95562

Αριθμός τεύχους

4821

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ρτησι'α λίηίΐι 3
  'ΑμερικΓ|ί
  ίτησία δολ. 15
  ρξάμτ|νος » 8
  ΤΙ
  II
  Ι)
  κοτα φύλλον
  Χ· 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  25
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΠ-ΆΦΕίΑ
  ΟΛΟΣ. ΜΙΝΰΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΛΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *821
  ϊΊΙΕ'βιΙΙΟΣ ΣΥΗΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΘΑΥΜΑ
  ΤΗΣ 25"2 ΜΑΡΤΙΟΥ
  Θά ήτο ϊαως σχόπιμον καί,
  επιβεβλημένον νά έπιχειρή-
  σωμεν μίαν ανάλυσιν τού
  περιεχομένβυ καί τής σημα-
  σίας τής 25η; Μαρτίου. Άλ-'
  λά θά έχρειάζοντο στήλοα
  πολλαί, τόμοι όλόκληροι διά
  μίαν τοιαύτην έπιακόπηαιν.
  Διότι ή ήμέρα αυτή δέν είνε
  ένας απλούς μόνον σταθμός
  είς την ιστορίαν ενός μι-
  κροϋ εθνους. Αποτελεί συγ¬
  χρόνως καί την αφετηρίαν
  ενός νέου πολιτισμόν, μιάς
  νέας ζωής τής άνθρωπότη-
  τος^όλοκλήρου. Την πηγήν
  νέας άληθοΰς θρησκεΐα;.
  Αποτελεί την ημέραν της
  ένσαρκώσεως τής αληθείας
  καί τού θείου πνεύματος.
  πού έλαμψε μετ" ολίγον έν
  τώ προσώπω τοΰ θεανθρώ-
  που καί κατηύγασε τόν κό-
  αμον ολόκληρον καί ήνοιξε
  τόν δρόμον πρός την ψυχι¬
  κήν καί πνευματικήν άπολύ-
  τρωσιν άπό την πλάνην τοΰ
  σκότους καί άπό τα δεσμά
  τής δουλεία;. "Αποτελεί τόν
  σταθμόν άπό τόν οποίον έκ-
  πηγάζει ή γνώσις καί ή ε-
  ρευνα, ή πίστις καί ή θυσία.
  Καί είνε ήμέρα τής οποίας
  ή σιιμασία έχει την έκτασιν
  τής παγκοσμιότητος, έμπρός
  είς την οποίαν οί άνθρωποι
  κ«ί οί αίώνες 8ά κλίνουν
  μέ σεβασμόν διά ν'άντλοΰν
  διδάγματα αληθείας καί πί¬
  στιν είς την τραχείαν καί
  δύσκολον πορείαν της άνα-
  ζητήβεως τής ^γ-νώσεως καί
  της σωτηρίας.
  'Αλλά, διά τόν ελληνι¬
  σμόν, ή ήμέρα αυτή, είπο¬
  μεν, έχει καί άλλην αξίαν
  έκτό; τής θρησκευτική;. Συμ
  βολίζει την ά «στάσιν τοΰ
  έθνους, την άπολύτρωσιν εκ
  τοΰ ξενικοΰ ζυγοΰ κα'ι τής
  δουλείας.
  Την ημέραν αυτήν, έκεί
  είς την Ιεράν Μοήν της
  Λοίύρας, υψώθη ή φλόγα τής
  έθνι*ής έπαναστάσεως καϊ
  εδόθη ό έρκος διά την ελευ¬
  θερίαν ή τόν θάνατον. Την
  ημέραν αυτήν, μία δράξ άν-
  θρώπων, ώρκίοθη νά ^ψωθή
  άντιμέτωίτος πρός την κρα-
  ταιοτέραν αύτοκρατίρίαν
  τής έποχής καί νά κερδίση
  τόν άγώα. Καί οχι μόνον
  έκράτησε τόν δρκον, άλλά
  καί ένίκησε.
  Οί ολίγοι, άοπλοι ούσια-
  στικώς α θρωποι, έδωκαν
  την μάχην πρός ίνα στρα¬
  τόν άτελεύτητον είς όγκον,
  κραταιότατον είς οπλισμόν,
  καί ένίκησαν. Ένίκησαν δι¬
  ότι ώς κίνητρον είχον τό δί¬
  καιον. Διότι ώςέπλον είχον
  τήνπίστιν. Διότιώς γνώρισμα
  είχον την εύψυχίαν. Καί
  μετ" ολίγον ώς έπαθλον των
  θυσιών, των αίμάτων, της
  πίστεως χαι τής καρτερία;,
  ήρχετο ή ελευθερία νά τού;
  στεφανώση κχΐ ν' ανοίξη
  είς τό έθνος τόν δρόμον
  πρός τα πεπρκγμένα τού. Ή
  25η Μαρτίου πού άπετέλει
  διά τόνχριστιανισμόν τό συμ
  βολον τής έπιβολής τοΰ πνεύ¬
  ματος επί της ϋλης, ύψώνε-
  το τώρα διά τόν Έλλην»
  σμόν ιδιαιτέρως καί ώς σύμ¬
  βολον τής κατισχύοεως τοΰ
  δικαίου επί τής τυραννία;,
  ώς σύμβολον τής ελευθερίας.
  ΚαΙ κατέλαβε την λαμπροτέ¬
  ραν σελίδα είς την Μεγά¬
  λην Ιστορίαν τής μακραίω-
  νος άνελίξεως τής Έλληνι-
  κής φυλής.
  Τό Ελληνικόν έθνος, ε¬
  λεύθερον πλέον, ευρήκε τόν
  δρόμον τού. Μέ αλλεπαλ¬
  λήλους ψυχικάς άνατάσεις,
  μέ άνοιγμένα τα φτερά τής
  άναγεννηθείσης δυνάμεώς
  τού, έξώρμησε πρός όλοκλή-
  ρωσιν των σκοπών τού. Κα)
  έκτοτε ουνεχώ; μαχόμενον,
  άλλοτε πίπτον καί πάντοτε
  έγειρόμενον, έφθασε ά ίδη
  τρός στιγμήν πραγματοποι-
  οϋμβνον τό όνειρον τη; Μεί
  ζο_.©;. .Ελλάδος. Καί σημε¬
  ρον, ελεύθερον πλέον, μέ δ
  λα τα τέκά τού είς τού;
  χέλπους τού, μέ μοναδικόν
  πλέον πόθον την εξασφάλι¬
  σιν τής ψυχιχή; τού ένό
  τητο; καϊ την έν ειρήνη δι-
  αφύλαξιν τής άκεραιότητός
  τού, ττανηγυρίζει την μέγα
  λην αυτήν επέτειον. Στρέ-
  φεται πρός την Ιστορικήν
  αυτήν ημέραν διά νά παρα-
  δειγματισ&ή άπό τό μεγαλεί¬
  ον της, διά ν' άντλήση δι-
  δάγματα θάρρους άπό την
  εύψυχίαν των ήρώων της, διά
  νά φρο ηματιοδί) άπό τόν
  Ιδεολογισμόν τη; κα'ι νά δυ¬
  νήθη νά συνεχίση τόν δρό¬
  μον ττβύ ήνοιξε. Τόν ύπέρ-
  λαμπρον δρόμον πρός τάς κο
  ρυφάς τοΰ ιδεώδου;, έκεΐ
  όπου κυματίζει υπέροχον
  σύμβολον τό λάβαρον τής
  Ελευθερίας.
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗ! ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
  'Εμπεριστατωμένη κσϊ άνα
  λυτική ή έκθεσις τού κ. Διοικη
  τθθ τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης επί τής δράσεώς τοΟ ί
  δρύματος κατά τό παρελθόν
  ετος περιέχει στοιχεΐα πολύτι-
  μα δι' δσους θά ήθελον νά
  μελετήσουν συστηματικώτερον
  τα άγροτικά μας ζητήματα
  Άπολήγει δέ είς έξαιρετικά
  εύχαρίστους διαπιστώσεις. £.-
  πί πλέον δίδει πλήρη την
  εΐκόνα τής συνδρομής την ο¬
  ποίαν παρέσχε τό πιστωτικόν
  τουτο ϊδρυμα είς την τόνωσιν
  καί την αναδημιουργίαν τής
  γεωργίας. Ή εικών δέ αυτή
  πλσισιώνεται άπό άριθμούς
  πού δέν έπιδέχονται ουτε διά-
  ψευσιν ουτε αμφισβήτησιν.
  Σύμφωνα μέ τούς άριθμούς
  αύτούς, ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα έχορήγησε κατά τό παρελ¬
  θόν έ'τος διπλασίας σχεδόν
  καλλιεργητάς πιστώσεις έν
  σχέσει πρός προηγούμενα ε-
  τη. Επί πλέον ηύξησε ση¬
  μαντικώς καί τάς χορηγήσεις
  μακροπροθεσμων καί μεσο-
  προθέσμων δανείον καλλιερ-
  γητικών βελτιώσεων. Καί τέ-
  λος ένίσχυσε σημαντικώς διά
  σεβαστόν χρηματικών ποσών
  την προσπάθειαν εκτελέσεως
  μικρών άντιπλημμυρικών, άρ-
  δευτικών καί έξυγιαντικών
  έργων, έχρηματοδόχησε δέ
  διά μεγάλων δανείων την έκ
  τέλεσιν διαφόρων παραγωγι-
  κών έργων, μεταξΰ των οποί¬
  ων καί τής Κρήτης, είς τόν
  Άιτοκόρωνα δπου ήρχισαν ή¬
  δη καί τής Μεσσαράς πού θ'
  άρχίσουν μετ" ολίγον ώς βε-
  ' βαιοΰται επισήμως.
  ! Είνε δέ χαρακτηριστίκόν ά-
  κόμη, δτι κατά τό έ'τος αύτό,
  ' μολονότι ή διοίκησις τήςΤραπέ
  ζης άπέφυγε την λήψιν πιεστι¬
  κόν μέτρον κατά των όφει
  λετών της, οί περισσότεροι
  εφάνησαν έξ ολοκλήρου συ-
  νεπεΐς πρός τάς ύποχρεώσεις
  των, έλάχισχαι δέ έκ των χο
  ρηγηθεισών πιστώσεων εμει
  ναν άνεξόφλητοι. Καί τουτο
  δέον ν' αποδοθή βεβαία δχι
  μόνον είς την καλήν παραγω¬
  γήν καί είς την σχετικήν ευ¬
  χέρειαν των άγροτών νά έξο-
  φλήσουν τα χρέη των, άλλά
  καί είς την στοργήν την ο¬
  ποίαν αίσθάνονται οί γεωρ-
  γοί πρός τό ϊδρυμα καί είς
  την κατανόησιν τής υποχρεώ¬
  σεως άλλά καί τοθ συμφέρον
  τος των. Ή αύξησις δέ των
  καταθέσεων κατά τό Ίδιον έ-
  τος, αποτελεί μίαν επί πλέον
  απόδειξιν έπίσης, τής άγάπης
  καί τοϋ ψυχικοΰ δεσμοΰ πού
  εδημιουργήθη καί υφίσταται,
  συνεχώς ίσχυροποιούμενος,με-
  ταξύ τοϋ Γεωργικοΰ κόσμου
  καί τής Άγροτικής Τραπέ¬
  ζης
  Άλλ' ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα δέν περιώρισε την δρα¬
  σιν της, είς την χορήγησιν
  δανείων, μόνον. Την έπε-
  ξέτεινε καί είς άλλους ση-
  μαντικοΰς τομεΐς. Καί πρώ¬
  τον: ένέτεινε τάς προσπα¬
  θείας της πρός τόνωσιν καί
  αύξησιν των εξαγωγήν δια
  φόρον γεωργικών προϊόν-
  των, ιδία σταφυλών καί άλ
  λων νωπών καρπών. Δεύτε¬
  ρον, έκαλλιέργησε κσί έπρο
  παγάνδισε συστηματικώς την
  συνεταιριστικήν ιδέαν. "Ιδρυ-
  σε πλείστους συνεταιρισμοΰς
  είς δλα τα διαμερίσματα,
  τούς έχρηματοδότησε, τοΰς
  καθωδήγησε καί έπρωτοστά-
  τησεν είς,την δημιουργίαν δια¬
  φόρων εργοστασιον έπεξερ
  γασίας καί πριοτικής βελτιώ-
  σεως των διαφόρων προϊόν·
  των τής γεωργίας.
  Προσέτι διά των γεωπόνων
  της, ανέλαβε τό έργον τής κα
  θοδηγήσεως καί διαφωτίσεως
  των άγροτών μας επί τοΰ επι
  στημονικοϋ τρόπου καλλιερ-
  γειας τής γής, πράγμα τό ο¬
  ποίον συνέβσλε σημαντι¬
  κώς είς την αύξησιν τής πα-
  ραγωγής. Καί ταυτα χωρίς ν'
  αναφέρωμεν την άξιόλογον
  δράσιν τής Τραπέζης είς τόν
  τομέα τής γεωργικής άποκα-
  ταστάσεος των προσφύγων
  καί των γηγενών άκτημόνων.
  Δέν ϋπάρχει δέ άμφιβολία
  δτι καί κατά τό τρέχον έ-
  τος ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα θά επιδείξη την ίδιαν
  ευεργετικήν δρασιν υπέρ τής
  Έλληνικής Γεωργίας. Ή Τρα¬
  πέζα άλλωστε αυτή κατο-
  χυρωθεΐσα είς την συνείδη¬
  σιν τοΰ άγροτικοϋ κόσμου
  καί άσκοϋσα μονοπωλιακώς
  σχεδόν την άγροτικήν πίστιν
  πραγματοποιεΐ καί σημαντι-
  κά κέρδη, τα όποΐα, πάλιν
  διαθέτει διά την γεωργίαν ά-
  φοϋ δέν είναι μετοχική επιχεί¬
  ρησις, διά νά πληρώνη με-
  ρίσματα. Ή συνδρομή έπο-
  μένως τής Άγροτικής πρός
  την γεωργίαν θά καθίσταται
  καθημέραν καί μεγαλυτέρα,
  άφοθ καί τα κεφάλαιά της,
  μέ χρηστήν καΐ λελογισμέ-
  νην διαχείρησιν, θ' αΰξάνουν
  διαρκώς.
