95587

Αριθμός τεύχους

4826

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,
  ΚΑ
  ΙΛΟΥΝ
  γ-ΧΙΑΣ
  '* τ*0·Μ έ·
  •ρικτΟΓ,το;
  Ι'ερμ&νών
  ιί*ν έντύ·
  >ί κΰχλοι
  τθύς Χου-
  Γενικώς
  ής
  ουν
  οτευοΰαη.
  (τοθ άντ»
  Γ,ματ» ι*
  (νοισις των
  ί
  ι(( την νό·
  στρατιυ·
  ·υσκολί«?
  »νητ.ικών.
  ΪΩΝΪΑ
  ΑΣΤΩΝ
  Οτι ο
  αί *ύ*
  Κί*
  ΣΙΣ
  άν»*"
  XI
  βα
  ά
  ε·
  υ·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίί,ιαι 'Λ
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά ιφύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΛΡΑΣΧΕΥΗ
  1
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ «26
  ΙΗΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡ0Υ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΚΥΙΪΙΚ ΪΪ1ΤΑΠΙΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΟΝ ΥΠΟΧΟΡΗΣΕΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΔΙΕΙΝΗ ΠΡΟΒΑΗΜΛΤΑ
  την Ευα παρίστανε στούς χορούς
  της, είτε την Άμαρυλλίδα, είτε
  αρχαίαν ίέρειαν, είτε χ^ρεύτριαν
  τή; Έλληνορωμαική; παρικμής,
  Τα κυριώτερα ζητηματα
  πού απησχόληααν την διε-
  θνή κοινήν γνώμην καί
  τούς πολιηκούς καί διπλω-
  ματικούς κύκλους κατά την
  παρούσαν έβδομάδα υπήρξαν
  τρία κυρίως. Τό Ίσπανικόν,
  τό Τσεχοσλοβακικόν, καί αί
  Άγγλοϊταλικαί διαπραγμα-
  άνίκανοι πλέον ν' άποδο-
  σουν τας έννοίας υπό τάς ο¬
  ποίας ήσαν γνωσταί καί ε¬
  χρησιμοποιούντο μέχρι σή¬
  μερον.
  πολιτική λοιπόν των
  διαρκών ύποχωρήσεων συνε-
  χίζεται έκ μέρους τής Αγ¬
  γλίας, τής οποίας μάλιστα
  ώ-
  Ό
  τεύσεις. Καί είς τα τρία ό- ύπεύθυνοι ύπουργοί έφθασαν
  μως αύτά ζητηματα δέν ε¬
  σημειώθη ούδεμία σημαντι-
  νά δηλώσουν προχθές μόλις
  ότι ή Μεγάλη Βρεττανία δέν
  κή, άποφασιατική πρόοδος. έπιτρέπεται ν' άνησυχή έκ
  Τό Ίσπανικόν, παρά την τής επικρατήσεως τού Φράν
  μορφήν την οποίαν Ιλαβενέκ
  τής εξελίξεως των έπιχειρήσε
  ών, δέν μετέβαλε διόλου,
  ειμπορεί νά είπη κανείς,
  την πολιτικήν των δια¬
  φόρων κρατών. Οΰτε καί
  ή τελευταία μάλιστα ρα·
  γδαία προέλασις των έθνι-
  κιστών πρός την Μεσόγειον,
  δέν φαίνεται νά διετάραξε
  τόν ύπνον των έναβρυνομέ
  νων νά παριστάνουν τούς
  σωτήρας τής εΐρήνης διά τής
  πολιτιχής τού «μηδέν πράτ¬
  τειν». Πρός στιγμήν μόνον
  εφάνη ότι ή Γαλλία θά ε¬
  ξηγείρετο καί θά έξαπέλυε
  τόν χείμαρρον των στρατι-
  ών της νά διαβη τα Πυρη-
  ναΐα καί νά κατακλύση
  την Ίβηρικήν. Άλλά ή ά
  πειλή τής Ιταλίας ότι τό
  τοιούτον θά είχεν ώς άμε¬
  σον συνέπειαν την κήρυξιν
  πανευρωπαϊκοΰ πολέμου καί
  ή δήλωσις τού κ. Τσάμπερ¬
  λαιν ©τι δέν δα ηκολούθει
  την Γαλλίαν είς την περι
  πέτειάν τιϊ?, ϊινάγκασδ τούς
  κυβερνήτας των Παρισίων
  νά μην άπομακρυνθοΰν άπό
  την τακτικήν τής άναγκα-
  στικής πλέον μακαριότητος.
  "Ετσι τό Ίσπανικόν έξελίσ-
  σεται πλέον πρός την μοι¬
  ραίαν λύσιν τού τας συνεπεί¬
  ας τής οποίας είνε εΰκολον
  πιστεύομεν είς πάντας νά
  προβλέψουν άπό τούδε.
  Τό Τσεχοσλοβακικόν έπί-
  σης μετά τάς παραχωρήσεις
  είς άς προέβη ή Κυβέρνησις
  τής Πρ«Υ«5 «Ρ«5 τί»ν Γερμα¬
  νικήν μειονότητα, παρουσι-
  άζει μίαν φαινομενικήν ϋφε-
  σιν καί στασιμότητα. Άλλ' ή
  ύφεσις αυτή, όμοιάζει μάλ¬
  λον πρός την γαλήνην πού
  προηγεϊται τής καταιγίδος
  Καί ασφαλώς τό ζήτημα τού
  το θά έλθη καί πάλιν είς την
  επιφάνειαν υπό νέαν οξυτά¬
  την μορφήν, ϊσως μάλιστα
  καί πολύ συντόμως. Τέλος
  αί αγγλοϊταλικαί διαπραγμα-
  τεύσεις, είς τάς οποίας τό¬
  σην σημασίαν αποδίδει καί
  τόσας ελπίδας στηρίζει ό κ.
  Τσάμπερλαιν, παρ' οσα τό
  Λονδίνον καί ή Ρωμη έξαγ-
  γέλλουν δέν φαίνεται νά
  σημειώνουν έξαιρετικάς προ¬
  όδους. Είναι μάλιστα χαρα-
  κτηριστικόν ότι δέν γίνεται
  πλέον λόγος περί συνάψε-
  ως συνθήκης φιλίας, άλλά
  περί ύπογραφής νέας «συμ¬
  φωνίας κυρίων». Είς την ού·
  οίαν δηλαδή δέν θά πρόκει-
  ται θΰτε καί την φοράν αυ;
  την διά τίποτε άλλο παρα
  διά μίαν νέαν παράτασιν
  τής έκκρεμότητος πού υφί¬
  σταται άπό τριετιας είς τας
  Άγγλοϊταλικάς σχέσεις, έκ¬
  κρεμότητος πού εϊχε τόσον
  τραγικάς συνεπείας διά την
  ειρήνην καί την ησυχίαν
  των λαών τής Εύρώπης. Πε
  ρίεργον μόνον είναι πώς ο
  πολιτικαί τής Αγγλίας δέ-
  χονται μίαν τοιαύτην λύοιν
  καί πώς όμιλοΰν περι νέας
  «συμφωνίας κυρίων» άφοΰ ή
  πρώτη τοιαύτη δέν απέδωκεν
  ουδέν άποτέλεσμα καί δέν
  εχρησίμευσεν είς τίποτε. Δι¬
  ότι νομίζομεν ότι αί περίφη-
  μοι αυταί «συμφωνίαι κυρί
  ων» δέν χρηοιμεύουν είς τί
  ποτε αλλο, ή τουλάχιστον
  δέν έχρηοίμευσαν μέχρι τού
  δε ειμή είς Ιν μόνον: Εί
  τό νά χάσουν αί λέξεις ^τή
  σημασίαν των καί νά ε ινα
  κο έν Ισπανία άφοϋ ό κ.
  Μουσολίνι εδήλωσεν ότι θ'
  άποσύρη τάς Ιταλικάς λεγε¬
  ώνας έκ τής Ίβηρικης μετά
  την κατατρόπωσιν των κυ-
  βερνητικών καί ό Γερμανός
  Φύρερ διεβεβαίωσεν ότι δέν
  έχει έδαφικάς βλέψεις επί
  τής αίματοβρέκτου αυτής χώ¬
  ρας! Καί κατά πάσαν πιθα-
  ότητα την πολιτικήν των
  ύποχωρήαεων θ' ακολουθήση
  καί ή Γαλλία, άφοΰ μόνη
  ής, αίσθάνεται αδυναμίαν
  άποτελεσματικής δράσεώς.
  Θά σώση όμως πράγματι
  την ειρήνην ή πολιτική αύ¬
  τη; Δυστυχώς ή απάντησις
  είνε άρνητική. Έκτός εάν
  ή Γαλλία καί ή Αγγλία
  φανοϋν ύποχωρητικαί καί
  όταν άκόμη τα δύο με·
  γάλα όλοκληρωτικά κρά·
  πέβλεπεν είς τόν ουρανόν. Οί
  ριτικοί καί μέ αύτούς όλος Ι
  :όσμος συνεφώνησαν 3τ: <ίί^χρΐ)· ε τή γή πολύ λίγο». Ή μικροθλα Παπαδάκη προ- ;θές μέ τούς άληθινά δαντελλέ- ιους γορούς της,άν δέν ήταν όλωσ ίιόλου μιά... μικρή Παύλοβα— :ύτό δέν στέκετα: — ήταν ώ τόσο μέσα στόν ίίρα της. ;ορός της έθύμιζε τίς δη'ο,ίοργ :ς Έκείνης. ΈΟύμιζε γενικά τό ορϊ ώς μίαν άπό τίς πρώτίς αλλιτεχνικές Ικφράσεις. Καί στό :6άλς» πού ήλθε σάν πρελούντιο ιυθμικό, καί οτή δεύτερη ραψω- ία τού Λ(στ, πού ήταν 2να λε- πτότατο συμπλήρωμα τοΰ μουστ- ου αύτοϋ άριστοτεχνήματος καί ΐά «ρέβ ντ' άμούρ» πού μας ε- ωσαν τό έρωτικό όνε:ρο στήν πειό άέρίνη άπεικόνισί τοιι. 'Ακόμη, ή εξελισσομένη χορευτική της έχνη, είχε μίαν ώραιότατη ένάρ- γεια στό «Άλκαλά», τόν Ίσπανο- ανατολίτικο χορό καί την «Τα- αντελλα», §να τρίο πού άπό τίς πορτοκαλλιές τής Σεβίλλης καί την ΆΧχ).Γ.ρχ τής Γρανάδας μας άφηνεν άπαλά—άπαλά καί χαρού- μενα στό Ναπολιτάνικο άκρογιάλι. Νά πατ^ς τή γή χωρίς νά τή αραίνης... Νά τί βγαίνη άπά την προσωποποίησι τοΰ εΐδους αύτοθ ής ρυθμικής Τέχνης. Ή Κρητική ιαντινάδα κάτι θυμοΰμαι δτι λέει τη τής Εύρώπης έν συ εργασία καί μέ την χώραν τοΰ άνατέλλοντος ηλίου έ- γείρουν αξιώσεις, όχι μόνον επί των κτήσεων καί των άποΐκιών, άΛλά καί έ*ί των μητροπολιτικόν εδαφών των, έκτός δηλαδή εάν αί δύο δυ- τικαί δυνάμεις απεφάσισαν ν' άποθάνουν έν ειρήνη άντί νά πολεμήβουν έν ζωή· Διότι αί διαρκεΐς ύποχω- ρήσεις δέν χρησιμεύουν είς τίποτε άλλο παρά είς τό νά ένισχύσουν άρνητικώς έστω την προκλητικότητα καί είς τό νάπαρατείνουν την έκκρε μότητα έξ ής περιπλέκονται έτι περισσότερον τα τεραστία προβλήματα, οικονομικάς ί· δεολογικά πού δημιουργοΰν καί τρέφουν τα μίση των λαών. Επί πλέον δέ ό χρό- νος πού κερδίζεται έν τω μεταξύ, δέν χρησιμοποιεϊται παρά μόνον διά την αύξησιν των μέσων τοΰ πολέμου καί τής καταστροφής, πού θά κ«· ταστήσουν άκόμη αγριωτέ¬ ραν καί φονιχωτέραν την μέλλουσαν άνθρωποσφαγήν. Ό τελευταΐος άλλωστε λό¬ γος τοΰ Ιταλού Ντοΰτσε είς την Γερουσίαν, ό τόσον ύπε- ροπτικός καί μεγαλόστομος αποτελεί, φανταζόμεθα, ευ γλωττον προειδοποίησιν διά τό μέλλον, την οποίαν θά ήτο εύτύχημα εάν έξετίμων όσον πρέπει τό Λονδίνον κα' οί Παρίσιοι. