95602

Αριθμός τεύχους

4829

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΧΚής
  1938
  ι«
  'ΙΙίΙΙ
  κπιιιι
  ΙΝΙΪ

  **
  «* άπό ,Ενο
  !1ν έτίίϊ
  έ ότι
  ΤηλΙΑΤ
  ΕΙΟΝΟΥΣΙ
  Ο Ο Δ Ο Ν
  (τού
  άν
  έχ
  ις
  ίκανοποιητί·
  ότι θά έπέλ-
  των ένχηο·
  ήτησιν ςητη.
  έν γένει βη·
  βυνομιλ'.ών.
  ΙΣ ΑΝΙΡϋ
  ΤΑΝΚΣ
  κ>*(τού άντ*·
  ιφούν έκ τής
  τό Σαντούγ*
  ΐφοδροτάτ»)ς
  ι ·Ιαπώνων
  :ρείς χιλιί·
  εκρών τού-
  ιί 17 *ρμ*
  υσαν οί Κ*
  ΕΞΟΔΟΣ
  ΗΟΥΣΜΟΥ
  ΚΛΗΣΕΙΣ

  (τού *?"
  ,,φούν ··
  λοβ**"1^
  Ινέναντ'*
  ^ουδι^'
  ϊοολευτο»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικίίς
  έτησία δολ.
  έξάμηνός »
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  15
  ΤΡΙΤΗ
  5
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ3ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΜ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +829
  ΥΠΕνβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΙΣΕΡΧΟΚΙΕΟΑ ΕΙΣ
  ΝΕΑΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΥΡΟΟΗ;
  λύβα καί την άνήλιο καί ύγρή,ληξε στήν τρέλλα πού όδηγεΐ
  τρώγλη, τό ΐδιο δπως καί κά-
  τω άπό τίς βεράντες καί τής
  σέρρες των λαμπρών μεγά-
  ρων καϊ των άνθοστολισμένων
  Χθές τό εσπέρας επρόκειτο
  ν' αρχίση είς την Βουλήν
  των Κοινοτήτων συζήτησις
  επί της έξωτερικής πολιτικής
  τού κ. Τσάμπερλαιν. Καθώς
  δέ εγνώσθη η συζήτησις ανε¬
  μένετο έκτάκτως ζωηρά καί
  ένδιαφέρουαα λόγω τής δρι-
  μυτάτης πολεμικής την ο¬
  ποίαν ητοίμαζον άπό κοινοΰ
  τό εργατικόν καί τό φιλε¬
  λεύθερον, κόμμα. Καί είς την
  Γαλλικήν βουλήν έπίσης,
  πρόκειται ν' αρχίση σημερον
  ή «μεγάλη μ«Χη» έκ τής
  εκβάσεως τής οποίας θά ε¬
  ξαρτηθή ή τύχη τής κυβερ¬
  νήσεως Μπλούμ.
  Έκ παραλλήλου είς την
  Ρώμην συνεχίζονται μεταξύ
  τού λόρδου Πέρθ καϊ. τού κό-
  μητος Τσιάνο αί διαπραγμα-
  τεύσεις πρός 'Αγγλοϊταλι-
  κήν συνεννόησιν καί συνδι-
  αλλαγήν. Λέγεται μάλιστα
  ότι αί συνεννοήσεις εχουν
  προχωρήσει τόσον πολύ ώ-
  στε νά θεωρήται βεβαία πλέ¬
  ον ή έντός των ημερών άν-
  ταλλαγή επισήμων διακοι-
  νώσεων καί ή μονογραφή
  των συμψωνιών.
  Έκ τής προόδου δέ αυτής
  των συνομιλιών τής Ρώμης,
  εξεδηλώθη ποία τις αίσιοδο-
  ξία ώς πρός την εξέλιξιν τής
  διεθνοΰς καταστάσεως. Συγ-
  χρόως όμως είς την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην σημειούν¬
  ται τοιαύται κτνήσεις ύ
  αλ
  θ' αποβή μειωτική κ*ί τβΰ
  κύρους καί τού γοήτρου
  καί των συμφερόντων της
  Αγγλίας.^
  Καί είναι δύσκολον νά
  πιστεύσωμεν δτι θά την α¬
  ναγνωρίση τό Αγγλικόν έ-
  θνος, μολονότι θά φέρη την
  υπογραφήν τοΰ κ. Τσάμπερ
  λαιν. Διότι καί μόνον τό
  γεγονός δτι ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν δέχεται την άναγνώ-
  ριοιν τής προσαρτήσεως τής
  ιίθιοπίας, άρκεΐ είς άντάλ
  λαγμα ν' άϊτ«Οΰρη τα στρα-
  εύματά της ή Ιταλία άπό
  ήν Ισπανίαν μετά την νί-
  ην δέ τοϋ Φράνκο, είναι
  αρκετόν νομίζομεν διά νά
  αταδείξη ποΰ θά οδηγήση
  1 περίφημος αυτή βυμφωνία.
  'ό γεγονός δέ αύτό είναι
  πίοηίάρκετον διά νά έ>νο-
  ήσωμεν είς ποίαν τραγικήν
  θέσιν θά αίοθάνεται περιελ
  θοΰσαν εαυτήν ή Γαλλία,
  άφοΰ ηδη άναγνωρίζεται έ
  πισήμως υπό τής Αγγλίας
  ή εγκατάστασις τής Ιταλίας
  προοιωνίζονται ασφαλώς οη-
  μαντιχώτατα γεγονότα.Οίίτω,
  ό καγκελλάριος Χίτλερ ευρί¬
  σκεται άπό χδές είς Αύστρί-
  αν δπου έργάζεται διά τό
  δημοψήφ»βμ« τής ΐθης τρέ¬
  χοντος πρός τυπικήν έπικύ
  ρωσιν τοΰ «"Ανσλους» καί δ-
  πβυ έκφωνεΐ λόγους των
  οποίων τό περιεχόμενον δέν
  ειμπορεί νά έμπνεύση α¬
  σφαλώς ησυχίαν. Ό δέ άρ
  χηγός των Γερμανών Σουδι
  των τής Τσεχοσλοβακίας κ.
  Χενλάϊν, αφιχθη είς Βερολΐ
  νόν καί συνωμίλησε μετά
  τού κ. Γκαΐριγκ, θά παρα¬
  μείνη δέ έκεϊ μέχρις έπι-
  στροφής τού κ. Χίτλερ διά
  νά τοΰ εκθέση την έν Τσε
  χοσλοβακία κατάστασιν καί
  νά τού ζητήση ©δηγίας επί
  τής περαιτέρω ίράσεώς τού.
  Καί θεωρεΐται βέβαιον δτι
  μετά την συνάντησιν αύ
  την, οί Γερμανοί τής Τσε
  χοσλοβακίας θ' άναλάβουν
  έντονον δράσιν έπιζητοΰν-
  τες την μετά τής Γερμανί-
  ας ένωσιν των. Όπως δέ
  ε νέ εϋκολον νά αντιληφθή
  κανείς άπό μίαν τοιαύτην
  τροπήν των πραγμάτων είς
  την Κεντρικήν Ευρώπην,
  δέν πρόκειται ασφαλώς νά
  προέλθη τίποτε τό καλόν δι*
  την ειρήνην.
  Τό Τσεχοσλοβακικόν, αρ-
  χίζει νά εμφανίζη πολλάς
  όμοιότητας καί αναλογίας
  μέ τό Αύστριακόν. Καί πο¬
  λύ φοβούμεθα μήπως ταχέως
  λάβη την ιδίαν μοιραίαν
  εξέλιξιν καί λύσιν. Μονον
  πού είναι δύσκολον να φόν
  τασθώμεν δτι θά θεωρηθή
  καί τούτο «τετελεσμένον
  γεγονός» διά τό οποίον δέν
  θά δικαιολογήται η /
  θά είναι δυνατή οιαδήποτε
  επέμβασις.
  'Αλλ' έκτός τής
  τος την οποίαν προσλαβά
  νει ή κρίσις είς την Κεν¬
  τρικήν Ευρώπην καί αί πε-
  'Αγγλοϊταλικαί δια-
  πραγματεύσεις, είναι προω-
  ρισμέναι φαίνεται νά έ-
  ηαυξήσουν την γενικήν ά·
  βεβαιότητα καί νά περι-
  πλέξουν έτι μάλλον την
  κατάστασιν, άντί νά
  σβυν είς την γβλήνευσιν
  των πνευμάτων καί είς την
  μ
  τη
  εκκαθάρισιν των
  των π«ύ £αοαν(ζουν
  Ευρώπην. Διότι ή
  νία αυτή μ« τούς Υ
  βθέντας μέχρι τώρα ^ρβ«5
  <αϊ Γερμανίας ηρικήν. Καί είς την φυσικά Ί- θά :ρεπει να πιστεύσωμεν ότι Ι Γαλλία θά επιδιώξη όπω- ίδήποτε ν' απαλλαγή άπό όν έφιάλτην π<:υ καθιστά όσον τραγικήν την θέσιν ϊζ καί την φέρει είς τό¬ ην αγωνίαν, είς αληθή α¬ πόγνωσιν. Καί άν λοιπόν προλάβη ό κ. Τσάμπερλαιν ά πραγματοποιηθή τόν με άλον πόθον τού, νά κερδί η την συμπάθειαν τοΰ κ. Μουσολίνι, καί νά υπογρά¬ ψη συμφωνίαν μετά τής Ί- αλίας—δέν πρέπει νά λη- σμονώμεν ότι έκτός τής ου- ητήσεως πού θά διεξαχθή είς την Βουλήν των κοινβτή των, θά διεξαχθοΰν την 12ην τοΰ μηνός καί άναπληρωμα- τικαί εκλογαί μέ σύνθημα την εσωτερικήν πολιτικήν, γεγονότα ποΰ θά έπιδράοουν σοβαρώς επί τής θέσεως της Άγγλικής κυβερνήσεως— ή υπόθεσις τής ειρήνης δέν θά εξασφαλισθή. Αντιθέτως μάλιστα, ΐσως καί νά έπιδεινωθή περισσότε¬ ρον. Κανείς άλλωστε δέν πι στεύει πλέον δτι η άκολου- θουμένη σήμερον υπό τής Αγγλίας πολιτική, όδηγε! είς την ειρήνην. Καί αύτοι άκόμη οί πρωταγωνισταί τής πολιτικής αυτής, εάν εύρι¬ σκον την δύναμιν τής είλι- κρινείας των λόγων θά τό ώ- μολόγουν. Απόδειξις δτι είς την πράξιν παρασκευάζον- ται πρός πόλεμον. Άλλά βτεύομεν ότι ή έβδομάς αυ¬ τή θ' αποτελέση σημαντικόν σταθμόν είς την άνέλιξιν τής καταστάσεως. "Ισως μάλιστα καί νά είνε έβδομάς σημ«ν- τικών όσον καί ραγδαίων γεγονότων. Έπομένως δέν έχομεν παρά νά παρακολου θήσωμεν αύτην την εξέ¬ λιξιν. φτωχός καρραγωγεΰς, μέ την ίδέα δτι κάποια μερά τό εί- δύλλιό τού θάβρισκε την ά- ποθέωσι είς τόν ύμέναιο, στε- φανωμένο μέ τ' άγνά λευκά άνθη τής λεμονιας. Κι' έζοθ- σε μέ την ήδονή πού τοΰφερνε ή προσδοκία τής μεγάλης μέ- ρας. Άλλαι δμως αί βουλαί τοΟ "εωργέλη καΐ άλλα τα κελεύ- σματα τοΰ γέρω πατέρα καί τής μάννας τού. Ό Γέρω "εωργέλης πού είς την ξερα- μένη άπ' τό λίβα τής ζωής καρδιά τού,, δέν ειμπορούσε ναβρη θέσι τό αϊσθημα τής νεότητος, ώρθώθηκε άγριω- πός, έποδοπάτησε τό έρωτικό λουλοΰδι, καί υπεχρέωσε τό γιό νά παντρευχή μίαν άλλη νέα μέ περισσότερα λεπτά καί μέ ανωτέρα κατά την κρίσι τού προσόντα. ΤΗταν πάτερ φαμίλιας, μέ «ώραΐες πατρι αρχικές άρχές καί άντιλήψεις» κι' έπρεπε ν' ακούεται. Κι' α¬ κούσθηκε. Τό θέλημά τού έ- γινε. Άλλά τό αϊσθημα τοϋ γιοϋ ήταν πολύ ίσχυρότερο άπ' τοΰ πατέρα τή λογική. Κι' δ· ταν τό α'ίσθημα αύτό ετέθη υπό περιορισμόν έθέριεψε άντί νά μαραθή. Έτσι συμβαίνει άλλοοστε είς την ζωή. Τό κά- θε τι ποϋ διώκεται καί πε- ριορίζεται, φουντώνει και ξε- σπά στό τέλος Κι' άφοΰ δέν ή'τσν δυνατόν να ύψωθή έλεύ- θερο κοί νά μεγαλουργηση, ά βρή δικαίωσι καί νά επι κρατήση, ίλοξοδρόμησε. Καΐέ Πεταχτά σημειωματο ΑΓΑΠΕΣ... Τό είρηνικό «Περιστέρι» γρσφΐκός συνοικισμός των Α¬ θηνών, έ'γινε τό θέατρον άγρί παύλεων. Καί ήταν εύτυχισμένος ό στό ί'γκλημα. Καί ό ΓεωργΙλης, τρελλός άπό τό πάθος καί τόν πόνο, σάν έμαθε δτι ή Εύστρατία θάφευγε γιά την πατρίδα της όριστικά άπελπισμένος άπό τή ζωή γιά νά ξεχάση καί νά ξεχαστή στήν μοναξιά τοΟ θρυλικοϋ νησιοΰ της έσΰρθηκε ώς τό σπΐτι της μέ θλιμμένο τό μυαλό καί μέ φουρτουνια- σμένη την ψυχήν τού. Κι' έθε¬ σε τέρμα όριστικό είς δλα.'