95597

Αριθμός τεύχους

4828

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐΗΦ
  καγκελλάρ10ς
  * , μεταβή «Ι
  *** εις πολλα
  ρωμϊϊν
  ΦΩΝΙΑ
  II
  ΙΤΑΛΙΑ!
  •ίου (τοθ άν·
  γγέλλεται «
  τελική συμ·
  ίτησιν
  »ία α
  κ Ι τού
  εισέτι πχρί
  ανήιεων.
  ιι
  ΙΥΝΝΕΛΣ
  ΓΥΧΙΑΣ
  ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΙΙΝΟΤΗΤϋΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρυι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  ρτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΛΚΗ
  3
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΛΥΡθν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «28
  ΪΚΥ8ΥΙ0Σ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΑΑΑΑΓΗΗ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΤΗ! ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΑΣ
  Αί πολιτικαί ζυμώσεις πού
  ήρχισαν άπό τινος είς Αγ¬
  γλίαν καί Γαλλίαν, φαίνε-
  ται ότι θ' άποδώσουν συντό¬
  μως θετικά άποτελέσματα.
  "Ηδη καί είς τάς δύο χώρας
  ήρχισε νά ώριμάζη ή ίδέα
  τού σχηματισμου έθνικών
  Κυβερνήσεων πρός θαρραλέ-
  αν αντιμετώπισιν των προ-
  βλημάτων πού έδημιούργη.
  σεν ή όξυνθεΐσα έν Εύρώπη
  κρίσις.
  Ή ίδέα δέ αυτή πού έκαλ
  λιεργήθη περισσότερον διά
  των συνομιλιών τού κ.Τσώρ¬
  τσιλ έν Παρισίοις μετά των
  ύπευθύνων Γαλλικών πολιτι¬
  κών κύκλων, ύπάρχει πιθα-
  νότης ν' αποτελέση την βά¬
  σιν των νέων πολιτικών ζυ-
  μώσεων κατά την αρχομέ¬
  νην άπό αύριον έβδομάδα.
  Είς Παρισίους, καθώς άναφέ-
  ρουν τα σχετικά τηλεγρα-
  φηματα, πρόκειται νά συ-
  νέλθη αύριον τό υπουργικόν
  συμβούλιον δίς, την πρωΐαν
  υπό την προεδρίαν τού κ.
  Μπλούμ καί τό άπόγευμα
  υπό την προεδρίαν τού κ.
  Λεμπρέν, διά τόν καθορι¬
  σμόν της οικονομικήν καί
  έξωτερικής πολιτικης τής
  Γαλλίας, άπό τής Τρίτης δέ
  θά αρχίση «ή μ«χ«1 είς την
  Βουλήν» όπως επί λέξει το-
  νίζουν αί ραδιοφωνικαί έκ-
  πομπαί. Καί ύπάρχουν πλεί¬
  σται πιθανότητες, ότι είς τό
  τέλος θά παραιτηθή ή σημε-
  ρινή κυβέρνησις δια ν' άντι-
  κατασταθή άπό τοιαύτην «έ-
  θνικής συγκεντρώσεως καί
  σωτηρίας».
  Είς τό Λονδίνον έπίσης 8'
  αρχίση αυριον νέα συζήτησις
  επί τής έξωτερικής πολιτικης
  τού κ. Τσάμπερλαιν. Προ-
  βλέπεται δέ έξαιρετικως ζω¬
  ηρά καί θυελλώδης, διότι άν
  τιπολίτευσιν θ' άσκήσουν ό-
  χι μόνον τό εργατικόν καί
  τό φιλελεύθερον κόμμα, άλ-
  λά κα'ι πολλοι έπιφανεΐς έ-
  πιτελεϊς τού συντηρητικοΰ,
  τοΰ κυβερνώντος δηλαδ^ή
  κόμματος. Δεδομένου δέ ό¬
  τι επήλθεν ήδη πλήρης ου-
  νεννόηβις φιλελευθέρων καί
  έργατικών, φαίνεται δικαιο-
  λογημένη ή' αντίληψις ότι θ'
  αναγκασθη ό κ. Τσάμπερλαιν
  ή ν' άποχωρήση τής έξουσί-
  ας όπότε θά σχηματισθή έθνι-
  κή Κυβέρνησις, η νά διαλύ¬
  ση την Βουλήν καί νά προ-
  κήρύξη εκλογάς, πράγμα ο-
  μως τό οποίον δέν φαίνε¬
  ται πολύ πιθανόν.
  Εάν λοιπόν είς την Γαλ¬
  λίαν καί είς την Αγγλίαν
  σχημκτισθοϋν κυβερνήσει έ
  θνικής συγκεντρώσεως, κυ-
  βερνήσεις δηλαδή μέ περισ¬
  σοτέραν σταθερότητα καί
  θάρρος, τοτε θά πρέπει ν'
  ναμένωμεν, ριζικήν μετα¬
  βολήν τής καταστάσεως έν
  Εύρώπη. Διότι έν τοιαύτη
  περιπτώσει, δέν θ' άλλάξουν
  αί μέθοδοι μόνον καί τα
  συστήματα άλλά καί αύται
  αί βάσεις τής πολιτικης των
  δύο Μεγάλων Δυτικών Δυ¬
  νάμεων. Ή άλλαγή αύτη
  αλλωστε άποδεικνύεται καθ1
  ημέραν καί περισσότερον έ-
  πιβεβλημένη- Διότι μόνον
  μία ριζική μεταβολή είμπο-
  ρεϊ νά έπαναφέρη την διατα
  ραχθεΐσαν ίσορροπίαν έν τξί
  ήπείρω μας καί ν' άπομα-
  κρύνη επί τίνα καιρόν τούς
  κινδύνους πού άπειλοϋν την
  ειρήνην τοΰ κόσμου. Διότι, ή
  όριστική ματαίωσίς των, εί¬
  ναι δυστυχώς άδύνατος. Ό
  πόλεμος κατέστη πλέον ά-
  ναπόφευκτος. Μόνον δέ ο-
  νειροπόλοι, ίδαλγοί καί ού-
  τοπισταί είρηνόφιλοι εΐμπο-
  ροΰν νά πιστεύουν άκόμη, ό¬
  τι τό πνεΰμα τής είρήνης
  ειμπορεί νά κυριαρχήση
  καί νά κατευθύνη τάς τύχας
  τής ανθρωπότητος έπ' άπει¬
  ρον.
  'Ρ πολϊμβί καβίσταται α¬
  φς διά πλείστους
  λόγους, κυριώτεροι των όπβί
  ών είνε ή άνισότης τής κα-
  τανομής τώνάγαθών τής γής
  μεταξύ των διαφόρων κρα
  των, ήύπερτρβφική ανάπτυξις
  τοΰ ίμπεριαλιστικοΰ πνεύ-
  ματος είς τούς λαούς των
  νέων μεγάλων δυνάμεων τής
  γής, αί αντινομίαι τάς οποί¬
  ας δημτουργεΐ ή πρόοδος
  της τεχνικης είς την σύγ¬
  χρονον οικονομικήν ζωήν,
  ή ήθική* ή πνευματική καί
  οΐκονομική κρίσις την ο¬
  ποίαν διέρχεται η ανθρωπό¬
  της καί πλεΐστοι αλλοι φα-
  νεροί καί ύπολανθάνοντες,
  άβτάθμητοι παράγοντες.
  Δέν χρειάζεται αλλωστε
  μεγάλη φιλοσοφία, οΰτε καί
  δαιμόνιον πολιτικης μεγα-
  λοφυΐας διά ν' αντιληφθή κα
  νείς ότι εάν ή γή είνε ά¬
  κόμη άρκετά μεγάλη διά
  νά δύναται νά διαθρέψη έν
  άνέσει καί χλιδή άκόμη τόν
  πληθυσμόν της, είνε έν τού¬
  τοις πολύ μικρά δία νά χω¬
  ρέση καί νά ίκανοποιήση
  τάς τόσας φιλοδοξίας καί
  τούς έγωΐσμούς των Ισχυρών
  χωρις συγκρούσεις καί
  πολεμικάς έκρήξεις. Καί
  έφόσβν θά ύπάρχουν αί φι-
  λοδοξίαι αυταί καί τα συ¬
  στήματα πού τούς δημιουρ-
  γοΰν θά ύφίστανται πάντο-
  τε καί οί κίνδυνοι τοΰ πο¬
  λέμου. Έκεΐνοι έπομένως οί
  όποΐοι διακηρύσσουν ή πι-
  στεύουν ότι ειμπορούν ν' ά-
  ποτρέψουν τόν πόλεμον, χω-
  ρζ *ίκοτε ν' «λλά£η Λς την
  ζωήν τοϋ κόσμου, ή ψεύ-
  δονται καί έπιχειροΰν ν' ά-
  πατήσουν τόν κόσμον, ή
  πλανώνται οικτρώς. Οί κίν¬
  δυνοι μάλιστα τοΰ πολέμου
  αύξάνουν περισσότερον καί
  έκ παραλλήλου πολλαπλα-
  σιάζονται καί τα μέσα τού
  ολέθρου καί τής εξοντώσεως
  τήςάνθρωπότητος, έφόσβν επι
  κρατοΰν αί λεγόμεναι εΐρη
  νόφιλοι άντιλήψεις καί χρη
  οιμοποιοΰνται αί σημεριναί
  μέθοδοι πρός διαφύλαξιν δή-
  θεν τής είρήνης.
  Διότι αί μέθοδοι αυταί,
  των οποίων τό κυριώτερον
  γνώρισμα είναι ή υποχωρη¬
  τικότης, ή παθητική άνοχή
  καί ή άδράνεια, ύποθάλπει
  καί τροφοδοτεΐ τάς φιλοδο
  ξίας που έξετράφησαν με¬
  τά τόν τελευταίον παγκόσμι
  όν πόλεμον καί ζητβϋν σή
  μερον νά κυρικρχήσουν επί
  τής γής ολοκλήρου. Δι' κύ
  τό καί πιστεύομεν ότι εάν
  εξακολουθήση επί πολύ άκό¬
  μη αυτή ή πολιτική, μοιραί
  ως αί «έξαπλωτικαί» δυνάμεις
  θά έξαπολύσουν συντόμως
  ώ; χείμαρρον τάς στρατιάς
  των διά νά ίκανοποιήσουν
  τούς σκοπούς καί νά πραγ
  ματοποιήσουν τα κοσμοκρα-
  τορικά σχέδιά των. Ένώ αν¬
  τιθέτως, εάν τώρα σχηματί¬
  σαν φραγμόν αί παλαιαί
  μεγάλαι δυνάμεις καί όλοι
  οί. άλίβι φθΰΐ τής ειρηνης,
  διά κοινής καί άπβφασιστι-
  κής εμφανίσεως καί δράσε¬
  ώς των, αί νέαι κβσμοκρατβ-
  ρικαί φιλοδοξίαι ύπάρχει πι-
  θανότης νά περιορισθοΰν
  κα'ι ή όρμητικότης των θ' ά
  νακοπή. ΔΓ αύτό καί απο¬
  δίδομεν ιδιαιτέραν σημασίαν
  είς την φερομένην ώς βεβαί-
  αν πλέον πολιτικην μεταβο¬
  λήν έν Γαλλία καί Αγγλία
  καί υποστηρίζομεν ότι ή
  τοιαύτη μεταβολή 2ά μετα¬
  βάλη καί την κατάστασιν έν
  Εύρώπη. Εάν έμως δέν γί¬
  νη τούτο συντόμως, τότε θά
  πρέπει ν' άναμένωμεν ώς
  αναπόφευκτον πλέον την
  πολεμικήν σύγκρουσιν μετ'
  ολίγον, ή τήν'άρχήν τήξ'κα-
  ταρρεύσεως των δύο μεγαλυ¬
  τέραν παλαιών δυνάμεων
  της Δυσεως πού έκράτουν
  άπό τοΰ πνρελθόντος αιώνος
  είς χείρας των τάς τύχας τοΰ
  κόσμου.
  ΤΑ ΟΑΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ Ι. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Τό ενδιαφέρον τοϋ Νομάρ¬
  χου κ. Μαρκέλλου καί αί
  προσπάθειαι τού διά την ε¬
  πίλυσιν των διαφόρων έκκρε-
  μών ζητημάτων καί την πρό¬
  οδον τοϋ τόπου μας, είναι
  γνωσταί. Χάρις είς την προ-
  σωπικήντουπαρέμβασιν έπετεύ
  χθη πέρυσι ή διάνοιξις τής ό-
  δοΰ Βιάννου καί ή δι' αύτο-
  κινήτου έπικοινωνία τής γρα-
  φικής καί πλουσίας επαρχίας
  μέ την πόλιν μας. Χάρις είς
  τάς ενεργείας τού έπίσης προ-
  ωθήθησαν πλείστα δσα άλλα
  όδικά εργα καί διηυθετήθη-
  σαν πάμπολλα ζητήματα με¬
  γίστης σπουδαιότητος διά τόν
  τόπον, την ζωήν καί τα συμ-
  φέροντα τού λαοϋ. Καί τώρα
  πάλιν ό κ. Μάρκελλος μάς
  παρέχει. νέον δεΐγμα τής υ¬
  πέρ τής προαγωγής τοϋ τόπου
  μας δράσεώς τού. Χάρις είς
  τό ενδιαφέρον καί τάς ενερ¬
  γείας τού, έχορηγήθησαν νέαι
  σημαντικαί πιστώσεις διά την
  συνέχισιν των εργασιών δια-
  νοίξεως τής όδοϋ ΣταλΙδος—
  ΜοχοΟ. Καί έλπίζεται δτι μέ
  τάς πιστώσεις αύτάς, μέ την
  προσωπικήν εργασίαν πού θά
  κσταβάλουν οί κάτοικοι καί
  μέ τα συμπληρωματικά κον-
  δύλια πού θά χορηγηθοΰν
  άργότερα ασφαλώς, ή όδός
  θά διανοιχθή συντόμως καί ή
  ώραία κωμόπολις τοϋ ΜοχοΟ
  θά γνωρίστν επί τέλους καί θ'
  άπολαύση ' τα άγαθά τής δι'
  αύτοκινήτου συγκοινωνίας. Πό
  σην δέ τεραστίαν σημασίαν θά
  έ'χη ή όδός αυτή δχι μόνον
  διά τόν Μοχόν καί τό Κράσι
  άλλά καί διά τό οροπέδιον
  τού Λασηθίου, καθώς καί δι'
  ολόκληρον τάν τόπον μας γε-
  νικώτερον, είνε ευκολον νά
  φαντασθή καθένας.
