95582

Αριθμός τεύχους

4825

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρτης
  1938
  ίΙ
  ηκοι
  «λη.
  ιϊ
  'ΚΕΛΰΝΗΝ
  ΙΣΠΟΛΕΟΣ
  ότι μ».
  η υπο.
  §λ
  »ρ
  (Οίας ή
  ΪΡ
  ΕΣΙαΊ
  ΓΑΣΙΣ
  (τού ά««
  ^ώνης τη·
  ,όμενκ έξ
  ςκαταβτ»·
  ίμυναν «ι;
  :ν είς τέ
  ^ς τε εί,
  έτόνιβεν
  ϊβισΐΐιένοι
  ΑΝΙΚΝ1
  ού άντ*·
  ότι τό
  »Ιστ*·
  ΑΕΟΣ
  ΜΕΤΙ.:Ι
  ,Ο άντ*"
  Ι*αβι·
  αγγέλ¬
  ών
  > άν-
  β*)·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίοαι 3
  έξάμηνος '2
  Άμεοικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δρσχ. 2
  ΙΥΙΑΡΤΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝώΓΑνΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΙΙΟΣ ΣΪΝΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «23
  Η
  ΤΗΣ
  Σ
  Μετ' ολίγας ημέρας, συγ¬
  κεκριμένως την 6ην Απρι¬
  λίου, θά συνέλθη είς την
  Κωνσταντινούπολιν τό Οικο¬
  νομικόν Συμβούλιον τής Βαλ
  κανικής Συνεννοήσεως, προ-
  κειμένου νά άσχοληθή μέ
  την εξέτασιν καί την επίλυ¬
  σιν ωρισμένων οίκονομι
  κης καί έμπορικής φύσεως
  ζητημάτων, μεγίστης σπου¬
  δαιότητος διά τα τέσσαρα
  σύμμαχα κράτη· Ή Συνδι-
  άσκεψις δέ αυτή, είς την ο¬
  ποίαν δα λάβουν μέρος οί
  διοικήται των Έκδοτικών
  Τραπεζών των τεσσάρων χω-
  ρών καί άλλοι είδικοί περί
  τα οίκονομικά καί έμπορι-
  κά ζητήματα άντιπρόσω-
  ποι, θά έχη νά έπιτελέση εν
  μέγα έργον καί προσλαμβά-
  νει εξαιρετικήν όλως απού-
  δαιότητα. Δι' αύτό καί ή
  σύγκλησίς της προκαλεΐ τό
  ενδιαφέρον όχι μόνον των
  τεσσάρων φίλων λαών άλλά
  γενικώτερον ολων των ε¬
  χόντων συμφέροντα είς τα
  Βαλκάνια καί την έγγύς
  •Ανατολήν. Καί είνε φυσι¬
  κόν τουτο.
  Αί τέσσαρες χώραι, ύπερ-
  νικήσασαι άπειρα έμπόδια
  καί παραμερίσασαι πάθη
  καί μίση πού έξέθρεψαν αίώ
  νες όλόκληροι καί τα όποΐα
  έκράτουν είς θανάσιμον ά-
  γώνα εξοντώσεως τούς λα-
  ούς των, κατώρθωσαν νά
  συμφωνήσουν πλήρως επί
  τού πολιτικοϋ έπιπέδου καί
  νά έγκαινιάσουν στενήν
  καί είλικρινή συνεργασίαν.
  Καί σήμερον τα Βαλκάνια,
  μέ την κοινήν πολιτικήν
  εμφάνισιν των είς τόν στί¬
  βον της διεθνοϋς πολιτικής
  άποτελοΰν μίαν δύναμιν
  άξιόλογον καί κατά πάντα
  ύπολογίσιμον. Καί ένώ άλ
  λοτε ή Χερσόνησος τού Αί
  μου, εθεωρείτο ή πλέον εύ-
  φλεκτος καί επικινδύνως ζώ-
  νη τής Εύρώπης μέ τάς συ-
  νεχεΐς έθνικάς έπαναστά-
  σεις καί τούς αλλεπαλλή¬
  λους πολέμους, σήμερον κα
  τέστη τόπος γαλήνης, ύπο-
  δειγμα είρηνικής διαβιώσεως,
  καί πραγματικάς συναδελ-
  φώσεως των λαών. Ή δέ
  Βαλκανικη Συνεννόησις πού
  αποτελεί τό έπΐστέγασμα
  αυτής τής στενάς συνεργα-
  οίας .των Βαλκανίων, άπέ-
  βη έξαιρετικής άξίας καί
  δυνάμεως όργανον είρήνης
  Καί ή στενωτέρα συνεργα·
  σία των τεσαάρων κρατών
  καί ^ επί τού οίκονομικοϋ
  έπιπέδου θά προσδώση με¬
  γαλυτέραν αξίαν εις την
  Συνεννόησιν καί θά συμ-
  βάλη τα μέγιστα είς την
  πρόοδον καί την ευημερίαν
  των λαών των.
  Εύτυχώς, ή επίτευξις τής
  συνεργασίαν αυτής δέν πα-
  ρουσιάζει μεγάλας δυσκολίας
  ί, άνυπέρβλητα έμπόδια. Είς
  πολλά δέ ζητήματα ή
  συνεργασία έχει επιτευχθή
  ήδη. Είνε μάλιστα πρόσφα¬
  τος ή επιτευχθείσα μεταξύ
  Ελλάδος καί Τουρκίας συμ-
  φωνία κοινής καπνικής πο¬
  λιτικής, είς την όποιαν φαί-
  νεται πρόθυμος νά προσχω-
  ρήση καί ή Βουλγαρία. Τό
  συνερχόμενον έπομένως μετ'
  ολίγας ημέρας Οικονομικόν
  Συμβούλιον τής Συνεννοή¬
  σεως θά εύρη όπωσδήποτε
  πρόσφορον τό έδαφος διά
  την εξέτασιν καί επίλυσιν
  των σπουδαιότερον τουλά¬
  χιστον προβλημάτων πού ά-
  πασχολοΰν την στιγμήν αυ¬
  τήν τάς τέσσαρας χώρας.
  Καί θά είνε μέγα εΰτυχημα
  εάν επέλθη όριστική καί
  πλήρης συμφωνία" ώς πρός
  την καθιέρωσιν κοινής πο-
  λιτικής είς ο,τι άφορα τα κυ
  ριώτερα Ιδίως γεωργικά προ-
  ΐόντα, όπως ό καπνό?, τό έ-
  λαιον, ή σταφίς, αί σταφυ-
  λαί κ.λ.π., ώστε νά λείψη ό
  μέχρΓ τοΐϊδε άσκούμενος συ-
  ναγωνισμός. Όπως έπίσης
  θά ήτο έξαιρετικώς ευχάρι¬
  στον, εάν καθίστατο δυνατή
  ή τελωνειακή εύχέρεια είς
  ο,τι άφορα τό μεταξύ των
  εμπόριον καί τάς έν γένει
  οικονομικάς καί εμπορικάς
  συναλλαγάς.
  Άλλ' είπομεν. Τα τέσσα
  ρ* κράτη συνεργάζονται
  ήδη στενώτατα επί τού πο·
  λιτικοΰ έπιπέδου. Πρέπει
  λοιπόν νά θεωρήται ώς βε¬
  βαία καί έκ των προτέρων
  εξησφαλισμένη η συνεργα¬
  σία των καί επί τού οίκονο-
  μικοϋ καθώς καί επί τοΰ
  πνευματικόν πεδίου.
  Ή συνερχομένη μετ' ο¬
  λίγον Διάσκεψις τοΰ οίκο-
  μικοϋ Συμβουλίου είς τή ν
  Κωνσταντινούπολιν, πιστεύ¬
  ομεν ότι θ' ανοίξη τόν δρό
  μόν διά την συνεργασίαν αύ
  την, άπό την οποίαν τόσα
  κέρδη θ' άποκομίσουν οί βαλ
  κανικοί λαοί.
  ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΖΗΤΗΜΑΤΟΝ ΑΓΟΝΟΝ ΓΡΛΜΜΩΝ
  Πληροφορίαι έξ "Αθηνών ά-
  ναφέρουν ότι είς τό ύφυπουρ-
  γεΐον τής'ΕμπορικήςΝαυτιλΙας
  ύπεβλήθησαν προτάσεις έκ
  μέρους διαφόρων άτμοπλοϊ-
  κών έτσιριών διά την ανάλη¬
  ψιν εκτελέσεως των θαλασσί-
  ων συγκοινωνιών των άγόνων
  γραμμών. Φυσικά δέ εγένον¬
  το προσφοραί καί διά την α¬
  νάληψιν των άγόνων γραμ¬
  μών Κρήτης, τής βορείας καί
  τής περιφερειακής τοιαύτης.
  Τό ειδικόν πρός τουτο Συμ¬
  βούλιον θά συνέλθη μετ' ολί¬
  γον, προκειμένου νά εξετάση,
  τάς ύποβληθεΐσας προτάσεις
  θά παραπέμψη δέ τό όλον ζή-
  τημα μέ τό σχετικόν πόρισμα
  είς την άρμοδίαν Επιτροπήν
  πρός λήψιν όριστικών άποφά-
  σεων. Μετ' ολίγον έπομένως
  τό ζήτημα των συγκοινωνιών
  των άγόνων γραμμών θά έ¬
  χη τακτοποιηθή πλήρως καί
  οριστικώς. Ευχάριστον δέ είνε
  δτι ή κυβέρνησις, ώς έχωμεν
  έγκύρους πληροφορίας έχει
  απόφασιν νά τό ρυθμίση κατά
  τρόπον ικανοποιούντο πλή¬
  ρως τα αίτήματα των ενδιαφε¬
  ρομένων καί εξυπηρετούντο
  απολύτως τα συμφέροντα τοϋ
  λαοϋ.
  Ειδικώς διά την άγονον
  γραμμήν τής Άνατολικής
  Κρήτης, τό ύφυπουργεΐον
  τής Ναυτιλίας έλαβεν ύπ'
  δψίν τού τό αϊτημα των
  ενδιαφερομένων όργανώσεων
  καί παρεδέχθη δτι ή προσέγ
  γισις των σκαφών είς τούς
  λιμένος Άγίου Νικολάου, Πά
  χείας Άμμου καί Σητείας
  την Κυριακήν, ημέραν δηλα-
  δή άργίας· έπιβαρύνει τα
  έμπορρύματα μέ διπλδ φορ·
  τοεκφορτωτικά, πράγμα τό , ο¬
  ποίον άποβαίνει είς βάρος
  τοϋ κόστους τής ζωής των
  καταναλωτών καί είς βάρος
  έπίσης τής τιμής των εγχωρί¬
  ων προϊόντων. Δέν γεννά¬
  ται λοιπόν άμφιβολία δτι τό
  ζήτημα τουτο θά τακτοποιη-
  θή ήδη, ώστε αί προσεγγίσεις
  νά γίνωνται ημέραν εργά¬
  σιμον, ώστε νά λείψη αυτή ή
  όδικος έπιβάρυνσις. Ύπάρ-
  χει έπίσης ή βιαιότης,
  καί ή πληροφορΐσ δτι τό ύ¬
  φυπουργεΐον, θά φροντίση
  ώστε τα σκάφη, τα όποΐα θ'
  άναλάβουν την εκτέλεσιν των
  δρομολογίων των άγόνων
  γραμμών νά είναι εύσταθή,
  ά«ετα καί νά παρέχουν από¬
  λυτον άσψάλισιν. Ειδικώτε¬
  ρον μάλιστα διά την άγονον
  γραμμήν τής Κρήτης, θά κα-
  ταβληθή Ιδιαιτέρα όλως φρον¬
  τίς ώς πρός τουτο. Διότι τό
  Κρητικόν πέλαγος είναι σχε-
  δόν καθ" όλον τόν χρόνον τε-
  ταραγμένον καϊ επικίνδυνον..
