955

Αριθμός τεύχους

496

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

21/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Έλ-
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  - Τηλεφ 4—40
  Τα πάντας γιβ τή νίκη
  ' Ρπεύθυ νος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΗΑΟΑΙΔΑΚΒΣ
  Δημοκρατίας!
  κριιτι
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΝΑΣΠ9ΖΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■-»»-1""""1"""1".....'.....................'......."11ΙΗ....."""■»■...........................................ι..,..·,...........,...,,..,,,..,,.....„„„„„„.......„„„„„„„„„„,„„.........„„,„„
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙΟΔ. 2
  !Ο. ΦΥΛΛυΥ 496
  ΠΕΜΠΤΗ
  21
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΎ 1946
  ΓΙ1ν1ΗΦΥΛΛΟΥΔΡΑΧ.2ΟΟ
  Μ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ|ΙΙΙΠΜ!Μ!ΙΙΗΙΜΜΙΙΙΙΜ1ΙΙΙΙ|Ι!ΙΙΙ!ΙΙΗ.Ι!ΙΙ
  Η ΧΘΕΣΙ
  ΤΗΣ "ΕΑΕΥΒΕΡΗΣ ΚΡΙΤ1Σ,, ΣΤ1 ΧΑΝΙ
  Η ΔΙΚΗ
  "Η «Έλεύθερη Κρήτη» έδη·
  μοσΐευσε στό φύλλο τής 20
  Σ)βρΐ°υ τόν δρκο των Ταγ-
  μάτων Ασφαλείας καί κάτω
  άπό τό κείμενο τοθ δρκου τή
  σημειώση: «σήμερα οί άξιω-
  ματικοί καί οί άνδρες των
  Ταγμάτων Ασφαλείας ύπη-
  ρετοθν στόν «'Εθνικό» Στρα-
  το καί άποτελοϋν τή σπον-
  δυλική στήλη καί τα
  τού».
  Γιά τό δημοσΐευμα
  ύποβλήθηκε την ιδία
  σπον-
  νεϋρα
  αύτό
  μερά
  μήνυση κατά τής εφημερίδας
  μας «επί συκοφαντική δυσφη-
  μΐσει τοθ Στρατεύματος» καΐ
  άμέσως συνελήφθη ό ύπεύ-
  θυνος συντάκτης συναγ. Ά-
  λέκος Μηλολιδάκης καί πα-
  ραπέμφθηκε, μέ την κατηγο-
  ρΐα αυτή στό αύτόφωρο μά-
  λιστα Πλημμελειοδικεΐο.
  Τό Δικαστήριο, μολονότι"57
  «Έλεύθερη Κρήτη» δέν έκα¬
  με τΐποτε άλλο παρά νά έπα
  νσλάβει αύτό πού έπανειλημ
  μενά έχει διακηρυχθεΐ καί
  στό έσωτερικό καί στό έξω·
  τερικό καΐ είναι σ'δλους γνω-
  σχό, κατεδίκασε τό συντάκτη
  μσς σέ φυλακίση 5 μηνών.
  Κατά τής αποφάσεως αυτής
  άσκήθηκε έ>εση καί χθές τό
  Έφετεΐο Κρήτης άθώωσε τό
  ουναγ. Μηλολιδάκη.
  Έπανειλημμένα δχουμε το
  νίσει δτι οί τοπικές Άρχές
  προσπαθοθν νά δημι&υργή-
  οουν «άδικήματα» γιά νά δι-
  καιολογήσουν τό διωγμό τής
  εφημερίδας μας.
  Πότε γιά διάδοση.-.άνησυ-
  χαστικώνεΐδήσεων έπειδή έδη
  ά θ
  χή
  μοσΐευσε τηλεγράφημα τοθ
  ________Π
  άνταποκριτή της στήν Άθή-
  να γιά τό άποτέλεσμα τοθ
  δημοψηφΐσματος, πότε γιά
  «έξύβριση» τοϋ κ. Είσαγγε
  λέα, έπειδή ετόλμησε νά ύ
  ποβάλει ίνα έρώτημσ, πότε ι
  γιά πρόκληση τής διχόνοιας
  μεταξύ των πολιτών έπειδή
  άσχολήθηκε μ* 2να ζήτημα
  πού άφορα 41 δυστυχισμένες
  οίκογένειες τής Άλικαρνασ-
  σοθ, πότε γιά.,.δυσφήμιση
  τοθ Στρατοΰ, έπειδή Ιγραψε
  δτι ένώ οί τιμημένοι άξιωμα-
  τικοί τοϋ ΕΛΑΣ βρίσκονται
  σέ έξορία οί άξιωματικοΐ των
  προδοτικών Ταγμάτων Ά
  σφαλείας δχι μόνο είναι έ
  λεΰθεροι άλλά καί κατέχουν
  σπουδαΐες θέσεις στό Στρά-
  ιευμα. Κάθε τόσο ξεσπα κα
  τα τής εφημερίδας μας ή μα-
  νία τοϋ σημερΐνοϋ Μονσρχι-
  κοθ κράτους
  Ή χθεσινή άπόφαση τοθ
  ΈφετεΙου Κρήτης άποδει-
  κνύει δτι οί Έφέτες εσκέφθη-
  καν πώς εΤναι έκπρόσωποι
  τής έννοίας τής Δικαιοσύνης
  καί πώς πρέπει νά την άπο·
  νέμουν, χωρίς νά κάνουν
  καμμιά διάκριση. Κσί εΐπε τό
  Έφετεΐο: Ή «Έλεύθερη Κρή
  τη» δέν έδυοφήμισε, δέν υβρι
  σε τό Στρατό. Έκαμε έ"λεγ-
  χο πολιτικό δπως εΐχε δικαΐ-
  ωμα καί καθήκον.»
  Τό Έφετεΐο σηκώθηκε έτσι
  ©τό Οψος πού πόθησε τή Δι-
  καιοσύνη δ Λαός.
  πού την θέλει καΐ
  Στό Οψος
  άγωνίζε-
  ται νά την δεί ό πολιτικάς
  έκπρόσωΐτος τοθ λαοθ, ό Συ
  νασπισμάς των κομμάτων τοϋ
  Ε.Α.Μ.
  ί ·Α«λβς
  ««βρχε «λλβ5 μήνας «Ρ«ν
  «ρβκκταβ.λή, έν»
  Ρ»«η Κυβέρνηνη.
  τ·δ
  ουνβχίζβτα»
  1947.
