95502

Αριθμός τεύχους

4805

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε5ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξαμηνος 2
  Άμεοικής
  ετήσιαι βολ. 15
  ά 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  01ΡΑΣΚΕΥΗ
  11
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΡ.ΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΓ. Μ1ΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · £.1 Οί. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΛ1. ΦΥΛΛΟΥ *805
  ιΠΕϊίΫΙΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΓΛΥΡλΚΗΣ
  Δ11ΛΘΥΝΓΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
  Είς προηγούμενα ψύλλα νων πολέμου καί παρά την
  μας έοημοαιεύσαμεν όλόκλη
  ρον την έκθεσιν τού Διοικη-
  τοΰ τής Τραπέζης τής Ελλά¬
  δος κ. Έμμ. Τσουδερου επί
  τής οικονομικήν καταστάσε¬
  ως τή; χώρας, ώς έξειλίχθη
  κατά τό διαρρεΰσαν οικονο¬
  μικόν έ τος. Ή έκθεσις αύτη,
  στηριζομένη επί άδιαψεύ-
  στων αριθμών καί απολύτως
  έξηκριβωμένων στατιστικών
  στοιχείον, δίδει άνάγλυφον
  καί ολοκληρωτικήν την εί
  πληρωμήν των έκ των εξω¬
  τερικών δανείων υποχρεώσε¬
  ων μας, τό εί; χρυσόν καί
  ξένον συνάλλαγμα κάλυμ-
  μ» τής δραχμής
  γμ μ
  τής δραχμής παρου-
  άά ύξέ
  μ μς ρ
  σιάζεται άρκετά ηύξημέ-
  νον έν σχέσει πρός τό
  1936, παρά την έκ παραλλή-
  λου φυσιολογικήν αύξησιν
  τού κυκλοφορούντος χαρτο-
  νομίσματος, χάρις δέ είς την
  αύξησιν αυτήν τού καλύμμα-
  τος τό εθνικόν μας νόμισμα
  κόνα τής οίκονομικής καί έμφανίζεται καί πάλιν τέλει
  ....,---------*. ..-......-----., ως κατωχυρωμένον καί στα-
  νομισματικης μας καταστά¬
  σεως. Παρέχει δέ συγχρόνως
  πολύτιμα στοιχεΤα δι' όσους
  θά ήθελαν νά μελετήσουν
  είς όλον τό βάθος καί τό
  ζ>ρος της την οικονομικήν
  ζωήν τού τόπου καί νά κα-
  ταλήξουν είς ώφέλιμα, θετι-
  κά συμπεράσματα διά τό προ
  σεχές μέλλον.
  Ό κ. Τσουδερός, μέ την
  φωτεινήν καί εύρεΐαν αντί¬
  ληψιν, την μακράν πείραν
  τού καί την γνώσιν τόσον
  των Ιδικών μας οικονομικήν
  όσον καί τής παγκοσμίου οί
  κονομικης καταστάσεως
  εί¬
  νε αναμφισβητήτως καί λό¬
  γω τής θέσεώς τού καί λό¬
  γω μορφώσεως, ό άρμοδιώτε-
  ρος οικονομικάς όδηγός. Καί
  τα συμπεράσματα τού άπο-
  τελοΰν τόν άσφαλέστερον
  δείκτην τού οΐκονομικοΰ βα-
  ρομέτρου. ΔΓ αύτό κα'ι αί ε¬
  τήσιαι εκθέσει; τού θεωροΰν-
  ται ώς ή αύθεντικωτέρα πη-
  γή μελέτης καί τό σταθερώ-
  τερον σημείον προσανατολι-
  σμοΰ των ασχολουμένων μέ
  τα οίκονομικά ζητήματα. Εύ
  τυχώς δέ ώς προκύπτη έκ
  τής έφετεινής εκθέσεως τοΰ
  κ. Τσουδερου ή οικονομικαί
  ζωή τοΰ τόπου σημειώνει μί¬
  αν σταθεράν άνοδον. Έχο¬
  μεν αύξησιν των καλλιεργη-
  θεισών κατά τό παρελθόν ε-
  τος 1937 έκτάσεων γής, ση¬
  μαντικήν έναντι τού 1936.
  Έχομεν έπίσης αύξησιν τής
  παραγωγής των δημητρια-
  κών κα'ι μάλιοτα τόσην ώ-
  στε ή έσοδεία τού ετους αύ·
  τού νά θεωρήται ή μεγίστη
  επιτευχθείσα μέχρι σήμερον.
  Έχομεν άκόμη αύξησιν των
  έξαγωγών των δύο κυριωτέ¬
  ρων έθνικών προϊόντων, τού
  καπνού καί τής σταφίδος.Α¬
  νάλογον δέ αύξησιν παρου-
  σιάζει καί ή βιομηχανική
  μας παραγωγή είς ολους έν
  γένει τούς κλάδους. Όσον
  δέ διά την ναυτιλίαν, παρου-
  σιάζεται έξαιρετικά ευχάρι¬
  στος ή κατάστασις. Οί ε¬
  φοπλισταί μας έξώφλησαν
  χρέη των 2.500 έκατομμυρί-
  ων λιρών καί προέβησαν είς
  νέας άγοράς σκαφών 3 έκα-
  τομμυρίων λιρών, αύξήσαν-
  τες ούτω σημαντικά τόν ε¬
  μπορικόν μας στόλον.
  Ή αύξησις δέ αυτή τής
  παραγωγής, όφειλομένη είς
  τα έκτελεσθέντα κατά τ©
  παρελθόν εργα είς την ΰ-
  παιθρον καί την ενίσχυσιν
  την οποίαν παρέσχε τό Κρα-
  τος καί αί Τράπεζαι καί ι¬
  δία ή Άγρο-ική, είς την
  Γεωργίαν, είς τα προστατευ-
  τικά μέτρα τής Κυβερνήσε¬
  ως υπέρ τής Βιομηχανίας,
  καθώς καί ή είσαγωγή μεγα-
  λων κεφαλαίων είς ξένον
  συνάλλαγμα, έκ κερδών τής
  ! " έαβασμα-
  είχον ώς
  θερόν.
  Άλλά ό κ. Τσουδερός, έ¬
  χων πλήρη την συναίσθη¬
  σιν τής μεγάλης άποστολής
  τού ώς οικονομικόν όδηγοΰ
  τού τόπου καί ώς ύπευθύνου
  διαχειριστοΰ των τυχών τής
  οίκονομική; ζωή; τής χώρας
  δέν παραλείπει νά προβή
  καί είς τάς συνετάς συμβου'-
  λάς καί όδηγίας πού κρί-
  νει απαραιτήτου; σήμερον.
  Καί διαπιστώνει μέν μίαν
  κατάστασιν ευχάριστον, ά-
  φοΰ ή αύξησις τοΰ έθνικοΰ
  είσοδήματος προχώρει καί
  συντελείται μέ σταθεράν
  ρυθμόν, δέν παραλείπει δ¬
  μως νά τονίση συγχρόνως,
  ότι
  τής
  λόγω της
  διεθνοΰ;
  ρευστοτητος
  καταστάσεως
  καί τής παγκοσμίου οίκονο-
  μικής καί νομισματικής ά-
  ναταραχης κ«ί λόγω τού ό¬
  τι δέν άποκλείονται δυσά- νομικά.
  ρεστα άπρόοΐττα, δέν είμ
  ποροϋμεν νά ύπολογίζωμεν
  μετά απολύτου βεβαιότη
  το; ότι θά παρουσιάσουν κα;
  εί; τό μέλλον αί έξαγωγα
  μα; αύξησιν, ή ότι θά κινη-
  θή ή ναυτιλία μα; όπως κα¬
  τά ·τό παρελθόν έτο;, ή οτ
  θά εχωμεν μεγάλα έμβάσμα·
  τα έκ τοϋ έξωτερικοΰ κ«
  δτι κατά συνέπειαν θά πρέ
  πει νά ήμεθα φειδωλοί είς
  δαπάνας καί νά περιορίσω
  μέν κάθε περιττόν έξοδον
  διά νά μην ευρεθώμεν πρό
  δυσαρέστων έκπλήξεων. Ε¬
  πί τοΰ σημείου δέ αύτοΰ θά
  πρέπει νά προσέξωμεν ίδι
  αιτέρως.
  Ό κ. Τσουδερός διευθύνων
  ούσιαστικώς ώς διοικητή; τού
  έκδοτικοΰ ίδρύματος την οι¬
  κονομικήν ζωήν τής χώρας,
  κατώρθωσε νά τονώθη τάς
  παραγωγικάς καί τάς 'δημι-
  ουργικά; έν γένει δυνάμει;
  τού τόπου, νά προφυλάξη ά
  πό επικινδύνους κλυδωνι-
  ομού; τό νόμισμά μας καί
  δταν άκόμη ή θύελλα τής
  παγκοσμίου οίκονομική; κα-
  ταιγίδο; παρέσυρε καί άνέ
  τρεπε τα νομίαματα καί τό
  οικονομικόν οίκοδόμημα άλ
  λων ίσχυροτέρων Κρατών
  καί νά παρασκευάση την
  βαθμιαίαν άνόρθωσιν των
  οικονομικήν μας. Καί ήδη,
  έκθέτων τα πεπραγμένα τού
  παρελθόντος Ιτου; μάς προ-
  ειδοποιεΐ καί διά τό μέλλον.
  Άλλά ευχόμεθα καί πιστεύ¬
  ομεν νά είναι άκόμη καλύ¬
  τερον τό μέλλον καί νά μή
  δημιουργήση κχνένα κίνδυ¬
  νον ούτε διά τα δημοσία,
  ούτε διά τα ίϋιωτικά οίκο-
  ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΗ
  ναυτιλία; καί έξ
  των μεταναστών,
  άποτέλεσμα την μείωσιν άφ'
  ενός τοΰ παθητικοΰ τού έμ-
  πορικοΰ μας ίσοζυγίου καί
  την αύξησιν άφ' ετέρου τού
  είς χρυσόν καί ξένον συνάλ¬
  λαγμα καλύμματος τοΰ έθνι¬
  κοΰ μας νομίσματος. Έτσι,
  παρά την αύξησιν των δαπα-
  νών τοΰ Κράτους, παρα την
  διάθεσιν τεραστίων ποσών
  διά την οργάνωσιν καί την
  συμπλήρωσιν των άμυντικών
  δυνάμεων τής χώρας, επιββ-
  βλημένων απολύτως εκ των
  βυνβχώς αυξανομένην κινδυ-
  Μολονότι άπό τής παραιτή¬
  σεως τού Άγγλου ύπουργοΟ
  των Εξωτερικών κ. ΤΗντεν
  πού συνεκλονισε τόν κόσμον
  ολόκληρον, δέν έμεσολάβησεν
  ουδέν έξαιρετικής σημασίας
  γεγονός, κσί ή κατάστασις
  παρουσιάζει κάποιαν ύ'φεσιν,
  έν τούτοις, φαίνεται δτι κατά
  τό δεύτερον δεκαήμερον τοϋ
  μηνός αΰτοϋ θά συντελε-
  σθοθν ραγδαΐαι έξελίξεις είς
  την Ευρώπην. Βεβαία, δέν ά-
  ναμένει κανεϊς δτι αί αρξάμε¬
  ναι χθές, επισήμως, διαπραγ-
  ματεύσεις έν Ρωμη μεταξύ Αγ
  γλίας καί Ιταλίας θά λήξουν
  έντός τοΰ δεκαημέρου αυτού,
  ή δτι θ' άποσαφηνισθοΰν καϊ
  θά καταλήξουν όπωσδήποτε
  είς συμπεράσματα. Διότι αί
  διαπραγματεύσεις αύται, ό¬
  πως ετονίσαμεν καί πρό η¬
  μερών, θά συνεχισθοΰν επί
  μακρόν, ϊσως καί επί δύο ο¬
  λοκλήρους μήνας, δπως του¬
  λάχιστον όμολογοΰν οί ένδια·
  φερόμενοι.
  Αναμένονται άλλα γεγονό-
  ια ποΰ πρόκειται νά άσκή-
  σουν αποφασιστικήν επίδρα¬
  σιν επί τής
  τής είρήνης
  περαιτέρω τύχης
  καί τής ήσυχίας
  τής Εύρώπης. Οϋτω αγγέλλε¬
  ται δτι ό καγκελλάριος ΣοΟ
  σνιγκ απεφάσισε την διενέρ
  γειαν δημοψηφΐσματος μεθαύ¬
  ριον Κυριακήν, εξέδωκε δέ
  καί διάγγελμα καλών τόν
  Αύστριακόν λαόν νά αποφαν¬
  θή διά τής ψήφου τού εάν θέ¬
  λη νά μείνη έλεΰθερος καί ά-
  νεξάρτητος ή άν δέχεται νά
  ύποταχθή είς την Γερμανίαν.