  Ή όδός αυτή θά έξυπηρετή
  ενα πλουσιώτατον διαμέρι-
  σμα, πολυάνθρωπον, μέ άφθο
  να καί έκλεκτά προϊόντα. Θά
  διευκολύνη δέ συγχρόνως την
  διοχέτευσιν των προϊόντων
  τοΰ Λασηθίου καί ιδίως των
  πατατ&ν τού, είς Σταλίδα καί
  την διά θαλάσσης αποστολήν
  των εκείθεν πρός τάς διαφό¬
  ρους καταναλωτικάς άγοράς.
  Ή όδός έπομένως αυτή δέν
  έχει πλέον τοπικήν σημασίαν,
  άλλ' αξίαν γενικωτέραν. Δι*
  αύτό καί τό έκδηλωθέν υπό
  τοϋ κ. Νομάρχου ενδιαφέρον
  πρός αποπεράτωσιν της εδη¬
  μιούργησεν α'ίσθημα Ικανο¬
  ποιήσεως καί επροκάλεσε τάς
  ευχαριστίας καί την ευγνω¬
  μοσύνην δχι μόνον των Μοχι-
  ανών, άλλ' ολοκλήρου τοϋ λα
  ου τού τόπου. Ό λαός μας
  έχει άλλωστε καί τόσους αλ·
  λους λόγους νά εκδη¬
  λώνη τάς ευχαριστίας τού
  πρός τόν κ.Νομάρχην, λόγους
  όφειλομένους είς την άκούρα-
  στον ένεργητικότητα καί είς
  τό είλικρινές ενδιαφέρον τό
  οποίον επιδεικνύει διά την πρό
  οδόν τού τόπου, ό κ. Μάρ¬
  κελλος.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΦΤΕΡΟΥΠΪΜΑ ΧΕΛΙΛΟΗΙΟΥ
  Είπαν, είπαν γιά τα χελιδό-
  νια... "Οσα δμως καί άν είπαν,
  δέν κατηνάλωσαν ολόκληρον τό
  περιθώριον. Ό χαιρετισμάς τους
  κάθε χρόνο είνε ζήτημα τάξεως
  Καί ό τελευταίας καθυστερημέ-
  νος τοθ χαιρετισμόν αύτοθ έχει
  δικαίωμα νά πί) κάτι—εάν έννο-
  εϊται δέ τό είπε μέχρι τής
  στιγμής. Είνε άλλως τε τόσο φα-
  νερή ή άρμονία τή; ώρας γιά νά
  ξαναχαιρετίση κανείς τό χελιδόνι!
  Ό Κρητικός ούρανός Ιχει ίσορρο
  πηθ§ σ' 8λη τή φωτεινή δόξα
  τού. Καί τό χελιδόνι καθώς σπα-
  θίζη τό άπειρον, είνε πρό παντός
  ζήτημα φωτός. Ή μαγική πεντάλ-
  φα τού Ιρχεται ώς τό περί
  γραμμα Ικεΐνο πού συσχετίζει τή
  ζωή μέ τό φώς.
  —Τό χελιδόνι είνε υπόθεσις
  έσωτερικοΰ καθαρμοθ.
  Αύτό ύπεστήριζεν ενας μονά-
  ζων κληρικός άλλοτε. Τό Ιβλεπε
  νά φέρνη βόλτες γύρω άπό τα αί-
  ωνόβ'.χ δένδρα τής μοναστηρίσιας
  αύλής. Ό ξανθός Άπρίλιος ήταν
  διάχυτος στή σιωπηλή Ικείνη
  έξοχική γωνιά. Καί δπήρχε κάθε
  λόγος νά δίδεται στό χελιδόνι
  ό χαρακτήρ τού έκκλησιαστικοΰ
  μυστιχίσμοθ. 'Ωστόσο ό έπίσημος
  αύτός μαντατοφόρος τοΰ έαρος,
  ένδιαφέρει πρωτίστως τούς .,.κο-
  σμίκούς. Ή χάρι τού, δέν είνε
  μόνο χάρι φρακοφορεμένου κυ·
  ρίου. Είνε ή δόξα μιάς άνατο-
  λής. Στήν ψυχή μας ροδίζουν μέ
  τό πέταγμα του,'μακρυνοί, δνειρε-
  μένοι κόσμοι. θυμούμαστε τα πρώ-
  το άντίκρυσμα τής ζωής στήν
  άνοΐξι εκείνη των παιδικών χρ6-
  νων. Τί έφανταστήκαμε τότε; 'Ότι
  τό χελ'.δόν: ήταν ό κήρυκας τής
  άποθεώσεώς της. Βρήκαμεν άργό
  τερα τή ζωή ώς άπ,οθέωσιν; Άλ-
  λοίμονο. Ώστόσο τό χελιδόνι Ι
  μεινε μέσα στή δόξα της. Έπέμε-
  νεν ώς εμφάνισις νά κολακεύη ά-
  διάπτώτα τή ζωή.
  Ψαλλίδι κουρέως πού φλυαρεΤ
  πλάϊ άπό την άνθισμένη περιπλο-
  κάδα τοθ παραθυριοΰ σας κάθε
  μερά. Νά πώς τό έχαρακτήρι-
  σεν ό πρώτος χρονογράφος. Άλλ'
  είνε άραγε φλυαρία τό τιτίβισμα
  τοδ χελιδονιοθ; Δέν φαντάζομαι.
  Κάτ: θέλει νά έρμηνεύση καί αυ-
  το μέσα στίς διάφορες φιλοσοφι-
  κές θέσεις. "Εχει την κοσμοθεω-
  ρία τού! ΠρακτικοΙ &νΰρ<ϋκοι την άνεκάλυψαν στον ιδιαίτερο τρόπο πού ζωηρεύει τό τοπείο ώς που- ί.Ι κα'.^ώς τραγουδιοτής. Είνε Ι¬ να... άεροπλανάόα μέ τό κήρυγμα τής εΕρήνης ώς μόνον φορτίον. Ό πόλεμος είνε γιά τό χελιδόνι ά- κατανόητος. Ο Ε μεγάλες άρετές τής οικογενείας καί τής κοινωνί- Λς γενικώτερα, είναι έκεϊνες πού τό έμπνέουν. Στο χτίσιμο τής φω- ληας τού δέν φαίνεται μόνον άρ- χιτέκτων φίρμας. Παρουσιάζεται καί ώς ενας οίκογενειάρχης μέ δλη την συναίσθησι των... πολυ- τεκνικών τού υποχρεώσεων. Στις συνομιλίες τού μέ τούς άλλους τοθ συνοικισμοθ —μεσολαβοϋν καί αύ· τές στό πέταγμά τού—άποδεικνύ¬ εται καί μέσα είς τό τάκτ τής τυπικής εύγενείας καί συγχρόνως στή συνείδησι μιας αγνώστου διά τόν πολιτισμόν μας φιλαλληλίας. Χελιδόνια στό γεΐσο καί τοΰ τελευταίον χαμόσπιτου είν>ι γιά
  τή στιγμή αυτή ή χαριέσιερη άλ¬
  λά καί σημαντικώτερη είκόνα. Δι-
  καιολογεΐ την παρουσία τους έ-
  κεΐ τό γέλιο τοΰ βρέφους μέ τό
  οποίον άπασχολοΰνται γιά πρώτη
  φορά οί πτωχοΐ νεόνυμφοι τής συ¬
  νοικίας. "Εχει πάντοτε ή ζωή τίς
  όλόφωτες πλευρές της. Πρός αύ
  τές φτερουγίζει τό χελιδόνι. Καί
  θά φτερουγίζη έπ' άπειρον.
  Στόν άνθρωπο έναπόκειται νά
  κάμη καί δική τού μοίρα, τό φτε-
  ρούγισμά τού.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή Άγροτική
  άσφάλεια.
  Άπό ημερών ευρίσκεται
  είς την πόλιν μας ό έπιθεω
  ρητής Άγροτικής Ασφαλεί¬
  ας τοΰ ύπουργείου των Έ-
  σωτερικών κ. Παναγιωτόπου
  λος, ό οποίος καί θά περιο-
  ύσΓ) ολόκληρον τόν νομόν
  προκειμένου νά έπιθεωρήστ)
  τα άγρονομεΐα καί νά διαπι¬
  στωθη είς ποίαν κατάστασιν
  ευρίσκεται ή άσφάλεια είς
  την ύπαιθρον. Ή άφιξις καί
  ή περιοδεία τοϋ κ. Παναγιω-
  τοπούλου, θά δώση την ευ¬
  καιρίαν νά διαπιστωθη καί
  επισήμως δτι ή άγροτική ά¬
  σφάλεια είς τόν νομόν μας ε-
  χει παγιωθή, δτι αί άγροζημί-
  αι εχουν περιορισθή είς τό ε¬
  λάχιστον, χάρις είς την άνα-
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  Τά ζητήματα μέ τα όποΐα
  ήσχολήθη κατά την προχθεσι¬
  νήν συνεδρίασιν τού τό Διοι¬
  κητικόν Συμβουλιον τοθ Έμ-
  πορικοΰ Συλλόγου τής πόλε¬
  ώς μας είνε όμολογουμένως
  έξαιρετικής σοβαρότητος, έν-
  διαφέρουν δέ άμεσώτατσ, δχι
  μόνον τόν εμπορικόν κόσμον
  άλλά καί ολόκληρον τόν τό¬
  πον. Δι' αύτό καί απεφασί¬
  σθη δπως τά ζητήματα αύτά
  καί αί έπ' αυτών άντιλήψεις,
  περιληφθοΰν είς ύπόμνημα τό
  οποίον θ' αποσταλή πρός την
  κυβέρνησιν. Τό ύπόμνημα δέ
  αύτό, τό οποίον θά συντα¬
  χθή σήμερον, θά έπικυρώστι
  τό συμβούλιον αυριον τό ε¬
  σπέρας, πρός τουτο συνερχό¬
  μενον.
  Καί δέν γεννάται άμφιβο-
  λία δτι ή Κυβέρνησις θά με¬
  λετήση, επισταμένως τά έν αυ¬
  τώ περιεχόμενα ζητήματα καί
  θά φροντίση διά την άμεσον,
  οριστικήν καί ίκανοποιητικήν
  διευθέτησιν των. Διότι ή Κυ
  βέρνησις έχει πάντοτε δλην
  την καλήν διάθεσιν νά ίκανο-
  ποιή κάθε·,δίκαιον αΐτημα, νά
  ένισχύη, τάς τάξεις των εργα¬
  ζομένων, νά προστατεύη τάς
  παραγωγικάς δυνάμεις. Ειδι¬
  κώτερον μάλιστα διά τό εμ¬
  πόριον εχει έπιδείξει ιδιαίτε¬
  ρον ενδιαφέρον. Απόδειξις ή
  ϊδρυσιςκαί οργάνωσις τοΰ Τα
  μείου'Ασφαλίσεως έμπόρωνκαί
  πλείστα οσα άλλα μέτρα τά
  όποΐα εχει λάβη.
  Δέν είνε έπομένως δυνατόν
  νά μή λάβη ύπ' δψιν τά ζη¬
  τήματα πού άπασχολοΰν αυ¬
  τήν την εποχήν τόν εμπορικόν
  κόσμον τής πόλεώς μαςίδιαιτέ
  ρως. Πολύ περισσότερον μά¬
  λιστα έφόσον γνωρίζει δτι άν
  ύπάρχουν σήμερον είδικώς
  είς τόν τόπον μας προβλήμα-
  τα ποΰ βασανίζουν την εμπο¬
  ρικήν τάξιν, τουτο δέν όφεΐ-
  λεται οΰτε είς κακήν τακτικήν
  τής τάξεως αυτής, άφοΰ οί
  εμποροι Ηρακλείου διεκρΐθη
  σαν πάντοτε διά τό δαιμό¬
  νιον καί τάς ίκανότητάς των,
  άλλ' είς αΐτια, εξω τής θελή¬
  σεως καί τής δυνάμεώς των.
  Καί τά αίτια αύτά εΤνε δ
  άντίκτυπος τής γενικής οίκο-
  νομικής_κρίσεως, αί θεομηνί
  αι, καΐαί έκ τούτων καταστρο
  φαί καί ή έκτασις τής κρί¬
  σεως τοπικώς, ό ύπερδανει-
  σμός, καί πλείστα δσα άλ¬
  λα, τά όποΐα δέν ύπάρχει
  λόγος ν' αναφέρωμεν. Άλ¬
  λωστε ή ίκανοποιητική διευ¬
  θέτησις των έμπορικών ζητη
  μάτων τοθ τόπου μας δέν
  πρόκειται ν' αποβή είς βάρος
  ουδενός, ένώ έξ άντιθέτου θά
  σώση τόν εμπορικόν μας κό¬
  σμον καί θά έχη γενικωτέ¬
  ραν ωφέλειαν. Καί είνε γνω
  στόν πόσον ή Κυβέρνησις έν
  διαφέρεται διά τό γενικόν
  καλόν άλλά καί πόσον φρον
  τίζει διά τά ζητήματα των
  εργαζομένων τάξεων.
  πτυχθεΐσαν δράσιν τόσον τού
  κ. 'Επόπτου καί των άγρονό-
  μων, δσον καί των κατωτέρων
  όργάνων τής Άγροφυλακής.
  Ό καιρός.
  Ό γλυκύς, άνοιξιάτικος και¬
  ρός των τελευταίον ημερών,
  μετά τάς βροχός καί τό ψΰ-
  χος τής προηγουμένης εβδο¬
  μάδος εύνοεΐ ιδιαιτέρως τάς
  έαρινάς καλλιεργείας καί συν¬
  τελεί τά μέγιστα είς την κα¬
  νονικήν ανάπτυξιν των Δυ¬
  στυχώς δμως δέν συμβσίνει τό
  "ίδιον καί είς ιήν Μεσσαράν.
  Έκεΐ έπικρατεΐ μεγάλη ξηρά·
  σία λόγ(ρ τής διακοττής των
  βροχών άπό σαράντα καί
  πλέον ημερών καί τά δημη-
  τριακά διατρέχουν σοβαρόν
  κίνδυνον. "Ας ελπίσωμεν δμως
  καί άς εύχηθώμεν νά πέση
  καί έκεϊ βροχή ώς δρόσος καί
  εϋλογία έξ ούρανοΰ.
