95482

Αριθμός τεύχους

4801

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Λϊγ>''Τΐθ(ΐ
  έτιισία λιραι 3
  έξά μηνός 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάιιηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Αραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  5
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ νΠΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4801
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ!Ε/ΘΥγιΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΩΝ 1ΑΛΚΛΝΙΚΩΗ ΙΡΑΤΩΝ
  Κατόπιν αποφάσεως των
  κυβερνήσεων των τεσσάρων
  ενδιαφερομένων Κρατών, τό
  οικονομικόν Συμβούλιον τής
  Βαλκανικής Συνεννοήσεως
  θά συνέλθη την 7ην προσε¬
  χούς μηνός Απριλίου είς την
  Κωνσταντινούπολιν. Τό Συμ¬
  βούλιον θά συζητήση ολα τα
  οίκονομικά ζητήματα πού έν-
  διαφέρουν τα τέσσαρα κρά*
  τη, θά καταβάλη δέ προσ¬
  πάθειαν όπως έξεύρη βάσιν
  έφαρμογής κοινής οΊκονομι-
  κής καί έμπορικής πολιτικής
  υπό των Βαλκανίων. Καί έκ-
  φράζονται πολλαί έλπίδες ό¬
  τι καί άν δέν επιτύχουν έξ
  ολοκλήρου οί σκοποί αύτοί,
  πάντως θά διευθετηθοΰν πλεϊ
  στα δαα οίκονομικά προβλή-
  ματα, πού άπασχολοΰν τάς
  τέσσαρας συμμάχους χώρας.
  Αί βάσεις διά μίαν τοιαύ¬
  την συνεργασίαν ετέθησαν
  άπό την περυσινήν σύνοδον
  τοΰ Συμβουλίου είς τάς Α¬
  θήνας καί έπ' αυτών των βά-
  σεων πιστεύεται δτι θά συν¬
  εχισθή μέ μεγαλυτέραν πλέ¬
  ον ευχέρειαν ή περαιτέρω
  προσπαθεία. Άλλά την οι¬
  κονομικήν συνεργασίαν των
  Βαλκανίων θά διευκολύνη
  σημαντικά καί ή πρόοδος
  πού επετεύχθη ήδη έν Αγ¬
  κύρα είς τό κεφάλαιον της
  πολιτικής συμπράξεως των
  καθώς καί ο έκδηλούμενος
  ήδη προσανατολισμός τής
  Βουλγαρίας πρός την Συν¬
  εννόησιν.
  Πόσην δέ τεραστίαν ση¬
  μασίαν θά έχη διά τα Βαλ-
  κανικά κράτη ή καθιέρωσις
  κοινης οΐκονομικής κκί έμ¬
  πορικής πολιτικής, είς τα ση-
  μεΐα έκεΐνα πού είνε δυνα¬
  τόν τούτο, είνε εύκολον πι¬
  στεύομεν νά έννοήαη πάς
  τις. Αί τέσσαρες σύμμαχοι
  χώραι, κατ' εξοχήν γεωργι-
  καί δλαι, έχουν πολλά όμο-
  ειδή προϊόντα, καπνόν, σΰ-
  κα, σταφίδα, έλαιον, σταφυ-
  λάς, πού συναγωνίζονται μέ-
  χρι σήμερον είς την διεθνή
  καταναλωτικήν αγοράν, επί
  ζημία φυσικά των τιμών
  των. Ιδία ή Ελλάς καί ή
  Τουρκία, έχουν τα ιδία γε-
  ωργικά προϊόντα πρός εξα¬
  γωγήν. Καί άν κατορθωθή η
  καθιέρωσις κοινής πολιτικής,
  εάν δηλαδή ρυθμίζεται άπό
  κοινοΰ ή έξαγωγή καί ή έμ-
  πορία των είδών αυτών καί
  λείψη ό άσκούμενος τώρα
  συναγωνισμος, τό κέρδος θά
  είνε σημαντικώτατα. Ό¬
  πως επίσης θά είνε τεράστι¬
  ον τό κέρδος καί άν εκλεί¬
  ψη ό συννγωνισμός των έλ-
  ληνικών, σερβικών καί βουλ-
  γαρικών σταφυλών. Καί εύ-
  τυχώς, τό πράγμα δέν είνε
  όσον φαίνεται ϊσως δύσκο¬
  λον. Ήδη μεταξύ τής Ελ¬
  λάδος καί τής ΐουρκίας ε¬
  πήλθε κατ' αρχήν συμφωνία
  επί τοΰ καπνικού. Καί είς
  την συμφωνίαν αυτήν θά
  προσχωρήση πιθανώτατα τα¬
  χέως καί ή Βουλγαρία. Ό,τι
  έπομένως έγινε διά τόν κα¬
  πνόν εΐμπορεΐ κάλλιστα νά
  γίνη καί διά τα άλλα γεωρ-
  γικά προϊόντα.
  Ή καλή θέλησις ύπάρχει
  αναμφισβητήτως μεταξύ των
  τεσσάρων συμμάχων χωρών.
  Τό απέδειξεν ή στενή, έγ-
  κάρδιος καί είλικρινής συν-
  εργασία των επί τοΰ πολιτι-
  κοΰ έπιπέδου. Διατί λοιπόν
  νά μην ελπίζωμεν δτι ή κα¬
  λή αυτή διάθεσις θά εκδηλω¬
  θή καί θά φέρη εύχάριστα ά-
  ποτελέσματα καί είς δ,τι ά-
  φορα την οικονομικήν καί
  εμπορικήν συνεργασίαν; Καί
  διατί νά μην προσδοκώμεν
  δτι την ιδίαν καλήν διάθε¬
  σιν θά εκδηλώση καί ή Βουλ
  γαρία καί θά ζητήση νά συν¬
  εργασθή μέ τα κράτη τής
  Συνεννοήσεως, έφ' δσον ήρ¬
  χισεν ήδη νά προσανατολί-
  ζεται πολιτικώς πρός τόν συ-
  νασπισμόν των; Τα Βαλκα-
  νικά Κράτη άντελήφθησαν
  πλέον καλώς δτι έχουν κοι-
  νά συμφέροντα καί δτι πρέ-
  πει κατ' ακολουθίαν νά έ¬
  χουν καί κοινάς βλέψεις,
  κοινά ίδανικά, έμπνεόμενα
  άπό τό αϊσθημα τής άμοιβαι-
  ότητος καί τής στενής πολι¬
  τικής καί οικονομικάς συν-
  εργασίας. Καί τούτο αποτε¬
  λεί σημαντικήν επιτυχίαν.
  Δέν ύπάρχει λοιπόν άμφι-
  βολία ότι συντόμως τό ίδανι-
  κόν, ποΰ εθεωρείτο^ μέχρι
  πρό τινος άκόμη ώς όνειρον
  άπραγματοποίητον, ώς ώραία
  ούτοπία, «τα Βαλκάνια είς
  τούς Βχλκανίους» θά γίνη
  ζώσα πραγματικότης. Είς τοΰ
  το δέ θά συντελέση ασφαλώς
  κατά θετικόν τρόπον καί τό
  συνερχόμενον μετά ένα μή-
  να είς Κωνσταντινούπολιν
  οικονομικόν Συμβούλιον τής
  Βαλκανικής Συνεννοήσεως.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ- Η ΖΒΗ
  ΚΟΣΜΙΚΕΣ
  1ΔΙΟΤΡΟΠΙΕΣ
  Ή ν,οσμική κίνησις εφέτος Ι-
  πανέλαόε τα «ζού γκλα-πάρτυ»:
  Μέσα σέ άριστοκρατικές τα,ίέρνες,
  κυρίαι κα'. κυρίαι μέ άμφιέσεις δα
  σιλισσών τής ίρήμο^ ή σουλτάνων
  τής ζούγκλας, φυλάκων τοΰ χαρε-
  μίου των ή κυνήγιον άγρίων ζώ-
  ων, διεσκέδασαν μέχρι πρωίας.
  Καί φυσικά είς περψάλλον ανά¬
  λογον άπό απόψεως μουσικής
  καί διαχυτικότητος μέ κωμικόν
  πρωτογονισμόν.
  __Δέν σοΰ φαίνεται δτι άπό τα
  «ζούγκλα πάρτυ» αύτά επεκράτη¬
  σε καί ή συνήθεια καί μεταξύ
  των μασκαράδων τής επαρχίας,
  νά έγκαταλείπουν την κομψήν
  προσωπίδα κυρίας των ίπποτικών
  χρόνων καί νά έμφανίζωνται εί;
  τα χορευτικά κέντρα μέ τερατώ-
  δεις «μουτσοθνες»;
  Έπικαίρως διετυπώθη καί αυ¬
  τή ή παρατήρησις. Άλλά μή-
  πως ή ζούγκλα δέν περιέχει ώς
  οτοιχεϊον άπό τα χαρακτηρίση
  κώτερα την μίμησιν; Άπό τα
  ζιοα της πάρετε πρδτα-πρώτα
  τδν πίθηκον. Κυριαρχεΐ παντοθ
  μ$ τό μιμητικόν τού. Ή ζούγκλα
  ετοποθετήθη αρχικώς ώς ύπόδειγ-
  μα. Διά νά επαναληφθή κατά
  τόπους δέν υπολείπεται παρά τό
  άπλοθν αύτό συναισθηματικόν στοΐ
  χεΐον. Είνε άλλως τε τόσον εΰ-
  κολον νά αποκτήση κανείς σή
  μερον αύτό τό τελευταίον! Ή γύ
  ρω ζωή τό δίδει... χέρι μέ χέρι.
  —Δέν έφανταζόμουν δτι άπό
  μίαν διασκέδασιν των Απόκρεω
  θά Ιβγαινεν είς την μέσην ό Δαρ
  ζΐνος, παρετήρησεν Ινα; άλλος
  σχολιαστής.
  —Ώστόσο τα φαινόμενα καί
  τα πράγματα κάθε έποχής καί κά
  θε ώρας άποβαίνουν πολλάκις ζή
  τήματα συσχετίσεως καί... έξελί
  ξεως.
  —Είσαι υπερβολικός.
  —Καθόλου.
  Ό διάλογος εσυνεχίσθη μεταξύ
  πρώτοι» καί δευτέρου παρατηρη
  τοθ. Άλλ' ανεξαρτήτως των επι
  χειρημάτων καί των λογοπαιγνί
  ών, φαντάζομαι δτι μία μέση λύ
  αίς είνε παραδεκτή καί έδώ. Ό
  πολιτισμά; 3σο προχώρει άποδει
  κνύει τοθτο τό παράδοξον: "Οτι
  άπογυμνώνει τόν άνθρωπον των
  συμπερασμάτων έκείνων τής φυ
  σικής ίστορίας τα όποΐα τοθ κα
  ταλογίζουν στοιχειώδεις άνωτερό
  τητας άπέναντι των λοιπών ζώων.
  Τα «ζούγκλα πάρτυ» τής κοσμι|
  κης κινήσεως έρχονται νά επι1
  βεβαιώσουν τό γεγονός αύτό. 'Υ
  πολείπεται νά καθορισθή άν ή Ι
  πιβίβαίωσις αυτή έχει θέσιν εις
  την αΰτοκριτικήν, την εΐλ'.χρίνει-
  αν ή την έπιπολαιότητα καί την
  προπέτειαν. θέλω νά πιστεύω δτι
  οί διασκεδάζοντες είς την υποθε
  τικήν ζούγκλαν είναι άνθρωποι ά
  νώτεροι πού κατανοοθν την ση
  μασίαν των διαφόρων καί προσπα
  θοΰν νά σατυρίσουν «έπανορθωτι
  κά» μίαν γενικήν ανθρωπίνην
  εκτροπήν. Τα «ζούγκλα πάρτυ»
  μ' Ινα. λόγο είνε μία μέση λύ
  αίς είς, την κατάστασιν εκείνην
  ποΰ σμικρόνε; δυστυχώς τάς άπο
  στάσεις μεταξύ ζούγκλα; καί άν
  θρωπότητος.
  • *
  *
  Δέν απορρίπτη δτι τα «ζούγκλα
  πάρτυ» είναι διασκεδαστικά. Α¬
  σφαλώς 2μω; ή διασκέδασις
  των δέν είνε δπως άλλοτε ή συ-
  νέχεια πρωτογονισμών πού απε¬
  τέλουν μόδαν, άπό τόν χορόν μέ
  τα μπλάκ-μπότομ καί τα τσάρλε-
  στον ΙΊας την τζάζ—μπάντ μέ
  τίς άγριοφωνάρε; των μαύρων καί
  τα ούρλιάσματα των άγρίων θη
  ρίων. Σήμερον τό εϊδος αύτό
  τής διασκεδάσεω; άρχίζε: νά χρε
  ωχοπή μέ την βαθμιαίαν άναβίω-
  σιν ενός: μουσικοΰ καί χορευτι-
  κοθ νεορωμαντισμοΰ. Είς τό άνω
  τέρω σημείον τα «ζούγκλα πάρ¬
  τυ» άποκτοΰν ϊνα επί πλέον χα-
  ρακτήρα έπανορθώσεως. Άποβλέ-
  πουν ίσως είς τό νά καταρρίψουν
  καί την τελευταίαν έννοιαν τής
  ζούγκλας είς τόν σύγχρονον τρόπον
  τοΰ σκέπτεσθαι, διά τής τριβής
  καί τής συνηθείας. Ή άνάγκη
  τής μεταλλαγής έρχεται ώ; γνω
  στόν Ιτσι, φυσικωτέρα ..