Ε- σκότωσε την Εύστρατία, έ- τραυμάτισε τή μαννα της καί μιά γειτόνισσα πούέτρεξαν νά τόν έμποδίσουν. Καί ΰστερα έφύτεψε κσί στό κεφάλι τού μιά σφαΐρα κι' έκλεισε την αύλαία τοΟ δράματός τού. Καί τώρα έρωτάται: ύπάρχει μήπως δικαιολογία στήν πρα- ξι αύτη; Άναμφισβήτητα δχι. Πρώτο γιατί ή άγάπη δέν ύποτάσσε ται ποτέ στό παρελθόν καί στίς άρχές τού. Οΰτε κι' δταν τό παρελθόν έκπροσωπεΐται άπό τόν πατέρα. Κι' ϋστερα δποιος άγαπδ πραγματικά, καί ξέρει τί θά πή άγάπη, ξέ ρει νά κάνΓ) καΐ θυσίες. Ξέρει άκόμη νά πονή άθόρυβα. Ξέ ρεινά μην ξεσπδείς θυμούςκαί είς έγκλήματα, πρό πάντων δταν γιά δλα την ευθύνην την έ'χει ό ϊδιος. Γιατί ή άγάπη έξυψώνει, έξευγενίζει κι' έκ- λεπτΰνΓ) καί τή σκέψι καί τό σώμα καί την ψυχή. Άλλά άν είνε άξιόψεκτος ό Γεωργέλης, τότε τί είνε ό πατέρας τού, πού ωδήγησε μέ την έπιμονή καί την έπιβολή τού δύο ά- θώους στόν "Λδη καί ενα κόσμο όλόκληρο στό πένθος στ') θλΐψι κσί τή συμφορά; . Μ.— Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΕΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Πληροφορίαι έξ Αθηνών ται οί καταδικαι καί θά έκ- βεβαιούν ότι ή Κυβέρνη¬ σις απεφάσισε την α¬ νέγερσιν νέων, συγχρόνων φυλ,ακών. Ή απόφασις δέ αυτή τής Κυβερνήσεως ε¬ προκάλεσεν ευχάριστον εν¬ τύπωσιν παντοΰ. Διότι δη- μιουργεΐ την πεποίθησιν δτι ταχέως θ' αποκτήση καί ή χώρα μας σωφρονιστικά ί- δρύματα, πολιτισμένα, ύγι- εινά, άξια νά έκπληρώσουν τόν μεγάλον έπανορθωτι- κόν καί άνθρωπιστικόν συγ¬ χρόνως σκοπόν των. Δυστυ- χώς, είς τό κεφάλαιον των φυλακών, ή χώρα μας πα- ρουσιάζει τρομακτικήν κα- θυστέρησιν, είκόνα αθλιό¬ τητος. Αί φυλακαί, αί πλεΐ- ται τουλάχιστον, έμπνέουν τόν τρόμον καί τόν άπο τροπιασμόν. Διότι δέν εί¬ ναι φυλακαί μέ την συγ χρόνον έννοιαν τής λέξεως. Είναι παλαιά άνήλια, ύγρά, σκοτεινά φρούρια ή οίκή· ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 251Η Ο ΕΑΛΗΝΙΧΟΣΡΥΟΜΟΣ Τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί Γουρισμοΰ είς ώραιότατα φυλλά- δια — χαχά τό σύατημα τοϋ προ ηγμένου ^τουρισμοθ — άποκαλύ πτει καΐ διαφημίζει δλες τίς Έλ- ληνικές ώμορφιές. Τα νησιά των Κυκλάϊων, ή Κρήτη, αί Ίόνιοι νήσοι, τα Έλληνικά άκρογιάλια καί αί λουτροπίλεις, παρουσιά- ζουν τάς θαυμασιωτέρας άπόψεις καΐ τα γραφικώχερα θέλγητρα. Μαζύ με τό ενδιαφέρον των είδι· προόδους τής άρχιτεκτονικής καί τάς πολεοοομικάς τοιαύτας, δέν είνε άλλωστε, ενας μόνον, ώστε νά μή δ'ευκολύνβ τούς συνδυασμούς. Έκτός τής άρχαίας συμμετρίας καί εύγραμμίας πού κάνουν τάν Παρθενώνα πρότυπον αϊωνίας έ- πιβολής, υπάρχουν καί οί μϊτα γενέστεροι. χαρακτήρες: Ό Βυ- ζαντινός τροΰλλος ή τα περίφη- μα κιονόκρανα τοθ Άγίου Δημη- τρίου μαζύ μέ τόν δλον ρυθμόν τής «Βασιλικής», είνε δυνατόν νά έκπροσωπήσουν μίαν θαυμασί¬ α/ οϊκοδομικήν βάσιν. Έξ άλλου, 5ιά νά έλθωμεν εις την Κρήτην καί την προϊστορίαν της, ή άρ- κων, άρχαιοφίλων καί Εσΐορικών; χ[Τε/ΐονική τοΰ Μινωικοϋ άνακτό ανακινειται έδώ ζ'οηρότατα ή νο- · ■· -- - - οχαλγία τ;ΰ φυσιολάτρου: Ή Έλ- ληνική γή ώς σύιολον, μέ τα το- πεΐα της καί τα γενικά όεΐομένα των θρύλων καί των παραδόσεών χης, δημιουργή Ινα φανχα.-νχερό φόνχο, άπεριόρισχο είς έλξιν. Τα ζήτημα ώυχόσο είς την ώ ρ'αίαν αύτην πρόοδον, δέν είνε απλώς αυτή ή πρόοοος. Είνε καί μία )επτομέρειά της, τής οποίας ή σπουδαιόχης £σον καί άν έξήρ- θη ϊσως άπό ά'λλους, παραμέ/ει ή αΰιή πάνχοχε: Είς τα περίπχερ* καί τα άλλα κέντρα τα όποΐα ό Έλληνικός τουρισμός σπεύδει νά άνεγείρη όπου υπάρχει άνάγκη, παρατηρεϊται μία ζηλευτή άναβί- ωσις των τοπικών ρυθμων έν συνδυασμώ πρός τάς σχοιχειώδεις συνθήκας τής συγχρόνου άρχιχε- κτονικής. Ό συνδυασμός αύτός δέν έπιδρα διόλου είς χο σύνολον, ώ- στε νά μένη ή Έλληνική μορφή μία άρχική παρατήρησις Άπό ωρισμένας φωτογραφίας καί σχέ- δια, τό συμπέρασμα αύτό προκύ πτει κατ* τρόπον εϋγλωττον καί ΰποβλητικον. Ό Ελληνικάς χαρακτήρ: Τί ης χρήρ χαμένη άπασχόλησις άλλοτε! ΕΙ- χε λησμονηθή. Άντί τής Έλλη- νικής γραμμής πού ήταν κατ' αρχήν μία λιτάτης καί μία κομ- άβή έ ρου είνε ε/άς όλόκληρος πλοΰ- τος έμπν&ύσεων. Τα ΊΙρώον των πεσόντων τοο Ηρακλείου, δέν κρί νετχι ασφαλώς ό πρώτος καί τε- λευχαΐος τύπος των Ιμπνεύσεων αύχών... Καΐ κάτι άλλο ανακινειται μέ την πολύμορφη άναβίωαι τού Έλ- ληνικοΰ ρ^ρ,οθ την οποίαν συν- τονίζει ήδη τα Κράχος: Τί σας λέει χό τοπικό σπίτι, δπως τό ά πέδωσεν είς πολλά μέρη, ιδίως τής γ.ησιωτικής Ελλάδος, δ έμ- πνευομένος λα'ικός τεχνίτης; Δέν είνε καί αύτό ε'να ειδικόν πρό- τυαον; Ή σύγχρονος τουρισχική οργάνωσις δέν τό άπορρίπτει διό- λο > είς την Ιννοιαν τοΰ Έλλη-
  νικοΰ ρυθμοΰ. Καί δικαίως. Ένα
  πράσινο Έλληνικό τ;απΐϊο μπορεΐ
  νά διατονισ' ή καί καλλιτεχνικά
  καί Εστορικά θά ελεγα, μ3 ενα
  τύπο σπιτιοΰ βγαλμένου άπό
  τή λαική γραμμή καί την λαική
  παράδοσι. Τό μάτι τοΰ ξένου,
  αύΐό άναζητεΐ πολ)ές φορές καί
  γιά τό ταξειδιωτικό καρνέ καί γιά
  την μελέτη τοϋ τόπου. Άλλά καί
  γιά την όλην ένχύπωσι την όποι¬
  αν θά διαιωνίΐη ή άφήγησί τού
  2ταν ό ξένος αύτός Οά γυρίση σχήι
  παχρίδα τού.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  ου δράματος προχθές. Ό Γε- ψότης άναμφισβήτητος, έπεσχρα-
  ωργέλης, νέος, ρωμαντικός, έ- τεύεχο ή στενή αντίληψις επί
  Ε-ωσε την κσρδιά τού είς την γραμμής είτε πολυφορτωμένης
  Εύστρατία κόρην τής νήσου άπό δΐΛκοσμήσεις ή έχπροσωπού-
  ιής Σαπφοθς, πού ενοιωσε ά- σης έναν όγκον ξενοπρεπή καί ά-
  πό τα 16 χρόνια της νά σφύ-
  κατανόητον. Σήμερον μέ την πρω-
  ζουν οί χυμοί τής γονιμότη- τοβουλίαν τοϋ άρμοδίου υφυπουρ-
  τος, τοΰ έ'ρωτα κσί τής ζωής'γείου, ό χαρακτήρ αύτός ΰπεισέρ-
  στό'νεανικό της θώμα. Κοί έρχεται παντοΰ ώς καλλιτεχνικός
  προξε μαζί της τό τιιό ώροΐο,'καί αίσθητικός παράγων. Άπο·
  τό πιό ευνατό καί πιό θερμό κτα έξ άλλου περιεχόμενον κ»ί ή
  είδύλλιο. Άς ήταν καί κάρρα- αναστηλώση των παλαιών μνη
  γωγεύς Τό α'ίσθημα δέν κά· μείων διά τα όποΐα φροντίζει έκ
  νει διακρίοεις στέγης. Άνθεΐ παραλλήλου ή κυβέρνησις,
  καί κάτω άπό την λαϊκή κα-' Ό Ελληνικάς ρυθμός είς τάς
  ματα μεσαιωνικα,
  δπου
  κλείονται οί κατάδικοι καί
  δπου συνήθως ή κληρονο-
  μοΰν την φυματίωσιν καί
  άλλας παρεμφερεΐς νόσους
  ή άποκτοΰν πλείστα φρι-
  κτά έλαττώματα καί γίνον
  τκι κατά πολύ χειρότεροι
  παρ' δτι δταν τό πρώτον ει¬
  σήλθον.
  Δέν είναι δέ ύπερβολή
  άν είπη κανείς δτι αί φυ¬
  λακαί μας, πολλαί τούλα-
  στον έξ αυτών, άντί νά
  χρησιμεΰουν είς την έπα-
  νόρθωσιν τοΰ χαρακτήρος
  καί τοΰ ηδους των τροφί
  μων των, εγένοντο φυτώ-
  ρια δπου έκαλλιεργοΰντο ή
  ϊγκληματικότης καί τχί ά-
  σθένειαι τής ψυχής καί τοΰ
  σώματος.
  Είς αυτήν λοιπόν την άθλι
  ότητα, είς αυτήν την τραγι¬
  κήν κατάστασιν, εσκέφθη νά
  θέση τέρμα ή σχιμερινή κυ¬
  βέρνησις. Καί απεφάσισε νά
  άνεγείρη καί νά οργανωθή
  εί; δλα τα μεγάλα κέντρα
  σύγχρονα σωφρονιστήρια. Οά
  είναι δέ τα ίδρύματα αϋτά
  δχι μόνον ύγιεινά άλλά καΐ
  κατά τοιούτον τρόπον ώργα-
  νωμένα ώστε ν' άποβαίνουν
  χρήαιμα καί είς τούς τροφί-
  μους των καί είς την κοινω
  νίαν ολόκληρον. Οά είναι
  πλουτιαμένα μέ διάφορα έρ
  γαστήρια δπου θά έργάζων-
  μανθάνουν μίαν χρήσιμον
  πρακτικήν τέχνην.Θά διαθέ-
  τουν άφθονα τα μέσα τής
  ήθικής διαπαιδαγωγήσεως
  καί τής έπαναφοράς των
  τροφίμων των είς την ο¬
  δόν τής άρετης. Καί θά εί¬
  ναι
  πραγματι σωφρονιστικά,
  ~ 5 ε '
  έπανορθωτικά ίδρύματα καί
  δχι κάτεργα βασανιστηρίων
  καί έστίαι μολύνσεων καί
  σωματικής καί ψυχικής φθο¬
  ράς.
  Ειδικώτερον μάλιστα διά
  την πόλιν μας ή Κυβερνη
  τική απόφασις έχει Ιδιαιτέ¬
  ραν όλως σημασίαν καί
  σπουδαιότητα. Διότι χάρις
  ζς την απόφασιν αύτην θά
  έπισπευσθή ή αποπεράτωσις
  των νέων φυλακών 'Αλι-
  καρνασσοΰ -αί εργασίαι ττρός
  κατασκευήν των έπανήρχι-
  σαν ήδη άπό ημερών—όπό
  τε θά καταργηθοΰν αί κά¬
  τω φυλακαί καί θ' άΐταλλα
  γή ή πόλις άπό αύτό τό
  στϊγμα, άπό αύτό τό καρκί-
  νωμα. Καί τότε θά καταστή
  δυνατή καί ή δημιουργία
  τοΰ μεγάλου κεντρικοΰ πάρ
  κου είς τόν χώρον αυτόν
  πού καταλαμβάνουν τώρα
  αί φυλακαί καί τό έτοιμόρ-
  ροπον κτίριον τής παλαιάς
  Νομαρχίας, τού πάρκου πού
  8ά δώση νέαν ζωήν καί
  νέαν όψιν είς τό Ηρά¬
  κλειον.