  Οί πρόσκοποι.
  Ή ίδέα τής οργανώσεως σει
  ρας διαλέξεων επί τής παθη-
  τικής άεραμύνης, διά τούς
  προσκόπους τής πόλεώς μας,
  είναι έξαιρετικως έπιτυχής. Οί
  πρόσκοποιέν καιρώ πολέμου
  θά εχουν νά παίξουν σπουδαι
  ότατον ρόλον. Θά πρέπει έ¬
  πομένως νά είναι είς θέσιν
  νά προσφέρουν τάς υπηρεσί¬
  ας των καί έν περιπτώσει ά-
  εροπορικών έπιδρομών, είς
  τόν άμαχον πληθυσμόν. Καί
  φυσικά αύτά δλα θά γίνουν
  μόνον δταν οί πρόσκοποι θά
  εχουν παρακολουθήση είδικά
  μαθήματα καί θά εχουν τάς
  άπαραιτήτους γνώσεις. Θά ή¬
  το δέ ϊσως επιβεβλημένον,
  μαθήματα άντιαεροπορικής α¬
  μύνης, νά εγίνοντο καί είς
  δλα τά σχολεΐα τής μέσης
  τουλάχιστον έκπαιδεύσεως.
  Ό κινημοτογράφος.
  Τό υπουργείον τής Παιδεί·
  άς λαμβάνει ήδη μέριμναν
  διά την καθιέρωσιν των μα-
  θητικών κινηματογράφων είς
  δλας τάς πόλεις. Ό κινημα-
  τογράφος ώς έχη εξελιχθή,
  ειμπορεί πράγματι ν' αποβή
  τό πρακτικώτερον καί άποτε-
  λεσματικώτερον μέσον μορ-
  φώσεως καί θά είναι εύτύχη-
  μα εάν είσαχθή καί είς τά
  ίδικά μας σχολεΐα. "Οπως
  έπίσης θά ήτο εύτύχημα εάν,
  δπως έγράψαμεν καί άλλοτε,
  εγίνοντο φορητοί κινηματο-
  ^ΐράφοι ποΰ νά περιέρχωνται
  την ύπαιθρον καί νά κάμνουν
  προβολάς ταινιών είς τά χω¬
  ρία. Θά διεφώτιζον τοΰς χω-
  ρικούς μας, θά τούς έμόρ-
  φωναν καί θά τούς έψυχα-
  γώγουν συγχρόνως. Καί τό
  κέρδος θά ήτο τεράστιον, ώς
  είναι ευκολον είς τόν καθένα
  ν' αντιληφθή.
  Τά σχολεΐα.
  Άπό παντοθ, έξ δλων των
  χωρίων τής Κρήτης μάς ά-
  ποστέλλονται περιγραφαί τοΰ
  λάμπρου έορτασμοθ τής έ-
  θνικής μας εορτής. Καί είς
  δλας τονίζεται ή συμβολή
  των σχολείων είς την ορ¬
  γάνωσιν τοθ πανηγυρισμοϋ
  τής Μεγάλης έθνικής έπετεΐ-
  ου. Άποδεικνύεται ούτω ή
  προσπαθεία πού καταβάλλε¬
  ται . πρός διαπαιδαγώγησιν
  τής νεότητος καί εξύψωσιν
  τοΰ έθνικοΰ φρονήματος καί
  είς τό τελευταίον χωρίον,
  δπως καί είς τάς πό¬
  λεις. Άποδεικνύεται δέ άκό¬
  μη πόσον οί διδάσκαλοί μας
  άντιλαμβάνονται τόν μεγάλον
  ρόλον των καί πόσον έργά-
  ζονται διά νά φέρουν είς
  πέρας τό άναπλαστικόν έρ¬
  γον των. Καί είναι αξιοί κά
  θε έτιαίνου καί κάθε ένισχύ-
  σεως, διά τουτο.
  ΑΙ σχολικαί άνάγκαι.
  Δι' αποφάσεως τής Γενικής
  Διοικήσεως κατενεμήθησαν
  διάφορα ποσά διά τάς διδα
  κτηριακάς ανάγκας Κρήτης.
  Ή χορήγησις εγένετο έκ πό
  σοΰ 6περ διετέθη τελευταίως
  υπό τοθ Κράτους διά τάν λό
  γον τοθτον. Καί είνε χαρακτη
  ριστική τόσον διά την κυβέρ
  νησιν δσον καί διά την Γενι
  κήν Διοίκησιν, προκειμένου νά
  κριθή τό εκάστοτε ενδιαφέρον
  αυτών υπέρ των έκπαιδευτι
  κων μας άναγκών. Διότι ή
  χορήγησις των ποσών τούτων
  ϋπενθυμίζει δτι ή Κρήτη καί
  είς τόν έκπαιδευτικόν κλάδον
  άπασχολεΐ ζωτικώς τοΰς ίθΰ
  νοντας ώστε νά ύποβοηθήται
  ή καθ'δλου έκπαίδευσις καί αί
  άνάγκαι των σχολείων κατά
  τρόπον άποτελεσματικόν,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΙΛ
  1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό
  «διαβολόπαιδο» Αυριον τό άρι·
  στούργημα: «Τολμηρά νειάτα».
  «ΜΙΝΩΑ>.— Σήμερον 3 παρα-
  στάσεις: ώρα 1 μ. μ. ολόκληρον
  τό έπεισοδιακόν. "Ωρα 6 μ. μ. κα'ι
  10 μ. μ. ό «κύκλων». Αυριον ό «κί
  τρινος τύκος>.
  Άπό τού θρόνου
  την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυττογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΆριΘμθς 11058.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβολοτιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Κωνσταντίνος Άντωνίου Ζα-
  χαριάδης έν Ηρακλείω έδρεύων
  καί κατοικών δηλοποιώ 8τί:
  Εκτίθημι είς δημόσιον αναγκα¬
  στικόν πλειστηριασμόν τα έπόμε-
  να άκίνητα κτήματα των κατα-
  διωκομένων άφειλετών Γεωργίου
  Ιωάννου Δαμιανάκη ή Τσουπάκη
  γεωργοθ καί Κυριακής συζύγου
  Γεωργίου Δαμιανάκη ή Τσουπάκη
  τό γένος Ιωάννου Περιστεράκη τα
  οΐκιακά μετερχομένην κατοίκων
  αμφοτέρων Επάνω Ασιτών Μαλε-
  βυζίου ήτοι 1) Είς θέσιν «Κοΰ-
  βδι» άμπελον είδους τακτα εκτά¬
  σεως πέντε στρεμμάτων μετά συ-
  νεχομένου νοτίως άγροΰ εκτάσεως
  ημίσεως στρέμματος μέ δέκα έ-
  πτά ελαιόδενδρα συνορεύοντος τοθ
  δλου, κτήμασι ανατολικώς Γεωρ¬
  γίου Δαμιανάκη, νοτίως δρόμω
  άγροτικφ καί Μαρίας Άντωνίου
  Λιαπάκη, δυτικώς Γεωργίου Δα¬
  μιανάκη καί Άντωνίου Λιαπάκη
  καί βορείως Άντωνίου Λιαπάκη,
  καί κληρονόμων Νικολάου Κα-
  πελλάκη. 2) Είς την αυτήν θέσιν
  άμπελον ειδους λιάτικο εκτάσεως
  ενός στρέμματος καί ενός τετάρτου
  αυτού συνορεύουσαν κτήμασιν α¬
  νατολικώς Άντωνίου Χρονάκη,
  νοτίως Εμμανουήλ Χα'ινάκη, δυ¬
  τικώς Γεωργίου Δαμιανάκη καί
  βορείως Μαρίας Άντωνίου Λια¬
  πάκη. Καί 3)Είς την αυτήν θέσιν
  εκτάσεως ημίσεως στρέμματος καί
  άγρδνμεπέντε ελαιόδενδρα συνορεύ
  οντα κτήμασι ανατολικώς καί νοτί
  ως Γεωργίου Δαμιανάκη, δυτικώς
  Μαρίας Άντωνίου Αιαπάκη καί
  βορείως Ιωάννου θεοχαράκη τή
  έπισπεύσει τής ένυποθήκου δανει-
  στρίας Έθνικής Κτηματικής Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος έν Αθήναις
  Ιδρευούσης πρός άπόληψιν των
  ένυποθήκων άπαιτήσεών της έκ
  Λιρών στερλινών Αγγλίας έν συ-
  νόλφ πεντήκονταμιάς σελλινίων δώ
  δεκα πέννας7μιάς (£51—12—1)
  είς συνάλλαγμα δψεως επί Λονδί-
  νού ή τό Ισότιμον αυτών είς
  δραχμάς κατά την ημέραν τής
  όριστικής καταψηφίσεως τής ά-
  παιτήαεως τής Τραπέζης στηρι-
  ζομένων είς τα 6π' άριθμοος
  3486 τής .14 Ίουνίου 1929
  καί 3514 τής 25 Ίουνίου 1929
  δανειστικών συμβολαίων τοθ συμ-
  βολαιογράφου Ηρακλείου Εύστρα-
  τίου β. Γαρεφαλάκη καί δι' άς
  άπαιτήσεις έπετάγησαν οί είρη-
  μένοι όφειλέται Γεώργιος Ιω
  άννου Δαμιανάκης ή Τσουπάκης
  καί Κυριακή σύζυγος Γεωργίου
  Δαμιανάκη ή Τσουπάκη τό γένος
  Ιωάννου Ιΐεριστεράκη κάτοικοι
  Επάνω Ασιτών Μαλεβυζίου πρός
  πληρωμήν δυνάμει τής υπό χρο¬
  νολογίαν 15 Φεβρουαρίου 1934
  έπιταγής τής είρημένης Τραπέ¬
  ζης ώς δείκνυται έκ των υπ'
  άριθμούς 11037 καί 11038 τή;
  6ης Μαρτίου 1934 έπιδίτηρίων
  τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής πε¬
  ριφερείας τβΰ Πρωτοδικείου Η¬
  ρακλείου Εμμανουήλ Άρκουλά-
  κη. Ό πλειστηριασμός γενησεται
  ενώπιον μου ή τοθ νομίμου άνα-
  πληρωτοθ μου την πέμπτην Ίου-
  νίου ένεστωτος ετους ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.
  μ. καί έν τω ένταθθα καί παρά
  την οδόν Χάνδακος υπ' αριθμόν
  71 Συμβολαιογραφείω'μου κτήματι
  κληρονόμων Άντωνίου Ζαχαριά¬
  δου ένθα καλοθνται οί βουλόμε¬
  νοι νά πλειοδοτήσωσιν.
  Έν Ηρακλείω τ^ 31 Μαρτίου
  1938
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  (Τ. 2.) Κωνστ. Ζαχαριάδης
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙίΙΙΣΣί =
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεαν&ρώπου
  34έον
  ε>ν~ι—■—■
  Ή ΜαρΙα-Άντουανέττα ά-
  ποτραβήχθηκεν άπό κοντά
  τού καϊ έπροσπάθησε νά κρυ
  φθή μέσα στό μισοσκόταδο,
  στό βάθος τοθ θεωρεΐου. Σέ
  τέτοιες στιγμές την έ"πνιγε
  πάντα ή ντροπ*| γιά την
  ■Ο κυκλος των έποχών
  "Ανοιξις
  Τοΰ Ίνδοΰ ποιητοΰ Καλιντάσου.
  ΤΩ άγαπημένη μου, ήρθε ή ά¬
  νοιξις! Ό ερωτας, ττολεμιστής γι-
  ομδτος χάρι, τέντωσε τό τόξο τού
  'Αντϊ γιά νευρά Μχει μιά γιρλάν-
  τα άπό μελίσσια, κι' άντί γιά βέ
  λος 2χει £ν λδ' άθέ
  μαγγιάς μέ μμ μτε
  ρά. "Ερχεται καΐ είνε ϊτοιμος νά
  *ι*Ε Ι σημαδέψη τής καρδιές, μέσα στής
  αου οποίες ξυτΐνοΰν οί γλυκοί πόθοι.
  γά β
  κλαδ'ι άνθισμένης
  μπουμπουκάκια μυτε-
  καΐ είνε ϊτοιμος νά
  Δές, ή μαγευτική άνοιξις δέ
  δφησε τίποτε πού νά μή τό ώαορ·
  φήνη. Τα κλαδιά ξανάνθ,σαν, τα
  ναμία καί την κατάντια τοΰ
  άνδρας της, ό οποίος ένοια-
  ζόταν περισσότερο γιά τό
  στομάχι τού παρά γιά την
  τιμη τού και, άκόμη και την , καθαρά νερά είναι σπαρμένα μέ
  ώρα των χειροτέρων έξευτε ,λουλούδια λωτών, ή γυναΐκες είνε
  λισμών, μποροΰσε κι' έκαλό έένες οβλθ ήθ
  τρωγε κι έκοιμώταν.
  Γιά νά μή φανερώστ) την
  ΐ έύ λ
  Ο
  ΤΟΥ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥ
  ΚΟΙΜΟΜΙ Κγ
  Τού Λεωνίδα 'Αντρένιεφ.
  δόν
  περνδ τό ρΐγος μιδς κρυφής ήδο-
  νής. 1ίρέμουν τα μαργαριτάριαστά
  λεπτά περιδέραια τΐοϋ κρέμοντσι
  στά στήθη των νέων γυναικών,
  ποΰ μοσχομυρίζουν άπό τό εύωδι-! 5
  αστό σάνταλο Τά χείλη τρέμουν ] Έκεϊνο πού ξερω έγώ—έπέμε-
  καθώς άφήνουν νά τούς ζεφεΰγπ νεν"ό Θωμάς — είνε πώς αύτό
  ή ευωδιαστική άνάσα, καϊ ή ζω· ,,ΛΐΜ_ ' χι . λ 5 »-,
  νεςγύρω άπό την λογερή μέση π™*«*«νες δέν ήτ«ν διόλου σω
  -"........— "-·· στο. Αρχΐι,ω να πιστευω στ ά-
  λήθεια πώς πατέρας σου ήταν δ
  διάβολος. Αϋτός σ' ένέπνειισε, Ί-
  ούδα.
