95607

Αριθμός τεύχους

4830

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊ».
  γεΪϊ
  ΟΤΑΤΟΝ
  Ηλίου
  «Α τα εκ η»ρι.
  ί
  ηγρφή
  «ιν βιαιοτάτων
  κατελήφθη {,«6
  χίαι των κυβερ·
  »- Συνελήφθη·
  ΟΙ.
  ΠερΙ
  ΙΑ Χ Α Ρ ΑΝ
  ΗΤΤΟΝΤίΙ
  λίου (τού άν·
  θ' ά άγγέλλε·
  ^ν Γουαδαλι·
  σαι αί ετκθέ·
  Γό αύτό βυ·
  όπου οί *υ·
  ΐϊίσης έτιίθεσιν
  ίθρίας «ί «·
  ι είς άμφοτέ·
  ϊημαντικώτ»·

  ΟΓΕΙΟΥ
  (τού άν
  χρ
  :« αυτών βυ·
  «.σιν άπό τής
  μα
  ϊή
  τής
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτησία λίοσι 3
  έξάμηνος 'ί
  'Λμερικής
  έτησία δολ. 15
  ρξαμηνο;
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  6
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  Ο Οΐ; ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ *330
  στΝϊακτησ θρ. ν. σταυρακησ
  ΔΙΡΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΥΟ ΑΙΑΣΚΕ1ΈΙΣ
  Σήμερον άρχίζει τάς έρ-;
  γασίας της έν Κωνσταντι-1
  νουπόλει η διάσκεψις τού
  Οίκονομικοϋ Συμβουλίου της Ι
  Βαλκανικής Συνεννοήσεως.)
  Αί αντιπροσωπείαι των τεσ-!
  σάρων ουμμάχων χωρών έ-!
  φθασαν ήδη είς την Βασιλί-
  δα τοΰ Βοσπόρου άπό χβές,'
  τό πρόγραμμα των εργασι¬
  ών εχει ετοιμάσθη πλήρως
  καί αί συζητήσεις θ' άρχί-
  σουν επί καθωρισμένων θε-
  μάτων. Προβλέπεται δέ ότι
  ή συνδιάσκεψις αυτή θά ση¬
  μειώση εξαιρετικήν επιτυ¬
  χίαν κα'ι θ' απολήξη είς
  εύχάριστα άποτελέσματα. Τα
  οίκονομικά, έμπορικά καί
  συγκοινωνιακόν ζητήματα πού
  θά τεθοΰν υπό μελέτην έ-
  χουν συζητηθή καί προη¬
  γουμένως. Καί έχει προλει-
  ανθή άρκετά τό έδαφος
  διά ' την ομαλήν προώθηοίν
  των μέχρι τοϋ σημείου τής
  όριστικής επιλύσεως των. Έξ
  άλλου μεταξύ των τεσσάρων
  κρατών ύπάρχει είς πλείστα
  τουλάχιστον σημεΐα άπόλυ-
  τος συνταύτισις κα'ι κοινό-
  της συμφερόντων. Ύπάρχει
  έπίσης συνταύτισις είς τάς
  κατευθύνσεΐς καί τάς βλέ-
  ψεις των, όπως υπάρχη καί
  στενωτάτη πολιτική σύμπρα¬
  ξις. Καί δλα αύτά άποτε-
  λοΰν στοιχεΐα πείθοντα ότι
  θά επέλθη πλήρης συμφω-
  νία καί ότι είς τό μέλλον
  τα Κράτη τής Βαλκανικής
  θ' άκολουΒήσουν κοινήν οι¬
  κονομικήν πολιτικήν, οπου
  είνε τουτο δυνατόν, όπως
  έχουν καί κοινήν εμφάνισιν
  είς τό διεθνές πεδίον καί
  κοινήν διπλωματικήν έκ-
  προσώπησιν . είς τάς μεγάλας
  διεθνεΐς διασκέψεις καί τα
  συνέδρια.
  Ή πρόοδος άλλωστε την
  οποίαν εσημείωσεν είς τάς
  μεταξύ των πολιτικάς καί
  διπλωματικάς σχέσεις, ή τε¬
  λευταία διάσκεψις τής Άγ¬
  κυρας, αποτελεί εγγύησιν
  ότι άνάλογοι πρόοδοι θά
  έπέλθουν καί είς τάς οίκονο-
  μικάς, εμπορικάς καί συγ-
  κοινωνιακάς συναλλαγάςτων,
  πρόοδοι πού θά ©φείλονται
  είς την συνερχομένην σή¬
  μερον συνεδρίασιν τοϋ οίκο-
  νομικοϋ Συμβουλίου είς
  Κωνσταντινούπολιν.
  Παραλλήλως δμως πρός
  την διάσκεψιν τοΰ οίκον©-
  μικοΰ Συμβουλίου, είς την
  Κωνσταντινούπολιν θά συ-
  νέλθη καί ή διάσκεψις των
  άντιτίροσώπων τοΰ τύπου των
  τεσσάρων αυμμάχων Κρατών.
  Καί ή δημοσιογραφική αυ
  τή διάσκεψις έχει "ιδιαιτέραν
  όλως αξίαν.
  Ό τύπος ώς έχη εξελι¬
  χθή σήμερον αποτελεί τε¬
  ραστίαν δύναμιν καί άσκεί
  μεγίστην επίδρασιν οχι μο
  νόν είς την διαμόρφωσιν
  καί την διαπαιδαγώγησιν
  τής κοινής γνώμης τού ε-
  σωτερικοΰ άλλά καί εις την
  καλλιέργειαν των μεταξύ των
  διαφόρων λαών σχέσεων.
  Είναι άλλωστε γνωστόν ότι
  είς την προαγωγήν τής φι-
  λίας ή είς την δημιουρ¬
  γίαν ψυχρότητος καί εχθράς
  μεταξύ των διαφόρων ε¬
  θνών ό τύπος έπαιξε πάντο
  τε σπουδαιότατον ρόλον. Ει¬
  δικώτερον δέ ή συμβο
  λή τοΰ Βαλκανικοΰ τύπου
  είς την δημιουργίαν τής
  Βαλκανικής ""Συνεννοήσεως
  καί είς την μετέπειτα έ-
  ξέλιξίν της είς ίοχυρότατον
  συνασπισμόν, υπήρξε σπου
  δαιοτάτη·
  Αί έφημερίδες άνέπτυξαν
  την κολοασιαίαν οημααίαν
  τής συνεργαοίας των τεσαά-
  ρων χωρών. Έπροπαγάνδι-
  σαν την αγάπην καί την
  φιλίαν των. Έφεραν είς
  πνευματικήν καί ψυχικήν
  επικοινωνίαν τούς τέσσαρας
  Βαλκανικούς λαού;, έθέρ-
  μαναν την φιλίαν των καί
  έσφυρηλάτησαν τούς μεταξύ
  των δεσμούς. Καί δέν ύπάρ
  χει άμφιβολία δτι τό ω¬
  ραίον καί εΰγενές αύτό έρ¬
  γον θά συνεχίσουν καί είς
  τό μέλλον. Αυτήν λοιπόν
  την αποστολήν των εφημε¬
  ρίδων πρόκειται νά ένισχύ
  ση ή συνερχομένη αύριον
  είς την Κωνσταντινούπολιν
  διάσκεψις τοϋ τύπου.
  ©ά είνε δέ εύχής έργον
  εάν ή διάσκεψις καθορίση
  κοινά θέματα μέ τα όποϊα
  ν' άσχοληθοΰν αί έφημερί
  δες των τεσσάρων χωρών.
  Εάν αποφασίση την οργά¬
  νωσιν ταξιδίων κα'ι έπισκέ-
  ψεων των δημοσιογράφων
  είς τάς φίλας συμμάχους
  χώρας. Εάν άκόμη συμ-
  βάλη είς την ίδρυσιν έ-
  δρών Βαλκανικών γλωσσών
  είς όλα τα πανεπιστήμια των
  τεσσάρων κρατών καί άν ά·
  κόμη κατώρθωνε νά ιδρύθη
  κοινήν δημοσιογραφικήν σχο
  λήν δι' δλα τα Βαλκάνια.
  Οί τέσσαρες λαοί έχουν
  πολλά κοινά γνωρίσματα, ό¬
  πως Ιχουν κοπ κοινά πολιτι
  κά καί οΐκονομικά συμφέ-
  ροντα. Ή καλλιέργεια δέ
  των πνευματικήν σχέσεων
  των, ή ανάπτυξις τής μετα¬
  ξύ των φιλίας, ή έκ τού πλη¬
  σίον γνωριμία των διά τοΰ
  τύπου,πού δέν είνε δύακολος
  θά έφερεν έξαιρετικώς εύχά
  ριστα άποτελέσματα καί θά
  καθίστα ζωντανόν σύμβολον
  τό δόγμα: Τα Βαλκάνια είς
  τούς Βαλκανίους. Άλλά πι¬
  στεύομεν δτι δι' δλα αύτά
  θά λάβη σχετικάς αποφάσει;
  καί πρακτικά μέτρα ή διά¬
  σκεψις τοϋ Βαλκανικοΰ τύ¬
  που τής οποίας ή έναρξις γί-
  νεται αυριον είς την Κων-
  σταντινούπολιν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
  ΤΟΥ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ
  Ή άγία καί μεγάλη τεσσαρα-
  κοστή—£τσι την άποκαλοθν άκό¬
  μη οί ρητορικώτεροι έκ των πα-
  λαιοτέρων —εχει καί την γενικω-
  τέραν σημασίαν της. Στό ώραΐο
  έκεΐνο τραγοθϊι τοθ άργαλειοΰ
  τού Έφταλιώτί}, ή ύφάντρα είνε
  δλο άνυπομονησία καί καημός:
  Πέτα σαΐτα μου γοργή,
  χτύτια, χρυσό μου χτένι,
  ή άτέλειωτη σαρακοστή
  μερόνυχτο νά γενή..
  Έ ύφάντρα βλέπετε άναμένει
  τον καλό της τή Λαμπρή «νά
  ρή ΧΡυσ? ν' άλλάξη». Άλλά μό¬
  νον αυτή; Σήμερον δλοι άνζμέ
  νούν τόν έρχομδ τής Ααμπρής...
  Άπόψί μάλιστα, τού μεγάλου
  καναβός, ή προσδοκία κατατο-
  πίζεται χρονικώ; Διά νά γίνη
  εννοεΐτατ μεγαλυτέρα. Καί νά ά
  ποκτήση περιεχόμενον. Διότι ή
  Ααμπρή δέν είνε μόνον ό καλός
  πού έρχεται γιά μερικές... ΰ-
  φάντρες. Στόν συναισθηματικό κί-
  σμο πέρνει την μορφήν μιάς νέας
  άνατολής. Ή σαρακοστή περνά
  άργά, ακριβώς διότι ή Λαμπρή Ι
  χει πλαισιωθή άπό την λαϊκή
  ψυχολογία, μέ τόν παραμυθένιο
  αυτόν χαρακτήρος.
  Δέν πρέπει ν' άποροϋμε λοιπόν
  άν κάποτε στό δρόμο, άκοΰμε, 5
  πως χθές τό πρω'ι —μάρτυς μου
  έ θεός—φρασοΰλες 8πως αυτή:
  —Πότε θάρθη ή Ααμπρή κορί
  τσια;.. Νά πηγαίνουμε ατίς άγρυ
  πνιές. ·
  Α Ε παρθένοι τοΰ Εύαγγελίου
  απετέλουν έδώ τό βάθος. Ό νυμ
  φίος, ό «παγκαλόμορφος καί ρο-
  δέμνοστος», διεγράφετο ώςφυσιο-
  γνωμία θρυλική καί άναλλοίω-
  τη—ΐίδος μινιατοδρα; χτυπητής
  στό αίώνιο ' συναισθηματικό βι-
  ρλίο. Άλλά καΐ ή σαρακοστή
  ώ; γενική υπόθεσις, άπέκτα τόν
  χαρακτηριστικόν τόνον τη;. Όλοι
  μετετοπιζόμεθα στήν προσδοκία
  τοΰ Πάσχα ώ; τοθ τέλου; μιάς
  εποχής καί τή; άρχής μι«ς άλ-
  Τά μπουκετάκια των μενεξέ-
  3ων φιγουράρουν άκόμη παντοΰ.
  Έω; πότε δμω;; Σέ λίγο ό
  θρίαμβο; τή; πασχαλια; θά τοΰς
  γίνη ό γραφικώτερο; έπιτάφιος.
  Ή κυρία μέ τού; μενεςέδες, έ-
  ;'ανχλεΐτϊΐ είς μετανοία; έμπρός
  άπό τό εϊκονοστάσιο μέ τό ά-
  κοίμητο καντήλι. Είνε τό σύμ-
  οολο τή; ψυχής πού περιμένει.
  Ό φωτοστέφανο; τοΰ άγίου πέρ-
  νει μέσα στό σκιόφω;, μερικές
  Ιντονες, ύποβλητικέ; μαρμαρυγέ;.
  Αί ημέραι τή; προσευχή; πλα-
  σιώνονται άπό την
  ό την άποκατά
  στασι τοθ τέλους — τό ί.νθι-
  σμα τής πασχαλιας. Ή
  γίνεται ί
  ωή
  γίνεται μία αίωνία ά-
  ναμονή. Άλλά καί μία αιωνί1*
  ίναλλαγή. Άπό τα Χριστούγεννα
  έ'ως τό Πάσχα—πόσες έναλλαγές!
