95552

Αριθμός τεύχους

4819

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθνΚΟΣ ΣϊΝΓΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  Αιγυπτου
  έτηίίΐα λίηαι 3
  έξάμηνος 2
  Άμεοικής
  έτησία δολ. 15
  23
  εξάμηνον > 8
  Τιιιη
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  κπτά φύλλον
  Δραχ. 2
  1958
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  τι
  ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  III
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +819 |||
  ΤΗΣ 1ΙΕΘΝ
  ΕΞΕΑΙΞΕΙΣ
  Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟ!
  Πολλαί έκ των ασχολουμέ¬
  νων μέ τα διεθνή πράγματα
  διατυπώνουν την αντίληψιν
  ότι μετά την διευθέτησιν τού
  Πολωνολιθουανικοΰ, ό πολι¬
  τικάς όρίζων τής Εύρώπης
  άρχίζει να αίθριάζη. Μερικοί
  μάλιστα πιστεύουν ότι τα¬
  χέως βά άχθοΰν είς αΐσιον
  πέρας καί αί άγγλοϊταλικαί
  διαπραγματεύσεις όπότε, λέ¬
  γουν, θά λείψη ή κυριώτε¬
  ρα άφορμή προστριβών καί
  πολεμικήν άνησυχιών έν Εύ-
  ρώπη. Δυστυχώς δμως, πρό-
  κειται μάλλον περί εύσεβών
  ποδών. Καΐ η δύναμις των
  πραγμάτων είναι πολύ ύπερ-
  τέρα άπό τούς Ιτόθους καί τάς
  προσδοκίας των ούτοπιστών
  είρηνοφίλων. Τα πράγματα
  δέ μάς πείθουν ότι, εάν
  παρήλθεν ή πρώτη έξαψις
  καί ή νευρικότης πού έδη
  μιούργησαν τα πρόσφατα γε-
  γονοτα τής Κεντρικής Εύ
  ρώπης καί αί τεράστιαι έπι-
  τυχίαι των έθνικών έν Ί
  σπανία, αί συνέπειαι των έν
  τούτοις ύφίστανται άκέραιαι.
  Καί οχι μόνον ύφίστανται
  άλλά καί περικλείουν τόν
  σπόρον έκ τοΰ όποίου θ' ά
  ναφυοΰν νέα ζιζάνια πού
  ©χι μόνον θά παρεμποδίσουν
  την ομαλήν εξέλιξιν των
  σχέσεων των διαφόρων Κρα-
  τών άλλά καί θά δημιουρ¬
  γή σουν νέας αίτίας προστρι¬
  βών καί συρράξεων.
  Καί έν πρώτοις ή τίροσάρ»
  τησις της Αυστρίας είς την
  Γερμανίαν καί ή επέκτασις
  των συνόρων τής τελευταί¬
  ον Ρέχρι τού Μπρένερο, έ¬
  φερεν είς επαφήν καί γειτο-
  νίαν τα δύο όλοκληρωτικά
  Κράτη τής Εύρώπης καί ε¬
  δημιούργησε μίαν τεραστίαν
  στρατιωτικόν καί ναυτικήν
  δύναμιν έξικνουμένην άπό
  τής Βαλτικής μεχρι τής Με-
  σογείου. Καΐ τό γεγονός αύ-
  τό έχει τεραστίαν σημασίαν
  όχι μόνον άπό πολιτικής άλ
  λά καί άπό στρατιωηκης α¬
  πόψεως. "Ηδη μάλιστα τα
  στρατιωτικά έπιτελεΐα των
  μεγάλων Κρατών άρχίζουν
  νά άναθεωροΰν τα στρατηγι-
  κά σχέδιά των, διότι βλέπουν
  ότι τό πεδίον των μεγάλων
  καί άποφασιστικών μαχών είς
  προσέχη πόλεμον δέν θά πε¬
  ριορισθή είς την Ευρώπην
  μόνον ' άλλά θά έπεκταθή
  καί είς την Άφρικήν. 'Ισως
  μάλιστα μετατοπισθή τό κέν¬
  τρον τοΰ πολέμου είς την
  Μαύρην Ήπειρον. Έξ άλλου
  τό γεγονός τουτο συνετέλε-
  σεν είς τό νά εκδηλωθή κα-
  τά τρόπον περισσότερον σα-
  φή ή πολιτική τοΰ κ. Τσάμ¬
  περλαιν συνισταμένη είς την
  άπομόνωσιν τής Αγγλίας
  καί είς την αδιαφορίαν της
  έναντι των προβλημάτων
  τής Ήπειρωτικής Εύρώπης.
  'Ακόμη δέ ύπεβοήθησεν είς
  τόν άγώνά τού τόν στρατη¬
  γόν Φράνκο καί έφερεν είς
  έξαιρετικώς δυσχερή θέσιν
  την Γαλλίαν πού περικυ-
  κλοΰται ήδη πανταχόθεν υ¬
  πό άδυσωπήτων έχθρων, ό¬
  πως έπίσης συνετέλεσεν είς
  ούσιαστικήν άτόνησιν τοΰ
  θεαμοϋ τής Μικράς Άντάντ
  καί των έξ αυτού άπορρεου-
  σών υποχρεώσεων των συμ¬
  βαλλομένων μερών.
  Όταν λοιπόν ληφθούν ο-
  λα αύτά ύπ' όψιν, είνε εΰ-
  κολον νομίζομεν νά ευρεθή
  ή δικαιολογία καί ή έξήγη-
  σις τής παρατηρουμένης ηδη
  σχετικής ύφέσεως έν Εύρω-
  πη. Δέν θά ευρεθή ομως, α¬
  τυχώς, δικαιολογημένη η υ-
  πέρμετρος αίσιοδοξία ως
  πρός τό μέλλον τής είρήνης.
  Οί άρχηγοί των μεγάλων
  έβνών εύρεθέντες ενώπιον
  μιάς καταστάσεως έξαιρετι-
  κδς κρισίμου καί σοβαράς,
  άντίκρυσαν καθαράτό δίλημ
  μρι'Η νά λαβουν ραγδαίας
  άποφάσεις καί νά ώθήσουν
  τα πράγματα είς τα άκρα
  έπιταχύνοντες καΐ έκβιάζον-
  τες μίαν οιανδήποτε λύσιν
  ή ν' άναμετρήσουν την κα
  τάστασιν, νά την άναψιλα-
  φησουν κί».ί νά παρατείνουν
  την έκκρεμότητα. Καί επρο¬
  τίμησαν τό δεύτερον, προε-
  ξαρχούσης τής Κυβερνήσεως
  Τσάμπερλαιν. Ουδείς ομως
  πιστεύει σοβαρώς ότι ή ειρή¬
  νη εσώθη, ότι απλώς άπεμα-
  κρύνθησαν επί πολύ οί κίν-
  δυνοι τοΰ πολέμου. Από¬
  δειξιν δέ τούτου άδιάψευ-
  στον παρέχει ή έκτασις των
  πολεμικήν παρασκευών καί
  ή συνεχής καί κατεσπευσμέ
  νη διάθεσις κολοσσιαίων πο·
  σών πρός συμπλήρωσιν των
  εφοπλιστικόν προγραμμάτων.
  Χαρακτηριστική δέ είναι έν
  προκειμένω ή τακτική τόσον
  τής Αγγλίας όσον καί τής
  'Αμερικης, των δύο δηλαδή
  χωρών πού θέλουν νά έχουν
  ώς δόγμα τής πολιτικής των
  την «λαμπράν άπομόνωσιν»
  καί την ούδετερότητα.
  "Αλλωστε καί ή Αγγλία,
  είναι όχι μόνον πιθανόν,
  άλλά βέβαιον, ότι συντόμως
  θά πεισθή περί τής άναμφι-
  σβητήτου άξίας τής θεωρίας
  περί άδιαιρέτου είρήνης.
  Καί τότε θ' αναγκασθη α¬
  σφαλώς ν' άλλάξη τακτικήν
  είς την εξωτερικόν πολιτι¬
  κήν της. Αί διαπραγματεύ-
  νεχς—Πτς ■ μέ ΐήν 'ί·τ«λί«ν,
  θά προ3κρούσουν είς τό Ί-
  σιτανικόν, καί είς πλείστα
  άλλα ζητήματα, πού ύψώ-
  νονται ώς σκόπελοι είς την
  Μεσόγειον καί θά ναυαγή-
  σουν κατά πάσαν πιθανό-
  τητα, παρ' όλον ότι σήμε¬
  ρον εκδηλούται κάποικ αΐ-
  σιοδοξία ώς πρός την πορεί¬
  αν των. Καί τότε ή Αγγλι¬
  κη διπλωματία θά στραφή
  κατ' ανάγκην πρός τούς πα¬
  λαιούς έρωτάς της, πρός την
  φιλίαν της μέ τΠν Γαλλίαν.
  Ήδη άλλωατε μεγίστη με¬
  ρίς τού 'Αγγλικόΰ πολιτι- Τ 6
  κου κόσμου, οί έπιφανέστε- ~~"
  ροι ανδρες της 'Αλβιόνος,
  έχουν έξαναστή κατα τής
  πολιτικής Τσάμπερλαιν, δι¬
  ότι ακριβώς διαβλέιτουν την
  μοιραίαν τροχιάν πού θ' ά-
  κολουθήσουν τα γεγονότκ.
  Ή μετάβασις δέ τοϋ κ. Λ©
  ϋδ Τζώρτζ καθώς καί ή με-
  θαυριανή άφιξις τού κ. Τσώρ¬
  τσιλ είς Παρισίους πρέπει νά
  έκτιμηθοΰν δεόντως τόσονδιά
  τούς ούοιαστικούς σκοπούς
  των όσον καΐ διά την συμ-
  βολικήν αξίαν των.Τό γεγο¬
  νός έπίσης ότι είς την Γαλ¬
  λίαν ευρίσκονται τόσον
  ό κ. Ήντεν όαον καί
  ■διεθνή γεγονότα
  ό κ. Μπάλντουϊν πού φαί-
  νεται ότι θά επανέλθη συν
  τόμως είς την ένεργόν πο¬
  λιτικήν, εΐμπορεΐ φρονού¬
  μεν νά βοηθήση αρκούν¬
  τως είς την κατανόησιν καΐ
  την γνώσιν των συντελουμέ-
  νων είς» την χώραν αυτήν
  πολιτικών καί διπλωματικώς
  ζυμώσεων καί των συνεπειών
  των.
  Η
  πιθανότητα, θά εγκαταλείψη
  λίαν συντόμως την σημερι¬
  νήν εσωτερικήν πολιτικήν
  της, ακολουθούσα τόν δρό¬
  μον τόν οποίον ύποδεικνύ
  ουν τα περισσότερον φωτι-
  σμένα καί τολμηρά στοι-
  χεΐα τοΰ πολιτικοϋ κόσμου
  της. Είς τουτο δέ θά βοηθή-
  σουν σημαντικώς, ό ώς βέ-
  βαιος πλέον θεωρούμενος
  προσεχής σχηματισμός κυ¬
  βερνήσεως έθνικής συγκεν¬
  τρώσεως είς Γαλλίαν καθώς
  καΐ ή έπίσημο; πιστοποίησις
  καί απόδειξις της επεμβάσε¬
  ως τής Ιταλίας καΐ Γερμα¬
  νίαν είς τό Ίαπανικόν, ώς
  διατείνεται ή Γαλλία.
  Άλλαγή ομως της πολιτι¬
  κής τοΰ Λονδίνου καί κοι-
  νή 'Αγγλογαλλική εμφάνι¬
  σις καί δράσις, θά ασκήση
  αποφασιστικήν επίδρασιν επί
  τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Καί μοιραίως θά έπιταχύνη
  τόν ρυθμόν τής εξελίξεως,
  είτε πρός πόλεμον είτε πρός
  επάνοδον είς την ειρηνι¬
  κήν ζωήν. Όπωσδήποτε ό-
  μως οί κίνδυνοι τοΰ πολέ¬
  μου ύφίστανται εισέτι άκέ-
  ραιοι είς την άνήσυχον ή¬
  πειρον μας.
  0ΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  Η ΕΝΑΛΛΑΓγϊ
  ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ
  βεατρινοΰλες στό κατάστρωμα
  ενός καραβιοΰ ποΰ σαλπάρει εί¬
  ναι κάτι το ενδιαφέρον διά τούς
  ά,ργοαχόλουζ τοΰ λιμενοβραχίονος
  —κάθε λιμενοβραχίονος. Ή ζωή
  των καλλιτεχνών, ή μποέμικη
  ζωή γενικώτερα, παρουσιάζεται
  μέσα είς τόν άέρα της: Βαπόρι,
  τραΐνο, αύτοκϊνητο είναι τό συνη-
  θέστερο μέσον ...οίκήσεως παρά ή
  καμαροΰλα ή τό ξενοδοχείο. Ή
  ζωή γιά τίς θεατρινοϋλες, τούς
  καλλιτέχνας γενικά τοθ θεάτρου,
  είνε πάντοτε ή μεγάλη τοθ κό¬
  σμου, παρά ή άποτελματωμένη
  τής ιδίας πολιτείας ή των ϊδιων
  πραγμάτων. Καί είς αύτό ακριβώς
  περιστρέφεται τό μέγα θέλγητρόν
  της.