  Ό Ίσκαριώτης κιτρίνισε,
  των γυναικων'
  Ή γυναΐκες φορουν έλαφρά καί
  διάφανα ύφάσαατα. Λεπτά ύφαν-1
  τά, χρυσωμένα μέσα στόν χυμά
  ζαφορδς, στολίζουν τά στήθη των, τό πρόσωπό τού
  ί ά άό ή έλέ 1
  Ι δυα καί είναι μαγικές
  Άστραττοβολς: ή λίμνη σάν Μνα
  πΐκρα της, έγύρισεν άλλοϋ παιγνίδιασμα άστραφτερών πετρα·
  λουλούδια λωτών, ή γυναΐκες είνε
  έρωτευμένες, μοσχοβολοΰν ή αΰ
  | ρες καί είναι θεσπεσία τα βρά-1 βάλλουν ή χυτές γραμμές των νέ
  αύγές. αχικών γυναικείων κορμιών.
  τό πρόσωπό
  άλλου και γιά
  της· έγύρισεν
  νά μή βλέπη.
  ά
  μ
  κα1 τά μ*110 τώ_ν
  μπουν σαν τό γιοματο
  -
  ψεγγαρι
  ά άό
  τή συνέλευσι καί, άν μπο-
  ροϋσε, θά εφραζε τά αύτιά
  1ης μέ τίς γροθιές της. Μο·
  νάχη αυτή έκαταλάβαινε
  πόσο ή ήμέρα εκείνην ή"ταν
  ταπεινωτική, έξουθενωτική γιά
  τον
  διά
  άνδρά της,
  της, γιά τόν
  γιά τά παι
  έαυτό της
  Στόν λάρυγγα της ένοιωθε
  μιά γεθσι πικρή σάν φαρμά-
  θ ή
  κι—θαρρεΐς
  νυμα των
  καί ήταν προμή-
  μελλοντικών γε-
  μ γ
  γονότων. Άλλά πάντα με-
  γάλη τίς ώρες πού ενοιωθε
  νά την προκαλοΰν, δέν εχα
  σεν ουδέ στιγμή την έπιβλη
  τική ψυχραιμΐα της. Δέν θά
  έβλεπον ουτε έ'να δάκρυ της,
  οί στασιασταΐ, δέν θά άκου¬
  αν ουτε £να στεναγμό της
  Κ' έχωνόταν δλο καί περισ
  σότερο μέσα στό σκοτάδι
  τού θεωρείου.
  Τέλος, άφοϋ επέρασαν δε-
  καοκτώ ώρες μέσα σ* έκεϊ
  νόν τόν φλεγόμενον κλωβόν
  ό βασιληάς καί ή βασΐλισσα
  επήραν την αδεία νά πάνε
  στό παληό μοναστήρι τοΰ
  τάγματσς των Φεγιάν, κον
  τά στήν αϊθουσα τής συνε¬
  λεύσεως. 'Ηταν δυό ή ώρα
  τό πρωΐ. 'ΕξεκΙνησαν υπό
  τό φώς λαμπάδων πού έκά
  πνιζαν κ' επέρασαν άνάμεσα
  σέ σειρές άπό κοντάρια βαμ
  ψγγρ
  καΐ γέρνουν τά δένδρα κάτω άπό
  τό βάρο των μεστωμένων καρ-
  γρ
  τό βάρος
  πών
  °Ολα τά ττράγματα, και τά άψυ·
  χά άκόμη, φαίνονται σάν νά τά
  καί
  -,-■,-,.-,.,;· , · λέ* *'' έξαφνα
  καί κάτω άπό τής έλαφρές πτυ· Ι πρί6αλε πρός τόν θωμά Λέ- κι'
  χές ενός πορφυρου χιτώνος προ-' |να λευχέ ^^ ε?χε ξαφ*νιχά
  κρύψη καί τό δρόμο καί τόν Ίη¬
  σοΰ. Μέ μιά κίνησι εΰκαμπτη δ
  Ίούδας τράβηξεν επάνω τού τόν
  μαθητή τοΰ Ίησοΰ, τόν έσφιγξε
  Είνε ή ώρα της άγάπης. Κι' ε¬
  πάνω στό τρελλό δργιο τής ήδο
  νής τά πρόσωπα των γυναικών εΙ.(δυνατα, πολυ δυνατα, παραλυον-
  νε ξαναμμένα καί μοιάζουν μέ τας τίς κινήσει; τού καί τοΰ ψι-
  νέ ξαναμμένα καί μοιάζουν μέ , τας τίς κινήσει; τού, καί τοΰ ψι-
  πορφυρδ πέταλα λουλουδιών λω-! θύοιοε στ' αοτί:
  τοΰ, κι' ή στάλες τοϋ ιδρώτος μοί-
  άζουν μέ σταγόνες δροσιας. Ποτέ
  ή άγκαλιά των γυναικών δέν είνε
  τιιό μεθυστική.
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον
  μενά στό
  γΐασθέντων
  αΐμα των
  Έλβετών.
  (συνεχΐζεται)
  σψα-
  ΛΕΣΧΗ Ε111ΣΊΉΜΟΝΩΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πρόσκλησις Γενικης Συνελεΰ-
  οιως.
  Καλοθνται πάντα τά τακτικά
  μέλη τής Λέσχης είς Γεν. Συνέ¬
  λευσιν, σήμερον Κυριακήν 3ην
  Απριλίου 1938 καί ώραν 3 μ.
  μ. εν τώ καταστήματι τής Λέ-
  οχης, μέ θέματα:
  1) "Εκθεσις πεπραγμένων Έ-
  φορείας.
  2) "Εγκρισις άπολογισμοθ έσό-
  δων καί έξόδων χρήσεως 1937.
  3) Ψήφισις πρ&υπολογισμοθ χρή
  σεως 1938.
  4) Έκλογή έξελεγκτικής επι-
  τροπής χρήσεως 1938.
  5) Τροποποιήση τοθ Καταστα-
  τικοθ.
  6) Αίτήσεις.
  Έν Ήρακλείφ τί 28)3)1938.
  Ό Ιΐρόεδρος
  Έμμ. Πίτράκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  'Ιϊμμ, Κ. Εανβά
  ΠΟΥΑΑΙίΛΙΙΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό γοητευτικό κορίτσι
  ποΰ κατέκτηαε τίς καρ¬
  δίας ολου τοΰ κόαμου ά¬
  πό την πρώτη τού έμφά-
  νησι στήν όθόνη. Ή βα-
  σίλιασα τοΰ Γαλλικοΰ
  φίλμ:
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  και έ γοητευτικώτερος ζέν
  —πρεμιέ της Παριζιάνικης
  σκηνης:
  ΑΝΡ1 ΚΑΡΑ
  δίδουν γιά πρώτη φο-
  ρά τό απαντον τής ώ-
  μορφιδς, τής γοητείας,
  1 τής δροσιάς καί τής λε-
  , πτής τέχνης των σ' ένα
  , Παριζιάνικο κομψοτέχνη
  μα, πλημμυρισμένο άπό
  , μοντερνισμό, εύθυμία,
  νειάτα χιοΰμορ καί ζωή:
  ΤΟ
  Α ΟΗ ΑΙ &0
  ρ τ τί:
  —Ίσχυρίζεσαι πώς μ" Ιαπρωξε
  δ διάβολος; Έγώ τό παραδέ-
  χομαι. Άλλά γιά πές μου, θω¬
  μά: Τόν έσωσα τόν Ίησοΰ, ή δχι;
  Δέν θα μοΰ πής πώ; δέν τόν Ισω
  σα! ΤΙ πάει, λοιπόν, να πή αύτό;
  "Οτι, δ διάβολος άγαπά τόν Ίη¬
  σοΰ! "Ωστε λοιπόν, δ Ίησοΰς
  καί ή άλήθεια χρειάζονται στό
  ~ιάβολο; Σωστά, πολύ σωστά
  ωμά. Έμένα 3μως δέν είνε πα-
  ;ς μου δ διάβολος, είνε ε"νας
  Εχει γοΰστο κι' δ τρά-
  νάχη άνάγκη τοΰ ΊησοΟ; Τί,
  έσεΐς Ιχετε άνάγκη; Δέν έ-
  άνάγκη την άλήθεια; Ά-
  ;ντησε, λοιπόν, άπάντησέ μου!
  Φουρκισμένος καί κάπως τρο-
  Ιαγμένος δ θωμάς τοαβήχθηκε
  πό την άγκαλια τοΰ Ίούδα καί
  πιτάχυνε τό βήμα τού γιά νά τό
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό Φίλον
  θρωιτικός Σόλλογος Κυρίων Ηρα¬
  κλείου θερμότατα εύχαριστεϊ την
  οικογένειαν Μιχαήλ Τζανάκη κα·
  ταθέσασαν είς τό Ταμείον τοθ α¬
  νωτέρω Συλλόγου δραχμάς χιλΐος
  (1 000) είς μνήμην τής πολυκλαύ-
  στου αΐ αλησμονήτου αυτών, Μα
  ριας Λ. Καλλιγιάννη.
  (Έκ τού Γραφείου τού Συλλό-
  γου).
  —Τόν διακεκριμένον ιατρόν
  τής περιφερείας μας κ. Στυλιανόν
  Σταμπουλήν, άμέσως καί άπό τής
  τιρώτης στιγμης διαγνώσαντα την
  έκ τετάνου πάθησιν τοϋ άδελφοϋ
  μου Στεφάνου Μανουσάκη την 6
  ποίαν διάγνωσιν έπεβεβαίωσανκαΐ
  οί έν Ήρακλείφ έξετάσαντες αύ
  τόν ίατροί, εθχαριστώ θερμώς δια
  τό πρός τόν αδελφόν μου έπιδει
  χθέν θερμότατον ενδιαφέρον.
  Αγ. Παρασκιές 1—4—36
  Ό ευχαριστών
  Μοττθαΐος Μανουσάκη;
  Γύρυ στήν πόλι.
  Ό θαυμάσιος Άττριλιάτικος
  καιρός συνεχίζεται.
  —Κάθε πρωινό είνε χαρά θεοθ.
  _—Ό ήλιος λάμπει κυριολεκτι¬
  κώς άπό τίς τΐρώτες ώρες τής αύ·
  γής. Καί φυσικά τό πρωινό κου·
  βεντολόι_δίδει καί πέρνει στά προ
  σήλια των καφενείων.
  — Είς την σημερινήν διάλεξιν
  τοΰ στρατηγοΰ κ. Τ. Άλεζάκη προ
  μηνύεται έ ό
  κόσμου
  άξιωμα-
  έκ τής
  11
  12
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟΛΜΗΡΑ
  ΝΕΙΑΤΑ
  ΕΝΟ1Κ1ΑΖΕΤΑΙ άποθήχη εύ-
  ρύχωρος κειμένη παρά τώ Μπο·
  δοσακείψ.
  Πληροφορίαι έργοοτάοιον Ιω.
  Γ. Κθς
  1) Ή άλυσσίδα τοθ ώρολογίου
  ■Τό Λύκειον δ. .. » ιδρύθη δπό
  τοΰ Μακαρίτου Περδικάρη.
  2) Άντωνυμία'άόριστος.— Μέ¬
  τρον επιφανείας.
  3) Αύτά πού φαίνονται.— Μου-
  σικόν όργανον (αίτ.).
  4) Ήτο.—Μονάς ήλεκτρ. άντι-
  στάσεως.
  5) Τάς συμφωνίας (αίτ. πληθ,).
  Μικρά πληγή.
  (ί) Άντωνυμία κτητική καί προ
  σωπική.—Βιβλικόν πρόσωπον.—
  ή ιδία άντωνυμία.
  7) Μΐγμα.
  8) Υίός τοΰ Νώε.— ή... ή επί
  τάς.—δ καθένας.
  9) Νοστιμίζει τό φαγη:όν.—
  Στολίζει τά μαλλιά των γυναικών.
  10) Γράμμα. — Άντιθετικός
  Σύνδεσμος.
  11) Φροΰτον.— Μέ τά φύλλα
  ;ης_ΐβέφονται οί μεταξοσκώλη-
  κες.
  12) Τόν οποίον.— Ούκ.... μέ
  καθεύδειν τό τοθ Μιλτιάδου τρό-
  παιον.
  13) θυγάτηρ τοΰ Οίδίποδος.
  —"Οταν δ άριθμητής τού καί πα-
  Άναβλητική Είδοοοίησις
  Πλειστηριασμοΰ
  Τής έν Ηρακλείω έδρευούσης
  ομορρύθμου έμπορικής έταιρείας
  υπό την έπωνυμίαν Κ. θ. Κου¬
  φάκης καί Σία.
  Κατά
  Αντωνίας Κωνστ. Τζωρτζάκη
  κατοίκου Ηρακλείου.
  Είδοποιώ 8τι άναβληθείς τή
  αίτήαει τής έφειλετρίας δ πλει-
  στηριασμός κατά τής καθ' ής
  παροθσά μου, δ προκηρυχθείς
  διά τοθ υπό χρονολογίαν 2 Δέ
  «εμβρίου 1937 προγράμματός
  μου πλειστηριασμοΰ δημοσιευθέν
  ος είς τό 6π' αριθμόν 4731
  φύλλον τής Ινταΰθα εκδιδομένης
  εφημερίδος «Άνόρθωσις» δι' ου
  έκτίθεται είς πλειστηριασμόν τό
  έν αύτω αναφερόμενον άκίνητον
  κτήμα τής δφειλετρίας, κείμενον
  έντός τής πόλεως Ηρακλείου γε
  νήσεται ανυπερθέτως, πρός είσ¬
  πραξιν ντοΰ έν τώ προγράμματι
  ποσοΰ των δριχμών 39.420 των
  τόκων καί έξόδων ώς έν τω
  προγράμματι δρίζεται μεΐον των
  καταβληθεισών είς εμέ καί τόν
  πληρεξούσιον δικηγόρον μου
  δραχμών 13.400, ενώπιον τοΰ
  Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εύ-
  στρατίου θ. Γαρεφαλάκη ή τοθ
  νομίμου άναπληρωτοθ χαΐ είς τό
  ρανομαστής τού είναι ϊσοι ισοδυ¬
  νάμει πρός την μονάδα.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  I) "Ετρωγε τά παιδία τού.—
  Όρεκτικόν.
  2} Αίγυπτιακή θεότης—καί έ¬
  τερα θεότης άλλά των Φοινί/.ων.
  3) 'Υπερφυσικόν πρόοιοπο^ των
  ιταραμυθιών.— Έβραϊκή όνομα·
  σία τής θεοτόκου.