  Καΐ δέν ύπάρχει άμφιβολία
  δτι ό Αύστριακός λαός θά
  διαδηλώση την απόφασιν τού
  νά μείνη, έλεΰθερος καί νά δια
  φυλάξη/την εθνικήν ανεξαρτη¬
  σίαν καί αύτοτέλειάν τού,
  άντιτασσόμενος είς τό περί¬
  φημον «Άνσλους» πού άνε-
  κίνησεν ό Χίτλερ. Έν τοιαύτη
  δμως περιπτώσει θά επέλθη
  νέα πάλιν οξύτης είς τάς σχέ-
  σεις Αυστρίας καΐ Γερμανίας
  τής οποίας την τελικήν έκβα
  σιν ούδείςδύναται νά προβλέ
  ψη.Δεδομένου δέδτι καί ή Τσε
  χοσλοβακίσ δέν δέχεται οΰτε
  συζήτησιν κάν διά τάς Γερμα-
  νικάς μειονότητας, όπως έπί¬
  σης καί ή Πολωνία, μοιραίως
  ενώπιον ιοΰ Χίτλερ θά όρ-
  θωθή άμέσως τό δίλημμα: "Η
  νά εγκαταλείψη τό όνειρον
  τού παγγερμανισμοΰ, τό ο¬
  ποίον έν τούτοις υπεσχέθη
  προχθές άκόμη είς τόν λαόν
  τού, νά μεταβάλη είς ζώσαν
  πραγματικότητα ή νά διατά¬
  ξη την Ράϊχσβερ νά έπιχειρη-
  ση την διά των δπλων κατά¬
  ληψιν τής Αυστρίας καί των
  Τσεχοσλοβακικών καί Πολω-
  νικών έπαρχιών όΐτου διαβι-
  οϋν Γερμανοί. Μία όμως ταυ-
  τόχρονος έκστρατεία κατά
  των τριών δυνάμεων δέν είνε
  εΰκολος. Θά είχεν δέ ώς ά¬
  μεσον άποτέλεσμα την άμεσον
  άνάφλεξιν ολοκλήρου τής Εύ¬
  ρώπης. Άλλά καί άδράνεια
  τού Χίτλερ δέν είνε νοητή,
  μετά τούς φραστικοϋς μύ-
  δρους ποϋ έξαπέλυσε πρό η¬
  μερών κατά τοΰ κόσμου ολο¬
  κλήρου, διότι τό τοιούτον θα
  είχεν ώς άποτέλεσμα την μεί
  ώσιν τοΰ γοήτρου τού καί τόν
  κλονισμόν τής θέσεώς τού με¬
  ταξύ τοΰ Γερμανικοΰ λαοθ.
  Μοιραίως λοιπόν είς την κεν¬
  τρικήν Ευρώπην πρέπει νά ά-
  ναμένωμεν γεγονότα.
  Άλλά καί είς την Γαλλίαν
  ή πολιτική κατάστασις λσμ-
  βάνει τοιαύτην εξέλιξιν πού
  κατ' ανάγκην θά έπιδράση. επί
  τής περαιτέρω πορείας των
  διεθνών πραγμάτων. Ή κυ¬
  βέρνησις τοΰ κ. Σωτάν, αντι¬
  λαμβανομένη, δτι παρ' όλας
  τάς διαβεβαιώαεις τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν, δέν ειμπορεί νά
  έλπίζη καΐ νά στηρίζεται πλέ¬
  ον είς κοινήν Άγγλογαλλι-
  κήν σύμπραξιν
  ευρίσκεται πρό
  καΐ δράσιν,
  τραγικοθ δι·
  λήμματος. Νά ακολουθήση τα
  βήματα τής Αγγλίας καί νά
  ζητήση, έστω καί υπό βαρείς
  δρους συνδιαλλαγΙ|ν μέ την
  Γερμανίαν κσΐ την Ιταλίαν,
  νά στραφή έξ ολοκλήρου πρός
  την Σοβιετικήν Ρωσσίαν, ή νά
  παραιτηθή διά νά απαλλαγή;
  των Ιστορικών εύθυνών πού
  τής δημιουργεϊ ή κρισιμότης
  τής παρούσης στιγμής; Καί
  φαίνεται δτι θά καταλήξη είς
  την δευτέραν λύσιν. "Ηδη ά-
  φού εζήτησε κσί επέτυχε την
  έγκρισιν τής έθνικής άντιπρο-
  σωπείας διά ιήν διάθεσιν 15
  ολόκληρον δισεκατομμυρΐων
  φράγκων πρός συμπλήρωσιν
  των έξοπλισμών, ζητεί νά τής
  παρασχεθή άπόλυτος έξουσιο-
  δότησις, νά περιβληθή δηλα
  δή μέ δικτατορικά δικσιώμα-
  τα, ττρός αντιμετώπισιν τόσον
  των εσωτερικόν δσον καί των
  εξωτερικών ζητημάτων. Καί
  έπειδή τα κόμματα τής άρι-
  στεράς είς τα όποϊα στηρίζε¬
  ται άρνοΰνται την παροχήν
  τής έξουσιοδοτήσεως, θά πά
  ραιτηθή. Άλλά τί θά έπακο
  λουθήση την παραίτησιν τοΰ
  ύπουργείου Σωτάν, Θά εχω
  μέν πάλιν κυβέρνησιν τής ά
  ριστερας ή θά προκηρυχθοϋν
  νέαι εκλογαί; Τό πιθανώτερον
  είνε δτι δέν θά συμβή ουτε τό
  έ'ν ουτε τό άλλο. Βέβαιον μάλ¬
  λον εΤνε ότι θά σχηματισθή
  κυβέρνησις έθνικής ενώσεως.
  Οί Γάλλοι δταν κινδυνεύει τό
  εθνος, γνωρΐζουν νά παρα-
  μερίζουν τάς ίδεολογικάς άν-
  τιθέσεις των καΐ νά δίδουν
  τάς χείρας. Καί ασφαλώς θά
  πράξουν τό ίδιον καί τώρα.
  "Εχουν τόσον άνεπτυγμένον,
  δεξιοΐ καί άριστεροί, τό αϊ-
  σθημα τής ελευθερίας, τής
  ανθρωπίνης καί τής έθνικής
  άνεξαρτησίας, ώστε νά μην
  δημιουργήται φόβος ότι θ' ά-
  φήσουν είς τόσον κρίσιμον ώ¬
  ραν, άκυβέρνητον την χώραν
  των. Δέν ειμπορούν άλλωστε
  νά πράξουν άλλως.
  Είναι ύποχρεωμένοι νά στη
  ριχθοΰν είς τάς ιδίας των δυ¬
  νάμεις. Καί άκόμη είναι 6πο-
  χρεωμένοι διά νά διατηρή
  σουν τάς φιλίας καΐ τάς συμ¬
  μαχίας των, νά δείξουν δτι
  είναι ηνωμένοι ώς εθνικόν σύ
  νολον, δτι είναι πολεμικώς
  πανίσχυροι, δτι είναι Μτοιμοι
  καί ίκανοί νά περιφρουρήσουν
  καί τό ιδικόν των γόητρον καί
  τα έθνικά των συμφέροντα
  άλλά καί την ανεξαρτησίαν
  τ&ν φίλων των. Επί τής Αγ
  γλίας, είπομεν δέν ειμπορούν
  νά ύπολογίζουν δπως πρίν.
  Πρός την Ρωσσίαν νά στρα-
  φοΰν διστάζουν.
  Ό Σοβιετικάς παράγων άλ¬
  λωστε, παρουσιάζεται ήδη
  άρκετά έξησθενημένος έξ
  αίτίας τής τελευταίας δίκης
  καί των κατ' αυτήν άποκαλύ-
  ψεων. Ή δίκη αυτή καθώς καί
  αί προηγουμένας παρουσία-
  σαν δλην την έκτασιν τής
  σήψεως πού συντελεϊται είς
  τοΰς κόλπους τοϋ ΣοβιετικοΟ
  καθεστώτος. Καί έν πρώτοις
  άπεστέρησαν τό καθεστώς καί
  τόν στρατόν τού δλων των
  παλαιών καί δεδοκιμασμέ-
  νων άρχηγών καί στελεχών
  των, διά των άθρόων τυφεκι
  σμών. Δεύτερον, άπεκάλυψαν
  δτι δέν ειμπορεί κανεϊς νά
  στηρίζεται είς τόν Σοβιετικόν
  παράγοντα. Διότι εάν μέν δ-
  σα ήκούσθησαν καί ακούον¬
  ται είς τάς δίκας αύτάς είνε
  άληθές, τότε οί παλαιοί ηγέ¬
  ται τής Ρωσσίας, πολιτικοί
  καΐ στρατιωτικοΐ, είνε προδό-
  ται τής πατρίδος των είς
  τούς όποίους δέν ειμπορεί νά
  έχη κανεϊς ουτε εκτίμησιν ου¬
  τε εμπιστοσύνην. Εάν πάλιν
  ρΐνε σκευωρίαι καί ψευδη,
  τότε είς την Ρωσσίαν ύπάρχει
  έ'ν καθεστώς άνήθικον, στηρι-
  ζόμενον είς την ώμήν βίαν
  καί τό οποίον δέν είνε Ικα¬
  νόν διά πόλεμον, διότι θ'
  άνατραπή μόλις όπλΐση, τόν
  λαόν.
  Ή Γαλλία έπομένως, θά
  είνε δύσκολον νά στραφή
  πρός την Ρωσσίαν καί νά όλο-
  κληρώση τό μετ" αυτής υπο-
  γραφέν άλλοτε σύμφωνον.
  Άλλά αυτή ή έξασθένησις
  τής Ρωσσίας καί ή απομόνω¬
  σις τής Γαλλίας, έπαυξάνει
  έτι περισσότερον τούς κινδύ-
  νους τοΰ πολέυου. Καΐ χωρΐς
  ύπερβολήν, ειμπορεί νά είπη
  κανεϊς ότι εάν ό πόλεμος
  έκραγή, αίτία θά είνε ή στρο-
  |>ή τοΟ κ. Τσάμπερλαιν πρός
  την Ρώμην, πού είμπορεΐ νά
  θεωρηθή καΐ ώς στροφή πρός
  τόν δρόμον τής συμφοράς,
  καί ή ίξαλλος πολιτική τοϋ
  Στάλιν πού περιήγαγεν είς
  πλήρη Λνυποληψίαν την χώ
  ραν τού καί έξεμηδένισε τή
  θέσιν της είς τό εξωτερικόν
  Διότι αύτά τα δύο γεγονότα
  πού διέσπασαν τό μέτωπον
  των είρηνοφίλων δυνάμεων κα
  θιστοΰν περισσότερον άπαιτη
  τικά καΐ άποφασιστικά τα
  κράτη τοΰ άξονος Βερολίνου
  —Ρώμης—Τόκιο καί δημιουρ
  γοθν τόσην άνισορροπίαν δυ
  νάμεων, ώστε νά μην ειμπορή
  νά εύσταθήστ) πλέον τό κα
  θεστώς τής είρήνης.
  ν*
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΧΑΙΡΕΤ1ΣΜΟΙ
  ΚΑΙ ΘΥΣ1Α
  Τό τή δπερμάχω στρατηγφ τα
  νικητήρια, πού θά ακουσθή σή¬
  μερον είς τάς έκκλησίας, άποτε
  λεΐ κάτι τό σημαντικόν καί διά
  την ιστορίαν καί διά την θρη
  σκείαν καί διά τα ατομα. Είνε
  διά τα τελευταία, μία άνάπαλσις
  ψυχική πού χωρίζει συναισθήμα
  τα άπό συναισθήματα καΐ εποχάς
  άπό εποχάς.
  Οί χαιρετίσμοί Ιχουν θά ελεγα
  κάτι τό πανανθρώπινο. "Ερχον
  ται νά ενθυμίσουν την χριστιανι
  κήν εκείνην χαραυγήν εις τό βά
  θος τής οποίας μόλ'.ς διακρίνετα
  Γολγοθοίς. Πρόκειται περί μιας
  χαραυγής μέ χαρακτίίρα θριαμ
  βικόν ακριβώς διότι είς αυτήν
  διαπλάσσεται ή σκοπιμότης τής
  θυσίας. Κυττάξετε την γρηοΰλαν
  ή όποία πρώτη καί καλυτέρα κα
  ταλαμδάνει θέσιν κάτω άπό την
  άσκητικήν φυσιογνωμίαν ενός άγί
  ου, την οποίαν μόλις φωτίζει
  το άσημοκάντηλο. Είνε ή πρόσω
  ποποίησις μιάς ζωής πού έδημι
  ύργιρΐ καί "οιέπλασε ,καΐ ανέ
  δειξε μέ βάσι τή θυσία. Τώρα
  ή γρηοΰλα άπολαμβάνει την ώ
  ραία ίψ/οίΆ τοΟ παραδείγματός
  της καί ζητεί την άνταμοι,ίή.
  Την εποχήν των χαιρετισμών
  ονειρεύομαι τίς ώραΐες Μαγδαλη
  νές... Κάτι τέτοιο έγράφετο άπό
  τόν ευσυνείδητον χρονογράφον
  πού ήθελε νά συμπληρώση τό
  «ιβθηματινό καί πνευματικό φόν
  το τής σημερινήν Παρασκευής.
  Υστερα άπό την γρηοΰλαν τόν
  λόγον έδώ είχε ή κυρία πού
  ήρχετο κομψή δσο καί σοβαρή
  νά σκουπίση μερικά δάκρυα πε-
  ρισυλλογής μέ τό μεταξωτό μαν
  τηλάκι της. Ή μαύρη Παναγία
  ή βυζαντινή, εφαίνετο δν. εδέχετο
  καλοπροαίρετα τα δάκρυα αΰτά.
  Τό ϊδιο εκανε καί διά μίαν «πα-
  τρικίαν ζωστήν» των χρόνων τοΰ
  τή ύπερμάχω ..
  Καί την στιγμήν αυτήν υποθέ-
  τω, οτ: ή πρώτη «ώραία έμφάνι
  σις»θά τύχη δλης τής θρησκευτική;
  καί ίστορικής συγκαταβάσεως τής
  μητρός τοΰ βεανθρώπου. Άφ' 8-
  του ήταν κορίτσι (πώί την θυμοϋν-
  ται μερικοί παλαιότεροι μέ τίς
  κόκκινες κορδελίτσες καί τα χρυ-
  σα μαλλιά!) ε?χε μετατοπισθή
  άπό την συνηθισμένην νεανικήν
  ζωήν είς την ατμόσφαιραν τής
  θυσίας. Γιατί, Οί κοινωνικοί δ-
  ροι ήσαν τέτοιοι. "Εγινε κυρία
  χωρίς νά υπάρξη γι' αυτήν τό
  δεδομενον τής έλευ'ϊέρας αύτοδι-
  αθέσεως. Άργότερα μέ αυτήν έ-
  σχετίσθη καί ή .Μαγδαληνή, ώς
  ανώτερον ομως κοινωνικόν σύμ¬
  βολον καί έντός τοΰ περοβάλλον-
  τος τής θυσίας πάντοτε.