  — Φυσικά. Ή έναλλαγή των
  Ιντυπώσεων δέν είνε κατά βάθος
  αυτή ή ζωή;.. ·
  Αύτό προσέθεσεν είς την παρα¬
  τήρησιν, ό συμπεριπατητής. "Ε-
  βγαλε δηλαοή τό άπλούστερο καί
  ορθότερο συμπέρασμα. "Ενα μαν-
  τηλάκι έχαιρετοΰσε άκόμη άπό
  τή γέφυρα—όράματα νέας ζωής
  έπαιγνίδιζαν... άντικειμενικά γύ-
  ρω άπό τα καράβι πού έφευγεν.
  Υπήρχεν Ιτσι έ'νας λόγος άκόμη
  διά νά βγή τό συμπέρασμα δπως
  ΙΈγήκεν.Άλλά και διά νά αναπτύ¬
  ξη εύρύτερα. Ή ζωή είνε αίώνια
  έναλλαγή. Κάποιος είπε καΐ πε-
  ριπέτεια. Άλλ' αύτό είνε συμ-
  πληρωματικόν ζήτημα. Ή οίχιία
  μένει μέ την Ιναλλαγήν.
  Άποροθμεν πολλές φορές μέ
  τούς γνησίους μποέμ. Δέν είναι
  καθόλου μορφωμένοι, άν λάβωμεν
  Οπ' δψιν την μόρφωσιν των δι-
  πλωμάτων καί των επαγγελματι¬
  κήν προσόντων. Άλλ' ερχονται
  είς 8λα τα ζητήματα ώς κριταί
  φωτεινοί καί ώς άντιλήπτορες
  σαφεΐς καΐ σταθεροί καί ώς γοη·
  τευτικοί όμιληταί. Ό πρώτος άν
  τιρρησίας θά προέ,'^αλεν έδώ δτι
  άφοϋ γυρίι,ουν κοσμο καί
  κόσμο
  έν μπορεϊ παρά νά είναι τέτοιοι
  Καΐ δέν θά είχεν άδικον. Άλλα
  μέ μίαν διαφοράν: Οί μποέμ δέν
  μορφώνονται μόνον μέ την καθη¬
  μερινήν σχε?όν έναλλαγήν. Άπο-
  κ-οϋ" καΐ την όρεξιν τής ζωής.
  Καΐ άπό την όρεξιν αυτήν έξαρ-
  τώντα: τα πάντχ. Οί μεγάλο: αύ
  τοδημιούργητοι υπήρξαν έξ άρχής
  άνθρωποί... άρεξάτοι. Ανεξαρτή¬
  τως χρηματικών μέσων, Ικρυβαν
  έντός τους την ζωήν ώς ορμήν
  καΐ άγώνα—ώς επιθυμίαν ανεξάν¬
  τλητον καί πεισματώδη.
  Γιά νά θυμηθοθμε την «Κω·
  μωδίαν τής Εύτυχίας» τοΰ Έδρε-
  ίνωφ ή ζωή μόνον ώς θέατρον ε-
  χει σημασίαν. Οί θεατρινοϋλες
  μας τό έθύμισαν προχθές φαίδρές
  καθώς μας έχαιρετοΰσαν καΐ μα¬
  ζύ μας όλην την πόλιν, όλον τόν
  κόσμο άπό τα καράβι πού έσάλ-
  παρενΐ "Υστερα άπό Ινα δεκαήμε-
  ρζ/ άλλαζαν ρόλους στή ζωή δπως
  ήλλαζαν καί στό θέατρο μετα-
  ςύ τής μιάς ή άλλης πράξεως ή
  τής μιας καί τή; άλλης παρα-
  στάσεως. Καΐ μέ τί ευκολίαι
  Οϋτε τό παραμικρότερο άπομει-
  νάρι λύπης ή άπαισιοδοξίας ή
  άναπολήσεως, μέ βασ; τα τραινά-
  ρ-σμα τής πρώτης αΐσθηματικής
  περισυλλογής, έπλαισίωνε τή χα-
  ρακτηρ:στική σκιαγραφία τους.
  Σωτηρία έναλλαγή! Πώς μπορεΐς
  νά σταθής πουθενά άφοΰ άπό ώ¬
  ρας είς ώραν δημιουργεΐς καΐ ά-
  νανεώνεις; Ή ζωή, ή μεγάλη
  ζωή, είνε δική σου.
  * *
  "Αλλοτε τα Ιβαλαν μέ 2ναν έξ
  έπαγγέλματος μποέμ διότι ξαναγύ-
  ρισε στήν πατρίδα τού μέ πρόθεσι
  νά ξεκουρασθη «στ§ καλυ,ίοσπι-
  ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΒΑΕΨΕΙΣ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Διάφορα
  ηρεμίαν
  ΡΩΜΗ, Μάρτιος.—
  πράγματα έξηγοθν την
  μέ την οποίαν ή Ιταλία εδέχθη
  ήν προσάρτησιν τής Αυστρίας
  !>πό τοθ κ. Χίτλερ. Όσον καί
  άν ή Ιταλία θά ήθελε νά πα¬
  ραμείνη ή Αυστρία άνεξάρτη
  τον ένδιάμεσον κράτος
  αυτής καί τής ισχυράς
  τυχόν ή Γερμανία αποφασίση νά
  επιληφθή τοθ δυσκολωτέρου τσε
  χικοθ προβλήματος θά τα πράξη
  κατά τρόπον ώστε νά καταστή
  δυσχερής ή επέμβασις τής Γαλλί-
  ας. Τέλος οί" έν Ρωμη θεωροΰν
  ώς Ιτερον Ιπιχείρημα υπέρ τής
  της γεί
  τονος άναγνωρίζει τό άνωφελές
  των διαμαρτυριών εναντίον ενός
  ετελεσμένου γεγονότος. θέλει νά
  ίιατηρήστ;, αγαθάς σχέσεις μέ την
  Γερμανίαν. Φιλοσοφεΐ διαλογιζο-
  μένη δτι οιαδήποτε μειονεκτήμα
  α καΐ άν τυχόν συνεπαγάγ·^
  ^ νέα κατάστασις, πρέπει ταθτα
  νά θεωρηθοθν ώς άντίτιμον διά τό
  ^^ερίδιόν της έκ των έπιτυχιών
  άς οποίας αί όλοκληρωτικαΐ
  .ώραι εσημείωσαν εις βάρος
  ών δημοκρατιών τής Δύβεως κα
  :ά τα τελευταία έτη.
  Μέχρι τοΰδε ή Ιταλία ώφε
  ί,ήθη ούσιαστικώτατα έκ των έ
  πιτυχιών αυτών. Απέκτησε την
  Αϊθιοπίαν καΐ υπολογίζεται σή
  μερον πολύ περισσότερον είς τόν
  κόσμον παρ' δ,τι πρότερον. Τώ
  »α είνε ή σειρά τής Γερμανίας νά
  κμεταλλευθη την πολιτικήν άδυ
  αμίαν τής Ι'αλλίας καΐ την πρό
  5ηλον απόφασιν τής Αγγλίας
  'ά μην παρέμβη ενεργώς υπέρ
  ου νόμου καί τής τάξεως πρός
  ;νατολάς τοΰ Ρήνου είς την Εύ
  ώπην.
  Τέλος οί όξυδερ/.εΐς έγκέφαλοι
  ί όποΐοι διευθύνουν την ίταλικήν
  πολιτικήν άναμφιβόλως άντιλαμ-
  άνονται δτι δέν ύπάρχει μεγά-
  ος κίνδυνος νά προκύψη πόλεμος
  πό τό τελευταίον τόλμημα τοϋ
  . Χίτλερ. Αύτά δέν σημαίνει
  τι οί έν Ρωμη είνε κατά βά-
  ος τόσον ήρεμοι όσον δείχνει
  τόνος τοΰ τύπου. Δέν εύχαρι-
  τεϊ βεβαία τούς Ίταλοϋς ή πρό-
  ψις δτι οί Ιξαπλωτικοί έθνικοσο-
  ιαλισταΐ θά ευρίσκωνται είς
  μέσον επαφήν μέ τό ιταλικόν Τυ
  ιόλον καΐ^ τόν δυσφοροΰντα γερ¬
  μανικόν πληθυσμόν τού. Οϋτε τούς
  μεταξύ | απόψεως των τό ενδιαφέρον τής
  Ρωσσίας διά την διατήρησιν μιας
  ανεξαρτήτου Τσεχοσλοβακίας.
  Έν τω μεταξύ ή πορεία τής
  Ιταλίας είνε άρκετά σαφής. Αΰ
  τη προφανώς θά επεθύμει άφ:
  νός μέν νά διατηρήση ανέπαφον
  τόν δεσμόν Ρώμης ΒερολΕνου καί
  άφ' ετέρου νά περιορίση την ά
  νισότητα μεταξύ τής ίσχύος καΐ
  τοΰ γοήτρου τής Γερμανίας διά
  τής άναπτύξεως των σχέσεων της
  μέ την Αγγλίαν καΐ εί δυνατόν
  μέ την Γαλλίαν. Ή καλλιτέρα ά
  πόδειξις τούτου είνε δτι αί συνο
  μιλίαι της μέ την Αγγλίαν συνε
  χίζονται άδιατάρακτοι υπό των
  έκ βορρα είδήσεων. Μολονότι ευ
  ρίσκονται εισέτι είς προκαταρκτι
  κόν στάδιον χΐ συνομιλίαι αύται
  σημειώνουν ικανήν πρόοδον. Ή
  Ιταλία, ώς ανεμένετο, διεδήλωσε
  ,ύχαριστεϊ ή πρόοψις
  έρω αυξήσεως τής
  τής περαι
  γερμανικής
  πιρροής είς χώρας εόρισκομένας
  λησίον τής Άδριατικής. Εάν δέ
  παροθσα ενεργεια τ5ϋ Χί
  λερ επερατώθη είρηνικώς, σημαν
  ική νευρικότης έπικρατεΐ ίσον
  φορα την προσέχη.
  Τονίζεται 8τι οί Τσέχοι εί
  ε Ιθνος άρρενωπόν, μέ ίσχυ
  όν στρατόν καΐ δτι τελευταίως
  ,όλις είδοπιίησαν 3τι δέν προΐί
  ενται νά ύποταχθοΰν άμαχητί.
  Ιρός τούτοις ή Γαλλία εχει ά
  υντικήν συνθήκην μέ τούς Τσέ
  ούς, ένω έναντι τής Αυστρίας
  χεν υποχρεώσεις μόνον έκ τής
  εκρας ήδη συνθήκης των Βερ
  αλλιών. Εάν δέ ή Γαλλία ήθε
  εν είσβάλει είς Γερμανίαν μετά
  ήν επίθεσιν τής δευτέρας έναν
  ίον τής Τσεχοσλοβακίας είνε
  ρόδηλος ό
  ίύτυχώς οί
  χούν μελετήσει την γερμανικήν
  οοτροπίαν έκ τοΰ σύνεγγυς θε
  ροΰν ώς αμφιβόλου βασιμότη
  >ς αύτην την νευρικότητα.
  II
  ι
  τεύουν 8τι οί έν Βερολίνω έ
  ιθυμοϋν δσον καί οίοσδήποτε
  λλος ν' άποφύγουν γενικόν πό
  εμον. Καΐ εισήλθον είς την
  Ιύστρίαν διότι εγνώριζον δτι
  αγανάκτησις την οποίαν θά
  ροεκάλει ή ενεργεια των, θά πε
  ιωρίζετο μόνον είς λόγους. Οί
  ταλικοί κύκλοι φρονοθν ϊτι εάν
  κίνδυνο; πολέμου.
  "Ιταλοί οί όποΐοι
  ό άνθρωπος...Ιλεγαν
  ακι τού».
  —ΙΙέθανεν
  Ε συνάδελφοί τού σ' δσους τόν
  χασάν.
  —Κρϊμα άπαντοθσαν έκεϊνοι.
  ι' ήταν τόσο νέος...
  Άλλ' δ,τι ίνδιέφερε έοώ δέν ή-
  ο ή νεότης.Ήτο ή διακοπή τής
  ναλλαγής άδιαφόρως πρός την
  ΐότητα ή τό γήρας· Διότι μιά
  έτοια διακοπή δέν ισοδυνάμει
  απλώς μέ θάνατο. Ήτο ισως
  κάτι περισσότερο.
  ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ
  την επιθυμίαν της περΐ άναγνω
  ρίσεως τής αίθιοπικής αυτοκρα
  τορίας της. Άλλά υπέδειξεν δτι
  δέν θά είχεν άντιρρήσεις εάν ή
  Αγγλία θελήση νά ενεργήση επί
  οθ ζητήαατος αύτοΰ έν συνεργα
  σία μέ την Κοινωνίαν των Εθνών.
