95497

Αριθμός τεύχους

4804

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ:
  Αϊγτ ττοΐ'
  ετησία λίηαι ">
  έςα,ιιηνος 2
  Άμερικής
  ετήσιαι δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κοτίΐ φύλλον
  Δραχ. 2
  10
  ΜΑΡΤΙϋΥ
  1938
  1ΤΛΦΕ1Λ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ^ ΜΙ,ΜΟΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤ ΛΥΡΆΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΗΊΟΖ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +801
  ΑΙ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΙ
  ΚΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΟ!
  Διαιχιστβΰνται πλέον καΐι θή τουτο. Τό ζήτημα έπομέ
  έπισήμως ότι αί συνεχεϊς ά¬
  νευ διακοπής βροχαί τού ε¬
  φετεινού χειμώνος επέφερον Ισθή:
  σημαντικάς ζημίας είς τα
  δημητριακά παρημπόδισαν
  δ' έκ παραλλήλου καί τάς
  καλλιέργειαν τής άμπελου
  καί άλλων είδών. Άποτέλε-
  σμα δέ τής διαπιστώσεως αυ¬
  τής είνε αί οδηγίαι καί αί
  έντολαί τοΰ ύπουργείου τής
  Γεωργίας πρός τάς έν ταίς
  επαρχίαις υπηρεσίας τού ό¬
  πως φροντίσβυν δι' βλων των
  μέσον καί των δυνάμεών
  των καί στρέψουν τάς προσ¬
  παθείας των αγροτών μας είς
  όψίμους καλλιέργειαν, ώστε
  ν' άναπληρωθή ή έκ τής πο-
  λυομβρίας ζημία.
  Καί δέ ν ύπάρχει άμφιβο-
  λία ότι οί γεωργοί μας, αντι¬
  λαμβανομένη τό συμφέρον
  των θά φροντίσουν νά καλ-
  λιεργήσουν την γήν των έ¬
  στω καί κάπως καθυστερημέ-
  να, έφόσον μάλιατα θά έχουν
  τάς όδηγίας των είδικών
  καί την ενίσχυσιν τοΰ Κρά-
  τους. "Ηδη μάλιστα όπότε ε¬
  βελτιώθη ό καιρός οί αγρό¬
  ται μας έξεχύθησαν είς την
  ύπαιθρον καί παντοϋ ακούε¬
  ται ό ήχος τής άξίνης πού
  άστράφτει κάτω άπό τόν λαμ
  πρόν ήλιον καί πίπτη διά ν'
  άνοτμοχλεύση την γήν και
  νά την καταστήση γόνιμον
  καί άποδοτικήν. Οί άγροί
  κατεκλΰαΒηααν κυριολεκτι-
  κά άπό τόν στρατόν της δη-
  μιουργιχής εργασίας καί αί
  καλλιέργειαι ένετάθησαν.
  Ιδίως ή καλλιέργεια τής
  άμπελου, έγενικεύθη παν-
  τοϋ. Καί δικαίως. Διότι εΐ-
  χε καθυστερήσει υπέρ τό
  δέον. Τα άμπέλια είχαν
  μείνη άκλάδευτα, άσκαφα,
  άλίπαντα. Καί έν τω με-
  ταξύ πλησιάζει ή άνοιξις καί
  ύπάρχει τό ενδεχόμενον τής
  βλαστήσεως πρΐν συντελε¬
  σθή ή άποτραίτητος προηγου-
  μένη καλλιέργεια.
  Τό γεγονός ομως αύτό δη-
  μιουργεϊ μίαν σοβαράν κατά
  στάσιν την οποίαν θά πρέ-
  πει νά σκεφθώμεν σοβαρώς
  και νά την αντιμετωπίσα¬
  μεν δπως πρέπει. Τό μικρόν
  χρονικόν διάστημα πού μέ
  νει διά νά γίνουν όλαι αί
  εργασίαι καλλιεργείας τής
  αμπέλου, κλάδευμα, σκάψι-
  μο καί έν συνεχεία άργότε
  ρον δεύτερον σκάψιμον, θειά
  φισμα καί ράντισμα, θά γί
  νη άφορμή νά παρουσια¬
  σθή μεγάλη ζήτησις εργα¬
  σίας καί πληρωμη ύψηλών
  έργατικών ήμερομισθίων.
  Καί αύτό θά έχη ώς συ¬
  νέπειαν την αύξησιν των
  καλλιεργητικών έξόδων καί
  την διάθεσιν μεγάλον πο-
  σών έκ μέρους των άμπελο-
  κτημόνων έντός μικροΰ χρο
  νικοΰ διαστήματος διά τάς
  καλλιεργείας. Καί φυσικά,
  ολα αύτά τα άπαιτούμενα
  χρήματα, δέν είμποροΰν νά
  τα εχουν σήμερον διαθέςημα
  οί όμπελουργοί μας. Διότι
  ναί μέν έπώληααν πέρυ¬
  σιν είς καλάς τιμάς τα προϊ-
  όντα των, άλλ' ή παραγωγή
  των ήτο μικρά. Καί ή πα-
  ραγωγή έπίοης τού ελαίου
  όσον καϊ άν ήτο πλουσία, δέν
  αφήκε μεγάλα περισσεύμα
  τα χρημάτων είς τούς γεωρ-
  γούς μας, διότι λόγω των
  προηνηθεισών άφοριών καί
  τής οίκονομικής κρίσεως, εί
  χον δημιουργήση τεραστίας
  ύποχρεώσεις καί μεγάλας α¬
  νάγκας διά την κάλυψιν
  των οποίων ηναγκάσθησαν
  νά διαθέσουν τα κέρδη τής
  έφετεινής καλής εσοδείας.
  Έπίσης δέν είναι δίκαιον
  καί νά συζητηθή ή μείωσις
  η καί διατίμηαις των ήμερο-
  μισθίων όπως δέν είναι κα!
  ίυνατόν νά πραγματοποιη-
  ζ μ μ
  νως μόνον δι'ενός τρόπου
  είνε δυνατόν ν' άντιμετωπι-
  Διά τής χορηγήσεως μεγά-
  λων καλλιεργητικών πιστώ-
  σεων είς τούς αγρότας μας
  έκ μέρου; τής Άγροτικής
  Τραπέζης ιδιαιτέρως. Καί
  δέν αμφιβαλλομεν ότι τό
  λαμπρόν αύτό πιστωτικόν ϊ·
  ύρυμα, πού εφάνη πάντοτεό
  προστάτης καί σύμμαχος τής
  γεωργίας θά πράξη καί είς
  την προκειμένην περίπτω¬
  σιν ακέραιον τό καθήκον
  τού καί θ' ανταποκριθή έξ ο¬
  λοκλήρου είς την μεγάλην
  αποστολήν τού. Είμεθα δέ
  βεβαιοί ότι θά χορηγήση χω-
  ρίς πολλάς διατυπώσεις χρη·
  ματικάς πιστώσεις διά τό
  κλάδευμα καί τό σκάψιμον
  καί τάς άλλας καλλιεργητι-
  κάς εργασίας όπως θά χορη¬
  γήση ασφαλώς καί θειάφι καί
  θειϊκόν χαλκόν διά την κα
  ταπολέμησιν των κίνδυνον
  τής χολέρας καί τού περονο-
  σπόρου, ώς έπραξεν άλλωστε
  καί κατά τό παρελθόν. Τό
  διον δέ πιστεύομεν ότι θά
  πράξη προκειμένου καί περ·
  όλον των άλλων καλλιεργ&ι-
  ών τάς οποίας ύποδεικνϋει
  ήδη τό υπουργείον τής Γε¬
  ωργίας. Πολύ περισσότερον
  μάλιστα έφόσον ή χορηγησις
  πιστωτιχών εύκολιών καί
  καλλιεργητικόν δανείον δέν
  πρόκειται .νά ωφεληθή "Ητβύ,·
  αγρότας μόνον, άλλ' ολό¬
  κληρον την χώραν. Διότι έκ
  τής επιτυχίας των καλλιέρ¬
  γειαν καί έκ της αποδόσεως
  τής γεωργίας έξαρτάται όχι
  μόνον ή τύχη των αγροτών
  άλλά καί ή οικονομικαί κα¬
  τάστασις τοΰ συνόλου καί
  ή έν γένει έθνική οϊκονομία
  μας.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΟΡΠΟΝ
  ΑΝΟΙΞΕΩΣ
  ψεν ό ούρανός άπό την ά
  κτινοβολία τοΰ ξανθοϋ γόητος;
  Μά είνε καιρός αΰτός γιά νη-
  στε(α καί προσευχή; Πώς νά
  αύτοσυγκεντρωθής,πώςνά κλει
  σθής στόν έαυτό σου καί ν'
  αφήσης την ψυχή κσί τή σκέψι
  σου μόνο έλεύθερες νά πετά
  ξουν στόν ούρανό, σέ μιά μυ
  στικιστικήν έξαρσι, δταν κο
  χλάζουν άπ' τή θέρμη καί τίς
  περιπτΰξεις τού ηλίου οί χυ
  μοί τής ζωής μέσ' στό σώμα
  κΓ δταν οί ώμορψιές τής ζω
  ής μαγεύουν την ψυχή καί
  τό νού πού διψασμένα, τρέ
  χούν μ' άνοιχτά τα φτερά,
  ά δροσιστοϋν στήν πηγή τής
  αράς καί τής ήδονής;
  Μποροϋν νά λένε δτι θε-
  ουν οί μυστικισταί καί οί
  παυλιανισταϊ» φιλόσοφοι.
  Ηπορεϊ άκόμη νάχουν σ' άλ·
  .ες χώρες πέρασι οί θεωρΐες
  ών. Σ' αυτήν δμως έδώ τή
  ,ώρα τού αίωνίου κάλλους
  «αί τοϋ φωτός, είνε άναπό-
  φευκτο, μοιραΐο, νά κυριαρ-
  <ή τό πνεθμα τοΰ Διονυσια- μοθ Νύμφες καί Σειληνοί θά στήνουν χορό αίώνια στΐς εμματιές καί τ' άκρογυάλια μας. Ό Βάκχος θά είνε ό θεός τοΰ καρνσβαλιοθ μας. Καί τα άρχαΐα άνθεστήριακοί )ί έορτές τής Δημητρός καί ής Περσεφόνης πού συμβολΓ- ,ονν την ώραιότητα άλλά καί ή γονιμότητα τής φύσεως θά ,ονν μέσ' στήν ψυχή μας καί άν άκόμη δέν ζωντανεύουν, δέν άναστείνονται γιά ενα ίιποιοδήποτε λόγο. Μέ τέτοιον ήλιο πού άρκεΐ νά εμφανι¬ σθή δυό μίρες ρόνσχά γιά νά ιουντώσουν καί ν' άνθίσουν δλα κσί νά ντυθί] ή >ής μέ τα
  φαντσχτερώτερα χρώματα καί
  ά τιθασσευθή ή θάλασσα μέ
  πσιγνιδίσματα φωτός, είνε ά-
  δύνατο ν' αλλόξη, ή σκέ¬
  ψι κι' ή ψυχή των άνθρώ-
  πων πού κατοικοΰν σ' αυτόν
  τόν τόπο. Ίδέτε τα φτωχά
  σπουργίτια κσί τα μικρά χα·
  μΐνια των πόλεων. Προχθές ά-
  κόμα τα πρώτα έντρομα έπε-
  τοΰσαν νά κρυβοΰν κάτω άπό
  τα κερσμίδια, καί τα δευτέρα
  έρριγοΰσαν χωμένα στίς γω·
  νιές καί τα ύπόστεγα. Σήμε-
  ρο ελευθέρα πετοϋν καί τρέ-
  χούν χαρούμενα τραγουδών-
  τας έρωτικοΰς σκοπούς. "Ηλι-
  ος, χαρά, άνοιξις. Ή ζωή έ'-
  γινε πάλι έ"να τραγοΰδι. Τό
  τραγοΰδι τής άγάπης καί τής
  γονιμότητος.
  Μ.
  Τα ΈΑΑηνικά οϊκονομικά
  κατά τό έτος 1937.
