95517

Αριθμός τεύχους

4812

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία "Ι ίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεοιχής
  έτησία δολ. ]5
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  15
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΡ.ιΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦίιΙΑ
  0101 Μ1Ν2ΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥ&ΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *3'2
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
  ΠΡΑΞ|ΚΟΠΗΜΑ
  Ό τηλέγραφος έδονήθη, κατά την κυριολεξίαν, άπι
  τό νέον Γερμανικόν πραξικόπημα, τής αιφνιδίως καί έ5
  άπροόπτου καταληψεως της Αυστρίας υπό Γερμανικήν
  στρατιωτικών μονάόων καί τής προηγηθείσης τοΰ πραξι¬
  κοπήματος ανατροπάς τής κυβερνήσεως Σοΰσνιγκ. Τά
  γεγονότα έλαβον τόσο ραγδαίαν εξέλιξιν ώστε νά δικαι¬
  ολογίαν απολύτω; την έκπληξιν μέ την οποίαν τά ύ-
  πεδέχθη ή παγκόαμιος κοινή γνώμη. Είς ενα βραχύ
  σχετικώς διαστημα απο της καταληψεως τής Ρηνανίας,
  ό Γερμανός άρχικαγκελλάριος Άδόλφος Χίτλερ εύρίσκων
  ώς δικαιολογητικόν τοϋ προαχεδιαομενου πρ«ξικοπή-
  ματος, την «αυθαίρετον απόφασιν» τοϋ Αύστριακοΰ πρω-
  θυπουργοϋ Σοΰσνιγκ περί ενεργείας δημοψηφίσματος, διέ-
  ταξε τόν έξωθι των Αύστριακών συνόρων συγκεντρωμέ-
  νον Γερμανικόν στρατόν νά διέλθη τά σύνορα καί νά
  έπιταχύνη την πρβέλασίν τού πρός την Βιέννη ν.
  Ουδέποτε σχέδιον στρατιωτικάς ενεργείας εσημείωσε
  τόσην ταχύτητα είς σύλληψιν καί εκτέλεσιν. Ποός τό
  εσπέρας τοϋ Σαββάτου τό πραξικόπημα Χίτλερ εΐχε τό¬
  σην πληρότητα όσην καί επιτυχίαν. Προτοϋ κάν ό τη-
  λέγραφος προφθάση νά μεταδώση τάς πρώτας πληροφο¬
  ρίας τής Γερμανικήν κινιιτοποιήσεω; πρός Αύστρίαν ή
  Βιέννη ειχε κατακλυσθή άπό Γερμανικά συντάγματα
  τά μέλη τής κυβερνήσεως Σοΰσνιγκ, τή βοηθεία των έθνι·
  κοσοσιαλιστών τού "Ινκβαρτ είχον συλληφθή καί άπομονω-
  θή, ό δέ Γερμανός Φύρερ, διελθών τα σύνορα έστάθμευε
  είς Μπράουνάου, την γενέτειράν τού, έξήγγελλε δ' άνωθεν
  τού τάφου των γονέων τού τά αΐτια τοΰ πραξικοπήμα¬
  τος καί την συνέχισιν τής πρός την Βιέννην πορείας
  Άλλά τα αΐτια αύτά δέν ύπάρχει λόγος νά τα άνα-
  ζητήση τις άδίκως κοπιάζων είς την Αύστρίχν, ή όποία
  αυτήν την στιγμήν αποτελεί Γερμανικήν επαρχίαν ή είς
  τούς λόγους τοΰ Γερμανοΰ άρχικαγκελλαρίου: Προδιε-
  γράφοντο άπό πολλών ημερών είς συγκλονιστικά γεγο¬
  νότα έσωτερικής φύσεως τόσον τού Λονδίνου όσον καί
  των Παρισίων μέ τάς άλληλοδιαδόχους παραιτήσεις ύ-
  πουργών έτι δέ περισσότερον είς τά δραματικά γεγο-
  ότα τή; άλληλοσιταρασσομενιις Ρωσσίας ή έποία μέχρι
  τινος τουλάχιστον άπετέλει τόν σοβαρώτερον <ρραγμόν καί γιγαντιαΐον σκόπελον διά τά σχέδια τοΰ "Ανολου;. Καί τά γεγονότα αύτά οΰτε τά παρεΐδε, οΰτε τά α¬ φήκε νά έξανεμισβοΰν ό Άδόλφος Χίτλερ. Τά συνέζευξε τά συνεδύασε, τά έχρησιμοποίησε την κατάλληλον στιγ¬ μήν διά νά έπιλύση άνευ συν&πειών ενα τεράστιον «εσωτερικόν πρόβλημ* τής χώρας τού», τό οποίον είς κά τού. θε άλλην στιγμήν 8ά άπετέλει παγκόσμιον σύρραξιν. ς ς έναυσμα διά μίαν νέαν Ή έκπαίδευσις κατά τά 1957. ΤΙ ΕΗΕΤΕΛΕΣΟΗ ΕΙΣ ΤΟΗ ΚΛΑΔΟΝ ΤΗ! ΕΙΠΑΙΜΗΣ ΑΗΛΔΙΙΡΓΛΗΙΣίΟ! (Συνεχίζομεν κατωτέρω την δη-[άσκουμένη ύπ' αύτοθ διοίκη- μοσίευσιν αποσπασμάτων έκ τοΰ περιεχομενου τοΰ κυκλοφορήσαντος βι,ϊλίου «Τό κράτος τή; 4ης Αύ- γούστου κατά τό 1937» ) Γ' Ή Πανεπιστημιακή Λέσχη ώργσνώθη διά τοϋ ύπ' αριθ. 921 Άναγκαστικοΰ Νόμου ε¬ πί νέων βάσεων, ελήφθησαν δέ μέτρα υπέρ τήςψυχαγωγίας καί κοινωνικής μορφώσεως ώς καί τής ένισχύσεως τής σω ματικής άγωγής των φοιτη- τών διά τής ιδρύσεως ενός έ- τι Άκαδημαίκοΰ Γυμναστη ρίου. Ή Έπαγγελματική Έκπαί· δευσις δέν ύπάγεται είς την αρμοδιότητα τοθ ύπουργείου Θρησκευμάτων καΐ Έθνικής Παιδείας, πλήν τής Έμπορι- κης Έκπαιδεύσεως, ήτις ύπή χθη διά τοϋ ύπ' αριθ. 891 Ά- ναγκαστικοΰ Νόμου υπό την άρμοδιόιητα αύτοθ. Αί Έμπορικαί Σχολαί ά- πετελουντο άπό £ξ τάξεκ, είς την κατωτέραν των οποίων ένεγράφοντο μετ" έξετάσεις οί κεκτημένοι απολυτήριον έξαταξίου δημοτικοΰ σχολεί- ου. Μέ την νέαν διαρρύθμισιν τής Μέσης Έκπαιδεύσεως, αί Έμπορικαί Σχολαί δέν άποτε λοϋν πλέον αύτοτελεΐς σχο- λάς, άλλά τμήματα, ώς ελέ¬ χθη, των όκταταξίων γυμνα- σίων, ή τριετής δηλ. είδική έμπορική έκπαίδευσις στηρίζε- ται επί τής πενταετοθς γενι- κής μέσης έκπαιδεύσεως. Μέ τόν σκοπόν τής άποσυγ- κεντρώσεως τής Έκπαιδεύσε· ως, τό τέως λειτουργοθν καί έδρεΰον έν Αθήναις Έκπαι- δευτικόν Συμβούλιον άντικα- τεστάθη διά τοθ ύπ' αριθ. 767 ΆνάγκαστικοΟ Νόμου διά πε- ριφερειακών Έποπτικών Συμ- βουλίων, είς ά μετεβιβάσθη ή σις. Τό Έκπαιδευτικόν Συμ¬ βούλιον, άποτελεσθέν έκ πέντε μονίμων μελών καί μετονο- μασθέν είς Ανώτατον Συμβού¬ λιον Έκπαιδεύσεως, κατέστη συμβουλευτικόν σώμα διά τα παιδαγωγικά καί καθόλου έπι- στημονικά ζητήματα. Μεταξύ των έργων τού είναι καί ή σύνταξις των προγραμμάτων των διαφόρων τύπων των σχο λείων καί ή έγκρισις των διδα- κτικών βιβλίων. Ή Διοίκησις τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσε- ως εγινε τελείως άνεξάρτητος άπά τΡ)ς διοικήσεως τής Μέσης Έκπαιδεύσεως. Εισήχθη ό θε σμός των Γενικών Έπιθεωρη των τής Στοιχειώδους Έκπαι¬ δεύσεως, ηυξήθη δέ κατά δέ- κα ό άριθμός των Έπιθεωρη· σεων, διά την αποτελεσματι¬ κωτέραν παρακολούθησιν των έργων των δημοδιδασκάλου. Είς την πρωτεύουσαν εκάστου Νομοϋ συνεστήθη Εποπτικόν Συμβούλιον Στοιχειώδους Έκ- παιδεύσεως, αποτελούμενον έι 6ύο έπιθεωρητών στοιχειώδους έκπαιδεύσεως καΐ ενός άνω- τέρου άξιωματικοΰ, είς δ ανε¬ τέθη ή άσκησις τής διοικήσε¬ ως των έν τή περιφέρειαι αύτοΰ λειτουργούντων σχολείων. Τα ούτω διαρρυθμισθέντα συμβού- λια ύπήχθησαν είς ε"ξ ανωτέ¬ ρα Έποπτικά Συμβούλια Στοι¬ χειώδους Έκπαιδεύσεως, έκα¬ στον των οποίων άποτελεΐται έξ ενός γενικοΰ έπιθεωρητοΰ Στοιχειώδους Έκπσιδεύσεως, ενός διευθυντού Παιδαγωγικής Άκαδημίας καΐένός άνωτέρου άξιωματικοΟ είς ά ανετέθη ή έποπτεία επί των Έποπτικών Συμβουλίων καί ή είς δεύτε¬ ρον βαθμόν άσκησις τής πει σης 'Εκπαιδεύσεως έξ τόν αριθμόν δι' δλον τό Κράτος καί τό Ανώτερον Εποπτικόν Συμβουλιον Μέσης Έκπαιδεύ σεως, έδρεθον έν Αθήναις καί συγκροτούμενον έκ τοΰ διευθυντοθ τοϋ Διδασκαλείου τής Μέσης Έκπαιδεύσεως κα δύο γενικών έπιθεωρητών. Διά την ενέργειαν των μεταβολών (μετσθέσεων κλπ.) άπό μιδς περιφερείας Άνωτέρου Έπο πτικοΰ Συμβουλίου Στοιχειώ δούς Έπαιδεύσεως ή Έποπτι κου Συμβουλίου Μέσης Έκπαι δεύσεως είς άλλην περιψέρει όν συνεστήθη τό Κεντρικόν Εποπτικόν Συμβούλιον, έδρεΟ όν έν Αθήναις καί άποτελού μενον έκ δύο τμημάτων, τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως, συγκροτουμένου έξ ενός μέ λους τού Ανωτάτου Συμβου¬ λίου ώς Προέδρου καί των έ'ξ γενικών Έπιθεωρητών τής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως κσί τής Μέσης, συγκροτουμέ¬ έξ εό έί νού έξ ενός έπίσης μέλους τοΰ Ανωτάτου Συμβουλίου, ώς προέδρου, καί έξ γενικών έπιθεωρητών Μέσης Έκπαι- δεύσεως, έναλλασσομένωνάνά διετίαν. Τό Κεντρικόν 'Εποπτι κόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς μέν άπαξ μόνον κατ' έτος, κατά τάς θερινάς διακο πάς των σχολε'ων, έκτάκτως δέ οσάκις κληθή υπό τοΰ Ύ· πουργοΰ. Πρός παρακολούθησιν καί κσθοδήγησιν των είς τά σχο- λεΐα τής Μέσης Έκπαιδεύσε- ως ύπηρετούντων είδικών κα θηγητών, εΐσήχθη ό θεσμός τοθ γενικοΰ έπιθεωρητοθ των ξένων γλωσσών, τοΰ γενικοΰ έπιθεωρητοΰ τής μουσικής καί τοΰ γενικοΰ έπιθεωρητοΰ των τεχνικών μαθημάτων. Δια τής τοιαύτης διαρρυθ μίσεως τής δνθΐκήσεως τής Έκ παιδεύσεως, άν' ενός μέν προσηρμόσθη αυτή πρός τάς αρχάς τής άποσυγκεντρώσε- ως, άφ' έτέοου δέ έξησφαλί- σθη ή χρηοτή διοίκησις διά τής διασπάσεως τής παντοδυνα- μίας τοΰ μονίμου Κεντρικοΰ Συμβουλίου καί των κατά τό- πους έπιθεωρητών. Καί υπό έτΐοψιν περιεχομε¬ νου καί υπό έποψιν έξωτερι- κής εμφανίσεως τα διδακτικά βιβλία ύπολείπονται πολύ των σημερινών άπαιτήσεων τοΰ Κράτους καί τής κοινωνίας, ή τιμή δ' αυτών είνε τοιαύτη, ώστε νά προ£ενή μεγάλην δυ σφορίαν είς τούς γονεΐς των μαθητών. Έξ άλλου, ή προ- μήθεια υπό των φοιτητών των πανεπιστηυιακών βιβλίων άπο τέλει όλόκληοον τραγωδίαν. Μέ τόν σκοπόν τής παροχής είς την μαθητιώσαν καί άκα δημαϊκήν νεολαίαν βιβλίων εύθηνών, μέ αρίστην έξωτερ. <ήν εμφάνισιν καί μέ περιεχό μενον ποτισμένον μέ τά έθνι <ά ίδανικά, συνεστήθη διά ου ύπ' αριθ. 952 Άναγκα στικοΰ Νόμου ό όργανισμός ών σχολικών βιβλίων, υπό ου όποίου θά έκδίδωνται έφε ,ής τά διδακτικά καί πονεπι στημιακά βιβλία καΐ παντός ϊδους βιβλία, άναγόμενα είς ήν πνευματικήν ζωήν τής (ώρας, ώς καί τά προοριζό¬ μενα διά τόν πλουτισμόν των .