95557

Αριθμός τεύχους

4820

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Α ίγΰπτου
  έτησία λίηαι 3
  ί|άμΐ)νος 2
  ΆμερικίΊ;
  έτησια δολ 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατ« φύλλον
  Δραχ. 2
  ΙΙΆΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΪ. ΜΙΝ<Π ΑΥΊ-ΌΥ ΥΠεΥΒΥΗθΣ ΣϊΝΓΑΠΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «820 ι Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΒΗ1ΚΗΣ ΠΑΛΪΓΓΕΗΕΣΙΑΣ Πρός τ© μακρυνόν παρελ-|τήν ελευθερίαν. Έτσι καλ- θόν βά στραφή σήμερον ό Ελληνικάς λαός. Καί μέσα είς τό διάβτημα 127 χρόνων πού επέρασαν καί Ιδβυσαν, θά διακρίνη νά ύψώνεται πάμ φωτός ενας ίστορικός σταθ- μός:Ή25 Μαρτίου 1821."Ενας σταθμός καΐ ένα σύμβολον. Σταθμός είς την μακραίωνα ιστορίαν τού έθνους. Σύμβο¬ λον τής άκαταλύτου δυνά¬ μεως καί τής μεγαλουργοΰ πίστεως τής φυλής. Άρκεΐ ή ση; χρόνων, γεγονό; παγκόσμι¬ ον. Βεβαία οί Γαλλίοες πενθε ρές πιθανόν εί/ε, ν4 συγκεντρώ- νούν κ.αί αλλα προσόντα: Νλ είναι είτε νέες καί χαριτωμέ νες, είτε νά διατηροϋν την καλ- λονήν τους κατά χον τρόπον τής Μιστεγκέτ, είτε νά συγκεν ____ ___ τρώνουν πνευματικά καί κοινω- λιεργεΐται ή φυλετική ύ- ν:κά προαόντζ μοντέρνας ύφής (ή περηφάνεια χά» πύργου- πενθερά είς τήν«Γκαρσόν»τοΰ Βί- ται ή πίστις πρός την ιδέαν, κτωρος Μαργκερίτ ανταποκριται ή άφοβίωσις πρός τούς μέγα-' καί είς τάν τελευταίον αυτόν λβυς σκοπούς, ή πίστις πβύ' τύπον μέ το παραπά"ω). Έτσι ψθάνει καί μέχρι θυσίας.' ή αποκατάστασις της εχει καί Πολΰ περισσότερον βεβαί-1 κάποιο χαρακτηριστικώτερο πε- ως είς την περίοδον αυτήν, ριεχόμενο. Άλλ' ανεξαρτήτως αυ¬ τής γενικής συγχύσεως καί τοΰ καί έν Ελλάδι, μία 2νιο- τή$ άμφιββλίας, είς την πε- σι; πενθερα; -/αι γαμοροθ ή ρίοδον κατά την οποίαν τό- [ πενθεροΰ καΐ νύμφης, μπορεί κά- ό δλθ έ' σοι πανταχόθεν ύφοϋνται κίνδυνοι ή λαμπροτέρα όρ-' άνάμνησις τής χρονολογίας | γάνωσις τοϋ έορτασμοΰ τής αυτής διά νά κατανοηθή ή; Μεγάλης έθνικής μας έπε- δύναμις τής πίστεως καί ή ] τείου, είναι έξ ολοκλήρου άξία τής θυσίας. Διότι αύτά Ι έπιβεβλημένη. Αποτελεί χρέ τα δύο ένυπάρχουν, κυριαρ- ος εθνικόν. Άλλά καί χρέ- χοΰν καί ύψώνονται μέ άκτι- ος ανθρώπινον. Διότι ό έορ- νοβόλον μεγαλοπρέπειαν_είς τασμός αύτός δέν έκδηλώ την χρονολογίαν αύτην: Πί¬ στις καί θυσία. Πίστις πρός τα πεπρωμένα τής φυλής καί πρός την αξίαν τής αν¬ θρωπίνης αξιοπρεπείας πού γεννά την αγάπην πρός την ελευθερίαν. Καί θυσία χάριν τής πίστεως, πού φέρει την σω τηρίαν καί την άπολύτρωσιν. *Έτσι εδημιουργήθη αΰτό τό τρίπτυχον τής Ιδέας πού α¬ ποτελεί καί τό εθνικόν σύμ¬ βολον, τό εθνικόν πιστεύω: Ή πίστις πού φθάνει μέχρι τής θυσίας, ή θυσία 'πού φέ¬ ρει την άπολύτρωσιν καί ή άπολύτρωσις μέ καρπόν την ψυχικήν και πνευματικήν ε¬ λευθερίαν πού ανοίγει τόν δρόμον τής ερεύνης καί τής προόδου, τόν τάς κορυφάς δρόμον πρός τού Ιδεώδους νει μόνον την θέλησιν τού λαοΰ νά περιφρουρήση την εθνικήν ανεξαρτησίαν τού άλλά καί την απόφασιν τού νά διαφυλάξη την αν¬ θρωπίνην αξιοπρέπειαν καί την ελευθερίαν τού, στοιχεΐα άπαραίτητα διά την πρόο¬ δον καί την ανύψωσιν των άνθρώπων καί ώς άτόμων και ώς κοινωνικοΰ καί έθνι- κοΰ συνόλου. Καί ό Ελλη¬ νικάς λαός, μέ τάς τόσας ά- νόδους καί την τόσον λαμ- πράν όσον καί μεγάλην ι¬ στορίαν, λαός πβΰ επί χιλιε- «ώ τήξ τοΰ τύπου δικαιολογηθή έπ' άγα- δλης άποκαταστάσεω; Διά τα ανωτέρω δέν είνε ίσως άμοιρος σοοαρότητος ή σύ στάσις τής επεκτάσεως τοΟ γαλ Λοΰ νόμου. Άπό την έπέκτα σιν αυτήν Ηϊ αρχίση καί μία ψυχολογκή προπίνησις τρόπον τίνα διά την εξομάλυνσιν των σχέ¬ σεων μεταξύ πεθερικών κχί ου- ζύγων. Διότι δέν πρόκειται ά πλώς περί άπνκαταστάσεως πλα- τωνικής... Ό 1 γαλλικός νόμο; περιέχει καί μίαν κοινωνικήν σχοπιμότητα. Κ*ί ή σκοπιμότη; αυτή υιτοθέτει δτι περιστρέφε- ται εί; τάς έν λόγφ κατευθύν σεις. Άνάγκη επί τέλου; νά πχύΐη έξ αίτίχς τής πενθερας, ή δυσφήμησις καί ή παρεμπό- δισις πολλάκις τοΰ γάμου καί ή δημιουργία συνεπώς με- γάλου άριθμοΰ άγάμων, πρός ζή μίαν τοΰ αίωνίου δημογραφι- κοΰ προβλήματος είς όλας τάς χώ¬ ρας. Είς τό σημείον αύτό Αί φυλακαί. Αί εργασίαι πρός αποπερά¬ τωσιν των νέων φυλακών πα- ρά την Νέαν Άλικαρνασσόν έπανελήφθησαν άπό τίνων η¬ μερών. Ελπίζομεν λοιπόν δτι αί εργασίαι θά προχωρήσουν μέ σύντονον ρυθμόν καί δτι αί φυλακαί θ' άποπερατω- θοθν τό συντομώτερον. Είνε ' ρίστησιν άλλωστε άνάγκη νά γίνΓ) οϋτο καί διά ν' άποκτήσω· μέν φυλακάς συγχρόνους άλ¬ λά καί διά νά μεταφερθοΰν σεχή περίοδον. Τα μέτρα αύ¬ τά τής κυβερνήσεως, μελετη- μ£να πλήρως, πιστεϋεται δτι θά συντελέσουν 6χι μόνον είς την τόνωσιν των έξαγωγών άλλά καί είς την πραγματο¬ ποίησιν ίκανοποιητικών τιμών. Θά ωφεληθή δέ έξ αυτών ιδι¬ αιτέρως ό νομός μας πού άπο τέλει τό κατ' εξοχήν σταφυ- λοπαραγωγικόν διαμέρισμα τής χώρας. Δι" αύτό καί αί κυβερνητικαί άποφάσεις ήκού- σθησαν μέ εξαιρετικήν εύχα- ότι πρέπει νά συζήτησις εξ ύ λ φρ τελειώνη κάθε τοΰ πρω- ήη φμά τοτύπου γαλλικοθ νόμου, είτε χρονογραφική είνε, είτε δχι. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ είς αύτάς οί κρατούμενοι σή¬ μερον είς τάς λεγομένας Κάτω Φυλακάς καί ν' απαλλαγή ή πόλιςάπ'αύτότόκαρκίνωμα πού αποτελεί πραγματικόν αΐσχος καί παρακωλύει την δημιουρ¬ γίαν τοΰ κεντρικοθ πάρκου. ΝΑ ΤΙΜΟΡΗΤΑΙ Η ΝΟΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΗΩΗ ΠΡΟΊ ΟΜΤΡΗ Τό ζήτημα τής καλής συ-' εαυτούς των. Καί πρωτίστως σκευασίας καί τής ποιοτικής έπιλογής των έξαγομένων προιόντων μας, διά τό οποί¬ ον τόσον ενδιαφέρον έχει έ- πιδείξει ή σημερινη Κυβέρνη¬ σις, άνεκιτνήθη καί πάλιν τάς τελευταίας ημέρας άπό των καΐ των ανωτέρων άνθρωπί- νων ίδανικών. ©ά σταματήση λοιπόν έμ- πρός είς τόν όλόφωτον αυ¬ τόν σταθμόν τής έθνικής ίστορίας τού ό Έλληνικός λαός καί θά ζητήση νά λου- σθή είς τό φώς τού, νά γαλ- βανίση την ψυχήν είς την φλόγα τού, ν' άντλήση δύ¬ ναμιν καί φρονηματισμόν άπό τό μεγαλείον τού καί ν' αποδώση τόν όφειλόμε- νον φόρον τού σεβασμοΰ καί τής εύγνωμοσύνης τού είς τούς μεγάλους δημιουρ- γούς τού, εις τού; ήρωας καί τιτάνας πού τόν έθεμελίωααν καί τόν δψωσαν μέ τό αιμα την ψυχήν καί την σκέψιν των. Εφέτος ή έπέτειος τής έθνι κήςπαλιγγενεσίαςάπεφασίσθη νά έβρτασθξί μέ μεγαλυτέραν αίγλην καί λαμπρότητα, καί νά προσλάβι.ι χαρακτή- ρα περισσότερον επίσημον, άλλά καί περισσότερον λαϊ¬ κόν συγχρόνως. ΔΓ αΰτό και ό έορτασμός άρχίζει άπό σή¬ μερον διά νά συνεχισθή επι τριήμερον. ΚαΙ δέν θά περι¬ ορισθή είς έπισήμους δοξο- λογίας είς τούς ναούς, εις παρελάσεις τού στρατου και των σχολείων, είς έκφωνη- σιν των καθιερωμένον πα- νηγυρικών, μόνον, άλλά θά γενικευθή μέ συμμετοχήν τού λαοΰ, μέ οργάνωσιν λα- ϊκών έορτών καί έθνικών χο- ρών, μέ λαμπαδηφ«ρί«5 χ?» καΰσιν πυροτεχνημάτων, ω- στε νά λάβη έκτασιν και μορφήν έθνικοΰ εορταστι- κοΰ συναγερμοϋ. ©ά γίνη δηλαδή έδώ, ότι ακριβώς γί- νεται καί είς όλας τάς άλλας •/ώρας καί άπό ολους τους λαούς πού εχουν συναίσθηο»ν τοϋ έθνισμοΰ των καί της άξίας τής ελευθερίας των. Πράγμ«τι δέ αυτήν την έ¬ κτασιν καί την μορφήν και τόν χαρακτηρα πρέπει να λαμβάνουν αί μεγάλαι έθνι- καί Ιπέτειοι. Διότι έτσι κα- τανοεΐται περισσότερον ή α- «α καί ή σημασία των. νΕτσι ό λαός λαμβάνει συ¬ νείδησιν τής σπουδαιότητος καί τοΰ περιεχομένου των μεγάλων ίστορικών οταβ- μών. Έτσι σφυρηλατείται τ© εθνικόν φρόνημα. Έτσ» υηο- δαυλίζεται τηρίδας ολοκλήρους ου ν ε- λβν το0 τύπου >Αφορμη(
  χ«ς μ«χομενο;, άλλοτε πι- , όποκσλυφθεΐσαι νοθετ;ο!ι
  πτων και παντοτε ανυψουμε- έλληνικων -ροίόντων, άπο-
  νος κατώρθωσε να διατηρη- σταλέντων είς τό εξωτερικόν,
  δή ως εθνοτης και να
  καταπλήξη τόν κόσμον όλό-
  άσυνειδητους κερδομα-
  νεΐς έμπόρους, δχι βεβαίως
  κλήρον με την ορμήν της Κρητας', διότι εύτυχώς οί Κρή-
  δυνάμεώς τού καί μέ τούς ά
  γώνάς τού υπέρ τής έλευθε-
  τες έξαγωγεΐς εχουν πλήρη
  την συναίσθησιν των ύποχρε
  ρίας καί τής έθνικής τού ώσεών των καί άπέναντι έ
  τοΰς ίδίους. Διότι μαζί μέ τα
  έθνικά προΐόντα δυσφημοΰν-
  ται καί αύτοι, χάνουν την πί¬
  στιν κσΐ την εκτίμησιν των
  είς τό εξωτερικόν καί δέν
  ειμπορούν νά έργασθοΰν πλέ¬
  ον. Καί έ'τσι τό κέρδος έκ τί^ς
  νοθείας, χάνεται εΰκολα διά
  τοΰ άποκλεισμοθ των άπό την
  διεθνή αγοράν. Όταν δέ κα-
  ταλΌηθί] τοθτο, πιστεύομεν δτι
  κσί τό εμπόριον τής νοθείας
  εκλείψη..