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΪ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ ι. ΕΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Νά κάμωμεν
  έπικήδειο τοθ
  σήμερον τόν
  καρναβαλιοΰ
  θά εϊμαστε τόσο καθυστερη
  μένοι. Έξεψόχησε υπό τόν
  βαρύν χειμωνιάτικον ουρανόν
  καί ετάφη την ώρα ποϋ ό ά
  νοιξιάτικος ήλιος έρρόδιζε κι'
  έπυρπολοθσε σσν λάβα ήφαι
  στείου την ανατολήν. Κι' έλη-
  σμονήθη πιά σάν κάτι πολύ
  περασμένο καΐ μακρυνό. Άλ
  λά τί περίεργο δμως! Καί τί
  άναποδιές παρουσιάζει ή ζωή
  Έκαλούμεθα είς ενα ξεφάν
  τωμα των αίσθήσεων καί τοθ
  στομάχου την ώρα πού άγρι
  ος ό βορηδς έμαστίγωνε τα
  πάντα καί τα βαρεία σύννεφα
  μάς έσκέπαζαν ώς σάβανα
  πένθουςκαί συμφοράς. Ήθέλα
  με νά φλογίζη την καρδιά μας
  τό α'ίοθτ]μα, την ορα πού ό
  χιονιάς έπάγωνε τα μέλη μας
  Καί τώρα ποϋ καλούμε
  θα είς νηστείαν καΐ έγκρά
  τειαν μάς θερμαίνει ό γλυ
  κύτερος ήλιος μέ τα χρυσδ
  βέλη τού καί μάς μεθά ό κα
  ταρράκτης τοϋ φωτός, τό τρα
  γοΰδι πού διατονίζεται άπό
  τα σφυρΐγματα των σπουργ
  τιών καί τούς στόνους των άλ
  λων άλητών των άγρών κα
  μάς μαγεύει ήδονικά τό δρα
  μα τοθ έξαισιωτέρου π(νακο< μέ τ'άπαλώτερα χρώματα ποι' συντΐθεται επάνω στό τελάρ τής Κρητικής φύσεως. Άλλά πώς νά νηστεύσω μέν, λοιπόν, μέ τέτοιον ή"λι καί πώς νά ήμεθα έγκρατεΐς αντι 2169 τού ου αύτοϋ έτους, ωλήσεως ανήλθεν είς 2286 όν Δεκέμβριον τοθ 1937 έ'- Ίανουαρίου παρηκολού· ησε δέ καθ* δλον τό έτος ήν γενικήν κίνησιν τοΰ διε- νοΰς τιμαρίθμου. Ή κατω- έρω σύγκρισις τοΰ Έλληνι- οΰ τιμαρίθμου χονδρικής πω- ,ήσεως άναγομένου είς χρυ¬ σόν πρός τόν αγγλικόν τιμά· θμον τοϋ Βα&Γά οί ΤΓ&άβ αναγόμενον έπίσης είς χρυ¬ σόν άποδεικνύει τοθτο: νί)νες Έλλ. τιμ. Αγγλ. τιμ. Ιανουάριος 59.7 Φεβρουάριος 60.9 'ν'ιάρτιος Απρίλιος Ηάϊος Ιούνιος οόλιος Αίόγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος 4οέμβριος Δεκέμβριος Έκ τοϋ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ9.Η ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ Διανοουμένους λέγομεν ώρισμέ- κ.λ.π. νας τάξει ς έπιστημόνιον χωρίς συνήθω; νά κατατριοώμεθα μέ είδικάς διακρίσεις. Έχω την γνώμην πάντως ότι αξιοί .τοθ 3 ρου είναι καΐ πολλο-ί λαϊκοί τύ ποι. Κάμετε έ'να περίπατον άνά την πόλιν καί θά τού; συναντή- σετε σέ ώρισμένες ήσυχες γωνιές. Είνε βέβαιον δτι οί άνθρωποι αύ¬ τοι «διανοοΰνται» κατά τρόπον ανάλογον πρός την σημασίαν τοΰ δρου Παρηκολούθησε ενα τέτοιον προχθές είς τό παραθαλάσσιον. ΤΙ τύπος! Μέ ποιητικά μαλλιά, μέ βλεμμα βαθύ, μέ δψι στοχα στική, Ι^λεπε τα κυματάκια πού έκείνη τή σπγμή εκανε ό ήλιος νά χρυσίζουν σ' ενα άδιάκοπο παι γνίδισμα. Φώς καί νερό άπετέ λουν 4μιά χαριτωμένη, ζωντανή μοργϊ] έναλλαγής, πού πήγαινε νά δώση Ινα όρισμόν μέσα στήν αΕωνία Εστορία των όντων. Κα' ήτο βέβαιο δτι ό άνθρωπος έκεΐνοι κάτι τό σωστό καί συγχρόνως τό σημαντικό έμάντευε γιά την ίστο ρία αυτή... Είνε άναντίρρητο 2τι την δια νόησιν τοθ αίώνός μας βαραίνει περισσότερον παράάλλοτε ήσκέψις "Ιαως ά,ψορμ^ν είς αύτό δίδουν αί διαρκεΐς καί άντιφατικαί διαμορ φώσεις του.Ώστόσο ή σκέψις, εΐν δταν αυτή ή γρηά ξεμωρα Ι παρατηρημενον ότι,παρουσιαζετα Ανεξαρτή ρτήτω: μένη φύσις μας προσκαλεΐ τό είς δλα τα στρώματα. Άνε σο έπιτακτικά, τόσο γαργα Ι τω; μορφώσεως καί άνεξα, λιστικά σ' σύτό τό δργιο πού ήλικίας, ή κρίσις είνε συχνά φω έτοίμασε μόλις ξεσκίστηκαν τείνη καί άψεγάδιαστη. Φαίνβται τα μαθρα αάβανα καί έλσμ δτι ή τκϊρχ τής ζωής ■—- καΐ ν: Ένετάθη ή κίνησις τής παραγωγής. Ζ' (τελευταίον) Ή εξέλιξις των τιμών κατά ό λήξαν έ'τος έίδειξε γενι- ώς ύψωτικήν τάσιν. Ούτως υπό τού Ανωτάτου Οίκονο- ικοΰ Συμβουλίου καταρτιζό- μάριθμος ακριβείας τής ζωής έν Ελλάδι κατά τό λήξαν έ'¬ τος ηυξήθη καί δή είς μείζονα κλίμακα παρά ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως. ΟΟτω, ό μέν υπό τής Γενικής Στα- ενος τιμάριθμος χονδρικής τιστικής Υπηρεσίας καταρ 62.2 63.6 64.4 63.5 64 3 64.4 63.9 64.0 63.7 63.7 ανωτέρω 73.3 73.8 76.0 77.7 79 4 79.2 80.3 80 5 79.9 79.5 78 6 77.9 πίνακος ξά,γεται δτι, λόγω της παραλ ήλου κινήσεως των τιοαρ'Ο- μων κατά τό 1937 καί τής ταθερδς τιμής τής δραχμής έναντι τής άγγλικής λίρας ή απόστασις μεταξύ τοΰ έλλη- ικοΰ καί άγγλικοθ τιμαρίθ¬ μου, υπολογιζόμενον άμφο- έρων είς χρυσόν, διετηρήθη σταθερά. Ή αύξησις τοθ έλ· ηνικοΰ τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως, όφείλεται είς την ύψωσιν τοϋ διεθνοϋς έπιπέδου των τιμών έν τή διεθνεΐ άγο- ρ6 ήτις δέν ηδύνατο νά αφή¬ ση άνεπηρέαστον καί τόν ελ¬ ληνικόν τιμάριθμον. Έκ παραλλήλου δμως 6 τι· ΧΓ/ρότερη—ή ή αύτόματη, καθη- μερινή παρακολούθησις τ(7)ν γεγονότων, δημιουργϊί έδω τάς έμπνεύσεις καί διατυπώνει τα συστήματα. Διότι, θά τό πισ: ψϊτε; — άπό τόν πρώτο πού θά συναντήσετε, είνε δυνατόν νά ακού σετε μιά παρατήρησ: γιά τή γε- ική τική. κατάστασι έκτάκτως θε- Δέν εχω 'οπ όψιν μο'ο τόν προχθεσινόν σκεπτόμενον.Αύχός έ- σκέπτετο γιά νά ομιλήση κάποτε πχραπειστικά καί άθόρυβα. "Αλ- λοι εχουν φθάσ^ ήδη είς τό ση¬ μείον νά όμιλοΰν άπό την πρώτη καρέκλα τοΰ καφενείου. "Εχου ωριμάση ώς σ/επτόμενοι. Καί κα¬ τά τρόπον πού θά έζήλευεν 2νας άληθινό; πνευματικός δημιουρ- γός. * * —Ηόσες σκέψεις χαμένες, π· σες Εδέες σκορπισμένε;, μέσα στήν άνώνυμη πλέμπα! Πάσαι πρωτοτυπίαι, πόσαι άνασκοπήσεις πόσαι λεπτομέρειαι! Τί ύλικό θε ωρίας καί πράξεως καί τί σύλλη ψις κάποτε ανωτέρας μορφής! Αύτό έσυνήθιζε νά υποστηρίζη άλλοθ 2νας παρατηρητής πού δέν εΐχε άνατρεξη σέ κανένα Δοστο γιέφσ/η άλλ' απλώς εΐχε τάν κοι νόν νοθ καί την κοινή μετριοφρο σύνη. Τόν έθυμήθηκα προγ^Ι μέ τόν σκεπτόμενον τής προ κυμαίας. Διότι δέν ήτο μόνος ό τύπος έκεΐνος μέσα στόν δια νοητικό κόσμο. "Εσερνε πίσω τοι άναντίρρητα δλην την δαθύνοι τοθ πλήθους, δταν κάποτε μιλε ϊτύ τή βάσει καί των προσωπικών καί των γενικών πραγμάτων. Μπορεϊ νά σκέπτεται μέρες γιά κείνο πού θά πή. Ακριβώς γιά νά τό πή ωραιοτέρα καί πειστ:- κώτερα. ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ ρεσίαν πρός τόν καταναλω· την Έξ άλλου τινές των πα- ραγωγών, έπωφελούμενοι τής πολλαπλήςπροστασίας ή όποία παρέχεται είς αύτούς δχι κα¬ τά πρόθεσιν τοΰ Κράτους, άλ¬ λά ώς τυχαία συνεπεία των διά λόγους ανωτέρας άνάγκης λαμβανομένων μέτρων καί ι¬ δία των περιορισμών των εί- σαγωγών, άρα.τοΟ συναγω- νισμοΰ τής άλλοδαπής, νομί- ζουσιν δτι είναι θεμιτόν νά έ- πωφεληθώσι τής εύκαιρίας "ίνα έκμεταλλευθώσι τό ανώτατον δριον κης καταναλωτικής δυ¬ νάμεως τοϋ πληθυσμοΰ καί νά αύξήσωσι τάς τιμάς είς δρια μή έχοντα σχέσιν πρός τό κό- στος τής παραγωγής καί τό σύνηθες κέρδος τοϋ έπιχειρη ματίου. * Ή Κυβέρνησις, άντιμετωπί- ζουσα την άνώμαλον ταύτην κατάστασιν κατά τόν έπιτυχέ- στερον τρόπον, ϊδρυσε την Επιτροπήν επί τοθ κόστους τής ζωής, ή όποία ένεργοϋσα σωφρόνως κσί έν γνώσει των πραγμάτων, άνευ ύπερβολών καί γραφειοκρατικ£>ν αντιλή¬
  ψεων, θέλει έπαναφέρει είς την
  τάξιν τούς θέλοντας νά άγνο-
  οθν τάς στοιχειώδεις ύποχρε-
  ώσεις των άπέναντι τής κοι-
  νωνίας παραγωγούς καί με-
  σολαβοθντας χαί θέλεΐ-άναμ-
  φισβητήτως καταστήσει είς
  αύτούς είς άκρον επικίνδυνον
  καί επιζημίαν την έξακολού
  θησιν τής έγωϊστικής των πο-
  λιτικής.
  Έτελειώσαμεν ούτω την
  κατά τό δυνατόν σύντομον
  εξέτασιν τής οίκονομικής, δή
  μοσιονομικής καί συναλλαγ-
  ματικής θέσεως τής χώρας
  κατά τό παρελθόν έτος. Ή
  έκθεσίς μας αυτή περιλαμβά-
  νει κρίσεις καί συμπεράσματα
  βασιζόμενα μόνον επί άντι-
  κειμενικών στοιχείων. γίνεται
  δέ πάντοτε μέ την πρόθεσιν
  δπως διαφωτισθή ή κοινή γνώ-
  μη περί τής άληθοθς οίκονο¬
  μικής μας καταστάσεως καί
  μορφώση έκ ταύτης την προ-
  σήκουσαν γνώμην.
  Καί ήδη παρακαλώ νά μοΰ
  έπιτρέψητε δπως δι' ολίγων
  άναλύσω τόν ισολογισμόν τής
  Τραπέζης τοθ λήξαντοςέτους».
