95492

Αριθμός τεύχους

4803

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λί(ίσι 3
  έξάμηνος 2
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δ<χιχ. 2 ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑνθΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΊΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +803 ΥΗΕΪαϊϊΟΣ ΣΪΝΤΛΚΤΗΣ ©Ρ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΝΕΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΙΘΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝ1ΕΧΟΜΕΝΑ Τάς ημέρας αύτάς πρόκει- ται ν' άρχίσουν πλέον επι¬ σήμως αί Άγγλοϊταλικαί συ- νεννοήσεις πρός εξομάλυνσιν των μεταξύ των δύο χω- ρών διαφόρων. Καί ώς είνε φυσικόν καί ευνόη¬ τον, ή ^προσοχή βλου" τοΰ κόσμου είνε ήδη έστραμμένη πρός την Ρώμην οπου βά διεξαχθοΰν αί σχετικαί συ- νομιλίαι. Έν τω μεταξύ οί Εύρωπαΐοι δημοσιολόγοι κα- θώς καί αί έφπμερίδες δλων των χωρών άφιερώνουν μα¬ κρά άρθρα είς τάς διαπραγ- ματεύσεις αύτάς καί προσπα· θοΰν νά προμαντεύσουν την τύχην πού τάς περιμένει. Είνε δμως χαρακτηριστικόν ότι ολοι σχεδόν, πλήν των στενώς προσκειμένων είς τόν "Αγγλον πρωθυπουργόν, προ- βλέπουν άφευκτον τό ναυάγι¬ ον τής νέας Άγγλικής πολιτικής. Καί πραγματικώς δέν φαίνεται νά έχουν άδι¬ κον οσοι έκφράζονται μέ ά- παισιοδοξίαν. Εάν μάλιστα κρίνωμεν άπό την στάσιν την οποίαν λαμβάνουν τό¬ σον ή Ιταλία όσον καί ή Γερμανία έναντι τοΰ Ίσπα- νικοΰ καί των προβλημάτων τής Κεντρικής Εύρώπης τό- τε δέν ειμπορούμεν παρά νά ομολογήσωμεν ότι πάΐα προ¬ σπαθεία συνδιαλλαγής είνε καταδικασμένη.Ή Γερμανία έκτός τοΰ άποικιακοΰ τό ο¬ ποίον θέτει είς την πρώτην γραμμήν της έξωτερικής πο¬ λιτικής της, φαίνεται άποφα- σισμένη νά προχωρήση άμέ- σως καί σταθερώς είς την δι¬ εκδίκησιν τόσον τής Αυστρί¬ ας όσον καί των Τσεχοσλο- βακιχών καί Πολωνικήν έ- παρχιών οπου ύπάρχουν γερ¬ μανικαί μειονότητες. Καί ή Ιταλία δέν φαίνεται διατε- θειμένη νά εγκαταλείψη τό σχέδιον τής -ήγεμονίας της επι τής Μεσογείου. Καί αί δύο δέ μαζί διακηρύσσουν την άμεχάτρεπτον απόφασιν των νά μην έπιτρέψουν κα- τίσχυσιν των κυβερνητικών έν Ισπανία. Ή Αγγλία έπομένως εάν θέλη νά συνδιαλλαγή ©πωσ- δήποτε μέ την "Ιταλίαν θά πρέπει νά δεχθή τάς αξιώ¬ σεις της, νά δεχθή την επι¬ κράτησιν τού Φράνκο είς την Ίβηρικήν καί ν' άδια- φορήση τελείως διά τα ζή τή ματα της Μεσευρώπης. Τόαη όμως υποχωρητικότης έκ μέ- ρους τής κυβερνήσεως Τσάμ¬ περλαιν δέν είνε νοητή. Δι¬ ότι θά είχεν ώς άποτέλεσμα την απώλειαν τεραστίων στρατηγικών καί οίκονομι- κών συμφερόντων τής αύτο- κρατορίας, την μείωσιν μέ· χρι σημείου καταρρακώσεω; τού γοήτρου της, την διακο¬ πήν των σχέσεων της μέ την Γαλλίαν καί την έξ άντιθέ- του ύπερτροφικήν ανάπτυξιν τής Ιταλίας καί Γερμανίας. Θά ύπεγράφετο δηλαδή ή καταδίκη τής Μεγάλης Βρετ τανίας ώς Αύτοκρατορίας. 'Αλλ' είς τουτο άντιδροΰν δύο σπουδαΐοι παράγοντες. 'Αφ' ενός μέν ή άδιαμφισβή- τητος φιλοπατρία τοΰ κ. Τσάμπερλαιν καί ή εξέγερ¬ σις τής'Αγγλικής κοινης γνώ μης πού ετάχθη ήδη κατά της άκολουθουμένης τακτι- κής καΐ υπέρ τής πολιτικής τού κ. τΗντεν καί άφ' ετέ¬ ρου ή Γαλλική πολιτική πού φαίνεται ότι θά εκδηλωθή πε ριασότερον εντονος καί άπο- φααιατική τάς ημέρας αύτάς. Καί οί δύο αύτοι παράγοντες, είνε άρκετοΐ νά συγκρατή- σουν την πολιτικήν τού Λονδίνου είς έπικίνδυνα ο- λισθήματα. 'Αλλ' ή Ιπιτευ- χδεΐσα υποχωρητικότης τού κ. Τσάμπερλαιν, κατέστησε περισσότερον άποτιτητικοΰς τ ούς κ. κ. Μουσολίνι κα'ι Χί- τλερ. Πώς λοιπόν 5ά εξευρεθή τώρα βάσις συνεννοήσεως καί συνδιαλλαγής; Μοιραί¬ ως αί διαπραγματεύσεις θά φθάσουν είς ναυάγιον, εάν δέν μεσολαβήσουν έν τω μεταξΰ αλλα άπρόοπτα. Καί τό κακόν είναι ότι μαζΐ μέ τάς 'Αγγλοϊταλίκάς δια¬ πραγματεύσεις κινδυνεύει νά ναυαγήση οριστικώς καί ή ειρήνη της Εύρώπης. ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ Ό ξενύχτη; τής τελευταίας εβδομάδος τοΰ Τριωδίου—μακα- ρίου τή λήξει — γίνεται άλλος άνθρωπό; την Καθαρά Δευτέρα. Καί τουτο διότι τόν Ιγκαταλείπει ό κοσμικός τύπος καί τόν πε- ριαρπάζει τό έθιμον Κίτρινοι σάν φλουρί οί ξενύχτηδε; τής Απόκρηες, άνανεώνονται κυριο- λεκτικώ; την αΰγή ή τό άπογευ ματάκι τής πρώτης ημέρας τής σαρακοστής. ψ , __Άρχίζουν να νηοτευουν ρλε- πεις. Καί ή νηστεία είνε κι' αυτή Ινα είδος περισυλλογή; καί . μετανΓν.'α; "Ετσι καθώρισε έπικαιρως την κατάστασιν. Άλλά φαντά- ζομαι κατά τρόπον δχι καί τό αον άκρφή Οί γλεντοκόποι τής Καθαράς Δευτέρας πού τρα- γανίζουν τό Έλληνικώτατον ο%ορ- δάκι—άδιαφόρω; άν στήν μπου- τονιέρα τους «ργοπεθαίνουν ^τά μδρ* των τελευταίων μενεξέδων τής όλονυκτίας—δέν διάγουν καί στιγμάς μετανοίας. "Οχι διότι είναι γλεντοκόποι καί όχι ά- ακηταί. Άλλά διότι ακριβώς δια· τηροΰν τή Διονυσιακή τους διά- θεσι μέσα σέ νέα πλαίσια. —"Εθιμον είς τό προκειμένον θά πή ύπαιθρον, ύπεστήριζεν προλογ'ιακώς ίνα; παλαιάς χρο- νογράφο;. Καί δέν είχεν «οικον. Γήν Καθαρά Δευτέρα τβλειώνει η μ«· σοτελειώνει ή βασιλεία τοΰ κλει- χώρου. Άπό την περιωρι σμένην ατμόσφαιραν πού την ΛΐίτίνΐίΤον σϊγγινβυτΜτά άρώματα — - — . — - - Β " ||- ---- Γ,------- άλλά καί στενίτης...άναπνοή; καί Εδρώτες καί κουραστικαί έξά- ψεις, ό κοσμικός συμπολίτης με τετοπίσθη είς τόν φυσικώτερον θεμελιωτήν τής ύγείας: τόν ανοι¬ κτόν άέρα, Μέ τον τρόπον αυτόν ή ·ΧΡυσή' Τήν οποίαν ειχε βγά¬ λη πρω'ι—πρωϊ αναμφισβητήτως διά τόν άγευστον πείρας παρατη ρητήν, εθεραπεύθη διά μιας. Άλλά καί τό κέφι τού απέ¬ κτησε δεδομένα άναδημιουργίας άπό τα θετικώτερα. Διότι τήν Καθαρά Δευτέρα καί εφέτος όπως καί παλαιότερα τήν ηύνόησεν ό καιρός —Δέν τήν ηύνόησε δμως δλως διάλου. Τό κρύο ήτο αισθήτα ά¬ πό τί; πρώτε; άκόμη άπογευμα- τινές ώρες. Καί αί συγκέντρω¬ σις ϊ/Ρλ'σαν νά άραιώνω/ται ε¬ νωρίς. Ό παρατυχών πληροφοριοδό- της μετέδωκε καί αύτό τό «νέον». Άλλά τί έσήμαινεν; Ό γλεντ'- στή; άν δέν κατώρθωσε νά κυλιστή στό γρασίδι δπου ή άνοιξι; κεν- τά αυτή τή στιγμή τάν πολυτι- μότερο καμβά τη; μέ... χειροτε- χνικά άριστουργήματα, έλαβεν ώστόσο τόν καιρόν νά θαυμάση ή¬ λιον, φώ;, ζωή, χαρακτήρα, χρώ- μα. Εί; τό πλαίσιον αύτό τα έ¬ θιμον έτοποθέτησε τήν άνακαινι- στική καί άποθεραπευτική τού ίδιότητα. Ή Καθαρά Δευτέρα έ- πανέλαβε τήν ίστορία καί άνεδί- πλωσε τί; λοάκές τη; είκόνε; ποϋ κρύβουν τόση θυμοσοφική σκο- πιμότητα άλλά καί τόσο μπρίο κοινωνικής ζωή; έλεύθερη; άπό προλήψεις καί παροξυσμούς. * * Διά τήν αύγή τή; σαρχκοστής άρχονν πολλοί λυπημένοι. Καί ξέρετε γιατί; Συνηθίζουν οί άν- θρωποι νά άναπολοΰν τίς φαντα- σμαγορικέ; στιγμέ; των χορευτι- κών όλονυκτιών έν συγκρίσει μέ τήν πεζήν πραγματικότητα τή; οίκογενειακής τραπέζης. Καί τόν κοσμοπολιτιτικόν 6'μω; τρόπον αυτής τής άναπολήσεως έρχεται νά καταργήση τό προχθεσινόν έθιμον. Καί ό κύριος μπορεΐ ποι ός ξέρει νά συναντήση τήν «γνω ριμίαν» τή; προηγουμένη; βρα δυας ή όποία τοΰ επροκάλεσε τό¬ σας... όψίμους συγκινήσεις καί ή -{νωριμίχ τόν κύριον. "Άγνω- στοι καί γνωστοί, ά; μή ξεχνοΰμε, τήν Καθαρά Δευτέρα, συναντών- ται είς 2να άνυστερόβουλον περι- βάλλον. Αί συγκινήσεις άποσα- φηνίζονται καί τα ϊνειρα είτε μένουν όνειρα, είτε όδεύουν ο¬ μαλωτερα—καί 6γιέστερα—πρό; τήν πραγμϊτικότητα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τα Έλληνικά οίκονομικά κατά τα Ετος 1957. Αί νέαι συμβόσεις. Τάς τελευταίας ημέρας ή κυβέρνησις υπέγραψε νέας εμ¬ πορικάς συμφωνίας μετά τής Άλβανίας, τής ΝορβηγΙας καί διαφόρων όλλων κρατών διε- κανονισε δέ καί τα ζητήμα- τα των έμπορικών συναλλα- γών καί μέ πολλάς άλλας χώρας. Καί άξίζει όμολογου- μένως πάσης έξάρσεως ή κυ- βερνητική αυτή μέριμνα διά τα οίκονομικά καί έμπορικά ζητήματα. Δημιουργεΐται δέ συγχρόνως ή πεποίθησις ότι χάρις είς τάς νέας συμβάσεις αί έξαγωγαί μας θά έξασφα- λισθοΰν καί θά ένισχυθοθν σημαντικά. Ώς γνωστόν δέ βάσις τής βελτιώσεως τής οί- κονομικής μας καταστάσεως είνε ή χόνωσις