95487

Αριθμός τεύχους

4802

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  εξαμηνος 2
  'Αμε-ρικής
  έτησία δολ. 15
  έξά|ΐηνοί » 8
  ]
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΊΥΠΟΙ'ΡΛΦΕΙΑ
  0Οί." ΜΙΝ2Τ ν"ΟΥ
  ΥΠΕΥ3ΥΝΟΣ ΗΙΤΜΤΗ! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Είς ολους τούς λόγους τού;
  όποίους εξεφώνησεν ό Πρω-
  θυπουργός κ. Μεταξάς εις τάς
  θρκκικάς πόλεις ενώπιον τού
  λαοΰ, έν κυρίως σημείον ε¬
  τόνισεν ιδιαιτέρως: Την μέ-
  ριμναν τής Κυβερνήσεως τού
  πρός άναδιοργάνωσιν καί ε¬
  νίσχυσιν των άμυντικών δυ-
  νάμεων τής χώρας. Άπεκτή-
  σαμεν είπεν στρατόν ισχυ-
  ρόν, άεροπορίαν άξιόλογον,
  ναυτικόν έξαιρετικώς ύπολο-
  γίσιμον. Καί δυνάμεθα νά
  μένωμεν ησυχοι μέ την πε¬
  ποίθησιν δτι αί πολεμικαι
  μας δυνάμεις είναι ίκαναί
  νά περιφρουρήσουν την α¬
  σφάλειαν καΐ την ανεξαρτη¬
  σίαν τής χώρας.
  Αί δηλώσεις δέ αυταί τού
  κ. Πρ»δυπουργοΰ μέ τόν κα-
  τηγορηματικόν καί επίσημον
  τόνον των, ήκούσδησαν μέ
  χαράν καί εδημιούργησαν
  α'ισδημα γενικής ικανοποιή¬
  σεως. Διότι είς την τόσον
  ταραγμένην καί άνήσυχον
  περίοδον πού διερχόμεθα, ή
  οργάνωσις των άμυντικών
  δυνάμεων, αποτελεί τό πρώ-
  τιστον καθήκον μας,τήν πλέ¬
  ον κατεπείγουσαν κκ'ι πρω-
  ταρχικήν εθνικήν υπόθεσιν.
  Διότι ναί μέν ή Ελλάς δέν
  έπιθυμεΐ τόν πόλεμον καί
  μοναδικόν πόθον έχει νά
  ζήση επί μακρόν έν ειρήνη.
  ΔΓ αύτό δέ , καϊ φροντίζει
  νά ευρίσκεται εί; φιλικάς
  σχέσεις μέ όλους τού; γείτο¬
  νος της καί μέ δλα τα άλλα
  έθνη τής Εύρώπης.
  Άλλα ή διατήρησις της
  γαλήνης ή ή έκρηξις τής
  Ηκα-ταιγίδος καί ό κατακλυ-
  σμός τοΰ πολέμου, δέν έξαρ-
  τώνται δυατυχώςΐκ μόνης τής
  καλης θελήσεως καί τής ε¬
  πιθυμίας της Ελλάδος καί
  των φίλων της. ©ά είνε δέ
  δύσκολον εάν έκραγή θύελ-
  λα πολέμου νά μείνη η Ελ¬
  λάς εξω τής άκτΐνος δράσεώς
  της. Διότι σήμερον δεωρεί-
  ται πλέον βέβαιον, ότι είς
  οιονδήποτε σημείον τής Εύ-
  ρώπης καί αν άνάψη ή πυρ¬
  καϊά τοΰ πολέμου, ταχέως
  αί φλόγες της θά έπεκταθοΰν
  είς ολόκληρον τόν κόσμον.
  Καί δυστυχώς, οί κίνδυνοι
  τού πολέμου καθημερινώς
  καί πολλαπλασιάζονται. Α¬
  πόδειξις ότι δλα τα κράτη
  τπς γης, μολονότι οί κυβερ-
  νηταί των όμιλοΰν συνεχώς
  περί εΐρήνης, έντείνουν τούς
  έξοπλισμούς των είς τό υπέρ-
  τατον σημείον. Ή Αγγλία,
  ή Άμερική καί ή Γαλλία έ-
  πιδίδονται εί; μίαν πρωτο-
  φανή έν τή ίστορία τής αν¬
  θρωπότητος προσπάθειαν αυ¬
  ξήσεως των πολεμικήν των
  δυνάμεων, διαθέτουσαι δισε-
  κατομμΰρια όλόκληρα λιρών
  διά την έπιτάχυνσιν τού
  ρυθμοΰ των έξοπλισμών, μο¬
  λονότι διακηρύσσουν την
  προσηλωσίν των είς τό ίδεώ-
  δες τής εΐρήνης.
  Είς άναλόγους δέ έξοπλι
  σμούς προβαίνουν καί όλα
  τα άλλα μεγάλα καί μικρά
  Κράτη τής γης είτε φιλο
  πόλεμκ παρουσιαζονται είτε
  εϊρηνόφιλα είναι. Ό φόβος
  ενός άναποφεύκτου πολέμου
  κυριαρχεΐ των σκέψεων καί
  των ένεργειών των ταγών
  όλων των κόσμου. Καί ©λό-
  κληρος ή γή εχει μετα¬
  βληθή ώς ένα απέραντον
  έργαστήριον οπου χαλκεύ-
  ονται τα μέσα τού πολέμου
  καί τοΰ θανάτου. Θά ήτο
  λοιπόν άφροσύνη καί θά ι¬
  σοδυνάμει πρό; απόφασιν αΰ-
  τοκτονίας, ή ΐδική μας ά-
  δράνεια είς τό κεφάλαιον
  αύτό.
  Καί θ' άπετέλει έγκλημα
  ν' αφίσωμεν την χώραν ά-
  νοχύρωτον, χωρίς ισχυράν ά
  μυναν, ένω άπό παντοϋ ύψώ
  νεται πελώριον τό κΰμα
  τοΰ πολέμου καί άπειλεΐ
  νά κατακλύση τόν κόσμον
  ολόκληρον.
  Άλλ' εύτυχώς, ή Κυβέρ¬
  νησις παρέχ£ΐ την βεβαίω-
  σιν ότι ή οργάνωσις τή; έ-
  θνικής Μα5 αμύνης συντε-
  λεΐται μέ ταχύτητα καί α¬
  σφάλειαν. Καί ή βεβαίωαι;
  αυτή γΐνεται δεκτή μέ ευ¬
  χαρίστησιν καί ανακούφισιν.
  , φαιρή άπό τούς άνθρώπους
  ! τό προσωπεΐο καί νά τοΰς
  κάνη ν' άποκαλύπτουν τόν
  πραγματικόν άνθρωπο. Καί
  τί τα θέλετε' λίγο πολύ δλοι
  μας έχομε μέσ' στήν ψυχή
  μας τό Διονυσο. Μάταια ό
  Ναζωραΐος εζήτησε την πνευ-
  ματοποίησι. Ό Διονυσιασμός
  δέν έΌβυσε' δέν κατελΰθη.Άρ-
  κιΐ νά ευρεθή ή εύκαιρία κι'
  έκδηλώνεται άμέσως. Άλλά
  δέν πρόκειται νά κάμωμε σή-
  μερο την φιλοσοφία τοϋ άπο-
  κρηάτικου γλεντιοθ. Σήμερο
  εϊπαμε, άποχαιρετα τό καρ-
  ναβάλι. Θά κάμετε λοιπόν κα
  λά νά προσέλθετε σ' αύτό
  τό όμαδικο ξεφάντωμα, ν' ά-
  ποχαιρετίσετε τόν Καρνάβα-
  λο. Κι' άκόμη, ΰψώσετε τα πο-
  τήρια, άδειάσετέ τα μέχρι τρυ
  γός καί σπάστε τα τα ξημε-
  ρώματα, μέ μίαν άποχαιρετι-
  στήρια ΐαχή: Στό καλό καρ-
  νάβαλε, στό καλό. Όταν ό ή·
  λιος τής Δευτέρσς θ' ανατεί¬
  λη θά εΐστε πάλι άγνωστοι
  μετσξύ σας. Καί τότε θά νοιώ-
  σετε, δτι δλα αύτά δέν ήταν
  παρά μιά παραίσθησι. Ευχο-
  μσι μοναχά νά μή μετανοή-
  σετε δταν θά κάμετε τόν ά-
  πολογισμό των πεπραγμένων.
  Μ.—
  Πεταχτά
  σημείώματα
  ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
  ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
  Καλές μου ήρωΐδες καί σεϊς
  ήρωες τοΰ άποκρη,άτικου γλεν-
  τιοΰ δέν είνε ύποθέτω άναγ-
  κη νά σας ύπενθυμίσω τή
  σημερινή υστατη ύποχρέωσί
  σας: Έσεΐς σάν άνθρωποι κο-
  σμικοί, ποΰ παίζετε στά δά-
  κτυλα τού... ποδαριοΰ σας τό
  σαβουάρ βίβρ, θά κάμετε πι-
  στεύω αύθόρμητα, μέ ένθου-
  σιασμό, άκέραιο τό καθήκον
  σας: Θά ξεχυθητε στούς δρό-
  μους, θά προσέλθετε στούς
  ναούς τής θεάς Τερψιχόρης
  καί θά δώσετε την άπο-
  χαιρετιστήριον έορτή στό Καρ-
  ναβάλι πού φεύγει, δπως άρ-
  μόζει είς άνθρώπους πού ξέ-
  ρουν να φέρωνται μέ δλο τό
  τάκτ τής καλής συμπεριφο-
  ρας. Τό άν προσέλθετε μέ μά-
  σκα ή χωρίς μάσκα αύτό δέν
  έ'χει σημασία. Ή αύτοϋ μεγα-
  λειότης ό Καρνάβαλος δέν ε¬
  χει αξιώσεις επί τοϋ ένδύμα-
  τος. Έφάνηκε άλλωστε τό¬
  σο εύγενής κι' ύποχωρητικός
  είς τό κεφάλαιο αύτό εφέ¬
  τος, ίόστε καί είς τοΰς μεγα-
  λύτερους καί κοσμικώτερουςχο
  ρούς άκόμη καί είς τίςέπίσημες
  δεξιώσεις τού,αφήκε απόλυτον
  ελευθερία ώς πρός τό ένδυ-
  μα. Γι' αύτό κι' εσημειώθη αύ¬
  τό ΐό παρδαλό θέαμα να έμ-
  φανίζωνται άλλοι μέ φρακο
  κι' άλλοι μέ γκρί κουστοΰμι
  περιπάτου, άλλες μέ έ'ξωμες
  τουαλέττες καί άλλες μέ
  πλεκτά μπλουζάκια, είς τούς
  έπίσημους χορούς. Καί σήμε¬
  ρο λοιπόν έ'χετε ελευθερία σ'
  αύτό. Θά προσέλθετε στή
  μεγάλη άποχαιρετιστήριο δε-
  ξίωσι. Θά τρέξετε είς τοΰς
  δρόμους ώς πλήθος άνώνυ-
  μο. Θά συγκεντρωθήτε είς
  τα κέντρα τής _,λατρείας των
  κάτω άκρων. Άγνωστοι με-
  ταξύ σας, θά γίνετε χωρΐς
  συστάσεις, χωρΐς διατυπώσεις,
  γνώριμοι, φίλοι καΐ θά έμ-
  πιστευθήτε ό £νας στόν άλ-
  λο τόν έαυτό σας, τα μυστι-
  κά σας, τίς χαρές, τούς καυ-
  μούς καί τούς πόθους σας.
  Θά έναγκαλισθήτε άνθρώ¬
  πους πού σ' άλλη περίπτωσι
  άν σάς κύτταζαν απλώς θά
  τό έθεωρούσατε έγκλημα κα¬
  θοσιώσεως, θρασυτάτην αύ-
  θάδεια, καί θά μεθύσετε μα-
  ζ( άπό τα ρίγη τής ήδονής
  πού φέρνει τό κρασί καί τό ξε-
  βίδωμα των κάτω άκρων, την
  ωρα πού ή τζάζ ξέφρενη θά
  σκορπά τούς άρρυθμους όρ-
  γιαστικούς τόνους μιδς ρούμ-
  πας ή μιδς κουκαράτσας. Κά¬
  τω άπ' τή μαγική μπαγκέτα
  αυτού τοΰ γοητευτικοΰ ΘεοΟ
  —Καρνάβαλου, θά λησμονή
  σετε τόν έαυτό σας, θά στεί-
  λετε περίπατο άρχές καί άν
  τιλήψεις, θά κατσργήσετε την
  ίεραρχία, θά ίσοπεδωθήτε με-
  ταξύ σας καΐ θά ζήσετε γιά
  μίαν ήμέρα άκόμη, ώς άλλοι
  άνθρωποι. τέτοιοι ακριβώς
  πού είσθε, ένω ή μάσκα πού
  φοροΰσατε δλο τόν άλλο χρό-
  νο σδς έκρυβε. Γιατί αύτό εί¬
  νε τό μυστικό τοΰ καρναβά-
  λου καί τής μάσκας: Νά ά·
  Τα 'ΕΑΑηνικά οίκονομικά
  κατά τό ετος 1957.
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.
  Όρθαι' ύποδείξεις.
  Είσερχόμεθα πλέον είς την
  άνοιξιν καί μετ" ολίγον, τό
  ψϋχος τοΰ χειμώνος θ' άντι-
  καταστήσουν οί ζέστες τοΰ
  καλοκαιριοΰ. Οί θερινοί δέ
  μήνες ώς γνωστόν άποτελοΰν
  την περίοδον πού εΰνοεΐ ι¬
  διαιτέρως την εμφάνισιν καί
  έξάπλωσιν των διαφόρων έ·
  πιδημιών καί ιδιαιτέρως τοΰ
  δαγκείου καθως καί τής έλο-
  νοσίας. Διά την πρόληψιν
  τοϋ κινδύνου αύτοΰ τό ύγει-
  ονομικόν κέντρον απηύθυνε
  πρός τούς κατοίκους τοΰ νο-
  μοΰ μακράς καί λεπτομε¬
  ρείς όδηγίας, τάς οποίας καί
  δέν αμφιβαλλομεν δτι θά έ-
  φαρμόσουν δλοι άνεξαιρέτως
  "Οπως έπίσης δεν αμφιβαλ¬
  λομεν δτι έκ παραλληλου
  πρός την παροχήν των όρ-
  θών αυτών ύποδείξεων τό ύ-
  γειονομικόν κέντρον θά λά¬
  βη καί ΰλα τα αλλα ένδει-
  κνυόυενα μετρα ώστε νά πε¬
  ριορισθή ή νοσηρότης κατά την
  ερχομένην καλοκαιρινήν περί¬
  οδον.
  Η όδός
  Κασταμονίτσας.
  Μσς έπληροφόρησαν δτι ή
  όδός Καστελλΐου— Ξειδδ —
  Κασταμονίτσας έχει καταστή
  άδιάβατος έξ αίτίας των κα-
  ταστροφών πού υπέστη έκ
  των βροχών. Καί ζητεΐται ή
  έπισκευήκαί σκυρόστρωσίς της
  ωστε νά έξυπηρετεΐται ανέ¬
  τως ή συγκοινωνία. Άλλά,
  είνε βέβαιον δτι ή κατάστα¬
  σις αυτή δέν θά διαρκέση
  επί πολύ εισέτι Διότι μόλις
  βελτιωθή ό καιρός, τό έπαρ-
  χιακόν ταμείον θά λάβη σχε¬
  τικήν μέριμναν. Άλλωστε έ'¬
  χει ληφθή άπό πολλοΰ σχετι-
  κή απόφασις, έχει ψηφισθή
  δέ καί ή σχετική πίστωσις.
  Καί ασφαλώς ή έφαρμογή τής
  αποφάσεως αυτής δέν θά βρα¬
  δύνη επί πολϋ είσέτι.
  Μία διαφορά.
  Πληροφορούμεθα δτι αί έρ
  γασίαι πρός ρυμοτόμησιν καΐ
  έξωραίσμόν τής λεωφόρου
  Δουκός τοθ Μποφώρ διεκόπη
  σαν διότι ανεφύη διαφωνία
  μεταξύ των υπουργείων Στρα¬
  τιωτικών καί Παιδείας σχετι
  κώς μέ την κυριότητα των Έ
  νετικών τειχών τής πόλεως
  μέρος των οποίων έθίγετο διά
  τής ρυμοτομίας αυτής. Πιστεύ
  ομεν δτι ή διαφωνία αυτή θά
  άρθή συντόμως, άφοθ άλλωσ
  τε πρόκειται περί ζητήματος
  τής άρμοδιότητος τής Κυβερ
  νήσεως.
  ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Ένετάθη ή κίνησις τής παραγωγής.
  Ε'.
  Τό κατά τό 1937 διατεθέν
  συνάλλαγμα διά την πληρω¬
  μήν των τόκων των εξωτερι¬
  κών δανείων ανήλθεν είς Φρ.
  Χρ. 22.516.226 έναντι Φρ. Χρ.
  34.199.977 τώ 1936, Φρ. Χρ.
  18.888 707 τώ' 1935 καί Φρ.
  Χρ. 37 651.997 τώ 1934.
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΔΗΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ
  Ή κίνησις τοΰ Δημοσίου
  Ταμείου ήτις ώς γνωστόν συγ-
  κεντροϋται παρά τή Τραπέζα
  έχει ώς εξής: Ό σχετικός λο-
  γαριασμός τοθ Δημοσίου Τα¬
  μείου έν συνδυασμώ μέ τάς
  καταθέσεις τής Δ.Ο.Ε. εδεί¬
  κνυε κατά την 31 ην Δεκεμβρι¬
  ού 1937 πιστωτικόν υπέρ τοΰ
  Δημοσίου υπόλοιπον έκ Δρχ.
  335 περίπου έκατ., εάν δέ
  συνυπολογίσωμεν καί ολό¬
  κληρον τό όφειλόμενον υπό
  τοΰ Δημοσίου υπόλοιπον τής
  χορηγηθείσης αύτω βραχυπρο-
  θέσμου πιστώσεως έκ 12 έκατ.
  Μάρκων, παραμένει καί πάλιν
  πιστωτικόν υπόλοιπον έκ 36
  έκατομμυρίων, άσχέτως όλως
  των λοιπών παρά τή Τραπέ¬
  ζα καταθέσεων τοΰ Δημοσίου
  έκ προβλέψεων υπηρεσίας δα¬
  νείων κλπ. Έπομένως τό Δη¬
  μόσιον ού μόνον δέν έχει κά¬
  μει χρήσιν τής παρεχομένης
  αύτώέκ των κειμένου συμβά-
  σεων ευχερείας περί κατα-
  βο?^ής μέχρι ποσοΟ Δραχ.
  400 έκατομμυρίων, άλλ' αντι¬
  θέτως έχει καί πιστωτικόν ύ
  πέρ αύτοϋ υπόλοιπον.
  Μετά την κατά τ' ανωτέρω
  απεικόνισιν τής οίκονομικής
  καί δημοσιονομικής καταστά¬
  σεως τής χώρας, εξετάσωμεν
  ήδη διά βραχέων την επίδρα¬
  σιν τούτων επί τής κατά τό
  παρελθόν έτος κινήσεως τοΰ
  συναλλάγματος "ίνα ίδωμεν
  ποία τα έξ αυτής συμπερά-
  σματα καί διδάγματα.
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Κατά τόν άπολογισμόν εκά¬
  στου έτους ιδιαιτέρα σπου-
  δαιότης άποδίδεται, καΐ όι-
  καΐως, είς την εξέλιξιν τοΰ ου-
  ναλλαγματικοΰ ΐσοζυγίου των
  λογαριασμών μας, τού όποίου
  το τελικόν άποτέλεσμα επήρε
  άζει κατ' ανάγκην τό είς χρυ¬
  σόν καί συνάλλαγμα άπόθε-
  μα τής Τραπέζης. "Οσάκις τό
  ίσοζύγιον τουτο είνε παθητι¬
  κόν, τό έλλειμμα κσλύπτεται
  διά τής διαθέσεως ίσαξίου μέ-
  ρους έκ τοθ άποθέματος τής
  Τραπέζης, τό οποίον κατ' α¬
  νάγκην μειοθται αναλόγως.
  Τουναντίον συμβαίνει οσάκις
  τό ίσοζύγιον έμφανίζει ενερ¬
  γητικόν υπόλοιπον. Σπουδαίον
  έλλειμμα ένεφάνισε τό ίσοζύ¬
  γιον των λογαριασμών μας
  κατά τα έτη 1935 καί 1936,
  ένεκα δέ τούτου καί τό είς
  χρυσόν κάλυμμα τής Τραπέ¬
  ζης υπέστη σημαντικωτάτην
  μείωσιν.
  Ώς είχον την ευκαιρίαν ν'
  άναφέρω έν τή πρός τούς με-
  τόχους εκθέσει τοΰ παρελθόν-
  τος έτους, ή μείωσις αυτή τοΰ
  καλύμματος τής Τραπέζης
  άνήλθε, κατά μέν τό 1935 είς
  είς 34.466.206 χρυσά φρ. κατά
  δέ τό 1936 είς 21.400:639 χρ.
  φρ. Είχομεν έπομένως άπολέ-
  σει έντός διετίας 55.866.645
  χρ. φρ. Εύτυχώς κατά τό λή¬
  ξαν έτος ή εξέλιξις τοΰ συναλ
  λαγματικοϋ ίσοζυγίου των λο¬
  γαριασμών μας, ώς τουτο εκ-
  τίθεται κατωτέρω, έμφανίζε
  διάφορον καί περισσότερον
  ίκανοποιητικήν είκόνα, ώς έκ
  Ι τούτου δέ καί τό κάλυμμα ή
  μών παρηκολούθησε την εύ
  ; νοϊκήν ταύτην κίνησιν τοθ ίσο
  1 ζυγίου των λογαριασμών, Τό
  είς χρυσόν καί συνάλλαγμα
  άπόθεμα τής Τραπέζης, δπερ
  κατά την Ιην Ίανουαρίου
  τοϋ 1937 εΐχε κατέλθει είς
  90 352 542 φράγκα χρυσα ά¬
  νήλθε την 31ην Δεκεμβριού
  τοθ λήξαντος έτους είς 108.
  833.723 φρ χρ. ήτοι ένεφάνι-
  σεν αύξησιν φρ. χρ. 17.981.
  181. Μετά δέ την άφαίρεσιν
  ποσοθ 8,884,546 φρ. χρ. αντι¬
  στοιχούντος είς τό 40 ο)ο των
  ληξάντων τοκομεριδίων των
  εξωτερικών δανείων, διά τα
  όποΐα δέν προσήλθον οί κομι-
  σταί πρός είσπραξιν τής ά-
  ξίας των οποίων δμως τό ά-
  ναγκαΐον ποσόν είς συνάλ¬
  λαγμα ήγοράσθη ήδη πα¬
  ρά τοΰ Δημοσίου καί ευρί¬
  σκεται είς την διάθεσιν των
  κομιστών παραμένει καθαρά
  αύξησις τοϋ καλύμματος, με¬
  τά την άφαίρεσιν πασών των
  είς συνάλλαγμα υποχρεώσεων
  φρ. χρ. 9.136.635 ήτοι έκ ;595.
  000 ση μερινών Αγγλικών Λι
  ρών.
  Ή αύξησις αθτη τοΰ καλύμ¬
  ματος είναι τοσούτω μάλλον ά-
  ξία προσοχής, καθ' όσον δέν
  όφείλεται εις πρόσθετον περιορι¬
  σμόν των άναγκών μας, αΐτι¬
  νες τουναντίον έμφανίζονται ηύ·
  ξημέναι, ιδία λόγω τής αυ¬
  ξήσεως των τιμων των έκ τοθ ί-
  ξωτίρικοθ ε£σαγομένων είδών,
  άλλ' όφείλεται εις σημαντικω¬
  τάτην αύξησιν τής προσφοράς
  συναλλάγματος. Οίίτω τό σύνο¬
  λον των αγοράν τής Τραπέζης
  χρυσοΰ καί συναλλάγματος κα¬
  τά τό ετος 1037 ανήλθεν είς
  φρ. χρ. 190 465.000 Ιναντι φρ.
  χρ. 135.857.000 τοθ ετους 1936.
  Εσημειώθη άρα αύξησις έκ φρ.
  χρ. 54.608.000. Παραλλήλως χί
  πωλήσεις χροαοϋ ν.Ά συναλλάγ¬
  ματος άνήλθον κατά τό Ιΐος 1937
  εις φρ. χρ. 181.329.000, Ιναντι
  φρ. χρ. 157.258 000 τοΰ 1936.
  Είχομεν άρα αύξησιν έκ φρ. χρ.
  24.071.000. Έκ τής συγκρίσεως
  των αριθμών τούτων εξάγεται ό¬
  τι, ένω αί πωλήσεις τής Τραπέ¬
  ζης κατά τό 1937 οπερέβησαν
  τάς τοΰ 1936 κατά 15,3 ο)ο αί
  άγοραί τής Τραπέζης τοΰ 1937
  υπερέβησαν τάς τοΰ 1936 κατά
  40,2 ο)ο.
  Πλήν τοΰ γενικοΰ άποτελέσμα
  τος, ενδιαφέρον παρουσιάζει καί
  ή άναλυτική σύγκρισις των ά-
  καί πωλήσεΐον αναλόγως
  ή ή τοθ προορισμοΰ
  τής ή ή ρρμ
  αυτών. Ή σύγκρισις αυτή φαί-
  νεται έ* τοΰ έν ύποσημειώσει πά
  ρατιθεμενου άναλυτικοΰ πίνακος.
