  πέριξ τοθ συσσιτίου έπρομήθευον εκάστη διάφορα
  έ'ντομα συρρέοντα έκεΐ χάριν των ψιχίων. Εκά¬
  στη των τεσσάρων γωνιών τοΰ συσσιτΐου είχεν
  ονομασθή άπό τάς οΐκοτρόφους μ' έν ιδιαίτερον
  δνομα είλημμένον έκ των έντομον.
  Την μίαν ωνόμαζον άράχνην, την δευτέραν
  σκουλήκι, την τρίτην σαρανταποδαροϋσαν καί την
  τετάρτην κσυνοθπι.
  Άπό τοθ συσσιτίου τής μονής τα όνόματα μετε-
  δόθησαν είς τό οΐκοτροφεΐον καί έχρησίμευον
  ώς είς την άλλοτε σχολήν Μαζαρίνου είς διά-
  κρισιν των μαθητριών, είς τέσσαρας κλάσεις.
  Εκάστη μσθήτρια άνήκεν είς μίαν των τεσ¬
  σάρων τούτων κλάσεων αναλόγως τής θέσεως ήν
  ελάμβανε καθημένη είς τό συσσίτιον. Ημέραν τι¬
  νά επεσκέφθη περιοδεύων καί τό οίκοτροφεΐον
  ό άρχιεπίσκοπος' ίδών δέ είσερχόμενον κσράσι·
  όν ώραιότατον κσί ροδοπάρειον μέ θαυμασΐαν
  ξανθήν κόμην, ηρώτησε μίαν άλλην οίκότροφον, έ-
  πίσης ωραίαν μελαγχροινήν μέ άνθηροτάτας πά-
  ρειάς, ή όποία ήτο πλησίον τού.
  —Ποία είναι αυτή ή κόρη,
  — Είνε μία άράχνη, απήντησεν ή κόρη.
  —Πώς γίνεται! καί ή άλλη έκεΐ;
  —Ένα κουνοθπι.
  — Μ' αυτή έδώ;
  "Ενα σκουλήκι.
  "Ε! καλά καί σύ;
  — 'Εγώ εΐμαι σαρανταποδαροθσα, Σεβασμιώ-
  τατε. Εκάστη των μονών έ'χει μίαν ίδιορρυ-
  θμίσν.
  —Έν Έκουένη διά νά συμμετάσχη είς την
  υπηρεσίαν τής έξόδου των Άχράντων μυστη
  ρίων μία οίκότροφος, £πρεπε νά λέγεται άλλη
  «παρθένος» καί άλλη «άνθοφοροθσα», έχρησιμοποι-
  οθντο δέ τέσσαρες παρθένοι.
  Την πρωΐαν τής ημέρας, καθ" ήν θά εγί¬
  νετο ή λειτουργία, συχνάκις ηκούετο έν τώ ύ·
  πνωτηρίω.
  —Ποία είνε παρθένος;
  Ελέχθησαν δέ ταυτα μεταξύ μιάς έπταετοΰς
  καί μιας δεκαεξαετοθς, ήτις προηγεΐτο, ένώ ή
  πρώτη ήρχετο κατόπιν.
  —ΕΤσαι παρθένος σύ ; έγώ δέ ν εΐμαι παρ¬
  θένος.
  Ε'.
  Διασχεδάσεις
  Υπεράνω τής θύρας τοθ σι,σσιτίου ΰπήρχε γε
  γρσμμένη διά μελόνης ή προοευχή ή όνομαζο-
  μ4νη «τθ λευκόν Κομβολόγιον», έχουσα τό δώρη·
  μα άνωθεν νά οδηγήση τοϋς άνθρώπους κατ'
  ευθείαν είς τόν ποράδεισον. Ή προσευχή ήτο
  ή εξής-
  «ΤΩ λευκόν μικρόν κομβολόγιον, σέ τό έργον
  Θεοΰ, σέ τόν λόγον τοθ ΘεοΟ, σέ δν ό Θεός
  είθετο έν τώ πσραδεΐσω. Την εσπέραν είς ϋπνους
  πορευομένη εδρον Άγγέλων τριάδα έν τή Πσστάδι
  ένα πρός τοίς ποσΐ καί δύο περί την κεφαλήν, Μα
  ρίαν δέ την Παρθένον έν μέσω εϊποθσαν κοιμοΰ, καί
  μή τύρβσζε. Πανάγαθος ό έμόςΠατήρ, μήτηρ δέ μοί
  ή Αειπάρθενος τριός άποστόλων μοι.άδελφοΐ, τριάς
  δέ μοί πορθένων άδελφαί.
  »Έσθής Κυρίου περιέβαλέ μου σαρκίον, σταύ¬
  ρος δέ Άγίας Μαργαρίτης επί των έμών στέρνων
  κεχάρακται. Θρηνών ό Κύριος τή άτιελεύσει τής
  Άειπαρθένου Δεσποίνης έντετύχηκε τώ ΚυρίωΆγίω
  Ίωάννη.—Ίωάννη καί Άγιε πάτερ, είπεν αυτώ,
  οίον π'νεΰμα κατευθύνει τα διαβήματά σου καΐ
  ποθ άγει σε; λάλησον.— Άπό τοθ Χ α ι ρ ε Σ ώ
  τ ε ρ, πορεύομαι καί ούκ ε'χω ίδεΐν τόν Πανάγαθον.
  Έν τώ ίΐνδρω τοθ στσυροϋ είδον αυτόν ποσί τε
  καί χε'ρσί καθηλωμένον, άκάνθινον δέ πΐλον επί
  την κεφαλήν φέροντα. Τώ τρίς έν τρισΐν εσπέρας τε
  καί πρωΐσς εύξαμένω έ'ξεστιν εΙσελθεΐ.» έν τώ
  παραδείσω».
  (συνεχίζεται)
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  χϋς γρ«μμή5. αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥ©ΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ©Ε2ΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρ«κλ«ίο»-Πβιρ*ιί»ς:ί12 ϋρβς.