  * *
  Οί χαιρετισμοί μέ την εύρυτέ-
  ραν των έννοιαν, φαντάζομαι δτι ά
  πευθύνωνται σέ ο'λες τίς μητέρε;
  άλλά καΐ στίς άλλες πού πήραν
  ιά τόν ενα ή τόν άλλο λό
  ;ο, μιά κατεύθυνσι δυσανάλογη
  πρό; τα προσόντα πού παρουσία-
  ζαν γιά την κατάκτησι τής εύδαι-
  μονίας. Ο£ πρώτες Ιχουν κάποιο
  ,υιό νά κλάψουν, θυσιασθέντα καί
  αυτόν είς τόν βωμόν τοΟ συνόλου.
  Οί δεύτερες κλαίουν ένα χαμένο
  παρελθόν... Ένώ ό κατανυκτικός
  τόνος τοΰ τροπαρίου υψώνεται
  μέσα στό σκιόφως τοΰ έσπερινοΰ,
  ή θυσία έναρμονίζεται ώς δρος
  ποιητικός, θρησκευτικάς καί ή-
  θικός: Τα νικητήρια άνήκουν σ'
  εκείνους πού άφιέρωσαν είς αυτήν
  τό είναι τους. Γι' αύτούς ύπάρχει
  θέσις μέσα οτήν δημιουργική πα-
  Ή όδός Ζάκρου.
  "Ενα άπό τα πλουσιώτερα
  καΐ τα γραφικώτερα διαμερί-
  σματα τής επαρχίας Σητείας,
  τελείως άπομονωμένον δμως
  είνε τής Ζάκρου. Μέ πλουσί¬
  αν βλάστησιν, μέ άφθονα νε-
  ρά, μέ περιβόλια, αποτελεί
  μίαν άληθινήν δασιν, ένα πα-
  ραδεισιακόν τοπεΐον είς την
  νοτιωτέραν άκραν τής Κρή¬
  της. Στερεΐται δμως τελείως
  δρόμου καί μέσων συγκοινω-
  νίας καί μένει άπρόσιτον.'Ήδη
  οί κάτοικοι προσφέρονται νά
  έργασθοϋν διά την διάνοιξιν
  αμαξιτής όδοΰ πού θά ένώση,
  τό διαμέρισμά των μέ τόν Λι¬
  μένα Σητείας Ελπίζομεν δτι
  τό έπαρχιακόν ταμείον θά
  τούς συνδράμη διαθέτον μη¬
  χανικόν διά την μελέτην,
  έργοδηγούς καί τ' άπαραίτητα
  έργαλεΐα. Ό δρόμος αύτός
  πρέπει νά διανοιχθή τό συν-
  τομώτερον.
  Ό άγνωστος.
  Πληροφορούμεθα δτι απε¬
  φασίσθη οριστικώς ή άντικα-,
  τάστασις τοΰ άγάλματος πού
  έχει τοποθετηθή είς τόν κή¬
  πον τής πλατείας καΐ συμβο-
  λίζει δήθεν τόν άγνωστον
  στρατιώτην, διά μνημείου σε-
  μνοϋ, καλαισθητικοϋ, άνταπο-
  κρινομένου είς τόν υψηλόν
  σκοπόν τής αποδόσεως τιμής
  είς τούς ήρωας καί μάρτυρας
  των έθνικών πολέμων. Ή από¬
  φασις ευρίσκει σύμφωνον ολό¬
  κληρον την" πόλιν, πού δέν
  ειμπορεί ν' ανεχθή πλέον αύ¬
  τό τσ γλοπτικόν άνοσιούργη-
  μα πού άποκαλεΐται «άγνω-
  στος στρατιώτης». Καί ελπί¬
  ζομεν δτι ή απόφασις αύτη θά
  πραγματοποιηθή συντόμως.
  Ο τουρισμός.
  Σημαντική προβλέπεται ή
  τουριστική κίνησις είς τόν τό¬
  πον μας κατά την αρχομένην
  ήδη περίοδον τής ανοίξεως
  καί τοϋ θέρους. "Ηδη ανηγ¬
  γέλθη ό κατάπλους άρκετών
  σκαφών μέ εκατοντάδας περι-
  ηγητών έξ δλων των μερών
  τής γής. Θά ακολουθήση δέ α¬
  σφαλώς ή "άφιξις καί άλλων
  μεγάλον «καραβανίων» ξέ-
  νων. Τό Ηράκλειον, περιλαμ-
  βάνεται πλέον είς δλα τα
  τουριστικά προγράμματα. Μέ
  την αποπεράτωσιν δέ τοΟ νέ-
  ου Μουσείου θά προσελκύπ α¬
  σφαλώς είς τό εξής πολύ πε-
  ρισσοτέρους ξένους καΐ ιδία
  άρχαιοφίλους. Καλόν δμως
  είνε ν^ ληφθή έκ τζαραλλήλου
  άπό τούδε μέριμνα καί διά
  τόν γενικώτερον καλλωπι-
  σμόν τής πόλεως καί την έν
  γένει οργάνωσιν των τουρι-
  στικών ύπηρεσιών καί κέν-
  τρων ώστε οί ξένοι, πού θά
  μδς έλθουν να μή φύγουν μέ
  κακάς έντυπώσεις.
  Η Σπίνα Λόγκα.
  Επληροφορήθημεν δτι διε-
  τεθή νέα πίστωσις διά την
  κατασκευήν πολυκατοικιών
  είς Σπίνα Λόγκαν πρός στέ-
  γασιν των λεπρών. Μήπως
  Ομως πρόκειται περί έσφαλμέ-
  νης πληροφορίας, Διότι ημείς
  έγνωρίζαμεν άπό δηλώσεις
  τοΟ κ. ύπουργοϋ τής 'Υγιει-
  νής ότι αυτή ή κόλασις τής
  Σπίνα Λόγκας επρόκειτο νά
  καταργηθή καΐ δτι τό λεπρο-
  κομεΐον θά μετεφέρετο είς
  μίαν νησίδα μέ νερό, καΐ μέ
  όλίγην γήν κατάλληλον πρός
  καλλιέργειαν. Καΐ δέν πιστεύ¬
  ομεν νά ήλλαξεν απόφασιν τό
  υπουργείον τής Ύγιεινής.
  ρατήρησι των άνθρώπων άλλά καί
  την μνήμη των μεταγενεσ:έρων.
  Ένδιαφέρουν ίνα θρίαμβο αίσθη-
  ματικής καΐ κοινωνικής σημασίας.
  ΛΣΜΟΔΛΙΟΣ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ίίΐ
  1
  ίϋ
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατδ).—Σήμερον
  διά πρώτην φοράν έν Ηρακλείω:
  *Σάν ή καρδιδ πονδ».
  ΜΙΝΩΑ. —Σήμερον ό μεγαλεί
  τερος έ'ως τώρα ρόλος τού μέγα
  λου τραγωδοΰ Πώλ Μιοθνι: «Ύτΐό
  τό βλέμμα τοϋ Βούδα.
  ΙΙαρ' δλα τα δαπανηρά μέϊρα
  καί τάς προσπαθείας τής ανθρω¬
  πότητος ή ελονοσία παραμένει
  καί σήμερον ά/.ίμη ό άπειλητι-
  κώτερος εχθράς τής κοινωνίας.
  Κατά την άρχαιότητα όπίτε 8λαι
  αί άσθένειαι απεδίδοντο εις την
  μήνιν των θεών, ή ελονοσία έμά-
  στιζε τού πληθυσμούς τής Παλαι-
  στΕνης καί τής Αιγυπτου, ό πλη-
  θυσμός των Αθηνών άπεδεκατίσθη
  υπό τής έλονοσίας κατά τάν Ι) π.
  Χ. αίώνα. Ή ελονοσία δέν ήτο &·
  γνωστος κατά την άρχαιότητα. Ό
  Ίπποκράτης την περιέγραψε λε¬
  πτομερώς είς τα συγγράμματά τού.
  "Εκτοτε παρήλθον 2.000 έτη καί
  ή Ελλάς 8πως καί άλλαι χώραι
  έξακολουθεΐ νά μαστίζεται όπό
  τής έπαράτου νόσου. Πώς πρέπει
  νά αμυνθώμεν; Την απάντησιν μά
  την δίδει, ή επιτραπή Έλονοσί¬
  ας τής Κοινωνίας των Εθνών. Εί
  νέ δέ αυτή ή εξής: Διά την προ
  φύλαζιν άρκεΐ καθημερινή 56
  σις έκ 0,400 γραμμαρίων κινί
  νης. Διά την όλοσχερή θεραπεΕ
  αν, δάσις έξ 1—1,200 γραμμά
  ρια ημερησίως επί δ—7 ημέρας
  Ούδεμία άλλη θεραπεία άπαιτεΐ
  ται. 2.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΛΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΜΣΣΑ =
  ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΙΙΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΐν
  Ό δικαστικός κλητήρ τής πε
  ριφερείας τοθ Πρωτοδικείου Η¬
  ρακλείου Γεώργιος Ι. Καστρινά
  κης έν Ήρακλείφ Ιδρεύων δή
  λοποιώ 8τι, δυνάμει καί πρό:
  εκτέλεσιν τής δπ' άριθμ. 3690
  1936 όριστικής καί τελεσιδίκοι
  αποφάσεως τοΰ ΕΣρηνοδικείοι
  Ηρακλείου νομίμως περιβεβλημέ
  νης τόν έκτελεστήριον τύπον
  καί κατ' εντολήν τοΰ Άντωνίοι
  ΙΙιτσουλάκη κατοίκου Έπισκοπή;
  Πεδιάδος, κατεσχέθησαν 6π' έ
  μοθ πρός αναγκαστικήν έκποίησιι
  τα έν % δπ' αριθ. 61 έ. Ι. έκ
  θέσει μου άναφερόμενα κινητ
  τοΰ όφειλέτου Γεωργίου Ι. Κτε
  νιαδάκη κατοίκου Γαλύφας Πεδι
  άδος ήτοι δέκα πρόβατα εγ
  χαλα χρώματος λευκοΰ διαφόρω'
  σαμνιών έξ ών τρία κερούλικ
  ών ή άξία όπελογίσθη ώς Ιγγιστ
  είς δρ., 2500 πρός είσπραξιν τοί
  επί τή βάσει τής ώς άνω άποφά
  σεως υπό χρονολ. 24 Αΰγούστο
  1937 Ιπιταγής, ποσοθ των οραχ
  μών 1850.5ο των έκτοτε ταύτη
  τόκων καί έξόδων εκτελέσεως. "Ο
  θεν ό πλειστηριασμός των ανωτέ¬
  ρω κινητών γενησεται την 20ή
  Μαρτίου 1938 ήμέρα,ν Κυριακήν
  και^ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  μου ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ
  μου καί έν τώ συνήθει τόπφ τώι
  δημοπρασιών τοθ χωρίου Γαλύφα< Πεδιάδος ένθα καί δτε καλώ πάν τα βουλόμενον νά πλειοδοτήση. Έν Ηρακλείω τή 20 Φεβρουαρίου 1938 Ό επί τοΰ πλειστηριασμοθ δι¬ καστικός κλητήρ Γεώργιος Ι. Καστρινάκη; ■ ■■■■·'■«■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ βαλαμηγβν &)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σύρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΛΡΔΑΚΗ Τηλ*». 4-41 331βν Άλλά, μέ την ψύχή περίλυ- πή £ως θανάτου, ό δυστυ- !χής ό Φέρσεν πού ήξερε δτι θά έπερνοΰσε μιά αίω ' νιότης άκόμη έ'ως δτου άπ ' φασίσουν οί σύμμαχοι νά κινηθοθν στρατιωτικώς, εζή¬ τησε νά συνταχθή τό μανι φέστο αύτό είς υφος δριμύ τατον καί τραχύτατον. Συνέ ταξεν ό ί'διος έ'να σχέδιο τ διεβίβασε διά μέσου ενός φ λου' καί δυστυχώς τό σχέ διον αύτό έγινε δεκτόν "Ήτο τόσο έπιτακτικό τό πΐ ρίφημο μανιφέστο των συμ μάχων πρός τα γαλλικ στρατεύματα, οόστε θά ένό μιζε κανείς πώς οί στρα τιές τοΰ δουκός τοΰ Μπροΰ σβικ εΐχαν κι' δλας φθάσ θριαμβευτικά στά πρόθυρα τού Παρισιοΰ. Τό περιερχ>
  μενόν τού ήταν ακριβώς, δ,τ
  ήθελεν ή βασίλισσα, πολ
  λογικά, νά αποφύγη.. Έγινό
  ταν διαρκώς λόγος περί το
  Ιεροΰ προσώπου τοϋ εύσεβε
  στάτου βασιλέως" ή έθνοσυ
  νέλευσις κατηγορεΐτο δτι εί
  χε σφετερισθή άδικα την έ
  ξουσία' οί Γάλλοι στρατιώ
  τες έκαλοϋντο νά ΰποτα
  χθοΰν άμέσως στόν βασιληά
  τόν νόμιμον ήγεμόνα τους
  καί ή πόλις τοθ Παρισιοι
  ήπειλεΐτο, άν τα άνάκτο
  ρα κατελαμβάνοντο έξ έφό
  δου, μέ «παραδειγματική
  καί αλησμόνητον έκδίκησιν»
  μέ τυφεκισμούς καί όλοκλη
  ρωτικήν καταστροφήν. Μέ ά"
  λα λόγια ε/νας στρατηγό
  μικρόψυχος έξέφρσζε σ' αύ
  τό ιό μανιφέστο πρίν άκό
  μη πέση. ή πρώτη 'τουφεκιά
  σκέψεις Ταμερλάνου.