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα λουτρά.
  Φίλοι τής θαλάσσης καί
  τής κολυμβήσεως μδς παρε¬
  κάλεσαν νά υπενθυμίσωμεν
  δτι είνε άνάγκη νά ληφθή
  άπό τούδε φροντίς ώστε τα
  λουτρα νά είναι ετοιμα του¬
  λάχιστον κατά την προσέχη
  θερινήν περίοδον. Τό πράτ
  τομεν ευχαρίστως. Δέν αμ¬
  φιβαλλομεν δέ δτι καί τα λου¬
  τρά θ' άποπερατωθοΰν καί
  ή άμμουδιά θά καθαρισθή
  άπό τις πέτρες καί τίς άλ-
  λες άκαθαρσίες καί οί πέριξ
  χώροι θά διαμορφωθοΰν, θά
  φυτευθοΰν μέ δένδρα καί
  λουλούδια καί θά έξωραι-
  σθοΰν. Άλλά θά έπρεπε νά
  ληφθή έπίσης φροντίς καί
  διά την Ίδρυσιν καί λειτουρ
  γίαν ενός κέντρου άναψυ-
  χής. Διότι είνε άνάγκη ν'
  αποκτήση επί τέλους καΐ ή
  πόλις μας μίαν πλάζ συγ-
  χρονισμένην, πολιτισμένην, α¬
  νάλογον πρός την κίνησιν πού
  παρουσιάζει τό "Ηράκλειον
  τούς θερινούς μήνας.
  Τα άποστραγγιστικά.
  Τό υπουργείον τής· Γεωρ¬
  γίας εξέδωκεν εγκύκλιον δι*
  ής συνιστά την λήψιν άγρο-
  νομικών άποφάσεων δι" ών
  νά υποχρεούνται οί γεωργοί
  νά κατασκευάζουν είς τα
  κτήματά των, δπου ύπάρχει
  άνάγκη,'' άποστραγγιστικά έ'ρ-
  γα, πρός πρόληψιν πλημμυ
  ρών. Έκ παραλλήλου λαμβά-
  νεται πρόνοια καί διά την ε¬
  κτέλεσιν μεγαλύτερον άπο-
  στραγγιστικών καί άντιπλημ-
  μυρικών έργων δαπάναις τοϋ
  Κράτους καί των κοινοτή-
  των είς τα διαμερίσματα τής
  ύπαίθρου χώρας. Γεννάται
  λοιπόν ή ελπίς δτι συντόμως
  θ' απαλλαγή ή ϋπαιθρος άπό
  τούς κινδύνους των εκχειλίσε
  ών των χειμάρρων καί ποτα
  μών, πού τόσας καταστρο¬
  φάς επέφερον είς την γεωρ¬
  γίαν.
  Τα ΈΑληνικά οΐκονομικά
  κατά τό έτος 1937.
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ ι. ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Ένετάθη ή κίνησις τής παραγωγής.
  Δ'.
  Ή μελέτη τοθ ίσοζυγίου έν ταίς
  λεπτομερείας της δέν νομίζω βτι
  πρέπει νά μας ένθαρρύνη, ή του¬
  λάχιστον πρέπει νά μή μάς έμπνεύ
  ση αίσιοοοξίαν, ή όποία άγει ένί
  ότε είς άπροσεξίαν. Καθ' δσον,
  δπω; 9ά παρατηρηθ^ άπό τούς υ¬
  πολοίπους άριθμους τοθ Εσοζυγί-
  ου, ή κίνησις των κεφαλαίων α¬
  φήκε καί εφέτος μικρόν περίσσευ-
  μα, τό οποίον συμπληρούμενον ά¬
  πό τούς άναφερομένους άπροσδιο-
  ρίστους πόρους, εδωσε τό γενικόν
  άποτελεσμα, κατά τό οποίον εκα¬
  λύφθη τό έλλειμμα χωρΐς νά θιγή
  τό συναλλαγματικόν άπόθεμα τής
  Χώρας. Οί είς τοθτο δμω;
  συντρέξαντες παράγοντες δέν είνε
  βεβαιοί καί διαρκεΐς. Δυνάμεθα
  3θεν νά συμπεράνωμεν δτι αί έμ-
  μπορικαί εισαγωγαί μας άπαι-
  τοΰν εισέτι άγρυπνον προσοχήν,
  Γνα μή δι' αυτών παρασυρθώμεν
  μακρύτερα τοθ δέοντος είς στιγ¬
  μήν καθ' ήν θά έ"χουν έκλίψη οί
  ϊκτακτοι λόγοι οί συνδραμόντες κα
  τα τό παρελθόν έτος είς τή^ αύξη¬
  σιν των έξαγωγών μας. Άλλά πε-
  ρΐ τούτων θά επανέλθωμεν καί
  κατωτέρω 3τε θά έξετάσοιμεν την
  έκ τής κινήσεως τού συναλλάγμα
  τος έμφανισθεΐσαν τώ 19Η7 :ΐν.ό
  να.
  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  Ή επίδρασις των δημοσίων οί
  κονομικων επί τοΰ νομίαμχχο
  μιάς χώρας είνε προφα/ής καί ε-
  πομένως άπό τής απόψεως ταύ
  της δέν δύναται παρά νά μας εν¬
  διαφέρη ουτη ζωηρότατα. Περί
  των δημοσίων οικονομικώ/ ωμί¬
  λησεν ήδη τή 14η Ίανουαρίου έ.
  Ι. ενώπιον τοΰ Γενικοΰ Συμβου¬
  λίου τής Τραπέζης ό παρ' αύτη
  Κυβερνητικάς Έπίτροπος άναφέ-
  ρομαι δ' είς την φωτεινήν περί
  αυτών εκθεσίν τού ή όποία δη¬
  μοσιευθείσα εΣς τόν τύπον σ»ς εί
  νέ γνωστν). Τα έξ αυτής συμπερά-
  σματα είνε λίαν ένθαρρυντικά. Ό
  προυπολογισμός τοθ 1035—'Μ>
  καταλήγει είς μικρόν πλεόνασμα
  ό δέ προΰπολογισμός τοΰ 19;-$(ϊ —
  'Μ θά κλείση μέ Ιλλειμμα μόνον
  80 έκατομμυρίων. Άλλά εάν συ
  νυπολογισθώσι τ' άποτελέσματα
  των προηγουμένων οικονομικωσ
  έτών ά έν γένει λογαριασμός τοΰ
  προυπολογίσμοΰ μέχρι καί τοΰ
  1936 — 37 άφήνει πλεόνασμα υ¬
  πέρ τα 80 έκατομμύρια δραχμών
  όπερ έν τή έξελίξει είνε πιθανώ
  τερον, δτι θ' αυξηθή. Ό προΰπο¬
  λογισμός τοΰ 1ί»37—ο« προεβλέ¬
  πετο δτι θά Ιχη Ιλλειμμα περί
  τάς δραχμάς 570 έκατομμύρια.
  «Ή εκτέλεσις ομως τοθ προυηο-
  λογισμοΰ των έςόδων γίνεται με¬
  τά πολλή; φεΐ δούς λαμβάνονται
  δέ μέτρα περιορισμοΰ των δαπα-
  νών καί νομ,οθετικά καί διοικητι-
  κά». Διά τουτο μολονότι θά προ-
  στεθοθν καί νέαι δαπάναι χάριν
  τοΰ έπανεξοπλισμοΰ τής χώρας,
  πιστεύεται δεδικαιολογημένος ό¬
  τι ό προυπολογισμάς αύτός δέν
  θά παρουσιάση Ιλλειμμα μεΐζον
  των δραχμών 200 Ικατομμυρί-
  ων».
  Σχετικώς μέ την εκτέλεσιν των
  παραγωγικών Ιργων καί των α¬
  παιτουμένων δι' αύτά δαπανών
  επαναλαμβάνομεν τα υπό τοΰ Κυ-
  βερνητικοθ Έπιτρόπου λεχθέντα:
  «Είνε άληθές — είπεν — δτι την
  εκτέλεσιν των παραγωγικών έρ¬
  γων περί ών προνοεΐ ό άναγκα-
  στικός νόμος τοΰ δεκαετοθς προ-
  γράμματος, τό δημόσιον άντικρύ
  ζει έν μέρει διά των τακτικών έ-
  αόδων τού προυπολογισμοΰ καί
  έν μέρει δι' έσωΐερικοϋ δανει-
  σμοΰ μετά διαφόρων Νομικών
  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί
  οθτω δικαιολογεΐται ή έμφανιζο-
  μένη χαχά τό 1937—38 μείωσις
  των πιστώσεων διά παραγωγικά
  Ιργα έναντι των άντιστοίχων τοθ
  1935—36». Έκ τοθ άπαιτουμένου
  διά τό πρώτον έτος ποσοθ δραχ
  μών 750 έκατομμυρίων επραγμα¬
  τοποιήθη δάνειον μέχρι τούδε 600
  έκατομμυρίων ποσόν δπερ καί
  κατετέθη είς ίδιον παρά τή Τρα-
  πέζη τής Ελλάδος λογαριασμόν,
  ινα χρησιμοποιή^ αποκλειστι¬
  κώς πρός εξόφλησιν υποχρεώσε¬
  ων άφορωσών την εκτέλεσιν των
  παραγωγέων έργων. Τό υπολοι¬
  πόμενον ποσόν μέχρι τοΰ τ.ροο"Κζ·
  φθέντος ποσοθ των 750 έκατομ¬
  μυρίων θέλει άναληφθη μέχρι τέ¬
  λους τοΰ οίκονομικοθ ϊζο>ς».
  Τό Δημόσιον ευρέθη είς την α¬
  νάγκην ν' αναλάβη κατά τό πα¬
  ρελθόν καί προπαρελθόν ετος νέ-
  ας υποχρεώσεις καί είς ξένον νό-
  μισμα και είς δραχμάς. Καί αί
  μέν υποχρεώσεις τοΰ έξωτερικοθ
  δέν είνε άλλο τι ή έμπορικαΐ πι
  στωτικαί ευκολίαι παρεχόμεναι
  άπό τούς προμηθευτάς υλικοθ
  διά τόν πολεμικόν Ιφοδιασμόν
  τής χώρας, τήν' πληρωμήν τοΰ
  δποίου συμφέρον έχομεννά κλιμα
  κώσωμεν είς σειράν τίνα έτώνκαί
  χάριν τοΰ Δημοσίου Προυπολο
  γισμοΰ, άλλά καί διά συναλλαγ
  ματικούς κυρίως λόγους. Αί εν
  τεθθεν ύποχρεώσεις ανήρχοντο
  μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1937 είς
  δρχ. 891 έκατ. ισότιμον 22 έκατ.
  Μάρκων (δανείου 3 ο)ο τοΰ 193(3)
  καί είς δρ, 2.304 έκατ. σύνολον
  διαφόρων πιστώσεων άπό προ
  μηθευτάς συνωμολογημένων είς
  μάρκα, είς ;ένα νομίσματα και
  είς δραχμάς, καθ' δτι μέρο; των
  στρατιωτικών προμήθειαν έκ
  τοΰ έσωτερικοΰ εγένετο επί πι
  στώσει άντί εντόκων γραμματί
  ών, προεξοφλουμένων παρ' ή
  μΐν. Αί δέ λοιπαί είς δραχμάς 6
  ποχρεώσεις άνελήφθησαν ίδιαι
  τέρως, ώς ήδη ελέχθη, διά την
  εκτέλεσιν παραγωγικών Ιργων,
  την δαπάνην των οποίων δέν δύ
  νανται νά βαστάξη έξ ίλο-κλήρο^
  είς καί μόνον προΰπολογισμός
  διά των τακτικών αύτοΰ έσόδων,
  ουτε άλλως τε τουτο, είνε οίκονο
  μικώς, οΰτε δρθόν, οΰτε δί
  καιον. Ώς έλαβον την εύκαρίαν
  νά έκθέσω κατά την επί τοΰ ίσο
  λογισμοΰ τοΰ έτους 1936 είσήγη
  σιν μου, ή κατασκευή παραγωγι
  κων έργων καί έργων κοινής ώ
  φελείας δέν θά έπρεπε νά γίνη
  ταί είς βάρος των τακτικών πό
  ρων τοΰ προυπολογισμοΰ, άλλά
  διά δανεισμοθ, χρησιμοποιουμέ
  νων πρός τουτο κεφαλαίων προ
  ερχομένων, Ικ τής Έθνικής άπο
  ταμιεύσεως ώς καί έκ των πλε
  οναζόντων πόρων διαφόρων Νο
  μικών Προσώπων Α-τιιοσίου Δι
  καίου. Ή όρθή αδτη άρχή ώδή
  γησε την Κυβέρνησιν εί; την σύ
  ναψιν δανείων μετά διαφόρων
  Νομΐκών Προσώπων, ή δέ Άνω
  τάτη Διοίκησις Οίκονομικής Ά
  μύνης, είς την έγκρισιν τής ό
  ποίας υπεβοήθησαν αί σχετικαί
  συμβάσει;, κατέβαλε πάσαν την
  προσοχήν αυτής καί επέτυχε-/, δ
  πω; μή διαταραχθή καί κατ' Ι
  λάχιβτον ή οίκονομική άντοχή
  των Νομικών Προσώπων, διαφυ
  λαχθή δέ ή πρέπουσα άναλογία
  έν τή κατανομη των κεφαλαίων
  αυτών είς τάς διαφόρους τοποθε
  τήσεις. Κατά τάς πληροφορίας
  τή; Τραπέζης τα πρό; εκτέλεσιν
  των παραγωγικών έργων συνα
  φθεντα δάνεια άνέρχονται είς
  δρχ. 1.700 π&ρίπου έκατομμύ
  ρια πραγματοποιηθησόμενα είς
  δέκα έτησίας σειράς. Κατά τό
  πρώτον έτο; 1937—38 προβλέ
  πεται παραγματοποίησις έξ αυτών
  ποσοΰ 750 έκατομμυρίων δραχ
  μών.
