95592

Αριθμός τεύχους

4827

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ότι έν.
  ή
  ΪΡΪΖΕΤΑΪ
  'ΥΣΟΛΙΝΙ
  ΙΑΙΑΝΑΓΓΑΙΜ
  •βίου (τού άν
  Ιαρπίων τη.
  ιίος λόγος τού
  «ηρίζεταιι έ-
  ^ την Γαλ.
  Ρίπτωσιν καθ»
  ελήσουννά ά-
  ιξιώσεις ·:ο5
  οολίνου.
  ΤΟΝ ΑΝ
  ΡΟΤΕΥΟΥΣΑΗ
  ι
  ου (τού άντ»·
  >ρίαι έκ Λον·
  εί σχολιάϊί'
  Γ»ύ ΛΙπενίτο
  ►ν σχολΐων ιλ·
  .ϊ έκείνο των
  ΙΣΤΕΥΕΙ
  »υ (τού άντ*·
  αφήματα ε*
  ·3θης
  ής
  χύκλοι των
  τής ταχείας
  των έθνιχών
  νΠ
  ΙΥΜΑΝΙΑ
  άν-
  έ*
  *?'
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία ?ίηαι 3
  ές«μηνος 2
  'Αμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΝΑ
  ΟΔΟΙ. ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  .«■(ΤΙΟΣ ΣΥΙΤΗΤΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4827
  Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΙΝΟ ΓΛΠάΝΙΚΟΥ
  Υπήρξαν τόσον πολλά εάν
  καί τόσης τεραστίας
  σεως καϊ σημασίας τα
  έκτά-! την
  δέν έμεσολάβουν είς
  Ρωσσίαν αί οίκτρότητες
  — — —.- .-*—-_ —-β-------------------— ------- -------
  λιτικά γεγονότα έν Εύρώ
  πό- , των δικών καί
  «ί»
  κατά ' τόν τελευταίον
  πολιτική καί
  ή τεραστία
  στρατιωτική
  ι κην μερικήν στολισμών διά νά
  κριθή άναλόγω;. Καί ώ; «γυμνή
  άλήθεια» επεβάλλετο καί ίπειθεν
  σεμνοτύφους καί μή. Ήτο μία ά¬
  λήθεια .. Φρύνη: Ή έτυμηγορία
  των κοινωνιολόγων δέν έχρειάζετο
  άλλας αποδείξει;.
  Σήμερον τό ψέμμα έφθασεν εί;
  ό άκρον άωτον ώστε νά έπιδιω·
  ;θζ καΐ ή εφεύρεσίς μηχανήμα-
  ος δυναμένου νά άποδείξη τό...
  άλλοθ: τοθ ψεύδους. Ή πρωταπρι-
  ι ά παλαιότ'ρα έδημιούργει ώραι
  άς έκπλήξεις. Τό ψέμμα
  ..ν ------ ._- --------------, κρίσις, που παρελυσε τον σο-
  καιρόν, ώστε μάς άπερρό- ι βιετικόν καράγοντα καί τόν
  φησαν έξ ολοκλήρου την έξέθεσεν είς τό εξωτερικόν, ή
  προσοχήν καί δέν μάς ά- ενίσχυσις πρός την Κ ίνα ν θά
  φηκαν καιρόν ν' άοχολη- ήτο άκόμη μεγαλυτέρα καί
  θώμεν μέ την εξέλιξιν των Ιίσως-ίσως ή συνεργασία των
  πραγμάτων είς την Άπω' μεγάλων ενδιαφερομένων
  Ανατολήν. Καί όμως, έκεΐ δυνάμεων πρός άντιμετώπι·
  είς την μακρυνήν χώραν σιν τοΰ Ίαπωνικοΰ ίμπερια·
  τοΰ Ούρανίου Κράτους, ό λισμοΰ θά ήτο στενωτέρα καί
  πόλεμος μαίνεται κυριολε- κατά συνέπειαν περισσότερον
  ~-~- -■-■'- -1—*'---------- άποτελεσματική.
  Πάντως τό γεγονός εί¬
  ναι ότι ή όρμητικότης τού
  Ίαπωνικοΰ χειμάρρου, άρ-
  χίζει νά εξασθενή καί νά
  άνακόπτεται. Καί δέν άπο
  κλείεται νά διαλυθή τε¬
  λείως εάν έμπλακρ είς τα
  άπέραντα Κινεζικά τέλμα-
  τα κατά την άνοιξιν, όπότε
  καθίστανται άπροπέλαστα
  κττκώς καί έκτυλίσσονται
  γεγονότα πού θά εχουν
  κολοσσιαίαν επίδρασιν επί
  των τυχών όχι μόνον τής
  είρήνης τού κόσμου άλλά
  καί επί τής μορφής τοΰ πο-
  λιτισμοΰ τής ανθρωπότητος.
  Είνε λοιπόν όχι απλώς
  δικαιολογημένη, άλλά απο¬
  λύτως έπιβεβλημένη ή πα-
  ρακολούθησις των γεγονότων
  αυτών.
  Βεβαίως δέν είνε ούκολον
  νά έπιχειρηση κανεΐς πλήρη
  καί λεπτομέρή άνασκόπη-
  σιν των έπιχειρήσεων ώς
  έξειλίχθησαν άπό τής άρχής
  τής ενάρξεως των. Διότι τό
  τοιούτον θά απήτει καί γνώ·
  σειςστρατιωτικάς, είδικάς καί
  Γεγονός έπίσης είναι ότι
  ή Άμερική ήρχισε νά σκέ¬
  πτεται σοβαρώτερον την α¬
  νάληψιν ίντονωτέρας δρά¬
  σεώς, έστω καί μεμονωμέ-
  νως, πρός κατοχύρωσιν καί
  υπεράσπισιν των συμφερόν-
  των της είς τόν_ ειρηνικόν
  χρόνον
  πολύν.
  όσον καί χώρον
  Όπωαδήποτε, γεγογός είνε
  ότι ο Ίάπωνες επί σειράν
  μηνών, έχοντες την ύπερο-
  πλίαν χάρις είς την αρτίαν
  άεροπορικήν
  συγκροτηθέν
  καί την Κίναν. Τα άποφα-
  γυμνάσια
  είς τόν
  είς τα όποΐα
  μέρος 150 σκά-
  στρατιωτικήν
  καί ναυτικήν
  των καί την ύπεροχήν είς
  τεχνικά, μηχανοκίνητα σώ
  ματα, έκέρδιζαν συνεχώς
  νίκας μεγίστης σημασιας καί
  κατώρθωσαν νά είσχωρήσουν
  έως είς τα βάθη τής άχανοΰς
  χώρας τού κιτρίνου ποτα-
  μοϋ. Άφοΰ δέ έν τω μετα-
  ξύ ή Αγγλία ή Γαλλία καί ή
  Άμερική καδώς καί ή £©βι-
  ετική Ρωσσία πού ένδιαφέ-
  ρονται άμεσώτατα λόγω των
  τεραστίων συμφερόντων των
  είς τό ούράνιον κράτος, δέν
  έκινήθησαν πρός άναχαίτη-
  σιν τοϋ Ίαπωνικοΰ χειμάρ¬
  ρου καί τερματισμόν τοΰ πο¬
  λέμου, οί Ίάπωνες έφθασαν
  είς την απόφασιν, άπαξ ου¬
  δείς τούς ήνώχλει, νά κατα
  λάβουν ολόκληρον την Κί¬
  ναν. Καί έσυνέχισαν χωρίς
  σύνεσιν την προέλασίν των,
  άπομακρυνθέντες έκ τής πα-
  ραλίας καί των βάσεων ά-
  νεφοδιασμοΰ των. Τό τερά¬
  στιον δ? αύτό σφάλμα φαί-
  νεται ότι πληρώνουν ήδη
  άρκετά άκριβά, Διότι καθώς
  άναφέρονν τ£ σχετικά τηλε-
  γραφήματα, οί Κινέζοι, άνα-
  σνγκροτηθέντες, ανέλαβον
  την πρωτοβουλίαν των έπι-
  θέσεων, άπεδεκάτισαν τάς Ί-
  απωνικάς ατρατιάς, τάς έτρε-
  ψαν είς φυγήν καί τάς έφε-
  ραν είς έξαιρετικώς δύσκο¬
  λον θέσιν.
  Είς τάς επιτυχίας δέ αύτάς
  των Κινέζων, φαίνεται ότι
  συνετέλεσεν όχι μόνον ή ά
  πομάκρυνσις των άντιπάλων
  των έκ των βάσεών των,
  πράγμα, πού έδυσχαί-
  ρανε τόν έφοδιασμόν των,
  άλλά καί αί ένισχύσεις πού
  εδόθησαν είς τόνΤσάγκ-Κάϊ-
  Σέκ έξωθεν. Είνε γνωστόν
  αλλωστε ότι κατά την τελευ
  ταίαν σύνοδον τής Κ. Τ. Ε
  ή "Αγγλία, ή Γαλλία καί ή
  Ρωσσία απεφάσισαν όπως
  παράσχουν αμέριστον την ύ-
  λικήν συνδρομήν των έν συ¬
  νεργασιαι καί μετά τής Ά-
  μερικής, τόσον είς χρήμα ό
  σον καί είς πολεμοφόδια
  πρός την μαχομένην Κί¬
  ναν, μέχρις εκδιώξεως τού
  έπιδρομέως έκ τοΰ έδάφους
  της. Καί ή συνδρομή, ώς φαί-
  νεται εδόθη. Ασφαλώς δέ
  σισθέντα μεγάλα
  τού στόλου της
  Ειρηνικόν,
  θά λάβουν ,._..-, _-. ___
  φη καί άναλογος άριθμός άε
  ροπλάνων, άποτελοΰν α¬
  ναμφισβητήτως προειδοποί¬
  ησιν τής οποίας την σημα¬
  σίαν είναι —"--·»—- -«-----
  μμ ρ
  ο ώ; μία άντανάκλχσις τής... πί¬
  στεως πρός την ζωήν. Οί γυμνοι
  ;οϋ Ηιραντέλλο δέν ,ήταν άνάγκτ;
  ά ένδυθοΰν μέ καμμίαν φαντα¬
  σιοπληξίαν διά νά πεισθοθν £τι ή
  ^ωή είχεν καί δι' αϋτούς αξίαν.
  έ μίαν πρωταπριλιά/ έπείθοντο
  τι δέν έχάθηκεν ό κόσμος καί
  βτι κάποια καλή μοΤρα έβούλευεν
  εί; τό βάθος τής άτυχία; των! Είς
  την εποχήν μα; καί τό μάλλον
  πνευματώδες πρωταπριλιάτικο
  ψέμμχ είνε καταδικασμένον είς
  άποτυχίαν. θά ευρεθή κάποιος
  πού δέν θά πεισθ^ μέ την ίντε-
  χνον—κατ' αρχήν—σοβαροφάνειάν
  τού. Ηά θελήση νά τό... βυθομε-
  τρήση.
  —Αύτός ί βυθός των πραγμά-
  των καί τί δέν μάς δημιοαργεΐ
  καθένα ν
  εϋκολον είς τόν
  αντιληφθή. 'Υ
  πάρχει μάλιστα ή βεβαιότης,
  ότι έξ αίτίας τοΰ Κινεζοΐα
  πωνικοΰ, ή Άμερική θά εγ¬
  καταλείψη ταχέως την πο¬
  λιτικήν τής «λαμπράς άπο-
  μονώσεως» καί τής ούδετερό-
  τητος καί θ' αναλάβη ένερ-
  γόν καί έντονον δράσιν
  τόσον έν Άσία όσον καί
  έν Εύρώπη. Έξοδος δέ τής
  'Αμερικής 6ά σημάνρ πλή¬
  ρη ανατροπήν τής υφιστα-
  μενης σήμερον πολιτικής
  καταστάσεως είς όλον τόν
  κόσμον. Δεν πρέπει δέ νά
  λησμονώμεν ότι τόσον ό
  λαός όσον καί οί πολιτι¬
  καί των Ήνωμένων Πολι-
  τειών, εχουν άποκτήσει πλή
  ρη συνείδησιν τοΰ φόβου
  πού έμπνέει ό κίτρινος
  κίνδυνος. Άλλά καί ή δυ·
  σχέρεια είς την οποίαν πε
  ριήλθεν ή Κυβέρνησις Τσά¬
  μπερλαιν φαίνεται ότι δέν
  προέρχεται έκ τής εύρω-
  παΐκής μόνον κρίσεως, άλλ'
  είναι συνεπεία καί των γε¬
  γονότων της Άπω Άνατο
  λής. "Ετσι ό Κινεζοϊαπωνι
  κός πόλεμος, άποδεικνύεται
  ότι διατηρεί πάντοτε την
  ρίκουμενικήν σημασίαν τού.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΖΗΤΗΜΑ
  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ
  Ή πρωταπριλιά λένε δτι είνε
  χαριτωμένον Ιθ:μον. Καί ί^αως νά
  μην ε{χε κανξίς καμμίαν άντίρ-
  ρηαιν έλΕγον προηγουμένως τοθ
  σωτηρίου Ιτους πού, διανύομεν
  Άλλά τώρα, Δέν ύπάρχει Ινα π»
  λώριον βέτο είς την σκοπιμότητ;
  τή; πρωταπριλιάς;
  Ό ρωμαντικός τής προπολεμ:
  κης ζωής άσχολούμενος μέ τό
  ψέμμα της, έλεγεν 8τι καί 3τα
  ελέγαμεν άκόμη κόσμε ψεύτη, τ
  ελέγαμεν ψέμματα. Κανείς δμω
  δέν επίστευεν είς την προφητική
  τουλάχιστον, βαθιίτητα των λόγω
  τού. Έννοοθσαν την ζωήν ώς άλη
  θινήν. Καί είς αύτό ίσως δέν εί
  χαν καί τόσον άδικον. 'Υπήρχσ
  περιπτώσει; πού τοΰ; ίδικαιολό
  γουν. Ή άλήθεια δέν είχεν ανάγ
  στά καλά καθούμενα!
