95567

Αριθμός τεύχους

4822

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
  ΩΣΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ Τν'ΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Οί)ί ΜΙΝΟΤΛΥΙ'ΟΥ
  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΥΠΕΥβΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΑΐυθβΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΣΥΝΔΡ£)Λ1ΛΙ
  Αΐγΐ'ΐΐθιι
  ετησια } ιι>, λι*·.,
  μάλιστα άπό τα σημεΐα έκεΐ, έφερεν
  ν« πού εδημιούργησαν τάς
  μεταξύ των διαφωνίας καί
  εσώθησαν τόν δεύτερον είς
  παραίτησιν Εδήλωσεν ότι
  παραίτησιν. Εδήλωσεν ότι
  ή Αγγλία θά σπεύση είς βο-
  ήβειαν τής Γαλλία; εάν η-
  βελεν υποστή επίθεσιν όπο-
  8<νάά.ποτ£. .Ετόνισεν ότι Βά τηρήση καί βά εκπληρώση ί»λας τάς άνειλημμένας ε νκντι όλων των Κρατώ1 ύποχρεώσεις της 'Απέφυγε βμως νά αναλάβη νέας τοι αύτάς καί ιδία έναντι τή Τσεχοσλοβακίας πού άποτε λεΐ κατά την περίοδον αύ την τό νευραλγικόν σημεΐοι τής Ήπειρωτικής Εύρώπης Έπέμεινεν είς την πολιτι κήν τής μή επεμβάσεως εί τό Ίσπανικόν, ώμίληα διά τάς 'Αγγλοϊταλικβς δια πραγματεύοεις διά τάς όΐτοί «ς καί έξεφράσθη μέ αίσιο δοξίαν καί τέλος άφοϋ διεκή ρυξεν ότι ή Μεγάλη Βρεττα ν (α δέν μέν εί άσυγκίνη τος έναντι των διεθ ών ζή τημάτων, των οποίων την ε¬ ξέλιξιν παρακολουθεϊ έκ τβϋ ούνεγγυς, ανέφερεν ότι ή Αγγλία 8ά έπιταχύ η τόν ρυθμόν των έξοπλισμών της ώστε νά έχη την δύναμιν νά περιφρουρή τά συμφέρον- τά της καί την ειρήνην τοΰ κόαμου. Ό κ. Τσάμπερλαιν δηλαδή καθώρισε την πολιτικήν τής Κυβερνήσεως τού, ώς πολιτι¬ κήν μελέτης χ«» άναμονής. Κατ' ούίίαν έπομένως, τίπο- τε δέν ήλλαξεν είς την βά οιν. Καί ο λόγβς τού δεν πρόκίΐται νά έχη σοβαράν επίδρασιν επί τής πορείας των διεθνών γεγονότων. Άν τιθέτω; μάλιστα ύπάρχει φόβος ότι θά έπαυξηση περισσότερον την σύγχυσιν κ«ί την άβεβαιότητα. Τό μο¬ νον άσφαλές συμ^πέρασμα «ού έξάγεται είναι ότι θά ε¬ πιδιωχθή ή έπίσπευσις των μϊτά τής Ιταλίας διαπραγ- μκτεύαεων ώστε νά φοαή πλέον εάν είναι δυνατή η φιλική διευθέτησις ™ν Ηε* τ*|ύ των δύο χωρών _ υφιστα¬ μένων άντιθέσεων, η «ν εί¬ ναι άπαραίτητος καί άνα- πόφευκτος ή προσφύγη «]$ την βίαν τού πολέμου. Βέ¬ βαιον έπίσης φαίνεται ότι 6 κ. Τσάμπερλαιν, υπό την πίεσιν των πραγμάτων και «Ρβ τής εξεγέρσεως των νέ- τού καί τής μοιραίως άντιμέτω· πβν τής Αγγλίας την 'Α μερικήν την οποίαν κυρίως καί πρωτίστως θά έζημίωνε μιά Ίαπωνική επέκτασις είς τόν Ειρηνικόν. Ύπάρχουν δέ ώς γνωατόν παλαιόθεν μεγάλαι άντιζηλίαι καί άν θέ ίό μετα- ο έ τι ξγ ύΐτουργών ής γνώμης, άναγκάζε ήδη νά προσανατολίζε- ά άψεις τού ύ κ ς γνώμης, άναγκάζε- ά λίζ η ρ τ«> πρός τάς άπβψεις τού
  χ. τΗντεν. Καΐ αύτβ αποτε¬
  λεί ϊύβίωνβν σημείον.
  "Αλλωστε, είς τα Εύρω
  Κ«ΐχά κ«ΐ τα 6ιεθνή έν
  Ϊ'νβι πράγματα είρ
  »Π «πβφαοιστικώτερβς
  μγ
  τιθέσίΐς ^«ίίμφρ με
  'ξυ""ΤΛγγλΤας *<* 'Αμερική; ποΰ δέν προοελάμβανον ό¬ μως ποτέ οχεδόν οξείαν μορ φήν καί παρεμερίζοντο, ές (χίτίΐ'ς τί υ φ'όβου πού ενέ ρμ τί υ φ'όβου πού ενέ πνεεν ο κβινός έχδρόξ: ό κίτρινος κίνδυνον, ό ίαπω- νικός ίμπεριαλισμός. Καί αυ¬ ταί αί άντιθέσεις ύπάρχει σήμερον κίνδυνος νά έξελι- γθοΰν είς όξύτατον άνταγω- ___ι... ι·ί „:_:„- -.-... ,.ί__ λουν τα εξής τρία ζητή ματα: Ή πρόβδος ή τό ναυ άγιον των μετά τής Ρώμης διαπραγματεύσεων. Ή πολι- τική σταθεροποίησιν τής Γαλ λίας διά τοϋ ώς βεβαίου πλέ όν θεωρουμένβυ, σχηματι- σμοΰ κυβερνήσεως έθνικής συγκεντρώσεως. Καί ή εξέλι¬ ξις τού Ίσπανικοΰ. Έπειδή δέ τα τρία αύτά ζητήματα είνε στενώτατα συνδεδεμένα καί έπειδή τό πρώτον δέν ειμπορεί νά αχθή είς αΐσιον συμπέρασμα χωρίς νά έχη ώς άποτέλεσμα είτε την διά¬ σπασιν τοΰ αξονος Ρώμης— Βερολίνου είτε την χαλάρω¬ σιν τής Άγγλογαλλικήδ συ¬ νεργασίαν μοιραίως ή σημε- ρινή πολιτική τοϋ Λονδίνου φαίνεται καταδικασμένη είς άπβτυχίαν καί αναθεώρησιν* Άλλά τά διεθνή προβλή- ματα είναι άπειρα καί ή άλληλεπίδραοίς των άπόλυ- τοξ. Τά γεγονότα έπίσης έξε- λίσσονται μέ ραγδαίαν τα- Καί βά πρέπει νά πρός τουτο παρά τό Ίίρώον κα- θωρΐσ^ένον χΓορον, ί'να παρακο>ου
  θήσίυν την έκεΐ γενομένην παρέ
  'λασιν. Τα σχολειό* καί δ στρατός
  ' είχον καταφθάσει έν τώ μεταςύ
  | καί παραταχθη7 κατά μήκος τής
  Ι λεωφόρου Κνωσού, περί την Ιΐην
  δέ καί1)2 προμεσημβρινήν,ήρχισαν
  παρελβύνοντχ πρό των επισήμων.
  Ιΐρώτα παρήλασαν τα δημοτικά
  σχολεία, είτα τής Μέσης έκπαι-
  δεύσεως, τό πυροσβεστικόν σώμα,
  οί πρόσκοποΐ, ακολούθως οί έργά
  τα: /.αί επαγγελματιαι καί τέλος
  ό στρατός. Κατά την παρέλασιν
  ή μονσική τοΰ Δήμου άνέκρουεν
  δμβαΐήρΐα, γενικώς δέ ίκεκρί-
  τησε τάξις καί έπιτυχία άξία
  πολλ'-ΰ λίγου, την εντύπωσιν τής
  βποίας άλλως τε εξεδήλωσε δι' έ
  πευφημιών καϊ χειροκροτημάτων
  τό παριστάμενον πλήθος κόσμου.
  Σ>]μειω·:έον Ητι τόσον κατά την
  δοξολογίαν 2σον καί κατά την
  παρέλασιν την τάξιν επέβλεπεν
  δύναμις γωροψολανί^ μέ τα νέα
  διακριτικά τοΰ σώματος καί μέ
  επί κεφαλής άξιωματικού;.
  ΑΙ ΛΑ'Ι'ΚΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΑΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  Ό ραδιοφωνικός.
  Τά έγκαίνια τοΰ ραδιοφω-
  νικοθ σταθμοΟ Αθηνών ε¬
  γένοντο προχθές καί δσοι
  έκ των συμηολιτών διέθετον
  ραδιόφωνον, ή ευρέθησαν είς
  τά κινηματοθέατρα «Πουλακά
  κη» καί «Μινώα» ήκουσαν
  εύκρινέστατα τό βασιλικόν
  διάγγελμα. Ή λειτουργία
  λοιπόν τοΰ ραδιοφωνικοΰ
  σταθμοΰ, πού θ' αρχίση κα¬
  νονικώς καί ανελλιπώς με
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΠ1ΤΗΣ ίΤΟ2: 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *822
  τα δεκαπενθήμερον, είναι πλέ
  όν γεγονός. Καί γεγονός έ-
  ξαιρετικά ευχάριστον. Ή χώ·
  ρα μας, έστω καΐ τελευταία
  καθ' δλην την Ευρώπην, άπέ-
  κτησεν £να άπό τά σημαν
  τικώτερα άγαθά τοθ συγ¬
  χρόνου πολιτισμοΰ. Διότι ό
  ραδιοφωνικός σταθμός καί τό
  ραδιόφωνον γενικώς, αποτε¬
  λεί αναμφισβητήτως σπου¬
  δαίον άγαθόν πολιτισμοθ, ση
  μαντικώτατον μέσον μορφώσε
  ως καί άναψυχής συγχρό¬
  νως.
  νισμον εξ αιτιας των νέων ανθρωπότητος
  χύΓητ Καί βά πρέπει νά
  παρακολβυθήοωμεν την πο¬
  ρείαν |των άφβΰ έξ αυτών έ-
  ξαρτάται η τύχη τής εΐρή-
  νης καί τοΰ πολιτισμόν τής
  Η Έθνική έορτή
  Ο ΕΠΙΪΗ1ΣΙΟΡΤΑΣΜΟΪ
  Κ 1ΟΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ« ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  Τόν πανηγυρισμόν τής Έθνικής
  Έπετείου συνεπλήρωσαν εφέτος αί
  δοθείσαι γραφικαί λαικαί έορταί
  περί των οποίων αναφέρομεν έν
  &λί)Ι στήλη, έκ παραλλήλου μέ
  την καθσιν πυροτεχνημάτων, την
  όλην διακόσμησιν καί την καλ-
  λιτεχνικήν "φωταγώγησιν οφειλο¬
  μένην είς την πρωτοβουλίαν τοΰ
  κ. Δημάρχου καί τάς αρμοδίας υ¬
  πηρεσίας τοΰ Δήμου.
  Ιδιαιτέραν δλως συμβολήν εί;
  τόν πανηγυρισμόν εδοσχν έπίσης
  %[ σχολικαί έορταί1 τής πγοη-
  γουμένης ημέρας είς την «Μι-
  νψαν» μέ συμμετοχήν των καθη-
  γητών καί μαθητών τοδ Γυμνασί-
  ου αρρενων, Πρακτικαΰ Λυκείου,
  ΓυμΓνάσίου θηλέων, Γυμνασιακοΰ
  παρθεναγιογείου, Ώδείου κ.λ.π.
  ήτις συνεπλήρωσε μέ έκλεκτάς
  μουσικάς έκτελεσεις την δοθεί¬
  σαν την πριοϊαν τής ιδίας ημέρας
  εις τό θέατρον Πουλακάκη καί
  το εσπέρας τής 2δης Μαρτίου είς
  τό ίδιον θέατρον ή παράστασις
  τής Παιδαγωγικής Άκαδημίας.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑϋΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ,
  Μέ εξαιρετικήν έπισημότητα
  καί ιδιαίτερον πανηγυρικήν χά
  ρακτήρα, έωρτάσθη εφέτος έν Ή
  ρακλείφ ή ήμέρα τής 25ης Μαρ
  τίου.