  τβΰ τρέχον
  «ς δέν τή-
  γιά καλά 'ής Μεγάλης
  «.Ήέκτόττιση τοΰ πολίτη 'ης
  %ρας δττως γράφομε σέ άλλη
  <«ή>η, -ού τιεριέθαλψί τό έτιτα
  Χρονο παιδάκι έ-ός άντ^ρτη. <* «οκαλύτΐτει δχι μόνο τό πνι.υμα «ούέπικρα.εϊ στήν κυβεμνητική "»ράτ τξη άλλά "οί την α1τ1η Υώτήν ότΐοΐα έφθάοαμε στό α^ εΐερινό κατάντημα. Τό *αιδάκι βεωρείται νο γιατί δέν βρήκαν οί «-Ιτ-νπατέρντουνάτ ν ξουν κ ιί έξοντώ^ται ενός Φ ίρω*ος γιατΐ τό περιέθαλψε κοΐ £Φρόντιοε νά μή πεθάνη· - Τί^ιεςέκδ λώσεις χιτλερικης ίορβαρό'ητας συναντα κανεΚ ?«χνα στό κράτος των λαοπρο Ντων. Καΐ έν τώ μετ^ξυ ο κ Τοαλδάρη·, συζη-ά στ ι Βουλη Όΐέτοιμάζεχαι νά θέσει «τάχ · «α» σέ έφαρμογή τα έτρο 'ΕτιιεικεΙας», οεκν ^ ήλιθότητας ο-, φ ινόμεν« διαλύσεως Η βιτρίνα τού Δημ«ΡΧείου Οποίος Μχει δου-ε ά οτό Λη· ή α ολογία σ ήν 1β ραδιίφωνβ ΤΠς[' Αθήνας Ό ραδιοφωνικός στ-θμός τής Αθηνά κάτω άηό την κα'οδή- 1 των λαοττροβλήτων καΐ μέ έττοτΐτειο: και έπΐρ'λεψη τ ο 'ράψου ϊ ιβναΐου άτι >8'
  κάθε μέρα άξιος διΛ-δο-
  *°$ των ραδι-.φωνικών σταθμων
  ««Γκαΐμττελς
  Οοτβ ύβρΐζει τούς 4 Μεγάλοικ,
  υΡρΙζει χυδαιότατα τό Γαλ
  λ«6 κοΐ την Κυβ4ρνησή
  'ωπρΤε 6ρΡ1ζει τίΙ Σοβιετική
  ΠροχθέΓ τ,άλι στή μεσημερια-
  ι τού ιότΐό τόν τΐτλυ:
  >ν άτιοσυνθέσεως είς
  ιετικήν "Ενωσιν», τα
  στή
  Δένμρ
  εθχηθουμε καΐ
  πά ά νά τοϋ
  ανωτέρα».
  £, ρχείο, στή στρα ολογία, σ ήν
  Ήλεκ ρι'ή ύπηρεΐα. οηοχρεω-
  νεται ν' απολαμβάνει και τή
  γ"ιομυ ισμένη άΐμόσφαιρα
  • οημιοι-ργει τό άπο^ωρητΓ
  τού Δήμου. Ή έντύπωση ψυ
  , πού .-ροςενει ή άχαρ ,κτή
  ηισχη ούτή κα ασταση οέ κώΰε
  Ρ «ο πού έιΐ σκέπτεται τ^ Δή
  ρχιακό μέγαρο,εΐναι χειρίσ π
  -ρ) άλλον, είναι άπορίας δξκ
  δουνύουν δλη μερά
  ΑΟΟ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΟΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑίΙΗΝΙ
  ΙΤΙΑΣΕΞΑΡΤΑΤΑΙ-ΝΑΠΟΤΥΧΙέΓΙ
  Κομμουνι-
  Τα.
  Ό γραμματέας τοθ
  τικοθ Κόμματος τής Γαλλίας
  Ζακ Ντυΐ'λό άπανιώνΐα" βέ έρω-
  ήματα τοθ άνταττ^κοιτή ΐ:θη»αί-
  ής έφηυεριδας εΐπε: «Ή νίκη
  ου Κομμουνισ-ικοΟ ΚόμμαΓος
  ής ΓαλλΙας ·τις τελευταΐες έκ-
  .ογές ^ξηγεϊΐσι άπό το γεγονός
  ιΐι το κόμμα μοις άΛθλουθεϊ έΐΐί-
  ονα καί άποφασιστικά μιΛ πό
  .ιτική πού άντσττβκρίνετοτι βσ-
  ΐειά στοθς πόθους των λαΐκών
  ιαζών κι' δλων των δΐιμοκρατών.
  ό κόμμα μας είναι κόμμα τής
  ,νότητσς τώ/ προλεταριακων και
  ημοκρατικών δυνόμεων ΟΙ έρ
  ,>αζόμενο Λο'τόν κπϊ ί δημο-
  ιράτες ψήψισοιν Οπερ τής ένότη
  ας, μον'ης ίκανής ντ κατανικη-
  σει και νά άνατρεψει τα σχβδ'α
  αι τίς άπειλές των άνΓΐδρσαΓΐ-
  :ών. Έξ δλλου οί Γάλλοι έρνα
  Ιομενο κοά οί δημοκράτες ψή-
  φ βα τΛ κ Ίμμσ υ<Χς, γιιτϊ ξέ ^ 6τ εΤν τι κόμμ» τω το ^ ματοποιή ίβων Στη^ κυβέ ν ιοη ί κομμυυ ιστές ύπουρννΐ ήτιν ημαιοφοροι των πραγαατοιΓθΐή- σβ»ν. Τό κόμμα μας, δττως στα ηκε πρωτοιορεία στίς θυσίες τόν άκώνοτ εναντίον τοθ κατα· τητή, Ιΐσι βρίσιεται έηϊ κεφα- ής καί οτήν τΐροοιΐάθεια γιά ήν άνο'κοδόμηση καΐ άναγίννη η τή; Γαλλίαν, Οτεραίίτΐίζοντας αυτόχρονα μέ πάθο<· τή βελτιω- η των συνθηκών τής ζωής των Ι1:«£ΐίΠΜίίΙ«Ι ΤΩΝ ΒΤΟ Ρ Ω Ν το ρ αορείω ΚαΦβ ποσοσιό άμοφή ΤΗΝ ΕΓΧΑΒΙΑΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΛΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΙ Συνέντευξπ τού Γεν. Γραμ. ϊί.Κ.Γ. ΖΑΚ ΝΤΥ&ΛΟ εργαζομένων. Τέλος ή κομμουνι- σπκή νίκη όφείλεϊαι οτό γεγονός δπ τό κόμμα μας παίρν?ι σαψή, συγ<εκριμένη θέση στα βασικα έθν'κά ττροβΑήμαια, δτως είναι οί έττανορθώσεις καί ή άαφαλεια τής ΓαλλΕας. Με λίγΐλό/ια οί έκλογές άπόδίΐξαν 8 η έ*ατομμύ- ρια Γώλλων θεωροθν τό κ6μμα μας τΛ μεγάλο Κομμα τής Δημο- κρατίαο καΐ τής Γαλλίας. Τό Κομ μουνιστικ!) Κόμμα δΐΓ.κδικεΐ σή- μερο χήν τιμή τής πρωθυπαυργί- ας, σθμφωνα μέ τις δημοκραπ- κές παραδόσεις τής χώρας. Ή υποχωρήση τ^Ο Σοσιοιλιστι- κοΟ'ΚΑμμο'θ>, όφίίλεται, χωρίς