  Άποβαίνουν δέ έτι μεγαλύτε-
  ροι οί κίνδυνοι καί έκ τοϋ δ-
  τι είς τα σημεΐα των προσεγ-
  γίσεων, δέν ύπάρχουν άσφα-
  λεΐς δρμοι. Έπομένως τό οκά
  φός τό οποίον θά εκτελή την
  γραμμήν αυτήν θά πρέπει νά
  είναι έξαιρετικής άντοχής, νε-
  ότευκτον σχετικώς καί άρκε-
  τά ταχύ, ώστε νά δύναται
  ν' άντεπεξέρχεται είς τούς
  κινδύνους πού θ' αντιμετωπί¬
  ζη είς κάθε σχεδόν ταξίδιόν
  τού. Άλλωστε προκειμένου
  περί τής βορείας τουλάχιστον
  γραμμής καί ιδία τής Άνατο-
  λικής Κρήτης, ή έμπορική κί¬
  νησις είναι τόσον μεγάλη καί
  αί φορτοεκφορτώσεις τόσον
  σημαντικαί, ώστε νά συμφέ-
  ΡΪ1 ή προσέγγισις μεγάλου
  σκάφους.
  ΕΤνε ομως νομίζομεν, περιτ¬
  τόν νά έκταθώμεν περισσό¬
  τερον. Ή Κυβέρνησις άνέλα-
  βεν ήδη νά διευθετηθή τό ζή
  ιημα κατά τόν καλύτερον
  τρόπον. Κοί ΘΑ πράξΓ) ασφα¬
  λώς δ,τι είνε δυνατόν, διά τό
  συμφέρον καί την καλύτερον
  εξυπηρέτησιν ιοθ ένδισφερο-
  μένου κόσμου. Καί είμπο
  ροΓμεν ά μέν ώμεν απολύτως
  ήσυ^οι ότι είς τό μέ^λρν ή
  εξυπηρέτησις των άγόνων
  γραμμών των θαλασσίων συγ·
  κοινωνιών θά είνε άπό πάσης
  απόψεως άρτια.
  0Π2Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  χειρήματα καϊ αίσθητικής καί
  τεχνικής μορφής τα όποία θά ά-
  Ιπαιτοθν |ΐίαν εΣδικότητα διά νά
  , άντιμετωπίσθοΰν: Ή κάλτσα θά
  δώση ενα τόνον άξιόλογον είς
  την δλην εμφάνισιν. ΤΙ είνε
  άλλως τε Ιχ,ίϊνο πού συγκεν-
  τρώνει δλην την προσοχήν
  εις Ινα ωραίον πλάσμα; Καί
  πολλή ή ολίγη ϊδιορρυθμία. Αυ¬
  τήν δέ την ϊδιορρυθμίαν, θά ποθν
  έν κατακλείδι αί έχουσαι τό
  βέτο τής είδικότητος, έξυπηρε-
  τεΐ σπουδαίω; μ£α χρωματιστή
  κάλτσα.
  Δέν γνωρίζω άν ή συμφωνία
  μέ τα ανωτέρω των αίσθητικών
  θά είναι τελεία ή μερική. '(2-
  στόσο είνε βέβαιον δτι τό έρώ-
  τημα θά παραμείνη", καί ή συζή¬
  τησις θά συνεχισθή. Φθάνει έξ
  άλλου ή έποχή πού θά αποκτή¬
  ση καΐ παραδείγματα δυνάμενα
  νά την έξυπηρετήσουν άποτϊλε-
  σματικώς.
  *
  Ή στάθμη τοθ πολιτισμοθ κα-
  ΛΟΠΚΗ
  ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
  Χ-ρωμα:ιστές κάλτσες ή γυμνά
  πόδια; Αύτό τό έρώΐημα θέτουν
  τελευταίως οί έπικαιρογράφοι των
  Άθηναι'κών εφημερίδων. Κα'ι ξέ-
  ρετε γιατί; Ή μόδα έγκαινιάζει
  τίς κάλχσες «ύτές. Οί ^ιτρίνες
  των καταστημάτων τής πρωτευού¬
  σης παρουσιάζουν πλουσίους συν-
  δυασμούς άπό τό είδος. Καί κ -
  τα τρόπον μάλιστα έξαιρετικά
  σαγηνευτικό/. Έπομένως τα δί
  λημμα είνε αναπόφευκτον. Κα'ι
  δχι μόνον, πάλιν, μεταξύ τοΰ ώ·
  ραιοκόσμου. Άλλά καί μεταξϋ
  των «Ιστέτ» ή καί μετ^ςύ έκεί-
  νων πού ε*χούν τα οικαίωμα νά
  ένδιαφέρωντα' διά την κοινήν
  θή

  Οί κάλτσες θά Ιχουν τοϋ λοι¬
  πού δλα τα χρώμχτα τής ϊρι-
  δος. Οί χρωματισμοί των θά δί
  δουν είς τα πόδι μίαν ϊοιοτρο-
  π£αν... φαντασμαγορικήν Έννο
  εΐται, έν σχέσει μέ τό αιώνιον «άσ
  σορτί» τής δλης εμφανίσεως.
  —Κατάλαβχ. θά προκαλοΰν
  τοΰ λοιπού περισσότερον οί γυναΐ-
  κες μέ χάλτσες παρά χωρίς...
  Την γνώμην αυτήν διετύπωσεν
  ό πρώτος συζητητής. Άλλά δέν
  επρόκειτο νομίζω περί αύτοΰ.
  Καί άλλοτε ύπεστηρίχθη δτι μία
  φίνα κάλτσα δίδει στά πόδι τόν
  άέρα μιας... έξυπνάοας. Δέν φαν
  τάζομαι δέ δτι ή έςυπνάδα αύ
  τή θά άναδειχθ^ μέ τα χρώμα-
  τα. Μάλλον θά άπομακρυνθή τής
  σοβαρότητος κα! θά δώση καϊ
  είς την πρόκλησιν άκάμη κάτι
  τα άμφισβητήσιμον. Τό ζήτημα
  δηλ. κατά την γνώμην μου δέν
  τελειώνει μέ την ευκολον αυτήν
  παρατήρησιν.
  —θέλεις νά πής, εσυνέχισεν ό
  προλαλήσας ότι πρέπει νά λείπουν
  καί οί κάλτσες αύτές;
  Άλλο δίλημμα έδώ ή καλυ¬
  τέρα συνέχισις τοΰ πρώτου δι-
  λήμματος επί τό περιπλοκώτερον.
  Ή αίσθητική. ή καλώς έννοουμέ-
  νη, θά άπορρίψη πιθανώτατα τόν
  νεωτερισμόν αυτόν ώ; εξωφρενι¬
  κόν. Άλλά αί ώραΐαι πού τα
  θέλουν ίλα «σογχρονισμένα» τ£ θά
  ποθν; Δέν θά παρατάξουν έπι-
  ταντόΐ πολλάκις ζήτημα άμφιέσε-
  ως. Τποθέτω δέ 8τι άπό την αρ¬
  χήν αυτήν προέρχεται ή γνώμη
  δτι τα πάντα έδώ Ιχουν κάποιο
  μέτρον. Ό σιιρμός προτρέχει πολ¬
  λάκις τής διανοίας, ακριβώς
  δπως καί ό.,.σιδηρόδρομος είς
  τα φουτουριστΐκά σχεδιάσματα.
  Κάτι τέτοιο υποθέτω δτι άντι-
  προσωπεύει καί ή παρδαλή κάλ¬
  τσα. ΟΕ κάλτσες πρέπει νά έχουν
  Ινα σοβαρόνχρώμα. Βεβαία θά ποθν
  ότι καί οίγκραβάτε;, είναι συνήθως
  καί αύτές ...φαντασμαγορικές. Τό
  ζήτημα άλλάσσει δμως. Διότι ο£
  φέροντες δέν είναι καί τόσον άντι-
  κείμενα κοινή: παρατηρήσεως.
  Ένω αί φέρουσαι άπασχολοΰν
  καί βλέμματα καί κρίσεις καί
  σχόλια. Είς τό σημείον δέ τουτο
  ακριβώς είνε ποΰ ή λογική πρέ¬
  πει νά έρχεται συνεπίκουρος τής
  αίσθητικής...
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  ΤΙ
  ΑΙΛ ΤΗΝ Ε!
  ΜΕΤΡΑ
  ΤΟΥ Ν Ο Μ Ο Υ
  Όσα ήκούσθησαν προχθές είς
  την υπό την προεδρίαν τοϋ
  κ. Νομάρχου συνεδρίασιν τής
  'Υγειονομικής 'Επιτροπής, ά¬
  πό στόματος τοθ προϊσταμέ-
  νου τοϋ "ΥγειονομικοΟ Κέν-
  τρου, άποτελοθν μίαν τρα¬
  γικήν πραγματικότητα την
  όποιαν δέν πράπα βεβαίως
  ν' άγνοοθμεν. Ό κ. νομία-
  τρος, εξέθεσε μέ τα μελανώ-
  τερα χρώματα τάς έντυπώ
  σεις τού έκ τής ϋγειονομικής
  ερεύνης την όποιαν πρόσφα¬
  τος—ενήργησεν είς τήν'δπαι
  θρον, περιοδεόσας πλείστα
  έκ των χωρίων μας.
  Επιστοποίησεν, δσα ακρι¬
  βώς καΐ άπό τής στήλης αυ¬
  τής κατ' επανάληψιν έ'χουν
  εκτεθή. Ανέφερεν δτι είς
  πλείστα χωρία οί κάτοικοι
  διαβιοϋν υπό την Ιδίαν στέ-
  γην μέ τα ζώά των. Ότι οί
  κοπρώνες, είναι είς τάς αύ
  λάς των οίκιών, τελείως ά
  κάλυπτοι δτι οί σταθλοι ουδέ
  ποτε καθατρίζονται, δτι αί πλεϊ
  σται έκ των οίκιων στεροΰν
  ται παραθύρων καί είναι άν
  θυγιειναί, ύγραί καί σκότει
  ναί δτι παντοΰ ύπάρχουν στά
  σιμαλιμνάζοντα νερά,πού άνα
  δίδουν φρικτάς άναθυμιάσεις.
  Ότι οί κάτοικοι στεροΰνται
  κα» των στοιχειωδεστέρων
  γνώσεων καθαριότητος καί
  ύγιεινής. "Οτι έν ένί λόγω ή
  ϋπαιθρος παρουσιάζει οικτράν
  κατάστασιν άπό ύγειονομικής
  απόψεως. Άποτέλεσμα δέ δ-
  λων αυτών είνε ή τεραστία
  έξάπλωσις τής έλονοσίας πού
  διαρκεϊ καί τόν χειμώνα. Ή
  εμφάνισις διαφόρων μεταδοτι·
  κων νόσων. Ή καταπληκτική
  έξάπλωσις καί δράσις τής
  φυματιώσεως. Καί ταυτα πα¬
  ρά τα μέτρα πού έ'χουν λη¬
  φθή εσχάτως υπό τοθ Κρά-
  τους πρός έξυγίανσιν τής χώ¬
  ρας. Διότι τα μέτρα αύτά, εί¬
  τε δέν όλοκληρώθησσν, είτε
  δέν έφεραν άκόμη τα άποτε-
  λέσματά των. Φυσικά δέν
  παρέλειψε καί νά ύποδείξη
  τί πρέπει νά γίνη. πρός αντι¬
  μετώπισιν τής καταστάσεως
  αυτής.