  Ή άναγνώρισις δικαιωμάτων έμ
  πολέμου είς τόν στρατηγόν Φράν
  κο ένδέχεται νά δημιουργήση δυ
  σχερείας. Τό ίδιον καί ^ άποχώ
  ρήσις έθελοντών Ίταλών. Έ Ίτα
  λία ομως έπανέλαβεν ότι θά ά
  εάν καί οί άλλοι πρά
  ξουν τό Γδιον. Ζήτημα οίκονομι
  κης συνδρομής πρός την Ιταλίαν
  δέν ηγέρθη εισέτι. Εάν γίνη τοι¬
  αύτη συζήτησις είνε σχεδόν βέ
  βαιον ότι θά άφορα την παροχήν
  πιστώσεων. Διότι τόσον οί Ίτα
  λοΐ δσον καΐ οί Βρεττανοί έμπει
  ρογνώμονες φρονούν δτι μέ την
  σημερινήν συναλλαγματικήν κατά
  στάσιν, ή παροχή δανείου καθ£
  σταται προβληματική.
  Φυσικά καΐ έδώ, δπως καΐ
  άλλαχοΰ, πιστεύεται δτι ή αύστρι
  ακή κρίσις αποτελεί σοβαράν ο
  πισθοορόμησιν των σχεδίων τοΰ
  κ. Τσάμπερλαιν περί έπαεύξεως
  ενός γενικοΰ εύρωπαϊκοθ κατευ
  νασμοθ δ:ά τής συνεργασίας
  των δυτικών δυνάμεων καί των
  ολοκληρωτικήν χωρών. Ή όπι
  σθοδρόμησις αύτη ουσαρεστεΐ την
  Ρώμην. "Οπως κατεδείχθη έκ
  των προσφάτων συνομιλιών των
  Ιταλών ίθυνόντων μέ τόν Πολω
  νόν υπουργόν των Εξωτερικών
  συνταγματάρχην Μπέκ ή Ιταλία
  ήτοιμάζετο νά έπιχειρήση δπως
  παίξη ρόλον μεσάζοντος μεταξύ
  Γερμανίας άφ' ενός καΐ Γαλλίας
  καΐ Αγγλίας άφ' ετέρου, θά έ
  πεθύμει προφανώς νά έπαναφέρη
  είς την ζωήν τό παλαιόν σχέδιον
  περΐ τετραμεροΰς συμφώνου καθι
  στώσα αύτό πενταμερές αυτήν
  την στιγμήν διά νά ίκανοποιήση
  τόν πόθον τής Πολωνίας δπως
  θεωρηθή μεγάλη δύναμις.
  Τό άρχικόν τετραμερές σύμφω
  νόν έπροτάθη ύιτό τοΰ κ. Μουσο
  λίνι τό 1933 ώς μέσον γεφυρώσε
  ως τοΰ μεταξύ Γερμανίας καί Δυ
  τικών Δυνάμεων χάσματος τό
  οποίον είχεν άποκαλύψη ή διά
  σκέψις τοΰ αφοπλισμόν. 'Γό συμ
  φωνον έναυάγησε κυρίως λόγψ
  τής άντιθέσεως των μικρών δυ
  'μεων. θά ήτο δύσκολον νά συ
  νομολογηθη' τώρα, άν όχι δι' άλ
  λον λόγον, τουλάχιστον λόγφ
  τής θέσεως τής Ρωσσίας. Άλλ' αί
  ενέργειαι τοΰ κ. ΧΕτλερ έν Αύ
  στρία κατέστησε προφανώς άδύ
  νατον την πρόοδον πρός την κα
  τεύθυνσιν ταύτην. Έν Ρωμη πι
  στεύεται δτι είς την Ευρώπην θά
  παραταθή ή περίοδος τής διατα
  ραχής καί τής συγχύσεως, ένψ ή
  Γερμανία θά παγιώνη σταθερώς
  Εϋγλωττοι άριθμοί.
  Άπό μίαν έκδοσιν τοθ Τε-
  χνικοϋ 'Επιμελητηρίου τής
  Ελλάδος είς την οποίαν πε-
  ριλαμβάνονται οί κυριώτεροι
  τύποι των νέων σχολικών
  κτιρίων, πληροφορούμεθα τα
  εξής καταπληκτικά άλλά καί
  χαρακτηριστικά τής κρατικής
  μας εξελίξεως: Άπό τής συ-
  στάσεως τοΰ Κράτους μέχρι
  τοϋ 1898 κατεσκευάσθησαν
  500 μόλις σχολικά κτίρια. Έ¬
  κτοτε μέχριτοΰ 1920 άλλα500.
  Άπό τοθ 1920 μέχρι τοθ 1929
  κατεσκευάσθησαν 1000 καΐ ά¬
  πό τοθ 1930 καί εντεύθεν ό¬
  πότε ετέθη τό νέον έκπαιδευ-
  τικόν πρόγραμμα 4.000! ΟΙ ά-
  ριθμοί είνε τόσον εθγλωττοι,
  ώστε δέν χρειάζονται πιστεύ¬
  ομεν σχόλια.
  Τα λουτρά.
  Χάρις είς τό ενδιαφέρον
  τοϋ Δήμου, έλπΐζεται δτι τα
  θαλάσσια λουτρά θ' άποπε-
  ρατωθοΰν συντόμως κοί θά
  λειτουργήσουν άπό τοϋ προ¬
  σεχούς θέρους. Έν τώ με¬
  ταξύ απεφασίσθη καί ή κατα-
  σκευή λα'ικών λουτρών έντός
  τής πόλεως παρά τα «Λε-
  μπλετζίδικα» των οποίων καί
  θ' αρχίση λίαν συντόμως ή
  λειτουργία. Τα λουτρά αύτά
  προωρισμένα διά τάς λαϊκάς
  ιδία τάξεις, άποτελοθν σπου¬
  δαίον έργον ύγείας καΐ πο·
  λιτισμοΰ. Καί ή κατασκευή
  των θά είνε μία επί πλέον
  απόδειξις τής έκπολιτιστικής
  προσπαθείας τής Δημοτικής
  άρχής.
  Τό θέατρον.
  Κατά την προχθεσινοβρα-
  δυνήν συνεδρίασιν τοθ Δημο-
  τικοΰ Συμβουλίου ελήφθη με¬
  ταξύ άλλων όριστική άπόφα
  σις άμέσου ανεγέρσεως τοθ
  Δημοτικοΰ Θεάτρου. Μένει δ¬
  μως ή έξεύρεσις τού άπαιτου
  μένου πρός τουτο χρηματικοϋ
  ποσοΰ. Άλλά καί τό ζήτημα
  τουτο θά διευθετηθή συντό¬
  μως, ώς παρέχεται αρμοδίως
  κατηγορηματική βεβαίωσις.
  Ειμπορεί λοιπόν νά θεωρή-
  ται πλέον βεβαία καί εξη¬
  σφαλισμένη ή προσεχής άπό-
  κτησις ΔημοτικοΟ θεάτρου
  μεγαλοπρεποθς, άνέτου, τε¬
  λείως συγχρόνου. Θά θερα-
  πευθή μία άνάγκη σοβαρά.
  Καί τό Ηράκλειον ώς πόλις
  θά σημειώση μίαν επί πλέον
  πρόοδον.
  Τό Βυζαντινήν.
  Είς τάς Αθήνας εγένοντο
  προχθές τα έγκαίνια τής πα-
  νελληνΐου καλλιτεχνικής εκθέ¬
  σεως, μέ εξαιρετικήν έπισημό-
  τητα. "Ετσι όργανοϋται, έκδη
  λώνεται καί καλλιεργεΐται τό
  ενδιαφέρον υπέρ τής τέχνης.
  Επί τή εύκαιρία δμως θά εί¬
  χομεν νά κάμωμεν μίαν υπό¬
  μνησιν: Έδώ είς τόν τόπον
  μας ύπάρχουν μνημεΐα καΐ ά-
  γιογραφΐαι βυζαντινής τέχνης
  μεγίστης άξίας πού καταστρέ-
  φονται σιγά σιγά δπως είναι
  έγκαταλελειμέναι. Θά έ'πρεπε
  λοιπόν νά ιδρύθη επί τέλους
  έ"να Βυζαντινόν μουσείον καί
  είδική ύπηρεσία διά την συγ¬
  κέντρωσιν καί προστασίαν δ-
  λων αυτών των ανεκτιμήτου
  θησαυρών τής Βυζαντινής τέ-
  χνης·
  την ήγεμονίαν της είς τό χ^ζρον
  τής Ηπείρου καί ή Ιταλία θα
  διατηρή ανέπαφον την φιλίαν
  Ρώμης — Βερολίνου Ιπιζητοΰσα
  ν' άντασφαλισθή μέ μίαν συνεν¬
  νόησιν μετά τής Αγγλίας καΐ
  τής Γαλλίας επί των ζητημάτων
  τής Μεσογβίου καί τής Άφρικής,
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Είς τάν δρόμον
  ι
  τού Οεανθρώπου
  ί'1 Κινηματογράφος Πουλακάκη.—
  Σήμερον τό κινηματογραφικόν αρι
  στούργημα: «Πανσιόν Μιμόζα»καί
  ή μεγάλη ξεκαρδιστική κωμωδ'α
  Σαρλώ.
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: 'Λογχοφόρος κατάσκοπος».'