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Ο ΑΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΟΒΑΣ Στό μνήμα τής μεγάλης μπαλ λαρίνας Παύλοβας—κάτω άπό τόι γκρίζο, βορεινόν ούρανό—εχει χά ραχθή τό άκόλουθο έπιτύμβιο «Χώμα μην είσαι βαρύ γι' αυτήν Ή ιδία σ' έβάρυνε τόσο λίγο!» Καί μόνος «ό θάνατος τοθ Κύ κνου» τοθ Σαίν Σάνς—μιά άπ< τίς χαρακτηριστικώτερες δημιουι γίες τής χορευτρίας—έκρίνετο ώι άνάμνησις ή βαρύτερη έπαλήθευσ τοθ έπιτυμβίου: Ή Παύλοβα ήταν ή γυναϊκα— φτερό, ή γυναϊκα— ρ'υθμός, ή γυναϊκα—τραγοθδι. Κά ποίος προσέθεσεν δτι ήταν καί ι γυναϊκα άπολύτρωσις. Καί δέν ε πενοδτε αύτός καμμίαν ύπερβολήν Έ Ηαύλοβα ήταν Ινα είδος ένσα κώσεως τής «θεραπείας» πού κί θορίζει ό Σωκράτης είς τόν Φα δωνα. Μέ την τέχνη της Ιχώριζε τό σώμα «πό την ψυχήν. Εϊτ καί πάνω στό ζήτημα αύτό. Ό Κρητικός χορδς τί είνε; Ένα ά- παύγασμα άπό την έλαφρότητα καί τή χάρι τοθ ρυθμοθ, δπως ή |· ---------1 Γ Ι-------- Ι» -----Γ 1^---Ιβ' · ** » ----- Γ |--< - -- β ι ΐτε μπαγιαντέρΐν ή όδαλίσκην, Ι άντίληψι αυτή επέρασεν μεσ' άπό 3λες τίς εποχέ:, τίς άντιπροσωπευ τικές μιας καλλιτεχνικής άναγεν- νήσεως καί τα ώραϊα Ιθιμα των λαών. Ό χορός τής μικροΰλα; Παπαδάκη, μιάς Κρητικοποθλας *ί ^ή ξεχνο0με, Ιχει καί άπό την τοπ-.κή αυτή πλευρά τή σημασία τού. Άλλ' είνε μονάχα Ικφρασι άέ ρινη ό χορός; Κά6ε άλλο! Άπό την Ιξωτερική δημιουργία, άγγί ζει ο'χι μόνο απλώς τή φαντασία καί τό αΐσθημα άλλά καί αύτές τίς λεπτότερες χορδές τής άνθρώ πινης ψυχής. Μας δίδει τό ώραϊο καί μαζύ τό άληθινό: Ό έσωτερι κός άνθρωπος άποκτα μιά σβελ τάδα εύψυχίας άλλά καί Ινα ζύπνημα καλωσύνης—8,τι οί με γάλοι διανοούμενοι έφαντάσθη σαν 5Γ δλον τάν κόσμον. «Ό άπο λεσθείς παράδεισος» τοθ Μίλτω νος θά Ιχανε την δραματικότητά τού μπροστά στό ξύπνημα ένεΐνο. Τα δάκτυλα τής μικρής χορευτρί άς πού παρακολουθήσαμεν προ χθές, φανταζόμεθα ίτι τό διέ γραψαν στόν ίδεολογικό κόσμο— καθώς εφευγαν πρός τα επάνω ατό «Χορό τής φωτιας», σάν πλήθος μικρίς, θριαμβικές φλό ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πν«υματική Ζωή η ΟΓΟΜΤΕΎΣΕΙΣ Αΰτές τίς ά/οιςιατι-ες μερίς, λικούς, νά παραχολθ'ΐθοϋν τα πα- τού γή καί ούρανός -οαγουοοΰν | ρελαύνοντα κορίτσια καί νά σχο- λίάζϊυ, .χβμηλογώνω; ή χ,α' θο ρυβωδώς την κάθε τους κίν^αι, "ϊ τή των* ι την Τ μ'ιλεΐ την όμορφιά καί την καλωσύνη, αισιοδοςία καί τή χαρά, "ϊσως νά δήτε καί κανέν» εύτυχι- βέβαια κάπως σόλοικο νά. σμένο ζευγάρι νά γελί καί νά κανενας γΓ άπογοητεύ- χαίρεται πραγματικά, άλλά θά σεις Έν τούτοις, γιά όσους τού- δήτε συγχρόνως νά τό π;ρ;κυκλώ- λάγιστον μένοον μέσα στό Κά'νούν καί νά τό τρυποΰν σάν δέλη ό τίτλος τοϋ σημερινοΰ χίλια βλοαυρά καί ζηλιάρικα 6λέμ καί ματα... Μέ δυό λόγια θά άντικρύ σεχε ένα κόσμο πού στενοχωριέ- άχι τρο, μου σϊίμειώματος δέν είναι τόσο παράξενος . μ χρ Γιατί, άληθινά, ή ζωή στήν πό | ται, πού πλήττει, πού άσφυκτιδ λι μας εχει στενέψει· τόσο πολύ, καί πού λέει πώς «περνα την ώ Ιχει καταντήσει τόσο άπελπιστικά ήσοχη καί τόσο καλουπιασμένη σέ ώρισμένες συνήθειες, ώστε άθελά τού νά ς'εφωνίζη κχνένας τούς άπλοικούς στίχους τοΰ Σουρή: Σ' αύτο τον κόσμο τό χαζό άς ήμποροΰσα να μη ζω μα,.,διχως νά πεθανω' "ϊσως νομισθή πώς οί παραπά- νω σκέΐ'εις δέν εί/αι παρά γεν- νημα ώρών άργίας καί πλής>ως,
  άλ/ά ουσΐυχως ή ύπόνοια αυτή
  δέν άληθεύει. "Οτα/ κανενας δέν
  άρκείται είς την ψυχαγωγίαν
  τής τράπουλας, στήν άπόλαυσι
  τοθ ηλίου γύρω άπό τα σκονισμέ-
  να τραπεζακια των «Τί·ιών Κα¬
  μάρων», στον τυπικό περίπατο
  τοθ «Καινούργιου δρόμου» καί
  στό διάβασμα τής πειό καλής
  ντόπιας εφημερίδος καί, τό πολύ,
  τής «Νέας Έστίας», είνε καταδι-
  κασμένος νά περνα μαΰρες ώρες
  αίσθητικής νηστείας. Τό μαρτύριο
  τής εύλαβικής καλόγρηας πού νη-
  στεύει τό λάδι όλόκληρη τή Με
  γάλη ααρακοστή δέν είνε τίποτα
  μπροστά σ:ό μαρτύριο τό δικά
  μας! Γιατί αυτή τουλάχιστον γλυ-
  καίνει τή σωματική της πεϊνα
  μέ την προσοοκία τοΰ Πασχα, ένω
  εμείς μέ καμμιά προσδοκία δ4ν δι
  καιούμαστε νά έλαφρώσωμε τό §ά
  ρος, πού σωριάζει στήν ψυχή μ*ς
  ή νηστεία τής χαρα
  Πραγματικά τή χαρά εμείς τή
  νηστεύομε σάν άσκητές, όχι βέ
  βαια για ν' άγιάσωμε, μά άπλού-
  στατα γιατί άπό την πόλι μας
  λείπει κάθε τρόπος γιά νά τή
  νοιώσωμε. Πηγαίνετε την Κυρια
  κή τό άπόγευμα στίς Τρείς Κα-
  μάρες. Παρακολουθήσετε τάν κό
  σμο πού ςεχύνεται στίς καρέκλες
  τής πλατειας γιά νά... διασκεδά-
  αη. βά δήτε την κλασσικήν οϊκο-
  γένεια, ποΰ τότε μονάχα νομίζει
  πώς Ιχει δικαίωμα νά «ξεπορτί-
  ση», νά καταλαμοάνη ένα τραπε-
  ζάκι καί νά κάθεται γύρω άπ
  αύτό ώρε; όλόκληρες σιωπηλή
  καί λυπημένη.. *τ)ά δήτε τούς
  νέου;, στολισμένου; μά μελαγχο
  ρα τού!» Καί Οστερα μην άπογο-
  ητευθήτε...
  *
  "Ομως το γενικό αύτό ψυχολο-
  γικό άντίκρυσμα τής Ηρακλειω-
  τικης ζωής δέν είνε σκοπός τού
  σημειώματός μου. Έγώ Οά ήθελα
  νά πώ μερικά λόγια λιγώτερο γε·
  νικά μά δχι καί λιγώτερο, νομί·
  ζω ένοιαφέροντα, γίά μιά είδική
  άποψι τής ζωής μας, την πνευ-
  ματική.
  "ϊσως άλλοΰ νά νομίζου/ πώς
  τό Ήράκλειο είνε πραγματική
  π/ευματική έστία. Έν τού:οις αύ
  τό είνε πλάνη. Εάν σάς ετυχε
  ά ένδιαφερθήιε γιά κάποιο θέ
  καί νά ζητήσετε τα βιβλία ή τα
  περιοδικά, πού σάς χρειάζονται
  άπό τα ^ιβλιοηωλεΐά μας, α¬
  σφαλώς θά άντικρύσατε την εκ-
  πληξι τοΰ βιβλιοπώλη, μέ τή1
  οποίαν υποοέχεται τή σχετική σας
  έρώτησι. Εάν σίς Ιτυχε νά όπλι
  σθήτε μέ άδιακρισία καί νά εισ
  δύσετε είς τα., έλευσίνια μυστή-
  ρια των «λογοτεχνικών κύκλων»
  τής πόλεώς μας, ασφαλώς θά έμε
  τανιώσετε... Εάν σάς ετυχε νί
  ρίψετε τό βλέμμα σας σέ μερικές
  ντοπιες φιλολογικές σελίδες, ά
  σφαλώς ενα πικρά χαμόγελο θά
  ήταν ή μοναδική συναισθηματική
  σας έκδηλωσι.
  Άχανές καί έρημία παντοθ
  Κι' δμως διαβάζομε στά βιβλιο
  γραφικά δελτία τοΰ Αθηναικώ.
  περιοδικοΰ τύπου, συχνές άγγε
  λίες Ήρακλειώτικων έκδόσεων
  Κάπου κάπου διαβάζομε καί μ
  ρικά κριτικά σχόλια γι' αύτές
  τυπωμένα μέ τα χαρακτηριστικι
  έκεΐνα τυπογραφικά στοιχεϊα
  πού, ώς γνωστόν, στίς πιό ά
  πόμερες γωνιές τ&ΰ τύπου συνε
  θλιβονται γιά νά περιλάβουν
  κολακευτΐκά λόγια πού ό κριτικό'
  χαρίζει στό συγγραφέα κατόπι1
  ίκετευτικών έπιστολών... Μά ποί
  κυκλοφορούν, λοιπόν, οί Ήρακλε
  ώτικες αύτές έκδόσεις καί δέν τί
  βλέπομε καί δέν άκοθμε τόν
  ραμικρό λόγο γι' αύτές; Έγώ τού
  λάχιστον, πού ώς έκ των άσχο-
  ΐών καί τοΰ κύκλου μου, έπρεπε
  ά τίς βλέπω καί νά τίς άκούω
  υχνά γύρω μου, όμολογώ πώς
  ,ανενα ^δέν εΐδα νά τίς διαβάζη
  ανένα δέν άκουσα νά πή καλά
  κακά λόγια γι' αύτές.
  Φταίει άραγε γι' αύτό μονάχα
  ό άναγνωατικό κοινό; Εϊν»ι ή
  λλειψις πνευματικήν περιεργεί¬
  ας; "ϊσως. Άλλά έγώ νομίζω πώς
  ό μεγαλύτερο φταίξΐμο είναι έ-
  είνων πού γράφουν. "Οπως άν-
  ελήφθηκα μένουν καί γράφουν
  :τό Ήράκλειο, άλλά δέν γράφουν
  ιά τό Ήράκλειο. Γράφουν μ3λ-
  ον γιά νά κριθ·5 τό γραπτί τους
  άπό τό Χουρμούζιο τής «Καθη-
  μερινής» κι' άπό τό Χαρή τής
  Νέας Έστίας». Κι' 8ταν γρά¬
  φουν δέν άφήνουν την Κρητική
  ους ψυχήνά μιλήση δπως αίσθάνε
  αι άλλά φροντίζουν με άξιοζήλευ
  τηνεύσυνειδησία νά έφαρμόσουν τίς
  αΐσθητικές θεωρίες ποϋ διάβασαν
  στό τελευταϊο περιοδικό καί νά
  μιμηθοϋν τό Οφος τοθ μοντέρνου
  υγγραφέα, πού παινέθηκε.
  Λυποΰμαι ποΰ κάνω αύτές τίς
  λιβερές διαπιστώσεις: Καί λυ-
  ποθμαι γιατί ϊσως νομιαθ^ πώς
  δέν τίς έμπνέει παρά μόνο διά¬
  θεσις κατακρίσεως. Έν τούτοις έ-
  ξακολουθώ νά πιστεύω, πώς άν
  %είπη άπό τό Ήράκλειο τό πνευ-
  ματικό ενδιαφέρον, φταϊνε αύτοι
  πού γράφουν. Πώς μπορεΐ δ έπαρ
  χιώτης διανοούμενος ν' αγοράση
  καί νά διαβάση λ. χ. τα «σήμα-
  τα στό χάος» τοΰ Στυλίτη, τή
  στιγμή πού είναι συνηθισμένος
  /ά διαβάζη μέχρι τώρα τα ποιή
  ματχ τού ΙΙολέμη,
  Καί πώς μπορεΐ νά ενδια¬
  φερθή γιά την πΐίησι, 2ταν την
  λέπη νά μιμεΐται δουλικά ξέ
  νες τεχνοτροπίες καί νά Ινφρά-
  άνύπαρκτα συναισίτήματα;
  "ϊσως χαρακΐηρισθώ άφελής,
  έπειδή διατυπώνω τέτοιες άπο-
  ρίες. Κι' ϊσως κανείς άπό τούς
  λογοτέχνας μας μοθ παρατηρήση:
  —Μά καλά, θές νά κατεβάζο-
  με την τέχνη μας στά χαμηλά έ-
  πίπεδα τοΰ γούστου των συμπολι-
  τώ/ μας, Μά έγώ γράφω γιά
  την Τέχνη!