αϊκών βιβλιοθηκών, δι' άς έ- (ει ήδη διατεθή ποσόν 130 χι¬ λιάδων δραχμών. Μεταξύ των 'κοπών τού όργανισμοΰ είναι αί ό έφοδιασμός των σχολεί¬ ων διά των απαιτουμένων έ¬ ποπτικών μέσων διδασκαλίας. Ώς πρός τό σημείον τούτο ΐναι άνάγκη νά σημειωθή δτι ύδέν σχεδόν των σχολείων ής Μέσης καί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως εχει πλήρη σει- άν έποπτικών μέσων διδα¬ σκαλίας καί δτι 500 δημοτικά σχολεΐα ούδ' £να χάρτην κάν ής Ελλάδος Ιχουν. Διετέθη- αν ήδη 2 έκατομμύρια περί- που δραχμών διά την προμή θείαν είς τά έ'χοντα μεγαλυ- Η ΕΝΕΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΡΥΘΜΟΥ [Άπό τό αρχαίον το5 άειμνή-, Ή Αέσχη άνακαινιζομένη καί ου Στεφάνου Ξχνθουδίδου μάς,άνακτώσα τα άρχικόν αυτή; σχή θη τό κάτωθι ίστορικοϋ περι μχ θά άπετέλει όσ ά εδόθη τό κάτωθι ίστορικοΰ περι- μα θά άπετέλει κόσμημα άρχιτε- εχομένου αντίγραφον αποφάσεως —.....*■ ~"' ~'"'~ τοΰ Δήμου Ηρακλείου, άφορώσης την υπό άνοικοδόμησιν Ένετικήν Λέσχην, καί τής οποίας την δη¬ μοσίευσιν εκρίναμεν δχι μόνον ε¬ πίκαιρον άλλά καί ένδιαφέρου- σαν]. Ό κ. Δήμαρχος είσηγεϊται καί άναπτύσσει τό ζήτημα τής Ένε τική; Αέσχης. Ανέφερεν δτι πρό έτών ή Κρητική Βουλή τή υπο οείξει τής Άρχαιολογικής υπη¬ ρεσίας μεριμνώσα περί τής τηρή?ε#»ϊ»· τοΰ ίστορικοΰ αύτοθ κτ'ριου.". έδωρήσατο αύτό είς τόν Δήμον Ηρακλείου ινα τό χρησιμο- ποιήση διά Δημοτικόν Καταστή μα καί άλλας ανάγκας τοΰ Δήμου άλλ' υπό τόν δρον τής διασώσε¬ ως καί άνακαινίσεως αύτοΰ κατά τόν αρχαίον ρυθμόν, δτι δ Δήμος ευρίσκει έπωφελή καΐ συμφέρου¬ σαν την δωρεάν αυτήν καΐ ήδη σκέπτεται νά προβή είς την εκ¬ τέλεσιν τοΰ ϊργου, δι' 8 καί κα¬ τήρτισε την Έπιτροπείαν ταύ¬ την ί'να κατόπιν μελέτης ακού¬ ση καί την γνώμην αυτής επί τής 6ποθέσεως, πρίν ή προβή εί; τά άναγκαϊα πρό; εκτέλεσιν τοΰ έργου μέτρα. Ή υπόθεσις συνεζητήθη διά μακρών, μετέβη δέ ή Επιτροπεία καί επί τόπου δπου καί δι' αύ- τοψία; αντελήφθη την σημερινήν κατάστασιν τοΰ οίκοδομήματος καί κατέληξεν ομοφώνως είς τάς έξη; γνώμας τά; οποίας καί υπο βάλλει διά τοΰ παρόντος εις την Δημοτικήν αρχήν. Τά παραχωρηθέν υπό τοΰ Δημο §ίου οίκοοόμημα συνίστατο έκ δύο διακεκριμένων κτιρίων, ήτοι τό πρός δυσμάς καί κατά μήκος τής μεγάλης όδοθ όρθογώνιον έκ ξεστών λίθων οίκοδόριημα τής Έ νετικής Αέσχης (Υόγγια) καί τό όπισθεν τούτου άπλοΰν κτίριον τής έπλοθήκη; (Άρμέρια). Ή Επιτροπεία άναγνωρίζει καί ά- ποφαίνεται ότι μόνον ή Λέσχη Ιχει αναμφισβήτητον καί ιστορι¬ κήν κ» ι καλλιτεχνικήν αξίαν κα'ι πρέπει νά θεωρηθή ώς μνημεΐον άρχ τεκτονικής άξιόλογον, τό ο¬ ποίον πάση θυσία πρέπει νά δια σωθή καί άνακαινισθή κατά τόν διον τού ρυθμόν. Διά-την όπλο- θήκην άποφαίνετχι ομοφώνως 2τι στερεϊται οιουδήποτε ενδιαφέρον- τος άρχιτεκτονικοΰ καί δτι δύνα :αι ό Δήμος νά καταρρίψη αΰ· :ήν καί νά χρηαιμοποιήση ο πως θέλει τόν γ&ρον τόν κατα λαμβανόμενον ύπ' αυτής, άρκεΐ μόνον ή έργασία αυτή νά μή γί- η πρίν ή εξασφαλισθή ή άνακαί ι ισις τής Λέσχης. σία; κτονικόν τής πόλεως καί θά ήτο τιμή διά τόν Δήμον Ηρακλείου νά διασώση αύτά καί τό Ιχ{] ώ; δή μοτικόν αύτοΰ κατάστημα. Είνε γνωστόν δτι ή Ένετική Λέσχη είνε κάλλιστον δεϊγμα τοΰ κατά τόν ΙΟον αιώνα άκμάσαντο; Ιίαλλα διανοΰ ρυθμοΰ καί ότι άκριβώ; διά τόν λόγον αυτόν καί τό Ενέτικών Ίνστιτοϋτον πρό ολίγων έτών καί είς μελέτην τοΰ οίκοδομήματο; προέβηδιά τοΰ κ. Γκερόλα καΐ ενός είδικοΰ άρχιτέκτονος δημοσιευθεϊ σαν έν β'.βλιαρίψ καί ϊγχρωμον μέγα πίνακα τοΰ κτιρίου ώς ήτο παρεσκεύασεν όν έδωρήσατο τώ Πρίγκηπι Γεωργίφ έποκείμενον νυν Ιν τώ άνακτίρφ Χανίω>, καί
  κατά την τελευταίαν δέ έκθεσιν
  τής Ιταλία; ή Ένετική Λέσχη
  άναπαρεστάθη οί'α ακριβώς ήτο
  θεωρηθεΐσα ώς τό άριστον πρό¬
  τυπον τοΰ ρυθμοΰ τούτου.
  Διά τά ανωτέρω καί ή Έπιτρο
  πεία φρονεί δτι ή έργασία τή;
  διασώσεως καί άνχκαινίσεως τοΰ
  οίκοδομήματος πρίπ&ί νά γίνη
  μέ δλην την προσήκουοαν έπιστη
  μονικήν σοβαρότητα καί αύθεντί-
  αν. Ή θεμελιώδης άρχή ή όποία
  πρέπει νά πρυτανεύαη είνε νά
  διατηρηθή έκ τοΰ ΐ)πάρχονζοί, 8-
  σον κατόπιν Ιπισταμένης μελέτης
  υπό τοΰ είδικοΰ άρχιτέκτονος ευ¬
  ρεθή στερεάν καί διατηρήσιμον
  άνευ βλάβης τής εύσταθείας τοΰ
  δλου κτιρίου, νά άνακαινισθη' δέ
  καί άνακτισθή τό λοιπόν καί ό-
  λόκληρο; ό άνω ορογος δ πρό
  ολίγων έτών ,ίανοάλως ν.αταστρα-
  φείς κατά τό παλαιόν σχήμα
  καΐ ρυθμόν, κα'. έφ" όσον είνε δυ
  νατόν καΐ άσφαλές καί διά τοΰ
  αύτοΰ άρχαίου ύλικοΰ ή άλλου
  εντελώς όμοίου.
  Πρός εκτέλεσιν τής τοιαύτης
  εργασίας άπαιτεΐται απαραιτήτως
  άρχιτέκτων έκ των ολίγων έν Ι¬
  ταλία υπαρχόντων είδικών, των
  εργαζομένων διά την διατήρησιν
  καΐ αποκατάστασιν των μεσαιωνι-
  κών αυτών μνημείων, ό οποίος
  νά Ιχη κΰρος άνεγνωρισμένον καί
  νά Ιχη ήδη επιτυχώς έκτελέσει
  ομοίαν εργασίαν. Διά τοθχο καί ή
  Επιτροπεία συνιστά είς την Δη¬
  μοτικήν Αρχήν νά άποταθη^ πρός
  Δικαία αύστηρότης.
  Τά μέτρα τα άναγόμενα είς
  την φύλαξιν των ποιμνίων
  καί την πρόληψιν έν γένει τής
  ζωοκλοπής, έφαρμόζονται καί
  είς την λοιπήν Κρήτην καί είς
  τόν νομόν μας μετ* αύστηρό-
  τητος. Καί δικαίως άφοΰ είς
  τά μέτρα ταυτα όφείλεται καί
  ή μέχρι τούδε περιστολή τής
  ζωοκλοπ?|ς. Έξ άλλου ύπάρ¬
  χει έπιτακτική ή άνάγκη πρώ-
  τοι ακριβώς έκεΐνοι οί όποΐοι
  ένδιαφέρονται διά την ασφά¬
  λειαν τοΰ κτηνοτροφικοΰ των
  πλούτου, νά άποκτοΰν καί την
  συνείδησιν τής ασφαλείας αυ¬
  τής διά μέτρων άφορώντων αύ
  τοΰς τούς ίδίους.
  άλλην
  Μία "Εκθεσις.
  Ώς γράφωμεν είς
  στήλην απεφασίσθη ή σύστα¬
  σις είδικής έπιτροπής ήτις θά
  φροντίση, διά την οργάνωσιν
  τής 4ης Γεωργοκτηνοτροφικής
  "Εκθέσεως Ρεθύμνης. Τό πράγ
  μα είνε ευχάριστον γνωστής
  ουσης τής σημασίας πού δια-
  τηρεΐ ή Έκθεσις αυτή δχι μό
  νόν διά τόν γείτονα νομόν άλ
  λά καί την Κρήτην ολόκλη¬
  ρον. Διά τής Εκθέσεως άλ¬
  λως τε ταύτης καί ώς πόλις
  τό Ρέθυμνον ώφελεΐται τόσον
  άπό απόψεως έσωτερικοΰ του-
  ρισμοΰ δσον καί έμπορικής
  τοιαύτης έν συνδυασμώ μέ
  τάς γεωργικάς προόδους τής
  περιφερείας.
  Ή γέφυρα Καρτεροΰ.
  Πληροφορούμεθα δτι είς την
  μικράν γέφυραν ΚαρτεροΟ—
  Ρουσών εσημειώθησαν μικραί
  βλάβαι, χρήζουσαι άμέσου ε¬
  πιδιορθώσεως. Έπειδή ή γέ¬
  φυρα αυτή ύπόκειται είς κα¬
  θημερινήν άέναον χρήσιν, ά
  ναγράφομεν την πληροφορί¬
  αν πού μάς μετέδωσαν οί έν-
  διαφερόμενοι διά νά λάβη ή
  νομομηχανική ύπηρεσία τά έ-
  πιβαλλόμενα μέτρα.
  Αύο στηθαϊα.