τοΰ έξσγωγι- κοϋ μας έμπορίου καί ή διά¬ θεσις των προϊόντων μας έν τή διεθνεΐ καταναλωτική ά γορα είς ικανοποιητικάς τι¬ μάς. *** Τό έλαιον. Άπό τήν Αμερικήν πρόκει- ται νά έλθουν συντόμως είδι- κοί διά νά μελετήσουν τήν δυ· νατότητα τής είσαγωγής έλλη νίκων έλαιολάδων είς τάς Η¬ νωμένας Πολιτείας. Τό γεγο- νός είνε ευχάριστον. Θά εί¬ νε εύτΰχημα διά τήν ελαιοπα¬ ραγωγήν μας εάν ανοίξη ή άγορά τής Άμερικής. Δι" αύ¬ τό καί πιστεύωμεν δτι θά κα- ταβληθη κάθε δυνατή προσ¬ παθεία έκ μέρους των αρμο¬ δίων. Άλλά τα έλληνικά έ- λαιόλαδσ ήρχισαν νά ζητοθν- ται καί άπό άλλας χώρας. Καί ασφαλώς είς τό εξής δέν θά γεννάται ζήτημα διαθέ- σεώς των. Άρκεΐ μόνον νά ληφθή φροντίς διά τήν ποιοτι- κήν βελτίωσίν των, διά τήν τυποποίησίν των, ώστε νά πωλοΰνται ώς έξευγενισμένα, δπως ακριβώς τα ζητοϋν οί ξένοι καταναλωταί. Λιά την σταφίδα. Υπέρ τής μειώσεως τοϋ έ- ξαγωγικοθ δασμοθ τής Κρη- τικής σουλτανίνας, πού εΤνε ώς γνωστόν διπλάσιος τοθ δασμοθ τής σταφίδος άλλων περιφερειών συνηγορεΐ ήδη παρά τή κυβερνήσει καί ή Γε νίκη Διοίκησις. Ελπίζομεν λοι πάν δτι·ή κυβέρνησις θά ίκα- νοποιήση τό δικαιότατον αύτό αί'τημα των Κρητών σταφιδο- παραγωγών.Άλλωστε ή κυβέρ νησίς έχει είς τό πρόγραμμά της καί τήν φορολογικήν ίσό- τητα μεταξύ 8λων των Έλλή- νων. Θά θελήση λοιπόν νά ε¬ πανορθώση μίαν φορολογικήν αδικίαν καί άνισότητα πού ε¬ δημιούργησαν άλλαι κυβερνή- σεις τοθ παρελθόντος. Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Ένετάθη ή κίνησις τής παραγωγής. ΣΤ'. Ή μελέτη τοθ πίνακος τούτου, είναι είς άκρον έν διχφέρουσ* καί διδακτική. Έκ τής συγκρίσεως των αριθμών των δύο έτών 1936 καί 1937 έξά- γεται δτι τό σύνολον τοθ είσαχθέν τος ελευθέρου συναλλάγματο; έξ δλων των πηγών άνήλθε, κα τα μέν τό Ιτος 1936 εις 241.457. 000 φρ. χρ. κατά δέ τό Ιτος 1937 είς 305.908.000 _ φρ. χρ. Είχομεν έπομένως αύξησιν εϊσα γωγής συναλλάγματος κατά τό 1937 έκ φρ. χρ. 04.451.000. Έκ παραλλήλου τα σύνολον τοΰ εξα¬ χθέντα; διά πάσα; τάς ανάγκας συναλλάγματο; άνήλθε κατά μέν τό 1930 εί; 262.857 000 φρ. χρ. διά δέ τό 1937 εί; 290.772.000 ΤΡ· ΧΡ- Ήτοι είχομεν αδξησιν έξαγωγής ελευθέρου συναλλάγματο; κατά τό 1937 έκ φρ. χρ. 33.915.000. Έκ των αριθμών αυτών φαίνεται καί πάλιν δτι, έν ώ κατά τό δτος 1936 έκ τή; δλης κινήσεως συν¬ αλλάγματο; είχομεν ελλειμμα έξ 21.400.000 φρ. χρ. κατά τό 1937 είχομεν περΕσσευμα έξ 9.136 000 · χρ· Εξόχως ένδιαφερουσα είνε καί ή μελέτη των καθ5 εκαστα στοιχείων τοΰ πίνακο; τούτου. ΣυγκρΕνοντε; τήν ανάλυσιν των άγορών των δύο έτών, βλέπομεν δτι ή αύξησις τή; εισ «γωγής συναλλάγματο; κατά τό ετο; 1937 όφείλετα: καί είς τήν ση μειωθεΐσαν αύξησιν τοΰ συναλ¬ λάγματος τοΰ έξαγωγικοΰ έμπο¬ ρίου έκ φρ. χρ. 23.549.000, κατά κύριον δμω; λόγον εί; τήν αύξη¬ σιν, τόν σχεδόν διπλασιασμδν, τοΰ μεταναστευτικοΰ καί ναυτιλι- ακοΰ συναλλάγματος, ή'τι; αδξη- σις ανήλθεν είς 56.809.000 φρ. χρ. "Ο,τι ελέχθη ανωτέρω περί τοΰ συναλλάγματος τούτου ίσχύει καί έν πρ^κειμένω. Πάντως ή κο- λοσσιαία διαφορά μεταξύ των δύο ανωτέρω περιόδων άποοεικνύει πόσον ή άγρυπνος παρακολούθη- σις καί ή άποτελεσματική κατα- πολέμησις τής ελευθέρας χ^ορα;, ήτις άλλοτε άπερρόφα τό πλεί στον τοΰ έκ των άδήλων τούτων πόρων πηγάζοντο; αυναλλάγμα- τος, συνετέλεσεν ε?; τό νά διοχε- τευθ·^ τό συνάλλαγμα τοΰΐο διά των νομίμων όδών είς τό κοινόν άπόθεμα. Εάν νυν συγκρίνωμεν τήν ανά¬ λυσιν των πωλήσεων των ο(>ο έ¬
  τών, θά ίδωμεν δτι ή αΰςησι; τής
  έξαγωγής συναλλάγματο; κατά
  τό ετος 1937 οφείλεται αποκλει¬
  στικώς εί; την αύξησιν των άναγ
  κων τοΰ είσαγωγικοΰ έμττορΕου
  έν γένει καί ιδία τή; είσαγωγής
  σίτου. Ο3τω τό διά τάς άνάγκα;
  τής δλης είσαγωγής χορηγηθέν
  κατά τό λήξαν Ιτος συνάλλαγμα
  υπερέβη τοΰ ετους 193Η κατά
  42 313 000 φρ. χρ. έκ τούτων δέ
  20 περίπου έκατομμύρια φρ. χρ.
  άναλογοΰαιν εί; τήν εισαγωγήν
  μόνον τοΰ σίτου. Ή αύξησις αυτή
  τοΰ διά τα; άνάγκα; των είσαγω-
  γών οιατεθέντος συναλλάγματος
  όφείλεται κυρίω; εί; τήν αύξησιν
  των τιμών των έμπορευμάτων καί
  ιδία είς τήν σημαντικήν αύξησιν
  των τιμών των σιτηρών.
  Έκ των τελευταίων τούτων α¬
  ριθμών άποδεικνύεται πόσον ϊ-
  ξαρταται ή 8λη ημών συναλλαγ-
  ματική κατάστασις έκ τής διακυ-
  μάνσεως τοΰ έπιπέδου των τιμων
  εν τή διεθνεΐ άγορα καί πόσον
  μία σημαντική αύξησις τούτου
  δύναται νά θέση έν κινδύνω τήν
  συναλλαγματικήν μας θέσιν καί
  λόγω τή; έν γένει παθητικότητο;
  τοΰ έμπορικοΰ ημών Εσοζυγίου
  καί λόγω τή; φύσεως πολλών έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ εισαγομένων εί-
  ' δών, τα όποία δντα άπαραίτητα
  ή άναγκαϊα, δέν ίχουσιν έλαστι
  κήν ζήτησιν καί έπομένω; δέν
  δύνανται νά περιορισθώσι αυτο¬
  μάτως κχί αναλόγως τής αυξή¬
  σεως των τιμών.
  Έκ τής ανωτέρω σκιαγραφη-
  θείσης εύνο'ικής εξελίξεως τής
  συναλλαγματικής μα; κινήσεω;
  καί Ιπομένω; τοΰ κχλύμματο;
  κατά τό λήξαν Ιτο; δέν πρέπει
  νά παρασυρθώμεν είς άδικαιο-
  λόγητον αισιοδοξίαν. Ή κατάστα¬
  σις τής διεθνοΰ; άγοράς παραμέ-
  νει πάντοτε έπισφχλή;, ή Εκανο-
  ποιητική διάθεσις των προϊόντων
  μας δέν δύναται νά θεωρηθή ώς
  βεβαία καί εξησφαλισμένη 6πό
  Εασδήποτε περιστάσεις, άφ' ε¬
  τέρου αί έπιτακτικαί άνάγκαι,
  άς Ιχομεν νά άντιμετωπίσωμεν,
  πρέπει νά μας έπιβάλλουν άκραν
  σωφροσύνην καί συντηρητικότητα
  δι' άνάγκα;, τα; όποία; ηδυνά¬
  μεθα άνευ βλάβη; νά αφήσωμεν
  άθεραπεύτους, ή νά περιορίσω-
  μεν σημαντκώς.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
  Έκ παραλλήλου πρός τό
  συνάλλαγμα καί ή κυκλοφο-
  ρία ημών έκινήθη είς ανωτέ¬
  ρα έπίπεδα των τού προηγου-
  μένου ετους. Ούτω τό ανώ¬
  τατον δριον κυκλοφορίας ά-
  νελθόν κατά τό λήξαν ετος
  είς 6.894 έκατ. ϋπερβαίνει κα¬
  τά 690 έκατ. περίπου τό α¬
  νώτατον δριον τοθ έΐους ,1936
  έξ 6.203 έκατομ. τό δέ κατώ-
  τατον δριον άνελθόν είς 5.
  968 έκατομμύρια ΐναντι 5.
  396 τοΰ έτους 1936, εσημείω¬
  σεν αύξησιν έκ 570 έκατομ.
  περίπου.
  Ή κατά 10 ο)ο περίπου αύ¬
  ξησις αυτή τής κυκλοφορίας
  είναι απολύτως φυσιολογική
  καί δικαιολογημένη, όφείλεται
  δέ αποκλειστικώς είς τήν αϋ-
  ξησιν των νομΐμων άναγκών
  των συναλλαγών. Πράγματι
  δέ ή κατά τό λήξαν ετος αύ¬
  ξησις τοθ καλύμματος, ή γε-
  νική ϋψωσις τοθ έπιπέδου των
  τιμών, όφειλομένη είς αΐτια
  διεθνή άλλά καί τοπικά, ή
  αύξησις των έν γένει άναγ¬
  κών πληρωμών των συναλλασ¬
  σομένων, ή ζωηροτέρα καί ε¬
  πί ανωτέρων τιμών κίνησις τοΰ
  έξαγωγικοΰ ημών έμπορίου,
  προεκάλεσαν καί ώφειλον νά
  προκαλέσουν αύξησιν τοθ πο-
  σοθ των κυκλοφοριακών μέ-
  σων, ϊνα άνταποκριθώσι ταυ¬
  τα, πρός τήν σημαντικήν αύ¬
  ξησιν τού δγκου των συναλ¬
  λαγών.
  Καίτοι θά ήτο περιττόν ε¬
  νώπιον των δεδομένων τής
  πραγματικής εξελίξεως καί
  εύρύνσεως των συναλλαγών
  νά έπιχειρήσΓ) τις νά δικαιο¬
  λογήση περισσότερον τήν αύ-
  τονόητον καί αναγκαίαν αύ¬
  ξησιν τής κυκλοφορίας, έν
  τούτοις νομίζω άναγκαΐον νά
  τονίσω δτι θά άπετέλει πλά¬
  νην τό νά θελήση, τις βασιζό-
  μενος επί μονοπλεύρων θεώ
  ριών, νά άντιστρέψΓ) τάς πραγ¬
  ματικάς σχέσεις καί νά άπο-
  δώστ] έστω καί έν μέρει την
  αύξησιν τοΰ έπιπέδου των
  τιμών είς τήν αύξησιν τής
  κυκλοφορίας. Ή αύξησις των
  τιμών όφείλεται είς αύτοτε-
  λή αΐτια διεθνοΰς καί τοπι-
  κής μορφής, είς παράγοντος
  καθαρώς οίκονομικούς καί ού¬
  χι χρηματικούς, σχέσιν έχον-
  τας πρός τήν παραγωγήν καί
  τάς ανωμάλους πολλάκις σχέ¬
  σεις προσφορας καί ζητήσε-
  ως, ή δέ αύξησις τής κυκλο¬
  φορίας είναι άναγκαία συνε¬
  πεία τής μεταβολής των τι¬
  μών καί ούχι αίτία αυτής. Κυ-
  κλοφορία σταθερά καί άκαμ-
  πτος αποτελεί φαινόμενον νο¬
  σηρόν. Κυκλοφορία τουναντί¬
  ον έλαστική προσαρμοζομέ-
  νη πρός τόν όγκον των συναλ¬
  λαγών αποτελεί πραγματικόν
  καί κατάλληλον όργανον τής
  Οίκονομίας.