  "Εχω νά παρατηρήσω σ' αύ¬
  τά πώς ή Τέχνη δέν είναι αύθύ-
  ταρκτη, μά κινεϊται ναί ζή
  στά περιβάλλον πού τή δημιούρ
  γησε. Καλλιτέχνης καί κοινό εί¬
  ναι τα δυό στοιχεϊα τής καλλι-
  τεχνικής δημιουργίας, πού δέ
  μποροΰν νά χωριστοΰν, γιατί
  τό 2να χωριστά άπό τ' άλλο πε-
  θαίνει. Κι' έφ' δσον οί λογοτέ-
  χνες μας άγνοοΰν τό κοινό μας
  καί τα. γοΰστά τού, είναι κι' αύ¬
  τοι κι' αύτό καταδικασμένοι στό
  μαρασμό.
  "Οσο κι' άν θελήσετε, σέ κανε-
  να άπο τα εργα των λογοτεχνών
  μας δέν θά μπορέαετε νά διακρί-
  νετε «ντόπιο χρώμα».
  Φθ|3οΰνται, λέει, την «ήθογρα-
  φία» γιατί είναι «στατικό» λογο-
  τεχνικά είδος. «Στατικός» λοιπόν
  είναι κι' ό «Πατούχας» τοΰ Κον
  δυλάκη, «στατικός» κΓ ό Κρυ
  στάλλης, «στατικά» 2λα. Μβνάχο
  ό Άλκης <τ>ρΰλος είναι «δυνα
  μικός» καί ή «Άγνεία» τοΰ "Αρη
  Δικταίου!
  ΚΓ αύτάς ό «ΐυναμισμός» πά
  ρααύρει τούς λογοτέχνας μας σε
  ξένους τόπους κΓ άφήνει την
  πόλη μας νεκρή ψυχικά κι' άδ
  άφορη. Δέν ξέρω άν στά πνευμα
  τικά αύτά ξένα, βροθν φιλοξενία
  οί λογοτέχνες μας. Τό ευχομα
  πάντως μέ την καρδιά μου. θά Ι
  πρεπε δμως πρίν μας έγκαταλε
  ψουν όλότελα νά σκεφθοΰν πώ:
  ό καιρός πού οί μετανάστες εύ
  τυχοΰσαν επέρασε. Τώρα ή εκδ
  σις διαρατηρ£ων—καί μάλιστα
  γιά πνευματικές μεταναστεύσει
  —είναι πολύ δύσκολη. Καί θά
  πρεπε, κατά τή γνώμη μου, νά
  μείνουν καλυτέρα μεταξύ μας κα
  νά προσπαθήσουν νά μας κάμου1
  νά τούς άγαπήσωμε καί νά τους αι
  σθανθοϋμε. Ριατί τώρα, 2σο κα
  νά θέμε, δέν μποροθμε νά α
  τλήσωμε άπό τα Ιργα τους τή
  πνευματική χαρά πού ζητ^ ή
  ψυχή μας....
  Μ. Παρλαμάς
  Ο Ν. Λασηθίου.
  Μέ Ιδιαιτέραν δλως εύχα
  ίστησιν πληροφορούμεθα ο τι
  ι κάτοικοι πλείστων δ.αμε-
  ισμάτων τοθ νομοΰ Λασηθί
  υ ήρχισαν καί πάλιν έρ
  αζόμενοι διά την διάνοιξιν
  άμαξιτών όδών. "Ηδη οί κά
  οικοι Μεσελέρων έργάζονται
  ιά την κατασκευήν όδοϋ πρός
  Αγ. Νικόλαον. Καί μεταξύ
  ών κατοΐκων τής Ζάκρου ώ
  ιιμάζει ή ίδέα τής κατασκευ
  ής διά προσωπικάς εργασί¬
  ας όδοϋ ποΰ νά τούς συνδέση
  μέ τόν Λιμένα Σητείας. Ή
  πρωτοβουλία αυτή των κατοί-
  ων τοθ Ν. Λασηθίου είναι
  ντως άξιοθαύμαστος, άξΐζει
  έ νά τύχη καί τής άναλόγου
  υποστηρίξεως έκ μέρους των
  αρμοδίων. Άλλά τό κράτος
  καί αί τοπικαί αρχαί άπέδει-
  ξαν ήδη δτι εχουν 8λην την
  καλήν διάθεσιν νά ένισχύσουν
  άς εκπολιτιστικάς αύτάς προ
  σπαθεΐας.
  Αί κροτίδες.
  Ή έκδοσις άπό τούδε άστυ-
  ομικής διατάξεως δΓ ής άπα-
  γορεύεται ή κατασκευή καί ή
  χρήσις κροτΐδων κατά τάς ε¬
  πικειμένας εορτάς τής Μ. ε¬
  βδομάδος κα) τοθ Πάσχα α¬
  ποτελεί μέτρον ορθόν δσον
  καί επιβεβλημένον, ηκούσθη
  δέ μέ ικανοποίησιν. Αί κροτί¬
  δες άποτελοΰν εκδήλωσιν άνα-
  χρονιστικήν, βάρβαρον, άπο-
  βαϊνουν δέ πολλάκις αΐτία
  δυστυχημάτων. Πρέπει λοιπόν
  γο §6ιμον αύτό νώ 7(Ε.ίψτ) πλέ
  όν. Καί άφοΟ ό κόσμος δέν τό
  άντιλαμβάνεται, ορθώς ή ά-
  στυνομία λαμβάνει τα μέτρα
  της πρός κατάργησιν τού, έ¬
  στω καί διά κατασταλτικών
  μέσων.
  Καλώς νά έλθουν.
  Κατά πληρ9φορίας έξ Αθη¬
  νών έντός όλίγου πρόκειται
  ά έλθουν χΐλιοι όμογενεΐς
  τής Άμερικής μέλη τής οργα¬
  νώσεως Άχέπα. Είδήσεις έξ
  άλλου έξ Άμερικής άναφέ-
  ρουν δτι καί ή παγκρήτιος ϊ-
  νωσις έτοιμάζει μεγάλην έκ-
  δρομήν των μελών της διά
  την γενέτειράν των Κρήτην.
  Θά έχωμεν λοιπόν έντός τής
  ανοίξεως την επίσκεψιν πλεί¬
  στων άποδήμων άδελφών. "Ας
  έλθουν μέ τό καλό τα ξενητε-
  μένα παιδία τής χώρας μας.
  Θά τα ύποδεχθοΰμεν μέ
  στοργήν καί ενθουσιασμόν.
  Μέ την στοργήν πού τούς άνή-
  κει. Μέ την ευγνωμοσύνην
  ποϋ τοΰς οφείλομεν. Διότι μέ
  τας εύγενεΐς πράξεις των, μέ
  τάς πρός την γενέτειράν των
  εύεργεσίας των, εκέρδισαν δ-
  λην μας την αγάπην,δλην μας
  την ευγνωμοσύνην.
  Ή έργατική άμιλλα.
  Άπό σήμερον άρχίζει ή δια
  πρώτην φοράν καθιερωθεΐσα
  εφέτος είς την χώραν μας, έ-
  βδομάς τής έργατικής άμΐλ-
  λης. Ή άμιλλα αυτή αποβλέ¬
  πει είς την αύξησιν τής απο-
  δοτικότητος τής εργασίας, είς
  την σύσΦΐγξιν των δεσμών έρ·
  γατών καί έργοδοτών ώστε νά
  επέλθη ή πλήρης συμφιλίωσις
  καί συνεργασία των, καί είς
  την ενίσχυσιν τοθ ταμεΐου τής
  «Έργατικής Έστίας» διά τής
  καθορισθεΐοης πρός τουτο εισ-
  φοράς των έργοδοτών, εισ
  άντιστάθμισμα τοϋ κέρδους τό
  οποίον θά εχουν έκ τής μεγα¬
  λυτέρας άποδοτικότητος των
  έργατών. Δέν ϋπάρχει λοιπόν
  άμφιβολία δτι ή καθιέρωσΐς
  τοϋ θεσμοΰ αύτοϋ θ' αποδώση
  έξαιρετικώς εύχάριστα ά
  Χίσματα,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1
  ΕΗΜΗΤΗ
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώττου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  «διαβολόπαιδο».
  «ΜΙΝΩΑ»— Σήμερον τό άρι·
  οτούργημα: «ό «κύκλων».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Άσπραδάκης
  (παρά τα νέκ Γυμνάσια)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΛΙΟ1
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμο»·
  Κ Ο ί Μ Ω ΜΙ Κ γΛ
  Άπό τού βρόνου
  την λαιμητόμον.
  —-,.-. ■■ ■■ Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Βαθύτοτα
  II II
  Τ Π Α Γ Ι
  V
  1ΐ συ<>",6κινηε«ένοι δι1 δλας τάς έκ-
  ΗΗ Ι & Ι Γ & Ι Ι Ιΐ Π δΠλώσει<; συμμετοχής άγαπητών III Ι Η II Π Ι Ι II II Φιλων «αί συγγενων είς τό πέν· III Ι Β · ε εί ■ ■ " ■■ θος τού άπροσδοκήτου θανάτου Ή ευτυχία κυρίες μου. ΣΗΜΕΡΟΝ Τό γοητευτικό κορίτσι ποΰ κατέκτηαε τίς καρ- διές όλου τοΰ κόσμου ά¬ πό την πρώτη τού έμφά- νησι στήν οθονη. Ή βα- σίλισσα τοΰ Γαλλικοΰ φίλμ: ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΛΡΙΕ κα'ι έ γοητευτικώτερος ζέν —πρεμιέ τής Παριζιάνικη; ακηνής: ΑΗΡΥ ΓΚΑΡΑ δίδουν γιά πρώτη φο- ρά τό απαντον τής ώ- μορφιάς, τής γοητείας τής δροσιάς καί τής λε πτής τέχνης των σ' ενα Παριζιάνικο κομψοτέχνη μα, πλημμυρισμένο άπό μοντερνισμό, εύθυμία, νειάτα χιοΰμορ καί ζωή: ) Τοΰ Αεωνίδα Άντρέν»«φ· δόν ο' αυτήν. ΤΟ λΟΠλΙϋ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΛΜΗΡΑ ΝΕΙΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ* Βαλκμηνον Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' βαθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. Λ1ΚΑΡΛΛΚΗ Ταλεα. 5-41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ν . Άπδ κείνη δμως την ήμέρα, | δ Κύριος εκανε πώς δέν ε*6λεπε τόν Ίουδαΐο, κι' άς Ιψαχνε πάν- τα νά τόν βίή τό βλέμμα Τού μέ περισσότερη ϊσω; έπιμονή παρά άλλοτε ένώ κήρυσσε στούς μα¬ θητάς τού Τού ή στό πλήθος. "Η έ- φρόντιζεν ό Ιησούς νά έχη τόν Ίούδα άπό πίσω τού, την ώρα ποΰ κήρυσσε ή Ικανε πώς δέν τόν Ιβλεπε. Καί 5,τι καί νά I- λεγε στή διδασκαλία τού & Κύ¬ ριος, κι' άν άκόμα έξέφραζεν αύτό ποΰ συλλογιζόταν ό Ίού- δας, θάλεγε κανείς πώς α£ σκέ- ψεις τού έατρίφοντο διαρκώς ε¬ ναντίον τού. Γιά δλους δ Κύριος ήταν ίνα πολύτιμο καί ώραΐο λου λοΰδι, ε"να τριαντάφυλλο τοθ Λι- βάνου, πού μοσχοβολοθσε: Γιά τόν Ίούδα δμως δέν άφινε παρά μόνον τα άγκάθια, αάν ό Ίσκα- ριώτης νά μην είχε καρδιά, σάν νά έστερεΐτο ματιών καί αύτιών, σάν νά διέφερεν άπό τούς, συν- τρόφου; τού, άνίκανος νά έκτι- μήση την ώμορφιά των άσπιλων καί εύθραύστων πετάλων. —θωμά—είπε κάποτε δ Ίσκα- ριώτης στόν φίλον τού—σ'άρέσει τό κίτρινο τριαντάφυλλο τοθ Αι- βάνου πού Ιχει μιά δψι ήλιοκα- μένη, καί μάτια σάν τής καμή- >ας;—κι' δ μαθητής τοθ Ίησοΰ
  απήντησε μέ άδιαφορία.
  —Τό τριαντάφυλλο; ΝαΙ' ή εύ·
  ωδία τού μοθ είνε εύάρεστη, άλλά
  δέν άκουσα ποτέ μου πώς τα τρι-
  αντάφυλλα Ιχουν πρόσωπο καί
  μάτια!
  —Άλήθεια; "Ωστε δέν ξέεεις
  οϋτε πώς δ κάκτος μέ τα πολυ-
  άριθμα μπράτσα πού Ισχισε τόν
  καινούργιο χιτώνα σου, δέν εχει
  παρά Ινα μονάχα κόκκινο λου-
  λοθδι κι' Ινα μονάχα μάτι:
  Ό θωμάς τό άγνοοΰσε κι' αύ¬
  τό άν καί πράγματι την προτε-
  ραίαν Ινας κάκτος είχε γαντζω
  θη άπό τα ροΰχά τού καί τα εί-
  χε κάμη κουρέλι. Δέν ήξευρε τί·
  ποτα αύτάς δ θωμάς, κι' δμως
  διαρκώς ρωτοΰσε. ΕΓχε Ινα βλέμ¬
  μα τόσο είλικρινές καί μάτια φω-
  τεινά καί διαυγή, πίσω άπό τα
  δποΐα, σάν μεσα άπό Ινα φοινικι-
  κό γυαλί, Ιβλεπε κανείς τόν τοΐ-
  χο πάνω στόν οποίον άκουμποθ-
  σε, καί τόν γάιδαρο μέ τόν σκυμ-
  μένο λαιμό, πού ήταν δεμένος
  στόν τοΐχο.