  Ταξιδιώτης φίλος,
  ήλθε διά πρώτην
  δστις δι-
  καί μόνην
  την Ίταλικήν κυβέρνησιν, "τής ό-1 φοράν την κεντρικήν άρτηρίαν
  Λ ό ί υψλ άφ δά ό άό
  ή ρη, ής 1
  ζ γνωστόν είνε τό υψηλόν μας γράφει διά τό άνηφόρι-
  διαφέρον περϊ διασώσεως των >μα Άποσελέμι, πώς Ιμεινε
  μνημείων αυτώ Λ καί παρακαλέση | τόσα §τη χωρίς στηθαΐα, πού
  αυτήν νά αποστείλη τοιοΰτον άρ· φαίνονται άμέσως έκ πρώτης
  χιτέχτίνα τής έκλογής της, ό ό- δψεως τόσον άπαραίτητα διά
  ποίος πρώτον μέν νά προβ$ είς! την ασφάλειαν των εκείθεν
  την μελέτην τοΰ Ιργου είτα δέ
  εί δυνατόν διευθύνη καΐ την
  εκτέλεσιν μέχρι πέρατος τής έργα
  ΟΠΟΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΕΙΡΗΝΗ
  ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Τό αιώνιον έρώτημα: πόλεμος ή
  ειρήνη είνε αύτέ; τίς ήμέρες πά¬
  λιν, είς ημερησίαν διάταξιν. Τά
  οποθετοΰν μικροί κα'ι μεγάλοι,
  έοι καί γέροι, άνδρες καί γυ-
  αΐκες. 'Υπάρχουν έννοεΐται ά-
  παντήσεις είς τό Ιρώτημα ενα
  ιωρό... Οί μέν έπιμένουν είς την
  ίιατήρησιν τή; είρήνης. Ο£ δέ είς
  ήν εκρηξιν, άργά ή γρήγορα τοΰ
  πολέμου. 'Γπάρχει ώ; τόσο καί
  μία τρίτη κατάστασις ή όποία
  παίρνει τά γεγονότα άπό άλλης
  απόψεως. Δέν προφητεύει οΰτε
  ίρήνην, οΰτε πόλεμον. Απλώς
  μιλεί περί συγκινήσεων. Ή 3-
  παρξι; συγκινήσεων μεταπολεμι-
  <ώς διατυπώνεται ώ; άνάγκη. —Χωρίς σιιγκινήσεις κύριοι, πχρατηρεϊ ό πρ&τος τής τρίτης ^νώμης, δέν έννοεΐται σήμερον ^ή Πρέπει κάτι νάχουμε νά λέ- με. Με κάτι νά συγκινούμεθα. —Άλλ' ή συγκίνησις, προσθέ- τει Ινα; δεύτερος, προέρχεται έκ τή; κρίσεως των γεγονότων. Όταν ίνα; σοΰ παρατάσσει έπι- χειρήματα 6πέρ τή; αίωνία; εί¬ ρήνης, τί συγκίνησιν θέλεις νά θαρχικήςέξουσίας. Κατ' άνά-' τέρας ανάγκας σχολεΐα των ϊχης; ληνον τοόπον συνεστήθησαν απαραιτήτως χρησΐμων όργά-, ϊποθέτω δτι ή συγκίνησις δέν τά Έποπτικά Συμβούλια Μέ- νων καΐ χσρτών. ΐ.ν· καί τόσον 6πόθΜις λέξιων. Είνε καί ^υπόθεσις φαντασία;. .Μία διαρκής ειρήνη δημιουργεί προοπτικήν μετέχουσαν καί αύ¬ την των συγκινήσεων. Ποίας ξέ- ρει άν άπό την υποχρέωσιν τής είρήνης δέν προίλ^ μίαν ήμέ ραν διερχομένων αύτοκινήτων. Είς την εποχήν τής γραψειο- κρατΐας εΐχε γίνπ εύρύς λό¬ γος διά τό Ί'διον ζήτημα, άλλά παρέμεινε καί τουτο άλυτον. Διατί; "Αγνωστον. γήση, νά συστήση καί νά επιβάλη. Άπό μίαν συζήτησιν περί πολέ¬ μου άλλά καί είρήνης, προέρ- χονται χίλια δσα πράγματα. Έ- οπ τά ίμπερ τε γύρω άπό τό ίδανικόν ρήνης θά κατορθωθή νά τής εί¬ συσσω- ματωθοΰν τά εθνη. Νά μην εί¬ ναι δηλ. οΰτε είς τό ζήτημα τής είρήνης διηρημένα. Διότι ακριβώς αύτό τό παράδοξον παρουσιάζεται α^μζρον: ^ Νά θέλουν ειρήνην ο£ πάντες. Άλλά νά μή μποροΰν νά έπιβάλλουν την ιδέαν αύτην είς άλλους πού έμμένουν είς την λατρείαν τοΰ Άρεω;, ώ; μόνη; δημιουργική; θεότητο;. θερμήν καί ειλικρίνειάν. Αί τα¬ κτικαί άναθεωροΰνται. Καί ή κα¬ λυτέρα αυριον καθορίζεται πλέ¬ ον ώς πραγματικότης, είτε προ¬ σεγγίζουσα, είτε άπομακρυνομέ- νη... * * Δέν ετέθη λοιπόν κακώ; έξ άρχής τό έπωφελέ; των παγκοσμί- ων γεγονότων έν σχέσει πρό; τόν παράγοντα τής συγκινήσεως. γεγονότα δέν εχομεν ?σω; πραγματικά;. Διά νά δέ τόν Δεσκάρτ, χω- συζητήσεω; αυμβιβάζουσαν τά δι εστώτα. Ευρισκόμεθα μέσα είς την συγκίνησιν, οιανδήποτε τρο- πήν καί άν λάβη ή συζήτησις. Τά έπιχειρήματα καί των μέν καί των δέ, άνταποκρίνονται είς την διακοπήν των καθημερινών εκείνον συνθηκών, πού είναι ϊνχ είδος άποτελματώσεως τοΰ πνεύ- ματος. Συγκινούμεθα. Μέ την άπαρίθμησιν των άντιθέσεων ^καΐ των πιθανοτήτων, ό εαυτάς μας έγκαταλείπει τόν άνθρωπον τής νΛ, ^ ραστώνης. Κάχι όραματίζεται καί σύνολον αύτός.Κάτιν κυτχάζη νά δημιουρ-1 μέν. "Ας εύλογήσωμεν έπομένως τάν "Υψιστον διά τάς συγκινήσεις των τελευταίον ημερών. Καί άς εύχηθώμεν νά είνε πάντοτε πλού¬ σιον εί; γεγονόχα σοβαρά τό εί- δησεογραφικόν δελτίον καί των έ- πομένων ημερών. Καταντά άλλως τε μέ τά γεγονότα αύτα καί οί έπιπολαιότεροι των Έλλήνων νά γίνωνται σοβαροί άνθρωποι. Νά λαμβάνουν ύπ' όψιν επί τέλους ώς υπόθεσιν μή άφορώ- ; μόνον άλλά καί τά ΑΣΜΟΔΑ,ΙΟΪ ,„ ,Λ ιθυμηΗουμβν δέ τον Δεσκαρτ, γω· Β Εχομεν ετσι έδώ μίαν θέσιν ρ1ς τοιαύτας σκέψεις δέν ύπάρχο- ϊ ζητησεως αυμβιβάζουσαν τά δι- „.„ "Χ, π',Ι^,λ,,.,, £.„..?.„... ϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  εγάλο
  , ·-*
  υ ι
  1 < 3 1 13 Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ τα Μαρίκας Κρεβατδ)—Σήμερον ή 'Σιγανοπαπαδίτσα». Μ1ΝΩΑ — Σήμερον τό άριστούρ γημα: «Στό δρόμο τής ζωής». Μέ την Βαρβάοα Στάνγουικ. Την Πέμπτην 'Στιγματισμένες γυναΐ κες*. Αριθ. 12001. ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΕΙΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλεί ου Εύστράτιος θ. Γαρεφαλάκη. έν Ήρακλείψ έδρεύων καί κατοι κων δηλοποιώ δτι: Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ καστικόν πλειατηριασμόν τα έπό μενον άκίνητον τοΰ βιρειλέτου Γε ωργίου Δημητρίου Δρίβα κατοί κου Ηρακλείου κείμενον είς θε σιν «Ξερόκαμπο» τής περιφερεία Ηρακλείου ήτοι άμπελον εϊοου σουλτανίναι εκτάσεως δέκα πέντε καί ημίσεως στρεμμάτων μετά συ- νεχομένης Νοτίως φυταμπέλου έκ τάσεως δύο στρεμμάτων καί συνε- χομένου Δυτικώς όψιγια Ικτάσε· ως ημίσεως στρέμματος συνορεύ όντος τοϋ δλου μέ κτήματα Βο ρείως Ζαχαρίου Κακουδάκη, Δυ τικώς Ελευθερίας τό γένος "Ιω άννου Φαλκωνάκη καί Έλληνικο Δημοσίου, Νοτίως μέ άμαξιτή οδόν καί Ανατολικώς μέ βάγκα τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου δα- νειστρίας Έθνικής Κτηματικήι Τραπέζης τής Ελλάδος έν Άθή ναις έδρευούσης πρός άπόληψΐ' τής ένυποθήκου άπαιτήσεώς τη έκ λιρών στερλινών Αγγλίας εί συνάλλαγμα οψεως επί Λονδίνο εκατόν ένενήκοντα τρείς, σελλί νια πέντε καί πέννας δέκα (£191 —5—10) έντόκως άπό πρώτη Νοεμβριού 1929 ή τό Εσότιμο αυτών είς δραχμάς κατά την ημέ¬ ραν τής όριστικής καταψηφίσεως τής άπαιτήσεώς τής Τραπέ¬ ζης ώς καί των έξόδων έκ τελέσεως, σΐηριζομένης τής ώ. άνω άπαιτήσεώς είς τα υπ' άριθ- μούς 2625 καί 2(377 Ιτου; 1928 συμβόλαιά μου καί δι' ήν άπαί- τησιν έπετάγη ό είρημένος όφει λέτης Γεώργιος Δρίβας πρός πλη ρωμήν δυνάμει τής υπό χρονολο¬ γίαν 15 ΜαρτΕου 1930 έπιταγής τής ειρημένης Τραπέζης ώς δεί κνυται έκ τοϋ ύπ' αριθμόν 885 τής 19 Μαρτίου 1930 άποδεικτι κου τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τοθ ΙΙρωτοδικείου Ηρακλείου Νικολά- ου Λασιθιωτάκη. Ό πλειστηρια σμός γενησεται ενώπιον μου ή τοϋ νομίμου άναπληρωτοΰ μου τήι 27ην ΜαρτΕου Ινεστώτος ϊτους ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10—1* π. μ. καί έν τώ ενταύθα καί παρά την οδόν «Χάνδακος» ίδιοκτήτψ Συμβολαιογραφείψ μου, ένθα κα- λοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδο¬ τήσωσι. Έν Ήρακλείψ τή 11η Φεβρου αρίου 1938 Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου (Τ.Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Εΐδικευθεΐς επί έπταετί- αν είς τα παθολογικα νο- σήματοτ έν Παρισίοις καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας ('πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 η. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεσν 10-12 τι. μ. Τηλέφωνον 6—63 «■■■■■■■■■■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τβ θαλαμηγον «)π Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ΑΙΝΛΡΛΛΚΗ Τηλ*·. 1-41 ««•«••■••■■■■■•■■■εΐεΐεΐει ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ = 332ον — Έμπρός, παιδία τής πά τρίδος . Ή νύχτα της 9ης πρός την ΙΟην Αύγούστου έπρο- μηνοΰσεν ήμέρσ καυτερή Ου τε έ'να σόννεφο στόν ού- ρανό, ουδέ τό παραμικρό φΰ- σημα άγέρα. Οί δρόμοι ήσαν εντελώς ερημοι. Οί στέγες έγυάλιζαν κάτω άπό τό ά- χνόλευκο φώς τοϋ καλοκαι- ρινοθ φεγγαριοΰ. Άλλα ή γαλήνη αυτή δέν έξεγελοΰσε πιά κανέναν. Καί ή άλλόκοτη έρημιά των δρό- μων απλώς έπιβεβαΐωνεν ότι κάτι τό άσυνήθιστο, κάτι τό έ'κτακτο προετοιμαζόταν. Ή έ πανάστασιςδέν έκοιμώταν. Οί άρχηγοί ήσαν συγκεντρωμένοι στίς εΐδρες των τμημάτων, στά κέντρα των όργανώσε- ων, στά σπΐτια των. ΆμΙ λητοι καί ϋποπτοι άγγελια- φόροι ετρεχαν άπό τη μιά συνοικία στήν άλλη, κομΐ ζοντες διαταγές. Άόρατοι, οί έπιτελάρχαι τής έξεγέρ σεως, ό Δαντών, ό Ροβε σπιέρος καί οί Γιρονδΐνο ώργάνωναν τόν παράνομο στρατό, τό λσό τοΰ Παρισιοι) γιά την έπίθεσι. Άλλά καί στό παλάτι κα- νείς δέν έκοιμώταν. Άπό πολύν καιρό την έπερΐμε ναν, την έξέγερσι. "Ολοι ή ξεραν τΐώς οί Μασσαλιώτες ?·#ν εΐχαν έλθη στό Παρίσι γιά νά τραγουδοΰν κσί νά παρελάσουν. Οϊ τελευταΐες ε [Ρήσεις έλεγαν πώς ύπήρ χε φόβος νά γίντ] ή επίθε¬ σις την άλλη μερά τό πρωΐ. Τα παράθυρα ήσαν άνοικτά έκείνη την άποπνικτική νύκτα καί ή βαοίλισσα μέ την πριγκήπισσα Έλισάβετ εστε- καν κι' άφουγκράζοντο. (συνεχίζεται) 'Ελευθ. Πηγάκης ς—Παθβλόγος Δέχεται έν τω Ιατρείω τού δδός Τσακίρη (οΐκία στρατη- γοθ κ. .