95577

Αριθμός τεύχους

4824

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡίτης
  Ου 1936
  ΕΙΣ
  ί ϊί!
  Ίβεις ·| *?♦
  ' "χ*λΐϊί
  ι. *5
  ΕΘΕΝΤΑ
  ΓΗΜΑΤΑ
  ρ».
  ΜΜ
  άντα
  (
  >ύν έ Λον
  ώμη δτι βά
  βελτιωθή
  ταλία,ς «αί
  (τοΰ άν¬
  ευ ν εκ τού
  ίνησυχοθν
  ί
  < ώς γνω· ς την «*· 4ΑΝΩΝ ΓΑΝ ντες τάς κρίνουν ·ρ«ν μ** / έν «Τί «Γ VI 0*" ΓσώΡ" ».*','· ΑΝΟΡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ. Αιγυπτου έτηοκ» λιηηι ι! ίξίίμηνος 2 Ά (άς» κης έτησία 8ολ. 15 εξ » 8 Τιαη κατά φύλλον Δοαχ. 2 ΤΕΤΛΡΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΙ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΕ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *824 ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΪΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣ ΑΠΟΦΛΣΙΣΤΙΚ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΝ ; οί μο¬ Αί έκ τοΰ έξωτερικοΰ εί- δήσεις είναι καί πάλιν έ- ξαιρετικώς άνησυχητικαί. Ή κατάστασις, τονίζεται παν- ταχόθεν, εισήλθεν είς νέαν κρίσιμον φάσιν. Τό 'Ισπα- νικον καί τό Τσεχοσλοβα- κικόν προσέλαβον τόσην οξείαν μορφήν, ώστε νά έμφανίζωνται ώς άμεσος κίν δυνος έκ τοΰ όποίου 8ά προ έλθη ή ανάφλεξις τής Εύ· ρώπης. ΟΊ 'Ισπανοί έθνικι σταί προελαύνουν άκαθέ- κτως, είσελθόντες πλέον είς την Καταλωνίαν. Ήδη μά- λιστα άπειλεΐται σοβαρώς ή κατάληψις καί αυτής τής Βαρκελώνης, πρωτευούσης των Κυβερνητικήν. Καί τό γεγονός αϋτό όχι μόνον άνησυχεΐ ζωηρώς τούς Γάλλους άλλά καί τούς συγ- κινεΐ βαθύτατα. Απόδειξις ή απόφασις τής Κυβερνήσεως των Παρισίων όπως πυκνά σμήνη άεροπλάνων άποστα- λοΰν καί περιπολοΰν την Γαλλοΐσπανικήν μεθόριον, πρός παρακολούθησιν των έπιχειρήσεων καί ίνα παρεμ- ποδίσουν δράσιν των έθνικών επί γαλλικοΰ έδάφους. Έκ παραλλήλου, οί Τσε- χοσλοβάκοι έκδηλοΰν ζωη- ρούς φόβους είσβολής της Γερμανίας είς την χώραν των μετά την συγχώνευσιν των κομμάτων τής Γερμα- νίκης μειονότητος καί την έντασιν τής δράσεώς των. Χ,αρακτηριστικόν δέ έν προ- κειμένω είναι τό γεγονόςτής κατεσπευσμένης όχυρώσεως των πρός την Αύστρίαν συ- νόρων των, όπως καί ή έκ¬ κλησις την οποίαν απηύθυ¬ νεν ό έν Παρισίοις στρατιω¬ τικάς άκόλουθος τής πρεσβεί «ς πρός τούς Γάλλους άξιω- ματικούς, έξορκίζων αϋτούς νά βοηθήσουν τάς προσπα¬ θείας τής Κυβερνήσεως τής Πράγας πρός περιφρούρησιν τής άκεραιότητος καί τής άνεξαρτησίας τής Τσεχοσλο- βακίαο Ενδεικτικόν σημεί¬ ον έπίσης τής κρισιμ^τητος της καταστάσεως είναι ή εκδηλουμένη ήδη μεταξύ των πολιτικών καί διπλωμα- τικών κύκλων των Παρισίων άγωνία την οποίαν τα έρτσι- ανά καί τα καλώδια των τη- λεγράφων μετέδοσαν χθές είς όλον τόν κόσμον. Φαίνεται δέ ότι προ- βλέπεται τόσον ραγδαία ή εξέλιξις τής καταστάσεως, ώστε καί τα πλέον συντη- ρητικά δημβσιογραφικά όρ γανα τής Γαλλίας νά ομο λογοΰν, δτι ευρισκόμεθα πλέ όν είς τάς παραμονάς άπο- φασιστικών διά την τύχην τής είρήνης καί τής άν θρωπότητος, γεγονοτων.Ποία ομως θά είναι ή πορεια των πραγμάτων καί πώς θα εκ- δηλωθοΰν αί νέαι έξελιξεις είς την άνήσυχον ήπειρον μας., δέν είναι δυνατόν να καθορισθή προκαταβολικως. Σήμερον" άλλωστε τα παντα είναι πιθανά. Έπομένως δεν είμπορεϊ κανείς νά προβλε- ψη αν θά έχωμεν έπεμβα σιν τής Γαλλία; έν Ισπανία πρώτον καί έξόρμησιν τής Γερμανίας κατόπιν κατά τής Τσεχοσλοβακίας, ή άν αυρι όν θά εχωμεν παραίτησιν των κ. κ. Μπλούμ έν Γαλ¬ λία καί Τσάμπερλαιν έν Αγγλία καί σχηματισμόν Κυβερνήσεων έθνικής συγκεν τρώσεως, πρός αποφασιστικήν άπό κοινοϋ δρδοιν, πρός άν τιμβτώπισιν των κινδύνων πού άπειλοΰν τάς δύο δυτι- κάς δυνάμεις καί τους συμ- μάχους των έν τρ Μεσευ- ρώπη. Έν τούτοις, είμπορεΐ κα- νεΐς μβτά βεβαιότητος να υποστηρίξη ότι τόσον είς την Γαλλίαν όσον καί είς Αγγλίαν θά συντελεσθοΰν συντομώτατα σημαντικαί με¬ ταβολαί καί μεγάλης σημα- σίας πολιτικά γεγονότα. Ή πολιτική των συνεχών ύπο- χωρήσεων, την οποίαν μέ τόσην επιμονήν καί έρωτα ύπεστήριξε καί εφήρμοσεν ό κ. Τσάμπερλαιν, μετά τάς τόσας άποτυχίας πού εσημεί¬ ωσε κκί τάς συμφοράς >ποΰ
  έπεσώρευσε θά έγκαταλει-
  φθή ασφαλώς, ταχέως. Καί
  θά έγκαινιασθή κατά πάσαν
  πιθανότητα ή πολιτική τής
  δράσεώς.
  Είναι όμως αμφίβολον ε¬
  άν καί ή πολιτική αυτή θά
  περισώση την ειρήνην. Ή ύ¬
  παρξις τόσων τεραστίων προ-
  βλημάτων έν έκκρεμότητι,
  ή συνεχώς όξυνομένη άντί-
  θεσις των οίκονομικών, στρα-
  τηγικών καί πολιτικών συμ-
  φερόντων των ίσχυρών της
  γής, ή οίκονομική κρίσις
  την οποίαν διέρχονται αί
  ήττημέναι τού μεγάλου πο¬
  λέμου χώραι, ή έντασις των
  έξοπλισμών είς τό ύπέρτα-
  τον όριον, αί καλλιεργηθεΐ-
  σαι νέαι Ιδέαι, ό άκρατος έ-
  γωΐσμός καί ή ύπερτροφική
  ανάπτυξις τοΰ ίμπεριαλιστι-
  κοΰ πνεύματος, εδημιούρ¬
  γησαν τόσην σύγχυσιν καί
  τοιαύτην κατάστασιν είς ό¬
  λον σχεδόν τόν κόσμον ώ¬
  στε νά είναι δύσκολος πλέ¬
  ον ή διατήρησις τής είρή
  νης καί ή συνέχισις τής
  ζωής των λαών υπό τάς πα-
  ρούσας συνθήκας. Τό χειρό-
  τερον δέ είναι ότι κατελή-
  φθησαν άπό τοιαύτην παρα-
  φροσύνην οί ταγοί των λα¬
  ών, ώστε νά πιστεύουν ότι
  μόνον αί φλόγες τοΰ πο¬
  λέμου ειμπορούν νάφωτίσουν
  τόν δρόμον των πρός την
  δόξαν καί την αίωνιότητα.
  Καί δέν σκέπτονται, ότι
  όταν θά σβύσουν αί φλόγες
  τοΰ πολέμου, σκότος βαθύ
  θ' άπλωθή παντοΰ άφοϋ ό
  πολιτισμός πού δίδει σήμε¬
  ρον τό φώς, 8ά έχη κατα
  στραφή.
  —/■___
  σκόπησιν τή; ζωής; τοΰ καθενός.
  Τα πράσινο καθώ; τα άσημώ-
  νουν οί σταλιές τής μπόρας— ό
  ήλίος καί τότε έρχεται μέσ' άπό
  τα σύννεφα μέ άκτΐνας εκθαμβω-
  τικάς πού "δίδουν στή ^ρ^Χ'^ί με-
  ταλλικάς άνταυγείας — προδίδει
  έξ άρχής τό έφήμερόν της. Ή
  εντύπωσις είνε κάτι τό μάλλον
  ικανοποιητικόν: Άς εξακολουθήση
  άκόμη ή μπόρα... "Οπου νάνε καΐ
  θά τελειώση Διότι πρέπει νά τε¬
  λειώση, άφοθ ά'νοιξι είπαν την έ¬
  ποχή. Ό καιρός παρ' δλες τίς
  ίδιοτροπίες τού, συμφωνεϊ κατά
  βάθος πρός τό ήμερολόγιο. Αύ
  τό είνε φανερό. Βγαίνει έτσι τό
  συμπέρασμα δτι ή μπόρα καί
  υπό την βαθυτέραν της έννοιαν
  μπορεί νά δικαιολογηθή ώς... ά-
  νοιξιάτικ»}.
  Αί φυσικαΐ μεταλλαγαί άποτε-
  λοΰν την καλυτέραν «δι' εικό
  νων» διδασκαλίαν τής ζωής. Την
  μέθοδον των δέν άκολουθοΰν ά
  πλώς τα άναγνωσματάρια. Την
  άκολουθοθν ή μπορεί νά την ά
  κολουθήσουν τα άγραφα έκεΐνα
  άναγνωσματάρια των ώρίμων
  ή καΐ των γηρασκόντων καί άεί
  διδασκομένων: 'Υπάρχει π«λλή
  φρόνησις είς τό νά δίδη κ^νείς
  ΐφήμ,ερον χαρακτήρα είς τάς δυ¬
  στυχίας. Άπό την έφημερόχητα
  αυτήν είνε δυνατόν νά προέλβτ;,
  δχι μόνον τό φώς τής γνώσεως
  έστω καί την δωδεκάτην ώραν,
  άλλά καί τα ύ*ιχά άκόμη μεσα
  τής άντιμετωπίσεώς των. Ή χαρά
  τής ζο>ής άς μή ξεχνοθμε είνε ζή
  τημα αντιλήψεως ή κατατοπισμοΰ
  των πραγμάτων καιά τόν καλύ
  τερον των τρόπων.
  * *
  Άνοιξίάτικες μπόρες... Τίς δέ-
  χονται πρόσχαρες οί παπαροΒνε;
  καΐ τα άγριολούλουδα. Καί τα
  ρόδα άκόμη μουσκεύουν στίς αύ-
  λές μέ μιά ΐδιαίτερη εύχαρίστη-
  σι στά χρώματα κα: την έμφά-
  ■νισί τόυς. Ή μπόρα ίρχειοίι σάν
  δροσιά ή
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΨΥΧΙΚΗ
  Α Ν Ο ]Ξ ΙΣ
  Άνοιξίάτικες μπόρες .. ίδού τί
  μπορεί νά άπασχολήση αυτήν την
  στιγμήν τόν μετεωρολόγον άλ
  λά καί τόν καθημερινόν πά
  ρχτηρητήν. Οί μπόρες αύτές [ίλέ-
  πετε είναι... μετεωρολογία παντός
  είδους. Καί τί χαριτωμένη! Ό
  ούρανός γεμίζει άπό μαΰρα σύν-
  νεφα. Άπειλεΐται κατακλυσμός.
  Καί έρχεται ό κχτακλυσμός α·5-
  τός μέ δλας τάς διαθέσεις νά
  πλημμυρίση τό σύμπαν.- Άλλά
  γιά μιά στιγμή μονάχα. Πέραν
  αυτής ή ξαστεριά ή ό άπλέτως
  φωτεινός ούρανός είνε ή μόνη έ-
  ναπομένουσχ πραγματικότης.
  Είπαν: Οί άνοιξίάτικες μπόρες
  μοιάζουν μέ τό γέλιο κοριτσιοΰ
  ϋσχερ' άπό δάκρυα είτε ζήλειας,
  είτε μελαγχολίας μέ γενικώτερο
  δρ^ματικό χαρακτήρα. Καί δέν
  είχαν άδικο. Οί μπόρες αύτές
  είναι έ"να είδος έφημέρων στενο-
  νωριών, πολύ προσκειμένων πρός
  την κορισχίοτικην ίδιοσυγκρασία.