  "Υστερα άπό λίγο καιρό, συνέ-
  βη πάλι κάτι πού δικαίωσε τόν
  Ίούδα. Σ' Ινα χωριό τής Ίου-
  δαίας, πρός "^τό οποίον δυσπιστοθ-
  σε σε σημείον νά συμβουλεύση
  τόν ΊησοΟ νά τό αποφύγη, δ Χρι-
  στός Ιτυχε πολύ κ*κής διαγωγής
  κατά τό κήρυγμά τού —δ Ίησοθς
  έκείνη την ήμέρα είχε κηρύξη
  κατά των ύποκριτών—τό πλήθος
  θύμωσε καί θέλησε νά τόν πάρη
  μέ τίς πέτρες, αυτόν καί τούς μα¬
  θητάς τού.
  Οί χωριάτες ήσαν πολλοί καί
  ασφαλώς θά πραγματοποιοθσαν
  τό έγκληματικό των σχέδιον, άν
  δέν έπενέβαινε δ Ίούδας δ Ίσκα
  ριώτης.
  Υπό τό κράτος ενός τρελλοθ
  φόβου, σάν νάβλεπε κι' δλας στα
  γόνες αί'ματος στόν άσπιλο χιτώ·
  να τοθ Κυρίου, δ Ίούδας σάν τό
  τρελλό ρίχθηκε κατά τοθ πλή
  θους, ηπείλει, φώναζε, καθικέ
  τευε καί είπε Ινα σωρό ψευτιές
  δίνοντας έν τώ μεταξύ στάν Ίη
  σ ου καί τούς μαθητάς τού δλ< τόν καιρό γιά νά σπεύσουν νά άπομακρυνθοθν. (συνεχίζεται) Δέν εΐπα καμμιά ύτερβολή χθές Ι γράφοντας δτι ή ευτυχία μοιάζει μ' Μνα ώραΐο φόρεμα. ΚαΙ δτι Θ'Ί άποτυγχάναμε καταστρέφοντας τό ωραιοτέρα υφασμα πού άτό αλλα δάκτυλα θά παρουσιαζόταν ώς ά ριστούργημα. Ελλείψει φαντασίΌΚ, προσοχής, έτιδεξιότητος, θά έχάναμε ϊνα φόρεμα πού θίίμοιαζε μέ κομψο- τέχνημα άν ήταν ραμυένο άπό μία έπιτήδεια ράφτρια. Άκρφώς Ιτσι γίνεται καί ή εΰ τυχ'ια κυρίες μου θά τιήτε Ισως «δέν εχω τό ϋφασμα πού χρειά- ζεται». Είσθε βεβαία γι' αύτό; Έ- ρευνήσετε παντοθ. Άληθινά δέν βρίσκετε κανένα στοιχρΐο εΰτυχί άς; Σας λείπει Ισως τουτο, άλλ' εχετε τό άλλο. Δέν εΤσθε ττλουσία. "Εστω Τό έπάγγελμά σας δμως είνε σύ- γουρο. Ό άνδρας σας ε-χει νεΰρα καί θυμούς, άλλά τί καλός ττού είνε κατά βάθος. Είσθε ίχσχημη άλλά τόαο δυνατή καί εύχάριστη Δέν διασκεδάζετε συχνά. Ζήτε δ¬ μως σ' ίνα πολυτελέστατο σπίτι. Ζήτε, δέν ξέρω γιά ποιούς λόγους, μόνη καί χωρίς οίκογένεισ. Άλλ' δχετε ϊνα άνδρα πού σας λατρεύ- ει καί φ'ιλους. τόσο καλοΰς φΐλους. Καί άν άληθινά είνε δυνατόν νά συγκαταλέγεσθε μεταξύ των άπο· κλήρων τής τύχηο, δέν σας μένει ή άγάπη τής τέχνης, τής ποιήσεως τής τινευματικότητος, Τό ϋφασμα δμως τής εύτυχίας πρέπει κανεϊς νά τό έκλέξη μέ ΒΑΣΙΜΣΣΑ κάττοια έπιφυλακτικότητα. Διότι έκλέγοντας τό έπάγγελ¬ μά σας, τόν ανδρά σαο, τούς φί· λους σας, τίς διασκεδάσεις σας, έ<λέγετε την ιδία την ευτυχία σας. Άκολουθήτε πάντοτε κάττοιο ττροδιαγεγραμμένο σχέδιο Με· τρήστε τίς διαστάσεκ, κόψετε συν- δυάσετε τα διαφορετικά κομμά- τια ύφάσματος, στά όττοϊα άναγ- καστικώς πρεπει νά άρκεσθήτε. Φορμάρετέ τα προσεξετε τίς τΐα- ραμικρές λεπτομέρειες. Προσθέ σετε £να τίτΐοτε τοϋ όποίου ή χα- ριτωμένη δψις, θά ώμορφαίντ) τό σύνολον. Καί κατόπιν περπατήστε στόν ήλιον άντί νά έτιδιώκετε τή σκιά "Ολα άλλάσσουν δταν οί φωτει- νές άκτΐνες τής εύδιαθεσίας καί τής καλής θελήσεο^, τής άτΐλότη- τος καί τής ύπομονής φωτίζουν τίς λεπτοαέρειες τοΰ συνόλου. "Ολα τώ γεγονότα λέγει ό Ά- λαίν £χουν δΰο δψεις. Την θλιβε· ρή καί την τιαρήγορον. «Καί ή ΐτροσπάθεια ττού γίνεται γιά νδναι κανείς εΰτυχής δέν πάει ποτέ χά μένη» Άληθινά ή ευτυχία έζαρ τάται πολύ λιγώτερο άπό τίς έ- ξωτερικές περιπτώσεις τής τύχης παρά άτι' τόν τρόπο πού τίς δε¬ χόμεθα. Πού είνε λοιπόν τό μυστικόν τής εύτυχίας; Είς ήμδς τούς ίδι- ους. Ό ποιητής Μαρί Νόελ λέγει. «Δέν £χει κανείς άνάγκη άπό ευ¬ τυχία γιά νδναι εύτυχής». Μία άλλη 34+ον ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ί Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δια Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βέ- λον, ©εσσαλονίκην. Τηλέφ. 5-50 Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή έπιθυμΐα τού 'ινα διευκολύνη όφπλέτας τοΰ Δήμου τοΰς | στερουμένους σήμερον τής οί- κονομικής εύχερίας πρός έξό φλησιν των μέχρι σήμερον ό- φειλών των, πλήν των τοιού¬ των έξ εκμισθώσεως άκινή των τοθ Δήμου καί φόρων, α¬ πεφάσισεν ινα είς τούς αί τοΰντας καί ύπογράψοντας εί- δικήν πρός τουτο αίτησιν καί δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής ΟΙκονομικής Υπηρεσίας τοϋ Δήμου. Χορηγήση, Φορολογικάς δι- ιυκολύνσεις ήτοι: 1) Τής διά μηνιαίων κατα- ίολών έξοφλήσεως των ■ πρός όν Δήμον χρεών των καί ά- 'αλόγως τής οίκονομικής άν- :οχής τοϋ φορολογουμένου εν¬ ός ετους καί πλέον άπό σή¬ μερον. 2) Τής άπαλλαγής τούτων έκ των τόκων ύπερημερΐας. Προσκαλεΐ δθεν τοΰς έπιθυ μοΰντας νά τύχωσι των ώς ά- νω εύεργετικών καί φορολογι κων διευκολύνσεων νά προ σέλθωσι είς τα γραφεΐα των ΟΙκονομικών Ύπηρεσιών τοθ ΚΙΜ1Ν Α. ΕΥΓΕΗΗΣ Είύικευθε'ις επί έπταετί- αν είς τα παθολογικά νο- οήματα έν Παρισίοις καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό Ιατρείον τού όδός 'Αμαλε3είας ('πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. κσΐ 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 ΚΟΚΑΡΙ Έξαιριτικής ποιότητος, διαρ κης παρακαταδήκη κίς "την κρ*μ μυδαποθήκην πλησίον Χανιών Πορτας (παραπλεύρως έμπορικοί καταστήματοί κ. Ιωάν. Λιναρδά Ηη). Δήμου ϊνα ζητήσωσι τουτο ύ- πογράφοντες την ώς άνω αί¬ τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31 Μαΐου 1938 ίνα ούτω άπαλ- λαγώσι συγχρόνως των καθη- μερινών όχλήσεων τόσων των είσπρακτόρων δσον καί των αστυνομικον των έντεταλμέ- νων την εκτέλεσιν των ένταλ- μάτων τα όποΐα θά άνακλη- θώσιν αμα τή υπογραφή τής οΊτήσεως. Μετά την λήξιν τής ώς ά¬ νω προθεσμίας ούδεμία αίτη¬ σις σχετική θά γίνεται δεκτή, τα δέ καθυστερούμενα χρέη έκ τελών καθαριότητος, ύδρο- ληψίας καί φωιισμοΰ κ.λ.π. θά είσπράττωνται μετά των νομί- μων τόκων ύπερημερίας άπό τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬ βανομένων καί δλων των υπό τοϋ νόμου έπιτρεπομένων έκ- βιαστικών μέσων 1) ένταλμά των προσωποκρατήσεως 2) Κατασχέσεων κινητών καί ά- κινήτων μετά προγραμμάτων πλειστηριασμοθ. Τα ούτω λαμβανόμενα μέ- τρα έπ' ούδενί λόγω θά άνα- στέλλονται πρό τής πλήρους έξοφλήσεως τοΰ χρέους. Ηράκλειον τή 1 Απριλίου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου. Μηνάς Γεωργιάδης • ■«■«■■■■■■■«■■■■■■■■■■■•■■■■ιείΜΐ ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤ1ΚΑ Είς τό Ζαχαροπλαστείον ΕΜΜΑΝ. ΜΕΘΥΜΑΚΗ Ζητήσατε τα έκλεκτά καί άρωματώδη λου- κούμια: ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Είνε ανωτέρα ολων, είς γεΰσιν, καί ποιβ- τητα. 1—10 ■■»■■■■■ ■■■■■■«■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■αΝειει ■■■■■■!: ευεβ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■αει ■■■■■■■■■■■■■■■■■■>■ ■■■■■■■«μ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ" ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά-
  στυνομικοϋ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες)
  Ιατρείον τού κσθ' εκάστην 4—6 μ. μ.
  ■ «■«■■«■•^■■■■«■■•■■■■•■.■■■■■•■■■■■■ει
  Ριζική και άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων χυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  Όδός Άρκολεών
  έπιοβϊν Παλαιοΰ Δημαρχείον
  Δέχεται επί συνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87.
  Έπειτα διάφοροι έπήγαι-
  ναν νά άποθέσουν στήν
  ' έδρα τοΰ προέδρου τα άν-
  τικείμενα πού εΐχαν κλαπή
  άπό τό παλάτι' άσημικά, κο-
  σμήματα, γράμματα, κασσε-
  τίνες καί χαρτονομΐσματα.
  Ή Μαρία-Άντουανέττα ήταν
  ύποχρεωμένη νά άκούτι τό
  έγκώμιο των άρχηγών τής
  εξεγέρσεως χωρίς νά μπορή
  νά διαμαρτυρηθή. ΤΗταν
  καταδικασμένη νά άκούΓ), ά
  μίλητη καί άνΐσχυρη, τούς
  άντιπροσώπους των διαφό¬
  ρων συνοικιών πού παρου-
  σιάζοντο μπροστά στή συνέ-
  λευσι καί άπαιτοθσαν μέ
  σφοδρότητα την καθαίρεσι
  τοϋ βασιλέως. "Εβλεπεν δτι
  γεγονότα όλοφάνερα διεστρέ
  φοντο καί έπλαστογραφοΰν-
  το στίς έπΐσημες άναφορές:
  ΟΙ άρχηγοί τοθ κινήματος
  επέμενον καί ώρκίζοντο πώς
  τα παλάτι έδωκε τή διατα
  γή νά σημάντ) ό συναγερ
  μός, δτι τό παλάτι επετέθη
  κατά τού Ιθνους καί δχι τό
  εθνος εναντίον τού παλα
  τιοΰ. Μέ τα ιδία της τα μά
  τια διεπίστωνεν ίνα αΐώνιο
  γεγονός: μόλις οί πολιτι-
  κοί νοιώσουν πώς ό άέ-
  ρας φυσάει άπό άλλοΰ, γί-
  νονται δειλοί. Ό ΐδιος ό
  Βερνιώ, πού, πρό δύο μόλις
  ώρών, ύπέσχετο έξ όνόμα-
  τος τής εθνοσυνελεύσεως δτι
  θά πέθαινε μάλλον παρά
  νά αφήση νά θιγοϋν τα δι-
  καιώματα των νομίμων έξου-
  σιών τοϋ εθνους, Ισπευδε
  τώρα νά συνθηκολογήση καί
  κατέθεσε πρότασιν περί ά-
  μέσου καταργήσεως τοθ δι-
  καιώματος τής άρνησικυρΐας
  τοθ βέτο, καί περί μετσφο-
  ρδς τής βασιλικής οΐκογενεί-
  ας στό άνάκτορον τοΰ Λου
  ξεμβούργου «υπό την προ¬
  στασίαν των πολιτών καί
  τοϋ νόμου»—δηλαδή περί φυ-
  λακΐσεώς της.