  Μέ την Ντολορές Ντέλ Ρίο.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΑΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ < ι ΠΑΝΣΙΟΝ ΙΜΟΖΑ "Ενκ μεγάλο <3ράμα γε- μάτο ζωή καϊ ρεαλιαμβ ποϋ τβ έμψοχώνουν ή μεγάλη καλλιτέχνις: ΛΙζ Ντελαμάρ, Φρανσουάζ Ροζέ καΐ ό διάσημος: Πώλ Μπερνάρ 'Εκτός πρβγράμματβς: ΣΑΡΛΩ μεγάλη ξεκαρδιστική κω- μωίία. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΑΠΕΣ Μέ την ΜΑΡΒΑ ΕΓΚΕΡΟ. ■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■εί ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τί) βαλαμην&ν *)« Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βρόδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ" ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον Πρακτορβΐον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ*·, 5- 41 ■■■^«■■«■«•■■■■«■■■■ει ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δι* Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό- λον,' θεσσαλονίκην. Τηλέφ. 9-50 ■■■«■■■■■•■■■■■■■■■■■■εί Τοϋ Λεωνίόα Άντρέγτεφ. 2ον Όλες οί λσλιές, οί κραυ γές, τα τραγούδισ, δ,τι εΐχε ] βγή άπό στόμα άνθρώπου, που λιοΰ, τετραπόδου, καθ" δλη αύτην την ήσυχη περΐοδο, θρή- νος, βόγγοι, χαρουμενες έπω- δοί, προσευχές καί κατάρες, δλοι αύτοι οί σάν μαρμαρω- μένοι κι' άόρατοι ήχοι λές καί εΐχαν πήξη στό διάφανο βά· θος τής άτμόσφαιρας, καΐ την καθιστοΰσαν βαρεία καί άνή- συχη. Ό άέρας ή"ταν διαποτισμέ- νος άπό μιά ζωή μυστηριώδη, λανθάνουσαν, άνεπαίσθητον. Καΐ ό ήλιος βασίλευεν άλλη μιά φορά. Ό φλογερός καί βαρύς δΐσκος τού κατέβαινε καί γλυστροΰσε πρός τόν όρί- ζοντα άνάβοντας πυρκαίές στόν ούρανο καί πάνω άπό τα έπίγεια πράγματα πού ταΐ ρισζαν την υπαρξί τους πρός την δική τού: Τό ήλιοκαές πρό σωπο ι ου ΊησοΟ, ώς καί οί τοΐχοι των σπιτιών καί τα φύλλα των δένδρων, τό κάθε τι άντιψέγγιζε πιστά τή μα- κρυνή αυτή λάμψι πού έ'ρρι- χνε τόν άνθρωπο σέ συλλογή Τα λευκά, τρ(χη δέν ήσαν πιά λευκά, στό ήλιόγερμα, καί ό- λόκληρη ή πόλις άπλωνόταν κόκκινη, πάνω σ' £να κόκκι- νο βουνό. * * 9ασεν ΈκεΙνη τή στιγμή ό Ίούδας. Έφθασε, κάμπτοντας ώς κά τω τή σπονδυλική τού στήλη, σέ μιά βαθει* χαιρετούρα, μέ τό άσχημο, πρησμένο πρόσω- πό τού πρός τα έμπρός, μέ υφος ζαρωμένο καί καχύπο- πτο,^ ΐδιος κι' άπαράλλαχτος μέ ότι τόν περιέγραφαν δσοι τόν ήξεραν. Χωρίς νά είνε χοντρός, ή"ταν άρκετά ψηλός, ί'σος σχεδόν στό άνάστημα μέ τόν ΊησοΟ, ποΰ άπό την συνή- θεια πούχε αποκτήση νά είνε βυθισμένος σέ συλλογισμοϋς την ώρα πού βάδιζε, εΤχε κά- πως κυρτωμένη την ράχη κι' έδειχνε κάπως κοντήτερος ά¬ πό δ,τι ήταν στήν πραγματι- κότητα. Ό Ίούδας—ή"ταν ό- λοφάνερο— δέν έστερεΐτο δυ¬ νάμεως, κι' ηδμως, άγνω¬ στον γιατί, εΐχε Ινα ϋφος κα- κομοΐρικο καί άρρωστιάρικο. Ή φωνή τού τό ϊδιο, άλλα- ζεν αναλόγως μέ τα κέφια τού: "Αλλοτε ό ήχος της ή- ταν άντρΐκιος καί ,καθαρός, άλλοτε πάλι λές καί στρΐγλι- ζε σάν τή φωνή μιας γρηδς πού τάχει μέ τόν άντρά της καί τόν κατσαδιάζει. Συχνά, δσοιτόν άκουαν ήσθάνοντο την άόριστη έπιθυμία ν' άπο- σπάσουν άπό τα αύτιά τους τα λόγια τοϋ Ίούδα, πού τούς προξενοΰσαν μιά αϊσθησι σάν νά τούς άγγιζαν άγκάθια. Τα κόκκινα καί κοντά μαλ- λιά τού, δέν εκρυβαν τό πα- ράδοξο κι' άσυνήθιστο σχήμα τοϋ κρανίου τού που, άπό τόν τράχηλο καί απάνω, ήταν χω ρισμένο στά τέσσερα,, σάν νά εΤχε δεχθή διπλή σπαθιά. Ή διάπλασι αυτή σέ δσίρυς την πρόσεχαν, ένέπνεε δυσπιστΐα, άκόμα κι' άνησυχΐα. *Ηταν άδύνατο μέσα σ' ε'να τέτοιο καύκαλο νά ύπήρχε μυαλό γαλήνιο καί νοικοκυρεμένο. Κάτω άπό ε'να τέτοιο κρανίο οέν μποροϋσε παρά ν' ακού¬ εται συνεχώς ό πάταγος αί- ματηρών καί άγρίων μαχών. Καί τό πρόσωπο τοΰ Ίούδα ή"- ταν άνισο: Τό μισό, κάτω ά¬ πό τό άγρυπνο φώς ενός μαύ ρου ματιοΰ, ή"ταν ζωηρό, ά- εικίνητο, καί ζάρωνε σέ άνα- ρίθμητες βασανισμένες ρυτί- δες. Τό άλλο μισό, χωρίς ρυ- τίδες, λεΐο, στρωτό, σάν ά- πονεκρωμένο, εδειχνε σάν νά μην άνήκε σέ ζωντανό. Άν καί ή*ταν εντελώς ΐσο μέ τό πρώτο, τό τυφλό μάτι πού ά- νοιγε κάτω άπό τό βλέφαρο τό Μκανε "νά φαίνεται τερά- στιο. Σκεπασμένο άπό μιά πετσά άσπριδερή, τό μάτι αύ- τό δέν έκλεινε ουτε ήμέρα, οΰτε νύχτα, καί δεχόταν κα- τα τόν ίδιον τρόπο τα σκότη καί τό φώς. Κι' δμως —νδταν τάχα ή άφορμή τό άλλο, τό γερό μάτι πού ήταν έξαιρετι- κά ζωηρό καί πονηρό;— δυ- σκολευόταν κανείς νά πιστεύ¬ ση πώς κι' αύτό τό χαλασμέ- νο μάτι τοθ Ίούδα ήταν τελεί¬ ως τυφλό, συνεχΐζεται Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. —» ι Ό γοΛγοΟάς ΕΛΙΣΑΒΕΤ = = Γραμμή λεπτή.. υψος νεανικό.,.Χαρα- Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΥΑΟΥ κτηρίζουν την άνοιξιατικη σιλουέττα. ·Η ςωή~ίηΓμελαγχολική? Τά φορέματα εΤναι ίσια: τα μέν | τελείως ίσια έμπρός, τά δέ μέ μία έλαφρά διάθεσι φάρδους τό όποΐ όν έπανέρχεται έμπρός μέ τπυχές ή μέ ένκρυστασιόν. Ή μέση ση- μειοθται είς την θέσιν της. Τά ρόαπ —μαντώ είναι πολυά ριθμα £χουν γραμμή πρενσές, μέ μία πτυχή έμπρός είς την φοΰστα Δύο ειδή έπανωφοριών: άλλα μέν μακρυά καί έφηρμοσμένα είς την μέση καί αλλα ίσια καΐ τρουά κάρ. Τά ταγιέρ Ιχουν φοΰστες κον- τές καί στενές, ζακέττες ττρο- σηρμοσμένες σέ μικρές μτιάσκες καί σέ μανίκια κανονικά άναση- κωμένα. —Ή άρμονία των χρωμάτων. Διά επανωφόρια χρησιμοποι- οΰνται πολύ ζωηραί άτοχρώσεις Βέπθμε λοιπόν πολλά ιταλία σέ χρώματα πουσέν, βερ πρέ, κόκκι- νο, σαμπάνιας, μπανάναςκαί μου· στάρδας νά συνοδεύουν φορέμα¬ τα μαΰρα. Πολύ νέα τα γραμμωτά ταγιέρ καί τα ταγιέρ μέ ντάμες ττιέ—ντέ -πούλ. Ή μοντέρνες ραβδώσεις είναι λευκές σέ μαθρο φόντο- ττορ τοκαλλί καί κίτρινες σέ φότο μαρρόν. Τά πιέ—ντέ—πούλ εχοον πολύ φαντασία είς τίς άποχρώ- σεις των κόκκινο, λευκό καί μαΰ· ρο ή κίτρινο σαβόρα καί βιολέ, ή ακόαα μπλέ σιέλ καί μαρρόν. —Ύφάσματα νέα γιά την ή¬ μέρα. Μάλλινα ύφάσματα μαλακά, ρα βδωτά καί πολύχρωμα — Σκωτσέ- ζικα χοησιμοποιούμενα μέ μονό- χρωμα ύφάσματα κρέπ—ντέ—λαίν, σαμερλαίν.—Φ'ιλ ά φίλ διά ταγι- έρ, επανωφόρια καί πρόχειρα φο¬ ρέματα. Διά τά άνσάμττλ, ζέρσεϋ, άλπαγκά καί φουλάρ. —Την άνοιξι θά φορέσετε... "Ενα φόρεαα τού όποίου τό κορ σάζ ντραπαρισμένο είς τό έ'να πλάι κλείει μέ ίνα φερμουάρ το· ποθετημένο λοξά καί τό οποίον καταλήγει είς ένα κόσμηαα ή είς Ενα μπρελόκ πόρτ—μπονέρ. "Ενα δαντελλένιο μπολεοβ διά νά καλύψετε τό ντεκολτέ ενός βραδυνοΰ φορέματος άπό σατέν ή άπό κρέπ μαροκέν μαϋρο. "Ενα μεγάλο καπέλλο μπρετόν πολύ άνασηκωμένο διά νά συνο- δεύσετε τό ταγιέρ σας. Μέ τό ταγιέρ σας ζιλέ— μπλοθ- ζες μέ ΰψηλό γιακα, κεντημένες μέ γκάνς άντιθέτου χρώματος. "Ενα ζιλέ άπό έαττριμέ Οφασμα ή κεντημένο μέ σουτας, επί ενός φορέματος ή ενός ντέ πιες. Μία μπέρτα άιΐό νταντέλλα λευ κή διά νά μεταβάλλεται τό ντε¬ κολτέ ενός φορέυατος ά-ό σατέν μαθρο ή άπό φάιγ μαθρο. Διά τόν περίπατο καί διά τίς έπισκέψεις άκόμη, ταγιέρ άπό μάλ λινο ϋφασαα μέ ραβδώσεις σέ ζω¬ ηρά χρώματα κατά τό μάλλον καί ήττον φαρδειές. Ζιλέ άπό ΰφασμα γραβάτας, τα- γιέρ τουαλέττας άπό ντρά ή χον- δρό μεταξωτό μαθρο. Μέ τά ζωηροΰ χρώυ.ατος άν_· σάμπλ σας, μπλοΰζες άπό ταφτδ μ έ πονά. Γιά τό βράδυ, γάντια άπό μαλα· κό νταίν κεντημένα μέ γιρλάντες άπό μικρά άνθη ροκοκό. ή Ντιστεγκέ ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού 8τι παρέλαβε νέο χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα εξαιρετικήν ποιότη¬ τος νέας άλιεΐας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο. Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοϋ Πει¬ ραιώς. Και μυζήθρες φρέσκες Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (πσρά τά κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος, γεμδτες βούτυρο ή όκα δρχ. 36. Σπεύσατε πρίν έξαντληθοϋν. 1 — 20 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ των καλλιτέρων Γερμανικήν Έργοστασίων Άγγλικοΰ τύπου βαρεία; κατασκευής, όλιγόστροφοι, οϊκονομικώταται είς καύσιμον ύλην, ηγγυημέναι. Έλαιοπιεστήρια, έλαιόμυλοι, αλευρόμυλον Άντλίαι,Μηχανήματα πάσης χρήσεως. ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡίϊΜΗΣ Πρό πάσης παραγγελίας σας επισκεφθήτε μας. Γενικοΐ Άντιπρόβωποι Πολυχρονίδης καί Φραγκούλης—"Ηράκλειον. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΝΟΥ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «Άκρόττολις» ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΡΑΔΥ κατ' ευθείαν Πειραια, ΤΗΝΟΝ (Έκ τοΰ Πρακτορείου) —Μ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ ΠΑ@ΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ* ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς ΐό Ιατρείον τού (πλησίον Ά- στυνομικοϋ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ" εκάστην 4—6 μ. μ. β II ■.■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■! ■ ■■■■■εΐΜΐειιει Μυζήθρες εξτρα στοθ Ιω. Περτσελάκη ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ^ "ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ,, (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ) Νεώτεραι πολυτελεΐς έγκαταστάσεις ολων των άνέσεων. ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ (Όίος Άρκαύίου 167 Ρέθυμνον) 124ον αϋτοκρατείρας. Αύτό 2καμε εξαιρετικήν εντύ¬ πωσιν είς τόν άτυχή "Ελληνα σπουδαστήν, πού τόσον είχεν αδι¬ κήση—στήν σωματική τού έμφά- νισ:—ή φύσις. Ή Έλισάβεχ δέν ήταν πλέον στήν πρώτη της ώ- μορφιά. Ή διάβασις τώ ι» χρόνων ειχε αφήση απάνω τη; τά άναπό- φευκτα ϊχνη της. Άπό τόν ήλιο καί :ον άέρα ή έπιδερμίς της εί- χε είς πολλά σημεϊα ρητίδας. Έν τοσούτφ κάτι διετηρείτο άπό την παληά γοητεία της. Ιδίως ή σι- γανή, τραγουδιστή φωνή της, ε¬ γοήτευε καθώςή αύτοκράτειρα μι- λοϋσε γιά διάφορα θέματα, πότε μέ άγρια είρωνεία, καί πότε μέ νοσταλγία γ:ά κάθε τι τό ώμ.ο?ψο καί εύγενικά σ' αυτόν τόν κόσμο. Ό καμπούρης Έλλην φοιτητής, άπροΐτοίμαστος γιά δλη αυτή την υψηλή συγκατάβασι θαμβώ- θηκε καί εμεινε έκστατικός. Σ' αύτη τού την ψυχολογική κατά- στασι τοΰ διέφυγε πώς ή αύτο- κράτειρα άντεμετώπιζε μέ κά- ποια είρωνεία τόν Οπερβολικό τού ένθουσιασμό. Έν τοσούτψ δέν ήταν κοινάς άνθρωπος ό καμ¬ πούρης Έλλην φοιτητής μέ τό ώχρό καί σκαμμένο πρόσωπο. Εί- χε μιά εύαίσθητη ποιητική ψυχή κι' Ινα πνεΰμα άνήσυχο. Καί ή αύτοκράτειρα έσκέπτετο νά τόν πάρη μαζί της ,σ' ε'να άπό τά μακρυνά·της ταξίδια... ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΗ * * * Άνύποπτος ταξιοεύει ή αύτο- κράτειρα άπά χώρα σέ χώρα, χω¬ ρίς νά ένδιαφέρεται καθόλου γιά τά πολιτικά καΐ κοινωνικά ρεύ- ματα των τόπων πού έπεσκέπτε- το. Άνύποπτος έφθασε καί στήν Ελβετία, πού έλεύθερη δημο- κρατία έν τώ μέσω τόσων αύ- τοκρατοριών ήτο τό χαταφύγιον πολλών άναρχικών καί συνωμο- τών κάθε εθνικότητος καΐ κάθε προελεύσεως. Ένας άπά αύτούς ήτο ό Ιταλός Λουΐτζι Λουκένι, I- νας νέος 26 έτών, μέ μαθρα σγου- ρά μαλλιά καΐ σταχτογάλανα γα- τήσι* μάτια. '' (Αυριον τό τέλος) ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟ'ΓΜΟΣ Ό Γεωργικός Συνεταιρι- σμός Έπεξεργασίας καί Πω¬ λήσεως Λαχανικών καί Νω- πών Καρπών Ιεραπέτρας Κρήτης ζητεί σοβαρούς αγο¬ ραστάς νωπής τομάτας Ιερα¬ πέτρας — Γρδ Λυγιάς είτε δι' ολόκληρον την παραγω¬ γήν, είτε κατά περιβόλια, άπό τής 15ης Απριλίου έ. ε. Έν Ιεραπέτρα, τή 20ή Μαρτίου 1938. Ό Άντιπρόεδρος _τέφ. Ε. Παπαδάκης ΛΟΓΩ αναχωρήσεως πωλομνται Ιπιπλα καινουργή. Πληροφορίαι παρ' Εύαγ. Καρύ- πη Τραπέζης Ελλάδος. ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησαν προ· χθές δι' "Αθήνας δπου καί θά έγ- κατασταθοϋν ή κ. καί ό κ. Δ. Α¬ λεξανδράκης. ΓΑΜΟΙ.—Δνίς Δέσπω Γ. Βορεά¬ δου— Φραγκΐσκος Λαμπρινός ετέ¬ λεσαν τούς γάμους των. θερμά συγχαρητήρια. — Στάσα Διγενή, Κλεάν. ΤσαγκαρΙδης ετέλεσαν ιτροχθές τοϋς γάμους των. Παράνυμφος τιαρέστη ό κ. Άλέζ. Καραιτάνος. Συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΓ.—Άτιέθανε καί εκη¬ δεύθη προχθές είς Νεάπολιν έν συρροη πολλοΰ κόσμου ό Κωνστ. Γ. Τσίχλης έκ των χρηστών οίκο- γενειαρχών καί έμπόρων τής πε¬ ριφερείας "Ανω Μεραμβέλλου. Τούς οίκείους τού συλλυτιούμεθα θερμώς. Γύρω στήν πόλι. ΑΊ προετοιμασίαι διά τόν έορ· τασμόν τής 25ης Μαρτίου δστις ε¬ φέτος θά είνε μεγαλοπρετΐής συν- εχίζοχται. —Ιδιαιτέρως τα σχολεϊα προ- ττονοθνται όσον άφορςί την καθιε· ρωμένρν παρέλασιν τής ημέρας άλλά καί την όλην εμφάνισιν αυ¬ τών άπό απόψεως τάξεως καί άρ· μονίας συνόλου. — Σημειωτέον δτι κ«τά την ημέ¬ ραν τής 25ης Μαρτίου οί χωροφϋ- λακες θά παρουσιασθώσιν μέ νέ¬ ας στολάς. — Είς την προχθεσινήν διάλεξιν τής Λέσχης Αξιωματικών Ηρα¬ κλείου την διοργανωθεϊσαν υπό τού συνδέσμου έφέδρων αξιωματι¬ κών μέ όμιλητήν τόν στρατηγόν κ. Ί. Άλεξάκην. —Παρέστησαν καΐ οί άξιωματι- κοί τού συντάγματος έν σώματι μέ επί κεφαλής τόν Διοικητήν αύ· τών^κ ^Διαμαντόπουλον. —Χθές τό πρωΐ είχαμεν πάλιν άνοιξιν παρά τό συννέφιασμα τής προηγουμένης ημέρας. — Νά πιστεύσωμεν δτι ή καλο· καιρία αυτή θά συνεχισθή τού λοι- ποΰ άνευ διακοπών; —Οί ποΛλοί θέλουν νά τό πι· στεύουν. "Αλλως τε, σοϋ λέγουν, ό Μάρτης δ «πεντάγνωμος» μόίς άφήνει έντός όλίγου αίσίως. Καΐ άρχίζει 6 ξανθός Άπρίλιος. —Τό «άσυλον τής Γρηδς» τοΰ μορφωτικοΰ συλλόγου γυναικών Ηρακλείου. —Τυγχάνει συχνά τής αντιλήψε¬ ως των φιλανθρώπων συμπολιτών καί τής κοινωνίας μας γενικώτε- ρον. —Ή ΰποστήριξις αυτή ασφα¬ λώς θά συνεχισθή λόγω τού κοι- νωνικοΰ καΐ εκπολιτιστικόν σκο· ποθ τοΰ Ιδρύματος είς τόν ο¬ ποίον καί αποβλέπει ό τόσον εύ- δοκίμως δρώ* μορφωτικός σύλ- λογος. —Ή αίθρία συνεχιζομένη θά εξυπηρετήση τάς καλλιεργητάς εργασίας, Ιδία δέ διά τάς άμπέ- λους των οποίων θά συμπληρω¬ θή τό σκάψιμο. —Είς τούτο δέον νά αποδοθή καΐ ή έξοδος των κτηματιών είς τά ύποστατικά των, ή όποία εση¬ μειώθη καί χθές. —Λόγω τής μεθαυριανής εορ¬ τής τοΰ Εΰαγγελισμοΰ θά μετα- βοΰν πολλοί καΐ έκ Κρήτης είς την Μεγαλόχαρη τής Τήνου κατά τά καθιερωμένα. —Τό θαλαμηγόν «Άκρόπολις» τό οποίον ώς γνωστόν αναχωρεί σήμερον παρέχει είς δλους μί¬ αν ευκαιρίαν ταχείας κα'ι άνέτου μεταβάσεως. —Διά τελευταίαν φοράν προ- βάλλεται άπόψε είς τού Πουλακά¬ κη τό φΐλμ: «Πανσιόν Μιμόζα» μία ρεαλιστική ώπεικόνισις τής ζωής, την οποίαν έμψυχώνουν δι· άσημοι καλλιτέχναι. έ Ρέπορτβρ ΨΑΡΙΚΑ ΣΤΟΥ ΕΜ. ΚΡΑΣΑΚΗ 'Έηιβΐΐ)||«ν ' «αί μί (ζαιρΐτον «ο8ο ριαπκήν Ιδιίτητα χά εύχάριοτον νεύοιν. Ι κ< 7 π. αι δι κι λ. ■ ■■■■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία
  Δι" έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  258ον
  —Οί τίμιοι των άνθρώπων λάβετε τουτο.
  Την λογικήν ταύτην έφήρμοζον καί οί άρ-
  χαΐοι, οΐτινες διά των θεωριών των έξεταζόν-
  των τα σπλάγχνα των πρός θυσίαν σφαγίων
  σας έλεγον δ,τι ήτο τή πατρίδι συμφέρον. Άλλ'
  δπως κολακεύσωσι την αδυναμίαν τοθ συμβαλλο-
  μένου μέ τό μαντεΐον, διά κιμωλίας έπιτηδείως
  κρατουμένης έλευκαινον τα σπλάγχνα τοθ μοσχα-
  ρίου καί σάς έλεγον—Είνε λευκά.
  Τό καθ* ημάς σεβόμεθα πολλά μή θέλοντες
  ν' άπαρνηθώμεν έν τοίς καθ1 δλου τό παρελ¬
  θόν, άρκεΐ νά θεωρηθή νεκρόν. Θέλον δέ νά ά-
  νσβιώση, τό ποοσβάλλομεν καί ποοσπαθοθμεν
  νά τό φονεύσωμεν. Δεισιδαιμονίαι, θρησκομανίαι,
  θεοσοφίαι, προλήψεις δλοι οδτοι οί σκώληκες, καί¬
  τοι σκώληκες, έχουσιν άντοχήν τίνα" Εχουσιν
  οδόντας καί όνυχας καί πρέπει νά τοι'ς άντιμε-
  τωπίσωμεν θαρραλέως, νά τούς πολεμήσωμεν
  καί άπαύστως μάλιστα, συνεχώς διότι τό είμαρ-
  μένον κατεδίκασε την άνθρωπότητα νά διεξα¬
  γάγη άτελεύτητον άγώνα πρός τα φαντάσματα.
  Την σκιάν δέν δύναται τις ν ά συλλάβρ άπό τοΰ
  τραχήλου καί την καταβάλη.
  Μοναστήρια έν πλήρει δεκάτω ένάτφ αίώνι
  είνε σχολή γλαυκών άτενιζουσών πρός τό φώς.
  Μοναστήριον άσκοΰν καταφώρως τόν άσκη-
  τισμόν έν μέσοις Παρισίοις, τή πόλει ταύτη
  τού 1789, 1830 καί 1848, είνε έν άλλοις λέξεσιν
  ή Ρωμη έξαπλουμένη επί των Παρισίων, είνε ά-
  ναχρονισμός.
  Έν συνήθει έποχή, πρός διασκόρπισιν καί έ-
  ξουθένωσιν ενός άναχρονισμοϋ, άπαιτεΐται ν' ά-
  τρέξωμεν οπίσω είς την πρό τού χιλιοστοϋ έτους
  εποχήν.
  Άλλά σήμερον δέν ευρισκόμεθα είς εποχήν έκ
  των συνήθων.
  Σήμερον διεξάγομεν άγώνα' μαχόμεθα.
  Μαχόμενοι δέ, ποιοϋμεν διάκρισιν. ΕΤνε ίδιον
  τής αληθείας νά μή εΤνέ ποτε ϋπερβολική, άφοϋ
  δέν έχει ανάγκην έξογκώσεως
  Είς την αλήθειαν ένυπάρχει ό σπόρος τής δυ
  νάμεως, δι' ής δύναται απλώς νά φωιίθΓ) καί
  Ιδη-
  Δύναται ν ά εξετάση ευμενώς άμα καί οοβα
  ρώς.
  Μή φέρωμεν την ψλόγα έκεΐ, ένθα τό φώς μό¬
  νον άρκεΐ.
  Λοιπόν, δοθέντος τού δεκάτου ένάτου αίώ-
  νος, είμεθα άντίθετοι γενικώς διά πάντας τούς
  λαούς, τής τε Άσίας καί Εύρώπης, των τε Ίν-
  διών καί τής Τουρκίας, πρός τα άσκητικά κέν-
  τρσ.
  Ό λέων μονασιήριον έννοεΐ τέλμα, διότι
  ή σήψις εΐνε προφανής, ή στσσιμότης άνθυγιει-
  νή, ή άναθυμίσσις μεταδίδει τόν πυρετόν είς τοϋς
  λαούς, οϋς καί άπονεκρώνεΐ' ό πολλαπλασιασμός
  των άποβαίνει άλλη πληγή Φαραώ.
  Τίς δύναται νά σκεφθή χωρίς νά φρίξη περϊ
  των φακιρών, των σινών μοναχών, των μεβλε-
  βή, των Έλλήνων μοναχών, των δεδέδων, των σια-
  μαίων άσκητών, των δερβισσών, πάντων πληθυ-
  νομένων ώς μυρμηκυιών;
  Έκ τούτων πάντων έ'πεται δτι υφίσταται θρη¬
  σκευτικόν ζήτημα. Τό ζήτημα τουτο έχει μέρη
  τινά μυσιηριώοη, σχεθόν δέ έπίψοβα έπιτραπήτω
  δέ είς ημάς νά ίδωμεν καί περί τοϋ ζητήματος
  τούτου.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■«■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ΐΒειββϊει""" ■■■■■■»■■·■
  Είςτό'ΑκτινολογικόνΈργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκοπήσεις κα. άκτινογραφία» *3λων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, ορθο-
  διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο·
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφία» κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολης, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθερσπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλίφ. 4—16.
  ■ ■■
  Ριζική κοα άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  ΔΓ είδικοϋ Μηχανήματος ύπερβρκχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ2
  Όδός
  βηιβββν Π«λ«ιβύ
  Δέχ.τα, ίπ1.α»νεντεύί.ι
  Άρ,β. Τηλ, 7-87.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ
  Η έφετεινή έξαγωγή
  νωπών σταφυλών.
  Γ.
  Άν περίμενε άπ' αυτού; ή κυ
  ψέλη—θά Ιπαυαν νά (>ιζχρχοον
  στόν κόσμο προκομμένες μέλισσε;
  καί γλυκό μέλι. Ή βασίλισσα
  καί οί ύπουργοί της εΐχαν έλθη
  σ' άπόγνωσι. Ό λαός της κινδύ-
  νευε. Ή πολιτεία της ήταν κα-
  ταδικασμένη νά μείνη £ρημη!