  Πρακτορβϊβν ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
  ΑΝΤ)ΠΕΙΑΙ «ΦΟΥΚΑ» - «ΣΑΝΤΕ»
  ΕΝΑΝΤΙ ΑΗΜΑΡΧΙΑΣ_
  Κατόπιν συμφωνίας μετά τής Καπνββιομηχανίας:
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  μάρκας
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΘΟΥΝ
  Ταύτης*
  (Έκ τοθ γραφείσυ ΕΥΑΓΓ. ΠΕΡΑΚΗ)
  . Α·1
  Α'.
  Οί όπχδοί τοΰ Πυθαγόρα, πι¬
  στεύοντες είς την μετεμψύχωσιν,
  ώθΌΰσαν την αύστ,ηρότητά των εί;
  τό ζήτημα τή; δ'αίτης μέχρι
  τού σημείου ν' άπαγορεύουν ίχι
  μόνον δλας τάς τροφάς πού εί*-
  χ*ν ζοκ'κήν την προέλευσιν, άλ-
  λά καί ωρισμένα χορταρικϊ πού
  κατά την θεωρίαν τω; φιλοξενοθ
  σαν περιπλανωμένα; ψυχάς. Καΐ
  ναί μέν σήμερα ή μετάβασις
  των πνευμάτων ή ή μετεμψύχω
  σ:; θεωρείται ώ; Εν«ς αύθαίρε-
  τος μΰ%ς, καί δέν παραδεχόμε¬
  θα πλέον 8τι τα φυτά ίχουν
  μίαν «αϋλον ψυχήν», άλλ' έν
  τοσούτω είνε άκόμη άγνωστον
  άν τα φυτά σΐεροΰνται κάθί ψυ-
  χικής ενεργείας. Βεβαίως, άνα-
  κι νοθντες αύτό τό ζήτημα δέν πρό-
  κειτχι νά υποστηρίξωμεν πώ; τα
  φυτχ εχουν «συνείδησιν», άλλ'
  απλώς πρόκειται να εξετάσωμεν
  κατά πόσον έμφανίζουν ενεργεί¬
  ας άναλόγους πρός έκείνας των
  κατωτέρων ζώων. Ή ένίτης τής
  άρχής δλων των ζωντανών πλχ-
  σμάτων δέν Ιπιτρέπίΐ τόν έκ των
  προτίρων άποκλεισμόν παρομοί¬
  ας υποθέσεως. Κα! υΐτάρχουν γε-
  γονότα πού χωρίς νά λύουν ορι¬
  στικώς τό πρόβλημα έμφανίζουν
  ώς άληθοφανή την υπόθεσιν πώ;
  τα φυτά έχουν «ψυχήν».
  "Αλλοτε έπιστεύετο 8τι ή κί¬
  νησις ήταν τό αποκλειστικόν προ¬
  νόμιον τοθ ζωϊκοθ βασιλείου. Ή¬
  καί αύτό μία άπό τάς πλά¬
  νας είς τάς όποία; ΰποπίπτομεν
  παρά την καθημερινήν παρατή¬
  ρησιν. Πόσες ψορϊί έτυχε νά πα-
  ■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■
  Ή βελτίωσις τής θέσεως
  τοΰ κλήρου έν Κρήτη.
  ραστώμεν μάρτυρε; των ανθέων
  πού άνοίγουν την αϋγήν! Πολλέ;
  φορές έπίση; ϊτυχε νά τα ιδούμε
  νά βυθίζωνται ε.'ς ΰπνον κλείνον-1
  τας τοΰς^ κάλυκάς των, μόλις νυ-!
  κτώσι;]. Ή βραδύτης αυτών των
  κινήσεων μάς ξεγελά. Άλλά μία Ι
  σειρά φωτογραφιών πού διαδέ-|
  χονται ή μία την άλλην κατα;
  διαστήματα αρκούντως άραιά, έμ- !
  φανίζει τάς κινήσει; αύτάς υπό
  την πραγματικήν των σημασίαν.
  Όμοίω; ή [ίραδύτη; δέν μάς έπι-
  τρέπει ν' αντιληφθώμεν τα κατα·
  πληκτικά ψηλαφήματα των ληπτι-
  κ·1>ν άποφυήσίων μέ τάς οποίας Ι
  είνε έφωδιασμένα τάάναρριχητικά|
  φυτά: Ένα φίλμ έκδηλούμενον
  μέ άργόν ρυθμόν μ2ς δίδει τόν
  καιρό νά δοθμε 2λην την δπο-
  μονητικήν εξερεύνησιν εί; την ο¬
  ποίαν έπιδίδονται τα φυτά αύ·
  τα Ιω; 2του άνακαλύψουν τό
  κατάλληλον σημείον, άπό τό ό-
  ποίον νά πιασθοθν. Έν τοσούτω
  ή μεγάλη βρχδύτης δέν είνε α¬
  ναγκαίαν χαρακτηριστικόν τή; κι¬
  νήσεως των φυτών. Ωρισμένα
  σαρκοβόρα φυτά—υπίρχουν λ.
  χ. φυτά πού πιάνουν μυίγες
  κ*1 άλλα Ιντομα τρεφόμενα δι*
  αυτών!—Ιχουν δργανα περίεργα
  έπιτρέποντα εί; αύτά νά έκτελοθν
  κινήσει; καί γοργάς κ?ί φανεράς.
  Είς μίαν φυτολογικήν Ικθεσιν
  πού ?γινε προσφάτως είς την Α¬
  μερικήν απεδείχθη Ινα φυτόν
  πού τα λαίμαργα άνθη τού άρ-
  πάζουν... τα λουκάνικα πού τούς
  προσφέρονται ώς τροφή.
  (συνεχίζεται)
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  5_.
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΧΑ Τ ΖΗ ΐηΐ
  Μ » Ι ε*—· Ι |
  /
  / ΚΟΚΚ1ΝΗΧΑΝΙ
  Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή" πσρά τοθ
  Κοκκίνη Χάνι. άνακαινισΘέν τελείως ειδοποιεί την
  πολυπληθή πελατείαν τομ δτι άρχίζει τάς εργασίας
  τού άπό τής τελευταίας1 Κυριακής των Απόκρεω.