  Φυσικά δμως, δέν πρέπει
  νά εχωμεν την αξίωσιν καί
  την αντίληψιν δτι αί νέαι
  φυλακαί θά δημιουργηθεν
  ά«ό τής μιδς ημέρας είς την
  άλλην. Διότι εάν είς την πό¬
  λιν μας αί φυλακαί θά τε-
  λειώσουν γρήγορα, άφοΰ ή¬
  δη ευρίσκονται έν τω περα-
  τοΰσθαι σχεδόν, είς' άλλας
  πόλεις θά καθυστέρησις έπ'
  αρκετόν ή ανέγερσις ' των,
  άφοΰ θά χρειασθούν νά γί¬
  νουν μελέται, σχέδια, καί
  τόσα άλλα άκόμη, πού θ' ά-
  παιτησουν χρόνον πολύν.
  Τουτο δμως δέν εχει πολ-
  λήν σημασίαν. Σημασίαν έ¬
  χει δτι ελήφθη ή απόφασις
  ν' αποκτήση καί ή χώρα
  μας ούγχρονα, πολιτισμένα
  σωφρονιστήρια καί δτι ή α¬
  πόφασις αύτη θά τεθή μετ"
  ολίγον είς εφαρμογήν. Ση¬
  μασίαν εχει δτι έγινεν ή
  καλη άρχή, πού αποτελεί ώς
  γνωστόν τό ήμισυ τοΰ παν¬
  τός.
  ρομένων κοινοτικών συμβου
  λίων περί παροχής συν-
  δρομής διά προσωπικής ερ¬
  γασίας των κατοίκων, εί¬
  ναι απολύτως όρθή και θά
  πρέπει νά εφαρμοσθή αυ¬
  στηρώς. Διότι μόνον δταν
  διάφορα έργα, έστω καί
  μικρότερα γίνονται βά-
  τά
  τα
  σει
  καί μέ συνδρομήν
  επιστημονικάς
  μελέτης
  καί των
  ένδιαψερομένων κατοίκων υ¬
  πό την επίβλεψιν εϊδικών
  έργοδηγών, θά επιτευχθή ή
  καλή άλλά καί ή ταχεΐα
  κατασκευή των. Καί τό μέν
  μηχανικόν καί τό άλλο τεχνι¬
  κόν προσωπικόν 0ά τό δια
  θέτουν τό έπαρχιακόν ταμεΐ
  όν καί ή μηχανική ύπηρεσία
  κοινοτήτων. Την δέ πρόσω
  πικήν εργασίαν θά προθυ-
  μοποιηθοΰν πιστεύομεν νά την
  έπιβάλλουν τα Κοινοτικά
  συμβοόλισ καί νά την έκτε-
  λοΰν οί αγρόται οί όποϊοι
  καί θά ώφελοϋνται έκ των
  κατασκευαζομένων έργων.
  Όρθή όπόφοσις.
  Ή απόφασις την όποιαν
  έλαβεν ή διοίκησις τοΰ έ-
  πσρχιακοΰ ΤαμεΙου Όδοποι-
  ΐας, δπως είς τό εξής χορη-
  γοΰνται πιστώσεις διά την
  εκτέλεσιν έργων, μόνον δ¬
  ταν υπάρχη μελέτη τοΰ έρ-
  Ή παιδική χαρά.
  Είς τάς Αθήνας έγιναν
  χθές μέ εξαιρετικήν έπισημό-
  τητα τα έγκσΐνια των ίδρυθέν
  των πρώτων «Κέντρων παι-
  δικής χσρδς». Πσρόμοια δέ
  κέντρα πρόκειται νά ίδρυ-
  θοθν συντόμως είς δλας γε
  γου αύτοΰ υπό μηχανικοϋ νικώς τάς πόλεις τής χώρας
  καί απόφασις των ένδιαφε- φνσικά δέΛ καί είς τό Ήρά
  κλειον. Τα κέντρα αύτά, ί¬
  δρύματα πολιτισμοθ, πού ά-
  ποπνέουν τό άρωμα άνωτε/-
  ρου άνθρωπισυοϋ, πρόκειται
  ν' άποβοϋν φυτώρια ύγείας
  αί ψρονηματικής διαπαιδαγω-
  ■ήσεως τής νέας γενεάς. Καί
  άξΐζει νά χαιρετισθή ή ίδρυ¬
  σις των μέ χαράν, δττως έπι-
  άλλεται καί ή άμέριστος έ-
  ίσχυσίς των πρός εύχερεσΐέ-
  ραν λειτουργίαν των καί με-
  αλυιέραν επιτυχίαν τού σκο·
  ποϋ των.
  ?(» 7Κ >}χ
  Νέοι έκπαιδευτικοί< Τό υπουργείον τής ΠαιδεΙ- ας προίβη καί πάλιν είς τόν διορισμόν άρκετών νέων κα- θηγητών καί διδασκάλων με- ταξΰ των οποίων ΰπόρχουν καί πολλοί Κρήτες. Κατ' αυ¬ τόν τόν τρόπον θά συμπλη- ρωθοΰν τα κενά τής έκπαιδεύ σεως, θά τονώθη ή Παιδεία καί θά καταστή εύχερεστέ- ρα ή μόρφωσις των μαθητών, εύρίσκοντες εργασίαν καΐ οί μέχρι τούδε άδιόριστοι έκπαι- δευτικοί πού έμαραίνοντο ά¬ πό την απογοήτευσιν καί την άνεργίαν. Τό κέρδος έπομέ¬ νως θά είναι πολλαπλοΰν. Ή ενεργεια δέ αυτή τοθ ύπουρ- γείου ποΰ ηκούσθη μέ ευχαρί¬ στησιν, προστίθεται δικαίως είς τό πλούσιον, άλλωστβ, ε¬ νεργητικόν τού.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήάερον: «Τολ
  μηρα νειδτα», μέ τούς Ρισάρ Κρό
  γουελ καί Γκουντ'ιτ Άλλαν.
  ΜΙΝΩΑ. —Σήμερον τό μνημειώ-
  δες Κργον: «Ή ζωή τού Αϊμ'ιλ
  Ζολα». Μέ τόν Πώλ Μιουνί.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΑΙΤΗΣΙΣ
  Κωνσταντίνου Έμμ. Αποστο¬
  λάκη ·Λχτοίχον Παναγίας Πεδιά¬
  δος.
  Κατά
  Καλλιβτράτου Αποστολάκη να-
  τοίκου τέως Ηρακλείου καί ήδη
  αγνώστου διαμονής.
  Ενώπιον
  ΤοΟ Κυρίου Είρηνοδίκου Καστελ-
  λίου Πεδιάδος.
  ΕΕς τόν καθ' ού ή παροθσά'μου
  όφείλω δυνάμει τοθ 6π' άριθμ.
  17035 τής 1(5 Απριλίου 1932
  συμβολαίου τοθ συμβολαιογράφου
  Καστελλίου Πεδιάδος Έμμαν. Ι¬
  δομενέως δραχμάς εΐκοσι χιλι¬
  άδας (αριθ. 20.000) πληρωτέας
  έντός δύο έτών άπό τής συντά¬
  ξεως τοθ συμβολαΐου τούτου
  μετά τόκου (ί ο)ο μέχρις έξο-
  φλήσεως.
  Έπειδή είμαι άγρότης κατά
  την Ιννοιαν τοθ δπ' άριθμ. 677
  άναγκαστικοθ Νόμου άποζώ κυ-
  ρίως έκ των είσοδημάτων τής ά-
  γροτικής μου περιουσίας καί συ-
  νεπώς τοΰ εϊρημένου δανειστοΰ
  μου μή υποβαλόντος αίτησιν
  περί ρυθμίσεως τοθ χρέους τού¬
  του δικαιοθμαι 2πως υποβάλω την
  παρούσαν αίτησιν καί άναγνωρι-
  ζομένης τής ιδιότητος μου ώς ά-
  γρότου κατά την όρισθησομένην
  δικάσιμον τής παρούσης διατα-
  χθή ή απόσβεσις τής ώς άνω
  άπαιτήσεως τοΰ ?ανειστοΰ κατά
  τάς περί τούτου διατάξεις τοθ
  είρημένου άναγκαστικοθ Νό¬
  μου.
  Έπειδή νομίμως καί έμπροθέ-
  σμως υποβάλλεται ή παροϋσά
  μου καί τό βάσιμον άποδειχθήσε-
  ται νομίμως.
  Διά ταυτα
  ΑΕτοΟμαι
  Νά γίνη δεκτή παροΰσά μου
  καί άναγνωριζομένης τής άγροτι-
  κής ιδιότητος μου νά κηρυχθή ά-
  πεσβεσμένη ή ώς άνω άπαίτησις
  τοθ είρημένου δανειστοθ μου.
  Έν Καστελλίω Πεδιάδος τή 2
  Απριλίου 1938
  Ό αίτών καί δ πληρεξούσιοι
  δικηγόρος τού.
  Κωνστ. Ε. 'Αποστολάκης
  Άντών. Π. Γαλανάκης
  Ένεχειρίσθη.
  Έν Καστελλίφ τή 2 Απριλίου
  1938
  Ό Είρηνοδικών
  Διονύσιος Έξαρχοπουλος
  Άπό τού θρόνου
  την λαιμητόμον.
  ΜΙΠΡΑΙΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ ~-
  347ον
  ■Μ—_———,
  Έπροχωροθσαν άργά ά-
  νάμεσα στόν δχλο πού συ-
  νωθεΐτο γιά νά Ιδή τοϋς
  βασιλείς καί συγχρόνως έ-
  βριζεν, έβλαστημοθσεν ή έ-
  τραγουδοθσε χυδαΐα τρα¬
  γούδιε.
  Στό μοναστήρι ό Λουδοβΐ-
  κος 16ος καί οί δικοΐ τού έγ
  κατεστάθησαν σέ τέσσερα
  κελλιά πού εΐχαν μείντ) πο¬
  λύν καιρό άκατοίκητα. Οί
  τοΐχοι ή<7αν μισορηγμένοι, ή ύγρασία εΐχε διαπεράση. τό άσβεστόχρισμα. Βιαστικά έστήθηκαν πρόχειρα κρεββά τια, ένώ έ'ξω οί σκοποΐ μέ δυσκολία έσυγκρατοΓσαν τό άποχαλινωμένο πλήθος ποΰ ήθελε νά σπάση τα κάγκελ- λα κ' έφώναζε: — Θά την κάνωμε κομμά- τια, τή σκύλλα!... Όλη ή πόλις βρισκόταν σέ άναβρασμό. Όμάδες φρενια- σμένων άνδρών καί γυναι- κών έπηγαινοήρχοντο διαρ¬ κώς κάτω άπό τα καγκελλό- φρσκτα παράθυρα τοΰ μο ναστηριοΰ. «Κάθε φορά—διη- γεΐται £νας αύτόπτης — πού έκύτταζα πρός τό κιγκλίδω- μα, ένόμιζα πώς βρισκό μουν σέ θηριοτροφεΐο κα! πώς έβλεπα τή μανία των σαρκοβόρων θηρίων δταν παρουσιάζεται κανείς μτιρο- στά στά κλουβιά τους. — Θάνατος στή βσοΐλισσα! Θάνατος στή βσσΐλισσο! έ σκουζαν βραχνιασμένες φω· νές. —Μά τί τούς έκαμεν; έ- μουρμούριζεν ό βσσιληδς. Την 'ίδια όόρα άπό τή με- ριά τού Κερσμεικοΰ άκουό- ταν ε"να βαρύ κύλισμα ά- μαξιών. Ήσαν τα κάρρα ~>
  Είς τάν δοόμον
  τού Οεανθρώπου
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό χαμόγελο
  τεέρασε σ' δλη την πόλι.
  Μία νέα κοπέλλα επήγαινε
  στήν έργασία της. Καί, ξαφνιχά,
  χωρίς λόγο, άπλούστατα, ήρχισε
  νά χαμογελόί.
  Χαμογελοθσε,
  μ' δλο πού ή
  Ό ΕΕρηνοδΕκης Καστελλίου Πε¬
  διάδος
  Λαβόντες 6π' δψει την παροθ-
  σαν όρίζομεν χρόνον πρός συζή-
  τησ£ν την 29 Ιουλίου 1938 ημέ¬
  ραν Παρασκευήν καί ώραν 9 π. μ.
  τόπον δέ τό ΕΕρηνοδικειακόν κα-
  τάστημα Καστελλίου Πεδιάδος.
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδος τή 2
  Απριλίου 1938
  ιΟ Είρηνοδικών
  Διονύσιος 'Εξαρχόπουλος
  Δημοσιευθήτω ή ποφοΰσα διά
  τής έν Έρκλείφ εκδιδομένης Ιφη-
  μερίδοςβ'Ανόρθωσις» διά τόν άγνώ
  ότου διαμονής καθ' ου ή παροθσά
  μου δανειατήν Καλλίστρατον Ά-
  ποστολάκην καλούμενον πρός συ¬
  ζήτησιν της ενώπιον τοθ κ. ΕΕρη
  νοδίκου Καστελλίου Πεδιάδος καί
  έν τώ Καταστήματι τοΰ Είρηνοδι-
  κείου Καστελλίου Πεδιάδος την
  29 Ιουλίου 1938 ημέραν Παρα¬
  σκευήν καί ώραν 9 π. μ. κατά
  την ώς α~νω πράξιν τοΰ κ. ΕΕ-
  ρηνοδίκου Καστελλϊου Πεδιάδος,
  άλλως αυτή συζητηθήσεται καί
  έρήμην τού.
  Έν Καστελλίψ Πεδιάδος αυθη¬
  μερόν.
  Ό καλών καί παραγγέλλων καί
  δ πληρεξούσιος δικηγόρος τού
  Κωνστ. Ε. 'Αποστολάκης
  Αντώνιος Π. Γαλανάκης
  ί ΧΙΜΟΝ λ. ΕΥΓΕΝΩΣ
  Εΐδικευθ&Ι; επί έπταετί-
  «ν είς τα παθολογικά νβ-
  σηματα έν Πβφιοίβις καί
  Λυώνι.
