95532

Αριθμός τεύχους

4815

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕίΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  1_ ΜΙΝΩΤΑΥΙ'υν
  ΣΥΝΑΡΟ,ΜΑΙ:
  Αίγΐ'ΐΓθΐ'
  ίτησια ' ιικιι '■
  ί'ς'ίμηνος '2
  ετησία οι>λ. Ι,Ί
  έξιίμηνος > 8
  Ί ιμ ί]
  κητη φΐ'λι όν
  Δραχ. 2
  ΪΚΥβϊίίΟΣ ΣΪΪΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΛΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΓ.ΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΜΤΗΪ ■ ΕΓΟΣΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8Ι5
  ΑΡΧΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
  Τό ίσπκνικόν δράιια πού
  συγκλονίζει έη είκοσάμηνον
  τόν κόσμον ολόκληρον, εία-
  έρχεται ήδη, ώς βεβαιούν ό¬
  λαι αί έκ τού εξωτερικόν
  πληροφορίαι είς την τελευ¬
  ταίαν φάσιν τού. Οί έθνι-
  κοί σιιμειώνουν συνεχεΐς
  επιτυχίας προελαύνοντες ά-
  καθέκτως πρός την Με¬
  σόγειον. Ήδη εχουν φθάσει
  είς απόστασιν σαράντα μόλις
  μιλλίων άπό τής άκτής απει¬
  λούντες ν' άποκόψουν την
  κυβερνητικήν Ισπανίαν είς
  δύο καί ν' άπομονώσουν τε¬
  λείως την Καταλωνίαν άπό
  την περιοχήν τής Μα¬
  δρίτης καί τής Καρθαγέης.
  Φαίνεται δέ ότι ό σκοπός
  των αύτός θά επιτευχθή πολύ
  ενωρίτερον άπό δτι ηδύνατο
  νά ύπολογισθή πρό όλίγου
  μόλις, εάν δέν μεσολαβήσουν
  άλλα γεγονότα.
  'Οχι δέ μόνον τοΰτο.Άλλά
  καί ή πλήρης έπικράτησις
  τοΰ Φράνκο φαίνεται πλέον
  βεβαία υπό τάς σημερινάς
  προϋποθέσεις. Οί κυβερνητι¬
  καί είνε ανίσχυραι πλέον ν'
  άντισταθοΰν είς τόν χείμχρ-
  ρον των στρατ,ιών τού Φράν
  κ», ύποχωροϋν άμαχητει.
  Φαίνεται δέ νά είνε αλη¬
  θής ή είδησις κατά την ό¬
  ποιαν ό ΐδιος ό πρωθυπουρ-.
  γός Νεγκρι ν εδήλωσεν εί;!
  την Γαλλικήν Κυβέρνησιν,!
  μεταβάς πρός τούτο είς Πα¬
  ρισίους, οΐι εάν ^ δέν λάρη |^|
  νισχυσεις άμέσως ή ΤΚυ^ερ-1
  νητική Ισπανία θά παραιτη¬
  θή περαιτέρω τοϋ αγώνος.
  Ευρισκόμεθα λοιπόν έγγύς
  τ«ΰ τέοματύ; τοΰ Ίσπανικοΰ
  δράματος. Άλλ' είναι πιθα¬
  νώτατον πρίν κλεισθή η ί-
  στορία τού έμφυλίου Ίσπα-
  νικοΰ σπαραγμοΰ ν' ανοίξη
  μία α.λλη σελίς της ίστορί-
  άς τής Εύρώπη; καί μία με-
  γαλυτέρα καί έπικινδυνωδε-
  στέρα «ληγή διά την ειρή¬
  νην τοϋ κόσμου. Διότι τό
  Ίαπανικόν έξειλίχθη δυστυ-
  χώς είς γάγγραιναν η όποία έ
  δηλητηρίασεν ολόκληρον τάν
  οργανισμόν τής Εΰρώπη;· Ά-
  πο τής απόψεως δέ αυτής ή
  νέα φάσις τοΰ Ίσπανικοΰ δη-
  μ?ουργεΐ διά την Ευρώπην
  κρίσιν πολύ όξυτέραν κκί
  σοβαρωτέραν καί άπό αύτό
  τό Αύοτριακόν, τό οποίον
  δύναται νά θεωρή ται πλέον
  ώ; γεγονός τετελεσμένον μή
  επιδεχόμενον ουδεμίαν ε¬
  πέμβασιν. Χαρακτηριστικαί
  δέ είναι αί άνησυχίαι καί ή
  νευρικότης πού έκδηλοΰνται
  τόσον είς Παρισίους οίον καΐ
  είς Λονδίνον μετά τάς τε¬
  λευταίας νίκας των έδνικι-
  στών. Είς τούς Παρισίους μά-
  λιστα άντιμετωπίζεται ήδη
  σοβαρώς ή άνάγκη της έκ
  τοΰ έμφανοϋς επεμβάσεως
  δΓ αποστόλη; μεγ&λων στρα¬
  τιωτικών καί πολεμικών έ-
  νισχύσεων είς τούς Κυβερνη-
  τικούς πρός συντριβην τοΰ
  Φράνκο. Καί είς τό Λονδι¬
  νον έπίσης, τό ζήτημα έξε-
  τάζεται μέ ιδιαιτέραν σοβα-
  ρότητα. Ένδεικτικαί δέ εχ-
  ναι αί δηλώσεις τού "Αγγλου
  ύπουργοΰ των στρατιωτικών
  Χόρ Μπελίσσα περί τής ά-
  νάγκης τής έξασφαλίσεως
  της νίκης έκ μέρους των Κυ-
  βερνητικών. Ή πιθανότης ε-
  πομένως τής επεμβάσεως τό¬
  σον τής Γαλλίας όσον καί
  τής Αγγλίας έν Ισπανία έ-
  νισχύεται ετι περισσότερον
  σήμερον, παρ' όλον ότι τό¬
  σον ο κ. Μπλούμ όσον καί ό
  κ. Τσάμπερλαιν εδήλωσαν
  χθές άκόμη ότι δέν προτί-
  θενται νά έγκαταλείψουν
  την πολιτικήν της μή επεμ¬
  βάσεως.
  Έπικράτησις ομως τοΰΦράν
  κο καί φασιστικοποίησις τής
  'ϊσπανίας θά σημαίνη ούσια-
  στικήν εγκαθίδρυσιν τής Ι¬
  ταλίας καί Γερμαινίας είς την
  Ίβηρικήν, τάς Βχλεαρίδα;
  επί τής Δυτιχής Μεσογείου
  καί τάς Καναρίους είς τόν
  Ατλαντικόν. Καί τούτο θά
  σημαίνη άηοκοπήν των θα-
  λασσίων συγκοινωνιών τής
  μητροπολιτικής Γαλλίας με-
  τά τοΰ Μαρόκου καί τής
  Τύνιδος, απώλειαν των στρα-
  τηγικών άδων της διά τής
  Ήπειρωτικής 'ϊσπανίας καί
  δημιουργίαν νέου τεραστίου
  έχθρικοϋ μετώπου είς τα νώ-
  τα της, κατά μήκος των Πυ-
  ρηνκίων. Θά σημαίνη άκόμη
  διά την Αγγλίαν άχ'ρήστευ-
  σιν τής βάσεως τού Γιβραλ¬
  τάρ καί μετατροπήν τής
  Μεσογείου είς Ίταλικήν λί¬
  μνην. Επί πλέον δέ εγκα¬
  τάστασιν είς τάς Καναρίους
  έχθρικής βάσεως πού θά πα-
  ρενωχλή τάς διά τού Άτλαν-
  τικοΰ καί τού άκρωτηρίου τής
  Καλής Έληίδος θαλααβίας έ-
  πικοινωνίας της μέ τάς Ά-
  φρικανικάς καί τάς επί τού
  Ίνδικοϋ καί τοΰ Είρηνικοΰ
  ώκεανοΰ κτησεις της· Καί έν
  τοιαύτη περιπτώσει θά ση¬
  μειωθή ή άρχή τής καταρρεύ
  σεως καί τοΰ τέλους τής Γαλ¬
  λίας καί τής Άγγλικής κο-
  σμοκρατορίας. Θά υποχρεω¬
  θούν λοιπόν είς τό τέλος αί
  δύο Μεγάλαι δυτικαί δυνά¬
  μεις έκ λόγων στοιχειώδους
  φρονήσεως πλέον καί έκ τής
  οΐνάγκης αυτής ταύτης τής
  αυτοσυντηρήσεώς των νά έ-
  ϊΐΒωβο^Λ^ «αι ,νά έ^αοφαλί-
  αουν κα"τοΓ οιονδήποτε τρό¬
  πον φιλικόνείςαύτάςκαθδστώς
  έν Ίοπκνία. Καΐ είς την πε¬
  ρίπτωσιν δμως πού δέν έπέμ-
  βουν καί άφήσουν νά επικρα¬
  τή 3Π ό Φράνκο, ή υποχωρη¬
  τικότης των θά διαρκέση επί
  τοσούτον μόνον χρόνον, δσος
  θά χρειαΰ&ή £ια την όλο-
  κλήρωσιν των τεραστίων έ-
  ξοπλιστιχΰν παρασκευήν
  των. Τότε δέ καί θ' άναγκα-
  οθοΰν όπωσδήποτε νά προβ-
  φύγουν είς την βίαν διά ν'
  άποκαταστήσουν έκ νέου την
  ίσορροπίαν πού θά έχη δια¬
  ταραχθή >:αί τα συμφέροντά
  των πού θά ευρίσκωνται πλέ¬
  ον είς τόν εαχατον κίνδυ¬
  νον. "Άν καί φαίνεται πιθα-
  νώτερον ότι πολύ ενωρίτερον
  τα πράγματα θά φθάσουν είς
  την μοιραίαν λύσιν των. Δι¬
  ότι αί άλλαι δυνάμεις δέ ν
  θά περιμένουν βεβαίως την
  Αγγλίαν καί Γαλλίαν νά
  ΰυμπληρώζουν το£,ς έξοπλι-
  ομβύς των διά νά έπιτεθοϋν
  κατ' αυτών. Ό δαυλός τοΰ
  έμπρησμοΰ τής Εΰρώπης ύ
  ψώθη ήδη. Καί είνε δύσκο¬
  λον νά σβεσθή. Ή πυρκαϊά
  τοΰ πολέμου κχθίσταται πλέ¬
  ον μοιραίον νά έξαπλωθή είς
  ολόκληρον την Ευρώπην καί
  πέραν αυτής είς όλον ~λ"
  κόσμον.
  <—·___ σ:£ρεϊ κόσμον καί κοσμάκι τοθ διαβοήτου «άσίκη»! Ό αύτόχειρ τής θεσσαλονίκης αποτελεί την τελευταίαν λέξιν είς την παρατή ρήσιν. Ή ίλαροτρχγωδία τού έπι- I σφραγίζεί μίαν κατάστασιν. Ή Ιτρέλλα είνε πιθανώτατον δτι δέν έκαμεν έοώ τόν υποβολέα. Αντι¬ θέτως μπορεΐ νά τόν έκαμε ή... σωφροσύνη. —Άρχή τρέλλας ώστόσο δ&ν μ-τΐρείς νά πης δτ: δέν είνε ή εγκατάλειψη τής θέσεως πού κα- τεΐχε εις 2να δημόσιον γραφείον ό τραγικάς κερδισμένος; Είς τό σημείον αύτό έπέμενεν ό σχολιαστής. Άλλά καί έοώ δ- ποθέτβ) δέν είχε χαί τόσο οίκαι- ον. Τοϋ χρήματο; άρχή είνε ή μεγαλομανία. Οί τύποι πού μπαί- νου/ άργά είς τόν παράδεισάν τού παθαίνουν πρώτα-πρωτα την αύταπάτην αυτήν. Δευτέρα αύτα- πάτη είνε ή δυνατότης τής εκμε¬ ταλλεύσεως των χρημάτων. Οί άν- θρωποι ζητοθν.. έπιχειρήσεις. Άλλ' αί έπιχειρήσεις αυταί είναι φανταστικαί. Άφοροΰν μάλλον διαφόρους ποικιλία; έμμόνων ί- δεών, αί οποίαι τελικώς συμπυ- κνοΰνται είς μίαν καί μόνην:"Ο- τι επιχείρησις δέν είνε δυνατόν νά εννοηθή ϊςω άπό την πρόσω πικήν διαχείρισιν των χρημάΐων. Άλλά πδς; Ή οϊκονομολογία καΐ μάλιστα ή τοΰ χειροτέρου εϊδους άνακύπτει ώς παράγων θεμελιώ §ης τής «προσωπικάς] έπιχειρή- τόν ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΙ ΤΥΧΗΡΩΝ Είς την θεσσαλονίκην ηύτοκτό- νησεν... 2νας τυχηρός. Είχεν κερ¬ δίση 100 χιλιάδας δραχμάς έκ τοθ λαχείου καί είχεν αφήση την θέσι τού, τρώγωντας πάντως έν τω μεταξϋ, εληές καί ψωμί! Ά- ποκτήσας Ιμμονον φόβον ότι Οά εχανε καί έτσι τα λεφτά τού, ά- πηγχονίσθη έκ τής όροφής τοθ δωματίου τού. —ΆφοΟ ή τρέλλα δέν πάη στά βουνά, σωστό είνε νά συγκαιαλέ- γετα: κάποτε καί μεταξύ των τυ- χηρών μιάς ημέρας. Αυτήν την Ιρμηνείαν έδωσεν είς τό «διάβημα» αύτό, ό πρ&τος κριτής. Ήτο άραγε ή όρθοτέρα ή έρμηνεία αυτή; Έχει παρατηρηθή 8τι τό χρή- μα είνε άκατάλληλον διά πολ- λούς. Τό κάτω-κάτω γι' αδτόν τόν λόγον καί ή θεία οίκονομία '3εω;>>. Έννοείται διά νά χρεω-
  κοπήση καί αυτή άφοϋ καί ώς
  ζήτημα προσωπικόν, δέν συγκεν-
  τρώνει κανένα προσόν. Δέν ύπο-
  θέτω δέ δτι είμαι υπερβολικδς,!