  Συμφώ ω; πρός τό πρόγραμμα
  τό οποίον ώς γνωστόν ήρχισε
  διά" των τελετών τής προηγοομέ
  νης"ημέρας, τάς οποίας περιεγρά-
  ψαμεν είς τό φύλλον τοϋ Σαββά-
  ι-ου, περιήλθε την αύγήν την πό
  λιν μα; ή Μουσική τοΰ Δήμου,
  άνακρούουσα κατά τά καθιερωμέ-
  <α, πανηγυρικά έμβατήρια. Όλίγον πρό τής 10ης ήίχισεν ι; τάς σημαιοστολίστου; καί κο ιμοβριθεΐς όδούς κ»ί ειόικώτε ,ον τήνλεωφόρον Καλοκαιρινοΰ, ,) στρατιωτική παράταξις. Είς ■ήν παράταξιν ταύτην συμμετέσχε ίλόκληρος ή διαθέσιμος δύναμις ου 43ου συντάγματος, έν σχημα ισμψ εκστρατείας, άνευ φόρτου, ■αί μέ πλήρη οπλισμόν. Ή παρά- ■αξις διήκε μέχρι τοΰ τΐροαυλί- (ϋ τοΰ Μητροπολιτικοΰ Ναοΰ τοΰ Αγίου Μηνά (δπου ευρίσκετο καί Μουσική τού Δήμου) _ύπό τό πράσταγμα τοΰ Ιποδιοι- Συντάγματο;. άντισυν <ητοΰ τοΰ «»,·-ιι-----,, ..... ιαγματάρχου κ. Δ. Νικολοπούλου. Την παράταξιν τοΰ στρατοΰ υνεπλήρωσαν τά σχολεΐα μέσης ,αί δημοτικής έκπαιδεύσεως καί πρόσκοποι. Συμμετέσχεν επί- • -"·■■- *ής πυροσβεστι ρ καΐ ι 6Ϊηρεσ£«; π ; στή προσελεύσει εί; τόν Ρ Ναόν ν έπισ, - „ των Άρχών, >ν χ. λ- Νομάρχου, Δημάρχου,
  μενάρχου, τοθ ΔημοτικοΟ Συμ
  •Λί". των κ. κ. Διοικητοΰ τοΰ
  ών κ. κ
  -■
  ροφυλα«ή;, Εισαγγελέως, 6παλ
  Χήλιαί έν γένει, Διευθυντώ/ των
  Τραπεζών, των κ. κ. Πρόξενον/
  των προέδρω/ των Έπιμελητη-
  ρίων καί λοιπών όργανώσεων,
  τώ/ έπαγγελματικών καί έργα
  τικών σίο,ιαΓεΕων μετά των
  λαβχρων των καί έν μέ¬
  σω πυκνοτάτης συγκεντρώσεως
  λαοΰ, ήρχισεν ή δοξολογία, χο·
  ροστατού/των τοΰ Σεβ Μητροπο
  λίτου κ. Τιμοθέου καί των Έπι-
  σκόπων Κισσάμου καί Σελίνου κ
  Εύδοκίμου καί Λάμπης καί Σφα
  κίων κ. Εύμενίου. 'Η χορωδία
  τής Παιδαγωγικής Άκαδημίας
  εξετέλεσε μέ ιδιαιτέραν άρμονί-
  αν καί έπιΐλητικάτητα τούς υ
  μνου; τής δοξολογίας, τά τή
  'Υπερμάχψ στρατηγώ καί τόν πο-
  λυχρονισμόν.
  Μετά τό πέρας τής ίεροτελε
  στία; ό Διευθυντής τή; Έμπορι-
  'ϊ Τζβή εξ
  κής
  Λ,Λ Σχολή; κ. 'ϊ. Τζόβενή; εξε¬
  φώνησε ιί^ραΐον πανηγυρικόν ανα¬
  γόμενον έν περιλήψίΐ εί; τά με·
  γάλα γεγονότα τή; έπαναστάσε-
  ως τοΰ 21, τής οποίας εξήρε την
  δλην σημασίαν καί ύπεγράμμισε
  τά έθνικά παραδείγματα, ζητω
  κραυγάσας υπέρ τοΰ Βασιλέως,
  τοθ "Εθνους καί τοΰ Στρατοΰ.
  Μετά την λήξιν τής δοξολογί-
  ό Σεβασμιώτατος μετά τοΰ
  κλήρου καί αί Αρχαί καθώς
  καί οί Ιπίσημοι μετέβησαν εις
  τό Δημαρχείον δπου εγένετο ή κα¬
  τά τό πρόγραμμα δεξί"1""
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ιωσις.
  Μετά την
  δεξίωσιν εί; τό
  έπίσημοι μετέβη-
  ΔημαρχεΤον, οί -------«---γ-- ■ ■
  " ' αύτοκινήτων εις την
  σαν
  δι
  πλατείαν Ελευθερίας καΐ είς τόν
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 21 ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
  Διά την εορτήν τής Παιδαγω¬
  γικής Άκαδημίας άξίζει όμολο-
  γουμένως νά σ/}μειωθγ) πρωτίστως,
  ή καθαρώς καλλιτεχνική όργά
  νωσις άπό ποιητικής, ίστορικής
  καί αίσθητικής απόψεως. Κατε
  βλήθη ώς απεδείχθη, κάθε καλή
  φρο/τίςκαί είς τό θδαματι/.όν κα
  θαρώς μέρος τής παραστάσεως καί
  είς τό γενικώτερα καλλιτεχνικόν
  καί ιστορικόν.
  Ή παράστασις διηρείτο είς
  έ /α. πρόλογον, τρείς εποχάς καί
  ένα έπίλογον καί μέ θέσιν έςελι-
  κ:ικήν εί; τά γεγονότα τή; έπχ-
  νασΐάσεως τοΰ 21. Ή Ελλάς δού
  λη, τό Κρυφό σχολειό, άντιγε-
  γραμμένον άπο τάν γνωστόν έμ-
  πνευσαένον πίνακα τοΰ Γύζη,
  ό Γέρω Δήμος, ή Δόξα των Τα
  ρών, άπό τό χαρακτηρισπκό ποί-
  ΐ]ί% τοΰ Σολωμοϋ, ό χαιρετι-
  αμός των άπελευθερωθεισών χω
  ρών, ό Ιπίλογος κ.λ π. υπήρξαν
  τά ωραιοτέρα «ταμπλώ βι£άν».Ή
  μουσική εκτέλεσις τοΰ Γέρω Δή¬
  μου άπέσπασε ρα,γδαία χειροκρο-
  τήματα καθώς καί τό θαυμάσιον
  ποίημα τοΰ Μύρωνος. Άλλά καί
  γενικώς δλαι αί σκηναί μέ θεα-
  ατρικάν διάλογον, άπαγγελίαν καί
  μουσικήν, υπήρξαν καλοτοποθετη
  μέναι καί είς άκρον έπιτυχεΐς."Ι¬
  διαιτέρως ή «Κρήτη», μέ την μι¬
  κράν Μπουρλώτου ώς πρωτοπο¬
  ρείαν καΐ ό Κρητικός χορός μέ
  λύραν, απετέλεσε την ένθουσιωδε-
  στέραν άλλά καί καλλιτεχνικωτέ-
  ραν έπισφράγισιν τής δλης πά
  ραστάσεως. Εις τόν Διευθυντήν
  τή; Παιδαγωγική; Άκαδημία; κ.
  Μπουρλώτον, τόν υποδιευθυντήν
  κ. Γλύκαν, τόν καθηγητήν τοΰ
  125είου κ, Νουφράκην, τόν κ.
  Κόκκινον καθηγητήν των τεχνι-
  κών μαθημάτων τή; Άκαδημίας,
  τοΰς διδασκάλους τοΰ ΙΙροτύπου
  καί γενικώς τό προσωπικόν καί
  τούς μαθητάς τής Άκαδημίας, έ-
  ξεφράσθησαν θίρμά συγχαρητήρια
  διά την δλην παράστασιν, τά; έν-
  δυμασία; καϊ τά σκηνικά.
  Την εορτήν τή; Άκαδημίας έ-
  τίμησαν ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
  πολίτης, ό Έπίσκοπο; Κισσίμου
  καί Σελίνου κ. Εύδόκιμο;, 6 κ.
  Νομάρχης, ί κ. Δήμαρχο;, ίλλοι
  Στόν άνοιξιάτικο γαλάζιον
  ούρανό έκαμαν την έμφάνισί
  των, σ' ώραίους σχηματισμούς,
  —κορδόνι, περίτεχνα πλεγμέ-
  νο—οί πρώτοι γερανοί. Μδς
  έχαιρέτισαν μέ τούς βραχνούς
  κρωγμούς των καί μάς αφή¬
  καν ώς άγγελον ανοίξεως
  τά χελιδόνια πού τάδαμε
  καί πάλιν νά σπαθίζουν τούς
  αίθέρες. Μάς ήλθον άπό τίς
  μακρυσμένες χώρες μέ τό γλυ-
  κό, ήπιο κλΐμα, ώς άντιπρο-
  σωπεία στήν έθνική μας έ-
  ορτή, δπως ήλθαν κι' οί με-
  λαψοί Ίνδιάνοι τής Κευλάνης,
  πού βρίσκονται στήν πόλι μας
  αύτές τίς μέρες. Τούς εΐδατε
  πιστεύω τοΰς μαύρους συναν-
  θρώπους τοθ έξωτικοθ νησιοΰ
  πού είνε τόσο φημισμένο γιά
  τό γευοτικώτατο άρωματικό
  τού τσάι: Βρέθηκαν στό λι-
  μάνι μας. Καί δταν έμαθαν
  πώς εχομεν την έθνική ιιας
  έορτή, έφόρεσαν τά έπϊτσημά
  τους, άσπρες μεταξωτές σαν-
  τακρούτινες, κελεμπίες, κόκκι-
  να πανταλόνια άπό άγνό
  στιλπνό μετάξι, πολύχρωμα
  τουρμπάνια ριγμένα στούς ώ-
  μους των. Φρεσκαρισμένοι,
  παρφουμαρισμένοι, μ' έβέννινα
  μαλλιά καί τό γλυκύτερο μει¬
  δίαμα στά χείλη, πού άφηνε
  νά φαίνωνται δυό σειρές μαρ-
  γαριΐάρια, ελσβαν μέρος στή
  χαρά καί τό ξεφάντωμά μας.
  Καί έδειξαν τόσο πολιτισμό,
  ποΰ άμφιβάλλω άν τόν δείχνα
  με εμείς ο" άνάλογη ιτερί·
  πτωσι. Άλλά αύτά είναι βέ
  βαια περαστικοί, ένώ τά χε¬
  λιδόνια θά μάς μείνουν.
  Θά ξανακτίσουν πάλιν τίς
  γκρεμιομένες των φωληές, ή
  θά έπισκευάσουν τίς παληές
  κάτω άπό τίς όροφές
  σπιτιων μας καί θά μάς συν
  τροφέψουν στή ζωή ώς τό φθι-
  νόπωρο, Θά μεταβάλουν σέ
  έρωτικό παράδεισο τά σπίτια
  μας. Θά μάς ξυπνοθν κάθε
  πρωί μέ τά γλυκόλαλα τρα-
  γούδια των. Θά μάς μεθοϋν
  μέ τούς λαρυγγισμούς των.
  Καί θά μάς δίδουν τή χαρά
  μέ την εϋγένειά των καθώς θά
  τριγυρνοθν μέ τά ώραΐα φρά·
  κα των—τζέντλεμαν κοσμικοί,
  άνάμεσά μας. ΚΓ άκόμη, θά
  μάς διδάξουν μέ τό πειστικώ
  τερο παράδειγυ,άτων, τόν τρό
  πό τής ζωής πού πρέπει νά
  ακολουθούμεν. Γιατί είνε ε'να
  άτέλειωτο, ήρεμο, χαρούμενο
  καί ζηλευτό είδύλλιο ή ζωή
  των χελιδονιών. Συντροφευμέ-
  να, πιστά, άφοσιωμένα, ζοΰν
  τά ώραΐα χελιδόνια μέ τρα·
  γούδια— ϋμνους τοϋ έρωτα
  καί τής οίκογενειακής ζωής,
  τής άδολης άγάπης σ' δλο
  τό φωτεινό διάστημα πού με-
  σολαβεΐ άπό τή γέννησι ώς
  τό θάνατό των.
  Άς είναι, λοιπόν, εύλογη
  μένος ό έρχομός των. "Εχο
  με νά κερδίσωμε τόσα πολλά
  άν θελήσωμε ν' άντλήσωμε
  διδάγματα άπό τόν τρόπο τής
  είδυλλιακης ζωής των.
  *
  έπίσημοι, έπίλεκτα μέλη τής κοι-
  νωνίας μας, ό έκπαιδευτικός κό-
  σμος καί άπειρον πλήθος λαοό,
  τό οποίον άπό τάς πρώτας ά*ό-
  μη ώρας τής παραστάσεως, είχε
  πληρώση ασφυκτικώς τό Λ'
  Οί συνεταιρισμόν.
  Αί άρμόδιαι υπηρεσίαι τοθ
  ΰπουργείου Γεωργίας καί τής
  Άγροτικής Τραπέζης κατα-
  γίνονται, ώς άνακοινοϋται,
  είς την τροποποίησιν τοθ δρ
  γανισμοϋ Διοικήσεως καί έ-
  λέγχου των Συνεταιρισμόν.
  Έντός των ημερών δέ θ' α¬
  πολήξουν είς όριστικά συμπέ-
  ράσματα καί άποφάσεις.
