95537

Αριθμός τεύχους

4816

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αΐγύ:ττοι>
  έτησίη λίραι 3
  έξη μηνός ϋ

  μρής
  ίτησία βολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τ«μή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  19
  ΙΥΊΑΡΤΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤτΤΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4816
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΚΤΑΠΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ
  Η Ε Ξ ϊ ΓΙΑ Ν ΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Οί άριδμοΐ ταύς ©πβίους α¬
  νέφερεν είς τόν λόγον τού ό
  νέος Πρύτανις τοΰ Πανεπι¬
  στημίου Αθηνών επί τη
  άναλήψει των καθηκόντων
  τού σχετικώς μέ την έκτα¬
  σιν τής θνησιμότητος έν
  τη Χ«Ρ? Ηα5 έξ άφροδισίων
  νόσων, απεκάλυψε βεβαία
  μίαν πλευράν τής καταστά¬
  σεως μας άπό ύγειονομικής
  απόψεως. Άλλά δέν μάς
  δίδει πλήρει την είκόνα.
  Ό κ. Πρύτανις ωμίλησε
  δι' ο,τι άφορα την είδικό-
  τητά τού μόνον. Καί άνέ-
  φερε μέ συγκίνησιν ότι
  είκοσι χιλιάδες περίπου 'Έλ
  ληνες αποθνήσκουν κατ'
  έτος έξ άφροδισίων νόσων.
  ΕΙκοαι χιλιάδες άνθρωποι!
  Άριθμός τρομακτικός. Ά-
  ριθμός πού άποδεικνύει ό-
  χι μόνον την έκλυσιν των
  ήθών, άλλά την έλλειψιν
  ύγειονομικής οργανώσεως,
  καί τό βαθύ σκότος είς τό ο¬
  ποίον ζή, ή μάλλον έζη
  μέχρι πρό τινος άκόμη,ό λα
  ός μας.
  Άλλ' ό «ριθμος αύτάς δέν
  αποτελεί δυστυχώς, παρά τό
  μέγεθός τού, παρά μικρόν
  μόνον ποσοστόν τοΰ τεραστί
  ου άριθμοΰ των σημειουμέ-
  νων κατ' έτος θανάτων έκ
  των διαφόρων μεταδοτι-
  χών καΐ μολυσματικών νό¬
  σων πού μαστίζουν την χώ¬
  ραν μας. Ιδία οί έκ τής
  φυματιώσεως καί τής έλονο
  σίας καθώς καί έκ διαφό¬
  ρων άλλων ασθένειαν θά
  νατοι είναι τόσον πολλοί,
  άνερχόμενοι είς δεκάδας χι
  λχ&.ίχς, ωστε νά δημιουρ-
  γοΰν δικαίως τόν φόβον
  διά τό μέλλον τής φυλής.
  Όφείλεται δέ ή νοσηρότης
  καΐ ή θνησιμότης τής χώρας
  μας είς την κακήν διατρο¬
  φήν καΐ τούς άθλίου; ορους
  διαβιώσεως γενικώς τοΰ λαοϋ
  μας άφ' ενός καί εί; την έλ¬
  λειψιν έπαρκοΰς καΐ συγχρο-
  νισμένης ύγειονομικής ορ¬
  γανώσεως άφ' ετέρου. Τουτο
  άλλωστε ώμολόγησε καΐ ή
  σημερινή κυβέρνησις, ή ό-
  ποία καΐ ήρχισε ν' αντιμε¬
  τωπίζη σοβαρώς τό πρόβλημα
  τής έξυγιάνσεω; τής χώρας
  διά σειράς αποτελεσματικήν
  μέτρων. Ήδη τό υπουργείον
  τής Ύγιεινής καΐ; Προνοίας
  απεφάσισε την ίδρυσιν με-
  γάλων νοσοκομείων είς όσας
  πόλεις δέν ύπάρχουν τοιαΰ-
  τα καί την ενίσχυσιν των ύ-
  παρχόντων. Έκ παραλλήλου
  έργάζεται διά την ίδρυσιν
  καί σχνατορίων είς όλας τάς
  επαρχίας διά τούς φυματι-
  κούς, διαγνωστικών Ίνστι-
  ταύτων είς όλα τα κέντρα,
  λαΐκών ίατρείων, άνθελονο-
  σιακών συνεργείων κ.λ.π.
  Έκτός τούτου.δέ καΐή κυ¬
  βέρνησις μελετά την εξεύρε¬
  σιν τρόπου βελτιώσεως των
  ορων διαβιώσεως των εργα¬
  ζομένων τάξεων των πόλεων
  καί των άγρών διά τής βελ¬
  τιώσεως τής στεγάσεώς των
  καΐ διά τής μειώσεως τοΰκό-
  στουςτής ζωής.Άλλά δέν πρό
  κειταινά περιορισθή ε!ς αύτά
  μόνον πού άποτελοΰν κα-
  τασταλτικά μόνον μέτρα ε¬
  ναντίον τοΰ κακοΰ.
  Φροντίζει καί διά την λή¬
  ψιν προληπτικών μέτρων ό¬
  πως είνε ή ίδρυσις παιδικών
  κήπων καί σταθμών, άσύλων,
  γυμναστηρίων, μαθητικών
  ουσίιτίων «.λ.ΐτ: Καΐ φαντα¬
  ζόμεθα ότι έπ' αυτών 6ά δώ¬
  ση ιδιαιτέραν προσοχήν. Δι¬
  ότι ή έξυγίανσις τής χώρας
  θά έπιτευχβή κυρίως διά τής
  λήψεως των προληππκών αυ¬
  τών μέτρων. Ή ύγεία τοΰ
  λαοΰ αποτελεί τ© πολυτιμώ-
  τερον πράγμα διά τό έθνος.
  Χωρΐς υγείαν, χωρίς σω-
  ματικώς άρτιούς πολίτας τί·
  ΐτοτε τό σημαντικόν δέν
  ειμπορεί νά επιτευχθή. Άν
  τιθέτως «ί διάφοροι νόσοι
  παρασκευάζουν τόν έκφυλι-
  σμόν καΐ τόν ιιοχρασμόν
  τοΰ εθνους. Ή ύγεία λοιπόν
  τοΰ λαοΰ πρέπει νά τεθή
  καΐ θχ τεθή ασφαλώς, είς
  την πρώτην γραμμήν τοΰ
  ένδιαφέροντός μας.
  Τό Ρωσσικόν δράμα
  ΙΔΟΥ ΝΗΒΚ Ο ΣΤΑΛΙΝ
  Ό Λένιν είπεν: Ό Στάλιν
  μόνον διά νά μαγειρεύη είνε καλός.
  ΑΡ©ΡΟΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΡΟΤΣΚΥ
  Β'. (τελευταίον)
  Ή παγκόσμιος έπανάΐρτα
  σις προϋποθέτει την έφαρμο
  γήν βΐας έκ μέρους των
  μαζών. Άλλ' ήγραφειοκρα
  τία, ή όπηία είχεν έ'λθει είς
  την εξουσίαν χάρις είςτήν έπα
  ναστασιν, απεφάνθη δτι ή
  βία είναι ό πρώτος παρά-
  γων τής ίστορίας. "Ηδη άπό
  τοϋ 1923—24 κατεπολέμησα
  τάς άντιλήψεις των κύκλων
  τού Κρεμλίνου, κατά τάς ό
  ποίας «εάν τα προηγούμενα
  πολιτικά καθεστώτα έναυάγη
  σαν τουτο όφείλεται μόνον
  είς τό γεγονός δτι οί άρ·
  χηγοί των δέν απεφάσισαν
  νά άσκήσουν την αναγκαίαν
  διά την διατήρησιν των βίαν».
  Συγχρόνως ή γραφειοκρα-
  ιΐα άπέκτα την βεβαιότητα
  δτι αί μάζαι, άφοϋ την έ¬
  φερον είς την εξουσίαν, εί¬
  χον έκπληρώσει την άποστο
  λήν των. Ή μαρξιστική φι-
  λοσοψία τής ίστορίας μετε-
  τράπη είς εΐδος φιλοοΌφίας
  τής άστυνομ!ας.Γ
  Ή γνησιωτέρα ένσάρκωσις
  τής βάσεως αυτής τής γρα-
  φειοκρατίας ήτο ό Στάλιν.
  Τό αυθόρμητον τοΟ χαρακτή
  ρός τού καί ή αϋτσρχικότης
  τού είχον ευρεί στάδιον δρά
  σεως. Έντός ολίγων έτών
  ό Στάλιν ίγινε μέ δλην την
  σημασίαν τής λέξεως, Τσά-
  ρος τής νέας άστυνομίας,
  τής τάξεως των άρπάγων
  γραφειοκρατών.
  τΗτο ό γεννημένος συνω-
  μότης, ό άνθρωπος ό έργα-
  ζόμενος είς τό σκότος. Ό
  ταν ή γραφειοκρατία ευρέθη
  επί των νεφελών τής έπανα-
  στάσεως είς μίαν χώραν ά
  πομεμονωμένην καί καθυ-
  στερημένην, ή κατάστασς
  αϋτ1) των πραγμάτων έφε¬
  ρεν αυτομάτως σχεδόν τόν
  Στάλιν επί κεφαλής. Λόγω
  τής βιαίας άστυνομικής τού
  ψυχολογίας, ό Στάλιν ήτο
  καλλίτερον παρεσκευασμένος
  άπό κάθε άλλον, ήτο δηλα·
  δή περισσότερον άνοικτίρ-
  μων άπό κάθε άλλον, διά νά
  υπερασπίση την εξουσίαν καί
  τα προνόμια τής γραφειο-
  κρατίας. Ό σοσιαλισμός, τό
  προλεταριάτον, ό λσός, ή
  έπανάστασις, ή Διεθνής, δέν
  είναι πσρά ψευδώνυμα διά
  μίαν τάξιν ύπαλλήλων. Ή
  τάξις αυτή άπαγορεύει την
  ελαχίστην αντίδρασιν, διότι
  ουδέν τιε·στικόν έτχ'χείρημα
  έ'χει διά νά υποστηρίξη, την
  δρπαγα πολιτικήν της Εί¬
  ναι ήναγκασμένη νά κατα-
  πν(γΓΐ είς την γέννησΐν της
  καΐ 'τήν ελαχίστην κριτικήν
  κατά τοΰ δεσποτισμοθ της
  καί των προνόμιον της καί
  διακηρύττει δτι καί ή ελα¬
  χίστη διαφωνία είναι εγκλη
  μα καί προδοσία.
  Κατ' αρχάς αί έπιθέσεις
  αύται κατά τής αντιπολι¬
  τεύσεως συνίσταντο κυρίως
  είς δημοσιογραφικάς συκο-
  φαντίας καί είς πλαστάς
  στατιστικάς. Τοιουτοτρόπως
  ή γραφειοκρατία κατώρθω-
  νέ νά άποκρΰπτη επιμελώς
  τα κέρδη της. Άλλ' δσον
  ή νέα τάξις άπεμακρϋνετο ά¬
  πό την σοβιετικήν κοινωνί¬
  αν, έχρειίισθη νά καταφύγη
  είς αύστηρότερα μέτρα διά
  νά αντιμετωπίση τούς άντι-
  πάλους της καί νά τρομο
  κρατήση τάς μάζας. Τότε
  ακριβώς άπεκάλυψεν ό Στά¬
  λιν τος επικινδύνους ίδιότη
  τητάς τού, τάς οποίας εΐχε
  διαβλέψει ό Λένιν: Την βιαία
  τητά τού, την άνειλικρΐνειάν
  τού καί την τάσιν τού πρός
  κατάχρησιν τής έξουσίας. Ό
  «μάγειρος» τοΟ Κρεμλίνου
  άπέδειξε την μαγειρικήν τού
  ίκανότητα. Αί ζωνταναί πα-
  ραδόσεις τής έπανσστάσεως
  αντετάσσοντο είς τόν Στά-
  λιν καί έδείκνυον δτι δέν
  ήτο παρά σφετεριστής. Ή γε¬
  νεά τής έπανσστάσεως, αν
  καΐ κατεπολεμεΐτο δέν έ
  παυε νά είναι είς τα μάτια
  τοϋ Στάλιν «ή άπειλή».
  Μισούμενος άπό τος μά¬
  ζας, ό Στάλιν τάς συγκρα-
  τεΐ διά τού γραφειοκρατικοϋ
  μηχανισμοϋ. Έν τούτοις, ου¬
  δέποτε ό όργανισμός αύτός
  κατώρθωσε νά αποκτήση, την
  αναγκαίαν ένότητσ. Αί πα-
  λαιαί πσραδόσεις καί ή νέα
  κοινωνική άφύπνισις δημιουρ
  γοθν δυσηρεστημένους καί
  προκαλοθν κριτικάς καί είς
  τούς κόλπους άκόμη τής
  γραφειοκρστίας. Καί διά του¬
  το παρίσταται άνάγκη «έκ
  καθαρίσεως».