  Ανάλυσις άγορών καί πωλήσεων έλευθέρου συναλλάγματος καί
  χρυσοΰ παρά τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΓΟΡΩ,Ν
  ΦΡΑΓΚΑ
  ΧΡΥΣΑ
  1936
  ' 1937
  Έλλην. Δημοσίου
  5.389.250.-
  5.39Ο.Ο99.-
  Τοκομερίδια Έθνικών Δανείων
  11831003-
  11 313 780 —
  Εξαγωγικόν,,Συνάλλαγμα
  32.935 317.-
  54.301.836 —
  Μεταναστευτικόν »
  13 279.752 -
  39.128 634.—
  Ναυτιλιακόν »
  27939Ο-
  14 184 817. -
  Λοιπαί πηγαι
  21.817 686.—
  16 393.625.-
  Αύτούσιος χρυσός καί νομίσματα
  10.027.078 -
  9 058 086 —
  95.559.485.-
  149.770.885 —
  Άγοραί άπό Τραπέζας
  40.207 750. -
  40 694 414-
  135.857.235.-
  190 465 299.—
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  Έλλην. Δημοσίου
  49 021.3*1.-
  46.480.556.—
  Εμπόριον δι" είσαγωγάς
  41 252,341.-
  71,081 958,-
  » διά σΐτον
  3,964,529,-
  9,281,437,—
  Έτ. Διαχ Ύπεγγ. Προσόδων
  1,906,103,—
  447,705.—
  Ναΰλοι Έλληνορωσσικοΰ Ο1β3ΐ*ΐη£
  3,756,033,-
  2,685 047,—
  Παλαιά! έμττορ, όφειλαϊ
  1,081,235,—
  1,145.467,-
  Όμολογ, Λάν, Α. Ε,
  1,774,359,-
  1,944,542,—
  Οικονομ, άνάγκαι
  4,526,802,-
  6,705,377,-
  Λοιπαί »
  10,243,502,—
  6,205.578,-
  117 526 205,—
  145,977,667.-
  Πωλήσεις είς Τραπέζας
  ■»9,7>)1 669,—
  :35,.350,997,—
  157.257,874,-
  181.328,664,-
  Έκ τής παραβολής των στοι-
  χείων τούτων έξάγονται τα εξής:
  Πρώτον δσον άφορά είς τάς άγο
  ράς. Ή αύξησις των άγορίίιν
  άπό 135.857.000 (1936) είς 190.
  465.000 (1937) όφείλεται κυρί-
  ως είς την αύξησιν τοΰ έξ έξα·
  γωγών συναλλάγματος δπερ άπό
  32.932.000* (1!-»3(>) ανήλθεν εις
  54.302.000 (1937) προ παντός
  δέ εις την αύξησιν τοΰ μετα-
  ναστευτικοΰ κα'ι ναυτιλιακοΰ συ
  ναλλάγματος, δπερ ανήλθεν άπό
  13.559.000 (1936)είς 53.314 000.
  Ή εκπληκτική διαφορά μεταξύ
  τοΰ καθ' έκαστον των δύο έτών
  άγορασθέντος ναυτιλιακοΰ συναλ¬
  λάγματος δέν όφείλεται έξ ολο¬
  κλήρου εις πραγματικήν αύξησιν
  αύτοΰ άλλ' είς τό γεγονός ο".ι,
  λόγω τής έλλιποΰς παρακολουθή
  σεως αύτοΰ, μέρος μέν τούτου,
  δέν έδηλοΰτο ώς τοιοΰτο καί δ¬
  ταν εισήγετο διά των έξουσιοδο
  τημένων ΐραπεζών, έτερον δέ ιί·
  ρος ουδόλως ενεφανίζετο έν τή
  έπισήμω άγορά. Τό αύτό Εσχύει
  κϊί διά τό μεταναστευτικόν συ¬
  νάλλαγμα. Δεύτερον δσον άφορα
  είς τάς πωλήσεις ή έξ 24.071.
  000 φρ. χρ. αύξησις των πωλή¬
  σεων τοΰ ετους 1937 Ιναντι των
  τοΰ 1936 όφείλεται έξ ολοκλή¬
  ρου καί δή υπερκαλύπτεται έκ
  τής αυξήσεως τοΰ είς τό εισα¬
  γωγικόν εμπόριον χορηγηθέντος
  συναλλάγματος. Τό συνάλλαγμα
  τοθχο ανήλθεν είς 80.303.001
  φρ. χρ. κατά τό 1937 έναντι
  45.217.000 φρ. χρ. τοΰ 1936.
  Καί ταύτα μέν ώς πρός την
  κίνησιν των αγοράν καί πωλή¬
  σεων χρ'Μθϋ καί συναλλάγματος
  παρά μόνη; τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος. Άλλ^ είναι γνωστόν
  δτι ή Τραπέζα τής Ελλάδος πε
  ριορίζεται, άφ' ενός μέν νά αγο¬
  ράζη καί πωλή συνάλλαγμα είς
  τούς άπ' εύθείας συναλλασσομίνους
  μετ1 αυτής, άφ' ετέρου δέ ν' ά-
  πορροφα τό επί των τυχόν ήμε
  ρησίων ύπεραγορων των λοιπών
  Τραπεζώ,ν δημιουργούμενον πλεό-
  νασμα, ή νά συμπληροί τό έκ
  των τυχόν ημερησίως ύπερπωλή-
  σεων αυτών έμφανιζόμενον Ιλ-
  λειμμα. Έπομένως ή κίνησις τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος δέν έμ¬
  φανίζει την 8λην κίνησιν ά
  γορας καί πωλήσεως συνάλλαγμα
  τος, άλλ' είναι τό τελικόν άπο¬
  τέλεσμα ταύτης. Τό σύνολον των
  έτησίων άγορών καί πωλήσεων
  συναλλάγματος των πραγματοποι-
  ουμένων τ.χρ' δλων των όργάνων
  έκείνων, τα όποΐα Ιχουσι έκ
  τοΰ νόμου τό δικαίωμα νά έπι-
  χειρώσι πράξεις επί συναλλάγ¬
  ματος, έμφανίζει ό είς άκρον εν¬
  διαφέρον συνημμένος έν τέλει
  πίναξ, υπό στοιχείον Γ'.
  Ό πίναξ ούτος, καίτοι περι-
  λαμβάνει τό σύνολον των είς συ¬
  νάλλαγμα συναλλαγών, δέν ταύ-
  τίζεται πρός τό ίσοζύγιον των
  λογαριασμών, άλλ' αποτελεί τμή
  μα μίνον αύτοΰ, διότι δέν περι-
  λαμβάνει τάς διά των συμψηφί-
  στικών γραφείων καί τάς δΓ άν
  ταλλαγών πραγματοποιουμένχς
  συναλλαγάς,
  ίζ|
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  ν-1

  1
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπε-
  ρέττα Γ. Ξύδη Δ)σις Λ. Καβαφάκη);
  Σήμερον δύο άπογευτινές, ώρα_3'
  μ. μ. «ή Κοκέττα», ώρα 7 «Τρείς)
  Μορίκες». Εσπερινή ή έπιθεώρη-'
  σις· «Καρνάβαλλος·.
  ΜΙΝΩΑ.—Αυριον άπογευματινή
  κα'ι εσπερινή «Ό περιπλανώμε
  νος νεκρός». Τετάρτην: «Υπό τό
  βλέμιαα τού Βούδα>.
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ηθΥΛΑΙΑΙΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  Ι ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σία
  ί^ΘΙΑΣΟΣ
  'Από τού δρόνου
  .είς την λαιμητόμον.
  ΪΙΡΙΙΒ
  ΚΡΕΒΑΪΑ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  Τρΐτη 8 Μαρτίου
  "Ώρα 10 μ. μ.
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  Μέ την θαυμασίαν όπερέτ
  ταν τού Μπρόμε:
  Η
  ΤΩΝ
  ΓΥΝΑΙΚαΝ
  30 ήθοποιοί, οί καλύτεροι
  τού έλαφροΰ μουσικοΰ μ α;
  θεάτρου. .
  Μπαλλέτα, πλούσια σκηνι- '
  κά, όρχήστρα πλήρης υπό
  την διεύθυνσιν τοΰ μαεστρου '
  Τξούλιο Κβφίνο. '
  Είσιτήρια πωλοΰνται άπό ι
  αυριον είς τό ταμείον τού θβ-
  άτρου. ι
  Έξασφαλίσατε [τάς θέσεις
  ς εγκαίρως
  ξφ
  σας εγκαίρως.
  ΙΙερί τα τέλη τοθ 17ου αίώ
  νος κάποιος ονόματι Ρομπέρ Τάλ-
  μποτ Ιγινε περίφημος άπό τάς
  έπιτυχείς θεραπείας ποΰ έκαμε
  κατά τής έλονοσίας, μέ μίαν
  παρασκευή τού, την ώνόμαζε Άρ-
  κάτουμ. Ό Βασιλεύς τής Αγ¬
  γλίας Κάρολος ό Β'. εθεραπεύθη
  άπό τόν έν λόγω κύριον τό 1678.
  Βραδύτερον ό θάλμποτ έθεράπευ-
  σεν άπό την έλονοβίαν, τόν Δελ-
  φϊνον, υϊόν τοθ Λουδοβίκου 14ου,
  τόν Δοθκα τήςΒουργουνδίας, τάν
  Δοθκα τού Άνζού, τόν Κόμητα
  Ντεμπερίκαί την Μαντάμ Ντεκολ-
  λινί.
  Έάνεψιά τοθ Λουδοβίκου 14ου,
  Πριγκήπισσα Έλισάβετ τής Όρ
  λεάν καί Βασίλισσα τής 'ΐσπανί
  άς προσέλαβε βραδύτερον τόν
  Ντάλμποτ ώς ιδιαίτερον ιατρόν
  της. Τό Άρκάτουμ τοθ Τέλμποτ
  δέν ήτο παρά έκχύλισμα Κινκουί-
  νας. "Οταν τουτο εγνώσθη ή Κιν-
  κουίναδιεδόθη ευρύτατα ώς ιό μο¬
  ναδικόν φάρμακον κατά τής έλο¬
  νοσίας, σήμερον 8μω; ή εφεύρε¬
  σίς των χημικών Μπελετιέ καί Κα-
  βαντού την άντικατέστησε διά τής
  κινίνης, 0,40 γραμμάρια τής ο¬
  ποίας λαμβανόμενα ημερησίως κα¬
  τά την περίοδον τής έλονοσίας
  άρκοθν διά την προφύλαξιν καί
  1—1,2 επί 5—7 ημέρας διά την
  όλοσχερή θεραπείαν της.
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ««■■■■■■«■■■■■■■■■■"■Β
  ΝΙ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ -=
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  328ον_
  Μετά τρρΐς ήμέρες:
  «Είδοποιήστε λοιπόν τόν
  κ. ντέ Μερσύ πώς ή ζωή
  τοθ βασιληδ καί τής βασι-
  λίσσης διατρέχει τόν έσχα¬
  τον κίνδυνον Οτι μιας ημέρας
  άναβολή μπορεϊ νά προκαλέ¬
  ση συμφορές άνυπολόγιστες..,
  τό στρατευμα των δολοφό-
  νων ολο καί πυκνώνεται».
  Τή νύχτα τής 24—25 Ιου¬
  λίου ή κυρία Καμπάν, ή
  πρώτη Θαλαμηπόλος τής βασι
  λίσσης, ειδοποιηθη πάλιν δτι
  ό δχλος των προαστείων έ-
  τοιμαζόνταν νά επιτεθή κα¬
  τά των άνακτόρων. Έπρόκει
  το νά άπαγάγουν τόν βα-
  σιλτ]6:. Ή καμπάνα τοϋ συ-
  ναγερμοΰ έσήμαινεν. Ή θα¬
  λαμηπόλος ή'θελε νά ξυπνή¬
  ση τή Μαρία-Άντουανέττα.
  Άλλά ό Λουδοβΐκος την έ-
  μπόδισεν:
  Ή βασίλισσα είνε πολΰ
  κουρασμένη.
  Όταν έξύπνηαεν ή Μαρία-
  Άντουανέττα, έκαμε δριμείας
  παρατηρήσεις στήν πιστή ύ-
  πηρέτρια γιατί δέν την εί-
  δοποίησε:
  — Δέν ήμουν έξηντλημένη
  άπό την κοϋρασι, δπως έ'λε-
  γαν.
  Ή δυστυχία δίνει στόν
  άνθρωπο μεγάλη δύναμι. Ή
  πριγκήπισσα Έλισάβετ ήταν
  κοντά στόν άδελφό της, Ιτοι-
  μη νά τοϋ δώση κουράγιο
  κ' έγώ έκοιμώμουν, έγώ πού
  θά ήθελα νά πεθάνω στό
  πλευρό τού Εΐμαι ή γυναϊκά
  τού καί δέν θέλω νά διατρέ-
  ξη τόν πσραμικρό κίνδυνο
  χωρίς έ μενά.
  Ή άδυναμία δμως τοΰ άν
  δρός της την κατέθλιβεν:
  —Ό βασιληδς, έλεγε, φο-
  βάται νά διατάξη· καί περισ
  σότερο άπό δλα φοβαται νά
  μιλήστι σέ άνθρώπους συγκεν
  τρωμένους. Μερικά λόγια στα
  ράτα, άπευθυνόμενα πρός
  τοΰς Παρισινοϋς, θά έκατον-
  ταπλασίαζαν τίς δυνάμεις τού
  κόμματός μας. Άλλά ό βα-
  σιληθς δέν Θά τα ειπή πο-
  τέ... "Οσο γιά μενά, θά μπο-
  ροΰσα κάλλιστα νά κινηθώ
  καί νά έμφανισθώ έφιππος,
  έν άνάγκτΐ" άλλά εάν κινη¬
  θώ, θά δώσω δπλα στούς έ-
  χθρούς τοΰ βασιλέως. Ή
  κραυγή εναντίον τής «Αύστρι
  ακής» εναντίον τής δεσποτεΐ-
  ας μιάς γυναίκας θά ήταν
  γενική στή Γαλλία.
  (συνεχίζεται)
  • Ό παθολέγος Ίατρός
  : Έμ. Φουντουλάκης


  Έγκατασταθείς οριστικώς
  '· έν Ηρακλείω, θά δέχεται
  ί τούς πάσχοντας είς τό Εατρεί-
  * όν τού, κείμενον παραπλεύρως
  ■ τοΰ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  | 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Μην παραπονεϊσθε ποτέ άνευ λόγου
  διά τδν εαυτόν σας.
