95542

Αριθμός τεύχους

4817

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  11ΜΦΠΙΑ ΤΥ'ΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ΚΥΡ1ΑΚΗ Ι
  Ι
  έτησία λίροι 3
  έξά μηνός 2
  Άμρρικής
  έτησια Οολ. 15
  20
  εΐάιιηνος » 8
  Τιμή
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  —.....- — ^~
  1938
  Ι—■ .11. ■■ Ι| -ίΙ ■ Ι ■■■-. ^.—ΐ|
  ι
  π)
  ΥΙΐεΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4817
  ΤΑ ΑΙΕΟΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝ1ΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Ή έκπληξις καί ή νευρι-
  κβτης που επροκάλεσεν είς
  όλην την Ευρώπην «αί την
  Αμερικήν ή πραξικοπημα-
  τική κατάληψις τής Αυστρί¬
  ας υπό τής Γερμανίας άρχί-
  ζει νά παρέρχεται συν τώ
  χρόνω. Καί έκεϊνβι άκόμη
  πού εδοκίμασαν την μεγαλυ¬
  τέραν συγκίνησιν έκ τού
  γεγονότος αυτού πού κατέ-
  φερε τόν ισχυρότερον κόλα-
  φον είς βάρος των κανόνων
  τοΰ διεθνοϋς δικαίου ευρί¬
  σκουν ήδη τό θάρρβς καί την
  δύναμιν ν' άντικρύζουν μέ
  νηφαλιοτητα καί ψυχραιμίαν
  τα πράγματα. Αί δέ κυβερ-
  νήσεις των διαφόρων Κρα-
  τών, μεγάλων καί μικρών,
  μελετοΰν τώρα την κατά¬
  στασιν μέ περισσοτέραν σο-
  βαρότητα καί προσανατολί-
  ζουν την έξωτερικήν πολιτι¬
  κήν των σύμφωνα μέ την
  δημιουργηθείσαν νέαν πραγ-
  ματικότητα, καί κατά τρό¬
  πον έξυπηρετοΰντα καλύτε¬
  ρον τα συμφέροντά των. Έν
  τώ μεταξύ δμως καί τα γε-
  γονότα συνεχίζουν την πο¬
  ρείαν των. Ή μόνη δέ ού
  σιαστική μεταβολή πού έπήλ
  θεν ώς πρός τουτο, είναι ή
  φαινομενική τουλάχιστον ε¬
  πιβράδυνσιν τοΰ ρυθμοΰ τής
  κινήσεως των. Είς τό βάθος
  ομως τίποτε δέν ήλλαξεν ού-
  σιαστικώς. Ή μάχη την ο¬
  ποίαν ήρχισαν τα όλοκλη-
  ρωτικά Κράτη συνεχίζεται.
  Μόνον πού ήδη μετα τάς
  πρώτας επιτυχίας των, πα-
  γιώνουν τάς θέσεις των, ©ρ-
  γανώνουν τα καταληφδέντα
  έδάφη κ«ί έτοιμάζονται διά
  νέας μεγαλυτέρας έξορμή-
  σεις. Αύτό τουλάχιστον συν-
  άγεται έκ τοΰ προχθεσινοΰ
  λόγου τοΰ Γερμανοΰ Φύρερ,
  πού αποτελεί σαφή προειδο¬
  ποίησιν περΐ προσεχούς δρά¬
  σεώς τής Γερμανίας εις την
  Τσεχοσλοβακίαν. Μόνον δέ
  άνθρωποι πασχοντες άιτόπνευ
  ματικήν μυωπίαν ή έθελοτυ-
  φλοΰντες δέν βλέπουν ποία
  θά είναιή προσεχής μοίρα
  τής ειρήνη; καΐ των μικρών
  άλλά καί των μεγάλων είρη-
  νοφίλων λαών τής Εύρώπης,
  έφόσον θά συνεχισθή ή ση-
  μερινή όλεθρία τακτική τής
  παθητικότητος καί τής πα-
  ραδοχής των «τετελεσμένων
  γεγονότων».
  'Αλλ' έκτός τού Αύστρο-
  γερμανικοΰ καί τοΰ Ίσποαι-
  κοΰ, είς την Ευρώπην άνέκυ-
  ψε καί εν άλλο ζητημα έξαι-
  ρετικής σπουδαιότητος, άν
  έχι λόγω τής εκτάσεως καί
  τής διεθνοΰς έξαρτήσεώς τού,
  τουλάχιστον λόγω τοΰ ότι φα-
  νερώνει τάς μεβόδους αί ό-
  ποϊαι άρχίζουν νά έπικρα-
  τοΰν καί νά χρηβιμοπβιοΰν-
  ται υπό των ίαχυρβτέρων εί*
  βάρος των άσθενεατέρων.
  Πρόκειται περί τοΰ Πολωνο
  λιθουανικοΰ. Ή Πολωνία μι-
  μουμένη τό παράδειγμα τής
  Γερμανίας ζητεί ήδη καί
  αύτή·«νΑνσλους>) μέ την Λι-
  θουανίαν. Ζητεί δηλαδή νά
  καταβροχθήση την μικράν
  γείτονά της· Τουτο δέ οχι
  διότι ύπάρχει μεταξύ των
  φυλετική συγγένεια, άλλά δι'
  άλλους πρακτικωτέρους καΐ
  περισσότερον «ρεαλιστικούς»
  λόγους. Διότι άπλούστατα,
  βλέπει δτι πολύ συντόμως η
  Γερμανία θά καταλάβη τό
  Δάντσιγκ καί θά καταργή¬
  ση τόν περίφημβν διάδρομον.
  Καί θέλει είς άντιστάθμι-
  σμα νά καταλάβη αυτή την
  Λιθουανίαν διά νά έχη ©-
  πωσδήποτε έξοδον πρός την
  θάλασσαν διά τής Βαλτι-
  *ης.
  Αυτή δέ ή Πολωνολιθουα-
  νική διένεξις, έξετράχυνε
  περισσότερον καΐ τάς μεταξύ
  Πολωνίας καί Ρωσσία; σχέ-
  βεις είς τα σύνορα των οποί¬
  ων παρατηροΰνται ήδη με¬
  γάλαι κινητοποιήσεις καί συγ
  κεντρώσεις στρατευμάτων.
  Ούτω είς τάς τόσας έστίας
  πολέμου έν Εύρώπη προσε¬
  τέθη καΐ μία άλλη άκόμη
  καί μάλιστα άρκετά έπικίν-
  δυνος.
  Άλλά τό σοβαρώτερον γε-
  γονός των τελευταίων ημε¬
  ρών αποτελεί ή όριστική
  εκδήλωσις πλέον τής νέας έ-
  ξωτερικής πολιτικής τής 'Αγ
  γλικής κυβερνήδεως τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν. Ή νέα δέ πο-
  λιτική τού "Αγγλου πρωθυ-
  , πουργοΰ, ώς τηλεγραφείται,
  Ισυνίσταται είς την πλήρη
  άπομόνωσιν τής "Αγγλίας
  καί είς την αδιαφορίαν της
  διά τα ζητήματα τής ήπειρω-
  τικής Εύρώπης. Ούτω ή Αγ¬
  γλία προσανατολίζεται πρός
  την κατεύθυνσιν την οποίαν
  πρό μακροΰ έξήγγειλεν ώς
  πιθανωτέραν ό εκπροσωπών
  τάς γνώμας τοΰ Σίτυ δημο-
  σιογράφος Νόρμαν "Αντζελ
  ίσχυριζόμενος ότι ή χώρα
  τού δέν θά επαναλάβη τό
  σφάλμα τοΰ 1914 νά ταχθή
  παρά τό πλευρόν τής Γαλ'-
  λίας καί ότι θ' αφήση την
  Γερμανίαν νά έξαπλωθή
  πρός νότον καί ανατολάς
  τής Ευρώπην είς βάρος των
  Κεντρικήν δυνάμεων καί
  τής Ρωσσίας, την Ιταλίαν
  νά εγκαθιδρύθη είς την 'Α-
  βησσυνίαν καΐ την Ιαπωνί¬
  αν νά διεισδύση οικονομικωσ
  είς τήν"Κίναν. '
  Τουτο δέ διά νά σταθερο-
  ποιήση τα άστικά καθεστώτα
  των κρατών αυτών καί νά
  παραλύση τόν μπολσεβικικόν
  κίνδυνον τής Σοβιετικής
  Ρωσαίας κα'ι τής τρίτης Δι-
  εθνοΰΓ. Είνε ομως αμφίβο¬
  λον εάν μία τοιαύτη πολι-
  τική θά επικρατήση τελι-
  κώς καί είνε έπίσης λίαν
  άμφισβιιτηβιμον εάν θά ωφε¬
  ληθή έκ τής πολιτικής αυ¬
  τής η "Αγγλία. Μία τοιαύτη
  πολιτική θά εστρεφεν άμέσως
  την Γαλλίαν πρός την Ρωσ¬
  σίαν κατ' ανάγκην. Καί δα
  είχομεν τότε άντί τοΰ 'Αγ-
  γλογαλλικοΰ, Ρωσσογαλλι-
  κόν άστερισμόν μέ δορυφό-
  ρους τα διάφορα μικρά κρά¬
  τη των οποίων ή άνεξαρτη-
  σία καί ή άσφάλεια ύπόκειν-
  ται σήμερον είς κινδύνους.
  Έκτός τούτου δέ θά ετίθετο
  κατά πάσαν πιθανότητα αύ
  τομάτως πλέον άντιμέτωπος
  τής "Αγγλίας ή Άμερική
  τής οποίας τα συμφέροντά
  διακυβεύονται είς τόν Ειρη¬
  νικόν.
  Είναι άλλωστε γνωστόν ό¬
  τι τα συμφέροντά τής "Αγ¬
  γλίας καί 'Αμερικής «χι μό¬
  νον δέν έταυτίζοντο πάντο-
  τε άλλά καί πολλάκις υ
  πήρξαν έξ ολοκλήρου άντί-
  θετα. Είναι δέ γνωστός καΐ
  ό έξοπλιστικός άνταγωνισμός
  πού ύφίστατο μεταξύ των καΐ
  πού ειχε διχκοπή κατόπιν
  τής ναυτικής συμφωνίας της
  Βασιγκτώνος πβύ υπεγρά¬
  φη πρό τριετίας περίπου.
  Καί ό άνταγωνισμός αύτός
  καί ή μεταξύ "Αγγλίας καί
  'Αμερικής έχθρότης θά ύπο-
  δαυλισθή κατ' ανάγκην έφό¬
  σον τό Λονδίνον θά προσα-
  νατολισθή πρός τά^ Κράτη
  τοΰ άξονος. 'Αλλ' είναι αμ¬
  φίβολον εάν ή πολιτική αυ¬
  τή έπικρατήοη, μολονότι ό
  κ. Τσάμπερλαιν προσπαθή
  νά την επιβάλη έκβιάζων
  τό κόμμα τού με την απει¬
  λήν ότι εάν δέν την δεχθή
  θά προκηρύξη εκλογάς είς
  τάς οποίας οί συντηρητικοί
  δέν έχουν πολλάς ελπίδας
  επιτυχίας. Καί ««Αιν ©μως,
  έφόσον ή Χ«»νή γνώμη τής
  "Αγγλίας δΐναι άντίδετος
  πρός τόν κ. Τσάμπερλαιν ή
  πολιτική τού θά είναι δυσκο-
  λον νά επιβληθή. Τελικως ύ-
  πάρχε» π ελπίς νά επικρατή¬
  ση ή θέλησις τοΰ 'Αγγλικοΰ
  λαοΰ καί των κτήσεων πού
  άντιτίθενται είς την πολιτι¬
  κήν Τσάμπερλαιν. "Άλλωστε
  καί τα προοδευτικά στοιχεΐα
  τοΰ αυντηρητικοΰ κόμματος
  θά είναι δύσκολον νά δέ-
  χθοΰν μίαν τακτικήν πού
  θά όδηγήοη είς άμεσον κα¬
  ταστροφήν τοΰ κόμματός
  των καΐ είς βεβαίαν έν τω
  μέλλοντι κατάρρευσιν τής
  Αύτοκρατορίας. Διότι εάν
  άπομονωθή άπό την Ευρώ¬
  πην ή Αγγλία, αφήση ελευ¬
  θερίαν δράσεώς είς τόν άξο-
  να κα'ι δημιουργήση την Ιχ-
  θρότητα τής Γαλλίας, τής'Α-
  μερικής και τής Ρωσσίας, θά
  χάση πιστούς σήμερον συμ-
  μάχους, θ' αντιμετωπίση τάς
  έπαναστατικάς έξεγέρσεις
  των άποικιών πού θά παρα-
  σκευάση καί θά ύποδαυλίση ή
  Ρωσσία καΐ ή τρίτη διεθνής
  διά των τμημάτων της καΐ τέ
  λος θά δεχθή τό τελειωτικόν
  κτύπημα άπό τα Κράτη τοΰ
  άξονος πού θά έχουν γίνει
  μέ την άνβχήν καΐ την
  συνδρομήν της πανίσχυρα.