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ
  Δέν νομίζω, δτι θά έπρεπε
  νά κλείσω τό περί δημοσίων
  οΐκονομικών κεφάλαιον χωρίς
  ν' άναφέρω περί τής θέσεως
  είς ήν ευρίσκεται τό συναφές
  άλλως τε πρός την οίκονομίαν
  τής χώρας ζήτημα τής υπηρε¬
  σίας των είς ξένον νόμισμα
  δανείων τοϋ κράτους. Κατά
  τόν Ιούλιον τοϋ λήξαντος
  έτους έλαβον χώραν ώς γνω¬
  στόν, έν Λονδίνω διαπραγμα-
  τεύσεις διά την οριστικήν ρύθ¬
  μισιν τοΰ είς ξένον νόμισμα
  δηαοσίου χρέους. Ατυχώς αί
  διαπραγματεύσεις αδται απέ¬
  τυχον, διότι οί άντιπρόσωποι
  των ξένων όμολογιούχων δέν
  εύρον ίκανοποιητικούς τούς
  προταθέντας δρους όριστικοΟ
  διακανονισμοΰ καί ιδία τό
  πρός τουτο προσφερθέν ποσο¬
  στόν τοϋ τόκου ήτοι 50 ο)ο
  επί τού άρχικοϋ συμβατικοϋ
  τόκου εκάστου δανείου. Δέν
  θέλω νά είσέλθω είς τάς λε¬
  πτομερείας των έν Λονδίνω
  ένεργειών τής άντιπροσωπεΐ-
  ας μας καί δέν θά ένδιατρΐ-
  ψω είς την καταβληθείσαν
  παρ' αυτής σοβαράν προσ¬
  πάθειαν, δπως συνδυασθή ή
  ρύθμισις τοθ δημοσίου χρέους
  μέ την εξαγωγήν τοϋ καπνοϋ
  καί μέ την δλην εμπορικήν
  πολιτικήν μας μετά τής Με-
  γάλης Βρεττανίας. Έπιθυμώ
  μόνον ν' άνακοινώσω πρός ύ-
  μδς, δτι κατά την αντίληψιν
  τής Τραπέζης, ήν καί άνεκοί
  νωσα είς τούς άντιπροσώπους
  των όμολογιούχων, οί προτα-
  θέντες δροι όριστικοθ διακανο¬
  νισμοΰ, άποτελοθνείλικρινή καί
  τιμίαν προσπάθειαν τής έλλη-
  νίκης κυβερνήσεως, έπιθυμού-
  σης νά κλείση οριστικώς την
  άτυχή σελίδα τής πτωχεύσεως
  καΐ ν' αναστηλώση την πίστιν
  τής χώρας.
  Καί ή κυβέρνησις καί ή Τρά
  πεζα τής Ελλάδος γνωρίζουν
  πόσον σημαντικόν έμπόδιον
  διά την εξέλιξιν τής καθόλου
  οίκονομίας μας αποτελεί ή
  έκκρεμότης τοθ δημοσίου χρέ¬
  ους καΐ πιστεύουν ειλικρινώς
  είς τα μεγάλα πλεονεκτήματα
  καί τα άστάθμητα άνταλλάγ-
  ματα άτινα θά προκύψουν
  έκ τής όριστικής τακτοποιή-
  σεως τοϋ ζητήματος τούτου,
  άλλά γνωρίζουν έπίσης δτι ή
  όριστική τακτοποίησις, διά νά
  είνε πράγματι όριστική, θά
  πρέπει νά μή έξέρχηται των ό-
  ρίων τής πρός πληρωμήν ίκα-
  νότητος τής χώρας καί νά βα¬
  σίζηται επί δσον τό δυνατόν
  μονιμωτέρων δεδομένων καί
  άδιαταράκτων προβλέψεων.
  Έν έναντία περιπτώσει ό όρι-
  στικόςδιακανονισμόςθά ωδήγει
  εαχέωςείς δευτέραν πτώχευσιν
  μέ όλας τάς έξ αυτής άνεπα-
  νορθώτους οικονομικάς συμ¬
  φοράς, διά την χώραν καί
  διά τούς όμολογιούχους. Με¬
  τά την άποτυχίαν των δια-
  πραγματεύσεων τοϋ Ιουλίου
  καΐ διά νά μή τεθή παρ' ουδε¬
  νός υπό συζήτησιν ή καλή
  πίστις τής χώρας απεφασίσθη
  υπό τής κυβερνήσεως, δπως
  κατά τό οικονομικόν έτος 1937
  —38 εξακολουθήση καταβαλ¬
  λόμενον τό αύτό ποσοστόν 40
  ο)ο επί των τόκων των είς
  ξένον νόμισμα δανείων. Πράγ
  ματι δ' ενεγράφησαν είς τόν
  προυπολογισμόν τοΰ ετους
  τούτου αί άπαιτούμεναι πι-
  στώσεις, είς βάρος των οποί¬
  ων έκδίδονται ανελλιπώς κα¬
  τά τάς οίκείας λήξεις τα πρός
  πληρωμήν των ληγόντων τοκο-
  κομεριδίων σχετιχά χρηματικά
  έντάλματα, μέ τα ποσά των
  οποίων άποκτώνται έκ τοϋ ά-
  ποθέματος τής Τραπέζης τα
  άντΐστοιχα ξένα νομίσματα,
  άτινα παραμένουσι κατατε¬
  θειμένα παρ' ημίν υπό ίδιον
  υπέρ τοΰ δημοσίου λογαρια¬
  σμόν, έξ οδ έφοδιάζονται αί
  Τράπεζαι αί είς τό εξωτερι¬
  κόν έπΐφορτισμέναι μέ την
  πληρωμήν τοϋ δημοσίου χρέ¬
  ους.
  (συνεχίζεται(
  Ι
  Α
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΗΜΡΙΤΗ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε-
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη)
  Σήμερον δύο άιτογευτινές, ώρα 3
  μ. μ. «Οί δύο Μάγκες» ώρα 7 μ μ·
  «ή πολυγαμία*. Εσπερινή ή όπε
  ρεττα—ρεβύ · Κοντινεντάλ».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον μέγας χο-
  ρός μετημφιεσμένων καΐ μή, άπο-
  γευματινή και εσπερινή μέχρι
  πρωΐας.
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΪίΠγΑΠΠ
  ΒΑΣΙλΙΣΣΑ =
  ΜΙΝΗ!
  ΚΡΕΒΑΤΙ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ
  Τρίτη β Μαρτίου
  "Ωρα 10 μ. μ.
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  Νέ την θαυμασίαν οπερέτ
  ταν τού Μπρόμε:
  Η
  ΤΩΝ
  ΓΥΝΑ1Κ0Ν
  30 ήθοποιοί, ο καλύτεροι
  τού έλαφροϋ μβυσικοΰ μα;
  θεάτρου.
  Μπαλλέτα, πλούσια σκπνι-
  κά, ορχήστρα πλήρης υπό
  την διεύθυνσιν τοΰ μαέστρου
  Τξούλιο Κβφίνο.
  Πέμπτη, Σάββατον οϊκογε
  νειακαι απογευματιναί μέ τι
  μκς 15—10.
  Ή βροχή είνε ό μεγαλύτερος
  φίλος τής Ελλάδος, έν τούτοις,
  αυτή άποβαίνει έπιζημία κατά
  τούς μήνας Ιούνιον, Ιούλιον καί
  Αυγουστον λόγφ των δυσαρέστων
  συνεπειών τάς οποίας δύναται νά
  έχη διά την γεωργίαν καί διά
  την επέκτασιν τής έλονοσίας.Έκ
  τοΰ γεγονότος τούτου, έλλείπει
  πολλάκις άπό τούς Έλληνας
  χωρικούς ό άρτος καί ταύτοχρό·
  νως αύξάνεται ή ζήτησις τής κι-
  νίνης. Τα δύο αύτά προιόντα εί¬
  νε άπαραίτητα είς την χώ¬
  ραν μας. Χωρίς ψωμί θά άπε-
  θνήσκωμεν άλλά καί χωρίς κι-
  νίνην δέν θά άπεφεύγωμεν τό
  μοιραίον. Μερικοί άποδίδουν την
  παρακμήν τής αρχαί άς Ελλά¬
  δος καί τοδ άρχαίου Έλληνι-
  κοΰ πολιτισμοθ είς τόν παρά-
  γοντα τής έλονοσίας. Δέν Ιχουν
  απολύτως άδικον. Ό Ίπποκράτης
  περιγράφει την έλονοσίαν ώς νό¬
  σον μέόλεθρίαν,μέχρι βαθμοθ παρα
  λύσεως, επίδρασιν έπίτής άνθρω
  πότητος. Είς την εποχήν τού ή νό
  σος ήτο άνίατος. Σήμερον ό "Ελ¬
  λην χωρικός μέ 0,40 γραμμάρια
  κινίνης ημερησίως προφυλάσσεται
  κατ' αυτής καί μέ 1—1,20 γραμ-
  μαρία ημερησίως επί 5—7 ημέ¬
  ρας την θεραπεύει. —8—
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό¬
  λον, θεσσαλονίκην.
  Ίηλίφ. 5-50
  ■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■_
  ΖΗΊΈΐΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί
  ρισσα, πληροφορίαι παρα τή Πό
  λυχλινιχη" Ήραχλίίου,
  327ον
  ■εα«·εηε>ΒΗΒΐ
  Στίς 23 Ίουνίου ή προειδο
  ποίησις γίνεται πιό έντο-
  νος :
  «Ό ψίλος διατρέχει μέγι¬
  στον κίνδυνον. Ή άρρώ-
  στεια τού κάμνει τρομακτι¬
  κάς προόδους. Οί γιατροΐ
  δέν ξέρουν πιά τί συμβαί-
  νει. Εάν θέλετε νά τόν ί¬
  δητε, πρέπει νά βιασθήτε. Εί
  δοποιήστε τούς συγγενεΐς τού
  γιά την κακήν κατάστασιν
  τού».
  Μετά τρείς ήμέρες νέα
  έκκλησις άκόμη πιό άπεγνω
  σμένη:
  «Χρειάζεται έπειγόντως μΐα
  κρίσις ή όποία νά τόν γλυ
  τώστι' καί ή κρίσις αυτή δέν
  προμηνΰεται μέχρις ώρας.
  Αύτό μδς άπελπίζει. Είδοποι
  ήστε σχετικώς τα πρόσωπα
  πού σχετΐζονται μαζί τού
  γιά νά λάβουν τα μέτρα των.
  Ό καιρός έπείγει ..»