  Δέν γνωρίζομεν τάς έν προ-
  κειμέν<ρ σκέψεις των αρ¬ μοδίων. Πιστεύομεν πάντως δτι διά των άποφάσεων πού θά ληφθοθν θά ενισχυθή ή συνεταιριστική κίνησις καί θά διευκολυνθή ή έξάπλωσις τής συνεταιριστικής ίδέας. Οί συνεταιρισμοί άπεδείχθησαν έξαιρετικώς ώφέλιμοι καί ά- ποδοτικοί κοί διά τά μέλη των καί διά την εθνικήν έν γένει οίκονομίαν. Δικαίως λοι¬ πόν τυγχάνουν τής Κρατικής προστασίας καί ένισχύσεως. *** Τό ψυγείον. Ή υπόθεσις τοθ ψυγείου τού λιμένος μας, διά την ο¬ ποίαν ήσχολήθημεν προχθές, εισήλθε πλέον είς την ο¬ δόν τής πραγματοποιήσεως. Ή Λιμενική Έπιτροπή προ&κή- ρυξε τόν σχετικόν διαγωνι¬ σμόν διά την ανέγερσιν τοθ έν λόγω κτιρίου καί των ψυκτικών έγκαταστάσεων. Καί πρέπει νά θεωρήται βέβοτιον δτι αί εργασίαι θ' άρχ(· σουν έντός τού προσεχούς θέρους. "Ετσι ή άπόκτησις τοθ ψυγείου, πού τόσην έχει σπουδαιότητα διά την ζωην τοϋ τόπου, έντός όλίγου θά είναι πραγματικότης. Ή Αι· μενική Έπιτροπή είναι όμο- λογουμένως άξία παντός έ- παίνου διά την απόφασιν τής κατασκευής αύτοΰ τοϋ σημαντικωτάτου έ'ργου. , -------„ .^ ««*■ τρον. Κατά διαλείμματα ή μουσι¬ κή τοΰ Δήμου άνέκρουσε διάφορα έμδατήρια καί την «Όλονυκτίαν τής Κρήτης», Ό «χρόνος». Την 8ην Απριλίου θά εκδο¬ θή καί θά κυκλοφορήση νέα μεγάλη εφημερίς των Αθηνών, ό «Χρόνος». Πρόκειται περί γνωστής παλαιάς εφημερίδος τοθ Χαιροπούλου. Ή ε¬ πανέκδοσις της δέ άπό ό- μάδα συνεργαζομένων δη- μοσιογράφων, έγνωσμένης ίκανότητος καΐ άξίας, θά προσθέστ] εν δημοσιογραφι¬ κόν όργανον καθ' δλα άρτιον καί έξ ολοκλήρου άνταποκρι- νόμενον είς τάς σημερινάς συν θήκας καί ανάγκας. Καί είμε¬ θα απολύτως βεβαιοί, οιι ό «Χρόνος» θά τύχπ τής άμε- ρίστου εκτιμήσεως τοθ άνα- γνωστικοθ κοινοΰ πού γνωρί- ζει νά έκτιμδ καί νά υποστη¬ ρίζη τάς άξίας τοϋ προορι- σμοθ των εφημερίδας. Λιαλέξεις. Ή πρωτοβουλία τοθ Μορ- φωτικοϋ Συλλόγου Αρχανών, νά όργανώσΐι σειράν διάλε- ξεων επί διαφόρων θεμάτων καί ζητημάτων πρός μόρφω¬ σιν τοϋ λαοϋ είνε άπό πάσης απόψεως άξία έπαίνου άλ¬ λά καΐ υποστηρίξεως. Θά ήτο δέ εύτύχημα εάν παρό- μοιαι διαλέξεις ώργανοόντο καί είς άλλας κωμοπόλεις καί μεγάλα ή μικρά χωρία τοΰ νομοϋ μας καί τής Κρήτης ο¬ λοκλήρου. Τό κέρδος θά ήτο άνυπολόγισΐον. Διότι αί δια· λέξεις αύται θά συνέβαλλον δχι μόνον είς την ψυχικήν δι- απαιδαγώγησιν τού λαοΰ άλ¬ λά καί είς την επαγγελματι¬ κήν τού μόρφωσιν, ττρ&γμα τό οποίον θά είχεν εύχαρίστους Ι συνεπείας καί επί τής οίκονο- ) μικής άναπτύξεως τού τόπου, Ι

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ;Είς τάν δρόμον
  Κινηματογράφος Πουλακάκη —
  Σήμερον τό κινηματογραφικόν αρι
  στούργημα:«Άνοιξιάτικες άγάπες»
  καί η μεγάλη ξεκαρδιστική κωμω
  δία Σαρλώ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό άριστούρ
  γημα: «Τό τελευταΐο τραΐνο άπ'
  τή Μαδρίτη».
  ΚΙΝΗΜΑΤαΓΡΑΦΟΣ
  ΟΟΥΑΑΚ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή γόησσα τοΰ
  τραγουδιοΰ:
  Μάρθα
  Έγκερθ
  στη μεγαλείτερη
  δημιουργία της.·
  Άνοιξι-Ι
  ——————————————— /
  άτικεςΐ
  άγάττες)
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΜΑΡΣί
  καί η
  ΕΒΕΑΥΗ ΒΕΝΑΜΠΑΕ
  ο' Ινα δράμα γεμάτο μυ
  οτήριο καί άγωνία:
  Ο ΧΑΡΟΪ ΑΙΑΣΚΕΑΑΖΕΙ
  (ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΖΟΝΤΑΝΟΥΣ)
  Σκηνές συνταρακτικές,
  στιγμές τρέμου, εΐκόνες ίλίγ ι
  γο«. *
  τού Οεανθρώποο
  Σ
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΛΙΟΥ
  Τού Λεωνίδα Άντρέγιεφ.
  ■■«■■■■■■■■■■■■Β
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ θαλαμηγον «)«
  ΑΚΡΟΠϋΊΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τρλίφ. $-41
  ■■■■■■■■■ ■«>■!■■ &
  ■■■■■■
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τηλ*·. 9-50
  8
  5ον
  ίυσποΰσε, καταβάλλοντας προσ
  πάθεια, τό λεΐο μέτωπό τού, μισό
  κλεινε τα βλέφαρα, νομίζοντας
  πώς έτσι Ιβλεπε καλλίτερα. Τό
  νοθ τού έκυρίευεν ϊνα φανταστικό
  δραμα: ΤοΟ φαινόταν πώς τάχα
  άπό τό κορμί τοθ Ίού5α είχαν
  ξεπεταχθή ό/τώ πλόκαμοι καί σά·
  λευαν άτέλειωχα. "Εχοντας 8μω;
  συναίσθησι πώς επρόκειτο περ
  δραματισμου κα!· ίχι πραγματι
  κότητος, ό θωμά* συνήρχετο καί
  ξανάρχιζε νά' π«ρ»τηρή ψυχρά
  τόν Ίούδα.
  Ό Ίούδας, ολίγον κατ' ολί¬
  γον, εγίνετο κύριος έαυτοθ. Σά
  λευε τα χέρια τού, πού εΌ>ς τό
  τε τα κρατοθσε μαζεμένα, τέν
  τωνε τού; μΰς τοθ σαγονιοθ το
  καί δφινε νά προβάλλη περισσό
  τερο τό δύσμορφο κεφάλι τού
  "Ολοι οί άλλοι τώρα, διέκριναι
  2να μέρος τής βασανισμένης φά
  τσας τού, καί δμως ό Ίσκαριώ
  της είχε την έντύπωσι πώς τα χά
  ρακτηριστικά τού Ιμενα^ κρυμ
  μενά κάτω άπό ίίνα πυκνό, άλλ
  άόρατο, άδιείσδυτο καί περίπλο
  κο πέπλο.
  Σάν νά είχε συρθή εξω άπ
  μιά τρύπα, αΐσθάνθηκε νά φω
  τίζεται τό κεφάλι τού, ΰστερ
  τα μάτια τού —στάθηκε γιά μι3
  στιγμή — καί ΰστερα ανεκάλυ¬
  ψεν 8λο τού τό πίόσωπο. Τίπο-
  τε τό ίδιαίτερο δέν συνέβη. Ό
  Πέτρος είχεν αναχωρήση, άγνω
  στον ποθ. Ό Ιησούς καθισμέ
  νος, μέ τό κεφάλι στηριγμέν
  στό Ινα χέρι, στοχαζόταν, κου
  νώντας άπαλά τό ήλιοψημένο πό
  δάρι τού. Ο£ μαθηταί συνωμιλοθ
  σαν άναμεταξύ τους: Μονάχα
  θωμάς, άπαθής, κύτταζε πάντα
  τόν Ίούδα μέ προσοχή καί αύ
  στηρότητα, δμοιος μέ εύσυνείδη
  το ράφτη πού παίρνει τα μέτρα
  ενός πελάτου. Ό Ίούδας χαμο
  γέλασε. Ό θωμάς δέν άποκρί
  θηκε σ' αύτό τό χαμόγελο, άλ
  λά τό πρόσεξε κι' αύτό καί έξα
  κολούθησε τήν| έξέτασί τού. Έι
  τώ μεταξύ κάτι τό δυαάρεστο έ
  νοχλοθσε τό άριστερά μάγουλο
  τοθ Ίούδα. Ό Ίσκαριώτης γ6
  ρισε νά ίδη: Ήταν ό Ίωάννηι
  πού Ιστρεφεν επάνω τού τίς φω
  τεινές καί ψυχρές άκτΐνες τώϊ
  ματιών τού, ό Ιωάννης, ό ώραι
  ος μαθητής, ό άσπιλος, μέ την
  συνείδησι λευκή καί άσπιλη, σάν
  τ' άπάτητα χιόνια των βουνών
  Ό Ίούδας προχώρησε πρός αύ
  τόν. Ή περπατησιά τού είχε κάτι
  άπό την συρτή περπατησιά τοθ
  τιμωρημένου οκυλλιοθ.
  —Ίωαννη. Γιατί δέν μιλας;—
  ρώτησε. Οί λόγοι σου μοιάζουν
  μέ χρυσούς καρπούς σ' άσημέ
  νιους δίσκους. Δόσε ε"να στόν Ί¬
  ούδα πο6 είνε τόσο φτωχός!
  Ό Ιωάννης έτήρησε σιωπήν
  Καί ό Ίούδας έ'φυγε, μέ βήμα
  άργό άπό τόν δισταγμό, καί χά-
  θηκε μέσα στό σκοτεινό βάθος
  τής άνοικτής θύρας.
  Στόν ούρανό ήταν ή πανσέλη-
  νος, καί δλοι σχεδόν ο£ μαθηταί
  περπατοθσαν. Ό Ιησούς είχε
  βγή Ιξω κι' Αύτός, καί ό Ίσκα-
  ριώτης, άπό τή χαμηλή σκεπή
  δπου είχε στρώση νά κοιμηθή,
  Ιβλεπε τούς μαθητάς τού νά πη-
  γαινοέρχωνται. Στό ώχρό φώς
  τοθ φεγγαριοΰ, οί λευκές αι-
  λουέττες .έφαίνοντο βραδυκίνη
  τες καί έλαφρές σάν νά γλυ-
  στροθσαν μπροστά στή μαύρη
  τους σχιά. Ξαφνικά έσβυναν μέ¬
  σα στό σκοτάδι καί τότε άκουό
  ταν μιά φωνή. Μόλις δμως ξανα-
  γύριζαν στά φώς, τα πλάσματα
  έκεΐνα παρέμϊναν σιωπηλά, σάν
  τα τείχη, σάν οί μαθροι ϊσκιοι,
  σάν ή έρεβώδης καί ταυτοχρόνως
  ίιάφανη νύκτα.
  Όλοι σχεδόν εκοιμώντο, δταν
  Ίούδας άκουσε την σιγανή
  φωνή τοθ 'ίησοθ πού γύριζε. Κι'
  δλα, μέσα σιδ σπίτι καί τριγύ-
  ρω, σώπασαν. "Ενας κόκορας
  λάλησε. Ένας γάϊδαρος άρχισε
  νά γκαρίζη δυνατά καί σέ τόνο
  μανιασμένο, σάν νά μην άργοθ·
  σϊ πολύ άκόμα νά ξημερώση,
  καί σώπασε μέ πολλή τού δυσα-
  ρέσκεια.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώροιόκοσμου.
  Ή μόδα καθόρισε
  τάς νέας της κατευθύνσεις.
  ΓΑΛΑ ΠΡΟΒΙΟ
  καί γιαοθρτι έξαιρετικό πω-
  λεΐται έναντι καταστήματος
  Ν. Παρασύρη παρά τό Καμα-
  ράκι,
  "Ολες ή νέες κατευθύνσεις
  τής μόδας κατατάσσονται δια-
  δοχικώς είς πολλές όριζόντιες
  καί καθωρισμένεςγραμμές έττί τοθ
  γυναικείου σώματος, δπως ^ βαθ-
  μίδες μιδς κλίμακος. Άπ' ολ'ες αΰ·
  τές τίς γραμμές, τρείς Κχουν ϊδι
  αιτέραν σΐτουδαιότητα, ή μία είς
  τους ώμους, ή αλλη είς την μέση
  καί ή τρίτη είς τοϋς γόμψους Δει¬
  κνύουν την θέσιν άπό την οποίαν
  ξεκινά τό φάρδος των φορεμά-
  των.