  Άλλά καί άπά τό Ιΐάσχα έ'ως τα
  άλλα Χριστούγεννα. Τό άσκητ:-
  κό περιθώριο τή; Σαρακοστή; α¬
  ποτελεί ε'να συγκεντρωτικό μο-
  τίβο περισυλλογή; πρό; νέες έ-
  ξορμήσεις. Τό λέει τό τραγοΰδι
  τού λαοϋ. Τό λέει καί τό μεγά-
  λο πνεΰμα τής ζιοής. "Αν μέ¬
  σα στή ζωή δέν τοποθετήσωμε
  τό δνειρο—πάει, μά; έ'φυγε. "0-
  νειρι στό ονειρο. Γιατί οχι;
  Μήπως καί οί Πηνελόπε; ποΰ υ-!
  φαίνουν πάντοτε «·;ά χρυσα τή; |
  Λαμπρής», δέν μένουν καί τόβρά)
  δυ τοϋ Μεγάλου Σαδβάτου μέ |
  τα χρυσόί αύτά' μονάχα; Τό βχ-
  σιλόπουλο τοΰ παοαμυθιοΰ δέν
  Ιχει ξεκινήση άκόμη καί δμως
  αύτές Ιχουν τό κουράγιο νά ξχ-
  ναπάρουν ατά χέρια τού; τή σα-
  ίτα τή; ζωή;.
  * *
  Κάποια θεία οϊκονομία, δέν
  ιιπορεϊ νά αρνηθή κανείς, δτι έ-
  πικρατεϊ στό έορτολόγιο. Ή σα-
  ρακαατή περνά σάν Ινας μεγάλος
  σταθμό; στερήαεων. Ή Ανάστα¬
  σις χωρί; τίς μακρέ; αύτέ; στε-
  ρήσεις δέν είνε μέσα στό νόημά
  της. "Αλλως τε στή ζωή δέν με-
  σολαβεϊ μόνο ή δυστυχία. Μεσο-
  λαβεϊ καί τό τέρας τή; πλήςε-
  ως. ΪΙώς θά τό καταπολεμήσωμε;
  Μέ τα ίντερμέοια των μεγάλιον
  άλλαγών. Αί έορταστικαί περί-
  οδοι κρατοΰν νομίζω στό βάθος
  τού; αυτή τή φιλοσοφία. Κοινω-
  νικά καί ψυχολογικά άναδημιουρ-
  γούμεθα μέσα σ' αύτές. "Αν ίέν
  φθάνωμε στό τέρμα, είνε άλλος
  λόγος. Θά φθάσωμε κάποτε. Μέ
  τό συναίσθημα άλλως τε δτι κά-
  που παμε, μπορζϊ καί τό λεγό¬
  μενον «υΐϊερπέραν» νά χάση δλω;
  διόλου τή ρεαλιστική τού έκδοχή.
  Καί νά' μείνη άποθεραπευτικά, μέ
  σα στήν ώμορφιά τής άθανασία;.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  ίιίς την εφημερίδα τής Κυ-
  βερνήσεωςέδημοσιεύθη ό άναγ
  κσστικός νόμος διά τοΰ όποί-
  ου ρυθμίζεται τό συγκοινωνι¬
  ακόν ζήτημα καί όρίζεται πεν-
  ταετές ' πρόγρσμμ'α διά" την
  εκτέλεσιν μεγάλων ό<ηκών έρ¬ γων καί την όλοκλήρωσιν τοϋ όδικοϋ δικτύοο τής χώρας. Διά τοΰ νόμου τούτου προβλέπεται ή διάθεσις έντός μιας πενταε- τίας ποσοΰ 2.328 έκατομμυ- ρίων δρσχμών διά την εκτέλε¬ σιν άμσξιτών δρόμων καθ" δ λον τό Κράτος. Έκ τοθ πο- σοΰ δέ αύτοΰ θά χορηγηθοΰν 280 έκατομμόρια δραχμών διά τάς όδοποιητικάς ανάγκας τής Κρήτης. Κα'ι δρίζεται πε ραιτέρω δτι διά την Κρήτην 8ά χορηγοθνται 50 έκατομμΰ ρια δραχμών ετησίως επί πέν- τε έτη. Τα Ιέ ϋπολειπόμενα 30 έκατομμύρια δραχ. θά χο· ρηγηθοθν τό έκτον έτος. Τό ποσόν πού πρόκειται νά χορηγηθη διά την έκτέλε σιν άδικον έργων είς την νήσόν μας, δέν είνε μικρόν. Τα 280 έκατομμύρια δρ. εί ναι ασφαλώς άρκετά διά χήν κατασκευήν ίσαρίθμων χιλιομέτρων όδών. Καί δταν ! προστεθοϋν 280 χλμ. άμαξι- τοί δρόμοι είς την Κρήτην, τό όδικόν δίκτυον θά έχη συμπληρωθή καί τό συγκοι Ι νωνιακόν πρόβλημα θά έχη λυθή οριστικώς πλέον. Διότι ] μέ τό σημσντικώτατον αότό κρφάλαιον θ' αποπερατωθή ή κατασκευή δλων των ήμιτε λών σήμερον δμόμων, μέγα λων καί μικρώ", δτως αί ό δοί Παχείας Άμμου—Σητεί¬ ας κσΐ Σητείας—Λιθινών—Ίε ραπέτρας, ή όδός Ιεραπέτρας —Βιάννου. Ή όδός Ήρακλεί ου—Γωνιών — Λασηθίου καί Ηρακλείου—Βιάννου, ή όδός Μεσσαράς — Αγ. Βασιλείου ή ΆμαρΙου ωστε νά έπικοι νωνήσουν έκ νότου οί νο αοΐ "Ηρακλείου Ρεθύμνης, ή όδός Χάρακα—Σταβιών—Πλα τάνου—Φαιστού καί Χάρακα —Σκοινιά—Βιάννου, όπότε θά σχηματισθή ή μεγάλη άρτη ρία πού θά διασχίζη. κατά μήκος ολόκληρον την νοτίαν πλευρόν τής Κρήτης καί πλεΐ σται άλλαι οδοί μεγίστης σπουδαιότητος καί άξίας. Ή κατασκευή δέ των δρό¬ μων αυτών, έν συνδυασμώ καί πρός την κατασκευήν των μεγάλων παραγωγικών καί έξυγιαντικών έργων τής Μεσ¬ σαράς καί των άλλων διαμε- ρισμάτων τής Κρήτης, θά με¬ ταβάλη εντελώς την δψιν τής νήσου μας καί θά βοηθήση είς την έντοτ-ικήν έκυετάλλευ σιν τή; νης καί είς την τερα στίαν αύξησιν τής παραγω γής. Επί πλέον ή κατασκευή των "έργων αυτών θά δώση εργασίαν ε!< χιλιάδας πτω χών, θά παράσχη τα μέσα τής ζωής είς έ'να κόσμον ό λόκληρον καί θά βελτιώση σημαντικώς την οικονομικήν κατάστασιν τοΰ τόπου. Άλλ' είνε τόσον ψανερά τα όφέλη ποΰ θά προκύψουν έκ των έργων αυτών καί είνε τόσον αϋτονόητος ή τερα¬ στία άξία των διά τόν τόπον μας, ώστε δέν εΐνε νομίζομεν άνάγκη νά έκταθώμεν -ηερισ σότερον. Τα έργα αύτά θά δημιουργήσουν πλούτον, ερ¬ γασίαν, πολιτισμόν. Θά μετα μορφώσουν την Κρήτην. Καί άπό τόπον πού έχει κύριον γνώρισμα τόν πρωτογονισμόν είς τάς συγκοινωνίας καΐ πού στερεΐται καί των στοι χειωδεστέρων αγαθών τοϋ συγχρόνου πολιτισμόν, θά την καταστήσουν μίαν άληθινά παραδεισιακήν νήσον, πολιτι- σμένην, πλουσίαν, εύημεροϋ σσν καί ευχάριστον καί διά τούς κατοίκους της καί διά τούς ξένους επισκέπτας της. Ή κυβέρνησις άιεφάσισε την διάθεσιν των άπαραιτή των ποσών. Καί έχει ήδη εί- τοιμα καί τα σχέδια. Δέν ύ πολείπεται έπομένως παρά ν' αναμείνωμεν πλέον την χορή γησιν τής πρώτης δόσεως των 50 έκατομμυρίων κατά τό έ τος αύτό καί την έναρξιν των σχετικών εργασιών μαζί μέ την έναρξιν καί τοΰ νέου οί- κονομικοΰ έτους. Καί έλπίζο μέν δτι δέν θ' αναμείνωμεν επί πολύ την έναρξιν τής έ- φαρμογής αυτών των ώραίων σχεδίων. Ή ίματιοθήκη. Ή ίδέα τής ιδρύσεως «ίμα- τιοθήκης τοΰ μαθητοΰ» καί είς την νήσόν μας, είνε θαυ μασία, άξίζει δέ κάθε έξάρσε ως. Ή ίματιοθήκη τοΰ μάθη τοϋ έ'χει σκοπόν νά μεριμνά διά την εξεύρεσιν καί διανο μην καινουργών ένδυμάτων είς τοΰς απόρους μαθητάς ποϋ Ινεφανίζοντο μέχρι σήμε ρον ρακένδυτοι καί άνυπόδη- ]τοι. Έτσι είς τό εξής έκτός τής καλής τροφής την οποίαν ΚΛΤΑΦΥΠΑ Κ Α ΕΙΣ ΤΗΝ Ό Όρειβατικός Σύνδεσμος τής πόλεώς μας, εΐχε μίαν ωραίαν ιδέαν. Απεφάσισε νά κατασκευάση καταφύγια είς τα Κρητικά βουνά έν συ νεργασίςι καί μέ τα άλλα τμή ματα τής Κρήτης ώς πρός δέ τό χρηματικόν ποσόν πού θ' άπαιτηθή—καί θά είναι σημαντικόν— έλπίζει 8τι θά τό έξεύρη όπωσδήποτε. Τα Κρητικά βουνά λοιπόν θ' ά ποκτήσουν συντόμως καταφύ για δπου οί όρειβάται θά εύ ρίσκουν προστασίαν καί στέ γήν έν ώρα καταιγίδος ή έν καιρώ νυκτός κατά τάς έκ δρομάς των. Τα καταφύγια δέ αϋτά θά έξυπηρετοΰν επί σης καί τοϋς ξένους όρειβά τας, τούς περιηγητάς καί τούς επιστήμονας πού έρχονται νά γνωρίσουν καί νά μελετήσουν την Κρήτην, την φύσιν της, τό κλΐμά της, την βλάστησίν της. Έπομένως, θά συμβάλουν σημαντικά είς την ανάπτυξιν οχι μόνον τής όρειβασΐας άλ¬ λά καί τοϋ τουρισμοΰ, έσω- τερικοΰ καί έξωτερικοϋ. Δι' αύτό καί πιστεύομεν δτι διά την Ίδρυσιν των καταφυγίων αυτών θά βοηθήσουν τόν όρει- βατικόν καΐ τό Κράτος καΐ οί Δήμοι καΐ οί διάφοροι οργα¬ νισμόν δπως έγινεν άλλωστε καί άλλοΰ. Άλλά επί τή εύκαιρία αυτή θά είχομεν νά παρατηρήσω¬ μεν καί τουτο: Ότι θά έπρε- πεν έκ παραλλήλου νά ίδρυ- θοθν είς ωρισμένα μέρη τής ύπαίθρου ξενώνες καί περ(- πτερα τουρισμοΰ, διά την ε¬ ξυπηρέτησιν τόσον των ιδι¬ κών μας έκδρομέων δσον καΐ των ξένων περιηγητών. Καί θά ειμπορούσε νά χρησιμο ποιηθοϋν πρός τουτο οί ίστορι κοί πύργοι, αί μοναι, τα φρού ρια, πού ευρίσκονται είς τίς βουνοπλαγιές καί είς μέρη 8 πουλόγω τήςγραφικότητόςτων ή τής άρχαιολογικής ή ίστο ρικής σημασίας των θά προσ εΐλκυον πλήθη κόσμου, Έλλή νων καί ξένων. Επί τού ση μείου δέ αυτού θά ήτο ορθόν καί ωφέλιμον νά συνεργα σθοϋν ό όρειβατικός καί τα άλλα έκδρομικά σωματεΐά μας μέ την τοπικήν έπιτρο πήν τοΰ ΤουρισμοΟ καί τάς άλλας αρμοδίας αρχάς καΐ υπηρεσίας. παρέχουν τα όργανωθέντα Γ μαθητικά συσσίτια οί μάθη- Ι ταί θά έχουν καί ένδύμαια καινουργη, καθοχράι, ύγιεινά. Τό Κράτος έκδηλώνει κατ' αύ τόν τόν τρόπον τό στοργικόν ενδιαφέρον τού υπέρ τής μα- θητιώσης νεολαίας. Απόδει¬ ξις κΘί.τοΰΐο της φιλολαϊιής πολιτικής τού. Η βροχή. Εύλογία θεοΰ ή χθεσινή βροχή "διά την γεωργίαν μας. Θά υποβοηθήση τάς κάλλιερ-' γείας καί θά ώφελήστι τα μέγι! στα είς την ανάπτυξιν τόσον : των δημητριακών δσον καΐ, των άλλων είδών καθώς καί των αμπέλων καί ελαιών. Ό Άπρίλιος εδειξεν έτσι δλην Ι την καλωσύνην τού πρός τόν ' τόπον μας. Πόσον δέ πολύτι-1 μος υπήρξεν ή βροχή πού έπε-1 σε χθές καταφαίνεται καΐ ά¬ πό τό λαϊκόν: «"Αν κάμη ό Μάρΐης δυό νερά κι' Άπρί- λης άλλο ενα, χαρας σ' έκεΐνο τό ζευγά ποΰ εχει πολλά σπαρμένα». Οί γεωργοί μας λοιπόν ειμπορούν νά έλπίζουν πλέον βασίμως είς μίαν πλου¬ σίαν εσοδείαν κατά τόν εφε¬ τεινόν χρόνον. Ό επαρχιακάς τύπος. Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε κατ' αύτάς τό έξαμηνιαΐον τεθχος τού τμήματος έπαρχι- ακοΰ τύττου τού ύφυπουργείου παρά τω κ. Πρωθυπουργόν. Είς τό τεΰχος αύτό περιέχον- ται στατιστικαί καί πολύτιμα στοιχεΐα των άπαντήσεων αί οποίαι εδόθησαν είς τάς εφη¬ μερίδας δι' ϋποδείξεις των πρός την Κυβέρνησιν, πρός έ πίλυσιν διαφόρων τοπικών ζη· τημάτων. Καί άποδεικνύεται ούτω δι' άδιαψεύστων αριθ¬ μών καί στοιχείων μέ πόσον ενδιαφέρον παρακολουθεΐ ή Κυβέρνησις τόν έπαρχιακόν τύπον, καί μέ πόσην προθυμί¬ αν λύει τα ζητήματα τα ό- ποία ή έπσρχιακή εφημερίς θέτει ϋπ' όψιν των διαφόρων ύπουργών. Απόδειξις καί του¬ το τής θέσεως την όποιαν κατ έλαβεν ή έπαρχιακή έφημε ρίς, τής χρησιμότητός της, τοΰ ρόλου της ώς κοινωνικοΰ παράγοντος καί ώς διερμη νευτοΰ τής κοινής γνώμης καί συντελεστοΰ τής προόδου τής Έλληνικής επαρχίας. Από¬ δειξις δμως έπίσης καί τής θαυμασίας οργανώσεως των ;ύπηρεσιών τοΰ τμήματος πα- ρακολουθήσεως τού έπαρχια- κοθ τύπου. Τα όρωματώδη φυτά. Τό ύττουργεΐον της Γεωρ¬ γίας, έν τή μερίμνη τού νά ενισχύση την εκμετάλλευσιν καί την ανάπτυξιν των ά ρωματικών φυτών, απεφάσι¬ σε νά παραχωρήση ωρισμέ¬ νας έκτάσεις ειδικώς πρός ρο δοκαλλιέργειαν. Έκ πσραλλή λου δέ μελεια καί την ε¬ ξεύρεσιν τρόπου εκμεταλλεύ¬ σεως δλων των άρωματικών φυιών έν γένει μέ τα δποΐα έτΐλούτισεν ή φύσις την Ελ¬ ληνικήν γη·ν. Τό πρδγμα εί¬ νε ευχάριστον. Ημείς δέ πού έθίξαμεν τό ζήτημα κατ' ε¬ πανάληψιν, αισθανόμεθα Ιδι¬ αιτέραν δλως χαράν διά τάς ενεργείας τοΰ ύποοργεΐου. Καί ευχόμεθα δπως οργανω¬ θή ή εκμετάλλευσις τοΰ πλού- του αύτοϋ πού ειμπορεί ν' αποτελέση την βάσιν διά την ίδρυσιν μεγάλης βιομηχανίας άρωματοποιΐας καΐ αίθεοίων έλαιων έκ της οποίας πολλά θά έχη νά κερδίση, ό τόπος μας. Ή όδός Πύργου. Μέ προσωπικήν εργασίαν των κατοΐκων καί μέ τάς χο- ρηγηθείσας όττό τής Γεν. Δι¬ οικήσεως πιστώσεις, χάρις είς τάς ενεργείας των τοπικών άρ- χων, τοθ προέδρου τής κοινό- της καί τοΰ εΐρηνοδίκου κ. ΤΓερμια πού δέν πρριορίζεται είς τα στενά δικσσχικά τού καθήκοντα, άποδίδων μέ α¬ νώτερον πνεομα δικαιοσύνην, άλλά έπεχτείνει την δρασιν τού καί είς δλους τούς άλ- λους τομεΐς όττέρ τής προό- δοο, παρά τω Γεν. Διοικητή ><. Σφακιανάκη, κατεσκευάσθη όδός Πραιτωρίων μέχρι Πύρ¬ γου καί έτσι εξασφαλΐζεται ή συγκοινωνία τής πρωτευού¬ σης τοΰ Μονοφατσίου. Άξίζει δμως νά έξαρθή καί τό ενδιαφέρον τοΰ διδασκά¬ λου κ. Χαρούλη Ιπ' ονόματι τοΰ όποίου καί είχεν χορηγή- θή ή σχετική πίστωσις. "Οπως είναι όποχρέωσις νά έξαρθή καί ή συμβολή τοϋ νομάρχου κ. Μαρκέλλου είς την κατα¬ σκευήν τοΰ έργου αϋτοΰ. Ή μέριμνα δέ αυτή των άρχών αποτελεί εγγύησιν δτι καί είς τό μέλλον θά χορηγηθοΰν πι στώσεις διά την συντήρησιν καί την πλήρη άποπεράτω σιν τής όδοΰ, ώστε ή δι' αύτοκινήτου συγκοινωνία μέ τόν Πύργον νά διεξάγεται άπροσκόπτως, τόσον τόν χει- μώνα δσον καΐ τό θέρος.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ιιν
  Λ

  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Τολ
  μηρόί νειδτα», μέ τούς Ρισάρ Κρό
  γουελ κ αί Γκουντ'ιτ "Αλλαν.
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό μνημειώ-
  δες έργον: «Ή ζωή τοΰ Α'ιμϊλ
  Ζολα». Μέ τόν Πώλ Μιουνί.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητάμον.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  8ΑΣΙΛΙΣΣΑ
  Είς τόν δρόμον
  Ι τού Οεανθρώπου
  Καλοϋνται οί έχοντες τα κά
  τωθι προσόντα διά την κατά¬
  ληψιν θέσεως Τομεάρχου Δα-
  κοκτόνων κατά την διάρκειαν
  τής έφαρμογήςτώνδακοκτόνων
  μέτρων έφετεινής περιόδου δ-
  πως την 2αν Μαΐου έ. ε. προ
  σέλθωσιν έν Ηρακλείω είς τό
  Γεωργικόν Ταμείον δπου επί
  μίαν έβδομάδα θά παρακο-
  λουθήσουν θεωρητικά μαθήμα-
  τα διά την εφαρμογήν τής δα-
  κοκτονίας επί μίαν δέ έτέραν
  έβδομάδα πρακτικάς άσκή-
  σεις. Μετά τό πέρας τής δι-
  δασκαλΐας θά ύποβληθώσιν
  είς έξετάσεις, οί δέ έπιτυγχά-
  νοντες θά λάβουν πιστοποιη-
  τικόν ίκανότητος τομεάρχου
  δακοκτόνων.
  Οί βουλόμενοι νά παρακο
  λουθήσουν τα μαθήματα Το-
  μεαρχών Δακοκτόνων δέον δ-
  πως μέχρι τής 22ας Απριλίου
  1938 υποβάλωσι πρός τόν Δι¬
  ευθυντήν τοθ Γεωργικοΰ Τα-
  μεΐου αίτησιν μέ τα κάτωθι
  έπίσημα πιστοποιητικά:
  1) Τοϋ στρατολογικοΰ γρα-
  φείου ιτερΐ τοΰ δτι έχουν έκ-
  πληρώσει τάς στρατιωτικάς
  των ύποχρεώσεις.
  2) ΤοΟ άρμοδίου ληξιαρχεΐ-
  ου δτι δέν εχουν ηλικίαν με¬
  γαλυτέραν των 40 έτών.
  3) Δύο Ιατρών περί τοθ δτι
  είναι σωματικώς ύγιεΐς καί
  άρτιμελεΐς.
  4) Τής αρμοδίας εΐσαγγελι-
  κής άρχής περί τοθ δτι δέν ε¬
  χουν καταδικασθή δι" άξιό-
  ποινον τινά πράξιν έκ των
  προβλεπομένων υπό των άρ¬
  θρων 22, 23 καί 24 τοθ
  Ποινικοΰ Νόμου.
  5) ΤοΟ άρμοδίου Δημάρχου
  ή Προέδρου Κοινότητος δτι εί¬
  ναι έλαιοκτηματίαι καί άπο-
  ζοθν έκ τής γεωργίας.
  6) Δίπλωμα Ανωτέρας ή Μέ
  σης Γεωπονικής Σχολής Ά-
  γροτικών ΟΙκοτροφείων, Γυ-
  μνασίου ή Πρακτικοΰ Λυκεί-
  ου. ΤοΟ πιστοποιητικοθ τού
  Προέδρου τής Κοινότητος ά-
  παλλάσσονται οί έχοντες δί-
  πλωμα Άνωτάτης καί Μέσης
  Γεωπονικής Σχολής.
  (Έκ τοθ Γεωργικοΰ Ταμεί-
  ου Ν. Ηρακλείου).
  Την ωρα ποΰ
  στή σημερινήν άκσθόριστη περίοδο.
  —Είναι φόρεμα ή είναι έπα-
  ι νοφόρι;
  έγδυνόταν Ευρισκόμεθα σέ μιά άκαθόριστη
  ή Μαρΐ'α-Άντουανέττα γιά ' περίοδο, μεταξύ τής ν,=ονΕννΑτΟι>
  νά πλαγιάση στό σανιδένιο | Ανοίξη καί ^
  κρεββάτι που της ειχαν ε-1 να θέσετε τέρμα στις ψυχμ&ς ημε·
  τοιμάστ), αντελήφθη δτι, κα- ρες, με την γκαρνΐαρόμπα τοΰ χει·
  - · · ώνος, μέ τα επανωφόρια καί τίς
  διαδρομήν άπό τή συ μώνος
  Ο
  ΤΟΥ ΝΛΖΟΡΑΙΟΥ
  εΐχαν βουτήξη, τό χρηματο-1Ι^'τ~ ν'ά"εξέθετε άν 'ρό'μπ. Άλλ'
  ρολόϊ εΐνε άκόμη πολϋ ενωρίς καί δέν
  φυλάκιό
  της...
  Έσωριάσθη
  ηξ,
  της καί τό
  στή σκληρή
  στρωμνή, έσκεπάσθη, εκλεισε
  τα μάτια κ' έβούλωσε τ' αύ-
  τιά της γιά νά μην άκούη τίς
  φωνές των άνθρώπων πού
  σϋρλιαζαν άπ' εξω.
  —Ρίχτε μας τό κεφάλι της!
  Τό πρωί τής επομένης άπό
  τό πλήθος ποΰ έπερίμενε κ'
  έχειρονομοθσε κι' έβριζε κι'
  έπροσπαθοΰσε νά σκαρφαλώ-
  ά άλλ ά ά κον
  Λ^^>^^^^
  Π Ο Υ Α Α Κ ΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μέ τούς:
  ΡΙΣΑΡ ΚΡΟΓΟΥΕΛ
  καί ΓΚΟΥΝΤΙΤ ΑΛ
  ΛΑΝ
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ό θρίαμβος τής
  ΜΑΡΟΑ ΕΓΚΕΡΘ
  2ΤΗΝ
  ΣΕΡΕΝΑΤΑ
  ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  (Νέα Κόπια)
  - --ι------- - - - . .
  ση στά κάγκελλα «γιά νά κον
  τήνη τόν χοντρό Βέτο» — τόν
  βασιληδ—έξεχώρισαν μερικές
  άγνωστες γυναΐκες. Οί σκο-
  ποί τίς άφηκαν νά περάσουν
  καί νά πλησιάσουν την βα-
  σίλισσα καί νά τής έκψρά-
  σουν τόν σεβασμό τους καί
  την άφοσίωσΐ τους. Ή μιά έ·
  κρατοθσεν £να πουκάμισο
  καί άλλα έσώρρουχα γιά νά
  προσφέρη στή βασίλισσα νά
  άλλάξη.. Ή ΜαρΙα-Άντουα-
  νέττα τίς εδέχθη μέ τα μάτια
  γεματα δάκρυα:
  —'Ελάτε, έλδτε, δυστυχι-
  σμένες, νά Ιδητε μιά γυναΐ-
  κα πιό δυστυχισμένη άπό σάς
  άφοΰ αυτή προξενεΐ καί τή
  δική σας δυστυχΐα!... Εΐμαστε
  χαμένοι —έπρόσθεοε. Νά ποϋ
  έφθάσαμεν έκεΐ, δπου τρία
  χρόνια μας εσπρωχναν μέ
  δλους τούς δυνατούς έξευτε-
  λισμούς. Θά συντριβοΰμε άπό
  αυτή την τρομερή επανάστα-
  σι. Όλος Ο κόσμος συνέβαλε
  στόν χαμό μας.
  Κατά τίς δέκα ή βασιλική
  οίκογένεια ωδηγήθη πάλιν
  στήν αΐθουσα τής συνελεύσε¬
  ως γιά νά παρακολουθήση,
  άπό τό ϊδιο θεωρεΐο, τίς συ-
  ζητήσεις τοΰ έπαναστατικοϋ
  σώματος. Τό ϊδιο εγινε καί
  την άλλη μερά. Πρωΐ καί βρά
  δυ, ό βασιληάς καί ή βασΐλισ
  σα τής Γαλλίας έκαναν τή
  διαδρομή μεταξύ τής μονής
  καί τής συνελεύσεως υπό ι¬
  σχυράν συνοδείαν ή όποΐα μέ
  μυρϊους κόπους κατώρθωνε
  νά τούς σώζη. άπό τή μανΐα
  τοϋ δχλου. "Οσο εμεναν
  στό μοναστήρι , ήσαν ύπο-
  χρεωμένοι νά περνοϋν τέσ-
  σερες φορές την ήμέρα μπρο-
  στά στό κιγκλίδωμα γιά νά
  τούς βλέπη ό λαός καί νά
  τούς λούτ] μέ τίς πιό πρόσ-
  τυχες βρισιές.