  Δέχετσι τούς τΐάσχοντας
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλθείας Οπάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  πού μετέφερον τα πτώματα
  των χίλιων σκοτωμένων. Οί
  άρμόδιοι επερίμεναν την νύ-
  χτα γιά νά έκτελέσουν αύ¬
  τό τό μακό^ριον έργον. Άλ-
  λά τό πτώμα τής βασι-
  λείας θά τό έπετοΰσαν μέ-
  ρα-μεσημέρι.
  (συνεχΐζεται)
  ζωή της δέν ήταν πάντοτε χαρού
  μενη' παρ' δλο πού πέρασε ήμέ-
  ρες πολύ θλιβερές καί τώρα, με¬
  τέβαινε, δπως κάθε πρωϊ, σέ μία
  έπίπονο καί άνιαρά έργασία.Άλλ'
  έμειδιοΰσε. Καί ξαφνικά αίσθάν
  θηκε νά την πλημμυρίζη ή χαρά
  καί τό θάρρος. Τό βήμά'της £γινε
  ζωηρότερο ? καί ό θόρυβος τοΰ
  δοόμου τής φάνηκε αίφνης ότι ή¬
  ταν μία ύπέροχη συμφωνία, δτι ή¬
  ταν αύτό τό ίδιο τό τραγοθδι τής
  ζωής.
  Όπως άνέβαινε την σκάλα πού
  όδηγοΰσε είς το γραφεΐο της, δι-
  εσταυρώθη μ' §να νέον άνδρα,
  πού έκατέβαινε μέ βήμα βαρύ καί
  πρόσωπο μελαγχολικό.
  τΗταν ενας άεργοο, ό οποίος ή
  ταν χωρίς δουλειά άπό πολύν και-
  ρό. Περνώντας έμπρές άπό τό νέο
  κορίτσι, τό παρετήρησε Έχαμο-
  γέλασε λοιπόν κι' αύτάς. Εσυνέ¬
  χισε τόν δρόμον τού καΐ δταν άν-
  τίκρυσε τό πρόσωπό τού μέσα είς
  τό κρόσταλλο μιδς προθήκης έ
  νός καταστήματος έδυσκολεύθηκε
  νά τό αναγνωρίση· τόσον πολύ
  καιρό εΐχε νά δή 'ενα χαμόγελο.
  Καί αύτην την ημέραν συνέβη α¬
  κριβώς νά βρή ό αεργος έργασία.
  Είς τόν δρόμο, έσταμάτησε μία
  στιγμή, προσελκυσθείς άπό μ(α
  όχλοσυγκέντρωσι. "Ενα άλογο εΐ-
  χε πέσ[ΐ μεταξύ των φορείων του'
  ό καρραγωγεύς τό κτυποϋσε μέ τό
  μαστίγιό τού, καί κανείς δέν μπο-
  ροΰσε νά τόν καταπρούντι Ό νέ·
  ος άνδρας έπροχώρησε πρός τό
  άλογο καί έχάιδευσε τό κεψάλι
  τού. Ό παραγωγεύς τόν παρετή¬
  ρησε, κατάπληκτο(:, έπαυσε νά
  κτυπδ, άπέζευξε τό αλογό τού, τό
  άνασήκωσε καί εσυνέχισε τόν δρό
  μόν τού μειδιών.
  Ό καρραγωγεύς εδωσε αϋτό τό
  χαμόγελο σ" 'ένα σωφέρ ενός ά-
  γοραίου αύτοκινήτου πλάι στόν
  οποίον εΐχε σταματήστι είς μία
  διασταύρωσι. Ό σωφέρ τοΰ αύτο-
  κινήτου, δταν έξεκίνησε έκ νέου,
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τοΰ Λεωνίΰα 'Αντρένιεφ.
  9ον
  πήρε μαζύ τού τό χαμόγελο.
  Μία γυναΐκα μπήκε σέ λίγο στό
  αύτοκίνητο. ' Εκλαιγε, δίδουσα
  την διεύθυνσιν μιδς κλινικής" άλ·
  λά δταν τό άμάξι σταμάτη-
  σε έμπρός είς την είσοδο ή γυ¬
  ναΐκα κατέβηκε μέ βήμα στα£ε·
  ρώτερο, καί ε"να μειδίαμα σχεδόν
  άόρατο έφώτιζε τό πρόσωπον της.
  Αύτό τό μειδίαμα τής Μδωσε την . σκαριώτης Ή αγανάκτησις 6
  δύναμι νά τραγουδήση, γιά τό|πη-,ξε γενιχή. ό Πετρος, Ιξω
  ΪΙ&ορ.,δΚ τ*ν 'Ιβΰδ» άπό
  γής, τής άγάπης της. Έ·περιπά-| τόν λαιμό καί τόν ϊσυρε πρός τόν
  τησε επί πολύ είς τό δωμάτιο, φέ- Ίησοΰν, χωρίς ό Ινοχος πού είχε
  Κι' ασφαλώς δέν θάταν ή πρώ-
  τη φορά πού τούς ίκλεβεν ό Ί-
  τηο, τερετίζουσα πάντοτε τό ίδιο
  ρεφραίν. ¥ έπαναλαμβάνουσα τα
  ίδια ψιλόστοργα λόγια, Γιά μιά
  στιγμή τό παιδ'ι την άνεγνώρισε,
  καί τής χαμογέλασε καί σέ λίγο
  άπεκοιμήθηκε ήσυχα Ή μητέρα Ι"·
  φυγε μέ τό _ χαμόγελο τής εύτυ-
  χίας στά χείλη.
  Μία νοσοκόμος πού συνήντησε
  στό διάδρομο, πήρε τό χαμόγελο
  της καί τό μετέφερε σέ μίαν άλ
  λη γυναΐκα, ή όποία έκινδύνευσε
  νά πεθάνη, γιατ'ι ό άνδρας της εί-
  χε παύση νά την άγαπδ. Καί αυ¬
  τή ή δυστυχής αίσθάνθηκε αίφνης
  νά έπανέρχεται σ' αυτήν τό θάρ¬
  ρος καί ή θέλησις νά ζήση "Ο-
  ταν ό άνδρας της ξαναβρήκε τόν
  δρόμο τοΰ σπιτιοΰ τού, καί τής
  καρδίας τού, τοΰ έχαμογέλασε
  καί μέ την σειρά τού, τής πήρε
  τό χαμόγελο.
  Τό εδωσε σ' έναν αλλο. Αύτός
  τό μετέδωσε άκόμη σ' Μναν όίλλο
  καί καθένας μέ την σειράν τού
  πήρε αύτό τό χαμόγελο ώς την ά-
  ποκάλυψι μιδς νέας, μιδς δλλης
  ζωής.
  Τό χαμόγελο περασε μεσα σ
  δλη την πόλι' πήγε άπό τόν πτω-
  χό στόν πλούσιο, άπό τόν μικρά
  είς τόν μεγάλο, καί σέ καθέναν
  εφερε μιά παράξειη χαρά, μία
  μυστική δύναμι, μία σταθερή έμ-
  πιστοσύνη.
  Τό χαμόγελο αύτό είνε πάντο¬
  τε μέσα είς την πόλι τρέχει άκό¬
  μη, άπό τόν £να είς τόν όίλλο.
  Σεΐο, δέν τό συναντήσατε;
  ή Ντιστεγκέ
  νος, νά σκεφθή ν' αντισταθή.
  —Καμάρωσέ τον, Διδάσκαλε!
  Σοΰ φέρνω τόν κλέπτη! Τοΰ εί-
  χες έμπιστοσύνη κι' αύτός, για
  τό εύχαριστώ, μας κλέβει τόν πα¬
  ρά μας. Κλέφτη! έλεεινέ! θά...
  Ό Ίησοϋς σώπαινε. Ό Πέ:ρος
  τόν κύτταζε μέ προσοχή, ΰστερα
  άπότομα έκοκκίνησε καί χαλά-
  ρωσε τό χέρι τού, πού τόσην ώ-
  ρα Ισφιγγε γύρω άπό τόν λαιμό
  τοΰ Ίούδα.
  Ό Ίσκαριώτης στεκόταν μέ ΰ-
  φος άμήχανο, στραβοκύτταζε πρός
  τό μέρος τοΰ αποστόλου, καί
  έν γένει είχε τό ταπεινωμένο καί
  ντροπιασμένο ΰφος τοΰ κακούρ-
  γου ποΰ μετανοιώνει.
  Ό Πετρος, Οτμωμένος, βγήκε
  κι' άφησε την πόρτα νά χιυπο-
  βροντήση πίσω τού. Οί ίλλοι μα¬
  θηταί εΖχαν κι' αύτοι δυσαρεστη¬
  θή καί έπανελάμβαναν πώς δέν
  συγνατετίθεντο νά μείνουν μαζί
  ΚΟΙίΊΩΝΙΚΗ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Καθήκον
  επιβεβλημένον θεωρώ νά έκφρά-
  σω καί δηαοσία τάς άτείρους ευ¬
  χαριστίας μου 'πρός τόν συγχωρι-
  ανόν μου Ιατρόν παθολόγον—μαι-
  ευτήρα κ. ΉλΙαν Ν. Παπαηλιοϋ
  σώσαντα διά ταχείας έπιστημονι-
  κης τού επεμβάσεως, την σύζυγον
  μου κατά τόν δύσκολον τοκετόν
  της, έκ βεβαίου θανάτου.
  .Ό Ευχαριστών
  Δημόχριτβς Γ. Τσαγκαράκης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή προχθεσινή Κυριακή ήτο ά-
  ληθινά Άπριλιάτικη.
  —"Ωστε νά παρουσιάση μεγά¬
  λην κίνησιν κόσμου είς τα ΰτΐαί-
  θρια κέντρα καί ειδικώτερον τής
  λεωφόρου Κουντουριώτου καί τής
  πλατείας Τριών Καμάρων.
  —'Επίσης πυκνή κίνησις εση¬
  μειώθη καί είς την λεωφόρον Κνω
  σοΰ έγκαινιασθέντος ούτω, τοΰ συ
  νηθεστέρου θερινοϋ περιπάτου
  των Ηρακλειωτών.
  —Πολύς κόσμος έκ των άπο-
  στράτων καί έν ενεργεια άξιω
  ματικών παρηκολούθησαν την
  προχθεσινήν διάλεξιν τοΰ στρα-
  τηγοϋ κ. Ιω. Άλεξάκη
  —Την περιστραφεϊσαν ώς γνω
  στόν είς την ήθογραφίαν καί την
  έν γένει οργάνωσιν των Ίαπώνων
  καί Κινέζων έν συνδυασμώ μέ
  τάς συγχρόνους διαφοράς 'των.
  —Ό δμιλητής έχειρίσθη τό
  θέμα τού μέ σαφήνειαν καί έμ-
  βρίθειαν. Αί διαλέξεις τοϋ κ.
  Άλεξάκη θά συνεχισθώσιν.
  —Ανεκοινώθη αρμοδίως πρός
  γνώσιν των κάτοχον ραδιοφώ-
  νων δτι ώς σήαα τοΰ Ραδιοφω·
  νικοΰ Σταθμοΰ Αθηνών δστις θά
  αρχίση την 19ην Απριλίου.
  — θά δίδεται: ήχος φλογέρας
  καί ποιμενικοΰ κώδωνος.
  — θά έπακολουθη δέ ή έκφώνη
  σις: «Ραδιοφωνικός σταθμός Α¬
  θηνών».
  — Είς τα Χανιά άπό τής προ·
  χθές ήρχισαν καί θά συνεχισθώσιν
  καθ' δλον τόν Απρίλιον, όμιλίαι
  66
  ΗΟΥΛΑΙΙ
  ΧΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, άνάχώρεΤ:
  Κάβε Κυριακήν άπόνευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ταξείδιον Ηρακλείου—Πειραιώς 12 ώρβς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  $-40
  μετόν Ιουδαν. Αλλ 6 Ιωάννης έν σχέσει μέ την παθητικήν άερά
  σχέφθηκε γιά μιά στιγμή καί γλύ | μυναν.
  στρησε στά παραπλεύρως διαμέ-
  ρισμα, δπου άπό την πόρτα ϊφθα-
  νε ή άρμονική καί τρυφερή φωνή
  τοΰ Ίησοΰ. "Οταν ΰστεφα άπό λί¬
  γο γύρισε, ήταν ώχρός καί τα
  χαμηλωμένα μάτια τού φαινόν-
  τουσαν κοκκινισμένα άπό πρόσφα-
  δά
  Μέ τούς:
  ΡΙΣΔΡ ΚΡΟΓΟΥΕΛ
  καΐ ΓΚΟΥΝΤΙΤ ΑΛ¬
  ΛΑΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Καλοΰνται οί Εχοντες τα κά
  τωθι προσόντα διά την κατά¬
  ληψιν θέσεως Τομεάρχου Δα¬
  κοκτόνων κατά την διάρκειαν
  τής έφαρμογήςτώνδακοκτόνων
  μέτρων εφετεινήν περιόδου δ-
  πως την 2αν Μαίου έ. 'έ. προ
  σέλθωσιν έν Ηρακλείω είς τό
  Γεωργικόν Ταμείον δπου επί
  μίαν έβδομάδα θά παρακο-
  λουθήσουν θεωρητικά μαθήμα-
  τα διά την εφαρμογήν τής δα-
  κοκτονίας επί μίαν δέ έτέραν
  ■μνασίου ή ΠρακτικοΟ Λυκεί-
  ου. Τοϋ πιστοποιητικοΰ τοΰ
  Προέδρου τής Κοινότητος ά-
  παλλάσσονται οί έχοντες δΐ-
  πλωμα Άνωτάτης καί Μέσης
  Γ Σλ
  έβδομάδα
  σεις. Μετά
  δασκαλΐας
  πρακτικάς άσκή-
  τό πέρας τής δι
  θά ύποβληθώσιν
  έ έ
  Γεωπονικής Σχολής.
  (Έκ τοΰ ΓεωργικοΟ
  ου Ν. Ηρακλείου).
  Ταμεί-
  τα δάκρυα.
  —Ό Κύριος είπε... Ό Κύριος
  είπε πώς ό Ίούδας μποροΰσ& νά
  παίρντ;] δσα χρήμαχα ήθελε.