  Μέχρις δτου
  δμως έπιτευ-
  χρ μ
  χθή τουτο, καλόν είναι βεβαί
  ως νά ληφθούν κατασταλτι·
  κά μέτρα, δι' ενεργείας αύ-
  ένότητος καί άνεξαρτησίας Ι αυτων καί άπέναντι τοϋ τό-( στηροΰ έλέγχου επί των έξα-
  δέν ληομονεΐ ποτέ τό χρέος που καί των έθνικών συμφε
  του. Καί ευρίσκει σήμερον] ρόντων. Καί
  μένως πρός
  την εύχαιρίαν νά τό
  λώση μέ τόν έπιβλητικώτε-
  ρον έορτασμόν τής έθνικής
  Παλιγγενεσίας.
  είνε όμολογου-
  τιμήν των Κρη
  ΟΠΒΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ8Η
  ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Ή πενθερά αποκατεστάθη! Αύ¬
  τό τουλάχιστον θέλει νά εξηγήση
  έ"νας πρόσφατος γαλλικός νόμος
  πού δέν πρέπει νά διαφύγη κανέ-
  να χρονογρά'-ρον: Ή πενθερά τοΰ
  λοιπού θά δύναται νά παίρνη
  τόν γαμβρόν της ,ιετά τόν θάνα
  τον τής νύμφης καί ό πενθερός την
  νύμφην τού. θά πήτε:Άλλ' είνε ά
  ποκατάστασις αύτη, Βεβαιότατα,
  ύποθέτω Διότι διά νά παίρνωνται
  αμφότεροι θά μεσολαβή φυσικά
  καί κάποιο...καλόν προηγούμενον.
  Ή κωμωοία, τό εύθυμογράφη-
  μα τα δράμα, δέν έφείσθη-
  σαν ώς γνωστόν τής πενθεράς
  άπό καταβολής κόσμου. Καΐ μά-
  λιστα έν Ελλάδι, δπου μία Κά-
  ατρου κατετόπισε πρό έτών τα
  πράγματα'
  σβήτητον.
  τοΰ γεγονότος είνε, ότι συμπε-
  ριελήφθησαν είς τόν κανόνα καΐ
  πολλαί έςαιρέσεις Ή δημοσία
  γνώμη δέν συνεχώρει συνήθω;
  καμμίαν πενθεράν. Ένω είνε βέ¬
  βαιον δτι καί έν Ελλάδι καΐ είς
  τόν τόπον μας ειδικώς, ύπάρχουν
  άγαθότατες καί καλόβολες γρηοΰ-
  λες, διά τίς οποίες ό τίτλος δέν
  δημιουργεΐ καμμίαν... υποχρεω¬
  θή. 'Ο ρόλος τους παραμένει
  καθαρώς οικογενειακάς. Ή άρμο-
  νία μάλιστα τής οικογενείας καί
  ή στενωτέρα £τών συζύγων, απο¬
  τελεί δι' αύτάς μίαν αποστολήν
  £εράν. Ή εύσυνειδησία τής υ.άυ.0·
  φημισμένης πενθερδς, έρχεται καί
  δώ πολλάκις ώς μία άπροσδόκη-
  μέ τρόπον άναμνι-
  Τό θλιβερόν ώστόσο
  Ιδώ π μ
  τος άλλά καί πανηγυρική διάψευ¬
  ΰ αρυνοΰ θρύλου καί
  σις τοΰ μακρυνοΰ
  τής άτέγκΐου παραδόσεως.
  Ό γαλλικάς νόμος
  θρύλου καί
  των έξαγωγέων δτι μέχρι σή
  μερον δχι μόνον δέν απέστει¬
  λεν ουδείς νοθευμένον έμπό-
  ρευμα είς τό εξωτερικόν, άλ¬
  λά καί πάντες ειργάσθησαν
  μέ εύσυνειδησίαν καί ζήλον
  καί πολλάκις μέ θυσίας διά
  νά έμφανίσουν τα προΐόντα
  μσς είς τό εξωτερικόν τόσον
  καλώς συσκευασμένα, τόσον
  άρτίως επεξειργασμένα καί μέ
  τοιαύτην ποιοτικήν ύπεροχήν
  έναντι των όμοειδών προιόν¬
  των άλλων χίορών, ώστε νά
  επιτύχουν την επιβολήν των
  ευθύς άπό τής πρώτης εμφα¬
  νίσεως των είς τάς διαφόρους
  καταναλωτικάς άγοράς.
  Πρόκειται λοιπόν περί έγ·
  κλημστικών πράξεων, έμπό-
  ρων έξ άλλων διαμερισμάτων
  Άλλά αύτό δέν έχει σημασί¬
  αν, άπό τής γενικωτέρας α¬
  πόψεως τής εμφανίσεως μας
  είς τό εξωτερικόν. Σημασίαν
  εχει δτι ευρίσκωνται "Ελλη-
  νες—έλάχιστοι βεβαίως—πού
  δυσφημοΰν τα έθνικά προίόν-
  τα καί τόν τόπον μας είς τό
  εξωτερικόν καί προκαλοθν
  δυσπιστίαν καί την αποφυγήν
  των ξένων καταναλωτών πρός
  τό Ελληνικόν εμπόριον. Κσί
  τό κολοσσιαίας σπουδαιότη¬
  τος ζήτημα είμεθα βεβαιοί
  δτι θά εξετάση έκ νέου ή
  Κυβέρνησις. Γνωρίζομεν άλ¬
  λωστε, δτι πρό καιροΰ είχεν
  άποφασίσει νά επιβάλη αύ-
  στηροτάτας ποινάς είς τούς
  έμπόρους έκείνους οί όποΐοι
  θ' άνεκαλύπτοντο δτι άπο-
  στέλλουν νοθευμένα ή κακώς
  συσκευασμένα ή κακής ποιό¬
  τητος έμπορεύματα είς τό
  εξωτερικόν. Καί δέν αμφι¬
  βαλλομεν δτι ήδη θά εφαρμό¬
  ση μέ την μεγαλυτέραν αύ·
  στηρότητα τάς άποφάσεις της
  αύτάς. Άλλ' είναι άνάγκη
  νά κατανοηθή καί άπό τοΰς
  ίδίους τούς έμπόρους έξαγω¬
  γεΐς δτι δέν βλάπτουν μόνον
  γομένων προϊόντων παρ' εί-
  δικών ύπαλλήλων. Ή Ελλάς
  είναι χώρα πτωχή. Ευρίσκε¬
  ται δέ ούσιαστικώς είς την
  αρχήν τής έξαγωγικής προ
  σπαθείας της. * Καί έχει κά-
  θε συμφέρον, είναι ζήτημα
  ζωής καί οίκονομικής υπάρξε¬
  ώς της, ή τόνωσις των έξα¬
  γωγών της καί ή στερέωσις
  τής Φήμης των προϊόντων της
  είς τό εξωτερικόν:
  Ή αρίστη έπομένως ποιό¬
  της, ή άρτια συσκευασία καί
  άψογος εμφάνισις των απο¬
  στελλομένων είς τό εξωτερι¬
  κόν προϊόντων της, αποτελεί
  ύπέρτατον χρέος πρός τό έ-
  θνος πρός αυτήν ταύτην την
  ζωήν τής χώρας. Δι' αύτό καΐ
  πρέπει νά στρέψωμεν πρός
  την κατεύθυνσιν αυτήν τάς
  προσπαθείας καί τάς φροντί¬
  δας μας δλοι. Είς μίαν επο¬
  χήν άλλωστε κατά την οποί¬
  αν, τόσον πολύ μας άπασχο-
  λεΐ τό πρόβλημα τοθ ποιοτι-
  κοθ έξευγενισμοΰ ωρισμένων
  τουλάχιστον προϊόντων μας,
  δπως τοϋ οίνου, των έλαίων
  κ.λ.π. θά είνε εγκλημα βαρύ
  είς βάρος
  ζωής μας
  έμπορεύματα νοθευμένα
  τό εξωτερικόν. Δι" αύτό
  οί νοθευταί θά πρέπει νά τι-
  μωροϋνται αϋστηρότατα νά
  στεροΰνται δέ ίσοβίως τοθ δι
  καιώματος τού έξαγωγέως
  έμπόρου. Θά φανή ϊσως σκλη
  ρόν, άλλ' είνε επιβεβλημέ¬
  νον.
  τοϋ έθνους καΐ τής
  ν' άποστέλλωνται
  είς
  καί
  νομίζω τα συμφέροντα τοθ τόπου
  §τΛ άνα"φέρετα"ι είς την διά-' δταν άποστέλλουν νοθευμένα
  ώευσιν αύΐήν, λαμδανομένου υπ' ή κακώς συσκευασμένα έμπο-
  ..-._ Ώ-α. £Λίν δτι ή περί πενθερας γνώ ρεύματα είς τό εξωτερικόν
  ίρως ϋρός μη είνε άπβ άμνημονίύτων επί- άλλά καί τούς ίδίους τούς
  Πεταχτά
  οημειωματα
  ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΙ
  ΚΕΛΑΊ'Δ[ΣΜΟΙ
  Καθισμένοι επάνω σέ μιά
  άπό τίς άπειρες βεράντες τώ
  άνακτόρων τής Κνωσού, ά-
  κούσαμε προχθές τοΰς πρώ-
  τους άνοξιάτικους κελαϊδι-
  σμοΰς των άηδονιών. Ό ήλι
  ος έ'χυνε, σπάταλα, τα χρυ-
  σάφια τού στή γί). "Εντομα
  έβουσβούνιζαν τρυγώντας μέ
  Τό ψυγείον.
  Τό πρώτον κρηπίδωμα τοθ
  ήδονή τή γθρι των πρώϊμων' νιών.
  Αίέξαγωγαΐ σταφυλών
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά-
  ναφέρουν δτι ή Κυβέρνησις έ¬
  λαβεν άπό τούδε σειράν ά-
  ποτελεσματικών μέτρων πρός
  ενίσχυσιν των έξαγωγών των
  σταφυλών μας κατά την προ-
  »*"*^^»^"^^''1^»·^ε*^—^**'^^^*^^~·^^···^^ε^-«·^^^»ε»·«^^
  άνθών. Τα έρείπια, έ"νδοξα ά-
  πομεινάρια ενός ύπέρλαμπρου
  πολιτισαοθ πού εσβυσε στά
  θάμπη των μακρυνών αίώνων,
  ύψώνονταν κι' έφάνταζαν σάν
  γκρεμισμένο μυθικό παλάτι.
  Οί ύπέροχες τοιχογραφίες καί
  τα χρώματα των στύλων άν-
  τανακλουοαν στό ξανθό τό
  φώς πού έΐταιχνίδιζε μαζί
  τους. Τα σύμβολα τής δυνα-
  στείας—κέρας διπλούν — ύ¬
  ψώνονταν στίς κορυφές κι' έ-
  λόγχιζαν τόν καταγαλανο γε-
  λαστό ούρανό, χέρια πού ύ¬
  ψώνονται ίκετευτικά στόν παν
  τοδύναμο θεό τής γονιμότη
  τος καΐ τής άγάπης.
  Τα μθρα των άγριολούλου-
  δων διαχυνόνταν ώς θυμίαμα
  πρός τούς νεκροΰς θεούς τού
  δαιδαλώδους άνακτόρου, ώς
  άρωμα άγάπης κι' £ρωτος
  πού άνέπνεαν οί ζωντανοί έ-
  πισκέπτες. Κι' άξαφνα κάτω
  άπ' τό ποταμάκι πού κυλά ή'·
  ρεμα τα κρυστάλλινα νερά
  τού, ύψώθ'ηκαν οί νότες μιας
  θείας άνοιξιάτικης συμφωνί¬
  ας. Κελαίδισμοί άηδονιών.
  "Υμνος πρός τή ζωή καί πρός
  τόν έ'ρωτα καί την άνοιξι. Ό
  ώραιότερος διατονισμός τής
  άνοιξιάτικης ώμορφιδς. Τό
  γλυκΰτερο τραγοθδι πρός τή
  ωή πού αναγεννάται καί
  άνθή γιά ν' αποδώση °έ λ(γο
  γονιμοποιημένους τούς χυμούς
  πού ξεχειλίζουν καί κοχλά-
  ζουν μέσα της σ' ώραίους
  καρπούς.
  Άκούσατε μήπως κι' έσεΐς
  την έποχή αυτή τούς άνοιξιά-
  τικους κελαϊδισμούς των άη
  δονιών, πού μοιάζουν μέ θεί¬
  αν, άσύλληπτην, άσΰγκριτη
  άρμονία, "Η τάχα φρονεΐτε
  δτι είναι ρωμαντισμός ν' ά-
  η κανείς τ' άηδόνια πού
  κελαϊδοΰν δταν χαράζει ή
  αύγή κι' δταν ό ήλιος χαϊδεύ-
  εί τή γή καί τούς άνθρώπους
  καί θερμαίνει τα αίσθήματα
  ποϋ γεννιθνται στίς καρδιές
  τους; Άλλά αύτό θά ήταν
  πλάνη Θά ήταν άκόμη άπό
  δειξι δτι μέσ' στήν καρδιά
  σας έχει νεκρωθή κάθε αι
  σθημα άγάπης."Οτι έ'χει πεθά
  νει τό ένδιαφέρο σας πρός
  τή ζωή καί τίς ώμορφιές της.