  ^μφιβολΐοΐ, στό γεγονός ΰτι φέρ-
  νει έμττόδια στήν έργατκή ένο
  τητα. Ό άντικομμουνισμό^ τού
  δέν τοϋ προκαλεαε λιγότβρη ζη-
  μιά. "Ακόμη ή ήττκ των σοαιολι-
  ^ ΐ έ ή λ
  μη ή ή
  εΐν«ι συνέπΕ.α ιή<; ιχολιτι- ής του% -«ού δέν δινει ίκ "· οτοι- ΐ'ή άτΓ'νχπση στά τ < β^ή «τού θέτει ή ζωή κ α σέ β σ <λ ζητήμαια, οΐϊως &ΐναι οί έτυν^ρ θώσεις καί ή άσφάλεια τής ΓαΛ- Μο:1;». Ερωτηθείς γ'* τήν κοιτάσταση σϊήν Έλ.λά;5α εΤιΐε: «Ό Γαλλικό; λαός τταρακολου- θεΐ μέ άδηαονία Βνιχ έγχείρηυα πού οί συνέπειές τού μπορίϊ νσ είναι σοβσοές^ιά τή δημοκρττία. Στήν περΐπτωση τής Έλλάδας δέν ττρόκειτοι για μιά προσΐΐά· θδΐα νΛ διατηοηθεϊ ίνα φασιστι- κό καθεοτώς, 6-τως τού Φρανκτ ή τοθ Σ ΐλαζ^ρ. Ποόκειεαι γι. μιά Γτροσιΐάθε α νΛ έγκαθ δρυίει υετά τόν Λνπφσσιστικό πόλεμΓ, μέ ξένη έττέμβ^ση έ'να νεοφ ισι στικό καθεσχώς, σέ μΐΊ χώρα αυμμαχική κ^<1 νικήτρια, ΐτοθολος ό κόσμβζ τή θεωρεϊ βτθειά προ- σηλωμένη σΐή Δημοκρβτία. Άκρι βώς γι' αύτό ό αγώνας 'οο Έλ ληνικοθ ΛαοΟ δ<ι μό^ο είναι δ(« "αυς κ=Ί νύμιμος ά\' 6χει δί θνή αξια και στΙανία. Άπό τή νίκη των α/ωνιστώι' τής Έλληνι- κής δημοκρατίας έξαοτδται ή ά- ποτυχία πορομιίων προετπιθειώ» για την εγκαθιδρύθη τοϋ νεοφ^ σισμοθ στήν Εύρώΐτη. Ό Γολ>>,-
  κός λαός παρακολουθεΐ μέ τή με-
  γαλθτερη συμπαθεια καϊ έκτίμη-
  ση τόν ήρωϊκό άγώνχ τοθ λοοθ
  τής Έλ'άδαίς, ττού υπήρξε τό
  Μκνο τοθ Γαλλινο0 τΐσλιτ.σμοθ.
  θ&ταν προοβϋλή γιά τόν ά -)ρά>-
  τι' ο ττολιτ ί'μό νά έπιτύχ υν ν
  ίγκαθιδούσου-' Βνα κ*θεατω , νεο
  φασισπκής θηριωδί^ς στή γή ι-ού
  νοιώθίυμί τό^ο κοντα μας και
  τής χρεωσταμε τόσα πολώ, πά
  ληά κα! προσφατο. Οί ή^ωϊκοί
  ϊγωνιστές τής 'ΕλλΛδας, £χουν
  όλοψυχα μαζι τού; δλους ύ
  Γάλ δΊ
  ψχ μζ ; ς ς
  Γάλλους δηαοκρΊιτες, δλο τύ Γαλ
  λικό λαό, πού σΓή νίκη τους χαι-
  ρετιζουν τή νίκη τής ελευθερίας
  καΐ τής δημοκρατίας!»
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ
  Θ' ^ΤΙΙΗΑΣΤΙΙΕΙ
  ΤΗΝ ΟΥΝΡΑ
  ΠΑΡΙΣΙ 19 (Ίδ ύπ )— Ό
  σντιπρόσωπος τής Μ. Βρετα-
  νΐας στήν οίκονομική έπιτρο-
  πή τοΰ ΟΗΕ κ. Νόελ Μπαΐ-
  κερ δήλωσε δτι συμφωνεϊ
  στήν ιδρύση διεθνοϋς συμ-
  βουλευτικοθ συμβουλίου πού
  θά άντικατσστήσει τι^ν Οδν-
  ρα. Άνστέθηκε στήν ύποεπι-
  τροιΐή νά βρεΐ συμβιβαστική
  διίΐτύπωση μεταξύ τής προ¬
  τάσεως των Έν. Πολιτειών
  καί έκεΐνης ιοΰ διευθυνΐή τής
  Οϋνρα κ. Λαγκουάρντια πού
  ζητεί τή δημιουργία κεφα·
  λαίου 400 έκ. δολλαρίων γιά
  τόν παραπάνω σκοπό.
  ίΚίδΟΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΗΕΡΙΕ-
  ΕΝΟΣ ΑΧΤΑΡΤΗ
  ΑΘΗΝΑ 21 (Ίδ. ύπηρ.).—
  Ό ύπουργός τής Δημοσίας
  Τάξεως κ. Καλκαυης στόν
  ό-τοΐο άναφέρθη><ε δΐι άπό την Πάτρα έκτοπίζεται ό Σπ. ^νησιηοιώτης γιατί περιέ- θ^λψε τό έττταετές παιδί έ νός άντάρτη, εΤπε δπ τό γε- νονος άν είναι εισί 6ηως με- ταθόθηκε είναι σοβαρό καί θά τό έξετάσει Ιδιαιτέρα. ΑΓΓΛΙΑ Βί ΙΣΤίΦΙΑΙΜΑΗΕΤΙΜΙΣΙΑΤΟ 1 ΤΟ ΚΙΠΟΣ Π1ΡΑΓ0ΓΗΙ ΑΘΗΝΑ 2 (ίδ. ύπ.) —Ό ύ- πουργός τού ΣυντονισμοΟ κ. Στεφανόπουλος ανεκοίνωσεν δτι ή Μεγάλη ΒρεχσνΙα πρό- κείται νά άγοράσει άλλους 20.000 τόννους σταφίδος Έ- τσι το σύνολο τής σταφίδος πούθά άγοράσειή'Αγγλία θά φθάσει τούς 40.000 τόννους αί τό συνάλλαγμα πού θά είσρεύσει ύπολογιζεται σέ 2.800 000 χάρτινεςλίρεο. Πρέ πει νά σημειωθεΐ δτι οί άγο» ρές αύτές γίνονται αέ πολύ κατώτερες τιμές ί>πό τό κό
  στος τής παραγωγής, καίτήν
  διαφορά την πληρώνει ό Ελ¬
  ληνικάς λαός πρός δφελος
  των Άγγλων.
