95612

Αριθμός τεύχους

4831

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^Ρτη
  1938
  ΙΗίΙΙ
  Ίϋί!
  Ίϋί!
  ΤΟΥ
  ΚΟΥ ΠΟΛΕ
  ΤΑΛΟΝΙ1
  αι
  (τού άντ».
  πληρ
  ότι ή
  ύ
  ήν
  λοιπής
  οί» φέρ
  θόδου
  είς την
  ΙΡΤΟ/λ
  ΟΡΟΕΛΙΣιΙ
  υ (τού άν·
  ϋΐνωθέν τοϋ
  άς άγγέλλβι
  νικήσας είς
  ^τικοΰς εί·
  ογείου πό·
  ΚβΟ *ΐχ·
  ; Τορτόζας
  ίή τής προ·
  ,νκο είς την
  ϊνΓ
  ΜΕΝΘΙΑΝ
  , (τοΰ άν-
  .λεται ε*
  ις Νεγ*ΐ6ν
  -ήν πόλιν
  «αλένθιαν.
  ΙΪ
  ΒΕΡΝΗΣΕ12
  τού άντ*·
  ►,ηροφορί*
  $δη νά έγ·
  τής ά*Ρ*5
  ΓΕΒΪΓ
  •ΙΟΥΣ
  «ρωθυ-
  ανίας **'
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ-
  ΑίγΓι.-ιτοΐ'
  ετησια λίραι 3
  έξάιιηνο: <ί 'Αμκιικής έτηιτία δολ. 15 Ιξήΐιτηνος > δ
  Τιμη
  ΧΗτά φύλλον
  Δραχ. 2
  7
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ- ί.ΓΟ1 230ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +831
  ΥΠΕΥ8ΥΜ02 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΡί ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ
  Τα έκ τού έξωτερικοΰ ι Βερσαλλιών. Καί ομως τούτο
  διαβιβαζόμενα τηλεγραφή- δέν ήμπόδισε τόν Χίτλερ
  ματα, έμφανίζουν τό
  νικόν δράμα έγγΐζον πρός
  την λύσιν τού. Οί έθνικι-
  σταί τοΰ Φράνκο έξαπέ-
  λυσαν άπό ημερών θυελ-
  λώδεις έπιθέσεις καί κατώρ¬
  θωσαν νά τρέψουν είς φυ
  «νά άρπάξη την συνθήκην
  αύτην* είς τα χέρια τού καί
  νά σχίζη μίαν, μίαν τάς σε
  λίδας της, χωρίς επί μίαν
  πενταετίαν νά τόν εμποδίση
  κανεις» όπως χαρακτηρισπ-
  κώς είπεν ό ϊδιος είς οημό-
  γήν τούς άντιπάλους των οίον λόγον τού. Αί συνθή¬
  και νά φθάσουν πλέον εγ- και έπομένως είς την έπο-
  γύτατα τής Μεσογείου. Οί' χήν μας καί αί ύπογραφαΐ
  Κυβερνητικόν δέν ηδυνήθη- δεν ειμπορούν νά έχουν ού-
  σαν ν'άνθέξουν καί νά διατη-|δεμίαν αξίαν. "Ισως μάλιοτα
  ρήσουν τάς θέσεις των. Ό! δεν ειμπορούν νά έχουν ά-
  όρμητικός χείμαρρος τοΰ άν ξίαν οΰτε ώς φιλολογικά δο-
  τιπάλου τούς έξετόπισε, τούς! κουμέντα. Διότι οταν οί με-
  παρέσυρε καί ήδη άπειλεΐ | ταγενεστεροι πού θά έχουν
  νά τούς ρίψη είς την θά-1 ϊσως τόν άνθρωπισμόν καί
  λασσαν. Ή Καταλωνία ού την λογικήν πού στερεϊται
  σιαστικώς άπεκόπη καί ά- ή έποχή μας, έρευνοΰν καί
  πεμονώθη άπό την λοιπήν μελετοΰν τάς συνθήκας αύ¬
  τάς, μόνον μέ σαρκασμόνκαί
  χιοΰμορ, θά τάς άναφέρουν.
  σουν έκτακτα σοβαρά γε-' Σήμερον έχουν αξίαν μό·
  γονότα, μετ" ολίγον καί ή νόν τα γεγονότα καί ή δύ-
  Βαρκελώνη θά περιέλθη ναμις πού πηγάζει άπό την
  είς χείρας τοΰ Φράνκο. Καί βίαν καί στηρίζεται είς αύ-
  τότε τό άγριον δράμα πού την. Καί τα γεγονότα μας
  έκτυλίσσεται άπό εΐκοσι καί λέγουν ότι η Ιταλία δέν θά
  πλέον μην ών είς την πέραν .δεχθή εύκολα νά φύγη άπό
  των Πυρηναίων γραφικήν,τήν Ίβηρικήν. Ό Ιταλός
  Ισπανίαν.
  Καί άν
  δέν μεσολαβή-
  χώραν καί συγκλονίζει τόν
  κόσμον ολόκληρον, θά εύ¬
  ρη την λύσιν τού είς τόν
  πλήρη καί οριστικόν θρίαμ-
  Ντοΰτσε δέν έστειλε τάς λε¬
  γεώνας τού νά πολεμήσουν
  παρά τό πλευρόν τού Φράν¬
  κο καί νά ποτίσουν μέ τό
  βον των έθνικιστών. Καί τά'αΐμάτων την Γουδαλαχά
  τελευταία ύπολείμματα των ραν, την Βισκάΐαν, την τρα
  Κυβερνητικών θά συντρι-> χεΐαν Έστραμαδούραν, την
  βοΰν καί είς την Ίβηρικήν | Άραγωνίαν καί την Κατα-
  θά εγκαθιδρύθη καθεστώς | λωνίαν,
  κατά τό πρότυπον των ©-
  λοκληρωτικών Κρατών τής
  Εύρώπης.
  Άλλ' ό έμφυλιος Ίσ«α-
  νικός πόλεμος, όπως έτονί
  σαμεν κατ' επανάληψιν δέν
  Ιχει την ίδεολογικήν μό
  νόν όψίν τού. Διότι εάν
  ήτο μόνον αύτη, δέν θά
  συνεκίνει τόσον πολύ τόν
  άλλον κόσμον, καί μάλι
  κούς λόγους απλώς κχί επί
  ματαίω. Είτε άποσύρει λοι-
  πόν τόν στρατόν τού είτε ο-
  χι μετά την λήξιν τοΰ πο-|
  λέμου, ό Μουσολίνι δέν θά '
  παραιτηθή των άξιώσεων καί
  των δικαιωμάτων πού δημι-
  ουργεΐ ήδη επί τής Ίσπα-
  νίας. Καί οταν παραστή ά-
  νάγκη θά ζητήση άιτό' τον
  Φράνκο νά τοΰ αποδώση ό,τι
  τοΰ όφείλει. Τότε δέ θ' αντι¬
  ληφθή ό κ. Τσάμπερλαιν την
  αξίαν τής νέας «συμφωνίας
  κυρίων». Ή έπικράτησις των
  έθνικιστών έν Ισπανία ση¬
  μαίνει δημιουργίαν άσφυκτι-
  κοΰ έχθρικοΰ κλοιοΰ διά την
  Γαλλίαν. Άποκοπήν των
  συγκοινωνίαν της μέ τάς
  άποικίας καί τάς κτήσεις
  της έν Άφρική, απώλειαν
  διά παντός των σιδηροδρό-
  μων τής Ίβηρικής, ώς στρα-
  τηγικών γραμμών. Σημαίνει
  διά την Αγγλίαν άχρήστευ-
  σιν τοΰ Γιβραλτάρ καί μετα-
  τροπήν τής Μεσογείου είς Ί-
  ταλικήν λίμνην. Σημαίνει
  εγκαθίδρυσιν ναυτικών βά
  σεων είς τάς Βαλεαρίδας καί
  τάς Καναρίους επί τοΰ Ά-
  τλαντιχοΰ, έχθρικών βεβαία
  πρός τό Βρεττανικόν ναυαρ-
  χεϊον. Σημαίνει τέλος πλή¬
  ρη ανατροπήν τής ίσορροπίας
  έν Εΰρώπη καί απόδοσιν ε¬
  λευθερίας άνενοχλήτου δρά¬
  σεώς τόσον είς την Γερμα¬
  νίαν οοον καί. είς την Ιτα¬
  λίαν. Σημαίνει θρίαμβον
  των ολοκληρωτικήν κρα¬
  τών, άλλά καί ίλιγγιώδη έν¬
  τασιν των έξοπλισμών. Όλα
  βμως αϋτά σημαίνουν μή
  πως εξασφάλισιν της είρήνης;
  Την απάντησιν, εύκολον ά-
  αφαλώς, 8ά την δώση τχ-
  ,συναισθηματι- χέω; ό χρόνος.
  στα είς αυτήν την πεζήν
  ύλιστικήν εποχήν μας οπου
  ό καθείς ένδιαφέρεται διά
  τόν έαυτούλην τού καί τα
  συμ φέροντά τού μόνον. Ό
  Ίσπανικός πόλεμος εχει
  αϊτια πολύ βαθύτερα,
  αποβλέπει είς σκοποΰς
  λύ άπωτέρους καί γενικωτέ
  καί
  πό
  ρους
  •Υπήρξεν άποτέλεσμα τής
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩίΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΜΑΣ2ΩΗ!
  αν
  Ή σταπστική την όποί·, τοΰ τό,του μας. Καί αύτό τό.
  ' κατήρτισε καί έδοσε γεγοός £έν θά πρέπει ο
  πρός δημβοίεοαιν τό Έμπο- μίζομεν %ά παρέλθη άπαρα
  ρ,κόν Έπιμελητήριόν μας τήρητβν. Διότι τβ 'γεγονόα
  σχετικώς με την είσαγωγι-ΐ Λ. , _ , ,"
  κήν καί έξαγωγικήν κί-. αϋΤΟ' τβ βδ«ιρβτικ»5 ευχα-
  νηοιν καί την έν γένει ι ριατβν γεννά βεβαίως ύιτο-
  οίκονομικήν μας ζωήν κα-{χρεώσεις, άλλά δημιουργεϊ
  ό λήξ ιό
  μ μς ζ
  τα τό λήξαν οικονομίκόν
  ετος 1937 είναι όμολογουμέ
  νως άξία ιδιαιτέρας προσο¬
  χήν Τα δ' έν αυτή πε
  συγκρούσεως τεραστίων οίκο ριεχ($μενα στοιχεϊα, είναι
  νομικών, πολιτικών και _·«—__...,-.,. —.*..'.-...., λ.» ζ._
  στρατηγόν συμφερόντων
  πού διεσταυροϋντο είς την
  πολυπαθή αυτήν χώραν τής
  δυτικής Εύρώπης. Καί αι
  συνέπειαι τού, θά εχουν
  παγκόσμιον αντίκτυπον. Ό
  σον δέ καϊ άν φρονή ο κ.
  Τσάμπερλαιν ©τι θά μαται
  ώση ή θ' αποφύγη τάς συ
  νεπείας αύτάς μέ μίαν υ
  πόσχεσιν τοΰ Ιταλού Ντου-
  τσε πού θά ίοθή είς τα
  χαρτιά, ότι ή Ιταλία δεν
  ίχει κατακτητικας βλέψεις
  επί τής Ίσπανίας, τα πραγ
  ματα θ' άκολουθήσβυν τόν
  μοιραίον δρόμον τόν οποίον
  ήνοιξεν άφ' ενός η αβου
  λία καί ό τελευταίος πανι
  τού πού έγινεν αφορ
  μή νά παραλύσουν καί οί
  Γάλλοι καί άφ' ετέρου η
  τολμηρά καί άποφασιστική
  πολιτική των κ κ. Μουσολίνι
  καί Χίτλερ.
  Διότι ποίαν αξίαν είμπο-
  ρούν νά εχουν αί χάρτιναι
  ένγυήαεις καί αί ύποσχεσεις
  των λόγων; Δέν υπήρχαν
  καί πρίν έγγυήσεις, συν¬
  θήκαι, ύποσχέσεις; Υπήρχαν.
  'Η Ιταλία εϊχε συνθηκην
  μέ την Άβησσυνιαν. Και
  ομως την κατεσπάραξεν.
  Ειχεν εγγυηθή έπίσης την
  ανεξαρτησίαν τής Αυστρίας.
  Καΐ ομως παρηκολούθησαν α
  παθής την καταβροχθισιν
  της υπό τής Γερμανιας. Καί
  την ένειροκρότηϋεν μαλι-
  έξαιρετικώς πολύτιμα δι' ο
  σους θά ήθελαν νά μελε
  τήσουν τα οίκονομικά τοΰ
  νομοΰ μας-
  Κατά την στατιστικήν αύ
  την, αί έξαγωγαί έμπορευ-
  μάτων έκ τοΰ νομοΰ μας
  κατά τό παρελθόν έτος συμ-
  ποσοΰνται είς 31.792.444
  χιλιόγραμμα, αυνολικής ά-
  ξίας 404.854.350 δραχμών,
  αί δέ είσαγωγαί άνήλθον είς
  44.572,712 χιλιόγραμμα ά-
  ξίας 363.816.110 δραχμών.