  (συνεχΐζεται)
  »■«■■■■■«■■■■■■■■■■■■■
  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤ
  τολμάτε. Λοιπόν, έξαπατήσετε τόν
  καιρό: φορέσετε Μνα φόρεμα πού
  νά έχη τό ΰφος ενός έπανωφοριοΰ
  ¥ ενός άνσάμπλ φοϋστα καί μπο-
  λερό ή φοϋστα καί βέστα άπό βα-
  θόχρωμο λαινάζ κατά προτίμησιν
  μαθρο, μαρέν ή γκρί φονσέ. Μπο-
  ρεϊτε έν τούτοις νά προτιμήσετε
  εύθυμώτερα χρώματα: γκρί φωτεί
  νώτερο ή χρωματισμούς παστέλ.
  "Ολίγα ιτράγματα άπαιτοΰνται
  γιά νά δώσετε σ' ϊνα φόρεμα την
  ψεύτικη δψι έπανωφοριοΰ: πέτα ά
  νοικτά επάνω σέ λευκό πλαστρόν
  κορσάζ μέ κουμπιά ε'ως την μέση
  Μερικά σταυρωτά φορέματα κλεί
  ουν είς τό 2να ττλάι "Αλλα κλεί·
  ουν έμπρός εως τό κάτω μέρος
  Ύπάρχουν φορέματα γιά δλα τα
  γοθστα..
  Καί είς τόν δρόμον θά αΐσθάνε
  σθε νά είσθε εύκίνητη κα'ι έλα
  φρά. Άπαλλασσομένη άπό τό έ
  ττανωφόρι σάς φαίνεται δτι κά
  —Τό σκυθρωπό μαθρο φόρε¬
  μα, γίνεται εΰθυμο...
  Τόν χειμώνα, έλέγατε δτι τό
  μαΰρο είνε κομψό, δτι λεπτσίνει
  την σιλουέττα, δτι ίνα μαΰρο φό¬
  ρεμα περνα άπαρατήρητο καί δτι
  μπορεΐ νά μας εξυπηρετήση επί πό
  λύ. Είχατε δίκηο, άλά πρό πάν¬
  των γιατί ήταν χειμώνας.
  Άλλά, σύμφωνα μέ τό ρητόν
  ποΰ λέγει δτι κάθε άλήθεια είνε
  σχετική, σήμερα ευρίσκουν δτι δέν
  6χετε πλέον δίκηο, γιατί είμεθα
  είς την ανοιξι. Τολμώ άλλωστε
  νά έκφράσω αυτήν την άλήθεια
  χωρ'ις φόβο νά άνατρέψω τάς πε·
  ποιθήσεις σας, διότι εΐμαι βεβαία
  δτι αιφνιδίως ευρίσκετε καί σεΐς
  δτι τα φορέματα σας είναι πολύ
  μαΰρα.
  'Ενθαρρυνθήτε δμως, αυτή ή αί-
  φνιδία άλλαγή των αντιλήψεων
  σας των τόσο σταθεροποιημένων,
  δέν είνε άνησυχαστική. «λ έν είνε
  ένδειξις έλαφρότητος. Δέν δει¬
  κνύει δτι εΤσΕε ίδιότροπη καί ά-
  σταθής. Δέν είνε λάθος σας, είνε
  σφάλμα τοΰ ηλίου ποΰ λάμπει δ-
  λο καί περισσότερον. Αϋτος είνε
  πού έξηφάνισε την άλήθεια τοΰ
  μαόρου φορέματος, δπως τα συν·
  Τοΰ Λεωνίΰα Άντρέγιεφ.
  9ον
  πανωφόρι, σάς φαίνεται δτι κάνε
  τε ε"να μεγάλο βήμα πρός τίς συ¬
  ν οχεΐς ώραΐες ήμέρες, πού δέν θ'
  άργήσουν νά άρχίσουν ή μάλλον
  ήρχισαν...
  —Κανείς δέν πρέπει νά μετρά
  τα χρήματα πού κρατεϊ δ Ίού-
  δας. Είνε αδελφάς μας καί δ,τι
  είνε μέσα στό ταμείον τοΰ άνήκει
  δσο άνήκε: καί σ' Ιμάς. Άν χρει
  ' άζεται πολλά χρήματα, είνε έλεύ-
  ^ΐ,ρο; νά παίρνη πολλά, χωρΐ; νά
  είνε ΐ)κοχρζΐϋμίνος νά τό λέη σέ
  κανένα ι} νά ζητή την αδεία κα-
  (νενός. Ό Ίούδας είνε αδελφάς
  μας καί σεϊς τόν προσβάλλετε.
  Ι Αυτά είπε δ Κύριος Πρέπει νά
  ντρεπώμαστε άδελφοί!
  Ι Ό Ίούδας, ώχρός, χαμογελών-
  Ι τας, στεκόταν δρθιος καί τόν ή-
  ' σπάσθη τρείς φορές. Ό Ίάκωβος
  δ Φίλιππος καί οί ά"λλοι, ταραγ
  ΚΟί ΜΩΜΙ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Ανεχώρησε δι' Αθή¬
  νας ό κ. Νικ. Πατμονίδης ϋφασματ
  έμπορος.
  ΘΑΝΑΤΟΙ —Απέθανε καί εκη¬
  δεύθη έκ τοϋ μετοχίου τού είς Ά
  θανάτους έν συρροί) πολλοΰ καί
  έκλεκτοΰ κόσμου 6 Νικόλαος Γ.
  Καστρινογιάννης έκ των πολαιο-
  τέρων συμπολιτών κτηματίας καί
  χρηστός πολίτης. Τοϋς , οίκείους
  τοΰ μεταστάντος, άδελφούς καί
  άνεψιοΰς τού, ή «Άνόρθωσις» συλ-
  λυπεΐται θερμώς.
  μρ φρμ
  νεφα τοΰ οϋρανοΰ
  Τελειώνοντας θ'
  σω την έκπεσοΓσ:χν
  σω την έκπεσοΓσ:χν ή
  μιάς άλλης νεωτέρας καί πραγμα-
  τικής αληθείας. Ιδού την" παρά
  την ότνοιξι, τό μαθρο φόρεμα δέν
  απέθανε θά άναζήση καί μέ τί
  εύθυμία, εάν τό γαρνίρετε μέ χρώ-
  ματα χαρωπά μέ έξαρτήματα
  νέα, εάν τό συμπληρώσετε μέ ε¬
  πανωφόρια ζακέττες ή μπολερό
  ] μένοι άχόμα έμιμήθησαν τό πα-
  I
  ράοειγμά τού. "Υστερα άπό κάθε
  άστιασμόν, δ Ίούδας σκούπιζε τό
  ; στόμα τού. Ήσπάζετο τούς μαθη¬
  τάς μέ θόρυβο, ώσάν δ κρότος
  πού ΐκαναν τα χείλη τού νά τοΰ
  ήταν ευχάριστος. Ό Πέτρας τόν
  άντικαταστή-! επλησίασε τελευταϊος.
  άλήθεια διά | —Είμεθα δλοι άνόητοι, είμεθα
  τυφλοί, Ίούδα! Μονάχα έκεΐνος
  βλέπει, μονάχα έκεΐνος Ιχει φρό¬
  νησιν! Μπορώ νά σέ άσπασθώ..
  - - - ..... εί-
  χρωματιστά
  ή Ντιοτβγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Ζταυρόλεξον ΰπ' αριθ. 85.
  ■ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  2 κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  Ι ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ-
  ■αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ϊ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ■ εύθβΐαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ! ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ■ Ι1ρ«Μτβρ(Ιβν
  2 ΛΪΝΑΡΔΑΚΗ
  " Ταλέφ. 5-41
  12
  13
  ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ
  1) Έπίρρημα τροπικόν σήμαϊ-
  νον κατά κράτος, ριζικώς—Εύ
  ρωπαική Πρωτεύουσα.
  2) Πράξεις, κατασκευάσματα.
  3) Τραπουλόχαρτον—Υιός τοΰ
  Δαιδάλου.
  4) Παρουσ-άστε...—Κανών, χά
  ραξ.
  5) Ρυπαρά, μολυσμένα—Ό
  καλλίτερος βαθμός των μαθητών.
  6) Άρχηγός μιας Αιρέσεως
  τοθ Χριατιανισμοΰ—Λουτρόπολις
  τοθ Βελγίο,υ.
  7) Άρθρον (πληθ.)— Έκκλη-
  σ£α (κλητική).
  8) Άντωνυμ. προσωπική καί
  δηκτική—πρόθεσις—"Ονομα Έλ-
  ληνίδος Λαίδης.
  9) "Οχι στενή—Μϊγμα.
  10) Διεξάγεται στά δικαστή-
  ρια.
  11) Ή μεγαλειτέρα λίμνη τοϋ
  κόσμου—Αύτοκράτωρ τής Ρώμης
  κυριεύσας τούς Άγίους Τόπους.
  12) Σχηματίζουν τόν σκελε-
  τόν.
  13) Ο,τι είναι ή Λέσβος—
  Περίφημος ψη*οθέτης τής Αρ¬
  χαιότητος.
  ΨΑΛΙΔΙ
  ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ
  δι' οίοδήποτε φόρεμα, φρά-
  κα κ. λ. π.
  Ταχυτάτη έκμάθησις.
  Κ41ΣΤΑΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
  'Εμπορορράΐττης
  Πανεπιστημίου 36—ΑΘΗΝΑΙ
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Κράτος Ασιατικήν— Ό
  τελευταϊος αύτοκράτωρ τοΰ Βυ·
  ζαντίου, πού τάς κατεπολέμησεν
  ήτο δ θεόφιλος (ενικός).
  2) Άριθμός—Άντωνυμία προ
  σωπική.
  3) Γίνεται δταν τό Γραμμάτι-
  ον ή ή Συν)κή δέν πληρωΡοΟν
  κατά την λήξιν των.
  4) Μήτηρ καί συγχρόνωςπενθε-
  ρά τής "Ηρας.
  5) Συλλογή νόμων τοθ Βυζαν-
  ΐινορωμαϊκοϋ δικαίου άποτελοΰ-
  σα τμήμα τής Ίουστινιανείου
  Νομοθεσίας, ή λέξις άντιδιαστέλ-
  λεται πρός τάς γραίας—Αίώ-
  νιος.
  6) Νύμφη τής Μυθολογίας.
  7) "Οχι νάνος.
  8) Μάρκα Αύτοκίνήτου—δ Τε¬
  λευταϊος Βασιλεύς τοθ Μαυρο-
  βουνίου.
  9) "Οχι στραβά.
  10) Έκεΐνος πού δέν μπο-
  ρεϊ κανείς νά τόν πλησιάση.
  11) Άρθρον (πληθ).— Μονάς
  ήλεκτρ. άντιστάσεως.
  12) Ή Σύζυγος τοΰ Μωάμεθ —
  Μέρος δενδροφυτευμένον.
  —Γιατί δχι; Φίλησέ με!
  πεν ό Ίούδας.
  Ό Πέτρο; τόν φίλησε, Βορ'^·
  βωδώ;, καί τοθ ψιθύρισε στ'
  αύτί:
  —Παρ' ολίγο νά σέ πνίξω! Οί
  άλλοι δέν σέ άγγιξαν παρά μόνο
  μέ τή φωνή τους, έγώ δμως, δ-
  πήρξα κτηνώδης, καί σ' ίρπαξα
  άπο τόν λαιμό. Σέ πείραξα;
  —Κάπως.
  —θά πάω στόν Κύριο καί θά
  τοθ τα πώ δλα. Γιατί καί μέ έ-
  κεϊνο είχα άγανακτήαη! — προ¬
  σέθεσεν δ απόστολος σε τόνο
  συντριβής, καί προσπάθησε ν' α¬
  νοίξη εντελώς ή'συχα την θύραν.
  — Καί έσύ θωμά: — ρώτησε
  μέ αύστηρότητα δ Ιωάννης τόν
  σύντροφό τού πού άπαθής, πα-
  ρατηροΰσε τούς ολίγους μάθη-
  τάς.
  — Δέν ξέρω άκόμα τί πρέπει
  νά κάμω!— είπεν δ θωμάς. Πρέ
  πει νά σκεφθω!
  Ό θωμάς σκέφθηκε πολλήν
  ώρα. Όλόκληρη την ήμέρα ήταν
  άφηρημένος. Οί άπόστολοι εΐχαν
  φύγη. Πίσω άπό Ινα τοΐχο, κά·
  που έκεΐ τριγύρω, άντηχοθσεν ή
  δυνατή καί ^οΐρί] φωνή τοθ Πέ¬
  τρου. Ό θωμάς εξηκολουθεί νά
  είνε συλλογισμένος. Ασφαλώς
  θά κατέληγε σ' Ινα συμπέρασμα
  γρηγορώτίρα, άν δέν τόν τάραζε
  κίπως δ Ίούδας ποΰ τόν κα·
  τεδίωκε συνεχώς μέ τό είρωνικόν
  τού βλέμμα καί πού μέ δλη τού
  την σοβαρότητα, άπό καιρό σέ
  καιρό, τόν ρωτοθσε:
  —Λοιπόν, θωμά; ΤΙ χαμπά-
  ρια;
  "Υστερα, κάνοντας σάν νά μή
  ήταν παρών δ θωμάς, δ Ίσκα-
  ριώτης πήγε καί Ιφερε τό τα¬
  μείον τού, κι' άρχισε νά μετρά
  τα χρήματα, κουδουνίζοντας τα
  νομίσματα.