  Καί ολα αύτά τα ό ποία δέν
  θέλουν ΐσως νά ίδουν οί κύ-
  κλοι τοΰ Σίτυ καί ό Τσάμ¬
  περλαιν, τα βλέπουν ασφα¬
  λώς κάλλιστοτ, τα προοδευτι¬
  κά στοιχεϊα τού συντηρητι-
  κοΰ καθώς καί τοΰ φιλελευθέ-
  ρου καί έργατικοΰ κόμματος.
  'Αλλ' άς άναμένωμεν την
  εξέλιξιν τής καταστάσεως.
  Είνε άλλωστε τό μόνον πού
  ειμπορούμεν νά κάμωμεν.
  0Π9Σ ήΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΦΑΝΤΑΣΙΑ
  ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ
  Το νά παρουσιάζη σήμερον μέ
  ζωηρά χρώματα τα πράγματα
  είνε τέχνη, Δι' αύτό διερωτήθ/)-
  σαν χθές μερικοί άργόσχολοι. Έ-
  τυχε γ,άηοιος νά ζωγραφίση 2να
  γεγονός μέ τα μελανώτερα των
  χρωμάτων. ΊΙ εΐχόνα τού ώστόσο
  διήγειρε θυελλαν διαμαρτυριών.
  Οί διαμαρτυρόμενοι παρέταξχν
  φυσικά σειράν έπιχειρημάτων. Καΐ
  συνέβη τα χρώματα τοΰ πρρανα-
  φερθέντος νά ξ-.θωριάσουν άρκετά
  μέ τα έν λόγω έπι/ειρήματα.
  —"Ωστε τέχνη λοιπάν καί τό
  εΖδος αύτό τής διαλογικής, έπα-
  νέλα,^αν έν χορώ οί παρακολου-
  θήσαντες την στιχομυθίαν.
  —Καΐ τέχνη καί ψυχολογία
  Ή απάντησις αύτη ήλθεν ώς έ-
  πιβϊβαίωσις είς τό τεθέν αρχικώς
  έρώτημα. Καί δέν άπεμακρύνετο
  φαντάζομαι τής πραγματικότητος.
  Απεδείχθη πολλάκις δτι οί κα¬
  τέχοντες την συνήθειαν νά παρι-
  οτανουν τα πράγματα επί τό ζω¬
  ηρότερον είτε πρός την αίσιοδο
  ξίαν είτε πρός την άπαισιοδοξίαν,
  κάθε άλλο παρά μέσα είς την
  κατάστασιν των πραγμάτων ευρί¬
  σκονται. Έρωταται ώστόσο: Για-
  τί έπιμένουν οί άνθρωποι αύτοι νά
  δίδουν τούς φανταστικούς αύτούς
  τόνους είς τα πράγματα; Έκ συ¬
  νηθείας ή έκ προθέσεως;
  —Καί διά τό 2να καΐ διά τα
  άλλο έξήγησεν ό είδικός Άφ' ενός
  θέλουν νά υποστηρίξουν τάς ϊδέας
  των. Άφ' ετέρου κατέχουν είς
  μέγιστον βαθμόν την 2ξιν νά θέ¬
  λουν νά έπιβάλλωνται διά παντός
  τρόπου.
  Άπό έδώ νομίζω άρχίζει ή τέ¬
  χνη είς τό ζήτημα αύτό. Διότι ή
  δποστήριςις ιων ίδδών δέν είνε ζή
  τημα άφηρημένον. Συνδέεται μέ
  φαινόμενα καί πράγματα τα όποΓα
  πρωτίστως πρέπει νά είναι άκριβή
  ήτούλάχιστον νά προσεγγίζουν την
  ακρίβειαν. Ή υπερβολή έπαυσε
  πλέον νά είνε προυπόθεσις διά
  τής οποίας ή κο'ινή παρατήρησις
  άπέκτα πεποιθήσει;. Διά νά δη¬
  μιουργηθή πειστικότης άπαιτεϊται
  καί σχέσις βεβαία μέ την φαν¬
  τασίαν, ιδιαιτέρως δμως άκρίβεΐ-ί
  καΐ τής φαντασίας άκόμη, άν έ-
  πιΐρέπεται ό δρος. Ιδού διατί
  άπαιτεϊται τέχνη έδώ. Έξ άλλου
  ή ψυχολογία]είνει καί αυτή άπα-
  ραίτητος δ:ά νά δημιουργηθή μία
  εντύπωσις καλή καί νά μή γεν-
  νηθοθν διαμαρτυρία: αί οποίαι
  πολλάκις είναι όποτιμητικαί καΐ
  διά την ηθικήν αξίαν τοθ οιουδή¬
  ποτε συζητητοθ ή κομφερανσιέ.
  Αύτά τα πράγματα θά θεωρη-
  θοΰν λεπτολογίαι καί μάλιστα ά-
  πά τάς άκατανοήτους διά τόν Ρω-
  μ^όν. Καί δμως θά τό πιστέψετε;
  Ύπεστηρίχθησαν έπιμόνως καί ά-
  ναλυτικώς άπό έκπροσώπους τής
  δημοσίας γνώμης ουτε ολίγους, ου-
  τε ασημάντους δσον άφορ3 τό σύ¬
  νολον. Έπικαλοθμαι την μαρτυ¬
  ρίαν των: Τα χρώματα είτε μελα-
  νά είναι είτε άντίθετα, δέν πιάνουν
  πλέον δπως ιίλλοτε. Δέν δημι-
  ουργοΰν άκροατάς. Δέν αίχμα·
  λωτίζουν τό κοινόν. Διά νά επι-
  βληθοΰν ώς κατάστασις, άπαιτοθν
  εύσυνειδησίαν καί έπιστημοσύ·
  νην.
  * *
  Άπό την ιστορίαν αυτήν των
  χρωμάτων εδημιουργήθη είς τό
  παρελθόν ό περίφημος «αύτόπτης
  μάρτυς». Σάς μετέδιδε τα γεγονό-
  τα καί ειδικώς τα τραγικά μέ α¬
  φθονίαν τοιούτων παραστατικών
  χρωμάτων. Τί άπεδεικνύ·το είς
  τό τέλος: "Οτι κάθε άλλο παρά
  αύτόπτης μάρτυς ήτο ό άφηγού-
  μενος! Άπό δπου συνέβησαν τα
  γεγονότα έκεΐνα ευρίσκετο μίλ-
  λια μακρυά. Χάρις είς τα χρώ¬
  ματα έπίσης διεχωρίζετο άλλοτε
  καί ό «παντογνώστης» άλλη
  πληγή τής Έλληνικής ζωής. Μέ
  την αμφίβολον παραστατικότητά
  τού, καταντοθσε νά έχη τό «βέ-
  το» παντοδ. Άφήνω τώρα την
  συμβολήν των ζωηρών χρωμάτων
  είς σκοπούς χρηματολογικούς. Δι¬
  ότι καί αυτή ήτο τοθ σορμοΰ μίαν
  εποχήν, πρός δόξαν τοθ ν.ζρ^οαγ.0-
  πικοθ δαιμονίου τής φυλής.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή ίίπαιθρος Κρήτη
  Η
  II
  ΗΕΔΙΑΛΟΣ
  ΚΛΙ ΤΙ ΗΕΛΑΟΝ ΤΗΣ
  Χαρά Θεοΰ ή 'Επαρχία
  τής Πεδιάδος την εποχήν
  αυτήν. Τό πράσινο κυριαρ
  χεΐ παντοΰ. Καί αί καλλιέρ-
  γειαι ευρίσκονται είς την
  μεγαλυτέραν άνάπτυξίν των.
  Οί έργατικοί καί φιλοπρόοδοι
  κάτοικοί της επεδόθησαν ε¬
  φέτος μέ εξαιρετικόν ζήλον
  είς την καλλιέργειαν τής γής.
  Δέν αφήκαν ουτε σπιθαμήν
  γής χωρίς νά την σπείρουν
  μέ δημητριακά. Κσί ό καιρός
  ηύνόησε τάς προσπαθείας
  των. Τα σπαρτά ανεπτύχθη
  σαν κανονικώς καί έλπίζε-
  ται δτι εφέτος ή έσοδεία των
  θά είναι έξαιρετικώς πλου-
  σ(α. Ή συγκομιδή των ελαι¬
  ών συνετελέσθη καί ή παρα-
  γωγή υπήρξεν δσον ποτέ αλ
  λοτε ίκανοποιητική.
  Έλπίζεται δέ 8τι καί ή προ¬
  σεχής έσοδεία θά είνε έπίσης
  έξαιρετική. Λί άφθονοι βροχαί
  καί ή έπιμεμελημένη καλλιέρ-
  γεια συνετέλεσαν ωστε ή νέα
  βλάστησις νά είνε πλουσίσ.
  Καί ασφαλώς θά είνε πλου-
  σία καί ή άνθησις καί ή καρ-
  ποφορία. Δεδομένου δέ δτι
  έ'χει οργανωθή άπό τοϋδε καί
  ό αγών κατά τοϋ δάκου ή έ-
  σοδεΐα προβλέπεται εξησφα¬
  λισμένη απολύτως Τα άμπέ-
  λια έπίσης κρίνεται βέβαιον
  δτι θ' άποδώσουν εφέτος
  πλουσίους καρπούς. Τουτο δέ
  καί λόγω των άφθόνων καρ-
  πών καί λόγω τής λιπάνσεως
  καί τής καλλιεργείας έν γέ
  νει πού γίνεται. Ήδη είς δλην
  την Πεδιάδα τό σκάψιμον έ-
  γενικεύθη. Στρατόν ολόκληρον
  άποτελοΰν οί «σκαφτιάοες»
  ποΰ έξεχύθηκαν είς τα άμπέ-
  λια. Κάτω άπό τόν άνοιξιά-
  τικον ήλιον άστράφτουν αί ά-
  ξΐναι κσί ό ήχός των άναμε-
  μιγμένος μέ τό τραγοϋδι καί
  τίς φωνές των έργατών άν-
  τηχεΐ παντοΰ. Ή μάχη τής
  δημιουργικήν εργασίας, ή ώ
  ραιοτέρα είρηνική μάχη τής
  έποχής έ'χει γενικευθή.
  Ή Πεδιάδα πού υπέστη αλ¬
  λεπαλλήλους θεομηνίας κατά
  την τελευταίαν δεκαετίαν, μέ
  καταστρεπτικούς σεισμούς, μέ
  ξηρασΐας άλλοτε προτοφανεΐς
  καί άλλοτε μέ καταιγίδας καί
  θυέλλας κσί έγνώρισεν έ"τη
  σκληρών δοκιμασιών έκ των
  συνεχών άφοριών, είσέρχεται
  ήδη είς νέαν καλύτερον περίο¬
  δον καί άντικρΰζει μέ έλπΐδα
  καί αισιοδοξίαν τό μέλλον.
  Οί Πεδιαδΐται άκοΰρσστοι
  πάντοτε, άκλόνητοι παρά τα
  άλλεπάλληλα κτυπήματα τής
  μοίρας καί τής όργής των
  στοιχείων τη^ς φύσεως 6-
  χι μόνον δέν άπεθαρρύν-
  θησαν άλλά καί επεδόθη¬
  σαν μέ περισσοτέραν πίστιν
  καί μεγαλύτερον ενθουσια¬
  σμόν είς τα δημιουργικά έ'ρ-
  γά των, Καί ήδη, άφοθ έξη-
  σφάλισαν μίαν πλουσίαν εσο¬
  δείαν τοθ ελαίου, ειργάσθη¬
  σαν καΐ διά μίαν πλουσίαν έ¬
  πίσης εσοδείαν των δημητρια-
  κών καί τής αμπέλου.
  Καΐ είναι όμολογουμένως
  άξιοθαύμαστος ό λαός αύ¬
  τός διά την κσρτερΐαν, την
  έργατικότητα καί την προο-
  δευτικότητά τού. Χωρίς δέ αμ¬
  φισβήτησιν αποτελεί την
  πρωτοπορίαν τοΰ άγροτι^οΰ
  πληθυσμοθ τής χώρας.
  Άλλ' ή Πεδιάδα έχει βε-
  ' βαίως καί τα ζητήμοττά της.