  Διότι ή μόδα τΐαρουσιάζει τό έ
  ξής ιτολύ νέον: έπιτρέπει τό φάρ¬
  δος, ένθαρρύνει την άφθονία, ιταί-
  ζει μέ την εύρυχωρία
  Πρώτον, είς τούς ώμους. ^Άπό
  την φανταστικήν γραμμή των ώ
  μων ξεκινδ τό φάρδος είς ώρι-
  σμένες κάπες, τής ημέρας ή τής
  νυκτός, είς ωρισμένα επανωφόρια
  (ταξιδιωτικά: ολίγον κυμματιστά
  είς την ράχη ή βραδυνά, τιοΰ φαρ-
  δαίνουν μέ μία μεγάλη πτυχή).
  Δεύτερον, είς την μέση Μεγάλο
  σημείον τής νέας μόδας. Ή μέση
  είνε πάντοτε εθκρινέστατα σχεδι-
  ασμένη ή «κοιλαίνεται» δι' ενός
  προσηρμοσμένου φορέματος ή πιέ
  ζεται άπό μία ντραπερί όριζοντία,
  ή ύπογραμμίζεται μέ μία ζώνη ή
  σημειώνεται διά τής άντιθέσεως
  μεταζύ ενός ίσιου κορσάζ καί μιας
  πτυχωτής φούστας. Ναί, έπανασυ
  νηθίσετε τίς ΰπερβολικά πτυχω
  τές φοΰστεο, μέ πτυχές πού ξεκι-
  νοθν άπό την μέση, γιατί ύπάρχει
  κάτι τό νεανικό είς την δψίν των.
  Ε©Ν1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΊΗΧ
  ΥΠΟΚ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Βραδυνά φορέματα νωθρά καί έ
  λαφρά, ρωμαντικής έπιρροής, μάς
  έπαναφέρουν στόν περασμένο αί-
  ωνα Φορέματα, άκόμη καί επανω¬
  φόρια είναι γαρνιρισμένα μέ πτυ
  χές δπως ή παλαιές χωριάτικες
  μπλοθζες. Μία ζώνη τίς μαζεΰει
  είς την μέση.
  Τρίτον, είς τούς γόμφους. Την
  φορά αυτή, τό φόρεμα σταματά
  όπως ^να σουωτερ, τό φάρδος δί¬
  δεται άπό τίς πτυχές.
  Ύπάρχουν πτυχές κάθε εΐδους,
  ίσιες καί σιδερωμένετ, πού δίδουν
  στήν σιλουέττα άφάνταστη λυγε
  ρότητα Ύπάρχουν πλισσέ σολέιγ
  πού άφίνουν την φοί3στα στενή δ
  ταν είνε άκΐνητη καί την άνοίγουν
  μέ την ελαχίστη κίνησι
  Έκτός άπό τίς μεγάλες σημαν
  τικές γραμμές, ίνα θερινό μοντέλ-
  λο τοΰ 1938 είνε συχνά διαγεγραμ
  μένο επί αλλων προεξοχών. Ό
  λες ή γραμμές ποϋ κόβουν την κά·
  θετον γραμμή είναι είς την μόδα.
  Γι' αύτό ή ραβδώσεκ, τοποθετη
  μένες κάθετα, εύνοοϋνται τόσο
  πολύ είς τα καλοκαιρινό μόν
  τέλλα.
  "Ολα τα μήκη τής ζακέττας έπι-
  τρέπονται Μπελερό πολϋ κοντά,
  πολύ υπεράνω τής ζώνης, βέσαε
  ίσιες ή οποίες σταματοΰν ώς τή
  μέση, ζακέττες ή οποίες κατεβαί
  νούν Κως τό ϋψος τού καρποθ, ε
  ως τό άκρον των δακτύλων, μα-
  κρυά επανωφόρια ή έπτά δγδοα
  ή έκλογή είνε ώφθονη.
  ή Ντιστεγκέ
  Προκήρυξις Δπμοπραοίας Πωλήσεως.
  Έχτίθεται είς άρχικήν Δημοπρασίαν ένεργηθησομένην την 27ην
  Απριλίου 1938 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11—12 π. μ. είς τό Ύποκα
  τάσιημσ. Ε1.Τ Ε. ή έκποιησις των κάτωθι κτημάτων.
  Είώος κτήμ. <£έσις κτιίματο; Έκτκσις, α' Άποθήκη Χαίθ/ν Πόρτα Μ. 179 » » » » 80 Κατ)μα » » » 375 » καί οίκία Λεμτιλετζιδικα » 46 50 Άρ. κτημ. 662 666 845 891 Προσφορά 350 000 200.000 13ί.000 160 000 2824 9289]25000 Άποθήκη &, οικόπεδον Παν. Νοσοκομείον μ 1243 250000 1045 Τεκές Τσικούρ Τσεσμέ Μ. 554 220.000 2000 Κατ)μα Βαλδέ Τζαμί » 84 180 000 ΤοΟ τελευταίου τό έπιτευχθηοόμενον τίμημα καταβληθήσεται είς Ττ)κά έξ ολοκλήρου πρός εξόφλησιν ένυποθηκου άπαιτήσεως Έθο· κτηματικής Τραπέζης. Των έπομένων κτημάτων ή Δημοττρσσία διεξαχθήσεται είς βάρο των έκπτώτων. 3697 163 308 Άγρός " ίκόπελλα στρεμ. 10 21000 3709 103 308 Άγρός Σκόπελλα » 1)2 6 000 Οί άναλυτικοί δροι είναι κατατεθειμένοι είς τό 'Υποκ)μα τής Έ- θνικής Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν. (Έκ τοΰ Γραφείςυ). ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ Κρητική υφαντουργία (Μέγα Βραβείον ΔιεΒνών ΈκθέσΒων Παρισίων καϊ ©εσσαλονίκης 1937). Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬ κλείω πελατείας των προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ- ΚΕΩΣ» ή άντιπροοωπεΐα ιής ώς άνω ύφαντουρ- γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την: Καν Άνδρουλάκη μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία οικίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής άξιοτίμου πελατείας της. ■■■■■■■■■■■■■■■Ι ■■■■■■■■■■■■■■■Β ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατασταθείς μονΐμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοτιηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ" ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά- στυνομικοθ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχειΐπι είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ. «■■■*■■■■■■Μ■■■■■■■■■·■■■■ ■■■■>■■■■■·! ειειει·
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ -ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ
  'Αναχώρησις 11 Απριλίου 1938
  Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000.
  Μεγάλη εύκαιρία διά τού; επιθυμούντας νά έπισκε-
  φθωσι τοΰς Άγίους Τέπους.
  Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬
  λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων οί κατάλο-
  γοι ουμπληρβϋντοιι καί πολλαί θά άποκλεισθοΰν. Ή ϊκ-
  δοοις τού διαβατηρίβυ άπαιτεί πολύν χρόνον.
  Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τω Κωνστ.
  Πατεράκη όδός "Εβανς 17.
  Τούς Κρήτας πρβοκυνητάς θά συνβδεύση κοιθ' όλην
  την διάρκειαν τβϋ ταξιίίου όπως καί κατά τα παρ. ετη
  β γνωστόί κ. Κ. Πατεράκης διβργανωτής τής Παγκρητίου
  έκδρομής. Πιθανή ή πρβσέγγιοις «'ί Άλϊϊάδί |
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΚΟΙ ΠΩΙΊΙ Κγ
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  340ον
  •εεΜ—~«—Μ
  Ή όργή την έκυρίευε κάθε
  φορά πού ήθελε νά την σώ¬
  ση κάποιος τόν οποίον δέν
  έκτιμοΰσε. Κατόπιν εΐπε στόν
  Ραιντερέρ:
  —Μά κύριε, έχομε στρατό!
  Εχομε έγκαταλειφθη άπό
  δλους, Κανείς λοιπόν δέν
  μπορεΐ νά ενεργήση,
  —Μεγαλειοτάτη, δλο τό
  Παρίσι είνε στό πόδι, ή δρδ
  σις είνε άσκοπος, ή άντΐστα-
  σις είνε άδύνατος. Ό καιρός
  έπείγει...
  Ή Μαρία-Άντουανέττα δέν
  μποροθσε πιά νά καταστεΐ-
  λη τή συγκίνησί της. Τό αί
  μα άνέβαινε ·στό κεφάλι της.
  Κατέβαλεν δλην την προσπά
  θειά της γιά νά μή ξε-
  σπάση μπροστά σέ άνθρώ
  πους πού εΐχαν τόσο λίγο
  άνδρισμό μέσα τους. Άλλά
  ή εύθύνη ήταν συντριπτι-
  κή καί μιά γυναΐκα δέν μπο
  ροθσε νά δώση διαταγή έφ'
  δσον ό βασιληάς ήταν έκεΐ,
  Έπερίμενε λοιπόν την άπό
  φασι τοϋ αίωνίου άναπο-
  φασίστου. Τέλος αύτός έσή-
  κωσε τό βαρύ κεφάλι τού,
  έκύτταξε τόν Ραιντερέρ μερι-
  κά δευτερόλεπτα, επειτα ά-
  ναστέναξε καί είπεν, εύτυ
  χισμένος πού επήρε μίαν ά·
  πόφασι:
  —Πδμε!.,.
  «Έπήγαιναν στήν καρμα-
  νιόλα»—ύπογραμμίζει ό ίστο
  ρικός.
  Επέρασε μπροστά στούς
  ■πσρατεταγμένους εύγενεΐς,
  ο[ δποΐοι τόν έκύτταζαν χω-
  ρΐς σεβασμό, χωρΐς έκτΐμη
  σι. Επέρασε τιλάϊ στεύς Έλ
  βετούς οτρατιώτες, στούς ό-
  ποίους κανείς δέν έθυμήθη
  κε νά είπη άν έπρεπε νά
  πολεμήσουν ή δχι. Διέσχι-
  σε τό πλήθος πού δλο κ' έ-
  πυκνώνετο καί τόν έ'βριζε,
  καθώς καί τή" γυναΐκά τού
  καί τούς τελευχρΐους τού πι-
  στούς. Κ' ετσι έγκατέλειψε,
  χωρΐς νά παλαίψη, χωρίς νά
  σκεφθήκσν νά κάμη την παρα
  μικρή άπόπειρα άντιστάσεως,
  τό πσλάτι ποΰ εΐχαν κτίση
  οί πρόγονοΐ τού καί δπου
  δέν έμελλε πιά νά ξανα
  πατήση. Διέσχισαν τόν κή-
  πο, δ βασιληδς καί ό Ραιν
  τερέρ έβάδιζαν μπροστά, ή
  βασίλισσα τούς άκολουθοϋ-
  σεν άκουμπώντας στόν βρα
  χίονα τοϋ ύπουργοθ των
  Ναυτικών καί κρατώντας
  μέ τό άλλο χέρι τό άγοράκι
  της. Έπήγαιναν βιαστικά καί
  χωρΐς άξιοπρέπεια στό ίππο
  δρόμιο, δπου άλλοτε ή αύ-
  λή, πρόσχαρη καί άμέριμνη,
  παρακολουθοΰσεν ίππευτικές
  έπιδείξεις καί δπου τώρα ό
  βασιληδς επήγαινε κατάφο-
  βος νά ζητήση άσυλον κον-
  τά στήν έθνοσυνέλευσι.