  Μετά τ' ανωτέρω ό Διοικη-
  τής προβαίνει είς την ανάλυ¬
  σιν τοθ Ίσολογισμοΰ, ή δέ συ¬
  νέλευσις μετά τό πέρας τοθ
  λόγου τοθ Διοικητοϋ ενέκρινε
  τιμάς των πραγμάτων χωρίς | τόν ισολογισμόν καί τάς προ-
  τιζόμενος τιμάριθμος ακριβεί¬
  ας τής ζωής 44 πόλεων τής
  Ελλάδος ανήλθεν άπό 2.078.5
  (Δεκέμβριος 1936) είς 2 203,2
  (Δεκέμβριος 1937) ήτοι εση¬
  μείωσεν αύξησιν κατά 6 ο)ο
  περίπου, ό δέ υπό τής Υπη¬
  ρεσίας Μελετών τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος καταρτιζό-
  μενος τιμάριθμος ακριβείας
  τής ζωής έν Αθήναις, ανήλ¬
  θεν άπό 2319,2 (Δεκέμβριος
  936) είς 2539,7 (Δεκέμβριος
  937) ήτοι ηυξήθη κατά 10 ο)ο
  περίπου. Ή αύξησις αυτή ό-
  φείλεται έν μέρει μόνον είς
  ήν ΰψωσιν τοθ διεθνοθς έπι¬
  πέδου των τιμών, καθ" έτερον
  μέρος επήγασεν έξ αίτίων κα¬
  θαρώς τοπικών ώς επί παρα¬
  δείγματι έκ τής άναγκαίας
  <αί κοινωνικώς πλήρως δεδι- <αιολογημένης αυξήσεως των ήμερομισθίων έκ τής είς τίνα προϊόντα αυξήσεως τής τιμής τής με Γαλλικής δραχμής έκ ής έπιβαλλομένης συνεχΐσεως των περιορισμών τής είσαγω- γής, ήτις δμως δέν πλήττει τα κυριώτερα των είδών &ια- τροφής καί μεγάλης κατανα¬ λώσεως ών ή εΐσαγωγή δέν ύπόκειται είς ποσοτικούς πε- ριορισμοθς κλπ. Θεωρούμεν δμως έπιβεβλημέ νόν νά έπαναλαβωμεν καί πά- ιν δ,τι κατ' επανάληψιν είχο¬ μεν την ευκαιρίαν νά τονίσω¬ μεν άπό τής θέσεως ταύτης. Ότι ή αύξησις τού έσωτερι- κοθ τιμαρίθμου, πλήν των κα θαρώς οικονομικόν αίτίων τα όποΐα έν μέρει προκαλοθσιν αυτήν, όφείλεται καί είς δύο αΐτια άπορρέοντα δχι έκ των συνθηκών τής παραγωγής καΐ τοϋ κόστου αυτής άλλ' έκ κα- κής οργανώσεως τής κυκλοφο- ρίας των έμπορευμάτων καί κακής αντιλήψεως τοθ παρα- γωγοΟ καί τού ανωτάτου όρί- ου τοϋ έπιτρεπτοΰ κέρδους. Ή κακή οργάνωσις τής κυκλοφο ρίας έπιτρέπει την παρεμβολήν πλήθους μεσολαβούντων μετα παραγωγοΰ καί καταναλω τοΰ, οΐτινες επιχειρούντες νά δημιουργήσωσιν ίδιον κέρδος έκ τής διαχειρίσεως τοΰ αύτοϋ έμπορεύματος, αύξάνουσι τάς νά προσφέρωσιν ίσαξΐαν ύπη-1 τάσεις τής Διοικήσεως. Ήόδός Ανωγείων. Ή κυβέρνησις εξεδήλωσε τό ενδιαφέρον της πρός απο¬ περάτωσιν τής όδοϋ Ήρακλεί ου—Ανωγείων Μυλοποτάμου διαθέσασα τελευταίως σημαν¬ τικήν πρός τουτο πίστωσιν. Ελπίζομεν λοιπόν δτι θά συ νεχΐστι, τό ενδιαφέρον της καί δτι θά διαθέση έκ τοΰ νέου προϋπολογισμοΰ καί άλλην άκόμη συμπληρωματικήν πί στωσιν ώστε ή όδός αυτή νά αποπερατωθή τό συντομώτε ρον. Πρόκειται άλλωστε περί όδοΰ μεγίστης σημασίας άφοθ μέλλει νά έξυπηρετή εν άπό τα πλουσιώτερα καί τα ώραιό τερα διαμερίσματα τής ύπαί θρου Κρήτης. Ο άντικυνικός. Δέν είνε λοιπόν μόνον ή "ερμανία πού εκήρυξεν άγώ- να εξοντώσεως κατά των σκύλλων. Καΐ έδώ τό ίδιον γίνεται τώρα. Οί «άδέσποτοι κύνες» δπως ορίζη ή σχετική διαταγή, θά φονεύωνται άνευ διατυπώσεως. Οί φίλοι των ζώων είνε ενδεχόμενον νά δι· αμσρτυρηθοθν. Άλλά τό μέ¬ τρον είνε ορθόν καί επιβε¬ βλημένον καί πρέπει νά έφαρ μοσθή. Τα σκυλλιά πρέπει νά είναι δεμένα ή νά έ'χουν φί- μωτρον έφόσον κυκλοφορούν ελευθέρα. Άλλως, καλώς πρέ πει νά θεωροθνται άδέσποτα καΐ νά φονεύωνται. Μην λη- σμονώμεν άλλωστε τί κινδύ νους διέτρεξε πέρυσιν άκόμη ό τόπος άπό την τρομακτικήν επέκτασιν τής λύσσης.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ν*
  Ι
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατδ). —Σήμερον
  ή ξεκαρδιστική κωμωδία: 'Ή πο·
  λυγαμία».
  ΜΙΝΩΑ - Σήμερον ό μεγαλίί;
  τερος ε'ως τώρα ρόλος τοΰ ιιεγά ■
  λου τραγωδοΰ Πώλ Μιοΰνι: «Υπό ,
  τό βλέμμα τοϋ Βούδα,
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΙΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σία
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΜΑΡΙΚΑ!
  ΚΡΕΒΑΤΑ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙθΕαΡΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Άπογευματινή 'ίϊρα 6.30
  μέ τή χβεσινοβράδυνη έπιτυ-
  χία τού θιάσου:
  Η ΦΟΦΟ ΕΠΗΕ ΤΙΜΙΑ
  ι
  Ο. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ
  Τιμαί 15—10 Παιύικά πλα-
  ί δ 10
  τείας δραχ. 10.
  ΒΡΑΔΥΝΗ 'Ώρα 10 ακριβώς {
  'Η ξεκαρδιστική κυμωύία τοΰ
  άκαύηιιαϊκοϋ
  ΠΟΥΛΟΥ
  Η
  ΓΡ. ΞΕΝΟ- (
  ΕΙΣίΙΡ^ΗΕΙΣ 3
  Μουσική Μ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΣΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΝΑ
  Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΓΛΟΥ
  Η ΒΙΟΛΕΤΤΑ
  ΤΗΣ ΜΟΝΜΛΡΤΡΗΣ
  ΕΜ. ΚΑΛΝΑΝ
  Ποία ')ά ήτο σήμερον ή δψις
  τού κόσμου άν την εποχήν καθ"
  ήν Ιζη ό Μέγας Άλέξανδρος ήτο
  γνωστόν τδ φάρμακον κατά τής
  έλονοσίας ή κινίνη; Κατά μίαν
  γνώμην ό Μέγας Άλέξανδρος απέ¬
  θανεν προσβληθείς υπό τής έλονο-
  σί«ς. Επί 12 Ιτη, ώς Βασιλεύς
  διήλθεν ώς μετέωρον τόν παλα'όν
  κόσμον καθυποτάσσων βασίλεια
  καί άνατρέπων δυναστείας. Είσή-
  λασε μέχρι τοϋ Μπουνγιόμ των
  Ίνδιών δπου τό δνομά τού (Σικάν-
  τερ Ζουλκάρν) Άλέςανδρος ό Μέ¬
  γας, παραμένει καί σήμερον άκό-
  μη σεβαστόν. Επανήλθεν είς την
  Περσίαν καί εγκατεστάθη είς την
  Βαβυλώνα διά νά σχεδιάση την
  κατάκτησιν τής Άραβίας. Έκεΐ
  δμως Ινα κουνοΰπι πού τοΰ μετέ-
  δωσε την έλονοσίαν Εθεσε τέρμα
  είς τα σχέδια τοθ Άηττήτου κα-
  τακτητοϋ. Έξηντλημένος ό Άλέ¬
  ξανδρος μετ' ολίγας ημέρας ύπέ-
  κυπτεν είς την έλονοσίαν. Ποία θά
  ήτο πράγματι ή δψις τοθ κόσμου
  καί μέ αυτήν ή δψις τής Ελ¬
  λάδος άν τότε υπήρχον ολίγα
  γραμμάρια κινίνης δσα άρκοΰν
  σήμερον διά νά θεραπευθή έντός
  5—7 ημερών ή έπάρατος νόσος;
  ■■■■*«ν■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Γ»
  ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλ*·;. 9-41
  ■■«·>·■■«>■■■
  ΖΗΊΈΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί-
  ρισσα, πληροφορίαι παρά χ% ΙΙο-
  λλν^ Ήρακλβίου.
  Άπό τοϋ θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΟΑΣΙΙΙΙΣΣΑ =
  330βν
  Άλλά ό δούξ τού Μπρούν-
  σβικ, ά άρχιστράτηγος των
  ξένων, ήταν στρατιωτικάς τής
  παλησς σχολήν έπίστευε
  πώς ήταν ΰποχρεωμένος νά
  ύπολογΐζη άπό μήνες προ
  τήτερα την ήμέρα τής έξα
  πολύσεως της έπιθέσεως
  Προετοίμαζε τίς στρατιές τού
  άργά, ουστηματικά, μέ σχο
  λσστική λεπτολογία, σύμφω
  να μέ την άπηρχαιωμένη
  πολεμική τέχνη ποΰ εΐχε δι
  δαχθή κοντά στόν Μεγά-
  λο Φρειδερΐκο. Καί μέν την
  άθεράπευιη άλαζονία των
  στρατηγών δέν ήθελε νά ά
  πομακρυνθή ουδέ σπιθαμή
  άπό τα σχέδια κινητοποιήαε-
  ως ποϋ εΐχε καταστρώστ]
  στά χσρτιά. "Ολων αί έ
  πεμβάσεις καί αί πσροτρύν
  σεις έστάθη αδύνατον νά τόν
  κλονίσουν. Άπαντοΰσε μέ
  στόμψον δτι δέν μποροθ
  σε νά διαβή τα σΰνορα
  πρίν άπό τα μέσα Αύγού
  στου. 'Υπέσχετο δμως — ό
  στρατιωτικάς περίπατος ήταν
  πάντα δνειρο των στρατη
  γών—δτι θά προήλαυνεν ά
  κάθεκτος καί θά έφθανεν ά
  σταμάτητος στό Παρίσι.
  Άλλά ό Φέρσεν τόν όποΐ
  όν ανεστάτωνον οί κραυγές
  άπελπισίας τής άγαπημένης
  τού ήζερε πώς δέν εΐχαν
  πιά κσιρό νά περιμένουν £ως
  τότε. "Επρεπε νά κάνουν ά
  μέοως κάτι γιά νά σώσουν
  τή βασίλισσα. Καί, μέσα στήν
  ταρσχή τοθ πάθους τού, ό
  άψωσιωμένος φίλος έκαμεν
  ακριβώς έκεΐνο πού έμελλε
  νά καταστρέψη την άγαπη
  μένη τού. Τό μέτρον πού έ
  ληφθή γιά νά άναχαιτίση, αήν
  έφοδον εναντίον των άνα-
  κτόρων, αύτό ακριβώς, την
  έπέσπευσεν.
  Άττό πολύν χαιρό ή Μα¬
  ρία— Άντουανέττα έζητοΰσεν
  άπό τοϋς συμμάχους νά συν-
  τάξουν μιά προκήρυξι. Ό
  συλλογισμός της—πολύ σω-
  στός — ήταν πώς επρεπε,
  στήν προκήρυξιν αυτήν, νά
  προστ.αθήσουν νά ξεχωρί-
  σουν την ΰπόθεσι των οημο-
  κρατικών, των Ίακωβίνων,
  άπό τό γαλλικό έθνος, νά
  ένθαρρύνουν έτσι τα όρθο-
  φρονοθντα—άπό τή δική της
  άποψι—στοιχεΐα καί νά έκ-
  φοβίσουν τούς «άλήτες». Έ-
  παρσκαλοΰσε κυρίως ή Μα¬
  ρία—Άντουανέττα νά μην
  άνσμιχθοθν οί ξένοι στά έ-
  σωτερικά τής Γαλλίας καί
  «νά άποφύγουν νά μιλήσουν
  πάρα πολΰ γιά τόν βασιληά,
  νά τονίσουν δτι θέλουν νά
  τόν ϋποστηρίξουν». Ώνειρευό
  ταν ενα μανιψέστο ποΰ θά ή¬
  ταν συγχρόνως δήλωσις φι-
  λίας πρός τόν γαλλικό λαό
  καί άπειλή εναντίον των τρο-
  μοκρατών.