  ι "Εχει τάς ανάγκας της, δπως
  καί δλα τα άλλα διαμερί-
  ' σμαζα τοθ νομοΰ μας. Διό¬
  τι κατά τό παρελθόν εγκα¬
  τελείφθη δυστυχώς χωρίς
  μέριμναν, χωρΐς ενδιαφέρον
  χωρίς στοργήν. Έχει δρό-
  μους ήμιτελεϊς, δπως έκεΐ-
  νους τής Έπισκοπής, τής Ά-
  νωπόλεως, των Ποταμιών—
  Άβδοϋ—Γωνιών, τής Σταλί-
  δος^ΜοχοΟ, τοΰ Καστελλίου
  Ξυδδ — Κασταμονίτσας καί
  άλλων, των οποίων ή α¬
  ποπεράτωσις κρίνεται άναγ-
  καία διά νά πυκνωθή τό δί¬
  κτυον συγκοινωνιών καΐ νά
  ενισχυθή ή παραγωγική προσ¬
  παθεία των κατοίκων. "Ε¬
  χει έπίσης ανάγκην συμπλη
  ρώσεως κσΐ άποκτήσεως νέ-
  ων σχολικών κτιρίων, δπως
  έχει ανάγκην καί έργων άν-
  τιπλημμυρικών, υδρεύσεως,
  άρδεύσεως καί έργων έξυ-
  γιαντικών είς ωρισμένα χω¬
  ρία.
  Άλλ' εΰτυχώς τάς ανάγκας
  αύτάς τής επαρχίας Πεδιά¬
  δος τάς γνωρίζει πλήρως ή
  σημερινή Κυβέρνησις. Καί ε¬
  ξεδήλωσεν ήδη αμέριστον τό
  ενδιαφέρον της πρός θεραπεί¬
  αν των. Φροντίζει διά την ό-
  λοκλήρωσιν τού όδικοϋ δικτύ·
  ου, μεριμνσ διά την κατασκευ
  ήν των άλλων παραγωγικών
  έ'ργων καί ένισχύει δι' δλων
  των μέσων τα όποΐα διαθέτει
  την γεωργίαν. Ώς πρός δέ
  την χορήγησιν έπαρκών πι-
  στώσεων διά τάς καλλιεργεί¬
  ας θά δώση, είμεθα βεβαιοί,
  τάς δεούσας συστάσεις είς την
  Άγροτικήν Τράπεζαν καί τα
  λοιπά πιστωτικά ίδρύματα τοϋ
  τόπου.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον, ή
  Πεδιάδα, άναδημιουργουμένη
  καί έντατικώς καλλιεργουμέ
  νη άναμένει νά (δή κσί πάλιν
  ημέρας χαρδς καΐ εΰημερίας.
  Ή έπαρχία αύτη ή όποία έρ¬
  χεται πρώτη είς πληθυσμόν
  καθ' δλον τόν νομόν, θά ά-
  ναδειχθή ασφαλώς καί πρώτη
  είς πλούτον καί πρόοδον.Ή ά
  καταπόνητος έργατικότης καί
  ή θαυμαστή τάσις πρός την
  πρόοδον των κατοίκων της,
  άποτελοθν την καλύτερον πε-
  ρί τούτου εγγύησιν.
  Τό Λασήθι.
  Πληροφορούμεθα δπ ή δι"
  αϋτοκινήτου συγκοινωνία τοθ
  όροπεδίου Λασηθίου διεκόπη
  τόν τελευταίον καιρόν διότι
  ή πέραν των Ποτάμων όδός
  κατέστη τελείως άδιάβατος.
  "Ηδη δμως ό καιρός εβελτιώ¬
  θη καί ελπίζομεν δτι θά έπι-
  σκευασθή άμέσως ή όδός ώ-
  στε νά επαναληφθή τό συντο-
  μώτερον ή συγκοινωνία. Διά
  την έξ ολοκλήρου αποπερά¬
  τωσιν τής όδοΟ αυτής δέν ά-
  παιτοΰνται άλλωστε πλέον
  παρά ολίγα σχετικώςχρήματα.
  Καί είμεθα βεβαιοί δτι ή κυ¬
  βέρνησις θά χορηγήση τάς σχε¬
  τικάς πιστώσεις.
  Οί διδάσκαλοι.
  Μέ ιδιαιτέραν χαράν είδο-'
  μέν δτι μεταξύ των προαχθέν-
  των εσχάτως διδασκάλων ύ-
  πάρχουν καί πλεΐστοι Κρή
  τες. Τουτο άποδεικνύει βεβαία
  τό πνεΰμα τής ίσότητος καί
  δικαιοσύνης πού επεκράτησε
  κατά την λήψιν των άποφά-
  σεων διά τάς προαγωγάς.
  Άλλά άποδεικνύει έπίσης δ¬
  τι μεταξύ των Κρητών διδα¬
  σκάλων ύπάρχουν άρκετοί
  λειτουργοί τής έκπαιδεύσεως
  πού έπρεπε νά τύχουν μιάς
  δικαίας άναγνωρίσεως καί έ-
  πιβραβεύσεως των ύπηρεσιών
  καί ίκανοτήτων των. Καΐ αύ¬
  τό γίνεται ήδη διά τής προσ¬
  γυγήν των.
  Αί άσφαλϊσεις.
  Τό Ταμείον άσφαλίσεως έ-
  παγγελματιών καί βιοτεχνών
  απηύθυνεν έγγραφον πρός τα
  'Επιμελητήρια διευκρινίζον τάς
  προϋποθέσεις τής άσφαλίσεως
  των μελών τού. Ή διευκρίνι-
  σις ήτο όμολογουμένως άναγ-
  καία διά νά λείψη ή σύγχυσις
  ποΰ εΐχε δημιουργηθή. Άνάγ-
  κη μόνον νά καταβληθΓ) τώρα
  προσπαθεία διά την περαίω¬
  σιν τής άπογραφής καί την
  έναρξιν τής λειτουργίας τοθ
  θεσμοθ. Καί πρός τουτο
  θά πρέπει νά βοηθήσουν προ-
  τίστως οί 'ίδιοι οί επαγγελμα¬
  τιαι καί βιοτέχναι. Άλλά πα¬
  ραλλήλως πρός τό ταμείον έ4-
  παγγελματιών ελπίζομεν δτι
  συντόμως θά αρχίση λειτουρ-
  γοθν άπροσκόπτως καί κανο¬
  νικώς καΐ τό ταμείον άσφα¬
  λίσεως των έμπόρων.
  Τό άδικον.
  Τό Συμβούλιον των Δημο-
  σίων "Εργων τοθ ύπουργείου
  τής Συγκοινωνίας κατήρτισε
  κατά τάς τελευταίας συνεδρι-
  άσεις τού τό πρόγραμμα των
  όδικών έργων πού πρόκειται
  νά κατασκευασθοθν κατά τό
  αρχόμενον μετ" ολίγον νέον
  οικονομικόν έτος. "Εθεσε δέ
  είς την πρώτην γραμμήν τό
  ζήτημα τής άμέσου αποπε¬
  ρατώσεως των ήμετέρων όδών
  πού πρόκειται νά συνδέσουν
  μεγάλα κέντρα μεταξύ των.
  Ή απόφασις υπήρξεν απολύ¬
  τως όρθή καί σύμφωνος πρός
  τάς ανάγκας καί τό συμφέρον
  τής χώρας. Ελπίζομεν δέ δτι
  χάρις είς τόν τρόπον αυτόν
  τής άντιμετωπίσεως τοϋ συγ-
  κοινωνιακοϋ προβλήματος θά
  άποπερατωθοϋν καί αίμεγάλαι
  ήμιτελεϊς άρτηρίαι τής Κρή¬
  της καί θά αποκτήση, επί τέ-
  ΐ λους καί ή νήσος μας πλήρες
  1 όδικόν δίκτυον καί έπαρκή 8-
  | σον καί ταγέα καί άσφαλή
  συγκοινωνιακά μέσα.
  , }
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Λ
  Ν
  θέατρον Πουλακάκη, (όπερέτ-
  τα Μαρίκας Κρεβατδ).—Σήμερον
  «Τσίν-τσΙ λά».
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  "Εναρξις αυριον Δευτέραν21 Μαρ
  τΐου, μέ ιό καηματογραφικόν άρι
  στοΰργημα: «Πανσιόν Μιμόζα» καί
  ή μεγάλη ξεκαρδιστική κωμωδία
  Σαρλώ.
  ΜΙΝΩΑ —Σήμερον τό άριστοΰρ
  γημα: «Στιγματισμένες γυναϊκες».
  μέ την διάσημη Μπέττυ Νταίβις.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  [Α! £ Π ΟΙ Ι —= = 'Η οτηλη τού ώραιόκοσμου-
  Η ΓΪΝΙΙΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΑΟΥ "ΕΧετε το καθτ1κον νά είσθε κομψή.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 21ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  Μέ το κινηματογραφικόν
  άριστβώργημα:
  Ένα μεγάλο δράμα γε-
  μάτο ζωή καΐ ρβαλισμό ποΰ
  τό έμψοχώνβυν ή μεγάλη
  καλλιτέχνις:
  Λιζ Ντελαμάρ,
  Φρανσουάζ Ροζέ
  καΐ ό διάσημος:
  Πώλ Μπερνάρ
  Σκηνοθεσία τού μεγάλου
  Γάλλου σκηνοθετου: ΖΑΚ
  ΦΕΥΝΤΕΡ.
  'Εκτός προγράμματος:
  ΣΑΡΛΩ
  μεγάλη ξεκαρδιστική κω-
  μωδία.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Α Ν ΟΙΞ1Α ΤΙΚΕΣ
  ΑΓΑΠΕΣ
  Μέ την
  ΜΑΡΒΑ ΕΓΚΕΡΟ
  Αριθ. 12029
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΛΕΙΣΊΉΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Εϋστράτιος θ. Γαρεφαλάκης έν
  Ηρακλείω Ιδρεύων καΐ κατοι
  κων δηλοποιώ δτι:
  Εκτίθημι είς Δημόσιον Ανα¬
  γκαστικόν Πλειστηριασμόν τα έ
  πόμενα άκίνητα των όφειλετώϊ
  Ραδαμάνθιος Ιωάννου Λουκαδά
  κη κατοίκου Δαφνών, Άννης χή
  ρας Γεωργίου Παπαδάκη τό γέ
  νος Ιωάννου Λουκαδάκη κα
  Ελένης θυγατρός Ιωάννου Λουκα
  δάκη κατοίκων Ηρακλείου ώς
  κληρονόμων τοΰ άρχικοΰ απο¬
  βιώσαντος όφειλέτου πατρός των
  Ιωάννου Άρτεμίου Λουκαδάκη
  κείμενα έν τή περιφερεία Δα¬
  φνών ήτοι: 1) Είς θέσιν «Λαγκά
  δα» άμπελον τής ποικιλίας σουλ
  τανίνας εκτάσεως Ιξ ατρεμμά-
  των μετά συνεχομένης Άνατο
  λικΦς αμπέλου σουλτανίνας έκτά
  σεως ενός στρέμματος ήτοι έι
  συνόλφ άμπίλου σουλτανίνας Ι
  κτάσεως έπτά στρεμμάτων συ
  νορευούαης κτήμασι Άνατολι
  κώς κληρονόμων Χρυσάνθης Ί
  ωάννου Λουκαδάκη τό γένος Βα
  λεροπούλας, ΣτεργίουΆποστολάκη
  καί Ιωάν. Μουλιανάκη, Νοτίως Ί
  ωάννου Λουκαδάκη καΐ Νικο¬
  λάου Λουλουδάκη, Δυτικώς μέ
  ρύακα καί βορείως Άντωνίου
  Χανιωτάκη καί Μιχαήλ Άμπαρ-
  τζάκη. 2) Είς θέσιν «Μαρίνο ή
  Λειβάδια» άμπελον τής ποικιλίας
  σουλτανίνας εκτάσεως τεσσάρων
  καί ημίσεως στρεμμάτων συνορεύ-
  ουσαν κτήμασι ανατολικώς μέ
  δρόμον άγροτικόν, νοτίως Εμμα¬
  νουήλ Άμαργιαηάκη, δυτικώς
  Νικολάου Τσουδή καί Γεωργίου
  Πλούσου καΐ βορείως Γεωργίου
  Λαμπράκη, τή έπισπεύσει τής ένυ-
  ποθήκου δανειστρίας Έθνικής
  Κτηματικής Τράπεζας τής Ελλά¬
  δος πρός απόληψιν των ένυπο-
  θήκων άπαιτήσεών της έκ λιρών
  στερλινών Αγγλίας εκατόν έξη-
  κοντα, σελλινίων τριών καί πεν-
  νων έπτά (£160—3—7) είς συ- (
  νάλλαγμα δψεως επ Ι Λονδίνου ή
  το ίβότιμον αυτών ·!ς δραχμάς
  *** ι
  ******* Ι
  ***********
  ************** ,
  *****************
  ί
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΠ
  Ή ζωή τή; μελαγχολικώς
  αύτοκρατείρας.
