95547

Αριθμός τεύχους

4818

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι Ά
  εξάμηνον 2
  'Αμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  22
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  οδοσ: μινωταυρου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8!8
  ΥΗΪΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΗΣ ΖΟΗΣ ΤΟΝ
  Μάς εδόθη πολλάκις ή
  εύκαιρία νά ομιλήσωμεν διά
  τα ζητήματα τής ύπαίθρου
  καί νά τονίσωμεν την ανάγ¬
  κην τής άμέσου λήψεως άπο-
  τελεσματικών μέτρων βελ-
  τιώσεως τής ζωής των κατοί-
  κων της. Εύτυχώς δέ καί ή
  σημερινή κυβέρνησις άντι-
  λαμβάνεται την σοβαρότητα
  τοΰ ζητήματος. Ό δέ πρωθυ-
  πουργός κ. Μεταξάς είς δ-
  λους τούς λόγους τούς όποί-
  ους εξεφώνησε μέχρι σήμε¬
  ρον είς τάς επαρχιακάς πό¬
  λεις ετόνισεν Ιδιαιτέρως ότι
  ή κυβερνητική μέριμνα θά
  στραφή άμέριστος πρός την
  ύπαιθρον, πρός τόν άγροτι-
  κόν κόσμον πού αποτελεί
  την στερεάν βάσιν τοΰ κοι-
  νωνικοϋ καθεστώτος.
  Καί όμολογουμένως τό κρά
  τος καταβάλλει ήδη σοβαράν
  προσπάθειαν υπέρ τής ύπαί-
  θρου. Όργανώνει καί ένι·
  σχύει την γεωργίαν. Φρον-
  τίζει διά την εκτέλεσιν με-
  γάλων παραγωγικών—έξυγι-
  αντικών καί συγκοινωνια-
  κδν έργων, διά την έντατι-
  κωτέραν εκμετάλλευσιν τής
  γής καί την αύξησιν τής πα-
  ραγωγήί. Μεριμνα διά την
  μόρφωσιν τοΰ άγροτιχοΰ κό-
  σμουδιά τής ίδρύσεωςπαντοΰ
  σχολείων καί διά τοΰ άθρόου
  διορισμοΰ διδασκάλων καθώς
  καί διά τής ιδρύσεως νέων
  γεωργικών σχολών είς τα κυ¬
  ριώτερα κέντρα. Έργάζεται
  διά την βελτίωσιν τής ύγιει-
  νής καταστάσεως τού δι' ίδρύ
  σεως άνθελονοσιακών ου
  νεργείων καί τής τονώσεως
  των ύγειονομικών ύπηρεσιών.
  Αναμφισβητήτως δέ ή κυ·
  βερνητική μέριμνα υπέρ
  των άγροτών θά συνεχισθή
  καί είς τό μέλλον. "Ηδη
  μάλιστα κατεστρώθη πλήρες
  πρόγραμμα όλοκληρώσεως
  των παραγωγικών, έξυγιαν-
  τικών καί συγκοινωνιακών
  έργων των οποίων καί θά έ-
  πισπευσθή ή όλοκλήρωσις καί
  έφαρμογή. Επιπροσθέτως δέ
  μελετάται κα'ι ή μεταφορά
  ωρισμένων ανωτέρων σχο¬
  λών καί ιδία έπαγγελματι-
  κών, βιοτεχνικών καί γεωρ¬
  γικών είς διαφόρους επαρχια¬
  κάς πόλεις ώστε νά δοθή
  νέα ζωή άφ' ενός είς τάς πό¬
  λεις αύτάς καί νά διευκολυν-
  θή άφ' ετέρου ή τεχνιχή έκ-
  παίδευσις τής νεολαίας των
  έπαρχιών. Τώρα δέ όπότε θά
  λειτουργήση πλέον καί ό
  ραδιοφωνικός σταθμός, θά
  αρχίση συστηματική διαφώ-
  Τισις των άγροτών μας τό¬
  σον επί τοΰ έπιστημονικοΰ
  τρόπου των εργασιών των
  όσον καί των άλλων θεμά-
  των τοΰ συγχρόνου πολιτι-
  σμοΰ. Θά ήτο δέ εύτύχημα
  εάν άμα τή λειτουργία τού
  σταθμοΰ, έφρόντιζε τό Κρά-
  τος νά προμηθευθή είς ό¬
  λας τάς κοινοτητας εύθηνά
  ραδιόφωνα, πρός χρήσιν των
  χωρικών, ώστε αί έκπομπαί
  νά ακούωνται καί είς τό τε¬
  λευταίον χωρίον, άπό δ-
  λους έν γένει τούς χωρικούς
  μας.
  Όπως έπίσης θά ήτο εύτύ¬
  χημα εάν κατεβάλλετ© προσ¬
  παθεία προμηθείας καΐ λει-
  τουργίας φορητών κινηματο-
  γράφων, πού νά περιοδβύουν
  Τα χωρία καί νά προβάλλουν
  είδικάς μορφωτικάς ταινίας,
  όπως γίνεται είς δλας τάς
  , πεπολιτισμένας χώρας τής
  ίΕύρώπης καί τής Άμερικής.
  Τό κέρδος θά ήτο μέγα.
  Διότι άφ' ενός μέν θά έμορ-
  φώνετο ό άγροτικός πληθυ-
  σμός μας καί άφ' ετέρου θά
  εύρισκεν είς την ύπαιθρον
  μαζί μέ την γραφικότητα
  τοΰ περιβάλλοντος, την μα-
  γείαν τής φύσεως, τόν καθα-
  ρόν άέρα καί τάς άλλας
  άπολαύσεις τής ύπαίθρου ζω¬
  ής καί μίαν άπό τάς τέρψεις
  πού προσφέρει ό σύγχρονος
  πολιτισμός— τόν κινηματο-
  γράφον καί τό ραδιόφωνον
  —καί τότε δέν θά διεκαίετο
  συνεχώς άπό ^τόν πόθον τής
  εγκαταστάσεως είς την πόλιν
  καί τό κϋμα τής άστυφιλίας
  θ' άνεκόπτετο αυτομάτως.
  Καί είνε μέν πιθανόν νά τα
  θεωρήσουν δλα αϋτά πολλοί
  ώς πολυτέλειαν. Έν τούτοις
  είνε πράγματα στοιχειώδη δι'
  Ινα τόπον πού θέλει νά λέ-
  γεται πολιτισμένος.
  "Αλλωστε χωρίς την απα¬
  ραίτητον μόρφωσιν καί την
  κατάλληλον διαπαιδαγώγη-
  σιν των άγροτών μας καί
  χωρίς την χαρούμενην διά¬
  θεσιν των καί την αγάπην
  των πρός την εργασίαν των,
  πρός την ζωήν τοΰ χωρίου,
  είναι αδύνατον νά επιτύχω¬
  μεν καί αύξησιν τής άποδο-
  τικότητός των καί κατά συ¬
  νέπειαν αύξησιν τής παρα-
  γωγής δσα δήποτε άλλα τε-
  χνικά έργα καί άν κατασκευ
  άσωμεν. Παραγωγικά καί
  έξυγιαντικά έργα καί μέσα
  μορφώσεως καί άναψυχής
  λοιπόν είναι πράγματα τό¬
  σον άλληλοεξαρτώμενα καί
  άλληλοσυμπληρούμενα. Καί
  αύτά πρέπει νά τα δώσωμεν
  είς την ύπαιθρον, είς τούς α¬
  γρότας μας. Τα δικαιοΰνται
  αλλωστε, άφοϋ αύτοι είναι
  οί δημιουργοί τοΰ έθνικοϋ
  «λούτου, ή στρατιώται τής
  δημιουργικήν εργασίας. Ή
  Ελλάς είναι χώρα κατ' ε¬
  ξοχήν γεωργική. Καί τό Κρά
  τος τής Ελλάδος όφείλει νά
  είναι έστραμμένον συνεχώς
  μέ στοργήν, μέ αγάπην, μέ
  ενδιαφέρον πρός την ύπαι¬
  θρον καί τούς καλλιεργη¬
  τάς της.
  ΟΠ&Σ ΔΙΑΒΑΙΝΓ.Ι Η ΖίΙΗ
  ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  ΣΦΙΓΓΕΣ
  Μετας'ύ των έμφανίσεων πού θά
  ποικΕλλουν εφέτος τάς πλάζ θαυ-
  μάζεται ή... Σφίγς: Τό φωτογρα
  φικόν ρεπορτάζ των εφημερίδων
  την παρουσιάζει ώ; την τελευταί
  αν λέξιν τής μόδας. Κοστοθμι
  Σφιγγός, άντιγεγραμμένον πιστώς
  άπό την Αίγυπτον, όπου ύπάρχει
  τα περιώνυμον μ^ημεΐον της, ί-
  δ&ύ τί θά κυριαρχήση εφέτος είς
  τάς λουτροπόλεις καί τα παραθα-
  λάσσια.
  Διά τάς έμφανίσεις αύτάς εχει
  τόν λόγον εκλλη στήλη: ή είδική
  τοΰ ώραιοκόσμου. 'Ωστόσο ένΐια-
  φέρον δέν παρουσ:άζει τα κο-
  στοΰμι αύτό μόνον άπά απόψεως
  τεχνικής καί ίδιοτροπιών γούστου
  Καί ώς θέσις κοινωνική καί κο-
  σμική είνε έντός τοΰ χαρακτή
  ρος των πραγμάτων. Μία Σφίγξ
  είς την πλάζ λέει πολλά, πάρα
  πολλά. "Οχι τόσον διότι είνε ήμί-
  γυμνος, άλλά καθ' αύτό διότι είνε
  Σφίγξ. Τί άλλο είνε σήμερον μ£α
  γυναΐκα πού θέλει νά μένη πάντο-
  τε είς τό νόημα τοΰ αιώνος; Ένα
  αϊνιγμα· Την συναντ^ς παντοΰ μέ
  τό .διο χαμόγελο τής Τζοκόντας.
  Δέν [ΐπορεΐί νά έξιχνιάσης ίν τής
  άρέση ή ζωή των κοσμικών περι-
  πετει'ών ή ή σοβαροτέρα τοθ αί-
  σθήματος ή ή «ύστηρά τής ήθι·
  κή·ς τάξεως. Φαντάζομαι μάλιστα
  ότι είς τα ϊ™ίν ^τ *Ι θέσιί
  τήί Σφιγγός είνε περισσότερον
  εϊδικευμένη. Ή πλάζ καί είς την
  επαρχίαν άκόμτ) συγκεντρώνει
  ένα χαρακτήρ* παγκοσμιότητος.
  Κατεβαίνουν έκεΐ τύποι καί τύ-
  ποι: Φυσιολάτραι, γυμνισταΐ, μα·
  θητεοόμενοι τυχοδιώκται, ήθικο-
  λόγο: καί πουριτανοί, αϊσθημα-
  τικοί καί αίσθησιακοί, σνόμπκαί
  μπλαζέ, 8,τι θέλετε. Καΐ είς τό
  μωσαΐκό αύτό των άνδρών καί
  τής γνώμης εκάστου, αποτελεί
  Ινα είδος συνισταμένης μία γυ
  ναΐκα Σφίγξ. Διότι συμβαίνει
  δλοι ΆυτοΙ νά κατέρχωνται είς
  την πλάζ διά νά όραματισθοΰν
  την γυναΐκα καί ώς θέαμα καί ώς
  υπόθεσιν. Καί διά νά μή συμ-
  φωνήσουν έννοεΐταί μεταξύ των:
  Δι' ολους καί διά τόν καθένα χω¬
  ρ1 στά ό σύγχρονος γυναικεΐος τύ·
  πος παραμένει σχεδάν πάντοτε Ι¬
  να πρόβλημα.
  Ύπάρχει πολλή χάρις είς τόν
  τρόπον μέ τόν οποίον τό κοστοθ-
  μι τής Σφιγγός άποκαλύπτει ?να
  τμήμα τής πλάτη-ς. 'Υπάρχει βμως
  καί πολύ ενδιαφέρον είς την
  φυσιογνωμίαν καθώ; την σκιάζει
  τό τριγωνικόν έκεΐνο Αΐγυπτιακόν
  «τουρμπάνι». Δέν μπορείτε νά έ-
  ξιχνιάσετε άν δ,τι σας έλκύει έδώ
  είνε τό θώμα ή ή ψυχή Άλλ' ου
  τε καί νά καθορίσετε συγκεκρι¬
  μένως άπο ποθ άρχίζει καί ποΰ
  τελειώνει ή γοητεία. Ύπάρχει είς
  τό προκειμένον κάτι τό μυστηρι-
  ώδες. σύμφωνα άλλως τε πρός
  την σκοτεινήν ιστορίαν τής χι-
  μαίρικήί αυτής θεότητος: τής
  Σφιγγός.