  Φέρουν την πίκρα γιά νά γεννή
  σουν μεγαλύτερη καί ούσιαστικώ-
  τερη την άνάγκη τοθ γέλιου. Μά-
  >ιστα ή σημασία τους αυτή δέν
  είνε απλώς μέσα στό περιεχόμενο
  Χής γνωστής έφήμερης λύπης
  των ερωτευμένον, δπως συμβαίνη
  παραπάνω. Περιλαμβάνει;καί την
  ζωήν των ...μή ερωτευμένον ή
  δλως διόλου τής βιοπάλης. Διότι
  καί έχ£ϊ ή «νοιξιάτιχη μπόρα
  μπορεΐ νά παρ,θ^ ώς παράδειγμα
  ή νά τοποθεττ/θή ώς συμπέρασμα
  υστβρα *«* ν·ίζν ούντομον άνα·
  ισμα άπό τίς σκό·
  νες πού έσήκωσε ολίγον προηγου¬
  μένως ό άνεμος. Μετά την μπό¬
  ρα, καλοκαιριάζει . .γνήσια καί
  άποκαταστατικά. Ένα φώ: γε-
  λούμενο άντιφφεγγίζει στά πεζο-
  δρόμια. Άνθρωποι καί πράγματα
  κινοθνται καΐ ζωηρεύουν μέ τή
  διαύγεια καί τή σταθερότητα «τού
  εχε: ή ϊσορροπημένη ζωή. Ή ά
  νοιξι είνε μέσα στίς ψυχές, άντί
  νά μένη μόνο στό περιβάλλον.
  ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειωματο
  ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ Τ0ΡΑ
  Είς £να φωτεινό διάλειμμα
  τοθ τελευταίου χειμωνιάτι-
  κου διημέρου—κι' άς εϊμαστε
  στό τέλος τοϋ Μαρτίου—ό
  κήπος κι' ή πλατεΐα τής Έ
  λευθερίας, επήραν την συνη
  θισμένην άνοιξιάτικη δψι καί
  ζωή. 'Κόσμος ξεχύθηκε καΐ
  κατέλαβε πεζούλια καΐ παγ·
  κάκια τοΰ κήπου,τραπέζια καΐ
  καρέκλες των γύρω κέντρων.
  Άσπρα μαλλιά — χειμώνος
  τής ζωής, άνακατεύθηκαν μ'
  όλόξανθες μποϋκλες —άνοιξι
  καΐ χαρά, κι' έσχηματίσθηκε
  ή πιό συμβολική είκόνα τής
  έποχής πού φεύγει κι' έκείνης
  πουρχεται να τή διαδεχθή.
  Σκυφτά, άμΐλητα, μελαγχο-
  λικά τα γηρατειά. Άγέρωχα,
  λαλίστατα, χαρούμενα τα
  νειδτα. Γύρω άπό ένα τρα-
  πεζάκι τρείς συμπαθητικές σε
  βάσμιες κυρίες, λείψανα μιας
  μακράς ζωής ποΰ ή άρχή της
  έ'χει χαθή καί έχει ξεχασθή
  στ* άχνό φώς πολλών δεκά-
  δων χρόνων, άπολαμβάνουν
  τίς θωπεΐες τοΰ θερμοΰ άνοι
  ξιάτικου ηλίου, άμίλητες, πα-
  ραδομένες σέ λογισμούς πού
  φέρντ) ή νοσταλγία παλαιών
  χαμένων πιά όνείρων.
  Πλάϊ σ' έ'να άλλο τραπεζά-
  κι κάθεται μιά παρέα νέων
  κοριτσιών—άληθινό μπουκέτο
  άπό άνθρώπινα λουλούδια.
  Είναι κορΐτσια «χειραφετημέ-
  να» πού μποροΰν νά κάθων¬
  ται δπου θέλουν,νά συζητοΰν
  ελευθέρα, νά χειρονομοΰν, νά
  θορυβοθν καί νά διακηρύσ-
  σουν τα δικαιώματα τοό φύ-
  λου των κατά τόν πλέον κτυ-
  πητό κι' εντονο τρόπο. Σβαρ-
  νίζουν δλα τα ζητήματα, μό-
  δα, άθΛητισμό, έ'ρωτα, θέα-
  τρο, χορό, τοΰς άνδρες καί
  τό γάμο. Χειρονομοΰν, γελοϋν
  μέ πάταγο, ψωνάζουν. Έλκύ-
  ουν την προσοχή δλου τοθ
  κόσμου. Κα! φυσικά δέν μέ·
  νούν άπαθεΐς καί οί γρηοθλες.
  —"Αχ! αύτά τα κορίτσια.
  Θυμδστε, λέγει ή μιά στίς άλ-
  λες, εμείς στήν έηοχή μας
  πώς έζούσαμε. "Ητανε άλλος
  κόσμος τότρ. Σεμνάς, ώραϊος,
  μέ άρχές καί παραδόσεις.
  Ποϋ τέτοια πράμματα την έπο·
  χή έκεΐνη. Νά βγοΰμε χωρίς
  καβαλιέρο έξω καί νά καθί-
  σωμε στά καφενεΐσ; Μά θά
  χαλοθσε ό κόσμος! Καί σή-
  μερο, τίς βλέπετε πώς σου-
  σουραδίζουν. Κορίτσια, σοΰ
  λένε καί τα σημερινά, πού
  δέν καθίζουνε λεπτό στό σπί-
  τι των, νά ίδουν τό νοικοκυ
  ριό, νά φροντίσουν την προΐκά
  των. Μά πώςλοιπόνμπορεΐ νά
  έκτιμηθοϋνε άπό έ'να άνθρω-
  πο σοβαρό, άπό έ'να νέο πού
  σκέφτεται πραγματικάτήν οίκο
  γένεια; Καΐ ό φιλιππικός εσυ¬
  νεχίσθη μέ μικρές διακοπές ά-
  νεστεναγμών, ένώ οί όλλες
  δύο συμπαθητικές σεβάσμιες
  κυρίες έπλειοδοτοΰσαν στά
  λεγόμενα μ' έπιδοκιμασίες.
  Παρηκολούθησα δλη τή σκη-
  νή. Καί θάθελα άν μποροΰσα
  νά τούς πώ αύτά τα λόγια,
  πού λέγω τώρα άπ' την στή-
  λη αυτή:
  —Σεβσστές μου κυρίες κα-
  ταλαβαίνω, κάλλιστα τίς
  σκέψεις κσί ' τους δισλογι-
  σμούς σας. Άν θέλετε, μά-
  λιστα, δέχομαι δτι πολλά άπ'
  δσα λέτε, είναι σωστά. Άλλά
  ήταν άλλη ή έποχή ή δική σας
  καί άλλη είναι ή τωρινή. Καί
  είναι φυσικό νά διαφέρτ] κι'
  ή ζωή.
  Ή έποχή σας έζησε μέ τό
  χαρέμι. Ή τωρινή ζή μέ τα
  στιόρ καί την άπόλυτην ε¬
  λευθερία. Απόδειξις δτι καί
  σεΐς, κάθεστε τ1ί>ρα μόνες
  στήν πλατεΐα κι' άπολαμβά
  νετε τόν Γ|λιο, τή ζωή, έστω
  καί είς τή δύσι. Κι' άν εΐ-
  χατε καί σεΐς τα νειάτα καί
  την ώμορφιά των, θάχατε α¬
  σφαλώς καί τίς ίδέες των.
  Καί νά μέ συγχωρεΐτε, άλ¬
  λά ό φιλιππικός σας, φοβοΰ-
  μαι δτι έχει αίτία μάλλον τή
  ζήλεια κι' άς μην ταιριάζη
  μέ την ηλικίαν σας...
  * *
  Αύοόδοί.
  Μετ" ιδιαιτέρας ευχαριστή¬
  σεως πληροφορούμεθα δτι οί
  κάτοικοι τής επαρχίας Μονο
  φατσΐου έτοιμάζονται νά έ-
  παναλάβουν τάς εργασίας
  πρός διάνοιξιν των όδών
  Άρκαλοχωρίου—Σκοινιά καί
  Άγίου Θωμδ—Λαράνι—Ά-
  τσιπάδων—Σταβιών. Πρόκει-
  ται περί δύο όδών έξαιρε-
  τικής σπουδαιότητος, ή απο¬
  περάτωσις των οποίων, διά
  προσωπικής εργασίας των
  κατοίκων, θά συμβάλτ) είς
  την αναδημιουργίαν τής ε¬
  παρχίας αυτής. Καί δέν αμ¬
  φιβαλλομεν δτι ευθύς μετά
  την διάνοιξίν των, υπό την
  επίβλεψιν έργοδηγών, θά
  πραγματοποιηθή καί ή σκυρό
  στρωσίς των. Ό Νομάρχης κ.
  Μάρκελλος άλλωστε επιδει¬
  κνύει τόσον εξαιρετικόν εν¬
  διαφέρον διά τα όδικά αύτά
  Ι'ργα των έπαρχιών μας.
  Αί φυτονόσοι.
  •Υπό των Γεωργικών Ταμεί-
  ων τής νήσου καί τοθ Φυτοπα-
  Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΔΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ
  Μάς εδόθη καίάλλοτε ά-
  φορμή ν' ασχοληθώμεν μέ τό
  ζήτημα τής έπωφελεστέρας
  χρησιμοποιήσεως τής πρόσω
  πικης έργχαίχς την όποι¬
  αν αί κοινότητες της ύ·
  παίθρου έπιβάλλουν είς τούς
  κατοίκους των. Καί ετονί¬
  σαμεν ότι ή προσωπική αύ
  τή έργασία αποτελεί σπου¬
  δαίον κεφάλαιον, παράγον-
  τα πολύτιμον, πού άν χρη-
  σιμοποιηται καλώς θ' απο¬
  δώση {τεραστία όφέλη καί
  θά συμβάλη σημαντικώς είς
  την αναδημιουργίαν καί
  τόν έκπολιτισμόν της χώ¬
  ρας.
  Έπειδή όμω;, τώρα όπότε
  συντάσσονται οί νέοι ηροΰ-
  πολογιαμοί των Κοινοτήτων
  καί θά επιβληθή πάλιν
  είς τούς αγρότας προσωπι-
  κή έργασία η όποία καί
  θά εκτελεσθή την άνοιξιν ή
  τό θέρος, τό ζήτημα έρχε¬
  ται έκ νέου είς την έπικαι-
  ρότητα, δέν κρίνομεν άσκο¬
  πον ν' ασχοληθώμεν διά
  μίαν άκόμη φοράν μέ αύτό.
  Ή προσωπική έργασία ή
  έπιβαλλομένη υπό των κοι-
  νοτήτων, έξετελεΐτο μέχρι
  σήμερον, είς τα περισαότε-
  ρα τουλάχιστον μέρη, εντε¬
  λώς άμελετήτως διά την
  προσωρινήν διάνοιξιν ή έ-
  πιδιόρθωσιν μικρών όδών ή
  διά την κχτασκευήν άλλων
  μικροέργων, προσωρινής εν¬
  τελώς άξίας κχί χρησιμότη.
  τος. Έξ άλλου, οί άνθρω-
  «οι_ ειργάζοντο ολίγας ώ¬
  ρας, χωρίς' την επίβλεψιν
  καί την καθοδήγησιν είδι-
  κών έργοδηγών καί η έρ-
  γασίκ εγίνετο μάλλον διά
  νά φανή ότι ή απόφασις τοΰ
  κοινοτικόν Συμβουλίου δέν
  έμενεν άνεκτέλεστος παρά
  διά νά εκτελεσθή όντως κά-
  ποιο σοβαρόν έργον. Καί
  αυτή ή κατάστασις πρέπει
  νά τελειώση πλέον.
  Είς τό εξής ή προσωπική
  έργασία των κατοίκων θά
  πρέηει νά έκτεληται μεθο-
  δικώς κ«ί κατά τρόπον ώφέ
  λιμον καί άποδοτικόν. Δι'
  αύτό κ«ί φρονούμεν ότι δέν
  είναι άσκοπον νά ορισθή ότι
  δέν θά έκτελεΐται έργασία
  εάν δέν υπάρχη σχέδιον μη
  χανικοΰ, τοΰ υπό εκτέλεσιν
  έργου καί άν δέν έπιστατή
  είδικός έργοδηγός.
  Άκόμη δέ θά πρέπει νά
  ορισθή ότι ή έργασία αύ¬
  τη θά χρησιμοποιήται διά
  την εκτέλεσιν έργων κοι-
  νης ωφελείας, όδοποιητικών,
  έξυγιαντικών, ύδραυλικών
  καί άρδευτικών κ. λ. π. Επί
  πλέον δέ, θά είναι καλόν,
  είς την περίπτωσιν αυτήν νά
  , υπάρχη εύρυτέρα συνεργασία
  μεταξύ των κατοίκων πολ¬
  λών κοινοτητων, ώστε νά
  καθίσταται δυνατή ή εκτέλε¬
  σις μεγάλων έργων, όπως ή
  διάνοιξις άμαξιτών όδών διά
  την εξυπηρέτησιν διαμερι-
  σμάτων όλοκλήρων, ή άπο-
  ξήρανσις έλών, ή κατασκευή
  άρδευτικών έργων κ. λ. π.
