95512

Αριθμός τεύχους

4811

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Π0Λ3ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Λίγΰΐττου
  ετησια λίςιαι .5
  ίξι/μι|νος 2
  Άμτρικής
  Γτησί'ί 6ολ. 15
  έςάμηνος » 8
  Τιμι]
  κατα φύλλον
  Δοαχ. 2
  13
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *811
  ΔΙΠΥθΥΓ-ΠΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΒΕτβϊίΟΣ ΣΥΪΤΑΚΤΗΣ ΘΡ.
  Ν. ΣΤΑΡΑΚΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟ
  Τό δράμκ πού ήρχισε μέ
  τόν Ίταλβαιθιοπικόν πόλε¬
  μον καί εσυνεχίσθη μέ τό
  Ίσπανικόν, τό Κινεζοϊάπω-
  νικόν καί διαφόρους άλλας
  σημαντικάς ή ασημάντους!
  πράξεις καί κράτει έκτοτε
  είς διαρκη αγωνίαν καί δέ-
  ος ολόκληρον την άνθρωπό- |
  τητα, εΐσήλθεν άπό τής πρβ-
  χθεσινής νυκτός εις νέαν
  κρίσιμον φάσιν, πρβοιωνιζο-
  μένην σύντομον την λύσιν.
  Ή Αΰοτριακή κυβέρνησις
  Σοΰσνιγκ, κατόπιν τελεσι-
  γράφου τού Χίτλερ έξηναγ-
  κάσθη εις παραίτησιν, παρα-
  χωρήσασα την θέσιν της είς
  (βνικοοοσιαλιστΐΜΟν υπουρ-
  γεΤον υπό τόν πρώην υπουρ¬
  γόν των Εσωτερικήν "Ινκ-
  βαρτ. Ταυτοχρόνως, γερμα-'
  νικός στρατός είσήλαβεν είς
  Αύβτρίαν προσκληθείς δήθεν,
  υπό τής νέας κυβερνήσεως ι
  διά νά βοηθήση είς την επι-!
  βολήν τής τάξεως ένώ οί ύ-!
  πουργοΐ τού κ. Σοΰσνιγκ χα·!
  8ώς καί όλοι οί άρχηγοΐ ~οΰ |
  πατριωτικοΰ Μετώπου, όσοι
  δέν έπρόλαβαν νά διαφυγουν
  είς τό εξωτερικών, συνελή¬
  φθησαν η ετέθησαν υπό έπι-
  τήρησιν. Κατ' θυσίαν λο»πόν
  ή προσάρτησις τής Αυστρίας
  είς την Γερμανίαν επραγ¬
  ματοποιήθη καί τό περίφη¬
  μον "Ανσλου; αποτελεί πλέ¬
  ον γεγονός. Ό ίμπεριαλι-
  σμός τού Φύρερ έθριάμβευσε
  διά μίαν άκόμη φοράν. Τό
  όνειρον τού παγγερμανισμοΰ
  άρχίζει νά μεταβάλλεται είς
  ζ5σ«ν, άπτήν πραγματικό-
  τητα. Χθές κατελήφθη Π Αυ¬
  στρία. Αυριον θά επιδιωχθή
  ασφαλώς ή κατάληψις κοιτών
  Τσεχοσλοβακικών καί Π όλω-
  νίκων έπαρχιών όπου ύπάρ-
  χουν γερμανικαί μβιονότη-
  τες, θά παραβιααθή ό διάόρο-
  μος τοΰ Δάντσιγκ, θά διεκ-
  δικηθοΰν αί παλαιαί άποικί-
  αι άπό την Αγγλίαν καί
  την Γαλλίαν καί ϊσως, ϊσως
  άπαιτηθή *«' Π έπιστροφή
  τής Τεργέστης καί τΐ)$ ένδο-
  χώρας της, ώστε ή νέα γερ-
  μανική Αύτοκρατορία νά α¬
  ποκτήση έξοδον είς την Με¬
  σόγειον διά τής 'Αδριατΐκής.
  Καί τό τελευταίον μέν αύ-
  τό, ϊσως δέν θ' αποτελέση
  άμεοον διεκδίκησιν τής Γερ-
  μανίας, διότι θά εσήμαινε
  διάσπασιν τοΰ άξονος Ρώ-
  μης—Βερολίνου πράγμα τό
  οποίον δέν συμφέρει την
  στιγμήν αυτήν είς τόν Φύ¬
  ρερ. ©ά τό αφήση μάλλον δΓ
  αργότερον.
  Έν τω μεταξύ ομως, πώς θ'
  άντιμετ'ωπίαουν την διαμορ-
  φουμένην ήδη κατάστασιν αί
  μεγάλαι καί μικραί δυνά¬
  μεις των οποίων τα συμφέ-
  ροντα καί ή υπόστασις κ;ν-
  δυνεύουν έκ τής ύπερτροφι-
  κής άναπτύξεως τής Γερμα-
  νίας; Δυστυχώς, επί τοΰ πα¬
  ρόντος, δέν μάς έδωκαν ου¬
  δέν σημείον δράσεώς. Ή 'Αγ
  γλία, ή Γαλλία καί ή Ιτα¬
  λία πού είχον εγγυηθή δια
  τής συνθήκης τής Στρέζας
  την Αύστριακήν άνεξαρτη-
  βίαν, κοιρβΜ«ολβυβοΰν με χα-
  ρακτηριστικήν άπάθειαν την
  γερμανικήν εΙσβολήν "είς
  την άτυχή αυτήν χώραν
  τής Μεσευρώπης·
  Ή Ιταλία αποσπασθείσα
  έκ των δύο δυτικών δυνά-
  μεων καί βυμμνχήΰκθ* Η6
  την Γερμανίαν δέν δέχεται
  ουδεμίαν μετ* αυτών σύμ¬
  πραξιν *αί ά-θετεϊ την υπο¬
  γραφήν της, φανταζομβνη
  ϊσως ότι ή νέα φίλη της
  δέν θά την θίξη καί δέν θα
  τής έγείρη -αξιώσεις 4πΙ τής
  Τεργέβτης. Καί ή Αγγλία
  καί ή Γαλλία, απησχολη¬
  μέναι ή μέν πρώτη μέ την
  Ιμμονον προσπάθειαν τού
  «ρωθυπβυργβθ της νά κερ¬
  δίση τίιν συμπάθειαν τοΰ κ.
  Μουσολίνι ή δέ δευτέρα με
  **ΐν κυβερνητικήν κρίσιν
  »ού δ*ν κατορθωθή ν* λυθή
  εισέτι, ήρκέσδησαν εί; μίαν
  απλήν πλατωνικήν διαμαρ¬
  τυρίαν πρός τό Βερολίνον
  καί είς την ακατανόητον πο¬
  λιτικήν τής άναμονής.Όσον
  δέ διά την Τσεχοσλοβακίαν!
  καί τάς άλλας δυνάμεις τής{
  Κεντρικάς Ευρώπην, αύται
  ευρίσκονται είς αδυναμίαν
  αντιδράσεως, άφοΰ αί μέν
  δυτιχαί προατάτιδες δυνάμεις
  άδρανοΰν ή δέ Ρωσσία σπ«-
  ρασαετοτι εσωτερικώς καί έπο-
  μένως είνε άνίκανος νά τάς
  συνδράμη.
  ΙΊαρά ταΰΐα όμω; δέν ειμ¬
  πορούμεν καί νά πιστεύσω¬
  μεν ότι θά άφεθή ελευθέρα
  μέχρι τέλου; ή Γερμανία είς
  την εφαρμογήν των ίμπερι-
  αλιατικών σχεδίων της. Δι¬
  ότι έν τοιαύτη περιπτώσει
  θά έπρεπε νά υποθέσωμεν
  ότι τόσον ή Γαλλία καί ή
  Αγγλία όσον καί ή Τσεχο-
  σλοβακία καί αί άλλαι μι¬
  κραί δυνάμεις έλαβον την
  απόφασιν ν' αύτοκτονήσουν
  καί νά προσφερθοΰν θυσία
  είς την οργήν καί τού; θυ-
  μούς τοΰ Χίτλερ.
  Καί αύτό βεβαίως καταντά
  ακατανόητον. "Ηδη είς την
  Γαλλίαν ήρχισε νά διαφαί-
  νεται ή πρώτη άποφαστική
  διάθεσις αντιδράσεως. Χαρα-
  κτηριστικαί δέ είνε αί δηλώ-
  σεις τοΰ κ. Μπλούμ, ότι θά
  προσπαθήση νά τερμχτίση
  την κρίσιν καϊ νά σχηματί¬
  ση έντός τής ημέρας κυβέρ¬
  νησιν έθνικης ενώσεως ανά¬
  λογον πρός την αχηματιαθεΐ
  σαν κατα τό 1914, την παρα¬
  μονήν τοΰ πολέμου. Καί είς
  την Αγγλίαν έπίοιις μολο¬
  νότι ή κυβέρνησις δέν φαίνε-
  ται νά συγκινήται καί πολύ
  καί βυνεχίζει την φλύαρον
  φιλολογίαν των διαιτραγμα-
  τεΰαεων μέ την Ρώμην την
  ένθυμίζουσοτν την παροιμίαν
  των κοχλιών, ποΰ «τραγου
  δοϋν ένώ αί οικίαι των καίον
  ται», έν τούτοις ή κοινή γνώ-
  μη φαίνεται όχι μόνον βαθύ-
  τατα συγκεκινημέη άλλά
  καί άποφααισμένη χά έξα-
  ναγκάση τόν κ. Τσάμπερλαιν
  ή ν' άλλάξη τακτικήν ή ν'
  άπομακρυνθή τής έξουσίας
  καί νά παραχωρήση την θέ¬
  σιν τού εις άλλου; περισσό¬
  τερον άΐτθφαοισνικούς κα)
  μέ μεγαλυτέραν πίστιν είς
  την δύναμιν τής αύτοκρατο-
  ρίας καί μεγαλύτερον σεβα¬
  σμόν είς την αξιοπρέπειαν
  της.
  Καί πρεΓει ν' άναμείνω
  μέν την έντός των ημερών
  εκδήλωσιν τής νέας πολιτι¬
  κάς τής "Αγγλίας καί Γαλλί-
  ας καθώς καί τής 'Αμερικης
  πού δέν είμπορεΐ τα μένη
  μέχρι τέλους άπαθή; έναντι
  των βύρωποτϊκών ζητημάτων,
  διότι μέ αύτά είνε συνοεδε-
  μένα καί τα ζητήματα τής
  "Απω 'Ανατολής όπου εχει
  τεραστία συμφέροντα άπει-
  λούμενα σοβαρώς έκ τής Ί-
  απωνικης επεκτάσεως.
  'Αλλωστε έκτός τοΰ Αύ-
  στριακοΰ ύπάρχει πάντοτε
  καί τό Ίσπανικόν, τό οποί¬
  ον μάλιστα είαέρχεται ήδη
  είς νέαν φάσιν διά των τε-
  λευταίων έττιτυχιών τοΰ
  Φράνκο καί έκ τής εκβά¬
  σεως τοΰ όποίου έξαρτάται κα
  τα μέγα μέρος αυτή αύτη ή
  ύπαρξις τόσον τής "Αγγλίας
  όσον καί τής Γαλλίας. Αί
  δύο λοιπόν δυνάμεις καί αί
  σύμμαχοί των χώραι, δέν
  είμπορεΐ νά μείνουν μέχρι
  τέλους άδρανεϊς. Έν τοιαύ¬
  τη δμως περιπτώσει, οί κίν-
  δυνοι άναφλέξεως τής Εΰρώ-
  πης καθίστανται πλέον άμε-
  σοι. Διότι τί είμπορεΐ νά γί¬
  νη; Ν' άναδιπλωθή ή Γερμα¬
  νία, ν' άποχωρήση άπό την
  Αύστρίαν χαί νά εγκαταλεί¬
  ψη τό σχέδιον τοΰ παγγερ-
  μανισμοΰ; Άλλά τότε τό γό¬
  ητρον τού Χίτλερ θά κατέρ-
  ρεεν καί ίσως θά κατέρρεεν
  μαζί καί τό καθεστώς τού.
  Νά διατάξη ό Μουσολίνι την
  αποχώρησιν των σ-ρατευμά-
  των τού έκ τής 'ΐσιτανίας;
  Άλλά αύτό δα ισοδυνάμει
  πρός εγκατάλειψιν τοΰ με¬
  γαλυτέρου άτοΰ τού πρός ά-
  ναγνώρισιν τής Ίταλικήςκυ-
  ριαρχίατ.; έν Αίθιοτχία, καθώς
  καΐ τού σχεύίου ήγαμώνεύσε-
  ώς τβυ είς την Μεσόγειον.
  Μοιραία λύσις έπομένως ά-
  πομένει ή ρήξις καί ό πόλε
  μος. Δυστυχώς, τα πράγμα-
  τα έφθασαν είς αύτό τό ση¬
  μείον. Ό άλόγιστος ίμπερια-
  λισμός εδημιούργησε την
  ηαραφροσύνην τοΰ πολέμου.