  Η ΔίΚΗ ΤΩΝ ΣΟΥΜΠΕΡΙΤΩΝ
  ΟΙ ΠΑ^γΟΦΟΡΙΕΣ
  ΕΗ Δ'ίίΘΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ1ΕΩΝ
  Σ Τ Α Σ Υ Ν Ο Ρ Α
  ΑΘΗΝΑ 21 (ίδ. ύπηρ.)-Ή
  Γιουγκοσλαβική πρεσβεία τής
  Άγκυρας όιαψεύδει μέ ανακοι¬
  νώση της τήν πληροφορία ξέ-
  νου πρακτορείου άπο τήν Κων
  στανιινούπολη περί ουγκεν-
  τρώσεως στήν ελληνική με&ο-
  ριθ 11 γιουγκοσλαβικών μεραρ·
  χιών. «Οί πληροφορίες αύτές,
  λέγκι ή ανακοινώση είναι τε¬
  λείως άβάσιμες.Άνάμεσα στην
  Έλλάδα καί τή ΓΊουγκυσΛαβια
  δέν υπάρχει καμμιά διένεξη».
  Παρόμοια διαψεύση έκαμε
  καί τό Γ. Σώμα Στρατοϋ.
  Ο ΤΖΟΥΑ!ΑΠΙ[βΑΐ™
  ΧΑΝΙΑ 21 (τού άνταπ)το0
  μας).—Άπό τό δικάστηριο
  Δοσιλόγων Χανίων κσταδι
  κάστηκαν σέ θάνατο οί Ι.
  Χριστοδουλάκης κσί Κ. Τζου
  λιάς άπο τό Ήρά<λειο, οί ό- ποΐοι εΐχαν καταταγεΐ στό σώμα τοθ Σοϋαπερ. Ό Τζου- λιάς καταδικάστηκε έρήμην. Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ ( Ο ΜΠΑΤΡΑΚΤΑΡΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΔΟΤΗΣ Κατά τήν προχ&εσινή ήμέρα τής δίκης των προδοτών Σταύ- ρου Μπαϊρακτάρη, Μιχ. Άν- δριγιαννάκη κλπ. ό μάρτυρας 'Απ. Κρυοβρυσανάκης κατέθε¬ σε ότι εΐδε κρατούμενο τό Σοϋ μπερτ στά Χανιά καί τού εΐ¬ πε δτι τόν Ίούνιοτοϋ 1942 έ- πληροφορήθη άπό τό Δημ. Πατεδάκη και τή γυναίκα τού, κάτ. Αύγενικής, ότι ή βμάδα Πετρακογιώργη ήτο στό Τεμε- νέλι. Άμέσως έστειλε αύτοκί- νητο πολυτελείας στό Πετροκε- φάλι καί πήρε τόν πράκτορα των Γερμανών Μιχ. Άδριγι- αννάπη ή Γύφιθ (κατηγορούμε- νο) και τόν πήγε στήν Αύγε· νίκη καί κατόπιν δλοι μαζύ πήγαν σΐίς Μοΐοες άπ' έκεΐ δέ μέ όδηγούς τόν Άδριγιαννάκη καί Μέν. Σαοΐικίκη (κατηγο- οούμενο) πήγε τό άπόσπασμα στή Γρηγοριά καί συνέλαβαν τον Έμμ. Κουκλινόν τόν οποί¬ ον σκότωσαν κατά τόν άγριώ- τεοο τρόπο. Σκότωσαν έπίσης τού οποι- ύποδήμα- στον τόν Κ. Σταθοράκην ου τα ρούχα καί τα τα έδωσε ό Σοΰμπερτ προδότη Γύφτο. ' Νικόλαος Μαγιάσης κα¬ τέθεσεν ότι ό Άδριγιαννάκης ή Γύφτος ήταν πράκτορα; των Γερμανών καί κο'θε Σιίββατο πήγαινε στίς Μοΐρες καί μετέ- διδε πληροφορίες. Ότι έκαμε τήν προδοσία τοΰ Κουκλινού, τοΰ Συγγελάκη καί πολλές άλ· λες. Ό Ένωμοτάρχης Περά¬ κης κατέθεσε ότι ό Γύφτος αρ¬ χικώς ήταν σύνδεσμος τής όμά- δας Πετρακογιώργη ήξερε δλα τα ά- μέ τα μυστικά καί κατόπιν τα πεκάλυψε είς τό Σοΰμπερτ τόν οποίον συνεργαζόταν. * Μ <-Ν V ____ _ ΜΛ*ΙΠ1Ιΐ· —«Λ Π4ΡΙΣΙ Μ.— "Αοχισε ή δίκη τής φασιστικης -φημ^ρίδας «Γιέ Σουϊ Παρτοΰ» π ύ έκδιδ^τανε " · α τής Γερμαν κη- ΓΊΤώϊ^ογαρΓασ ^ν των πε; ^ ΒίάΤκεια τής Γερμαν κη, επί των λογ Ρ ίκ«ΐοχης· Οπ μετά τους Γρηγοριάς πήγε; φόνους τής κρατούμενος λατών, από 10 σέ 15 ο)ο. άπό τό Σοΰμπερτ στην Αυγε- νική άκουσε δέ τουτο νά λέγει στό Γύφτο: «Εύχαριστώ για τίς πλ.οροφορίες σου, δ,τι θε· λεις θά σοΰ δώι/ουμε, σαν δια- τρέχει ή οίκογένειά σου κίνδυ '·νο νά τήν φέρεις Ιδώ». 6η ήμέρα τής δίκης μετά τήν εξετάση ωρισμένων μαρτύρων άνεγνώσθησαν οί έ- νορκες καεαθέσεις των μαρτύ¬ ρων πού δέν εκλήθησαν σα') δίκη. Ό μάρτυρας Νικόλαος Μα¬ θιουδάκης άπό τό καταθέτει ότι τό Τζερμιάδω άπόσπασμα Σοΰμπερτ πήγε στό Τζερμιάδω καί ουγΛεντρωσε χούς κατοί- κους άπό τούς όποίους ζήτησε νά παραδώσουν τα δπλα. Ό επί κεφαλής των Γκκσταπιτών Σταύρος Μπαϊρακΐάρης προέ- ρεπε τούς κατοίκους νά παρα- οώσουν τα όπλα καί τούς άπει- λοϋσε δτι άν δέν τα παραδώ σουν δέ" θά μείνει κανείς ζων- τανός. Ό Γεώργιος Τζανάκης |κ«- τέθεσε δ τι οί Σουμπερΐτες εξε¬ τέλεσαν στό Τζερμιάδω τόν Συμ)φο Γ. Παπαδάκη καί πέν- τε βοσκούς. Ό Μπαίρακτάρης ήταν επί κεφαλής των Γκεσταπιτών καί δταν συνελήφθη ό Γ. Παπα¬ δάκης