  Είνε δέ έξαιρετικώς ευχά¬
  ριστον δτι προεξάρχοντος τοϋ
  κ. Νομάρχου, τα μέλη τής Έ-
  πιτροπής, απεφάσισαν νά όρ·
  γανώσουν καί νά ένισχΰ-
  σουν τόν άγώνα πρός έξυ-
  γίανσιν τοΰ τόπου, νά δια-
  τάξουν την αύστηροτάτην καί
  μετά σχολαστικότητος εφαρ¬
  μογήν των ύγειονομικών δια-
  τάξεων, νά ίδρύσουν ύγειονο-
  μικάς έπιτροπάς είς δλας τάς
  ! κοινότητος καί νά θέσουν τό
  ■ ζήτημα τής ύγείας καί τής
  καθαριότητος είς την πρώτην
  γραμμήν, έκεΐ ακριβώς δπου
  έκ των πραγμάτων έπιβάλλε-
  ται νά τοποθετηθή.
  Είς τό ζήτημα άλλωστε αύ¬
  τό τόν τόνον έ'δωσεν ή Κυβέρ¬
  νησις, στρέψασα δλην την
  προσοχήν της είς την έξυγί¬
  ανσιν τής χώρας, είς την α¬
  νύψωσιν τής στάθμης τοθ πό-
  λιτισμοθ μσς. Καί φυσικά δέν
  ήτο δυνατόν νά ύστερήσουν
  αί τοπικαί αρχαί. Ό αγών
  λοιπόν πρός έξυγίανσιν τοθ
  νομοΰ μας θ' αρχίση πλέον
  έντονος, συστηματικώς. Εΐνε
  δέ όντως άνάγκη νά γίνη
  τουτο. Ή ύγεία, αποτελεί τό
  πολυτιμότερον άγαθόν διά
  τόν άνθρωπον, τόν σπου**βκό·
  τερον παράγοντα προόδου
  καί άναπτύξεως δι' ένα τό¬
  πον. Χωρίς πολίτας ύγιεΐς,
  τίποτε δέν ειμπορεί νά γίνη.
  Ουτε ανάπτυξις τής οίκονομι-
  κής ζωής ουτε πρόοδος πνευ
  ματική. Λαός άσθενικός εΐνε
  καταδικασμένος είς μαρασμόν
  είς παρακμήν καί άφάνειαν.
  Άλλά δέν πρέπει βεβαίως
  νά έχωμεν την αξίωσιν νά με
  τσβληθή ή κατάστασις άτιότής
  μιδς ημέρας είς την άλλην ώς
  διά μαγείας. Διότι θαΰματα
  δέν ειμπορεί νά γίνουν. Θά
  χρειασθή χρόνος πολύς καί
  προσπαθεία μεγάλη. Την προ¬
  σπάθειαν την άνέλαβεν ήδη
  τό Κράτος. Καί θά την συ
  νεχίση, ασφαλώς μέχρι τέλους,
  μέ ζήλον, μέ ενθουσιασμόν,
  μέ επιμονήν. Μόνον τό Κρά¬
  τος δμως, δέν άρκεΐ. Χρειά-
  ζεται απαραιτήτως καί ή συν-
  δρομή των Δήμων καί των
  Κοινοτήτων καί δλων γενικώς
  των πολιτών. Χρειάζεται ή
  συνδρομή τοϋ μορφωμένου ι¬
  δία κόσμου, των προηγμένων
  πολιτών, τοΰ σχολείου καί
  τής έκκλησίας, των συνεταιρι-
  σμών καί των διαφόρων ίδρυ-
  μάτων. Χρειάζεται κυρίως ή
  συνδρομή δλων είς τό έργον
  τής διαφωτίσεως των άγρο
  των μας επί τής τεραστίας
  σημασίας την όποιαν έχει διά
  την υγείαν των ή καθαριότης
  καί ή υπό άνθρωπινωτέρους
  δρους διαβίωσίς των. Διότι δ¬
  σα μέτρα καί άν ληφθοϋν υ¬
  πό των άρχών, οσαι διατα¬
  γαί καΐ άν έκδοθοΰν καί δσον
  άν επιδιωχθή ή έφαρμογή των,
  δέν θά τελεσφορήσουν πλή¬
  ρως, εάν δέν γίνη, είς τόν λα¬
  όν συνείδησις ή άνάγκη καί
  ή άξία τής καθαριότητος. Καί
  είναι δικαιολογημένη κάθε
  προσπαθεία διά νά επιτευχθή
  τουτο. Ή ύγεία τοϋ λαοϋ, εί¬
  πομεν, αποτελεί τό πολιτιμό-
  τερον άγαθόν. Καί ή έξυγίαν-
  σις τού τόπου, αποτελεί ϋπέρ-
  τατον καθήκον, πρωταρχικήν
  δσον καί στοιχειώδη υποχρέ¬
  ωσιν δι' δλους μσς.
  Τό έλαιον.
  Κατ' έπισήμους άνακοινώ-
  σεις, έξ δλων των έλαιοπα-
  ραγωγικών διαμερισμάτων τής
  χώρας, συνεχίζεται ή έξα-
  γωγή μεγάλων ποσοτήτων
  ελαίου. Κατά τάς ύπαρχού
  σας έπίσης πληροφορίας ή
  ζήτησις έλληνικών έλαιολά
  δών εΐνε έξαιρετική είς δλας
  έν γένει τάς καταναλωτι-
  κάς άγοράς τοθ έξωτερικοθ.
  "Ετσι ύπάρχει βάσιμος ή ελ¬
  πίς νά κατακτήσωμεν όριστι
  κώς τάς διαφόρους κατα-
  ναλωτικάς άγοράς. Δημιουρ-
  γεϊται δέ ή πεποίθησις δτι
  τα έλαιόλαδά μας θά πω-
  ληθοΰν είς έξαιρετικώς Ικα¬
  νοποιητικάς διά τούς παρα-
  γωγοΰς τιμάς. Άλλά τα ε¬
  λαια μας θά έχουν άκόμη
  καλύτερον τύχην είς τό μέλ-
  λον εάν τα έξευγενίσωμεν καί
  τα προσφέρωμεν τυποποιημέ-
  να είς την κατανάλωσιν.
  Οί άγωνισταϊ.
  Ό πανηγυρισμός τής Με-
  γάλης έθνικής εορτής μας,
  έγινεν άφορμή νά διαπιστωθη
  καί πάλιν, δτι τα λείψανα
  των έπαναστάσεων καί των
  άγώνων χάριν τής ελευθερί¬
  ας, οί ολίγοι έπιζώντες εισ¬
  έτι ήρωες τής Κρητικής έπο-
  ποιΐας, έχουν τελείως έγκα-
  ταλειφθη, έχουν λησμονηθί]
  σκληρώς. Ή σημερινή δμως
  κυβέρνησις, ποΰ τόσον δεικνύ¬
  ει ενδιαφέρον διά την τόνω-
  σιν τού έθνικοθ φρονήματος
  καί τόσην τρέφει στοργήν
  πρός τούς έργαζομένους * υ¬
  πέρ τής πατρίδος, ένεθυμήθη
  κσΐ τούς ηαλαιούττ άγωνιστάς
  καί υπεσχέθη πρό ολίγων ά¬
  κόμη ημερών νά λάβη υπέρ
  αυτών μέριμναν, νά χορηγήση
  συντάξεις καί νά όργανώσΓ)
  την περίθαλψιν των. Καί δέν
  ύπάρχει άμφιβολία δτι ή κυ¬
  βέρνησις θά φροντίση πράγ-
  ματι νά πράξη. δ,τι αί άλλαι
  κυβερνήσεις είχον παραλείψΓ).
  Τό γυμναστήριον.
  Είς την αυριανήν συνεδρία¬
  σιν τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλί¬
  ου πρόκειται νά συζητηθή με¬
  ταξύ άλλων καί πρότασις τής
  έπιτροπής πρός εξεύρεσιν των
  απαιτουμένων πόρων διά την
  αποπεράτωσιν τοϋ Γυμναστη-
  ρίου τής πόλεως. Επί τή εύ·
  καιρία δμως δέν θά ήτο νο¬
  μίζομεν οϋτε άσκοπον οθτε
  περιττόν νά συζητήθη έκ νέου
  καί τό ζήτημα τής διανοίξεως
  τοθ τείχους είς τό μέρος τοΰ
  Γυμναστηρίου, όπότε θά έξη
  σφαλίζετο ή έπικοινωνία τής
  πόλεως καί μέ τό Γυμναστή¬
  ριον αύτό καί μέ τό προάστει¬
  ον τοθ Μασταμπά, θ' άπέ-
  κτα δέ καί Μνα νέον πνεύμο-
  νσ ύγείας καί άερισμοϋ τό "Η¬
  ράκλειον. Τα τυπικά έμπόδισ
  διά την δημιουργίαν τοθ ρήγ-
  ματος αύτοθ, δέν ύφίστανται
  φρονούμεν πλέον.
  Ή ελονοσία.
  Μετ' ολίγον θά είσέλθω-
  μεν είς την θερινήν περίοδον
  όπότε θά κάμτ] την εμφάνισιν
  της ή ελονοσία. Έν τούτοις ό
  κίνδυνος αύτάς είναι δυνα¬
  τόν νά ματαιωθή. Ή έλονο-
  σία δέν θά εμφανισθή εάν ά¬
  πό τοθδε αρχίση ό κατ' αυτής
  αγών δπως εγένετο πέρυσι ό¬
  πότε έν συνεργασία τοθ Δή-
  υου μετά τοϋ ΥγειονομικοΟ
  Κέντρου, έσχηματίσθησαν εί-
  δικά συνεργεΐα άποξηράνσε-
  ως μικροελών καΐ έπιπολάσε-
  ως των στσσίμων υδάτων διά
  πετρελαίου. Άλλά δέν αμφι¬
  βαλλομεν δτι τό Ύγειονομι
  κόν Κέντρον θ' αναλάβη καί
  πάλιν παρομοίαν πρωτοβουλί¬
  αν δπως έπίσης πιστεύομεν δ·
  τι τόσον ό Δήμος δσον καί αί
  κοινότητες των έλογενών πε-
  ριφερειών θά βοηθήσουν είς
  την οργάνωσιν των άνθελονο-
  σιακών συνεργείων καί τού α¬
  γώνος έν γένει κατά τής τρο¬
  μεράς νόσου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Λ
  Ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  «διαβολόπαιδο»
  «Μ1ΝΩΑ».— Σήμερον τό άρι-
  οτούργημα: «ό «κύκλων».
  Τό γοητευτικό κορίτσι(
  ποΰ κατέκτηοε τίς καρ-
  διές ολου τού κόσμου ά-
  πό την πρώτη τού έμφά-
  νπσι στήν όθόνπ· Ή βα-
  σίλισσα τού Γαλλικοΰ
  φίλμ:
  ΝΤΑΝΙΕΑ ΝΤΑΡΙΕ
  καί έ γεπτευτικώτερος ζέν
  —πρεμιέ τής Παριζιάνικης
  οκηνής:
  ΑΗΡΥ [ΚΑΡΑ
  δίδουν γιά πρώτη φο-
  ρά τό απαντον τής ώ-
  μορφιάς, τής γοητείας,
  τής δροσιάς καί τής λε-
  πτης τέχνης των σ' ένα
  Πκριζιάνικο κομψοτέχνη
  μα, πλημμυρισμένο «πό
  μοντερνισμό, εύθυμία,
  νειάτα χιοϋμορ καί ζωή:
  Λ Ο Π ΑΙ ΑΟ
  "Ενα άφθαστο μουσικό
  φίλμ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ΪΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ή Κοινότης Σωκαρά Μο¬
  νοφατσίου προκηρύσσει δτι έκ-
  τίθεται είς διαγωνισμόν φανε-
  ράς έπαναληπτικής μειοδοτι-
  κής δημοπρασίας ή κατασκευή
  έξωτερικοΰ ΰδραγωγείου Συ-
  νοικισμοθ Άποΐνι Κοινότητος
  Σωκαρά την 15ην Απριλίου
  έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί
  ώραν 10—12 π. μ. έν τώ
  γραφείω τής Μηχανικής υπη¬
  ρεσίας Κοινοτήτων νομοΰ Η¬
  ρακλείου, συμφώνως τή ύπ'
  αυτής συνταχθείση μελέτη.