  Περιποίησις Άθηναϊκή. Κρασιά έξαιρετικά. Με-
  ζελίκια τής ώρας έν άφθονία πάντοτε.
  ■ ■■■■■■■ εί■■■■■■ εί■■■ εί ο■■■■■ β■■■■■■■ εί ■■■■■β ■■■Ι
  ■ ■«■■■■■■ειΠ'ει·ΐ]ΒΒπαι*·εΐΜειειεΐΒ*ειειειεΐΒειειε!εΐΗεΐΒεΐΒ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαπουνΐ:
  Στεψανίδη
  θά ευρετε άπό σήμερον είς τα γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  13* ■■■■■(!■« ■■■■•■■■•■•■■■■ει·ιι···Βΐι«Β·ηΐ(·ΗειειπΐΜ«~5
  ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■—
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ίστρεΐον τού όδός ΆγΙου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ* εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλεφώνου 300.
  ■■■·■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■
  .Μ *
  Καθ' 3. μάς ανεκοινώθη αί κα-
  ταστάσεις πληρωμή; τοθ συμπλη-
  ρωματικοθ μισθοθ εΐζ τούς Εερεϊς
  διά την γ' τριμηνίαν καταρτισθεϊ-
  σαι ήδη υπό τοθ ΤΑΚΕ, απεστά¬
  λησαν πρός πληοωμήν.
  'Υπολείπονται 15 μητροπόλεις,
  αί οποίαι δέν απέστειλαν εισέτι
  τάς ζητηθείσας υπό τοθ ύπουργεί-
  ου Παιδείας σχετικάς καταστά-
  σεις, άνευ τής αποστόλη; των
  οποίων είναι άδύνατος υπό τοθ
  ΤΑΚΕ ή αποστόλη των μισθολο-
  γικών καταστάσεων.
  Πάντως καί ή αποστόλη των
  καταστάσεων καθ' 3. ανακοινούται
  δέν θά βραδύνη οΕ5τως ώστε νά
  ρυθμισθή τό ταχύτερον καί τό 2-
  λον ζήτημα υπό τοθ ΤΑΚΕ χά¬
  ριν τής ταχυτέρας εξυπηρετήσεως
  των οικονομικήν άναγκών τοΰ
  κλήρου, διά τάς οποίας διετυπώ¬
  θησαν τελευταίως καί είδικαί αί-
  τήσεις πρός την κυβέρνησιν. Έξ
  άλλου τό ζήτημα τοθτο σχετίζε-
  ται καί μέ γενικωτέρους λόγους
  άφορωντας αυτήν ταύτην την ή-
  I
  θικήν παράστασιν των Εερέων έπ'
  άγαθώ τοθ γενικωτέρου Ορησκευ-
  τικοθ συναισθήματος.
  Αναφορικώς μέ τα Ιν γένει ζη-
  τήματα τοθ κλήρου περί τοθ ο¬
  ποίων ήσχολήθημεν τελευταίως,
  πληροφορούμεθα 8τι τελοΰν υπό
  την πλήρη παρακολούθησιν τοθ
  'ϊπουργ^Ιου καί βσον άφορα την
  Κρήτην, είνε δέ βέβαιον 8τι καί
  ανεξαρτήτως των ανωτέρω άποφά-
  σεων κάθε ενδιαφέρον δυνάμενον
  νά έπιδειχθή σχετικώς θά έπιδει·
  χί/ή καί νυν κχί έν τω άπωτέρφ
  μέλλοντι.
  Βασίλειον της Ελλάδος
  Κοινότης Ηουλισμένης
  Αριθ. Πρωτ. 52
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Βουλισμένης διακηρύττει
  δτι έκτΐθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή έπι-
  κάλυψις ρεύματος έν συνεχεία
  ΰπάρχοντος γεφυρίου πρό τής
  κοινοτικής κρήνης τής κοινό¬
  τητος Βουλισμένης.
  Τό έργον προϋπελογίσθη
  δραχμάς 28.617. Ή δημοπρα-
  σία ενεργηθήσεται έν Βουλι-
  σμένη καί έν τώ κοινοτικώ κα
  ταστήματι την 6ην Μαρτίου
  1938 ημέραν Κυριακήν καί ώ¬
  ραν 3—4 μ. μ. Δεκτοΐ γίνον-
  ται έργολάβοι διπλωματοϋχοι.
  Ή καταβληθησομένη παρά
  τοθ έργολάβου εγγύησις όρί-
  ζεται είς δραχμάς 2.000.
  Ή έγγραφή υποχρεώσεων
  καί λοιπά σχετικά εισίν κατα¬
  τεθειμένα είς τό γραφείον τής
  κοινότητος καί μηχσνικής υ¬
  πηρεσίας κοινοτήτων των ο¬
  ποίων δύνανται νά λάβουν
  γνώσιν οί βουλόμενοι.
  Έν Βουλισμένη τή 27η Φε-
  βρουαρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος
  Έμμ. Ιωάν. Τερζάκη;
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  12ης Κ. Δ. Φορτηγών Αύτο-
  κινήτων.
  Ανακοινούται είς τούς κ. κ,
  Έμπόρους τής πόλεως Ηρα¬
  κλείου δτι ή Διεύθυνσις μας
  άναλαμβάνει μεταφοράς πά¬
  σης φύσεως έντός τής πόλε¬
  ως μέ τιμάς ήλαττωμένας καί
  παρακαλοΰνται όπως αποτεί¬
  νωνται οί .έχοντες τοιαύτας
  άπευθείας ήμϊν αριθ. τηλεφ.
  2.88.
  Ό Διευθυντής
  Μιχ. Τζουλάκης
  ♦"■".............. »,
  Ό οδοντίατοβς
  Έμμ. !. Αλεξάκης
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈτιΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ—ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  112 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τω Εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί {Κύπρω)
  Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ5 ΤΚυδΤ ΟΟΜΤ7ΑΝΥ 205,
  ννΕδΤ 33κσ 3ΤΚΕΕΤ.
  Καταθέσϊΐί είς Δραχμάς έν βψβι καί επί προββαμία.