  Ετσι Ιλεγαν πρό κα-.ροθ
  επί
  λέξει. Όρθότατα δέ. Άπό μίαν
  ψυχολογικήν μικρολεπτομέρειαν
  μπορεΐ νά οδηγηθή κανείς είς άπο
  κχλύψεις σημαντικάς. Καί νά στα
  θή ττερίσκεπτος. Ή ζωή σήμερον
  δεν ίχει μόνον πρωταπριλιάτικα
  "Εχει καί παγίδα;. Τή
  μρμ
  σον άρτιον
  λ
  τής αληθείας δ-
  άν είνε, είνε δύσκο
  π'άντε; σχεδόν, έφοίτησαν είίΐ^-εκατομμύρίων δράχμών,
  λον νά άπογ.ρί>·^ τάς ρυτίδα; της.
  Έγέρασε καί ή άλήθεια, "Ισω;.
  Καί τό ψέμμα δμως δέν κατώρ¬
  θωσε νά επιβληθή ώς ρετουσάρι-
  σμα! Έξηντλήθτ] είς μεθόδου; καί
  τεχνάσματα. Άλλά καί εί; μ:μή-
  σεις. Απέκτησε δημοτικότητα.
  Διά νά γίνη έννοεϊτη κοΐνοτυπία.
  Οί ■
  τό πανεπιστήμιόν τού. Άποτέλε-
  σμα ήτο νά παύσουν εί;1* τό τέλο;
  νά πιστεύουν καί εί; τόν έαιπό
  τους. Πρό; τί λοιπόν οί περίφη-
  με; πρωταπριλιές;
  *
  • *
  βά ποί3ν δτ: δπάρχει είς δσα
  είπα πολλή ΰτιερβολή. Πιθανόν.
  '^στόσο ή πρωταπριλιά μένει ώς
  γραφικίτη; τοθ παρελθόντος 5χι
  δμως καί ώς Ιπιτυχημένη συνέ¬
  χισις τή; άντιγραφής τοθ έθι¬
  μον: Διά νά σκαρωθή Ινα τέλειον
  πρωταπριλιάτικο ψέμμα δέν πρέ¬
  πει μόνον νά μην είναι φωτει-
  νίς ό Άπρίλιος. Πρέπει δλε; οί
  σκιέ; τοθ ψεύδου; νά άφήσουν ω¬
  ρισμένα διάμεσά των άνεξερεύ-
  άπό τόν προβολέα τής
  η ρ ής
  αληθείας. Ή πρωταπριλιά σήμε
  ρον άπαιτεΐ μεγάλας γνώσει;
  ακηνοθεσίας. Ή τοποθέτησί; καί
  τοθ ψεύδου; καί τής σχετική; μέ
  αύτό φρασεολογίας άπαιτεϊ καί
  γοθστο βεβαία, άλλά καί σκηνικήν
  οίχονομίαν. Ή τελευταία δέ *§■
  τη νομίζω δτι πολύ άπέχει άκό·
  μη άπό τοθ νά γ(ν| κτήμα τοΰ
  «βΛβνό,ς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Μία έπέτειος
  Η ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΝ. ΓΕΟΡΓΙΑΑΗ
  έμπιστοσύνη τοϋ Λοου,
  ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Ή είδησις τής διαθέσεως σις έπροικοδότησε μέ όλα
  υπό τής Κυβερνήσεως^βέν-ίτά δώρα καί τα άγαθά της,
  -_—*.. — _........_ί___. «___......... Ι___! _ί-
  -V..
  Σ.___τ___5. β_-
  την οποίαν μετέδωσέ προ
  χθές ό έν Αθήναις άντα-
  ποκριτής μας, ,διά την εκ¬
  τέλεσιν παραγωγικών έρ¬
  γων έν Κρήτη, ηκούσθη
  μέ εξαιρετικήν ευχαρίστη¬
  σιν άξίζει δέ νά χαιρετι-
  ώς Ιδιαιτέρας άξίας γε¬
  γονός. Διότι γεννάται βά-
  σιμος πλέον ή πεποίθησις
  ότι τα έργα αΰτά διά τα
  όποΐα τόσος γίνεται άπό έ-
  τών λόγος, θά κατασκευα-
  σθοΰν οριστικώς πλέον. Καί
  δέν διευκρινίζεται μέν ποΰ
  πρόκειταινά έκτελεσθοΰν τα
  εργα.Είναι όμως βέβαιον ότι
  θά άρχίαουν άπό την Μεσ¬
  σαράν. Διά τα έργα άλλω-
  στε αύτά ή Κυβέρνησις έ-
  χει άποφκσίσει την διάθε¬
  σιν εκατόν πενηντα όλο-
  κλήρων έκατομμυρίων δραχ
  μών, όσα δηλαδή θ' άιται-
  τηθοΰν διά την πλήρη ά-
  ποπεράτωσίν των. Έπομέ-
  νως τα πέντε έκατομμύρια
  θά είναι ασφαλώς ή πρώτη
  δόσις διά την έναρξιν τής έκ
  ταλέσεώς των.
  Έκτός εάν τα χρήματα
  αύτά προορίζωνται διά την
  κατασκευήν των διαφόρων
  μικροέργων, των οποίων ύ-
  πάρχουν *.«ί μελέται έτοι-
  μώι, όπότε βεβαιοί θά χορη
  γηθοΰν άλλαι πιατώσεις διά
  τα μεγϋλ* άποστραγγιατικά
  άρδευ,τικά έργ* τής Μεσσα¬
  ράς. Όπωσδήποτε, τό
  Χθές συνεπληοώθη μία τε- έουμοτομήθη είς πλείστα μέ-
  τραετία άφ' ής την Διοίκησιν ίρη δπου διηνοΐχθησσν νέοι δρό
  τοΰ Δημουάνέλοβεν ό κ Μη¬
  νάς Γεωργιάδης Καί επι τή
  έπετεΐω αύτη έκπρόσωποι δ
  λων τθν οργανουμένων ταξε
  ών, και πληθη λαοΰ προσήλ¬
  Δ
  μοί καί διεπλατύνθησαν πα·
  λαιοί, απέκτησε νέους κήκους
  καί πλατείας καί ήρχισε να
  μεταμορφοΰται είς πόλιν σύγ¬
  χρονον. Είς τό διάστημα αύτά
  τού
  Μαί
  διέθεσεν υπέρ
  αί οικονομικαί
  η ή
  θον είς τό Δημαρχείον, συ | έπίσης άνεκαινίσθη τό Νοσο-
  νεχάρησαν τόν κ. Γεωργιάδην ] κομβίον, ώργανώθη ή ίατρική
  καί εξέφρασαν πρός αυτόν ' περΐθαλψις των τιτωχών καί ή
  άφ' ενός μέν τάς ευχαριστίας καινωνική πρόνοια υπέρ των
  των δια τό μέχρι τοθδε έπιτε | ένδεών, εβελτιώθη τό δίκτυον
  λεοθέν ϋπ' αύτοϋ υπέρ τής
  πόλεως Ιργον, άφ' ετέρου δέ
  την Εμπιστοσύνην τοθ κόσμου
  τόν οποίον έκπροσωποϋν,
  πρός τό πρόσωπον τού. Ά
  πειέλεσεν δέ ή χθεσινή ήμέ
  ρα μέ τας τόσας έκδηλώσεις
  καΐ τα ψηφίσματα των όργα-
  νώσεων καΐ των συνοικισμών,
  μίαν παλλαικήνέπιδοκιμασίαν
  τής δημσρχιακής δράσεώς καϊ
  μίαν νέαν ανανέωσιν τής έμ
  πιστοσύνης των Ηρακλειωτών
  πρός τόν κ. Γεωργιάδην.
  Όμολογουμένως δέ ή έκδή-
  σις αυτή τής εμπιστοσύνην
  τού λαοΰ πρός τάν κ. Δήμαρ¬
  χον, ή τόσον αύθόρμητος καί
  είλικρινής, είναι συγχρόνως
  απολύτως δικαιολογημένη Δι
  ότι ό κ. Γεωργιάδης άναδει-
  χθεΐς διά τής λαΐκής ψήφου
  Δήμαρχος τής πόλεώς μας, α¬
  φιέρωσεν δλας τού τάς δυνά
  μεις, δλσς τάς ίκανότητας
  καΐ την δραστηριότητ,ά τού
  διά την ανάπτυξιν καί την
  πρόοδον τοΰ Ηρακλείου £»ιά
  τόν συγχρονιαμό,ν καί την ά-
  νακαίνισ,ίν τού καΐ διά την ε¬
  ξυπηρέτησιν των πολιτών έν
  πνεύματι δικαιοσύνην κα( α¬
  πολύτου ίσότητος.
  Καϊ παρφ τα μεσολαβήσαν¬
  τα ταραχώδη γεγονότα είς τό
  διάστημα τής τετραετίας αυ¬
  τής, γεγονότα πού συνετάρα-
  ξαν την χώραν ολόκληρον καΐ
  άνέκοψαν επί μακρόν κάθε
  δημιουργικήν προσπάθειαν, ό
  κ. Γεωργιάδης, έν στενή συν¬
  εργασία μέ τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον, κατώρθωσε ν' αντα¬
  ποκριθή είς τάς προσδοκίας
  τοθ κοινοΟ καί νά πραγματο¬
  ποιηθή μέγα μέρος τοϋ προ-
  γράμματός τού. Είς τό διά-
  τής υδρεύσεως καί τό ούστη
  μα τής καθαριότητος, έξυγι-
  άνθησαν τα οίκονομικά τοΰ
  Δήμου καί ετέθησαν αί βά-
  σεις καί τα θεμέλια των μέγα
  λων έργων ποΰ θά φέρουν
  τόν έκπολιτισμόν τού Ήρα-'
  κλείου, δπως είναι τα νέα
  σφαγεΐα, ή νέα πτέρ,υξ τού νο
  σοκομείου τό Δημ. Θέατρον τό
  μέγαρον των Άκτάρικων, ή
  Λόγγια, ή δηαιουργία κε,ντρι
  κου πάρκου, τό ΓΓυ,μναστήρι
  όν, ή μελέτη κατασκευής συγ
  χρονισμένου δικτύου ϋπονό-
  μων, τα θαλάσσια καΐ τα λαι
  κά λουτρά, ό έξ&νραισμός
  των κεντρικόν καί παραλια
  κων ήδών καί λεωφόρων καί
  πλείστα δσα άλλα, διά τα
  ό ποία θά έχρειάζετο καί χώ
  ρος καί χρόνος πολύς ν' άνα
  φερθοθν.
  Φυσικά δέ, δέν γεννάται
  άμφιβολία ότι, ί» κ. Γεωργιάδης
  θά συνεχίση καί είς τό μέλ-
  λον την ιδίαν δρασιν, θά ε¬
  πιδείξη την αυτήν στοργήν
  καί αγάπην πρός την πόλιν
  Ό λαός τοϋ Ηρακλείου τό
  άντιλαμβάνεταν πλήρως καί
  τό πιστεύει βαθύτατα. Δι' αϋ
  τό καί έσπευσε χθές είς τό
  Δημαρχείον διά νά συγχαρή
  τόν κ. Γεωργιάδην επί τή
  συμπληρώσει τής τετραετοΰς
  θητείας τού διά νά τόν εύχα
  ριστήση δι"· οσα υπέρ τής πό·
  λεως έπραξε καί νά τοΰ εκ¬
  φράση, την εμπιστοσύνην τού
  καί την ευχήν δπως παρα¬
  μείνη Δήμαρχος Ιπί μακρόν
  εισέτι, μέχρις δτου όλοκληρώ-
  σΓ| τό άρξάμενον έργον τού
  Καί κατ' αυτόν τόν τρόπον
  άνενεώθησανοί δεσμοΐ μεταξύ
  νός είνε έν: Ότι ή Κυβέρ¬
  νησις ένεθυμήθη καί πάλιν
  την Κρήτην, τάς ανάγκας
  της, τα παραγ^γικά προβλή-
  ματά της »«τά την σύνταξιν
  προΰπολογισμοϋ
  αυτής
  δυνά
  μεις τού Κράτου; έπιτρέπουν.
  Καί τό γεγονό; αύτό γεν-
  τήν δλπίδ» ότι α» άνάγ-
  της νήσου μας 9« θερα-
  πευθοΰν συντόμως.
  Άλλά περισσότερον βε¬
  βαία άπό όλα τα τοπικά μας
  ιατα, πρβέχει ή κατα-
  ακευή των μεγάλων παραγω¬
  γικών έργων τής Μεσσαράς.
  Είς τόν έκτεταμένον αυτόν
  κάμπον^ τόν ίττοΐον ή φύ-
  καί είς τόν οποίον ό θεός
  έδωκεν όλας τάς εύλογίας
  τού, ύπάρχουν σήμερον δε-
  κάδες χιλιάδες στρέμματα
  γής τελείως άκαλλιεργήτου
  διότι καλύπτονται άπό λι-
  μνάζοντα ΰδατα, άπό άπέ¬
  ραντα τέλματα—έστίας άνω-
  φελών κωνώπων καί μολύν-
  σεων. Καί όταν άποστραγγι-
  σθοΰν αί έκτάσεις αυταί, ό¬
  ταν δημιουργηθοΰν φράγμα-
  τα είς τούς ποταμούς καί
  καταστοϋν άρδεύσιμα τα έ-
  δάφη τής μεγάλης πεδιάδος
  τότε ή Μεσσαρά θά έξυγιαν-
  Βή, θά καλλιεργηθή έντατι-
  κώς, θά μεταμορφωθή είς ε-
  να απέραντον άληθινά πα-
  ραδεισιακόν κήπον, όνειαώ-
  δους ώμορφιάς καί γραφικό-
  τητος καί θ' αποβή πηγή ά-
  νεξάντλητος πλούτου καί ύ-
  γείας.
