95572

Αριθμός τεύχους

4823

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑβΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΩΣΙΣ
  ΓΜΑΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΙΛνίΌΥ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝ4ΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ΓτησΐΛ } ί,ιαι ;5
  ΐ%ή μηνός >
  'Αμερικής
  ΐτησια οολ 15
  ξά
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΙΕΤηΐΚ ΙΤΙΤΗΤΗ ΘΡ. Ν ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΡΙΤΗ
  29
  ΜΑΡΤΙΟΥ
  ■ 936
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΣ ΝίίΣ ΕΒΙΞΕΒ
  ΤΗΣ ΕΥΡΟΗΑΊΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Μολονότι κατά τάς τε¬
  λευταίας ημέρας είς την Ευ¬
  ρώπην δέν εσημειώθησαν
  σημαντικά γεγονότα, ούτε
  μεταβολαί η καΐ σπουδαΐαι
  ίξελίξεις είς την κατάστασιν,
  έν τούτοις ωρισμένα γεγονό¬
  τα πού έλαβον χώραν, μάς
  πείθουν ότι συντόμως θά ευ¬
  ρεθώμεν πρό νέων έκδηλώ-
  σεων, ϊσως μάλιστα καί άπο-
  φασιστικών ένεργειών καί|
  πράξεων πού θά έχουν άμε¬
  σον επίδρασιν επι τής τύχης
  τής είρήνης. 'Από τής από¬
  ψεως δέ αυτής, ή άνασκόπη-
  σις των τελευταίαν γεγονό-
  των παρουσιάζει φρονούμεν
  εξαιρετικόν ενδιαφέρον καί
  είνε έξ ολοκλήρου δικαιολο-
  γημένη. Τα γεγονότα δέ αύ-
  τ* είναι τέσσαρα κυρίως:
  Πρώτον, ή εξέλιξις των 'Αγ-
  γλοΐταλικών διαπραγματεί-
  βεων, Δεύτερον, αί συναντή-
  σεις καΐ αί συνομιλίαι των
  αντιπολιτευομένων τόν κ.
  Τσάμπερλαιν "Αγγλων πολι¬
  τικών άρχηγών μετά των ύ-
  πευθύνων κυβερνητών καί
  των έπιφανών πολιτευτών
  τής Γαλλία;. Τρίτον ή έκτα¬
  σις τής παγγερμανιστικής κι¬
  νήσεως είς την Μεσευρώ-
  πην. Καί τέταρτον, ή νέα
  τροπή των επιχείρησιν εν
  Ισπανία, κατόπιν τής ο¬
  ποίας φαίνεται πλέον έγγύς
  ή λύσις τοΰ δράματος καί ή
  έπικράτησις τοΰ στρχτηγοϋ
  Φράνκο είς όλην την 'ϊβη
  ρικήν.
  Είναι δέ τα ζητήματα αύ
  τα τόσον στενώς συνδεδεμέ
  να μεταξύ των καΐ έχουν
  τόσην άλληλοεξάρτησιν, ώ-
  στε ή εξέλιξις ή καΐ ή οι¬
  αδήποτε τροπή τοΰ ενός νά
  έχ»ϊ μοιραίως επίδρασιν καΐ
  §.η'ι των άλλων.
  ΑΙ Άγγλοϊταλικαί δια
  πραγματίύσεις, καθώς τού
  λάχιστον ανακοινούται, προ-
  νοροϋν εύνοϊκώς, διεξαγο¬
  μένη είς ατμόσφαιραν είλι-
  χρινείας καί αίσιοδοξίας. Έν
  τούτοις, δέν εχουν άπολη-
  ξει μέχρι τής στιγμής είς ©ύ-
  ££ν θετικόν συμπέρασμα,
  ηχρ' όλον ότι, ως λέγεται, έ
  χ. Μ·«0βλίνι έπείγεται νά
  τερματισθοΰν πρό τή; επισκέ¬
  ψεως τού κ.. #ίτλερ ε15 τήν
  Ίταλικήν πρωτεύουσαν. Ή
  σπουδή δέ αύ·ήτοΰ Ιταλού δι
  κτάτορος ένέχει Ιδιαιτέραν
  -------,._^ _ „__ ----- _§—
  σημασίαν. Δύναται μάλιστα
  καί νά έξηγηθή ώς σχετική
  χαλάρωσις τοΰ άξονος Ρώμης
  Βερολίνου, προελθοΰσα έκ
  τής προσαρτήαεως τής Αυ¬
  στρίας είς την Γερμα¬
  νίαν, χωρίς νά ζπτηθή προ·
  ηγουμένως υπό τού Βερολί
  νού ή συγκατάθεσις ©ί}τε
  κάν ή γνώμη τής Ρώμης.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον έξη-
  γεϊται καί ή αίσ»οδοξία πρύ
  εκδηλούται μεταξύ ωρισμέ¬
  νων κύκλων τού Λονδίνου
  καί τής Ρώμης ώς πρός την
  αίσίαν έκβασιν των δ$απραγ-
  ματεύσ«ων.*Άν καί δέν άπβ-
  κλείεται ήσπουδή αυτή τού 'Ι
  ταλοΰΝτοΰτσε ν' άποτίλή τέ
  χναβμα έκβιασμβΰ τής'Αγγλί
  αςδιά ν' άποσπάσηπαρ' αυτής
  όσον τό δυνατόν μεγαλυτέ¬
  ρας παραχωρήσεις προβάλλων
  την επίσκεψιν τοΰ Φύρερ είς
  Ρώμην ώς «μπαμποϋλαν».
  Αί συνομιλίαι έξ άλλου
  των Παρισίων μεταξύ των
  νΑγγλων καί των Γάλλων
  πολιτικών, προσλαμβάνουν ε¬
  ξαιρετικήν όλως σπουδαιότη-
  τα καί καθιστοΰν την Γαλ¬
  λικήν πρωτεύουσαν τ© κέν¬
  τρον πολιτικών καί διπλω¬
  ματικήν ζυμώσεων των ο¬
  ποίων ή έκβασις καΐ τ' ά-
  ποτελέσματα θά έχουν άναμ
  φισβητήτως τεραστίαν επί¬
  δρασιν επί τής πορείας τής
  παγκοσμίου καταστάσεως.
  Χαρακτηριστικός δ' έν προ-
  Μειμένω είνε ό όξύτατος α¬
  γών, πού προσέλαβε την
  μορφήν άληθοΰς εκστρατείας
  τού Ιταλικού τύπου κατά
  τή; Γαλλίας ώ; είσερχομένης
  δήθεν είς τα έσωτερικά τής
  Αγγλίας καί ώς άποπειρα-
  μένης νά μεταβάλη τό Λον¬
  δίνον εί; ρυμουλκούμενον
  των Παρισίων εί; την κατά
  των ολοκληρωτικήν κρατών
  έξόρμησίν των. Είνε δέ όν¬
  τως βέβαιον^ ότι εάν αί συ¬
  νομιλίαι αύται φέρουν ώς
  άποτέλεσμα τόν σχηματι¬
  σμόν κυβερνήσεως έθνικής
  συγκεντρώσεως έν Γαλλία
  καΐ την μεταβολήν τής 'Αγ-
  νλικής έξωτερικης πολιτικής
  ή την ανατροπήν τής κυ¬
  βερνήσεως Τσάμπερλαιν—καί
  αί δύο αυταί λύσεις φαίνον
  ται λίαν πιθαναί—τότε ή έξέ
  λιξις των πολιτικών πραγ-
  μάτων έν Εύρώπη θά λάβη
  άλλην οδόν, άλλην εντελώς
  'οψιν. Είς τουτο δέ βοηθεί
  έξαιρετικώς ή προκλητικότης
  τού Βερολίνου καΐ ή έντα-
  σις τής παγγερμανιστικής
  κινήσεως κατά τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας. Ή κίνησις δέ
  αυτή εξεδηλώθη περισσότε¬
  ρον ζωηρά καί άποφασιστι-
  κή εσχάτως τόσον είς την
  Τσεχοσλοβακίαν δπου ολα τα
  κόμματα τής Γερμανικής μει
  ονότητος προοεχώρησαν είς
  τό μεγαλύτερον τοιούτον,
  των Σουδιιτων, πού ζητεί
  | καΐ την άμεσον ένωσιν μέ
  την έθνικοσοσιαλιστικήν Γερ
  ' μανίαν, όσον καί έν Ουγ-
  γαρία οπου ή έθνικοσοαιαλι-
  στική δράσις έμφανίζεται έ-
  νισχυμένη. Τό Βερολίνον δέ
  ένισχύει παντοιοτρΟΓτω; την
  κίνησιν αυτήν. Καΐ είνε φυ
  αικόν τουτο. Ή προσάρτη-
  σις τής Αυστρίας, αποτελεί
  βεβαίως μίαν ηθικήν νίκην
  τοΰ Φύρερ. Άλλά δέν δίδει
  οικονομικόν όφέλη είς την
  Γερμανίαν.
  "Αντιθέτως μάλιστα της
  ημιβυργεΐ τεραστία βάρη.
  Πρώτον διότι αύξάνει ση¬
  μαντικά τα σύνορχ, έτομέ-
  νω,; καΐ τάς δαπάνας όχυρώ-
  σεως καΐ φρουρήαεώς των.
  Δεύτερον διότι ή Αυστρία
  είναι χωρα πτω,χιί ποΐ» συνε-
  τηρεΐτο μέχρι σήμερον μέ
  δάνειχ καί οικονομικάς πα-
  ροχάς έκ μέρους τής Κ. Τ.
  Ε. καί πού είς τό εξής θ' ά-
  πόρροφά έκ τής Γερμανίας
  πλούτον, άντΐ νά τής προ-
  σφέρη· Αντιθέτως ή Τσε-
  χοσλοβακία μέ την προηγμέ-
  νην βαρείαν βιομηχανίαν
  με τα τεραστία έργοστάσια
  πολεμοφοδίων «α) παραγωγι-
  κών μηχανημάτων είς την
  περιοχήν τής Μοραβίας καί
  μέ την άνθοΰσαν γεωργίαν
  η αποτελεί μίαν ά¬
  πό τάς πλου,σιωτέρας χώρας
  τής Εύρώπης. Διά τής κα-
  ταλήψεώς της δέ ή Γερμα-
  νία θά έλυε πλείστα έκ των
  οικονομικήν προβλημάτων
  πού την βασανίζουν σήμε¬
  ρον. Καί ή Ούγγαρία έπίσης
  μέ τού.5 έκτεταμένους κάμ-
  πους της, μέ τάς εύφορωτά
  τας κοιλάδος τού Δουνάβε-
  ως θά τής έδιδε άρκετήν ε¬
  νίσχυσιν. ΔΓ αύτό καί στρέ-
  φεΐ ήδη τό Βερολίνον την
  αίχμήν τού ξίφου; τού πρός
  τάς δύο αύτάς χώρας ένώ
  συγχρόνως προετοιμάζει καί
  την κατάργησιν τοΰ έλευ-
  θέρου διαδρόμου τοΰ Δοίν-
  τσιγκ καΐ την ένωσιν τής ά-
  νατολικης Πρωσσίας μετά
  της λοι«ή$ Γερμανίβς, Ε¬
  πέκτασις ομως της Γερμανί¬
  ας επί τής Τσεχοσλοβακίας
  καΐ Τής Ούγγαρίας< έκτός τού δτι θά την καθίστα τε¬ ραστίαν είς όγκον δύναμιν θά τής δδιδε ΧΛΪ Γβ όιχαίω- μα καί την δύναμιν πλήρους έλέγχου επί των διά τοΰ Δβυνάβεως συγκοινωνιωνκαι θά τής ήνοιγε τόν δρόμον πρός την νοτιανατολικήν Ευρωπην καί τα Βαλκ<*νια διά την οικονομικήν καΐ πο¬ λιτικήν ήγεμονίαν τη; έπ' αυτών. Έν τοιαύτη δέ πε¬ ριπτώσει ή Αγγλία καί ή | Γαλλία δέν είχον πλέον καμμίαν θέσιν ούτε καΐ πο¬ λιτικήν ϊσως δέ οΰτε καί οι¬ κονομικήν επιρροήν είς την Κεντρικήν καΐ Νοτιανατο¬ λικήν Ευρώπην. Καί είνε φυσικά δύσκολον νά φαντααθώμεν ότι τα δύο αύτά έθνη θ' άφησουν νά λάβουν αυτήν την εξέλιξιν τα πράγματα, εξέλιξιν την οποίαν έπιτρέιτει σήμερον ή πολιτική Τσάμπερλαιν.'Αλλ' ή Γερμανίχ φαίνεται ότι πα· ρά τάς διαβεβαιώσεις τού κ. Χίτλερ πρός τόν κ. Μουσο¬ λίνι, θά έ γείρη αξιώσεις καί επί τής Τεργέστης τοΰ με- γάλου αυτού λιμένος της 'Αδριατικης διά της ελευθέ¬ ρας ζώνης τοΰ όποίου έξυπη- ρετεΐτο μέχρι τούδε τό αύ στριακόν εμπόριον. Τό ζητη μα δέ τούτο φαίνεται ότι ήρ¬ χισε ν' άνησυχή ήδη τούς έν Ρωμη. Δι' όλα αύτά έπο- μένως δέν πρέπει νά μάς φανή περίεργον, εάν συντό¬ μως ευρεθώμεν πρό νέων ά- προόπτων καί έκπλήξεων έν Εύρώπη. Ύπάρχει άλλωστε είπομεν καί τέταρτος παρά- γων τό Ίσπανικόν. Πώς λοι- πόν νά μην δικαιολογήται ή αντίληψις ότι εύρισκώμε- θα καί πάλιν είς παραμο¬ νάς νέων άποφασιστικών έ- ξελίξεων, νέων σημαντικήν γεγονότων; XV. _ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *823 ε'ΰς τού έχθροί, τούς σον· τρόφου; τού. , * * Τί τεΓχος τής Βίγλας μέ την προχθεσινήν αϋτοκτονίαν, έγκαι- Ινιάσθτ; ώς εΐδος .. έπαρχιακής Α¬ ί κροπόλεως.Ό Μοροζίνης, ό Καρα- ίσκάκτ); καΐ ό Φαβιέρος ϊέν είναι μόνον αί ήρω'ι'καί έκεΐναι μορφαί πού δοξάζαι>ν τχ άθάνατα ερείπια.
