95522

Αριθμός τεύχους

4813

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕίΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΡΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  1ΥΝΔΡΟΜΛΙ
  Αίγυπτον
  έτησι« λι'ραι 3
  ίξάιιηνος ·£
  Ά|ΐερι:<ής ετήσιαι δολ. 1Γ>
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. λ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  16
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1958
  ΥΠεΥβ¥80Σ ΣτΊΙΤΜΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +813
  ί ι/ Ω Ο
  II II
  1 νΐΤΑΓΙΙ Γ'ςΐν Χ°μεν 7"φ/ηί ^™ παρέν Ισει; μόνον αύτό;! Μέ την άστά-
  ■"ΙΕΙΙΐΙΐΗΙΐΙΒΐΙ
  II
  Ι
  II
  Ι
  V
  ίσ'ν Χ3^®^· Μεθαύριον μέσα| θείαν ώς φαινόμενον δέν άσχο-
  I II II II II III
  Π Λ Ι Ι 111 Γ £1ί τό χαλί5χαίΡί θά ίχωιεν μίαν λοθνται μόνον οί φυσιολόγοι. Ά-
  !■■■
  IIVII
  || ΒΙΙ1Ι #18 ΒΙΙΙμΙ παρένθεσιν φθινοπώρ-,υ. Τα ρόδα σχολοϋνται καί οί κοινωνιολόγο·
  ΚΑΙ Η ΑΠΕΙΑΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ένώ ό καγκελλάριος Χί-
  τλερ άποθεοΰται είς την Βι-
  έννην, ώς ένσαρκωτής των
  ίμπεριαλιστικών βλέψεων μι-
  άς μεγάλης καί πανισχύρου
  Γερμανίας, αί ιτρωτεύουσαι
  των μεγάλων κρατών, ετι δέ
  περισσότερον έκείνων τα ό¬
  ποΐα προσεγγίζει ολοέν και
  περισσότερον ό Γερμανικό;
  κίνδυνος, κατελήφθηααν άπό
  χθές άπό τόν πυρετόν έντό-
  νων άποφάσεων.
  Ούτω την κατάπληξιν τώ
  πρώτων ώρών τοΰ Γερμανι
  κου πραξικοπήματος ώιαδέ
  χεται ήδη ή νηφαλιότης τή
  άναμετρήσεως των γεγονό
  των τής Αυστρίας καί τώ
  άμέσων συνεπειών των γε
  γονότων αυτών.
  Μετά την Γαλλίαν, στρα
  φεΐσαν άμέσως άπό των πρώ
  των ώρών τοϋ πραξικόπημα
  τος πρός την φασιστικήν Ί
  ταλίαν καί ζητήσασαν κοι
  νήν σύμπραξιν πρός ματαί
  ώσιν των σχεδίων Χίτλει
  καί η Μεγάλη Βρεττανίι
  φαίνεται άνακύπτουσα άπ< την έκπληξιν τού γνωστο πραξικοπήματος καί έκδη λώνουσα σαφεΐς διαθέσεις νά μή συγχωρήση την Γερμανι κήν αύθαιρεσίκν τής κατα λήψεως τής Αυστρίας. Εί; την Βουλήν των χά νοχήτων, ώς μετέδωσαν α χθεσιναί τηλεγραφικαί πλη ροφορίάι £ πρώθυπουργός κ Τσάμπερλαιν παραμερίζων την τακτικήν τής χλιαρότη τος καί τοΰ σκεπτικιβμοΰ, κα τεδίκασε μετά πολλής δριμύ τητος την Γερμανικήν αύ θαιρεσίαν τονίσας ότι είς την βίαν την οποίαν μετήλθεν Γερμανία, έπρεπεν ή βία νά αντιταχθή άπό μέρους των κρατών έκείνων τα όποΐα έ- χουν απόφασιν νά διαφυλά- ξουν καί περιφρουρήοοον την παγκόσμιον ειρήνην. Άλλά δέν είνε τό μόνον έντονον σημείον τής 'Αγ- γλικής άφυπνίσεως οί λόγοι τοΰ κ. Τσάμπερλαιν. Τούς λόγους τούτους έπλαισίωσε πλέον η χαρακτηριοτικώς, έκκλησις τοΰ λόρδου Χό- αρ, πρός την αγγλικήν νεό- τητα διά την κατάταξιν ε¬ νός έκατομμυρίου έθελον- τών πρός συμπλήρωσιν των άμυντικών δυνάμεων τής Χώρας. ...... Άλλά και εις την Ισεχο σλοβακίαν καί την Πολωνί¬ αν δέν έμεινεν άνευ άπηχή- σεως ή Γερμανικη είσβολή είς Αύστρίαν.'Ασχέτως δέ τοΰ Λιθουανοπολωνικοΰ έπεισοδί- ου, τού συμπέσαντος μετά τό Γερμανικόν πραξικόπημα καί προκαλέσαντος την ά μέσον μεταφοράν στρατιωτι¬ κών δυνάμεων είς τα Λιθου- ανικά σύνορα, καί τα δύο ταυτα κράτη των οποίων την γειτονίκν κατέστησε στε- νωτέραν ή μέχρις Αυστρίας επέκτασις τής Γερμανίαν, συγκεντρώνουν πυρετωδώς δυνάμεις πρός ενίσχυσιν των συνόρων των. Ή όλη δέ άναταραχή ή προκληθείσα έν Εύρώπη άπό το Γερμανικόν πραξικόπημα διαφαίνεται έμφαντικώτε- ρον είς την νευρικότητα τής νέας Γαλλικής κυ- βϊρνήσεως καί είς την σπουδήν μέ την οποίαν εκηρύχθη η ΥΡ«ΗΗΠ Μαζινώ είς εμπόλεμον κατάστασιν. Ποΰ όδηγεϊ «Η«$ ,τίΐν άν- θρωπότητα ή νευρικότης «ύ- τή των κυβερνήβεων των μεγάλων κρατών εναντίον των οποίων κατεφέρθη ό κο- λαφος τοΰ Γερμανικοϋ πρα¬ ξικοπήματος; Μήπως εί; νέ¬ αν παγκοσμίαν σύρραξιν ο¬ μοίαν της οποίας δέν είδε ποτέ άκόμη ή ανθρωπότης; "Η, είς την σύνεσιν ή έ- ποία άπέλιπε τα κυριώτερα κράτη» τα αυγκρατήααντα μέ χρι σήμερον μέ σαθρό- τητα την ίσορροπίαν την τόσον αναγκαίαν διά μί αν πολυετή ειρηνικήν δια- βίωσιν τής Εύρώπης καί την οποίαν διέσειααν τούς τελευ- ταίους καιροΰς οί έαωτερικοί περισπασμοί των ίδίων κρα¬ τών, οί διχασμοί, αί διαιρέ- σεις καί ή άπειρία σφαλμά- των, των οποίων έπωφελήθη ό καγκελλάριοςΧίτλερ διά νά εφαρμόση τα ίμηεριαλιστικά τού σχέδια; Πάντως ή ανθρωπότης δι- ανύει τάς κρισιμωτέρας στιγ¬ μάς τής μετά τόν παγκόσμι¬ ον πόλεμον περιόδου. Καί ά¬ νωθεν τής Εύρωπαΐκής ηπεί¬ ρου αίωςεΐται άγρία καί άμε¬ σος ή απειλή τοΰ πολέμου. Έκεΐνο δ' όπερ άπεφεύχθη μέχρι σήμερον άπό τα συγ- κλονιστικά γεγονότα τού Ί· ταλοαβησσυνιακοΰ πολέμου πρώτον, τοΰ ήφαιστειώδους Ί- σπανικοΰ άλληλοσπαραγμοΰ δεύτερον καί τής άνθρωπο- σφαγήξ τής Κίνας κατόπιν δέν φαίνεται τελικώς νάπο- σοβη8η. "Η πρός Αύστρίαν έ- ξόρμί3ς τής Γερμανίας τοΰ Χίτλερ διαγράφει θλιβερά ά- πρόοπτα δια την παγκόσμι¬ ον ειρήνην, «αί φαίνεται πιθανώτατον ν' αποτελέση τόν πρόλογον τοΰ αίμα- τηροτέρου έπιλόγου τοΰ με- γάλου πολέμου ό οποίος η- φάνισε την άνθρωπότΐιτα ά¬ πό τοΰ 1914 μέχρι τοΰ 1918. τού Απριλίου πιθανόν είνε νά τα μαράνουν μπόρε; Γεναριάτικες Ό οβελία; άμνό; τοΰ ΙΙάσχα μπορεϊ νά γίνη ...γαλοποΰλα των Χριστουγέννων. Ακριβώς δπω; καΐ ό κρ&τοζ σχετικός αα; νά βρεθή ά'λλος, δταν σεί; τόν περι- μένετε διαφορετικόν. Άλλά καί γενικώτερον ή ψυχολογία των κοι- νωνικών σχέσεων νά παρουσιάζε- ται γεμάτη παρενθέσει; δταν θά Ιπρεπε νά είνε μί» καί μόνη παρενθεσις. * * * Δέν είνε άστατος συνεπώ; δ Μάρτιο; μόνον. Είνε ή ζωή ώ; νχ/ολον. Καί δέν εχει παρενθέ- σχολοϋνται καί οί κοινωνιολόγο καί οί δημοσιολόγοι, άν όχι δ λοι γενικώς οί είς—λόγοι. Πρό- κεΐΓ,αι περί θεομηνίας παρενθέσε ών. Τί βγαίνει άπό αύτά;; Κά ποτε τό... τερπνόν απλώς, κάποτε δμως καί τό ωφέλιμον. Διότι δέν δπάρχουν μόνον έκεΐνο: πού άντικρύζουν τάς παρενθέσεις ώ; θέαμα ή τάς ΰφίστανται ώς κατά¬ στασιν. Υπάρχον καί έκείνοι πού έπωφελοΰνται των παρενθέσε- ων. Χάρις ακριβώς είς τάς παρεν θέαεις αύτά; κατορθώνουνϊνά τα βγάζουν πέρα εί; την ζωήν. Καΐ νά έπιβάλλωνται τελικώς είτε κράτη είναι, είτε άτομα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τό Ρωσσικον δράμα ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΔίΚΐΑΤΟΡΟΣ ΣΤΛΛΙΝ «Ή δίχη τής Μόσχας υπήρξε τ© βδελυρότερον εγχλημα τής ίστορίας». ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΡΟΤ2ΚΥ (Ί1 δίκη είκοσιενός έκ των κο- ρυφαίων κομμουνιστών, ή διεςα- χθείσα είς Μόσχαν υπό πρωτο· τύπους δλως συνθήκας έτερματί- σθη, ώς γνωστόν, την εσπέραν τοθ παρ. Σαββάτου διά τής εί; θάνατον χαταδίκη; δέκα όκτώ έκ των κατηγορουμένων Επί τής δίκη. ταύτης καί ολιγον πρό τοθ τΛρχτί; της, ό Λέων Τρότ- σκυ, ό σοβαρώτερος άνΐΐπαλος 010Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΘΕΣΕΟΝ Αί παρενθέσεις τή; ζωής είναι τή; μόθα; τάν τελευταίον κα-ρόν Γπάρχευν άνθρωποι πού ζοϋν διαρκώς μέ παρενθέσεις. Άπό τής έποχής των σοφολογιωτάτων, των οποίων αί παρενθέσεις απετέλουν σωστό μακαρόνι, ή άςία τοΰ εί- >ς παρέμεινε κοινωνικόν σή
  μα. Μέ μίαν μόνον διαφοράν: "Ο¬
  τι αί παρενθέσεις ούμφωνα μέ την
  οιαλεκτικήν τής έποχής, έγιναν
  μικραί καί πολλαί Αί συνθήκαι
  ή; ζωής, ιδιαιτέρως αί οϊκονο-
  ιικαΐ, τα; έίυστηματοποίησαν
  Επί παραδείγματι ίνα; καί ό αύ-
  ός άνθρωπος, μπορεϊ νά παρου
  σιασθή μέ πολλάς... παρενθέσεις,
  ι; διάστημα μιας μόνΐν έοδομά-
  ος Σήμερον είνε γλυκομίλϊ^τος,
  αύριον δύσπιστος, μεθαύριον σκε
  ττικός, την άλλην σα; κάνει τό
  αρθ καί οϋτω καθ1 έξη;. Άφήνω
  τι αί ψυχολογικαί καταστάσει;
  κεϊναι, που έχουν την βάσιν τού;
  ι; ώρισ^να καθημερινά πράγμα-
  α, σχετίζονται καί μέ γενικωτέ
  α; μεταβολάς. Άρκεΐ ή πρό-
  λεψις ή το ουμψίρον τή; στιγμή;
  ά είναι ούσιώδη'καί σεϊ; ή οϊοο-
  ήποτε άλλο; νά π* ζετε ρόλον
  έσα εί; αύτά..*.
  Λέγοντε; δτι θέμα τοΰ παρόν-
  ο; είνε ό καιρός, κλείομεν την
  νωτέρω... παρένθεσιν. Ώστόσο
  είμεθα δι' αύτό κατακριτέοι.
  Ιαντοΰ αί παρενθέσει; διέπονται
  πό μίαν γενικήν άρμονίαν: ΙΙι-
  ;τόν αντίγραφον τής ανθρωπίνης
  ωής είναι αί μετεωρολογικαί
  αταστάσεις.