  Άνάμεσα σ' αύτέςτίς κραυ
  γές φόβου καί άπελπισΐας ή
  άτυχη γυναϊκα. εόαίσθητη δ
  πως δλες οί έρωτευμένες, ή"-
  ταν ψορές πού έτρόμαζε
  καθώς άνελογ'ζετο την άνησυ
  χία ποΰ μποροΰσε νά προξενή
  στ) στόν μόνον άνδρα πού ά
  γαποθσεν. Άκόμη καί τίς <δ- ρες δπου έβλεπε παντοΰ γύ ρω της νά άπλώνεται τό σκοτάδι ή Μαρία-Άντουανέτ τα, πρίν σκεφθή τό δικό της ριζικό, έλογάριαζε τό μαρ- τύριο πού θά έπροξενοΰσαν στόν άγαπημένο της οί άπε- γνωσμένες έκκλήσεις της: «Ή θέσις μας είνε φρικτή —τοΰ έγραψεν. Άλλά μην άνησυχήτε πάρα πολΰ. Αί- σθάνομαι θάρρος κ' έχω μέ σα μου κάτι ποϋ μοΰ λέει δτι γρήγορα θά σωθοΰμε καί θά εύτυχήσωμε. Μονάχα ή ίδέα αυτή μέ έμψυχώνει,.,Χαί ρετε! Πότε θά μπορέσωμε νά ξαναϊδωθοΰμε ηΌυχα,» Αύτά έ'γραφε στίς 3 Ιου¬ λίου. Καί ϋστερ' άπό λίγες ήμέρες: «Μην πολυβασανίζεσθε έξ αίτίας μου. Πιστέψετε Βτι τό θάρρος δέν μοΰ λείπει ποτέ...Χα(ρετε. 'Επισπεύσατε άν μπορήτε, τή βοηθεία ποΰ μας ύπόσχονται γιά την ά- πελευθέρωσί μας... Νά φυλά- γεσθε, νά προσέχετε την ϋ- γεία σας πρός χάριν μας καί νά μην άνησυχήτε γιά μδς». Έν τώ μεταξύ δμως οί πληροφορίες περί των κινή- σεων των έπαναστατών έγΐ νοντο πιό άνησυχητικές. Ή έφοδος εναντίον τοθ παλα- τιοΟ έκοινολογεΐτο ώς έπικει μένη. «Αϋριο — τοϋ έγραφε στίς 21 Ιουλίου—φθάνουν ό- κτακόσιοι άνθρωποι άπό τή Μασσαλία. Λένε πώς σέ όκτώ ήμέρες ή συγκέντρωσις θά είνε άρκετά ίσχυρά γιά την εκτέλεσιν αύτοϋ τοϋ σχε- δίου». (συνεχίζεται) ■■■■■ΙΉΜ■■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγόν ά)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορειον ΛΙΝΛΡΛΛΚΗ Τηλ*φ. 5-41 ■^■■■■«■■■■■■■■■■■■■μ Τό Γαλακτοπωλείον ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΝΙΛΗ Μετεφέρθη παραπλεύρως τού Υελοπωλϊίου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοθ κ. Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬ ον προσφέρει πάντοτε Γάλα άγνόν χαί γιαοθρτι αρίστης ποιότητος. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Άσήμαντες λεπτομέρειες συντελοθν εις την πραγματικήν κομψοτητα. "Ενα άπλό μαθρο φόρεμα είνε τό ϊδιο άπλό γισ κάθε γυναίκα. "Αντίληψις εσφαλμένη... Είμεθα δ- λες τόσον διαφορετικές ή μέν άπό τίς δέ. Μία άνεξήγητη καί μυστη- ριώδης α'ιτία κάνει μία γυναϊκα νά είνε κομψή, εν ω μία αλλη δέν είνε, παρ' δτι Φοροθν κα'ι ή δύο φορέαατα έξ ίσου καλοκομμενα καί καλοεφηρμοσμένα Ή μυστη- ριώδης και άνεξήγητος αυτή α'ι- τία, είνε τό «έ'νστικτο τής κομ- ψότητος» τού όττοίου είνε κάτο- χος μία γυναϊκα καλοντυμένη καί τό οποίον τής έμπνέει τόν τρότΐον πού θά δώση άξία είς τόν τύπον της, καί θά άναδείζη την άτομι κότητάτης. 'Υπάρχει γι' αύτό ε¬ να ττολύ άπλό καί διασκεδαστι- κό μέσον διά τίς ίδιότροπες, γιατί είνε δυνατόν ν' άλλάζετε καθ" ή- μέρα: συνθέσετε μια τουαλέττα φορώνταο, επί ενός άπλοΰ μαύρου φορέματος, κολλιέ, έσάρττα, κλίη, ζώνη. Σδς δίδω μερικά παραδείγ- ματα άπό τα όποϊα μπορεΐτε νά έμπνευσθήτε. —Εάν είσθε άπλή καί γοητευτική. θά γαρνίρετε τό τετράγωνο ά- νοιγμα τοΰ μαύρου σας φορεμα· τος μέ ίνα βαρΰ κολλιέ κατεσκευ ασμένο άπό μικρές, λευκές πολϋ μάτ πέτρες σέ πυκνές σειρές. θά φορέσετε είς τόν λοβόν των αύ· τιών σας σκουλαρίκια άσορτί στη· ριγμένα επάνω σέ μικρά κλίπ. Ή γαρνιτοθρα κολλιέ καί σκουλαρί- κια, εΤνε νεωτεοισμός τοΰ οΐκου Λουσιέν Λελόν. —Εάν είσθε λεπτή καί ρωμαντική. θά καρφώσετε είς τό κορσάζ τοΰ μαύρου σας φορέματος μια γιρλάντα άπό πολύχρωμα λουλού δια κατεσκευασμένα άπό φέτρ. Ή γιρλάντα αυτή θά κρρμασθβ σέ σχήαα«ν». άπό κρίκους ραμμένους είς τα άκρα τής γιρλαντας, επά¬ νω σέ άγκράψες στερεωαένες έ-τ'ι τοϋ φορέαατος. θά προσδώση μία εΰθυμη νότα είς τό βαθύχρωμον κορσαζ σας. Είνε νεωτερισμός τής Μάγκν Ρούφ. —Εάν έχετε τταράστη- μα βασιλίσσης. θά φορέσετε £να χονδρό κολ- λιέ άπό πέτρες γκρενά καί όπά- λια σέ πολλαπλές σειρές. "Ενας χονδρός βότρυς άτό τίς ίδιες πέτρες στερεώνεται έμπρός είς τό κολλιέ άπό £να χρυσό κρΐκο. Επί τής ζώνης σας άτό ντα'ιν άσορτί θά είνε διεσπαρμένες ή Ιδιες γκρε νά πέτρες καϊ όπάλια. Ή άγκράφ είνε όλόκληρη άπ' αύτές τις πέ¬ τρες Ή γαρνιτοϋρα αύτη είνε νε¬ ωτερισμός τοΰ Ζαν Πατοϋ. —Εάν είσθε μελαχροι- νή καί άττΌΦασιστική. Θά φορέσετε ενα χονδρό κολ- λιε άπό μετάλλινα χρυσό: ανθη συνδεδεμένα μεταξύ των μέ τρείς κρίκους. θα φορέσετε καί ίνα μπρασελέ άπό τα ιδία ανθη άλλά μικρότερα. Δύο άνθη στό ΐδιο μέ γεθος μά τα τελευταία στερεώ νονται μέ κλίπ είς τόν λοβόν των αύτιών. Τό στολίδι αΰτό πολύ σημαντικό καί πολϋ έξωτικό δέν άρμόζει παρα στίς ύψηλού άνα στήματος γυναϊκες. Είνε τής Σ«· Ό γολγοθάς μιάς καρδίας ΕΜΣΑΒΕΤ = = Ι ΙΤΙΙΙΙΙ ΤΗ ΜΙ1 Ή ζωη τής ρελαν^ολικης 113ον αϋτοκρατείρα;. νέλ. π Ντιστεγκέ ■ ■■ι ■ ■■««■■■■■■■^■■■«■«■■■ι ■ ■■■■αι Είς τόΆκτινολογικόνΈρναστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καϊ Ήλεκτροθερα- πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: 'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι όλων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις δώρακος, όρθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτης, άκτινογραφίαι κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο- λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπιιξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός). Αριθ. τηλεφ. 4—16. «■■■■■■«■■■■■■■ειιιεΐΜΐεειειειειειειπ'ΒΜΒειι ■■■■■■ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ΑΝΤ)ΠΕΙΑΙ «ΦΟΥΚΑ» — «ΣΑΝΤΕ» ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ Κατόπιν συμφωνίας μετά τής Καπνοβιομηχανίας: ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ Θέλει εφεξής παραχωρεΐ καί έμπορεύματα τής μάρκας ταύτης: (Έκ τοθ γραφείου ΕΥΑΓΓ. ΠΕΡΑΚΗ) Σημ. ΔΓ ωρισμένα κέντρα ύπαιθρον ζητβΰνται άντιπρόσωηοι. ■η ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ β ■■·■■■■·■«>■■■ ει^
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΧΑΤΖΗ ξξ^
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΪ
  Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή πσρά τοϋ
  Κοκκίνη Χάνι. άνακαινισθέν τελείως ειδοποιεί την
  πολυπληθή πελατείαν τού δτι άρχίζει τάς εργασίας
  τού άπό τής τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω.
  Περιποίησις Αθηνά ική. Κρασιά έξαιρετικά. Με-
  ζελίκια τής ώρας έν άφθονία πάντοτε.
  ΡΜειειει ■■■■■■■■■■■■■■■■■■·!■«■«■
  —Έλατε μαζί μου, βαρώνε
  Νόπσκα!
  Ή Έλισάβετ κατεβαίνει είς τα
  διαμερίαματχ τής "Ιντας Φερέν-
  τσι.' Είνε ή ώρα τής επισκέψεως
  τής ήθοποιοθ Κατερίνας Στράττ,
  τής εύνο'^υμένης τοθ αύτοκράτο-
  ρος, πού τάν τελευταίον καιρό
  έπεσκέπτετο συχνά τόν αύτοκράτο-
  ρα κα'. την αύτοκράτειρα είς τό
  παλάτι. Κάθε φοράν, ή Αίκατερί¬
  νη Στράττ περνοθσε πρώτα άπό
  τα διαμεοίσματα τής "Ιντας Φΐ-
  ρέντσι, τής έμπίστου τής αύτοκρα-
  τείρας, ώσάν γιά νά διαδηλώση
  δτι οέν πήγαινε στό παλάτι μέ
  υπόπτους σκοπούς, κρυφά, γιά νά
  συναντήση τόν αύτοχράτορα. Την
  ρα εύρισκεν δτι είς τάς στιγμάς έ-
  κείνας τής φοβεράς δοκιμασίας ό
  αύτοκράτωρ είχεν ανάγκην πάρη-
  γορ:ας καί δτι αυτή, εξ ϊσου χτυ-
  πημενη μέ αυτόν, μητέρα μέ μα-
  τωμένη καρδιά, δέν είχε την δύ¬
  ναμιν νά τόν παρηγορήση.
  Γι' αύτό ή Έλισάβετ ωδήγησεν
  ή ιδία την νεαράν ήθοποιον είς
  τόν αύτοκράτορα, ώς Ινα παρη-
  γορητή άγγελο. Καί άφοΰ καθη-
  σύχασε άπό αυτής τής πλζορας,
  άφοΰ ήταν βεβαία πώς ό αύτο¬
  κράτωρ δέν θά ήταν μόνος στόν
  μεγάλο πόνο τού, σκεφθήτε την
  κόρη της, την άρχιδούκισσα Βα¬
  λερία.
  Ησθάνετο πώς έκείνη τή στιγ-
  μή μόνον ή συνάντησις μέ την
  κόρην της, έστω καί άν ή Βαλε¬
  ρία δέν ήξευρε άκόμη τίποτε,
  θά μποροΰσε νά μετριάση την ο¬
  δύνην της. Ή Βαλϊρία ετυχε νά
  μην είνε είς τό άνάκτορον. Ή μη¬
  τέρα της έ'στειλε νά την φωνά-
  ξουν. Άνύποπτος, £γελαστή, άνί-
  οεος τής συμφοράς πού είχε
  πλήξη την οίκογένειάν της, ή
  Βαλερία εμπαινε σέ λίγο είς
  τόν κοιτώνα τής Έλισάβετ. Την
  ηύρε νά κλαίη.
  —Ό Ροδόλφος είνε άρρωστος
  βαρεία άρρωστος!—λέγει ή Έλι¬
  σάβετ μέ λυγμούς είς την κό¬
  ρη της. Δεν υπάρχει πιά καμμιά
  ελπίς!
  Ή Βαλερία άγκαλιάζει την μη¬
  τέρα της. Κάθεται στήν άγκαλιά
  της.
  —θά Ιχης την δύναμι ν' άκού
  σης: Ιρωτα ή Έλισάβετ την κό¬
  ρη της.
  —Σκοτώθηκε; — λέγει χάτω
  χρος ή άρχιδούκισσα.
  Ή Έλισάβετ άνατριχιάζει:
  —Γιατί τα λές αύτό; "Οχι, δ·
  χι! Μάλλον φαίνεται πώς ή νέα
  πού ήταν μαζί τού τοΰ Ιδωσε δη-
  λητήριο.
  Έξαφνα ακούονται Ιξω βή-
  ματα.
  —Αύτός είνε ό μπαμπάς!—λέ¬
  γει ή Έλισάβετ είς την κόρη
  της. Σέ παρακαλώ νά προσπα¬
  θήση νά κρατηθή^ δπως Ιγώ.
  Ή πόρτα άνοίγει καί πράγμα-
  τι μέσα είς τό δωμάτιον μπαίνει
  ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ.
  (συνεχίζεται)
  Δ
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥίΕΝΗΣ
  ΕΙδικευθείς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικά νο·
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαθλείας (πάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Ό παθολογος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγχατασταθείς οριστικώς
  έν Ήρακλείφ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τα Ζατρεϊ·
  όν τ&υ, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ. -Αφίκετο^ έπ' αδεία
  μετά τής κυρίας τού ό 'Εηιθεωρη
  ήζ τΠί Τραπέζης Ελλάδος κ.
  Μιχ. Φυτάκης.
  ΓΑΜΟΙ.—Απόστολος Άθανασιά
  δης, Εύγενία Παπανεοφύτου έτέλε
  σαν τούς γαμους των την 28ην
  Φεβρουαρίου Παράνυμφος παρέ¬
  στη ^ κ. Κλειώ Μυστίλογλου.
  — Νικόλαος Ταμιωλάκης Άντι
  γόνη Μυλωνάκη ετέλεσαν τούς
  γάμους των την παρελθοΰσαν Κυ
  ριακήν έν Καλλονή Πεδιάδος. Πά
  ράνυαφος παρέστη ό κ θεμιστο
  κλής 1 αμιωλάκης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Παρά την συνεχιζομένην καιρι-
  κήν άστασίαν, τό ψΰχος εμετρι¬
  άσθη.
  —"Ωστε νά ένισχύωνται καί ε¬
  πιτοπίως αί έλπίδες δτι αί τελευ¬
  ταίαι ήαέραι των Απόκρεω θά έ-
  ορτασθοϋν όπωσδήποτε μέ περισ-
  σότερο κέφι.
  —"Αλλοτε τό κέφι αύτό έσυνε-
  χίζετο είς τό Οπαιθρον μέ τα «κου
  λουμα» πού έορτάίονται ώς γνω¬
  στόν μεθαύριον. "Εφέτος δμως δέν
  γνωρίζομεν δυστυχώς δν ή ευνοια
  τού καιροΰ θά φθάση έ"ως έκεΐ...