  *
  * *
  Η συμφωνια τοΰ τυπου κχί
  τή; θυσίας των κοινωνικών πραγ¬
  μάτων την όποιαν έπιζητεΐ συ-
  χνά δ συρμός, είνε όμολογουμέ¬
  νως άξιοσημείωτος. Διότι συμβαί-
  νει συχνά ή κοπτική «νά βαράη
  διάνα» δσον άφορα την συμφω¬
  νίαν αυτήν. Νά δημιουργή άρι-
  στοτεχνήματα Ιμφανίσεων. Κάτι
  πού δέν είνε μόνον γοθστο άλλ*
  κ«ί νόησις. Επί παραδείγματι ή
  —φίγξ τής πλάζ είμαι βεβαιοί
  δτι δέν θά σημειώση εφέτο; σου-
  ξί απλώς είς τα όλιγόστιχα τής
  κοσμικής κινήσεως, θά Ιμπνεύση
  καί νέες θεωρίες δσο καί νέες
  φόρμες μεταξύ των άνθρώπων
  τή; σκέψεως καί τής πνευματι¬
  κάς δημιουργίας. Άπό τής έπο-
  χής βεβαία τής Μονάς Λίζας τοθ
  Ντά Βίντσι ή γυναΐκα ώς Σφίγξ
  απετέλεσε θέμα εΰρύτατον καί
  σύνηθες. Καί δπως, 8μως παρουσι-
  άζεται τώρα, δέν είνε κοινοτυττία.
  Κατέχει πολλές καί όλωσδιόλου
  καινούργιες λεπτομέρειες.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τό Ηράκλειον ουγχρονι'ζεται
  ΤΑ ΕΞΩΡΑΊ'ΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΑΙΑ!
  Ό αγών διά τόν έξωραϊ-
  σμόν τής πόλεως γενικεΰεται.
  Ή μάχη κατά τής παράγκας
  συνεχίζεται έντατικώς. Ήδη
  άπό προχθές ήρχισεν ή κατε-
  δάφισις των παραπηγμάτων
  τής πύλης Χανίων, τής προ-
  κυμαίας κάτωθι τού μεγάρου
  Φυτάκη, θά συνεχισθή δέ μέ
  χρις δτου ή πόλις απαλλαγή
  άπό αύτά τα καρκινώματα
  πού εδημιούργησεν ή μικρα-
  σιατική συμφορά. Έκ παραλ-
  λήλου καί ό Δήμος έντείνει
  τάς προσπαθείας τού πρός κα¬
  τασκευήν καλλωπιστικών καί
  έξυγιαντικών έργων. Ούτω
  μετά την αποπεράτωσιν τής
  λεωφόρου Καινούργιας Πόρ-
  τας— Νεκροταφείον θαυμασί-
  άς όμολογουμένως άπό πά
  σης απόψεως έργάζεται δια
  την ρυμοτόμησιν καΐ τόν έξω-
  ραισμόν τής λεωφόρου Δου¬
  κός τοΰ Μποφώρ. Ή λεωφό·
  ρος δέ σύτή έν συνδυασμώ
  καί πρός τα άλλα έργα πού
  γίνονται είς την περιοχήν τοΰ
  Μουσείου θά προσδώση είς τό
  άνατολικόν τμήμα τής παλαι¬
  άς πόλεως νέαν εντελώς κα·
  λαίσθητον καί πολιτισμένην δ
  ψιν. Την παρελθούσαν έβδο
  μάδα έπίσης έγινεν ή εγκατά¬
  στασις τοθ έργολάβου καί ήρ¬
  χισεν ή κατασκευή των νέων
  δημοτικών σφαγείων, εργου έ-
  ξαιρετικής Ομολογουμένως
  σπουδαιότητος άπό απόψεως
  ΰγεΐας καί πολιτισμοϋ καΐ τού
  όποίου ή αποπεράτωσις έλπί-
  ζεται νά συντελεσθή ταχέως
  θά στοιχίση, δέ περί τα τρ(α
  έκατομμύρια δραχ. Μετ" όλί-
  γον έπίσης θ' άρχίσουν ορι¬
  στικώς αί εργασίαι άνσικοδο
  μήσεως τής Λόγγιας καΐ απο¬
  περατώσεως τοΰ ΔημοτικοΟ
  Μεγάρου των Άκτάρικων.Ώς
  πρός δέ τό Δημοτικόν Θέατρον
  φαΐνεται δτι ταχέως θά εξευ¬
  ρεθή τρόπος κατασκευής τού.
  Μένει έπίσης υπό μελέτην
  καί ή κατασκευή τοθ κεντρι-
  κου πάρκου τής πόλεως είς
  τόν χώρον των Κάτω Φυλα-
  κών καί τής παλαιάς Νομαρ-
  χ(ας. Καί θέλομεν νά ελπίζω¬
  μεν δτι ταχέως θά πραγματο¬
  ποιηθή ή λσμπρά αυτή ίδέα,
  διά μέταφοράς των φυλακών
  καί των ύπηρεσιών πού στε-
  γάζονται είς τό οίκημα τής
  άλλοτε ΝομαρχΙας, είς άλλα,
  ύγιεινά, άσφαλή, άνετα καί
  στερεά κτΐρια. Ελπίζομεν έπΐ-
  οης ν' αποπερατωθή συντό¬
  μως τό Δικαστικόν μέγαρον
  καί νά ρυμθτομηθή ή βορεία
  πλευρά τής λεωφόρου Κουν-
  'τουριώτου, ώστε ή κεντρική
  : αυτή καί μοναδική λεωφορος
  'περιπάτου, ν' άποκτήσΓ] όψιν
  πολΊτισμένην, άπαλλασσομέ-
  νη άπό τάς σημερινάς άσχη
  μΐαο Καί αύτά μέν δσον ά-
  φορα τα δημοσία καί δημοτι
  κά εργα. Άλλά διά τόν έ-
  ξωραισμόν τής πόλεως ένδια
  φέρεται καί έργάζεται καί εΓς
  άλλος άκόμη όργανισμός: Ή
  Λιμενική Έπιτροπή.
  Ώς είνε γνωστόν1, τα έργα
  έξωραϊσμοϋ τής παραλίας τοϋ
  Μπεντενακιοϋ, όφείλονται έξ
  ολοκλήρου είς την Λιμενικήν
  Επιτροπήν. Αυτή ανέλαβε
  την μελέτην. Αυτή χρηματο-
  δοτεΐ καί την κατασκευήν
  των. "Ηδη δέ έχει συντελεσθή
  άρκετή έργασία. Καί έλπΐζε-
  ται δτι έντός τοΰ έρχομένου
  θέρους θά εκτελεσθή τό με¬
  γαλύτερον μέρος τής εργασίας
  πρός οριστικήν διαμορφωσιν
  τής μοναδικής αυτής είς θέαν
  καί γρσφικότητα παραλίας
  μας.
  θά μας επιτραπή έν τού
  τοις νά κάμωμεν μερικάς πα-
  ρατηρήσεις σχετικώς μέ τα
  έργα αύτά: Καί πρώτον, έχο
  μέν νά έπαναλάβωμεν καί
  πάλιν δτι τό σχέδιον των θά
  έπρεπε νά είνε απολύτως προ
  σηρμοσμένον πρός τό γενικόν
  σχέδιον τής πόλεως. Νά εκ¬
  πονηθή δέ καί νά εκτελεσθή
  διά κοινής συνεργασίας τής
  μηχανικής υπηρεσίας τής Λι-
  μενικής μετά τής μηχανικής
  υπηρεσίας τοΰ Δήμου.
  Δεύτερον, δέν νομίζομεν δτι
  ειμπορεί νά γίνουν δύο δρό-
  μοί είς την παραλίαν, έ"νας
  διά τοΰς περιπατητός καί ε-
  νας διά τα τροχοφόρα καί
  μάλιστα νά είνε ό δεύτερος
  υπέρ τό έ'ν μέτρον ύψηλότε-
  ρος τοϋ πρώτου. Διότι θά
  είναι στενοί οί δρόμοι αύτοι,
  άκατάλληλοι δέ καί ό εΤς καί
  ό άλλος διά νά έξυπηρετή-
  σουν τούς σκοπούς διά τούς
  όποίους προορΐζονται. Δε-
  δομένου δέ δτι τό θέρος, ό¬
  πότε ό κόσμος έχει ανάγκην
  περιπάτου καΐ άναψυχής πλη¬
  σίον τής θαλάσσης, είνε καί
  ή περίοδος των έντατικών έ-
  ξαγωγών καί των φορτώσεων
  τοό λιμένος μας, θά διέρχων-
  ται τόσα τροχοφόρα καί θά
  είνε τόση πύκνή ή κίνησις των
  διά τής όδοθ αυτής, ώστε ό
  περίπατος καί ή άναψυχή θά
  καθίστανται άδύνατοι έκ τής
  σκόνης καί τοθ θορύβου.
  Ή παραλία έπομένως θά
  πρέπει ν' άφεθ{| μόνον διά την
  Τό Τυμπάκι.
  Ή κωμόπολις Τυμπακίου
  στερεΐται ώς γνωστόν ύδρα-
  γωγείου καί ύποφέρει άπά
  λειψυδρίαν. Είναι δμως ευ-
  λον νά έξασφαλίσΓ) την υδρευ-
  σίν της εάν χρησιμοποιήση τα
  άφθονα ϋδατα τοθ άνορυ-
  χθέντος πρόπερσι άρτεσιανοθ
  φρέατος. .Άλλά πρός τουτο
  χρειάζεται είδική εγκατάστα¬
  σις μηχανοκινήτου άντλΐας
  καί κατασκευή δικτύου ΰδρεύ
  σεως. Έπομένως άπαιτεϊται
  καΐ δαπάνη σημαντική. Δε-
  δομένου δμως ότι ή Κοινότης
  εύπορεΐ, εάν εδίδετο καί μι¬
  κρά ενίσχυσις έκ μέρους τοθ
  Κράτους τό πρόβλημα θά έλύ-
  ετο. Καί ελπίζομεν δτι οί άρ
  μόδιοι θά μελετήσουν τό ζή-
  τημα καί θά λάβουν εύνοΐ-
  κάς άποφάσεις.
  Ή αποκατάστασις.