  —Άλλάζουν σύμφωνα μέ τόν
  αιρόν οί άνθρωποι ή ό καιρός
  ύμφωνα μέ τού; άνθρώπου;,
  Τό έρώτημα είνε φαντάζομαι
  φυσικόν. Άλλά τί τα θέλετε; Είτε
  τό έ'να συμβαίνει, 3πω; πρεσβεύ-
  ουν καί έπιστήμονες, είτε τό άλ-
  λο, δπω; θά ήθελαν μερ κοί θυ-
  μόσοφοι, ή άλήθεια είνε δτι αί
  παρενθέσει; δέν πρέπει νά μας
  Ικπλήττουν. Καταντοθν γενικώς
  δρος τή; ζωής. Μέσα είς την <5· τοθ Στάλιν, εγραψ» εί; δύϊ ή τρία «ρθρά τού, τό κάτωθι δρι¬ μύτατον κατηγορητήριθΛ»), Τρείς άνθρωποι, ό Μπου χάριν, ό Ρύκωφ καί ό Ρακοφ σκι, είναι τα κυριώτερα πρό σωπα τ?]ς σημερινής δίκης Άπό την στάσιν των δύνατα νά εξακριβωθή διά πρώτη φοράν ή βαθότης τής άντιδρά σεως είς την Σοβιετικήν Ένω σιν. Τό 1910, είς τό Παρίσι, ί Ντουμπροβίνσκι είς μπολσε βΐκος αποθανών ήδη, μοΰ έλε γε διά τόν Ρυκωφ: —Είς όποιανδήποτε άλλη1 χώραν ό Άλέξης θά εΐχε γί νει πρωθυπουργός Μετα &εκατε_σσαοα έτη, ό Ρύκωφ ανέλαβε τή συστάσει μου την θέσιν ή όποία εΐχε μείνει κενή κατόπιν τοϋ θα νάτου τού Λένιν: 'Έγινε πρό εδρος τοϋ συμβουλιου των έ πιτρόΐτων τοΰ λαοΰ. Ό Ρύκωφ δέν είναι δογμα τιστής. "Εχει διαυγές πολιτι¬ κόν πνεΰμα καί γνωρίζει νά διοική Άν καί τραυλίζτ], εί¬ ναι σοβαράς άγορητης, άφιε ρώσας ολόκληρον την ζωήν τού είς Μν ίδεώδες. Έν αντιθέσει πρός τόν Ρύ κωφ ό Μπουχάριν είναι κα¬ θαρώς θεωρητικός. Μορφωμέ- νος άνθρωπος και συγγρα¬ φεύς. Δέν εχει όργανωτικάς ίκανότητας καί διά τουτο ού δέποτε απέκτησε θέσιν είς την κυβέρνησιν. Υπήρξεν δ¬ μως άρχισυντάκτης τής «Πρά- βδας» καί ή θέσις αυτή εχει εξαιρετικήν σημασίαν. "Οταν ό Ζηνόβιεφ περιέπεσεν είς δυ- σμένειαν, ό Μπουχάριν έγινεν άρχηγός τής Κομμουνιστικής Διευθύνσεως (1926—27). Ή κάπως παιδική γοητεία, οί χαρακτήρές τού, τόν έκαμναν, κατά την έκφρασιν τοϋ Λένιν «εύνοούμενον τοθ κόμματος» Ή διάνοια τοϋ Μπουχάριν δι- ακρίνεται άπό κάποιαν τάσιν πρ'ός την παραδοξότητα. Έ- πανειλημμένως κατεφέρθη σφο δρώς κατά τοϋ Λένιν, ό ό- ποϊ^ς τοϋ άπήντα, δπως ένας καθηγητής θ' άπήντα είς ένα μαθητήν. Ή τραχΰτης τής πο· λεμικής τού δέν έ'βλαψε ποτέ τάς φιλικάς τού σχέσεις Ό Μπουχάριν ήτο άφωσιωμένος είς τόν Λένιν, δπως έ'νας γυιός είς την μητέρα τού. Ε¬ άν τότε £λεγε κανείς δτι ό Μπουχάριν θά εκατηγορείτο] κάποτε επί άποπείρα δολοψο- νίας τοθ Λένιν, τόν προφήτην αυτόν θά έκλείναμεν άμέσως είς φρενοκομείον. Τόν Ρακόφσκι τόν γνωρίζω άπό τό 1903. Ή φιλία μας δι¬ ετηρήθη μέχρι τοϋ 1934, όπό- τε μετενόησε διά τό άμάρτη μα τής «αντιδράσεως» είς τό οποίον ύπεπεσε καί επέστρε¬ ψεν είς τό κυβερνητικόν στρα τόπεδον. Είναι διεθνής έπα ναστάτης μέ δλην την σημα οίαν τής λέξεως. Πλήν τή βουλγαρικήν, τής μητρικη τού γλώσσης, ομιλεί την γαλ λικήν, την ρωσσικήν, την ρου μανικήν, την αγγλικήν και την γερμανικήν. Διαβάζει την ίταλικήν καί μερικάς άλλα< άκόμη. •Απελαθείς έξ έννέα εύρω παϊκών χωρών, ό Ρακόσφσκ μετέσχε τής έπαναστάσεως τοϋ Όκτωβρίου, την οποίαν ύπηρέτησεν άπό διάφορα ύ πεόθυνα άξιώματα. Φυσικάς έξ έπαγγέλματος, καλός συγ γραφεύς καί καλός ρήτωρ, εί χεν άποκτήσει την γενικήν συμπάθειαν διά την ειλικρί¬ νειάν τού, τόν άνθρωπισμόν τού καί τόν διανσητι*όν τού πλούτον. Ό Μπουχάριν έ'χει είς τό ενεργητικόν τού 30 περίπου έ τη έπαναστατικής δράσεώς Ό Ρύκωφ πλησιάζει τα 40 καί ό Ρακόφσκι δέν άπέχει ά πό τα 50. Οί τρείς αύτοι άνδρες κα- τηγοροθνται σήμερον δτι όλως άπροόπτως εγένοντο κατά- σκοποι, πράκτορες ξένων Δυ νάμεων, εργαζόμεναι διά την καταστροφήν καϊ τόν διαμε- λισμόν τής Σοβιετικής Ενώ¬ σεως καΐ θέλοντες νά έπανα- φέρουν τό αστικόν καθεστώς. Καί οί τρείς, μετά μακράν περίοδον Ίεράς Έξετάσεως είς την φυλακήν τής Γκεπεοϋ, ώμολόγησαν την ένοχήν των Κατά σειράν σπουδαιότητος έρχονται κατόπιν είς τό κα- τηγορητήριον: Ό Κρεστίνσκι, εΤνε έπίσης εΤς έκ των παλαιοτέρων μπολσεβίκων. Κατεΐχε πρό τού Στάλιν τό άξίωμα τού γενικοϋ γραμμα- τέως τοθ κόμματος, βραδύτε¬ ρον δέ έγινεν έπΐτροπος των Οίκονομικών καΐ κατόπιν πρε- σβευτής είς Βερολίνον. Ό Γιαγκόντα, κατ' αρχάς εις έκ των κυριωτέρων πρα- <τόρων τής Γκεπεού καί βρα¬ δύτερον άρχηγός τής οργανώ¬ σεως αυτής, κατέχει σημαν- ικήν θέσιν είς τό εδώλιον ών κατηγορουμένων Επί μί¬ αν δεκαετίαν ήτο ό έμπιστος ου Στάλιν, καθ" δλην την διάρκειαν τοϋ αγώνος κατά ής αντιπολιτεύσεως. Άφοϋ προπαρεσκεύασε την δίκην οθ Ζηνόβιεφ καί τοϋ Καμέ- Έφ, τόν Αυγουστον τοθ 1936, » Γιαγκόντα κατέστρωσε τό σχέδιον τής πληρεστέρας ε¬ ξοντώσεως των παλαιών μπολ σεβΐκων, μεταξύ των οποίων υπήρχον καί πολλοΐ φίλοι τού. Άλλ' ήτο ώς εάν υπέγραψε την καταδίκην τού. "Ολίγον μετά την προαγωγήν τού είς «στρατάρχην» τής άστυνομί- ας, καθηρέθη, συνελήφθη καί έκηούχθη προδότης καί εχθράς τού λαοϋ. Ό Γέσωφ, ό νέος άρχηγός τής Γκεπεού, εφήρμοσε κατά τοϋ Γιαγκόντα τάς μεθόδους τάς οποίας ό τελευταίας οδ τος είχεν έπινοήσει. Μεταξύ των άλλων κατηγο ρουμένων, ό Ζελένσκι καΐ ό Ρόζενγκολχς παρουσιάζουν καποιο πολιτικόν ενδιαφέρον ώς παλαιοΐ μπολσεβΐκοι καί πρώην μέλη τής κεντρι- κής έπιτροπής. ΌΡόζενγκολτς ήτο κυρίως όργανωτής. Έ- παιξε σπουδαίον ρόλον κατά τόν εμφύλιον πόλεμον υπό τάς διαταγάς μου. Ό Ζε- λένσκι διηύθυνεν επί έτη την κυριώτερον περιφέρειαν τής Μόσχας. Ό Ίβάνωφ, ό Γκρίνμπο καΐ ό Τσέρνωφ δέν επαιζαν παρά καθαρώς διοικητικόν ρόλονκαί δέν ενεφανίσθησαν παρά κα¬ τά τα τελευταία έ'τη. Γνωρίζω άκόμη τα όνόμα- τα των τριών κατηγορουμέ¬ νων Ίρλάμπωφ, Χοτζάεφ καΐ Σαραγκόβιτσμ, ο£ όποΐοι κα- τεΐχον σημαντικά άξιώματα είς τάς ίεραρχίας. Πέντε όνόματα, τοθ Κρύν- κωφ, τοΰ Μπεσόνωφ, τοΰ Ζου- μπάρωφ, τοϋ Μαξίμωφ, καί τοϋ Μποολάνωφ, δέν τα ενθυ¬ μούμαι καθόλου. Πάντως εί ναι δευτερεύοντα πρόσωπα. Ιδιαιτέρα προσοχή πρέπει να δοθί) είς τούς τέσσαρας ίατρούς τοθ Νοσοκομείου τοΰ Κρεμλίνου. Επανειλημμένας ηναγκάσθην νά προσφύγω είς την συνδρομήν δύο έξ αυτών, τοΰ Λέβιν καί τοΰ Πλέκτιωφ. Άπό τούς άλλους δύο δέν ενθυμούμαι παρά τα όνόματά των. Οί ίατροί κατηγοροϋνται δτι έδηλητηρίασαν τόν έπίτρο- πον τής Βαρείας Βιομηχανίας Κουϊμπύσεφ, τόν αρχηγόν τής Γκεπεού Μουνζίνσκι καί τόν συγγραφέα Μάξιμον Γκόρκυ. Μόνον ή τελευταία αυτή άπ(- στευτος κατηγορία επέτρεψε την διευκρίνισιν των άλλων. "Ας εξετάσωμεν την κατά¬ στασιν τοθ μπολσεβικικοΰ κόμ¬ ματος τής σοβιετικής δυνάμε- Είςόλατά ζητήματα. Είς άλλην στήλην δημοσι¬ εύομεν απάντησιν τοϋ παρά τώ κ. Πρτοέδρω τής κυβερ¬ νήσεως Ύφυπουργείου είς δ- σα έγράψαμεν πρό ημερών διά την οδόν Κρουσώνος. Είς χείρας μας εχομεν άλ¬ λην απάντησιν τοΰ ίδίου Ύφυπουργείου διά την άνα- γραψεΐσαν υφ' ημών άπό τής ιδίας αυτής στήλης σύστα¬ σιν διά τόν λιμένα Πανόρ- μου, δπως συμπεριληφθή είς την σύμβασιν εξυπηρετήσε¬ ως τής άγόνου γραμμής. Αί άλλεπάλληλοι αύται ά- παντήσεις τοϋ είρημένου ύ¬ φυπουργείου πρός την εφη¬ μερίδα μας, άποτελοθν άλη- θές τεκμήριον τής συνεχοΰς καΐ συστηματικής παρακο- λουθήσεως των γραφομένων τοϋ έπαρχιακοΰ τύπου καί τής άμέσου έπιδιώξεως λύσε¬ ως παντός ζητήματος γενι- κωτέρου ένδιαφέροντος. Πού σημαίνει ότι τό ύψυποοργεΐ· όν τουτο έμφανίζει αρτιότη¬ τα οργανώσεως τιμώσαν τα νέον κράτος, πού αποδίδει καί σημασίαν καί θέσιν είς τόν Ιπαρχιακόν τύπον άλλά καΐ είς δλα τα ζητήματα πού πραγματεύεται εκάστοτε. ως, ώς αυτή εκδηλούται σήμε¬ ρον μέ μίαν σειράν δικών σκη· νοθετημένων άπό τόν Στάλιν εναντίον έννέα προσώπων, τα όποΐα, δτε έ'ζη ό Λένιν, υ¬ πήρξαν μέλη τοΰ Πολιτικοΰ Γραφείου, τοΰ άνωτέρου δηλα- δή κομματικοΰ καί Κυβερνη- τικοΰ θεσμοΰ. "Ολοι, πλήν τοθ Στάλιν καΐ τοθ Λένιν, ό οποίος απέ¬ θανε κατά τρόπον διευκολύ- ναντα πολύ τόν Στάλιν, κα- τηγορήθησαν ώς πράκτορες ξένης Δυνάμεως. Όλοι οί άρ- χηγοί τού στόλου καί τοϋ στρατοΰ τής Ρωσσίας, ό Τρότ- σκυ, ό Τουχατσέφσκι, ό Για- κίρ, ό Οΰμπόρεβιτς, ήσαν προ- δόται Οί πρεσβευταί Σοκόλ- νικωφ, Ρακόφσκι, Κρεστίνσκι, Καραχάν, Γιουρένιεφ καί άλ- λοι καΐηγορήθησαν ώς προ- δόται τοθ λαοΟ. "Ολοι οί δι¬ ευθυνταί των μεγάλων σιδη- ροδρομικών βιομηχανιών έμφα Ιζονται σήμερον ώς «οργα¬ νωταί σαμποτάζ». Ό Πιατά- <ωφ, ό Σερτμπριάκωφ, ό Σμυρ ώφ καΐ άλλοι άρχηγοΐ τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς «έ- χρηματοδοτοθντο άπό πρά- <τορας τοθ φασισμοΟ». Ό Ζηνόβιεφ καί ό Μπουχά ρινήσαν καί αύτοι «πράκτορες τοθ φασισμοϋ». Οί άρχηγοΐ ου Σοβιετικοΰ Τύπου καΐ οί άρχηγοΐ των τριάκοντα έθνι- <ών σοβιετικών δημοκρατιών κηρύχθησαν «πράκτορες τού μπεριαλισμοθ». Τέλος ή ζωή αί ή ύγεία των άρχηγών ου κόμματος καί τής Κυβερ- 'ήσεως ευρίσκοντο είς χείρας Τά ττρότυπα ζωοτροφεϊα. Αρίστη ή απόφασις τοϋ ύ- πουργείου Παιδείας περί συμ- πληρώσεως των παρ' εκάστω σχολείων σχολικών κήπων, διά προτύπων μικρών ζωοτρο φείων. Καί ορθόν τό μέτρον τής παροχής των μικρών σχε¬ τικώς πιστώσεων τάς οποίας θ'άπαιτήση ή ίδρυσις καί συν· τήρησις τούτων υπό των δή- μοτικών καί κοινοτικών άρ- χών. Παραλλήλως πρός την στοι- χειώδη εκπαίδευσιν των άγρο- τοπαίδων, τα πρότυτΐα ζωο¬ τροφεΐα θά συντελέσουν μέγα λως είς μίαν νοικοκυρευμένην διαπαιδαγώγησίν των καί είς την απόκτησιν συνειδήσεως διά την πραγματικήν ζωήν τού "Ελληνος άγρότου πού γνωρίζει νά έξασφαλίζτι την αύτάρκειάν τού καί την αύξη¬ σιν των βιωτικών τού πόρων. ηλητηριαστών. Διά νά συμ- τληρωθή ό πίναξ αύτάς δέν μένει παρά νά προστεθή τό δνομα έκείνου ό οποίος τόν κατέστρωσε: τοθ Στάλιν. (συνεχίζεται) Ή όδός Άνωπόλεως. Εύκαιρία είνε νομίζομεν, τώρα μέ την σύνταξιν τοϋ προυπολογισμοΰ τής Έπιτρο- πής Έπαρχιακοϋ Τσμείου Ό- δοποιΐας νά υπενθυμίσωμεν την οδόν Άνωπόλεως. Δια- μορφωθεΐσα καΐ σχεδόν άπο- περατωθεΐσα ή όδός αυτή μέ προσωπικήν εργασίαν των κατοίκων Άνωπόλεως, θά η¬ δύνατο νά καταστή βιώσιμος μέ έ'να μικρόν σχετικώς κονδύ¬ λιον χρησιμοποιούμενον είς την σκιρρόστρωσιν των βε- βλαμμένων σημείων της. Τα Μάλλια. Ό άπέραντος αύτάς πα- ράδεισος τής έντατικής εργα¬ σίας καί τής άενάου παρα- γωγής, παρουσιάζει άπό ημέ¬ ρας είς ημέραν δχι μόνον βελτιώσεις καί προόδους άλ λά καί έκπλήξεις. Οί Μαλλιώται, ποΟ άποτε- λοΰν τό έργατικώτερον στοι¬ χείον τοθ νομοθ μας, παραλ¬ λήλως πρός την εφετεινήν με¬ γάλην καλλιέργειαν πού έπι- τυγχάνουν, έξωραΐζουν τα Μάλλια μέ νέας οίκοδομάς καί σημειώνουν άλματα προ- όδου. Άληθώς είναι άξιέπαινοι οί Μαλλιώται άλλά καΐ αξιοί πάσης ένισχύσεως.
  ι 4
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ

  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατα)—Σήμερον
  «τσιγγάνικο αΐμα»
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Στό δρόμο τής ζωής». Μέ ■
  την Βαρβάοα Στάνγουικ. Την!
  Πέμπτην «Στιγματισμένες γυναϊ-
  κες».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ~-
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ηΟΥΑΛΚΑΚΗ
  εκμεταλλευσισ
  ΧΑΤΖΗΔΛΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ 4 Σία
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  ΜΑΡΙΚΑΣ
  ΚΡΕΒΑΤΑ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα θεατρικό γεγονός. Ό
  κολοσσός τής έφετεινής 'Ελ-
  ι ληνικής παραγωγής. Τό τε-
  ι λευταϊβ, ύπάροχο, σέ ϋποθβ-
  . σιν και μουσικήν, έργον τοΰ
  ©. ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ
  ΑΙΜ Α
  ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2 καί 7 εΐκό-
  νας.
  Μέ τού; πρώτους διώάξαν-
  τας Άργυρόπουλον, Γαβριπ-
  λίδην Ίωαννίδην.
  Ή έπιτυχία τοΰ_ θιάσου
  ατό «Τσιγγάνικο Αϊμα» ξε-
  περνάει κάθε προηγουμένην.
  Αυριον Πεμπτην Λαϊκή άπο-
  γε υματινή μέ τιμάς 15—10
  Παιύικά πλατείας δραχ. 10.
  Ό θίασος θέλει παραμείνη
  μόνον μέχρι καί τής Κυρια-
  ή
  "Οταν μέ τό αυτοκίνητον σας
  διασχίζεται την εξοχήν καί θαυ
  μάζετε τα ώραΐα τοπεΐά της έσκέ-
  φθητε ποτέ δτι ή Ιλονοσία είνε
  δυνατόν νά σας στερήση την εύχά
  ριστον αυτήν απόλαυσιν, Νά φθά'
  ση δηλαδή ή τιμή τοθ καουτσοΰκ
  των έλαστικών σας είς τιμάς
  απροσίτου;; αί φυΐεΐαι τοΰ καου
  τσούκ ευρίσκονται είς χώρας τρο
  πικάς μέ ύγρόν κλΐμα, δπου οί
  φορεϊς τής έλονοσίας, οί άνωφε-
  λεΐς κώνωπες άφθονοθν. Τα με-
  γάλα έργοστάσια κατασκευής αύ-
  τοκινήτων 2πως τό Φόρντ καί
  τδ Φά'ιρστον διά νά άποφύ·
  γουν την παράλυσιν των έπιχειρή-
  σεων καουτσούκ τάς οποίας δια-
  τηροΰν είς την Δυτικήν Άφρικήν
  έξησφάλισαν ημερησίως, τούς ερ¬
  γάτας των κατά την περίοδον
  τής έλβνοσίας μέ μίαν δόσιν εκ
  0,40 γραμμαρίων κινίνης ημερη¬
  σίως ή άξία τής οποίας δέν συμ-
  περιλαμβάνεται βεβαία είς τό
  ημερομίσθιον των. Μέ 1—1.20
  γραμάρια ημερησίως οί προσβλε-
  βλημένοι εργάται θεραπεύονται
  έντός 5—7 ημερών. 5
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  Τό Γαλακτοπωλείον
  ΚΩΝΣΤ. Χ" ΚΙΡΜΙΛΗ
  Μετεφέρθη παραπλεύρως τοθ
  'ϊελοπωλείου «ΚΡΥΣΤΑΛ» τοθ
  κ. Μυλωνάκη. Τα Γαλακτοπωλεί¬
  ον προσφέρει πάντοτε Γάλα άγνόν
  χαι γιαοθρτι αρίστης ποιότητος.
  ί-
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρος <5 μαγε ρισσα, πληροφορίαι παρά τη" Πο-( λλνχΐ Ηρακλείου. 333ον «ΜΜΠΗΜ01— Δέν άκουάταν τίποτε άκόμη Γαλήνη έβασίλευε πλήρης μέσα στό κλειατό πάρκο τοθ Κεραμει- κοθ. Μονάχα τα βή'ματα των σκο- πων άντηχοθσαν στΐς αύλές πού καί π&ύ μιά κλαγγή σπαθιοΰ ή Ινα κτύπημα όπλής άλόγου στό χώμα—γιατί δυό καί πλέον χιλι- άδες α'νθρωποι έστρατοπέδευαν στά παλάτι. Οί στοές ήσαν γεμάτες αξιωματικόν; καί ώπλισμένους εύγενείς. Τέλος, κατά τή μιά παρά τέιαρ το μετά τα μεσάνυχτα δλοι ώρμη- σαν πρός τα παράθυρα: μιά χαμ- πάνα σέ κάποια συνοικία έσήμα- νε συναγερμό" επειτα δεύτερη, τρί- τη, τέταρτη. Καί μακρυά, πολύ μακρυά, ακούσθηκε τυμπανοκρου- σία. Άμφιβολία δέν υτΐήρχε πιά τώρα. Οί δυνάμειςτής έπαναστά- σεως έκινητοποιοΰντο. .Άκόμα λί- γες ώρες καί θά έξεκαθάριζαν τα πράγματα. Ή βασίλισσα, ταραγ- μένη, έτρεχε κάθε τόσο στό παρά- %ρο γιά νά αντιληφθή ήίδιαμή- πως ή άπειλή έπρόβαλε κι' δλας στόν όρίζοντα. Κανείς δέν μπο- ροΰσε νά κλείση μάτι έκείνη τή νύχτα. Κατά τίς τέσσερες έβγή- κεν ό ήλιος κ.όκκινος σάν μα- τωμένος, στόν άνέφελο ούρανό. θά έκανε πολλή ζέστη. Στό παλάτι, δλες οί προφυλά- ξεις είχαν ληφθή. Τό πιό σίγουρο σύνταγμα τοθ στέμματος, τό έλ- βετικό, μόλις είχε φθάση. Οί Ιν- νηακόσιοι άνδρες τού ήσαν έμπει- ροπόλεμοι, άποφασιστικοί, υπο- ταγμένοι σέ πειθαρχία σιδερένια, ακλονήτως πιστοί."Ηδη, άπό τίς Εξ τό βράδυ, δεκαέξ έπίλεκτα τάγ- ματα τής έθνοφρουράς καί τοΰ ίπ πικοθ έφρουροΰσαν τάν Κεραμει- κό, οί καταπακτές εϊχαν κατεβα- σθή, οί σκοποί είχαν τριπλασιασθή καί καμμιά δωδεκαριά κανόνια ε- φραζαν μέ τα βουβά καί άπειλη- τικά των στόμια την εΐσοδο τοθ παλατιοΰ. Έκτός αύτοθ, είχαν σταλή μηνύματα σέ δυδ χιλιάδες εύγενεϊς νά σπεύσουν νά ύπερα- σπίσουν τόν βασιληά των άλλά μόνον εκατόν πενήντα, οί περισσό τερο: ήλικιωμένοι άποκρίθηκαν στό κάλεσμα. Ό Μαντά, άξιωματικός θαρρα- λέος καί δραστήριος, ανέλαβε την τήρησι τής πειθαρχίας, άποφασι σμένος νά μην ένδώση μπρός σέ κανενός τίς φοβέρες. Άλλά οί έ- παναστάτες τό Ιμαθαν καί στίς τέσσερες τα πρωί" ό άξιωματικός εκλήθη ξαφνικά στό δημαρχεϊο.Ό Λουδοβΐκος τόν αφήκε βλακωδώς νά φύγη καί ό^ Μαντά, μολονότι ήξερε τί τόν έπερίμενεν υπήκουσε στήν πρόσκλησι. (συνεχίζεται) ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΙΕΝΗΣ Είδικευθείς επί έπταετί- αν είς τα παθολογικα νο- σηματα έν Παρισίοις κκΐ Λυωνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλ^είας ι'πάροδος δδΰ Κατεχάκη, πρωην Π σοκκακι) ώραν 9—1 καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυρ 10- τού όδός « δος δδοΰ < ν Πλατύ / 12 ττ. μ. Λ μ / ιακάς δωρεάν ( -12 ττ. μ. ) ωνον 6—63 1 Τηλέφωνον 6— Ό όώοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης δναντι "Αγ. Τίτου Έκτταιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοΰ στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καί κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έτΐαναφορά τελείως ά· νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. *·■■■■■■■■, | ΙΙΙΙΙΙΙΙ Π. Παπαδόπουλος : α Πτυχιοδχος της Ιατρικής ■ Όοβντίατρβς ■ Δέχεται έν τφ ΊατρεΙφ τού " τταρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ" ■ έκαστην: · 9—12 καί 4-7 '. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Καθίσετε διά νά σας πώ ποίος είσθε. Οί γραφολόγοι έρευνοϋν τάς ψυχάς σας έξετάζοντας τόν γρα· φικά χαρακτήρα σας, οί φυσιογνω- μισταί παρατηρωντας τό πρόσα·"- πό σας. Διαβάζουν είς τα μύχια τής καρδίας σας μελετώντας τίς γραμμές τής χειρός σα^. Ή μελέ τητών καθημερινών συνήθων χειρο νομιών σας άξίζει ολιγώτερον τόν τίτλον τής άκριβοθς έπιστήμης, — Καθήστε! —Τί; Νά καθήσω; Δέν Οπάρχουν χίλιοι τρόποι' — Καί δμως! Ύπάρχουν τόσοι, δσες άνθρώπινες φύσεις. Ό προι- στάμενος άπό τόν οποίον έκλιτΐα- ρήτε μία θέσι, οί γονεΐς είς τούς όποίους ϊνας υτΐοψήφιος κάνει αί- τησι γάμου, δλος αθτός ό κόσμο^ σδς κατοτττεΰει. "Ενας τάδε εγκαθίσταται ανέ¬ τως, τελείως είς τό βάθος τοθ καθίσματός τού, χωρίς άνησυχία διά την έκβασι κα'ι ήδη ώσαν θρι· αμβευτής Καμμιά άμφιβολία: ιδού ό έγωιστής. θά σκεφθίΐ πάντοτε τόν εαυτόν τού πρώτον. Ευρίσκε¬ ται έδώ^εΤνε καλά, Μένει. Πρέπει νά σηκωθήτε έσεΐς γιά α κατα λάβη. δτι είνε καιρός νά άποτρα- βηχθίϊ· "Ενας αλλος έκλέγει, μεταίύ πολλών καθισμάτων, τό πειό πα- ράμερο Δέν ήλθε διά νά λάμψΓ). Εάν έσκέπτετο μεγαλοφώνως, θά Ιλεγε: «Μην άσχολήσθε πολΰ υα· ζί μου. Μην μέ κυττάζετε έπιμό- νως. Αΰτό μ' ένοχλεΐ». θέλει νά περάση άπαρατήρητος.'Εργάζεται ά^όρυβα, χωρίς νά ομιλή, χωρϊς να έξυμνη είς κάθε εϋκαιρ'ια τάς άρετας τού. Άπλός καί άσφαλής. Αύτος ό αλλος μένει τεντωμέ- νος είς τό κάθισμά τού. «Ιδού με. Τι μέ θελουν, ^.εΰρω την αξίαν μου. Να μή καταχρασθοϋν τού έαυ-οθ μου, τοθ χρόνου μου, τής φιλοφροσύνης μου». Μανιακός τής άξίας τού, μανιακός τής φιλοδο- ξίας, των μεγαλείον. "Η άθληχι- κογ, άγαπών τό δυσχολώτερο πάντοτε παιχνίδι, έπιθυμών πάν- τοτε την νίκη ΔΐΕυΘιόνετε την συ- ζήτησι. Δέν Θά άργήσετε νά προσ· κολληθήτε. Αϋτός έδώ κάθεται λοξά, φαν· ταστικά, μέ τό ίνα ίσως πόδι επί ενός άλλου καθίσματος. Καλλι- τέχνης, είνε σχεδόν βέβαιον Ή ίδιοτροΐτΐα, γι' αυτόν, περνδ γιά τό σπουδαιότερον των ττραγμά- των <θαυμάσε"Γε τό ταλέντο μου, ή την μεγαλοφυΐα μου» Τόν βλέ πέτε να ίπτ'εύτι επί τού καθίσμα¬ τός τού, άπό την δεύτερη συνάν- τησί σας. Αυτός άκόμη κάθεται είς την γωνία τοΰ καθίσματός τού, μέ δει- λία. Ψυχή στοργική, εύαίσθητη καί χωρίς καθόλου νά άμφιβάλλε- τε οίκονόμος δι' δλα, καί διά τόν εαυτόν τού τόν Ιδιον άχόμα. 'Υπερβολή εύαισθησίας μπορεΐ νά μην άρέσΓ), άλλά μπορεΐ έπίσης νά άοέσΓ). Είνε κάποιος τόν οποί¬ ον Θά μπορήτε νά διευθύνετε' κα¬ λά όδηγημένος, μπορεΐ νά κάμη Θαύματα. Φυλαχθήτε άπ' αυτόν ό οποίος άφίνεται νά πέση μάλλον παρά καθίζη καί είς τό πειό εύρύχωρο κάθισμα, καί είς τό αέσον τοϋ ντιβανιοΰ. Είνε ό Θετικός, κάποτε ό βάναυσος. Είνε ό κατακτητής. Ή ύπερευαισθησία δέν είνε δου- λειά τού. Ή πολΰ εΰαισθησία μπο ρεΐ νά βλάψτ), άλλά καί ή πολύ όΚγη, Καλός προμηθευτής, Θελη- ματικα γενναιόδωρος, άλλα άπό- τομος είς την φιλοφροσύνην τού. Σ' αυτόν πού κάθεται πλάι είς τό κάθισμά τού, γιατί δέν τό εΐδε είς την σύγχυσί τού (ή είς την μυ- ωπία τού) συμπεράνετε δτι είνε ενας άφηρημένος, ό οποίος στερή- ται ψυχραιμίας. θά εύρη έξερχό- μενος... αύτό ποθ £πρεπε νά εΐχε πή. Ή γυναΐκα τού Θ' αποφασί¬ ση γιά δλα ή Θά επανορθώση τα σφάλματά τού. "Εάν άγαπα, δλα Θά πανε πρός τό καλύτερο' άλλά εάν δέν άγαιδ, ή εάν δέν άγαπιέ- ται, αλλοίμονον! ή Ντιστεγκέ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθείς μονΐμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ' ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού <,πλησίον Ά- στυνομικοΰ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ. ■ ■■■■■ «■■■■ειαιιει εί ■■■■■■>> ι
  Ριζική και άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοϋ Μηχανήματος ύπερβραχέων χυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  Όΰό; 'Αρκολεων
  όπισθεν Παλαιοΰ Δημαρχείον
  Δέχεται επί} συνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87.
  ΣΥΛΛΟ^Ρ
  ΤθΤ6λ6ΙΟ~βρθνν
  εν 1<ρπτγι ΕΡΓΟΖΤΔΣΙΟ ΒΓ1 ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ Τό άγαπημένο σας σαπουνΐ: Στεφανίδη θά εθρετε άπό σήμερον είς τα γρα- φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬ ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬ πέζης Ελλάδος). ■ ■■■ΒΒεΐεΐΒ·ΒΒΒΒ·α.Βΐ1ΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΙ 'ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,ΙΙΜΙΙΙ' ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Άριθμ. 21459. ΠΕΡ1ΔΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άναγκασπκοΰ Πλειστηριασμοΰ Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί- ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬ νέως. Έν -Καστελλίί;) Πεδιάδος έδρεύων καί οΕκών. Δηλοποιώ ότι, Εκτίθημι είς "δημόσιον αναγ¬ καστικόν πλειστηριασμόν τό έπό- | μενά άκίνητα κτήματα ΐοϋάρχικοΰ ' ]όφε·.λέτου ΓεωργΙου .Εμμανουήλ ι Ι Αντωνακάκη καί ήδη αποβιώσαν¬ τος των κληρονόμων αύτοθ 1) Ί- ' ωάννου Γεωργίου Αντωνακάκη κα τοίκου Ξενιάκου Έμπάρου Πεδιά¬ δος, 2) Μαρίας συζύγου Άντωνί- ! ου Σφακιανάκη τό γένος Γεωργίου | Αντωνακάκη κατοίκου Σχοινιά {Μονοφατσίου, 3) Χρυσάνθης συζύ- γου Γεωργίου Φραγκάκη τό γέ¬ νος Γεωργίου Αντωνακάκη κατοί- | κου Ξενιάκου Πεδιάδος, 4) Μι- ί χαήλ Γεωργίου Μηλιαρα κατοίκου Έμπάρου Πεδιάδος ώς ένασκοΰν- τος πατρικήν εξουσίαν επί των άνηλίκων τέκνων τού (όρφανών μητρός) Εμμανουήλ καί Απο¬ στόλου, 5) Σοφίας συζύγου Γεωρ¬ γίου Α. Σταματάκη τό γένος Μι¬ χαήλ Μηλιαρδί κατοίκου Έμπά¬ ρου Πεδιάδος, 0) θεονύμφης χή- ρας Γεωργίου Μιζεράκη κατοίκου Έμπάρου Πεδιάδος ώς έπιτρόπου των άνηλίκων τέκνων της (όρφα- νών πατρός), Αίμιλίας, Αικατερί¬ νης, Μαρίας καί Νικολάου Γ. Μι¬ ζεράκη καί 7) Μαρίας αυζύγου Γεωργίου Μ. Σταματάκη τό γένος Μιζεράκη κατοίκου βωμαδιανοθ Πεδιάδος, τοΰ ίτέρου κληρονόμου Εμμανουήλ Γ. Αντωνακάκη κα- τοίκου Έπισκοπής Πεδιάδος ά- ποποιηθέντος την κληρονομίαν κεί μενά είς θέσιν «Δρακώνα» τής κτηματικής περιοχής Έμπάρου Πεδιάδος τέως Δήμου Παναγίας καί Είρηνοδικειακής περιφερείας Καστελλίου Πεδιάδος άποτελούμε- να έκ δύο τμημάτων, ού τό πρώ¬ τον τμήμα άποτελεϊται άπό α¬ γρόν εκτάσεως δέκα στρεμμάτων (άγρός ; ποτιστικός) μέ *ςήκοντα ελαιόδενδρα, δώδεκα χαρουπέας καί συνεχόμενον τοιοθτον ενός στρέμματος μέ τριάκοντα πέντε κι τρέας πρώτης τάξεως καί πέντε ϊσόγε-α οίκήματα μέτρων εκατόν εϊκοσι (120) συνορευομένου ανατο¬ λικώς μέ κτήματα Νικολάου Στι- βακτάκη, νοτίως ποταμώ, δυτικώς κληρονόμων Ιωάννου Περογιαννά- κη καί βορείω; ύδραγωγφ. Τό δέ δεύτερον τμήμα άπά αγρόν εκτάσεως δύο στρεμμάτων με δέ κα όκτώ ελαιόδενδρα συνορευόμε- νον ανατολικώς Νικολάου Στιβα- κτάκη, νοτίως καί δυτικώς δρόμψ δημοσίφ κ«1 περφόλφ ναοΰ Με- ταμορφώσεως καί βορείως κλη¬ ρονόμων Κωνσταντίου Ζερβάκη τ^ έπισπεύσει τής ένυποθή- κου δανειστρίας Έθνικής Κτη¬ ματικής Τραπέζης τής Ελλά¬ δος έν Αθήναις έδρευούσης καί έκπροσωπουμένης υπό τοΰ Διοι- κητοΰ αυτής κ. Ιωάννου Άθανα- σίου Δροσοπούλου κατοίκου Αθη¬ νών πρός άπόληψιν των ένυποθή- κων άπαιτήσεών της έν συνόλφ λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν τεσσαράκοντα δύο (142) σελλι- νίων 2νδεκα καί πεννών 2ξ — (£142—11—6) είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδίνου τόκων καί έ- ξόδων εκτελέσεως, στηριζομένου είς τα ύπ' άριθμούς 12321· τής 8 Ίουνίου 1Π28 και 12327 τής 11 Ίουνίου 1928 δανειστικά συμβό- λαια τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρα¬ κλείου Εμμανουήλ Λασσηθιωτάκη οι' ά"ς άπαιτήσεις έπετάγησαν οί είρημένοι όφειλέται διά τής άπό 7 Αύγούστου 1934 έπιταγής πρός πληρωμήν ώς δείκνυται έκ των υπ' άριθμ. 12583 τής 30 Όκτωβρί ου 1934, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590, καί 12591 τής 31 Όκτωβρίου 1934 έπιδοτηρίων τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τής πε¬ ριφερείας τοΰ Πρωτοδικείου Ηρακλείου Εμμανουήλ Άρκου- λάκη. Ό πλειστηριασμός των ανωτέρω άκινήτων κτημάτων γε νήσεται ενώπιον μου ή τοΰ νο- μίμου άναπληρωτοΰ μου καί έν τώ έν Καστελλίψ Πεδιάδος καί κατά την συνοικίαν «Πολεμάρχη» δημοσίφ γραφείω μου ίδιοκτη- σία τέκνων Γεωργίου Λαγουδια νάκη την δεκάτην έβδόμην (17) Απριλίου 1938 ήμ.έραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10—12 π. μ. δτε καί δπου καλοθνται οί βουλόμε¬ νοι πλειοδοτήσαι. Έν Καστελλίψ Πεδιάδος τή 18 Φεβρουαρίου 1938. Ό Συμβολαιογράφος Καστέλλι ου Πεδιάδος. 'Εμμαν. Ιδομενέως Ο ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς τα νοσήματα τοθ στομαχου έντέρων κσί ήτΐατος, δέχεται τούς ττάσχοντος έκτοθπβπτι· κοθ συστήματος έν τφ Ιατρείφ τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεΐα αίμορροΐδων ά¬ νευ εγχειρίσεως δι" ίνέσβων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΚΟΙ ΗΟΜΙ ΚΡ ΓΑΜΟΙ.—Είς τό χωρίον Βοθτες ετέλεσαν τοΰς γάμους των ή δνίς Κατίνα Λεβεντάκη καί ό κ. Μιχ. Ξενάκης. Παράνυμφος παρέστη δ κ. Εύαγ. Μαρτάκης τής άντιπρο- σωπείας Παπαστρατος. —Ό κ. Έμμ. Σταυρ. Λιοκάκης καί ή δνίς Σόφια Στρατάκη ετέ¬ λεσαν τούς γάαους των είς τό χω ρίον Γοθρνες Πεδιάδος. Παράνυα φός παρέστη ή κ. Στέλλα Γ. Κανα κη έμπόρου. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ή Δνίς Πελα- γία Ιω. Δοξαστάκη καί ό κ Έμμ. Χριστινάκης γραμματεύς έργοστα σίου Πεζών, ίδωσαν αμοιβαίαν Ο- πόσχεσιν γάμου. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ1Α.— Τόν συμπο¬ λίτην Στρατιωτ. ιατρόν κ. Γεώρ¬ γιον Δαγκαλάκην άριστεύααντα είς τάς έξετάσεις τής Ύγιεινο- μικής Σχολής Αθηνών καί λα· βόντα τό δίπλωμα τοθ 'Υγειονο· λόγου συγχαίρομεν έγκαρδίως. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Βαθύτατα συγκεκινημένοι έκ των αίσθημά- των συμπαθείας καί τής συμπό- νιας ποϋ επέδειξαν οί συγγενεΐς καί οί φίλοι επί τη άνελπίστφ ά- πωλεία τοΰ πολυαγαπημένου μας υίοΰ Ζαχαριά, αισθανόμεθα υπο¬ χρέωσιν μας νά ευχαριστήσωμεν καί δημοσία μετ* αυτών τούς με- τασχόντας τοϋ πένθους μας, τούς καταθέσαντας στεφάνους, τόν έκ- φωνήσαντα επικήδειον δημοδιδά· σκαλον Άγίου Μύρωνος κ. Δημ. Άναστασάκην καί τούς παρακο¬ λουθήσαντας την κηδείαν τοΰ πο· λυκλαύστου νεκροΰ μας. Έν Άγίω Μϋρωνι 12 Μαρτίου 1938. Οικογένειαι Μιχ. Ζ. Τζουλάκη ■φΐ ^τ* Τη Γύρω στήν πόλι. Έεηκολούθησε καί χθές ή κα- κοκαιρία καί μάλιστα μέ αγρίαν επέκτασιν τοΰ βορηά. —Έν τφ μεταξύαΐ μετεωρολογι καί ιτροβλέψεις συνεχίζονται άν- τιφατικαί. —Ό καιρός βλέπετε είνε μ«λ λον «μεταβλητός» καί κατά τα βα ρόμετρα, ώς μανθάνωμεν. —Συζητήσεις καί χθές επί συ ζητήσεων στϊς ζεστές γωνιές καί τα καφενεϊα. —Διά την διεθνή κατάστασιν φυσικά καί τάς έξελίζεις της. —Μέ τα «νέα» τής σήμερον αί συζητήσεις αύται Θά συνεχισθώ- σιν. —Την προχθεσινήν αφθονίαν ψα ριοΰ την οποίαν είχεν έπιτείνει ή μπονάτσα. —Διέκοψίν ή τραμουντάνα. —"Ετσι χθές οί καλοτρώγοντες έστερήθησαν £να £δεσμα άπό τα προσφιλέστεοά των. —Ένδιαφέρουσα Θά είνε ή αύ ριανή διάλεξις είς την λέσχην Έ πιστημόνων, μέ θέμα «ή ξενητειά είς την νεοελληνικήν ποίησιν». —Όμιλήτρια ώς γνωστόν εΤνε ή διακεκριμένη καθηγήτρια τού Γυ μνασίουθηλέων δνΙςΜωραΙτου ή ό ■ποία ασφαλώς Θά χειρισθή μΕ τόν έπαγωγότερον τρόπον τό ωραίον Θέμα τής διαλέξεως. —Μέ την αιφνιδίαν κακοκαιρίαν αί συγκοινωνίαι μέ την ύπαιθρον ύπέστησαν ανάλογον μείωσιν. —Καί συνεπώς εμειώθη καί ή συνήθης εϊσοδβς χωρικών είς την πόλιν. —Ό Θίασος τής κ. Κρεβατά έπα νέλαβε κατά γενικήν απαίτησιν χθές τό άπόγευμα τό «Σάν ή καρ διά πονάη» τοϋ δημοφιλοΰς Χατζη αποστόλου μίαν άπό τίς άλΓ]Θινές δημιουργίες τής κ. Κρεβατα, τοθ κ. Οίκονομοποϋλου κα'ι των λοι πών καλλιτεχνών τοΰ Θιάσου. —Μέ πολύ μπρίο έπαίχθη προ- χθές ή χαριτωμένη όπερεττοφάρ σα ή «Δνίς Θεία μου» καί άναλό γως ή «Βιολέττα τής Μοντμάρ τρης» τοΰ Κάλμαν. Χθές προεμηνύ ετο κοσμοσυγκέντρωσις είς τό Θε ατρον Πουλακάκη μέ την «Σιγανο παπαδίτσαν» τοΰ Κυπαρίσση. ό Ρέπορτερ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΧβΕΝΤΟΪ Δ1ΑΓΩΝ1ΣΜΟΥ Ό αύτόνομος Όργανισμός ΟίνοποιεΙων Κρήτης εΐδοποι- εϊ τούς ενδιαφερομένους δτι άναβάλλει μέχρι νεωτέρας δημοσιεύσεώς τού τούς προ- κηρυχθέντας διά την 18ην καί 19ην τρέχ. μηνός διαγωνι- σμούς προαηθείας μηχανημά των. ΧανΙα 14 Μαρτίου 1938 Ό Διευθυντής Στεφανίίης ΚΟΚΑΡΙ 'Ες°αιρετικής ποιότητος, ίιαρ- κπς πκρακαταθήκη είς "την κρβμ- μυύαποθήκην πλησίον Χανιών Πόρτας(παραπλεύρως έμπορικοϋ καταστήματος κ. Ιωάν. Λιναρδά¬ κις Ό παθολονβς Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης ΈγκατασταθεΙ; οριστικώς έν Ηρακλείω, θά δέχεται τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοΰ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. κουκοι κατά ι τού 2 Πά μετάξι προσο; ξοσκω; δηγίας Τό τήδ γ ΑΠΩΛΕΣΘΗ χρυσουν μονόγραμ μα φέρων τα κεφαλαΐα Ν. Κ. έν συμπλέγματι. Παρακολεΐται ό εύ ρών νά τό παραδώση είς τα φεΐά μας καί Ι,άμειφθλσεται,
  ΑίΝΟΡΘΟΣΙΣ
  Τό
  έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ~'
  Οί Άθλιοι.
  253ον
  'Έκριναν λοιπόν καλόν, Ίνα πρός έξάλειψιν
  της πρός την θείαν Μετάληψιν γενομένης Ο-
  βρεως λατρεύεται έν δισρκεΐ ΰμνωδία αιωνίως ή
  Μετάληψις καί πρός τουτο προσεκάλεσαν την ό
  σίαν Αικατερίνην τοϋ Βαρνά, είς ή'ν καί ένεχεί-
  ρισαν σπουδαϊα χρηματικά ποσά πρός ίδρυσιν μο
  νής, διά τόν αυτόν σκοαόν έκ τοΟ τάγματος των
  Βενεδικτίνυύν. Την απόφασιν των δύο γυναικών
  ενέκρινε καί ό άββας τοϋ Αγ. ΓερμανοΟ, είτα
  δέ καί ό βασιλεύς καί ούτω τώ 1654 ιδρύθη ή
  μονή έκείνη τού Πικπου πρός Ά'ίδιον λατρείαν τής
  θείας Μεταλήψεως, εξαρτωμένη άπό τοΰ άββδ
  Αγ. ΓερμανοΟ, καθ" οίον τρόπον καί αί μονα¬
  χαί τής Ίερδς Καρδίας έξαρτώνται άπό τοϋ άρ
  χηγοϋ των Ίησουίτών, α( δέ άδελψαί τοϋ Έλέ-
  ους άπό τού άρχηγοϋ των Λαζαριστών.
  Ι '.
  Τέλος τοΰ μικροϋ Πίκπου
  Ή μονή τοΟ μικροΰ Πίκπου άη' άρχής τής
  Άναγεννήσεως ήρχισε παρσκμάζουσα, άφοΰ ίίδη
  παρήκμαζε καί τό τάγμα τό οποίον, μετά τόν δέ-
  κατον δγδοον αΙΰ>να, έξηλείφθη ώς καί πάντα
  τα λοιπά θρησκευτικά τάγματσ.
  Τό κατάστημα τοΰ μικροΰ Πίκπου ήρχισεν έγ-
  κσταλειπόμενον υπό των καλογραίων. Τώ 1840 τό
  μονίδριον δέν υπήρχεν, ωσαύτως δέ καί τό οίκο-
  τροφεΐον. Δέν υπήρχον πλέον ουτε καλογραίαι
  οϋτε κοράσια' αί μέν είχον άποθάνει τα δέ εί¬
  χον φύγει.
  Ό μοναστικός κανονισμός τοϋ Αγ. Βενεδίκτου
  είνε τόσον αυστηράς, ώστε έμπνέει τρόμον" ενώ¬
  πιον τοιούτου μοναχισμοΰ οί θεοσεβέστεροι ά-
  ποδειλιώσι καί ή στρατολογία καθίσταται ά-
  ραιοτέρα.
  Τώ 1845 συνέβαινον άκόμη μερικοΐ προσηλυ-
  τισμοί, άλλά διά τόν κυρίως μοναχικόν βίον διό-
  λου. Πρό τεσσαρακσνταετΐας αί μοναχαί ήριθμοθντο
  περί τάς εκατόν πρό δεκαπενταετίας δμως μό-
  λις ευρίσκοντο έ"ως είκοσιν όκτώ.
  Τώ 1848 ή ήγουμένη ήτο πολύ νέα, σημείον δτι
  ό κύκλος τής έκλογής ήτο πολύ περιωρισμέ-
  νος. Μόλις ήτο τεσσαράκοντα έτών. Έφ' δσον ό
  άριθμός έλαττοθται, ή κόπωσις αύξάνει, ή ύπηρε-
  σία δι' εκάστην έξ αυτών άποβαίνει έπιβαρυντι-
  κή επί μάλλον Τό άχθος είνε άφόρητον, άπομέ-
  νει δέ τ ό αύτό διά τοΰς ολίγους ώς κσί διά πολ-
  λούς Ή καταπόνησις άπίβη έτιί τέλους άφό-
  ρητος, είς τοιούτον βαθμόν ώστε, καθ" ήν εποχήν
  ό συγγραφεύς τοΟ παρόντος βιβλίου ευρίσκετο ε-
  τι έν Παρισίοις, δύο έκ των μοναχών είχον άπο¬
  θάνει, ή μία εικοσιπενταετής καί ή αλλη είκόσι-
  τριετής.
  "Ενεκεν λοιπόν τής παρακμής ταύτης, τό μο-
  ναστήριον Ιπαυσε πλέον δεχόμενον οίκοτρόφους
  πρός εκπαίδευσιν.
  Τυχόντες εύκαιρίος δπως διέλθωμεν εκείθεν,
  έκ περιεργείας εισήλθομεν κσί διά τοΟ μέσου
  τούτου εΐσηγάγομεν καί τόν άναγνώστην είς την
  άγνωστον καί ζοφεράν εκείνην οικοδομήν, διά
  νά μδς παρακολουθήση είς την μελαγχολικήν ι¬
  στορίαν τού Γιάννη Άγιάννη.
  Είσεδύσσμεν είς τό κοινόβιον τουτο κατάμε¬
  στον έκ των παλαιών εκείνον άσκήσεων, αΐτινες
  σήμερον μας φαίνονται νέαι.
  Ώμιλήσαμεν περί τοϋ μέρους τούτου έν πάση
  λεπτομερείς κσί μετά τοϋ απαιτούμενον- σεβασμοθ,
  έφ' δσον είνε δυνατόν νά συμβιβασθώσι σεβασμός
  καί λεπτομέρεια. Πολλάς έκ τούτων των λε-
  πτομερειών δέν τάς εννοούμεν, άλλ' ουδέν υβρί¬
  ζομεν.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  •Αττό δλ« δι* δλους.
  ΤΑ ΑΠΟΔΗΜΗΤ1ΚΑ ΠΤΗΝΑ
  Ή αποπεράτωσις
  τής όδοΰ Κρουσωνος
  Γ.