  (συνεχίζεται)
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τπλβ». 5—50
  ΒΜΗΜΜ ■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Τό Γαλακτοπωλείον
  ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ
  Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ
  Ύελοπωλείου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοθ
  κ. Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬
  ον προσφέρει πάντοτΐ Γαλα άγνόν
  χ»! γιαοθρτι αρίστης ποιότητος.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Εάν είσθε είκοσιν έχων...
  Ή συμτ,εριφορά οας είς την ζωην.
  Πιστεύετε, ίσως Λγαπητή μου
  άναγνώστις, δπως τα περισσότε·
  ρα κορίτσια, δτι γνωριζετε θαυ
  μάσια την ζωή Δέν ξεύρετε έν '
  τούτοις σχεδόν τίποτε .. Είσακού-
  ετε, προσέχετε, μάθετε να σκέ-
  πτεσθε ώριμα. Άλλά δτι αντιλαμ¬
  βάνεσθε άπό την πραγματικότητα
  δέν πρέπει νά προσβάλλη την αί-
  σιοδοξία σας, την εύθυμία σας.
  Καλλιεργεΐτε αΰτα τα προτερή
  ματα σάν άρετές.
  Χάσετε την συ-ήθεια νά πειρά-
  ζετε, συνήθεια ποΰ έ'χουν σχεδόν
  δλα τα κορίτσια. Εάν άνατραφή-
  κατε μέ άγόρια είνε καιρύς νά
  έγκαταλείψετε τό ϋφος καί τό εί
  δος άνοικτής οίκειότητος πού κα-
  ταστρέφει τό θέλγητρο των κορι-
  τσιών
  Μην λησμονείτε δτι δέν χάνετε
  ποτέ δταν συμπεριφέρεσθε ώς αν
  θρωπος καλοανατεθρααμένος..
  Μην πιστεύετε τίς χειραφετηυέ
  νες φίλες σας ή οποίες ίσχυρίζον-
  ται δτι τό μοντέρνο κορίτσι δέν
  ποέτιει νά δεσμεύεται άπά προλή-
  ψεκ. Εάν Μχετε την τύχη νά εχετε
  μητέρα νοήμονα μεταχειρισθήτέ
  την ώς έ'ιαπιστό σας Διαφορετικά
  εχετε ώςκανόνα τής ζωής σα<;: 'νά μην είσθε ΰπερήφανη, άλν οϋτε πολύ εϋκολη είς τάς σχέσεις σας αϋτοίπού θά θελήσουν νά σας πλη σιάσουν θά εύρουν το μέσον. Μην κυνηγδτε σύζυγον Μείνετε πραγματικό νέο κορίτσι. Άπειλεΐσθε άπό δύο κινδύνους: την δειλία καϊ την άναίδεια ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή πενταμελής Επιτροπή επί τής ανεγέρσεως Ίεροΰ Ναοΰ Α¬ ποστόλου Τίτου Τυμπακίου. Διακηρύττει ότι: Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μυ στικής δι' όρίου Δημοπρασίας ή αποπεράτωσις τοΰ Ίε.ρηΰ Ναοϋ Α¬ ποστόλου Τίτου Τυμπακίου συμ¬ φώνως πρός την μελέτην, έκπονη θεΐσαν υπό τοΰ Άρχιτέκτονος Μηχανικοΰ Εμμανουήλ Μαρκο¬ πούλου. Ό προυπολογισμός διά την α¬ ποπεράτωσιν άνέρχεται είς τό πό σόν των δραχμών Ιννεακοσίων έ^ ξήκοντα χιλιάδων (960.000 00). Τό συμβόλαιον θά συνταχθή έ πί τοΰ ποσοΰ των δραχμών τε τρακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (450 000.00) ήτοι διά την κατα σκευήνμπετόν—άρμέ καί συμπλη ρώσε,,ςλιθοδομών επί τοΰ όποίου ποσοΰ Ιχει υποχρέωσιν ή πεντα μελής Επιτροπεία. Γίνωνται δεκτοί έργολάβοι Α.' τάξεως καί άνω δι' Ιργα οίκοδο- μικά. Ή Δημοπρασία διεξαχθήσεταιτήν ΙΟην Απριλίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 1 Ιην π. μ. είς τό Τε¬ χνικόν Γραφείον Εμμανουήλ Μαρκοπούλου Ηράκλειον (τηλέφ. 4.44). 'Η εγγύησις διά την συμμετο¬ χήν ωρίσθη είς δραχμάς εϊκοσι χιλιάδας (20.000). Άπαντα τα σχετικά ευρίσκον¬ ται είς τα ώς άνω Τεχνικόν Γρα¬ φείον ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν. (Ή Επιτροπή) ΓΑΛΑ ΠΡΟΒ1Ο καί γιαοΰρτι έξαιρετικό πω- λεΐται έναντι καταστήματος Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα- ράκι. —Πώς νά ντύνεσθε. Τα φορέματά σας. Σήυερα, τα κορίτσια ντύνονται δπως ή νέες γυαΐκες. Άποφευγε τε μόνον τα πολυτελή ϋψάσματα καϊ προσέχετε ώστε τα καπέλλα σας νά άναδεικνύουν την δροσε- ρότήτα τού προσώπου σας. Γιά σδς δέν έπιτρέπονται ή τού αλέττες καϊ κατά κανόνα άιο- κλείονται ή γοΰνες πού σας κά νούν «κυρίαι». Νά φορήτε εθθυμα χρώματα. Μπορεΐτε δμως νά φορέσετε καί μαθρα γιατϊ δίδουν άξία είς τό νεανικό σας πρόσωπο Γιά τό βράδυ μην εχετε τολμηρά ντε- κολτέ. Τα» κορίτσια δέν είναι ά ποκλειστικώς προωρισμένα γιά τα φορέματά «φλοϋ». Φορέσετε έ πίσης φορέματά έφαρμοστά, εάν Μχετε ώραΐο σώμα .. Δέν προορί- ζεσθε μόνο γιά τό μπλέ καϊ γιά τό ρόζ, καϊ γιά έ'να βραδυνό φό- ρεμα, τό λευκό είνε πάντοτε κομ- ψό καϊ κατάλληλο γιά σδς. Όχ. ια<ουνια πολύ ύψηλά. Φορεϊτε τακούνια σ-τόρ άκόυη καί μέ άπο γευματινά φορέματά. Την κομψότητά σας πρέπει νά άποτελοΰν ή χάρις καί ή άτλό της σας. Άποίεύγετε νά μψήσθε τίς νέ¬ ες γυναΐκες. η Ντιστεγκέ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Προκηρΰσσει δτι: Έκτίθεται είς φανεράν μει οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ- μήθεια είς τόν Δήμον των κάτωθι υλικών: 1) 240 μ. γολβανισμένα σωλήνων έσωτ. διαμ. 3".. 2) ΤαΟ γαλβανισμένον 3"ΥΟ" 3"1Τ' Ενώπιον τής Δημαρνια κης Έπιτροπης την 12ην τοϋ μηνός Μαρτίου 1938 ημέραν Σάββατον καί ώραν 11 — 12 π. μ Εγγύησις είς γοαμμάτιον τού Ταμείου Παρακαταθη- κών καΐ Δανείων έκ δροτχ- μών 3.000. Έν Ηρακλείω τή 8 Μαρ- ου 1938. Ό Δήμσρχος Ηρακλείου. - Μηνάς Γεωργιάδης ΚΟΙ ΜΩΜ Ι ΚγΛ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς φανεράν μειοδο¬ τικήν δημοπρασίαν ή προμήθεια είς τό Πτωχοκομεΐον των άναγ- καιούντων τροφίμων, καυσίμου ϋλης κλπ. διά τό οικονομικόν ε- τος 1938— 39 'Η δημοπρασία ενεργηθήσεται την 13ην Μαρτίου ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 11 ην πρωϊνήν έν τοις γραφείοις τής Ίερας Μη¬ τροπόλεως. Οί 2ροι συγγραφής υποχρεώσε¬ ων εισίν κατατεθϊΐμένοι έν τοίς γραφείοις τής Ίερας Μητροπόλεως καί είς την διάθεσιν των βουλομέ¬ νων νά λάβίϋσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 8 Μαρτίου 1938 Ό ΙΙρόεδρος τοΰ Ίδρύματος τ Ό Κρήτης Τιμόθεος ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ ·— Ι ΑΤ Ρ Ο Σ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθεϊς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ" ε¬ κάστην 8 — 12 π.μ. είς τό Ιατρειον τού (πλησίον Ά- στυνομικοΰ Τμήματος. Τοϋς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ" εκάστην 4—6 μ. μ. "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν της γραμμής, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόνευμσ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ϋρ«ς. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλιφ. 5-40 ΒλΠΤΙΣΕΐΣ.—Την παρελθούσαν Κυριακήν ή κ. Μαρίκα Κ. Βρεττά- κη ίατοοϋ, εβάπτισεν έξ όνόματος τοθ άδελφοΰ της κ. Έμμ. Γ. Λια- •ι ριιιιιιιιι ..„ ηκιιιηιι πο:κη έαπόρου, τό άγοράκι τοθ κ. 8 ίΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ίΡΥΛΟΥ ^'^τρ^γ,ϊ^ ι ζή°ΊΪ· ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. - Ιωάννης Ήρ. Χανιωτάκης καί Ελένη Γ. Σανου- δάκη αντήλλαξαν υπόσχεσιν γά· μου τό παρελθόν Σάββατον. ΕΛΙΣΛΒΕΤ = - 'Η ?ωη της μελαγχολικώς 1](ίον αύτοκρατείρας. Κατεβχίνει τα λίγα σκαλοπάτια τής μικράς κλίμακος πού όδηγεΐ είς τ4 εσωτερικόν τής κρύπτης. Ή φλόγα των λαιιπάδων τρεμοδβύ- νει καί εΐςτ>ύς τοίχους λές καίχο
  ρεύουν τα φαντάσματα. Μέ βήμα
  σταθερ;, χωρίς νά κλονίζεται ή
  αύτοκράτειρα τ.ροχίύρζι κατ' ευ¬
  θείαν πρός τόν τάφο τοϋ Ροδόλ-
  φ^υ. Καθώς περνα τα ρεΰμχ τοό
  αέρος πού σχηματίζεται κινεϊ τα
  φύλλα των ξ^Ρών στεφάνων. Δου-
  λούδια μαραμένα, καθώ; πέφτουν,
  δημιουργοΰν ?να ξερό κρότο προ-
  καλοΰντα την εντύπωσιν 8τι ακού¬
  ονται έλαφρά βήματα. Υπό τό κρά-
  τος αυτής τής εντυπώσεως, ή Έ-
  λισάβετ, γυρίζει κάθε τόσο τό κε-
  φ-ϊλι γιά νά ιδή μήπως την άκο-
  λουθεϊ κανείς. Άλλά δέν είνε τί¬
  ποτε. Τότε δυνατά, φωνάζει μιχ
  —δυό (ρορίς: «Ροδόλφε». Ή ήχώ
  τής φ·ονής της ακούεται μέσα στήν
  κρύπτη, άλλά κανείς δένφαίνεται,
  κανείς δέν άπαντα Καί δμ'ος ή
  Έλισάβετ θά Ινοιωθε τόσ/]ν ευτυ¬
  χίαν, 5ν &πήρχε τρόπος νά τής
  δοθή μιά απάντησις άπό τό ύπερ-
  πέραν! Πόσο θά ήθελί ν' άκουε
  τόν υίό της νά τής διατυπώνη
  μέσα άπό τόν τάφο τού, πέρα
  άπά τάν τάφο, άπό τόν άλλο κό-
  σμο, τίς έπιθυμίες τού, καί πό
  σο θά ήταν εύτυχής νά μποροΰσε
  νά εκπληρώση τίς έπιθυμίες τού,
  πού γι' αύτην, όποιεσδήποτε καί
  άν ήσαν, θά ήσαν Εερές! Άλλά
  μέσα είς την κρύπτην δέν ακούε¬
  ται παρά ή ήχώ τής δικής της
  τωνής. Στέκεται μέ την έλπίοα
  μήπως ακούση τίποτε. Άλλά καμ¬
  μιά άπάν:ησις δέν δίδεται είς
  την άπεγνωσμένη της έκκλησιν.