  Άπό προχθές ευρίσκεται
  είς την επαρχίαν Μονοφατσί¬
  ου ό διευθυντής τοθ Γεωργι-
  κοΰ Ταμείου κ. Σπύρου μέ εί-
  δικοΰς ύπαλλήλους πρός έ-
  πιτόπιον μελέτην καί διευθέ¬
  τησιν έποικιστικών ζητημά-
  των. Είς τό Μονοφάτσι ώς
  γνωστόν θά έγκατασταθοΰν
  εκατόν οικογένειαι άκτημόνων
  προφύγων, θά παραχωρηθούν
  δέ άγ'ροτικαί έκτάσεις ώς συμ-
  πληρωματικοΐ κλήροι καί είς
  πτωχούς γηγενεϊς γεωργούς
  "Ετσι ή έπαρχία αυτή θά καλ
  άνσψυχήν των πολιτών. Καί
  πρέπβι νά γίνη μία—μοναδ;<ή — εύρεΐα λεωφορος μέ πεζο- δρόμιον πρός την θάλασσαν, μέ παγκάκια, δενδροφυτευμέ- νη καί μέ δύο κέντρα, έκεΐ δ- που υπήρχαν καί παλαιά, άλ¬ λά ώραΐα, κομψά, συγχρονι- σμένα, τουριστικά. Επί πλέον νά γίντ] κλίμαξ καθόδου πρός την θάλασσαν είς τό μέσον καί μικρή άπο- βάθρα διά την προσέγγισιν λέμβων, διά θαλασσίας δια δρομάς καί νυκτερινούς περι- πάτους κατά τό θέρος. Τέλος δέ ν' άπαλλοτριωθοΰν τό τζα μί καί οί πέριξ χώροι καί τα οίκόπεδα καί νά γίνη μικρόν πάρκον μέ θερινόν κέντρον ή κινηματοθέατρον. Πάντα ταυ¬ τα δέ έν συνδυασμώ καί μέ προοπτικήν δτι καί τό Μέ¬ γαρον Καλοκαιρινοΰ προορί ζεται διά την στέγσσιν Ίστο ρικοϋ Μουσείου, σύμφωνα μέ την διαθήκην τοϋ αειμνή¬ στου Μεγάλου εύεργέτου. Ώς πρός δέ την επικοινωνίαν των σταφιδαποθηκών μέ τόν λιμένα καί την εξυπηρέτησιν τής έμπορικής κινήσεως καί ζωής, ειμπορεί κάλλιστα νά γίνη μία παράλληλος όδός, ύπάρχει ήδη καί δέν χρειά¬ ζεται παρά νά διαπλατυνθή, ή όποία νά διέρχεται νοτί- ως τής οικίας ΚαλοκαιρινοΟ καί των άποθηκών Μιτσοτά- κη κα'ι νά καταλήγη είς τόν λιμένα χωρίς νά έχη καμμί¬ αν σχέσιν μέ την παραλια- κήν λεωψόρον, πού πρέπει νά μείνη αποκλειστικώς λεωφό ρος περιπάτου καί άναψυχής, λεωφορος τουριστική, δπως συμβαίνη παντοθ τού πεπο¬ λιτισμένου κόσμου. Ή λεωφό· ρος αυτή θ' άποτελή την προ· θήκην τής πόλεως. Καί οφεί¬ λομεν νά προσέξωμεν ιδιαι¬ τέρως είς την διαμόρφωσίν της. Ημείς, χωρίς νά έπιχει- ροθμεν έλεγχον, ρίπτομεν μί¬ αν ιδέαν, όρθήν κατά την κρΐ σιν μας. Ή λιμενική έπιτρο πή καί ό Δήμος ιδιαιτέρως άς την μελετήσουν. Καί άς λάβουν οριστικάς άποφάσεις έφόσον ύπάρχει άκόμη και- ρός. Διότι μετ" ολίγον θά εί ναι πλέον πολύ άργά. λιεργηθή έντατικώς, θά εκμε¬ ταλλευθή καί θά καταστή πε¬ ρισσότερον άποδοτική. Α£ έκτάσεις πού παρέμενον μέ¬ χρι σήμερον χέρσοι καί δέν άπέδιδον τίποτε, μετ" ολίγον θά μεταβληθοθν είς άπεράν- τους αμπελώνας, είς κήπους καΐ έλαιώνας καί είς σιτοπα- ραγωγούς άγρούς. Η Σητεία. Ό έρανος μεταξύ των Ση· τειακών διά την ανέγερσιν νέ- ου οίκήματος τοΟ Γυμνασίου είς την ωραίαν πόλιν τοϋ Λι¬ μένος, συνεχίζεται μέ έξαιρε- τικώς ίκανοποιητικά άποτελέ- σματα. Σητειακοί, πλούσιοι καί πτωχοί, είσφέρουν μέ προ θυμίαν καί ενθουσιασμόν 8τι δύναται έ'καστος αναλόγως των οίκον ομικών δυνάμεών τού. Δέν γεννάται λοιπόν άμ- φιβολία δτι ή Σητεία, πού έ- χει νά επιδείξη τόσα £ργα προόδου καί πολιτισμοΟ, θ' άποκτήσΓ) έντός όλίγου*καί γυμνασιακόν μέγαρον, σύγ¬ χρονον, υγιεινόν, εΰρύχωρον, μεγαλοπρεπές, ανάλογον πρός τάς σημερινάς άπαιτήσεις τής παιδαγωγικής. Αί οδοί τής πόλεως. Άπό χθές ήρχισεν ή σκυρό- στρωσις της όδοθ Δαιδάλου όπισθεν τοθ Ζαχαροπλαστεί- ου Ρεγκινάκη. Έτσι έπανα- λαμβάνονται αί εργασίαι πρός βελτίωσιν τοΰ όδικοθ δικτύου τής πόλεως. Καΐ πιστεύομεν δτι αί εργασίαι οχι μόνον θά συνεχισθοθν άνευ διακοπής άλλά καί θά γενικευθοΰν.Άλ- λωστε οί δρόμοι τής πόλεως Εχουν υποστή μεγάλας βλά- βας είς πλείστα σημεΐα καί έ χούν ανάγκην άμέσου έπισκευ ής. Καί φυσικά ό Δήμος θά πράξη. καΐ είς τό κεφάλαιον αύτό ακέραιον τό καθήκον τού. Τό προσωπικόν ενδιαφέ¬ ρον τού κ. Δημάρχου υπέρ τής πόλεως αποτελεί άρκετήν περΐ τούτου εγγύησιν. Τό κατάβρεγμα. Λόγω βλάβης των καταβρε- κτήρων, άπό ημερών, διεκόπη τό κατάβρεγμα των δρόμων. Ελπίζομεν δτι ό Δήμος θά δώση εντολήν είς τό μηχα- νουργεΐον νά έπισκευασθοϋν τό συντομώτερον οί καταβρε- κτήρες καί νά τεθοΰν είς λει¬ τουργίαν. Είνε ζήτημα δχι μόνον εμφανίσεως καί καθα¬ ριότητος τής πόλεως άλλά καί ύγείας τώρα μάλιστα όπότε θ' αρχίση τό μαρτύριον τής σκόνης νά μαστίζη. τούς πάν¬ τας καί τα πάντα. Μία όδός. Μετ" ολίγας ημέρας θά γί¬ νη, ή κατανομή των πιστώσε- ων πού θά χορηγηθοΰν είς την Γενικήν Διοίκησιν έκ τοΰ Κρατικοΰ προυπολογισμοΰ διά την κατασκευήν συγκοινωνια¬ κών έργων έν Κρήτη. Πιστεύ¬ ομεν λοιπόν δτι δέν θά λησμο- νηθή τότε καί ή όδός Κοκκί¬ νου Πύργου—Άγίας Γαλήνης — Μελάμπων. Πρόκειται πε¬ ρί τής όδοθ ή όποία θά ένώ· στ την Μεσσαράν καί τόν Νο¬ μόν Ηρακλείου γενικώτερον, έκ νότου μέ τόν Νομόν Ρεθύ¬ μνης, ή δέ σπουδαιότης της είναι έξαιρετική. Καί δι' αύ¬ τό ακριβώς πιστεύομεν δτι ή Γενική Διοίκησις θά χορηγήση τάς άπαραιτήτους πιστώσεις διά την ταχυτέραν αποπερά¬ τωσιν της. 4 Ι
  4
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  Σήμερον τό κινηματογραφΐκόν άρι
  στούργημα: «Πανσιόν Μιμόζα»και
  ?| μεγάλη ξεκαρδιστική κωμωδία
  Σαρλώ.
  ΜΙΝΩΑ —Σήμερον τό άριστοΰρ
  γημα «Λογχοφόρος κατάσκοπος
  Μέ την Ντολορές Ντέλ Ρίο.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΑΑΚλΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Π Α ΝΣ Ι Ο Ν< ΜΙΜΟΖΑ ί "Ενα μεγάλο δράμα γε· ι μάτο ζωή καΐ ρεαλιαμό ποΰ 1 τό |έμψιιχώνβυν ή μεγάλη Ν καλλιτεχνις: Γ· — Λιζ Ντελαμάρ,' > Φρανσουσζ Ροζέ Ν
  {ι καί έ διάσημος: (
  Πώλ Μπερνάρ }
  'Εκτός προγράμματος:
  ΣΑΡΛΩ
  μεγάλη ξεκαρδιστική κω-
  μωύία.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ
  ΑΓΑΠΕΣ
  Μέ τήν
  ΜΑΡΟΑ ΕΓΚΕΡΟ
  ■■■■■■■■«■■■■■■■Μ■■■■■
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  θαλαμηγον 4)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ·». 5- 41
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5—50
  {■^■■■■■■■■■■■■■■■"■■εΐ
  Είς τάν δρόμον
  τού Οεανθρώποϋ
  Ο
  ΤΟΥ ΚΛΖΟΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνΐδα 'ΑντρέγΐΒφ.
  —>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ιον
  Πολλοί εΐχαν πή στόν Ίη
  σοϋ Χριστό πώς ό Ίούδας ό
  Ίσκαριώτης δέν έ'χαιρε καλή
  φήμης, καί δτι δέν έπρεπε νά
  έχη εμπιστοσύνην είς αυτόν
  τόν άνθρωπον. Όσοι άπό
  τούς μαθητάς τού εΐχαν δια
  σχίση τήν Ίουδαίαν, τόν ή
  ξευραν πολύ καλά. Οί άλλο
  εΐχαν ακούση πολλά είς βά
  ρος τού. Κανένας δέν βρισκό
  ταν νά πή εΐνα καλό λόγο γι
  αυτόν. Οί πιό έπιεικεΐς τό
  κατηγοροΰσαν γιά τήν διαγω
  γήν τού, διεβεβαίωναν πώς
  ταν άπισιχις, φιλοχρήματος,
  ψεύτης καί ύποκριτής. "Οσο
  γιά τούς μοχθηρούς, ε"φθανε
  νά τούς άναφέρη κανείς τα
  δνομα τού Ίοΰδα καί άπό τό
  στόμα τους δέν έβγαιναν γιά
  λογαριασμό τού παρά βρισιές
  καί κατηγόριες.
  —Ό Ίούδας; Σπείρει τή δι
  χόνοια, δπου περάση—έ'λεγαν
  γι' αυτόν, καί άναφέροντα
  τό δνομά τού έφτυναν κατά
  γής. "Εχει τίς δικές τού ίδέε
  καί τίς κρατα μυστικές άπό
  δλον τόν άλλον κόσμον. Τρυ-
  πώνει στά σπΐτια άθόμυβα,
  σάν τόν σκορπιό. Καί οί κλέ
  φτες άκόμα εχευν φίλους, οί
  λησταί συντρόφους καί οί ψεΰ
  τες λένε τήν άλήθεια στή γυ·
  ναΐκά τους. Ό Ίούδας δέν
  κάνει διάκρισι μεταξύ των αί
  σχρών κσί των τιμίων άνθρώ
  πων, κι' άς είνε ό ΐδιος αί
  σχρός, καί μάλιστα άπό τού
  πιό καπάτσους. Δέν ύπάρχει
  πιό άσχημος άνθρωπος άπό
  αυτόν, στήν Ίουδαία.
  Καί οί άπατεώνες άκόμσ
  καΐ οί κλέψτες τόν άπεκήρυσ
  σαν.
  —Δέν εχει τίποτε τό κοινό
  μέ μάς αύτός ό κοκκινοτρίχης
  ό Ίούδας 6 Ίσκαριώτης—ελε
  γαν, πρός μεγάλην κατάπλη
  ξιν των τιμίων άνθρώπων, πού
  δέν εϋρισκαν καμμιά διαφο
  ρά μεταξύ αυτού καί των άλ
  λων παληανθρώπων τής Ίου
  δαΐας.
  "Ελεγον άκόμα πώς ό Ίού¬
  δας είχεν εγκαταλείψη πρό
  πολλοϋ τήν γυναΐκά τού. Ή
  δυστυχισμένη αυτή ζοϋσε μιά
  βασανισμένη ζωή, πασχίζον-
  τας μάταια νά βγάλη τό ψω-
  μί της καλλιεργώντας τα λί-
  γα κατσάβραχα, πούήταν δ¬
  λο κι' δλο τό κτήμα τοΰ συ
  ζύγου της. Ό Ίούδας μονά-
  χος τού, γύριζε χωρίς σκοπό
  χρόνια στή χώρα. Οί άλητεΐ-
  ες τού, τόν εΐχαν φαΐνεται
  φέρη Ι'ως τή θάλασσα, καί
  καί σέ μιά όλλη θάλασσαν,
  άκόμα πιό μακρυνή. ΓυρΙζον-
  τας άπό τό ένα χωριό στό άλ¬
  λο, ελεγε παντοϋ ψέμματα,
  κρύβοντας ποίος πραγματικά
  ήταν. Άφοϋ μέ τό πονηρό
  μάτι τού έξήταζε προσεκτικά
  τα πράγματα, κοροΐδευε δλο
  τόν κόσμο, ϋστερα ξαφνικά
  τόν εχαναν. Πίσω τού δέν ά
  φινε παρά τήν καταλαλιά
  τούς καυγάδες καί τή γκρΐ-
  νια. ΤΗταν περίεργος, πονη-
  ρός καί διεστραμμένος σάν
  τόν δαίμονα. Δέν εΐχε παι¬
  δία. Κι' αύτό στερέωνε τή φή-
  μη τού ώς άνθρώπου καταρα-
  μένου, στόν όποΐο ό Θεός άρ-
  νεΐται κλήρα.
  Κανείς άπό τούς μαθητάς
  τοθ ΊησοΟ δέν ήταν είς θέσιν
  ά προσδιορΐστι, ακριβώς την
  ήμέρα πού ό αίσχρός αϋτός
  Ίουδαΐος μέ τα κόκκινα μαλ-
  λιά, επλησίασε γιά πρώτη φο¬
  ρά τόν θεΐο Διοάσκαλο. ΤΗ·
  ταν καιρός ποΰ ό Ίούδας
  τούς άκολουθοθσεν: Άνακα-
  τευόταν στίς όμιλΐες των, τούς
  ύπεχρέωνε μέ διάφορες μικρές
  ύπηρεσΐες καί δουλόφρων καί
  γελαστός προσπαθοόσε νά
  κερδίση τίς συμπάθειές των.
  Καμμιά φορά, οταν τα μάτια
  τους ήσαν κουρασμένα, ή φυ-
  σιογνωμΐα τού τούς φαινόταν
  γνώριμη, άλλά δέν περνοθσε
  πολλή ωρα καί δλοι εΐχαν
  ό α'ίοθημα πώς ό άνθρωπος
  αύτός ήρίθιζε την δρασι, σάν
  κάτι τό τερατώεες, τό ψεύτι-
  ο, τό φρικωδώς καί άπΐστευ-
  τα άσχημο. Τότε τόν έδιωχ-
  ναν μέ αύστηρούς λόγους καί
  Ίούδας εξηφανίζετο. "Υστε-
  ρα πρόβαλλε πάλι μπροστά
  τους, καί τόν συντύχαιναν πά
  λι στό δρόμο τους. Μέ κολα- νν/ν-/
  Ή ώμορφιά σας την άνοιξι.
  ρετε είς την δίαιτά σας' Είχατε
  είσαγάγη είς τό στομάχι σας άνυ-
  πολόγιστο άριθμό μικροφαγητών 123ον
  καί κρασιών τα όποΐα έβάουναν
  Ό γολγοθάς
  μιάς καρδίας
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ = =
  Ι ΠΗΙΙΙ 111
  ΚΟΙΙΊΩΙΊΙΚΗ
  Ή ζωη τής μελαγχολικώς
  αϋτοκρατείρα;.
  *ΤΩ. άνοιξις, νεότης τού" ετους'
  Ώ νεότης, άνοιξις τής ζωής'» ά
  νεφώνησεν ό ττοιητής.