  Σέ μικρή δμω; άπάατασι άπό
  κεΐ, ήταν Ινα άλλο βασίλειον με-
  λισσών, μιά άλλη κυψέλη. Κ' έ-
  κεΐ πέρα είχαν πένθος, έν πάση,
  δμως περιπτώσει, σέ πιό προχω-
  ρημένη έποχή τοΰ έ'τους, δταν πιά
  ό ήλιος είχε νικήση όριστικά τή
  6ροχ·ή. Καί στή δεύτερη αυτή
  κυψέλη οί μέλισσες είχαν χάση
  τή βασΠισσά τους. Τστερα βμως,
  άπό όλίγε; έβδομάδες ό λαδς τής
  κυψέλης έπανηγύριζε. ΕΓχον απο¬
  κτήση τή νέα βασίλισσα. Ή βα¬
  σίλισσα απέθανε—ζήτω ή βασ£-
  λισσα!
  Στήν έποχή δμως έκείνη το5
  I-
  τους, ή πρώτη κυψέλη έκεί πού
  είχαν γενντ/θή μόνον άγόρια, εί-
  χε ανοίξη τίς πύλες της, καί φευ-
  γάτισε τούς κηφήνες. Τί νά τού;
  κάνη; Στήν κυψέλη δέν ύπάρχει
  θέσι; γιά τού; τεμπέληδες! Τί
  θά τού; είχαν οί άλλε; μέλισσες,
  νά ζοΰν είς βάρος των. Τού; Ιδι-
  ωξαν. Έκεϊ πού καθόταν στό θρό-
  νο της ή νέα βασίλισσα τή; δεύ¬
  τερη; κυψΐλης, ήκουσε τό ζουζου-
  νιστό σμάρι της, κι' άπό τή στιγ-
  μή έκείνη τίποτε πιά δέν την κρα-
  τοΰσε Έφυγεν εί; προϋπάντησιν
  τοΰ μνηστήρός της. Σάν τρελλοί
  τή/ πήραν άπό πίσω οί κηφήνες,
  μόλ'.ς την εΐδαν. Ό πιό δυνατό;,
  ό ποό άξιος, την κυνήγησε, την
  Ιφτασεν, έγινεν ό βασιλικός ού-
  ζυγο;. Άφ' ού στόν ήλιο καί
  στόν καταγάλανον ούρανό, ή |5α-
  σίλισσα τέλεσε τού; γάμου; της,
  γύριαε σπίτί. Σέ λίγο ή κυψέ¬
  λη της γιόμίζε άπά τή χαρά γιά
  την άπίκτησι τής νέας γενεάς.
  Ή κυψέλη είχε σωθή. Οί κηφή¬
  νες δμως σκοτώθηκαν δλοι! Θυ-
  σιάσθηκαν γιά τό μέλλον τή; κυ¬
  ψέλη;.
  Κατά πληροφορίας έξ Αθηνών
  τα ληφθέντα τελευταίως μίτρα
  . διά τάς προσεχεΐς μεταφοράς
  ' νωπών όπωρικών καί ιδία στα-
  φυλών θά συνεχ:σθώσιν καί δσον
  άφορα τάς οιευ/ολύνσεις των πα-
  ραγωγών καί έξαγωγέων Κρή-
  ι της
  ι Τα μέτρα ταυτα θά συνίστανται
  τόσον εί; γενικήν αντίληψιν τοθ
  κράτους δσον άφορα τα κόμιστρα
  δσον καί την διάθεσιν εΐδικών σι-
  δηροδρομικών συρμών, βαγονίων
  ψυγείων κ.λ.π. Εΐδική φροντίς Οά
  ληφθ^ έπίσης διά τα κόμιστρα
  των άτμοπλοίων εν συνεννοήσει
  μέ την άκτοπλοίαν τή; Ελλάδος
  καθώς καί διά την διάθεσιν ά-
  τμοπλοίων διά την μεταφοράν των
  σταφυλών είς τάς άγοράς τοθ
  I-
  ξωτερικοϋ.
  Δέν άποκλείεται έντός των ή-
  ΤΑ ΦΥΤΑ ΩΣ ΝΟΜΑΔΕΣ
  Α'.
  Αί μετχναστεύσεις ωρισμένων
  ζώων ίχουν καταστή αντικείμε¬
  νον τή; έπιστημονική; ερεύνης
  Ό φυΐικός κόσμος 2χει ταχα νά
  παρουσιάση 2να φαινόμενον ανά¬
  λογον πρός τάς μεταναστεύσεις
  των ζώων, Ήμποροΰν τα φυτά
  νά προσαρμόζωνται εί; νέας συν¬
  θήκας ζωής; Είς πολλάς χώρας,
  καί ιδίως εί; την Αύστρίαν, γί·
  νονται πειράματα πρός εξακρί¬
  βωσιν τής αντιδράσεως των φυ-
  τών είς την μεταβολήν των δρων
  τής ζωή; των. 'ΐ\κτζοροΟν τα φυ-
  τά νά προσαρμοσθοΰν εις Ινα νέ¬
  ον έ"δαφος,εί; §να νέον κλΤμα. Καί
  ποία είνε ή συνεπεία τής προ-
  σαρμογής των: Άλλάσοει τό χρώ-·'
  μά των, τό μέγεθό; των, ή καθ'
  δλου βλάστησις αυτών; Ημπορεί
  ν' αναγκάση κανείς μικροσκοπικά
  φυτά, δι' άλλαγής των συνθηκών
  τής ζωής των, ν' άποδώσουν ύ-
  περτροφικά φύλλα καί άνθη, Καί
  τί παρατηρεΐται μέ την γονιμο-
  ποίησίν των; Γνωρίζομεν 8τι πολ¬
  λά ζώα ποΰ άναπαράγονται ευκο
  λα ευρισκόμενα ελευθέρα έν τή
  φύσει, παύουν νά διαιωνίζουν τό
  εΐδός των, ευθύς ώς εόρεθοθν έν
  αίχμαλωσία; Τί συμβαίνει επί
  τού προκειμένου σχετικώς μέ τα
  φυτά; Αί νέαι συνθήκαι τή; ζω¬
  ής αύξάνουν, μειά>νο>^ ή έξαφα
  νίζουν τόν πολλαπλασιασμάν των;
  (αϋνεχίζεται)
  ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργίο:
  (Μέγ« Βραβείον Διεθνών 'Εκθέσεων
  Παρισίων καί θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προιόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω ΰφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οικίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά καταβάλη,
  πασάν προσπάθειαν πρός πλήρη ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
  "Εδρα έν ΡΒθώμνω—Κρήτης
  Τραπεζιτικαί εργασίαι υπό τούς συμφερωτέρους
  έρους.
  Δάνεια. Είσπραξις γραμματίων, Συναλλαγμα-
  τικών, Φορτωτικών καί άλλων αξιών.
  Καταθέσεις: "Οψεως, Ταμιευτηρίου
  καί επί προθεσμία.
  Ιδιαίτερον τμήμα εξυπηρετήσεως των έν τή
  'Αμερική Όμογενών.
  ν^ι»»>
  ^»^*-
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  μερών νά άνακοινωθώσι γενικώ-
  τεραί καί μάλλον συγκεκριμέναι
  αποφάσει;, δεδομένου δτι θά γί¬
  νουν συσκέψει; διά τα μέτρα
  ταυτα άπό μέρους τοθ υπουργείον
  Γεωργίας καί τή; Άγροτικής
  Τραπέζης.
  Πάντως τό εμπόριον των στα-
  φυλών καθ' δλα; τάς ενδείξεις,
  θά τύχη εφέτος συστηματικωτέ-
  ρας άκόμη μερίμνης τοΰ κρά-
  του; οΰτω; ώστε νά διευκολυν-
  θώσιν οί έξαγωγεΐς καί τα κέρδη
  των παραγωγών νά μή μειωθοθν
  δπως συνέβη άλλοτε πρός ζημί¬
  αν τής δλη; οίκονομίας τοΰ τό-
  που. Ιδιαιτέρα έπιμέλεια θά κα·
  ταβληθη καί διά την άμιλλαν
  είς την συσκευασίαν καί τόν αύ
  στηρόν έλεγχον πάσης μή ωργα¬
  νωμένη^ καλώς έξαγωγή; επί ζή
  μία τής φήμης τοΰ προ'ιόντος.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΙΙΑΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τοθ Δήμου Ηρακλείου έκπρο-
  σωπουμένου νομίμως δπό τοΰ
  ϋημάρχαυ Ηρακλείου καί έν προ-
  κειμένω υπό τοΰ Ταμίου τοΰ Δή¬
  μου Κ. Τσατσάκη.
  Κατά
  Έμμ. Β. Άρετάκη κατοίκου
  Ηρακλείου.
  ΙΙαρά τοΰ όφειλέτου μου τού¬
  τον Ιχω λαμβάνειν έκ τελών φω-
  τισμοΰ, καθαριότητος καί 6πο-
  χρεωτ. ύδροληψίας δρ. 14.924
  πρό; είσπραξιν των οποίων κα-
  τέσχον ώς δείκνυται έκ τής υπό
  χρονολ. 30 8)βρίου 1930 έκθέσε·
  σεως κατασχέσεως τοδ εισπράκτο¬
  ρος Γ. Τζεδακη 1 οικίαν τού κει
  μένην έντός τής πόλεως Ήρακλεί
  ου τοΰ όμωνύμου Δήμου καί Είρη
  νοδικείου κατά την συνοικίαν
  Μπαλτά Τζαμί παροί την οδόν
  Σκορδυλών συνισταμένην έκ 4
  ανωγείων δωματίων, μιας μεγά-
  λης αύλής συν. υπό Μαρίας Κα-
  σαπάκη τό γένο; Δημ. Δουκου-
  μετζάκη, Ιω. Χρυσουλάκη πρώην
  Γ. Εύγενή καί δρόμον Ικτιμη-
  θεΐσαν άντί 50.000 δραχμών.
  Την κατασχεθεϊσαν ταύτην οι¬
  κίαν τού εκτίθημι εις δημόσιον
  πλειστηριασμόν άναγκαστικής έκ-
  ποιήσεω; την 24 Απριλίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται
  ενώπιον τοΰ Συμβολαιογράφου Ή
  ρακλείου Ιω. Ηαπαχαριλάου ή
  τοΰ νομ,ίμοι» χύτοθ αναπληρω-
  τοΰ έν τω έν τή οδώ Έβανς κει-
  μένψ γραφείφ τού.
  Πρώτην προσφοράν όρίζω δρ.
  18.000.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται
  συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ
  Ν. 4845 περί είσπράξεως δημο-
  σίων έσόδων.
  Άρμόδιος δικαστ. κλητήρ ένερ-
  γησάτω τα νόμιμα.
  Έν Ηρακλείω τή 20 Μαρτίου
  1938.
  Ό πληρεξ. δικηγόρος τοΰ Δή¬
  μου Ηρακλείου.
  Ιω. Γ. Βογιατζάκη}
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προκειμένου νά προταθώ-
  σιν πρός διορισμόν διά τάς
  θέσεις Ιον 2 Νοσοκόμων. 2)Έ-
  νός θυρωροθ τού ενταύθα
  Νοσοκομείου Άφροδισίων καί
  Δερματικών Νόσων Ηρα¬
  κλείου, προσκαλοθνται οί
  βουλόμενοι νά καταλάβουν
  τάς θέσεις ταύτας δπως μέ·
  χρι τής προσεχούς Πέμπτης
  ύποβάλουν τα υπό τού Νό-
  μου όριζόμενα δικαιολογητι-
  κά είς τό ένταϋθα Ύγειονο-
  μικόν Κέντρον.
  Έν Ηρακλείω τή 21 Μαρ¬
  τίου 1938.
  Ό Προίστάμενος Ύγ. Κέν-
  τρου.
  'Ως πρόεδρος τής Έφορείας.
  —Αί Τελωνειακαΐ εΐσπρά-
  ξεις.
  Αί είαπράξεις τβΰ Τβλωνβίβυ
  Ηρακλείου κατά το λήξαν β'
  δεκαήμερον τρεχ. μηνός άνήλθον
  βίς δρχ. 3.308.2*3.50.
  —Τό Γεωργικόν Έττιμελη-
  τήριον.
  Την μεσημβρίαν προχβές συνε-
  δρίασεν επί υπηρεσιακάς φύσεως
  ζητημάτων τό Γβωργικον Ι'Επΐμβ-
  λητιίριον Ηρακλείου.
  —Διά τούς έκκλησιαζομέ-
  νους.
  Σήμερον καί επί τινάς ημέρας
  άκβμη είς τόν Ίβρβν Ναόν τής
  Άγίας Παρασκευής θά έξβμολβ-
  ΥΠ ώ πνευματικάς τής αδελφότη¬
  τος «Ζωη» άρχιμανδρίτης κ. Άμ-
  φΐλόχιος.
  —Κρής άντιπρόεδρος τού
  συμβουλίου Έπικρατείας.
  Υπό τοΰ κ Ύπουργοΰ τή;
  Δικαιοσϋνης υπεγράφη διάταγ-
  μα, διά τοΰ όποίου διορίζεται
  άντιπρόεδρος τοΰ Συμβουλίβυ
  Έπΐκρατείας ό ήδη Σύμβουλβς
  κ. Σ. Παπαντωνάκη.