  (συνεχ(ζεται)
  ^/νννν><ννννν) ι ΚΙΝΗΣΙΣ.-Αφιχθη ό είς Τερ¬ γέστην έγκατεστημένος συμπολί- της μεγαλέμττορος κ. Έμμαν. Τρα- κάκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον μας επιβεβλημένον θεωρούμεν 8 πως καί δημοσία εκφράσωμεν τάς ευχαριστίας μας πρός τόν άγρο φύλακα τοθ χωρίου μας Νικόλαον Δερμιτζάκην, δστις διά τής δρα στηριότητός τού καί τής μετά ζή λου εκτελέσεως τοΰ καθήκοντός τού, συνετέλεσεν είς την τΐαγίω σιν τής άγροτικής ασφαλείας τού χωρίου μας καί ούτω δυνάμεθα καί ημείς μετά τΐερισσοτέρου ζή λου νά έπιδοθώμεν είς την καλλι έργειαν τής γής βεβαιοί όντες δτι αί φυτεϊαι μας καί τα έν γένει προιόντα μας θά έζασφαλισθώσιν έφ' δσον τοιαΰτσ δργανα τιμοθν την Άγροφυλακήν. Έν Κασσάνοις τη 23η Μαρτί ου 1938. Οί εύχαριστοΰντες κάτβικοι καί κτηματίαι τού χωρίου Κασσά νων Πεδιάδος: Έμμ. Εύαγ. Ταμιωλάκης, Στυλ. Άδαμάκης, Π' Μ. Γρηγ. Καρυωτάκης. ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΙΕΝΗΣ Είδικευθβίς επί έπταετί- αν είς τά_ παθολογικά νο- σηματα έν Παρισίοις καί Λυωνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας ι'πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 Ό παθβλέγος Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγχατασταθείς οριστικώς έν Ηρακλείω, θά δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατετά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ΑΠΩΛΕΣΘΗ πρό ημερών ώρολό ιον τής τσέπης Παρακαλεΐται ό ευρών όπως τό κομΐση είς τα γρα φεΐα μας καί θέλει άμειφθί]. Δέν "χει αξίαν άλλά είνε κειμήλιον ου άπολέσαντος καί θά τό θεώ ή μέγα εϋεργέτημα εάν τό έ Γΰρω στήν πόλι. "Ανωτέρα π«ριγραφής υπήρξε ή προχθεσινή ΈθνικήΈορτή τής 25ης Μαρτίου. — Καί άπό απόψεως οργανώσε¬ ως καί άπό απόψεως τάξεως ή Έορτή άνταπεκρίθη είς τάς προσ¬ παθείας καί τάς ωραίας έμπνεΰ· σεις των άρχ&ν. —Σημειωσασα έκ παραλλήλου καί τιρωτοφανή κίνησιν είς την πόλιν. —Ώς γράφωμεν έν άλλη στή- λη επιτυχίαν χαρακτηριστικήν ε¬ σημείωσαν αί όργανωθεΐσαι σχο· λικαί έορταί. —Τόσον είς την «Μινώαν» δ¬ σον καί είς τό θέατρον Πουλα¬ κάκη. —Άποδείξασαι συν τοίς άλ¬ λοις καί τόν άπό γενικωτέρας α¬ πόψεως ζήλον των έκπαιδευτικών μας λειτουργών διά την ανάπτυ¬ ξιν τοΰ έθνικοϋ φρονήματος των μαθητων. —Όσον άφορδ τάς γενομένας λαϊκάς εορτάς δέον νά σημειωθή καί άπό τής στήλης ταύτης. —Τό ωραίον τής δλης εμφα¬ νίσεως: Τόσον είς τόν χορόν δσον καί είς τάς έθνικάς ένδυμασίας έπεδείχθη άνάλογος έπιμέλεια κα'ι άρτιότης. —Ή όποία συνετιλήρωσεν άπό πάσης απόψεως καί την καθαρώς αίσθητικήν μορφήν τού συνόλου. —Ή συμβολή τοΰ Ώδείου μας είς τάς σχολικάς εορτάς είνε ό- μολογουμένως δίκαιον νά έξαρθη. — Οί καθηγηταί αύτοΰ κα'ι Ιδιαι τέρως ό κ. Νουφράκης συνετέλε¬ σαν είς τό νά παρουσιασθώσιν άρ¬ τια συγκροτήματα μουσικά, άσχέ- τως καί πρός την προσωπικήν αυ¬ τών συμβολήν είς τας έκτελέσεις. —Ή χορφδία έπίσης υπό τόν κ.Χουρμοΰζιονάπετέλεσεν 2να σύ¬ νολον μουσικόν άπό πάσης από¬ ψεως άξιοπρόσεκτον καί ανάλο¬ γον πρός την είδικότητα. καί τάς ωραίας προσπαθείας καί τοθ κα¬ θηγητού τούτου. —Τό παράστημα των άνδρών τού 43ου Συντάγματος κατά την παρέλασιν τής 25ης Μαρτίου έση μειώθη ιδιαιτέρως καθώς κα'ι ήδλη στρατιωτική έπιβλητικότης τού. — Οί πρόσκοποι καί αί προσκο- πίναι (όδηγο'ι) άπέσπασαν τα χει ροκροτήματα τοΰ κοινοθ. —Καθώς κα'ι γενικώς τα σχο- λεΐα τής στοιχειώδους κα'ι μέσης έκπαιδεύσεως. — Είς τόν λιμένα μας ναυλοχεΐ άπό τινος τριΐστιον θαλαμηγόν (βρατσέρα) άνήκον είς πλούσιον ξένον κα'ι υπό "Ελληνα πλοΐαρ- χον. —Τό αξιοσημείωτον είνε δτι τό πλήρωμά της άποτελεϊται άπό μαύρους τής Κευλάνης (Ίνδίαι) οί όποΐοι καί έκαμαν τάς έμφανίσεις των είς την πόλιν. —Συγκεντρώσαντες, ένοχλητι- κόν ΐσως διά τούς σοβαροϋς μαύ¬ ρους, τό ενδιαφέρον των περιέρ- γ ών. —Τό τριΐστιον προέρχεται άπό τό Κολόμβο, πρωτεύουσαν τής Κευλάνης καί κατευθύνεται είς Γιβραλτάρ. —Ό καιρός συνεχίζεται απο¬ λύτως άνοιξιάτικος. —Σάν νά ευρισκόμεθα μάλιστα είς τα προεόρτια τής πρώτης ζέ· στής τού £τους. —Ή όποία, κατά τούς καιρο- σκόπους, προβλέπεται καί δυνατή καί διαρκής διά τό εφετεινόν κα- λοκαΐρι. —Είς τοθ Πουλακάκη συνεχΐ- ζεται μέ πυκνήν κοσμοσυγκέντρω σιν, ή προβολή τοΰ φίλμ «Άνοιξιά τικες Άγάτΐες». — Σήμερον προβάλλεται διά τελευταίαν φοράν είς άπογευματι νάς καί εσπερινάς παραστάσεις. ο Ρεπορτβρ —Τό ρεσιτάλ τής^Άθηνούλας Παπαδάκη. Την προσέχη Τετάρτην 10 μ. μ. θά δοθή οριστικώς είς τό θέατρον Πουλακάκη,τό ρεσιτάλ τής μικράς καλλιτέχνιδος καί χορευτρίας κλασσικών χορών Άθηνοΰλας Πό παδάκη μέ εκλεκτόν πρόγραμμα καί υπό την προστασίαν τοΰ Νο¬ μάρχου κ. Μαρκέλλου. Προμηνύε ται κοσμοσυγκέντρωσις. Λύσις χδεσινοϋ ΰπ'άρ. ΘΟσταυρολέξου χον 1911141
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  261ον
  Έχομεν χρέος τι νά έπεξεργασθώμεν την αν¬
  θρωπίνην ψυχήν, νά ύπερατσαΐσωμεν τό μυστήρι¬
  ον κατά τού θαύματος νά λατρεθσωμεν τό ά-
  κατάληπτον καί άπορρΐψωμεν τό μωρόν' νά μή
  πσραδεχώμεθσ, ώς πρός τα ανεξήγητον, ειμή
  τό άναγκαϊον νά καθαγιάζωμεν την πίστιν |
  καί νά καθοΐρωμεν την θρησκείαν άπό των έπ'
  οϋτής έπικεκολληαένων δεισιδαιμονιών.
  ΣΤ'.
  ΆπόλυΓος άγαθότης τή; προσευχης
  Όσον άφορα τόν τρόπον, καθ1 δν δέον νά
  τφΓσευχώμεθσ, πάντες είσί πρόσφοροι άρκεΐ νά
  ώσιν είλικρινεΐς.
  Περιστρίψατε τό βφλίον δπως θέλετε, ά-
  ναγνώσατε δηλονότι άπ' δΐτου θέλετε καϊ
  δ,τι θέλετε έν αύτω, άλλά προσηλώθητε είς τό
  άπειρον.
  Τό πνεθμά σας άπευθύνεται πρός τα έκεϊ,
  πρός τό άπειρον.
  Ύπάοχει φιλοσεψία αρνουμένη τό άπειρον.
  Ύπόρχει ωσαύτως κσί τις άλλη φιλοοοφία έκ
  ποθολογικής απόψεως άπορρέουσα, ήπς άρ-
  νεΐται τόν ήλιον ή φιλοσοφία αυτή καλείται τύ
  φλωσις.
  Ή πσρουσίσσις μιάς έλλειπούσης έννοΐας, ήτις
  ν ά άπορρέη έξ αυτής τής αληθείας είνε αϋτό
  τουτο τύφλωσις.
  Τό περίεργον δέ είνε ή κομπορρημοσύνη μεθ'
  ή~ς ή άεροβατοϋσα φιλοσοφία συμπεριφέρεται πρός
  ■ιήν είς τόν Θεόν στηριζομένην φιλοσοφίαν.
  Νομίζει τις δτι άκούει άρουραϊον λέγοντα'—
  Μέ εΰσπλαγχνΐζονται κοί μοθ δίδουν τόν ήλιον!
  Υπάρχουσι, τό γνωρίζομεν, διάσημοι καΐ έξέχον
  τες άθεοι. Ούτοι κατ' θυσίαν έμβριθώς σχεπτόμε
  νοι καί έκ τής (σχύος αυτών άντλοΰντες την άλήθει
  αν δέν είνε τόσον βεβαιοί περί τής έαυτών άθεΐας.
  άλλως τε παρ' αυτοίς καταντά ζήτημα άπλοϋν
  όρισμοϋ κοί είς τιάσαν περίπτωσιν, εάν ώς με¬
  γάλαι διάνοιαι δέν π;στεύουν είς τό θείον, άπο-
  δεικνύοι,σιν ούχ ήττον την ύπαρξιν αύτοϋ.
  Έν τώ προσώπω αυτών χαιρετΐζομεν τοΰς έ
  έρευνητάς φιλοσόφους, ένώ συγχρόνως άπορρΐ-
  πτομεν άνοικτιρμόνως την φιλοσοφίαν αυτών.
  "Ας έξακολουθήσωμεν.
  Τό άξιον θαυμασμοθ είς την περίστασιν ταύ
  την είνε ή εύχέρεια, ι,ετά τής οποίας άποζη
  μιοθντσι διά των λέξεων. Σχολή τις μετσφυσι
  κή τοϋ βορρά, ολίγον τι μή έγνωσμένου ή μάλ¬
  λον δυσδιαγνώστου σοστήματος, ενόμισεν δτι έπέ
  φερεν αναστάτωσιν είς την ανθρωπίνην άντί
  λήψιν, άντικαταστησασα την λέξιν Δύναμις, διά
  τής λέξεως Βούλησις.
  Τό νά είπωμεν τό φυτόν βούλεται, άντι
  τοΰ' τό φυτόν αύξάνει, θά είνε άληθώς γόνι-
  μος ίδέσ, εάν προθέσωμεν τό σύμπαν βού¬
  λεται.
  Διατί; διότι έκ τής προοθήκης ταύτης θά προ¬
  έλθη, έκ ουνειρμοθ συλλογισμών, τό φυτόν βού¬
  λεται, άρα τουτο έχει εν έγώ, άρα τό σύμπαν
  βούλεται, άρα τούτο έχει τόν Θεόν.
  Ή σχολή λοιπόν έκεΐνη, ένώ πσραδέχετσι βού
  λησιν έν τώ φυτώ, άρνεΐται ταύτην έν τώ ού-
  μπαντι, δπερ άποτΓλεΐ άντίφσσιν, ώς άπεοεΐξα-
  μεν.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό~όλ« δι* δλους.
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  . ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τα:
  έκκλησισστικά σκευη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροπήγια, θυμιατά, κανδηλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. τγ.
  Έπίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα:
  κο σ μ ή ματ ο:
  Ωρολόγια τσέτιης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καί παντός είδους δώρα διά γάμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  Άντιπροοωπεία Κρήτης Στυλ© Ρ
  Τό ταχύτερον καί εύβταδέβτϊρον θαλαμηγόν
  της γρ«μμηςι αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άτιόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ©Ε2ΕΑΛ0ΝΙΚΗΝ
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. *-«
  Α'
  Τώρα μέ την άνοιξι, δλις ό
  κόσμος κανει έχδρομές. Στρώ^ε-
  ται είς την σκιάν ενός πεύχου
  —στό βουνό ή κοντ* στή θά·
  λαασ* κ*1 έπειδή 6 καθα-
  ρός άέρχς τής έξοχής άνοίγει
  την όρεξιν, οί ίχδρομεί; τρϋ>γουν.
  Εί; τα αύτοσχέδια αύτ* έξοχικα
  τραπέζια λησμονοθνται συνήθω;
  οί κανόνες τής κχλής συμπεριφο
  ρα;: Πηρούνια, κουτάλ'.α, χρησι-
  μοποιοϋντ.ια Ιλάχιστα, άν δέν κα-
  ταργοΰνται κχΐ τελείως. Είς έ
  νέργειαν τίθεντα'. τα... χέρια—
  αύτό τό πολυτιμότερον καί άρχαι-
  ότερον «πανεργαλεΐον» τοθ άνθρώ
  που, τό έργαλεΓον πού έφτιαξεν
  δλχ τα άλλα. Τό ξεύρετε δτι είς
  την ιστορίαν τή; ανθρωπότητος
  πηρούνια καί κουτάλιχ είνε ϊπι-
  νοήσεις εντελώς πρόσφχτοι: Μέ
  Ινα μικρόν κεφάλαιον τής Ιυτορί-
  ας τού πολιτισμόν τού άνθρώπου
  Οί ασχοληθώμεν είς τό σημερινόν
  μας σημείωμα—μέ την ιστορίαν
  τοθ κουταλιοΰ!
  Έν άρχή ή;. . ή κοίλη παλίμη.