Άλεξάκη) 10—12 π. μ, καί 4—6 μ. μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΈκτΙθεται είς φανεράν πλει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι- κΐασις των κάτωθι Δημοτικών φόρων, τελών καί δικαιωμά των διά τό άπό 1ης Απριλί¬ ου 1938 μέχρι 31 Μαρτίου 1939 χρονικόν διάστημα. 1)ΤοΟ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προιόντων διά θαλάσσης μέ πρώτην προσφο- ράν δρ. 2.200.000. 2) ΤοΟ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προιόντων διά ξηρθς πρώτη προσφορά δρ. 1 200.000. 3) Τοΰ φόρου ζυγίου επί των διά Θαλάσσης μεταφερο- μένων εγχωρίων προιόντων πρώτη προσφορά δρ. 100.000, 4) Των τελών διά την χρή σιν τώνσφαγείων πρώτη προ¬ σφορά δρ. 4ΟΟ.ΟΟΟ. 5) ΤοΟ φόρου καταναλώσε ως γάλακτος πρώτηπροσφορά δρ. 30.000. 6) Τοΰ φόρου όπωρικών καί λαχανικών πρώτη προσφορά δρ. 800.000. 7) Τοΰ δικαιώματος χρήσε¬ ως των Δημ. ίχθυοπωλεΐων πρώτη προσφορά δρ. 10.000. 8) ΤοΟ φόρου μεταφεροαέ- νων εγχωρίων προιόντων επί ίχθύοιν πρώτη προσφορά δρ. 80 000. 9) Των τελών επί των δια- ψημίσεω·" πρώτη προσφορά δρ. 30.000. Ή δημοπρασία γενησεται ήν 16ην Μαρτίου 1938 ημέ¬ ραν Τετάρτην καί ώραν 11 — 2 π. μ. έν τώ Δημοτ. Κατα¬ στήματι Ηρακλείου καΐ ενώ¬ πιον τής Δημαρχιακής Έπι- ροπής. Οί δροι συγγραφής υπο¬ χρεώσεων εισίν κατατεθειμέ- νοι παρά τή Γραμματεία τοθ Δήμου ένθα οί βουλόμενοι προσερχόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 11 Μαρτί¬ ου 1938. Ό Δήμσρχος Ηρακλείου Μηνάς Γίωργιάίηί Η στήλη τού ώραιόκοσμου. Μην συγχέετε την ώριμη σκέψι μέ τόν δισταγμό. Ό γολγο&άς μιάς καρδίας ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Ν ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΑΟΥ Ό διαπρεπής ψυχολόγος Προύστ ϊλεγε: «Ό δισταγμός είνε θάνα τος.» Αύτό σημαίνει μήτΐως δτι ό- φεΐλωμε πάντοτε νά έμπιστευώμε θα είς την πρώτη μας έντύπωσι καί να ριχνώμεθα τυφλά είς τόν ττρώτο δρόμο ττοϋ άνοίγεχαι είς τόν ένθουσιασμό ματ, "Οχι, διότι μία απόφασις λαμ· βανομένη τολΰ γρήγορα έπιφυ- λάσσει πολλους κινδύνους Είς άντάλλαγμα, 8σο περισσό¬ τερον διστάζετε μεταξύ δύο λύ· σεων, τόσο περισσότερον κινδυ νεύετε νά έκλέξετε την κακή λύ· σι Λοιπόν, τί να κάνετε; Πρέπει νά μάθετε να διακρίνε τε την διαφορά πού ύπάρχει μετα ξύ τού «δισταγμοΰ» καί τής «ώ- ρίμου σκέψεως». Δέν σάς συνέβη π. χ. νά στα ματήσετε έμπρός σέ μίαν εκθεσι καπέλλων, γοητευμένη άπό μία τόκα 1 έ'να χαοιτωμένο τυρμπάν, «Καί τα δύο σδς ττηγαίνουν καλά>
  βεβαιοί ή πωλήτρια. Είσθε τής
  γνώμης της Ποιό ν' άγοράσετε;
  «Λιστάζετε»... ΑΟτό τα ντραπέ εί¬
  νε θαυμασιο καί έν τούτοις ό χρω
  ματισμός αυτής τής τόκας . Τε
  λος έπιστρέφετε είς τα σπίτι σας
  Άλλά, βγάζοντας άπό τό χαρτί
  τό τυρμπάν που τελικώς έπροη-
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΡΕΞ1ΤΑΛ·
  μήσατε, αντιλαμβάνεσθε δτι δέν
  πηγαίνει μέ κανένα άπό τα φορέ-
  ματά σας!
  Εάν είχατε «σκεφθή ώριμα> θά
  εϊχατε διερωτηθή· *ΓΉά δοΰμε, τί
  είδους καπέλλο'εχω άνάγκη, ' Ε-
  χω (ίδη δύο καπέλλα τουαλέττας,
  άλλά τό σηόρ μου καπέλλα ί-χει
  χάση την φρεσκάδα τού*. Καί,
  άντί νά ταλαντεύεσθε μεταξΰ τοϋ
  ττολύ έλκυστικοΰ τυρμπάν καί τής
  άνθισμένης τόκαο, θά έκλέγατε
  §να άΐτλό φέτρ που έν ω ευρίσκε¬
  το μεταξύ των δύο άλλων κατέλ-
  λων, οΰτε τέ είχατε προσέξΐ] θά
  σδς ήτο πραγματικά χρήσιμο, καί
  δέν θα τό έγκατελείπατε εύκό
  λως.
  Διστάζίΐν είνε ν' άφίνεσαι νά
  περισπάσαι μεταξύ δύο συμφέρον-
  των ή δύο δυσχερειών.
  Σκεπτεσθαι ώρίμως είνε νά ζυ-
  γίζης ψυχραψα δλα τα υπέρ καί
  χά κατά.
  Έν τούτοις θά μοΰ πήτε ύπάρ-
  χουν περιπτώσεις πού οί παρά·
  γοντες είναι Ισοι, -τού αϋτός ό Ι-
  διός ό συλλογισμάς γεννδ τόν δι
  σταγμό Άφεθήτε τότε νά σας ο¬
  δηγήση το ενστικτό σαο' θά έκ-
  πλησσώμουν εάν σδς άπατοΰσε.
  ή Ντιστεγκέ
  Ή ζωή τηςϊ μΕλαγχολικη;
  αότοκρατείρας.
  Είς την αίθουσαν τοθ κινηματο
  θράτρου «Μινώα» δίδει σήμερον
  (ώρα 8—10 μ. μ. ) συναυλίαν ό γνω
  στός καί συμπαθής είς τό Ήρά
  κλειον τενόρος τοΰ Έλληνικοΰ
  Μελοδοάματος κ. Μ θωμάκος μέ
  εκλεκτόν πρόγραμμα Ή συναυ
  λία τού διακεκριμένου καλλιτε
  χνου διατελεί υπό την προστασίαν
  των κ κ. Νομάρχου καί Δημάρχου.
  Ριζική καί άνώδυνος
  'Αποτρίχωσις
  Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  Όδος 'Αρκολεων
  όπισθεν Παλαιοΰ Δημαρχίου
  Δέχβται επί συνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87.
  ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Ειςτό'ΑκτινολονικόνΈρναστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ—ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  τιείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, ορθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθ εραπε ία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλεφ. »-16.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ
  Μεγάλη εύκαιρία διά τους επιθυμούντας νά έπισκΐ-
  φθώσι τούς Άγίους Τόπους.
  Εγγραφαί δέον νά γίνωσι το ταχύτερον πρός έξθίσφά-
  λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο-
  γοι συμπληροϋνται κο(ί πολλαί θά κποκλεισθοΰν. Ή εκ-
  δβαις τοΰ διαβκτηρίου άπαιτεϊ πολύν χρόνον.
  Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τω Κωνστ.
  Πατεράκη όδός "Έβανς 17.
  Τ©ός Κρήτας προσκυνητάς θά συνβδβύση καθ' όλην
  την διάρκειαν τού ταξιδίου όπως καί κατά τα παρ. ϊτη
  ό γνωβτος κ. Κ. Πατεράκης δι«ργοτνωτής τής Παγκρητίβυ
  έκδρ©μήί. Πιθανή η «ρβσβγγιοΐί είς Άλ«5άνδρίΐ«ν.
  "Οσον άφορα την Βαλερία, την
  κόρη τοϋ Φραγκίσκου Ιωσήφ
  καί τής Έλισαβετ, αυτή ηρνείτο
  νά πιστεύση πώς ή αύτοκτονία
  τοΰ άδελφοθ της ωφείλετο μόνον
  εϊς έρωτικούς λόγους. Τα βέβαιον
  είνε πώς κ»1 ό Φραγκΐσκος Ίο>-
  σήφ καί ή αύτοκράτειρα καί ή
  κόρη τους είχαν μείνη έμβρόντη-
  τοι καί μέ Ινα αΓσθημα φόβου
  καί άγωνίας, ΰστερα άπό τα ά-
  πονενοημένον διάβημα τοΰ Ρο·
  δόλφου
  Τάν Φραγκίσκον Ίωαήφ τόν ά-
  νησυχοΰσε καί ή μελαγχολία
  τής συζύγου τού πού 5σο
  περνούσεν ό καιρδς, μεγάλω-
  νε. Εκάλεσε την κόρην τού, την
  άρχιδούκισσα Βαλερία, την άγα-
  μέντ; τής Έλισάβετ, καί τής
  ε!πε:
  «Κάνε δ,τι μπορείς, γιά νί
  πείσης την μητέρα σου ν' αναχω¬
  ρήση τόν Μάρτιο, δπως κάθε
  χρόνο στά λουτρά. 'Υποφέρει πο-
  λύ άπά τα πόδια της καί οί πόνοι
  δέν την άφίνουν νά ήσυχάση. .».
  Άλλά την Έλισάβετ δέν την
  άφηνε νά ήσυχάση έ'νας άλλος
  πόνος: Ό πόνος τής πληγωμένης
  καρδίας της.
  Είς τάς έπιμόνους παρακλη¬
  θείς τής κόρης της, απήντησεν:
  «'Όχι! ΟΟτε ν' άκούσω θέλω πώς
  μπορώ σέ τέτοιες στιγμές νά φύγιο
  καί ν' άφήσω τόν πατέρα σου μό-
  νο. Δέν θά £χη ούτε κάν την συν-
  τροφιά τής κυρίας Στράττ, ή ό-
  ποία λείπει είς άδειαν. Ηά μεί·
  νω, έστω καί άν κινδυνεύω νά
  τρελλαΐίώ!».
  Ή ϊμμονος ίδέα τής τρέλλας
  δέν την άφινε. Την κατεδίωκεν
  άκόμη καί στόν πόνον της Έν τω
  μεταξύ εΐχε φθάση ή άνοιξις, καί
  ή φύδΐς, ξανανειωμένη, μοσχοβο-
  λοΰσε Τα όπωροφόρα δένδρα εί
  χαν άνθίσει, οί κήποι ήσαν γεμά
  τοι λουλούδια, οί ήμέρες ήσαν
  θερμές. Τής Έλισάβετ πού ήταν
  πάντοτε π»ραδεδομένη στόν πόνον
  της, τής εφαίνετο τερατώδες πώς
  ή φύσις μποροΰσε νά είνε τόσον
  άδιάφορος, σάν τίποτε νά μην
  εΐχε συμβή. Άλλ' ή γοητεία τής
  φύσεως δέν άφινε άσυγκίνητη την
  εύαίσθητον ψυχή της. Καί ϊνα
  βράδυ, καθώς γύριζε άπό τόν
  κήπον, εΕπε στήν κόρην της,
  την Βαλερία, πού την συνώδευε:
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  ΈκτΕθεται είς φανεράν μειοδο¬
  τικήν δημοπρασίαν ή ανάδειξις
  χορηγητών των κάτωθι είδών διά
  τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκο¬
  μείον Ηρακλείου κατά τό άπό 1ης
  Απριλίου 1938 μέχρι 31ης Μαρ-
  τίου 1939 χρονικόν διάστημα ή¬
  τοι:
  Διά την προμήθειαν των άναγ
  καιούντων είδών παντοπωλείου,
  όπωροπωλείου,ά'ρτου καί διπύρου,
  γάλακτος καί γιαούρτης, κρέατος,
  ίχθύων, ξυλανθρακων καί καυσοξύ
  λων.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται έν
  τψ Δημοτικω Καταστήματι Ή
  ρακλείου καί ενώπιον τοϋ Άδελ
  φάτου την 19ην Μαρτίου 1938
  ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—
  12 π. μ.
  Οί δροι συγγραφής υποχρεώσε¬
  ων εισίν κατατεθειμένοι είς τό
  Γραφείον τοΰ Δήμου είς την διά¬
  θεσιν των βουλομένων νά λάβωσι
  γνώσιν.
  Ηράκλειον τή 12 Μαρτίου 1938
  Ό πρόεδρος τοΰ Άδελφάτου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό¬
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  «*■·■■«■■■■■■■■■■«■■■■■
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Σκληρά ή μοΐρα
  των έγκοσμίων άνήρπασε προχθές
  την χαράν δύο άγγελουδιών, την
  λατρευτήν θυγατέρα, την πεφι·
  λημένην άδελφήν, την άξιαγάπη-
  τον σύζυγον, την Μαρίκαν Λ. Καλ
  λιγιάννη ίατροΰ, τό γένος Μιχ.
