95507

Αριθμός τεύχους

4810

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΜ:
  Αιγυπτου
  βτησια λιραι 3
  Γςάμηνος Ί
  ' Αμερικήν
  έτησι'η 6ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  12
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΙΡ4ΦΪ.1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΠΑ
  ϋ ΜιΝ'.'ΓΑΥΡΟΥ
  ϊΠϊϊβΥίΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΓΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *810
  ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  'Ασχολούμενοι μέ την δι-
  εθνή κατάστασιν είς χθεσι¬
  νόν άρθρον μα;, διετυπώσα-
  μεν την γνώμην ότι εύριακό
  μεθα είς παραμονάς άποφχ-
  σιστικών έξελίξεων. Καί πρίν
  παρέλδη είκοσιτετράωρον τα
  γεγονότα επηλήθευσαν πλή-
  ρως τάς πρββλέψεις μας. Εί-
  μπορίΐ μάλιστα νά είπη κα-
  νείς ότι τα γεγονότα μάς έ-
  πρόλαβαν.
  Είς την Γαλλίαν εξεδηλώ¬
  θη κυβερνρτική κρίσις διά
  τής παραιτήσεως τού ύπουρ-
  γείου Σωτάν. Καί είς την
  Αύστρίαν, ή υπόθεσις τοΰ Δή
  μοψηφίαματος εδημιούργησε
  κατάστασιν τόσον έκρυθμον
  καί ενδιαφέρουσαν ώστε νά
  προσελκύη την προσοχήν ο¬
  λοκλήρου τοΰ κόαμου. Ό
  ρυθμός λοιπόν τής εξελίξε¬
  ως τής καταστάσεως, είς την
  άνήσυχον ήπειρον μας κι-
  νεΐται μέ ταχύτητα, πολύ
  μεγαλυτέραν καΐ άπό τάς
  προβλέψεως των ασχολουμέ¬
  νων μέ αύτην. Καί δέν άπο-
  κλείεται νά είνε τόσον ρα-
  γδαία ή πορεία των γεγονό-
  των, ώστε ή λύσις τού δρά-
  ματος νά έλθη πολύ ενωρί¬
  τερον άπό ότι είμπορεΐ κα-
  νείς νά φανταοθή καί νά
  προμαντεύση.
  "Ηδη ή παραίτησις τοΰ κ.
  Σωτάν καί ή ανάθεσις τής
  έντολης σχηματισμοϋ νέας
  κυβερνήσεωςείςτόν κ.Μπλούμ
  αποτελεί έν γεγονος έξαιρε-
  — --=■- σπουδαιότητος. Εάν
  ς
  μάλιστα, ώς φαίνεται πιθα
  "νόν, ή παραίτηβις τής Γαλ¬
  λικής κυβερνήσεως υπήρξεν
  άποτέλεσμα προηγουμένης
  συμφωνίας της μετά των κομ¬
  μάτων καί άν κατορθωθή ό
  σχηματισμός κυβερνήσεως Έ
  θνικής "Ενώσεως υπό τόν κ.
  Μπλούμ, τώτε θά πρέπει νά
  πιστεύσωμεν ότι ή Γαλλία
  αντιμετωπίζη ώς αναπόφευ¬
  κτον πλέον την γενικωτέ-
  ραν άνκταραχήν τής Εύρώ-
  πης καί θέλει νά είνε απο¬
  λύτως παρεσκευασμένη διά
  νά δυνηθή ν' ανταποκριθή
  είς τάς τεραστίας ύποχρεώ-
  σεις καί τα καθήκοντα πού
  δημιουργεΐ Π κριοιμότης τής
  στιγμής.
  Ή αντίδρασις έξάλλου των
  Αύοτριακών έθνικοσοσιαλι-
  στών είς την διενέργειαν
  δημοψηφίσματος την οποίαν
  προεκήρυξεν ό καγκελλάριος
  Σοΰσνιγκ κκί ή δημιουργία
  αίματηρών έπεισοδίων καί
  ταραχών, συνεπεία των οποί¬
  ων ή κυβέρνησις ήναγκάαθη
  νά κηρύξη μερικήν επιστρά¬
  τευσιν, δημιουργίαν τόν κίν¬
  δυνον άναστατώσεως τής κεν
  τρικής Εύρώπης.
  Διότι είνε ενδεχόμενον
  νά ύψωθοΰν καί έν Αυστρία
  αί φλόγες τοΰ έμφυλίου σπα-
  ραγμού έκ τής συγκρούσεως
  των όπαδών τοΰ "Ανσλους,
  πρός τούς ύπερασπιστάς τής
  Αύστριακής άνεξαρτησίας, νά
  επέμβη ή Γερμανία, όπότε
  κατ' ανάγκην θ* έπέμβουν
  καί τα άλλα κράτη καί Ιδί¬
  ως ή Γαλλία καί η Τσεχο-
  σλοβακία καϊ νά εξελιχθή ό
  έμφύλιος πόλεμος είς πα-
  νευρωπαϊκήν σύρραξιν. Εν¬
  δεικτικόν άλλωστε τής κρι
  σιμότητος τής καταστάσεως
  είνε καί τό γεγονός τής ε¬
  σπευσμένης αναχωρήσεως
  τού Γερμανοΰ ύπουργοΰ των
  Εξωτερικών κ. Ρίμπεντροπ
  έκ Λονδίνου δπου είχε με¬
  ταβή διά προκαταρκτικάς
  συνόμιλίας μετά των ^Αγ¬
  γλων ύπουργών πρός έναρ¬
  ξιν 'Αγγλογερμανικών δια-
  πραγματεύσεων καθώς καί
  τό γεγονός ότι ή προσοχή έ-
  λων των κυβερνητών των δι¬
  αφόρων κρατών είνε έστραμ-
  μένη πρός την Αύστρίαν
  Κ*, την κεντρικήν Ευρώ¬
  πην γενικώτερον πού έμφα-
  νίζει όψιν ήφαιβτείου είς πα¬
  ραμονάς τρομακτικής έκρή-
  ξεως.
  Ή νέα τροπή άλλωστε τής
  συνταρακτικής δίκης τής Μό
  σχας, οπου ό περίφημος Για-
  κοντα, προέβη είς την πατα-
  γώδη άκοκάλυψιν ότι είς την
  εγκληματικήν δράσιν τού
  προέβαινε κατόπιν έντολών
  καί πιέαεων τού Στάλιν εδη¬
  μιούργησε νέαν κατάστασιν
  έν Ρωσσία καΐ έξησθένηοεν
  επ περισσότερον την Ισχύν
  τοΰ Σοβιετικοΰ παράγοντος,
  τόσον έν τω εσωτερικώ όσον
  καϊ έν τώ εξωτερικώ. Καί
  φυσικά ή παράλυσις των Σο¬
  βιέτ ώς δυνάμεως πολέμου ή
  ειρήνην είνε ευνόητον ότι
  θά έπιδράση σοβαρώς επί
  τής πορείας των διεθνών γε-
  γονότων. θά καταστήση πε¬
  ρισσότερον άπαιτητικόν καί
  αποφασιστικήν τόν Γερμα-
  νόν Φύρερ άφοΰ στερεί την
  Γαλλίαν καί την Τσεχοσλο-
  βακίαν τοΰ ίσχυροτέρου έρεί-
  σματός των, θά άποθρασύνιι
  δέ έτι περισσότερον καί τόν
  Ίαπωνικόνίμπεριαλισμόνπού
  ύπελόγιζε μέχρι σήμερον ότι
  ΐσως όπισθεν τής Κίνας νά
  άντιμετώπιζε τρομερόν τόν
  Σοβιετικόν χείμαρρον...
  Μένουν βεβαία πάντοτε
  παρ'ολα αύτά αί'Αγγλοϊταλι-
  >ιαί διαπραγματεύσεις. 'Αλλ'
  αύται παρ' όλας τάς ελπίδας
  τού κ. Τσάμπερλαιν δέν
  εΐμποροΰν να άναχαιτίαουν
  τα γεγονότα ττου κινοΰνται
  μέ απείρως - μεγαλυτέραν
  δύναμιν άπό τό διπλωματι¬
  κόν δαιμόνιον τοΰ "Αγγλου
  πρωθυπουργόν. 'Αποτελοΰν
  ρωμαντικήν φιλολογίαν πού
  θά οιακοπή ασφαλώς πολύ
  συντόμως άπό την καταιγί-
  δ* των μαινομένων στοιχεί-
  ων τοΰ πολεμικοΰ ολέθρου.
  "Ας ελπίσωμεν μόνον ότι
  μαζί μέ τάς διαπραγματεύ-
  σεις αύτάς δέν θά ναυαγήοη
  καί ή 'Αγγλογαλλική συνερ-
  γασία πού άιτοτελεΐ την μό¬
  νην έλπίδα έξουοετερώσεως
  καΐ άναχαιτίσεως των δυνά-
  μεων τής μυκωμένης ηδη
  θυέλλης νέου παγκοσμίου
  πολέμο.
  νν
  Πεταχτά
  σημειώματο
  Η ΜΕΓΑΛΗ
  ΘΕΟΤΗΣ
  Τόν ξέρετε τό θρΰλο των
  «έρσστών τού Τερουέλ», Εί¬
  νε μιά ϊστορία συγκινητική,
  ώραία, ζωντανή, πού διατη-
  ρεΐται πάντα στήν καρδιά καί
  βγαίνει μ' εϋλάβεια στά χεί-
  λη των Ίσπανών. Είνε γραμ-
  μένη μέ αϊμα δπως είνε μέ
  αιμα ποτισμένη κι' δλη ή γής
  ΐης χώρας των ίδαλγών. 'Αλ-
  λά σ' αυτή την είδυλλιακή γω
  νία τής γής, δπου τό πάθος ξε
  χειλίζει στΐς άνθρώπινες καρ-
  διές, άπό τό χώμα πού ποτί-
  ζεται μέ αΐμα άνθοΰν λουλού
  δια τής άγάπης, άνθη τοΰ ε-
  ρωτος. Καΐ τώρα πάλι ή ϊστο¬
  ρία των «έραστών τοθ Τερου
  έλ» ξαναζωντάνεψε κι' έγινε
  θρΰλος πού πέταξε σ' δλον
  τόν κόσμον έξ αίτίας τοθ πό
  λέμου. Την πήρεν ό άνταπο
  κριτής των «Τάϊμς» καί την
  μετέδωκε μέ τα έρτσιανά κύ-
  ματα σ'δλη την άνθρωπότητα.
  Τα λείψανα των έραστών τοΰ
  Τερουέλ, λέγει ή σχετική ειδή
  σις, ευρέθησαν τελείως" άθι
  κτα είς τα ύπόγεια τής Μονής
  τής Σάντα Κλάρα, δπου τα
  εΤΧα^ μεταφέρει οί κυβερνήτι
  κοί, δταν κατέλαβον την πόλι.
  ■ Καί τό άντΐκρυσμά των έπρο
  1 κάλεσε βαθειάσυγκίνησι στούς
  ' στρατιώτες των έθνικών δταν
  άνακατέλαβον τό θρυλικό
  φροΰριο. Τό καυτό σΐδερο κι'
  ή φωτία εΐχαν ρημάξη τα πάν
  τα. Έρείπια άμορφσ, οίκτρά
  εΐχαν γίνει άπ' τούς βομβαρ
  δισμούς κα! τίς πυρκαίές, δή
  μόσια κτίρια, μέγαρα καί πά
  λάτια εύγενών καί λαίκές κα
  λύβες. Άκόμη καΐ οί οΐκοι
  τοΰ θεοϋ μέ τα θαυμασία κα
  μπαναριά καί τούς ώραίους
  τροΰλους εΐχαν καταρρεΰσει
  Τίποτε άπ' τό Τερουξλ δέν
  είχεν άπομείνει. Ό πόλεμος
  είχεν σκορπίσει τόν δλεθρο καί
  δέν αφήκε τίποτε στή θέσι τού.