  Τό άποτέλεσμα αυτής τή
  άπειλής ήταν τρομερά. Ά
  κάμη καί έκεΐνοι ποΰ ήσαν
  έ'ως τώρα άφωσιωμένοι ύπι
  ρασπισταί τού βασιλέως έγ
  ναν ξαφνικά δημοκρατικαί
  δταν έμαθον πόσο ό βασι
  ληάς τους ήταν άγαπητό
  οτοΰς έχθρούς τής Γαλλία
  καί δτσν εΐδαν πώς μιά νί
  κη των ξένων στρατευμάτων
  θά έξεμηδένιζεν δλες τίς κα
  τακτήσεις τής έπαναστάσεως,
  θά έοβυνε την άλωσι τής
  Βαστίλλης καί τούς δρκους
  τού γαλλικοϋ λαοϋ καί των
  άντιπροσώπων τού νά άγωνι
  σθοϋν μέχρις εσχάτων γιά
  ν ά ΰπερασπίσουν την έλευ
  θερία τους. Αυτή ή άνόητη
  φοβέρα, βγαλμένη άπό τό χέ
  ρι τοϋ Φέρσεν, άπό τό χέρ
  τοϋ πολυαγαπημένου, ήταν
  μιά βόμβα πού επροκάλεσε
  την έκρηξι τής όργής είκοσιν
  έκατομμυρΐων άνθρώπων.
  (συνεχίζεται)
  Στεφ. Σαριδάκης
  Μαιευτήρ-Γυναικβλόγος
  ΕίδικευθεΙς έν Παρισίοις.
  Δέχεται έν τ^ Πολυκλινικη
  Τηλεφ. Κλινικής 490
  » οικίας 608
  »ψψρη*ψρψ»»
  ■ ■>■■!
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ■
  Κων. Ε. Πολυδάκης :

  ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙο είς ·
  τα νοσήματα τού στομάχου "
  έντέρων κσΐ ήΊτατος, δέχεται ■
  τούς πάσχοντας έκτοΰπεπτι- ·
  κου συστήματος έν τω Ιατρείω "
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρβϊς ■
  Καμάρες. ;
  θεραπεία αΐμορροίδων ά· ·
  νευ εγχειρίσεως δι" ένίσίων. ■
  'Λριθμ. τηλ. 7-92 ;
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολογος—Ψυχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίκτρός
  Δημοσ. Ψυχιατρβίου 'Αθηνβν
  Δέχεται έν τφ ιατρείω τού
  ίδάς Πειραιώς Ι7δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  ....................♦
  ,♦'................-.»
  Ό ©δοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  ϊναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόμστος (ούλΐτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ΐϊορσελά-
  νης. "Ετταναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Ή στήλη τού ώραιόκοομου.
  Τα πρώτα καπέλλα της ανοίξεως.
  ♦«» ε ι
  Τόν Μάρτιο, 6 φωτεινός άνοιξι-
  άτικος ήλιος μδς ττροσκαλεϊ νά
  φαιδουνθοθμε καί νά άνανεωθοΰμε
  μέ τα πρώτα καπέλλα άπό ψάθα,
  άπό γκρό-γκραΐν καί φυσικά άπό
  φέτρ, γιατϊ τό φέτρ είνε γιά δλες
  τίς έποχές. Τό φέτρ άγκορά μάς
  άναγγέλλεται ώς ϊνα των εΰνοου-
  μενων τής ωραίας έποχήο, παρ'
  δλη την θερμή τού δψι. Πρέπει νά
  προσθέσω δτι τ» φέτρ άγκορκ συ
  ναντάται είς Οπέροχα χρώματα
  καί δτι είνε ιδιαιτέρως έπιτυχημέ-
  νο ώς γκρέζ, γαρνιρισμένο μέ
  κουτώ σέ ζωηρούς χρωματισμους.
  Διότι έμαντεύσατε δτι τα νέα
  αΰτά καπέλλα έξακολουθοΰν τόν
  άγώνα υπέρ των χρωμάτων. Τό
  μαΰρο γίνεται δλο καί περισσότε¬
  ρον κτήμα τοθ σοβαροθ καί τοΰ
  επισήμου.
  "Ενα καπέλλο είνε μία στου·
  δαία λεπτομέρεια, ή σπουδαιοτέ-
  ρα Ισως είς τό σύνολον τής τουα·
  λέττας, άλλά πάντως είνε λεπτο¬
  μέρεια καίμεταβάλλεταιευκόλως.
  Δέν πρέπει νά εχετε ίδιοτροπίες
  γιά ίνα χρωματιστό καπέλλο. έ-
  κτός εάν είνε φέτρ καλής ποιότη¬
  τος, διότι τό φέτρ5βάφει τΐάντοτε
  πολύ καλά Τό Ιδιο δπως μία μαύ·
  ρη ψάθα ή πικό γ) ή μπακού, με-
  ταβάλλονται τελείως καί μέ ολίγα
  Μζοδα ϊχετε τό πλρονέκτημα ν< Ιχετε Μνα παναμά ή έ'να μπακο μέ άνανεωμένη πάντοτε δψι. Καταταξεΐε λοιπόν είς τα Ίδιό τροπα καπέλλα, καί τα καπέλλα άπό πολύ χονδρή ψάθα τα όποΐ έηανέρχονται είς την μόδα, ραμμ^ί να σάν σειρήτια καί τα όποΐα εί ναι ώραΐα ιδίως σέ τόνους πό φαίνονται καμμένοι άπό τόν ήλι γκρό γκραϊν άπό λέζ ή κορδέλ λες ή οποίες θλίβονται μέ δλ την τέχνη πού διαθέτουν ή παρι σινές μοδίστες, δπως εάν ήσα ρευστές. Έπίσης δλες ή ψάθες ά πό μετάξι ή χαρτί, διόλου άκρι βές άλλα άτΐό τίς οποίες δέν μπο ρεϊτε ν' απαιτήσετε μακροχρόνι χρήσι. Διάφορα καί θελκτικά. τα καπέ λα τής ανοίξεως μδς παρουσιά ζονται σέ φόρμες ολιγώτερον έκ κεντρικές άπ' αϋτές τίς οποίες ύ πέστημεν την χειμερινή ιΐερίοδον Λέγω «ύπέστημεν» διότι μία γυ • ναίκα δέν είνε ποτέ τελείως άνε· τη κατω άπό ενα ίδιότροπο κα πέλλο. Γιατί £χει ύτΐ' δψίν της τί κριτικές των άνδρών πού συναντ είς τόν δρόμο, έπειδή άντικρύζε κάΐτοτε χλευαστικά μειδιάματα πού λέγουν τόσα πολλά.... ή Ντιστεγκέ Διά τάς άναγνωστρίας και τους άναννώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 77. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΟΡΙΖΟλΤΙΩΣ 1) Άκολουθεΐ την έπωνυμίαν μερικών όμορρύθμων καί πασών των έτερορρύθμων έταιρειών. 2) Προσφιλϊς κράτος. — Κόρη τοΰ Διός. 3) Έμπορική πόλις τής Βουλ¬ γαρίας. 4) Τα εύοίωνα.—Πρόσωπον τοΰ Σαιξπηρικοΰ δράματος «Όθέλ- λος». 5) ..... καί άεί. (!) Άσθένεια, νόσος.—Καρφί. 7) Πρόθεσις. — Τόν ένδιαφέρει μόνον ή Σταφίς. 8) Άντιπαθώ σφοδρώς κάποιαν. Μαλάκιον (αίτ.). 9) Ή μήτηρ τής Έστίας. 10) Παίζεται μέ πεσσούς.— Γάλλος χημικός, δστις έφεΰρε τρόπον βιομηχανικής κατασκευής τοθ καλίου καί ,/ατρΕου. 11) Πατήρ τοΰ ΟΕδίποδος. | 12) θεος τής μυθολογίας.— Χρηματοκιβώτιον. 13) Πυρσός, λαμπάς. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Συναινεΐ. 2) Μυστήριον (αίτ.).—ΈπίρρΎ) μα τοπικόν. 3) Ό μπάρμπα..... Ιτσι λέγετα είρωνικός ό Άμερικανικός λαός 4) Ίλύς. — Τα εις την επιφά¬ νειαν τής θαλάσσης, ευρισκόμενα μέρη τοϋ πλοίου. 5) Τρωκτικόν.—Νήσος τή; Ίρ λανδικής θαλάσσης άλλά καί πό ταμάς τής Γαλλίας. (ΐ) Τα τελευταία φορέματα τοθ άνθρώπου.— Περιληπτ;κή όνομα- σία των Αύξώ, Βαλλώ καί Καρ πώ. 7) Τα εχοντα τάς αύτάς διαστά- σεις.—Έχει 1280 γραμμάρια. 8) Ή λΤμα.—Φαγητόν άπό έν- τόσθια. 9) Πρόθεσις.— Νόμισμα ξένου κράτους. 10) Χορός.—Άνάδοχος. 11) Ώς, άν (δημ.). 12) Άντωνυμία άναφορική (θηλ.).—Ή γιαγΐά έκ πατρός των Ήσαΰ καί Ίακώβ. 13) Ό τίτλος τοΰ Κιχώτη. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ Μεγάλη εΰκαιρία διά τοΰς επιθυμούντας νά έπισκε- φθώοι τοΰς Άγίους Τβπους. Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρό; εξασφά¬ λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο· γοι συμπληρούται κοπ πολλαί θά άπβκλεισθοϋν. Ή έ'κ- δοσις τού διαβατηρίου άπαιτεΐ πολύν χρόνον. Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τω Κωνστ. Πατεράκη όδός "Εβανς 17. Τούς Κρήτας προσκυνητάς θά συνοδεύση καθ' όλην την διάρκειαν τοΰ ταξιδίου όπως καΐ κατά τα παρ. «τη ό γνωβτός κ. Κ. Πατεράκης διοργανωτής τής Παγκρητίου έκδρομή;. Πιθοινή ή προσέγγισις εί; Αλεξάνδρειαν. !■ ■■■■■■■■■■■« ■■■■■■■■!■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-Ϊ1ΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοτιηγή δέχεται τοϋς πάσχοντας καθ' ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά- στυνομικοΰ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ. 'ΟγοΑγοβάς μιάς καρδίας ΕΛ1ΣΑΒΕΤ = = Η ΓΪΙΛΊΙΠΙΤ ΒΡΥΑΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ Ή τής μελανχολική 117ον Γςά τόν ΦραγκΙακο Ιωσήφ, ή άναγκαστική άσχολία τού μέ τάς Οποθέσεις τοΰ κράτ&υς, είνε 2νας περισπασμός άπά τόν πόνο τού Γιά -ήν αύτοκράτειρα δμως πού έξακολουθεϊ την ιδία, την συνηθι σμένη της ζωή,ή πληγή πού άνοιξί στήν καρδιά της ή δραματική πε ριπέτεια τοΰ υΕοΰ της, παραμέ νει άνοιχτή. Ρίχνεται μέ μεγαλει¬ τέρον άκόμη πάθος είς την με¬ λέτην των έλληνικών, άλλ' οϋτε αι μελέται της τής χαρίζουν την ληθή. Ή μελαγχολία της φθάνει τα 2ρια τής άπογνώσεω;. Δέκα τέσσαρας ημέρας μετά την τραγικήν αύτοκτονίαν τοΰ της, Ιλεγε πώς είχε μιά αίσθησιν αάν νά εΐχε δεχθή κατακέφαλα Ινα ισχυρόν κτύπημα καί νά ή ταν άκόμη σάν ζαλισμένη. Τό σον φοβεράν, τόσον απίστευτον τής εφαίνετο δ,τι είχε μ^ Καμμιά φορά ζητοΰσε καταφύγιον ατήν άγαπημένη της κόρη, την Βαλερίχ; «Μέ το βάρος πού εχω στήν καρϊιά, μοΰ είνε αδύνατον νά λέ¬ γω είς τόν πατέρα σου πράγματα. πού νά τόν βοηθοΰν νά αχορπίζη λίγο ό νοΰς τού. Άπά τότξ πού ήμουν νέα, τώρα δί πολύ περισ οίτερον, ϊχω την ίδέα πώς στό τέλος ό Ίεχωβά θά μέ οδηγήση στήν έρημ-.ά γιά νά περάσω τίς τελευταΐες ήμέρες μου ώς άναχω, ρήτρια, μέ δλους μου, τοΐ»ς λαγι ?μού; άφιερω,μένου; είς αυτόν. "Ετσι μοθ είνε πεπρωμένον καί είτε τό θέλω, είτε δχι, Ικεϊ μέ όδηγεΐ ό θεός...». Εξαιρετικήν εντύπωσιν είς την Έλισά^ετ Ικαμαν όσα είχε γρά- ψη είς μίαν άπό τίς τελευταΐξς 4- στολές τού πρός την άδελφήν τού, την άρχιίούκισσαν Βαλερίαν, ό «ύτοκτονήσας διάδοχος. Ό Ροδόλ- φος έξέφραζε πολύ άπαισιόδοξες σ-χέψεις γιά τό μέλλον τής αύτο χρατορίας. Ή αύτοκράτειρα, φύ¬ σει άπαισιόδοξος, συνεμερίζετο απολύτως τάς Εδέας τοΰ υ£οΰ της. Μετά τάν θάνατον τοΰ παιδιοΰ της, οί άπαισιόδοξες σκέψεις της έχαναν την εντύπωσιν πενιΐίμων κωδωνοκρουσιών γιά τάς τύχας τής αύτοκρατορίας. Μιά εμμονο,ς ίδέα τής Έλισάβξτ ήταν πώς ή Αύστροουγγαρία θά τελείωνε μαζϊ μέ τόν Φραγκίσκον Ιωσήφ. Μιά παλιά παράδοσις άνέφερε πώς μέ Ινα Ροδόλφον ήρχισε ή ΕστορΕα τής Αυστρίας καί μ' ίνα Ροδόλφο θά ετελείωνεν. (συνεχίζεται) Ρ' ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΜ4ΜΑ1Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ « Σία ΘΙΑΣΟΣ ΜΑΡΙΧΑΣ ΚΡΕΒΑΤΑ ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Διά πρώτην φοράν στό Ή ράκλειον. ΣΑΝ Η ΚΑΡ1ΙΑ ΠΟΝΑ Ι Νουσιχοδραμκ είς 2 πράξει; $ Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Έφΐστώμβν την προσοχήν τού οεβαστοϋ κοινοΰ διά τό ι σημερινόν μας έργον (ΣΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΝΑ Είναι τότβλευταϊο άριοτβύρ | γημα τού Χατζηαπβστβλου. Έχει οκηνές γεμάτβς πά- ) θος, γλυκειά αυγκίνησι, φέρ- I νει τα δάκρυα στά μάτια, άλλά συνάμα τό γέλιο καί ' την βύθυμία. ΑΥΡΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ Οί- ! κογβνειακή «πογευματινή μέ τιμάς 15—10 Παιδία 10 Κρατάτε εγκαίρως1 τάς θέσεις σας ΕΟΡΤΑΙ.— Αύριον εορτήν των Άγίων θεοδώρων δέν έορτάζει οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. θεό δωρος Χατ:ιδάκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— Ό κ. Γεώργ. Ε. Καψετάκης δικηγόρος ανεδίξατο προχθες έκ τής κολυμβήθρας τό κοριτσακι τού κ. Μ. Καπαρουνάκη δωσας είς αΰτό τό δνομα "Αννα ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απέθανε καί εκη¬ δεύθη έν συρροή πολλοϋ κόσμού εις Γαρυπαν, χρηστή καϊ ένάρετος οίκοκυρά ή Ελένη Έμμ. Αποστο¬ λάκη, πενθερα τοϋ φίλου κ Ιω Έ. Ταμιωλάκη. Ή μεταστάσα 6- πηο£ε πρότυπον φιλαλληλίας, 6 θάνατός της δέ έπροξένησε αλη¬ θή λύπην. Τοΰς οίκείους της μεταστάσης συλλυπούμεθα θερμώς. Γύρω στήν πόλι. Μ4 την συνέχισιν των <3νοιξιό>
  τικων ημερών, εδημιουργήθη καί
  ή άνάγκη των έκδρομών των σχο¬
  λείων.