  Ιδού τΐού γύρω μας τα παν άνα-
  γεννιέται στήν φύσι, τό πδ άνα·
  νεώνεται. «"Αφησε τό βαρύ έπα·
  νωφόρι σου καί τό εύαίσθητο μαν-
  σόν σου'» Ή άγαττητή σας στήλη υυννι:^1^"^^ ιιιν ακ^"·^ 4νν ><^^ ,...,> , -, - -,, Λ
  σδς προσκαλεΐνά έκλέξετε ύφά- σωτιου σας. Μακρυά άττ' δλα αύτά. Αλλ η αυτοκρατειρα Ηυμαται πως
  σματα έλαφρώτερα. φορέματα πειά Τώρα τρώγετε πρό πάντων ζων κάθε φορά πού γύριζεν άπό τό
  την σιλουέττα σας, έπροξένησαν] Την 4 Δεκεμβριού επέστρεψεν
  μικροσυμφορήσεις είς τό σηκότι ε;ς τήν Βιέννην. Στό σταθμό την
  σαΓ έπύκνωσαν τό αΐμα σας και 6π-δέχθγ| ή κόρη χης βαλ6ρία.
  τΛιΐΓτηητν την νηηΐΓϊ τού ττηο- . _Λ_ ' ' Γ ' ι* Γ .
  την
  τού προ-
  ΓΑΜΟΙ —Έν στενώ οικογενεια¬
  κάς κύκλφ ετελέσθησαν οί γάμοι
  τής Δος Ελένης Ί. Κοσμαδάκη
  , καί τοΰ κ Λημ. Άλεξανδράκη. Πά-
  ράνυμφος παρέστη ή κ Α. Μαθιου-
  1 δάκη, καθηγήτρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.- Προχθές είς "Α¬
  θήνας αί κυρία.Ελφρ. Παπαστεφα¬
  νου, Μαρ Τράστα καί ή δίς Κάσ-
  δαγλη έβάπτισαν τό θυγάτριον
  τοΰ Διευθυντοΰτοΰ Στρατολογικόν
  γραφείου Ηρακλείου κ. Β Τσικρι
  τζή ταγματάρχου, όνομάσασαι αύ¬
  τό "Ανναν, ΦρειδερΙκην, Ευτυχίαν.
  Νά τοίς ζήση.
  φιλάρεσκα, των οποίων ή χάρις
  σδς κάνει πάντοτε εΐκοσι έτών.
  Βάλετε τόν εαυτόν σας σέ συμ-
  άνακαινισθήτε, ξανανοιώ-
  σετε,
  —Τήν ύγιεινή σας έν πρώ¬
  τοις.
  Κατά τήν διάρκειαν τοΰ χειμώ¬
  νος οίκουρήσατε, περιορισθήκατε
  κοντά στήν θερμάστρα, άμελήσα
  τε τούς μακρυνούς σωτηρίους πε·
  ριπάτουςσαςθάπάρετελοιπόν άπό
  τώρα φρόνιμες άποφάσεις... τίς ο¬
  ποίες 9ά διατηρήσετε'
  Έν πρώτοις, θά κάμετε μία θε-
  ραπεία όξυγόνου. Άφαιρέσετε τίς
  φωτιές, άνοίξετε τα παραθυρα,
  άνανεώσετε τόν άέρα μέ άνοι-
  κτούς τους πνεύμονάς σας 'Έπει
  τα βγαίνετε είς ανοικτόν όρίζον-
  τα δσο τό δυνατόν Έπιδιώκετε εύ-
  καιρίες νά περιπατήτε, δλονάπε
  ριπατήτε.
  Μην άμελήτε τήν καθημερινή
  φυσική σας εξάσκησιν . ποΰ εΐχα
  τε Ισως έγκαταλείψπ.
  τε βαθμηδόν τα πολυ
  Άφαιρέσα-
  θερμά έν
  δώματα, πού δέν άρμόζουν πλέον
  είς τήν εποχήν, έγκαταλεΐψετε τα
  χειμερινα κλειστά παπούτσια, φο
  ρέσετε καπέλλα ψάθινα.
  — Ή διατροφή σας.
  Τι άλλαγές μπορεϊτε νά έττιφέ-
  κεΐες, μέ τρόπο προσπαθθίσε
  πάλι νά τούς τΐλευρίοΓ|. Πολ¬
  λοί άπό τούς μαθητάς η°σαν
  τανέ,ς τροφές: λαχανικα καί φροθ- έξωτερικό, την περίμενε στό
  τα ώμά Επειται κρέας της έσχά- θ . ό [6 & Ρξόλ
  τς ρφς χ φρ
  τα ώμά Επειται κρέας της έσχά-
  ρας, χωρις σάλτσες, σερβιρισμέ
  έ έ βύ ί ί
  ξρ η ρμ
  θ . ό [6 & Ροξόλφος,
  νο μέ φρέσκο βοΰτυρο καΐ μία **' στη <™Φ <™τή ανελυϊτο φέτα λεμόνΐ' §πειτα γαλακτερά: είς δάκρυα. γιαοΰρτη, μυζήθρες κλπ. Μακρυά «"Αν δέν ήσουν έσύ παιδί άπό έντόσθια ζώων, άπό όστρακο- __ΐίνί- ειδή, άπό πολυσύνθετα έν γένει ι £°"^ ^^ πιάτα, άπό γλυκίσματα καί κρέ """ μες μέ αύγά Έπιμένετε είς τροφάς πλουσίας έπιθυμία η «—καί ξαναδώ, δέν θά Γύρω στήν πόλι. μ είχα την δύναμι νά γυρίσω.. ». Μιά κουρασμέ^/) ψυχή ζητοθσε είς κύτταρα ή οποίες θά άποτο , , έ - : - -Λ ξινώσουν τό σηκότι σας, θά, την ήσυχια καί δέν την εύρισκε καθαρίσουν τό αίμα σας καί θά πουθενά.Ή αύτοκράτειραευρίσκετο έλευθερώσουν τα £ντερά σχς. Μία' διαρκώς όϊ ταξίδια. θά ελεγε κα- βραστή μέντα μετά άπό κάθε γεΰ - βραυτή μέντα, μετά άπό κάθε γεΰ μα, θά σδς απαλλάξη άπό τίς ό- λέθριες ήμικρανίες ή οποίες τεν- τώνουν τα χαρακτηριστικά καί ρυ- τιδώνουν τό μέτωπο Δύο ή τρείς έβδομάδες ϋστερα άπό τήν δίαιτα αυτήν δέν θα άργήσετε νσ δήτε νά ξαναζί) τό ρόζ των παρειών σας, τό κόκκινο των χειλιών σας, ή λάμψις των ματιών σας γιατί δέν μπορήτε νά φαντασθήτε άρκε τα την έπίδρασι τής θρεπτικής δι- αίτης είς την δροσερότητα τής έ πιδερμίδος. Άρχίσετε λοιπόν τήν άνοιξιάτι- κη θεραπείατής καλλονής σας θε τοντας ώς βάσιν «άέρα καί έλα φρά τροφή». θα τήν συνδυάσετε μέ προσηρμοσμένες έπίσης πρός τήν έποχη φροντίδες.. ή Ντιστεγκέ κτούς τού. Οί μαθηταί τού δυ- σαρεστήεηκαν γι' αΰτό καί μουρμούρισαν. Ό Ιησούς κα- βίβαιοι τιώς ό Ίούδας κάνον- θόταν συλλογισμένος μέ τό τας τ' άδΰνατα δυνατά γιά | πρόσωπο γυρισμένο πρός τόν νά πλι,σιάθΓ] τόν Ίησοθν, έ- τρεφε κάποια ύοτεροβουλία πού έφρόντιζεν επιμελώς νά τήν κρύβτ]. Ό Ιησούς δμα,ς δέν όκουε τί ελεγαν οί μαθηταί. Οί προ- φητικοΐ τόνοι των άντηχούσαν μάταια. Μέ τήν άνεξικακΐα έ- κεΐνη πού τόν έσπρωχνε άκα- τσμάχητα πρός τούς καταφρο- νεμένους καί τούς καταραμέ- νους,εδέχθη τόν Ίουδαν καί τόν έκράτησε μέ τ^ύς έκλε- ί ποΰ εγερνε στή δύσι τού. "Ισως άκουεν αύτούς πού τοθ μιλοΰσαν ϊσως ν' άκουεν άλ- λη φωνή. Δέκα μέρες εΐχε νά σηκω¬ θή άνεμος καί τα ιδία στρώ- ματα τού αέρος, χωρΐς σ' δ¬ λο αύτό διάοτημα νά έ'χουν ανανεώθη, περΐμεναν, έ'τοιμα ν' άναταραχθοΰν στήν πρώτη τινοή πού θόρχόταν άπό μα¬ κρυά. συνεχίζεται ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας των Αθηνών άπαντα τα: έκκλησιαστικό: σκεύη είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα- πτέρυνα, σταυρούς, εύαγγελια, δίσκους, κηροπήγια, θυμιατα, κανδήλες, άρτο- φόρια κ. λ. π. Έτϊίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα: κο σ μ ή ματ ο: Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ- ζια καί παντός εϊδους δώρα διά γαμους είς πλουσιωτάτην συλλογήν. 'Αντιπροσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΑΚΚΕΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ 1ΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ 'Αναχώρησις 11 Απριλίου 1938 Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000. Μεγάλη εύκαιρία διά τούς επιθυμούντας νά έιτισκε- φθώσι τού; Άγίους ΐοποος. Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬ λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο- γοι ουμπληροΰντοιι κα'ι πολλο'ι θά άποκλβισθοΰν. Ή εκ- δοβις τοΰ διαβατηρίου άπαιτεϊ πολύν χρόνον. Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τώ Κωνστ. Πατεράκη όδός Έβανς 17. Τοϋς Κρήτας προσκυνητάς θά ουνοδεύβη καθ" όλην την διάρκειαν τού ταξιδίου όπως καΐ κατά τα παρ. έτη έ γνωστός κ. Κ Πατεράκης διοργοτχωτής της Παγκρητίου έκδρβμή;. Πιθανή ή προσέγγισις είς "Αλεξάνδρειαν. Ριζική και άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Όδός Άρκολεων όπισθεν Παλαιοΰ Δπμαρχείου νε'.ς πώς ^δέν την χωροϋσε κανένα μίρος τής γής. Γιά τήν αυτοκρα¬ τειρα άρχιζε μιά άληθινή όδύσ· σεια. Ταξίδευε σχεδόν συνεχώς. Τόν Μάρτιο τοθ 1891 μαζΐ μέ τήν κόρη της Βαλερία επεσκέφθη άλλη μιά φορά τήν Κερκύρα «Γιά μενά —έλεγεν— ή Κερκύρα είνε τό ώραιότερον μέρος τής γής»- Καί δείχνοντας σι-ήν κ·ρη της, ά¬ πό τήν ταράτσα τοθ άνακτόρου πού ανήγειρε, μιά δπεροχη^θέα πρός τή θάλασσα, μέσα άπό δυό κυπαρίσσια, τής είπε: «Έκεΐ, κά- τω άπό τα δυό κυπαρίσσια, στήν Κερκύρα, θά ήθελα νά ταφώ...». Άπό τήν Κερκύρα, μέ τή Βα¬ λερία πάντοτε πού συνωδεύε:ο ά¬ πό τόν όίνδρά της, ή αυτοκρατει¬ ρα επήγε στήν Κόρινθον καί Α¬ θήνας. "Εφθασαν εντελώς άνειδο- ποίητοι. Ή Έλισάβετ θέλησε νά επισκεφθή στό &^ί%τορο"/ τήν πριγ κήπισσαν Σοφίαν, σύζυγον τοΰ διαδόχου Κωνσταντίνου. Τής μί- λησεν έλληνικά, καΐ αύτό ΐφερε σέ μεγάλη άμηχανία τήν άδελφή τοϋ Κάϊζερ, γιατί ή αύριανή βα σίλ'.σσα των Έλλήνων δέν είχεν άκόμη μάθη την γλώσσαν^τής χώ της. Ή Έλισάβετ δμως ά έλλ δχι μόνον β μ χ μ τα άρχαϊα έλληνικά κείμενα είχε μάθη νά διαβάζη εις τό πρωτότυπον, άλλ' είχε μάθη καί τήν νεοελληνικήν σέ ση μεΐον πού μπόρεσε καΐ μετί· φρασε χωρίς καμμιά σχεδόν βο¬ ήθειαν, είς την νεοελληνικήν τόν «Άμλέτο», τόν «Βασιληά Δήρ» καί τήν «Καταιγΐδα». Περί τα τέλη Απριλίου, άφοθ πέρασε άπό την Σικελία, καΐ Ι κανε σχέδια νά επισκεφθή κά- ποτε τήν μακρυνή «Τασμανίοί πού οί Άγγλοι την περιγράφουν έξ ΐαου ωραίαν μέ τήν Κερκύρα», γύρισε στήν Αυστρία, στήν 2- παυλί της «Έρμής» είς Λάιντς. έκεΐ τής Ιστειλαν τόν νέον κα¬ θηγητήν της τής έλληνικής. Ή Έλισάβε είχε βαρεθή τόν κα θηγητή Ρουσσόπουλο. Ό Κερκυ- ραϊος Γιάγκος Κεφαλάς, μέ τόν οποίον άντικατέστησε τόν Γουσ- σόπουλο, δέν τής φαινόταν πνευ¬ ματικώς έπαρκής, καΐ επί πλέον Οστερα άπό κάθε περίπατο—καί ή Έλισάβετ ήταν άκούραστη στοΰς περιπάτους πού ήταν πάντοτε ό έφιάλτης γιά τους αυνοδούς της —γύριζε σχεδύν μισοπεθαμέ- νος. Γι' αύτό ή αυτοκρατειρα ζή- τησε νά τής εύρουν νέον Έλ- ληνα καθηγητήν. Ό διδάσκαλος τής αύτοκρατείρας εζητήθη με- ταξύ των Έλλήνων σπουδαστών τοθ πανεπιστημίου τής Βιέννης. Έπροτιμήθησαν οί δύο άδελφοί Χρηστομάνοι, πού μιλοθσαν γερ- μανικά. Ό Ινας έξ αυτών, 6 Κωνσταντίνος, καμπούρης, εύαί- σθητος, ρωμαντικός, εκαλείτο πό- τε-πότε νά προσφέρη τα φώτά τού είς τήν έλληνομαθή αύτοκράτει- ραν. Ή αυτοκρατειρα τόν εκάλεσεν είς Λά'ιντς. Υπό ραγδαίαν βρο- ! χήν τόν πήρεν μαζί της σ' Ινα ά- I πό τούς μακρυνούς περιπάτους της· | ("Επεται τό ίέλος) ΛΟΓΩ αναχωρήσεως πωλοθνται Ιπιπλα καινουργή. Πληροφορίαι παρ' Εύαγ. Καρύ- πή Τραπέζης Ελλάδος. Δέχιται επί. συνεντϊύξει Αριθ. Τηλ, 7—87. Ι ΑΠΩΛΕΣΘΗ πρό ημερών ώρολό 'γιον τής τσέττης. Παρακαλεϊται ό 1 ευρών δπως τό κομΐση είς τα γρσ φεϊα μας καί θέλει άμειφθη Δέν έχει αξίαν άλλά είνε κειμήλιον τοΰ άπολέσαντος καί θά τό θεώ ρήση. μέγα εύεργέτημα εάν τό έ πονεύρη. Πλήθος κόσμου καί έκ των έφέ· δρων αξιωματικών καί έκ τής κοι- νωι·ίας μας γενικώς παρηκολού¬ θησε προχθές τήν διάλεξιν τού στρατηγόν κ. Ί. Άλεξάκη. — Τήν γενομένην ώς γνωστόν είς τήν Λέσχην Αξιωματικών μέ θέμα τό επίκαιρον πρόβλημα «Ί- απωνία—Κίνα». —Ό όμιλητής έχειρίσθη τό θέ· υα τού μέ πολλήν επιτυχίαν, άπο- δείξας διά πολλών γεωγραφικών καί άλλων λεπτομερειών τήν στρατιωτικοπολιτικήν σημασίαν τού έν σχέσει μέ τάς παγκοσμί¬ ους έξελίξεις. —Ό Μάρτιος θά τελειώση φαί- νεται βροχερός, δν κρίνωμεν άιΐό τα προχθεσινά καί χθεσινά κα- τσουφιάσματό τού. —Έν τω μεταξύ εύτύχημα εί¬ νε δτι τό κρϋο εμετριάσθη σημον- τικά —Ή άτμόσφαιρα μάλιστα ήρ¬ χισε νά άποκτδ τήν μέσην εκεί¬ νην κατάστασιν μεταξύ μετρίας καί πραγματικής θερμότητος ή όποΐα διακρίνει τάς ημέρας τής ανοίξεως. —Μέ τόν διορισγόν τοϋ κ. Έ- πιθεωρητοϋ Δημ. Σχολείων Γόρτυ¬ νος κ.Τσαγκιά ώς τοττικοΰ έφόρου προσκόπων είς "Αγιον Μύρωνα, ό προσκοπισμός ώς θεσμός καί Ορ¬ γάνωσις έπεκτείνεται καΐ είς τό Μαλεβυζι —"Ολίγον άκόμη καί όλόκλη ρος δ Νομός Ηρακλείου θά ττα ρουσιάζη παντοϋ άπό προσκοπι κης απόψεως, μίαν ωραίαν εΐκόνα τΐροόδου. — Συντελεστικήν είς τήν από¬ δοσιν δλων έκεΐνων των ώφελημά των τα όποΐα καί τοπικώς ττροσ δοκώνται έκ τής επεκτάσεως τού θεσμοΰ. — Κατόπιν των θριαμβευτικών έπιτυχιών τάς οποίας εσημείωσεν είς Ηράκλειον ό λαμπράς θίασος τής κ. Κρεββατδ άπό ϋ απόψεως κοσμοσυγκεντρώσεως. —Ετέθη επι τάπητος τό ζήτη μα τής θεατροφιλίος τοϋ κοινοθ μας, τό οποίον 6φερε τό Ήράκλει όν είς τήν παλαιάν θέσιν τού ώς «θεατρικής πιάτσας». — Πολλοΐ άπέδωσαν τό γεγο νός αύτό καΐ είς τό αρτιον βεβαία τοΰ παιξίματος καί των έμφανΐσε ών έν γένει τοΰ θιάσου άλλά καΐ είς τήν καλήν χρονιά ή όττοΐα επέτρεψε είς τόν κόσμον νά ο'ικο νομήστ) άρκετά καί διά την άνα ψυχήν τού. —Ό κινηματογράφος Πουλα κάκη έγκαινίασε χθές τήν νέαν κινηματογραφικήν τού περίοδον μέ Ενα έργον άπό τα πειό νέο καί τα *πειδ δυνατά τής σαιζόν: «Πανσιόν Μιμόζα». — Ή προβολή αθτη Ιδωσεν πά λιν ευκαιρίαν είς δλον τόν κόσμον νά έκτιμήση τάς προσπαθείας τάς οποίας καταβάλλει ή έτηχεί ρήσις τοΰ κινηματογράφου διά νά ανταποκριθή πλήρως είς τάς άπαιτήσεις τού. —Τήν Πέμπτην ό ίδιος κινημα τογράφος ίπροβάλλει τίς «Άνοι ξιάτικες άγάπες» ίνα θαϋμα φΐλ- μοπερέττας μέ τήν άσύγκριτη Μάρθα "Εγκερθ. 6 Ρίπορτβρ Λύσις χθεοινοΰ ύπ'άρ. 79σταυρολέξου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Ένοριαχή Έπιτροπή τοθ προαστείου Άγίου Ιωάννου ζη¬ τεί ψάλτην διά τόν ναόν τοθ Ά¬ γίου Ιωάννου καί παρακαλεϊται ό συγκεντρώνων τα προσόντα νά παρουσιασθή είς τήν Ένορίαν τήν Κυριακήν, ?να ζητήση πλη¬ ροφορίας. (Ή Ένοριακή Έπιτροπή Άγί¬ ου Ιωάννου). ΓΑΛΑ ΓΪΡΟΒΙΟ καί γιαοθρτι έξαιρετικό πω- λεΐται έναντι καταστήματος Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα- ράκι. ΨΑΡΙΚΑ ΣΤΟΥ ΕΜ. ΚΡΑΙΑΚΗ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝΟΥ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «Άκρόπολις» ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΡΑΔΥ κατ' ευθείαν Πειραια, ΤΗΝΟΝ (Έμ τού Πραχτορείου)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος ί)ύγκώ.
  ι
  Οί "Αθλιοι.
  257βν
  Τα μοναστήρια είνε μάστιξ έν ΕύρώπΓ). Προ
  σθέσατε είς ταυτα πάντα τόν εκβιασμόν επί
  των συνειδήσεων, την έξαναγκαστικήν έξωμοσί-
  αν, τόν φεουδαλισμόν, Εχοντα στήριγμα τα μο¬
  ναστήρια, τα πρεοβεΐα κενοΰντα είς τα μοναστή·
  ρισ, τα πρεσβεϊα κενοΰντα είς τα μοναστήρια
  τό ύπέρπλεον τής οικογενείας, τάς θηριωδίας
  περί ών έλαλήσαμεν, τάς είρήνας, τα πεψραγμέ
  να στόματα, τόν έντειχισμόν των χειλέων, την
  έγκάθειρξιν των εγκέφαλον, τοσαϋτα άτυχή δν-
  τα μέ πνεϋμα, μέ τάσεις μορφωτικής επί των [
  κοινωνιών δράσεώς, έγκλειόμενα ε!ς τάς κρύπτας
  χάριν των άδιαλεΐπτων δεήσεων, την έγκάθειρξιν.
  αυτήν των μοναχών, ώς αύτό τουτο ένταφιασμόν
  ψοχών έν τή ζωή ευρισκομένων.
  Προσθεσατε τάς είς αΰτούς έφαρμοζομένας οί-
  κειοθελδ-ς ποινάς, τάς είς τα έ"θνη έπιγιγνομέ-',
  νας βαθμηδόν βλάβας καΐ, όστισδήποτε άν είσθε
  σεΐς, θά αίσθανθήτε ρΐγος φρίκης ενώπιον τοθ
  ώμοφορίου καΐ τοθ πέπλου, των δύο τούτων σα-
  βάνων τής ανθρωπίνης έπινοήσεως. |
  Κσί δμως έν πολλοΐς καΐ πολλαχοΰ είσέτι παρά
  την φιλοσοφικήν επίδρασιν, πσρά την συντελεσθεΐ-
  σαν πρόοδον, ιό μοναχικόν πνεθμα έπιμόνως υφί¬
  σταται, έν πλήρει δεκάτω έννάτφ αίώνι, καί νέα τις
  επάνοδος ϊταμωτέρα πρός τόν άσκητισμόν παρατη
  ρεΐναι, έκπλήττουσα την στιγμήν ταύτην τόν πεπολι¬
  τισμένον κόσμον.
  Αί είς διαιώνισιν γεγηρακότων θεσμών απόπει¬
  ραι αδται όμοιάζουσι πρός τα άπολέσαντα τό εαυ¬
  τόν άρωμα μύρσ, τα όποΐα άπαιτοΰσι νά τ*, χρησι-
  μοτιοιήσωμεν επί τής κάμης μσς.
  Ή τάσις ουτη ττρός εξακολούθησιν τοθ άσκητι-
  κοθ βίου είνε πσρεμφερής τιρός δυσφοροθντα δυσώ·
  δή ίχθθν, έχοντα την άπαίτησιν νά τόν φάγωμεν.
  Ή ττροστχάθεια των έπιδιωκόντων την επαναφο¬
  ράν τής κληροκρατίας είνε δ,τι Εν φόρεμα παιδίου,
  άπαιτοθν νά περιβληθή δι* αύτοΰ άνήρ, καί δτι ό
  πόθος πτώματος θέλοντος νά περιπτυχθή ημάς ζών-
  τας. Άχάριστοι ! μάς λέγει τό παιδικόν φόρεμα,
  διατί δέν μέ θέλετε πλέον, έώ δέν προεφύλαξα
  άλλοτε τα μέλη σας;
  "Ερχομαι κατ' ευθείαν άπό την θάλασσαν, σας
  λέγει ό ίχθύς.
  Έγώ ήμην ρόδον, σας λέγει τό μθρον.
  Έγώ σας ήγάπησα, λέγει τό πτώμα.
  Έγώ οδς έξεπολίτισα, σάς έμόρφωσσ, λέγει τό
  μοναστήριον.
  Είς τάς άπαιτήσεις ταύτας μία μόνη απάντησις
  είνε κατάλληλος. «Άλλοτε>. Σήμερον άξιοϋντες οί
  άνθρωποι ούτοι νά πσρατείνωμεν έττ' άπειρον την
  διατήρησιν πραγμάτων τεθαμένων είς την διακυ¬
  βέρνησιν τοΰ κόσμου δι" έμβαλσαμώσρως, ν' άνακσι-
  νΐσωμεν δό·>ματα έφθαρμένα ήδη, ν' άναχρυσώ-
  σωμεν μαυσωλεΐον, νά έπανιδρύσωμεν τάς μονάς
  νά έξαγνίσωμεν την ένοάρκωσιν, ούτως ειπείν,
  των δεισιδαιμονιών, νά υποθάλψωμεν τόν φανατι¬
  σμόν καί άναλάβωμεν πάλιν έν χερσί τό ραντιστή-
  ριον καί τοιουτοτρόπως ν' άνασυστήσωμεν τόν
  μοναχισμόν καΐ πιστειΐοντες δτι ή σωτηρία των κοι¬
  νωνιών έξαρτάται έκ τοϋ πολλαπλασιασμοΰ των πά
  ρασίτων, νά έπιβάλωμεν τό παρελθόν επί τοθ πα¬
  ρόντος, τί άλλο έπιζητοθσιν οί άνθρωποι ούτοι, γ) νά
  πλεύσωμεν άνω ποταμών, έ'ν έκ των πσραλογωτέ-
  ρων πσροδόξων νά δημιουργήσωμεν.