  Είνι καί αί μυριάδες των κατά
  καιρίύς αύτοκτονιών. Κάθε μιά
  είνε δεμένη καί μέ μιά Γσως πε·
  ρίπτωσι αίσθΓ/ματιομοΟ ή αύτοθυ-
  σίας καΐ μένει ώς θρΰλος είς την
  νεωτίραν ιστορίαν των Αθηνών.
  Την παράδοσιν αυτήν εσυνέχισεν
  άπό τό τεΐχος τής Βίγλας μέ τούς
  Ένετικούς θυρεούς, ό προχθεσινάς
  αϋτόχειρ. Διά τοΰς δίανοουμένους
  τουλάχιστον δέν ηυτοκτόνησε...
  τυπικώς. "Εφυγεν άπό την ζωήν
  καί μέ τόν κότινον τής όστεροφη-
  μίας. Ή δάφνη τοθ Μιστράλ εί¬
  χεν καί έδώ Ινα επί πλέον καλο
  τοποθετημένον έκπρόσωπον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΟΥΔΗΜΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΕΟΡΤ4ΣΜΟΝ
  0Π8Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΔΑΦΝΗ
  ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Οί αύτοκτονοΰντες έχουν ώς
  σονήθως τάς άντιλήψεις καί τούς
  τρόπους των: Τα μέσα διά των
  οποίων τερμχτίζουν την ζωήν των
  είναι πολλά καΐ ποικίλα. Ακρι¬
  βώς δέ είς τα μέσα αύτά μπορεί
  κανε'ις νά άνακαλυψη την όλην
  ψυχολογίαν των.
  Ί1 δάφνη -—καΐ τοΰ θανάτου—
  γράφει ό Μιστράλ, είνε ώόμμορφη.
  Μιά '^ορχ κανείς πεθαίνει! Καί
  ύπάρχει ή άνάγκη νά πεθάνη ώ ι-
  μορφα. Ό άτυχής υποοηματεργά
  της πού ηυτοκτόνησε προχθές, ρι-
  φθίίς είς τό κενόν έκ των τει-
  χών τής Βίγλας, ύποθέτο^ ότι εί
  χεν τάς άντιλήψίΐς τού επί τοΰ
  σημείου τούτου.Έπεδίω,κε καίτήν
  ύστεροφημίαν θάπήτε ϊσως: Άλλά
  γιατί; Έπειδή Ιπέσεν άπό τα τεΐ
  χος; Όθάνατος αύτός ήταν ό χ£ΐ
  ρότερος.'Ωστόσο καΐ ό γ^ειρότερος
  νά ήτο, είχε δόξαν. Τοπικως, είς
  τούς ϊστορικούς θρύλου,ς, σπανίως
  προσετέθη ό θρΰλος,τών ίστορικδν
  έπίσης αύτοκτονιών. "Αν λάβωμεν
  ΰπ^ όψιν την Ακροπολιν, 6ί·^ο·.
  επεζήτησεν νά καθαγ.άσου,ν όπως
  έκεί, την τοποίΐεσίαν, καί μέ την
  εύθΛνασίαν των ρω,μαντικών τύπων
  ! ή των άδικημένων τής ζωής.
  Δέν γνωρίζω ά"ν 6 τελευταΐος
  αύτόχειρ ήτο γνώ,στης τοΰ είδυλ-
  λίου τοθ Μιμήκου καΐ τής Μ^'Ρ.*!»
  ή τόσων άλλων είδυ,λλίων τα ό-
  ποία μέ την άποθέωσιν μιας γνη-
  σίας Άττικής δύ,σεω,ς, ετελείωσαν
  άπό τάν ιερόν βράχον. Έν πάση
  περιπτώσει φαντάζνμαι δτι ήθέ-
  λησεν νά άποθάντο μέ ε'να μέσον
  εάκ«λ5ν ίσον και δοςασμένον: Αί
  τιτανομαχίαι αί όποΐα: έλάμβα-
  νόν χώραν άλλοτε κάτω άπό τα
  Ενετικά τείχη διατηροΰν μίαν α¬
  πήχησιν άκόμη, των ϊαχών καί
  των οίμωγών των. Άλλα καί τής
  φωτεινής δόξης των ήρακ'κών πα-
  ρχδειγμάτων. Ένας θάνατος λοι¬
  πήν μέ πλαίαιον τό συγκλονιστικό
  αΰτά φέντβ, δέν ήταν βύκαταφρό-
  νητος. Άλλω; τί ήταν καί ό ϊδιος
  ό αύτόχειρ;... Ένας μαχητής είς
  τάς έπάλξεις :ής ζωή; πού πα-
  ρουσιάζεται καΐ αυτή κάποτε ή
  τιτανομαχία. Άν έπεσεν... έπε¬
  σεν ένδόξως. Κάτι τό ωραίον συν-
  ίδυάσθη μέ την πτώσιν τοιι—πτώ
  σιν μεααιωνικοΰ ίππότου 6πό τα
  άκόντια των ύπερτέρων έχθρικών
  δυνάμεων. "Ιοως καί κανένας «βι-
  γλάτορας» τοθ άλλοτε, θά είδ^ν
  έτσι τόν θάνατον, τή στιγμή πού
  ειδοποιεί περί τής αίφνιδιαστικής
  Χθεσινά τηλεγραψήματα έξ
  Αθηνών μετέδοσαν την θλι¬
  βεράν είδησιν τοθ θανάτου
  τοθ Άνδρέου Μιχαλακοπού¬
  λου κατ' επανάληψιν διατελέ-
  σαντος ύπουργοΰ καί πρωθυ-
  πουργοΰ τής Ελλάδος.
  Ό Ανδρέας Μιχαλακόπου¬
  λος εγεννήθη είς Πάτρας τό
  1880, προωρίζετο δέ διά τό
  στρατιωτικόν έπάγγελμα, εί-
  σαχθείς είς την σχολήν των
  εύελπίδων μετά τό πέρας των
  γυμνασιακών τού σπουδών.
  Τό δεύτερον δμως έτος τής
  Φ.οιτ·ί}σεώς ™ τού, ηναγκάσθη
  ν' άποχωρήσΓ) έκ τής σχολής
  λόγω τοΰ θανάτου τοθ πα¬
  τρός τού. Ενεγράφη είς την
  νομικήν διά νά συνεχίση, τό
  πατρικόν έπάγγελμα καί
  μεΐά τετραετή; φοίτησιν έλαβε
  τή δίπλωμα τοθ 'δικη,γόρου α¬
  ριστεύσας είς τάς έξετάσεις.
  Μετά συμπλήρωσιν των σπου¬
  δών τού έν Εύρώπτ), επανήλ¬
  θεν είς Πάτρας δπου ήσκησε
  τό δικηγορικόν έπάγγελμα, έ¬
  χων ώς αντίπαλον είς τα τ?οι-
  νικά καί πολιτικά δικαστήρια
  τόν Δ. Γούναρην. Ευθύς έξ
  άρχής, διεκρίθη διά την εύ-
  ρεϊαν αντίληψιν καί την πλή
  ρη κατάρτισίν τού, πλείσται
  6έ πραγματικαί καί γνωματεύ
  σεις τού έδημοσιεύθησαν είς
  είδικά περιοδικά.
  Τό 19.10 εξελέγη τώ πρώτον
  άντιπρόσωπος της γενετείρας
  τρυ είς την σ,ναθεωρηπκήν
  Βουλήν, ή κατά τό 1911 δέ
  εισήγησις τού επί τοΰ κανονι-
  σμοΰ τής Β,ουλής ενεποίησεγ
  εξαιρετικήν εντύπωσιν καί τοϋ
  έδω,κεν εξαιρετικήν θέσιν έν
  τ<2> Κοινοβουλίω. Τόν Μάϊον
  τοΰ 1911 εγένετο τό πρώτον
  ύπουργός τής Έθνικής Οίκο-
  νομίας, ήέσας είς τό άρτιπα
  γές τότε υπουργείον τού» τάς
  βάσεις τής μετέπειτα έξελι-
  χθείσης κοινωνικής πολιτικής
  τής χώρας. Ούτως τό 1913
  εισηγηθή; την ρύθμισιν τοθ θε-
  αμοϋ των άνωνύμων έταιρει-
  ών, τής έμπορικής καί Γεωρ-
  γικής έκπαιδεύσεως, των συ
  νεταιρισμών. τής κοινωνικής
  προνοίας κ.λ.π.
  "Υπήρξεν έτΐίσης δχι μόνον
  ό είσηγητής καί ό θεωρητικός
  άλλά καί ό πρακτικός έφαρ-
  μοστής τής έργατικής νομοθε-
  σ(ας Τό 1915 εγένετο καί πά¬
  λιν ύπουργός τής Έθνικής
  Οίκονομίας έκτοτε δέ μέχρι
  τού 1920 διετέλεσε συνεχώς ύ
  πουργός, αναλαβών αλληλο¬
  διαδόχως διάφορα ύπουργεΐα.
  Τό 1924 εσχημάτισε ιδίαν κυ¬
  βέρνησιν υπό την προεδρίαν
  τού, κρατήσας συγχρόνως καί
  τό υπουργείον των στρατιω¬
  τικών.
  Τό 1926 μετέσχε τής Οικου¬
  μενικήν Κυβερνήσεως ώς ύ¬
  πουργός των Εξωτερικών πά
  ρέμεινε δέ ώς τοιούτος καί
  μετά την ανατροπήν τής Οί-
  ! κουμενικής καίμετά τάς έκλο
  'γάς τοϋ 1928, αναπτύξας1
  εξαιρετικήν δρ&σιν καί άντι-
  "Οσοι ευρέθησαν κατά τάς
  δύο ημέρας τοθ έορτασμοΰ
  τής έθυικής μας παλιγγενεσί
  άς είς την πόλιν μας, θά
  διεπίστωσαν ασφαλώς δτι
  ό πανηγυρισμός προσέλαβε
  τόσην μεγαλοπρέπειαν, επι
  βλητικότητα καί έκτασιν δ-
  σην ποτέ άλλοτε. Ή πόλις
  έπλεε κυριολεκτικά είς τό
  κυανόλευκον πού έσχημάτι
  ζαν τα δάση των σημαιών.
  Ή συμμετοχή δέ τοθ λαοθ
  καΐ ό ένθουσιασμός τού υ¬
  πήρξεν άνευ προηγουμένου.
  Είς τόν πανηγυρικώτερον δέ
  αύιόν έορτασμόν συνέβα-
  λάν βεβαίως καί αί αρχαί
  τοΰ τόπου, ή άστυνομία καΐ
  τα έκπαιδευτήρια, άλλά κυ¬
  ρίως ό Δήμος καί ιδιαιτέ¬
  ρως ό Δήμαρχος κ. Μηνάς
  Γεωργιάδης.
  Ή διακόσμησις τής πόλεως,
  ή πλουσία φωταγώγησίς της
  τα φαντασμαγορικά πυροτε-
  χνήματα πού τόσον έδηαι
  ούργησαν ενθουσιασμόν είς
  τάς λαϊκάς ιδία τάξεις, ή όρ
  γάνωσις λαϊκών χορών, ή
  συμμετοχή τής Δημοτικάς
  Μουσικής μέ την άψογον εμ¬
  φάνισιν, ποΰ επί διήμερον,
  άνευ διακοπής σχεδόν, έπαι-
  άνιζε έθνικά έμβατήρια καί
  πατριωτικά θούρια, περιερχο
  μένη την πόλιν, δλα αύτά
  πού £5οσαν τόν έορταστι-
  κόν τόνον καΐ συνέτειναν
  είς την εκδήλωσιν τοΰ έν-
  θουσιασμοΰ τού λαοΰ τής πό
  λεως, όφείλονται αναμφι¬
  σβητήτως είς τόν Δήμον καί
  ιδιαιτέρως είς τόν κ. Δήμαρ
  χον. Όπως έπίσης είς αύ-
  τούς όψείλεται ή τιμή καί
  ό δίκαιος έ'παινος διά την
  ωραίαν εϊκόνα πού ένεφάνι-
  σεν ή πόλις μας κατά τό πα-
  νηγυρικόν διήμερον.