  Κοί έπειδή ·* τα πλέον επι
  κίνδυνα στοινεϊα τίΐς άρχού-
  σης τάξεως είναι οί άντι-
  πρόσωποι τής έπαναστατι-
  κής γενεάς, έστω καί άν έν
  μέρει μόνον διατηροϋν την
  πίστιν των είς την παλαιάν
  σημαίαν, ή ΓκεπεοΟ είναι
  ύποχρεωμένη νά επιβάλλη
  σιωπήν είς τούς παλαιούς
  αύτοΰς μπολσεβίκους, κστη-
  γοροϋσα αύτούς ώς προδό¬
  τας καί κατασκόπους. Αί μέ-
  θοδοι τής ΓκεπεοΟ είναι μέ-
  θοδοι συγχρόνου Ίερδς Έξε
  τάσεως: Πλήρης απομόνωσις
  σύλληψις των συγγενών, των
  παιδιών, των φίλων, εκτέλε¬
  σις μερικών κατηγορουμένων
  άπό τής άρχής τής δίκης
  (Καραχάν, Γιονούκιτζε καί
  τόσοι άλλοι), απειλαί έκτελέ
  σεως των γονέων. Αύτό άρ
  κεϊ διά νά καταβληθή ή νευ
  ρική άντίστασις καί νά πα-
  ραλύση, ή θέλησις των ψυλα
  κισμένων. Έτσι έπιτυγχάνον
  ται αί «αύθόρμητοι όμολογί·
  σι», χωρίς νά χρειάζετσι
  προσφύγη είς τόν αναμμένον
  σίδηρον καί τό ζέον ύδωρ.
  Μέχρι πρό όλΐγου ό Στά-
  λιν ήτο απολύτως πεπεισμέ-
  νος διά τό άλάθητον τοΟ συ-
  στήματός τού. Άλλ' είνε α¬
  πίθανον δτι έξακολουθεΐ νά
  έχη την Ιδίαν γνώμην. Κά¬
  θε δίκη έπηύξησε την δυσαρέ¬
  σκειαν, δχι μόνον μεταξύ των
  μαζών, άλλά καί μεταξύ των
  γραφειοκρατικών άκόμη κύ¬
  κλων. Διά νά καταπολεμη-
  θοθν αί κριτικαί αυταί είναι
  άνάγκη νά σκηνοθετηθή νέα
  δίκη. Καί όπισθεν τής μάζας
  αυτής, ή όποία ευρίσκεται έν
  πλήρει ζυμώσει, διαβλέπομεν
  την άσθενή άκόμη, άλλά δι
  αρκώς αυξανομένην πίεσιν
  μιάς νέας κοινωνίας, ή όποία
  ζητεί περισσότερον ελευθέρας
  κσί άξιοπρεπεστέρας συνθή
  κάς διαβιώσεως καί σκέψεως.
  Ή πάλη μεταξΰ γραφειοκρα-
  τίσς καί κοινωνίας γίνετσι ά
  πό ημέρας είς ημέραν οξυτέ¬
  ρα καί ό νικητής θά είναι τε
  λικώς ό λαός. (
  Αί δίκαι τής Μόσχας δέν
  είναι παρά έπεισοδιακά γεγο-
  νότα τής άγωνΐας τής γρα-
  φειοκρατίας. Τό καθεστώς
  τοΰ Στάλιν θά καταργηθή υ¬
  πό τής ίστορίας.
  ΛΕΩΝ ΤΡΟΤΣΚΥ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΑΙ ΑΠΑΤΑΙ
  ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ
  Όμιλοθν κατ' αύτάς περ! τοθ
  Μαρτίου καί ώς απατεώνος. Καί
  κατ' αρχήν δέν Ιχουν άδικον. Τό
  πρωί χθές, συμπολίτας τόν οποίον
  δέν άφηνε ό βήχας, ήρμήνευσε
  μέ τόν καλύτερον τρόπον την ά- ■
  πάττ;ν αυτήν:
  —Την αρπαςα στή λιακάθα.
  "ίΐιτε άσυμπαθής μπορεί νά
  καταντήση ό Μάρτιος καί διά'
  την λιακάδα τού. Ή άστασία καί!
  ή άστάθεια είναι βεβαία καί αύ· |
  ταί άσυμπαθε'ς. Ώστόσο ίχιϊνο ι
  πού συγκεντοώνει δλην την άντι- [
  πάθειαν, είνε ή υπουλότης. Καί
  την ύπουλότητα αυτήν έκπροσω-
  πεΐ μέ τό παραπάνω, 3πως !σχυ-
  ρίζωνται οί πολλοί, ή λιαχάοα τοθ
  Μαρτίου: Αλλοίμονον άν έγκατα-
  λειφθήτε είς αυτήν χωρίς παλτό.
  θά σάς ρημάξη.
  Ευρέθη έν τούτοις κάποιος νά
  διαμφισβητήση τόν χαρακτήρα τής
  άπάτης εις τό κεφάλαιον αύτό:
  —Διαμαρτύρομαι κύριοί! Δέν
  είνε άπατεών ό Μάρτιος.
  —Άλλά τί είνε;
  —Συγχρονισμένος κοινωνικάς
  άνθρωπος.
  Νά γελάσωμεν; 'Υποθέτω δτι
  πρεπει νά σοβαρευθώμεν μάλλον.
  Οί Μαρτιάτικες άπάτες δέν Ιχουν
  καΐ τόσο σχέσιν μέ τάς παραποι-
  ήσεις πού περιαρπάζει αμείλικτος
  ό ποινικός νόμος. Ό μήνας αύ¬
  τάς τουναντίον είνε κύριος καθ5
  δλα. Σχς δίδει τδ χχμόγελο μέ τό
  πρώτο λουλουδάκι. Σάς χαρίζει
  την Ιλπίδα μέ δλη τή χάρι τής...
  πρχσινάδας της. Άφήνει δλον τδν
  ήλιο νά σοαρώση κάτω άπό την
  γελαστή πιπεριά. Τα πεθκο τού
  είνε χαρ» ΟεοΟ ^μέ τό σπζυργιτά-
  κι—τόν πρόσχοπο τοθ χελιδονιοθ.
  ' Υπόσχεται μέ πράγματα. Δέν άγ-
  γίζει τα πορτοφόλι σας. θίλβι τα
  περιβάλλον τού δσον τό δυνατόν
  πανηγυρικώτερον καί πολυανθρω-
  πότερον.
  —Αλλά την άλλϊ] μερά άθεόφο-
  βείν. Τί συμβαίνει την άλλη με¬
  ρά;., εφώναξεν ό ά^Ορωκοί μέ
  τόν βιαρκή,βήχα.
  Φαντάζομαι δτι καί δσον ά-
  ψορα. τό παράπονον τού, ό Μάρ¬
  τιος δέν χάνει την ίδιότητα ώς
  κοινωνικοί) κυρίου. Ό τελευταϊ-
  ος Ιχει σπουδάσι;] είς τό Πανε-
  πιστήμιον τής λεπτότητος. Δέν
  σας Ιξϊ?γεϊ ομως δτι ή λεπτότη;
  αυτή έκ λόγων κοινής, κοινο-
  τάτης συνθήκας, είνε μόνον ζή-
  τημα έντυπώσεως. Σάς άφήνει νά
  τό έννοήσετε. 'Έξο) άπά τόν τό¬
  πον τής συγκεντρώσεως, εις τό
  πεδίον τής βιοπάλης, ό κύριος
  γίνεται τραχύς. "Οπως σάς
  κρεββατώνει την επομένην τής
  λιακάδας ό Μάρτιος Ιτσι καΐ αύ
  τος: Σάς στέλνει περϊπατον χά¬
  ρις είς μίαν «εμπορικήν λεπτο¬
  μέρειαν» των σχέσεων σας.
  Συμπέρασμα είνε έδώ, ότι
  άλλο καθ' Ιαυτό άπάτη καί υ-
  πουλότης καί άλλο κοινωνικότης.
  Ή λιακάδα είνε θεσπεσία τίς
  ώρες αύτές. Δέν Ιχει δμως κα-
  νένα έπιχείρημα εναντίον τοθ...
  παλτοθ! Είς τάς σχέσεις μας μέ
  τόν φυσικόν κόσμον, τό δεύτε¬
  ρον άποκτα την έννοιαν συμβό-
  λου. Ό Μάρτιος δέν άντιγρά-
  φει τάν άνθρωπον τοθ αιώνος μα;
  χωρίς λόγον. Ακριβώς έξ αφορ¬
  μάς τής άντιγραφής αυτής γί
  νεται μέγας διδάσκαλος. Μάς ου-
  νηθίζει νά δυσπιστούμεν καί ^είς
  τό λαμπρέτερον φώς. Καί νά
  λαμβάνωμίν μερικάς στοιχειώ-
  δεις προφυλάξεις δεδομένου βτι
  τα συστατικά τού είναι κοινάν μυ¬
  στικόν.
  ΑΧΜΟΔΛΙΟΣ
  ΠΝΕΥΜΑ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
  Συγκίνησις καί άνησυχία
  παντοϋ: Τα αϊματα τοϋ Ρω-
  μηοϋ άναψαν πάλι. Βλέπει νά
  ύψώνωνται άπό παντοϋ οί φλό
  γες τοϋ πολέμου καί νά ζώ
  νούν την έν αμαρτίαις γηρά-
  σασαν ήπειρον μας. Καί έκ-
  φωνεΐ λογους πυρίνους επί
  τής καταστάσεως. Αί συζη-
  τήσεις δίδουν καί πέρνουν
  παντοθ. Τό καφενειον δπου
  μέχρι προχθές οί νεοέλληνες
  εΰρισκαν τό χουζοϋρι των ξα
  πλωμένοι σέ τέσσερις καρέ-
  κλες ό καθένας καΐ δπου δέν
  άκούονταν παρά ό ήχος τοθ
  ταβλιοϋ, επήρε μέ μιδς δψι
  παληού κοινοβουλίου. Τό μάρ
  μαρο τοΟ τραπεζιοΰ έγινε χάρ-
  της στρατιωτικάς δπου χαράσ-
  σονται φρούρια καί όχυρά καί
  σύνορα κρατών Τό άθώο φλυ
  τζάνι τοΟ καφέ έλαβεν δψι
  τάνκΓ. καί τό ποτήρι τοθ νεροθ
  Ιγινε θάλασσα δπου έτοποθε-
  τήθησαν χάρτινοι στόλοι των
  άντιπάλων είς παράταξιν μά-
  χης. Στίς λέσχες,τουλάχιστον
  σαράντα άνθρωποι κρέμονται
  κάθε βράδυ άπό τό ραδιό-
  φωνον, την ώρα πού τα έρ
  τσιανά κΰματα μεταδίδουν τίς
  είδήσεις άπό τα μεγάλα κέν
  τρα τής Εύρώπης. Καί μόλις
  τελειώση, ή έκπομπή, άρχίζει
  άτέλειωτη, νευρική ή συζήτη
  σις. Καί αυτή ή αΐθουσα πού
  έχρησίμευε ώς χθές ώς χαρτο-
  παίγνιο, έγινε σήμερο αΐθουσα
  διπλωματικοο—· διεθνολογικοϋ
  φροντιστηρίου.
  —Τα φταίει δλα ή χλιαρά
  πολιτική τοϋ Τσάμπερλαιν,
  ή έξαλλος τακτική τοθ
  Στάλιν.
  —Βεβαίως, άν έπικρατοϋ
  σεν ή πολιτική τοθ ΤΗντεν,
  δέν θά άλώνιζαν ό Μουσο¬
  λίνι καί ό Χίτλερ.
  —Τίποτε. Ό Τσάμπερλαιν
  ξέρει τί κάνει. Μήπως δέν
  πιάνεται μέ τόν άραμπθ ό
  λαγός;
  —Λοιπόν άκοθτέ με πού
  σας τό λέω καί νά μέ θυμη-
  θήτε: τό άστρο τής Αγγλίας
  κλίνει πρός τή δύσι τού.
  Τώρα μεσουρανεϊ ό άστερι-
  σμός τοθ «άξονος».
  —Αντιθέτως, φρονώ δτι ό
  Τσάμπερλαιν θά πέστι γρή-
  γορα καί θά άντικαταστα-
  θή άπό τόν ΤΗντεν καί τόν
  Τσώρτσιλ. Καί τότε θά βρυ-
  χηθή πάλι ό Βρεττανικός
  λέων καί οί φΐλοπόλεμοι λύ-
  κοι θά βάλουν την ουράν υ¬
  πό τα σκέλη.