  Παρά τήν αύξησιν ταύτην
  τής κυκλοφορίας ή σχέσις τοθ
  είς χρυσόν καί συνάλλαγμα
  καθαροθ άποθέματος πρός
  ταύτην δέν εμειώθη Οϋτω ένώ
  τό ποσοστόν >τοϋ καλύματος
  επί τής κυκλοφορίας τήν 31 ην
  Δεκεμβριού τοϋ 1936 ήτο 51.
  15ο)ο, τήν 31ηνΔεκεμβρίου τοθ
  1937 ανήλθεν είς 51.49ο)ο.
  Άλλ' ανεξαρτήτως τής τυπι-
  κής ταύτης σχέσεως μεταξύ
  χρυσοΰ άποθέματος καί κυκλο¬
  φορίας, ή σύγκρισις τοθ δγκου
  τής κυκλοφορίας πρός τό σύ¬
  νολον των καλυπτόντων αυτήν
  στοιχείων τοϋ ένεργητικοΰ τής
  Τραπέζης άποδεικνύει δτι ή κυ
  κλοφορία μας είναι απολύτως
  ύγιής κσί ίκανοποιεΐ τάς αξιώ¬
  σεις καί αυτής τής όρθοδόξου
  αντιλήψεως. *Πράγματι εάν
  λάβωμεν ύπ' όψει τήν κατά¬
  στασιν τής 31 Δεκεμβριού,
  καθ" ήν τό ποσόν τής κυκλο¬
  φορίας προσήγγισε τό ανώτα¬
  τον όριον ανερχόμενον είς 6.
  776 έκατ. θά ίδωμεν δτι τό
  σύνολον σχεδόν τοΰ ποσοϋ
  τούτου ήτοι 6.310 έκατ. (τού-
  τέστι τα 93 ο)ο) καλύπτεται
  υπό τοΰ είς χρυσόν καί συ¬
  νάλλαγμα άποθέματος καί
  των βραχυπροθέσμων τοπο-
  θετήσεων τής Τραπέζης. Εί¬
  ναι δέ γνωστόν δτι, έφόσον
  τό είς χρυσόν άπόθεμα κα-
  λύπτει σημαντικόν ποσοστόν
  τής κυκλοφορίας, ώς πσρ' η¬
  μίν, (51,49 ο)ο) καί αί βραχυ-
  πρόθεσμοι τοποθετήσεις τής
  Τραπέζης άποτελοθν έπίσης
  ύγιές καί ρευστόν κά-
  λυμμα τής κυκλοφορίας άφ*
  ου άντιπροσωπεύουσιν έκδο-
  θέντα τραπεζογραμμάτια, ά¬
  τινα έπανέρχονται κανονι¬
  κώς καί μετά βραχείαν προ¬
  θεσμίαν είς τα Ταμεΐα τής
  Τραπέζης.
  Είναι βεβαίως άληθές δτι
  πλήν τής κυκλοφορίας, ύφί-
  στανται καί αί λοιπαί ύπο-
  χρεώσεις δψεως τής Τραπέ¬
  ζης, αΐτινες εΐθισται νά όνο-
  μάζωνται δυναμική κυκλοφο¬
  ρία. Άλλά πρώτον μέν τό
  είς τό παθητικόν τής Τραπέ¬
  ζης έμφανιζόμενον ποσόν
  των υποχρεώσεων τούτων εΐ
  ναι τυπικώς έξωγκωμένον, άφ'
  οδ πλέον τοΰ ήμίσεος αύτοθ
  συμψηφίζεται πρόςτάς πρός τό
  Δημόσιον πιστώσεις, αΐτινες ά
  ποτελουσιν ούσιαστικώς χρησι
  μοποΐησιν είδικών καταθέσε
  ών περιλαμβανομένων είς
  τάς ώς άνω ύποχρεώσεις δ¬
  ψεως, άρα έχει πράγματι με¬
  ταφερθή είς την κυκλοφορίαν.
  Δεύτερον δέ ή σύστασις τής
  χρηματικής μας οίκονομίας καί
  αί λειτουργίαι άς άσκεΐ ή
  Ι Τραπέζα ώς γενικάς Ταμίας
  τοϋ Κράτους, των Νομικών
  Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
  καί των Τραπεζών έχουσιν ώς
  άναγκαΐονάποτέλεσμα δτι ση¬
  μαντικόν ποσόν καταθέσεων
  των ώς ά^ω όργανισμών, άπο-
  τελοϋν τήν απαραίτητον ρευ-
  στότητα αυτών θά παραμένη
  παγίως παρά τή Τραπέζη τυ-
  | πικώς μέν ώς ύποχρεώσεις
  δψεως, ούσιαστικώς δέ ώς
  μόνιμον κεφάλαιον πληροθν
  τάς ταμιακάς ανάγκας αυτών,
  δπερ άρα δέν πρόκειται κατ'
  ' θυσίαν νά βαρύνη. τήν κυκλο¬
  φορίαν.
  (Αυριον τα τέλος)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■ί,
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατδ) -Σήμερον
  ή τελευταία έπιτυχία τοϋ Θ Σα-
  κελλαρίδη: <Ή Φωφώ εγινε τίμια» ΜΙΝΩΑ —Σήμερον ό μεγαλεί τερος έ'ως τώρα ρόλος τού μέγα λου τραγωδοΰ Πώλ Μιοϋνι: «Υπό τό βλέμμα τοΰ Βούδα. ΘΕΑΤΡΟΝ ΠαΥΑΑΚΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ Ι ΧΑΤΖΗΛΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σ·α ΚΡΕΒΑτΓ ΘΙΑΣΟΣ ΜΑΡΙΚΑΣ ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ©. ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ ΕΓΙΝΕ ΤΙΜΙΑ Είνε ή τελευταία έπιτυχία τοΰ Σακελαρίύη πού κατά τόν χειμώνα έκράτησε επί 2 μήνας το πρόγραμμα τού θεάτρου Ίντεάλ. Κρατάτε εγκαίρως τάς δέσεις σας. ( Έκαστην Τρίτην, Πέμπτη, 1 Σάββατον οίκογενβιακαί ά¬ ν πογευματιναί μέ τιμάς 15—10. Είς τό Βελγικόν Κογκό καί είς την Μποπάσα παρά τα άνα- τολικά σΰνορα των δασών τοθ Ί- σημερινοθ, ουναντώμεν καί σήμε¬ ρον άκόμη Πυγμαίους. Οί ίθαγε- νεϊς ούτοι οΐτινες διακρίνονται έκ τοθ μικροθ άναστήματός των καί τοθ άρκετά καθαροΰ χρώματος έπιδερμίδος των, κατοικοθν μέσα τής είς τα δάση καί ζοΰν άπό τό κυνήγι καί τό άνταλλακτικόν έμπό ριον, των προιόντων των. Οί Πυγ μαϊοι μόλις εσχάτως έξοικειώθη σαν μέ τούς λευκούς, προηγουμέ νως ήτον αδύνατον νά τούς πλη- σιάση κανείς. Οί Ϊατρ&Ι οΐτινες κατά περιόδους ηθέλησαν νά δια- πιστώσουν αν ή φυλή αυτή μαστί- ζεται έκ τής έλονοσίας ηναγκάσθη σαν νά καταφύγουν είς διάφορα τεχνάσματα, τό άποτέλεσμα των δ ποίων ήτο ή διαπίστωσις 8τι ή έ λονοσία δένήτο συνήθης παρά τοίς Πυγμαίοις. Τα γεγονός όφείλεται είς τό δτι ούτοι κατεσκεύαζον καί ίπι- νον ημερησίως Ινα ζωμόν άπό διαφόρους φλοιούς δένδρων μετα ξύ των οποίων ήτο καί ή Κιν- κουινα. Παντοΰ καταβάλλεται σήμερον προσπαθεία διά την κα¬ τά τής έλονοαίας πάλην. Ή κινίνη παίζει έν προκειμένφ πρωταγωνιστοϋντα ρόλον τόσον ώς θεραπευτικός δσον καί προλη πτικός παράγων. Ή δι' αυτής θεραπεία έχει τό πλεονέκτημα νά μή διαρκή παρά 5—7 ημέ¬ ρας έφ' δσον ή δόσις θά εί¬ ναι 1—1, 2 γραμμαρίων ήμερη οίως. —10— Δ«Ρ ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Είδικευθείς επί έπταετί- αν είς τα παθολογικά νο- . οήματοι έν Παρισίοις καί ' Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλ*ίείας ι'πάροδος όδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 Ι' Τό Γαλακτοπωλείον ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ 'Υελοπωλείου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοϋ %. Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬ ον προσφέρει πάντοτε Γάλα άγνόν γιαοθρχι αρίστης ποιότητος. Άπό τού βρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΟΑΣΙΛΙΣΣΑ = 329βν πΜ^ππεΒ—εί »Μία βασΐλισσα, στΐς περι- στάσεις πού άντιμετωπίζομε. δέν μπορεΐ παρά νά ετοιμά¬ σθη γιά νά πεθάνη... Καί την Ιην Αϋγουστου α¬ πηύθυνε την ύστάτην έκκλη σιν πρός τόν Φέρσεν, ή ό- ποία ήταν καί τα τελευταϊο γράμμα πού έλαβεν αύτός άπό τη βασΐλισσα. Μέ τή δι- αύγεια τής άπελπισΐας ή Μα- ρία-Άντουανέττα εβλεπε καί περιέγραφε δλον τόν κίν- δυνο. «Ή ζωή τοθ βασιλέως ά- πειλεΐται φανερά πρό πολ- λοθ, καθώς καί ή ζωή τής βασιλίσσης. Ή άφιξις έξα- κοσίων περίπου Μασσαλιω- τών καί άρκετών άλλων άν τιπροσώπων δλων των όργα νώσεων των ΊακωβΙνων επι τείνει τίς άνησυχίες μας, οί οποίες είνε δυστυχώς πάρα πολύ βάσιμες Λαμβάνονται παντοειδείς προφυλάξεις γιά την άσφάλεια των μεγαλει- οτήτων, άλλά οί δολοφόνοι παραμονεύουν διαρκώς γύ ρω άπό τό παλάτι. Ό λα ός έξερεθίζεται. Σ' έ'να τμή- μα τής έθνοφρουράς ύπάρ- χει κακή θέλησις, στό άλλο άδυναμία καί δειλία... Πρός τό παρόν πρέπει νά διαλο- γιζώμαστε πώς θά γλυτώσω- με άπό τα δολοφονικά έγ- χειρίδια καί πώς θά έξου- δετερώσωμε τούς συνωμότες πού βρίθουν γύρω άπό τόν θρόνο ό οποίος είνε έ"τθι- μος νά έξαφανισθή. ΕΤνε «ο λΰς καιρός τώρα ποΰ οί έπα- ναστάτες δέν κάνουν ουδέ τόν κόπο νά κρύψουν τό σχέ διο τού άφανισμοϋ τής βασι λικής οικογενείας. Στίς δυό τελευταΐες νυκτερινές συνε- λεύσεις δέν εξεδηλώθη διά¬ στασις παρά ώς πρός τα μέ¬ σα πού θά επρεπε νά χρη- σιμοποιηθοϋν. Ήμπορέσατε νά κρίνετε άπό έ'να προη γούμενο γράμμα πόση σημα- σία εΐχε νά κερδΐσωμε είκο- σιτέσσερες ώρες. Απλώς σάς τό έπαναλαμβάνω σήμερα καί προσθέτω δτι, εάν δέν φθάσουν γρήγορα, μονάχα ή Θεία Πρόνοια μπορεΐ νά σώ¬ ση τόν βασιληά καί τή οίκογέ νειά τού». Ό έραστής έλάμβανεν αύ- τά τα γράμματα στίς Βρυ- ξέλλες. Ή άφοσΐωσίς τού μάς έπιτρέπει νά φαντασθοϋ- με την άπελπισΐα τού. Ά¬ πό τό πρωΐ Εως τό βράδυ έπάλευεν εναντίον τής βρα- δύτητος, τής άναποφασιστι- κότητος των βασιλέων. "Ε- γραφε τό έ'να γράμμα επά¬ νω στό άλλο, εκανε διαβή- ματα επί διαβημάτων καί άγωνιζόταν μέ ένεργητικότη- τα πού έδεκαπλασίαζεν ή άνυπομονησΐα γιά νά εξωθή¬ ση τούς ξένους είς μίαν ά¬ μεσον στρατιωτικήν δράσιν, (συνεχΐζεται) ■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■εί ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τέ) 6«λ«μηγ«>νά)«ι
  Ή στήλη τοϋ ώροιόκοσμου·
  Εάν είσθε είκοσιν έτών...
  Άποφεύγετε οιανδήποτε δϊαιτα.
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλέφ. 5—41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒ1Ο
  καί γιαοϋρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμσ-
  ράκι,
  Είς την ήλικία αυτή είμεθα
  γενικώς θαυμασία Άλλ' εάν αύ
  τό θέλετε να εξακολουθήση πρέ-
  πει ν' άποφεύγετε την ύπερκόπω-
  σι. Είνε ή στιγμή νά λάβετε ΰττε
  ρόχους συνηθείας ύγιεινής.
  —Ό υπνος.