  Ότι άκόμη σας λείπει ή
  δύνσμι τής χαρας, δτι δέν
  σάς καίει ή φλόγα τού ερω-
  τα, δτι έ'χετε κλείσει την
  καρδιά σας πρός δλες τίς ώ
  μορφιές τοθ κόσμου. Άκού
  σετε λοιπόν τό τραγοΰδι των
  άηδονιών Είνε ή γλυκύτερη
  άνοιξιάτικη συμφωνία, ό λυ-
  ρικώτερος τόνος, ό πλέον χά
  ρούμενος καΐ ρωμαλέος σύγ-
  χρονα ίίμνος πρός τή ζωή—
  είδύλλιο. Καί τέτοια πρέπε
  νάναι ή ζωή. Χαροΰμενη, δή
  μιουργική, μιά συνεχής β
  νοιξι άναγεννήσεως, ε'να εί
  δύλλιο άτέλειωτο, καθώς είνε
  άτέλειωτες καί οί στροφές
  στούς κελαϊδισμούς των άηδο
  νέου λιμένος μας ευρίσκεται
  πλέον έν τώ άποπερατοΰσθαι
  μετ" ολίγον δέ έλπίζεται δτι
  θά καταστή δυνατόν τό πλεύ
  ρισμα των σκαφών όπότε καί
  θά διευκολυνθοϋν καί αί φορ
  τοεκφορτώσεις καί ή έπιβατι
  κή κίνησις Ή αποπεράτωσις
  δμως τοϋ κρηπιδώματος αύτοθ
  θά έχη πιστεύομεν καΐ άλλο
  καλόν. Θά επιτρέψη είς την
  Λιμενικήν νά στρέψτ) την προ¬
  σοχήν της είς την δημιουργί
  αν τοϋ κρηπιδώματος επί τοθ
  όποίου θά κατασκευασθοΰν
  αί ψυκτικαί έγκαταστάσεις
  καί νά έπιταχύνη την απο¬
  περάτωσιν τού. Καί είναι
  ώς γνωστόν τόσον μεγάλη
  καί έπιτακτική ή άνάγκη τής
  ταχυτέρας δημιουργίας τοϋ
  μεγάλου ψυγείου τοθ λιμένος
  μας.
  Τα λουτρά.
  Εφέτος ύπάρχει πλέον ελ¬
  πίς βάσιμος καί θετική δτι θά
  λήξϊ] ή άσχημία πού παρουσιά-
  ζετο είς την παραλίαν Τρυπη
  τής μέ τα πρόχειρα θαλάσσια
  λουτρά. Τα Ηράκλειον επί τέ¬
  λους άποκτά λουτρά σύμφωνα
  μέ την σημασίαν τού ώ; πόλεως
  Καί τοθτο βεβαίως πρός δφελος
  των λουομένων, οί όποΐοι καΐ
  πολλοί είναι καί ανάγκην στοιχει-
  ωδών διευκολύσεων Ιχουν άλλά
  καί τάξεως, διά νά αίσΐανθοθν τό
  λουτρόν ώς π)εονέκτημα ζωής
  καΐ άναψυχήν.
  Καΐ ή όδός
  προσπελάσεως.
  Αναφορικώς μέ τα λουτρά,
  εΤνε άνάγκη νά σημειωθή
  πρός έ'παινον τοΰ Δήμου, καΐ
  ή απόφασις περί κατασκευάς
  τής«όδοΰ προσπελάσεως» πρός
  τάλουτρά ταύτα. Διότι καί ή ό¬
  δός αυτή, αποτελεί πραγματι
  κήν ανάγκην, συμπληρώνου-
  σα την σημασίαν των νέων
  θαλασσίων λουτρών καί τάς
  δικαίας άπαιτήσεις των δημο-
  τών επί τοϋ σημεΐου αύτοθ
  των τοπικών προόδων.
  Ή όδός Σητείας.
  Μέ ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν
  πληροφορούμεθα δτι ή μεγάλη
  γέφυρα τής Τουρλωτής επί τής
  όδοΰ Παχείας "Αμμου Σητείας
  άπεπερατώθη καί δτι συνεχίζον-
  ται αί εργασίαι πρός διάνοιξιν
  τής όδοθ έντατικώς. Ούτω, χάρις
  είς την αθρόαν διάθεσιν με-
  γάλων πιστώσεων καΐ χά¬
  ρις είς την Ιπιτάχυνσιν τοθ
  ρυθμοϋ των εργασιών ή ό¬
  δός αυτή έλπίζετίΊ δτι θ' απο¬
  περατωθή τό συντομώτίρον καΐ
  δτι ή μεγάλη καί πλουσία έπαρ
  χία της Σητείας θ' άπολαύση
  επί τέλους τα άγαθά τής δι' αύ-
  τοκινήτου συγκοινωνίας. Καΐ δ-
  μολογουμένως ήτο πλέον καιρός
  ν" αποκτήση συγκοινωνίαν καί
  ή Σητεία. Διότι Ιμενεν άπομονω-
  μένη άπό δλον τόν άλλον κόσμον,
  ένψ καί πληθυσμόν μεγάλον έχει
  καί πλουσιωτάτη είναι κα! διά
  την τάσιν της πρός την πρ6ο5ον
  διακρίνεται καί είς δλους τούς υ¬
  πέρ τοθ Ιθνους άγωνα; «ρωτ.β-
  ι
  ΑΝΟΡΘΩ.ΣΙΣ
  ""1
  .-ί
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  Σήμερον τό κινηματογραφικόν άρι
  στούργημα-κ'Ανοιξιάτικες άγάπες»
  καί ή μεγάλη ξεκαρδιστική κωμω
  δία Σαρλώ. 3
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Τό τελευταΐο τραΐνο άιΐ'
  τή Μαδρίτην
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Ή γόησσα τοϋ
  τραγουδιοΰ:
  Μάρθα;
  Έγκερθ'
  θά σκορττίση μιά
  άφάνταστη άρμονία
  μέ την οοράνια φω-
  νή της καί θά ξετρελ
  λάνη μέ την άφθα-
  στη τέχνη της, στή
  ς μεγαλείτερηδημιουρ
  γία της.·
  'Ανοιξι-

  ατικες
  [άγαπες
  £ Έκτβς πρβγράμματβς:
  ΣΑΡΛΩ
  ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ
  Αυριον λόγω τής
  Έθνικής εορτής
  3 απογευματιναί
  ώρα 3, 5 καί 7 μ. μ.
  ■■<■■■■■« ■■■■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τβ θαλαμηγόν «)π Αναχωρών έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Πρ«χτ.βρ«1βν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλββ. 5-41 ■■■ι ■ ■■■ ■ ■■■■ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό- λον,Ι'Φεσσαλονίκην. Τηλίφ. 3-50 ■■*■■■■■·■■■■■·■■■■·■■ Είς τόν δρόμον τού Θεανθρώττου ΤΟΥ ΗΑΖΟΡΑΙΟΥ Τοϋ Λεωνίδα ΆντρέγΐΕφ. 3ον ι "Οταν ό Ίσκαριώτης, σέ στιγμές έξαιρετικής συγκινή-' σεως ή ταπεινοφροσΰνης έ!· | κλεινε τό γερό τό μάτι καΐ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τουαλέττες καΐ περίττατοι Άνοιξιάτικες άπολαύσεις. Ο γολνοθάς μιάς καρδίας ΚΟί ΠΩΜΙ ΚΡ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ■ ι ινιιιι τη κουνοΰσε τό κεφάλι, τό τυφλό μάτι παρακολουθοΰσε τίς κι- νήσεις τού προσώπου καί κύτταζε σιωπηλό. Τότε, καί οί πιό άπονήρευτοι άνθρωποι καταλάβαιναν πώς τίποτε τό καλό δέν μποροΰσε νά προ¬ έλθη άπό ένα τέτοιο πλάσμα. Καί δμως ό ΊησοΟς εκάλε¬ σε τόν Ίούδα κοντά τού καί! τόν έβσλε καί κάθισε πλάί τού—ναί, στό πλευρό τού. Την ημέραν εκείνην ό Ι¬ ωάννης ό άγαπημένος μάθη- τής τοϋ Ίησοϋ, ώπισθοχώρη- σεν είς εκδήλωσιν άποστρο- φής καί περιφρονήσεως, καί οί σύντροφοί τού πού άγα- ποΰσαν τόν Διδάσκαλον κα τσουφιασαν κι' αύτοι. "Ως τό σο ό Ίούδας θρονιάσθηκε, καί κουνΛντας τό κεφάλι έκ δεξιών πρός τα άριστερά, άρχισε νά παραπονειέται γιά την τύχη τού. Την νύκτα υπέφερεν—έ'λεγε—πολύ άπό την άρρώστεια τού. Όταν ή- ταν άνηφοριά, λαχάνιαζε, καί σάν βρισκόταν στό χεΐ- λος ενός γκρεμοΰ, τόν επια- νε ϊλιγγος καί μέ δυσκολία άντιστεκόταν στήν άνόητη έ- πιθυμΐα νά πέση στήν μαύ¬ ρην άβυσσο. Έπινοοθσε ά- ναισχΰντως δνα σωρό τέτοι- ες ίστορίες, σόν νά μή εΐ- χε καταλάβτ) πώς οί άρρώ- στειες δέν βρίσκουν τόν άν- θρωπο τυχαΐως, μόνο γεν νιοθνται άπό την δυσαρμο- νία μεταξύ των ανθρωπίνον πράξεων καί των όδηγιών τοΟ Αίωνίου. Καί ό Ίούδας ό Ίσκαριώτης έξακολουθοθ- σε την άδ'.άντροπη ύποκρισία τού. Χτυποθσε τό στήθός τού καί μέσα στή γενική σιωπή εκανε τάχα πώς έβη- χε, ένώ οί μαθηταί τοΟ Ίη- σοΰ εΤχαν χαμηλωμένα τα μά τια. Χωρΐς νά κυττάζη τόν Διδά σκαλον, ό Ιωάννης ρώτησε σι γανά τόν φίλον τού Σίμωνα Πέτρο: — Δέν βαρέθηκες δλες σύτές τίς ψευτιές; ΜοΟ είνε άδύνα το νά ύποφέρω περισσότερο, γι' αύτό φεύγω. Ό Πέτρος ερριξε μιά ματιά στόν ΊησοΟ, τό βλέμμα τού συνήντησε τό βλέμμα τού Δα σκάλου καί σηκώθηκε ξα- φνικά. —Περίμενε! — εΐπε στόν φί λο τού. Έκύτταξε τόν ΊησοΟ άλλη μιά φορά, καί μέ τή γρηγορά δα τής πέτρας πού κατρακυ λα τόν κατήφορο, έζύγωσε τόν Ίούδα τόν Ίσκαριώτη καί τού εΐπε σέ τόνο έγκάρδιο: —Καλώς ώρισες Ίούδα! Τόν χτύπησεν έλαφρά, φιλι κά στήν κυρτωμένη ράχι τού κι' ϋστερα, πάντα χωρίς νά κυττάζη τόν Διδάσκαλο, τού όποίου έν τοσούτω ένοιωθε τό βλέμμα πάνω τού, πρόσθεσεν άποφασιστικά μέ φωνή δυνατή πού, δπως4 τό νερό διώχνει τόν άέρα, απέκλεισε κάθε ά- πάντησι: —Τί σημασία έχει πώς ή μούρη σου είνε άσχημη καί ή φάτσα σου άντιπαθητική! Καμ μιά φορά οί ψαράδες πιάνουν στά δίχτυα τους τέρατα, καί δμως τα ψάρια αύτά συμβαί νει νά είνε τα πιό νόστιμα. Δέν θάμαστε εμείς ψαράδες τού ΚυρΐΌυ μας, πού θά πετά ξωμε τό ψάρι πού πιάσσμε μόνο καί μόνο γιατΐ έ'χει αγ κάθια, είνε μονόφθαλμο καί δυσάρεστο στή θεα. Μιά φορά στήν Τύρο έτυχε νά ίδώ έ'να χταπόδι πού εΐχαν πιάστι. Τρό μαξα σέ τέτοιο βαθμό, ποΰ τώβαλα στά4ποδάρια καί 'έ- φυγα. (συνεχ(ζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή Ένοριακή Έπιτροπή τοΟ προαστείου Άγίου Ιωάννου ζη¬ τεί ψάλτην διά τόν ναόν τοΟ Ά-1 γ [ου Ιωάννου καί παρακαλεΐται Ο συγκεντρώνων τα προσίντα νά παρουσιασθή εί» την Ένορίαν| την Κυριακήν, ίνα ζητήση πλη-' ροφορίας. Ι (Ή Ένοριακή Έπιχροπή Άγί¬ ου Ιωάννου), Ή τουαλέττες τής ανοίξεως κα τέχουν άπό τόν μηνα Μάρτιο, μιά ξεχωριστή θέσι είς την καρδιά κάθε γυναίκας. Αύτό συμβαίνει γιατί ή τουαλέττες αΰτές είναι γενικώς, θελκτικές, γιατί σημαί- νουν πρό πάντων δτι τα ζωηρά χρώματα έπανέρχονται, ότι έπει- δή τα άνθη δέν άρέσκονται ν' ά νοίγουν μέσα είς τό χόρτο ή τούς θάμνους, έ'ρχονται νά καλύψουν τα βουάλ ή τα κρετόν, σύτά πού μέ συμπάθεια όνομάζομε «πρό- χείρα φορεματάκια». "Οσον άφορδ τα ψάθινα καπέλ¬ λα, περιττόν νά σάς πώ είς ποίον βαθμόν τα κρίνομε θελκτικά, άκό- μη καί δταν μία ύπερβολική μόδα μας υποχρεώνη δλες, νά στολίσω- με τα τρελλά κεφάλια μας, μ' 2- να έλαφρό άλλ' έτοιμόρροπο ί· κρίον, ποϋ θά έ'κανε νά όπισθο- χωρήση άπό φόβο καί ό πλέον ά- τρόμητος άκόμη άρχιτέκτων. Καπέλλα ψάθινα, γελοΐα, 6π£· ροχα καισέλλα ψάθινα, πόσο εί σθε ώραΐα, πόσον μάς φαίνεσθε ώραΐα! Καί Ιπειτα σδς πλημμυ- ρ(ζτ-) ε'νας ήρωισμές τόσον άπλοι- κός... Συχνά άπό τόν Φεβρουάριο, ή πειά θαρραλέες μεταξυ των γυ- ναικών σδς άνυψώνουν, δταν άκό¬ μη μας παγώνει ό κρύος άνεμος, δταν ή βροχή άκόμη μαίνεται.. 