  Τζανάκη, _σκληρά ή μοΐρα έκοψε
  τό νήμα τής ζωής μιδς υπάρξεως
  πού έσυμβόλιζε την αρετήν καί
  την καλωσύνην καί υπήρξε πρό¬
  τυπον στοργικής μητέρας καί συ-
  ζύγου καί αληθής οίκοδέστιοινα
  μέ τάς καλάς παραδόσεις, μέ τα
  καλά ήθη καί τα πολλαπλδ χσρί-
  σματα.
  Ό θάνατος τής άτυχοΰς Μα-
  ρίκας, νεωτάτης άκόμη καί είς τό¬
  σο βοαχύ διάστημα άπό τοθ γά-
  μου της, γνωσθείς τηλεγραφικώς
  έξ 'Λθηνών επροκάλεσεν αληθή
  καί δικαίαν θλίψιν παρά τη ημετέ¬
  ρα κοινωνία.
  Συμμεριζομένη ή «Ανάρθωσις»
  την οδύνην των γονέων καί άδελ-
  φών τής μεταστάσης, άπευθύνει
  αυτοίς τα βαθύτατα συλλυπητή-
  ριά της καί τοίς ευχεται την έξ
  Οψους παραμυθίαν.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη προ¬
  χθές έν συρροή κόσμου ή ΕίρήνηΓ.
  Δροσίτη μήτηρ τοΰ έν αι. λοχα-
  γοθ κ. Δροσίτη. θερμά συλλυπη-
  τήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Πάνταςτούς
  συγγενεϊς καί φίλους τούς έπιδεί-
  ξαντας ενδιαφέρον κατά τό βραχύ
  χρονικόν διάστημα τής ασθενείας
  τής ττροσφιλεστάτης μας μητρός
  Εύαγγελίας ώς καί την κοινωνίαν
  Ηρακλείου ήτις έσπευσε νά παρα
  κολουθήση άθρόως την κηδείαν
  της συμμετασχοΰσα οθτω είς τό
  βαρύ πένθος μας, εύχαριστοΰμεν
  θερμώς.
  Έν Ηρακλείω τη 14 Μαρτίου 1938
  Οί βαρυπενθοθντες
  Γρηγόριος Χατζηδάκης, Οεό-
  δωρος Χατζηδάκης, Φανή ®·
  Χατζηδάκη, Μηνάς Χοιτζηδά-
  κης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Ό Μάρτιος επανήλθεν άπό προ¬
  χθές είς την άστασίαν.
  — Πρός θλίψιν των ύτταιθριοφί-
  λων οί όποϊοι ήτοιυάζθιτο διά γε¬
  νικήν ϊξοδον.
  --Σημειωτέον δτι οί μετεωρο·
  λόγοι προεμάντευον άτό ημερών
  δτι ό Μάρτης θά κάμη νέα χιονιά.
  — Κοινόν θέμα συζητήσεως την
  παρελθούσαν Κυριακήν τα αύ·
  στρογερμανικά.
  —Ό κόσμος έξεδήλωνρ σχετι¬
  κώς ζωηρότατον ενδιαφέρον καί
  συγκίνησιν ανάλογον, ούτως ώ·
  στε αί επί των γεγονότων συζη-
  τήσεις καί είς τάς όδούς καί είς
  τα καφενεΐα.
  — Μά ένθυμίζου τάς ημέρας
  τού Ιουλίου ή Αύγούστου τοΰ 1914
  όπότε ώς γνωστόν έξερράγη ό
  καταστρεπτικός έκεΐνος παγκό-
  σμιος πόλεμος.
  — Κατά τούς γεωργικούς κύ·
  κλους, ό καιρός ίβιάστηκε ττρο-
  κειμένου νά ανταποκριθή είς τάς
  καλλιεργητικάς ανάγκας.
  — "Επρεπε δηλ νά συνεχισθή" έπ'
  αρκετόν άκόμη ή καλοκαιρία διά
  νά γίνουν αί άπαιτούμεναι εισέτι
  καλλιεργητικαί εργασίαι καί είτα
  νά βρέξη.
  —Πολύς κόσμος επεσκέφθη την
  παρελθούσαν Κυριακήν τό Μου¬
  σείον μας.
  —Καί διά νά περιεργασθή τάς
  αρχαιότητάς.
  —Άλλά καί έξ ένδιαφέροντος
  πρός τό νέον κτίριον τού Μου-
  σείου μας τό οποίον αποτελεί ά-
  ληθές εγκαλλώπισμα διά την πό
  λιν μας καί τον Ελληνικόν τουρι
  σμόν.
  — Κρότοι συ^κλονιστικοί ήκού
  σθησαν τέλει-ταίως, όφειλόμενοι
  καθ α μδς πληροφοροΰν είς«φουρ
  νέλλα» σχετιζόμενα μέ τάς έκτελέ
  σεις των νέων ιταραλιακών Ιργων.
  —Έκ τοϋ λόγου τούτου έδημι
  ουργήθη ή εντύπωσις σεισμοΰ.
  —Καί ήτο ή εντύπωσις αυτή .. έ
  τϊίκαιρος &ν κρίνωμεν άπό πληρο
  φορίας περί σεισμών έπισυμβάν
  των κατ' αύτάς είς την άλλην
  Έλλάδα.
  —Συνεχίζονται μέ άρκετήν επι
  τυχίαν αί ιταραστάσεις τοΰ θιάσου
  Κρεββατδ
  έ Ράπορτερ
  ΚΙΜΗΣΙΣ.—Διά τοΰ ατμοπλοίου
  Χίος ανεχώρησε δι' Αθήνας καί
  θεσ)νίκην ό έμπορορράπτης κ. Ι¬
  ωσήφ Κουναλάκης διά προμηθείας
  είδών τοΰ καταστήματός τού.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική 'Επιτροπή "Η¬
  ρακλείου διακηρύττει δτι θέ¬
  λει ενεργηθή έν Γραφείοις
  αυτής την 3Οήν τοίς Άπρι
  λ(ου1938ήμέρανΣάββατον καί
  ώραν 11—12 π. μ. μειοδοτι
  χη δημοπρασία διά την προ
  μήθειαν άκαθάρτων πετρελαΐ-
  ων 360 τόννων, δι' ένσφρα-
  γΐστων προσφορών, συμφώ¬
  νως πρός τούς δρους τής υπό
  χρονολ. 19 Φεβρουαρίου 1938
  σχετικής συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων εύρισκομένης έν τοίς
  Γραφείοις τής Λιμεν. Έπιτρο
  πής είς την διάθεσιν παντός
  ένδιαφερομένου.
  Έν Ηρακλείω τή 11 Μαρτί
  ου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. Έ-
  πιτροπής.
  Γεώργ. Μητσοτάκης
  ΚΟΚΑΡΙ
  Εξαιρετικήν ποιότητος, διβτρ·
  κης παρακαταθήκη είς "την κρεμ·
  μυδαποθηκην πλησίον Χανιών
  Πόρτας(παραπλεύρως ίμηορικού
  καταοτηματος κ. Ιωάν. Λιναρδά-
  κη).
  ^
  Γό τΐί
  τ5 δεύτε(
  σμνάοος'
  ■ιέσσαρες
  ύ

  η0κτηνθί
  νονισμός
  Τό ά
  'Βνεκ
  δέ δ *£
  Ηλετιεν.
  Εάν
  ίττανέκλι
  εΐποτε λ·
  ΑΙ τι
  θωσαν '
  πλέον ί
  Τοθτι
  έν τη
  μ
  εθεώρει
  Βίβα
  βολόγιον
  αι, άλ"
  τε τό £
  Κατ«!
  πρώτη ι
  τό τιερΙ
  Εύρον
  νόν είς
  αντιδώρ
  στάσεις
  κομένων
  στήρια ι
  Ό Ι
  φαομοίί
  ται, <ί χελώς πρωταγ νικόν τής γυν Τό χε κατ Βωμαρο Ή θεΐσ<ΐ τως £κ Τώ Άγία ρισΐων Ίωάννο Όή τε έπΐ< είς τή άντιπρό Άλ; παρκή καί ή κ -- Τό ταχ τής γραμι Καθ Π Τάξει Έγκα X η στυνομικοί Τούς έι ά τό ■■■■■ Ι ϊναντι Δή ■"•■•■•.ι
  Τό μεν<*λο έργον τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Έγκυκλοπαιδεία =3© Οί "Αθλιοι. ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των. 252ον Τό πρώτον έφερεν επιγραφήν, «ΟΤνος πιθήκου». τό δεύτερον, «Οΐνος λέοντος», τό τρίτον «Οΐνος άμνάδος», καί τό τέταρτον, «ΟΤνος χοίρου» Αί τέσσαρες έκεΐναι φράσεις έδήλουν τούς τέσσαρας βαθμούς, είς οϋς καταπίπτει ό μέθυσος. Ή πρώ- ιη μέδη είνε ή ψαιδρύνουσα ή δευτέρα ή έξά- πτουση· ή τρίτη ή άποβακοΟσσ, ή τετάρτη ή ά ποκτηνοΓσα. Είς τι των έρμσρίων είχεν έγκλείσει, διά κλει- δίου δπερ αυτή ή ιδία έκράτει, έ'ν μυστηριώδες αντικείμενον, είς δ εΐχε μεγάλην αγάπην. Ό κα νονισμός τής μονής Φοντεβρώλ τό έπετρεπε. Τό αντικείμενον τουτο, τό τόσον αυτή προσφι λές, είς ουδένα ήθελε νά τό δείξη. Ένεκλ&ίετο είς τό κελλίον της, τό έπετρεπε δέ ό κανονισμός τής μονής καί κρυφίως τα έ βλεπεν. "Εάν ήκουε βηιιατισμούς είς τόν διάδρομον ίπανέκλειε τό ερμάριον έσπευσμένως δσον η¬ δύνατο μέ τρεμούσας τάς χείρας της. Όταν δέ τή εγίνετο λόγος περί τούτου, έσίγα, αυτή ή ά είποτε λάλος. Αί περιεργότεραι των μονσχών δέν κατώρ¬ θωσαν νά τή άποσπάσωσιν ουδέ λέξιν, καί αί πλέον έπίμονοι νά την κάμψωσι. Τουτο ακριβώς έ'5ιδεν αφορμήν είς σχόλια έν τή μονή. Τί νά ήτο δρά γε τό πολύτιμον κα! μυστηριώδες πράγμα, τό οποίον ή έκατοντοθτις εθεώρει ώς θησαυρόν της, Βεβαίως κανέν βιβλίον, κανέν μοναδικόν κομ βολόγιον, κανέν κειμηλιον' τόσαι άλλαι είκασί- αι, άλλ' ουδέν άληθές, διότι ούδαμοΰ καί ουδέπο¬ τε τό είχον [δεί. Κατά τόν θάνατον λοιηόν τής έκατοντούτιδος πρώτη φροντίς δλων υπήρξε νά σπεύσωσιν είς τό περί ου ό λόγος ερμάριον καί τό άνοίξωσιν. Εύρον δέ τό αντικείμενον έκεΐνο περιτετυλιγμέ- νον είς τριπλοθν πανίον' ήτο έν &οχεΐον άγίοιι άντιδώρου. Πράγματι ήτο δοχείον παράδοξον £χον παρα· στάσεις ρίκονικός έρωτιδέων ίπταμένων καί διω- κομένων ϋΐτό ύπαλλήλων φοτρμακί.μπόρου μέ κλυ- στήρια άνά χείρας, Ό διωγμός διρξάγεται κωμικώτατα καί έν μορ φασμοΐς. Ό εις έκ των έρωτιδέων περικυκλοΰ ται, άλλά δοκιμόζει νά διαφύγη, τανύων νω- χελώς τάς πτέρυγάς τού καί σπεύδει, άλλ' ό πρωταγωνιστής τής οκηνής γελδ γέλωτα σατα- νικόν. Έτημί,θιόν τού είνε δτι τόν οργανισμόν τής γυναικός άκολουθοΰσι κωλικόπονοι. Τό δοχείον τουτο πολΰ άξιοπερίεργον ϋπί^ρ- γ,ε κστά τό 1845 ε'ίς τι τιαλαιοιωλεΐον τής όδοϋ Βωμαρσαί. Ή μονή αυτή τοΰ μικροϋ Πικπου ή έπικλη- θεΐσα τής Άιδίου Λατρείας ώνομάσθη ού¬ τως εκ τινος οπουδαίου συμβεβη<ότος τοθ έ ΤΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ Β'. "Εκτοτε τό μέσιν πού είχε χρησιμοποιήση ό Γερμανός όρνι- Οολόγος, εχρησιμοποιήθη κα'. υπό άλλων. Ήθελαν νά εξακρίβωσιν άν όλα έν γένει τα άποδημητικ* πτην* γυρίζουν είς την παλαιάν φωλεάν των Χρωματιστή κλω- στή είέθη γύρω άπό τό πόδ: δια¬ φόρων πτηνών, ώς οί άγριό/η/ες, οί πελαργοί κ τ. λ. Καί παρετη ρήθη πώ; δλα γύριζαν είς τάς παλαιά; τω/ φωλεάς. Ακολού¬ θως, άλλαζαν καμμιά φορά άπό- τομα, στά καλά καθ-ύμενα, κα- τϊφύγιον, χωρίς λόγον προφανώς καί χωρίς ν' άπομακρύ/ωνται πο¬ λύ. Έν τοσούτω παρετηρήθη δτι μεταξύ των πολύ νεαρών ππ,νών ύπάρχουν καί μερικά πού παρα- σύρονται άπό την θέλησιν τής ά- νΛχι^ρήσεως κα' έγκαταλείποντα την περιοχήν, δπου έζησχν Ιω; τότε, πηγαι νούν νά έγκατασταθοΰν είς ξένον Ιδχφος. ΊΙ περίπτωσις [ δμως αυτή είνε σπανία. Σήμερα, εις δλα τα μέρη τοΰ κόσμου νκίρχονν όργανισμοί κα'. σύλλογοι φυσιοδιφών πού δακτυ λιδώνουν ωρισμένα πτηνά, διά νά παρακολουθοθν καί νά μ&λετοΰν μέ ακρίβειαν τάς άποδημητικάς πτήσεις των. Διά τό δακτυλίδωμα των άπ,οδημητικών πτηνών χρη- σιμοποιοθνται δακτυλίδια άπό ά ί Ή !^ί". Ί'ν ί',ς ί < Ευθύς ώ; περί τα μέσχ τοΰ 18ου αιώνος έγιναν αί πρώται πειρα ματικαί Ιρευναι, πολλοί δρνιθο- λόγυΐ εχρησιμοποίησαν διά τα πτηνά μέ χά δηοΐχ έπειρχματί- ζοντο μετάλλινα δκκτολίδια, επί των οποίων άνέγραφαν την ήμε- ρομηνίαν καί τόν τόπον Τα 1892 ό Φρειδερϊκος ντέ Φάλτε πού ή ρέσχετο είς την μελέτην των συ- νηθε.ών των πτη/ών περιέβαλε τόν λαιμόν ενός γερίνου μέ έ'να δακτύλιον επί τοΰ όποίου άνεγρά- φοντο τό δνομα, ή διεύθυνσις καί λέξεις τινές, διά τοΰ όπυίου πχ- ρεκάλει δπως τοθ δηλωθί) τό μέ- ρο;, 8που θά επιπτε τό πτηνόν, έν ή περιπτώσει τα Ισκότωνεν 2 νας κυνηγός. Ηερί τα τέλη τοΰ ετους ίπληροψορεϊτο δτι ό γερα- νό; είχε σκοτωθή εί; Ντογκόλα τήί Άφρικής. Πολλοί εύαίσθητοι άνθρωποι, προστάται, έν τώ μέτρψ των δυ· νάμεών των, των π-ηνών διεμαρ¬ τυρήθησαν κατά τής μεθόδου αυ¬ τής. Κατ' αυτού;, όσονδήποτε ί- λαφρά καί άν ήσαν τα δακτυλί- δια πού περνοθσαν γύρω άπό τα πόξια των πτηνών, πάντως ήταν Ενα έμπόδιον πού Ιπρεπε νά τα ^αραίνη κχί νά τα δυσκολεύη είς τα νά φέρουν είς πέρας τό μακρόν καί επικίνδυνον ταξείδιον των. (συνεχίζεται) ς.