  Έπιστρέφει άπογοητευμένη είς τό
  ά.^ίΥΛορον. ΚαΙ όμω; ή μυστική, ή
  νυκτερινή έκείνη επίσκεψις στόν
  τάφο τοΰ παιδιοΰ της στάλαξε τέ
  τοιο βάλσαμο στή ματωμένη καρ-
  διά της. 'Η ψυχή της αίσθάνεται
  πιό ήσυχη ..
  Την επαύριον όμολογεΐ δλα στί;
  ν-όρες της, την Ζιζέλα καί την
  Βαλερία.
  1 «Τα πνεύματ* — τούς λέγει —
  άνταποκρίνονται είς τάς έκκλή-
  σεις μας μόνον δταν τεΰς τό έ
  πιτρέπΥ) ό Ίεχωβά...». Οί κόρες
  της τής άπαντοΰν πώς άν άληθι-
  νά ό αδελφάς των τούς παρου-
  σιάζετο καί άπαντοΰσε μέσα ά¬
  πά τό τάφο τού, δχι μόνον δέν
  θά ήταν είς θέσιν νά τόν ρωτή-
  σουν, άλλά θά πέθαιναν κι' αύ-
  τέ, άπό τόν φόβο τους! Ή νυ¬
  κτερινή επίσκεψις τής αύτοκρα-
  τείρας Ιφθασε καί στ' αύτιά τοΰ
  Φραγκίσκου Ιωσήφ. Γιά νά την
  άποσπάση άπό την Βιέννην καί
  ενα περιβάλλον γεμάτο άναμνή-
  σεις γιά την μητρική της καρδιά,
  ό Φραγκίσκος Ιωσήφ γιά πρώτη
  φορά, συνηγορεΐ ό ί'διος γιά την
  αναχώρησιν τής συζύγου τού.
  Την νύκτα τής 11ης Φεβρουαρίου
  τό αύτοκρατορικόν ζεΰγος φεύγει
  σιδηροδρομικώς γιά την Ο&γγα-
  ρίαν.
  (συνεχίζεται)
  μ ρ ββατον.
  1 θλΝΑΤΟΙ-Απέθανε καϊ εκη¬
  δεύθη προχθές έν συρροή πολλοθ
  καί έκλεκτοΰ κόσαου ή Ζαμπία Χ'
  Ζωγράφου έκ των χρηστών καί
  ι παλαιών οΐκοδεσποινώ.· τής πό-
  ' λεως μας, διακριθεϊσα διά τάς χρι
  στιανκάς άρετάς δι' όίς καϊ έξε-
  τιμάτο παρά πάντων. Τούς οίκεί·
  ούς καϊ πάντας τούς συγγενεϊς
  αυτής συλλυπούμεθα θερμώς.
  Ι^ΛΗΣΙΣ
  Τής Άνωνύ(ί6υ Έταιρείκς ί>πό
  την έπωνυμίαν Τραπέζα τής Ελ¬
  λάδος έδρευούσης έν Αθήναις
  καί τοΰ έν Ηρακλείω ύποκατα-
  στήματος αυτής.
  Κατά
  τής έν Βερολίνω τής Γερμανίας
  έδρευούσης Άνωνύμου Έταΐρείας
  Τραπέζης Κεΐοηδθβηΐί (Ραισ
  μπανκ).
  Ενώπιον
  τού κ. Είρηνοδίκου Ηρακλείου
  Καλεΐσθε νά έμφανισθήτε ε¬
  νώπιον τοΰ Είρηνοδίκου Ηρακλεί¬
  ου καί έν τώ καταστήματι τοΰ
  Είρηνοδικείου Ηρακλείου την
  7ην Ίουνίου 1938 ημέραν Τρί¬
  την καί ώραν 9ην π. μ. πρός συ¬
  ζήτησιν τής άπό 2ας Δεκεμβρι¬
  ού 1937 προσκλήσεως μου καθ'
  υμών καί συνεκδίκασιν πάσης
  μετά τής άπό 2·<ς Σεπτεμβρί- ου 1937 άγωγής των Δρόαου καί Εύφροσύνης Καλουρή καθ' ημών, άλλως αμφότεραι συζητηθήσονται έρήμην υμών. Έπιδοθήτω νομίμως ή παροΰ- ^ πρός τόν κ. Είσαγγελέα των Ιν/Ηρακλείψ Πρωτοδΐκών διά την καλουμένην Τράπεζαν Ρα'ιχσμπανκ δημοσιευθήτω δ' αυτή διά τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης εφη¬ μερίδος «Ανάρθωσις». Έν Ηρακλείω τή 8 Μαρτίου 1938. Ό τής καλούσης καί παραγγελ- λούσης πληρεξούσιος δικηγόρος. Άριστ. Χατζηδάκης Γύρω στήν πόλι. Ό άνοιξιάτικος καιρός έζωήρευ- σε την ΰπαιθρίαν κίνησιν. — Καϊ έ'δωσεν νέαν ζωήν είς την πόλιν. —Ό Μάρτης ώστόσο κατά τούς μετεωρολόγουΓ, παραμένει πάν¬ τοτε «πεντάγνωμος» καί ώς έκ τούτου δικαιολογοθνται αί έπιφυ· λάξεις άκόμη. —Αναφορικώς μέ τόν καιρόν καϊ τάς έκπλήξεις τού. _— Τα καραβάνια των περιηγη- τών άρχίζουν νά πυκνώνωνται. —"Αν κρίνωμεν άπό τάς προο- ναγγελλομένας άθρόας άφίξεις περιηγητικών άτμοπλοίων. —Άλλά καϊ μεμονωμένως, άλ· λων άρχαιολόγων κατά τό δίμη¬ νον Μαρτίου-Απριλίου. —Τα σαρακοστινά προσφέρον· ται είς την αγοράν μας νωπά καί έκλεκτά. —Δέν λείπουν δέ οί πολλοΐ καί καλοπληρώνοντες φίλοι των. —Ανεξαρτήτως τής σαρακοστής καί των υποχρεώσεων της. — Μέ την προώθησιν αυτήν την έιοχήν, των διαφόρων εργασιών είς τα έκτελοίμενα είς την πόλιν μας έργα. —Άρχίζει νά περιορίζεται ση ααντικώς καί ή μικρά άνεργία ή¬ τις παρετηρήθη είς την πόλιν μας κατά την διάρκειαν τοΰ χειμώνος. — Άξιόλογος είς τό προκειμέ¬ νον είνε ί) χοησιμοποίησις υπό τού Δήαου Ηρακλείου πτωχών και άξίων υποστηρίξεως έργατών. — Αυριον -τρώτην των Χαιρετι- σμών, Οά σηαειωθή είς τάς έκκλη- οίας ή καθιερωμένη συγκέντρωσις πιστών. — Γενικώς τό έκκλησίασμα θά πυκνωθίϊ καϊ λόγω των πολλών φιλακολούθων οί όποΐοι κατά την εποχήν αυτήν ευρίσκονται συχνά είς την εκκλησίαν — Παρακο>ουθοΰντες κατανυκτι
  κώς τάς λειτουργίας καϊ τούς έ
  σπερινούς
  — Κατά τόν προχθεσινόν έορτα·
  σμόν τής πρώτης τής σαρακοστήτ,
  κίνησις καθ" α ττληροφορούμεθα
  εσημειώθη και είς Κνωσόν.
  — Ότου μετέβησαν πολλοί πε-
  ζή διασκεδάσαντες είς τα γύρω¬
  θεν καφενεδάκια μέχρις εσπέρας.
  —Άλλά καί έπωφεληθέντες της
  εύκαιρίας νά επισκεφθούν καϊ «ά
  λιν την αρχαιολογικήν περιοχήν.
  — Μέ πολύν καί εκλεκτόν κό
  σμόν ήρχισεν ώς έγράψαμ'-ν καί
  χθές τάς παραστάσεις τού ό θία-
  σος τής κ. Κρεβατά.
  —Άπόψε ό θίασος δίδει την
  Πολυγαμίαν» μίαν άπό τίς νεώ
  τερες Ελληνικάς όπερέττες. Είς
  απογευματινήν μέ τιμάς ήλαττωμ^
  νας θά δοθή ή «Φωφώ Ιγινε τ(
  μια».
  & Ρέπορτερ
  —Ό χορός τής Λέσχης 'Επι-
  στημόνων.
  Διά τα Ήρακλειώτικα χρονικά,
  ό δοθεϊς τό παοελθόν Σάββατον
  είς τό «Ντορέ» χορ4ς τής Λέσχης
  Έπιστημόνων, έμεινεν άλησμόνη
  τος. Καΐ τουτο λόγω τής έπιλέ
  κτου _κοσμοσυγκεντρώσεως άλλά
  καΐ των ώραιοτάτων έμφανίσεων
  τής βραδυάς έν συνδυασμφ μέ την
  οργάνωσιν, την τάξιν καί την σο
  βαρότητατοΰ χοροθ. Ή τελευταία
  έννοεΐται δτι δέν ημπόδισε μέχρι
  πρωίας τό κέφι καϊ την δλην ζωη,
  ρότητα την οποίαν έπέτεινεν ή δι
  ανομή πλουσίων κοτιγιόν καί ή;
  καλή λειτουργία τοϋ κυλικείου.
  Σημειωτέον δτι τόν χορόν έτίμη·-
  σαν καί αί αρχαί τής πόλεως πολι
  τικα'ι καί στρατιωτικαί, έν γένει
  δέ τό σύνολον τοϋ 6τήρξε τοιοθ
  τον ώστε νά δικαιολογϋ τό επι
  χείρημα δτι ήτο τό κοσμικώτερον
  γεγονός τής παρελθούσης χορευ
  τικής περιόδου.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ πρό ημερών ώρολό
  γιον τής τσέπης Παρακαλεΐται ό
  ευρών δπως τό κομίσρ, είς τα γρα
  ι φεϊα μας καϊ θέλει άμειφθ{). Δέν
  εχει αξίαν άλλά εΤνε κειμήλιον
  τοϋ άπολέσαντος καί θά τό θεώ
  ρήση μέγα εύεργέτημα εάν τό έ
  ττανευρη.
  >-νΝ<Ν^- ΚΙΜΟΝ λ. ΕΥΙΕΝΗΣ ΕίύικευθεΙς επι έπταβτί- αν βίς τα παθολογικά νο· σπματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλε)εΙας ^'πάροδος όδοθ Κατεχάκη, ιτρώην Πλατΰ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. κκί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 ί>^^
  Τή
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  1
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  2*8ον
  Ό ή"χος τοΰ πλαγιαόλου ήρχετο έκ τής ό-
  δοθ Δρουαμΰρου.
  Τό πάν θά Ε-διδον, τα πάντα θά διεκινδΰνευ-
  ον, θά διέπραττον, θά άπεπειρώντο διά νά τόν
  ϊδωσιν, νά άτενίσωσιν αυτόν τόν «νεαρόν μου
  σόληπτον» έστω καί επί έ"ν δευτερόλεπτον, παί-
  ζοντα τόσον ήδυπαθώς τόν τιλαγίαυλον εκείνον
  δστις άναμφιβόλως έπαιζε μέ τάς ψυχάς δλων
  συγχρόνως.
  Πολλαί έξ αυτών είσεχώρησαν διά τής θύρας
  τής υπηρεσίας- άλλαι άνήλθον μέχρι της τρίτης
  όροφής τής βλεπούσης πρός την οδόν Δρουαμύ
  ρου, ινα Ί'δωσιν επί τέλους.
  Αδύνατον. Μία κατώρθωσε διά τοθ μανδηλί-
  ου έπισεΐουσα νά έπιψαύσρ. την κεφαλή» τού.
  Δύο τολμηρότεραι εδρον τό μέσον ν' άναρριχη-
  θώσιν επί τινος στέγης καί μέ κίνδυνον τής ζω-
  ής των κατώρθωσαν επί τέλους νά ίδωσι τόν νεα¬
  νίαν.
  ΤΗτον βμως γηραιός τις πρόσφυξ τυφλός καί
  κατεστραμμένης δστις έπαιζε τόν πλαγίαυλον
  έντός άχυρώνος διά νά διασκεδάζη την άνί
  αν τού.
  ΣΤ'.