  Άλλ' ήδη άπό αρχαιοτάτων χρό-
  νων έχρησιμοποιοθντο γιά την
  μεταφοράν υγρών είς τό στόμα
  δστρακα στρειίιών καί μιδιών.
  Άπό τα τέλη τής παλαιο'ΐθικής
  έποχής χρονοζοθνται λεπτα κόκ-
  καλα, των οποίων ή φαροειά ά¬
  κρα είχε σχήμα κουταλιοΰ. Τα
  πρωτόγονα αύτά κουτάλια εχρη¬
  σίμευεν, σύμφωνα μέ την εξήγη¬
  σιν πού δίδουν οί παλοαοντολό-
  ι, εις τό νά έξάγεται δι' αυτών
  άπό τό τσακισμένο κόχκαλο τό
  μελοθξι. "Αν διανύσωμεν το>ρχ
  τόν ωκεανόν τού χρόνου, 5ν 5ι-
  ΜΒ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  «σχίσωμεν τάς χιλιετηρίδα; κχί
  φθάσωμεν είς την εποχήν τής άρ-
  χχίας Αίγύπτου, θά εύρωμεν την
  πρώτην πολυτέλειαν είς τα κεφά-
  λαιον των κουταλιών. Πέτρχν, ξύ-
  λον, έλεφανΐ'ϊστοΰν, ήσαν είς την
  αρχαίαν Αίγυπτον τό υλικόν, έκ
  τοϋ 6κοίο) κατεσκαυάζοντο κου-
  τίλ:α. Παράδοξον ήταν Ινα κυ·
  κλικον κουτάλι μέ μικράν λαβήν,
  »ϊς την άκραν τή; οποίας 6πάρ
  χει μία κεφαλή τής Αίγυπτίας
  θεί; "Ισιδο;. Είς άλλο κουτάλι
  τής αιγυπτιακάς έποχής, ξύλινον
  αύ:ό, ή λάβη ίχει σχήμα ψαρι-
  ού. Οί άρχχΐο: "Ελληνες, έκ
  των ευρημάτων ποϋ ήλθαν εί;
  ?ώς, χρησιμοποιοθυτ,ν κυκλικά
  κουτάλια μέ λεπτοτάτην λαβήν.
  Ή πεπλχτυμένη λάβη εχρησίμευ¬
  εν είς τό άνοιγμα ψαριών, τα
  I-
  δώοιμα μέρη των οποίων έτρώγον-
  το ακολούθως μέ τό κουτάλι. Εί;
  την αρχαίαν Ρώμην έχρησιμο
  ποιοθντο παρόμοια κοχλιάρια γιά
  νά σπάζουν τό τσόφλι των αύγών,
  τό εσακερ:κόν των οποίων έτρώ
  γετο κατά τόν έν χρήσει καί σή¬
  μερον τρόπον: Μέ τό κουταλάκι!
  Συν τώ χρίνω ή χρήσις κουΐα-
  λιών άρχίζει νά καθιερώνεται εί;
  πανηγυρικά; εύ<αιρίας, είς την θείαν λειτουργίαν. Τα 843 συνήλ¬ θε μάλισ:α καί σύνοξος διά νά στηλιτεύση τού; κάμνοντας κα¬ κήν χρήσιν αυτών των κουταλιών. Διότι μέ τα κουτάλια αύτά διάφο- ροι άσεβεΐς άφαιροΰσαν άπά τόν οίκον τής θείας μεταλήψεως. Οί μάγοι κατεσκεύαζαν μέ την κλεμ· μένην αυτήν μετάληψιν, έρωτικά φίλτρχ. (συνεχίζατει) Ή οργάνωσις τής Έδνικής νεολαίας Χανίων. ΧΑΧΙΛ Μάρτιος. —Έν συνδυ¬ ασμώ μέ τάς έν άλλη Ελλάδι έμ- φανίσεις των όργανώσεων τή; Έθνικής νεολαίας,εγένετο προχθές είς την πόλιν μας ή πρώτη ϊΐτί- σημος εμφάνισις των άνδρών τοθ είς την πόλιν ,ιας σώματος των «Έλλήνων Άλκίμων». Οί Άλκιμοι προπορευομένηςτής Μουσικής τή; Φρουρδς μετέβησαν είς τόν περίγίολον τού Στρατώνος Χανίων μέ επί κεφαλή; τόν Αρχηγόν αυτών κ. Αλέκον Χα'ι- δεμενάκην καί κατέθεσαν στέφα¬ νον είς τό μνημεϊον τοΰ Αγνώ¬ στου στρατιώΐου. Αόχος στρατιω των απέδωκε κχΐά την ώραν τής τελετής τιμάς. Μετά την κχτάθεαιν τοΰ στε- φάνιυ, ό πρό&'ΐρος τοΰ Σώματος Άλκίμων κ. Μπορτολής ηϋχαρί- στησε τούς παραστάντα; επισήμου;, ήτοι: θεοφιλέστατον Επίσκοπον, Δήμαρχον Χανίων, Μέραρχον Κρήτη; κ. Αελά/ην, Άνώζερον Διοικητήν Χωροφυλακή; κ. Νίκη- ψορί<γ* κ. ά. Άκολούθω; ό το- πικό; Ιφορνς «Άλκίμω/» κ. Βα¬ σιλειάδης εξεφώνησε κατάλληλον λόγον περιστρΐφόμενον είς τούς σκοπούςτοθσώμ,ατο;. Ώ; κατακλείς έψίλη 6πό των «Άλκίμων» δ 'Ε- θνικός υμν-;. Οί έπίσημοι άναχ'ιΐροΰντες Ιξέ- φραιχν την εύχρέσκειάν των πρός την Επιτροπήν τοΰ αώματο; των «Έλλήνων Άλκίμων» Χανί¬ ων, ήρχισε δέ διαλυόμενον καί τό πυκνόν πλήθο; τό οποίον παρη¬ κολούθησε την τελετήν Οί «'Άλ- κιμοι» Χανίων σημειωτέον 2τι συμμετέσχον έν σώματι είς την έν Χανίοις εορτήν τής 25η; Μαρ- τίου, την ϊπαρσιν τή; σημαίας είς τό φρούριον Φιρκά1 καί την παρέλασιν. —Σύλληψις. Συνελήφθη ό Έμμ. Χρια. Βαρ βεράκης έκ Καλυβίων Πυργιω- | τίσαης διά κλοπήν ύϋο δεμάτων πβριεχώντων κυτία σιγαρέττων άξίας δρχ. 500. —Ή κορυφοξήρα. Ό Φυτοπαθολογικός Σταθμό; Ηρακλείου έγνώριοϊ δι' έγγρά- φού τού πρό; τό Γεωργικόν 'Επι μελητήριον ότι δέν έχβνταισο- βαρέτητος ο! ϊσχυριομοϊ περί άνα καλύψεως τοΰ εναντίον τής κβ· ρυφβξήρας των έσπεριδοειδών ραρμάκου υπό τινος χωρικοΰ. Είς τό'ΑκτΐΛ ολογικόνΈρναστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Έγένοτο νέαι συμπληρωματικαί έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: 'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των συστπμάτων. Τηλακτινογραφήσεις βώρακος, ορθο- διαγράμματα καρδίας καί εορτής, άκτινογραφίαι κατά σειράν στβμάχβυ καί δωδεκαδακτύλου, χβ- λοκυστογραφίαι, πυελβγραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολης, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραοικόν ρεΰμα, Ιοντισμος). Αριθ. τιιλεφ. 4—16. ■ •■■■■ι Τό τελβίοχβρον Ριζική και άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' είδικοδ Μπχ«νήμ«τβς ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜνΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡ.ΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Όδβς Άρκολεών έπιβ·«ν Παλαιβϋ Δημαρχείβυ Αίχί1* έ«Ι σ«ν·ντεύξϊ« Άριβ. Τηλ, 7—87. —Τό δάνειον τής Λιμενικής Χανίων. 'Ο έν Αθήναις μεταβάς πρός διαπραγμάτευσιν τού λιμε- νικού δανείου Χανίωνίκ. Νικολ. Κισβές διευθυντής τοΰ εν Χανί¬ οις ΰποκαταβτήματο; τής Τραπέ¬ ζης τή; Ελλάδος καί μέλος τή; Λιμενικής Έπιτρβπής Χανίων εΐδοποίησε την τελευταίαν ότι άναμένεται ή τυπική διά Β. Λ. παράτασις τή; Λιμενική; φορο- λογίας μέχρις έξοφλήσεω; τού υπό διαπραγμάτευσιν δανείου ίνα καταστίϊ δυνατόν νά ϋπογρα ι φή άμέβω; ή σχετική σΰμβααι; με την τοΰ δανειστβϋ Ταμείου Παρακαταθηκων καί δανείων. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προκειμένου νά προσλη- φθώσιν επί συμβάσει τριε- τοϋς κατ' ανώτατον δρον διαρκεΐσς είς Πολιτικός Μη χανικός καΐ είς Έργοδη- γός παρά τή Μηχανική 'Υπη ρεσια Κοινοτήτων Νομοϋ Ρεθύμνης, προσκαλούμεν τούς επιθυμούντας νά καταλάβω¬ σι τάς θέσεις ταύτας δπως υποβάλωσιν ημίν ' σχετικάς αίτήσεις, έντός 15 ημερών άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης. Πολιτικός Μηχανικάς, Προ- ϊστάμενος τής Μ. Υ. Κ. προ- σληφθήσεται, επί μηνιαΐα άν- τιμισθΐα μέχρι δρ. 5.000, ό κεκτημένος δΐπλωμα Πολιτι- κοΰ ΜηχανικοΟ τοΰ Μετσο- βεΐου Πολυτεχνείου ή ίσοτί- μου ανεγνωρισμένης Σχολής άλλοδαπής, Έργοδηγός δέ, επί μηνιαίςι άντιμισθία μέ¬ χρι δρ. 3.500, ό κεκτημένος πτυχίον των προσηρτημένων τώ Πολυτεχνεΐω τεχνικών Σχο λών. Πρό τής ύποβολής των σχετικών αιτήσεων μετά των απαιτουμένων πιστοποιητικών οί ένδιαφερόμενοι δύνανται νά άπει.θυθώσιν είς την Νομαρχίαν Ρεθύμνης διά λε πτομερεστέρας πληροφορίας. Έν Ρεθύμνη. 21 Μαρτίου 1938 Ό Νομάρχης Ρεθύμνης Κ. Κρεββατάς 0 ΣΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Κων. Ε. Πολυδάκης ΕΙ&ικευθεΙς έν ΓερμσνΙα είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καί ήττατος, δέχεται τούς ττάσχοντοις έκ τοθττειττι- κου συστήματος ίν τφ ίαιρείφ τού (οίκία χ. Χελιδώνη). Τρείς Καμαρες. θεραπεία αΐμορροΐδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι' ένίσεων Άριθμ. τηλ 7—32 ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρος ή μαγεί- ρισσα, πληροφορίαι παρά τ.^ Πό λυκλινικτ) Ηρακλείου. —Δυστύχημα. Εί; Χα ία ό ήνίοχο; Φ«ίδων Γλυκάνη; παρέσυρε καί έτραυ μάτισε μέ την άμαξάν τού την γραϊαν Μαρίαν 'Αντωνίου εί; Νεροκοΰρβυ, έλαφρώ; είςδιάφβ ρα μέρη τοΰ σώματο; της. — Ή χορήγησις κυψελών. Τό ϋφυπουργεΐον παρά τω Προ εδρω τή; Κυβερνήσεως άπαντον εί; σχετικόν μας δπμοσίευμα, μά; διαβιβάζει τό κάτωθι έγγρα ςρον τή; 'Αγροτική; Τραπέζης διά τό ζήτημα τή; χορηγήσεως] κυψε λίαν: «Είς απάντησιν τοΰ £>π' αριθ.
  12147)3)3$ ύμετέρου έγγράφου δι'
  ου διαβιβάζετε ημίν άπόκομμα
  τής έν Ηρακλείω τής Κρήτης εκ¬
  διδομένης εφημερίδος «'Ανορθω-
  σι;» τή; 1 τρέχ., σχετικώς μέ την
  διάθεσιν κυψελών έν Κρήτη ε¬
  χομεν την τιμήν νά σά; γνωρίσω-
  μεε συν τή έπιστροφίι τούτου, ότι
  έκ των υπό τή; Α.Τ.Ε.κατασκευα
  ζομένων 12.000 περίπου κυψελών
  δι' δλπν την χώραν αί δύο χιλι-
  άδε; (2.000) προορίζονται διά
  την Κρήτην, καΐ κατασκευάζον-
  ται επιτοπίως ήτοι 1.500 είς Η¬
  ράκλειον καΐ 500 είς Χανιά. ΑΙ
  κυψέλαι αυται θά διατεθώσιν
  είς μελισσοτρόφβυς τής νήσου
  μετ1 άναλόγου άριθμοϋ τεχνη·
  των φύλλων κηρηθρών εΐσαχθει
  σών έξ 'Αμερικής.