  Πάοης φύβϊως Τραπβζιτική ίργ«σία υη« τού; μάλλον ουμφίρβνταβ ίρους.
  —Τα μαθητικά συσσίπα.
  Κατόπιν άναφβράς τού Έΐτιθε-
  ωρητοΰ Γόρτυνος ή Γβντκή Δι-
  οίκηοις Κρήτης ενέκρινε την χο¬
  ρήγησιν πιατώσεως 50.000 δραχ-
  μών διά την λειτουργίαν μα
  θητικων συσβιτίων εις τόν νβμον
  Ηρακλείου υπό τόν όρον κατα-
  βολής μιάς δραχμης υφ' εκάστου
  αυβσιτοΰντοζ μαθητοΰ. Τό ποσόν
  τουτο θέλει κατανεμηθη υπό
  τής Σεβ. Νομαρχίας Ηρακλεί¬
  ου αναλόγως των άναγκών εκά¬
  στη; ίκιταιδβυτικής περιφερείας.
  — Οί στερούμενοι τής συντά¬
  ξεως έφεδροι.
  Είς την εφημερίδα τηςΐ Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη αναγκάση
  κό; νέμος, διά τοΰ όποίου όρί-
  ζοντοτι: Στερεϊται τής άιτονεμη-
  θείβης έκ τοΰ Δημοσίου Ταμεί-
  ου ουντάξεως καί τού μερίσματος
  έκ τοΰ οίκείου Μετοχικοΰ Ταμβί-
  ου 6 στρατιωτικός συνταξιοΰχος
  εάν: α) Κατεδικάσθη ή καταδικα-
  θό επί ΐταραβάαει των διατά-
  ξεων κηΐρΊ μέτρων ασφαλείας
  τοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος». 0)
  Έαν δ εγράφη |ί διαγρκφή των
  στελεχών τής έφεδρεία;, μετε-
  ςρερθη ή μεταφερθή είς την τά¬
  ξιν* τοΰ στρατιώτου, συνεπεία ά-
  πβφάσεως Άνακριτικοΰ ή Πειθαρ-
  χικοϋ Συμβουλιον;, ένεκεν άν-
  τεθνικών ένεργειών, στρεφβμένων
  άμίσω; η έμμέσως ' είς υπονό¬
  μευσιν τής Έθνικής Αμύνης τής
  Χώρχς Ρ{ τής εννόμου τάξεως, ή
  ένεκεν συμμετβχής είς προβή-
  λυτιαμόν ή πρβπαγάνδραν τεί¬
  νουσαν πρός τβν αυτόν σκοπόν
  Π τοιαύτης εί; άλλας πράξεις
  εχούσας εκδηλον σκοπόν την α¬
  νατροπήν τβΰ κρατοΰντος κοινω¬
  νικον καθεατωτος.
  —Δι' έκρίζωσιν έλαιοδέν-
  δρων.
  Συνελήφθη είς Ρέθυμνον ή Μα¬
  ρία χήρα Νικολάου Καλλέργη
  έξ Άγγελιανών Ρεθύμνης πρός
  εκτισιν ποινής φυλακίσεις επί
  έκριζώσει έλαιοδένδρων.
  —Ή Γενική Επιθεώρησις
  της Παιδείας έν Κρήτη.
  Άπβ τής πρβχθές εκτελεί άνά
  την Κρήτην περιοδείαν πρός ε¬
  πιθεώρησιν των σχολείων μέβης
  έκπαιδεύσεως ό Έπιθεωρητής τής
  Μεσης Έκπαιδεύσεως έν Κρήτη
  κ. Χρήστβς Χρηστβπουλβς.
  — Ή προχθεσινβς χορός των
  Αρχανών.
  Αί είσπραξις έκ τού χοροΰ των
  Αρχανών, τοΰ διοργανωθέντος
  ώς γνωστόν υπό τοΰ εΰδοκίμως
  λειτουργοΰντος Συλλόγου Κυρί¬
  ων καί Δεοποινίδων καί περί τοΰ
  οποίου έγράψαμεν έν εϊδική άν-
  ταποκρίσει διετεθηοαν προχθές
  είς 80 απόρους οικογενείας τής
  κωμοπόλεως άνηκούοας ώ;επί τό
  πλείστον είς οίκογενειάρχας ά-
  νέργους λόγω τοϋ χειμώνος καί
  γενικώς αναξιοπαθούντας.
  —Ανακοίνωσις..
  Ζητεί ται διδ)ασα 'ινα διορισθή
  ώς προσωρινή άναπληρώτρια επί
  τεράμπνον είς τό μονοταξιβν σχο¬
  λείον Καμαρακι Μαλεβυζϊου είς
  αναπλήρωσιν διδ)σση$ τεθείσης είς
  διαθεσιμοτητα λόγω κυησεως με
  μισθόν δρ. 1421.40. Αί βουλομε-
  ναι νά διορισθοΰν νά ΰποβάλουν
  σχετικήν αίτησιν είς τό Γραφεί¬
  ον Έπιθεωρητοΰ Γόρτυνος είς
  "Αγ. Μύρωνα μετ* άντιγράφβυ
  τοΰ πτυχίου των καί πιστοποι-
  ητικού κοινωνικών φρονημάτων.
  (Έκ τβΰ Γραφβίου Επιθεωρήσε¬
  ως Γόρτυνος).
  0 ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθείς έν Γερμανία είς
  τα νοσήματα τοθ στομαχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθπεπτι-
  κου ουστήματος έν τω Ιατρείφ
  τού (οίκΐα κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αΐμορροΐδων Α¬
  νευ εγχειρίσεως δι* ίνίσΐων.
  Άριθμ. τηλ. '—92
  ,'-τ*
  ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  4 Μαρτίου 1938
  120 Ώρα
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ κ. ΜΕΤ&Ξ Α
  ΕΙΣ ΑΛΕΙΑΝΔΡΟΥΠΟΔΙΝ
  ΩΜΙΛΗΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ
  ΕΙΣ ΟΑΑ ΤΑ ΕΠ1ΔΑΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΖΟΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας)- —Έξ Άλεξανδρουπό-
  λεως τηλεγραφείται ότι ο πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς γίνεται οεκτός υπό
  τοΰ λαοΰ τής Θράκης μετά μβγάλου έν-
  θουσιασμοΰ.
