95527

Αριθμός τεύχους

4814

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ιΤΆΦΜΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΙ Μ1Ν9ΓΑΥΓΌΥ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ·
  Αϊγΰ-πο»
  έτησία λί(ΐι«ι .!
  έξιΐμηνος 2
  "Αμεμικής
  έτησία δολ. ],",
  έξάμηνο: » 8
  Τιμη
  καΓα φύλλον
  Δραχ. 2
  17
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  Η ΑΝΟΡΟΙΙΟΤΗΣ ΚΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΩΤΕΡΟ
  Ή κατάστασις την οποίαν
  ματική προσάρτησις τής Αϋ-|
  στρίας καί ή έκ ταύτη; άνα- ]
  τροπή τής ίσορροπίας των |
  δυναμεων είς την Κεντρικήν
  Ευρώπην προσέλαβεν ηδη
  τόσον ραγδαίαν εξέλιξιν καί ι
  έπετάχυνε τόσον πολύ τόν
  ρυθμόν τής πορείας των γε-
  γονότων, ώστε θά ήτο παρα-1
  κεκινδυνευμένον νά έπιχει-'
  ρήση κανείς προβλέψεις. Δι-'
  ότι συμβαίνει τα γεγονότα
  νά είνε τόσον ραγδαία, τό-'
  αον πληθωρικά, τόαης μέγα-'
  λης εκτάσεως καί νά έχουν
  τοιαύτην μορφήν, ώστε άπό
  στιγμής είς στιγμήν νά άλ-
  λοιώνουν την κατάστασιν
  καί νά καθιστοϋν δύσκολον
  οιανδήποτε πρόβλεψιν. Έν
  τούτοις, έκεΐνο τό οποίον
  έξάγεται ασφαλώς, ώς σα-
  φές καί αναμφισβήτητον
  συμιτέρκσμα, μέσα άπό τό
  νεφέλωμα τοΰ κονιορτού καί
  της συγχύσεως, είνε ότι ή
  ανθρωπότης , ευρίσκεται είς
  την κρισιμωτέραν καμπήν
  τής ίστορίας της. Ό πόλεμος
  φαίνεται πλέον άναπόφευ-
  κτος. Άλλά καί άν δέν γίνη
  πόλεμος, θά επέλθη τοιαύτη
  άνακατάταξις των δυναμεων
  τόση άλλοίωσις είς τόν χάρ¬
  την τής γής, τόση άλλαγη
  είς τα συστηματα καί κατα
  φυσικην συνέπειαν κκί είς
  τάς Ιοεας καί είς τόν τρό¬
  πον τοΰ σκέπτεσθαι καί τοΰ
  ζήν, ώστε είνε λίαν αμφί¬
  βολον άν απομείνη τίποτε
  άπό τόν σημερινόν πολιτι¬
  σμόν.
  Πιθανωτέρα όμως φαίνετα
  σήμερον ή λύσις τοϋ πολέ
  μου. Καί άπό απλήν σφυγμο-
  μέτρησιν τής καταστάσεως
  αντιλαμβανόμεθα ότι είς ό¬
  λας τάς πρωτεύουσαν τής Εύ¬
  ρώπης έηίσημο» καί άνεπίση-
  μοι κατέχονται άπό τόν πο¬
  λεμικόν πυρετόν, τόν οποί¬
  ον τα καλωδια τού τηλεγρά-
  φου καί τα έρτσιανά κϋματα
  μεταδίδουν είς ολόκληρον
  τόν κόσμον. "Ηδη ή Γερμα-
  νία, ένθαρρυνθεΐσα κηό την
  ακατανόητον παδητικότητα
  τής Αγγλικήν πολιτικής έ-
  ξαπέλυαε τόν χείμαρρον της
  Ράϊχσβερ ώς άπειλήνέναντί-
  ον ολοκλήρου τής Εύρώπης
  'Αφοΰ κατέλαβε την Αύστρί-
  αν, απέστειλε τριάκοντα χι¬
  λιάδας πλήρως έξωπλισμένου
  στρατοΰ είς την "Ισπανίαν
  διά νά δώση την νίκην είς
  τερότητοί».
  Εύτυχώς όμω;, φκίνεται δτι
  ή Αγγλία κατενόησε πλέον
  πού την όδηγεϊ η περιλάλη-
  τος πολιτική Τσάμπερλαιν.
  Καί *
  τόν Φράνκο, άπειλεϊ δέ νά
  κατακλύαη καί την Τσεχο-
  σλοβακίαν καδώς καίτήν Ούγ
  γαρίαν. Καί τα μικρά κρά-
  τη άποθαρρυνθέντα άπό την
  χλιαράν στάσιν των Μεγά-
  λων δυτικών δυναμεων, φαί-
  νονται περισαότερον διστα-
  κτικά, εγκαταλείπουν την
  παλαιάν πολιτικήν των καί
  άρχίζουν νά προσανατολί-
  ζωνται πρός τόν άξονα Βε-
  ρολ ίνου—Ρώμης, φοβούμενα
  ότι εάν άντιταχθοΰν θ' «ά-
  λεσθοΰν» κυριολεκτικά άπ'
  αυτόν. Απόδειξις ή στάσις
  τής Γιουγκοσλαυία άρνη-
  θείσης νά δράση άπό κοινοΰ
  μετά τής Γαλλ'ίας καί Τσε¬
  χοσλοβακίας έν περιπτώσει
  έπιθέσεως κατά τής τελευταί¬
  ας έκ μέρους τής Γερμανί-
  ας καί νά συμμετάσχη είς
  την έκτακτον σύγκλη^ιν τοΰ
  συμβουλίου τής Μικράς 'Αν-
  τάντ την οποίαν εζήτησεν ή
  Τσεχοσλοβακία. Πρέπει δέ
  νά θεωρήται βέβαιον ότι
  εάν συνεχισθή ή Ιδία άνα-
  ποφασιατικότης, ή «ύτή άξιο-
  θρήνητος τακτική έκ μέ¬
  ρους τοΰ Λονδίνου καί των
  Παρισίων καί πλείστα άλλα
  μικρά Κράτη θ' άκολουθή-
  σουν τό παράδειγμα τής Νο¬
  τιοσλαυΐας. Καί άν δέν ά-
  ηοκλίνουν πρός τόν άξονα
  Βερολίνου—Ρώμης, 8« «Ρ«-
  τιμήσουν πάντως την πολι¬
  τικήν της παθητικής ούδε-
  τον ιατο*>ικον δρόμον της.
  Κ «ι ή Γαλλία όσον καί άν
  γίνεται πάλιν λέγ^5 περί νέ
  άς κυβερνητικής κρίσεως κα
  περί αχημαησμοΰ κυβερνήσε
  ως έθνικοϋ συνααπισμοΰ, θά
  φανή όπωσϋήποτε περισσότε
  ρον άποφασιατική καί θά
  εύρη τό θάρρος ά ένωθή
  ψυχικώς καί νά παίξη τό>
  μεγάλον ρόλον πού τής άνή
  κει έκ Τής ίστορίας τού πά
  ρελθόντος καί τού παρόντος
  της. Εάν μάλιστα είς την
  Γαλλίαν σχηματισθή κυβέρ
  νησίς έθνικής σωτηρίας κα
  άν είς τό Λονδίνον άνασχη
  ματισθή ή κυβέρνησις Τσάμ¬
  περλαιν μέ συμμετοχήν των
  κ. κ. ΤΗντεν καί Τσώρτσιλ,
  τότε θά πρέπει ν' αναμείνω¬
  μεν άποφασιστικά γεγονότα
  έν Εύρώπη. Είς τουτο άλλωσ-
  τε βοηθή καί ή στάσις των Η¬
  νωμένον Πολιτειών ποΰ δέν
  φαίνονται πλέον άπαθεΤς έ¬
  ναντι τής Εύρώπης *Κ» Πβύ
  δέν έχουν διάθεσιν ν' άνα
  γνωρίσουν τάς πραξικοπημα'
  τικάς ενεργείας τβΰ Γερμα-
  νοΰ Φύρερ. 'Έπειτα, ή νέα
  ενίσχυσις τού Φράνκο υπό
  των Γερμανών «αί των Ί-
  ταλών κκί αί κβλοσβιαϊαι έ-
  πιτυχίαι των έθνικιστών, δη¬
  μιουργίαν δϊμεσον τόν "κίνδυ¬
  νον καταρρεΰσεως των κυ-
  βερνητικών καί έγκαθιδρύαε-
  ω; έν Ισπανία κράτους, υπο
  χειρίου είς την Ρώμην καί
  τό Βερολίνον. Μίικ φασιστι-
  κή δέ Ισπανία θά εσήμαινε
  θάνατον τόσον διά την Γαλ¬
  λίαν όσον καί διά την Με¬
  γάλην Βρεττανίαν διά τούς
  γνωστούς λόγους τούς όποί-
  ους πολλάκις άνεπτύξαμεν
  άλλοτε.
  Ή Αγγλία έηομένως καί
  ή Γαλλία θά υποχρεωθούν
  νά κινηθοΰν πρίν χάσουν τό
  ΐταιγνίδι είς την Ίβηρικήν
  καί άποξενωθοΰν των αυμ-
  μάχων των είς την λοιπήν
  Ευρώπην, εάν δέν λάβουν
  την απόφασιν ν' αύτβκτονή-
  σουν. Τό δυατύχημα μόνον
  είναι ότι τό Λονδίνον ηργη-
  σε ν' αντιληφθή την πραγ-
  μανικότητα. Ό* πόλεμος εί¬
  ναι δύσκολον ν' αποφευχθή
  πλέον. Ένώ εάν έκινητο-
  ποίη πρό πολλοΰ τάς κολοσ¬
  σιαίας δυνάμεις τής Αύτο-
  κρατορίας δέν θά είχε πραγ¬
  ματοποιηθή ή έξάπλωσις τής
  Γερμανίαν, δέν θά είχε περι-
  πλεχθή τόσον ή κατάστασις
  καί ή ειρήνη τού κόσμου θά
  εΐχε θωρακισθή κατά τρόπον
  άσφαλη.