  Μή λησμονήτε δτι είς την ηλι¬
  κίαν των είκοσι έτών Ιχετε άκό
  αη άνάγκη πολλοϋ ϋπνου: ή ανά¬
  πτυξις σας δέν έ'χει άκόμη τελει¬
  ώση. Σχεδόν πάντοτε ή πρώτη έ-
  ναντιότης. τό πρώτο έμπόδιο κα-
  θιστςϊ άυπνα τα νέα κορίτσια
  "Εάν θέλετε νά είσθε εύτυχής μεί-
  νετε κυρία τού έαυτοθ σας ώστε
  νά μπορήτε νά κοιμάσθε όκτώ ώ
  ρες υπό οίασδήποτε περιστάσεις.
  —Ή δίαιτα.
  Μην Μχετε την τρέλλα νά κάνε
  τε δίαιτα' τα σπόρ πρέιει νά έ
  παρκοθν για την λυγερότητά σας.
  'Επιβλέπετε έν τούτοις την τροφή
  σας· άπό τα πολύ βαρεία φαγητά,
  προτιμδτε τα φροθτα, τίς σα*.ά-
  τες, τα λαχανικά: ή καλλονή τού
  προσώπου έξαρτδται άπ' αύτά,
  δσον καϊ ή γραμμή σας. Εάν σάς
  σκανδαλίζη το σιγάρο—ύΐτάρχουν
  δυστυχώς πολλά κορίτσια πού
  παρεσύρθησαν μέ πάθος είς την
  συνήθειαν νά φουμάρουν—σκε
  φθήτε δτι θά μετανοήσετε πικρά
  άργότερα διά τα δυσάρεστα άπο
  τελέσματα τής κακής σας ϊξεως'
  Έξ Ισου, άποφεύγετε τα πιοτά.
  Μην πιστεύετε δτι μπορεϊτε νά
  κάνετε άτιμωρητΐ κατάχρησι των
  δυνάμεών σας.
  —Ή ώμορφΐά σας.
  Δέν πρέπει να πιστεύετε δτι δ·
  λα τα νέα κορίτσια έχουν ώραία
  χροιά προσώπου 'Εχετε συχνά,
  αντιθέτως τάσι είς τό έξάνθημα,
  τό δέρμα σας είνε κάποτε πολύ
  λιπαρό ή πολυ ξηρά θεραπεύσε-
  τε αύτά τα έλαττωματα άλλ' άπο-
  φύγετε τα διάφορα έπικίνδυνα
  προιόντα καϊ τίς έντατικές θερα-
  πεΐες.
  Συνηθίσετε είς ένα καθημερινό
  καθαρισμό τού δέρματος Μην
  κάνετε χρήσι ψιμμυθίων καί εάν
  έτπμένετε μεταχειρίζεσθε ολίγη
  ποΰδρα καϊ πολύ ολίγον ρούζ διά
  τα χείλη.
  —Φυσική ζωή.
  Ή ήλικία των είκοσι έτών είνε
  ή εύλογημένη ήλικία των σπόρ.
  Άσχολεΐσθε λοιπόν σ' αύτά δσον
  περισσότερον μπορεϊτε Το κολύμ
  βημα, ή κωπηλασία,τό τέννις, δλα
  αύτά είνε θαυμασία γιά σάς. Μην
  άμελήτε δμως νά προστατεύετε
  τό ττρόσωπό σας άπό τόν ήΛιο
  δσον καί άπό τό κρύο καί άπό
  τόν ανεμο.
  Ξεϋρετε πρό πάντων νά Εχετε
  καλήν στάσιν, ξεύρετε νά βαδί-
  ζετε ενα ώραΐο βάδισμα είνε Μνα
  ύπέροχο χάρισμα. Δέκα λεπτά την
  ήμέρα πηγαινοέλθετε μ' £να βι-
  βλίο είς τό κ&φάλι' δλες ή στάρ
  κάνουν αυτή την άσκησι.
  ή Ντιστεγκέ
  ΚΟΙΜΩίΊΙΚΗ
  ■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ βΤΠΜ
  Εις τόΆκτινολονίκόν'Εργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  - Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι δλων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άβρτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο·
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία -
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρβϋμα, ίοντισμός).
  Αριθ, τηλεφ. 4-16.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Στου Μάρκου Ανδρεαδάκη
  δΑες οί νέες πΑάκες γραμμοφώνων.
  ΕΛΙΣΑΙΕΤ - =
  Ι ΠΙΚΜΙ' Ι"ΜΙ
  Ή ζωή τής ιΐΕλανχολικης
  11Γ) όν αϋτοκρατΕΪρας. Ι
  Είχε τό πρόσωπον της τυλιγμέ-
  νο μέ πυκνά πέπλα καί ήταν ά-1
  δυνατόν να την αναγνωρίση κα-
  νείς έξω σχόν δρόμο. Φώναξε τό,
  πρώτο άμάξι πού Ιτυχε νά περά¬
  ση καί Ιδωσεν εντολήν είς τόν'
  άμαξά νά την οδηγήση είς τό μο-
  ναστήρι των ΚαπουκΕνων, δπου
  ήσαν οί τάφοι των Άψβούργων.
  Έκεΐ είχε ταφί) καί ό Ροδόλφος,
  ό τραγικάς της υιός...
  Ή κρύα κρύπτΐ], έντός τής'ό-
  ποίας ήσαν τοποθετημένα, κατά
  σειράν, τα φέρετρα των Άψβούρ¬
  γων, σάν έμπόρευμα μέσχ είς μίαν
  αποθήκην, κάθε άλλο παρά συμ-
  παθητική ήταν είς την αύτοκράτει-
  ραν. ΔΙν ησθάνετο καμμιά ιδιαι¬
  τέραν δρεξιν γιά την επίσκεψιν
  αυτήν. Άλλ' αυτήν την φοράν την
  ίσπρωχνε μιά μυστηριώδιτς δύνα¬
  μις νά επισκεφθή την κρύπτην
  δπου είχε κρυφθή ό υιός της.
  Είχε μιά αίσθησιν σάν νά την
  καλοθσε μιά έσωτερική φωνή —
  μ:ά φωνή, πού Ισως ήταν—ποίος
  ξέρει — ή άπήχησις μιίίς φωνής
  άπό τόν άλλο κόσμο. "Ηλπιζε
  πώς ό Ροδόλφος, ό υιός της, μπο-
  ροθσε νά τής προβάλη καί νά
  τής π·ζ τό μυστικό , τού, νά
  τής εξηγήση γιατί ηύτοκτόνησεν.
  "Ο,τι είχε συμβή εφαίνετο τόσον
  ανεξήγητον είς την αύτοκράτειραν
  πού άγνοοθσε δλες τίς λεπτομέ-
  ρειες σχετικώς μέ τή ζωή τοθ
  υίοθ της. Έπίστευε δτι ό Ροδόλ¬
  φος είχε δηλητηριασθή άπό την
  νεαρά Βετσέρα κχί τό ίδιο είχε
  πή καί στή βαρώνη Βετσέρα ποΰ
  παρουσιάσθηκε είς τό άνάκ:ορον
  γιά νά ζητήβη τδ παιδί της—
  την χόρη της.
  Τυλιγμένη μέσα στό μαΰρο πέ-
  πλο της ή αύτοκράτειρα κτύπησε
  την πόρτα τοθ μοναστηριοθ. Τής
  άνοιξαν. Παρεκάλεσε νά την δδη·
  γήσουν άμέσως είς τόν μοναχάν
  πού έξετέλει χρέη φύλακος τής
  αύτοκρατορικής κρύπτης. "Οταν
  έφθασεν ενώπιον αύτοΰ, σήκωσε
  τα πέπλα της, εχαιρέτησε καί εί-
  πε μέ άπλότητα: «Είμαι ή αύτο
  κράτει ρα! Σάς παρακαλώ νά μέ
  όδηγήσετε είς τό ύπόγειον, δπου
  είνε θαμμένος ό υιός μου...».
  Ή έπιθυμία τής αύτοκρατείρας
  δσον παράξενη καί άν φάνηκε
  γιά τό άκατάλληλον τής ώρας
  ήταν πάντοτε σεβαστή. Ένας μο·
  ναχός την όδηγεΐ είς την κρύ
  πτην. Κατεβαίνουν τίς σκάλες. Ή
  κρύπτη φωτίζεται άπό τίς λαμ
  πάδες πού είνε άναμμένες κον-
  τά στό φέρετρον τοθ Ροδόλφου
  Τό φώς των κερίών πού τρεμο-
  σβύνει δημιουργεΐ μιά δποβλη-
  τικήν ατμόσφαιραν μυστηρίου.Ή
  αύτοκράτειρα άφίνει τάν καλόγερο
  νά την οδηγήση Ιως την σιδηρά
  πύλη τής κρύπτης. Έκεΐ στέκετχι
  καί τοθ λέγει:
  —Σας εύχαριστώ! θά προχωρή
  σω μόνη μου.
  Ό μοναχός έπιχειρεΐ νά φέρη
  άντιρρήσεις, φοβείται νά αφήση
  την αύτοκράτειραν μόνη. Άλλ' ή
  Έλισάβετ τοθ λέγει ξερά καί είς
  τόνον άνεπίδεκτον άντιρρήσεως:
  —Έπιθυμώ νά μείνω μίνη
  μου κοντά είς τόν υϊόν μου!
  (συνεχίζεται)
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ '
  | Έμμ. Ι. Λουλακάκη |
  ; Άκαδημίας 70 Αθήναι ;
  Τηλέφωνον 31411 '·
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλίφ. 5-30
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•εί
  ΓΑΜΟ1 —Κωνστ Παπαστεφανου
  έργοστασιάρχης ήλεκτρικών εί-
  δών, Μαίρη Κατσούρη ετέλεσαν
  τούς γάμους των έν "Αθήναις. Πά
  ράνυμφοι παρέστησαν οί κ. κ. Γ.
  Παπαστεφανου καί Παν. Βενετο-
  κλής Συγχαρητήρια.
  ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.—Είς τό χωρίον
  Πύργου ό κ. Γεώρ. Ιω. Σπινθου¬
  ράκης καί ή δνίς Μαρίκα Δημ.
  Άλογδιανάκη έκ Βουτων, έ'δωσαν
  προχθές αμοιβαίαν υπόσχεσιν
  γάμου. θερμά συγχαρητήρια.
  Ε. Α.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβίωσε καί εκη¬
  δεύθη προχθές έν συρροη κόσμου
  χρηστός οίκογενειάρχης *6 "Εμμα¬
  νουήλ Παπαδάκης Συλλυπούμεθα
  τούς οίκεΐους τού.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  "Επί τέλους' Ή άνοιξις έχουο-
  γέλασε καί ό Μάρτιος απέκτησε
  την φυσικωτέραν κατά τό ήμερο-
  λόγιον δψίν τού.
  —ΟΊ τΐολλοί θέλουν νά πιστεύ-
  ουν δτι τό χαμόγελο αύτό είνε
  οριστικόν καί δτι ό χειμών άνή·
  εί πλέον είς τό παρελθόν.
  —"Ας τό ελπίσωμεν.
  —Τα «Κούλουμα» προχ^θές, συν-
  ελοϋντος βεβαία καί τού θαυμα-
  σίου καιροΰ, έωρτάσθησαν μέ έξο-
  δόν των λαικών τάξεων είς τα
  προάστεια.
  —Ή όποία έθύμιζεν παρομοίας
  παλλαικάς καί γραφικάς έξόδους
  άλλων καιρών.
  —Ιδιαιτέρως έτιμήθη πάλιν ό
  ■πράσινος Μαστααπάς άλλά καί
  γενικώτερον τα προάστεια δπου
  αί όλονυκτίαι τής τελευταίας Κυ·
  ρια,κής των "Απόκρεω συνεπληρώ·
  θησαν μέ τόν καλύτερον τρόπον.
  —Χοροί καί τραγούδια Εδωσον
  καί επήραν, τό βραδάκι δέ, έσυνε·
  χίσθησαν καί οί πρώτοι καί τα
  δευτέρα είς τάς όδούς τής πό¬
  λεως.
  —Μέ τίς άνοιξιάτικες μπονά-
  τσες σημειοϋται 6νο: είδος συν-
  αγερμοθ διά τούς ψαράδες.
  —Στόν λιμενοβραχίονα, στά ά-
  ραγμένα έντός τού παλαιοϋ λι¬
  μένος «μοτόρια», τα δίκτυα είχον
  άπλωθη προχθές χαρακτηριστικά,
  προκειμένου διά τίς «νέες έξορ-
  μήσεις» των ψαράδων.
  — Καί την κίνησιν αναλόγως τής
  ίχθυαγοράς μας...
  —Τό Μπεντενάκι, μέ την συνέχι
  σιν των έκεΐ έργων, τα όποΐα εύ·
  νοεΐ τώρα ό καιρός,τείνει νά δώση
  μίαν Ιδέαν τής προσεχούς διαμορ-
  φώσεώς τού.
  —Ή όποία θά αποτελέση διά
  τούς Ήρακλειώτας είς τό έ'γγύς
  μέλλον, τόν ώραιότερον των πε-
  ριπάτων.