  Ό "Ελλην πού είχε φέρη μαζί
  της άπό την Κερκύρα, γιά νά
  την μάθη έλληνικά, πήγε νά την
  άποχαιρετήση καί φεύγοντας ε-
  κλαιε σαν ενα μω?ό παιδί. Άλλ'
  ή αύτοκράτειρα δέν μποροθσε πιά
  νά τόν υποφέρη Είχεν άρκετά;
  προχωρήση είς τάς γνώσεις της
  τής έλληνικής, καί τα κατάφερ-
  νε νά συνεννοήται. ΕΕς την Κέρκυ-
  ραν τής παρουσιάσθη νέος καθη-
  γητής τής έλληνικής γλώσσης: Ό
  Ροθσσος Ρουσσόπουλος. Ή έλλη-
  νολάτρις αύτοκράτειρα ήθελε νά
  μρ^ νά καταλαβχίνη καί την
  γλώσσαν τής φιλολογίας. ί
  —Μή νομίσετε — είπεν είς τόν
  δάσκαλό της—δτι άστειεύομαι.ί'Ε-
  πιθυμώ σοβαρώς νά είσθε αύστη·'
  ρός μαζί μου, καί νά μοΰ έφι-
  στάτε την προσοχήν μου καί στό,
  παραμικρό λάθος — γιατί ή πρέ-
  πει κανείς νά μαθαίνη κάτι κα-
  τά βάθος, ή καλλίτερα νά μή τό
  Μία φιλή μου, ττοθ επανήλθεν
  εσχάτως άπό Μνα ταξίδι, μοθ έλε¬
  γεν όμιλώντας γιά τόν τόπο ιΐοΰ
  επεσκέφθη: «Τό θέαμα των δρό·
  μων είνε μία πραγματική χαρά
  των ματιών» Σχεδόν δλες ή γυ·
  ναΐκες πού συναντατε είναι 'ένδε-
  δυμένες μέ έπιμέλεια Σχηματίζει
  κανεΐς την έντύτΐωσι δτι τό εχουν
  στήν καρδιά των νά είναι δσο τό
  δυνατόν περισσότερον καλοβαλ-
  μένες.
  Πόσο έχουν δίκηο, ή γυναϊκες
  τοΰ τόπου αύτοΰ, νά δημιουργοΰν
  γϋρω των μιάάρμονική άτμόσφαι-
  ρα. ΤΊ λοιπόν αποτελεί τό θέλ-
  γητρο τοΰ κόσμου μας, εάν δέν
  είνε αύτό τό ίδιο τό θέλγητρο έ-
  κείνων πού τόν κατοικοϋν; ΤΙ τα
  θέλετε: τό θέλγητοο μιόίς γυναί¬
  κας άναδίδεται ά-πό την άτομικό-
  τητά της, άλλά καί πηγάζει επί-
  σής άπό την ώιαορφιά της, άπό
  την κομψότητά της, άπό την λάμ·
  ψιν την όποιαν τής δίδει μία χρω-
  ματιστή ίσάρ-ηα δεμένη μέ ,χάρι
  είς τόν λαιμό, άπό την άρμονία
  πού αποτελεί τό χρώμα τοΰ φο-
  ρέματος μέ τό χρώμα των μαλλι-
  ών της, άπό την άπλή κα'ι χαρι-
  τωμένη γραμμήν ενός φορέματος
  Κάθε φορά πού συνο^ντώ μία άπ'
  αϋτές τις γυναϊκες ή οποίες θά
  ήσαν πολύ ώραΐες εάν τό ήθελαν
  νά είναι κομψές, δέν μπορώ νά
  έμποδίσω τόν εαυτόν μου νά την
  α'ισ6άνεται ίνοχη άπέναντι δλων
  έκείνων πού την βλέπουν καθ' η¬
  μέραν, άττέναντι των φίλων της,
  των συνεργατών της, καί των δια·
  βατών άκόμη μέ τούς όποίους δι-
  ασταυρώνεται είς τόν δρόμο. Μαί,
  ή γυναΐκα αυτή είνε τα ολιγώτε¬
  ρον άξιοκατάκριτη διότι δέν άπο
  τέλει στόλισμα τοθ κόσμου, έν ώ
  θά μποροΰσε. άντι νά προκαλή
  την δυσμένειαν τόσων καί τόσων
  άλλων έπειδή επιβάλλει^ τό θέα¬
  μα ενός καπέλλου πού τής πηγαί¬
  νη άσχημα, ενός έπανωφοριοΰ
  τοΰ όποίου τό χρώμα την καθιστά
  ώχρά ίί τοΰ όποίου ή φόρμα δέν
  άρμόζει είς την σιλουέττα της.
  "Ενα εύχάριστο καί άρμονικό
  πλαίσιο, είνε τό πλαίσιο μέσα είς
  τό οποίον ή ευτυχία άγαπφ νά
  σπείρίΐ τούς απόρους της. Μετά ϋ,
  άνευ τής θελήσεως μας, συνεισφέ·
  ρομε ή κάθε μία τάν φόρον της
  είς τό πλαίσιον τού κύκλου μέσα
  είς τόν οποίον ζοΰμε. "Ας είνε
  λοιπόν συνεισφορά άπλότητος, άρ
  μονίας καί κομψότητος.
  ή Ντιατεγκέ
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  * «ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ» *
  | ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
  *
  *
  *
  *
  *
  είς την
  *
  *
  *
  *
  * Τό άριστούργη-
  * μα τοϋ Λεων. Άν-
  * τρέγιεψ:
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Ό κυανοΰς ουρανός, τό γαλανό
  ελληνικόν, οί χρυσές λιακάδες
  καί οί γοητευτικές φεγγαροβρα-
  τής Κερκύρας, τα άρώματα
  των κήπων της, άσκοΰν καί αύ¬
  την την φορά αγαθήν επίδρασιν
  επί τής καταστάσεως τής Έλιοά-
  βετ. Τα μάτια της είχαν πάρη
  μιά εκφρασι πειό ήσυχη. Άπό
  την έπαφή της μέ την άγαπημένη
  της φύσι τού έλληνικοθ νησιοΰ
  είχεν άνακτήση κάποιο' Οίρρος.
  Καί μέ ενδιαφέρον κατέστρωνε
  τό πρόγραμμα τού χειμερινοθ
  της ταξιδιοθ.
  Άπό την Κερκύρα κατηυθύν¬
  θη είς την Σικελίαν, κι' άπό έκεϊ
  άφοθ πέρασεν άπό την Μάλτα,
  πρός την Τύνιδα. Επήγε κα'.
  επεσκέφθη τα έρείπια τής Καρ-
  χηδόνος. Έρείπια, δλο έρείπια Ι-
  βλεπε μπροατά της. Ένα ρημάδι
  θεωροΰσε καί δίκην της ψυχή.
  Στά ταξίδι, μόνη, την ηύρεν ή
  όνομαστική της έορτή. Φυσικά
  δέν εώρτασε. Καί δχι μόνον δέν
  εώρτασε, άλλά δέν θέλησε νά
  δεχθή ουτε ευχάς. Διά τοϋ ύ-
  πουργείου των Εξωτερικών τής
  Βιέννης είχεν επιμείνη καί έ-
  πληροφορήθησαν δλα τα ξένα ά-
  νακτοβούλια δτι δχι μόνον γιά
  τό άμεσον μέλλο;, καί δσον δι-
  αρκοΰσε τό πένθος της, άλλ' ο¬
  ριστικώς πλέον καί γιά πάντα
  δέν εδέχετο ευχάς. Τί νά τάς
  κάμη τάς ευχάς των άλλων
  γιά την ευτυχία της, 8ταν ή λέ
  ξις ευτυχία δέν είχε πειά γι'
  αυτήν καμμιά Ιννοια.
  (συνεχίζεται)
  κατά την ημέραν τής όριστικής
  καταψηφίσεως τής άπαιτήσεως
  τής Τραπέζης καί των έξόδων
  εκτελέσεως, των ώ; άνω άπαιτή-
  σεων στηριζομένων είς τα ύπ'
  άριθμούς 14131 καί 14151 ετους
  1928 συμβόλαια τοΰ Συμβολαιο-
  •^ράφο> Ηρακλείου Εμμανουήλ
  Μηλιαρακαί δι3 &ς άπαιτήσεις έπε
  ταγη ό άρχικός όφειλέτης διά τής
  6πά χρονολογίαν 7 Φεβρουαρίου
  1930 ώς δείκνυται έκ τοΰ ύπ' α¬
  ριθμόν 894 τής 20 Μαρτίου 1930
  άποδεικτικοΰ τοΰ δικαστικοΰ κλη
  τήρος τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλεί¬
  ου Νικολάου Αασηθιωτάκη. Ό
  πλειστηριασμός γενησεται ενώπιον
  μου ή τοΰ νομίμου άναπληρωτοθ
  μου την ΙΟην Απριλίου ένεστώ-
  τος Ιτους ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. καί έν
  τω ένταθθα καί παρά την οδόν
  «Χάνδακος» ίδιοκτήτψ Συμβολαι-
  ογραφείφ μου Ινθα καλοθνται οί
  βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι.
  Έν Ηρακλείω ι τή 16 Φεβρουα
  ρίου 1938
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ.Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΙΙαρακαλοΟνται οί κ.κ. Έφε-
  δροι Άξιωματικοί ώς καί οί ί-
  πιθυμοθντες έκ των λοιπών κατη-
  τηγοριών κ.κ. Άξιωματικοί δπως
  προσέλθωσι σήμερον Κυριακήν
  ώραν 10 1)2 π. μ. έν τή ένταθθα
  Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς
  Ηρακλείου καί παρακολουθήσω
  αι την υπό τοθ ΣτρατηγοΟ κ. Ά-
  λεξάκη Ιω., δοθησομένην διάλε¬
  ξιν περί Κίνας καί Ίαπωνίας. λ^-
  (Έκ τοθ Συνδέσμου Έφέδρων
  Αξιωματικών Ν. Η.)
  ΚΟΚΑΡΙ
  'Ε{αιρβτικης ποιότητος, όιαρ-
  κής παρακαταθηκη είς "την κρβμ-
  μυίαπβθπκην πλησίον Χανιών
  Πόρτας(παραπλεύρως έμπορικβΰ
  καταστήμοηος κ. Ιωάν. Λιναρίά-
  χη).
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 79.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1)/Η Θάλασσα (άρχ).
  2) Ή κοινώς λεγομένη παπου-
  ροΰνα.—Γνωστοτάτη δπερα.
  3) Κατάρα.
  4) Άρχαία θεά.—Τίτλος εύγε-
  νείας.—Μία των Κυκλάδων.
  5) Μόριον προτρεπτικόν.—Εί-
  δος ξύλου γιά επιπλα. — Τόν ο¬
  ποίον.
  6) Λιμήν τοΰ ΚορινθιακοΟ καί
  δένδρον (αίτ ).— Άπό έκεΐ άνα-
  χωροϋν καί εκεΐ φθάνουν τα
  πλοΐα.
  7) Ή μήτηρ των Μουσών.
  8) Κράτος τής Άσίας. — Τό
  λιμάνι των έρήμων.
  9) "Αρθρον.— Γλύπτης διδάσκα
  λος τοΰ Φειδίου. — Άντωνυμία
  κτητική (πληθ).
  10) ΙΙυρσός. — Άγγλος μέγας
  θαλασσοπόρος. —Έπίρρημα τοπι-
  κόν.
  11) Μέλος τής τριανδρίας μετά
  τοΰ Πομπηίου καί τοΰ Καίσαρος.
  12) Α£ μή ενοχοι. — Γραφικώ
  τατος παραπόταμος τοΰ Τιβέ-
  ρεως.
  13) Παρουσιάστε.....
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Σύνδεσμος τελικός.
  2) Έλλην ήθοποιός συνεργά-
  τϊ,ς- τής Κοτοπούλη. —Τραπουλό-
  χαρτον.
  3) Άνήθικος, άδιάντροπος.
  4) Άποτελεϊται άπό 1280 γραμ
  μαρία. — Πρόθεσις.— Ή πατρίς
  τοΰ Ίπποκράτους.
  5) Ό ύπάρχων. — Ή ιδιότης
  τοΰ νά ενθυμήται τις. — Αϊγυ-
  πτιακή θεότης.
  6) Άναπνοή.— Βρίσκεται πρός
  τό τέρμα τοΰ βίου της.
  7) Τοθ Βυζαντίου αύτοκράτωρ
  αποκληθείς μέγας.
  8) Διαπρεπής Άγγλος συγγρα
  φεύς (1713—68). — Άρχιαρμο
  Ι στεία των Βρεττανικών Ίνδιών.
  9) Μονάς ήλεκτρικής άντιστά
  σεως.—Βόρβορος, λάσπη (γεν.)
  —Ό Θεός είνε τό υπέρτατον....
  10) Άντωνυμία άναφορ. (πληθ.
  ούδ.).—Σύνδεσμοςτελικός.—....ΚΓ
  άράξαμε.
  11) Ανωτέρα τής Βαρώνης καί
  κατωτέρα τής Μαρκησίας.
  12) Τα μή Ιχοντα καλούς τρό
  πους.—Ό υπατος θεός των Ρω
  μαΐων.
  13) Μάρκα αύτοκινήτων.