  Παράβολον συμμετοχής δρ.
  τρείς χιλιάδες (3.000) είς
  γραμμάτιον τοθ Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον-
  ται δεκτοί έργολάβοι πάσης
  τάξεως δι" ε'ργα οίκοδομικά
  καί ϋδραυλικά ώς καΐ έμπει
  ροτέχναι άνεγνωρισμένοι. Τα
  σχεακά τής μελέτης εισί κα¬
  τατεθειμένα είς τό γραφείον
  τής Κοινότητος κσί είς την
  Μηχανικήν Υπηρεσίαν Κοι¬
  νοτήτων Ν. Ηρακλείου ένθα
  προσερχόμενοι οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν καθ' εκάστην καΐ κατά
  τάς εργασίμους ώρας.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος.
  Η. Χαλκιαδάκης
  ■■■■■■■*■■■«■■>■■■■»■«
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ»)
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  εύθβΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σϋρον,
  ΤΗΝΟΜ, Πάρον, Μάξον.
  Πρακτορειον
  ΛΙΝΛΡΔΛΚΗ
  Ταλε·. $-11
  Είς τάν δοόμον
  τού ©εανθρώπου
  Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ
  Τού Αεωνίδα Άντρέγιεφ.
  7ον "
  Στΐς πορί,Χ&ς χοθ ΊησοΟ καί
  των μαθητδν τού διά μέσου τής
  Ίουδαίας, κάθε ψορί πού οί
  στρατοκόποι προσήγγιζαν σέ κα-
  νένα χωριό, ό Ίούδας τούς κα-
  τηγοροθσε τούς κατοίκους καί
  προφήτευε πώς τούς Ιπίφύλασ-
  σαν εχθρικήν ύποδοχή. Καί δμως
  κάθε φορά οί κάτοικον πού τόσο
  κατηγοροϋσεν ό Ίούδας, υπεδέ
  χονχο τόν Ίησοΰν καί τούς μα¬
  θητάς τού μέ χαρά, τούς περιέ-
  βαλλαν μέ στοργή κα'. μέ αγά¬
  πην καί έδέχοντο μέ ένθουσια
  σμό την διδασκαλίαν των. Ή κασ-
  σετίνα μέσα στήν οποίαν δ Ίού¬
  δας μάζευε τα χρήματα, βάραινε
  σέ σημεΐο, ώστε καταντοΰσε σχε-
  δόν άσήκωτος. ΛΤότε οί μαθηταί
  τδν πείραζαν πού είχε πέση ϊξω
  στίς προβλέψεις τού, κι' αύτό;
  τούς έ*λεγε:
  —ΝαΙ, ναί! "Εφθασε νά π^ δ
  Ίούδας πώς οί άνθρωποι αύτοι
  ήσαν κακοί, γιά νά φανοθν κα-
  λοί καί νά σας δώσουν χρήματα.
  Κι' αυτοί, γέλασαν τόν Ίούδα,
  τόν δόλιο τόν Ίσκαριώτη!
  Μιά ήμέρα δμως, 4νω είχαν ά-
  πομακρυνθή άπό τό χωριό δπου
  τούς είχαν κάνη τόσο έγκάρδινν
  ύποδοχή, δ θωμάς καί ό Ίούδας
  λογόφεραν, καί γιά νά κανονί-
  σουν την διαφοράν των, έμειναν
  πίσω. Μόνο την επαύριον έφθα¬
  σαν τόν Ίησοΰν καί τούς άλλους
  μαθητάς, κι' δ Ηωμάς είχεν ϊκ-
  φρασι θλιμμένη καί στενάχωρη,
  ένφ ό Ίούδας είχε μιά Ικφρασι
  Οπερήφανη, σάν νά περίμενε τα
  συγχαρητήρια καί τίς εύχαρι-
  στΕες δλων. Σάν βρέθηκε κοντά
  στόν Ίησοθν, ό θωμάς είπεν ά-
  ποφασιστικά:
  —Ό Ίούδας είχε δίκηο, Κύ-
  ριε! Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου πού
  μάς φάνηκαν καλοί, είνε άνόη-
  τοι καί μοχθηροί. Ό καλός σπό-
  ρος των λόγων σου Ιπεσε σέ πέ-
  τρες!
  Καί διηγήθηκε τί είχε συμβη'
  στό χωρίό. Σάν Ιφυγεν & Ίησοθς
  καί οί μαθηταί τού, μιά γρηά
  ίρχισε νά φωνάζη πώς τής εί-
  χαν κλέψη την γΐδά της καί
  γιά την κλοπή κητηγοροΰσε
  τόν Ναζωραϊον καί τούς μαθητάς
  τού.
  Στίς άρχές δοκίμασαν νά τής
  φέρουν άντίρρησιν, ΰστερα θέλτ;-
  σαν νά την κατευνάσουν, άλλ'
  αυτή δός τού καί φώναζε τ:ώς
  κανένας άλλος άπό τόν Ίησοΰν
  δέν μποροθσε νά είνε δράστης
  τής κλοπής, καί πολλοί πού εί
  χαν πεισθή άπό την έπιμονή της,
  ήθελαν νά τρέξουν πρός κατα
  δίωξιν των κλεφτών. Παρ' δλον
  δτι δέ σέ λίγο βρέθηκεν ή κα
  τσίκα πού είχε περιπλανηθή
  I-
  ξω στήν έξοχή, πολλοί 6πεστή-
  ριζαν τιώς ό Ιησούς καί ο£ μα¬
  θηταί τού ήσαν άγύρτες καί ΐσως
  καί ΐσως καί κλέφτες!
  —Μέ άφίνεις, Κύριε —είπεν δ
  Πέτρος αποτεινόμενος στόν Ίη¬
  σοΰν — νά πεταχθώ νά τούς δώσω
  τύ μάθημα πού τούς χρειάζε
  ται.
  Άπό τό κακό τού, τα ρουθού-
  νια τού είχαν φουσκώση.
  ' Ο Ίησοθς ομως, πού καθ' 8-
  λη αυτήν την έξήγησ:, σώπαινε,
  τόν κύτταξε μέ αύστηρότητα κι'
  έ Πέτρος δέν έβγαλε μιλιά, καί
  κρύφθηκε πίσω άπό τούς άλλους.
  Καί σάν νά μή είχε συμβή α¬
  πολύτως τίποτε, κανεΐς δέν μίλη-
  σε πιά γι' αυτή τή σκηνή. Λές
  καί πίστευαν πώς δ Ίσύδας είχεν
  άδικο.
  Ό Ισκαρ'ώτης άδικα πάσχι-
  σε, προσπαθώντας νά προδώση
  στήν ΰποπτη φάτσα τού μιά Ικ-
  φρασι μετριόφρονα καί μισοκα-
  κόμοιρη. Κανείς δέν τουδινεπρο-
  σοχή κι' δλοι τοΰ έφέροντο χωρίς
  συμπάθεια, μέ περιφρόνησιν.
  Άπό την ήμέρα έκείνη καί ή
  στάσις τού ΙησοΟ άπέναντί τού
  παραδόξως άλλαξε. ΠρΙν άπό τή
  σκηνή έκείνη ό Ίούδας, άγνωστο
  γιατί, ποτέ τού δέν ώμιλοΰσεν
  άπ' εύθείας είς τόν Ίησοΰν, πού
  κι' αύτός, πάλι σπανίως άπηυθύ-
  νετο στόν Ίούδα. Ήρκεΐτα νά
  τόν κυττάζη κάποτε μέ βλέμμα
  τρυφερό, καί ποΰ καί ποΰ, στά
  χωρατά τοΰ Ίσκαριώτη χαμογε-
  λοθσε: Κι' δταν τοΰ φαινόταν
  πώς εϊχε καιρό νά τόν ίδη", ρω-
  τοθσβ:
  —ΠοΟ Ιίνί δ Ίούδας;
  (συνιχίζεται)
  *=>
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή ευτυχία κυρίες μου.
  Πιστεύεται σ' αύτην;
  Άπό τού Ορόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  Δέν ξέρω. Άλλ' εΐμαι βεβαία δ¬
  τι κάττοτετήναίσθανθήκατε καί την
  πιστέψατε. Τό ενθυμείσθε;
  Καΐ αν άκόαη σήμερα σας έγ-
  κατέλειψε ή σδς έξηπάτησε, έλπί-
  ζετε άκόμη σ' αυτήν μυστικά Ευ¬
  τυχία, ευτυχία. Μήπως μπορεΐτε
  νά παραδεχθήτε δτι δέν μένει λί
  γη άκόμη φυλαγμένη καί γιά σάς;
  Τί θέλετε ν' άπογίνη κανείς χω¬
  ρίς αυτήν; Τό άνθος στρέφεται
  πρός τόν ηΛιον, τό πουλ'ι πρός
  τόν γαλάζιο ούρανό καί ή ψυχη—
  γιατί κι' έκείνη έπίσης 8χει τίς ά
  παιτήσεις της—ποθεΐ την ευτυχία
  την γυρεΰει παντοΰ, τή περιυ,ένει
  άδιάκοπα. Κι' δταν άκόμη άρνεΐ-
  ται την ϋπαρξΐ τής την όνειροπο-
  λεϊ:
  «Εάν έν τούτοις ύπήρχε ευτυ¬
  χία». —Ύπάρχει Έλάβαιιε δλοι
  λίγες ρανίδες περνώντας άπό τόν
  ούρανό της, λίγες ρανίδες ποΰ έ
  δημιούργησαν τίς πιό ώραϊες στιγ·
  μές τή'ςζωής μας.
  Άλλά θά μπορούσαμε νά είχα¬
  με πολύ ιτερισσότρρη άν θέλαμε.
  Είς την ευτυχία, ϋπάρχει πολύ πε-
  ρισσοτέρα θέλησις άπό δ,τι νομί
  ζει κανείς.
  Κι' δταν φεύγει, μάς αφίξει μέ
  χίλιες μετααέλειες. Δέν θά ύπήρ¬
  χε όίραγε τρόπος νά την κρατήσω-
  με, νά την τΐροστατεύσωμε;
  —Ή ευτυχία ύπάρχει. Φανταζό¬
  μεθα ευχαρίστως—προέρχεται δ.·
  ραγε ή πλάνη άπ' τούς ρωμαντι-
  κούς, —δτι ώρισμένες περιστάσεις
  τής ζωής μας φέρουν αφεύκτως
  την ευτυχία Άκοΰαε π. χ. νά έπα-
  ναλαμβάνουν σ' δλους τούς νεο-
  νύμφους: «Πόσο χαίρω διά την ευ¬
  τυχία σας». Ι
  Άλλά μοΰ φαίνεται δτι δέν ύ·
  ττάρχει κανείς λόγος νά δέχωνται |
  αυτήν την ημέραν ώς μία έγγύησι
  τής εΰτυχίας των Άρχιζουν ά·'
  πλούστατα μία νέα ζωή πού θά ι
  είνε γεμάτη λύπες κοί χαρές καί'
  τής οποίας ή τροπή πρός την εύ· |
  τυχία ή την δυστυχία έξαρτδται
  άΐτό την νοημοσύνη καί την θέλη¬
  σίν των.
  Δέν ύπάρχει τελεία ευτυχία. Ου
  τρ ή ώραιότηο, οΰτε ό £οως, οϋτε
  τα πλοΰτη, οΰτε ή δόξα δέν άρ-
  κοΰν. Αύτά όλα δέν είναι παρά
  εύνοικά στοιχεΐα τελείως άχρη·
  στα δμως δταν δέν ξέρουν νά τα
  εκμεταλλευθούν.