  αναλόγως των άναγκών ε¬
  κάστου δικμερίσματος. Είς
  την επαρχίαν Σητείας έφηρ-
  μόσθη τό συστημα αΰτό καΐ
  απέδωκε θαυμασία άποτελέ-
  σματα. Τρανόν δεΐγμα, ή
  διάνοιξις της όδοΰ Μαρωνιάς
  — Όροπεδίου Χανδρά. Καί
  είς τόν νομόν μας έπίσης,
  χάρις είς την πρωτοβουλίαν
  τοΰ κ. Νομάρχου, απεφασί¬
  σθη πέρυσι νά κατασκευ¬
  ασθή διά τοΰ τρόπου αυτού
  ή οδός Άγίου Μύρωνος—
  Πρινιά—Άγίας Βαρβάρας.
  Ύπάρχει έπομένως τό καλόν
  προηγούμενον. Ύπάρχει έ¬
  πίσης τό ένδόσημον ότι ό
  κ. Νομάρχης θά έγκρίνη
  τοιούτου εϊδους ενεργείας
  των κοινοτήτων μας. Τό
  πράγμα έπομένως δέν πα-
  ρουσιάζει ούτε τυπικώς δυ-
  ακολίας. Άλλά καί άν πα¬
  ρουσίασεν ό κ. Μάρκελλος εί¬
  μεθα βεβαιοί ότι θά έφρόν-
  τιζε διά την άρσιν των. Άς
  μελετηθή έπομένως τό ζή¬
  τημα. Καί άς οργανωθή κα¬
  τά τρόπον έπωφελέσ ιερόν
  ή χρησιμοποίησις της προ-
  σωπικης εργασίας πού έπι¬
  βάλλουν είς τούς κατβί>ιους
  των αί διάφοροι κοινότητες.
  θολογικοθ σταθμοθ τής πόλε¬
  ώς μας ήρχισεν άπό ημερών
  ή προκαταρκτική έργασία διά
  την οργάνωσιν καί διεξαγω-
  γήν κατά τό θέρος τοΰ αγώ¬
  νος πρός καταπολέμησιν τού
  δάκου τής έλαίας. Έκ παραλ·
  λήλου δέ γίνονται έτοιμασίαι
  διά την καταπολέμησιν καί δ-
  λων των άλλων φυτονόσων,
  δπως τής εύδεμΐδος τής αμπέ¬
  λου, των νόσων των άμυγδα-
  λεών καί των πατατών κ. λ. π.
  Καί είναι ευχάριστον τουτο.
  Διότι χάρις είς τόν άγώνα
  αυτόν θά έξουδετερωθοθν οί
  έκ των διαφόρων νόσων κίν-
  δυνοι, καί θά προστατευθή ή
  γεωργική μας παραγωγή, ποΰ
  τόσας καταστροφάς ύφίστατο
  μέχρι σήμερον.
  Οί έμποροι.
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη υπουρ
  γική απόφασις δι' ή'ς όρίζε-
  ται δτι ή άσφάλισις των έ-
  μπόρων καί ή έγγραφή των
  είς τό πρός τούτο συνιστώ-
  μενον ταμείον, είναι ύποχρε-
  ωτική. Διά τού τρόπου αύ-
  τοΰ, ό θεσμός των άσφσλίσε-
  ων έπεκτείνεται ύποχρεωτικώς
  καΐ επί τής έμπορικής τάξε¬
  ως καί οί άσχολούμενοι κατ'
  έπάγγελμα μέ τό εμπόριον
  άποκτοϋν τό ταμείον άσφα-
  λίσεώς των πού θ' άποτελή
  άσφαλές στήριγμα καί ΐδρυ-
  μα προστασίας των. Καΐ ά-
  ξίζει νά έξαρθή ιδιαιτέρως ή
  μέριμνα αυτή τής Κυβερνήσε¬
  ως υπέρ τοΰ έμπορικοϋ κό¬
  σμου τής χώρας.
  Αί διατιμήσεις.
  Ή έκδοθεΐσα άστυνομική
  διάταξις δι" ής υποχρεούν¬
  ται οί καταστηματάρχαι έ'-
  μποροι ν' άναρτοΰν επί των
  πωλουμένων παρ' αυτών εί-
  δών, (δλων των είδών άνε-
  ξαιρέτως) πινακίδος μέ ανα¬
  γεγραμμένος έπ' αυτών τάς
  τιμάς πωλήσεως, αποτελεί
  μέτρον τό οποίον χωρίς νά
  ζημιώνη ούσιαστικώς ουδένα
  θά ώφελήοη, θετικώς τούς κα
  ταναλωτάς, θά θέση. δέ τέρ
  μα είς τυχόν τάσεις αισ¬
  χροκερδείας. Καί δέν αμφι¬
  βαλλομεν δτι θά επιδιωχθή ή
  πισιή έφορμογή τής διατάξε¬
  ως αυτής. Όπως έπίσης πι¬
  στεύομεν δτι καί οί έμποροι
  τής πόλεώς μας, πού διε¬
  κρίθησαν άλλωστε πάντοτε
  διά την εύσυνειδησίαν των,
  θά συμμορφωθοθν προθύμως
  καί οίκειοθελώς πρός την διά¬
  ταξιν αύτην.
  Ιί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ■5
  Ι>
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ— Σήμερον ρε·
  σιτάλ χοροϋ Άθηνοΰλας Παπά-
  δάκη. _______
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον τό άρι-
  οτούργημα: «Φωτιές στήν Κίνα>.
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Είς τάν δρόμον
  τού Οεανθρώποο
  ~>~^~
  Τό γοητευτικό κορίτσι
  ι ποΰ κατέκτηοε τίς καρ-
  , διές όλου τού κόσμου α¬
  ι πό την πρωτη τού έμφά-
  νησι στήν έθόνη. Ή βα-
  1 σίλισσα τοϋ Γαλλικοΰ
  ; φίλμ:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  καί ό γοητευτικώτερος ζέν
  —πρεμιέ της Παριζιάνικης
  σκηνής:
  ΑΝΡΥ ίΚΑΡΑ
  δίδουν για πρώτη φο·
  ρά τό απαντον τής ώ-
  μορφιάς, τής γοητείας,
  τής δροσιάς καί τής λε-
  πτής τέχνης των σ' ένα
  Παριζιάνικο κομψοτέχνη
  μα, πλημμυρισμένο άπό
  μοντερνισμό, εύθυμία,
  νειάτα χιοΰμορ καί ζωή:
  ΤΟ
  Λ ΟΠ ΑΙ ΔΟ
  "Ενα άφθαστο μουσικό
  φίλμ.
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Π Ο ΥΙΪ ΐ Κ ΑΚΗ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ή Κοινότης Σωκαρά Μο¬
  νοφατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε
  ράς έπαναλητττικής μειοδοτι
  κης δημοπραοίας ή κατασκευή
  έξωτερικοΰ ύδραγωγείου Συ-
  νοικισμοΰ Άποΐνι Κοινότητος
  Σωκαρά την 15ην Απριλίου
  έ. Ι. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. έν τώ
  γραφείω τής Μηχανικής ύπη
  ρεσίας Κοινοτήτων νομοΰ €Η-
  ρακλείου, συμφώνως τή ύπ'
  αυτής συνταχθείστ) μελέττ).
  Παρόβολον συμμετοχής δρ.
  τρείς χιλιάδες (3.000) είς
  γραμμάτιον τοθ Ταμείου Πα·
  ρακαταθηκών καί Δανείον.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι* εργα οΐκοδομικά
  καί ύδραυλικα ώς καί έμπει
  ροτέχναι άνεγνωρισμένοι. Τα
  σχετικά τής μελέτης είσί κα¬
  τατεθειμένα είς τό γραφείον
  τής Κοινότητος καί είς την
  Μηχανικήν "Υπηρεσίαν Κοι¬
  νοτήτων Ν. Ηρακλείου ένθα
  προσερχόμενοι οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν καθ" εκάστην καί κατά
  τάς εργασίμους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Η. Χαλκιαδάκης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Διά τούς διά δυναμΐτιδος
  έκβραχισμούς τοθ Λιμένος.
  Ή Λιμενικη 'Επιτροπή ανα¬
  κοινοί δτι άπό τής προσεχοϋς
  Δευτέρας, 28ης Μαρτίου έ. ε.
  καί καθ" δλην την διάρκειαν
  τής ερχομένης εβδομάδος θά
  γίνωνται καθ" εκάστην έκβρα-
  χισμοΐ διά δυναμίτιδος έν τώ
  Λιμένι, άπό 10—12ης π. μ.
  καί έστω πρός γνώσιν τοΰ
  κοινοθ.
  (Έκ τοθ Γραφείου τής Λι·
  μενικής Έπιτροπής).
  ΚΟΚΑΡΙ
  Εξαιρετικήν πβιέτητβί, 6ι«ρ·
  χή« παρακοιταβήκη «Ις '"" -—"
  μυύαΐτβθηκην πληοίβν
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίδα Άντρένιεφ.
  6ον
  "Ολοι οί άκροαταί τού Ίούδα,
  γελοΰσαν, άκούοντάς τον. Κι' ό
  ΐδιος, μέ ενα συγκαταταβατικδ
  μειδίαμα, μισόκλεινε τό γερο μάτι
  τού καί σέ λίγο, μέ τό ΐδιο πάν-
  τοτε εύχάριστο μειδίαμα, άνε-
  γνώριζε μό/ος τού πώς εϊχε πή
  έλαφρώς ψέμματα. "Οχι δέν τώ-
  χε σκοτώση τό σκυλλί. Άλλά
  ποΰ θά τού πήγαινε, Κάποτε θά
  πρόβαλλε στό δρόμο τού, καί τό-
  τε δεν θά την γλύτωνε, γιατί —
  δλα κι' δλα — δέν τό άνεχόταν
  να τόν γελοΰν άκόμη καί τα
  ακυλλιά.
  Καί αύτά, καί άλλα παρόμοια
  πού τούς Ιλεγε, έφερναν την εύ-
  θυμία στούς μαθητάς.
  Καμμιά φορά 2μως δ Ίούδας
  τό παραξήλωνε κι' Ιφθανε νά
  φορτώση στούς άνθρώπους κλί-
  σεις πού δέν εχουν ούτε τα ζώα.
  Τούς κατηγοροθσε δι' άδύνατα
  έγκλήματα, γιά πράγματα τερα
  τώδη Ησο κι' άνύπαρκτα. "Οταν
  μιά ήμέρα Ιφθασε νά κατηγορή¬
  ση γιά τίς πειό άποτρόπαιες πρά-
  ξεις κάποιο Ιντιμο άνθρωπο, ποΰ
  απήλαυε τοΰ γενικοΰ σεβασμοΰ,
  οί άκροαταί τού δέν βάσταξαν,
  καί άγανακτημένοι. γιά τίς συ-
  κοφαντίες τού, τοθ είπαν γιά νά
  τόν πειράξουν:.
  —Μόνο γιά τούς γονεΐς σου
  δέν μάς εϊπες άκόμα Ίούδα, πώς
  δέν ήταν καλοί άνθρωποι.
  Ό Ίούδας ζάρωσε τα φρύδια
  τού, χαμογέλασε, κι' άφησε νά
  πέσουν τα μπράτσα τού. Καί κα-
  θώς κουνοθσε τό κεφάλι τού, τό
  άκίνητο καί άνοιχτό στραβά μάτι
  τού λές καί κουνοΰσε κι' αύτό
  καί κύτταζεν ήσυχο.
  —Καί δέ μοϋ λέτε, μέ τό συμ-
  πάθειο, ποίος ήταν ό πατέρας
  μου; "Ισως ό άνθρωπος πού μ'
  εσπαζε στό ξύλο καί στίς μπα-
  στουνιές, σάν ήμουν παιδί, ΐσως
  ό διάβολος, ό τράγος ή ό κόκ-
  κορας. Μήπως μπορεΐ κι' δ Ίού
  δας- νά ξέρη πόσοι μοιράσθηκαν
  τα στρώμα τής μάννας τού, Ό
  Ίούδας Ιχει πολλούς πατέρες.
  Γιά ποίον άπό δλους όμιλεΐτε.
  Οί άλλοι πού τόν άκουσαν, ά-
  νατρίχιασαν. Τα βέβηλα αύτά
  λόγια τού τούς Ικαναν νά μουρ-
  μουρίσουν, γιατί οί γονεΐς ένέ-
  πνεαν βαθύν ;, σεβασμόν, καί δ
  Ματθαΐος πού ήξευρε καλά τάς
  Γραφάς, Ιπρόφερε μέ φωνήν αύ
  στηράν καί άλαζονικά τοΰ ειπε:
  «"Οποίος κακολογεΐ τόν πατέ-
  ρα καί την μητέρα τού, τό λυ
  χνάρι τού θά σβύςη μέσα στό
  σκοχάδι».