  ΐΠΕιίΐΚΟΣ ΣΥΜΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Ήρακλίΐώτι-χο λίμαν:; Μέ τό έ
  ρώτημχ όμολογεΐτε μέν την πίίη-
  σι των εύρημίτων αυτών, άρνεϊ;
  σθε ομως την πλουτολογική ση
  μασία τού;. Καταντά ώσςόσο < πλοΰτος νά έρχεται πολλές φο ρές άπό τα... λόγιά. Άν πάρωμε την Έλληνική θάλασσα όχι μό νόν ώς ίρχμχτχ πού ενδιαφέρον.» μάλλον τόν λογοτέχνη παρά τό' βιομήχανο, άλλά καί ώ; θέσι έκ- πολιτιστική, άρχαιολογική ή τού θά καταλάβουμε τί ση Ί τή στιγμή οί ,ΰυθοί στά σεντεφένια ι...^ πή τής" μαργαταρόριζας δέν κοι- μαται μόνον ή Σαπφώ μέ προσ κέ»αλο τή λύρα. Κοιμαται κα. ενα; Λέων Καλλέργης. Κοιμοθν- ται συνοπτικώτερα, τόσοι ίστορι- ύ.οϊ θησαυροΐ ένδιαφέροντες ζω τικά την Κρήτην. Άς κυττάξουμε προσεκτικά τα πυροβόλα καί ά; παρακολουθήση)- με την κατασκειιή τοΰ παλαιοΰ, καραβι&ΰ πού έ'φεραν εί; φως αί εργασίαι έκβαθύι/σεω; στό λιμάνι μας. θά δοθμε όν δέν έ'χουν εν¬ διαφέρον άπά άπόψείος ναυπηγι- κή; καί μάλιστα μέ σχέσι την σύγχρονη πολεμιχή έπιστήμη. Ένδιαφέρουν μαζύ μέ τόν πολί- χ&ργ,ο κχί τάν είρην.χό καραβο- κύρη πού θέλει νά δώση τύπο καί άνεσι στό νέο καράβι τού. Καί παράλληλα τόν ίστορικό καΐ τόν καλλιτέχνη. Πηγή πνευματικοΰ καί 'όλικοΰ πλούτον τα είίρημα. —Άλλά γιατί ακριβώς υλικοΰ;.. ΔΙΠΘΥΝΓΜΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ — ΗΡΑΚΛΙ.ΙΟΝ ΚΡΗ1ΗΣ ■ ΛΟΖ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8Ι4 θά έριοτοϋσΐν &νας δύσπιστο; καί λεπτολόγος. Ώστόσο θάχε δίκ^ο; Έ ναυπη- γική πού καταντά κάποτε τέχνη λαϊκή στήν Έλλάδα, άποκτδ έδω πρότυπα άσφαλτα χωρίς τή με- σολάβησι είδικοθ μηχανι/οϋ. Έξ ίλλου ή ξμπνευσι πού γεννάται γιά τόν καλλιτέχνη ή τάν ίστο- ρΐ'Αο δέν χαρ ζει απλώς καινούρ- γιες δημιουργίε; ή καινούργιες πηγέ; καΐ έμπράγματα συμπερά- σματα. Άνακινεΐ την εύκαιρία καΐ μιά; μεγαλυτέρας έκμεταλ λεύσεως τοθ ε!δου; αύτοθ τοθ έ- ναλίου μας πλούτου. *· * Ό Μουσολίνι διέταξεν άπό τα Ιλη ενός ποταμοΰ, κοντά οτή Ρω¬ μη, νά βγοΰν στό φώς δλες οί βυ- Οισμένες έκεί Ρωμαϊκές τριήρεις διά νά άποτελέσουν τόν πυρήνα ενός ειδικοΰ ναυτικοΰ μουσείου. Τί θά Ιλεγαν οί ένδιαφερόμενοι διά τα κοινά, γιά ϊνχ ναυτικό μθΜΠί'.ο πού θά έπλουτίζετο κατά καιρούς άπό £λα τα ευρήματα Σστορικοΰ χαρακτήρος των παρα¬ λίαν τοΰ πο^υταράχου Χάνδακος; Δέν θάχε καί αύτά μιά σημασία γιά τίς τοπικές προόδους καΐ την πλατύτερη έκπροσώπησι τής ναυ- τικής μας ζωής; Γύρω άπό τί; τόσες λεπτομέρειε; τής συστημα- τικής άναπτύξεως τοΰ τοπικοθ τουρίσμοΰ, ύποθέτω δτι καί ή ίδέα αυτή αποτελεί τώρα Ινα... άξονα συζητήσεως. ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Τα Ρωσσικόν δράμα ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΟΣ ΣΤΛΛΙΝ «Ή δ.ίκ.η , τό βδ^λυρότερον έγκλημα τής ίατορίας)). ΑΡίδΡΟΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΡΟΤΣΚΥ Β'. [Συνεχίζομεν κατωτέρω τό δεύ- ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ9.Η ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Διά τόν «ένάλιον π __ τή; χώρας εξεδόθη πρό ημερών £να ωραίον βιβλίον. Γράφει γιά λιμάνια καί περιγιάλια. Γράφει γιά ούρανού; καΐ θάλασσε; καΐ βυθού;. Γράφει γιά παληά καρά- βια καί θαλασσολύκου;. Άνα- σκοπεΐ μ' ενα λόγο τή θαλασσινή ζωή καί διατυπώνει τί; γοητείε; καί τούς πειρασμούς της μπροστά στά κοιμισμένα μάτια των χερ σαίων. Αύτό τό βιβλίο μοΰ θύμισε ή άνακάλυψις στά βάθος των νέ- ρών τοΰ μικροθ Κόυλε ενός πό- λεμικοΰ καραβιοΰ. θά πήτε: Μά είνε ενάλιος πλοΰτος καί τα κα- νόνια καί τα κομμάτια αύτά τής καρυδιάς πού έ"*λεισαν άλλοτε κύριος οίδε πόσους ήρωισμούς καί πού περιέδαλαν μέ ΰρόλοος ι; καί δημιουργικού; τό τερον καί τελευταίον μίροζ των άρθρων τοΰ Λ. Τρότσκυ επί των διεξαχθεισων είς Μόσχαν δικών κατά των έπιφανών μπολσεβίκων Μπουχάριν, Ρύ/.ωφ, Γιαγκόντα λ. π.]. Οί κατηγορούμενοι τής ση· μερινής δίκης, ώς καί οί κατη- Όρούμενοι των προηγουμέ- ων δικών άνήκουν άλλοι πε- ιΐσσότερον καί άλλοι όλιγώτε ,ιονείς πολιτικάς όμαοας τής αντιπολιτεύσεως. Ό Μπουχά- ,ιΐν καί ό Ρΰκωφ, ώς καί ό πρόε5ρος των έργατικών συν- ">ικάιων Τόμσκυ, ό οποίος ή-
  'αγκόσθη ν' αϋτοκτονήσΓ), ή-
  >αν άρχηγοί τής δεξιας άντι-
  ολιτεύσεως. Ή πάλη των κα-
  ά τοΰ τροτσκισμοΰ εΐχε θε-
  ιρητικόν χαρακτήρα καί ήτο
  υνεχής. Παρά τό πλευρόν
  ου Στάλιν, ό οποίος παρί-
  _ τανε τόν «άνθρωπον τοΰ
  Κέντρου», κατηύθυναν τό 1928
  τόν άγώνα κατά τής άριστε-
  ρδς αντιπολιτεύσεως, διά κα¬
  θαρώς άστυνομικής δράσεώς.
  Μόνον άπό τα τ,ηλεγραφή-
  ματα τής Μόσχας έπληροφο-
  ρήθην δτι ύπήρχε μυστικόν
  τροτσκυστικόν «μπλόκ» τής δε·
  ξιδς. Είς την πραγματικότη-
  τα τό σημερινόν μπλόκ, τό
  μπλόκ τής δεξιας, μέ τό οποί¬
  ον άπό τίνων έτών συνεργά-
  ζονται πάντες οί συμπαθοθν-
  τες την δεξιάν, εσχηματίσθη
  αρχικώς υπό τοΰ Στάλιν εναν¬
  τίον μου.
  Μόνον οί φίλοι μου Ρακόφ¬
  σκυ, Κρεστίνσκυ καί Ρόζενγ-
  κολτς υπήρξαν πραγματικοί
  όπαδοί μου, επί τίνα χρόνον
  τουλάχιστον. Ό Ρακόφσκυ υ¬
  πήρξεν ό μόνος ό οποίος έλα¬
  βεν ένεργόν μέρος είς την α¬
  ριστεράν άντιπολίτευσιν καί
  μέ δηκτικόν ϋφος έγραψε τάς
  λαμπροτέρας άναλΰσεις καΐ
  κριτικάς τής πολιτικής καί ή-
  .θικής άποσυνθέσεως τής σο-
  ! βιετικής γραφειοκρατίας. Ό-
  ' σον άφορδ τόν Ρόζενγκολτς
  καί τόν Κριστίνσκι, πρέπει νά
  θεωρηθοΰν ώς συμπαθοΰντες
  | την αριστεράν μάλλον, παρά
  ώς άγωνισταί τής ύπ' εμέ αν¬
  τιπολιτεύσεως. Έξ άλλου καΐ
  οί δύο έγκατέλειψαν τάς τά·
  ξεις μας διά νά τεθοθν είς την
  υπηρεσίαν τοϋ Στάλιν κάί ού¬
  τω νά γίνουν πειθήνιοι ύπάλ-
  ληλοί τού.
  "Όπως είπον ανωτέρω, ό
  Ρακόφσκυ άντέστη περισσότε¬
  ρον άπό τοΰς άλλους.
  Σχετικώς έλαβον μίαν πλη¬
  ροφορίαν, την οποίαν δυστυ-
  χώς δέν δύναμαι νά έξακρι-
  βώσω, δτι ό Ρακόφσκυ επε¬
  χείρησε τό 1924 νά δραττετεύ-
  οτ) άπό τό Μπαρνάου των
  Έλταίων άλλ' δτι έτραυμσ-
  τίσθη καί συλληφθείς έκ νέου
  ένεκλείσθη είς τό Νοσοκομεί¬
  ον τοΰ Κρεμλίνου.
  Μόνον κατόπιν τής πικράς
  αυτής απογοητεύσεως, ό άσθε
  νής καί βασανισθείς αύτάς ά-
  γωνιστής ύπέκυψεν είς την
  κυβέρνησιν. Οί πρώην άντιπο-
  λιτευόμενοι τής άριστερας, οί
  γραφειοκράται τής σχολής
  τοϋ Στάλιν, οί έπιστημονες οί
  όποΐοι ουδέποτε ησχολήθησαν
  μέ την πολιτικήν δέν είναι δυ¬
  νατόν νά μετάσχουν άπό κοι¬
  νοΰ είς πολιτικήν συνωμοσί-
  αν. "Ολους αύτούς τούς έχουν
  συγκεντρώσει μέ τόν αποκλει¬
  στικόν σκοπόν νά χρησιμεΰ-
  σουν είς τούς ύπούλους άντι-
  κειμενικούς σκοποϋς των διω
  κτών των.
  Ή τεραστία σημερινή δίκη,
  ώς καί αί δύο πρώται, περι-
  στρέφεται ώς περί αόρατον
  άξονα, πέριξ τού γράφοντος
  αύτάς τάς γραμμάς.
  Πάντα άνεξαιρέτως τα έγ-
  κλήματα εξετελέσθησαν κα¬
  τόπιν διαταγών μου. "Ανθρω-
  ποι οί όποΐοι υπήρξαν πάντο-
  τε φανατικοί έχθροί μου καΐ
  οί όποΐοι διεξήγαγον καθημε¬
  ρινώς εναντίον μου σφοδρό-
  τατον δημοσιογραφικόν άγώ¬
  να—δπως ό Μπουχάριν καΐ
  ό Ρύκωφ—δηλούν άπροόπτως
  δτι άγνωστον διατί ήσαν πρό-
  θυμοι νά έκτελέσουν οιαδή¬
  ποτε έγκλήματα ήρκει νά τούς
  δώσω έγώ έκ τοΰ έξωτερικοϋ
  τό σύνθημα.
  Οί άρχηγοί τής σοβιετικής
  κυβερνήσεως, κατόπιν διατα¬
  γών μου, εγένοντο πράκτορες
  ξένων δυναμεων, ζητοΰντες
  νά προκαλέσουν πόλεμον καί
  πρόθυμοι νά καταστρέψουν
  ολόκληρον την Σοβιετικήν Έ·
  Σύμπασα ή κοινωνία τοΰ
  Ηρακλείου έκήδευσε χθές αέ
  καταφανή συγκίνησιν την Βι-
  κτωρίαν Καπετανάκη, την γνω
  στήν άρχόντισα καΐ τοπικήν
  εύεργέτιδοτ, είς τής οποίας την
  μεγαλοψυχίαν κατέφευγαν επί
  δεκαετηρίδας οί δεινοπαθοϋν-
  τες, οί στεροΰμενοι,οί πτωχοί
  οί έχοντες ανάγκην συνδρο
  μής καί βοηθείας συμπολίται
  Ή κηοεία τής ίκλειψάσηι
  εϋεργέτιδος τού τόπου μας, έ
  γένετο μεθ' δλης τής δυνατής
  έπιβλητικότητος, αποφάσει
  τού Δήμου, δστις καί διέθεσε
  τιμής έ'νεκεν την φιλαρμονι-
  κήν κσΐ συμμετοχή απάντων
  των κληρικών τί)ς πόλεως, ε¬
  χόντων επί κεφαλής τόν Σεβ.
  Μητροπολίτην.
  Παρηκολούθησαν ό Νομάρ
  χης Ηρακλείου κ. Μάρκελλος
  ό Δήμαρχος κ. Μήνας Γεωο-
  γιάδης μετά των μελών τής
  Δημαρχ. Έπιτροπής, πλεΐστοι
  έπιφανεΐς συμπολίται καί
  πλήθη λαοΰ τιμώντος την
  μνήμην τής μεταστάσης.
  Τόν επικήδειον τής Βικτω
  ρίας Καπετανάκη εξεφώνησε
  έκ μέρους τού Δήμου ό κ.
  Ιω. Μουρέλλον, εξάρας την
  άγαθοεργόν δράσιν αυτής.
  Ή Βικτωρία Καπετανάκη, τέ
  κνον τοΰ Λυσιμάχου Καλοκαιρι-
  νοΰ καί τή; Άριστέας Καλοκαι-
  ρινοΰ ~ο γένος Διαμαντίδου εγεν¬
  νήθη τό 1Κι>2. Είς νεαράν ηλι¬
  κίαν ένυμφεύθη τόν άείμνηστον
  Αντώνιον Γ. Καπετανάκην, άπό
  τ^ύς πρώτους καί έξέχοντας ϊα-
  χροι- τοΰ τόπου.