  Προέκυψε δηλαδη κατά
  τό έτος αύτό ενεργητικόν
  υπόλοιπον είς τό εμπορι¬
  κόν μας ίσοζύγιον 41.038.420
  δραχμών. Διαπιστοΰται λοι
  πόν καί πάλιν ότι ό νομός
  μας άφήνει σταθεράν όσον
  καί άξιόλογον ενεργητικόν
  είς τό εμπορικόν ίσοζύγι¬
  ον, πράγμα τό οποίον δέν
  συμβαίνει δυστυχώς μέ πολ-
  λά διαμερίσματα τής χώ-
  την έχερρ
  βτα είς τό τέλος.
  Ή Γερμανία έπίσης
  υπογράψη την συνθήκην των
  Τό γεγονός δέ ότι πέρυ¬
  σιν ακριβώς όπότε ή πα-
  ραγωγή των άμπελουργι-
  κών προϊόντων, ήτο έξαι¬
  ρετικώς πενιχρά, κατελθοΰ-
  σα είς τό ήμισυ σχεδόν τής
  μέση? έτησίας παραγωγής—
  καί ώς γνωστόν τα άμπε-
  λουργικά άποτελοΰν τα
  σπουδαιότερα προϊόντα τού
  τόπου-τό εμπορικόν μας ί
  σοζύγιον εκλεισε μέ ενερ¬
  γητικόν υπόλοιπον 41 καί
  πλέον έκατομμυρίων δραχ¬
  μήν, είναι ενδεικτικόν τής
  οίκονομικης δυναμικότητος
  καί ιδιαιτέρα
  διά τόν τόπον
  δι«αιώματα
  μας. Διότι
  ενα διαμέρισμα πού είναι
  τόσον πλούσιον καί είσφέρει
  τόσον πολλά είς την όλό-
  τητα, δικαιοΰται νά τυγ-
  χάνη καί Ιδιαιτέρα; όλως
  προσοχής, μερίμνης καΐ
  στοργής.
  Άλλά πιστεύομεν ότι τό
  εμπορικόν μας ίσοζύγιον
  8ά παρουσιάση μεγαλυτέραν
  κατά πολύ διαφοράν υπέρ
  τοΰ ένεργητικοΰ κατά τό
  άρξάμενον ήδη έ'τος. Τούτο
  δέ διότι καί ή έσοδεία τοΰ
  ελαίου υπήρξεν εφέτος έ-
  ξαιρετικώς πλουσία, ένώ κα
  τα τό παρελθόν δέν έ-
  κάλυψεν ςΰτε τάς τοπικάς
  ανάγκας τής καταναλώσε¬
  ως, άλλά καί διότι
  πρεβλέπεται ιδιαιτέρως πλου¬
  σία καί ή έσοδεία των άμ-
  πελουργικών *α8ώς καί
  των δημητριακών καί των
  άλλων προϊόντων, λόγω
  τής έξαιρετικής εύνοίας
  των καιρικών συνθηκών καί
  τής συστηματικής καί έπι-
  στημονικωτέρας καλλιεργεί-
  ας πού έγινεν εφέτος.
  Καί ύπάρχει πιθανότιις ε¬
  άν πωληθοΰν είς υψηλάς
  τιμάς αί σταφίδες καί
  αί σταφυλαί καθώ; καί τα
  άλλα άγροτικά προϊόντα
  μας κατά την προσέχη ε¬
  σοδείαν, νά παρουσιασθή ό-
  χι διπλάσιον, άλλά πολ-
  λαπλάσιον τό ενεργητικόν
  τού έμπορικοΰ μας ίσοζυ-
  γίου, έν σχέσει πρός τό κα-
  ταλειφδέν τοιούτον κατά τό
  παρελθόν έτος. Τουτο δέ θά
  έχη Ιδιαιτέρως ευχάριστον
  επίδρασιν είς την καθόλου
  ζωήν καί την πρόοδον τοΰ
  τόπου μας. Διότι έκτός τού
  ότι θά σημειωθή είς την
  ύπαιθρον άνθησις ο'ικονομι-
  κή, θά παρατηρηθή καί είς
  την πόλιν βελτίωσις μεγά-
  λη διά τής τονώαεως των
  συναλλαγών, διά τής αυξή¬
  σεως τής καταναλώσεως καί
  τής άναζωογονήσεως τής ά-
  γοράς πού έμαραίνετο και έ-
  φθινε μέχρι πρό τινος. "Η¬
  δη μάλιστα ειμπορεί νά εί¬
  πη κανείς ότι ή άγορά
  μας ήρχισε νά κινήται κά-
  πως. Καί άν ενισχυθή, ε¬
  άν τής παρασχεθοΰν ωρισμέ¬
  ναι ευκολίαι μέχρι τής νέ¬
  ας εσοδείας, θά παρουσιάση
  σημαντικήν βελτίωσιν τα¬
  χέως.
  Ό νομός Ηρακλείου, χά¬
  ρις είς τα πλούσια έδάφη
  τού, την έργατικότητα καί
  την φιλοπρόοδον διάθεσιν
  των κατοίκων τού καί χάρις
  άκόμη '. είς την έντατικήν
  καλλιέργειαν ποικίλων καί
  εύγενών προϊόντων εχει ε¬
  ξελιχθή είς ένα έκ των πλου
  σιωτέρων νομών τού κρά-
  τους καί αποτελεί σπουδαιό
  τατον συντελεστήν καί πα-
  ράγοντα τής καθόλου έθνι-
  κής μας οικονομία$. "Ηδη
  είς έτη καλής παραγωγής
  ή άξία των προϊόντων τού
  φθάνει τό δισεκατομμύριον
  δραχμών. Μετ' ολίγα δέ έ¬
  τη ή ηαραγωγη 3* είνε πό
  λύ μεγαλυτέρ*. Είνε μά¬
  λιστα βέβαιον έτι οταν έ
  τελεσθονν τα π
  Ιργχ καί άξιΟ'ΟΐηΒοΰν αί
  χέρ3αι σήμερον έκτάσεις, ό¬
  πότε θά έ^λίίψ'ΐ ■χ'χλ ή έλο-
  νοσία κ/, ή νο^η^οτη; καί
  ή «ποδοτικότης των κατοί-
  νων 8ά είνε μεγαλυτέρα καί
  οταν συμπληρωθή τό όδικόν
  μχς δίκτυον καί έπιστημο-
  νικοιτοιηθοΰν τελείως αί καλ
  λιίργειαι, ή παρχγωγπ θά δι-
  πλασιασθή καί θά προσεγγί-
  ση είς αξίαν τα δύο δισε-
  κατομμύρια δραχμών. Ό
  νομός μας έπομένως έχϊ»
  εύρύτατον οίκονομικόν μέλ
  λον. Τα στοιχεΐα καί ί-ϊ ά-
  ριθμοί δικαιολογοΰν κά3ε αί
  οιοδοξίαν. Χρειάζεται μόνον
  νά βΓηθησωμεν ολοι, νά
  παραακευάσωαεν, Κράτο;,
  Δήμοι, κοινότητος καί άτο-
  τομα, την δημιουργίαν τοΰ
  μέλλοντας αύτοϋ.
  Η όδός Ζαρού.
  Ύπάρχουν πληροφορίαι κα-
  τά τάς οποίας πρόκειται συν-
  όμως νά έπαναληφθοϋν αί
  ργασίαι πρός αποπεράτωσιν
  ής όδοϋ Ηρακλείου—Ζαρού
  <αί προώθησίν της πρός Γρη- οριάν καί εκείθεν είς Άμάρι διά νά ένωθή εκείθεν μέ την άγουσαν πρός την πόλιν τής Ρεθύμνης. Αί πληροφορίαι εΤ- αι έξσιρετικθς ευχάριστον Καί θά είνε εύτϋχημα εάν συντόμως έπαληθεύσουν έν τή πράξει. Άλλά δέν ύπάρχει άμφιβολία περί τούτου. Ή κυ βέρνησις εξεδήλωσεν δχι μό¬ νον τό ενδιαφέρον άλλά την απόφασιν της πρός του¬ το. Καί θά πραγματοποιηθή ασφαλώς την απόφασιν της αυτήν τό συντομώτερον. ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΑΚΡΟΤΟΙ ΗΜΕΡΑΙ θά διέλθωμεν άκρότους τάς προσεχεϊς έρδομάδας; Αύτό συμ περαίνεται άπό την αυστηράν ά παγβρευσιν των ·Λροιί^ΐϋ^—άηα γόρευοιν δικαιότατα έπαινεΗεΐ- σαν. 'ίιίστόσο ζήτημα εί ε καί τό έθιμον αΰτό καθ' έαυτί: Ιΐώς προεκλήθη; Καί δατί πρέπει νά εκλείψη; Ό Έλλην είνε βέβαιον δτι έχει μεταβληθή ψυχικώς Ή μεταβολή τού δέ αυτή, απεδεί¬ χθη ότι πραγματοποιεΐται διά μιάς ηρέμου διαπαιοαγωγήσεως Ό τύπος τής άστυνομιχής άπαγί ρεύσεως Ιρχεται τελευταίος. Άφετϊ/ρία τοΰ... πολυκρίτου έ θίμου, υπήρξεν ή ήρω'ική παράδο σις. Καί ήτο πράγματο ώραΐο· άλλοτε νά έκπυρσοκροτή τό Ρκρί τοϋ Κρητικού, ενώ εψήνετο παρα πέρα τό άρνί τής σούβλας. Ί! άρματωλός, προηγουμένως, το ϊ διο εκανεν με τό καρυοφύλι στί πλαγιές τής Ρούμελης. Δόξα τ^ θεώ τα εκατόν χρόνια τοΰ Έλλη νικοθ βασίλείου έπανέλαβαν τή παράδοσιν αυτήν, δικαίως ή ά δίκως, είς 8λας τάς έθνικάς καί θρησκευτικάς πανηγύρεις. Τό Ι θιμον τρόπον τίνα έπεσφραγίιθ·/ μέ τόν μάλλον άρμόζοντα έπίλο γόν τού. Παραπέρα ήρχισε νά γίνεται άνιαρόν. "Η διά νά ή μεθα μέσα ιΐς τα πράγματα: ά δικαιολόγητον. —Καί δμιυς είνε ωραίον άκό¬ μη, νά μπαλοτέρνη κανείς τα μουν καΐ οί γονεΐς των παι- οιών καΐ οί διδάσκαλοι κοΐ 1 παιδονόμοι των σχολείων. Οί χαρταετοί. "Επραξεν αρίστα ή Διοίκη¬ σις τής Χωροφυλακής νά έκ δώση διάταξιν άπαγορεύου- σαν αυστηρώς την ανύψωσιν χαρταετών πλησίον των ή λεκτροφόρων κσλωδίων. Διό¬ τι πολλάκις προήρχοντο βλά¬ βαι είς τό ηλεκτρικόν δίκτυον συνέβαινον δέ καΐ δυστυχήμα τα έξ ήλεκτροπληξιών συνε¬ πεία έμπλοκής των σπάγων των χαρταετών μέ τα ήλεκ· τροφόρα σύρματα. Καί δέν αμφιβαλλομεν δτι ή έκδοθεΐσα διατας.ς θα εφαρμοσθή μέ ούστηρότητα. Είς τουτο άλ λωστε θα πρέπει νά συν&ρά άς ομοοροντιας. ύ^ίστα/ται μιά σύμπαν δταν πρόκειται νά γυρίση . _ Την έπωδόν έπρόβαλλαν κ»ί μετά^τό έπιχείρημα, μερικοί άν- τιρρησίαι. Ήθελαν νά ποθν δτι μέ τάς όμ,οβροντίΆί δημιουργειται είς τάς ωραίας, λαϊ<άς κα'ι αγροτικάς πανηγύρεις. Έ- λησμόνησαν ομως '/αί τάς. . κη- δείας αί οποίαι ποΛλές φορές έ- ποίκιλλαν τάς πανηγύρεις αύτάς. Δ.ότι οί πολλοί δέν ύπεχρεώθη σαν νά οέχωνται άδιαμαρτυρήτως Άλλά καί νϊ καϊ κα'.ή—τάς περιφν)μους «άοεσπότους σφαί ρας», την πληγήν αυτήν κατά τα παρελθόν, των Έλληνικών πόλε ών καί ιδιαιτέρως των μεγαλου- πάλεων. Τί συμβαίνε: μέ τάς κροτίοχς τοΟ αστυνομικον δελτίου, "Ο,τι καί μέ την συνέχισιν—την κα¬ κήν έννοεΐται—τής ήρω'ι/.ής πχ- ραοίσεως: Δημιουργοΰν ήρωας είς βάρος των... άνάνδρων: Είς τόν κόσμον πού παρακολουθεί η συχος μ'αν ίεροτελεστίαν ή πιυ διασ/εδάζει άνύποπτος, ένθυμί- ζουν αίφνης τού; «δυναμιτέρος» τοΰ Άλκαζαρ. Φοσικά οί περισ- σότεροι θά ςιπασθοΰν. Καί οί ή ρωες θά γελάσ^υν. Άλλ' ώς ή' ρωες ή θορυβοποιοί, Ιδού τό μέ- γα ζήτημα το μ τοποθετεΐ είς τό σημεϊνν αύτό ό σύγχρο νος είρηνι/.