  Ό Ιΐέτρος γέλασε θυμωμένος.
  Ό Ιωάννης τουρριξε μιά γρή·
  γορη ματιά, πούταν σάν νά τόν
  μάλλωνε. Γρήγορα *5μο)ς συγκινή-
  θηκε κι' αύτός. Τα δάκρυά τού
  άνεμίχθησαν μ! την όργή τού, ό
  θρήνός τού μέ τόν ένθουσιασμ
  τού, καί με φωνή δυνατή καί κ·
  θαρά είπε:
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ι
  ι

  ΪΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤΪ
  —Αί όμιλίαι αδται θά άνα-
  φέρωνται είς τα κύρια μέσα δρ
  γανώσεως τής αμύνης ταύτης
  άπό γενικής καί είδικής άπό·
  Την ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ό θρίαμβος τής
  ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ
  ΣΤΗΝ
  ΣΕΡΕΝΑΤΑ
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήκη εύ-'
  ρύχωρος κειμένη παρά τω Μπο-1
  δοσαχείω. ^ )
  Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω.''
  Γ, Καρούζου. 1—10
  ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  (Νέα Κόπια)
  είς έξετάσεις, οί δέ έπιτυγχά
  νοντες θά λάβουν πιστοποιη
  τικόν ίκανότητος τομεάρχου
  δακοκτόνων.
  Οί βουλόμενοι νά παρακο
  λουθήσουν τα μαθήματα Το-
  μεαρχών Δακοκτόνων δέον δ-
  πως μέχρι τής 22ας Απριλίου
  1938 υποβάλωσι πρός τόν Δι¬
  ευθυντήν τοϋ Γεωργικοΰ Τα-
  μείου αίτησιν μέ τα κάτωθι
  έπίσημα πιστοποιητικά:
  1) Τοϋ στρατολογικοθ γρα
  φείου περί τοϋ δτι έχουν έκ-
  πληρώσει τάς στρατιωτικάς
  των ύποχρεώσεις.
  2) Τοϋ άρμοδίου ληξιαρχεί
  ου δτι δέν έχουν ηλικίαν με¬
  γαλυτέραν των 40 έτών.
  3) Δύο ιατρών περί τοθ δτι
  είναι σωματικώς ύγιεΐς καί
  άρτιμελεΐς.
  4) Τής αρμοδίας είσαγγελι-
  κής άρχής περΐ τοθ δτι δέν έ¬
  χουν καταδικασθή δι' άξιό-
  ποινον τινά πράξιν έκ των
  προβλεπομένων υπό των άρ¬
  θρων 22, 23 καί 24 τοθ
  Ποινικοϋ Νόμου.
  5) ΤοΟ άρμοδίου Δημάρχου
  ή Προέδρου Κοινότητος δτι εί¬
  ναι έλαιοκτηματίαι καί άπο-
  ζοθν έκ τής γεωργίας.
  6) Δίπλωμα Ανωτέρας ή Μέ
  σης Γεωπονικής Σχολής Ά-
  γροτικών Οίκοτροφείων, Γυ-
  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
  Άναβληθέντων διαγωνισμών
  Ό Αύτόνομος Οικονομικάς
  Όργανισμός Οΐνοποιείων Κρή¬
  της γνωστοποιεΐ δτι οί διά
  την 18ην καί 19ην Μαρτίου έ.
  ε. όρισθέντες καί μή διενερ-
  γηθέντες διαγωνισμοί προμη¬
  θείας τεσσάρων (4) Ήλεκτρο-
  παραγωγών Όμάδων διαφό¬
  ρων οίνοποιητικών μηχανημά-
  των καί ήλεκτραντλιών διεξα-
  χθήσονται οριστικώς την 9ην
  Μαίου έ. έ. ημέραν Δευτέραν
  καί 6ραν 10—12ην πρωϊνήν
  είς τα έν Χανίοις Γραφεΐα
  τού Όργανισμοΰ βάσει των
  δρων των οίκείων συγγραφών
  υποχρεώσεων, ώς αυται έτρο-
  ποποιήθησαν υπό τοθύπουργεί-
  ου Γεωργίας καί ών άντίγρα-
  γραφα εισίν κατατεθειμένα
  είς τα Γραφεΐα τού Τεχνικοϋ
  'Ειπιμελητηρίου τής Ελλάδος
  καί τα έν Χανίοις Γραφεΐα
  τοϋ ΌργανισμοΟ ένθα οί βου¬
  λόμενοι δύνανται νά λάβωσι
  γνώσιν.
  Έν Χανίοις τή 1 Απριλίου
  3
  Β

  ΐ κλείου
  ΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ήρα-
  εκάστην ΚΥΡΙΑ- ,
  ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  « ΚΗΝ βράδυ κατ
  « ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ι
  | ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ■
  ι ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Μάξον. £
  1938.
  Ό Διευθυντής
  ;Κ. Στεφανίώπς
  Π. Παπαδόπουλος
  Πτυχιοΰχβς τής ίατρικής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται έν τφ Ίατρείφ τού
  παρά τόν "Αγιον Μηνάν καθ'
  έκαστην:
  9-12 καί 4-7
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλεφ. 5 -«1
  ■ Ι ■■■■■■■■■■■■ ■■■!!■■■■■
  Έκίστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χ«λκ(&α, ΑΙδηψόν,Βό-
  « λον, Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ■■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·
  ψεως.
  —Όμιληταί εΤναι οί κ. κ. Ά-
  μπατζής συνταγματάρχης, τέως
  διοικητής τοΰ Συντάγματος Ή
  ρακλείου καί ήδη άρχηγός τοΰ
  Μεραρχιακοΰ πεζικοΰ, Παπαδό-
  πουλος ταγματάρχης χωροφυλα-
  κης καί Φωτάκης χημικάς.
  — Την έκδρομήν τοΰ Όρειβα·
  τικοΰ συνδέσμου Ηρακλείου είς
  Αστρακούς καί Άγκάραθον.
  — Παρηκολούθησαν άρκετοί ύ
  παιθριόφιλοι.
  —Ή έκδρομή καθ' ό: μανθά
  νομεν εσημείωσε άρκετήν έπιτυ
  χίαν.
  — Παραλλήλως πρός τό φιλο
  λογικόν μνημόσυνον τοΰ Κονδυ
  λάκη τό οποίον θά παρουσιάση
  ■πολϋ ενδιαφέρον.
  - Λόγω καί τής χαρακτηρι
  στικής έξιστορήσεως τής ζωής τού
  άλλά καί τής είδικής άναλϋσε
  ως τοΰ εργου τού.
  —Τό τεϋχος των «Κρητικών
  σελίδων» τής κ. Καλλιγγιάνη τό
  οποίον ώς γνωστόν θά άφιερωθη
  είς την μνήμην τού, θά παρουσιά¬
  ση μίαν αρτίαν ε'ικόνα επί των
  αυτών σημείων, μέ συνεργασίαν
  έκλεκτών καλαμων τοΰ Πανελλη
  νίου.
  έ Ρέπορτίρ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  Κΰριε Δήμαρχε,
  ΟΊ συνδημόται σας κάτοικοι
  τοϋ ΣυνοικισμοΰΚλαζομενών(τέως
  Ν. Άτσαλένιου) συγχαίρουν καΐ
  εΰγνωμονοΰν 'Υμδς επί τη συμ
  πληρώσει|τεραετίας ώς Δημάρχου
  Ηρακλείου διά τό μέγιστον, επι
  τελεσθέν Μργον σας, τό άναδεικνΰ
  όν τόν Δήμον Ηρακλείου μετα
  ξύ των πρώτων Λήμων τοΰ 'Ελ
  ληνικοΰ Βασιλείου >καί ε5χονται
  ολοψύχως την διαρκή ιταραμονήν
  σας ώς Δημάρχου, διά τα συμφέ
  ροντα καί την προοδον τοΰ Ήρα
  κλείου.
  Εϋπειθέστατοι οί κάτοικοι Κλα
  ζομενών.
  ("Επονται ύπογραφαί)
  Λύσις χσεσινοϋ
  ύπ'άρ. Θ4σταυρολέξου
  Ό όδβντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  έναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οΰλΐτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχίος καί
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91,
  Τ 6
  ι
  βή δέ
  παθητικήν άερά
  (αι αδται θά ίνα
  Ι τα κύρια μέσσόρ
  ής αμύνης ταύτης
  και ε ιδικής α.,6
  1 είναι οί κ. κ. %
  ^ταγματάρχην ΤΕϋ(;
  ■> Συντάγματος Ή
  ήδη άρχηγός τοθ
  πίζικοθ, Παποδό
  ατάρχης χωροφϋλα·
  κης χημικάς.
  ρομήν τοϋ Όρφ
  'μου Ηρακλείου εις
  αί Άγκάραθον.
  οϋθησαν όρκετοί ύ
  >μή καθ* ά μανθά
  ωσε άρκετήν έπαι
  ως πρός τό ψιλο
  όσυνον τού Κον&υ
  όν θά παρουσίαν
  30ν.
  ι ί τής χαρακτηρι
  ήσεως τής ζωής τού
  ε Ιδικής άνσλύσΕ
  γ ου.
  ς των «Κρητικόν
  . Κολλιγγιάνη τδ
  3στόν θά άφιερωθα
  ν τού. θά παρουοιά·
  ν είκόνα επί των
  ν, μ έ συνεργασίαν
  μων τού Πανελλη
  ΡΗΤΗΡΙΑ
  κ ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  3υ,.
  ρόοδον τού
  ι οί κάτοικοι
  Κλ«
  [θεσινοΰ
  αυρολέξο"
  -91.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ή μικραΐς. Θά σέ άνεκάλυπταν άμέσως. θά
  φώναζαν. «Μπά! Ενός άνδρας!» Όσον δμως διά
  σήμερα, δέν ύπάρχει κΐνδυνος. Δέν θά ταίς συγ
  χωρηθη νά παίξουν. "Ολη ή ήμέρα θά περάση μέ
  τάς παρακληθείς. Άκούεις τόν κώδωνα;" Κα-
  Οώς σοϋ τό εΐπα' κάθε λεπτόν καί μία. Είνε τό
  νεκρώσιμον.
  —'Ενόησσ, είπεν ό Άγιάννης. Θά έχουν μι-
  κραΐς μαθήτριαις είς τό μοναστήρι.
  —Καί ό Άγιάννης εσκέφθη—Ιδού εύκαιρία
  νά μάθη καί ή Τιτίκα γράμματα καΐ νά έκπαι-
  δευθη.
  Ό δέ Θερσανέμης — Έχουν, λέγει! άνέκρα-
  ξεν—έ'να σωρό. Αύταΐς νά σέ ίδουν, θά βάλουν
  ταίς φωνσΐς, καί φευγιό! Έδώ, όνδρα νά ίδουν
  θαρροΰν πώς βλέπουν την πανώλη. Άμ' διατί
  μοΰ δένουν τό κουδοΰνι είς τα γόνατο ώς νά ή-
  μουν κανένα θεριό!
  Ό Άγιάννης προσεΐχε μάλλον είς τοΰς ίδί
  ούς τού διαλογισμοΰς.
  Αύτό τό μοναστήρι, Ιλεγε καθ" εαυτόν, είνε
  ή σωτηρία μας.
  "Επειτα δέ ιΐψώσας την φωνήν.
  — Ναί, είπεν ή δισκολία είνε πώς νά μείνω-
  μέν.
  —Όχι, άπεκρίθη ό Θερσανέμης" άλλ' ή δυ-
  σκολία είνε πώς νά βγήτε.
  Τό αΐμα τοΟ Άγιάννη συνέρρευσεν δλον περί
  την καρδίαν τού.
  —Νά βγοΰμε!
  —Βέβαισ, κύρ Μαγδαληνή μου' διά νά μείνε
  τε έδώ μέσσ, είνε άνάγκη νά βγήτε προτήτερσ.
  Σιωπήσσς δέ ολίγον, δσον, ν' ακουσθή έν τώ
  μεταξύ Μν κροΰσμα τοϋ νεκρωσίμου κώδωνος, ό
  Θερσανέμης επηκολούθησε λέγων.
  —Δέν ειμπορεί νά γίνη τό νά εύρεθήτε έδώ
  μέσα έξαφνα. Ά πό ποθ ήλθετε, Όσο τό κατ' ε¬
  μέ, έ'τΐΕσες άττό τόν ούρονό, έτιειδή έγώ σέ γνω
  ρΐζω' ή καλόγρτ)αις δμως, καταλσμβανεις..ή κα
  λόγρηαις είνε χρεία νά Ιδουν δτι έμβήκες άπό
  τή θύρα.
  Έν τούτοις ηκούσθη ό ήχος καί άλλου κώ¬
  δωνος.
  —"Αί είπεν ό Θερσανέμης' αύτό είνε δπου
  προσκαλοθντσι αί συνοδικαί. Τώρα θά κάμουν
  σύνοδο.
  Πάντοτε δταν αποθάνη κόποιος, κάμνουν σύ¬
  νοδο. Απέθανεν, ώς φσΐνεται, την αύγή. Συνή-
  θως άποθαίνουν την αύγή. Τώρα είπέ μου' δέν
  ήμποροΰσες νά βγής άπό δπου έμβήκες, Άν
  άγατιας την ζωήν σου! δέν σ' έρωτώ τουτο ά¬
  πό περιέργειαν, άλλ' άπό ποΰ ήμπόρεσες κι' έμ¬
  βήκες πρέπει νά μάθω.
  Ό Άγιάννης ώχρίασεν έ'φριξε καί είς μόνην
  την ιδέαν τού νά κατσβρ πάλιν είς τόν φοβε¬
  ρόν εκείνον δρόμον. Δέν ήτο μικρόν. 'Έξελθε ε¬
  νός δάσους πλήθοντος τίγρεων, καΐ άφοθ άπαξ
  εύρεθής έξω, φαντάσου νά σέ συμβουλεύΓ| φίλος
  νά εισέλθη πάλιν είς αύτό τό δάσος. Είς τοΟ
  Άγιάννη τόν νούν, ή συνοικία δλη έβριθεν ά-
  στυνομικών κλητήρων καί κατασκόπων, έγεμε χει
  ρών έτοίμων ά τόν συλλάβωσιν άπό τοΰ τρα-
  χήλου. Ίσως δέ καί ό Ίαβέρης αύτδς ίστατο πά
  ραμονεύων είς τίνα γωνίαν τής όδοΰ.