  Τό μονύδριον
  Είς τόν περίβολον τής μεγάλης μονη"ς πλήν
  τοθ ναϊδρίου καί τοθ οίκοτροφείου ύπήρχε καί
  Ετερον μονύδριον.
  Έν αυτώ ευρίσκοντο διαιτώμεναι πολυειδεΐς
  καΐ περισυνάγματα έ Γέρων μονών καλογραΐαι,
  δσαι, καταστραφεισών των ίδίων μονών επί έ-
  παναστάσεως εΤχον καταφύγει έκεϊ, γραΐαι ώς επί
  τό πλείστον έξ δλων των ταγμάτων καί συστημά-
  των, έν άμάγσλμσ ποικιλόμορφον καί ποικιλό-
  σχήμον. Ηδύνατο νά ονομασθή, εάν τοιούτος
  συνδυασμός όνομάτων δέν θεωρηθή άσεβής, έν
  εΐδος «μονής άρλεκινείου».
  Άμα τή έγκαθιδρόσει τής μοναρχίας έπετρά
  πή είς πάσας τάς άτυχεϊς έκείνας κόρας τάς
  έσκορπισμένας Εως τότε καί άποξενωθείσας, νά
  προσέλθωσι καΐ σκιααθώσιν έκεϊ υπό τάς
  πτέρυγας των βερναρδινοβενεδικτίνων καλο¬
  γραίων.
  'Η κυβέρνησις τοίς παρεΐχε μικράν τίνα σύν¬
  ταξιν καί αί έν τή μονή Πίκπου κυρίαι τάς ύ-
  ■πεδέχθησαν φιλοστόργως. Έννοεΐται 8τι επήλθεν
  έκ τούτου έ'ν φύρδην μίγδην άκατονόμσστον.
  Μίατ έκ τ<ΐ>ν προσφύγων τούτων μονοχών εύρί
  σκετο ώς έν τώ ίδίω αυτής οϊχφ. *Ήτο μοναχή
  τής Άγίος Χρι>σί]ς, ή μόνη περισωθεΐσα κ«( έ-
  πιζήσασα τοθ τάγματός της.
  Τό παλαιόν μονσστήριον τής Άγίας Χρυσής εΤ
  χεν αυτήν την μονήν Πίκπου ώς μονήν τού ίδίαν,
  άπό των Λρχών τοθ δεκάτου όγδόου αιώνος· βρα
  δϋτερον εγένετο ί^ιοκτηΜα των» Βενεδικτινών τοθ
  Μαρτίνου Βέργα.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ
  Β'.
  Ή φύσις, μόνη της, θά έλεγε
  κανεις, βίηθιΐ τόν οργανισμόν
  Τοθ δίίει τα μέσα διά ν' άναπχυ
  θή. Τό αίμα καθαρίζει. Ό ορ-
  γανισμός άνανενοΟ-Λΐ. ΠολλοΙ
  αίσθάνονται την άνοιξιν «κομά¬
  ρες», μιχ γενική έςάντλησι. Τοθ
  ! ιο δέν είναι τυχαΐον. Ή έπιστή-
  I
  μη των βιταμ'νιον Ιχει ριψίΐ φώς
  είς πλείστα δηχ σημεϊα, πού διά
  την ιατρικήν ήσαν άλλοτε σκότει
  νά. Κα'. ή «χζιιάρχ» τοΰ όργα-
  νισμοΰ την άνοιξιν ΰφείλεται εις
  την έλλειψιν ωρισμένων ούσιών
  άπό τόν οργανισμόν, είνε ζήτηαα
  δηλονότι βιταμινών. Άπό την
  τροφήν τοθ άνθρώιτου κατά την
  διάρκειαν τοΰ χειμώνος λείπουν
  ι ωρισμέναι οιταμΐναι πού ΰπχρχουν
  μόνον είς τα νωπά χορταρικά.
  Ό όργανισμός, πτωχος είς τοι¬
  αύτας βιταμίνας, Ιχει ανάγκην
  αυτών. "Οσον προχώρει δμως ή
  άνοιξις, πολλαπλασιάζονται καί
  τα πράσινα, τα νωπά χορταρικά
  πού περιέχουν έν άφθονία αύτάς
  βί Ό ά^ ώ
  χ
  τα; βιταμίνας
  λέ
  Ό
  τρώ
  μ
  γει όλοένα π;ρισσότερα χορταρι¬
  κά τής έποχής, καί χωρίς νά
  ; τα καταλαβαίνη, υστερα άπό ο¬
  λίγας έβδομάδας τοθ έχουν περά-
  *η κ*1 οί άνϊξήγητες δι* αυτόν
  «χομάρες» πού ησθάνετο είς τό
  τέλ-ις τού χειμώνος. Είνε φανε¬
  ρόν τί συνέβη: Ό οργανισμόν
  επλουτίσθη μέ τάς βιταμίνχς πού
  τοΰ έλειπαν. Ή έ"λλειψ·ς των βι-
  ταμινών άπό τάν οργανισμόν έ-
  χει ώς συνέπειαν διαφόρους α¬
  σθενείας, π χ. τό σκορμποΰτο, την
  άρρώστεια πι-ύ προσ,'ίάλλει πλη
  ρώματα πλοίων ή έξερευνητάς
  π'<ύ, -χπουΐιάζονΓϊ; επί μακρόν, είνε ύποχρεωμένοι νά τρίφωντχι μέ κονσίρβες. Ή έλλειψις νωπής τροφής καί ιδίως νωπών χορτα- ρικών οτερεΓ τόν οργανισμόν ώ ρισμένων άπαραιτήτων βιταμινών. Ένα άπό τα συμπτώματα τοθ σκορμπούτου είνε μΐταξύ των άλλων καί οί «κομάρες» πού αί σθ,ίνοντα'. οί προσβαλλόμενοι 6π' αύτοΰ. Άλλά «κομάρες» είδομεν ότι αϊσθάνεται ό άνθρωπος την άνοιξιν. "Οπερ Ιδε: δεΐξαι—δπΐϋς λέγουν οί μαθ/)ματικοί: Άπά την τροφήν τοΰ χειμώνος Ιλειπαν ωρισμέναι άπαραίτηΐοι, διά τόν οργανισμόν βιταμΤναι. Μόλις ή άνοιξις προσφέρη διά την χρο- φήν τοΰ άνθρώπου υλικά περιέ- χοντα τάς βιταμίν7ς αύτάς, ό όρ¬ γανισμός συνέρχεται. ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Σάββατον 19 Μαρτίευ 1938 "£2ρα 7 μ. μ. ακριβώς ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ Κ Ε Ο Ι Τ Α ι" ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ τής <5εκαετοϋς καλλιτέχνιδο; ΑΟΗΝΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σποαδασάση; επί διετίαν είς την έν Παρισίοις Σχολήν τής Πριγκηπίσσης ΚΡΛΝ ΖΙΝΣΚΗ συζύγου τού μέγα ' λοι> ίβυκός Άνίρεώυ τή;
  Ρωασίας.
  Εί; τό Πιάνο θά συνοδεύ
  ση ό κ. Γ. ΠΛΑΤΩΝ
  (Διευθυντάς Ώύείου)
  Μέτρα της 'Αγροτικης
  διά την κτηνοτροφίαν.
  Διά τού; αγρότας τής Μεσσαράς
  ηφορούμεθα δτι ή Άγροτική
  Τραπέζα έν τή προσπαθεία της
  ί/τως προαγάγη την άγροτικήν
  οίκονομίαν τής Κρήτης, απεφά¬
  σισεν δπω; αγοράση έβϊομήκιντα
  πρόβατα έ/λεκτής ράτσας έ1/. Χίου
  τα όποϊα θά διαθέση αναλόγως
  των άναγκών των ά,-γροτδ)^.
  'Η πληρωμή των πρ^βάτων
  τούτων πρός την Άγροτικήν, θά
  γίνη τμηματικώς εί; μικράς σχε¬
  τικώς δόσεις. Δέον νά σημειωθή
  ϊτι έκ των γενομένων πειραματι-
  σμών απεδείχθη δτι ή ράτσ* Χί-
  ου εύδοκιμεΐ αρίστα έν Κρήΐη
  Πρόκειται περί προ,'ϋάτων ουχί ό-
  μαοικής βοσκής, άλλά «μανάρι
  κων» τα όποΐα δύνανται ν' άπο·
  δώσουν μέχρι 2 500 δραχμών έ-
  τησίαις έκαστον.
  Έξ άλλου διά τόν αυτόν σκο¬
  πόν καί πρό; βελτίωσιν γενικωτέ-
  ραν τής κτηνοτροφίας, ή Τραπέζα
  δ απραγματεύεται την άγορ^ £κα-
  νοϋ άριθμοθ άγελάδων έκ Τήνου,
  των οποίων ή άιτοδοτικίτης είς
  γάλα καί κρέα; είνε γνωστή.
  Έφίσον ήθελε στεφθή υπό επι¬
  τυχίας ή προσπαθεία τής Τραπέ¬
  ζης 3πως διαϊόση είς Κρήτην την
  άγελάδα Τήνου, θά κατχτασ^ δυ¬
  νατόν καί ή πχρχγ/ογή σημ'αντι-
  κή; ποσότητοςγάλακτο; άγελάδων,
  τό οποίον οημερον είνε ολίγον
  γνωστόν εί; την Μεγαλόνησον επί
  περιορισμω άναλόγψ των κτηνο-
  τροφικών άποδόσεων καί ζημία
  ϊσιος τής τοπικής οίκονομία;.
  -Ή πυροσβεστική ύπηρεσία
  Χανίων.
  Λόγω της τελευταίας εί; Φλα*
  θιανά Χαλέιτας πυρκαϊάς ήτις ά;
  Ηβτέφρωσεν εν άρτοποιεϊον και
  μίαν συνεχβμένην οικίαν τής ό"
  ποίας οί ένοικοι παρ' ολίγον νά
  εγίνοντο παρανάλωμα τοΰ πυ·
  ρός, υπεδείχθη αρμοδίως ίι προ-
  μήθεια δύο πυροοβεστικών άν-
  τλιών υπό τού Δήμου Χανίων
  μετ' άναλόγου πρββωΐτικοΰ.
  —Ή οργάνωσις άλκίμων Χα¬
  νίων.
  Πληροφορούμεθα ότι προσεχώς
  ι'ΐ οργάνωσις των Άλκίμων Χανί¬
  ων θά δώση μεγάλην κινημα-
  τογραφικήν παράστασιν αί εισ
  πράξει; τής οποίας θέλουν δια-
  τεθι") διά την αγοράν ϊματισμοΰ
  των άπόρων Άλκίμων.
  σ:ιμιγδαλια
  Πληροφορούμεθα ότι τό εργο¬
  στάσιον Ζυμαρικών Καρούζου—
  Καατελλάκη παρέλαβεν μεγάλην
  παρτίδα Σιμιγδάλια άτινα προο
  ϊίζει δια την παραγωγήν Ζυμα
  3ΐκών πολυτ£λεία; καΐ οϋ;ω οί
  3υμπβλϊτ«ί μα; δέν 3« ίχουν
  χανένα λόγον νά προμπβέύων-
  ται ξένα ζυμαρικά έφ' όσον τα
  ντόπια θά είναι τα ανωτέρα.
  ΚΟΚΑΡΙ
  'Εξαιρετικής ποιότητος, διαρ
  ιής παρακαταθήκη είς την κρεμ
  αυδχπβθόκιιν πλησίον Χανιών
  Ίόρτκς (παραπλεύρω; έμπορικοΰ
  Λαταστήματο; κ. Ιωάν. Λιναρδά·
  κη).
  —'Η έξαγωγή ελαίου έκ τοΰ
  γείτονος.
  > Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον
  εξόχθηααν έκ τού λιμένος Ά-
  γίου Νικολάου δι" Ιταλίαν 420
  βαρέλια ελαίου (οκάδες καθαραι
  1*2.000). Διά τον εσωτερικόν εξή¬
  χθησαν έκ τοΰ αυτού λιμένος
  46.000 όκάδεξ ελαίου καί 75 000
  οκάδες πυρηνελαίου. Η έξαγω-
  γπ ελαίου έκ τού Άγίου Νικο-
  λάου καθυστβρδϊ διότι δέν επε¬
  ρατώθη εισέτι ή συλλβγή τοδ έ·
  λοτιοκάρπου.
  — Ή μεταναστευτική κίνη¬
  σις.