|Ή άσκησις έπανγέλματος καίοί δημόσ. ύπάλληλοι Κατόπιν των συναφίδν Ιρωτημά- των έν σχέσει μέ την άσκησιν ύ· ι πά των ύπαλλήλων ετέρου Ιπαγ- γελματοί, τό νπτυρΊΖΪοί Οίκονο- ι μικών (Γεν Διεύθυνσις Δημοσίου | Αογιστικοΰ) διά τής αριθ. 24237) 38 έγκυκλίου τού πρός απάσας τίς πολιτικάς άρχά; κοινοπίΐεΐ άπόσπασμα έκ των πρακτικών τής ϋ'ης π έ", συνεδριάσεως τοΰΓ. τμήματος τοθ Έλεγκτικοΰ Συνε- ^ρίου. Την τήρησιν τοΰ περιιχο- I μένου τοθ έν λόγω άποσπάσματος τό Υπουργείον εντέλλεται αυστη¬ ρώς. Διά τούτου όρίζεται 2τι είς την διάταξιν τοΰ 27 τοΰ άπό 12)22— 1 —19154 Διατάγματος «περ! ά- ποδοχ.ον των δημοσίαν πολιτικών ύπαλλήλων» έμπίπτει πάς δημό σιος πολιτικάς δπάλληλος άσκων έπάγγελμα έκ των έπιτρεπομένων , μέν υπό των οίκείων διατάξεων, ι ανευ βμως διακρίσεως συναφείας ή μή τοϋ προσθέτως άσκουμένου έπαγγέλματος πρός τα δημόσιον λειτούργηαα αύτοΰ. Αφορμήν εί; τα Συ·Λξριον Ι- οω-ΐε καθηγητής Παιδαγωγικής Άκαδημίας, ό οποίος ήσκε: έν ταύτω καί τό Ιπάγγελμα τοΰ ίε· ροψάλτου. Διά τής αποφάσεως τοθ Συνεδρίου ή άσκησις τοΰ έπαγ¬ γέλματος εθεωρήθη άσυμβίοαστος πρός τα διδασκαλικά καθήκοντα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΙΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ1· Τώ 1649 εΐχε δίς έπανειλημμένως βεβηλωθή ή Άγία' Μετάληφις είς δύο έκκλησίας των Πα¬ ρισίων είς την τοΰ Σουλπικίου καί την τοθ Αγ, Ιωάννου. Ό ήγούμενος τοθ Άγίου Γερμανοΰ διέταξε τό- τε επίσημον λιτανείαν παρ' δλου τοΰ κλήρου, είς την οποίαν ίερσύργησε κσϊ ό άποστολικός άντιπρόσωπος. Άλλά την έξιλέωσιν ταύτην δέν εθεώρησαν έ- παρκή δύο εύλαβεΐς κυρίαι, ή κυρία δέ Βούκ καί ή κόμησσα Σατωβιέ. (συνεχίζεται) Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμής. αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άτϊόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΣΣΑΛϋΝΙΚΗΝ Ηρακλείου—Πειρ«ι»ς 12 ίίρε$. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τθλέφ. 5-40 ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΑΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας των Αθηνών άπαντα τα: έκκλησιαστικά σκεύη εις αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα- ττΓέρυγα, σταυροΰς, εύαγγέλια, δίσκους, κηροπήγια, θυμιατά, κανδ-ήλες, άρτο- φόρια κ λ. π. Έπίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα.· κο σ μ ήματ α Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ- ζια καί παντός εϊδους δώρα διά γάμους είς ιτλουσιωτάτην συλλογήν. Άντιπροσωπεία Κρήτης Στυλ© ΡΑΚΚΕΚ. Κοσμά Ι. ΙΙαπακανδεράκη κα- τοίκου Καστελλίου Πεδιάδος. Κατά Γεωργίου Αλεξ Άλεξανδράκη ή Καρδουλάκη κατοίκου Κασια- μονίτσας Πεδιάδος. Ό καθ' ού τό παρόν μου έπε ταγη νομίμως διά των ΰπά χρο- , νολογίιχν 7 Αύγούστου 1937 καί 31 Ίανουαρίου 19^8 έπιταγών μου ί'να δυνάμει καί πρός έκτέλε σιν τής υπ' αριθ. 131 τοΰ 1937 όριστικής καϊ τελεσιδίκου απο¬ φάσεως τοδ κ. Εϊρηνοδίκου Κα¬ στελλίου Πεδιάδος νομ'μως κεκη-1 ρυγμένης εκτελεστής μοί πληρώ- σν; τό ποσόν τής πελευταίας μου ταύτης έπιταγή; ϊ< δραχμών 2 275 50 πλήν άπέσχε μέχρι σή¬ μερον νά μοί πληρώση τό ποσόν τουτο. Διά ταυτα Καί πρός είσπραξιν τοΰ ποσοΰ τούτου των δραχμών 2275,50 των τόκων αυτών καί των συμ^η- σομένων έςόδων εκτελέσεως εκτί¬ θημι εί; δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασ;ιόνταΙέπόμεναάν.ίν/]τα —Αί διατάξει; περί ζωοκλο- «ής. Υπο τοΰ Μονομελοΰς Πλημμε- λειοώικϊίου Μυλοποτάμου κατβ- δικάσθμσαν ο! Έμμ. Κόκκινος, Βασίλ. Κόκκινος, Γεώργ. Μα¬ ρής, Δημ. Γ. Χνάρης. Μιχ. Λάξ. Χνάρης, καί Ιωάν. Άν. Χνάρης έκ Λειβαδίων είς φυλά¬ κισιν 15 ημερών διότι άφηκαν τα ποίμνιά των άφΰλακτα επι παρα¬ βάσει των υφισταμένων περΐ ζω· οκλοιτή; όιατάξεων. —Ή Γεωργοκτηνοτροφική έκθεσις Ρεθύμνης. Κατόπιν ειδικώς συσκέψεως τού Διοικητικόν Συμβουλίοι» τού |Γε· ωργικβΰ Ταμείου υπό την προε- δρίαν τοΰ Νομάρχου Ρεθύμνης, απεφασίσθη όπως καταρτισθή έιτι- τροπή μβλλοοαα νά Λρββη ουν- τομως είς την οργάνωσιν τής 4ης Παγκρητίου Γεωργοκτηνοτρβφΐ* κης εκθέσεως Ρεθΰμνη;. —Οί σταφιδοπαραγωγοί Ση¬ τείας. ε ■ ■ ■ « ■ β ■ ■ μ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ π ■ α ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ » Ι ΑΤ Ρ Ο Σ ΠΑίδΟΛΟΓΟΣ- Έγκατσσταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρΟς_ΧρυσοΤ[ηγή δέχεται τοΰς πάσχοντας καθ' ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού .πλησίον Ά- στυνομικοϋ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεϊς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ. «■■■■«■■■■Β■■■·■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■»■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■»■"■ ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ίατρεΐον τού όδός Άγίου Τίτου— Ιναντι Δημαρχείου. Καθ' εκάστην 9—11 καί 3—7. Αριθ. τπλίωώνβυ 300. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ των καλλιτέρων Γερμανικών Έργοστασίων Άγγλικοΰ τύίίβυ βαρεία; καταβκευής όλιγοστρφφοι, οικονομικώταται είς καυσιμον ύλην, ηγγυημέναι. Έλαιοπιεστήρια, έλαιόμυλοι, άλευρόμυλοι. Μηχανήματα πάσης χρήσεως. ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΚΣ Πρό πάσης παραγγελίας σα$ επισκεφθήτε μας. Γενικοϊ Άντιπρέσωποι Πολυχρονίδπς καί Φραγκούλης—Ηράκλειον. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ "ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ,, (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ) Νεώτεραι πολυτελείας έγκαταστάσεις ολων των άνέσεων. ΔΙΕΥΟΥΝΤΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ (Όδός 'Αρκαδίου 167 Ρέθυμνον) «! Ια, ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαποθνΐ; Στεψανίδη θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα- φεϊα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬ ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). κτήματα τοΰ οφειλέτου μου κεί μενά είς την περιφέρειαν τοΰ χω ρίου Κασταμονίτσα το3 τέωςΔήμοι Καστελλίου Πεδιάδος τής έμω/ύ μου ΕΕρηνοδικειαχής περιφερεία ήτοι Ιον) Εντός τοΰ χωρίου Κα σταμονίτσα καί παρά την συνοικί αν «Επάνω Γειτονιά» οικίαν άπο τελουμένην έξ ενός πιρτέγου μέ άνώγειον, κάμεραν, κουζίναν, ά- χυρώνα, σταΰλον καί αύλήν συ νορευομένην κτήμασι Γεωργίου Μ. Παπαδοκωστάκη, κληρονόμων Μι¬ χαήλ Ά?εξανδράκη, Μιχαήλ Τσα- πάκη καί δρόμψ. 2) Εις θέσιν «Κουτσομύτη» ελαιόφυτον Ικτάσε- σεως 2 στρεμμάιων μέ 60 έλαίας, 2 αμυγδαλής συνορευόμενον κτή- μασι Λεων. Δηλαβεράκη, Έμμαν. Άλεξανδράκη, δρόμφ άγροτικώ καί Μιχ ΙΓ&ροίν.άρη. 3) Είς θέ3ΐν «ΆρκαΛθ-,'.έφαλο» ελαιόφυτον Ικ τάσεως ενός σερέμμ,ατο; μέ 30 ε¬ λαιόδενδρα συνορευόμενον κτήμα- σι Ιωάννου Φ'αράκη, δρόμψ άγρο¬ τικώ, δέτγ; καί κληρονόμων Χ. Άδριανάκη Ό πλειστ^ριασμός των κτημά- των τούτων γενησεται ενώπιον τοΰ Συμβολαιογράφου Καστελλί¬ ου Πεδιάδος Έμμαν. Ιδομενέως ή το3 νομίμου αΰτοΰ άναπληρω τοΰ καί έν τω έν Καστέλλι1)) Πε¬ διάδος κειμένω δημοσίψ γραφείω τού την 17ην Απριλίου 1938 ήμέρα/ Κυριακήν καί ώραν 10— 12 π μ. £τε καί οπου καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω σιν. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ ένεργησάκι) τα νόμιμα. Έν Καστελλίω τή 20 Φεβρουα- ρίου 1938 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος Έμμαν. Καρυωτάκης ΖΗΓΕΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί ρισσα, πληροφορίαι παρά τη" 11ο- λυκλιν:κ·5 "Ηρακλείου. Πληροφορούμεθα ότι ό Νομάρ- χΐ!5 Λασηθίου κ. Φλωρίδης αφι¬ χθη «ροχθές είς Σητείαν, 'ίίς γνω στόν ήμετάβασις τού κ.Νομάρχου εκΣητείαν σχετίζεται μέ την συγ κληθεϊσαν έκεϊ διά την παρελ¬ θούσαν Κυριακήν γενικήν συ¬ νέλευσιν των σταφΐύοπαραγωγών Σητείας κατά την οποίαν θά έξη τάζοντο ολα τα αφορώντα την πρόοδον τής αταφΐδοπαραγωγής ζητι'ιματα. Τόν κ. Νομάρχην ου· νώδευσεν είς Σητείαν καί ό Διευ θυντής τού έν Άγίω Νικολάω ύ· ποκαταβτήματος τής 'Αγροτικής κ. Κουρκουτάκπ;. —Ό κ. Ίππόλυτος είς Αθή¬ νας. Δι' Αθήνας άνεχώρησί πρβχθές ό Γενικός Γραμματεύς τής Γενι- κής Διοικήαεω; κ. Ίππολυτος με· τα τού Έπόπτου 'Αγορανομίας Κρήτης κ. _ Σκλαβοώνου. Αμφό¬ τεροι θά έπκνέλθουν μετά 10ή- μερον εί; τάς θεσεις των. — Ή έθνική νεολαία. Παρά τω ύφυπουργείω τοΰΠρωθυ πουργοΰ συνεστήθη έηταμελπί κεντρικη έπιτροπή πρός συντο· νιομον των εκάστοτε ένεργειών διά την οργάνωσιν της έθνικής νεολαίας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου. Προκηρύσσει ότι: Έκτίθεται είς φανεράν μει ιδοτικήν δημοπρασίαν ή κα οσκευή τής Ό^οΟ μεταξύ Ατσαλένιου καί έκκλησίας Μασταμπά ενώπιον τής Δη- μαρχιακής Έπιτροπής την 17ην Μαρτίου 1938 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 —12 π. μ. έν τώ Δημαρχιακώ Κατα στήματι. Προθπολογισμός εργου δραχ μαί 16.000. Έν Ήρακλείφ τή 14 Μσρ ίου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬ τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο. Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τού Πει¬ ραιώς. Καί μυζήθρες ψρέοκες Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος, γεμδτες βούτυρο ή όκδ δρχ. 36. Σπεύσατε πρίν έξαντληθοϋν. 1—20
  ,1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  15 Μαρτιου 1938
  ΑΗαΤΗΣΤΣΕΧΟΣλΟΒΑΚΙΑΣ
  ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΑΟΤΙΙΣΕΙΣ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΗΣ ΕΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΧΟΤΖΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων βεβαιούν ότι άνωθεν τού έ-
  δάφους τής Τσεχοσλοβακίας σμήνη
  Γερμανικών άεροπλάνων εξετέλεσαν χθές
  ύπόπτους πτήαεις.