  ■{(■■^■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγόν χ)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΑΙΝΛΡΔΑΚΗ
  Τολίβ. 5-41
  Είνε εΐκοσι πέντε έτών, ώραία,
  έξυπνη, ντΰνεται θαυμασία καί δέ-
  χεται πολύ καλσ είς τό σπίτι της
  πού είνε μέ έξαιρετικό γοΰστο τα
  κτοποιημένο.Γιατί, έν τούτοις δέν
  περιστοιχίζεται άπό πολυάριθμες
  φίλες δπως θά τής ήξιζε,
  Ιδού τί διερωτώμουν. ΜοΟ εδό¬
  θη ή εΰκαιρία να γνωρίσω καλύ
  τερα αυτήν την νέα γυναΐκα. "Ε-
  πειτα άπό δύο ή τρείς έπισκέψεις,
  μερικά τηλεφωνήματα, εΐχα έννο-
  ήση· παραπονείται διαρκώς κα'ι
  άτελειώτως. Παραπονείται είς ο
  λους.
  Δια ζώσης, είνε άκόμη ύποφερ-
  τό. Είς την ττερίτΐτωσι αυτή, φρο¬
  νώ δτι δέν είνε άγένεια καί 8τι
  είνε άττεναντίας επιβεβλημένον να
  διακόψετε αύτην πού θρηνεϊ καί
  νά την κατευθύνετε σέ σκέψεις αί-
  σιόδοξες. Σέ σκέψεις ύγιεΐς. Άλ¬
  λά άπό τό άλλο άκρον τοϋ σύρμα-
  τος, τί μπορειτε νά κάνετε, Είς
  την συνήθη φράσι: «Πώς ε!σθε;> ά
  παντδ στερεοτύπως: «νΩ' πολΰ ά
  σχημα'.. » Καί ηκολούθει ενα μα-
  κρϋ κομπολόι γιά τίς ήμικρανίες,
  τίς κοπιώδεις άσχολίες της. τίς ά-
  υπνίες της, τίς οιαφωνίες μέ τόν
  άνδρά της, την οικογένειαν της,
  τούς ύπηρέτας της.
  "Επειτα άπά δύο λεπτά, διερω-
  τασθε εάν αύτό πρόκειται νά κρα-
  ΕΛΙΣΑΟΕΤ = =
  Η ΓΥΗΑ1ΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ
  Ή ζωή της »6λανχ«λικη;
  114ον αότοκρατείρας.
  τήση άκόμη πολύ, έ!πειτα άττό πέν¬
  τε ϊχετε κουρασθί), έπειτα άπό
  δεκα, ευχαρίστως θά την βλέπατε
  νά φεύγπ. διά τό βόρειο πόλο, διά
  νά άπαλ'λαγήτε άπό τό μαρτύριο
  αυτής τής δυστρόπου φύσεως. Ι
  Φοβοΰμαι δτι κανείς είς τόν κό· |
  σμόν δέν εχει την είλικρίνεια νά (
  τής πή είς ποίον σημείον την ά-,
  όικοϋν αί ίερεμιάδες της, καί έν Ι
  τούτοις εΐμαι απολύτως πεπεισμε-'
  νη δτί ή ζωή τής γυναίκας αυτής Ι
  θα μετεβάλλετο άπό την ήμέρα,
  πού θα μετέθετε επί θετικοΰ έπι-
  πέδου δ,τι άρνητικό καί ένοχλητι-
  κό ύπάρχει είς αύτην.
  Πρακ,τικό συμπέρασμα: σδς έρω
  τοΰν πώς είσθε; Άπαντήσετε άδι·
  στάκτως· «Πολύ καλά», καί εάν
  άκόμη είσθε άρρωστη καί εάν ά¬
  κόμη έχετε άποκάμη.
  Σκεφθήτε καλά δτι οί περισσό-
  τεροι των άνθρώπων δέν άγαποθν
  να συγκινοϋνται περισσότερον ά¬
  πό δίκα δευτερόλεπτα διά τίς δυ-
  στυχίες τού άλλου. "Εάν σδς έγινε
  πάθος τό νά σάς λυποΰνται, θρη·
  νήτε έν τοιαύτη περιπτώσει άλ¬
  λά θα καταλήξετε νά σδς άπο-
  φεύγουν.
  "Εάν θέλετε νά άρέσετε, μην
  αεμψιμοιρήτε ποτέ καί πρό παν¬
  τός είς βαρος τοΰ έαυτοϋ σας.
  ή Ντιοτεγκέ
  ΚΟΙΙΊΩΠΙΚγα
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Την ηαρελθοθ
  σαν έβ&ομαδα ό κ. Γρηγόριος Γ.
  Πικράκις έκ τοϋ χωρίου Μπαλή
  Μυλοποτάμου καί ή δνίς Μαρία
  Μ. Γκιαουράκη έκ Κουνάβων ήρ
  ραβωνίσθησαν. Συγχαρητήρια.
  ΘΑΜΑΤΟ1.—Είς τό χωρίον Με
  γάλη Βρύση απέθανεν η Κατίνα
  σύζυγος θεοδούλου Αντωνακάκη
  έκ των χρηστών οίκοδεσποινών
  τής περιφερείας Την κηδείαν της
  παρηκολούθησαν πάντες οί κά
  τοικοι τοΰ χωρίου τούτου καί των
  Ή γυναΐκα τού καί ή κόρη
  τού κρεμιοθνται άπό τόν λαιμό.
  τού. Μένουν καί οί τρείς τους [ κΕίους^τή'ς"'μεταστάσης'συλλυπού
  άγκαλιασμένοι. Οί δυό γυναΐκες μεθα θερμώς.
  προσπαθοΰν νά διατηρήσουν την
  ψυχραιμία τους γιά νά οώσουν
  κουράγιο είς τόν οώτο·*.ράχορχ.
  Άλλά βλέπουν πώς πρώτος, Ιμ-
  πράς εις την φρικτήν
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 76.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ΠΖΠΠΠ
  ΟΡ1ΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Τόν διεδέχθη ό Φαρούκ.—
  Ναρκωτικόν.
  2) Ό κύρ Μέντιος.
  3) Τό πατητήρι.— Περιληπτι-
  κή όνομασία παντός θαλασσίου
  θηλαστικοΰ.
  4) Άποτελοθν τόν σκελειόν.
  5) Διάσημος ψηφοθέτης τής αρ¬
  χαιότητος.—Λόγος.
  7) Ή συμβία τοθ Κρόνου.—Τα
  έπιφώνημα τής Γαλαρίας.
  8) Έμπορική πόλις τής Βουλ¬
  γαρίας.—Λίμνη τής ΑΕΘιοπίας.
  9) Το πόκερ άλλά μέ τα ο'2
  χαρτιά.
  10) Νησίς παρά την Βενετίαν
  μέ περίφημον λουτρόπολιν.—Δέν-
  δρον (πληθ. καθ.).
  11) Μέ αυτήν γνέθουν οί γρηές.
  12) Όρθώς.—Μέσα σ' αυτήν
  καθαρίζονται τα άπλυτα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Ό Δάμων ήτο πιστός τέτοιος.
  —Πόλις τής θεσσαλίας.
  2) Έτσι είνε ή άρρωστη στήν
  δψιν.
  3) Τάν άποκαλοΰν συνήθως Μορ
  φέα.—Δαίμων τής άρχαίας μυϋο-
  λογίας.
  4) Πόλις τής Άλγερίας.
  5) Άντωνυμία ποσοτική.—Πτω-
  χά, ένδεή.
  8) Τό μικρόν δνομα τοθ ΟύάΊ'λδ.
  Πόλις καί κόλπος τής Ιταλίας.
  9) Ήλοι, καρφί.
  10) "Οταν έρχεται πλοΐον αυ¬
  τόν πρωτοβλέπομεν.— Πόλις τής
  Ελλάδος.
  11) Οΰτω =παριστάνεται στήν
  άριθμητικήν.
  12) "Ο,τι είνε ή Ίθάκη.—Πρό-
  στυχη, μή ήθική.
  ■« ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειι
  ΕΙςτόΆκτινολργικονΈργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Ακτινοσκοπήσεις καί όκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ, τηλεφ. 4—16.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■•.■■■■■■■■■■■■■«■«■■■«■«ι
  ρ η φρή ψ
  τούς δίδει τό ήρωϊκόν παράδειγ-
  μα ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ.
  —Φωνάξετε την Στεφανία! —
  λέγει ό αύτοκράτωρ.
  Ή σύζυγος τοθ Ροδόλφου άνε-
  βαίνει είς τί διαμερίσματα τής
  αύτοκρατείρας δλοφυρομένη. Έ
  Έλισάβετ τρέχει είς προϋπάντησιν
  της, μέ καλωσύνη, χωρίς καμμιά
  πικρία, σχεδόν μέ μητρική
  ή Έ ξύ Ι
  Γύρω στήν πόλι.
  γή. Έν τώ μετ»ξύ Ιχει καταφθά-
  ση καί ό σύζυγος τής Βαλερίας.
  «Σέ τέτοιες στιγμές, πρέπει κα-
  νείς,νά ύποκύπτη είς την θέλησιν
  τοΰ θεοϋ»—λέγει γιά νά παρη-
  γορήση.
  —Ό Ίεχωβά —άπαντα ή Έλι¬
  σάβετ—είνε φοβερός δταν £πεμ-
  βαίνη ώς Ιξολοθρευτής, σάν την
  θύελλα!».
  Ό Ίεχωβά είνε φοβερός...
  Τα Ιδία λόγια είχε πή ή αύτο¬
  κράτειρα καί μπροστά στόν θάνα-
  το τοΰ τραγικοΰ βασιλέως τής
  Βαυαρίας, τοΰ όνειροπόλου μέ τό
  σαλεμένο μυαλό, τοΰ Λ.ουοο$ίγ.ου
  τοΰ Β' πού εχει πνιγ·5 στά νερά
  τή; λίμνη;.
  * *
  Οί ήμέρες περνούσεν βαρειές
  καί έφιαλτικές. Ό αύτοκράτωρ
  καί ή αύτοκράτειρα, άπό τούς
  όποίους έξακολουθοθσαν νά κρύ-
  βουν την άλήθεια, δέν μποροΰσαν
  νά έςηγήσουν γιατί ό υιός των
  προέβη είς τα άπονενοημένον δι-
  άβημα. Ή αύτοκράτειρα ήταν με
  λαγχολική καί άμίλητη. Κάποτε
  ό Φραγκΐσκος Ιωσήφ εΐπε πώς
  οί δοκιμασίες φέρουν τόν άνθρω-
  πο πλησιέστίρα στόν θεό, ότι τόν
  κάνουν θεοσεβέστερο. Άλλ' ή
  Έλισάβετ απήντησε:
  —Δέν ξέρω!
  ή καρδιά μου
  Μοΰ είνε αδύνατον νά
  χηθώ. ^ -
  θά εχανε λοιπόν την πιστι
  της; Σέ λίγες ήμέρες ή Βαλερία
  ή κόρη της, την άκουε μέ ανα¬
  κούφισιν, νά λέγη:
  —Πόσον άγαπώ τόν φοβερό Ί-
  εχωβα, καί πώς μέ άνακουφίζει
  νά προσεύχωμαι...
  Ή κρίσις ήταν
  Αισθάνομαι πώς
  έγινε σκληρή.
  λοιπόν πχρο-
  δική γιά την ψυχή της. Είχε
  ξανάβρη τό μονοπάτ: πού βγάζει
  στόν θεό καί στήν παρηγοριά.
  "Ετσι έφθασεν ή νύκτα τής 9ης
  Φεβρουαρίου. Ή αύτοκράτειρα
  έτοιμάσθηκε γιά/ νά κατακλιθ^.
  Πλύθηκε, καί δπως συνήθιζεν, εϊ-
  πε τής κόρης της Βαλερίας, τής
  κυρίας των τιμών "Ιντα Φερέντσι
  και εις τούς θαλαμηπόλους της
  ν' άπομακρυνθοΰν. "Επεσε στό
  κρεββάτι. Κατά τίς έννηά δμως
  ένώ βαθεΐά ήσυχία βασίλευε στό
  άνάκτορον, σηκώθηκε. Φροντίζου-
  σα νά μή την αντιληφθή κανείς,
  ντύθηκε καί βγήκε άπό μιά πλα-
  γία εϊσοδο.
  (συνεχίζετ,αι)
  ό Δερματολόγος
  ' Ιατ ρ ό ς
  Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ τοθ Έπι-
  στημονικοΰ ταξειδίου τού.
  Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ.
  α— — — ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■..
  Μονώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολογος·—Ψυχίβτρβς
  Τμηματάρχης Ίατρός
  Δημοσ. Ψυχιατρείου Αθηνών
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  δδδς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ♦♦...................♦
  Τό Γαλακτοπωλείον
  ΚΩΝΪΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ
  Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ
  Ύελοπωλίίου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοθ
  κ. Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬
  ον προσφέρει πάντοτε Γάλα άγνόν
  καί γιαοθρτι αρίστης ποιότητος.
  "Οχι καί τόσο ένθαρρυντικά τα
  σημεΐα τού .. καιροθ χθές.
  —Ώστόσο οί αίώνιοι καιροσκό·
  ποι ήθελον πάλιν νά άντιφάσκουν
  καί νά προμαντβύουν ί|λιον.
  —"Ενας λόγος παραπάνω διά
  νΛ μή πιστεύωμεν δτι σήμερον καί
  αυριον τουλάχιστον θά έχωμεν £■
  να σταθεράν ήλιοφώτιστον διά-
  μέσον.