  Άπό τοϋ τρέχοντος δέ έ'-
  τους καί εξής, ή Τραπέζα
  έλπίζ&ι νά είναι είς θέσιν νά
  διαθέτη περισσότερα κεφά-
  λαια είς μακροχρόνια καλλιερ
  γηΐικά δάνεια, πού είναι καί
  περισσότερον άποδοτικά, ά-
  ποφέρουν δέ τεραστίαν ωφέ¬
  λειαν καί είς την καθ" δλου
  εθνικήν οίκονομίαν, άφοθ αύ
  τα κυρίως συμβάλλουν είς
  σημαντικάς βελτιώσεις καί
  έπεκτάσεις των καλλιεργειών
  καί είς την αύξησιν τής έθνι
  κης παραγωγής.
  ΟΠΒΣ ΛίΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΓΟΗΤΕ1Α
  ΤΟΥ ΕΩΘ1ΝΟΥ
  Τό έωθινόν είνε 'κάθε εθνικήν
  ϊορτ^ ή πρώτη χαρακτηρισθή
  πνοή. Άλλά καί ή πρώτη άνά-
  μνησις διά τούς παλαιοτέρους. Δι¬
  ότι τό Ιωθινάν ήτο κατά τα προ-
  πολεμικά Ιτη, τα κυρίως μέλημα
  διά τούς καθηγητάς τής α')δικής.
  Άλλά καί διά χά σχολεία γενι-
  κώτερα, τα όποΐα δίεκρίνοντο διά
  τούς καλλιφώνους μαθητάς. Καί
  ήσαν τόσοι οί καλλίφωνοι χότε!
  —Ένα βήμα έμπράς οί πρώ-
  τες καί δεύτερες φωνές... έφώνα-
  ζεν ό μακαρίτης Μπαμιέρος είς
  χό Γυμναστήριον Ηρακλείου, Ινα
  δεκαπενθήμερον τουλάχιστον πρό
  τής έθνικής εορτής.
  Βεβαία δέν επρόκειτο έοώ διά
  τούς εχοντας τα πρωτεΐα ή τούς
  έρχομένους άμέσω; μετά τούς πρώ-
  τους καλλιφώνους. Ό μακαρίτη;
  καθηγητής τής γυμναστικής καί
  ωδικής—ήσαν δύο κλάδοι συνα-
  φεΐς τότε—έννοοθσε τούς υψιφώ-
  νους καί βαθυφώνους, τα σοπράνα
  καί τα μπάσα. Διότι τότε οί μα¬
  θηταί ήσαν δλοι... καντ^δόροι φίρ-
  μας. Καί δέν ήτο δύσκολον νά α¬
  ποτελεσθή άμέσως, μέ μίαν στοι-
  χειώδη μουσικήν έπιλογήν, ό πε-
  ριφημότερος χορός διά τό έωθι-
  νόν. Άφήνω τώρα τα Ιγχορδα δρ-
  γανα: μαντολίνα καί κιθάρες άλλο
  τίποτε! Υπήρχον καί τότε μεταξύ
  των μαθητών οί έρασίτέχναι, άν
  3χι καί οί άληθινοί κάποτε καλ-
  λιτέχναι—θυμηθήτε τό βιολί τοΰ
  Μουχτάρη—των έγχόρδων.
  "Ετσι παρεσκευάζετο μία άνά-
  κρουσις τοΰ έωθινοΰ, άνάλογος δχι
  μόνον πρός τόν θριαμβευτικόν
  άλλά καί τόν καθαρώς ποιητικόν
  τόνον τής στιγμής: Ένώ ή άνοι-
  ξιάτικη αύγή δέν είχε άκόμη ρο-
  δίση σΐόν γαλανόν όρίζοντα καί
  ό τελευταίος υπνος έβάρυνε νωχε-
  λικά τα βλέφαρα των Ηρακλειω¬
  τών, έξέβπα σιγανόν καί μελωδι-
  κώτατον, έκεϊνο τό περίφημον:
  Ξυπνατε μέ τ' άγέρι
  τής αύγης...
  Καί έςυπνοΰσαν πράγματ: ολοι
  άπό τό όνειρο. "Η άκρψέστερα
  μετετίθεντο σέ μιά πραγματικό-
  χητα γεμάτη άπό την ήδονήν τής
  προσδοκίας. Τα πανηγυρικόν τής
  ημέρας συνεδυάζετο καί μέ την
  δόξαν τής πατριωτικής άποθβώ-
  Ι σε-ως; κδί μέ τν^ν ορμήν τής δη-
  μιουργίας είς δλχ τα τότε έθνικά
  έπίπεδα. Ή μανδολινάτα πού ά-
  νίγ,ρουε καί αυτή άπαλά καί ρυθ-
  μικά τό έωθινόν, άνάλογα πάν¬
  τοτε μέ τόν θριαμβευτικόν άλλά
  καί μελωδικόν χαρακτήρα τού,
  ήτο κάτι τό άπόλυτα ψυχολογη
  μένον την ώραν αυτήν, έν συνδυ
  ασμώ μέ τίς ώραίες φωνές των
  παιδιών. Στϊς νότες δέν έξετυλίσ
  σετο- μόνο τό δραμα τής έθνικής
  παλιγγενεσίας πού δέν έ'χει α¬
  νάγκην άπό φαμφαρόνικα έπιχει-
  ρήματα διά νά έξαρθή. Έπερνοΰ-
  σέ αλ ή παθητική, συναισθηματι
  κή πνοή, των στίχων τοθ Σολω-
  μοθ καί τοϋ Βύρωνος.
  * *
  Δέν θέλω έοώ νά κάμω διάκρι-
  σΐν μεταξύ τοΰ έωθινοϋ τοϋ τότε
  καί τοΰ σήμερον. Ή μου-ική
  τοΰ Δήμου έρχεται καί τώρα νά
  μας ξυπνήση μέ τό καταλληλότε-
  ρο κομμάτι καί μέ δλην την κα-
  ' λήν φροντίδα νά ανταποκριθή είς
  τό επίσημον τής στιγμής. Ώστό-
  σο καί ή άνάμνησις αυτή άξίζει
  νά υπογραμμισθή πρός τιμήν των
  παλαιών έκπαιδευτικών τοΰ Ήρα
  κλείου καί πρός έ'παινον των συγ
  χρόνοον πού συνεχίζουν δημιουρ
  γικά την παράδοσιν τής μουσικο
  φιλίας καί τής ωδικής. Άλλά γε
  νικώς διά τούς παλαιούς συμπ
  λιτάς, των οποίων ή ζωή δέν μπ< ρεΐ νά πή κανεΐς^τι δέν σχετίζε ται μ! την νοσταλγίαν των περ» σμένων... ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειώματα ΝΕΙΑΤΑ Τα νειδτα—λουλοϋδι τής ζωής, τραγοΰδι τής άνοί- ξεος — εΤχαν την εύεργετική των χθές. Κατέκλυσαν την πόλι κι' έκυριάρχησαν τής ζωής της. Κήποι ανθρώπινον λουλουδιών έ'γιναν οί δρό- μοι κι' οί πλατεΐες. Καί τό μεθυστικώτρρο άρομα διεχύ θη στήν άτμόσφαιρα. Ώραΐα ξένοιαστα νειάτα, πού άπο πνέετε τα μΰρα τής άγνής, τής ξένοιαστης ζωής, όπως οί άνοιξιάτικες βιολέττες σκορ ποθν τό άρομά τον αύτές τίςήρεμες γαληνεμένες νύχτες. Σδς εί'δαμεν έχθές, κήπον απέραντον, εύωδιαστό μέ τίς Ο νέος συνοικισμός. Αί εργασίαι πρός κατασκευ¬ ήν των κατοικιών τοθ νέου συνοικισμοϋ παρά τίς «Πατέλ- λες» προχωροΰν μέ ταχύτητα, ύπολογίζεται δέ δτι έντός τής ανοίξεως θά είναι καθ" δλα £τοιμοι νά δεχθοϋν τούς ένοίκους τον. Είς τάς οικίας αύτάς ώς γνοστόν θά στε- γασθοθν οί άστεγοι πρόσφυ- γες τ<ϊς πόλεως ποΰ παρέμει- ναν μέχριτοΰδε είς τζαμιά καί αποθήκας."Ετσι μέ τήνοημιουρ γίαν τού νέου ώραίου συνοικι- σμοΰείς τό ύγιεινότερον μέρος τής πόλεως, θ' απαλλαγή ή πόλις άπό την ασχημίαν των καταυλισμών πού απετέλουν έστίας μολύνσεως καί θά εύ¬ ρη £νας όλόκληρος κόσμος στέγην ΰγιεινήν. Απόδειξις καί τουτο τής φιλολαϊκής πο- λιτικής πού έφαρμόζεται σή¬ μερον. *** Τα λεωφορεΐα. Πληροφορίαι έξ Αθηνών βεβαιούν δτι τό ζήτημα των άστικών λεωφορείον διεκα- νονίσθη οριστικώς. Τό πρδγ- μα είναι ευχάριστον. Δημι- ουργεϊ δέ βάσιμον πλέον την έλπίδα δτι συντόμως θά τε- θοΰν είς κυκλοφορίαν καί λευκές μπλουζίτσες καί τίς γαλάζιες σας ποδιές, μέ την έφηβικήν όρμή καί τή φρεσκά δα... Καί τί τα θέλετε. Άν δέν ζηλέψαμε την ώμορφιά σας, ένοσχαλγήσαμε την ίδι- κή μας παιδική ζωή, πού έ πέρασε μέσα άπό θύελλες καί τρικυμίες. Κι' άν δέν έ- νοιώσαμε μελαγχολία καί θλί ψη, είδομεν πάντως πόσο γρήγορα περνα ή ζωή καί πόσο άξίζει νά μπορή κα- νείς ν' άρπάξη. τό χρόνο καί νά κρατιέται οσο μπορή γε ρά, δσο κρατα τό πανηγθρι κι' ή άνοιξι τής ζωής. Μά τώρα πειά είναι άνώφελο. Έ σεΐς δμως, ώμορφα νειδτα, φροντίσετε νά μην τραβήξε τε τόν ϊδιο δρόμο καί μην άκολουθήσετε τα βήματά μας. Καί μην βιασθήτε πρό παν¬ τός, νά κάμετε τή γνωριμία σας μ' αυτή τή στρίγγλα ποΰ λέγεται ζωή. Μείνετε οσο μπορεΐτε ετσι δπως εΐστε, μι σόκλειστα μπουμπούκια, καί μην άνοίξετε τα φόλλα τής καρδίας σας δταν θ άκοθτε τίς σειρήνες τής ζωής νά τρα γουδοΰν τ' άνύπαρκτά της θέλγητρα. Θά μαραθήτε γρή¬ γορα δπως καί τα τριαντά- ψυλλα. Τα ροδαλά σας πρό- σωπα θε νά χλωμιάσουν κσί θ' αύλακωθοΰν άπό τό δρ γωμα τοθ πόνου καί τής θλίψεως" τα μάτια σας πού λάμπουν άπό χαρά κι' αφε¬ λεία παιδιάτικη θά θολω θοθν άπ' τό φαρμάκι των ά- πογοητεύσεων καί τής πικρί άς. Καί τα ώραϊά σας ααλ λιά θ' άσπρίσουν ή θά πέσουν άπ' τόν χειμώνα καί τίς μπό ρες τής ζωής. Καί θάρθη στιγ μή πού θά γυρίσετε μέ σπα ραγμό είς άναζήτησι τοΰ πά ρελθόντος ποΰ δέν θά βρί σκεται δμως, ή θδναι — φεΰ! νεκρό. Θά πήτε, βεβαία, δτι μοΐρα άκατανίκητη εΐνε νά τελειώνΓ) ή άνοιξι καί νάρχε ται τό φθινόπωρο καί ό χει μώνας τής ζωής. Καί ετσι εΐνε πράγματι. Φροντίσετε 8 μος νά παρατείνετε δσο μπο ρεΐτε περισσότερο την άνοιξι. Καί πρό παντός θωρακισθεΐτε άπό τώρα άρκετά γιά νά μπο ρέσετε νάνθέξετε στίς μπόρες καί τής τρικυμίας τοθ φθινοπώ ρου καί τής βαρυχειμωνιδς. Οί μεγαλύτεροι, πιστεύω πώς θά σας βοηθήσουν σ' αυτή σας την προσπαθεία. Τούς δίδετε άλλωστε τό άρωμα καί τή χαρά αας καθώς περνδτε— ώμορφα λουλούδια—άπό μπρο |στά τους. Κι' άκόμα τούς δι |δετε την περηφάνεια, δτι έσεϊς θά τούς διαδεχθήτε. είς την πόλιν μας τα νέα λε- ωφορεΐα ποΰ θά έξυπηρετουν την συγκοινωνίαν μέ τα προ- άστεια. Καί θά είναι τουτο μία πρόοδος. Θά λείψουν τα σημερινά σαράβαλα καΐ ή συγκοινωνία θά διεξάγεται μέ άνεσιν, μέ ταχύτητα, μέ α¬ σφάλειαν καί κατά τρόπον πολιτισμένον. Αύο μέγαρα. Πρό καιροθ είχεν αποφα¬ σισθή υπό τής Λιμενικής "Επι- τροπής ή ανέγερσις μεγαλο- πρεποθς μεγάρου διά την στέ- γσσιν των ύπηρεσιών της, τοθ ΛιμεναρχεΙου καί των πρακτο¬ ρείον των άτμοπλοίκών έται- ριών. Έπίσης είχεν αποφασι¬ σθή καί υπό τοϋ 'Εμποροβιο- μηχανικοθ έπιμελητηρίου ή ανέγερσις ίδιοκτήτου μεγάρου πρός στέγασίν τού, είς κεν¬ τρικόν μέρος. "Εκτοτε δμως δέν ήκούσαμεν τίποτε τό σχετικόν. Πάντως φανταζόμεθα δτι οβτε ή μία ο'ότε ή άλλη απόφασις πρό' κειται νά μείντι άνεκτέλεστος. Καί ελπίζομεν δτι συντόμως θά πραγματοποιηθή ή ανέγερ¬ σις των μεγαρον αυτών πού θ' άποτελέσουν κόσμημα διά την πόλιν. Τα σχολεϊα. Ιδιαιτέραν δλως μεγαλο¬ πρέπειαν προσλαμβάνει εφέ¬ τος ό πανηγυρισμός τής έ- θνικής μας εορτής είς τα σχολεία. Τόσον τα Δημστικά δσον καί τα Γυμνάσια διεκο- σμήθησαν «ορτσσηκώς, έση- μαιοστολίσθησαν, έλαβον δ- ψιν όντως πανηγυρικήν. Είς τοΰς μαθητάς δέ άνελύθη ή μεγάλη σημασία τής έπετεί- ου άπό είδικοΰς όμιλητάς πού Ιξηραν τα έθνικά ίδεώδη καί τούς σκοπούς τής φυλής. "Επί πλέον οί μαθηταί ώργάνωσαν καί θεατρικάς παραστάσεις σήμερον δέ θά λάβουν μέρος καί είς τάς παρελάσεις καί τόν λαϊκόν έορτασμόν. "Ετσι διαπαι?αγωγεΐται ή νεότης καί σφυρηλατεΐται είς την ψυχήν της τό εθνικόν φρόνη- μα. *Η Ααμτταδηφορία, Μέ την στρατιωτικήν καί μαθητικήν λαμπαδηψορίαν τής χθεσινής εσπέρας άλλά καί την δλην κίνησιν, ή πόλις μας έδοκίμασε μίαν πατριωτικήν άνάπαλσιν. Καΐ εΐνε πρός τι¬ μήν τής σημερινής κυβερνήσε ως ή προσπαθεία δπως έ'να οίοδήποτε εθνικόν γεγονός, πρωτίστως δέ ή έορτή τή"ς25ης Μαρτίου, συνδυασθή καί μέ ανάλογον χαρακτήρα πανηγυ- ρισμοθ. Τό εθνικόν αϊσθημα δέν πρέπει νά ύποβόσκη καί νά έκμηδενίζεται άπό τάς κα θημερινάς άσχολίας Εΐνε ά νάγκη νά άποκτά την πάλαι άν τού δύναμιν καί την ώ ραίαν ορμήν ή όποία τόσας μεγαλουργίας παρεσκεύασε είς τό παρελθόν διά τό "Ε θνος. Ή όλονυκτία τής Κρή¬ της. Ή συμβολή τής Δημοτικής Μουσικής ήτο πανθομολογου- μένη κσί είς τόν χθεσινόν έ¬ ορτασμόν. Ιδιαιτέρως ένεθου- σίαοε ή άνάκρουσις τοθ πα- λαιοϋ έμβατηρίου «Όλονυκτία τής Κρήτης», τό οποίον όρ θότατον καΐ έν άρμονία πρός τό κοινόν αϊσθημα χ'ρησιμο- ποιεΐται καί σήμερον. Είναι άλλως τε ένα έμβατήριον έν- θουσιαστικόν καί γεμδτο άπό τόν παλμόν τής Κρητικής ζο- ής δπως την ησθάνθησαν καΐ την έψαλλαν οί προγενέστε- ροι. !5 ι" ( Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ;·*
  «V
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  Σήμερον τό κινηματογραφικόν άρι
  στούργημα:«Άνοιξιάτικες άγάπες»
  καίή μεγάλη ξεκαρδιστική κωμω
  δ'α Σαρλώ. ,!