είπε στοΰς συγκεντρω μένους κατοίκους: «Καλά τό·ν κυττάξετε γιατί δέν θά τον ξαναοΓ)τε». Ό Γεώργιος Ρογδάκης περι- γραφει τό μπλόκο των Σουμπε- ριΐών στό Τζερμιάδω Γιά τόν Μπαΐρακτάρη λέγει τα εξής: Ό Μίΐαιρακτά^ιης όμίλησε στούς συγκεντρωμένους κατοίκους λέ γοντας; Βλέπετε αύτούς όηλ. τούς Σουμπερίτες; Αύτοι άποτε λοΰν έ'να ίερό Σώμα ποϋ δέν I- ξυπηρετεΐ οΰτε τούς Γερμανούς ού'τε τούς Ίταλούς άλλά έξυπη ρετοϋν τήν πατρίδα μας τήν όποία θά σώσουν άπό τόν κίν- δυνο. Ό Γεώργιος Μαστοράκης α¬ γροφύλακος, καταθέτεκ'ΟΜπαϊ ί'ι<'"ίΐ'1: ΰιήρξε στενός συνερ- γαΐΐ|, των γκεσταπιτών Πάν- τοτε μας μιλοϋσε ύζιέρ τής Γερ μανίας καί μόϊς προέτρεπε νά πειθαρχοϋμε στούς Γερμανούς (Συνέχεια στή 2η υελίδα) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ «Ή ένωση τής Κύπρου μέ τήν Έλλάδα είνε πρώτο έθνικό κχθηχον» ~ ΑΘΗΝΑ 21 11-46 (Ίδ ύπ.). —Άντιπροσωπεία τοθ Κεν τρικοϋ Συμβουλίου τής Ε. Π. Ο·Ν. Ιγινε δεκτή άπό τήν Έ- θνική Πρεσβεία των Κυπρίων καί υπέβαλε τόν εξής χαιρε- τισμό: «Άπό μέρους τής έλληνι κης νεολαΐας καί τής ΕΠΟΝ φέρνουμε τό χαιρετισμό τής Έλληνικής Νεολαίας στήν Έθνική Πρεσβεία τής μεν« λονήσου μας Κύπρου κσί σάι, διαβεβαιούμεν δτι ό εθνικόν, πόθος των Κυπρίων για τήν "Ενωση μέ τή μητέμα 'Ελ-ά δα είναι καίπόθος όλόκληρη τής Έλληνικής Νεολαιος Ήδη άπό τό Α' άντιφαοιστι- κό συνέδριυ τής νεολαίας μας, δπου έκπροσωπήθηκαν 400.000 νέοι Έλληνες, μέ εί- δική άπόφαση δΐακηρύξαμε τή θελήση μας νά δοθμε τ' άδέρφια μας τής Κύπρου έ- νωμένα μαζ( μας καΐ σέ κάθε εκδηλώση μας σάν πρώτο έθνικό μας καθήκον θέτβυμε την "Ενωση τής Κύπρου μέ την Έλλάπα. Σδς διαβεβαι- ώνουμε δτι ϋχετε στό πλευρό σας ολόκληρη τή νεολαια μας. 'Ελπίζουμρ δτι τελικά ό αγώνας θά στεφθεϊ άπό επι· τυχία». Μέ βαθειά συγκινηθή α¬ πήντησε ό Έθνάρχης τής Κύπρου Μητροπολίτης Λεόν τίος ευχαριστών. ¥
  «ΕΛΕΥΘΕΡη ΚΡ-ΗΤΗ»
  ,,ΕΑΕΥΟΕΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ Β
  Χειμερινός «ΗΛΕΚΤΡΑ». Σήμε-
  ρο" ά.ιό ώρα 6 υ. μ. ή ταινία
  θαΰμα Υ1Ε ΜΟΥ ΥΙΕ ΜΟΥ.
  ΣΙΝΕ«ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός)
  Σήμερον ώ α ενάρξεως 5 1)2 μ
  μ. δύο 6ρ"-α συ-χρόνως: Ιον ό
  Χονδρός ι·αί ό Λυγνός <*ΣΣΟ! τού ΧΟΡΟΥ. 2 ν ΤγΛΕΥΤΑΙΟΙ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. Τ^ν Κυριακήν: Πρωϊνή Λαΐκη Ποράστασης. ΘΕΑΙΡΟΝ «ΜΤΌΡΡ» θ ασος Π λ ι λήγου Σύιαιτησξ ^ Π. ΞπόΟ — Σ Μ~- λτύση Π."ωττ/ωίστρια Ήλέκ- τρη Βσχ". Σήμερον ώρα 9 1)2 ή σπ-ρτα ριστή σά'υρα γραφείω γά πρώ τη φορά. Ή Δεξιά-Ή '·Λριστερά καί ό Κύρ Παντε ής ΤΩ ΐΜΕΙΪΡΙλΊ. ΕΡΓΟΙΪΑΙίΟ ΕΠΑΘΕ ΒΛΑΒΗ Λόγω βλάβης τοθ ήλεκτρι κου έργοστασΐου διεκόπη χθές βράδυ ό ήλεκτροφωτι- σμός τής πόλεως. "Υστερα άπό δύο περίπου ώρες επι- διορθώθηκε καίσυνεχίστηκε ό ήλεκτροφωτισμός. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΙ ΗΜΙΝ ϋΒΛΙΙ ΑΕΜ ΕΙΝΑΙ ΜΒ1ΒΙ ίΙΡΙΒιΐΗΜΑ ΤΑΞΕΠΣ ΤΟΙΕΙΠΟΑΕΧΕΤϋΤΑ ΜΡΜΗ ΤΒΙΑίΓΑ,Ε1ΙΤΡ0ΙΙ1. ΠΑ ΤΙ ΕΑΑΑΛΑ ΕΐΝΑ! ΕΤΟΙΜΟ XI_^^^ΚρΜΜΑΤIΚΗ ΣΥΜΦΩΝια ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π. Γ ~ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠαραστάσΕΐς άπό ώρα έ μ. μ. ΣΥΝΕΧίϊΣ Σήμερον μιά κολοσσιαία ίη- ριουργΕα. 'Ενα κοινωνικό άριστούργημα ΥΙΕ ΜΟΥΤυΊΕ ΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΤ'ΚΕΣ: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ ί Παρασ ευή. ΑΤΜΟΠΛθ'ΐΚΕΓ: ά)τΐ «ΕΛΕΝΗ > αναχωρεί την
  Πέ^πτη μ. μ. κ τ1 εύθεϊον , Πε-
  ρα ά.
  α)π «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» άναμένεται
  τή" Πέμπτη 21-11 46 καί θά άνα-
  χωρήσει τό Σ ββιτο μ. μ διά
  ι Ιειραια, θεσσαλο ίκη.