ός πολιτισμός. * * * Διά τούς άσκόπους πυροβολι- σμούς ώ;ομάσθημεν βάρ^ροι ά πό τούς ςέ/ούς.Άλλά κχί διά τάς άσκόπους .. κροτίοας Ή Έλληνι- κή πυροτεχνιυυργία είνε τόσον ά- ριοτοτεχνικ^!.. Μ' ενα βαρελόττο μπορεΐ νά δημιουργηθή παντός παρομοίας σχεδόν, ενός σμοΰ.Οί άντιρρησίαι ίσχ Νά λήξη πλέον. Νομίζομεν δτι είναι επιβε¬ βλημένον νά λήξη πλέον ή διαφορά μεταξΰ Λήμου καί Μητροπόλεως ώς πρός την κυριότητα καί τόν προορισμόν τοΰ Τεμένους τής Αγ. Αικα¬ τερίνης καί τής πρό αύτοθ πλατείας, χάριν τής ύγείας, της ήσυχίας άλλά καΐ τής εύ- πρεποΰς εμφανίσεως τής περί την Μητρόπολιν περιοχής. Ή ένοριακή έπιτροιτή τοΟ εΑγί- ου Μηνα έχει καθήκον ή νά ίηασκευάση, τό τέμενος καί νά τό μεταβάλη είς Βυζαντι- νόν Μουσείον ώς είχεν απο¬ φασίση, καί νά δημιουργήσηείς την πρό αυτού πλατεΐανκήπον ήνά τό παραχωρήση είς τόν Δήιαον πού προσφέρεται νά τό μεταβάλη, είς Βιβλιοθήκην καί νά έξωραΐση την πλατεί¬ αν καί τούς πέριξ χώρους. Είναι έ'να ζήτημα ζωτικώτα- τον διά την πόλιν, πού έχρό- νισεν έ,ττί μακρόν καΐ δέν έ· παρέπεται νά μένη άλυτον. Τάδιαγνωστικά. Είς τόν Πειραια εγένοντο προχθές μέ εξαιρετικήν έ- πισημότητα, παρουσία καί τοϋ Βασιλέως Γεωργίου, τα έγκαίνια τοΟ διαγν'ωστικοθ Ίνστ'ΐΓοϋΓου. "Ετσι τίθενται αί βάσει·; πρός καταπολέμη¬ σιν τής φυματιώσεως καί ορ¬ γανούται ό αγών κατά τής έ- παράτου αυτής νΛσου πού τόσην ί.ξάπλωσιν έχει είς την χώρην -μας. Δέν άμφιβάλλθ- Ιΐεν δέ δτι πσρόμοια δηννω· στικά "Ινστιτοΰτα θά ίδρυθοΰν παντοΰ, είς δλα τα κέντρα της χώρας. Είς την πόλιν μας ειδικώτερον, φανταζόμεθα δτι θά ένιπχυθή περισσότεοον ιό αντιφυματικον ιατρείον καΐ θά ιδρύθη διαγνωστιχόν Ίν- στιτοθτον έκ παραλλήλου πρός την έπίσπευσιν των εργασιών πρός αποπεράτωσιν ><οτΐ ταχυ¬ τέραν λειτουργίαν τού σανα- τορίου Ίερουσαλήα. Διότι καί είς τάν τόπον μας δυστυχΛς ή φυματίωσις κάμνει θραθσιν. άκόμη, ότι ό πανικος αύτός εί ναι ενας επί πλέον ^ χαρακτήρ. Ύπάρχουν δμως είς τό πανηγυρϊζον πλήθος καί γυναί· κες καί γέροντες. Καί είνε ά- Ορθόν καί δίκαιον. Άπό καιροΰ ήρχισε σημει¬ ουμένη κίνησις δπως αναγνω¬ ρισθή δικαίωμα συντάξεως καί είς τούς έκπαιδευτικοϋς λειτουργούς τοΰς ύπηρεΓθΰν- τας είς ίδιωτικά σχολεΐα. Εί¬ νε δέ καθ* δλα συμπαθής καί άξία ένισχύσεως ή κίνησις αύτη. Οί έκπαιδευτικοί λει- τουργοί των (διωτικών σχο¬ λείων, προσφ'.ροον μεγίστας ύΐτηρεσίας είς την δ αΐταιδα- γώγησιν τής νεότητος καί την καταπολέμησιν τής άγραμμα τωσύνης. Δικαιοΰνται έπομέ- νως νά τύχουν τοΟ στοιχειώ- δούς εϋεργετήματος συντά¬ ξεως. "Ηδη ή Κυβέρνησις με· λετδ τό ζήη-μα Και δέν αμ¬ φιβαλλομεν ότι θά τό ίηευ- θετήσπ ίκανοπο.ητικως Διότι άναγνωρίζει πόσον ορθόν καί δίκαιον είνε τό αϊιημα των έκπαιδευτικών αόιών λει- τουργών. *** Η όδός 'Ελούντας. Μέ ιδιαιτέραν δλως χαράν πληροφορούμεθα δτι ή όδός ή ς οικον νά δημιουργηθή ££- αύ ! ΦουρνΡ)ς — 'Ελούντας πρόκει- τούς έστω καί ώς παραίσθησις ή Ταΐ ^η0^^^ 0ϋνΐ0' : λ> - -,. /*, μωζ· " όδός αυτή θά έ£υΐΐη-
  άπειλη τού πολέμου. Οί χαΐρο£ ^-, Εν ,χ^-^^^
  μα; έπαυσαν νά είναι εύσπλα- καί γραφικόν διαμέρισμα τής
  χνικοί διά τάς παραίσθησις αύ ' επαρχίας μεραμβέλλου δταν
  τάς: Καί μέ μόνην την παραίσθη- οε ^Κ τίΐζ 'Ελούντας προχωρή-
  οιν τοΰ πολέμου—ενός συγγοό- °Ρ μέχρνς <ΑΥίου Νικολάου , Β °«ΪΧ6Ιί 0· αποβή μία άπό τάς κυριω- νου ποΛεμου-είνε δυνατόν νά τέρας ^τμηρ(ας το0 ^ παθουν σημερον πολλοί άνθρω- Καΐ ελπίζομεν δτι θά χορηγή- θοθν δλαι αί πρός τουτο ά- ΑΣΜΟΔΑΙΟ2 παιτοΰμεναι πιστωσεις. ποι...
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι'Λ
  Ι"
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ό
  θρίαμβος τής ΜάρΘας'ΕγκερΘ στήν
  «Σερενάτα τοθ Σοΰμπερτ».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό μνημειώ-
  δες Ιργον: «Ή ζωή τού Α'ιμίλ
  Ζολα». Μέ τόν Πώλ Μιοθνι.
  Προιστάμενος Τυπογραφείον.
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγάλη πρεμιέρα μέ την
  βρυλική:
  ΣΕΡΕΝΑΤΑ
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -=
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανορώπου
  ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  Ό άκατάβλητος θρίαμ¬
  βος τής:
  καί τού:
  ΧΑΝΣ ΠΑΡΑΥ
  Τό τελειότερο καλλιτέ
  χνημα πού εδωσεν εως
  τώρα ή κινηματογραφική
  τέχνη.
  Σκηνοθεσία: ΒΙΛΛΥ
  ΦΟΡΣΤ.
  Μουσική: ΦΡΑΝΣ
  2ΟΥΜΠΕΡΤ.
  Συμπράττουν:
  Ή Φιλαρμονική όρ-
  χήστρα τής Βιέννης.
  Ή Κρατική χορωδία
  τής Βιέννης.
  Ή Παιδική χορωδία
  τής Βιέννης καί ή Τσιγ
  γάνικη όρχήστρα τού
  ΓΚΟΥΛΑ ΧΟΡΒΑΤ.
  ι)
  ■■■■■■■■«■■■■ι
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγόν «)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρ«ΜΤ«ρ«Ιον
  ΑΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλίφ. ί-ιι
  349ον
  —_■——■■
  —"ΑτιμηΆντουανέττα!—τής
  εφώναξεν είνας καλοντυμένος
  σχετικώς άγνωστος ποΰ κα¬
  τώρθωσε νά την πλησιάστ)
  στόν κήπο τοΰ μοναστηριοΰ
  καί ήταν έ'τοιμος νά την χτυ-
  πήστ) μέ τή γροθιά στό πρό-
  σωπο. "Ηθελες νά κολυμπή-
  σουν οί ΑύστριακοΙ στό αΐμά
  μας. Θά τό πληρώσης μέ τό
  κεφάλι σου.
  Ή αΐθουσα,τής συνελεύσε¬
  ως ήταν ασφυκτικώς γεμάτη.
  Ή έξαψις στήν αΐθουσα καί
  στά θεωρεΐα ήταν άπερίγρα-
  πτη. Ό βασιληάς καί ή βα-
  σίλισσα έβλεπον την έξου-
  σία τους νά λυώνη άπό ώρας
  σέ όόρα μέσα σ' εκείνην την
  φλεγομένην κάμινον. Χθές ά-
  κόμη οί ρήτορες έμιλοϋσαν
  περΐ βασιλέως. Σήμερα ό
  Δαντών μιλοϋσε γιά τούς «κα
  ταπιεστάς τοθ λαοϋ» καί ό
  Κλοότς γιά τα «ύποκείμενα
  πού καλοΰνται βασιλείς».Χθές
  ώς «£δρα» τής αύλής άνεφέ
  ρετο τό παλάτι τοΰ Λουξεμ-
  βούργου, έπροτεΐνετο δέ ό δι-
  ορισμός κηδεμόνος τοθ δελφί-
  νού. Σήμερα οί προτάσεις ή¬
  σαν ήδη σοβαρώτερες: ήθελαν
  νά θέσουν τόν βασιληα «υπό
  την φρούρησιν τού έθνους»,
  δηλαδή νά τόν φυλακίσουν,
  μόνο ποϋ ή έκφρασις ήταν
  κομψότερη. Καί σέ λίγο ή
  Κομμούνα, ή όποία έγκαθι
  δρύθη την νύχτα τής 10 Αύ
  γούστου, δέν έδεχόταν τό
  Λουξεμβοΰργο ή τό ύπουργεΐο
  τής Δικαιοσύνης ώς μέλλου¬
  σαν κατοικίαν των βασιλέων,
  Γιατί; Τό έλεγε καθαρά: ήταν
  πολύ ευκολη ή άπόδρασις άπό
  τα δυό αΰτά κτίρια. Μονάχα
  στό Τάμπλ μποροθσε νά εγ¬
  γυηθή γιά την άσφάλεια των
  «κρατουμένων». Ή (δέα τής
  φυλακίσεως άρχιζε νά διαφαί-
  νεται δλο καί πιό καθαρά.
  Ή εθνοσυνέλευσις κατευ-
  χαριστημένη στό βάθος, πού
  έξοφορτωνόταν τό βάρος καί
  την εύθύνη, αφήκε στήν Κομ
  μούνα την φροντίδα νά άσχο
  ληθή γιά τόν βασιληα. Καί ή
  Κομμούνα υπεσχέθη πώς θά
  μετέφερε τή βασιλικόν οίκογέ-
  νεια στό νέο της ένδιαΐτημα
  «μέ δλο τό σεβασμό πού ό-
  φείλεται στή δυστυχΐα». Έτσι
  οιεξεπεραιώθη ή υπόθεσις. Κα
  δλη την ήμέρα καί την νύχτα
  έΌος τίς δυό τό πρωΐ, οί άγο
  ρεύσεις έσυνεχίζοντο, χωρίς
  νά ακουσθή μιά λέξις υπέρ
  των δυστυχισμένων ποΰ £με
  ναν έκεϊ, σκυμμένοι μέσα στό
  σκοτάδι τοϋ θεωρείου σάν μέ
  σα στό σκοτάδι τοΰ πεπρω
  μένου.
  Τέλος, στίς 13 Αύγούστου
  τό Τάμπλ ήταν £τοιμο. Μία
  απόστασις άχανής εΤχε διανυ
  θή τίς τρείς έκεΐνες ήμέρες.
  Γιά νά φθάσουν άπό την άπό
  λυτη μοναρχία στήν έθνοσυ-
  νέλευσι έχρειάσθηκαν αΐώνες
  άπό την έθνοσυνέλευσι στό
  σύνταγμα δύο χρόνια" άπό τι
  σύνταγμα στήν έπίθεσι κατά
  τοϋ ΚεραμεικοΟ λΐγοι μήνες'
  καΐ άπό την έπίθεσι στή φυλά
  κισι τρείς μόλις ήμέρες.