  —Ανάλογον τής πανηγυρικής
  σημασίας καί των δύο τούτων ή·
  μερών.
  — Συνεχίζεται
  έ αάλ
  ή χορευτική κί¬
  ά ό άλ
  νησίς μέ ανάλογον κατά τό μάλ
  λον καί ήττον όρεξιν.
  —Επιτυχίαν εξαιρετικήν εση¬
  μείωσεν ό χορός των Ναυτικώυ
  Όργανώσεων ό δοθείς προχθές το
  εσπέρας είς την «Μινώαν».
  —Παρευρέθη πολύς καί έκλε·
  κτός κόσμος καί επεκράτησε ζωη¬
  ρότης καί κέφι μέχρι των τελευ-
  ταίων σχεδόν πρωινών ώρών.
  —Ή έκκύβευσις τοϋλαχείου τής
  βάρκας των όργανώσεων. προεκά-
  λισεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Τυ-
  χηρός υπήρξεν ό συμπολίτης κ.
  Παπουτσάκης.
  —Καί είς τό «Ντορέ» ό χορός
  τής Λέσχης 'Επιστημόνων Ηρα¬
  κλείου ανεμένετο δτι θά έσημείω-
  νεν επιτυχίαν άπό τάς έξαιρετικάς
  τής εβδομάδος.
  —Λόγω συμμετοχής ολοκλήρου
  τής κοινωνίας μας καί λόγω ορ¬
  γανώσεως έν γένει καί τοϋ χοροϋ
  τούτου.
  —Ιδιαιτέρα έπιτυχία ασφαλώς
  άναμένεται καί είς τάς χορευτι¬
  κάς συγκεντρώσεις τής Λέσχης
  Ηρακλείου αΐτινες είναι καθιε¬
  ρωμέναι κατ' £τος.
  — Σημειώνουσαι πάντοτε είς
  τάς εύρείας αιθούσας της έπιλέ·
  κτους έμφανίσεις καί σημαντικήν
  ζωηρότητα.
  —"Ενα ωραίον χοονογράφημα
  διά τόν έκλιπόντα βιολίσταν Βα-
  σίλε Ντάν άφιερώνει είς τό
  «Ελεύθερον Βήμα» ό χρονογρά
  φός κ. Βασ. Ήλιάδης.
  —Ώς ίδιαίτερο χαρακτηριστικό
  τοϋ άτυχοΰς βιβλίστ(ί άναφέρεται
  καί τούτο:
  —•«Ότι έ'παιζε μέ κλεισμένα
  μάτια σάν μισομεθυσμένος ένφ
  έρωτοτροποΰσε καί μέ τα κλει·
  σμένά αύτά μάτια μέ τίς γυναϊ-
  κες πού έχάνοντο άπό την Μκστα
  σι τοϋ σκοποΰτοθ βιολιοϋ τού».
  —Τόσον είς τό «Εθνικόν» πού
  συγκεντρώνει πάντοτε τόν καλύ¬
  τερον κόσμον δσον καί είς τό
  «Ντορέ», την «Μινώαν» καί τα
  λοιπά χορευτικά κέντρα τής πό
  λεως μας.
  — θά σημειωθή κατά τα φαινό
  μενά σήμερον ή συνήθης κίνησις
  τής τελευταίας Κυριακής.
  —Ή όποία άν κρίνωμεν άπό άλ
  λα χρόνια καί πυκνή είνε καί χά
  ρακτηριστική είς άποχαιρετιστήρι
  όν... κέφι.
  ■ ■ ■ ■ ■ ι
  Ρέπορτβρ
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιαυτήρ-Γυναικολόγος
  ΕίδικευθεΙς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τη^ Πολυκλινικ^).
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοΰχβς της Ιατρικής
  Όδβντί«τρος
  Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού
  ■παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ"
  εκάστην:
  9-12 καί 4-7
  'ΕΑευθ. Πηγάκης
  Ίατρβς—Παθολόγβς
  Δέχεται έν τφ ΙατρεΙφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 ττ. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άχαδημίβτς 70 Αθηναι
  Τηλέφωνον 31411
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοϋρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα*
  ράκι,
  Ήλθεν
  έμπροσθεν
  σάρ 1&?
  γίστην εί
  τής σειρα
  ρας
  άδειε
  Η δεο
  ψ
  •Ο Σε
  —«Κα
  καί
  μιδς
  νωρώ τρ
  Χ 'Η ή>
  σρχιεπισι
  μέν ώς
  φού Βοι
  χαράν μ
  τις πλέο
  'Η κα
  αύτη με
  τικαΐ όδι
  ρηματικα
  θώσασαι
  Πρός
  έν βρσχι
  ουδεμίαν
  την ήν ι!
  Κάμν
  συμπληρ
  άφορ«?
  Κατ'
  τώ μόν
  νάζον π
  καί έκά
  τίνη.
  ΠερΙ
  φρων,
  ■Ηγι
  λσχροιν
  φθαλμοι
  αυτήν κ
  οί άμφι
  νόν,
  λείως |
  ήν. ΟΙ
  δνοί, <1 Άν ήγγιζε σματώδ χοντο τι Ήμέ κυρίαν 1 "1σω< Πολϊ Ή περ ταύτης ρεκκληο ττάντοτϊ θιών ή ι είς τοιο τόν Ιε| βωνος. Μία βωνος ' αν, ό άξιωμα δταν δ είτα τδ Βεζανσ ΤΗτ ρούργε την συ το είς νη καί «Μ·*·»"^**1^* Τό τα; ΤΠ5 γροιμ ΚαΙ Γ Τ«ίι ι»· "■■■■■■■Ι ΤΟΥ κ Τό >
  Κοκκίνη
  λ
  η
  τού άπό
  γ Περιι
  ζ«λίκια ι
  '■■■■■..!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ι
  246βν
  Ήλθεν ή ώρα, καθ" ήν ό άρχιεπίσκοπος διήλθεν
  έμπροσθεν των οίκοτρόφων τότε ή δεσποινίς Βου¬
  σάρ Ιδοΰσα τόν επίσκοπον πλησιάσαντα πρός με
  γίστην έκπληξιν των συνηλικιωτών της έξέρχεται
  τής σειράς καί λέγει"— Σεβασμιώτατε, μιας ημέ¬
  ρας άδειαν.
  Ή δεσποσυνη Βουσάρ ήτο δροσερά ώς τό έαρ
  καί ύψηλόσωμος, έρατεινοτάτη καί χαρίεσσα.
  Ό Σεβασμιώτατος έμειδίασβ καί εΐπε.
  —«Καΐ πώς δχι, φίλτατόν μοί τέκνον; Μόνον
  μιας ημέρας άδειαν; Τρείς άν θέλης. Σοί παρα-
  χωρώ τρείς ημέρας».
  Ή ήγουμένη ουδέν ηδύνατο ν" άντείπτι, τού
  άρχιεπισκόπου δπαξ λαλήσαντος. Έχαρακτηρίσθη
  μέν ώς σκανδαλώδης ή διαγωγή τής καλλιμόρ
  φού Βουσάρ έν τώ μοναστηρίφ, άλλ' έχάρησαν
  χαράν μεγάλην έν τώ οίκοτροψείω. Έννοεϊ πάς
  τις πλέον τό άποτέλεσμα.
  Ή κατάκλειστος δμως αυτή μονή, καίτοι τοι¬
  αύτη μετεΐχεν ούχ ήττον καί τοθ έκτόςΡβίου. Βιω
  τικαί όδύναι, δραματικαί περιπέτειαι καΐ μυθιστο-
  ρηματικαί δράσεις δέν ελειπαν παντάπασι, κατορ-
  θώσασαι νά είσδύσωσιν έκεΐ.
  Πρός απόδειξιν περιοριζόμεθα νά εκθέσωμεν
  έν βραχυλογία γεγονός -πραγματικόν, τό οποίον
  ουδεμίαν εχει οθτε σχέσιν, ουτε σύνδεσμον πρός
  την ην άφηγούμεθα Ιστορίαν.
  Κάμνομεν μνείαν τοθ γεγονότος τούτου, δπως
  συμπληρώσωμεν την ίδέαν τοθ αναγνώστου, δσον
  άφορά τα μοναστήρια.
  Κατ' εκείνην λοιπόν την εποχήν υπήρχεν έν
  τώ μοναστηρίω μυστηριώδές τι πρόσωπον, μή μο-
  νάζον πρός δ έφέροντο μετά μεγάλου σεβασμοΟ
  καί έκάλουν διά τοΰ όνόματος ΚυρΙα Άλβερ-
  τίνη.
  Περί αυτής ήτο γνωστόν μόνον δτι ήτο παρά-
  φρων, δλοι δέ την εθεώρουν ώς πτώμα.
  Ή γυνή αυτή, £ως τριάκοντα πέντε έτών, με-
  λσχροινή καί πολύ ώραία, μόλις έκίνει τούς ο¬
  φθαλμούς της τούς μαύρους δπως ίδη τόν περί
  αυτήν κόσμον. Άδηλον άν έβλεπε, διότι υπήρχον
  οί άμφιβάλλοντες. Τό βάδισμά της ήτο συρόμε-
  νον, ουδέποτε ωμίλει, ούδ' ήσαν τε¬
  λείως βεβαιοί, οί περί αυτήν άν είχεν άναπνο
  ήν. Οί ρώθωνες ήσαν συμπεπιεσμένοι καί πελι-
  δνοί, ώς δταν τις έκπνεύση.
  Άν ήγγιζέ τις την χείρα της, ένόμιζεν δτι
  ήγγιζε χιόνα. Είχεν δμως παράδοξόν τίνα φα·
  σματώδη χάριν. Όπου είσήρχετο έκείνη, άπεψύ-
  χοντο τα πάντα.
  Ημέραν τινά, μία των μοναχών ίδοθσα την
  κυρίαν ταύτην διερχομένην είπεν είς την άλλην.
  —Περνά ώς πεθαμένη.
  Ίσως καί είνε, άπεκρίνατο ή όλλη.
  Πολλά έλέγοντο περί τής κυρίας Άλβερτίνης.
  Ή περιέργεια των οίκοτρόφων είς τό άτομον
  ταύτης τής γυναικός συνεκεντροϋτο. Έν τώ πα-
  ρεκκλησΐω τής μονής υπήρχεν ίίδρά τις, είς ήν
  πάντοτε "ίστατο κατά τάς ώρας των άκολου-
  θιών ή κυρΐα Άλβερτίνη' ήτο δέ ή £δρα αυτή
  είς τοιαύτην θέσιν, ώστε ηδύνατο νά βλέπη καΐ
  τόν ίερουργοΰντα καΐ τόν ίεροκήρυκα επί τού άμ¬
  βωνος.
  Μίαν των ημερών είχεν εμφανισθή επί τοϋ άμ
  βωνος νεαρός τις ιερεύς άπό μεγάλην οικογένει¬
  αν, ό δούξ τοϋ Ροάν, πατρίκιος τής Γαλλίας,
  άξιωματικός τής σωματοφυλακής κατά τό 1815,
  δταν διωρίσθη πρίγκηψ τοθ Λεών καΐ αποθανών
  , είτα τώ 1830 καρδινάλιος καΐ άρχιεπίσκοπος τής
  Βεζανσών.
  Ήτο πρώτη φορά, καθ* ήν ό κ. δέ Ροάν ίε-
  ρούργει έν τή μονή τοΰ μικροΰ Πίκπου. Κατά
  την συνήθειαν της ή'κυρΐα Άλβερτίνη παρευρίσκε
  το είς τάς άκολουθίας πάντοτε έν πλήρει γαλή-
  νπ καί απολύτω άκινησία.
  (συνεχίζεται)
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέβτερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥβΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«ϊ«·οϊον Ήρ«κλϊίβ«-Π«ιραι6ς 12 ίίρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*». 5-40
  ~
  ■■■
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  -=ΧΑΤΖΗ =
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝ1
  Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή παρά τοθ
  ΚοκκΙνη Χάνι. άνακαινισθέν τελείως ειδοποιεί την
  ΪΓπλ'ηθή πελατείαν τού δτι άρχίζει τάς εργασίας
  τού άπό τής τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω.
  Περ^οΐησις Άθηναϊκή. Κρασιά έξαιρετικά. Με-
  ζελίκια τής ώρας έν άφθονία πάντοτε..
  «
  9 Εγκυκλοπα ιδ ε ι α
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι/ όλους.
  ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΕΘΟΥΝ
  Γ'.