  Γιά νά μετριάσουν λιγάκι
  τό πραγμα στά μάτια των
  βασιλοφρόνων βουλευτών, έ-
  πρότειναν, γιά τόν τύπο, τόν
  διορισμό ενός κηδεμόνος γιά
  τόν δελφΐνο. Άλλά κανείς
  πραγματικά δέν ένοιαζόταν
  πιά οΰτε γιά τόν βασιληά
  οϋτε γιά τό στέμμα. Τοθ α¬
  φήρεσαν τό βέτο, την μόνην
  τού προνομΐαν,
  Τούς νόμους πού αύτός
  είχεν άπορρίψτ), ή εθνοσυ¬
  νέλευσις τούς εδημοσίευσεν
  άμέσως. Οϋτε £να βλέμμα
  δέν εζήτησε την συναίνεσι
  τοθ κακομοΐρη ό οποίος έ
  κύτταζεν άποχαυνωμένος, σω
  ριασμένος ο' £να κάθισμα
  καί ό οποίος, στό βάθος
  ισως, έπροτιμοϋσε νά μή
  τοϋ ζητήσουν τή γνώμη τού.
  (συνεχίζεται)
  μαςνα τοις άπευθύνωμεν καί δη¬
  μοσία θερμάς ευχαριστίας. Ωσαύ¬
  τως νά εκφράσωμεν τάς απείρους
  μας ευχαριστίας είς τάς άξιοτί-
  μους οικογενείας Σ. Πιστολάκη,
  Στεφάνου, Σταυρακακη, Πατακι-
  ούτη, Ρασιδάκη, Σαλαμίνιου, Δη¬
  μητριάδου, Κωστοπούλου, Άν-
  δρουλακάκη, Λυσικάτου καί Καλ«
  λιγιάννη, αίτινες κατέθεσαν βαρυ-
  τίμους στεφάνους έκ φυσικών αν¬
  θέων είς την σορόν της, ώς καί
  τούς καταθέσαντας χρηματικά πο-
  σά είς Φιλανθρωπικά ίδρύματα
  είς μνήμην της.
  Ιδιαιτέρας δλως ευχαριστίας
  άπευθύνομεν είς δλας τάς φιλικάς
  οικογενείας πού έσπευσαν άπό
  των πρώτων στιγμών τοΰ θλιβε-
  ροΰ άγγέλματος τοϋ θανάτου τής
  πολυκλαΰστου μας Μαρίκας νά,
  μετριάσουν την όδύνη μας μέ την
  είλικρινή συμμετοχή των είς τόν
  μεγάλο πόνο μας.
  Ηράκλειον—Μάρτιος 1938.
  Αί βαρυττενθοΰσαι οικογένειαι:
  Λεωνίδα Καλλιγιάννη
  Μιχ. Τζανάκη
  ΓΑΜΟΙ- Τό παρελθόν Σάρ*
  βατον ό κ Δημήτριος Α. Μπα-
  τζάκης καί ή Δνίς Ελένη Κ. Ά
  λεξανδράκη ετέλεσαν τούς γά
  μους των.
  Παράνυμφος παρέστη ή κ.
  Δημ. Γρύφιζα. Συγχαρητήρισ.
  Π. Α.
  Γύρω στήν πόλι.
  «■■ι
  ΧΦΡΑΓΙΣΙ5
  ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙΪΤΑΟΜΟΝ
  θαυμάσιος ό χθεσινάς καιρός,
  σχεδόν προάγγελος τοΰ σημερι-
  νοΰ ξανθοΰ Απριλίου.
  —Έν τω μεταξύ σήμερον οί...
  Πρωταπριλι'ές βά κάμουν τόν
  γϋρον των.
  — Καί οί άφηρημένοι καλοΰν
  ται νά προσέξουν λιγάκι τό χάρ-
  μα τής σημερινής πρωΐας—αν έν
  νοεΐται δέν ψευσθη καί αυτή—
  διά νά μην την πά'θουν.
  —Τυχηρά τα Χανιά τελευ¬
  ταίως.
  —Μαζύ μέ τόν πρώτον αριθ¬
  μόν τοΰ λαχείου εκέρδισαν καί τό
  «δώρον» τοΰ 'Εθνικοΰ Λαχείου, τα
  δύο έκατομμύρια.
  —Οί "Ηρακλειώται...τυχηροΐ !■
  μειναν αυτήν την φοράν μέ την
  δρεξιν.
  —Οί έκβραχισμοί είς τόν νέον
  λιμένα έσυνεχίσθησαν καί χθές.
  — Χωρίς έννοεΐται νά ταρά-
  ξουν τούς συμπολίται:, προειδο-
  ποιημένους άπό ημερών.
  —Μόνον μερικοί, έλάχιστοι
  εύτυχώς άνειδοποίητοι, έταρά-
  χθησαν ύποθέσαντες πάλιν δτι ^ε¬
  πρόκειτο περί σεισμοϋ.
  — Σήμερον έπαναλαμβάνεται
  ή έορτή τής Παιδαγωγικής Ά-
  καδημίας είς τό θέατρον Πουλα¬
  κάκη.
  —Ή παράστασις γίνεται χά¬
  ριν των μαθητών των δημοτι-
  κών σχολείων τής πόλεως οί ό-
  ποϊοι δέν την παρηκολούθησαν.
  —Πολλά εΰφημα σχόλια ή<<ού σαμεν διά την «Κρητικήν σουΐ· ταν» τοϋ άρχιμουσικοΰ τοΰ Δήμου κ Δεληβασίλη. —Ή όποία έξετελέσθη κατά την μουσικήν εορτήν τής «Μινώ- άς» έπ' εύκαιρία τής έθνικής εορ¬ τής. —ΑΙ έν γένει έπεξεργασίαι τοΰ ϊδίου επί Κρητικών μοτίβων κρί· νονται εύφήμως καί άπό εΐδικούς τής Μουσικής. —Πολύς καί έκλεκτός κόσμος παρηκολούθησε τό ρεσιτάλ χο- ρου τής μικράς καλλιτέχνιδος 'Α θηνοϋλας Παπαδάκη. —Τό ρεσιτάλ εστέφθη υπό πλή ρους επιτυχίας, χειροκροτηθείς έπανειλημμενως τής χορευτρίας. —Συνεχίζεται μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν είς τοΰ Πουλακάκη ή προβολή τοΰ φίλμ «Διαβολόπαι δο» πού θά αφήση εποχήν. ' 6 Ρ&πορτβρ Ό ένοικιαστης σφραγίσεως ίρα- μίων καί κανταριών Έμμ. λυδά¬ κης όρειχαλκουργός όδός 1821 Χείτάν 'Ογλού ειδοποιεί τούς εν¬ διαφερομένους ότι δύνανται μέ¬ χρι τής 30ής Απριλίου 1938 νά προσκομίσωσι πρός σφράγισιν τα μέτρα καί αταθμά των, καθώς καϊ τοΰς ατατήρας (καντάρια). 1-3, Ό παβολόγος Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Έρακλείφ, θά οέχεται τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Π. Παπαδόπουλος Πτυχιοθχος της Ιατρικής Όδβντίατρος Δέχεται έν τφ ΊατρεΙφ τού παρά τόν "Αγιον Μηνδν καθ* εκάστην: 9-12 καί 4-7 V!*. Ό όδοντίατρβς Έμμ. Ι. Αλεξάκης 6ναντι Αγ. Τίτου Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλΐτιοος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. ΈτιΙσης όδοντοστοιχΐας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπαναφορά τελείως ά¬ νώδυνος τ ών στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ο Διρματολογβς 'Αφροδισιολόγος ' Ι α τ ρ ό ς Α. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ τοθ Έπι- στημονικοθ ταξειδίου τού. Δέχεται 9—1π. μ. 4—7 μ. μ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Έμμ. Ι. Λουλακάκη 'Ακαδημίας 70 Αθήναι Τηλέφωνον 31411 ~'
  Χθεσινός
  _·ύ σήμερον οί.
  ε* «αμουν ΤΟν
  καλοΰν
  ο ά
  Κ «ρωίας-σν έν
  ■·$ «οί αύτή-
  ιαβοον.
  Χανιά τέλει*.
  ν «ρωτον άριβ.
  ίκεοδισαν καί τό
  κου Λαχείου, τα
  ί Ε-
  χη
  •όρον μί
  Ιθί ΐίς χον νέον
  ηοαν και χβες.
  ίται νά ταρά·
  λΐτατ, τΐροειδο-
  μερών.
  κοί. ίλάχιστα
  οΐητοι, έτοφά·
  Ες «ολιν δΗ
  ισμού.
  μβ
  σανωγικής Ά·
  Ματρον Πουλα-
  ς γ_ίνεται χά·
  των δημοτι-
  πόλεως οί ό·
  «ολούθησαν.
  ι σχόλια ήτου
  ίρητικήν οου!·
  κου τού Δήμου
  τελεσθή κατά
  )ν τής «Μινώ-
  Κ ΙΘνικής έορ·
  {εργασίαι τού
  μοτίβων κρ(·
  1 άιτό είδι»οΟς
  ,ίκτός κόσμος
  ρεσιτάλ χο·
  ιλιτέχνιδος Ά
  [ί»θη ύ
  (θκροτηθείσης
  ; χορευτρίας·
  κοσμοσυγκέν
  ουλακάκη 1
  «Διαβολόπαι
  ττοχήν.
  Ρ
  !■·*··«
  ■ρ·ί
  εξάκης |
  »
  ΓΡΑΚΙΣ :
  τού. ;
  -Ί μ Ι»· ί
  ικάκη :
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  265ον
  Ό μαϋρος οδτος καί αΰστηρός μοναχικός
  βίος, ου παρεθέσαμεν ίκανά έ"ως τώρα, δέν εί¬
  νε βίος, άφοθ δέν είνε έλεύθερος. Άλλ' ουτε
  θάνατος, άφοθ δέν είνε πλήρης· είνε τοποθεσία
  ποράδοξος, έξ ής άτενίζει τις πρός δύο άβύσ-
  σους, την μίαν έφ' ής ζώμεν καί την έτέραν είς
  ήν θά έμπέσωμεν είνε όρόσημον χωρΐζον δύο
  κόσμους ταυτοχρόνως φωτιζόμενον καί σκοτι-
  ζόμενον αμφοτέρωθεν είνε όρόσημον, επί τού
  όποίου ή έξουθενουμένη άκτινοβολία τοϋ βίου ά-
  ναμιγνύεται πρός την ώχράν άκτινοβολίαν τοϋ
  θανάτου. Είνε ύποσκιά τοϋ τάφου. Είνε τό με-
  ταίχμιον ζωής καί θανάτου.
  Τό καθ" ημάς, οΐτινες δέν πιστεύομεν, ώς αί
  γυναΐκες αυται, άλλά ζώμεν όπως καί αδται
  διά τής πίστεως, άεΐποτε έθεωρήσαμεν μετά
  στοργής καί θρησκευτικής έκστάσεως, μετά ζηλω
  τοϋ τινος οίκτιρμοθ, τα άπαρνηθέντα εαυτάς
  ταυτα δντα, ώς πλάσματα τρέμοντα έν τή άφο-
  σιώσει ταπεινόψρονα καί ΰπέροχα, ζώντα επί
  τοΟ μυστηριώδους χείλους τού μέλλοντος, καρά-
  δοκοϋντα είς τό μεταίχμιον τοϋ κεκλεισμένου πλέ
  όν καί τοΟ μή άνοιγέντος εισέτι δι" αύτάς χά-
  ούς, μέ τό βλέμμα πρός τό αόρατον φβς, μέ
  την ενδόμυχον χαράν δτι >ινώσκουσι πόθεν θά
  προέλθη, έν τή προσδοκία τοϋ άττείρου καί τοϋ
  αγνώστου μέ προσηλωμένον τό βλέμμα επί τοΰ
  ακινήτου σκότους, γονυκλινοθντα, έν παραφορφ,
  έν έκπλήξει καί φρικιώντα καί άνανεύοντα στιγ-
  μιαίως έπ' έλπίδι τού ν' απολαύσωσι την αίω-
  νιότητα.
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ
  Α'.
  Ή δέ είοαγωγή πώς;
  ΆφοΟ ή Τιτίκα άπετέθη είς την κλίνην τοϋ
  Θβρσανέμη, οδτος καί ό Άγιάννης έκάθισαν καί
  έδείπνησαν, ώς είδομεν, παρηγόρως άναλαμπού-
  σης τής έστίσς καί θαλπούσης αύτούς. Έπειδή
  δέ όλλη κλίνη δέν υπήρχεν, οί δύο άνδρες έκοι-
  τάσθησαν, Εκαστος Ιδίως επάνω είς σωρούς ξη-
  ροΟ χάρτου.
  ΠρΙν κλείση ό Άγιάννης τούς οφθαλμούς, εί¬
  χεν είπεΐ είς τόν Θερσανέμην.
  Άνάγκη πασά νά μεΐνω έδώ μέσα διά κά¬
  μποσον καιρόν.