  (συνεχίζεται)
  ■.■■■■■■■■■■■«■■■■«■«εί
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπάλληλος διά πε-
  ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρά τώ καφενείω
  Ιωάννου Γοργορράπτη Γενί Τζαμί.
  "Ανθη τΐαντοθ, επάνω σ' δλα τα
  ιορέματα.
  Συμβολιζουν την ανοιξι, την ώ-
  αία αυτή έποχή σ' δλες τίς χώ-
  >ες τοθ κόσμου.
  ΑΊ χώραι των τροπικών, τα νη-
  σιά των Ώκεανών, Ιδωσαν τα άν
  θη των είς την μόδα.
  "Ανθη γιγαντιαΐα, ποϋ ερχονται
  άπό κάποια παρθένα δώση: Ό
  Μαινμποσέ τοποθετεΐ βότρεις
  λυκίνης επάνω σέ ωρισμένα φο-
  έματα. Κάθε ανθος τής γλυκϊνης
  (ωριστό είνε μεγάλο όπως Μνα
  (ονδρό γαρύφαλλο.
  Ή Ιδία άνοιξιάτικη διάχυσις είς
  ά μοντέλα τοθ Μουλυνέ ό οποί¬
  ος Ιγινε ίμπορος τοϋ μυγκέ (τής
  άνθεμίδος)
  Τα χονδρά μπουκέττα μέ τό τό·
  ο δροσερό πράσινό των φύλλω
  μα μέ τοϋς λευκούς κωδωνίσκους
  πού γαρνίρουν πολλά άπό τα μον¬
  τέλα τού, ήγοράσθησαν κατά δε·
  μάτια! Αυτή την άνοιξι, δλος όΠα
  ρισινός κόσμος θά φορέση μυγκέ
  •πολύ πρό τής 1ης Μαΐου, έποχή
  ττοΟ άνθΐζει ή άνθεμίς.
  ΚΟΚΑΡΙ
  Εξαιρετικην ποιότητος, ίιαρ
  κή; παρακαταθήκη είς την κρεμ
  μυδαποθήκην πλησίον Χανιώ
  Πόρτας(παραπλεύρως έμπορικο
  καταοτήματος κ. Ιωάν. Λιναρίά
  ΟΤ6Λ6ΙΟΙ6ΡΟ
  Ή στήλη τοΰ ώρσιόκοσμου.
  Μία άνοιξις ανθέων
  καί πτηνών έπέπεσεν εις τό Παρίσι.
  —Τά πουλιά βγαίνουν άπό
  τίς φωληές των.
  Ευρισκόμεθα είς την ανοιζι. Λοι
  πάν στήν έποχή των φωλεών καί
  των πτηνών. ς
  Μία τουαλέττα. τού "Αλεξ ή ό·
  ■ποία, επροκάλεσε ένθουσιωδεστά-
  τη £κιτληξι είνε γαρνιρισμένη κα¬
  τά διαστήματα μέ μικρά Θυλάκια
  ποΰ παριστάνουν φωλεάς. Άπό
  τό κοϊλον μέρος κάδε θυλακίου έ-
  ξέρχεται ε"να ιττηνό Όλα τά που-
  λιά είναι ε'τοιμα νά πετάξουν, ή
  καρδερίνα, ή πυραλίς, ό κότσυ
  φός...
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  "Ενα πτηνό πού Ιχει μεγάλο
  σουξέ, είνε άπλούστατα ή όρνιθα.
  Ό Πατού έπαρουσίασε τρία κα¬
  πέλλα τά όποΐα ή ύπενθυμίζουν
  όλόκληρα, κλωσσοΰσα δρνιθα επί
  τής κεφαλής, ¥ είναι γαρνιρισμέ-
  να μέ όρνιθάκια ή πετεινούς έν
  ώρα μάχης.
  —Ύπερβολική εύρυχωρία είς
  τά φορέματα.
  Μέ τά βολάν μιας μόνης τουα
  λέττας θά μποροΰσαν νά στολΐ
  σουν ολοκλήρους τούς δύο πύρ·
  γους τής Παναγίας των Παρισίων
  Άπαιτοθνται άστρονομικοί ά·
  ριθμοΐ διά νά περιγραφοθν ώρισμέ
  ναι λεπτομέρειαι τής καλοκσιρι·
  νής μόδας. "θταν λέγουν «ή εύρυ
  χωρία είνε τής μόδας», «τά φορέ¬
  ματα είναι συχνά γαρνιρισμένα
  μέ βολάν» αύτό ύποθέτει πρωτο
  φανεϊς άναλογίες. Μία τουαλέττα
  πολΰ φαρδε.ά διά την οποίαν έ
  χρειάσθησαν τριάντα δύο μέτρα
  ντα^τέλλας μαύρης, ίχει βολάν
  μήκους εκατόν τριάντα δύο μέ
  τρών!
  ΟΙ άριθμοί αύτοι εδόθησαν άπό
  τόν "Αλεξ "Ενα άλλο φόρεμα τοϋ
  ΐδιου ράπτου είνε κατασκευασμέ·
  νο άπό τοϋλι έμπριμέ τοποθετή
  μένο επί δύο ντεσού μεταξωτήι
  όργκαντί. Ή ύπερεπίθεσις αϋτι
  είνε άναγκαΐα διά νά επιτευχθή < διαφάνεια. Συνολικόν, ή τουαλέτ τα αυτή άποτελεΐται άπό τρία φορέματα έκ των οποίων τό καθέ- να άπαιτεΐ τριάντα πέντε μέτρα ΰφάσματος. ή Ντιστεγχβ !■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■ Είςτό'ΑκτινολογικόνΈργαστήριον ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαι έγ- καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων Άκτινοθεραπείας καί Ήλεκτροθερα- πείας. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ: 'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι δλων των συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο- διαγράμματα καρδίας καί άορτής, άκτινογραφίαι κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο- λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ. Άκτινοθεραπεία (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος). Ήλεκτροθεραπεία ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα- νο—φαραδικόν ρεϋμα, ίοντισμός). Αριθ. τηλίφ. 4-16. ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΗ ο ΤΟΥ ΜΛΖΟΡΑΙΟΥ Τοΰ Λεωνίδα ΙΟον Ό Κύριο; εχει δίκηο, Ίού- δα! Άφησέ με νά σέ άγκαλι- άσω! —Άλήθεια; Είκοσι έννέα, τριάντα! Τί ώφελεΐ! βά ξ*να· κλέψω. Τριάντα £να . —Πώ; [ίτιορζις νά κλέψη; ά- φοΰ δέν υπάρχει δικό μου καί δικό σου, Άδελφέ μου, άπλώ; θά πάρη; 5,τ: σοθ χρειάζεται. —Καί χρειάσθηκε; μιά όλό- κληρη ήμέρα, μίν3 καί μόνο' δίαθέσεις γ:ά νά καταφέρη; νά έπαναλά-1 Θέων^ 6η; τοΰς λόγου; τού Κυρίου! (βά^ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ή Ένοοια- κή Επιτροπεία Μαλλίων έκφρά- ζει καί δημοσία τάς ευχαριστίας της πρός τόν χωροφύλακα τοΰ σταθμοθ Χερσονήσου δστις συνέ λαβε τόν δράστην διαρρήξεως τής έκκλησίας μας "Αντώνιον Πασχα- λάκην. "Επίσης εύχαριστεϊ τόν σταθμάρχην |Χερ)σου άνακαλύψαν τα την διαπραχθεΐσαν κλοπήν καί κατασχόντα εγκαίρως τά κλο- τΐιμαΐα άτινα καί μάς απέδωκεν αΰθωρεί. Μάλλια 2 Απριλίου 1938 Ό Πρόεδρος Παϋλος Ζαχαριάόης 'Εφημέριος Μαλλίων Δέν ξέρε:; την άξία τού χρόνου, μακάριε θωμά! —Σκέψου καλά, θωμά. Νομί- :; άλτ,θινά πώ; κάνει; καλά Ιπαναλαμβάνοντα; τού; λόγου; Τού; Γιατί Αύτάς είπε: «Δέν ύ- πάρχε: δικό μου καί δικό αου». Καί δχι έσύ. ΈκεΤνο; μ' έφίλη- άλλοι, δλο; σα;, Γύρω στήν πόλι. Ό βροχερός καιρός εσυνεχί¬ σθη χβές. —Τό πράγμα έχαρακτηρίσθη δχι καί τόσον σκόπιμον διά τάς " -"'-- - τοΰ «μηνός των άν- —Ό οποίος δέν πρέπει νά υπέρ ώς συνέβη άλλοτε, τάς λαϊ¬ σε. μόνο ά Έσεΐ; οί ποΰ μέ μ μ λερώσατε μέ τα σάλια σας! Άκόμα αίσθάνομαι τα σαλιάρικα 'χείλη σας κολλη- μένα στό πρόσωπό μου! Αύτό μέ άηδιάζει, καλέ μου Θιομά. Τριάντα όκτώ, τριάντα έννηά, σαράντα. Σαράντα νομίσματα. Μοϋ κάνει; τή χάρι, θωμί, νά τά μετρήση; κι' έσύ; —Είνε ο Κύριός μας. Γιατί λοιπάν νά μή έπαναλαμβάνωμε τά λόγια Τού; —Ό Ίούδας δέν έχει λοιπόν π:ά λαιμό; Είνε γυμνός; Δέν Ι- χει φορέματα, άπά νά όποΐα νά ά Ό Κύ θά ύ κάς άντιλήψεις γϋρω άπό την ώ· φέλιαον διά τάς καλλιεργείας βροχήν. — Είς την Σούδαν κατέπλευσε προχθές τό "Ιταλικόν έκπαιδευτι- κόν <Άμέρικο Βεσποΰτσι». —Τό έκπαιδευτικόν τουτο είνε Ιν έκ των δύο τά όποΐα κατέ- πλευσαν πρό έτών είς Ηράκλειον. — Μέ τούς δοκίμους τού Ίταλι· κου ναυτικοΰ. —Τό προσεχές Σάββατον λή¬ γει ή προθεσμία πρός ανταλλα¬ γήν των γραμματοσήυων, των ά- ναμνηστικών των γάμων τοϋ Δια- δόχου. —Ή άνταλλαγή αυτή Αφορά' τα ευρισκόμενα είς χείρας ίδιω- ρμ ς των γραμματόσημα. —Έν τφ μεταξύ ί 2 λ οί φιλοτελι- φμ τόν πιάσουν; Ό γη άπό τό σπίτι. τύχη νά ώ δ _ Τμήμα ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ § ( Μεγάλαι Παρακαταθήκας 8 1 ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ | | ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣ ΗΤΟΙ: | § Ραμτΐοτέ, Ταβανόταβλες, Μεσόταβλες, | 8 Γιαρμάδες, Καδρόνια, Άγκώνες, Τράβες, ^ Η Μαδέρια, Πήχες, Καστανιές, Όξιές λευ- § §§ κές, κόκκινες, Σουηδικά, Φλαμούρια, || ~| Άμερικάνικα, Κόι/τρα ιτλακέ κ.τ.λ. κ.τ.