  5) Παλληκαράς.— Οίκοδόμη-
  μα.
  (!) Άρθρον (πληθ). — θεός
  των Αίγυπτίων.— Βυζαντ. μου-
  σικός φθόγγος.
  7) Μάγκας, χαμίνι, άγιόπαις.
  8) Ή έπιζώσα ψυχή παρ' Αί-
  γυπτίοις.— Μονάς ήλεκτρ. άντι-
  στάσεως.— Πρόθεσις.
  9) "Ονειρα πού τά βλέπουν με-
  ρικοί φαντασιόπληκτοι ξύπνοι.—
  Κατήργησε τό φέσι, την οκά, τά
  χαρέμια, τά καφάσια, τόν φερε-
  τζέ κ. λ. π.
  II) "Οχι σύνθετος.— Άπηρνή-
  θη τρίς τόν διδάσκαλόν τού.
  12) Έπιφώνημα γέλωτος. —
  Σύνδεσμος.
  13) Φιλή τοΰ Μυσσέ Γαλλίς λο-
  γία (γεν).—Γίνεται άπό ντομάτα,
  λάχανο, μαροΰλι κ. λ. π.
  ένταθθα επί τής δδοΰ Χάνδακος
  κείμενον δημόσιον γραφείον τού
  την 8ην Μαΐου 1938 ημέραν Κυ·
  ριακήν καί ώραν 10—12 π. μ.
  δπου καί δτε καλοΰνται οί έν-
  διαφερόμενοι.
  Άρμόδιος δικαατικός κλητήρ
  ϊ'νεργησάτω τα νόμιμα.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου 1938
  Ό πληρεξούσιοι δικηγόρος τής
  έπισπευδούσης
  Κωνοτ. Γ. Ναμαλάκης
  πιβραδύνη σέ λίγο. Προαπαθοΰσε
  νά καταλάβη δ,τι είχε συμβή.
  "Ε! 8λο αύτό τό διάστ^μα δ
  Ίούδας, χωρίς καμμιά βία, έβά-
  ζ μένοντας πίσω άπό τοΰ άλ
  λους. Πέρα στό βάθος οί ταξι-
  διώτες δέν σχημάτιζαν πιά παρά
  §να πολύχρωμο μπουλοθκι, κι' ή¬
  αδύνατον νά ξεχωρίση κανείς
  τάν Ίησοΰ άνάμεσα στίς μικρές
  σιλουέττες πού γλυστροΰσαν στό
  8*ρόμο. Κι' αύτός δ θωμάς, ΰστε-
  ρα άπό λίγο, είχε μεταβληθή σέ
  μιά μικρή γκ,ρίζα στιγμή. Κι' ά-
  πότομα, σέ μιά στροφή, δλοι έ-
  ξηφανίσθησαν δλοτελως. Άφοΰ έ-
  πεσκόπησε τά πέριξ, δ Ίούδας,
  λοξοδρόμησε, καί μέ μεγάλα βή-
  ματα κατηφόρηαε πρός τό βάθος
  μιας πετρώδους χαράδρας. Κα-
  θώς Ιτρεχε, φούσκωνε δ χιτώνάς
  τού καί τά μπράτσα τόυ σηκω-
  νόντουσαν λές καί πήγαινε νά
  πετάξη.
  Σ' §να 'άπότομο σημεϊο, γλύ-
  στρησε καί κατρακύλισε, καί χτύ-
  πησε πάνω στίς πέτρες. "Υστερα
  σηκώ'ίηκε καί δείχνοντας τή γρο-
  θιά τού στό βουνό, εϊπε:
  —Κι' έσύ άκόμα καταραμένο!
  ...Καί δέν άργησε νά έλθη ή
  ήμέρα που βγήκε στή φόρα πώς
  δ Ίούδας τούς Ικλεβε. Την κλο-
  πή την ανεκάλυψε τυχαίως δ θω
  μδς πού έτυχε καί είχε μετρήση
  τά χρήματα πού είχαν δώση οί
  μηνυεται συγκέντρωσις
  καί έκ των κύκλων των
  τικών έν γένει, άλλά καί
  κοινωνίας μας.
  —Επίκαιρον άλλως τε καί εν¬
  διαφέρον τό θέμα τής διαλέί,εως.
  —Οί φίλαθλοι θά ένδιαφερθοϋν
  σήμερον καί μέ την συνάντησιν
  βόλευ μπώλ είς τό Γυμναστήρι¬
  ον Ηρακλείου.
  —Ή συνάντησις ώς γνωστόν
  θά γίνη μεταξϋ τής ομάδος ΕΓΟΗ
  καί έκείνης των Γυμνασίων καί
  τοΰ Λυκείου ό «Κοραής».
  —Πρόκειται περί δύο ίσχυρών
  όιιάδων, ίκανών νά έπιδείξουν ώς
  λέγεται καί τέχνην καί ορμήν είς
  τό ωραίον αΰτό παιγνίδι.
  —Τά έξοχικά κέντρα είνε βέ¬
  βαιον δτι θά συγκεντρώσουν σή¬
  μερον κόσμον.
  —Δεδομένης τής σημασΐας τής
  έξοχης, αύτάς τάς .ημέρας
  —'Από απόψεως άφορώσης
  μίαν πραγματικήν άναψυχήν
  των συμπολιτών <αί μάλι· στα των μή ειΐικαιρούντων νά 6ρ· χωνται είς συχνήν επαφήν μέ τά ύπαιθρον. —Ή προσεχής συναυλία τοΰ ζεύγους Μπορζωφ την όποιαν ά- νηγγείλαμεν χί,ές, διά την 15ην Απριλίου. —Όμολογουμένως ττρέπει νά πιστοί. (συνεχίζεται) ■■«■■&■■*■■■■■■■■■»■■■■ 5 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ θαλκμηγόν 4)η ί ΚΙΜΟ.Ν Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Είδικευθείς επί έπταετί- αν εί; τά παθολογικά νο- σπματα έν Παριαίβις καί Λυώνι. Δέχεται τούς πάσχοντος είς τό "Ιατρείον τού όδός Άμαλθείας (τιάροδος όδοΰ Κατεχάκη, ττρωην Πλατύ σοκκακι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10-12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 ■ Αναχωρεί έξ Ήρα- 2 κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ· ■ ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΖΗΊΕ1ΊΆ1 ύπάλληλος διά πε- λή - ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κοτ' ■ ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, 2 ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον. ■ Πρακτορεΐβν ■ Α1ΝΑΡΔΑΚΗ ■ Τηλ!». 4-41 ύτιοστηριχθίί ύφ" δλης τής κοινω νΐας μας. — "Αλλως τε ή κ. καί ό κ. Μπορζωφ είναι γνωστότατοι καί ώς μουσικοί δεδοκιμασμένοι άλ¬ λά καί ώς άνθρωποιεύγενεΐς, πολ λάκις έξυπηρετήβαντες τό σύνο¬ λον διά των συναυλιών των αί εισ πράξεις των οποίων διετέθησαν υπέρ των άπόρων. —Ή ίδρυσις παρα τφ Υπουρ¬ γείω τής Παιδείας έκτός των &λ· λων καί νέου τμήματος μαθητι- κών κινηματογράφων. —Ασφαλώς θά προαγάγη τόν θεσμόν των κινηματογράφων* τού¬ των ώστε νά έπεκταθώσι είς δλον τό κράτος. — Κατά Ι τρόπον συγχρονισμέ- νον πρός τά ψυχολογικά καί μορ- φωτικά δεδομένα των. —'Υπενθυμίζομεν καί πάλιν την σημερινήν διάλεξιν τοΰ Μορ· φωτικοΰ Συλλόγου "Αρχανών. —Διά την οποίαν δικαιολογβϊ ται καί μία μετάβασις άκόμη είς Άρχαναις διανοουμένων είτε καί απλώς φιλομαθών Ηρακλειωτών. — Σήμερον προβάλλεται διά τελευταίαν φοράν είς τό θέατρον Πουλακάκη τό άριστουργηματικο φίλμ «Διαβολόπαιδο». —"Ολοι πού δέν τό παρηκολού¬ θησαν πρέπει νά μή τό χάσουν σήμερον. Ρέπορτβρ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ Κόριε Δήμαρχε, Επί τη λήξει τής πρώτης τε- τραετΐας σας ή όποία μας έδωσεν ζωντανά δείγματα των κόπων καί μόχθων πού καταβάλλετε νυχθη μιερόν διά την πρόοδον τής πόλε¬ ώς μας, σάς εθχομαι δπως δ ϋψι- στος σάς χαρίζει υγείαν καί δύ¬ ναμιν διά νά έξακολουθήσετε τάς ωραίας σας προσπαθείας διά νά γίνη τέ 'νΗράκλειόν μας, ή πρώτη πόλις τής Κρήτης, άξιον τοΰ όνό ματος κ αί τής σημασΐας τού. Ηράκλειον 2)4)38. Τας καλυτέρας μου ευχάς Νικ. Πκυλιδάκης Λύσις χσεσινοϋ ύπ'άρ. βδσταυρολέξου ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων. ΙΙλί τώ καφενείφ τςαμ(. ρ ή Ιληροφορίαι παρά Ιωάννου Γά ΚΟΚΑΡΙ 'Εξοαρετικής ποιότητος, ίιαρ- χπς παρακαταθηκη είς 'τήν κρεμ- δθή λί Χώ ΠΙΝΙΑΙ ς μνδαπβθήκην Πβρτας πλησίον Χανίων . . έμπβρικοδ χαιτκοτήμοιτος κ. Ίδιαν. Λινοτρδά κυ.) ΣΦΡΑΓΙΣΙΣ ΜΕΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ©ΜΩΝ Ό ενοικιαστάς σφραγίσβως δρα- μίων καί κανταριων Έμμ. Λυδά¬ κης; έρειχαλκουργος όδός 1821 Χϊ'ϊτάν Όγλοΰ ειδοποιεί τους εν¬ διαφερομένους ότι δύνανται μά· χρι τής 30ής Απριλίου 1938 νά προακομίσωσι πρός σφράγισιν τα μίτρα και οταθμά των, κα9ώ$ ; 'Τβύί στ«τήρ«ς ' τώ 111 ΚΙ ζ εί
  £
  "·"""»
  κ.
  α,. ΑΐΤΡιλ'ά^ος
  ϋ
  την συνάντησ,ν
  Το Γυμναστήρι.
  £ Αώ^Γ ννωστόν
  10. ομάδος ΕΓΟΗ
  Γυμνασίων Κα1
  οραης».
  =ρί δύο ισχυρόν
  ο έπιδείξουν ώς
  Πν καί ορμήν εΐο
  ιαιγνίδι.
  κέντρα είνε βε·
  ('κεντρώσουν οή.
  ής σημασίας τής
  ; .ημέρας
  ως άφορώσης
  την άναψυχήν
  ' «αί μάλι-
  .ρούντων νά ίρ-
  1 επαφήν μέ τό
  συναυλία τού
  » την οποίαν ά-
  .ς, διά την 15ην
  νως πρέττει νά
  .ης τής κοινω·
  ή κ. καί ό κ.
  ■νωστότατοι καί
  ικιμασμένοι ίλ·
  οιεΰγενεϊς, κολ
  αντες τ ό ούνο· ·
  λιών των αί εισ
  ίων διετέθησαν
  ρά τφ Υπουρ·
  έκτός των άλ·
  ΐματος μαθητι-
  ων.
  ττροαγάγί] τ όν
  τογράφων τού-
  αθωσι είς δλον
  ί συγχρονισμέ-
  ογικά καί μορ-
  ών.
  * καί πάλιν
  εξιν τού Μορ·
  Αρχανών. .
  ιν δικαιολογΕΐ
  ΐσις άκόμη *ιι?
  ίένων είτε κα'
  ■Ηρακλειωτών.