  Κατ' αρμοδίας άνακοινώσεις
  κατά την τβλευταίοιν συνεδρία¬
  σιν τού συμβουλίβυ τβΰ συνδέ-
  σμου Γραφείων Τουρισμβΰ καΐ
  Μεταναστεύσεων άπεφαοίσθη ό¬
  πως γίνη βίσήγησΐξ είς τίιν κυ¬
  βέρνησιν καΐ αύξη3ή ο άριθμός
  των μεταναστών, οί έποΐοι εΐ-
  σέρχονται κατ' 'έτοζ είς την Α¬
  μερικήν.
  —Δασμολβγικά.
  ΔΓ άιοφίυεα; των ύπουργών
  Οίκονΰμικϋν κχΐ 'Ε3ν. Οίκονβ-
  μίας τα >ιρόμμΜ<χ δααμ. κλάσε¬ ως Ι3α μετατάασοντχι έκ τβΰ εί- 3ανι>γικοϋ πίνακο; Γ είς :όν πί-
  νακα Α.
  -Τα δομητριχχά εί; τόν
  γείτονα.
  Πληροφορούμεθα ότι είς την
  επαρχίαν Σητεία.; προχώρει ίκα-
  (.•οποιητικώς ή παραγωγή κριθη;,
  3ιατυα*ΰνται δέ γενικώς καλαί
  Λροβλέψεις διά τα δημητριακά.
  Ό γίγας
  τής Έλληνικής
  Καπνοβιομηχανιας:
  ΜΑΤ
  Τό σιγαρέττο Η
  ποθ δέν άλλάσσει Η
  ————Μ—
  III.
  =^
  καΐ δέν τ' άλλάσσουν
  II
  γωγή
  Ιτβυς
  192ο
  χιλ.
  601.000
  »
  »
  1929
  η
  705.000
  ι»
  1930
  η ^
  721.000
  »
  η
  1931
  η
  737.000
  η
  1932
  η
  739.000
  η
  η
  1933
  η
  880.000
  η

  1934
  η
  1
  .026.000
  η
  »
  1935
  η
  1
  .144.000
  η
  η
  1936
  η
  1
  .265.000
  κ
  η
  1937
  1.
  34Ο.ΟΟΟ
  Καλύπτων σήμερον πλέον τοθ 1)4 της
  οΑης κατοναλώοεως, ά ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ δίδει
  την μόνην αναμφισβήτητον απόδειξιν της
  ύπεροχής τού.
  Μόνιμα χαρμάνια: προϊόντα πεΐρας ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΩΝ.
  Νεώταται μηχανικαί και χημικαι έγκαταστάσεις.
  Οόδεμία διαφήμισις, ούδεμία προσπαθεία συναγωνιστών ηδυνήθησαν
  νά τού άποσπάσουν ποτέ οϋτε ένα καπνιστήν.
  Ματσάγγου:
  Πολυτελείας: Δ|
  ΡΧ· 15
  τό
  μεγάλο
  κουτί
  έλαφρά >
  > 14
  »
  »
  »
  έξτρ« »
  > 13
  »
  »
  δευτέρα ι
  > 12

  »
  ΕΥΑΓΓ. Ε. ΠΕΡΑΚΗΣ
  Άττοθήκη ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ.
  ν.
  Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  10 Μαρτΐου 1938
  ΣΥΝΕΧ1Ζ0ΚΤΑ1 ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΒΜΗΝ
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΙ ΤΑΛΙΚΑΙΣΥΗ0Μ1ΛΙΑΙ
  ΕΠΙΖΗΤΕΙΤλΓΚΥΡΙΟΣΗΕιΊΙΑΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΙΣΠΑΗΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σημερ'.νά τηλεγρα -
  φηματα έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι συ·
  νεχί'ςονται έ*εϊ αιί άγγλοϊταλι/.αί συνο-
  μιλίαι.
  Αί συνομιλίαι περιστρέφονται κυρί-
  ως βίς την επίλυσιν τοΰ Ίσπανικοΰ ζη-
  τήματος. Ή έπίλυβις αυτή έπιζητεΐται
  παρά τής Αγγλίας νά γίνη συμφώνως
  πρός τάς άπόψεις της βάσει των οποί¬
  ων καί θά αναγνωρισθή βραδύτερον ή
  Ίταλική αύτοκρατορία.
  Α ΜΠΕΚ-ΤΣΙΑΝΟ
  ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙ! ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΑΟΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Ρώμης ο αφιχθείς έκεΐ ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Πολωνίας κ.
  Λΐπέκ έσχε σήμερον νέας συνομιλίας μ3.
  τα τοΰ ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ
  Τσιάνο διά τάς σχέσεις Ιταλίας καί
  Πολωνίας.
  Σφοδρά αντίδρασις έν Αγγλία
  διά την άπόδσιν των άποικιών.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού
  άντκποκριτοΰ μας).— ϊηλε-
  γρκφοϋν έκ Λονδίνου ότι
  ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής Γερμανίας Φόν
  Ρίμπεντροπ θά συναντη-
  θή σήμερον μέ τόν Βρεττα-
  νόν πρωθυπουργόν κ. Τσά¬
  μπερλαιν. }
  Ό Ρίμπεντροπ θά κατατο-'
  πίση τόν κ. Τσάμπερλαιν
  επί των όρων ού; προβάλλει
  ή Γερμανία πρό πάσης συζη
  τήσεως καί τουτο Ίνα έκ των
  προτέρων καθορισθή τό σκό-
  πιμον ή μή τής συνεχίσεως
  των Άγγλογερμανικών συ-
  νομιλιων.
  Ό Γερμανβς ύπουργός θά
  συναντηδή ακολούθως μετά
  τοΰ λόρδου Χάλιφαξ διά τόν
  αυτόν σκοπόν.
  Κατά τάς έκ Βερολίνου
  πληροφορίας, ή Γερμανία έ-
  ξακολουθεΐ νά θεωρή ώς πρω-
  ταρχικον δρον τής συνεννο¬
  ήσεως μέ την Αγγλίαν την
  ρύθμισιν τοΰ άποικιακοΰ ζη-
  τήμκτος.
  ΟΊ Γερμανικαί κύκλοι τη¬
  λεγραφείται ότι δέν άποκρύ-
  πτουν οϋτε αύτοί τάς άμφιβο-
  λίας των διά τάς έν προκει-
  μένω πιθανότητας επιτυχίας
  καί τουτο ένεκα τής σφοδράς
  αντιδράσεως την οποίαν προ-
  βάλλει ύπολογίσιμο; μερίς
  τοΰ Άγγλικοϋ κοινοβουλίου
  εναντίον τής αποδόσεως των
  άποικιών υπό ©ίουβδηποτε
  ορους κχί προϋκοθεσεις.
  Ή εκτέλεσις έργων έξωραϊσμοΰ.
  Συγκρότησις είδικής έπιτροπής.
  Η
  ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤ0Ρ1ΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι ή Πολωνική κυβέρνη¬
  σις κατόπιν των συνομιλιών τοΰ Μπέκ
  έν Ρωμη, ανεγνώρισεν επισήμως την Ί
  ταλικήν κατοχήν τής Άβησσυνίας.
  Ο ΠΑΚΟΝΤΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ
  ΠΟΣ Ε&ΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΩΦ
  ΛΘΗΜ4Ι 9 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Έκ Μόσχας αγγέλ¬
  λεται ότι εσυνεχίσθη είς την έκεϊ οιε-
  ξαγομένην δίκην ή άπολογία τού τέως
  πανισχύρου άρχηγοΰ τής Γκεπεοΰ Γι-
  ακόντα.
  Ό Γιακόντα ώμολόγησε πώς έκτε-
  λών διαταγάς των Χροτσκικών έδολο-
  φόνησε τούς Κύρωφ, Μετζίνσκυ καί
  τόν Γκόρκυ.
  ΕΞ
  ΤΗΣ λΟΛΟΦΟΗΊΑΣ
  Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας άγγέλλουν ότι περατωθείσης
  τής άπολογίας τοΰ Γιακόντα, ήρχισαν
  καί έσυνέχισαν τάς άπολογίας αυτών οί
  άλλοι κατηγορούμενοι οΐτινες καί κα-
  τέθεσαν κυρίως λεπτομερείας τής προ
  παρασκευής παρ* αυτών τής δολοφονίας
  τού Στάλιν.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΝΙΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μνρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας). — Σήμερον ο Ηρωθυ
  πουργός κ. Ί. Μεταξάς συνειργ σθη
  μετά τοΰ ύπουργοΰ των Οίκονομικών
  κ. Αποστολίδη επί τής ρυθμίσεως δι
  αφορών οίκονομικών ζητημάτων.
  ΔΙΩΡΙΣΘΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΤΗΣ Ρ9ΥΜΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άνχα
  ποκριτοΰ μας). — Εδημοσιεύθη είς
  Βουκουρέστιον διάταγμα διά τοΰ οποί»
  ου διορίζεται ο κ. Ντανιλέακο πρε-
  σβευτής παρά τώ Βασιλεί τής Ιταλί¬
  ας καί αύΐοκράτορι τής Λίθιοπίας, κα¬
  τόπιν τής άναγνωρίσεως τής Ίταλικής
  «ύτοκρατορίας υπό τής Ρουμανίας.