  Καί εΤναι δίκαιον είς τα
  συγχαρητήρια τα όποϊα α¬
  πηύθυναν μετά τόν έορτασμόν
  είς τόν κ. Γεωργιάδην, ό ύ-
  πουργάς Γενικός Διοικητής κ.
  Σφακιανάκης, ό άναπληρωτής
  ύπουργοθ κ. Ίττπόλυτος καί ό
  Νομάρχης κ. Ά. Μάρκελος
  νά προσθέσωμεν καί άαό τής
  στήλης αΰτί]ς τόν δημόσιον ε
  παινον καΐ τάς ευχαριστίας
  των Δημοτών καί δλου τοϋ
  άλλου κόσμου πού ευρέθη
  I-
  δώ καί ησθάνθη τόν πατριωτι¬
  κόν παλμόν καί έλαβεν μέ-
  ρος είς τάς έκδηλώσεις τοθ
  ένθουσιασμοΰ πού έπεκράτη-
  σεν είς τό Ηράκλειον. Διότι
  νομίζομεν επιβεβλημένον κα¬
  θήκον νά άπονέμεται είς Εκα¬
  στον δ,τι δικαιοθται, δ,τι πράγ
  ματι τοΰ άνήκει.
  Αί συγκοινωνίαι.
  Ή άτόφασις τοϋ ύπουρ-
  γείου τής Συγχοινωνίας δ-
  πως συγκληθοϋν κατά τό·
  πους συσκέψεις έξ άντιπρο-
  σώπων των έμπόρων, των
  παραγωγόν καί των αύτο-
  κινητιστών διά τόν καθορι¬
  σμόν των μεταφορικών, των
  δι' αύτοκινήτων μεταφερομέ
  νων έμπορευμάτων καί προ-
  Ίόντων, ηκούσθη μέεύχαρίστη
  σιν καί έπροξένησεν αϊσθη-
  μα γενικής ανακουφίσεως.
  Διότι διά τοθ τρόπου αύτοΰ
  θά διευθετηθή κατά τόν κα¬
  λύτερον τρόπον τό έξαιρετι-
  κής σπουδαιότητος ζήτημα
  τουτο, πού τόσον άπησχόλη
  σε τόν εμπορικόν καί παρα-
  γωγικόν κόσμον. Άποδεικνύ
  ειαι δέ προσέτι πόσον ή Κυ¬
  βέρνησις σέβεται την γνώμην
  των παραγωγικών καί έμπο-
  ρικών τάξεων κσΐ πόσον σέ¬
  βεται τα συμφέροντά των
  καί φροντίζει διά την έξυπη
  ρέτησιν καί την προστασίαν
  των.
  Ι την δοξολογίαν ίσον καί είς
  Ι τούς δρόμους καί τάς πλατεί-
  ας κατά τάς παρελάσεις. Ό-
  φείλεται δέ ή τάξις αυτή είς
  τα μέτρα τα όηοΐα έ'λαβεν ή
  Διοίκησις Χωροφυλακής καίείς
  τάς προσπαθείας τάς ότιοίας
  κατέβαλον τόσον οί άξιωματι-
  κοί όσον καί οί οπλίται της,
  άπό τοθ Διοικητοΰ μέχρι καί
  τοϋ τελευταίου χωροφύλακος.
  Ή Χωροφυλακή.
  Έκεΐνο τό οποίον μέ ίδιαι
  τέραν 8λως ευχαρίστησιν διε-
  πιστώσαμεν κατά τάν προχθε¬
  σινόν έορτασμάν τής έθνικής
  μας έπετείου, ήτο ή άπόλυτος
  τάξις πού επεκράτησε παντοθ,
  τόσον είς την εκκλησίαν κατά
  προσωπεύσας την 'Ελλάδα
  είς πλείστας διεθνεΐς συνδια
  σκέψεις καί συνεδριάσεις τής
  Κ. Τ. Ε. Λόγω δέ τής μακράς
  παραμονής τού είς τό υπουρ¬
  γείον των εξωτερικών καί των
  συχνών καί μακρών ταξιδί-
  ων τού είς την Ευρώπην, καί
  λόγω τής εύρυτάτης μορψώσε-
  ως καί αντιλήψεως τού ό
  Ανδρ. Μιχαλακόπουλος έθεω
  ρεΐτο αύθεντία είς τα έξωτερι-
  κά ζητήματα, δπως έπίσης ή¬
  το καί άριστος νομικός καί
  οίκονομολόγος. Χαρακτηριστι-
  κόν τής πολιτικής σταδιο-
  δρομίας τού, υπήρξεν ή μετρι.
  οπάθεια καΐ ή διαλλακτικότης
  τού καί κατά τάς περίόδους
  άκόμη καθ' ας έμαίνετο ή
  τρικυμΐα των πολιτικών πα¬
  θών.
  Ή Παιδαγωγική.
  Είς τό εκδοθέν υπό τοϋ Τε-
  χνικοΰ Έπιμελητηρίου τής Έλ
  λάδος ειδικόν τεϋχος των νέ¬
  ων σχολικών κτιρίων, είδομεν
  μεταξύ των υπό εκτέλεσιν
  τοιούτων καί τό μέγαρον τής
  Παιδαγωγικής Άκαδημίας τής
  πόλεώς μας. Είδομεν άκόμη
  έκεΐ τα σχέδια καθώς καί ψω-
  τογραφίσς τοϋ προπλάσμα-
  τος, έξ ών καταφαίνεται ή έ-
  ξαφετική μεγαλοπρεπεία την
  οποίαν θά παρουσιάζη τό κτί
  ριον αύτό. Τό δτι δέ θεωρεΐ-
  ται καί τώρα υπό εκτέλεσιν,
  παρέχει φρονούμεν βάσιμον
  την απόδειξιν δτι τό υπουρ¬
  γείον τής Παιδείας έχει από¬
  φασιν νά χορηγήση τάς απαι¬
  τουμένας πρός αποπεράτωσιν
  τού πιστώσεις, έκ τοθ νέου
  προϋπολογισμοΟ. Καί αποτε¬
  λεί τουτο σημείον έξαιρετικώς
  εύοίωνον δσον καί ευχάρι¬
  στον.
  Ή άγορά.
  Τό ζήτημα τής κατασκευ-
  ής μεγάλης, συγχρόνου Δη-
  μοτικής άγοράς, πρόκειται
  ώς πληροφορούμεθα, ν' άπα-
  σχολήση καί πάλιν συντό¬
  μως την Δημοτικήν μας αρ¬
  χήν. Πρόκειται περί ζητήμα-
  τος έξαιρετικής σπουδαιότη¬
  τος, τοΰ όποίου ή ταχεΐα
  λύσις δέν είναι βεβαίως εΐ>-
  κολος. Ή άνάγκη ομως τής
  άποκτήσεως άγορας είναι
  μεγίστη Καί αί προσπάθειαι
  τοθ κ. Δημάρχου είναι επί-
  σης άνάλογοι. Δι' αύτό καί
  ελπίζομεν δτι πσρά τάς ύφι
  σχσμένας δυσκολίας, παρά
  την έλλειψιν καί τού καταλ-
  λήλου χώρου καί τοθ άπαιτου
  μένου σημαντικοΰ ποσοΰ, τε-
  λικώς αί δυσκολΐαι θά υπέρ
  νικηθοΰν καί ή δημιουργία
  τής Δημοτικής άγορας θά ε¬
  πιτευχθή. Καί θ' αποτελέση,
  ή κατασκευή τής άγορβς στα
  θμόν είς την εξέλιξιν τής πό
  λεως μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον ό
  Φρέντερικ Μάρς καί ή "Εβελυν
  Βενάμπλε σ' ίνα δράμα γΕμάτο
  μυστήριο καί άγωνία: «Ό χάρος
  διασκεδάζει».
  «ΜΙΝΩΑ* — Σήμερον τό άρι-
  οτούργηαα: «Φωτιές στήν Κίνα».
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Ι
  ΠΟΥλΑΚ
  Τοΰ Λεωνίδα Άντρέγτεφ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  καί π

  ΕΒΕΑΥΝ ΒΕΝΑΜΠΛΕ
  σ' ενα δράμα γεμάτο μυ
  στιίριβ καΐ άγωνία:
  Ο ΧλΡΟΣ
  &1ΑΣΚΕΑΑΖΕ1
  Σκηνές συνταρακτικές,
  στιγμές τρομου, εϊκβνες ίλίγ
  γου.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή βααίλισσα τοΰ Γαλλι
  κου φίλμ:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ;
  καί έ γβητευτικώτερος ζέν ι
  —πρεμιέ της Παριζιάνικης (
  σκηνής:
  ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ
  β' ενα Παριζιάνικβ κομ (
  ψοτεχνημα:
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεαν&ρώπου
  ■ ■■■■■■■«■■■■■■■■«■■«Β
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ ο βοιλαμηγον άχι
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ ρ>άδυ κατ' εύθεϊ
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πραχιοοβΐβν
  Λ.1ΝΛΡΔΑΚΒ
  Τολίφ. 1-41
  ■■•■■■■■Κ
  Έκάοτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βο-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τηλβφ. 5-50
  Ό Ίούοας, μέσα στό σκοτάδι,
  ήταν άγρυπνος καί πρόσεχε. Τό
  φεγγάρι φώτιζε τό μισό τού πρό-
  σωπο καί άντηνακλ^το παράξε-
  να στό άκίνητο μάτι τού, σάν
  πάνω σέ μιά παγωμένη λίμνη.
  "Εξαφνα ό Ίσκαρΐώτης θυμή-
  θηκε κι' Ικανε πώ; τόν Ιπνιγεν
  ό βήχας. Πέρασε τό χέρι τού πά¬
  νω άπά τό δασύ καί δυνατό στή-
  θός τού... "Ισως κάποιος ν' ά-
  γρυπνοθσεν έπίσης καί νά πρό¬
  σεχε τί θά κάνη καί πώς θά φερ
  θη ό Ίούδας...
  * *
  Όλίγον κατ' ολίγον οί άλλοι
  συνήθισαν τόν Ίσκαριώτην καί
  δέν άπέδιδαν σημασία στήν ά
  σχήμια τού. Ό Ιησούς τοθ εί¬
  χεν έμπιστευθή τα μικρά ταμείον
  πού περιεϊχε τα χρήματα, καί ε-
  τσι ανέλαβε αύτάς δλες τίς φρον-
  τίδες γιά την ζωήν των άλλων:
  Άγόραζε τα τρόφιμα καί τα ά-
  παραίτητα ροΰχα, μοίραζε τίς έ-
  λεημοσύνες, κι' δταν ταξίδευαν
  αύτός φρόντιζε νά βρίσκη κάθε
  φορά τό άσυλον, δπου θά περ-
  νοθσαν την νύκτα. Έκτελοθσε
  τα καθήκοντά τού μέ πολλήν £-
  ,κανότητα, πραγμα πού τοθ εξη¬
  σφάλισε γρήγορα την συμπάθεια
  των άποστόλων πού παρίσταντο
  μάρτυρες τοθ ζήλου τού. Ό Ί¬
  ούδας Ιλεγε διαρκώς ψέμματα,
  άλλ' οί άλλοι τα είχαν πάρη ά-
  πόφασι, μιά καί οί ψευτιές τού
  δέν σκέπαζαν πράξεις άξιοκατά
  κριτες. Άπεναντίας άκουαν μέ
  Ι ΐδιαίτερη προσοχή τίς ίστορίες
  ' πού τούς άράδιαζε, καί έτσι ή
  ' μονότονη καθημερινή τους ζωή
  | τούς φαινόταν σάν νάμοιαζε μέ
  Ινα παραμθθι κάποτε διασκεδα
  στικό καί άλλοτε πάλι φο·
  βερό.
  Ι Άν τάν πίστευε κανείς, δ Ί
  | ούδας ήξερεν δλο τόν κόσμο, καί
  ' γιά τόν καθένα εϊχε νά πή πώς
  , κάποια κακή πράξιν είχε κάμη
  στή ζωή τού, άν δχι καί κάποιο
  Ι έ'γκλημα. Κατ' αυτόν, οί καλοί
  άνθρωποι ήσαν έκεϊνοι πού ήξε
  1 ραν νά κρύβουν τίς πράξεις καί
  τίς σκέψεις των. Άλλ' δταν κα¬
  νείς τούς Ιπίανε μέ τό καλό, μέ
  τίς κολακεΐες, μέ τα χάδι χαί
  μέ την πονηριά, ή ψ'ευτιά, ή αίσ
  χρίτης, ή άδιαντροπιά κυλοθσαν
  από πάνω τους δπως τρέχει τα
  πύον άπό μια πληγή. Ά^αγνώ
  ριζε πώς καμμιά φορά έψεύδε-
  το κι' αύτός, άλλ' ώρκιζόταν
  πώς οί άλλοι εψεύδοντο άκόγη
  πιό άσύατολα καί πώς άν κάποι-
  ος σ' αυτόν τόν κόσμο επεφτε
  θθμα τής άπάτης των άλλων, ή
  τον αύτός. Κόσμος καί ντουνιάς
  ελεγε, τόν είχε γελάση. Έτσι ό
  φυλακάς τοθ _ θησαυροθ κάποιου
  πλουσίου, τοθ είχεν ομολογήση
  πώς δέκα όλάκερα χρόνια τόν
  βασάνιζεν ή σκέψις να κλέψη τόν
  θησαυρά ποΰ τοΰ είχαν έμπιστευ
  θ^' χωρις καί νά τ άποφασίζη,
  γιατί φοοόταν τίς τύψεις τής συ¬
  νειδήσεως τού καί τάν άφέντη
  τού. Ό Ίούδας τα είχε πιστεύση
  δλα αύτά, κι' Ιξαφνα τί άνακχ-
  λύπτει; Ό άλλος τάν είχε γελά¬
  ση καί είχε κλέψη τόν θησαυρό.