  Τό πνεΰμα τής είρήνης κα¬
  τεστράφη άπό τάς φλόγας
  τοΰ χυτηρίον των Νιμπελοΰ-
  γκεν ποϋ έξεπήδησαν άπό
  τού; Βαυαρικοΰς δρυμούς.
  Ή ανθρωπότης έφθασεν πά¬
  λιν είς τό χεϊλος τής άβύσ-
  σου. Και ώθίϊται ακατασχέ¬
  τως άπό τάς δυνάμει; τοϋ κα-
  κοΰ είς την κόλασιν τοΰ νέ-
  ου πολέμου. Έλάχισται πλέ¬
  ον έλπίδεζ άπομένουν ότι ή
  ανθρωπότης καί ό πολιτισμός
  της 8ο> σωθοΰν άπό τόν όλε¬
  θρον. Τό φάσμα τοΰ πολέμου
  στυγνόν, άπειλητικόν, πλα¬
  νάται καί πάλιν επάνω άπό
  ολόκληρον τόν κόσμον...
  νν
  *Η έκπαίδευσις κατά τα 1957.
  ΤΙ
  ΤΗ! Ε
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  Σ ΛΗΛΔΙ9ΡΓ
  Β'.
  Ό άριθμός των είσαγομέ
  νων κατ' έ'τος είς την πρώ
  την τάξιν εκάστου γυμνοσί
  ου μαθητών δέν δύναται
  να υπερβή τούς έξήκοντα. Τα
  όκτατάξια γυμνάσια μετά την
  πέμπτην τάξιν διαφοροποι-
  οθνται είς κλασσικά γυ-
  μνάσια, πρακτικά λύκεια (έ-
  πιστηαονικά), έμπορικά καί
  γεωργικά. Ό άριθμός των γυ
  μνοσΐων ωρίσθη είς 120, έξ
  ών 20 θηλέων, περιορισθέν-
  τος τοθ άριθμοΰ αυτών κα¬
  τά 80 περΐπου. Έκαστον γυ-
  μνάσιον άναλογεΐ επί 60 χι¬
  λιάδων περίπου κατοίκων.
  Είς αντικατάστασιν των
  τέως λειτουργούντων διτα-
  ξίων ήμιγυμνασίων, συνεστή-
  θησαν τα άστικά σχολεΐα,
  άτινα περιλαμβάνουν πέντε
  τάξεις, είς την κατωτέραν
  των οποίων έγγράφονται, κα¬
  τόπιν εύδοκΐμων είσιτηρίων
  έξετάσεων, μαθηταί προα-
  χθέντες έκ τής τετάρτης τά¬
  ξεως τοΰ δημοτικοϋ σχολείου.
  Τα άστικά σχολεΐα εχουν
  ώς σκοπόν, άφ' ενός μέν
  νά συμπληρώσουν την γενι¬
  κήν μόρφωσιν, την κτηθεΐσαν
  έν τώ δημοτικώ σχολείφ,
  άφ' ετέρου δέ νά παράσχουν
  επαγγελματικήν προπαίδευ-
  σιν, επιτρέπουσαν είς τοΰς
  μαθητάς, μετά την άποφοίτη-
  σΐν των, την άσκησιν έπαγ-
  γέλματός τινος.
  Αναλόγως πρός τάς συνθή¬
  κας τοθ τόπου, έν τώ οποίω
  λειτουργοΰν τα άστικά σχο¬
  λεΐα, εχουν κατεύθυνσιν εί¬
  τε εμπορικήν, είτε γεωργι-
  κήν, είτε ναυτικήν, είτε άλι-
  ευτικήν, είτε βιοτεχνικήν,
  συμφώνως δέ πρός την κα¬
  τεύθυνσιν ταύτην καθορΐζε-
  ται καί τό πρόγραμμα αυ¬
  τών. Ίδρύθησαν 150 άστικά
  σχολεΐα, έξ ών 50 θηλέων,
  τώ ν οποίων τό πρόγραμμα
  προσαρμόζεται πρός τό γυ¬
  ναικείον φϋλον. Καί είς των
  άστικών σχολείων την πρώ¬
  την τάξιν δέν έπιτρέπεται ή
  είσαγοίΐγή μαθητών πλειόνων
  των έξήκοντα.
  Παραλλήλως πρός τα ά-
  στικά σχολεΐα ίδρύθησαν καί
  50 προγυμνάσια, περιλαμβά-
  νοντα τάς πέντε κατωτέρας
  τάξεις των όκταταξίων γυ·
  μνασίων, των οποίων καί
  άκο?νθυθοϋν τό πρόγρσμμσ.
  Είς την κατωτέραν τάξιν
  των προγυμνασίων έγγρά-
  φοντσι δπως καί είς τα γυ-
  μνάσισ οί μαθηταί.
  Τοιουτοτρόπως μέγας άριθ¬
  μός μσθητών, (οΐτινες δέν ε¬
  χουν την κατάλληλον κλί¬
  σιν γ) τάς οικονομικάς ί-
  κανόιητας νά παρακολουθή-
  σουν θεωρητικάς σπουδάς
  καΐ οΐτινες πρότερον ήσαν ή
  ναγκασμένοι, ελλείψει σχο¬
  λείων άλλου τύπου, νά πα-
  ρακολουθοΰν ταύτας πρός
  βλάβην καΐ έαυτών καί τής
  οικογενείας των καί τής κοι-
  νωνίσς, διοχετεύθη διά των
  άατικών σχολείων πρός τα
  πρακτικά έπαγγέλματα.
  Σχετικώς πρός τό διδακτι¬
  κόν προσωπικόν τής Μέσης
  Έκπαιδεύσεως, απηγορεύθη
  ό διορισμός άπ' εύθείας των
  πτυχιοϋχων των Πανεπιστη-
  μίων, ώς πρότερον εγίνετο.
  Διά τοΰ ύπ' αριθ. 247 Ά-
  ναγκαστικοΟ Νόμου ωρίσθη
  δτι οδτοι διά νά διορισθοΰν
  άπαιτεΐται προηγουμένως νά
  άσκηθοον επί έξ μήνας πρακτι
  κώς είς τό προσηρτημένον είς
  τοΠανεπιστημιονΠειραματικόν
  Σχολείον υπό τάςόδηγίας τοθ
  ι καθηγητοθ τής Παιδσγωγικης
  , τοΰ Πανεπιστημίου καί κα¬
  τόπιν έξετάσεων νά λάβουν
  | τό οικείον πτυχίον άσκήσε-
  ως των καθηκόντων τού κσθη
  γηΐοθ.
  Διά την μόρφωσιν τού εΐ-
  δικοΰ γεωπονικοϋ προσωπι-
  Ι κου των άστικών σχολείων,
  ' μετεκπαιδεύονται κατ' έτος,
  | συμφώνως πρός τόν ύπ' άρ.
  835 Αναγκαστικόν Νόμον,
  50 πτυχιοΰχοι των ΦυσικΟν
  "Επιστήμων παρά τη Γεωπο-
  νική Σχολή τοθ Πανεπιστημί¬
  ου Θεσσαλονίκης, παρακο·
  1 λουθοΰντες καΐ θεωρητικά
  μαθήματα, πρό παντός δ-
  1 μως άσκούμενοι πρακτικώς
  , καΐ έν τοίς έργαστηρίοις.
  Ι Διά την μόρφωσιν δέ είδι-
  Ικοΰ προσωπικού διά τα άλι-
  ευτικα άστικά σχολεΐα, άπο-
  στέλλοντσι είς διάφορα σχΓ-
  , τικά έπιστημονικά κέντρα τής
  Ι Εύρώπης πέντε κατ' έτος πτυ-
  χιοΰχοι των Φυοικών Έπι-
  I
  στη,,.ών.
  ! Τα πρός οργάνωσιν τής Α¬
  νωτέρας Έκπαιδεύσεως μέτρα
  ευρίσκονται άκόμη υπό μελέ¬
  την. Έλπίζεται δτι έντός τοϋ
  τρέχοντος έ'τους θά καταστή
  δυνατόν νά δημοσιεοθοΰν. ΑΙ
  εξής μόνον τροποποιησεις ε¬
  πραγματοποιήθησαν: Ή Γεω·
  πονική Σχολή, ένώ πρότερον
  άπετέλει τμήμα τής Σχολής
  των Φυσικών καί Μαθηματι-
  κών Επιστήμων τοϋ Πανεπι¬
  στημίου Θεσσαλονίκης, απετέ¬
  λεσε διά τοΰ ύπ' αριθ. 835
  Άναγκαστικοΰ Νόμου μετά
  τής Δασολογικής, αύτοτελή
  Σχολήν έν τώ αυτώ Πανεπι-
  στημίω.
  (συνεχίζεται)
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΕΗ
  ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ
  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
  Μέ την τελευταίαν καλοκαιρί-
  αν, έαρινήν καθ' δλα τα φα'.νόμε-
  να, δημ'ουργεϊτα·. ζήτημα κλει-
  στοθ καί έλευ'ιέρου χώρου.
  —Έδώ έχομεν ...κανονικόν η¬
  μερολόγιον, αεΐς τί Ιχετε αύτοΰ;
  Έτσι καλημέριζε τούς υπαλλή-
  λους ενός υπογείου σχεδόν δημο¬
  σίου γραφείου τοθ άλλοτε, ίνχς
  φίλος τοθ 6παίθρου. Έννοείται
  8τι ή καλημέρα εδίδετο μέ τόν
  τρόπον αυτόν άπό τό παράθυρον.
  Ό δεΛερος δέν ήθΐλε νά εισέλθη
  είς τό περιβάλλον των πρώτων
  , ακριβώς διά νά καταστήση την
  διαφοράν έντονωτέραν. Καί την
  Είς τό Ρέθυμνον.
  Ή κατασκευή ΔικαστικοΟ
  Μεγάρου εϊο τό Ρέθυμνον, εί-
  μπορ&ΐ νά θεωρήται πλέον ε¬
  ξησφαλισμένη. Τό είδικόν δι
  καστικόν ένσημον διά την α¬
  νέγερσιν τοΰ μεγάρου αύτοΰ
  ετέθη ήδη είς κυκλοφορίαν, κα
  ταβάλλεται δέ μέριυνα διά
  την εξεύρεσιν καΐ άλλων πό-
  ρων πρός τουτο Δέν γεννάται
  λοιπόν άμφιβολία δτι έντός ό-
  λίγου τό απαιτούμενον κεφά¬
  λαιον θά εξευρεθή έξ ολοκλή¬
  ρου, όπότε καί θ' άρχίσουν ά-
  μέσως αί σχετικαί εργασίαι.
  Έτσι πιστεύεται δτι μετά πά¬
  ροδον μικροθ διαστήματος τό
  υποχρέωσιν τής έξόδου των έπι-
  τακτικωτέρχν.
  —Άλλά πώς;. . Οί άνθρωποι
  εΐχαν ΰπηρεαία εκείνη τή στίγ-
  μή... παρετήρησε1/ ο φιλοπερίερ-
  γος.
  Νά ποΰμε την άλήθεια ή παρα¬
  τήρησις ήτο απολύτως όρθή. Πώς
  νο) φύγουν οί άνθρωποι, Ώστόσο
  άπό τό σημείον αύτό άρχίζει νά
  γίνεται ενδιαφέρον τό ζήτημα.