  Καί ή συζήτησις συνεχί-
  ζεται μέ νεΰρα καί έξάψεις
  μέ θυμούς. ΛΙγο άηόμα καί
  Ο πόλεμος ποΰ δέν ξεσπδ
  είς την Εύρώπη θ' άνάψη
  μέσα στήν αΐθουσα. Άλλ' εύ
  τυχώς, εάν απέθανε τό
  πνεθμα τοϋ Ούΐλσωνος καί
  τοθ Μπριάν, ύπάρχει πάν¬
  τως τό πνεθμα τοϋ Τσάμπερ¬
  λαιν πού ΰπαγορεύει την ύ-
  ποχώρησι καί τή συνδιαλλαγή
  άντί πάσης θυσίας. Καΐ ό
  πόλεμος άποφεύγεται γιά
  νά συνεχισθή την έπομένη ή
  συζήτησις, οί κρίσεις, τα σχό
  λια, οί ύποδείξεις. Γιατί ό
  ρωμηός δέν περιορΐζεται είς
  κρίσεις καί σχόλια μόνον. Κσί
  κατ' αύτό δέν άλλαξε διόλου.
  Μήπως καί πσλαιότερα ό μα
  καρίτης Κανελλίδης, δέν φώ-
  ναζε άπό τίς στήλες των
  «Καιρών»κάτα τόνΡωσσοϊαπω
  νικό πόλεμοτό άμίμητο έκεϊνο:
  Δεξιώτερα Κουρουπάτκιν,πρός
  τόν Ρώσσο στρατηγό γιά
  νά γράψη μετά τή ρωσσικήν
  ήττα μέ βαθύτατη θλίψη: «Δυ
  ατυχώς οί Ρώσσοι δέν μάς ή'
  κουσαν!»
  ΤΑ! δλα κι' δλα! Είς τα ζη-
  ιήματα αύτά 6 Ρωμηός είνε
  άνυπέρβλητος. Καΐ δέν δέχε-
  ται άντιρρήσεις, οΰτε καί άμ-
  •β σβήτησι των ίκανοτήτων τού.
  Τό πνεθμα τής συζητήσεως
  καί τής κριτικής άλλωστε βρί-
  σκεται μέσα στίς φλέβες, στήν
  ψυχή τού άπ' τόν καιρό πού
  δμφανίσθηκε ώς έθνότης, ώς
  Ό νέος Έπίσκοπος.
  Σήμερον θά χοροστατήση
  είς την λειτουργίαν τοϋ Μη-
  τροπολικοϋ ναοϋ ό νέος έπί¬
  σκοπος Κισσάμου καί Σελίνου
  κ. Εύδόκιμος Συγκελάκης μετ"
  ολίγας δέ ημέρας θά μεταβή
  είς την έδραν τού όπότε καί
  θά γίνη ή τελετή τής ένθρονί-
  σεώς τού. Διά τάς άρετάς
  καί τα προσόντα τοθ νέου επι
  σκόπου, πού τόσον επαξίως
  ανήλθεν είς τόν άρχιερατικόν
  θρόνον τής δυτικής Κρήτης
  έγράψαμεν άλλοτε.
  "Επί τή εύκαιρία δμως ο¬
  φείλομεν νά σημειώσωμεν μέ
  ιδιαιτέραν ικανοποίησιν καί
  την προτίμησιν καί τό ένδια
  φέρον τό οποίον εδειξεν ό Μη
  τροπολίτης κύριος Τιμόθεος
  πρός τό πρόσωπον τοΰ νέου
  έπισκόπου, προκρίνας έκθύ-
  μως την εκλογήν καί τόν διο¬
  ρισμόν τού. Ό Νομός Ήρα
  κλείου, τέκνον τοΰ όποίου εί¬
  ναι ό νέος έπίσκοπος, έκτιμά
  ιδιαιτέρως τό ενδιαφέρον καί
  τάς έν προκειμένω ενεργείας
  τοθ Σεβασμιωτάτου Μητροπο-
  λίτου καί υπόσχεται νά μή
  τάς λησμονήσΓ).
  Αύο εργα.
  Δύο έξαιρετικής σπουδαιό
  τητος συγκοινωνιακά εργα α¬
  πεφάσισε νά κατασκευάση τό
  έπαρχιακόν Ταμείον κατά τό
  Αρχόμενον μετ' ολίγον έΐτος.
  Την οδόν Βιάννου—Άμυρδ
  διά την όποιαν καί διέθεσε πε-
  ρί τό ένάμισυ έκατομμύριον
  δραχμών καί την γέφυραν
  «Λούιρας» είς Γέρω ποταμόν,
  διαθέσαν Ινεακοσίας χιλ.
  δραχμών. Καί τα δύο αύτά
  εργα είνε υψίστης σπουδαιό¬
  τητος. Ή άνά χείρας δέ ε¬
  φημερίς πού έπρωτοστά'τησε
  καί υπέδειξε κατ' επανάληψιν
  την ανάγκην τής κατασκευής
  των χαίρει ιδιαιτέρως βλέπου¬
  σα είσακουομένας_ τάς υπο·
  δείξεις της.
  Νά ιδρύθη·
  Τβ υπουργείον τής Παιδείας
  έν τή προσπαθεία τού νά ^κα-
  ταπολεμήση τόν άναλφαβητι-
  σμόν καί νά μορφώση τόν λα¬
  όν ίδρύει παντοθ σχολεΐα καί
  διορίζει νέους διδασκάλους
  πρός συμπλήρωσιν των κενών
  καί ενίσχυσιν τής έκπαιδεύσε-
  ως. Ελπίζομεν λοιπόν δτι θ'
  αποφασίση την ίδρυσιν καί λει¬
  τουργίαν άπό τού προσεχοθς
  σχολικοΰ έ'τους, σχολείου καί
  είς τό χωρίον Καρδουλιανό
  Πεδιάδος. Τό Καρδουλιανό ε-
  χει άρκετούς μαθητάς διά την
  ίδρυσιν καί συντήρησιν σχο¬
  λείου, ποθ φοιτοϋν σήμερον
  είς άπομεμακρυσμένον σχολεί¬
  ον ξένου χωρίου, ύφίστανται
  δέ κατά τόν χειμώνοτ Ιδίως
  μεγάλα δεινά διά την μετάβα¬
  σιν καί επιστροφήν των. Ή ί¬
  δρυσις έπομένως τοΟ σχολεί-
  ου^αύτοϋ δικαιολογεΐται πλή-
  ρως καί μάλιστα έπιβάλλεται.
  περιούσιος λαός, σ' αυτή τή
  μακαρία χώρσ. Καί νά ποΰμε
  καί τοΰ στραβοθ τό δίκτιο, δ-
  σο κι' άν ίχυρίζωνται πολλοί
  δτι ή κατάρρευσις τής άρχαί-
  ας Ελλάδος όφείλεται σ' αύ¬
  τό ακριβώς τό έριστικό καί ύ·
  περβολικά κριτικό πνεθμα τοθ
  "Ελληνος, ημείς τούλάχιστο
  δέν βρίσκομε έλάττωμα την
  κριτική συζήτησι. Κι' άν είνε
  άλλωστε βάσιμος δ ίσχυρι-
  σμός ώς πρός τα αϊτια τής
  καταρρεύσεως τοΰ άρχαίου
  έλληνισμοθ, δέν είνε λιγώτε-
  ρο άληθές δτι τό ύπέροχο
  πνεθμα καί ό πολιτισμός τής
  αρχαιότητος εΓνε άπαύγα
  σμα, καταστάλαγμα τής έλευ
  θέρας συζητήσεως καί κριτι
  κης. Γιατί μονάχα ή ελευθέρα
  συζήτησις κι' ή κριτική, άνοί
  νούν τό δρόμο πρός την άλή
  !θεια, καί την πρόοδο.
  ' Μ.-—
  Ι
  Ά
  Ά
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ
  τα Μαρίκας Κρεβατδ) - Σήμερον
  ή «Μπλόφα», επιθεώρησις.
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  "Εναρξις την Δευτέραν 21 Μαρ-
  τίου, μέ τό κινηματογραφικόν άρι
  στούργημα: «Πανσιόν Μιμόζα» καί
  ή μεγάλη ξεκαρδιστική κωμωδία
  Σαρλώ.
  ΜΙΝΩΑ —Σήμερον τό άριστοΰρ
  γημα: «Στιγματισμένες γυναϊκες».
  μέ την διάσημη Μπέττυ Νταίβις.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΥΑΑΙΙΑΙΙΗ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 21 ΜΑΡΚΟΥ
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  Νέ το κΐνηματογραφικόν
  άριιτούργημα:
  ϊ
  "Ενα μεγάλο δράμα γε
  μάτο ζωή καί ρεαλισμό πό ό
  τό έμψυχώνουν ή μεγάλη
  καλλιτεχνις:
  Λιζ Ντελαμσρ,
  Φρανσουάζ Ροζέ
  καί ό ίιάσημος:
  Πώλ Μπερνάρ
  Σκηνοθεσία τού μεγάλου
  Γάλλου σκηνοθετου: ΖΑΚ
  ΦΕΥΝΤΕΡ.
  Έκτός προγράμματος:
  ΣΑΡΛΩ
  μεγάλη ξεκαρδιστική κω-
  μωδίοτ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΑΝΟΙΞΙΛΤΙΚΕΣ
  ΑΓΑΠΕΣ
  Μέ την
  ΜΑΡΒΑ ΕΓΚΕΡΟ
  Νέαι έκδόσεις.
  «ΠΓΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤ Α ΤΟ ΓΑΜΟ»
  Εξεδόθη κατ' αύτάς έν
  Αθήναις τό βιβλίο «Πρίν καί
  μετά τόν γάμον» τοθ διακε-
  κριμένου Μαιευτήρος—Γυναι-
  κολόγου κ. Ν. Γΰρα.
  Πρόκειται περί ενός έξαι-
  ρετικά διαφωτιστικοΰ βιβλίου
  διά τοθ όποίου έκλαίκεύεται
  ή Έπιστήμη καί τοθ όποίου ή
  πρακτική χρησιμότης είναι
  μεγίστη. Είς αύτό ό συγγρα¬
  φεύς πραγματεύεται δλα τα
  ζητήματα πού άφοροϋν τόν
  γαμον, τόν σεξουαλισμόν, την
  διατήρησιν τής όμορφιάς καί
  τής ύγείας τής γυναίκας, την
  στείρωσιν, την μητρότητα, την
  ανατροφήν των παιδιών, τό
  φυσικόν καί τεχνητόν θήλα-
  σμα κοί πλείστα άλλα θέμα-
  τα υψίστου ένδιαφέροντος.
  Ό κ. Γύρας παρέχει τάς
  δντως πολυτίμους καί βαθυ-
  στοχάστους συμβουλάς τού υ¬
  πό τύπον έπιστολών, άς ά-
  πευθύνει είς νεόπανδρον φΐ-
  λην τού, πράγμα δπερ καθι-
  στδ έξαιρετικώς τερπνήν την
  ανάγνωσιν τοό βιβλίου.
  Γενικώς ειπείν τό βιβλίον
  τοθ κ. Γύρα αποτελεί πραγ¬
  ματικόν θησαυρόν διά κάθε
  οικογένειαν καί Ιδία διά τα
  νεαρά ζεύγη τα όποΐα ένημε-
  ρώνει επί πλείστων άπαραιτή-
  των πραγμάτων τού έγ-
  γάμου βίου, άτινα ή πρόλη¬
  ψις καί ή σεμνοτυφία έκρά-
  τουν μακράν τής γνώσεως τοΰ
  πολλοΰ κοινοθ, ένώ άπ' εναν¬
  τίας ή γνώσις των, έξασφαλί-
  ζει την ευτυχίαν καί την γα¬
  λήνην είς κάθε οικογένειαν.
  Χ. Κ.
  Άλ. Γ. Στεφανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  1 έως ίατρός ΕύαγγελισμοΟ
  σπουδάσας έττΐ πενταετίαν έν
  Ιταλία Δέχεται έν τώ νέφ
  Ιατρείω τού δδός (Πλατειά—
  Σ.τρ'ίπα) έναντι φαρμακεΐου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή είοοδος έκ
  τής δοοθ Καγιαμπή.
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙλΙΣΣλ =
  338ον_
  —Λένε πώς έρχονται.... Ή
  υπόθεσις μου είνε ή υπόθεσις
  δλων των καλών πολιτών...
  Άγαπώ την έθνοφρουρά... Θά
  πολεμήσωμε μέ άνδρεία, δέν
  είνε έ'τσι,
  Ό διστακτικός τόνος, ή ά-
  μηχανία τοϋ άνθρώπου έπεδεί-
  νωσαν την έβεβαιότητα άντί
  νά την έξαλείψουν. «Τόν βλέ-
  πω άκόμα—διηγε,ΐται ε'νας ά-
  ξιωματικός—νά περνά μπρο
  στά στήν παράταξί μας, σκο-
  τισμένος, βαρύθυμος, σάν νά
  ήθελε νά ειπή: «Όλα είνε
  χσμένα». Οί όνθρωποι τοϋ
  παλατιοϋ επερίμεναν νά ξε-
  σπάση ή κραυγή: «Ζήτω ό βα¬
  σιλεύς!» Άλλά ή εμφάνισις
  τοϋ Λουδοβίκου έγινε στήν
  άρχή δεκιή μέ παγερή σιγή
  καί κατόπιν μέ τή διφορούμε-
  νη κραυγή των έθνοψρουρών:
  —Ζήτω τό έθνος!