  —Εϊκοσι Ινα, εΐκοσι δύο, εϊχο
  σι τρΕα! Τα βλέπεις, θωμά; Άλ-
  λο Ινα νόμισμα κίβδηλο! Ά τοΰς
  παληανθρώπους! Νά δίνουν κάλ-
  πικο παρά! Είκοσι τέσσερα!
  Καί υστερα θά λένε πάλι πώς
  τούς Ικλεψε δ Ίούδας! Εϊκοσι
  πέντε, εϊκοσι ϊξη...
  Είχε άρχίζη νά βραδυάζη, δ¬
  ταν τέλος δ θωμάς τόν επλησία¬
  σε καί τοθ είπε:
  (συνεχίζεται)
  Γιίρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή βροχή απέδειξεν δή
  ό Άπρίλιος θά ανταποκριθή είς
  την λαϊκήν ευχήν.
  —Συνεχίζων τό νερό τοΰ Μαρ·
  τίου μ' έ"να δυό άκόμη ψιλοβρο-
  χοΰλες.
  — Εύεργετικάς διά τάς καλλ»
  εργητκάς ανάγκας καί την άγρο-
  τικήν οίκονομίσν.
  —Οί γάτες τής "Αγκύρας διά
  τίς οποίες τόσον ενδιαφέρον
  δεικνύουν καί είς τόν τόπον μας
  οί ζωόφιλοι.
  — θά υφίσταται τοΰ λοιπού
  κτηνιατρικήν εξέτασιν προκειμέ-
  νού νά μεταφερθοΰν έξ αΑλων
  μερών.
  —Τό ίδιον θά ύφίστανται καί
  τα σκυΜά δπως επί παραδείγμα¬
  τι τα πεκινουά τα όποΐα άποτε-
  λοΰν συνηθέστατα την αδυναμίαν
  ωρισμένων κυνοφίλων, κομίζονται
  δέ έκ τοΰ έξωτερικοΰ πολλάκις.
  —Μέ μεγάλην επιτυχίαν διεξή¬
  χθη ώς πληροφορούμεθα είς "Αρ¬
  χάναις καί ή δευτέρα διάλεξις τοϋ
  έκεΐ Έθνικοΰ Μορφωτικοϋ Συλλό-
  γου.
  —Όμιλητής ώς γνωστόν ήτο 6
  ΕΙρηνοδίκης κ. Δεδόπουλος μέ
  θέμα «τό έλάττωμα τής κακολο-
  γίας καί ή άρετή τής ταπεινοφρο·
  σύνης».
  —ΑΙ διαλέξεις των Αρχανών
  θά συνεχισθώσιν επί της αυτής ώς
  μανθάνομεν έθνικής καί έκπολιτι-
  στικής κατευθύνσεως.
  —Ή ζωή καί ή κίνησις είς τα
  ύπαίθρια κέντρα ασφαλώς θά κα¬
  ταστή μεγαλυτέρα εάν συνεχισθή
  ό Άπριλιάτικος καιρός
  —Αύτό τουλάχιστον έξεδηλοθ-
  το μέ τούς θαμώνας μερικών κέν
  τρών οί δποϊοι παρά τό βροχερόν
  τθΰ χθεσινοϋ καιροΰ εννοούσαν
  νά πάρουν τόν καφέ τους στό ύ¬
  παιθρον.
  —"Αλλως τε ή βροχή κάθε «·
  νοιξι δέν είνε προάγγελος συνή-
  θως τής σταθερότητος τής καλο
  καιρίας;
  — Είς την παραλιακήν λϊωφά·
  ρον Νόελ συνεχίζονται νά Ιργα
  άνακαινίσεως καί διαμορφώσεως.
  —Διά τόν χρόνον της όλοκλη·
  ρώσεως των έργων δέν ύπάρχουν
  επί τοϋ παρόντος θετικαΐ προρλέ·
  ψεις.
  —Πάντως ό χρόνος αύτός δέν
  φαΐνεται μακράς, ώστε νά πιστεύη
  κανε'ις δτι τό άλλο 6τος θά β-
  χωμεν τόν ονγχρονισμένο παρα-
  θαλάσσιον περίπατόν μας.
  —Αυριον είς τοΰ Πουλακάκη
  θά σημειωθή έξαιρετική πιέννα μέ
  την «Σερενάτα τοϋ Σοΰμπερτ»
  (νέα κόπια).
  —Είς την οποίαν ή Μάρθα *Εγ·
  κερθ δημιουργεΐ Μνα παθητικώτα
  τον ρόλον.
  ό Ρέιτορτΐρ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
  "Εάρα έν ΡεΒΰμνω—Κρήτης
  Τραπεζιτικαί εργασίαι υπό τούς συμφερωτέρους
  όρους.
  Δάνεια. Είσπραξις γραμματίων, Συναλλαγμα-
  κών, Φορτωτικών καί αλλων αξιών.
  τικών,
  Καταθέσεις.· "Οψεως, Ταμιευτηρίου
  καί έΐΐί προθεσμία.
  Ιδιαίτερον τμημα εξυπηρετήσεως των έν
  'Αμεριχϊϊ Όμογενών.
  ■^•-»^««^μ/^«Λ^^'
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Την δεκάτην τρέχοντος μηνός
  Απριλίου ημέραν Κυριακήν καϊ
  ώραν 11 π. μ. καλοϋνται είς
  Γενικήν Συνέλευσιν τα μέλη
  τοΰ Συνδέσμου Έμποροβιομηχά-
  νων έξαγωγέων Σταφίδων έν τώ
  Γραφείω τοθ Προέδρου μέ θέ-
  ματα:
  Ιον) Άπολογισμός λήξαντος
  Ιτους.
  2ον) Ηαραίτησις Δ. Συμβουλί-
  ου καί Αρχαιρεσίαι.
  Παρακαλοΰνται τα μέλη δπως
  μή αμελήσωσι νά προσέλθωσιν.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Ν. Φλώρος
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  'Αό. Κωνσταντινίίης
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον,' Θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοϋνται πάντα τα μέλη τοθ
  Μουσικοΰ Συλλόγου «Απόλλων»
  είς Γενικήν Συνέλευσιν την προ¬
  σέχη Κυριακήν ΙΟην Απριλίου
  1938 έν τώ καταστήματι τοθ Ώ-
  δείου Ηρακλείου ώραν ΙΟην πρό
  μεσημβρίας, ί'να άκούσωσι την λο-
  γοδοσίαν των διοι*ούντων τάν
  Σύλλογον καί προβώσιν είς την
  εκλογήν των διαδόχων των.
  Έν Έρακλ*ίω τη 4 Απριλίου
  1938.
  Ό Πρόεδρος
  Ν. Βογιατζάκης
  ΚΙΜΟΗ λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Εϊδικευθεΐς επί έπταβτί-
  αν είς τα παθολονικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντας
  είς τό "Ιατρείον τού δδός
  Άμαλθείας ι'πάροδος όδοθ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10—12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  "
  |,
  κ
  κ
  Υ
  Μ
  «"ικοΰ Συλ
  , μκών «ν
  ' ** Ρροχερόν
  γ «ννοοΰσβν
  Ι τους —6 6.
  Ρ«Χή κάβεα
  Γνιλος συνή-
  «Χ ^ής «αλβ
  β» να Ιργα
  τ»Κ όλοκλη-
  »*ν ύνάρνουν
  ιικαΙ ηρορλέ-
  < ούτος οΐν ϊ νά «ιοτιυη {τος θά (■ μας. Πουλακάκη κήκιέννα μ* Σοΰμ«ερτ· Μάρθα *Εγ· «αθητικώτα Ρ*«··τε· ιντβ; μψ% ••ιεσιήν κ»ί ΐοθντα: εί; τί μέλ»} ιροδιου^Χ*- (5ων έν τώ ου μέ βέ· ; λήξαντος μίΧη έλθ ρϊμμ τβντινίίπί μη Απόλλων» την προ- 'Απριλίο" ι τοθ Ό' ΙΟην ηρ*>
  ο; την λβ-
  ,ντων τόν
  [ών
  Απριλίου"
  ;**τί'
  κ νβ-
  1
  ιντς
  δδός
  ο&οθ
  λατύ
  η. μ·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ι
  ι
  Οί "Αθλιοι
  269©ν
  —Σοϋ εΐπα δτι έγώ τό πιστεύω αύτό τό πι-
  στεύω· δέν έ"χεις ανάγκην νά μοθ τό είπής. Βέ
  βαια, ό Θεός σ' επήρεν είς τα χέρια τού διά
  νά σέ παρατηρήση άπό σιμά, καί έπειτα σέ άφη
  σε καί έπεσες. Τό μόνον είνε, πώς ήθελε νά
  σέ βάλη είς Ενα μοναστήρι άνδρών, καί έκαμε
  λάθος Νά! τώρα πάλιν σημαίνουν, διά νά εί
  δοποιήσοον τύν θυρωρόν δτι πρέπει νά πάγη.
  είς τό δημαρχείον, καί νά είπη νά στεΐλουν
  τόν Ιατρόν των νεκρών, διά νά κάμη την νεκρο
  ψίαν. Ό νόμος, βλέπεις, τό άπαιτεΐ. Δέν άγαποθν
  καθόλου, αύταΐς αί εύλογημέναις, την επίσκεψιν
  τοΟ ΙατροΟ, άλλά τί νά γίνη.; Οί ϊατροί ταίς
  φαίνονται άνθρωποι άθεοι πώς αύτοι δέν πι
  στεύουν τΐποτε. Ένας ίατρός σηκώνει τόν πέ
  πλον τους καί βλέπει τό πρόσωπον τους. Ση
  κώνει μάλιστα κάποτε καί άλλα. Όμως πολύ
  γρήγορα εστειλαν νά κράξουν αυτή τή φορά τόν
  Ιατρόν! Τ' ν' άκολουθή; Ή μικρή σου δλο κοιμά
  ται Πώς όνομάζεται;
  —Τιτίκα.
  —Κόρη σου εΐνε, ή έγγονή σου;
  —Έγγονή μου.
  —Όσον δι* αυτή, θά είνε εΰκολον νά την
  βγάλωμεν εξω. Είνε ή θύρα δπου βγαίνω είς
  την αύλήν.
  Κτυπώ, μοΰ άνοίγει ό θυρωρός, έχω είς τόν
  ώμο τό κοφίνι μου, ή μικρή μέσα είς τό κοφίνι,
  πάγει λέγοντας. Λέγεις μόνον είς την μικρή
  νά μή κάμη τΐποτε κΐνημα. Θά την έχω άπ'
  επάνω εύμορφα, εύμορφα, σκεπσσμένην μέ μιά
  ψάθα. Την άφΐνω δσην ωρα χρειάζεται είς μία
  γραΐα δπου γνωρίζω, μία κωφή, πολΰ φιληνά
  δα μου' αυτή μοθ μεταπωλεΐ τα τοϋ κήπου όπω-
  ρικά. Τής φωνάζω μέσα είς τό αύτί πώς εΐνε
  μία άνεψιά μου καί την πορακαλώ νά μοΰ την
  φυλάξη £ως αΰριο. "Επειτα, παίρνεις την μικρή
  άτΐό τό χέρι καί ερχεσθε. Έπειδή έγώ πρέπει νά
  σ' έμβάσω έδώ μέσα. "Ώ, θά τό κατορθώσω. Μό¬
  νον ή δυσκολία είνε, καθώς σοθ εΐπα, τώρα πώς
  νά βγής.
  Ό Άγιάννης άνένευσε.
  —Τό πάν είνε, εΤπε, κανείς νά μή μέ Ι¬
  δή. "Αν ήτο κανένας τρόπος κ' έγώ νά Ιβγαι-
  να έξω, καθώς ή Τιτίκα μέσα είς τό κοφίνι, ή τί-
  ποτε άλλο.
  Ό Θερσανέμης έ'ξεε τό κάτω τοΰ ώτίου τού
  διά τοΟ μέσου δακτύλου τής άριστεράς χειρός
  τού" σημείον σπουδαίας άμηχανίας.
  Πάλιν ηκούσθη οημσίνων έτερος κώδων.
  — Ό ίατρός των νεκρών αναχωρεί, είπεν ό
  Θερσανέμης. 'Εκύττσξε, καί είπεν «Εΐνε νεκρά».
  Όταν ό ίατρός επιθεώρησις τό διαβατήριον διά
  τόν επάνω κόσμον, άμέσως καί τό νεκροκράβ·
  βατο. "Αν εΐνε ή άποθανοϋσα συνοδική, την θά
  πτουν αί συνοδικαΐ· άν εΐνε άπλή μοναχή, την
  θάτιτουν οτ( άλλαι καλόγρη,αι. Έπειτα κράζουν έ
  μέ καί καρφώνω. Εΐνε καί τουτο άπό τα χρέη
  τής κηπουρικής μου. Ό κηπουρός έδώ μέσα εί
  νέ καί νεκροθάπτης κατά κάποιον τρόπον. Την
  βάλλουν Ιπειτα είς Ινα δωμάτιον τής έκκλησίας,
  δπου μόνον ό ίατρός των νεκρών έ'χει την ά
  δεια νά έμβή. Έκεΐ κσρφώνω καί τό νεκρο-
  κράββατο. "Ερχονται έπειτα άπ' έ"ξω άνθρωποι
  καί την παίρνουν άπ' έκεΐ μ' έ'να άμάξι, καί ϊ-
  σα είς τό κοιμητήριον. Φέρουν ένα φέρετρον χω
  ρίς νά έχη μέσα τίποτε, καί τό παίρνουν νά έχη
  μέσα κάτι' τι. Κατ' αυτόν τόν τρόπον γίνουνται έ
  δώ αύτά τα πράγματα.