  Καθ" όσον άφορα δέ την τοπο-
  θέτηοιν έν Κρήτη καΐ είδικών ύ-
  παλλήλων μελισοοκόμων διά την
  επιστημονικήν καθοδήγησιν των
  ασχολουμένων μέ την μ:λιαβοκο-
  μίαν άγροτών, αρμόδιον έν προ-
  κειμένω είναι τό υπουργείον
  τής Γεωργίας».
  —Τό κακουργιοδικεΐον Ρε-
  μνης.
  Κατά τόν μήνα "Απρίλιον θά
  έκδικασθοΰν υπό τού κακουργι-
  οδικείβυ Ρεθύμνης αί κάτωθι ύ-
  ποθεσεις: 1 Απριλίου έναρξις συ-
  νόδου. Α'Δωδβκαήμερον:2) Άριλί
  ου Σάββατον — Σταΰρο; Ρούσοι»
  Βίγλης, Έμμ. ©εοδ. Βίγλης επί
  άντιστάσβι κατά τής άρχής, εξυ¬
  βρίσει κλπ κλπ.β'Δωδεκαήμερον:
  16 Απριλίου — Ήρακλής Προβι
  άς επί φόνω.
  ΚΟΚΑΡΙ
  Έξαιρετικής ποιότητος, δι«ρ-
  κή; παροτκαταθήκη εί; "την κρεμ-
  μυδαποθήκην πλησίον Χανιών
  Πόρτα;(παραπλεύρως έμπορικοΰ
  καταστήματο; κ. Ιωάν. Λιναρδά-
  κη).
  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  "Εφθασαν οί άνώτεροι έλων:
  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  χρώματος χιτρίνΰυ μέ παραγωγήν μετάξης καί
  κουκουλίων αρίστης ποιότητος, μικροσκοπημένοι
  κατά τό σύστημα Παστέρ καί έγκεκριμένοι παρά
  τοΰ Σεβ. 'Υπουργείου Γεωργίας.
  Παρακαλοΰντνι θερμώς οί κ. χ. Παραγωγείς
  μετάξης καί κουκουλίων όπως στρέψωσι όλην την
  προσοχήν των είς την καλήν διατροφήν των μετα
  ξοσκωλήκων ζητοΰντες έσοι θελήσουν σχετικάς έ-
  δηγίας καί παρ' ημών.
  ΠΑΝΑΓ. ΣΤ. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  Α
  *1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κϋριακής
  27 Μαρτίου 1938
  Η ΧΘΕΣΙΗΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ
  ΜΠΛΟΥΜ ϋπθΡΠΙ
  ΠΡΟΚΕΙΤΛΙ
  II
  ΣΥΖΗΤΗΘΩΣΙ
  ΤΑ ΑΙΕΘΗΙ ΠΡΟΒΛΙΜΛΤΑ
  III
  ΜΙΜΗ ΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ *6 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  ο αφιχθείς έκεΐ οΊαπρεπής "Αγγλος πο-
  λιτκός κ. Ούΐνστον Τσώρτσιλ θά συναν-
  τηθή σήμερον μετά τού Γάλλου πρω-
  θυπουργοΰ κ. Μπλούμ.
  Κατά τάς συνομιλίας Τσώρτσιλ καί
  ϋΐπλούμ, πρόκειται καθ* α ανακοινού¬
  ται, νά έξετασθώσι τα διεθνή προβλήμα-
  τα ιδιαιτέρως δέ τό δημιουργούμενον
  έκ τής τελευταίας επεκτάσεως τής Γ&ρ-
  μανίας καί τού ενδεχομένου τής έπιθέ-
  σεως αυτής εναντίον τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας.
  ΕΝΑΠΕΤΕΟΗ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΝ
  Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΕΡΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 ΪΜαρτίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Εις την Όλυμπίαν ε¬
  γένετο μετά πάσης έπισημότητος ή ένα-
  πόθεσις έκεί τής διακομισθείσης έντός
  πολυτελοϋς ληχύθου καρδίας τού ίδρυ-
  τού (άναβιωτοΰ) των Όλυμπιακών ά·
  γώνων βαρώνου Κουμπερτέν. Είς την
  τελετήν παρέστησαν ή Λ.Β.Υ. ο Διά-
  δοχος Παΰλος, ύπουργοί καί άλλαι έ-
  πίσημοι.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΟΑ ΕΙΚΑΙΝΙΑΣΗ ΤΑ Β1ΙΔΙΚΑ ΚΕΚΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας).— Αύριον (σήμερον) ο
  πρωθυπουργός κ. Ί.Μεταξάς, Θέλει έγ·
  καινιάση επισήμως τα άρτισύστατα
  «Κέντρα Παιδικής Χαράς».
  ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΰΠΟΝ ΑΡΑΓΩΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού ά ν χ α-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι είς 'Αραγώνα
  αί στρατιωτικαί έπιχειρήσεις έπεκτεί-
  νονται επί μετώπου διακοσίων χιλιομέ-
  τρών. Αί μαχαι συνεχίζονται μετά σφο¬
  δρότητος πανταχοΰ τοΰ μετώπου τού¬
  του.
  Η
  ΕΧΑΛΑΡΟΟΗ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ Τ8Ν ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ;
  Α «3 ΗΝ ΑΙ 26 Μαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτού μας).—Κατά τάς πληροφορί¬
  ας τού Πρακτορείου Χαβάς παρατη-
  ρείται άπό χθές χαλάρωσις τής άντιστά-
  σεως των κυβερνητικαί είς πλείστα ση-
  μεία τού μετώπου τής Άραγώνος.
  ΕΟΝΙΚΟΙ ΠΡΘΕΛΑΥΝΘΥΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΟΥΕΣΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού άντα
  πονριτού μας).— Αγγέλλεται ότι τα
  έθνίκά στρατεύματα προελαύνουν σημαν¬
  τικώς πέραν τής Ούέσκας. Οί στρατιω¬
  τικαί νριτικοί των Παρισίων έκφράζουν
  άμφιβολίας διά την σκοπιμότητα τής
  άντιστάσβως των κυβερνητικών, οΐτινες
  άπειλοΰνται ηδη έκ πολλών σημείων καί
  δέν έχουν την ευχέρειαν των συγκοινω-
  νιών.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΧΟΙ
  ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΣΤΕΝΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26Μαρτίου (τού άντα-
  «οχριτοΰ μας).—Αί έργατικαί οργανώ·
  σεις τής Αγγλίας προκειμένου νά αυνε-
  χίσουν δραστικήν πολιτικήν εναντίον
  τού Τσάμπερλαιν, προτιθενται κατά τάς
  τελευταίας πληροφορίας,νά ουνεργασθώ-
  αι στενώς μέ τάς Γαλλικας βυνδικαλι·
  βτικας όργανώσεις διά νά επιτύχουν με¬
  ταστροφήν τής πολιτικής τής άδρανείας
  καί μή επεμβάσεως άπό γενικωτέρας ά-ι
  όλω
  Ό έορτασμός της'Εθνικης έπετείου.
  Τό Διάγγελμα της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίβυ (τηλεγρα-,
  φικώς) — Κατακλεΐς είς τόν χθεσι'
  νόν μεγαλοπρεπεστατον έβρτα-
  σμόν τής 25 Μαρτίου υπήρξε τό
  κατωτέρω όιάγγελμα τό οποίον
  απηύθυνεν ή Α. Μ. οΒασιλεύς, έγ
  καινιάζων τόν Ραδιβφωνικόν
  Σταθμόν'Αθηνών:
  «Ή άπόκτησις τοΰ πρώτου
  Έλληνικοϋ ραδιοφωνικοΰ
  σταθμοΰ, τοΰ όποίου ή λει-
  τουργία άρχεται άπό της ε¬
  σπέρας ταύτης, μοί παρέχει
  την ευχάριστον ευκαιρίαν
  νά έπικοινωνήσω προφορι
  κώς μέ σάς, Τούς άγαπητούς
  μου ύπηκόους καί νά σάς
  καταστήσω κοινωνούς των
  έντυπώσεών μου έκ τοΰ έορ-
  τασμοΰ τής σημερινής μεγά-
  λης διά την Ιστορίαν τής Ελ¬
  λάδος έπετείου.
  Ή ενώπιον μου γενομένη
  στρκτιωτική παρέλασις κα-
  τέδειξεν πλήρως ότι ή άρξα-;
  μένη άναδημιουργία των πο-'
  λεμικών δυνάμεων τής Χώ¬
  ρας βοάνει σταθερώς, πρός
  την άρτίοιν αυτής συντέλε-
  σιν. Κατέδειξεν ότι πάντες
  οί μετέχοντες των πολεμι-
  κών ημών δυνάμεων, άπό
  των άνωτάτων στελεχών μέ-
  χρι τοΰ οπλίτου, έμψυχοΰν-
  ται υπό πνεύματος άδιασεί-
  στου πειθαρχίας καί απολύτου
  προσηλώσεως εί; τό καθήκον
  αυτών, καί έκραταίωσε την
  πεποίθησιν δτι τοιαύται δυ¬
  νάμεις θά φκνωσι, παριστα-
  μένης τυχόν άνάγκης, άξιαι
  των προσδοκιών τής Πατρί¬
  δος.
  Έπίσης ή εμφάνισις τής
  σχολικης καί λοιπής νεολαί-
  ας, διεπίστωσεν δτι ύγιεΐς εί¬
  ναι αί βάσεις έφ' ών διαπλάσ
  σεται ή νέα γενεά καί δτι^ έ- {
  πί τής γενεάς ταύτης τό νΕ· ι
  θνοςδικαιοΰται άναμφιβόλως
  νά στηρίξη τάς άρίστας αύτοϋ
  ελπίδας. Ό ένθουσιασμός με-1
  τα τοΰ όποίου όλόκληρος ό
  λαός εώρτασε κα9' όλην την
  Χώραν την σημερινήν Εθνι¬
  κήν επέτειον, παρέχει την
  βεβαίωσιν περί τής διαρκοΰς
  άνυψώσεως τοϋ φρονήματός
  τού.
  Τα έκ των έντυπώσεων
  τούτων αίοθήματα Ικανοποι¬
  ήσεως καί ένθουσιασμοΰ συμ
  μερΐζομαι ολοψύχως μεθ' υ¬
  μών, εύχόμενος δέ ϊνα μέ
  την εύλογίαν τοΰ ©εοϋ εύο-
  δοΰται όλονέν επί μάλλον
  καί μάλλον τό κοινόν έργον
  άπευθύνω πρός πάντας τόν
  εγκάρδιον χαιρετισμόν μου».
  Ό Κνώσιος δρόμος καί αι μαδητικαι
  καί στρατιωτικαι τελεταί καί χοροί.
  Εξαιρετικήν επιτυχίαν εσημεί¬
  ωσαν τό άπόγευμα τής παρελ¬
  θούσης Κϋριακής αί διοργανωθεΐ-
  3αι επί τή έπετείψ τής 25 Μαρ¬
  τίου εις τάς Πλατείας Έλευθ. Βε
  νιζέλου καί Ελευθερίας σχολικαί
  καί στρατιωτικαί έ^ρταί.
  "Ωρας δλοχλ'ίΐροΊς πρό τής ορι¬
  σθείσης πλήθϊ] κόσμου κατέκλυσαν
  κυριολεκτικώς τάς ανωτέρω πλα¬
  τείας καί τα γύρωθεν καφενεΐα
  διά νά παρακολουθήσουν τάς τε¬
  λετάς. Είς την πλατείαν Ελευθε¬
  ρίας την έναρξιν των έορτών εση¬
  μείωσε τό άγώνισμα τοΰ Κνωσί-
  ου δρόμου. Είς τουτο έλαβον, μέ-
  ρος περί τούς είκοσιν άθληταί
  Ρεθύμνιοι καί έξ Ηρακλείου.
  Πρώτος έτερμάτισεν υπό τα χει-
  ροκροτήματα τοΰ πλήθους ό Ρε-
  θύμνιος Δημ. Μαυράκης διατρέ¬
  ξας την απόστασιν άπά Κνωσού
  μέχρι Νομαρχίας (Ο χλμ.) είς
  18'. 2ος ετερμάτισεν δ Δημ. Κα
  ταριζόγλου τοϋ Έργοτέλους είς
  2Γ καί 3ος δ Γ. Ααμποκωνσταντά
  κης στρατιώτης είς 22'.
  Έκ των έφήβων 1ος ήλθεν ό Ν.
  Άκουμιανάκης είς 20'45" 2ος
  ό Άντ. Ροδίτης εις 22 20" και
  3ο; ό Χαρ. Βιδάκης είς 22 48" α¬
  νήκοντες άπαντες είς τάς γυμναστι
  κάς όργανώσεις.
  Κατά την διαδρομήν άπό Κνω¬
  σού είς Ηράκλειον τούς άθλη
  τάς συνώδευον ποδηλατισταί
  πρόσκοποι καί αύτοκίνητα έφ'
  ών έπέβαινον ίατροί. Είς τούς
  πρώτους νικητάς Δ. Μαυράκην
  καί Ν. Άκουμιανάκην άπενεμή-
  θησαν διά χειρός τοϋ κ. Δημάρ-
  χου επί τού εξώστου τής Νομαρ¬
  χίας καί παρουσία τοΰ πλήθου;
  άναμνηστικά κύπελλα. Εις τοΰς
  λοιπούς νικητάς ή άπονομή με-
  ταλλίων καί διπλωμάτων απεφα¬
  σίσθη νά γίνη αργότερον.