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜ Β Ο Υ ΛΙΟ Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μ<ας)- — Συνήλθε σήμερον τό Ανώτατον Στρατιωτικόν Συμβούλιον ,ό οποίον ήσχολήθη μέ την σύνταξιν των πινάκων των προακτέων αξιωμα- Είς την νομαρχίαν υπεβλή¬ θη χθές πρός έγκρισιν τό πρα κτικόν συνεδριάσεως τού Δημο τικοΰ Συμβουλίου διά τοθ ό- ποίου συγκροτεΐται έπιτροπή διά την κατάστρωσιν καί κα¬ θορισμόν τοΰ προγράμματος εκτελέσεως έξωραϊστικών έρ¬ γων άνά την πόλιν. Ή έπιτροπή αυτή τής οποί¬ ας σκοπός είνε ή ΰπόδειξις των μέτρων έκείνων τα όποΐα θά συντελέσουν είς την κα- λαισθητικωτέραν εμφάνισιν τής πόλεως ώς τουριστικής, άπετελέσθη έκ των κ κ. Στ. Χελιδώνη, Γ. Βοΐλα, Μ. Πλεύ. ρη, Α. Άλεξανδρίδου, Ίω- Μουρέλλου, Έμμ. Καυγαλά- κη καί των άρχιμηχανικοΰ καί άρχιτέκτονος τοϋ Δήμου. Διά τοΰ ίδίου πρακτικοΰ προβλέπεται ή άνασυγκρότη σις τής έφορευούσης, τής Δημο τικής μουσικής έπιτροπής ήτις καί άπετελέσθη έκτδν κ.κ.Προ έδρουτοΰ Δημοτ. Συμβουλίου ώς Προέδρου, Ιω. Λιναρδάκη, καί Σπ. Αλεξίου Δημοτικών Συμβοΰλων, Άλ. Τσαντιράκη μηχανικοΰ τοΰ Δήμου, Έλευθ. Αλεξίου καί Ε. Καλογερίδου. Τέλος υπεβλήθη πρός έγκρι¬ σιν τό πρακτικών διά τοΰ ό- ποίου μετονομάζεται είς οδόν Ιω. Μεταξα ή όδόςΔαιδάλου ΤΤΟΛ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ^ ΣΩΤΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΣΔΙΑΟΊΣΤΟΣΕΙΣΔΕΚΑΙΙΕΝΤΕ ΔΙΣΕΚΑΤΟΓΛΓΛΥΡΙΩΝ ΦΡΑΓΚΙΙΝ ΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥΣ Ε ΞΟΠΛΙΣΙΥ10ΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού? άντα Ι ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬ ρισίων ότι ή αύριανή (βημερινή) συνε- δρίασις τής Γαλλικής Βουλής θεωρεΐ- ται σπουδαιοτάτης σημασίας. Ή κυβέρνησις Σωτάν θά ζητήση κ-«τα την συνεδρίασιν ταύτην γενικήν έξουσιοδότησιν διά την διάθεσιν 1 ϊ» έν όλω δισεκατομμυρίων φράγκων διά την Εθνικήν άμυναν. " %.ν ή βξουσιθδό- τησις αυτή δέν Ποθή ή κυβέρνησις Σω¬ τάν θά παραιτηθή. Ή μηνιαία στατιστική της κινήσεως εισαγωγών καί εξαγωγήν Ηρακλείου. "Υπό τοθ άρμοδίου στατι- στικοΰ τμήματος τού τελωνεί- ου Ηρακλείου κατηρτίσθη ή μηνιαία στατιστική τής είσα- γωγικής καί έξαγωγικής κινή¬ σεως Ηρακλείου κατά τον δι- αρρεΰσαντα μήνα Φεβρουάρι¬ ον. Κατ' αυτήν αί μέν είσαγω- γαί κατά τόν μήνα τούτον ά- νήλθον είς 2.232.775 χιλγρ. έμπορευμάτων διαφόρων κα- τηγοριών καί προελεΰσεων ά ξίας δρχ. 13.850 913, αί δέ έ ξαγωγαί εγχωρίων προϊόντων είς 1 647.093 χιλγρ. άξίας δρχ. 25.910.237. Αί έξαγωγαί αδ· ται κατανέμονται ώς εξής: Είς Ιταλίαν 544.519 όκ. έ- λαιολάδου άξίας δρχ. 15.699. 500, είς Γερμανίαν 224.458 χιλγρ. σταφίδος σουλτανίνας άξίας δρχ. 4.357,400, είς Η¬ νωμένας Πολιτείας 92.097 όκ. ελαίου άξ!ας δρχ. 2.704.400 είς Αίγυπτον 77.343 όκ. πυ- ρηνελαίου άξίας δρχ. 1 546· 800, είς Αργεντινήν 38 990 όκ. ελαίου άξίας δρχ. 1.228. 200. Την υπόλοιπον αξίαν άν τιπροσωπεΰουν κίτρα, μαύρη σταφίς καί ελαίαι έν άλμη έ ξσχθεϊσαι είς "Ολλανδίαν,Γαλ λίαν, Πολωνίαν, Αύστρίαν, Γιουγκοσλαυία,Δανίαν κ.λ.π. χώρας. ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Είς την αγοράν Ηρακλείου εσημειώθη τάς τελευταίας ημέρας έλαφρά άνατιμητική τάσις επί των έλαιων άνελ- θούσης τής τιμής αυτών είς δρχ. 27.20 κατ' οκάν. ΤΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ Τα άναμνηστικάγραμματόση μα των έορτών τής στέψεως χών Α.Α. Β. Β. Υ. Υ. τού Δια δοχικοΰ ζεύγους, δρ. 1, άπεσύρθησαν τής ρίαςΛάπό τής χθές. χείρας των ίδιωτών ρχ τα δύνανται νά άνταλλαγώσιν διά γραμματοσήμων έν κυκλο φορία ϊσης άξίας μέχρι 9)4)38 παρ' δλων των Ταχ. Γρα φείων. ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 3 καί κυκλοφο Τα είς υπάρχον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τή άγορΐ}; μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως: Σταφίδες. Σουλτανίναι α' δρ. ) β' » ( 22. -23. » γ' » ( Καραμττ. Ελεμέδες Ταχτάς Μαύραι α β' Υ' α' ) ( 10.-11 ( 8-9. 7 2.70 27 20 Χαρούταα "Ελαια 5ο » κοινά Σάπωνες. Λευκο'ι α' ποιότητος δρ. 22.— 25 » β' » » 21.— 24 Πράσινοι α' τιοιότ. » 18.— 00 β' » » 12. -00 Οίνοι. "Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' οκάν δρ. 6. Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΛΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού Ναού τοθ Άγίου Τίτου καθ' εκάστην Παρασκευήν οί Χαι- ρετισμοί τής Ύπεραγίας Θε¬ οτόκου θά ψάλλωνται δίς, ώ¬ ρας 5ην μ.μ. καί 7 1)2 μ.μ. ΑΘΛΗΤΙΚΑ Είς την Δημαρχίαν συνε κροτήθη χθές τό άπόγευμα εύ ρεΐα σύσκεψις επί τής διοργα νώσεως των προσεχών άθλη- τικώνσυναντήσεων τής πόλεώς μας. Τής συσκέψεως μετέσχε καί ό Δήμαρχος κ. Μηνάς εωργιάδης. ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Άνακριτής Ρεθύμνης άνέλα- βεν άπό προχθές ό Πλημμε λειοδίκης κ. Άργ. Βλάχος τοΰ τέως τοιούτου κ. Χρ. Σω τηροπούλου άπαλλαγέντος των καθηκόντων τού κατόπιν αίτήσεώς τού. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθη καί παρεπέμφθη αρμοδίως κατηγορούμενος διά τραυματισμόν έξ άμελείας ό Εμμ. Κατσογριδάκης έξ Άρ· άκτου Ρεθύμνης. Δι' έγκυκλίου τού τα υπουρ γεΐον των οίκονομικών παρέ- χει όδηγίας πρός τάς δημοσί¬ ας αρχάς περί τοΰ τρόποο τής ύποβολής στοιχείων μισθώσε- ως οίκημάτων πρός στέγασιν αυτών. ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ Τό υπουργείον των Οίκονο¬ μικών απηύθυνεν εγκύκλιον πρός τάς τ&λωνειακάς αρχάς διά τής οποίας γνωρίζει δτι ένεκρίθησαν οί έλληνοπολωνι- κοί πίνακες είσαγωγών διά τό πρώτον τρίμηνον τού 1938. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δι' ύπουργικής αποφάσεως επετράπη ήμέχρι καί τής 15 τρ. μηνός είσαγωγή έμπορευμά¬ των κομισθέντων άπό 1 μέχρι καί τής 15 Φεβρουαρίου έ.έ. χρεώσει τού τακτικοϋ εί σαγωγικοΰ δικαιώματος λή ξαντος εξαμήνου. ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Τό υπουργείον των 'Εσω τερικών δι' έγκυκλίου τού πρός τούς Πταισματοδίκας καί τάς αρχάς Άγροφυλακής έπεξηγεΐ τάς διατάξεις τοΰ Α. Ν. 1010 τάς σχέσιν έχου σας μέ την περιουσίαν τοΰ Γε νικοϋ Ταμείου Αγροφύλα¬ κος. , Τάς απογευματινάς ώρας τής χθές άνεσύρθησαν έκ τής θα¬ λάσσης Β.Δ.τοΰ μικροθ Κοθλε δύο κανόνια «φρεγάτας» μή- κους δύο μέτρων περίπου έκα¬ στον Άγνοεΐται άν ύπάρχουν καΐ έίτερα τοιαθτα. Ύποτίθε- ται δτι ταυτα θά άνήκον είς παλαιόν πολεμικόν πλοΐον βυθισθέν έκεΐ. ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΡΑΛΙΟΦΩΝΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΩΝ Αρμοδίως ανεκοινώθη είς τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον ή κατ' άτομον κατανομή των έπ' άνταλλαγή είσαχθησομέ- νων είδών των δασμολ. κλ. 220)α (κλωσταί έκ βάμβακος προωρισμέναι διά ράψιμον)235 (μάλλινα ύφάσματα) καί 134)δ (ραδιόφωνα). Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬ χάς εκοινοποιήθη πρός εφαρ¬ μογήν ό ύπ' αριθ. 984 άναγκ. νόμος «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των περϊ φορολογίας τοϋ ελαίου, ελαι¬ ών καί έλαιωδών έν γένει προϊόντων ^διατάξεων». ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ Δι' έγκυκλίου τοϋ ύφυπουρ γεΐου εργασίας στηριζομένης είς τόν νόμον 553, άπαλλάσ σονται τής καταβολής παντός τέλους χαρτοσήμου διά τάς αδείας εργασίας των οί έν Έλ λάδι έργαζόμενοι Γάλλοι ύπή κοοι. ΟΙ ΕΟΚΙΚΟΙΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΕΙΣΕΤΙ ΣΦΟΔΡΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔϊΣΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μ-ας). — Έκ Παρισίων αγ¬ γέλλεται ότι τα έθνικά άεροπλάνα συνε- χίζουν καταιγιστ:κ"ϊύς βομβαρδιαμοϋς των πόλεων τής κυβερνητικάς Ίσπανίας. Τα θύματα κατά τάς υπαρχούσας πλη¬ ροφορίας άνέρχονται είς σεβαστόν αριθ¬ μόν. Σημαντικαί έπίαης κρίνονται αί έπενεχθεΐσαι καταστροφαί είς τάς έγκα- ταστάσεις των κυβερνητικών. ΕΙΣ ΑΛΓΕΡΙΟΝ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΑΘΗΝΑΙ 9 ΛΙαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Πά ρισίων διαψεύδουν τάς φήμας ότι είς τό Άλγέριον διενεργεϊται εύρεΐα προ- παγάνδα των σοβιέτ συνεπεία τής οποί¬ ας έξεδηλώθησαν διαφωνίαι των στρα¬ τιωτικών καί διοικητικών άρχών τής χώρας ταύτης μέ την κυβέρνησιν των Παρισίων. ΕΞΑΚΟΑΟΥΟΟΥΝ ΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έξ Αυστρί¬ ας σημερινά τηλεγραφήματα ύφίστανται έκεΐ εισέτι ζωηραί άνησυχίαι διά την ομαλήν εξέλιξιν τής καταστάσεως λό¬ γω τής προκλητικότητος των έθνικοσο- σιαλιστών. ΤΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΓΠΣΕΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΜΕΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬ ρισίων ότι τα περί προσεγγίσεως τής Τσεχοσλοβακίας μέ την Γερμανίαν καί κατόπιν την Ιταλίαν, χαρακτηρίζονται ώς πρόωρα, δεδομένου ότι ούοεμία περί τούτων έπίσημος ανακοίνωσις ύ- πάρχει. Ο ΛΤΛΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΛβΗΝΑΙ 9 Μαρτίου (το«5 άντα- ποκριτού μας). — Είδήσεις έκ Αονδί- νου φέρουν ώς συνεχιζόμενον τόν έν¬ τονον άγώνα τοΰ 'Άτλυ εναντίον τοΰ Τσάμπερλαιν. Εναντίον τής κυβερνή¬ σεως ο άρχηγός των έργατικών χρησι- μοποιεΐ τάς συνοικαλιστικάς όργανώσεις δέν άποκλείονται δέ άπρόοπτα είς τάς σχέσεις των όργανώσεων τούτων καί τής κυβερνήσεως. ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕβΚΙΚΟΥ ΟΩΡΗΚΤΟΥ "ΒΑΛΕΑΡΙΔΕ!,, ΑΘΗΝΑΙ 9 λΐαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Πα¬ ρισίων ότι ή άπώλεια τοΰ θωρηκτού «Βαλεαρίδες» είνε σημαντική διά τόν στόλον των Έθνικών δεδομένου ότι οί κυβερνητικοί άποκτοΰν ούτω την ναυτι- κήν υπεροπλίαν. Ή παρατήρησις αύ¬ τη γίνεται καθ' ότι οί ναυτικοί κύκλοι των έθνικών ίσχυρίσθησαν ότι απλώς διά τής βυθίσεως τού «Βαλεαρίδες», η¬ λαττώθη κατά έν τρίτον ή ναυτική δύ¬ ναμις τού έθνικού στόλου. τ5 της την τβύ τοηου «.«,νήνκαί ευ Πψιν, την μ«>
  ϊ^χαί την γν
  ών 1δ»**ν Η~δ *
  χ«1 τής πα< νϊ άνμφβ ^ της βέσεώς τ γιι μορφωσεως, β ρ^ οίκονομικός ύ ουμπεράσματ «λβΰν τον α ίείκτην τού βίκ« ρομέτρου. ΔΓ αι τιίβιαι εχθέσεις ι τκιώς ή αύθενι γή μελέτης χ*1 οημεΐον ι φ των «σχ· ■λ οίκονοα.κά Σ τ«χώς δέ ώς :Πξ έφετεινής χ. Τβουδερού ι ζωή τού τβπου^ ι ΐν σταθεράν ά^ μέν αύξησιν τώ1 ίιπϊιν κατά τό «5 1937 έκτάσι μΐντικήν έναν Έχομεν έπίση< ΐταραγωγής τώ χϊ»ν χαί μάλισι ότε η έϋοδεία ι τού νχ θεωρήτς ΐπιτευχβεΐαα μ Έχομεν άκόμτ έξαγωγών των Ρ«ν έθνικών π χαιινοΰ και τή< νάλογον δέ αί «άζει χαΊ ή Η*5 παραγωγή νένει τούς κ) & διά την ναυ. αιάζεται έξαιρ 0Τβδ Π καταο λ ί μα< Χρέη των 2.500 «ν λιρών καΐ : νέας άγβράς σ Τβμμ«ρίων λιρ Τεϊ βυτω οημο Ηπβριχόν μας " «υξησις η*Ρ«γωγής, οί τ* έκτβλεσθι Π*ρελ8όν η«»θρβν τΠν οποίαν πά τ.?5 καί «ί τ ^ Π Άγρο ^ είς ης χαί ή ε μβτανασι έλεσμα τ τού παθΓ Χρυσόν χ: καλύμ, δ νομΊ