  — Μέ επιτυχίαν εδόθη προχθές
  είς τό «Ντορέ» ό χορός τοϋ Όρει-
  βατικοΰ Συνδέσμου.
  —'Επιτυχία ανεμένετο ώς γνω¬
  στόν και διά τόν χορόν των Ναυ·
  τικών Όργανώσεων.
  —Όστις εδόθη χθές είς την αί¬
  θουσαν τής «Μινωας» 6ξωθι τής
  οποίας είχεν εκτεθή καί τό δώ¬
  ρον των Όργανώσεων είς τό έκ-
  κυβευθέν λαχεΐον:
  —Μία πραγματική βαρκοΰλα—
  κάτι δηλ. απολύτως έπιτυχές καί
  σκόπιμον έν σχέσει μέ την απο¬
  στολήν των Ναυτικών Όργανώ¬
  σεων μεταξύ τοΰ κόσμου των έκ
  κακής συνηθείας... χερσαίων.
  —Άπόψε τό κοσμικόν γεγονός
  είνε ό χορός τής Λέσχης 'Επιστη-
  μόνων.
  —θά συμμετάσχη κατά τα προ-
  αγγελλόμενα όλόκληρος Λ κοι-
  νωνία τοϋ Ηρακλείου καί θά κα·
  ταβληθη φροντίς νά ανταποκριθή
  ό χορός είς τας άπαιτήσεις τού
  κοινοΰ.
  —Άλλά καί την επιθυμίαν ολο¬
  κλήρου τοΰ ένδιαφερομένου επι-
  στημονικοθ κόσμου.
  —Μετά τόν καλόν θιασον Ξύδη,
  τό θέατρον Πουλακάκη άναγγέλ-
  λει την Εναρξιν παραστάσεων την
  8ην τρέχοντος τής όπερέττας Μα·
  ρίκας Κρεββατα.
  —Τό συγκρότημα τής κ. Κρεβ¬
  βατα είναι άπό τα άρτιώτερα τοθ
  έλαφροϋ μουσικοΰ θεάτρου τόσον
  είς άρτίστας καί ήθοποιούς
  άνεγνωρισμένους, δσον καί είς
  μουσικούς, μπαλλέτα, χορογρά-
  φόν καί μηχανικούς σκηνής.
  —Ή κ. Κρεββατα είνε γνωστή
  καί συμπαθής είς τό κοινόν μας
  ώς σουμπρέττα άπό τίς πειό φημι-
  σμένες τής σκηνής μας,συγκεντρώ
  νει δέ δλα τα προσόντα καί διά
  την καλλιτεχνικον διεύθυνσιν β·
  νός θιάσου.
  —Άπό τα εργα πού θά άναβιβα
  σθοΰν αναφέρομεν μόνον τα νεω
  τατα: «Βιολέττα τής Μοντμάρτης»
  «Μπλοϋ Διαμάντ.Η, «Λόρδος άπά
  χης», «°Ενα κοκτέιλ», ή «Φωφώ
  Ιγινε τίμια», «Σάν ή καρδιά πό
  νάει» καί «Σιγανοπαπα&ίτσα».
  —Την περασμένην Πέμπτην βρά
  δυ τό «Εθνικόν» εσημείωσε πιέν
  ναν χορευτικήν μέ συμμϊτοχήν κό
  σμου έκλεκτοϋ καί έκ των δύο
  φύλων.
  —Άνάλογος υποθέτομεν θά είνε
  ή κίνησις είς τό κέντρον τουτο
  κατά τό τελευταίον Σαββατοκύρι
  ακο των Απόκρεω.
  ό Ρέπβρτϊρ
  Λύσις χθεσινού
  ύπ'άρ. 75σταυρολέξου
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬
  τος ψιλό Θά εδρετε είς την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίων
  Πόρτα ώς καί κριμμύδια είς 5ι·
  αρκή παρακαταθήκην.
  Ό όδοντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  δναντι Αγ. Τίτου
  'Εκπσιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  'Ειτίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. 'Επαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ♦................"■■♦
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ *
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς ίν Γερμσνίο είς
  τα νοσήματα τοϋ στομαχου
  έντέρων κσί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντας έκτοθπβπτι-
  κου συστήματος έν τφ ίατρείφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη), Τρείς
  Καμάρας,
  θεραπεία αίμορροΐδων α¬
  νευ ΙγχειρΙσβως δι" ένεσεων.
  'Αριθμ. τηλ. 7—92
  Ό
  ετει 182
  ματος τ
  καί έκ
  γραιών.
  Μέγα
  χον συνΐ
  ή μοναδ
  τταράπλί
  ων σανίί
  λους άπ
  τίου έκτι
  ΟΙ τι
  ταθτα
  ρΐοις. 1
  Φή των
  Μία
  ψάρι, ο
  τρόφους
  την επί
  οίας.
  ως βΐ"
  Έσταυρ
  μαθήτρι
  τικαθισ-
  Ή
  σχημάτι
  σης της
  λιθόστρ
  'Η *
  στυχή
  σβΐσαν
  Έν
  μόνον (
  νη ήτο
  Αγ. ί
  φθαλμό
  ΑΙ
  νά τό
  νως δι
  μερικά
  Προ
  δσς αι
  νιών ι
  ένδιαφΐ
  Είς
  συλλέξ
  ώριμάν
  δλην "
  τέραν ■
  νά τα
  Ίδο
  είκοσιτ
  ένώπιό
  ρισινή.
  «Έ
  νάμεθι
  φορέσι
  ναμεν
  τα έ-
  πάτοι,
  Κο
  η

  πισκέ
  έκ τώ
  γενεά
  ζητεί
  τώδη< Τ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έρνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  Οί "Αθλιοι.
  "* 2*5βν
  Ό χαρακτηριστικός ούτος έπιθαλάμιος έν
  ετει 1827 είχεν άποσβεσθή διά τριπλοϋ κονιά-
  ματος τιτάνου, ήδη δέ ήρχισεν άπαλειφόμενος
  καί έκ τής μνήμης των τότε παρθένων καί νυν
  γραιών.
  Μέγας εσταυρωμένας, κρεμάμενος είς τόν τοΐ-
  χον συνεπλήρου την διακόσμησιν τοΰ συσσιτίου, ου
  ή μοναδική θύρα ήνοίγετο πρός τόν κήπον. Δύο
  παράπλευροι στεναί τράπεζαι, εκάστη έκ πλατει-
  ών σσνίδων, απετέλουν δύο έπιμήκεις παραλλή·
  λους άπό τοθ ενός είς τό έτερον άκρον τοΰ συσσι-
  τίου έκτεινομένας.
  Οί τοϊχοι λευκοί, αί τράπεζαι μαύραι" τά δύο
  ταυτα χρώματα έναλλάσσουσιν έν τοίς μοναστη
  ρίοις. Τά γεύματα λιτότατα καΐ αυτή δέ ή τρο·
  φή των μικρών αύστηρά.
  Μία μόνη παροψίς κρέατος μέ λαχανικά ή
  ψάρι, άλμυρόν, καί ταυτα μόνον διά τάς οίκο-
  τρόψους. Τά κοράσια τρώγοντα έσιώπων υπό
  την επίβλεψιν τής καθ" έβδοαάδα^ναλλσσσούσης ό
  οίας. Ή σιγή έκεΐνη διεκόπτετο έκ τής αναγνώσε¬
  ως βίων άγίων άπό εδρας τινός κειμένης υπό τόν
  Έσταυρωμένον. Ή άναγινώσκουσα ήτο μεγάλη
  μαθήτρια, καθ* εκάστην ωσαύτως έβδομάδα άν
  τικαθισταμένη δι' όλλης.
  Ή κορασίς, ίήτις ήθελε διακόψει την σιγήν, έ-
  σχημάτιζε τό σημείον τοΟ σταυροθ διά τής γλώσ¬
  σης της. Καί ποΟ τουτο; Κατά γής. "Ελειχε τό
  λιθόστρωτον.
  Ή κόνις ήτο έπιφορτισμένη νά τιμωρή τά δυ-
  στυχή έκεΐνα φύλλα ροδής, διότι έπταισαν φλοι-
  σβΐσαντα.
  Έν τώ μοναστηρίω ύπήρχε βιβλίον είς έν καΐ
  μόνον αντίτυπον ευρισκόμενον καί ου άπηγορευμέ-
  νη ήτο ή άνάγνωσις. Ήτον ό κανονισμός τοθ
  Αγ. ΒενεδΙκτου άπόκρυφος, είς δν ουδείς ό-
  φθαλμός βέβηλος επετρέπετο νά είσδύθΓ).
  ΑΙ οίκότροφοι ημέραν τινά είχον κατορθώσει
  λαβοθσσι κρυφίως νά τό άναγνώσωσιν. "Ηρχισαν
  νά τό άναγινώσκωοιν άπλήστως, ένώ ταυτοχρό¬
  νως ετρεμον μή συλληφθώσιν, ούτως ώστε μόλις
  μερικά τεμάχια έστιευσμένως ανέγνωσαν.
  Προλαβοΰσαι δμως ανέγνωσαν μερικάς σελί¬
  δας άκαταλήπτους περί των άμαρτιών των νεα-
  νιών καί τοθτο εθεώρησαν ώς Εν έκ των πλέον
  ένδιαφερόντων θεμάτων.
  Είς τίνα δρομίσκον τοθ κήπου παίζουσαι είχον
  συλλέξει μήλά τίνα καί άπίδια πεσόντα κατόπιν
  ώριμάνσεως άπό των όπωροφόρων δένδρων, μεθ'
  Ολην την αυστηράν επίβλεψιν καΐ την αύστηρο-
  τέραν τιμωρίαν, ήτις τας ανέμενεν, άλλά πώς
  νά τά φάγωσιν;
  Ιδού τί άφηγεΐται μία παλαιά οίκότροφός πρό
  εικοσιπενταετής είς επιστολήν της, ήν εχω
  ενώπιον μου, μία κυρία, κομψοτάτη σήμερον Πά
  ρισινή.
  «Έκρύπτομεν τά άπίδια ή τά μήλα δπως ήδυ
  νάμεθα δταν άνεβαίνομεν είς τούς κοιτώνας νά
  φορέσωμεν τόν πέπλον διά τό δείπνον, τά έχώ-
  ναμεν υπό τό προσκεφάλαιον καί τό εσπέρας
  τά έτρώγαμεν έντός τής κλίνης, ή δταν δέν τό
  κατωρθώνανεν, τά έτρώγαμεν είς τούς άπο-
  πάτους».
  Καί ομως τουτο δι' έκείνσς ήτο απόλαυσις
  ζωηροτάτη.
  Άλλοτε πάλιν επρόκειτο περί επικειμένης ε¬
  πισκέψεως τής μονής υπό τοθ αρχιεπίσκοπον Μία
  έκ των οίκοτρόφων ή δεσποινίς Βουσάρ έκ τής
  γενεάς Μομμορανσύ έστοιχημάτιζεν δτι θά τοθ ε¬
  ζήτει μιάς ημέρας άδειαν απουσίας' αίτησις τερα
  τώδης διά μονήν τόσον αυστηράν.
  Τό στοίχημα εγένετο δεκτόν, άλλ' ούδεμία έκ
  των στοιχηματισασών επίστευεν δτι θά είσηκούε-
  το ή δεσποσύνη Βουσάρ.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΘΟΥΝ
  Β'.
  Άπό δλα αύτά τα παραδείγμα¬
  τι είνε φανερόν 8τι τι φυτά ήμ-
  ποροθν νά «κινοΰνται». Μένει νά
  εξετασθή άν ή κίνησις των είνε
  εντελώς παθητική, προκαλουμένη
  άπϊ αίτίας μηχανικάς καί φυτι-
  κάς, ώς ό άνεμος πού σείει τα
  φύλλα, ή αντιθέτως τα φυτχ άν-
  τιοροθν, άν «άπαντοΰν» εις έξω-
  τερικούς ή έσωτερικούς έρεθι-
  σμούς. Άπό μιας τεσσαρακονταε-
  τίας ϊνας επιφανής Ίνδός βοτανο-
  λόγος, ό Ζαγκαντή Μπόζε, άσχο-
  λεϊται μέ την επίλυσιν τοΰ ένδι-
  αφέροντος τούτου προβλήματος.
  Ί5ού τα συμπεράσματά τού: Ναί,
  τα φυτά Ιχουν Ινα βίον ύποτυπώ-
  £η, απλούστατον ψυχικόν βίον,
  ώς έπίαη; καί ενα είδος νευρι-
  χοΰ καί μυικοΰ συστήματος. Έως
  τώρα ό'λαι αί προσπάθειαι τής έ-
  ξηγήσεως των άνπδράσεων τοΟ
  ίνθους λ. χ. «μή μου άπτου» διά
  λόγων καθαρώς φυσικών, ίκανών
  νά ένεργοθν άκόμη καί έξω άπό
  ενα ζωντανόν οργανισμόν, απέ¬
  τυχαν. Είνε αδύνατον νά έξηγη-
  θ$ τα φαινόμενον τής εύαισθησί-
  ας τοΰ φυτοθ τούτου δ:ά τής άνό-
  5ου τοΟ χυμοΰ, διά τόν λόγον δ¬
  τι 6 χυμός άνεβαίνει πολύ σιγά
  καί συνεπώς δέν εΓνε δυνατόν
  νά μεταβιβάζη εΣ; Ινα φύλλον
  τόν ϊρεθισμόν πού υπέστη Ι'να
  άλλο, μακρυνό σημείον τοΟ ίδί-
  ου φυτοθ, π. χ. τό στέλεχός τού.