  Ή ευτυχία, μοιάζει μ' ϊνα ώ-
  ραϊο φόρεμα. Δέν όρκοΰν μόνον
  τα έκλεκτά υλικά γιά νά γίνη.
  Χρειάζονται καί τα χέρια καί τό
  γοΰστο καί ή ψυχή. Σέ τί θά χρη-
  σίμευε αύτά τό θαυμάσιο βελοΰδο
  ή έκεΐνο τό στιλπνό σατέν αν δέν
  είχαμε την Ίκανότητα νά έπινοή-
  σωμε ή νά άντιγράψωμε ίνα ώ-
  ραϊο μοντέλο, νά συνδυάσωμετούς
  χρωματισμούς, νά τό έφαρμόσω-
  με τελεία επάνω στό κορμί νά τό
  ράψωμε, νά τό γαρνίρωμε καλαί-
  σθητα;
  Άλλ' επάνω στό Ιδιο θέμα θά
  συνεχίσω καί αυριον.
  Μία αλλη
  ΚΟΙΜΩΜΙ Κγ
  "ΧΙΟΣ
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμης, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τκςείδιον Ηρακλείου—Πειραιδς 12 ϋρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλέφ. 5-40
  ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μέγα ΒραβεϊονΔιεθνών Έκθέσεων
  Παρισίων καί θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προϊόντων «Δ1ΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω ύφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οικίας κ. Κατελάνου) καί ή ότιοία θά καταβάλη
  πάσαν προσπάθειαν ττρός πλήρη ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοϋ Πει¬
  ραιώς.
  Και μυζήθρες φρέσκες
  Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Απόστολον Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. 1—20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ■ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΑΓ. ΤΟΠΟΥΣ
  'Αναχώρησις 11 Απριλίου 1938
  Ατμόπλοιον ΑΤΤΙΚΗ τόννων 5.000.
  Μεγάλη ϊύκαιρία διά τοΰς επιθυμούντας νά έπισκΐ-
  φθώσι τούς Άγίους Τόπους.
  Εγγραφαί δέον νά γίνωσι τό ταχύτερον πρός εξασφά¬
  λισιν θέσεως, διότι λόγω πληΒώρας εγγράφων οί κατάλο-
  γοι βυμπληροΰντκι καί πολλοι θα αποκλεισθοϋν. Ή ϊκ-
  δοσις τοϋ ώιαβατηρίου άπαιτεϊ πολύν χρόνον.
  Εγγραφαί καί πληροφορίαι παρά τώ Κωνστ.
  Πατεράκη όδός Έβανς 17.
  Ίούς Κρήτας προσκυνητάς θά ουνοδϊύση καθ' όλην
  την διαρκβιαν τού ταξιύίου όπως καί κατά τα παρ. ίτη
  γνωστάς κ. Κ. Πατϊρακης διοργανωτπς τής Παγκρητίον
  ώρομπς Πιθανή ή προσεγγιοι» <Ι{ Άλϊ{ανδρβι»ν. 343ον "Εξαφνα μιά άνατριχίλα δι- έτρεξε τή συνέλευσι. Μερικοί βουλευταί άνεπήδησαν άπό τα έδώλιά των καί έστησαν τό αύτί. Άπό την άνοικτή πόρ- τα άκούσθηκαν τουφεκιές ά¬ πό τή μεριά τού ΚεραμεικοΟ. 'Έπειτα δνας κρότος βαρΰς έσεισε τα παράθυρα: κανονι- κά. Καθώς Ιμπήκαν στό παλάτι οί έπαναστάτες έιτεσαν επά¬ νω στήν έλβετική φρουρά. φεΰγοντας δπως εφυγεν άπό τα άνάκτορα, ό Λουδοβΐκος είχε λησμονήση νά δώση ό- δηγίες ή, δπως συνήθως δέν είχε τή ούναμι νά δώση μιά κατηγορηματική διαταγή. Πι- στοί στήν πρώτη διαταγή, ή όποία δέν είχε ανακληθή, νά κρατήσουν άμυνα, οί Έλβε- τοΐ ηθέλησαν νά ύπερασπί- σουν τό άδειο «κλουβί» τής βασιλείας καί, έκτελοΰντες παραγγέλματα των αξιωμα¬ τικών των, έρριξαν μερικά πυρά όμαδόν—στόν άέρα."Ε τσι, χωρίς δυσκολία, κατώρ¬ θωσαν νά έκκενώσουν την αύλή καί έκυρίευσαν τα κα νόνια πού εΐχαν φέρη οί έπα¬ ναστάτες. 'Εχρειαζόταν καλ- λίτερη απόδειξις δτι £νας δρα στήριος βασιληάς θά μποροΰ- σε κάλλιστα νά αμυνθή έν μέσω των στρατευμάτων τού, Τότε καΐ μόνον τότε ό άψυ- χος βασιληάς έθυμήθηκε τό στοιχειώδες καθήκον τού νά μην άπαιτή άπό τούς άλλους τό θάρρος καΐ τή θυσία,τής ζωής των έκεΐ τιού ό ΐδιος έ- λιποτάκτησε' κ' εστειλε στοΰς Έλβετούς τή διαταγή νά έγ- καταλείψουν την άμυνα των άνακτόρων. Άλλά — δπως πάντα— ή"ταν πάρα πολΰ άρ- γά. Ή άναποφασιστικότης τού καί ή άμέλειά τού εΐχαν ήδη στοιχίση τή ζωή χιλίων καί πλέον άνθρώπων. Άμέσως ό φρενιασμένος δχλος είσέ- βαλε στό άνυπεράσπιστο πα¬ λάτι. Τό ματωμένο φανάρι— ή κρεμάλα—τής έπαναστάσε- ως έ'λαμψε πάλι: κεφάλια βα- σιλοφρόνων έστριφογύριζαν καρφωμένα στήν κορυφή των κονταριών. Μόλις κατά τό μεσημέρι έσταμάτησε τό μα- κελλιό. "Αλλα κεφάλια δέ ίίπεσαν την ήμέρα έκείνη" τό στέμμα δμως έκυλοΰσε κατά ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό δικηγόρος κ. Γεώργ. 'Ε. Γιαλιτάκης εβάπτισε την παρελθ. Κυριακήν τό εσπέρας το χαριτωμένο άγοράκι τοΰ κ. Μι¬ χαήλ Περάκη δούς είς αύτό τό δνομα Εμμανουήλ. —Ό Ϊδιος κ. Γεώρ. Γιαλιτάκης εβάπτισε την παρελθ. Παρασκευ¬ ήν έν τω Ναφ τού ΆγΙου Τίτου τό θυγάτριον τοϋ κ. Σταματίου Τσίχλα δόσας είς αύτό |τό δνομα Κυριακή Εύχόαεθα νά ζή σουν Στριμωγμένη μέσα στό θε- ωρεΐο δπου άσφυκτιοΰσε ή βασιλική οίκογένεια ή"ταν ύπο- χρεωμένη νά παρίσταται, χω- ρίς νά έχη τό δικαίωμα νά είπη τίποτε, σέ δλα δσα συνέ¬ βαινον μέσα σ' έκείνη τή συ- νέλευσι. Εΐδε πρώτα τούς πι στούς Έλβετούς της, μαυρι σμένους άπό τό μπαροθτι καταμστωμένους, νά όρμοΰν μέσα στήν αΐθουσα καταδιω- κόμενοι άπό τούς έπαναστά τες πού ήσαν εξαλλοι άπό την νίκη κ' έζητοθσαν νά τούς άποσπάσουν άπό την προστα- σΐα των βουλευτών. (συνεχίζετσι) Λύσις χθεσινού ύπ'άρ. 81 σταυρολέξου Ό όδοντίατρος Εμμ. Ι. Αλεξάκης έναντι Αγ. Τίτου 'Εκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈπΙσης όδοντοστοιχίας καΐ κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΛΟΓί(ί αναχωρήσεως πωλοθνται ϊπιπλα καινουργί). Πληροφορίαι παρ' Εύαγ. Καρύ- 1 πή Τραπέζης Ελλάδος. Γύρω στήν πόλι. Χθές ό Μάρτης εφαίνετο δτι έγκατέλειψε καί τα... άστεΐα ά¬ κόμη. —Διότι ό καιρός άπό άστατον, έτεινε νά μετατραπή είς χιονι· στήν. —Έν πάση περιπτώσει τα διά- μεσα τής λιακάδας δέν ίλειψαν ένθαρρύνοντα όπωσδήποτε τούς άνησυχήσαντας διά την περαιτέ¬ ρω καιρικήν εξέλιξιν. — Είς τό οδζο προλονζέ τοϋ Συλλόγου Δεσποινίδων τό οποίον δίδεται μεθαύριον είς την αίθου¬ σαν «Ντορέ» προμηνύεται έπίλε- κτος κοσμοσυγκέντρωσις. — "Αν κρίνωμεν άπό την εκτί¬ μησιν την οποίαν άπολαμβάνει — καί δικαίως—ό σύλλογος οθτος παρά τη κοινωνία μας. —Διά λόγους' άφορώντας την συμβολήν τού, την τόσον άλλως τε χαρακτηριστικήν έκ τοΰ άπο· λογισμοΰ δ οποίος εδημοσιεύθη χθές, είς την δλην πρόνοιαν υπέρ των ένδεων. —Είς την διεθνή κατάστασιν παρουσιάζονται νέαι σημαντικαί διαμορφώσεις. — Συνεπώς είνε., φυσιολογικόν δτι καί είς τα καφενεΐα μας άνα- κινοΰνται νέαι συζητήσεις ή νέαι θέσεις συζητήσεων. —Μέ πολλούς όμιλητάς. —Τα νέα λιμενικα ?ργα προ χωροΰν πάντοτε μέ γοργόν ρυθ¬ μόν. — Ιδίως δσον άφορό) τάς έκ- βαθύνσεις, ό λιμήν μας δσονούπω άποκτά είς δλα τα σημεΐα τό βά· θος έκεΐνο. —Τό οποίον θά επιτρέψη τό πλεύρισμα των μεγάλων άτμο- πλοίων. —Έκτός τής πόλεως καΐ είς τάς επαρχίας ή έπέτειος τής 25ης Μαρτίου, έωρτάσθη μεγαλοπρε¬ πώς άπό τα σχολεΐα. —Ιδιαιτέραν επιτυχίαν εσημεί¬ ωσεν ή έορτή αυτή είς "Αγιον Μύ ρωνα τή έποπτεία τοθ Έπιθεωρη· τού Γόρτυνος κ. Γσαγκια καΐ όμι· λητήν τόν διδάσκαλον κ. Άναστα- σακην. —Έξ άλλου είς τό θέατρον Πουλακάκη επανελήφθη προχθές τό άπόγευμα ή έορτή τής Παιδα- γωγικής Άκαδημίας χάριν των μαθητών των διαφόρων σχολείων μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. —Ώς γράφομεν έν άλλη στή¬ λη δ Μορφωτικός Σύλλογος Αρ¬ χανών συνεχίζει τάς διαλέξεις τού, αΐτινες τόσην επιτυχίαν καί τόσον ενδιαφέρον παρουσιάζουν. — Ή διάλεξις μάλιστα τής προ σεχοϋς Κυριακής, ήτις θά περι- στραφή είς τό θεμα: ,«τό έλάττω- μα τής κακολογίας καΐ ή άρετή τής ταπεινοφροσύνης» μέ δμιλη- τήν τόν κ. Δεδόπουλον εΐρηνοδί- κην, παρουσιάζει θά ελέγαμεν καί κοινωνικήν έπικαιρότητα έκ¬ τός τοΰ γενικωτέρου ένδιαφέρον- τός της. —Τό <Διαβολόπαιδο» μέ την Ντανιέλ ΓΊταριέ πού προβάλλε- ται άπόψε είς τοϋ Πουλακάκη, εί¬ νε τό κινηματογραφικόν γεγονός τής ημέρας. —Πρόκειται περΐ ενός Ιργου καί νεωτάτου καΐ άριστουργημα- τικοΰ τω δντι. έ Ρέπορτβρ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς φανεράν ε¬ παναληπτικήν τελειωτικήν δη¬ μοπρασίαν ή ένοικίασις των κάτωθι δημοτικών φόρων τε λών καί δικαιωμάτων διά τό άπό 1ης Απριλίου 1938 μέχρι 31ης Μαρτίου 1939 χρο νικόν διάστημα. 1) Τοϋ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προϊόντων διά θαλάσσης. 2) Τοθ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προϊόντων διά ξηράς. 3) Τοθ φόρου ζυγίου επί των διά θαλάσσης μεταφερο- μένων εγχωρίων προϊόντων. 4) Των τελών διά την χρή¬ σιν των σφαγείων. 5) Τού φόρου καταναλώσε¬ ως γάλακτος. 6) Τοϋ φόρου όπωρικών καΐ λαχανικών. 7) Τού δικαιώματος χρήσε¬ ως των Δημ. ίχθυοπωλείων 8) ΤοΟ φόρου εγχωρίων προ ϊόντων επί ίχθύων. 9) Των τελών επί των δια· φημίσεω·». Ή δημοπρασία γενησεται έν τώ Δημοτικώ Καταστήματι "Ηρακλείου την 2ην Απρι¬ λίου 1938 ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ Δημοτικώ Καταστήματι καί ενώπιον τής Δημαρχια- κης 'Επαροπής. Έν Ηρακλείω τή 29 Μαρτί¬ ου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γ·Μρνι«δικ ί τ<
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  26*βν
  ν' αποθάνωμεν, είνε
  ώναμιμνησκώμεθα
  τού
  Η'.