  "ΧΙΟΣ
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτερον θαλαμηγόν
  Τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ -(©ΕΣΪΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ϋρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  Ριζική καί άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοϋ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  Όόός Άρκολεών
  «πισθβν Παλαιβΰ Δημαρχβίου
  Δίχϊται επι; συνεντεύξει 'Αριβ. Τηλ, 7—87.
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τ ό ήχητικο κϋμα τοΰ
  θείου δράματο; έμπρός
  στό οποίον κύπτουν οί αΐώ
  νες καί οί ένιαυτοΐ καΐ
  γενεαΐ γενεών τής ανθρω¬
  πότητος, διαχΰνεται μέσα
  στΐς γραμμές τοΰ έξαιρε-
  τικοΰ αΰτοϋ άριατουργήμα
  τος, ποΰ θά κρατήση είς α¬
  διάπτωτον ενδιαφέρον τόν
  άναγνώστπν.
  Ο
  Σ
  ΤΟΥ
  ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  ΚΙΝΗΣΙΣ .-Αφιχθη άπό προχθές
  είς την πόλιν μας ό τραπεζιτικός
  κ. Ζωγραφάκης, τοποθετούμενος
  ώς συνδιευθυντης είς τό ενταύθα
  ύποκατάστημα τής Λαικής Τραπέ¬
  ζης-
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Φεύγοντας
  αυριον Δευτέραν άπό την φιλόξε-
  νη πόλι τοϋ Ηρακλείου αίσθάνο-
  μαι βαθυτάτη μβυ ύποχρέωσι νά
  ;ύχαριστήσω μ' δλη μου την καρ¬
  διά, όλόκληρη την άγαπητή μου
  Ήρακλειώτικη κοινωνΐα, γιά την
  θερμή ϋποστήριξι καί την τόση
  έκτίμησι πού επέδειξε τόσο σέ
  μενά προσωπικά δσο καί στόν θί·
  ασό μου. Έπίσης πρός τόν τΰπο
  τής πόλεως πού είχε την καλωσύ¬
  νην νά ενισχύση μέ θερμότητα
  την καλλιτεχνική μου προσπαθεία
  καί ν' άφιερώση όλόκληρες στή·
  λες, σκλαβωμένη κι' άπ' αυτή την
  εύγενικιά έκδήλωσι έκφράζω ϊνοτ
  άπέραντο εύχαριστώ.
  Μέ την πεποίθησι πώς γρήγορα
  θά ξανάρθω στό άγαπητό καΐ τό¬
  σο προηγμένο Ηράκλειον, άποχαι-
  ρετώ καΐ εύχαριστώ δλους έγκάρ·
  Μαρίκα Κρεβατά
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ. — Τόν κ.
  Πλάτωνα Άριστ. Λασσηθιωτάκη
  έξ Ηρακλείου υϊόν των συμπατρι-
  ωτών μας κ. κ. Άριστοτέλους Λασ
  σηθιωτάκη καΐ τής συζΰγου τού
  Μαρίας τό γένος Σαλούστρου,
  νυν Είρηνοδίκου Καστορίας, δό·
  σαντα πτυχιακάς έξετάσεις είς
  την φυσικομαθηματικήν σχολήν
  τού Πανεπιστημίου Αθηνών καΐ
  λαβόντα τόν επίζηλον βαθμόν
  «αρίστα» σπάνιον είς την σχολήν
  ταύτην συγχαίρομεν θερμώς.
  Ε. Ε. Κ. Π.
  Έ ςρέρει άπό σελίδος είς Έ
  ^ σελίδα πρός τόν δρόμον ^
  ^Γ τοΰ θεανθρώπου, σκορπίζει, ^
  Έ άπλετο τό γαληνιον φώς ^
  % τής χριστιανικής αληθείας, 2«
  ΐ συγκλονίζει ψυχικώς, άπο- !κ
  Ι? τέλει δίδαγμα φωτεινόν, Τί
  ^ πλαισιώνει μέ άδρότητκ ^
  ~Χ_ χρωμάτων τό θείον δράμα- ^
  ^ τοΰ Γολγοθα. ^
  * *
  * *
  * *
  *****************
  ******
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ—ΤΣΙΛΕΝΗ & Σία
  ΘΙΑΣΟΣ
  ΙΡΕΙΑΤΛ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τρείς τελευταίαι άπβχαι-
  ρετιστήριβι παρκστάσεις.
  1η άπογευματινή ώρα 4—
  6,30 μ. μ. η επιθεώρησις τοϋ
  περιφήμου εΰθυμογράφου Μί¬
  μη Γιαννουκάκη.
  ΧΡΥΣΗ ΑΟΗΝΑ
  2α άπογευματινή ώρα 7—
  9.30, διά πρώτην φοράν ή επι
  θεώρησις:
  ΒΡΑΔΥΝΗ
  Ή τόσον άναμενομένη υ¬
  πό τοΰ κοινοΰ περίφημος ό-
  πβρέττα τού Λομπάρντβ μέ
  τή γλυκειά μουσική:
  ΤΣΙΝΤΣΙλλ
  είς 3 πράξϊΐς
  Μιά άπό τής μεγαλΰτερες
  έπιτυχίες τβΰ θιάσβυ Κρββα-
  τά έστις αυριον αναχωρεί.
  Γύρω στήν πόλι.
  Καΐ χθές εσυνεχίσθη ή καλο-
  καιρΐα
  — "Ωστε νά δικαιολογήται ή
  πρόβλεψις δτι σήμερον τό ύπαι¬
  θρον θά συγκεντρώση κόσμον.
  — Είς την σημερινήν πρώτην των
  διαλέξεων τοΰ ΜορφωτικοΟ Συλ-
  λόγου Αρχανών, θά ομιλήση ώς
  γνωστόν ό κ. Ν. Μεταξάς με θέ-
  μα την «εκδήλωσιν τής ίσωτερι-
  κής θελήσεως».
  —Τό θέμα τουτο παρουσιάζει
  ασφαλώς ενδιαφέρον καΐ σχετί-
  ζεται πλήρως μέ την αποστολήν
  τοΰ άρτισυστάτου τούτου έκπολιτι
  στικου σωματείου.
  —Τό ενδιαφέρον των φιλάθλων
  θά συγκεντρώση σήμερον ή άνα·
  βληθεΐσα έναρξις των ποδοσφαι-
  ρικών συναντήσεων διά τό κύ-
  πελλον Κοτζια.
  —'Λναμένεται οθτω δτι τό γή·
  πεδον «Χάνδαξ» θά επανίδη ημέ¬
  ρας εΰγενοϋς άμίλλης άν'κρϊνω-
  μέν άπό τάς συγχρόνους έξελί-
  ξεις τοθ ποδοσφαίρου.
  —Αΐτινες} άπέβαλον κοτά τα
  μάλλον καΐ ήττον τόν χαρακτήρα
  των βιαίων έκδηλώσεων των πο·
  δοσφαιριστών καί τάς άντεγκλή-
  σεις διά τό άποτέλεσμα.
  — Είς πίνακα αναφερόμενον είς
  τάς διεθνεΐς άεροπορικάς συγκοι-
  νωνίας καί δημοσιευθέντα προ-
  σφάτως είς ξένον περιοδικόν.
  —Περιλαμβάνεται καΐ τό αερο¬
  δρόμιον Ηρακλείου, τοθ δποίου
  ώς γνωστόν ή χρησιμοποίησις άνα
  μένεται έντός τοϋ Μτους.
  —Υποθέτομεν δτι ή άναγραφή
  αυτή έρμηνεϋει καΐ την σημασί¬
  αν τού άπ® άεροπορικής απόψε¬
  ως διά τό έγγϋς μέλλον.
  —Πλεΐστοι φιλόθρησκοι ιταρη
  κολούθησαν χθές την λειτουργίαν
  έν τφ Άγίφ Μηνά.
  —Κατά την οποίαν ίερούργησεν
  ό θεοφιλέστατος 'Επϊσκοπος Κισ-
  σάμου καΐ Σελίνου κ. Εϋδόκιμος.
  —Ή αύτη συρροή παρετηρήθη
  είς τούς ναούς Άγίου Μηνα καί
  Άγίου Τίτου την προηγουμένην
  εσπέραν δτε έψάλησαν οί χαι-
  ρετισμοί:
  —Τα Ίχθυοπωλεΐα άττό τριημέ-
  ρου, όπότε έβελτιώθηϊδ καιρός.
  —"Ηρχισαν νά παρουσιάζουν
  πάλιν άξιόλογον ποικιλίαν καΐ
  συνεπώς καΐ κίνησιν.
  —Συμβαίνει μάλιστα τό δια
  κομιζόμενον είς ωρισμένας ώρας
  ψάρι νά γίνεται άνάρπαστον.
  —Πολύς κόσμος ετίμησε την
  προχθεσινήν Ευεργετικήν τής κ.
  Κρεββατά.
  —Ή όπερεττοφάρσα «Τρείς
  Μαρίκες» ήτις άνεβιβάσθη είς την
  ευεργετικήν αυτήν έπαίχθη μέ
  μπρίο άρκετό καί μέ πλούσιον βε-
  στιάριον.
  —Ό θίασος σήμερον δίδει τάς
  τελευταίας τού παραστάσεις. Αυ¬
  ριον άρχίζει τάς παραστάσεις τού
  ό κινηματογράφος Πουλακάκη μέ
  τό έξοχον φιλμ: «Πανσιόν Μιμόζα».
  έ Ρέπορτβρ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΟΙ άδελφοΐ καΐ άνεψιοΐ τής
  αειμνήστου Βικτωρίας Καπε-
  τανάκη είδοποιοϋσιν δτι την
  προσέχη Τρίτην 22 ΜαρτΙου
  καί ώραν 11 π. μ. θέλουσι
  διανείμτ] έκ τής οικίας της, ά-
  κολουθοθντες οικογενειακήν
  παράδοσιν, φαγητόν είς τούς
  απόρους τής πόλεως είς έν-
  νεαήμερον μνημόσυνον υπέρ
  αναπαύσεως τής ψυχής αυ¬
  τής.
  Ο ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοϋ στομάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τούς ηάσχοντας έκτοϋπεπτι·
  κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορροΐδων 4-
  νΐυ εγχειρίσεως δι* ένέσιων.
  Άριδμ. τηλ. 7-92
  ■ ♦ ί
  !
  εΤδ
  γαι
  Βι>
  νο< ρΐο άλ κα τίμι λΕΛ δηί κλι 6ώ τοι μέι αύ μα είς κα βΡ θή κεί θε- λα αύ ψε όπ εΓ< ό ' ότι ΥΡ ΡΠ ύφ σμ στ τώ νο ΎΕΎΑ Ό
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ)
  ι» ι
  ίι»
  Οί "Αθλιοι.
  257βν
  Αύτάς 6 συγγραφεύς τοΰ παρόντος βιβλίου
  εΐδε μέ τούς ίδίους τού οφθαλμούς, όκτώ λεύ-
  γας μακράν των Βρυξελλών, είς την μονήν τοθ
  Βιλκέρ την ύπαρξιν κρυπτών, έν μέσω λειμώ-
  νος, δστις εχρησίμευεν ώς αύλή τοθ 'μοναστη
  ρΐου κσί είς τάς δχθας τοθ ποτσμοΟ Δΰλου
  άλλας τέσσαρας λιθΐνας κρύπτας, άλλ' αύτάς
  κατά τό ήμισυ υπό την γήν, κατά τό έτερον
  ήμισυ υπό τό ΰδωρ. Αύται αί κρύπται ήσαν αί
  λεγόμεναι ε ί ρ ή ν α ι.
  Εκάστη των κρυπτών τούτων έ"χει έρείπιον σι-
  δηρας πύλης, £να άπόπατον, £να φεγγίτην κιγ·
  κλιδωτόν έξωθεν μέν κείται είς ΰψος δύο πο¬
  δών υπεράνω τοϋ ποταμοθ, εσωθεν δέ Εξ πόδας
  υπέρ τό εδαφος
  Έξωθεν κατά μήκος τοθ τοίχου των κρυπτών
  τούτων ρέουσιν είς βάθος τεσσάρων ποδών τα
  ιοδατα τοΰ ποτσμοϋ.
  Τό έδσφος είνε διαρκώς διάβροχον. Ό δια-
  μένων έν ταίς είρήναις ταύταις εχει κλίνην τού
  αϋτό τό εδαφος.
  Είς τίνα των κρυπτών τούτων ύπήρχε τμή-
  μα άλύσεως προσηρμοσμένης είς τόν τοϊχον
  είς άλλην φαίνεται εΐδος τετραγώνου κιβωτίου
  κατεσκευασμένου έκ τεσσάρων πλακών γρανίτου
  βραχυτέρου ή δσον άπαιτεηαι διά νά κατακλι-
  θή έ'ν όν πολύ βραχύτερον τοΰ δέοντος. Έ-
  κεΐ έντός αύτοθ εθετον έν δν, ίφ' ου έπετΐ-
  θετο ωσαύτως λίθινον κάλυμμα.