  —Αί όποΐοιι την εποχήν αυτήν
  κυρίως, είναι ώφέλιμοι ψυχικώς
  καί σωματικώς είς τοΰς μαθητάς.
  —Δέν στεροΰνται δέ και κάποι-
  ου έκπαιδευτικοϋ χαρακτήρος γύ-
  ρω άπό τας στοιχειώδεις γεωργι·
  κάς καΐ καλλιεργητικάς γνώσεις.
  —ΑΙ μαθητικοΐ αύται έκδρομαΐ
  εγκαινιάσθησαν χθές άπό τό Γυ·
  μνάσιον άρρίνων.
  —Τελευταίως ώς γνωστόν διε¬
  τάχθησαν άναστηλώσεις διαφόρων
  Βυζαντινών μνημείων.
  — Όπως είναι τα άνάκτορα των
  Παλαιολόγων είς Μυστρδν, ή μο-
  νή τού όσίου Μελετίου είς τόν
  Κιθαιρώνα, ό Βυζαντινός ναός
  των Πολιτικών Εύβοίας κ.τ.λ.
  — Διά τα Βυζαντινά μνημεϊα ΚρΛ
  της δυστυχώς, τα όποΐα καϊ τιολ-
  λά είναι καί σημαντικά, δέν είδο¬
  μεν νά άναφέρεται επί τού παρόν¬
  τος καμμιά μέριμνα.
  —Ένδιαφέρουαα διά τούς ίστο-
  ρικοΰς ή ανεύρεσις των δύο πυρο¬
  βόλων φρεγάτας ή κορβέτας είς
  τον νέον λιμένα
  — Σημειωτέον δτι τα πυροβόλα
  ταυτα διατηροΰνται θαυμασία, λέ-
  γεται δέ δτι είναι έξ όρειχάλκου.
  —Διά την χρονολογίαν τοθ ναυ-
  αγίου ή τής _καταβυί>ίσεως τοΰ
  πλοίου επί τοΰ δποίου ευρίσκον¬
  το* τα πυροβόλα, ΰπεστηρίχθη δτι
  αυτή ύπερβαίνει τα 100 έτη άπή
  σήμερον.
  —Διά τάς καλλιεργητικάς βνν·>
  θήκας ή τελευταία στσ,βίρά βελτί¬
  ωσις τού καιροϋ κρίνϊται εύνοΐκή.
  —Ένισχύονταν ούτυ.) αί διατυ-
  πωθεΐσαι χρηαταί έλπίδες καί διά
  την προσέχη εσοδείαν.
  —Ή ότΐοία λέγεται δτι θά συμ*
  πληρώση τα άγαθά τής προηγου¬
  μένης καί κατά τρόπον σημαντι¬
  κώτερον διά την τοπικήν οΐκονο
  μίαν.
  — Τα άποσυρόμενα τής κυκλο-
  φορίας άναμνηστικά γραμματόση·
  μα των γάμων τοϋ Διαδόχου.
  —Άποκτοΰν κα,τά τούς φιλοτί.
  λιστάς ιδιαιτέραν αξίαν.
  —ΟΙ τελευταΐοι μάλιστ» τα
  ζητοϋν είς ποσότητας <}υί»κά καί μέ καλήν τιμήν. —Ιδιαιτέρα έπιτυχία έσημείω σε καί ή δευτέρα παράστασις τοΰ θιάσου τής κ.Μαρίκας Κρεβατά μέ τό ενδιαφέρον έργον: «Ή Φωφώ έγινε τίμια». —Άπόψε άναβι,βάζετοΗ υπό τοθ ΐδίου θιάσου δι,ά πρώτην φοράν τό «Σάν Γ) καρδιά πονςί» τού δη- μοφιλοθς μουσουργοθ κ. Χατζη αποστόλου. —'Εξασφαλίο-ατε εγκαίρως θε σεις_ διότι προβλέπεται κοσμοσυ γκέν'τρωσις. —Ή ποιητική συλλογή τοθ κ. Γιάννη Γιαννακουδάκη «Σήματο στό χάος» δεν εσημειώθη μόν&ν ώς άξιόλογος άπό τούς έν γένϊί, πνευματικοΰς κύκλους τοΰ τόπου μσς. —ΕΤχε καί επιτυχίαν είς την αγοράν τοθ βιβλίου καί μεταξύ δλων έκίίνων πού διαβάζουν. ό Ρέπορτβρ : Άλ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός Εύαγγελισμοϋ σπουδάσας επί πενταετίαν έν "Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) Εναντι φαρμακείου ■ κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ " τής όδοΰ Καγιαμπή. ΤΩραι έτιισκέψεων 9-12 4-6 ι · ■ ■ ■ ■ ι ο Δερματολόγος 'Λφρβδιαιολόγος ' Ιατρός Α. Ι ΜΑΡΚΟΑΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τοΰ Έπι- στημονικοθ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Τό Γαλακτοπωλείον ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ Υελοπωλείου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοθ κ. Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬ ον προσφέρει πάντοτε Γάλα άγνόν καί γιαοΰρτι αρίστης ποιότητος. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πρό ημερών ώρολό γιον τής τσέπης. Παρακαλεϊται δ ευρών δπως τό κομίση είς τα γρα φεΐα μας καΐ θέλει άμειφθ|). Δέν "χει αξίαν άλλά είνε κειμήλιον ού άπολέσοντος καΐ θά τό θεώ ήση μέγα εύεργέτημα εάν τό 4 πανεύρη. Βίκτωρ γραΐοτι, τησαν τ θωσιν ε βερτίνη- αί μαθΐί ζ Είς τ< μητος ναχή είς την ήγοι. Μέγα αΙ δσισι —Πώ υπήρξε ποτε δι, ξεν ά μ γά της τής άγία θεία πιέσει, ε Άλλ κτώ μη Καίτοι λίαν έτ Επί 1825, ή σποσόντ τού Βϊ γ(ων τ< τΗτο ψάλλου< ής άνι μόνη <| τούτου Τό γράμμα νίαν, τΐί νίκην, καί μδ Κατ τα διάή σοκόμο μια εί έκ τής πότου την μο καλουμ Τό κατεί την πολυπ χταπόδι είς τος νέας ά Πώλησις χι ραι<2>ς
  Έπίσης
  τα κρεοπω
  όλόπαχες ·
  Υεμδτες βο
  Σπεύσα
  ■■«■■ηΗΒΜΒ
  έναν
  Δέχεται
  τι Δή»
  ■·»(>·«
  ■ ·■■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  2*<»βν Ή όσία αυτή κόρη, διά νά φέρη μεθ' έαυ- τής την πλουσίαν άμφίεσιν τοΰ τάγματός της, συγκειμένην έκ λευκής έσθήτος καί ώμοφορίου πορφυροΰ, ένέδυσεν ευλαβώς σκελετόν ξύλινον, τόν οποίον έπεδείκνυε φιλαρέσ<ως, πρό δέ τοϋ θανάτου της έκληροδότησεν είς ιήν μονήν. Τώ 1824 δέν είχεν άπομείνει έκ τοϋ τάγμα- τος έκείνου ειμή μία μοναχή' σήμερον, ίκλειψά- σης καί έκείνης, άπέμπνεν έκ τής μονής μία πλαγγών. Έκτός των όσίων έκείνων μητέρων άλλαι τινές γραΐσι, γυναΐκις ελευθεριών ήθών άλλοτε, εζή¬ τησαν την άδειαν παρά τής ήγουμένης νά είσέλ- θωσιν είς τό μονύδριον τουτο, ώς ή κυρία Άλ- βερτίνη. Μεταξύ αυτών ήτο κσί μία, την οποίαν αί μαθήτριαι διά τα ήχηρά της πταρνίσματα την ωνόμαζον άνεμοζάλην. Είς τα 1820 ή 21 ή κυρία δέ Ζανλή, ήτις τότε έ- ξέδιδε περιοδικόν τι υπό τόν τίτλον. «Ή Άτρό- μητος εζήτησε καΐ αυτή νά εισέλθη, ώς μο- ναχή είς τόν Μικρόν Πίκπον, την συνιστά δέ είς ιήν ήγουμένην ό δούξ τής Όρλεάνης. Μέγας τότε διηγέρθη θόρυβος έν τή κυψέλη,' αί δσισι μητέρες έ'μφοβοι οιεμαρτύροντο. —Πώς, έλεγον, ή κυρία δέ Ζανλτ), ή όποία υπήρξε μυθιστοριογράφος, νά εισέλθη έδώ! είνε ποτε δυνατόν; Άλλ' ή κυρία δέ Ζανλη" διεκήρυ- ξεν άμέσως, δτι έβδελύσσετο αυτή πρώτη τα έρ- γά της καί δτι έφθασεν πλέον είς την ηλικίαν τής άγίας μετανοίας. Θεία συνάρσει δμως καί τή τοθ πρίγκηπος, πιέσει, εισήλθεν είς την μονήν. Άλλ" εξήλθεν εκείθεν μετά πάροδον έ'ξ ή' ό- κτώ μηνών, δτε καϊ αί μοναχαΐ κστηυφράνθησσν. Καίτοι γραΐα, έπαιζεν εισέτι είς την άρπαν καϊ λίαν έπιδεξίως. Ζ' Σκαριφήματα έν νυκτί Επί έξαετΐαν, ήτοι άπό τοΰ 1819 μέχρι τοϋ 1825, ήγουμένη τοϋ Μικροϋ Πίκπου ήτο ή δε- σποσύνη Βλεμαίρ, έκ τής οικογενείας Μαργαρί- του Βλεμαίν, συγγραφέως τοθ «Βίου των Ά- γίων τοϋ τάγματός τού ΆγΙου Βενεδίκτου». ΤΗτον έξηκοντοθτις, βραχύσωμος, παχύσαρκος, ψάλλουσα ώς σπασμένη κανάτα, λέγει ή περί ής άνεφέραμεν έπιστολή' κατά τα άλλα ήτο ή μόνη φαιδρά έν όλοκλήρω τή μονή καί ώς έκ τούτου έλατρεύετο πσρ' δλων. Τό μοναχικόν της δνομα Ίννοκέντη. ΤΗτο έ γ γρώμματος, ουνετή, καταλληλος διά την ήγουμε νίαν, τΐεριέργως ίστορική, έντελης είς την λατι- νικήν, μέ άρκετά έλληνικά, μέ πολλά έβραικά καί μάλλον βενεδικτΐνος παρά βενεδικτίνη. Κατόπιν ήρχοντο αί δσιαι μητέρες, έχουσαι τα διάφορα όφφίκια, ώς διευθύντριαι, ταμίαι, νο- σοκόμοι, άρχηγοΐ των γορβν. Ύπήρχε δέ καί μία έξαισίου κάλλους κόρη εϊκοσι τριών έτών, έκ τής νήσου Βουρδών καταγομένη άπό τοθ ίπ- πότου Ρόζα, γνωστή μέν ώς Ρόζα πρό τής είς την μονήν ελεύσεως της, τανθν δέ όσία Κοίμησις καλουμένη. (συνεχίζεται) ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬ τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο. Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοθ Πει¬ ραιώς Καί μιυζήθρες φρ^σκε^ 'Επίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (πσρά τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος, γεμθτες βούτυρο ή όκα δρχ. 36. Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. 1—20 β" η Ν >
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΡΕ — ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ* εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλεςρώνου 300.