λ. | § Οίκοδομήσιμα ΥΛΙΚΑ: ^ 8 Τσιμέντα, Τοΰβλα, Θηραϊκή Γή,Κεραμίδια. || Ι ΣΙΑΗΡΙΚΑ: 1 1 "Ολα τά ειδή σιδήρων οίκοδομών, Σΐτ = | δηροδοκοί, Χάλυψ, Βελονόκαρφα. ~ Ι ΥΑΡΑΝΤΛΙΑΙ-ΓΑΙΑΝθΡΑΚΕΣ | Ι Τό Καταστή μα Ξυλείας | Ι ~| Ι μετεφέρθη έκ τής όδοΰ 'Ανδρογέω—παρά τώ Λυ- |— | κείω «ό Κοραής»—είς τάς ΝΕΑΣ αποθήκας έπίτής ~| = όδού 1821 «Γιατράδικα» παραπλεύρως των Γραφεί- ^ Ι ών τής Έταιρείας 'Ακράτος—Βασιλάκης. = Κύριο; θά φύ· Ηά τά φέρη ή πάλ'. ό Ίού¬ δας τρία νομίσματα. Νομίζεις πώ; τότε δέν θά όρμήση ό Πέ¬ τρο; απάνω μου, σάν τό λυσσα- σμένο τό σκυλλί, νά μέ άρπάξη άπό τό λαιμό; —Τώρα ξέρομε πιά, Ίοΰδα. Καταλάβαμε. —Οί μαθηταί δέν ϊχουν έξα'- ρετική μνήμη. Οί δασκάλοι παν- τοΰ γελιώνται άπό τά μαθητού- δια τού;. ΠαντοΟ ό Δάσκαλο; σηκώνει την ίίργα. τού καί οί μαθηταί φωνάζουν: «Ξέρομε τό μάθημά μα;!». Κι' δταν ό δά- σκαλος πάη νά κοιμηθή, οί μα¬ θηταί λέγουν: «Αύτό δέν μάς 5- μαθε;». Τό ϊδιο ακριβώς συμβαί- νει καί μέ σας. Σήμερα τό πρωΐ, έσύ δ ϊδιο;, μέ φώναζε; κλίφτη. Τώρα μέ φωνάζεις άδελ¬ φέ. Τί θά μέ φωνάξη; αυριο; Ό Ίούδας άρχισε νά 'ϊγελά. Σήκωσε μέ τό £να χέρι την βα ρειά κασετίνα πού Ικανε τά νο¬ μίσματα νά κουοουνίσουν. Καί ε¬ συνέχισε: —"Οταν φυσα δυνατό; άέρα;, σκορπίζει τά σκουπίδια. Οί κου το: λένε: «Τί άέρα;!». Κι' δμω; δέν είνε παρά σκουπίδια, πού δέν Ιμειναν στιδαγμένα στή βά· αι ενός τοίχου. Ό άέρα; ώστόσο πάει πάρα κάτω, κι' δλο πάρα κάτω, καλέ μου θωμά! Κα'. μέ τό χέρι τού δ Ίούδας Ιδειχνε τό διάστημα, πέρα άπό τόν τοΐχο, κι' άρχισε νά γελά. —Είμαι εύχαριστημένο; —τοϋ είπβν δ θωμά; — πού σέ βλέπω τόσο χαρούμενο. Κρϊμα μόνο ποΰ μέ τή χαρά σου είνε άνα- κατεμένη τόση κακία! —Πώ; θέλει; έ'νας άνθρωπος τόσο χρήσιμος σάν κ' έμένα, Ο στερα άπό τόσα πού τράβηξε, νά μην είνε χαρούμενο;; "Αν δέν εί- χα κλέψη, δ Ιωάννης θά έννοιω- θε τόσο ένθουσιασμό; Δέν είνε εύχάριστο νάσαι τό καρφί δπου ό Ιωάννης κρεμα την άρετή τού, κι' έσύ θωμά την σκοροφαγωμέ- νη έξυπνάδα σου, γιά νά τίς άε ρίσετε τή μιά καί την άλλη; (συνεχίζεται) ·"""■........· · · · · «# Ό όύοντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης £ναντι "Αγ. Τίτου 'ΕκπαιδευΘεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οίανδήττοτε Θεραπείαν νοσημάτων τοϋ στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν της έπιστήμης. 'Επίσης όδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. 'Επαναφορά τελείως ά- νώδυνος τ£5ν στρεβλοφυων ο¬ δόντων είς την κανονικήν αο- των Θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. σταί 2χουν συμπληρώσει τάς σει¬ ράς των μέ τα γραμματόσημα αύτά. —Χθές επανελήφθη διά τόν μα- Θητικόν κόσμον τό ρεσιτάλ τής μικράς χορευτρίας κλαοσικών χο· ρών ΆΘηνοΰλας Παπαδάκη. —Τό ρεσιτάλ ώς μανθάνωμεν Θά επαναληφθή καί δια τό κοινόν έν γένει που δέν παρηκολούθησε την τόσον επιτύχη εμφάνισιν τής μικράς αυτής χορευτρίας. —Μεταξύ των ξένων πού Θά επισκεφθούν εφέτος τό Ηράκλει¬ ον συγκαταλέγονται καθ" ά πλη¬ ροφορούμεθα καί κορυφαί τοϋ δι εθνοΰς έπιστημονικοΰ κόσμου. —"Ενα άπό τάπρώτα«καραβάνια» πού Θά επισκεφθή έντός τοΰ "Απρι¬ λίου τό "Ηράκλειον, Θά έπιβαίνη τοΰ Γερμανκοΰ Θαλαμηγοΰ «Γκε- νεράλ φόν Στέουμπεν», τό οποίον καί πέρυσι καί πρόπερσυ εΤχεν έ πισκεφθή τόν λιμένα μας. — Είς τό καραβάνι τοΰτ,ο συγ καταλέγονττχι διανοούμενοι Γερ· μανοί, Βέλγοι καί "Άγγλοι. —Ό χθεσινάς Λ εσπερινάς τοϋ «μεσοσαρακοοτου» συνεκέντρω¬ σεν πολύν κόσμον είς τάς έκκλη οίας τής πόλεως.. —Οί φιλόχριστοι Θά κατακλύ σουν ώς γνωστόν καί αυριον τούς ναούς. — Είς τούς όποίους Θά ψαλοϋν οί τελευταΐοι χαιρετισμοί. — Την Μεγάλην Τετάρτην άφι κνεϊται είς την πόλιν μας ό υπουρ γός Διοικητής τής πρωτευούσης κ Κοτζιάς. —Ό κ Κοτζιάς ώς είπεν έρ¬ χεται είς Κρήτην «διά νά τσουγκρί στ] τό κόκκινο αύγό μέ τούς φί λους τού Κρήτας». -Καλώς νά ?λθη. —Πολύς κόσμος Θά παρηκολου Θήσπ άπόψε είς τοϋΠουλακάκη την πρεμιέρα τού έξαιρεηκοϋ φίλμ «Σερενάτα Σοΰμπερτ» μέ την Μάρ Θα "ΕγκερΘ. 6 Ρέπορτερ Λύσις χ&εσινοΰ ΰπ'άρ. Θ5σταυρολέξου κΒ!|Ι|Κ|ΑΙΡ|ΟΙ Μ :ρ) ι £|α ·ο Μ,ι ΔΙ ΙΙΚιϋΙ Σ1 Ά ΐιΕΙΠιυΑ Τΐΐΐυο'ί.] ίϊ1 Τ ο,ϊΐτΐΑ, α,:^ο Ν Η|Ε Ο ΐ ίΐΩΙΕΐΟ; Ό παθολόγος Ίατρύς Έμ. Φουντουλάκης ΈγκατασταθεΙς δριστικως έν Ηρακλείω, θά δέχεται τού; πάσχοντα; είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάχη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ΨΑΛΙΔΙ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ δι' οίοδήποτε φόρεμα, φρά- κα κ. λ. π. Ταχυτάτη έκμάθησις, ΚαΣΤΑΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ * Έμπορορράπτης Πανεπιστημίου 36 -ΑΘΗΝΑΙ -' ι ι ι
  «ο.-
  3
  0υ 193»

  Σάββατ
  ι*
  ·ιλοτελ,
  6
  Ι**3"! δι* τόν μα.
  0 ρεοιτάλ τής
  . κλ,ασσικών νο·
  Παπαδάκη
  ώς μανθανωμΕν
  '« δια τό κοινόν
  "αρηκολούθηοΕ
  εμφάνισιν τής
  υτρίας
  ξένων ποΰ θά
  ϊ τ ό ΉράκλΕι.
  *ι καθ" ά πλη·
  κορυφαί τού δι
  ΐοΰ κόσμου.
  )τα«καραβάνια·
  ντός τού Άηρι·
  ν. θά έπιβσίνο
  ιλαμηγοΰ «Γκε·
  (εν», τό όιτοϊον
  δπερσυ είχεν έ
  <*α μας *νι τουτο «/>
  Όθϋμενοι Γερ·
  "Αγγλοι
  εσπερινάς τού
  σο νέ κέντρω·
  Ις τας έκκλη
  θά κατσκλό
  ϊΐ αύριον τ ούς
  ος θά ψαλοθν
  ισμοί.
  Τετάρτην άφι
  ν μας ό υπουρ
  ρωτευούσης κ
  ώς είπεν ίρ·
  ά νά τσουγκρΐ
  /ό μέ τούς ·1
  )ά παρηκολοιι
  ουλακάκη την
  ίλ
  ρετικοθ ψ
  ;» μέ την Μάρ
  σινού
  ρολέξοιι
  ιιϊίοίΐ
  .....■♦
  λάκης
  ρ
  δίχεται
  ό ίατρϊΐ'
  χπλεύρωί
  Μιχ. «·
  ■6 μ·
  'ΕΘΟΔΟ
  μα, ?£**"
  ιις.
  ΚΗ-
  Τό μεγάλο έργον
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  »
  270ον
  Ηδη μία όριζόντιος άκτϊς ηλίου έφώτιζε τό
  πρόσωπον τής Τιτίκας, κοιμωμένης καΐ έχούσης
  τό στόμα ήμιανεωγμένον καΐ η*τον ή μικρά ώς
  άγγελος, ώστε άνέπνεε φώς. Ό Άγιάννης την
  παρετήρει άπό τίνων ήδη στιγμών, σχεδόν μή
  προσέχων είς την φλυαρίαν τοθ φίλου τού, δστις
  έν τούτοις εξηκολουθεί λαλών.
  ^—ΠηγαΙνουν καί ταίς θάπτουν δχι μακράν
  άπ' έδώ, είς £να παλαιό κοιμητήριον τού Βωγι-
  ράρδου λεγόμενον. Είνε φίλος μου μάλιστα ό
  έκεΐ νεκροθάπτης.
  Αύταΐς έδώ ή καλόγρττ,αις έχουν Ενα προνό¬
  μιον, νά ταίς φέρουν βράδυ, βράδυ είς τό κοι-
  μητήριο. Κύτταξε δμως πόσα πράγματα άπό
  χθές 8ως σήμερα! ή Όσία σταόρωσις νά άποθά
  νΓ) καί ό κύρ Μαγδαληνής ..
  —Νά ταφή είπεν ό Άγιάννης θλιβερώς μει-
  διάσας.
  —Τωόντι, ΰπέλαβεν ό Θερσανέμης, θά ήμπο-
  ροΰσες νά είπής πώς έτάφης, άν εμενες έδώ
  μέσσ.
  Νέος κώδων ηκούσθη επί τούτοις καί ό Θερσα¬
  νέμης, λαβών έν τάχει τό επί τοθ τοίχου κρε-
  μάμενον κωδώνιόν τού, έσπευσε ν ά τό δέση επί
  τοθ γόνατος.
  —Τώρα έσήμανανε δι* εμέ, εΐπε. Μέ θέλει ή
  όσία ήγουμένη. Πρόσεξε, κύρ Μαγδαληνή, νά
  μην κινηθής, άπ' έδώ μέσα, άλλά νά μέ περι¬
  μένη νά έπιστρέψω, καί μή σέ μέλλη. Κάτι νέον
  άκολουθεΐ. Άν πεινάση,ς, έκεϊ εχω κρασί, ψωμί
  καΐ τυρί.
  Καί εξήλθε τοθ οίκήματός τού, άνακράζων—
  "Ερχομαι! ερχομαι!
  Μετά όκτώ λεπτά, ό γέρων Θερσανέμης, ου
  τινος τό κωδώνιόν ετρεπε καθ" οδόν δλας τάς
  καλογραίας είς φυγήν, Ικρουσέ τίνα θύραν, καί
  τις ταπεινή φωνή τοθ άπεκρίνετο' «Είς άεί».
  Τό «Είς άεΐ» τουτο έν τφ μοναστηρίω έσή
  μαινεν «Εϊσελθε»·
  Ή θύρα αυτή ήτον ή τοθ έντευκτηρΐου, δπου
  είσήρχετο ό κηπουρός, οσάκις άπήκει τουτο ή ύ-
  τΐηρεσΐα τού. Άπό δέ τοϋ έντευκτηρίου ΰπήρχε
  θύρα άγουσα είς τό συνοδικόν. Ό γέρων κηπου¬
  ρός εδρε την ήγουμένην καθημένην είς την μό¬
  νην καθέδραν, ήτις ευρίσκετο έν τώ έντευκτηρίω,
  καί περιμένουσαν αυτόν.
  Β'.
  Ό Οερσανέμης άπίνανπ τής δυσχερείας.
  Τό ήθος τό σοβαρόν κσί περιάσχολον ΐδιά-
  ζει επί κρισίμων στιγμών είς τινάς χαρακτή
  ρας καΐ έ-σγγέλματσ, Ιδίως δέ είς τα ίερωμέ
  να πρόσωπα, Καθ" ήν στιγμήν εισήλθεν ό Θερ
  σανέμης, ή ήγουμένη, γυνή συνήθως φαιδρά έκ φΰ
  σεοος, όσία Ίννοκεντία όνομαζομένη, εφαίνετο πε
  ρΐφροντις καΐ σοβσρά' τόσον, ώστε ό κηπουρός
  προσεκύνησε μετά δειλίας, καΐ έστάθη είς τό κα¬
  τώφλιον.
  Ή ήγουμένη έκράτει κατ' εκείνην την στιγ
  μην καί περιέφερεν είς τούς δακτύλους τό κομ-
  βολόγιόν της. Έγείρασα δέ τούς οφθαλμούς.
  —Ά ! εΤπε, κύρ Θανέμη, εΐσαι τοϋ λόγου
  σου ;
  Θανέμην έκάλουν τόν Θερσανέμην έν τή μονή
  κατά συγκοπήν.
  Ό Θερσανέμης έπανέλαβε την προσκύνησιν.