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Τό τελευταΐο τραΐνο άη'
  τή Μαδρίτη».
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Ή γόησσα τοΰ
  τραγουδιοϋ:
  Μάρθα
  Έγκερθ
  θά σκορτχίση μιά
  άφάνταστη άρμονία
  μέ την ούράνια Φω-
  νή της καί θά ξετρελ
  λάνη μέ την άφθα-
  , στη τέχνη της, στή
  ( μεγαλείτερη δημιουρ
  ?γία της:
  Ι'Ανοιξι-Ι
  ατικες
  άγάπες
  3 απογευματιναί
  ώρα 3, 5 καί 7 μ. μ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  καί ή
  ΕΒΕΛΥΗ ΒΕΝΑΜΟΛΕ
  στό... Ο Ο
  ■■«■■■■«■■■■■■■■■■■■Μ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ οβλβμην&ν «)ιτ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου έχάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλέφ. 5-41
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■•α*
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρΰσσει ότι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν έπα
  ναληπτικήν δημοπρασίαν ή
  Γεφΰρωοις τού ρήγματος πα-
  ρά την πλατείαν Μποδοσακεί-
  ου (Πύλη Δερματα) έν τώ Δη-
  μοτικώ Καταστήματι ενώπιον
  τής Δημαρχιακής Έπιτροπής
  την 28ην Μσρτίου 1938 ημέ¬
  ραν Δευτέραν καί ώραν 11
  —12 π. μ. Προϋπολογισμός
  Ιργου 100.000.
  Εγγύησις είς Γραμμάτιον
  τοθ ΤαμεΙου Παρακαταθηκών
  καί ΔανεΙων' δραχμαί Εξ χι-
  λιάδες (6.000).
  Είς την παροϋσαν δημο¬
  πρασίαν γίνονται δεκτοί καί
  εΐδικοί τεχνίται καί έμπειροτέ·
  χναι.
  Έν Ηρακλείω τή 24 Μαρ-
  τΐου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μην*$ Γργιάδης
  Είς τόν δρόμον
  τού θεανθρώττου
  Ο
  ΤΟΥ
  Σ
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Την σνοιξι
  ή Μόδα διατάσσεΐ: Λεπτή μέση.
  _. . , ,. , Ή άθλητικές γυναΐκες, ή ότΐοϊες
  ΤοοΛεωνιΰα 'Αντρεγιεφ. εΐναι σήμερο[ ήλικίας εϊκοσι έτών,
  | ε'χουν σχεδόν πάντοτε τΐολύ-καθω
  ρισμένη μέση. Άλλά ή νέες γυ-
  ναϊκες, ί] οποίες είναι είκοσιπέν-
  τε Εως σαράντα έτών, εχουν συ-
  ♦ον
  ΟΙ άλλοι μέ κορόϊδεψαν,
  έμένα τόν ψσρά άπό την Τι-|χνά χονδρή καί άκαθόριστη μέση.
  βεριάδα. Μ'εβαλαν νά δοκΐ- Άπό ποϋ προέρχεται, Ή διαπίστω-
  μάσω άπό τό χταπόδι καί τό £ΐς αυτή μδς βοηθεΐ νά βεβαιω-
  τα . Λ .ν ~ ! θουμε, μία άκόμη φορα, δτι ό νους
  ηύρατόσο ευχάριστο στήγευσι, > μαςμκ'άνει τό σμώ'μα μας. Δέν εΙν£
  ζ άλλ Θ
  πού ζήτησα κι' άλλο. Θυμθ-| πολύς καιρός άπό τότε ποΰ τα
  σαι, Κύριε: ΣοΟ εΐχα διηγηθή φορέματα σημειώνουν καί καθορί-
  αύτή την ίστορία καΐ γέλασες ζουν ακριβώς τή μέση. Ή γυναϊ-
  μέ την καρδιά σου. Εσύ Ιού-
  δα, μοιάζεις καί σύ μέ τό χτα-
  ιτόδι, άλλ' έν μέρει μονάχα.
  Καί ό Πέτρος άρχισε νά γε-
  λα δυνατά, εύχαριστημένος
  άπό τίς εύφυολογίες τού. Κά¬
  θε φορά πού ελεγε κάτι, τα
  λόγια τού άντηχοΰσαν μέ την
  σκληρότητα τοΰ μετάλλου,
  κες έπόθησαν νά ε'χουν μακρυές
  κνήμες, σιλουέττα λεπτή, άλλά
  δέν έπεθύμησαν πραγματικά νά ε
  χούν λεπτή μέση. Τό άποτέλεσμα
  ε^νε ^Τ1' ε'νε σπανι·0 να ε>ΤΪς σήμε·
  _α γυναϊκα κάτοχο φυσικά λεπτής
  £έσηςι μέσης Π0£ν£ 2ρχεται ε£
  άντίθεσιν μέ τό φάρδος των ώ·
  μων κσί τής καμπυλότητος των
  γόμφων.
  Είνε δυνατόν νά έττιτύχετε λε¬
  πτή μέση; Φυσικά είνε, άρκεΐ νά
  σάμπως καί νά τα στερεώνη θέλετε. θά κάνετε άσκήσεις κάμ
  μέ καρφιά. Είτε στήν πορεία, ψεως καί τιεριστροφής τού κορμού
  είτε στή δουλειά, ή"ταν πάντα ή οποίες νά έκτελοΰνται άνετα.
  "Επειτα, εκτός των άσκήσεων, μην
  άφίνεσθε πολύ, μην πίπτετε μέ δ-
  λο τό βάρος τοΰ σώματός σας,
  επί των καθισμάτων. Μόνη ή κα-
  θημερινή φυσική εξάσκησις φέρει
  άποτελέσματα, συντελεί έπίσης
  καί ή διαρκής τόνωσις των μυώ¬
  νων ή όποΐα έπιτυγχάνεται διά μι-
  δς στάσεως πού χωρίς νά είνε αύ·
  θορυβώδης, καΐ ή ήχώ τοθ ά-
  παντοϋσεν άπό δλες τίς με-
  ριές: Τό πλακόστρωτο δάπε¬
  δον ήχοθσε κάτω άπό τα βή-
  ματά τού, οί πόρτες, πού περ-
  νοΰσε, ετρεμαν καΐ βροντοΰ-
  σαν πίσω τού, κι' αύτός άκό-
  μη ό άέρας, στό πέρασμά
  τού, λές κι' έτρεμεν άπό φό-
  βο. Στά φαράγγια των βου-
  νών ή φωνή τού ήχοθσε δυ¬
  νατά. Καί τό πρωΐ καθώς κα-
  τέβαιναν πρός τή λίμνη, ή φω
  νή τού γλυστροθσε πάνω στά
  γυαλιστερά, κοιμισμένα νερά,
  σάν μιά μπάλλα στό πάτω-
  μα, κι' έκανε ,νά χαμογελδν
  οί πρώτες δειλές άκτΐνες τής
  αύγής. Χωρΐς άλλο οί δυγά-
  μεις τής φύσεως άγαποΰσαν
  τόν Πέτρο γιά τή φωνή τού:
  Έκεΐ πού δλων των άλλων
  τα πρόσωπα ή"ταν άκόμη κα-
  τηφή καί σάν συνεσπασμένα
  άπό τό πέπλο τής νυκτός,
  αύτουνοθ τό μεγάλο κεφάλι
  τού, τό πλατύ καί γυμνό
  στήθός τού, τα μπράτσα τού
  τα εύκΐνητα, διεγράφοντο ήδη
  στήν φωτεινή άχνα τής αΰ
  Οί λόγοι τοθ Πέτρου που
  ό ΊησοΟς ασφαλώς έπεδοκί-
  μαζε, διέλυσαν τή στενοχώ-
  ρια πού βάραινε δλους. "Ο-
  σοι δμως άπό τούς μαθητάς
  Ιτυχε, σάν κι' αυτόν, νά τούς
  φέρη ή βιοπάλη τους έως τή
  θάλασσα, καΐ είχον δή χταπό
  δι, θαύμαζαν την άκρΐβεια^τής
  παρομοιώσεως πού εΐχε^κάντ]
  ό Πέτρος, δταν συνέκρινε τόν
  Ίούδα μέ χαπόδι Θυμήθηκαν
  τα τεραστία μάιια τοϋ τέρα-
  τος, τούς ϋπουλους πλοκά-
  μους τού, την προσποιημένη
  ήρεμία τού πού τοΰ έχρησί-
  μευε γιά νά αίφνιδιάζτι^ διά
  μιάς τό θϋμα τού, νά τό σφιγ-
  κταγκαλιάζη μέ τούς πλοκά
  μους τού, να τό λυώνη καί νά
  τό κατοβροχθίζτ], χωρίς τίπο
  τε νά διαταράξτ] την φοβερή
  άκινησία των ματιών τού. Τί
  εσήμαινε αύτό;
  Ό ΊησοΟς δμως εμενε σιω-
  πηλός, ό Ιησούς χαμογελοθσε
  καΐ έρριχνε £να βλέμμα είρω-
  νικό καί φιλικό στό Πέτρο
  πού έξακολουθοθσε μέ την
  ϊδια φασαρΐα την όμιλία τού.
  Καί ό Μνας πίσω άπό τόν
  άλλο, οί μαθηταί, σαστισμέ-
  νοι, έπλησΐασαν τόν Ίούδα,
  τοϋ μίλησαν φιλικά, καί 0-
  στερα, βιαστικά καί στενοχω-
  ρημένοι, άπεσύρθησαν.
  Μονάχα ό Ιωάννης, υιός
  τοθ Ζαβεδαίου, σώπαινε έπί-
  μονα, καθώς κι' ό Θωμάς,
  πού δέν άπεφάσιζε ν° άνοίξτι
  τό στόμα τού καί συλλογιζό-
  ταν δ,τι εΤχε γίνη πρό όλΐγου.
  'Εκύτταζε μέ προσοχή τόν Ί¬
  ούδα καί τόν Χριστό, καθώς
  ήσαν καθισμένοι ό £νας πλάϊ
  στόν άλλο, καί αυτή ή πσρά-
  ξενηπροσέγγισις τής θεϊκής ώ-
  μορφιδς καί τής τερατώδους
  άσχημΐας, τοϋ άνθρώπου μέ
  τό άγαθό βλέμμα καί τοϋχτα
  ποδιοϋ μέ τα μεγάλα άγρια
  μάτια, τα στυλωμένα άκίνητα
  καί άπληστα, βασάνιζε τό
  πνεϋμα τού σάν έ'να άλυτο
  αΐνιγμα.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΚΑΡ1
  Έξαιρετιχης ποιότητος, διαρ¬
  κής παρακαταθήκη είς την κρεμ-
  μνύαποθηκην πληοίον Χανιών
  ΙΊβρτας ιπαραπλβύρως έμπορικβΰ
  καταστήμβιτος κ. Ιωάν. Λιναρδά-
  χη).