  Κατόπιν τούτου, ο έν Βερολίνω
  πρεαβευτής τής Τσεχοσλοβακίας διε¬
  τάχθη νά διαμαρτυρηθή εντόνως διά
  την κα,τάφωρον ταύτην παραβίασιν των
  διεθνών νομίμων, παρά τάς ύποσχέσεις
  μάλιστα τής Γερμανίνς ότι θά σεβα¬
  σθή απολύτως την ανεξαρτησίαν τής
  Τσεχοσλοβακίας.
  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ
  ΛΟΓΟΣ ΔΪΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  Είς τό διάβημα τού Τσεχοσλοβά-
  κου πρέσβεως απήντησεν ο στρατάρ-
  χης Γκαϊριγκ, διαβεβαιώσας ότι ή Γερ
  μανία δέν τρέφει κατακτητικάς διαθέ-
  σεις εναντίον τής Τσεχοσλοβακίας. Είς
  καθησυχαστικάς βεβαιώσεις προέβησαν
  κ» ι άλλοι έπίσημοι Γερμανοί.
  Έν τοσούτο> ο στρατάρχης Γκαϊ'
  ριγκ έκφωνήσας λόγον αυθημερόν, έτό
  νισεν ότι «ο Γερμανικός στρατός είνε ά
  ήττητος».
  Ο ΣΟΥΣΝΙΓΚ ΚΑΤΕΦΥΓΕΝ
  ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΑΡΧΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΑΑΠΕΣΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Βιέννης μέσω ξένης πηγής άναφέρουν ό¬
  τι ο τέως καγκελλάριος τής Αυστρίας
  Δρ. Σοΰνσιγκ κατέφυγεν είς Ούγγαρί-
  αν άφοΰ προηγουμένως τω εδόθη γρα-
  πτή αδεία των γερμανικών άρχών. Λέ·
  γεται ότι ο Σοΰσνιγκ , θά έγκατασταθή
  είς Βουδαπέστην.
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙ1ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Καθ* ά βεβαιούται
  έκ τού έξωτερικού καίο πρόεδρος τής
  παλαιάς Αυστριακής δημοκρατίας Μί·
  κλας παρητήθη. ΊΙ παραίτησις εγένετο
  τή άπαιτήσει τού έθνικοσοσιαλιστοΰ
  καγκελλαρίου "Ινκβαρτ.
  ΡΥΚΟΦ ΚΑΙ ΑΛΑΟΙ
  ΚΑΤΕΔΙΚΑ2ΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΟΑΝΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντ,α-
  ποκριτού μας). — Κατ' ανακοίνωσιν έκ
  Μόσχας έληξεν ή πολύκροτος δίκη των
  κορυφαίων κομμουνιστών οΐτινες κατη-
  γορήθησαν επί έγκληματικαϊς πράξεσιν
  εναντίον τού Στάλιν καί τού έν Ρωσσία
  καθεστώτος.
  Διά τής έκδοθείσης αποφάσεως πλήν
  των Πλένεφ, Ρακόσφκυ καί Μπεσόνοφ
  άπαντες οί λοιποί κατηγορούμβνοι έν
  οίς οί^Μπουχάριν, Γιακόντα, Ρύκωφ
  κ.λ.π. κατεδικάσθησαν είς την έσχάτην
  των ποινών.
  ΒΟΡΥΒΟΔΕΙΣ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
  Ε&ΔΗΑΩΣΕΙΣ_ΕΙΣ_ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα·
  «οκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Αον
  δίνου ότι χθές χιλιάδες οιαδηλωτών
  συνεκεντρώθησαν ενώπιον τής Γερμανι
  κης πρεσβείας μέ κραυγάς; Κάτω ή
  Γερμανία, θάνατος είς τόν Χίτλερ! Οί
  διαδηλωταί συνεπλάκησαν μετά ΐής Ά-
  βτυνομίας ήτις μετά κόπου κατώρθωσε
  νά τούς διαλύση. Ύπάρχουν άρκετοί
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟ ΑΝΣΛΟΥΣ,,
  ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ Γ. ΡΑΪΧ
  ΛΘΗΝΑΙ 14 Μαρτί
  ου (τού άνταποκριτοΰ
  μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βερολίνου φέρουν ώς
  ολοκληρωθεϊσαν την κατά
  λήψιν τής Αυστρίας. Γερ-
  μανικά στρατεύματα είσηλ
  θον είς τάς κυριωτέρας
  πόλεις τής Αυστρίας ό·
  που συνεργάζοντχι με-
  ΐά των έγκαθιδρυθεισών
  άρχών των έθνικοσοαιαλι-
  στών.
  Ό καγκελλάριος "Ινκ-
  βαρτ ο>νομάαθη 'Αρχη-
  γός τού "Εθνους, εξέδω¬
  κε δέ άμέσως προκήρυ¬
  ξιν διά τής οποίας δη¬
  λοί επισήμως ότι ή Αυ¬
  στρία ήνώθη μέ την Γερ¬
  μανίαν. Πρός έπικύρωσιν
  τοΰ «'Άνσλους»,θά διενερ
  γηθή δημοψήφισμα.
  Ο ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗΝ
  Κατά τα έκ Βιέννης τη
  λεγραφήματα, ο καγκελλά |
  ριος Χίτλερ αφιχθη έκεί
  Θριαμβευτικώς. Ό Χί¬
  τλερ εγένετο δεκτός υπό χι
  λιάδων έθνικοσοσιαλιστών
  πρός τούς οποίους ώμί-
  λησενέπί τής σηυ-ασίας τού
  γεγονότος τής Γερμανοαυ-
  στριακής ενώσεως. Ό Καγ
  κελλάριος ετόνισεν (>ότι ή
  Γερμανοαυστριακή ένωσις
  δίδει ύστερον άπό τόσο:>ς
  αίώνας νέαν όντότητα είς
  τό Γερμανικόν έθνος καί
  έπιφυλάσσει είς αύτό λαμ¬
  πρόν μέλλον.
  Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Νεώτεραι άνακοινώσεις
  έν σχέσει μέ τό τηλεγρά-
  φημα τοΰ καγκελλαρίου
  Χίτλερ πρός τόν Μουσο¬
  λίνι βεβαιούν ότι ο πρώ-
  τος εξέφρασε δι' αυτού
  πρός τόν Ίταλόν πρωθυ¬
  πουργόν την ευγνωμοσύ¬
  νην τής Γερμανίας. «Ου¬
  δέποτε Θά λησμονήσω, το-
  νίςει επί λέξει ο Χίτλερ
  πρός τόν Μουσολίνι, ό,τι
  όφείλω είς έσέ».
  ΠΟΤΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑ1
  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  Αγγέλλεται έκ Βερολί-
  νου ότι την ΙΟην Απρι¬
  λίου θέλει διενεργηθή είς
  την Αύστρίαν τό δημοψή¬
  φισμα διά τοΰ οποίου ο
  λαός της θα αποφανθή διά
  την ένωσιν αυτής μέ την
  Γερμανίαν έπικυρουμένου
  ούτω καί τυπικώς τού
  «'Άνσλους». Σχετικώς μέ
  την προκήρυξιν τοΰ δημο-
  ψηφίσματος καί τόν τρό¬
  πον τής διενεργείας αυτού
  ο'Ίνκβαρτ θέλει προβή είς
  ωρισμένα μέτρα τα οποία
  κανονίζονται ήδη. Στρα
  τιωτικώς ή Αυστρία υπή
  χθη είς τό Ράϊχ.
  Ή προχδεσινή τελετή τής χειροτονίας
  τοΰ νέου Έπισκόπου Κισσάμου.
  Μετά πάσης έπφλητικότη
  τος καί της έξαιρετικής είς
  τοιαύτας περιστάσεις έκκλη
  σιαστικής μεγαλοπρεπείας έ
  γένετο την παρελθούσαν Κυ¬
  ριακήν ή χειροτονία τού νέου
  Έπισκόπου Κισσάμου καί Σε-
  λίνου κ. ΕύδοκΙμου Συγκελά-
  κη.
  Τής τελετής ταύτης προη-
  γήθη, τό παρελθόν Σάββατον
  καί πρό τού ΈσπερινοΟ, ή
  κατά τα καθιερωμένα ίερο-
  τελεστία τού Μεγάλου Μη-
  νΰματος είς τόν Μητροπολιτι¬
  κόν ναόν
  Την χειροτονΐαν ετέλεσεν ό
  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
  κ Τιμόθεος συλλειτουργούν-
  των των Θεοφιλεστάτων Έπι-
  σκόπων Άρκαδίας, Ρεθύμνης,
  ΚυδωνΙας, 'ίεράς καί Σητείας
  καί πλείστων άρχιμανδριτών,
  ήγουμένων καί ίεροδιακόνων.
  Παρέστησαν κατ' αυτήν ό
  Νομάρχης κ. Μάρκελλος, οί
  στρατηγοί κ. κ Γ. Κατεχάκης
  καί Ιω. Αλεξάκης, ό κ. Δή
  μαρχος, οί κ κ. Διοικήται τοΟ
  43 Συντάγματος καί Χωρσφυ-
  λακής Ηρακλείου μετά των
  αξιωματικών στρατοϋ καί χω-
  ροφυλακής καί άλλαι έκ των
  πολιτικών καί στρατιωτικών
  άρχών τής πόλεως. Έπίσης
  παρέστη πλήθος κόσμου καί
  αντιπροσωπείαι έκατοντάδων
  συνεπαρχιωτών τοθ νέου Έ-
  πισκόπου.