  Είς την Άλεξανδρούπολιν ο κ. Με¬
  ταξάς ^ωμίλησεν ενώπιον «ολυπληθούς
  συγκεντρώσεως άνασκοπήσας τό έργον
  τής κυβερνήσεως τού είς όλα τα έπίπε-
  δ(Χ τής έθνικής ζωής.
  ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΟΪΣΪΡΑΤΟΓ
  ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΤΗΣ ΘΕ2ΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— Είς τόν λόγον τού κ.
  Μεταξά έν Άλεξανδρουπόλει εγένετο
  μ ν εί α. τής οργανώσεως τής έθνικής αμύ¬
  νης τής χώρας κατά τρόπον αποδεικνύ¬
  οντα την εύρυτάτην υπέρ αυτής μέρι-
  μναν τής κυβερνήσεως.
  «Έδημιουργήσαμεν, είπεν ο κ. Με¬
  ταξάς, στρατόν καί στόλον δυνατόν καί
  άεροπορίαν ισχυράν, δυνάμενα νά συμ-
  βάλουν καί νά οιατηρήσουν την ειρήνην
  καί την ησυχίαν είς τα Βαλκάνια».
  Περαίνων τόν λόγον τού ο κ. Πρω-
  θυπουργός άνεφέρθη είς τό παρελθόν.
  «Αλλοίμονον ετόνισεν είς τα "Εθνη έ-
  κείνα τα οποία θά εΰρη οιηρημένα κά·
  ποτε ή πολεμική καταιγίς».
  ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΤΟΪΜΑΖΟΥΝ
  ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΙΠΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Είς τόν έπανερχόμε-
  νον έξ Άγκυρας πρωθυπουργόν κ. *ϊ.
  Μβταξάν αί Αθήναι έτοιμάζουν άπο-
  θεωτικήν ύποδοχήν.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΤΕΟΣ ΥΠΡΥΡΓΟΣ Μ1ΤΣΕΣΚΟ
  Α «Β ΗΝ ΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Ό τέως ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Μι-
  τοέσκο έφθασεν είς Αθήνας προκειμέ-
  νου νά επισκεφθή τάς αρχαιότητάς.
  ΥΠΟ ΔΡΑΜ1ΤΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ
  ΙΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟ2ΧΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας μέσω Βαρσοβίας καί Βερολί-
  νου μεταδίδουν δραματικάς λεπτομε¬
  ρείας τής έκδικάσεως τής υποθέσεως τού
  Μπουχάριν καί των 28 άλλων έπιλέ-
  κτων κομμουνιστών. Ή δίκη ήρχισε
  καί συνεχίζεται είς ατμόσφαιραν τρομο
  κρατίας.
  ΤΟ ΛΠΟΓΕΥΜΑ ΧΟΕΣ ΑΦΙΧΘΗ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ΜΙΟΥΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Ό διάστ,μος ήθοποιός
  τού κινηματογράφου Μιοΰνι ο ύποδυ.
  θείς μέ καταπλήσσουσαν τέχνην τόν Π α
  στέρ καί τόν Ζολά είς τα ομώνυμα έρ·
  γα τού κινηματογράφου, άφίχθη σή
  μερον τό άπόγευμα είς Αθήνας. Ό ή-
  θθποιός Μιούνι έπισκέπτεται τάς Α¬
  θήνας διά καλλιτεχνικούς καί τουριστι-
  κούς λόγους.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η Π
  ΤΕΝ
  ΝΑ Ε
  1ΒΕΣΙΣ
  ΤΕ6ΟΥΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκρετού μας).—Ή πρόθεσις των Έ-
  Ονιχών νά επιτεθώσι προσεχώς εναντί¬
  ον των κυβερνητικών φέρε-ται έπιβεβαι-
  ουμένη έκ Παρισίων. Πάντως ο χρόνοε,
  καθ* όν θέλει εκδηλωθή ή επίθεσις αυτή
  θεωρείται άγνωατος» δεδομένου ότι έν
  τώ μεταξύ γίνονται μεγάλαι μετακινή-
  οεις οτρατού.
  Διαφωνίαι είς την ρύθμισιν
  των ζητημάτων Ίταλίας-Άγγλίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τοΰ
  ανταποκριταί μας). — Σημε¬
  ριναί πληροφορίαι έκ Λον-
  δίνου άναφέρουν δτι δέν
  προβλέπεται ταχεΐα ή συνα¬
  ψις συμφωνίας "Αγγλίας καί
  Ιταλίας.
  'Από μέρους τής Ιταλίας
  φκίνεται ότι ύφίστανται πολ¬
  λαί διαφωνίαι ιδία δοον ά-
  φορά την αποχώρησιν των
  ξένων έθελοντών.
  Την αποχώρησιν των έθε¬
  λοντών ή Ιταλία σχετίζει
  μέ τό ζήτημα τής άναγνω-
  ρίσεως τοΰ έμπολέμου είς
  τόν Φράνκο, επιδεικνύει δέ
  ώς λέγεται έπιφυλάξεις καί
  όσον άφορά τόν τρόπον τής
  άνακλήσεώς των.
  'Αλλά καί διά τό ζήτημα
  των συγκεντρώσεων στρα-
  τευμάτων είς την Λιβύην
  διά τό οποίον ή Αγγλία
  ένδιαφέρεται, ζητούσα διακο
  πήν τής έκεΐ αποστόλη; στρα-
  τοΰ υπό τής Ιταλίας καί Ιδία
  κατά μήκος των πρός την
  Αίγυπτον συνόρων, οί φασι-
  στικοί κύκλοι δέν φαίνον-
  ται διακείμενοι άπό διαθέ-
  σεις ύιτοχωρήσεων.