  άν υποστηρίξη δτι ή αϋτοκτονία ]
  είνε ή μόνη λύσι; είς τα καθα-'
  ρώ; ψυχολογικά αύτά προβλήμα-
  τα, Πρίν έλθη ώς δικαΐολογημένη
  πλέον έκ των πραγμάτων, φρόνι-
  μόν είνε νά πραγματοποιηθή καί
  ώς... αδικαιολόγητος.
  * ·
  Οί φιλάργυροι τοθ Μολιέρου
  I-
  χουν βεβαία τον ίμμονον φόβον
  απωλείας των χρημάτων των.
  Άλλά καί τόν ίμμοννν Ι*ρωτα
  πρός αΰτά/Όπως είναι δηλαδή οί
  σημεριναί Ιξηνταβελόνηδες. Αΰτοί
  πλέον Ιχουν πυργώση ώ; σύστη-
  μα την άπόκρυψιν των περιουσιών
  των καί ζοΰν ταμπουρωμένοι είς
  τό καβοΰκι αύτό καί κοινωνικώς
  καί ψυχολογικώς. Πώ; νά αύτο-
  κτονήσουν; Τα χρήματα ε*χουν βρή
  είς αύ:ούς τάν μίστορη τους. Έ-
  ν(ΐ> ό καημένος ό θεσσαλονικεύς
  άκρφώς διά νά αυτοκτονήση, ε¬
  κέρδισε. Δέν ήτο οίίτε άπό τούς
  'δυνατούς τής ζωής, δπω; ωνόμα¬
  ζεν δ Οΰάϊλδ τούς φιλαργύρους,
  ουτε άπό τούς δυνατούς τής ψυ-
  χής. Έλαβεν δπ' δψιν την αξίαν
  τοΰ χρήματος. Ένφ δι° αυτόν
  πρωτα-πρώτα, τό χρήμα, έπρεπε
  νά μην έχη... καμμίαν αξίαν.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Τα Ρωσοικόν δ ρά μ α
  Ό Λένιν είπεν: Ό Στάλιν
  μόνον διά νά μαγίΐρεύη είνε χχλός,
  ΑΡΟΡΟΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟ5 ΤΡΟΤΣΚΥ
  (Δημοσιεύομεν γ.χιωζίρω Ιν ά
  κόμη έκ των άρθρων τ;ϋ Α. Τρό-
  τσκυ αναφερόμενον εϊδ:κώςε!ς τ/,ν
  φυσιογνωμίαν τοΰ Στάλιν ώς 5ι-
  χτχτ^ροζ των σοβιέτ).
  Α'.
  Πολλοί 6ά δοκιμάσουν νά
  λόσουν τό ζήτημα δι' ενός κσ-
  θσρώς ψυχολογικοΰ συλλογι-
  ομοθ: «Ποίος λοιπόνεΐναι πε¬
  ρισσότερον άίιόπιστος; Ό
  Στάλιν ή ό Τρότσκυ;»
  Ό συλλογισμός αύτός μέ-
  νει κατ' ανάγκην σγονος. Με-
  ρικοί, θέλον.ες νά ΰπολογί-
  σουν τα ύτιέρ καί τα κατά,
  θά καταλήξουν είς μίαν μέ¬
  σην λύσιν. Πιθανώς, θά εί¬
  πουν, ό Τρότσκυ ώργάνωσε
  μερικάς συνωμοσίας, άλλ' ό
  Στάλιν παριστα τάς συνεπεί¬
  ας των επί τό ύπρρβολικώτε-
  ρον.
  Προτείνω Ρίς τούς αναγνώ¬
  σται, νά λϋσουν τό ζήτημα
  αύτό δχι ύποκειμενικώς ή ψυ-
  χολογικώς ή μέ έ'να οιονδή¬
  ποτε συλλογισμόν, άλλ' επί
  τή βάσει, μιας άντικειμενικής
  αναλύσεως των ίστορικών γε-
  γονότων. Αύτό είναι ή μόνη
  άσφσλής μέθοδος.
  Ό Στάλιν άνήκει άνομφι-
  βόλως είς ιήν κατηγορίαν
  τΓ2>ν παλαιών έπανσστατών.
  Είναι μέλος τού μπολσ&βικι-
  κοϋ κόμματος άπό την αρχήν
  τής έπαναστάσεως τοΰ 1905.
  Άλλ' δλοι οί μπολσεβΐκοι δέν
  είναι δμοιοι. Ό Στάλιν παρι-
  στά ενα τύπον, άκρως αντί¬
  θετον άπό τόν τύπον τού Λέ¬
  νιν, ή διά νά τόν συγκρίνω
  μέ μετριωτέρας προοωπικό-
  τητας, άπό τόν Ζηνόβιεφ, καί
  τόν Καμένεψ, οί όποΐοι κατε-
  δικάσθησαν είς καταναγκα-
  οτικά έργα επί Κυβερνήσεως
  Λένιν. Ό Στάλιν ανεδείχθη δ-
  λως τυχαίως, κατόπιν μερι-
  κών κομματικών ζητημάτων.
  Δέν γνωρίζει καμμίαν ξένην
  γλώσσαν καί είς τόν θεωρητι-
  κόν τομέα πσρουσιάζει τα
  χαρακτηριστικάδλωντών αύτό
  διδάκτων. Άνά παν βήμα δι-
  ακρίνονται μεγάλα χάσματα
  είς τάς γνώσεις τού. Συγχρό¬
  νως είναι πνεΰμα καθα¬
  ρώς πρακτικόν, καί κα-
  χύποπτον. Ασφαλώς ό χσρα-
  κτήρ τού είναι άνώτερος άπό
  την διανοητικότητά τού. Είναι
  άνθρωπος μέ αναμφισβήτη¬
  τον θάρρος, άλλά στερεΐται
  απολύτως οίασδήποτε μεγά-
  λης ίκανότητος. Δέν έχει ου-
  τί. εύρε,ϊαν σκέψιν, ουτε δημι
  ουργικήν φαντασίαν, οΰτε ρη-
  τορικά ή λογοτεχνικά χαρίσμα
  τα. Ή φιλοδοξία τού ύπεκι-
  νήθη πάντοτε άπό την καχυ-
  ποψΐαν καί την ζηλοτυπίαν.
  Πάσαι αί άρεταί καί αί κα-
  κίαι τού έμειναν κλεισμέναι
  μέσα τού επί πολλά έ'τη, χω-
  ρίς νά ευρίσκουν δυνατότητα
  έκφράσεως. Ό Στάλιν δίδει
  την εντύπωσιν δτι είναι άν¬
  θρωπος μετριώτατος καί τί-
  ποτε περισσότερον. Καί μόνον
  χάρις είς ιδιαιτέρας ίστορικάς
  συνθήκας καί είς μερικάς ί
  διότητας τοΰ χαρακτήρος τού,
  είχεν εξαιρετικήν τύχην. Τό
  1917 ό Στάλιν ήτο τέλειος έ
  παρχιώτης, μέ την πολιτικήν
  σημασίαν τής λέξεως. Ά π'
  άρχής μέχρι τέλους τό πρό-
  γραμμά τού εστηρίζετο είς
  τόν σχηματισμόν μιας όστι-
  κης δημοκρατίας. Μετά την ε¬
  πανάστασιν τοί. Φεβρουαρίου
  υπεστήριζε την συγχώνευσιν
  των μπολσεβίκων μέ τούς μεν-
  σεβίκους καί υπήρξε μέλος
  τής υπό τόν πρίγκηπσ Λβώφ
  προσωρινής Κυβερνήοεως.
  Πάντα τα ανωτέρω γεγονότα
  έσχολιάσθησαν είςπολυάριθμα
  άρθρα. Τό σοσιαλιστικόν πρό-
  γραμμα τοϋ Λένιν έξέπληξε
  τόν Στάλιν. Ό Στάλιν δέν έ
  παιζε κανένα ρόλον είς την
  μεγάλην κίνησιν των μαζών
  κατά τα πρώτα έτη, άλλά διά
  μηχανορραφιών κατώρθωσε νά
  εξέλθη άπό την άψάνειαν καί
  νά φθάση μέχρι τής συντάξε
  ως τής «Πράβδας», δπου ε-
  γραψε μερικά άρθρα. Ό Λέ¬
  νιν έξετΐμα τόν Στάλιν διά
  την σταθερότητα τού χαρα
  ρακτήρός τού καί την βεβαιό-
  τητά τού. "Οσον άφορςί την
  θεωρητικήν κατάρτισιν τοΰ
  Στάλιν καί την στενότητα
  τού πολιτικοϋ τού ορίζοντος,
  ό Λένιν δέν είχεν καμμίαν αμ¬
  φιβολίαν. Συγχρόνως είχεν
  αντιληφθή καί εΐχε ζυγίσει
  καλλίτερον παντός άλλου
  την ηθικήν αξίαν τοθ «ένδια-
  φέροντος» αύτοθ Γεωργιανοΰ,
  δπως τόν άπεκάλει τό 1913
  είς μίαν επιστολήν τού. Ό
  Λένιν δέν έχει καμμίαν εμπι¬
  στοσύνην είς τόν Στάλιν καί
  Είς την Βουλγαρίαν.
  Είναι κατά πάντα άξιέπσι-
  νος ή απόφασις τής
  σεως νά επιτρέψη την
  ραν έπ' άνταλλαγή εξαγωγήν
  έλσιολάδου είς Βουλγαρίαν.
  Διότι διά τής αποφάσεως αυ¬
  τής άνοίγεται μία νέα άγορά |
  διά τα ελαια μας πράγμα τό |
  οποίον θά έχη πραγματικήν1
  επίδρασιν επί των τιμών των.
  Καί είνε μέγα συμφέρον δχι
  μόνον διά τούς πσραγωγούς
  άλλά καί διά την έν γένει ε¬
  θνικήν οίκονομίαν νά πωλη
  δσον τό δυνατόν υψηλοτέρας
  τιμάς.
  Ή άεράμυνα
  Ή απόφασις τής ιδρύσε¬
  ως καί λειτουργίας σχολείου
  πσθητικής άεραμΰνης είς την
  πόλιν μας, ηκούσθη μέ ίδιαί
  τερον ενδιαφέρον επροκάλε¬
  σε δέ καί αϊσθημα γενικής α¬
  νακουφίσεως. Τό σχολείον
  δέ αύτό άποκτδ ιδιαιτέραν
  δλως σπουδαιότητα καί λό¬
  γω τής κρισιμότητος των πε
  ριστάσεων άλλά καί λόγω
  τοθ δτι πρόκειται νά έκ-
  παιδεύστ) άντιπροσώπους έξ
  ολων των όργανώσεων καί
  των νομικών προσώπων. Όρ
  θότατα δέ επετράπη ή ελευ¬
  θέρα παρσκολούθησις των
  μαθημάτων υπό των δημοσί-
  ων ΰπαλλήλων καί (δία των
  άστυνομικών καί Ικπαιδευτι-
  κων καθώς καί υπό των
  τραπεζιτικών Διότι οί ύττάλ-
  ληλοι οδτοι θα εχουν νά
  παίξουν σπουδαιότατον ρό·
  τό 1921 δταν ό Ζηνόφιεβ τόν
  λον έν περιπτώσει πολέμου
  καί άεροπορικών έπιδρομών.
  "'Τ' '|ν *ρ1
  Ή σηροτροφία.
  Παραλλήλως πρός την έκ
  δηλωθεΐσαν ή'5η μέριμναν τής
  Άγροτικής Τραπέζης υπέρ τής
  μελισσοκομίας καί κτηνοτρο-
  φίας, εκδηλούται ήδη ζωηρόν
  ενδιαφέρον υπέρ τής σηροτροφί
  ας.Ή μέταξα αποτελεί πράγ
  ματι προϊόν πολύτιμον. Ή ση
  ροτροφία δέ ώς επιχείρησις
  είνε άρκετά κερδοφόρος. Χρει-
  άζεται δμως διά την ανάπτυ¬
  ξιν τής σηροτροφίας διαφωτι-
  στική διδασκαλΐα των άγρο-
  των μας. Καί τό έργον αύτά
  θά ημπορούσαν νά τό άναλά-
  βουν οί γεωπόνοι. Άκόμη, θά
  έπρεπε νά φυτευθοθν κσί δ-
  λοι οί δρόμοι μας μέ μορεό-
  δενδρα καί νά προπαγανδι-
  σθή ή καλλιέργεια τής μορέ-
  ας απαραιτήτου διά την ανά¬
  πτυξιν τής σηροτροφίας.
  Ή συνεργασία.