'Υ- πάρχουν, άμφιβάλλω, πρόσωπα πού σχολιάζουν μέ σκληρότητα τίς κυρίες ή οποίες, πρώτες, ρί· πτουν πρός τόν γκρϊζο ούρανό τα λουλουδένια στολίδια των καπέλ· λων αυτών των οποίων ή ψάθα' φαίνεται νά ποοκαλή... Πόσον έγώ, θαυμάζω αντιθέτως αύτές τίς κυ· ρίες'. Τίς θαυμάζω, βλέπετε, γιατί ή θέα ενός θελκτικοΰχρωματιστοΰ καπέλλου μάς κάνει νά σκεπτώ· μεθα παρά τίς άπρόοπτες βροχές | τοϋ Μαρτίου, ότι μ' δλα ταύτα δ ( χειμώνας τελειώνη . °Ενα πρώτο καπέλλο τής ανοίξεως, είνε σχε- δόν δπως £να πρώτο άνοιξιάτικο λουλοΰδι* άναγγέλλει τα άπριλιά- τικα θαύματα Καί, πολύ καλυτέ¬ ρα άπό Μνα χελιδόνι μας φέρνει πρόωρα την άνοιξι! . Την άνοιξι, είμεθα δλες φιλά- ρεσκες, δικαίως δμωο, γιατί γινό· μεθα σϋμμαχοι μέ την μητέρα δ- λων μας, την φύσιν. Ή τουαλέττα είνε ή μεγάλη ευ¬ χαρίστησις τής έποχήο "Ας έπω· φεληθοϋμε λοιπόν αυτής τής ευ¬ χαριστήσεως, άλλά άς προφυλα- χθοΰμε συγχρόνως άπό τίς υπέρ- βολές "Ας μην φορέσωμε φορέ- ματα ττολύ έλαφρά οΰτε τόν Ά- πρίλιο· άς μην έξέλθωμε μέσα είς την πόλι μέ γυμνά πόδια, μέ τό πρόσχημα δτι κάνει ώραϊο καιρό. "Αλλωστε τίποτε δέν είνε άσχη· μώτερο—καί κατά τό θέρος άκό¬ μη—άπό τοΰ νά βλέπης μία κομψή γυναΐκα όσον νέα καί άν είνε νά δείχνη στά πλήθη τίς κνήμές της γυμνέο, κνήμές πού συχνά είναι άτελέστατες.. ή Ντιστεγκέ Είς τό'ΑκτΐΛ ολογικόνΈρνσστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμτιληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι όλων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις βώρακος, ορθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο- λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθερο:πε[α (Ύπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός). Αριθ. τηλεφ. 4—16. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 5 ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ ' 'Αναχώρησις 11 Απριλίου 1938 Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000. Μεγάλη εύκαιρία διά τοΰς επιθυμούντας νά έπισκε- φθώσι τούς 'Αγίους Τόπους. Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬ λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο- γοι συμπληροΰνται κ οί ι πολλοί θά άποκλεισθοΰν. Ή έκ- δοσις τοϋ διαβατηρίου άπαιτεϊ πολύν χρόνον. Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τω Κωνστ. Πατεράκη όδός "Εβανς 17. Τούς Κρήτας προσκυνητάς θά συνοδεΰοη καθ' όλην την διάρκειαν τοϋ ταξιδίου όπως καΐ κατά τα παρ. ετη ό γνωστός κ. Κ. Πατεράκης διοργανωτής τής Παγκρητίου έκδρομής. Πιθοινή ή προσέγγισις είς Αλεξάνδρειαν. ΝΕ?λΚίΤζΌΥΛΗΣ Ή ζωή τη; μελαγχολική; 124ον αύτοκρατείρας. (τελευταίον) Ειργάζετο ώς κτίστης είς τό νέ¬ ον κτίριον τοΟ ταχυδρομείου τής Λωζάννης δπου ειργάζοντο καί πολλοί αλλοι συμπατριώταί τού. Οί Ιταλοί φημίζονται ώς κτϊ- σται. Μία ήμέρα δμω; έκεΐ πού ειργάζετο στά γιαπί έπεσεν επά¬ νω τού μιά πέτρα καί τόν πλή- γωσε. Τόν μετέφεραν στό νο¬ σοκομείον. Έκεϊ, είς τας άπο- σκευάς τού, ήλθαν εις φως διά- φορα φυλλάδια μέ άναρχίκά &■ σματα. Τα δνομά τού άνεφέρθη είς την άστυνομία. Δέν προέκυ¬ ψεν δμως εναντίον τού καμμιά άλ λη έπιβαρυντική ένδειξις καί ή ά- στυνομία δέν Ικρινεν δτι συνέ- τρεχαν λόγοι γι» νά τόν θέση υπό αυστηράν έπιτήρησιν. Ή είδησις τής άφίξεως τής αύ- τοκρατείρας τής Αυστρίας ίίχε προκαλέση ιδιαιτέραν συγκίνη¬ σιν είς τούς διαφόρους άναρχι- κούς πού είχαν συγκεντρωθή είς Γενεύην καί μέ τούς δποίους ^ ό Λουκένι ε&ρίσκετο είς επαφήν. Μία δολοφονική άπόπειρα κατά τής αύτοκρατείρας μιας ισχυράς χώρας, ιδού κάτι πού θά συνε- τάρασσε τόν κόσμον. Σέ μιά μυ- στική των συνεδρίασι την 6 Σε- πτεμβρίου είς Τονόν-λε-ΜπαΙν, οί άναρχικοί απεφάσισαν νά σκο- τώσουν την αύτοκράτειρα τής Αυστρίας καί ώ; όργανον των έξέλεξαν τόν Λουκένι, πού έκό- μπαζε πώς ήταν χ^ΛρΐύΤίθζ δρά¬ σεώς. Ό Ιταλός αναρχικάς εί- χε μάθη πώς ή αύτοκράτειρα την 9ην Σεπτεμβρίου θά Ιφθανεν είς Γενεύην. Παρεφύλαξε τριγυρίζον- τας εξω άπό τό" ξενοδοχείον «Μπωριβάζ». Τό πρωί τής 10ης Σεπτεμβρίου έπραγματοποίησε τό έγκληματικό τού σχέδιο. Έ αύ¬ τοκράτειρα διηυθύνετο μέ μιά κυρία τής άκολουθίας της πρός την προ[ΐλήτα γιά νά έπφιβασθ^ στό μικρόν ατμόπλοιον ποΰ ε*κα- νε γύρους στή λίμνη. Είς ελαχί¬ στην 'άπόστασιν άπό τής προβλή- τος, δ Αουκένι ώρμησε επάνω στήν αύτοκράτειρα, την Ισπρωξε καί βύθισε τρείς φορές τό μα- χαΐρί τού στό στήθός της. Στήν άρχή ή αύτοκράτειρα δέν αίσθάν- θηκε τίποτε. —Δέν είνε τίποτε! εΐπε ατήν κυρία πού την συνώδευε. Αίφνης δμως τό πρόσωπό της Ιγινε κάτωχρο. —Αίσθάνομαι §να πόνο στό στήθός...—εΐπε. Έντρομος ή κυρία των τιμών πού την συνώδευε εϊδε στό στή- θος τής αύτοκρατείρας αΐμα καί έ'να τραθμα πού έ*χαινε. Την με¬ τέφεραν στό ξενοδοχείον. Ό Λου¬ κένι εΐχε χτυπήση στήν καρδιά. Γιά μιά στιγμή ή αότοκράτει- ρα πού είχε χάση τίς αίσθήσεις της, άνοιξε τα μάτια. Άλλά τό βλέμμα της Ιπλανάτο στά κενόν, ήταν βλέμμα πού κύτταζε στάν άλλο κόσμο. Σέ λίγο ή Έλισάβετ ξεψύχησε. Ή κουρασμένη ψυχή είχε εύρη επί τέλους την ήσυχία πού τόσα χρόνια λαχταροΰσε... ΤΕΛΟΣ Άλ. Γ. Ιτεφανίδης ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Τέως Ιατρός ΕϋαγγελισμοΟ σιΐουδάσας επί πενταετίαν έν Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ Ιατρείφ τού όδός (Πλατειά— Στράτα) έναντι φαρμακείου κ. Ζαχαριάδου. Ή είσοδος έκ τής δοου Καγιαμτιή. τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6 ΚΙΝΗΣΙΣ-Αφιχθη είς την πό¬ λιν μας ή Κα Μαρία "Εμμ. Τσου¬ δερου, ΔιοικητοΟ τής Τραπέζης τής Ελλάδος. —Αφιχθη καί διατρίβει είς την πόλιν μας ό άλλοτε Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Έμμ. Περάκης. —Αφιχθη έξ "Αθηνών άποπερα τώσασα τάς σπουδάς της ή τττυχι- οθχος μαΐα Δνίς Σκυβάλου. ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τοϋ Εύαγγελισμοΰ δέν θά έορτάση καί δέν 9ά δεχθή έπισκέψεις ό κ. Εύ· | άγγελος Βουρδουμπάκης. —'Επίσης δέν έορτάζει αυριον ό κ. Εύαγ. Περάκης. Ι —Αυριον εορτήν τοϋ Εύαγγελι- σαοΰ ή κ. Εύαγ. Δ. Διακάκη τελω· νειακοΰ δέν έορτάζει οΰτε δέχε ται έπισκέψεις. | —Δέν έορτάζει έπίσης αυριον ή κ. Εύαγγελία Γ. Καρέλλη. —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις ή Δίς Δελη- γιαννάκη. —Έπίσης αυριον δέν έορτάζει ό κ. Ευάγγελος Χριστοφοράκης δι κηγόρος. ΘΑΝΑΤΟ!.—Είς "Αρχάναις άπε βίωσεν αιφνιδίως καί εκηδεύθη την παρελθούσαν Κυριακήν έν συρροτ) πλήθους κόσμου έκ τής κωμοπόλεως ταύτης, παρά τη κοινωνία τής οποίας έξετιμδτο γε νικώς καί ήγαπατο, ό έκ Μικράς Άσίας χρηστός έπαγγελματίος καί καλός οίκογενειάρχης Κωνστ. Χατζηλαζάρου. Την οικογένειαν τού αεταστάντος συλλυπούμεθα θερμώς, εύχόμενοι την έξ Οψους παραμυθίαν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τόν Δήμαρ χον Ηρακλείου, την ψυχήν τοθ «Ά σύλου τής Γρηας», εύχαριστεΐ θερ μώς ό Μορφωτικός Συλλογος διό¬ τι έπλήρωσεν έξ ίδίων τού τό πρώτον ενοίκιον τοΰ ένοικιασθέν- τος οίκήματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893 115 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι 6 Καταστήματα έν τφ Εξωτερικώ (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί [Κύπρω) Όργανισμός ίδρυθείς υπό της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΏΝ. ΝΕΝΛ/ ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 ΤΡυδΤ νΥΕδΤ 33κσ 8ΤΚΕΕΤ. ΟΟΜΠΑΝΥ 205, Κατα8βοίΐ5 είς Δραχμάς έν όψει κα» επί προθίομίοι. Πάσης φύσεως Τραπϊζιτική έργαοία υπο τούς μάλλον συμφέροντας ορβυς. Γύρω στήν πόλι. Τάς πρωϊνάς ώρας τής προχθές ένηργήθη γενικάς καθαρισμός των όδών τής πόλεως. —Ελλείψει τοΰ είδικοϋ κατα- βρεκτήρος, ό καθαρισμός εγένετο διά τού ΰδατος τοθ ύδραγωγείου καϊ των άγωγών αύτοθ άνά τάς όδούς. —Ό καθαρισμός εγένετο καί διά λόγους γενικής καθαριότητος καί χάριν τής αύριανής Έθνικής εορτής. — Συνεχίζουσι τα έζωραιστικά ε'ργα έμφυτεύσεως πρασιών είς τα περί την Νομαρχίαν καί τό: Δικαστήρια διαζώματα. —Διά των Εργων τούτων τιι- στεύεται δτι δλος δ χώρος τΐαρά τόν Στρατώνα καί γενικώτερον ή λεωφόρος Κουντουριώτη, θα άτιο κτήσπ νέαν δψιν. — Καθ" ό: πληροφορούμεθα ό (?(· ασος τής κ. Μ. Κρεβατδ, δστις ευ¬ ρίσκεται είς τό Ρέθυμνον. —Συνεχίζει τάς κολλιτεχνικάς τού επιτυχίας μέ π υκνήν κοσμο συγκέντρωσιν. —"Ανάλογον πρός τάς θριαμ- βευτικάς κοσμοσυγκεντρώσεις τού κοινοθ τού Ηρακλείου καί την ο¬ φειλομένην εκτίμησιν πρός την αρτιότητα κοί την εύσυνειδησίαν τοϋδλου καλλιτεχνικοϋ συγκροτή- ματος τής κ. Κρεβοαα. —Τό Δημοτικόν θέατρον Ηρα¬ κλείου τοΰ όποίου απεφασίσθη ο¬ ριστικώς ή μελέτη άπό ειδικόν άρχιτέκτονα —Αποτελεί ήδη καί ώς έγρά- φομεν καί χθές, γεγονός διά τα χρονικά τής πόλεως άλλά καΐ έν σχέσει συγκεκριμένως πρός τό εγ¬ γύτερον μέλλον. —Αί γενικαί πρόοδοι τοΰ Ηρα¬ κλείου ασφαλώς συντονίζονται καί συμπληρώνονται άπό τό Δημοτι¬ κόν θέατρον, έ'να κέντρον τρόπον τινά τής πνευματικής ζωής τουτο- που καί έκ τοθ λόγου τούτου δέν παρέλκει φρονούμεν μία, εύχή υ¬ πέρ τής συντομωτέρας εί δυνατόν πραγματοποιήσεως τής κατασκευ- ής αϋτοΰ. — Είς τό Κακουργιοδικεΐον Η¬ ρακλείου εσημειώθη καί κα,τά την χθεσινήν δίκην δι" υπόθεσιν φόνου, η συνήθης συγκέντρωσις τού νομι κου κόσμου καθώς καί τοΰ άναλό γου άκροατηρίου. —Τό οποίον καί παρηκολούθη¬ σε μέ πολύ ενδιαφέρον την δίκην αύτην. — Είς τό θέατρον Πουλακάκη προμηνυεται άπόψε τιιέννα μέ την προβολήν τού άριστουργηματος «Άνοιξιάτικες άγάπες». — Είς τό οποίον ώς γνωστόν πρωταγωνιστει ή μεγάλη Μάρθα "Εγκερθ, άπό.τίς «στάρ» έκεινες πού συνουάζουν λεπτότατον καί ψυχολογημένον παίξιμον καί φω¬ νήν άηδονιοθ. & Ρβπορτερ —«Κρητικές ΣελΙδες». Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε μέ πλουσίαν φιλολογικήν ύλην τό περιοδικό τής κ. θάλειαςΚαλλι γιάννη «Κρητικές Σελίδες>. Με¬
  ταξυ των άλλων ^άξιαναγνώστων
  είς τό τεΰχος αύτό, δημοσιεύεται
  ή όμιλία τοΰ κ. Λευτερη Αλεξί¬
  ου διά τόν ποιητην Μαβιλην κσ-
  τά τό φιλολογικθν μνημόσυνον
  τής Λέσχης Έπιστημόνων καί ή
  διάλεξις τοΰ Έπιμελητοϋ τού
  Μουσείουμας κ. Πέτρου διά τάς
  άρχαιολογικάς ερεύνας έν Κρήτη
  τΰ 1937. Τό τεύχος κοσμουν η
  θαυμασία άγιογραφία τού Γκρέκο
  «Άγία Μαγδαληνή» ςκαί χαρακτη
  ριστικοί ΚρητικοΙ τιινακες άτιο
  την έκθεσιν τής δίδος Μ. Ζω·
  γράφου.