  Άπό ποΰ εδημιουργήθη ό στομα-
  χικάς, ραχιτ'.κός καί φυματικός
  τοθ ΈλληνικοΟ γραφείου, Άπό
  την έλλειψιν προσεγγίσεως πρός
  τα φώς. Καί εϊδικώτερα την έπο-
  χή πού τό φώς Ιχει άναχθ^) είς
  ζήτημα βασικοΰ παράγοντος τή;
  ζωής. Παλαιάς βοηθός δποθηκο-
  φυλαχείου, διαπλασθείς μέσα σέ
  άνήλ'.α βάθη κα'. σκόνες, 5ταν έ-
  βγήκε στό γώς μία στιγμή έαρι-
  νή άρχισε νά γελα! Ηολλοί τόν
  επήραν γιά τρελλό.Άλλά δέν είχαν
  θικηο. Ή ώρα αυτή τοΰ έτους δέν
  είνε απλώς θεαματική' δέν χαρί-
  ζει τό θαθμα τής δημιουργίας στίς
  πειό άριστοτεχνικές έκφάνσεις
  τού εϊκή καί ώς ετυχε... Περι-
  κλίίει καΐ 2να χαρακτήρα κοί'ϊα-
  ρώς υγιεινολογικό. Άκόμη καί ή
  μηχανική ύγιεινή, εϊδικότης άπό
  τίς πρώτες <£ν δέν άπατώμεθα στήν πολεοδομική, έμπνέεται άπό Ινα φώς λαγαρό καΐ άπλετο. Ό μπάτης πού κάνει τίς ανεμώνες καί τίς παπαροθνες άπειρες ψυ- χές καί πού μπαίνει στούς πνεύ- μονάς σάν άναζωογόνησι δημιουρ- γίϊ την συμπλήρωσι τής εμπνεύ¬ σεως. Φώς καΐ άέρας, θέαμα "καί συναίσθησι τοΰ θεάματος, ψυχική καί άποθϊραπευτική, ιδού τό κύ¬ ριον σημείον έδώ. Τό 2αρ δέν είνε κλείσιμο όϊ τέσαερις τοί- χους. Είνε ύποχρέωσις κοινωνι- κή, έξόδου ή προσεγγίσεως όπωσ- δήποτε χ'Λρώπου καί ύπαίθρου. —'Ώστ» εϊχε δίκγ(ο νά γελάση ό παλαιότερος έκεΐνος τοΰ Έλλη- κου γραφείου. "Ήτο άφ' ενός άντικειμενικός κριτής καί άφ' ί- τίρζν ύποκειμενικός... Τάν έπίλογον αυτόν ό πρώτας πού έπρόσβξε τή θεωρία. Καί δέν ήτο φαντάζομαι ουτε αΰτός θεωρητι/.ός μόνον. Εϊχε καί πολλήν πραγματ:κότητα μέ τό μέρος τοο. Ό αύΐοκρατορικός μανδύας πού ντύνει κάθε τέτοια ήμερολογιακή περίοδο τό σύμπαν, διατηρεΐ κυρίως χοθζο τό θεμελι- ώδες: Ότι ύποδε'κνύει εύγλώτ- τως Ινα τρόπον στοιχειώδη δ'σον καί λεπτομερεστερα έπιστημονι- κόν, διά την παράτασιν τής ζωής. Άλλοϋ αί νέαι κατοικίαι είναι πρό παντός παράθυρον, τζα μόπορτα, οεράντα. Ή υγεία .καί τό θΐαμα άποτελοΰν δύο δρους τής άρχιτεκτονικής. Πόλεμος ε¬ ναντίον τοθ άνηλίου καΐ τοθ 6- γροΰ. Ή μοΰχλα ουδέποτε εδη¬ μιούργησε άνθρώπους. "Ιδού άπό ποϋ άρχίζει καί ποΰ τελειώνει ή έννοια τοΰ εαρος. * * Μ' Ινα μάτσο άγριολούλουδα καί μερικά κλαδάκια θυμαριοθ, τοπο- θετημένα σ' £να τραπεζάκι απού ή γραφειοκρατία ένασκεΐται κατά τόν εύσυνειδητότερον τρόπον, μπορεί άκόμη καί σήμερα νά με- λαγχολήση κανείς. Βεβαία ή άρ- χιτεκτονική έκαμε μεγάλας προ¬ όδους. Αί δημόσιαι υπηρεσίαι έγ- κατεστάθησαν είς εύήλ-.α καί εύ- άερα γραφεϊα. Ώστόσο παρέμεινεν ένας άριθμός άνθρώπων χωρίς την έαρινήν συναίσθησιν. Καί έμεινεν ετσι ή διαφορά τοδ 2ρου καί ή ύποχρέωσις όπωσδήποτε τής έξι- σώοεως των συνθηκών. Α5Μ0ΛΑ1ΟΣ , Ρέθυμνον θά αποκτήση νέον ' μεγαλοπρρ.πές δικαστικόν μέ¬ γαρον, άληθινόν κόσμημοτ διά την πόλιν. Ή γέφυρα Λούτρας. "Ελπίζομεν δτι κατά τΤιν αύ ριανήν συνεδρίασιν τής έπιτρο πής τοϋ 'Επαρχιακοϋ Ταμείου Όδοποιΐας, πρός σύνταξιν τοθ νέου προϋπολογισμοϋ, θά ληφθή όριστική απόφασις καί διά την κατασκευήν τής γε φύρας «Λούτρας» επί τοθ Γε· ρω ποταμοϋ καθώς καί διά την κατασκευήν τής έπαρχια- κής όδοθ Άγίων Δέκα—Βα- γιωνιάς—Σταβιών. Ή κατα- σκευή τής γεφύρας αυτής άπο τέλει ανάγκην επιτακτικήν. Διότι ενα ολόκληρον διαμέ- ρισμα, πλουσιώτατον, άπομο- νοϋται τόν χειμώνα καΐ στε^ ρεΐται παντελοΰς έπικοινωνί- ας μέ την άλλην Κρήτην, έξ αίτίας τής ελλείψεως τής γε¬ φύρας αυτής. "Εχει ψηφισθή άλλωστε ποσόν 300 χιλ. δραχ- μών. Καί όν διατεθή άκόμη άπό τόν νέον προϋπολογισμόν μικρόν κονδύλιον ή κατασκευή τής γεφύρας θά γίνΓ) χωρίς κα- θυστέρησιν καί άναβολήν. Ή κτηνοτροφία. Ή Άγροτική Τραπέζα απε¬ φάσισεν, ώς ανεκοινώθη, ν' αγοράση, έκλεκτά πρόβΐτα Χίου καθώς καί γαλακτοφό- ρους άγελάδας καί νάτάς πα¬ ραχωρήση είς τούς αγρότας μα,ς καί ιδία τής Μεσσα¬ ράς πρός πολλαπλασιασμόν καί ενίσχυσιν τής οίκοσίτου κτηνοτροφίας. Ή απόφασις εί¬ νε άπό πάσης άπόψρως θαυ¬ μασία. Χαίρομεν δέ ιδιαιτέ¬ ρως διότι βλέπομεν είσακουο- μένην μίαν υπόδειξιν μας, ά¬ φοΰ άπό καιροϋ είχομεν κατ' έτταναληψιν ύποδείξει την ενί¬ σχυσιν τής οίκοσίτου κτηνο τροφίας. Ή Άγροτική Τρα¬ πέζα πράττει καί είς την προ¬ κειμένην περίπτωσιν τό καθή¬ κον της. Δέν ύπάρχει δέ άμ- φιβολία δτι θά συνεχίση καί είς τό μέλλον την προσπάθει¬ αν της πρός ενίσχυσιν των πλουτοπαραγωγικών κλάδων τής ύπαίθρου. Τα Λυκόπουλσ. Ελάβομεν -ήν κάτωθι επιστο¬ λήν την οποίαν καί δημοσιεύομεν, έξακολουθοθντες πάντως νά φρο¬ νούμεν ίτι ή θέσις τής Φωλεας των Λυκοπούλων είναι εις τόν Γεωπονικόν, έστω καί άν ευρίσκε¬ ται έκεϊ καί ή έστία των όδηγών. Άςιότιμε κ. Διευθυντά, Επί τοΰ σημερινοΰ σημειώμα- τός σας σχετικώς μέ την θέσιν τής Φωληας τής Άγέλης Αυκο- πουλων, Ιχομεν την τιμήν νά γνω¬ ρίσωμεν τα έπόμενα: Μάς άπη- σχόλησεν ή σκέψις τής ανεγέρ¬ σεως τής Φωληάς είς τόν πρό τοΰ γεωπονικοϋ κήπου πευκώνα, άλλά την έγκατελείψαμεν τουτο μέν διότι έκεΐ εχουν ήδη τί^ν Έ- στίαν των αί Όδηγοί, τουτο δέ, δπερ καί τό σπουδαιότερον, διό¬ τι Οά ήτο τόπβς πολύ άπομεμα κρυσμένος διά Λυκόπουλα, οηλα- δή διά παιδία 8—12 έτών. Έ- χρε'αζόμεθα αυνεπώς κεντρικώτε¬ ρον μέρος καί ώς τοιούτον εκρί¬ θη ό όπισθεν τοΰ Ήρώου χώρος, συμφωνοθντος καί τοθ κ. Δημάρ- χου, όστις ιδιαιτέρως ένοιεφέρθη έν προχειμένω. Ό χώρος ούτος μένει σήμερον άχρησιμοποίητος, διότι τό κοινόν χρησιμοποιεΐ μό¬ νον τόν πρό τοΰ Ήρώου τοιοΰτον. Έξ άλλου, δεοομένου δτι ή Φω- ληά δέν πρόκειται νά Ιχη έμβα- δόν άνω των 25—30 τ. μ., ό κα- ταληφθησόμενος χώρος θά είναι ελαχίστας, ένώ Ιπίσης ή Άγέλη θά λειτουργή ωρισμένας ώρας τής εβδομάδος καί ώς έκ τούτου δέν πρόκειται όπωσδήποτε νά παρεμποοίζεται ό περίπατος τοΰ κοινοΰ.^ "Οχι δέ μόνον αύτό, άλ¬ λά θά έξυπηρετηθή σπουδαίως καί ή ψυχαγωγία των παιδιών μας, κεφάλαιον είς τό οποίον ύστερεΐ ίμολογουμένως ή πόλις μας. Μετά τιμής Κωνστ. Ε. Βαρβεράκης Τοπικάς "Εφορος Προσκόττων 'Μ- ρακλίίου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Α
  Ι Λ
  ί
  1
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατδ)—Σήμερον
  διά πρώτην φοράν έν Ηρακλείω·
  «Ή Δνίς θεία μου .
  ΜΙΝΩΑ. —Σήμερον ό μεγαλεί
  τερος ε'ως τώρα ρόλος τοθ μέγα
  λου τραγωδοϋ Πώλ Μιοΰνι: «Ύιτό
  τό βλέμμα τοθ Βούδα,
  Όλίγα βήματα πέραν τοΰ μνη-
  μείου τοθ Ναπολέοντος, έν Παρι¬
  σίοις, ευρίσκεται τό διπλούν ά-
  γαλμα των Πελετιέ καί Καβαν-
  τού. Οί δύο αύτοι σοφοΐ μέ μί¬
  αν εφεύρεσιν των έσωσαν δεκά-
  δας έκατομυρίων άνθρώπων. Πρό
  τοθ 1820 ουδείς εγνώριζεν την
  κινίνην, δλος ό κόσμος εζήτει
  ε"να φάρμακον αποτελεσματικω¬
  τέραν τοΰ φλοιοΰ τής Κινκουίνας.
  Οί χημικοί Πελετιέ καί Καβαν-
  τού κατώρθωσαν τόν Σεπτέμβριον
  τοθ 1*20 νά έξαγάγουν έκ τού
  φλοιοΰ τούτου μίαν θυσίαν πλέ
  όν δραστικήν κατά τής νόσου
  την οποίαν ώνόμασαν κινίνην. Ή
  άνακάλυψις μετέβαλεν άρδην,^ την
  ζωήν έκατομμυρίων άνθρώπων
  των τροπικών ιδία κλιμάτων. Μέ
  δόσιν 1—1,20 γραμμαρίων έκ
  τής θυσίας ταύτης επί 5—7 η¬
  μέρας θεραπεύομεν την έλονοσίαν
  καί μέ 0,40 γραμμάρια προφυ
  λασσόμεθα.