  ©ά είναι δέ τόσον μεγά-
  λη ή αύξησις τής παρα-
  γωγης καί τόσον τεραστία
  ή άποδοτικότης είς πλούτον,
  έκ των έργων αυτών, ώ¬
  στε τα έξοδα πού θ' άπαιτη
  θοΰν διά την εκτέλεσιν των
  νά παρουσιάζωνται μηδα-
  μινά έ μ πρός είς τό τερά¬
  στιον κέρδος πού θά άπο-
  δίδουν τόσον είς τού; Μεσ-
  σαρίτας όσον καί είς τόν
  τόπον γενικώτερον καί την
  καδόλου εθνικήν οίκονο-
  μίαν.
  Ή Μεσσαρά—ό μοναδι-
  κός αύτός είς έκτασιν καί
  πλούτον κάμπος μχς, πού
  παρέχει ιδίως την εποχήν
  αυτήν της ανοίξεως τόμαγευ
  τικώτερον όρκμοτ, καθώςπλαι
  σιώνεται — πολύχρωμο άνα-
  τολίτικο ταπέτο—άπό τίς χιο
  νισμένες κορυφές τοΰ Ψηλο-
  ρείτη καί τής Δίκτης, καί
  άπό τόν Κόφινα καί την
  σειράν των Άστερουσίων,
  ειμπορεί κάλλιστα ν' απο¬
  βή ή κοινή όλων τροφός,
  άληθινή γη Χαναάν, τόπος
  της χαράς καΐ τής έπαγγε-
  λίας. Άρκεΐ νά γίνουν τα
  άπαραίτητα παραγωγικά καί
  συγκοινωχ ικκά έργα. Καί
  εύτυχως τα έργα αύτά φαί-
  νεται άποφασισμένη τώρα ή
  σημερινή Κυβέρνησις νά έκ
  τελέση·
  ποβοΰν πράγματι οί δημιουρ-
  γοί τής γεωργικής μας άνα-
  πλάσεως.
  ΟΙ Συνεταιρισμόν.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νέος
  άναγκαστικός νόμος διά τοϋ
  όποίου ρυθμίζονται τα τής δι¬
  οικήσεως καί των σκοπών
  των Γεωργικών Συνεταιρι·
  σμών. Έπ' εύκαιρία δέ ό
  πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ.
  Μεταξάς καί 6 ύποδιοικητής
  τής Άγρατραπεζης κ. Μπ. Ά-
  λιβιζατος προέβησαν είς μα¬
  κράς δηλώσεις, έξάραντες
  την αξίαν τοΰ νέου νόμου καί
  τα άτιοτελέσματα τα όποΐα
  * φέρη Οί Γεωργικοί Συνε¬
  ταιρισμόν απέβησαν σπουδαιό-
  τατος παράγων προόδου τοϋ
  τόπου, κατέλαβον δέ ίδιαιτέ-
  οαν δλως θέσιν είς την έν γέ
  νει κρατικήν καί οικονομικήν
  μας ζωήν. Καί είναι κοινή,
  πανελλήνιος ή εύχή, δπως είς
  τό, μέλλον λάβουν μεγαλυτέ¬
  ραν άκόμη ανάπτυξιν καί ά-
  πιστοσύντ|ν τής Κυβερνήσεως
  καί την λαϊκήν τοιαύτην, ή
  Δημοτική Άρχή, θά συνεχίσΐι
  άπερΐσπαστος πλέον καί μέ
  νέαν δημιουργικήν διάθεσιν
  στημα αύτό ή πόλις απέκτησε, Δημοτικήν Άρχής καί Δημο-ίτήν υπέρ τής πόλεως δράσιν
  πλήρες χαί οριστικόν σχέδιον, των. "Ηδη δέ έχουσα την έμ- της.
  Ό Τουρισμός.
  Έξήκοντα σκάφη μέ ξέ-
  ους περιηγητάς, θά προσεγ-
  γίσουν τούς διαφόρους λιμέ-
  ας μας μόνον κατά τόν μή~-
  α Απρίλιον! Άνάλονος δέ
  προβλέπεται ή τουριστική κί¬
  νησις καί κατά τούς έπομέ-
  νους μήνας Έξήκοντα όλό-
  κληρα κσραβάνια ξένων έπι-
  σκεπτών έντός μηνός, άποτε¬
  λοΰν ασφαλώς τουριστικόν
  ρεκόρ έξαιρετικώς ευχάριστον.
  Είναι δμως καί μία απόδει¬
  ξις τής τεραστίας προόδου καί
  των έπιτυχιών πού έσηαείω-
  σεν ή «Βιομηχανία των ξέ¬
  νων», χάρις είς τάς προσπα¬
  θείας τοθ άρμοδίου ύπουργεί'
  ου. Άλλ' ή Ελλάς μέ τα
  λαμπρά λείψανα τοΰ άρχαί-
  ου κλέους της, μέ τό υπέρο¬
  χον κλϊμα καί την όνειρώδη
  ώμορφιάν της, ειμπορεί νά
  προσελκύση πολύ περισσοτέ-
  ρους άκόμη ξένους. Διότι
  δλος ό κόσμος εχει πόθον
  τής ζωής τού, τό ταξεΐδι είς
  την Έλλάδα. Καί πρέπει νά
  έργασθώμεν δλοι διά την έτι
  μεγαλυτέραν άνάπτυξ>ν τής
  τουριστικής κινή,σβως.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  4
  .1
  α
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—
  'διαβολόπαιδο».
  Σήμερον τό
  «ΜΙΝΩΑ»— Σήμερον τό αρι
  οτούργημα: «ό «κύκλων».
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΤΤραΤΠΠΙ
  Προιστάμενος Τυπογραφειου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού 'ινα διευκολύνη
  όφριλέτας τοΰ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή
  των τοϋ Δήμου καί φόρων, ά
  πεφάσισεν ίνα είς τούς αί
  τοΰντας καΐ ύπογράψοντας ει¬
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  β άπό
  πέρα δέν ήταν πιά
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα κρινολΐνσ
  τής Αυτοχρατείρσς Εϋγενίας
  Ή αύτοκ-ράτειρα Εύγενία ήτο —Τα καπιτονέ των γιαγιάδων
  ^^ τ »
  «V
  ** *^ 1^ >* Ι Ι Ι Τ
  IV*
  Χ « 1 % * Ι Γ^ Ι «> ί^Λ Χ
  μία ύπέρκομψη γυναΐκα.
  ΟΙκονομικής
  Δήμου.
  Χορηγήση
  Υπηρεσίας τοϋ
  Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνισίων κατα
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν
  τοχής τοϋ φορολογουμένου έν
  τος έ'τους καί πλέον άπό σή
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερΐας.
  Προσκσλεΐ δθεν τούς έπιθυ
  ' μοϋντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω ευεργετικήν καί φορολογι-
  κων διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεΐα των
  Οίκονομικών 'Υπηρεσιών τοϋ
  Δήμου "ίνα ζητήσωσι τουτο ύ-
  πογ^φοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  ΜαΓου 1938 ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καί των
  » άστυνομικών των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν αμα τή υπογραφή τής
  σίτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεσμίας ούδεμία αίτη¬
  σις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστεροΰμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωτισμοθ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομί-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοθ νόμου έπιτρεπομένων έκ-
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά-
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά-
  κινητών μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοθ.
  Τα ούτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενΐ λόγω %θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τού χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΚΙΜΟΝ λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Εϊδικευδείς επί έπταετί-
  αν είς τα παθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις και
  Λ«ώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμσλβείας ι'πάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Χμς
  άποφά »Αχλ
  Ι
  λαμβάνη Γι' αύτό καΐ οί μεγάλες ράπτρι-
  θα &[ ες εφρόντισαν ν' άναγεννηθοόν
  οί όδ φά ί

  V
  Γ
  V
  " οί μόδες των φορεμάτων της καί
  ποφάσιζαν γιά λογαριασμό έπαμρουσίασαν μοντέλα θαυμασί-
  ΤΟΙ_Ι. Ι Λί' ΙίηΐΙΐΙΐΑτΠΤΛΓΐ Αλ Τί Ατ Ιι" ~ΐ Λ<&»> λΩ η.
  _., κομψότητος, άλλά καί ύπερβο
  Δεκατέσσερες ώρες εΐχαν λικοΰ δγκου
  περάση—καί ή συνεδρίασις! ,θά ,ΐνε ~έ
  συνεδρίασις ' »α είνε οε πολύ δύσκολο αύτό
  έβαστοθσε άκόμη. Τα πέντε ^^Κ ν
  άτομα πού ήσαν στριμωγμέ- - - -
  ακολουθήση κα
  Ό Μολυνέ ίλ&νσαρΐ. πολλά κρι-
  να μέσα σ' έκεΐνο τό στενό νολΐνα των οποίων ή φαρδειά
  θεωρεΐο δέν έκοιμήθηκαν δ- |φοΰστα είνε συγκρατημένη καί έ-
  λη έκείνη τή ψοβερή καί ξογκωμένη, άπό £να ζυπόν ντέ
  φρικτή νύχτα—καΐ εΐχαν ζή¬
  ση
  τα.
  μιά όλόκληρη αίωνιότη-
  Τά παιδία πού δέν έκα-
  ταλάβαιναν τίποτε άπό δλη
  αυτή την ίστορία καΐ ήσαν
  έξηντλημένα άπό τή μεγάλη
  ταλαιπωρΐα, εΐχαν γύριη στόν
  ψάθινο πάγκο τό έ'να' στήν
  άγκαλιά τής γκουβερνάντας
  τό σλλο. Ό ίδρώτας έ'τρε-
  χεν άπό τό μέτωπο τοΰ
  βασιληά καί τής βασιλίσσης.
  Πολλές φορές ή Μαρία—
  Άντουανέττα παρεκάλεσε νά
  τής βρέξουν τό μαντήλι γιά
  νά δροσίστ] τό πρόσωπό της"
  μιά δυό φορές ήπιεν έ'να πο-
  τήρι κρΰο νερό πού κάποιο
  εΰσπλαχνικό χέρι τής έδω¬
  κε. Μέ μάτια, πού έκαιγαν,
  πεθαμμένη άπό την κούρασι
  καί συγχρόνως όλόξυπνη, έ
  κύτταζεν άδεΐλιαστα την ά·
  ποπνικτικήν αϊθουσα δπου
  επί ώρες καί ώρες έγινόταν
  λόγος γιά
  την τύχη
  Τροψή δέν άγγιξε διόλου.
  Άπεναντίας ό Λουδοβΐκος
  16ος, χωρίς νά νοιάζεται γιά
  κρέν.
  Τό στυλ τής δευτέρας Αύτοκρα-
  τορίας είνε έπίσης έντονισμένο
  άπό τα ντεκολτέ ττού άφίνουν ε¬
  λευθέρους τοΰς ώμους. Αύτα τα
  φορέματα συμπληρώνονται μέ έ-
  σάρπες ή μέ φισΰ, πού θά πρέπει
  νά φορουνται μέ την άνεπιτήδευτη
  κομψότητα τής Εύγενίας τοΰ Μον-
  τΐγο.
  Καί πρός αεγάλην έ'κπληξίν μας
  βλέπομεν δτι τό κρινολΐνο δέν
  φοβίζει τίς Άμερικανίδες. Έντός
  όλΐγου θά τό συναντδ κανεϊς παν·
  τού είς τάς Ήν. Πολιτείας.
  "Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι δέν
  θ' άργήσωμίν νά ε'ιδοθμεν την εύ-
  ρύχωρη φοθστα της Βας Αύτοκρα-
  τορίας νά συνθβ,κολογή μέ τοϋς
  ούρανοξύστας τού αιώνος μας.
  μας.
  Άλλα χαρακτηριστικά τής μό-
  δας, ένθυμίζουν την έποχή των κα
  πιτονέ πρό τοϋ 1870.
  Μερικές τουαλέττες τής Μάγγυ
  Ρούφ, εϋρύχωρες (άλλά χωρΐς κρι-
  νολΐνα), είναι γαρνιρισμένες μέ
  ραβδώσεις καί μέ κόμβους πού ό·
  μοιάζουν εντελώς μέ τό καπιτο·
  νάζ των πολυθρονών των προγια-
  γιάδων μας.
  Τό καπιτονέ είχεν έπανέλθει
  είς την μόδα των έπίπλων. Τώρα
  δμως τό βλέπομεν
  καί τίς τουαλέττες.
  να
  Τα
  γαρνίρη
  φαρδεια
  τέλος φορέματα δλο άπό δαντέλ
  λα, είτε γαρνιρισμένα μέ δαντέλ·
  λα πού λανσάρει κυρίως ό οί
  κος Πακέν έπαναφέρουν έν
  τελώς στήν μόδα τα παλαιά φο¬
  ρέματα πού φοροϋσαν οί κυρίες
  επί των τιμών είς τό Φονταινεμ·
  πλώ μ, είς τό Τουιλερ'ι, αΰτοκρατο
  ρικά άνάκτορα πλήμμυρισμένα ά¬
  πό ώραιόκοσμο.