  Χθές ανεχώρησαν διά Χα¬
  νιά οί κ. κ. Νομάρχης καί Δή-
  μαρχος Ηρακλείου διά νά συ¬
  νεργασθούν μετά τοθ κ. ύ·
  πουργοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ
  διά την επίλυσιν ωρισμένων
  επειγούσης φύσεως ζητημά-
  των τοθ τόπου μας. "Ελπίζο¬
  μεν λοιπόν δτι κατά την συ¬
  νεργασίαν αύτ^ν θά έξετα-
  σθοθν δλαι αί άνάγκαι τής
  πόλεως καί τής ύπαίθρου τού
  Ηρακλείου και θά έξευρεθοϋν
  τα μέσα τής οριστικάς κσΐ
  ταχείας θεραπείας των. Ά¬
  πό τής απόψεως δέ αυτής
  ή μετάβασις των κ. κ. Νομάρ
  χου καί Δημάρχου είς Χα-
  νία άποκτδ ιδιαιτέραν ση¬
  μασίαν καί παρακολουθεΐται
  μέ ενδιαφέρον άπό τούς
  κατοίκους τού νομοΰ μας.
  ΤΟ Ήρώθν
  έ'δωσε την ακόλουθον προειδο-ί
  ποίησιν: «Μή μοΰ τόν συνιστα-
  τε αυτόν. Αύτός ό μάγειρος
  μόνον διά νά μαγειρεύη είναι
  καλάς».
  Είς την διαθήκην τού, τό
  1924, ό Λένιν συνέστησεν ά
  περιφράστως νά άφσιρεθή ά¬
  πό τόν Στάλιν ή θέσις τοϋ
  γενικοΰ γραμματέως, λόγω
  τής βιαιότητός τού, τής άνει-
  λικρινείας τού καί τής τάσε¬
  ως τού νά κάμνη κατάχρησιν
  τής έξουσίας τού.
  Όπως ό Στάλιν ήτο έπιφυ-
  λακτικός είς τό ζήτημα τής
  κηρύξεως σοσιαλιστικής έπα¬
  ναστάσεως είς την Ρωσσίαν,
  είτσι καί βραδύτερον έ'μεινε
  σκεπτικός είς τό ζήτημα τής
  παγκοσμίου έπαναστάσεως.
  Τό ένστικτον τοθ κοινωνικοθ
  συντηρητισμοθ,τό οποίον εΐχε
  μεταδοθή είς τόν Στάλιν άπό
  τούς μικροαστικούς κύκλους
  τής Γεωργιος τόν έκαανε νά
  μην έχη καμμίαν εμπιστοσύνην
  είς τάς μάζας.
  Αντιθέτως έδιδε μεγάλην
  σημασίαν είς την οργάνωσιν
  των στελεχ&ν των επιτροπών.
  Είς τόν τομέα αυτόν έξήσκει
  θαυμασίως τάς συνωμοτικάς
  τού ίκανότητας. Κατά την
  πρώτην περίοδον τής έπανα¬
  στάσεως, δηλαδή μέχρι τοθ
  1923, δτε ή συμμετοχή καΐ ή
  πρωτοβουλία των μαζών άπε-
  τέλει άκόμη σημαντικόν πα-
  ράγοντα, ό Στάλιν παρέμει¬
  νεν είς τα παρασκήνια, ώς
  προσωπικότης δευτέρας τάξε¬
  ως. Τό δνομά τού δέν έλεγε
  τίποτε είς κανένα. Αί μάζαι
  τα ήγνόουν πλήρως. ΤΗτο α¬
  πλώς £νας άνθρωπος μέ μέγα
  κΰρος διά τούς έξαρτωμέ-
  νους άπό αυτόν γραφειοκρά-
  τας τοθ κόμματος. 'Όταν δ¬
  μως αί μάζαι, πιεζόμενσι άπό
  τάς ίστορικάς ανάγκας ήρχι¬
  σαν νά κουράζωνται, ό γρα
  φειοκρατικός μηχανισμός ά
  πέκτα την δυνατότητα νά έ
  πιβληθή έπ' αυτών. Έν τώ
  μεταξύ ή γραφειοκρατΐα εί¬
  χεν άποβάλει τελείως τόν δι-
  εθνή χαρακτήρά της.
  Ελάβομεν χαί δημοσιεύομεν
  εύχχρίστωςτήνκατωτέρωέπιστολήν:
  Φίλε κ. Λιευθυντά,
  Είς την αγαπητήν «Άνόρθωσιν»
  ανέγνωσα δύο μοΰ φαίνεται άρ-
  Ορίδια καί μίαν επιστολήν τοΰ φί-
  λου κ. Βαρβεράκη έν σχέσει μέ
  την στέγασιν των «Λυκοπούλων»
  όπισθεν τοΰ Ήρώου.
  Δεν γνωρίζω 5ν ενθυμείσθε δτι
  ό έκπονήσας τό σχέδιον τότε άρ-
  χιμηχανικάς τοΰ Δήμου είχεν δ-
  ποδείςει ώς ένδεδειγμένα πρός
  συμπλήρωσιν τοΰ δλου ϊρ^ου δύο
  τινά: νά στηθώσι τούτέστιν κατά
  μήκος τής εϊσόδου είς διπλήν σει¬
  ράν επί μαρμαρίνων στηλών ο,ί
  προτομαί των μάλλον διακεκριμέ-
  νων άγωνιστών δπως τοΰ Κόρακα,
  τοΰ Τρυφίτσου καί άλλων ούς ή-
  θελε προκρίνει επί τούτψ καταρ-
  τιζομένη έπιτροπή, βπισθεν δέ α¬
  κριβώς τοΰ Ήρώου είς χώρον
  Η—10 μέτρων όσον είναι περί-
  που τό πλάτος αύτοΰ νά φυτευθώ-
  σι κυπίρισσοι. Εφρόνει ό μηχα¬
  νικάς, συνεφώνει δέ καί ή έπιτρο¬
  πή δτι διά των συμπληρώσεων τού
  των θά ενεφανίζετο 8σο θά έπρε-
  πεν έπιβλητικώτερον τό σύνολον.
  "Εχω την γνώμην δτι δέν πρέ-
  πει νά έγκαταλειφθή άπραγμα-
  τοποίητος ή ίδέα αυτή καί άν
  συμφωνεΐτε είμπορεϊτε νά την δ-
  ποστηρίξετε διά τής «Άνορθώ·
  σεως». Δέν μοΰ φαίνεται δέ 86-
  <3Υ.ολος ή πραγματοποίησίν της διότι καΐ ή πόλις, άλλά καί α£ ε¬ παρχίαι έξ ών κα:άγονται ο! ά- γωνισταί θά προθυμοποιηθοΰν νά συντρέςωσιν είς την κατασκευήν των προτομών. Πρέπει ϊσως νά προσθέσω 8τι ειδικώς διά τόν Δασκαλογιάννην υπήρχεν ή ίδέα νά στηθ·^ ήπρο- τομήτουείςτήν όμώνυμον πλατείαν. "Οσον άφορα την εγκατάστασιν τής στέγης ^ των «Αιακοπούλων» την οποίαν ευρίσκομεν αναγκαίαν, είναι δέ γνωστόν τό ενδιαφέρον μου καί ή έκτίμησίς μου πρός τα σώ- μα των Προσκόπων καί θερμή συνεπώς ή σύστασις μου διά την εξεύρεσιν τής καλής αυτών στ«γά- σεως, νομίζω δτι δέν είναι δύσκο- λος ή έξεύρεσις πρός τούτο αλ- λου, ΐσως καί καταλληλότερον» χώρου, άφιερωμέν^υ τοΰ χώρου τοΰ ΉρώοΌ αποκλειστικώς καί μόνον δΓ όν σκοπόν προωρίσθη. Μέ φιλικούς χαιρετισμούς Έμμ/Γ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^
  Α
  ,13
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατδ)—Σήμερον
  ί ΐ Μαρίκες».
  «οί
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  "Εναρξις .την Δευτέραν 21 Μαρ-
  τίου.
  ΜΙΝΩΑ —Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Στιγματισμένες γυναΐκες*.
  μέ την διάσημη Μπέττυ Νταίβις.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σία
  ΘΙΑΣΟΣ
  μαρικασΚΡΕΒΑΤΑ
  ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ
  ΒΡΑΔΥΑ
  ΤΗΣ Κάς
  ΜΑΡΙΚΑΣ
  ΚΡΕΒΑΤΑ
  Μέ την ξεκαρδιστική οπερέτ- /
  τα.
  ΤΡΕΙΣ
  Α ΡΙΚΕΣ
  ΠΑΠΑΔΟΥΚΑ ΑΝΥΣΙΟΥ
  "Ανευ οΰδεμιθς υπέρ-
  * τιμήσεως των είσιτηρίων. |>
  V
  ι
  ( Σημ.Κρατήσατε έγ- (
  ς καϊρως τάς δέσεις.«
  Α>· — *
  ΑΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'ΕκτΙθεται είς φανεράν έπανα
  ληπτικήν δημοπρασίαν ή ένοι-
  κΐασις των κάτωθι Δημοτικών
  φόρων, τελών καί δικαιωμά-
  των διά τό άπό 1ης Απριλί¬
  ου 1938 μέχρι 31 Μαρτίου
  1939 χρονικόν διάστημα.
  1)ΤοΟ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  θαλάσσης.
  2) ΤοΟ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  ξηράς.
  3) ΤοΟ φόρου ζυγΐου επί
  των διά θαλάσσης μεταφερο
  μένων εγχωρίων προϊόντων,
  4) Των τελών διά την χρή
  σιν των σφαγείων.
  5) Τού φόρου καταναλώσε¬
  ως γάλακτος.
  6) ΤοΟ φόρου όπωρικών καί
  λαχανικών.
  7) Τού δικαιώματος χρήσε¬
  ως των Δημ. ίχθυοπωλείων
  8) ΤοΟ φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προϊόντων επί
  [χθύων.
  9) Των τελών επί των δια-
  φημίσεω".
  Ή δημοπρασΐα γενησεται
  την 19ην Μαρτίου 1938 ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώραν 11
  12 π. μ. έν τώ Δημοτ. Κατα¬
  στήματι Ηρακλείου καΐ ενώ¬
  πιον τής Δημαρχιακής Έπι-
  Τροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 16 Μαρτί¬
  ου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  —ΨυχΙατοβς
  Τμηματάρχπ( Ίατρβ|
  Δημοα. ΨνχιατρεΙον 'ΑΟηνΒν
  Δέχΐΐαι έν τφ ιατρείω τού
  ίΖίς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  * Τηλίφ. 52.379.
  ·ίΠί·Μ·.....ΜΜ·Ι*
  Άπό τού ©ρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ =
  336ον
  Γυναΐκα παλλομένη άπό ύ·
  περηφάνεια, άπό φιλοτιμία,
  ήταν ετοίμη νά κατεβή καί νά
  εμφανισθή μπροστά στούς έ-
  θνοφρουρούς πού εΐχαν δει-
  λιάστ) γιά νά τούς εμψυχώση.
  καί νά τούς έπαναφέρη στό
  καθήκον τους. Άσυναίσθητα
  ϊσως εΐχε ξυπνήση μέσα της
  ή άνάμνησις τής μητέρας της:
  σέ μίαν ώρα άπελπισΐας ή
  Μαρία-Θηρεσία επήρε τάν δι-
  άδοχο τοό θρόνου στήν άγκα-
  λιά της κ' έπρόβαλε μπροστά
  στούς Οΰγγρους εύγενεΐς πού
  ήσαν έπίσης άναποφάσιστοι
  καί μέ την χειρονομία έκεί-
  νη τούς έπανέφερε στό πλευ-
  ρό της γεμάτους ένθουσιασμό.
  Άλλά ή Μαρία Άντουανέττα
  ήξερε πώς σέ τέτοιες στιγμές
  μιά γυναΐκα δέν μποροΰσε νά
  άναπληρώση, τόν άνδρά της,
  ουτε μιά βααίλισσα τόν βα·
  σιληθ. "Εσπρωξε λοιπόν τόν
  Λουδοβΐκο νά κατεβή καΐ νά
  επιθεώρησις τό στράτευμά τού,
  γιά τελευταία φορά πρίν ά¬
  πό τή μάχη, καί νά τό προσ
  φωνήση ετσι ώστε νά άνορ
  θώστ] τό ήθικό τού.
  Ή ίδέα τής Μαρίας-Άντου
  ανέττας ήταν καλή. Τό ενστι
  κτό της ήταν πάντα άλάνθα
  στο. Μερικά φλογερά λόγια
  σάν έκεΐ,να πού άργότερα στΐς
  έπικίνδυνες περιστάσεις, ό Να
  πόλεων έβγαζεν άπό τά τρΐσ
  βαθα τοθ είναι τού, μιά χει¬
  ρονομία πειστική, έ'νας δρκος
  δτι θά πέθαινε μαζΐ μέ τοΰς
  στρατιώτές τσυ—καΐ τά διστα
  κτικά έκεΐνα τμήματα πού εΤ-
  χαν συγκεντρωθή γιά νά
  φρουρήσουν τό παλάτι, θά με-
  τεβάλλοντο σέ σιδερένιο τεΐ
  χος. Δυστυχώς σέ τέτοιες πε-
  ριστάοεις ό Λουδοβΐκος 16ος
  ήταν ακριβώς τό αντίθετον
  τοθ άνθρώπου πού έχρειαζό-
  ταν, τοΰ άνθρώπου τόν οποί¬
  ον τό ένστικτον ,όδηγεΐ νά
  βρή τή λέξι ποΰ ήλεκτρίζη, νά
  κατοτρρίψΓΐ την κακοβουλία
  καί νά την μετατρέψη σέ άφο
  σίωσι. Οί στρατιώτές εΐδαν Ε-
  ναν χονδρό, πλαδαρό, κοιλα
  ρδ νά κατεβαίνη σκουντου-
  φλώντας τή σκάλα τοϋ παλα-
  τιοΰ, μέ μάτια κόκκινα καί
  πρισμένα πού δέν εβλεπαν
  ουδέ δΰο μέτρα μποστά τους,
  νά προχωρή μέ βήμα άργό,
  βαρύ, μέ τό καπέλλο υπό
  μάλλης καί νά μουρμουρίζη
  άψυχα μερικά λόγια άσυνάρ
  τητα καί άτονα:
  (συνεχίζεται)
  Ό παθολόγος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν Ήρακλείφ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγον «)«
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλ*·. 1-41
  Ό γολγο&άς
  μιάς καρδίας
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διά τίς «κομψές» ώρες.