  —Φιλάνθρωποι Δωρεαι.
  Είς μνήμην τής μητρός των ηα
  ρέθεσαν προχθές φαγητόν είς
  τούς φυλακισμένους οί κ. κ.
  Γρηγόριος, Οεοδωρος καΐ Μηνάς
  Χατζηδάκης.
  — Όρειβατική έκδρομή.
  Ό Όρειβατικώς Σύνδεομβς Η¬
  ρακλείου όργανώνει την 75ην εκ-
  δρβμήν τού είς όρος Σέλενα.
  Τό πρβγραμμα εχει ώς εξής: Σάβ¬
  βατον 26η Μαρτίου Άναχώρησις
  άπό Ηράκλειον 3 1)2 μ. μ. διά
  Μάλλια. Εκείθεν π«ζή άνοδβς
  είς χωρίον Κράσι οπου διανυκτε-
  ρευσις. Πορεία 1.30'. Κυριακη 27η
  Μαρτίου. Άναχώρηοΐς 6ην πρωϊ¬
  νην και «νοδος είς κορυφήν Σέ¬
  λενα. Εκείθεν διά κορυφογραμ-
  μή$ κάθοδο; είς Κράσι ακολούθως
  διά Μονής Κεράς είς χωρία Γωνι-
  ες—'ΑβδοΟ—Πβταμιές—Χβρσβνη-
  σος. Έκίϊθεν δι' αΰτοκινήτων έ-
  πιστροφή εί; Ηράκλειον. Πορβία
  Κυριακής 6 ώρών. 'Αρχηγός ό κ.
  Έμμ. Σακλαμπανη;. Δικαίωμα
  συμμετοχής μελών δρ. 50, μή με-
  λών δρ. 65. Δηλώβεις είς τα Γρ«-
  φεϊα μεχρι 24ης έβπέρ«5·
  Τα άκτοπλοΐκά ναυτιλιακά
  ζητήματα.
  "Υπο την προεδρίαν τού κ.
  πρωβυΛβυργβΰ συνεκροτήθη ε>5 το
  ύπβυργβΐον των Εξωτερικών σώ-
  σκεψις, τής 6πβίας μετέσχον οί
  κ. κ. ύπουργοΐ θίκονομικών καί
  Έθνικης Οίκονομίας, ό κ ύφι>-
  πουργός τής Έμπορικής Ν«υτι-
  λίας καί άντιπρόαωποι τής ά-
  κτοπλβΐας της Ελλάδος. Κατά
  την σύσκεψιν έξητάσθηβαν διά-
  Φβρα ζητηματα αφορώντα την
  εμπορικήν ναυτιλίαν.
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοθρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα-
  ράκι.
  ~'
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερβν θαλαμηγόν
  τάς γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον "Ηρακλείου—Πβιραιώς 12 ώρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. $-40
  II!

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  23 Μαρτίου 1938
  ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΪΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΟΑ
  ΤΑΧΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας)._— Τηλεγραφούν έκ
  Αονδίνου ότι είνε βέβαιος ο καταρτι-
  σμός τού σχεδίου συμφωνίας μεταξύ
  Ιταλίας καί Λΐεγάλης Βρεττανίας.
  Τό σχέδιον καταρτιζόμενον τελικώς
  θά τεθή υπό την έγκρισιν των δύο κυ-
  βερνήαεων, υπό των οποίων καί θά
  υπογραφή έν καιρώ. Έν τώ μεταξΰ
  αγγέλλεται ότι ή Αγγλία οέν θέλει
  νά άποκλείση την συνεννόησιν ούτε μέ
  την Γερμανίαν, ύποτίθεται δέ ότι καί
  μετά τής δυνάμεως ταύτης θά υπογράψη
  συντόμως παρομοίαν συμφωνίαν.
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ Κ Τ Η Σ Ε1Σ
  ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΕΑΝ
  ΑΝΑΛΗΨΕΠΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικού τηλεγραφήματα, αί Αγ¬
  γλικαί κτήσεις άποκρούουν την ιδέαν
  άναλήψεως παρ' αυτών υποχρεώσεων
  έναντι τής έν Εύρώπη καταστάσεως.
  Αί προθέσεις αυται των Αγγλικών
  κτήσεων σχολιάζονται ποικιλοτρόπως
  έν Λονδίνω καί γενικώς μεταΐίύ των
  διεθνών πολιτικών κύκλων.
  ΕΙΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ ΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕθΝΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  Βα ρκελώνης άναφέρουν ότι τα άερο-
  πλάνα των έθνικών έρριψαν έκεί προ-
  κηρύξεις. Διά των προκηρύξεων τού¬
  των καλούνται οί κυβερνητικοί νά κα
  ταπαύσουν «τόν άσύνετον άγώνά των».
  Ο ΑΠ0ΑΟΠΣΜ0Σ Τ&Ν
  ΤΟΥ ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
  ΟΑΡΚΕΑΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άντ*,
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι τα θύματα των βομβαρ·
  διβμώντής Βαρκελώνης υπό των άε-
  ροπλάνων των έθνικών. άνέρχονται μέ-
  χρι τής στιγμής είς 82Ο νεχρούς.
  ΟΙ Ε8ΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ
  ΝΕΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Καθ* ά άναφέρουν
  ραδιογραφήματα έκ Σαλαμάνκας ή νέα
  επίθεσις των έθνικών έπιτυγχάνει έφ»
  όλου σχεδόν τού μετώπου. Ου
  τοι πλησιάζουν πρός την Μεσόγειον.
  -' Ι
  ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΡΑΓΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Μαρτίου (τού άντα-
  ποχριτοΰ μας).—Τό Πρακτορείον Χα·
  β άς αγγέλλει σήμερον ότι καθ' όλην την
  'Αραγωνίαν συνάπτονται αίματηρότα-
  τ αι μαχαι κατόπιν τής εκδηλωθείσης
  νέας έπιθέσεως των έθνικιστικών στρα-
  τευμάτων.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Έντός τής εσπέρας είς τό
  «Ι»όρεϊν "Οφφις θά συνήρχετο ή επί των
  εξωτερικών ύποθέσεων επιτραπή υπό
  την προεδρίαν τού κ. Τσάμπερλαιν προ-
  κειμένου νά συζητήση την διεθνή πολι¬
  τικήν κατάστασιν καί τόν κίνδυνον Εύ-
  ρωπαϊκοΰ πολέμου είς περίπτωσιν εισ-
  βολής τής Γ·ρμ*νίας είς Τσεχοσλοβα·
  κίαν.
  Τα μέτρα αμύνης
  Γαλλίαν.
  Μετριοπαδεΐς δηλώσειςτοϋΜπονκούρ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Μαρτίου (τη¬
  λεγραφικώς).— Την πρωίαν
  τής σήμερον ή Γαλλική κυ¬
  βέρνησις εισηγηθή ενώπιον
  τής Βουλής τα μέλλοντα νά
  ληφθώσι μέτρα έθνικής αμύ¬
  νης τής Γαλλίας είς την πε¬
  ρίπτωσιν πολέμου, άπό θα¬
  λάσσης, ξηρδς καί αέρος
  Αί σχετικαί συζητήσεις αρ¬
  χίσασαι σήμερον θά διαρκέ-
  σουν επί ολόκληρον έβδομά-
  δα. Αί περί αμύνης τής Γαλ¬
  λίας συζητήσεις συνεδυάσθη-
  σαν τό άπόγευμα μέ την ε¬
  ξέτασιν τής διεθνοθς πολιτι-
  κής καταστάσεως ώς αυτή
  διεμορφώθη τελευταίως.
  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ό πρωθυπουργόςκ. Μπλοΰμ
  διά μακράς είσηγήσεως ενώ¬
  πιον τής Γαλλικής Βουλτϊς
  ανέπτυξε τό οικονομικόν πρό
  γραμμα τής νέας ύπ' αυ¬
  τόν Κυβερνήσεως.Είς τό πρό
  γραμμα τοΰτοκαθορίζονται αί
  δαπάναι των έξοπλισμών τής
  έθνικής αμύνης τής Γαλλίας.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  Συνεχιζομένης τής συζητή¬
  σεως επί των μέτρων έθνικής
  αμύνης τής Γαλλίας, οί έρ-
  γατικοί Γάλλοι βουλευταΐ δι
  ηομήνευσαν την απόφασιν
  των Γάλλων έργατών δτι είς
  περίπτωσιν πολέμου τάσσον-
  ται παρά τό πλευρόν τής κυ¬
  βερνήσεως, προκειμένου νά
  εξασφαλισθή ή άκερσιότης τής
  χώρας των. Υπό τό αύτό
  πνεΰμα άνέπτυξαν τάς άντι-
  λήψεις των Γάλλων έργα-
  των άντιπρόσωποι των όργα-
  νώσεών των έμφανισθέντες
  πρό τής κυβερνήσεως.
  ΥΠΕΡΕΒΑΛΟΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  Ό ύττουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. ΠώλΜπονκοΰρ, ομιλών
  επί των γεγονότων άτινα ή-
  γαγον την Γαλλικήν Βουλήν
  είς τάς συζητήσεις περΐ μέ¬
  τρων έθνικής αμύνης εΐπενδτι
  δπως καί άλλα κράτη τα ό-
  ποία έδέχθησαν μέ νευρικό-
  τητα τάς ενεργείας τής Γερ-
  μανίας καί ή Γαλλία ύπερέ-
  βαλε την σημασίαν των γεγο
  νότων καί έφαντάσθη τόσον
  έγγύς τόν κίνδυνον τοϋ πο¬
  λέμου δσον δέν ήτο.
  Σχετικώς μέ τάς έν τή Γαλ¬
  λική Βουλή συζητήσεις ό Γάλ-
  λος δημοσιολόγος κ.Πώλ Ρευ
  νώ σχολιάζων είς χθεσινόν
  άρθρον τού τα μέτρα αμύνης
  άτινα φέρεται άποφασίσασα
  ή κυβέρνησις Μπλούμ, τονίζει
  ότι κανείς δέν έχει άντίρρησιν
  διά την μέριμναν τής κυβερνή¬
  σεως πρός εξασφάλισιν τής |
  άνεξαρτησίας τής χώρας καί
  περιφρουρήσεως των συνόρων
  τής Γαλλίας. Έκεΐνοι δμως
  πού προΐστανται των μεγά-
  λων Κρατών καί συνεπώς καί
  οί κυβερνώντες την Γαλλίαν
  πρέπει πρωτίστως νά φροντί-
  σουν νά έξασφαλίσουν την
  ειρήνην ολοκλήρου τού κό-
  σμου.
  Ό Πώλ Ρεύνώ ύπογραμμί-
  ζει είς τό άρθρον τού δτι κά-
  θε ένδειξις άδυναμίας τής
  Γαλλίας σημαίνει καταστρο¬
  φήν διά την πατρίδα.
  Είς τό τέλος τοΰ άρθρου
  τού τονίζει δτι οί σοσια¬
  λισταί δλου τοϋ κόσμου κα-
  ταδικάζουν τόν πόλεμον καί
  ζητοΰν κάθε μέτρον δυνάμε-
  νόν νά εξασφαλίση την είρή-
  νην.
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου
  (τηλεγραφικώς). — Γύρω άπό
  την πόλιν Χάν ΤσοΟ "Αν κυ
  ριολεκτικώς μαίνεται ό πόλε
  μος άπό ξηρδς καί αέρος. Ή
  πόλις κατελήφθη υπό των
  Ίαπώνων.
  Οί Κινέζοι βεβαιούται δτι
  διέβησαν την μεγάλην διώρυ-
  γα τοΰ κιτρίνου ποταμοΰ μετά
  αίματηροτάτην σύγκρουσιν.
  Ή προχδεσινή συνεδρίασιν
  τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλιον
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν συμ
  βούλιον Ηρακλείου ενέκρινε
  την χορήγησιν διαφόρων άνα-
  πληρωματικών πιστώσεων.
  Έν συνεχεία καθώρισε τάς
  νέας τιμάς τοϋ ;ήλεκτρικοϋ
  ρεύματος. Έν τή αυτή συνε¬
  δριάσει έμείωσεν άπό 10ο)ο
  είς 5ο)ο τό έπιβληθέν είς ωρι¬
  σμένα ξενοδοχεΐα υπνου τέ¬
  λος διαμονής δπερ καί έπε-
  κτείνεται ήδη είς δλα γενικώς
  τα ξενοδοχεΐα ΰπνου τής πό¬
  λεως.
  Ακολούθως διεξήχθη συζή¬
  τησις επί τής καταρτισθείσης
  εκθέσεως τής επιτροπήν είς
  ήν παρεπέμφθη ή προμελέτη
  ανεγέρσεως τοϋ Δημοτικοΰ
  Θεάτρου Σχετικώς απεφασί¬
  σθη ή ανάθεσις τής όριστικής
  μελέτης είς τόν άρχιτέκτονα
  κ. Τριποδάκην δστις μετακα-
  λούμενος ε-ίδικώς έξ Αθηνών
  θά έλθη είς Ηράκλειον έντός
  των ημερών Ίνα λάβη, σχετι¬
  κάς έν προκειμένον όδηγίας.