  Ίοτε ό Ίούδας πίστευσε πώς ό
  φυλακάς είχε διαπράξη την κλο-
  πή, άλλά καί πάλι γελάσθηκε,
  γιατί δ φυλακάς έν τώ μεταξύ
  είχεν επιστρέψη είς τάν άφέντη
  τού τόν θησαυρά πού τοΰ είχε
  κλέψη.
  Άν τόν πίστευε κανείς, δλοι
  τόν γελοθσαν τόν Ίούδα, άκόμη
  καί τα ζώα: ΈκεΙ πού πήγαινε
  νά χα'ιδέψη Ινα σκυλλί, αύτό τόν
  οαγκωνε ατά δακτυλα. Μόλις 8-
  μως τα χτυποθσε μ' Ινα ραβδί,
  τό σκυλλΐ τοΰ έγλυφε τα ποδά-
  ρια καί τόν κύττοζε μέ οίκτο.
  ■Καποτε — ε'λεγεν — είχε σκο-
  τώση Ινα τού σχυλλί, καί τό έ"Ηα-
  ψε μόνος τού, μέ τα χέρια τού,
  μέσα σ' ίνα 6αθύ λάκκο πού εί-
  χε σκάψη. Πλάκωσε τάν τάφο
  καί μέ μιά μεγάλη πέτρα. Κι' 8-
  μως ποίος θα τό πιστέψη, Τα
  οκυλλί ϊσως γιά νά τάν γελάση,
  εΖχε (3γη άπο τόν τάφο τού πειά
  ζωντανά άπά ποτέ, καί Ιτρεχε
  καί πηδοθσε χαρούμενο, μαζί μέ
  τα αλλα.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΚΑΡΙ
  <=2>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Άπό τοΰ βρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Άνοιξιάτικο: μοντέλα
  Τά άνοιξιάτικα μοντέλα πού Ι
  μάς παρουσιάζουν στίς έκθέσεις
  των τά παρισινά καταστήματι*
  τής "Ωτ-Κοκτύρ όμοιάζουν σέ πολ-
  λά σημεΐα μέ τά χειμερινά. Ή κυ¬
  ριώτερα άλλαγη στήν άναλογία
  τής σιλουέττας, βασίζεται κυρίως
  στή μέση Σέ ττολλά μοντέλα τό
  κορσάζ προχώρει σαν σουέτερ
  κάτω άπ" τή μέση χωρίζοντας τό
  σώμα σέ δύβ μέρή αίσθητώς Ισα
  Ή σήμεοινή μόδα έπίσης έπιτρέ
  πει τό φάρδος. ΟΙ περισσότερες
  φοθστες είναι φαρδειές φρονσέ
  άπ' τη μέση.
  Κι' £τσι ό Πατου λανσάρει φο
  ρέματα βραδυνά μέ φαρδειές φοθ-
  στες καί πολύ ντεκολτέ. Ό Λυσιέν
  Λελόν παρουσίασε ώραιότατα τα
  γιέρ σπόρ άπό λαινάζ μέ ττολό
  χρωμες ρίγες. Έπίσης χρησιμο
  ποιεί πολλά καντριαγιέ.
  Γιά τό άπόγευμα λανσάρει άν
  σάμπλ μέ μπολερό, καθώς έπίσης
  καί πολλά κορσάζ καΐ ζακέττες
  σέ στυλ σουέτερ.
  Ή Ζάν Λανβέν τοποθετεΐ τίς
  γαρνιτοΰρες καθώς καί τις ζώνες
  στά πίιρισσότερα μοντέλα της
  κάτω άπό τή μέση. Χρησιμοποιεΐ
  πολόχρωμες γαρνιτοθρες καθώς
  καί κορδέλλες. Λανσάρει μπολε-
  ρό, ζιλέ καί μικρές κάπες.
  ΙΗ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Γιά τό βράδυ έκθέτει ώραΐα φο·
  ρέματα άπό τοΰλι, δαντέλλα, όρ-
  γκαντέ, μέ φαρδειές φοΰστες πού
  άρχίζουν κάτω άττό τή μέση. |
  Ό Μαινμποσέ χρησιμοποιεΐ πο·|
  λύ τούς χρωματισμούς: όίσπρο,
  μαθρο, μπλέ—ζαντάρμ, κόκκινο,!
  σερ'ιζ, καθώς καί γκρί.
  Τά δέ έμπριμέ τού, έ'χουν τερα¬
  στία λουλούδια, πουά καί ρίγες.
  Ή Αλεξ λανσάρει ώραιώτατα
  φορέματα σέ στυλ Δευτέρας Α0-
  τοκρατορΐας άτΐό όργκάντζα, δαν-
  τέλλα ή τοθλι μέ πάρα πολύ
  φαρδειές φοθστες.
  "Ενα ώραιότατο βραδυνό μον-
  τέλλο της, Μχει κορσάζ άπό σατέν
  μπλέ, φούστα άπό σατέν γκρί καί
  είνε γαρνιρισαένο μέ ένκρυστασι-
  όν άπό σατέν μώβ
  Τα άνοιξιάτικα παλτά τού Μαρ·
  σελ Ροσδ είναι σέ ζωηροΰς χρω-
  ματισμοϋς άλΛ' έ'χουν κλασσική
  κούπ. Γιά τό βράδυ δέ λανσάρει
  φορέματα σέ στυλ σεμιζιέ άπό ώ-
  ραιότατα καινοόργια ΰφάσματα κα
  θώς έπίσης καί φορέματα «πρεν-
  σές» μέ τΐολύπτυχα ντραπέ.
  Ή άνοιξιάτικη μόδα λοιπόν πα·
  ρουσιάζει τόση ποικιλία ώστε νά
  μποροθν νά ίκανοποιηθοΰν δλα τά
  γοϋστα.
  ή Ντιστεγκέ
  ΚΟί ΓΗΩΜ Ι Κγ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 81.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  ΟΡΙΖΟΝΊΊΩΣ
  1) Ντροπή.— Τά αντίθετον τής
  καλωσύνης.
  2) Όρκίζομαι.
  3) Ίστορική μονή. —Σαπημένα.
  4) Τίτλος εύγενείας, «αί ποτα-
  μός τής Ρωσσίας.
  5) Τά λαμβάνομεν εϊς τά βά
  πτισμα.—"Ιπποι.
  6) Γενάρχης Έλληνικής φυλής.
  —Άντωνυμία κτητική καί προ-
  σωπική.
  7) "Ο,τι είναι ό κώνωψ.
  8) Είρωνική όνομασία των Βο-
  ρειαμερικανών. — Νόμισμα ξένου
  κράτους.
  9) Παν τροχοφό^ον.— Δηλαδή.
  10) Έπίρρημα χρονικόν.
  11) Συλλέγω καρπούς.—"Οσιοι,
  ίεροί.
  12) Τά ύπόλοιπα.
  13) Παίζεται ^ιέ πεσσούς.—Οί
  κάτοικοι ενός Εύρωπϊϊκοΰ κρα-
  τους.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Περίφημον Ιργον τοΰ Οδγ
  χώ.—Κράτος τής Άφρικής.
  2) Γάλλος άξιωματικάς 6πά τόν
  Μαιζώνα 5ιατελέσας άρχηγάς τής
  έν Άργει γαλλικής φρουράς.—
  ....Βάχ.
  3) Ίπηρέτης, σκλάβος (α!τ).—
  Έφίνευσε τά τέκνα της.
  5) ϋεριοχή τής Άβησσυνίας.
  —Γνωστή δπερα.—Μέ τά σταυρό
  λεξα περνα θαυμασία ή....
  7) Υιός τοθ Άχιλλέως.
  9) Δωδεκάνησος. — Έπίρρημα
  χρονικόν. — ΙΙοταμός τ^ς Έλβε
  τίας.
  11) Την τοΰ Αύγε'ου την έκ-
  καθάριαεν ό Ήρακλής.—Στρατιω¬
  τικάς βαθμός.
  12) Βυζαντινάς μουσινός φθόγ-
  γες.—Ούκ έν τω πολλώ τό....
  13) Έξωτικάς καρπός. —Έκεΐ
  ύπάρχουν οί πϊρισσότεροι φακί-
  ραι.
  Ριζική και άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜνΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΓΟΛΟΓΟΣ
  Άρκολεών
  οπιοδεν Παλαιοΰ Δημαρχείου
  Δέχεται επι συνεντεύξει 'ΑριΒ. Τηλ, 7—87.