  Άναθεώρηοις τή€ μόδας.
  Ή μόδα μδς συμβουλεόει του¬
  αλέττες άμπιγιέ σέ γραμμή ίσια
  καΐ πολύ σούπλ, μέ γόμφους πάν-
  τοτε πολύ χυτούς. Ντραπέ είς τό
  κορσάζ' είς την τάγια άναχω-
  ροΰ ένκρυστασιόν κάτω άπότό
  στήθος ή σχηματίζουν σταυρωτές
  κινήσεις
  Καποτε ή πτυχές άντικαθιστοΰν
  τά ντραπέ, πρό πάντων δταν τό
  ϋψασμα είνε κρέπ έμπριμε, ϋφα
  σαα πού την έποχή αύτη άκόμη,
  διατηρεϊ παντοτε την εΰνοιαν τής
  μόδας ΑΙ πτυχαΐ είναι διευθετη-
  μέναι όριζοντίως είς τό κορσάζ,
  τά μανίκια καΐ την μπάσκα, άπό
  την οποίαν φεύγει μιά μικρή φοΰ-
  στα πλισσέ.
  Τό κρέπ μούς, πολύ μοντίρνο,
  μάς τιαρέχει έπίσης μερικάς νέας
  τάσεις. Καί ιδού μία πολύ πρα
  κτική επί ενός φορέματος κρέπ
  μούς άβάν, τής οποίας το κορσαζ
  γαρνίρεται άπά τέσσερα πλισσέ
  σέ φόρμα βεντάλλιας τοποθετή-
  μενά τά μέν επί των δέ κατά τρό¬
  πον πού νά σχηματίζουν ζαμτΐό,
  μία ποδιά πλισσέ είς την φοΰστα
  έπεκτείνει τάς κινήσεις τοθ ζαμ-
  πό καί έπιμηκύνει την γραμμή.
  Μερικά μοντέλα £χουν κάποτε
  τάσι στό φάρδος, τό οποίον συγ-
  κεντρωμένο έμπρός σέ χρωματι-
  στά ένκρυστασιόν, έπιτρέπει ν' άν
  τιληφθήτε κάτω άπό Μνα βαθό-
  χρωμο έπανωφόρι τό χρωματιστό
  φόρεμα, πού είς την πραγματικό-
  τητα άφαιρουμένου τοθ έπανωφο
  ριοϋ, έμφανίζεται μέ δύο άπο-
  χρώσεις, δηλαδή κατά τ® ήμισυ
  φωτεινού κα'ι κατά τό άλλο ήμι¬
  συ χρώματος σκούρου
  Σδς άναφέρω άκόμη Ινα άν·
  σάμπλ άπό λεπτό μάλλινο υφα-
  σμα τό οποίον όταν τό έπανωφό-
  ρη ήμιανοίγεται, φαίνεται ίνα φό¬
  ρεμα μεταξωτό γκρΐ πέρλ έν φ
  είς την πραγματικότητα τό φό¬
  ρεμα είνε μαΰρο μέ δόο μεγά-
  λα πανώ πλισσέ, έμπρός άπό
  κρέπ γκρύ πέρλ. Τά δύο αύτά πα¬
  νώ συγκρατοΰνται μέ κόμβου-ς άπό
  κρέπ καί είς την τάγια διά μιδς
  πολύ φαρδειάς ζώνης άπό μάλλι
  νο μαθρο ϋφασμα, ή όποία κουμ
  πώνει έμπρός.
  Δι' άπογεύματα μεγάλης κομ·
  ψότητος, έπιτυγχάνουν έντΐ/Ττώσεις
  πολυ νεες μέ φορέματα άπό νταν
  τέλλα μαύρη τοποθετημένη επί
  μεταξωτοΰ ύφάσματος σέ ζωηρό
  χρώμα. Μία ζακέττα άπό την ιδία
  νταντέλλα λακέ μαύρη, μέ μεγά-
  λα πέτα, καΐ ή όποία κουμπώνει
  είς την τάγια, συνοδεύει τόφόρεμα
  ή Ντιστεγκέ
  'Η σημερινή τιμητική.
  Ή συμπαθής καλλιτέχνις καί πρωταγωνίστρια τοϋ Ό
  περετικοθ θιάσου πού συγκεντρώνει κάθε βράδυ δλο τό θεσ
  τρόφιλον "Ηράκλειον
  κ. Μαρίκα Κρεβατδ
  δίδει άπόψε την τιμητικήν της μέ την ξεκαρδιστικήν ό-
  περέτταν «Ή τρείς Μαρίκες».Έκ τής σημειωθείσης άπό προ
  χθές ζητήσεως είσιτηρίων προβλέπεται δτι τό θέατρον θά
  κατακλυσθή άπό τό κοσμικόν Ηράκλειον. Καί δτι τό θεα
  τρόφιλον κοινόν θά έπωψεληθή τής σημερινάς τιμητικής τής
  κ. Κρεβατα νά διαδηλώση τάς συμπαθείας τού πρός την δι-
  ακεκριμένην καλλιτέχνιδα.
  Ριζική και άνώδυνος
  'Αποτρίχωσις
  Δι' είδικοϋ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  Όδος 'Αρκολεων
  όπισθεν Παλαιοΰ Δημαρχείου
  Δέχεται επί, συνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87.
  ι»■■■■■>■«■■■«■■«■■■■■
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγβί-!
  ρισσα, πληροφορίαι παρά τή Πό-,
  λιιχλινικ) Ηρακλείου.
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τά:
  έκκλησιαστικά σκεύη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροπήγια, θυμιατα, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. π.
  Έπίσης τά ωραιοτέρα καί κομψότερα:
  κο σ μ ή ματα
  Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια και παντός εΐδους δώρα διά γαμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  Άντιπροσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΔΚΚΕΗ.
  --
  ΕΛΙΣΑΒΠ = =
  ι πιιιιι μ ιηικ
  Ή ζωή τής'!
  ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΔιήλΘε προχθές τής
  πόλεώς μας διά τόν γείτονα ό έμ·
  πορος κ. Χαρίλ. Μ. Μανουσάκης.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  121ον αύτοκρατείρας.
  —Πώς μπόρεσεν δ Ροδόλφος
  ν' άποχωρισθή γιά πάντα την ά¬
  νοιξιν.
  Τό πένθος τής αύλής παρεϊχεν
  είς την Έλ-.σάβετ την πρόφασιν
  γιά την άπομόνωσιν πού πάντο-
  τε τής άρεσε. Ό κόβμος ήταν σάν
  νά μην υπήρχε γι' αυτήν. Δέν ή
  θελε νά βλέπη κανένα. "Ολοι
  την κούραζαν. Έν τοσούτω ό
  Φραγκίσκος Ιωσήφ την Ιπεισε
  νά πανε νά περάσουν τό Πάσχα
  είς τό "Ισλ, "Υστερα πήγαν στό
  Βισμπάντεν.
  Έν τώ μεταξΰ αί φήμαι περΐ
  τής δγείας τής αύτοκρατείρας,
  κυρίως είς τό εξωτερικόν, ώργί-
  αζαν. Μεγάλαι έφημερίδες τή;
  Γαλλίας και τής Γερμανίας £γρα-
  φαν δτι ή κατάστασις τής Έλιαά-
  βετ τής Αυστρίας δέν άπείχε καί
  πολύ τής τρέλλας. Μία γαλλική
  εφημερίς έφθασε νά γράψη πώς
  ή αΰτοκράτειρα Ιπχιρνε στήν άγ-
  καλιά της ενα μαξιλάρι, έκανε
  πώς τό νανούριζε καΐ ρωτοθσε
  τά περιβάλλον της άν ήταν ώμορ-
  φος ό νέος διάδοχος.
  "Ολα αύτά διεψεύδοντο, άλλά
  τό κοινόν Ιμενε μέ την εντύπωσιν
  των φημών. Αύτό έδωσεν αφορμήν
  είς την "Ιντα Φερέντσι, την κυ¬
  ρίαν των τιμών, νά επικαλεσθή
  την προσοχήν τής αύτοκρατείρας
  επί των τερατολογιών πού έδη-
  μοσιεύοντο σχετικώς μέ την ό-
  γείαν της, άπό των στηλών τοθ
  τύπου. Κατόπιν τούτου, ή Έλι-
  σάβετ άρχισε νά φαίνεται, τόσον
  είς τό Βισμπάντεν, δσον άργότερα
  καΐ είς την Βιέννην, συχνότερα
  δημοσία, είς εύκαιρίας πού άλλο¬
  τε δέν ελάμβανε καθόλου δπ' ό¬
  ψιν της. Καΐ ταυτοχρόνως ξαναθ-
  ρε τόν παλαιόν ζήλον της είς την
  μελέτην των έλληνικών. Είς δλους
  δμως, δσοι έπιχειροΰσαν νά την
  Ινθαρρύνουν πρός την κατεύθυν¬
  σιν τοθ ένδιαφέροντος γιά την
  ζωή, ή Έλισάβετ, μελαγχολικά
  άπαντοθσεν: «Είμαι πιά ήλικιω-
  μένη καΐ κουρασμένη γιά νά πα-
  λαίσω. Ή φτεροθγές μου ίκ6?|η-< καν, καΐ δέν ζητώ πιά τίποτε 4λ· λο παρά την ήσυχία...». Καί δμως ή αΰτοκράτειρα δέν ήταν ήταν τότε παρά 52 μόλις έ των... * & * Μ:ά κουρασμένη ψυχή γύρευε την ήσυχία. Ή ανάπαυσις, ή γα λήνη τοθ τάφου, ό θάνατος—ίδού τί είχε, ^καταστ^ ή έμμονος ίδέα τής αύτοκρατείρας μέ την κου¬ ρασμένη ψυχή, καΐ τά «σπασμένα φτερά». —Πώς μακαρίζω τόν Ροδόλφο! ελεγε ή Έλισάβετ. Καί μιά άλλη φορά είπε: —Όταν σκέπτωμαι πώς μπορεί νά ζήσω πολλά χρόνια άκόμη, μοθ έρχεται νά τρελλαθώ. Σ' αυτή την κατάστασιν ευρί¬ σκετο ή αυτοκράτειρα,δταν περΐτά τέλη Όκτωβρίου απεφάσισε νά ταξιδεύση στήν Κερκύρα, τό άγα πημένο της νησί. Ή φύσις είχεν απομείνη γι' αυτήν ή μόνη παρη- γοριά. Καί ή φύσις τής Κερκύρας την Ιθελγε πάντοτε. (συνεχίζεται) Δ«ρ χ^^^^^^^λο ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΙΕΝΗΣ Είδικϊυθείς επί έπταετί- αν είς τά παδολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλ>3είας ι'πάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρωην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 ττ. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 τι. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Παρά_τήν συνεχιζομένην άστα-
  οίαν τοθ καιροθ.
  —Τό ψϋχος εχει μετριασθπ καΐ
  £τσι οί μετεωρολόγοι καί γενικώς
  οί άπασχολούμενοι συστηματικώς
  μέ τάς έξελίξεις τοΰ καιροθ, δέν
  φαίνονται... άπαισιόδοξοι.
  —"Α νά δοθμε ά"ν δέν βγοθν γε-
  λασμένοι.
  —Αρκετάς κόσμος ετίμησε την
  διάλεξιν τής Δνίδος Μωραΐτου είς
  την Λέσχην έπιστημόνων.
  —Τό Θέμα της ή όμιλήτρια έχει-
  ρίσθη μέ πολύ ενδιαφέρον διά τό
  κοινόν.
  —Καί κατά τρόπον γενικά ανά¬
  λογον πρός την σημασίαν τού άπό
  λογοτεχνικής απόψεως.
  —Ή νευρικότης διά τά διεθνή
  γεγονότα ίφθασεν ε'ις-τό άπροχώ·
  ρητόν.
  —Ό πόλεμος φαίνεται πλέον
  έγγύς...
  —Έννοεΐται δτι οθτε άπό τό γε¬
  νικόν αότό συμπΐρασμα δέν λεί·
  πουν οί άντιρρησίαι, οί όποΐοι ττρο
  βλέπουν κάλμαν.
  —Ωραίον καί παιδαγωγικώς
  σκόπιμον τό μέτρον τής χορηγή¬
  σεως βραβείων είς τούς μαθητάς
  έπιτυγχανόντων είς εϊδικούς δια-
  γωνισμούς.
  —Οί διαγωνισμοί οθτοι άφοροϋν
  ώς γνωστόν μαθήματα τής τρεχού
  σης σχολικής περιόδου.