  Συνεπως είνε φανερόν δτι ώρισμέ
  να φυτά, έχουν άνακλαστικάς κι-
  νήσεις. Ποίος είνε δμως ί μηχα-
  νισμός των; Κατά τόν Ίνδόν Μπέ-
  ζε μία ήλεκτρική ή χημική δι-
  έγερσις πού προκαλεΐ τό «κλείσι-
  μο» των φύλλων, ένεργεΐ επί τοθ
  φυτοΰ ώς καί επί τοΰ ζώου, έρεθί-
  ζουσα Ινα ίστόν-άγωγόν ή νεθρον
  πού καταλήγει εις Ινα Σατόν
  συσπώμενον ή μΰν. Ό διάαημος
  Ίνδός φυτολόγος φρονεί δτι τό
  νευρικόν σύστημα τή; μιμόζας
  καΐ πολλών άλλων φυτών, είνε
  έντοπισμένον είς τό στέλεχος έν©
  οί μΰς τού ευρίσκονται είς τό μι¬
  κρόν φούντωμα πού εΰρηται είς
  την α,ρχ)^ των μίσχων. Δέον νά
  σημειωθή δτι τό σημείον αύτό
  ακριβώς τής θεωρίας τοθ ΊνδοΟ ε¬
  πιστήμονας είνε τό περισσότερον
  άμφισβητούμενον καΐ τα περισσό¬
  τερον άμφισβητήσιμον. Δύναται
  δμως νά λεχθή δτι τα φυτά είνε
  απαραίτητον νά εχουν ε"ν άληθι-
  νόν νευρομυϊκόν σύστημα; Ωρι¬
  σμένα είδη κατωτέρων ζώων στε-
  ροθνται τελείως αύτοθ, καί δμως
  ουδείς άμφισβητεϊ 2τι άντιδροθν
  είς τούς έρεθισμοϋς τού περιβάλ-
  λοντός των, ώς πλάσματα ζωντα-
  νά καί δχι ώς άκίνητος ΰλη, με-
  τατοπιζομένη απλώς άπά αίτίας
  εξωτερικάς. Μερικοί «μετριοπα-
  θεϊς» έπαδοί τοΰ Ζαγκαντή Μπό-
  ζε άναφέρουν δλα αύτά τα παρα-
  δείγματα, καί όμολογοΰντε; τάς
  άμφιβολίας των καθ' δσον άφορά
  τόν έσώτερον μηχανισμάν τής ά-
  νακλαστικής κινήσεως των φυτών,
  βεβαιοθν δτι ή άνακλαστική αυτή
  κίνησις είνε αναμφισβητήτως καί
  δτι είνε ώσάν νά υπάρχη μιά νευ-
  ρική σχέσις μεταξύ τοθ έρεθιζο
  μένου τμήματος τοΰ φυτοΰ καί
  ΙΓ
  τοθ φύλλου πού άντιδρί διά μΐα";
  κινήσεως. Άς παραδεχθώμεν την
  σώφρονα αυτήν επιφύλαξιν. Οίχ-
  δήποτε καΐ άν πρόκειται άκόμη
  V
  άποδειχθοϋν τα τελικά συμπερά-
  σματα, τα φαινόμενα των φυτών
  δικαιολογοθν την υπόθεσιν δτι
  κάποια νευρική σχέσις υπάρχει
  μεταξύ τοθ σημείου τού πού έρε-
  θίζεται καΐ τοθ φύλλου πού άν-
  τιδρά διά μιας κινήσεως. Μερικά
  πειράματα τοθ σοφοθ Ίνδοΰ τό ά-
  ποδεικνύουν καλλίτερα κάθε συλ-
  λογισμοΰ. Χάρις είς δργανα έξαι
  ρετικά εύαίσθητα, 4 Ίνδός βοτα
  ναλ&^ος κατώρθωσε νά σημειώση
  επί καπνισμενων εκιφχνειών, τ*ς
  άνεπα-σθήτους κι,νήσεις των φύλ
  λων ΑΕ κινή.σ«ις αύται σημειοΰν-
  ται μέ γραμμάς, των οποίων ή
  μελέτη είνε άκρω; άποκαλυπτική.
  Πράγματι βλέπομεν είς αύτάς
  πώς άλληλοδιάδοχοι καΐ πυκνοϊ,
  ήλεκτρικοί έρεθισμοί έπ'.βραδύ-
  νουν ολοέν περισσότερον την κι-
  νητικήν αντίδρασιν των φυτών
  καταργοΰντες αυτήν είς τό τέλος:
  Τουτο άποκαλύπτει δτι καί τα
  φυτά παρουσιάζουν τό φαινόμε¬
  νον τής κοπώσεως και τής έξαν-
  τλήσεως. Αντιθέτως, 8πω; κα
  εΕς τα ζωα, ολίγη στρυχνίνη αύ·
  ξάνει την διέγερσιν. Άλλοι χη-
  μικοΐ συντελεσταί έμφανίζουν Ινα
  αξιοσημείωτον παραλληλισμόν με¬
  ταξύ των δύο μεγάλων βα^ιλεί
  ών τής φύσεως, τοΰ ζω'ικοθ καΐ
  φυτικοθ. Υπό την επίδρασιν ωρι¬
  σμένων διεγερτικών ή μιμόζα χα-
  ράσσει επάνω είς την καπνισμένην
  πλάκα τεθλασμένας πού όμοιά-
  ζουν μέ τα άσταθή βήματα ενός
  παραπαίοντος μεθυσμένου. Ούδε-
  μία άμφιβολία χωρεΤ: Καΐ τό
  φυτάν Ιμέθυσε! Καί τα φυτά με
  ϋοθν!
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαπουνΐ:
  Στεφανίδη
  θά ευρετε άττό σήμερον είς τα γρα-
  φεϊα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΜΝΙ-
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγουστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  Το,τελβιοτερον
  βν!<ρπτΓΐ ί=ΠΓΟΣΤΔ7Γθ 2.ΤΡΑΓΑΣ. Μέτρα διά νά περισταλη έτι άκόμη τό έγκλημα. Συνεπεία τή; προχθεσινής συ- ζυγοκτονίας εί; Αγίαν Βαρβάραν οφειλομένης είς διενέξεις Ινεκα κραιπάλης Ιμέθης τοΰ συζύγου τής δράστιδο; άλλά καί άλλων άνά την χώραν καί ιδία έν Αθήναις καί Πειραια, έγκλημάτων, τό 'ϊ- πουργείον Δικαιοσύν/); καθ' ά πλη ροφορούμεθα ώρμήθη είς την λή¬ ψιν ωρισμένων μέτρων, διά των οποίων θά περιορ;σθή άκόμη πε¬ ρισσότερον ή Ιγκληματικότης. Μεταξύ των μέΐρων, τα όποϊα μελετί τό 'Γπουργεϊον, είνε καί ό χαρακτηρισμός τή; μέθης ώ; ίδίου άδικήματος, έπιβαλλομένων είς τού; παραβάτας αύστηρών ποινών. Εί; περίπτωσιν, καθ' ήν ή μέθη χαρακτηρισθή ώς ίδιον άδίκημα, έκτάς τοΰ περιορισμοΰ τή; έγκλη· ματικότητο; θά άνακουφισθοΰν καΐ πολλαί λαι'καί οικογένειαι, οί προστάται των οποίων κατανα- λίσκουν καί τα; τελευταία; οίκο- νομία; των εί; τα οίνοπωλεΐα. Έπίση; κατόπιν συνεννοήσεως των Υπουργείων τή; Δικαιοσύνης %'Δ τή; Δημοσία; Άσφαλεία; καταρτ'ζεται έγκύκλιος πρό; τού; Είσαγγελείς Πλημμελειοδι- κών διά τή; όποία; παραγγέλ- λονται ούτοι, δπω; έν συνεργασία μετά των κατά τόπου; Άστυνομι- κών Διευθυντών, προΒχίνο)ν εί; συστηματικήν έρευναν καί διώκουν τού; παρανόμω; δπλοφοροΰντα; ώ; καί τού; κατέχοντες δπλα, πρό; τάν σκοπόν δπω; περιορισθή περισσότερον ή έγκληματικότης ή όποίακατά τό πλείστον όφείλεται είςτήν παράνομον έπλοφορίαν. Ή έγκύκλιος αυτή χφορχ κυρίαι; την Πελοπόννησον, ^ κοινοποιεΐται ά- μως διά την λήψιν άναλόγων μέ¬ τρων καί είς άλλα; περιφερείας τή; χώρα; 8που ένδέχϊται νά σημειώνωνται πχράνομοι όπλοφο- ρίαι. ΥΠΟΜΝΗΣΙΝ 'Υπομιμνήσκεται εί; τούς ενδι¬ αφερομένους αγοραστάς ανταλλα¬ ξίμων κτημάτων δτι ή πεντάμη- νο; προθεσμία ή χορηγηθεΐσα διά τής άπό 4—10—1937 Νέχ; Συμ¬ βάσεως διά την πρό; την Εθνικήν Τράπεζαν προσαγωγήν των απαι¬ τουμένων πιστοποιητικών διά την τακτοποίησιν των όφειλών των, λήγει την 28ην (είκοστήν ογδόην) τρέχοντος καί πρέπει απαραιτή¬ τως μέχρι τή; χρονολογία; ταύ¬ τη; οί ένδιαφερόμενοι νά εχουν καταθέσει τα πιστοποιητικά ταΰ τα ίνα τύχουν των γνωστών εύερ- γετημάτων των παρεχομένων υπό τή; Νέα; Συμβάσεω;. Έν Ηρακλείω τή 3 Μαρτίου 1988 Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος 'Υποκατάστημα Ηρακλείου Ό οόοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκπς : "Αγ. Τίτου Έκιταιδευθείς είς Παρισί- ούς άναλαμβάνει ο'ιανδήττοτΕ θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ- ταίαν εξέλιξιν τής έιιιστήμης. ΈτΐΙσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έηανοφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυων ό· δόντων είς την κανονικήν αύ· των θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ο ΠΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ · Κων. Ε. ΠοΑυδάκης : Είδικευθεΐς έν Γερμανία είς ■ τα νοσήματο; τοθ στομάχοο Ι έντέρων καί ήπατος, δέχεται ■ τούς τΐασχοντο:ς έκτοϋπεπτι- · κοθ συστήμοτος έν τφ Εατρείιϊ) * τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς · Κομάοες. ■ θεραπεΐα αΐμορροΐδοον 4· · νευ εγχειρίσεως δι" ένέσβων. · Άρι3μ. τηλ. 7—92 ί ΔΑ. Γ. Στεφανίδης : ■ ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ ; Τέως Ιατρός ΕΟαγγελισμοϋ : στΐουδάσας έττΐ πενταετίαν έν ■ Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ · Ιατρείω τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι φαρμακεΐου ■ κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ ■ τής δδοθ Καγιαμηή. ' ΤΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 ■ 1111 —Ό χορός τοδ ΤουριστικβΟ Συνδέσμου Χανίων. Μέ πολλήν επιτυχίαν εδόθη τβ εσπέρας της παρελθούσης Πέμ- πτης είς Χανιά έ χβρός τβΰ Τβυ- ριστικοΰ Συνδέσμου Κρήτης. Ό χορός διετέλββεν υπό την προστα σίαν τού κ. υπουργόν Γενικοΰ Διοικπτοϋ Κρήτης. —Τα βιοτεχνικά ζητήματα. Ή 'θμοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείον Αθηνών είς την ό¬ ποιαν άνήκει τό σύνολον των βιοτεχνικών σωματείων τής χώ¬ ρας δι* έγγράφου της πρός τόν υπουργόν των θΐκονομικών κ. Α. Άποβτολίδην έκφράζει πρό; την Κυβέρνησιν τάς θερμάς ευ¬ χαριστίας καί την ευγνωμοσύ¬ νην των βιοτεχνών διά την έν γένει διαρρύθμισιν τού φοροο κύκλου εργασιών υπέρ αυτών καί την σύστασιν τοΰ σχετικοΰ δικα- στηρίου. —Σύσκεψις διά την Εθνικήν Εορτήν. Είς 'Αθηνα; συνεκροτήθη προ- χθές είδική πολιτικοστρατιωτικίι σύσκεψις Ητις συνεζήτησεν επι των μέτρων έκείνων άτινα θά συμ- βάλουν είς τον έπιβλητικώτε ρον άνά την χώραν έορτ«σμόν τής Έθνικής εορτής. Έκτό§ τής συμμετοχήν πααών των άρχών, των σχολείων κ. λ. π. εξητάσθη καΐ ό τρόπος έμαδικής συμμβ- τβχης είς την εορτήν δλων των 'Εθνικών Όργανώσεων. —ΔΓ ύπεξαίρεσιν. Υπό τής Χωροφυλακη; Άπβ- δούλοΐ) Ρεβύμνης συνελήφθησαν ο! Ν. καΐ Β. Μανουσάκης έκ Σά- τας τοΰ Ιδίου νομοΰ κατηγορού- μενοι επί υΛεξαιρέσει. -Ή χειροτονία τοΰ Έπισκό- που Κισσάμου. Ώς ανεκοινώθη ήμέρα χειρβτβ- νίοτς τοΰ νέου 'Επιβκόπου Κισσά- μαυ καΐ Σελίνου κ. Εΰδοκίμου Συγγελάκη ωρίσθη ή 13η Μαρτί- ου. Ή ένθρόνισίς τού θά γίνη κατά τβ Ιον δεκαήμερον τβΰ Α¬ πριλίου. — Υπέρ τής άεροπορίας. Υπό τοΰ κ. Σταύρβυ Λογιάδου, Προέδρου τοΰ Όδοντοΐατρικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου, κατετέ¬ θησαν υπέρ τής άεροπορίας δρ. 5.550 ώς εϊίική είσφορά διά τόν πατριωτικόν τούτον σκοπόν, των όδοντιάτρων τής πόλεώς μας. —Ό χορός τοΰ Συλλόγου Κυρίων Ρεθύμνης. Χθές τό άπόγευμα καΐ τό ε¬ σπέρας θά εδίδετο είς Ρέθυμνον έ παιδικός χορός καί είτα η χο¬ ροεσπερίς τοϋ Συλλόγου Κυρίων Ρεθύμνης. Εί; τόν χορόν τούτον προεμηνύετο συγκέντρωσις έπι- λεκτου κόσμου έκ τής έκεΐ κοι- νωνίας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 112 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι 6 Καταστήματα έν τω Έξωτερικφ (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί ^Κύπρω) Όργανιομό; ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤΡΙΙδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205, 33ρθ 8ΤΚΕΕΤ. Καταθέσει; είς Δραχμάς έν βψβι καΐ επί πρβθβσμία. Πάσης φύσβωξ Τραπϊζιτική έργαοία υπο τούς μάλλον συμφέροντας δρους. λ. ΕΥΓΕΝΗΣ Εΐδικευθεΐ; επί έπταετί- αν εί; τα παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαθλε'ιας (πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 τι. μ. Τηλέφωνον 6—63 ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη¬ τος ψιλό θά εϋρετε είς την κρεμ- μυδαποθήκην πλησίον Χανίων Πέρτα ώς καί κρεμμύίια είς οΊ- αρκί) ι
  * -
  Ι
  ι
  Γ
  1/1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  6 Μαρτίου 1938
  ΪΪ
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΟΔ
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΒ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΙ ΕΤΙΙΜΑΗΛΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΗ
  ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΟΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ» Μαρχίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Αί Αθήναι καί ο
  Ηειραιεύς παρουσιάζουν σήμερον είκό-
  να συναγερμοΰ έξ άφορμής τής έτοιμα-
  ζομένης ύποδοχής τοϋ Πρωθυπουργοΰ
  κ. "Ι. Μεταξά. ·
  Είς την υποδοχήν ταύτην θά μετά¬
  σχουν καί τα περίχωρα των Αθηνών
  διά των έν αυτοίς λαϊκών όργανώσεων.