  ΚΟΚΑΡΙ
  Εξαιρετικήν ποιότητος, διαρ-
  κης παρακαταθήκη <ίς την κρβμ- μυδοτποθήκην πλησίον Χανίων Πορτας(παραπλίύρως έμπορικοϋ καταοτήματος κ. Ιωαν. Λινκροκ· κη). ΖΗΪΕΙΤΑ1 μάγειρος ή μαγεί- ρ πληρΟφΟρ^αι παρά τή Πβ- λυκλινική

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ι
  ι
  Δ'.
  Τό μοναστήριον υπό την έποψιν των άρχών.
  "Ανθρωποι συναθροίζονται καί ένδύονται ό-
  μοιομόρφως Έν τίνι δικαιώματι, Τοϋ συνεται
  ρισμοθ.
  Κλείοντσι έντός τής οικίας των Τίνι δικαί-
  ωματι, δικαιώματι άνθρώττου δικαιομένου νά ανοί¬
  γη καί νά κλείΓ) δταν θέλη τήν θύραν;
  Δέν εξέρχονται. Τίνι δικσιώματι, δικαιώματι τού
  πορεύεσθαι καί έπανακάμπτειν, τό οποίον έξυπο-
  νοεΐ τό δικαίωμα τοΰ μένειν οΐκαδε.
  Έκεΐ δέ, έντός τής οικίας των, τί ποιοθσιν,
  Όμιλοΰν σιγά' ταπεινοθν τοΰς οφθαλμούς1 έρ-
  γάζονται. Παραιτοΰν δέ τόν κόσμον, τάς πόλεις,
  τάς τρυφάς, τας άπολσύσεις, τήν κενοδοξίαν, τήν
  ϋπερηφάνειαν, πασάν ίδιοτέλειαν
  Ένούονιαι μάλλινα ή καννάβινα Ουδείς αύ
  των κέκτηται ίδιόν τι οιονδήποτε. Είσερχόμενος έ¬
  κεΐ ό πλούσιος καθίσταται πένης. Ό,τι άν εΐχε,
  τό διανέμει είς πάντας.
  Ό λεγόμενος εύπατρίδης, εύγενής ή δεσπότης,
  εΐνε ϊσος πρός τόν έσχατον χειρώνακτα Τό κελ·
  λ(ον εΐνε τό αύτό δι' δλους
  Πάντες ύψίσταντσι τήν αυτήν κουράν, φέρουν
  τό αύτό ράσον, τρώγουν τόν αυτόν μέλανα άρ
  τον, κοιταζονται επί τής αυτής άχυρίνης στρω-
  μνής, αποθνήσκουν επί τής αυτής σποδοϋ. Τόν αυ¬
  τόν σάκκον έπ' ώμου, τό αύτό σχοινίον περΐ τήν
  όσφύν.
  Εάν πρόκειτσι νά όδεύσωσι γυμνόποδες, πάν
  τες γυμνόποδες. Ένδέχεται νά ευρεθή μεταξύ
  αυτών κσί τις ήγεμών ό ήγεμών εΐνε σκιά κσί
  αύτός ώς οί άλλοι. Τίτλους, μηδαμώς. Καί αύ-
  τά δέ τά οΐκογενειακά έξαλείφονταΐ" ώς καί αύ
  τά τα όνόματα έν οις έβαπτίσθησαν. Τοίς δίδον
  ται άλλα.
  Διέλυσαν την κατά σάρκα οικογένειαν, καί
  συνέστησαν έν τώ κοινοβίω των οικογένειαν τήν
  κατά πνεθμα. "Αλλους πλέον δέν έ'χουν συγγε-
  νεΐς είμή πάντας τοΰς άνθρώπους.
  Βοηθοΰν δέ τούς κάμνοντας, καΐ επιμελούν¬
  ται των νοσούντων.
  Έκλέγουν τοϋς είς ούς ύποτάσσονται.
  Προσαγορεύουν αλλήλους άδελφούς.
  Μέχρι τοθδε έχει καλώς· έ'ως έδώ οέβομαι
  τόν κοινοβιακόν. Τόν σέβομαι υπό τό" δρον τοθ
  νά εΐνε έκούσιος, αύθόρμηΐος.
  Όπου κοινότης, έκεΐ καί δήμος, έκεΐ καί δικαί·
  ωμσ, Τό κοινόβιον είνε ηλόσμα τής φράσεως «Ί
  σότης, Αδελφότης». ΤΩ, πόσον μεγάλη ή ίδέα
  τής ελευθερίας! καί όποία μεταμόρφωσις υπέρ-
  λαμπρος! Ή ελευθερία άρκεϊ δπως ό μοναστι-
  κός βίος μεταβληθή είς δημοκρατικόν πολίτευμα.
  Εξακολουθούμεν.
  Άλλ' ούτοι οί άνδρες, αύται οί γυναΐκες
  οί έντός των τεσσάρων έκείνων τοΐχων, φοροΰν
  μέν ράσα, εΐνε δέ ΐσοι, καλοθνται άδελφοί' έ¬
  χει καλώς. Άλλ' έρωιώ, κάμνουν καί άλλο τι;
  — Ναί.
  Τί κάμνουν;
  Άτενίζουν ιτρός την σκιάν, γονυπετοϋν καί σταυ
  ρώνουν τάς χειρός των.
  (συνεχίζεται)
  ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  τής Κυβερνήσεως τοθ έτους
  1933 καί δπερ δικαίωμα εί¬
  ναι 2,00 δραχμαί δι" είσιτή-
  ρια Α'. θέσεως, 1,00 δρχ. δι'
  είσιτήοια Β'. θέσεως καΐ 0,50
  δι' είσιτήρια Γ'. θέσεως κατ'
  ί επιβάτην.
  Ή Λιμενική Έπιτοοπή Ή· | Ή,δημοπρασία θά γίνη φα·
  ρακλε-ίου έχουσα ύπ" όψει τάς νερά'έντοΐς Γραφείοις ' τής '
  διστάξεις τού άπό 23—1— Λιμεν. Επιτροπήν την 6
  Αλί έ ηέ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΗΡΛΣΙΛΣ
  μ ροπήν την 1ψ
  1932 Διατάγματος «περϊ διε- Απριλίου έ. ε. ημέραν Σάβ-
  ξαγωγής δημοπρασίας διά την βατον καΐ ώραν 11 — 12 π μ
  ενοικίασιν των υπέρ των Λι- συμφώνως ταίς διατάξεσι των Ι
  μενικών Ταμείων είσπραττο- ώς άνω μνημονευομένων Δ)γ-
  μένων λιμενικών φόρων καί μάτων. Ι
  τοϋ δικαιώματος έπιβατικών , Συνολική πρώτη προσφορά
  είσιτηρίων» ώς τούτο έτροπο- καθορίζεται τό ποσόν δραχ.
  ποιήθη διά τοθ άπό 6ης Δέ- δέκα όκτώ έκατομμυρίων (18.
  κεμβρίου 1933 ετέρου τοιούτου 000 000) έφ' δλων των ώς ά-
  δημ,οσιευθέντος είς τό ύπ' άρ. νω έκμισθουμένων φόρων καί
  381 Φύλλον Εφημερίδος τής δρχ. δέκα πέντε χιλιάδων (15. '
  Κυβερνήσεως ΟΟΟ) επί των δικπιωμάτων έξ
  Έ κ θ έ τ ε ι ' έπ.βατικών είσιτηρίων.
  Είς πλειοδοτικήν δημοπρασί-1 Έννοεΐται δτι ή προςτφορά
  αν, συμφώνως πρός τάς δια- αυτή άφορά τό καθαρόν προ-
  τάξεις τοΰ Δ)ιος τούτου, την (όν μετά 'τήν άφαίρεσιν των
  μονοετή ενοικίασιν των υπέρ ποσοστών των υπό τοϋ Νό·
  τοϋ ΛιμενικοΟ Τσμείου Ήρα- μ0υ ποοσβλεπομένων.
  κλείου είσπραττοέ λ ά λ
  Ήπροσκοττϊκη οργάνωσις
  είς την πόλιν Ρεθύμνης.
  βμ
  κλείου είσπραττομένων λιμε· τά λοιπά (σχύουσιν αί δια-
  νικών φόρων των έπιβληθέν- τάξεις των ανωτέρω Δ)γμά-
  των καί υφισταμένων μέχρι' των
  σήμερον δυνάμει τοϋ άπό 28 Ό μισθωτής ύποχρεοϋται
  Ίουνίου 1921 Β. Δ. «περΐ έπι-'νά συμμορφωθή πρός τάς δι-
  βολής λιμενικής φορολογίας ατάξεις τάς άναφερομένας
  Ηρακλείου» επί των δι' δλων' ε[ς τα υπό χρονολ. 15)12)1927
  των παραλίων τοΰ Δήμου Ή-' καί 11)9)1930 δανειστικά συμ-
  ρακλείου έπιβιβαζομένων καί βόλαια μεταξύ Λιμ. Έπιτρο-
  άποβιβαζομένων προίόντων πής Καί Κτηματ. Τραπέζης,
  καί έμπορευμάτων, ομοίως καί πρός τάς διατάξεις τοϋ
  των έπιβληθέντων δυνάμει τοϋ υπό χρονολ. 5)2)1936 ετέρου
  άπό 21 Σεπτεμβρίου 1934 Δι-1 τοιούτου μεταξύ Λιμεν. Έπι-
  ατάγματος «περί επεκτάσεως τροπής καί Έθν. Τραπέζης
  λιμενικής φορολογίας Ήρα-"τής Ελλάδος. |
  κλείου έν τή ξηρά» ώς τουτο, Όμοίως ό μισθωτής κατά
  ετροποποιήθη διά γοΟ άπό 16 τήν πρόσληψιν προσωπικοθ'
  Νοεμβριού 1934 ετέρου τοιού-' διά τήν παρακολούθησιν τής
  τού δημοσιευθέντος είς τό ύπ' ( βεβαιώσεως καί είσπράξεως
  αριθ. 422 τοθ Ιτους 1934 φύλ-|τών λιμεν. φόρων δέον νά ι
  λον τής εφημερίδος τής Κυ- προτίμησιν τούς ύπηρετοθν-
  βερνήσεως, όμοίως των επι- [ Τας ε(ς 'τήν υπηρεσίαν ταύ-
  βληθεντων δυνάμει τοϋ άπό 28 την ύπαλλήλους τοϋ Λιμεν.
  Νοεμβριού 1934 Διατάγματος Ταμείου.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μάρηος.— Κα¬
  τά την τελευταίαν συνεδρίασιν
  τής Διοικούσης τόν Τοπΐκδν
  Προσκοπικάν Σόνδεσμον Έπι-
  τροπής, ελήφθησαν αί εξής ά-
  ποφάσεις:
  Απεφασίσθη κατά πρότασιν
  τοθ Άντιπροέδρου τοθ Συ^δΙ-
  σμου κ. Γ. Τσουδερου καί τοΰ
  ΠροσκοπικοΟ Έφίρον κ. Μάνου
  Τσάκωνα, ή'μίσθωσις οίκήματος
  είς τήν οδόν Άρκαδίου καταλλή-
  λου διά τήν εγκατάστασιν εις αύ¬
  τό Προσκοπικής Λέσχης, ήτις,θά
  λείτουργήση εν καΐίώ μέ σκο-
  πούς γενικωτέρους ίσον άφορ5
  καΐ την δλην μόρφωσιν τή; μα
  θητιώσης νεολαίας.