  ξρς ποιότητος, <5ιαρ- κης παρακαταδπκη ΐ{ς "την κρϊμ- μυύαποθηκην πλησίον Χανιών | Πέρταζ(παραπλεύρως έμπορικβύ. χατκατήματος κ. Ιωάν. Λιναρύά-] Το τελβιοχβρον εν ]<ρπτγι ΡΠΓΠΤΤΔΤΙΟίΊ Μ,Ε,ΦΡΔΓΚΙΔΔΛΚΗ 'ΟΖΑΡΧΟ ΤΟΠΟΜΟΪ 341ον —Καθώς "τόν Εβλεπεν ό μι- κρός Κορσικιανός νά φεύ· γΓ| χωοίς άντίστασι, δέν μπό ρρσε νά κρατηθή: —Τί γουροϋνι! εΐπε. Κ' έστάθη, άμίλητος, νά ιδή τό γκρέμισμα τού θρό- νου καί τόν δχλο πού είσέ- βαλλε στόν Κεραμεικό. Διακόσια μόλις βήματα έ¬ καμεν ή θλιβερή βασιλική συνοδεία. Άλλά τά διακό¬ σια έκεΐνα βήματα εσημεί¬ ωσαν την άνεπανόρθωτη πτώσι τοθ Λουδοβίκου 16ου καί τής Μαρίας — Άντουα- νέττας. Ή βασιλεΐα είχε σβύση, Όταν έμπήκαν στήν αΐ- θουσα τής συνελεύσεως ό βασιληδς εΐπε μέ φωνή πού ΐτρεμε: —ΤΗλθα έδώ γιά νά προ- λόβω ε'να μεγάλο εγκλημα. Ό Γερμανός Μπόλλμαν, ό οποίος παρίστατο στή συ· νεδρϊασι, λέει πώς ό βασι- ληάς ήταν ζαλισμένος ξεψυ- χισμένος. Ένας άλλος άπό τούς παρισταμένους γράφει πώς έπροκαλοόσε διαρκή θαυ μασμόν τό άξιοπρεπές υφος τής βασιλίσσης. Ή άλήθεια είνε πώς ή εθνοσυνέλευσις έβλεπε μέ άνάμικτα συναι- σθήματα τόν αύθέντην τής χθές έναντι τοθ όποΐου^τήν έδέσμευαν άκόμη ό δρκος καί ή τιμή, νά ζητή τή φι· λοξενία της. "Υπό τό κράτος τής μεγαλοψυχίας τής πρώ- της στιγμής ό Βερνιώ, ό πρό- εδρος—αύτός πού είχεν έξα πολύστ) τούς μΰδρους τής εύγλωττίας τού εναντίον τής Μαρίας-Άντουανέττας— εδή¬ λωσε: —Μπορεΐτε νά βασισθήτε, μεγαλειότατε, στή σταθερό- τητα τής εθνοσυνελεύσεως. Τά μέλη της ώρκίσθηκαν νά πεθάνουν ύπερασπίζοντος τά δικαιώματα τοΰ λαοϋ καί τάς κσθεστηκυίας αρχάς! Μεγάλη ύπόσχεσις ..Σύμφω να μέ τό σύνταγμα ό βασι- ληάς ήταν μιά άπό τάς δυό νομίμους καθεστηκυΐας αρ¬ χάς. Καί, μέσα σ' έκεΐνη την άναρχΐα, ή εθνοσυνέλευσις ένεργοΰσεν ώσάν νά έβασί- λευεν άκόμη ή νόμιμος τά¬ ξις. Ηθέλησε νά εφαρμόση αυστηρώς τό άρθρο τοθ συν τάγματος πού άπηγόρευε την παρουσία τοϋ βασιλέως κατά την διάρκειαν των συ- ζητήσεων τής συνελεύσεως, (συνεχίζεται) ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗ! Εϊύικευθεΐς επί έπταετί- αν είς τά παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός ■Αμαλθείας Οπάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π.'μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 ΑΠΩΛΕΣΘΗ πρό ημερών ώρολό γιον τής τσέπης. Παρακαλεΐται ό ευρών δπως τό κομίσβ είς τά γρα φεΐα μας καί θέλει άμειΦθη. Δέν έχει αξίαν άλλά είνε κειμήλιον τοθ ά,ΐολέσαντος καί θά τό θεώ ρήση μέγα εύεργέτημα εάν τό έ πανεύρη. ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίχθη προχθές δ κ. Έμμ. Δερμιτζάκης έργολάβος— μηχανικάς. —Ανεχώρησε χθές είς Αθήνας ό δημοσιογράφος κ. Γ. ΛυδΙας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μορ· φωτικός Σύλλογος αίσθάνεται την υποχρέωσιν νά ευχαριστήση θερ¬ μώς τόν ιατρόν κ. Νικ. Βογιατζά- κην καί δι' αϋτοϋ τούς λοιιτούς φι· λανθρώπους οίτινες μέσω αύτοΰ προσέφεραν είς τό «Άσυλον τής Γερόντισσας» 10 έφαπλώματα. *** Γόρω στήν πόλι. Παρά την νοτίαν τής Κυρια- κής, ό καιρός αποκατεστάθη πά¬ λιν ώς άνοιξιάτικος. —"Αν κρίνωμεν άπό την χθεσι¬ νήν ημέραν. —Ή όποΐα υπήρξεν πάλιν δν- τως άνοιξιάτικη, τουλάχιστον κα¬ τάς πρωϊνάς &ρας... —Λΐά την εορτήν τής Παιδα- γωγικής Άκαδημίας την δοθείσαν την εσπέραν τής Έθνικης Εορτής είς τό θέατρον Πουλακάκη. — Πληροφορούμεθα δτι έπικρα- τεΐ σκέψις νά επαναληφθή. —Καί πρέπει όμολογουμένως νά επαναληφθή καί διότι πολλοϊ δέν ηδυνήθησαν νά την παρακο· λουθήσουν καί διότι άξΐζει ώς παράστασις καλλιτεχνική καί θε- αματική άλλά καί πρωτΐστως ώς είδος έθνικης διαπαιδαγωγήσεως τής νεολαίας άπό τά ύποβλητικώ- τερα. — Είς τά λιμενικά Ιργα ήρχι¬ σαν άπό χθές αί εργασίαι έκβραχί αεων. — Οί συμπολίται είδοποιήθη- σαν σχετικώς δι' άνακοινώσεως τής Λιμενικής Έπιτροτιής. — Δέν ύπάρχει δέ οθτω κανείς λόγος νά άνησυχήσωσιν δπως άλ¬ λοτε διά των συγκλονισμών τούς όποίους προκαλεί ή ανάφλεξις τής δυναμίτιδος. —Είς τά Χανιά υπό την προσ¬ τασίαν τής κυρίας Σφακιανάκη, 'ΥπουργοΟ Γενικοϋ ΔιοικητοΟ όρ- γανώνεται παγκρήτιος έκθεσις καλλιτεχνίας καί βιβλίΰυ. —Ή Ικθεσις θά λειτουργήσπ άπό τής 7ης μέχρι τής 29ης Μαΐ- ου. —Είνε δέ είς αυτήν δεκτά ζω· γραφικά £ργα καί βιβλίσ άπό 25— 29 Απριλίου καί κατόπιν έγκρί- σεως τής επί τοΰτφ συγκροτηθεί- σης έπιτροπής. —ΑΊ είσπράξεις τής προσεχούς έρασιτεχνικής παραστάσεως καθ" ήν ώς έγράφομεν προχθές θά ά- ναβιβασθή τό έργον τοϋ καθηγη¬ τού κ. Ήλία Ξανθάκη: «Έθνικός Όραματισμός». —θά διατεθώσιν υπέρ τής Βα· σιλικής άερβπορίας. —Διά τό αυριανόν ρεσιτάλ τής συμπατριώτιδος μικράς καλλι- τέχνιδος Δίδος Άθηνοΰλας Πα¬ παδάκη κάθε σύστασις είνε πε- ριττή. —Τό κοινόν μας καί άλλοτε έξετίμησε τούς χορούς καί έν γέ¬ νει τό ταλέντο τής μικρούλας αύ_· τής, ή όποία ετίμησε καί άλλοθ την Κρήτην. —Πιστεύομεν λοιπόν δτι καί ή αύριανή εμφάνισις της άπό τής σκηνής τοθ θεάτρου Πουλακάκη θά συγκεντρώση πολύν καί εκλε¬ κτόν κόσμον. — Είς τοΰ Πουλακάκη προεβάλ· λετο χθές ιδία πρώτην φοράν τό άριστοτεχνικόν φίλμ: «Ό χά¬ ρος διασκεδάζει». ο Ρέπορτβρ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Διά τούς διά δυναμίτιδος έκβραχισμοϋς τοϋ Λιμένος. Ή Λιμενική Έπιτροπή ανα¬ κοινοί δτι άπό τής προσεχοϋς Δευτέρας, 28ης Μσρτίου έ. έ. καί καθ" δλην την διάρκειαν τής ερχομένης εβδομάδος θά γίνωνται καθ* εκάστην έκβρα- χισμοί διά δυναμίτιδος έν τώ Λιμένι, άπό 10—12ης π. μ. καί έστω πρός γνώσιν τοθ κοινοΰ. (Έκ τοθ Γραφείου τής Λι¬ μενικής Έπιτροπής). Έλευθ. Πηγάκης Ίατρός—Παδβλογος Δέχεται έν τφ Ιατρείφ τού όδός Τσακίρη (οΐκίο στρατη- γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ. καί 4—6 μ. μ. ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΙ1Ε1Α ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚ)ΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προκήρυξις Δημβπρασίας Πωλήσεως. Έκτίθεται είς άρχικήν Δημοπρασίαν ένεργηθησομένην την 27ην "Απριλίου 1938 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11 — 12 π. μ. είς τό Ύποκα· τάστημα Ε.Τ.Ε. ή έκποίησις των κάτωθι κτημάτων. Άρ. κτημ. 662 666 845 891 Είδος κτήμ. Άποθήκη ©έσις κτηματος Έκτασις, «' Πρβσφορά Χανίων Πόρτα Μ. 179 350.000 80 200.000 Κατ)μα » » 375 130.000 » καί οίκία Λεμπλετζίδικα » 46 50 160.000 2824 9289)25000 Άποθήκη & οικόπεδον Παν. Νοσοκομείον μ. 1243 250.000 1045 Τεκές Τσικοΰρ Τσεσμέ Μ. 554 220.000 2000 Κατ)μα Βαλδέ Τζαμί » 84 180.000 Τοΰ τελευταίου τό έπιτευχθησόμενον τίμημα καταβληθήσεται είς Ττ)κά έξ ολοκλήρου πρός εξόφλησιν ένυποθηκου άπαιτήσεως Έθνο- κτηματικής Τραπέζης. Των έπομένων κτημάτων ή Δημοπρασία διεξαχθήσεται είς βάρος των έκπτώτων. 3697 163 308 Άγρός Σκόπελλα στρεμ. 10 21.00Ό 3709 103 308 Άγρός Σκόπελλα » 1)2 6.000 ΟΙ άναλυτικοί δροι ίΤναι κατατεθειμένοι είς τό Ύποκ)μα τής Έ¬ θνικης Τραπέζης ϊνθα Βύνονται προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νΰ λαμβάνωσι γνώσιν. (Έκ τοΰ Γραφείου), ) των

  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘ.ΟΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  262ον
  ?όΟά4ΐΡον. θ£ου *Υε1 * ^ Μη
  Μετά τοθ Μηδενισμοϋ ούδεμ(α ου
  Χ? ΐ- ^ ν*μβνος ίηβΚιΐχης
  άλλει ττερί της υπάρξεως τοϋ μεθ' οδ συζη-
  ύπόρξεί ^ βίβαΐ°ς περί τής έαυΤ°° ίδ1ας
  Κατά τόν συλλογισμόν αότοϋ προκύπτει τό συμ
  πέρασμσ, δτι καΐ αύτάς δι' εαυτόν είνε άπλη άν
  τΐληψις πνεύματος.
  Άπαξ &έ κατσντήσας, είς τό νά έκστομίση
  την λέξιν Πνεϋμα, παραδέχεται έν συνόλω δ τι
  ηρνήθη.
  Έν ένί λόγω, ούδεμία όδός άγουσα είς την
  γνώσιν διά τής φιλοσοφίας δύναται ν ά καταλήξη
  είς τό δισύλλοβον Όχι.
  Είς τό "Οχι μία απάντησις υπάρχη, τό Ναί.
  "Αρα ό Μηδενισμός ουδεμίαν κέκτηται σπου-
  δαιόχηΐα
  Χάος δέν ύπάρχει. Μηδέν &έν υφίσταται. Τό
  πάν είνε κάτι τι. Τό τίποτε δέν είνε μηδέν.
  Ό άνθρωπος τρέφεται μέ μίαν κατάφασιν πλει-
  ότερον παρ' δσον μέ άρτον.
  Δέν άρκεϊ είς τόν άνθρωπον μόνον τό βλέπειν
  καΐ δεικνύειν.
  'Η φιλοσοφία, έχουσα ώς όρισμόν τόν Θεόν,
  την Ψυχήν καΐ τόν Άνθρωπον, πρέπει νά είνε
  μία ενεργεια· όφείλει νά έχη ώς σκοπόν καΐ ώς
  αποτέλεσμα την βελτίωσιν τοϋ άνθρώπου.
  Ό Σωκράτης δέον νά είσέλθη είς τόν Αδαμ
  καΐ νά προέλθη, ό Μάρκος Αύρήλιος· έν άλ-
  λαις λέξεσι δέον νά προέλθη έκ τοθ άνθρώ¬
  που τής υπερτάτης εύδαιμονίας ό άνθρωπος τής
  σοφίας.
  Ν ά μεταβληθή ή Έδέμ τής Έπαγγελίας είς
  Λΰκειον κατά Πλάτωνα.
  Ή γνώσις δέον νά είνε τό ένδυναμωτικόν
  τής καρδίας.
  Ή απόλαυσις είνε πενιχρά, άσθενής φιλο-
  δοξΐα, σκοπός θλιβερός, είς κτήνος μόνον άρμό·
  ζουσα.
  Ή γνώσις, ό νοϋς, ή κρίσις, ιδού ό γνήσιος
  τής ψυχής θρίσμβος.
  Ή λειτουργία τής πραγματικής φιλοσοφίας
  είνε νά προτείνη την γνώσιν είς τοΰς διψώντας
  αυτήν, νά παρέχη την περί Θεοΰ ιδέαν είς πάν
  τας έν είδει γλυκέος ρευστοθ, νά συντελή είς
  άδελφοποίησιν συνειδήσεως κσί γνώσεως, νά κα·
  θιστδ ταύτας δικαίας διά τής μυστηοιώδους ταύ¬
  της άντιπαραστάσεως.
  Ή ήθική είνε ή ανάπτυξις των άληθειών.
  Τό ίδεώδες τοϋ απολύτου διά νά είνε προσι-
  τόν, καταληπτόν είς τό ανθρώπινον πνεθμσ, δέον
  νά παρέχηται υπό τύπον τροφης.
  Τό ίδεώδες δικαιοΰτσι νά είπη/ «Λάβετε, φά-
  γετε, τουτο μου έστι τό αίμα».
  Ή σόφια είνε ίερά Μετάληψις
  Υπό τόν δρον τούτον ή σοφ(α παύει ούσα άγονος
  έρως τής γνώσεως διά τόν άνθρωπον, τό
  μέσον της πρός τόν Θεόν έτΐικοινωνίας, έξ
  ής κοΐ ή φιλοσοφία έξυψώθη είς περιωπήν θρη-
  σκείας.
  Ή φιλοσοφία δέν όφείλει νά είνε προστέ-
  γασμα στηθέν επί τοϋ μυστηρίου, 'ινα ^ άτενΐ-
  ζ— πρός αΰτό κατ' άρέσκειαν, ώς μόνον δ' άπο¬
  τέλεσμα έχον, ν" αποβή πρόσφορον είς την κοι¬
  νήν περιέργειαν.
  "Οσον τό έφ' ημίν, άναβάλλοντες είς έτέραν ευ¬
  καιρίαν την ανάπτυξιν τής ήμετέρας γνώμης, αρ¬
  κούμεθα νά είπωμεν.
  (συνεχίζεται)
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τα.·
  έκκλησιαστικά σκεύη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εύανγέλια, δίσκους,
  κηροπήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. π.
  Έπίσης τα ωραιοτέρα και κομψότερα:
  κοσμή ματα
  Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καΐ παντός εϊδους δώρα διά γάμους
  είς ΤΓλουσιωτάτην συλλογήν.
  •Αντιπροσωπείαι Κρήτης _«** Ρ4ΚΚΕΗ.
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι' δλους,
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ
  στυνομικοθ Τμήμστος.