  βάλλεται δια
  Ις τό θέατρον
  στικ0
  ι». ,
  τό παρηκολου-
  ή τό χάσουν
  Ι Ρέ«βρτεΡ
  ΤΤρια
  ΗΜΑΡΧΟΝ
  :<ηνοΰ ρολέξοϋ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Τό μεγάλο έργον τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ. ΟΡΑθλιοι. 267ον Ό Άγιάννης συνήλθεν έκ τής έκστάσεώς τού, καί τότε έκάθησαν αμφότεροι οί άγαθοί οδ· τοι άνθρωποι νά συμβουλευθώσι. —Πρώτον άπ" δλα, είπεν ό Θερσανέμης έν- νοεΐται πώς δέν πρέπει νά πατήση,ς έξω άπ' αύ τό τό δωμάτιο, ουτε ή αύθεντιά σου, ουτε ή μι- κρή. Ένα βήμα άν κάμης μέσα είς τόν κήπο, θά είμεθα χαμένοι καί οί δύο μας. —Έχεις δίκαιον. —"Άκουε τώρα, κύρ Μαγδαληνή μου, νά σοθ είπω. Ήλθες είς μία στιγμή πολύ καλή, δηλαδή πολύ κακή θέλω νά είπω. Μ(α άπό ταίς κσλό- γρησις είνε άρρωστη καί δι' αύτό δέν θά γυρΐ- σουν νά κυττάζουν τόσο πρός τό μέρος μας. Ώς φαΐνεται, είνε άσχημα' άποθαίνει. Κάθε σαράντα ώραις κάμνουν παράκλησι. Είνε δλο τό μονα- στήρι είς κίνησιν. Έχουν φροντίδας. Αυτή δπου πάγει νά μάς αφήση ΧΡόνους, εΤνε μία άγΐα' άγκαλά δα, καΐ δλοι έδώ μέσα είμεθα άγιοΐ' ή μόνη διαφορά μεταξύ αυτών καί έμοΰ, είνε πώς αύταΐς λέγουν «τό κελλί μας», ένώ έγώ λέγω «ή καμάρα μου». Τώρα θά ψάλλουν την άκολουθί αν των έν άγωνία, καί έπειτα τα νεκρώσιμα. Είπέ πώς δλην σήμερα την Ημέραν θά είμεθα ήσυχοι' όσον δμως διά την αυριο δέν σοΰ άπο- κρίνομαι. —Πώς! είπεν ό Άγιάννης, άψοΰ αΰτό τό μέρος είνε τόσον παράμερο χωσμένο οπίσω άπά τα χαλάσματα, καί ένώ τα δένδρα τό κρύπτουν άπό τα παράθυρα τοθ μοναστηριοθ ! —ΝαΙ, καΐ άκόμη, άν θέλβς, έδώ δέν έρ- χονται ποτέ τους αί καλόγρηαις" ουτε πλησιά- ζουν. —Λοιπόν; ηρώτησεν ό Άγιάννης, ώς άν έλε- γε. «ΜοΟ φαίνετσι δτι πολύ καλά δύναμαι νά μείνω προφυλαγμένος έδώ». —Τό κακό είνε, άπεκρΐθη ό Θερσανέμης, ή μικραΐς. —Ποιαΐς μικραΐς; Ένώ ό Θερσανέμης ήνοιγε τα χείλη 'ινα έ- ξηγηθή, ηκούσθη κώδων έκκλησίας σημαΐνων μίαν. —Απέθανεν ή καλόγρηα! εΤπε. Βλέπεις; ήρ¬ χισαν νά σημαΐνουν τό νεκρώσιμον. Καί Ινευσεν είς τόν Άγιάννην νά προ- σέξη. Ό κώδων έσήμανε καί άλλην. —Τό νεκρώσιμον, κύρ Μαγδαληνή μου, τό νέ κρώσιμον. Τώρα ό κώδωνας θά σημάνΓ), καθώς τόν ήκουσες, άπό λεπτόν είς λεπτόν, είκοσιτέσ- σαραις ώραις έ'ως νά έξαχθή τό λείψανον άπό την εκκλησίαν. Πρέπει νά ξέρης δτι την ώραν πού συγχωροΰν είς τίς μικραΐς νά βγοθν νά παί ξουν, αύταΐς παίρνουν δλον τόν κήπον. Μία σφαΐρσ νά κυλΐσρ, έρχουνται έ"ως έδώ άπ' έξω νά την ζητοϋν. Μολονότι ταίς τό έχουν άπηγορευμέ νόν. Δέν ξεύρεις τί διοβολόπουλα είνε σύτά τα άγγελόπουλα! —Άλλά ποία; ηρώτησεν ό Άγγιάννης; (συνεχ(ζεται) ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ & ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΟΛΟΣ ΙΔΗΣ Διαθέτει είς τιμάς χαμηλοτέρας των Αθηνών άπαντα τα.· έκκλησιαστικά σκευη είς αρίστην ποιότητα. Φανάρια, έξα- πτέρυγα, σταυρούς, εύαγνέλια, δίσκους, κηροτιήγια, θυμιατά, κανδήλες, άρτο- φόρια κ. λ. π. Έττίσης τα ωραιοτέρα καί κομψότερα.· κο σμή ματα Ωρολόγια τσέπης, χειρός, έπιτραπέ- ζια καί παντός εΐδους δώρα διά γάμους είς πλουσιωτάτην συλλογήν. Άντιπροσωπεία Κρήτης Στυλό ΡΔΚΚΒΚ. "Χ ΙΟ Σ" Τό ταχύτερον καί εύσταβέοτερον θαλαμηγόν τή, γραμμήν αναχωρεί: Κάθε Κυριακήν άπόγευμα ΚΑΤ' ΕΥβΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΕ-ΑΛΟΝΙΚΗΝ Ταξείδιον Ηρακλβίου-Πειραιδς 12 δρες. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τβλε·. 5-*ο ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ία Αι* έκείνους ποθ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. / Άπό δλα δι' δλους. «ΑΣΠΡΙΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ» Α'. Πλείσται ϊσαι λαϊκαί παραδό- σει; άναφέρονται εί; Ινα περίερ¬ γον φαινόμενον: Εί; την αιφνιδί¬ αν, έντος μιά; νυκτό;, λεύκανσιν των μαλλιών. «Μέαχ σέ μιά νύ¬ κτα άσπρ'.σαν τα μαλλιά τού!» σά; λέγουν. Μεγάλο; φόο3;, με- γάλη λύπη, ισχυραί τύψεις, άνα¬ φέρονται ;ώ; οί λόγοι πού προ- καλοθν τό! αίφνίδιον αϋτό άσπρι- σμα των μαλλιών. Τό πραγμα φαί νεται άπίστεβΐον, έν τοσούτω έ- ξακολουθεϊ μέχρι τή; σήμερον ν' άναφέρεται, καμμιά φορά κ*1 άπά ίατρού;. Έφ' βσον δμω; έ- ρευνώνται &ί μνημονευόμεναι πε¬ ριπτώσει;—άν έννοεϊται είνε δυ¬ νατόν νά έξελεγχθοθν έκ των υ- στέρων—άποδεικνύεται δτι έλάχι- στα άνταποκρίνονται εί; την πραγ- ματικότητα. Σχετικαί; μέ τα α¬ πότομον αύτό άσπρισμα των μ?λ- λιών, ό δόκτωρ *Όττο Αΐστερλεν, εί; Ο5λμ, δημοσιεύει τα πορίσμα- τα εί; τα Οποϊα κατέληξεν υστε- ρα άπό τον Ιλεγχον πολλών πε- ριπτώσεων πού τοθ άνεφέρθησαν. Ό έλεγχος τοθ έπιστήμονο; άπέ- δειξί κάθε μίαν άπό τάς περιπτώ¬ σει; αύτάς, ώ; έντελώ; άνυπόστα- τον καΐ φανταστικήν! Ώ; παιδί άκόμη ό δόκτωρ Αΐστερλεν είχε διαβάση μίαν ιστορίαν πού τοΰ είχε κάμη μεγάλην εντύπωσιν: Ένας βοσκό; παραφύλαςε την ώ- ρα πού Ιλειπαν κάτι γυπαετοί καϊ κρεμασμένο; άπό Ινα σχοι- νί πού κρατούσαν οί φίλοι τού, κατέβηκε μέχρι τοΰ βράχου, Ιπί τοΰ όποίου είχαν την φωλεάν των τα δρνεα πού προκαλοΰσαν μεγάλας ζημίας είς τα κοπάδια, άρπάζοντα κάθε τόσον άρνιά. 'Ή- θελε νά καταστρέψη την φωλεάν καί νά πάρη τα αύγά πού θά εΰ· ρισκε. Διά μεγαλειτέραν ασφαλει¬ αν είχε πάρη μαζί τού καί Ινα μεγάλο μαχαϊρι διά νά αμυνθή έν άναγκη κατά των φοβερών πτηνών. Έξαφνα δμως τα ίρνεα Ιπέστρεψαν καί έκαναν νά πέσουν επάνω τού. Ό βοσκός κτυποΰσε δεξιά καί άριστερά μέ τό μαχαϊ- ρι τού, διά ν' άπομακρύνη τα πουλιά. "Εξαφνα βμως, έκεΐ πού κτυποΰαε, τό μαχαίρι τού πήρε τό σχοινί. Δέν τό άπέκοψε τε¬ λείως, άλλ' έν πάση περιπτώσει έχαλάρωσε την συνοχήν τού είς σημείον επικίνδυνον. Άν ίσπαζε τό σχοινί, ό βοσκός θά έκρημνί- ζετο είς την άβυσσον. Φαντάζε- ται κανεΐς τόν φόβον τού! Έφώ ναξεν είς τούς φίλους τού νά προσέχουν, κα'. αύτοί, μέ μεγάλας προφυλάξείς, άποφεύγοντες δσον μποροΰσαν νά τρίβεται τό φαγωμέ νο υστερα άπό την μαχαιριά σχοινί, επάνω είς τούς βράχους, κατώρθωσαν νά τόν άνασύρουν ά¬ νευ τινός άπευκταίου. Τό άποτέ λεσμα δμως ήταν πώς 8ταν ό βοσκός άνέβηκεν, άπό τόν φό¬ βον τού, τα μαλλιά τού εΐχαν γί¬ νη άσπρα σάν τόν βαμβάκι! (συνεχίζεται) ι*ι<~< Γ"" ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ» <Τηλ*ο»>ν« 5-80 χαί 6-Μ).
  Διαθέτει περΐ τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρων
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  ί ΑΚΡΑΤΟΣΒΑΣΙΑΑΚΗΣ)
  ! Τμήιια ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ί
  Ι Μεγάλαι Παρακαταθήκαΐ; |
  ( ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ |
  | ΚΑΙ ΕΙΔΩ.Ν ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ ΗΤΟΙ: |
  } Ραμτΐοτέ, Ταβανόταβλες, Μεσόταβλες, ^
  ι Γιαρμάδες, Καδρόνια, Άγκώνες, Τράβες, ϋ
  ( Μαδέρια, Πήχες, Καστανιές, Όξιές λευ- Μ
  Ι κές, κόκκινες, Σουηδικά, Φλαμούρια, ^
  ϊ "Αμερικανικόν, Κόντρα πλακέ κ.τ.λ. κ.τ.λ. ϋ
  _} ^
  Ι Ο'κοδομήσιμα ΥΛΙΚΑ: ^
  | Τσιμέντα, Τοΰβλα, ΘηραϊκήΓή,Κεραμίδια. Μ
  Ι ΙΙΑΗΡΙΚΑ: Β
  [ "Ολα τα εϊδη αδήρων οίκοδομών, Σι- §|
  | δηροδοκοί, Χάλυψ, Βελονόκαρφα. Μ
  Ι υαραντλιαι-γαιανθρακεσΙ
  Ι Μ
  Τό Κατάστημα Ξυλείας ^
  | μετεφέρθη έκ τής όδοΰ 'Ανδρογέω—παρά τω Λυ- §
  Ι κείω «ό Κοραής»—είς τάς ΝΕΑΣ αποθήκας έπίτής ^
  | όδοΰ 1821 «Γτατράδιχα» παραπλεύρως των Γραφεί- |=
  | ών τής Έταιρείας "Ακράτος—Βασιλάκης. ~Ξ
  Οίσυνεταιρισμοι Κρήτης
  και τα τελευταία μέτρα.
  Μεταξύ των συνεταιριστικών
  κύκλων τής Κρήτης θεωρεϊται
  καθ' & πληροφορούμεθα σκόπι-
  μος απολύτω; ή τελευταία ά-
  ναδιοργάνωσις των διεπόντων έν
  γένει τού; συνεταιρισμόν;.
  Ειδικώτερον έξαίρεται ή ένιαία
  ρύθμισις γενικωτέρας ή μερικω-
  τέρων ζητημάτων των Συνεταιρι·
  κων Όργανώσεων καί τή; εκδό¬
  σεως καί έφαρμογής ένιαίων Κα-
  νονισμών, εχόντων υποχρεωτικήν
  ϊσχύν έφ' δλων των Συνεταιριστι
  κων Όργανώσεων.
  Έπίσης θεωρεϊται λυσιτελής ή
  διάταξις τοΰ σχετικοΰ νόμου ή α¬
  ναφερομένη είς τα δικαιώματα
  τής Έθνικής Συνομοσπονδία; των
  Γεωργικών συνεταιρισμών. Τα δι-
  καιώματα ταυτα είναι ώς", γνω
  στόν συν τοίς άλλοις καί οίκο-
  νομικά, γεγονό; τό δποϊον θά
  συμβάλη εί; τό νά δοθοθν ένιαΐ-
  αι κατευθύνσει; εί; τα ζωτικά
  ζητήματα τή; ά,ίαπτόξεω; των
  συνεταιρισμών οΰτω; ώστε καί
  αθτη νά έξυπηρετήται μονίμως
  καί αποτελεσματικώς καί ή δλη
  όργάνωσι; των συνεταιρισμών νά
  προκόπτη.
  Έπίση; ή διάταξις ή άφορώσα
  τό υπαλληλικον προσωπικόν θε-
  ωρεϊται Εκανή καί τό ήδη υπάρ¬
  χον μορφωμένον καί Ιμπειρον
  προσωπικόν νά υποστηρίξη καί
  τα; ελλείψει; αυτού νά συμπλη¬
  ρώση. Εί; τοθτο άλλω; τε δύ¬
  ναται νά χαρακτηρισθή ώ; πρω-
  ταρχικό; ϊρος ή μονιμοποίησις
  των συνεταιριστικών Οπαλλήλων
  καί ή ί'δρυσι; καϊ δι' αυτού; Τα
  μείου ' συντάξεως.
  Έξ άλλου είς τόν σκοπόν τοΰ-
  τον θά συμβάλη μελλοντικώ;
  καί ή σύστασις επιστημονικάς
  συνεταιριστικής σχολή; είς την
  οποίαν θά μετεκπαιδεύωνται
  δλοι οί μέλλοντες νά διορίζωνται
  τού λοιπού συνεταιρισπκοί ύπάλ-
  ληλοι.
  ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ει·Βειειειει·ειειειεΐΒΒ·β|
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  Ι Α Τ Ρ Ο Σ
  ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθείς μονΐμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ' ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά-
  στυνομικοθ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άοθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες)
  Ιατρείον τού καθ' εκάστην 4—6 μ. μ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμΐα τού "ίνα διευκολύνη
  όφριλέτας τοθ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή-
  των τού Δήμου καί φόρων, α¬
  πεφάσισεν 'ινα είς τοΰς αί
  τοΰντας καί ύπογράφοντας εί-
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  Οίκονομικής "Υπηρεσίας τοϋ
  Δήμου.
  Χορηγήστν, Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν-
  τοχής τοθ φορολογουμένου έν-
  τός ετους καί πλέον άπό σή¬
  μερον.
  2) Τής άπαλλαγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερίας.
  Προσκαλεϊ δθεν τούς έπιθυ
  μοϋντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω εύεργετικών καί φορολογι-
  κών διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεΐα των
  Οίκονομικών Ύπηρεσιών τοϋ
  Δήμου ίνα ζητήσωσι τουτο ύ-
  πογράφοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 Ίνα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καϊ των
  άστυνομικών των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποϊα θά άνακλη
  θώσιν άμα τή υπογραφή τής
  οΊτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεσμίας ούδεμία αίτη¬
  σις σχετική θά γΐνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψίας καί φωτισμοϋ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομί-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοθ νόμου έπιτρεπομένων έκ
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά-
  κινήτων μετά προγραμμάτων
  πλειστηριασμοθ.
  Τα οΰτω λαμβανόμενα μέ¬
  τρα έπ' ούδενί λόγφ θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τού χρέους.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  •%«^ν^< Ριζική καί άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 'Αρκολεων όπισθεν Παλαίον Δημαρχείου Δέχιται επί βυνεντβύ{ει Άριβ. Τηλ, 7—87. ^>_>"ν>
  —Σύλληψις φυγοποίνου.