  Καί δτον ό βασιληάς έρρι-
  ψοκινδύνευσε νά πάη έως τό
  κιγκλίδωμα, δπου είχεν αρχί¬
  ση κι' δλας ή συναδέλψωσις
  λαοθ καί στρατιωτών, οί πυ-
  ροβοληταί έλυσαν αύθαιρέτως
  τούς ζυγοΰς των καί τόν επή¬
  ραν άπό πίσω, άσύντακτο
  μπουλοΰκι, φωνάζοντας:
  —Κάτω τό βέτο! Κάτω τό
  γουροΰνι!
  Οί ύπουργοί τού καί οί άκό-
  λουθοί τού, μπροστά σ' αύτές
  τίς στασιαστικές έκδηλώσεις,
  τόν έκΰκλωσαν τρομσγμένοι
  καί τόν έξανάφεραν στό πα-
  λάτι.
  —"Υψιστε Θεέ! Τόν βασιληδ
  γιουχαΐζουν!—εφώναξεν άπό
  τό πρώτο πάτωμα ό υπουρ-
  γός των Ναυτικών ένώ ή Μα-
  ρία-Άντουανέττα, μέ τα μά·
  τια κόκκινα άπό τα δάκρυα
  καί τίς άγρύπνιες, δταν εΤδε
  τό θλιβερό θέαμα, άπέστρε-
  ψε τό πρόσωπό της, γεμάτη
  πίκρα, καί εΐπε συντριμμένη
  στή θαλαμηπόλο της:
  —Όλα είνε χά μενά ■ αυτή
  ή επιθεώρησις έκαμε περισσό-
  τερο κακό πσρά καλό.
  Όμάδες ένόπλων άρχιζαν
  νά περιζώνουν τό παλάτι. Εΐ-
  χαν καί κανόνια γιά νά τό
  βομβαρδΐσουν. Άλλά πρίν ά-
  κόμη αρχίση, ή μάχη εΐχε κι'
  δλας τελειώση.
  Τό πρωι έκεΐνο τής άποφα-
  σιστικής συγκρούσεως μετα-
  ξύ τής μοναρχίας καί τής δη¬
  μοκρατίας βρισκόταν άνάμεσα
  στό πλήθος, κοντά στόν Κε-
  ραμεικό, ε"νας νεσρός ύπολο-
  χαγός, ενας Κορσικανός άξι-
  ωματικός έκτός υπηρεσίας, ό
  Ναπολέων Βοναπάρτης, ό ο¬
  ποίος θά επαιρνε γιά τρελ-
  λόν οποίον θά τοϋ έλεγε πώς
  μιά μερά θά κατοικοΰσε στό
  παλάτι έκεΐνο καί θά διεδέ-
  χετο τόν Λουδοβΐκον 16ον.
  Μέ τό διαπεραστικό τού βλέμ-
  μσ, άργόσχολος παρατηρητής,
  άναμετροθσε τίς πιθανότητες
  επιτυχίας τής έπιθέσεως καί
  τής αμύνης.
  (συνεχίζεται)
  ■.ΒΒΒΒΒΜΒ4ΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΙΙ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σύρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΜΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλ*». 5-41
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα διά τό άπόγευμα καί τό βράδυ.
  Πολλή μεγαλοπρεπεία καί λάμ- (
  ψις χαρακτηρΐζει τα ώραΐα άνοι-
  ξιάτικα φορεματα χάρις στά πο-
  λυτελή κρόσσα, τίς πικϋρ καί τα
  μετάλλινα κουμπιά.
  Λαμπρΰνουν την ζακέττα ενός
  κομψοΰ άνσάμπλ άπό μεταξωτό
  όττομάν μαθρο, ανθη κεντημένα'
  μέ χρυσή κλωστή αύτό τ® Ιδιο |
  κέντημα έπαναλαμβάνεται είς την
  μικρή τσέπη τοΰ κορσάζ. Χρυσα '
  κουμπιά σχηματίζουν κομπολόι
  κατά μήκος τοΰ φορέματος
  Υπό μορφήν κοντής φράντζας.
  έπανευρίσκομε άκόιιη την Ιδία έ
  πικράτησι τοθ χουσοθ ώς γαρνι·
  τούρας* Ίδέα ύπέροχη άλλά υπό
  τόν δρον νά χρησιμοποιήται μέ
  διάκρισι. Σδς άναφέρω σχετικώς
  ίνα φόρεμα άπό κρέπ μπλέ ζωη¬
  ρά, μέ γιακδ περιτριγυρισμένο μ'
  ίνα χρυσό κροσσό, καθώς καί ή
  μικρή ποδιά άν φόρμ, τοΰ Ιδίου
  φορέματος. Ή ζακέττα πού συνο
  δεύει τό φόρεμα είνε άπό τό ίδιο
  υφασμα, μέ τσέπες ύπογραμιαι-
  σμένες μέ κοντά χρυσά" κρόσσα..
  Ό χαρακτηρ τής διακρίσεως μι·
  άς τουαλέττας στηρίζεται πρό
  πάντων είς την καλήν εκλογήν
  τής γαρνιτούρας της. Γι' αΰτό τόν
  λόγο θά δοΰμε συχνά φορεματα
  άπό μονόχρωμο κρέπ, πολϋ άπλδ,
  νά εχουν ενδιαφέρον τελείως Ιδι¬
  αίτερον, χάρις είς μίαν εργασίαν
  άπό λεπτές νερβϋρ καμωμενες είς
  τα χέρι, κατά τρόπον πού καλύ-
  πτουν δλο τό ϋφασμα δι' ενός εί-
  δους τριχάπτου. Άκόμη θα Ιδωμεν
  ε'να φόρεμα πολύ σεμνό άπό
  κρέπ·ντέσιν έμπριαε νά μεταβάλ-
  λεται σέ τουαλέττα πολύ κομψη
  διά των ρεαπλικασιόν, κεντημά-
  των άπό λαινάζ δμοιο μέ την βε
  στα ¥ τό μπολερό.
  Ή άηογευματινές ζακέττες εΐ-
  ναι κεντημενες δπως τα φορίμα-
  τα Κάποτε μάλιστα δλο τό κέν-
  τηαα ευρίσκεται επάνω είς την
  ζακέττα, έν ω τό φόρεμα άρκεΐται
  είς £να μικρό κέντημα επί τοΰ
  κορσάζ.
  —Μετασχηματισμός των φο-
  ρεμάτων.
  Πολύ πρα<τική ή παροθσα μόδα των μετασχηματισμών. Μδς έπιτρέπει νά παρουσιάζω- με την Ιδία τουαλέττα 6ιό μορφές πολύ διαφορετικές καί νά έπιτό· χωμε χωρίς πολλά εξοδα όλόκλη· ρη σειρά άπό φορεματα ημέρας νυκτός, ούΐκ—εντν κλπ Ωρισμένα άπογευματινά άν- σάαπλ άποτελοϋνται άπό ε,να ά- πλό ϊσιο φόρεμα άπό κρέπ—ντέ— σιν έμπριμέ, επί τοΰ όποίου φο ροΰν φοΰστες άπό μάλλινο ϋφα¬ σμα άνοικτές έμπρός, συνοδευό· μενες μέ ζακέττες άπό τό ίδιο μάλλινο ϋφασμα Ή μπλοΰζες τίς οποίες φοροΰν μέ τα ταγιέρ, δίδουν έπίσης, ανα¬ λόγως τής φαντασίας, πολύτιμα στοιχεΐα ποικιλίας, είς τίς τουα¬ λέττες μας. Χάρις στήν προσθήκη μιδς δαν τελλένιας μπλοΰζας, ή φοΰστα έ νός ταγιέρ άπό μεταζωτό ή λε- πτό μάλλινο ϋφασμα, πέρνει άμέ· σως έπίσημη δψι. Έννοεΐται, δτι την πολυτέλεια τής νταντέλλας συμπληρώνη ή λάμψις τής γαρνι- τούρας: λιζερέ, κουμπιά μέ πετρά δια, χρυσδ γαλόνια. Μία ώραιο τάτη μπλοϋζα άπό δαντέλλα λευ- κή είνε έργασμένη μέ μικρά μπι- ές άπό λαμέ χρυσό τα όποΐα υπο- γραμμίζουν τόν ώμίτη πού εχει σχήμα V, τό ντεκολτέ καί τό κά¬ τω μερος των μικρών μανικιών. ή Ντιστεγκέ ******* *********** , ************** ***************** * * ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡ Ι * % ■«■ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΟΟΛΟΓΟΧ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ" ε¬ κάστην 8—12 π μ. είς τό Ιατρείον τού ^πλησίον Ά- στυνομικοθ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ. ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ....... ιιιιι Ειςτό'ΑκτινολογικόνΈρναστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: 'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο- λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτ ινοθ εραπε ία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία (Ύπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός). Αριθ. τηλεφ. 4—16. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝΟΥ ......■■■■■ ι ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Ί, ΚΟΚΑΡΙ 'Εξαιρετικής ποιότητος, όιαρ- ] κης παρακαταθήκη είς "την κρεμ- μυδαποθηκην πλησίον Χανιών, Πόρτας(παρκπλβΰρω; εμπορικον καταστηματος κ. Ιωάν, Λιναρίά- κη). «Άκρόπολις» ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΡΑΔΥ κατ' ευθείαν Πειραια, ΤΗΝΟΝ (Έκ τοΰ Πρακτορε(ου) Ι Έντός όλίγου Ι ί % είς την | * --------- * «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ» $ ————————————— ^ Τό άριστούργη- * * μα τοϋ Λεων. Άν- | * τρέγιεφ.· * * * * * * * * * * * * * Σ * * * * * * * * * ΤΟΥ ΝΛΖ1ΡΑΙΟΥ Τό ηχητικό κϋμα τοΰ * δεί ου δράματος έμπρός * στό οποίον κύπτουν οί αΐω * νές καί οί ένιαυτοί καί * γενεαί γενεών τής άνθρω- * πότητος, διαχΰνεται μέαα * στίς γραμμές τοΰ έξαιρε- τικοΰ αυτού άριστουργήμα * τος, πό Ο θά κρατήση είς α¬ διάπτωτον ενδιαφέρον τόν άναγνώστην. * * * * * * * * * * * * * * * * * ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — ΈπιΘυμοΰ μέν νά εκφράσωμεν την βαθείαν ευγνωμοσύνην μας πρός τόν δια· 'κεκριμένον ιατρόν κ. Άπολλόδω- ρον Μελισσείδην, διά τό ενδιαφέ¬ ρον καί την στοργήν μέ την όποι¬ αν παρηκολούθει καί έθεράπευε μέχρι τέλους, την πεφιλημένην ά· (δελφήν καί θείαν μας Βικτω· ρίαν Καπετανάκη. Ευχαρίστου μέν έπίσης θερμώς τόν κ. Νομάρ χην, τον κ. δήμαρχον Ηρα¬ κλείου, 5 τό Δημοτικόν Συμβού¬ λιον, τον Τύπον τής πόλεως, τιμή- | σαντας -την μνήμην αυτής, τόν κ. Ιωάν. Δ. Μουρέλλον, δστις μέ τό¬ σην αλήθειαν απέδωκε τόν χαρα- κτηρισμόν τής προσωπικότητός της κατά τόν ύπ' αύτοΰ έκφωνη θέντα λόγον, τούς διαθέσαντας είς μνήμην της δωρεάς υπέρ φι· λανθρωπικών σκοπών, καί την κοινωνίαν Ηρακλείου παρακο- λουθήσασαν την έκφοράν της καί συμμερισθεΐσαν την λύπην μας. Αί βΟίκογένειαι: Γεωργίου Μιτσοτάκη, 'Αντω- νίου Ησυχάκη, Βάσου Κριμπά, Ιωσήφ Χατζηδάκη, Ιωάν. Μιτσβ- τάκη, Ιωάν. Καλλιατάχη. *** Γϊιρω στήν πόλι. * * ί ςρέρεΐ άπό σελίδος είς ΐ 3; οελίδα πρός τόν δρόμον ί ό, τού θεανθρώπβυ, σκορπίζει, 5| !£ απλετο τό γαλήνιβν φώς !