  —Προετοιμάζοντες ούτω την ε¬
  πίδοσιν των μαθητών καί μελλον-
  τικώς καί έξασφαλΐζοντες την
  πρόοδον των.
  —Ή άποψινή τιμητική τής κ.
  Κρεβατά, αποτελεί τό καλλιτε¬
  χνικόν γεγονός τής ημέρας.
  —Είνε δέ βέβαιον δτι Θά τΰχη
  υποστηρίξεως υπό τοθ κοινου
  μας, τό δποϊβν γνωρίζει νά έκτιμφ
  τάς καλλιτέχνιδας καί καλλιτέ-
  χνας έκείνους πού τιμοΰν την Ελ¬
  ληνικήν σκηνήν.
  —Ή κ. Κρεβατά είς τό έλα·ρόν
  μουσικόν Θέατρον αποτελεί άλη·
  Θινόν παράγοντα μέ μεγαλυτέρας
  μάλιστα αξιώσεις καί δσον άφορδ
  δημιουργίας ανωτέρας πνοής.
  —Συμπεραίνεται λοιπόν δτι είς
  την αποψινήν τιμητικήν Θά συγ·
  κεντρωθί) δλη ή κοινωνία μας.
  -Ή τιμητική της άλλωστε δί¬
  δεται μέ μία άπό τίς πειό Ιξυπνες
  όπερεττοφάρσες: «ή Τρείς Μα·
  ρίες».
  —Διά τάς προηγουμένας παρα-
  στάσεις άξίζει νά σημειωθή ή έπι-
  τυχία τής κ. Κρεβατα, τής κ. Άρ·
  σένη, τοθ κ. Οίκονομοιιούλου, τού
  κ. Ίωαννίδου καΐ δλων των καλλι-
  τεχνών τοθ θιάσου είς τό «Τσιγ-
  γάνικο αΐμα»."
  —Την Δευτέραν, άναχωροϋντος
  τοθ Θιάσου Κρεβατδ, άρχίζει τάς
  παραστάσετς τού ώ κινηματονρά·
  φός Πουλακάκη.
  —Τά έ,ργα τής νέας κινηματο·
  γραφικής περιόδου τοθ κινηματο¬
  θεάτρου τούτου, άποτελοΰν έπιλο
  γήν άπό δλα τά νεώτατα καί έκλε
  κτά κινηματογραφικά 6ργα, τά ση
  μειώσαντα καί σημειώνοντα άλη-
  Θινές πιένες είς Αθήνας.
  ο Ρέκορτερ
  Λύσις χθεσινοΰ
  ΰπ'άρ. 78σταυρολέξου
  "ΔΑ. Γ. Ζτεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ—ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) Εναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όοου Καγιαμτιή.
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  ΚΟΚΑΡΙ
  Έξαιρετικής ποιότητος, ύιαρ-
  κής παρακαταθήκη είς "την κρεμ-
  μυδαποθηκην πλησίον Χανιών
  Πόρτας(παραπλεύρως έμπορικοΰ
  καταστήματος χ. Ιωάν. Λιναρδά-
  κη). ___________
  ΛΟΓΩ αναχωρήσεως πωλοθνται
  Ιπιπλα καινουργή.
  Πληροφορίαι παρ' Εύαγ. Καρύ-
  πη Τραπέζης Ελλάδος.
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού 8τι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καΐ λιανική, ευθηνοτερα τοθ Πει¬
  ραιώς.
  Και μυζήθρες ψρέσκες
  Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τά κρεοπωλεϊα) θά πωλοΰνται μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή όκδ δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. 1—20
  τού
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ϊβΒϊ
  Ρθ!
  255ον
  Δέν είνε έδώ 6 κατάλληλος τρόπος πρός πλατυ
  τέραν ανάπτυξιν ίδεών, ούχ' ήττον δμως, 8σφ
  καί άν περιορισθώμεν, καϊ μεθ' δλας τάς ήμετέ-
  ρας έπιφυλάξεις, οφείλομεν νά τα είπωμεν, δτι ο¬
  σάκις συνσντώμεν τόν άνθρωπον έντός τοθ άπεΐ
  ρου, κακώς ή καλώς έννοουμένου, καταλαμβανόμε-
  θα υπό σεβασμοθ.
  Καί έντός τής συναγωγής, καί έν τώ τεμένει,
  καί έν τή παγόδα, καί έν τή (νδική καλύβη.
  ύπάρχει είδεχθής δψις, ήν βδελυσσόμεθσ, καί
  θεία δψις ήν λστρεύομεν. ΟΓον έκστάσεως θέα-
  μσ, οΓος ρεμβασμός άχανής! Φώς καί άνταύ-
  γεια τοθ ΘεοΟ επί τοθ ανθρωπίνου τοίχου.
  Β'.
  Τό μοναστήριον ώς Ιστορικόν γεγονός
  "Υπό την Ιστορικήν, την κριπκ-ήν καί τής αλη¬
  θείας την έποψιν ό μοναχικός βίος εΓνε καταδι-
  κασμένος
  Όταν τα μοναστήρια άφθονώσιν είς εν £θνος
  εισί προσκόμματα είς την κυκλοφορίαν, ίδρύ·
  ματα ένογλητικά, κωλύματα καί κέντρα όκνη-
  ρίας, έκεΐ δπου είνε άναγκαϊα τα κέντρα τής
  εργασίας.
  Αί μοναχικσί κοινότητες είνε πρός την μεγά¬
  λην κοινωνικήν κοινότητα δ,τι ό κισσός είς την
  δρϋν, δ,τι ή λέπρα είς τό ανθρώπινον σώμα. Ή
  εύμάρβια καί τρυψηλότης αυτών είνε ή έ'νδεια τοϋ
  τόπου. Τό μοναχικόν σύστημα υπήρξε καλόν κατ'
  αρχάς τοθ πολιτισμοΟ ν,ρησιμεΰσαν είς έλάττω
  σιν τής κτηνωδίας διά τοθ πνευματικοϋ βίου,
  άλλά βλάψαν την ένηλικίωσιν των λαών.
  Πρός τούτοις 6ταν, άφ' δτου ήρξατο ή έκλυ-
  σις, εισήλθεν είς την περίοδον τής έκτροχιάσε-
  ως, ώς άκόμη παρέχει τό τοκΌτον παράδειγμα
  άποβαίνει κάκιστον δι' δλους έκείνους τούς λό-
  γους, οΐτινες τό παρουσίσζον ώς σωτηρίαν κατ*
  την πρώτην περίοδον τής άγνότητός τού.
  "Υπήρξεν έποχή, δτε τα μοναστήρια χαθίσταν
  το χρήσιμα' ί-πρεπε νά ευρίσκωνται" τώρα παρήλ
  θεν ή έποχπ έκείνη.
  Τα καταστήματα ταθτα έξεμέτρησαν τόν και¬
  ρόν των. Καλά, κάλλιστα είς τόν δέκατον αΐ-
  ώνα, κατέστησαν άμφισβητήσιμα είς τόν δέκατον
  πέμπτον, κατήντησαν οίκτρά είς τόν δέκατον £-
  νατον.
  Ή μοναστική λέπρα κατέφσγε μέχρι τοϋ σκε
  λετοθ δύο θαυμαστά έ'θνη, την Ιταλίαν καί ιήν
  Ισπανίαν, την μίαν φωτίσασαν καί την άλλην
  λαμττρύνοσαν την Ευρώπην σύμττσσαν επί αίΔ-
  νας' καί μέχρι τής σήμερον δέ, τα δύο ταθτα έ-
  θνη μόλις ήρξαντο νά θεραπεύωνται, χάρις είς
  τάς ύγιεϊς καί αθενοτρός αρχάς τής έπαναστά-
  σεως τοθ 1789. Τα μοναστήρια ιδίως τα πα¬
  λαιά γυναικεΐα, τοιαΰτα οΤα καί σήμερον έ'τι
  παρουσιάζονται έν Ιταλία, έν Αυστρία έν Ισπα¬
  νία είνε ό ζοφερώτατος άντικατοπτρισμος τοθ
  μεσαίωνος.
  Τα μοναστήρια ταυτα είνε άπλή παΰλα των
  τρομοκρστιών είς κυρίως καθολικά μοναστήρια
  έκεΐ δρδ άνεπηρεάστως ό μσθρος θάνατος. Τα ΐ-
  σπανικά μάλιστα μοναστήρια είνε άποτρόπαια.
  Έκεΐ άνυψοθνται έν τώ σκότει, υπό θόλους πλη
  ρουμένους υπό όμίχλης, βαρύτατα θυσιαστήρια
  έν σχήματι βαβυλωνείων πύργων.
  'Εκεϊ κρέμανται δι" άλύσεων έν τή σκιςί παμ
  μέγιστοι έσταυρωμένοι λευκοί, έκεΐ εξαπλοΰντσ
  επί τοθ έβένου μεγάλοι Χριστοί έξ έλέφαντος πλι.
  όν ή καθημαγμένοι, αίμοστσγεΐς, ψαίνονται τα
  όστά των έξερχόμενα έκ των άγκώνων των, έκ
  των γονάτων των.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' όλους
  Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΣ ΕΙΔΩΝ
  Β'
  Έν τοσούτω, άν ή εξόντωσις
  αυτή είς μίαν μεγάλην κλίμακχ
  υπήρξε δυνατή, τουτο όφίίλε-
  ται αποκλειστικώς σχεδόν είς
  τα αύγχρονα μέσα τής κατα-
  στροφής. Καί είνε γνωστόν ότι ή
  τεχνική Ιχει λάβη οήμζρ'^ εξέλι¬
  ξιν πρωτοφανή είς την ιστορίαν.
  Άλλωστε τόν κίνδυνον νά Ικλεί-
  ψουν συνεπεία επεμβάσεως τοΰ
  άνθρώπου δ-.ατρέχουν έχεΐνα μό¬
  νον τα ζωϊκά ι!δη, πού ήπειλοθν-
  το ήϊη άπό τό γεγονός δτι διά λό·
  γου; όργανικούς δέν μποροΰν νά
  ζοΰν παρά υπό ωρισμένας μόνον
  συνθήκας καί είς οιάστημα ηερι·
  ωρισμένον. "Αλλοτε ή έξαφάνισις
  ωρισμένων θηλαστικών τής έπο·
  χής των παγώνιυν, ώς τα μαμ-
  μούθ κτλ , απεδίδετο είς την κα-
  ταστρεπτικήν ενέργειαν τοθ προ-
  ϊστορικοθ άνθρώπου. Πώς δμως
  οί άνώτατοι άπόγονοί μας μέ τα
  πρωτόγονα 8πλα των θά ήμπο-
  ροθσαν νά θριαμβεύσουν κατά
  τρόπον τόσον τελειωτικόν, των ί-
  σχυρών αυτών άνππροσώπων τής
  πανίδος τής έποχής έκείνης; Άλ-
  λοι άποδίδουν την εξαφάνισιν των
  ζώων αυτών είς τάς κλιματολο-
  γικάς μεταβολάς πού τάχα κα¬
  τέστησαν την ζωήν των αδύνατον.
  Βαθυτέρα δμως έξέτασις Ιμφανί-
  ίζει τόν παράγοντα αυτόν εντελώς
  Ι δευτερεύοντα. Τό ζήΐημα έμφανί-
  ζεται 6πό διαφορετικήν εντελώς
  μορφήν. Τα θηλαστικά τής κατε-
  ψυγμένη; περιόδου διεχρίνοντο
  διά τής μεγάλης των εΐδικεύσε-
  ως, συνεπεία τής οποίας ωρισμέ¬
  να των υπερτροφικών όργάνων
  των εΓχαν καταστή άνίκαν* νά
  έκπληροΰν την λειτουργίαν των.
  Έν τοσούτω άπό τοθ σημείου
  αυτού μέχρι τοΰ νά ομιλή κανεΐς
  περ'. έκφυλισμοθ των είδών, 6-
  πάρχει απόστασις. Τί εννοούμεν
  λέγοντες «έκφυλισμόν» ενός ζων-
  τανοθ είδους; Πολλά ειδή τοθ ζω-
  ΙκοΟ βασιλείου άπεβίωσαν άπό ά-
  μνημονεύτων χρόνων καί δ:ετη-
  ρήθησαν μέχρι των ημερών μας
  υπό μίαν μορφήν άμεταβλήτου,
  χωρίς νά «γηράσουν» βιολογι-
  κώς. Καί μόνον αύτό τό γεγονός
  δεικνύει πόσον πεπλανημένη είνε
  ή σύγκρισις τής εξαφανίσεώς ενός
  'άτόμου. Έν πάση περιπτώσει ή
  αίτία τής εξαφανίσεώς ωρισμέ¬
  νων ζώων άπό τού προσώπου τής
  γής, δέον ν' άναζητήται είς την
  όργανικήν των διάπλασιν καί ϊχι
  είς συνθήκας εξωτερικάς. Αί κα¬
  ταστροφαί, αί καταδιώξεις των
  άνθρώπων, απλώς έπιταχύνουν την
  τελείωσιν μιδς μοίρα; πού κατέ¬
  στη άναπόφευκτος.
  Τα έφεδρικά ζητήματα
  είς τόν γείτονα νομόν.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάρτιος.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ
  Ταμείου Έφέδρων πολεμιστών
  Λασηθίου συνήλθε την παρελ¬
  θούσαν έβδομϊδχ καί έλαβε
  διαφόρους σημαντικάς αποφάσει;
  έν σχέσει με την διαχείρισιν
  αύτοΰ καί ειδικώτερον την εκ¬
  ποίησιν των έφεϊρικών κτημά-
  των.