  (συνεχίζεται)
  ιΛΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μέν* Ρραβί'ιον Διεθνών 'ΕκΒέοεων
  Παρισίων καί θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν ττΐς έν 'Ηρ«-
  κλεΐω πελατείας των προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω υφαντουρ-
  γ(ας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οίκΐας κ. Κατελάνου) καΐ ή όττοία θά καταβάλη
  πασάν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  ^"ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτερον θαλαμηγόν
  τπ$ γρ«μμπς, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ — ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Ηρ«Ηλ·ίβυ-Π«ιρ«ι6« 12 6ρ««.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τπλεφ. 5-40
  περιγράψεχε μια άσυνήθίστη μυ
  ά Παρομοία περιγραφή θα
  ύλ
  ρ ργρφή
  σ5ς φανζ δύσκολο; καί ΐσως ά-
  ύνατος. θ" άνακαλύψετε 8τί θα
  σΛς λείπουν α£ καλλίτεραι λέςεις
  >ιά την περιγραφήν αυτήν. Ή
  λλειψις αυτή δέν άφορα μόνον
  σόίς. ΙΙράγματι δέν ύπάρχει Ινα
  λεξικόν των άρωμάτων, οΰτε κ4ν
  να άλφάβητον των άπλουστέρων
  ισφρητικδν αίσθήσεων. Οί επι-
  στήμονες, καί πρό παντός οί χη·
  μικοί, αϊσθάνονται την έλλειψιν
  αυτήν είς την δουλειά των καί
  πρό πολλοθ προσπαθοθν να ε(5·
  ρουν μίαν λύσιν.
  Ή περιγραφή των διαφόρων
  ιίσθήσεων πού δοκιμάζομεν γευ
  μενοι διάφορα πράγματα, δέν
  είνε εύκολωτέρα τής περιγρα-
  φής των δσων αισθανόμεθα διά
  ής όσφρήσεως, καί έν τοσούτω
  :ΐς χό πεδίον τής γεύσεως ί-
  γιναν άπά τής απόψεως αυτής
  μεγαλείτβραι πρόοδοι. Ή δσφρη-
  σις είνε ασυγκρίτως περισσότε¬
  ρον εναίσθητος τής γεύσεο>ς. Άν-
  ιλαμβίνεται τας διαφόρους οθσί-
  έστω καί είς μικροσκοπιχάς
  την γεθσίν, άπαιτοθνται ασυγκρί¬
  τως μεγαλείτερχι ποσότητας αυ¬
  τών. Ένα συγκεκριμένον παρά-
  δειγμα θά μας δείξΐϋ καλλίτερον
  άπό χάθε τι άλλο την διαφοράν:
  Αν πάρωμεν ώς μονάοα την
  ποσότητα τοΟ οϊνοπνεύματος πού
  άπαιτεϊται γιά νά γίνη τουτο αΖ-
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
  Α'.
  Έπεχειρησαιε ποτέ
  σα; νά
  ποσότητας, ένφ
  διάφοραι ούσίαι
  διά νά γίνουν
  αΐσθηταΐ είς
  τάς
  σθητόν είς την δσφρησίν μας, τό-
  τε χρειάζεται 24.000 φοράς ή μο¬
  νάς γιά νά γίνη αίσθητή είς
  την γεθσίν μας! Μέ άλλα λόγια ή
  ίσφρησι; είνε 24.000 φοράς πιό
  εναίσθητος άπό την γεθαιν! Τό¬
  σον αύαίσθητος είνε ή δσφρτρι;,
  ώστε άλλοτε ή έπιστήμη παρε-
  δέχετο δτι άντιδροθσεν είς
  άναδόσεις των ουσιων, καΐ
  δπ·ος π>ραδεχόμεθα σήμερα, είς
  μικροσκοπικά μόρια των οΰσιών
  αυτών. Ή δσφρησις μπορεϊ νά
  αισθανθή άκόμη καί τό !ν τε-
  τρακοσιάκις έκατομμυριοστόν τοΟ
  ενός χιλιοστοΰ τοΰ γραμμαρίου
  τής χημικάς θυσίας μερκαπτά-
  νης, ή θειαλκοοόλης πού ευρί¬
  σκεται είς ί·να κυβικόν δάκτυ-
  λον αέρος. Έ μερκαπτάνη Ιχει
  μυρω5ιά διακοσίας φοράς πιό δυ·
  νατή άπό τοϋ μόσχου καί θυμίζει
  την μυρωδιά τοΰ σκόρδου.
  Τάς αίσθήσεις τής γεύσεως τάς
  έ*χουν Οποδιχιρέσει είς τέσσαρας
  ώς γνωστόν κυρίας κατηγορίας:
  Είς γλυκείας, ξυνάς, άλμυράς καί
  πικράς, κΐΐ εχουν εύρη δτι 6-
  πάρχαυν τέσσαρες τύποι «γευστι-
  κών κόμβων», δπως όνομάζωνται
  τα έσωτερικά 5ργανα τής γεύ-
  Τό σχέδιον υδρεύσεως
  τοΰ Δήμου Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Άπρίλιος.—Έξ άρμο-,^ϊ θά καθίστατο άδύνατος ή έξυ-
  δ(ας πηγή; έπεβεβαιώθησαν αί
  άναγραφείσαι είς την συνάδελφον
  «Φωνήν τής Κρήτης» πληροφο¬
  ρίαι καιΤ ά'ς τό τεχνικόν συμβού¬
  λιον τοΟ 'Υπίυργείου Συγκοινω-
  νίας κατά την τελευταίαν τού
  συνεδρίασιν είσηγουμένου τοΟ δι¬
  ευθυντού υδραυλικών έργων κ.
  Κοκίδη, ενέκρινε τό σχέδιον υ¬
  δρεύσεως τής πόλεως των Χα¬
  νίων διά τοΟ συστήματος τή; άν
  τλήσεω; έκ των υδάτων τής Ά-
  γυιάς.
  Τό Συμβίύλιον απερριψε τό Ε¬
  τερον των σχεδίων, τής υδρεύ¬
  σεως, δι' άπλής ροί^ καθόσον δι¬
  επιστώθη 8τι διά τοΟ τρόπου αϋ-
  τοΰ τα Οδωρ θά &'/ϊΐργ^τα είς υ-
  ος τό πολύ οέκα μέτρων, οΰΐω
  πηρέτησις των συνοικιων των ευ¬
  ρισκομένων είς τα υψιάματα ώς
  τοΰ Άγίου Ιωάννου.
  Είς την απόφασιν τού τό Συμ¬
  βούλιον ύποδεικνύει 8πω; γίνη έ-
  πισταμέντ] έξέτασις τοΰ έν χρήσει
  σήμερον δικτύου ύϊρεύσεω; έν·
  τος τής πόλεως διά νά εξακριβω¬
  θή εάν υπάρχουν καί ποία τμήμα
  τα αύτοθ, τα όποΐα δύνανται νά
  χρηαιμοποιηθοθν καί διά την νέ¬
  αν Οδρευσιν. Μέ την οικονομικήν
  πλευράν των σχεδίων δέν ήσχο-
  λήθη τό Τεχνικόν Συμβούλιον, δι¬
  ότι ή μελέτη αυτή θά γίνη υπό
  των χρι.ο^ί(ύ^ ύπηρεσιών τής Γε-
  νικής Διοικήσεως Κρήτης, ή ό-
  ποία καί θά Ιγκρίνη τελικώς τό
  δλον σχέδιον.
  —Ή προχθεαινή διάλεξις
  εις την προσκοπικήν λέ-
  σεω;. ΟΕ τέσσαρες αύτοι τύποι άν-1 Πβολβς εξεφώνησεν έμπνευσμβνον
  τιδρύθν διαφοροτρόπως κ*1 Ιχουν | λόγον περΐ των καθηκόντων τοΰ
  ωρισμένην «γεωγραφικήν» κα- '11"* 'Ρίίί
  τανομήν επί τής γλώσσης. Τοθτο
  άποδεικνΰεται λ. χ. ί* τοΟ γε-
  γονότος δτι ωρισμέναι ούσίαι ε¬
  χουν γλυκείαν γεθσιν είς την ί-
  κραν τής γλώσσης, ένψ τάς αί-
  —Νέοι κοινοτικοί προϋπολο¬
  γισμόν
  _..,.. Έντβς της προσεχούς έβόομά-
  „ - _δος τίθεται (Ις κυκλοφορίαν υπό
  Το απόγβυμα τή?, ποιρελθουσηΐ^τών έντοιΰθ»: καταστημάτων τβδ
  κ. Νικολάοι» Άλικιώτπ έ νέβς
  τύπος των Κοινβτικων προϋπολο-
  γισμων, τόν οποίον έπεξειργάσθη
  ο παρά τή Νομαρχία Ηρακλείου
  κ. Δημήτριος Λεμπιδάκις. Ώς
  πληροφορούμεθα, ο νεος ούτος
  προϋπολογισμός είναι κατηρτιομέ
  νβς επί τή βάσει των Ισχυουαων
  σήμερον διατάξβων τοϋ Κώδικος
  της Δημοτικής καί Κοινοτικής
  Νομοθεσίας καί παρέχει εζ τας
  Κοινοτικάς Αρχάς την άπροσκο-
  τβν καί εύχερή συμπλήρωσιν τού.
  οχπν
  Κυριακής έγβνβτο είς την Λέσχην | κ.
  Προσκόπων τής πόλβώς μας
  ή έναρξις σειράς διαλέξεων ΐτε-
  ρί τής άεραμύνης μέ ομιλητήν
  τόν λοχαγόν κ. Κ. Πβράκην. Πρό
  τής διαλέξβως ό Διοικητής τού
  43ου Συντάγματος κ. Διαμαντό
  Έλληνος
  'Επίσηςώμί
  ύό
  σθανόμεθα πικρές είς
  της!
  ης ρ ςμ
  λησε δι' ολίγον πρός τούςπροβκό
  πβυς β άντιστράτηγβς κ. Ι. Αλε¬
  ξάκης. Μβτα την διάλεξιν τοΰ
  λοχαγοϋ κ. Περάκη ό τβπικός ε-
  φβρος Προσκοπων κ. Βαρβερά-
  κης ηύχαρίστησε τοϋς προλαλή·
  σαντας μεθ' ο οί πρόβκοποι έ-
  , - ,β ί σαντας μ«θ
  τί οαθος τραγβυδΠσαν
  πρόβκοποι
  διάφορα άοματα
  καΐ προσεφέρθησαν άναψοκτικά.
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  =
  ~=
  ~
  Τό σημα μας εΐνε έννύησις άγνότητος καΐ ά- Μ
  νωτέρας ποιότητος. Β
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ^
  «Α Θ Η Ν Α" Ι
  π
  ΚΙΙΙίΙΙίΙΙ
  ■ ■■«■■■ ■ ■■■■■•■•■■«■■■■■■■ειειει ■■■■■■■■■■■■■■■
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΠΑΟΟΛΟΓΟΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ
  Έγκατασταθείς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ1 ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον 'Λ-
  στυνομικοϋ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθκνρΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμαρες)
  Ιατρείον τού καθ" εκάστην 4—6 μ. μ.
  ■ ■■■■■■■■■εί""»»··"»""·"·"·""»""·"""·"··""·"»""
  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  Έφθασαν οί άνώτεροι ολων:
  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  χρώματος κιτρίνου με παραγωγήν μετάξης καί
  κβυκβυλίων αρίστης πβιβτητβς, μικρβσκβπημένβι
  κατά τό σύστημα Παστέρ καί έγκεκριμένβι παρά
  τού Σεβ. Ύπβυργείου Γεωργίας.
  Παρακαλβΰντνι θερμώς οί κ. κ. Παραγωγείς
  μετάξης καί κβυκβυλίων όπως στρέψωσι όλην την
  προσοχήν των είς την καλήν διατροφήν των μετα
  ξβσκωλήκων ζητβΰντες δσβι θελήσβυν σχετικάς β-
  δηγίας καί παρ' ημών.
  ΠΑΝΑΓ. ΣΤ. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  ΙίΙΙΙΙΙίίϊΙ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Ώς Πρόεδρος τού Άδελφά-
  τού τοϋ Πανανείου Δημοτικοΰ
  Νοσοκομείου.
  Διακηρύττει δτι:
  Έκτίθεται είς μυστικήν μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν δι' έν-
  σφραγίστων προσφορών ή προ-
  μήθεια είς τό Πανάνειον Δημο¬
  τικόν Νοσοκομείον συγκροτή-
  ματος άκτίνων.
  Οί δροι συγγραφής εισί κα
  τατεθειμένοι είς τα έν Αθή¬
  ναις Νοσηλευτήρια «Εύαγγε-
  λισμός», «'Ερυθρός Σταύρος»,
  Δημοτικόν Νοσοκομείον», Δή¬
  μον Άθηναίων, Πανάνειον
  Δημοτικόν Νοσοκομείον "Η¬
  ρακλείου, Άρχιτέκτονα Δή¬
  μου "Ηρακλείου καί Ύγειονο-
  μικόν Κέντρον Χανίων.