  Ό λόγος οδτος έκυκλοφόρει καθ* δλην την
  νύκτα είς τόν νούν τοΟ Θερσανέμη, καί δέν τόν
  αφήκε νά κοιμηθή παντελώς. Άλλ' ούδ' ό Ά¬
  γιάννης ηδυνήθη νά εύρη τόν ύπνον. Τό μονα-
  στήριον τουτο ήτον είς αυτόν καί κινδυνώδες μέν,
  ..άλλ' έν ταύτφ καί τό άσφαλέστατον των άσύ-
  λων. Κινδυνώδες, διότι δέν επετρέπετο είς άνδρα
  νά εισέλθη" άν λοιπόν τόν άνεκάλυπτον, άμέσως
  θά πσρεπέμπετο εκείθεν είς την φυλακήν άσφαλές
  διότι, άν κατωρθοϋτο νά τόν δεχθώσιν, ώστε νά μεί¬
  νη έντός αυτού,τίς ποτε θά ήρχετο έκεΐ νά τόν ζητή
  ση; ΣωτηρΙα τού ήτο νά κατοικήση είς μέρος
  άκατοΐκητον ύπ' άνδρας.
  Ό Θερσανέμης άφ' ετέρου, εσπαζε την κεφα
  λήν τού ουδέν νοών. Πώς ό κ. Μαγδαληνής εύρε
  θη έκεϊ;
  (συνεχΐζεται)
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τα.·
  έκκλησιαστικό: σκεύη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  πτέρυγα, σταυρούς, εοαγγέλια, δίσκους,
  κηροτιήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. π.
  ΈπΙσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα.·
  κο σ μ ή μστ α
  Ωρολόγια τσέτιης, χειρός, έιτιτραπέ-
  ζιά καί παντός εΐδους δώρα διά γάμους /
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν. )
  •Αντιπρβσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΑΚΚΒΚ. }
  11
  "Χ ΙΟ
  Τό ταχύτερον καί βύσταβέστερβν θαλαμηγόν
  τής γραμμάς» αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥβΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ήρβκλϊίβυ—Πειραιώς 12 Βρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·. 5-40
  ' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλ« δι' όλους.
  Κ ΑΤΟ ΡΘΩΜΑΤΑ ΠΙΘΗΚΩΝ
  Α'.
  Πειράματα σχετικά μέ την ψυ¬
  χολογίαν των ζώων συμπεριλαμ-
  βάνονται πρό πολλοθ είς τα πρό-
  γραμμα των ίνστιτούτων πού έ-
  ρευνοθν τα ψυχολογικά προβλή-
  ματα. θεωρεϊται δτι ή μελέττ]
  τής ψυχολογίας των ζώων ύποβο-
  ηθεΐ είζ την κατανόησιν τού περι-
  πλόκου μηχανισμοΰ τής λειτουρ-
  γίας τής σκέψεως παρά τω άνθρώ-
  πψ. Ιδού μερικά πορίσματ» πού
  δημοσιεύει τό αύτοκρατορικόν ί-
  απωνικόν πανεπιστήμιον Τοχοκού
  ΐοθ Σεντάί ΰστερα άπό διάφορχ
  πειράματα πού Ιγιναν είς τα έρ-
  γαοτήριά τού μέ πιθήκους, έλέ-
  φαντας, Γππους, ίρ·Αους καί άλ-
  λα ζώα ένΐός τοΟ πλαισίου τοΟ
  ΘΙματος «ζώα καί τεχνική».
  Είνε γνωστόν δτι καί περιωρι-
  σμένης εντελώς αντιλήψεως ζώα,
  ώς τα βώδια, συνηθίζουν ευκολα
  είς ωρισμένας τεχνικάς καινοτο-
  μίας, ιδίως βταν πρόκειται περί
  τής τροφής των. Είς πολλά μον-
  τέρνα βουσΐάσια υπάρχουν άπλαΐ
  έγκαΐαστάσεις, διά των οποίων
  τα βώδια, δι' έλαφρα'ς πιέσεως
  μέ τό κεφάλι των, κάνουν νά
  τρέχη νερό. Είς τας αρχάς τα
  βώδια κτυπούν άπό ανυπομονησί¬
  αν μέ τό κεφάλι τό χέρι τής άν-
  τλίας, Οστερα δμως έκ πείρας
  παρατηροΰν 2τι δταν κτυπούν τό
  χέρι τής άντλίας καί τό κάνουν
  ν' άνεβοκατεβαίνη, τρέχει νερό.
  Καί ίτσι τα βώδια συνηθίζουν
  ν' άντλοΰν μόνα των τό νερό πού
  πίνουν! ΆφοΟ τα βώδια καταλα-
  βαίνουν νά Ιτιωφελοθνται τής τε-
  χνικής, ζ&α μέ μεγαλειτέραν νο-
  ημοσύνην, δπως λ. χ. οί άνθρω-
  ποειδεϊςπίθηκοιείνε φυσικόν, δπως
  άλλως τε άπεδείχθηάπόπειράματϊ
  γενόμενα είς τόάμερικανικόν πανε
  πιστήμιον Γιέϊλ, νά λύουν περι
  πλοκώτερα τεχνικά προβλήματα.
  Δέν ϊχει μόνον ό άνθρωπος την ί-
  κανότητα νά λογικεύεται. Ένας
  μεγάλος χιμπατζής λ. χ., Ιχει πε-
  ρίπου την νοημοσύνην ενός παι-
  διοθ ποί» ε5ρίσκεται είς τό πρώ¬
  τον τού σχολικόν έτος. Ο£ Ίάπω-
  νες Ικλεισαν Ινα ζεθγος χιμπα-
  τζή5ων είς Ινα χ&ρον, δπου ευ¬
  ρίσκετο Ινα αυτόματον σερβίρον
  διάφορα τρόφιμα. Άνΐΐ νά δίδουν
  είς τούς δύο πιθήκους την χρο-
  φήν άπ' ευθείας, δπως Ικαναν
  I-
  ως τότϊ, την ίπαιρναν μπροατά
  στά μάτια τους, άπό τό αυτόμα¬
  τον θέτοντες αύτό είς λειτουργί¬
  αν. Είς τάς αρχάς οί πίθηκοι
  δέν έφαίνοντο νά είχαν αντιλη¬
  φθή τίποτε. "Υστερα δμως άπό με
  ρικάς ημέρας, τό χώνεψαν πώς
  χωρίς τό αυτόματον δέν μποροθ-
  σαν νά Ιχουν τροφήν. Είς τάς
  αρχάς έπλησίαζαν τό αυτόματον
  καί τό χτυποθσαν καί τό τράντα-
  ζαν, έ*ξω φρενών, διότι δέν
  I-
  βλεπαν νά βγαινη καμμιά μπα-
  νάνα άπό τό στόμιόν τού. Έννο-
  εΐται δτι τό αυτόματον μηχάνη-
  μα είχε κατασκευασθή έξαιρετι-
  κά στερεάν, διότι καί ή δύναμις
  πού έχουν οί μεγάλοι πίθηκοι εί¬
  νε τεραστία. Οί κυνηγοί άγρίων
  θηρίων πού πιάνουν ζωντανούς
  πιθήκους, προσέχουν πάνΐοτε μή
  τυχόν καί κανένας πίθηκος προ-
  φθάση νά τούς επιτεθή.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Την 6ην Απριλίου
  Μία πραγματικώς νέκ εφημερίς, την οποίαν
  8» παρουσιάση είς τό ελληνικόν κοίνον συνερ-
  ζέη όμάζ έπαγγελματιών δημοσιογράφων.
  Όλόκληρος ή σΰγχρονος Έλληνική
  ζωή, ποληική, οίκονομική, κοινωνική
  φιλολογική καί καλλιτεχνική.
  Πλήρης χκί άνεπηρέαστος παραχολουθησις των
  εξωτερικών ζητημάτων. Ανταποκριταί είς όλας
  τάς βαλκανικάς καί τάς κυριωτέρας εύρωπαΐκάς
  πρωτευοΰσας-
  ΠΡΟΤΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  Ο «ΧΡΟΝΟΣ"
  ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ, ΖίιΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α:
  Γωνία Πραξιτέλους καί Λεωχάρους, Π
  (Μέγαρον Άθανασάκη).
  Τοτβλβιθ76ρον
  βν 1<ρπτη ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬ τος νέας άλιείας Φεβρουσρίου 1938, ήγγυημένο. Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοϋ Πει¬ ραιώς ΚαΙ μυζήθρες φρέσκες ΈπΙσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοΰνται μυζήθρες φρέσκες όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος, γεμδτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36. Σπεύσατε πρίν έξαντληθοθν. 1—20 Πώς τροποποιοΰνται τα περι πλειστηριασμών Υπό τοΟ ύπουργείου Δικαιοσύ- νης απεστάλη πρός δημοσίευσιν είς την Εφημερίδα τής Κυβερνή¬ σεως άναγκαστικός νόμος περί τροποποιήσεως άρθρων τινών τής πολιτικήν δ'.κονομίας. Διά τοΟ νό· μου τούτου τροποποιοθνται δια- τάξεις τινές τοθ περί άναγκαστι- κής έκτελέσω; τμήματος αυτής. Είς την είσηγητικήν έκθεσιν τονί ζεται δτι έκ τής μεταβολής των οίκονομικών δρων καί τής εξελί¬ ξεως των άναγκών τοΰ άνθρώπου κατέστησαν άνευ ούσιαστικοθ πε· ριεχομένου διατάξεις τινές προ- στασίας των όφειλετών επί σκο- φ διατηρήσεως των άπαραιτή- των μέσων πρό; άσκησιν τοΟ βι- οποριστικοθ έπαγγέλματος. Οθτω τροποποιοθνται αί διατά- ξεις διά των οποίων έξαιρεϊται τής κατασχέσεως ποσότης Ιργα- λείων κλπ. των έπαγγελματιών καί λογίων, μέχρις άξίας δραχμ. 500 καί των γεώργιον μέχρις ά¬ ξίας δραχμών 300, οριζομένου ή¬ δη άντί των 500 δραχμών 25.000 καί άντί των 300 20.000. Επί πλέον τάσσεται μεγαλειτέ- ριχ προθεσμία διά την δήλωσιν τοϋ όφειλέτου περί των έξαιρέ- σεων τής κατασχέσεως των έργα- λείων. Δι' Ίλλης τροποποιήσεως έπι- βάλλεται ή υπό τοΟ είρηνοδίκου καταχώρησις των κοινοποιουμέ- νων είς αυτόν προγραμμάτων πλειστηριασμοθ είς ειδικόν βι¬ βλίον Γνα οδτω πληροφορήται πίς τις περί των ένεργουμένων πλειστηριασμών. Δέν δύναται νά προβληθώσι κατά τής εκτελέ¬ σεως ώς άντιρρήσεις, ένστάσεις, αίτινες αντίκεινται πρός τό δε· δικασμένον τοΟ έκτελουμένου τί- τλου είτε προσωρινόν, είτε ορι¬ στικόν είνε τοθτο. Επ! πλέον διασαφηνίζεται δτι αί περί την εκτέλεσιν άντιρρήσεις δύνανται νά προβληθώσι ού μόνον κατα αρξαμένης άλλά καί κατά άπει- λουμένης εκτελέσεως, 8ταν αθτη δύναται νά ενεργηθή άνευ έπι- δόσε<ος έπιταγής ή ά'μα τη" έκδό- σει ταύτης. Έν συνεχεία τροποποιοθνται διατυπώσεις τινές επί άναστολής ή άναβολής τού πλειστηριασμοθ καθώς καί αί προϋποθέσεις αί ο¬ ποίαι πρέπει νά τηροθνται Ιπί ε¬ παναλήψεως τοΟ πλειστηριασμοθ Τέλος καθορίζονται νέαι προ- θεσμίαι διά τάς κοινοποιήσεις, έγγραφάς καί γενικώς τροποποι οθνται αί διαδικασΕαι 8σον άφο- ρ3 τούς πλειστηριασμούς κλπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ.ΙΑΣ Την δευτέραν (2) τοΰ μηνός Απριλίου 1938 ημέραν Σάβ¬ βατον καί ώραν 11 —12 π. μ. διεξαχθήσεται έν τώ Νομαρχι¬ ακώ Καταστήματι έπαναλη- πτική δημοπρασΐα ενοικιάσεως φόρου διοδΐων διά τό οικονο¬ μικόν έτος 1938-1939. Ώς πρώτη προσφορά ωρί¬ σθη τό ποσόν των δραχμών ένν&ακοσίων τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων (άρ. 945. 000,00). "Απαντα τα σχετικά εϋρην- ται κατατεθειμένα έν τή Νο· μαρχία ΉρακΛείου, οπόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" εκά¬ στην εργάσιμον καί ώραν 11 — 12 π. μ. Ό Νομάρχης "Ηρακλείου ώς Πρόεδρος Ε.Τ.ΜΌ.Η. Λ. Μάρκελλος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1Α Ή Κοινότης Σωκαρά Μο¬ νοφατσίου προκηρύσσει δτι έκ- τΐθεται είς διαγωνισμόν φανε- ρας έπαναληπτικής μειοδοτι- κής δημοπρασίας ή κατασκευή έξωτερικοϋ ύδραγωγείου Συ- νοικισμοθ Άποΐνι Κοινότητος Σωκαρα την 15ην Απριλίου έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 10—12 π. μ. έν τώ γραφείω τής Μηχανικής υπη¬ ρεσίας Κοινοτήτων νομοθ Η¬ ρακλείου, συμφώνως τή ύπ' αυτής συνταχθείστι, μελέτΓ]. Πσράβολον σομμετοχής ?·ρ τρείς χιλιάδες (3.000) είς γραμματιον τοΟ Ταμείου Πα- ρακαταθηκών καί Δανείων. Είς ιήν δημοπρασίαν γίνον- ται δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξεως δι" εργα οΐκοδομικά καί ύδραυλικά ώς καί έμπει ροτέχναι άνεγνωρισμένοι. Τα σχετικά τής μελέτης εισί κα¬ τατεθειμένα είς τό γραφείον τής Κοινότητος καΐ είς την Μηχανικήν Υπηρεσίαν Κοι¬ νοτήτων Ν. Ηρακλείου ένθα προσερχόμενοι οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ σιν καθ" εκάστην καί κατά τάς εργασίμους ώρας. Ό Πρόεδρος τής Κοινοτη τος. Η. Χαλκιαδάκης ^Κε^^Ιε·**1^·*"^ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Διά τούς διά δυναμίτιδος έκβραχισμούς τοΰ Λιμένος. Ή Λιμενικη Έπιτροπή άνα κοινοΐ δτι άπό τής προσεχούς Δευτέρας, 28ης Μαρτίου έ. έ'. καί καθ* δλην την διάρκειαν τής ερχομένης εβδομάδος θά γίνωνται καθ" εκάστην έκβρα- χισμοί διά δυναμίτιδος έν τώ 1 Λιμένι, άπό 10—12ης π. μ'. ! καί έστω πρός γνώσιν τού ! κοινοϋ. (Έκ τοϋ Γραφείου τής Λι- μενικής 'Επιτροπής). —Αί οδοί των Χανίων. Ή καταρτισθείσα υπό τού κ. Δημάρχβο Χανίων 'Επιτρβηή διά την όνομαβίαν των διαφό¬ ρων βδών καί παρόδων τής πό¬ λεως διετύπωσεν οριστικώς τάς άπβφάσεις τάς σχετικάς μέ τα ονόματα άτινα θά δοθούν είς αύ¬ τάς. 'Εντός των ημερών πρόκει¬ ται νά δημβσιβυθούν τα όνόματα των όδών τούτων καί θά διατα· χθή π τβπβθέτηοις των σχβτικών πινακίδων. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Έκτβς τοϋ σ-υλλογου Δεσπβι- νίίων έστις πρβσέφβρεν είς τό «"Ασυλον τής Γβρβντισσας» λίαν προθύμως 10 στρώματα και 10 μαξιλάρια, οί κληρονόμβι τής ά· βιμνήστου οομπολίτιδο; Β. Καπε- τανάκι απέστειλαν είς τό άσυλον ΐτλουσίαν ποαότητα ρουχισμοΰ έκ των οίκιαχών αύτίίς πραγμά- των. 'Εκτβς τούτου οί ϊδιοι διέ- θρεψαν με εκλεκτόν καί άφθο¬ νον φαγητόν τάς τροφίμους τοΰ άσύλβυ καί επί ολόκληρον ημέ¬ ραν. 'Επίσης ή οΐκογένεια Βρέν- τζβυ άπέστβιλβν είς τό ίδιον ά¬ συλον εκλεκτόν φαγητόν είς μνήμην των τέκνων τη; καί π κ. Εύαγγβλία Μαμαλάκη την ή. μέραν των έγκαινίων τού διάφβ- ρα τρόφΐμα. "Απαντας τού; ανω¬ τέρω δωρητάς εύχαριβτεΐ θβρμώς τό Δ. Σ. τοΰ Μορφωτικοΰ Σολ- λόγου. — Έπανόρθωσις. Έκ παραδρομής κατεχωρήβη χθές δωρβά υπέρ τοΰ "Ορφανο¬ τροφείον δρχ. 500 κατχτεθβισών υπό τοϋ^ κ. Ν. Λαζαράκη έκ Σ*)>
  καράς, ένω επρόκειτο περί δωρβ-
  άς δρ. 2.000 βίς μνήμην τβϋ φο
  νευθέντος κατα τβυς πβλεμβυς
  υιού τού Χρήατου, άξιωματικοϋ.