  α) τ «ΠΑΤΡΑΙ» αναχωρεί την
  Παρασκευή 22 11 46 .,. > ι. διά Ρέ-
  θυανο, Σ ύδα, Πειραια.
  ΣΗΜ Καθ'έκ'στην ώρα 3—5
  μ. μ. Λαϊκα1 άπονευματι αί
  μ15 Ιργα ΚΛου—Μτΐόϋ καί Ά-
  οτυνομικά.
  Η ΑΓ£ΡΑΜΑΣ
  Τιμές Τροφίμκν:
  ΨωμΙ
  Φαοόλια Τουρκ.
  Ρεβ.θια
  Κοι.κια
  Φακές
  Φαβσ
  Γάλα
  ΤυρΙ κεφϊλι
  Β' πό ογ.
  ινε ΜΙΝΩΛ
  Δύ έργα συγχρόνως
  ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Ίον "Ενα άφάνταστο ντβλί-
  ριο γέλιου! 'Ενα πρωτοφα
  νές ίέσακσμα κεφιοΰ!
  Σ-
  "Ασσοι τού Χορού
  2ον
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ
  ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
  Νέ τα δίδυμα άίέλφια
  Μπίλλυ καί Μπέμπυ Μώκ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  Πρωϊναί Λα'ίκαί Παραστάσεις
  Τιμαί Ήλατωμέναι
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιώ δτι έκ των 3 κσ
  τοικιών, άς έκτισσ, κατά τα
  6τσ 1923—1925, είς συνοικί-
  αν Ηρακλείου, «Περβόλαν»
  πωλώ τάς 2, ών μισθωταί οί
  κ. κ. Κ. Κανακάκης καί κλη
  ρονόμων Λουκα Λουκάκη.
  Πληροφορίαι παρ' #μοί, έν
  τώ Δικηγορικώ μου Γραφείω
  παρά την Πλατείαν Δασκα¬
  λογιάννη. Προτιμώ τάς άπ'
  εύθεΐας μετά των άγορα-
  στών συνεννοήσεις, μή άπο-
  κλειομένων καί των μεσιτών.
  Ηράκλειον 17)11)46
  ΜΙχ. Ά. Μανουσάκης
  Δικηγόρος· πρώην Βουλευτής
  ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  τοΰ Προαστείου Πόρος πο>λεΐ
  ται οίκόπεδο έκτάσεο>ς 320
  τετρ. μέτρον Ιντός σχεδίου.
  Πληροφορίαι δεοματοπωλεϊ-
  όν Έμμ. Μπαντουβά.
  "ΥίΕΜΟΗΙΕΜΟΥ..
  ΓΡ βίρα
  Κυφές
  Ζ'.χαρη
  » ψλή
  Μελιτζάνες
  Ντομάτες
  Κρ ι ,ιιβια
  Πρ < α Στοφύλια Ά Χονδρ. 2 200 2 250 1 800 1.5ΟΟ 1.400 1.400 2 000 9.500 8.700 7.Ο0Ο 10.000 6.ΟΟΟ 6.ΟΟΟ 7 000 800 900 400 800 1.ΟΟΟ 1000 Λίαν. 2.500 2ΟΟΟ 1.700 1X00 1.600 1.1000 10 000 8.000 12.000 6.600 6.600 7 500 1 000 1 100 500 1.000 1,200 2ΟΟΟ ΑΘΗΝΑ 21 (ίδ. τηλ)μα).— Τό πολιτικό Γραφεΐο τοΟΚομ μουνιστικοΰ κόμματος, σέ ά¬ πόφαση πού εβγαλε πάνω στήν πολιτΤκή κατάσταση, το νίζει δτι, Οστερα άπό την τε¬ λευταία κυβερνητική κρίση καί την άποτυχία τής προ¬ σπάθειας, γιά νά συγκροτη- θεϊ έσωκοινοβουλετική άντι- λαίκη συγκεντρώση, ή κατά¬ σταση χαρακτηρΐζεται: α) Άπό τό όλοκληρωτικό ξεσκέπασμα τής άποτυχίας τής τρίτης κυβερνήσεως τού Τσαλδάρη, σέ δλη τή γραμ- μή. β) Άτό την άπεγνωσμέ- νη έγκληματική προσπαθεία, πού καταβάλλουν ήΚυβέρνη- ση, ό Πρωθυπουργός καί τα δργανά τους, νά περιορίσουν 8λο τό έσωτερικό πρόβλημα μόνο στό ζήτημα τής δημο¬ σίας τάξης, μετατοπίζοντάς το έξω άπό τα σύνορα τής Ελλάδος §'<αΙ φορτώνοντας τίς αίτίες πού έ'φεραν τή χώ- ρ<~: στόν έμφύλιο πόλεμο καί στό νέο άντάρτικο, σέ έξωελ ληνικοΰς Βαλκανικούς παρά- γοντες. Ή άπόφαση τοθ Πολιτικοϋ ναι ή Αγγλικη κατοχή, καί γιά νά ξανάβρει ή Έλλάδα τό σωστό δρόμο πρέπει νά φύγουν οί "Αγνλοι. "Η άπόφαση έκφράζει την άπόλυτη πίστη καί πεποΐθη ση, δτι ή όμαλή ζωή καί ή δημοκρατική τάξη είναι ό μοναδικός σωτήριος δρόμος, καί δτι ή κατάσταση τοθ δρό ναι μπορεΐ γιά νά κάμει νά πρ ______________,,» ·ιν·ι·»<ι«νν> ιΜΙ
  VII II
  ΙνΛ Ι'^υ ΐν>νΐ| ΐυυνΜν
  ΓραφεΙου, συνεχίζοντας, κα μου αύτοθ δέ μπορεΐ νδναι
  ταγγέλει στό λαό τη κά ό άέλ έ
  ρφ, χζς, κ μου αύτοθ δέ μπορεΐ
  ταγγέλει στό λαό την και-1 παρά τό άποτέλεσμα τής έ-
  νούρια αυτή άπόπειρα τοθ [ πίμονης καί σκληρής προσπά
  μοναρχοφασισμοθ καί τής θείας τοθ λαοθ μας.
  Κβεή ά άό η Άποδέχεται κατ' άρχή τα
  συμπεράσματα τής Άγγλι-
  η δή β
  μρχφσμθ καί
  Κυβερνήσεως, κάτω άπό την
  άμεση καθοδήγηση των ξέ-
  νων ίμπερισλιστών, εναντίον
  τής είρήνης στά Βσλκάνια
  καί την Εύρώπη. Ύπογραμ
  μΐζει πώς πρωταρχική βασΐκή νά πραγματοποιηθε
  αίτία ττού εφερε την Έλλάδα ! κομματική συμφωνία.
  στή σημερινή κατάσταση εΤ· ' Δηλώνει 8τι τό Κ.Κ.Ε.