  — Αδύνατον πρδγμα! εΐπε. Ύττόθεσε, κΰρ Θερ
  σανέμη, δτι £πεσα άπό τόν ούρανό.
  (συνεχίζεται)
  Τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μ
  §§ Μεγάλαι Παρακαταθήκας
  | ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ
  | ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠ1ΠΛΟΠΟ1ΪΑΣ ΗΤΟΙ:
  Μ Ραμττοτέ, Τοβανότοφλες, Μεσόταβλες,
  ϋ Γιαρμάδες, Καδρόνια, Άγκώνες, Τράβες,
  Μ Μαδέρια, Πήχες, Καστανιές, Όξιές λευ-
  ϋ κές, κόκκινες, Σουηδικά, Φλαμούρια,
  §| Άμερικάνικα, Κόντρα πλακέ κ.τ.λ. κ.τ.λ.
  §| ΟΙκοδουιΐσιμα ΥΛΙΚΑ:
  Β Ταιμέντα, Τοΰβλα, θηραϊκή Γή,Κεραμίδια.
  Ι Σ1ΑΗΡΙΚΑ:
  ϋ "Ολα τα ειδή σιδήρων οΐκοδομών, Σι-
  §| δηροδοκοί, Χάλυψ, Βελονόκαρφα.
  | ΥΔΡΑΝΤΛΙΑΙΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ
  ■ Τό Κατάστημα Ξυλείας
  ==
  ■ μετεφέρθη έκ τής έδοϋ Άνδρογέω—παρά τώ Λυ-
  1 κείω «ό Κοραής»-είς τας ΝΕΑ- αποθήκας έπίτης
  Β όδοΰ 1821 «Γιατράδικα» παραπλεύρως των Γραφεί-
  |Ι ών τής Έταιρείας "Ακράτος—Βασιλάκης.
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ' Εγκϋκλοττ α ιδ ε ί α
  ι*^
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δι* ολους.
  «ΑΣΠΡΙΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ»
  Β'.
  Τό παράδειγμα αύτό δύνατα'.
  ά θεωρηθή ώς κλασσικόν είς τό
  ίίός τού. Είνε γυμνόν άπό κάθε
  θετικόν καΐ έξηκριβωμένον στοι¬
  χείον. ΕΣνε έκτός τόπου καί χρό-
  ου. Δέν άναφέρεται ποΰ συνέβη
  ή Εστορία πού θυμίζει «γκράν—
  γκινιόλ», ούτε πότε, ουτε ποϊον
  ήταν τα όνομα τοΰ βορικοθ. Τό
  δ;όν πίρατηρεϊται μέ δλας σχε-
  δόν τάς παρεμφερείς ίστορίας. Άλ
  λοτε άναφέρεται ή περίπτωσις μι-
  ας γυναικός πού Ιχυχε νά πέση
  μέαα είς την σπηλιά ενός λύ/ου,
  καΐ δταν βγήκε, άπό τόν φόβον
  της, τα μαλλιά της εΐχαν έξαφνα
  άσπρίση, κα'. άλλοτε, μέ την ιδί¬
  αν άοριστίαν, ή περίπτωσις ενός
  ύλοτόμου πού περιπλανηθιΐς νύ¬
  κτα μέσα είς τό δάσος, ξημερώ-
  θηκε μέ τα μαλλ'.ά τού σ3ίν τό
  βαμ^άκι! Κάπως πιό συγκεκριμέ-
  να είνε τα θρυλούμενα διά τόν
  αύτοκράτορα Αουδοβΐκον των Βαυ
  άρων. Είχε καΐαδικάση την γυ-
  ναϊκά τού είς θάνατον. Υπό τό
  κράτος των τύψεων τής συνειδή
  σεως, ξύπνησε τό πρωί μέ τα
  μαλλιά τού κάτασπρα!
  Παράδοξος είνε ή περίπτωσις
  ενός άγωγιάτη, περί τοΟ όποίου
  άνέφερε περί τα μέσα τοΰ [παρελ-
  Οόντος αιώνος ενας στρατιωτι-
  κός ίατρός τής Βιέννης: Άπό την
  λύπην τού, διότι τοΰ εκλεψαν τό
  γαιδοΰρί τού, ό άγωγιάτ,ης εξα
  φνα άσπρισεν. "Οταν ομως ά-
  νεΰοε τάν γάϊδαρό τού, εύχαρι-
  αχήθηκεν εις σημείον πού τα
  ά έ λό
  ημ
  τού άνέκτΤ/σαν τό παλαιόν
  των χρώμα! Ή λεπτομέρεια αύ
  τή τής έπανόδου τοΰ φυσικοΰ
  ί των μαλλιών δέν είνε
  [ φύσεως τέτο'ας, ίόστε ν
  αυξάνη την άληθοφάνειαν των φη-
  μών περί τής άποτόμου άλλαγής
  τοΟ χρωματισμοθ των μαλλιών.
  Άλλ' έν πάση περιπτώσει κάποια
  δόσις αληθείας π'-έπει νά 6πάρ·
  είς τάς έπιμόνως διά μέσου
  Τα Έφεδρικά ζητηματα
  και ή Γενική Διοίκησις.
  ΧΑΝΙΑ Άπρίλιο; (ανταποκρι-
  τοΰ μας).—Έν συνεχεία τοΰ ένδι·
  αφέροντος τό οποίον δεικνύει προ
  σωπικδς ό κ. 'Υπουργό; Γενικός
  Διοικητής καΐ ή Γενική Διοίκη¬
  σις διά την ρύθμισιν των έφε-
  των αιώνιον, διατηρηθείσας σχετι- ] δΡικών ν^ηματων, άνεχοινώθη-
  κάς φήμας. Την δόσιν αυτήν ,σαν «λεταίως καΐ αί έςής, ένοια-
  τής αληθείας ηθέλησε ν* έξα- Ψ-Ρ™*<- ^ εφεδρικόν κόσμον ά- κρίβώση ό δρ. Αϊστερλεν. Δίδει ποφάσεις καί ενεργεια:: δέ την εξήγησιν ίτι πράγματι 6 | Εςεδόθησαν οδηγίαι πρός τάς πάρχει μία παράδοξος μορφη , <"·ι.Ρ«ι*ί. Γαμειων Εφεδρων Π3- τοθ άσπρίσματος, συνισταμέν/] είς λεμιστών Κρήτης καί τάς τοιαύ- τό 8τι τα μαΰρα ή ξανθά μαλ¬ λιά δέν πέφτουν, άλλ' έξακολου- θιΰν ν* φυτρώνουν, μέ την δι¬ αφοράν δτι εις τα τμήμαιά των πού πετιώνται τελευταία δέν 6- πάρχει πλέον χρωστική ούσία. Ένψ δηλαοή οί άκρες των μαλ¬ λιών είνε μαΰρες ή ξανθές, οί ρίζες των είνε ξεθωριασμένες. "Αν κοποΰν οί άκρες, τότε τα μαλλιά πού βγαίνουν είνε τα ξε- θωριασμένα, τα στερούμενα χρω- στικής θυσίας, καί αύτό κάνει την εντύπωσιν τής άποτόμου λευκάνσεως. Αυτή, κατά τόν δόκτορα στερλεν, είνε ή μοναδική άποτόμου άσπρίσματος. Κά^ε άλ λη άποκλείεται διότι δέν ύπάρχει άπότομος έξκφάνισι; τής χρωστι- κής θυσίας, είνε δέ άδύνατος ή ταχεΐα, Ιντός 24 ώρών, άλλαγή των μαλλιών! Ώς έπιχείρημα διά τόν ίσχυρισμόν τού ό δρ. ΑΙστερ- λεν φέρει καί τό δτι παρ' δλα τα γεγονότα πού τόν τελευταίον καιρόν είνε φυσικόν νά έμπνεύ- σουν τρόμον καΐ μεγάλην λύπην, ώς ό εύρωπαικός πόλεμος, αί I- ά ί λυ ί Αί- παναστάσεις, σεισμοί, δέν εξβ μ αί πλημμυραι, οί άνεφέρθη καί δέν Ιξηκρίβώθη ουτε μία περίπτωσις άποτόμου άσπρίσματος των μαλ- λιών. τας των Δημοσίων Ταμϊίων, διά νά παρέχωσι πάσαν δυνατήν εύ κολίαν είς τού; προσερχομένους διά την προεξόφλησιν των συν- τάξεών των. Κατόπιν έγκυκλίου διαταγής τής Γενικής Διοικήσεως άνακαλοΰνται πάσαι αί Ιντολαί πρός διαφόρους δικηγόρους καί διατάσεται ή έπιστροφή είς τα Τα μεϊα έφέδρων 8λων των φακέλλων δικαστικών ύποθέσεων. Δι' ετέρας έγκυκλίου διαταγής ή Γενική Διοίκησις Κρήτης κα¬ θώρισε τα λεπτομερείας προεξο- φλήσεως συντάξεων, έπιδομάτων κλπ. είς τρόπον ώστε νά έπε- κταθή τό παρεχόμενον υπό των Έφεδρικών Ταμείων μέτρον είς δλην την τάξιν των συνταξιού- χων. Έκτός των ανωτέρω μέτρων ή Γενική Διοίκησις άπησχολήθη τε¬ λευταίως καΐ μέ την ζΰρυΒμ,ον λει τουργίαν τής έσωτερικής διαχει¬ ρίσεως των Έφεδρικών Ταμείων. Ο3τω:;Δι' αποφάσεως τής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης, ενεκρίθη ό προυπολογισμάς 1938—39 Τα- μείου Έφέδρων Πολεμιστων Ση¬ τείας—Ιεραπέτρας. Άπομένει πο¬ σόν δραχμών 220 χιλιάδων διά την ενίσχυσιν των έφέδρων Ση¬ τείας— Ιεραπέτρας. Δι' όμοίων άποφάσεων τής Γενικής Δι- κήσεως Κρήτης Ινεκρίθησαν αί δημοπρασ'αι έκποιήσεως κτημά- των Ταμείου Έφέδρων Σητείας καί περιφερείας Παλαιοκάστρου. Ωσαύτως εξεδόθησαν έγκύ- κλιοι τής Γενικής Διοικήσεως ρυδμιστικαί τής ένιαίας εμφα¬ νίσεως των λογιστηρίων των Τα μείων, συντάξεως προϋπολογι- σμών κ.λ.π. ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι —Δωρεαι. Ό ΣΣβασμιώτατος Μητροπο- λίτπς Κρήτης την 2αν τρέχον¬ τος μηνός απέστειλε φαγητον χαί άρτον καΐ διέθρεψε τάς τροφίμου; τού 'Ασϋλου τής Γε- ρόντισσκζ. Ό Μορφωτικός Σύλ- λογος εύχαριατεϊ θερμώς τόν Ίεράρχην. Ή ύνίς Ερασμία Ρασιδάκη δι¬ δασκάλισσα προαέφερεν εκλεκτόν φαγητον είς τό Πτωχοκομεΐον. αντΐ εξαμήνου μνημοαύνου τής έν Αθήναις θανούσης αδελφής της Άριστέας Κωστούρου. Επί- σης ή δνίς Καίτη Βογιατζάκη προσέφερε γλυκά είς τού; τρο¬ φίμου; τοΰ ίδρΰματος. ί[ϋΜΙΙ!{ΗϋΗ({ϋΗί{Π;ίΙ!Πϋ1!ΗΗ!Ιϋ!{ϋί{ϋΠΙΙΙΗ!ϋ1^ —: — Ή χοροεσπερίς τής Έμπά- ρου. Τό βράδυ τής 25ης Μαρτίου θά μείνη άθάνατο στά χρονικά τής Έμπάρου. Ή χορβεσπερΐς γιά την όποία φΐλόφρονα έχυσαν δημοσι- ογραφΐκή μελάνη «Ι έφημερίύε; τοΰ Ηρακλείου, πέτυχε πέρα ώς πέρα. Οί άκοώραστβι γιά την πραγμα- τοποίησΐ κάθε ωραίον καΐ εΰγενι- κοΰ διδάσκνλοί μας: Σταματάκη Μαρίκα καΐ Γεωργακάκη; Εμμα¬ νουήλ μέ προθώμους βυμποτροτ· στάτας, τβϋς έμψυχωτάς οποίας δήποτε μεγάλη; ΐδέας αίίεσιμώ- τατβν Κλέαρχον, καΐ Σταματά- κην'Αντώνιον,τά πάντα εϊχαν κ« νβνίσει μέ τάξι καΐ ρΌθμό. 'Ακόμη 6 διάκοσμος και τό εΰ- ρώχωρβν της αιθούσης, μέ τό ά- λετο ηλεκτρικό φώς έδωκαν την ΰκαιρία σ' βλες τίς λεπτές ύπάρ- εις νά ξεσπάσουν σέ κέφΐ, γλέν- καΐ χορό. 'Εχορεώθησοςν κατ' έπανάληψι καΐ μέ περισσή χάρι διάφορο» χβ- οΐ στοϋς όποίους διεκρίθησαν οί ;. κ. Σπανογιαννάκης ίκτρός, ίονταξάκης ά. άξιωματικός, Κβν- υλάκης και Δροσατάκη; Δ)λοι, Παπαδάκη; καΐ Χρονάκης τραπε- ζττικοί, Ψιλάκης, Τσιριγωτάκη;, αί Δ)δες Σταματάκη Δ)σαα, Σπα- ογιαννάκη, Περογιαννάκη, Δρα ιωνάκΓ«, Μηλιαρά, Κονδυλακη, Δροσατάκη, Τζιράκη καΐ Τσιριγω άκη, πβύ εδέησε μόνο τάς πρω· 'νά; ωρα; τοΰ Σαββάτου νά ά· οχωρησωμε έξαλλοι χαράς, έν- ουσιασμοΰ καΐ μέ τάς καλλιτέ- ιας των έντυπώσεων. ; 'Η σκέψις ομω; ότι όλαι αί είσ¬ πραξις τοϋ ψυχαγωγικοΰ έκείνου εγονότος διετέθησαν γιά ένί- χυσι τοϋ Σχολικοΰ Ταμείου μέ ιποχρεώνει άκράτητα νά έκφρά- ■λ δημοσία καί έκ μέρου; όλων ών συγχωριανών τίς άπειρέ; μου ύχαριστιε; οτοΰς διοργανωτάς αύτοΰ, μέ τίς άοκνε; προαπάθει- ς των οποίων ή 'Εμπαρο; αφεύ¬ κτως θά πάρη θέσι έπίζηλο στην ■ έξέλιξι καΐ στόν πολιτισμο. Σ. Ζ. Τό οήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καΐ α¬ νωτέρας ποιότητος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Α Θ Η Ν Α" ίΐί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■ Την 6ην Απριλίου Ο "ΧΡΟΝΟΣ,, Μία πραγματικώς νέα εφημερίς, την οποίαν 8ά παρουσιάση είς τό ελληνικόν κοινόν συνερ- γαζβμένη ομάς έπαγγελματιών δημοσιογράφων, Όλόκληρος ή σύγχρονος Έλληνική ζωή, πολιτική, οίκονομική, κοινωνική φιλολογική καί καλλιτεχνική. Πλήρης καί άνεπηρέαστος παρακολουθήση των εξωτερικών ζητημάτων. Ανταποκριταί είς όλας τας βαλκανικάς καί τάς κυριωτέρας εύρωπαϊκάς πρωτευούσας· ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΙΥ1ΕΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ Ο «ΧΡΟΝΟΣ" ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΑ, ΖβΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΓΡΑΜΜΕΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α: Γωνία Πραξιτελους καΐ Λβωχάρους, 17 (Μέγαρον Άθανοισάκη). ■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■■»■■■■■■■■»> ■■■■■■;■«■■■■■■■
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Δήμσρχος "Ηρακλείου
  Ώς Πρόεδρος τού Άδελφά-
  του τοϋ Πανανείου ΔημοτικοΟ
  Νοσοκομείον
  Διακηρύττει δτι:
  ΈκτΙθετσι είς μυστικήν μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν δι' έν-
  σφραγίστων προσφορών ή προ-
  μήθεια είς τό Πανάνειον Δημο¬
  τικόν Νοσοκομείον συγκροτή
  ματος άκτίων.