  Τα μικρά καί κοντά γάντια, εί¬
  ναι έπίσης στή μόδα. Τα γάντια
  μιμοΰνται τα χειοόκτια ίχνευ δα
  κτύλων διότι τα άκρο των δακτύ
  λων (στό μοντέρνο γάντι) είναι άλ-
  λου χρώματος. Τα καπέλλα ένθυ-
  μίζουν καί αύτά Βαν αύτοκρατο-
  ρίαν άνάβαθα καί μέ λίγο γυριστό
  μπόρ. Είναι δέ γαρνιρισμένα μ' ε-
  Είς τάν δρόμον
  τοϋ Οεανθρώττοϋ
  Ο
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Κ01 ΜΩΓΗΙ Κγα
  Τοθ Λεωνίδα
  8ον
  "Εκανεινσάν νά εΣχε δέκα χέ-
  ρια, δέκα πόδια! Γελοΐος, άλλά
  καί τρομεράς στίς ίκεσίες το
  καί στήν άγανάκτησί τού, έκ'.νε
  το, σάν δαιμονισμένος, χπροατ
  στό πλήθος πού λές καί τό γοή
  τευε μέ μιά δύναμι παράδοξη 8
  σο καΐ αγνωστη. Φώναζε πώς
  Ναζωραΐος δέν ήταν κι' αΰτό
  παρά ενας άγύρτης, Ινας κλέφ
  της φιλοχρήματος όπως δλοι τοι
  οί μαθηταί κι' αύτάς ό ΐδιος πο·
  να αν6ος
  μέ ενα βέλο
  Μία άλλη
  την τύχη της καί
  των δικών της.
  τό>/ κόσμο,
  φορές νά
  εζήτησε πολλές
  φάη καί άργο-
  κουνοθσε τίς βαρειές μασ-
  σέλες τού μέ όσην ίκανοποΐ
  ησι καί μακαριότητα £τρωγε
  στό τραπέζι τού, στίς Βερ-
  σαλλίες, δπου τόν έσέρβιραν
  σέ άσημένια σκεύη. Άκόμη
  καί άντίκρυ στόν πιό μεγά-
  λο κίνδυνο ή όρεξις καί ό ϋ-
  πνος ήρχοντο στό πλαδαρό
  καί άποχαυνωμένο κορμί τού.
  Τα βαρεία τού βλέφαρα ε-
  κλειναν σιγά σιγά καί έπά-
  ν» στή φωτία τής πάλης
  ποΰ τοΰ έστοίχιζε τό στέμμα
  τού ό Λουδοβΐκος 16ος τόν
  επήρεν άρκετήν ώρα γιά
  Διά τάς άναννωστρίας
  κα! τούς αναγνώστας μας.
  ΣταυρόΑεξον ύπ' αριθ. 85.
  1 2 3
  9 10 11 12 13
  καλά.
  (συνεχΐζεται)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ3
  Τέ· Βαλαμηγόν ά)η
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό γοητευτικό κορίτσι
  ποΰ κατέκτησε τις καρ-
  διές ολου τοΰ κόσμου ά¬
  πό την πρώτη τού έμφά-
  ησι στήν οδόνη. Ή βα-
  σίλισσα τοΰ Γαλλικοΰ
  φίλμ:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  καί έ γοητευτικώτερος ζέν
  —πρεμιέ της Παριζιάνικης
  σκπνής:
  ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ
  Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- "
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεϊ- ■
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ ·
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' "
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. 9
  Πρακτορείον ■
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ ■
  Ταλ*·. }~ιΐ *

  δίδουν γιά πρώτη φο
  ρά τό άπαντον τής ώ
  μορφιάς, τής γοητείας,
  > τής δροσιάς καί τής λε·
  , πτής τέχνης των σ' ένα
  Παριζιάνικο κομψοτέχνη
  μα, πλημμυρισμένο άπό
  μοντερνισμό, εύθυμία,
  νειάτα χιοΰμορ καί ζωή:
  10
  11
  12
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Βιολέττα.
  2) Λουτρόπολις τοΰ Βελγίου,—
  "Αρθρον (αίτ ).
  3) "Ηρως τής έπαναοτάσεως
  τοθ 1821.
  4) Πινάκιον φαγητοΰ.—ΙΙροσω-
  πίς.
  5) Στρατιωτικόν παράγγελμα.—
  Σύνδεσμος τελικίς. —Όμοιωματι
  κόν τής δημοτικής.
  6) "Αγγλος στρατηγός διατελέ-
  σας διοικητής των Ίονίων νήσων.
  —ΆκολουθεΙ την τιμήν τοΰ ε¬
  λαίου.
  7) Εύθυμη, χαρούμενη.
  8) Γεωργικόν Έργαλεΐον (δημ.).
  —Κοινάς θνητός, πού έκαμε γαμ
  βρόν βασιλέα.
  9) Έπίρρημα χρονικόν.—Αύτό
  νομος όργανισμός. —Αλλοίμονον.
  10) Ευρίσκεται άνωθεν τοΰ γό
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) ....Τίς εί; λέγει ό σχοπός.
  2) Ή μυθολογία τάν παριστά
  τραγόποδα.— Άδελφός των Χάμ
  καί Ίάφεθ.
  3) Ό νικητής τής έν Μαραθώνι
  )
  νατος.— Διεπόρθμευε τάς
  εις τόν Άδ
  ΤΟ
  ψυχάς
  η
  11) Έτερα όνομασία τοθ Άρα-
  βος.
  12) Έξ αύτοθ, ώνομάσθη ή Ίω-
  νία οΰτω.— Άντωνυμία κτητική
  καΐ προσωπική.
  13) Σύνδεσμος τελικός.
  ■■■■■■■■■ ■■■■■■(■■ ι» ■■■■■!
  χη
  4) Χωρίον τής Άττικής.—Σακ-
  θλ
  κοθλαι.
  5) Λέξις τοΰ πόκερ.—Άριθμη
  τικόν (θηλ.).—Ρήμα αφορών μίαν
  των αίσθήσεων.
  (5) Οί δυνάμενοι νά θεραπευ-
  θοθν. — Χωρίον νομοθ Μεσσηνίας.
  7) Καυγατζής, παλληκαράς.
  8) Κάθε καβαλλιέρος Ιχει καΐ
  τή δική τού στόν χορόν.— "Ο,τι
  είνε τό τράμ.
  9) Την άπατοΰσε συχνότατα δ
  Ζεύς.—'Έτσι άποκαλοΰν έμπαι-
  κτικώς τούς Βορειοαμερικανούς.
  —Πρόθεσις.
  10) 'Υδροχαρές πτηνόν.—Όταν
  είνε καλά τό σαποΰνι σχηματίζει
  άφθονον.
  11) Στρατιώτας τοΰ μηχανικοθ
  (γενική).
  12) Προσδιορίζει τόπον.—Λοι-
  πόν.
  13) Μάρκα αύτοκινήτων.
  λΟΠ ΑΙ ΑΟ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟΛΜΗΡΑ
  ΝΕΙΑΤΑ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
  ΠΑβΟΛΟΓΟΪ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοτιηγή δέχεται τούς πάσχοντας καθ" ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό "Ιατρείον τού (πλησίον Ά-
  στυνομικοΰ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες)
  Ιατρείον τού καθ* εκάστην 4—6 μ. μ.
  — ———
  Ρ"""
  ■■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«•■■Ι
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ»
  (Τηλέφωνα 5-80 καί 6-88).
  Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  μ
  τούς μιλοθσε, ό Ίούδας!
  λέγοντας αύτά, κουνοΰσε την κα
  σετίνα μέ τα χρήματα, έχανι
  σπασμούς καί ίκέτευε, σερνάμι
  νος κατά γής. Όλίγον κατ' δλ
  γον ή αγανάκτησις τοΰ πλήθου
  μετεβλήθη σέ άηδία, οί χορο
  δίες 2πεφταν ^ροχ}], καί τα χι
  ρια πού κρατοθσαν τίς πέτρε
  έπεσαν.
  —Οί άνθρωποι αύτοι είνε ά-
  νάξιοι νά παν άπό τό τίμιο χέρι
  μας — Ιλεγαν οί χωρικοί, κ;
  κύτταζαν μέ άηδία τόν Ίού
  δα πού Ιφευγε μέ μεγάλα βή
  ματα.
  "Υστερα κι' άπ' αυτή τή σκη
  νή, ό Ίσκαριώτης περίμενε συγ
  χαρητήρια καί εύχαριστίες. Έ
  δειξε τα σχισμένα ροΰχά τού
  είπε πώς οί χωρικοί τοθ είχα'
  επιτεθή καί τόν κτύπησαν. Κι' αί
  τή δμως τή φορβι επεσε δξω
  χωρίς νά μπορ^ νά καταλάβτ,
  γιατί τοΰ^Ιδειχναν τόση άδιαφο
  ρία. Ό Ίησοθς, άγανακτημένος
  έβάδιζε γρήγορα κα'. χωρίς νά
  λέη λέξι. Κι' ουτε ό Ιωάννης
  ούτε ό Πέτρος τολμοΰσαν νά
  τόν πλησιάσουν. Κι' βλοι τους
  βλέποντες τόν Ίούδα, τόν κου
  ρελιασμένο χιτώνά τού, τό πρό
  σωπό τού πού παρ' δλη την ευ¬
  τυχία πού άκτινοβολοΰσε, παρ
  δλη τού τή ζωηρότητα, Ιδειχν
  άκόμα, έπίμονα, τα ϊχνη ταθτρό
  μου, τόν Ιδίωχναν μέ κραυγέ
  τρόμου Κι' ό Ίούδας παραξε·
  νευόταν πού κανείς δέν παραδε-
  χόταν πώς αύτάς τούς είχε σώ
  ση δλους, πώς είχε σώση τόι
  προσφιλή τους Κύριο.
  —Γιά κύτταξέ τους τούς κου
  τούς!—είπεν ό Ίούδας στόν θω
  μά πού βάδιζε πίσω άπό τού
  συντρόφους τού, βυθισμένος σέ
  στοχασμούς. Πρόσεξ
  βαν μπροστά κοπαδιαστά, σάν
  τα πρόβατα σηκώνοντας τή σκό
  νη πίσω τους. Έσύ θο)μά πού
  είσαι Ιξυπνος, καΐ έγώ, ό εύγε
  νίκας καί ευμορφος Ίούδας, πά·
  με παράμερα, σάν βρώμικοι
  λάβ^ άνάξιοί τής συντροφιάς
  τοΰ Κυρίου.
  —Καί ποΰ σοΰρθεν Ιξαφνα νά
  πης πώς είααι ώραϊος; — ρώτη
  σεν ό θωμάς εκπληκτος.
  —Γιατίΐείμαι! — απήντησε μέ
  πεποίθησι ό Ίούδας, καί άφηγή-
  θηκε, ηαραγιομίζοντας την πραγ
  ματικότητα μέ διάφορες έπινοή-
  σεις τής φαντασίας τού, πώς εί¬
  χε κατορθώση νά γελάση τούς
  έχθρούς τοΰ Χριστοΰ, πώς τούς
  γλύτωσε άπό την εχθρά τους καί
  τίς δολοφονικές τους πέτρες.
  —Τούς είπες δμως ψέμματα!
  —παρετήρησεν ό θωμάς.
  —Δέν τό άρνοθμαι. Τούς είπα
  ψέμματα! —^είπεν ό Ίσκαριώ-
  της. Τούς εδωσα 8,τι ζητοΰσαν,
  κι' αύτοι μοΰδωσαν δ,τι έχρειά-
  ζετο. Κι' έδώ πού τα λέμε, θωμά
  μου, τί θά πή ψέμμα; Μήπως
  θάταν καλλίτερα νά τούς άφήσω
  νά σκοτώσουν τόν Χριστό μας;
  (συνεχίζεται)
  Ό παθβλόγβ; Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν Ήρακλείφ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Ηλατίΐά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  τους! Τρα
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Είς την δημοσιευθείσαν προ¬
  κήρυξιν δημοπρασίας πωλήσεως
  ιΐς τα ύπ' αριθ. 4823 καί 4824
  φύλλα τής εφημερίδος «Άνόρθω·
  αις» έκ ™$^ 5χέθγ] ^ ή
  έκτασις τοΰ 6π αριθ. ΑΤ. 3709
  κτήματος είναι 1)2 στρέμμα αντί
  τοθ όρθοθ 7 στρέμματα καΐ χαχά
  θ δθ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Αίσθάνο-
  μα^ την υποχρέωσιν Ίνα καί διά
  ,του_τύπου εύχαριστήσω τούς εύ-
  |γενως προσενεγκόντας τόν όβο·
  , λάν αυτών δι'_ αγοράν εισιτήριον
  Ι ε1ς 3ν Ιρθεΐσαν χοροεσπερίδοι
  1 της 2_5ης Μαρτίου υπέρ τοΰ Σχο·
  λικου Ταμείου Δαφνών Προσέτι
  τόν Αστυνομικόν Σταθμάρχην Δα
  φνων κ. Δ Σπανάκην διά την τη-
  ρηθεΐσσν παραδειγματικήν τάξιν
  καθ δλον το διάστημα τής χοροε-
  σπεριδος. Τούς τιμήσαντας διά
  τής παρουσίας αυτών κατοίκους
  Βενεράτου, Αύγενικής, Κερασών
  καί τούς έξ Ηρακλείου πρός τόν
  σκοπόν τούτον έλθόντας.
  Ό .ευχαριστών Διευθυντής Δη·
  μοτ. Σχολείου Δαφνών
  Άρχιμ. Μακάριος Δουλουφάκης
  —Τοΰς φιλοξένους καί εθγενι-
  κους κατοίκους τού χωρίου Πύρ¬
  γου Μονοφατσίου καί δλως ίδιαι-
  τέοως τόν Είρηνοδίκην κ. Τζερ·
  μίαν, τόν διδάσκαλον κ. Εύ. Χά-
  ρουλάκην, τόν Πρόεδρον τής Κοι¬
  νότητος κ. Καρουζάκην, τόν ξενο-
  δόχον κ. Όδυσσέα Εύθυμίουαϊσθά·
  νομαι υποχρέωσιν να εϋχαριστή-
  σω βαθύτατα καί δημοσία διά
  την καλωσύνην καί τάς περιποιή
  σεις των πού μοΰ έπεφύλαξαν κα¬
  τά την ολιγοήμερον παραμονήν
  μου είς την γραφικήν κωμότΐολίν
  των, πού θά μοΰ μείνη άλησμό-
  νητος.