  Άλλ' έχει άποδειχθή πώς οί
  μετάλλινοι αύτοί δακτύλιο: πού
  τό ζίρος των ποικίλλει άπό πέν
  τε γραμμάρ'.α Ιως 0,5 τοΟ γραμ-
  μαρίου, ουδόλως έμποδίζουν τα
  πτηνα είς τάς κίνήσϊΐς των. Τα
  πουλιά πού διαλέγουν οί όρνιθο-
  λόγοί δέν δακτυλιδώνονταί παρα
  μόνον άφοΰ τα άχρα. των άναπτυ-
  χθοθν τελείως. Έκπληασόμενα είς
  τάς αρχάς δ:' αύτά τα δαχτυλί
  δία πού ήσθάνοντο γύρω άπό τα
  πόδια των, τα πτηνά ήρχιζαν νά
  ραμφίζουν "ϊατΐρχ τα ξεχνοΰ-
  σαν καί οΰτε ήσ/^λοΰντο ποτέ
  μέ αύτά.
  Αί άποδημητικαΐ πτήσεις 6φί·
  στανται σημαντικάς κυμάνσεις ώς
  πρός την εποχήν καί την διάρ¬
  κειαν, αναλόγως τοϋ εΐδους τοΟ
  πτηνοΰ, τής άτμοσφχίρικής πιέ-
  σειος καί τής διευθύνσεως τοΰ ά-
  νέμου. Συνήθως άρχίζοκν νά κα-
  ταφθάνουν περί τα μέσα Μαρτίου,
  έν εΓδειάνιχνευτών, τα πρώτα χε-
  λιδόνια, ο! πρώτοι κοΰκοι κλπ.
  "Αν δμως αί άτμοσφαιρικαί συν-
  θήκα: είνε δυσμενεϊς, τ* χελίδό-
  νια καί τα ά"λλα άποδημητικά
  παρατείνουν την άπουσίαν των
  καί φθάνουν μέ μεγάλην καθυ-
  στέρησιν. "Οταν δέ αποφασισθή ή"
  άν^χώρησις δέν ταξιδίύϊΐ ταυτο¬
  χρόνως ολόκληρον τό σμήνος, άλ-
  λάκατανέμεται είς όμάδας.Μεταξύ
  τής άφίξεω; τής ποιότης καί τή;
  τελευταίως μεσολαβεΓ κάποτε ό-
  λδχληρος μην.
  Έχει παρετηρήθη πώςτά που-
  λιά πού περνοΰν την καλήν ε¬
  ποχήν τϊΰ ετους. είς τάς μεσογει-
  ακάς περιοχάς, ■γυρίζου^ ενωρί¬
  τερον των άλλων. Αντιθέτως οί
  πελαργοί πού προτιμοΰν τόν Βορ¬
  ράν τής Εύρώπης, πολλάκις ευρί¬
  σκονται άκόμη είς την Άφρικήν
  τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ
  Απριλίου.
  Έχει έπίσης παρατηρηθ^ πώ;
  παρ' ϋλον δτι κατά γενικόν κα-
  νόνα τα άποδημητικά Ικτελοΰν
  τάς πτήσει; των κατ' ευθείαν
  γραμμήν, δπαρχουν έν το<ζοί>τ<φ καί ωρισμένα ε!δη πού κάνουν παρεκκλίσεις. Παρ' δλας δμως τάς Ιπιμόνους ερεύνας, ελάχιστα πράγματα είνε μέχρις ώρας γνω- στά, έν σχέσει μέ τάς άποδημη- τικάς πτήσεις των πτηνών. Αναφορικώς πρός τα γραφέν¬ τα εί; την «Άνόρθωσιν» διά τό ζήτημα τής παροχή; π:- στώσεων πρός αποπεράτωσιν τή; όδοΰ Κρουσωνος, τό Τφυπουρ- γεΐον παρά τφ κ. Προέδρφ τής Κυβερνήσεως μας διαδιβάζε: τό κάτωθι έγγραφον τοΰ 'Υπουργεί- οΐ) Συγκοινωνίαν «Απαντώντος εις τό ύπ' αριθ. 10133 έ. ε ύμέτερον έγγραφον καί συν τή έπιστροφή τοΰ διά τούτου διαβιβασθέντος υμιν άπο- κόμματος φύλλου τής έν Η¬ ρακλείω Κρήτης εκδιδομένης ε¬ φημερίδος «Ανάρθωσις» έχομεν την τιμήν νά γνωρίσωμεν υμίν 'άιι τμήμα τής όδοΰ Ήρακλεϊ ου—Κρουσωνος κατασκευασθή διά τής συμβάσεως όδοποι^ας τής συ νωμολογημένης μετά τής Έ- ταιρείας «Προμηθεύς». Έν συ· νεχεία δέ τοΟ τμήματο; τού¬ του, κατασκευάζεται ίχερον τμή μ* τής όδοΰ ταύτης συμπίπτον μετά τή; 6πό κατασκευήν όδοθ τής αγούσης πρός Σανατόριον Ίερουσαλήα. Διά την κατασκευήν το3 υπο λειφθησ3μένου άκατασκευίστου τμήματος τής έν λόγφ έδοθ καί μετά την κατασκευήν των δύο ανωτέρω τμημάτων θά εί¬ νε δυνατόν νά ληφθ$ μέριμνα 8· ταν άξευρεθώσι νέοι πόροι καί καταστή ούτω δυνατή ή διάθε¬ σις πιστώσεων διά την κατα¬ σκευήν έθνικών όδών ή τμημά¬ των αυτών έκτάς των περιλκμ- βανομένων είςτά έν έκτελέσει προ γράμματα όδοποιίας είς α δέν περιλαμβάνεται τα τελευταίον τουτο τμήμα. Ό Ύ "Λγγ. θΐκονόμου» ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ "Έφθασαν οί άνώτεροι δλων: ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ νρώματος κιτρίνου μέ παραγωγήν μετάξης καί κβυκουλίων αρίστης ποιότητος, μικροσκβπημένβι κατά τό σύστημα Παστέρ καί έγκβκριμένοι παρα τοϋ Σεβ. Ύπουργείου Γεωργίας. Παρακαλοΰνται θερμώς οί κ. κ. Παραγωγείς ιιετάξηί καί κουκουλίων όπως στρέφωσι όλην την προσοχήν των είς την καλήν διατροφήν των μετα ξοσκωλήκων ζητοϋντες οσοι θελήσουν σχετικάς ο- δηγίας καί παρ' ημών. ΠΑΝΑΓ. ΣΤ. 2ΑΡΑΦ0ΓΛ0Υ κ α ι άντιοηατική, μέ εξαίρετον καβα- ριοτικήν (5ιόι·ητα καί "ΧΙΟΣ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέατβρον θαλαμηγόν γραμμής, άναχωρβϊ: Κάθε Κυριακήν άτιόγευμσ ΚΑΤ' ΕΥΦΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ — ©ΕΣΪΑΛΟΝΙΚΗΝ Πρακτορειον ΑΔΑΜΗ Τπλί». 3-40 ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού όδός ΆγΙου Τίτου— §ναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 κσί 3—7. !■■■■■■■■( 'Αρι9. τηλκφώνοο 300. •■■■■■ειειεΐΒΗειειΐιειειεΐΜεΐειεΐΜειε Ι — ε>
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τα:
  έκκλησιαστικά σκεύη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροπήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. π.
  Έπίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα:
  κο σ μ ή ματα
  Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καί παντός εϊδους δώρα διά γάμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  'Αντιπροσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΑΚΚΕΗ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Ή "Ενωσις Κιτροπαραγω-
  γών Κρήτης προκηρύσσει δια
  γωνισμόν διά την πρόσλη-
  ψιν ύπαλλήλου των Κεντρι-
  κών έν Ηρακλείω Γραφείων
  της, επί βαθμώ δοκίμου Α'.
  δι' δν ό εσωτερικάς αυτής Κα¬
  νονισμός όρίζει μισθόν δραχ-
  μών 1800 μηνιαίως.
  Ό διαγωνισμός ενεργηθή¬
  σεται έν "Ηρακλείω την ΙΟην
  Απριλίου 1938 ημέραν Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 10 π. μ.
  έν τοίς Γραφείοις τής Ε¬
  νώσεως.
  Είς τόν διαγωνισμόν δικαι-
  οϋνται νά μετάσχουν μό¬
  νον κιτροπαραγωγοί η" υίοί
  Κιτροπαραγωγών, έχοντες δ¬
  μως δίπλωμα δημοσίας ή ί
  διωτικής Έμπορικής Σχολής
  ή ΣυνεταιριστικΓ)ς Σχολής ή
  Γυμνασίου, κατέχοντες γνώ¬
  σεις λογιστικάς καί έχοντες
  έκπληρώσει την στρατιωτικήν
  αυτών υποχρέωσιν ή απαλ¬
  λαγή νομίμως αυτής.
  Των έξεταστέων μαθημά-
  των καί των δρων συμμετο
  χής είς τόν διαγωνισμόν δύ¬
  νανται οί βουλόμενοι νά λά
  βουν γνώσιν έκ τού έν Η¬
  ρακλείω Κεντρικοϋ Καταστή-
  μστος τής Ενώσεως καί έκ
  των έν Χανίοις, Καλυβαις,
  Ρεθύμνη καί Πανόρμω Κέν-
  τρων της Συσκευασίας.
  Έν Ήοακλείω τή 14τ] Μαρ
  τίου 1938.
  Ή επί τοΰ Διαγωνισμοϋ
  Έπιτροπή
  ■ ·■«■■ΜΜ Μ■■■■■■■■«■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τί δαλκμηγόν ά)«
  Άναχωρβϊ έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' Ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλβφ. 5-41
  —©ι σεισμοί Λευκάδος καί
  Πρεβέζης.
  Παρά τβΰ Διοικητοΰ Χωρ)λακής
  Λευκάίος χ. Μιχ. Παηουταάκη ε¬
  λάβομεν τβ κάτωθι τηλεγράφΐιμα:
  «Π«ρακαλώ ανακοίνωσις καθη¬
  σύχασιν συγγενών ΰπηρε'τούντων
  αβισμοπληκτον περιφέρειαν Λευ-
  κάώβς—Πρεβέζης δτι ίσχυροτάτη
  σειαμική δόνησις προχθές (12 Μαρ
  τίου), 19.45' ώραν επέφερεν μό¬
  νον υλικάς ζημίας, ©ύμαΐα δέν
  ΰπάρχουσιν λόγω άντισεισμικής
  δονησεως οΐκημάτων καί «τι χρχ·
  τικη καί κβινωνικη μΐριμνα δρώ·
  σιν ένεργητικώς.
  Μιχαήλ Παπουτβάκπς
  Διοικητής Χωρ)κής Λευκάδος».
  —Ό Κνώσιος δρόμος.
  Η Ε. Γ. Ο. Η. λαββΰαα την
  σχετικήν εντολήν άπό τον Σ. Ε.
  Γ. Α. Σ. ώς καί την έγκρισιν ά¬
  πω την Νομαρχίαν Ηρακλείου
  θά τελέση την 25 Μαρτίου 1938
  τόν Κνώσιον δρόμον 6000 μετρων,
  ίνα οίίτω ό άθλπτισμός τοΰ Η¬
  ρακλείου συμβάλη εί; τόν λαμ-
  κρβτερον έορτααμόν τής Έθνικης
  εορτής τής 25 Μαρτίβυ 1938
  Συμμετοχήν είς τόν Κνώοιον
  δρόμον εδήλωσαν μεχρι τοΰώε
  οί κάτωθι άθληταί: Π. Σεβνταλή;,
  'Ελ. Ταμιωλάκη;, 'Αριο. Κανέλ-
  λος, Γ. Μητάρας ή Μαέρης, Χ- Βι
  δάκης η Κουτσαμπή;, Ι. Κουτζοΰ-
  κος, Α. Ροδίτης, Α. Ζαχαριου-
  δάκας 'Ελ. Ρβδίτηί-
  Συμμετοχήν έπίσης έδήλω
  σαν μέχρι τούδε οί άθλητικοΐ
  σΰλλογοι «'Εργοτέλης» καί'θλυμ·
  πικκός.
  Πλήν των άπονεμηθησομένων
  μεταλλίων είς τούς νίκη**; θ«
  άθλοθετήβη καΐ ιδιαίτερον δώ¬
  ρον διά του§ «ρωτβυς νικητάς
  ό κ. Δήμαρχος Ηρακλείου υπό
  τήν_ προστασίαν τοΰ όποίου ετέ¬
  θη όΚνώσιβς δρόμος όστις πλήν
  τοϋ άθλητικοΰ τού σκοποΰ έξυπη-
  ρβτεΐ ίοτορικου; καί τονριστικους
  λόγους.
  —Διάλεξις.
  Αυριον Πεμπτην θά ομιλήση
  είς την Λέσχην Έπιατημόνων πε-
  ρϊ ώραν 7 μ. μ. ή καδηγήτρια
  τοΰ Γυμνασίου θηλέων δΐς Εύαγ.
  Μωραΐτου μέ θέμα: «Ή ξενητειά
  είς την νεοελληνικήν ποίησιν».
  Εΐσοδος ελευθέρα.
  —Σύλλβγος Κυρίων είς 2ά-
  κρον Σητείας.