  Καί δμως ύπόρχουσιν όπαδοί ένστερνιζόμενοι
  τάς τοιαύτας θεωρίας. Οί όπαδοί τούτων, άνδρες
  άλλως νουνεχεΐς, προβάλλουσι την εξής δικαιολο¬
  γίαν περιβάλλουσι διά βερνικώματος δλον τουτο τό
  παρελθόν, προσδίδοντες αυτώ έτερον έπωνυμίαν ήν
  άποκαλοϋσΓ θείον δίκαιον, προγονικόν σέβας, αρ¬
  χαίαν εξουσίαν, ιεράν παράδοσιν, νσμιμοφροσυνην,
  καί φωνσσκοΰσι πρός τόν λαόν.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκ'είνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ
  Ή παροχή
  εύδοκίμου
  έπιδόματος
  υπηρεσίας.
  Β'.
  »'Ο άνεμος σκόρπιβε την άνθόσκο¬
  νη. Κρϊμα τούς χόπους μας! Εϋ-
  τυχώς κάπου έκεϊ κοντά είνε άλ-
  λοι θάμνοι, πού αύτοι δέν άνθισαν
  άκόμχ. Χρειάζεται λίγη όπομο-
  νή. Σέ λίγο θ' άνθίσουν. Τότε
  θά περάσουν κι' έμας τα βάσα-
  μας». Έκτός δμως άπό τίς μέ-
  λισσες ύπάρχουν κι'
  σματαΛ σ' αυχ°ν τόν
  "0 τίί "Ρώτες
  άλλα πλά-
  κόσμο: Μέ-
  ί άνθρωποι. Ά-
  κι' δλας ήμέρες
  τοθ Μάρτη, οί άνθρωποι δέν
  I-
  χουν πιά υπομονή. θεωροθν πώ;
  ό χειμώνας πέρασε. Βγαίνουν ί-
  ξω νά προθπαντήσουν την άνοιξι.
  Έτσι πέρασαν μιά μαρτιάτι-
  κη ήμέρα διαβάτες άπό τό μέρος
  πού άνθίζαν οί θάμνοι, πού στ'
  άνθί) τους στήριζαν δλε; τίς έλπ£-
  δες τους οί μέλισσες. Πέρασαν
  οί άνθρωποι, εκοψαν άνθισμένα
  κλα?ιά. "Οταν Ιλαμπε πιά θερ¬
  μώς ό ήλιο; καΐ ξανάρθαν οί μέ·
  λισσεί, ήταν πιά άργά. Δέν ηΰραν
  σχεδόν τίποτε. Τίς εΐχαν προλά-
  βη οί άνθρωποι. Γύρισαν άπρα-
  κτε; στήν κυψέλη τού;. Ό βασίλ-
  λιασα δέν μποροθσε πιά νά κάνη
  αύγά. Μόνον άργότερα, δταν ήρ¬
  χισαν ν' άνοίγουν τα λογή; λογή;
  λουλούδια, ξαναγέμισεν ή κυψέ¬
  λη άπό άνθόσκονη Ό λαό; των
  ξανθών μελισσών τη; πέρασε μιά
  δύσκολη χρονιά, μέ λιγοστό μέλι.
  Μιά φορά κι' §να καιρό ..—
  ιΛΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μεγ* Βραβείον Αιεθνων Έκ9έο6«ν
  Παρισίων καΐ θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ήρα-
  κλείφ πελαγίας των προιόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω υφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Κσν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οικίας κ. Κστελάνου) καΐ ή ότ,οία θά καταβάλη
  πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  μά δέν πέρασε πολύ; καιρό; άπό
  τότε. Ό δίσεκτο; χράνος—τό
  1936, ήταν μιά κακή χρονιά γιά
  τί; μέλισσες Τόν περισσότερο
  καιρό Ιβρεχε. Ή παληά ή 6α-
  σίλισσα—πού ό λαό; της δέν εί-]
  χε νά την θρέψη—ψόφησε. Καΐ
  ή νέα της κόρη πού την διαδέ-
  χθηκε στό θρόνο τής κυψέλης,'
  δέν μποροθσε ναυρη ταίρι, γιατΐ
  κάθε ψορί πού έτοιμαζόταν γιά,
  τό ταξεϊδι τοϋ υμεναίου τη;, γιά
  τούς γάμου; της πού θά γιώρ-
  ταζε στή μεγάλη καί όλογάλανη
  έκκλησιά τοθ ούρανοΰ Ιβρεχε κι'
  άναγκαζόταν ν' αναβάλη τό τάξει-1
  δι. Ή μιά έβδομάδα διαδεχόταν
  την άλλη, καί τό μέλλον τοΰ λα-
  οθ καΐ τοθ ύρόνου των μελισσών
  εκινδύνευεν. Ή κατάστασις ήταν
  κρίσιμη. Τότε συνήλθε τό ^ηο^ρ-
  γικό συμβούλιον κι' Ιβγαλε την
  εξής άπόφασι: «Ή βασίλισσα
  I-
  πρεπε καί χωρΐς ταΐρι, ν' αρχίση
  νά φροντίζη γιά την νέα γενεά».
  Τή; Ιτοίμασαν άπό άνθόσκονη τό
  γεθμα τής μητρότητο; καί ή βασί¬
  λισσα άρχισε νά γεννχ αύγά.
  Τα παιδία δμω; πού ξεπετα-
  γόντουσαν μέσα άπό τα αύγά ήσαν
  μονάχα άγόρια. θλΐψι καΐ συμ-
  φορά βασιλεύει στά σπίτια των
  μελισσών σάν γεννιώνται άγό¬
  ρια. Τί νά τα κάνουν, Τ' άγόρια
  στή ζωή τή; κυψέλης, είνε άδι-|
  άντροποι, τεμπέληδε;, ο£ κηφή-
  Έδημοσιεύθη άναγκαστικός νό-
  μος διά τοθ όποίου έπέρχονται ω¬
  ρισμέναι τροποποιήσει; εις την ί-
  σχύουσαν νομοθεσίαν περί παρο-
  χής Ιπι5όματο; εύδοκίμου ΰπηρε-
  σία; εί; τού; δημοσίου; υπαλλή-
  Διά των έπερχομένων τροποποι-
  ήσεων όρίζεται δτι τό έπίδομα
  χορηγεΐται παρά τοΰ ΆρμοΖίου
  ύπουργοΰ μετά την γνωμοδότησιν
  τοΰ οίκείου ΣυμβουΜου.
  Τό Συμβούλιον συνέρχεται τόν
  "Ιούνιον καΐ τόν Δεκέμβριον ε¬
  κάστου Ιτου; καί καταρτίζει τούς
  πίνακας των δικαιουμένων έπι-
  δόματο; ύπαλλήλων. Εί; τόν Ιν*
  πίνακα περιλαμβάνονται ο£ κατ'
  απόλυτον εκλογήν δικαιούμενοι
  έπιδόματος καί είς τόν άλλον οί
  εύδοκίμως υπηρετούντες
  Ό ύπάλλΥ)λος δστις θά περι-
  ληφθή τρίς είς τόν πίνακα καί
  δέν τύχη τοθ έπιδόματος, λαμβά-
  νει τουτο αυτοδικαίως. Τό έπίδο¬
  μα χορηγεΐται ώς εξής:
  Τό πρώτον 1)3 μετά την από¬
  κτησιν υπό τοθ ύπαλλήλου τοΰ
  δικαιώματος τής προαγο^γής. Τό
  Ζζΰΐΐ.ρ'ϊν 1)3 χορηγεΐται μετά την
  συμπλήρωσιν τριετία; άπό τής
  χορηγήσεως τοϋ 1)3, τό δέ τρί¬
  τον 1)3 μετά την συμπλήρωσιν
  τριετίας άπό τής χορηγήσεως τοθ
  δευτέρου.
  —Τουριστική έκδρομή είς
  Λασήθι.
  Τό Παράρτημα τβΰ 'Ελλπνι-
  κοΰ Όρειβατικοΰ Συνώέσμοο Χα¬
  νίων οργανώνει την 23—26 Α¬
  πριλίου μεγάλην τουριστικην καί
  όρειβατικήν έκδρομήν είς Λασή¬
  θι. ΟΙ έκδρομεΐ; θά επισκεφθούν
  τό οροπέδιον Λασηθίου, Λικταϊον
  "Αντρον, Κρηταάν καΐ "Αγ. Νι¬
  κόλαον.
  νες!
  (συνεχίζεται)
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τή; γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ -, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τκξίίίιον Ηρακλβίου—Πίΐραιώς 12 ΰρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  6^^^
  ΠΕΤΡΕΛΑ1ΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΗΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  των καλλιτέρων Γερμανικήν Έργοστασίων
  'Αγγλικοΰ τύπου
  βαρείας κατασκευής, όλιγοστροφβι, βίκβνβμικώταται
  είς καύοιμον ϋλην, ηγγυημέναι.
  Έλαιοπιεστήρια, έλαιόμυλοΐ, αλευρόμυλον
  Μηχανήματα πάσης χρήσεως.
  ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  Προ πάσης παραγγελίας σας επισκεφθήτε μας.
  Γενικοΐ 'Αντιπρόσωποι
  Πολυχρονίδης καί Φραγκβύλης—Ηράκλειον
  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΕΙΣ ΑΥΓΕΝΙΚΗΝ
  Την 25ην Μαρτιου δίδεται χο
  ροεσπερίς είς τό ^ωμαντικόν μας
  χωρίον, πρός ενίσχυσιν τοθ σχο-
  λικοΰ μας ταμείου.
  Είς ταύτην ή άθάνατος Κρητι
  κή λύρα, μέ τόν φημισμένον λυ-
  ράρην κ Γεώργιον Καψιλίδην,
  θά ένθουσιάση τούς πάντας καί
  μιά βραδυά τουλάχιστον άλησμό-
  νητη θά αφήση.
  "Εχομεν δέ την τιμήν νά προ-
  σκαλέσωμεν πάντας τούς πραγμα
  τικώς θέλοντας νά άπολαύσουν
  καί νά εύχαριστηθοΰν, Ιξυπηρε-
  τοθντες &ιλ καΐ τόν ιερόν μας
  σκοπόν «την ενίσχυσιν τοΰ λαι-
  κου μχς σχολείου».
  Ό Πρόεδρος τής Σχολ. Έφο
  ρείας Αύγενικής
  Ζαχαρίας Ε. Πρεβελιανάκης
  ΜΕΤΑΞβΣΠΟΡΟ!
  "Εφθασαν οί άνώτεροι δλων:
  ΜΡΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  Ρ«Υ«>ϊ*ν μΐϊάξιι; χ«Ι
  των μετα
  ά5 ό
  Βηγίας καί
  ΣΑρΑΦΟΓΛΟΥ
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουσρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καΐ λιανική, ευθηνοτερα τοϋ Πει¬
  ραιώς.
  Και μυζήθρες φρέσκες
  Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεϊα) θά πωλοΰνται μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. 1—20
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Τό άγαπημένο σας σαποθνι:
  Στεφανίδη
  θά εϋρετε άπό σήμερον είς τα γρα
  φεΐα. της Έταιρείας ΠΡΕΒΕ—ΙΩΑΝΝΙ
  ΔΗΣ όδός 25ης Αύγούστου (έναντι Τρα
  πέζης Ελλάδος).
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή
  ρακλείου προκηρύσσει φανε¬
  ράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν
  την 9ην Απριλίου έ. έ. ήμέ
  ραν Σάββατον καί ώραν 11η»
  π μ. έν τοίς Γραφείοις αυτής
  διά την καθαριότητα τής προ
  κυμαίας τοΰ ΈνετικοΟ Λιμέ¬
  νος Κυματοθραύστου κ. λ. π
  συμφώνως πρός τούς δρους
  τής υπό χρονολ. 17 Μαρτιου
  1938 σχετικής συγγραφής υ¬
  ποχρεώσεων εύρισκομένης είς
  τα Γραφεΐα τής Λιμενικής Έ-
  πιτροπής είς την διάθεσιν
  παντός ένδιαφερομένου.
  Έν Ηρακλείω τή 19 Μαρ-
  τίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν.
  Έπιτροπής.
  Γεώργ. Μιτσοτάκης
  —Τό Έφετεΐον Κρήτης.
  'Ενώπιβν τοΰ 'Εφετείβυ Κρήτης
  έξεδικάαθη κατά την δικάβιμον
  τής Κης τρέχοντος, η εναντίον
  τοϋ Δημπτρίου Νανωλιουδάκη υ¬
  πόθεσις επί ζωοκλοπτί, είς τόν
  έπβϊβν ειχε επιβληθή παρ* τοΰ
  Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης,
  Φυλάκισι; 15 μηνών καΐ έξορία
  επι 6 μήνας. Είς τό 'Εφετεΐον έ-
  πίσης έξεδικάσθη ή κατ' εφεοιν
  υπόθεσις εναντίον τοΰ Ιωάννου
  Έμμ. Καραντωνάκη επί άποπλα-
  νήσει είς τόν οποίον τό Πλημμε¬
  λιοδικείον Ηρακλείου είχεν επι-
  βάλει ποινήν φυλακίσεως 7 μη¬
  νών. Τ© Έφετεΐων έπεκύρωσε
  την απόφασιν ταύτην, ένω την
  πρώτην πκύρωσε.
  —Διά τό άσυλον τής γρηάς.