  Ηράκλειον 1 Απριλίου 1938
  Ό ευχαριστών
  Νικολ. 'Αλ
  σωφέρ
  Γύρω στήν πόλι.
  Αυριον είς την Λέσχην "Αξιω¬
  ματικών δίδεται τό β.' μέρος τής
  διαλέξεως τοΰ στρατηγοϋ κ. Ί.
  Άλεξάκη τό αναφερόμενον είς
  την έν γένει ήθογραφίαν των Σι-
  νών καί Ίαπώνων.
  —Έπίσης ό κ. Αλεξάκης θά ά
  ναπτύξη τα ττολεμικά μέσα ενός
  εκάστου έκ των λαών χρήσιμα διά
  τα δλα συμπεράσματα τής ενδια¬
  φερούσης αυτής διαλέξεως.
  —Χθές είχαμεν πραγματικόν
  "Απρίλιον.
  —Κατά γενικήν δέ καιροσκο·
  πίαν ή μεταβολή των διαθέσεων
  τού μηνός αύτοΰ δέν φαίνεται πι-
  θανή.
  — Μά τό πιστεύσωμεν...
  —Ή νηστεία, ττροσεγγιζουσών
  των ημερών τοΰ θεΐου Πάθους,
  τηρείται εύλαβικά άττό τούς φιλο
  χρίστους.
  —Ιδιαιτέρως χθές Παρασκευ¬
  ήν ή νηστεία μεταξύ των περισσο¬
  τέρων είχεν καί την σημασίαν τής
  ημέρας ώς νηστευομένης διάίστοι
  χειώδεις θρησκευτικούςλόγους.
  — Είς τάς έκχλησίας έκ παραλ
  λήλου παρουσιάσθη χθές τό άτό-
  γευμα καί τό εσπέρας ή συνήθης
  πυκνή συρροή πιστών.
  — Οί ϋπαιθριόφιλοι ευρίσκονται
  έν κινήσει μέ την τελευταίαν βελ
  τίωσιν τού καιροΰ.
  —Όργανώνουν έκδρομάς προ
  σεχεϊς καί ...άπωτέρας.
  — Είς τούς ύπαιθριοφίλους συγ
  καταλέγεται έννοεϊται καΐ ώραιό
  κοσμος ό οποίος καί είς το κεφά
  λαιον αΰτό δεικνύει προθυμίαν ά
  νάλογον πρός τάς γενικάς μορφάς
  μιας τοπικης προόδου.
  —Καί είς την αυριανήν διάλε
  ιν τοΰ μορφωτικοΰ συλλόγου Άρ
  χανών προμηνύεται πυκνή συγκέν
  τρωσις κόσμου.
  —Καθώς ήκούσαμεν μάλιστο
  είς την διάλεξιν αυτήν θά προσέλ
  θουν καί έξ Ηρακλείου.
  —Έξ εκτιμήσεως πρός τό ϊρ
  γον τοθ φιλοπροόδου τούτου σω
  ματείου τής ίστορικής κωμοπόλε
  ως.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη τό «Δια
  βολόπαιδο» έξακολουθεΐ νά συγ
  κεντρώνη κόσμον.
  — Είνε άπό τά[ώραιότερο: φίλμ
  ύ παρηκολούθησε τελευταίως
  τό Ηράκλειον.
  ο Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησε δι" Α¬
  θήνας πρός παρακολούθησιν τής
  νέας μόδας ή δνίς Μαρίνα Γ. "Α
  ;ωγειανάκη μοδίστα.
  Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΛΗ
  Ή κ. Κάτια Μπορζωφ, ή δ^α:
  εκριμένη καλλιτέχνις τοθ τρα
  'ουδιοΰ, πού δίδει συναυλίαν τή
  ΐυμπράξει τοΰ κ. Τύχ. Μπορζωφ
  αί μεγάλης όρχήστρας την 15ην
  ου μηνός είς τό θέατρον Πουλα
  άκη.
  ΣΦΡΑΓΙΣΙΣ
  ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ
  Ό ένοικιαστηξ οφραγίοεως δρ«·
  μίων καί κανταριών Έμμ. Λνιύά-
  ίικφβρβμένβυς βτι δύνανται μέ-
  ΧΡ1 τ«ϊς 30ής "Απριλίου 1938 νά
  «ξβοκβμίσο,σι πρός οφράγισιν τα
  Κ ;
  των,
  ά
  Γ
  ι
  ΩΝ
  Κίϊί
  Αϊη
  'ν ,Χορο^ΠΡδί
  76ν ζ>
  Δή.
  3
  '*<ηΡιλίου Χ Χ σωφέρ ρηγ0ο αφερόμενον Ραφίαν των ■Αλεξάκης θά '*α μέ μέσα ένό χρήσιμα οιβ τής ένδια- ω ξς. πραγματικόν _ ροσκ©· των διαθέοεων εν φαΐνεται τΐι- σωμεν... 'ροσεγγιζουσων θεΐου Παθους, άπό τους φ.λο 9ές _Παρασκευ- *ϋ των ηερισσο· ν σημασίαν τής μένης διάίστοι <ους λόγους. ισίας έκ παραλ Ι χθές τ ό άπό· άς ή συνήθης ΰν. .οί ευρίσκονται τελευταίαν βελ , προ κδρομάς ρσς. ίριοφίλους ουγ ται καί ώραιό Ι είς τό κεφά ι προθυμίαν ά ενικάς μορφάς ου. ιριανήν διάλε συλλόγου Άρ πυκνή συγκέν ϊμεν μάλιστα Γήν θά προσέλ ίου. πρός τό ϊρ ι> τούτου σω
  ής κωμοττόλε
  άκη τό «Δια
  ιυθεΐ νά συγ
  >αιότερα φίλμ
  τελευταίως
  Ρβπβρτερ
  ί>ρησε δι' Ά·
  ούθησιν της
  σρίνσ Γ. Ά
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  266©ν
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  νά
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  δλους.
  Πώς έπήδησεν άπό τόσον υψηλόν τοΐχον;'
  καί μετά μιδς κόρης; Καί επειτα αυτή τί κόρη
  ήτο; Πόθεν ήρχοντο καί οί δύο; Άφότου ό Θερ
  σανέμης ευρίσκετο είς τό μοναστήριον έκεΐνο, ·
  ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΠΙΟΗΚΩΝ
  Ήέορτή τής 25ης Μαρτίου
  είς τόν Κρουσώνα.
  Β'.
  Διότι μέ τό Ινα τού χέρι μόνον
  τρεξε μετά την αναχώρησιν τού. Ύπέθεσεν
  6 κ. Μαγδαληνής έπτώχευσεν ϊσως καί θά
  δέν είχεν άκουσει αναφερόμενον τό δνομα τής £νας άνθρωποειδής πίθηκο; μπο-
  πολίχνης Μ. επί Μ..., δθεν ήγνόει πάν, δ,τι διέ- ρεϊ νά θραύση εις δύο καί τρία
  δτι σημεϊα τό όστοθν τοθ μηρο·3 ενός
  κα- άνθρώπου! Τόσον δυνατά είνε αύ
  τεδιώκετο υπό των δανειστών του' ή δτι άνεμΐ- τα χά ζδα. "Ας έλθωμεν δμως
  χθη ϊσως, τίς οίδεν είς ποίον τόλμημα πολιτι- εις τούς δύο χιμπατζή5ες καί
  κόν, καί έκρύπτετο ώς ενοχος· τοΰθ' δπερ δέν δυ·(τό αυτόματον. Άπαξ καί οί χιμ-
  Θερσανέμην, καθό βοναπαριίζοντα πατζήδες έπλησίασαν τό αύτόμα-
  I
  τον, οί Ιπιστήμονε; μπροστά στά
  ανεξήγητον πρός αυτόν ήτο πώς μάθια τους, Ιρριπτχν διά τής
  σηρέστει τόν
  κατά βάθος.
  Τό μάλλον
  ηδυνήθη ό κ. Μαγδαληνής νά είσπηδήση. είς τόν σχισμή; τού αύτομάτου Ινα κέρ-
  κήπον τοθ μονσστηρίου μ*τά τής μικράς. Τούς μα έντός αύτοθ, δπότε εβγαινε
  εβλεπε, τούς ήγγιΓε τοΰς έλάλει, καί τοθ έφαΐ- μια μπχνάνα. Επί τέλους, ά-
  νετο απίστευτον.—Όπως καί άν είνε, έλεγεν, ό φο3 ή διαδικασία αυτή έπανελή
  Μαγδαληνής μοϋ εσωσε τέλος πάντων την (φθη πολλάς φοράς μπροστά στά
  ζωήν.
  Τουτο καί μόνον ήρκεσε νά τόν καθησύχασιν
  Ή συνείδησίς τού τοθ εΐπε' «Τί σέ μέλει; Σ' εκα
  μέν αύχός ό άνθρωπος καλόν; Ιδού ήλθε τώρα
  ή σειρά σου νά τοϋ τό άνταποδώση,ς. Έκεΐνος
  δταν έχρειάσθη νά χωθή υπό τό φορτωμένον ά-
  μάξι, διά νά σέ ξεπλακώση τελείως, δέν έκάθισε
  προτήτερα νά τό συλλογισθή».
  Απεφάσισε λοιπόν νά σώση τόν κ. Μαγδα-
  ληνήν. Άλλά καί μετά τούτο οί συλλογ.σμοί δέν
  τόν άφιναν—Άν, Ιλεγε κατά νοϋν, ύστερον ά
  πό δ,τι έκαμε δι' εμέ αύτός δ άνθρωπος, έμάνθα
  να έξαφνα δτι ήτο κλέπτης, έπρεπε πάλιν νά
  τ όν σώσω. Έννοεΐται. Άν δτι ήτο φονεύς, Πά¬
  λιν τό αύτό. Ένώ λοιπόν είνε άγιος άνθρωπος
  πρέπει έγώ νά τόν σώσω; Δέν ύπάρχει άμφιβο-
  λ(α. Πώς δμως νά τόν κρύψω έδώ μέσα
  πολύν καιρόν, χωρίς τελείως νά τό καταλά-
  βουν;
  Ό γέρων Θερσανέμης ήτον άγρότης, άλλ' εΤ-
  χε γεννηθή δημόσιος γραφεύς, καί έκ τούτου ύ-
  πήρχε πολυμήχανος έν τή νοημοσύνη τού, καί
  άγχίνους έν τή αφελεία
  διαφόρους αίτίας είς τάς
  τού. Ναυαγήσας διά
  ΰποθέσεις τού, άπό
  1 * ·" Ι » - 1 Ι
  μάτια τους, οί πίθηκοι κατάλα-
  βαν τό μυστικόν. Οί έπιστήμονες
  μερικά
  δημοσίου γραφέως έξέπεσεν είς τό έπαγγελμα τοΰ
  καρραγωγοΰ καί τοϋ χειρώνακτος έμεινεν Βμως
  πάντοτε έντός αύτοΰ τό πνεΰμα τοθ δημοσίου
  γραφέως, καί πολλάκις είς τό χωρίον έλεγον
  οί άλλοι αγρόται περΐ αύτοϋ' «—Εΐδες τόν γέ-
  ρο Θερσανέμη; Κουβεντιάζει ώσάν κύριος μέ κα-
  πέλλο». Άν ό άνθρωπος ούτος είχεν έλαττώμα-
  τα, ταυτα ήσαν έλαψρά' άλλ' ή φυσιογνωμΐα
  τού δέν έκαμνε διόλου κακήν εντύπωσιν είς
  τόν θεωρόν, καί ή γεροντική μορφή τού ουδεμίαν
  εΐχε των κακών έκείνων ρυτίδων, αΐτινες μαρ
  τυροθσι τάς φαύλας ή κτηνώδεις ψυχάς.
  Πρός την αύγήν, ό Θερσανέμης, άφοΟ κατε-
  βασάνισεν δλην την νύκτα τόν νούν τού, ήνοι¬
  ξε τοΰς οφθαλμούς, καί εΐδε τόν κ. Μαγδαληνήν, Ι
  δστις, καθήμενος επί τής στρωμνής τού, παρε-1
  τήρει την Τιτίκαν εισέτι κοιμωμένην. Άνεκάθισε ι
  δέ τότε καί ό Θερσανέμης, καί άμέσως άποτα-|
  θείς πρός τόν Άγιάννην.—Τώρα λοιπόν, τοθ εΐ-
  πε, νά Ιδούμεν ττώς πρέπει νά γίνη διά νά είσα-
  χθής είς τό μοναστήρι.