  (συνεχίζεται)
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτβρον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΤκςΊίδιβν Ηρακλείου—Πειραιώς 12 δρ«ς.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*»· »-*0
  Ριζική καΐ άνώδυνος
  Άποτρίχωσις
  Δι' εΐδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων
  ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ2
  Όρος Άρκολε&ν
  όπισθεν Παλαιοϋ Δημαρχβίου
  Δέχ«ται επί ουνεντίώϊει Αριθ. Τηλ, 7-87.
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ»
  Διαθέτει περΐ τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ϊτοΟ θέλουν
  νά πλοιιτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους.
  ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
  Β'.
  Δέν κατωρθώθη δμως άνάλογος"
  κατανομή των αΐσθήσίων καΐ σχε¬
  τικώς μέ την δσφρησιν, ή Ιπιστή
  μη δέν κατώρθωσε κδν Ιως σήμε¬
  ρον νάέξακριβώσ^ οϋτε αν αί δσ-
  φρητικοί ίνες τής λεγομένη; ό-
  σφρητικής ζώνης, είς τα άνω μέ-
  ρος τής ρινικής κοίλότητος δπί-
  σθεν των κογχών των όφθαλμών,
  ύπο5:αιρο0ντα: είς όμάδας, εκά¬
  στη των οποίων άντιστοιχεΐ εί; ω¬
  ρισμένην κατηγορίαν μυρωδιών,
  ή άν δλαι αί ίνες Ιχουν έξ ίσου
  την [κανότητα νά αίσθάνωνται
  8λων των είδών τάς όσμάς.
  Πολλοί έπΐστήμονες επεχείρη¬
  σα1/ νά ταξ'.νομήσουν τάς όσμάς
  καΐ νά προσδιορίσουν έκάσττ;ν
  κατηγορίαν αυτών. Διότι ή έπι-
  στήμη δέν -ημπορίϊ νά συμφωνή¬
  ση μέ χον Σαίξπηρ πού βάζε; είς
  τα χείλη τής Ίουλιέττας τού αύ-
  τά τα λόγ:α:
  «Τί σημαίνει τό δνομα; "Ο,τι
  λέμε τριαντάφυλλο, θά μοσχοβο-
  λ*Οσε τό ϊοιο, όπωσοήποτε καί
  αν τό Ιλεγαν». Ή επιστήμη πρί
  πολλοΰ αΕσθάνεται την ανάγκην
  2ρων διά τόν χαρακτηρισμόν τή;
  όσμής πολλών φυσικών ή χημικών
  ούσιών. Ό καθηγητή; Μάρστον
  Μπότζερι τοθ πανεπιστημίου Κο-
  λούμπια τής Νέας Υόρκης, εί;
  έκ των έττιφανεστέρων εΐδικών δ·
  λου τοθ κόσμου διά την χημεί-
  αν ό'λων των άρωμάτων, επρό¬
  τεινεν Ινα σύστημα διά τοΰ όποί-
  ου όλαι αί όσμαί ύκοδιαιροΰνται
  εί; έννέα κυρίας καιηγορία; μέ
  τάς δποδιαιρέσεις των. Διακρίνει
  τάς εξής κυρίας κατηγορία; των
  όσμών: 1) Αίθαιρίας ή όσμά; ' σάν
  των φρίύτων. 2) Άρωμαπκάς,
  τοθ εϊδου; τή; καμφορας, των δι¬
  αφόρων καρυκευμάτων, τοθ πι·
  κραμυγδάλου, τής λεβίντας, τοϋ
  λεμονιοθ, τοΰ τριανταφύλλου. 3)
  Βάλσαμα ώ; ή μυρωδιά τοθ για-
  σεμιοθ, τής βιολέττα;, τής βανίλ-
  λιας. 4) Άμβροσίαν, μυρωδιές ώς
  τού μόσχου ή το5 «άμπρ». 5) Μυ·
  ρωδιέ; κρεμμυδιοΰ καί οκίρ^οι».
  6} Μυρωδιέ; καβουρτίσματο;, βπω;
  π. χ. τοΰ φρεσκοναβουρυτισμένου
  καφέ, τοθ ζεστοΰ ψωμιοΰ, τοθ κα-
  τραμιοϋ. 7) Μυρωδιές τυριοθ. 8)
  Είς δυσαρέστους όσμά; ωρισμένων
  ναρκωτικών φυτΰ&ν. 9) Δυσοσμίαν
  διαφόρων άποσυντεθειμένων ούσι-
  ων.
  Είς την κλίμακα αυτήν περι-
  λαμβάνονται, κατά τόν καθηγητήν
  ΜάρσΓ,ον Μπό:ζερτ, 5λες οί μυρω
  διέ; πού μποροΰν νά υποπέσουν
  εί; την όσφρησίν μας. Άλλοι
  ηροτείνί)ν την επί τό άπλούστΕ-
  ρον άκόμη ίιάκρισιν των μυρω-
  διών είς Ιξ μόνον κυρίως τύπους
  —τάς άρωματικάς όσμά;, τίς μυ-
  ρωδιές λουλουδιών, τίς μυρωδιέ;
  καρπών, τί; μυρωδιέ; ρετσινιών,
  τίς μυρωδιέ; πού άναδίδουν 5
  λαι πού ναίονται καί τάς βσμά;
  άποσυνΐεθειμένων ούσιών. Τό
  πρακτικώτερον δμω; άπό 2λα
  είνε τό σύστημα τοΰ διασήμου
  Άμερικανοΰ χημικοΰ οάκζοροζ
  Κρόκερ τοθ πανεπιστημίου Χά-
  βαρτ ποΰ ύποδιαιρεϊ ό'λε; τί;
  μυρωδιέ; εί; τέσσαρα; κατηγορί-
  άς: 1) Είς άρωματικές ή γλυκές,
  2) είς διαπεραστικές ή ξυνές, 3)
  εί; μυρωδιέ; ούσιών πού καίον-
  ται καί 4) είς μυρωδιέ; σάν την
  «κατσικίλα».
  Τό Σταυροχώρι Σητείας
  και τα ζητήματά τού.
  ΣΗΤΕΙΑ Άπρίλιο; (άνταποκρ:
  τοΰ μας) — Έκ των ζητημάτων
  τής Σητείας, των ένδιαφερόντων
  τόσον την επαρχίαν 2σον καί τάς
  ιδιαιτέρας τοπικάς άνάγκα;, εί
  ναικαί τα τοΰ Σταυροχωρί'-.υ.
  Τό χωρίον ζοϋχο ευρισκόμε¬
  νον ώ; γνωστόν είς τα νοτιοδυ-
  τικά τής επαρχίας μας, διακρί¬
  νετο διά τα κφθονα νερά τού
  καΐ την παραγωγικότητα αύεοΰ
  έν γένει. Έχει 4 ύδρομύλου;
  καί ρασοτριβεΐον. Συγκεκρι-
  μένω; παράγει κατ' Ιτο;: 200.
  000 όκ. ελαίου, 300.000 όκ.
  δημητριακών καί περί τα; 50
  χιλ. 5κ. σταφίδος.
  Έκ τής ελλείψεως 2μως συγ·
  κοινωνίας οί χωρικοί ύποβάλ-
  λονται εί; μεγίστα; ταλκιποορί-
  α; καίτοι έκτάς τής έξαιρετικής
  τού παραγωγής άριθμεϊ άνω
  των 1000 κατοίκων, τριτάξιον
  Δημ. Σχολείον, Σταθμόν Χωρο-
  φυλα^ής κ.λ π. Ή κοινότης έκ
  παραλλήλου έχει έκτΐλέση άρκε·
  χά έκπολιτιστικά Ιργα, ήλε/.τρο
  φ·οτισθέντος ήδη τνΰ χωρίον.
  Δέν άπομένε: δέ παρά μόνον ή
  ανέγερσις συνεταιρικοΰ Ιλαιουρ-
  γείου, ή άναγνώρισις τοΰ σχολι-
  κου κήπου τοθ χωρίον ώς υπο
  δειγμχτικοΰ, ή ρύθμισις υγιεινής
  υδρεύσεως καί ή συγκοινωνία διά
  την οποίαν συμβάλλουν ήδη προ
  σωπικώς οί κάτοικοι κατασκευά-
  ζοντε; άμαξιτήν οδόν πρό; Ρου·
  κάκαν. Μ£α βοηθεία τοθ κρατου;
  γενικωτέρα θά δώση ήδη είς
  τό χωρίον δλον τόν φιλοπρόοδον
  χαρακτήρα εκείνον, έ οποίος θά
  εξασφαλίση τα; άποδόσεις τού
  έπ' άγαθψ τής δλης οίκονομίας
  τοΰ τόπου.
  —Ή οργάνωσις τοΰ αγώνος
  κατά τοΰ δάκου.
  Τώ υπουργείον τής Γεωργίας έ-
  κοινοΓτοίπσεν εγκύκλιον πρός τα
  Γεωργικά ταμεϊα διά της οποίας
  εντέλλεται την σύστασιν είς έ¬
  καστον νομόν σχολών είς ά; θά
  έκπαιδβοβοϋν ιδιώται τομεάρχαι
  οΐτινες βά άναλάβωσι την όργά-
  νωσι τοΰ άγωνο; κατά τοΰ δά¬
  κου. _______
  —Τά'Αγρονομικά συμβούλια.
  Δι' αποφάσεως της Γενικάς Δι¬
  οικήσεως Κρήτης διωρίσθησαν τα-
  κτικά μέλη των 'Λγρονβμικων
  Συμβουλιον τοΰ Νομοϋ οί κάτω¬
  θι. Χανίων: Γεώργ.Βαρδάκης καΐ
  Γεώργ. Στυλιανάκη; Σφακίων: οί
  κ. κ. Γ. Πρωτοπαπαδάκης καί Γ.
  Κουνδουράκη;. Κανδάνου: οί κ.
  κ. Ιωάν. Μαρματάκρς καί €>εόδ.
  Γλαμπεδάκης καί Βάμου: ο! κ. κ.
  Γεώργ. Χατζηδάκης καί παπά Γε¬
  ώργιος Φραντζεσκάκη;.
  Τό οημα μας είνε εγγύησις άγνότητος και ά- |§
  νωτέρας ποιότητος. ~
  , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ @
  4ίΑ Θ Η Ν Α" Ε
  ΙΊΙΙΙίίίΙΙίΙίίΙιΙΙΙί,ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙίί!!:!»
  μ» ■■■■■■■■■■!■ ·■■■>!■ ■«■■(■■ ■·■■■■■ εί ■■■«■·■ ειειεΐΜηεΜ
  ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΕΞΑ1ΡΕΤΙΚΑ
  Είς τρ Ζαχαροπλαστείον
  ΕΜΜΑΝ. ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  Ζητήσατε τα έκλεκτά καί αρωματώδη λου-
  κούμια:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
  Είνε ανωτέρα όλων, είς γεΰσιν, καί ποιό-
  τητα. 1—10
  ΐΗΜειεΐΒπ ■■■■■■ΠΒΒππνιΐΒΒει ·■■■■■■ ■■■■•εί ■■■■■■ π «μΙ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ
  Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
  ΠΑ©ΟΛΟΓΟΪ-ΒΙΟΛΟΓΟ2
  Έγκατσσταθε,ΐς μονίμως είς τό προάστειον Πό-
  ρος—Χρυσοπηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ" ε¬
  κάστην 8—12 π.μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Ά-
  στυνομικοΰ Τμήματος.
  Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό
  παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες)
  Ιατρείον τού καθ* εκάστην 4—6 μ. μ.
  ' η*ΛΛΛ»**Μ»»*·ΒΜΒ»»»Β»Μ»»ΛΒΒ*ΒΒΛΒ»ΒΛ»ΒΛΛ»Λ»Μ»ΒΒ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Κρήτης Προκηρύσσει ότι :
  Άκυρωθείσης τής γενομέ¬
  νης κατά την 26ην ΜαρτΙ-
  ου 1938 μυστικής έπαναλη-
  πτικής δι' ένσφρσγίστων προ-
  σφορών δημοπρασίας διά την
  προμήθειαν είς τόν Δήμον
  6500 όρειχαλκίνων κρουνών
  διακοπής πρός εγκατάστα¬
  σιν ύδρομετρητών, έπαναλαμ-
  βάνεται αυτή ενώπιον τής
  Δημαρχιακίϊς Έπιτροπής την
  3Οήν Απριλίου 1938 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 11 -12
  π. μ. συμφώνως τοίς δροις
  τής αυτής συγγραφής υπο¬
  χρεώσεων καΐ διακτιμύξεως
  κατατεθειμένης είς τό Τεχνι
  κόν Έπιμελητήριον τής Ελ¬
  λάδος καί την Τεχνικήν Υ¬
  πηρεσίαν τοΰ Δήμου Ηρα¬
  κλείου.
  Έν Ηρακλείω τή 5 Άπρι
  λίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γεωργιάδης
  —Ό Έπίσκοπος Κισσχμου
  καί Σελίνου.