  Τού; εύγενείς συμπολίτας @εο-
  δωρβν, Γρηγοριον καΐ Μηνάν
  Χατζιδάκη ν οΐτινες είς μνη'μην
  τής μητρός των προσέφεραν είς
  τό «Άσυλον τής Γρηάς» ενα τβ·
  πι κάμποτ 4·κ ρουχισμόν καΐ εκ¬
  λεκτόν καΐ άφθονον φαγητόν ό
  Μορφωτικό; Συλλογος εύχαριστεΐ
  θερμώς.
  —Δωρεά.
  Ό κ. Νικόλαος Καρδαμάκης
  συγγενης τής μακαρίτιδος Βι-
  κτωρίας Καπετανάκη, κατέθεσεν
  είς τόν κ. Ταμίαν τού Έθνικοΰ
  Πτωχοκομείου δρ. (300) είς "μνή¬
  μην αυτής. Έπίση; οί άδελφοΐ
  Στυλιανός καΐ Γεώργιος Τωράκη;
  καί ή Οεονύμφη, Γεωργία Χατζι¬
  δάκη τό γένος Τωράκη, προσεφέ¬
  ρον εί; τό ίδιον ΐδρυμα εκλεκτόν
  φαγητόν καΐ βϊνβν άντΐ μνημο·
  σύνου, δια τα έννεάμερα τού θα-
  νοντος Έμμ. Τωράκη.
  —Ό ιΤηλεφωνικός κανονι-
  σμός.
  Είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τό κυρωτι-
  κόν ίιάταγμα τοΰ υπό τής τηλε-
  φωνικής έταιρείας υποβληθέντος
  είς τό υπουργείον τής Συγκοινω
  νίας τηλεφωνικον κανονισμοΰ.
  Διά τού κανονισμοΰ ρυθμίζονται
  αί σχεσεις τής έταιρεία; μετά των
  συνδρομητήν αΰτίϊ; καΐ καθορί-
  ζονται τα δικαιώματα καΐ αί ΰ-
  ποχρεώσεις αυτών.
  ΚΟΚΑΡΙ
  Έξαιρετικής ποιότητος, διαρ-
  κης παρακαταθήκη είς "την κρεμ-
  μυδαποθηκην πλησίον _ Χανίων
  Πορτας(παραπλεύρως έμπορικοΰ
  καταστήματος κ. Ιωάν. Λιναρδά-
  κη).
  "νν///////////////////////////////,
  Εηιστημονικ
  αντιοηητική,
  μέ εξαίρετον κα8α-
  ριοτικήν Ιίιίτητα καί
  εύκάρΐοτον νεϋοιν
  .5**
  »'·*»
  1
  ύ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  22 Μαρτΐου 1938
  Ϊ
  ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΜΕΛΕΤΑΤΑΪ
  Σ,ΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΕΘΣ
  &ΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝ&ΡΩΝ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΠΕΙΛΗΣ
  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Καθ* ά άναφέρουν
  τηλεγραφήματα &Έ Ούασιγκτώνος τό
  υπουργείον των Στρατιωτικών τής
  Άμερικής διέταξε τόν καταρτισμόν έ-
  πιτελικοΰ σχεδίου άμέσου κινητ,οποιή-
  σεως δύο έκατομμυρίων άνδρών.
  Τό σχέδιον θά τεθή είς εφαρμογήν
  είς περίπτωσιν άνάγκης καί συγκεκριμέ¬
  νως εάν άπειληθή είς τό μέλλον παγκό-
  σμιος πόλεμος.
  Είς την Αγγλικήν Βουλήν θά συζητήθη
  και πάλιν ήέξωτεριχή πολιτική.
  Οί Ιταλικαι ραδιοφωνικοί
  σταθμοί μετέδωσαν χθές σχό-
  λια των εφημερίδων τής Ρώ-
  προχθεσινών
  στρατηγοΰ
  Φράνκο. ΑΙ έφημερίδες πα-
  ρατηροΰν ότι ό Φράνκο ομι¬
  λών πρός τόν ανταποκριτήν
  μης επί των
  δηλώσεων τοΰ
  τού πρακτορείου
  πήρξε σαφής καί
  Χαβάς, υ-
  εΐλικρινής.
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
  ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΑΣΚΟΚΟΙ ΙΕΝΗΣ ΑΥΝΑΜΕΒ!
  ΕΚΛΕΨΑΝ Π0ΛΕΜΙΚ& ΣΧΕΔΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτρΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι συνελήφθησαν
  έκεί πέντε κατάσκοποι ξένης δυνάμεως.
  Οί κατάσκοποι ούτοι έπειράθησαν νά πά
  ραδώσουν είς την ξένην ταύτην δύναμιν
  άντίγραφα των σχεδιον κινητοποιήσβως
  καί οχυροματικών έργων τής Γαλλίας.
  Ή Άστυνομία άποκαλύψασα τάς προ-
  θέσεις των κατώρθωσε νά ματαιώση ταύ¬
  τας καί νά τούς συλλάβη, κατασχέσασα
  καί άπαντα τα είς χείρας των πολεμικά
  σχέδια.
  Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΡΕΣΤΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟΕΣΕΟΣ
  ΤΕΧΝΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας). — Μετά πάσης έπισημό-
  τητος εγένοντο σήμερον τα έγκαίνια τής
  έν Αθήναις Πανελληνίου καλλιτεχνι-
  κής εκθέσεως.Είς τα έγκαίνια παρέστησαν
  ή Α.Μ. ο Βασιλεύς, ο Ηρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς καί άλλοι έκ των επισή¬
  μων. Παρέστησαν έπίσης άρκετοί έκ-
  πρόσωποι τού καλλιτεχνικού κόσμου καί
  πλείστα μέλη τής κοινωνίας Αθηνών.
  Τού λοιπού έπιλέγουν αί
  έφημερίδες θά είνε δυνατόν
  νά εκλείψη άπό τού; δημο·
  σιογραφικούς κύκλους των
  Παρισίων καί τοΰ Λονδίνου
  ή τακτική νά άποδίδουν είς
  την Εθνικήν Ισπανίαν φι«
  λοϊταλικάς ή φιλογερμανι-
  κάς προθέσεις έπεκτεινομέ-
  νας καί μέχρι παραχωρήσε¬
  ως Ίσπανικών εδαφών είς
  τάς δύο ταύτας δυνάμεις.
  —Έκ Λονδίνου τηλεγρα¬
  φείται ότι έκρίνετο έκεΐ" ά-
  κρως ένδιαφέρβυσα ή χθε-
  σινή συζήτησις είς την Αγ¬
  γλικήν βουλήν καθ* ην θά
  συνεζητεΐτο καί πάλιν ή έξω
  τερική πολιτική. Είνε άγνω¬
  στον εάν ή συζήτησις αύτη
  θά καταλήξη εις νέας μομ¬
  φάς τής αντιπολιτεύσεως ε¬
  ναντίον τής κυβερνήσεως
  Τσάμπερλαιν.
  — Είς την σημερινήν σύγ-
  κλήσιν τής Πολωνικής Γε-
  ρουσίας ό ύπουργός των Έξω
  τεριχών της Πολωνίας κ.
  Μπέκ θά εκθέση την εξέλι¬
  ξιν τού Πολωνολιθουανικοΰ
  έπεισοδίου, άναγινώσκων τό¬
  σον τό τελεσίγραφον της
  Πολωνίας όσον καί την α¬
  πάντησιν τής Λιθουανίας.
  —Νυκτερινόν ραδιοφωνικαί
  πληροφορίαι έκ Παρισίων ά
  ναφερουν ότι
  την Ισπανίαν
  αί μαχαι είς
  συνεχίζονται
  μετά πείσματος. *Η προέλα-
  σις των Έθνικών είναι βρα-
  δυτάτη λόγω της άπεγνωσμέ-
  νης άντιστάσεω; την οποίαν
  προβάλλουν οί κυβερνητικαί.
  Οί Έθνικοί άποβλέπουν ν
  προλάβουν ένδεχομένην άν-
  τεπίθεσιν των κυβερνητικαί
  καί νά ματαιώσουν την συγ¬
  κέντρωσιν είς Άραγώνα ο
  λης τής διαθεσίμου δυνάμε
  ως αυτών.
  Οί ποδοσφαιρικοι άγώνες
  της παρελθούσης Κυριακής.
  Μέ την έμπρέπουσαν έπιση-
  μότητα καί ενώπιον χιλιάδων
  φιλάθλων εγένετο την παρελ"
  θοϋσαν Κυριακήν έν τώ γηπέ-
  δω Χάνδαξ ή τελετή τής
  παρελάσεως των όμάδων
  τής Ενώσεως Ποδοσψαιρικών
  Σωματείων Ηρακλείου.
  Μετά την παρέλασιν αί ό-
  μάδες παρετάχθησαν ενώπιον
  των επισήμων κσί τού Διοι-
  κητικοΰ Συμβουλίου τής Ε¬
  νώσεως δπου κα'ι προσεφώνη-
  σε καταλλήλως τούς άθλητάς
  ό πρόεδρος τής Ενώσεως κ.
  Δημ. Βουρεξάκης.
  Μετά τούτο κληθείς άπήγ-
  γειλε τόν δρκον τοϋ άθλητοϋ
  ό άθλητής κ. Λυκάκης ένώ
  οί λοιποί άθληταί είχον ύψω-
  μένην την δεξιάν των χείρα.
  Επηκολούθησαν μικραί έπιδεί
  ξεις των όμάδων λίαν έπιτυ
  χώς έκτελεσθεΐσαι, μεθ' δ αί
  όμάδες "Ομιλος Φιλάθλων καί
  Ήρακλής κατήλθον είς άγώ·
  να κατσλήξαντα είς ίσόπα
  λον άποτέλεσμα (2—2).
  Επί τή ενάρξει των άθλητι
  κων άγώνων ελήφθη υπό τοϋ
  κ. Δημάρχου Ηρακλείου.
  Έξ άλλου ή "Ενωσις Ποδο
  σφαιρικών Σωματείων Ήρα
  κλείου απέστειλεν είς τό
  Πρόεδρον τής Έλληνικής Πό
  δοσφαιρικής Όμοσπονδίας κ.
  Κ. Κοτζιδν, τηλεγράφημα διά
  τοϋ όποίου ανηγγέλθη ή έναρ
  ξις των άγώνων. Επί τή εΰ·
  καιρία υπεβλήθη παράκλησι
  πρός τόν κ.Κοτζιάν νά μεταβ
  βάση είς την Α. Μ. τόν Βασι
  λέα καί τόν Πρωθυπουργό
  κ. Ι. Μεταξάν τοΰς χαιρετι
  προέδρου της ενώσεως χαιρε σμούς τής άθλουμένης νεολα
  τιστήριον τηλεγράφημα τοϋ' άς Ηρακλείου.
  Τα ελαια είς την αγοράν Ηρακλείου
  Έπιφυλακτικοί οί έλαιοπαραγωγοί.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Τ Ο
  V
  ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΕΙ ΣΟΒΑΡΏΤΑΤΗ
  ΑβΙΙΝΑΙ 21 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας). — 'Εξακολουθεΐ καί
  σήμερον παραμένουσα άκρως σοβαρά ή
  κατάστασις τοΰ κ. Άνδρέου Μιχαλα¬
  κοπούλου,προσβληθέντος ώς γνωστόν
  έξ^οξείας μυοκαρδίτιδος.Ύπό των οί-
  κείων τοΰ κ. Μιχαλακοπούλου >μετεκλή·
  θη καί διαπρεπής καρδιολόγος τοΰ έ-
  ξωτερικοΰ όστις μεοά των θεραπόντων
  ιατρών θά παρακολουθήση την πορείαν
  τής νόσου τού κ. Μιχαλακοπούλου συν-
  τονίζων μετ' αυτών τάς προσπαθείας
  πρός διάσωσιν τού.
  Ή κίνησις τής άγοράς Η¬
  ρακλείου κατά ιήν παρελθού¬
  σαν έβδομάδα υπήρξε σχετι¬
  κώς ηΌυχος. Εξαιρέσει τοθ
  έξαχθέντος ελαίου έκ 280,000
  χιλιογράμμων άπαντα'τά λοι¬
  πά έγχώρια προϊόντα δέν έ
  σημείωσαν ειμή περιωρισμένην
  ζήτησιν.
  Αί τιμαί τοθ ελαίου έξ άλ¬
  λου παρέμειναν καί κατά
  την λήξασαν έβδομάδα στα-
  θεραί περιστραφεΐσαι γύρω
  των 27.20—27.50 δρχ. κατ'
  οκάν.
  Πάντως ή προσφορά
  τής παραγωγής χσρακτηρί-
  ται μάλλον ώς έπιφυλακτι-
  κή έν άναμονή ίκανοποιητικω-
  τέρων τιμών.
  Κατά πσρασχεθείσας έν
  προκειμένον σχετικάς πληρο
  φορίας ή κίνησις τοϋ ελαίου
  έν τώ εξωτερικώ έξακολουθε
  νά παρουσιάζη ανάλογον ζω
  ηρότητα μέ τιμάς κυμαινομέ
  νας είς τα αύτά ώς καί κατά
  την προηγουμένην έβδομάδα
  έπίπεδα.