  —4—
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σ«α
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΚΡΕΙΑΤΑ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  3 ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ1Σ
  Πρώτη άπογει<ματινή ώρα ♦ μ. μ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Η Τιμαί 15—10 Παιδικά πλα- τείας δραχ. 10. 1 Δευτέρα άπογευματινή ωρα 7 μ. μ. ΣΑΝ Η ΚΑΡΔΙΑ ΠΟΝΑ Ν. ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛβΥ ΒΡΑΔΥΝΗ Ωρα 10 ακριβώς Η ΑΝΙ! ΟΕΙλ ΜΟΥ ΕΙΣ ΠΡΑΪΕΙΣ 3 Αυριον Δευτέραν ΖΟΥ-ΦΙ8 μέ τή περίφημη τελευταία ό- περέττα τοϋ μουοουργοϋ "Εμ μεριχ Κάλμαν. Η ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΜΑΡΤΡΗΣ* ( Κρατάτε εγκαίρως Ι τάς θέσεις σας. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ , (Υπο τής Ήλεκτρική; Έταιρεί- α5 Αρχανών μάς απεστάλη τό κάτωθι έγγραφον πρός δη¬ μοσίευσιν. Τουτο είνε άντί γραψρν τοΰ αποσταλέντος πρός την έν λόγω Εταιρείαν έγ- γράφου τής Κοινότητος 'Αρ- ι χανών, έν σχέσει μέ τόν φω- I τισμόν των όδών της κωμο- | πόλεως). Βασίλειον τής Ελλάδος Ή Κοινότης Επάνω "Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης Αριθ. πρωτ. 166 Έν "Αρχάναις τή 4 Μαρ- τίου 1938. Πρός την Ήλ)κήν Εταιρεί¬ αν Αρχανών Ενταύθα "Εχοντες ύπ' όψει τα άρ θρον 4 τής συμβάσεως ήλε- κτροφωτισμοΰ των όδών καί πλατειών τής κωμοπόλεως Επ. Αρχανών όρίζομεν δτι οί λαμπτήρες τοΰ Κοινοτικοΰ ήλεκτροφωτισμοΰ διά τόν μή να Μάρτιον έ. έ. θ' άνάπτων- ται διά μέν τό πρώτον 15θη- μερον την 6.45' μ. μ. διά δέ τό τελευταίον τοιούτον την 7 μ.μ. καί θά σβέννυνται την 11 ην μ. μ. έξαιρουμένης ώς πρός την ώραν σβέσεως τής νυκτός 6ης (Κυριακής τής Τυρινής) καθ" ήν ό φωτισμός θά διατηρηθή μέχρι τής 5ης πρωϊνής. Ό φωτισμός ούτος διά τόν ώς άνω μήνα θά διακο- πή επί 3 συνεχεΐς εσπέρας, άρχομένας άπό τής 14ης μέ¬ χρις τής 16 συμπεριλαμβανο- μένης, ήτοι 3 εσπέρας πρό τής Πανσελήνου. Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Τ. Σ. Εεν. Γ. Χοχλιδάκης ΚΟ1ΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Τό άνω αντίγραφον έν άν- τιγράφω "ίνα τό Κοινόν των Αρχανών κρίνη επί τής α¬ κριβείας τής υπό χρονολογί¬ αν 6)3)38 άνακοινώσεως τής Κοινότητος ημών πρός πλή¬ ρη αποκατάστασιν τής αλη¬ θείας. Έν Ηρακλείω τή 6η, Μσρ- τίου 1938. (Έκ τής Διευθύνσεως τής Ηλεκτρικήν Έταιρείας Αρ¬ χανών). Β ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕίδικευθεΙς έν ΓερμανΙσ είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καί ήτΐατος, Βέχεται τούς πάσχοντος έκ τοΰ πειΐτι- κου συστήματος έν τω Ιατρείω τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. ΘεραπεΙα αΙμορροΤδων Α¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΔΗΛΩΣΙΣ Ι ^ Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Ύγεία καΐ ώμορφιά. ■■■*■* ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ6 θαλαμηγον ά)η Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλίφ. 5-41 ·■·■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■«) Τό Γαλακτοπωλείον ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ 'Υελοπωλείου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοθ χ. Μυλωνάκη. Τό Γαλακτοπωλεί¬ ον προσφίρει πάντοτΕ Γάλα «γνον *» γΐαοθρτι αρίστης ποιότητος. Δηλώ ό υπογεγραμμένος Τοα- κίρης Γεώργιος τοΰ Νικολαου κα- ταγομενος έκ Μικράς 'Ασίας καί διαμενων έν Ηρακλείω Κρήτης, ο,τι είς την κομμουνιστικήν κί¬ νησιν άνεμίχθην άπό τό ετος 1932 μυηθεΐς υπό των κομμουνιστών Χατζηϊωάννου Αποστόλου, Άγ- γελοπούλου Γεωργίου καί Πασχά- λη 'ίερωνύμου, κατοίκων Ηρα¬ κλείου. Δια την επικράτησιν καί διά- δοσιν των κομμουνιστικών ίδεών ειργάσθην μετά φανατισμοΰ, ε¬ νεργήσας κατ' επανάληψιν έρά- νους καϊ προπαγανδίσας μεταξύ διαφόρων έργατών τοΰ Ηρακλεί¬ ου έχων δέ Καφενειον είς Συνοι- κίαν Ξυλίνην Τάμπιαν, διέθεσα τουτο ώς Κέντρον διά κομμουνι¬ στικάς συγκεντρώσεις. Διά τής ενεργείας μου ταύτης συλληφθείς παρά των Άρχών κα- τεδικάσθην τό 1932 υπό τοΰ Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου είς ίμηνον φυλάκισιν καί δίμη¬ νον έκτόπισιν είς "Αγιον Εΰστρά- τιον άς έξέτισα. Ομοίως τό 1933 συλληφθείς καί πάλιν κατεδικά- σθην υπό τοϋ ίδίου Πλημμελειο- δικείου είς 5μηνον φυλάκισιν δι' ην ήθωώθην υπό τοΰ 'Εφετείου Κρήτης. Άπό τό έτος 1934 ήρχισα να κατανοώ ότι, ό κομμουνισμός δέν είναι οΐος επίστευεν, δι' δ καί έπαυσα πλέον νά έργάζωμαι άπό τότε υπέρ αύτοΰ χωρΐς καί νά άποβάλω τελείως την ιδεολο¬ γίαν μου ταύτην. "Ηδη άπό τόν Αυγουστον τοΰ 1936 ότε ανέλαβε την Διοίκησιν τής Χώρας ή 'Εθνική Κυβέρνη¬ σις Μεταξά, ήτις διά των ήθικών καί οίκοκυρευμενωνϋ μέτρων άτι¬ να έλαβεν, έθεσε τα πράγματα είς την θέσιν των καί έκαθάρισε τα νέφη ποϋ έπεσκίαζον την α¬ λήθειαν, άνέβλεψα καί έγώ καί κατενόησα πλήρως ότι ό κομμου¬ νισμός είναι δεωρία μή έχουσα ηθικήν υπόστασιν καί άποβλέ- πουσα είς την άναρχίαν τοϋ τό- που, στρέφεται δέ κατά τής Πα¬ τρίδος, βρηακείας καί Οικογενεί¬ ας, δι' ο δηλώ ότι άποκηρϋσσω καί κκταδικάζω την ιδεολογίαν ταύτην Ην μελλοντικώς θά κατα- πολεμησω καί θά ϋποστηρίξω μέ όλας μου τάς δυνάμεις την πα¬ ρούσαν Εθνικήν Κυβερνησιν, Η τις άνΐστείλωσι τα έρείπια τοΰ "Εθνους μας καί άπό την οποί¬ αν καί μόνον αναμένομεν πρό¬ οδον. Ό Δηλών Γεώργ. Μ. Τοακίρης — Διατηρήσετε πάντοτε την εύλυγισία σας. Νά ζοΰμε όπως ζοΰμε είνε αία έπικίνδυνη άνωμαλία. Δέν ήλ9α· μέν είς τόν κόσμο γιά νά καθή¬ μεθα ή νά κοιμώαεθα τα 4)5 τής ζωής μας. Όταν έμφανισθήκαμε επί τής γής, κανένα μέσον μετα- φοράς δέν ΰπήρχε Είχαμε τίς κνή μες μας γιά νά περιττατοΰμε, νά τρέχωμε, νά πηδοθμε, νά άναρρι- χώμεθα. Τρέχαμε γιά νά συλλά- βωμε τό ζώον που θά τρώγαμε' άνεβαίναμε είς τα δένδρα γιά νά συλλέξωαε τα φροΰτα που μας άναγκαιοΰσαν πηδούσαμε τα ρυ· άκια, άναρριχώμεθα είς τα βουνά. Αλλοίμονον! ΤΊ εγίναμεν; "Ας σκεφθουμε, άς λυπηθοθμε καί άς έτανέλθωμε στόν πραγματικόν μας προορισμό. "Ας κάνωμε καθ' ήμέρα τοΰλάχι στον μερικάς άσκήσεις, κινήσεις άρκετές γιά νά έργάζωνται, νά άναπτύσσωνται, νά γίνωνται στα θεροί καί δυνατοί οί μΰς μας, νά μην άτροφοΰν, νά άποφύγουν τόν κίνδυνον τής άγκυλώσεως άπό την άκινησία. Πρέπει νά κάνωμε γυμναστική, νά περιπατοΰμε πολύ, να τρέχω¬ με, νά πηδοΰμε νά κάνωμε σπόρ, δλα τα δυνατά σπόρ. Γιά την καλή φυσική ίσορροπία, άξίζει περισσότερον ίνα κουρα- στικό έπάγγελμα παρ' ή άργία καί ή άδράνεια. — Άφιερώνετε καθημερινώς μισή ώρα διά τάς φροντίδας τοϋ σώματός σας. Ή ώμορφιά σας δέν θά διαρκέ¬ ση εάν δέν την φροντίζετε Ή νε· ότης σας μττορεϊ γρήγορα νά μα θή Κϋττάξετε μία χωρική' είς τα ΐτριάντα της χρόνια τό πρόσωπο Ι της είνε*ρυτιδωμένο, μαραμένο, κα τεστραμαένο. Μία γυναϊκα σαράν- τα πέντε έτών ποϋ έπιμελήτε πάν¬ τοτε τόν εαυτόν της μπορεΐ νά φαίνεται νεωτέρα άη' αυτήν. Όλίγα πράγματα άρκοΰν διά την περιποίησιν τοθ έαυτοΰ σας. Είνε δυνατή γιά δλα τα βαλάντια καί τα πτωχότερα ά<όμη. Ή κάθε μία σας μποοεΐ νά περιποιήται τό σώμά της, άπαιτεϊται μόνο φρον τίδα, κόπος, άκρίβεια καίύπομονή. Πρέτΐει νά έννοήσετε δτι ώμορ· φια σας είνε ή ύγεία σας. Μόλις ή μία καμφθή, ή άλλη α'ισθάνεται τόν άντίκτυπο. Μία γυναίκα καλής ΰγείας, 2χει πάντοτε μία θετική ώμορφιά. Μία γυναΐκα δέν είνε ώραία παρ' δταν είνε ΰγιής. Ή γυναίκα ποΰ θέλει νά είνε ώραία είνε ϋγιής διότι ϋποτάσσε- ται είς τοϋς κανόνας τής ΰγιεινής. Τίποτε είς τόν κόσμο δέν είνε τόσο πολύτιμο δσο τό κεφάλαιον «Ώφορφια — 'Υγεία>. Έκεϊ, δτι
  καί νά σκέπτεσθε ή περιουσία, τό
  χρήμα δέν παίζουν κανενα ρόλο.
  Όποιοσδήποτε μπορεΐ νά αποκτή¬
  ση την συνήθεια νά ύπσβάλλεται
  είς καθημερινάς άπλδς φροντίδας
  τού σώματος, οί πτωχότεροι ακρι¬
  βώς δπως καί οί πλουσιώτεροι.
  ή Ντιστεγκέ
  Ό γολγοθός
  μιάς καρδίας
  ΕΑΙΣΑΒΕΤ = =
  Κ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ
  Άριθμ. 21458.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Ι1ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  Άναγκαστικοΰ Πλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολαοογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬
  νέως. Έν Καστελλίω Πεδιάδος
  I-
  δρεύων καί οΕκών.
  Δηλοποιώ δτι.
  Εκτίθημι εις δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειστηριασμόν τα έπό-
  μενα άκίνητα κτήματα τοϋ κατα-
  διωκομένου όφειλέτου Εμμανουήλ
  Πέτρου Κουναλάκη έμπορορράπτου
  καί κατοίκου Ηρακλείου κείμενα
  είς την κτηματικήν περιοχήν τοθ
  χωρίου Κουνάβων Πεδιάδος τέως
  Δήμου Άγιών Παρασκιών καί
  Είρηνοδικειακής περιφερείας Κα-
  στελλίου Πεδιάδος ήτοι 1) Εϊς
  θέσιν «Καλούτση» άμπελον εϊδους
  σουλτανί εκτάσεως τριών καί ήμί-
  σεος στρεμμάτων ήτοι τριών χι¬
  λιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών^
  μέτρων μέ δύο ελαιόδενδρα συ-
  νορεύουσαν κτήμασιν ανατολικώς
  κληρονόμων Ματθαίου Παπαδάκη,
  "Ιωάννου Παπαδάκη καί Ιωάννου
  Μουρέλλου, νοτίως Ιωάννου Μου¬
  ρέλλου καί κληρονόμων άδελφών
  Γιαννακάκη, δυτικώς Σπυρίδωνος
  Καμαράτου καί κληρονόμον ά¬
  δελφών Γιαννακάκη καί βορείως
  κληρονόμων άδελφών Γιαννακάκη
  καί Σπυρίδωνος Καμαράτου. 2)
  Είς θέσιν «Σκεντέρη» άμπελον
  εΐδους σουλτανίνας εκτάσεως δύο
  καί ήμίσεος στρεμμάτων ήτοι δύ«
  χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνΐ-
  κων μέτρων συνορ. κτήμασιν άνατο
  λικώς άμαξιτή οδώ, νοτίως καί δυ¬
  τικώς ΈλληνικοΟ Δημοσίου καίι
  "βορείως κληρονόμων Γ. Γιακου-
  μάκη. 3) Είς θέσιν «Πατέλα» άμ¬
  πελον εΐδους σουλτανίνας ήλικίας
  τριών Ιτών μέ μίαν συκήν εκτά¬
  σεως τριών στρεμμάτων ήτοι τριών
  χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
  συνορεύουσαν κτήμασιν ανατολι¬
  κώς καί βορείως δρόμφ άγροτικώ
  νοτίως Δημητρίου Τζανάκη, δυτι¬
  κώς κληρονόμων άδελφών Γιαν¬
  νακάκη, Γεωργίου Παπαστεφανά-
  κη καί Εμμανουήλ Γκιαουράκη.