  Συμφώνως πρός τάς αποφάσει;
  αύτάς ένεκρίθησαν:
  1) Ο! δροι Ικποιήσεως τής
  άγροτική; περιουσίας :οΰ Τα¬
  μείου ή'τις θέλη αρχίση τό τα¬
  χύτερον. 2) Ό προϋπολογισμός
  τοθ Ταμείου χρήσεως 1938
  — 1939.
  Έπίσης ανεβλήθη μέχρι τής
  έγκρίσεω; τοΰ προθπολογισμοθ
  ό καταρτισμός σχεδίου καί ό
  προϋπολογισμός τής δαπάνης τής
  ανεγέρσεως των Γραφείων τοΰ
  Ταμείου.
  Ακολούθως τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον έλαβεν διαφόρους ίλ
  λα; αποφάσει; υπηρεσιακάς φύ
  σεως.
  Έν σχέσει πρός την μείωσιν
  τοθ Ιπιτοκίου των χορηγουμέ-
  νων δανείων καί έξ ά,γορίς
  διά τού; επιθυμούντας μελλοντι-
  κώς ν' άγοράσωσιν κτήματα, πα¬
  ροχήν φαρμάκων, οωρεάν ίατρι
  κή; περιθάλψε'ι);, βοηθημάτων
  κ.λ.π. άνακοινώθηδτι οί Ιφεοροι
  δέον δπωςπροσαγάγωσιν άπαραιτή
  τω; είς τό Ταμείον φύλλον ποινι-
  κοθ [ΐΎΐτρώθί) συμφώνως τώ Α. Ν.
  8(32)37.
  Έπίση; ανεκοινώθη δτι δέον
  ίπως άπαντες οί έχοντες ληξι-
  προθέσμους ύποχρεώσεις πρός τό
  Ταμείον τακτοποιήσωσι ταύτας
  μέχρις τέλου; Μαρτίου έ. έ. άλ¬
  λως θά βεβαιωθώσιν είς τό Δημό¬
  σιον Ταμείον καί θά είσπραχθώ-
  σιν ώ; δημόσιον Είσοδον.
  ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΠΑΘΕΙΑ
  Α.'
  Είς ωρισμένους άριθμούς οί
  άνθρωποι άποδίδουν μυστηριώδη
  επίδρασιν, άλλοτε πρό; τό καλόν
  καί άλλοτε πρός τό κακόν. Αύτό
  συμβαίνει μέ τόν αριθμόν 3, πού
  θεωρείται δτι φέρνει καλό. Αέγο
  μέν π. χ. «τρείς καί καλή». Τυ·
  χηρό; άρίθμό; είνε καί ό έπτά,
  ένώ τό δεν.ατρία φέρνει γρουσου-
  ζιά. Κ α Ι μορφιομένο: άκόμη άν
  θρωποι, κχθίλου δεισιοαίμονες,
  μελαγχολοϋν άν τύχη καί καθί-
  σουν δεκχτρείς στό τραπέζι. Ποθ
  όφείλονται αί περίεργοι αυταί
  δοξασίαι: Α'Ικό τό θεμα ϋά [ί^ ά
  χή^ ή|ρΉ μΰδτΗΪ
  π»θής αντίληψις σχετικώς μέ τόν
  αριθμόν τρία άνάγεται είς λό·
  γους θρησκευτικούς, διότι οχι μό¬
  νον ό χριστιανισμός παραδεχεται
  μίαν τριάδα, άλλά καί ή ΐνδική
  θρησκεία καί ή πίστις τοΰ Μί-
  θρα. "Αλλωστε καί οί άρχαϊοι φι-
  λόσοφοι συμπαθοΰσαν τόν αριθ¬
  μόν τρία, άναλύοντες κάθε ζωήν
  είς γέννησιν, ύπαρξιν καί θάνα¬
  τον. 'ί2; πρός τάν αριθμόν 13
  διαφέρουν τα πράγματα. Οί εί-
  δωλολάτραι τάν είχαν γιά καλόν
  αριθμόν, ώς ιερόν αριθμόν τοΰ
  ηλίου. Τό άθροισμα των αριθμών
  ! έκ των οποίων άπαρτίζεται δίδει
  τέσσαρα, καί τό 4 ήταν ό άριθ-
  μάς τοθ ανωτάτου θεοΰ, τοΰ η¬
  λίου. Επί χριστιανισμοΰ άντε·
  στράφησαν οΕ 8ροι, καί ό άριθ-
  μός 13 ήρχισε νά θεωρήται ώς
  γρουσούζικος, πρός καταπολέμη¬
  σιν τής είδωλολατρικής παραδό¬
  σεως. "Οσον άφορα την δεισιδαι-
  μονίαν πού συνοέεται μέ τόν α¬
  ριθμόν 7—θεωρείται δέ ό άριθ-
  μές «ύτάς ώς τυχηρός — ή δει-
  "σιδαιμονία αυτή προερχεται άπό
  την στρατολογίαν των Βαβυλω¬
  νίων. Οί Βαβυλώνιοι υπήρξαν οί
  πρώτοι πού ήρχισαν νά παρατη-
  ροΰν επιστημονικώς τα ούράνια
  φαινόμεν*. Οί άρχαϊοι έγνώριζαν
  μόνον τόν Ερμήν, την Άφροοί-
  την, τόν Δία, τάν Άρην καί τόν
  Κρόνον, δηλ. τούς πέντε πλάνη·
  τας πού μποροθσαν νά διακρί-
  νουν διά γυμνοΰ όφθαλμοθ.
  (συνεχίζεται)
  —Χοροεσπερίς είς Έμπα-
  ρον.
  Την 25ην Μαρτίου πρωτοβουλία
  των Δΐδαβκάλων καί τής Σχολι'-
  κης Έφβρείας 'Εμπάρου είς την
  αίθουσαν τοΰ Δημοτικόν Σχολεί
  ου δοθήσεται χοροεσπερίς υπέρ έ
  νισχύσεως τοϋ Σχολικοΰ Ταμείου
  Λόγω των καταβαλλόμενον
  ιτροοπαθβιών αί είσπράξεις τής χο
  ροεβπερίδος ταύτη; προβλέπονται
  ικανοποιητικάς
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ
  Άναχώρησις 11 Απριλίου 1938
  Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000.
  Μβγάλη εύκαιρία διά τοϋ; επιθυμούντας νά έπιβκε-
  φβώβι τού; 'Αγίβυς Τβπβυς.
  Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τβ ταχύτερον προ; εξασφά¬
  λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο-
  γοι συμπληροΰνται καί πολλοί βά άποκλειβθοϋν. Ή 'έχ-
  δοσις τοϋ διαβατηρίου άηαιτεί πολύν χρόνον.
  Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τώ Κωνστ.
  Πατεράκη όδός Έβανς 17.
  Τοΰς Κρήτας προοκυνητάς 0ά συνοδεύση καθ' όλην
  την διάρκειαν τοϋ τα{ιδίου όπως καί κατά τα παρ. έ τη
  ό γνωστό; κ. Κ. Πατεράκης διοργανωτης τής Παγκρητίου
  έκδρομή;. Πιθανή ή προσέγγισις είς Αλεξάνδρειαν.
  Μυζήθρες εξτρα στου Ιω. Περτσελάκη
  ΟΣ"
  Τό τβχύτβρον καί εύσταθέβτερον θαλαμηγόν
  - γρ«μμΓ.ς, «αναχωρεί:
  γρ«μμΓΐς, νχρ
  Κάθε Κυριακήν άτιόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥβΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - «Ε--ΑΛΟΝΙΚΗΝ
  12 ΰ
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Ταλεφ. 5-40
  ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μέγα Βραβείον Δικθνών Έχθέσεων
  Παρισίων /.αί θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής εν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προϊόντων «Δ1ΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεΐα τής ώς άνω ύφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Κσν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οικίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά κατσβάλτ)
  πασάν προσπάθειαν πρός τιλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Είς τό κακουργιοδικεΐον Ρεθυ
  μνης έξεδικάσθη χθές ή κατά τοϋ
  Ιωάννου 'Ε, Μαζοκοπάκη επί έκ
  βιάσει ΰποθεαις.
  —Είδοποίησις.
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακήν Η¬
  ρακλειον) ειδοποιεί διά τελευταί¬
  αν φοράν τους κατόχους μέτρων
  καί αταθμών (Δοοτμίων καί Καν-
  ταριών), δτι, τήν31ην Ναρτίου λή
  γει ή προθεσμία σςρραγίσεως αυ¬
  τών διά τό τρέχον έτος 1938. Με·
  τα την παρέλευσιν τή; προβεσιιί-
  «ς ταύτη; θέλει ενεργηθή αϋστη-
  ρβτατβ; ελεγχο; τόσον έντβς τής
  πολεωί, όσον καί είς τα χωρία
  τοΰ Νομοϋ καί τα μη έσφραγι-
  σμενα θά κατάβχωνται, οί δέ κά-
  τοχοι θά μηνύωνται συμφώνως
  τω Νομώ.
  Ό όδβντίατρος
  Έμμ. Ι. ΔΑεξάκης
  Ιναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έτιίσης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έτιαναφορσ τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοψυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αώ·
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  — Έκδρομή είς Μονήν Κα-
  λέρη.
  Υπό τοΰ Όρειβατικοδ Συνδέ-
  ομου ώργανώθη ή 74η έκδρομή
  αύτοΰ εί; μονήν Καλέρη. . Τό
  πρόγραμμα έχει ώς έξη;: Κυρια-
  κή 20 Μαρτίου άναχώρησις άπό
  Γραφεϊα Συνδβσμου 6ην πρωϊνήν
  δι' αΰτοκινήτου ε{; χωρίον Απο¬
  στόλου;. Εκείθεν πεζή διά χωρί¬
  ον Σμαρι, όρος Προφήτου Ήλία
  καϊ έίερεύνησις Σπηλαίου, ήτα
  είς Μονήν Καλερη οπου διημέ-
  ρευσις. Έπιστροφή διά χωρίου
  Καστέλλι εί; Άπββτώλου; καί ε¬
  κείθεν δι' αυτοκίνητον επιστρο-
  φή Ηράκλειον. Πορεία 4 ώρών.
  Άρχηγό; ό κ. Μιχ. Τζανάκης.
  Δηλώσει; είς τα Γραφεϊα Συνώέ-
  σμου έκαστην εσπέραν 7—9 μέ¬
  χρι 18η; ΐδίου. Δικαίωμα συμμε-
  τοχή; μελών δρ. 60, μ ή μελών 75.
  —Αί ύπεραστικαί γραμμαί.
  Τα καθήκοντα τοϋ Διευθυντού
  τή; τροχαίας κινήσεως Νομοΰ
  Χανίων ά έλαβεν ό κ. Έμμ. Πα-
  παγρηγοράκη;. Έντό; των ημε¬
  ρών συμπληρούται και τό λοι-
  πόν προαωπικόν τή; Διευθύνσε¬
  ως καί άρχεται οΰτω ή κανονι-
  ή λειτονργία τοϋ νέου θεσμοΰ.

  Νομάρχης Λασηθίου.
  Την νύκτα τή; παρελθούσης
  Δευτέρα; επανήλθεν έκ Σητείας
  εί; "Αγιον Νικόλαον έ Νομάρ¬
  χας Λασηθίου κ. Φλωρίδης. 'Ω;
  γνωστόν ό κ. Φλωρίδης εϊχε με¬
  ταβή έκεΐ μετά τοϋΔιευθυντοΰτή;
  'Αγροτικής Τραπέζης κ. Κουρ-
  κουτάκη πρό; ρύθμισιν τοϋζη-
  τηματος τοΰ Σταφιδικον Συνεται
  κσμοϋ καί διαφόρων άλλων ζη-
  ιημάτων τή; επαρχίας Σητείας.
  — Ή χορευπκή κίνησις είς
  Καββοΰσι.
  Εί; την αίθουσαν τοϋ Συνεται-
  ριομοΰ Καββουσίου Ιεραπέτρας
  εδόθη προχθε; χοροεσπερίς υπέρ
  τοΰ αύτόθι αχολικοΰ Ταμείου. Είς
  την χοροεσπερίδα προσήλθεν ά-
  πασά ή κοινωνία Καββουβίου, έν
  γένει δέ ή δοθεϊσα χοροεσπερίς
  εστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗ)Σ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
  "Εδρα έν Ρεθύμνω—Κρήτης
  Τραπεζιτικαί εργασίαι υπό τούς συμφερωτέρους
  όρους.
  Δάνεια. Είσπραξις γραμματίων, Συναλλαγμα-
  τικών, Φορτωτικών καί άλλων αξιών.
  Καταθέσεις: "Οψεως, Ταμιευτηρίου
  καί επί ττροθεσμία.
  Ιδιαίτερον τμήμα εξυπηρετήσεως των έν τή
  'Αμερική Όμογενών.
  Γ"
  ■■■■■■■■■■■
  ΕΜΜ. Κ. ΣΧΙΖΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ — ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ
  Δέχεται είς ΐό ιατρείον τού όδός Άγίου Τίτου—
  ϊνανΤι Δημαρχείον Καθ' εκάστην 9—11 καί 3__7.
  Αριθ, τηλεφώνου 300.