  ΤΗΣ
  ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ1ΑΤΙΜΗΣΕ0Ν
  ΑΙ ΣΥΑΛΟΓΙΚΑΙ
  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΑΑΙΟΙ
  ΣΥΜΒ&ΣΕΙΣ
  ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
  Δι' αποφάσεως τής
  διατιμήσεων αΕ τιμαί
  άτων εκανονίσθησαν
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΛΕΙΨ1ΑΣ
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Έκ Λειψίας τής
  Γερμανίας όπου ειχε μεταβήπρόςέπίσκε
  ψιν τής έκεΐ εκθέσεως επέστρεψεν ο ύφυ-
  πουργός Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. Νι-
  κολούδης.
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΠΟΑΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΑΝ1ΑΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικού ότι κατόπιν τής άποδοχής
  υπό τής Λιθουανίας τού τελεαιγράφου
  τής Πολωνικής κυβερνήσεως θέλει,
  έγκαινιασθή υπό των δύο χωρών περί·
  οδος φιλίας καί συνεργασίας.
  ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΗ
  κατ' οκάν: Άμνοί καί έρίφια γά¬
  λακτος δρχ. 50, άρνΕα καί έρί¬
  φια μέχρις ενός Ιτους 42, ζυ
  γούρια 34, πρόβατα καί αίγει
  30, κριοί καί τράγοι 32, χοιρίδι
  όν μέχρις 8 οκάδων 50, άπό ί
  Ι'ως 20 όκ. 44, <£νω των 20 δκ 40, γδαρτός 40, κάπρος 44, μό σχος γάλακτος 48, μέχρι 4 οδόν¬ των 42, δαμάλι 40, βόε-ον 38, ά- γελάδα άπό 30—36. Αί μπριζό- λες καί οί κιμάδες γενικώς Θά διατιμώνται 15ο)ο επί πλέον των ώς άνω καθορισθείσαν τιμών. Διά τής ιδίας αποφάσεως κανονίζον- ται α£ τιμαί των ίχθύων πλήν των άνω των 50 δραμίων συνα- γρίδων, λιθρινίων, λαυρακίων, τσιπούρων, φαγκριών καί άστα- κών, άφιεμένων άδιατιμήτων. Τέ- λος τα μεταφορικά των έμπορευ μάτων έκ των άποθηκών τοΰ τε- λωνείου είς τάς εμπορικάς απο¬ θήκας εκανονίσθησαν είς δραχ. 2 κατά σάκκον θείου καί 3 50 κα¬ τά σάκκον των 100 χιλιογρ. διά τα άλλα έμπορεύματα. ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 25ην ΜΑΡΤΙΟΥ έπιτροπής ι Πρός τάς έπιθεωρήσεις έρ- των κρε-1 γασίας καί τάς Διοικήσεις Χω εξής ροφυλακής εκοινοποιήθη γνω ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι είς την Άραγώνα εξε¬ δηλώθη νέα ^ επίθεσις των Έθνικών μέ αντικειμενικόν σκοπόν την προελασιν αυ¬ τών μέχρι τής Μεαογείου. Τα άποτε- λέσμ*τ* τήί έπιθέσεως ταύτης μέχρι . γ . τ τής βτιγμής δέν κρίνονται βημαντικά. κ, Ιω. Άντωνιάδης. Διά τηλεγραφικής διαταγής τοθ ύφυπουργείουΆγορανομί- ας επετράπη έξαιρετικώς λό- γφ τής Έθνικής εορτής ή σφαγή παντός εϊδους σφα γίων μεθαύριον 24 τρέχ. Ό- μοΐως επετράπη ή έκ τούτων παρασκευή φαγητών είς τα έστιατόρια. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Αφίκετο είς την πόλιν μας δι' ύπηρεσιακούς λόγους ό πρόεδρος των έφετών Κρήτης μοδόιησις τοϋ παρά τώ ύ πουργείω Έσωτερικών Νομι- κοΰ Συμβοϋλου διά τής οποί¬ ας γνωρΐζεται δτι αί συλλογι- καί συμβάσεις οί έπέχουσαι θέσιν μιοθολογικοΰ κανονι- σμοθ ίσχύουσι καί προκει μένου περί παλαιών πολεμι- στών. ΟΙΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΧΟΕΣ- ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ Κατά την διενεργηθεϊσαν χθές 7ην κλήρωσιν τοΰ Έθνικοΰ Λα- χείου οί κάτωθι άριθμοι πωλη- θέντες έν Έρακλείφ κερδίζουν ά- νά δρχ. 2.000 Ικαστος: 13.861, 16.222, 37.491 καί 43 834 Έ¬ πίσης άνά δρ. 4 000 κερδίζουν οί άριθμοί: 15.134 καί 31.946. Κατά την Οην κλήρωσιν εκέρδισαν άνά δρχ. 1000 οί κάτωθι άριθμοί: 3.720, 4.917, 4.979, 4.984, δ. 356, 7.862, 7.870, 18.945, 15. 127, 15.145, 18.429, 18.438, 20. 414, 20.415, 20.421, 20.425, 21.578, 21.599. 25.382, 26.669, 30.654, 30.672, 31.861, 32.317, 32.669, 32.670, 33.105, 33.113, 37.048, 40.901. 43.453, 44.180, 46.991, 48.204, 49.287, 49.395, 49.398. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Δι' έγκυκλίου τοϋ ύπουρ- γείου των Στρατιωτικών κα- θορίζεται δτι αί έν ταίς επαρ¬ χίαις μονάδες, στρατολογικά γραφεΐα καί φρουραρχεΐα τό- τε μόνον θά έκδίδωσι πιστο- ποιητικά ζώνης των πρόσω δταν καταφανώς προκύπτη., έκ των παρ' αυτοίς στοιχείων ή ιδιότης τοθ παλαιοθ πολε- μιστοθ, ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ κ. κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΟΝ Τό εσπέρας τής παρελθού¬ σης Κυριακής έπέστρεψαν έκ Χανίων ένθα έ'σχον συνεργα σίας μετά τοθ ύπουργοθ Γεν Διοικητοΰ Κρήτης κ. Μπ. Σφα κιανάκη επί διαφόρων ζητη μάτων άφορώντων τόν νο μόν, ό Νομάρχης καί ό Δή μαρχος Ηρακλείου κ. κ. Αν¬ δρέας Μάρκελλος καί Μηνάς Γεωργιάδης. Σχετικώς μέ την άφιξιν είς την πόλιν μας τοθ κ. ύπουργοθ ό κ. Νομάρ χης ανεκοίνωσεν δτι αυτή α¬ νεβλήθη καί πάλιν λόγω άδι- αθεσίας τού κ. ι'__ Σφακιανάκη. ΑΙ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Την 11 Απριλίου ωρίσθη άγρονομική δικάσιμος είς Χερ σόνησον, την 12 είς Κόξαρην την 13 είς Ανώπολιν, την 15 είς Μοχόν καί την 16 είς Άβ- δοϋ. ΤΑ ΥΠΟΖΥΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Διά διαταγής τοϋ ύπουρ- γείου Στρατιωτικών έντέλλον- ται αί στρατιωτικαί αρχαί νά λάβωσιν άπαντα τα ενδεικνυ¬ όμενα μέτρα πρός αποφυγήν άτυχημάτων είς τα κτήνη τοθ στρατοθ. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Συνβληφθησαν πρβχθές βΐς Ρέ- θυμνον οί Ιωάννης Χατζηνική· τας έκ Χρωμβναστηρίου διά ζω· οκτονίαν, Ιωάννης Άστρ. Σ«π«. οής έκ Χ·λι«νών διά ζωοκλοπην, Οβμιστ. Ιω. Κλαπάκης έκ Ρβυστί- κων διά κλοπήν καί Μιχ. Ε. Κβκ- ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΚΛΙ Ο Α Γ Γ ΛΙΚ Ο Σ ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΞ Ε Τ ΑΣ Β ΩΣΙΝ ΕΥΜΕΝΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ ΑΘΙΙΝΑΙ 2ΐΛΙαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι ήμιεπίσημοι τίνες Αγ¬ γλικαί έφημερίδ&ς γράφουσαι επί των παραπονων τής έν Τσεχοσλοβακία Γερ- μ^ανίκης μειονότητος σημειώνου'ν ότι είνε άνάγκη ή κυβέρνησις τής Πράγας νά λάβη ταύτα ύπ' όψιν. Ή Τσεχοσλοβακία έπιλέγουν αί Αγ γλικαί έφημερίδες πρέπει νά άπομα- κρύνη ταχέως τα νόμιμα παράπονα τής Γερμανικής μειονότητος καί νά αποκα¬ ταστήση την θέσιν αυτής έν τώ κράτει συμφώνως πρός τάς αρχάς τής ίσότητος καί ελευθερίας. Ε ΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ τοΰ έξωτερικού φέρουν ώς εύοδουμένας τάς συνεννοήσεις τής Αγγλίας ^ τήν *ΐτα. λίαν πρός ριζικήν βελτίωσιν των σχέσε- σεων των δύο χωρών καί φιλικήν συνερ¬ γασίαν έν τώ μέλλοντι. Ή εύόδωσις αυ¬ τή των Άγγλοϊταλικών συνεννοήσεων άποδίδεται είς άμοιβαίας ύποχωρή- ΛΥΣΣΩΑΗΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡΑΗΟ ΤΗΣ 8ΑΡΚΕΛΒΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας). —Υπεράνω τής Βαρ- κβλώνης έλαβε χώραν χθές λυσσώδης άερομαχία μεταξύ κυβερνητικών καί έθνικών άεροπλάνων. Τα τελευταία άπέ βλεπον είς νέον βομβαρδισμόν τής πό· λεως. Ή άερομαχία έληξε μέ αρκετάς απωλείας εκατέρωθεν. Μετά την άερο- μαχίαν τα έθνικά άεροπλάνα κατηυθύν- θησαν είς Πάλμαν τής λΐαγιόρκας. Ο ΛΗΜΑΡΧΟ! ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΣΜΙΤ 1Α ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗ ΕΙΣ ΔΙΚΗΝ ΛΤ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Βιέν¬ νης ότι ο δήμαρχος τής Βιέννης Σμίτ πρόκειται νά παραπεμφθή είς δίκην ώς άντιδράσας είς την εγκατάστασιν τοΰ κα- θεστώτος των έθνικοσοσιαλιστών καί την ένωσιν τής Αυστρίας μέ την Γερμα- ίαν. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΙΤΑΕΡΙΚΟΥ ΒΑΛΤΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Ειδήσεις έκ Βερο- ίνου μεταδίδουν την σύλληψιν τής κό- ρης τού άντιχιτλερικού Μπρούνο Βάλ- τερ διά λόγους σχετιζομένους μέ τα τε- ευταϊα γεγονότα καί δι* αντίδρασιν είς τα σχεδια τού Χίτλερ καί των έθνι¬ κοσοσιαλιστών. ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή- υ.ατβΐ. εκ Παοιηέων «νηηίηη,ιιι Ά—. ___>
  κατα
  *ατα εκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  άς υπαρχούσας έκεί προβλέψεις ο σχη.
  Αατισμός κυβερνήσεως έθνικής ενώσεως
  θεωρείται πιθανώτατος. Λέγεται μάλι-
  βτα ότι ο σχηματισμός τής κυβερνήσει
  κ Κράναί διά {«©κλοπήν, ω^ ταύτης Θά γίνη συντόμως.
  Πβλλοί έ
  νων μέ τα
  διατυπώνου
  έτι με"α τί>
  Πολωνολιθι
  τικός όρίζ&
  άρχίζει να
  μάλιστο: π
  χέως βά ά;
  διαπραγμα
  γουν, θ«
  ρα άφορμι
  «ολεμικών
  ρώπη. -υ
  κείται μάλ
  «όθων. Κ α
  πραγμά"6"
  τέρα άπό τ
  «ροαδοκίαί
  είρηνοφίλ:,
  δέ μας
  παρήλθεν
  καί ή νέ
  μιούργησα
  γονότα τ
  ρώπης καί
  τυχίαι τώ
  σπανία, α!
  τούτοις ύφ
  Καί όχι
  άλλά καί
  σπόρον έκ
  ναφυοΰν
  έχι μόνον
  την βμαλ
  σχέσεων τ
  των άλλά
  γήσουν νί
  Εών καί
  Καί ίν ι
  τησις της
  Γερμανίαν
  των συνό{
  άς μέχρ» ■
  φερεν είς
  νίαν τα
  Κράτη τή
  δημιούργι
  στρατιωτι
  δύναμιν
  τής Βαλτι
  σογείου.
  τό εχει τ
  όχι μόνοΛ
  λά καί ά
  πόψεως.
  στρατιωτι
  μεγάλων
  νά άναθί
  κά σχέδκ
  ότι τό πε
  καί άιτοφ
  προσέχη
  ριοριοθή
  μόνον α
  καί είς τ
  μάλιστα
  τρον το
  Μαύρην
  τό γεγον
  σεν είς τ
  τα τρόπ«
  φή ή πό.
  περλαιν
  άπομόν&
  καί είς -
  έναντι
  τής Ήγ
  'Ακόμη
  τόν άγω
  Υβν Φρ< έξαιρετι: την Γα, κλοΰται πό άδυσ πως επί ούσιαστι θεσμοϋ ■ καί των οών ύπ« βαλλομι Όταν λα αύτό κολον Π δικαι αίς τής οχετική πή. Δέ>
  τυχώς,
  πέρμετ(
  ηρός τό
  Γ**«ς κ
  Ηδς χ,
  °«νί