  Διά την δαπάνην τήν άπαι-
  τηθησιμένην διά τάς προσκοπι-
  κάς στολάς των εν λειτουργία
  προσκοπικών όμάδων, απεφασί¬
  η ή προκαταβολή σημαντικόν
  μέρους ταύτης. Μέρος τής άξία;
  τής στολής θά είσπραχθή έν¬
  τός ταχθησομένης προθεσμίας υπό
  των ενδιαφερομένων, τ% έγγυήσει
  των γονέων ή κηδεμόνων. Πρός
  τόν σκοπόν τούτον συνεστήθη
  καί τριμελής Ιπιτροπή είς ήν ανε¬
  τέθη ειδικώτερον ή εξέτασιν εάν
  καί κατά πόσον ή προμήθεια των
  άναγκαιούντων είδδν δύναται νά
  γίνη έντός των διαγραφομένων
  όδηγιων τοθ προσκοπικοθ κέν-
  τρου έκ τής άγορας Ρεθύμνης. Είς
  την ιδίαν συνεδρίασιν συνεζητήθη
  σαν έπίσης διάφορα υπηρεσιακά
  ζητήματα ελήφθη δέ απόφασις δ¬
  πως ό καθιερωμένος Προσκοπι-
  κός χορό; δοθή έπ' εύκαιρία
  τή; εορτής τής Α. Μ. τοΰ Βασι
  λεως, "Ανωτάτου ΆρχηγοΟ των
  Προσκόπων.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ι
  «περί λψενικοθ φόρου Ηρα¬
  κλείου επί ταχυδρομικών δέ-
  Άποδέχεται έπίσης δτι αί
  γενόμεναι είσπράξεις λιμεν.
  μάτων» αρχομένην άπό 1ης φόρων άπό 1ης Απριλίου μέ
  Απριλίου 1938 καί λήγουσαν χρι τής ημέρας τής συντάξε-
  τήν 31 ην Μαρτίου 1839. |ως Τοϋ μισθωτηρίου συμβολαί-
  Ή φορολογία αυτή έχει. ώς Ου θεωροϋνται καλώς ένερ-
  εξής, δυνάμει τοϋ άπό 28 Ι¬
  ουλίου 1921 Β. Δ
  1) Δέκα πέντε 15 ο)ο) τοίς
  γηθεΐσαι μή δικαιούμενος νά
  έχη ουδεμίαν αμφισβήτησιν έπ'ι
  αυτών, καί δτι είς περίπτω
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τά:
  έκκλησιαστικά σκευη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροπήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. π.
  Έπίσης τά ωραιοτέρα και κομψότερα:
  κοσμή ματα
  Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καί παντός εΐδους δώρα διά γάμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  Άντιπροσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΑΚΚΕΚ.
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΓ^ΤΣΕΛΑΚΗ
  Τό ταχύτερον καΐ εύσταθέβτερον θαλαμηγόν
  τής γραμμαί» αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΣ2ΑΛΟΝΙ-ΗΝ
  Ηρ«χλ«ίβ«-Πειρ«·6ί « &Ρ·«·
  ΠραχτβρΕΐβν ΑΔΑΜΗ
  Τπλίφ. 9-·°
  εκατόν επί των άντιστοίχων σιν άπαλλαγής τοϋ Λιμεν.
  είσαγωγικών τελών διά τά Ταμείου είσφορας τινος έκ
  έκ τοϋ έξωτερικοθ έν γένει των άναφερομένων είς τά ά-1
  εΐσαγόμενσ έμπορεύμστα πλήν νωτέρω Δ)γματα κατά τήν
  τής ζακχάρεως φορολογουμέ- διάρκειαν τοϋ μισθωτικοΰ έ'-
  νης πρός 5 )ο)ο κσί τοϋ καφέ τΟυς, ουδεμίαν δύναται νά έ-
  πρός 9 ο)ο, ώς περιωρίσθη είς γε(ρη. αξίωσιν επί τοΰ ποσοϋ
  6,37 ο)ο δυνάμει τοϋ άπό 16 τούτου.
  Μοΐου 1930 Π. Δ. «περίτρο-ί Δέν περιλαμβάνεται είς
  ποποιήσεως τού Διατάγματος ιήν πσρο€σαν μίσθωσιν τό
  περί ενάρξεως καί τρόπου έ-.' έκ τοϋ ένιαίου φόρου καπνοϋ
  φαρμογής τού Νόμου 4319 πε- άποδιδόμενον ποσοστόν υπό
  ρί ένιαίου συντελεστοΟ των τοΰ Δημοσίου είς τό Λιμεν
  Τήν είκοστήν έννάτην (29)
  τοθ μηνός Μαρτίου 1938 ήμέ
  ραν Τρίτην καί ώραν 10—12
  π. μ. διεξαχθήσεται έν τώ Νο
  μσρχιακώ Καταστήματι Έπα
  ναληπτική δημοπρασία ένοικι
  άσεως φόρου διοδίων διά τό
  οικονομικόν έ'τος 1938—1939.
  Ώς πρώτη προσφορά ωρί¬
  σθη τό ποσόν των δραχμών
  έννεακοσίων χιλιάδων (900.
  000.00).
  Άπαντα τά σχετικά εϋρην
  ται κατατεθειμένα έν τή Νο
  μαρχία Ηρακλείου οπόθεν οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λαμ
  βάνωσι γνώσιν καθ" εκάστην
  εργάσιμον καΐ ώραν 11 —12
  π. μ.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  ώς πρόεδρος Ε,Τ.Μ Ο.Η.
  Ανδρ. Μάρκελλος
  προσθέτων είσαγωγ'ΐκών τε-
  λών».
  2) Έν τοίς
  επί τής άξίας των κατά τό τε¬
  λωνειακόν δασμολόγιον άτε-
  λώς εισαγομένων έμπορευμά¬
  των, έκτός των διά Π. Δ. ό-
  ρισθησομένων εκάστοτε έξαι-
  Ταμείον.
  Πνονται δεκταί άντιπρο-
  έκατόν (1 ο)ο) σφοραί μετά τήν δημοπρασί
  αν καί μέχρι τής έγγράφου
  κοινοποιήσεως τής έγκριτικής
  Δ)γής τής αρμοδίας προιστα-
  μένης άρχής, είς τόν τελευ¬
  ταίον πλειοδότην υπό τής Λιμ.
  ρέσεων. | Έπιτροπής, μέ κατώτατον δ
  3) "Εν καί ήμισυ έ αί τοίς ριον επί πλέον 3 ο)ο ώς τό
  εκατόν 1 1)2 ο)ο) επί τής άρθρον 7ον τοΰ ώς είρηται ά-
  άξίας των εξ αλλων με-
  ρών τοΰ Κράτους μεταφε-
  ρομένων πρϊόντων καί έμπο¬
  ρευμάτων.
  4) Τρία (3 ο)ο) τοίς εκατόν
  έττί τής άξίας των πρός εξα¬
  γωγήν ή μεταφοράν έπιβιβα¬
  ζομένων προίόντων καί έμπο¬
  ρευμάτων.
  Ή ώς άνω φορολογία έπε-
  ξετάθη καΐ επί των διά ξηράς
  διά παντός μετσφορικοϋ μέ-
  σου είς τόν Δήμον Ηρακλεί¬
  ου εισαγομένων καί έξ αύ
  τοθ όμοίως έξαγομένων προί¬
  όντων καί έμπορευμάτων πλήν
  των έξαιρέσεων των άναφερο
  μένων έν τώ άπό 21 Σεπτεμ
  βρίου 1934 Διατάγματι ώς
  τουτο ετροποποιήθη διά τού
  άπό 16 Νοεμβριού 1934 έτέ
  ρου τοιούτου.
  Ή αυτή φορολογία έπεξετά
  θη όμοίως δυνάμει τοθ άνω
  τέρω Διατάγματος, 28ης Νοεμ
  βρίου 1934, καί επί των έξ άλ
  λων μερών τοΰ Κράτους μετα
  ψερομένων διά ταχυδρομικών
  δεμάτων καί άποβιβαζομένων
  διά των ιταραλΐων τής περιο
  χής τοΰ Λιμενικοΰ Ταμείου
  Ηρακλείου προοριζόμενα^ δέ
  είτε διά τό ταχυδρομειον Ήρα
  κλείου είτε δι' οιονδήποτε τα-
  χυδρομικόν Γραφείον τοθ έσω
  πό 23)1)1932 Π. Δ. ορίζη..
  Ή Λιμενική Έπιτροπή επι-
  φυλάσσει είς εαυτήν τό δικσί-
  ωμα τής κατακυρώσεως ή μή
  είς τόν τελευταίον πλειοδό¬
  την άνευ ούδεμιθς άξιώσεως
  αύτοθ πρός αποζημίωσιν.
  Έν Ήρακλείφ τή 14 Μσρ-
  τίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. Έ¬
  πιτροπής.
  Γεώργιος Μητσοτάκης
  ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΡΩ'Ι'ΜΟΣ
  Ό Γεωργικός Συνεταιρι-
  σμός 'Επεξεργασίας καί Πω¬
  λήσεως Λαχανικών καί Νω-
  πών Καρπών Ιεραπέτρας
  Κρήτης ζητεί σοβαρούς αγο¬
  ραστάς νωπής τομάτας Ιερα¬
  πέτρας — Γρδ Λυγιδς είτε
  δι' ολόκληρον την παραγω¬
  γήν, είτε κατά περιβόλια, άπό
  τής 15ης Απριλίου έ. έ
  Έν Ιεραπέτρα, τή 20ή
  Μαρτίου 1938.
  Ό Άντιπρόεδρος
  Στέφ. Ε. Παπαδάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προκειμένου νά προταθώ-
  σιν πρός διορισμόν διά τάς
  θέσεις Ιον 2 Νοσοκόμων. 2)'Ε-!
  νάς θυρωροθ τοΰ ένταθθα;
  Νοσοκομείου Άφροδισίων καί
  τερικοΌ τής Κρήτης, ήτοι τό Δερματικών Νόσων Ήρα·
  διά τοθ ώς άνω έδαφίου 3 τοΰ κλείου, προσκαλοΰντσι οί
  άπό 28 Ίουνίου 1921 Β. Δ. πό βουλόμενοι νά καταλάβουν
  σοστόν 1 1)2 ο)ο. (τάς θέσεις ταύτας δπως μέ-
  Όμοίως έκθέτει είς πλειό- χρι τής προσεχούς Πέμπτης
  δοτικήν δημοπρασίαν τήν μο- ύποβάλουν τά υπό τοθ Νό-
  νοετή ενοικίασιν τοθ ρίσπρατ- μου όριζόμενα δικαιολογητι-
  τομένου δικαιώματος επί των ' κά είς τό ένταθθα Ύγειονο-
  έπιβατικών είσιτηρίων ώς τοΰ-1 μικόν Κέντρον.
  καθωρίσθη διά τής ύπ' | Έν Ηρακλείω τή 21 Μαρ-
  το
  αριθ. 1585 αποφάσεως τής τίου 193Θ.
  Γενικής Διοικήσεως Κρήτης] Ό Προϊστάμενος Ύγ. Κέν-
  δημοσιευθείσης είς τό ύπ' άρ.' τρου.
  Ί02 φύλλον τής εφημερίδος 'Ως πρόεδρος τής. 'Εφορείας,
  —Δωρεαι.
  Ό κ. Λεωνίδας Χατζηδάκης κα
  τέθεσεν είς τόν κ. Δήμαρχον 'Η¬
  ρακλείου δρ. πεντακοσίας υπέρ
  τοΰ «Άσυλου της Γερένπσσας»εΙς
  μνήμην τής Βικτωρίας Καπετα-
  νάκη.
  —Έπίσης ίι κ Καλλιόπη Καπε
  τανάκπ προσέφερεν άφθονον καΐ
  εκλεκτόν φαγητόν είς τό Πτωχο-
  κομεΐον είς μνήμην της Βικτωρί-
  άς Καπετανάκη.
  —Αί αρχαιρεσίαι τής όμο-
  σπονδίας Βιοτεχνών.
  Γενομένων αρχαιρεσιών διοικη¬
  τικώς έπιτροπής τής Όμοσπονδί-
  ας 'Ιιπαγγελματικών καΐ Βιοτε¬
  χνών Ν. Ηρακλείου τήν π. Κυ¬
  ριακήν, εξελέγησαν ο! κάτωθι:
  Πρόεδρος Μιχ. Γαρεφαλάκης,
  άντ)δροι α'. Γεωργ. Κωνσταντου-
  λάκης, β'. Κωνστ. Βογιατζάκη;,
  Ταμίας Σωκρ. Σπαγουλίδης, Γεν.
  Γραμ. Ιωάν. Ζερβος.
  Πρέεδρος Γεν. Συνελεύσεως
  εξελέγη ό κ. Εύαγ. θίκονομου
  καΐ Γραμματεύς Γ. Σ. ό κ. Έμμ.
  Νερολαδακης.
  —Αί οικονομικαί έφορεϊαι
  Κρήτης.
  ΔΓ έκδοθέντος διατάγματος ο-
  λόκληρος ή περιφερεια τής αίκο-
  νομικής 'Εφορείας Σφακίων προ-
  ατιθΐται είς τήν δικαιοδοσίαν τής
  Οικονομικάς 'Εφορείας Χανίων.
  'Αφ' ετέρου αυνιστάται Οίκον.
  Έφορείκ γ' τάξεως Κισσάμου μέ
  έδραν τήν κωμοπολιν Καστελλίου
  καΐ περιφέρειαν περιλαμβανου·
  σαν τήν επαρχίαν Κισσαμου καΐ
  τάς κοινότητος Βουτά, Σαρακί-
  νας, Βοθιανών καί Σκλαβοπου-
  λας τής επαρχίας Σελίνου, άπο-
  σπωμένων έκ τής θϊκονομικής
  'Εφορείας Χανίων.
  — Ή έπέτειος τοϋ Συνδέσμου
  των ραπτών.