  ΖΗΪΕΙΤΑ1 μάγειρος ή μαγ«ί-
  ρισαα, πληροφορίαι παρά τή Πό-
  λυκλινιχή Ηρακλείου.
  στηρά, είνε ίσια, ζωντανή καί συγ-
  κρατημένη.
  Μία κανονική άναπνοή £χει έπί¬
  σης μεγάλη σημασία. Διά νά επι-
  ταχύνετε την άναπνοήν σαο, το-
  ποθετηθήτε έμπράς είς Μνα άνοι·
  κτό παράθυρο καί μ' ενα έλαφρό
  άλτήρα είς κάθε χέρι, μέ τοΰς
  βραχ(ονας σταυρωμένου^, κάνετε
  μικρούςκύκλους άπό τίς δύο διευ·
  θύνσεις, άναπνέοντας καλά, δηλα-
  δή κάνοντας προσπαθεία μόνον
  κατά την έκπνοή, (άναπνέετε θο·
  ρυβωδώς μέ την μύτη) καϊ ποτέ
  κατά την είσπνοή: δτανΐχετε τούς
  ώμους ριγμένους καλά πρός τα
  οπίσω καΐ οί πνεύμονές σας είναι
  κενοί άπό μίαν τελείαν έκπνοή,
  πληρώνονται αυτομάτως.
  θά έφαρμόσετε λοιπόν επί με-
  ρικά λεπτά αυτήν την εϊσπνοή έμ-
  ■πρός είς τό παράθυρο διατρέχον·
  τας τούς ώμους καί τόν θώρακά
  σας, χωρίς νά λησμονήσετε τα
  πλευρά, μέ πολύ έλαφρά κτυπή-
  ματα διά τής πυγμής σας. Είνε
  αύτό ποϋ όνομάζουν άναπνοή δι'
  έπικρούσεως. Ή έλαφρά αυτή
  I-
  φοδος άφυπνίζει τα διάφορα μέρη
  των πνευμόνων μας, τα όποΐα εί¬
  ναι ναρκωμένα άπό τίς κακές ά-
  ναπνευστικές συνήθειες. Διότι, εί¬
  νε αδύνατον νά Μχετε ώραία μέ¬
  ση, άάν δέν Μχετε θώρακα κανο¬
  νικώς άνεπτυγμένον. Ή μόδα δέν
  θέλει πλέον σανίδες σιδερώματος.
  ή Ντιοτεγκέ
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον. =
  Κ 01 Μ Ω Μ Ι Κ γ
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΛΣΙΑΙ&Λ -ξ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς άναννώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ.60.
  1 2 3
  5 6 7 8 9 10 Π 12 13 14
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Ποταμός τής Ελβετίας.
  2) Κατάφασις.— δάδελφός των
  γονέων μας.
  3) Προηγεϊται τής βροντής
  —"Οταν παύση αυτή παύει καϊ
  ή ζωή. (δημ.)
  4)Όμοιωματικόν τής δημοτικής.
  5) Κινητήριος δύναμις (πληθ.)
  Έκεΐ εφονεύθη Ο Αθανασίας Διά-
  κος.
  0) 'Υποθετικάν—Μία των 3
  Μοιρών έπονομαζομένη καί Κλω
  θώ.— Αίγυπτιακή θεότης. — Ύ-
  πάρχω.
  7) Τίτλος Φυλάρχων—Άγγλίς
  λογία, γενομένη διάσημος διά
  τόν έρωτά της πρός τόν λόρδον
  Βύρωνα—Ή σύζυγος τού έ'γινε
  στήλη άλατος.
  8) Προτρεπτικόν— μέρος τοθ
  Σώματος—Προφήτης— Σύνδεσμος
  9) Εύαγγελιστής—Χωρίον νο-
  μοθ Μεσσηνίας.
  10) Μία των Κυκλάδων.
  11) "Εγραψε τό βιβλίον «με-
  τά την Συγγνώμην»—έ Τελευταΐ-
  ος βασιλεύς τοθ Μαυροβουνίου
  12) "Οπερα—θεά τής Ίρλανδ.
  μυθολογίας.
  13) Άντωνυμία Άναφ. καί νή·
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου προκηρύσσει επανα¬
  ληπτικήν μειοδοτικήν δημο¬
  πρασίαν δι' ένσφραγίστων
  προσφορών διά την ανέγερ¬
  σιν ΕίδικοΟ Κτιρίου καί εγκα¬
  τάστασιν έν αύτφ Ψυκτικών
  Μηχανημάτων διά την διατή¬
  ρησιν σταφυλών, νωπών ό-
  ττωρών καί βρωσίμων ύλών
  έν γένει την 4ην τοϋ μηνός
  Ίουνίου 1938 ημέραν Σάββα¬
  τον καΐ ώραν 10—12 π.μ. έν
  τοίς Γραφείοις τοϋ Λιμεν.
  Ταμείου, συμφώνως πρός
  τούς δρους τής υπό χρονολ.
  14 Μσρτίου 1938 σχετικής Δι-
  ακηρύξεως εύρισκομένης είς
  τα Γραφεΐα τοθ Λιμεν. Τα¬
  μείου Ηρακλείου τοθ Τεχνι-
  κοΰ Έπιμελητηρίου τής Ελ¬
  λάδος έν Αθήναις καί Θεσ¬
  σαλονίκης την διάθεσιν πάν
  τος ένδιαψερομένου.
  Έν "Ηρακλείω τή 23 Μαρ-
  σος.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Συμπεραίνει.
  2) Έορτάζεται την 18ην Ία-
  νουαρίου.
  4) Τραπουλόχαρτον.—Πόλις τής
  Πελοποννήσου (δημοτ.)
  5) Μέτρον επιφανείας.— Οϊ
  νοπνευματώδες ποτόν (ΑΕτ.)—'Άρ
  θρον (πληθ.).
  6) θεραπεία.—μέρος τοθ άρά
  τρου.
  7) Βυζαντ. Μουσικός Φθόγγος.
  —τεχνητά δάση—άρθρον.
  8) Εγεννήθη άπό πατέρα καί
  δχι άπό μητέρα.— Λέγονται καί
  Κινέζοι.
  9) Μουσικός Φθόγγος.—Έργα
  λεϊον σιδηρ&ΰν—άρθρον (πληθ.)
  10) Νήσος τοΰ ΊνδικοΟ (γεν.)
  —Πωλεΐται μόνον κατά την πε¬
  ρίοδον των απόκρεω.
  11) Τόν οποίον.—Βασιλεύς τής
  Κρήτης.— Άντωνυμ. Άναφ.
  12) Διαπρεπής Έλλην ίστορι
  κός.—Μέ αυτήν περνάται τόφάδι.
  14) Μέγας ποταμός τής Άμε·
  ρικ. ηπείρου.
  15) Ό ε"χων...άκούειν, άκουέ-
  τω.
  τίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. Έ¬
  πιτροπής.
  Γεώργιος Μιτσοτάκης.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκτίθεται είς φανεράν ε¬
  παναληπτικήν μειοδοτικήν δη¬
  μοπρασίαν ή προμήθεια είς
  τόν Δήμον των κάτωθι υλι¬
  κών. 1) 240 μ. γαλβανισμέ-
  νων σωλήνων έσωτερ. διαμ.
  3" 2) Ταϋ'γαλβανισμένων 3"
  Χ 2" 2)3"
  Ενώπιον τής Δημαρχιακής
  Έπιτροπής την 28ην Μαρτίου
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  11—12 π. μ. Εγγύησις είς
  Γραμμάτιον τοϋ Ταμείου Πα¬
  ρακαταθηκών καί Δανείων
  είς δραχμάς 3.000.
  Έν "Ηρακλείω τή 24 Μαρ·
  τίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Μηνάς Γεωργιάδης.
  339ον
  Μερικές κανονιές, μιά γερή'
  έξόρμησις καΐ τό σκυλολόϊ έκεΐνο'
  —δπως απεκάλεσαν άργότερα,
  στήν Άγία Ελένη, τίς ώπλισμέ
  νες όμάδες των συνοικιών—θά
  έσαρώνετο. Εάν ό βασιληά; είχε
  κοντά τού αυτόν τόν μικρόσωμον
  ύπολοχαγόν τού πυροβολικοθ, θά
  μποροΰσε νά τα βάλη μέ δλο τα
  Παρίσι—καΐ νά τα βγάλη πέρα.
  Άλλά μέσα στό παλάτι δέν βρι-
  σκόταν ϊνας πού νά ίχη τή δική
  τού έτοιμότητα καί Ινεργητικό
  τητα.
  —Δέν θά πυροβολήτε παρά δσο
  σάς πυροβολοθν.
  Αύτές ήταν δλες οί διαταγές
  πού έδωκαν στούς φαντάρους—
  Ινα ήμίμετρον πού ήταν ήδη ό-
  λοκληρωεική ή:τα.
  Ήταν έπτά ή ώρα τό πρωΐ. Ή
  έμπροσθοφυλακή των έπαναατα-
  τών επροχωρουσε —στράτευμα ά-
  σύντακτο καϊ κακώς ώπλισμένο, έ-
  πίφοβον δχι γιά τίς πολεμικές τού
  [κανότητες, άλλά μόνον καί μό¬
  νον γιά την άδάμαστη θέλησί τού.
  Μερικοί συνεκεντρώνοντο μπροστά
  στήν καταπακτή. Έπρεπε νά λη¬
  φθή μιά απόφασις άμέσως.'Ο Ραιν
  τερέρ, δ βασιλικός έπίτροπος τοθ
  διαμερίσματος τοΰ Σηκουάνα, πρό
  μιδς ώρας ήδη είχε συμβουλέψη
  τόν βασιληα νά πάη στήν έθνοσυ-
  νέλευσι καΐ νά τεθ1^ υπό την προ-
  στασία της.
  —Γιατί νά μην πάη ή μεγαλει
  ότης σας νά καταφύγη εν μέσφ
  των βουλευτών;
  —Μέσα στή συνέλευσι;
  —Μάλιστα, μεγαλειότατε.Ή με-
  γαλειότης σας δέν Ιχει άλλο δρό-
  μο μπροστά της.
  Άλλά ή Μαρία-Άντουανέττα έ-
  ξεπετάχθηκε:
  —Κύριε, ύπάρχει στρατάς έδώ.
  ΕΓνε καιρός επί τέλους νά μάθω¬
  με ποίος θά νικήση, δ βασιληάς
  καί τό σύνταγμα ή οί στασια-
  στές.
  Ό βασιληάς δμως δέν εύρισκε
  νά είπη κίτι. Άγκομαχώντας, σα-
  στιμένος, μέ τό ^λέμμα άπλανές
  ήταν σωριασμένος στήν πολυθρό-
  να τού κ' έπερίμενε... Τί!—κι'αύ
  τος δέν ήξερε. θά ήθελε νά παρελ
  κύση, νά αναβάλη, πρό παντός νά
  μην αποφασίση. Ό Ραιντερέρ, έξα
  ναγύρισε ζωσμένος την έσάρπα—
  σύμβολο τής έξουσίας τού—ή δ-
  ποία τοθ άνοιγεν δλες τίς πόρτες.
  Μερικοί ,,δημοτικαί σύμβουλοι τόν
  συνώδευαν.
  —Μεγαλειότατε, είπεν Ιντονα
  στόν ΑουδοβΤκο 16ον, ή μεγαλειό
  της σας δέν έχει ουτε πέντε λε¬
  πτά γιά χάσιμο. Δέν δπάρχει γιά
  σάς ασφάλεια παρά μόνον μέσα
  στήν Ιθνοσυνέλευσι.
  —Μά δέν είδα πολύν κόσμο στό
  Καρρουζέλ—την πλατεία πού βρι-
  σκόταν μπροστά στό παλάτι—α¬
  πήντησε φοβισμένα ό Λουδοβΐκος
  16ος, ό οποίος δέν εζητούσε παρά
  νά κερδίση καιρό.
  —Μεγαλειότατε, ε'χουν στήση
  δώδεκα κανόνια καί άμέτρητο
  πλήθος έρχεται άπό τίς μακρυνές
  συνοικίες.
  Ένας δημοτικός σύμβουλος—
  έμπορος δαντελλών, τοθ όποίου ή
  βασίλισσα υπήρξαν άλλοτε μιά
  άπό τίς καλές πελάτισσες—έν£-
  σχυσε τόν Ραιντερέρ. Άλλά ή Μα¬
  ρία-Άντουανέττα τόν έσταμάτησε
  μέ έ'να:
  —Σωπάστε, κύριε, άφήστε τόν
  βασιλικό έπίτροπο νά μιλήση.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■α
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοΰ
  Εύαγγελισμοΰ δέν έορτάζει ή κ.
  Βαγγελιώ Άρ. Ζαχαρίου.
  —Έπίσης δέν έορτάζει σήμερον
  ή κ. Εύαγγελία Γ. Ρασιδάκη.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε
  δέχεται έπισκέψεις λόγφ πένθους,
  ή κ. Ιωσήφ Χατζιδάκη μηχοΐνικοθ.
  —Έπίσης σήμερον δέν έορτά-
  ζει δ κ. Ευάγγελος Νησιώτης.
  -Έπίσης δέν έορτάζει, οϋτε
  δέχεται έπισκέψεις, ό κ. Ευάγγε¬
  λος Άνωγειανάκης Εμπορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ.
  Εύαγ. Τακάκης φοιτητής.
  —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Εύ
  άγγελος Ε. Καρουζάκης χειροΰρ-
  γος όδοντίατρος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Ί.
  Καμαράτου λόγφ πένθους.
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  . 5-30
  ■■•«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή Ιναρξις τοΰ τιανη-
  γυρισμοϋ τής Έθνικής μας εορτής
  ή όποία ώς γνωστόν συνίστατο
  είς την «Μπαρσιν τής σημαίας».