  "Αγριος, άνηλεής δέν στάθηκε
  μπροστά σέ τίποτε μέ. σεβα-
  σμό. Καί δμως, δταν βρέθη><ε άντίκρυ στά λείψανα των «έ- ραστί'ν» παραμέρισε μέ εύλά- βεια καί συγκίνησι. Καί τ' α¬ φήκε τελείως άθικτα. Άκού- σατε λοιπόν ποτέ πιό συγκι¬ νητική καί πιά ωραίαν ίστο- ρία; Άλλά πιστεύετε δτι ύηάρ χει καΐ μεγαλύτερη δύναμι άπ' τόν έρωτα; Είνε ό έρως £να αϊσθημα τόσο λεπτό, τόσο ήδονικό κα'ι τόσο τρυφερό, άλλά καί τόσο μεγάλο κι' άκαταμάχη- το. Λουλούδι κι' άνοιξι τής ζωής τόν είπαν οί ποιηταί. Ζωή αύτΊ καθ" έαυτή τόν θεωροΰν οί έπιστήμονες. Πη· γή δημιουργίας καί εμπνεύ¬ σεως τόν απεκάλεσαν οί φι λόσοφοι. Έγώ θά &λεγα δτι είναι δλα αύτά μαζί. Μά τί άξία μπορεΐ νά έχουν οί ό- νομασίες καί οί χαρσκτηρι σμοί. Άξία έ'χει αύτός ό έ ρως! Αύτός πού θά επρεπε νά τόν τοποθετοθν οί άνθρω ποι σέ βάθρο πανύψηλο κι' άτράνταχτο, γόητα—θεό τής ώμορφιάς τής πίστεως στή ζωή, τής γονιμότητος καί τής δημιουργίας. Καί εΐνε θε ός ποΰ έμπνέει, πού δίδει δύναμι άκατάλυτη, ποΰ όπλί ζει μέ άτσάλινα άθραυστα φτερά την φαντασία καί την ψυχή, πού βάζει νόημα καί περιεχόμενο καί σκοπούς στή ζωή. Άλλά οί άνθρωποι—-οί σύγχρονοι άνθρωποι—παρα μόρφωσαν καί διέφθειραν καΐ την Ιδέα καί τό α'ίσθχμα τοθ ερωτος. ΤοΟ έδωκαν έμπο ρευματική μορφή· έθόλωσαν την πηγή αύτοΰ τοθ λαγαροΰ αίσθήματος μέ τή λάσπη τοθ ύπολογισμοθ. Έρύπαναν την άγάπη μέ τό βοθρκο τοϋ δόν- ζουανισμοϋ. Μά, νά τώρα ό θρΰλος των έραστών τοθ Τερουέλ. Ύψώνεται πάμφω· τος, γιά νά λάμψη, μέ την ά κτινοβολία τοθ μεγαλείου τού. Καί καλεΐ τόν κόσμο, καλεΐ τούς νέους νά ξανάβρουν καί νά δυναμώσουν την πίστι των πρός την αίωνία θεότη τα, πρός τό μεγάλο θεό τοθ δυνατοϋ κι' άδολου έρωτα. Μ. Οωρική δυσαναλογία πρός την επαγγελματικήν καί γενικώς την πρακτικήν Μέσην Εκπαί¬ δευσιν. Επί 450 περίπου μέ- σων σχολείων ελειτούργουν 21 έμπορικαί σχολαί καί 11 γεωργικά σχολεΐα, πάντα δέ τα λοιπά ήσαν κλασσικά σχο¬ λεΐα. Διά τοθ νόμου ύπ' α¬ ριθ 770 τοθ 1937 ώργανώθη ώς ακολούθως ή Μέση Έκ- παίδευσις: Άντί τοθ έξαταξί- ου γυμνασίου, ίδρύθησαν ό- κτατάξια γαμνάσια, είς την κατωτέραν τάξιν των οποίων είσάγονται, κατόπιν εύδοκί- μων είσιτηρίων έξετάσεων, μαθηταί προαχθέντες έκ τής τετάρτης τάξεως τοθ δημοτι- κοΰ σχολείου. (συνεχίζεται) ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΤΙ ΕΠΕΤΕΑΕΣΟΗ ΕΙΣ ΤΟΗ ΚΛΑΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚηΐΙΔΐΥΤΙΙΗ! ΛΝΛΔΙΘΡΙΛΝΩίίΙΙ! Άπό τό εκδοθέν προσψά- τως τεϋχος των πεπραγμένων τοϋ Νέου Κράτους, μεταφέρο- μεν κατωτέρω τα αφορώντα την εκπαίδευσιν κατά τό 1937: Κατά τό διαρρεΰσαν ετος 1937 συνετελέσθη ή άκόλου- θος έργασία έν τώ "Υπουρ¬ γείω θρησκευμάτων καί 'Εθνι κης Παιδείας: Διά τοϋ ύπ' αριθ. 782 'Λ- ναγκαστικοϋ Νόμου ώργανώ- θη ή κεντρική ύαηρεσία τοϋ Ύπουργείου κατά τρόπον δυ- νάμενον ν' ανταποκριθή είς την αναληψθεΐσαν υπό τής Κυ βερνήσεως προσπάθειαν τής έθνικής άναδιοργανώσεως τής χώρας. Ώς κυριώτερος σκο-, πός αύτοΰ έτάχθη, πρό παν¬ τός, ή έθνική άγωγή τής νεο- λαίας, δια τουτο άφ' ενός μέν μετωνομάσθη είς "Υπουργείον Θρησκευμάτων καί Έθνικής Παιδείας, άφ' ετέρου δέ συνε¬ στήθη έν αύτω διεύθυνσις ορ¬ γανώσεως έθνικής νεολαίας. Διά την τόνωσιν των Γραμ- μάτων καί Καλών Τεχνών ι¬ δρύθη νέα διεύθυνσις, είς ήν έχορηγήθησαν τα μέσα, έντός των όρίων πάντοτε τής άντο- χής τοϋ δημοσίου προυπο- λογισμοΰ, πρός επιτέλεσιν τοϋ σκοποθ της. Διά τής ιδρύσεως νέων δή- μοτικών σχολείων καΐ προ- σθήκης τάξεων επί των ήδη λειτουργούντων, λόγω αυξή¬ σεως τού άριθμοΰ των μάθη- των, διωρίσθησαν 1 300 περί- που νέοι δημοδιδασκάλου Τουτο σημαίνει δτι έχορηγή¬ θησαν τα μέσα τής μορφώσε- ως είς 80 000 Έλληνόπαιδας, άφ' ετέρου δέ δτι 1.800 νέοι, οΐτινες άπό έτών Εμενον ά- διόριστοι, αποτελούντες δχι εύοίωνον βάρος τής κοινωνί- ας, εχρησιμοποιήθησαν είς τάς δημιουργηθείσης καΐ κε· νάς θέσεις δημοδιδασκάλων. Διά την μόρφωσιν τοϋ δι- δακτικοϋ προσωπικού τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, ό θεσμός των Παιδαγωγικών Άκαδημιών μετερρυθμίσθη διά τοϋ ύπ' αριθ. 953 Αναγκάση- κου Νόμου, ούτως ώστε αύται νά συγκεντρωθοϋν είς τα με- γαλύτερα κέντρα τής χώρας καΐ ν' άποτελέσουν εκάστη συγκρότημα έκ δύο ή τριών τμημάτων μετά οΐκοτροφείου. Είς την λήψιν τοθ μέτρου τού¬ του ώθησεν ή άνάγκη δπως χρησιμοποιώνται έν ταίς Παι- δαγωγικαΐς Άκαδημίαις αί ίσχυρότεραι παιδαγωγικαΐ καί επιστημονικαί δυνάμεις, αϊτι νες ευκολώτερον ευρίσκονται είς τα μεγάλα κέντρα, δπου λειτουργοΰν Πανεπιστήμια καΐ άλλα ανωτέρα έπιστημονικά ίδρύματα. Τό πρόγραμμα των Παιδαγωγικών Άκαδημιών ηύ- ρύνθη, άφΐερωθέντος άναλό- γου καθ" έβδομάδα χρόνου διά την σωματικήν άγωγήν καί στρατιωτικήν εκπαίδευσιν των σπουδαστών. Πρός μόρφωσιν των διανο- ητικώς κσθυστερημένων καί ψυχικώς άνωμάλων παίδων ιδρύθη τό πρώτον έν ε£λλά- δι διά τοϋ ΰπ' αριθ. 453 Ά- ναγκαστικοΰ Νόμου πρότυ¬ πον ειδικόν σχολείον, έν τώ οποίω διδάσκει προσωπικόν είδικευθέν έν ΕύρώπΓ), έκπαι- δεύονται δέ έκεϊ καί νέ¬ οι διδάσκαλοι, οί όποΐοι θά χρησιμοποιηθούν είς τα ίδρυ· θησόμενα νέα τοιαΰτα είδι- κά σχολεΐα. Είναι άνάγκη νά τονισθή ιδιαιτέρως ή σημασία τοϋ σχο λεΐου τούτου, τό οποίον πά- ραλαμβάνει κοινωνικά στοι- χεΐα ού μόνον άχρτ)οτα καί έπαχθή διά την κοινωνίαν, άλ¬ λά καί έπιβλαβή πολλάκις δι" αύτην, τα άνώμαλα καί καθυστερημένα παιδία, καί καθιστα χρηστάς καί παρα- γωγικάς δυνάμεις. Πρότερον οί δημοδιδάσκα- λοι διωρίζοντο κατ^. την σει¬ ράν τής ΰποβολής τής αίτή- σεώς των είς τα κατά τόπους έποπτικά συμβούλια. Τοιου¬ τοτρόπως συνέβαινεν ώστε είς άλλας μέν περιφερείας νά διορίζωνται καί οί εσχάτως υποβαλόντες αίτησιν διορι- σμοθ, άλλοθ δέ νά μένουν ά- διόριστοι καί οί άπό όκταε- τίας υποβαλόντες αίτησιν. Διά τοθ ύπ' αριθ. 692 Ά- ναγκαστικοθ Νόμου καθιερώ· θη γενική σειρά διορισμοΰ των δημοδιδασκάλων επί τή βάσει τοϋ χρόνου τής λήψεως τοθ πτυχίου καΐ ούτως εξη¬ σφσλίσθη ή διοικητική δικαι- οσύνη. Ή κλασσική Μέση Έκπαί- δευσις, υπό την μέχρι τοθδε οργάνωσιν, διετέλει έν πλη- ΨΑΡΟΠΟΥΛΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ Οί θαλασσογράφοι άναζητοΰν τα μοτίβα τους την άνοιξι. Τα γα- λάζιο τοΰ ούρανοΰ αποτελεί Ινα πραγμα μέ τό γαλάζιο τής θαλάσσας. Τό περίφημο τελάρο τής Έλληνικής φύσεως άπλώνεται μ' £να# τέτοιο τρόπο πού μπορεΐ... νά τό ζωγραφίσης. Άλλά καί οί ψαροποΰλες άποκτοΰν στίς καλ- λιτεχνικές Ιμπνεύσεις καί τούς ώραίους συμβολιαμούς, την Ιναρ- γίατερη θέσι. Ό Χ.ρηατομάνοζ στό ^βιβλίο τού γιά την αύτοκράτειρα -■ Έλι- σά|3ετ μάς λέει κάτι τα χαρακτη- ριστικό γιά τό πανάκι τής ']>χρο-
  πούλας στ' άνοικτα το3 πελάγους
  τής Κερκύρας. Τό ήλιο^ασίλεμ-
  μα τοΰ δίνει Ινα ίδιαίτερο φωτι-
  σμό καθώς τρέχει πρός ■χ.ά.πθίθ
  άγνωστο μακρυνά σημείο. Καί ή)
  ποιητική διάθεσις άναβρύζει χω
  ρίς... περισπασμούς:
  Καράβι, καραβάκι
  στ'αιτόμακρα ποΰ πας;
  καί τάσω δέν τηρδς
  κα'ι δέ γυρίζεις πειά...
  •Γαροποΰλες στ' άνοικτα τοΰ
  Ηρακλειώτικου κόλπου μας χα-
  ρίζουν τούς ΐδιους όραματισμούς,
  τίς ώρες τοΰ άνοιξιάτικου δειλι-
  νοΰ. Ό ή'λιος πού φεύγει τίς πέρ·
  νει μέσα στΐς άναλαμπές τού. Τίς
  ντύνει κόκκινες. Τα πανιά τους
  μοιάζουν μ' έκεϊνα τής παληας
  Ίταλικής τράτας πού ήσαν σχε-
  δόν πάντοτε χρωματιστά: Ο£ ψα-
  ράδες έσυνήθιζαν νά ζωγραφί-
  ουν σ' αύτά κάτι άπό τή ζωή
  τους —ιδιαιτέρα μιά καρδιά κόκ-
  κινη τρυπημένη μέ βελος. Ώ-
  στόσο ή ψαροποΰλα τοΰ βραδυοΰ
  σήμερα είνε άλλο πραγμα. Μπο¬
  ρεΐ νά Ιχη θέσι καΐ στόν Ιρωτα
  ν.αί στό αϊώνΐο χαροπάλεμα τοϋ
  άν'Ιρώπου στή ζωή, πού συμβολί-
  ει καί στή μίαν καί στήν άλλη
  ΐσως περίπτωσι, ή τρυπημένη Χαρ
  διά. Εΐνε ομως κυρίως όραμα
  γραφικότχτης ώμορφιας μέσα στάν
  έπιτόπιο χαρακτήρα.
  Τα Έλληνικά άκρογιάλια καί
  οί ψαροποθλές τους Ιχουν κάτι
  τό ήρεμο καί τό γαλήνιο. Τό
  τοπεΐο συνταυτίζεται μέ τό σχή-
  μά τους πού εΐνε κι' αύτό κάτι
  τό άπλό καί τό... μετριοπαθές.
  Καμμιά έπιτήδευσι στό ΰφος
  τής ναυπηγικής, δπως στήν τρά-
  τα πού κρατοΰσε κάτι τό αύταρ-
  χικό μέ τίς ύψωμένες πρώρες
  καί τα τεραστία πανιά. Τό πα-
  νί καί τό σκαρί τής ψαροποΰλας
  δέν εχει τίποτε άπό έκεΐνο πού
  λέμε έπι^λητικά ή μεγαλόπρεπο.
  Είνε πολύ περισσότερον βάρκα
  παρά καράβι πραγματικό. Κι' δ¬
  μως μέσα στό κόκκινο φώς τό
  φτωχικό αύτό πανί, νομίζεις δτι
  κράτει κάτι τό εϋστροφο καΐ τό
  μαγικό. Ό Έλλην θαλασσινός μέ
  τή βάρκα ξεκίνησε γιά νά γίνη
  κουρσάρος καί μπουρλοτιέρης.
  Την παράδοσι αυτή συνεχίζειΐέ-
  πάνω κάτω καί σήμερα ή ψα-
  ροΐτοθλα στό τελάρο τοΰ βραδυ-
  νοΰ πελάγους: Μικρή, γοργόφτε-
  ρη καί φωτεινή τρέχει πρίς κά-
  ποιο παραμυθένιο νησί εύτυχίας
  καΐ άναδείξεω;...