  Μετά την θείαν λειτουργίαν
  καί την διανομήν τοϋ άντιδώ
  ρου υπό τού νέου Έπισκόπου,
  ούτος ανήλθεν έν έκκλησιαστι-
  κή πομπή είς τό Μητροπολιτι¬
  κόν μέγαρον δεχθείς τα συγ-
  χαρητήρια τοθ έκκλησιάσμα-
  τος
  Ακολούθως καί έν τή μέγα
  λτ] αιθούση, τής Ίεράς Μητρο¬
  πόλεως έν μέσω των πολυ-
  πληθών έπισκεπτών ό Αίδε-
  σιμώτατος Βασίλειος Μπλα
  βάκης Μητροπολιτικός "Επί
  τροπος της τέως χηρευούσης
  Ίεράς Έπισκοπής Κισσάμου
  καί Σελίνου, προσεφώνησε
  τόν Μητροπολίτην καί τοϋς
  παρισταμένους Έπισκόπους.
  Απαντών ηύχαρίστησε τούτον
  ό Σεβασμιώτατος τονίσας α-
  μα την σύνεσιν, καί την εκ¬
  κλησιαστικήν πείραν τοϋ νέου
  Έπισκόπου Μετά ταυτα ό
  νέος Έπίσκοπος απέστειλεν εΰ
  χαριστήρια επί τή χειροτονία
  τού τηλεγραφήυατα πρός τόν
  Οικουμενικόν Πατριάρχην Βε
  νιαμίν, την Α Μ τόν Βασιλέα
  καί τόν υπουργόν Θρησκευ-
  μάτων κ. "Γεωργακόπουλον.
  Χθές ανεχώρησαν επιστρέ¬
  φοντες είς τάς ε'δράς των οί
  άφιχθέντες ενταύθα Έπίσκο-
  ποι, πλήν τού θεοφιλεστάτου
  κ. Εύδοκίμου Συγκελάκη δ·
  στις θά αναχωρήση αργότερον.
  ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ
  ΠΡΟΤΥΠΑ ΖΟ.ΟΤΡΟΦΕΙΑ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τούς
  διευθυντάς των σχολείων τοΰ
  κράτους, δημοσίων καί ίδιωτι
  κων, τό υπουργείον τής Παι-
  δείας συνιστδ παραλλήλως
  πρός την "ίδρυσιν παρ' εκά¬
  στω σχολείω σχολικών κή-
  πων, την "ίδρυσιν ώς άναγ-
  καίου συμπληρώματος αυτών
  καί μικρών ζωοτροφείων. Ή
  προμήθεια τούτων θέλει γίνη
  διά χρημάτων τοϋ σχολικοϋ
  ταμείου ή άρωγή τού υπουρ
  γείου. Έν προκειμένω παρε-
  σχέθησαν οδηγίαι καί πρός
  τούς Νομάρχας υπό τοθ ύ·
  πουργεΐου των Έσωτερικών
  παρακαλουμένους νάσυστήσω
  σιν είς τάς δημοτικάς καί κοι-
  νοτικάς αρχάς την άναγρα-
  φήν πιστώσεων προοριζομέ-
  νων διά την ενίσχυσιν τής τοι¬
  αύτης προσπαθείας.
  Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ
  Παρεκλήθη αρμοδίως ή Ά-
  γροτική Τραπέζα νά προβή
  παρά των γεωργών είς την έ-
  ξαγοράν των τυχόν ύπαρχου
  σών διαθεσίμων ποσοτήτων
  σόγιας καί ήλιοσπόρου περί
  των οποίων ένδιαφέρεται ό
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιο·
  μηχάνων Σπορελαίων καί έ-
  ξηυγενισμένων έλαιων προ-
  σφέρων 9 δρχ. κατ'όκάν. Επί
  τή εύκαιρίσ. συνιστδται είς
  την Τράπεζαν νά διαθέση είς
  δλας τάς γεωργικάς περιφερεί
  άς σπόρον σόγιας επί ήλατ-
  τωμέντ) τιμή 25 ο)ο τής άξίας
  τού Έκ παραλλήλου συνιστά
  ται ωσαύτως ή διάθεσις ήλιο-
  σπόρου είς γεωργοΰς μέ την
  αυτήν ήλαττωμένην τιμήν.
  ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΤΙΜΑΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  14ης Μαρτίου 1938
  Ζυρίχη
  Παρίσιοι
  Λονδίνον
  Κΐέα Ύόρκη
  -Αγορά Πώλησις
  25.30— 25 55
  3.50 3.60
  548 550
  108 90 109 80
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Βαρσοβία
  Άγορά Πώλησις
  60.80 61.40
  28.10 28.36
  3.70 3.74
  20.75 21.
  Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  "Υπό τοϋ ύπουργείου Παι-
  δείας επετράπη, κατόπιν έγ¬
  κυκλίου τού, κοινοποιηθείσης
  πρός απάσας τάς έκπαιδευ-
  τικάς αρχάς, ή προμήθεια μέ-
  σων διδασκαλίας μέχρι πο-
  σοθ χιλίων δραχμών καί δι'
  έίκαστον σχολικον ΐίτος, άνευ
  έγκρίσεως τούτου.
  ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  Ό έκ τοΰ χωρίου Πολυθέα
  Πεδιάδος Εμμανουήλ Γεωργ.
  Χουλάκης έργαζόμενος προ-
  χθές διά την έκρίζωσιν μιάς
  δρυός έτραυματΐσθη θανασί-
  μως κατά την πτώσιν τοϋ δέν-
  δρου Μεταφερθείς ενταύθα
  ύπέκυψε είς τα τραύματά τού.
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
  Δι' έγκυκλίου τοΰ ύπουρ¬
  γείου τής Δικαιοσύνης όρίζε-
  ται δτι οί είρηνοδίκαι, πται-
  σματοδίκαι καί οί ύπάλληλοι
  τής γραμματείας των δικαστη-
  ρίων καί Είσαγγελιών ούδεμι-
  άς δικαιοϋνται άμοιβής διά
  τάς πρός τό κράτος υπηρε¬
  σίας αυτών.
  Η ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνω¬
  σιν λίαν προσεχώς θά δημο¬
  σιευθή ό νέος νόμος περί πα-
  γιοποΊήσεως των συντάξεων.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΔΙΑ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
  Διά τόν προσέχη μήνα Α¬
  πρίλιον αί δικάσιμοι τοθ Ά-
  γρονομείου Μοιρών ωρίσθησαν
  ώς ακολούθως: Την 4 είς Αγ.
  Δέκα, την 5 είς Γέργερην,
  την 6 είς Ζαρόν, την 8 είς
  Μοΐρες, την 11 είς Πόμπιαν,
  την 12 είς Πλάτανον, την 13
  είς 'Λνώγεια, καί την 14 είς
  Μιαμοΰ.
  ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Συνήλθε χθές είς συνεδρί¬
  ασιν άσχοληθεΐσα μέ την σύν¬
  ταξιν τοΰ νέου προύπολισμοΰ
  Οίκονομικοΰ ετους 1938—39 ή
  έπιτροπή τοΰ ΈπαρχιακοΟ τα-
  μείου Όδοποιΐας Ηρακλείου.
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
  Ετοποθετήθη είς τό Άγρο-
  νομεΐον Πεύκου Βιάννου ό ά-
  γρο^όμος κ. Έμμ. Τραντάς.
  ΟΙ ΑθΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  Λόγω τής κακοκαιρίας α¬
  νεβλήθη διά την ερχομένην
  Κυριακήν ή έναρξις των άθλη
  τικών άγώνων διά τό κύπελ·
  λον Κοτζια.
  0 Πρωΐνή
  ΑΘΗΝΑΙ 1 <4 ΛΙαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Ηαρι σίων ότι διάδιαταγής ήτιςέκοινοπο ήθη έπειγόντως εκηρύχθη είς εμπόλεμον κατάστασιν ή γραμμή Μαζινώ.,Όπλϊται καί άξιωματικοί οΐτινες στρατωνίζον- ται είς την γραμμήν ταύτην καί άνή- κουν οπωσδήποτε είς την δύναμιν ά- μυντικών σχηματισμών αυτής, ανεκλή¬ θησαν έκ των άδειών των καί διετά¬ χθησαν νά έπανέλθουν πάραυτα είς τάς θέσεις των. Πιθανολογεϊται ότι ή γραμμή Μα- ζινώ θά έν.ισχυθή καί διά νέων δυνάμε» ών ,θέλει δέ μεταβή αργότερον επί τό- που καί ο ύπουργός τής έθνικής αμύνης κ. Νταλαντιε,προκειμένου νά έπιθεωρή ση την γραμμήν καί τα στρατιωτικά σώματα τής περιφερείας. ΠΩΣ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ κ ΛΕΠΗ ΜΠΛΟΥΜ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφήματα έκ τού έ£ωτερικού άναφέρουν συμπληρωμα τικώς πρός τόν σχηματισμόν κυβερνή¬ σεως ύπότού κ. λΐπλούμ, ότι ούτος δέν ύπεστηρίχθη υπό των κομμάτων τής δε- ξιάς, σχηματίσας τελικώς,κυβέρνηαιν έκ των δημοκρατικών στοιχείων, των ρι- ζοοπαστών καί των σοσιαλιστών. Έκΐός τοΰ Ιΐώλ Μπονκούρ όστις α¬ νέλαβε τό υπουργείον των Εξωτερικών καί τού Νταλαντεέ άναλαβόντος τό τής Έθ»ικής Αμύνης, ύπουργοί είς την νέαν κυβερνησιν ΛΙπλούμ φέρον- ται καί οί κ. κ. Ντορμουά Έσωτερι¬ κών, Βενσάν 'Ωριόλ κοινωνικής Προ¬ νοίας, Ζάν Ζαί Παιδείας, Φροσάρ Προπαγάνδας. Ό κ. Μπλούμ ανέλα¬ βε καί τό χαρτοφυλάκιον τοΰ ύπουρ- γού των Οίκονομικών μέ συνυπουρ· γόν τόν κ. Σαρρώ. Τα λοιπά υπουρ- γεΐα καί ύφυπουργεϊα ανέλαβον οί κ.κ. Ιβποννέ, λΐπλανσάρ, Σερόλ, Πιέρ Κότ Ριβιέρ, Ντενεσάν κ. ά. διαψευδεται οτι η ρουμανια εκηρυ:εν_ειιιστρατευσιν ΑΘΗΝΑΙ 14 ΛΙαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ ¥*ου κουρεστίου ότι τα διαδοθέντα περί γε· νίκης κινητοποιήσεως τής Ρουμ«.ν£ας έλέγχονται έξ επισήμου πηγής απολύ¬ τως άνακριβή. Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας). — Κατά τα έκ Παρισί¬ ων τηλεγραφήματα ο κ. Μπλούμ άνε- νέωσε την στρατιωτικήν σύμβασιν Γαλλίας καί Τσεχοσλοβακίας. ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΡΑΣΙΣ ΕΗΑΝΤΙϋΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα¬ ποκριτοΰ μας). —Έκ τοΰ έξωτερικού τηλεγραφείται ότι είνε'^πλέον η βεβαία ή κοινή στρατιωτική^ δράσις Γαλλίας καίΤαεχοσλοβακίας είς περίπτωσιν έπεμ βάσεως τής Γερμανίας εναντίον τής δευ τέρας. Η Νλ ΒΟΗΒΗΙΗ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν δτο ή Αγγλία είς περίπτωσιν στρατιωτικάς δράσεώς τής Γαλλίας εναντίον τής Γερμανίας θά ταχθή άλληλέγγυος μέ την τελευταί αν διά νά περισωθή ή άνεξαρτησία τήί Τα εχοσλοβακίας. ώ ό καγ>
  ίλ6ρ
  ς, κατε
  «πό τβν
  την κ
  ώρών
  «εται
  ίμ
  ρξ.
  ηδη η
  ή
  κμέσων 3υνε:
  νβνότων αύτω
  Μετ» την Ι
  φβϊοαν άμέσω
  των ώρών τον
  τος πρός την
  ταλίαν καί ξ
  ιγν ούμπρ«5'
  ωβιν των σ>
  χ«ί ή Μεγ»
  φαίνβται άνο
  την έκπληξιν
  «ραξικοΐτήματ
  λώνουσα σαφ
  μί> συγχωρήα
  κήν «ύθαιρεσ
  λήψεως τής /
  ΕΙ; την Β< χοτή-ων, ώς χδεαιναι τηλι ροψορΐαι ό π Τσάμπερλαιν την τακτικήν τος καί τού α τίδίχχσε μετ τη τος την Ι βαιρεαίχν τολ βίαν την όη€ Γερμανία, επ. αντιταχθή ά χρατών έκεή χούν άπόφασ ξουν καί περι παγκόσμιον Άλλα δεν έντονον ση γλιχής ϋ τοϋ κ. Τσά γς πλέον η χαρ έκκλησις -< «ρ, πρός την τΐτ« διά τί| ν«5 έκατομ των προ; οί «μυντικών Χώρας. Άλλα καί δλοβ«κίαν ι «ν ύδν εμεν «ως ή Γερ Αΰστρία °«, τού συμ γ Γερμανικόν *ί προκαλ μετα< *ών δυνάμβ «νιχ» ουνί δ νωτέραν ή εΐίέ«τασις °»γκεντρών ρν τω Ή βλη ι ηΡβκληθεΐσ< ^ Γερμανι: ί φται Ρ°ν είς , ?δ έ χη ή 5 έμπόλ Ποΰ ό ;Π των κ ν : οποίων