  "Οσο γιά τόν Ίωάννη, τόν υίό
  τού ι Ζαβεδαίου αΰτός είρωνικά
  χαί άλαζονικά τοθ είπε:
  —Δέ μας λές, Ίούδα Ίσκα-
  ριώτη, τί γνώμη Ιχεις καί γιά έ
  μάς;
  Ό Ίούδας κούνησε τα χέρια
  μέ προσποιημένο τρόμο, ζάραισε
  κι' άρχισε νά κλαίγεται σάν τάν
  ζητιάνο πού μάταια τείνει τα χέ-
  ρια στούς διαβάτες:
  —Συμφορά σου, φτωχέ Ίού¬
  δα— μονολογοΰσε. Θέλουν νά σέ
  έμβάλουν σέ πειρασμό! θέλουν
  νά τόν γελάσουν τόν δόλιο τόν
  Ίούδα, πού είνε πάντα εύκολό-
  πιστος.
  Περισσότερο άπό δλους τοΰς
  άλλους, ό Πέτρος γελοΰσε μέ τα
  χωρατά τοΰ Ίούδα. Κάποτε 2-
  μως κατσούφιασε, βυθίσθηκε σέ
  σιωπή καί σέ θλίψιν, καί τραβών
  τας τόν Ίούδα από τό μανίκι,
  τόν έσυρε παράμερα.
  —Και γιά τόν ΊηαοΟ — γιά
  πές μου, τι φρονείς γι' Αυτόν;
  τοΰ είπε. ΣοΟ μιλώ "σοβαρά!^
  Ό Ίούδας τοδριξε μιά λοξή,
  ώργισμένη ματιά καί τοΰ είπε:
  —Καί γιατί δέ μοθ λές τί φρο¬
  νείς έσύ,
  —Έγώ θεωρώ πώς είνε δ υΐός
  τοθ ζωντανοΰ θεοθ.
  —Τότε τί μ' έρωτας, ΤΙ μπο¬
  ρεΐ νά σοθ πή δ Ίούδας, πού δ
  πατέρας τού ήταν έας τράγος;
  —θαθελα νά ξίρω αν τόν ά-
  γαπ$ς! Γιατί μοθ φαίνεται πώς
  έσύ δέν άγαπας κανένα Ίούδα!
  Μέ την ιδία παράξενη άγανά-
  κτησι, δ Ίσκαριιίπης άρκέσθηκϊ
  ν' απαντήση λακωνικά:
  —Τόν άγαπώ...
  (συνεχίζίται)
  ΛΟΓΩ αναχωρήσεως πωλοθνται
  ·. Καρύ-
  πη Τραπέζης '
  —ί»
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα χρώματα τραγουδοθν
  κάτω σδλους τούς Φθόγγους
  "Ενα πραγμα κάνει έντύπωσι
  είς τίς συλλογές των άνοιξιάτικων
  μοντέλων τα χρώματα ποϋ μετα·
  βάλλονται αναλόγως τής ώρας.
  Τό ττρωΐ δλα είναι φωτεινά ζω·
  ηρόχρωμα, άτταλά. Τα ύφάσματα
  ποϋ χρησιμοποιοθνται είναι μάλ-
  λινα μονόχρωμα ή ριγέ σκωντσέ-
  ζικα η1 μέ πουά. Τό άπόγευμα <5λ- λη άρμονία τιοιό σκοτεινή (διότι γενικώς προτιμοθνται τα μαΰρα καί μπλέ) μέ άποχρώσεις λευκοθ ¥ ίχλλου ζωηροΰ χρώματος Έιτί- σης δέ άφθονία μεταξωτών έα πριμέ μέ πουά ή μέ μικρά χαρι- τωμένα σχέδια. Τό βράδυ δλα εί¬ ναι έκ νέου φωτεινά ζωηρόχρωμα, άπαλά, ιδίως ρόζ, σιέλ, λευκό, εί ναι οί προτιμώμενοι χρωματισμοί, γιά τίς βραδυνές τουαλέττες άπό βαοειά μεταζωτά Τα έμττριμέ εί¬ ναι μέ μεγάλα μπουκέτα. Πολϋ χρησιμοποιοΰνται έπΐσης οί νταντέλλες, τό τοϋλι, ή όργκάν- τζα καί ή μουσελίνα. "Ολοι οί μρντελίστ, καθένας μέ τή παλέτα τού, κατώρθωσαν νά βροϋν χρωματισμούς ζωηροΰς κα'ι άπαλούς, νά τούς συνδυάσουν σ' 6ν« μπουκέτο άπό ιτουά σ' δλους τούς τόνους' ρόζ, μώβ, μπλέ σκοϋ- ρο καί λευκό. Αύτό τό ρόζ άρχί- ζει άπό την άπαλότατη άπόχοωσι τού Μολυνέ, πού τ" όνομάζει Ρόζ τοθ Σαίν—Κλού καί καταλήγει στό ρόζ «μπεμπέ» τής Σανέλ, στό ρόζ Όπερά καί φραμπουάζ τοθ Μαρσέλ Ροσά, στό κινέζικο βερ- μιγιόν κλαίρ τής Λανβέν καί τέ- λος στό κόκκινο «κολέρ» τής Μάγ- γυ Ρούφ. Τα μπλέ είναι έξ ίσου σπου· δαϊα μέ τα ρόζ κα'ι έξ ίσου δια- φορετικά Άρχίζουν άττ' τό μπλέ βιολέ καί καταλήγουν είς τό μπλέ πρά· σινο, είς τό τυρκουάζ, είς τό μπλέ περζάν, ώς τό σιέλ. Τό κίτρινο συναντδται συχνά 'Υπάρχουν μερικά σπάνια κίτρινα κροκοθ καθώς τό «ώρόρ» τού Πα- τοΰ. Ύιτάρχουν μπέζ είς τόν τόνο τής ψάθας, πάντοτε ευχάριστον είς τόν ηλιο, λεμονΐ καί πρασιι- νοκίτρινο, σαμπανί καί μουσταρδή. Οί μεγάλοι έργοστασιάρχαι μαλ λίνων Οφασμάτων, έπρόσεξαν ιδι¬ αιτέρως τα χρώματα καί τούς συν- δυασμους των. Ώραΐα μονόχρωμα ύφάσματα συνοδεύονται άπό ποι- κίλα φανταιζί. Ό Ροντιέ λανσάρει θαυμασία ριγιέ καί αντριγιέ ποΰ συνοδεύ- ουν τα μονόχοωμα ύφασματα ιτα- ρουσιάζοντας Ιτσι νέα άρμονικά άνσάμπλ. Χρώματα άπροσδόκητα μετα βάλλουν τίς πιό κλασσικές διευ θετήσεις. Κι' £τσι, τα σκωτσέζικα τού Ρον¬ τιέ σέ τόνους παστέλ μέ πελώρια καρρώ, δέν όμοιάζουν παρά έλά- χιστα μέ τα κλασσικά ύφάσματα αύτοΰ τοΰ είδους. Μία άλλη Διά τάς άναγνωστρίας και τούς αναγνώστας μας. Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 62. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ 1) Τόν σχηματίζουν ή σαμπά- νια, ή μπύρα, ή σόδα, τό σαποθ- νι καί τό κθμα.— Μέγας Γερμα- νός λυρικός ποιητής. 2) Λέγεται καί τάνκ. 3) Δέν είναι διαυγεΐς.— Άμε- ρικανός άστρονόμος άνακαλΰψας τάν φερώνυμον κομήτην. 4) Ωραίον πτηνόν. 5) Γάλλος ποιητής.—Ό μή έ¬ χων πείραν. 6) Τής οποίας. 7) Κατάφασις.—θεότης Αίγυ- πτιακή. —Σύνδεσμος συμπλεκτι- κός. 8) Νήσος Όλλανδική (γεν.).— Πρωτεύουσα Βαλκανική. 9) Την Ιχουν τα θηλαστικά πλήν τοθ άνθρώπου καί ωρισμέ¬ νων πιθήκων. 10) Μέρος τοθ πλο£ου (γεν.).— Την σποράν τοΰ την εδίδαξεν ή Δήμητρα. 11) Όμαδιχόν άγώνισμα. 12) Λέγεται καί πάπια.—Διά- σημος ψηφοθέτης τής αρχαιότη¬ τος. 19" ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Χρήσιμος στίς λιποθυμίες. —Άπό αύτό έλαβε τό δνομα ένα περίφημον έπος. 2) Τεμπέλικα. 3) Οί πρωταγωνισταί παίρνουν τόν πρωτεύοντα.— "Ετσι λέγεται δ δρόμος άπό τόν οποίον δέν μπο ρεΐ κανείς νά διέλθη. 4) Άριθμός. 5) Μέ αυτήν σημαδεύει τα θύ- ματά τού δ γυιός τής Αφροδίτης. —Στά γεύματα προηγεΐται των λοιπων φαγητών. 6) ....Χρηστός ού μισεΐ ποτέ. 7) Ποταμός τής Γερμανίας. 8) Γένος, φυλή.—Νήσος τοΰ Β. Αίγαίου. 9) "Αλλοτε είνε ποινική, άλλοτε πολιτική καί άλλοτε μιχροδια- φορά. 10) Μονάς βάρους καί χωρητι¬ κότητος.— Ό είς έκ των τριών κατηγόρων τοθ Σωκράτους. 11) Χαλινάρια. 12) Μπαγιάτικος — Σ' αυτήν την πόλιν ενίκησεν δ Μέγας Ά- λέξανδρος τούς Πέρσας. ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΙ ■ ΒΒΒΒΒΒΒΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ Π ΑβΟΛΟΓΟΪ -ΒΙΟΛΟΓΟΣ Έγκατσσταθεΐς μονίμως είς τό προάστειον Πό- ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τοΰς πάσχοντος καθ* ε¬ κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά- στυνομικοϋ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) Ιατρείον τού καθ* εκάστην 4—6 μ. μ. ^■■■■■■■ι Ριζική καΐ άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' είδικοΰ Μηχανήματος υπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Όΰός 'Αρκολίών έπιοθεν Παλαιβΰ Δπμοιρχείβυ Δέχεται επί συνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87. Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣί = ΚΟΙίΊΩίΊ 342ον ■■—■——ΜΒΙ Κ' έπειδή οί άντιπρόσωποι ήθελαν νά συνεχΐσουν τίς συ- ζητήσεις των, τοϋ έδωκαν ώς άσυλον τό θεωρεΐο δ- που συνήθως εκάθηντο οί «λογογράφοι»— οί στενογρά- φοι, δπως θά έλέγαμε σήμε- ρα· ΤΗταν £να διαμέρισμα τόσο χαμηλό ώστε δέν έχω ροΰσε κανε'ις δρθιος Μπρο- στά υπήρχαν μερικά καθίσμα τα καί στό βάθος Μνας ψά· θινος πάγκος. Ένα σιδερένιο κιγκλίδωμα έχώριζε τό θεωρεΐο άπό την κυρίως αίθουσαν των συνε- δριάσεων. Μέ τή βοηθεία των βουλευτών, τό ΰπηρετικό προ- σωπικό έ'σπευσεν ·—έντολή τού προέδρου—νά αφαιρέση αύτό τό κιγκλίδωμα, μέ λί- μες κσΐ σφυριά. ΈφοβοΟν- το πάντα μήπως ό λα· ός άποπειραθή νά άπαγάγτι τή βασιλική οΐκογένεια. "Αν συνέβαινε τέτοιο πράγμα, οί σοζητήσεις θά διεκόπτοντο καί οί άντιπρόσωποι θά έ· κύκλωναν σάν προστατευτική ζώνη τόν βασιληα καί τούς δικούς τού. Μέσα σ' έκεΐνο τό κλου- βί, δπου ή αύγουστιάτικη ζέ- στη ήταν άποπνικτική, δ Λουδοβΐκος 16ος καί ή Μα¬ ρία - Άντουανέττα έμελλαν νά περάσουν δεκαοκτώ ώ- ρες μέ τα παιδία των, έ- κτεθειμένοι στά σομπονετι- κά, ' περίεργα ή κακόβουλα βλέμματα τής συνελεύσεως. Άλλά έκεΐνο πού έ'κανεν ά¬ κόμη πιό σκληρά τόν έξευ- τελισμό τους ήταν ή πλήρης άδιαφορία τής συνελεύσεως, ή όποία έφαινόταν σάν νά τούς άγνοοθσεν δλότελα στό διάστημα αύτό των δεκαο¬ κτώ ώρών συζητήσεων. Κα νείς δέν τούς έλογάριαζε περισσότερο άπό τούς κλητή- ρες ή τούς θεατάς των θεώ ρείων. Κανένας βουλευτής δέν έσηκώθηκε νά τούς χαι- ρετΐση, κανένας δέν εσκέφθη κε νά καταστήση πιό ΰπο- φερτή τή διαμονή τους μέ¬ σα σ' έκεΐνο τό κλουβί Τούς επέτρεπον απλώς νά άκοθν καί νά βλέπουν δτι οί άντιπρόσωποι τοϋ εθνους ώμιλοϋσαν ώσάν αύτοι νά μην υπήρχαν. Μακαβρία ει¬ κών πού μοιάζει σάν κάποι- ον ό οποίος βλέπει, άπό τό παράθυρο, νά περνφ στό δρό μο ήκηδεία τού... (συνεχίζεται) ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Με· ρόπη Γ. Κοκκινάκη—Μάρκος Σκλά βος ίδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γαμου την 27ην τρ έν Αθήναις. θερμά συγχαρητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Ό Φιλαν- θρωπικός ΣόλΛογος Κυρίων καί Δ)δων Σητείας εύχαριστεΐ θερμώς τόν κ Έμα Ί Μαν.αδάκην ύπάλ- ληλον Έθνικής Τραπέζης Ήρα· κλείου, διά την δωρεάν τού υπέρ τοθ Συλλόγου των τιεντακοσίων (500) δρχ. είς μνήμην τοϋ ιτάητιου τού Ιωάννου Γ. Σερβάκη. ΚΙΜΟΗ λ. ΕΥΓΕΝΗΣ Είδικίυθίίς επί έπταετί- αν είς τα παθολογικά νο- σήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντας είς τό Ιατρείον τού όδός ΆμαλθεΙας νπάροδος δδοϋ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 τι. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 τι. μ. Τηλέφωνον 6—63 Β#*^ΒΒΒ*^^ ΒΒΒΒΗΒΒΑΒΒΒΒΜΒΒΗΒΒΒΙΒ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τβ 8«Α«μην«>ν *)«
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Λ1ΝΛΡΛΛΚΗ
  Γίιρω στήν πόλι.