  (συνεχίζετσι)
  τοΰς Ιβαλαν στό
  κέρματα. Οί πίθηκοι ήρχισαν νά
  τα ρίπτουν είς την σχισμήν τοΰ
  αύτομάτου καί εΐσέπρατταν... την
  μπανάνα τους! Τότε οί επιστήμο¬
  νας ΙΟεσαν τα δύο^ ζώχ πρό περι-
  πλοκωτέρου προβλήματος. Άντι-
  κατέστησαν το άπλοΰν αυτόματον
  μέ Ινα δλλο, πού δέν ετίθετο είς
  λειτουργίαν παρά μόνον άφοΰ
  έρρίπτοντο τό ϊν κατόπιν τοθ
  άλλου, περισσότερα κέρματα έν-
  τάς αύτοθ. Οί δύο πίθηκοι
  γρήγορα κατάλαβαν καί αυτήν
  την κλεϊδα τοθ μυστηρίου "Γ
  στερα οί έπιστήμονες ξανάφεραν
  τα πρώτον, άπλοΰστερον αυτόμα¬
  τον καί τό έ"θεσαν πλάι είς τό πε·
  ρίπλοκον. Ο£ πίθηκοι μετ' ολί¬
  γον ήρχιζαν νά χρησιμοποιοδν
  κατά προτίμησιν αύτό, έπειδή ά-
  κρφώς ό μηχανισμός τού ήταν ά-
  πλούστερος! Οί Ιπιστήμονες ε"κα-
  ναν καί κάτι άλλο: Έδωσαν είς
  τούς δύο πιθήκους κέρματα άκα-
  τάλληλα πού δέν χωροθσαν είς
  την σχισμήν των αύτομάτων. Οί
  πίθηκοι κατάλαβαν καί αύτά τό
  τέχνασμα. "Υστερα άπό ολίγον,
  οσάκις τού; Ι5ίδοντο κέρματα, ήρ¬
  χισαν νά τα έξετάζουν καχυπό-
  πτως, καί κάθε φοράν πού άνε-
  κάλυπταν Ινα κέρμα άκατάλλη-
  λον, τό πετοθσαν θυμωμένοι! Τό
  καταπληκτικώτερον δμως είνε τό
  εξής: Είς τό τέλος εδόθησαν είς
  τούς δύο πιθήκους «μάρκες» πού
  ναΐ μέν ήσαν διά τα αύτόματα
  άκατάλληλοι, άλλ' είχαν την 2δι
  ότητα, ριπτόμεναι είς την σχι¬
  σμήν μιας είδικής θύρας, νά την
  άνοίγουν. Είς τάς αρχάς οί δύο
  πίθηκοι πετοθσαν τίς μάρκες μέ
  αγανάκτησιν καί περιφρόνησιν.
  Άπό περιέργειαν δμως, βλέπον-
  τας τού; άνθρώπου; νά τί; μα-
  ζεύουν καί νά τίς ρίπτουν είς
  την σχισμήν τή; θύρας, δ Ινα;
  έκ των δύο πιθήκων έμάζευσε μί¬
  αν ημέραν μίαν άπό τίς «μάρκες»
  αύτές, καί την έρριψεν, δπως εί¬
  χεν ίδη νά κάμνουν οί άνθρωπον
  ε!; την σχισμήν τής ειδικής θύ¬
  ρας. Ή θύρα ήνοιξε καί 6 πί-
  θηκος ευρέθη είς ενα ωραίον, ήλι-
  όλουστον διαμέρισμα. Άπό την
  ημέραν εκείνην, οί δύο πίθηκοι
  δέν πετοΰσαν πλέον τίς «μάρκες»
  αύτές, άλλά τίς έκρυβαν. Καί ο¬
  σάκις, μετά τό γεΰμα, τούς ήρχε¬
  το ή διάθεσις γιά περίπατον, τάς
  χρησιμοποιοθσαν, άνοιγαν την πόρ
  τα καί πήγαιναν νά κάμουν ολίγα
  βήματα είς τόν παραπλεύρως ήλι-
  όλουστον χώρον!
  ΚΡΟΥΣΩΝΆΣ Μάρκος (άντα-
  ποκριτοθ μας).— Ή έορτή τή;
  25η; Μαρτίου, έπανηγυρίσθη εφέ¬
  το; εί; Κρουσώνα μέ εξαιρετι¬
  κήν μεγαλοπρέπειαν. Ιδιαιτέρα);
  τονίζεται ή καλή έργάνωσι; τή;
  εορτής, όφειλομένη έξ όλοκλή
  ρου; είς τάς φιλοπροόδου; προ¬
  σπαθείας των τοπικών άρχών.
  Εί; τού; διδασκάλου; έκ παραλ-
  λήλου τοθ Σχολείον μα;, άξίζει
  νά αποδοθή 2νας είλικρινή; καί
  άμέριστος Ιπαινο; διά τό εθνικόν
  Ιργον αυτών καί άπό τή; άπόψε-
  ΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  ■«■■■■■■■
  ■ ■■*■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ε) ■·■■■■■■■■■■■■■
  Την 6ην Απριλίου
  Ο "ΧΡΟΝΟΣ,,
  Μία πραγματικώς νέα εφημερίς, την οποίαν
  θά παρουσιάση είς τό ελληνικόν κοινόν συνερ-
  γαζομένη ομάς έπαγγελματιών δημοσιογράφων.
  Όλόκληρος ή σύγχρονος Έλληνική
  ζωή, ττοληική, οίκονομικη, κοινωνική
  φιλολογική καί καλλιτεχνική.
  Πλήρης καί άνεπηρέαστος παρακολούθηοις^τών
  εξωτερικών ζητημάτων. Ανταποκριταί είς όλας
  τάς βαλκανικάς καΐ τάς κυριωτέρας εύρωπαϊκας
  πρωτευούσας'
  ΠΡαΤΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  Ο .ιΧΡΟΝΟΣ"
  ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ, ΖΠΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α:
  Γονία Πραξιτέλους καΐ Λεωχάρβυς, 17
  (Μέγαρον Άθανασάκη).
  Βραβείον Διεθνων Έκθ£0£ων
  Παριοίων καΐ Θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προιόντων «Δ1ΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιτιροσωπεία τής ώς όνω ϋφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Κσν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνΐα
  οικίας κ. Κατελάνου) καί ή ότιοία θά καταβάλτ]
  πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ■ ■■•■■■■■ειειειι
  ■ ■■■■■■■■■»■■■
  £?'
  ^ΝΑΛν^ΝΛ/
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταβέοτερβν θαλαμηγόν
  Τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥβΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ©Ε_ΣΑΛ©ΝΙ_ΗΝ
  Τ»{ΐίόιον
  12
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 5-40
  ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ
  & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ
  ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ
  ΟΔΟΣ ΙΔΗΣ
  Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας
  των Αθηνών άπαντα τα:
  έκκλησιαστικά σκεύη
  είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα-
  τττέρυγα, σταυρούς, εύαγγέλια, δίσκους,
  κηροπήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο-
  φόρια κ. λ. π.
  Έπίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα:
  κοσμήματα
  Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ-
  ζια καί παντός ε'ίδους δώρα διά γάμους
  είς πλουσιωτάτην συλλογήν.
  'Αντιπροβωπεία Κρήτης — τυλό ΡΑΚΚΒΚ.
  ως ταύτη;.
  Τό έσπέρα;
  τή; παραμονή;
  καί συμφώνω; πρό; τό πρόγραμ-
  μα τής τελετής ώργανώθη λαμ-
  παδηφορία των μαθητών τοθ Δη-
  μοτικοθ Σχολείου Κρουσώνο; κα¬
  τά την διάρκειχν τής οποίας οί
  μαθηταί παρελαύνοντες μέ τάξιν,
  έψαλλαν άρμονικά, πατριωτικά ά-
  σματα. Την επομένην πρωϊαν καί
  περί ώραν 10 π. μ. εγένετο ή
  καθιερωμένη δοξολογία είς τόν
  καθεδρικόν ναόν τοθ Αγ. Χαρα-
  λάμπου; δπου προσήλθον έν σώ¬
  ματι, αί Κοινοτικαί αρχαί, ή
  δύναμις τοθ σταθμοθ Χωροφυλα
  κης μέ επί κεφαλής τόν ενωμο¬
  τάρχην κ. Πασχαλίδην, τα σω·
  ματεϊα έφέδρων, αί γεωργικαί
  όργανώσεις, δ σύλλογος κτιστών,
  τό Σχολείον Κρουσώνος έν σώμα¬
  τι καί πλήθος κόσμου. Μετά τα
  πέρας τής ίεροτελεστίας ό πρόε
  δρος τής κοινότητος ίατρός κ.
  Φουντουλάκης εξεφώνησεν έμπνευ
  σμένον πανηγυρικόν περιστρεφόμε
  νόν είς την ιστορικήν ναί εθνι¬
  κήν σημασίαν τής 25η; Μαρ¬
  τίου. Μετά την δοξολογίαν εγέ¬
  νετο στέψι; τοΰ μνημείου των
  πεσόντων. Μετέβησαν έκεϊ αί
  αρχαί τοθ χωρίου, τα σωματεΐα
  μετά των λαβάρων καί τό
  χολεί^ν καθώ; καί δ άλλο;
  κόσμος έν έπιβλητικη' πομπή.
  Στεφάνου; κατέθηκαν ό πρόεδρος
  τή; κοινότητο;, τό σχολείον διά
  τοθ διευθυντοθ αύτοθ διδασκάλου
  κ. θ. Ροβίθη καί ή Ένοριακή
  Έπιτροπή διά τοθ προέδρου τη;
  κ. Άντ. Ματθαιάκη.
  Τό άπόγευμα εγένετο ή όργα-
  νωθεΐσα σχολική έορτή είς τό
  Δημοτικόν σχολείον Κρουσώνος
  δπου μαθηταί καί μαθήτριαι επέ¬
  δειξαν χωριστά καί ώς σύνολον,
  καί έν μέσω άσφυκτική; κοσμο-
  αυρροής, κάτι τα άξιόλογον καί
  εύγενικό, μέ τα ώραΐα πατριω¬
  τικά τραγούδια καί τούς έπιτυ-
  χεΓ; χορού; των. Τόσον πρό;
  την Διεύθυνσιν τοΰ Δημοτικοΰ
  Σχολείου δσον καί τάς διδασκά¬
  λισσα; αύτοθ δνίδα; Καλ. Φανού-
  ράκη, Άνναν καί Μαρίκαν Παπου
  τσάκη, Κωνσταντίαν Σπαθαράκη
  καί την κ.Νίκην Γεωργαντά έξε-
  φράσθησαν θερμά συγχαρητήρια
  καί ιδιαιτέρως υπό των γονέων
  καί κηδεμόνων των μαθητών. Ή
  ανωτέρω έορτή άπετέλεσεν οΰτω
  την κατακλεΐδα τρόπον τίνα τοθ
  πανηγυρισμοΰ τή; 25ης Μαρτίου
  βστις παρέμεινεν μέ τάς καλυτέ¬
  ρα; έντυπώσεις είς την μνήμην
  δλων των Κρουσανιωτών.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Την δευτέραν (2) τοΰ μηνός
  Απριλίου 1938 ημέραν Σόβ-
  — Όμιλίαι περί 'Αεραμύνης
  είς τούς Προσκόπους.
  Τό ενταύθα Σύνταγμα παρα-
  κληθέν υπό τού κ. Τβπικού 'Εφό-
  ρου Προσκόπων Ηρακλείου άνέ-
  θεβενεΐς ειδικόν αξιωματικόν, τόν
  λοχαγόν κ. Περάκην Κων. δπως
  Βατον καί ώραν 11—12 π. μ. *«μη, σειράν διαλεξεων «πίρί Ά'-
  Ε ε α. . ~ κ, εραμυνης» και «τοϋ τρβπβυ τής
  διεξαχθήσεται έν τώ Νομαρχι- π;βφυλά|εω;έκ των άπό αέρος, έν
  ακώ Καταστήματι έπαναλη- καιρφ πολέμου κινδύνων», είς
  πτική δημοπρασία ενοικιάσεως τ* ενταύθα Σώμα Πρβσκόπων. Ή
  φόρου διοδίων δια τό οΐκονο-
  μικόν έτος 1938—1939.
  Ώς πρώτη προσφορά ωρί¬
  σθη τό ποσόν των δραχμών
  έννεακοσίων τεσσαράκοντα
  πέντε χιλιάδων (άρ. 945.
  ΟΟΌ,ΟΟ).
  "Απαντα τα σχετικά ευρην
  ται κατατεθειμένα έν τή Νο-
  μαρχία Ηρακλείου, οπόθεν
  οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ" εκά¬
  στην εργάσιμον καί ώραν 11
  — 12 π. μ.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  ώς Πρόεδρος Ε.Τ Μ Ο.Η.
  Α. Μάρκελλος
  ΛΕΣΧΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρόσκλησις Γενικης Συνελεύ¬
  σεως.
  Καλοΰνται πάντα τα τακτικά
  μέλη τή; Αέσχης είς Γεν. Συνέ¬
  λευσιν, την προσέχη Κυριακήν Ά
  Απριλίου 1Ά']Χ καί ώραν 3 μ
  μ. Ιν τώ καταστήματι τής Αέ¬
  σχης, μέ θέματα:
  1) Έκθεσις πεπραγμένων Έ·
  φορείας.
  2) "Εγκρισις άπολογισμοΰ έσό-
  δων καί έξόδων χρήσεως 1937.
  3) 'ίηφισις προυπολογισμοθ χρή
  σεως 1938.
  4) Έκλογή έξελεγκτικής επι-
  τροτιής χρήσεως 1938.
  5) Τροποποίησις τοθ Καταστα
  τικοθ.
  15) Αίτήσεις.
  Έν Ηρακλείω τή 2Η)3)193«.
  Ό Πρόεδρος
  Έμμ. Πετράκη;
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Έμμ. Κ. Ξανθάκη;
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΙΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893
  115 Ύποκαταστήματα έν Ελλάδι
  6 Καταστήματα έν τω Εξωτερικώ
  (Έν Αγγλία, Αιγύπτω καί ,Κύπρφ)
  Όργανιομός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.
  ΝΕνΥ ΥΟΡΚ-ΤΗΕ ΒΑΝΚ ΟΡ ΑΤΗΕΝδ ΤΚυβΤ ΟΟΜΠΑΝΥ 205,
  ννΕ8Τ
  3ΤΚΕΕΤ.
  Καταβέσέις είς Δραχμάς έν έφει χαΐ επί πρβββσμία.