  - Ό- Αντώνιος- ΚχΆχχνίχη^ διά-
  διαθήκη; τού κατελιπεν ά'πα-
  σαν την περιουσίαν τού υπέρ τής
  κοινότητος Ηρακλείου μετά τόν
  θάνατον τής συζύγου το·ο Βικτω¬
  ρίας καί την έπικαρπίιχν τής πε-
  ουσία; τού υπέρ αυτής έφ' 'άρο^
  ζωής. Διά τής διαθήκης τού, ό
  άείμνηστος Καπετανάκης, ώρισεν
  δτι εάν ή κληρονόμος σύζυγό;
  τού ήθελε νά εκτελέση την διά¬
  ταξιν τή; οιαθήκης τού περί ι¬
  δρύσεως τοΰ έν αύτη οριζομένου
  Φιλανθρωπικοΰ ίδρύματος ηδύνα¬
  το νά Ικποιήση την άγροτικήν
  αύτοΰ περιουσίαν.
  Έ μαχαρίτι; Βικτωρία Καπε¬
  τανάκη, επιθυμούσα νά Σδη έν
  ζωή εκτελουμένην κατά τό μέρος
  τουτο την διαθήκην έξεποίησε την
  άγροτικήν περιουσίαν πρό; ανέ¬
  γερσιν τοΰ Όρφανοτροφείου αρρε¬
  νων, έπειδή δέ τό τίμημα ταύτης
  ήτο ελάχιστον, 1 1)2 έκατομμύ-
  ριον οραχμών, απεφάσισε ν' άπο-
  περατώση τό μεγάλο τουτο Γδρυμα
  έξ ίδίων διαθέσασα πρός τόν σκο¬
  πόν αυτόν περί τα 2 1)2 έκατομ-
  μύρια δραχμών. Υπολείπετο» δ'
  είσ?τι δαπάνη πρό; δλοαχζρΫι α¬
  ποπεράτωσιν τού τ.ζρίπου 1 έκα-
  τομμυρίου.
  Μετά
  ... ι - ι- -» ---—-, <■ + ιδρυόμενον Όρφανοτροφεΐον έλα¬ βε την έπωνυμίαν «Εθνικον Όρ φανο.τροφεΐον ΆρρίνΐΛν Άντωνίου Καπετανάκη καί Βικτωρίας Α. Καπετανάκη, τα γένος Λυσιμάχου Καλοκαιρινοΰ». Μετά τόν θάνατον τή; Βικτωρίας Καπετανάκη περιέρ χεται είς τόν Δήμον Ηρακλείου ή άστική περιουσία τοϋ διαθέτου συζύγου τη; Άντων. Καπετανάκη. ΙΙαραλλήλω; πρός την ανωτέρω μεγάλην φιλάνθρωπον χειρονομί¬ αν, ή Βικτωρία Καπετανάκη διε¬ κρίνετο πάντοτε διά τα φιλάνθρω- πα αύτη; αίσθήματα συντηροθσα πολλάς οικογενείας, β-ηθοΰσα ά- τελειώτως τού; άναξιοπαθοΰντΛ;, Ικτείνουσα προστάτιδα χείρα πρό; πασάν δυστυχίαν. Μέ τόν άείμνηστον αδελφόν τη; Άνδρέαν Καλοκαιρινόν, ή Βικτω ρία Καπετανάκη διά των Ιργων κΛτέσττίθίαν- δικαίω; οί μΐγάλοι εύεργέται τοΰ Ηρακλείου. Εί; ε¬ λαχίστην δ' απόδοσιν τή; οφειλο¬ μένης εί; την μνήμην τή; άποδη- μησάσης εί; Κύριον εϋεργέτιδο; κοινής εύγνωμοσύνης, ό Δήμο; Ή ρακλείου εί; Ικτακτον συνεδρίασιν τοθ συμβουλίου τού, απεφάσισε την κατάθεσιν βχρυτίμου στεφάνου :ίς την σορόν τη; καί διαφόρους δωρεά; εις τα οιάφορα φιλανθρω πικά Εδρύματα τή; πόλεως. νωσιν, νά διαλύσουν την βιο-| μτχανία/ νά παραλύσουνι τάς συγκοινωνίας καί νά δη· λητηριάσουν τούς εργάτας διά ' δηλητηριωδών άερίων. Ό νέ- ώτερος υίός μου, ό Σέργιος' Σέντωφ, καθηγητής τοθ πολυ- τεχνείου έκατηγορήθη ιδιαι¬ τέρως διά τα κακουργήματα αύτά. Κσί διά νά συμπληρω¬ θή τό οίκοδόμημα, οί ίατροί τοΰ Κρεμλίνου έδηλητηρίαζον πρός χάριν μου τοΰς άσθε- νεΐς των. Γνωρίζω καλώς τάς περι- στάσεις, τοϋς κατηγορουμέ- νους, τα τιρόσωπα καΐ τα πράγματα καΐ άντιλαμβάνο- μαι τόν όργανωτήν τής οίκης, τόν Στάλιν. Παρηκολούθησα προσεκτικώς την εσωτερικήν εξέλιξιν των σοβιέτ, μέχρι τής αναχωρήσεως μου έκ τής Σο- βιετικής Ενώσεως. Έμελέτη- σα επισταμένως την ιστορίαν των έπαναστάσεων καί των άντεπαναστάσεων είς άλλας χώρας, άν καΐ ουτε είς αύτάς ε'λειψαναί μηχανορραφίαι. Ά¬ πό ενός καί ημίσεως περίπου έ'τους έζησα έντατικώς είς την ατμόσφαιραν των δικών τής Μόσχας. "Ηδη πασά νέα εί¬ δησις διά τόν Μηουχάριν, ό ο¬ ποίος προετοιμάζει την δολο- φονΐαν τοϋ Λένιν, ή τόν Ρα¬ κόφσκυ, καί τάς σχέσεις τού μετά τοθ ΊαπωνικοΟ ΓενικοΟ Έπιτελείου, ί) την δολοφονίαν τού γέροντος,Γκόρκυ υπό των έχθρών τοΰ Κρεμλίνου, μοΰ φαίνεται ώς έφιαλτικόν παρα- λήρημα. Μετά μεγάλου κόπου κατορθώνω νά άποσπάσω την σκέψιν μου άπό τάς έφιαλτι- κάς αύτάς μηχανορραφΐας τής Γκεπεού διά νά δυνηθώ νά δι- ερωτηθώ: «Πώς καΐ διατί εί¬ ναι τουτο δυνατόν;» Οίοσδήποτε δοκιμάση νά κρίνη τα πράγματα τα ό- ποία συμβαίνουν σήμερον είς την Ρωσσίαν, θά κατα¬ λήξη είς μίαν άπό τάς εξής δύο έξηγήσεις. 1) Έκαστος έκ των πα¬ λαιών αυτών έπαναστατ&ν, οί όποΐοι κατηύθυναν τόν ά- γώνσ κατά τού τσαρισμοΰ, οίόποΐοι ^σχηματίσαν τό μπολ σεβικικόν κόμμα, οί όποΐοι διε ξήγαγον την επανάστασιν τοθ Όκτωβρίου, οί όποΐοι έσταθε- ροποίησαν τό σοβιετικόν καθε στώς καί ϊδρυσαν την Κομ¬ μουνιστικήν Διεθνή, έκαστος εκ των άνθρώπων αυτών ήτο άνά πασάν στιγμήν τοΰ έ'ρ- γου αύτοθ καί κατά τα έπα- κολουθήσαντα ετη, πράκτωρ των άστικών κρατών, ή 2) Ή σημερΐν-ή σοβιετική κυ¬ βέρνησις τοϋ Στάλιν διέπραξε τό βδελυρότερον έγκλημα τής ίστορίας. ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ Η όδός Πόρου. 'Επανερχόμεθα καί πάλιν επί τοΰ ζητήματος τής άμέ- σου έπισκευής τής όδοΰ "Η¬ ρακλείου—Πόρου— Νέας Ά- λικαρνασσοΰ. Καί τονίζομεν δτι είναι άνάγκη νά συντε¬ λεσθή ή έργασία αυτή τό τα χύτερον καί διά νά λείψουν τα μαρτύρια των δι" αυτής διερχομένων άλλά καί δι" άλ λους λόγους: Διότι δέν πρέπει νά λησμονήται άλλωστε δτι ή όδός αυτή θά έξυπηρετή καί τό αεροδρόμιον πού πρόκει- ται νά αποπερατωθή καί νά λειτουργήστ) μέχρι τοθ Ίουλί ου. Θά είναι δηλαδή καί τού | ριστική ό&ός. Καί θά πρέπει ! έπομένως δχι μόνον νά έπι- , σκευασθή άλλά καί νά άσφαλ τοστρωθΓ) καί νά δενδροφυ τευθή διά νά εμφανίζη είς τούς ξένους ποΰ θά διέρ- χωνται δι' αυτής 6ψιν πολιτι- σμένην.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Λ
  -Α*
  II
  1
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατα). — Σήμερον
  «Χρυσή Άθήνα».
  Μ!ΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Στιγματισμένες γυναΐκες^.
  μέ την διάσημη Μπέττυ Νταιβις.
  Έκτός τιρογράμματος Ζουονάλ.
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΑΕΝΗ & Σ·α
  ΘΙΑΣΟΣ

  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙθΕΠΡΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΔΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
  'Απογευματινή ωρα έ.30 ι
  Η ΣΙΓΑΝΟΚΑΟΑΔΙΤΣΑ
  ΕΙΣ ΠΡΛΞΕΙΣ 3
  μέ τιμάς 15—10 Παιδία 10
  ΒΡΑΔΥΝΗ "ίϊρα 10 ακριβώς
  Ή καλλίτερη επιθεώρησις
  τής σαιζον:
  Μ. Γιαννουκάκη
  ΧΡΥΣΗ ΑΟΗΝΑ
  είς 2 πράξεις
  Άντ! αλλης διαφημίσεως
  οάς λέμε ότι εγράφτηκε άπό
  τόν περίφημον, τόν μοναδι¬
  κόν είς τό εϊδος τού εύθυμο
  γράφον Μίμην Γιαννουκά-
  κην (Άριατοφάνην) τόν θεω-
  ρούμενον ώς τόν μεγαλειτέ¬
  ρον χιουμορίσταν τής έπο-
  Χός μ«ς.
  Αυριον Παρασκευήν δίδει
  την τιμητικήν της ή έκλεκτή
  καλλιτέχνις κ.
  ΜΑΡΙΚΑ
  ΚΡΕΒΑΤΑ
  ■■■■■».«■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τό 8αλ«μηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠραχτβρπΙον
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίβ. 5-41
  ■«■■■■■■■««■■■■■•■■εί
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βο-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τπλέφ. 5-50
  Άπό τού βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΠΚΗ
  1ΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  335ον
  ^■εΗεΜΜΗεκι
  Στό δημαρχεϊο είχεν έγκα-
  τασταθή ή Κομμούνα. Δυό ώ
  ρες άργότερα ό γενναϊος ά-
  ξιωματικός εδολοφονήθη προ-
  δοτικά καΐ, μέ τό κρανΐο συν-
  τριμμένο, τό πτώμά τού έπέ-
  πλεε στόν Σηκουάνα. Έτσιτά
  σψατεύματα πού θά έπρο-
  στάτευαν τούς βασιλείς έμει¬
  ναν χωρίς άρχηγό.
  Γιατί ό βασιληάς δέν ήταν
  άρχηγός. Μην ξέροντας τί έ-
  πρεπε νά κάμη, έπεριδιάβα-
  ζεν ό δυστυχής άπό τό ένα
  δωμάτιο στό άλλο, μέ τή βι-
  ολέτ ρόμπα τής κάμαρής τού.
  μέ την περροϋκά του.στρσβο-
  βαλμένη, μέ τό βλέμμα άψυ-
  χο καΐ άπλανές, κ' έπερίμενε..
  Χθές άκόμη εΤχαν αποφασίση
  νά ϋπερασπίσουν τόν Κερα-
  μεικό μέχρι τελευταίας ρανί¬
  δος τοΰ αϊματός των καί μέ
  ένεργητικότητα γεμάτη τόλμη
  εΐχαν μεταβάλη τό παλάτι σέ
  φρούριο, σέ περιχαρακωμένο
  στρατόπεδο. Άλλά πρίν κάν
  φανή ό εχθράς, ξαναφάνηκαν
  οί δισταγμοί' καί πηγή των
  δισταγμών ή"ταν πάλι ό Λου-
  δοβΐκος 16ος. Δειλός δέν ή¬
  ταν, άλλά τόν έφόβιζε, τόν
  έζάλιζεν ή ίδέα τής ευθυνής.