  —"Αν κρίνωμεν άπό τα δλα
  σημεϊα άλλά καί τούς έν συνδυ-
  ασμω, είδικωτέρους έξωραισμούς,
  την δενδροφύτευσιν καί την Ιδρυ¬
  σιν συγχρονισμένων κέντρων.
  — "Ενας θεαματικώτατος τόνος
  δίδεται είς τόν τελευταίον θαυ¬
  μάσιον καιρόν άτιό τα χιονισμέ-
  να βουνά.
  —Πρώτος καί καλύτερος 6 Γέρω
  Ψηλορείτης αποτελεί Ενα άληθι-
  νόν άνάγλυφον άσπίλου ώμορφι-
  άς. Είς τ ό βάθος πρός ανατολάς
  τα Λασηθιώτικα βουνά καί έκ τια-
  ραλλήλου τα χαμηλότερα καί μή
  χιονισμένα, δημιουργβθν τίς ώραι
  ότερες άντιθέσεις χρωμάτων καί
  φωτός.
  —Ιδία κατά την ανατολήν καί
  τό ήλιοβασίλεμμα.
  •—Άπό τοΰ προσεχούς Αύγού-
  στου, καθ" α μάς ίπληροφόρησαν
  θά αρχίση τό πλεύρισμα των ά-
  τμοπλοίων είς τόν ;νέον λιμένα.
  —Διδομένΐ^ς οϋτω είς αυτόν τής
  πρώτης πνοης άλήδινής προόδου
  καί συγχρονισμοΰ.
  —Έν σχέσει μέ τα «κομφόρ»
  δλων των μεγάλων ή μεγαλυτέ·
  ρων λιμένων τού κόσμου.
  —Ό θίασος Κρεβατά ήρχισεν
  άπό χθές τό εσπέρας τάς παρα-
  στάσεις τού μέ την όπερέττανή«Ώ
  ραιοτέρα των γυναικών».
  — Είς την πρεμιέραν τού καλοΰ
  αυτού θιάσου ανεμένετο κοσμο-
  συγκέντρωσις πυκνή καί έκλεκτή.
  ο Ρέπορτ«ρ
  Ό παθολόγος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν Έρακλείφ, θά δέχεται
  τούς πάσχον τ άς είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  Ιτεφ. Σαριδάκης
  Μαΐίυτήρ-Γυναικβλόγος
  Είδικευθείς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τ$ ΙΙολυκλινική.
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  0 ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στοαάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοθιιετττι-
  κου συστήματος εν τφ Ιατρείω
  τού (οΐκΐα κ. Χελιδώνη), Τριΐς
  Καμάρες.
  θίραπεία αίμορροΐδων ά¬
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων.
  •Αριθμ. τηλ. 7-92
  Την
  Ροάν ό
  έν μέσ< —Ν< •Ολ<: ψε την μούς ν<ί έπα Πνοι εΤχε διι κσί πό έξηψανΐ πτώμσ. Ούχ σθεΐσαι φθονος Καί Αϋγουο πόσαι Ό Πρόδη>
  χεν £
  κ. δέ
  την ύ«]
  τοιαύττ
  σως μ
  ϊσως,
  έγνώριι
  Ό
  άντικεί|
  φων.
  μέγας
  ών τεθ
  Συν
  είς ττ
  σίω ο
  Ού1
  δύνατο
  σματος
  φωνής
  Ύπ
  πολύ '
  νήν κό
  κεφαλί
  νην, τό
  σμένον
  Έν
  είς τα
  Ού!
  των Ιν
  τέ ν'
  γεγονί
  θυμοΰν
  *Ηι
  έκεΐ π< "Εί τόν ή" έλθέ ν το δέ Αί ήκροώ μυαλτ! ώς βρ ■Η κάτην λον ή μουσυ βη το Τό τβ της γρ« Κά .χ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  24Ιβν
  Την ημέραν εκείνην, &μα ήΐένισε τόν κ. δέ
  Ροάν άνετινάχθη πρός τα οπίσω καί έφώνησεν
  έν μέσφ τής έκκλησιαστικής σιγής.
  —Νά ό Αύγουστος.
  "Ολόκληρον τό έκκλησίασμα έντρομον έ'στρε-
  Έγκυκλοπαιδεία
  ^«—■ν
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ
  Α'.
  Πολυάριθμον έρευνα; σχετικώς
  ψε την κεφαλήν, ό ίεροκήρυξ ήγειρε τούς όφθαλ- μέ ΐά έσωτεριχά σωματικά φαι-
  μούς νά ίδη, άλλ' ή κυρία Άλβερτίνη πλέον εΤ- νόμενα πού σημειοΰνται εί; τόν
  χεν έπαναπέσει είς ιήν άκινησίαν της. ίνθρωκον καί εί; τα ζώα την ά-
  Πνοή τοΰ έξωτερικοθ κοσμικοθ βίου, σπινθήρ,' νοιξιν, άποχαλύπτουν δτι την ε-
  εΐχε διέλθει στιγμιαίως έμπροσθεν τής έσβεσμένης ποχήν αυτήν τοΰ έτου; έπέρχονται
  καί παγεράς έκείνης φυσιογνωμίας· έ'πειτα τό πδν πολλαί μεταβολαί είς τό αίμα,
  εξηφανίσθη, ή δέ παράφρων μετεβλήθη πάλιν είς τα έσωτερικά δργανα καί τό νευ-
  πτώμα. | ρικόν σύστημα. Έτσι λ. χ. ίχ&ι
  Ούχ ήττον δμως αί δύο έκεΐναι λέξεις Λκου-' παρατηρηθη" δτι την άνοιξιν προ-
  σθεΐσαι άπαξ ήρκεσαν ώστε να δοθή τροφή ά- βάλλουν είς μεγαλειτέρας ποσό
  φθονος είς την περιέργειαν των μοναχών.
  ι τητας ωρισμένα σωμάτια τοΰ αΓμα
  Καί τί ύπέκρυπτον αί δύο έκεΐναι λέξεις' Νά ό τος, όρατά διά τοθ μικροσκοπίου.
  ΑΟγουστος! πάσαι είκσσΐαι δέν έπλάσθησαν! Όμοίως καί ό άριθμός καί τό
  πόσαι άποκαλύψεις δέν ήσαν διά τάς μοναχάς! μέγεθος των μεμονωμένων σωμα-
  Ό κ. δέ Ροάν βεβαίως εκαλείτο Αύγουστος, τιδίων πού είνε μέσα είς τό αί-
  Πρόδηλον έπομένως δτι ή κυρία Άλβερτίνη εί- μα, δηλαδή αυτή αυτή ή σύστασις
  χεν υψηλήν την κατσγωγήν, άφοΰ εγνώριζε τόν | τοΰαΐματος, ποικίλλουν. Άλλά καί
  κ. δέ Ροάν, δτι καί αυτή ή ιδία άνήκεν είς ή χημική σύνεσις τοΰ αΓματος,
  την υψηλήν κοινωνίαν, άφοθ ωμίλει περί μιάς (είνε την άνοιξιν πιό ξυνή παρά
  τοιαύτης ύψηλότητος τόσον οίκείως, δτι είχεν ϊ- τό φθινόπωρον. Άλλοι έξερευνη-
  σως μετ' αύτοθ ποιάν τίνα σχέσιν, συγγένειαν τΛ σημειώνουν δτι κατά τούς μή-
  ϊσως, άλλ' άναντιρρήτως πολύ στενήν, καθόσον
  εγνώριζε τό κύριον τού δνομα.
  Ό κ. δέ Ροάν ήτο άλλως τε, έν άγνοία τού,
  αντικείμενον τής γενικής προσοχής των οίκοτρό¬
  φων. Εΐχε διορισθή δέ κατ' εκείνην την εποχήν Ι Λ1 Ε71
  μέγσς πρωτοσύγκελλος τοθ άρχιεπισκόπου ΠαρισΙ οενων
  ών τεθείς ύποψήφιος δι* έπισκοπικήν έδραν.
  νας αϋτούς τό νευρικόν σύστημα
  άντιορά ισχυρότερον καί έλαφρό-
  ζζρον είς τα ηλεκτρικόν ρεΰμα.
  Ή επιστήμτ} των ένοοκρινών έ-
  ΣυνεΙθιζεν έπομένως νά έρχεται συχνότερον
  είς την μονήν ταύτην διά τάς έν τώ παρεκκλη-
  σίω αυτής ίερουργίας.
  ξιν συσσωρεύεται περισσότερον ί-
  ώδιον είς τό αΓμα. Την άνοιξιν
  καθίστανται συχνότεραι καί ωρι¬
  σμέναι παθήσεις τής βρεφικής καί
  ΟύδεμΙα ποτέ των προωρισμένων μοναχών ή- τής παιδικής ήλικίας, άλλά καί
  δύνατο νά τόν ίδη ένεκα τοθ μελανοΰ παραπετά- ωρισμέναι άσθένειαι προσβάλλου-
  σματος, άλλ' έκ τής γλυκεΐας καί κυματιζούσης σαι τούς ένηλίκους. Έτσι λ. χ.
  την εποχήν αυτήν τοΰ Ιτους ά-
  δέ δτι ήτο καί παντοΰν συχνότερα διφθερΐτις,
  ψωνής τόν άνεγνώριζον.
  "Υπήρξε σωματοψύλαξ, ελέγετο
  πολύ φιλόκαλος, καλλΐκομος, μέ ωραίαν καστα- ] σκαρλατίνα,
  νήν κόμην, περιελισσομένην βοστρυχηδόν περί την βρογχίτιδες.
  κεφαλήν, 8π εΤχε πλατείαν χρυσοκέντητον ζώ¬
  νην, τό δέ ράσον τού ήτο τεχνικώτατα κατασκευα-
  σμένον.
  Έννοεΐται δτι οί θρθλοι ούτοι περιερχόμενοι
  είς τάς άκοάς των δεκαεξατών οίκοτρόφων τάς ά
  πησχόλουν διαθέρμως.
  Ουδείς ή*χος κοσμικός
  σκωληκοειδίτ;δες,
  Ύπάρχουν μάλ:στα
  καί ωρισμέναι παθήσεις τής έ-
  ποχής, ώς π. χ. έρεθισμοί τοθ
  έπιπεφυκότος τοΰ οφθαλμού, επι-
  πεφυκίτιδες. Έ ύπερευαισθησία
  τοΰ έπιπεφυκότος τοΰ όφθαλμοΰ
  την άνοιξιν όφείλεται προφανώ;
  των ϋνδον τοθ μονοστηρι'ου. Έν τούτοις συνέβη πό
  τέ ν' ακουσθή πλαγΐαυλός τις. Τό τοιούτον ήτο
  γεγονός, αί δέ' τής έποχής έκείνης οίκότροφοι τό έν-
  θυμοϋνται εισέτι.
  Ήτο πλαγίαυλος τόν οποίον επαιζε κάιτοιος
  έκεϊ που πλησίον.
  Έπαιζε δέ ό πλαγιαυλητής πάντοτε τόν αυ¬
  τόν ήχον πολύ παλαιωθέντα σήμερον «Ζητούλβη,
  έλθέ νά ένθρονισθής επί τής καρδίας μου», ηκούε¬
  το δέ τό δσμα τουτο δίς κσΐ τρίς τής ημέρας.
  Αί νεάνιδες σί οποίαι επί ολοκλήρους ώρας
  ήκροώντο τό ασμσ, ήσαν είς αναστάτωσιν, τα
  μυαλά είχον πάρει άέρα, κοί αί ποιναί έ'τρεχον
  ώς βροχή επί των δυστυχών οίκοτρόφων.
  Ή κατάστασις σΰτη διήρκεσε πολλούς μήνας,
  κατήντησε δέ αί οίκότροφοι δλαι κατά τό μάλ¬
  λον ή ήττον νά έρωτοκτυπηθοϋν μέ τόν άγνωστον
  μουσικόν. Κάθε μία ώνειρεύετο δτι ήτο ή Ζητούλ¬
  βη τού.
  (συνεχίζεται)
  είσέδυσέ ποτε μέχρι είς τούς κόκχους τής γύρεως των
  φυτών πού σηχώνει ό άνεμος.
  Είνε αναμφισβήτητον δτι δλαι
  αυταί αί παθήσεις σχετίζονται μέ
  την άνοιξιν έξαρτώμίναι άπό
  την αίνιγματικήν της επίδρασιν.