  Τουτο ύπάρχει. Τό βλέπει ό κόσμος. Είνε ψη-
  λσφητόν.
  Αύτοι λοιπόν είνε οί πολύφθογγοι ρήτορες,
  αύται αί είρήναι, αί κρύπται, οί σιδηροΐ στρο-
  φεΐς, αί άλύσεις, ό υψηλάς φεγγίτης, υπό τόν
  οποίον ρέει ό ποταμός, τό λίθινον κιβώτιον, ώς
  είς τύμβος, μέ την διαφοράν μόνον δτι έν αυτοίς
  ό νεκρός ήτο ζών, τό πηλώδες έκεΐνο εδαφος, ή
  ΐΥπή έκείνη τοθ άποπάτου, ό άποστάζων την ύ-
  γρασίαν τού τοΐχος, αύτά είνε οί πολύψθογγοι
  ρήτορες.
  Γ.
  Υπό τίνα όρον τό παρελθόν είνε αξιον θαυμασμόν
  Ώς ήσαν τα μοναστήρια έν Ισπανία καί ώς
  ύφίστανται είς τό Θιβέτ, είνε διά τόν πολιτι¬
  σμόν αύτόχρημα φθίσις. Αύτά άναχαιτίζουσι την
  σταδιοδρομίαν τού βίου Αύτά τόν πληθυσμόν
  των λαών άραιοΰσιν αναμφισβητήτως.
  Μοναχισμός σημαίνει άκρωτηριασμόν γινόμε-
  νόν επί τοθ γενεσλογικοΰ δένδρου τής ανθρω¬
  πίνης οικογενείας.
  (συνεχίζεται)
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «Άκρόπολις»
  ΤΕΤΑΡΪΗ ΒΡΑΔΥ κατ' ευθείαν Πειραια, ΪΗΝΟΝ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό όλα δι' δλους.
  ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ
  Α'.
  Υπό μορφήν παριμυθιών δ
  Γερμανός Γιοχάννες Αίς διηγεί-
  ται σκηνάς άπό την ζωήν των
  μελισσών. 'Υπάρχουν παραμύθία
  πού δέν είνε καθόλου πχραμύθια!
  Υπό μίαν ποιητικήν μορφήν
  άποδίδουν πιστά την φύσιν καί
  την ζωήν. "Ενα τέτοιο παραμύ-
  θι είνε χι' αύτό πού θά άκούσε-
  τε.
  Μιά φορά κι' 8να καιρό, τόν
  μήνα Μάρτιο, καλή ώρα σάν καί
  τώρα, ύψωνόντουσαν στόν ζεστό
  ήλιο άνθισμένα τα χαμόδενδρα.
  Μέσα άπό τα λουλούδια τού; περ-
  νοθσε έ'να έλαφρό άεράχι χα[
  οκόρπιζε την κίτρινη άνθόσκονη
  καί έ*ντυνε, λές, τα χαμόδενδρα,
  μ' Ινα φόρεμα κίτρινο. Άμέσω;
  νά σου χι' ερχονται ύ μέλίσσε;.
  Κορφολόγησαν τα λουλούϊιχ καί
  γύρισαν στήν πολιτεία τού; μέ
  πλούσια ψώνι* άπά άνθόσκονη.
  Μέ αυτήν τάϊσαν την βασίλισσά
  τού;, κι' άμέσω; μέσα τη; αί-
  σθάνθηκε παράξενα σκιρτήματα.
  Σέ λίγο την έπιασαν οί πόνοι.
  Έφερε πολλά παιδία στόν κόσμο,
  κ«1 οί άόλλε; μέλισσες, πούχε γιά
  δοθλες, πήραν τα μικρά παιδία,
  τίς «νύμφε;», καί τα ξάπλωσαν
  στό μ·ικρό κρεββατάκι τού;.
  Ό Μάρτης δμως είνε ίστατο;
  μήνας, κι' ε"ξω ό καιρό; μονομι-
  3; χάλασε. Σκοτεινιασε, παγερίς
  ίνεμος φύσηξε, ξανάπιασε τό κρθο.
  Οί μέλΐσσες πού κρατούσαν βάρ-
  δεια έ*ξω στήν είσοδο τή; κυψέ-
  λης, ο£ φόλακες σάν νά λέμε, εί-
  δοποίησαν: Συμφορί σχ; δν κάνε-
  τε πώ; ξεμυτίζετε άπό κεΓ μέσα!
  Βαρυχειμωνιά πλάκωσε πάλι. Χι-
  όνι σκέπασε τα χαμόδενδρα! Γρή·
  γορα σώθηκε ή τρ^ γιά τή βα-
  σίλισσα, κι' Ιτσι Ιπαυσε χι' αύ
  τή νά γεννί αύγά. "Ο,τι περίσ-
  σευε άπ' την άνθόσκονη, οί δοθ-
  λε; τώϊΐναν ατά μικρά ποΰ είχαν
  δλθτα στόν κόσμο. °ΟΧη τού; ή ά-
  γάπη πήγαινε σ' αύτά. Έξαφνα
  —ό Μάρτυς είνε ίστατο; μην*;...
  —ξανάλαμψί ό ήλιος. Έξω δμω;
  άπδ την κυψέλη ήταν άκόμα κρθο.
  Όπωσδήποτε κάτι Ιπρεπε νά γί¬
  νη. Χρειαζόταν ν" ανανεώθη τό
  άπόθεμα τή; άνθόσκο1^;. Άλλοι-
  ώ; δλε; τού; ο£ μέλισσε; θά ψ>
  φοθσαν άπό την πεΓνα. Δέν θά ί·
  μενε ου:ε μία! Χρειάσθηκε νά
  καιαρτισθ|ί έ'να σωμα άπό εθελον¬
  τάς πού ν' άποτολμήση την έπι-
  κίνδυνη έ"ξοδο. ΕΓκοσι πέντε μέ¬
  λισσε; πήραν την μεγάλη άπόφα
  σι καί πέταξαν πρός τα χαμό¬
  δενδρα πού είχαν αφίση άνθισμέ¬
  να. Οί εΖκοσι σκοτώθηκαν. Οί
  άλλε; πέντε γύρισ*ν μισοπεθαμέ-
  νε;. Δυό τα κατάφεραν κι' Ιφεραν
  λίγη άνθόσκονη. Οί άλλε; δυό,
  άφοΰ συνήλθαν, ίζωσχ^ την άνα-
  φορά τού;: «Δέν ηίίραμε τίποτα!
  (συνεχίζεται)
  Ή δράσις τοΰ Σταφιδικοΰ
  συνεταιρισμου Σητείας.
  ΣΗΤΕΙΑ Μάρτιο; (άνταποκρι-
  χοθ μας).—Ώ; γνωστόν εί; Ση¬
  τείαν ήλθεν προχθέ; ό Νομάρχη;
  Λασηθίου κ. Φλωρίδτ]; μετά τοΰ
  | ΔιευθυντοΟ τοθ δποκαταστήματο;
  ! τή; Άγροτικής Τραπέζης κ.
  Κουίκουτάκη.
  Κατά την Ιδώ παραμονήν τού
  ό κ. Νομάρχη; καί ό Διευθυντή;
  τή; Άγροτικής, παρέστησαν εί;
  γενικήν συνέλευσιν τοθ Σταφιδι¬
  κοΰ Συνεταιρισμόν Σητίίας κατά
  την οποίαν συνεκεντρώθησαν περί
  τούς 150 συνεταιρισταΐ τής επαρ¬
  χίας.
  Ό κ. Φλωρίδη; ωμίλησεν έπ'
  αρκετόν πρός τούς συγκεντρωθέν
  τας επί τής σημασΓα; τοθ συνεται-
  ρίζεσθαι. Ειδικώς διά την σημα¬
  σίαν καί την επέκτασιν τοθ συ-
  νεταιρισμοθ Σητείας, ό κ. Φλω-
  ' ρίδης συνέστησεν 8πω; έντεί-
  νουν τα; προσπαθεία; τόσον ώ;
  πρό; την αυνειδητήν εξυπηρέτη¬
  σιν τοΰ συνεταιρισμόν των, 8σον
  κ«1 ώ; πρός την επέκτασιν τοθ
  συνεταιρίζεσθαι καί μεταξί» των
  ύπολοίπων παραγωγών.
  Άναφερόμενο; είς την συντε¬
  λουμένην επεξεργασίαν τή; στα-
  φίδος διά τοΰ συνεταιρισμου, ό κ.
  ! Φλωρίδη; ετόνισεν την ενίσχυσιν
  | την οποίαν αυτή παρέχει είς τόν
  εργατικόν κόσμον, π^ρέχουσα είς
  αυτόν εργασίαν καί καταλείπουσα
  σημαντικόν ποσόν διά τους εργά¬
  τας τής περιφερείας. Στέρησις τοΰ
  συνεταιρισμου ϊπομένως, θά έδημι
  ούργει άνέργους εις τάς επαρχίας
  καί θά ηλάττωνε καί την ϊπαγ
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαποθνΐ:
  Στεφανίδη
  θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα-
  φεία τής Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ¬
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα¬
  πέζης Ελλάδος).
  ~
  γελματικήν κίνησιν.
  Ώ; πρό; την πολιτικήν τή;
  Άγροτικής Τραπέζης ό κ. Φλωρί¬
  δης ανέφερεν εύφήμως τό χο-
  ρηγηθέν τελευταίως παρ' αυτής
  είς τάν συνεταιρισμόν μακροπρί-
  θεσμόν δάνειον έξ 1.300 000 δρ. δ
  πως συνεχίση ούτος την ευεργετι¬
  κήν τού αποστολήν ομαλώς, συμ¬
  φώνως καί πρός την επιθυμίαν
  καί τό δλον γεωργικόν πρόγραμ-
  μα τής κυβερνήσεως, ήτις πλειό-
  δοτεϊ άλλωστε εί; σχετικάς συ-
  στάσεις πρό; την Άγροτικήν Τρά
  πεζαν, προκειμένου περί τοιαύτης
  σημασίας όργανώσεων.
  Τάν λόγον τοΰ κ. Νομάρχου
  επηκολούθησε λογβδοσία τοΰ Δι-
  οικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ συνε¬
  ταιρισμου καί έκθεσις τοΰ κ.
  Κουρκουτάκη περί τής οίκονομι-
  κής δυναμικότητο; τοθ συνεταιρι¬
  σμου καί των επιβαλλομένας τρο-
  πολογιών τοθ καταστατικοθ τάς
  οποίας απεδέχθη ή Γενική Συνέ¬
  λευσις ευχαρίστως δεδομένου δτι
  οθτω ύποβοηθεΓται ή Άγροτική
  Τραπέζα είς τα ενδιαφέρον αυτής
  διά ^τάν συνεταιρισμόν καί τόν
  κατατοπισμόν της επί τής πορεί-
  ας καί των ώφελημάτων τού.
  Μετά τό πέρας τής Γενικής συ¬
  νελεύσεως ήτις υπήρξε διεξοδική
  ό κ. Νομάρχης Ιλαβε μέρος καί
  είς ειδικήν σύσκεψιν τής έπιτρο-
  πής επί των τοπικών ζητημάτων
  Σητείας, κατά την οποίαν εξητά¬
  σθη καί καθωρίσθη ό καλύτερος
  τρόπος διά την επίλυσιν ωρισμέ¬
  νων έξ αυτών.
  —Δωρεά Κάς "Ελενας Βε¬
  νιζέλου.
  ΧΑΝΙΑ 18 Μαρτίου (διά τοΰ
  ταχυίρομείβο).— "Επί τό έΐτϊ-
  τείω τοΰ θανατον τού αειμνή¬
  στου συζύγου της, ή Έρίτιμος Κυ
  ρία "Ελενα Βενιζέλου άπεστει
  | λε ποσόν χρημάΐων τβ οποίον
  κατενεμηθη ώ; εξής:
  Ι 1) Είς τβ Ταμείον 'Ελβημοαύ
  νη? δραχ. 25.000.
  2) Εί; τάς Σχολικά; Έπιτρο-
  πάς πρός ενίσχυσιν των μαθητι-
  κών συσσιτίων δρ. 16.600 ήτοι
  Ιον Δημοτικόν δρ. 1.500, 2βν Δη¬
  μοτικόν δρ. ].5:0. 3ον Δημοτι¬
  κόν δρ. 1.500, 4ον Δημοτικόν
  δρ. 1.500, 5ον Δημοτικόν δρ. 2.500
  6ον Δημοτικόν δρ. 1800. 7ον Δη¬
  μοτικόν δρ. 2,400, δόν Δημοτικόν
  δρ. 1.500, 9ον Δημοτικόν δρ. 1.200
  ΙΟον Δημοτικόν δρ. 1.200.
  3) Διά τα συσσίτια Μέσης Έκ-
  παιδεύαεως δρ. 2.500.