  * *
  Νά γιατί οί θαλασσογράφοι μέ
  την ήθογραφική συνείοησι, τρέ-
  χουν την άνοιξι στΐς άκρογια-
  λιές. Μπορεΐ νά επιτύχουν μιά
  στιγμή αύτόχρημα μεγάλη γιά
  Ινα πίνακα μέ ψαροποΰλες Έλ-
  , ληνικές καί χρώμα άνάλογο πρός
  ; τό τοπεϊο καί τή θέσι τού στήν
  ίστορία ή την παράδοσι. Ή
  Ό έποΐκισμός.
  Ή απόφασις τής εγκατα¬
  στάσεως εκατόν προσφυγικών
  οίκογενειών είς την επαρχίαν
  Μονοφατσίου εΐνε απολύτως
  άρθή καί ηκούσθη μέ ευχα¬
  ρίστησιν. Είς τό Μονοφάτσι
  ύπάρχουν τεράστιαι έκτασεις
  άνρών ανταλλαξίμων τελείως
  χέρσοι καί άκαλλιέργητοι.
  "Επρεπε λοιπόν νά έγκατα-
  σταθοΰν έκεΐ άκτήμονες α¬
  γρόται πρόσφυγες είτε καί
  γηγενεΐς διά νά καλλιεργή-
  σουν τάς έκτασεις αύτάς
  καί νά εύρουν πόρους ζωής
  οί Ί'διοΙ, νά ώφελήσουν δέ
  καΐ τόν τόπον γενικώτερον.
  Άλλ' εΰτυχώς δτι δέν εγινε
  μέχρι σήμερον, θά γίνη τώ¬
  ρα. Καί είναι άξιέπαινος ή
  διεύθυνσις τοϋ Γεωργικοΰ Τα-
  μείου ποΰ έλαβε την σχετικήν
  απόφασιν.
  ΤΡ" 2ϊ?'7(ϊ'
  Τ ά άγροτικά.
  Ή έρμηνεία την οποίαν έ¬
  δωκεν ό Άρειος Πάγος, σχε
  τικώς μέ την εφαρμογήν τοθ
  νόμου περί ρυθμίσεως των ά-
  γροτικών χρεών, ηκούσθη μέ
  αϊσθημα ανακουφίσεως. Ή¬
  το δέ πράγματι άπαραίτη-
  τος ή έρμηνεία αυτή διά νά
  τεθοθν τα πράγματα είς την
  θέσιν των καί διά ν' άποσα-
  ψηνισθή έν σημείον τού νό¬
  μου πού εθεωρείτο κάπως
  σκοτεινόν. Είς τό εξής τα δι
  καστήρια δέν θά δυσκολεύων
  ται είς την έκδοσιν των ά-
  ποφάσεών των. "Αν καί οφεί¬
  λομεν νά ομολογήσωμεν δτι
  οί Έλληνες δικασταί διεκρίθη
  σαν πάντοτε διά την όρθήν
  κρΐ-δικαίαν κρίσιν των.
  Τό θέατρον.
  Πληροφορούμεθα δτι μετα-
  ξύ των άλλων έργων, των ο¬
  ποίων την κατασκευήν συζη-
  τεΐ τό Δημοτικόν Συμβούλιον,
  εΐνε καί ή ανέγερσις τοΰ Δη-
  μοτικοΰ θεάτρου. Έπίσης πλη¬
  ροφορούμεθα δτι είς τα έξω-
  ραϊστικά έργα πού πρόκειται
  ν' άρχίσουν προσεχώς συμπε-
  ριλαμβάνεται καί ή δημιουρ·
  γία τοθ κεντρικοϋ πάρκου,
  δπου σήμερον αί κάτω φυλα¬
  καί καί τό κατερειπωμένον κτί
  ριον τής παλαιάς Νομαρχίας.
  Άς ελπίσωμεν λοιπόν ότι τα
  εργα αύτά θά γίνουν πράγ¬
  ματι συντόμως. Θά δόσουν
  νέαν ζωήν είς την πόλιν καί
  θά μεταβάλουν τελείως την
  δψίν της. Θά εΐνε δυο εργα
  πολιτισμοΰ καί προόδου.
  Τα λακόπουλα.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  απεφάσισε όπως διαθέση πο¬
  σόν 32 χιλ. δραχμών διά την
  κατασκευήν είς τόν κήπον
  τοϋ Ήρώου περιπτέρου των
  «Λυκοπούλων» τοϋ προσκοπι-
  κοθ Σώματος. Έχει καλώς
  ώς πρός τό ποσόν. Ώς πρός
  τόν τόπον δμως τη"ς εγκατα¬
  στάσεως τού περιπτέρου θά
  μας επιτραπή νά διαφωνήσω-
  μέν. Ό κήπος τοϋ Ήρώου
  εΐνε μικράς καί προορίζεται
  διά τό πολΰ κοινόν. Θά είμπο·
  ροθσε λοιπόν νά έκχωρηθή ό
  πρό τοθ Γεωπονικοΰ πευκόφυ-
  τος χώρος, δπου άλλοτε τό
  κέντρον «Παράδεισος» είς τα
  Λυκόπουλα διά την εγκατά¬
  στασιν τοϋ περιπτέρου των.
  Ό χώρος εΐ"ε αρκετάς, πευ-
  κόφυτος, μέ νερό καί μέ πε-
  ρίπτερον. Καί θά ειμπορούσε
  νά έξωραίσθη άπό τούς προ-
  σκόπους, νά φυτευθή μέ λου·
  λούδια καί ν' αποβή μία άλη
  θινή δασις, ενα θαυμάσιον
  κέντρον διά τόν προσκοπισμόν.
  ώρα τοΰ βραδυοΰ δίδει δλες αύ-
  τές τίς έναλλαγές μέ τόν χαλύ-
  τερο τρόπο. Ένας ξένος μαίτρ
  λέει κάπου δτι γιά τδν καλλιτέχνη
  ή δημιουργία είνε ζήτημ,α στιγμής
  —άλλά στιγμής ζητημένης μδ
  έπιμέλεια καί σπουδή ημερών.
  Γιά τίς είκαστικές κυρίως τέχνες
  ή στιγμή αυτή πέρνει ανώτερη
  δημιουργική σημασία μέ μιά ψα¬
  ροποΰλα στά βραδυνό τοπείο τής
  νησιωτικής Ελλάδος.
  ΑΣΜΟ-ΑΙΟ£
  Ι 4
  λ
  Β
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΕΡΜγΤγ
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ·
  τα Μαρίκας Κρεβατδ) —Σήμερον
  διά τΐρώτην φοράν έν Ηρακλείω:
  «Ή Σκανδαλιάρα».
  Μ1ΝΩΑ. —Σήμερον ό μεγαλεί
  τερος 6ως τώρα ρόλος τού μέγα
  λου τραγωδοϋ Πώλ Μιοθνι: «Υπό
  τό βλέμμα τοΰ Βούδα.
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ]
  Άττό τού θρόνου
  είς την Ααιμητόμον.
  ΜΙΛΤ
  ΑΓΙΙΙΗ
  Λ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗ&ΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σ·α
  Ι
  332ον
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον
  ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ
  ΘΙΑΣΟΣ
  μαρικισΚΡΕΒΑΤΑ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙθΕαΡΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Οίκογενειακή άπογευματινή
  ώρα 6.30 μ. μ.
  Ή ξεκαρδιστική κ«μωδία τού
  άκαοηιιαϊκοΰ ΓΡ. 3ΕΝΟ-
  ΠΟΥΛΟΥ
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα καπέλλα της ανοίξεως.
  ιι
  ΕΙΣ ΠΡΑ5ΕΙΣ 3
  Τιμαί 15—10 Παιίικά πλα-
  τείας όραχ. 10.
  ΒΡΑΔΥΝΗ Ωρα 10 ακριβώς
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΗΣ
  ΜΑΡΑ
  Κρατάτε εγκαίρως
  τάς σέσεις σας.
  Γνωρίζετε δτι 800 έκατομ
  μύρια άνθρωποι ετησίως προσβάλ-
  λονται υπό τής έλονοσίας καθ'
  άπαντα ταν κόσμον; Τόν αριθμόν
  τούτον μας δίδει δ διακεκριμέ-
  νος Καθηγητής κ. Ρά'ινερ Μίλλερ
  δστις διευθύνει τό Ίστερν Μπιρό
  τής Σιγκαπούρης. Τό Γραφείον
  τουτο λόγω τής καταπληκτικής
  άναπτύξεως των συγκοινωνιών καί
  τής συνεπεία ταύτης έκμηδενίσε·
  ως των άποστάσεων άσχολεϊται
  μέ την συστηματικήν μελέτην
  καί την έγκαιρον ειδοποίησιν τοϋ
  πεπολιτισμένου κόσμου περί των
  έν τή "Απω Ανατολή έκρηγνυ
  ομένων εκάστοτε έπιδημιών. Τό
  Γραφειον συντάσσει έ^δομαδιαί-
  ως στατιστικήν περί τής πορεί-
  ας των νόσων, την ίποίαν μετα-
  δίδει διά τοΰ άσυρμάτου είς 2λον
  τόν κόσμον. Τό ίδιον Γραφείον
  άσχολεϊται καί μέ την έλονοσίαν
  καί συνιστά ώς μόνον άποτελεσμα-
  τικόν φάρμακον εναντίον της, την
  κινίνην, μέ 1—1,2 γραμμάρια
  τής οποίας, επί 5—7 ημέρας θε-
  ραπεύομεν την νόσον καί μέ Ο,
  40 γραμμάρια προφυλαασόμεθα
  κατ' αυτής. 3.—
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Τό κείμενο τοΰ άστόχου
  μσνιφέστου τοθ δουκός τοϋ
  Μπρούνσβικ απεκαλύφθη στό
  Παρίσι τίς πρώτες ήμέρες
  τού Αύγούστου. Ή άπειλή
  των συμμάχων δτι θά κα
  τέστρεφαν τό Παρίσι συθέμε-
  λα καί θά έπερνοΰσαν έν
  οτόματι μαχαίρας τούς κα |
  τοίκους τού εάν έπετίθεντο
  κατά τοθ Κεραμεικοΰ έθεω
  ρήθη άπό τόν λαό σάν υ
  βρις, σάν πρόκλησις νά επι
  τεθή. Οί προετοιμασΐες άρ
  χισαν άμέσως καί άν οί έχ
  θροπραξίες 'άνεβλήθησαν γιά
  λΐγο είνε γιατί επερίμεναν
  άκόμη τό σώμα των έπιλέ
  κτων, τούς έξακοσίους δη·
  μοκρατικούς άπό τή Μασσα-
  λία. Στΐς 6 Αύγούστου έ¬
  φθασαν κι' αύτοι, οί όρμητι-
  κοί καί ήλιοψημμένοι άν¬
  δρες τής Νοτίου Γαλλίας.
  Έμπήκαν στό Παρίσι, χά
  ρωττοί, αφοβοι, τραγουδών-
  τας Μνα καινούργιο τραγοΰ
  δι, τοϋ όποίου ό σκοπός μέ
  σα σέ λίγες έβδομάδες συ
  νεπήρεν δλη τή χώρα. ΤΗ
  ταν ή «Μασσαλιώτις», ό υ-
  μνος τής έπαναστάσεως, τόν
  οποίον είχεν έμπνευσθή μιά
  εύλογημένη ήμέρα £νας νέ
  ος άξιωματικός, δλως διόλου
  άγνωστος, ό Ρουζέ ντέ λ'
  "Ιλ, στό Στ·ρσσβοΰργο.
  Τρείς ήμέρες προτήτερα ό
  Πετιόν, ό δήμαρχος τής πρω¬
  τευούσης — ένας άπό τούς
  τρείς άπεσταλμένους τής
  εθνοσυνελεύσεως πού εΐχαν
  προφθάση στή Βαρέν κ' έ'
  φεραν πίσω τούς βασιλείς
  —παρουσιάσθη στήν έθνο
  συνέλευσι καί έξ όνόματος
  σσράντα £ξ τμημάτων τοϋ
  Παρισιοϋ εζήτησε νά κηρυ
  νθή έκπτωτος ό βασιλεύς
  Τρομοκρστία είχεν άπλωθή
  στό ΠσρΙσι. Οί λιγοστοί άν
  τιπρόσωποι δσοι δέν διαλα
  λοθσαν την εχθρά τους έναν
  τίον τής βασιλικής οίκογε
  νείας, καθημερινώς έξυβρί
  ζοντο, έφοβερίζοντο, έκακο
  ποιοϋντο. "Ανδρες ώπλισμέ
  νοι μέ* κοντάρια καΐ μέ κόκ
  κινους σκοίφους στό κεψάλ
  έμπαιναν στήν έθνοσυνέλευ
  σι καί κατέθετον τίς πιό έ
  μπρηστικές αίτήσεις καΐ προ
  τάσεις. Καί, δταν εφθασα
  πιά καί οί Μασσαλιώτες, δλα
  ήσαν έ'τοιμα γιά νά δοθή
  τό καίριο κτύπημα στή σά
  πια μοναρχία. Ή επίθεσις μπο
  ροϋσε ν' αρχίση:
  (ουνεχίζεται)
  Καπέλλα τής ανοίξεως, καπέλ¬
  λα άνθισμένα. Δια την νέαν έπο·
  χή κουρασμένοι άπό την λιτότητα
  των φέτρ καί των σϋστηρών τιρ
  μπάν τοθ χειμώνος, οί δημιουργοι
  τής μόδας έθεσαν επί των μόν
  τέλλων των δλη την άνθισμένη α·
  νοιξι' μπουκέτα άπό μαργαρίτες,
  μεγάλες πολύχρωμες ζινίες καί
  ρόδα
  Ό "Ερικ έκαμε μία καλόττα πού
  είνε ενας πραγματικάς άνθώνας
  κίτρινος. Ή Άνιές 6καμΕ μίαν άλ·
  λη άπό £να ύπερμεγέθη κάλυκα
  άνεστραμαένο
  Ή Λουΐζα Μπουρμπόν άποκαλύ-
  πτει £να πολύ μικρό ίσιο καπελ-
  λο άπό άνθη καί φροθτα καί το·
  οθετεΐ έιί μιδς «πολυόροφης»
  αλόττας άτό μαΰρο φέτρ, παπά
  οθνες κόκκινες καί μολόχες των
  γρών.