  Φί καί ίατροί Ιχουν δώση
  έξηγήσεων σχετικώς. Σπου¬
  δαίον ρόλον εί; τόν οργανισμόν
  τοΰ άνθρώπου καί των ζώων την
  άνοιξιν, παίζουν καί ή επίδρασις
  τή; μεγαλειτέρας θερμότητος τοΰ
  έντατικωτέρου φωτός, άπαράλλα-
  κτα βπω; παίζουν ρόλον καί είς
  τα φυτά πού υπό την επίδρα¬
  σιν των ώριμάζουν καί βλαστά-
  νουν. Επί πλέον έπιδρα επί των
  άναπνευστικών δργάνων τοΰ άν-
  θρώπου καί 6 άτμοσφαιρικός ή-
  λεκτρισμός, πού προστίθεται ώς
  νέον ατμόσφαιραν στοιχείον είς
  τα ήδη γνωστά, ώ; ή θερμοκρα-
  σία, ή 5γρασία, ό άνεμος, ή ά-
  τμοσφαιρική πίεσις, ό σχηματι-
  σμός των νεφών καί αί διάφοραι
  άκτΐνες. Ηρόκειται περί ωρισμέ¬
  νων ήλεκτρικών κυμάτων πού την
  άνοιξιν παρουσιάζονται είς μεγά¬
  λας ποσότητας καί φαίνεται δτι
  άσκοΰν επίδρασιν είς την γενικήν
  κατάστασιν τοΰ άνθρώπου.
  Ιδιαιτέραν δμως σημασίαν,
  καθ' δσον άφίρά την επίδρασιν
  τής ανοίξεως επί τοΰ δργανισμοΰ,
  Ιχει ή θεωρία των βιταμινών.
  Την εποχήν αυτήν τοΰ έτους 6-
  πάρχουν οΊάφορα χορταρικά, πού,
  τρωγόμενα, καθαρίζουν τάν οργα¬
  νισμόν, καθαρίζουν τα αίμα. Είς
  τα βορειότερα ιδίως κλίματα δ-
  που οί άνθρωποι τόν χειμώνα
  τρώγουν πολύ κρέας, διάφορα πα-
  στά καί κοναέρβες, τα χορταρικά
  πού προσφέρονται την άνοιξιν,
  έξασφαλίζουν είς τόν οργανισμόν
  μίαν δίαιταν πτωχήν είς μαγειρι-
  ΣΗΤΕΙΑ Μίρτιο; (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Εξαιρετικήν δμολο
  γουμένως θέσιν είς τού; τοπικούς
  χρίύς τή; έφετεινή; περιόδου,
  κατέλχβε, διά τα χρονικά τής
  επαρχίας μας, ό χορίς τοΰ προο-
  δευτικοΰ συλλόγου «Βιτσέντζος
  Κορνάρος» δοθείς την εσπέραν
  τή; παρελθούση; Ύρίτηί είς την
  εύρύχωρον αίθουσαν τοΰ Σταφιδι-
  κοΰ Όργανισμοΰ Σητείας.
  Ή έπιτυχία τοΰ χοροΰ όφείλε¬
  ται φυσικά εί; τάς προσπαθείας
  τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ
  ρίστοΜ συλλόγου. Άλλ' ανεξαρ¬
  τήτως τούτων καί ή κοινωνία
  Σητείας αυθορμήτως καί εν σώμα¬
  τι σχεδόν, ετίμησε την ωραίαν αύ
  την χοροεσπερίδα. Ή αϊθίυσ*
  τοΰ Σταφιδικοΰ Όργανισμοΰ, ή
  έποία σημειωτέον είχε διακοσμη-
  θή μέ ^ο^οιο καί άπόλυτη κα-
  λαισθησία καί φωταγωγηθή άνα-
  λόγω;, Ιπλημμύρισεν άπό κόσμον
  εκλεκτόν. Υπό τού; ήχους καλώς
  κατηρτισμένης μουσική; καί μέ
  την λειτουργίαν,άρτίου κυλικείου,
  ήρχισεν δ χορός εί; τόν οποίον
  διεκρίθησαν α£ κυρίαι Νικολάου
  Τρακάκτ}, Αίκατερινίδου, Κοκονά-
  κη, Πολυχρονίδου, Γαλετάκη,
  κόν αλας.
  (συνεχίζεται)
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέβτερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άττόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥ©ΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τα$ίίίιον Ήρακλβίου-Πειραιώς 12 ώρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλίφ. 5-40
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημενο σας σαπουνι:
  Στεψανίδη
  θά ευρετε άπό σήμερον είς τα γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  (μκ·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■«■■■■■
  ■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■»■■»■»■»■■
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
  ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  ΧΑΤΖΗ ΞΞ—
  Ιί...
  ΤΟΥ
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
  Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή πσρά τοϋ
  Κοκκίνη Χάνι. άνακαινισθέν τελείως ειδοποιεί την
  πολυπληθή πελατείαν τού δτι άρχΐζει τάς εργασίας
  τού άπό τής τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω.
  Περιποίησις Άθηναϊκή. Κρασιά έξαιρετικά. Με-
  ζελίκια τής ώρας έν άφθονΐα πάντοτε.
  ■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■•■■■■■■■■ι
  Ό χορός τοΰ συλλόγου
  "Κορνάρος" τής Σητείας.
  Κοκκινάκις, Κωνσταντινίδου, Πε-
  ρογιαννάκη, Ξενικάκη καί άλλαι,
  α£ δ)νίδες Αυδάκη, Αίκατερινί-
  δου, Δρακάκη, Ίερεμίου, Άρχα-
  τζικάκη, Σφακιανάκη, Βατσάκη,
  Ά(3ρονιδάκη, Μακρονικολάκη, Μα¬
  στοράκη κ. ά. Διεκρίθησαν έπί-
  σης οί κ. κ. ΝικολάουΜαστοράκη,
  Κοκονάκης, Τρακάχης, Αίκατερι-
  νίδης, ΌρφανουδάΛης, Χλουβερά-
  κης, Δερμιτζάκης, Μακρονικολά·
  κης, Σχκαδάκης, Αατζανάκη;, Κα
  τζουράκη;, Γαλανάκης, Καλλια-
  τάκης, Παπαδάκης, Τσαγκαράκης,
  Περογιαννάκης, Οίκονόμου, Ξενι-
  κάκης, Κωνσταντινιδη;, Μανιαδά-
  κης καί πολλοί άλλοι.
  Γενικώς είς τό χορόν Ιπεκράτη-
  σε κέφι καί τάξις άνάλογος πρός
  τα αίσθήματα καί την κοινωνικήν
  ανάπτυξιν των Σητειακών. Έκτός
  δέ των Εύροιπϊκών χορών έχορεύ-
  θησαν καί οί Ιπιτόπιοι, παρατα-
  θείσης τής έσπερίδος μέχρι τής
  5ης ποωινής. Εί; τόν προοδευτι-
  κόν σύλλογον «Βιτσέντζος Κορνά¬
  ρος» ασφαλώς άξίζουν οί θερμότε-
  ροι Ιπαινοι διά την χοροεσπερί¬
  δα αυτήν έν συνδυασμώ μέ την
  άλλην εύδόκιμον καί εκπολιτιστι¬
  κήν δρασιν τού έν Σητεία.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΙΙΡΑΣΙΑΣ
  Ή πενταμελή; Έπιτροπή επί
  τή; ανεγέρσεως Ίεροΰ Ναοΰ Α¬
  ποστόλου Τίτου Τυμπακίου.
  Διακηρύττει δτι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μυ-
  στική; δι' όρίου Δημοπρασίας ή
  αποπεράτωσις τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ Α¬
  ποστόλου Τίτου Τυμπακίου συμ¬
  φώνως πρό; την μελέτην, έκπονη
  θείσαν υπό τοΰ Άρχιτέκτονο;
  Μηχανικοΰ Εμμανουήλ Μαρκο¬
  πούλου.
  Ό προθπολογισμός διά την α¬
  ποπεράτωσιν άνέρχεται εί; τό πό
  σόν των δραχμών έννεακοσίων έ-
  ξήκοντα χιλιάδων (9(50.000 00).
  Τό συμβόλαιον θά συνταχθή ε¬
  πί τοΰ ποσοΰ των δραχμών τε-
  τρα·<οσ£ων πεντήκοντα χιλιάδων (450 000.00) ήτοι διά την κατά σκευήνμπετόν—άρμέ καί συμπλη ρώσειςλιθοοομών επί τοΰ όποίου ποσοΰ Ιχει υποχρέωσιν ή πεντα μελής Επιτροπεία. Γίνονται δεκτοί έργολάβοι Α.' τάξεως καί άνω δι' 2ργα οίκοδο- μικά. Ή Δημοπρασία διεξαχθήσεταιτήν ΙΟην Απριλίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν Ιΐην π. μ. είς τό Τε¬ χνικόν Γραφείον Εμμανουήλ Μαρκοπούλου Ηράκλειον (τηλέφ. 4.44). Ή εγγύησις διά την συμμετο¬ χήν ωρίσθη είς δραχμάς είκοσι χιλιάδας (20.000). Άπαντα τα σχετικά ευρίσκον¬ ται είς τό ώς άνω Τεχνικόν Γρα¬ φείον Ινθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν. (Ή Επιτροπή) >··......
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νΐυρολόγβς—Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ί*τρί)ς
  ■ Δημοβ. Ψ"«χιατρείου Άβην&ν ■
  Δέχιται έν τφ ίατρείφ τού
  Πειραιώς ΙΤδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ι···ιι····ι
  ■■■ι
  ■■■■■ι
  ■"■......"51
  ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841.
  Ή άρχαιοτέρα καί μεγαλυτέρα των Έλληνικών Τραπεζών.
  Κεφάλαια Μετοχικά καί άποθεμάτων Δραχ. 1.205.000.000
  Κθέ » 10.100.000.000
  φ
  Καταθέσεις
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είς δλην την Έλλάδα.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς δλας τάς χώρας τοϋ Έξωτερικοθ.
  Εκτελεί πάσης φύσεως τραπεζικάς εργασίας είς τό
  τό εξωτερικόν.
  είς πρώτην ζήτησιν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡ1ΟΥ
  καί επί προθεσμΐα μέ λίαν εύνοϊκά
  έπιτόκια.
  εσωτερικόν καί
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΗΕ^ΕΝΙΟ ΒΑΝΚ ΤΡυβΤ ΟΟΜΡΑΝΥ, ΝΕνΥ ΥΟΚΚ
  51 ΜΑΙΡΕΝ 1.ΑΝΕ
  Ιδρυθείσα υπό τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος συμφώνως μέ τούς
  νόμους τής ΠολιτεΙας τής Νέας "Υόρκης, πρός εξυπηρέτησιν των έν Άμε-
  ρική Έλλήνων.
  Κεφάλαια έλοσχερώς χαταβκβλημένα δολλάρια 1.350.000
  — Ό έπιθεωρητής τής Παι-
  δείας είς Μεσσαράν.
  Ό Γενικός Έπιθεωρητής της
  Παιδείας έν Κρήτη κ. Χρ. Χρη-
  ατοπουλος, πληροφορούμεθα δ τι
  ανεχώρησε διά Πόμπηα Μεσσα¬
  ράς έκ Ρεθύμνης, οΐτοο εί,χε με¬
  ταβή πρό; επιθεώρησιν των έκεϊ
  σχολείων. Ό κ. Χρηστόπουλβς
  θά έπιθεωρήση τβ έν Πόμποα
  Γομνάσιον, μεθ' ο θά συνεχίση
  την περιοδείαν τού.
  —Επί άνθρωποκτονία.
  Υπο τού Σταδμοϋ Χωροφυλα-
  κής Περάματος συνελήφθη ό Χχρ.
  Χαριτάκης έξ 'Αβδβνιτών Ρεθύ¬
  μνης κχτηγορβϋμενος επί άνβρω-
  ποκτβνία έ| άμελείας·
  —Τα έργα Λεπροκομείου
  Σπιναλόγκας.
  Παρά τοΰ ύπουργίίοο Κρατικάς
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως άπβ-
  στάλη συμπληρωματικών ποσόν
  610.000 δραχμών πρός αποπεράτω¬
  σιν της έν Σπιναλόγκα πολυκα-
  τοικίας. Έν τή» μεταξύ συνετάγη
  ό νέας όργανισμός λειτουργίαν
  τού Λεπροκομείβυ. δατις καί ^ύπε
  βλπθη πρός την Νομαρχίαν ϊν«
  άπβφασίβη έπ' αυτού τό Διοικη¬
  τικόν Συμβούλιον τοΰ Λεπροκο¬
  μείου, συμφώνως τώ τελευταίω
  νομώ περί άναγκών καθιδρυμά¬
  των. Είς τό Λεπροκομεΐον απε¬
  στάλη καί τό άναγκαιοΰν Εΰγειο-
  νομικον υλικόν. Τό ήμερήσιον
  έπίδομιχ των λεπρών ηυξήθη άπό
  30 δραχμάς είς 35. Παρά τοΰ ΰ·
  πουργείου Κρατικής Ύγιεινής
  καί Αντιλήψεως ενεκρίθη έπίσης
  ή καταβολή τοΰ καθυστερουμέ¬
  νου έπιδοματος είς τέκνα λεπρών.
  — Έκτοπισμός.
  Υπό οργάνων τοΰ Σταθμοδ
  Χωροφυλακής Περάμχτος Ρίθύ-
  μνπς συνελήφθησαν οί Ιωάν*
  Βασ. Παδουβάς καί Έμμ. Βασ·
  Παδουβάς έξ Όρθέ έκτοπιςόμενο>
  είς Μήλον επί 6 μήνας ώς ΰπο-
  πτοι ζωοκλέπται.
  —Ή εΐσαγωγή ταραμά.