  4) Ε1$ τα Κατηχητικά Σχολεία
  δι' ίματισμόν «πόρΜν μαθητών
  δρχ. 11.900 Ητοι Κατηχ. Σχολεϊα
  Ενώσεως Γονεων δρ. 8.000, 'Αγ.
  Κωνσταντίνου δρ. 1.500, Τριμάρ-
  τυρβς δρ. 800, 'Αγ. 'Ίωάννβυ δρ.
  $00, Εύαγγέλιστρίας δραχ. 800.
  5) Διάςρορα ειδή διά τούς έν τω
  Φθιβιατρκίω Χανίων νοβηλευομε-
  νους άξίας δρ. 5.000.
  6) Είς τό Τμήμα Ίματιοθιίκης
  άηόρΛ>ν παίδων Π.Ι.Π. δρ. 5.000.
  Ήτοι σύνολον δωρεών διά τα
  έν Χανίοις φΐλανθρωπικά Ιδρύμα-
  τα δραχμων 60.400.
  1
  Μ Ό γίγας
  τής Έλληνικής
  Κατΐνοβιομηχανίας:
  ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ
  Τό σιγαρέττο
  ποθ δέν άλλάσσει
  και δέν τ' άλλάσσουν
  Παραγωγή έτους
  1928
  χιλ. 601.000
  1929
  » 705.000
  1930
  » 721.000
  1931
  » 737.000
  1932
  » 739.000
  1933
  » 880.000
  1934
  » 1.026.000
  1935
  » 1.144.000
  1936
  » 1.268.000
  1937
  » 1.34Ο.ΟΟΟ
  Ματσάγν°<;: Καλύπτων σήμερον πΑέον τού 1)4 τής όλης καταναλώσεως, 6 ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ δίδει την μόνην αναμφισβήτητον απόδειξιν τής ύπεροχής τού. Μόνιμα χαρμάνια: προϊόντα πεΐρας ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΩΝ. Νεώταται μηχανικαί καί χημικαί έγκαταστάσεις. Ουδεμία διαφήμισις, οΰδεμία προσπαθεία συναγωνιστών ηδυνήθησαν νά τού άποσπάσουν ποτέ οϋτε ενα καπνιστήν. Ματσάγγου Πολυτελείας: έλαφρά Ιξτρα δευτέρα 15 τό μεγάλο κουτί 14 » » » 13 » » >»
  12 » » »
  Γ.- ΕΥΑΓΓ. ΠΕΡΑΚΗΣ
  Άποθήκη ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ έναντι ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ,
  Πϊ
  ι < Β Ηράκλειον—Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρωΐα Κυριακής 20 Μαρτίου 1938 ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΣΥΖΗΤΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Ι1ΡΟΒΑΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕΚΑΟΙ ΕΜΙΣΜΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα πθκριτού μας). —Είδήσεις έκ Παρισί ών άναφέρουν ότι την προσέχη Τρίτη ή Γαλλική Βουλή θά συζητήση βχέδιο1 όργανώσεωςτού "Εθνους είς παρίπτωσι πολέμου. Ανεξαρτήτως τού ανωτέρω σχεδίου ή Βουλή θά συζητήση αργότερον καί επί τού νέου προγράμματος των έξοπλι· σμών τής Γαλλίας, τό οποίον προβλέπει μ.εγάλας παρασκευάς είς όλους τούς κλάδους τής 'ΕΘ νίκης αμύνης. Είς την μεθαυριανήν συζήτησιν τής Γαλλικής Βουλής θά ομιλήσουν πολλο ρήτορες ιδίως έκ τής άριστεράς, οί οπο οί καί Οά καταδείξουν την ανάγκην ό¬ πως ή Γαλλία συμπληρώση τό ταχύτε¬ ρον την όλην πολεμικήν της όργάνω- Ό λόγος τοΰ Χίτλερ χαρακτηρίζεται ώς κραυγή θριάμδου καί άπειλη. σιν. ΜΕΓΑΛΑΙ ΣΥΙΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΐΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τοΰ άντα πό*ριτου μας). — Τηλεγραφήματα έκ τοΰ έϊωτερικοΰ άγγέλλουν ότι είς τα π ρός την Ι* ο-η σία. ν βύνορα ι ής Πολω- νίας, συνεκεντρώθησαν άπό τής προχθές, μεγάλαι δυνάμεις Ρώσσικου ατρατού Αι αυγκεντρώσεις αυται φαίνονται σχε¬ τικαί μέ τό τελευταίον Πολωνολιθουα- νικόν επεισόδιον καί άποδεικνύουν την πρόθεσιν* τής Ρωσσίας νά παρακολουθή ση αγρύπνως, την κατάστασιν έπεμβαί- νουσα έν δεδομένη στιγμή. ΚΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝ _ΗΠΔ ΣΥΝΙΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα ποκριτοΰ μας). — Καθ* ά τηλεγραφεί¬ ται έκ Βαρσοβίας καί ή Πολωνία συγ- κεντρώνει στρατεύματα είς την μεθόριον αυτής μέ την Ρωσσίαν, κατόπιν των συγ κεντρώσεων τής δευτέρας. Έκ των τε λευταίων μάλιστα συγκεντρώσεων έση μειώθη άτμόσφαιρα νευρικότητος είς την Βαρσοβίαν καί διετάχθησαν έπείγον τα στρατιωτικά μέτρα. Η ΤΟ ΙΊΟΛΟΝΙΚΟΝ ΤΕΑΕΣΙΙΡΑΦΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας). Κατά τα έκ Παρισίων τηλεγραφήματα ή Αιθουανία φέρ&ται άποφασισμένη νά αποδεχθή τό Πολωνι- κόν τελεσίγραφον. Έν τώ μεταξύ αγ γέλλεται ότι ή κυβέρνησις τής Αιθουα νίας, εκάλεσεν πάντως υπό τα όπλα ηολλούς έφέδρους. ΣΟΒΑΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).—Καθ' ά εγνώσθη, ή κα τάβτασις τού κ. Άνδρέου Μιχαλακο¬ πούλου ασθενούντος άπό ημερών κατέ¬ στη σοβαρά, ώστε νά έχδηλοΰνται άνη- συχίαι των Οεραπόντων ιατρών. ΓΕΪΜΑΤΑ ΤΟΥ χ. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άνι,α- ποκριτοΰ μ»ς)·— Άπόψα καί την προσέχη Τρίτην ο πρωθυπουργός κ. »■:, Αΐβ'ς/χξιας θά παραθέση τα καθιε- ρωμέν» κατ' έτος έπίσημα γεύμοτα τιμήν των ξένων διπλωματών. ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτί¬ υ (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα τού πρακτορείου Χαβάς τονίζουν ότι ο χθεσινός λόγος τού Χίτλερ είς Βε ρολΐνον δέν εϊχε δι,όλου καλήν απήχησιν είς Πα¬ ρισίους. Αί Γβλλικαί έφημβρί- Β&ς έρμηνεύουν τόν λόγον τούτον ώς ενδεικτικόν προειδοποίησιν πρός την Τσεχοσλοβακίαν προσθί; τουσαι ότι ο λόγος τού εί νέ μία άπειλή εναντίον τ/]ς άνεξαρτησίας τής δη¬ μοκρατίας ταύτης. Κατά τόν αυτόν τρόπον έρμη¬ νεύουν τόν λόγον τοΰ Χί τλερ καί πολλαί έκ των Αγγλικών εφημερίδων. Οί ήμιεπίσηα-οι κύ«λοι τώ^ Παρισίων διατυπώ- | νοντες σομπληρωματικά σχόλια διά τόν λόγον τού Φύρερ, φρονούν ότι ο λόγος ούτος έκπροσω· πεϊ ουσια,οτικώς μίαν κραυ γήν Οριάμβου επειτα άπό την προσάρτησιν τής Αυ στρίας καί δέν προεικά- ζει τίποτε τό ένθαρρυντι κόν διά την εξέλιξιν τής εύρωπαϊκής είρήνης. Αντιθέτως πρός τοϋς Παρισίους πληροφορίαι έκ'Ρώμης άγγέλλουν ότι ο λόγος τοΰ Χίτλερ ίκα- νοποίησε πλήρως την Ί- ταλικήν κυβέρνησιν. Ό Φύρερ διά των δή λώσεών τού των άναφερο μένων είς την Γερμανοϊ· ταλικήν φιλίαν, καθώρισε σαφώς. κατά τούς 'Ιτα- λικοϋς κύκλους, την στα θερότητα τοΰ άξονος Βε ρολίνου —Ρώμης άσχέτως πρός την ολοκλήρωσιν τοΰ Γερμανικού προ¬ γράμματος τοΰ άποβλέ ποντος είς την εξασφάλι¬ σιν καί των έκτός τής σημε ρινής Γερμανίας ευρισκο¬ μένων Γερμανών. Τόζήτηματης Λιδουανίας καί τό έν Αυστρία δημοφήφισμα. Τό Πρακτορείον Χαβάς είς ραδιοφωνικήν αυτού ανακοί¬ νωσιν άναφέρει ότι εγένετο δεκτή ή τελεσιγραφική δια κοίνωσις της Πολωνίας πρός την Λιθουανίαν. — Έκ Βαρκελώνης νεώτε¬ ραι πληροφορίαι άγγέλλουν δτι έγιναν εναντίον τής πό¬ λεως έπτά έν όλω άεροπορι- καί έπιθέσεις. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται καί ό έν Βαρκελώνη Γάλλος ύ- ποπρόξενος. Ό βομβαρδισμβς εγένετο δι' άεροπλάνων Ποΰνκερς καί Σαβόϊα. —Οί Γερμανικαί ραδιοφωνι κοί σταθμοί μετέδωκαν χθές τό διάγγελμα τοΰ Χίτλερ διά τάς νέας Γερμανικάς εκλο¬ γάς. ΑΊ εκλογαί θά διενεργη θώσιν είς όλην την Γερμανί¬ αν ταυτοχρόνως μέ τό Αύ- στριακόν οημοψήφισμα την ΙΟην Απριλίου. —Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου, ό Βρεττανός Πρω- θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν προέβη είς δηλώσεις διά τούς έν Ισπανία βομβαρδισμουξ, τονίσας δτι εγινε διάβημα της Αγγλίας καί Γαλλίας πρός τόν Φράνκο. Έκτός τούτου ή Γαλλία εζήτησε την επέμβασιν τοΰ Πάπα. ι Ο ΦΡΑΝΚΟ ©Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ Συμπληρωματικαί πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων διά τάς δηλώσεις τοΰ Φράνκο μετα- δίδουν καί την λεπτομέρειαν δτι ό Ίσπανός στρατηγός ε¬ ξεδήλωσε προθέσεις συνερ- γασίας μέ δλα τα κράτη. —Έκ Βρυξελλών αγγέλ¬ λεται δτι δέν είναι άκριβεϊς αί πληροφορίαι περί έκτά- κτων στρατιωτικών μέτρων έν Βαλγίω. Απλώς τό Επι¬ τελείον έλαβεν άποφάσεις ά- φορώσας συνήθη είς την χώ ραν στρατολογικά μέτρα. Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΛΕΙΛΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Κατ' είδήσεις έκ Νέας Υ¬ όρκης οί «Τάϊμς» τής Άμε- ρικής είς ενδιαφέρον αρθρον των συγχαίρουν την Γαλλί αν διά την στάσιν της έ ναντι τής Τσεχοσλοβακίας. Περαιτέρω προσθέτουν δτι ή Γαλλία ώς μεγάλη στρατιω τική δύναμις αποτελεί αύ την την στιγμήν την κλεΐδα τής είρήνης έν Εύρώπη. Προταδέντες Κρήτες δημοδιδάσκαλοι διά τόν βαθμόν είσηγητοΰ. Κατά πληροφορίας έξ Αθη¬ νών μβταξυ των πρβταθεντ&ιν διά τόν βαθμόν είσηγητοΰ ^δημο διδασκάλων συμπεριλαμβάνονται κ«1 οί κάτωθι Κρήτες: Νομοΰ Ηρακλείου: Ρομπογιαν- νάκης Δημ., Αποστολάκη; Έμμ., Κονταξακη Άταλάντη, Μανου¬ σάκης Ιω., Μηλιαρακη Άριστεα, Τουτουντζάκης Έλευθ., Ταχατά- κη; Κυρ., Κρασωτακη Χρυσ., Σφακιανάκης Εύαγ., Πλατάκη Χαρά, Τσαγκαράκης Γεώργ., Φω στιέρη Μόσχα, Ριτσατάκη; Έμ¬ μαν., Βασιλάκης Μάρκος, Κόκ- κονας 'Αλέξ., Φιωράκη; Έμμ., Γραμματικάκης Ιωάν., Κοσμα- δάκης Γεώργ., Ζερβάκης Νικολ., Φραγκούλη; Έμμαν., Ροδιανά- κη Δημ., Τζωρτζάκη;, Έμμαν. Δουλουφαχης, Μ., Λουκίδης Λου κάς, Καλλέργη; Γεώργ., Τσαπά κης Κωνστ., Ζαμπετάκη Μαρία. Νομοϋ Λασηθίου: Σεργάκης Γεώργ., Μπαντουβά; Σ., Μικου- λάκη Ελένη, Ξανθάκη; Έμμ., Κλώντζας Νικ., Φραγκούλη; Χρ., Σφυράκιι; Πολ., Κατσαρά- κη; Νικόλ., Μπουρλάκη; Έμμ., 'Ανδρουλάκη; Έμμ., Φαϊτάκη | Α., Χατζηγιάννη; Ιωάν., Κοτοο- λάκη; Νικόλ , Παπαγεωργίου Ιω., Κανετάκης'Ι., Χαραλαμπάκη;'Απ. Νομοΰ Ρεθώμνη;: Ίατράκη Μα¬ ρία, Μαραγκουδάκης Ιωάννης Κ©υδουμνακη;Έμμανουηλ, Καρά γιαννάκη; Βασ. Τρουλλινό; Έμμ. Τσουρλάκη; Κωνστ., Τσουδερό; Ιωάν., Ψυχουντάκη Μαρία, Βα- γιωνάκις Σταύρος, Γυπαράκη Σταυρούλα Καρδανη Φλώρ. Μα- 1 λανύρακη 'Αναστασία, Κουροτο ράκη Μαρία, Γεωρβασάκη Αίκ. Μαρκουλάκη Τελ., Κουφάκη Ει¬ ρήνη, Παπαδάκη Ειρήνη. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Σήμερον έν τώ γηπέδω Χάνδαξ ώραν 3 30 μ.μ. πα- ρουσία των επισήμων καΐ των άρχών τής πόλεως θά λάβη χώραν ή τελετή τής πα- ρελάσεως των ποδοσφαιρικών σωματεΐων καί ή έναρξις των άγώνων τοΰ κυπέλλου Κοτζιά. Θά παρελάσουν αί έ"ξ ποδο- σφαιρικαΐ όμάδες των σωμα¬ τείον Έργοτέλους, Όλυμπια κου, Έρμοϋ, Όμίλου Φιλά- θλων, Ε.Γ.Ο Η καί Ηρακλέ¬ ους μετά των λαβάρωντωνκαΐ θά επακολουθήση ό πρώτος αγών μεταξΰ,τών όμάδων Ο. Φ. Η. καί Ηρακλέους άφοΟ δοθή ό ορκος τοΰ άθλητοΰ. Κατά την διάρκειαν τής τελε- ής καί των άγώνων θά παια νΐζτι ή Μουσική τού Δήμου. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΊΆ Μεγάλη πυρκαϊά εκραγεί¬ σα τάς μεταμεσονυκτΐους ώ¬ ρας τής χθές άπετέφρωσε τό παντοπωλεΐον τοθ κ. Κωνστ. Καραντινού κείμενον επί τής όδοθ Πλατειδς Στράτας καί επέφερε σημαντικάς ζημίας είς τό παραπλεύρως ζαχαρο¬ πλαστείον «ό Κρΐνος» τοθ κ. Σταύρου Λεβεντάκη. Επί τό- που επευσεν ή πυροσβεστική άντλία μετά φυλακής καί πολλοθ κόπου νά κατασβέσΓ] την πυρκαιάν ήτις ήπεΐλησε καί τα νειτνιάζοντα καταστή- ματα. ΑΙ ζημίαι ύπολογΐζονται είς αρκετάς εκατοντάδας χι¬ λιάδων δραχμών. ΆνσκρΙσε- ωνέπελήφθη τό αστυνομικόν τμήμα. ΕΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡΩΝΑ Διά πράξεως τοθ κ. Περιφε- ρειακοΰ Έφόρου Ηρακλείου διωρίσθη ώς τοπικός "Εφορος Προσκόπων Άγίου Μύρωνος, ό κ. Τζάνος Τσαγκιδς έπιθε- ωρητής των Δημοτικών Σχολεί¬ ων Γόρτυνος. ΔΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Β'ΤΑΞΕΩΣ Προκειμένου τό Υπουργείον Εσωτερικήν να προσλάβη δοκί- μους γραμματείς β'. τάξεως πα- ρακαλεί τούς ενδιαφερομένους ό¬ πως μέχρι τής 31ης Μαρτίου 6- ποβάλωσιν είς την Γ. Διοίκησιν ή Ν ομαρχίαν τάς αϊτήσεις των με¬ τά των σχετικών δικαιολογητικών. Απαραίτητον προσόν πτυχίον Νο- μικής. ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛ1ΚΑ ΖΗΤΗΝ1ΑΤΑ Διά χθές τό άπόγευμα έκλή θη είς συνεδρίασιν πρός υπο βολήν νέων προτάσεων προα- γωγών διδασκάλων καί αλ- λα διδασκαλικά ζητήματα τό "Εποπτικόν Συμβούλιον Στοι- χειώδους Έκπαιδεύσεως "Η¬ ρακλείου. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Την παρ. Τρίτην καί ώραν Πην νυκτερινήν απεπειράθη ν' αυτο¬ κτονήση είς Χανιά ή 20ετι; Άν¬ να Καρτάκη ΰπηρετρια έκ τοΰ χωρίου 'Η κατάστασίς της είνε κρίσιμος. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΙΜΟΝ ΟΔΟΣΤΡΟΜΑΤΩΝ Είς την Νομαρχίαν συνεδρί- ασε χθές την μεσημβρίαν ή έπιτροπή Μονίμων Όδοστρω- μάτων άσχοληθεΐσα μέ ζητή¬ ματα τής άρμοδιότητός της. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ Οί άίελφοί ©εόδωρο; Γρηγό- ριο; καϊ Μηνά; Ε. Χατζιδάκη; προσεφέρον είς τό Πτωχοκομεΐον εκλεκτόν φαγητόν, τσιγάρα, οί- νόν, άντί έννεαημέρου μνημο- σύνου τή; λοιτρβυτή; μητρός των Εΰαγγελίας Ε. Χατζιδάκη. ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΧΟΕΣ- ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ Κατά τηλεγράφημα πρός τό έν- ταθθα Πρακτορείον τοθ Έθνικοΰ Λαχείου κατά την διεξαχθεϊσαν χθές κλήρωσιν εκέρδισαν έκ των έν Ηρακλείω διατεθέντων λαχεί- ων άνά χιλίας μέν δραχμάς οί ά- ριθμοί: 4902, 4916, 4990, 9606, 9621, 13874, 15139, 15581, 19842, 21579, 27502, 29547, 31805, 31868, 31871, 31872, 32303, 32313, 32654, 36418, 37044, 39171, 40912, 43467, 43830, 44637, 46976, 46990,! 48213, 48214, 49281 καί 49393. Άνά δραχ. δέ 2.000 οί άριθμοΐ: 3705, 8943 καί 37026. Τέλος' άνά δραχ. 3000 κερ5£ζουν οί ά- ριθμοΐ 20336 καί 43832. ' Γ| Π Ο (ΟΪ V Π ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΔΙΛΒΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΗΠΕΙΛΗΣΑΝ ΕΚΛΟΓΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λον¬ δίνου ότι ο Βρεττανός Πρωθυπουρ¬ γός κ. Τσάμπερλαιν έξακολουθεί νά ε¬ πιμένη είς τ»}ν πολιτικήν τής μονώεως καί τής μή επεμβάσεως. Κατόπιν τής έπιμονής ταύτης τού κ. Τσάμπερλαιν ήτόνησε καί ή έκατρατεία τής άριστεράς πτέρυγος των συντηρητι- κώνύπέρ τής άποφασιστικωτέρας εξωτερι κης πολιτικάς. Συγκεκριμένως είς τό δι- άβημα των εκπροσωπών τής πτέρυγος ταύτης ο κ. Τσάμπερλαιν ήπείλησεν ότι θά διενεργηθή άμέσως εκλογάς έν Αγ¬ γλία. θΊθΑΡ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΑΜΕΣΟΝ ΣΥΜΟΑΗΡΟΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΜΥΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άν ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ο ύ- πουργός'τών Έσωτερικών Σέρ Χόαρ ωμιλήσας είς την Βουλήν εζήτησε την άμεσον συμπλήρωσιν τοΰ προγράμμα¬ τος τής έθνικής αμύνης τής χώρας. ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΚΑΣΠΕ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Έκ Ρώμης αγγέλ¬ λεται ότι κατά την κατάληψιν τής πό¬ λεως Κάσπε είς τα σύνορα τής Κα· ταλωνίας εφονεύθησαν περί τάς 2.ΟΟΟ κυβερνητικοί. Ή δύναμις αυτή των κυ· βερνητικών ευρέθη υπό τα διασταυ- ρούμενα πυρά τοΰ πυροβολικού των έ- θνικών καί κατεστράφη. Η ΒΑΡΧΕΛΩΝΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣΥΠΟΤΟΝΕΒΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Άγγέλλονται έκ Πα¬ ρισίων νέαι έπιδρομαί των άεροπλά¬ νων των έθνικών εναντίον τής Βαρκελώ¬ νης, ή οποία έβομβαρδίσθη καί αύθις σφοδρότατα. Αί έπιθέσεις αυται των έ¬ θνικών άποβλέπουν είς τό νά παρβμπο- δίσουν τάς έν Βαρκελώνη καί τα περί- χωρα ταύτης διενεργουμένας συγκεν¬ τρώσεως στρατού καί νά άναστείλουν τάς έτοιμασίας έν τή πόλει διά την άμυναν καί την αποστολήν πολεμικού ύλικού είς τα μαχόμενα στρατεύματα. ΕΖΗΤΗΘΗ ΕΠ1Β0ΛΗ ΕΙΡΚΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΚΑΗΟΥΣ ΤΗΣ Ε1ΕΣΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαρτίου (τού άντα· ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έξ Έδέσσης ότι ο Εισαγγελεύς άγορεύσας είς την συνεχιζομένων αύτόθι δίκην των κατηγορουμένων διά τα άπεργιακά γε- γονότα τού 1936 εζήτησε την επιβο¬ λήν πόινών είρκτής είς τούς κατηγορου- μένους, χαρακτηρίσας τό άδίκημα ώς στάσιν. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΒΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΘΙΙΝΑΙ 1 9Μαρτίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Καθ9 ά τηλεγραφεί¬ ται έκ τοΰ έξωτερικού ο Φράνκο δε- χθείς ανταποκριτήν τού Χαβάς είς τό στρατηγεϊον τού εδήλωσεν ότι τό καθε- στώς τής Μεσογείου καί μετά την νίκην των έθνικών δέν Θά μεταβληθή καί ούτε σπιθαμή Ίσπανικού έδάφους θά δοθή είς ξένην δύναμιν. Έπίσης ο «Ι»ράνκό άνέφερε ότι θά καταβληθή προσπαθεία καλυτερεύσεως των σχέσεων μέ την Αγ¬ γλίαν. 1 να τ* ί6λ6αμ τιώσεως τής ξ κ«ντης. Εύι οημερ»νή »ι λοιμβάνεται ι Τβ0 ζητήματο πουργός κ. Ρ λους τούς λό- ούς έξεφώνηα ρον είς τάς λεις ετόνισεν ή κυβερνήτη ΰτραφή «μέρι ΰ««ι9ρον· "Ι κβν κόσμον την στερεάν νωνικοΰ καθ Καί όμολο^ τος καταβάλη προσπάθειαν 8ρου. Όργ« οχύει την γι τίζει διά την γάλων παρα αντικών κ» κων έργων, κωτέραν έκ| γής καί την ραγωγήξ. Μ μόρφωσιν τ< ομού διά τή. οχολείων κο διορισμοΰ δι χκί διά τήί γεωργικών ο ριώτερα κέ διά την βελ νής «αταστο αεως άν3ε νεργείων κο των ϋγειονο] Άναμφισ βερνητική των άγροτώ κ«ί είς τί μάλιστα κα πρόγραμμα των παραγ& τικών καί έργων των πισπευσθή ή έφαρμογή. μελετάται ωρισμένων λών καί ίδ κων, βιοτεχ γικών είς δι κάς πόλεις νέα ζωή ά^ λεις αύτάς ; 8*5 άφ' έτέ, π«ίδευσις τ έ«ϊ«ρχιδν. ' λειτουργήσ Ρ«διοφ«νικ άΡΧίοη συι Τισις των ι »βν επί « τρόπου τώ βοον καί των τοϋ ( ομού. ©ά **ν άμα τ οταθμού, ι τβ5 νά πρ λ«ς τάς >
  Ρκδιόφωνα
  Χωρικών, ό
  ν* άκούω·
  ^ευταΐον
  λους 4ν νέ
  μ«ς.
  , "Οπως έ:
  Κημα εάν
  π*8εια πρ< Τβυργία$ , ΥΡ*φων, π