  ε»
  ■ ■■■■«■)■ *·■■■■ ■ ■§!■■■*■■■■ «■»
  Ο Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτερον θαλαμηγόν
  τής γραμμης, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν σπογευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«ϊ«ίθ(βν ·Ηρ«χλβΙβυ-Πβιραι6« 12 6ρ«ς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλβφ. 5-40
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεΐς των.
  Άπό δλα δι» ολους.
  ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
  Α'.
  Όταν Οστερα άπό τάν μακρόν
  χειμώνα, εις τα βαρεία ιδίως κλί-
  ματα, λάμψη πάλιν είς τόν αΐ-
  Οριον ουρανόν ό άνοίξιάτικος ήΑ'·
  ος, τότε ό άνθρακος αϊσθανεται
  -ήν χαράν τοΰ φωτός §ως τα βάθη
  τής καρδίας τού. Κυριεύεται κα'.
  αύτός άπό μίαν άνοιξιάτικη διά¬
  θεσιν. "Αλλωστε δέν λέμε γιά Ι¬
  να χαρούμενον άνθρωπον 6'τι τα
  πρόσωπον τού άκτινοβολεϊ φδς, Ι·
  νώ αντιθέτως χαρακτηρίσωμεν ώς
  «χατσουφιασμένον» Ινα δυσηρεστη-
  μένον άνθρωπον; Πρόκειται περί
  άπλών σχημάτων λόγου, ή ύφίστα-
  :αι πράγματι κάποια βαθυτέρα
  σχέσις μεταξύ τοΰ έξωτερικοΰ φω¬
  τός καί τοΰ συναιαθη-ματικοί κί-
  σμου τοΰ άνθρώτου, μεταξύ τής
  χαρούμενης αϊθρίας, τή; χρυσής
  λιακάδας καί τής «φωτεινής δψε-
  ως» πού παρουσιάζει ό άνθρωπος;
  Ό 5ιάσημος δερματολόγος δόκτωρ
  Ριχάρδος Φόλ, καθηγητάς τοΰ
  πανεπιστημίου τής Βιέννης, αύ-
  θεντία επί τοθ πεδίου τής φωτο-
  θερ*πείας, άναλύει κατωτέρω την
  επίδρασιν τοΰ φωτός έν γένει επί
  τού άνθρώπου. «Είς Ινα μεγάλο
  έργαστήριον—άναφέρίΐ μεταξύ άλ-
  λιον ό σοφός καθηγητής—πού πα¬
  ράγει φωτογραφικάς πλάκας, πα¬
  ρετηρήθη αιφνιδίως μία άνεξήγη-
  τος νευρικάτης των Ιργατών. Τό
  έργαζόμενον προσωπικόν εκυριεύ¬
  θη άπό μίαν ζωηράν εσωτερικήν
  ανησυχίαν, Ιγινεν εύερέθιστον. Ε¬
  σημειώθησαν σφοδραί λογομαχίαι
  καί διάφορα έπεισόδια, καί 2λα
  αΰτά ξεσποΰσαν είς ζχροζ τής ερ¬
  γασίας. Επ! τέλους ανεκαλύφθη
  ή &φορμ.^ τοθ κακοΰ. Υπαίτιον
  τοθ έρεθισμοΰ των Ιργατών ήταν
  τό έρυθρόν φώς, υπό τό οποίον
  ειργάζοντο οί εργάται διαρκώς
  μέσα είς τό εργοστάσιον. Ίοού
  ε"ν χαρακτηοιστικόν μεΐαςύ πολ-
  λών άλλων επεισόδιον, εκ τοΰ
  όποίιυ άποδ::κνύεται ποίαν επιρ¬
  ροήν άσκεϊ τό φώς καί τό χρώ-
  μα επ! τοΰ συναισθηματικοθ κό-
  άθώ Τη ψ
  μ ημ
  σμου τοϋ άνθρώπου. Την ψχ
  κήν αυτήν επίδρασιν τοΰ φωτός
  Ιχουν αναγνωρίση είς τάς φρενο·
  λογικάς κλινικάς, δπου χρησι-
  μοποιεΐται κυανοΰν φώς πρός
  καθησύχασιν φρενοβλαβών εις τάς
  στιγμάς τοΰ παρίξυσμοΰ των. Έν-
  διαφέροντα πειράματα είς την
  ψυχιατρικήν κλινικήν τής Βιέν¬
  νης απέδειξεν δτι άχόμη καί τυ-
  φλοί έπηρεάζονται άπό τό χρωμα-
  τιστόν φώς πού πίπτει επί τής
  έπιδερμίδο; τοΰ προσώπου των.
  Οί τυφλοί, επί των οποίων έγι¬
  ναν τα πειράματα, τραβοθσαν, αυ¬
  τομάτως τα άπλωμένα χέρια των
  άπό την πηγήν τοΰ έρυθροθ φω¬
  τός καί τα έτειναν πρός τό κυα¬
  νοΰν φώς πού έστρεφαν Ιπάνω
  των. Ίί έλκύουσα ή άπωθοΰσα ε¬
  πίδρασις παρουσιάζεται καί εις τα
  κατωτέρα ζώα.
  Δέν έ'χει κανείς παρά νά σκε¬
  φθή τίς πεταλουδίτσες πού
  τραβα μέ άκαταμάχητον δύναμιν,
  σάν μαγνήτης, τό φώς τής λάμ-
  πας, καί πού δέν άπομακρύνον-
  ται άπό την φλόγα, έ'στω καί
  άν κινδυνεύουν νά κάψουν τίς
  φτεροΰγές των. Άκόμα κα! ώρι-
  σμένοι σκώληκες παρουσι-
  ζουν προτίμησιν πρός ω¬
  ρισμένα χριοματιστά φώτα. Παρό-
  μοιαι βιολογικαί έπιδράσεις τοθ
  φωτός ασφαλώς έπενεργοΰν είς
  την άνοιξιάτικη διάθεσιν τοΰ άν¬
  θρώπου. Παραλλήλως πρός την
  μεταβολήν πού έπέρχεται είς τάς
  συνηθείας τής καθημερινώς ζωής,
  ώςλ.χ. οί συχνότεροι περίπατοι είς
  την εξοχήν την άνοιξιν πού έ
  καιρός νά επιτρέπη, ή έλαφρυ-
  τίρχ, καλλίτερον άεριζομένη εν-
  δυμασία, ή μεγαλειτέρα περιε-
  κτικότης τής τροφής είς νωκΐς
  σαλάτες καί άλλας θυσίας περι¬
  εχούσας βιταμίνας, ή αύξησις τής
  θερμοκρασίας, παραλλήλως πρός
  ολα αύτά, παίζει ρόλον είς την
  άνοιξιάτικην διάθεσιν τοΰ άνθρώ¬
  που κχί ό πλοΰτος τοΰ ήλιακοΰ
  φωτός είς τάς πολυτίμους διά τόν
  οργανισμόν καί την ζωήν ύπΐ-
  ριώδει; άκτΐνας.
  (συνεχίζεται)
  Γ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΛΙΗΧΑΝΑΙ
  ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  των καλλιτέρων Γερμανικήν Έργοστασίων
  'Αγγλικοΰ τύπου
  βαρείας καταακευής, ολιγόστροφοι, οίκονομικώταται
  είς καΰαιμον ύλην, ηγγυημέναι.
  Έλαιοπιεστήρια, έλαιόμυλοι, άλευρόμυλοι.
  Μηχανήματα πάσης χρήσεως.
  ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΛΜΗΣ
  Πρό πάσης παραγγελίας σας έπισκεφθίϊτέ μας.
  Γενικοι 'Αντιπροσωπβι
  Πολυχρονίδης καί Φρκγκούλης— Ηράκλειον.
  Το,τβλβιοχβρον
  εν ]<ρπτγι ΙτΟΓΟΓΤΔΣ! ίΔΩί Π/ΑΤί;ΙΑΓ ΟΔΟΙ ΑΡΧΟΠ ΤΡΠΟΥΛΟΧ (■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ΟΙ ΒΜβΜΜ· ■■■■■■■■■■■■■■■ ΒΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ Α^ν #« Ι ■—■ Ι Ι ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή παρά τοϋ Κοκκίνη Χάνι, άνακαινισθέν τελείως ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι άρχίζει τάς εργασίας τού άπό τής τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω. Περιποίησις Άθηναϊκή. Κρασιά έξαιρετικά. Με- ζελίκια τής ώρας έν άφθονία πάντοτε. Ή επέκτασις έν Κρήτη τοΰ έμβολίου Καλμέτ. ΧΑΝΙΑ Φεβρουάριος.— Κλ-χ την γνώμην ωρισμένων έπιστη μονικών κύκλων, ή επέκτασις τοΰ ληφθέντο; ήδη έν θεσσαλονίκη μέ- τρου τοΰ Ιμβολιασμοΰ των βρε- φών διά τοΰ άντ'φυματικοΰ έμ¬ βολίου Καλμέτ, είνε σκόπιμος. Τό ζήττ,μ:* τοΰ ύποχρεωτικοΰ τούτου έμβολιααμοΰ άνεκίνησεν έ- πιστολή τοΰ κ. Γεωργίου Ναξάκη, δημοσιευθείσα πρό ημερών είς τόν Ιγχώριον τύπον. "Ηδη δέ εγε- νικεύθη ή συζήτησις γύρω άπό τό έμβόλιον τουτο, τό οποίον κα¬ τά -ήν γνώμην των περισσοτέρων έπιστημόνων είνε τό μοναδικόν προληπτικάν μζτρον κατά τοΰ κιν- δύνου τής φυματιώσεως. Ύπάρ- χει άλλως τε καί έν Κρήτη, καθ' ά ίσχυρίζονται οί είδικοί, σοβα¬ ρά άναλογία προφυματικών παι?ι- ών, άν λάβωμεν μάλιστα υπ' όψιν συγκεκριαένως κα! στατιστικήν συνταχθείσαν προαφάτως υπό τοθ ενταύθα Σχολιάτρου, ώστε ή ά- νάγκη τοθ έμβολίου τούτου νά κρίνεται έπιτακτική. Σημειωτέον δτι αύτός ούτος ό ντ.ονργος τής 'Υγιεινή; κ. Κορυ- ζής συνέστησεν τόν εμβολιασμόν τοΰτον ώς «Θεόπεμπτον διά την πάσχουσαν άνθρωπότητα». Διά την προμήθειαν των έμβο- λίων Καλμέτ γίνεται σκέψις έν- ταθθα δπως διενεργηθή §ρανο; μεταξύ των εύπόροιν συμπολιτών καί τούτο, '(νχ διατεθοΰν ταυτα Ιγ καίρως, ιδίως διά τα παιδία των άπόρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Τής Όργανώσεως Ποδοσφαίρου καί Άθλητισμοΰ τής Ε. Γ. Ο. Η. Καλοϋνται πάντα τα μέλη τής καθ'ημάς Όργανώσεως Ποοοσφαί- ρου καί Άθλητισμοΰ τής Ε. Γ. Ο. Η. την 13 Μαρτίου έ. Ι. ημέ¬ ραν Κυριακήν καί ώραν 11 π. μ. πρός συζήτησιν καί λήψιν άποφάσεων επί των εξής θεμά- των, είς τό Γραφείον τοΰ κ. Δ. Βουρεξάκη δικηγόρου. 1) Λογοδοσία τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου. 2) Άνακοινώσεις Προέδρου διά τό κύπελλον Κ. Κοτζιά. 3) ΙΙαραίτησις τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί έκλογή νέου. 4) Έκλογή άρχηγών καί ύπαρ- χηγών τής ποδοσφαιρικής καί Ά- θλητικής ομάδος. Έν Ήρακλείφ τή 10—3—38. Ό Πρόεδρος Δημ. Βουρεξάκης Ό Γραμματεύς Γεώργ. Ε. Φουνταλίίης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠ1ΆΣΙΑΣ Ι —Έκδρομή τοΰ όρειβατι- Έκτίθεται είς φανεράν μειοδο¬ τικήν δημοπρασίαν ή προμήθεια είς τό Ιίτωχον.ομεΐον των άναγ- καιούντων τροφίμων, καυσίμου ΰλης κλπ. διά τό οικονομικόν I- τος 1938—39. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται την 13ην Μαρτίου ημέραν Κυρια¬ κήν καί (ί>ρσ.ν Ιΐην πρωϊνήν έν
  έν τοΤς γραφείοις τής Ίερόίς Μη¬
  τροπόλεως.
  Οί ο'ροι συγγραφής υποχρεώσε¬
  ων εισίν κατατεθειμένοι έν τοίς
  γραφείοις τής Ίερας Μητροπόλεως
  καί εις την διάθεσιν των βουλομέ¬
  νων νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ήρακλείφ τή 8 Μαρτίου
  1938
  Ό Πρόεδρος τοΰ Ίδρύματος
  1 Ό Κρήτης Τιμόθεος
  Λωρ
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είδιχευδείς επί έπταβτί-
  αν είς τα παθολογικά νο-
  αηματοΕ έν Παρισίοις καΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  ε'κ, το Ιατρείον τού όδός
  Άμαλθείας ,'πάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατΰ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν ι
  10-12 π. μ. (
  Τηλέφωνον 6—63
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ι κου.