  ΆρρωστοΟσε κάθε φορά πού
  επρόκειτο νά πάρη μίαν ά-
  πόφασι. Άλλά τότε πώς νά
  περιμένη, κανείς θάρρος καί
  σθένος άπό στροτιώτες πού
  έβλεπον τόν άρχηγό τους νά
  τρέμτ). Τό έλβετικό συνταγμα,
  διοικούμενον άπό άξιωματι"
  κούς αύστηρούς, έκρατιόταν
  καλά. Άλλά οί έθνοφρουροΐ
  άρχισαν νά δεΐχνουν άνησυ-
  χητικά σημάδια άπό την ωρα
  πού άκουσαν νά έπαναλαμ-
  βάνεται γύρω τους τό έρώτη-
  μα:
  —Θά πολεμήσωμε; Δέν θά
  πολεμήσωμε: Ποίος ξέρει...
  Ή ΜαρΙα-Άντουανέττα δέν
  κατώρθωνε πιά νά πνίξη την
  όργή της μπροστά στήν άπο-
  φσσιστικότητα τού άνδρας
  της. Ήθελε νά ληφθή επί τέ-
  λους μιά όριστική απόφασις.
  Τα κουρασμένα νεθρα της
  δέν μποροΰσαν πιά ν' άνθέ-
  ξουν σ' αυτή την άδιάπτωτη
  έντασι καί ή ύπερηφάνειά της
  δέν μποροΰσε πιά νά βαστά¬
  ξη τίς αίώνιες φοβέρες καΐ
  τούς άνάξιους έξευτελισμούς.
  Δυό χρόνια τώρα τό έ'νοιωσε
  καλά δτι οί ύποχωρήσεις, οί
  άδυναμίες, οί δισταγμοί δέν
  λάττωναν τίς αξιώσεις τής έ-
  παναστάσεως, άλλά άπεναν-
  τίας εμεγάλωναν την άλαζο-
  ν(α της. Τώρα ή βασιλεΐα βρι-
  σκόταν στό τελευταΐο σκαλί
  τής κλΐμακος ποΰ ώδηγοϋσε
  πρός την άβυσσο. Ένα βήμα
  άκόμη καί δλα ήσαν χαμένα,
  άκόμη καΐ ή τιμή.
  (σανεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Χρονικά τής μόδσς.
  Δωρ
  ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΗΗΣ
  ΕΙδικβυθείς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικον νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλβείας ι'πάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 ττ. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Ό όδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης.
  ΈιΐΙσης όδοντοστοιχΐσς κσΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έτίαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυων ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ πρό ημερών ώρολό
  γιον τής τσέπης. Παρακαλεϊται ό
  ευρών δπως τό κομίση είς τα γρα
  φεϊα μας καί θέλει άμειφθή. Δέν
  ΐχει αξίαν άλλά εΤνε κειμήλιον
  τού άττολέσαντος καί θά τό θεώ
  ρήσπ μέγα εύεργέτημα εάν τό έ
  πανεθρΐ).
  Τώρα -πού ή ήμέρες έγιναν με-
  γαλύτερες καί φωτεινότερες, διό¬
  τι είμεθα πλέον είς την δνοιξι ('),
  οί μεγάλοι ηαρισινοί ράπται έκ
  θέτουν ό £νας μετά τόν άλλον τίς
  άνοιξιάτικες κομψότητες. Πώς νά
  άντισταθήτε είς την τόσο ύποδου
  λωτική μόδα, ή όποία τιροσφέρει
  στήν κάθε μία μας την χαράν των
  νέων φοοεμάτων, κοκετταρίες τιειό
  έλκυστικές ή μέν άπό τίς δέ1 ,Λιό-
  τι οί ράπται εδημιούργησαν διά
  την αρχομένη ίποχή μοντέλα ά-
  νελλιπή ώς κοϋπ, ώς γραμμή καί
  ώς έκτέλεσι.
  Ό,τι κάνει έν πρώτοις έντύπω
  σι είς τάς νέας αύτάς συλλογάτχ,
  είνε ή γραμμή τής τάγιας ή όποία
  ϋπόκΕΐται είς διακυιιανσεις Πότε
  άνέρχεται καί ή εντύπωσις ένισχύ.
  εται μέ μεγαλα άμτιεσεμα, κ,ορ
  σελέ, ττολύ μικρά μπολερό, «σου-
  τιέν—γκόρζ', άλλοτε είνε τοπο-
  θετημένη πολύ χαμηλά, συχνά είς
  τό ϋψος των ίσχύων καί ή έντύιω
  σις αυτή έπιτυγχάνεται διά των
  σουώτερ—κορσάζ, των ντέ—πιέο,
  των τουνΐκ, των «.ζύστ' ώκόρ», με-
  σαιωνικής. Τέλος επί εμπνεύσεως
  ττολυαρίθμων μοντέλων ή τάγια
  είνε τοττοθετημένη είς την κανο-
  νική της θέσι.
  Έτιί τού παρόντος, ή μόδα εϋ-
  νοεϊ πάντοτε ιδιαιτέρως τίς τολ-
  μηρές άναμίξεις των χρωμάτων,
  τίς τολμηρότερες άντιθέσεις καί
  τίς έξεζητημένες λεπτομερείς"
  θελκτικές καί νέες άντιθέσεις χρω
  μάτων έφαρμόζονται είς όλους
  τους κλάδους τής μόδας Φυσικά,
  τταραχωροθν μεγάλη θέσι είς τα
  άνσάμπλ τα όποϊα δίδουν πολύ-
  χρωμη έντύπωσι
  Μέ απολύτως νέαν δψιν εΤναι
  τα φορέματα τώ οποίων τό έμ-
  πρός είνε ενός άντιθετου χρώμα-
  τος. Πολλά φορέματα ένκρυστέ
  άιτό πολλές ζωηρές άποχρώσεις,
  πολλές γαρνιτοϋρες άπό κορδέλ-
  λες, δλα αύτά έπιτρέπουν τίς ώ-
  ραιότερες άναμίξεις άποιονδήπο-
  τε χρωμάτων
  Ή άνοιξιάτικη υόδοτ δίδει ώρι
  σαένη φαντασία είς τό κλασσιχό
  έπανωφόρι. Κατ' Μνα γενικό τρό-
  πο τα επανωφόρια γίνονται έλα-
  προτέρα καί θελκτικώτερα. Ντε-
  κούπ τιολύμελετημένες, άττοδίδουν
  συχνά είς τα επανωφόρια την δψι
  ενός ταγιέρ, ή ενός ρόαπ—μαντώ.
  Κλείονται είτε δι" ένός' έκλαίρ,
  είτε μέ διακοσαητικά κουμπιά ή
  χαριτωμένα κλίπ.
  Άντιπαλος τοθ έπανωφοριοΰ
  διά τίς «άπλές> ώρες τής ημέρας,
  τό ρόμπ μαντώ έπανέρχεται καί δι
  αιρεϊται είς πολλοϋς τύπους ιτολθ
  διαφορετικοϋς οί μέν άπό τοϋς δέ
  ή Ντιβτεγκέ
  Διά τάς άναννωστρίας
  καΐ τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.78.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Π 12
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Τρομεράς Δημόσιος κατήγο-
  ρος τής Γαλλικής Έπαναστά-
  σεως—Καί τό μικρόν δνομα τού¬
  του.
  2) Άντωνυμ, κττ;τική (πληθ.)
  —'Υποθετικόν.
  3) Περιοχή καί ποταμός τής
  Γερμανίας—Κατάρας.
  4) "Αρχει στήν Ζούγκλαν^—Έμ-
  βατήριον.
  5) Δέν κατοικεϊ στά χωρία.
  6) Νύμφη ήτις ένέπνεε τόν
  Νουμά—Διάσημος μουσικοσυνθέ-
  της.
  8) Ό κάτοικος ενός Εύρωπα
  ϊκοθ Κράτους — Βασιλεύς των
  Αθηνών θυσιασθείς χάριν τής
  πατρίδος.
  9) Φθόγγος Βυζαντ. μουσικής
  —Νήσος Έλληνική.
  9) Φθόγγος Βυζαντ. μουσικής
  —Νήσος Έλληνική.
  10) Γνωστή άπό τό γεφθρι της
  —"Ηπειρος.
  11) Τα ψώνια
  'Ασίας.
  Κράτος τής
  12) Μονάς ήλεκτρ. άντιστά-
  σεως—Άρθρον (πληθ.)
  Ι,'») Είδος καθίσματος λαΐκοΰ
  — Τα βάζουν ατούς νεκρούς.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  I) Έχει χάσει τα λογικά της
  —Κακοποιός των Παρισίων.
  •2) Διότι.
  3) Είμαι άρρωστος—Έπίρρη-
  μα χρονικόν.
  4) Σύνδεσμος υποθετικ.—ό αύ-
  τος Σύνδεσμος.
  5) "Οχι στραβά—"Ορος των
  Βαλκανιών— Έλλην γενάρχης.
  6) Πόλις τής θεσσαλίας—Ό-
  ρεκτικόν.
  8) Ηερίφημος διά την σωψρο-
  σύνην τού Ρωμαΐος στρατηγός
  άνακηρυχθείς ΰπατος καί δικτά¬
  τωρ. Μέρος τοθ Σώματος καί
  9) Τό υπάρχον— Τα φέρε¬
  τρον μετά τοΰ νεκροΰ μαζί—
  Στολίζουν την κομβιοδόχην.
  10)...έ"πος...έργον— Προτρεπτι
  κόν.
  II) Κρανίον άγίου—Ιερόν δ-
  ρος.
  12) Μέτρον έτιιφανείας—Μυ-
  ρίζουν.
  13) Ανεκάλυψε την ήλεκτρι
  κήν Λυχνίαν—Δοχείον ύδατος.
  Β"""
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  έναντι Δημαρχείου. Καθ" εκάστην 9—11 καΐ 3—7.
  Αριθ, τπλεφώνου 300.
  ■ ■■■■■■■ίΙΧΒΗΗ ■■■*·■■■·■■■■■■*■«■■■-■■■■■■■
  ΧΤΑΠΟΔΙ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοϋ Πει¬
  ραιώς.
  Και μυζήθρες φρέσκες
  ΈπΙσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοΰνται μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή όκδ δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. 1—20
  ΆριΙΙμ 21470
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΠΆΜΜΑΤΟΣ
  ΆναγκαστικοΟ πλειστηριασμοθ
  άκινήτων
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ 'Ιδο-1
  μενέως έν Καστελλίω Πεδιάδος
  έδρεύων καί οΐκών.