  Ή δημοπρασία γενησεται
  την (30ην) Απριλίου 1938 ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώραν 11 —
  12 π.μ. έν τώ Δημοτικώ Κα¬
  ταστήματι Ηρακλείου."
  Ηράκλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΖΗΊΈΠΆΙ ύπάλληλος διά πε-
  ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρά τώ καφενείψ
  Ιωάννου Γοργορράπτη Γενί Τζαμί.
  —Σύλληψις διαρρήκτου.
  Είς Χερσόνησον συνελήφθη προ
  χθέ; ο σβσημααμένος διαρρήκτης
  Αντώνιος Έμμ. Παρασχάκης έκ
  Κανένε Σητείας υπό όργάνων
  της Χωρβφυλακής. Ούτος ολίγον
  πρότής συλλήψεώςτου ϊΐχίσυλήσβι
  δύο έκκλησίας βίς Νάλλια άφαι·
  ρέσας έξ αυτών 1250 δρ. καΐ άρ-
  κετά πολύτιμα άντ;κείμεν«.
  -Ένοικίααις φόρου σφαζο¬
  μένων ζώων.
  'Ανακοινοϋται, βτι την προσέ¬
  χη Πέμπτην 7ην Απριλίου 1938
  κ«ί ώραν 9—12 η. μ. έπανοτλη-
  ήθϊται έν τω 'Ειρορειβικφ Κατ«-
  οτήματι ή δημοπραβία ενοικιά¬
  σεως φόρου σφαζομένων ζώων
  Ηρακλείου, Κρουσώνο; καί "Λ-
  νω Αρχανών.
  — Ή άνακατάταςις των φο-
  ρολογουμένων.
  Είς την εφημερίδα τής "Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη διάταγμα ηε- '
  ρΐ παρατάσεως τής ϊσχϋο; των φο¬
  ρολογικόν καταλόγων των επι-
  τηδευματιών καΐ διά τό ,χρξάμε-
  νον οικονομικόν ϊτβ; 1938—39.
  "Οπως καϊ πρό ημερών ανεγράφη
  οί φορολογοΰμενοι δύνανται
  νά ζητήαουν την άνακατάταξϊν
  των αναλόγως των εργασιών
  τν>ν. Κατόπιν των ανωτέρω, έν-
  τός τοΰ Απριλίου αί έφορίαι
  θά δεχθοΰν φορολογικάς δηλώ-
  σεις των καπνεμπορικών έπιχειρή-
  σεων, σταφΐδεμπορικών, μηχανο-
  κινητών πλοίων, άρχιτεκτόνων,
  άνωνΰμων έταιρβιών κλπ. Ηε-
  βαίωσις φόρου δέν θά γίνη διά
  τούς ιδιοκτήτας ή έκμεταλλευτάς
  αύτοκινήτων δημοσίας χρήύεως,
  καΒόσον ούτοι πρόκειται νά έξαι-
  ρε9οϋν τοΰ φόρου επιτηδεύματος.
  Ό παθολόγος Ίατρός
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν 'Ηρακλείψ, θά δέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τού φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάκη (Πλατειά—Στράτα).
  9-12 π. μ. καΐ 3—6 μ. μ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Έκτίθεται είς διά δημοπρα
  οίας εκποίησιν τό ίπιβστι-
  κόν αυτοκίνητον τοΟ Δήμου
  Γιορντάμ υπό τούς ίδΐους β-
  ρους συγγραφής ύποχρεώσε
  ών κατατεθειμένους είς την
  Μηχανικήν υπηρεσίαν τοΠ
  Δήμου μέ, τροποποίησιν είς
  τούς δρους πληρωμάς οΐτι¬
  νες καθωρίσθησαν μετρητοΐς.
  Ή Δημοπρασία γενησεται
  την 30ήν Απριλίου 1938 ήμέ
  ραν Σάββατον καί ώραν 11 —
  12 π. μ. ενώπιον τής Δη-
  μαρχιακής Έπιτροπί)ς.
  Ηράκλειον τή 5 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ϊ'
  ι
  -τι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  6 Άτίριλϊου 1938
  120 Ώρα
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΡΩΣΣΩΝ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΤΙ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ Ο ΛΙΤΒΙΝΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 55 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Μόσχας άναφέρουν ότι ο Ιάπων πρε-
  σβευτής επισκεφθείς τόν Έπίτροπον ε¬
  πί των εξωτερικών κ. Λιτβίνωφ διε¬
  μαρτυρήθη εντόνως διά την παρεχομέ-
  νην είς τούς Κινέζους εύρυτάτην στρα-
  τιωτικήν ενίσχυσιν είς πυρομαχικά, άε-
  ροπλάνα καί έμψυχον υλικόν.
  Ό Αιτβίνωφ απαντών είς τόν Ίάπω-
  να πρεσβευιήν, ετόνισεν ότι ή Ρωσσία
  πωλοΰσα πολεμικόν υλικόν είς τούς
  Κινέζους, έφαρμόζει τάς διατάξεις τοΰ
  διέθνοΰς δικαίου.
  Θεωρεΐται πάντοτε άσταδης
  ή θέσις της κυβερνήσεως Μτχλούμ.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ
  ΝΕΑΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ τής "Απω Ά-
  νατολής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι εση¬
  μείωσαν νέας μεγάλας επιτυχίας. Είς
  πολλά σημεΐα τής κεντρικής καί βορεί-
  ου Κίνας ή προέλασις αυτών συνεχί»
  ζεται πάντοτε.
  Η ΕΗΗΑΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 8λ ΕΟΡΤΑΣΒΗ
  ΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΡΜΑΜΙΚΗ ΕΟΕΤΕΙΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊί Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βε-
  ρολίνου ότι ή έννάτη Απριλίου θά έορ-
  τασθή έπιβλητικώτατα είς όλην την Γερ¬
  μανίαν. Ή 9 Απριλίου θά « ονομασθή
  «ήμέρα τής αύτοκρατορίας τής Μέγα-
  λης Γερμανίας».
  Ο ΚΕΜΑΛ ΒΑ ΤΑΞΙΔΕΥΣΗ
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΑΝΑΤΟ ΑΙΤΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 'Λπριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Καθ* ά βεβαι¬
  ούν πληροφορίαι έξ Άγκυρας, ο πρό-
  εδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας κ.
  Κεμάλ Άτατούρκ θά ταξιδεύση έ-
  πιβαίνων Θαλαμηγοΰ άνά τό Αίγαϊον
  πέλαγος, έπισκεπτόμενος πιθανώτατα
  τούς Έλληνικούς λιμένας.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ι
  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Σήμερον ο Πρωθυ>
  πουργός κ. 'ί. Μεταξάς εδέχθη είς μα·
  κράν συνεργασίαν τόν υπουργόν των Οί-
  κονομικών κ. Άποστολίδην. Ή συνερ-
  γασία αφεώρα ζητήματα τού προΰπο·
  λογισμού.
  Σ
  ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΤΗιΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Ανεκοινώθη ό¬
  τι φθάνουν είς Αθήνας την 12ην Ά ·
  πριλίου χίλιοι Άχέπανς. Εις τούς ά-
  φιχθησομένους ομογενεΐς θά γίνη επί-
  σημος ύποδοχή..,
  Η ΛΕΡΙΝΤΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΥΠΟ ΤΟ ΠΥΡΤΟ.Ν ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ :> Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ τού έξωτερικοΰ άγγέλλουν ότι με¬
  τά την εκκένωσιν τής Λερίνχας οί κυ-
  βερνηχικοί κατέχοντες εισέτι ύψώματά
  τίνα πέραν τής πόλεως βομβαρδίζουν
  σφοδρώς αυτήν. Ή πόλις ηρημώθη.
  Η ΒΑΡΚΕΛΩΝΙΙ ΑΠΕΙΑΕΙΤΑΙ
  Ηλ ΚΑΤΑΛΗΦΘΗ ΥΠΟ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι κατόπιν των έπιτυχιών
  των έθνικών είς Άραγωνίαν καί Κατα-
  λωνίαν ή Βαρκελώνη άπειλεϊται υπό
  καταλήψεως. Σχετικώς άναφέρεται ό¬
  τε οί κυβερνητικοί βομβαρδίζοντες την
  Λ ερίντα άποβλέπουν είς τό νά κερδί·
  βουν χρόνον πρός εκκένωσιν τής Βαρ-
  κελώνης·
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Είς την
  αποψινήν συνεδρίασιν τής
  Γαλλικής Βουλής περιστρέ-
  φεται κατά τα έκ Παρισίων
  τηλεγραφήματα τό ενδιαφέ¬
  ρον των Γαλλικών πολιτικών
  κύκλων.
  Ό κ. Μπλούμ θά αναπτύ¬
  ξη είς τάς λεπτομερείας των
  τα νέα οικονομικαί νομοσχέ-
  δια. 'Αναμένεται δέ ότι ή
  Γαλλική Βουλή θά δώση είς
  αύτην ψήφον έμπιστοσύνης.
  Ι Ούτω πιστεύεται ότι ή κυβέρ-
  I
  νησίς Μπλούμ δέν θά παραι-
  | τηθή καί ότι ό σκόπελος νέ¬
  ας πολιτικής κρίσεως εν Γαλ¬
  λία θά αποφευχθή επί τοΰ
  παρόντος.
  Έν πάση περιπτώσει
  Γερουοία, κατά τα αύτά τη¬
  λεγραφήματα, δέν παρουσιά-
  ζεται εύμενής άπέναντι τής
  κυβερνήσεως Μπλούμ. Είς τα
  οίκονομικά νομοσχέδιά της
  άναμένεται ότι τό β' Γαλλι¬
  ε
  επί τοΰ
  ή
  κόν νομοθετικόν σώμα θά
  προβάλη σφοδράν αντίδρα¬
  σιν κατά την ημέραν τής συ¬
  ζητήσεως αύτών.Ή κυβέρνη¬
  σις Μπλούμ κατοτψηφιζομένη
  'τότε είς την Γερουσίαν, θά
  παραιτηθή.
  Έκ των ανωτέρω συνεπώς
  παραμένει πάντοτε ώς πιθα-
  νωτέρα έκδοχή ή παραίτησις
  τής κυβερνήσεως Μπλούμ καί
  ι ό σχηματισμός κυβερνήσεως
  Ι έθνικοΰ συνασπισμοΰ.
  Αί διεξαχδεΐσαι μετά τοΰ έξωτερικοΰ
  έμπορικαι συναλλαγαι Ηρακλείου.
  "Επί τή λήξει τοΰ οίκονομι
  κου Ιτους 1937 κατηρτίσθη ύ
  πό τοΰ ΈμπορικοΟ καί Βιομη
  χανικοθ Έπιμελητηρίου Ήρα
  κλείου ή έτησία έμπορική στα
  τιστική κίνησις.
  Κατ' αυτήν αί έξαγωγαί έμ
  πορευμάτων κατά τό διαρρεϋ
  σαν ετος άνήλθον διά τε τό
  εξωτερικόν καί τό εσωτερικόν
  είς 31.792.444 χιλιόγραμμα
  άντιπροσωπεύοντα αξίαν δρχ.
  404. 854. 350 αί δέ άντίστοι-
  χοι είσαγωγαί είς 44 572.712
  χιλγρ. άντιπροσωπεύοντα ά
  ξίαν δρχ. 363. 816 110. Ήτοι!
  αί διεξαχθεΐσαι μετά τοϋ έξω
  τερικοϋ καΐ έσωτερικοϋ συναλ
  λαγαί κατέλιπόν ενεργητικόν
  έν "Ηρακλείω υπόλοιπον δρχ.
  41.038.240. ' Ι
  Έν συγκρίσει μέ τό Ιτος |
  1936 αί έμπορικαι μας συναλ
  λαγαί τροποποιοϋνται ώς ά
  κολούθως:
  Έναντι είσαγωγών έκ τού
  έξωτερικοΰ έμπορευμάτων ά
  ξίας δραχ. 109.045. 399 καί
  έκ τοΰ έσωτερικοϋ άξίας δρχ.
  240.109. 710 έπραγματοποιή
  θησαν έξαγωγαί εγχωρίων
  προιόντων διά μέν τό 'έξωτε
  ρικόν δρχ. 298 049 065 διά δέ
  τό εσωτερικόν δρχ. 67.690 040.
  "Ητοι εσημειώθη διαφορά έ
  νεργητικών κεφαλαίων υπέρ
  τοΰ έμπορίου "Ηρακλείου δρχ
  14 562 996. Έκ των στοιχείον
  τούτων προκύπτει δτι κατά τό
  λήξαν έτος αί έξαγωγαί έγ
  χωρίων προιόντων ηυξήθησαν
  κατά 39.136.245 δρχ. οί δέ εί
  σαγωγαί κατά δρ. 14 69100].
  ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ Δ,ΑΤΑΞΕΩΝ
  Απηγορεύθη δι' άστυνομι-
  κής διατάξεως ή ανύψωσις χαρ
  ταετών πλησίον των ήλεκτρι-
  κών συρμάτων καί Ιδία πλη
  οίον των γραμμών ϋψηλής εν¬
  τάσεως.Δι'έτέρας άστυνομικής
  διατάξεως υποχρεούνται νά
  έφοδιασθώσι δι' αδείας τής Δι
  οικήσεως Χωροφυλακής άπαν¬
  τες οί έξασκοΰντες τό έπάγ-
  γελμα τοϋ πλανοδίου μικρο-
  πωλητοΰ οιουδήποτε άντικει-
  μένουνή τροφίμου παντός εϊ-
  δους.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Την πρωΐαν σήμερον θά συ·
  νεδριάση επί διαφόρων στρα-
  τολογικής φύσεως ύποθέσεων
  τό Στρατολογικόν Συμβούλι¬
  ον Ηρακλείου.
  ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Κυρωθέν υπεβλήθη χθές αρ¬
  μοδίως τό ύπόμνημα τοΰ Έμ-
  πορικοΰ Συλλόγου "Ηρακλεί¬
  ου επι ωρισμένων έμπορικών
  ζητημάτων χρηζόντων τής κυ-
  βερνητικής αντιλήψεως.
  ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΥΛΑΙ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  εξουσιοδοτήθη ή Τραπέζα τής
  Ελλάδος νά χορηγή αδείας
  εΐσαγωγής ξυλελαίου προε¬
  λεύσεως Ήνωμένων Πολιτει-
  ών τής Άμερικής
  Η ΕΞΑΓΟ.ΓΗ ΤΥΡΟΥ
  Εξουσιοδοτήθη ή Τραπέζα
  τής "Ελλάδος νά χορηγή αδεί¬
  ας έξαγωγής μικροποσοτήτων
  τυροϋ παντός εϊδους συνα-
  ποκομιζομένων παρά ταξιδι-
  ωτών άναχωρούντων διά τό
  εξωτερικόν ή αποστελλομένων
  ώς δώρον.
  Ο ΛΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
  Παρετάθη ύπουργική απο¬
  φάσει επί τρίμηνον ή προθε-
  σμΐα έκτελωνισμοΰ δημοσιο-
  γραφικοΰ χάρτου ούτινος ή ά-
  ξία διεκανονίσθη νομίμως πρό
  τής ύπ' αριθ. 53596)37 απο¬
  φάσεως των ύπουργών Οίκο-
  νομικών καί Έθν. Οίκονομίας.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Αυριον τό άπόγευμα συνέρ-
  χεται είς συνεδρίασιν τό Έπο
  πτικόν Συμβούλιον Άγροφυ-
  λακής "Ηρακλείου προκειμέ-
  νου ν' άσχοληθή μέ ύπηρεσια-
  κά ζητήματα.
  ΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜ1ΑΙ
  ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΦΕΛΩΝ
  Τό υπουργείον Έθν. Οίκο
  νομίας δι' έγκυκλίου τού γνω-
  ρίζει δτι αί διά των ύπ' αριθ.
  7798 καί 16 142)38 ύπουργι-
  κών άποφάσεων όριζόμεναι
  προθεσμίαι έκτελωνισμοΰ κα-
  φέδων δέν ίσχΰουσι προκει-
  μένου περΐ καφέδων εισαγομέ¬
  νων επί τή βάσει έγκεκριμέ-
  νης ιδιωτικήν άνταλλαγής, δι"
  οΰς έφαρμόζονται αί προθε¬
  σμίαι αί ισχύουσαι πρό τής έκ
  δόσεως τής πρώτης των άνω
  άποφάσεων.
  ΚΑΤΕΚΥΡΩΘΗΣΑΝ
  ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
  Κατά την συνεδρίασιν τού
  τής παρελθούσης Δευτέρας
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή
  ρακλείου έκύρωσε τάς δη-
  μοπρασίας ενοικιάσεως τώ ι/
  δημοτικών φόρων τής άρξα
  μένης οίκονομικής χρήσεως
  ώς ακολούθως: Δια 2.660 000
  δραχ. τούςφόρους επί των διά
  θαλάσσης μεταφερομένων ε(-
  δών είς τόν άναδειχθέντα
  τελευταίον πλειοδότην κ. Ν.
  Στρατάκην. Είς τόν αυτόν
  πλειοδότην κατεκυρώθησαν δια
  δρχ. 1 500.000 οί φόροι επί
  των διά ξηράς μεταφερομέ¬
  νων είδών. Οί φόροι ζυγίου
  καί όπωρών καί λαχανικών
  κατεκυρώθησαν είς τόν κ.
  Γαλενιανόν άντί δραχ. 134
  000 ό πρώτος καί 900.000 δ
  δεύτερος. Ή συνεδρίασις τοΰ
  Δημοτικοΰ Συμβουλίου επρό¬
  κειτο να συνεχισθή καί χθές
  τό εσπέρας.
  ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ
  ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΠΩΝ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός την Τράπεζαν τής "Ελ¬
  λάδος καί τάς τελωνειακάς
  αρχάς τό υπουργείον τής Έ-
  θνικής Οίκονομίας εντέλλεται
  δτιως μέχρι τής όριστικής ρυθ-
  μίσεως των μετά τής Ρωσσίας
  έμπορικών συναλλαγών έπι-
  τρέπωσιν αδται την εισαγω¬
  γήν έμπορευμάτων Ρωσσικής
  προελεύσεως κατόπιν σχετικής
  αδείας τής Τραπέζης, έντός
  των (σχυόντων περιορισμών,
  βεβαιούσης δτι άπασα ή άξία
  αυτών κατετέθη είς δεσμευμέ-
  νον προσωρινόν παρ' αυτή
  λογαριασμόν.
  ΔΥΝΑΜΙΤΙΣΤΙΚΗ
  ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Κατ' είδήσεις έκ Χανίων
  άγνωστοι απεπειράθησαν ν'
  άνατινάξουν διά δυναμίτιδος
  τό έν Παλαιοχώρα εμπορικόν
  κατάστημα τοΰ Γεωργ Ροδα
  λάκη. Έκ τής έκρήξεως τής
  δυναμίτιδος έπροξενήθηαν ζή
  μίαι 100.000 Συνελήφθη ώς
  δράστης ό Κωνσ. Άν. Περδι
  κάκης.
  Προχθές συνεδρίασε τό Δι¬
  οικητικόν Συμβούλιον τοΰ έν-
  ταΰθα τμήματος τού Έλληνι-
  κοϋ ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου
  άσχοληθέν μέ την ανάγκην
  τής ανεγέρσεως τουριστικών
  καταφυγίων είς διαφόρους το-
  ποθεσίας τής ύπαίθρου. 'Επί-
  σης τό Συμβούλιον ήσχολήθη
  μέ την κρατοϋσαν άπό καιροΰ
  σκέψιν τής οργανώσεως χειμε-
  ρινών σπύρ ώς γίνεται καί
  αλλαχού τής Ελλάδος.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
  ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
  ΟΤΕΑΙΚΟΣ ΒΡ1ΑΜΒΟΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  8ΕΒΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΗΣ
  ΤΟ 1ΪΠΑΗΙΚΘΗ ΔΡΑΜΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΤΟΥ ΦΑΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Νυκτερινά τηλβγρα-
  Φηματα έκ Παρισίων καί Α Ον οίνου
  «,ναφέρουν ότι κατά την γνώμην των έκεϊ
  πολιτικοστρατιωτικών κύκλων,ο τελικός
  θρίαμβος τοΰ ατρατηγοΰ Φράνκο είνε
  προσεχής-
  Τό Ίσπανικόν οράμα, φαίνεται εί-
  αερχόμενον είς την τελευταίαν αυτού
  φάσιν ήτις θά ^ τερματίση τόν εμφύλιον
  πόλεμον πρός Οφελος καί μέ πλήρη ε¬
  πικράτησιν τής παρατάξεως των έθνι¬
  κών.
  Έν σχέσει μέ τόν τρόπον
  είσαγωγής έμπορευμάτων Σου
  ηδικής προελεύσεως εκοινο¬
  ποιήθη πρός τάς ένδιαφερομέ-
  νας αρχάς διευκρινιστικΊ α¬
  πόφασις των ύπουργών Οϊκο-
  νομικώνκαί Έθν. Οίκονομίας.
  Διά ταύτης καθορίζεται δ¬
  τι άπαντα τα έμπορεύματα
  ανεξαρτήτως τού είσαγωγικοΰ
  πΐνακος είς δν άνήκουν θά
  είσάγωνται μόνον κατόπιν
  αδείας τής παρά τή Τραπέζη
  τής "Ελλάδος έπιτροπής πα-
  θητικών ύπολοίπων, εξαιρέσει
  των μηχανημάτων έν γένει
  δασμ. κλ. 89—99 άτινα θά εί-
  σάγωνται αδεία τοϋ υπουρ
  γείου Έθν Οίκονομίας.
  ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  Έθν. Οίκονομίας καθορίζεται
  ό τρόπος τής είσσγωγής μη¬
  χανημάτων κσί άνταλλα-
  κτικόν αυτών είς περίπτωσιν
  καθ" ήν ϋπαγονται είς περι-
  ορισμούς ή είς την υποχρεω¬
  τικήν ανταλλαγήν. Δι' ετέρας
  αποφάσεως έξουσιοδοτοϋνται
  αί έπιτροπαί άνταλλακτικών
  αΰτοκινήτων κ.λ.π. νά χορη-
  γώσιν αδείας εϊσαγωγής άν
  ταλλακτικών ποδηλάτων έκ
  χωρών άνταλλαγής
  ΑΙ ΥΛΑΙ ΙΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΣ
  Πρό τάς τελωνειακάςάρχάς
  καί τα Έμπορικά Έπιμελητή-
  ρια εκοινοποιήθη τό κείμενον
  Βασιλικοΰ διατάγματος διά
  τοΰόποίου όρίζεται δτι επί κρό
  κου ώών προοριζομένωνδιάτήν
  βυρσοδεψίαν, προελεύσεως Κί
  νσς, θά είσπράττεται ό έλάχι
  στος δασμός τοθ έν ισχύϊ δα,
  σμολογίου είσαγωγής.
  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΒΑΕτΕ!!
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΗΞΙΗ ΤΟΥ ΝΣΠΑΜ1Κ0Υ ηθΛΕΙΜΙΟΥ
  ΑΟΕΚΟΠΗ ΗΑΙΧΚΑΤΙΛΟΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — ^Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ή γνώ-
  μη περί τής επικρατήσεως τοΰ Φράνκο
  έν Ισπανία όφ&ίλεται είς την άποκοπήν
  τής Καταλωνίας, άπό τής λοιπής κυ-
  βερνητικής Ίσπανίας ή οποίαι φέρεται
  επιτευχθείσα διά τής καθόδου των
  στρατευμάτων των έθνικών είς την πα¬
  ραλίαν τής Μεσογείου.
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΤΟΡΤΟΖΑ
  ΑΑΥΝΑΤΟΣ Η ΑΗΑΚΟΠΗ ΤΗΐ «ΡΟΕΑ1ΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Ανακοινωθέν τού
  στρατηγείου τής Σαλαμάνκας αγγέλλει
  ότι ο έθνικός στρατός κατανικήσας είς
  σφοδράν μάχην τούς κυβερνητεκούς ει¬
  σήλθεν είς την επί τής Μεσογείου πό¬
  λιν Τορτόζαν συλλαβών καί ϊίΟΟ αίχ-
  μαλώτους.
  Κατόπιν τε^ς άλώσεως τής Τορτόζας
  θεωρεΐται άδύνατος ή άνακοπή τής προ-
  ελάσεως τοΰ στραχηγού Φράνκο είς την
  Καταλωνίαν.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΕΓΚΡΙΝ
  ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  Βαρκελώνης ότι ή κυβέρνησις Νεγκαίν
  έτοιμάζεται νά εγκαταλείψη την πόλιν
  μεταβαίνουσα πάλιν είς την Βαλένθιαν.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Έν τή αιθούση τής Λέσχης
  Ηρακλείου θά ομιλήση αυριον
  περί τής ζωής τοΰ Ισμαήλ
  Φερΐκ -πασά ό κ. Ιω Μουρέλ
  λος. Ή εΐσοδος θά είναι έ
  λευθέρα είς πάντας.
  ΕΙΣ ΒΑΛΕΝΒΙΑΝ ΒΑ ΓΙΝΗ
  ΑΝΑΣΧΗΜ1ΤΙΣΜΟΜΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟ.Σ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς πληροφορί¬
  ας τοΰ Πρακτορείου Χαβάς ή κυβέρ¬
  νησις Νεγκρίν άποφασίσασα ήδη νά εγ-
  κατασταθή είς Βαλένθιαν θά ανασχη¬
  ματισθή προσλαμβάνουσα ύπουργούς
  καί έκ των δυσηρεστημένων τής άκρας
  άριστεράς.
  Ο ΚΑΜΠΑΛΛΕΡΟ ΜΕΤΕΒΗ
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Απριλίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας).— Ό άλλοτε πρωθυ-
  πουργός τής κυβερνητικής Ίσπανίας καί
  άρχηγός των σοσιαλιστών κ. Λάργκο
  Καμπαλλέρο μετέβη είς Παρισίους.
  Ό κ. Καμπαλλέρο αφιχθείς χθές είς
  την Γαλλικήν πρωτεύουσαν συνηντήθη
  μέ τινάς άριστερούς καί ώς λέγεται καί
  μέ μέλη τής Γαλλικής κυβερνήσεως.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
  ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΑΠΩΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Απριλίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικοΰ ότι όχι μόνον ή Ιταλία άλ-
  λ,ά καί ή Γερμο,νία προτίθεται νά ενι¬
  σχύση τούς Ίάπωνβς. Άποφάσεις επί
  τοΰ τρόπου καί τής εκτάσεως τής έ-
  νισχύσεως ταύτης θά ληφθούν είς τό
  Τόκιο δπου θά συνέλθουν κατ' αύτάς
  οί αντιπρόσωποι των τριών* δυνάμεων.
  ΤΟ
  ΚΑΙ