  Ό Μάρτιος έξακολουθεΐ τάς
  άστασίας τού.
  — Εύτυχώς αί άστασίαι αυταί
  είναι αί τελευταίαι.
  —Καί §τσι ύπάρχει ελπίς νά
  τελειώνωμεν μέ καλοκαιρίαν, άν
  έννοεΐται καί ό Άπρίλιος δέν 6-
  χει προθέσεις νά συνεχίση την ά·
  στασίαν.
  —Κατά την αιωνίαν... πρωτα·
  πριλιά.
  —Τα μέλη τής Έθνικής Νεο-
  λαίας Ηρακλείου έττανήλθον χθές
  έξ Αθηνών δΐτου είχον μεταβή
  διά νά μετάσχουν των έκεϊ έορ·
  των επί τή 25η Μαρτίου.
  —Τα μέλη 2φερον καί την κα·
  θιερωμένην στολήν των φαλαγγι·
  των τής Έθνικής νεολαίας
  —Ή όποία συνίσταται άπό εν¬
  δυμασίαν κυανοθ βαθέος μέ δί·
  κωχον καί γκέτες άσπρες.
  —Ό ενταύθα όρειβατικός σύν¬
  δεσμος συνεχίζει τάς έκδρομάς
  τού.
  —Είς τάς έκδρομάς αύτάς λαμ·
  βάνουν μέρους καί τιολλοΐ μή ό-
  ρειβάται.
  —Δημιουργουμένου ούτως ενός
  πνεύματος προσηλυτισμοθ είς τούς
  καθ" δλου σκοπούς τοΰ συνδέ·
  σμου οί όποϊοι δέν είνε μόνον φυ·
  σιολατρικοί άλλά καί μορφωτι-
  κοί.
  —ΑΙ εργασίαι είς τό Αεροδρό¬
  μιον προχωροϋν ώς μανθάνομεν.
  —Εξυπηρετουμένης τής τιρού-
  ποθέσεως δτι θά καταστπ δυνατή
  ή χρησιμοποίησις τού έντός τοΰ
  £τους.
  —Συμφώνως πρός τάς άντιλή-
  ψεις καί τοΰ 'Υπουργείου αΐτινες
  συμφωνοΰν είς την ανάγκην τής
  επεκτάσεως των άεροπορικών
  γραμμών καί ιδιαιτέρως των μέ¬
  σω Ηρακλείου.
  — Είς τα προχθεσινά έγκαίνια
  τοΰ ΆοΰλΘυ τής Γερόντισσας προ¬
  σήλθεν έκ των πρώτον 6 Σε·
  βασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Τι·
  μόθεος.
  —Οΰτινος είνε γνωστή ή παρε-
  χομένη ενίσχυσις καί πρός τόν
  Μορφωτικόν σύλλογον διά παν¬
  τός τρόπου άπορρέοντος έκ τής
  δικαιοδοσίας τού.
  — Είς τα έγκαίνια τοΰ αυτού
  ίδρύματος παρέστη έπίσης καί ά
  θεοφιλέστατος Κισσάμου καί
  Σελίνου κ. Εύδόκιμος.
  —Αυριον είς τοΰ Πουλακάκη
  προβάλλεται τό «Διαβολόιταιδο»
  μέ την Ντανιέλ Νταριέ.
  —Είνε ίνα έργο ποΰ δέν τιρέ·
  πει νά χάση κανείς διότι καί
  πλοκήν χαριτωμένην έχει καίχα-
  ρακτήρα κοινωνικόν καί ένδια-
  φέροντα.
  έ Ρέπορτερ
  —Προλονζέ τοθ Συλλόγου
  Δεσποινίδων.
  Ό Σύλλογος ^εσποινίδων δίδει
  τό προσεχές Σάββατον οθζο προ¬
  λονζέ, έν τη αιθούση Ντορέ. Γνω-
  ρίζει δτι είσιτήρια δέν θά πωλη¬
  θώσιν είμή μόνον είς την είσοδον
  άπό τής 5 1)2 άπογευματινής τού
  Σαββάτου καί παρακαλεΐ τό κοι¬
  νόν τοΰ "Ηρακλείου νά τιμήση καί
  πάλιν την συγκέντρωσιν τού αυ¬
  τήν.
  (Έκ τοΰ Γραφείου)
  Λύσις χθεσινοϋ
  ύπ'άρ. 81 σταυρολέξου
  ^9
  α|ϋιρ α
  ΓΚΓ
  ΟΜΓΟ ΜιΔ
  Ν Ι.
  Ε Ν ΤΙΟ
  αΤμ τ
  'ΓΛ, Π Γ-1
  ΗΗΗΗΙΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Έχάοτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βο-
  λον, ©εσσαλονίκην.
  Τπλέφ. 5-Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ~θΤ"Α.θλιοι.
  *·**·
  °λ
  263ον
  ι<©υ βΐτ,ης ανάγκην τής ο*ρο«ώ β«να ένκαΐνια όντιοοας «οο· Ρώτων οΪΕ· πολίτης * Τι- ιαΙ ρ «αίς τί» διά ν.α>·
  έκ τ>Κ
  ι τού αυταί
  τίοης καΐ 4
  ΒΟΟμθ·. Α
  Πουλακβαι
  0
  «Ι
  ού δέν «ρ*·
  ς διότι «αί
  ίχΐι καί χά
  καί Ι**
  ΡέΜρτερ
  Συλλόγου
  ■■■■■;

  ο


  Ι
  ινΐ*< 5 Λ 1 Ουτε ^ τόν άνθρωπον έννοοθμεν ώς αφετη¬ ρίαν, ουτε την πρόοδον ώς σκοπόν, άνευ των δύο έκεΐνων έλατηρΐων δυνάμεων, τής πίστεως κα τής άγάπης. Ή πρόοδος είνε ό σκοπός, τό (δεώδες είνε ό τύπος. Τί εστίν Ιδεώδες, Ό Θεός. Ίδεώδες, Απόλυτον, Τέλειον, είνε λέζεις ταύτα σημοι. Ζ'. Έπιφυλακτικότης έν τή μορφή Ή ίστορΐα καί· ή φιλοσοφΐα έχουσι καθήκον τα έπ' άπειρον, έφ' όσον ύπάρχει καί ό κόσμος άλλά καΐ συγχρόνως καθήκοντα άπλά" νά κα ταδικάστι π. χ. τόν Καιάφαν ώς άρχιερέα' τόν Δράκοντα ώς κριτήν τόν Τριμαλκίονα ώς νο- μοθέτην τόν Τιβέριον ώς αύτοκράτορα. Τουτο είνε καταληπτόν, σαφές, ουδέν σκοτεινόν σημείον περιέχον. Άλλά τό νά ζήση τις κεχωρισμένως άπό τού" λοιποθ κόσμου έστω καΐ μετά των παρομσρτου σών έλλεΐψεων καί καταχρήσεων, ειμπορεί ή ί στορία νά τό θεωρήση ώς δικαΐωμα άνεξέλεγκτον Πρώτον δέον· νά εξετασθή άν δικαιοϋται ό άν θρωπος είς τουτο. Καί όν δικαιοϋται, νά έξακριβω θή κατά πόσον Τούτου λοιπόν δοθέντος, ό κοινοβιακός βίος είνε πρόβλημα ενδιαφέρον ολόκληρον την άνθρω πότητα. ΤοΟ λόγου όντος περί μοναστηρίων, πρέπε νά αποφανθή τις εύκρινώς. Τα μοναστήρια υπήρξαν ίδρύματα πλάνης κα άθωότητος" άποπλανήσεως κσί αύτοβουλίας' ά μοθείας καί αύταπαρνήσεως" ποινής καί μαρτυ- ρίου. Τό τοιοθτον ώς ιστορικόν δέν έπιδέχετα άγτίρρησιν. Άλλ' ή άντίφασις έγκειται είς αυτήν την ύπαρξιν τοΟ κοινοβιακοό βίου, όστις σκοπόν μέν έχει την σωτηρίαν καί μέσον την θυσίαν. Τό μοναστήριον είνε ύπερφίαλος έγωϊσμός, Ι χων ώς ύποτεΐνουσαν την αυτοθυσίαν. Άρα ό μοναχικός β(ος έχει ώς άξίωμα τό πά ραιτεΐσθαι χάριν τοϋ άρχειν. Έν τοίς μοναστηρίοις δεινοπαθοθσι πρός α¬ πόλαυσιν. Σύρουσι συναλλαγματικήν είς βάρος τοΟ θα· νάτου. Προεξοφλοθσιν έν τώ έπιγείφ σκότει τό ού- ράνιον φώς. Έν τώ μοναστηρίω ή κόλασις δίδεται ώς προκατοβολή διά την κληρονομίαν τού πσρα- δείσου. Ό μοναχικός πέπλος καί τό ράσον είνε σύτοκτονΐα πληρωνομένη διά τής αίωνιότη- Είς τούτο τό ζήτημα άποκλείεται πάσα εί- ρωνεία, ώστε δέν θά νομίσΓ) τις ότι είρω- νευόμεθα. Τό τε καλόν καΐ τό κακόν είνε σο βαρά. Είς δίκαιος θά συσπάστι τάς όφρϋς, άλλά δέν θά μειδιάση μειδίαμα πονηρόν. Παραδεχόμε¬ θα την οργήν, άλλ' ουχί την πρός -κακολογίαν ροπήν. (συνεχΐζεται) ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας των Αθηνών άπαντα τα.· έκκλησιαστικά σκεϋη είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα- πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους, κηροτΐήγια, θυμιατα, κανδήλες, άρτο- φόρια κ. λ. τγ. Έπίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα.· κο σ μ ή ματα Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ- ζια καί παντός εΐδους δώρα διά γάμους είς πλουσιωτάτην συλλογήν. 'Αντιπροσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΛΚΚΒΚ. ( εις &^___α "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτβρον θαλαμηγόν τής γραιιμής, αναχωρεί: Κάβε Κΐφΐσκήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΣ-ΑΛΟΝΙΚΗΝ Τ·ϊ·ίβιβν Ήρ«χλ>4ου-Πειρ«ι&« 12 &ρε*
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  τπλεβ. »-·ο
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από όλ« δι* όλους.
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΪ Η ΕΡΓΑΣΙΑ
  Α'.