  Πίστις, Νόμος
  "Ολίγας έ"τι λέξεις.
  Μεμφόμεθα την "Εκκλησίαν, έφ' όσον μετέχει
  τής ραδιουργ(ας· κατακρΐνομεν την πνευματικήν
  αρχήν ώς όρεγομένην τής κοσμικής έξουσΐας. Άλλ
  άείποτε τιμώμεν τόν λελογισμένον άνθρωπον, τόν
  άνθρωπον προσευχόμενον.
  Χαιρετίζομεν τόν γονυκλινοθντα.
  Πίστις διά τόν άνθρωπον είνε άναγκαία.
  Αλλοίμονον είς τόν μή πιστεύοντα!
  Ό προσηλούμενος είς τι δέν μένει άνευ ά
  σχολΐας.
  'Υπάρχει καί δρατός καί άόραχος έργάτης
  Λατρεύειν ίσον έργάζεσθαι.
  Σκέπτεσθαι ίσον ένεργεΐν.
  Βραχίονες διεσταυρωμένοι έργάζοντσι.
  Χεϊρες ηνωμεναι πράττουσι.
  Τό βλέμμα πρός τόν ουρανόν είνε έργον.
  Ό Θαλής επί τετραετίαν έμεινεν έν άκινη
  σία καί έκ τούτου προέκυψεν ή φιλοσοφία.
  Δι' ημάς οί κοινοβιακοΐ δέν είνε όκνηροΐ, οί δέ
  άσκηταί είνε φαινόμενα.
  Διανοεΐσθαι περί τής Σκιάς εΐνέ τι σοβαρόν
  Διηνεκής άνάμνησις τοϋ τάφου άρμόζει είς τοΰς
  ζώντας. Επί τοΟ σημεΐου δέ τούτου ιερεύς κα
  φιλόοοφος συμφωνοθσιν.
  ΆφοΟ άπαξ οφείλομεν
  καλόν, ένόσω ζώμεν, νά
  τάφου.
  Νόμος σοφός" νόμος άσκητοθ υπό την Εποψιν
  ταύτην άσκητής καί σοφός τείνουσι πρός τό αύτό
  σημείον.
  Ουδέν ύψηλότερον τοΟ ϋργου, δπερ διεξά
  γουσιν αί ψυχαί, πρός τούτοις δέ καί ώφελιμώ
  τερον.
  Πρός τούς άπερισκέπτως δέ έρωτώντας τί ώ
  φελοθσι τα άκΐνητα έκεΐνα πλάσματα ενώπιον
  τοΟ μυστηριώδους έκείνου άδήλου, οφείλομεν νά
  είπωμεν τοθτο.
  Χρειάζονται οί προσευχόμενοι πάντοτε διά τούς
  μηδέποτε προσευχομένους.
  Δι* ημάς δλον τό ζήτημα έγκειται είς την δό
  σιν τοό τινεύματος, τό οποίον συμμίγνυται μέ την
  προσευχήν.
  Εννοούμεν μεγάλην την δέησιν τοθ Λεϊβνι-
  τίου, ώς έπίσης μεγάλην την λατρείαν τοϋ Βολ
  ταίροο.
  Είμεθα έκ των κατακρινόντων τάς πομπώδεις
  έν κηδείαις δεήοεις κοί έξαιρόντων τό ϋψος τής
  προσευχής.
  Άλλως τε κατά την στιγμήν ταύτην ήν δια-
  νύομεν, στιγμήν ήτις εύτυχώς θά μεταβάλη την
  φυσιογνωμίαν τοθ δεκά,του ένάτου αιώνος, κατά
  την ώραν ταύτην, καθ" ήν τοσοθτοι άνδρες νεύου-
  σι κάκω, την δέ ψυχήν ολίγον τείνουσι πρός τα
  άνω, μεταξύ τόσων δντων εχόντων ώς ηθικήν την
  απόλαυσιν καί ασχολουμένων είς έφήμερα καί δυ-
  σειδή τής Ολης άντικείμενα, έκεΐνος δστις άπέρ-
  χεται αύτοβούλως είς ύπερορΐαν ψαίνεται είς ημάς
  σεβάσμιος.
  Τό μοναστήριον είνε ή άρνησις σαυτοθ. Τό νά
  λάβη τις ώς καθήκον αυστηράν τίνα πλάνην ε-
  χει καί τουτο τό μεγαλείον τού.
  Τα μοναστήρια αύτά καθ" έαυτά λαμβανόμε¬
  να, ιδίως δέ τα των γυναικών, διότι σήμερον
  έν τώ κόσμφ ή γυνή ταλαιπωρεΐται πλειότερον.
  τα γυναικεΐα μθν-αστήρια έχουσιν άναμφισβήτη
  τον μεγαλείον.
  (συνεχίζεται)
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τα.·
  έκκλησιαστικά σκεύη
  είς αρίστην ττοιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροττήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  Φόρια κ. λ. π.
  Έπίσης τα ωραιοτέρα καΐ κομψότερα.·
  κοσμήματα
  Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καί παντός εϊδους δώρα διά γάμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  •Αντιπρβσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΑΚΚΒΚ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις τον.
  'Από 6λ« δι' δλους.
  Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΙΓ
  ■■■■■■•■■■■■■■οί
  ΙΩΑΝΝΗ5 Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
  ΪΙΑ©ΟΛΟΓΟΣ-Β1ΟΛΟΓΟ3.
  Έγκατσσταθεΐς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος-Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Α-
  στυνομικοθ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες)
  Ιατρείον τού καθ" εκάστην 4—6 μ. μ.
  Β'.
  Πολλαί φυλαΐ άγρίων παρά-
  γουν λόγου χάριν διπλασίαν πο-
  σότητα είδών των δσων χρειά-
  ζον αι πρός άμεσον κατανάλω¬
  σιν. Άφιερώνουν δέ καί δυνά¬
  μεις καί χρόνον εις Ιργα πού
  δέν τούς είνε απαραιτήτως α¬
  ναγκαίαν Οί άγριοι Ιπιδίδονται
  εντελώς άφιλοκερδώς είς πολλάς
  γεωργικάς εργασίας, καί λέγο-
  μεν άφιλοκερδώς, διά τόν απλού¬
  στατον λόγον δτι δέν πράκειται
  νά έ*χουν κανένα μερίδιον είς την
  συγκομιδήν προοριζομένην νά
  περιέλθη δλόκληρος είς τάν σύζυ¬
  γον λόγου χάριν τή; αδελφής
  ή είς &λλ» πρόσωπα σύμφωνα
  μέ τα περίπλοκα 2θιμα πού διέ¬
  πουν τάν βίον των, και τάς οικο¬
  γενειακάς σχέσει; των, χαί τάς
  οικογενειακάς σχέσει; των. Είς
  άλλας φυλά;—καί αύτό είνε σχε-
  δόν ό κανών—τό προ'ϋν τής ερ¬
  γασίας παραμένει είς χείρας τοθ
  έκτελοθντος την εργασίαν αυτήν,
  έκτό; εάν ή ομάς, ή κοινότη;, α¬
  φαιρέση Ινα ωρισμένον [ΐερος ώς
  αυνεισφοράν δπέρ τοθ συνόλου.
  Τό ν' άφίνεται 8μως είς τόν κα-
  θένα τό προϊόν τή; εργασίας τού,
  ουδόλως σημαίνει συσσώρευσιν
  πλούτου Εί; τό στάδιον τοθτο
  τοΟ πολιτισμοΰ ή οίκονομία ελα¬
  χίστην ωφέλειαν σημαίνει. Έκ
  πρώτας δψεως τα γεγονότα φαί
  νονται νά διαψεύδουν τόν ίσχυρι-
  σμόν περί τής άφιλοκερδείας
  τοθ άγρίου έν τή έργασία τού.
  Άν είς Ινα ίθαγενη" τή; Γουϊνέ-
  α; πρεσφέρετε Ινα ζ&ρο'ν θά σας
  ερωτήση άμέσως: Τί θέλει; είς
  άντάλλαγμα; Αύτό όφείλεται εί;
  τό δτι δέν μπαρεϊ νά καταλάβη
  την άνυστερόβουλον δωρεάν, φρο-
  νών δτι τό δφελος πρέπει νά είνε
  άμοιβαϊον. Έν τοσούτψ ή έννοια
  αυτή τής άμοιβαιότητος ή βαθύτα
  τα έρριζωμένη είς την ψυχήν των
  πρωτογόνων άνθρώπων, δέν άπο-
  κλείει την εργασίαν πού γίνεται
  αυθορμήτως, χωρ'.ς την προσδοκί-
  αν ουδενός γ.ίρ^ο>ς, καί άφ' ετέ¬
  ρου είνε άσυμβίβαστος μέ την ιδέ¬
  αν τοΰ κέρδους. Ή άμοιβαιότης
  εύρηται είς την βάσιν δλων των
  στοιχειωϊών μορφών τής κοινο
  κτημοσύνης. Ένας Έσκιμώος κυ
  νηγάς όφείλει νά θέση είς την δι
  άθεσιν τής κοινότητος τό μεγαλεί
  τερον μέρος τής λείας τού. Είνε
  δμως απολύτως βέβαιον δτι αυρι¬
  ον Ινας ά"λλος κυνηγός θά κάμη
  τό ίδιον, καΐ συνεπώς θά έπω-
  φεληθη' τούτου ό συνάδελφός τού.
  Τα παραδείγματα αύτοΰ τοΰ εϊ¬
  δους είνε πολυάριθμα. Άλλωστε
  είς τό στάδιον τουτο τοθ πολιτι
  σμοΰ δέν έπιζητεΐται δ πλοΰτος.
  Είς τάς άληθώς πρωτογόνους
  κοινωνίας ό πλοθτος δέν είνε πη-
  γή διακρίσεων καί διαβαθμίσεων:
  Ή έκτίμησις καί ό θαυμασμός των
  γειτόνων άποκτδται δι' άλλων
  πράξεων δχι διά τοΰ πλουτισμοΰ.