  Κατ' ανακοίνωσις τού ύφυ-
  πουργείου Άγορανομίας, ή Ρωσ¬
  σία κατά τό ένεστώς έτος δέν
  επέτρεψε την Β εξαγωγήν έπαρ-
  κοΰς ποσότητος ταραμά γλωοσά-
  τού. Έπομένως ή έν τή άγορά ύ·
  πάρχουβα ;ποσότης τοιούτου ε'{-
  6ους ταραμά δέν είναι έπχρχής.
  ΎπάρχβΊ δμως έπαρκής ποσότης
  ταραμά Νορβπγίας. Ό ταραμάς
  γλωσσάτος Ρωσσίας, θά πωλήται
  είς τα ^παντοπωλεΐα λιανικώς
  πρός δρ. 128—130 κατ' οκάν καί
  κατ' ανώτερον όριον, ό δέ τής
  Νορβηγίας πρός 62—64 δρ. κατ'
  οκάν.
  ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ
  Ύπομιμνήσκεται είς τούς ενδι¬
  αφερομένους αγοραστάς ανταλλα¬
  ξίμων κτημάτων δτι ή πεντάμη-
  νος προθεσμία ή χορηγηθεΐσα διά
  τής άπό 4—10—1937 Νέας Συμ¬
  βάσεως διά την πρός την Εθνικήν
  Τράπεζαν προσαγωγήν των απαι¬
  τουμένων πιστοποιητικών διά την
  τακτοποίησιν των ^όφειλών των,
  λήγει την 28ην (είκοστήν ογδόην)
  τρέχοντος καί πρέπει απαραιτή¬
  τως μέχρι τής χρονολογίας ταύ¬
  της οί ένδιαφερόμενοι νά Ιχουν
  καταθέσει τα πιστοποιητικά ταθ-
  τα ί'να τύχουν των γνωστών εύερ-
  γετημάτων των παρεχομένων 6πό
  τής Νέας Συμβάσεως.
  Έν Ηρακλείω τ^ 3 Μαρτίου 1938
  Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος
  'Υποκατάστημα Ηρακλείου
  ΖΗΪΈΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί-
  ρισσα, πληροφορίαι παρά τή 11ο-
  λυκλινική Ηρακλείου.
  //*
  '-ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  9 Μαρτίου 1938
  Ο ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ ΑΝΤΕΚΡΟΥΣΕ
  ΟΑΡΡΑΛΕΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΑΕΑ
  ΚΑΙ ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΣΥΝΤΡΙΙΊΤΙΚΟΣ
  ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΚΡΙΟΜ ΤΟΗ ΣΤΑΑΙΝΙΧΟΝ
  ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΤΑΤΗ ΤΡΟΠΗ
  ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΤΣΚΙΚΩΝ
  ΑβΙΙΝΑΙ 8 ΙΜαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή
  ματα άναφέρουν ότι ή δίκη τής Μόσχας
  έλαβεν άπό χθές δραματικωτάτην τρο-
  «ήν ήτις ένοέχεται νά έπηρεάση την
  όλην διεξαγωγήν αυτής άλλά καί αυ¬
  τήν ταύτην την έν Ρωσσία κατάστασιν.
  Οϋτω ο έκ των κατηγορουμένων ώς
  Τροτσκικών Μπουχάριν άπολογούμενος
  άντί «νά ομολογήση» επετέθη θαρραλέ
  ως εναντίον των άπόψεων τού Είσαγγε
  λεως καί ανέτρεψε σχεδόν έξ ολοκλή¬
  ρου τό κατηγορητήριον. Έχ των έ-
  πιθέσεων τού Μπουχάριν υπήρξε βα-
  θεϊα ή εντύπωσις καί είς αύτούς τούς
  κύκλους τοΰ δικαστηρίου καί είς τό
  ακροατήριον. Πάντως ή δίκη συνεχί-
  ζεται.
  "Επανελήφθη ή συζήτησις
  διάτήν πολιτικήν τοΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  ΕΠΑΝΕΛΗΦ9ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
  ΚΑΙ ΓΚΡΑΤΣ ΑΙ ΔΙΑΔΌΣΕΙΣ
  ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πά
  ρισίων ότι είς την Βιέννην καί τό Γκράτς
  έπανελήφθησαν θορυβώδειςδιαδηλώσεις
  των έθνικοσοσιαλισΐών, αΐτινες παρ* ο¬
  λίγον νά καταλήξουν είς διασάλευσιν
  τής δημοσίας τάξεως. Κατά τινάς κύ¬
  κλους τής Αυστρίας, ή έπανάληψις των
  διαδηλώσεων των έθνικοσοαιαλιστών ά-
  ποδεικνύει αδυναμίαν τοΰ Σούσνιγκ καί
  ένδέχεται νά προκαλέση άπρόοπτα είς
  βάρος τής Ευρωπαϊκής είρήνης.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΛΒΥΒΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΒΝΙΚΟΥ "ΒΛΑΕΑΡΙΑΕΣ,,
  ΥΠΑΡΧΟΥΗ 0ΒΑΥΑΡΙ8ΜΑ ΟΥΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μνρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Έσπερινά τηλεγρα-
  φήματα μεταδίδουν νεωτέρας λεπτομε¬
  ρείας τής καταβυθίσεως τού μεγάλου πό
  λεμικοΰ των Έθνικών «Βαλεαρίδες»
  τορπιλλιαθέντος υπό των κυβερνητικών
  κατά την διάρκειαν πείσματώδους ναυ-
  μ αχίας παρά τό ακρωτήριον Πάλος τής
  άνατολικής Ίσπανίας. Έκ τοΰ πληρώ-
  ματος τοΰ «Βαλεαρίδες» ύπάρχουν πο·
  λυάριθμα θύματα.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Καθ* α αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικοΰ άεροπλάνα των έθν&-
  κων έβομβάρδισαν τάς έγκαταατάσεις
  τού ναυστάθμου τής Καρθαγένης καί
  τα είς τόν λιμένα άγκυροβολημένα πο-
  λεμικά πλοΐα. Λέγεται ότι ο βομβαρ-
  δισμός επανελήφθη μέ αντικειμενικόν
  σκοπόν^την καταβύθισιν τώνπολεμικών
  των κυβερνητικήν καί την άνατίναξιν
  των άποθηκών πολεμοφοδίων.
  ΚΑΤΕΘΟΡΥΒΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ
  ΑΙ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣΤΟΥ ΜΠΟΥΧΑΡΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τοΰ άντ*.
  Κοκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Μόσχας μέσω Βερολίνου άνα-
  φέρουν ότι αί άντικρούσεις ττάς οποίας
  Προέβαλεν ο Μπουχάριν είς τόν εϊσαγ·
  γελέα Βισίτσκυ καί ή άρνησις των κυρι
  ωτέρων «θέσεων» τού κατηγορητηρίου
  κατεθορύβησαν τόν Στάλιν.
  Ο ΚΙΤΑΕΡ ΕΜΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ Α1ΣΕΙΣ
  ΛΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΟΝ ΑΗΟΙΚΙΟΝ
  ._____8ΙΜαρτ£ου (τού άντα-
  ί μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βε¬
  ρ ολ'ίνου ότι ο καγκελ>.<ίριος Χίτλβρ εμμένει απολύτως είς τάς αξιώσεις τού διά την απόδοσιν των παλαιών Γερ- μανικών άποικιών. ΑΘΗΝΑΙ δ Μαρτίου (τοϋ άνταποκριτοϋ μ«ς). —Είς την Αγγλικήν βουλήν, καθ'α τη¬ λεγραφείται σήμερον, ό πρω- θυπουργόξ κ. Τσάμπερλαιν προέβη είς νέας δηλώσεις επί της διεθνοΰς καταστάσεως. Ό κ. Τσάμπερλαιν άναφε- ρόμενος είς την στάσιν της Αγγλίας, διηυκρίνιαεν ότι σκοπός ταύτης είνε άφ' ενός μέν «άγρυπνος περιφρουρήση τής είρήνης, άφ' ετέρου δέ ή προστασία ολων των συμμά- χων μικρών κρατών. Ακολούθως ό "Αγγλος πρωθυπουργός άνεφέρθη είς την αύξησιν των πιστώσεων διά την εθνικήν άμυναν, τονίσας δτι ή οργάνωσις των ί αναγκαίαν διά τό εθνος έξο- ' πλισμών συνεχίζεται μέ τόν ίδιον πάντοτε συντονισμόν καί την ιδίαν ταχύτητα ρυθ- μοΰ. Επί των δηλώσεων τοΰ κ. Τσάμπερλαιν επηκολούθησε ψηφοφορία καθ" ην ή κυβέρ¬ νησις έλαβεν υπέρ αυτής 347 ψήφους καΐ 133 εναντίον της. Τό υπουργείον Κρατικής Ύγιεινής διά την προσφυγικήν αποκατάστασιν. Τό Υπουργείον Κρατικής Ύγιεινής καί Αντιλήψεως έ κοινοποίησε πρός τοΰς Νομάρ¬ χας εγκύκλιον έπεξηγηματι- κήν τοϋ νόμου 998 «περί τρο¬ ποποιήσεως καί συμπληρώσε- ως των περί άποκαταστάσε- ως προσφύγων νόμων». Διά τού νόμου τούτου πα- ρέχονται διάφορα εύεργετήμα- τα είς τόν προσφυγικόν κό¬ σμον, κυριώτερα καί σημαντι- κώτερα των οποίων είναι, ή ε¬ πέκτασις τοΰ εύεργετήματος τής έκπτώσεως τοϋ 3Οο)ο*καί είς έκείνους οί όποΐοι έλαβον στεγαστικά δάνεια ή άκίνητα τής τέως έπιτροπής Άποκατα- στάσεως προσφύγων καί μετά την 1 Σ)βρίου 1933, ό ύποβι- βασμός τοϋ τόκου ύπερημερί- ας άπό τού νομίμου τοιούτου είς 3ο)ο, ό περιορισμός τής έ ξουσίας τοΰ ΰπουργοΰ ώς πρός την έ'κπτωσιν των οίκι- στών προσφύγων, καθιερουμέ- νου δτι έ'ν έτος μετά την ά- ποπληρωμήν τοϋ τιμήματος δέν έπιτρέπεται πλέον άπαγγελία έκπτώσεως, καθισταμένων ου- Γ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ 6Α ΔΙΕΞΑΓΑΓΗ &ΙΕΞΟ&ΙΚΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΔΙΑΤΗΝΡΥΟΜΙΣΙΝΤΩΝΣΧΕΣΕΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡ ΜΑΝΙΑΣ τω καί των προσφυγικών ά- κινήτων δεκτικής συναλλαγάς, καί ή παράτασις τής προθε- σμίας είς τούς καθυστεροΰντας την πληρωμήν των όφειλομέ- νων. Ώς πρός την έκδοσιν των πιστοποιητικών προσφυγικής καί οίκογενειακής καταστάσε¬ ως όρίζεται δτι ταυτα θά έκ- δίδωνται τοΰ λοιπού παρά τής Δημοτικής ή κοινοτικής άρχής τής περιφερείας των ενδιαφε¬ ρομένων προσφύγων. ΟΙΕΡΓΟΔΟΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ή επιθεώρησις εργασίας ζητεί την υποβολήν παρά των έργοδοτών Ηρακλείου άποδεί ξεων έξ ών νά καταφαίνεται ή καταβολή τού πενταδράχμου δικαιώματος υπέρ τής εργατι¬ κάς έστίας δι' έκαστον παρ' αυτοίς ΰπάλληλον ή εργάτην. Ή ύποβολή των άποδείξεων τούτων είνε ύποχρεωτική οεδο μένου δτι τοιουτοτρόπως θά διευκολυνθή ό σχετ.κόςελεγχος δστις θά διενεργηθή κατ' αύ¬ τάς. ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Πρός τάς κοινότητας Βου- τουφοΟ, Τυλίσσου, Τυμπακίου, καί Βουτών έξεφράσθησαν αί εύχαριστίαι τοϋ ύπουργείου Άεροπορίας διά τάς ψηφισθεί σας υπέρ ένισχύσεως των έθνι κθν άεροπορικών δυνάμεων είσφοράς αυτών. ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ Δι* αποφάσεως τοΰ πρωτο- δικείου Ηρακλείου άνεγνωρί- σθη τό άρτισύστατον "Εργατι¬ κόν Σωματείον των σφαγέων ζώων. Τό Διοικητικόν Συμβού¬ λιον τούτου κατηρτίσθη ώς ε¬ ξής: Πρόεδρος Γ. Εύ. Κασά- πης, άντιπρόεδρος Δ. Άντ. Μασέλλας, γεν. γραμματεύς . Γρ. Τζερνιάς, ταμίας Εύ. Χ. Παντελάκης. Σύμβουλον Κ. Τσίρογλου, Δ. Π. Παντός Ί. Α. Άϊβαλιώτης. Δι' ετέρας αποφάσεως άνε- γνωρίσθη τό έπίσης άρτισύ¬ στατον σωματείον Καταστη- ματαρχών φανοποιών Ηρα¬ κλείου ούτινος τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατηρτίσθη ώς έ- ■ης: Πρόεδρος Κ. Αλεξάνδρα κης, άντιπρόεδρος Κ. Σπυρι¬ δάκης, γεν. γραμματεύς Γ. Γρ. Τζερνιάς, ταμίας Χρήστος Άσλάνογλου. Σύμβουλον Ί. Άσαργιωτάκης καί Στ. Μεσ σαριτάκης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορφ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρΐων προΐόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδος. Σουλτανίναι α' β' δρ. ) Καραμπ. "Ελεμέδες Ταχτας Μαύραι α β' Υ' α' β' Υ' ( 22. -23. ( 10.—11 » ) » ( 8.-9. Χαρούπια » 2 70 Ελαια 5ο » 27 00 » κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ » β· Πράσινοι α' ποιότ. » > β· » »
  θΐνοι.