  Πάσης φύσεω; Τραπεζιτική έργασία ίιπβ τού; μάλλον συμφέροντας ίρους.
  πρώτη όμιλία γενησεται την προ¬
  σέχη Κυριακην 3ην Απριλίου έ.
  έ. καΐ ώραν 4 π ν μ. μ. ακριβώς έν
  τω Προσχοπείω. Την όμιλίαν ταύ¬
  την ώ; πληροφορούμεθα θέλει τι¬
  μήση ό Διοικητή; τοΰ Συντάγ-
  ματο; συνταγματάρχη; κ. Δια-
  μαντοπουλο; Νικ.
  —Τα δάνεια τοΰ Μετοχικοϋ
  Ταμείου.
  Διά δημοσιευθέντος εί; την Ε¬
  φημερίδα τή; Κυβερνήσεως άναγ-
  καατικοϋ νομου, τό "ανώτατον έ·
  πιτόκιον των χορηγηθεντων κ«ί
  χορηγηθησομένων δανείων υπό
  τοϋ Μετοχικοϋ Ταμείου Δημοσί-
  ων Ύπαλλήλων, ωρίσθη άπό Ιη;
  Απριλίου 193$ εί; 6 ο)ο διά τού;
  έν ενεργεια δημοσίου; ϋπαλλή·
  λου;. Διά τα ένυπόθηκα δάνεια
  των πολιτικών καί στρατιωτικών
  έν γένει ύπαλλήλων έν ένεργείος
  ή συνταξιούχων καΐ των οίκογε-
  νειών των το έπιτόκιβν ωρίσθη
  εί; 6 ο)ο.
  —Δωρεαι.
  Ό κ.'Ο.Κουφάκης κατέθεσεν είς
  τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα πεντα-
  κοσία; δραχμάς, άντί στεφάνου
  επί τώ θανάτω τή; αειμνήστου
  Βικτωρία; Καπετανάκη.
  τέν-
  — Πανελλήνιοι άγώνες
  νυς.
  Την 8ην Απριλίου άρχίζουν
  εί; τα άσκητήρια τοϋ όμίλου
  άντισφαιρίσεω; Αθηνών, οί άγώ·
  νέ; πρωταθλήματο; άντιαφαιρίαε-
  ω; 'Λνατολικη; ΜΕσογείου, οί ο-
  πβϊοι θα συνεχισθοϋν μεχρι τή;
  17η; τοϋ μηνός. Έπίση; εί; τ' ά-
  σκητηρια ί,τοΰ όμίλου θά τελε-
  σθοϋν άπό τή; 2ΐη; "Απριλίου μέ·
  χρι τή; 1η; Μαΐου, οί πανελλη·
  νιοι άγωνε; άντισφαιρίσεω;.
  — Ή όδός Φουρνής.
  Πληροφ^ρούμεθα ότι η όδό;
  Φβυρνή; — Πλκκα; — Έλούνδα;
  τή; οποίας ή κατασκβυη ήρχιοβν
  άπο των μεσων Όκτωβρίου έξακο
  λουθεϊ άλματώδη; χαρι; εί; τόν
  ζήλον των κατοίκων και την δρα·
  στηριοτητα τού έργολάβου. Ή ό
  δό; πληαιάζει ήδη πρό; το χωρίον
  Πινές.
  — Ό ραδιοφωνικός σταθμός
  "Αθηνών.
  Υπό την προαδρίαν τού ύφυ-
  πουργοϋ τή; Συγκοινωνίοτς συ¬
  νήλθε τό συμβούλιον τή; ραδιο-
  φωνίας. προκειμενου νά καθορί¬
  ση και τας τελευταία; λεπτομε¬
  ρείας διά την έναρξιν τή; ,λβι-
  τουργία; τού ρκδιοφωνικβΰ βταβ
  μβϋ "Αθηνών. Έν άρχΐ) συνβζη-
  τηθη τό ζήτημα τή; ημέρας τής
  ενάρξεως τή; τακτική; λειτβυρ-
  γία; τού σταθμβΰ. Διεπιστώθη βτι
  μεχρι τής 10η; Απριλίου ή ό ποία
  είχεν ορισθή αρχικώς ώ; ήμέρα
  ενάρξεως, δβν θα έχουν περατω¬
  θή όλαι «ι άπαιτουμεναι προερ-
  γασίαι. Κατόπιν τούτου εκρίθη
  σκβπιμον νά άναϋληθή ή ημέραι
  τής ένάρξβω; επί εν τβύλάχιστβν
  Λ*
  ι -4
  V
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  2 Απριλίου 1938
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ;
  ΜΙΑ ΑΠΟΦΠΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΝΑΗΤ1ΟΝ ΤΟΥ
  ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙΖΗΤΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι αί πο·
  λιτικαί ενδείξεις τής στιγμής φαίνονται
  μεταστρεφόμεναι κατά τοΰ Τσάμπερ¬
  λαιν.
  Ή μεταστροφή αυτή άποδίδεται είς
  την στάσιν των Φιλελευθέρων οΐτινες
  απεφάσισαν νά μην άνεχθοΰν πλέον την
  πολιτικήν τού 'Άγγλου πρωθυπουργοΰ
  άλλά νά καταπολεμήσουν αύτην ένερ-
  γ ώς, καταψηφίζοντες την κυβέρνησιν
  τού είς την πρώτην συζήτησιν επί τής
  έξωτερικής πολιτικήν.
  Οί εργατικοί έξ άλλου ύποστηρίζουν
  ότι ή κυβέρνησις Τσάμπερλαιν πρέπει
  νά άρη τόν άποκλεισμόν καί νά βοηθή¬
  ση τούς κυβερνητικούς τής Ίσπανίας.
  "Αλλως νά διενεργηθή άμέσως εκλο¬
  γάς.
  ΣΥΝΕΤΑΧΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ
  ΚΑΤΗίΟΡΟΥΝΤΟΝ ΤΩΝ ΤΣΑΜίΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— 'Εκ Λονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι οί "Αγγλοι φιλελεύθερον
  συνέταξαν καί πρότασιν μομφής εναντί¬
  ον τοΰ Τσάμπερλαιν, ήτις θά συζητηθή
  είς την Βουλήν των κοινοτήτων. Αιά
  τής προτάσεως ταύτης ο Τσάμπερλαιν
  κατηγορεϊται δι» άδικαιολόγητον άδρά-
  νειαν. Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι ή πολι-
  τική τοΰ 'Άγγλου πρωθυπουργού απο¬
  τελεί κίνδυνον διά την ασφάλειαν τής
  αύτοκρατορίας καί την ειρήνην τού κό-
  σμου.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ ΤΗ! ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σήμερον ο Ηρω-
  θυπουργός κ. »Ι. Μεταξάς συνωμίλη-
  σεν έπ' αρκετόν μέ τούς πρεσβευτάς των
  Ήνωμένων Πολιτειών καί τής Ουγγα¬
  ρίας.
  ΤΟ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΟΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Τό Υπουργικόν Συμ
  βούλιον συνελθόν σήμερον είς την καθιε-
  ρωμένην αυτού συνεδρίασιν εξήτασεν α¬
  ποκλειστικώς ύπηρεσιακά καί νομοθετι-
  κά ζητήματα.
  ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΡΑΔ! ΟΦΩΝ Ι ΚΟΣ
  Ό πληδυσμός έκ Βαρκελώνης
  έξέρχεται πρός την Γαλλίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—· Ανεκοινώθη αρμοδί¬
  ως ότι την είκοστήν τρέχοντος άρχίζει
  οριστικώς ή λειτουργία τού ραδιοφωνι-
  κου σταθμού Αθηνών.
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΟΣ2ΙΑΣ ΚΛΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΛΕΗ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΚΑΑΩΝ ΣΗΜΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Βουκου-
  ρεστίου τηλεγραφήματα ή Ρωσσία έξα-
  κολουθεΐ νά οεικνύη δυσπιστίαν είς την
  Ρουμανίαν καί μετά τόν σχηματισμόν
  τής νέας κυβερνήσεως. Συγκεκριμένως
  είς τα σύνορα τής Βεσσαραβίας παρα-
  τηρούνται νίποπτοι κινήσεις Ρωσσικών
  στρατιωτικών δυνάμεων. Έξ άλλου ή
  κυβέρνησις τής Μόσχας δέν φαίνεται ί- ι
  κανοποιηθείσα μέ τάς τελευταίας έξη.'
  γήσεις τής Ρουμανίας επί τοΰ γνωστοΰ
  διπλωματικού έπεισοδίου τού δημιουρ-
  γηθέντος μετά την εξαφάνισιν τού πε¬
  ριφήμου Μπουτιίνκο. '
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τοϋ
  άνταποκριτοϋ μας).— Πληρο¬
  φορίαι τοϋ Πρακτορείου Χα¬
  βάς άναφέρουν δτι είς την Ά-
  ραγώνα συνεχίζονται μετά βι-
  αιότητος αί μαχαι έθνικών—
  κυβερνητικών.
  Είς την Καταλωνίαν τό
  στρατηγεΐον τοΰ Φράνκο έ-
  πιδιώκει άποκοπήν των κυβερ
  νητικών καί άποκλεισμόν των
  συγκοινωνιών μεταξύ Βαρκε¬
  λώνης καί Βαλενθίας.
  "Αλλα τηλεγραφήματα άνα
  βιβάζουν είς αρκετάς χιλιά¬
  δας τούς λιποτακτήσαντας έκ
  τοΰ κυβερνητικοΰ στρατοΰ. Αί
  λιποταξίαι συνεχΐζονται έξ δ-
  λων των τομέων των έπιχει-
  ρήσεων. Πολυάριθμοι Ίσπα-
  νοί πρόσφυγες ευρίσκονται
  καθ" οδόν πρός τα γαλλικά
  σύνορα.
  Η ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΛΕΡΙΝΤΑ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΓΡΙΒΤΑΤΗ
  Κατά τα έκ Παρισίων ρα-
  διογραφήματα ή μάχη είς τα
  προάστεια τής Λερΐντα συνε-
  χίζεται άγριωτάτη καί μέ με¬
  γάλας εκατέρωθεν απωλείας.
  Ή κυβερνητική φρουρά τής
  πόλεως διετάχθη έκ Βαρκε¬
  λώνης νά αμυνθή μέχρις ε¬
  σχάτων.
  Ή Σαλαμάνκα έπιμένει δ¬
  τι οί έθνικοί προχωροΰν
  έντός τής Λερίντα ή όποία θά
  καταληφθή όπωσδήποτε. 'Επί-
  σης δτι έκ ΓαλλΙας απεστά¬
  λησαν νέα πολεμοφόδια είς
  Βαρκελώνην, ένεργεΐται δέ έν
  Παρισίοις στρατολογΐα έθελον
  τώνχωρίς νά άναμιγνύεται πό
  σώς ή Γαλλική άστυνομία.
  0 Πρωϊνή
  ί ΛΟΓΟΣ
  ΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑ
  Αί χθεσιναί λαϊκαί έκδηλώσεις
  πρός τόν Δήμαρχον κ. Μ. Γεωργιάδην.
  Τάς προμεσημβρινάς ώρας
  τής χθές άνήλθον είς τό Δη¬
  μοτικόν μέγαρον καί έχαιρέ-
  τησαν τόν Δήμαρχον Ήρα-
  κλείουκ.Μηνάν Γεωργιάδηνέπ'
  εύκαιρία τής συμπληρώσεως
  τετραετίας άφ' ής ανέλαβε
  τα καθήκοντά τού ώς δη-
  μάρχου, τα προεδρεΐα τής
  Λέσχης Έπιστημόνων, τοϋ
  ΔικηγορικοΟ συλλόγου, τοΰ Ί
  ατρικοΰ, των 'Επιμελητηρίων
  Έμπορικοΰ, ΈπαγγελματικοΟ
  καί ΓεωργικοΟ, τής Έπαγγελ
  ματικής Συνομοσπονδίας, τοϋ
  ΈργατικοΟ Κέντρου των Ύφα
  σματεμπόρων, Ραπτών, Ξενο
  δόχων, Κτηνοτρόφων, Λιμε-
  νεργατών, Λεμβούχων, Έργα
  των διαμετακομίσεως, Ύποδη
  ματοποιών, Κρεοπωλών, Σφα-
  κτών κ. ά.
  'Επίσης τόν κ. Δήμαρχον
  συνεχάρησαν έπιδόσαντες
  πρός αυτόν ψηφίσματα διά
  των οποίων διαδηλοΰται ή έμ
  πιστοσΰνη τδν κατοίκων επί
  τό έργον τού έκπρόσωποι των
  Συνοικισμόν Πόρου, Κατσαμ
  πά, Χρυσοπηγής, Αγ. Ιωάν
  νού, Άτσαλένιου, Φορτέτσας,
  καί Μασταμπά. Παρόμοια ψη
  φίσματα έπέδοσαν τα Έπιμε-
  λητήρια, Εμπορικόν, Γεωργι
  κόν καί 'Επαγγελματικόν.
  Ό κ. Δήμαρχος ηύχαρΐστη
  σε θερμώς διά τα έκψρασθέν
  τα συγχαρητήρια πάντας τούς
  ανωτέρω ετόνισε δέ απαντών
  είς χαρακτηριστικόν λογίδρι-
  ον τοϋ άντιπροέδρου τοϋ Έμ
  πορικοθ έπιμελητηρίου κ Δρα
  κοντίδη έξάραντος την προ
  σωπικότητα τοϋ κ. Δημάρχου,
  δτι ή φιλοδοξία τού συνοψί
  ζεται είς την εξυπηρέτησιν
  των συμφερόντων των συμ-
  ', πολιτών τού Ηρακλειωτών
  καί τής πόλεως γενικώτερον
  την όποιαν καταβάλλει προ¬
  σπαθείας νά παρουσιάση άν
  ταξίαν τής ίστορίας καί τοϋ
  μέλλοντας της, έφάμιλλον δέ
  κατά τό δυνατόν των καλυτέ-
  ρων πόλεων.