  καί 4) Είς θέσιν «Καλούταη»
  φυτάμπελον εΐδους σουλτανι'να
  εκτάσεως ενός καί ήμίσεος στρέμ-
  ματος ήτοι χιλίων πεντακοσίων
  τετραγωνικών μέτρων συνορεύου¬
  σαν κτήμασιν ανατολικώς Ιωάννου
  Μουρέλλου, νοιίως Σπυρίδωνος
  Καμαράτου, δυτικώς δέτη καί
  βορείως κληρονόμων Άδελφών
  Γιαννακάκη, έπισπεύσει τής ένυ-
  ποθήκου οανειστρίας Έθνικής
  Κτηματικής Τραπέζης τής Έλλά
  δος έν Αθήναις έορευούσης καί
  έκπροσωπουμένης υπό τοΰ Διοι-
  κητοΰ αυτής κ. Ιωάννου Άθανα-
  σίου Δροσοπούλου κατοίκου Αθη¬
  νών πρός άπόληψιν των ένυποθή-
  κων άπαιτήσεών της έν συνόλφ
  λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν
  τεσσαράκοντα Ιπτά(147) σελλινίων
  δέκα τριών(13) καί πεννών (9) έν
  νέα(£ΐ47—13—9) εΖςσυνάλλαγμα
  δψεως επί Λονδίνου κκί τα Ιξοδα
  εκτελέσεως, στηριζομένου εί; τα
  ύπ' άριθμούς 3080 τής ·?βιΔεκεμ-
  βρίου 1928 χαΐ 3051 τής 3 Ία-
  νουαρίου 1929 δανειστικά συμβό-
  λαια τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρα¬
  κλείου Εύστρατίου Γαρεφαλάκη
  οι' ά'ς άπαιτήσεις έπετάγη ό εί-
  ρημένος όφειλέτης Εμμανουήλ Π.
  Κουναλάκης διά τής άπά 7 Α¬
  πριλίου 1932 έπ:ταγτ)ς πρός πλη¬
  ρωμήν ώς δείκνυται έκ τοΰ υπ'
  αριθμόν 6980 τής 26 Απριλίου
  1932 έπιδοτηρίου τοΰ δικαστι-
  κοΰ κλητήρος τής περιφερείας τοΰ
  Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεωργί¬
  ου Μανουσάκη. Ό πλειστηριασμός
  των ά-νωτέρω άκινήτων κτημάτων
  γενησεται ενώπιον μου ή τοΰ νο-
  μίμου άναπληρωτοθ μου καί έν τώ
  έν Καστελλίφ Πεδιάδος καί κατά
  την συνοικίαν «Πολεμάρχη» δη-
  μοσίω γραφείφ μου ίδ:οκτησία
  τέκνων Γεωργίου Λαγουδιανάκη
  την δεκάτην έβδόμην (17) Απρι¬
  λίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. δτε καί δπου
  καλοΰνται οί βουλόμενοι πλειοοο-
  τήσαι.
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τ^ 17
  Φεβρουαρίου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος
  'Εμμαν Ιδομενέως
  Ή ζωή τής μελανχολική;
  119ον αύτοκρατείρα;.
  "Υστερα άπό τέτοιες έκρήξεις
  πόνου καί απογοητεύσεως, είχε
  περιόδους άπαθείας. Τότε εφαίνε¬
  το ν' άδιαφορή γιά δλα καί ςε-
  χνοΰσε καί αύτές άκόμα τίς προ-
  σφιλέστερες άπασχολήσεις της:
  Τόν Χάϊνε, τόν άγαπημένο της
  ιποιητήν, καί την Έλλάδα καί τα
  πάντα. Ένφ πρωτοστατοΰσεν άλ¬
  λοτε είς την ανέγερσιν ενός μνη-
  μείου είς τόν Χάϊνε, είς την γε-
  νέτειράν τού, την Δυσελδόρφην,
  ήδη έπληροφοροΰσε την επιτρο¬
  πήν που είχε συγκροτηθή γιά την
  ανέγερσιν τοΰ μνημείου δτι αυτή
  ή υπόθεσις έπαυσε πλέον νά την
  ενδιαφέρη. Ή μόνη της άσχολία
  ήταν τώρα ή διαλεύκανσις τοΰ
  μυστήριον που περιέβαλλε τόν
  τραγικον θάνατον τοΰ υίοΰ της.
  Γιατί είχε σκοτωθ^ ό Ροδόλ-
  φος; Αύτό τό έρώτημα την άπα
  σχολοΰσεν ήμέρα καί νύκτα. Αί
  επιστολαί τοΰ Ροδόλφου, άκόμη
  καί ή έπιστολή πού είχεν άφήσει
  γιά την μητέρα τού, περιωρί-
  ζοντο είς γενικότητας πού άφι¬
  ναν τό πεδίον ελεύθερον γιά
  Ινα σωρό δποθέσεις. Οί γονεΐς
  τού άπό τού; όποίους έξακολου
  θοΰσαν νά κρατοΰνται κρυφές πολ
  λαί πτυχαΐ τοΰ βίου τοθ υΕοΰ
  των, δέν μποροΰσαν νά Ιχουν
  σαφή γνώμην. Ό Φραγκΐσκος Ι¬
  ωσήφ εκλινε πρός την άποψιν
  δτι άφορμή τής αδτοκτονίας τοΰ
  Ροδόλφου ήταν ό έρως τού μέ
  την βαρώνην Βετσέρα. "Ηδη προ
  χωροΰσεν εις την άποψιν τοΰ
  ίατροΰ Βιντερχόφερ, ύποστηρίζον-
  τος ότι ό διΐδοχος ηύτοκτόνησεν
  είς μίαν στιγμήν παρακρούσεως.
  Έννοεΐται αυτή ή άποψις περί
  τής ανωμάλου διανοητικης κατα¬
  στάσεως τοΰ Ροδόλφου ώ; άφορ-
  μής τής αύτοκτονίας τού, έπ' ού-
  δενί λόγφ Ιπρεπε νά περιέλθη
  είς γνώσιν τής αύτοκρατείρας
  πού πάντοτε έφοβεϊτο πώ; ή
  παραφροσύνη κατεδίωκε τα μέλη
  τή; οικογενείας της καί πώ; ή
  καί ιδία δέν θά γλύτωνε τό
  φρενοκομείον.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  -^^
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον κκί εύσταθέοτερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον "Ηρακλείου—Πειραιώς 12 &ρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40

  ■■■■■■■■εΐΒΒει·ΒειαΒ·ειειπιειειειειειειειεΐΒΒΐιπΒει·ειει·ειβ
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΦΟΛΟΓΟΧ
  «Ι
  ΙΒ.
  Δέχεται ε(ς·τό ιατρείον τού όδός εΑγίου Τίτου—
  Εναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—7.
  Αριθ, τηλέφωνον» 300.
  ■ ■■■■■•■■«■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΙΙΙΒεΐΒΒβΒΙ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τπλέφ. 5-50
  ■ ■■
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΡι
  ΚΙΜΟΝ Ι. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Είδικευθείς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικά νο¬
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλ»3είας ('πάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 τι. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΓΑΜΟΙ.— Έμμ. Πατεδάκης Γε-
  ωργία Πρεβελιανάκη ετέλεσαν
  τούς γάμους των. Παράνυμφος
  παρέστη ό κ. Μηνάς Παντουβά-
  κης τρατιεζιτικός.
  ΘΑΝΑΤΟΙ —Άπεβίωσε καί εκη¬
  δεύθη προχθές έν συρροτΐ ττολλου
  καί έκλεκτοθ κόσμου ή Εύαγγε-
  λία Ε,_Χατζιδάκη προσφιλής μή¬
  τηρ των συμπολιτών κ. κ. Γρηγ.
  Χατζιδάκη μαιευτήρος ίατροϋ καί
  θεοδ. Χατζιδάκη κτηματίου. Ή
  μεταστδσα διεκρίθη διά τάς χρι-
  στιανικάς καί οικογενειακάς άρε-
  τάς της, υπήρξε δέ πρότυπον μη¬
  τρός καί οίκοδεσιΐοίνης, ευτυχή¬
  σασα νά ίδη καλώς άποκατεστη-
  μένα καί άπολαμβάνοντα εκτιμή¬
  σεως τα τέκνα της.Τοϋς υίούς τής
  μεταστάσης καί λοιπούς οίκείους
  καί συγγενεΐς της ή «Ανάρθωσις»
  συλλυπεΐται θερμώς.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη προ¬
  χθές ή Μαρία Κ. Δρακάκη έκ των
  καλών οίκοδεσποινών τής πόλεώς
  μας. Συλλυπητήρια είς τούς οί·
  κείους της.
  —Απέθανε προχθές κηδειθεΐαα
  έν συρροί) κόσμου ή Φωτεινή θ«·ο·
  δωράκη διακριθεϊσα διά τάς άρε-
  τάς αυτής ώς οίκοδεσποίνης. Συλ¬
  λυπητήρια.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Τα γυμναστικά άπογεύματα τα
  δποια ως πληροφορούμεθα ίγκαι-
  νιάσθησαν άπό τινος είς τα έκ-
  παιδευτήρια τής πόλεώς μας.
  — Είνε πράγματι μία ώραία καί
  σκόπιμος ώπασχόλησις -.ών μά¬
  θη τ ών.
  —Έφ' δσον κατά τάς ώρας τής
  σχολής αυτών οί μαθηταί συνηθί-
  ζουν νά άπασχολοθνται μέ τιαί-
  γνια καί παιδιάς γυμνασιικής φύ¬
  σεως τόσον ώφελίμους, άντί νά
  περιδιαβάζουν αλλαχού άσκόπως
  καί έπιζημίως.
  —Τοΰς φιλάθλους ένδιαφέρει α¬
  σφαλώς ή διοργανουμέν η σήμε¬
  ρον έπίσημος έναρξις των άθλη-
  τικών συναντήσεων διά τό κύττελ-
  λον Κοτζια.
  —Αί συναντήσεις αυταί άλλως
  τε προώρισται νά άποτελέσουν
  διά τό Ηράκλειον μίον εΐκόνα
  τρόπον τίνα χαρακτηριοακήν τής
  έπιδόσεως των άθλητίν μας είς
  τό ποδόσφαιρον.
  —Ανεξαρτήτως τής τιμητικής
  διακρίσεως τοϋ άθλο3ετηθέντος
  κυπέλλου.
  —Διά τό βοτάνισμα καί την κα¬
  ταστροφήν των ζιζανίων εξεδόθη
  υπό τοΰ Διευθυντού τοθ Γεωργι-
  κοΰ ταμείου κ. Σπύρου ανακοί¬
  νωσις άφορώσα τόν έπιστημονι-
  κόν τρόπον μέ τόν οποίον έτιιτυγ-
  χάνονται άποτελέσματα έπωφελή
  διά την γεωργίαν.
  —Την ανακοίνωσιν ταύτην ελ¬
  λείψει χώρου, λυπούμεθα διότι δέν
  δυνάμεθα νά δημοσι ύσωμεν
  —Ό καιρός συνεχί-,εται άνοιξι·
  άτικος.
  — Σήμερον δέ, κα-ά τα καθιε-
  ρωμένα εάν συνε (ΐοθ() ή καλοκαι
  ρία, θά σημειωθή Ι^οδος πρός τό
  ύπαιθρον.
  — Καί ειδικώς ι ά άνθισμένσ προ-
  άστεια καί τα καλ-ί έξοχικά κέν-
  τρα.
  —Ή προχθεσηή παράστασις
  τοθ θιάσου τής κ. Μαρίκας Κρε¬
  βατά μέ τό «Σάν ή καρδιά κτυ-
  πά> εσημείωσε επιτυχίαν.
  —Γενικώς έξαίρεται τό καλό
  παίξιμο τού θιάσου καί ή άνάγκη
  υποστηρίξεώς τού υπό τοΰ κοινοΰ
  μας.
  έ Ρέπορτβρ
  — "Ανακοίνωσις Συνδέσμου
  Καφεπωλΰν Ηρακλείου
  Ανακοινούται είς τούς άξιοτί-
  ιοος κ. κ. θ«',ιώνας των κέντρων
  των κειμένων εί; την Πλατεϊαν
  Τριών Καμάρων 8τι άπό σήμερον
  13 Μαρτίου χ^ ποτά: Καφές-ούζον
  -κονιάκ-λουκοϋμι-γλυκά κουταλι-
  οΰ-φασκόμηλον-χαμόμηλον θά σερ-
  βίρωνται πρός 3 δραχμάς είς τα
  καφενεΐα Α'. τάξεως καί 2,50 δρ.
  είς τα καφεν:ΐα Β'. τάξεως. Πάν
  τα τα άλλα ποτά θά παραμείνουν
  εί; τάς ιδία; τιμάς ώ; πρότερον.
  Τό φιλοδώρημα τή; υπηρεσίας
  συγκαταλέγεται είς τάς τιμάς
  ταύτας.
  Ηράκλειον 13 Μαρτίου 1938.
  (Έκ τοΰ Συνδέσμου Καφεπω-
  λών Ηρακλείου).
  *Αλ. Γ. ΣτεφανΙδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΑΟΓΟΖ
  Τέως ίατρός Εύογγελισμοΰ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέω
  ίατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) έναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ
  τής δδοΰ Καγιαμπή.
  Τ_ραι έιΐισκέψεων 9-12 4-6
  41
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ
  Μβγάλη εύκαιρία διά τούς επιθυμούντας νά έπισκκ-
  φθώσι τούς Άγίους Τόπους.
  Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬
  λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο-
  γοι συμπληροΰνται καί πολλοί θά ς-.ποκ).ειοθοΰν. Ή ϊκ-
  δοαις τοϋ διαβατηρίου άπαιτεΐ πολύν χρόνον.
  Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τω Κωνστ.
  Πατεράκη όδός Έβανς 17.
  Τοϋς Κρήτας προσκυνητάς θά συνοδΐΰΐη καθ' όλην
  την διαρκβιοτν τού ταξιδίου όπως κο:ι κατά τα παρ. ίτη
  ό γνωστός κ. Κ. Πατεράκης διοργανί,τής :Π5 Παγκρητίου
  εκδρομής. Πιθανή ή προσίγγιοις είς 'ΑλίΓ «νδριι«ν.
  κεί
  σα1
  όσί
  τω< Είς τιο γω οίκ τή< ΧΡι γνί όν δια λει πά ΨΠ τό ΧΡ' βτι φυι νίδ έκΕ βρ< πρ τή. μνι τα ώς ριτι φοι λό σμ ροι Κο ο'ίν έκ( δοι νά ρο χθ' Ό
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Ι
  Οί "Αθλιοι.
  251 όν
  Επί τής μεγάλης πλευρας τού τριγωνικοϋ έ
  κείνου χώρου, δστις δέν είχεν ϊσα τα σκέλη, ή¬
  σαν κατά μήκος ώκοδομημένα τώ κελλΐα των
  όσίων, των άπλών μοναχών καί ό νάρθηξ, ου
  τως είπεϊν, είς δν προσήρχοντο οί νεοφώτιστοι.
  Είς την άλλην πλευρόν τα μαγειρεΐα, τό συσσί-
  τιον καί τό ναίδριον
  Μεταξϋ τής ύπ' αριθμόν 62 θύρας καί τής
  γωνίας τοϋ κλειστοϋ δρομίσκου Ώμαρέ ήτο τό
  οίκοτροφεΐον. Τό υπόλοιπον ήτο κήπος.
  Λέγεται δτι ή μονή αυτή κείται ακριβώς επί
  τής θέοεως, ένθα άπό τοϋ δεκάτου τετάρτου μέ-
  χρι τοϋ δεκάτου Εκτου αιώνος έπαίζετο ΐ/ παι-
  γνίδιον καλούμενον των παλαμών τό οποί¬
  ον έκάλουν καΐ καταγώγιον των ένδεκακισχιλΐων
  δισβόλων.
  Θ'.
  "Ενα αΐώνα καλογραΐα
  Ευρισκόμενοι άπαξ είς την κατάστρωσιν των
  λεπτομερειών αναφορικώς τής μονής τοθ Πίκπου,
  παρακαλούμεν τόν άνσγνώστην νά μδς επιτρέ¬
  ψη, μίαν Ετι λεπτομέρειαν, άσχετον μέν πρός
  τό βιβλίον τουτο, άλλά χορακτηριστικήν καί
  χρήσιμον, καθ" δσον δι" αυτής γίνεται γνωστόν
  δτι τα μοναστήρια έχουσι τάς πρωτοτύπους αυτών
  φυσιογνωμΐας.
  Είς τό έν τώ περιβόλω έκείνω υπάρχον μο-
  νίδριον ήτο καί μία έκατοντοΰτις είσαχθεϊσα
  έκεϊ μετά την καταστροφήν τής μονής Φοντε-
  βρώλ.
  Πρό τής έπαναστάσεως ήτο κοσμική.
  Πολλά έλεγεν ή έκατοντοϋτις αυτή περί δύο
  προσώτιων, τοΰ επί Λουδοβίκου ίΣΤ' ύπουργοΰ
  τής δικαιοσύνης κ. Μιρομεσνίλ καί μιδς τινος
  προέδρου καλουμένης Δυπλά λίαν γνωρίμου της.
  Όλη ή τέρψις καί ή κενοδοξία της ήτο νά
  μνημονεύη συνεχώς καί είς ηαααν περίστασιν
  τα δύο έκεΐνα όνόματα. Έλεγε δέ περί τής μο¬
  νής Φοντεβρώλ πολλά τα περίεργα, δτι δηλ. ήτο
  ώς μία όλόκληρος πόλις έχουσα δρόμους κοΐ πε
  ριπάτους.
  Ή όμιλία της ήτο άρεστή είς τάς οίκοτρό-
  φους τής μονής. Άνά ιτάν δ' Ιτος καί ή έξομο-
  λόγησίς της γινομένη πανηγυρικώς Ιδιδεν αφορ¬
  μήν είς δλον εκείνον τόν μονάζοντα καί μή κό
  σμόν νά γελά είς βάρος της επί ημέρας ολοκλή¬
  ρους καί νά συνοφρυώνται αί δσιαι μητέρες.
  Διηγεΐτο την συνήθειαν των κατοίκων τής
  Κσμπανίας καί Βουργουνδίσς περί των τεσσάρων
  οΐνων πρό τής έπανσστάσεως.
  "Οσάκις, έλεγεν ή ίκατοντοΰτις, μετέβαινεν
  έκεΐ κανέν μέγα πρόσωπον, στρατάρχης, πρίγκηψ,
  δού£, ή πατρίκιος, όλόκληοος ή πόλις προσήρχετο
  νά τόν προσαγορεύσ]] καί τώ προσεφέρον τέσσα¬
  ρα άργι.ρά δοχεΐα, έντός εκάστου των οποίων εί¬
  χον χύσει έκ τεσσάρων διαφόρων οΐνων.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΤΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ
  Α'.
  Ή άνοιξις μας φέρει πίσω τα
  άποδημητικά λεγόμενα πτηνά. Τό
  πρόβλημα των άποδημιών των
  πτηνών τούτων κατά τόν χειμώνα
  εις κλίματα θερμότερα, έφείλκυσεν
  άπό παλαιοτά:ων χρόνων την
  προσοχήν των άνθρώπων. Πλεί¬
  στοι ϊσοι μΰθο: είχαν πλασθη^ ε¬
  πί τοΰ άντικειμένου τούτου υπό
  των άρχαίων, χωρΐς δμω; ούοεί;
  έξ αυτών νά έλέγχεται άκριβής.
  Παρίσταντο οί άρχαϊοι κάθε χρό¬
  νον μάρτυρες τής αναχωρήσεως
  των πττ,νών, τό φθινόπωρον, άλλ'
  ήγνόουν τελείως είς ποίαν χώραν
  κατηυθύνοντα τα σμήνη χών άπο-
  οημητικών πτγ;νιϊ»ν πού αύλάκωναν
  τα σύννεφ*. Διά τί χελ'.5όνια ει¬
  δικώς, ύπεστηρίζετο, άγνωστον
  διατί, δτι πηγαιναν νά περάσουν
  τόν χειμώνα είς βαλτώξεις περι¬
  οχάς, ε?ς την άκραν λιμνών. Ποΰ
  ωφείλετο ή πβρίεργο; αυτή οοξα
  σία; Ουδείς ποτέ έ"λαβε τόν λό¬
  γον νά την εξηγήση Έν τοσούτω
  ήταν λίαν διαδεοομένη.
  Πρώτο;, ε"να; Γερμανδς όρνιθο-
  λόγος, ό Φρίς, ε?χε περί τάς αρ¬
  χάς τοθ δεκάτου όγδόου αιώνος
  την ιδέαν νά περιβάλη τό πόδα-
  ράκι ενός χελιδονιοθ, μέ μιά
  κόκκινη κλωστή, διά νά έξακρι-
  βώοη κατά πόσον ή δοξασία αυ¬
  τή αντεπεκρίνετο πρός τα πράγ-
  ματα.
  «"Αν πράγματι τα χελιδόνια
  περνοθν τόν χειμώνα στούς βάλ
  τους, στά νερά, ή κλωστή, 2ως
  την άνοιξιν, πρέπε: νά έχη ξζβί-
  ψη», εσκέφθη 6 Φρίς Καί Ιχων
  παρατηρήση, ϊτι την άνοιξιν 'τά
  χελιδόνια γυρίζουν είς την φω-
  λεάν πού έπλεξαν τα παρελθόν Ι-
  τος, έπερίμενε.
  Πράγματι τα χελι5όνια γύρ:-
  σαν, κα! μαζί μέ αύτά γύρισε καί
  Ικεΐνο πού είς τα ποδαράκι τού
  εΓχαν δέση την κόκκινη κλωστή.
  Έ κλωστή δέν είχε καθόλου ξε-
  βάψΐβ, καί άπό αΰτά συνήχθτ; τό
  συμπέρασμα δτι τα πουλιά άπο-
  δημοθσαν είς κλίματα ήπιώτερα.
  (συνεχίζεται)
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σάββατον 19 Μαρτίου 1938
  "ίϊρα 7 μ. μ.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ
  ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  ΚΕ ΟΙΤΑΙ
  ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
  τής δεκαετοΰς καλλιτέχνιδος
  ΑΘΗΝΟΥΑΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  τής όποία; οί χοροΐ είς
  Παρισίους είχον εξαιρετικην
  επιτυχίαν καί εί; Αθήνας
  έπίσης οπου έχόρευσεν ενώ¬
  πιον τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως
  καί Πρωθυπουργοϋ.
  Είς τό Πι«νο θά συνο*εύ·
  «η ό κ. Γ. ΠΛΑΤΩΝ
  (Διευθυντάς Ώίείου)
  Αι γεωργικαι άνάγκαι
  τού νομοΰ Αασηδίου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάρτιος
  (άνταποκριτοθ μας).— Κατά την
  τελευταίαν αύτοθ συνεδρίασιν τα
  Γεωργικόν Ταμείον Λασηθίου
  I-
  λαβε τάς εξής αποφάσει;:
  1) Έχορηγήθησαν αί πιστώσει;
  διά την κανονικήν λειτουργίαν των
  παρά τοθ Ταμείου έξυπηρετουμέ-
  νων οικονομικώς 'ΐπηρεζι&ν καί
  Ίδρυμάτων καί διά την οργάνω¬
  σιν τής καταπολεμήσεως άσθενει-
  ών τής Έλαίας καί Αμυγδαλής.
  '2) Ενεκρίθη ή συνέχισις των
  μισθώσεων των πζρά τοθ τέως Έ-
  λαιοταμϊίου χρησιμοποιουμένων
  άποθηκών έν Άγίφ Νικολάω,
  Σητεία καί Ιεραπέτρα διά την
  διαφύλαξιν των διαφόρων φαρμά·
  κων, Ιργαλείων καί Γεωργικών
  μηχανημάτων.
  Ά) Απεφασίσθη ή προμήθεια
  διά μέσου τοθ ύπουργείου Γεωρ¬
  γίας δύο Ηερμοχράψων μηχανημά-
  των άπαραιτήτων διά την επιστη'-
  μονικήνκαταπολέμησιν τοθ δάκου.
  4) Άπεφασίσθϊ} ή άπΐστολή
  δαπάναις τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου
  2 υποτρόφο)ν είς την Γαλακτομι-
  κήν Σχολήν Ιωαννίνων, καταγό¬
  μενον/ έκ των κατ' εξοχήν κτη-
  νοτροφικών Κοινοτήτων το5 Νο-
  μοθ.
  δ) Απεφασίσθη ή σύστασις συ-
  νεργείου διά την επισκευήν των
  ψεκαστήρων ώς καΐ ή εκτέλεσις,
  των απαιτουμένων προπαρασκευ-
  αστικών εργασιών διά την 2γ-
  καιρον οργάνωσιν τής προσεχοθς
  καταπολεμήσεως τοθ δάκου.
  6) Διά την αντιμετώπισιν των
  δπηρεσιακών άνχγκών τοΰ Γ. Τα-
  μείου λόγφ μή συμπληρώσεως
  εισέτι των όργανικών ύπαλλήλων
  αύτοε» απεφασίσθη ή διατήρησις
  ώς ημερομίσθιον των εύδοκίμως
  παρά τώ τέως Έλαιοταμείφ υπη-
  ρετησάντων ύπαλλήλων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει δτι έκτίθεται
  είς φανεράν μειοδοτικήν δη¬
  μοπρασίαν ή γεφύρωσις τοθ
  ρήγματος παρά την Πλατείαν
  Μποδοσακείοο (Πύλη Δερ-
  ματά) έ" τώ Δημοτικώ Κα¬
  ταστήματι ενώπιον τής Δημσρ
  χιακής Έπιτροπής την 15ην
  Μαρτίου 1938 ημέραν Τρίτην
  καί ώραν 11 —12 π. μ.
  Προυπολογισμός £ργου 10.
  000.
  "Εγγύησις είς γραμμάτιον
  τοθ Ταμείου Παρακαταθη-
  κων καί Δανείων δραχμαί
  £ξ χιλιάδες (6.000).
  Έν Ηρακλείω τή 12 Μαρ¬
  τίου 1938.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Περιοδεία τού Έπιθεωρη-
  τοΰ Έφεδροταμείων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει βπ:
  'Εκτίθησιν είς πρόχειρον
  φανεράν μειοδοτικήν δημο¬
  πρασίαν την έπίστρωσιν διά
  Ό Έπβπτης των Έφεδροταμεί-
  ων Κρήτης κ. Νικ. Βιριράκης εκ¬
  τελεί κατ' αύτάς περιοδείαν ά-
  να τοΰς άνατολικβυς νομοΰς τής
  νήσου πρό; επιθεώρησιν των υ-
  ΐτηρβσιών των Έφεδροταμείων.