  Ή Σούζυ παρουσιάζει μιά μικρή
  όκα άπό παγιασ&ν κιτρινοτιράσι
  ο, γαρνιρισμένη ,ι' ενα χονδρό
  πουκέτο άπό ανθη καί μήλα.
  Τό φέτρ άγκορά είνε τιολϋ τής
  όδας· ή Λουΐζα Μπουρμττον επι
  εικνόει μία καλόττα άπό φέτρ
  :γκορά σέ χρώμα ιΐράσινο, μέ τε-
  ράγωνο τεπέ, μέ τα πλάγια άνα
  ηκωμένα, γαρνιρισμένη έμπρός
  ίνα χονδρό κορδάνι μπέζ καΐ
  £να μεγάλο κουτώ πρός τα ο¬
  α
  α'
  πίσω.
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΜΣΑΟΕΤ = =
  1 ΙΤΜΙ _!ΙΙ ΙΠΙ1Ι
  Ή ζωη της
  τό μπρετόν είνε πάντοτε είς την
  μόδα καί δτι ή Ζάν Μπλανσώ γάρ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλίφ. 5-50
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Τό Γαλακτοπωλείον
  ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ
  Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ
  Τελοπωλείου «ΚΡΥΣΊΆΛ» τοθ
  κ Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬
  ον προσφέρει πάντοτι Γάλα άγνον
  χχί γιαοθρτι αρίστης ποιότητος.
  ς
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Εΐδικευθεϊς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικα νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τοϋς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλ*3είας ι'πάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  .·■■■'
  Ό παθολόγος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν ΉρακλεΕψ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάχη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοΰρτι έξαιρετικό πω
  λεΐται έναντι καταστήματο
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα
  ράκι.
  ΚΟΚΑΡΙ έξαιρετικής ποιότη
  τος ψιλό θά ευρετε είς την κρεμ
  μυδαποθήκην πλησίον Χανίω
  Πόρτα ώς καί κρεμμύδια είς δι
  παρακαταθήκην.
  νίρει ενα μπρετόν μέ μία μεγάλη
  ντάλια άπό κόκκινο δφασμα: δτι
  τα άνθη των μοδιστών ΰπερβάλ·
  λουν τα φυσικα άνθη· δτι ή έπα·
  ναφορά τής βιολέττας είνε πολύ
  έαρινή καί δτι ή Ένελέυ τοπο-
  θέτει μπουκέττα άπό βιολέττες ε¬
  πάνω είς τίς τόκες· δτι ή 'Λνιές
  κάνει καπέλλα άΐτό μπροσέ ΰφά
  σματα στήν φόρμα των άνδρικών
  φέτρ, άλλ' δτι ή έσάοπα τοΰ Ιδίου
  ϋφάσματος την όποιαν δένει είς
  τόν λαιμό τούς έπαναδίδει δλη
  την φεμινιτέτων.
  Ό "Ερικ μας ΰπενθυμίζε* τόν
  παληό καλό καιρό μέ τα μυτερά
  μπονε τού. Ό πόλεμος τής Κίνας
  έέπνεοσε στήν μόδα τα κινέ-
  ζικα καπέλλα: κανοτιε άπό
  γκρό γκραίν πλισσέ, βιολέ, κίτρι-
  νο καί κόκκινο, καλόττα μανδα·.
  ρινου άπό σατέν τηκε κλπ. "Έτσι|
  πηγαίνει ή μόδα άαέριμνη, ακο¬
  λουθούσα τα γεγονότα!.
  ή Ντιστεγκέ
  αυτοκρατβιρας.
  Πόσες φορϊςή χντοχρχτε'.ρχ δέν
  κάμη την σκέψιν δτι ό υιός
  ούργων.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθε προχθές
  έξ Αθηνών ό κ. Στυλ. Κατεχάκης.
  —Έπίσης επανήλθεν έξ Ελβε¬
  τίας ό κ. Μιχ. Γ. Διαλλυνάς.
  ΒΛΠΤ1ΣΕΙΣ.-Ό φίλος κ. Έμμ.
  Μακρυγιαννάκης καφεπώλης άνε-
  δέξατο έκ τής κολυμβήθρας είς τό
  χωρίον Γωνιές Μαλεβυζίου, τό ά-
  γοράκι τοΰ κ. Δημ. Τσαγκαράκη
  ονομάσας αύτό Τηλέμαχον. Νά
  τοίς ζήση·
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Ήγγέλθη έξ "Αθη¬
  νών δ θάνατος τοΰ έκ Ρεθύμνης
  σ«ιρ4
  Ό μεταστάς μόλις 28 έτών,οιεκρί
  πιά δέν ύπήρχε ό Ροδόλφος. Εί- νετο διά τάς κοινωνικάς άρετάς
  Εί λίψ Ό ί την μόρφωσιν τού Ά
  φς ς ς ρς
  νέ σκοτωθή. Είχεν εκλείψη. Ό τού καί την μόρφωσιν τού. Άπευ·
  ίεΧ,υταϊος ' των Άψξούργων, ό ^^%Χ^α^οΐε-Οϋςεΐτςο-^
  τελευταΐος αυτοκρατωρ τής ουα-, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡίΟΝ.- Τούς κα·
  δικής μοναρχίας εφαίνετο είς την λούς συγγενεΐς καί φίλους ποΰ εϊ·
  Έλισάβίτ ό Φραγκΐσκος Ίω·' τε στήν Άθήνα, είτε έδώ, ϊδειξαν
  ^_ Τίν, Α~~,~,^?,Γ,ϊ!~ν τνι- ' ενδιαφέρον καί συμπόνια στό διά-
  °Ρ· 51Τγ'ν , *η*"«««5ί3ίν ,χγ)? στηαα τής άρρώστειας τού άλη·
  αυτήν δέν την άπέκρυπτεν απθ| σμονητου Λεφτέρη μας κι' δλους
  τό άμεσον περιβάλλον της. Είς 5σοι πρόθυμα μοιράστηκαν μαζί
  ~..... ' μας την όδΰνη καί τό πένθος άπό
  τόν πρόωρο χαμο τού, ευχαρίστου
  με θερμότατα.
  Οικογένειαι Τζενάκη
  —Τή*» φιλάνθρωπον καί εύγενή
  κυρίαν τής πόλεώς μας Εύαγγε·
  λί Μλά ύϊ θ
  την κόρη τη; Βαλερία έλεγεν:
  «"Ολα Οά τελίΐώσουν, μόλις
  λείψη άπό την μέση ό πατερας
  σου. Μί την ηθικήν τού προσωπι-
  κότητα, μέ τόν άσπιλον χ*ρ*·
  κτήρά τού, δ πατερας σου κατορ-
  θώνει καί συγκρατεϊ σήμερα τα! Σύλλογος' Γυνάικών Ηρακλείου
  πράγματα. Άλλ'δταν λείψ·3 αυ- διότι προσέφερεν διά τό «"Ασυ-
  τό-» Μετά τόν ^Φραγκίσκον Ιω λον της,Γρηας» μίαν κλίνην μετά
  τ/3,,». «161,* τ.«/ , γ ι _ , Ι στρωμνης κο1 κλινοσκεπασμάτων
  αί δρ. 500 δι" αγοράν σινδονίων.
  Εκ τοΰ Γραφείου τοθ Συλλόγου).
  λίαν Μαααλάκη,
  μώς καί δημοσίο:
  εύχαριστεϊ θερ·
  6 Μορφωτικός
  Βασίλειον της Ελλάδος
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αριθ. πρωτ. 2440
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  άναγκαστικοθ πλειστηριασμοϋ α¬
  κινήτου τοΰ όφειλέτου τοΰ Δη-
  ιοσίου θεοδοσίου Φούμη.
  Ό Διευθυντήν τοθ Ταμείου Η¬
  ρακλείου.
  Δηλοποιώ, (άρθρα 21 καί 41
  ΝΕΔΕ), δτι δ διωκόμενος όφει-
  λέτης τοϋ Δημζοίνυ θεοδόσιος
  Φούμης κτηματίας κάτοικος Η¬
  ρακλείου όφείλει έξ άμέσων φό-
  ρων δραχμάς διακοσίας έννενή-
  κοντα χιλιάδας έξακοσίας έννενή-
  κοντα πέντε, (290 (595) μεϊον ε"ί-
  κοσι Ιννέα χιλιάδας επτακοσίας
  εϊκοσι δτινας Ιχει καταβάλΥ]
  I-
  ναντι μέχρι σήμερον καί πρός
  ικανοποίησιν τοΰ 5-ηιο<3ίου έκθέ- τω είς αναγκαστικόν πλειστηρι- ασμόν τό άκίνητον κτήμά τού ώς περιγράφεται ,είς την άπό 1Η Φεβρουαρίου 1938 Ικϋεσιν άναγ- καστικής κατασχέσεως τοΰ κατα- σχέτου Ματθαίου Έμμ. Μιχελινά- κη έπιμελητοΰ Ταμείου Ηρακλεί¬ ου, ήτοι ενός μαγαζείου ίσογείου κειμένου έντός τής πόλεως Ηρα¬ κλείου καί παρά την πλατείαν Ελευθερίου Βενιζέλου «Κέντρον» μεθ' δλων αύτοΰ των παραρτημά- των προσαυξημάτων καί παρακο- λουθτ;μάτων, εκτάσεως περίπου τριάκοντα τετραγωνικών μέτρων ή ϊσης εκτάσεως ήθελεν είνε πλέον ή έλαττον συνορευόμενον κτήμασι μέ κληρονόμους καί ά- οελφοΰς Σιδεράκη, μέ τό καφε¬ νειον «Κέντρον» έκ δύο μερών, καί μέ την πλατείαν Ελευθερίου Βενιζέλου, καί τό οποίον ές&τι- μήθη είς δραχμάς εκατόν χιλιά¬ δας (άρ. 100.000). Καί διακηρύττω, "Οτι τα ώς είρηται κτήμα έκ· πλειστηριάζεται την Κυριακήν δε¬ κάτην τοΰ μηνός Απριλίου τοΰ έ"τους (1938) χίλια έννεακόσια τρι¬ άκοντα οκτώ καί ώραν δεκάτην (ίθψ) πρωϊνήν καί περατοΰται την δωδεκάτην (12ην) μεσημβρι- νήν αυθημερόν (αρθ. 43 ΝΕΔΕ). Ό πλειστηριασμός γενησεται ε¬ νώπιον τοΰ επί τοθ πλειστηρια- σμοΰ υπαλλήλου κ. Έμμαν. Λα- σηθιωτάκη συμβολαιογράφου κα- τοικοεδρεύοντος έν Ηρακλείω ή τοΰ νομίμου αύτοθ άναπληρωτοΰ έν Ήρακλείφ καί έν τώ δτ}μοσίω γραφείψ τού κειμένφ παρά την οδόν Χάνδακος καί συνήθη των δή μοπρασιών τόπον υπό τούς εξής δρους: 1) ΙΙρώτη προσφορά διά λογα¬ ριασμόν τοϋ δημοσίου έχει ορισθή δραχ. έξήκοντα χιλιάδας (60.000). 2) Αί είσφοραί γίνονται είς χρήματα. 3) Ουδείς γίνεται δεκτός πρός πλειοδοσίαν εάν δέν καταθέση δρ. τό 1)4 τής έκτιμηθείσης άξίας ι είς μετρητά. Αί κατατεθεϊσαι έγ- γυήσεις διά την πλειοδοσίαν Ιπι- στρέφονται άμέσως πλήν τής τοΰ υπερθεματισμοΰ (αρθ. 44 § 3τ) τοΰ ΝΕΔΕ). 4) Ή κατακύρωαις γίνεται είς τόν προσφέροντα τα περισσόι-ερα (ΗΛ 974). 5) Ό πλειονότης υποχρεοΰται νά προσφέρη άξιόχρεον έγγυητήν ίνα συνυπογράψη την έκθεσιν τοΰ πλειστηριασμοΰ. 6) Τα κηρύκεια καΐ πάντα τα εξοδα βαρύνουσι τόν ύπερθεματι- στήν. 7) Εάν δ ύπερθεματιστής ί] έγγυητής αρνηθή νά την έκθεσιν πλειστηριααμοΰ γίνε¬ ται μνεία, άλλά αί υποχρεώσεις παραμένουν αί αυταί ώς νά υπέ¬ γραψε. 8) Εάν ή τελευταία προσφορά είναι μικροτέρα τοΰ ημίσεως τής άξίας τοΰ ακινήτου ό όφειλέτης δύναται καταβάλλων άμέσως τα ί- ξοδα, νά ζητήση τόν άναπλειστη- ριασμόν (άρθρον 45 ΝΕΔΕ). 9) Ή έκπλειστηρίασις τελεϊ επί 15 ημέρας υπό την έξουσια- στικήν αΓρεσιν τής Χαταβολής των δφειλομένων υπό τοΰ διωκο- μένου όφειλέτου (48 τοΰ ΝΕΔΕ). 10) Ό ύπερθεματιστής ύπο- χρεοΰται άνευ άλλης, είδοποιήσε- ως νά καταβάλη είς τό Δημόσι¬ ον Ταμείον τό έκπλειστηρίασμα έντός 25 ημερών (45 καί48 τοθ ΝΕΔΕ). 11) Ή μή Ιμπρόθεσμος κατα- βολή τοΰ έκπλειστηριάσματος συ- νεπάγεται άναπλειστηριασμόν καί τάς συνεπείας τοΰ άρθρου 47 § 1η τοΰ ΝΕΔΕ κατά τοΰ υπερθε- ματιστοΰ. 12) Πάς άναγγελθε'.