  Τό τέλος τοΰ Κνωσίου δρόμου
  επηκολούθησαν λαϊκοΐ χοροί &πδ
  σιρατιωτών μέχρις άργά τό έσπέ
  ρας όπότε άντικατέστησαν αύτούς
  μαθηταί καί μαθήτριαι μέ γραφι
  κάς έθνικάς ένδυμασίας, χορεύσαν
  τες κρητικούς καί άλλους έλληνι
  κούς χορούς ένφ τα πλήθη έχει
  ροκρότουν διαρκώς.
  Μετά την τέλεσιν των χορών
  έκάησαν πυροτεχνήματαάκολούθως
  δέ οίπρόσκοποι μέ έγχρώμους χαρ
  τίνους φανούς περιήλθον τή συνο
  δεία τής Μουσικής τοΰ Δήμου
  τάς κεντρικωτέρας δδούς τής πόλε
  ως. Την νύκτα τό εσωτερικόν τοΰ
  μνημείου των Ήρώων καθώς κα'.
  ή Λέσχη των προσκόπων ήλε
  κτροφωτίσθησαν φαντασμαγορικώς
  δι' ύποκυάνου φωτός.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΤΩΝ ΕΑΑΊ'ΚΟΝ. ΠΡΟΤΟΝΤΩΝ
  Δι' έγγρόψου τού πρός τα
  τελωνεΐα τής νήσου τό υπουρ¬
  γείον των Οίκονομικών γνω-
  ρίζει δτι ή φορολογητέα άξία
  των έλαίων καί σπορελαΐων
  ωρίσθη διά τόν μήνα Απρίλι¬
  ον είς δρχ. 27 κατ' οκάν, των
  δέ πυρηνελαίων καί μουργε-
  λαίωνείς 22.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ
  ΕΦΕΔΡίΙΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΚΛΑΣ. 1928
  Διά διαταγής τοϋ ύπουργεί
  ου των Στρατιωτικών εκλήθη¬
  σαν πρός μετεκπαΐδευσιν ά¬
  πό 5 ΊουνΙου καί διά 30 ημέ¬
  ρας άπαντες οί είς τό στέλε-
  χος τής έφεδρείας τοΰ κατά
  γήνστρατοϋ ανήκοντες έφεδροι
  άξιωματικοί άσχέτως βαθμοϋ
  καί άνθυπαστισταί των κλά-
  σεων έπιστρατεύσεως 1928 οί
  ανήκοντες είς τό Πεζικόν, Πυ
  ροβολικόν, Ίππικόν, Μεταγω-
  γικόν καί Μηχανικόν. Είς
  τούτους συμπεριλαμβάνονται
  καΐ οί ϋπαγόμενοι είς την ν
  Μεραρχίαν Κρήτης.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Ή έπιτροπή διατιμήσεων
  Ηρακλείου καθώρισε διά την
  αρξαμένην έβδομάδα τάς νέ-
  ας τιμάς των αλεύρων καΐ
  τοθ άρτου ώς εξής: Άλευ-
  ρα λευκά κατ' οκάν δρ. 10.87
  πιτυροθχα δρχ. 9.67. Άρτος
  λευκός 10.10, πιτυροθχος
  8.50.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
  Είς την πόλιν μας ευρί¬
  σκεται άπό ημερών δι' ύπη-
  ρεσιακούς λόγους ό έπιθεω-
  ρητής τοθ Ταμείου Νομικών
  κ Χρυσαΐτης.
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίως ό Ιω. Δρ. Βεισά-
  κης έκ Βορριζίων διότι έτραυ-
  μάτισε διά λίθων τόν ομο¬
  χώριον τού Κωνστ. Δημ. Καρ-
  νάκην,
  ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Τό υπουργείον Αύτοκινή-
  των έκοινοποίησε πρός τούς
  Νομάρχας ένκΰκλιον διά τής
  οποίας παρακαλεΐ τούτους νά
  συγκαλέσωσιν έπιτροπάς είς
  άς νά μετάσχωσιν έξ εκάστου
  νομοΰ καί έκπρόσωποι των έμ-
  πόρων καί παραγωγών. Αί έ-
  πιτροπαί αύται θά υποβάλω¬
  σιν είς τό υπουργείον τα πορί-
  σματά των επί των κατά κλά-
  σεις καί κατηγορίας μεταφερο-
  μένων έμπορευμάτων. Έπίσης
  θά υποβάλωσι πρός έγκρισιν
  τα προτεινόμενα κατά γραμ¬
  μάς τιμολόγια.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΦΟΝΕΥΟΝ
  Φορτηγόν αυτοκίνητον όδη
  γούμενον υπό τοϋ σωφέρ Κων¬
  σταντίνου Γεμιτζάκη παρέσυ-
  ρε χθές την 1 μ. μ. είς θέσιν
  Γιόφυρο τόν 8ετή Στυλ. Ν.
  Βσρδαλαχάκην έξ Άγίου Μύ
  ρωνος έπιβαίνοντα ήμιόνου
  μετά τής μητρός τού καί τόν
  έφόνευσε. Ό δράστης συνε¬
  λήφθη.
  ΚΑΙ ΓϊΤΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Την μεσημβρίαν τής πα¬
  ρελθούσης Παρασκευής ηυτο¬
  κτόνησε κρημνισθείς έκ των
  τειχών παρά την «Βίγλαν» ό
  28ετής ύποδηματοποιός Μιχ.
  Μ. Φοΰσκης καταγόμενος έκ
  Νεαπόλεως. Άνακρίσεις^διεξά
  γει τό α'. αστυνομικόν Τμήμα.
  > ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΦΟΡΕΙΑΙ
  Πρός τάς οικονομικάς αρ¬
  χάς τοΰ Κράτους έκοινοποιή
  θησαν Βασιλικά Διατάγματα
  αφορώντα τάς Οικονομικάς
  Έφορείας τοθ Κράτους.
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά την διαρρεύσασαν
  έβδομάδα ή οημειωθεΐσα έ-
  ξαγωγή εγχωρίων προιόντων
  έχει ούτως είς χιλιόγραμμα:
  Σουλτανίναι 82.000, ταχτά¬
  δες 13 000, μαύραι, 5.000, ε¬
  λαια 158 000, πυρηνέλαια
  179 000, κίτρα 43,000 καί χα-
  ρούπια 12X00.
  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
  ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
  Έγκρίσει τοϋ κ.Νομάρχου Ήρα
  κλείου πρόκειται καθ' α πληρο
  φορούμεθα νά άναβιβασθη προσο
  χώς 6πό έρασιτεχνών, έργον τοΰ
  καθηγητού κ. Έλ. Ξανθάκη, τοϋ
  διασκευάσαντος άλλοτε άπό σκη
  νής τόν «Έρωτόκριτον» 6πό τόν
  τίτλον «Έθνικός δραματισμός». Τό
  ε*ργον τοΰ κ. Ξανθάκη αποτελεί
  δραματικήν καί κοινωνικήν είκό
  να των τελευταίων έθνικών γεγο
  νότιον καί ιδία τής μικρασιατικής
  καταστροφής καί μειέπειτα.
  ΕΦΕΔΡΙΚΑ
  Γενομένων την παρελθού¬
  σαν έβδομάδα των αρχαιρεσι¬
  ών τοΰ Συνδέσμου Έφέδρων
  Αξιωματικών Πολεμιστών Νο-
  μοΰ "Ηρακλείου, εξελέγησαν:
  Πρόεδρος ό κ. Έμμ. Ν. Κα-
  τσαράκης, Γεν. Γραματεύς ό
  κ. Κ. Βαρβεράκης καί Ταμίας
  ό κ. Άντ. Καστρινάκης.
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
  Είς την θάλασσαν παρά τα
  σφαγεΐαΧανίων έρρίφθη διάνά
  αύτοκτονήστι ή έκ Βάμου Αγ¬
  γελική Ε. Λιμαντζάκη. Παρα-
  τυχόντες πολίται άνέσυραν
  αυτήν έκ τής θαλάσσης. Οί
  λόγοι τής αποπείρας είναι
  αίσθηματικοί.
  Ί^κΙρδισμενοΓ
  τησ χοεσ- κληρωσεωσ
  Συνεχισθείσης τής κληρώσεως
  τοΰ Μεγάλου Έθνικοΰ Λαχείου
  κατά την 24ην λήγοντος μηνός
  εκέρδισαν άνά 1000 δραχ. είς τό
  άρτιον οί κάτωθι άριθμοί:
  2430, 4913, 4982, 4986, 8926,
  9612, 6620, 10166, 10234,10236
  10240, 18432, 18434, 18447,
  19849, 20410, 20790,
  25477, 26213. 26215, 29548
  30674, 31859, 31926, 31944
  32305, 32671, 36417, 37499
  40916, 43843, 44198, 44200,
  49288.
  ΈπΕσης κατά την χθεσινήν
  κλήρωσιν εκέρδισαν τα έναντι ση-
  μειούμενα ποσά, οί κάτωθι αριθ-
  μοί:
  4991, 10248 καί 15582 άνά
  2000 καί 43846 δραχ. 5000.
  50Πρωΐνή
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΙ
  ΕΠΑΝΗΡΧΙΣΑΝ ΠΑΛΙΝ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΙΣ ΑΥΤΑΣ
  ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΤϋΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Μαρτίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ζωηραί άνησυχίαι έπικρα-
  τοΰν έκεΐ, έκ τού λόγου ότι έπανήρχι-
  σαν κηρυσσόμεναι έργατικαί άπβργίαι
  καί γενικώς διότι υπάρχει πιθανότης ή
  άπεργιακή κίνησις νά έπβκταθή είς όλην
  την Γαλλίαν.
  "Ηδη είς τάβ κηρυχθείσας άπεργίας
  συμμετέχουν 2ϊί.ΟΟΟ έργατών οΐτι¬
  νες έκδηλοΰν προθέσεις νά άντιταχθώ-
  σι βιαίως είς τάς αρχάς. Είς τάς άπερ¬
  γίας άποδίδονται πολιτικά έλατήρια.
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΥΜ
  ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΣΤΑΘΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας).—Παρά την χθεσινήν ψή¬
  φον έμπιστοαύνης ήτις τού παρεσχέθη
  υπό τής Βουλής, ή θέσις τής κυβερνήσε¬
  ως Μπλούμ κρίνεται άσταθής. Κατά
  τα έκ Παρισίων τηλεγραφήματα ή κυ¬
  βέρνησις Μπλούμ φέρεται πρός παραί¬
  τησιν, έντός των προσεχών μάλιστα ήμε-
  ρών.
  Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 λΐαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). —Αγγέλλεται έκ τής
  Γαλλικής πρωτευούσης ότι ο πρόεδρος
  τής επί των εξωτερικών ζητημάτων κοι-
  νοβουλευτικής έπιτροπής έδήλωσενότι ή
  διεθνήςκατάστασις παρουσιάζει πλείστας
  ομοιότητας πρός την εποχήν τού 1914
  χωρίς έν τώ μεταξύ νά άποβάλη ούτε
  κατ' ελάχιστον την σοβαρότητα ήτις πα¬
  ρουσιάσθη είς αυτήν μετά τό Γερμανι¬
  κόν πραξικόπημα.
  ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΟΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ1ΜΗΝ Ο ΟΑΣΙΑΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Ρώ-
  μης άναφέρουν ότι τόν Χίτλερ αφικνού¬
  μενον ώς γνωστόν προσεχώς είς Ρώμην
  θέλει ύποδεχθή αυτοπροσώπως είς τόν
  σταθμόν ο Βασιλεύς τής Ιταλίας Βί·
  κτωρ Εμμανουήλ.
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ
  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Συμπληρωματικώς
  πρός τάς δηλώσεις τού Γάλλου Προέ·
  δρου τής Κοινοβουλευτικής έπιτρο¬
  πής επί των εξωτερικών, αγγέλλεται ότι
  ούτος συνέστησε την προκαταβολικήν
  καί διαρκή αλληλεγγύην των φίλων καί
  συμμάχων Εύρωπαϊκών λαών, πρός α¬
  ποτελεσματικήν πρόληψιν τού λοιπού ά-
  πευκταίων διά την παγκόσμιον ειρήνην.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΟΥΔΗΤΑΙ
  ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »6 Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου τη-
  λεγραφούν ότι Γερμανική εφημερίς ύ-
  ποστηρίζει ότι ή Τσεχοσλοβακία πρέ-
  πει νά πραγματοποιηθή συντόμως τάς ζω
  τικάς αξιώσεις τάς οποίας προβάλλουν
  ηδη οί σουδήται Γερμανοί πρός πρό¬
  ληψιν άνησυχιών διά τό μέλλον,
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ
  ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΟΗΡΕΣΙΑΚ»
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τό συνελθόν σή¬
  μερον υπουργικόν συμβούλιον εξήτασε)
  νομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητήμ*τ««