  —Ή Έθνική έορτή είς Δα-
  φναΐς.
  ΉΈθνικη έπέτειβί τής 25η;Μ«ρ
  τίου έωρτάσθη βΐς τό χωρίον Δα-
  φναϊ; με εξαιρετικήν μεγαλο¬
  πρέπειαν.
  Άπό τής παραμονής τό σχο-
  λεΐβν έβτολϊσθη πλουβιώτκτα ώ-
  βτε παρουαίαζε πανηγυρικήν ό¬
  ψιν. Την παραμονήν οί μαθηταί
  παρήλασαν άνά τό χωρίον ψάλ-
  λοντες έθνικά άσματα. Κατά
  την ΙΟην ώραν ήρχισαν αί κωδω·
  νοκρουσίαι καί κατά την δ μ. μ.
  6'γινβν η λαμπαδηφβρία.
  Οί μικραί μαθηταί μέ τα ψαλ-
  λόμενα έθνικά άσματα καί πα·
  τριωτικά έμβατήρια, παρελαύ¬
  νοντες μέ τα επί τούτω κομισθέν¬
  τα έξ Ηρακλείου έγχρωμα φανα-
  ράκια, συνπρπασαν κυριολεκτι¬
  κώς τούς κατοίκους οί οποίαι μέ
  ακράτητον ενθουσιασμόν παρη¬
  κολούθησαν την ίπαρελασιν των
  μελλόντων ΰπϊρασπιστών τής πα¬
  τρίδος.
  Την πρωΐαν τής παραμονήν έγι¬
  νεν ή δοξολογία καί μετ" αυτήν
  έχορβύθησαν υπό των μαθητών
  τού σχολείου έθνικοι χορβί, έψά-
  λπσαν δέ καί πάλιν έθνικά ά¬
  σματα.
  Τό έοπέρας εδόθη χοροεσπερίς
  μ«τά σχβλ. λαχβίου υπέρ τβϋ
  Σχβλ. Ταμείου ήτις εστέφθη ΰπβ
  πλήρους επιτυχίας. Άξιος συγ-
  χαρητηρίων τυγχάνβι ό άκβύρα
  στος διβυθυντής τού σχολείβυ κ.
  Μακάριος Δουλουφάκης καθως
  καί οί δ)λοι κκ,Χαρίκλ.Βλαχάκη
  καί Έμμ. Δρακωνάκης οί όποΐβι
  επέδειξαν πραγματικήν αφοσίω¬
  σιν βίς τβ έ'ργβν των.
  Δαφνιανός
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΊΆ1 άποθήχη εύ-
  ρύχωρος κειμένη παρά τώ Μπο·
  δοσακείφ.
  Ιΐληροφ&ρία; ίρνοστάσ'ον Ιω.
  Γ. Καρούζου. 1—10.
  Ι·"
  π
  4 ,
  1

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  1 Απριλίου 1938
  Ό Τσάμπερλαιν δα επικρατήση
  καί πάλιν των αντίπαλον τού.
  ΤΟΔ1ΟΨΗΦΙΣΜΑΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
  ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΙΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣΑΟΥί
  ΜΙΑ ηΡΟ£1ΔΘΙΙΟΙΗΣΙ1_ Τ8Υ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άνι,α-
  ποκριτού μας). —■ Τηλεγραφοΰν έκ Βε
  ρολίνου όχι τό Αύστριακόν δημοψήφι·
  σμα άναμένεται νά εξασφαλίση πλειοψη·
  φίαν 5)5> ο)ο υπέρ τής Γερμανοαυστρι·
  ακής ενώσεως.
  Έν τω μεταξύ ο Χίτλερ δι* είοικής
  άνακοινώσεως αυτού ετόνισεν ότι δέν
  Οά ανεχθή την άποχήν έκ τής ψηφοφορί-
  ας καί ώς αφήκε νά εννοηθή πάς ο προπα
  γανδίζων αύτην Θά'τιμωρηθή συμφώνως
  πρός τούς νόμους τοΰ Ράϊχ τούς προ
  βλέποντας διά παρομοίαν περίπτωσιν
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τβδΙ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτε-1
  ρινά ραδιογραφήματα έκ Λον
  δίνου βεβαιούν ότι ή πρότα¬
  σις τής αντιπολιτεύσεως πε·
  ρί διενεργείας έκλογών Θά (
  συζητηθή πιθανώτατα έντός
  τής σήμερον.
  ΟΊ πολιτικαί κύκλοι τής
  Άγγλικής πρωτευούσης κρί-
  νοντες την πρότασιν ταύτην
  δέν φαίνονται αίσιόδοςΌι διά
  ΑΙ &ΙΛΦ0ΝΙΑΙ ΤΩΝ ΓΛΑΑΩΝ
  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ-ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ
  ΣϊΝΕΧΙΖΟΝΐΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Πα¬
  ρισίων άγγέλλουν ότι αί έμφυλοχωρή-
  σασαι διαφωνίαι μεταξύ Μπλούμ καί
  σοσιαλιστών ύπουργών άφ' ενός καί ρι
  ζοσπαστών ύπουργών άφ* ετέρου βυνε
  χίζονται. Είνε άγνωστον άν αί δια
  φωνίαι αυται θά άπολήξωαιν είς κυ¬
  βερνητικήν κρίσιν ή θά εξευρεθή λύσις
  άποσοβούσα ταύτην.
  ΦΟΝΟΣ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Είς την συνοικίαν των
  Η&τραλώνων ο γέρων συνταξιοΰχος Δή
  μάδης εδολοφονήθη υπό τοΰ νεαροΰ
  Μητσοπούλου. Τό έγκλημα είχεν ά
  φορμήν την ληστβίχν.
  Ό δράστης τοΰ στυγεροΰ έγκλή
  ματος συνελήφθη σχεδόν άμέσως υπό
  των αστυνομικον οργάνων.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕ ΤΟΗ ΜΙΝΜ ΕιΊΕΜΙιΊ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ο Πρω
  θυπουργός κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη
  μετά τ ύ ύφυπουργοΰ Εξωτερικών κ
  Μαυρουδή.
  Αργότερον ο κ. Πρωθυπουργός έ.
  δεχθή τόνύφυπουργόντών Στρατιωτικών
  κ. Παπαδήμαν μετά τοΰ οποίου καί συ¬
  νειργάσθη.
  ΔΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΕΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟίΝ ΛΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Ή κυβέρνησις Κρι¬
  στέα, τηλεγραφείται ότι εξέδωκε σήμε¬
  ρον διάγγελμα πρός τόν Ρουμανικόν
  λαόν διά τοΰ οποίου καλείται ούτος
  νά επιδοθή είς τα είρηνικά τού έργα,
  φροντίζων μόνον διά την σωτηρίαν
  τής πατρίδος τού.
  ΗΣΑΝ
  ΕΙ! Τ Β Η
  ΤΑ
  ΡΟΥΜΑΗΙΚΗΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τοΰ άν.
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο
  φο ρίαι έκ τής Ρουμανίας άναφέρουν ό¬
  τι διά σημερινοΰ βααιλικού διατάγμα-
  τος διελύθησαν είς την Ρουμανίαν ά¬
  παντα τα πολιτικα κόμματα.
  ΣΥΝ0Μ1Λ1Α Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Μαρτίου (τοΰ άντα-
  ηοκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  »Ι. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν Πρε
  σβευτήν τής Τουρκίας μετά τοΰ οποί¬
  ον **1 βυνωμίληαεν επ» αρκετόν.
  την τύχην της, καί τουτο
  διότι ή πολιτικη τού Τσάμ¬
  περλαιν ένισχύεται καί άπό
  την πλειοψηφίαν τού κοινο-
  βουλίου καί άπό τάς κυβερ-
  νήσεις πολλών άποικιών.
  Τό άποτέλεαμα συνεπώς
  τής συζητήσεως πιθανολογεΐ
  ται ότι 8ά είνε υπέρ τοΰ
  Τσάμπερλαιν καί δτι ή πο-
  λιτική έν Αγγλία καί πα-
  ρά την πρότασιν τής άντι
  πολιτεύσεως δέν πρόκειται
  νά μεταβληθή.
  Πάντως τό άποτέλεσμα τοΰ
  το άναμένεται μετ* ένδιαφέ
  ροντος άπό τούς διεθνεΐς
  «ύκλους καί Ιδίως έκείνους
  των Παρισίων. Λέγεται μά
  λιστα ότι τουτο θά έπηρεά-
  αη καί τάς έν Γαλλία εκδη
  λουμένας ταύτην την στιγ¬
  μήν πολιτικάς ζυμώσεις.
  Ή απαλλαγή άπό των σχολικών τελών
  των μαδητών Μέσης Έκπαιδεύσεως.
  Τό υπουργείον Παιδείας έ-
  κοινοποίησεν αρμοδίως γνω¬
  μοδότησιν τοΰ παρ' αύτω νο
  μικοθ συμβούλου σχετικώς μέ
  την άπαλλαγήν των μαθητών
  τής Μ. Έκπαιδεύσεως έκ των
  έκπαιδευτικών τελών. Διά ταύ
  της όρίζονται τα εξής:
  «Ή διάταξις τού έδαφ. 3
  τού άρθρου 4 τοΟ ύπ' αριθ.