ς ένυπόθη- κος καταβάλλων τα έξοδα πρίν καταστή τελεσίδικος ή έκπλειστη¬ ρίασις δύναται νά ζητήση (επί ιδία τού εύθύνη διά τό άποτέλε- σμα) παρά τοΰ επί τοΰ πλειστη- ριασμοθ όπαλλήλου άναπλειστηρι¬ ασμόν (άρθρον 47 § 3 τοΰ ΝΕΔΕ). Κατά τα λοιπά έφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ ΝΕΔΕ κ«ί αί τής ΙΙολ. Δικονομίας δπου δέν αντίκεινται πρός αυτόν. Νά κοινοποιηθή, τοιχοκολληθή καί δημοσιευθή, δπου καί δπως δ Νόμος περί είσπράξεως δημοσίων έσόοων δρίζει. Έν Έρακλείωτή 28 Φεβρουαρί- ου 1938. Ό έπισπεύδων Διευθυντής τοϋ Ταμείου Ηρακλείου. Μιχαήλ Τζανάκης Έλευθ. Πηγάκης Ίατρβς— Παθολόγος Δέχεται έν τφ Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οίκία στρατη- γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. έβλεπε νά χαίνη τό θρον. Ή Βαλερία άνησυχοΰσε γιά την κρίσιν αυτήν τής μελαγχολίας πού είχε κυριεύση την μητέρα της. Είς τό ημερολόγιον της έ- σημείωνε: «Πιό άντίθετους χαρα- κτήρες άπό τόν πατέρα καί την μητέρα μου, δύσκολον είνε νά φαν τασθή κανείς. Διερωτώμαι πολλές φορές ποίος είνε πιό υπέροχος στόν πόνο τού. Ή μητέρα μου μοΰ Ιμπνέει τόν τελευταϊο καιρό τέτοια άνησυχία! Είνε ίκανή γιά κάθε τι τό μεγάλο. Γιά δ,τι δ- μως είνε μικρά καί άνάξιο, είνε άνίκανος. Ή ήσυχη άτμόσφαιρα τής καθημερινής ζωής πού είνε ή μόνη μέσα είς την οποίαν μπο- ρεΐ νά έργάζεται μέ ηρεμίαν σκέψεως δ πατερας, είνε αντιθέ¬ τως γιά την μητέρα μου κάτι τό εντελώς άνυπάφορον πού την τρέπει είς φυγήν. Την τυραννεϊ καί ό φό^ος μή- πως ή μελαγχολία της πού δλο καί μεγαλώνει, καταντα βαρετή είς τόν πατέρα καί δημιουργήση άναμεταξύ τους, χωρίς νά τό θε λη κανένας τους, καί χωρίς κα νένας τους νά φταίη, την παρεξή γησι». 'Έντρομος ή κόρη βλέ πει 2τι δ φόβος αύτός άποτελε Ινα είδος έμμόνου ίδέας "γιά την μητέρα της, πού την άκούει, ά νατριχιάζοντας, νά τής λέγη «Μακάρι νά έδινε δ Ίεχωβά νά πεθάνω, ώατε νά μείνη έλεύ θέρος δ πατερας σου. "Ετσι κα έσύ δέν θά διαταράσσεσαι στή συζυγική ευτυχία Γύρω στήν πόλι. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ,, (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ) Νεώτεραι πολυτελεΐς έγκαταστάσεις ολων των άνέσεων. ΑΙΕΥΟΥΝΤΑ1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ (Όδος Άρκαίίου 1έ7 Ρέθνμνβν) σου άπό τή σκέψιν 8τι δ βίος θά έχη κα ταστή άβίωτος είς την μάνν σου πού θά σέ έχη χάση!». Τόν τελευταϊο καιρό, έκεϊ πού παρεπονεϊτο γιά την τραγική μρ της καί ώλοψΰρζχο, ή Έ- λισάβετ, στά καλά καθούμενα, ξεσποΰσε σέ δυνατά γέλια. Σέ τέτοιες στιγμές πάγωνε άπό τόν φόβο. Διηρωτάτο κατά πόσον δέν είχαν διαταραχθή οί φρένες της, καί Ιλεγε πώς στό τέλος δέν θ' άπέφευγε τό φρενοκομείον! Ή κάρη της άρχιδούκισσα Βαλερία, την έξώρκιζε νά πρ^αίξι^ την 6- γεία της, άλλ' ή μελαγχολική αύ- τοκράτειρα άπαντοΰσε: -Πρός τί; 5 (συνεχίζεται) ΔΑ. Γ. Στεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Ιατρός Εύαγγελισμοΰ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέω ΙατρεΙφ τού δδός (Πλατειά— Στράτα) έναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ τής όδοΰ Καγιαμπή. ΤΩραι έττισκέψεων 9-12 4-6 ό Δερματολόγο; Άφροίισιολβγος ' Ιατρός Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τοθ Έπι- στημονικοθ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. Στεφ. Σαριδάκης Μαιβυτήρ-Γυναικολόγος Εΐδικευθείς έν Παρισίοις. Δέχεται έν τή Πολυκλινική. Τηλ«φ. Κλινικής 490 » οικίας 608 Ή καλοκαιρία συνεχίζεται. Καί μαζύ μέ την καλοκαιρίαν καί αί ευνοικαί προβλέψεις των καιρο- σκόπων. —Έννοεΐται δτι δέν λείπουν αί οί προβλέποντες κάτι σχετικά διά τα *δυό νερά» τού Μάρτη. —Τα όποϊα ώς γνωστόν ό λαός συνδυάζει μέ την καλήν εσοδείαν άλλά καί την καιρικήν εξέλιξιν τής έποχής αυτής. —Άπό έπιστημονικούς κύκλους πληροφορούμεθα δτι τα γραφέντα ύφ" ημών χ9ές διά τό έμβόλιον Καλμέτ, συνεζητήθησαν εύρέως. —Ή επέκτασις δέ καί είς τόν νομόν μας τοΰ υποχρεωτικόν έμ· βολιασμοϋ των βρεφών συνεκέν- τρωσε την υποστήριξιν των επι· στημόνων —Έν συνδυασμώ μέ τόν δλον ά· γώνα εναντίον τής φυματιώσεως. —Ή κίνησις τοΰ άπογεύματος πού κάθε καλοκαΐρι σημειώνει πυ κνήν κοσμοσυρροήν είς την ττλα- τεΐαν Ελευθερίας καΐ την λεωφό- ρον Κνωσού. —"Ηρχισε νά ζωηρεύη οπό τώρα. —Έπίσης δέν λείπει ό κόσμος άπό τόν Δημοτικόν κήπον καΐ κα¬ τά τάς πρωϊνάς καΐ μεσημβρινάς ώρας. _ —ΑΙ προτομαΐ των Στεφ. ξαν¬ θουδιδου καΐ "Ιωσήφ Χατζηδάκη των δύο αυτών πρωτεργατών τής έν Κρήτη άρχαιολογικής καΐ ίστο- ρικής κινήσεως. — θά κατασκευασθοΰνσυντόμως, άν κρίνωμεν άπό την απόφασιν τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου διά την εΐσφοράν τοΰ Δήμου είς τόν ένεργούμενον έρανον. —Ή όποία θά αποτελέση 'ένα προηγούμενον σημαντικόν διά την αποτελεσματικωτέραν συνέχισιν τοΰ έράνου καί συνεπώς την ταχυ¬ τέραν κατασκευήν των προτομών. — Συνεχίζονται ιτάντοτε μέ κο· σμοσυγκέντρωσιν αί παραστάσεις τοΰ θιάσου Κρεβατά είς τό θέα¬ τρον Πουλακάκη. —Χθές μέ την πρώτην τού «Σάν καρδιά πονόί» τοΰ Χατζηαπο- στόλου ανεμένετο πιέννα, δεδο- ιένης τής επιτυχίας πού είχε τό ργον παντοΰ δπου τό άνεβίβα- σεν ό Ιδιος θίασος. —Ή καλή δράσις των κατά τό- πους φιλοδασικών επιτροπών και ένώσεων την όποιαν άναφέρει είς σχετικήν τού ανακοίνωσιν τό υ¬ πουργείον τής Γεωργίας, ασφα¬ λώς κρίνεται ίκανοποιητική. —Ιδιαιτέρως διά την Κρήτην, μέ την δρασιν αυτήν των επιτρο¬ πών, ή όποία καί είς τόν νομόν μας είνε ασφαλώς άνάλογος πρός τάς κοινάς άπαιτήσεις, έλπίζεται δτι τό δένδρον θά αποκτήση πά¬ λιν την σημασίαν ποϋ τοϋ έοιδαν οί παλαιότεροι. ό Ρέπορτβρ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι' Α¬ θήνας πρός πλουτισμόν τοΰ έν Μοίραις κατασιήματός τού, ό έ"μ· πορος κ. "Αριστος Πετρόπουλος. Λύσις χθεσινού ΰπ'άρ. 77σταυρολέξου Π. Παπαδόπουλος Πτοχιοΰχος τής Ιατρικής Όδβντίατρβς Δέχεται έν τω Ίατρείφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ" εκάστην: 9-12 καί 4-7 Ι*. «■•■■ι • ειειββεΗ Τό
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Ι
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ηού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  250ον
  Ή διευθύντρια τού μουσικοϋ χοροΰ ελάμβανε
  διά την συγκρότησιν αύτοϋ κοράσια έκ τοϋ οί-
  κοτροφεΐου συνήθως μόνον έπτά. Βόας έχει φω-
  νάς καί ή διατονική κλΐμαξ, άπό δέκα £ως δε-
  καέξ έτών, φωνάς καΐ άναστήματα άναλόγους,
  άς όρθίας κσί κστα τάξιν ήλικίαςπαρατάσσουσα είς
  γραμμήν, έδίδασκε
  Τό τοιοΰτον είς τα βλέμματα παρεΐχέ τι τό ι-
  παγωγόν' ζωντανόν αύλόν τοΰ Πανός έξάγγέλων1
  συγκεκροτημένον.
  "Οσον άφορά τάς τοϋ μονιδρίου μοναχάς, ού¬
  ται έχαιρον τάς μείζονας συμπαθείας παρά ταίς1
  οίκοτρόφοις, διότι ήσαν προσηνέστεραι ώπό δλας
  τάς μοναχός έν γένει, αί οποίαι ήσαν αύστηραί
  μόνον δι" εαυτάς. Ή θέρμανσις επετρέπετο μό¬
  νον είς τό οίκοτροφεΐον, ή δέ τροφή αύτόθι συγ
  κρινομένη πρός την τής μονής ή"τον έκλεκτή καΐ
  δαψιλής.
  Ό κανονισμός τής μονής, δστις ώς πρώτιστον
  καί άπαράβατον δρον εΤχε την σιγήν, κατέστησε
  τα μέν έμψυχα δντα άλαλα, τα δέ άψυχα καί
  τής κορώνης λαλΐστερα. Τα άψυχα ταυτα ήσαν
  οί κώδωνες τής μονής, ό κώδων τής έκκλησίας
  καί ό κωδωνίσκος τοΰ κηπουροϋ.
  Ήχηρόν τύμπανον τεθειμένον όπισθεν τοϋ έν-
  τευκτηρίου κρουόμενον ηκούετο καθ' δλην την
  μονήν.
  ΤΗτο εΤδος άκουστικοϋ τηλεγράφου. Έκαστον
  άτομον ώς καί πάν αντικείμενον εΐχε τόν κωδωνι-
  σμόν τού. Ή ήγουμένη εΤχε δύο κρούσματα έπάλ-
  ληλα, ή διευθύντρια ίίνσ καί δύο έπάλληλα. Αί τέσ
  σαρες αυται έλεγον αί μοναχαΐ. «Ό διάβολος μέ τα
  τέσσαρα». "Οταν έσήμαινον δεκαεννέα κρούσεις
  είς τό τύμπανον, επρόκειτο περΐ μεγάλου γεγονό-
  τος. Τότε ήνοΐγετο ή μεγάλη αυλειος θύρα ή¬
  τις μόνον διά τόν αρχιεπίσκοπον ήτο προωρι-
  σμένη.
  Έκτός τούτου καί τού κηπουροϋ ουδείς άλλος
  είσήρχετο είς ιήν μονήν. Αί οίκότροφοι έβλεπον
  κοί δύο άλλους, ίνα γέροντα δύομορφον τόν Άβ
  βδν Βανές καί τόν ίχνογράφον τοΰ παιδαγωγείου
  Άνσιώ, £να κουφόν καμπούρη, ώς έλεγον.
  Η'.
  Έξιλαστήριος θεμελίωσις
  Έχομεν πλέον σαφή ιδέαν περΐ τοΰ έσωτερι-
  κοθ ιής μονής ταύτης.
  "Ηδη δέον νά περιγράψωμεν τό εξωτερικόν δι'
  ολίγων γρσμμών. Ήίεύρομεν δέ 6τι δλος ό τρι-
  γωνικός έκεϊνος χώρος άπετελεΐτο έκ των ό-
  £>ών Δρουαμΰρου, Πολονσώ, Πίκπου καί Αγ. Άν
  τωνίου.
  Λοιπόν, έκ τής τελευταίας ταύτης όδοϋ έλα
  βε καί ή έν λόγω μονή τό δνομα, κληθεΐσα μο
  νή τοΰ Αγ. Άντωνίου.