  Κατ' άλλας πληροφορίας
  ύπάρχουν καί έτερα σημεΐα
  είς τα έκκρεμή 'Αγγλοϊτα-
  λικά ζητήματα πείθοντα δτι
  αί μέλλουσαι νά άρχίσουν
  διαπραγματεύσεις 8ά προσ-
  κρούσουν είς πλείστα έμπό-
  δια, θά άπαιτήσουν δέ χρό¬
  νον ικανόν προκειμένου νά
  διευθετηθώσι τα μεσολα-
  βοΰντα άκανθώδη ζητήμα-
  — Έκ Ρώμης αγγέλλεται
  ότι έπίκεινται οί διορισμοί
  διπλωματικών πρακτόρων τής
  Ρουμανίας, της Τουρκίας καί
  1 Γιουγκοσλαυιας παρά τή
  κυβερνήσει τής Σαλαμάν-
  κας. Υπό τής Ελλά¬
  δος ανηγγέλθη ήδη «τι δι-
  ορίζίται πιθανώς, ό κ. Μπό-
  τασης, άλλοτε ναυτικός άκο-
  λουθος τής πρεσβείας των
  Παρισίων. Ό διορισμός ού¬
  τος γίνεται ώς γνωστόν κα¬
  τόπιν τής «ντέ φάκτο» άνα-
  γνωρίσεως τής κυβερνήσεως
  τοΰ Φράνκο υπό τής Βαλκα¬
  νικής 'Αντάντ.
  Ήέκτέλεσις άποστρανγιστικων έργων.
  Εδόθησαν αι δέουσαι οδηγίαι.
  Διετάχθησαν υπό τού υπουρ
  γείου τής Γεωργίας αί Γεωρ-
  γικαΙ'Υπηρεσίαι των νομών νά
  έκδόσουν άγρονομικάς διατά-
  ξεις καί άποφάσεις διά τώ"
  οποίων νά ύποχρεωθώσιν οί
  γεωργοί νά έκτελέσωσι μικρά
  άποστραγγιστικά εργα είς τα
  κτήματά των.
  Διά την ταχυτέραν κστά τα
  ανωτέρω ενέργειαν εδόθη ή¬
  δη έντολή είς τούς έπαρχια-
  κούς γεωπόνους νά άναφέ¬
  ρουν είς τούς προϊσταμένους
  των Γεωργικών Ύπηρεσιών
  τα χωρία είς α ένδείκνυται ή
  εκτέλεσις τοιούτων έργων καΐ
  τάς περιστάσεις καθ' άς πα¬
  ρουσιάσθη άμέλεια ή αντίδρα¬
  σις εκτελέσεως υπό των γεωρ-
  γών.
  Είς την ενέργειαν ταύτην τό
  υπουργείον τής Γεωργίας προ
  έβη καθόσον είς πλείστα ση¬
  μεΐα τα δμβρια ϋδατα παρα-
  μένουν επί μακρόν διάστημα,
  δημιουργοθντα άμεσον κίν¬
  δυνον καταστροφών, (δία των
  πρωϊμων καλλιεργειών.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ ΕΠΙΜΕΙΝΗ
  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΒΕΡ
  ΤΗΣ ΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩ ΝΑΥΣΙΠΛΟ
  ΑΣ
  ΑΣ
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΩΝ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
  Παρά τού ύφυπουργοΟ Ά-
  γορανομίας κατηρτίσθη διά-
  ταγμα διά τού όποίου γίνεται
  κλιμακωτή διαρρύθμισις των
  ώρων εργασίας των έργα-
  των είς τα άρτοποιεΐα.
  Διά τού έν λόγω διατάγ
  ματος όρίζεται δτι οί άρτερ-
  γάται, οί όποΐοι θά άναλαμ
  βάνουν εργασίαν την 5ην
  πρωϊνήν θά παραμένουν μέ
  χρι τής 3ης απογευματινάς.
  Οί εργάται θά παραμέ¬
  νουν μέχρι τής 4ης μ.μ. καί
  οί άρχίζοντες εργασίαν την
  7ην πρωϊνήν θά άποχωροθν
  τού άρτοποιείου την 5ην μ.μ.
  Ή έργασία θά διακόπτεται
  ΰποχρεωτικώς την 5ην μ.μ.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Καθ' & ανεκοινώθη αρμο¬
  δίως την 25 τρέχ. θά γίνουν
  υπό τοϋ ύπουργείου Στρατιω¬
  τικών αί προαγωγαι των α¬
  ξιωματικών πρός συμπλήρω¬
  σιν των υφισταμένων κε¬
  νών θέσεων. "Ηδη εκλήθησαν
  είς Αθήνας δπως καταρτί-
  σουν τούς πίνακας προακτέ-
  ων δλων των δπλων, οί άν-
  τιστράτηγοι μέλη τοϋ Ανω¬
  τάτου ΣτρατιωτικοΟ Συμβου-
  λΐου.
  ΟΙ ΠΩΛΗΤΑΙ
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΟΝ ΑΝΤΙΚΕ1ΕΝΩΝ
  Δι* ύπουργικής αποφάσεως
  ύποχρεοθνται οί καθ' δπαν τό
  Κράτος πωληταί παντός εΐ-
  δους άντικειμένων άρχαιολο
  γικής άξίας νά έχουν τοπο-
  θετημένην επί εκάστου άντι
  κειμένου, έκτεθειμένου πρός
  πώλησιν, επιγραφήν άναγρά-
  φουσαν είς ιήν ελληνικήν
  καί γαλλικήν την λέξιν «γνή
  σιον» ή «απομίμησις» αναλό¬
  γως τής γνησιότητος ή μή
  τοϋ πρός πώλησιν άντικειμέ
  νού. Οί παραβάται θά διώ-
  κωνται ποινικώς.
  Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
  ΑΩΡΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άγο-
  ρανομική διάταξις, διά τής
  οποίας απηγορεύθη ή κατερ
  γασία των τιιπτουσών άώ
  ρως πραοίνων ελαιών πρός
  τόν σκοπόν τής τεχνητής εμ¬
  φανίσεως τούτων ώς ώρίμων
  διά ποτάσσης καί άλκσλικών
  έν γένει ούσιών καθώς καί
  ή ανάμιξις αυτών μετά κανο
  νικώς παρασκευασθεισών έ
  λαιών, είτε αδται πρόκειται
  νά διατεθοΰν είς τό έσωτερι
  κόν, είτε νά έξαχθοθν είς
  την άλλοδαπήν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τρ άγορόί μας τιμαί των κατωτέρω έγχω
  ρίων τΐροϊόντων είχον ώς ακολούθως:
  Χαρούπια » 2 70
  Σταφίδίς.