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  Ρ"1111......"■■■■■■■ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||ΙΙΙΙΙΠ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαποΰνΐ:
  Στεψανίδη
  θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα νρα-
  ί? 135 '?ταιΡείας ΠΡΕΒΕ-ΙΩΑΝΝΙ-
  ι».
  ΙΛ
  Λ
  _ ι
  ι ·
  1
  Μ
  Ο
  - 1
  5
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  18 Μαρτίου 1938
  Ί^Π τΛλλ Ή στάσις της κυβερνήσεως Μπλούμ
  ■ — — .■-"". έναντι των διεθνών γεγονότων.
  ΟΣΗΜΕΡΙΝΟΣΑΟΓΟΣΤΟΥΧ1ΤΑΕΡ
  8Α ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΐΙ ΕΙΣΤΟ ΑΗΣΑΟΥΣ
  ΚΛΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗΝ
  ΝΕΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΡΑΤΜΑΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡιΉ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Σημβρινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Βερολίνου άγγέλλουν ότι
  αύριον (σήμερον) ο καγκελλάριος Χί¬
  τλερ θά έκφωνήβη πολιτικόν λόγον.
  Ό λόγος τοΰ Χίτλερ, κατά τα αύτά
  τηλεγραφήματα, Οά περιοτραφή είς την
  Γερμανοαυστριακήν ένωσιν καί την δη-
  μιουργουμένην έκ ταύτης νεαν κατάστα¬
  σιν πραγμάτων όσον άφορα τάς έν τή
  χώρα πολιτικάς συνθήκας.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ 8Α ΑΝΑΚΟ1ΣΗ
  ΤΗΝ ΔΙΑΑΥΣΙΙΠΟΥ ΡΑΪΧΣΤΑΓ
  Η ΣΥΜΜΕΪΟΧΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άντα·
  ΐΜηιτοΰ μ.<Χ£Ι. —'ϊίίβ τόν Μ.ύηε.ανί»ν Χό ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τβϋ την πολιτικήν τής Γαλλικής την τηρουμένην υπό τού κ άνταποκριτοΰ μας).- Έκ ' κυβερνήσεως. Περί τού καθ©- Τσαμπερλαιν. Παρισίων αγγέλλεται δτι ή | ρισμοϋ τούτου δέν .κυβέρνησις Μπλούμ εμφανι ζομένη σήμερον τό άπόγευ- μα είς την Βουλήν, πιθανο- λογεΐται δτι Θά τύχα έμπι- στοαύνης. Ό πρωθυπουργόςκ.Μπλούμ άναφερόμενος είς τα τελευ¬ ταία γεγονότα, θά καθορίση ϋπάρχουν μέχρι τής στιγμάς συγκεκρι-. μέναι πληροφορίαι. Έν πάοη περιπτώσει θεω- ρεΐται βέβαιον ότι ό Μπλούμ δέν θ« διαγράψη είς τάς δη- λώσεις τού πολιτικήν βασι- ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΛΙΘΟΥΑΝΟΠΟΛΒ.ΝΙΚΟΝ Κατ' είδήσεις έκ Βαρσοβία τό τελευταίον επεισοδιον με ταξύ Πολωνίας καί Λιθουχ κώς αντίθετον πρός την ήδη νίάς φέρεται πρός διευθέτη τηρουμένην καθώς καί μέίσιν. ποκριτοΰ μας). —Είς τόν αυριανόν λό γον τού, τηλεγραφείται ότι ο καγκελ- λάριος Χίτλερ θά έξαγγβίλη την διά¬ λυσιν τοΰ Ράϊχσταγ. Ή διάλυσις τού Ράϊχσταγ προέρ- χεται έκ τής άνάγκης όπως προκηρυ» χθοΰν νέαι εκλογαί μέ συμμετοχήν είς αύτάς καί τής Αυστρίας. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ Πα¬ ρισίων φέρουν ώς άνακοπεΐσαν την προ- έλασιν των έθνικών στρατευμάτων πρός την μεσόγειον. Εις τίνα σημεΐα μάλι- στα τα κυβερνητικά στρατεύματα ένισχυ- θέντα άντεπετέθησαν επιτυχώς εναντίον των έθνικών. Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΙίΝ ΕΘΝΙΚΟΝ" ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑβΗλΑΙ 17 Μβρτίου (τοΰ άνταπο κριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ τού έ- ξωιερικού ότι ή μεγάλη επίθεσις των έθνικών, ανεξαρτήτως τής άνακοπής αύ τής πρός τα νοτιανα-ολικά, συνεχίζε- ται οπωσδήποτε πρός τό κέντρον τής Άραγώνος. Ηαρά τόν ποταμόν "Ε¬ βρον αυνάπτονται πεισματώδεις μα¬ χαι Ό πίναξ των όδικώνέργων Ηρακλείου των έκτελεστέων κατά τό 1938-39. Συμφώνως μέ τόν έγκρι- θέντα πίνακα ,τών έκτελεστέ¬ ων όδικών έργων καθ' δλον τόν νομόν διά τό οικονομικόν έτος 1938—39 διετέθησαν τα κάτωθι ποσά έκϊ,τοΰ προϋπολο γισμοΰ τοθ Ταμείου'Επσρχια- κης Όδοποιΐας. Α') 459.964 δραχμαΐ έν συ¬ νόλω διά την συντήρησιν των κάτωθι επαρχιακήν όδών: Διά την οδόν ύπ'άρ. 18, τμήμα Ή ρακλείου—Φοινικιδς δρχ. 280. 909. Διά την συντήρησιν τής ό- δοθ ύπ' αριθ. 12, τμήμα Γά- ζι—Καλέσσα δρ. 61 310 καί διά την συντήρησιν τής όδοϋ ύπ' αριθ. 16, Δ)σεως Άγίου Θωμά, δρχ. 117.745. Τα ανω¬ τέρω ποσά άνάγοντσι είς ά- νειλημμένας ύποχρεώσεις μετα φερθεΐσας είς τό νέον οίκονο μικόν έτος. Συμπληρωματικώς πρός τα ανωτέρω διατίθενται διά την περίοδον 1938—39 διά την συντήρησιν τής ύπ' αριθ. 12 όδοΰ,τμήμα Γάζι—Καλέσσ, δρ 300 000 καί διά την συντήρη σιν τής όδοϋ ύπ' αριθ. 16 Δ)σεως Άγίου Θωμά καί Δ) σεως Δαφνών, δρχ 400 036. Β ) Κατασκει,αί Επαρχιακήν όδών: (Άνειλημμέναι ΰποχρε- ώσεις έκ παρελθούσαν χρή- σεων). 1) Διά την κατασκευήν 4 ■}- 100 χιλιομέτρων τής ύπ' άριθμ. 13 όδοϋ, τμή¬ μα Λινοπεράματα — Ρο- γδιά δρχ. 372.854. 2) Διά την άρχικήν συντήρησιν τής ΰπ' αριθ. 31 όδοΰ, τμήμα Καστελ- λίου—Ξειδδ δρ 58.013. 3) Διά την κατασκευήν τμήματος τής ΰπ' αριθ. 33 όδοΰ, Σταλίδος — Μοχοϋ δρ. 257.676 4) Διά την κατασκευήν τής ύπ' αριθ 4 οδοί), τμήμα Δ)σεως Βόρ- ρων, άπό 186 έθν. όδοϋ δρ 198 000 καί 5) διά την συμπλ ρωσιν καί συντήρησιν τής ύπ αριθ 13 όδοΰ, τμήμα Γάζι— Ρογδιάς δρχ. 776.000 ήτοι έ συνόλω δρ. 1 662.543. Γ') Έκτελεστέα νέα έργα 1) Διά την κατασκευήν τή ϋπ' αριθ. 11 όδοΰ (Νομοϋ Λα σηθίου), τμήμα Άμυρά—Βίαν νού, δρ. 1.307.457 καί 2) διά την κατασκευήν τμήματος τή ύπ' αριθ. 33 όδοΟ Σταλίδο —Μοχοΰ δρχ. 200.000. Τέλος διά την κατασκευή' τής γεφΰρας Λούτρα επί τή ύπ' αριθ. 8 όδοΰ, τμήμα Αγ Δέκα—Βαγιωνιάς διατίθεντα: δρ. 9ΟΟ.ΟΟΟ καί διά διάφορα ε"τερα μεμονωμένα εργα κείμε να επί των έπαρχιακών όδών καί των οποίων ή κατασκευή θάάποφασισθή κατά τό ετο 1938—39, δρχ 4ΟΟΟΟ Ή διαδηκη της Βικτ. Καπετανάκη. διά Είς τό Πρωτοδικεϊον Ήρακλεί-1 Έ διαθέτις περαιτέρω άνα Ι τερω τριών καταστημάτων ου ήνοίχθη χθές την 10 30' ή δι | φέρεται είς έκφρασθεΐσαν έπιθυ | διά την συντήρησιν τού ίδρύματος αθήκη τής Βικτωρίας Καπετανά | μίαν τοΰ αειμνήστου συζύγου | έκφράζουσα την ευχήν δτι τό αύτό Ο ΤΕΩΣ ΥΠ6ΚΑΓΚΕΛΑΑΡΙ0Σ ΕΠΙ ΝΤΟΑΦΟΥΣ, ΦΕΪ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τοΰ άντα¬ ποκριτοΰ μας). — Έκ Βιέννης βεβαι¬ ούται ότι ο επί Ντόλφους ύποκαγκελ. λάριος, ταγματάρχης Φβΰ, ηυτοκτόνη¬ σε. Παρά τόν Φέυ ευρέθη νεκρά καί ή σύζυγός τού. Ή είδησις τής αύτοκτονίας τοΰ Φέΰ σχολιάζεται ποικιλοτρόπως οεδομένου ότι ούτος ήτο έκ των κυρίων πρωτεργα- εών τοΰ Πατριωτικού μετώπου, άντι- τιθέμενος σθεναρώς είς την Γερμανοαυ¬ στριακήν ένωσιν. κη συνταχθεΐσα καί γραφεΐσα 6πό τής ιδίας την 11)1)37. Διά τής διαθήκης εγκαθίστα¬ ται γενικάς κληρονόμος αυτής ή άδελφή της κ. Καλλιόπη Γ. Μι- τσοτάκη. Είς τάν γενικόν κληρονόμον της ή Καπετανάκη υποκαθιστά την ανεψιάν αυτής κ. ΆριστέανΒ. Κριμπα είς την οποίαν καί κα¬ ταλείπει επί πλέον τοΰ μεριδίου της εκ τής γενικής κληροδοσίας τοΰ δπολοίπου τής περιουσίας της, διάφορα κτήματα κείμενα έν- τόςτής κτηματικής περιφερείας τοΰ χωρίου Γιοφυράκια, δλους τούς άγρούς αυτής είς θέσιν «Βα- σιλικά» άμπελοφυτευμένους καί μή, τό ήμισυ έξ άδιαιρέτου των είς τό χωρίον Δρακουλιάρη κτη- μάτων καί οίκημάτων της καί τέ- λος τό χρηματοκιβώτιον αυτής. Είς τόν ανεψιάν της κ. Άντ. Μ. Ήσυχάκην καταλείπει επί πλέον τοΰ μεριδίου τού έκ τής γενικής κληροδοσίας έ'ν ελαιόφυ¬ τον είς θέσιν «Γιοφυράκια» πε¬ ριέχον 101 Ιλαίας. αειμνήστου συζύγου της νά ιδρύση Πτωχοκομεΐον ή Όρφανοτροφεΐον διά τής έκποιή σεως τής άγροτικής αύτοΰ περι θυσίας έν όλω τ) έν μέρει. Πρός την επιθυμίαν ταύτην τοΰ συ ζύγου της συμμορφουμένη προέ βη είς την άνοικοδόμησιν τοθ Όρφανοτροφείου μετά τοθ παρ' αύτω ναίσκου καί τάφου, διαθέ- σασα την κινητήν τού περιου σίαν μετά τοΰ άντιτίμου τής πωλήσεως τής άγροτικής τοιαύτης. Άναφέρει περαιτέρω δτι συμπλη¬ ρωματικώς διέθεσε πρός τόν σκο¬ πόν αυτόν καί συμανν.κόν μέρος τής άτομικής της περιουσίας ήδηδέ διαθέτει επί πλέον τρία καταστή- ματα επί τής όδοΟ Γόρτυνος ώς καί τό είς θέσιν «Μπεντενάκι» άκίνητον καί τα μερίδια αυτής 93)144 έκ των τριών επί τής &- δοθ Ψαρομηλίγκων καταστημάτων των οποίων ήτο συνιδιοκτήτρια μετά τοδ Έμμ. Παντελάκη καί άλλων. Επιπροσθέτως έπιθυμεΐ «ά δι¬ α τίθενται τα μισθώματα των άνω- έκφράζουσα την ευχήν θά πράξη καί ό Δήμος Ηρακλείου την ατομικήν περιουσίαν τοθ συ ζύγου της, 8,τι δηλ. δέν θά έκποι- ήση αυτήν, άλλά θά διαθέση τα είσοδήματά της διά την συντήρη σιν τοΰ Όρφανοτροφείου. Περαίνουσαι καταλείπει άνάΐθ. 000 δρχ. είς εκάστην των υπηρε τριών της, είς τόν έπιστάτην των άγροτικών κτημάτων της καί τόν ένταθθα ύπάλληλόν της καί 5.000 είς τόν όψωνιστήν της. Έκ των οίκιακών της πραγμάτων κατα¬ λείπει είς τό ορφανοτροφείον τάς εικόνας των άειμνήστων συζύγου της καί πατρός της καί τα έ"- πιπλα τής σάλας. Είς τάΌρφανοτροφεΐον καταλει πει ωσαύτως την ρ"απτομηχανήν της καί την βιβλιοθήκην της με¬ τά των έν αυτή βιβλίων. Την υ¬ πόλοιπον περιουσίαν της κληρο- δοτεΐ είς τούς άνεψιούς της κ. κ. Αντώνιον Μ. Ήσυχάκην, Άριστ. Β. Κριμπα, Λυσίμ. Γ. Μιτσοτά- κην, Σκεύω Ι. Χατζιδάκη, Ιωάν. Γ. Μιτσοτάκην, Βικτωρίαν Ι. Καλ- λιατάκη καί Στ. Γ. Μιτσοτάκην. ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΔΗΑ0ΣΕ1Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΑαΝΙΑΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΒ3ΥΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άννα· ποκριτοΰ μας).—Έκ Μοτρσοβίας αγγέλ¬ λεται ότι έσυνβχίσθησαν έκ&ί αί πατριω- τικαί διαδηλώβεις καί χθές. Οί διαδη- λωταί έζητωκραύγαααν υπέρ τής ενώσε¬ ως τής Λιθουανίας μέ την Πολωνίαν. Η ΑΙΘ0ΥΑΝ1Α ΠΡΟΤΙΟΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ; ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Μαρτίου (τούάντα- ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ, ,Γ..Γ.. , π----- _ΓΛ. έξωτερικοΰ ότι καθ' ά άνεκοίνωσαν οί' ζει είς τό κακουργιοδικεΐον κυβερνητικοί κύκλοι τής Λιθουανίας, ή ή δίκη κατά τού Μανούσου ι»λευταία προτίθεται νά δώση ίκανο-| Μανουσέλη κ.λ.π., κατηγορου Πθίηβιν είς την Πολωνίαν. μένου επί φόνω. Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταΰ- Θα Πρακτορείου τοΰ Έθνικοΰ Λαχείου πλήν των δημοσιευθέν- τών χθές > αριθμών των κερδισάν-
  των διάφορα ποσά κατά την 2
  ημέραν τής κληρώσεως, κερδί-
  ζουν καί οί κάτωθι άριθμοί τα ε¬
  ξής ποσά: 29.550 δρ. 4 000,
  44 190 δρ. 3.000 καί 44.721 δρ.