  Άπό δλα αύτά τα παραδείγματα
  είνε φανερόν δτι οί άγριοι, οί
  πρωτόγονοι πού διάγουν φυσικόν
  βίον καί δέν εχουν τάς ανάγκας
  τοθ πολιτισμένου άνθρώπου, κά-
  θε άλλο παρά άποστροφήν αίσθά
  νονται πρός την εργασίαν. Οί ά¬
  γριοι παράγουν πολύ πβρισσότε
  ρον άπό δ,τι χρειάζεται, άπό φυ-
  σικήν διάθεσιν γιά την δουλειά,
  καΐ αύτό είνε ή ^καλλιτέρα διά¬
  ψευσις τοΰ θρύλου δτι ό άνθρωπος
  είνε φύσει τεμπέλης!
  Γ
  Είςτό'Ακτΐΐ ολογικόν'Εργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  Άχτινοσκοπήαεις καί άκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις δώρακος, έρθο-
  διαγράμματα καρδίας και άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καΐ ύωδεκαδακτύλου, χο-
  λοχυατογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  'Ακτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέαη καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  'ΑριΒ. τηλεφ. ♦—16.
  ■■■■■■
  ■ ■■■■
  ■■«■•««■
  ΜΛ■ ■
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχιας
  120 Ώρα
  Η ΛΕΡΙΝΤΑ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ
  ΕΙΣΕΤΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΟΙ ΕΟΝΙΚθΓΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ_ΑΠΟ ΤΑΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας). — Παρά τα τηλεγρα¬
  φηθέντα χθές έ* Ρώμης καί Σαλαμάν-
  κας, ή πόλις Αερίντα, βεβαιούται ότι μέ¬
  χρι τοΰ άπογεύματος τής σήμερον, ευρί¬
  σκετο άκόμη είς χείρας των κυβερνη¬
  τικήν Οί προελαύνοντες έθνικοί ευρί¬
  σκοντο είς απόστασιν 1Ο χιλιόμετρον ά¬
  πό ταύτης.
  Πάντως ο πληθυσμός τής πόλεως
  ήρχισεν έξερχόμενος αυτής έν πανικφ,
  δεδομ&νου ότι άπό στιγμής είς στιγμήν
  άναμένεται νέος βομβαρδισμός τής πό¬
  λεως άπό ξηράς καί αέρος καί έφοδος
  των έπερχομένων στρατευμάτων τοΰ
  Φράνκο.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΠΙ6ΕΟΡΗΣΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  *Ι. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον με·=
  τα τού ύπουργοΰ "Εσωτερικών κ. Δου-
  ρέντη.
  Ακολούθως ο κ. Μεταξάς μετέβη
  είς τούς.-στρατώνας τούΛ'. Συντάγμα-
  τος πεδινοΰ πυροβολικοΰ τό οποίον
  καί έπεθεώρησε.
  ΕΓΚΡ1ΝΕΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ
  ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡ1ΩΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΠΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ποχριτοΰ μας). — Διά δημοσιευθέντος
  εις την εφημερίδα τής κυβερνήσεως ά-
  ναγκαστικοΰ νόμου έγκρίνεται ή δαπά-
  νη πέντε έχατομμυρίων δρ. διά τα πα·
  ραγωγικά έργα Κρήτης.
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΙΓλΟΤΤΙλΙΧΟΝ
  ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΚΥΡΙΩΝ,,
  II
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Αον-
  δίνου άναφέρουν ότι μεταξύ Αγγλί¬
  ας καί Ιταλίας θά υπογραφή άπλώςασύμ
  φωνον κυρίων» έπισπευδομένων πρός
  τούτο των διεξαγομένων διαπραγματεύ
  σεων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΙΓΑΡΙΑΝ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η
  ΑΗΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Βουδαπέστης άγγέλλουν ότι επίκειται
  αύτόθι κυβερνητική μεταβολή. Οί βα-
  θύτεροι λόγοι τής μεταβολής ταύτης
  δέν φαίνονται άσχετοι πρός τα τελευ¬
  ταία γεγονότα τής Αυστρίας.
  Ο ΤΣΑΓΚΑΙΣΕΚ ΕΞΗΡΕ
  ΤΑΣ ΚΙΜΕΖΙΚΑΣ ΕΠΠΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άν-
  τα«ο*ριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν' έκ
  Καντώνος ότι ο στρατάρχης Τσαγκαϊ-
  σέκ είς δηλώβεις' τού διά την τ.ορβί-
  αν των έπιχειρήαεων είς Κίναν, εξήρε
  τάδ τελευταίας επιτυχίας τοΰ Κινεζι-
  κου ατρατού καί εξεδήλωσε την πεποί¬
  θησιν αυτού επί τής άντοχϊ,ς των Κι-
  νέζων καί τής διαφισβητήσεως παρ' αυ¬
  τών τής τελικής νίκης.
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
  ΤΗΣ Ε8ΝΗΑΝΙΑΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Γάλλοι σοσιαλισται ζητοΰν
  επέμβασιν είς τό Ίσπανικόν.
  Πρωΐα Πέμπτης
  31 Μαρτίου 1938
  33 Πρωΐνή
  ΛβΗΝΛΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα-
  «ονριτού μας)—Τηλεγραφοΰν έκ Σα·
  λαμάνκας ότι έκπονεϊται έκεϊ σχέδιον α-
  ίίθβλέτιον είς την οικονομικήν άνασυγ-
  κρότησιν τής έθνικής Ίσπανίας εις περί¬
  πτωσιν ολοκληρωτικής επικρατήσεως
  ΰ Φράνκο.
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Μαρτίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά
  τηλεγραφείται έκ Παρισίων
  οί σοσιαλισταί κατά μέγα μέ-
  ρος ήρχισαν υίοθετοΰντες
  τάς αξιώσεις ενίων συνδικα-
  λιατικών όργανώσεων διά
  την ανάγκην τής μετατρο-
  πης τής έξωτερικής πολιτι-
  κής.
  Τό Ίσπανικόν ειδικώς προ-
  καλεΐ αυτήν την στιγμήν
  την προσοχήν των κύκλων
  τής άριστεράς οί όποΐοι πιέ-
  ζουν τόν κ. Μπλούμ νά α¬
  νοίξη τα Γαλλοϊσπανικά σύ-
  νορα κκί νά επιτρέψη άκω-
  λύτως τόν πολεμικόν έφο-
  διασμόν των Ίσπανών κυ-
  ! βερνητικών. Συνεπεία της
  πιέσεως ταύτης θεωρεΐται ή
  σημερινή μακρά συνομιλία
  τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μπλούμ
  μετά των εκπροσωπών των
  ριζοσπαατών.
  ΟΙ ριζοσπάσται καί δημο¬
  κρατικαί ώς εγνώσθη, άντι
  τίθενται στερρώς είς τάς εί-
  σηγήσεις των σοσιαλιστών,
  [ φρονούντες δτι οίαδήποτε έ-
  ι πέμβασις τής Γαλλίας είς τό
  Ίαπανικόν σημαίνει πόλε¬
  μον. Προβάλλεται δέ ενταύ¬
  θα ή άνάγκη τής προσοχής
  -τής Γαλλίας καί πρός βορ¬
  ράν λαμβανομένας ύπ' Οψιν
  !της σοβαρότητος την οποίαν
  ; παρουσιάζει τό Τσεχοσλοβα-
  κικόν ζήτημα.
  Όπωσδήποτε άναμένεται
  ότι ή πολιτική κατάστασις
  έν Γαλλία θά άποσαφηνιοθή
  συντόμως. Διά την έξωτερι-
  κήν πολιτικήν έπικρατεϊ ή
  εντύπωσις, δτι αύτη 8ά παρα
  μείνη άμετάβλητος επί τοΰ
  παρόντος. Δέν άποκλείεται
  έν τούτοις νά έπιταθοΰν τα
  μέτρα έπιβλέψεως είς τα
  Γαλλοϊσπανικά σύνορα.
  Ε
  Η
  Ή ύγειονομική κατάστασιςτοΰνομοΰ
  Συνεκροτήθη εύρεΐα σύσκεφις.
  Υπό την προεδρίαν τοθ
  Νομάρχου κ. Μαρκέλλου συ¬
  νεκροτήθη είς την Νομαρχίαν
  μακρά σύσκεψις τής Ύγεινο-
  μικής Έπιτροπής Ηρακλείου.
  Ή σύσκεψις αφεώρα την
  ύγειονομικήν κατάστασιν τού
  νομοϋ, Ιδία δέ τής ύπαίθρου,
  οί κάτοικοι τής οποίας κατά
  την είσηγητικήν πρός την επι¬
  τροπήν έκθεσιν τοϋ νομιάτρου
  κ. Νικολακάκη, στεροϋνται
  καί αυτών άκόμη των στοι-
  χειωδεστέρων γνώσεων περΐ
  ύγιεινής καί καθαριότητος
  Ό κ. νομίατρος ανέπτυξε
  κατόπιν είς την επιτροπήν
  τάς έντυπώσεις τού κατά τάς
  γενομένας ύπ' αυτού 62 έν
  συνόλω καθ' δλον τόν νομόν
  ϋγειονομικάς έπιθεωρήσεις ά¬
  πό τοΰ παρελθόντος Μαρτίου.
  Ό αγροτικάς πληθυσμός Η¬
  ρακλείου, ετόνισεν ό κ. Νικο¬
  λακάκης έργάζεται άνευ μέ·
  τρου, διατάται κακώς καί συγ
  κατοικεΐ μέ τα κτήνη τού είς
  άνήλια άνθυγιεινά οίκήματα.
  "Οχι δέ μόνονδέν λαμβάνουσι
  ούτοι φροντίδας διά την στοι
  χειώδή καθαριότητα των χωρί
  ών—των οίδρόμοι των περισσο
  τέρωντοΰτων γέμουσι παντοί
  ωνάκαθαρσιών, κοπρολάκκων
  κ λ.π.—άλλ' άποφεύγουσι νά
  ύδροχρωματίζωσι τάς οικίας
  καΐ τούς σταύλους των καί επί
  πλέον ούδεμία οίκία έχει α¬
  ποχωρητήρια.
  Ό κ. νομίατρος έν τέλει
  συνέστησε την εφαρμογήν
  τοθ νόμου 6008 προβλέπον-
  τος την εκτέλεσιν μερίμνη
  των κοινοταρχών έξυγιαντι-
  κών έργων είς τάς Κοινότη¬
  τος καί υπέδειξε τα άναγκαι
  ότερα έκτελεστέα έργα είς
  ωρισμένας έξ αυτών.
  Συμφώνως πρός τα έκτε-
  θέντα υπό τοθ κ. νομιάτρου
  ό κ Νομάρχης θά εκδώση
  έντός των ημερών σχετικάς
  διαταγάς πρός τούς Κοινοτάρ
  Αναφορικώς μέ την έναρξιν
  τοΰ άνθελονοσιακοθ αγώνος
  πληροφορούμεθα έξ άλλου δτι
  αυτή θά συμπέση μεταξύ τής
  10 καί 15 Απριλίου τόσον είς
  την περιφέρειαν "Ηρακλείου
  δσον καί είς τάς περιφερείας
  Γάζι, Καβροχωρίου, Καλεσ-
  σών καί Τυλίσσου αΐτινες καί
  θά συνεισφέρουν άπό κοινοΰ
  διά την οργάνωσιν των είδικών
  συνεργείων, αί εργασίαι των
  οποίων θά πσραταθοΰν μέχρι
  1 Όκτωβρίου. Ειδικώς διά την
  καταπολέμησιν των κωνωπο-
  ειδών καί έντός τής πόλεως, έ
  ζητήθη υπό τοΰ ΎγειονομικοΟ
  Κέντρου παρά τοθ Δήμου ή
  χορήγησις κονδυλίου έξ 65 000
  δραχμών.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
  ΤΟΥ Κ. ΠΟΤΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
  Χθές την νύκτα ανεμένετο
  έκ Χανίων ό Γενικάς Γραμμα¬
  τεύς τής Γεν. Διοικήσεως Κρή¬
  της κ. Π. Ίππόλυτος προκει-
  μένου νά ουνεργαοθή διά δι¬
  ά φορα ΰτιηρεσιακά καΐ γενι-
  κωτέρου ένδιαφέροντος ζητή-
  ματα τού νομοϋ μετά των κ.