  —Έπλαισιώθη καί άπό τόν ω¬
  ραίον άνοιξιάτικον καιρόν.
  — "Ετσι ό πανηγυρικός της χά-
  ρακτήρ υπήρξεν άκόμη λαμπροτε-
  ρος καί έπιβλητικώτερος.
  —Τό εσπέρας χθές ή πόλις έ-
  φωταγωγήθη άπλέτως/δίδουσα μί¬
  αν φαντασμαγορικήν είκόνα.
  —Ή φωταγώγησις συνεχιζομέ¬
  νη καί σήμερον έν συνδυασμώ μέ
  την δλην πανήγυριν, θά εξυπηρε¬
  τήση καί την κίνησιν τοΰ κόσμου.
  —Ή όποία προβλέπεται ζωηρά
  καί πυκνή μέχρι των τελευταίον
  νυκτερινών ώρών.
  —Έκ τής χθεσινής εμφανίσεως
  των σχολείων προεικάζεται δτι ή
  σημερινή γενική παρέλασις αυτών
  θά παρουσιάση αρτιότητα τελείαν.
  — Είναι άλλως τε πρός τουτο
  εκδηλοι αί προσπάθειαι διδασκά·
  λων καί καθηγητών.
  —Ιδιαίτερον τόνον είς την πά-
  ρέλασιν αυτήν θά δώσηώςσυνήθως
  τό προσκοπικόν σώμα.
  —Έξ αλλου θά παρελάση ώς
  γνωστόνκαί ήδλη δύναμιςτοΰ 43ου
  Συντάγματος Πεζικοΰ.
  —θέμα τής ημέρας διά τούς
  φιλάθλους είνε τό σημερινόν άγώ·
  νισμα τοϋ Κνωσίου δρόμου.
  —Τό άγώνισμα τούτο τοπικώς
  αποτελεί μίαν επιτύχη τιράγματι
  άθλητικήν εκδήλωσιν.
  —Συνδυαζόμενον μάλιστα μέ
  την εθνικήν εορτήν, δίδει είς τόν
  ■πανηγυρισμόν της μίαν επί πλέον
  είκόνα εΰγενοΰς άμίλλης.
  —Άπό χθές κατά τα καθιερω-
  μένα θρησκευτικώς καΐ κοινωνι-
  κώς τό ψάρι κατέστη περιζήτητον
  εΐδος.
  —Ύπήρχε δέ κάθε πρόβλεψις
  άπό πρωΐας διά την κίνησιν των
  ίχθυοπωλείων.
  —Ή δποία φυσικά θά συνεχι¬
  σθή καί σήμερον.
  —Χθές έλαβε χώραν είς τό προ
  αστείον «Χρυσοπηγή» ή όρκωμο-
  σία τής αύτόθι προσκοπικής ομά¬
  δος.
  —Ή ομάς αυτή αποτελεί ίνα
  γεγονός άκόμη είς την επέκτα¬
  σιν έν Ηρακλείω τοΰ προσκοπι-
  κου ν πνεΰματος καί την δρασιν
  τοΰ προσκοπισμοΰ ώς προοδευτι-
  κου θεσμοΰ.
  —Πυκνή συγκέντρωσις ανεμέ¬
  νετο χθές είς τοΰ Πουλακάκη δ·
  που προβάλλεται ώς γνωστόν τό
  θαυμάσιον φίλμ: «Άνοιξιάτικες ά¬
  γάπες».
  έ Ρέπορτβρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε μετά ε¬
  ξάμηνον έν Αθήναις παραμονήν
  ή μοδίστα δεσποινίς Στέλλα Κυ-
  νηγοϋ κομίσασα πλουσιωτάτην
  συλλογήν τελευταίων «κροκΐ». Δέ·
  χεται έν τη οίκία της κειμένη έν
  τη οδώ Μαλεβυζίου, παρά τό
  Μποδοσάκειον.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει δτι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή κα-
  τασκευή καί σκυρόστρωσις
  τής όδοϋ προσπελάσεως διά
  χαλίκων θαλάσσης θραυστών
  πρός τα άποδυτήρια θαλάσ-
  σια Λουτρά τοθ Δήμου έν
  τφ Δημοτικώ ^Καταστήματι ε¬
  νώπιον τής Δημαρχιακής Έ¬
  πιτροπής την 28ην Μαρτίου
  1938 ημέραν Δευτέραν καΐ
  ώραν 11—12 π. μ.
  Οί δροι συγγραφής κ. λ. π.
  ευρίσκονται είς τό Γραφείον
  τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοθ
  Δήμου ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λάβωσι γνώσιν.
  "Ινα γίνη τίς δεκτός είς την
  παροϋσαν εργολαβίαν δέον
  νά είναι πτυχιοϋχος έργολά-
  βος καί νά έχη εγγύησιν είς
  γραμμάτιον τοθ Ταμείου Πα¬
  ρακαταθηκών καί Δανείων,
  δρχ. 4.000.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Μαρ¬
  τίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ^■•■■■■•••■.■■■·■·.,^
  0 ΣΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ *
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοΰ στομάχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τοθς πάσχοντας έκτοθπεπτι·
  κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεία αίμορροΐδων 4-
  νευ εγχειρίσεως δι' ένέσιων.
  Άριθμ. τηλ. 7-92
  Τό με
  τού Β
  ΚΜπ
  Εί
  II
  κο
  Ά
  ττε
  συ
  δι< λθ ν« •■«■■ι Γ
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Οί "Αθλιοι.
  260βν
  Ή δ έ η σ ι ς
  Καί έκ τούτου τί,
  Προσεύχονται.
  Πρός τίνα προσεύχονται.
  Πρός τόν θεόν.
  Προσεύχεσθαι πρός τόν Θεόν, τί δηλοί,
  Ύπάρχει τι £ξω τού έαυτοΰ ημών άπειρον,
  Ύπάρχει. Τό άπειρο είνε εν αμετάβλητον, μό'
  νιμον, άναγκαίως ούσίσ, έπειδή είνε άπειρον,
  καΐ έπε δή, άν έλειπεν έξ σύτοΰ ή Ολη, θά ήτο
  πεπερσσμένον άναγκαίως πνεθμα, έπειδή είνε ά¬
  πειρον, καΐ έπειδή άν Ιλειτΐεν έξ αύτοΟ
  τό π-νεϋμα, θά περιωρίζετο ύπ' αύτοΟ. Ύπάρ¬
  χει σρα τό άπειρον τουτο τοιοΰτο.
  Τουτο τό άπειρον δέν είνε τό έγεΐρον έν
  ήμΐν την (δέαν τής ούσίος, ένώ ημείς δέν δυ
  ναμεθα ν' αντιληφθώμεν, είμή την ιδέαν τής ύ
  πάρξεως,
  Αι" έκείνους πού δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι* δλους.
  ΤΑ ΦΥΤΑ ΩΣ ΝΟΜΑΔΕΣ
  Αί μορφωτικαι
  διαλέξεις των Αρχανών.
  Β'.
  Ι ριζεν άπό την κόρη τοδ ηλίου τή
  Είς πολλά; περιπτώσει; δέν Ι Ι χουρμαδιά. Διότι δπως άποοεικνύ
  χει κανείς ανάγκην τοΟ πειράμα- ουν τα πειράματα το·Ο αϋστρ:ακο3
  τος διά ν' απαντήση εις τα έρω- ίδρύματος, ουδείς λόγος ύπάρ-
  τήματα αύτά, διότι ίΐπ&ρχονν με·' χει ώστε πεΰκα τοΟ Βορρ3 καί
  ταναστεύσεις φυ:ών, γινομέναι χουρμαδιές τοΟ Χότου νά είνε
  άνευ τής επεμβάσεως τοΰ άνθρώ- /.αταοικασμένα εις αιώνιον χω·
  που χάρις εις την φύσιν Τα ρεύ
  τατα τού χί,ρος
  λ χ., μετέφεραν
  εί; τεραστίας άποστάσεις τού;
  σπόρους ωρισμένων φυτών. Ωρι¬
  σμένα φυτα μάλιστα, είς σημίΤα
  πού ή απόστασις ή χωρίζοοσα
  δύο ακτάς δέν ήταν μεγάλη, κα¬
  τώρθωσαν νά περάσουν καί την
  θάλασσαν! Πολλά έπίσης φυτά
  θ
  Έν ^ άλλοις λόγοις, δέν είνε αΰτό τό άπόλυ' παρηκολούθησαν τόν άνθρωπον
  ^κΧΤ^ ^ 6Ϊμ6θ4σ Ϊ* Τϊ*6ϊ'· - |«ί;τάςμετ«ν»«ό«.ς τού "Αλ-
  Καΐ καθως υπάρχει έκτύς ημών έν άπειρον, λα κ4λ£_Α; ή πατάτα-μ=τε-
  μη οέν υπάρχει έν άπειρον καί έντός ημών, , ,, , , ',, , μ
  Τό δεύτερον τουτο άπειρον μή δέν ύπόκειται, ώς ™^™, άϊϊό εξερευνητας ω;
  λεια άπο τας αγνώστου; γαίας
  πού άνε/άλυψαν.
  ώς
  τό κάτοπτρον
  συγκεντρωτική
  151(1
  είπεΐν, είς τό πρώτον, Δέν είνε
  έκείνου, ή ήχώ έκείνου άβυσσος
  άλλης άβύσσου. Τό δεύτερον δέ τουτο άπειρον
  είνε ή δέν είνε καί τό αύτό πνεΓμα,
  Διανοεΐται, άγατΐδ; βούλεται; "Εάν τα δύο
  πειρα είνε νοητικά, έκαστον αυτών έ'χει θέλη
  σιν καί είς τε τό άπειρον τό επάνω, καθώς
  καί εΓς τό άπειρον τό κάτω, ύπάρχει ε'ν έγώ.
  Τό έγώ τό κάτω, είνε ή ι|υχή·τό επάνω είνε
  Θεός
  Ευρισκόμενον διά τής διανοίας ιό κάτω άπει
  ρον είς συνόφειαν μετά τοΰ επάνω άτιείρου (-
  Ι Πρός άκριβή παρατήρησιν τής
  (ίκανότητος προσαρμογής των φυ-
  α, των έγιναν κα'. γίνοντα: ένδιατέ-
  ' ροντα πειράματα υπό τοθ ^ιολο-
  γικοθ πειραματικοθ ίδρύματος
  τής Άκαξημίας των Επιστήμων
  0 τής Βιέννης Φυτά των Τροπικόν,
  φυτά των Ινδίών κα! τής Άφρι-
  κής καλλ'.εργοθνται μέσα είς ύ
  άλινα δοχεΐα, λεκάνες καί λου-
  δού τί όνομάζετσι ττροσευχή.
  Μηδέν άφαιρέοωμεν άπο τοϋ ανθρωπίνου πνεύ
  ματος κακόν ή τελεία κατάργησις. Άπαιτεΐται
  μεταρρύθμισις καΐ άνάπλσσις.
  Ίδιότητές τίνες τοϋ άνθρώπου τείνουν πρός
  τό Άγνωστον, ή σκέψις δηλονότι, ό ρεμβασμός, ή
  προσευχή
  Τό "Αγνωστον είνε Ώκεανός.
  ΤΙ εστίν ή συνείδησις, Ή μαγνητική πυξΐς τοθ
  αγνώστου.
  Ή σκέψις, ό ρεμβασμός, ή προσευχι μεγάλαι
  οδται καΐ μυστηριώδεις άκτΐνες. Σεβασθώμεν
  αύτάο. Ι
  ΠοΟ άπευθύνονται αί μεγαλ οπρεπεΐς έκεΐναι
  τής ψυχής άνταύγειαι, Είς την σκιάν, ήτοι είς τό
  φώς. ι
  Τα μεγαλείον τής δημοκρατίας έγκειται είς τάι
  νά μή αρνήται τίποτε, κα1 νά μή άποποιήται μη
  δέν των τής ανθρωπότητος. |
  Πλησίον τοΟ δικαιώματος τοΰ άνθρώπου τού (
  λάχιστον παραλλήλως κείται τό δικαίωμα τής
  ψυχής. '
  Νά καταθραι'σωμεν πασάν θρησκομανίαν και
  νά σεβώμεθα τό άπειρον ούτος /στίν ό νόμος Μή
  πίριοριζώμεθα είς ττροσκύνησιν τού δένδρου τής
  κτίσεως, θεώμενοι τούς γέμοντας άστρων άπεράν
  τους κλάδους τού.
  (συνεχίζεται)
  τήρας Άποδειχνύεται οέ ότι εύ-
  δο·/;μοΰν μέσα εις τό νερό εντός
  τοθ όιζνίον είνε θυθισμένα, καΐ
  πού προέρχονταί άπό την λίμνην
  τής Αυστρίας Λοθντσερ, όσον καΐ
  είς τό χώμα τής πατρίδος των.
  Ή άλλαγή τοΰ στοιχείου τής ά-
  ναπτύςεώς των—ή αντικατάστα¬
  σις τοΰ χώματος μέ νερο—δέν
  τα 6)άπτει. Τό πεθκο, πού εΕ;
  τόν περίφημον στίχον τοΰ Έρρί-
  I
  κου Χάίνε, στό πετρώδες υψωμα
  Ι δπου φύεται είς τόν Βορράν, 6
  νείρεύεται την χουρμαδιά τής έ
  ρήμου, τα πεδκο μπορεΐ νά νίκη
  ση την σχληράν μοίραν πού ό
  ποιητής έφαντάζετο ότι τό χώ·
  , ρισμόν. Άλλως τε ή βλάατησις
  ι τής Κυανή; Άκτής είνε ή χαλλι-
  ) τέρα απόδειξις ότι τό πεθχο, σύμ¬
  βολον τοΰ Βορρόί, μπορεΐ αρί¬
  στα νά ζήση χοντά είς την
  χουρμαδιά, σύμβολον τής Μεσημ¬
  βρίας. Άρκεί κανείς άπό την
  Νίχαιαν ή τό Σάν Ρέμο νά κατευ-
  θονθη^ είς τί; Α1ρβ3 ΐη&ΓΪΐΐ-
  ίΠβ8—άρκεί πρός τουτο μιά έκ-
  δρομή—διά νά ευρεθή άπό μιά
  ζώνην όργιαστικής εί; χρώματα
  τροπική; βλαστήσεως είς την
  αύστηρότητα ενός δάσους δένδρων
  μέ βελονωτά φύλλα—μέσα δηλ.