  Τό ίδανικόν τοΟ άνθρώπου είνε
  λοιπόν ε*νας 6£ος τεμπέλικος; Τί ά-
  ποδεικνύουν αί έθνογραφικαί ερ¬
  γασίαι; Ή έργασία είνε μία θε-
  Ίκή κατάρα, είνε τό βιβλικον «έν
  ίδρώτι τοΟ προσώπου σου», ό έςι
  λασμός τοΟ άνθρώπου διά τό προ-
  πατορικόν άμάρτημα; Έκτ'ς τής
  απόψεως των θεολόγων, ΰπάρχει
  καί ή άποψις των οίκονομολόγων
  σχετικώς μέ την εργασίαν. Έ πα-
  ραγωγική δραστηριότης τού άν¬
  θρώπου, άποφαίνονται οί οίκονο-
  μολόγοι, είνε Ενας κόπος τόν ο¬
  ποίον ό άνθρωπος δέχεται μόνον
  &πό την πίεσιν έπιτακτικών ά-
  ναγκών ή ένίοτε, διά νά ίκανο
  ποιίϋ την κλίσιν τού πρός τόν
  πλούτον καΐ την "δύναμιν. Γενι¬
  κώς ή έργασία δέν παριστά-
  νεται ώς σκοπός, άλλ' απλώς ώς
  μέσον ικανοποιήσεως διά προ-
  σπαθειών κατά τα μάλλον καί ήτ¬
  τον έπιπόνων, ωρισμένων άναγ-
  κών τοΟ ανθρωπίνου βίου. Ηρέπει
  λοιπόν νά παραδεχθώμεν ο'τι δ
  άνθρωπος έρχεται είς τόν κόσμον
  μέ την τεμπελιάν έμφυτον, καί
  δτι μόνον χάρις είς την σκληράν
  πειθαρχίαν τής άνάγκης, κατερ-
  θώνει νά κατανικα την φυσικήν
  όκνηρίαν τού; Καί δμως, έκ τής
  μελέτας των πρωτογόνων άνθρώ-
  πων προκύπτουν συμπεράσματα
  άντίθετα. Ή μελέτη τοΰ πρωτο-
  γόνου βίου άπ&δεικνύει δτι ό άν-
  θρωπος έκ φύσεως, καί δχι έξ
  άνάγκης φέρεται πρός την εργα¬
  σίαν, καί 8τι αντιθέτως τό δό-
  λωμα τοΰ κέρδους δέν άναφαίνε-
  ται παρά μόνον δταν ή νοοτρο
  πία τού πρωτογόνου, τοΟ έν ά-
  γρία καταστάσει ζώντος άνθρώ-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ποι> τροποποιηθή βαθέιος διά
  μιάς μακράς σειρά; κοινωνικών
  μεταβολδν. Είς έ'να ενδιαφέρον
  τ5υ αύγγραμμα περί τής οί^ονο-
  μίας των άγρίων» ό καθηγητής
  Τούρνβαλντ μδς παρέχβι παραστα¬
  τικήν είκόνα τοΟ βίου των πρωτο¬
  γόνων φυλών. Ό πρωτόγονος άν-
  βρΐύΐιος, άποφχίνεται έν συνόψει
  ό σοφάς κ«θί]γητής, υπόκειται
  περισσότερον τού πολιτισμένου είς
  τάς δυνάμεις τής φύσ»ως, άλλ' ά-
  συγκρίωτς ολιγώτερον αύτοθ είς
  την τεχνικήν τής παραγωγής.
  Έργάζεται λοιπόν χωρίς νά τόν
  παρασύρη Ινζ μηχάνημα, ουτε ή
  γοητεία τοΟ -κίρζοις. Γενικώς ό
  ίγριος έργάζεται ίχι υπό μίαν
  έξωτερικήν πίεσιν, άλλ' άπό ευ¬
  χαρίστησιν καΐ σύμφωνα μέ τό
  κέφι τού τής στιγμής. Άναμφι-
  βόλως κάποια σχέσις υφίσταται
  μεταξύ τής εργασίας καΐ των άπο
  τελεσμάτων της, τα όποϊα, έν μέ¬
  ρει τούλάχΐίτον, πρέπει ν' άντα-
  ποκρίνωνται είς άδηρίτους ανάγ¬
  κας, άλλά γενικώς ό άγριος, έ
  πρωτόγονος άνθρωπος, έργάζεται
  υπό πνεΰμα εντελώς διαφορετικήν
  τοΰ ίδικοθ μας. Άρκεΐ νά λεχθη^
  &-Λ ό πρωτόγονος δέν περιορίζει
  την εργασίαν καί την παραγω¬
  γήν τού είς τό ελάχιστον πού
  χρειάζεται όπως κ·»λυφθοΟν αί
  άνάγκαι τού, άλλά τάς συνεχί-
  ζει πέραν τοΟ άναγκαίου, απλώς
  καί μόνον άπό φυσικήν ροπήν
  πρός την ενέργειαν, πρός την έρ
  γασίαν. Έτσι έξηγοθνται τα φαι-
  νόμενα τής δραστηριότητος των
  άγρίων, πού εμείς οί πολιτισμέ
  νοι δέν μπορούμεν νά έξηγήσω
  μέν μέ τα ίδικα μας κριτήρια
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■
  Την 6ην 'Ατΐριλίου
  0 "ΧΡΟΝΟΣ,,
  Μία πραγματικώς νέα εφημερίς, την οποίαν
  θά παρουσιάση είς τό ελληνικόν κοινόν συνερ-
  γαζομένη ομάς έπαγγελματιών δημοσιογράφων.
  Όλόκληρος ή συγχρονος Έλληνική
  ζωή, πολιτική, οίκονομική, κοινωνική
  φιλολογική καί καλλιτεχνική.
  Πλήρης καί άνεπηρέαατος παρακολούθησις των
  εξωτερικών ζητημάτων. Ανταποκριταί είς όλας
  τάς βαλκανικάς καί τάς κυριωτέρας εΰρωπαΐκάς
  πρωτευούσας*
  ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  Ο «ΧΡΟΝΟΣ"
  ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ, ΖβΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α:
  Γωνία Πραξιτέλους καΐ Λβωχάρους, 17
  (Μέγαρον 'Αθανασάκη).
  ■■■■«■■>■■·■■
  ■ ■■
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ) ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ
  ■ ι
  Ι
  Ι
  Ι
  Ι
  ι'
  'Αναχώρησις 11 Απριλίου 1938
  Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000.
  Μεγάλη εύκαιρία διά τούς έπιθυμοΰντκς νά έπισκί-
  φθωσι τού; 'Λγίβυς Τόπους.
  Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬
  λισιν θέσεως, διότι λόγω πληθώρας εγγράφων ο! κατάλο-
  γοι συμπληροϋντνι καΐ πολλαί θά άποκλεισθοΰν. Ή ϊκ-
  δοβις τού ίιαβατπρίου άπαιτίϊ πολύν χρόνον.
  "Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τώ Κωνστ.
  Πατεράκη όδός "Εβανς 17.
  Τούς Κρήτας προσκυνητάΐ θά συνοίεύση καθ' όλην
  την διάρκειαν τού ταξιδίου όπως καί κατά τα παρ. ίτη
  ο γνωστάς κ. Κ. Πατεράκης διοργανωτής τής Παγκρητίου
  έκώρομής. Πιθανή ή προσέγγισις ϊίς Άλβ{ανδρ(ΐ«ν.
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού ότι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουσρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοΟ Πει¬
  ραιώς.
  Καΐ μυζήθρες φρέσκες
  Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή όκα δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. __20
  Ή διάθεσις τοϋ ελαίου
  εις τόν νομόν Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Μάρτιος (άνταπο-
  κριτοθ μας).— Αί έλαιαποθήκαι
  Ρεθύμνης καθ' ά" μ5ς πληροφο-
  ροθν είνε 6ί%χιον 8τι Ιχουν υπέρ
  πληρωθή Περί τούτου άλλω;
  τε καί είς τόν έγχώριον τύπον
  άνεγράφησαν πληροφορίαι αφο¬
  ρώσαι το ίδιον ζήτημα.
  Ή ύπερπλήρωσις αυτή άναγκά-
  >ι τούς έμπόρους πιρ' 5λην
  την καλήν των διάθεσιν νά μή
  δύνανται νά εξυπηρέτησιν τούς
  πελάτας των. Ειδικώτερον οί ά
  γρόται είς χείρας των οποίων
  ευρίσκονται μέγισται ποσότητες
  λαίου, είνε υποχρεωμένοι νά
  πωλήσουν είς την τιμήν των
  ί5 δραχμών μέ βάσιν την όξύ-
  :ητα των πέντε βαθμών.
  Επί τοΟ σημείου τούτου ζη-
  τείται ή διευκόλυνσις τής έξαγω-
  γωγής πρός αποφυγήν ζημιών.
  Τα Κράτος άλλως τε επέδειξε καί
  επιδεικνύει μέγιστον ενδιαφέρον
  διά τό ζήτημα τοΰ ελαίου, ώ¬
  στε καί επί τής λεπςομεριίας
  ταύΐη; τό ενδιαφέρον τού θά
  Ιπΐκταθή. Ή πλουσία έφετεινή
  Ιλαιοπαραγωγή δημιουργεί άγα-
  δωτάτας προϋΐΐοθέσεις διά την
  τυπικήν καί εθνικήν σικονομίαν.
  Αί προθ.τοθέσεις δέ αΙ»/α: έν τή
  προόοψ τοΟ χρόνου παρουσιάζουν
  ωρισμένας περιπτώσει;, ώς ή
  ανωτέρω, αίτινες δμως είνε καί
  ευκόλου κ»1 δυνατόν νά ρυθμί-
  ζωνται Ιφ' δσον πρ^έρχονΐαι έκ
  λόγων ά/ωτέρας άνάγκης
  12172
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβο^αιογράφος Ήρακλεί
  ου Ευστράτιο; θεοδώρου Γαρε
  φαλάκης έν Ηρακλείω έδρεύων
  κΐί κατοικών:
  ΙΙροσκαλώ την Ιπισιεύδουσαν
  εν Αθήναις έδρεύουσαν Εθνι¬
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, τό Ελληνικόν Δημό
  σιον, την Ά'ροτικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος καί τόν έγγεγραμ
  μένον δανειστήν Εύάγγελον Δ.
  Μεΐμαράκην δικηγόρον κάτοικον
  Ηρακλείου ώς καΐ πάντα άλλον
  εχοντα τυχόν αξιώσεις Ιπί τοΟ
  έκ δραχμών τριάκοντ* χιλιάδων
  (30.000) έκπλειστηριάσματος τοΟ
  κατά την 6π' αριθμόν 12167 υπό
  χθεσινήν χρονολογίαν Ικθεσίν
  μου άναγκαστικ&Ο πληστηρια
  σμοθ έκποιηθέντος ακινήτου τοΟ
  Γεωργίου Δημητρίου Δρίβα κα
  τοίκου Ηρακλείου όπως προσα
  γάγωσι παρά τώ άρμοδίφ Δ'.κα
  στηρίψ παρ' ώ γενησεται ή κα·
  τάταξις Ιντος τής νομίμου προ
  θεσμίας τοϋς τίχλου; καί λοιπά
  οικαιολογητικά των άξιώσεών
  των εγγραφα, καθ' δσον ή έ«-
  πρόθεσμος προσαγωγή έσεται ά
  παράδεκτος. Έγένενο έν Ήρχ-
  κλείφ Κρήτης σήμερον την εί-
  κοστήν ογδόην τοΟ μηνός Μαρ-
  τ^ου τοΟ χιλιοστού ένεακοσιοατοθ
  τριακοστοΰ ογδόου (1938) Ιτους
  ημέραν Δευτέραν καί έν τω έν-
  ταθθα καί παρά την οδόν
  «Χάνδακος» ϊδιοκτήτω Συμ,ίολαι-
  μου, δι' ήν είσπρα-
  κτέα τέλη καί διναιώματα δραχ-
  μαί εκατόν πέντε καί ύπεγρά
  φη παρ' έμοΰ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ. Σ.) Ε. ®. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Ήρακλείφ αυθημερόν
  Ο Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ. Σ.) Ε. «9. Γαρεφαλάκης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει ότι έκτΐθεται είς
  φανεράν επαναληπτικήν δή
  μοπρασίσν ή σκυρόστρωσις
  ής όδοΰ προσπελάσεως διά
  χαλίκων θαλάσσης θραυστών
  πρός τα άποδυτήρια θαλασσΐ-
  ών λουτρών τοΰ Δήμου έν τώ
  Δημοτικώ Καταστήματι ενώ¬
  πιον τής Δημαρχιακής Έπι-
  τροπής την 31 ΜαρτΙου 1938
  ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11
  —12 π. μ.
  ΟΙ δροι συγγραφής κ. λ. π.
  ύρίσκονται είς τό Γραφείον
  ής Τεχνικής Υπηρεσίας ένθα
  οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λάβωσι γνώσιν.
  Είς την παροϋσαν εργολα¬
  βίαν γΐνονται δεκτοί καί έμ-
  πειροτέχναι.
  Έν Ήρακλείφ τή 28 Μαρ¬
  ιου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΤΟ ΙΈΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προκηρύσσει φανεράν μειοδοτι¬
  κήν δημοπρασίαν την 8ην τοΟ μη-
  ός Απριλίου ημέραν Παρασκευ¬
  ήν καί ώραν 10 π. μ. είς τα
  (•ρααφεΐα αΰτοθ κείμενα επί τής
  δοθ Ιωσήφ Χατζιδάκη (δπιαθεν
  Μουσείου) διά την προμήθειαν δι¬
  αφόρων άνταλλακτικων ψεκαστή-
  ων.
  Οί δροι συγγραφής υποχρέωσιν
  ευρίσκονχαι κατατεθειμένοι είς τό
  χά γραφεΐα τοΰ Ταμείου ένθα οί
  'ίουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνω-
  ι γνώοιν καθ' εκάστην.
  (Έκ τού Γραφείου)
  —Εύχαριστίαι πρός τόν κ.
  Τσουδερόν.