  Αρχανών τ6 μίστατ. » 45.
  Μαλεβι,ζίου κατ' οκάν δρ. 6.
  22.- 25
  21.— 24
  18.- 00
  12. -00
  ΤΟΝ
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ
  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  Δι' έγκυκλίου τοΟ ύπουργοθ
  ΔιοικητοΟ Πρωτευούσης κ. Κο-
  τζιά πρός τούς Νομάρχας ύ-
  ποβάλλεται παράκλησις δπως
  ενισχυθή ή κόθοδος είς Αθή¬
  νας άθλητών έξ δλων των έ-
  παρχιών διά την μεγάλην ά-
  θλητικήν παρέλασιν τής 5 προ
  σεχοΰς Ίουνίου.
  Ο ΕΚΤΕΛΟΜΝΙΟΣ ΚΑΦΕ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  Έθν. Οίκονομίας καθορίζεται
  δτι αί ποσότητες καφέ αί εί-
  σαχθεΐσαι είς "Ελληνικόν λι¬
  μένα πρό τής 15 ΦιβρουαρΙ-
  ου έ. έ. δύνανται νά έκτελω-
  νισθώσιν μέχρι κοί τής 15 τρέ
  χοντος.
  Κατά τόν μήνα Φεβρουάρι¬
  ον εσημειώθη υπό τοΰ ένταϋ-
  θα Τελωνείου ή έπομένη εΐσα-
  γωγική καί έξαγωγική κίνησις
  γεωργικίον είδών, καθ" ήν έξη
  χθησαν: 40.000 χλγρ. κίτρων
  έν άλμτ), 268.105 σταφίδος
  σουλτανίνης, 127.704 ξανθής
  καί 719.055 όκ. έλαιολάδου.
  Άντιστοίχως εισήχθησαν: 768.
  141 χλγρ. καθαρά σίτου, 61.
  610 όρύζης καί 97.350 ζαχά-
  ρεως.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
  Έκ τοϋ δασονομείου "Ηρα¬
  κλείου εξεδόθησαν πρός τα έν
  τεταλμένα την καταδίωξιν τής
  παρανόμου θήρας δργανα, αύ-
  στηραί διαταγαί διά των οποί¬
  ων άπαγορεύεται ή έξοδος είς
  τό ύπαιθρον κυνηγετικών κυ·
  νών πρός θήραν. "Ωσαύτως
  δέν έπιτρέπεται είς τούς ποι-
  μένας νά άφήνωσιν ελευθέ¬
  ρους τούς κύνας αυτών νά πε
  ριφέρωνται είς τόϋπαιθρον.Έπι
  προσθέτως άπαγορεύεται ή ά¬
  σκησις έν ύπα(θρ<ρ κυνών είς την κυνηγεσίαν, ή συλλο- γή ώών περδίκων καί ή τοπο- θέτησις παγίδων διά λαγούς καί πτηνά. Οί παραβάται θά τιμωροϋνται αύστηρότατα. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά πληροφορίας πρός τό ένταϋθα γραφείον τουρισμοϋ την 20 προσεχούς μηνός Α¬ πριλίου καταπλέει είς τόν λι¬ μένα μας τό περιηγητικόν «Πριγκήπισσα Όλγα» μέ 350 περιηγητάς. Την 26 ίδίου κα- ταπλέει τό ατμόπλοιον «Άν- δρος» ή ή«Κέρκυρα» μέ150 καί την 29 τό ατμόπλοιον «Ελ¬ λάς» μέ 150. Έκ των περιηγ- γητών τούτων οί πλεΐστοι εί¬ ναι διεθνοΰς κύρους έπιστήμο- νες καί διανοούμενοι. ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΚΜΟΝΕΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Είς Χανιά άφικνοθνται έν- τός τού μηνός δι' έπιστημονι κάς μελέτας διάσημοι ξένοι έτΐΛστήμονες. Ούτοι ένδεχομέ- νως θά διέλθωσι καί έκ τής πόλεώς μας πρός επίσκεψιν των άρχαιοτήτων. ΟΡΓΑΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ίθΛΗΤΙΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Διά τό άπόγευμα τής προ¬ σεχούς Κυριακάς εκλήθησαν έξωθι των άποδυτηρίων τοΰ 'Ομίλου Φιλάθλων "Ηρακλείου αί ύπαγόμεναι είς την ένω¬ σιν ποδοσφαιρικών σωματεί- ων Ηρακλείου όμάδες, προκει μένου νά παρελάσουν έν σώματι καί μετά των λα- βάρων των πρό τού Δι- οικητικοθ Συμβουλίου τής ε¬ νώσεως καϊ των επισήμων, έν τώ γηπέδω τοϋ Χάνδακος Ή πρόσκλησις καί ^παρέλασις των ποδοσφαιρικών όμάδων Ή ρακλείου όφείλεται είς τό γε- γονός τής διοργανώσεως προ¬ σεχώς άγώνων ποδοσφαίρου διά τούς όποίους ήθλοθέτησε κύπελλον ό ύπουργός Διοικη- τής Πρωτευούσης κ. Κοτζιδς. Οί έν λόγω άγώνες θά διε- ξαχθοθν είς τό γήπεδον Χάν¬ δαξ, κατά τό σύστημα καθ" όμίλους, μέ νόκ άουτ. ΟΙ ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ Δι' έγκυκλίου τοΟ ύπουργεί¬ ου 'Εθν. Παιδείας έντέλλονται οί επιθεωρηταί Δημοτικής Έκ- παιδεΰεως νά άπαγορεύσουν είς τούς μαθητάς την άναπέ- τασιν χαρταετών έντός των πόλεων καθ" δσον παρετηρή¬ θη δτι πολλάκις μαθηταί ΰπήρ ξαν θύματα ήλεκτροπληξίας έκ τής περιπλέξεως των χαρ ταετών είς ήλεκτρικά καλώ- δια. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ Μετατίθεται είς τό Είρηνο- δικεΐον Μεγάρων ό ΕίρηνοδΙ- κης Ηρακλείου κ. Νικ. Για λελάκης Είρηνοδίκης ΉρακλεΙ ου τοποθετεΐται 6 κ. Παναγ. Μπουλοθκος. ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΚΥΝΕΣ Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬ σιν διετάχθη ό φόνος των ά- εεοτιότθύν κι,νών ο'ίτινες θά περιφέρωνται είς ιούς άγρούς. ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας). — Διά την ρύθμισιν των σχέσεων ΛΙ. Βρεττανίας καί Γερ- μανίας έπεβεβαιώθη έκ Αονδίνου ή πλη- ροφορία ότι ο αφιχθείς έκεΐ Γερμανός ύπουργός ττδν Εξωτερικών φόν Ρίμ- πεντροπ θά διεξαγάγη γενικάς συνομι- λίας. Έν τώ μεταξύ υπό των ήμιεπισήμων κύκλων ομολογοΰνται σαφώς αί υφιστά¬ μεναι δυσκολίαι διά μίαν οριστικήν συμ¬ φωνίαν τής ΛΙεγάλης Βρεττανίας μέ την Γερμανίαν. ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤίΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΤΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΝ ΤΗΣ ΑΑΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 1%Ιαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας). — Ό έπανακάμψας έξ Άγκυρας πρωθυπουργός κ. Ί. Μετα¬ ξάς ανελθών την, πρωΐαν είς τα Άνά- κτορα εγένετο οεκτός είς μακράν συνο- μιλίαν μετά τοΰ Βασιλέως. Σχετικώς πρός την ύποδοχήν τοΰ κ. Μεταξά είς Αθήνας χθές, τονίζβται τό αυθόρμητον τής γενομένης είς αυτόν παλλαϊκής ύποδοχής, ιδία άπό μέρους των έπαγγβλματοβιοτεχνικών, έμπορι- κών καί κτηματικών τάξεων. ΚΑΤΕΤ0ΠΙΣ8Η Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΙ ΤΟΝ 2ΥΜΦΗΙΓΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).—Διάτήν σημερινήν με¬ τά τοΰ "Ανακτος συνομ.ιλίαν τού πρω- θυπουργοΰ κ. Ί. ΛΙεταξά, άναφέρεται συμπληρωματικώς ότι αυτή 'περιεστρά- φη είς τόν κατατοπισμόν τοΰ ΓΑασιλέως μέ τα έν Αγκύρα συμφωνηθέντα καί όλας τάς λεπτομερείας τής Βαλκανικής διασκέψεως. Έπίσης ο κ. Μεταξάς α¬ νέφερεν είς την Α. ΑΊ. καί τάς ιδιαιτέ¬ ρας έν Αγκύρα συνομιλίας τού μβτά των διπλωματών των Βαλκανίων καί των άλλων κρατών. ΕΞΕΤΕ6ΗΣΑΝ ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ. Ι. Μεταξάς κατά την σημερινήν ακρόα¬ σιν τού παρά τώΒασιλεί έξέθεσενείς αυ¬ τόν καί τάς έντυπώσεις τού έκ τής άνά την Θράκην καί Μακεδονίαν περιοθεί- ας τού. ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΑΓΓΕΛΑΟΥΝ ΝΙΚΑΣ ΕΙΣ ΣΑΝ-ΣΙ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).— Ανακοινωθέν τοΰ Τό- κιο αναφορικώς μέ την πορείαν των είς Σάν-Σί καί νότιον Κίναν έπιχειρή- σεων τοΰ Ίαπωνικού στρατού αγγέλλει νίκας των Ίαπώνων καί αρτίαν όχυρω- ματικήν οργάνωσιν των μέχρι τούδε κα· ταληφθεισών θέσεων. ΔΙΑ ΙΤΑΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΙΟΑΟΙΟΙ ΤΑΣ ΑΤΓλΟΙΤΑΑΙΚΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαρτίου (τοΏ άντα- ποκριτού μας).—Κατ' είδήσεις έκ Ρώ- μης οί ήμιεπίαημοι Ίταλικοί κύκλοι φαίνονται μ άλλον αίσιόδοξοι ώς πρός την πορείαν των άρξαμένων συνεννοή- σεων διάτήν ρύθμισιν των Άγγλο'ίτα- λικών ζητημάτων. Κατά τάς αύτάς πλη¬ ροφορίας αί εκατέρωθεν έλαφραι υπο- χωρήσεις θά συμβάλουν είς την υπο¬ γραφήν τής συμφωνίας. ««βεί«5 των «VI ν"αναπληρωθη βί«5 ζπΗί( μβρ . Ζ έέν υπβ λία βτ» οί γεωρ λΛμ3ανόμενοι ΤΜνβ« φρβντι γή<3β βτ« καί κάπως νκ, έφόσον μάλ τάί βδηγίας χαίτπν ένίβχι τοι>5· "Ηδη μ*>
  βελτιωθή ό κ»
  ταιμας έξεχύθ
  ϋ8 καΐ »
  ϋί«ι8ρ
  «ι β ήχβς τί
  ίδτράφτει κάτω
  πρβν ήλιον καί
  «να-μοχλεύση '
  ν« την κατασ1
  Χαί άποδοτικι
  λύβησα
  χκ «πό τόν ατί
  μιβοργιχής έρ1
  χκλλιέργειαι
  Ιδίως ή κα,
  αμπέλου, έγε
  τοΰ. Κα'ι δικαί(
  ΐι χαθυστερή
  δέον. Τα άμ
  μείνη άκλάδι
  άλίπαντα. Κ α
  τκξΰ πλησιάζε
  ύπάρχει τό εν
  βλκοτήσεως ι
  οδή ή άπαραίτ
  μένη καλλιέρ'
  Τό γεγονός
  μιουργεϊ μίαν
  οταοιν την ό
  «εί νά σκεφθ
  Χ«ί νά την
  μέν όπως πρέΐ
  χρονικόν διάσ
  νει διά νά ^
  εργασίαι χά}
  «μπέλου, κλά
  μ© καί έν σι
  ρον δεύτερον
  Φ'ομοι χαι ρο
  νΪΙ άφορμή
  βθ«ΐ μεγάλη
  σί«5 καΐ πλι
  *ΡΥ«τικων ή|
  ^«ί αύτό θ
  νέπειαν την
  ««λλιεργητικι
  ^Πν διαθέση
  εκ μερ< όν έ νιχοΰ διαστή ^«λλιεργείας μας, θ ς δι< ν* να