  Ιατρείον τού καθ"
  Β'.
  Ιδιαιτέρως πολυτελή κατεσχευ
  άζο'ηο τα κουττάλια πού έχρησι-
  μοποιοΰντο διά την πανηγυρικήν
  ένθρόνισιν τοΰ βασιλέως. Έντός
  αυτών προσεφέρετο τό Ιλαιον διά
  τοΰ όποίου έχρίετο ό ήγεμών. Είς
  τόν πύργου τοΰ Λονδίνου, 2που
  φυλάσσονται τα κοσμήματα τοΰ
  στέμματος τής Αγγλίας, φυλάσ-
  σεται Ινα τέτοιο ειδικώς διά την
  στέψιν των Άγγλων βασιλέων
  προοριζόμενον κοχλιάριον, άπά έ·
  πιχρυσωμένον άργυρον Έ λάβη
  τού είνε στολισμένη μέ τέσσα¬
  ρα μαργαριτάρια. Ό λαός χρη-
  σιμοποιοΰσε κουτάλια κακοσμη¬
  μένη άπό ξύλον ή κέρατον.
  Κατά τόν 17ον αίώνα ήίαν
  τής μόδας τα λεγόμενα «κουτά-
  λια των Άποστόλων». "Ετσι ώ-
  ομάζοντο, διότι ή άκρα τής λα-
  βής των παριστάνει την κεφαλήν
  ενός Αποστόλου. Συνήθως τα
  κουτάλ:α αΰτά κατεσκευάζοντο ά-
  νά δέκα τρία: Τα δώδεκα έφε¬
  ρον έκαστον την κεφαλήν ενός
  των δώδεκα Άποστόλων. Τό δέ
  δέκατον τρίτον παρίστανε τόν Ί-
  »}σοδν Χριστοΰν ευλο^οθντχ. Έ-
  συνήθιζον δμω; καΐ κοχλιάρια,
  των οποίων ή λάβη κατεληγεν
  Ις κεφαλήν γυναικός ή διάφορα
  ζωα χρησιμεύοντα ώς έμβλημα,
  λόγου χάριν είς καθιστον λέοντα.
  "Οτι καΐ τα κουτάλια άκόμη
  μποροΰν νά άντανακλοΰν μίαν ω¬
  ρισμένην ιδεολογίαν, άποδεικνύε-
  ται άπό ωρισμένα κουτάλια των
  "Αγγλων πουριτανων. Κάθε πολυ-
  τέλεια, περίτεχνος έπεξεργασία
  χούν εκλείψη άπά τα κουτάλια
  αύτά, πού κατεσκευάζοντο εντε¬
  λώς άπλά άπό τό άπλούατερον 6-
  λικόν. Έκ τής ιδίας εποχής χρο
  νολογείται ίνχ κουτάλι κατεσκευ
  ασμένον έν Γερμανία: Τούτο, 2φε-
  ρ? κάτω άπό την κοιλότητά τού
  Ινα στήριγμα, ώστε νά μπορή χά!
  γεμάτο άχόμη, νά άφίνεται ασφα¬
  λώς επάνω είς τα τραπέζι. Την ε¬
  ποχήν εκείνην κατεσκευάζοντο,
  πρός χρήσιν ιδίως έπιφανών ταξι-
  διωτών, χαί κουτάλια πού «δί-
  πλωνχν». Είς τάς Σκανδιναυίκάί
  χώρας κατά τόν 17ον αίώνα συ-
  νήθιζαν νά πηγαίνουν εις διά-
  φορα έπίαημα γεύματ» πφοοχο·
  μίζοντες ό καθένας τό δικό τού
  κουτάλι. Είχαν δέ οί προσκεκλη-
  μένοί τα κουτάλι των κρεμασμε-
  νον άπό την χαδένα τοθ ρολογι-
  οΰ των. Ξεκρεμαΰσ^ν δέ τό κουτά-
  λι την στιγμήν πού χερνοΰσαν
  πανηγυρικώς τα ποτάν άπό άση-
  μένια φιάλην. Την στιγμήν εκεί¬
  νην οί συνδαιτημόνες έστέκοντο
  δρθιοι, ό καθένας δψωνε τό κου¬
  τάλι τού καί φώναζε: είς υγείαν!
  Μέ την εισαγωγήν τοΰ τεΐου έκ
  ΚΊνας εισήχθη χά» τό έχ πορσελ-
  λάνης κουτάλι τοΰ τσαγιοθ. Είς
  την Ευρώπην χατεσκίυάζοντο
  μετ1 ολίγον, κατ' άπομίμησιν των
  ΐκ πορσελάνη; κινεζικων κουταλι-
  λιών, άσημένια κουτάλια τσαγι¬
  οθ. Ή λα|3ή των ήταν συχνά λε-
  πτή καί μακρά, χρησιμεύουσα είς
  τό νά άναδεύεται τό τσάϊ μέσα είς
  την τσαγιέρ*. Διά μέσου τής κοι-
  λότητος τοθ κοχλιαρίου πού ήταν
  τρυπημένη μέ μικρές τρυπίτσες,
  έ"χυναν τό τσάι, είς τρόπον ώστε
  άν υπήρχαν φύλλα τσαγιοΰ, νά
  μένουν στό κουτάλι,
  Πχλαιότερον ήσαν έν χρήσει
  κουτάλια διά οιάφορα ίατρικά.
  Επάνω δέ είς τα γ,ο^χάΐι ήταν χά
  ραγμένη έλόκληρος συνταγή!
  Ή καταπολέμηαις νόσων
  των έλαιων είς Λασηθι.
  .ΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύψοτντουργία
  (Μέγα βραβείον Διεθνων 'Εκθέσεων
  Παρισίων καΐ ^ίσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν "Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προι'όντων «Δ1ΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω ΰφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οίκίσς κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά καταβάλη
  πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταϋ·(διβν Ήρβκλβίου—Πϊΐρ«ιώς 12 ϋρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλέφ. 5-40
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μίρτιος
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Τό Γε-
  ωργικόν ταμείον Λασηθίου είς
  την προχθεσινήν αύΐοΰ συνεδρία¬
  σιν έλαβεν άτοφάσεις εν σχέσει
  μέ την καταπολέμησιν τοΰ πυρι-
  ν-'τρήτου, τής κάμπης καΐ τοθ ρυγ¬
  χίτου διά πρασίνου Τό συμβού¬
  λιον τοΰ Γεωργικοΰ Ταμίίου απε¬
  φάσισεν δπως τα πράσινον χορη-
  γΐΐται είς τούς ένδιαφερομένΐυς
  έλαιοπχραγωγού; είς δραχ. 16
  την οκάν, άντί 40 τοΰ ίμκορίαυ,
  ήτοι είς τιμήν κατά (10 ο)ο ήλατ-
  τω,ιένην.
  Διά την χ-ησιμοποίησιν τόσον
  τοΰ πρασίνου των Παρισίων
  δσον καί διά τοΰ άρσενι-
  χοΰ μολύβδου, διά την καταπο¬
  λέμησιν τή; εϋδεμίδίί τής
  αμπέλου, τής καρπ^κάψης των
  μ^λων κ ι διαφόρων άλλων Ιντό-
  μων προσβαλλόντων τάς κχλλιερ-
  γείας τής πατάτας, τομάτας χ.λ.π.
  είνε απαραίτητον νά χρησιμοποι-
  οθνται ψεκχστήρες μέ άναταρά-
  κτην Δεδομένου 2τι οί ύπάρχον-
  τες είς τίς αποθήκας τοΰ Ύχ-
  μείου τοιοΰτοι ψεκαστήρες, δέν
  είνε έπαρκεϊς, τα μέλη τοθ Δ. 2.
  τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου εξέφρα¬
  σαν την ευχήν νά προμηθευθώσι
  τοιούτου; ψεκαστήρας καί αί κοι-
  νότητες καί δή άπό κοινοΰ 2—5
  κοινότητες, αναλόγως των ο·*.οίο-
  μικών των μέσων.
  Πρός συμπλήρωσιν τής υπαρ¬
  χούσης ώς άπόθεμα, ποσότητος τοΰ
  πρασίνου τοΰ Γεωργικοΰ Ταμείου,
  τό Σ>μβ3ύλιον απεφάσισεν την
  προμήθειαν έτέρων δύο τόννων
  τοιούτου Έπίσης απεφάσισεν την
  προμήθειαν άντχλλακτικών των
  ψίκασΐικών μηχανημάτων Ωσαύ¬
  τως ενέκρινε την σύναψιν δανεί-
  ου 2 έκατομμυρίων δρχ. διά την
  οργάνωσιν τής προσεχοΰς καταπο¬
  λεμήσεως τοθ δάκου.
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Έκτίθεται είς φανεράν ε¬
  παναληπτικήν τελειωτικήν δη¬
  μοπρασίαν ή ένοικίασις των
  κάτωθι δημοτικών φόρων τε
  λών καί δικαιωμάτων διά
  τό άπό 1ης Απριλίου 1938
  μέχρι31ης ΜαρτΙου 1939 χρο
  νικόν διάστημα.
  1) Τοθ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  θαλάσσης.
  2) Τοθ φόρου μεταφερομέ-
  νων εγχωρίων προϊόντων διά
  ξηρδς.
  3) Τού φόρου ζυγίου επί
  των διά θαλάσσης μεταφερο-
  μένων εγχωρίων προϊόντων.
  4) Των τελών διά την χρή
  σιν των σφαγείων.
  5) Τοϋ φόρου καταναλώσε¬
  ως γάλακτος.
  6) Τοϋ φόρου όπωρικών κσί
  λαχανικών.
  7) Τοθ δικαιώματος χρήσε¬
  ως των Δημ. ίχθυοπωλείων
  8) ΤοΟ φόρου εγχωρίων προ
  ϊόντων επί ίχθύων.
  9) Των τελών επί των δια-
  φημίσεω".
  Ή δημοπρασία γενησεται
  έν τώ Δημοτικώ Καταστήαστι
  Ηρακλείου σήμερον 29ην
  Μαρτίου 1938 ημέραν Τρίτην
  καί ώραν 11 — 12 π. μ. έν
  τώ Δημοτικώ Καταστήματι
  καΐ ενώπιον τής Δημαρχισ-
  κης Έπιτροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 26 Μαρτί¬
  ου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Τα έγχαίνια τοΰ «'Ασύ-
  λου τής Γερόνπσσας».
  Μέ πολλήν έπιβλητικότητα ε¬
  τελέσθησαν την Π 1)2 π. μ.
  τής παρελθούσης Κυριακάς καί
  εις τό οίκημα τοϋ Ίύρώματος,
  1 άπέναντι^ τού Ώδςίου 'Ηρακλεί¬
  ου, τα έγκαίνια τού «'Ασύλου
  τής Γερόντισσοτς».
  Παρέστησαν ό κ. Νομάρχπς, έ
  κ. Δήμαρχος, έ ©εοφΐλέατατος
  Λάμπης καΐ Σφακίων κ. Εΰμέ-
  νιος, ό άρχιερατικός έπίτροπος
  τοΰ Σιναΐτικου ναού τού 'Αγί-
  ου Ματθαίου κ. Ίάκωβος, άλλοι
  κληρικοί, πλείστα μελη τοΰ Μορ-
  φωτικοΰ Συλλόγου καΐ γενικώς
  αρκετάς κόσμος. Επί τοΰ σκοποΰ
  τής ιδρύσεως τοΰ «Άσυλον τής
  Γερόντισσας» ωμίλησεν ή «ρόε-
  δρος τοΰ Μορφωτικοΰ/ Συλλόγου
  κ. Μπουρλώτου άναπτΰξασα μέ
  έπαγωγόν τρόπον την κοινωνικήν
  (σημανίαν τού. Είς την κ. Μπου-
  ι λώτου άπϊιντησαν ο! κ. χ Νομάρ-
  χης καΐ Δήμαρχος τονίσαντες
  τάς διαθέσειςτών άρχων νά άν-
  ταποκριθοΰν όσον τό δυνατόν
  Ι είς την ενίσχυσιν τοϋ 'Ασύλου.
  Άπό μέρους έΐτίαης τοΰ έπιτρό-
  που τοΰ Σιναΐτικου Μετοχίου ε¬
  γένετο παρομοία δήλωσις, άφορώ-
  σα την άπό μέρους τού ηθικήν
  κ«1 υλικόν ενίσχυσιν τοϋ >Όρ·
  φωτικοΰ Συλλόγου. Μεθ' α οί έ-
  πίαημοι περιήλθον τό διαμέρισμα
  τού άσυλον οπου περΐθάλπονται
  α! άΐτοροι γραϊαι καΐ τό οποίον
  ηρχισεϊλειτουργοΰν ήδη, μεθ' ο ή
  ώραία έορτή έληξεν.
  ΤΟ ΓΕΩΡΙΊΚΟΧ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προκηρύσσει φανεράν μειοδοτι¬
  κήν δημοπίασίαν την 8ην τοΰ μη¬
  νός Απριλίου ημέραν Παρασκευ
  ήν κα'ι ώραν 10 π. μ. είς τα
  γρααφεϊα αύτοΰ κείμενα επί τής
  όδοθ Ιωσήφ Χατζιδάκη (όπισθεν
  Μουσείου) διά την προμήθειαν δι¬
  αφόρων άνταλλαχ.τικών ψεκαστή-
  ρων.