  Γενικώς ή ύποδοχή τού έπανχκάμπτον-
  τος έξ Άγκυρας αυριον, πρωθυπουργοΰ
  κ. Μεταξά προβλέπεται άποθεωχική.
  Οί έδνικοσοσιαλισταί της Αυστρίας
  έτοιμάζονται και πάλιν πρός δράσιν.
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Μαρτίου (τοΰ Ι Αύστριαχών έθνιχοσοσιαλι-1 ποία ό Σοϋσνιγκ δέν ήρε
  ί μ«ς)._ Πλη-Ιστών άποβλέίτον είς εφ«ρ-1 μέχρι τούδε καίτοι εζητήθη
  Αυστρίας μέσω | μογήν τοϋ «'Ανσλβυς» κατά τούτο υπό τϋν εκπροσωπών
  ί—------ί.... λ·.~! τρόπον άσφαλή καί ούντο- ' τών έργατών. Πάντως έκ των
  ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
  ρο^ρίαΛξ Αρς μ
  Λονδίνου καί Παρισίων άνα
  ί έΐ έδ
  ρ
  φέρουν ότι οί έκεΐ έδνικοαο
  σιαλισταΐ έτοιμάζουν πάλιν
  θβρυβώδίΐς έχδηλώαβις.
  Αί έκδηλωσεις αυται σκο
  προθέβεων των έθνικοσοσια-
  άΐτοκλείβνται δυ-
  μόν ,
  Είς τάς διαθέσεις ταύτας
  των Έθνιχββοβιαλιοτών, αν- ά)τρόοπτα δυνάμενα
  χ τ{8ετ αι σβ3Οδρώς τό Π«τριω-|οαρε°· , ν, . *>:..,
  κ^ϊ&νννϊτΜ^Αοίγ^Ιν^ΖΛ* έργατιχ* ν* σ»γχλβνι3β«ν την τάξιν
  κυβέρνησιν Σοΰανιγχ είς νέ-1, . οωματεϊα τη? Αυστρίας Ι
  ας υΐτοχωρηοεις πρός την Γερ- ■ έ£ιδ>ειχν£Οϋν έφεκτικότητα |
  64 γ(ν!ΐ *«ί
  Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΟΑ
  ΜΑΚΡΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ί> ΛΙαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μ»ς)- — Κατά την άφιξιν καί
  ύποδοχήν τού έν Αθήναις, βεβαιούται
  ότι ο πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς
  θέλει έκφωνήση μακρόν πολιτικόν λό¬
  γον. Είς τόν λόγον τού ο κ. Μεταξάς
  θά ανασκοπήση την εσωτερικήν καί έ-
  ξωτερικήν κατάστασιν.
  σ»γχλβνι3β«ν την τάξ
  τη? Αυστρίας Ι Αυστρία καί νά δημιουρ-
  έφεκτικότητα | γήσουν ϊσω; κ«1 γενικωτε-
  ίί » ;Ρ«. .»-"νο,; Μ, η *
  »ν άντεργατ,χών μίΐρ»ν Γ« ο-Ιρ»)π«ιχΐ)ν ειρήνην.
  Τα έκπαιδευτήρια Ηρακλείου
  είςτόν έορτασμόν τής 25ης ,Μαρτίου.
  Η
  ΚΑΙ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
  ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑ
  Πρός τούς Διευθυντάς των Δή-1
  μοτικών σχολείων τής περιφερεί-1
  άς Ηρακλείου απεστάλη ή κάτω
  θι έγκύκλιος άφορώσα τόν έορτα
  σμόν 6πό των σχολείων τήςΈθν.
  Έπετείου τής 25Μαρτίου έ.ί:
  «Επικειμένης τής εορτής τής
  Έθνικής μας ΙΙαλιγγενεσίας, πα-
  ραγγέλλομεν δπως παρασκευασθή-
  τε, ινα τα 6φ' υμάς σχολεϊα, οϋ-
  ιόνον, μετάσχωσι τοΰ έορτασμοΰ,
  ίλλα κα! συντελέσωσιν ώστε ό
  ορτασμός ούΐο; νά λά^η, ώς οίον
  ;ε, μεγαλοπρεπέστερον τόνον. Ό
  ,αός οφείλει νά συναισθανθή δτι
  ίέ την Μεγάλην θρησκευτικήν έ
  ρτήν τής Άπολυτρώσεως τοΰ άν-
  'ρωπίνου γένους διά τής ένσαρκώ
  ις τού Σωτήρος ημών τελεΐται
  .„. ή έορτή τής Παλιγγενεσίας
  :οΰ "Εθνους μας, την οποίαν 6-
  ίείλει νά έςυψώσ^ είς σύμβολον
  ιεβασμοΰ καί λατρεΐας, διότι ή
  ιιλοπατρία ενός λαοϋκαταφαίνεται
  έκ το·3 σεβασμοθ τόν οποίον άπ>| μονάς κα: τούς λοιπούς κατοίκους
  αντα·
  ΑΘΗΝΑΙ 5> Μ»ρτίου (τού ^
  ποκριτού μας). — Είς Καβάλλαν αγ¬
  γέλλεται ότι ο πρωθυπουργός κ. »Ι.
  Μεταξάς έτυχεν ένθουσιώδους ύποδο-
  χής. Είς τόν λόγον τού ο κ. πρωθυ¬
  πουργός ετόνισεν ότι επαγιώθη είς τούς
  πολίτας τό αΐσθημα τής εσωτερικάς
  καί έϊωτερικής ασφαλείας. Έπίσης ε-
  ξησφαλ'ίσθη ή άλληλεγγύη μεταξύ των
  κοινωνικών τάξεων τής χώρας. «Οί
  κόκκινες ίδέες, προσέθεσεν ο κ. Μετα¬
  ξάς, άνήκουν πλέον είς τό παρελθόν».
  ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς έκοινοποιήθησαν δι' έγκυ-
  κλΐου τοΰ ύπουογείου των Οί
  κονομικών τα κείμενσ τήςσυμ
  ψωνίας μεταξύ Ελλάδος καί
  Ιταλίας περί διακανονισμοΰ
  των μεταξΰ των δΰο χωρών έμ
  πορικών συναλλαγών καί συ-
  αφών πληρωμών.
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΧΟΕΣ Η ΔΙΚΗ
  ΤΗΣ ΑΑΚΤΥΑ8Ι.ΡΑΦΠΥ ΡΟΑΟΚΑΝΑΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ £» Μαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας). -—"Ηρχισε σήμερον
  δίκη τής δακτυλογράφου Ροδοκανάκη
  δι' άδίκημα καταπροδόβεως μυστικών
  τοΰ Κράτους. Ή Ροδοκανάκη είς την
  απολογίαν της ώμολόγησεν ότι παρα-
  συρθεΐσα. άπέσπασεν έκ τής υπηρεσίας
  καί παρέδιδεν έμπιστευτικά έγγραφα είς
  τόν έραστήν της καί ότι ελάμβανε μη¬
  νιαίον μισθόν διά τάς πράξεις της ταύ¬
  τας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ
  ΕΙΣ
  ί
  ΑΘΗΝΑΙ !> Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βου-
  κουρεστίου ότι είνε γεγονός τό ταξί-
  διον τοΰ βασιλέως τής Ρουμανίας Κα-
  ρόλου είς Λονδίνον. Είς τό ταξίδιον
  τουτο άποδίδεται ιδιαιτέρα πολιτική
  βημασια.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
  Ο ΣΕΜΙΖΟΣ .ΤΗΣ ΣΟΕΙΡΑΣ ΓΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). - Ό έκ των δρ*στών
  τής κλοπής τής Τραπέζης τής Έλλαδοί
  Σεμίζος όστις ώς γνωστόν ειχε κατα-
  δικασθή είς βαρείαν ποινήν απεβίω¬
  σεν είς'τάς φυλακάς υποκύψας εις φυ¬
  ματίωσιν υπό τής οποίας έπασχεν από
  καιροΰ.
  ΣΥΝΕΜΤΑΙΣΦΟΑΡΟΤΕΡΑ
  Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΛΘΗΝΑΙ :> Μαρτίου (τοΰ άντα-
  «οκριτοΰ μας). - Κατ' είδήσεις ε,
  «εσσαλίας καί Μακεδονιας η κακοκαι
  ρία βυνεχίζεται έκεϊ από χθές με μέγα.
  λυτέραν έντασιν. Έπίσης και εις την
  άλλην Έλλάδα ο καιρος ε^νε χιονω-
  δ καί βροχερός.
  έκ τ εβμ
  νέμε: εις -άς μεγάλας αύτοΰ άνα
  μνήσεις.
  Τάς υψηλάς καί αΐωνίας άςίας
  τής Θρησκείας ·καί τής Πατρίδος,
  τάς οποίας ή Έθνική Κυβέρνησις
  τής 4ης Αύγούστου άνειτήλωσεν
  όφείλετε μεθ'&περηφανείας κα'. σθέ
  νους ούμόνον διά τής διδασκαλίας
  άλλάκαί δι'ολων των μορφων τής
  άγωγής νά καλλιεργήσητε
  "Οθεν παραγγέλλομεν οποις κα
  ταρτίσητε τό πρόγραμμα τής ί
  τής, αντίγραφον τοΰ ίκο'Λ^ θά
  ποδάλητε ημίν καί τοΰ όποίου
  έπιζητήσητε την πραγμάτωσιν
  Κατ' αυτήν δέν πρέπει νά καταπο
  νήσητε τούς μαθητάς διά μακρών
  καί άνιαρών άπαγγελιών καί δια-
  λάγων, άλλά νά τούς ένθουσιάση-
  θά ύ-
  θά
  μονάς κα τς ς
  τής Κοινότητος. Ό έορτασμάς δέ¬
  ον νά αρχίση άπό τής παραμονής.
  Παρέχομεν νύςεις τινάς περί τού¬
  του:
  Την παραμονήν στολισμός τοΰ
  Σχολείου καί τής Έκκλτ,σίας.
  "Ωρα 10 "Εναρξις διά κωδωνο-
  κρουσιών. 'Ώρα 11. Κατάθεσις
  στεφάνου είς μνημεΐον των πεσόν¬
  των, εάν υπάρχη τοιούτον, "ϋρα
  (> μ. μ. Λαμπαδηφορία μετ' έμ[ία
  τηρίων άνά τό χωρίον. 25 Μαρ¬
  τίου πρωί (> μ.μ. Έωθινόν άσμα
  άνά τάς όδοΰς τοϋ χωρίου.
  Έκκλησιασμίς των μαθητών
  "Ωρα 11 Δοξολογία έν συ/εννοή-
  σε: μετά τοΰ Προέδρου τής Κοινό
  τητος καί τοΰ Έφημερίου. Μετά
  την δοξολογίαν είς τό
  14171 1111* ν!»Ι
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΠΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΙ ΔΙΑ6ΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  ΚΥΚΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΤΛΙΚΗΣ ΟΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 'Λ Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λον¬
  δίνου ότι καταβάλλονται έκεΐ προσπά¬
  θειαι διά την θετικήν βελτίωσιν των σχέ¬
  σεων Αγγλίας καί Γερμανίας.
  Λέγεται σχετικώς ότι οί έπίσημοι
  κύκλοι τής Άγγλικής πρωτευούσης ά-
  ποβλέπουν είς τουτο χωρίς έν τούτοις
  νά έκδηλώνουν σαφεΐς διαθέβεις ώς πρό%
  τό άποικιακόν ζήτημα καί τάς αξιώσεις
  γενικώς τής Γερμανίας, αΐτινες προ-
  βάλλονται ύπ' αυτής προκειμένου νά
  βελτιωθώσιν αί σχέσεις της μέ την Αγ¬
  γλίαν.
  ο —
  ΕΙΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΗΟΥ ΠΡ09ΥΠ0ΥΡΓ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας).— "Εκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ο Βρεττανός πρωθυπουρ¬
  γός κ. Τσάμπερλαιν συνωμίλησε σή¬
  μερον μετά τού ύπουργού των Εξω¬
  τερικών τής Γερμανίας φόν Ρίμπ&ντρο,π.