  Ή επί τοΰ έράνου επιτραπή διά
  την ανέγερσιν τού Ίεροΰ Ναού
  τοϋ ' Αγίου Χαραλάμπους Σπήλι
  Ρεθύμνης έξεφρααεν «ίημοαία
  τας ευχαριστίας της πρ&ς τόν Δι¬
  οικητήν τής 'Εκδοτικης Τραπέζης
  τής Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Τσου
  δερόν διά την γενναίαν αυτού
  είσφοράν διά τόν ναόν τούτον.
  — Όρειβατική έκδρομή.
  Ό Ελληνικάς Όρειβατικός
  Σύνδΐσμο< όργανώνίι την 75ην έκδρομήν τουεΐς'Αστρκκους—Άγ- κάραθον. Τό πρόγραμμα έχει ώς εξής: Κυριακή 3 Απριλίου. Συγ¬ κέντρωσις είς τα γραφεϊα τού Συνδέβμου έην πρωϊνην. 'Ανα- χώρησι; δι' αυτοκίνητον είς Κου νάβους. Εκείθεν πεζή μέσω χωρί¬ ων Ζαγουριάνων καΐ Βαρβαρων εί; Άστρακούς. Επίσκεψις των ππγών. Ακολούθως είς Σγουρο- κεφάλι καΐ Μονήν 'Λγκαράθου &που διημέρευσις. Τό εσπέρας αίς 'Αγιές Παρασκιές καΐ έκΐϊθεν δι' αυτοκίνητον εί; Ηράκλειον. Συνολικπ πορεία 4 ώρών. Άρχη- γός β κ. Κωνστ. Πινακουλακης. Δικαίωμα συμμβτοχή; μελών δρ. 50, μή μελών δρ. 70. Δηλώσεις δε¬ κταί μέχρις εσπέρας Παρασκευ¬ ήν είς τα γραφεΐα τού Ε. Ο. Σ. καΐ ώραν 7 1)2—9 μ. μ. —Χβρός υπέρ των συασιτίων εις Χανία. Τό προσεχές Σάββατον εί; Χα¬ νιά θέλει δοθή χορός υπό την προστασίαν τού ΰπβυργοΰ Γΐνι- κου Διοικητοΰ. Αί είσπράξει; θά διατεθώ3ΐν υπέρ ένιαχύαεως των λαΐκών αυσαιτίων Χανίων. —Διάλεξις έν Χανίοις. Χθές Τρίτην 29ην Μαρτίου Κγι- νέ ν είς την αίθουσαν «Χρυαο· στόμου» Χανίων διάλεξις υπό τού κ. Βασ. Θεοφανίδοϋ 'Εφθ- ρου άρχαιοτήτων Δυτικης Κρή¬ της μέ 8έμα: «Ή πν&υματική ζνι· ενα μάθημα άπό τόν<Ι>αουστ
  τοΰ Γκαϊτί».
  —Δωρεά Έπισκόπου.
  Μετά τό πέρας των προχθεσι¬
  νόν έγκαινίων «τοΰ 'Ασώλου τής
  Γβροντισσας» ό ν (θεοφιλέστατος
  Λάμπης καΐ Σφακίων κ. Φανου¬
  ράκης ένεχείρισεν είς την Πρόε¬
  δρον κ. Μπουρλώτου, φάκελλον
  περιέχοντα τόν «οβολόν τοΰ πτω-
  χοϋ» ώς είπεν «υπέρ τού μεγαλου
  έργου». Διά τόν οβολόν τούτον
  ανερχόμενον είς δραχ. χιλίας
  (1000) « έ Μορφωτικός |£ύλλογος
  εϋχαριστεΐ θερμοτατα τόν εϋγε-
  νη Ίεράρχην.
  Ή Φιλανθρωπική δράσις
  τοΰ Συλλέγων Δεοποινίδων
  κατά τό τρέχον έ'τος.
  Ό Σύλλογος Λεσποινίδων Ηρα¬
  κλείου άπό τόν Ιανουάριον τρέχ.
  Ιτου; μέχρι τέλους Μαρτίου διέ-
  θεσε τα εξής ποσά έκ χοθ ταμείου
  τού διά τούς κάτωθι φιλανθρωπι-
  κού; κ. λ. ^π. σκοπούς:
  Α') Έπ' εύκαιρία των έορτών
  τής Πρωτοχρονιάς:
  1) Εί; Γηροκομεΐον δι'αγοράν
  ένδυμασιών είς τούς τρνφίμους τού
  δραχμάς 0ί»31.
  2) Είς Πατριωτικόν "Ιδρυμα
  Κοινωνική; Προνοίας δι' αγοράν
  ύφάσμιτος διά φορέματα 160
  βρεφών τοΰ Βρεφοκομικοΰ Σταθ-
  μοθ τού δραχ. 5.500.
  3) Είς Βρεφοκομεΐον δι' αγο¬
  ράν μουσαμάΐων διά βρεφικάς κλί-
  να; καί γλυκών δραχ. 1.700.
  Β') Εις Άσυλον γραίας πρός
  ενίσχυσιν τού:
  1) Άξία κατασκευχσθεισών κλι-
  νοστρωμνών καΐ μαξιλαρίων τοΟ
  Άσύλου δραχ. 3.800.
  2) Είς Γηροκομεϊον διά κατα¬
  σκευήν πίλων όμοιομόρφων ιίς
  τού; τροφίμους διά την εύπρϊπή
  εμφάνισιν των δραχ. 1.674.
  3) Είς δμιλον Φιλάθλων δραχ.
  200.
  "Ητοι συνολικόν διατεθέν πο¬
  σόν κατά τούς ανωτέρω τρείς μή¬
  νας δραχ. 19.705.
  (Έκ τού ΓραφεΕου τοΰ Συλλό¬
  γου).

  ι
  Ηράκλειον
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  30 Μαρτίου 1938
  120 Ώρα
  ννν^»ΛΛ<ι^ΛΛ<ι-ΛΛ«^ν^ν-ΝΛΛ Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΓΚΑΒΙΣΤΑ ίΣ ΑΕΡ Ο Π ΟΡΙΚ Α Σ ΕΙΣ ΤΑ Η ιΊΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29Μαρτίου (ταΰ άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬ ρισίων ότι λόγω τής συνεχιζομένης προ- ελάσεως των στρατευμάτων τού Φράν¬ κο, ή Γαλλική κυβέρνησις λαμβάνει έ« πείγοντα στρατιωτικά μέτρα είς τα Γαλλοϊσηανικά σύνορα. "Ην έκ των μέτρων τούτων είνε ή άμεσος εγκατάστασις μονίμων άεροπο- ρικών περιπόλων είς την Γαλλοϊσπα- νικήν μεθόριον. Τα μέτρα ταύτα τήςΓαλλίας έν συνδυασμώ μέ άλλας ενδείξεις έν Παρισίοις άναφερομένας είς την έκεΐ έμ-τανή πολιτικοστρατιωτικήν κίνησιν, προκαλοΰν την εντύπωσιν ότι ή προ- έλασις τοΰ «Φράνκο έν Καταλωνία δημιουργεϊ σοβαράς ανησυχίας παρά τή Γαλλική κυβερνήσει. Αναμένονται γεγονότα έν Εύρώπη. Διάβημα της Τσεχοσλοβακίας. ΑΘΗΝΑΙ 29 ρ (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων μεταδΐδΌυν την πληροφορίαν ότι ή ε¬ φημερίς «"Εργον», όργα¬ νον ώς γνωστόν των Γάλ- λων ριζοσπαστών έδημοσί- ευσε την πληροφορίαν ό¬ τι μετά την 12ην Α¬ πριλίου θά έκδηλωθοΰν γεγονότα έν Ευρώπη. Ή πληροφορία αυτή λόγω τής προελεύσεως της σχολιάζεται ποικιλοτρό- πως υπό των διεθνών κύ¬ κλων, δέν κρίνεται δέ ά- σχετος πρός τάς τελευταί¬ ας έξελίξεις τής Εύρωπα· ϊκής καταστάσεως όσον ά- φορα τό Ίσπχνικόν καί Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα. Κατά τάς έκ Παρισίων πληροφορίας χαρακτηρι- στικόν πρός την κατάστα¬ σιν θεωρεΐται καί τό διά- βημα τού στρχτιωτικαύ άκολούθου τής έν Παρι¬ σίοις Τσ&χοσλοβακικης πρεσβείας. Ό άκόλουθος απηύθυνεν έκκλησιν πρός τούς άξιωματικούς τής φρουράς τής Γαλλικής πρωτευούσης, ώς έκπρο- σώπους τοΰ Γαλλικού στρατοΰ, τούς οποίους | παρακαλεΐ όπως^ έν δεδο- μένη στιγμή ένισχύσουν [την κυβέρνησιν τής Πρα¬ γα;. Τό διάβημα τού Τσε- χοσλοβάκου στρατιωτικόν θεωρεΐται έμπνευαμένον άπ* εύθείας έκ τής κυβερ¬ νήσεως τής Πράγας ή ο- ποία διά τού τρόπου τού¬ του έπιζητεί νά έπεκτείνη τό ενδιαφέρον τής Γαλ- λίας επί των Τσεχοσλοβα· κικών ζητημάτων ώς διε- μορφώθησαν ταύτα μετά την Γερμανοαυστριακήν ένωσιν. Συνεκλήδη διά την προσ. Παρασκευήν τό ΔημοτικόνΣυμβούλιονΉρακλείου. ΣΥΝΕΧΙΖΕ Τ ΑΙ ΑΚΑΒ ΕΚΤΟΣ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τοΰ άντα¬ ποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι τοΰ Πρακτορείου Χαβάς άναφέρουν ότι ή προέλασις των έθνικών στρατευμάτων βυνεχίζεται άκάθεκτος. Τα έθνικά στρα- τεύματα εισήλθον ήδη είς Καταλω- νίαν είς την, οποίαν καί προχωρούν είς βάθος άρκετών χιλιομέτρων. II ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΑΕΡΙΝΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΚΕΑΟΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν εκ Σα- λαμάνκας ότι εξεδόθη έκεί ανακοινω¬ θέν άγγέλλον ότι τα έθνικά στρατεύ ματα εισήλθον σήμερον είς την Αε ρίντα επί τής σιδηροδρομικής γραμ- μής πρός την Βαρκελώνην. Συνελή¬ φθησαν, χατά τό αύτό ανακοινωθέν, πλεΐστοι αίχμάλωτοι, οί έθνικοί δέ έγιναν κύριοι καί μεγάλης ποσότητος πολεμικού ύλικού. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΡΙΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΝΕ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙ »9 Μαρτίου (τοΰ άν ταποκριτού μας). — Έκ Βαρκελώνης αγγέλλεται ότι ο πρωθυπουργός τής κυβερνητικής Ίαπανίας κ. Νεγκρίν ε¬ δήλωσεν είς ξένους δημοσιογράφους ο· τι ή κατάστασις των κυβερνητικών είνε κρίσιμος κατόπιν τής έπιθεσεως των έ- θνικών οί οποϊοι ένισχύονται^διά μεγά- λων πολεμικών μέσων άπό τούς ξένους. ΛΟΓΟΝ ?■ 2 ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Ρ ώμης ότι ο κ. Μουσολίνι θά έκφω- νήοη αύριον (σήμερον) είς την Ίταλι- κήν Γερουσίαν πολιτικόν λόγον τοΰ ο- ποίου έξαίρεται ή σημασία. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Ανεκοινώθη αρμοδί¬ ως ότι βυνεχίζεται είς μεγάλας ποσό¬ τητας η έξαγωγή τού ελαίου. Ιδι¬ αιτέρας βημ.αοίας γεγονός θεωρεΐται ή έξαγωγή τυποποιημένων έλαιων. Διά την προσέχη Παρα σκευήν εκλήθη είς συνεδρία¬ σιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου. Κατά ταύτην* τό Δημοτικόν Συμβούλιον θ' ά- σχοληθή μέ τα κάτωθι έν τή ήμερησία διατάξει άναφερόμε- να θέματα: Συζήτησις επί έγγράφου τής Κτηματικής Τραπέζης διά την θεώρησιν των λογαριασμών των γενομένων δαπανών έκ τοϋ δανείου των δρχ. 8.000. 000. Λήψις αποφάσεως διά την κατακύρωσιντών δηιαοπρα- σιών ενοικιάσεως των δημοτι- κών φόρων κατά τό οικονομι¬ κόν έ'τος 1938—39 καί ενοι¬ κίασιν των τελών καθαριότη¬ τος καί φωτισμοϋ. Συζήτησις επί έγγράφου τοϋ Ύγειονομι- κοΰ Κέντρου Ηρακλείου. Έκ¬ θεσις τής έπιτροπής δι' εξέτα¬ σιν προτάσεως τής έπιτροπής τοθ Γυμναστηρίου σχετικώς μέ την εξεύρεσιν πόρων πρός ι αποπεράτωσιν αύτοϋ. Έν τή ιδία συνεδριάσει θά ληφθή απόφασις περί έπιβο- | λής προσωπικής εργασίας είς Ι τούς κατοίκους τής παλαιάς καί τής νέας Φορτέτσας διά την εκτέλεσιν δημοτικών έρ¬ γων είς τούς συνοικισμούς τούτους καί θά συζητηθώσι διάφορα άλλα ύπηρεσιακά ζή τήματα. ΚΕΡΛΙΣΜΕΝΟΙ ΛΡΙΟΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ Γενομένης τής κληρώσεως τοθ Λαχείου τοθ ΈθνικοΟ Στόλου εξήχθησαν οί κατωτέρω άριθμοΐ κερδίζοντες τα έναντι αυτών ση- μειούμενα ποσά: λ 24.986 δρχ. 300.000, 6' 13. 