  μράσματα τής Άγγλι
  < κης διακομματικής κοινοβου- λευτικής άποστολής, σάν βά- | ση πάνω στήν όποία μπορεΐ ' νά πραγματοποιηθεϊ ή δια ατική συμφωί εΤ- τέτοια διακομματική οϋμ-? ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΟΥΑΑ ΧΙΛΙΟΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΙΟΤΕΣ νία. Άποκρούει τόν ισ σμό δτι άπειλοθν^αι τα ρα καί ή ανεξαρτησίαν τ.ς ώ ρας. Επΐσης άποκρούει τη προσπαθεία τής Κυβερνή σεως όπως αποδώσει αίο,ϊ άντάρτες τίς δολοφονίες Κο άγριότητες εναντίον των νυ ναικοπαίδων καθώς ι έμπρησμούς σπιτιών. Καταλήγοντας ή άπευθύνει στήν Κι... ποστολή πού βρίσκεται Άθήνα, βερμό έθνικό τισμό καί βίβαιώνει ότι" α Ελληνικάς λαός θά άγων, σθβΤ παρά τό πλευρό τους γιά νά πραγματοποιηθή ή' Ενωση τής Κύπρου. Διονυκτερεϋον Φαρμακείον ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΜΑΚΑΚΗ _________(Κέντρον) ΧΑΝΙΑ 21-11-46 (τοθ άντα ποκριτοθ μσς) — Προχθές τό πρωΐ, στίς 8,30' προσήγγισε στο λιμάνι τής Σούδας τό άρ ματαγωγό «Σάμος» μέ 1.000 περίπου στρατιώτες υπό πε- ριορισμό, άπό κείνους πού άρ νήθηκαν νά χύσουν άδελφι- κό αΓμα καί νά πολεμήσουν εναντίον των άνταρτών. Οί στρατιώτες αύτοι άπο- βιβάσθησαν άπό τό άρματα- γωγό φρουρούμενοι άιτό ίσχυ ρά συνοδεία άλλων στρατιω ' των, όπλισμένων μέ αύτόμα- ' τα δπλα. Κατά την άπόβαση !δέν έ'λλειψε οΰτε ή ΕΣΑ. Το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτών μετεφέρθη στίς γερμανικές παράγκες πίσω άπό την έκκλησία τοθ Άγίου Νικολάου τής Σούδας. Οί ύπόλοιποι περΐ τούς 350 έπιβιβάσθηκαν σέ 15 αύτοκί- νητα καί άναχώρησαν γιά τό Ρέθυμνο. ΤΑΣΥΝΟΡΑΜ ΑΣ ΕΙΝΕ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΠΑ., ΠΡΟΟΡΗ Η ΕΗΓΕΙΜ ΠΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜ!!» ΕΝΙΣΙΪΣΗ ΑΘΗΝΑ 21 11-46 (Ίδ. ύπ ). —Οί ξένοι οίκονομΐκοί σύμ- βουλοι κ. κ. Κλάρκ, Γκρέγ- κορυ καί Πάττερσον εξέφρα¬ σαν τή δυσφορία τους έπειδή ή Κυβέρνηση παρουσίασε σάν όριστική την παραχωρή¬ ση 400 χιλ. τόννων σίτου καί τή|χορήγηση πιστώσεως 10 έ- κατομμυρίων δολλαρίων. Ό κ. Πάττερσον είδικότερα τό νισε στόν κ. Τσαλδάρη δτι είναι τουλάχιστο πρόωρη ή έξαγγελία παρομοίων προ- θέσεων τής Άμερικανικής Κυβερνήσεως. ΑΟΙΓΟΡΕΥίίίΤΑΙ ΙΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ίΟΡΪΕΣΚΗΟΙ 1ΓΟΝΕ1 ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ Δυνάμει τοΰ ύπ' αριθ. 1727] 44 Νόμου (Κατοχής) άπαγο- ρεύειαι ή εκτελέση άγώνων, εορτών καί έπιδκίξεων, πού σχετίζονται μέ ό/τοιοόήποτε ί κλάόο τής σωματικής άγωγής, άπό κάθε έξωσχολικό, γυμνα- στικό, ποδοσφαιρικό καί άθλη- τικό Σωμαΐεΐο, εκτός ά'ν έ'χει έφοδιασθεΐ μέ εϊδική αδεία τής Νομαρχιακής Έπιθεώρησης τής Σωμαηκής Άγωγής Ηρα¬ κλείου!! ΑΘΗΝΑ 21 (ίδ. τηλ)μα) - Οί ίφημερίΛες «Ριζοοπάστης», «Βήμα», «Ελευθερία», καθώ; καί οί άνίαποκριτές τον ξένου τύπου στήν Ά·θήνα, πήραν άπό τόν «ντιπρόσωπο τοϋ άρ- χηγείου τ<·Π Δημοκρατικοΰ στρατοΰ Βορείας Έλλάδας στήν Άθήνα τηλεγράφημα. Τό ΐηλεγράφημα ύπογρά- φουν οί Ύψηλάντης κ-ίί Λασ· σ«νης, οί όποΐοι άποκρούουν σάν συκοφαντΐκές τίς κατηγο- ρίες, δπ. ό Δημοκρατικόν Στρα- τός έφοόιαζεται άπο ξένους κ«ί ό^μαται άπό ξένιχ έδάφη. Άποκρούουν κατην/ορημαιι- κά, δα στρέφονται εναντίον τής άκεραιότητας τής χώρας. Δηλώνουν δτι θίωρούν τα σι>-
  νορά μας ίερά καί άπαραβία-
  στα καί άποκρούουν όποιαδι']-
  ποτε βίαιη κατακτηΐική επιβο-
  λή κατ-ά τής άκεραιόιητας τίίς
  χώρας.
  Έπίσης χαρακτηρίζουν σάν
  .τοταπή συκοφαντία ότι κοΐνε
  χωρία καί σφάζουν γυναικιί-
  παιδα, τονίζουν δέ ότι υί άν-
  τάοιες δέν στρέφονται εναντί¬
  ον των στρατιωτών, πού είναι
  παιδία τοϋ λαοΰ.
  Την παραμονν
  ρορϋ ηηι
  Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΜΠΈρΤ
  γιά
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  Στήν Κόλαση
  τής Δουγχέρχης
  Τό γνωστόν Ζαχαροπλαστείον
  ΜΐΙ^θν^ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
  Πλ' Βενΐζέλ0ϋ 35 (Σαντρ,βάνι) ΤηΤΤ^
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΑΙΐνΐ-Μ^ιν,
  (Συνέχεια άπό τή 1η σελίδα)
  καί νά εργαζόμαστε μέ ζήλον
  χάριν αυτών.
  Τα ί'δια καταθέτει καί ό Ά.
  Νονόπουλος.
  '© μάρτυρας καπετάν Έμμαν.
  Μπαντουβάς καταθέτει ότι άμέ
  σως έπληροφορήθη στά βουνά
  την προδοτική δράση τού Μπαϊ
  ρακτάρη καί προσπάθησε νά
  τόν έκτελέσει άλλά όέν τό κα¬
  τώρθωσε.