  Ό κ. Δήμαρχος έξ άλλου
  έλαβε χθές σωρείαν συγχα-
  ρητηρίων τηλεγραφημάτων
  καί έπιστολών, απηύθυνε δέ
  καί ό ϊδιος συγχαρητηρίους έ*
  πιστολάς πρός τους δημοτι-
  κούς συμβούλους καί τούς ύ-
  παλλήλους τοΰ Δήμου διά
  τόν έπιδειχθέντα ζήλον πρός
  προαγωγήν των δημοτικών
  συμφερόντων καί την συνερ¬
  γασίαν ήν παρέσχον πρός
  αυτόν.
  Αι καιρικαι συνδήκαι έν Ηρακλείω
  κατά τόν παρελδόντα μήνα Μάρτιον.
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  Μετεωρολογικοΰ Σταθμοΰ Η¬
  ρακλείου κατά τόνδιαρρεύσαν
  τα μήνα Μάρτιον επεκράτη¬
  σαν αί άκόλουθοι μετεωρολο-
  γικαί συνθήκαι έν Ηρακλείω:
  Μεγίστη θερμοκρασία 21,6ο
  σημειωθεΐσα την 27ηνέλαχίστη
  4.7ο σημεωθεΐσα την 15ην, μέ
  σος δρος 13,2. Μεγίστη σχετι
  κή ύγρασία 95,0ο)ο σημειω¬
  θεΐσα την 8ην πρωϊνήν τής
  4ης, ελαχίστη 41,0ο)ο σημει-
  ωθεΐσα την 14 ώραν την 26ης,
  μέσος δρος σχετικής ύγρασί-
  άς 66,3.
  Τό ποσοστόν βροχής κατά
  τόν αυτόν μήνα ανήλθεν είς
  42, 8 χιλισστ. ϋπολογισθείσης
  τής όλικής χρονικής διαρκεί-
  σς πτώσεως ύετοΰ είς 32,31'
  ώρας. Τό μεγαλύτερον ποσο¬
  στόν βροχής (18,5 χιλιοστ.)
  έντός 24ώρου εσημειώθη την
  Μην τού μηνός.
  Οί σφοδρότεροι έπικρατή-
  σαντες άνεμοι ήσαν οί βόρει-
  οι κοί οί βορειο,νατολικοί.
  Τόν αυτόν μήνα εσημειώθη έ-
  πΐοης πτώσις χολάζης τής ο¬
  ποίας ή διάμετρος ύπελογί
  σθη είς 8 χιλιοστομετρα πε-
  ριορισθεΐσα είς μικράν άκτΐ-
  να άπό τοϋ ΣταθμοΟ.
  Σημειωτέον δτι άπό τής ε¬
  νάρξεως τής χειμερινής περιό-
  δου μέχρι τέλους Μαρτίου τό
  συνολικόν ποσοστόν τής πε-
  σοόσης βροχής ανήλθεν είς
  703,3 χιλιοστομετρα, έναντι
  μέσου δρου βροχοπτώσεως
  διά τό Ηράκλειον 509 χιλιο
  στομ., κατά μελέτην τοΰ τμη-
  ματάρχου Μετεωρολογίας τοϋ
  υπουρ.Άεροπορίας κ.Κεφαλδ.
  Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΑΞΙΑ
  ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣΙ
  Διά τηλεγραφήματος τοθ
  ύπουργείου Οίκονομικών πρός
  τό τελωνείον Ηρακλείου γνω
  ρίζεται δτι ή άξία των είδών
  πρώτης άνάγκης διά τόν ύπο-
  λογισμόν τοθ φόρου κύκλου
  εργασιών καθορίζεται διά τόν
  άρξάμενονμήνα ώς εξής κατά
  χιλιόγραμμον: Σΐτος δρχ.4.90,
  κριθή 3. 90, βρώμη 3. 50, ά-
  ραβόσιτος 3. 70, φασόλια κοι-
  νά 7. 60, τσάλια πάσης προ¬
  ελεύσεως 10 60, χονδρά τύπου
  τέτοβας, γιάκοβας, έλέφαν-
  τες καί λοιπά παρεμφερή ει¬
  δή δρχ. 13. 50, ρεβύθια 11.
  50, φακαί 8. 80, μπιζέλια ά-
  ποφλοιωμένα 9. 20, μετά φλοι
  οθ 8.40, πιπέρι 17.80, κα
  νέλλα 28, μπαχάρι 41, τέϊ-
  ον 95, καφές 22, ζάχσρις 5.
  10, δρυζα καρολίνα κλπ. πα¬
  ρεμφερή ειδή 8.10, λοιπά ειδή
  όρύζης 7.60, δρυζα μετά φλοι
  οθ 5.10, βακαλάος ύγράλα-
  τος καί ξηρός 12.
  ΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί εϊσπράξεις τοϋ τελωνεί-
  ου Ηρακλείου κατά ^τόν λή¬
  ξαντα μήνα άνήλθον είς δραχ¬
  μάς 11.134.067.10.
  ΑΓΩΝΕΣ ΒΟΛΕΤ ΜΠΩΛ
  Αύριον Κυριακήν καί ώραν 4
  απογευματινήν έν τψ Γυμναστη-
  ρίψ τής πόλεώς μας θά συναντη-
  θ$ είς φιλικόν άγώνα Βάλευ—
  Μπώλ ή Εσχυροτάτη δμάς τής
  ΕΓΟΗ μετά των δμάδων Γυμνα-
  οίου καί Λυχείου ο «Κοραής».
  Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
  Δι" έγκυκλίου τού πρός τούς
  επόπτας άγροφυλακής τό υ¬
  πουργείον των Έσωτερικών
  εντέλλεται δπως έκδόσωσιν
  οΰτοι τάς δεοΰσας διαταγάς
  ώστε οί άγροφύλακες νά μην
  έμφανίζωνται έν άκανονίστω
  στολή είς τάς £δρας των ά-
  γρονομείων.
  Η ΣΤΑΦΙΛΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας τής έν
  Λονδίνω Έλληνικής Πρεσβεί¬
  ας ή άπραξία είς την σταφι-
  δαγοράν Λονδίνου έξακολου-
  θεΐ επί των σταφίδων δλων
  σχεδόν των προελεύσεων. Ού¬
  τω κατά την παρελθούσαν έ-
  βδομάδα έπωληθησαν μία με¬
  ρίς κρητικών σουλτανίνων
  πρός 50)— καί έλάχισται με-
  ρίδες σμυρναίκοΰ καρποΰ
  πρός 42)6 καί 43.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Κατ' απόφασιν τής έπιτροπής
  διατιμήσεων Ηρακλείου αί τιμαί
  των αλεύρων καί άρτου καθωρί-
  σθησαν ώς εξής: Άλευρα λευκά
  κατ' οκάν δραχ. 10.85.50, πιτυ-
  ροθχα 9.65.50. "Αρτος λευκός
  δραχ. 10.10, πιτυροθχος 8.60.
  Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΠΑ
  Δι' αποφάσεως τής Γεν. Συ
  νελεόσεωςτοΰ Συνδέσμου Παν
  τοπωλών Ηρακλείου διωρί¬
  σθησαν 10 έπόπται οΐτινες θά
  μεριμνήσουν διά την αυστη¬
  ράν εφαρμογήν τοϋ νόμου πε
  οί Κυριακής άργίας.
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΙΥΙΟΤΙΚΗΣ
  Άπό χθές ήρχισεν ή έφαρ-
  μογή τοΰ θερινοθ προγράμ-
  ματος ώρών διδασκαλίας είς
  τα δημοτικά σχολεΐα. Συμ¬
  φώνως τώ προγράμματι τα
  μαθήματα θά αρχωνται την
  πρωΐαν άπό τής 8 ώραςτό' δέ
  άπόγευμα άπό τής 3.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
  Κατά τό γ' δεκαήμερον τοθ
  αρξαμένου μηνός θά κατα-
  πλεύσουν είς τόν λιμένα Η¬
  ρακλείου μέ σημαντικόν αριθ¬
  μόν περιηγητών τα κατωτέρω
  τουριστικά άτμόπλοια: Την 20
  «ή Βασίλισσα Μαρία» μέ 350
  περιηγητάς, την 26 «ή Κερκύ¬
  ρα» ή«ή 'Άνδρος» μέ 150, την
  27 τό «Τζένεραλ φόν Στέουμ-
  πεν» καί την 29 «ή Ελλάς»
  μέ 150 περιηγητάς.
  Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΙΣ ΑΣΤΡΙΤΣΙ
  Μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν διε¬
  ξήχθη είς τό χωρίον Άστρίτσι ή
  έορτή τής 2δης Μαρτίου. Οί μα¬
  θηταί άπέδειξαν αρτίαν κατάρτι-
  σιν είς τάς γενομένας ενδείξεις
  πατριωτικόν περιεχομένου. Οί κά
  τοικοι τοΰ χωρίου έμειναν απο¬
  λύτως ίκανοποιημένοι άπό τόν
  ζήλον τοθ διδασκάλου κ. Α. Κα-
  λογεροπούλου καί τής Δίδος Μαρ.
  Μαγριπλή είς οθς δφιίλεται ή δ-
  λη έπιτυχία τής σχολικής εορ¬
  τάς.
  ΟΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ
  ΤΗΤ Ε8ΝΙΚΟΣΟΣΙΑΑΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΗ1Λ5
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΣΙΝΊΕΙ1ΙΙΙΑΣ-ΑΥΣΤΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν.
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  ΒερολΛου άναφέρουν ότι ο καγκελλά-
  ριος Χίτλερ θά έκφωνήση σήμερον είς
  τό Μόναχον πολιτικόν λόγον σχετιζώ¬
  μενον μέ τα τελευταία γεγονότα.
  Ό Χίτλερ, κατά τάς ιδίας πληροφο¬
  ρίας, προτίθεται είς τόν λόγον τού αυ¬
  τόν νά ανασκοπήση την θέσιν τής Γερμα-
  νίας μετά την ένωσιν αυτής μέ την Λύ-
  στρ£αν.
  ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Ο ΧΙΤΑΕΡ
  ΟΑ ΚΑΤΕΥ6ΥΝΟΗ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΗΜ0ΨΗΦΙΣΜΑ
  ΛΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Γερμα·
  νίας τηλεγραφήματα ο Χίτλερ έκ Μο·
  νάχου θέλει αναχωρήση είς Βιέννην,
  προκειμένον ώς γνωστόν νά ενεργηθή
  τό δημοψήφισμα διά τό άνσλους την
  ΙΟην Απριλίου. Ό καγκελλάριος
  Χίτλερ ύποτίθεται ότι θά μεταβή καϊ
  είς την γενέτειράν τού καί είς πολλάς
  άλλας πόλεις τής Αυστρίας.
  ΕΠΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ
  ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΜΕΤΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ!
  ΛΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριΐοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ
  Ρώμης ότι επήλθεν έκεί τελική συμ-
  φωνία επί των υπό συζήτησιν ζητημά-
  των. Πάντως ή συμφωνία αυτή δέν
  άφορά τό Ίσπανικόν αί επί τού οποίου
  συνομιλίαι συνεχίζονται εισέτι παρά
  των ενδιαφερομένων κυβερνήσεων.
  Η ~"~
  ΤΚΝ ΕΡΥΒΡΑΝ ΒΑΛΑΣΣΑΝΙΙΑΙΗΑΛΑΙΣΤΙΙΙΙΙΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας).—Αναφορικώς μέ την
  άγγελθείσαν Άγγλο'ίταλικήν συμφωνί¬
  αν, πληροφορίαι έκ Αονδίνου άναφέ¬
  ρουν ότι αυτή άφορά μόνον τό καθε-
  στώς τής έρυθράς θαλάσσης καί την Πα·
  λαιστίνην. Αμφότερα τα ζητήματα
  ταύτα οιεκανονίσθησαν οριστικώς καί
  καθ* όλας τάς λεπτομερείας των.
  ΟΙ ΚΠ ΑΓΓΕΛΑΟΥΝ ΝΕΑΣ
  ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άντα¬
  ποκριτοϋ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής άγγελλουν ότι
  τό Κινεζιχόν στρατηγεΐον ίσχυρίζεται
  ότι άπώθησις των 'Ιαπώνων έκ πλεί¬
  στων αημείων επετεύχθη χθές καί σή¬
  μερον κατά τρόπον σημαντικόν δι»
  αύτούς, εδημιούργησε δέ την απειλήν
  κυκλώσεως μεγάλων τμημάτων αυτών.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΒΟΥΑΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).,—Έκ Αονδίνου τηλε¬
  γραφείται ότι την Δευτέραν (μεθαύρι¬
  ον) πρόκειται νά συνέλθη ή Βουλή των
  Κοινοτήτων 'ινα ακούση την απάντησιν
  τοΰ κ. Τσάμπερλαιν επί των διατυπω*
  θεισών μομφών διά την εσωτερικήν τού
  πολιτικήν καί γενικώς 'ινα συζητήση
  επί των διαμορφώσεων τής διεθνοΰς
  καταστάσεως έν σχέσει μέ την θέσιν τής
  Μεγάλης Βρεττανίας. Ή συζήτησις
  αυτή προβλέπεται ζωηροτάτη.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοϊΐ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Σαγκάης ότι αί μαχαι έν Κίνα συνε·
  χίζονταιπεισματώδεις. Οί Κινέζοι επι-
  τίθενται έκ πολλών σημείων καί διά με¬
  γάλων δυνάμεων εναντίον των Ίαπώ·
  νων·