076 δρχ. 40.000, γ' 36.332 δρχ. 20.000. Οί άριθμοί 35.251 καί 11.964 κερδίζουν άνά δραχμάς 10.000. Ά·ά 4.000 οί άριθμοί: 30.296, 14 365, 35.300, 9.759, 10.177, 14.003, 39.307, 21.216, 25.403, 22.013. Άνά 3.000 οί άριθμοί: .12.708, 16.773, 18. 228, 23.791, 29.361, 32.561, 38.215, 8.767, 11038, 14.243, 29.450, 7.686, 11.614, 37.229, 39.468, 23.926, 30.909, 5.669, 6, 7.256 καί άνά 2.000 δρχ. οί άριθμοί: 38 381, 15.390, 35.301, 14.219, 18.182, 10.324, 24.733, 21.813, 569, 38.106, 26 518, 37.141, 26.011, 16 880, 7.284, 8.725, 27 909, 27.840, 21.331, 15 040, 30.706, 24.145, 24.701, 21.225, 38.509. Τέλος άνά χιλίας δρχ. κερδί¬ ζουν οί άριθμοί: 12 001, 9 343. 26.584, 11.714, 8.339, 9.152, 12.111, 10.692, 4.818, 23.189, 32.176, 382, 27.072, 34.187, 8.494, 27 201, 36.312, 39.380, 16.783, 20.012, 7.360, 8.691, 28.955, 1.935, 38,027, 37.106, 12.989, 18 422, 5.780, 38,181. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Υπό τοϋ σταθμοϋ Χωροφυ- λακής Σπήλι συνελήφθησαν καί παρεπέμφθησα αρμοδίως οί φυγόποινοι Ηλ. Αθανασι¬ άδης, Κων. Βλαστός, Έμμ. Δουλγεράκης, Ά. Έμμ. Δουλ- γεράκης, Ή. Νικ. Κουνδουρά- κης, Έμμ. Παν. Κουνδουρά- κης, Γεώρ. Στ. Κοκοτσάκης, Γεωργ. Στ. Πετρογιανάκης. καί Σ. Έμ. Πετρογιαννάκης. ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Κατά χθεσινόν τηλεγράψη- μα τοθ ύπουργείου Έθνικής Οίκονομίας πρός τό Τελωνεί¬ ον καί τό Εμπορικόν Έπι- μελητήριον "Ηρακλείου ή ίσχύς τής μεταξύ Ελλάδος καί Άλβανίας προσωρινής έμπο- ρικης συμφωνίας παρετάθη επί έ'ν εισέτι εξάμηνον υπό τοΰς αρχικώς συμφωνηθέντας δρους. ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗ ΟΠΛΩΝ Συνελήφθη καί παρεπέμφθη αρμοδίως επί παρανόμφ κα- τοχή στρατιωτικών δπλων ό Μιχ. Σταρας κάτοικος Άλ· φά Ρεθύμνης. Τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας απηύθυνεν εγκύκλιον πρός τα Γεωργικά Έπιμελη- τήρια διά τής οποίας παραγ- γέλλει δπως ταυτα προσαρ· μόσωσι πρός τό ίσχΰον μι- σθολόγιον των δημοσίων ύ- παλλήλων τάς άποδοχάς των ύπαλλήλων αυτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά την κλήρωσιν τής 26ης Μαρτίου οί κάτωθι άριθμοί εκέρ¬ δισαν άνά 1000 δρχ: 2.445, 4 910, 5.360, 9.610, 15.138, 20. 420, 20.776, '20.794, 21.659, 26.667, 27.503, 27.505, 27.524, 29.530, 32308, 43455 43463, 44714, 46988, 48224, 49295, 49388. Ό Έπιθεωρητής των Δημο- τικών Σχολείων τής Β' , περι¬ φερείας Ρεθύμνης ζητεί άδιο- ρίστους ^πτυχιούχους δημοδι- δασκάλους ώς άναπληρωτάς στρατευθέντων δημοδιδασκά- λων. Οί ένδιαφερόμενοι δέον νά άποταθώσιν είς τό Γραφεί¬ ον τοθ ενταύθα έπιθεωρητοϋ. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ Κατ' αναφοράν πρός τόν κ. Έπόπτην Άγροφυλακής τοϋ άγρονομείου Βιάννου αί δικάσιμοι άγροζημιών έν τή περιφερεία τού διά τόν μήνα Απρίλιον ωρίσθησαν ώς ακο¬ λούθως: Την 11 είς Καλάμι, την 12 ΠεΟκον, την 13 είς "Αγ. Βασίλειον, την 14 είς Άμυρά καί την 15 είς 'Άνω Βιάννον. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Διά κοινής αποφάσεως των ύπουργών Οίκονομικών καί Έθν. Οίκονομίας επεκυρώθη ό πίναξ κατανομής κατά έπι- μελητηριακάς περιφερείας τοϋ εΐσαγωγικοϋ δικαιώματος έ- πιβατικών αύτοκινήτων, ώς κα¬ τηρτίσθη υπό τής Άνωτάτης Άναθεωρητική;ς Έπιτροπής. Συμφώνως τώ ανωτέρω πίνα- κι τό ποσοστόν κατανομής μεταξύ των ενδιαφερομένων είσαγωγέων Ηρακλείου κα¬ θωρίσθη είς 100 000 δρχ. Ή ποσότης αυτή αΰξάνεται ετι κατά 50ο)ο. αι γνωμοδοτησεισΤων χημικων Πρός τα υπό τό υπουργεί¬ ον Έθν. Οίκονομίας Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ε¬ κοινοποιήθη διαταγή δι'ής έν- τέλλονται ταυτα δπως οσά¬ κις πρόκειται νά προβώσιν είς τόν διορισμόν ώς μελών είς ωρισμένας έπιτροπάς χη- μικών ή νά άναθέσωσιν άπ' εΰθείας είς αϋτοΰς την γνω¬ μάτευσίν επί διαφόρων ζητη¬ μάτων τεχνικής φύσεως, ά- ναφέρωνται προηγουμένως είς την Γεν. Διεύθυνσιν τοϋ Γεν, Χημείου ώς άρμοδίαν υπηρε¬ σίαν έν προκειμένον ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Διά τηλεγραφήματός της πρός τό "Εμπορικόν καί Βιο- μηχανικόν Έπιμελητήριον Η¬ ρακλείου ή Τραπέζα ΐής Ελ¬ λάδος γνωρίζει δτι προκειμέ- νου περί τής είσαγωγής είδών τοϋ πίνακος Ζ' προελεύσεως χωρών μεθ' ών συνδεόμεθα διά συμβάσεων τραπεζιτικών κλήριγκ καί ών ό λογαρια- σμός παρουσιάζει άπό τής συ- στάσεως αυτών πάγιον υπέρ ημών ενεργητικόν υπόλοιπον α( αίτήσεις των ενδιαφερομέ¬ νων θά υποβάλλωνται διά τοθ έπιμελητηρίου είς την κεντρι- κήν'Επιτροπήν εκδόσεως άδει- ών καθ" υπέρβασιν καί ούχι ώς μέχρι τούδε εγένετο είς την επιτροπήν παθητικών ύ- πολοίπων. ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΫ Αφιχθη χθές είς την πόλιν μας ό Έπιθεωρητής Άγροτι- κής Ασφαλείας τοϋ ύπουργεί¬ ου Έσωτερικών κ. Ανδρ. Πα- ναγιωτόπουλος. Ή άφιξις τού κ. Παναγιωτοποΰλου σχε τίζεται μέ την επιθεώρησιν των ύπηρεσιών άγροφυλαχής Ηρακλείου. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ Κατ' είδήσεις έκ Ρεθύμνης προχθές την μεσημβρίαν ηύτο- κτόνησεν εξωθί τοθ καφενεί- ου Γρύλλου ό Φανούριος Σα¬ ριδάκης βληθείς διά σφαίρας περιστρόφου είς τόν δεξιόν κρόταφον. Ό αύτοκτονήσας κατατρύχετο υπό νευρασθε- νείας. ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Συνήλθε προχθές είς την Νομαρχίαν άσχοληθέν μέ ύ¬ πηρεσιακά ζητήματα τό Συμ¬ βούλιον τοϋ Γεωργικοϋ Ταμεί- ου Ηρακλείου. Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΔΩΝ Διά διαταγής των ύπουρ¬ γών Οίκονομικών καί έθν. Οί¬ κονομίας ίσχυούσης άπό 1 Α¬ πριλίου έπαναφέρονται είς τόν πΐνακα Γ' τα σκόρδα δασμ. κλ. 13 α. Η ΤΣΕΧΟΛΟΒΑΚΙΑ ΟΧΥΡΩΝΕΙ ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΟ.Σ ΤΗΝΠΡΟΣΑΥΣΤΡΙΑΝΜΕΘΟΡΙΟΝ ΤΗΝ ΟΧΥΡϋΣΙΝ Ε ΠΙΒΛΕΠΟ Υ Ν ΓΑΛΛΟΙ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 29 ΛΙαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγρα¬ φήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι είςτήν πρός Αύστρίαν καί Γερμανίαν μεθόριον της, ή Τβεχοσλοβακία εκτε¬ λεί έσπευσμένως μεγάλαι όχυρωματικά έργα. Λέγεται ότι την οχύρωσιν ταύτην τής Τσεχοσλοβακίας έπιβλέπουν Γάλ- λοι άξιωματικοί, έφαρμόζοντες τα τεχνικά δεδομένα τής γραμμής Μα- ζινώ. Πάντως ή τελευταία αυτή πλη¬ ροφορία δέν έπιβεβαιοΰται επισήμως. ΑΤΑΚΤΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙΚΑΤΑΛΗΨΙΣΤΗΣΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφικαί πλη ροφορίαι έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι με¬ τά την κατάληψιν τής Αερίντας ή υπο¬ χώρησις των κυβερνητικών μετεβλήθη είς άτακτον φυγήν. Ούτοι ύποχωροΰν πρός την Βαρκελώνην τής οποίας ή κα- τάληψις άπειλείται. Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΤΟΝΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΟΗ ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΑΝΆΣΤΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Λϊαρτίου (τοΰ άντα ποκριτοΰ μας).— Έκ Βαρκελώνης τη¬ λεγραφοΰν ότι παρά τα άγγελλόμενα 'έξ άλλων πηγών, ή κρισιμότης τήςκαταστά- στάσεως οένπαρεμποδίζει τήνάμυναν είς ωρισμένα ςτρατηγικά σημεία τών^κυβερ- νητικών καί την οργάνωσιν είς τα μβτόπισθεν. Ό Νεγκρίν άλλως τε είς τάς σημερινάς τού δηλώσεις ετόνισεν ότι οί Καταλανοί είναι άποφασισμένοι νά άμυνθοΰν μέχρις εσχάτων. ΣΥΝΕΡΧΕΤΛΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τού άνχα- ποκριτοΰ μας). — Ανεκοινώθη ότι τό Οικονομικόν Συμβούλιον τής Βαλκα- νικής Συνεννοήσεως συνέρχεται την βην Απριλίου είς Πέραν τής Ίστα- μπούλ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥΒΑΣΙΛΕΟΣ ΜΕΤλ ΤΟΥ ΗίΒΒΥΒΟΥΡΓίΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑΙ »8 Μαρτίου (τού άντα¬ ποκριτοΰ μας).—Ή Α. Μ. ο Βασι¬ λεύς εδέχθη καί σήμερον είς συνεργα¬ σίαν τόν πρωθυπουργόν κ. Ι. Μεταξάν, άνελθόντα επί τούτω είς τα άνάκτορα. ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ 1ΑΠΩΝΙΚΟΥ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτοΰ μας).— Έκ τής "Απω Άνα- τολής βεβαιούνται πλήρως αί άγγελ- θείσαι μεγάλαι έπιτυχίαι των Κινεζι- κών στρατευμάτων. Ή υποχώρησις των Ίαπώνων είνε γενική, αί απώλειαι των δέ είς άνδρας καί υλικόν σημαντικόν- ταται. Η ΕΛΛΑΣ 6Α ΚΑΤΑΛΑΒΗ ΚΑΛΗΝ ΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΗΑΡΑΓΟΓΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαρτίου (τοΰ άν¬ ταποκριτοΰ ^ μας).—Κατόπιν των ση- μειωθεισών έξαγωγών μεγάλων ποσοτή- των έλαιων καί δή τυποποιημένων, βε¬ βαιούται ότι ·ή Ελλάς θα χαταλάβη καλήν Θέσιν είς την διεθνή έλαιοαγο» ράν.