  ΟΕ 8ροι αυγγραφής δποχρεώσεν
  ευρίσκονται κατατεθειμένοι είς τό
  τα γραφεΐα τοΰ Ταμείου ϊνθα οί
  βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνω¬
  σι γνώσιν καθ" εκάστην.
  (Έκ τοΰ Γραφείου)
  ΛΟΓ$ αναχωρήσεως πωλοΰνται
  έπιπλα καινουργή.
  Πληροψορίαι παρ' Εύαγ. Καρύ
  πή Τραπέζης Ελλάδος.
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΪΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  115 'Υτιοκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματι έν τφ Εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί (Κύπρω)
  Όργανισμός ίδρυΒείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΦΗΝΩΝ.
  ΝΕνν ΥΟΚΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝ5 ΤΚυδΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  33ΗΡ δΤΚΡΕΤ.
  Κατκβέβει; είς Δραχμάς έν βψιι κ«ί επί πρβδεσμία.
  Πάαης φύαεω; Άραπεζιτική έργαβία ύπέ> τοίις μάλλον συ»»φέροντας ορου;.
  ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ή Λνΐς "θλγ« Κοκκινάχη δι¬
  δασκάλισσα, προσέφερενέκλεκτόν
  φαγητον είς τέ> Πτωχοκομεΐον,
  είς μνήμην τβΰ πατρός της, ποτέ
  διδασκάλου Ηρακλείου Άνδρέου
  Ζ. Κοκκινάκη. Έπίσης ή οίκογέ-
  νεια Γ. Βορεάδη κατέθεσε εί;
  τό ταμείον τοϋ ΐδίου ίδρύματος
  500 δραχμάς δι' ών παρεσκευά-
  σθη άφθονον φαγητόν διά τούς
  τρβφίμους, έπ' εύκαιρία τοΰ τρι-
  μήνου μνημοβύνου τοΰ μακαρί-
  του Γεωργίου Βορΐάδη.
  ύπα-
  —Προαγωγή Κρητών
  ξιωματικών.
  Διά Β. Δ. προήχθησαν είς τόν
  τόν βαθμόν τοΰ άνθυπαοπιστοΰ οί
  κάτωθι Κρήτες ύπαξιωματικοί: Είς
  τό ύγειονομικόν: οί Σ. Μαρινά¬
  κη; καΐ Ιωάν. Κβρκκιανάκης. Έν
  τή διαχειρίσει άρμοδιότητος ϋ-
  γειονομικοΰ ΰλικοΰ ό Ν. Παπα¬
  δάκης.
  —Νέοι άξιωμαπκοί.
  Μεταξύ των πρβαχθεντων τε¬
  λευταίως αξιωματικών συγκατα-
  λεγονται καΐ οί εξής Κρήτες: Είς
  άντιβυνταγματάρχας πεζικοΰ, οί
  τικγματάρχαι: Γ. Φραγκιαδάκης,
  Ά. Λουμάκης, Έ. Μαρινάκη;, Ε.
  Πρωτοπαπαδάκης, Γ. Πλευράκης,
  Α. Παπαδομιχελάκη;. Είς τόν
  αυτόν βαθμόν προήχθη ό ταγμα-
  τάρχης μηχανικοϋ κ. Δ. Λινάκης.
  — Ό έορτασμός τής 25ης
  Μαρτίου είς Χουδέτσι.
  Μέ πολλήν έπιβλητικότητα έ-
  ωρτάσθη εφέτο; είς Χουδέτσι ή
  Έθνική έορτή τή; 25η; Μάρτιον.
  Οί μαθηταί τοΰ αχολειου μέ
  τόν άκοΰραατον καΐ φιλοπρόοδον
  διδάσκαλον κ. Ζαχ. Γιαλιτάκιν
  περιήλθον τό χωρίον κατα τό λν·
  καυγέ; φάλλοντες τό έωθινόν.
  καΐ διάφορα ασματα και ηατριω-
  τικά έμβατήρια.
  Οί κάτοικοι παλλόμενβι άπό
  ακράτητον πατριωτικόν ένθοναι-
  αομόν προσήλθον εί; την εκκλη¬
  σίαν ένθα κατά την γενομένην δο
  ξολογίαν ό διδάβκαλο; κ, Γιαλιτά¬
  κης εξεφώνησε τόν πανηγυρικήν
  τή; ημέρα;, εξάρας διά μακρών
  την μεγάλην σημαοίοιν τής έβρ-
  τή;.
  Εί; την λαμηροτητα τή; ωραί¬
  ας αυτή; εορτής συνετελεσε κα
  τα πολυ καί ό Γονριστικό; Σύλ-
  λογο; τοΰ χωρίου, όστι; ήνωμ»-
  νο; κοΗ κδιοΗρετο; ίπανηγύριββ
  έθνοπρεπώ; την ημέραν εκείνην.
  Ε.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  29 Μαρτΐου 1938
  Λ
  ί
  ι*
  ΐθ ΑΠΟΓΕΪΜΑ ΕΪΕΛΕΣθΙ
  ΕΠΙΘΛΗΤΙΚΩΣ Η ΚΗ1ΕΙΑ
  ΙΟΥΙΝΙΡίΟΥΜΙΙΙΑΙΚΐηΐΙΑΒΥ
  Ι 11(11 ΙΙΙΙΙίί ΙΙΜΙ1ΙΙΙΙΙ1Ν1
  «ΙΙΝ1ΙΙ ΙΜΙΙ ΙίΙΙΒΙΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 ΛΙαρτίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Τό άπόγευμα σή¬
  μερον κηδεύεται ο θανών χθές είς τόν
  «Ευαγγελισμόν» παλαιόςπολιτευτής καί
  τέως πρωθυπουργός Ανδρέας Μιχα¬
  λακόπουλος.
  ΊΙ κηδεία τού Μιχαλακοπούλου θά
  γίνη έπιβλητικώς, άποδιδομένων είς
  τόν νεκρόν αυτού, στρατιωτικών τιμών
  μεγαλοσταύρου.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ.
  Σοβαρώταται άνησυχίαι
  έκ τηςστάσεωςτώνΣουδητώνΓερμανών
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μάρτιον) (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Ό Ιΐρωθυπουργός κ.
  Ιωάν. Μεταξάς ανελθών είς τα άνά-
  κτορα εγένετο δεκτός παρά τής Α. ΛΙ.
  τού Βασιλέως είς συνεργασίαν επί δια¬
  φόρων ζητημάτων.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκρκτού μας).—Εγνώσθη ότι τό Υ¬
  πουργείον των Εξωτερικών θέλει κατα¬
  θέση βαρύτιμον στέφανον είς την σορόν
  τού Μιχαλακοπούλου, έκτιμών την δρά¬
  σιν αυτού ώς ύπουργοΰ των Έξωτερι
  κων.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Μαρ-
  τίου (τού άνταποκριτοΰ
  μας)— Τηλεγραφήματα
  έκ Βερολίνου βεβαιούν
  ότι οί έκεί ήμιεπίσημοι
  κύκλοι άσχολούνται ζωη¬
  ρώς μέ τα ζητήματα τήςέν
  Τσεχοσλοβακία γερμανι
  κης μειονότητος.
  Κατά την γνώμην των
  κύκλων τούτων, οί Σου
  δήται Γερμανοί θά ένωθώ
  σι ταχέως μετά τής Γερ
  μανίας.
  Έν τώ μεταξΰ καί καθ*
  ά τηλεγραφείται έκ Πρά-
  γας, οί Σουδήται Γερ¬
  μανοί έντείνουν την πολι¬
  τικήν των δράσιν αποβλέ¬
  ποντες είς την δημιουργί¬
  αν ζητήματος έν αυτή
  τή Τσεχοσλοβακία, ό¬
  περ θά δύναται νά προω-
  θήση ή νά δικαιολογήση
  μίαν νέαν Γερμανικήν ε¬
  πέμβασιν.
  Αί ανωτέρω πληροφο¬
  ρίαι γνωσθεϊσαι είς Πα¬
  ρισίους καί Λονδίνον
  προεκάλεσαν οδυνηράν έν
  τύπωσιν, δηιιιουργήσαααι
  καί νέας σαβαρωτάτας α¬
  νησυχίας έν σχέσει μέ την
  εξέλιξιν τής διεθνοΰς κα
  ταστάσεως. Σημειωτέον ο
  τι την εντύπωσιν αύτην έ
  νισχύει καί ή στάσις ώρι
  σμένων επισήμων κύκλων
  τού Ράϊχ, ομιλούντων ά
  προκαλύπτως περί διαφό
  ρων έπιθετικών πχρασκευ
  ών τής Γερμανίας.
  Ή έν γένει είσαγωγή ξυλείας.
  Όδηγίαι τής Τραπέζης τής Ελλάδος.
  Πρός τα Έμπορικά καί Βιο
  μηχανικά Έπιμελητήρια καΐ
  τάς τελωνειακάς αρχάς εγνώ¬
  σθη αρμοδίως δτι ή είσαγω¬
  γή ξυλείας έν γένει δασμ.
  κλ. 45 έ"ως 48 θά έπιτρέπεται
  αδεία τής Τραπέζης τής Ελ¬
  λάδος. Ή είσαγωγή ξυλείας
  προελεύσεως Ήνωμένων Πολι
  τειών τής Άμερικής θά διέπε-
  ται υπό των διατάξεων τής
  υπ' άρ.122.662)37 αποφάσεως.
  Σχετικώς πρός τ' ανωτέρω
  τό ενταύθα ιόποκατάστημα
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος έ-
  κοινοποίησε πρός τό Εμπορι¬
  κόν Έπιμελητήριον τηλεγραφι¬
  κήν διαταγήν τού Κεντρικοϋ
  Καταστήματος τής Τραπέζης
  διά τής οποίας έγκρίνεται ή
  χορήγησις άδειών είσαγωγής
  διά την άφιχθεϊσαν μέχρι τής
  14τρ.ξυλείαν προελεύσεωνΓερ
  μανίας, Φινλανδίας, "Ιταλίας,
  Γιουγκοσλαυίας καΐ Ρουμανί-
  άς άνευ τής είσπράξεως τοθ
  οίκείου παραβόλου καΐ δικαίω
  μάτων τού 1 ο)ο.
  Δι" άλλης έγκυκλίου της ή
  Τραπέζα τής Ελλάδος παρα-
  καλεΐ τό Εμπορικόν Έπιμελη
  τήριον Ηρακλείου νά άνακοι
  νώστ είς τούς ένδιαφερομέ
  νους είσαγωγεϊς 'ινα μέχρι τής
  10 Απριλίου υποβάλωσιν είς
  την Τράπεζαν αίτήσεις προ
  κειμένου νά χορηγηθώσιν είς
  αύτούς άδειαι διά την είσα
  γωγήν έξ Ήνωμένων Πολιτει
  ών τής Άμερικής ωρισμένων
  είδών καθ" υπέρβασιν τής δυ
  ναμικότητός των ή κατ' έ
  ναλλαγήν προκειμένου περ
  των είδών τοθ είσαγωγικοΰ
  πίνακος ΣΤ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ *· ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  Η ΕΛΛΑΣ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗΝ
  ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άνια-
  ποκριτού μας).—Ή έθνική ποδοσφαιρι
  κή ομάς είς άγώνα μετά τής μικτής ο
  μάδος τής νοτίου Ουγγαρίας, ενίκησεν
  αύτην διά τερμάτων δύο έναντι ενός.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΩΝ Ε6ΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΕΡΙΝΤΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτόΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ή προέλασις των έθνικών επί
  τής οδοΰ Σαραγώσης—» Αερίντα συνε
  χίζεται. Κατόπιν σειράς έπιθετικών έ
  νεργειών οί έθνικοί κατέλαβον νέα στρα
  τηγικά σημεία πρός την Λερίνταν.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΙΥΙΑΧΟΝΤΑΙ
  ΑΛΛ' ΥΠΟΧΟΡΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νυκτεριναί πληροφο
  ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι οί κυ¬
  βερνητικαί είς τόν πρός βορράν τομέα
  των στρατιωτικών έπιχειρήσεων, μάχον
  ται μέν άλλ* ύποχωροΰν πρό τής συνε
  χιζομένης πιέσεως των έθνικών στρα
  τευμάτων.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Κατ' είδήσεις έκ Σα·
  λαμάνκας ο στρατηγός Φράνκο είς πε¬
  ρίπτωσιν τελικής επικρατήσεως καί λή¬
  ξιν τού έμφυλίου πολέμου έν Ισπανία
  οέν θέλει προβή είς άντίποινα άλλά θά
  εφαρμόση πολιτικήν ίσότητος χαΐ δικαι-
  οσύνης.