  Ό νέο; Έπίσκοπος Κισσάμου
  καί Σελλίνου κ. Εύδοκΐμο; ε¬
  πανελθών πρίχθές έξ 'Αθηνών α¬
  ναχωρεί ηδη δια την Εδραν τού
  είς Καστέλλι Κισοάμου ό'ιτου θά
  ευρίσκεται την Κυριακήν πρωΐαν.
  —Αί τιμαί των ζυμαρικών.
  Εκοινοποιήθη αρμοδίως άγο-
  ρανομικη διάταξις δι' ής καθο-
  ρίζονται αί τιμαί πωλήσεως των
  μακαρονίων καί ζυμαρικών.
  —Αί ύπεραστικαί συγκοινω-
  νίαι.
  Άπ© 1ης Απριλίου ήρχιαεν ή
  λειτουργία τοϋ Γραφείου τής 30ης
  ύπεραστικής διευθύνσεως διά την
  καθόλου κίνησιν των αΰτοκινη-
  των τοΰ Νομοΰ Χανίων υπό την
  διεύθυνσιν τοΰ κ. Έμμ. Παιταγρη-
  γοράκη.
  — Ή μουσική κίνησις είς *Ι-
  εράπετραν.
  Ό κ. Ίωάννη; Μανιουδακη;,
  Διευθυντάς τοΰ 'ίίδείου Ιεραπέ¬
  τρας, διωρίσβϊ και καδηγητής
  της 'ίΐδική; εί; τό έκει Γυμνάσι-
  βν.
  —Τό κατώτατον όριον ήμε-
  ρομισθίου.
  Κατ' εΐδήοεις έξ Αθηνών ή σύ·
  σκέψις έκ.ϊ των βιομηχάν^ιν έ-
  «αγγελμαπών διά τόν καθορι¬
  σμόν κατ·>τάτου όρίοο ήμερομι-
  ύδίου έργατών δέν απέληξεν είς
  οριστικάς αποφάσει;. Ή αυσκεψις
  θά έπαναλη9ί
  — Ή αυλλογή τή; ρητίνης.
  Εδημοσιεύθη είς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως διατχγμα
  περί τοϋ τροπου αυλλογΓκ ΐής
  ρητίνης.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛλΔΟΣ
  Δήμος Ηρακλείου
  Τπειδή πολλοί πσρεξηγοθν
  τες τό δημοσίευμά μου άρ-
  νοΰντσι την πληρωμήν των
  είς τόν Δήμον όφειλομένων
  φόρων επί τη ένδεχομένη τού
  των ρυθμίσει, πρός αποφυγήν
  ,ταρεξηγήοεων δηλούται δτι
  μέχρι της καταθέσεως των
  αιτήσεων θά συνεχΐζωνται ά-
  ναγκαστικά μέτρα αί δέ
  διευκολύνσΗΐς θ' άρχίσουν ά¬
  πό τής ημέρας καταθέσεως
  των αιτήσεων.
  Έφ' ώ παρακαλοθνται ο(
  όφείλοντες νά προσέλθουν
  τό ταχύτερον είς τόν Δήμον
  καί νά μή περιμένουν τάς
  τελευταίας ημέρας διατρέχον
  τες τόν κίνδυνον διαρρεύσε-
  ως της ταχθείσης προθεσμί-
  ας 31 Μαίου.
  Έπίσης παρακαλοθνται προ
  σερχόμενοι νά κρατώσι καΐ
  τα φορολογικά των βιβλιά-
  ρ.α.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωρνιάδης
  Γ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ άποθήχη εύ-
  ρύχωρος κειμένη πχρά τφ Μπο-
  δοσακεία).
  Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω.
  Γ. Καρούζου. 1—10
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Είδικευθείς επί έπταετί·
  αν εί; τα παθολογΐκά νο-
  σπματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό Ιατρείον τού όδός
  Άμαλκ)είας ιπάροδος όδοΰ
  Κατεχάκη, πρώην Πλοττύ
  σοκκάκι) ώραν 9-12 π. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 τι. μ.
  Τηλέφωνον 6-63
  ϋ^-^ννν^
  1
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΠΡΑΓΑ!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ή συμφωνία Ιταλίας- Αγγλίας.
  Οί Γερμανοι και τό δημοφήφισμα.
  Πρωΐα Πέμπτης
  7 Απριλίου 1938
  ΕΙΣ ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΟΥΣ ΓΕΡΜΛΝΟΥΣ
  ΤΟΥΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥΚΟΜΜΛΤΟΣ
  1Α ΦΑΝΗ ΕΦΕΚΤΙΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΟΥΔΙΤΑΣ:
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Σημεριναί πληρθ'
  φορίαι έκ Πράγας άναφέρουν ότι ή κυ
  βέρνησις Χότζα εχορήγησεν άμνηστεί
  αν είς έννεακοσίους Γερμανούς ριζο
  σπάστας.
  Ή πράξις αυτή χαρακτηρίζεται ώ
  ένδειξις τής μετριοπαθείας τής Τσεχι
  κης κυβερνήσεως άπέναντι των γερμανι
  κων διεκδικήσεων. Λέγεται μάλιστα ό
  τι ή κυβέρνησις Χότζα θά φανή έφεκτι
  κή καί πρός Σουοίτας Γερμανούς γενι
  κώτερον, έν τώ πνεύματι έννοεϊται τή< άκεραιότητος τής Τσεχοσλοβακίας κα πρός τόν σκοπόν όπως ούτοι άποκτή· σουν ιδίαν πολιτικήν όντότητα έν χώρα. ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ β "Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας). — Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς συνηντήθη σήμερον με« τά τού πρεσβευτού των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Μάκ Βή. Ό κ. Μεταξά συνωμίλησεν επί πολύ μετά τού Άμε ρικανού πρεσβευτού. ΑΕΡΟΠΑΑΚΟΗ ΥΠΕΡΑΗΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΥΛΟΤΟΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΑΟΙΙΑΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άντα ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο ρίαι έκ τής Πράγας άναφέρουν ότι ά νωθεν τοΰ Τσεχοσλοβακικοΰ έδάφου< διήλθε χθές άεροπλάνον μέ τόν άγκυ« λωτόν σταύρον. Ή διέλευσις τού άε· ροπλάνου τούτου εθεωρήθη νέα, πρό· κλησις έκ μέρους τής Γερμανίας πρό- κειται δέ νά ζητηθοΰν ύπό;,τής Τσεχο- σλοβακικής κυβερνήσεως έξηγήσεις πά- ρά τού Βερολίνου πρός τόν σκοπόν άπο φυγής τοΰ λοιπού τοιούτων διελεύσε- ων αΐτινες δέν είναι δυνατόν νά θεώ- ρηθούν φιλικαί. ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΕΞ ΑΘΗΗΩΗ Ο ΡΟΥΣΔΗ ΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Αύριον (σήμερον) διέρχεται έκ Πειραιώς μεταβαίνων είς Αίγυπτον ο ύπουργός, των Εξωτερι¬ κών τής Τουρκίας κ. Ρουσδή Άράς. Τόν κ. Άράς θά δεξιωθούν επί τού ατμοπλοίου οί έπίσημοι. « Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΘΕΩΡΗΣΕ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Σήμερον ο πρω¬ θυπουργός κ. Μεταξάς κατήλθεν είς Φάληρον καί έπεθεώρησε λεπτομερώς τό έκεί αεροδρόμιον άποκομίαας ίκανθ' ποιητικάς έντυπώσεκ,. Ο ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άνταποκριτοΰ ,,μας).—Είδήσεις ] έκ Λονδίνου βεβαιούν δτι τό ι κείμενον τής έπελθούσης συμ- I φωνίας μεταξύ Αγγλίας καΐ Ιταλίας μελετδται ήδη είς τάς κυρίας αυτού γραμμάς υπό των δύο κυβερνήσεων. Τό κείμενον πρόκειται νά συμπληρωθή περί τό τέλος τής εβδομάδος ταύτης, όπότε καί θά μονογραφηθή. Δέν άπο- κλεΐεται πάντως ή τελική έγ¬ κρισις τού συμφώνου νά έπι- βραδυνθή ημέρας τινάς εισέτι πρός τελικήν διατΰπωσιν ώρι σμένων αύτοθ λεπτομέρειαν. ΤΟ ΔΗΜΟΨΗ«Ι»ΙΣΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ Κατά τα έκ Βιέννης τηλε γραφήμαΐα, συνεχίζονται αί προετοιμασίαι τοΰ οημοψηφί- σματος έν Αυστρία, Έξαιρε- τική δραστηριότης των έθνικο- σοσιαλιστών παρατηοεΐται είς ΛΙντς, Βιέννην καί Γκράτς Οί έθνικοσοσιαλιστικοί κύ- κλοι βεβαιούν άπό τούδε δτι τό δημοψήφισμα θά έπικυρώ- στι κατά τρόπον θριαμβευτι- κόν τό "Ανσλους. Έν τώ με- ταξΰ αί «προληπτικαΐ» συλλή ψεις έν τή Αύστρνακή πρωτευ ούση καί αλλαχού συνεχΐζον ται. Όδηγίαι πρός εφαρμογήν των συλλογικών συμδάσεων. Ό κ. υφυπουργός τής Εργα¬ σίας δι' Ιγκυκλίου τού πρόςτάς Έ ταιρίας παρέχει τάς κάτωθι δι- ευκρινίσεις δσον άφορά την εφαρ¬ μογήν των συλλογικών συμβάσε- ων εργασίας: Οί υπάλληλοι των Ιμπορικών καταστημάτων οί μή συμπληρώ- σαντες τό 22ον ετος τής ήλικίας των ώς καί οί συμπληρώσαντες μέν τοθτο, άλλά μή Ιχοντες πεν¬ ταετίαν εϊς τό έπάγγελμα, δπά· ταστημάτων» προκειμένου περί αρρενων ύπαλλήλων έφαρμόζεται μόνον επί των λαμβανόντων κατά την 1)7)37 άνω των δρχ. 1800 εϊς τούς &ποίους παρέχεται αΰξη αίς άσχέτως ήλικίας. 'Οσον άφο- ρα τούς 6παλλήλους τούς συμπλη- ρώσαντας τό 22ον ετος τής ήλι- κίας των καί λαμβάνοντας σύνο λον μισθοθ μικρότερον των δρχ. 1800 έφ' δσον Ιχουν κατά την έναρξιν τής ισχύος τής ώς άνω γονται είς τάς διατάξεις τής άπό Ι συλλογικής συμβάσεως ύπερπεντα- 12)8)36 συλλογικήςσυμβάσεως «πε ρί καθορισμόν κατωτάτου βρίου μισθοΰ ίδιωτικών υπαλλήλων». Ή άπδ 10)7)37 συλλογική σύμβασις «περί υπαλλήλων εμπορικών κα ετή έν συνόλψ υπηρεσίαν είς &- μοειδές εμπορικόν κατάσττ;μα, θά λαμβάνουν μισθόν δρχ. 1800. Ή άπό 16 Σεπτεμβρίου 1937 συλλογιχή σύμβασις περί ύπαλλή¬ λων Άνωνύμων Έταιριών κλπ. Ηά Ισχύση Ιπΐ τού υπαλληλικοθ καί δπηρετικοΰ προσωπικοΟ πά¬ σης ίδιωτικής έπιχειρήσεως, έφ' δσον τό προσωπικόν τουτο δέν 6- πάγεται είς ειδικήν κλαοικήν συλ λογικήν σύμβασιν. Ή άπό 12)8) 36 συλλογική σύμβασις δέν είνε κλαδική καί κατά συνέπειαν άπό 1ης Όκτωβρίου 1937 οί είς ταύ¬ την ν6παχθέντες υπάλληλοι δέον νά τύχουν των υπό τής άπό 16) 9) 37 συλλογικής συμβάσεως προ¬ βλεπομένων κατωτάτων όρίων ά- ποδοχών. Οί δπάλληλοι των συνεταιρι¬ σμόν δπάγονται είς την άπό 16)9) 37 συλλογικήν σύμβασιν 01 ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΔΙΕΤΙΑΝ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ Δι' αποφάσεως τ&ΰ κ. Νομάρ- κης καί Μύρ. Ζ. Χαιρέτης άνα- χου Ηρακλείου διωρίσθησαν ώς πληρωματικοί. Χερσονήσου: Νικ. κάτωθι τα άγρονομικά Συμβού- Κασαβέτης καί Γ. Λεμπιδάκης λια Ηρακλείου. τακτικαί, Γ. Καρβουνάκης Έ. Άγρονομείου Ηρακλείου: Έμμ. Μουντράκης άναπληρωματικοί. Καστάνιας καί Φιλ. Πατεράκης, Αρχανών: Ι.Χ" Γ. Λυδάκης καί τακτικοί, Γ. Χρυσός καίΑ.Άρχον Έ. Γ. Ψαλτάκης τακτικοί, Έμμ. τάκης άναπληρωματικοί. Άγρο- Στ. Κουτουλάκης καί Χρ. Σπη- νομείου Μοιρών: Ιω. Στρατιδά- λιωτάκης άναπληρωματικοί. Άρ- κης καί Εύτ. Σφακιανάκης, τα- καλοχωρίου: Γ. Ζωγραφάκης καί κτικοί, Λ. Χατζηδάκης καί Γ. Γ. Μπελιμπασάκης τακτικοί, Ήρ. Παπαδάκης άναπληρωματικοί: Ά- Έ. Βασιλάκης καϊ Ε.Χρονίδης ά¬ γρονομείου Τυμπακίου: Έμμ. ναπληρωματικοί. Ιΐεύκου Βιάννου: Χριστοδουλάκης καί Χ. Κωνιω- Έμμ. Ν. Ιΐαπαδημητρόπουλος τάκης τακτικοί, Ν. Φραγκουλά- κ'αί Ά. Παπαχαριδήμου τακτι κης καί Έμμ. Γρηγοράκης άνα- κοί, Χρ. Ι. Ιΐιτροπάκης καί Γ. πληρωματικοί. Καστελλίου: Ν.Ζ. Β. Κτιστάκης άναπληρωματικοί. Ταμπακάκης, καί Α. Μαυραντω- Πύργου: ' Αντ. Ζαβερδινός καί νάκης τακτικοί. Ιω. Μ. Άποστο- Κ. Καπελλάκης τακτικοί, Ιωάν. λάκης καί Ιω. Ε. Παπαδάκης ά- Σαριδάκης καί Μιχ. Καπετανά- ναπληρωματικοί. Άγίου Μύρωνος: κης άναπληρωματικοί. Γ. Μαγκουσάκης καί Ιω. Σπιν- ί ΟΙ ανωτέρω διωρίσθησαν επί βουράκης τακτικοί, Μύρ. Κυριακά διετεϊ θητεία. ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΥΠΟΥΡΠΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΟΣ . Διά κοινής αποφάσεως των | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ τού ύπουργείου Άερο- Διά ής φς ύπουργών ΟΙκονομικών καί | ττορίας κατετέθησαν είς τό Έθν. Οίκονομίας παρετάθη " -- —- μέχρι 31ης Μαΐου τρέχ. έτους ή ίσχύς τής παρ. αριθ. 123.002)38 1 τής ύπ' αποφάσεως αυτών δι' ής καθωρίζετο ό ρόπος τής έξαγωγής είς Γερ¬ μανίαν έμπορευμάτων καί αί έν προκειμένω ϋποχρεώσεις των έξαγωγέων. Η ΟΪΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Τό υπουργείον Γεωργίας λαβόν αφορμήν έκ σχετικοΰ έγγράφου τοΟ Γεωργικου Επι μελητηρίου Ηρακλείου άπηύ θυνε πρός τό Υπουργείον ταμείον Πσρακαταθηκών καΐ Δανείων δι' αποζημίωσιν των ίδιοκτητών τοΰ χώρου τοΰ ά εροδρομίου Ηρακλείου δρχ. 360 543. ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ Συμφώνως πρός την διενερ- γηθεΐσαν ετησίαν επί τή λή- ξει τού Οίκονομικοϋ έτους 1937—38 επιθεώρησιν τού εν¬ ταύθα Μονοπωλίου, διεπιστώ¬ θη δτι κατά τό διαρρεϋσαν οι¬ κονομικόν ετοςείσήχθησαν διά τού ενταύθα μονοπωλίου 1 223 762 χιλγρ. άλατος έξ ου έπω- λήθησαν 1 018.847 χιλγρ. Έπί- ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΑΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΝ Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν αί έλληνικαΐ παροικίαι Άντίς Άμπέμπα κα> Ντριντάουα ζή
  τοΰν διδασκάλους διά τάς
  σχολάς των προκειμένου νά
  επαναληφθή ή λειτουργία των.