  Πρός την οδόν Πίκπου ητον ή αύστηρά άρ-
  χιτεκτονική πρόοοψις έκείνη περΐ ής ίκανά ώμιλή
  σαμεν, ό δέ άριθμίς 62 ή'τον ό τελευταΐος τής ό-
  δοΰ ταύτης.
  Είς τό μέσον τής αυστηράς έκείνης προσό-
  ψεως ύπήρχε χαμηλή τις θύρα, πρό τής οποίας
  έκειτο είς σωρείαν ό κυλινδοΰμενος υπό τού άνέ
  μου κονιορτός των διαφόρων πέριξ δρομίσκον καΐ
  στόκτη· άλλά τί εζήτει έκεΐ ή στάκτη, Άδηλον.
  Τουτο μόνον είνε γνωστόν δτι έκ τής θύρας
  έκείνης εξήρχετο πρός ταφήν ό νεκρός καμμιδς
  αποθανούσης καλογραίας, πρός δέ τούτοις άπαξ
  ή δίς τής εβδομάδος ήνοίγετο διά την είς τό νσΐ-
  δριον προσέλευσιν των πιστών.
  (συνεχίζεται)
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
  Β'.
  Ή απόλαυσις μεγαλειτέρου φω
  τος γίνεται αίσθητή δι' ωρισμέ¬
  νων μέταβολών πού έπέρχ-ονται
  την άνοιξιν είς τί σώμα. Ούτω,
  υπό την επίδρασιν των ϋπεριω-
  δών άχτίνων πολλαπλχσιάζεται ή
  ερυθρά χρωστική ούσία τοΰ αΓμα-
  τος, πίπΐει ή άρτηοιακή πίεσις,
  ζωηρεύει έν γένει ή άνταλλαγή
  τής ίίλης, καθίστ,ανται ένδργοί αί
  βιταμίναι καί άκίμη καΐ τα μαλ-
  λιά καΐ τα νύχια φύοντιχι περιοσό-
  ιερον καΐ ταχύτερον. Παραλλή¬
  λως πχρχτηρείται έκτασις τοΰ έ
  ρεθισμοΰ τοΰ νευρικοΰ συστή-
  ματος, περισσοτέρα διάθεσις
  πρός εργασίαν, περισσότερον
  κέφι. Ένας επιστήμων ε¬
  πεχείρησε νά παραγάγη διά τε-
  χνιτών μέσων αυτήν την άνοιξιά-
  τικην διάθεσιν, καί, συγκεκριμέ¬
  νως μέ μίαν ΰλην, πού καθισ:8
  τάν οργανισμόν ιδιαιτέρως εδαί-
  σθηεον είς τό φώς. Διά τή; επι¬
  δράσεως τής θυσίας αυτής φαί-
  νΐται 3τι επετεύχθησαν Ιν.α.·^οτζοι-
  ητικά άποτελέσματα είς την ψο-
  χολογίαν μελαγχολικών, καΐ έν
  γένει άνθρώπων μέ πεσμένον ηθι¬
  κόν Ηά ίλθη ήμέρα πού ή επι-
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουσρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τού Πει¬
  ραιώς.
  Καί. μυζηθρες Φρέοκες
  Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζηθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεματες βούτυρο ή όκδ δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. Τ—20
  1^ν_·
  ~
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ι*.
  Ρ
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 χαί 3—7.
  Αριθ, τηλβφώνο» 300.
  !,)«■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—|
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγο—ημένο σσς σαποθνι:
  Στεφανίδη
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα-
  πέζης Ελλάδος).
  στήμη θά μπορή νά παραα/,ευί-
  ζη την «τεχνητήν άνοιξιν». Έν
  νοεϊται 8τι εί; την Ιατρικήν τα
  φώ; δέν εχει μόνον τα... φωτει-
  νά, άλλά καί τα σκοτεινά σημεΐά
  τού. 'Υπάρχει πλήθος δερματικών
  παθήσεων πού είνε άποτέλεσμα
  τής ανοίξεως, ακριβώς διότι την
  εποχήν αυτήν τοΰ ετους, άφ' ενός
  τό φώς είνε πλουσιώτερον καί
  άφ' ίχίροιι, λόγω τής έλαφροτέ-
  ρ«ς περιβολής, ή Ιπιδερμΐς είνε
  περισσότερον έκτεθειμένη είς την
  ενέργειαν τοΰ φωτός. Έρεθισμοί,
  έγκαύματα, σπυριά—ιδού τάάποτε
  λέσματα τής ενεργείας τοθ άνοιξι-
  άτικου φωτός επί τής έπιδερμί-
  δο;. Εύτυχώ; 2μως ή ίατρική
  διαθέτει σήμερον πλήθο; οϋσιών
  πού έςουδετερώνουν την ενέργει¬
  αν τοΰ φωτός, άπορροφώσαι τάς
  ήλιακάς άκτΐνας καϊ παρεμποοί-
  ζουσαι αύτάς νά είσδύσουν είς
  την Ιπιδερμίδχ. Τό καλλίτερον
  μέσον πρός προστασίαν τής εύαι-
  σθήτου έπιδερμίδος—καΐ εύαίσθη-
  τον έπιδερμίδα Ιχουν κυρίως αί
  γυναΐκες—είνε τό νά φοροΰν αί
  κυρίαι μία έσάρπα, Ινα πέπλον
  ή νά χρησιμοποιοΰν άπορροφητι-
  κές των ίσχυρών άκτίνων άλοι-
  φές.
  Ή οργάνωσις τής άλιείας
  καί άλιευτικπς πίστεως.
  Είς τό Ανώτατον Οικονομικόν
  Συμβούλιον, ανεκοινώθη δτι υπε¬
  βλήθη είσηγητική έκθεσις αναφε¬
  ρομένη είς ζήτημ* τής οργανώ¬
  σεως τής άλιείας.
  Είς την έΊιθεσιν ταύτην άναφέ-
  ρονται πλείσται δσαι λεπτομέρειαι
  σχετιζόμεναι μέ την εϊδικωτέραν |
  οργάνωσιν τοΰ ίχθυολογικοθ πλού-
  του. Σχετικώς θίγετα: καί τό
  σύστημα τής εκμεταλλεύσεως ΐοθ
  πλούτου των ίχθύων κατά τρόπον
  έπιστηαονικώτερον καΐ έπωφελέ-
  στερον διά τα κχταναλωτικον κοι¬
  νόν καίτήν εθνικήν οΐχονομίαν.
  Έκ παραλλήλου είς την ιδίαν
  είσηγητικήν Ικθεσιν αποδεικνύη-
  ■■ ■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ «ΒΒειει>ειεΐΗει·εΐΒει
  ■"■51
  Είς τόΆκτινολογικόν'Εργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκοπήσεις καί ακτινογραφίαι «λων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, ακτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γκλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλΕφ. 4—16.
  ■ ■■■■■■■■■■■■•■«•■■εΐΒΒΠ'ΒΒΙΒεΐΒΜ
  ■■■■•■■■■ΠΗ
  «■ ·β· ■■■■■■■
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
  Α Τ ΖΗ --——
  ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ
  Τό γνωστόν έξοχικόν κέντρον Χατζή παρά τοθ
  Κοκκίνη Χάνι. άνακαινισθέν τελείως ειδοποιεί την
  πολυπληθή πελατείαν τού δτι άρχίζει τάς εργασίας
  τού άπό τής τελευταίας Κυριακής των Απόκρεω.
  Περιποίησις Άθηναϊκή. Κρασιά έξαιρετικά. Με-
  ζελΐκια τής ώρας έν άφθονία πάντοτε.
  ■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■*■!·■■ ■■■■■■■■■■■■■■■*—!
  τα: μέτρα διά την άλιευτικήν
  πίστιν, ούτως ώστε άναπτυσσο-
  μένηςκαταλλήλως καί ταύτης, προ
  ωθηθή ό παραγωγικός ούτος κλά-
  δος τής χώρας ένισχυομένων των
  άλιέων άλλά καί των οργανισμών
  έκείνων των δυναμένων νά άνα-
  λάβωσιν την συστηματικήν αλι¬
  είαν καί διά μέσων περισσοτέ¬
  ρων συγχρονσμένιον.
  'Υποτίθεται βτι'τά εν τή μνη-
  μονευομένη εκθέσει άναφερόμενα
  συζητούμενα υπό τοΰ Ανωτάτου
  Οίκονομικοΰ Συμβουλίου καίέγκρ:
  νόμενα έν τώ συνόλψ ή είς τάς λε
  πτομερείας των,θά άποτελέσουν άρ
  γότερον ζήτημα είδικής νομοθετι
  κης μερίμνης τοΰ ί
  Εμπορικόν καΐ Βιομηχανικήν
  Έπιμελητήριον Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Συμφώνως μΙ τροποποιηθέν άρ-
  31 τοΰ 184 νόμου, καλού¬
  μεν τόν Σύλλογον των έκλογέων
  έν τή αιθούση τοΰ Έπιμελητη-
  ρίου την 17ην Μαρτίου έ. ί. η¬
  μέραν Πέμπτην καί ώραν 10
  π.μ. διά νά λάβηγνώσιν τοθ παρά
  τής Διοικητ. Έπιτροπής τοΰ Έ-
  πιμελητηρίου συνταχθέντος καί
  τοΰ Διοικ. Συμβουλίου εγκριθέν¬
  τος προϋπολογισμοΰ χρήσεως 1938.
  Έν περιπτώσει μή άπαρτίας κα¬
  λούμεν τόν αυτόν Σύλλογον καί
  έν τω ίδίω τόπψ, την 24 ίδίου
  μηνός, ήαέραν Πέμπτην καί ώ
  ραν 5.30' μ. μ. όπότε θ' αποτε¬
  λεσθή κατά τόν νόμον άπαρτία διά
  των προσελευσομένων.
  Έν Ήρακλείφ τή 10ϊ) Μαρτί¬
  ου 1938.
  Ό Πρόεδρος
  Αλεξ. Γεωργιάδης
  —Τό Δικαστικόν μέγαρον
  Ρεθύμνης.
  Ετέθη είς κυκλοφορίαν τ& δι-
  καστικόν ένσημον τώ κατασκευα¬
  σθέν ειδικώς διά το Ρεθυιινβν
  καί υπέρ τής ανεγέρσεως έκεϊ δι-
  καστικοΰ μεγχρου.
  -Ή έπιτρβπή διά τό κβ-
  στος τής ζωης.
  Έντώς τής εβδομάδος πληροφο¬
  ρούμεθα ότι θά συνέλθη υπο την
  προεδρίαν τοϋ κ. Πρωθυκουργοΰ
  ίι έπιτροπή διά την ϊρευναν τοθ
  κόστου; τής ζωης. "Ηδη αί δύο
  ύποεπιτροπαΐ διά τό κόατος των
  τροφίμων καί των βιομηχανικήν
  εϊδων έχουν καταλήξη εις ωρι¬
  σμένα ισυμπεράσματα τα οποΐα
  καί θά θέσουν ΰπ' όψει τού κ.
  Προέδρου τής Κυβερνήσεως.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  "Επαναληπτικήν Δημίπρασίας
  Την δεκάτην ογδόην (18) μηνός
  Μαρτίου ετους 1938 ημέραν Πα¬
  ρασκευήν καί ώραν 11—12 π. μ
  διεξαχθήσεται έν τφ Νομαρχιακφ
  Καταστήματι έπαναληπτική 2η ·
  μοπρασία ενοικιάσεως φόροΐ) δ:-
  οδίων διά τό οικονομικόν Ιτος
  1038—39.
  Άπαντα τα σχετικά εΰρηνται
  κατατεθειμένα έν τή Νομαρχία
  Ηρακλείου οπόθεν ο Ε βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν
  καθ' εκάστην εργάσιμον καί ώραν
  11—12 π. μ.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου ώς
  Πρόεδρος Ε. Τ. Μ. Ο. Η.
  Α. Μάρκελλος
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Τής Όργανώσεως Ποδοσφαίρου
  καί Άθλητισμοΰ τής Ε. Γ. Ο. Η
  Καλοθνται πάντα τα μέλη τής
  καθ' ημάς Όργανώσεως Ποδοσφαί¬
  ρου καί Άθλητισμοΰ τής Ε. Γ.
  Ο. Η την 13 Μαρτίου έ. Ι. ημέ¬
  ραν Κυριακήν καΐ ώραν 11 π.
  Ι μ. πρός συζητησιν καί λήψιν
  άποφάσεων επί των εξής θεμά-
  των, είς τό Γραφείον τοΰ κ. Δ
  Βουρεξάκη δικηγόρου.
  1) Λογοοοσία τοΰ Διοικητικοΰ
  Συμβουλίου.
  2) Άνακοινώσεις Προέδρου διά
  τό κύπελλον Κ. ΚοτζΐύΕ.
  3) Παραίτησις τοΰ ΔιοικητικοΟ
  Συμβουλίου καί έκλογή νέου.
  4) Έκλογή άρχηγών καί ίιπαρ-
  χηγών τής ποδοσφαιρικής καί Ά-
  θλητικής ομάδος.
  Έν Ήρακλείφ τή 10—3—38.
  Ό Πρόεδρος
  Δημ. Βουρεξάκης
  Ό Γραμματεύς
  Γεώργ. Ε. Φουνταλίδης
  —Αί ραδιοφωνικαΐ έκπομ-
  παί.