  Δέν ημπορεί δέ νά έξηγηθη'
  τα φαινόμενον διά τοΰ μηχανι-
  σμοΰ αύτοΰ διά τόν απλούστατον
  λόγον δτι ό έρεθισμός μεταβιβά-
  ζεται ομοίως καί έκ των άνω
  πρός τα κάτω, δηλαδή πρός κα¬
  τεύθυνσιν αντίθετον τοΰ άνεβάσμα-
  τος τοΟ 6γροΰ. Ύά πειράματα
  τοΰ ΊνδοΟ Μπόζε, γινόμενα μέ
  πολλήν υπομονήν καί περίνοιαν,
  δεικνύουν 2τι τα φυτά τοΰ εί-
  δους τής μιμόζας (μή μου άπτου)
  άντιδροθν ώς δντα Ιχοντα ζωντα¬
  νόν οργανισμόν, 8τι δίδουν άπαν-
  τήσεις ά,ναλόγως πρός τάς άνα-
  κλαστικάς κινήσεως των ζώων. Έ
  πί πλέον αί άνακλαστικαί αύται
  κινήσεις των φυΐών, δεικνύουν δ¬
  τι τα φυτά Ιχουν καί κάποιαν
  «νούν». Ό νοΰς αύτός είνε φανε-
  ρός είς την «χειρονομίαν» τοΰ
  σαρκοβόρου φυτοθ πού συλλαμβά-
  νει τό έντομον μέ τό οποίον
  τρέφεται. Είς τα φυτά τοΰ εϊ-
  δους τής μιμόζας είνε ολιγώ¬
  τερον έμφανής, διότι είς την πε-
  ρίπτωσνν αιΐεήν δέν πρόκειται
  παρά περί μ·Λς άμυντικής αν¬
  τιδράσεως: Είς τούς Τροπικούς
  έκτεταμέναι έπιφάνειαι καλύπτον-
  ται άπό μιμόζες, καί κάθε φο-
  ρά πού μιά μιμόζα ποδσπατου-
  μένη μαζεύει άπότομα τα φύλλα
  της, άκουδα στά γειτονικά της
  φυτά πού, ώσάν νά καταλαβαί-
  νουν τό σύνθημα, συμμαζεύονται
  καί αύτά γρήγορα. Τίποτε δέν
  είνε συγκλονιστικώτερον, άποφαί-
  νεται ό Ίνδός σοφός, άπό την
  απότομον μεταβολήν τοΰ ζωηροΰ
  πρασίνου χρώματος μιάς ολοκλή¬
  ρου εκτάσεως είς λεπτάς γραμμάς
  ενός ξεθωριασμένου γκρίζου χρώ¬
  ματος, πού δέν χωρίζουν πλέον
  άπό την γήν.
  (συνεχίζεται)
  "ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστϊρον θαλαμηγόν
  τίίς γραμμίϊς, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  12 ώρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλίφ. 5-*0
  Γ
  ■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■
  /~Ι|_#*^-Ι| < ■■■επ ΜΒΜψΒψΒΒΒΒ,ΒψΒΒΒψΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΩΤΕΡΑ ΚΡΑΣΙΑ Μοναδική Εύκαιρία Τά ύπέροχα, τα έξαιρετικά, τα Ιδεώδη, τα θερ- μαντικά, τά γνήσισ, τά άνόθευτα καί άθάνατοτ έπι- ϊραπέζιά κρασιά τής άποθήκης Αλεξ Σκορδύλη, θά πωλοθνται είς τό εξής είς τά πρατήρια των κ. κ Έμμ. Κουμαντάκη είς την πλατείαν Βενιζέλου ίΣανδριβάνι) καί Ζαχαρία Άνδρουλάκη. παρά την πλατείαν ΒαρελτζΙδικα είς χονδρικήν καί λιανι κΛν ποσότητα καί τιμάς ασυναγωνίστους. ή Έμβληία τής παραγωγής των ανωτέρω οΐνων Είνε τΟΚάτω ή ΝοθεΙα, Κάτω ή σίσχροκέρδεια. ΟΙ κ κ. Οίκογενειάρχαι καί Διευθυνταί κέντρων κλπ άςέπωφεληθώσι τής μοναδικής ταύτης ευκαι- ίΐας κατά τάς επικειμένας εορτάς των Απόκρεω. ~ ■ ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑ6ΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου— έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—\ καί 3—7. Αριθ, τηλεςρώνου 300. —■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■β- ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαποθνι: Στεφανίδη θά εϋρετε άπό σήμερον είς τά γΡα* φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬ ΔΗΣ όδός 25ης Αύνούστου (έναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). ΛΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒ Ή δενδροκαλλιέργεια Ιδρυσις νέων φυτωρίων. ΧΑΝΙΑ Μάρτιος (άνταποκριτοΰ μας).—ΙΙαρά των κατά τόπους γε- ωργικών ύπηρεσιών εζητήθησαν πληροφορίαι σχετικαί μέ τά ύ- πχρχονζχ φυτώρια όπωροφόρων δένδρων είς τάς διαφόρους υπηρε¬ σίας. Τό υπουργείον Γεωργίας εζήτη¬ σεν έπίσης νά μάθη ποΰ είνεσκο- πιμωτέρα ή δημιουργία ενός μέγα λου φυτωρίου ίκανοΰ νά εξυπηρε¬ τήση ευρυτέρας περιφερείας καί ποΟ πχρουσιάζονται αί κατ' εξοχήν ευνοικαί συνθήκαι παραγωγής δενδρυλλίων άπό απόψεως έκτά- σεων, προσωπικού καί άλλων μέ- σων. Αί ανωτέρω πληροφορίαι σχε- τίζοντχι μέ επιθυμίαν τοΰ Υπουρ¬ γείον Γεωργίας δπως Ιπεκτείνη ι περισσότερον την δενδροκο- μίαν. Πρός τουτο είς τά μέρη έ- κεΐνα είς τά όποΐα ή δενδροκομία είνε κατ' εξοχήν διαδεδομένη άλ¬ λά καί γενικώτερον άνά την χώ¬ ραν, θά πυκνωθοΰν τά κρατικά φυτώρια δενδροκαλλιεργείας ή θά Εδρυθοΰν νέα τοιαΰτα. Συγκεκριμένως τό υπουργείον Γεωργίας θά ιδρύση καί άλλα τί¬ να φυτώρια έκτάς των υφισταμέ¬ νων είς τά όποΓα θά υπάρχη εί- δική ιικηριαίχ καί θά καταβάλλε¬ ται κάθε έπιστημονική φροντίς διά την ποιοτικήν καί ποσοτικήν ενίσχυσιν των δενδροκαλλιεργει- ών. Τά φυτώρια ταυτα Οά προμψ θεύουν είς τούς καλλιεργητάς, δ- πωροφόρα δενδρύλλια άνάλογα των καλλιεργητικών άναγκών των κτημάτων των. Κυρίως θά έπιζη- τηθή ή προμήθεια τοιούτων δεν¬ δρυλλίων νά γίνεται μέ τιμάς α¬ πολύτως προσιτάς διά τούς καλλι¬ εργητάς. ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 25 15 10 15 10 20 Κατόπιν αποφάσεως τής Συνελεύσεως των Κομμωτών Ηρακλείου αί τιμαί των διαψό ρων εργασιών αυτών εκανο¬ νίσθησαν ώς κάτωθι ήτοι: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ 1) Περμανάντ δρ. 150 2) Μιζ-αν-πλί » 25 3) Όνδυλασιόν. Μαρ- σέλ » 4) Φρεσκάρισμα μέ μποΰκλες » 5) Φρεσκάρισμα σκέτο » 6) Κούρευμα μέ δύο φέτες των πλαγίων » 7) Κούρευμα σκέτο » 8) Λούσιμο σκέτο » Αί άνω τιμαί διπλασιάζον- ται κατΌΤκον, πλήν τής Περ¬ μανάντ ήτις κατ' οίκον ωρί¬ σθη πρός δραχ. 200. (Έκ τού Γραφείου τοθ Συν- δέσμου). ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Μειοδοτικής Δημοπρασίας προμηθείας ενός ήλεκτροκι- νητήρος 7 1)2 ίππων. Προκηρύσσομεν δημοπρασί¬ αν διεξαχθησομένην ενώπιον τής αρμοδίας Έπιτροπής έν τοίς Γραφείοις μας την 12ην τρέχ. μηνός Μαρτΐου ημέραν Σάββατον καί ώραν 11 — 12 π. μ. διά την προμήθειαν ενός ήλεκτροκινητήρος δυνά μεως 7 1)2 ίππων (έπτάμι- συ Ίππων) μετά των σχετι¬ κών παρακολουθημάτων αύ- τοθ συμφώνως πρός τούς δ- ρους συγγραφής υποχρεώσε¬ ων ών δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί βουλόμενοι προσερ χόμενοι καθ" εκάστην είς τά Γραφεΐά μσς. Έν Ηρακλείω τή 3 Μαρτί- ου 1938. Ό Προϊστάμενος Α. Ξθώί ΥΠΟΜχΝΗΣΙΣ 'Υπομιμνήσκεται είς τούς ενδι¬ αφερομένους αγοραστάς ανταλλα¬ ξίμων κτημάτων δτι ή πεντάμη- νος προθεσμία ή χορηγηθεΐσα διά τής άπό 4—10—19.17 Νέας Συμ¬ βάσεως διά την πρός την Εθνικήν Τράπεζαν προσαγωγήν των απαι¬ τουμένων πιστοποιητικών διά την τακτοποίησιν των ,οφειλών των, λήγει την 28ην (είκοστήν ογδόην) τρέχοντος καί πρέπει άπαραιτή τως μέχρι τής χρονολογίας ταύ¬ της οί ένδιαφερόμενοι νά έχουν καταθέσει τά πιστοποιητικά ταΰ τα ί'να τύχουν των γνωστών εύερ- γετημάτων των παρεχομένων υπό τής Νέας Συμβάσεως. 3ν Ηρακλείω ζ% 3 Μαρτίου 1938 Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος 'Υποκατάστημα Ηρακλείου —Ή διαγραφή κληρούχων. Ό κ. υπβυργός τής Γεωργίας ά- νεκάλεσε παλαιάν διαταγήν αύ¬ τοΰ περί τού δυνατοϋ της δταγρα- φής κληρούχων, οΐτινες έξώφλη- σαν την αξίαν των κληρων των μετά την συζήτηοιν τής πρβτάοε- ω$ περί διαγραφής καί προ τής εκδόσεως της αποφάσεως τής Έ- πιτροπή; Άπβτλλοτριώσεων. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Ή ©ίκογένεια Μαλλιωτάκη έκ τού χωρίου Σταμνιούς πρβσέςερε είς τ ό Πτωχοκομεΐον τή; πόλεως εκλεκτόν φαγητόν είς μνήμην τής Μαρίας ;Μαλλιωτάκη, π κ. Νικολοπουλου γλυκά καί τσιγά- ρα, έ κ. Νικόλαος Ντιλαβερά- κης έπίβης ενεργήσας έρανον με· ταξυ των έμπόρων τής άγοράς Πλατειάς Στράτας προσέφερε τσι- γάρα καΐ γλυκά, ή κ. Δέσποινα Καταλαγαριανου εκλεκτόν φαγη¬ τόν. Τους ανωτέρω παρεκλήθημεν νά ευχαριστήσωμεν θερμότατα ά¬ πό μερους των τροφίμωι καΐ τοδ προσωπικού τοΰ Ίδρύματος. — Ή έγγραφή των φοιτητών. Κατ' απόφασιν της Πανεπιατη- μιακης Συγκλήτου, επετράπη ή έγγραφπ είς τού; φβιτητικους καταλόγους 23^ νεων φοιτητών τής Νομικής, έκ των έλθβντων ώς έπιλαχβντων κατά τάς εΐαιτη- ρίους έξετάσεις τοΰ παρελθοντος Όκτωβρίου. Ούτοι κροσελήφθη- σαν είς αντικατάστασιν εκείνον, οί όποΐοι επέτυχον μέν κατά τάς είαιτηρίους έξετάσεις. δέν ενεγράφησαν δμω; μέχρι τής 28ος Φεβρουάριον, οπότε εληγεν ή ταχθεϊσα υπό της Συγκλήτου προ θεσμια πρός έγγραφήν των. Κα¬ τόπιν τούτου ουδείς νέος φοιτη- της τής Νομικιϊς θά έγγραφή έ- φετος είς το Πανεπιστήμιον. —Τό ταμείον προνοίας των δημοσίων ύπαλλήλων. Έκυκλοφόρησε τό ετήσιον δελ¬ τίον τού Σαμείου Προνοίας δη¬ μοσίων ΰπαλλήλων, περιλαμβά- νόν την έκθεσιν τοΰ διοικητικόν συμβουλϊου τού, τόν γενικόν ι¬ σολογισμόν τοΰ 1937 καί την πρά- ι ν τοΰ Έλεγκτικβΰ Συνεδρίβυ ιπ'ι τής διαχειρίσεως τού 1936. —Ό αγών κατά τής γρχφει- οκρατίας. Την παρελθούσαν Πέμπτην ή Έλληνική Έταιρεία Έπιστημονι κης "Οργανώσεως Εργασίας ώρ- γάνωσε την πρώτην διάλεξιν σχετικώς μέ τώ ζητημα τής έφαρ- μογής νεωτέρων μεθόδων οργα¬ νώσεως καΐ διοικήσεως εις την λειτουργίαν τοΰ ύπουργείου των ι^ικονομικών. 'ίίμίλησε πρώτον ό πρόεδρης τής Έταιρείας κ. Λου κάς Κανακάρης Ροΰφος, άκολού θως δέ & κ. Αποστολίδη;, ϋπουρ- γός των Οικονομικήν, καΐ ακο¬ λούθως ο καθηγητής τού Πολυ- τεχνείου κ. Παππάς καΐ ό ύφηγπ- της τοΰ Πολυτεχνείου κ. «3εμ. Χαριτακη;. Πληροφορούμεθα ότι αί επιστημονικαί συζητήοεις κατά τής γραφειοκρατίας θα καταβλη- θή φροντίς νά ουνεχισθοΰν είς όλην την χώραν, ούτως ωστε νά ενισχυθή καΐ πάς δυνάμενος νά διαφωτίση τό Κρατο; επί τίί βάσει καΐ των τοπικών συνθηκών των σχέσιν έχουοών μέ την γρα φειοκρατίαν. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■ι ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ .ΓΑΛΛΙΑ" Πλησίον τής Όμονοίας. Διευθύνεται άπό τόν συμπολίτην κ. Έμμαν. Δαμιανάκην< Είνε τό εστιατόριον προτιμήσεως δ- λων των Ηρακλειωτών. Έχει έξαιρετικάς τιμάς. Κουζίνα περίψημη. Ή περιποίησις τοθ έστιατορίου «Γαλλία» είνε άσύνκριτη. Τό προτιμοθν δλοι οί Κρήτες. Ι
  Λ
  (
  1 ι 51
  1
  ι
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ λΡΧΙΖΟΥΐ
  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤ1ΑΤ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΑΜΠΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Λΐαρτίου (τοΰ άνχα-
  ποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι δέον
  νά θεωρήται οριστική ή έναρξις των συ-
  νομιλιών'Ιταλίας καί Μεγάλης Βρεττα¬
  νίας. Ή έναρξις αυτή θά πραγματο¬
  ποιηθή οριστικώς την προσέχη Δευτέ¬
  ραν (μεθαύριον) καί θά συνεχισθή πι¬
  θανώς καθ' όλην την προσέχη έβδομά-
  δα. Σημειωτέον ότι αί οιχπραγμα-
  τεύαεις μεταξύ Μεγάλης Βρεττανίας
  καί Ιταλίας θά γίνουν επί τή βάσει των
  διατυπωθειβών υπό τής Κυβερνήσεως
  τού Λονδίνου άξιώσεων αΐτινες θεω-
  ροΰνται υπό τής Αγγλίας θεμελιώδεις
  διά τάς διαπραγματεύσεις ταύττς.