  τε δι' άσμάτων, έθνικών χορών'παραστάσίΐς πατριωτικοΰ δραματί
  καί παρελάσεων καί πανηγύρεων! ου> άσμΛτα, έθνικοί χοροί, τό έ-
  συναρπάζοντες είς τόν ένθουσια-1 σπΐρας λαμπαδηφορία.
  σμόν τούτον τούς γονεϊς κα'ι κηδε-' Ό Έττιθεωρητής Ι. Βαλεργας.»
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΤΗΣ ΚΡγΙΤΙΚΗΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Δι' έγγράφου της πρός τό
  Υπουργείον των Οίκονομικών
  ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης συνη-
  γορεΐ υπέρ της καταργήσεως
  τού διπλοΰ έξαγωγικοΰ δα-
  σμοΰ μέ τόν οποίον έπιβαρΰ-
  νεται ή κρητική σταφίς.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΡΛΛΑΔΟΣ
  5ης ΑΑαρτίου 1938
  •Αγορά Πώλησις
  Ζυρίχη
  Πί
  Π(χρ
  Λονδίνον
  Κΐέκ 'Υόρκη
  25.30—
  3.52
  545
  108 70
  25.55
  3.62
  550
  109 70
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  "Αγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.35
  3.70 3.74
  20.75 21.
  Ο ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  καί
  καθή-
  Η ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ
  Δι' έγκυκλίου τού τό ύφυ-
  Αφΐχση ΚΜΙ υ.ν€:/<-ι^5; η.^.^.| ι · Κο.τα Διευθυντού τοϋ ένταϋ-, πουργειον Ασφαλείας έντέλ θα ύποκαταστήματσς της Ά-|λετ°Λπρός τάς^κατά —· γροτικής Τραπέζης ό ίιπιΘεω- ρητής τής Άγρ. Τραπέζης κ. Διον. Πετρουτζής άντί τού κ. Κόκκορη μετατεθέντος είς Αθήνας. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΟΝΙΑΙ Διά τηλεγραφήματος τού ύ πουργοΰτώνθίκονομικών πρός τάς τελωνειακάς αρχάς ανα¬ κοινούται δτι την 2αν τρέχ. έληξεν ή ίσχύς τής προσωρι- νής έμπορικής συμφωνίας με¬ τά τής Άλβανίας. Δι' ετέρου τηλεγραφήματος ανακοινού¬ ται δτι ή ύπογραφεΐσα νέα συμφωνία συμψηφισμοΰ μετα τής ΝορβηγΙας Ισχύει άπό τής 1 τρέχοντος. Διά τής συμφωνί¬ ας ταύτης προβλέπεται δτι αί είσαγωγαί θά διενεργών ται βάσει τεθεωρημένου τιμο λογίου καί αδείας τής Τραπέ ζης Ελλάδος. Αί έξαγωγαί θά ενεργηθώσιν έξ άλλου βάσει τεθεωρημένου τιμολογϊου καί ΰπευθυνου δή- λώσεως. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΑΠ0ΦΑΣΕΟ.Ν Πρός τάς Τελωνειακάς αρ¬ χάς έκοινοποιήθησαν έγκυκλΐ- ως σί έκδοθεΐσαι κατά Δεκέμ¬ βριον καί Ιανουάριον κοιναί άποφάσεις τοΰ ύπουργείου Οί κονομικών καΐ Έθν. Οίκονο- μίας διά των οποίων ρυθμίζον ται ωρισμένα είσαγωγικά καί έξαγωγικά ζητήματα. ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 'Εκυκλοφόρησε χθές τό έ- βδομσδΐαΐον δελτίον τιμώνκαί κινήσεως τής άγορδς Ηρα¬ κλείου κατά την διαρρεύσα- σαν έβδομάδσ, άνσφέρον ΰτι ή ζωηρότης της άγορδς εσυνε¬ χίσθη, έξαχθεισών ίκανών πο- σοτήτων εγχωρίων προϊόντων Η ΝΟΙΥ1ΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Είς την Εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως (αριθ. 77) εδημοσι¬ εύθη άναγκαστικός νόμος διά τού όποίου τροποποιεΐται ή πε ρί ξενοδοχείων νομοθεσία. Διά τοϋ νόμου όρίζεται δτι μετ' α¬ πόφασιν τοθ ύφυπουργοθ Τύ- που καί Τουρισμοϋ δύνανται νά έπεκτεΐνωνται αί διατάξεις περί σταθερών τιμών καί είς τα 'μή τουριστικά ξενοδοχεΐα. Διά τού νόμου όρίζονται έ- αρχάς τής Χωροφυλακής νά προέλθουν είς ανακοίνωσιν πρός τό κοινόν περί τής όφειλο μένης έγκαίρου ύποστολής τής σημαίας μετά την λήξιν των έορτασίμων γεγονότων καθ" ά έπιβάλλεται σημαιοστολι- σμός. Ο ΑΓΏΝ ΚΑΤΑΠΟ Υ ΔΑΚΟΥ Καθ" ά πληροφορούμεθα αρμοδίως τό Γεωργικόν Ταμεΐ όν Ηρακλείου έλαβεν δλα τα ένδεδειγμέναμέτρα διά τής πά ραγγελίας των απαιτουμένων υλικών, διά την διεξαγωγήν κατά την προσέχη περίοδον, α ών ή ρύθμισις άποβαίνει κατά τάς άν- τιλήψεις των Γερμανικών κύκλων έπι- τακτική διά τάς σχέσεις των δύο χωρών καί την οικονομικήν αύτάρκειαν τέ^ς Γερμανίας. Ο ΤΡΟΤΙΠΑΤΑΪιΈλΤ ΤΑΣ: ΜΕΘΟΛυΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΑΘΗΝΑΙ ί* Μαρτίου (τοΰ άντ*- ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ έ^ωτερικοΰ ότι ο Λέων Τρότσκυ είς δηλώσεις τού πρός δημοσιογράφους τοΰ Μεςικοΰ, είς τό οποίον ώς γνωστόν διαμένει, καταγγελλει ώς ίξ κάς τάς μεθόδους των την δίκην τής Λΐόσχας. η ρχ τού αγώνος πρός μησιν τοΰ δάκου. πίσης διάφοροι των ξενοδόχων. ύποχρεώσεις ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΟΝ Διά διατάγματος διωρίσθη¬ σαν 56 νέοι έκπαιδευτικοΐ λει- 1 τουργοί τής Μέσης Έκπαιδεύ- 1 σεως. ΣΥΑΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Συνελήφθη παρ' όργάνων τού ΣταθμοΟ Χωροφυλακής Άρ- δάκτου Ρεθύμνης κατηγορού- μενος διά κλοπήν μετά ρήξε¬ ως ό Μιχ. Σταυρουλάκης. Συνελήφθη έπίσης ό φυγόποι- νος Χρ. Γ. Σγουρός έκ τοθ χωρίου Κάμπος Μεσογείων. ΤΑ δΤΟ~~δΫσΤΥΧΗ.ΥΙΑΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Έκ παραδρομής ανεγράφη χθές ώς συνέχεια τού δυστυ- χήματος τού ύπεργολάβου των λιμενικών έργων Χανίων Άθ. Σκιαδά, τού όποίου άπε κοπή ώς γνωστόν ή χείρ συ¬ νεπεία άναφλέξεως δυναμίτι- δος,τόδυστύχημα τής τυφλώσε ως τριών έργατών έκ θειϊκής άμμωνίας, ένώ τό δυστύχημα τουτο |συνέβη είς τό έξωθι των Χανίων εργοστάσιον Ά- στέλ. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Υπό τοϋ ύφυπουργείου τής Άγορανομίας εξεδόθη ανακοί¬ νωσις διά τής οποίας γνωσιο- ποιεΐιαι δτι η μείωσις των τι¬ μών τοθ ελαίου ήτις ηαραττ- ρεΐται τάς ημέρας αύτάς όφεϊ- λεται είς την μεγάλην προσφο ράν των παραγωγών. ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΪΘΕΟΡΗΤΟΥ Αφιχθη είς την πόλιν μας καί ήρχισε την διενέργειαν ε¬ πιθεωρήσεως τοΰ Δημοσίου ταμείου ό Έπιθεωρητής Δημο σίων ταμείων Κρήτης Γ βατζιδάκης. γ ίεροξεταστι- Σοβιέτ είς Ν ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΐΧΑΣ ΕΣΥΝΕΧΙΣΟΗ ΚΑΙ ΧΘΕΣ ΔΡΑΜΑΤ/ΚΟΤΑΤΗ ΑΘΗΝΑΙ Ι* ΛΙαρ~ίου (τ.οΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Έκ Μόβ«χας αγγέλλε¬ ται ότι ή δίκη των 2 1 κορυφαίων κομ- μουνιστών εσυνεχίσθη καί σήμερον. Οί κατηγορούμ.ενοι πρεσβευταί καί διπλω¬ μάται των Σοβιέτ άπολογούμενοι ώ- μολόγησαν εν μέσω λυγμών ότι ήσαν κατάσκοποι ξένον κρατών καί ότι άπέ- βλεπον είς την ανατροπήν τοΰ σοβιετι- κοΰ καθεατώτος. — ι ΖΩΗΡΟΤΑΤΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΤΟΥΦΑ&ΝΤΕΝ ΑΘΗΐνΑΙ 5 Μαρχίου (τού άντα* ποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων τηλε¬ γραφοΰν ότι αί άριατεραί Γαλλικαί έ- φημερίδες σνινεχίςουν βιαίας έπιθέσεις εναντίον τοΰ «1»λαντέν όστις συνεχίζει τάς προσπαθείας τού πρός επίτευξιν συνεννοήσεως μέ την Γερμανίαν. ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗ8Η ΑΠΩ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ Η ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΪ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ ΑΘΗΝ %.Ι 5 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληροφο¬ ρίαι έκ τού εξωτερικόν» βεβαιούν ότι εί¬ νε άκρ:βής ή πληροφορία ότι ·η Αγ¬ γλία δέν προτίθεται νά ζητήση άπό υήν Ιταλίαν νά άποσύρη στρατεύματα άπό την Λιδύην καί νά παύση τάς όχυρώσεις ωρισμένων νησίδων κειμένων πλησίον τής Μάλτας. ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΟΞΥΝΘΗΣΑΝ ------------------ . ΛΘΗΝΑΙ 25 Μαρτίου (τοΰ άντα- ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝΪ«οκριτοΰ μ.ας)—Συνεπεία τοΰ τελευ- -------- Ι ταίου λόγου τού στρατάρχου Γκαΐριγκ Την προσέχη Παρασκευήν] ύπαινιχθέντος τα δικαιώματα τής έν θά διεξαχθή είς τό κακουργι- Τσεχοσλοβακίας Γερμανικής μειονότη- οδικεϊον Ηρακλείου ή δίκη τος, τηλεγραφείται έκ Πράγας ότι δέν κατά των Μανούσου καί Έμ- ευρίσκονται πάλιν είς ευχάριστον ση« μανουήλ Γ. Ντουρουντούς κα μείον αί σχέσεις Γερμανίας κβί Τσεχοσ- τηγορουμένων επί φόνφ. λοβακίας. ημ κ. Γο- ΔΩΡΕΑ Υπό τής κ. Μαρίας Καλο- καιρινοθ κατετέθησαν είς μνή¬ μην τοΰ συζύγου της Άνδρέ- ου, δραχ. 1000 είς τα λαι'κά συσσίτια διά την παρασκευήν σήμερον φαγητου διά τούς φυ λακισμένους. Τάς ήμΡ τα» V *ΡΧ< ήμως αι Α ν6ννοήοεις ξ» ρώ διαφορί 1νε φυσικόν τον, ή /Φ«? είνε η την Γ 5,εξαχθο«ν α νομιλίαι. Έν ηρός ξ Εύρωπ ! 8ώς καί αί ές των χωρών ο χρα άρθρα εί< ματεύσεις αυτ 8οΰν νά προ} τύχην πού Είνε όμως χ< βτι δλοι οχεί οτενώς προσκ Άγγλον πρωί βλέπβυν άφευ; όν τής νέ πβλ.τικής. Κι δέν φαίνεται χον οσοι έκ^ι παισιοδοξίαν. κρίνωμεν άπ την οποίαν οον ή Ίτα) Γερμανία ενο νΐκοΰ καί τώ τής Κεντρικί τε δέν είμπορ όμολογήσωμε οπάθεια συνί έ έκτος τού αι ■«οίον θέτει « γραμμήν τήί λιτικής της, οιβμένη νά : σως καί σταθ εκδίκησιν τό άς όσον καί βακικών καί παρχιών δπο μκνικαί μει« Ιταλία δέν θειμένη νά οχέδιον τής επί τής Μί δύο δέ μαι την άμετάτι των νά μην τίσχυσιν τί έν Ισπανία. Ή Αγγλί ΟΠΒΣ Δ1ΑΒΑΙΝΙ Η ΣΚΟ ΤΟΥ Ό ςενύχ εβδομάδος τ ρί&υ τή λήΐ άνθρωπος την Καί τουτο διό έ χοσμικός ριαρπαζει τ< ράν φλουρί Αποκρηας, λεκτικώς την ά τής ής —Άρχίζοι ς Καί αυτή ϊνχ Χ3ί' ■ μβτανς,.'. "Ετσ·. χ ρφ τί1ί Καθαρό ϊανίζουν τό ' δάι—άδιαφ έ χων . ίλονυκτι με- γλεντ' ί. Άλ τή μέσα γακ Μράφος. ?1