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο
  ΕΖΗΤΗΣΕ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  Ό ύπουργός Γενικός Διοι-
  κητής Κρήτης κ. Σφακιανά¬
  κης συνεχάρη τόν Δήμαρχον
  Ηρακλείου κ. Μηναν Γεωργι¬
  άδην διά τόν μεγαλοπρεπή έ-
  ορτασμόν τής 25ης Μαρτίου
  έν τή πόλει μας καΐ τάς ίδιαιτέ
  ρας τούτου μερίμνας όπως ό
  έορτασμός τής έπετείου τής
  Έθνικής Παλιγγενεσίας προσ-
  λάβτ) δσο τό δυνατόν πανη-
  γυρικόν τόνον καΐ την επιτυ¬
  χίαν την όποιαν εσημείωσε.
  "Ομοίως συνεχάρη τόν κ. Δή¬
  μαρχον ό Γεν. Γραμματεύς
  τής Γενικής Διοικήσεως κ. Ίπ-
  πόλυτος.
  Διά τόν αυτόν λόγον συνε¬
  χάρη μετά τό πέρας τοθ έπιβλη
  τικοό τούτου έορτσσμοΰ τόν
  κ Δήμαρχον, ό Νομάρχης
  "Ηρακλείου κ. Μάρκελλος.
  ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΚΡΗΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Κατά πληροφορίας έξ Α¬
  θηνών τό έ'τερον ήμισυ τοθ ε¬
  νός μισθοθ τό οποίον εδόθη
  ώς δάνειον είς τοΰς δημοσί-
  ους ύπαλλήλους, θά δοθή είς
  αύτούς την 20ήν Απριλίου
  συγχρόνως μέ τόν μισθόν τοθ
  μηνός Μαΐου.
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ
  ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ
  Πληροφορούμεθα δτι είς τό
  Βερολίνον ήρχισαν μεταξύ
  τής γερμανικής κυβερνήσεως
  καί τής έκεΐ έλληνικής πρε¬
  σβείας προκαταρκτικαί συνεν
  νοήσεις διά την άναπροσαρμο-
  γήν των μετά τής Αυστρίας
  έμπορικών μας συναλλαγών
  είς τα νέα δεδομένα, τα ό-
  ποΐα εδημιούργησεν ή ένωσις
  αυτής μετά τής Γερμανίας.
  ΤΟ ΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  Οί κάτωθι Κρήτες λοχαγοί
  προήχθησαν είς ταγματαρχας
  πρός πληρώσιν κενών θέσεων:
  Ε. Μανιτάκης, Σ. Παπαδά¬
  κης, Α. Μανουσάκης, Δ. Κω·
  στάκης, Ι. Βλαχάκης, Γ. Ίνιω-
  τάκης, 1. Μοράκης, Ι. Περιφε-
  ράκης, Ε. Γαβαλδς, Γ. Δετο-
  ράκης, Στέφ. Μαρής. Είς λο
  χαγούς: Β. Μοράκης, Θ. Σα
  μαλτάκης, Α. Νικολακάκης
  Χ. Λουκάκης. Είς ύπιάτρους
  οί άνθυτοίατροι: Ι. Σχιζάκης
  'Ευμ. Δακουλάκης, Δημ. Ρου
  κουνάκης. Έπίσης προάγετα
  είς μοίραρχον ό κ. Μ. Βσρου
  χάκης.
  Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Έπαναληφθέντος τήνπαρελ-
  θοΰσαν Κυριακήν τοθ αγώνος
  μεταξύ των άναδειχθεισών
  κατά την πρώτην των συνάντη¬
  σιν ίσοπάλων ποδοσφαιρικών
  όμάδων Όμίλου Φιλάθλων
  καΐ "Ηρακλέους, τό άποτέλε
  σμα ήλλοιώθη υπέρ τοθ Όμί
  λου Φιλάθλων έπιβληθέντος
  τοθ Ηρακλέους διά τερμάτων
  4 έναντι 2
  ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΕΙΣ
  Καταρτισθέν υπό τοΰ υπουρ
  γείου τής Γεωργίας ΰποβάλ-
  λεται έντός των ημερών πρός
  έγκρισιν είς τό υπουργικόν
  Συμβούλιον νομοσχέδιον διά
  τοθ όποίου έπιλύεται τό ζή-
  τημα τής έμφυτεύσεως "Ηρα¬
  κλείου.
  ΤΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΝ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
  Διά διατάγματος κατσργεΐ-
  ται τό ημιγυμνάσιον Τζερμιά-
  δών Λασηθίου.
  ΑΙ ΛΕΣΧΑΙ ΜΙΚΤΟΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  ι1 ,
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άν- Διά διατάγματος ανώτατον
  ταποκριτού μας).·— Έκ Παρισίων δια- δριον λειτουργίας λεσχών μι
  ψεύδεται ή φήμη ότι ο πρωθυπουργός κτών παιγνίων καθορίζεται
  τής κυβερνητικάς Ίβπανίαβ Νεγκρίν έ- διά τό "Ηράκλειον καί τα Χα-
  ζήτηβεν έπειγόντως έκ Γαλλίας την άπο· νιά είς 3 καί τό Ρέθυμνον είς
  σχολήν «ολεμικοΰ ύλικού. '2.
  Παρά τής Άγορανομικής "Υ¬
  πηρεσίας κατεμηνύθησαν επί
  νοθεία δύο γαλακτοπώλαι.
  ΦΟΡΤΙΟΝ ΣΙΤΟΥ
  Διά τοϋ ατμοπλοίου «Θά-
  λεια» εκομίσθησαν είς "Ηρά¬
  κλειον 1000 τόννοι σίτου
  προελεύσεως Αύστραλίας.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίως ό Φραγ. Ν. Δασκα¬
  λάκης έκ τού χωρίου Φλαθιά-
  κες διότι έχων προηγουμένας
  αφορμάς μετά τοϋ αγροφύ¬
  λακος Στυλ. Ιω. Γαρεφαλάκη
  έπειδή ούτος τόν εΐχε καταμη-
  νύσει επί άγροζημία,τόν έτραυ
  μάτισε διά ράβδου είς την
  κεφαλήν.
  ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΑ
  Σήμερον συνέρχεται έν Άθή
  ναις είς συνεδρίασιν προκειμέ¬
  νου νά άσχοληθή μέ επειγού¬
  σης φύσεως ζττήματα άφο-
  ρόντα τοΰς πολυτέκνους ό
  άνώτατος πανελλήνιος οικονο¬
  μικάς όργανισμόςπολυτέκνων.
  Είς την συνεδρίασιν θά πα-
  ραστή ώς έκπρόσωπος των Ι
  πολυτέκνων "Ηρακλείου ό πρό-1
  εδρος αυτών κ. Α. Κουλάτσης.
  ΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  Έπ' εύκαιρία τής Έθνικής
  εορτής έχαρίσθησαν αί ποινα
  των πειθαρχικώς τιμωρηθέν
  των αξιωματικών καί όπλιτών
  ι τοΰ στρατοΰ, τοϋ ναυτικοϋ κα
  Ι τής άεροπορίας.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΝ
  Καθ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν τή< υποχρεώσεως πρός άναγραφήν χή< τιμής πωλήσεως επί των παρ αυτών εκτεθειμένον είδών έξαι ροθνται οί πωλοθντες τα κάτωθ: είδη: Φυσικά άνθη, μικρά σιδη ρικά εϊδη πωλούμενα κατά τεμά χιον, εϊδτ} παλαιοπωλείου, είδη καταστημάτων πωλήσεως άρχαίω άγκράφες τα έκ τοθ έξωτερίκοθ εισαγόμενα βιβλία, ή παντός είδους ξυλεία ναυαλιακά εϊδ χρήσιμα διά την ποντοπλοίαν Οί Ιμποροι ξυλείας υποχρεοθν- ται 8πως είς έμφανές μέρος τοϋ καταστήματος των έχωσιν άνηρ τημένον πίνακα έν ώ δέον ν' ανα¬ γράφηται ή τ:μή 'λιανικής καΐ χονδρικώς πωλήσεως, [κατά κυβι¬ κόν μέτρον ή συνήθη μονάδα πω λήσεως της υπ' αύτώνπωλουμένης, παντός εϊδους ξυλείας. Διά πάντας τούς λοιπούς έμπόρους οί ωνδήποτε είδών ίσχύουν αί διατά- ξειςτής ύπ' αριθ. 117 έ. έτους άγορανομικής διατάξεως τής ποίας ή έφαρμογή ήρχισεν. Οί μή συμμορφωθέντες πρός ταύτην θά καταμηνυθώσι. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Είς την εφημερίδα τής κυ¬ βερνήσεως εδημοσιεύθη ό έκ δοθεΐς υπό τού ΓενικοΟ Χημεί- ου τοΰ Κράτους κανονισμός δειγματοληψίας τροφίμων, πο- τών κλπ. Η ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ Εδημοσιεύθη είς την έφημε ρίδα τής κυβερνήσεως διάταγ- μα «περί έφαρμογής είδικο& προγράμματος βελτιώσεως τής σιτοπσραγωγής καί καλυτε- ρεύσεως τής άμειψισποράς». ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ.ΩΡΟΛΟΓΙΑ Δι" ύπουργικής αποφάσεως εξουσιοδοτήθη ή Τραπέζα τής "Ελλάδος νά χορηγή αδείας είσαγωγής κατ' υπέρβασιν ή- λεκτρικών ώρολογίων καί γραμμοφώνων έξ Ήνωμένων Πολιτειώντής Άμερικής. ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ . Κατόπιν ύπουργικής αποφά¬ σεως μετατάσσεται έκ των χει- μερινών έποχιακών είδών είς τα θερινά ό θεριστικός σπάγ- γος δασμ. κλ. 203 γ', δ'. 3ΠΠρωϊνή Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΠΕΙΓΕΤΑΪ ΝΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΗ ΜΕ ΑΠΛΟΥΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τοθ άντα.- ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Ρώμης μέσω Αονδίνου άναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός τής Ιταλίας κ. Μου¬ σολίνι έπιθυμεΐ συνεννόησιν μέ την Αγ¬ γλίαν πρό τής επισκέψεως τού Χίτλβρ είς την Ρώμην. Έν τώ μεταξύ καί κατά τα αύτά τη¬ λεγραφήματα, αί συνεννοήσεις Ιταλίας καί Αγγλίας συνεχίζονται. ΣΥΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΩΜΗ Ν ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΑΓΓΑΟΤΤΑΛΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Κατί" είδήσεις έκ Ρώ¬ μης άπαντα τα τεθέντα αρχικώς Άγ- γλοϊταλικά ζητήματα συζητοΰνται έκεΐ, των διαπραγματεύσεων προχωρουσών ομαλώς πρός τελικήν συνεννόησιν. ΕΑΠΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΒΕΛΤΙΩΒΟΥΝ ΓΑΛΑΟίΤΑΑΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λον¬ δίνου ότι έπικρατεϊ έκεί ή γνώμη ότι θά καταστή δυνατόν ταχέως νά βελτιωθώ- σιν αί σχέσεις καί μεταξύ Ιταλίας καΐ Γαλλίας. Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΟΥΣΝΙΓΚ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικού ότι οί Γερμανοί άνησυχούν έκ τής αρνήσεως τού τέως κιγκελλαρίου τής Αυστρίας Σούσνιγκ νά αναχωρήση είς τό εξωτερικόν. Ό Σούσνιγκ ώς γνω¬ στόν έπιμένει νά παραμείνη είς την πα- τρίδα τού. ΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Οί ΓαλλικοΙ κύκλοι κρίνοντες τάς παραιτήσεις των έν τη Τσεχοσλοβακική κυβερνήσει .Γερμανών υπουργών, κρίνουν αύτάς χαρακτηριστικάς διά την ένταθεΐ- σαν δράσιν των Σουδητών πρός άγραν με- γάλων πολιτικών πλεονεκτημάτων έν τή Βουλή τής Τσεχοσλοβακίας. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥΣ ΚΥΚΑΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 28Μαρτίου (τού άντα¬ ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬ ρισίων ότι ο αφιχθείς είς Παρισίους "Αγγλος πολιτευτής κ. Τσώρτσιλ συνε- χί'ζει τάς συνομιλίας τού μετά των Γαλ- λικών κυβερνητικών κύκλων. Ό Τσώρ¬ τσιλ αποβλέπει κυρίως είς τόν συντο- νισμόν τής άμυντικής κ«ί πολεμικής συ- νεργασίας τής Αγγλίας καί Γαλλίας. Σημειωτέον^ ότι ο Τσώρτσιλ φαίνεται ένθαρρύνων έμμέσως καί τόν σχηματι¬ σμόν έν Γαλλία κυβερνήσεως έθνικής ε¬ νώσεως. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ^ ΠΡΟΤΙΟΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΜΥΝΟΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΡΤΟΖ1Ν ΑΘΗΝΑΙ 28 Μαρτίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ μας) —Τηλεγραφήματα τού Πρακτορείου Χαβάς άγγέλλουν ότι οί κυβερνητικόν έχουν στρέψη την προ¬ σοχήν των είς τόν τομέα. τής Τορτόζας πέραν τού Άλκανίθ, είς τόν οποίον συγ κεντρώνουν μεγάλας δυνάμεις προτιθέ- μενοι νά αντιταχθούν αποτελεσματικώς