  Υπό της υπηρεσίας ραδιοφωνι-
  κων έκπομπών καλοΰνται οί καλ·
  λιτέχναι «ιάνου, έγχόρδων ορ-
  γάνων, άσματος, ίμουσική; δωμα-
  τίου, πνευστών όργά*ων λαϊκων
  όργάνων ώς και οί καλλιτέχναι
  ελαφράς μουαικής κλπ., όπως μέ-
  χρι τέλους τοϋ μηνός Μαρτίου
  γνωρίσωσιν είς τα γραφεία αυ¬
  τής, Βουλής 38, την εΐδικότητά
  των καΐ τάς διευθύνοει; των, προ-
  κειμενου νά χρησιμοποιηθοΰν τα
  καλλιτεχνικά στοιχεΐα τού τό·
  που διά τό μουαικόν πρόγραμμα
  των ραδιοφωνικων έκπομπών.
  —Τό ταμείον άσφαλίσεως έμ-
  πόρων.
  Δι' άποφάσβως τοΰ κ. ΰφυπουρ-
  γοΰ Εργασίας διωρίσθησαν α! έ-
  πιτροπαϊ, αΐτινες θά διενεργη-
  σουν την απογραφήν των δικοα-
  ουμένων νά έγγραφοΰν είς το
  Ταμείον 'Ασφαλίσεω; Έμπόρων.
  Είς Ηράκλειον Κρήτης ή επιτρα¬
  πή άπηρτίαθη άπό τού; κ. κ. Γ.
  Συγγελάκην, Ι. Λιναρδάκην, Σ.
  Τσαχάκην, Π. Γιαλεράκην καΐ
  Έμ. Βαρνίδην.
  —Ή είσαγωγή είδών παρά
  των πληρωμάτων.
  Είς την εφημερίδα της Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη απόφασις διά
  τής οποίας έπιτρέπεται ή άνευ
  ουναλλαγματικών διατυπώβεων εί
  σαγωγή παρά των πληρωμάτων
  των πλβίων, τα όπβΐα έκτβλοΰν
  γραμμήν έξωτερικοΰ μακράς πο¬
  σότητος άντικειμένων άτομικής
  χρήσεως των οίκογενειών των.
  Έξαιροΰνται τα ραδιόφωνα, γραμ¬
  μοφωνα καΐ ραπτομηχαναί. Αν¬
  τιθέτως έπιτρέπεται ή εΐσαγωγπ
  ϋπολοίπων εΐδών διατροφής καΐ
  ύπολειμμάτων αύτη; (λ. χ. δερμά-
  των έκ σφαγίων) καΐ μικροποσο-
  τήτων ϋπολοίπων υλικων έξ έπι-
  σκευής ένδνμάτων κ. λ. π
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  112 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τω Έξωτερικφ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί(Κύπρφ)
  Όργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ8 ΤΡυβΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  8ΤΚΕΕΤ.
  «ΜΜΜΙΙΗΒΊ
  Καταθέοϊΐ; είς Δραχμάς έν όψει καί επί προθβσμία.
  Πάσης νύσβνς Τραπεζιτική έργαοία υπό τβνς μάλλον συμφέροντας ορβυς.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ θαλαμηγον ά)η
  Αναχωρεί εξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάςον.
  ΠραχτβρΐΙον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλί». 5-41
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί-
  ρισσα, πληροφορίαι παρά τή Πο·
  'λυκλινική Ηρακλείου.
  * ·
  * Ι
  Λ
  ί
  Κ
  Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σοφβάτου
  12 Μαρτίου 1938
  Ο ΔΕΟΝ ΜΠΛΟΥΜ ΣΥΝΕΧΙΖΕ1
  ΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ
  ΠΡ9Σ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
  ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΙ5ΛΙΑΙ 1 1 ΛΙαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). —Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων φέρουν τόν άναλαβόν-
  τα την εντολήν σχηματισμού κυβερνή-
  ως, μετά την παραίτησιν τού κ. Σω-
  τάν, αρχηγόν των Γάλλων βοσιαλιστών
  κ. Μπλούμ, ώς συνεχίζοντα τάς σχετι¬
  κάς συνομιλίας μετά διαφόρων πολι¬
  τικών ήγετών.
  'Υποτίθεται ότι ο κ- ΛΙπλούμ θά δυ¬
  νηθή νά σχηματίση συντόμως κυβέρνη
  σιν βιώσιμον.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΤΟΥ ΜΠΕΛΧΙΤΕ ΥΠΟΤΟΝ ΕΒΝΙΚΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Νεώτερα τηλεγρα-
  φήματα έκ Ρώμης μεταδίδουν λεπτο¬
  μερείας τής καταλήψεως τοΰ ϋΐπελχί-
  τε υπό των στρατευμάτων των έθνικών
  κατόπιν μεγάλης μάχης. Κατ' αύτάς
  τό ΛΙπελχίτε κατελήφθη δι' ορμητικής
  έπιθέσεως άφού προηγουμένως οί κυ
  βερνητικοί εξηναγκάσθησαν νά έκκενώ
  πουν ωρισμένας Θέσεις αυτών αρκούντως
  ώχυρωμένας καί άποτελούσας φυσικόν
  έρεισμα πρό τής μικράς ταύτης πόλε
  ως.
  ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ
  ΗΛΙΚΙΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Ό Αύστριακός
  πρωθυπουργός κ. Σοΰσνιγκ αγγέλλεται
  ότι εκάλεσεν υπό τα όπλα ήλικίας έ-
  φέδρων. 'ΙΙ πρόσκλησις βχετίζεται μέ
  την επιθυμίαν τοΰ κ. Σοΰσνιγκ^ νά δι¬
  εξαχθή οπωαδήποτβ κανονικώς είς Αυ-
  στρίαν τό δημοψήφισμα τής Κυρια¬
  κάς.
  Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ
  ΕΙΣ ΑΡΑΓΩΝΙΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Κατά τα έκ Σαλα-
  μάνκας ραδιοτηλεγραφήματα, ή υπο¬
  χώρησις τού κυβερνητικού στρατού είς
  Άραγώνα συνεχίζεται. Οί έθνικοί ι-
  σχυρίζονται ότι οί κυβερνητικοί έγκα-
  τέλειψαν καί πολλά άλλα χωρία πέ¬
  ραν τού Μπβλχίτε.
  ΜΑΧΗ
  ΚΑΙ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ)
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πα·
  λαιστίνης ότι πλησίον τής Ίερουσαλήμ
  διεξήχθη μάχη μβταξύ Άγγλικοΰ στρα¬
  τού καί Άράβων τρομοκρατών. Έκ
  των τελευταίων εφονεύθησαν τριάκοντα.
  Ο ΠΑΚΟΝΤΑ ΑΠΕΚΑΛΥΨΕΝ
  ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ
  Αί Άνγλογερμανικαί συνεννοησεις
  και ή κατάστασις είς την Αύστρίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαρτίου (τού
  ανταποκριται μα«). — Τηλε-
  γράφημα έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλει την επιστροφήν έκεϊ
  έκ Λονδίνου τοϋ ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών φόν Ρίμ-
  πεντροπ.
  Ή αίφνιδία αυτή έπιοτρο-
  φή τοΰ Γερμανοΰ ύπουργοΰ
  σχετίζεται προφανώς μέ -ήν
  έν Αυστρία κατάστασιν ήτις
  λαμβάνει επικίνδυνον τρο-
  πήν.
  Πάντως καθ1 α λέγεται με-
  ταξύ των Γερμανικών πολι¬
  τικών κύκλων, αί διαπραγμα
  τεύσεις διά την επίλυσιν των
  'Αγγλογερμανικών ζητημά-
  των θά συνεχισθώσι συντό¬
  μως
  Κατ' άλλας πληροφορίας
  ή "Αγγλικη κυβέρνησις ά-
  ποκλίνει μάλλον είς τό νά α¬
  ναστείλη κάβε συνεννόησιν
  μέ τόν Χίτλερ έφ' όσον δέν
  διευκρινισθη τό Γερμανοαυ-
  στριακον ζήτημα καί απο¬
  κατασταθή ή τάξις έν Αύ-
  στρία.Ό κ. Τσάμπερλαιν μά-
  λιστά φέρεται θορυβηβείς έκ
  των έν Αυστρία γεγονότων,
  πιστεύεται δέ ότι θά έπικοι-
  νωνήση μετά των Παρισίων
  προκειμένον νά λάβη οιαν¬
  δήποτε απόφασιν σχετικήν
  μέ την ρύθμισιν τής κατα¬
  στάσεως.
  Έν τω μεταξύ οί 'Αγγλι-
  κοί κοινοβουλευτικαί κύκλοι
  παρακολουθοΰν μετ' ένδια-
  φέροντος την εξέλιξιν της
  κυβερνητικάς κρίσεως είς
  Γαλλίαν, φαίνονται δέ ίκα-
  νοποιημένοι έκ τής άναλή-
  ψεως τής έντολής υπό τοΰ κ.
  Μπλοΰμ καί τοΰ πιθανοϋ
  οχηματισμοΰ πάλιν κυβερνή¬
  σεως Λαϊκοΰ μετώπου.
  Ή ανέγερσις τού Δημοτικοΰ Θεάτρου
  Κατηρτίσθη έξαμελής έπιτροπη.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  Ηρακλείου κατηνάλωσεν ο¬
  λόκληρον την συνεδρίασιν τού
  τής παρελθούσης Πέμπτης είς
  συζήτησιν τής ύποβληθείσης
  προμελέτης διά την ανέγερσιν
  τού Δημ. ΘεάτρουΉρακλείου.
  Την διεξαχθεΐσαν συζήτησιν
  επηκολούθησεν ή παραπομπη
  τής έν λόγω προμελέτης είς
  επιτροπήν ήτις θά επιφέρη έπ'
  αυτής τάς κατά την κρίσιν της
  τροποποιήσεις, κατόπιν έπι-
  σταμένης μελέτης τοϋ δλου
  ζητήματος.
  Σημειωτέον δτι ή έπιτροπη
  αυτή ήτις άπετελέσθη άπό
  τούς κ.κ. Ι Γρυλλιωνάκην,
  Κωνστ. Βαρβερακην, Χριστ.
  Χουρδάκην δημοτικούς Συμ-
  βούλους καί τούς κ.κ. Έμμ.
  Καυγαλάκην νομομηχανικόν,
  Αλεξ. Τσαντηράκην καί Ιω.
  Τζομπανάκην μηχανικούς τοϋ
  Δήμου, θά υποβάλη είς τό Δή
  μοτικόν Συμβούλιον έντός τοϋ
  συντοαωτέρου χρονικοϋ δια-
  στήματος έπεξειργασμένην
  την έν λόγω προμελέτην πρός
  έγκρισιν καί τή βάσει αυτής
  άνάθεσιν τής έντολής έκπονή
  σεως τής νέας μελέτης είς τόν
  οικείον εργολάβον.
  Ή συνεδρίασιν τοΰ Δημοτι-
  κου Συμβουλίου θά έσυνεχίζε-
  τ" καί χθές την εσπέραν.
  Αι τιμαί των Ελληνικόν έλαιων
  είς τάς Ιταλικάς άγοράς και αλλαχού.
  Κατά πληροφορίας αρμοδί¬
  ως παρασχεθείσας εσημειώθη
  έλαφρά τάσις βελτιώσεως των
  έλαίων είς τό εξωτερικόν.
  Είς την Ίταλικήν αγοράν
  αί τιμαί έβελτιώθησαν ωσαύ¬
  τως ολίγον σημειοΰμεναι ώς
  εξής: Διά ραφινΙ παράδοσιν
  Μαρτίου Λ. Α. 58—60καΙ διά
  πεντάβαθμα 53—54. Σχετικώς
  μέ την διακοπήν των έξ Ελ¬
  λάδος μέσφ κλήριγκέξαγωγών
  είς Ιταλίαν έλαιων, διευκρινί
  ζεται δτι οδται όψείλονται είς
  τό δτι τό μεταξΰ των δύο χω
  ρών κλήριγκ κατέστη ένεργητι
  κόν διά την Έλλάδα.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορί-
  ήκούσθη δτι ζήτησις έλαίων
  εξεδηλώθη έκ Γαλλίας ήτις δ
  μως έστράφηπρόςτήντουρκικήν
  αγοράν. Αί τιμαί των πυρηνε
  λαίων έξ άλλου κυμαίνονται
  είς τα Ί'δια έπίπεδα.Ίδίωςδμως
  αί υπό τής Άμερικής διδόμε¬
  ναι τιμαί ουδόλως εΰνοοϋν
  τάς έξαγωγάς.
  Αί τιμαί των έλαίων είς την
  πόλιν μας εσημείωσαν χθές
  μείωσιν κατά 0,20 δρ.κατ'όκάν.
  Η ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
  Καθ" α πληροφορούμεθα ή
  άφιξις ένταθθα τοϋ ύπουργοΰ
  ΓενικοΟ Διοικητοΰ Κρήτης κ.
  Μπότη Σφακιανάκη θά πραγμα
  τοποιηθή κατά πασάν πιθανό·
  τητα έντός τής ερχομένης ε¬
  βδομάδος.
  Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΑΙΝΟΥ
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΞ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Βερολίνου άναφέρουν ότι ο έκ των κα¬
  τηγορουμένων είς την ιστορικήν δίκην
  τής ΛΙόσχας πρώην άρχηγός^ τής^ Γκε-
  πεού Γιακόντα, άπεκάλυψεν ότι αί τρο-
  μοκρατικαί ενέργειαι είς άς προέβη ε¬
  ναντίον διαφόρων κορυφαίων μπολσε¬
  βίκων όφείλονται είς ιδιαιτέρας οδη-
  γίας τοΰ Στάλιν.