* τής χριστιανικής αληθείας, ϊ ουγκλονίζει ψυχικώς, άπο- ^ τέλει δίδαγμα φωτεινόν, ^ ^ πλαισιώνει μέ άδρότητα Τ 5; χρωμάτων τό θείον δράμα % % τβΰ Γβλγβθά. Υ * * * * * * ***************** ****** ****** ΘΕΑΤΡΟΝ π εκμεταλλευσισ Ι ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ ί Σία ■ ^ ΘΙΑΣΟΣ Χί ! ΜΑΡΙΚΑσΚΡΕΒΑΤΑΙ ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΕΠΙθΕΟΡΗΣΙΣ Ι ΣΗΜΕΡΟΝ * Ή τελευταία άπογευματινή ■ Μέτηνξεκαρδιστική οπερέττα ΤΡΕΙΣ ! Μ Α ΡΙΚΕΣ Μέ τιμάς 15—10. ! ΒΡΑΔΥΝΗ ■ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ί Η · εί; 2 πράξεις τοΰ γνωστοϋ μουσικοσυν- δέτου Μίμη ΙΚατριβάνου. Αυριον 3 τελευταίαι άπο- χαιρετιστπριοι παραστάσβις τοΰ θιάσου 4—6,30, 7—9.30, 10-12,30. Βελτιοθται λοιπόν ό καιρός, άν κρίνωμεν άπό την χθεσινήν ημέ¬ ραν. —Καί άπολείπουν αί άνησυχί- αι διά την συνέχισιν τοΰ χειμώ¬ νος καί έν μέσω άκόμη τής ανοί¬ ξεως. —Μέ την διακοπήν κατά τάς η¬ μέρας αύτάς τής νηστείας τής μεγάλης τεσσαρακοστής, τουλάχι¬ στον άπό ίνα μέρος των νηστευ- των. —Τα κρεοπωλεΐα καί ή ίχθυα- γορά μας παρουσιάζουν άρκετήν κίνησιν. —Αί αρχαιότητάς μας ώς γνω στόν άπασχολοΰν εύρέως τόν πε πολιτισμένον κόσμον —Έξαιρετικώς δμως λόγφ τής ανοικοδομήσεως τοθ Μουσεΐου μας, τόν ένδιαφέρουν περισσότε ρον αυτήν την στιγμήν. —Την γνώμην ταύτην έσχημα τίσαμεν άπό είδικάς πληροφορί¬ ας ιτερί τοθ νέου Μοοσείου μας δημοσιευθείσας είς πρασφάτως κομισθεισας ξένας εφημερίδας. —Αί προχθεσινάς καί χθεσιναί τηλεγραφικαί καί ραδιοφωνικαί πληροφορίαι έφερον ώςήτΐιωτέραν την κατάστασιν έν Εύρώτιη. —Έννοεΐται δτι τουτο δέν ήμ πόδισε τούς συμπολίτας νά συζη τοθν εΰρέως τα διεθνή πράγμα,τα καί νά προβλέπουν άπρόοπτο. —"Ενας όλόκληρος κόσμος μι κροκαταστηματαρχών των περι χώρων περιμένη νά κάμη χρυσές δουλειές. —Ή προσδοκία αυτή έξαρτάται φυσικά έκ τής σταθερότητος ιτοά θά Εχη ή τυχόν συνεχιζομένη άνοι ξιάτικη καλοκαιρία. —Οί έν Πρεβέζτ) καί Λευκάδι σεισμοί άν κρίνωμεν άπό ώρισμέ νας περιγραφάς των Άθηναίκών εφημερίδων, ύπήρξαν^ίσχυρότατοι. — Εύτυχώς τό έπίκεντρόν των, ώςέξάγεται άπό άνακοινώσεις,τής αρμοδίας υπηρεσίας, , ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ τα πετρώμοτα τής ιδικής μας ζώνης. —Ή τιμητική τής κ. Κρεββατά προεμηνύετο δτι θά συνεκεντρω- νέ πολύν κόσμον είς τό θέατρον Πουλακάκη. —Έξ εκτιμήσεως πρός την έξαι ρετικήν καλλιτεχνιδα καί τό 2ρ γον της ώς πρωταγωνιστρίας τοθ μουσικοΰ μας θεάτρου. — Σήμερον καί αυριον δ θία σος δίδει τάς τελευταίας τού πά ραστάσεις μέ £ργα άπό τα κα¬ λυτέρα τοθ ρεπερτορίου τού. — Είς εσπερινάς καί άπόγευμα τινάς παραστάσεις. ό Ρέπορτϊρ —Τό ρεσιτάλ τής·" μικράς καλ- λιτέχνιδος Άθ. Παπαδάκη. Τό διά σήμερον όρισθέν ρεσι τάλ τής γνωστής έκ Κρήτης δέ καετοΰς καλλιτέχνιδος κλασσικών χορών Άθηνοϋλας Παπαδάκη, άνε βλήθη λόγφ έλαφρδς ασθενείας της διά την μεταπροσεχή Τετάρ την 30 Μαρτίου καί ώραν 10 μ. μ. μέ τό αϋτό εκλεκτόν πρόγραμ μα. Τό ρεσιτάλ διατελεί ώς γνω σ·βί>ν υπό την προστασίαν τοθ κ.
  Νομάρχου Ηρακλείου.
  ΚΙΜΟΗ Α. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Ειδικευθεΐς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικον νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  ιΥυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμσλθείας ν'πάροδος όδοΟ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ( Τά

  (
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ '■
  Κων. Ε. Πολυδάκης :
  Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς ■
  τα νοσήματα τοθ στομάχου ^
  έντέρων καί ήιτατος, δέχεται ·
  τούς πάσχοντος έκ τοΰ ιτειΐτι· ·
  κου συστήματος έν τώ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς ■
  Καμάρες. ■
  θβραπεία αίμορροΐδων ά- Ι
  ν·υ εγχειρίσεως δι' ένέσβων. ·
  Άριθμ. τηλ. 7—92 ;
  ΨΑΡΙΚΑ ΣΤΟΥ ΕΜ. ΚΡΑΣΑΚΗ

  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Φαίνονται αί σάρκες έξερχόμεναι των πληγών,
  είνε έστεμμένοι έξ άκσνθών άργυρών, κσρφωμέ-
  νων διά χρυσών ήλων έχουσιν επί τοϋ μετώπου
  σταγόνας αιματος έξ άνθράκων, πετραδίων πολυτί-
  μων, καί είς τοθς οφθαλμούς δάκρυα έξ άδαμάντων.
  ΟΙ άνθρακες και οί άδσμαντες πο-ρίστανται ώς
  ύγροί, κοί κινοϋσιν είς κλσυθμούς 6ντα άνθρώπινα,
  γονυκλινή παρά τούς πόδας αυτών, δντα έχοντα τό
  πρόσωπον κεκαλυμμένον υπό πέπλον, τας πλευράς
  μελαίνας έκ των μαστιγωσεων τού σιδηροφόρου φραγ
  γελΐου, τα στήθη κατηφανισμένα ίκ τοϋ διά των
  πλεκτών Ιτεών δαρμοθ, τα γόνατα έκδαρμένα έκ
  των γονυκλισιών δντα άνθρώπινσ, γυναΐκες αΐτι¬
  νες θεωροθσιν εαυτάς ώς τοΰ ΧριστοΟ νιόμφας.
  Αί γυναΐκ&ς ούται σκέπτονται, δχι. Έχουσι τίνα
  θέλησιν, άχι Άγαπώσιν, 6χΓ Ζώσιν, οχι.
  Τα νεύρά των κατέστησαν όστα' τα όστά τώρα
  έπωρώθησαν. Ό πέπλος των είνε νύξ ύφασμένη.
  Ή άναπνοή των υπό τόν πέπλον όμοιάζει
  πρός, οΰκ οΐδα, τίνα τραγικήν άπόπνοιαν τού
  θανάτου.
  Ή ήγουμένη, άγιάζουσα αύτάς έμπνέει τρό-
  μον, διότι έκεΐ το άμώμητον παρίσταται άγριον,
  ώμόν
  Τοιαθτα τα παλαιά τής Ίσπανίας μοναστή-
  ρια. "Αντρα φοβεράς τινος εύλαβε'ας, τρώγλαι
  παρθένων, τόποι καταχθόνιοι.
  Ή καθολική Ισπανία υπήρξε ρωμαικωτέρα τής
  Ρώμης αυτής" τα ίσπανικά μοναστηρια ήσαν τα
  εξόχως καθολικά μοναστηρια. Ό άρχιεπίσκοπός
  των, «κιζλάρ άγάς» τού ούρονοΰ, έφύλαττε διά
  κλείθρων καί κατώπευε τα σεράγια, τα σεράγια
  έκεΐνα ψοχών προωρισμένων διά τόν Θεόν.
  Ή μοναχή ήτο ή όδαλίσκη, ό Ιερεύς ό εΰ-
  νοΰχος. Αί διαπυρότεραι μεταξΰ αυτών έξελέ-
  γοντο καθ" ιόπνους καί έν τοίς όνεΐροις διά νυ¬
  κτός κατηρχετο ό καλός νυμφιος γυμνός άτΐό
  τοϋ σταυροϋ καί άπέβαινεν ή τρυφή τοϋ κελ-
  λίου
  Τό χσρέμιον περιεφράττετο άπό ύπερύψηλα
  τείχη καί έν αυτοίς αί μυστικαί σουλταναι. Έ-
  ξω τοϋ φραγμοθ εκείνου ϊν βλέμμα ριπτόμενον
  εθεωρείτο άσέβεια.
  "Εάν συνέβαινέ ποτε τουτο, αί μέν σουλταναι
  τής Άνατολής έπνίγοντο, αί δέ τής Λύσεως ε¬
  θάπτοντο ζώσαι είς κρύπτας έν τώ χώματι' τούς
  λάκκους έκεΐνους ωνόμαζον «είρήνας». Εκείθεν
  έρρΐπτοντο είς την θάλασσαν.
  ΤΩ τοθ θηριώδους παραλληλισμοθ.
  Σήμερον οί υποστηρίζοντες τό παρελθόν καί ά
  δυνατοθντες ν' άρνηθώσι τα γεγονύτα ταυτα,
  άρκοΰνται είς μειδιάματα.
  'Επενόησαν δέ τισράδοξόν τίνα μέθοδον, δι'
  ής άποπειρώνται νά έξαλείψωσι τάς άποκαλόψεις
  τής ίστορίας, νά διαστρέψωσι τα φιλοσοφικά πό
  ρίσματα καί παραμορφώσωσι πάντα τα ένοχο-
  ποιητικά γεγονότα, πάντα τα ζοφερά ζητήματα.
  Πάντας τούς περϊ τού άντικειμένου τούτου ά-
  σχοληθέντας άποκαλοΰσι «ρήτορος πολυφθόγγους»
  καί οί ήλίθιοι όπαδοί, έν συνοδεία άρμονική, έ
  παναλαμβάνουσι" «ρήτορας πολυφθόγγους». Ό Ρου
  σώ, ό Διοερό, ό Βολταΐρος, ό Λαμπόρ, δλοι οί
  ρήτορες, πολύφθογγοι κατ' αϋτούς. Δέν ένθυ-
  μοθμαι τίς, εσχάτως, ό άποκαλέσσς καί τόν
  Τάκπον ρήτορα πολύψθογγον, είπων δτι κσί ό
  Νέρων υπήρξε θθμα κσί δτι βεβαίως έχρειάζετο
  κάποια εύσπλαγχνϊα «δι' εκείνον τόν δυστυχή Ό
  λοφέρνην». Έν τούτοις τα γεγονότα έπιμθνως
  καί ακατασχέτως τοΰς διαψεύδουσιν.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοττοαδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι* όλους.
  ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΠΑΘΕΙΑ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  των καλλιτέρων Γερμανικών Έργοστασίων
  Άγγλικοΰ τύπου
  βαρείας κατασκευήν, όλιγβστροφοι, βϊκβνομικώταται
  είς καύσιμον ύλην, ηγγυημέναι.
  Έλαιοπιεστήρια, έλαιόμυλοι, άλευρόμυλβι.
  Μηχανήματα πάσης χρήσεως.
  ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡίϊΜΗΣ
  Πρό «άοπ; παραγγελίας σας έπιοκεφθπτε μας.
  Γενικοι Άντιπρόσωπβι
  Πολυχρονίδης κ<*>ι Φραγκβύλης—Ηράκλειον
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σσς σαπουνι:
  Στεφανίδη
  θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα-
  φεΐα τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ-1ΩΑΝΝΙ-
  ΔΗΣ δδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  Ριζική καΐ άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοϋ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΪ
  Όδός Άρκολεών
  ίιτιοββν Παλαιοΰ Δημ«ρχβίβυ
  ΛέχετΑΐ επί «.«.««.ι 'ΑρΛ Τηλ, 7-87.
  Β.'