  Υπό τοϋ Σταθμοΰ Χωροφυλα-
  κης Σελλίων Ρεθύμνης συνελή¬
  φθη ό Μιχ. Ί.^Γουμενάκης φυ-
  γόποινος πρβς εκτισιν τής πβι-
  νπς τβυ.
  —Παράνομος κατοχή ο-
  πλου.
  Συνελήφθη έ Βασίλειος Π.
  Γυπαράκης έκ Σαϊτούρων Ρε¬
  θύμνης επί κατοχή «υρββόλβ»
  δπλου.
  -Ή σημερινή διάλεξις.
  Ό Σύνδεομος 'Εφέδρων Α¬
  ξιωματικών Ηρακλείου παρακα-
  λεϊ όπως «ροσέλθωσι σήμερον
  τα μέλη τού ώραν 10 1)2 π. μ.
  έν τή ενταύθα Στρατιωτικαί Λέ-
  σχτι πρό; παρακολούθησιν τού
  Βου μέρου; της <5ι «λέξεως τού Στρατηγοΰ κ. Άλεξχκη Ιω. Περί Κινέζων καί Ίαπώνων». Εί; την διάλεξιν ταύτην ώς γνωστόν είναι ελευθέρα η εϊσο- δος είς τούς κ. κ. Άξτωματικοΰς ηάσης κατηγορίας. —Ό μηχανικός Κοινοτήτων Λασηθίου. Όρκιβθεΐς άνβλαβεν άπ© προ- χθές τα καθήκοντά τού ό νέ- ος μηχανικός Κοινοτήτων Λαση¬ θιου κ. Βαρκαράκης. —Διορισμοί δημοδιδασκά- λων. "Υπό τού κ. υπουργοΰ τής Παιδείας ανεκοινώθη 8τι ενεκρί¬ θη ή χορήγησις της σχετικός πιστώοεως διά τόν διορισμόν 52 εισέτι νέων δημοδιδασκάλου. —Νέοι Κρήτες έκπαιδευτι- κοί. Διά διατάγματος τοΰ Υπουρ- γοΰ της Παιδείας διορίζοντκι οί κάτωθι καθηγηταί: Σπύρος Παυλάκης, ώ; πρωτοβάθμιος φυ· σικών, Α. Τσοπανάκης ώς δευτε- ροβάθμτος φιλόλογος. Κ. Ιϊλαχά- κπς ομοίως, Ν. Πολάκης έπίσης ώς δευτεροβάθμιος φΐλολογος. Επί· σης? ώς δευτεροβάθμιοι φΐλόλο- γοι διωρίσθησαν ο Έμμ. Παπα- μχτθαιάκης καΐ Νικόλ. Φραγκού- λης. Διωρίσθη έπίσης ώς δευτε ροβάθμιος διδασκάλισσα οΐκοκυ- ρικών μαθημάτων ή Κωνσταντίνα Κουβαράκη. —Τα ζητήματα τοϋ καπνοΰ. "Υπό την προεδρίαν τβΰ κ. πρνθυπουργοϋ συνήλθεν είς πρώ¬ την συνεδρίασιν είς τό υπουργεί¬ ον των Εξωτερικών ή νεοσυστα- θεϊσα άνωτάτη έπιτροπή προστα- οίας έλληνικοΰ καπνοΰ έκ των υ¬ πουρ γώ ν Γεωργίας, Έθνικης θί- κονομίας καΐ Οίκονομικών, τοΰ της Εργασίας, των ΰποδιοικητών των Τραπεζών Ελλάδος καΐ Ά- γροτικης. Κατά την συνεδρίασιν ταύτην καθωρίσθη ό τρόπος των εργασιών τής έπιτροπής καΐ έξη· τάσθηβαν διάφβρα ζητήματα σχε- τικά μέ την νέαν οργάνωσιν των γραφείων προστασίας καπνοΰ. ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ Κρητική ύφαντουργία (Μέγα Βραβείον Διεθνών 'ΕκΟέβεων Παρισίων κα'ι θεσσαλονίκης 1937). Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬ κλείω πελατεΐας των προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ- ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεΐα τής ώς άνω ύφαντουρ- γΐας ανετέθη αποκλειστικώς είς την: Καν Άνδρουλάκη μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία οικίας κ. Κατελάνου) καί ή όποϊα θά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής άξιοτίμου πελατεΐας της.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Κυριακης
  3 Απριλίου 1938
  1
  Ήσημασίατηςαύριανης συνεδριάσεως
  τής Βουλής των Κοινοτητων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙλίΙ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΕ&ΡΟ ΥΛΕΜΠΡΕΝ
  ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ
  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚίΣΜΙΙΥ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ!
  ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΕΒΗΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλεγραφή
  ματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ο
  Γάλλος πρόεδρος κ. Αεμπρέν συνεχί
  ζει τάς συνομιλίας τού μέ προσωπικό
  τητας τού Γαλλικοΰ πολιτικού κόσμου
  Σ*οπός των συνομιλιών τούτων είνι
  ή έξεύρεσις τρόπου συνεννοήσεως τώ
  κομμάτων πρός σχημ.ατισμόν κυβερνή
  σεως έθνικής ενώσεως. Σχετικώς λέγε
  ται ότι ο σχηματισμός τοιαύτης κυβερ
  νήβεως έν Γαλλία δύναται νά θεωρήτα
  ως προσεχής.
  ΚΑΤΑΤΗΣΑΕΡΙΝΤΑΣΟΙΕΟΝΙΚΟ
  ΕΠΙΤΙ8ΕΝΤΑΙΣΦΟΔΡΟΤΑΤΛ
  ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΠΟΛΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άντ*
  ποκριτοΰ μας).—Καθ' α αγγέλλεται έκ
  τού έξωχερικοΰ οί έθνικοί ένήργησαν έ
  ναντίον τής πόλεως Λ&ρίντα τρείς άλ
  λεπαλλήλους^ έπιθέσεις. Ή φρουρά ό
  μως τής πόλεως κατώρθωσε νά άποκρού
  ση ταύτας- Αί έπιχειρήσεις έν πάση
  περιπτώσει αΐτινες διεξάγονται είς τα
  πρόθυρα τής πόλεως συνβχίζονται λυσ
  σώδεις.
  ΟΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΕΓΚΑΤΕΑΕΙΨΑΝ
  ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ_1 ΛΕΡΙΝΤΑ
  ΜΙΑ ΑΝΕΞΛΚΡΙΒΟΤΟΣ ΦΗΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τοΰ άντα
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεις
  έκ Ηαρισίων φέρουν τούς κυβερνήτι-
  κούς έγκαχαλείψαντας,χήν νύκτα την Λε·
  ρίντα ήτις καίεχαι άπ' άκρου είς άκρον.
  Ή πληροφορία έν τούτοις αυτή δέν έ·
  πιβεβαιοΰται έξ άλλης πηγής.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑΝ
  ΕΠΕΞΕΤΑΘΗΣΑΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι τοΰ πρακτορείου Χαβάς άγγέλλου·
  ότι είς χον τομέα τής Γουαοαλα.χάραι
  ( πρός βορράν τής Μαδρίτης) αί μά
  χ αι έπεξειάθησαν. Οί κυβερνηχικοί έ
  νεργούν άντεπίθ&αιν έξ όλης τής γραμ
  μής αυτών ήτις όμως δέν επέτυχε ι ού
  άντικειμενικούς σκοπούς της.
  Η ΛΕΡΙΝΤΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ
  ΕΚ ΤΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Έκ των αλλεπαλ¬
  λήλων βομβαροισμών οΐτινες εγένοντο
  υπό των *■'θνικών κατά τό διάσχημα
  τού τελευταίου είκοσιτετραώρου, χηλε
  γραφείχαι ότι ή Λερίντα κατεστράφη
  σχεδόν έΐ ολοκλήρου.
  ΕΡΟΤΙΚΟΝ ΑΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ
  ΤΗΝ ΕΦΟΗΕΪΙΕ Κ1Ι ΗΥΤΟΚΤΟΗΗΣΕ
  Α ε» ΗΝ ΑΙ 2 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Είς τόν συνοικι¬
  σμόν Περιστέρι -.ών Αθηνών ο Θεόδω-
  ρος Γεωργιάδης έφόνευσε την νέαν Ευ-
  στρατίαν Μαυρίδη διότι την ήγάπα χω·
  ρίς αυτή νά άνταποχρίνεται είς τόν ερω-
  τάτου-Ό δράοτης μετά την πράξιν τού
  ηυτοκτόνησε.
  ΗΣΥΝβΕΣΐ: ΤΩΝ ΑΙΚΗΓ0ΡΙΚΙ1Ν ΣΥΑΑΟΙΩΝ
  Κατ' απόφασιν τοϋ ΈφετεΙου Κρήτης τούς
  δικηγορικους ουλλόγους Ηρακλείου καί Λα-
  οηθΐου θά άτιαρτίζουν εφεξής οί κ κ. Τοΰ
  ΠρωτοδικεΙου Ηρακλείου: Μελισσείδης Πρόε¬
  δρος, Γεωργιάδης, Κουναλάκης, 'ίερωνυμάκης
  Μεϊμαράκης, Γαλανάκης, Παπαχατζάκης,
  Χουρδακης Ταμίος καί Ξανθάκης Γραμμα¬
  τεύς.
  Λασηθίου: Γ. Μοδάτσος, Πρόεδρος, Σερ·
  γάκης, Τσίχλης, Σιρατάκης, Τζώρτζης, Μαυ-
  ροφόρος ΤαμΙας καί Λογαριαστάκης Γραμμα-
  1 ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τοΰ
  ανταποκριται μας).— Τηλε
  γραφήμκτα έκ Λονδίνου ά¬
  ναφέρουν ότι ή «ύριανή ου-
  1 ζήτησις είς την Αγγλικήν
  Βουλήν διά την εξωτερικόν
  , πολιτικήν άναμένεται μετ'
  Ι ένδιαφέροντος υπό των πολι-
  ! τιχών κύκλων τής Άγγλι-
  κής πρωτευούσης.
  Λέγεται ότι κατά την συ¬
  νεδρίασιν έτοιμάζουν σφο¬
  δράς άγορεύαεις εναντίον
  τοϋ Τσάμπερλαιν οί φιλελεύ
  θεροι καί οί έργατικοί. Συγ¬
  κεκριμένως οί πρώται θά το·
  νίσουν ότι ή πολιτική τοΰ
  "Αγγλου πρωθυπουργβΰ βχι
  μόνον αποτελεί κίνδυνον
  τής εΰρωπαϊκής είρήνης «λ-
  λά καί ούσιαστικώς έξασθε-
  νεΐ τό Βρεττανικόν γόητρον.
  Διά τό Ίσπανικόν πρόβλη-
  μα ειδικώτερον, οί φιλελεύ-
  θεροι θά προσθέσουν ότι ό
  Τσάμπερλαιν συνετέλεσε διά
  τής πολιτικής τού νά παρο-
  ξύνη τό ίδεολογικόν χάσμα
  τό οποίον χωρίζει τα δύο άν-
  τιμαχόμενα στρατόπεδα καί
  να προκαλέση νέας κατα¬
  στροφάς είς τήν'Ισπανίαν κα-
  θώς καί αγριωτέραν παράτα
  σιν τού πολέμου.
  Απήχησιν τής αύριανής
  συνεδριάσεως της Άγγλικής
  Βουλης άποτελοΰν καί τα
  τελευταία άρθρα τοΰ Άγγλι-
  κου τύΐτου τα ό ποία έν ι πολ-
  λοΐς καταφέρονται εναντίον
  τοϋ Τσάμπερλαιν.
  Τάέμπορικά ζητήματα Ηρακλείου.
  Ύποβάλλεται αρμοδίως ύπόμνημα.
  Υπό την προεδρίαν τοΰ κ. Π.
  Πρατικάκη συνήλθεν είς μακράν
  συνεδρίασιν ό Εμπορικάς Σύλλο-
  γος Ηρακλείου ασχοληθείς μέ
  τρεχούσης φύσεως ζητήματα έν οίς
  των άοτικών χρεών, των φορτοεκ-
  φορτωτικών λιμένος καί αλλων έν
  διαφερόντων άμεσώτατα τόν εμπο¬
  ρικόν κόσμον Ηρακλείου.
  Επί πάντων των συζητηθέντων
  ζητημάτων απεφασίσθη δπό των
  συνελθόντων νά υποβληθή" εντάς
  τής εβδομάδος μακρόν ύπόμνημα
  πρός την κυβέρνησιν.
  Πρός τουτο ό Εμπορικάς Σύλλο
  γος θά συνέλθβ καί αύθις τό ε¬
  σπέρας τής αύριον 3πως κυρώση
  τό καταρτισθησόμενον ύπόμνημα
  τό οποίον θά περιλαμόάνη πάντα
  χά έμπορικά ζητήματα των
  οποίων ή έπίλυσις έςαρτάται έκ
  τοΰ ηίντροο.
  Έν τί] ιδία συνεδριάσει ό πα-
  ρά τώ Εμπορικώ Επιμελητηρίω
  άντιπρόσωπος τοΰ Συλλίγου κ.
  Έμμ. Περάκης προέβη είς άνα-
  κοινώσεις επί διαφόρων σχετικών
  μέ τό εμπόριον ζητημάτων έφ'
  ών έν τέλει ούτος εξέθηκε τάς ά
  πόψεις τού υίοθετηθείσας &πό τοθ
  Έμπορικοΰ Συλλόγου.
  Ο Πρωΐνή
  ΥΠ0ΓΡΑΦΕΤΑ1 ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΝ Μ. ΑΝΤΑΝΐ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΡΜλ ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΒΝ ΤΕΣΣΑΡΒΝ ΧΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άνχα-
  ποκρι-ίοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι δέν θεωρείχαι άπίθα-
  νος ή υπογραφή συντόμως συμφωνίας
  των κρατών τής Μικράς Άντάντ καί
  τής Ουγγαρίας.
  Αί διεξαγόμεναι μάλιστα άπό τινος
  διαπραγματεύσεις διά την επίτευξιν
  συνεννοήσεως μεταξύ των κρατών τού¬
  των συνεχίζονται, έλπίζεται δέ ότι θά
  καταλήξουν είς ίκανοποιητικά άποτε-
  λέσματα έντός των ημερών.
  Ένεκρίδησαν τα δερινά δρομολόγια
  των Ύπεραστικών συγκοινωνιών.