  Υπό τοΰ Πρωτοδικβίου Λαση¬
  θίου ενεκρίθη τό καταστατικόν
  τβΰ νεοϊδρυθεντος Συλλόγου
  Κυρίων εί; Ζάκρον. ;Τό Διοικη¬
  τικόν Συμβούλιον τοΰ Σωματείον
  άπετελέσθη έκ τής κ. Χρυσάνθης
  '·»ϊλαμάκη προέδρου, κ. Διαμαν-
  τη Μηλιώτη (Πρβέδρου τής Κοινό
  τη τος) ώς τ«μίου, κυρίων θϋρα-
  νίας Περιφεράκη ώς γραμματεω;,
  "θλγας Ροδανακη καΐ Μαρίας
  Καπαράκη συμβοΰλων.
  —Οί Πολύτεκνοι Ηρακλεί¬
  ου.
  Έκ τοΰ ενταύθα συλλόγου Πο-
  λυτέκνων μας ανεκοινώθη ότι πάς
  πολύτβκνος κατέχων βιβλιάριον
  εμφαϊνον την πολυτεκνικην τού
  ιδιότητος, όφείλει νά κκτοτθέση
  τουτο είς τα γραφεία τού Συλ¬
  λόγου Πολυτεκνων πρό; αντικα¬
  τάστασιν αυτού.
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τού Πει¬
  ραιώς.
  Καί μυζήθρες φρέοκες
  Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοΰνται μυζήθρες ψρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοΰν. 1—20
  Μ» «ι
  Λ
  Α

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  16 Μαρτίου 1938
  123 Ώραι Ι ΑΓΝΙ ΙΗΕ
  ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΛΑΟΥ
  ΑΒΕΟΕΪΣΕ_1Ν ΦΥΡΕΡ
  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΞΕΦΩΝΗΣΕ
  ΝΕΟΝ ΠΟΑΕΜΙΚ^ ΛΟΓΟΝ
  ΠΑΡΗΛΑΣΑΝΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ2ΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 » Μαρτίου (τού άντα»
  ποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλεγρα¬
  φήματα έκ Βιέννης άναφέρουν ότι
  ο Χίτλερ ωμίλησε χθές ενώπιον ενός έ-
  κατομμυρίου παραληροΰντος λαοΰ ό¬
  στις τόν άπεθέωσε.
  Τό άπόγευμα σήμερον ο Φύρερ εξε¬
  φώνησε νέον λόγον έπεκταθείς κυρίως επί
  τήςθέσεωςτοΰ Γερμανικοΰ "Εθνους έν τώ
  κόσμω καί των δικαιωμάτων τού. Ό
  λόγος τοΰ Χίτλερ διείπετο άπό έπιθετι-
  κόν καί πολεμικόν πνεΰμα.
  Επηκολούθησεν είτα παρέλασις ενώ¬
  πιον τού Χίτλερ των Αυστριακών καί
  Γερμανικών στρατευμάτων.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΚΑΤΑΔΙΚΑΙ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΠΡΟΕΙΚΑΖΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ε5 Μαρτίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας μεταδίδουν ανακοινώσεις των
  επισήμων Σοβιετικών κύκλων διά την
  κατάληψιν τής Αυστρίας.
  Τα Σοβιέτ καταδικάζουν, δριμύτα¬
  τα την νατάληψιν τής Αυστρίας, τονί-
  ζουν δέ ότι συνεπεία ταύτης ή Ευρώπη
  ευρίσκεται υπό την απειλήν νέου παγκο¬
  σμίου πολέμου.
  ΕΟΕλΟΝΤΟΝ
  ΜΙΑ ΕΥΓΛΟΠΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΕΡ ΧΟΛΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ϊ> ΛΙαρτί
  ου (τοΰ άνταποκριτοΰ
  μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Λονδίνου, ληφθέντα
  άργά τό άπόγευμα, άνα¬
  φέρουν ότι διά προκηρύ-
  ξεως τοΰ σέρ Χόαρ, έκ
  των ύπουργών τής αμύ¬
  νης, εκλήθησαν πρός κα¬
  τάταξιν είς τόν Αγγλι¬
  κόν στρατόν έν έκατομμύ-
  ριον έθελονταί. Ή έκ¬
  κλησις τού Χόαρ ομιλεί
  διά τάς ανάγκας συμπλη
  ρώσεως τού Βρετ εανικοΰ
  στρατού ώστε ούτος νά
  καταστή άξιοπόλεμος είς
  πρώτην στιγμήν.
  ΤΑ ΠΕΡ1 ΥΠΟΧΡΕίϊΤΙΚΗΣ
  ©ΗΤΕΙΑΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Νεώτεραι πληροφορίαι
  έκ τής Άγγλικης πρωτευ¬
  ούσης, άναφέρουν ότι τα
  γραφέντα περί καθιερώσε-
  ως τής υποχρεωτικός θη-
  τείας είς την Αγγλίαν δέν
  είναι αληθή. Πάντως ή
  στρατολογία των έθελον-
  τών θά συνεχισθή καί πέραν
  ί'σωςτού έκατομμυρίου,έλ-
  πίζεται δέ ότι δι* αυτής
  καί μόνης θά συμπληρω-
  θώσι τα κενά.
  Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
  ΕΙΝΕ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ
  Τηλεγράφημα έξ Ού·
  ασιγκτώνος αγγέλλει ότι
  καθώς εδηλώθη έκεϊ υπό
  των διπλωματικώνάντιπρο
  σώπων τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας αυτή είνε ετοίμη νά
  πολεμήση. Προβλεπεΐαι
  μάλιστα καί ή γενική κινη-
  τοπο£ησις τής χώρας μό-
  λις εκδηλωθή οιαδήποτε
  πρόθεσις Γερμανικής εισ-
  βολής.
  Έν τω μεταςύ αί φρου¬
  ραί των Τσεχοσλοδακικών
  συνόρων, ένισχύθησαν διά
  μεγάλων δυνάμεων στρα-
  τοΰ.
  γροφεΐται ότι ο πρωθυ-
  πουργός κ. Αεόν Μπλούμ
  είς οηλώαεις τού διά τα
  γεγονότα ,τής Αυστρίας,
  ύπήρΈεν άπροκάλυπτος καί
  δριμϋς εναντίον τής Γερ
  μανίας καί τοΰ τρόπου
  μέ τόν οποίον ο Χίτλερ
  έπραγματοποίησε τό "Αν
  σλους.
  ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΜΠΛΟΥΜ
  Έκ Παρισίων τηλε-
  ΣΥΝΕΧΙΞΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΒΣΕΙΣ
  Τηλεγραφοΰν έκ Αονδί-
  νου ότι ή έφιππος άστυνο
  μ£α διέλυσε σήμερον συγ
  κεντρώσεις πολιτών ιδία
  δέ έργατικών, οΐτινες άπε-
  δοκίμαζον θορυβωδώς την
  Γερμανίαν.
  Έπίσης καθ' ά αγγέλ¬
  λεται έκ Παρισίων καί έ-
  κείσυνεκροτήθησαν άντιγερ
  μανικαί διαδηλώβεις δια-
  λυθεΐσαι υπό τής Άστυ-
  νομίας. Είς Αμερικήν έ¬
  πίσης καθ* ά αγγέλλεται
  παρατηρεϊται μέγα άντι-
  γερμανικόν ρεΰμα.
  ΤΩΝ ΠΟΑΩΝΩΝ Ε Θ Ν Ι ΚΙΣ Τ Ω Ν
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:ί Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  τοΰ έξωτερικού ότι είς την Πολωνικήν
  πρωτεύουσαν εγένοντο διαδηλώσεις έ-
  θνικοφρόνων διά τα μεθοριακά έπεισό-
  δια. Οί διαδηλωταί εζήτησαν πόλεμον
  εναντίον τής Λιθουανίας είς την περί¬
  πτωσιν καθ' ήν αυτή δέν θά ίκανοποιήση
  την Πολωνίαν.
  ΠΟΛΟΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΛΙΒΟΥΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£> Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ Βαρσοβίας κυκλοφορούν έκεϊ φήμαι
  ότι ή Πολωνία Θά λάβη αποφασιστικήν
  στάσιν εναντίον τής Λιθουανίας κατόπιν
  τοΰ τελευταίου έπεισοδίου μεταξύ των
  δύο χωρών καί ότι ήδη ισχυραί δυνά¬
  μεις πολωνικοΰ στρατού κατε^θύνονται
  είς τα Αιθουανικά σύνορα.
  ΚΑΙ Η ΑΙΟΟΥΑΝΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΕΠΙ ΠΟΑΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Λϊαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι είδήσεις
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ φέρουν καί την Αι-
  θουανίαν συγκεντρώνουσαν στρατεύματα
  είς τα αύνορά της καί έτοιμαζομένην
  πολεμικώς εναντίον τής Πολωνίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαρτίου (τοΰ άντ,α-
  ποκριτοΰ μας). — Τό στρατηγεΐον τού
  φράνκο δι» ανακοινωθέντος τού αγγέλ¬
  λει σήμερον νέαν προέλασιν των έθνικών
  στρατευμάτων τα οποϊα κατέλαβον ο-
  χυρωτάτας θέσεις' καί κέντρα έφοδια-
  ομού των κυβερνητικών.
  ΑΠΟΣΚΟΠΕΪΤΪΙ Η ΑΠΟΚΟΠΗ"
  ΚΑΤΑΑΩΝΙΑΣ-ΒΑΑΕΝΘ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ε> Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τοΰ
  έξωτβρικοΰ τηλεγραφήματα τό στρατη-
  νικόν αχέδιον τού Φράνκο αποβλέπει
  *ίς την άποκοπήν τής Βαρκελώνης καί
  ύπερφαλάγγιοιν τού μετώπου Βαλενθί-
  «,ς Μαδρίτης έξ άνατολών καί βορρά.
  Αί συγκοινωνιακαι άνάγκαι τοϋνομοϋ
  Κατηρτίσθη τό όδικόν πρόγραμμα.
  Κατά την προχθεσινήν τού (
  συνεδρίασιν τό Ταμείον Έ-
  παρχιακής όδοποιίας νομοϋ
  Ηρακλείου ενέκρινε τό υπο¬
  βληθέν πρόγραμμα εκτελέσε¬
  ως διαφόρων όδικών έργων
  καθ' δλον τόν νομόν, κατά τό
  οικονομικόν έτος 1938—39.
  Διά τού εγκριθέντος προ-
  γράμματος προβλέπεται ή διά¬
  θεσις άναλόγων ποσών διά
  την αποπεράτωσιν τόσον των
  ήμιτελών συγκοινωνιακών άρ
  τηριών των κυριωτέρων δια-
  μερισμάτων τοϋ νομοϋ, δσον
  καί διά την διάνοιξιν νέων!
  όδών δπου ύφίστανται τοιαϋ
  ται άνάγκαι.
  Τό πρόγραμμα τουτο δπερ
  παρεπέμφθη ήδη είς την νο
  μομηχανικήν υπηρεσίαν πρός
  τελικήν μελέτην καί έπεξερ
  γασίαν θά δοθή είς την δημο
  σιότητα έντός των ημερών.
  3ΠΠρωϊνή
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΦΛΣΙΣΜΕΝΗ
  ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ ΒΙΑΙΩΣ
  ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΘΗ
  Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
  ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΜΠΛΟΥΜ
  ΑΘΗΝ
  II
  1» Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί ραδιο-
  γραφικαί πληροφορίαι έκ Παρισίων με¬
  ταδίδουν συμπληρωματικάς λεπτομε¬
  ρείας διά τάς ανακοινώσεις τού πρωθυ¬
  πουργόν Μπλούμ επί τής έν Αυστρία
  καταστάσεως καί γενικώτερον των Εύ·
  ρωπαϊκών πραγμάτων.
  Κατά τα μεταδιδόμενα, ο πρωθυ-
  πουργός Μπλούμ αφήκε σαφώς νά εννο¬
  ηθή ότι ή Γαλλία προκειμένου νά δια¬
  τηρήση την Ευρωπαϊκήν ειρήνην είνε
  στερρώς άποφασισμένη νά μετέλθη
  βίαν.
  Ό πρωθοπουργός κ.Μπλούμ σημειω
  τέον συνεργάζεται διαρκώς άπό τής χθές
  μέ διαφόρους ύπουργούς καί έπιτελεΐς.
  ΣΒΟΛΗΣ
  Ε
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧ
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την χθεσινήν κλήρωσιν
  τοΰ ΈθνικοΟ λαχείου εξήχθησαν
  καί οί κάτωθι άριθμοί, πωληθέν-
  τες είς την πόλιν μας, κερδίζοντες
  τα έναντι αυτών σημειούμενα πο-
  σά"
  30665 δραχ. 4000, 33193 δραχ.
  3000, 33122 δραχ. 2000, 47137
  δραχ. 2000, 48225 δραχ. 2000-
  Έπίσης κερδίζουν άνά χιλίας
  δραχμάς οί έπόμενοι άριθμοί:
  3.713, 3.724, 4.903, 4 922, 4.
  983, 5.354, 13.852, 13.853, 15.
  143. 15.146, 18 448, 19.827,
  19.838, 20.338, 20.341, 20.402,
  20.406, 20.419, 21 660, 21.670,
  25.389, 26,221, 27.504, 27.512.