  Σουλτανίναι α'
  β'
  δρ. )
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Ταχτάς
  Μαύραι
  V
  α
  β'
  Υ'
  α'
  β'
  Υ'
  ( 22. -23.
  ( 10.—11
  ( 8-9.
  7
  "Ελαια 5ο » 26 50
  » κοινά »
  Σάπωνες.
  ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ 22 — 25
  » β' » 21.— 24
  Πράσινοι α' τΐοιότ. » 18.— 00
  β' » » 12. —00
  θΐνοι.
  Αρχανών τό μίστατ. » 45.
  Μαλεβυζίου κατ' όκδν δρ. 6.
  ΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ
  ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΑίΜΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Λονδί-
  νου νεωτέρας πληροφορίας ή Αγγλικη
  Κυβέρνησις διατίθεται νά επιμείνη απο¬
  λύτως επί τοΰ ζητήματος τής ελευθέ¬
  ρας ναυσιπλο'ιας τής Μεαογείου.
  Οί ήμιεπίσημοι κύκλοι §τοΰ Αονδί-
  νου έκφράζουν έν τώ μεταξύ την γνώ¬
  μην ότι ή έπιμονή τής Αγγλίας καί επί
  άλλων σημείων των Άγγλοϊταλικών συν-
  εννοήσεοιν δέν θά είνε ολιγώτερα. Πάν¬
  τως αί προβλέψεως διά την πρόοδον των
  διαπραγματεύσεων δέν Θεωροΰνται υπό
  των Αγγλικών τούτων κύκλων, άφιστά
  μεναι των πιθανοτήτων ενός ίκανοποιη-
  τικοΰ τερματισμοΰ.
  ΣΧΟΛΙΑ2ΕΤΑΙ ΔΙΕΟΝΩΣ
  ΗΑΙΚΗΤΩΝ 21 ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα-
  πονριτού μας). — Καθ' α αγγέλλεται
  έκ τοΰ έξωτερικού υπό τοΰ διεθνοΰς τύ-
  που άφιερούνται έκτενέστατα σχόλια είς
  την δίκην τοΰ Μπουχάριν καίτών συγκα
  τηγορουμένων τού ή οποία ήρχισεν χθές
  την μεσημβρίαν καί συνεχίζεται έν
  Μόσχα. Έξαίρεται ιδίως ή προσωπι-
  κότης των δικαζομένων έν σχέσει μέ την
  ιστορίαν τού έν Ρωσσία καθεστώτος καί
  ή πρόθεσις τοΰ Στάλιν νά εξαφανίση
  καί τούς τελευταίους παλαιούς έκπρο-
  σώπους τοΰ καθεστώτος.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  3ης Μαρτίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Ύόρκη
  ■Αγορά Πώλησις
  25.30- 25.55
  3.52 3.62
  546 550
  108 70 109.70
  "Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.70 3.74
  20.75 21.
  ΤΑ ΟΙΚΗΙΥΙΑΤΑ
  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
  Πρός τα ύπαγόμενα είς
  την άρμοδιότητα τού υπουρ
  γείου Γεωργίας νομικά πρό-
  σωπα δημοσίου δικαίου έκοι
  νοποιήθη υπό τοΰ ΰπουργείου
  τής Γεωργίας έγκύκλιος διά
  τής οποίας γνωστοποιεΐται δτι
  τα Διοικητικά συμβούλια των
  όργανισμών τούτων πρέπει νά
  καθορίσωσι μηνιαίον μίσθω·
  μα τό οποίον θά καταβάλλβ
  ται είς αύτά υπό των ύπαλ
  λήλων των ένοικούντων είς οί
  κήματα άνήκοντα κατά κυριό
  τητα αυτοίς.
  Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
  Αφορμήν λαβόν τό υπουρ¬
  γείον των Οΐκονομικών έξ υ¬
  ποβληθέντων αυτώ έρωτημά-
  των περί τής πληρωτέας ά-
  μοιβής είς οίκονομικούς ϋπαλ-
  λήλους ένεργοΰντας τόν έλεγ¬
  χον διαφόρων κρατικών ή μή
  διαχειρίσεων απηύθυνεν έγ¬
  γραφον πρός δλα τα ύπουρ-
  γεΐα κοινοποιηθέν καί
  πρός τάς δημοσίας υπηρεσίας
  των έπαρχιών, διά τού
  όποίου γνωρίζει δτι οί ύπάλ-
  ληλοι είς τόν κύκλον των κυ¬
  ρίων καθηκόντων των οποίων
  έμπίπτει ό έλεγχος, οϋδεμιας
  προσθέτου άμοιβής διά την
  εργασίαν ταύτην δικαιοϋνται.
  Έξαιρετικώς μόνον προκειμέ¬
  νου περί έλέγχου συντελου-
  μένου είς ημέρας καΐ ώρας
  μή εργασίμους, συγχωρεΐται
  ή καταβολή ιδίας άμοιβής.
  Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑπιΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οΐκονομικών καί
  Έθνικής ΟΙκονομίας καθορί-
  ζεται ό τρόπος τής είσαγωγήζ
  καΐ έξαγωγής γραμματοσή-
  μων.
  ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Αγγέλλεται έκ Ρεθύμνης
  δτι ό Γεώργ. Άνδρουλιδά-
  κης έπιστρέφων έκ τοθ χωρί
  ου Σελλιών είς την πόλιν ά
  πεβίωσε καθ' οδόν έκ ψύξε
  ως.Έπίσης προχθές ό καρρα-
  γωγεϋς τοϋ Δήμου Ρεθύμνης
  Άντ. Μακρυγιαννάκης έφονεύ
  θη λόγφ όλισθήσεως τοΰ κάρ
  ρου τό οποίον ωδήγει.
  Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
  Είς την «Εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως» έδημοσιεύθη] από¬
  φασις τού ϋπουργοΰ Σιδηρο-
  δρόμων «περί όρισμοΰ τοθ τύ-
  που τού λεωφορείου των ά-
  στικών έν γένει γραμμών τού
  κράτους».
  Τα γενικά χαρακτηριστικά
  τοϋ λεωφορείου τούτου είνε
  διι τ.ρέπει νά είνε σχήματος
  κλειστοΰ, θέσεων καθημένων
  έπιβατών 20 καΐ όρθίων 5,
  έκτός τής θέσεως τού όδηγοΰ.
  Τό λεωφορείον τουτο θά φέ-
  ρη εσωτερικώς διπλήν σειράν
  καθισμάτων καί καθ' δλον τό
  μήκος, θά υπάρχη, δέ διάδρο-
  μος πλάτους 0.40 μ.
  Ή απόφασις καθορίζει λε¬
  πτομερώς τα χαρακτηριστικά
  τοΰ πλαισίου, τα τής κατα-
  σκευής τής άμάξης κλπ.
  ΤΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  Πανανείου Νοσοκομείου λόγω
  γενικών έπισκευών τό Μαιευ¬
  τικον Τμήμα αϋτοϋ θά παύοτ)
  έργαζόμενον επί £να μήνα τιε-
  ρίπου.
  ΤΑ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ
  Δι' άναγκαστικοθ νόμου
  τροποποιοΰνται συμπληρούμε
  ναι διατάξεις τινές έκ των διε·
  πουσών την λειτουργίαν των
  ταχυδρομι,κών Ταμιευτηρίων,
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙαΊΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
  ΠΑΡΕΣΤΗ Η_Α^Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Σήμερον εγένοντο με¬
  τά πάσης έπισημότητος τα έγκαίνια τής
  άρτισυστάτου Παπαστρατείου «Παιδι-
  κης Στέγης»" είς την λεωφόρον Άλε-
  ξάνδρας. Παρέστη είς αύτά ή Α. Μ.
  ο Βασιλεύς. Έπίσης παρέστησαν πλεΐ¬
  στοι έκ των επισήμων καί άρκετός κό·
  σμος έκ τής κοινωνίας των Αθηνών.
  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΑΝ
  ΔΕΚΑ ΝΕλ ΕΜΠΟΡΙΚΑ
  Α*3ΙΙΝΑΙ 3 Μνρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Καθ' ά τηλεγραφούν
  ΙΈ Άγκυρας ή έμπορική ναυτιλία τής
  Τουρκίας ένισχύεται τελευταίως σημαν¬
  τικώτατα. "Ηδη παρηγγέλθησαν δέκα
  νέα έμπορικά πλοϊα πολυτελείας καί
  φορτηγά τα οποία θά έξυπηρετήσουν
  τάς Τουρκικάς άκτοπλοϊκάς γραμμάς
  καί τάς γραμμάς Τουρκίας—Έξωτε-
  ρικοΰ.
  ΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙ2ΕΙ
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
  ΑβΗΛΙΑΙ 3 Μαρτίου (-.ου άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι ο Ιταλικάς τύ-
  πος συνεχίζει εύμενή σχόλια διά τα πο-
  ρίσματα τής Βαλκανικής Διασκέψεως.
  Ώς πρός την Ιταλίαν αί έφημερίδες άνα
  φέρουν ότι ή Διάσκεψις έπέοειξεν όλην
  την φιλικήν της πρόθεσιν άλλά καί την αν¬
  τίληψιν ότι ή θέσις τής αημερινής Ιταλίας
  είς την Μεσογειακήν πραγματικότητα καί
  τα Ευρωπαϊκά έν γένει ζητήματα δέν είνε
  δυνατόν νά παραβλεφθή. Αί εφημερίδας
  έξακολουθοΰν νά θβωροΰν ώς ομόθυμον
  την αναγνώρισιν τής Ίταλικής Αύτο-
  κρατορίας υπό τής Βαλκανικής Δια¬
  σκέψεως συμφώνως πρός τό εκδοθέν ε¬
  πίσημον ανακοινωθέν.
  ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΟΙ ΚΑΤΗΤΒΡΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑ!;
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Νυκτεριναί ραδιοφω·
  νικαΐ „πληροφορίαι έκ τού έξωτερικού
  φέρουν ώς καταδικασθέντας είς θάνα¬
  τον »Ο^έκ των κατηγορουμένων έν ΜΟ¬
  Ι βχα μεταξύ των οποίων πιθανώτατα κα»
  ο Μπουχάριν»
  τωςθ διευθετ
  έσα βίκονομ»:
  » άπασ:
  έ μμ
  Αί βάβεις δια |
  ιην συνεργ«οι«ν
  «««την πέρυσιν*
  «Ο Συμβουλίου ε
  πιστευεται < ίχΐοθό μδ Γ*«Υαλι βν ευχέρειαν Π κρβσηάθεια. Ά>
  χονομικην συνερ
  Βαλκανίων θά
  ίθμαντικά καί
  κβύ επετεύχθη η
  χφα είς τό κεφβ
  ιβλιτικης συμπ< χα9ώς καί ό έ>
  ήίη προσανατΐ
  Βουλγαρίας πρό
  $ννόηβ*ν.
  ΤΛβσην δέ τε
  μαίάν θα έχη
  χανικά κράτη ι
  χοινής οίκονομι
  «•ρικής πολιτικί
  μεϊκ εκεΐνα^ποί
  τέν τούτο, είνε
  βτεύομεν ν» ι
  τις. Αί τέσσαρ
  χώραι, κατ' έξ< χαί όλαι, εχουν (ιδή προΐόντα, χά, σταφίδα, έ^ λάξ, ποΰ αυναγο χρι σήμερον εί χατκναλωτικήν ζημία φυσικά :ων. Ιδία ή Τουρκία, εχουν ωργικά προϊόνι γωγήν. Καί άν Χκθιέρωσις κοη εάν δηλαδή ρ Χβινοΰ ή έξαγι. χορία των είδέ λείψνι ό άσκ 0Π8Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ- ΚΟΣΛ 1Δ1ΟΤΡ