  εί; τα πεΰκα. Καί αυτή άκόμη ή
  χλωρίς τή; Μεσογείου είνε μία
  απόδειξις δτι τα φυτά τα κατα-
  φέρνουν περίφημα ώς νομάδες.
  Είς τάν επίγειον παράδεισον πού
  είνε ή περιοχή μεταξΰ Γενέυης
  καΐ Μασσαλίας, άκμάζουν φυτά
  πού ώς πατρίδα των εχουν τάς
  Ίνδίας, την Νότιον Αμερικήν ή
  την Νότιον Άςρρικήν. Καί δμω;
  τα φυτά αύτά δέν παρουσιάζουν
  συμπτώματα καμμιας νοσταλγίας.
  "Εχουν προσαρμοσθή περίφημα
  είς τό νέον των περιβάλλον τή;
  Ριβιέρας.
  Αί νομαδικαΐ κλίσεις ωρισμέ¬
  νων φυτικών είδών μποροΰν νά
  έ"χουν αξίαν καί άπό έμπορικής
  απόψεως. Είς την Κεντρικήν Ευ¬
  ρώπην λ. χ. γίνονται πειράματα
  πρός έγκληματισμόν ενός χόρτου
  τή; Άμερικής, πολυτίμου διά
  την κτηνοτροφίαν, καθώς καΐ ρι-
  ζιοθ. ΑΕ μεταναστεύσει; των φυ-
  ιών άλλάασουν τό πρόσωπον τής
  γήί, καί έχουν τόν αντίκτυπόν
  των καί είς τόν τρόπον τή; ζω·
  ής τοΰ άνθρώπου.
  ΑΡΧΑΝΑΙ 23 Μαρτίου (διά
  τοΰ ταχυδρομείου). — Ή έναρξις
  των διαλέξεων τοΰ Μορφωτικοΰ
  Συλλόγου Αρχανών εσημειώθη ώς
  γνωστόν μέ την διάλεξιν τή; πα-
  1 ρελθούσης Κυριακής.
  | Ή αϊθουσα τοΰ κινηματογρά
  φού έπληρώθη άπά των πρώτων
  ώρών ασφυκτικώς Γενικώ; δέ ή
  έπιτυχία τής διαλέξεως υπήρξε
  Ικαταπληκτική. Όλίγον πρό τής
  (ενάρξεως τής διαλέξεως, ό πρόε-
  | δρις τής Κοινότητος κ. Χοχλιδά-
  |κη; διά προσλαλιά; τού πρός τό
  (πυκνόν ακροατήριον, εξήρε την
  σημασίαν των προίοω^ εν Άρχα¬
  ναις ειδικώς ώς πρό; την δια-
  παιδαγώγησιν τή; νεολαία; καί
  την πνευματικήν {κίνησιν ή ίιΐιοίχ
  έγκαινιάσθ»] μέ την ι'δρυσιν τοΰ
  Έθνΐνίθΰ Μορφωτικοΰ Συλλόγου
  Αρχανών. Έν κατακλεΐδι δ κ.
  Χοχλιδάχης εξέφρασε την ευγνω¬
  μοσύνην τής κοινότητι; πρός τόν
  κ. Κωνστ Μαρκοδημητράκην 8-
  στις 5ιά των εύγενών προσπα-
  θειων τού έςυπηρέτησε πολυτίμως
  καί την ίδρυσιν τοΰ Μορφωτικοΰ
  Συλλόγου χλϊ τούς έν γένει έ"κπο
  λιτιστικούς σκοπού; εί; τού; ό-
  τζοίου^ απέβλεψεν εί; τό προκει¬
  μένον, ή κοινότη;
  Μετά τδν κ. Χοχλιδάκην, τάν
  λόγον έλαβεν ό όμιλητή; τής ή·
  μερά; κ Ν. Μεταξίς δστις ήρχισε
  την ανάπτυξιν τοθ θέματό; τού:
  «Έ εκδήλωσις τής έσακερικής θε
  λήσεως» Ό κ. Μεταξίςέν τ^ προ
  όδφ τής διαλέξεως απεδείχθη καΐ
  κάτοχος το3 θέματος καΐ Ιπαγω-
  γός όμιλητή;. Ή διάλεξις τού
  κατά τρ6πο^ άπόλυτα μεθοδικόν
  καί σαφή έθιξε την δλην εξέλι¬
  ξιν τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου τοΰ
  ϊνϋρώκο^ άπό ίδεολογική; καί ή-
  θικής άπόψεως,κατεφέρθη δέ,έναν
  τίον πάσης παρεξηγημένης θεωρί¬
  ας ή όποία είς την εξέλιξιν αυτήν
  προσπαθεΐ νά δώση κατευθύνσεις
  άντιθέτους πρός τα αίώνια έθνικά
  καί κοινωνιχά ίδεώοη.
  Τό τέλος τής διαλέξεως τοθ κ.
  Μεταξά εκάλυψαν όμόθυμα χειρο-
  κροτήματα τοΰ άκροατηρίου. Ση¬
  μειωτέον δτι ή οειρί των διαλέ-
  ξεων τοΰ «Μορφωτικοΰ Συλλό¬
  γου» θά συνεχισθή προαεχ&ς μέ
  διάλεξιν τοΰ Είρηνοδίκου Αρχα¬
  νών κ Δεδοτΐούλου καί θέμα: «Τό
  έλάττωμα τής κακολογίας καΐ ή
  άρετή τής ταπεινοφροαύνης».
  ■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■ι
  ί ■ ■ ■ ■ εί ■ ■ Μιπ—|
  Ειςτό'ΑκτινολογικονΈργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΪΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματ.ικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καΐ Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκβπήσεις καί άκτινογραφίαι έλων των
  συστημάτων. Τηλακτινβγραφήσεις Βώρακος, βρθβ-
  διαγράμμ«τα καρδίας κα» άβρτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχβυ καΐ δωδεκαδακτύλβυ, χβ-
  λοκυστβγραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθερσπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάββς).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβρ«χέ« κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεύμα,
  Ιοντισμος).
  Άριβ.
  #—16.
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ
  χαμηλοτέρας
  Γ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Έργοστασίων
  των καλλιτέρων Γερμανικων
  Άγγλικοΰ τύπου
  οϊκβνομικώταται
  ρ χ
  είς Ηαύσιμβν ύλην, ηγγυημέναι.
  Έλαιβπιεστήρια, έλαιόμυλοι,
  •Αντλίαι,Μηχα%ήμ«τα πάσης
  ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΝ
  Πρ*
  ΓβνικβΙ Αντρ
  χ»Η Φρ«γκούλπδ-Ηράκλειον.
  σκευη
  Φανάρια, έξα-
  Διαθέτει είς τιμάς
  των Αθηνών άπαντα τα:
  έκκλησιαστικά
  είς αρίστην ποιότητα.
  πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροτιήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ λ. π.
  Έττίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα.·
  κοσμήματα
  Ωρολόγια τσέηης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καί παντός εΐδους δώρα διά γάμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  'Αντιπρβσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΑΚΚ8Κ.
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Κριθεισών άσυμΦόρων των
  έπιτευχθεισών τιμών κατά
  την δημοπρασίαν των κάτω¬
  θι δημοτικών φόρων έπανα-
  λαμβάνεται αυτή καΐ σΰ
  θις την 26ην τρέχοντος καί
  ώραν 11 — 12 π. μ. έν τώ Δη-
  μοτικώ Κατσστήμστι καί ε¬
  νώπιον τής Δημαρχιακής Επι
  τροπής.
  1) ΤοΟ φόρου μεταφερομέ
  νων εγχωρίων προιόντων διά
  θαλάσσης.
  2) Τοϋ ψόρου μεταψερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  ξηρδς
  3) ΤοΟ φόρου ζυγίου επί
  των διά θαλάσσης μεταφερο-
  μένων εγχωρίων προίόντων.
  4) Των τελών διά την χρή
  σιν των σφαγείων.
  5) Τοΰ φόρου καταναλώσε¬
  ως γάλακτος
  6) ΤοΟ φόρου όπωρικών καΐ
  λσχανικών.
  7) Τοΰ δικαιώματος χρήσε¬
  ως των Δημ. (χθυοπωλείων
  Ι 8) Τοΰ φόρου εγχωρίων προ
  ιόντων επί ίχθύων.
  9) Των τελών επί των δια-
  φημίσεων.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Μαρτί¬
  ου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ©ΕΣ-ΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τ«{·Ιοιβν Ήρ«κλ«ίβυ— Πειραιώς 12 «ρΐς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλβφ. 5-40
  Ριζική και άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜνΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  Όδός 'Αρκολεών
  έπισβεν Παλαιβΰ Δημαρχείου
  Δίχεται ' επί βυνΐντεΰξΐι Άριβ, Τηλ, 7—87.
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προκειμένου νά προσλη-
  φθώσιν επί συμβάσει τριε-
  τοθς κατ' ανώτατον δρον
  διαρκείας είς Πολιτικάς Μη
  χανικός καί είς Έργοδη-
  γός παρά τή Μηχανική Ύπη
  ρεσία Κοινοτήτων Νομοΰ
  Ρεθύμνης, προσκαλούμεν τούς
  επιθυμούντας νά καταλάβω¬
  σι τάς θέσεις ταύτας δπως
  υποβάλωσιν ημίν σχετικάς
  αίτήσεις, έντός 15 ημερών
  άπό τής δημοσιεύσεως τής
  παρούσης.
  Πολιτικάς Μηχανικάς, Προ-
  ιστάμενος τής Μ. Υ Κ. προ-
  σληφθήσεται, επί μηνιαία άν-
  | τιμισθία μέχρι δρ. 5 000, ό
  κεκτημένος δίπλωμα Πολιτι-
  κου ΜηχανικοΟ τοθ Μετσο
  βείου ΠολυτεχνεΙου ή ίσοτί
  μου ανεγνωρισμένης Σχολής
  άλλοδαπής, Έργοδηγός δέ,
  επί μηνιαία άντιμισθία μέ
  χρι δρ. 3.500, ό κεκτημένος
  πτυχίον των προσηρτημένων
  τώ Πολυτεχνείω τεχνικών Σχο
  !λών.
  Ι Πρό τής ύποβολής των
  σχετικών αίτήσεων μετά των
  απαιτουμένων πιστοποιητικών
  οί ένδιαφερόμενοι δύνανται
  νά άπευθυνθώσιν είς την
  Νομαρχίαν Ρεθύμνης διά λε-
  πτομερεστέρας πληροφορίας
  Έν Ρεθύμνη. 21 Μαρτίου 1938
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
  Κ. Κρεββατάς
  Ι ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  Ι καί γιαοθρτι έξαιρετικό πω
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα
  ράκι.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ή οϊκογένεια κ Μιχ. Τζανά¬
  κη κατέθεσεν ημίν, είς μνήμην
  της πολυκλαύστου καί πεφιλη-
  μενης της Μαρίας Λ. Καλλιγιάν-
  νη, τα κάτωθι πασά: 1000 δρχ.
  υπέρ των τροφίμων τοΰ Γηροκο-
  μείου καΐ ενίσχυσιν τοΰ συσσιτί-
  ου των, 1000 δρχ. υπέρ τοΰ Φι-
  λανθρωπικοϋ Συλλόγου Κυρίων
  Ηρακλείου, 1000 δρχ. υπέρ τού
  Ηρεψοκομείου.
  — Ό Κνώσιος δράμας. Αί λε
  πτομέρειαι τοϋ αγώνος.
  Συμφώνως τώ έπιοήμω προγράμ
  ματι τής Νομαρχία; 6 Κνώαιος
  ίρομος 6000 μετρων άπό Κνωοοΰ
  μέχρι Νομαρχίας τεθεΐς υπο την
  προστασίαν τοϋ κ. Νομαρχου
  Ηρακλείου θά τελεσθή σήμερον
  25 Μαρτίου καΐ ώραν 4 μ. μ. ά-
  κριβΰζ άπό τής Κνωσού. Συμμετο
  χήν είς τόν Κνώσιον εδήλωσαν
  όϊ έξη;: Δ. Μαυράκης καΐ 'Ελευθ.
  Κορωνάκης τοϋ Άθλητικοΰ Όμί-
  λου Ρεθύμνης, Γ. Λαπακωνσταν-
  τάκης. Στ. Ταακιρτζής, Κ. Πικρά-
  κης. Νικ. Πατραμάνηξ, Ί. Σκα-
  ρής τοΰ 43ου Συντάγματος, Δ.
  Καρτατζόγλου, 'Αρ. Χρυσουλά-
  κης, Ί. Ξυλούρης, Άντ. Άπλα-
  δάς, Γ. Μπινιχάκης, Εύαγ. Λυ·
  κάκης, Π. Μωραΐτης τοΰ«Έργοτε-
  λους», Κ. Φραγκιαδάκης τοΰ «Ή*
  ρακλεους», Στυλ.Μ.Τοψιδελης, Π.
  Σεβνταλης. Έλευθ. Ταμιωλάχης,
  'Αρίστος Κανελης, Γ. Μαέρης,
  Χαρίδ. Βιδακη:, Ά. Ροδίΐης,
  'Ελ. Ροδίτης, Μίνως Άκουμια·
  νάκπς, Ί. Μπαντουβάκης τής Ε.
  Γ. Ο Η. Είς τους νικητάς θ' άπβ-
  νεμηθώσι διπλώματα, μϊτάλλια
  καί βραβεϊα δύο (είς τους πρώ-
  τους νικητάς άνδρών καί έφιν
  βων) υπό τοϋ κ. Δημάρχου.
  —Τα μικτά καί τυχηρά παί-
  γνια.