  Ή περιοδεία τοΰ κ. Βιριράκη λή¬
  γει την 20ην τρέχ. μηνός.
  —Τα διόδια Χανίων.
  Την 19ην τρέχοντος καΐ ώραν
  11—12 π. μ. διενεργηθήαετοίΐ είς
  τα Γραφεΐα τής Γενικάς Διοική-
  αεως ή έπαναληπτικη δημοπρα-
  σία διά την ενοικίασιν τοΰ φό·
  ρου διοδίων Χανίων.
  σκυροκονιάματος καί (ημεντο
  κονίας τοΰ πέριξ κήπου Πλα
  τείας Ελευθερίας πεζοδρομί-
  ου την Ι5ην Μαρτίου 1938,
  ημέραν Τρίτην καί ώραν 11
  —12 π. μ. έν τώ Δημοτικώ
  Καταστήματι.
  Έν "Ηρακλείω τή 12 Μαρ¬
  τίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Ό γίγας
  τής Έλληνικής
  Καπνοβιομηχανιας:
  Παραγωγή Ιτους
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ
  1928
  χιλ.
  601.000
  1929
  »
  705.000
  1930
  721.000
  1931
  »
  737.000
  1932
  »
  739.000
  1933
  »
  880.000
  1934
  »
  1.026.000
  1935
  »
  1.144.000
  1936
  »
  1.268.000
  1937
  »
  1.340.000
  Τό σιγαρέττο ϋ
  ————————————— —^
  ποθ δέν άλλάσσει 3
  καΐ δέν τ' άλλάσσουν Β
  Καλύπτων σήμερον πλέον τού 1)4 τής
  ολης καταναλώσεως, 6 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ δίδει
  την μόνην αναμφισβήτητον απόδειξιν τής
  ύπεροχής τού.
  Ματσάγγος:
  Μόνιμα χαρμάνια: προϊόντα πεΐρας ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΩΝ.
  Νεώταται μηχανικαί και χημικαι έγκαταστάσεις.
  Ούδεμία διαφήμισις, ούδεμία προσπαθεία συναγωνιστών ηδυνήθησαν
  να τού άποσπάσουν ποτέ οϋτε ενα καπνιστήν.
  Ματσάγγου
  Πολυτελείας:
  -ΡΧ·
  15
  έλαφρά
  »
  14
  έξτρα ■
  »
  13
  δευτέρα
  »
  12
  τό μεγάλο κουτί
  Γ- ΕΥΑΓΓ ΠΕΡΑΚΗΣ
  •Αποβήκη ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ ίναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ.
  Π
  Ι *
  ■"5

  1
  ι
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  13 Μαρτιου 1938
  Ο ΓΕΡΜΑΝ1Ι.ΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ 1ΗΣΜΠΡΟΥΚ
  ΤΟΥ ΑΙΝΤΣ
  ΟΑΙΙΛΤΤΕΜ ΧΙΤΛΕΡ
  "Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΕΡΙΙΑΗΙΚΗΧΩίΛ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι αί έσπεριναί Γαλλικαί έ-
  φημερίδες είς έκτάκ-τους έκδόβεις των
  «,γγέλλουν ότι ο Γερμανικός στρατός έν
  μέβω άλλοφρόνων έκδηλώσεων των έ-
  θνικοσοσιαλιστών εισήλθε τάς μεαημ»
  βρινάς ώρας είς "Ινσμπρουκ, πρωτεύ
  ουσαν τοΰ Αύστριακοΰ Τυρόλου.
  Σμήνη Γερμανικών άεροπλάνων πε·
  ρι'ίπτανται υπεράνω τοΰ Αίντς τής "Λ-
  νω Αυστρίας τού οποίου επίκειται άπό
  στιγμής είς στιγμήν ή κατάληψις.
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Βερολί-
  νου άγγέλλουν ότι ο Χίτλερ είς τό έκ·-
  δοθέν διάγγελμα, τονίζει μεταξύ άλ
  λων ότι τα Γβρμανικά στρατεύματα δι
  αβάντα σήμερον (χθές) καθ* όλην την
  γραμμήν τα σύνορα τής Αυστρίας—Γερ-
  μανίας προχωροΰν ήδη επί τοΰ έδάφους
  τής «Γερμανικής Αυστρίας».
  ΟΤΕΩΣΚΛΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣΣΟΥΣΝ1ΓΚ
  ΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού αντα¬
  ποκριταί* μας). —Έκ τοΰ έξωτερικού
  βεβαιοΰνται ότι ο τέως καγκελλάριος
  Σούσνιγκ συγκαταλέγεται μεταξύ των
  συλληφθέντων. Ό Σοΰσνιγκ δέν ωδηγή¬
  θη είς την φυλακήν άλλ' είς δημόσιον
  οίκημα όπου κρατεΐται υπό αυστηρόν
  περιορισμόν.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΗΩΣ ΧΟΤΖΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Πρά
  γας ότι τό1 Υπουργικόν συμβούλιον
  τής Τσεχοσλοβακίας συνεδρίασε χθές
  καθ* όλην την νύκταν τοΰ πρωθυπουργοΰ
  κ. Χότζα είσηγηθέντος έπείγονςα μέτρα
  πολιτικής καί στρατιωτικάς φύσεως.
  ΦΗΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΙΤΑΕΡ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άν
  τα ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ο Χί¬
  τλερ άναχωρήσας ώς γνωστόν έκ τής έ
  παύλεώς τού, μεταβαίνει είς Βιέννην
  προκειμένου νά συνεννοήθη επιτοπίως
  μετά τοΰ προέδρου [τής έθνικοσοσιαλι
  στικής κυβερνήσεως,"Ινκβαρτ.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙ!
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων καί Αονδίνου αναφέρουν ότι
  ήρχισαν καί συνεχίζονται έκεϊ ύπουργι-
  καί συσκέψεις. Είς Παρισίους μολονότι
  δέν ήγγέλθη μέχρι τής στιγμής ή ρύθμι
  σις τήςκρίσεως, στρατιωτικαί καί πολιτι
  καί προσωπικότητες συνηντήθησαν καί
  συνειργάσθησαν είς τό Καί Ντ' Όρσαί
  ΤΟ
  Ε
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαρτίου (τού άντα·
  «οχριτού μ*ς)- - Τό Υπουργικόν
  Συι».βούλιον συνήλθε σήμερον εις συνε¬
  δρίασιν άβχοληθέν μέ διάφορα πολιτ;κα
  ζή*
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΟΟΣ ΕΤΕΗΟΝΤΟ ΛΠΟΜ ΠΗ ΤΒ ΧΟΡΑΣ
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣ1ΑΑΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΙΝΚΒΑΡΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τοΰ
  ανταποκριταί μας).— Νεώτε¬
  ραι πληροφορίαι έκ Παρισί¬
  ων καί Λονδίνου παρουσιά-
  ζουν ώς εξής την εξέλιξιν,
  των γεγονότων τής Αυστρίας: |
  Μετά την παραίτησιν τοΰ
  Σοΰσνιγκ, έξαναγκααθέντος'
  ώς γνωστόν πρός τουτο υπό'
  τής Γερμανίας, εσχηματίσθη
  κυβέρνησις "Ινκβαρτ, ήτις
  διά των σωμάτων των έθνι-
  κοσοοιαλιστών, προέβη αύθω-
  ρεί είς την κατάληψιν πασών
  των άρχών τής Αυστρίας.
  Έν τω μεταξύ άλλαι όμά-
  δες των έθνικοσοσιαλιστών,
  παρααύρασαι καί στοιχεΐα
  λαϊκά δυσηρεστημένα κατά
  τού Σοΰσνιγκ, έσχημάτισαν
  διαδηλώσεις, ζητοϋσαι την
  ένωσιν μέ την Γερμανίαν.
  Μετά την κατάληψιν των
  δημοσίων κτιρίων καί στρα-
  τώνων υπό των έθνικοσοσια-
  λιστών ή κυβέρνησις "Ινκ-
  βαρτ προέβη είς την δίωξιν
  των άντιδρώντων είς τό
  «"Ανσλους» καί των προσκει-
  μ*ένων πρός τό παλαιόν κα-
  θεστώς.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΙΕΝΝΗΣ
  Κατά διαταγήν τοϋ "Ινκ-
  β«ρτ συνελήφθη έκ των πρώ-
  των ό Δήμαρχος τής Βιέν¬
  νης όστις καί ωδηγήθη υπό
  συνοδείαν είς αστυνομικόν
  κρατητήριον. Συνελήφθησαν
  έπίσης καί πλείσται άλλαι
  προσωπΊΐκότητες τής Αυστρί¬
  ας αΐτινες είχον άναμιχθη
  είς τό παρελθόν είς διαμά¬
  χας εναντίον των έθνικοσο
  σιαλιστών καΐ απετέλουν πα-
  ράγοντας οΐτινες θά ηδύναν¬
  το νά ήγηθοΰν τοΰ Πατριω-
  τικοΰ μετώπου έφ' όσον του¬
  το θά άπεδύετο είς νεον ά-
  γώνα. Προφανώς οί έθνικο-
  σοσιαλιστα'ι προέβησαν είς τα
  μέτρα ταυτα διά νά προλά-
  βουν πρίν η γεννηθη, πά¬
  σαν αντίδρασιν εναντίον
  των.
  ΛΙΑΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤίΙΠΟΝ
  Τ»Ν ΑΥΣΤΡΙΑκΠΝ ΠΑΤΡΙ&ΤΡ.Ν
  Εΐδήσεις έκ Βερολίνου με-
  ταδιδόμεναι έκ ξένης πηγής,
  βεβαιούν δτι ό "Ινκβαρτ προ¬
  βαίνει είς επείγοντα μέτρα
  άποβλέποντα είς την διάλυ¬
  σιν απάντων τώχ1 οωματείων
  των άντενεργούντων είς τό
  «"Άνσλους».
  Έκ των διαλυομένων πο¬
  λιτικών όργανώσεων πρώτον
  κατά σειράν έρχεται τό Πα¬
  τριωτικόν μέτωπον, τό ο¬
  ποίον άλλως τε άπετέλει καί
  την κυρίως ϋπολογίσιμον
  δύναμιν εναντίον των προ-
  θέσεων των έθνικοσοσιαλι-
  στών.
  ΕΞΕΛΟΟΗ Χ©ΕΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  Τηλεγραφοΰν έκ Βερολί¬
  νου ότι ό καγκελλάριος Χί¬
  τλερ εξέδωκε προκήρυξιν.
  Είς τό περιεχόμενον τής
  προκηρύξεως ό Χίτλερ δικαι-
  ολογεϊ την Γερμανικήν έ
  πέμβασιν, άποδίδων αυτήν
  είς λόγοτς άφορώντας τόν
  Αύστριακόν λαόν καί ουχί
  την Γερμανίαν ώς δύναμιν.
  Ό Χίτλερ αγγέλλει την κι¬
  νητοποίησιν τοΰ Γερμανικοϋ
  στρατοΰ καί την διάβασιν
  παρ' αύτοΰ των Γερμανοαυ-
  στριακών συνόρων.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΥΑΡΙΑΝ
  Πληροφορίαι έκ Παρισίων
  άναφέρουν ότι ό καγκελλά-
  ριος Χίτλερ ανεχώρησεν έ-
  σπευσμένως έκ τής έπαύλεως
  είς την οποίαν διαμένει. 'Υ-
  ποτίθεται ότι κατευθύνεται
  είς τα πρός την Αΰστρίαν
  νορα τής Βαυαρίας ©«ου
  συγκεντρώνονται μεγάλαι
  γερμανικαί δυνάμεις μετά
  πυροβολικοΰ καί άεροπλά¬
  νων. Έπίσης έκ Βερολίνου
  ανεχώρησαν ώς λέγεται με¬
  τά τοΰ Γκαϊριγκ οί κορυφαΐ-
  οί των σωμάτων των έθνικο-
  σοσιαλιστών καθώς καί τίνες
  έκ των ύπουργών τού Ράϊχ
  κατευδυνέμενοι είς Βαυαρί
  αν.
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  Τηλεγραφήματα έκ Πρά-
  γας, μή έπιβεβαιούμενα ο-
  μως επισήμως, άγγέλλουν ό¬
  τι τα συγκροτηθέντα χθές
  καί σήμερον έκεΐ άλλεπάλ-
  ληλα ύπουργικά συμβούλίω
  είχον τόν χαρακτήρα πολε-
  μικοΰ συμβουλίου. Περί των
  άποφασισθέντων είς τα συμ-
  βούλια ταυτα, ούδεμία ανα¬
  κοίνωσις εγένετο μέχρι της
  στιγμής.
  Εξεδόθη έγκύκλιος περί ύλικής
  ένισχύσεως των άπόρων μαδητών.