  500 έ. ε. άναγκαστικοΰ νόμου
  «περί τροποποιήσεως τού ά-
  ναγκαστικοϋ νόμου 283», καθ"
  ήν τοΰ ημίσεως των τελών έγ-
  γραφής καί άνανεώσεως έγ-
  γραφής άπαλλάσσονται τα
  τέκνα των έκπαιδευτικών λει-
  τουργών τα φοιτώντα είς δη¬
  μοσία σχολεϊα κ λ.π. καθιε-
  ρούσα εξαιρετικόν κανόνα δι-
  καΐου, δέον κατά νόμον στε¬
  νώς νά έρμηνεύεται καί συνε-
  πώς εις την φράσιν «των έκ¬
  παιδευτικών λειτουργών» δέν
  δύνανται νά περιληφθώσι τα
  τέκνα των συνταξιούνων έκ
  παιδευτικών λειτουργών, τα
  τέκνα των θανόντων τοιού
  των συνταξιούχων, ώς καί τα
  τέκνα των μή διορισθέντων
  εισέτι έκπαιδευτικών καί των
  ΰπηρετοΰτων είς τα ίδιωτικά
  σχολεϊα, άλλά μόνον τα τέ¬
  κνα των έν ύπηρεσία έκπαι¬
  δευτικών λειτουργών διατε-
  λούντων.
  Ευνόητον δμως τυγχάνει
  δτι τα έκ τής διατάξεως ταύ
  της άποκλειόμενα τέκνα των
  συνταξιούχων έκπαιδευτικών
  λειτουργών κλπ , δύνανται
  νά ύπαχθώσιν είς τό έδάφ.
  2 τοϋ άρθρου 4 τοϋ έν λό
  γω νόμουέάνσυντρέχωσιναίέν
  αύτώόριζόμεναιπρουποθέσεις»
  Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ 6ο ΚΑΤΑΠΛΟΙ
  Κατά τηλεγράφημα τοΰ ύ-
  πουργεΐου των Οίκονομικών
  πρός τάς τελωνειακάς αρχάς
  έντός τοΰ αρξαμένου μηνός
  θά καταπλεύσουν είς διαφό¬
  ρους Έλληνικούς λιμένος πε¬
  ρί τα έξήκοντα τουριστικά
  σκάφη έκ διαφόρων μερών τής1
  Εύρώπης. Επί τούτω εντέλ¬
  λεται νά παρασχεθώσιν υπό
  των τελωνειακών άρχών είς
  τοΰς περιηγητάς πάσαι αί δύ¬
  ναται ευκολίαι κατά τάς άπο
  βιβάσεις καί τάς έπιβιβάσεις
  αυτών.
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Ανεκοινώθησαν χθές οί
  κάτωθι άριθμοί κερδΐζοντες
  κατά την τελευταίανκλήρωσιν
  τού ΈθνικοθΛαχεΙου τα έναν
  τι ούτών οημειούμενα ποσά:
  11352 δραχ. 5.0000.
  43 800, 45.080,41.076. 17,600.
  2268, 46129. 20611, 11211 ά-
  νά δρ. 4,000.
  42635, 25666, 24991, 36327
  2134, 38664, 31321, 8487,
  4739, 24390, 38898 άνά δραχ
  3.000.
  47617, 43186, 38818, 17165,
  39631, 23786, 3670, 35170,
  24398, 38531, 13875 34102,
  16311, 16170, 18311, 4944,
  1435, 14693, 23133, 34522,
  4645, 21380, 44074, 43294,
  41692, 16722, 4631, 45865,
  2256, 41635, 14480, 33906,
  13410, 45299, 40980, 34965,
  45161, 22552, 46.862, 36654,
  άνά δραχ, 2.000.
  Οί κερδίζοντες είς τό άρ
  τιον καί πωληθέντες έν Η¬
  ρακλείω θά άνακοινωθώσι σή
  μερον.
  ΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ΰπουργών Οίκονομικών καί
  Έθν. ΟΙκονομΙας έξουσιοδοτή
  θη ή Τραπέζα τής Ελλάδος
  πρός χορήγησιν άδειών είσα-
  γωγής μαργαρΐνης, έλαιομαρ-
  γαρίνης καί λιπών εδωδίμων,
  ζωικών ή φυτικών διά τό τρέχ.
  μόνον εξάμηνον.
  ΟΙ ΕΠΟΠΤΑΙ
  ΤΩΝ ΕΦΕΔΡ. ΤΑΜΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑΞ_—Ι
  Πρός τούς Προέδρους των
  κοινοτήτων άπεστάλησαν^πρός
  διανομήν είς τούς έν ταίς ε¬
  παρχίαις διαμένοντας συντα-
  ξιούχους τοΰ ΜετοχικοΟ τα-
  μείου πολιτικών ύπαλλήλων,
  τα βιβλιάρια μερίσματος αυ¬
  τών. Πρός τούτοις διετάχθη¬
  σαν τα οίκεΐα ύποκαταστήμα-
  τα νά κατανάλωσιν είς τούς
  δικαιούχους τα μερίσματα
  αυτών άμα ιή λήψει των έν
  λόγφ ρΊβλιαρίων.
  Ή Όλομέλεια τού Έλεγ-
  κτικοϋ Συνεδρίου είς συ¬
  νεδρίασιν αυτής καθώρισεν
  δτι είς την κράτησιν 4 ο)ο την
  οριζομένην έν σρθρω 87 τοΰ
  άπό 31 — 10—35 Δ) τος ΰπό-
  κεινται καί αί άποδοχαί των
  έποπτών των έφεδρικών ταμεί
  ών Κρήτης, διότι ούτοι είναι
  τακτικοί ύπάλληλοι κατά την
  έννοιαν των Ν 6419)34 καί
  862)37.
  ΚΑ! Ο ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Κατά πληροφορίας έκ Χα¬
  νίων ό πρώτος άριθμός τού
  λαχείου τοϋ στόλου έπωλήθη
  είς τούς κ.κ. άδελφούς Άτσα-
  λάκη Γ Νικολουζάκην καί Τσι
  καλάκην κατοίκους Χανίων.
  Ο κ. ΝΟΜΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ &ΑΦΝΑΙΣ
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ
  Κατά τηλεφώνημα πρός την
  Νομαρχίαν ανεβλήθη ή άφι¬
  ξις επί τριήμερον τοΰ Γενικοΰ
  Γραμματέως τής Γεν. Διοική¬
  σεως Κρήτης κ. Π. Ίππολύ-
  του.
  ΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ
  ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αυριον Σάββατον άπό 12
  —1 μ.μ. θά λάβη χώραν είς
  τό Τελωνείον δημοπρασία
  διά την εκποίησιν διαφόρων ά
  ζητήτων έμπορευμάτων.
  ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΑΙ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΛΕΥΣΕΩΣ
  Ανεχώρησε χθές είς Δαφ
  ναΐς δι" ύπηρεσιακούς λό
  γους ό Νομίατρος Ηρακλείου
  κ. Γ. Νικολακάκης.
  ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΠΝΟΥ
  Τό υπουργείον Οίκονομικών
  έκοινοποίησε πρός τάς έφορΐ
  άς τοϋ κράτους εγκύκλιον διά
  τής οποίας δίδονται οδηγίαι
  ώς πρός την εφαρμογήν των
  διατάξεων τοϋ κώδικος περί
  καπνοΰ καί επί καπνών ένε-
  χειριασμένων είς την Άγρο-
  τικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
  πλήρως επεξειργασμένα^.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν καί παρεπέμ-
  φθησαν αρμοδίως επί παρα¬
  βάσει τοΰ περί τυχηρών παι-
  γνίων νόμου οίΚωνστ Νηστι-
  κάκης, Βασίλ. Φαναρτζής καί
  Δημ. Χρονάκης.
  ΤΑΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΝ &ΙΑΑΣΚΑΛΩΝ
  Τό υπουργείον Οίκονομικών
  έχορήγησε πίστωσιν 500 χιλ.
  δραχμών είς τό υπουργείον
  τής Παιδείας διά την έκδοσιν
  των εκκρεμούντων ένταλμά-
  των νοσηλεύων των δημοδιδα¬
  σκάλου.
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ
  Κατά τόν λήξαντα μήνα ε¬
  δηλώθησαν είς τό ληξιαρχεΐον
  Ηρακλείου 49_θάνατοι, 83 γεν
  νήσεις καί 33 γάμοι.
  Διά κατσρτιζομένου νόμου
  όρίζεται δτι ή προαγωγή τοϋ
  λοιπού δημοδιδασκάλων είς
  έπιθεωρητάς δέν θά έπιτρέπε-
  ται έφ' δσον οί ένδιαφερόμε-
  »>οιδέν θά εχουν ύπηρετήσει ε¬
  πί τριετίαν ώς διευθυνταί πο-
  λυταξίων σχολείων.
  ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ
  Υπό τού ύπουργείου τής
  Άεροπορίας προεκηρύχθη διά
  την 1 προσεχούς Αύγούστου
  διαγωνισμός κατατάξεως 24
  μαθητών είς την σχολήν 'ίκά
  ρων.
  Η ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  Την προσέχη Κυριακήν 3ην
  Απριλίου έ. έ. καί ώραν 10.
  30' π. μ. θά γίνη τό β.' μέρος
  τής διαλέξεως τοϋ ΣτρατηγοΟ
  κ. Άλεξάκη "Ιω. περί ΚΙνας
  καί Ίαπωνίας έν τή Στρατιω-
  τική Λέσχτν, τής Φρουρδς'Ηρα-
  κλεΐου. Είς τό δεύτερον μέρος
  δ δμιλητής θέλει άσχοληθή μέ
  τόν Κινεζικόν καί Ίαπωνικόν
  λαόν, (έθιμα, χαρακτήρ κλπ.).
  Ή εΐσοδος θά είνε ελευθέρα
  είς πάντας.
  ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τόν λιμένα Ηρακλείου
  κατέπλευσαν κατά τόν λήξαν
  τα μήνα Μάρτιον 50 έν συν¬
  όλω άτμόπλοια έξ ών υπό ελ¬
  ληνικήν σημαίαν 32, υπό (τα-
  λικήν 13, υπό νορβηγικήν 1,
  υπό όλλανδικήν 1, υπό γερ¬
  μανικήν 1, υπό σουηδικήν 1
  καί υπό άμερικανικήν 1,
  Η ΠΡ0ΕΑΑΣ1Σ ΤΟΝ ΕΒΗ1Κ0Η
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΑϋΗΙΑΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΜΠ»ΜΗΪΙΚΗ
  Η ΑΕΡΙΝΤΑ ΚΑΤΑΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
  ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Πα¬
  ρισίων άγγέλλουν ότι ή προέλασις των
  έθνικιστών συνεχίζεται ορμητική είς
  την Καταλίονίαν.
  Αναφορικώς μέ την πολιορκίαν τής
  Λερίντα,^ τηλεγραφείται ότι πρό των
  πυλών αυτής συνάπτονται σφοδρόταται
  μαχαι. Οί έθνικοί ύπολογίζουν ότι έν-
  ίός τής σήμερον Οά καταλάβουν την πό¬
  λιν.
  ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
  ΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ιγ^ΗΤΔΑΑΙΑΝ · ΑΓΓΑ1ΑΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων τη¬
  λεγραφείται ότι ο τελευταΐος λόγος τοΰ
  Μπενίιο Μουσολίνι χαρακτηρίζεται έ-
  κεΐ ώς προειδοποίησις πρός την Γαλ¬
  λίαν καί Αγγλίαν είς περίπτωσιν καθ*
  ην αί δύο δυνάμεις δέν θελήσουν νά ά-
  ναγνωρίαουν ωρισμένας αξιώσεις τού
  συναοπισμου Ρώμης—Βερολίνου.
  ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΟίΟΝ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛ1ΚΗΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ————————_———-_ ι
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Λον¬
  δίνον άναφέρουν ότι καί έκεϊ αχολιάζε-
  ται ευρύτατα ο λόγος τού Μπενίτο
  Μουσολίνι. Τό πνεΰμα των σχολίων εί¬
  νε έν πολλοϊς παρόμοιον μέ έκείνο των
  Γαλλικών εφημερίδων.
  Η ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ
  ΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Μαρτίου (τού άντα»
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  των σταθμών άσυρμάτου τής Έθνικής
  Ίσπανίας άναφέρουν ότι οί κύκλοι των
  Έθνικών είνε βεβαιοί περί τής ταχείας
  οπωσδήποτε επικρατήσεως των έθνικών
  είς όλην την Ισπανίαν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΙΙΝΗΝ ΠΝΕΤΑΙ
  ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΗΗΗ1 ΣΤΡΑΤίΑίΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 ΛΙαρτίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).-- Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι είς την Βαρκελώνην ή
  κυβέρνησις έφαρμόζει βιαιοτάτην στρα¬
  τολογίαι παντός δυναμένου νά φέρη
  όπλα- Οί άρνούμεναι νά στρατολογη-
  θούν τυφεκίζονται επί τόπου.
  Ο ΑΝΑ21ΙΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΚΡΙΣΤΕΑ ΚΑΙ Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΑβΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τού άν¬
  τα ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βουκουράστίου ότι ο τ&λευταϊος άνα-
  σχηματισμός τού ύπουργείου Κριστέα
  δέν Οά έπηρεάση την εσωτερικήν πολιτι¬
  κήν τής Ρουμανίας καί τάς αχέσεις αυ¬
  τής μέ τα διάφοραι κράτη ώς έξεδηλώ·
  Οησαν τελευταίως.
  ΣΥΚΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαρτίου (τοΰ άν¬
  τ α ποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου τη
  λεγραφοΰν ότι ο Γερμανικός τύπος σχο
  λιάζει μετά δριμύτητος τάς βυνεννοή-
  σεις τάς οποίας φαίνεται ότι διεξάγει ή
  Τσεχοσλοβακία μέ την Μόσχαν καί το-
  νίζει ότι ή Γερμανία είναι καλώς πλη-
  ροφορημένη δια τάς συνεννοήβεις ταύ¬
  τας.