  Κατά την διάρκειαν τής συ¬
  νεδριάσεως λαβών τόν λόγον
  ό Δήμαρχος κ. Μ. Γεωργιά¬
  δης έξέθεσεν είς τό δημοτικόν
  Συμβούλιον τόν τρόπον καί
  τοΰςοίκονομικούςσυνδυασμούς
  καθ' ούς θά εξευρεθή τό απαι¬
  τούμενον διά την ανέγερσιν
  τοΰ θεάτρου ποσόν δπερ ύπο-
  λογίζεται είς 5.000.000 δρχ.
  Ώς πληροφορούμεθα σχετι¬
  κώς, τό μέλλον νά άνεγερθή
  δημοτικόν θέατρον θά περιλαμ
  βάνττ, άπό 600—800 πολυτε-
  λεΐς θέσεις πλατείας, καί
  θά φέρη δύο σειράς θεωρεί-
  ων ώς καί ύπερώον (γαλα-
  ρίαν). Ιδιαιτέρα μέριμνα θά
  καταβληθή διά την δλην δι¬
  αρρύθμισιν τοϋ κτιρίου τόσον
  εσωτερικώς δσον κ αί εξωτε¬
  ρικώς.
  Ήσυμμετοχή των άρχών καιτοϋλαοϋ
  είς τάςέορτάςτηςΈδν. Παλιγγενεσίας.
  Είς τό μνημεΐον των πεσόντων
  θά γίνη αυριον την πρωΐαν μετά
  πάσης έπισημότητος ή έπαρσις
  τής σημαίας. Τιμάς θά άπονείμη
  διμοιρία στρατοΰ ένω ταυτοχρό¬
  νως θά γίνεται επαροις των ση-
  μαιών ολων των δημοσίων κα-
  ταστημάτων καί των σχολείων.
  Ταΰτοχρονοι ριπαί πολυβολου θέ¬
  λουσιν άναγγείλει τόν γενικόν
  σημαιοστολισμόν τής πόλεως. Έν
  τω μεταξΰ ή μουσική τοΰ Δήμου
  θα περιέρχεται την πόλιν παια-
  νίζουσα έθνικά έμβατήρια. Τό
  άπόγευμα θά γίνη επιβλητικόν;
  παρουσια των άρχών καί των
  σχολείων κατάθεσις στεφάνου
  είς τοΰς τάφους των σφαγιασθεν-
  των κατά την 25 Μαρτίου 1898
  "Αγγλων στρατιωτών, ακολούθως
  δέ θα στεφθή τό Ήρώον. Τό εσπέ¬
  ρας θα διοργανωθή λαμπαδηςρορία
  τοΰ στρατοϋ καί των προσκοπων,
  την δέ 10 νυκτερινήν θά δοθίί
  έν τω κινηματοθεάτρω Μινώα λα-
  ΐκή μουσικη έορτή.
  Την επομένην, 25 Μαρτίου, θά
  τελεσθή δοξολογία έν τω Μητρο¬
  πολιτικώ Ναώ τοΰ Αγ. Μηνά
  μεθ' τίν θά γίνη δεξίωσις είς τόν
  Δήμον. ©« έπακολουθήσουν πα-
  ρελάσεις των Σχολείων, Όδηγών,
  Προσκοπων, Πυροσβεστών καί τοΰ
  ι στρατοϋ. Τό άπόγευμα θά τελεσθή
  τό άγώνισμα τοΰ Κνωσίου δρομου
  ακολούθως δέ είς τας πλατείας
  καί είς διάφβρκ άλλα σημεϊα τής
  πόλεως θα διοργανωθώσιν υπό 'μα
  θητών καί τοϋ στρατοΰ έθνικοί
  καί λαϊκοί χοροί. Την 8.30' θά
  καώσιν είς την πλατείαν Τριών
  Καμάρων πυροτβχνήματα. Την
  δέ 10 νυκτερινήν θά δοθή έν τφ
  θεάτρω Πουλακάκη λαΐκή παρά¬
  στασις υπό τής Παιδαγωγικης Ά-
  κοτδημίας.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών δι" έγκυκλΐου τού πρός
  τούς οίκονομικούς έφόρους
  γνωρΐζει δτι ή προθεσμία πρός
  επίδοσιν δηλώσεων καθσρών
  προσόδων τοϋ οίκονομικοΰ ε-
  τους 1933—34 πασών των α¬
  ναλυτικών κατηγοριών συμπε
  ριλαμβανομένων καί των τρο-
  ποποιητικών δηλώσεων "ίκο
  δομών, συνθετικοΰ καί φόρου
  επιτηδεύματος, παρετάθη μέ-
  χρι καί τής 9 ΊουνΙου τρ. 'έ.
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
  Έν σχέσει μέ την εφαρμο¬
  γήν τής νέας έμπορικής συμ¬
  βάσεως μεταξύ Ελλάδος καί
  ΝορβηγΙας έκοινοποιήθησαν
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  μακραί οδηγίαι τοθ ύπουρ-
  γείου Οίκονομικών. Αί οδηγί¬
  αι άναφέρονται ιδία είς τόν
  τρόπον τής είσαγωγής έλλη-
  νικών προίόντων είς Νορβη-
  γίαν καί είς τάς έν προκειμέ-
  νω ύποχρεώσεις των ενδιαφε¬
  ρομένων έξαγωγέων καί εΐ-
  σαγωγέων,
  ΟΙΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΗΣ ΧΟΕΣ- ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
  Κατά την διενεργηθείσαν χθές
  8ην κλήρωσιν τοθ ΈθνικοΟ Λα-
  χείου ο! κάτωθι άριθμοί πωλη-
  θέντες έν Ηρακλείω κερδίζουν ί¬
  να δρχ. 2.000 έκαστος: 31.938,
  καΐ 36.413. Έπίσης άνά δραχ.
  4.000 κερδίζουν οί άριθμοί 32.
  304 καί 43.474. Δραχμάς 3.000
  κερδίζει ό άριθμός 26.655. Άνά
  χιλίας δραχ. οί άριθμοί: 2.443,
  3.715, 4.908, 5 365, 5.375, 8.
  930, 8 976, 8.079, 8.995, 8.
  998, 9 624, 10.168, 10.246, 13.
  854, 13.857, 13.865, 15.150,
  15 591, 15.600, 18.433, 18.441,
  19.848, 20.346, 21.589, 21.656,
  21.673, 25.379, 26.659, 26.670,
  31.858, 31.860, 32.307, 33.111,
  33.187, 36.260, 36.268, 37.040,
  37.041, 37.483, 40.913, 42.184,
  42.185, 44.197, 44.641, 49.290,
  49.376.
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΙΚΗΣ
  Την πρωΐαν χθές ήρχισεν
  είς τό κακουργιοδικεΐον ή έκ-
  δίκασις τής υποθέσεως κατά
  τοϋ Βασιλ, Χριστουλάκη καί
  των συγκατηγορουμένων τού
  συζύγου καί θυγατρός τού έ-
  Η ΑΓΟΡΑ
  ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΣΙΤΟΥ
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς έκοινοποιήθησαν πρός ε¬
  φαρμογήν οδηγίαι τοΰ ύπουρ-
  γείου των Οίκονομικών σχετι¬
  κώς μέ την επιβολήν τοϋ τέ·
  λους χαρτοσήμου επί των κα¬
  τά τόν νόμον 5686 προσαγομέ
  νων είς τα τελωνεΐα δελτίων
  Α' καί Β' άγορας έγχωρίου σί
  τού κ.λ.π.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΟΝΟΥ
  Ό Ιωάννης Μαριδάκης είς
  συνοικίαν Άγιος Ιωάννης
  Χανίων απεπειράθη νά φονεύ¬
  ση τάς αδελφάς τού Μαρίκαν
  καΐ Παρασκευοϋλαν διά λό-
  γους τιμής πυροβολήσας αυ¬
  τάς πολλάκις διά περιστρό-
  φου. Ή πρώτη έτραυματίσθη
  θανσσίμως είς τό στήθος. Ή
  δευτέρα είς τόν στόμαχον.
  πί φόνω τοϋ γαμβροθ των
  Παντελή Παντελιδάκη, έπισυμ
  βάντα είς Άργυρούπολιν Ρε¬
  θύμνης δι' οικογενειακάς α¬
  φορμάς.
  53 ΙΊρωϊνή
  ε'π^^^ρν^^ε^^^ε^^^ε^^^^ε^^^^^^ει^^^^^^ε^^^^^^ε^^^^^^ε^^^^^^ν^^^^^^^ε^^^^^^Π^^^^π^^ε^^ε^^^
  ΑΥΡΙΟΝ ΒΑ ΕΞΕΤΑΣΟΟΥΝ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΒΟΥΛΗΣ
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ
  ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΝ
  • ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—"Υπό τής Άγγλικής
  Βουλής τηλεγραφείται, ότι θά έ-
  ξετααθώσι την προσέχη Πέμπτην (αύ¬
  ριον) ειδικώς τα ζητήματα τής Κεντρι-
  κής Ευρώπην καί ιδιαιτέρως τής Τσε¬
  χοσλοβακίας.
  ΛΙετά τάς ληφθείσας χθές είς τό Αγ
  γλικόν Υπουργικόν συμβούλιον άπο-
  φάσεις ο κ. Τσάμπερλαιν θέλει προβή
  είς άνακοινώσεις είς την Αγγλικήν Βου
  λήν. Σημειωτέον ότι ή Αγγλικη αν¬
  τιπολίτευσις, ύπάρχουν πληροφορίαι, ό¬
  τι εζήτησεν άπό την κυβέρνησιν νά εγ¬
  γυηθή την ανεξαρτησίαν τής Τσεχοσλο¬
  βακίας όπως την ήγγυήθη ή Γαλλία.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕίΠΑΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). — Έξ Ούασιγκτώνος
  αγγέλλεται ότι, ή Άμερικανική Βουλή
  εψήφισεν έν δισεκατομμύριον δολλάρια
  διά τούς νέους ναυτικούς έξοπλισμούς
  των Ήνωμένων Πολιτειών.
  ΣΥΝΕΡΓΛΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ κ.κ. ΣΗΥΡΙΑΟΝίΣ-ΜΑΥΡΟΥΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς εδέχθη είς συνεργασίαν τόν ύ-
  φυπουργόν των Σιδηροδρόμων κ. Σπυ
  ρίδωνος καί τόν ύφυπουργόν των Εξω¬
  τερικών κ. Μαυρουδήν.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
  ΕΦΟΔΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ό έν Λονδίνω πρεσβευτής
  τής κυβερνητικάς Ίσπανίας ανεκοίνωσε
  σήμερον ότι ολόκληρον τόν μην» ΛΙάρ-
  τιον είς τούς λιμένας των έθνικιιτών
  Ίσπανικά, Γερμανικά καί Ίταλικά ά-
  τμόπλοια μεταφέρουν καί έκφορτώνουν
  πολεμοφόοια. Έπίσης άποβιβάζονται
  είδικοί πρός κατασκευήν όχυρωματικών
  έργων κτί διά τα πολεμικά έργοστάσια·
  Ο ΜΠΟΝΚΟΥΡ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ο ύπουργός των Εξωτε¬
  ρικών τής Γαλλίας κ. Πώλ Μπονκούρ
  θέλει μεταβή προσεχώς είς "Αγκυραν
  'ινα συζητήση μετά των Τούρκων επισή¬
  μων επί διαφόρων ζητημάτων ένδιαφε-
  ρόντων την Γαλλίαν καί την Τουρκίαν.
  Η ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΒΑ ΚΑΤΑΚΤΗΘΗ
  ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ;
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Συμπληρωματι-
  καί είδήσεις διά τάς ριφθείσαςείς Βαρ
  κελώνην προκηρύξεις, άγγέλλουν ότι
  άναγράφεται είς αύτάς ότι ή Καταλω-
  νία θά έλευθερωθή συντόμως υπό
  των στρατευμάτων τού Φράνκο.
  ΛΛΜΒΑΝΟΝΤΛΙ ΒΙΑΙΑ ΜΕΤΡΑ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2» Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Είς τήν^ Αυστρίαν λαμβά-
  νονται βιαία μέτρα εναντίον παντός θε-
  ωρουμένου ώς άντιδραστικού τής νέας
  καταστάσεως. Συνελήφθησαν όλοι οί
  τέως ύπουργοί, πλήν ενός όστις διέφυ-
  γεν είς τό Γιουγκοσλαυϊκόν έδαφος.Τό
  εκκλησιαστικόν ζήτημα προκαλεϊ διαρ·
  κεϊς έξεγέρσεις. Μέχρι τής στιγμής έ-
  χουν συλληφθή υπέρ τούς »Ο πάβτο»