  Τό υπουργείον τής Παιδεί-
  ας απέστειλεν εγκύκλιον πρός
  τούς έπιθεωρητάς τής μέσης
  καί δημοτικής έκπαιδεύσεως,
  αναφερομένην είς τόν τρόπον
  τής διαθέσεως τοϋ ποσοθ των
  500.000 δραχμών διά την ενί¬
  σχυσιν των άπόρων μαθητών,
  συμφώνως πρός σχετικήν άπό
  φασιν τού ΎπουργικοΟ συμ-
  βουλίου.
  Διά ταύτης συνιστώνται το¬
  πικαί έπιτροπαί παρ' εκάστη
  έ'δρα Γενικής Επιθεωρήσεως
  μέσης έκπαιδεύσεως. Θά άπο-
  τελοθ^ται άπό τόν Μητροπο¬
  λίτην τής περιφερείας, τόν
  νομάρχην, τόν γενικόν έπιθε-
  ωρητήν ή τοΰς νομΐμους άνα-
  πληρωτάς των.
  "Αλλαι έπιτροπαί ίδρύονται
  έπίσης διά την διανομήν των
  βοηθημάτων των μαθητών τής
  στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
  Αί έπιτροπαί αύται θά άπο-
  τελοΰνται άπό τόν έπιθεωρη-
  τήν τής δημοτικής έκπαιδεύσε¬
  ως, τόν είρηνοδίκην τής περι¬
  φερείας καί τόν άρχαιότερον
  έκ των διευθυντών των σχολεί
  ών.
  Αί έπιτροπαί άποφασίζουν
  κατά την κρίσιν των περί τοϋ
  ποσοϋ τα οποίον θά δίδεται
  είς έκαστον σπόρον μαθητήν
  αναλόγως τοϋ βαθμοϋ τής ά
  πορίας τού Τό όριζόμενον πό
  σόν θά άποστέλλεται διά τα
  χυδρομικής έπιταγής είς τόν
  ταμίαν τής οίκείας σχολικής
  έφορείας, δστις θά παραδίδτ]
  αύτό είς τόν μαθητήν.
  ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΚΟΤΖΙΑ
  Σήμερον έν τώ γηπέδω Χάνδα
  κοςπερί ώραν 3.30' μ. μ. λαμ-
  βάνει χώραν ή τελετή τής ε¬
  νάρξεως των άγώνων τού Κυ-
  πέλλου Κ. Κοτζιθ. Την τελε¬
  τήν θάτιμήσουν προσκληθέντες
  πρός τουτο υπό τής Ενώσε¬
  ως ό κ. Νομάρχης, ό Μητρο-
  πολίτης, ό κ. Δήμαρχος, ό κ.
  Διοικητής τοΰ Συντάγματος,
  ό κ. Διοικητής τής Χωροφυλα-
  κής καί άλλοι. Πρό των επι¬
  σήμων καί τοΰ Διοικ. Συμβου
  λίου τής "Ενώσεως θά παρε-
  λάσουν άπασαι αί ποδοσφαι-
  ρικαί όμάδες μετά των λαβά-
  ρων των. Θά δοθή ό δρκος
  των άθλητών μετά την προ-
  σφώνησιν τοΰ Προέδρου καί θά
  επακολουθήση ό πρώτος αγών
  μεταξύ των όμάδων Ηρακλέ¬
  ους καί ΌμΙλου Φιλάθλων ό-
  πό την Διαιτησίαν τοΰ κ. Φα¬
  νή Φλεριανοΰ επισήμου διαι-
  τητοθ τής Ε.Π.Ο. Κατά την
  διάρκειαν τού αγώνος θά παι-
  νίζτι, ή Δημοτική Μουσική.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Άνασχηματισθέντος τού
  Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής
  Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σω-
  ματείων Ηρακλείου κατηρτί¬
  σθη τουτο ώς κάτωθι: Πρόε-
  δρος Δ. Βουρεξάκης, άντιπρό-
  εδρος Άντών. Μπετεινάκης,
  γραμματεύς Γεώργ. Μαρκό¬
  πουλος, ταμίας Νικ. Κατεχά¬
  κης, Ιφορος Ί. Πιτσάκης. Μέ·
  λη: Ιωάν. Άθητάκης Έμμαν.
  Καβρός, Νικ. Παπαδάκης,'/Αζ.
  Μαδανιάν, Φάνης Φλεριανός,
  ΑΙ ΣΤΟΛΑΙ
  ΤΩΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη Διά-
  ταγμα διά τοΰ όποίου υποχρε¬
  ούνται οί μόνιμοι άστικοί δια-
  νομεΐς πάσης κατηγορίας καί
  τάξεως, οί άγροτικοΐ τοιούτοι
  οί άρχιεργάται καί εργάται Τ.
  Τ. γρσμμών, οί κλητήρες, ώς
  κ αί τό βοηθητικόν προσωπικόν
  των κινητών ταχυδρομειον δ
  λου τοϋ κράτους ά φέρωσι1
  ειδικήν διακριτικήν στολήν.
  Η ΕΛΛΗΝΟΝΟΡΒΗΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  Η ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Μερίμνη. τού ΓεωργικοΟ Έ
  πιμελητηρίου Ηρακλείου άπε
  στάλησαν χθές είς Ρέθυμνον
  1100 κλήματα ποικιλίας ραζα
  κί διά την ανάπτυξιν τής ά μ
  πελοκαλλιεργείαςΙΐΡεθύμνης.
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Συνήλθε προχθές είς σύσκεψιν
  η Δημαρχιακη Έπιτροπή Χανίων
  και έλαβε διαφόρους αποφάσει;
  επί ζητημάτων άφορώντων τόν
  Δήμον Χανίων.
  Έκ τοΰ ύπουργείου τής Έ-
  θνικής Οίκονομίας ανεκοινώ¬
  θησαν αί διατάξεις τής
  ύπογραφείσης προχθές νέας
  έμπορικής συμφωνίας μεταξύ
  Ελλάδος καί Νορβηγίας.
  Διά τής νέας συμφωνίας συνε
  χίζεται τό σύστημα τής ύπο-
  χρεωτικής εκατέρωθεν άνταλ
  λαγής έμπορευμάτων κατά
  100 ο)ο. Ή άξία των εισαγο¬
  μένων είς Έλλάδα νορβηγικών
  έμπορευμάτων θά κατατίθε-
  ται υπό τώνΈλλήνων εΐσαγω-
  γέων είς την Τράπεζαν τής
  Ελλάδος είς άτοκον λογα¬
  ριασμόν έπ' ονόματι τής Τρα¬
  πέζης Νορβηγίας, άντιστοί-
  χως δέ ή άξία των έμπορευ¬
  μάτων έλληνικής προελεύσεως
  θά κατατίθεται υπό των Νορ-
  βηγών είσαγωγέων είς δμοιον
  λογαριασμόν είς την Τράπε¬
  ζαν Νορβηγίας.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ί Λόγφ μή γενομένης άπαρ·
  τίας ή προχθεσινή συνεδρία
  σης τοϋ ΔημοτικοΟ Συμβουλί
  ου ανεβλήθη.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΙΥΙΕΙΟΥ
  Δι' αυριον εκλήθησαν είς
  συνεδρίασιν επί τρεχούσης φύ
  σεως ζητημάτων τα μέλη τοϋ
  άδελφάτου τοθ Πανανείου Δή
  μοτικοΟ Νοσοκομείου.
  ΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
  Είς τό ύπ' αριθ. 60 Α' τεΰ
  χος τής εφημερίδος τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη τό
  Διάταγμα «περί άναθεωρήσε
  ως τοΰ άπό 13 Ίουνίου 192^
  Δ)τος «περί καθορισμοθ των
  είς τούς Ιδιώτας μηχανικούς
  κ.λ.π, άμοιβών».
  Η
  ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ
  ΤΗΡΗΣΟΥΝ
  Σ ΤΩΝ
  ΑΓΓΛΙΑ
  ΣΤΑΣΙΝ
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Χηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων καί Αονδίνου ληφθέντα άρ-
  γά την νύκτα άναφέρουν ότι αί κυβερ-
  νήσεις τής Γαλλίας καί Αγγλίας μετά
  τάς χθεσινάς των διαμαρτυρίας πρός
  την Γερμανικήν κυβέρνησιν, υίοθετοΰν
  ηδη στάσιν άναμονής των γεγονότων.
  Την στάσιν ταύτην ένισχύει κυρίως καί
  ή στάσις τής Ιταλίας ήτις παραμένει
  έπιφυλακτική καί δέν εκδηλώσει, μέχρι
  τής στιγμής τουλάχιστον, καμμίαν πρό¬
  θεσιν ένισχύσεως τοΰ Γερμανικού πρα¬
  ξικοπήματος.
  Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΟΑΚΙΑ ΔΕΝ ΟΑ ΠΡΟΒΗ
  ΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Μετά τό πέρας τού
  χθεσινοΰ 'Υπουργικοΰ Συμβουλίου έν
  Πραγα, τηλεγραφείται ήδη, ότι εξεδό¬
  θη επίσημον ανακοινωθέν. Τό ανακοι¬
  νωθέν οΊαψ&ύβει ό εί ή Τσβχοσλοβακία
  θά προβή είς γενικήν επιστράτευσιν. Αν¬
  τιθέτως τονίζεται ότι Θά τηρηθή καί ύπ*
  αυτής στάσις ψυχραίμου άναμονής τής
  έν Αυστρία καταστάσεως καί τής έκδη-
  λωθησομένης έν τω μεταξύ άποφααι-
  στικωτέρας τυχόν πολιτικάς τής Αγγλί¬
  ας καί Γαλλίας.
  Ο
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΣΧΗΜΑΤΙΣΗ
  ΕΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ Πα¬
  ρισίων ότι ο κ. Λεόν Μπλούμ είς σημε¬
  ρινάς δηλώσεις τού ετόνισεν ότι κατό¬
  πιν τής έπιδεινώσεως τής διεθνούς κατα.
  στάσεως θά τβρματίση ταχέως την ένΓαλ,.
  λία πολιτικήν κρίσιν προβαίνων είς τό*-
  σχηματισμόν κυβερνήσεως έθνικής ενώ¬
  σεως όπως εγένετο κατά τό 1914.
  ΟΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ_Ε!Σ ΑΥΣΤΡΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι καθ' αγγέλλει τό Βερο¬
  λίνον πρόκειται νά διενεργηθή προσε¬
  χώς είς Αύστρίαν δημοψήφισμα «βάσει
  τής άρχής των δικαιωμάτων τού Γερμα¬
  νικού λαοΰ».
  ΚΑΤΕΦΥΓΟΝ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ
  ΠΟΛΑΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  Πράγας βεβαιούν ότι πολλοί ύπουργοΐ
  τής κυβερνήσεως Σοΰσνιγκ καί'άλλοι ση·
  μαίνοντβς Αύστριακοί έθνικόφρονες
  διαβαίνουν τα σύνορα καταφεύγοντες είς
  την Τσεχοσλοβακίαν.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣΗΛΘΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  Οί ΓερμανικοΙ ραδιοφωνικοί σταθ-
  μοί μετέδωκαν άργά τό εσπέρας την πλη
  ροφορίαν τής θριαμβευτικής είσόδου
  τού Χίτλερ είς Αύστρίαν. Ταύτης
  προηγήθη εΐσοδος των Γερμανικών
  στρατιωτικών μονάδων μετά των οποίων
  ήνώθησαν τα Αύστριακά στρατεύματα
  πρός ύποδοχήν τού 4>ύρερ. Την 8.3Ο
  μ.μ. οΧίτλεράφοΰ προσεκύνησε τόν τά¬
  φον των γονέων τού ωμίλησεν είς τόν
  λαόν τονίσας ότι βαδίζει πρός την Βιένβ
  νη-ν.
  νόν
  τού
  δην ρ
  λένρ*φος
  ρί«ς τπ5/
  Β,έννη ειχε
  τ« μέλη τής
  «βαβοιαλιατων
  8π, ο 5ε Γερμ
  είς Μπράουνα
  ΐβς ταφου^ τ< τβς καί την τβ«. , , , Άλλα τα ζητήση τι? ά αύτην την στ τούς λόγους^ γράφοντο αΓ νβτα έαωτερι Πί ηουργών έτι ότ« τή; ά τινος τούλα-: χαι γιγαντι Καί τα γ φήκε νά έξαι τα συνεδύασι μην δια νά «έαωτερικβν 8ε άλλην στ παγκόσμιον < Ή έκπαίδ ΤΙ ΕΙΙΕ ΤΗΣ ΕΚ (Συνεχίζομει περιεχομένου τ βι,ϊλίου «Τό κ ύ καχά Ή Πανετι ώργσνώθη δι 921 Άναγκο ττΐ νέων βά( δέ μέτρα ύπι και κοινωνικ καί τής ένκ ματικης αγ των διά τής τι Άκαδημ ρίου. Ή Έπαγγ δευσις δέν ί άΡμοδιότητα θρησκευμάτ Παιδείας, π κίϊς ΈκπαιΕ χθη δια τοϋ ναγκαστικοί άΡμοδιότητα Αί Έμπο Τϊετελοϋντο την κατωτέ γρφονΤ °1 κεκτημι εςαξί