  Είς τού; πλανήτας χύτοΰς, εί;
  τούς όποίους άπέδιδαν ιδίαν ζωήν,
  πραγμα πού τού; εκαμνε νά τού;
  σχετίζουν μέ τα πεπρωμένα των
  άνθρώπων, προσέθεταν καί δύο
  <5λλ« ούράνια σώματα, είς τα ό-1 ποία άπό άμνημονεύΐων χρόνων είνε συνηθισμένος 6 άνθρωπο;: Τόν ήλιον καί την σελήνην. Καί 71 ό άριθμός έπτά απέκτησε παρ' αρχαίοις ιδιαιτέραν σημα¬ σίαν. Μέ τάς άστρολογικάς πα- ρατηρήσεις γύρω άπό τού; έπτά αυτού; άστέρας ήρχισεν ό αγών κατά τού έ*ως τότε ίσχύοντος ή· μερολογίου, ποΰ ώ; κέντρον τού είχε τόν αριθμόν πέντε. Επί των ημερών τοΰ βασιλέως Σαργκόν τή; Βαβυλώνος, ήτοι περί τό I- το; 11300 πρό ΧριστοΟ υφίστατο άκόμη παραλλήλως πρό; την έ- βδομάδα ό κύκλο; των πέντε η¬ μερών. Έν τοσούτω ή περ! δή- μιουργία; τοΰ κόσμου παράδο¬ σις των Βαβυλωνίων ανέφερεν 5- τι ό προστάτης θεό; τή; Βχβυ λώ^ος, ό Βιρδούκ άνεπαύθη την έβδόμην ημέραν. Έν πάση περι- :ώσει είς ποΐλαν; λαούς τής αρχαιότητος τόσον είς τού; Σε- μίτα; δσον καί την ίνδογερμανι- κήν φυλήν υφίστατο κάποτε άν:1 τή; εβδομάδος ό κύ/λος των πέντε ημερών, τό ίδιον δέ σύστη μα πχρετηρεΐτο καί εί; μεταγενε στέρας έποχά;, πολλαχοθ τής γής, τόσον εί; τό Περοΰ καί εις τό Μεξικδν, ίσον καί μεταξύ των Κινέζ'Λν καί των Παρσήδων. Άπαντα δέ καί σήμερον άκόμη είς δλου; σχεδόν τούς πρωτογό- νου; λαού;, πού είνε συνηθισμέ- νοι νά μετροθν τα πάντα μέ βά¬ σιν τού; πέντε δακτύλους τής χειρός των. Ό κύκλο; ή έβδο- μά; των πέντε ημερών συμπίπτει άλλως τε καί μέ τάς φάσει; τής αελήνης Μεταξύ πα/σελήνου καί νέας σελήνης μεσολαόοΰν τρείς βραχεΐαι έβδομάδες έκ πέντε ή μερών εκάστη, μεταξύ δέ τή; μ^ α; πα/σελήνου εί;*'τήν τρείς μικραί εβδίμάδες εκ δέκα ημερών "Έφθανε λοιπόν είς τού; πρωτογόνους λαοΰς νά προσθε- σουν τα δά^τυ^α'καί τοθ ίλλου χεριοΰ διά νά μετροθν τα; ημέ¬ ρας τή; δεκαημέρου εβδομάδος. Αντιθέτως ή καθ' έαυτό έβοο- μά;, ή περιλαμβάνουσα έπτά ή- μέρα; δέν Ιχει καμμίαν σχέσιν μέ τα φανερά ούράνια φαινόμε- να. Δέν εχει καμμίαν σχέσιν ου· τε μέ τόν μήνα, ούτε μέ τό πραγ¬ ματικόν άστρονομικόν Ιτος. *Η- ταν μία επινόησις των Βαβυλω¬ νίων. Καί ήδη άς ασχοληθώμεν διεξοδικώτερον μέ τάν αριθμόν 5. Ηοΰ έγκειται ή μυστικοπαθής ση- μασία πού τοΰ άπέδωσεν ό άνθρω πος, Μποοεϊ κανείς νά είπ$ ότι ό άνθρωπος έχει πέντε δά- κτυλα είς κάθε χέρι, δέκα είς δύο, καί δτι αύτό παρέσχε την βάσιν τοΰ δεκαδικοθ συστήμα- τος. Παλαιοτέραν οί έπιστήμονε; παρεδέχοντο δτι μόνον ό άνθρω¬ πο; καί ολίγα άκόμη σπίνδυλω- τά ζωχ είχαν πέντε δακτύλου;, ένώ τ* άλλχ διέθετον μικρότερον αριθμόν δακτύλων π. χ τό άλο¬ γον μόνον έ*να, τα βώδια δύο, ό ρινόκερω τρείς καί ό ίπποπότα- μος τέσσαρε; δακτύλου;, άλλά σήμερον ή αντίληψις αυτή θεώ ρεΐται πεπλανημένη. Σήμερον γνωρίζομεν δτι τό χέρι καί τό πόδι μας ανεπτύχθη άπό τα πτε- ρύγια των ψαριών, καί άφοθ αί μορφαί τής ζωής, έν τή έξελίξει των, άπό τα ψάρια πέρασαν άπά τα άαφίβια, τά_ έρπετά, τα πυη νά. Τόσον δέ είς τα πτερύγια των ψαριών, δσον εί; τα; πτέρυ- γας των νυκτερίδων ή των πτη- νών, διαπιστοΰται δτι τό άρχικόν όργανον έκ τοθ όποίου ανεπτύ¬ χθη τό χέρι μας, ήταν πάντοτε πενταμελές. Δέν είνε λοιπόν των άνθρώπων μόνον χαρακτηριστι- κάν τό πενταμελές τοΰ χεριοΰ Πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι α¬ κριβώς αυτή ή σταθερά εμφάνι¬ σις τοΰ άριθμοΰ 5 άπό τα πάλαι ότερα ειδή ώς τα τελειότερα, έ'- ;μεν εντύπωσιν είς τόν άνθρω ιν καί τον έπηρέασεν ώστε ν άποδίδη μυστικιστικήν σημασίαν είς τόν αριθμόν αυτόν. "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν τής γραμμης, αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξειδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 &ρ*ς. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 5—40 Τό τελευταίον συνέδριον άρτοττοιών καί ή Κρήτη. Είς την εν Αθήναις μεγάλην αίθουσαν τής Γενικής Σονομο- σπονδία; Επαγγελματιαι καί Β:- οτεχνώ/ τής Ελλάδος ήρχισαν την παρελθ. Κυριακήν αί εργα¬ σίαι τοΰ Γ' Πανελλαδικοΰ Συνε- ρ{ο) Άρτοποιώ/. Είς τό έ/ λό¬ γω Συνέδριον έλαβον μίρος υπέρ εκατόν άντιπρόσωποι των διαφό¬ ρων άρΐοποιητικών όργανώσεων τής Έλλάδί; έν αίς καί τής Κρή τη;. Έπίση; παρέστη ό Πρόε5ρο; τής Γενική; Συνομοσπονδία; κ. II. ΣταματΟπουλο;, ό κ. Δημ. Ζώτος, Νομικό; Σύμβουλο; τή; Ό- μοσπονδίας, ό πρόζϊρος αυτής κ. Γ. Μαν.αδάκη; καί Γ.^λλοΙ άλλοι. Κατά την πρώτην συνεδρίασιν καί μετά τόν χαιρετισμόν των άντιπροσώπων, εγένετο Ιλεγχο; ε¬ πί των πληρεξούσιοι αυτών, καί έν συνεχεία εξελέγη τό Προεδρείον τοΰ Συνεδρίου. Μεθ' δ ό κ. Ζώΐο; εισηγηθή διά μακρών των θεμάτων τής η¬ μερησίας διατάξεως καί καθώρισε τόν κύκλον τής ενεργείας των άρ- τοποιών. Επί τή; ιδίας βάσεω; ωμίλησεν ό κ. Μανιαδάκης καί άλλοι άντιπρόσωποι. Κατά την δευτέραν συνεδρίασιν συνεζητήθη τα ζήτημα τοΰ κοστο λογίου, τό έτερον ζήτημα τής α¬ ποδόσεως των αλεύρων καί έν συνεχεία συνεζητήθη τό ζήτημα τή; άποζημιώσεω; των έξερχομέ- νων άρτοποιών καί ο νέος νόμος 405 Έ αί των ανωτέρα) ζητημά- των εξελέγησαν διάφοριι έπιτρο- παί, αί'τινες θά συντάξουν καί τα σχετικά ύπομνήματα, ά'τινα θά θέσουν ύπ' όψιν τοΰ Συνεδρ'ου. Κατά την προχθεσινήν συνεδρία¬ σιν συνεζητήθ^σαν διάφορα άλλα ζητήματα των άρτοποιών καί 6πε· βλήθησαν υπό την έγκρισιν τοθ Συνεδρίου τα διάφορα ψηφίσμα- τα, άτινα θά ύποβληθοΰν πρός την Κυβέρνησιν. -Φιλάνθρωποι δωρεχί. 'Η οϊκογένεια Γεωργίου Βαφο- ποΰλου προοεφερε προχθες είς τό Πτωχοκομεΐον εκλεκτόν φα¬ γητόν άντί τεσσαρακονθημερου μνημοσΰνου τής θανοΰση; 'Αλε· ξάνδρας Σοβατζή. 'Επίση; ή κ. Μαρία Κουνδουράκη έύωρήσατο εις τό Ίόρυμα, εν έπανωφοριον, τό οποίον έφόρεσε είς τροφΐμος αύτοϋ. — Ό κ. Ανδρέας Γ. Καλοκαι- ρινός ό ι έθεσε είς μνήμην τής θεί¬ ας τού Βικτωρία; Καπετανάκη καί υπέρ τού ίδίου ώ; ανωτέρω Ιδρύματος, δρ. 1000. —'Αγορανομικά Ρεθύμνης. Υπό τού 'Αστυνομικοΰ τμήμα· τος Ρεθύμνης κατεσχέθησαν „! 10 οκάδες βακαλάου άκαταλλήλου πρός βρώσιν. Ό κάτοχος αυτών παντοίΐύλη; "Ι. Χριστοδουλακη; κατεμηνύθη. Ό παθολόγος Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείψ, θά δέχετα: τίύς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοΰ φαρμκκείου κ Μιχ. Τζο μπανάκη (ΙΙλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. κ«1-3—4» μ. μ. Ό όδοντίοιτρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης ϊναντι "Αγ. Τίτου Έκτΐαιδευθρίς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (ούλιτιδος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. Έττίσης όδοντοστοιχιας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έτΐαναφορά τελείως ά¬ νώδυνος των στρε&λοφυων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΖΗΊΈ1ΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί- ρισσα, πληροφορίαι παρά τζ Πό- λυκλινικί Ήρακλει'ΰυ — Ό επισιτισμός των Ανω¬ γείων. Ή Νομαρχία Ρεθύμνης ένημε- ρώαααα την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης σχετικώς μέ τα ζητήματα έηισιτισμοΰ άπόρων οίκογενειών των Άνωγίίων Μυλοποτάμου, «ϊ· τίνες ύποφέρουν έκ της ελλείψε¬ ως τροφίμων λόγω τής πεσούση; τελευταίως χιονος και τοΰ άπο· κλεισμοΰ αυτών, άναμένει ωρι¬ σμένα μετρα μελλοντα νά άνα- ί οϋξ πάσχοντας. —Μονιμοποίησις ύπαλλήλων. Δι' αποφάσεως τβΰ ΰπουργείβυ Συγκοινωνίας, έμονιμοποιηθηοταν είς τάς θεαεις των οί ΰπάλληλοι τής Λιμενικη; Έηιτροπής Ήρα- κείου- κ. κ. Έμμ. ζαχαρίου λβ- γιστης. Έμμ. Άνδρβυλάκηξ γραμ ματευ; καί Στεφανία Νικηφορά¬ κη δακτυλογράφος. —Ζημίαι έκ τής κακοκαιρί¬ αν- Πληροφορούμεθα έξ Άγίου Νι κολάου ότι συνεπεία της τελευ¬ ταίας κακοκαιρίας διεκόπη ή αΰ- τβκινητιστική συγκοινωνία μέ τό οροπέδιον Λασηθίου καθ' όσον τό πέραν των Ποτάμων τμήμα ειχε καταστή άδιάβατον. Έξ αλλου είς τό οροπέδιον τοΰ Καθαροΰ άπεκλείσδη ίκανός άριθμός αί- γοπροβάτων. — Ίερός Ναός Άγίου Τίτου. Φέρεται είς γνώσιν των εϋσε- βών Χριστιανών ότι αυριον Κυ¬ ριακην θέλει ίερουργήσα έν τω ήμετερω Ναώ ο νεοχειροτονηθεΐς Έπίσκοπο; Κισσάμου και Σελίνου κ. Εϋδόκιμος Συγγελακης. (Έκ τοϋ Γραφείου τής Ένορια- κης Επιτροπείας). ΗΡΑΚΛ ΕΙΟΝ ■ ΙΕΡΟΣΟΛ ΥΜ Α ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΙΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ Άναχώρησις Π Απριλίου 1938 Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000. Μεγάλη εύκαιρία διά τους επιθυμούντας νά έπισκε- φβώσι τβυς Άγίους Τοπους. Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬ λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί καταλο- γοι αυμπληροϋνται καί πολλαί θά άποκλειβθοΰν. Ή «κ- δοβις τού διαβατπρίου άπαιτεΐ πολύν χρόνον. Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τώ Κωνστ. Πατεράκη οδός Έβανς 17. Τους Κρήτας προσκυνητάς θά συνοδεύοη καθ' όλην την διάρκειαν τοϋ τκςΊδίου όπως καί κατά τα παρ. «τη ό γνωατός κ. Κ Πατεράκης διοργανωτης τής Παγκρητίου έκδρομής. Πιθανη ή προσέγγισις είς Αλεξάνδρειαν. ^Ο^^^-"«Ν^^*·-"**Ν/^Χ~^*Λ^>^—<»#^^^'^*^Ν/>^%#*^^^-^/«Ο
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας ΦεβρουαρΙου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καϊ λιανική, ευθηνοτερα τοθ Πει¬
  ραιώς.