  Οί δροι συγγραφής εισί κα
  τατεθειμένοι είς τα έν Αθή¬
  ναις Νοσηλευτήρια «Εύαγγε
  λισμός», «Έρυθρός Σταύρος»
  Δημοτικόν Νοσοκομείον», Δή
  μόν Άθηναίων, Πανάνειον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον Ή
  ρακλείου, Άρχιτέκτονα Δή
  μου Ηρακλείου καί Ύγειονο
  μικόν Κέντρον Χανίων.
  Ή δημοπρασία γενήσετα
  την (30ην) Απριλίου 1938 ήμέ
  ραν Σάββατον καΐ ώραν 11 —
  12 π.μ. έν τώ Δημοτικώ Κα
  ταστήματι Ηρακλείου.
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Οί άρτεργάται Κρήτης.
  Διά ζητηματα ένδιαφέροντα
  ούς άρτεργάτας Κρήτης ανε¬
  χώρησε δι' Αθήνας ό πρόεδρο;
  των άρτεργατών Ρεθύμνης κ.
  πεώργιο;Μαραγκάκης πρό; εξυπη¬
  ρέτησιν των συμφερόντων των
  άρτεργατων.
  —Ή Παιδαγωγική Άκαδη-
  μία Ηρακλείου.
  Τό ΰφυπουργεΐον παρά τω κ.
  Προέδρω της Κυβερνήσεως εί; α¬
  πάντησιν έπικαίρου μας διά την
  αποπεράτωσιν τοΰ κτιρίοο της
  Παιδαγωγική; 'Ακαδημία; Ηρα¬
  κλείου, μά; διαβιβάζει τό κάτω¬
  θι έγγραφον τοΰ υπουργείον» της
  Παιδείας.
  «Εί; απάντησιν τοΰ ΰπ' αριθ.
  8977 έ. έ. έγγράφβυ υμών καΐ συν
  τή έπιστροφη τοΰ διαβιβασθέντος
  άποκόμματος, έχομεν την τιμήν
  νά γνωρίσωμεν υμίν ότι ή απο¬
  περάτωσις τής Παιδαγωγική; 'Α¬
  καδημία; Ηρακλείου θέλει εξαρ¬
  τηθή έκ των κατά τό προσεχές
  οικονομικόν έτο; χορηγηθησομβ
  νων ημίν πιστώσεων.
  Ό Ύπβυργβς
  Κ. Γεωργακόπουλο;».
  Προσέλευσις φυγοδίκου.
  Προσήλθεν ενώπιον τοΰ μ. Δι
  οικητοΰ Χωροφυλαχης Χανίων
  καί παρεδόθη ό φυγοδικών ά¬
  πό τινος Νικόλ. Κουλιερης έκ
  Σπανιάκο Σελίνου. Ούτος έν ά-
  μύνη ώς λέγεται ευρισκόμενος
  έπυροβόλησεν κατά τοϋ ομοχω-
  ρίου τού Παττακοΰ.
  ΚΟΚΑΡΙ
  'Εξαιρετική; ποιότητος, δ ι αρ¬
  κή; παρακαταθήκη «Ις "την κρεμ-
  μυδαποθηκην πλησίον ^ Χοινιδν
  Πόρτας(παραπλεύρως εμπορικον
  καταβτήματος κ. Ιωάν. Λ»ν«ρδβ»-
  κη)
  Ν
  -ι*
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  4 Απριλίου 1938
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
  ΤΗΣ ΑΓίΛΟΪΤΑΑΙΚΙΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Η
  ΠΡΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΟΗ_ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι θεωρεΐται έκεί
  βεβαία ή τΐλχεΐα επίτευξις πλήρους καί
  οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας
  καί Μεγάλης Βρεττανίας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα τό
  κείμενον τής συμφωνίας κατηρτίσθη ή¬
  δη. Αί σχετικαί μάλιστα άνακοινώσεις,
  αΐτινες Οεωροΰνται έγκυροι, προσθέ-
  τουν ότι ή συμφωνία θέλει υπογραφή
  πρό των έορτών τοΰ Πάσχα
  ΤΑ
  ΤΟΥ ΜΕΓΑΡ» ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άντα·
  ποχριτοΰ μας).— Μετά πάσης έπιβλητι-
  κότητος εγένοντο σήμερον τα έγκαίνια
  τού νέου μεγαλοπρεποΰς μεγάρου τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος.
  Είς τα έγκαίνια παρέστη ο πρωθυ-
  πουργός κ. Ί. Μεταξάς καί πλεΐστοι
  έκ των επισήμων.
  ΑΝΕΧΟΡΗΣΑΝ ΧΟΕΣ ΔΙΑ ΠΕΡΑΝ
  ΑΙ ΑΝΤΙΟΡΟΣΙΡΕΙΑΙ ΤΗΣ
  Α«ΙΙΝΑΙ 4 Απριλίου (τοΰ άν
  τατ.οχριτι>ΰ μας).— Την εσπέραν σήμδ'
  ρον άναχωροΰν διά την Ίσταμπούλ
  αί Έλληνικαί αντιπροσωπείαι είς τάς
  προσεχεΐς Βαλκανικάς διασκέψεις.
  Αί διασκέψεις αυται είνε ή οίκονομι-
  κή καί ή τοΰ τύπου, [αμφότεραι δέ Θά
  συνέλθουν είς Κων)πολιν την προσέχη
  Πέμπτην.
  ΜΕΤΑΑθηΡΕΠΟΣ ΕΙΚΑΙΝΙΑΣΟΗΣΑΝ
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ _ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡ ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τα έγκαίνια των
  Κέντρων ίπαιδικής χαράς εγένοντο
  χθές μεγαλοπρεπώς υπό τού κ. πρωθυ-
  πουργοΰ. Έκτός των επισήμων παρέ¬
  στη καί πλήθος κόσμου, όστις καί πα¬
  ρηκολούθησε μετ* ένδιαφέρονχος την
  λειτουργίαν των κέντρων τούτων.
  Π "ΠΑΝΑ8ΗΝΑΊΚ0Σ,, ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΤΗΝ ΟΜΑΔΛ ΤΟΥ ..ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ··
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Είς την γενομένην
  χθές ποδοσφαιρικήν συνάντησιν μεταξύ
  των ομάδων «Ιΐαναθηναϊκοΰ» καί τοΰ
  «Απόλλωνος», ή πρώτη ένίκησε την
  δευτέραν διά τερμάτων τριών έναντι δύο.
  Η_ΑΙΪήΟΤΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεις έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ή ύπο-
  γραφησομένη συμφωνία Αγγλίας καί
  Ιταλίας Οά περιλαμβάνη γενικώς όλα
  τα ζητήματα καί αυνεπώς καί τό Ίσπα»
  νικόν αί επί τοΰ οποίου διαφοραί
  των δύο χωρών θέλουσι ρυθμισθή ί-
  κανοποιητικώς.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ 1ΪΣΤΡΙΑΚ1 ΑΙ.ΨΙΙΦΙΣΜΑ
  ΑεΒΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποχριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βιέν¬
  νης ότι ήρχισε ζωηροτάτη έν Αυστρία
  ή κίνησις διά ιό δημοψήφισμα. Την
  κίνησιν έγκαινίασεν ο καγκελλάριος Χί-
  τλερ επηκολούθησαν δέπροεκλογικοί λό·
  γοι υπό έκατοντάδων εθνικοσοσιαλιστών
  ήγετών. Ό Χίτλερ ωμίλησεν ενώπιον
  χιλιάδων λαού είς Γκράτς καί Βιέννην.
  'Εξακολουδοΰν αί άνησυχίαι
  διά την δράσιν των Σουδιτών.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τοΰ
  άντατΐοκριτοΰ μας) — Σημερι-
  νά τηλεγραφήματα έκ Πρά-
  γας άναφέρουν δτι οί έκεϊ
  πολιτικοί κΰκλοι παρακολου-
  θοΰν αγρύπνως την κατάστα¬
  σιν ώς αυτή διεμορφώθη συνε¬
  πεία των διαβημάτων των Σου
  διτών Γερμανών.
  Ώς άποδεικνύεται, οί ίθϋ
  νοντες τα τής Γερμανικήν μει
  ονότητος ευρίσκονται έν στε-
  νωτάτη έπαφή μετά τοΰ
  XI-
  τλερ, πρόκειται δέ ώς λέγεται
  είς Βερολίνον νά συνέλθρ,
  προσεχώς συνέδριον είς τό ο¬
  ποίον θά έξετασθοΰν υπό την
  προεδρίαν τού Χίτλερ τα ζη¬
  τήματα τής Γερμανικης μειο-
  νότητος έν Τσεχοσλοβακία
  Τα άποφασισθησόμενα έν τή
  διασκέψει ταύτη θά κομίση είς
  Τσεχοσλοβακίαϊν ό άρχηγός
  της Γερμανικης μειονότητος
  3 Π Πρωίνή
  έθνικοσοσιαλιστής Χενλάϊν,
  ΰποτίθεται δέ δτι οί Σουδίται
  Γερμανοί θά άναλάβουν τοΰ '
  λοιπού έντονον δρασιν υπέρ1
  τής αύτονομήσεώς των.
  Είς Παρισίους είναι έ'κδη-
  λοι αί άνησυχΐαι των Γαλλι-
  κων πολιτικών κύκλων έκ τής
  τροπής την όποιαν όσημέραι
  λαμβάνουν τα Γερμονοτσεχο
  σλοβακικά ζητήματα.
  Αποφάσει ύπουργοΰ Οικονομικήν
  ετροποποιήθη ό φόρος επ ι τοΰ ελαίου.
  Δι' αποφάσεως τού κ. ύ-
  πουργοΰ των Οίκονομικών κοι
  νοποιηθεΐσης πρός τό τελωνεί¬
  ον Ηρακλείου καί τάς λοι¬
  πάς αρμοδίας αρχάς, τροπο-
  ποιείται αϋξανόμενος κατά
  2, 40 δρχ. κατ' οκάν ό έξα-
  γωγικός δασμός επί των έλαι¬
  ων. Άντιστοίχως 'μειουται
  κατά 1,15 δρ. κατ' όκδν ό δα
  σμός επί τοΰ έντός τής επι
  κρατείας μεταφερομένου.
  Ή απόφασις αυτή, τής ό
  ποίας ή έφαρμογή ήρχισεν ά
  πό 1 τρέχοντος μηνός ύπαγο
  ρευθεΐσα έκ τής ζωηρδς ζητή
  σεως τοϋ ελαίου είς ιόέξωτερι
  κόν αποβλέπει καθ" α: πληρο
  φορούμεθα είς την προσταρί
  αν συν τοίς άλλοις τού κατα
  ναλωτικοΰ κοινοΰ έκ τής πιθα
  νής ελαττώσεως των άπαιτου
  μένων διά την εσωτερικήν κα
  τανάλωσιν ποσοιήτων ελαίου,
  όπότε βεβαίως θά άνακΰψη
  περίπτωσις είσαγωγί)ς έκ τοΰ
  έξωτερικοΰ σπορελαίων ώς έ
  γένετο κσί τιέρυσι, θά άντιμε
  τωπισθή δέ ενδεχομένους καί ϋ
  ψωσιςτώντιμώντοΰέλαιολάδου.