  Αί άποδοχαΐ των ωρίσθησαν
  ίκανοποιητικαί.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΠΡΟ©ΕΣΜΙΑ_
  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ ΰπουρ-
  γοΰ των Οίκονομικών παρετά¬
  θ έ
  θη
  β
  τού προσεχούς Σαβ-
  έ
  η μχρ ρχς β
  βάτου 9ης τρέχοντος μηνός
  ή προθεσμία διά την καταβο¬
  λήν των φόρων τοϋ λήξαντος
  οίκονομικοϋ έ'τους 1937—38.
  ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
  Τό υπουργείον των Οίκονο¬
  μικών δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς οικονομικάς αρχάς τού
  κράτους κοινοποιεΐ τό κείμε
  νόν τού βασιλικοθ διατάγμα-
  τος δι" οδ καθορίζονται τα
  καθήκοντα καί δικαιώματα
  των Διευθυντών των Οίκονο¬
  μικών Ύπηρεσιών των Γενι-
  κών Διοικήσεων.
  Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Εθνικής Οίκονομίας έ'γγρα- σης εισήχθησαν 2.304.000 κυ-
  φόν διά τού όποίου παρακαλεΐ
  νά γίνωσιν ενέργειαι παρά τή
  ερμανική Κυβερνήσει ώστε
  αυτή νά προβή είς χορήγησιν
  άδειών είσαγωγής είς Γερμανι
  αν έλληνικών οΐνων.
  Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ
  Τό προσεχές Σάββατον άρ-
  χίζει ενώπιον τοθ Κακουργιο-
  δικεΐου "Ηρακλείου ή δίκη κα-
  ά των Κωνστ. Κουλιέρη καί
  'εωργ. Κανδαράκη. Έκ τού-
  ων ό πρώτος κατηγορεΐται
  ιΐ' απόπειραν φόνου καί ό
  εύτερος διά παράνομον
  οχήν πυροβόλου δπλου.
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σχετικώς μέ την ά¬
  φιξιν τού Τούρκου ύπουργού των Ε¬
  ξωτερικών κ.Ρουσδή Άράς,ανεκοινώθη
  ότι ούτος θά ανέλθη είς Αθήνας συ·
  ναντώμενος μετά τοΰ πρωθυπουργού κ.
  Μ&ταξά.
  . Η ΓΑΛΑΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ
  ΟΑ ΚΑΤ1ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΝ ΛΕΗΗ ΜΠΑΟΥΜ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή Γαλλική Γερουσία προ- τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τίθεται νά καταψηφίση τα οίκονομικά τοθ ΓεωργικοΟ ΤαμεΙου Ήρα-1 παιτεΐται αδεία έξαγωγής τής
  νομοσχέδια τής κυβερνήσεως Μπλούμ. κλείου. ' Χ----Αί'— — ·«?"«—
  κα-
  ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Συνεδρίασεν άσχοληθέν μέ
  ρεχούσης φύσεως ζητήματα
  τία πυρείων έξ ών διετέθη¬
  σαν 2.136.700. Δέσμαι παιγνι¬
  οχάρτων εισήχθησαν 4.000
  α' κλάσεως καί 2 500 β'.
  Κατά την διάρκειαν τού αύ
  τοθ οίκονομικοϋ ετους είοήχθη-
  σαν χαρτόσημα, οίνοπνευματό
  σηυα, ταινίαι καπνοϋ καί^ίφυλ-
  λάδια καπνοπαραγωγών συνο
  λικής άξΐας δρχ. 11.146.820.
  ΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟν";ΕΞΑΓΟΓΟΝ
  ' Εξεδόθη έγκύκλιος πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς διά
  τής οποίας έντέλλονται αυται
  δπως τάς συντασσομένας κα¬
  τά δεκαήμερον καταστάσεις
  των πραγματοποιηθεισφν έ-
  ξαγωγών,άποστέλλωσιν είς τα
  κστά τόπους ύποκαταστήματα
  τής Τραπέζης τής Ελλάδος
  έφ' δσον πρόκειται περί έξα-
  γωγών είς χώρας δι' άς ά-
  ) Τραπέζης τής Ελλάδος.
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον Η¬
  ρακλείου κατά την παρελθοΰ
  σαν έβδομάδα εσημειώθη είς
  την σταφιδαγοράν ΛονδΙνου
  ποία τις κίνησις επί σουλτανί
  νων προελεύσεως Αύστραλίας
  μέ τιμάς κατά στατήρα άγγλι
  κόν 35)-, 36)-, 37)-, 40)-,
  42)—, 44)—, καί 46)— είς ά-
  νάλωσιν.
  ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως δημοσιεύεται διά-
  ταγμα διά τοθ όποίου λαμβά-
  νονται διάφορα μέτρα πρός
  προστασίαν των βιομηχανι-
  κών σημάτων. Διά των μέτρων
  τούτων άποκλείεται τό ενδε¬
  χόμενον τής εκμεταλλεύσεως
  ξένων βιομηχανικών σημάτων
  καΐ τής παραποιήσεως αυτών.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΟΝ
  Διωρίσθησαν κατόπιν αποφάσε¬
  ως τοθ κ. Νομάρχου Ηρακλείου
  οί Νικ. Μ. Μαλτεζάκης αγροφύ¬
  λαξ εις την περιφέρειαν Βάθειας
  καΐ Ζαχ. Ιω. Πατεργιαννάκης είς
  Βώνην.
  ΤΑΑΖΗΤΗΤΑΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
  Τό προσεχές Σάββατον θά
  έπαναληφθήείς τότελωνεϊον'Η
  ρακλείου άπό τής 12—Ιμ.μ.ή
  δημοπρασΐα έκποιήσεως δια
  φόρωνάζητήτωνέμπορευμάτων
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΗΠΕΙΛΗΒ1ΠΜΠΑΟΚΗ
  ΤΑΡΑΧΩΛΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΟΥΑΕΥΤΩΝ
  ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφθύν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ή συνεδρίασις τής Γαλλικής
  Βουλής καθ'ήν ο κ. Μπλούμ είσηγούμε
  νος τα οίκονομικά νομοσχεδια εξεφώ¬
  νησε διε^οδικόν λόγον, παρ' ολίγον νά
  απολήξη είς συμπλοκήν. Ταραχώδη έ-
  πεισόδια έλαβον χώραν μεταξύ ωρι¬
  σμένων βουλε,υτών ιδίως τής άριστε-
  ράς καί δεξιάς- Έπενέβησιν όμως οί
  ψυχραιμότεροι καί ή συνεδρίασις τής
  Βουλής εσυνεχίσθη.
  Σήμερον ή συνεδρίασις θά συνεχι¬
  σθή, θά επακολουθήση δέ ψηφοφορία
  επί των κατατεθέντων οίκονομικών νο·
  μοσχεδίων.
  Σ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΛ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΟΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοϋ μας). — Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι ή κυβέρνησις τής Βαρ-
  κελώνης διεμαρτυρήθη έντονώτατα έν
  Παρισίοις καί Λονδίνω διά την συνε¬
  χιζομένων πολιτικήν τής μή επεμβάσε¬
  ως καί την παρεμπόδισιν, τής μβταφο-
  ράς πολεμοφοδίων είς την κυβερνητικήν
  Ισπανίαν.
  ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΑΓΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
  ΠΡΟ ΤΡΝ ΠΥΛΡΝ ΤΗΣ ΤΟΡΤΟΖΑΣ
  Η ΠΟΛΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Κατά πληροφορίας
  τοΰ Πρακτορείου^ Χαβάς ή Τορτόζα
  δέν κατελήφθη εισέτι. Πρό των πυ-
  λών τής πόλεως διεξάγεται λυβσώδης
  αγών, των κυβερνητικών άμυνομένων
  είς τα γύρωθεν τής πόλεως ύψώματα.
  Μεγάλαι δυνάμεις έθνικοΰ στρατού κα-
  ταφθάνουν διαρκώς πρό τής πόλεως χ%·(>·
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΟΑ ΣΤΡΑΦΗ
  ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΑΡΚΕΛΡ.ΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτθύ μας).— Μετά την κατάληψιν
  τής Χορτόζας, την οποίαν οί έθνι-
  κοί κρίνουν ώς έπικειμένην, απασα ή
  δύναμις τού έθνικοΰ στρατοΰ θά στρα¬
  φή εναντίον τής Βαρκελώνης. Λέγεται
  ότι ή Βαρκελώνη θά προσβληθή καί
  έκ θαλάσσης διατιθεμένου πρός τούτο
  τοΰ στολίσκου άντιτορπιλλικών τόν ο¬
  ποίον προσφάτως παρεχώρησεν είς τόν
  Φράνκο ή Ιταλία.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΜΛΜΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ο άναγ-
  καστικός νόμος ο άπαγορεύων είς τούς
  δημοσίους ύπαλλήλους νά συνιστοΰν αυλ
  λόγους καί συνεταιρισμούς.
  ΠΟΤΕΦΒΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριυού μας). — Περί τα τέλη τού
  μηνός αναμένεται είς Αθήνας επισή¬
  μως ο Τούρκος πρωθυπουργός κ.
  Μπαγιάρ όστις καί θά υπογράψη με¬
  τά τοΰ κ. Μεταξά τό ^[νέον σύμφωνον
  φιλίας όπερ εμονογραφήθη έν ^Αγκύρα
  πρό μηνών. Τόν Τούρκον πρωθυπουρ¬
  γόν θά συνοδεύση καί ο ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Άράς.