  Επί τή αΰριανή έπετείω έ-
  ορτή τοΰ Συνδεσμου των ραπτών
  Ηρακλείου θά τελεσθτί είς τον
  ιερόν ναόν τοΰ 'Αγ. Τίτου άρτβ-
  κλασία. Είς τήν τελετήν θα προ¬
  σέλθωσι, έκτός των ανηκόντων
  είς τόν Σύνδεβμον μελών ή Δι-
  κοΰσα Έπιτροπή τής Όμοβπονδί-
  ας Έπαγγελματιών, ή διοίκησις
  τοΰ Έπαγγελματικοΰ καΐ Βιοτε·
  χιΐκοΰ Έπιμελητηρίου κ. ά. Έ-
  πίσης προσεκλήθησαν οί πρόεδροι
  των όργανισμών των · ανηκόντων
  είς την επαγγελματικήν καΐ βιο-
  τβχνικήν τάξιν.
  —Οί ύφασματοπώλαι Ρεθύ¬
  μνης.
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ
  συλλόγου ύφασματοπωλών Ρε¬
  θύμνης εξελέγησαν οί κάτωθι: Ι¬
  ωσηφ Χομπίτη; Πρόεδρος, Γεώργ.
  Μαιιοιλακη; άντιπροεδρος, Στ.
  Σταύρου γενικός γραμματεύς, 'Α-
  γησϊλ. Καπετανάκη; ταμίας
  καΐ σύμβουλοι οί κ. κ. Ιωάν.
  Ματζορακης, Ε. ,,Φραγάκπί καΐ.
  Γ. Βουρλάκης.
  — Ή άπόπειρα φόνου των
  Χανίων.
  Ό δράοτης τής προχθεσινάς ά-
  ποπείρα; φονου των Χανίων, περ'ι
  ής έγράψαμεν χθές, Ιωάννης Μυ-
  ριδακης συλληφθείς υπό όργά-
  νων τής ΧωρΑφυλακής, προαιί-
  χθη χθές είς τήν Εισαγγελίαν
  Χανίων.
  ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μέγα Βραβείον Διεθνών Έκθέσεων
  Παρισίων και θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προίόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω ΰψαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οίκίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά κατσβάλτ]
  πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΕΙΣ ΑΥΓΕΝΙΚΗΝ
  Τήν 25γ(ν Μαρτίου δίοετα: χο¬
  ροεσπερίς είς τά ρωμαντικόν μας
  χωρίον, πρό; ενίσχυσιν τοϋ σχο-
  λικοθ μας ταμείου.
  Είς ταύτην ή άθάνατος Κρητι¬
  κή λύρα, μέ τόν φημισμένον λυ-
  ράρτρ κ. Γεώργιον Καψιλίδην,
  θά ένθουσιάση τούς πάντας καΐ
  μιά βρα5υά τουλάχιστον άλησμό-
  νητη θά αφήση
  Έχομεν δέ τήν τιμήν νά προ-
  σκαλέσωμεν πάντας τούς πραγμα¬
  τικώς θέλοντας νά άπολαύσουν
  καί νά εύχαριστηθοθν, έξυπηρε-
  τοθντες ά'μα καί τόν ιερόν μας
  σκοπόν «τήν ενίσχυσιν τοΰ λαι-
  κοΰ μας σχολείου».
  Ό Πρόεδρος τής Σχολ. 'Εφο¬
  ρείας Αύγενικής.
  Ζαχαρίας Ε. Πρεβΐλιανάκης
  /ωρ
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗ!
  Είδικευθεϊς επί έπταετί-
  αν είς τά παθολογικά νο·
  σήματα έν Παρισίοις καΐ
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμσλ^είας (Ίταροδος όδοθ
  Κατεχάκη, ιτρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ.
  καΐ 3- 6 μ. μ.
  Ι Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Ι Τηλέφωνον 6 — 63
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοΰρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμσ-
  ράκι.
  .11
  4
  1
  Ι
  Ιί>
  Ι Μ
  13
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Πσλ. Νομαρχιας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  24 Μαρτϊου 1938
  ΗΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ Σ ΒΟ Υ Α ΗΣ
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΟΑ ΚΑΘΟΡΙΣΗ
  ΤΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΛΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Αονδίνου ότι ο Βρβττανός πρωθυ¬
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν θά καθορί¬
  ση τάς κατευθύνσεις τής εξωτερικάς πο¬
  λιτικάς τής Αγγλίας κατά την αυ¬
  ριανήν (σημερινήν) συνεδρίασιν τής Βου
  λής των Κοινοτήτων.
  Ό κχθορπμός ούτος, καθ' α άνα-
  φέρουν αί αυταί πληροφορίαι, θά γίνη
  ϊΐιά νά έκτιμηθή ή διαφορά ή οποία
  χωρίζει την κυβέρνησιν άπό την άντι
  πολίτευσιν καί νά έπιζητηθή ή δυνατή
  προσέγγισις των εκατέρωθεν άπόψεων.
  Τό δάνειον της Γαλλίας
  διά τούς πολεμικούς έξοπλισμούς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαρτίου (τη¬
  λεγραφικώς.— Ό πρωθυπουρ
  γός τής Γαλλίας κ. Μπλούμ,
  [ανέπτυξεν ενώπιον τής Βου-
  Ι λής τό οικονομικόν πρό
  Ι γραμμα τής νέας κυβερνήσε
  ως συνδυάσσς τουτο μέ την
  ανάγκην τής αυξήσεως των
  Ι δαπανών των πολεμικών ύ-
  I
  πουργείων πρός κάλυψιν των
  ι έπειγουσών άναγκών τοϋ πό
  ] λεμικοϋ έφοδιασμοϋ τής χώ¬
  ρας.
  Ό Γάλλος πρωθυπουργός
  άνεβίβασε τάς προβλεπομέ-
  ι νας δαπάνας των πολεμι-
  κων έξοπλισμών τής Γαλλίας
  είς 15 δισεκατομμύρια φράγ¬
  κα, εζήτησε δέ την έξουσιο-
  δότησιν τής Βουλής διά την
  σύναψιν δανεΐοο πρός κά¬
  λυψιν τοϋ ποσοϋ τούτου.
  Κατά την πρωϊνήν συνε¬
  δρίασιν τής Βουλής ό κ.
  Μπλούμ, άναπτύσσων τάς
  κυβερνητικάς άντιλήψεις διά
  τό δάνειον των 15 δισεκα-
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΥΣΣΟΔΟΥΣ ΜΑΧΗΣ
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Έκ Παρισίων αγγέλ¬
  λεται ότι κατόπιν λυσσωδεστάτης μάχης
  είς τ όν τομέα τής Ούέσκας, οί έθνικοί
  κατώρθωσαν νά διασπάσουν την παράτα¬
  ξιν των κυβερνητικών προελαύνοντες ή¬
  δη πρός τό Καταλωνικόν έδαφος.
  ΕΟΝΙΚΟ
  ΗΛ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑΟΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άνια-
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι είδήσεις
  τού Πρακτορείου Χαβάς άγγέλλουν ότι
  ο Φράνκο διά τής νέας αυτού έπιθέσεως
  έπιδιώκει εύθυγράμισιν τού μ&τώπου τής
  Άραγώνος καί συγχρόνως κατάληψιν
  τής Καταλωνίας έφ' όσον έννοεΐται θά
  έξασθενήση περισσότερον ή άντίστασις
  των κυβερνητικών.
  ΤΟ ΚΑΟΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΡΥΟΡΑΣ
  ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Έκ Ρώμης αγγέλλε¬
  ται ότι θεωρείται έκεί ικανοποιητικόν
  τό άποτέλεσμα των συνεννοήσεων τής
  Ιταλίας μέτήν Μεγάλην Βρεττανίαν ε¬
  πί τού καθεστώτος τής έρυθράς θαλάσ¬
  σης. Επί τού σημείου τούτου αί δύο δυ
  νάμεις κατά τα άναγγελλόμενα συνεφώ-
  σαν πλήρως.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣλΟΒΑΚΙΑΝ
  8Α ΣΥΝΑΣΟΙΣΟίΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΧΟΜΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—"Υπό τού Προέδρου
  τής Τοεχοσλοβακικής δημοκρατίας κ.
  Μπένες καί τής κυβερνήσεως Χότζα
  έπιζητείται κατά σημερινάς πληροφο¬
  ρίας έκ Πράγας ο συνασπισμός των
  πολιτικών κομμάτων τής χώρας πρός
  κιλυτέραν άσκησιν τής έξωτερικής πό
  λιτικής καί διευκόλυνσιν των μέ:ρων
  διά την οργάνωσιν τής έθνικής αμύνης.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΣΕΡΒΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Εις Αθήνας αφίχθη¬
  σαν σήμερον ΐ>Ο Σέρβοι φοιτηταί. Οί
  φοιτηταί ούτοι έκτελοΰν περιοδείαν
  άνά την Έλλάδα καί Ανατολήν δι»
  έπιστημονικούς καί τουριστικούς λό-
  γους. ______________
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα-
  «οκριτού μας).— Καί σήμερον έσυνε-
  χίσθησαν μεγάλαι έτοιμασίαι διά τόν
  επιβλητικώτερον έορτασμόν τής έθνι-
  κης εορτής. Εγένοντο δοκιμαστικαί πα-
  ρελάσεις τού σερατού καί των σχολείων
  οδέΔήμοςΑθηναίων συνεπλήρωσε την κα
  τάλληλον διακόσμησιν καί τάμέτρα φω·
  ταγωγήοβως των Αθηνών κατά τάςτρεΐς
  ημέρας τού έορτασμού.
  τομμυρίων, τό προβλεπόμε¬
  νον διά τούς νέους Γαλλι-
  κούς έξοπλισμούς, άπηρίθ-,
  μησε τα μειονεκτήματα έ-1
  νός έξωτερικοΰ δανείου, έν
  αντιθέσει πρός τα πλεονεκτή
  ματα άτινα έξασφαλΐζει είς
  την Γαλλίαν παρόμοιον δά¬
  νειον έσωτερικής μορφής άρ
  κεΐ μόνον νά έξευρίσκετο ό
  κατάλληλος συνδυασμός πρός
  εξυπηρέτησιν τού.
  Είς τάς παρούσας στιγ¬
  μάς των διεθνών περιπλο-
  κών, ετόνισεν ό κ. Μπλούμ,
  μόνη ή Τραπέζα τής Γαλλί¬
  ας θά ηδύνατο νά ενισχύ¬
  ση την κρατικήν προσπάθει¬
  αν πρός εξασφάλισιν των εί
  ρηνικών δισθέσεων τής κυβερ
  νήσεως διά των ραγδαίων
  έκείνων μέτρων τού πλήρους
  πολεμικοΰ έφοδιασμοΰ τής
  χώρας. Καί τουτο θά έπετυγ
  χάνετο δι* οίκονομικής συμ¬
  βάσεως τής Τραπέζης τής
  Γαλλίας μετά τοϋ κράτους,
  πρός κάλυψιν των απαιτου¬
  μένων πιστώσεων.
  Ή οίκονομική άνασύνταξις
  τού κράτους, προσέθεσεν ό
  κ Μπλούμ, καί ή παγίωσις
  τής ύλικής τού δυνάμεως θά
  άναστηλώσουν τό ηθικόν τής
  Γαλλικής δημοσίας γνώμης
  καί θά συντελέσουν είς την
  εξαφάνισιν των αίτΐων άτινα
  προκαλοΰν σήμερον γενικάς
  ανησυχίας.
  Βασίζομαι, είπεν 6 Γάλλος
  πρωθυπουργός, είς την εμπι¬
  στοσύνην τής πλειοψηφίας
  τής Βουλής διά νά όλοκλη-
  ρώσω τό πρόγραμμά μου ύ-
  ποσχόμενος νά έργασθώ είς
  τάς παρούσας δυσμενεΐς συν
  θήκας μέ δλην την δύναμιν
  τής ψυχής μου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Έν σχέσει μέ
  τό ζήτημα των γαλλικών έ¬
  ξοπλισμών αγγέλλεται δτι
  τό Γαλλικόν Επιτελείον θά
  υποβάλη έκθεσιν των πολε
  μικών άναγκών τής Γαλλίας.
  Σχόλια τού Γαλλικοϋ τύπου
  διά τα μέτρα πολεμικοΰ έφοδιασμοΰ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαρτίου (τη
  λεγραφικώς)— Άσχολοΰμε
  ναι αί Γαλλικαί έφημερίδες
  μέ τάς δηλώσεις τοϋ κ
  Μπλούμ, τονίζουν δτι είς την
  παρούσαν κρίσιμον στιγμήν
  είναι άπαραίτητος ή έθνική έ-
  νότης τής Γαλλίας, καί ή πά
  ραμέρισις πάσης άφορμής δι
  χονοιών καί διαιρέσεων.
  Θά έχρειάζετο, γράφουν
  αί έφημερίδες τής δεξιας εΓς
  άνθρωπος δυνάμενος νά ά
  πευθυνθή πρός την ψυχήν δ
  λης τής ΓαλλΙας καί νά έμ
  πνεύση. την εμπιστοσύνην καί
  την πίστιν είς τόν λαόν της.
  Μία άντιπροσωπευτική κυ
  βέρνησις ολοκλήρου τής Γαλ
  λίας, έξ άλλου, θά ηδύνατο
  νά έμπνεύστ] την πίστιν αύ
  την.
  Διά τής ενώσεως άλλωσ
  τε, γράφουν αί Γαλλικαί έφη
  μερίδες, ολοκλήρου τοϋ πολι
  τικοθ κόσμου υπό τοιαύτην
  κυβέρνησιν έθνικοΰ συνασπι
  σμοΰ καί τής συμπληρώσεως
  των έξοπλισμών καί των μέ¬
  τρων έθνικής αμύνης τής Γαλ¬
  λίας, θά ένισχύομεν καί την
  εμπιστοσύνην των φίλων τής
  Γαλλίας.
  ΑΘΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  (τηλεγραφικώς). — Αγγέλλε¬
  ται έκ Βιέννης δτι άθρόαι
  συλλήψεις Αύστριακών τιτλού
  χων καί προσωπικοτήτων έ-
  νηργήθησαν τό τελευταίον δι-
  ήμερον υπό τής νέας κυβερνή¬
  σεως. Οί συλληφθέντες άνέρ-
  χονται είς 1742, εθεωρούντο
  δέ άντιδρώντες είς τό νέον
  καθεστώς.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαρτίου
  (τηλεγραφικώς). — Οί έν Τσε
  χοσλοβακία Γερμανοί έργατι
  κοί προέβησαν σήμερον είς δια
  μαρτυρίαν διότι στεροΰνται
  άντιπροσώπου των έν τή
  Βουλή τής Τσεχοσλοβακίας.
  Ή διαμαρτυρία αυτή άπο
  δίδεται είς την ένθάρρυνσιν
  των Γερμανών τής" Τσεχοσλο
  βακίας κατόπιν των γνωστών
  γεγονότων τής Αυστρίας.
  Οί κληρωδέντες χδές ένορκοι
  διά την σύνοδοντοϋ μηνός Απριλίου.
  Γενομένης χθές τής κληρώσεως
  των ένόρκων διά την σύνοδον
  τοΰ κακουργιοδικείου Ηρακλείου
  μηνός Απριλίου εξελέγησαν τα-
  κτικοί διά τό α' δωδεκαήμερον οί
  κ.κ. Ήρακλ. Έμμ. Χαριτάκης.
  Νικ. Έμμ. Διακάκης, Γεώργ. Ν.
  Μπρουλιδάκης, Γεώργ. Ι. Μιγά-
  δης, Νικ. Έμμ. Φανουράκης,
  Ήρ. Έμμ. Πολεμαρχάκης,Ίω. Μ.
  Κυβερνητάκης, Άριστ. Σ. Μαρ¬
  κατάτης, Στυλ. Γ. Πολυκρατησ,
  Νικ. Ι. Στειακάκης, Γ. Σ. Τραν-
  ταλίδης, Μιχ. θ. Φανουράκης,
  Μιχ. Ν. Βασιλάκης, Έμμ. Μ.
  Τζωρτζάκης, Μιχ. Δ. Λυδάκης,
  θεοδ. Ιωάν. Δουκουμετζίδης,
  Ιωάννης Μ. Χριστουλάκης,
  Μιχ. Γ. Μυλωνάκης, Κ. Γ.
  Χριστοφίδης καί Νικ. Γ. Βογια-
  τζάκης. Άναπληρωματικοί. Μιχ.
  Ι. Σερπετσιδάκης, Κωνστ. Φασου-
  λάκης, Γεώργ. Εμμ. Χριστοδου¬
  λάκης, Ιω. Σ. Χρονάκης, Κωνστ.
  Λιανάς, Μιχ. Νικολετάκης,
  Κωνστ. Π. Ρααιδάκης, Ιω. Μ.
  Περτσελάκης, Ιω. Έμμ. Καλλια-
  τάκης, Νικόλ. Άθ. Πίκουλας.
  Διά τό β' δωδεκαήμερον τακτι-
  κοί Ινορκοι εξελέγησαν οί κ.
  κ. Ζαχ. Μ. Περάκης, Γεώργ. Σ.
  Δακανάλης, Στ. Μ. Κατεχάκης,
  Ιω. Χ Παπαχαριλάου, Έμμ.
  Εύαγγ. Περάκης, Νικόλ. Α. Πα·
  ρασύρης, Κωνστ. Ν. Χρήστου,
  Ιω. Μ. Ταρουδάκης, Έμμ. Η.
  Χαλκιαδάκης, Έμμ. Ν. Μανδα-
  λενάκης, Γεώργ. Κ. Ρασιδάκης,
  Γεώργ. Ν. Φλώρος, Άλ. Γ. Πε
  ράκης, Νικ. Ι. Παντατοσάκης, Χρ.
  Μ. Περάκης, Ευστ. Δ. Καλιγέρης,
  Ιω. Κ. Τζανακάκης, Α. Εύαγγ.
  Μαυράκης, Γεώργ. Νικ. Αλε¬
  ξάκης, Κωνστ. Μ. Μαθιουδάκης
  καί άναπληρωματικοι οί κ. κ.
  Γεώργ. Μ. Τσαχάκης, Μιχ. Κυρ.
  Καπαρουνάκης, Βασίλ. Γρ. ΙΙορ-
  ταλάκης, Έμμ. Γ. Βορεάδης,
  Ιω. Έμμ. Συλιγάροος, Γ. Φ.
  Ξηρουδάκης, Νικ. Σ. Σωτηρίου,
  Β. Α. Εύφραίμογλου, Γ. Μ. Μα-
  δαριωτάκης καί Κωνστ .Δ. Παί-
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΟΞΟΛΟΠΛ
  ΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  Ανακοινούται αρμοδίως 8τι,
  κατά ιήν δοξολογίαν επί τή έπε-
  τείψ τής Έθνικής ημών Παλιγγε-
  νεσίας έχουσιν ορισθή αί εν τή έκ
  κλησία θέσεις των επισήμων κ.
  λ.π προσερχομένων καί παρακα-
  λοθνται ούτοι νά δηλώσι την ταυ
  τότητά των καί ζητώσι τάς θέσεις
  των άπό τόν επί τούτω όρισθέντα
  Αξιωματικόν Χωροφυλακής είς
  ού τάς ύποδείξεις παρακαλοδνται
  νά ύπακούωσι.
  Διά τούς Ιχοντας ειδικήν θέσιν
  ωρίσθη επίσημον έ"νδυμα. Αί κυ¬
  ρίαι των επισήμων κλπ. προσερ¬
  χομένων θά καταλαμβάνωσι θέσιν
  μεταξύ τοΰ έκκλησιάσματος.
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής άστυ-
  νομίας άπαντα τα καταστήματα
  άπό 10.30 π. μ. αυριον μέχρι
  πέρατος^τής τελετής δέον νά εί¬
  ναι κλειστα.
  ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΑΥΡΙΟΝ
  Λόγψ τής Έθνικής ίορτϊ]ς τα
  άρτοποιεϊα θ' άργήσουν αυριον.
  ΟΙΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΗΣ ΧΟΕΣ- ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
  Κατά την διενεργηθεΐσαν χθές
  9ην κλήρωσιν τοΰ Έθνικοΰ Αχ·
  χείου οί κάτωθι άριθμοί πωλη-
  θέντες έν Ηρακλείω κερδίζουν ά¬
  νά δρχ. 4.000 Ικαστος: 18.435
  καί 37 050. Ό άριθμός30 257 κερ
  δίζει δρ. 8.000 καί 2 000 ό αριθ
  μάς 5.351. Άνά χιλίας δρχ. κερ¬
  δίζουν οί άριθμοί: 3.702, 3.722,
  4.901, 4.994, 4.998, 7.853, 7.
  860, 10.158, 10.159, 10.227,
  10.223, 19 828, 19.839, 20.326,
  20.417, 20.782, 29.540, 29.543,
  32.665, 32.668, 33.181, 33.200,
  37 029, 37.042, 37 488, 39.174,
  42.197, 43.842, 43.848, 44.630.
  ΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  έ-
  'ϊ-
  Πρός τας αρμοδίας αρχάς
  κοινοποιηθή έγκύκλιος τοΰ
  φυπουργείου Εργασίας, διά τής
  οποίας γνωστοποιεΐται 8τι εται¬
  ρίαι, νομικά πρόσωπα δημοσίου
  δικαίου, δήμοι ή κοινότητες καί
  οί ενοικιασταί των φόρων των
  προσώπων τούτων, υποχρεούνται
  νά χρησιμοποιώσι διά την υπη¬
  ρεσίαν βεβαιώσεως καί είσπράξεως
  των φόρων φοροτεχνικούς υπαλλή-
  λους κεκτημένους έπαγγελματι-
  κόν βιβλιάριον. Έν συνβχεία, το
  Η ΑΛ1ΕΙΑ
  Πρός τάς λιμενικάς αρχάς
  εκοινοποιήθη έγκύκλιος τοϋ
  ύφυπουργείου Έμπορικης Ναυ
  τιλίας σχετικώς μέ την οργά¬
  νωσιν τής άλιείας. ι Διά ταύ¬
  της έφιστάται ή προσοχή των
  αρμοδίων άρχών επί τής πά
  ρανόμως ένεργουμένης άλιεί-
  ας, συνιστδται δέ ώς προλη-
  πτικόν αυτής μέτρον ή κατα¬
  γραφή ύπότώνλιμενικώνάρχών
  τώνάλιευτικώνμέσωνδλων των
  περιφερειών. Ή άσκησις τοΰ
  έπαγγέλματος τού άλιέως θά
  έπιτρέπεται κατόπιν σχετικής
  αδείας τής Λιμενικής άρχής.
  νίζεται δτι, έκ λόγων τεχνικών,
  δέον 8πως οί ένδιαφερόμενοι είτε
  ενοικιασταί φόρων είνε ούτοι
  είτε δήμοι καί κοινότητες ή λι
  μενικά ταμεΐα, είτε νομικά πρό¬
  σωπα δημοσίου δικαίου ή ΐδιω
  τικοΰ δικαίου, προσλάβουν είς
  την υπηρεσίαν τής είσπράξεως
  καί βεβαιώσεως των φόρων, τούς
  τεχνικούς ύπαλλήλους οίτινες ευ¬
  ρίσκοντο έν ύπηρεσία κατά τόν
  μήνα Δεκέμβριον 1937 καί ή-
  σκουν τό έπάγγελμα τοθ φαροτε-
  χνικοθ υπαλλήλου άπό μακροθ
  χρόνου.
  δΟΠρωϊνή
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
  ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΧΟΡΗΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΑ Ο Ί' Τ Α Α1Κ Η Ν
  ΚΑΙΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΡΕΡΝΒΣΕΒΣ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΚΟΡΜΠΕΗ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Αονδίνου άγγέλλουν ότι ο
  Βρεττανός ύπουργός των Εξωτερικών
  λόρδος Χάλιφαξ επεσκέφθη σήμερον τόν
  Γάλλον πρεσβευτήν κ. Κορμπέν.
  Ό Χάλιφαξ προσεπάθησε νά επιτύχη
  προσχώρησιν της Γαλλίας είς την συνε¬
  νόησιν της Αγγλίας μέ την Ιταλίαν
  προδιαθέτων πρόςτοΰτο καταλλήλως τόν
  Γάλλον πρεσβευτήν. Πάντως τα άποτε-
  λέσματα τής συνομιλίας ταύτης άγνοούν-
  ται μέχρι τής στιγμής.
  ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΠΕΙΓΕΤΑΙ
  ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
  ΠΡΟ ΤΟΥ ΤΑ^ΙΟΠΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Κατ' είδήσειςέκ τής
  Άγγλικής πρωτευούσης, ή κυβέρνη¬
  σις Τσάμπερλαιν έπείγεταιινά υπογράψη
  συμφωνίαν μέ την Ιταλίαν καί τούτο ι¬
  να προλάβη τό ταξίδιον τού Χίτλερ είς
  την Ρώμην όπερ ώς γνωστόν Θά πραγ¬
  ματοποιηθή τόν προσέχη Μάϊον.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΜΕΤΑ κ. ΤΟΥ ΠΡΡΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σήμερον ο πρωθυ¬
  πουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν
  πρεσβευτήν τής Μεγάλης Βρεττανίας
  κ. Ούατβρλόου. Ή συνομιλία τού κ.
  Μεταξά μετά τοΰ 'Άγγλου πρεσβευτού
  διήρκεσεν άρκετήν ώραν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 ΛΙαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Αονδίνου βεβαιούν ότι ο πρωθυπουρ¬
  γός Τσάμπερλαιν κατώρθωσε νά μετα-
  πείση τούς διαφονούντας μέ αυτόν έν τή
  κυβερνήσει ύπουργούς σχετικώς μέ τα
  ζητήματα τής έξωτερικής πολιτικής.
  Κατόπιν τούτου θεωροΰνται ώς άρθεί-
  σαι μάλλον αί διαφωνϊαι είς την Αγ¬
  γλικήν κυβέρνησιν.
  ΔΕΝ
  ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)-— Πληροφορίαι έκ Λον-
  δίνου άναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός
  Τσάμπερλαιν δέν θά προβή σήμερον είς
  παραχωρήσεις πρός την Άντιπολίτευσιν
  ούτε επί τοΰ Ίσπανικού, ούτε επί τού
  Τσεχοσλοβακικοΰ ζητήματος. Απλώς
  θά δικαιολογήση την έμμονήν τού είς
  την πολιτικήν τής μή επεμβάσεως.
  ΑΜΥΝΑ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΜΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—- Τηλεγραφοΰν έκ
  Βαρκελώνης ότιτό υπουργικόν συμβού¬
  λιον συνήλθε σήμερον είς πολύωρον σύ¬
  σκεψιν καθ' ην συνεζητήθη ή στρατιωτική
  κατάστασις- Οί έκπρόσωποι άπάντωντών
  έν τή κυβερνήσει κομμάτων συνεφώνησαν
  ότι έπιβάλλεται άμυνα μέχρις εσχάτων
  διά την σωτηρίαν τής Καταλωνίας.
  ΕΙΣΤΟΜΕΤΩΠΟΝΤΗΣΣΑΡΑΓΩΣΗΣ
  ΧΥΒΕΡΗΗΤΙΚΟΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΗ ΠΑΗΟΑΕΘΡΙΑΗ
  Τό Πρακτορείον Χαβάς αγγέλλει νέαν
  νίκην των έθνικών στρατευμάτων είς τό
  μέτωπον τής Σαραγώσης, δπου οί κυβερνη-
  τικοί ύπέστησαν αληθή πανωλεθρίαν.
  Οί έθνικοί επ» μετώπου 9 χιλιομέτρων,
  δυτικώς τής Ούέσκας, μέ μηχανοκινήτους
  φάλαγγας, πολλά τάνκς, καί άεροπλάνα
  προήλασαν είς βάθος κ'ίκοβι χιλιομετρων,
  ΤΟ