  Δηλοποιώ δτι,
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειστηριασμόν τα έπό-
  μενα άκίνητα κτήματα άνήκοντα(
  είς τόν ποτέ όφειλέτην Λουκδν |
  Ιωάννου Λουκάκην δικηγόρον, καί
  ήδη τούτου θανόντος είς τούς κλη-
  ρονόμους αύτοθ 1) "Ανναν χήραν
  Αουκά Λουκάκη τό γένος Κων¬
  σταντίνου Χρυσίκη δι' εαυτήν
  καί ώς νόμιμον έπίτροπον τής ά-
  νηλίκου θυγατρίς της (έν περι¬
  πτώσει καθ ήν είναι άνήλικος) ι
  Εΰαγγελιάς ή Βαλλιάς Αουκά
  Αουκάκη, 2) θεοδώρων Αανχοί ι
  Λουκάκη, 3)Εύαγγελίαν ή Βαλλιάν
  Λουκά Λοι»κάκη(Ιν περιπτώσεικαθ'
  ήν τυγχάνει ένήλικος) κατοίκους
  Ηρακλείου, 4) Καίτην Λουκά Λου
  κάκη κάτοικον έπίσης Ηρακλείου
  δ:αμένουσαν ήδη είς Καλλονήν Πε
  διάδο; καί 5) Άνδρονίκην σύζυγον
  Χαραλάμπους Κουταλάκη τό γέ¬
  νος Αουκά Λουκάκη κάτοικον
  Άλεξανδρείας (τοθ ετέρου κληρο-
  νόμου Ιωάννου Λουκά Λουκάκη
  άποποιηθέντος την κληρονομίαν)
  κείμενα είς την κτ,ηματικήν περι¬
  οχήν τού χο>ρίου Καλλονής Πε¬
  διάδος τέως Δήμου Άγίων Παρα-
  σκιών καί Είρηνοδικειακής πε¬
  ριφερείας Καστελλίου Πεδιάδος
  ήτοι Α.') Είς θέσιν «Άγία Φωτία»
  αγρόν δύο στρεμμάτων μέ είκοσι
  έπτά ελαιόδενδρα καί δύο κυ^α-
  ρίσσους συνορευόμενον μέ κτήματα
  ανατολικώς κληρονόμων Νικολάου
  Μαρκίδου, νοτιοδυτικώς μέ δρό¬
  μον καΐ ρΌρείως Εμμανουήλ Με-
  ταξάκη Β'.) Είς θέσιν «Άγριαλή
  ή Λαμπίραινα» αγρόν δύο καΐ η¬
  μίσεως στρεμμάτων μέ τριάκοντα
  τρία ελαιόδενδρα συνορευόμενον
  κτήμασιν ανατολικώς κληρονόμων
  Σταύρον Καραΐσκου και Νικολά¬
  ου Τιτάκη, νοτίως Εμμανουήλ
  Μεταςάκη, δυτικώς Γεωργίου Μεϊ-
  μαρά<η καί βορείως μέ ρύακα. Γ.') Είς θέσιν «Σφάκαις» αγρόν ενός καί ημίσεως στρέμματος μέ είκοσιν ελαιόδενδρα" συνορευόμε¬ νον κτήμασιν ανατολικώς κληρο¬ νόμων Γεωργίου Ροκ3, νοτίως Ά- ρετής Καστελλάκη, δυτικώς κλη¬ ρονόμων Σταύρου Μαρκίδου καί $ορζ!<αζ Νικολάου Αογαριαστά- κη. Δ.')Είς θέσιν «Λάκκους» άμ¬ πελον εϊδους κοτσιφάλη τεσσάρων στρεμμάτων μέ έπτά ελαιόδενδρα καί συνεχόμενον αγρόν Ιξ στρεμ¬ μάτων μέ είκοσι ελαιόδενδρα καί δύο κυπαρίσσους συνορευόμενον ολόκληρον κτήμασιν ανατολικώς Μαρίας Ξανθάκη, νοτίως, κληρο¬ νόμων Νικολάου Τιτάκη, δυτι¬ κώς Μονής Σινά μέ δρόμον καί ποταμόν καί ζορζίως Νικολάου Χουδετσανάκη καί κληρονόμων Μιχαήλ Μποτσάκη καΐ Ε.') Είς θέσιν «Μαζαρλίκια» κήπον τριών στρεμμάτων μέ τρία ελαιόδενδρα, τρείς λεμονέας κα'ι δέκα πέντε διάφορα έπ(»ροφόρα δένδρα συνο¬ ρευόμενον κτήμασιν ανατολικώς καί νοτίως μέ δρόμον άγροτικόν, δυτικώς Σωκράτους Χανιωτάκη καί βορείως Ιωάννου Μυλωνά¬ κη, τή έπισπεύσει τής ένυποθή- κου δανειστρίας έν Αθήναις έ- δρευούσης Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έκπροσω- πουμένης υπό τοΰ ΔιοικητοΟ αυτής κ. Ιωάννου Άθανασίου Δροσοπούλου κατοίκου Αθηνών πρός άπόληψιν των ένυποθήκχιΐν άπαιτήσεών της έν συνόλω λιρών στερλινών Αγγλίας εκατόν πβντή κονταδύο (152) ένάςσελλινίοι» καί όκτώ πεννών (£152-1-6) ή συνάλ- λαγμα δψεως επί Λονδίνου καί τα ϊξοδα εκτελέσεως, στηριζομέ¬ νη·/ είς τα ύπ' άριθμούς 16.640 τής 26 Ίουνίου 1928 καί 16.648 τής 28 Ίουνίου 1928 δανειατικά συμβόλαια τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Αποστόλου Βαβουρά- κη δι' &ς άπαιτήσεις έπετάχθη δ άρχικός όφειλέτης Λουκάς Ιωάν¬ νου Λουκάκης πρός πληρωμήν διά τής άπό 10 Όκτωβρίου 1934 έπιταγής ώς δείκνυται έκ τοΰ ύπ'αριθμόν 13.606 τής 23 Νοεμβριού 1934 έπιδοτηρίου τοΰ δικαστικοΰ κλητήρος τής περι¬ φερείας τοΰ Πρωτοδικείου Ηρα¬ κλείου Γεωργίου Μανουσάκη. Ό πλειστηριασμός των άκινήτων τούτων κτημάτων γενησεται ενώ¬ πιον μου ή τοΰ νομίμου άναπλη- ρωτοθ μου καί έν τώ έν Καστελ¬ λίω Πεδιάδος δημοσίω -(ρχφείφ μου κειμένφ κατά την συνοικ£αν| «Πολεμάρχη» ίδιοκτησία τέκνων| Γεωργίου Λαγουδιανάκη την Ιην Μαίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. δτε καί δπου καλοΰνται οί βουλόμενοι πλειο- δοτήσαι. Έν Καστελλίω Πεδιάδος τή 21 Φεβρουαρίου 1938. Ό Συμβολαιογράφος Καστέλλι ου Πεδιάδος. Έμμ«ν. Ιδομενέως ΚΟΙίΊΩΜΙ Κγλ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Προχθές ή χαρι τωμένη μικροΰλα "Εννυ Ε. Φραγ- κιάδη, εβάπτισε τό κοριτσάκι τοΰ κ. Ν. Γιαννοττοΰλου, ονομάσασα αύτό Χρυσοΰλαν. Είς τούς γονεΐς καί την ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. *** Γύρω στήν πό Αι. Κάποια ϋφεσις είς την κακοκαι¬ ρίαν παρετηρήθη χθές. — Όχι δμως καί τοιαύτη ώστε νά ένισχύσΓ) τούς νοσταλγήσαν- τας τό πρόσφατον άνοιξιάτικον διάμεσον. —"Ας πιστεύσωμεν πάντως δτι τα πράγματα σήμερον δίν θά £· χούν την ίκπληξιν καμιιιάς.... υπο- τροπής τοϋ καιροΰ. —Σκόπιμοι όμολογουμένως αί έπίκαιροι διαλέξεις αί διοργανού- μεναι υπό τού Συνδέσμου 'Εφέ- δρων αξιωματικών Ηρακλείου. —Ή γνώσις των πολιτικών καί συνεπώς καί των στρατιωτικών συνθηκών αί οποίαι παρατηροΰν- ται σήιιερον είς πολλά κράτη ή συνασπισμοός κρατων. —Ασφαλώς ένδιαφέρουν πρωτί- στως τούς άξιωματικούς έν συν¬ δυασμώ καί μέ τάς τεχνικάς λε¬ πτομερείας των τελευταίον έξο- πλισμών, είτε ώς άμυνα λογΐζον- ται, είτε ώς επίθεσις. —Άρκετοί ήσαν οί προχθεσινοΐ τυχηροί τού ΈθνικοΟ λαχείου οί κερδίσαντες τΐοσά κυμαινόμενα άπό 4 000 εως 1000 δρ. —Έν τώ μεταξΰ οί άλλοι οί μή τυχηροί, περιμένουν τάς μεθεπο- μένας κληρώσεις. —θά κερδίσουν κοί αύτοΙ; "Η θά μείνουν είς τόν... πυθμένα τής κληρωτίδος; Ιδού τό φλέγον ζή- τημα. —Τα σχολειό μας περιέρχεται κατ' αύτάς άξιόλογος ταχυδα κτυλουργός. —'Εκτελών ενώπιον των μαθη- τών καΐ κατά τάς ώρας τής άνα- ψυχής των, ένδιαφέροντα ταχυδο:· κτυλουργικά παίγνια. —Μεταξύ των μαθητών τα παι¬ γνίδια αΰτά δέν είναι νομίζομεν αμοιρα μαθήσεως καί άσκησεως τής όξυνοίας των. Διότι και την μίαν πλουτίζουν καί την άλλην... άκονίζουν. —Μετά τα πυροβόλα τής φρε- γάτας ή κορβέτας τα όποία ανευ¬ ρέθησαν είς τόν λιμένα. — Άνειλκύσθη _χθές καί όλόκλη- ρος ή πρύμνη τού πλοίου τό οποί¬ ον τσ εφερε. —Ένδιαφερουσα πολύ είνε καί ή πρύμνη αυτή καί λόγω τής κα λής διατηρήσεως της καΐ λόγφ τοθ πάχους των ξύλων έκ των ο¬ ποίων άποτελεΐται τα όποία ίσο- δυναμοθν μέ άληθινόν... θώρακο. —Ό θίασος τής κ. Κρεβατά δί¬ δει ώς γνωστόν τας ημέρας αύτάς τάς τελευταίας τού παραστάσεις. —Καί ώς έκ τούτου τό κοινόν μας είνε βέβαιον δτι θά συνεχίση την ύπσ&τήριξίν του-ΐΐρός τόν θία σον κοαά τρόπον χαρακτηριστικώ- τερον. —Έκ τού λόγου αυτού καί ή ά- ναμενομένη χθές είς την άναβίβα- σιν της πολύκροτης όπερέττος «Τσιγγάνικο αΤμα» πυκνή κοσμο συγκέντροσις. ό Ρέπορτϊρ 0 ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΧ Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθεΐς έν Γερμανία είς τα νοσήματα τού στοααχου έντέρων καί ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντας έκτοθπεπτι· κου συστήματος έν τφ Ιατρείω τού (οίκία χ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αίμορροΐδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι ένέσεων, Άριθμ. τηλ. 7—92 Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοϋχος τής ίατρικής Όδβντίβτρος Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού ■καρά τόν "Αγιον Μηναν καθ" έκαστην: 9—12 καί 4—7 Ό παθβλογος Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά δέχεται τοΰς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Άλ. Γ. ΙτεφανΙδης ΙΑΤΡΟΣ -ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως ίατρός ΕύαγγελισμοΟ σπουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράχα) Εναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος εκ τής όδοθ Καγιααπή. Ώραι έπισκέψεων 9-12 4-6 αν κι "Α( σττάσα "Ο- σιάζοι ώς έκ Τό γωνισ τρρεθ< Το τόν δ| σέλθα Ρ'ον, ιητι, τρεία, έν τ ναν τ
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  254βν
  Ίστάμενοι είς τό διάμεσον μεταξύ τοθ Ώ-
  σανά τοθ Ιωσήφ δέ Μαίστρ, τοϋ άγιάσαντος
  την λαιμητόμον, καΐ τής κακεντρεχείας τοΟ Βολ-
  ταίρου, τοϋ προπηλακΐσαντος τόν Έσταυρωμέ
  νόν, ουδέν, ούΐε υπέρ, οΰτε κατά άποφαι-
  νόμεθα.
  Είνε παράτολμον νά άποφαινώμεθα πρρΐ τοθ
  σημαινομένου των πράζεων τοϋ πσρελθόντος έν
  τοίς θρησκευτικοΐς ζητήμασι, διότι καΐ δι" έκεί-
  νους, οί όποΐοι άρνοϋνται τάς ύπερανθρώπους έν-
  σαρκώσεις, τί παριστδ ό Έσταυρωμένος; Τόν σο¬
  φόν έν διωγμώ.
  Είς την Ανθρωπίνην καρδίαν δέν ΰπάρχει
  κενόν.
  Πολλαί κααεδαφίσειο τελοθνται, καί καλόν
  είνε νά τελεσθώσιν, άλλ' υπό τόν 8ρον νά
  επέλθη κατόπιν ή ανοικοδόμησις. Άλλ' ημείς έν
  τώ μεταξύ, άς μή παύσωμεν μελετώντες δσα
  δέν υπάρχουσι σήμερον.
  Είνε άνάνκη νά τό γνωρίσωμεν, ρ'στω καί
  άν πρόκειται νά τα αποφύγωμεν μόνον. Αί παρα-
  ποιήσεις τοθ παρελθόντος προσλαμβάνοοσαι ψρυ
  δή όνόματσ, παρουσιάζονται αφόβως είς τό
  μέλλον.
  Ό βρυκόλαξ ούτος, τό παρελθόν τουτο, εί¬
  νε ικανόν νά πλαστογραψήση, τό διαβατήριον
  τού. Ημείς οφείλομεν νά τ6 προφυλάξωμεν δυ-
  σπιοτοΰντες.
  Τα παρελθόν εχει πρόσωπον την δεισιδαιμονί-
  αν καί προσωπεΐον την ύποκρισΐαν.
  Άς καταγγείλωμεν τό πρόσωπον καί άς άπσ
  σπάσωμεν τό προσωπεΐον.
  Όσον άφορδ αύτάς τάς μονάς, μδς παρου¬
  σιάζουσι περίπλοκον ζήτημα. Ζήτημα πολιτισμοΰ,
  ώς έκ τοθ όποίου καταδικάζοντοτι, καΐ ζήτημα έ
  λευθερίας τό οποίον τάς προστατεύει.
  ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ
  Α'.
  Τό μοναστήριον ώς ίδέα άφηρημένη
  Τό βιβλίον τουτο είνε δραμα, ούτινος τιρωτα-
  γωνιστής είνε τό άπειρον. Ό άνθρωπος παΐζει δευ
  τρρεθον πρόσωπον.