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΜΥΡΩΝ ΒΙΑΝΝΟΥ
  ΕΚΦΡΑΖΕΪ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΝ ΤΗΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ ΜΑΡΚΕΛΛΟΝ
  Πρός τόν Νομάρχην Ήρα
  κλείευ κ. Ανδρ. Μάρκελλον επε¬
  δόθη υπό έπιτροπής των κατοίκων
  τής κοινότητος Άμυρών τό κάτω¬
  θι ψήφισμα:
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Ά
  μύρων, συγκείμενον έκ τςδ προ-
  έδρου αύτοθ Μύρωνος Βασιλακά-
  κη καί εκ των μελών Δημ Μα-
  Οιουδάκη, Έμμ. Γ. Παντουβάκη,
  Νικ. Σπύρ. Χαλκιαδάκη κοί
  Νικ. Γ. Κονσολάκη συνεδριά
  σαν έκτάκτως έν Άμυρά καί έν
  τφ αύτόθι κοινοτιν.ώ καταστήμα¬
  τι σήμερον την 20ήν Μαρτίου
  1938 καί ευρεθέν έν όλομελεία.
  Έκφράζει ομοφώνως την άπει¬
  ρον ευγνωμοσύνην καί τάς είλι-
  κρινεστέρας ευχαριστίας τού ώς
  καί απάντων των κατοίκων τής
  Κοινότητος πρός τόν Νομάρχην
  Ηρακλείου αξιότιμον κ. Άνδρέ-
  αν Μάρκελ/ον διά τό έπιδεικνυό
  μενον εκάστοτε ζωηρόν ενδιαφέ¬
  ρον τού πρός εξυπηρέτησιν των
  άναγκων τής Κοινότητος, ενδια¬
  φέρον όπερ εξεδηλώθη νυν διά
  τής χορηγήσεως καί νέας
  πιστώσεως δρχ. 500 000 έκ τής
  νέας χρήσεως 1938—39 έκ τοΰ
  ταμείου τής Έπαρχιακής Όδο-
  ποιίας διά την οδόν Βιάννου—
  Άμυρών ήτις θέλει εξυπηρετή¬
  ση τα μέγιστα τα πολλαπλα συμ
  φέροντα τής ήμετέρας Κοινότητος
  Παρακαλεϊ αυτόν δπως εύαρεστη
  θη καί αποδεχθή την εΰγνωμοσύ
  νην των κατοίκων
  Άνατίθεται είς τάν πρόεδρον
  δπως αντίγραφον τοΰ παρόντος
  υποβάλη τω κ. Νομάρχη.
  .Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΑΓ ΑΥΡΙΟΝ
  Ανεβλήθη δι" αυριον ή ά-
  ναχώρησις τοΰ Δημάρχου Η¬
  ρακλείου κ. Μ Γεωργιάδη είς
  Αθήνας.
  Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Διά διατάγυατος δημοσιευ¬
  θέντος είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως τροποποιοΰντσι
  διατάξεις τινές τοϋ άπό 14
  Όκτωβρίου 1937 ΒασιλικοΟ
  Διατάγματος περί κανονι-
  σμοΰ τής τελωνειακής ύπηρε
  σίας διά την δι' άεροσκαφών
  εισαγωγήν, εξαγωγήν, δια¬
  μετακόμισιν καί μεταφοράν.
  Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΡΩΙΪΊΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
  Καθ* α πληροφορούμεθα, υ¬
  πό τοΰ ύπουργείου τής Γεωρ¬
  γίας απεφασίσθη ή ενίσχυσις
  τής ροδοκαλλιεργείας. Πρός
  τουτο θά παραχωρηθούν είς
  ροδοκαλλιεργητάς έκτάσεις
  καί θά ένισχυθοϋν οίκονομι-
  κώς μέσω τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης οί επιθυμούντες νά επι
  δοθούν είς την ροδοκαλλιέρ
  γειαν.Έκ παραλλήλου μελετα
  ται ή καλλιέργεια καί άλλωνά
  ρωματικών καί φαρμακευτικών
  φυτών είς Βόας -περιφερείαςέν
  δείκνυται λόγω τής φύσεως
  τοϋ έδάφους ή ροδοκαλλιέρ-
  γεια.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
  Ανεχώρησε διά την έν Χά
  νίοις είδράν τού ό Οικονομι¬
  κάς Έπιθεωρητής Δημοσίων
  Ύπολόγων Κρήτης κ. Γεώργι¬
  ος Γοβατζιδάκης περατώσας
  την "Επιθεώρησιν τοϋ Ταμείου
  Ηρακλείου καί των λοιπών
  διαχειρίσεων τού Δημοσίου.
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
  Δι'έγκυκλίου τηςήΝομαρχία
  ζητεί νά πληροφορηθή παρά
  τού Δήμου καί των Προέδρων
  καί Κοινοτήτων τοό νομοΰ
  την καλλιεργηθεϊσαν έκτασιν
  είς σιρέμματα καί τόν διατε-
  θέντα σπόρον είς οκάδας
  των είδών κρομμΰων, οκόρδων
  λίνου, ,άραβοσίτου ποτιστι-
  κοΰ, φασιόλων ποτιστικών,
  γεωμήλων καί μπιζελΐων.
  Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
  Τό Υπουργείον Κρατικής
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως έ-
  γνώρισεν είς την Νομαρχίαν
  έξ άφορμής υποβληθέντος εν¬
  τεύθεν ύπομνήματος, δι' ου
  οί έν Ηρακλείω Παλαιοΐ Πό
  λεμισταί, Έφεδροι, Άνάπη
  ροι, Θύματα πολέμου κ.λ.π. ή
  τοΰντο την επέκτασιν τού
  διά τής άπό 4 Όκτωβρίου
  1937 μετά τής Έθν. Τραπέ¬
  ζης Συμβάσεως εύεργετήμα-
  τος τής έκπτώσεως επί τοΰ
  τιμήματος πληρωμής των αν¬
  ταλλαξίμων κτημάτων καί είς
  τάς συζΰγους τούτων, δτι ή
  αίτησις αυτή θέλει ληφθή ύπ'
  δψιν κατά την προσέχη τρο
  ποποίησιν τής άνω συμβάσε¬
  ως.
  Η ΙΙΪΤΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ
  Κατόπιν συνεννοήσεως τοΰ
  κ. ύπουργοΰ Γεν. Διοικητοΰ
  Κρήτης μετά τοΰ ύπουργοΰ
  Κρατικής Ύγιεινής καί "Αντι¬
  λήψεως απεφασίσθη ή σΰστα
  σις έν Κρήτη παραρτημάτων
  τής έν Αθήναις λειτουργού-
  σης ίματιοθηκης τού μαθητοθ,
  σκοπόν έχοΰσης τή*· διανο¬
  μήν είδών ίματισμοΰ είς τοΰς
  απόρους μαθητάς των διαφό¬
  ρων πόλεων τής Κρήτης. "Επί
  τούτοις ή Γεν.Διοίκησις απηύ¬
  θυνεν εγκύκλιον πρός τοός
  Νομάρχας διά τής οποίας πά
  ρακαλεϊ νά ύποδείξωσιν οδ-
  τοι τό ταχύτερον 8—10 κυ-
  ρίας έξ εκάστου νομοΰ αΐτι¬
  νες θά άποτελέσωσι τό διοικη
  τικόν Συμβουλιον τοΰ παραρ-
  τήματος έκάστης περιφερείας
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Υπό τού ύπουργείου των
  Στρατιωτικών προεκηρύχθη δι-
  αγωνισμός ύποψηφίων μάθη-
  των πρός εκπαίδευσιν είς την
  σχολήν Αξιωματικών στρα¬
  τιωτικών ύπηρεσιών διά τα
  σώματα Αυτοκίνητον, Στρα-
  τολογίας, Οίκονομικής Υπη¬
  ρεσίας καί ΎγειονομικοΟ.
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  ενεκρίθη τοιαύτη τού Νομάρ¬
  χου Ρεθύμνης «περί τροποποι¬
  ήσεως, συμπληρώσεως καί
  κωδικοποιήσεως των περί Μη-
  χανικής υπηρεσίας Κοινοτή-
  των τοΰ νομοΰ Ρεθύμνης δια-
  τάξεων».
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
  Αί είσπράξεις λιμενικών
  φόρων χρήσεως 1937—38 ά-
  νήλθον ώς εξής:
  Είσπράξεις θαλάσσης (τελω
  νείου) δρ 19.018.589.40 Ξηρδς
  καί ταχυδρ. δεμάτων: 481 859
  Σύνολον 195.00 448 40.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΝΩΝ
  Διά διαταγής τής Γεν. Διοι¬
  κήσεως Κρήτης απηγορεύθη ή
  είσαγωγή έν Κρήττι κυνών καί
  γαλών άνευ προηγουμένης έ-
  ξετάσεως καί γνωματεύσεως
  των οίκείων νομοκτηνιάτρων.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Κατά τόν προχθεσινόν πο-
  δοσφαιρικόν άγώνα έν τώ γη
  πέδω Χάνδαξ ό Όμιλος' Φι
  λάθλων επεβλήθη τοΰ Όλυμ
  πιακοΰ διά τερμάτων 3—1.
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΓΙΑΣ
  Υπό τοΰ ύπουργείου τής
  Γεωργίας ενεκρίθη ή σύστασις
  είς την πόλιν μας πειραματι-
  κοΰ άγροΰ διά την διάδοσιν
  τής καλλιεργείας τοΰ κτηνο-
  τροφικοΰ φυτοΰ «σόγια».
  Π-.ΩΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΛΕΙΑ
  Ανεχώρησε δι' ύπηρεσια-
  κούς λόγους είς την επαρχίαν
  Πεδιάδος ό προιστάμενος τής
  Γεωργικής Περιφερείας Ηρα¬
  κλείου κ. Ανδρ. Ξανθουδίδης.
  ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΥ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα είς
  τό χωρίον Πύργου εσημειώθη
  σαν τέσσαρα κρούσματα τυ
  ειδοϋς πυρετοΰ. Υπό τοΰ Υ
  γειονομικοΰ Κέντρου ελήφθη
  σαν παντα τα ένδεδειγμένα
  μέτρα.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ή Έταιρεία Κ. Λαγουμι
  τζή απέστειλεν είς τόν κ.
  Νομάρχην "Ηρακλείου άντί έ
  νοικίου τής άποθήκης αύτοθ
  έν τή λιμενική ζώντνι ής επε¬
  τράπη ή παραμονή μέχρι πέ
  ρατος τής σταφυλικής περιό
  δου τοΰ τρέχ έ'τους δρχ. 10.
  000 Ίνα διατεθώσιν υπέρ 'έρ
  γων εύποιίας κατά την κρί
  σιν τού.
  ΕΝΚΜΕΡΟΣΤΟΥΣΥΜΦΟΝΟΥ
  Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣΪΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΣΥΝΑΣΠ1ΣΜ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  Αο,νδίνου άναφέρουν ότι ή Γαλλική
  Κυβέρνησις θά κρατηθή ένήμερος των
  λεπτομερειαι τής Άγγλοϊταλέκής συμ¬
  φωνίας. Πρός τούτο λέγεται ότι ο ύ-
  πουργός των Εξωτερικών τής Αγγλί¬
  ας λόρδος Χάλιφαξ θά συναντηθή μετά
  τοΰ Γάλλου έν Λονδίνω πρεσβευτού
  κ. Κορμπέν.
  Έν τω μεταξύ είς την Γαλλικήν πρω¬
  τεύουσαν τηλεγραφείται ότι έντείνεται
  ή κίνησις πρός σχηματισμόν κυβερνήσε¬
  ως έθνικού συνασπισμοΰ.
  Η ΑΕΡΙΝΤΛ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΙΑΙΟΤΑΤΩΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΥΝΕΚΡΩΝ ΜΑΧΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν"
  ταποκριτοΰ μας).—Καχά τα έκ Παρι¬
  σίων καί Ρώμης τελευταία τηλεγραφή¬
  ματα, ή Λβρίντα κατόπιν βιαιοιάτων
  αίματηρών συγκρούσεων, κατελήφθη υπό
  των έθνικών. Δύο ταξιαρχίαι των κυβερ-
  νητικών άπεδεκατίσθησαν. Συνελήφθη¬
  σαν δέ πολλοί αίχμάλωτοι.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΕΡΟΥΕΛ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΟΥΔΑΑΑΧΑΡΑΝ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΗΤΤΩΝΤΑΙ
  Α·»ΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ Σαλαμάνκας είς την Γουαδαλα-
  χαράν άπεκρούσθησαν απασαι αί έπιθέ·
  σεις των κυβερνητικών. Τό αύτό συ-
  νέβη καί είς τό Τερουέλ όπου οί κυ-
  βερνητικοί έπεχείρησαν έπίσης επίθεσιν
  πρός άντιπερισπασμόν.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας %ί α¬
  πώλειαι των κυβερνητικαί είς αμφοτέ¬
  ρους τούς τομείς, είναι σημαντικώτα-
  ται.
  ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΕΓΓΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ* ά ίσχυρίζονται
  οί ΈΟνικοί, τα στρατεύματα αυτών ευ¬
  ρίσκονται εις μικράν απόστασιν άπό τής
  Μεσογείου καί είνε ζήτημα ημερών
  ή προέλασις αυτών μέχρι τής παραλίας
  οπότε θά επιτευχθή ή άποκοπή τής περιο
  χής -ι,ής Καταλωνίας άπό της λοιπης
  Ίσπανίας.
  ΣΦΟΔΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΐΗΣ^ΟΤΙΙΝ ΕΟΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 41 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ταποκριτοΰ μας). — Τό Πρακτορείον
  Χαβάς αγγέλλει ότι τό πυροβολικόν
  των έθνικών έβομβάρδισε σήμερον «φο-
  δρότατα την Μαδρίτην. Τα θύματα
  τοΰ βομβαρδισμοΰ καί αί έν γένει ζημί¬
  αι τής πόλεως είνε άνυπολόγιστοι.
  ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Απριλίου (τού άν¬
  τα τ(θ*ριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι συνεχίζεται ή έΕοδος τού
  άμάχου Ίσπανικοΰ πληθυσμοΰ πρός
  την Γαλλίαν. ]%Ιεταξύ των φυγάδων
  συγκαταλέγονται καί οικογένειαι πολιτι¬
  κών ανδρ ών τής κυβερνητικάς Ίσπανί-