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΙΗΚΒΑΡΤ ΧΙΤΛΕΡ
  ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Καθ» ά αγγέλλεται
  έκ τού έ'ξωτερικοΰ ο έθνικοσοσιαλιστής
  ύπουργός τής Αυστρίας "Ινκβαρτ συ¬
  νηντήθη μετά τοΰ Χίτλερ σχετικώς μέ
  τό έν Αυστρία δημοψήφισμα καί συγ¬
  κεκριμένως διά την αναβολήν αυτού.
  Αυριον Κυριακήν τής Όρ-
  Θοδοξίας γενησεται έν τώ Μη-
  τροπολιτικφ Ναφ τοϋ ΆγΙου
  Μηνά ή χειροτονία είς Επί¬
  σκοπον Κισσάμου καί Σελίνου
  τοΰ υπό τής Α. Μεγαλειότη-
  τος τοϋ Βασιλέως 'προκριθέν-
  τος Πανοσ.Άρχιμανδρίτου Εύ
  δοκίμου Συγκελλάκη, ίερέως
  τής ΜεραρχΙας Κρήτης. Ό Νέ
  ος 'Επίσκοπος θά δεχθή τούς
  βουλομένους νά χαιρετΐσωσιν
  αυτόν έν τώ Μεγάρω τής Ίε-
  ρδς Μητροπόλεως. Σήμερον
  πρό τοϋ έσπερινοΰ θά λάβη.
  χώραν ή τελετή τοΰ Μεγάλου
  Μηνύματος έν τώ Μητροπο¬
  λιτικώ Ναώ.
  Παρά τό χωρίον Άθανά
  , τους συνεκρούσθη την μεσημ¬
  βρίαν χθές φορτηγόν αύτοκί
  νητον μετά κάρρου όδηγου
  μένου υπό τοϋ Δημ. Ιω. Λου-
  λαδάκη Έκ τής συγκρούσεως
  έτραυματίσθη έλαφρώς είς δι-
  άφορα σημεΐα τοΰ σώματός
  τού ό καρραγωγεΰς καθώς
  καί τό υποζύγιον.
  ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
  ΚΑΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΠΝΩΝ
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΑΟΠΟΙ ΤΑΣ
  Την προσέχη Δευτέραν θά
  συνεδριάσει τό Ταμείον έπαρ-
  χιακής Όδοποιίας Ηρακλεί¬
  ου πρός συζήτησιν επί τού
  καταρτισμοθ τοΰ νέου προϋπο-
  λογισμοϋ τοΰ οίκονομικοΰ ε-
  τους 1938—39.
  ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
  ΤΩΝ ΜΕΣΟ.Ν ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
  Ή
  V
  Μερσρχία Κρήτης έξέ
  δωκεν εγκύκλιον διά τής όποί-
  ας γνωρίζεται είς τάς ένδια-
  ψερομένας αρχάς δτι είςτάςβε
  βαιώσεις τάς έκδιδομένας υπό
  των προέδρων Κοινοτήτων διά
  την λήψιν άποζημιώσεως υπό
  των μετεχόντων είς τάς έπι-
  τροπάς των μέσων άπο-
  γραφής μελών, δέν άπαιτεΐ-
  ται ιδιαιτέρα υπογραφή τοΰ
  κ. Νομάρχου, άρκεΐ μόνον αδ-
  ται νά φέρωσι την σψραγΐδα
  τής κοινότητος καί αριθμόν
  πρωτοκόλλου.
  Διά διαταγής τής Διευθύνσε
  ωςΔημ.Λογιστικοϋ απηγορεύθη
  αυστηρώς ή χορήγησις καλλι-
  εργητικών καί πλασματικών
  δανείων είς τούς καπνοπαρα-
  γωγούς υπό άλλων τραπεζών
  έκτός τής Άγροτικής.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΚΗΣ
  Λόγω μή προσελεύσεως ούσι-
  ωδών μαρτύρων ανεβλήθη υπό
  τού κακουργιοδικείου ή χθεσι-
  νή δΐκη κατά των Μανούσου
  καί Εμμανουήλ Ντουρουντοΰς
  κατηγορουμένων διά τόν φό-
  νον τοΰ Γεωργ. Καγιαδάκη
  έπισυμβάντα τόν Δεκέμβριον
  τού 1936 δι" οικογενειακάς
  αφορμάς είς Κομιτάτον Σφα¬
  κίων.
  ΑΙΑΝΩΝΥΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός α¬
  πάσας τάς Άνωνύμους Έται-
  ρείας τό Υπουργείον Έθνικής
  Οίκονομίας ανακοινοί δτι άνα
  γνωρίζει ώς έγκύρους τάς διά
  τώνέβδομαδιαίων οίκονομικών
  εφημερίδων γενομένας δημο-
  σιεύσεις των.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός την Επιτροπήν Διατιμή-
  σεων Ηρακλείου τό ΰφυπουρ-
  γεΐον Άγορανομίας καθορί
  ζει τάς τιμάς των αλεύρων
  καί τοϋ άρτοϋ ώς εξής: "Αλευ
  ρα λευκά κατ' οκάν δρχ.11.16
  1)2, πιτυροΰχα 9.92. Άρτος
  λευκός δρΧ· 10 40, πιτυροΰχος
  8.70.
  ΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ
  Πρός τοθς ταμίας τού Κρά
  τους εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  τοϋ ΓενικοΟ Λογιστηρίου διά
  τής οποίας καθίσταται γνω
  στόν δτι ή έπιστροφή των άπό
  τής ίσχύος τού Άναγκαστ.
  Νόμου 699)1937 άχρεωτήτως
  ένεργηθεισών κρατήσεων 4 ο)ο
  επί των άποζημιώσεων λόγω
  έξαιρεσίμων ημερών των Τ.
  Τ. Τ. ύπαλλήλων θά γίνη διά
  τακτικοθ χρηματικοΰ ένταλμα
  τος. ^____________
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Δινάμει κοινής αποφάσεως
  των ύπουργών Οίκονομικών
  καί Έθν. Οίκονομίας παρα-
  τείνεται καί διά τό τρέχον ει¬
  σαγωγικόν εξάμηνον ή ίσχύς
  τής ύπ' αριθ. 46.148)73 ύπουρ-
  γικής αποφάσεως περί είσα-
  γωγής καθ* υπέρβασιν ύφα-
  σμάτων δασμ. κλ. 222—23 υ¬
  πό όμβρελλοποιών Ιταλίας.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ
  Υπό τής Έπιτροπής Δημο
  σίας Ασφαλείας Ρεθύμνης έ
  ξετοπίσθη επί ΙΟμηνον είς Μή-
  λον ό έπικίνδυνος ζωοκλέπτης
  Π. Γαλερός.
  ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
  Δι' έγκυκλίου τοΰ Ύπουργεί
  ου Άγορανομίας όρίζεται δτι
  έ'καστον δοχείον βενζίνης θά
  πωλήται κατά δρχ. 1, 45 ολι¬
  γώτερον τής ήδη ίσχυούσης
  διατίμησεως.
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Αυριον αναχωρεί διά Σητεί¬
  αν προκειμένου νά παρευρέθη
  είς συγκροτουμένην έκεΐ ού
  σκέψιν των σταφιδοπαραγω
  γών τής περιφερείας ό νομάρ
  χης Λασηθίου κ. Γ. Φλωρίδης.
  ΑΙ ΤΕΛΙΜΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΑΙ είσπράξεις τού τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά τό α' δέ
  καήμερον τρέχ. μηνός άνήλθον
  είς 2.591.043 δρχ.
  Γ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗ! ΕΚΡΥΟΜΟΣ
  ΤΑΡΑΧΟ&ΕΙΣ ΔΙΑ&ΗΑΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ
  ΚΑΙΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΑΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΐΜαρτίου(τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλεγρα·
  φηματα έκ Βιέννης καί Γκράτς παρου
  σιάζουν τήν^ έν Λύστρία κατάστασιν
  είς άκρον άνώμαλον.
  Είς αμφοτέρας τάς ανωτέρω πόλεις
  άλλά καί είς άλλας πολλάς τής Αυ¬
  στρίας συνεχίζονται ταραχώδεις δια-
  δηλώσεις αΐτινες άπολήγουν είς ουγ¬
  κ ρούσεις άνά τάς οδούς.
  Ο ΙΝΚΒΑΡΤ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΑΗΤΟΤΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΒ9ΑΗΝ ΤΟΥ ΟΡΙΣΟΕΝΤΟΣ
  ΑΓ ΑΥΡΙΟΝ ΑΗΜΟΊΊΦΙΣΜΛΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τοΰάνια-
  ποκριτού μας). — Κατά τάς έκ Βιέννης
  είδήσεις ο μετέχων τής Αυστριακής
  κυβερνήσεως έθνικουοσιαλιστής "Ινκδαρτ
  έπιμένει είς την άναβολήν τοΰ δημοψη-
  φίσματος, λαβών ώς φαίνεται περί τού¬
  του εντολήν ρητήν παρά τοΰ καγκελ-
  λαρίου Χίτλερ.
  ΟΙ ΕΟΝΙΧΟΣΟΣΙΑΑΙΣΤΑΙ ΑΟΕΙΛΟΥΝ
  ΠΑΡΕΜΠΟΑΙΣΙΗ ΤΗΣ ΨΗΦίΦΟΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ τού έξωτερικού άγγέλλουν ότι
  οί Αυστριακοί έθνικοσοσιαλισταί άπει-
  λοΰν είς περίπτωσιν διενεργείας τοΰ
  δημοψηφίσματος άποχήν έκ τής ψηφοφο-
  ρίας καί συγχρόνως βιαίαν παρεμπό¬
  δισιν ταύτης.
  ΑΠΕΤΥΧΟΝ
  ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΔΙ'
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Βιέννης βεβαίου
  ται ότι παρά τάς προσπαθείας τοΰ Χίτ¬
  λερ, ο Σοΰσνιγκ άρνεϊται νά δεχθή ά¬
  ναβολήν τού προκηρυχθέντος δημοψη¬
  φίσματος.
  Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΚΕΚΑΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Καθ» ά αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού ή δίκη τής Μόσχας
  αυνεχέζεται κεκλεισμένων των θυρών.
  ΠΡΟΣΕΛΑΒΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΑΣΕΟΣ
  ΑΙ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΟΛΟΜ1ΧΊΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). —Τελευταία ραδιογρα-
  φήματα έκ Βιέννης παρουσιάζουν ώς
  έπιδεινωθεϊσαν την έν Αυστρία κατάστα¬
  σιν. Αί συγκρούσεις ένωτικών καί ό-
  παδών τοΰ πιχτριωτικοΰ μετώπουκαίτών
  έργατών προσέλαβον χαρακτήρα άλη-
  θούς στάσεως.
  Άναρχία έπικρατεί εις τινάς πό¬
  λεις. Εις Γκράντς οί έθνικοσοσιαλι-
  σταί πβριφέρονται ώπλισμένοι. Κατό¬
  πιν διαταγής τού Σούσνιγκ κινητοποι-
  ούνται έσπευσμένως δυνάμεις στρατού
  είς τάς περιφερείας όπου έξεδηλώθη-
  σαν αί ταραχαί.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ
  ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων καί Λονδίνου ότι μεγάλαι άνη-
  συχίαι έκδηλούνται έκεί αναφορικώς
  μέ την εξέλιξιν τής έν Αυστρία κατα¬
  στάσεως καί την επιρροήν έξ αυτής τής
  Εύρωπαϊχής είρήνης.
  ΓΡΑΦϊ
  ο
  [ΙΣ'
  Τβ
  &
  νπν
  Α
  τού
  ΙΤ·ΟΟ< δ«« νά β 8ολί>ν τής τα!
  ηουργβ» τβ« κ,
  ώ καί βλοι
  κατρι
  5έν έπρόλαβα
  είς τό έξωτερ
  θ 6Τί
  ήρηβν. Βατ'
  ή προβάρτησι
  είς την _ Γβρι
  ματοποιΐΐ&Ώ κ
  μβν 'Ανΰλβυ;
  βν γεγβνός.
  ομβ; τοϋ 4»ύρ
  δια μίαν άκό
  όνειρον τού ί
  «ρχίζεινά μ«
  ζ. «πτη-
  ς λ
  η ς
  στρία. Αΰριο
  «οφαλώς ή κ«
  Τοεχοσλββακ
  νίκων έπαρχ
  χβ»ν γερμαι
  τες, θά π«ρα|
  μος τού Δα ν
  δικηθοΰν αί
  αι ά πό την
  την Γαλλίαν
  ά.ιαιτηθή κ
  τής Τεργέστι
  χώρας της, £
  μανική Αύτ«
  ποχτήση έξο
  αόγειον διά
  Κοίί τό τε>
  τό, ίσ-^ς δέ
  κμεαον διεκ
  μκνίας, διό
  διάσπασιν
  μης—Βερολι
  οποίον δέν
  οηγμήν αύ
  ρερ. Οά τό ο
  αργότερον.
  Έν τώ με·
  «ντιμετ'ωπΐα
  φβυμένην ή
  μβγάλαι κι
  μεις των όπ
  Ρ«ντ« καί
  «υνεύβυν έ:
  κης άναπτύί
  νίοις; Δυστυ
  Ιίόντος, δέν
  δέν σημείον
  νλί«, ή Γα;
  λί« πού ΐι;
  ^Πς συνθήχ
  Την Αύστρ
  βίαν, παρ«>
  Ρ«κι:ηριστι>
  γερμανικήν
  τήν άτυχι
  της Μβσευρ
  Ή Ίτα>
  •κ των δι
  μεων καί
  την Γερμα
  •υδεμίαν
  *Ρ«$ιν καί
  γραφήν τι
  Ιθ £
  τή
  ς
  ή Γβ
  £*νβιι ή μ
  βμμονον
  την
  **Ίν