  Τούτου τεθέντος, άφοΰ άπαξ παρουσιάσθη είς
  τόν δρόμον μσς έ'ν μονσστήριον, οφείλομεν νά εί
  σέλθωμεν έντός αύχοΰ. Διατί; Διότι τό μονοστή
  ριον, έν τή Ανατολή ίν τή Δύσει, έν τή άρχσιό
  ιητι, έν τοίς νεωτέροις χρόνοις, έν τή είδωλολα-
  τρείςχ, έν τώ βουδισμω καί μωαμεθανισμώ ώς καί
  έν τώ χριστιανισμώ είνε όπτικόν δργανον χρη
  σψοττοιούμενον υπό τοθ άνθρώπου διά την £ρευ
  νσν τοΰ άπείρου.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι* δλους.
  Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΕΙΔΩΝ
  Α.'
  Πώς έξηγβΐται ή έξαφάνισις ά¬
  πό τού προοώκου τή; γής ωρι¬
  σμένων ζωΐκίδν εί δών; Πρέπει νά
  θεωρήσωμεν την έξάλειψίν των ώς
  άποτέλεσμα τοϋ ΐδίου, άμειλίκτου
  νόμου τής φύσεως, δυνάμει τοθ ό¬
  ποίου ουδέν των ζώντων πλασμά-
  των άποφεύγει τελικώς τόν θά¬
  νατον. Διατί ύπέκυψαν τα προ-
  καταχλυσμιαΐα τέρατα; Διά τού;
  θιασώται; τής Ηεαιρίχς τής εξελί¬
  ξεως, τό ζήτημα τουτο δέν τίθε¬
  ται κάν, δεδομένου δτι ή θεωρία
  αυτή δέν παρχδέχετα'. την εξα¬
  φάνισιν των είδών, άλλ' «πλώ;
  την δίαοοχήν τοθ ενός υπό τοθ
  άλλου. Κατά την θεωρίαν «ύτήν
  τα προϊστορικά εϊόη εχουν περι-
  σωθή μέχρι τή; έποχής μας, δπό
  μοργ^ν εξελιγμένην.Διά την *,σχο
  λήν τοθ Δαρβινιαμοΰ, ή «Ιξαφάνι-
  σις των είδών» δ*ν είνε παρά ά-
  πλοθν επεισόδιον, μία άλλη άπο¬
  ψις τοθ φαινομένου τής «εμφανί¬
  σεως των είδών». Έν τοσούτψ ή
  Ιξήγησις αυτή δέν είνε τίποτε άλ
  λο παρά μετατόπισις τοθ προβλή-
  ματος, άφοθ ή έξάλειψις ωρισμέ¬
  νων ίζωϊκών είδών αποτελεί γε-
  γονός αναμφισβήτητον. Τό ζήτη-
  μχ είνε άν ή έξαφάνισι; αυτή γί-
  Ινεται διά νά προβάλλουν μορφαί
  ! τελειότεραι, άν άποτελή τάν φό-
  1 ρον πού ή ζωή πληρώνει εί; την
  εξέλιξιν. Έν τοσούτω — γράφει
  είς μίαν ενδιαφέρουσαν επί τοθ
  ζητήματος τούτου πραγματείαν
  τού ό Γερμανό; παλαιοντολόγος
  Γκέρτ φόν Νάτσμερ — ή Ιξέτασις
  των έξαφανιοθέν:ων είδών δέν
  φαίνεται πάντοτε νά δικαιολογή
  παρομοίαν έρμηνείαν. Πολλοί σο-
  φοϊ καί σήμερον άκόμη άποδίδουν
  τί)ν εξαφάνισιν των είδών εί; α¬
  φορμήν εντελώς τυχχίαν, την ο¬
  ποίαν άναζητοθν είς τόν εξωτε¬
  ρικόν κόσμον, %Α δχι είς την βι-
  ολογικήν εξέλιξιν. Υπό τό φως
  «ύτό, ή έξχφάν:ΐις των παλαιών
  ζωϊκών ειδών είνε άνάλογος πρό;
  την τύχην ένό; οιουδήποτε ζώου
  πού γίνεται λεία ένό; άλλου ζώ¬
  ου ή θθμα Ινα; κατακλυσμοθ.
  Άλλ' αύτό αποτελεί σύγχυσιν τοΰ
  φαινομένου τή; «εξαφανίσεώς» μέ
  την «εξόντωσιν». Είνε άναμφισβή
  τητον δτι οί άνθρωποι εχουν Ι-
  ξοντώση πολλές ράτσε; ζώων,
  καΐ δτι σήμερα άκόμη γίνονται ά-
  φορμή ώστε νά υπάρχη κίνδυνο;
  εξοντώσεως άλλων είδών, ώ; λ. χ.
  αί φάλαιναι.
  (συνεχίζεται)
  ΟΣ"
  Τό ταχύτερον χαΐ εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμο:
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τκξείύιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ϋρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  Τα δημοτικά έργα
  της πόλεως Χανίων,
  Χανία Μάρτιος (ανταποκριταί!
  μας).— Ή Δημοτική άρχή Χα¬
  νίων άνέγραψϊν είς τόν προϋ¬
  πολογισμόν των έξόδων τή; Ιρ
  χομέν/)ς χρήσεω; πίστωσιν έκ
  δρ. 930 χιλιάδων. Έ πίστωσ:;
  αίκη θά δαπανηθή έξ ολοκλήρου
  διά την οργάνωσιν τής υπη¬
  ρεσίας καθαριότητος τής πόλεως.
  Ή δπηρεσία αυτή περιλαμβάνει
  συστηματικόν σάρωμα των όδών,
  ά, αυτών κατά την δ-
  καί τό Βίροζ καί άποκομι
  δήν των άπιρριμάτων κατά τρό¬
  πον συγχρονισμένον.
  Σχετικώς απεφασίσθη ή προ-
  μήθεια εϊδικών αύΐοκινήτων.
  Τα αύτοκίνητα ταθτα θά διατίθεν-
  ται άφ' ενός διά τό κατάβρεγμα,
  άφ' ετέρου δέ διά την άποκομι
  νοιξιν
  δήν των άπορρ.μμάτων ο'ίτως ώ¬
  στε καί είς την μίαν καί είς την
  άλλην περίπτωσιν νά έκτελοΰν-
  τ«ι ταύτα αποτελεσματικώς κ«1
  ταχέως.
  Δι' αμφότερα τα ζητήματα
  είχον έγερθή κατά κ-χιρούς συ-
  ζητήσεις είς τόν Δήμον Χανίων
  καί ύπεδείχθησαν άρμοδί'ος άνά-
  λογοι άποφάσεις. "Ηδη αί τελευ¬
  ταίαι αύται πραγματοποιοθνται
  έξευρεθέντων των εϊδικών κον-
  δυλίων. ΙΙιστεύεται δέ δτι ή πό¬
  λις Χανίων ήτις τόσας έλλείψεις
  παρουσιάζει καί είς τό κεφάλαι¬
  ον τοθτο, θά έξυπηρετηθή κατά
  τρόπον ανάλογον πρός την θέσιν
  της σήμερον καΐ τάς μέλλοντι-
  κάς αυτής προόδους μεταξύ των
  διαφόρων Κρητικών πόλεων.
  —'Αγορανομικά Χανίων.
  Υπό τοΰ Πλημμελειούικείου
  Χανίων κατεδικάσθησαν δι' άγο-
  ρανομικάς παραβάσεις οί Γεώρ.
  Στ. Βερναδάκης, Χρ. Μπουρμπά-
  κπς, Γ. Τζανέτβ; είς πβινήν φυ-
  λακίβεως ποικίλλουσαν άπό 15—
  20 ημέρας.
  Δι" άγορανομικάς παραβάσει;
  έμηνύθηααν έπίσης οί Ιωάν. Γ.
  Μπιτσάκη; καί Κωνσ. Ι. Ξερογι-
  άννης έμπορομανάβηόες.
  — Σύλληψις φυγοποίνων.
  Είς Ρέθυμνον συνελήφθησαν οί
  Ευστράτιο; Γαλερές, Παντελή;
  Κολαράκιι;. Μιχ. Έμμ. Κόκκινος
  καΐ Πέτρο; Β. Πρινιωτάκη;, φυ-
  γόποινοι καΐ
  —Τό Τελωνείον Ρεθύμνης.
  Υπό της Γενικίϊ; Διοικήσεως
  διετάχθησαν όπως προσέλθωσι καΐ
  άναλάβωσιν υπηρεσίαν είς τό Τε¬
  λωνείον Ρεθύμνης οί Ά. Παπα-
  γρηγοράκη; ΰπελεγκτής καΐ 'Ερ-
  ρϊκος Δασκαλάκης γραμματεύς.
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Καθ" εκάστην καί ώραν 6
  μ. μ. δλοι οί κερδισμένοι αριθ
  μοί τής ημέρας τοθ Έθνικοϋ
  Λαχείου θά ευρίσκωνται είς
  τό Ζαχαροπλαστείον «Εθνι¬
  κόν».
  —Αί έξετάσεις των γεωπό-
  νων.
  Διά ύιατάγματο; ωρίσθη δτι ή
  επί πτυχίω έξέτασις των ήδη τε-
  λειθφοίτων της τέως Άνωτάτης
  Γεωπονικής Σχολης Αθηνών έ-
  νβργείται κατά τάς ίιατάξεις καΐ
  τβύς βρους των πιρ'ι Άνωτάτης
  Γεωπονικής Σχολη; Νόμων καΐ
  Λιαταγμάτων, ενώπιον έπταμε-
  λοΰς Έπιτροπής έκ καθηγητών
  της Γεωπονικής καί Δασολογι-
  κής Σχολης τού Πανεπιατημίβυ
  ©εσααλονίκη;, έξ ών άπηρτίζετο
  ή έξεταστική έπιτροπή τής Άνω¬
  τάτης Γεωπβνικής Σχβλή; κβιί είς
  περιόδους οριζομένας υπό της
  Γεωπονικής καΐ Δασολογικής
  Σχολη; τοΰ Πανεπιστημίου θεσ¬
  σαλονίκης.
  —Οί ύποψήφιοι δικηγόροι.
  Δι' αποφάσεως τοΰ ύπουργοΰ
  της Δικαιοσΰνης ώς ήμέρα ενάρ¬
  ξεως τοΰ ίιαγωνιομοΰ των ύπο-
  ψηφίων δικηγορων ωρίσθη η 29η
  Μαρτίου.
  — Ή έργατική αμιλλα.
  Πληροφορούμεθα ότι ηρχισαν
  έν Αθήναι; α! ημέραι εργατι¬
  κάς άμίλλη;. Ή έργατική αμιλλα
  9ά όιαρκέβη μέχρι τής 15η; Α¬
  πριλίου, όποτε θασυνκεντρωθβΰν
  τα όελτία κατά έργοστάσια καΐ
  βάσει τής αποδόσεως τοΰ ηθους,
  τοΰ χαρακτήρος κα'ι προσοντων
  τού έργάτου, 8ά προταθίι ή άπο-
  νομή των βραβείων, τα οποίος θά
  κυμαίνωνται είς ποαά μεταξύ
  1000—3000 δραχμών. 'Επίση; θά ά-
  πονβμηθοΰν έπαινοι καΐ μετάλ-
  λια.
  Ό γίγας
  τής Έλληνικής
  Καττνοβιομηχανίας:
  Τό σιγαρέττο
  ποθ δέν άλλάσσει
  καί δέν τ' άλλάσσουν
  Π αραγώ γΗ Ιτους
  1928
  χιλ. 601.000
  1929
  » 705.000
  1930
  » 721.000
  1931
  >, 737.000
  1932
  » 739.000
  1933
  » 880.000
  1934
  » 1.026.000
  1935
  » 1.144.000
  1936
  » 1.268.000
  1937
  » 1.340.000
  ΚαΑύπτων σήμερον πλέον τού 1)4 τής
  δλης καταναλώσεως, ό ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ δίδει
  την μόνην αναμφισβήτητον απόδειξιν τής
  ύπεροχής τού.
  Ματσάγγος:
  Μόνιμα χαρμανια: προϊοντα πεΐρας ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΩΝ.
  Νεώταται μηχανικαί καί χημικαί έγκαταστάσεις.
  Ούδεμία διαφήμισις, ούδεμία προσπαθεία συναγωνιστών ηδυνήθησαν
  νά τού άποσπάσουν ποτέ οϋτε ενα καπνιστήν.