  Έκ τής Διοικήσεως Χνρ. Ηρα¬
  κλείου, ανακοινούται, πρός γνώ¬
  σιν των ενδιαφερομένων, ότι την
  31 λργοντος μηνός λήγει ή προ-
  θεσμία ύποβολής αιτήσεων χορη¬
  γήσεως άδειών λειτουργίαν μι-
  κτών καί τεχνικών παιγνίων διά
  τό οίκον, ετος 1938—939. Μετά
  την παρέλευσιν της χρονολογίας
  ταύτης, θα ενεργηθή αύατηρο-
  τατος έλεγχος κα'ι οί επιτρέπον¬
  τες την είς τα Κεντρα των λει¬
  τουργίαν παιγνίων χωρίς νά έ¬
  χωσιν υποβάλη σχετικήν αίτη¬
  σιν, θά ΰποστώσι τάς συνεπείας
  τού Νόμου.
  —Οί καπνοπώλαι των επαρ¬
  χίαν.
  Τα έπαρχιακά Σωματεΐα των
  καπνοπωλών, λιανοπωλητών δι'
  ύπομνημάτων πρός τό υπουργεί¬
  ον Εργασίας «ίτοΰν την επέκτα¬
  σιν τού περΐ καπνοπωλών Νόμου
  καθ1 άποοβαν την Έπικράτειαν.
  Δια τού έν λόγω Νόμου κατοχυ-
  ροΰται τό έπάγγελμα τού λιανο-
  πωλητοϋ καπνοπώλου κα'ι οί ίξα-
  σκοΰντες αΰτό έφθδιάζονται δι'
  είδικοϋ βιβλιαρίου και αδείας,
  άπαγορευομένης έν τω μεταξυ
  τής λιανικής πωλήσεως σιγαρέτ¬
  των είς τού; πρατηριούχους καί
  τους είς τάς επαρχίας άντιπροαώ·
  πους των.
  Άλ. Γ. Στεωανίδης :
  ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΑΟΓΟΣ |
  Τέως ίατρός Εύαγγελισμοΰ Ι
  σττουδάσας επί πενταετίαν έν ■
  "Ιταλία. Δέχεται έν τφ νέφ ■
  Ιατρείω τού δδός (Πλατειά— Ι
  Στράτα) έναντι φαρμακείου ■
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ «
  τής δδοιο Καγιαμπίΐ. ;
  *Ωραι έπιοκέψεων 9-12 4-6 ■
  ΨΑΡΙΚΑ 7Τ0Υ ΕΜ, ΚΡΑ2ΑΚΗ
  II
  ί
  11
  ! Ι
  1
  * 1
  "Ι;
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  25 Μαρτίου 1938
  12Π1
  Συνεδρίασις τής Γαλλικής Γερουσίας.
  Άνώμαλος ή κατάστασις έν Αυστρία;
  30 Πρωΐνή
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ
  ΟΤΙ Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ
  ΟΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΗ ΥΠ' ΑΥΤΗΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ Κ1ΝΑΥΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24Μ«ρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τηλεγραφήμαιτα
  έκ Παρισίων υπό τής Γαλλικής κυβερνή
  σεως επανελήφθη επισήμως ή δήλωσι
  ότι ή Γαλλία θά προστατεύση την Τσε
  χοολοβακίαν είς περίπτωσιν κίνδυνον
  άπό μέρους τής Γερμανίας.
  Ή δήλωσις αυτή θεωρεΐται υπό τώ
  διεθνών κύκλων ώς μία επί πλέον έγγύ
  ησις τής Γαλλίας διά τό άπαραβίαστο< τού Τσεχοσλοβακικού καθεστώτος. ΤΟ ΑΟΟΓΕΥΜΑ ΧΘΕΣ Ο > ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΙΣ ΤΩ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΟΣ Α Ο «ΝΟΝ
  ΟΜΙΛΗΣΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τό άπόγευμα σήμερον
  ο πρωθυπουργός κ. Ί- Μεταξάς θά ο
  μιλήση είς τό Πεδίον τοΰ 'Άρεως πρό.
  τα τμήματα τής Έθνικής Νεολαίας. 'Η
  ομιλία τού κ. Μεταξά Θά περιστραφή
  είς την σημασίαν τής έθνικής εορτής κα
  την αποστολήν τής σημερινάς νεολαίας
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΟΝΙΚΟϋΝ, ΚΑΤΑΑΩΝΙΑ
  ΚΑΤΕΛΚΦΒΗ ΗΤΑΡΤΙΕΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άνια
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πά
  ρισίων ότι ή προέλασις των έθνικών
  πρός την Καταλωνίαν συνεχίζβται. Κα
  τόπιν σφοδράς μάχης κατελήφθη ή Χαρ*
  τιέντα επί τής γραμμής Ούέσκας—Σα·
  ραγώβης. Οί έθνικοί άγγέλλουν ότι συ-
  νέλαβον πολλούς αίχμαλώτους καί εγέ¬
  νοντο κύριοι μεγάλου άριθμούλαφύρων
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
  ΤΩΝ ΑΝΤ1ΠΑΑΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Καθ* ά αγγέλλεται έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ αί μαχαι αΐτινες συνά
  πτονται τάς ημέρας αύτάς είς Ίσπανί
  αν σημειώνουν μεγάλον αριθμόν άπω-
  λειών δι» αμφοτέρους τούς άντιπάλους
  στρατούς.
  Η ΜΑΛΡΙΤΗ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣ6Η
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΑΙΚΟΥ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—-Τό Πρακτορείον Χα¬
  βάς ανεκοίνωσεν ότι τό βαρύ πυροβο-
  λικόν των έθνικών έβαλλε σήμερον κα¬
  τά τής Μαδρίτης. Ό βομβαρδπμός
  προύξένηαε καταστροφάς είς την πόλιν.
  Πρός την εθνικήν οδόν τής Μαδρίτης
  κατελήφθησαν χωρία τινά.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟΣ
  Ο ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚίΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον) την
  νύκτα ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθη¬
  νών άρχίζει επισήμως λειτουργών. Ό
  Σταθμός θά μεταθώση διάγγελμα τής
  Α. ΛΙ. τού Βασιλέως επί τή έθνική
  έορτή.
  Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΣΤ Ο ΑΙΣ Κ ΟΣ
  ΤΟΥ ΑΟΥΝΑΒΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ'
  Βερολίνου ότι ο αύατριακός στολίσκος'
  τού Δουνάβειος ύπήχθη είς ·:ήν δύναμιν
  τού γερμανικού στόλου. Πρόςτοΰςά·1
  ξιωματικούς καί τα πληρώματα άνεγνώ-
  αθη χαιρετιστήριον διάγγελμα τού καγ-
  κιλλαρίου Χίτλερ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαρτίου (τη
  λεγραφικώς). — Ή άπογευ
  ματινή συνεδρίασις τής Γαλ¬
  λικής Γερουσίας σήμερον, συγ
  κεντρώνει την προσοχήν σύμ-
  παντος τοΰ πολιτικοΰ κόσμου
  των Παρισίων. Ή συνεδρία-
  σις αυτή κρίνεται μεγάλης
  σπουδαιότητος, καθ1 ότι ή
  Γαλλική Γερουσία πρόκειταα
  νά αποφασίση επί των έκ-
  πονηθέντων δΰο σχεδΐων τής
  οργανώσεως τής έθνικής α¬
  μύνης τής Γαλλίας.
  Προσωπικότης των Παρισί¬
  ων, προέβη σήμερον είς σοβα
  ρωτάτας άνακοινώσεις επί
  τοϋ κινδύνου τόν οποίον δια-
  τρέχει ή Γαλλία καί δστις
  άπειλεΐ την παγκόσμιον ειρή¬
  νην. Σχετικώς έτονίσθη ότι ή
  άμφίβολος οίκονομική κατά¬
  στασις τής Γαλλίας δικαΐως
  άποθσρρύνει τούς φίλους καί
  συμμάχους αυτής καί έ^θαρ-
  ρύνει τούς έχθρούς της Μό¬
  νον μέ μίαν ισχυράν Γαλλί
  αν είνε δυνατόν νά διασω
  θή ή είρήνη καί ή άκεραιότης
  τής χώρας.
  ΛΗΛΡ.ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΚΟΥΡ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  Ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής Γαλλίας κ. Πώλ Μπον
  κούρ, έξέθεσεν είς την Βουλην
  την έξωτερικήν κατάστασιν
  καί την σημερινήν διπλωματι¬
  κήν θέσιν τής Γαλλίας. Εξέ¬
  φρασε δέ την ανάγκην συνερ-
  γασίας τής Γαλλίας μετά των
  μεγάλων κρατών πρός διά¬
  σωσιν τής είρήνης τής Εύρω-
  παικής ηπείρου.
  Αί Γαλλικαί έφημερίδες είς
  σημερινάς έκδόσεις των, έπα-
  ναλαμβάνουν την σύστασιν
  περί περιφρουρήσεως τής εί¬
  ρήνης, τονίζουσοτι δτι πρέπει
  νά διατηρηθή πρωτίστως ή έ-
  νότης Αγγλίας καί Γαλλίας
  Ι διότι ούτω μόνον θά δυνη-
  I
  θοΰν νά ένισχυθοΰν τα μικρά
  καί άπροστάτευτα κράτη.
  ΑΙ ΔΗΛΒΣΕΙΣ
  ί ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου
  (τηλεγραφικώς).— Είς τάς ση¬
  μερινάς δηλώσεις τού Τσάμ¬
  περλαιν ενώπιον τής Βουλής
  των Κοινοτήτων άποδίδεται
  σοβαρότης άνάλογος πρός
  την σοβαρότητα των δηλώσε¬
  ων τοΰ ΤΗντεν δταν εζητή¬
  θη ή επέμβασις τής Αγγλί¬
  ας είς τό Ίταλοαιθιοπικόν ζή
  τημα.
  — Έκ ΒερολΙνου αγγέλλε¬
  ται δτι τα τιερί δημοψηφίσμα-
  τος έν Αυστρία καί συνολι-
  κών έκλογών τού Ράϊχσταγ
  χαρακτηοίζονται πρόωρα. Τοό
  το άποδίδεται είς την έπικρα
  τοθσαν είσέτι έν Αυστρία ά
  νώμαλον κατάστασιν
  Αι έορταί έν Ηρακλείω
  επί τή έπετείω τής 25ης Μαρτίου.
  Μέ εξαιρετικήν έπιβλητικότητα
  έλαβε χώραν χθές την 10 πρωϊ¬
  νήν ή επαρσις τής σημαίας είς τό
  Μνημεΐον των Πεσόντων Σι,μφώ
  νως τώ καταρτισθέντι τιρογράμμα-
  τι τιμάς άπέδοσε διμοιρία έξ έπι-
  λέκτων στρατιωτών ένώ ριπαί
  πολυβόλου έδιδον τό σήμα τοΰ
  γενικοΰ σημαιοστολισμοΰ. Ακο¬
  λούθως ή μευσική τοΰ Δήμου πε¬
  ριήλθε τάςκεντρικωτέρας όδούςτής
  πόλεως παιανίζουσα έθν.κά Ιμβα-
  τήρια.
  Πολλήν επιτυχίαν έξ άλλου έση
  μείωσαν αί σχολικαΐ έορταί. Ι¬
  διαιτέραν δ' δλως επιτυχίαν εση¬
  μείωσεν ή δοθεϊσα είς τό θέατρον
  Πουλακάκη έορτή των Γυμνα-
  σίων αρρενων καί θηλέων καθ'
  ήν εξεφώνησε τόν πανηγυρικόν
  τής ημέρας ό Γυμνασιάρχης αρ¬
  ρενων κ. Κυριακάκης. Την εορ¬
  τήν έποίκιλαν ή εκτέλεσις πατριω-ί
  τικών καί δημοτικών άσμάτων υ¬
  πό των χορωδιών αμφοτέρων των
  Γυμνασίων καί κρητικοί χοροί.
  Την 4 30 απογευματινήν τα
  σχολεΐα κατηυθύνθησαν είς τό
  Αγγλικόν νεκροταφείον οπόθεν
  μετά την κατάθεσιν στεφάνου είς
  τούς τάφους των Άγγλων στρα¬
  τιωτών, των φονευθέντος υπό των
  ΤούρκωνΙπέατρεψαν είς την πόλιν
  διά νά καταθέσουν έτερον στέφα¬
  νον είς τό μνημεΐον των Ήρώ-
  ων.
  Επηκολούθησε παράταξις των
  σχολείων καί των προσκόπων είς
  την Πλατείαν Ελευθερίας καί
  τήρησις ενός λεπτοθ σιγή μεθ' δ
  Ιψάλη & Έθνικός υμνος. Ακολού¬
  θως έλαβε χώραν μετ' έπισημό-
  τητος ή όρκωμοσία των προσκό¬
  πων Χρυσοπηγής. Τό εσπέρας ή
  πόλις ηλεκτροφωτίσθη άπλέτως.
  Ιδιαιτέραν φαντασμαγορίαν ένε-
  φάνισε κατά την λαμπαδη
  φορίαν τού στρατοθ καί των προ
  σκόπων.
  Διά την ίσον ε*νεστι λαμπροτέ¬
  ραν δψιν τής πόλεως κατά την
  σημερινήν εθνικήν επέτειον συ-
  νεργεϊα τοΰ Δήμου ειργάσθησαν
  καί χθές καθ' 8λην την ημέραν
  διά την άρτιωτέραν διακόσμησιν
  τοΰ Ηρακλείου.
  Σήμερον ώς γνωστόν τής δοξο
  λογίας θά επακολουθήση παρέλα
  σις των σχολείων, τοΟ στρατοΰ
  καί των προσκόπων. Τό άπόγευ¬
  μα μετά την τέλεσιν τοΟ άγωνί
  σματος τοΰ Κνωσίου δρόμου θά
  διοργανωθώσιν είς τάς κεντρικω
  τέρας πλατείας τής πόλεως λαΐ-
  καίέορταί καθ' Άς θάέκτελεσθώσιν
  6πό τοϋ στρατοΰ καί των σχολεί
  ών Ιλληνικοί, ιδία Σέ τοπικαί χο
  ροί.