  29.539, 29.549, 30.669, 31 855,
  31.862, 32.325, 32.662, 33.166,
  36.255, 36.267, 36.405, 36 406,
  36.423, 42.198, 42.379. 43.838,
  44.712.
  '£2ς μας έπληροφόρησε τό
  ενταύθα Πρακτορείον ουδείς λα-
  χνός, κερδίζων τό ποσόν των 500
  χιλ. ή τοθ ενός έκατομμυρίου έ-
  ξήχθη έκ τής κληρωτίδος, κατά
  την χθεσινήν κλήρωσιν.
  ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
  ΠΡΟΤΟΝΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουργοΰ
  των Έσωτερικών διά τό οικονο¬
  μικόν ετος 1938—39 δ φορολο-
  γικός συντελεστής επί των εις τή
  περιφερεία Ηρακλείου παραγομέ-
  νων βιομηχανικών προιόντων καί
  έξαγομένων είς την άλλοδαπήν ή
  άλλαχοθ τοΰ κράτους, καθορίζε-
  ται είς τό 1)5 τοθ δημοτικοΰ φό-
  ρου Τα περί ών πρόκειται βιομη-
  χανικά προιόντα είνε ό σάπων
  δ σΐτος, τα πυρ/]νέλαια καί τα φυ
  ράματα.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΗΒΙΚΤ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
  Άπεβίωσε χθές αιφνιδίως ή
  ΒικτωρΙα Καπετανάκη άδελ-
  φή τοθ αειμνήστου Άνδρέου
  Καλοκαιρινοΰ. Επί τώ θανά¬
  τω αυτής συνεδρίασε χθές
  έκτάκτως τό Δημοτικόν Συμ¬
  βούλιον προκειμένου νά καθο
  ρίση τα τής συμμετοχής τού
  Δήμου είς τό πένθος τής οι¬
  κογενείας της, είς ένδειξιν εύ-
  γνωμοσύνης διά τάς παντοίας
  άγαθοεργίας της πρός την πό¬
  λιν καί την κοινωνίαν "γενικώ
  τερον. Ή κηδεία της θά γίνη
  σήμερον την 10.30' π. μ.
  ΓΡΑΦΕΙΑ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Κατόπιν έγκυκλίου διατα-
  γής τού ΰπουργείου των Έσω¬
  τερικών συνιστάται παρ' εκά¬
  στη Νομαρχία γραφείον «Ά-
  γροτικής Ασφαλείας». Είς την
  άρμοδιότητα τοθ γραφείου
  τούτου θά άνήκει ή άποκλει-
  στική ενεργεια επί των ύπο-
  θέσεων τής άγροτικής ασφα¬
  λείας.
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΙΗΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΟΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  υπουργείον Έθν. Οίκονομίας
  τό Γεωργικόν Έπιμελητηριον
  Ηρακλείου έπανέρχεται καί
  πάλιν επί προγενεστέρας ά-
  ναφορδς τού σχετικώς μέ
  την αύξησιν τοϋ όρίου είσα-
  γωγής έλληνικών σουλτανίνων
  είς Γερμανίαν, τονΐζον δτι
  τό μέτρον τουτο κρίνεται
  απαραίτητον διά την απορρό¬
  φησιν των άποθεμάτων καί
  την συγκράτησιν των τιμών
  είς ύψηλά έπίπεδα. Ούχ'ήττον
  τονίζεται δτι ή μή άπορρόφη·
  σις των άποθεμάτων έκτός τοθ
  δτι θά επιφέρη την αυτόματον
  ΰποτίμησιν τοθ εί'δους θά έπη-
  ρεάστ] δυσμενώςϊκαΐ τάς τιμάς
  τής επομένης εσοδείας, τοσού
  τω μάλλον καθ' δσον ή νέα
  έσοδεία λόγω των εύνοικών
  καιρικών συνθηκών, προβλέ-
  πεται κατά πολύ μεγαλυτέ-
  ρα τής περυσινής.
  ΤΑ ΕΙΥ.ΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΙΥΙΑΤΑ
  Διά χθές την εσπέραν είχον
  κληθεΐ είς συνεδρίασιν πρός
  ψήφισιν τοθ νέου προυπολο-
  γισμοΰ χρήσεως 1938—39 καί
  άλλα τρεχούσης φύσεως έμ-
  πορικά ζητήματα τα μέλη τοθ
  Διοικητικόν Συμβουλίου τοϋ
  Έμπορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ
  Έπιμελητηρίου.
  ΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΖΩΟΝ
  Τό Υπουργείον 'Εθνικής
  Οίκονομίας έκοινοποίησε πρός
  τάς τελωνειακάςάρχάςόδηγίας
  έρμηνευτικάς τής ύπ' αριθ. 92
  480άποφάσεωςδσον άφορςίτάς
  έν αυτή άναφερομένας κατη-
  γορΐας δερμάτων μεγάλων
  καί μικρών ζώων.
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΩΝ ΕΝ ΠΟΛΕΜΟΙΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
  Διά τηλεγραφήματος τοϋ
  ύπουργοθ των Έσωτερικών
  κ. Δουρέντη άναβάλλεται
  τό καθιερωμένον ετησίως διά
  την τρίτην Κυριακήν των νη-
  στειών μνημόσυνον υπέρ των
  έν Πολέμοις Πεσόντων.
  Η ΣΤΑΦΙΑΑΓΟΡΑ ~ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας τής έν
  Λονδίνω Έλληνικής Πρεσβεί¬
  ας πρός τό Γεωργικόν Έπιμε¬
  λητηριον Ηρακλείου, ή κίνη¬
  σις τής άγορας επί των σουλ¬
  τανίνων κρίνεται ώς άπογοη-
  τευτική. Αί πραγματοποιηθεΐ-
  σαι εσχάτως πωλήσεις άφεώ-
  ρων μικρομερίδας Αΰστραλια-
  νών σουλτανίνων πρός 40)—,
  43)—, 46)— καί 47)—, μίαν
  μερίδα καρποΰ Κρήτης πρός
  61)—καί έτέραν Σμύρνης πρός
  43)— είς άνάλωσιν.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5ί Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Λον
  δίνου ότι κατά τάς υπαρχούσας έκεϊ
  πληροφορίας καί οί Άγγλικοί κύκλοι
  συμφωνούν ότι περίπτωσις είσβολής τής
  Γερμανίας είς Τσεχοσλοβακίαν, υπό
  οιανδήποτε πρόφασιν καί άν γίνη, θά
  προκαλέση άμέσως πόλεμον. ΙΙρώτη
  θά επιτεθή ή Γαλλία, θά επακολουθή¬
  ση δέ άμέσως γενική κινητοποίησις τής
  Αγγλίας, τιθέμενων έν άποκλεισμφ
  των Γερμανικών παραλίων.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΠΑΝΤΟΤΕ
  ΠΙΣΤΗ ΣΥΜΜλΧΟΠΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Ανακοινώσεις ημιε¬
  πισήμου χαρακτήρος γενόμεναι έν Λον¬
  δίνω άναφέρονται είς τούς Άγγλογαλ-
  λικούς δεσμούς καί τονίζουν ότι ή Αγ¬
  γλία παραμένει πάντοτε παρά τό πλευ¬
  ρόν τής Γαλλίας πιστή φιλή καί συμ-
  μαχος αυτής.
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΗΝ
  ΤΩΝ ΠΟΛΡΝΟΛΙΟΟΥΑΝΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 ΛΙαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφούν έκ Λον·
  δίνου ότι αί'Αγγλικαί έφημερίδες σχολι
  άζουσαι τάς γενομένας την νύκτα χθές
  είς Οαρσοβίαν ζω/^ράς λαϊκάς έκδη-
  λώσεις εναντίον τής Αιθουανίας διερω-
  τώνται ποίαν τροπήν δύνανται νά έ-
  χουν τα γεγονότα ταύτα έν συνδυασμώ
  μέ τό Γερμανικόν πραξικόπημα καί έκ
  φράζονται άπαισιοδόξως διά τ ήν κατά¬
  στασιν.
  Πρωτοβουλία τοθ Συνδέ-
  σμου Έφέδρων Αξιωματι¬
  κών θά γίνωσιν έν τή Λέσχη
  Αξιωματικών Φρθυρδς Ηρα¬
  κλείου έπίκαιροι διαλέξεις καί
  όμιλίαι τάς οποίας θέλουσι
  παρακολουθήση οί "Εφεδροι
  Άξιωματικοί καί άπόστρατοι
  ώς καί οί βουλόμενοι έκ των
  κ. κ. Αξιωματικών έν ένερ-
  γείςχ κ. λ. π. Ή πρώτη διάλε¬
  ξις ωρίσθη την προσέχη Κυρι¬
  ακήν περί ώραν 10 1)2 π. μ.
  μέ όμιλητήν τόν Στρατηγόν
  κ. Ί. Άλεξάκην καί θέμα «Ί-
  απωνία—Κίνα».
  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΑ
  Πρός τούς Νομάρχας άπηυ-
  θϋνθη έκ μέρους τοϋ υπουρ
  γείου Έσωτερικών ιδιαιτέρα
  σύστασις δια την επιτυχίαν
  τοΰ διενεργουμένου κατ' ετος
  την 25ην Μαρτίου ΠανελληνΙ
  έράνου υπέρ ένισχύσεως των
  έθνικών όρφανοτροφεΐων.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΓΗΌΕΟΡΗΤΟΥ
  Άπό προχθές ευρίσκεται Ι ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαρτίου (τού άντα-
  είς την πόλιν μας, δι' ύπηρε-! ποκριτοΰ μα^). Εις όλην την Έλλάδα
  σιακούς λόγους ό έπιθεωρη-'αγγέλλεται ότι έπικρατεϊ δριμύτατον
  τής δημοσΐων έργων Κρήτης ψύχος. Ή τρυκιμεία είς τό Αίγαϊον
  κ. Ξανθόπουλος. καί τό Ίόνιον είνε πρωτοφανής.
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Η ΊΣΒΕΣΤΙΑ"
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΙΣΒΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 £» Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Καθ* ά τηλεγραφείται
  έκ ϋΐόσχας ή «Ίσβέατια» αρθογραφού-
  σα σήμερον επί των έν Αυστρία γεγο-
  νότων, έπιτίθεται σφοδρώς εναντίον τής
  Γερμανίας ώς παραβιαζούσης στοιχειώ-
  δεις αρχάς τοΰ πολιτισμοΰ, όνομάζει
  δέ την Γερμανικήν εισβολήν καί την κα-
  τάκτησιν τής Αυστρίας ώς άνευ προη-
  γουμένου διά την ιστορίαν. Ή «Ίσβέ-
  στια» έπ^λέγει ότι ή ειρήνη τής Εύ-
  ρώπης κινδυνεύει καί ότι ή Ρωσσία καί
  μετ* αυτής όλοι οί λαοί οί έχοντες συναί
  σθησιν των δικαιωμάτων των ίστανται έν
  έπιφυλακή.
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΣ ΧΕΙΜΟΝ ΕΝ ΕΛΑΑΔ
  4
  Ι
  Η ΑΗΘ
  ΕΙΣ ΤΙ
  Κύρ
  τόσον ρ«Υ
  έπετ«Χ»νε·
  ρυθμόν τή.
  γονότων,
  *εκινώυνε
  ρήΟΓ, κανι
  όη συμβαί
  νά είνε
  αον πλπδ1*
  λης έκτάσ
  τοιαύτην
  οτιγμης ε
  λοιώνβυν
  καί να κι
  οίανδήποτ
  τούτοις, β
  έξαγεται
  φές ^
  ουμρι
  νεφέλωμα
  τής ουγχύ
  βίνθρωπότι
  τήν κρισ
  τής ίατορί
  φαίνεται
  χτος. Άλ
  πόλεμος, ί
  άνακατάτ
  τβση άλλ«
  την τής
  είς τα συ
  φυσίκην
  τας ίδέα< πον τού α ζήν, ώ ίλ άπό ν ν. τόν σμόν Πιθανω οήμερον μου. Καί < μέτρπσιν άνττλαμβι λας τάς π ρώΐτης έηί μοί κατέ; λεμικόν τ όν τα καί φού καί τ μεταδίδοί τον κόσμ< νία, ένθα ώκατανόιι τής Άγγ ξαπέλυσε Ράϊχσβερ όν όλοκλ Άφοΰ κα «ν, άττέσ λιάδας πλ οτρατοΰ δια νά δο τόν Φρά>
  κατακλύα
  σλοβακία
  γαρίαν. Ι
  τη άποθα
  χλιαράν
  λων δυτι>
  νονται ι
  κτικά, έ
  παλαιάν
  «ΡΧίζουν
  ζωνται η
  ρολ ίνου-
  βτι εάν
  λεσθοΰν»
  «ύτόν.
  τής Γιοι.
  δείσης νά
  μετα τής
  χοσλοβαχ
  έπιθέσεως
  «5 έκ μ^
  α5 καί >
  την εκτα;
  α«μβουλί< τάντ την «οεχοσλο νά θεωρ εάν συν ποφασιστι δρήνητος ρους τοί Παρισίων Μ»«ρά Κρ °ουν τό τιοσλαυκ «βκλίνου Β«ρολίν< τψήσουν Τικήν τϊ