  Και μυζήθρες φρέσκες
  ΈπΙσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοθντσι μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρΐν έξαντληθοΰν. 1—20
  ί
  1
  Ν1
  Λ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρρία Σαββάτου
  19 Μαρτΐου 1938
  Οι Γάλλ°ι «αι αίδηλώσεις τού Χάλλ.
  ΤΑΡΑΧΩΔΕΙΣ ΑΙΑΔΗΛΟΣΕΙΣ
  ΥΠΕΡΤΗΣΑΜΕΣΟΥΕΠΕΜΒΛΣΕΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΟΙ&ΙΛ&ΗΑΩΤΑΙΣΥΝΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ
  ΜΕ ΤΑ ΑΪΤΥΗΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝ1
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα'
  ηοκριτοΰ μας). —Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι σήμερον έλαβον χώραν έκ&ΐ
  όγκώδεις διαδηλώσεις κατά τής ούδετε·
  ρότητος τής Γαλλίας καί υπέρ τής άμέ-
  σου επεμβάσεως αυτής είς τό Ίσπανι-
  κόν καί συγκεκριμένως τού άνοίγματος
  των συνόρων.
  Οί διαδηλωχαί κατά την διαδρομήν
  αυτών γενομένην μετά Οορυβωδών έκ-
  δηλώσεων συνεκρούσθησαν μέ δυνάμεις
  άστυνομικών οΐτινες έπεχείρησαν νά τοϋς
  διαλύαουν. Κατά την συμπλοκήν ταύ¬
  την ετραυματίσθησαν πολλοί εκατέρω¬
  θεν.
  ΉΆμερική κατά των κατακτήσεων.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτί
  ου (τού άνταποκριτοΰ
  μας).—· Τηλεγραφήματα
  έκ Παριηίων άγγέλλουν
  ότι κρίνωνται έκεΐ εΰμ&νέ-
  στατα αί δηλώσεις τού υ-
  πουργού των εξωτερικών
  τής Άμερικής κ. Χάλλ
  τονίσχντος ότι ήάτβομόνω-
  σις τής * Αμερικής δέν δι-
  καιολογεϊται έκ των πραγ-
  μάτων, άποβηίνει δέ δι*
  αυτήν πηγή άδυναμίας.
  "Υπό των Γαλλικών κύ¬
  κλων ύπογραμμίζεται ιδι¬
  αιτέρως ή βεβαίωσις το5
  κ. Χάλλ ότι αί Ηνωμε¬
  ναι Πολιτειαι Οά συντελέ- |
  αωσιν είς την άποκατάστα-'
  σιν τής διεθνούς τάξεως
  καί ότι δέν θά άνεχθωσι
  τού λοιπού βιαίας έπεμβά
  σεις μέ χαρακτήρα κατα-
  κτήσεως. ΊΙ βεβαίωσις
  αυτή, συγκεκριμένως, ερ-
  μηνεύεται ώς απόφασις τής
  Άμβρικής νά μετάσχη
  τού λοιπού είςπάσαν εκδή¬
  λωσιν έν Εύρώπη ατρεφο-
  μένην συστηματικώς, εναν¬
  τίον τής πολιτικής τής βί-
  ας.
  ΣΟΒΑΡΏΤΑΤΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΑΓΓΛΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ
  Σημεριναί είδήσεις έκ
  τής Άγγλικής πρωτευού¬
  σης άγγέλλουν ότι μεγάλη
  ομάς συντηρητικών βουλβυ
  των μέ επί κεφαλής τόν
  παλαίμαχον "Αγγλον πο¬
  λιτικόν κ. Τσώρτσιλ, τόν
  κ. Μποΰθλυ καί άλλους
  κορυφαίους συντηρητικοΰς
  είς συνάντησιν μέ τόν κ.
  Τσάμπερλαιν αφήκαν νά έν
  νοηθήοτι άν δέν μεταβάλη
  ουτοςστάσιν επί τής έξωτε
  ρικής πολιτικάς, Θά άπο
  σπασθοΰν τού κόμματος
  τούτου.
  Περί των ανωτέρω προ-
  θέσεών των λέγεται ότι οί
  ΐδιοι βουλευταί θέλουν
  προβή καί είς ευρυτέρας
  καί σαφείς δηλώαεις είς
  την Βουλήν των κοινοτή-
  των καί τόν Αγγλικόν τύ¬
  πον.
  Αι προϋττοδέσεις άσφαλίσεως
  των επαγγελματιαι και Βιοτεχνών.
  ΤΑ ΠΟΛΟΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΘΑ ΚΑΤΑΑΑΒΟΥΝ ΤΟ ΜΕΜΕΛ;
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ τού
  έΕωτερικού άγγέλλουν ότι άν δέν γίνη
  δεκτόν τό έπιδοθέν είς την Λιθουανίαν
  τελεσίγραφον τής Ηολωνίας τα πολωνι-
  κά στρατεύματα αύριον θά εισέλθουν
  είς λΐέμελ, πρωτεύουσαν τής Λιθουανί-
  άς.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑΨΕΥ&ΟΥΝ
  ΤΑ ΠΕΡΙ ΛΜίΒΑΣΕΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άννα-
  ποκριτοΰ μας).— Ρβδιογράφημα έκ
  Βερολίνου χαρακτηρίζει ώς άποκυήμα-
  τα έξημμένης φαντασίας τα αναγραφέν¬
  τα είς Άγγλικάς καί Γαλλικάς εφημε¬
  ρίδας πβρί άποβάσεως ή άποστολής είς
  Ισπανίαν 30.000 Γερμανών. Οί
  Γερμανικοί κύκλοι τονιζουν ότι τό Ράϊχ
  μολονότι δέν παραβλέπει την σοβαρότη-
  τα τοΰ ίσπανικοΰ ζητήματος, έχβι νά
  σκεφθή αυτήν την στιγμήν περί άλλον
  σοβαρωτέρων ζητημάτων. Οί έθνικισταί
  Ίσπανοί άλλως τε, έπιλέγουν οί Ιδιοι
  κύκλοι, είναι είς θέσιν νά φέρουν είς αΐ¬
  σιον πέρας τόν άγώνά των.
  Ο ΜΠΛΟΥΜ ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΗ
  ΤΟΝ ΡΥΘΜΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι ο πρω¬
  θυπουργός κ. Μπλούμ εδήλωσεν ότι θά
  έπιταχύνη τόν ρυθμόν των έξοπλισμών
  καί τούτο 'ινα ή Γαλλία καταστή ίκανή
  νά επιβάλλη τοΰ ^ λοιπού τάς θελήσεις
  της. Περί των έξοπλισμών ανακοινού¬
  ται καί ή έ^ αύθεντικής πηγής αυμπλη-
  ρωματική πληροφορία, ότι η Γαλλική
  κυβέρνησις απεφάσισε την διάθεσιν
  4 1 )2 δισεκατομμυρίων φράγκων απο¬
  κλειστικώς δι» έξοηλισμούς.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ
  ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΚΛΟΓΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Αον-
  δίνου ότι κατά δημοσιογραφικάς πληρο
  φορίας ή διενέργεια έκλογώνέν Αγγλία
  είνε πλέον γεγονός. Αί εκλογαί προβλέ
  πεται ότι Οά διενεργηθώσιν είς όσον τό
  δυνατόν συντομ-ώτερον διάστημα.
  Πρός τάς έπαγγελματικάς
  καί βιοτεχνικάς όργανώσεις
  τής πόλεως καθώς καί τό Έ-
  παγγελματοβιοτεχνικόν Έπι-
  μρλητήριον Ηρακλείου, εκοι¬
  νοποιήθη έγκύκλιος τοϋ Τα-
  μεΐου Έπαγγελμαπών καί Βι¬
  οτεχνών τής Ελλάδος διασα-
  φηνιστική των διατάξεων τοϋ
  νόμου 3305 σχετικώς μέ την
  απογραφήν των έπαγγελματι-
  ών καί βιοτεχνών. Διά ταύ
  της γνωρΐζεται δτι οί ήδη
  άπογραφέντες τταρά τω Τα-
  μείω Έπαγγελματιών καί Βιο¬
  τεχνών συμφώνως τώ νομώ
  3305, λογίζονται ήσφαΛΐσμένοι
  παρ' αυτώ. Έκ παραλλήλου
  δέον νά σπεύσωσι νά άπο-
  γραφώσι πάτρα τώ (δίω Τα
  μείω οί μή άαογραφέντες ει¬
  σέτι καί έφ' δσον κέκτηνται
  την ίδιότητα τοϋ έπαγγελμα-
  τίου καί βιοτέχνου.
  Οί άσκοΰντες έξ άλλου βιο·
  ποριστικά έργα περί τοΰ έμ-
  πορικοΰ ή έπαγγελματικοθ
  χαρακτήρος των οποίων άμφΐ
  βάλλουσι, δέον είτε είναι εγ¬
  γεγραμμένοι είς τό Ταμείον
  Έπαγγελματιών καί Βιοτε-
  χνών είτε μή, νά άποταθώ-
  σι δι" αίτήσεώς των πρός
  την έν Αθήναις έδρεύουσαν
  (όδός Στουρνάρα 28) άρμοδΐ-
  αν επιτροπήν, ήτις καί θέλει
  καθορίση άν ούτοι όφείλωσι
  νά ύπαχθώσιν είς τό Ταμείον
  Έπαγγελματιών ή Έμπόρων.
  "Εν προκειμένω τονιζεται δτι
  άνευ αποφάσεως τής έν λόγφ
  Έπιτροπής ουδείς δύναται
  οίκεία βουλήσει νά μεταφερ¬
  θή έκ τοϋ ενός είς τό έ'τερον
  Ταμείον.
  Αίτήαεις πρός την αυτήν Ε¬
  πιτροπήν δύνανται νά υποβά¬
  λωσιν ού μόνον οί άμέσως έν-
  διαφβρόμενοι, άλλά καί αί όρ
  γανώσεις διά μέλη αυτών, ε¬
  άν κρίνωσιν 8τι ταυτα ήσφα-
  λίσθησσν ουχί παρά τώ Τα-
  μείω είς δ πράγματι κατά
  νόμον έδει νά άσφαλισθώσιν
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΠΡΟΣΤΡΙΤΟΥΣΒΑΕΚΠΑΗΡΟΟΟΣΙ
  ΜΕΓ ΑΠΟΦΑΣΪΣΤΙΚΟ Τ ΗΤ Ο Σ
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣΐΟίΜΠλΟΥΜ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων βεβαιούν ότι
  είς τάς χθεσινάς δηλώσεις αυτού ενώπι¬
  ον τής Γαλλικής βουλής, ήτις καίέδω·
  ' σεν είς αυτόν ψήφον έμπιστοσύνης, ο
  πρωθυπουργός κ. Μπλούμ εδήλωσεν δ-
  ■ τι ή Γαλλία είναι άποφασισμένη νά εκ¬
  πληρώση μέχρι κεραίας τάς ύπαχρεώ-
  σεις τάς οποίας άνέλαβεν έναντι τρίτων.
  Ή ανωτέρω δήλωσις θεωρουμένη
  ώς σχετική μέ την στάσιν τής Γαλλίας
  έναντι τής Τσεχοσλοβακίας είς περί¬
  πτωσιν έπιθέσεως εναντίον αυτής τής
  Γερμανίας, προεκάλεσεν εντύπωσιν. Έξ
  άλλου ή δήλωσις τού κ. Μπλούμ ταύ-
  τίζβται καί μέ άναλόγους βεβαιώσεις ά¬
  πο μέρους τής Ρωσαίας.
  ΝΑΥΠΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑΧΕΩΣ
  68 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΛΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Έξ Ούασιγκτώνος
  αγγέλλεται ότι ή Άμερικανική βουλή
  εψήφισε τό νομοσχέδιον διά τοΰ οποί-
  ου προβλέπεται ή ναυπήγησις 68 πολε-
  μικών πλοίων καί ή κατασκευή 9ΚΟ
  άεροπλάνων τού στόλου.
  Τό προχθεσινόν συνέδριον
  των διδασκάλων είς Άγιές Παρασκιές.
  ΙΙρωτοβουλία τοθ κ. ΈπιΘεωργ;-
  τοθ των Δημοτικών Σχολείων Πε¬
  διάδος συνεκροτήθη προχθές την
  πρωΐαν είς Άγιές Παρασκιές ίκ-
  παιδευτικδν συνέδριον των διδα¬
  σκάλων τής περιφερείας.