  Βαρυσημαντον άρθρον τοΰ Τσώρτσιλ.
  Ό Τσάμπερλαιν διά τό Μεσογειακόν.
  Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΞΗΡΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ
  ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Κομο-
  τινής τηλεγραφήματα είς τούς έκφωνη-
  θέντας είς Θράκην λόγους τού ο πρω-
  θυπουργος κ. Ί. Μ&ταξάς' εξήρε την
  έκτασιν τής νέας μέ την Τουρκίαν συμφω
  νίας τής Ελλάδος.
  «Βαδίζομεν, προσέθεσεν, ο κ. Ί.
  Μεταξάς, μετά κόπου άλλά σταθερώς
  πρός τα έμπρός».
  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗΝ
  ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Οί ,,έμποροι, βιομή-
  χανοι καί επαγγελματιαι τής πρωτευού¬
  σης διά ψηφισμάτων αύΐών έκδοθέντων
  επί τούτω καλοΰν τόν Αθηναϊκον λα¬
  όν όπως μ&τάσχη σύσσωμος είς την
  αυριανήν ύποδοχήν τοΰ κ. Ί. Μεταξά
  είς Αθήνας.
  ΕΝΕΣΚΗΨΕΝ ΕΙΣΕΛΛΑΔΑ
  ΝΕΑ ΠΑΛΙΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μοτρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Κατ' άνακοινώσεις τής
  Μετεωρολογικής υπηρεσίας ένέσκηψεν
  είς Έλλάδα νέα κακοκαιρία. Παρατη-
  ρείται παντού πτώσις των θερμοκρασι-
  ών.
  ΔΕΝ ΕΛΗΞΕΝ ΑΚΟΜΗ Η ΔΙΚΗ
  ΤΟΝ ΙΡΟΠΜ
  [II
  ΜΟ2ΧΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα-
  ηοκριτοο μας). — Σημεριναί πληρο-
  αίαι έκ Μόσχας άναφέρουν ότι ή οίκη
  των 2 1 Τροτσκικών οέν Εληξεν εισέτι.
  Ή δικη αυνεχίςεται έν μέσω δραμα¬
  τικόν ν έπειαοδέων. Ή απόφασις, ήτις
  προβλέπεται πάντοτε καταδΊκΐί,στική ά-
  ναμένεται διά τάς νυκτερινάς ώρας τής
  σήμερον.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗ
  ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΗ^ ΚΡΕΣΤΙΝ2ΚΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Ό έκ των δικαζομέ·
  νων εις Μόσχαν τέως ύποεπίτροπος των
  εξωτερικών Κρεστίνσκυ, αγγέλλεται ότι
  απεπειράθη νά αυτοκτονήση είς τάς φυ¬
  λακάς.
  ΟΙ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΡΥΚΩΦ
  ΩΜΟΑΟΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗΝ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Έκ Μόσχας αγγέλ¬
  λεται ότι οί έκ των κατηγορουμένων
  εις την δίκην τής Μόσχας χορυφαίων
  κομμουνισταί, τέως πρόεδρος τής κομ-
  μουνιστικής διεθνοΰς καί αρχισυνχακτης
  τής «Ίσβέστια» Μπουχάριν καί τέως
  πρόεδρος των επιτροπών τοΰ λαοΰ Ρύ-
  κωφ ώμολόγηααν ότι υπό την προσωπι¬
  κήν των κατεύθυνσιν ώργανοΰτο δολο·
  φονί* το« Στάλιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). —Πληρο¬
  φορίαι έκ τής 'Αγγλικης
  πρωτευούσης άναφέρουν δτι
  εδημοσιεύθη σήμερον βαρυ-
  σήμ*ντον άρθρον τοΰ κ. Ού-
  ΐνοτον Τσώρτσιλ. _,
  Είς τό άρθρον τουτο ό κ.
  Τσώρτσιλ έξηγεΐ διατί μονα-
  δική διάθεσις τής 'Αγγλι-
  κής πολιτικής παραμένει ή
  στενή συνεργασία μετά της
  Γαλλίας.
  Ακολούθως ό κ. Τσώρτσιλ
  άναφέρεται είς τό ζήτημα
  των έπανεξοπλησμών τό ο¬
  ποίον θεωρεΐ ζωτικόν διά
  την Μεγάλην Βρεττανίαν.
  Έπιλέγει δέ ότι ή προώθησις
  των επανεξοπλισμών έπιβάλ-
  λεται νά συνεχισθή υπό τής
  Αγγλίας άσχέτως πάσης αί-
  σθηματολογίας καί κατά τρό¬
  πον σταθεράν. Είς τό σημεί¬
  ον τουτο ό κ. Τσώρτσιλ ΰ-
  παινίασεται έπίσης συντονι-
  σμόν των έπανεξοπλισμών
  τούτων μέ έκείνους τής Γαλ¬
  λίας.
  Τό άρθρον τοΰ κ. Τσώρ
  τσιλ άναμένεται ότι θά ασκή
  αη ζωηράν επίδρασιν επί τής
  κοινοββυλευτικής εξελίξεως
  καί των διαθέσεων αυτής ταύ
  της τής κυβερνήσεως Τσάμ¬
  περλαιν. Χαρακτηριστικόν
  άλλως τε διά τα; διαθέσεΐι
  ταύτας θεωρεΐται καί ή ση
  μερινή δήλωσις τοΰ κ. Τσάμ
  περλαιν ότι τό καθεστώς τής
  Μεσογείου θά παραμείνη ό
  πωσδήποτε αμετάβλητον.
  Τα δημοτικά έργα Ηρακλείου.
  Σύγκλησις τού Δημοτ. Συμδουλίου.
  Διά την προσέχη Τετάρτην
  εκλήθη είς συνεδρίασιν τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον "Ηρακλεί¬
  ου προκειμένου νά άσχοληθή
  επί διαφόρων τρεχούσης φύσε¬
  ως δημοτικών ζητημάτων.
  Έν τή συνεδριάσει ταύτη, θά
  συζητηθοΰν μεταξύ άλλων
  καί τα κάτωθι θέματα άνσγρα
  φόμενα έν τή ήμερησία διατά-
  ξει:
  Χορήγησις πιστώσεων 1) διά
  την άποπληρωμήν των αγο¬
  ρασθέντων άρωγή τοΰ φπουρ-
  γεΐου Προνοίας οίκοπέδων διά
  την εγκατάστασιν των Παιδι-
  κώνΈξοχών 2) διά την άνέγερ
  σιν των προτομών των Στεψ.
  Ξανθουδιδου καί Ιωσήφ Χα-
  τζηδάκη καί 3) διά τόν πανη¬
  γυρισμόν τής 25ης Μαρτϊου.
  "Εγκρισις ορων ενοικιάσεως
  των δημοτικών φόρων, τελών
  καί δικαιωμάτων τού οίκονο-
  μικοΰ έτους1938—39."Εγκρισις
  μελέτης διά την σκυρόστρωσιν
  μετ" έπαλείψεως δι' άσφάλτου
  τής έμπροσθεν τής «Καινούρ-
  γιας Πορτας» πλατείας ώς
  καί τής δι' άσφάλτου όδο-
  στρώματος, όδοΰ Κστεχάκη.
  Ανακοίνωσις έγγράφου τοΰ
  ύπουργείου των Έσωτερικών
  περί καταργήσεως τοΰ δημοτι-
  κου φόρου επί τοΰ καπνοΰ είς
  φύλλα καί επί των σιγαρέττων,
  χορήγησις συμπληρωματικήν
  πιστώσεως διά την εκτέλεσιν
  τής σωληνώσεως τοΰ ύδραγω
  γείου Αρχανών Ηρακλείου.
  Είς την ίδιαν συνεδρίασιν
  θά εγκριθή μελέτη κατασκευής
  όδοΰ προσπελάσεως είς τα
  θαλάσσια λουτρά τοΰ Δήμου,
  θά ληφθή δέ καί απόφασις διά
  την επιβολήν προσωπικής έρ
  γασΐας είς τοΰς κατοίκους
  τής παλαιάς καί νέας Φορτέ
  τσας πρός εκτέλεσιν Δημοτι
  κων έργων είς τούς συνοικι
  σμούς τούτους.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΙ
  ΣΤΟΙΧΕΙΩΑΟΥΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΕΩΣ |
  Συνήλθε χθές τό άπόγευμα
  είς συνεδρίασιν τό Εποπτι¬
  κόν Συμβούλιον Στοιχειώδους
  Έκπαιδεύσεως Ηρακλείου.
  Τό Συμβούλιον ήσχολήθη μέ
  τόν καταρτισμόν πινάκων
  των προακτέων διδασκάλων
  καί διδασκαλισσών τής περι¬
  φερείας τού καί μέ αλλα δι-
  δασκαλικά ζητήματα.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ
  Κατ' απόφασιν τής έπιτρο-
  πής διατιμήσεων Ηρακλείου
  αί τιμαί των αλεύρων καί τού
  άρτου κανονίζονται άπό σή¬
  μερον ώς εξής: "Αλευρα λευ-
  κά κατ' οκάν ορχ. 11.22, πι-
  τυροΰχα 9.96. Άρτος λευκός
  10,40, πιτυροϋχος 8. 70. Ή έ-
  πιτροπή καθώρισεν έπίσης είς
  δρχ. 6 την τιμήν έκάστης πή-
  τας (λαζάνας), έκ λευκοΰ ά-
  λεύρου, βάρους 1)2 όκάς άνευ
  φύρας καί |άπέρριψεν υποβλη
  θεΐσαν πρότασιν περί διατίμη¬
  σεως των κρομμύων.
  ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ
  Αφορμήν λαβοϋσα ή Νομαρ
  χία'Ηρακλείου έκ της πλημμε-
  λοΰς διεξαγωγής υπό πλεί¬
  στων κοινοτήτων των ένεργου
  μένων δημοπρασιών διά την
  ενοικίασιν ή κατακύρωσιν δια¬
  φόρων κοινοτικών φόρων, ά-
  πήυθυνε πρός τούς προέδρους
  των κοινοτήτων τοΰ νομοθ εγ¬
  κύκλιον διά τής οποίας συνι¬
  στά δπως αί έν λόγω δημο-
  πρασίαι ένεργώνται εγκαίρως
  καί νά υποβάλλωνται άκολού
  θως άνευ ούδεμιάς καθυστε-
  ρήσεως είς την Νομαρχίαν
  πρός έγκρισιν.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ Δ1ΚΑΣΙΓΫ101
  Άγρονομικαί δικάσιμοι υπό
  τοθ άγρονομείου Αγ. Μύρω¬
  νος ωρίσθησαν διά τόν άρξά-
  μενον μήνα αί κάτωθι: Την 11
  είς Βοϋτες, τή>< 12 είς Κορφές, την 14 είς Άνω Άσίτες, την 15 είς "Αγ.-Μύρωνα, την 16 είς Κρουσώνα, την 17 είς Δα- φνές καί την 18 είς Βενεράτο1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΩΣΤΩΝ Εκοινοποιήθη είς τό Εμπο¬ ρικόν Έπιμελητήριον Ηρα¬ κλείου ό οριστικόν άναλογι- κός πίναξ κατανομής κατ' έ- πιμελητήρια καί είσαγωγεΐς τής είσακτέας ποσότητος των 30.000 χιλ)μων κλωστών έκ βάμβακος. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ Πρός τα ύφιστάμενα έν τώ νομώ Ηρακλείου είδικά Τα- μεϊα, Αύτονόμους Όργανι- σμούς καί Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου έκοινοποιή- θησαν υπό τής Νομαρχίας ο¬ δηγίαι αφορώσαι, την εφαρ¬ μογήν τοθ νόμου 972)1937 κα ιδίως των διατάξεων των άφο ρωσών τό προσωπικόν τακτι¬ κόν καί έκτακτον των όργα- νισμών τούτων. ΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Δι' έγκυκλίου της ή >- Νομαρ
  χία Ηρακλείου πρός τούς προ
  έδρους των κοινοτήτων τού
  νομοθ ζητεί την υποβολήν πι
  νάκων εμφαινόντων την κατά
  την τρέχ. περίοδον καλλιεργη-
  θεΐσαν έκτασιν είς στρέμμα-
  τα καί τόν διατεθέντα σπόρον
  είς οκάδας, των είδών άραβο
  σίτου ξηρικοϋ, φασιόλων ξη
  ρικών, ξηρών τριφυλλίων, γε
  ωμήλων ξηρικών καί άψΐμου σί
  τού, κριθής, σμιγοϋ, βρώμης,
  σικάλεως, σσνοϋ έκ ρόβης καί
  όψίμου ρόβης.
  ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας τού [έν
  Λονδίνω Έμπορικοϋ Άκολού-
  θου τής Έλληνικής πρεσβείας
  κατά την παρελθούσαν έβδο-
  μάδα διεξήχθησαν επί Κρητι-
  κών σουλτανίνων πράξεις τι¬
  νές πρός 62)—καί 63)—.
  ΑΙ ΑΙΗΘΗΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ
  "Υπό τής Ενώσεως Έμπορι-
  κών καί Βιομηχανικών 'Επιμε-
  λητηρίων εκοινοποιήθη άρμοδί
  ως διάταγμα αναφερόμενον
  είς τόν τρόπον κατασκευής ή
  είσαγωγής διηθητικών προσω-
  πίδων, "ίνα λάβωσι γνώσιν των
  διατάξεων αϋτοΰ οί ένδιαφε-
  ρόμενοι κατασκευασταί, είσα¬
  γωγεΐς καί πωληταί τοιούτων.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ ΑΓΡΟΚΛΕΠΓΏΝ
  Συνελήφθησαν καί παραπεμ
  φθέντες είς την αύτόφωρον
  διαδικασίαν κατεδικάσθησαν
  είς πρόστιμον δρχ. 100 έκα¬
  στος οί Δημ. Ιω. Σαράντος,
  Αθαν. Νικ. Καβάλλας καί
  Νικ. Σ. Τριγόνης διότι συνέ
  λεγαν ελαιόκαρπόν έκ ξένων
  έλαιώνων. Δια την αυτήν α¬
  φορμήν κατεδικάσθη είς 200
  δραχμών πρόστιμον ό Στυλ.
  Έμμ. Μπέρκης.
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ! ΤΟΥ «ΕΜΛΕΝ»
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
  Πρός τόν υπουργόν Γεν.
  Διοικητήν Κρήτης κ. Μπότην
  Σφακιανάκην απεστάλη υπό
  τοϋ κυβερνήτου τοϋ πρό ημε¬
  ρών καταπλεύσαντος είς
  Σοΰδαν γερμανικοθ καταδρο
  μικοΰ «'Έμδεν» θερμή εύχα-
  ριστήριος έπιστολή διά τάς
  περιποιήσεις τάς οποίας έπε-
  δαψίλευσαν είς τούς άξιωμα
  τικοϋς καί τό πλήρωμα τοΰ
  άντιτορπιλλικοΰ αί αρχαί καί
  ό λαός Χανίων.
  ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΔΥΝΑΜΙΤΙΔΟΣ
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ 4 ΑΤΟΜΑ
  Κατ' είδήσεις έκ Χανίων
  συνεπεία αίφνιδίας άναφλέξε
  ως καψυλίου δυναμίτιδος καί
  θειίκής άμμωνίας ετραυ¬
  ματίσθησαν σοβαρώς είς
  τούς οφθαλμούς τρείς έργά
  ται καί ό έργολάβος λιμενι-
  κών έργων κ. Σκιαδδς οθτι-
  νος άπεκόπη ή μία χείρ.
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΟΤΟΥ
  Ό στρατιώτης τού συντά-
  γματος Ρεθύμνης Γεώργ. Πα-
  ραγιουδάκης ένώ έξετέλει προ
  χθές την νύκτα υπηρεσίαν σκο
  ποΰ εδέχθη επίθεσιν παρ' α¬
  γνώστου δστις τόν έπυροβόλη-
  σε διά περιστρόφου καί τόν
  ετραυμάτισεν είς την αριστε¬
  ράν χείρα. Ό δράστης μετά
  την πρδξίν τού έξητ-ανίσθη.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ
  Δι'άποφάσεως τοΰ κ. υπουρ
  γοΰ Γεν. Διοικητοΰ Κρήτης με
  τετέθη είς τό άγρονομεΐον
  Πεύκου Βιάννου ό γραμμα¬
  τεύς τοΰ άγρονομείου Άρκαλο
  χωρίου κ.Κωνστ. Μανουράς.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Προεκηρύχθη διαγωνισμός
  διά την κατάταξιν 20 μαθητών
  Ναυτικών Δοκίμων μαχίμων
  καί 6 μηχανικών. Ό διαγωνι-
  σμός θάένεργηθή έν Αθήναις
  την 8 προσεχούς Αύγοΰστου.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Λόγω μή προσελεύσεως ού-
  σιωδών μαρτύρων ή δίκη κα¬
  τά τοΰ Κωνστ. Στ. Κουλιέρη
  ήτις θά διεξήγετο χθές ενώ¬
  πιον τοϋ κακουργιοδικεΐου Ή
  ρακλείου, ανεβλήθη.
  Πρωΐα Σαββάτου
  5 Μαρτίου 1938
  Γ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Βλ ΕΞΕΦΩΝΕΙ
  ΛΟΓΟΗ
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚ1 : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας).— Έπίσημοι άνακοινώ-
  σεις έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι σήμε¬
  ρον ο Μπενίτο Μουσολίνι θά έκφωνή-
  ση είς την Φασιστικήν Βουλήν πολιτι¬
  κόν λόγον.
  Ό λόγος τοΰ Αΐουσολίνι θεωρείται
  έ|αιρετικής σημασ£ας δεδομένου ότι έν
  αυτώ θά θιγοΰν τα Άγγλοϊταλικά. "Ε¬
  πί πλέον ο κ. Μουσολίνι Θά καθορί¬
  ση την στάσιν τής Ιταλίας Πιά τό μελ-
  λον ιδία έναντι των μεσογειακών προ-
  βλημάτων.
  ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΑΘΗΝ
  VI
  4 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγραφοΰν
  έκ Παρισίων είς την περιοχήν τοΰ Τ*·
  ρουέλ άπανήρχισαν λυσσώδεις μαχαι.
  Κατά ·3ά αύτά τηλεγραφήματα οί κυβερ-
  νητικοί προαιταθοΰν νά έπανακτήσουν
  ωρισμένας θέσ&ις αυτών καί νά εύθυ-
  γραμμήαουν τό μέτωπον.
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ^ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΒΟίΥίΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΛΜΑΝ '
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται ότι σή¬
  μερον κυδερνητικά άεροπλάνα ένήργη-
  σαν αίφνιδιαατικόν βομβαρδισμόν τής
  Πάλμας τής Μαγιόρκας. Έβομβαρδί-
  σθησαν βί στρατιωτικαί έγκαταστάαεις
  των έθνικών καί ο λεμήν. Έπηνέχθησαν
  σημαντικαί ζημίαι «αί ώς λέγεται ύπάρ-
  χει ίκανός άριθμός ανθρωπίνων θυμά-
  των.
  ΚΑΘΕΙΛΚΥΣΘΗ ΕΙΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΝ
  ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α!"
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Έκ Γλασκώβης τής
  Σκωτίας τηλεγραφείται ότι είς τα έκεϊ
  ναυπηγεΐα καθειλκύσθη τό πρώτον έκ
  των ναυπηγουμένων μεγάλων Έλλη-
  νικών άντιτορπιλλικών. Είς τό καθελ·
  κυσθέν Ελληνικόν πολεμικόν εδόθη τό
  όνομα: «Βασιλεύς Γεώργιος Λ'».
  Η ΓΑΛΑΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
  ΤΟ Η0Μ03ΧΕΔ10Η ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ή Γαλλική βουλή ενέκρινε
  τό νομοσχέδιον περί διαιτησίας τό οπο!
  όν ειχε ψηφίαη ή Γερμανία. Τό νομο¬
  σχέδιον τούτο λαμβάνον ήδη την ισχύν
  νόμου, πρόκειται νά εφαρμοσθή συντό¬
  μως, θεωρείται δέ ότι θά συντελέση
  είς την βελτίωσιν τής κοινωνικάς κατα¬
  στάσεως έν Γαλλία.
  ΒΑ ΕΙΝΕ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ
  ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Άπό τούδε προμη-
  νύεται ότι ή αύριανή ύποδοχή τού κ.
  Μεταξά είς Αθήνας θά; είνε μεγαλειώ-
  δης. Είς την ύποδοχήν θά επικρατή¬
  ση λαϊκός χαρακτήρ, θά συμμετάσχουν
  δέ αί όργανώσεις τής νεολαίας καί των
  έργατών τής πρωτευούσης.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μ»ς)— Τηλεγραφούν έκ Σαγ-
  κάης ότι είς την Βόρειον Κίναν συνε-
  χίζονται πεισματώδεις μαχαι μεταξύ
  Κινέζων καί Ίαπώνων. Αί μαχαι αυ¬
  ται καθ» ά αγγέλλεται είνε άμφίρροποι
  καί άνευ σημαντικήν άποτελεομάτων
  διά κανένα έκ των άντιπάλων.
  ί; ολους τούς
  ί5«φώνπ
  ς
  κυρίως
  ο,μναν της β
  9Λς άναδιοργαν
  ώμ
  νίβχυβιν τώναμ
  νάμεων τής χ«ρβ
  «αμεν είπεν στ{
  ών, «εροπορίαν
  ναυτικόν έςαιρε
  νίοΐμον. Καί δι
  μένωμεν ήσυχοι
  ίβίδθθΐν ότι α
  μας δυνάμεις ε
  να περιφρβυρήο
  5?άλειαν καί τί
  βίαν τής χώρας.
  Αί δηλώσεις ί
  γ
  τβνον των, ήκοι
  χ«ράν καί έδι
  αίοδημα γενικήι
  ίζαζ. _»ότι εί:
  ταραγμένην κα
  περίοδον πβύ δ
  οργάνωσις των
  δυνάμεων, ά,ηοι
  ίΐβτον καθήκον
  όν κατεπείγουσο
  ταρχικήν έβνικι
  Διότι ναϊ μέν ι
  ΗΗθυμεϊ τόν ^ ί
  μοναδικόν πόθ
  ζήβη επί μακρόν
  Λι' αύτό δέ , κ
  νά ευρίσκεται
  οχέσεις μϊ όλου:
  νάς της καί μέ ί
  έδνη της Εύρ&
  Άλλα ή δκ
  •^αλήνης ίΐ ή
  'χαταιγίδος κκί
  σμός τού πολέμ
  τύνται δυατυχώι
  καλάς θελήσεω
  πιθυμίας τής
  των φίλων της.
  δύσκολον εάν
  λα πολέμου νά
  λάς έξω τής άκ
  της. Διότι σή(
  ται πλέον βέ{
  οιονδήποτε σηι
  ρώπης καί άν
  καϊά τοΰ πό
  «ί φλόγες της ί
  ο_ημεΒΟματ< ΑΠΟΧΑΙΡ ΤΟΥ ΚΑΡ1 ι; Καλές μου ήρ ήρωες τού άπο τιοΰ 6έν είνε ι Κ1 νά σας ι σημερινή ϋστι σας: Έσεϊς σό σμικοί, ποΰ π κτυλα τοΰ... π οαβουάρ βίβρ °τεύω αύθορμ σΐασμό, άκέρο οας: Θά ξεχυ ^°«ς. θά πρ ναοϋς τής θ κ<* θά δώ Χαιρετιστήριον ν«βάλιπού < ^°ζει είς αν0 Ροον να φέ !*κτ τής κα ρ«ζ- Τό άν πί Ϊει ^ Χωρ1ς :Χ« σημασία 1ειότης 6 Κα *ει αξιώσεις ;°ος· >Ε**ντ
  °° εύγενής ,
  ?ς το κεφά
  ^· &οτε Φκι
  ^Ρους καί
  ^^ωσεις τοι
  ™· Γι αύτό
  Ι6 τό ηαρδα
  κ?1ζλωντ°ι ■
  ^άτ°ου,μ;
  ϊαλέ"ες
  "λεκ^ μπλ