  ' Ό 'Ελληνικβς Όρειβατικβς
  Σύνύεσμος, (Τμημα Ηρακλείου)
  διβργανώνει την 73ην έκύρομήν
  , τού (τουριστικην) εις Φαιστόν
  "Αγίαν Τριάώα. Τβ πρόγραμμα
  έχει ώς εξής: Κυριακή 13 Μαρ-
  Ιτίβυ, Άναχώρηοις άπω Γραφεϊα
  ι συνώέσμου έ καί Ι5' πρωϊνην δι'
  ' αΰτοκινήτων είς Φαιστόν. Ε¬
  πίσκεψις άρχαιβτήτων. Ακολού¬
  θως είς Αγίαν Τριάδα. Επίσκε¬
  ψις άρχαιοτητων. 'Επιστροφίϊ είς
  περί πτερά ν τουρισμοϋ -δπου διη-
  μέρευσις. Την εσπέραν έπιστροφή
  δι' αύτβκινήτων είς Ηράκλειον,
  'Αρχηγβς β κ. Ιωάννης Σακελ-
  λαρίδης. Δικαίωμα συμμετοχής
  διά μέλη δρχ. ΠΟ. Διά μή μέλη
  δραχμάς 130. Δηλώσεις καθ' ε¬
  κάστην Δευτέραν είς τα γραφεία
  τού συνδέσμου κβϊ ώραν 7 1)2 εως
  8 1)2'μ. μν μέχρι τής εσπέρας της
  σήμερον Παρασκευήν
  —'Αγορανομικά Χανίων.
  Παρά τοΰ Άστυνβμικοΰ σταθ-
  μβΰ 'Αγοράς Χανίων κατεμηνύ¬
  θησαν οί Χρ. ιΜπβυρμπάκης, Μαν.
  Μανουσογίαννάκης. Γρηγώρ. Παυ
  λιβυδάκης, Έλευδ. Κυρβώση;,
  Δημ Κοντογιάννης, Μιχ. Νυκτε-
  ρίδης, Νικ. Τραχαλάκης, Νικ.
  Πιτσίτας, Στ. Παπαφιλιππάκης
  καί Ιωάν. Καράκης επί παρα¬
  βάσει τοΰ πίνακο; διατιμήσεων
  κ«ί τοΰ άγορανομικοΰ κώδικος.
  —Τα καλλωπιστικά δενδρύλ-
  λια.
  Ανεκοινώθη υπό τοϋ ύπουργεί-
  ου Γεωργία| βτι ή ολη έφετεΐνή
  παραγωγή των φυτωρίων κ«λλω-
  πιστικών δενδρυλλίων έξηντλήθη
  ώς έκ τής άναπτυχθείσης δράσεώς
  των φιλοδασικων ένώσεων κ«1
  τη; παρασχεθείσης είς αύτάς ένι-
  βχΰσεως υπό τοϋ !δίου ύπουρ-
  γείβυ.
  —Αί τιμαί τοΰ Έλληνικοϋ
  βάμβακος.
  Είς τό υπουργείον της Γεωργί¬
  ας υπεβλήθη αίτησις των κλω-
  στοβιομηχάνων οί όποϊοι ζητοΰν
  όπως έπεκταθίί καί είς αΰτοΰς
  τό έξ Π δραχμών βραβείον, τ*
  οποίον δίδεται είς τους έξαγα-
  γεϊς δι' εκάστην οκάν έξαγομέ-
  νού έγχωρίου βάμβακος είς τ*
  εξωτερικόν. Καθ" ά πληροφορού¬
  μεθα τό υπουργείον τής Γεωρ¬
  γιος έν συνεργασία μέ τό υπουρ
  γεΐον 'Εθνικπς θίκονομίας με-
  λετα τό ζήτημα δεόομένου δτι
  μδχρι τρΰίβ δέν επραγματοποι¬
  ήθησαν έξαγωγαΐ έγχωρίου β«μ-
  βακος λόγω τού γεγονότος ότι
  α_ί τιμαί Έλληνικοϋ βάμβακος
  είναι πολύ μεγαλότεραι των
  πραγρατοποιουμένων εί; την διε-
  8νή αγοράν.
  — Ιδιαιτέρα τουριστική συμ-
  φωνία των Βαλκανικών
  κρατών.
  Έκ θετικής{πηγής{βεβαιοΰτ«ι ότι
  κατά τόθίκονομικόν Συμβούλιον
  της Βαλκανικης ενώσεως τό ο¬
  ποίον ώς γνωστόν θά συνέλθη
  ηερι τα μέσα Απριλίου, έν
  Κωνοταντινβυΐτολει, θά ϋπογρα·
  φίί κατά πάσαν πιθανότητα ιδι¬
  αιτέρα τουριοτική σύμβασις με-
  ταξΰ των Βαλκανικών κρατών.
  Ό παθολόγος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν Έρακλείφ, θ« δέχεται
  τούς πάσχοντος είς τα ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοΰ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά— Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοθρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα-
  ράκι.
  ι
  ι < «ν Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας 12Π Ώρα - - — — -^ Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ1ΣΕΩΣ ΣΩΤΑΝ ΗΑΡΙΣΤΕΡΑΗΡΝΗΒΗΝΑΙΙΑΡΑΣΧΗ ΤΗΝ ΖίΐΤΗβΕΙΣΑΗ ΕΞΟΥΣΝΘ&ΟΤΗΣΙΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΑΙΪΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας). — Σημερινά τηλεγρα φηματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι σή μερον ο πρωθυπουργός κ. Σωτάν Οά υποβάλη την παραίτησιν τής ύπ' αυτόν κυβερνήσεως1 είς τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας κ. Αεμπρέν. Ή παραίτησες τού Σωτάν όφείλε- ται, κατά τάς αύτάς πληροφορίας, είς την απόφασιν των κομμάτων τής άρι στεράς νά μή χορηγήσουν την ζή τηθεϊσαν παρ* αυτού εύρείαν έξουσιο δότησιν διά τούς έξοπλιαμούς τής Γαλ λίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ1Ι ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας). — Ή Άθηναϊκή κοι νωνία έπληροφορήθη σήμερον μετά λύ πης της, τούς θανάτους των αδελφ ών Δημ. Νικολοπούλου πρεσβευτού τής Ελλάδος έν Μόσχα καί Σπύρ. Νικο λοπούλου, Διευθυντού τοΰ «'Έθνους.» Σ.^Σ. ΟΊ άδβλφοΐ Δημ. καί Σπύρ Νικβλόπβυ· λοι ήσαν υίοί πτωχοΰ ύικαστικοΰ. Διά της φιλο πονίας των άνεύείχέησαν ταχέως ο μέν πρώτας ώ; διπλωματικώς ύπάλληλος κοτι δή γενικάς πρόξενο; έν 'Αντίς Άμπεμπα καί Παρισίοις, ώς συμβουλάς πρεσβευτήν είς Ρώμην καί πρεοβευτής είς Μβσχαν, έ δέ δεύτερος ώς δημβσιβγράφος καί Διευθυντης τής συναίελφου «Έθνο;» την οποίαν άνεδειξεν ώς δημοσιογραφικόν οργανισμόν καί κατέστησεν ήδη μίαν των πρώτων Έλλπνικών εφημερίδων. Ό Δημ. 'Νικολόπβυλος έκαλλιεργησε καί τα γράμμα- τα, έκδόσας τομον πρωτοτϋπων διηγημάτων κατα τίιν έν 'Αβησουνία διαμονήν τ©». ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΝΕΑ ΕΥΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μ-ας). — Τηλεγραφοΰν έκ Μό σχας, μέσω Βερολίνου καί Βαρσοβί- ας, ότι ανεκαλύφθη είς Ρωσσίαν νέα εύρεία συνωμοσία στρεφομένη εναντί¬ ον τού Στάλιν. Διά την συνωμοσίαν ταύτην υπήρχον άπό προχθές πληροφο ρίαι, διά των άγγελλομένων όμως νεων λεπτομερειών άποδεικνύεται ότι αυτή ήτο πολύ ευρυτέρας σημασίας παρ' ό¬ σον έξ άρχής ενομίσθη έχουσα διακλα δώσεις είς όλας τάς έν Μόσχα πολιτι¬ κάς καί στρατιωτικάς υπηρεσίας. Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΒΟΡΟΣΙΛΟΦ ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Καθ* α, αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικού, ο στρατάρχης Βο- ροσίλωφ φέρεται ώς βέβαιον ότι ύπέ- πεσεν είς δυσμένειαν καί ότι διετάχθη υπό τοΰ Στάλιν ή αύστηρά τού έπιτή- ρήσις. ΕΙΣ ΜΑΚΕ&ΟΝΙΑΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΡΕΥΗΑΐ ΔΙΑ ΧΡΥΣΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Ανακοινούται αρ¬ μοδίως ότι είς την Μακεδονίαν άρ- χίζουν έντός τού μηνός μεγάλαι έρευ- ναι άποβλέπουβαι είς την ανακάλυψιν κοιταβμάτων χρυβοΰ περί των οποίων υπάρχουν προβλέψεις παρά μεταλλει- ολόγων. ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ Γ ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Παρασκευής 11 Μαρτιου 1938 ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντα. ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Βε¬ ρολίνου μέσω ξένης πηγής ίσχυρίζονται ότι συνεκροτήθη έκεϊ έκτακτος σύσκεψις των κορυφαίων παραγόντων τού Έθνι- κοσοσιαλιστικοΰ κόμματος διά τό έν Αυστρία δημοψήφισμα καί τα πιθανά τΟυ ένδεχόμενα. Τής συσκέψεως ταύϊης, έτηρήθησαν ένήμεροι οί Χίτλερ, Γκαί-, ριγκ καί Γκαϊμπελς. Αί άνησυχίαι των διεδνών κύκλων διά τό έν Αυστρία δημοψηφισμα. ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τοΰ ανταποκριται μας). — Κατά τα έχ Παρισίων τηλεγραφή- ματα, οί διπλωματικαί κύ- κλοι σχολιάζουν ευρύτατα τό προκηρυχβέν ήδη έν Αυ¬ στρία δημοψηφισμα. Ή απόφασις περί τοΰ δη- μοψηφίσματος τούτου κρίνε- ται άπρόοπτος, δέν θεωρεΐ- ται δέ άμοιρος γενικωτέρων άπευκταίων διά την ειρήνην τής Κεντρικάς καί τή; άλλης Εύρώπης δεδομένης τής άλ- ληλοεξαρτήσεως των συμφε- ρόντων των διαφόρων Εΰρω- παϊκών συνασπισμών. Τό δημοψηφισμα, κκτά, τάς δηλώσεις τοΰ Σοΰσνιγκ, άπο βλέπει είς την εξασφάλισιν' τής άνεξαρτησίας τής Αύσΐρί άς άπό πάσης έπιρροής έξω¬ θεν καΐ τόν τερματισμόν τής έν τη χώρα ιτολιτικής διαμά- χης, την οποίαν ώξυναν τε¬ λευταίως αί βίαιαι έκδηλώ σεις των έθνικοσοοικλιστων. Υπάρχουν πολλαί έλπίδες δτι τό έν Αυστρία δημοψή- φισμα όπερ ωρίσθη διά την προσέχη Κυριακήν, θά απο¬ λήξη υπέρ των διαθέσεων τοΰ Πατριωτικόν μετώπου τό ό-, ποίον φχίνεται ότι θά συνερ¬ γασθή μέ τάς συνδικαλιστι- κάς όργανώσεις τής Αύατρί- Ί άς, διασφαλΐζον την ανεξαρ¬ τησίαν τής χώρας. Πάντως δέν άποκλείεται καί ή εκδήλωσις πραξικοπή¬ ματος άπό μέρους των έ- θνικοσοσιχλιστών μέλλοντος νά έκτραχύνη την κατάστα¬ σιν. Έκ τοΰ λόγου δέ τούτου καί οί ύφιστάμενοι φόβοι των διεθνών κύκλων. Ήένοικίασις των Δημοτικήν φόρων. Νέα έργα τού Δήμου Ηρακλείου. Κατά την συνεδρίασιν τού τής παρελθούσης Τετάρ- της τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου ενέκρινε τοϋςδρους ενοικιάσεως των δημοτικών φόρων διά τό νέον οικονομι¬ κόν ετος 1938—1939. Ακολούθως τό Δημοτικόν Συμβούλιον εψήφισε τάς κά¬ τωθι πιστώσεις: Διά την οργάνωσιν τοΰ δσον Γ, ! ένεστι μεγαλοπρεπεστέρου έ- ορτασμοΰ τής Έθνικής ημών παλιγγενεσίας δρχ. 40 000. Διά την ανέγερσιν περιπτέρου των προσκόπων, όπισθεν τού Ήρώου, δρχ. 32.000 Διά την άποπληρωμήν τού ^εΐς θέσιν ΚοκκΙνη ,Χάνι άγορασθέντος 'ΐοίκοπέδου ένθα θά έγκατα- σταθοΰν αί παιδικαί έξοχαί, 1δρχ. 6 000. Τέλος ενεκρίθη ή χορήγησις δρχ 30 000 ώς είσψορά τοϋ Δήμου είς τόν διενεργούμενον έρανον διά την κατασκευήν των προτομών Ξανθουδίδη καί Ιω. Χατζηδάκη, μεθ' δ ή συνεδρίασις διεκόπη διά την εσπέραν χθές καθ" ήν θά συ- νεζητοΰντο τα ύπόλοιπα έν τή ήμερησία διατάξει άναφερόμε- να θέματα. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ,ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΠΝ Είς τό υπουργείον τής Δι- καιοσΰνης εκοινοποιήθη γνω- μάτευσις τού εισαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου, έκδοθεΐσα κα τόπιν έρωτήματος αύτοΰ επί τού νόμου δι" ου έρρυθμϊσθη- σαν τα άγροτικά χρέη. Διά ταύτης ό κ. εισαγγελεύς άπο- φαίνεται δτι ό νόμος εχει ε¬ φαρμογήν επί πάντων των ά- γροτών, άνεξσρτήτως τής οί· κονομικής των καταστάσεως. Ή μόνη άπαραίτητος πρου- πόθεσις είνε δτι ούτοι πρέπει νά συγκετρώνουν τάς ίδιότη- τας τοό άγρότου, τάς προβλε¬ πομένας υπό τού σχετικοϋ νό¬ μου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΙ κυμανθεΐσαι χθές έν τϋ άγορ^ μας τιμαί των κατωτέρω έγχω ρίων προϊόντων είχον ώς ακολούθως: Σταψίίες. Σουλτανίναι α' Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Υπό των ενταύθα άθλητι- κών όργανώσεων απεφασίσθη ή συμμετοχή τής'πόλεώς μας διά τριμελοΰς άντιπροσωπείας είς την διοργανουμένην την 5 προσεχούς Ίουνίου Πανελλή νιον έν Αθήναις άθλητικήν ε¬ ορτήν. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ Τάς ημέρας αύτάς θά επι¬ σκεφθούν διάφορα χωρία τής Επαρχίας Μονοφατσίου διά την εγκατάστασιν έκατόνάκτη μόνων προσφυγικών οίκογενει ών, ό Διευθυντής τοΰ Γεωργι κου ΤαμεΙου Ηρακλείου κ.Σπ. Σπύρου μετά τοϋ ύπαλλήλου τού τμήματος Έποικισμοϋ κ. Γαλάνη. 01ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Έκ τοϋ Γραφείου τής Ίε ρδς Μητροπόλεως μας ανε¬ κοινώθη δτι οί χαιρετισμοί τής ύπεραγίας Θεοτόκου είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τού ΆγΙου Μηνά θά τελοΰνται δίς καθ" εκάστην ήτοι την 5 καί 7 1)2 μ.μ. Ή έπανάληψις αυτή αποβλέπει είς τό νά δύνανται οί διάφοροι επαγγελματιαι καί ύπάλληλοι νά μεταβαί- νουν είς την εκκλησίαν μετά τό κλείσιμον των καταστημά- των των. ΟΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΑΙ Δι' άναγκαστικοΰ νόμου δημοσιευομένου προσεχώς κα- τοχυροϋται απολύτως τό έπάγ γελμα τού κτηματομεσΐτου καί έκκαθαρίζεται άπό τα είς αύ· τό παρεισφρύσαντα παράσιτα ριζικώς. Έν τώ μεταξύ καταρ- τίζεται καί ό νόμος περί έπι- κουρικοΰ ταμείου κτηματομε· σαών. Καραμπ "Ελεμέδες Ταχτδς Μαύραι α β' Ϋ α' β Υ' δρ. ) ( 22. -23. ( 10.— II ) ( 8-9. Χαρούτια » 2 70 Ελαια 5ο » 27 50 » κοινά » Σάπωνες. ΛευκοΙ α' ποιότητος δρ. 22.— 25 » β' » 21.— 24 Πράσινοι α' ποιότ. » 18.— 00 β' » » 12. —00 Οΐνοι. Αρχανών τό μίστατ. » 45. Μαλεβυζίου κατ' δκαν δρ. 6. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑΣ Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη- τήριον Ηρακλείου ελήφθη έγ¬ γραφον τοΰ έκ Κουσέ Καινου¬ ρίου γεωργοϋ Ανδρ. Ι. Κουρ- τικάκη ίσχυριζομένου δτι πει- ραματιζόμενος ανεκάλυψεν ά- ποτελεσματικόν κατά τής κο- ρυφοξήρας φάρμακον. Τό έγ¬ γραφον τουτο τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον διεβίβασε πρός τόν Φυτοπαθολογικόν Σταθ¬ μόν Ίνα αποφανθή έν προκει- μένω. ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟ ΓΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ Τό Γεωργικόν Έπιμελητήρι¬ ον Ηρακλείου άπηυθύ"θη έκ νέου πρός τό Υπουργείον των Εξωτερικών διά τό ζήτημα τής ένημερώσεώς τού παρά τής έν Βερολίνω Έλληνικής Πρεσ¬ βείας επί τής σημειουμένης έ- κεΐ κινήσεως τοΰ σταφιδοκάρ που καί έλαιολάδου. ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανεβλήθη διά την 26 τρέχ κατόπιν τηλεγραφικής διατα- γής τοϋ ύπουργείου τής Δι- καιοσύνης ό προκηρυχθεις δια- γωνισμός διά την κατάληψιν μιάς θέσεως γραφέως παρά τώ ένταθθα πταισματοδικείω. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Παρ' όργάνων Χωροφυλα- κής συνελήφθη κατηγορούμε- νος διά κλοπήν ό Μιχ. Κατσα- γαδάκης έκ Γουλεδιανών Ρε¬ θύμνης. Ωσαύτως συνελήφθη διά παράβασιν τού νόμου πε¬ ρί καταπολεμήσεως τής ζωο· κλοπής ό Παντ. Ν. Κολαρά- κης. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθησαν παρ' όργά¬ νων τής ύποδιοικήσεως Χωρο- φυλακής Πεδιάδος οί άδελφοί Νικόλαος καΐ Παναγ. Βασι- λόπουλος κατηγορούμενοι επί προσβολή των ήθών. ΤΗΣ Η Δ1ΑΘΗΚΗ ΖΑΜΠΙΑΣ Χ" ΖΟΓΡΑΦΟΥ Ή άποβιώσασα προχθές έν τή πόλει μας Χ'Ζαμπία Χ" Ζω γράφου διά διαθήκης της δια- θέτει έκ τής εγκαταληφθείσης μικράς περιουσίας της έν ε¬ λαιόφυτον ευρισκόμενον είς τό χωρίον Σταυράκια υπέρ τής Ίερδς Μονής Παλτ)ανής. Είς την αυτήν Μονήν κληροδο- τεΐ μίαν θαυμάσιον μεγάλην εί κόνα, παριστάνουσαν την «Ά ποκαθήλωσιν» (μεγέθους μ. 1, 20 Χ 1) έργον τοϋ άποβιώσαν τος κατά τό 1873 άδελφοϋ της Ζωγράφου Δημητρίου. Ό πίναξ ούτος, εΐχε βραβευθή παρα τού Πολυτεχνείου Αθη¬ νών κατά τό 1864. ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ Μεταξύ των προσφάτως δι- ορισθέντων νέων καθηγητών, πτυχιούχων τοΰ Πανεπιστημί¬ ου, συγκαταλέγονται και οί έκ Κρήτης κ κ. Ν. Δρανδάκης διοριζόμενος είς Μουζάκιονκαί Νικ. Σιτζανάκης είς Ρέθυμνον. ΜΗΝΙΓΠΤΙΣ ΕΙΣ ΑΡΧΑΝΑΙΣ Κατ' ανακοίνωσιν πρός τό Ύγειονομικόν Κέντρον,είς Άρ χάναις εσημειώθη ^ν κροϋσμα μηνιγγίτιδος. Ελήφθησαν πάν τα τα έπιβαλλόμενα μέτρα διά την καταπολέμησιν τής νό σου. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Διά διατάγματος προήχθη είς τόνάμέσως ανώτερον βαθ¬ μόν έκείνου δν ήδη κέκτηταιό διευθυντής τής Παιδαγωγικής Άκαδημίας "Ηρακλείου κ. Σ. Μπουρλώτος. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Σήμερον τό άπόγευμα θά συνεδρίασιν τό Εποπτικόν Συμβουλιον Αγροφύλακος Η¬ ρακλείου προκειμένου ν' άσχο- ληθή μέ τρεχούσης φύσεως ζη- τήματα. Ο Κ. ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΕΙΣΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΟΝ ΤΗΣ 8ΑΑΚΑΝΙΚΗΣ ΑΙΑΣΚΕΨΕΟΣ ΠΑΗΡΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Κ1Ι ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΜαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ Βε λιγραδίου άναφερουν ότι ο πρωθυ¬ πουργός τής Γιουγκοσλαυΐας κ.^ Στο- γιαντίνοβιτς προέβη σήμερον είς μα¬ κράς δηλώσεις έν τή Βουλή σχετικώς μέ τα πεπραγμένα τής τελευταίας Βαλ καν&κής διασκέψεως. Την διάσκεψιν τής Άγκυρας, ετό¬ νισε μεταξύ των άλλων ο Γιουγκο- σλαΰος πρωθυπουργός, διέκρινε πνεΰ- μα πλήρους άρμονίας, τα συμφωνηθέν τα δέ διά την περαιτέρω συνεργασίαν των Βαλκανικών κρατών δέν είνε δυ¬ νατόν παρά νά έπηρεάσουν εύεργετι- κ&ς την παγίωσιν τής είρήνης, περί την οποίαν τόσαι προσπάθειαι καταβάλλον¬ ται σήμερον. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑΓΩΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλεται έκ Σαλαμάνκας οί κύκλοι τού Φράν¬ κο Θεωροΰν ώς σημαντικά τα πρώτα ά- ποτελέσματα τής έξαπολυθείσης έπιθέ- σεως των έθνικών είς την Άραγώνα. Οί έθνικιστικοί κύκλοι τονίζουν ότι διά τής έπενεχθείσης διασπάσεως τοΰ μετώπου των οί κυβερνητικοί άπειλοΰν- ται υπό κυκλώβεως, υποχωροΰν δέ προ- τροπάδην έκ των έρεισμάτων αυτών, νο τιώτερον. ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Κατ' είδήσεις έκ Παρισίων οί κυβερνητικοί ένισχυθέντες προβάλλουν λυσσώδη αντίστασιν είς τούς έπιτιθεμένους έθνικούς επί μετώπου πολλών χιλιομέτρων. Έκ Βαρκελώνης αγγέλλεται ότι οί κυβερνητικοί κατώρ¬ θωσαν νά άναχαιτίσουν ήδη τα έθνικά στρατεύματα. ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚ1ΠΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΛΘΗΝΑΙ 1Ο Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Μό- σχας ότι είς την συνεχιζομένην έκεϊ δί¬ κην εναντίον των 2 1 Τροτσκικώνέγένον- το νέαι φρικιαστικαί άποκαλύψεις τής δράσεώς των ιατρών των Σοβιέτ έναντι- όν τής ζωής τοΰ Γκόρκυ καί άλλων κο¬ ρυφαίων τοΰ Σοβιετικοΰ κράτους προσ- κειμένων πρός τόν Στάλιν. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΙ ΠΟΛΛΑ ΜΗΧΑΝ1ΝΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαρτίου (τοΰάνι.α- ποκριτού μας). —Κατά τάς έξ Ίσπανί- άς πληροφορίας τάς οποίας μεταδίδουν πολεμικοί ανταποκριταί ίένων εφημερί¬ δων, είς τάς τάξεις των έθνικών παρα- τηρεΐται εύρεία χρησιμοποίησις μηχα- νοκινήτων μέσων καί πυροβολικοΰ προ- σφάτως διακομισθέντων είς τό μέτωπον. Λέγεται ότι τα μηχανοκίνητα μέσα είνε Ίταλικής κατασκευής, τό δέ πυροβολι- κόν Γερμανικής. Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΤΟΙΜΑΙΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΞ ΑΘΗΝΑΙ 1 ΟΜαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί ραδιοφω- νικαί πληροφορίαι άναφέρουν ότι ο στό- λος των Ίσπανών κυβερνητικών έτοι- μάζεται πρός έξοδον έκ Καρθαγένης. ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο ΛΙαρτίου (τού άν ταποκριτού μας). —Εις την εφημερίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον ο άρτι καταρτισθείς νόμος περί προ- στασίας τού καθεστώτος καί καταπολε¬ μήσεως τού κομμουνισμού. ■^^ * γεΥ' άνήβυχον, ν$ϊ-«ι ψ τα· μεναλυτέραν _ ηρβ[3λέψ^/Μ έ αυτήν ηρβ[3λέψ^/ νΜν μέ αυτήν. χλείετο» %« ε «δαία ή πορεία Τ4)ν, ώστε Π * μα-ος νά έλθη ίερβν άπό ότι νβίς νά φανΤί ηρομαντευση· Ήδη ή «» ϊωτάν καΐ ή ίντολή; αποτελεί εν γι τιχής σπβυδί μάλιατα, ώς % νόν, ή παραί λικής κυβερντ' άΐϊοτέλεσμα βϋμφωνίας της μάτων κα'ι αι οχηματισμός ι 8ιχής Ένώσι Μπλούμ, τότί πιατεΰΐωμεν άνημετωπίζει χτον πλέον ραν άνκταρα; πης καί Θέλει λότως παρεα νά ουνηβη είς τάς τερα( οεις καί τα δημιοι,ργεί ή στιγμής. Ή άντίδρα Αύβτρικκών οτών είς τ ϋημοψηφίσμο προεκήρυξεν Σοΰσνιγκ κ «ίματηρών Τ«ραχών, συ>
  «ν ή κυβέρν
  ν* κηρύξη .
  τευσιν, δημιι
  ύυνον άνασι
  τρικί»ς Εύρώ
  Διότι ει>
  νά ύψωθοΰν
  «Ι φλόγες τι
  ραγμοϋ έκ
  των όπαδών
  «ρός τούς
  Αύστριακής
  επέμβη η
  "*τ' άνάγκι
  >««' τα άλλ
  «5 ή Γαλλί(
  κι
  π
  ;
  ε»νε χαί τ
  οπευσμένης
  Ϊ5 Γερμα,
  Εξωτερικώ
  ίχ Λονδίνο
  β διά
  Υλων
  ύπουι
  λ
  υι
  ΆγΥλ€
  ύ
  φρ
  μένη
  των κι
  κρ
  ή£