  2.000. Άνά χιλίας δραχμάς κερ-
  δίζουν οί άριθμοί: 4 985, 4 996,
  7.865, 3 706, 4.978, 8 942, 8.
  949, 9.619, 13.862, 18.437, 20.
  793, 21.580, 21.658, 25.380, 25.
  400, 31.934, 32.658, 32.666, 33.
  176, 36 263, 36 269, 37.487, 37,
  500, 40.905, 40.906, 40,909,
  43.387, 44.707, 44 718, 46.981,
  49.378, 49.381.
  Κατά την χθεσινήν κλήρωσιν
  οί έπόμενοι άριθμοί εκέρδισαν ά¬
  νά δισχιλίας δρχ. 20.786. 21.
  663, 29.535 καί 49.379. Τρείς
  χιλιάδας δρχ. κερδίζει ό άριθ-
  μός 27.507. Οί κερδίσαντες χι¬
  λίας δρχ. κατά την χθεσινήν κλή¬
  ρωσιν άριθμοί θά άνακοινωθώσι
  σήμερον. Σημειωτέον δτι ουδείς
  εισέτι μεγάλος άριθμός έξήχθη
  τής κληρωτίδος.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  Σήμερον την πρωΐαν άρχί-
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ
  ύφυπουργείου Δημοσίας
  σφαλεΐας ή Τραπέζα τής
  τοθ
  Ά-
  Έλ-
  λάδος αδυνατεί νά προβαίνη,
  είς την αγοράν των έκ χαλ-
  κοΟ ή νίκελ ξένων κερμάτων.
  Επί τοθ προκειμένου συνι-
  στάται είς τούς συναλλασσο
  μένους μέ ξένους έμπόρους
  νά μή προβαΐνωσιν είς την πα¬
  ραλαβήν ξένων κερμάτων δι¬
  ότι ταυτα ουδεμίαν άνταλλα
  κτικήν αξίαν θά έχωσιν.
  ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Διετάχθησαν οί ταμίαι τοϋ
  Κράτους νά άρχΐσουν άπό
  σήμερον κατοβάλλοντες είς
  τούς δημοσίους ύπαλλήλους
  τόν μισθόν αυτών μηνός Α¬
  πριλίου.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΕΡΟΥΡΠΑ
  Αυριον Σάββατον θά ίερουρ
  γήσΓΐ έν τώ Μητροπολιτικώ
  Ναώ Αγ. Μηνα ό νεοχειρο-
  τονηθείς θεοφιλέστατος Επί
  σκοπος Κισσάμου καί Σελί-
  νου κ κ. Εύδόκιμος Συγκελά-
  κης. '
  ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ
  Άπό τής παρελθούσης ε¬
  βδομάδος ήρχισεν είς την πό¬
  λιν μας ή λειτουργία Σχο-
  λείου παθητικής Άεραμύνης
  υπό την διεύθυνσιν τοθ άντι-
  συνταγματάρχου κ. Δ. Νικο·
  λοπούλου, έν τή αίθούστ] τής
  στρατιωτικής λέσχης. Σκοπός
  τής ιδρύσεως τοϋ σχολείου
  τούτου είναι ή έκπαίδευσις
  άντιπροσώπων των ίδρυμάτων
  καί όργανώσεων Ηρακλείου.
  Τα μαθήματα δύνανται νά
  παρακολουθήσουν έπίσης καί
  δσοι έπιθυμοθν, διοικητικοί,
  έκπαιδευτικαί, άστυνομικοί
  καί τραπεζιτικοί ύπάλληλοι.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΔΙΑ ΧΑΝΙΑ
  ΟΙ «. χ- ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Την πρωΐαν χθές ανεχώρη¬
  σαν διά Χανιά ό Νομάρχης
  καί ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  κ. κ Ανδρέας Μάρκελλος καί
  Μηνάς Γεωργιάδης.
  ΕΜΕΙΩΘΗΣΑΝ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Διά τηλεγραφήματος τοθ ύφυ
  πουργείου Άγορανομίας α£ τιμαί
  των αλεύρων καί τοΰ ά"ρτου μει
  οθνται ώ; κατωτέρω: "Αλευρα
  λευκά δρ. 10 96.50, πιτυροΰχα
  9.75. Άρτος λιυκός δρχ. 10.20,
  πιτυροΰχος 8.50.
  ΟΥΤΕ Η ΓΑΛΛΙΑ, ΟΥΤΕ Η ΑΓΓΛΙΑ
  9Α ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΕΝΕΡΓΩΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚ&1ΠΡ0ΒΛΗΜΑ;
  8Α ΤΗΡΗΘΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Αονδίνου δέν παρουσιάζουν
  άκριβεϊς τάς πληροφορίας τοΰ λήξαντος
  είκοσιτετραώρου περί μεταβολής επί τό
  άποφασιστικώτερον τής Γαλλικής πολι-
  τεκής.
  Αντιθέτως ή Γαλλία φαίνεται δια-
  τεθειμένη νά τηρήση την μέχρι τούδε
  άσκηθεΐσαν πολιτικήν τής μή επεμβάσε¬
  ως. Καθ* α δέ τηλεγραφείται έκ Λον-
  δίνου την ιδίαν πολιτικήν προτίθεται νά
  τγιοΫΛση άπαοενκλίτωί κ«.«. νι »α««.-α
  τηρήση απαρεγκλίτως
  κυβέρνησις.
  ή
  Ο ΜΠΑΟΥΜ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΕΜΜΟΝΗΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΧΑΡΛΧΟΕΙΣΑΗ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΙΓΓΗΣ ΓΑΛΛΙΑ!
  ΑΘΙΪΝΑΙ 17 1%1αρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μ»ς ι- —Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ο πρωθυπουργός κ. Λεόν
  Μλπούμ προέβη είς τό συνελθόν σήμε-
  μερον υπουργικόν συμβούλιον είς χαρα-
  κτηριστικάς δηλώσεις διά τό Ίσπανι-
  κόν.
  Είμεθα άποφασισμένοι, ετόνισεν ο
  Γάλλος πρωθυπουργός, νά έμμείνωμεν
  είς την πολιτικήν τής ουδετερότητος καί
  νά μην άναμιχθώμεν οπωσδήποτε είς
  τόν εμφύλιον Ίσπανικόν πόλεμον.
  ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΛΙΩΝ
  ΚΛΕΙΣΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τάς έκ Παρι¬
  σίων πληροφορίας,τάς σχετικάς πρός τάς
  έ'ξαγγελθείσας δηλώσεις τού Γάλλου
  πρωθυπουργού, τα σύνορα των Πυρη-
  ναίων θά παραμείνουν επί τού παρόν¬
  τος κλειατά.
  ΔΕΝ ΒΑ ΓΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΑΝΛΚΩΧΗΟΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (το^άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικού ότι ή ίδέα τής μεσολαβήσε¬
  ως πρός σύναψιν άνακωχής είς Ισπανί¬
  αν εγκατελείφθη. Ή τοιαύτη απόρριψις
  θεωρεϊται σκόπιμος κατόπιν τής αποφά¬
  σεως των κυβερνητικών νά έμ.μείνουν
  είς τόν άγώνα, ένισχύοντες την παράτα¬
  ξιν των καί άντιτασσόμενοι !"πάση θυσία
  είς τούς έπιτιθεμένους έν Άραγωνία έ-
  θνικούς. ϊ;
  ΑΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΒΕΡΑΑΙΝ
  'ΔΕΝ Ε0ΕΜΕΑ1ΜΕΗΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άν-
  ίαποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι είς σημερινάς δηλώσεις
  *■*"» ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  τού
  ρργς Τσάμπερλαιν
  εδήλωσεν ότι ή Αγγλία δέν Θά επέμβη
  υπέρ ούδεμιάς των άντιμαχομένων έν
  Ιί ίδ
  ς
  Ισπανία μερίδων.
  ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΑΝ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαρτίου (;τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Καθ» α αγγέλλεται
  έκ Παρισίων, ή Βαρκελώνη καί άλλαι
  μεσογειακαί πόλεις τής Ίσπανίας έβομ·
  βαρδίσθησαν σφοδρώς υπό των έθνικών
  άεροπλάνων. 'Υπάρχουν σημαντικαί ζη¬
  μίαι καί άνθρώπιν* θύματα.
  Η ΑΙΚΗ ΔΙΑ ΤΑ ΑΗΕΡΠΑΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΙ
  ΑΘ1ΙΝΑΙ 17 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). —Τηλβγράφημα έξ Έ-
  δέσσης άναφέρει ότε είς την έκεϊ δίκην
  Βιά τα γεγονότα τής έννάτης Μαρτίου
  1 9 3βοφειλόμενα είς την κατά την ε¬
  ποχήν εκείνην άπεργι,ακήν κίνησιν άποκα
  λύπτονται πολλαί λεπτομέρειαι είς τάς
  οποίαςεκτίθεται πώς εσχεδιάζετο ύπότών
  κομμουνιστήν ή άνατροηή τού κοινωνι
  κου καθεοτώτο^.
  ί
  Γΐν
  ■ ■ ■ ■
  «ΕΕΥ
  οί ά
  τβυ
  βιν τής β'
  ^ χώρ?·μ«
  νόαων, αί1
  μίαν πλευρ
  οεώς μ«5 *Γ
  απόψεως. , ^
  δίδει πληρε
  Ό κ. Πρ
  5ι' β,τι άφ< τητά τβ» μ φερε μ^ εϊκοσι χ«λ« λπνες ««° έτος έξ «φ Είκοσι χ»λ Άρ»8μ«5 τ ριθμός «β» χι μόνον ι ήθών, «λλά όγειονομ»>·«ί
  καί τό βαθνι
  ποίον ζή»
  μέχρι προ
  ές μ«5· 1 ,
  •Αλλ' ό ό
  αποτελεί δι
  μέγεθος τ«
  μόνον ποσ< ου άριθμοί νων κατ' Ι των διαφ χών χαί μ βων πού μ ραν μ«ς· φυματιώσεω οίας καθώς ρων άλλων νατοι εΐνο άνερχομενί λιάδχς, ωσ γβΰν διχι διά τό μέλ. Όφείλε^ καί ή θνησ μας είς τιν φήν καί τ διαβιώσεως μας άφ' έν< λειψιν έπα( νισμένης ι γκνώσεως «λλωστε ώ Τό Ρωσ< Β'. Ή παγκ σις προθπο Υην βίας μαζών. Ά τία, ή όπ την έξουσΙ< νάστασιν, βία είναι Υων τής τού 1923- τάς άντιλ τοϋ Κρεμ) ποίας «έά πολιτικά κ σαν τοϋτ( είς τό γε Χηγοί των νά άσκήσο διά την δις Σ ς άπέκ δτι αί μδί Φεραν είς Χον έκπλτ λήν των. λοσοφΐα τ τΡάπη είς ΤτΊζ αστυν» Ή γνησι τΠς βάσεο Φειοκρατία Τ6 αύθόρμ τού ι είχον ς. Έ 6 Στάλιν