  Δι' αποφάσεως τής Γεν
  Διοικήσεως Κρήτης κοινοποιη
  Θείσης είς την Νομαρχίαν, ό-
  ρίζεται δτι τα ύποχρεωτικά
  θερινά δρομολόγια των ύπερ¬
  αστικών λεωψορειακών συγ¬
  κοινωνιών νομοϋ Ηρακλείου
  καθορίζωνται άπό 1 αρξαμέ¬
  νου μηνός μέχρι 31 Όκτωβρί-
  ου έ. έ. ώς εξής:
  "Ωρα αναχωρήσεως έξ Η¬
  ρακλείου την 4 μ.μ. καθ' ε¬
  κάστην μέ τέρματα προορι-
  σμοΰ τα χωρίαΡογδιά, Τυμπά¬
  κι, Χουστουλιανά, Πιτσίδια,
  Γρηγοριά, Άνω Άρχαναις,
  Χάρακα, Καστέλλι Πεδιάδος,
  Σγουροκεφάλι καί Γωνιές. Τα
  έκτελοΰντα τάς ανωτέρω γραμ
  μάς λεωφορεΐα ώς καί τα κα¬
  τωτέρω άναφερόμενα θά σταθ
  μεύωσιν είς τα ένδιάμεσα ά¬
  πό Ηρακλείου μέχρι τοϋ τέρ-
  ματος προορισμοθ συναντώ-
  μενα χωρία.
  Την 4 30μ μ. θά άναχωροΰν
  τα αύτοκίνητα τα έκτελοϋν-
  τα την γραμμήν άπό Ηρα¬
  κλείου είς Κασταμονίτσαν,
  την 5 τα λεωψςρεΐα των
  γραμμώνΤυλίσσου, Σείσαρχα,
  Κάτω Καλεσσων, Πενταμοδί
  ου, "Αγ. Μύρωνος, Κάτω καί
  Άνω Ασιτών, Αγ. Θωμά,
  Αγ. Βαρβάρας, Ζαροϋ, Πόμ-
  πηας, Κανλί Καστελλίου, "Α¬
  νω Αρχανών, Χάρακα, Έμ
  πάρου, Θραψανού, Ξυδδ κα
  Καλοΰ χωρίου. Την 5 1)2 μ.μ
  τα έκτελοΰντα τάς γραμμάς
  Ηρακλείου—Άσημίου, Βενε-
  ράτου καί Αύγενικής καί την
  6ην μ. μ. τα αύτοκίνητα των
  γραμμών Ήρακλείοι—Αγ. Ποτ
  ρασκιών, Χουδέτσι, Άρκαλο
  χωρίου. Την 3 απογευματινήν
  θά άναχωρή τό αυτοκίνητον
  Χερσονήσου καί την 3 1)2 τό
  αυτοκίνητον Αγ. Δέκα.
  Π. μ. θά άναχωροΰν τα λεω
  φορεΐα των κάτωθι γραμμών
  "Ηρακλείου— Έμπάρου την
  8 1)2 καί'Ηρακλείου — Άρχα
  νών την 12.
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΟΧΟΥ
  ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝΤΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΝ
  Ή χωμύπολις Μοχοΰ τής οποί¬
  ας το συγκοινωνιακόν προβλημα
  εισήλθεν είς την οίον τής επιλύ¬
  σεως χάρις εί; την αοκνον φρον¬
  τίδος τού Νομάρχου Ηρακλείου
  κ. Ανδρ. Μαρκελλου διεδήλωσε
  χθές την ευγνωμοσύνην της πρό;
  αυτόν. Επιτραπή των κατοίκων
  της έκ των κ. κ. Δημ· Καπετα-
  νάκη, Κωνστ. Κριτσωτάκη, Γεωρ.
  Διαμαντάκη, Ιωάν. 'Ανυφαντά-
  κη, Βασ. Πατεράκη, Έμμ. Βελ-
  γάκπ, Ιωάν. Καπετανάκη, επί κε¬
  φαλής έχουσα τόν πρόεδρον τη;
  Κοινότητος Μοχοΰ κ. 'Αριοτ. 'Ι-
  ωαννίδην παρουσιασθείσα χθές
  εις τόν κ. Νομάρχην τοϋ επέδω¬
  κε ψήφισμα λίαν χαρακτηριστι-
  κόν των αϊσδημάτων τή; εΰγνω-
  μοσύνη; των κατοίκων Νοχοΰ
  πρό; τόν ανώτατον έν τω νομώ
  έκπροσωπον τοΰ κράτους.
  Την επίδοσιν τοΰ ψηφίσματο;
  συνώδευσεν ό πρόεδρος τής κοινο
  τητο; Μοχοΰ μέ την εξής προσφώ-
  νησιν:
  Κυριε Νομάρχα,
  Ή παρουσιαξομένη σήμερον ε¬
  νώπιον Σας Έπιτροπή, ήν εΐχετε
  την εΰγενή καλωσύνην νά δεχθή¬
  τε, έκπληροϋσα ομοφωνον επι
  1 θυμίαν καί εντολήν τοϋ Κοινοτ,
  Σιημβουλίου Μοχοΰ καί άπαξα·
  πάντων των κατοίκων αυτού επι-
  δίδει δι' έμοΰ τό παρέν ψήφισμα
  έκ?ράζει καί προφορικώ; τα; θερ
  ι μά; καΐ είλικρινεϊ; πρός 'Υμά
  ευχαριστίας τη; διά τό πατρικόν
  όντως ενδιαφέρον, όπερ έπανει-
  λημμενως εχετε έπιδείξει ώς πρό;
  την κατασκευήν τή; όδοΰ Σταλί-
  δος Μοχοϋ καί παρακαλώ την Ύ
  μετέραν έξοχότητα όπως δεχθρ
  καί άναρτηθη ή εικών Σας έν
  τω Κοινοτ. Καταστήματι εί; έν¬
  δειξιν υπερτάτης εΰγνωμοσΰνη;
  καί εκτιμήσεως.
  Ό κ. Νομάρχης απαντών ηΰχα
  ρίστησε την Επιτροπήν των κα¬
  τοίκων Μοχοΰ, εΐπε δέ ότι ή φρον
  τί; τοΰ νέου κράτους διά τού;
  πληθυομού; τή; ΰπαίβρου καί ή
  γενικωτέρα πολιτική τής κυβερ¬
  νήσεως όπως οπλίση τοΰ; πληθυ-
  σμούς αυτής μέ τα άγοιθα τής συγ
  κοινωνίας άποτελοΰν ένδοσιμα
  ότι ή κωμόπολις Μοχοΰ θά 'ίδη
  πολΰ συντόμως τό όνειρον τή;
  συγκοινωνίας Μοχοϋ νά γίνη
  πρ αγματικότης.
  Η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
  ΤΟΥ χ· ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Αί λαϊκαί έκδηλώσεις πρός
  τόν Δήμαρχον Ηρακλείου κ.
  Μ. Γεωργιάδην έσυνεχίσθη-
  σαν καί χθές διά τής άνόδου
  είς τό Δημαρχείον καί έτέ-
  ρων λαίκών άντιπροσωπειών
  κομιστριών των συγχαρητηρί-
  ων καί τοϋ προσφυγικοϋ στοι-
  χείου τής πόλεώς μας πρός
  τόν κ. Γεωργιάδην. Ούτω επε¬
  σκέφθη τόν κ. Δήμαρχον έξ ό-
  'όμαιος των προσφύγων Ή-
  ακλείου ό πρόεδρος τοϋ προ
  σφυγικοϋ Συλλόγου κ. Μιχ.
  Καλογήρου χαιρετίσας αυτόν
  :ξ όνόματος των συμπατριω-
  ών τού. Έπίσης τόν κ. Δή·
  ιαρχον επεσκέφθη ολόκληρον
  ό Σωματείον των ουντηρητι-
  ;ών έργατών καί τοϋ υπέβαλε
  άς ευχάς τού.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά
  λάβ[) χώραν σήμερον αγών
  μεταξύ των ποδοσφαιρικών
  όμάδων Όμίλου Φιλάθλων
  καί Όλυμπιακοΰ. Ό αγών
  οδτος «είνε ό τρίτος τής σει¬
  ράς τοϋ άθλοθετηθέντος κυ
  πέλλου υπό τοϋ κ. Κοτζιδ.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ1ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  συνεδριάσαν προχθές απεφά¬
  σισε την επανάληψιν των δη·
  μοπρασιών ενοικιάσεως των
  δημοτικών φόρων διά τό νέον
  οικονομικόν έτος δεδομένου
  δτι αί γενόμεναι προσφοραί
  έκρίθησαν άσύμφοροι. Έπίσης
  απεφάσισε την επανάληψιν
  τής δημοπρασίας διά την προ-
  ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  Συνήλθε χθές δπό την προε
  δρίαν τοΰ κ. Δημάρχου ή επι
  τροπή ή άναλαβοΰσα την διοργά
  νωσιν τοΰ φιλολογικοΰ μνημοαύ
  νού τοΰ αειμνήστου Κρητός λογο
  γράφου Ιωάννου Κονδυλακη. Κα
  θωρίσθησαν τα θέματα τα όποϊα θά
  άπασχολήσουν τούς έμιλητάς καί
  άτινα θά περιστραφοθν είς την
  ζωήν καί την βιογραφίαν έν γέ
  νει τοΰ Κονδυλακη καθώς καί την
  ανάλυσιν τού φιλολογικοΰ τού Ιρ-
  γου κατ' εΐδικότητας. Ή Ιπιτρο-
  πή συνερχομένη έκ νέου θά λά
  βη τελίκάς άποφάσεις. Τό μνη
  μόσυνον τοΰ Κονδυλακη θά γίνη
  μετά τα Πάσχα.
  ΑΝΑΧΟΡΗΣΙΣ χ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Τό εσπέρας σήμερον θά α¬
  ναχωρήση, δι" Αθήνας δι' ύ-
  πηρεσιακούς λόγους ό Δήμαρ
  χος Ηρακλείου κ. Μηνάς Γε¬
  ωργιάδης.
  ΑΙ ΣΧΟΑΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ
  Αποφάσει τής Γεν. Διοικήσεως
  Κρήτης ενεκρίθη ή χορήγησις των
  κάτωθι πιστώσεων διά σχολικάςά
  νάγκας: Είς τό Οον Δημοτ. Σχο¬
  λείον Ηρακλείου δρ. 10.000,
  Γωνιών δρ. 5000, Καμάρων 5000.
  Λασηθίου: Δημοτικοο Σχολείου Έ-
  λούντας δρ. 13 000 Νεαπόλεως
  δρ. 5.000 καί Βραχασιου 5.000.
  μήθειαν των 6500 τεμαχίων
  κρουνών διακοπής. Έν σχέσει
  μέ την πρότασιν περΐ έπιβολής
  μικρών τίνων φορολογιών αΐ¬
  τινες θά καλύψωσι τα εξοδα
  αποπερατώσεως τού Γυμνα-
  στηρΐου ελήφθη απόφασις νά
  έκφρασθή πρός την κυβέρνη¬
  σιν εύχή υίοθετήσεως τής έν
  λόγω φορολογίας τής οποίας
  έν πάση περιπτώσει ή διάρκεια
  δέν θά παραταθή πλέον τής μι·
  δς δεκαετίας. Τέλος τό Δημοτι
  κόν Συμβούλιον ενέκρινε την
  ;ορήγησιν διαφόρων άναπλη-
  ρωματικών πιστώσεων μεθ' δ
  διέκοψε την συνεδρίασιν ήτις ,
  καί θά επαναληφθή αυριον τό '
  εσπέρας. ' '
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΣΙ
  ΠΡΟΟΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τοΰ άν¬
  τ αποκριχού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι αί συνεννοήσεις Αγγλίας
  καί Ιταλίας σημειώνουσιν ίκανοποιητι-
  κήν πρόοδον έλπίζεται δέ ότι θά επέλ¬
  θη ταχέως αυμφωνία επί των έναπο-
  μενόντων εισέτι πρό; συζήτησιν ζητη.
  μάτων καί των κυριωτέρων έν γένει ση-
  μείων των διεξαγομένων συνομιλιών.
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΝΤΟΥΓΚ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
  ΑηθλΕΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΝΔΡΑΣ
  ΕΚΥΡΙΕΥΘΗΣΑΝ 17 ΤΑΝΚΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ τής
  "Απω Άνατολής ότι είς τό Σαντούγκ
  καί κατά τό διάστημα σφοδροτάτης
  μάχης μεταξύ Κινεζων καί Ίαπώνων
  οί τελευταϊοι άπώλεσαν τρείς χιλιά¬
  δας άνδρας. Έκτός των νεκρών τού¬
  των οί Ίάπωνες έχασαν κ«ί 17 αρμα
  τα μάχης τα οποία έκυρίευσαν οί' Κΐ
  νέζοι.
  ΕΙΑΚ0Λ0Υ8ΕΙ Η ΕΞΟΔΟΣ
  ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή έξοδος τού άμάχου
  Ίσπανικού πληθυσμοΰ πρός την Γαλ¬
  λίαν συνεχί'ζεται πάντοτε. Οί πρόσφυ
  γες είσερχόμενοι είς τό Γαλλικόν έ-
  δαφος ύφίστανχαι ύγειονομικήν εξέτα¬
  σιν καί είτα κατανέμονται είς διαφό¬
  ρους παραμεθορίους πόλεις.
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας). —Τηλεγραφοΰν έκΣα
  γκάης ότι οί Κινέζοι συνεχίζοντες την
  επίθεσιν αυτών ευρίσκονται ήδη είς
  απόστασιν άπό τής Σαγκάης μικρο-
  τέραν των 1ΟΟ χιλιόμετρον."
  ΟΙ ΣΟΥΔΙΤΑΙ ΓΕΡΜΝΟΙ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ * Απριλίου (τού άν-
  ταποκριχού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πράγας ότι είς την Τσεχοσλοβακικήν
  Βουλήν Σουδίχης βουλευχής άγορ&ύ-
  σας εζήτησε ταχίοΐην αύτονόμησιν των
  Σουδιτών Γερμανώνάπειλήσας ενέναντία
  πβριπχώσει εξέγερσιν των Σουδιτών.'
  Η επίθεσις τού Σουδίτου βουλευτού
  προεκάλεσαν αγανάκτησιν μεταξύ των
  τσεχικών κύκλων.