  κ. Νομάρχου καί Δημάρ-
  χου Ηρακλείου.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  ΠΙΛΗΜΑΤΩΝ
  Καθ' αρμόδιον άνσκοΐνω
  σιν πρός τα έμπορικά Έπιμε-
  λητήρια, καθωρίσθη προθε-
  σμία μέχρι τής 15 Απριλίου
  δια την χορήγησιν υπό τής
  παρά τή Τραπέζα τής Ελλά¬
  δος αρμοδίας Έπιτροπής, ά-
  δειών διά την εισαγωγήν
  πιλημάτων προελεύσεως Γερ-
  μανίας.
  ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
  ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΩΝ
  Τό Υπουργείον Έθν. ΟΙ
  κονομίσς δι* έγγράφου τού
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  γνωρίζει δτι ή εγγύησις διά
  την προσαγωγήν πιστοποιή
  σε<^ς έξουσιοδοτημένης Τρα¬ πέζης,δτι ή άξία είσαχθέντων λαχανικών ή νωπών όπωρών διεκανονίοθη περιορίζεται είς 5ο)ο επί τής άξίας τοϋ είσα χθέντος έμπορεύματος. Διά τοϋ ίδίου έγγράφου τό υπουρ γεΐον γνωρίζει δτι ή προθε ομία τής προσαγωγής έπεκτεί νειαι είς δύο μήνας άπό τοθ έκτελωνισμοΰ τοϋ έμπορεύμα τος. ΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο ΑΡΙθΜΟΣ ΔΙΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Κατά τηλεγράφημα πρός τέ ενταύθα πρακτορείον τοθ Έθνι κοθ Λαχείου ό άριθμός 11.211 έξαχθεΐς τελευταίας έκ τής κλη- ραηίδος κερδίζει τό δωρον των 2 000 000. Ό άριθμός ούτος διετέ- θη είς Χανιά. Οί άριθμοί οί κερ- δίζοντες είς Ηράκλειον θά άνα- κοινωθώσιν σήμερον. ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ Τό Υπουργείον Έθν. Οίκο νομίας απηύθυνε πρός τάς τε- λωνειακάς αρχάς έγγραφον διά τοΰ δποίου γνωρίζει δτι παρέλκει τοΰ λοιπού ή άνα κοίνωσις είς αύτό των είς Ρου μανίαν πραγματοποιουμένων έξαγωγών. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Δι' άνακοινώσεώς τού πρός τάς προτιθεμένας νά μετάσχω σι τής διεθνοΰς εκθέσεως Νέας "Υόρκης τοϋ 1939 έπιχειρή- σεις, τό υπουργείον τής Έθν. Οίκονομίας παρσκαλεΐ ταύτας νά υποβάλωσιν αυτώ έντός δέκα πέντε ημερών σχετικήν δήλωσιν περιλαμβάνουσαν έν περιλήψει τόν τρόπον τής συμ μετοχής ώς καί την δαπάνην ήν κατά προσέγγισιν άντιμε- τωπίζουσι πρός τόν σκοπόν τούτον. ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑΪΑ! Τάς προμεσονυκτΐους ώρας τής προχθές έξερράγηπυρκαιά είς τό παρά τα ίχθυοπωλεΐα ραφείον τοθ Γεωργ. Πλαΐτη Γενομένη εγκαίρως άντιλη- πτή ή πυρκαϊά κατεσβέσθη ά νευ σημαντικών ζημιών. Άνα κρίσεις διεξάγει ιό α' αστυ¬ νομικόν τμήμα. ΔΩΡΕΑΙ "Υπό τοϋ κ. Νικ. Λαζαράκη έκ Σωκαρθ κατετέθησαν υ¬ πέρ τοΰ ΌρφανοτροφεΙου δρχ. 500 είς μνήμην τοθ υΐοθ τού Χρήστου, άξιωματικοΰ, φονευθέντος κατά την Μικρα- σισστικ-ήν εκστρατείαν. Επί- σης υπέρ των λαικών συσσι- τίων κατετέθησαν είς μνήμην Βικτωρίας Α. Καπετανάκη δρχ. 1000 υπό των κυρίων Σκεύως Μ. Καλοκαιρινοΰ καί Μαρίας Ι. Σφακιανάκη. Ο ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ Είς τα άποπερατωθέντα παρά τόν νέον συνοικισμόν «Πατέλλες» οίκήματα εγένε¬ το ή εγκατάστασις ογδοήκον¬ τα πλημμυροπαθών οίκογε- νειών. ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΟΤΙ&ΩΝ "Εξεδόθη χθές άστυνομική διάταξις διά τής οποίας άπα- γορεύεται ή κατασκευή, διακα τοχή καΐ χρήσις έκρηκτικών ύ· λών, κροτίδων καί πυροτεχνη- μάτων καθ' δλον τόν νομόν "Ηρακλείου Έπίσης άπαγορεύ εται ή πώλησις χημικών ένώ- σεωνύπόψαρμακοποιών άποτε λουσώνέκρηκτικάς ϋλας,έκτός άν ή πώλησις αυτών πρόκει ται νά γίνη διά θεραπευτικούς σκοπούς. Έκτός των ανωτέ¬ ρω άπαγορεΰσεων, άπηγορεύ θη καί ή πώλησις πυρίτιδος είς ϋποπτα άτομα. Κατά τάς ημέρας τής Μεγάλης έβδομά δος έν τούτοις θά επιτραπή ή πώλησις τοιαύτης μόνον βάσει σημειωμάτων τής άστυνομίας Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Ό Σύνδεσμος Παντοπωλών Ηρακλείου διοργανώνει διά την Κυριακήν τού Θωμά, Ιην Μαΐου μεγάλην έκδρομήν είς την Μονήν Άρκαδίου. "Επί τή εύκαιρίςχ τής έκδρομής θά τελεσθή άρτοκλασία μετά τό πέρας δέ τής τελετής θά γίνη κατάθεσις στεφάνου είς τούς τάφους των όλοκαυτωθέντων κατά την άνατίναξιν τής μο- νής, ήρώων. ΔΙΑΛΕΞΙΣ Υπό τοθ Μορφωτικοΰ Συλλό- γου Αρχανών έργαν&Οται διά την προσέχη Κυριακήν δευτέρα διάλεξις είς την αίθουσαν τοθ κινηματογράφου τής κωμοπόλε¬ ως μέ έμιλητήν τόν είρηνοδί- κην κ. Δεδόπουλον καί θέμ«: «Τό έλάττωμα τής κακολογίας καί ή άρετή τής ταπεινοφροσύνης». Εί- σοδος ελευθέρα ε'ς πάντας. ΑΦΙΞΙΣ Κ. ΚΡΙΜΠΑ Αφιχθη προχθές είς Ηρά¬ κλειον ό καθηγητής τής Άνω- τάτης Γεωπονικής Σχολής καΐ Διευθυντής τού ΰπουργεί- ου Γεωργίας κ. Β. Κριμπδς. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Αί τιμαί τοϋ ελαίου οξύτη¬ τος 5ο είς την αγοράν "Ηρα¬ κλείου κατήλθον τάς δύο τε¬ λευταίας ημέρας κατά 0,30 δρχ. κατ' οκάν. ΤΟΝ ΓΕΡΜΔΝΩΝ ΣΟΥ&ΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΜ ΒΟΥΛΗΝ ΟΟΡΥΒΩΔΕΙΣΑΠΟ&ΟΚΙΜΑΣΙΛΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΗΝ Ε8ΝΙΚΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άντα· ποκριτού μας). — Χηλεγραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι είς την Τσεχοσλοβακικήν βουλήν έλαβον χώραν χθές θορυδώδεις σκηναί. Αί σκηναί προεκλήθησαν υπό των βουλευτών των έκπροαωπούντων την Γερμανικήν μειονότητα οί οποίοι εζή¬ τησαν την χορήγησιν αύτονομίας είς τούς Γερμανους σουδίτας. Τούς βουλευτάς τούτους άπεδοκίμασαν εντόνως οί Ταέ- χοι βουλευταί,ή συνεδρΐασις δέ εσυνεχί¬ σθη έν μέσω άντδγκλήσεων αΐτινες παρ* ολίγον νά απολήξουν είς συμπλοκήν. ΤΑ ΕΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΟΗΡΟΤΑΤΑΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας) — Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έν σχέσε| μέ τα έν Τσεχοσλο- βακία γεγονότα άναφέρουν ότι ταυτα ε¬ δημιούργησαν κατάστασιν νευρικτόητος έν Εύρώπη. Ιδιαιτέρως έν Παρισίοις ή άπαί- τησις περί αύτονομίας των Γερμανών Σουδιτών προεκάλεσε βαθείαν εντύ¬ πωσιν. Οί Γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι έκφράζουν την πεποίθησιν ότι τούς Σου¬ δίτας έμπνέει τό Βερολινον. Γενικώς αί ανησυχίαν περί εξελίξεως τής κατα¬ στάσεως επί τα χείρω,δέν παύουν έκδη- λούμεναι έν τή Γαλλική πρωτευούση. ΟΙ Ε8ΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΑΑΙ1Ν ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άντα ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι ή προέλασις των έθνικών είς Καταλωνίαν συνεχίζεται. Σφοδραί μαχαι διεξάγανται είί, την νό¬ τιον Άραγωνίαν, των έθνικών στρατευ- μάτων προχωρούντων μετά δυσκολίας λόγω τής άντιστάσεως των κυβερνητικαί. ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τοΰ άντα- ποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγγέλ¬ λεται ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός κ. Μπλούμ έσχε σήμερον μακράς συζη- ζήβεις επί τής καταστάσεως μετά των έν τή κυβερνήσει μελών τού κόμμα- τος των ) ριζοσπαστών. Αί συνομιλίαι αυται πιατεύεται ότι προεκλήθησαν άπό την τροπήν των έπιχειρήσεων έν Ισπα¬ νία καί άλλων διεθνών προβλημάτων. Πάντως μεταξύ τοΰ κ. Μπλούμ καί των ριζοσπαστών εξεδηλώθη διαφωνία ώς πρός την τηρητέϊν εσωτερικήν πολιτι¬ κήν τής Γαλλίας- ΕΛΛΧΙΣΤΑΙ ΕΛΠΙ&ΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΗΑΟΥΜ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Αΐαρτίθυ (τού άν- ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Πα¬ ρισίων νυκτερινά ραδιογραφήματα έλά- χιιται έλπίδες ύπάρχουν περί επικρατή¬ σεως τοΰ Μπλούμ κατόπιν των άναφυ- εισών διαφωνιών τού μετά των ριζο¬ σπαστών. 1 Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ο Μπλούμ θά παραιτηθή έφ' όσον αί κυ¬ ρίαι ύποδείξεις τού επί τής μετατροπής τής εξωτερικάς πολιτικής έν Γαλλία δέν έγιναν δεκταί. Η ΓΑΑΑΕΚΗ___ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαρτίου (τού άνια- ποκριτοΰ μας). —Τηλεγραφούν έκ Πα¬ ρισίων ότι κατόπιν των διαφωνιών νηθή νά αντιμετωπίση σταθερώς την κα¬ τάστασιν καί νά προχωρήση άπερίσπα- στος είς την ολοκλήρωσιν των άμυντικών έξοπλισμών. Την γνώμην ταύτην τουλά¬ χιστον έκφράζουν αί έφημερίδες τού κέν τρου καΐ τής δεξιάς. <