  Γιά τόν Κ. Παπαματθαιάκη
  καταθέτει ότι ήταν προηγουμέ
  νως βοσκός τού καί κατό.τιν έ'-
  φυγε καί κατετάγη στο σώμα
  τού Σούμπερτ.
  Μετέβη μάλιστα καί στ ο Θεσ
  σαλονίκη δπου δργίασε εϊς βά-
  ρος των παεριωιών.
  Σέ ερωτήση γιά ΐό σώμ« τοϋ
  Σοΰμπερτ ό μάρτυρας απήντη¬
  σε ότι ήταν μιά όμάδα προδο-
  τών, πού εΐχαν τό δικαίωμα νά
  σκοτώνουν καθένα έστω καί
  γιά οίκεγεινιακή ύ τόθεση καί
  πού ήσαν τυφλά δργανα. των
  Γερμανών. Τό Σώμα αύι
  θύμοϋνται οί Κρητικοί μέ
  κη.
  Γιά τόν ΜπαΤρακτάρη ό κα
  πετάν Μπαντουβάς καταθέτει
  δτι συνεργαζύνταν μέ τούς
  Σουμπερίτες καί δτι υπήρξε
  ενας ίπό τούς μεγαλύτερους συ
  νεργάτες των Γερμανών.
  Γιά τόν Κατριαδάκηι καταθέ
  τει δτι παρέδωσε στούς Γερμα-
  νούς τόν χωριανό τού "Αλέξη
  καί τόν σκόΐωσαν.
  Ό Μιχ. Πετράκης καταθέτει
  ότι ό Κατριαδάκης φοροΰσε
  Γερμανική στολή καί ήταν ό-
  πλισμένοςίτροέβαινε δέ σέ βιαιό
  τητας είς βάρος των κατοίκων
  τούς όποίους τρομοκρατοΰσδ.
  "Αρχισαν μετά οί άπολογίες
  των κατηγορουμε;νων.
  Ό Ιωάννης Άπλατανάκης άρ-
  νεΐται ότι ύπηρέτησε στό Σώ¬
  μα τοΰ Σοΰμπερτ. Ό Μαραβε-
  λάκης βμολογεΐ δή ύπηρέτησε
  επί τρείς μήνες στό Σώμα τού
  Σοϋμπερτ άλλά ίσχυρίζ«ται ότι
  ...έξαναγκάσθηκε. Τό κάθαρ-
  μα αύτό όμβλογεΐ επίοης ότι
  μέ ά'λλους Σονμπερίτε!,- πήγε
  στή Θεβτσαλονίκη δπου συνέ-
  χισαν τή δράση τους. Στή Θεσ-
  σαλονίκη πήγαν καί οί Σουμ-
  ΛερϊεεςΆπλατανά'ίΐις, Παπαμα
  ΐ>.τι άνη- κλπ.
  Ό Μενέλαος Σαριδάκης ϊσχυ
  'ίζεται όΐι συνελήφθη άπό
  τοί'ς Γερμανούς καί τόν άνέκρι
  ναν ό ΣοΓμπερτ καί ό. Τζον-
  λιάς. Άρνήθηκε -ά προδώσει
  τό λημέρι των άνταρτών καί
  τόν εκακοποίησαν. Άλλά με
  τα ξένα στρατεύματα πού
  παραμένουν σέ μή έχθρικές
  χώρες. Πρώτος μίλησε ό Μο
  λότωφ πού εΐπε ότι δύο λό
  γοι δικαιολογοθν την ηαρα·
  μονή ξένων στραιευμάτων
  στίς πρώην έχθρικές χώρες.
  Ή εξαφανίση τοθ μιλιταρι-
  σμοθ καί τοϋ φασισμοθ καί
  ή δημοκρατικοποίηση ι ών
  χα>ρών αυτών
  ΚαμμΙα δμως άπό τίς δυό
  αύτές αίτίες δέν μποροθν νά
  έπικαλεσθοθν οί "Αγγλοι καί
  οί Άμερικανοί γιά την πα-
  ραμονή των στρατευμάτων
  τους σέ πλήθος βάσεων στόν
  Είρηνΐκό, στόν Άτλαντΐκό,
  στόν Ίνδικό καί στήν Εύ-
  ρώπη.
  Οί Ρωσικές δυνάμεις άπε-
  χώρησαν άπό τάς νήσους
  Μπόρχονλτ τής Δανίας ένώ
  οί Άγγλικές καί οί Άμερι-
  κανικές παραμένουν σέ φιλι-
  κές_χώρες.
  σμου.
  Οί άντιπρόσωποι τΒς Άγ·
  «ής ζή-
  χρόνος
  ---,—ι^πινβκ; τους, γιά
  εςετάσουν στίς Ρωσικές
  ^Ροτάσε.ς. Άκόμα ζήτησαν
  Οπως ό έλεγχος μή περιορι.
  σαβι μόνο στίς δυνάμεις πού
  διατηρεΐ κάθε χώρα στό Έ-
  ζωτερικό, άλλά καί στίς δυνά
  μεις τοθ ΈσωτερικοΟ.
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑ 21. Στό ύπουρνεΐο Έ-
  θνικης Οίκονομίας έλήφβη τηλε-
  ΥΡαφημα άπό την Ιταλία συμ-
  Φωνα μέ τό όποϊο σύν-ομα θτ
  φθάσει στήν Άθήνα Ίταλική άν·
  τιπροσωπεία, γιά την έττινάλη-
  ψη των έμπορικων σχέσεων με-
  ταξΰ των δύο χωρων.
  ΑΘΗΝΑ 21.- Κατά πληροθο-
  •ίες. Βρεττ'νικοθ Πρβκτορείου
  Ίδήσεων κατέπλευσ; στό Λίβερ
  4*0 τό
  9/ωτης
  η Γ Φ,τ°5 Ισχυβι
  ς δα ήΙαν... πα.
  ότι έξυπηρέτησε
  «ο, ,.« ^ -.^-'ΦορΙες σ' έ- νους μενα"λΛε>ύμα"τος
  ναμήνα μέσα γιά τίς θέσεις «Ρωτες Ολ?ς γ<· ' και τοθ άριθμοϋ των στοα *το^κω βομβ< ΪΗίΤ« Τω,ν π°ύ 6ΐατΠΡο0ν διΥοΓ ΐΰπύ'οιορΤείο"^ σέ μή έχθρικές χώρες. σμ ο, ή,νήθη νά ' 1ό ζήτημα των ένόπλων σει αυτών δυνάμεων Ιχει μεγάλη οι Μβ μέσα στώ ^ήλα κοντά στή Ρωμη 21. ·ΑπΛ '' ροπορικών καί ναυτικών σεων τΐοΰ προκαλοθν άνησυ· χία μεταξύ των Ένωμένων "Εθνών. Ή Σοβ. "Ενωση είναι —ρ κάθε