  Τοθ συνεδρίου προηγήθη επι¬
  θεώρησις των μαθητών παρά το,Ο
  κ. ΈπιθεωρητοΟ καί έξέτασις αυ¬
  τών είς τα μαθήματα τής άριθμη-
  τ-.κής, τής ίατορίας κ.λ.π.
  Ό κ. Έπιθεωρητής ανέπτυξεν
  ακολούθως πρός τούς διδασκάλους
  καί. τούς μαθητάς διά μακρών την
  σημασίαν τού μαθήματος τόσον
  τής αριθμητικώς είς την πρακτι-
  κήν ζωήν δσον καί τής ίατορίας,
  καθορίσας έν προκειμένφ τάς εί
  δικάς καί γενικάς κατευθύναεις
  υπό των οποίων όφείλουν νά έμ-
  φοροΰνται οί διδάσκαλοι.
  Περαίνων τάς συστάσεις τού
  πρός τούς διδασκάλους ό κ. Έ-
  πιθεωρητής έτόνισί τό καθήκον
  αυτών έναντι τής κοινωνίας μεθ'
  δ ϊληξαν αί εργασίαι τοθ συνεδρί¬
  ου.
  Μετά τό πέρας αύτοθ παρετέθη
  είς τούς συγκροτήσαντας τό συ¬
  νέδριον διδασκάλους γεΰμα είς τα
  οποίον παρεκάθησε καί ό ιερεύς
  Άγίων Παρασκιών αίδεσιμώτατος
  κ. Μιζεράκης.
  Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ ΚΑΙ ΙΚΑΜΕΛΕΝ
  ΑΘΙΙΝ %Ι 1Η Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Έκ Λονδίνου αγγέλ¬
  λεται ότι ο κ. Τσώρτσιλ μεταβαίνων
  κατ' αύτάς είς Παρισίους θέλει συναντη-
  θή μέ τόν τέως "Αγγλον πρωθυπουρ¬
  γόν κ. Μπάλντουϊν ευρισκόμενον έν
  Γαλλία καί τόν Γάλλον γενικόν έπιτε-
  λάρχην στρατηγόν Γκαμελεν.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τό συνελθόν σήμε¬
  ρον υπουργικόν συμβούλιον εξήτασε
  νομοθετικά κ*ί ύπηρεσιακά ζητήματα.
  Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ
  ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τόν
  κ. Είσαγγελέα τού ΆρεΙου
  Πάγου τό Γεωργικόν Έπιμε-
  λητήριον Ηρακλείου παρακα-
  λεΐ νάγνωρΐση ούτος αρμοδίως
  άν ή σχετική μέ τόν χαρακτη-
  ρισμόν τοΰ άγρότου γνωμο-
  δότησις αύτοθ έχει καί άνα-
  δρομικήν Ισχύν ή αντιθέτως
  (σχύουν αί σχετικαί άποφά-
  σεις των δικαστηρΐων αί έκ·
  δοθείσαι πρό τής γνωμοδο-
  τήσεως.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Με-
  ταξδς απηύθυνε πρός τόν Σύλ¬
  λογον Πολυτέκνων γονέων νο-
  μοΟ Ηρακλείου θερμήν ευχα¬
  ριστηριον επιστολήν διά την
  γενομένην υπέρ τής Έθνικής
  Άεροπορίας είσφοράν των
  μελών τοθ ουλλόγου έκ 1000
  δραχμών.
  Ο ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Καθ* ά πληροφορούμεθα,
  μέ την μεθαυριανήν επάνοδον
  έκ Χανίων τοϋ Νομάρχου καί
  τού Δημάρχου Ηρακλείου θά
  συμπέση πιθανώτατα καί ή
  άφιξις είς την πόλιν μας τοΰ
  κ. ύπουργοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ
  Κρήτης.
  ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΡΧΑΝΩΝ
  Έν τώ οίκήματι τοθ κινημα
  τογράφου Αρχανών δίδεται
  αυριον ή πρώτη έκ των διάλε-
  ξεων τοθ Έθνικοΰ Μορψωτι-
  κοϋ Συλλόγου Αρχανών μέ
  θέμα: «Ή εκδήλωσις τής έ·
  σωτερικής Βελήσεως». Όμιλη-
  τής θά είνε ό κ. Νικόλ. Ιω.
  Μεταξάς" εϊσοδος ελευθέρα.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
  Την προσέχη Τρίτην άναχω-
  ροθν εντεύθεν δι' Αθήνας δέ-
  κα άντιπρόσωποι τής 'Εθνι-
  κής Νεολαίας Ηρακλείου
  ίνα μετάσχωσι των έορτών
  αίτινες θά τελεσθώσιν είς την
  πρωτεύουσαν, την 25Μσρτίου"
  ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
  ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  "Υπό τοΰ ύπουργείου των
  Οίκονομικών εξεδόθη άναγ-
  καστικός νόμος διά τοϋ δποί-
  ου όρίζεται, δτι ή Άγροτική
  Τραπέζα άπαλλάσσεται τής
  καταβολής τής διαφοράς των
  ηύξημένων είσαγωγικών δα
  σμών συνεπεία τής έπελθού-
  σης αυξήσεως τής άξίας τής
  με Γαλλικής δραχμάς διά τοΰ
  ύπ' αριθ. 684)1937 άναγκα-
  στικοΰ νόμου, διά τάς υπό ταύ
  της παραληφθείσας επί έγ
  γυήσει καί άποδεδειγμένως
  διατεθείσας πρό τής ίσχύος
  τού ώς άνω νόμου ποσότητας
  θείου, θειίκοθ χαλκοΟ ώς καί
  έτέρων είδών είς μεμονωμέ-
  νους (μή συνετσιρισμένους)
  παραγωγους, δι' ά εί'δη ούτοι
  κατέβαλον είς την Άγροτι-
  κήν Τράπεζαν τοϋς πρό τής
  ίσχύος τοΰ ίδίου νόμου είσαγω
  γικούς δασμούς.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Διά την προσέχη Δευτέραν
  ωρίσθη συνεδρίασις τοϋ Δημο
  τικοΟ Συμβουλίου. Κατ' αύτήν
  θά συζητηθώσι τα έναπομεί-
  ναντα θέματα μετά τάς τε¬
  λευταίας συνεδριάσεις τοΰ
  Δημοτικοΰ Συμβουλιον
  ΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΑΛΟΝ ΚΟΤΖΙΑ
  Αυριον ώς γνωστόν είς τδ γή
  πεδον «Χάνδαξ» θά γίνη έναρ¬
  ξις των συναντήσεων διά τό κύ
  πελον Κοτζιά. θά γίνη παρέλα
  αίς των άθλητών καί θά · έπακο
  λουθήση ή πρώτη ποδοσφαιρική
  συνάντησιν μεταξύ Όμίλου Φιλά
  θλων καί'Ηρακλέους.
  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τής
  ΈνώσεωςΦοροτεχνικών Ύπαλ
  λήλων Ηρακλείου εξελέγη
  σαν: Πρόεδρος "Ιωάν. Καλπ
  σπεράκης, Γεν. Γραμματεύ
  Ιωάν. Πατεδάκης, Ταμίας Γε
  ώργ. Κυπαρισσάκης. Σύμβου
  λοΐ: Χρήστος Παχάκης καί Π
  ώργ. Πωλιουδάκης.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟ'
  Κατά την χθεσινήν κλήρωσΐ'
  τού Έθν. Λαχείου έκληρώθησα
  οί κάτωθι άριθμοί πωληθέντες έ
  "Ηρακλείω:
  4989, 4992, 53(36, 5375, 7703
  7715.7718, 10172, 10249, 15142
  18439, 18442, 1982(5, 19831
  19831, 20785, 20792, 21608
  2(3650, 27518, 29542, 3194:
  32673, 33109, 33121, 33123
  33183, 33199, 36416, 37033
  39151, 40922, 43826, 43841
  44634, 44713, 48223 καί 4838
  κερδίζοντες άνά δραχ. 1000.
  Έπίσης οί άριθμοί 4975 καί
  43828 κερδίζουν δρχ. 5000. Ά¬
  νά δραχ. δέ 2000 οί άριθμοί 10237,
  ,19843 καί 39157.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα τού
  Ηρακτορίου Χαβάς φέρουν ώς συνεχι-
  ζομένας τάς μάχας μεταξύ έθνικών καί
  κυβερνητικαί είς την Άραγωνίαν.
  Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ ΗΡ0ΕΑΑΣ1Σ
  ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΕΝ ΑΝΕΚΟΠΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τάς έν Σάλα-
  μ άνκας είοήσεις ή προέλασις των έθνΐ'
  κων πρός την Μεσόγειον δέν άνεκόπη.
  Αί αύται πληροφορίαι τονιζουν ότι οί
  έθνικοΐ κατέλαβον καί άλλας θέαεις καί
  ότι προχωροΰν πρός την θάλασσαν διά
  μεγάλων δυνάμεων.
  Ε
  ΦΗΜΑΙ
  ΠΕΡΙ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΕΡ.Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Λον¬
  δίνου ότι κυκλοφορούν έκεί φήμαι ότι
  ή κυβερνητική μεταρρύθμισις δέν έμα-
  ταιώθη άλλ' ότι τουναντίον είνε πιθα¬
  νώτατον νά πραγματοποιηθή έντός των
  προσεχών ημερών.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΝ
  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων τη-
  γραφείται ότι εκυκλοφόρησαν έκεί νέαι
  προκηρύξεις μέ υπογραφάς άριστερών
  βουλευτών διά των οποίων συνιστάται ή
  άμεσος αποστόλη έθελοντών καί πολε·
  κου ύλικοΰ είς τούς Ίσπανούς κυβερνη-
  τικούς._________________
  ΣΦΟΔΡΑΙ ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ
  ΕΠΙΘΕΣΕ.Σ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι τα μεγαλύτερα δημοσιο-
  γραφικά όργανα έγκαινίασαν άπό τινος
  καί συνεχίζουν σφοδράς έπιθέσβις εναντί¬
  ον των Γερμανών. Έν συνδυασμώ ο
  πρωθυπουργός,κ. Τσάμπερλαιν γίνεται
  στόχος των δηκτικοτέρων είρωνειών.
  ΕΙΣ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ
  Ο ΒΒΜΒΑΡ-1ΣΜ0Σ ΤΗΣ ΟΑΡΚΕΑΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι εκ Παρισίων φέρουν ώς πρωτοφα-
  νή είς άγριότητα τόν προχθεσινόν βομ-
  βαρδισμόν τής Βαρκελώνης. Οί μέχρι
  τής στιγμής περισυλλεγέντες νεκροί ύ·
  περβαίνουν τούς πεντακοσίους.
  1
  ΙΑΙΟΙ
  την
  Αμ.ΡΠ
  τικη καταλη
  βς υπό τής ι
  ζει ν*
  χρ
  «ού έώοχίμ*ί
  τέραν ουγκ!
  τος α
  «ερε τόν Ισ?
  Ι 615 βάρ< δ«εθνο οκβυν ήδη τ« δύναμιν ν' λ τα ργμ %ήσεις των των, μ«Υ«λ μελετοϋν τω ατααιν μέ ' βαρότητα >
  ζβυν την Εξο¬
  χήν των αύ|
  δπμιβυργηθί
  ματικότητα,
  «βν εξυπηρ
  ρον τα συμϊ
  τώ μεταξύ ο
  γβνότα ου'
  ρείαν των.
  βιαστική με
  8εν ώς πρ
  φαινομβνικι4
  πιβράδυνσις
  κινήσεως τυ
  ομως τίίΐοτε
  οιχστιχώς.
  ποίαν ήρχ»< ρωηχά Κρ: Μόνον ποιΐ κρώτας επι γιώνουν τάς γανώνουν ι έδάφη κχί νέας μέγα σεις. Αύτό «γεται έκ λόγου τοϋ Ι ποΰ άποτελι ποίησιν περ βεως τής ΙΊ Τσεχοσλοβαι άνθρωποι πά ματικήν μυ φλοϋντες δι θά είναι ή τής ειρήνη; άλλά και τό νοφίλων λ έψόσον θά μερινή όλε παθητικότη ραδοχης τώ γ«γονότων« Αλλ' έκ γερμανικόν κου, είς τή ψε και {ν ί ρεηχής σ όχι λόγω - τής διεθ'νον τούλάχιστο' νβρώνει τα ποΐαι άρχίΐ τοΰν καί νβ τ«ι υπό τώ Ρ*ρβς τώ· Πρόκειται ι λιθουανικο μουμένη χ Γερμανίας «ύτή «Άν< θβυανίαν. κ«ταβροχθι Υείτονά τη β»ό ύά «λλους πρ περιασοτερ λόγους. Δ ρλέπει ότι ρμα Δάντσιγκ ο τόν περ * θέλε νά κ ««σδήποτε θ*λασσαν "ή ής. Αυ ν»*ή υτή ^ρισσότε "βλωνίας β« «Ις τ«