  Ματσάγγου:
  Πολυτελείας:
  έλαφρά
  εξτρα
  δευτέρα
  Δρχ. 15 τό μεγάλο κουτί
  » 14 » » »
  » 13 » » »
  » 12 » » »
  Γ.- ΕΥΑΓΓ ΠΕΡΑΚΗΣ
  Άττοθηκη ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ.
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  17 Μαρτίου 1938
  30 Πρωΐνή
  ΟΑ ΑΡΝΗΘΗ ΚΑΟΕ ΔΙΚΛΙΟΜΑ
  ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΕΚ ΤΟΥ "ΑΝΣΛΟΥΣ,,
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΗ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 Μαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έξ Ούα-
  σιγκτώνος ότι συμφώνως πρός πληροφο¬
  ρίας ημιεπισήμου πηγής ή Άμερική
  δέν φα£νεται διόλου διατβθειμένη νά ά
  ναγνωρίση ώς τετελεσμένον γεγονός τή
  προσάρτησιν τής Αυστρίας είς την Γερ¬
  μανίαν. Αντιθέτως ώς άφίνουν νά εννο¬
  ηθή αί πληροφορίαι αυται, αί Ήνωμέ
  ναι Πολιτειαι ουδέποτε θά άναγνωρί
  σουν την Γερμανικήν Αυστρίαν καί συ
  νεπώς καί κάθβ. δικαίωμα τής Γερμανίας
  αναφορικώς μέ την Λυστρίαν καί τάς
  σχέσεις τής τελευταίας μέ τό έξωτερι
  κόν.
  "Αλλαι πληροφορίαι έκ τοΰ έξωτε
  ρικοΰ άναφέρουν ότι δέν είνε απίθανον
  καί ή Αγγλία νά ακολουθήση τό παρά
  δειγμα τής Άμερικής τόσον ώς πρός
  την προσάρτησιν τής Αυστρίας, όσον καί
  ώς πρό τό «'Άνσλους».
  ΧΟΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Ο ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Έκ Β&ρολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι ο καγκελλάριος Χίτλερ α¬
  φικνείται τό άπόγευμα τής σήμερον είς
  τό Βερολίνον.
  Είς τόν Φύρερ έτοιμάζουν ένθουσι-
  ώδη ύποδοχήνο λαός καί τα σώματα
  έφόδου των έθνικοσοσιαλιστών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Νεώτεραι είδήσεις
  έκ Βερολίνου αγγέλλουν ότι ο Χίτλερ
  παραμένων έπ' ολίγον είς την Γερμανι¬
  κήν πρωτεύουσαν θά επανέλθη είς την
  Βιέννην όπου θά ήγηθή τής προεκλογι-
  κής κινήσεως διά τό θημοψήφισμα τό
  οποίον θά έπικυρώση τυπικώς την Γερ-
  μανοαυστριακήν ένωσιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  τής Άγγλικής πρωτευούσης, άναφέρουν
  ότι έπανελήφθησαν έκεί διαδηλώσεις.
  Αί διαδηλώσεις είχον χαρακτήρα άντι-
  πολεμικόν, δεδομένου ότι ώργανώθησαν
  υπό των «ωματείων των φιλειρηνιστών.
  Πάντως έστρέφοντο εναντίον τής Γερ-
  μανικής παρεμβάσεως είς την Αύατρί-
  αν, ζητήσασαι άπό την κυβέρνησιν Τσάμ
  περλαιν την άσκησιν έντονωτέρας πολι-
  τικής εναντίον τής Γερμαν.ας.
  ΕΞΒΒΙ ΤΗ! ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
  ΕΨΑΛΗ Η ΜΑΣΣΑΛΙΟΤΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙΣ 6 Μαρτίου (τού άντ α-
  ποκριτού μας). — Κατά τα έκ Λονδί-
  νού τηλεγραφ'ε,ματα οί σημερινοί δια-
  δηλωταί τής είρήνης εσταμάτησαν πρό
  τής Γαλλικής πρεσβείας όπου έψαλλαν
  την Μασσαλιώτιδα. Σημειωτέον ότι ή
  διαδήλωσις αυτή υπήρξεν όγκωδεστέρα
  όλων των «ροηγουμένων, αυμμετέσχον
  δέ είς αύτην άντιπρόσωποι έξ όλων των
  κοινωνικήν τάξεων τής Άγγλικής πρω¬
  τευούσης. ,
  ΕΙΣ ΙΥ10ΣΧΔΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
  ΝΕΑΙ ΔΙΚΑ1 ΚΑΙ ΕΚΤΕΑΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας). —Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας αγγέλλουν ότι μετά την εκτέλε¬
  σιν των καταδικασθέντων προχθές είς θά¬
  νατον κορυφαίων κομμουνιστών, άναμέ-
  νεται νέα σειρά δικών καί θανατικών έ-
  κτελέοβων. Αί νέαι δίκαι έχουν σχέσιν ]
  μέ πρόσφατα γεγονότα στρεφομένη ώς
  λέγεται εναντίον τού καθεστώτος.
  ΑΠΕΓΝΟΣΜΕΙΙΑΙ ΕΚΜΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΕΓΚΡ1Κ
  Ρ 16 Μαρτίου (ϊοϋ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτε-
  ρινά τηλεγραφήματα έκ τής
  κυβερνητικάς Ίσπανίας άνα¬
  φέρουν ότι ή κατάστασις εί
  σήλθεν είς κρίσιμον σημεί¬
  ον κατόπιν τής συνεχιζομέ¬
  νη; προελάσεως των έΘνι
  κων. Αί αρχαί καταβάλλουν
  πάσαν προσπάθειαν όπως συγ
  κρατήσουν τόν διαφαινόμε-
  νον ήδη πανικόν τού πλη-
  θυσμοΰ καί περιστείλουν τάς
  αναρχικάς έκδηλώσεις.
  Τα στρατεύματα των έθνι-
  κών αγγέλλεται ότι θά βοη-
  θήσουν είς τάς περαιτέρω έ-
  πιχειρήσεις 30.000 Γερμανών,
  οΐτινες απεβιβάσθησαν ήδη
  είς Κάδιξ καί τούς λιμένα;
  τής Βορειοδυτικής Ίσπα¬
  νίας.
  ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΥΠΟΧδΡΗΣΕΙ
  Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  Τηλεγραφοΰν έκ Παρισί¬
  ων ότι οί κυβερνητικαί είς
  την Άραγώνα ευρίσκονται
  έν πλήρει ύποχωρήσει, Οί έ-
  θνικοί προελαύνουν έκ δύο
  σημείων μέ μεγάλας καί συμ
  παγεΐς δυνάμεις στρατοϋ καί
  μηχανοκινήτων μέσων.
  Ή πόλις Κάσπα έγγύς των
  συνόρων τής Καταλωνίας,
  θεωρουμένη κόμβος συγκοι-
  νωνίας με,ταξύ Βαλενθίας
  καί Βαρκελώνης, κατελήφθη
  σήμερον υπο των ατρατευμά-
  των των Έθνικών.
  Ο ΝΕΓΚΡΙΝ 9Α ΑΠΕΥΘΥΝΘΗ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  Καθ" ά αγγέλλεται έκ
  τοΰ εξωτερικόν, ό Νεγκρίν έ-
  τοιμάζεται νά απευθύνη έκ¬
  κλησιν πρός τήνΓαλλίαν,τήν
  Αγγλίαν καί'Αμερικήν όπως
  βοηθήσουν τήνδημοκρατικήν
  Ισπανίαν εναντίον τοϋ |έ-
  νου έπιδρομέως. Ή απόφα¬
  σις αύτη καθ' ά φημολογεί-
  ται ελήφθη είς τό χθεσινόν
  υπουργικόν συμβούλιον έν
  Βαρκελώνη, κατόπιν τοΰ ό-
  ποίου ηρέμησεν ή κατάστα¬
  σις είς την πόλιν.
  ^ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ8Σ
  Έκ Λονδίνου τηλεγραφεί¬
  ται ότι κατά τάς ήμιεπισή-
  μους άνακοινώσεις τής σή¬
  μερον αΐτινες φέρουν βεβαί-
  αν την μεταρρύθμισιν της
  Άγγλικής κυβερνήσεως, αύ¬
  τη ύπηγορευθη όχι μόνον έκ
  τοΰ Γερμανοαυστριακοϋ άλ-
  λά καί έκ της νέας επικιν¬
  δύνου τροπής τοΰ Ίσπανικοΰ
  ζητήματος. Την μεταρρύθμι-
  σιν τής Άγγλικής κυβερνή¬
  σεως θά εξετάση έκτακτον
  συμβούλιον τό οποίον θά συν
  έλθη σήμερον καί εις τό ο¬
  ποίον θά συμμετάσχουν καί
  έξωκυβερνητικοί πολιτικαί
  παράγοντες.
  Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΜΕΤΕΒΗ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων
  ότι άφίχθη έκεΐ άεροπορικώς
  έκ Βαρκελώνης ό πρωθυπουρ¬
  γόν τής κυβερνητικής Ίσπα¬
  νίας Νεγκρίν όστις συναν-
  τηθείς μέ τούς Γάλλους έπι-
  σήμους ετόνισεν ότι είνε α¬
  δύνατον νά άντιστοΰν περαι
  τέρω οί κυβερνητικαί άν δέν
  βοηθηθοΰν έκ τοΰ έξωτερι-
  κοϋ.
  Τό ζήτημα μειώσεως των κομίστρων
  των διαφόρων μεταψορικών μέσων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΘΑ ΓΙΝΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
  ΟΑΩΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟΝ
  Ο ΜΠΑΟΥΜ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
  ΔΙΑ ΑΟίΟΥΣ ΣΚΒΠΙΜΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων τηλε¬
  γραφείται ότι δέν άποκλείεται ή έκρη·
  ξις νέας πολιτικής κρίσεως.
  Ή κρίσις αυτή προβλέπεται ότι θά
  προέλθη έκ τής δημιουργουμένης ο-
  σημέραι άνάγκης νά σχηματισθή κυβέρ¬
  νησις έθνικού συνασπισμού. Αέγεται
  ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ο ΛΙπλούμ
  δέν θά συμμετάσχη είς τόν σχηματισμόν
  τής νέας κυβερνήσεως καί τούτο ινα μή
  παρεμποδισθή ή συμμετοχή όλων των
  έθνικών στοιχείων εις την κυβέρνησιν
  ταύτην.
  ΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΕΝ ΕΙΜΕΘΑ
  ΙΤΑΛΙΑΝ,,
  ΑΠΟ&ΕΙΞΟΜΕΗ ΟΤΙ
  ΑΓΝΟΜΟΝΕΣ ΟΡΟΣ ΤΗΝ
  Πρός τα ύποκαταστήματαΙ
  τής 'Λγροτικής Τραπέζης καί|
  τα κατά τόπους πρακτορεΐα
  αυτής εκοινοποιήθη έγκύκλιος,
  διά τής οποίας έντέλλονται
  ταυτα, δπως έξακριβώσουν
  ποίαν επιβάρυνσιν ύφίστανται
  τα διάφορα ειδή της πρώτης
  άνάγκης έκ των μεταφορικών
  μέσων.
  Παραλλήλως πρός την ε¬
  νέργειαν ταύτην θά συγκροτη-
  θώσιν είδικά συνεργεΐα, έξ ύ-
  παλλήλων, τής Άγροτικής
  Τραπέζης, άτινα θά έλέγξουν
  τα είσπραττόμενα κόμιστρα
  των φορτηγών αΰτοκινήτων
  καί των άτμοπλοίων. Ή έξα-
  κρίβωσις αΰτΐ) θά άφορα κυ-
  ρίως τα άλευρα, τα σιτηρά,
  τα κρέατα, τα λαχανικά, τάς
  όπώρας, τάς έλαίας καί γενι-
  κώτερον τα εϊδη τής πρώτης
  Ι άνάγκης.
  Ι Διά τής έγκυκλίου ζητεΐται
  έπίσης δπως έξαχθή ή δια-
  φορά των κομίστρων τοΰ τρέ-
  I
  χοντος έν σχέσει πρός τα
  προηγούμενα ετη 1937 καί
  1936, είς τρόπον ώστε νά
  κατορθωθή ή ρύθμισις τοϋ
  ζητήματος των προσιτών
  καί δικαίων τιμών των είδών
  πρώτης άνάγκης.
  ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ
  ΕΚ ΠΑΛΑΙΟΝ ΔΑΣΜΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ
  τελωνείου Ηρακλείου την 31
  Μαρτίου αϊρεται τό εύεργέ-
  τημα τοΰ νόμου 899)1937 δι'
  ου οί παλαιοί άποταμιευταΐ
  ή έγγυηταί αυτών δικαιοϋν-
  ται μέχρι τής ήμερομηνίας ταύ
  της νά καταβάλουν τό 1)10
  των όφειλομένων δασμών διά
  τάςπαλαιάς τωνάποταμιεύσεις
  τάς γενομένας μέχρι τέλους
  ΙουνΙου 1934. Συνεπώς άπό
  1 Απριλίου θά επιδιωχθή ή
  είς ακέραιον είσπραξις των
  όφειλομένων δασμών μετά
  των αναλογούντος τόκων διά
  παντός νομίμου μέσου.
  Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΟΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  Τό προσεχές Σάββατον ά-
  ποστέλλονται είς παραλαβήν
  τής νομοκτηνιατρικής υπηρε¬
  σίας δέκα έκλεκτής ράτσας έ-
  πιβήτορες δνοι Κύπρου πρός
  διανομήν είς τάςκοινότητας Κα
  στελίου Πεδιάδος, Παναγίας
  ΆρκαλοχωρΙου, Άγίων Παρα
  σκιών, Αγ. Βαρβάρας, Βόρ-
  ρων, ΤυμπακΙου καί Χάρακος,
  χάριν τής βελτιώσεως τής ό-
  νοπαραγωγής καί ήμιονοπα-
  ραγωγής.
  ΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΙ
  ΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΑΝΑΣΥΡΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
  ΠΑΛΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ
  Διά τροποποιητικής έγκυ
  κλΐου τού ϋπουργείου Οίκο-
  νομικών όρίζεται δτι πάσαι
  αί υπέρ τοΰ Δημοσίου καΐ Νο-
  μικών Προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου παρεχόμεναι είς ό·
  μολογίας Έθνικών Δανείων
  έγγυήσεις αί άπορρέουσαι έκ
  δημοπρασιών τελειωθεισών
  πρό τής ίσχύος τοϋ νόμου
  798, ή'τοι πρό τής 1 Αύγου-
  στου 1936 άδιαφόρως τοθ χρό
  νού καταρτισμοϋ των συμβά-
  σεων, δέον νά ρυθμίζωνται
  συμφώνως πρός τάς προυφι-
  σταμένας τοϋ νόμου 798 δια-
  τάξεις.
  Ή έργαζομένη είς τόν προ-
  λιμένα βυθοκόρος ανέσυρε
  προχθές καί χθές τόν σκελε-
  τόν μεγάλου παλαιοΰ πολεμι-
  κοΰ πλοίου. Ό σκελετός ώς
  καί αί πλευραί καί τα λοιπά
  μέρη τοϋ πλοίου είναι κατε-
  σκευασμένα έκ στερεωτάτης
  ξυλείας διατηρουμένης έν κα- *
  λή καταστάσει. ΎποτΙθεται,
  μετά την άνέλκυσιν δλων των
  μερών τοΰ πλοίου, νά εύρε-
  σθώσιν είς τόν βυθόν καί άλ-
  λα πυροβόλα έκτός των ήδη
  άνασυρθέντων. Δέν άποκλεί¬
  εται έπίσης νά άνευρεθώσιν
  άντικείμενα τής έποχής καθ"
  ήν εβυθίσθη τό πλοΐον εάν ή
  βύθισις ώς ύποτίθεται συνετε¬
  λέσθη άμεσος, καί είς τρόπον
  ωστε νά εΐχετοΰτο έγκαταλει-
  φθή υπό τοϋ πληρώματος πρίν
  ή διασωθώσι τα σπουδαιότε-
  ρα έπ' αύτοϋ ύπάρχοντα άν¬
  τικείμενα.
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
  ΕΙΣ ΠΡΠΤΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΟΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατά την χθεσινήν κλήρω
  σιν τού έθνικοϋ λαχείου οί
  άριθμοΐ 29.550, 44.190 καί
  47.721 πωληθέντες υπό τού
  ενταύθα πρακτορείου κερδί
  ζουν ό μέν πρώτος δρ. 4000,
  ό δεύτερος 3000 καί ό τρί
  τος 2.000. Οί κληρωθέντες
  είς τό άρτιον άριθμοί καθυ-
  στεροΰν.
  Διά τόν προσέχη μήνα Μά¬
  ϊον προεκηρύχθη διαγωνισμάς
  μεταξύ των μαθητών τής Ε'
  καί ΣΤ' τάξεως δλων των γυ
  μνασίων τής χώρας καί των
  μαθητών Δ' Ε' καί ΣΤ' τά¬
  ξεως των λυκείων, επί ζητη-
  μάτων τοθ προγράμματος των
  μαθηματικών τής άντιστοίχου
  τάξεως. Είς τούς πρωτεύον-
  τας μαθητάς θά άπονεμηθοΰν
  υπό τής Μαθηματικής Έται-
  ρείας χρηματικά βρσβεϊα έκ
  δρχ. 1000 καί 500.
  ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
  ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
  Παρά της κ. Μαρία; Α. Καλο-
  καιρινοΰ κατετέθησαν χθίς υπέρ
  των λαϊκών συσσιτίων 3 χιλ. δρ.
  είς μνήμην τή; Βικτωρία; Καπβ-
  τανάκη.
  —Υπέρ των λαϊκών έπίση; συσ¬
  σιτίων καί εί; μνήμην τη; Βικτω
  ρία; Καπετανακη κατετέθησαν 2
  χιλ. δραχ. υπό τοΰ κ. Ανδρ.
  Καλβκαιρ ι νού - Κ«τβχ«κη.
  :Ο ΦΟΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκονο-
  μικών έκοινοποίησε πρός τάς
  έφοριακάς αρχάς διάταξιν δι'
  ής ρυθμίζεται τό ζήτημα τής
  άναπληρώσεως τοΰ άπόντος
  ή κωλυομένου είρηνοδίκου είς
  τάς έκδικαστικάς έπιτροπάς
  φόρου καθαρδς προσόδου καί
  φόρου επιτηδεύματος.
  ΤΑ ΓΕΟΡΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την προσέχη Δευτέραν θά
  συνεδριάστ) επί τρεχούσης φύ¬
  σεως ζητημάτων τό Γεωργικόν
  Έπιμελητήριον Ηρακλείου.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΗΝΡΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΡΝ
  Σχετικώς μέ την κατά τό
  τρέχον εισαγωγικόν εξάμη¬
  νον εισαγωγήν έμπορευμάτων
  έξ Ήνωμένων Πολιτειών άνευ
  τού δρου τήςάνταλλαγής εκοι¬
  νοποιήθη πρός τάς τελωνεια-
  κάς αρχάς μακρά έγκύκλιος.
  Διά ταύτης όρίζονται τα έμ-
  πορεΰματα των πινάκων Β'.,
  ΣΤ'., καί Ζ'., άτινα θά εισα¬
  χθώσιν, ή άξία αυτών καί αί έν
  προκειμένω ύποχρεώσεις των
  είσαγωγέων.
  στρατολοπκα"
  Συνήλθε χθές είς την Νομαρ
  χίαν άσχοληθεΐσα μέ διάφορα
  ζητήματα τής άρμοδιότητός
  της ή δευτεροβάθμιος στρατο-
  λογική έπιτροπή.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού άν-.α-
  ποκριτοΰ μας).—Καθ9 ά αγγέλλεται έκ
  Βερολίνου ο καγκελλάριος Χίτλερ προ¬
  έβη είς δηλώβεις διά την ηθικήν υποστή¬
  ριξιν την οποίαν παρέσχεν ή Ιταλία είς
  την Γερμανίαν κατά την εξέλιξιν τού
  Γερμανοαυστριακοϋ ζητήματος.
  «Είς πρώτην ευκαιρίαν, ετόνισεν, ο
  Γερμανός καγκελλάριος θά αποδείξω¬
  μεν την ευγνωμοσύνην μας πρός την Ι¬
  ταλίαν».
  ΙΊΡΟΕΙ&ΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΞΕΝΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τοΰ άντα»
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Σαλαμάνκας τη·
  λεγραφούν ότι ο Φράνκο εξέδωκεν α¬
  νακοίνωσιν πρός τα ξένα κράτη διά τής
  οποίας εδήλωσε ότι οί λιμένες τής νο-
  τιανατολικής Ίσπανίας είνε- έμπόλεμος
  ζώνη καί ότι συνεπώς δέν πρέπει νά
  προσεγγίζουν έκεΐ, διαρκουσών των επι
  χειρήσεων, ξένα άτμόπλοια.
  Η ΠΟΛΩΝΙΔ ΠΡΟΕΒΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΙΝ ΤΕΛΕΣΙΙΡΑΦΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έχ
  Μέμελ, πρωτευούσης τής Αιθουανίας,
  αγγέλλουν ότι ή έκεΐ κυβέρνησις έλαβεν
  έκ Βαρσοβίας τελεσιγραφικήν διακοίνω¬
  σιν διά τόν φόνον ενός Πολωνού στρα-
  τιώτου υπό Αιθουανών είς την μεθό-
  ριον. Άγνοοΰνται αί διαθέαεις τής Λι-
  Θουανίας άπέναντι τοΰ διαβήματος τού¬
  του.
  ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑΣ 100 ΧΙΛΙΑΔΑΣ
  ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ___ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 6 ΛΙαρτίου (τοΰ άνταπο
  κριτού μας).—Καθ* ά τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων αί προελαύνουσαι δυνάμεις
  τοΰ Φράνκο ύπερβαίνουν τάς εκατόν
  χιλιάδας. Είς τό μέτωπον τής Άραγώ-
  νος οί φασίβται των μαύρων βελών λέ-
  γεται ότι άποτελοΰν τό ήμισυ τής δυνά¬
  μεως ϊώνέθνικιστικών φαλάγγων. Οί κυ
  βερνητικοί ίσχυρίζονται ότι όλοι σχε·
  δόν οί άεροπόροι είναι Ιταλοί.
  ΕΠΕΣΤΡΑΤΕΥΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΝ
  ΟΛΟΝ ΟΙ ΑΥΝΑΜΕΝΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΠΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Αί έκ Βαρκελώνης
  πληροφορίαι αυμφωνοΰν ότι ή κυβέρνη¬
  σις προέβη είς έπειγούσας στρατιωτικάς
  συγκεντρώσεως έν Καταλωνία, πρός ά
  ποσόβησιν είσβολής των έθνικιστών είς
  τήνΚαταλωνίαν. "Ολοι οί δυνάμενοι νά
  φέρουν όπλα εκλήθησαν είς τόν στρατόν·
  ο ίαπανι;
  τόν κόσμον
  ται ηο«1
  τ9ιίαν φάσιν
  μβ»:
  π
  Η
  'άπόστασ
  μι'λλίων άπ< λοΰντες ν ,,υβίρνητικι 5ύο καί ν ■λείω; την 1 την «<Φιβ δρίτης κ«ι Φαίνεται < τ4>ν αύτός ί
  Ενωρίτερον
  νά ύπβλογ
  μβλις, έάνί
  «λλα γεγο
  Όχι δέ μ>
  καί ή «λι
  τοΰ Φράνκ
  βεβαία ύπ< προϋποθέσει χοί είνε άν «ντισταθοΰι ρον των στ{ υ.9, ύποχωρ Φαίνεται 8ης ή εϊδηί «οίαν ό Ίδι< γός Νεγκρι την Γαλλ» μεταβάς _πρι ριοίους, ό:ι νιαχύσεις οξ νητική Ίσπ 8ή περ^ι ;ί Εύρισκόμεθ τεϋ τέρματ ύράματος. νώτατον πρ ατορία τού νικοΰ σπαρ μία αλλη α; τής Εύρ& γαλυτέρα ) στέρα πλη νην τού μ Ίσπανικόν χώς είς γάγ δηλητηρίασ οργανισμόν πό τής άπι νέα φάσις τ μϊουργεϊ δι κρίσιν πολ Οΰβαρωτέρα τό Αύατρΐι δύναται νο» ώς γεγονός έπιοεχόμεν< πεμβασιν. δέ είναι α νευρικότης τόσον είς Π είς Λονδΐν! λευταίας νί. οτών. Είς τ« λιστα άντι '5 Π «»' άποστολ τιωτικών κι ν»βχύσεων ι ύ ς πρός Φράνκο. Κ νόν έπίσης, τ«ζετα μέ Ρβτητα. Έ- «ι δηλοί τ ης Τί νίκης έ ηώ ρητικών Π°μένως τή ββντής ι ο τΠ9 Άγγλίο νιοχύεται ι "Πμερον, η °«ν β κ. Μ *· Τσάμπε ϊ«ς άκόμη ι νά πολιτιχ Γ* ««ί φασ «βπανίας {