  ΤΑ ΕΚΔΙΚΑΣΘΗΣΟΜΕΝΑ
  ΚΑΤ' ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
  Τό κακουργιοδικεΐον Ηρα¬
  κλείου θ' άσχοληθή κατά τόν
  μήνα Απρίλιον μέ τάς εξής
  ύποθέσεις: Την 9 Απριλίου
  θά επιληφθή τής εκδικήσεως
  τής υποθέσεως κατά των
  Κωνστ. Κουλιέρη καί Γ. Καν-
  ταράκη κατηγορουμένων επί
  άποπείρα φόνου, την 12 τής
  εναντίον των Μανούσου καί
  Έμμ. Ντουρουντούς ύποθέσε
  ως κατηγορουμένων επί φόνω,
  παρανόμω όπλοφορία κ λ. π.
  καί την 15 τής υποθέσεως κα-
  τα τού Έλευθ. Ι. Μαλινδρέ
  τού κατηγορουμένου επί βιαία
  άπαγωγή.
  ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΪΑ
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΡΦΑΝΑΣ ΚΟΡΑΣ
  ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
  ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ
  Τό "Υπουργείον Δικαιοσύ-
  νης απηύθυνε καί αύθις εγκύ¬
  κλιον πρός τάς Νομαρχίας
  διά τής οποίας παρακαλεϊ δ
  πως οί κ κ. Νομάρχαι έπέμ
  βωσι προσωπικώς διά νά τΰχη
  έφαρμογής υπό των Δήμων
  καΐ Κοινοτήτων προγενεστέ
  ρα έγκύκλιος αύτοΰ σχετική
  μέ την διάθεσιν πιστώσεων
  πρός ενίσχυσιν των κρατικών
  άναμορφωτικών Σχολείων.
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
  Ανακοινούται αρμοδίως
  ιτι ή α'. έκπομπή τοϋ Ραδιο
  >ωνικοΰ ΣταθμοΟ Αθηνών
  'ενήσεται σήμερον 10 30' μ.
  ι. ακριβώς. Μήκος κύματος
  199,2 μέτρα 601 χιλιόκυκλοι.
  Μετάδοσις αποκλειστικώς: ό
  λόγος τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέ¬
  ως. Ό σταθμός άπό τής 10
  ι μ. θά δίδη έξακολουθητι
  κώς τό προσωρινόν σήμα διά
  μετρονόμου" άνά τρία λεπτά
  τής ώρας θά έκπέμπτ)— Ραδι¬
  οφωνικός Σταθμός Αθηνών—
  Ίνα οί άκροαταϊ εγκαίρως
  κανονίσωσι τα ραδιόψωνά
  των.
  Επί τή σημερινή έθνική έορ Δι" άγορανομικής διατάξε-
  τή συνελθόν έκτάκτω συνεδρία Ι ως καθορίζεται ή κατά τόπους
  τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  Έφέδρων Πολεμιστών ΝομοΟ
  Ηρακλείου χθές έν τω Μεγά¬
  ρω τής Νομαρχίας, κλήρω έ
  προίκισε, τάς κάτωθι δώδεκα
  κόρας όρφανάς έφέδρων πο¬
  λεμιστών: 1) Αικατερίνην Ά-
  πλαδδ έκ Μαλεβυζίου 2) Δή-
  μητραν Χειμωνάκη έκ Καινου
  ρίου,3) Έλπίδαν Χανιωτάκη έξ
  Ηρακλείου, 4) Γαρυφ. Κουν
  δουράκη έκΠυργιωτ(σσης,5) Αί
  κατερ. Άνυφαντάκη έκ Πεδι¬
  άδος, 6) Ελευθερίαν Κουντά-
  κη έκ Πεδιάδος, 7) Μαρίαν
  Τζουανάκη έκ Πεδιάδος, 8)
  Μαρίαν Καπιδάκη έκ Μαλεβυ¬
  ζίου, 9) Καλλιόπην Τσικαλού-
  δή έκ Πεδιάδος, 10) Χρυσ.
  Καλογιαννάκη έκ Μονοφατσί¬
  ου, 11) Χρυσήν Μελαμπιανάκη
  έκ Καινουρίου, 12) Μαρίαν Πά
  παδάκη έκ Πεδιάδος.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΦΟΝΕΩΣ
  Μετά διήμερον διαδικασίαν
  έληξε χθές την πρωΐαν ή δΐκη
  κατά τού Βασιλ. Χριστουλά¬
  κη καί τής συζύγου καί θυγα
  τρός τού κατηγορουμένων διά
  τόν φόνον τού γαμβροθ των
  Παντελιδάκη.Διά τής έτυμηγο
  ρίας των ένόρκων ό Χριστου-
  λάκης κηρυχθεΐς ένοχος μέ τό
  έλαφρυντικόν τής μετρίας συγ
  χύσεως κατεδικάσθη εϊς15έτών
  πρόσκαιρα δεσμά. Ή σύζυγος
  καίήθυγάτηρτουάτΐηλλάγησαν.
  Συνήγοροι των κατηγορουμέ¬
  νων παρέστησαν οί κ. κ. 'ίω.
  Κούνδουρος, Τίτος Γεωργιά¬
  δης, Κωνστ. Μαμαλάκης κ. ά.
  Η ΦΟΡΟλΟΓΙλ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Κατόπιν διαταγής τοϋ ύ-
  πουργείου των "Εσωτερικήν
  κατέρχεται κατ' αύτάς είς
  Ηράκλειον ό έπιθεωρητής τής
  Άγροτικής Ασφαλείας κ. Λ.
  Παναγιωτόπουλος πρός μελέ¬
  την τοΟ ζητήματος τής φο·
  ρολογίας τής σταφίδος Κρή¬
  της.
  προμήθεια των
  των είσαγωγέων
  πρακτόρων
  ακαθάρτου
  πετρελαίου είς 30ο)ο, τό δέ
  ποσοστόν κέρδουςτών είδικών
  άντιπροσώπων είς 10ο)ο.
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
  ΕΓΓΕΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ
  Προκειμένου τό υπουργείον
  τής Γεωργίας νά καθορίση την
  έπιχορήγησιν κατά 50ο)ο των
  προκριθησομένων νά εκτελε¬
  σθώσιν είς δλας τάς περιφε¬
  ρείας έγγείων έργων βελτιώ-
  σεως απηύθυνε πρός τάς γε-
  ωργικάς υπηρεσίας των νο-
  μών εγκύκλιον διά τής οποί¬
  ας παρακαλοΰνται αύται νά
  άναφέρουν ποία έγγειοβελτι-
  ωτικά £ργα εξετελέσθησαν είς
  τάς περιφερείας των, διά ποΐ
  όν ποσόν έπεχορηγήθη υπό
  τοθ Γεωργικοϋ ταμείου ε'κα-
  στον, ποΐαι έγκρίσεις εκτελέ¬
  σεως έργων παρέμειναν άχρη
  σιμοποίητοι, ποία έργα πρέ¬
  πει νά έκτελεσθοΰν κατά σει¬
  ράν προτιμήσεως καί ποίαν
  εργασίαν κατέβαλον οί ένδια-
  φερόμενοι γεωργοί.
  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Κατά την διενεργηθεΐσαν χθές
  ΙΟην κλήρωσιν τοΟ Έθνικοΰ Λα-
  χείου οί κάτωθι άριθμοί πωλη-
  θέντες έν Ήρακλείφ κερδίζουν ά¬
  νά δρχ. 4.000 Ικαστος: 36.254
  καί 47.147. Ό άριθμός49.293 κερ
  δίζει δρ. 5.000 καί άνά 2.000
  οί άριθμοί 7 707 καΐ 8.927. Κα¬
  τά την 9ην κλήρωσιν εκέρδισαν
  έξ άλλου άνά 1000 δρ. οί άριθμοί·
  2434, 4921, 4925, 5362,
  7723, 7725, 9602,13855, 13859,
  13873, 15129,7 18445,
  20329, 20342, 21593,
  26204, 26211,
  31869, 32301,
  33177, 36251,
  26225,
  33103,
  36264,
  40910, 43827, 44647,
  20327,
  26202,
  29526,
  33120,
  37490,
  44715,
  ΑίίΛΟΠΡΩΟΥΠΟΥΡΙΟΥ
  Η ΑΓΓΛΙΑ 1Α ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ
  ΤΑΣΥΠΟΧΡΕΒΣΕΙΣΠΡΟΣΤΡΙΤΟΥΣ
  8Α ΕΜΜΕΙΗΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΗ ΜΗ ΕΠΕΜΟΑΣΙΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τού άντ*.
  ποκριτοΰ μας)—Παρά των διεθνών κύ¬
  κλων ανεμένετο μετ* άνυπομονησίας χθές
  ο προαγγελθείς λόγος τού Τσάμπερ¬
  λαιν είς την Βουλήν των κοινοτήτων
  διά την έξωτερικήν πολιτικήν.
  Κατά τάς υπαρχούσας νυκτερινάς πλη
  ροφορίας, &ο Τσάμπερλαιν θά δηλώση
  ότι ή Αγγλία θά εκπληρώση τάς ύπο-
  χρ&ώαεις αυτής πρός τρίτοϋς. Έκ πα-
  ραλλήλου όμως ο 'Άγγλος πρωθυπουρ¬
  γός θά αναπτύξη τούς λόγους διά τούς
  οποίους ή Αγγλία δέον νά έμμείνη επί
  τού παρόντος είς την αρχήν τής μή ε¬
  πεμβάσεως.
  ΕΙΣ
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ Λον-
  δίνου άναφέρουν ότι θά συνέλθη έκεϊ έν-
  τός των ημερών Άγγλογαλλική διάσκε¬
  ψις- Έν σχέσει μέ την διάσκεψιν ταύτην
  αγγέλλεται έκ Παρισίων, ότι ή Γαλλία
  θά ζητήση νά πληροφορηθή σχφώς τάς
  διαθέσεις τής »Αγγλίας είς περίπτωσιν
  νέου Γερμανικού πραξικοπήματος.
  ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΛΙ ΜΕΓΛΛΟΠΡΕΠΗΣ
  Ο ΕίΡΤΛΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΝΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 ΙΙΙαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σήμερον ηρχισαν αί
  κατά τό πρόγραμμα τού έορτασμού τής
  έθνικής εορτής τελεταί των σχολείων καί
  των όργανώσεων. Ό σημερινός έορτα-
  σμός προβλέπεται μεγαλοπρεπέστατος.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
  ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΕΞ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).— Ή Αγγλικη κυβέρνησις
  δι» άνακοινώσεως αυτής έκδοθείσης επί
  τούτω συνιστά την αναχώρησιν έξ Αυ¬
  στρίας λόγω ένδεχομένων άπροβλέπτων
  γεγονότων, των παραμενόντων εισέτι έ-
  κεϊ "Αγγλων περιηγητών.
  ΕΘΝΙΚΟΙ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
  ΣΥΝΟΡΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Καθ' ά αγγέλλει τό στρα-
  τηγεϊον των Έθνικών τα στρατεύματα
  τού Φράνκο διέβησαν τόν ποταμόν "Εβ-
  βρον προχωρήσαντα πρός τα Γαλλοϊσπα
  νικά σύνορα κατά 1Ο χιλιόμετρα.
  Η ΒΑΡΚΕΛΠΗΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Ή κυβέρνησις τής Βαρκε-
  λώνης υπέβαλε διαμαρτυρίαν διά την
  χρησιμοποίησιν υπό των έθνικών πρώ¬
  την φοράν άπό τής ενάρξεως τού ίσπα-
  νικού πολέμου καί είς εύρείαν άκτίνα
  άσφυξιογόνων νέου τύπου, άπαγορευο-
  μένων άπό τα διεθνή νόμιμα.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΜΥΝΗΣ
  46980, 46994, 48222, 49280 καί
  49385.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαρτίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Έκ Πράγας τηλεγραφούν
  ότι γίνονται έκεϊ μεγάλα γυμνάσια άν-
  τιαεροπορικής αμύνης. Ή πόλις διετέ¬
  λει είς βαθύτατον σκότος την νύκτα τήβ
  Χβές
  ΤΟΥ
  Ό "Αγ·
  ά
  των Ιίοιν
  γος τού,
  τόσην άν
  νηοί«ν αι
  κύκλους
  γνώμην < σμου, ήκ< οφώνων ε1 Λόγος μο ος, β«ρ σβητήτως, νεμένετο λάχιατον, χαί είς μϊ Αγγλίας νοποίησιν Θουσιασμό πάλους τη βαια αισθ: μως καί δι λήν δυσφ< Ό "Άγι είναι βέβ λόγου το περισαότε; εφάνη δέ νως καί η πολιτικάς μάλιστα ά να ποΰ έ< μετα^ΰ τω έξώθησαν 1 ί ρ Π Άγγλίι ήθειαν τι βελεν υπο όλας τάξ ναντι δ) ύποχρεώα< όμως νά αύτάς κα Τσεχοσλο λεϊ κατόι την τό νέ τής Ήπϊ Έπέμεινί κήν της τό Ίσπο διά τάς ' πραγματι άς καί δοξίαν κ: ρυξεν ©τι νία δέν τος Ινα τημάτων ξέλιξιν π σύνεγγυς "Αγγλία ρυθμόν ώστε νά νά περΐφ τα της >
  κόσμου.
  Ό κ. 1
  καθώρισε
  Κυβερνή
  κήν μελ
  Κατ' ού,
  τε δέν ί
  σιν. Κα
  πρόκειτί
  έπίδρασι
  των διεθ
  τιθέτω;
  φόβος οί
  περισσόι
  καί την
  νόν άσ
  «ού έξά>
  δ
  χ^
  μετά τή
  ματεύσε
  πλέον έ
  φιλιχή
  ταξύ τώ'
  μένων < ναι «πι πόφευκι την βί( β«ιον ι έ κ. Ί πίεσιν πρό τήξ ών υπο «βινής Τ«» ήδ τ*ι π| Χ. ΤΗν λεϊ εύ« "Αλ>
  ένει
  δ