95617

Αριθμός τεύχους

4832

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γης
  ιΐϊϋ
  ΕΙΣΟΙΐι
  _ιτι
  '"
  . Λ-
  ΡΠπ
  ΕΜ
  1ΥΝΑΜΕΙΣ
  άν.
  ίθυ (
  ■ αρισίων ίγ.
  ι> "ής Β«ρ>
  τονώτατ* έν
  ϊ»ιά ^ την <τυνε· ι.», έπεμβίκ· τής μετχφο· κυβερνητικήν οί ΗΦΘΗ λ (τού άντ»· ιληροφορί»; ή Τορτόζα ρό των «υ· ι λυ<3«ώδ»ις άμυνομένων >ς ύψώμ*τ*.
  στρατοϋ χ*·
  κόλεως ταύ-
  ΓΡΑΦΗ
  ΕΛΩΝΗΣ
  ΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΣ
  ΟΪΡΓΟΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΜ:
  Αίγιπτπμ
  έτηαία λίραι ί!
  ρςάμηνος 2
  Άμερικής
  έιησια δολ. 15
  ρξάμηνο; > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Λρτιχ. 2
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΠΟΝ ΚΡΗ1Ή>:-ΕΓΟΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *832
  Η ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΣΕΟΗ
  Σ ΚΑΙ ΡΟΣΣΙΑΣ
  Τα έ« τού έξωτερικοΰ τη-
  λεγραφήματα, παρουσιάζουν
  την κατάστασιν είς την "Α¬
  πω Ανατολήν ώς είσελθοΰ-
  σαν είς νέαν κρίσιμον φά¬
  σιν. 'Η Κυβέρνησις τοΰ Τό·
  κιο έχουσα εξηκριβωμένας
  πληροφορίας ότι τα Σοβιέτ
  τροφοδοτοΰν μέ πολεμοφό-
  δια, άεροπλάνα *ταί τάνκς
  τούς Κινέζους, διέταξε τόν
  έν Μόσχα πρεσβευτήν της
  νά έπιδόση έντονον δια¬
  μαρτυρίαν είς τούς άρχον-
  τας τοΰ Κρεμλίνου, καί νά
  δηλώση ότι ή Ίαπωνία δέν
  θ' ανεχθή είς τό εξής παρο¬
  μοίας έπεμβάσεις. Είς την
  διαμαρτυρίαν αυτήν των Ί-
  απώνων ή Κυβέρνησις τής
  Μόσχας απήντησεν ότι ή ε¬
  νίσχυσις των Κινέζων αποτε¬
  λεί άναφαίρετον δικαίωμά
  της, άπορρέον οχι μόνον ά-
  πό τάς έναντι τής Κίνας ύ-
  ποχρεώσεις της, άλλά κα'ι
  έκ των κανόνων τού διε-
  θνοΰς διχαίου. Κατόπιν τής
  απαντήσεως αυτής !>ί σχέ-
  σεις μεταξύ των δύο χωρών
  ένετάθησαν έτι περισσότε¬
  ρον. Έφθασαν δέ είς έξαι-
  ρετικώς κρίσιμον σημείον
  έξ αίτίας τής καταρρίψεως
  υπό των Ίαπώνων σοβιετι-
  κοΰ άεροπλάνου ίπταμένου
  υπεράνω τού Μαντζουριανοϋ
  έδάφους.
  Παρά ταυτα, ημείς τουλά¬
  χιστον, δέν φανταζόμεθα ότι
  ή οξύτης αυτή θά φθάση επί
  τοΰ παρόντος εις ρήξιν.
  'Η Ίαπωνία όσον καί αν
  διαμαρτύρεται καί άν έκ-
  σπά είς λόγους όργής,
  δέν θ' αποφασίση εύκολα νά
  έξαπολύση τούς πολεμικούς
  κεραυνούς της κατά των Σο¬
  βιέτ. Διότι τότε θά εϊχε ν'
  αντιμετωπίση μίαν μεγάλην
  δύναμιν. Καί άφοΰ δέν τής
  είνε εΰκολον νά καθυποτά
  ξη σήμερον την άνοργάνω-
  τόν Κίναν, μεμονωμένην,
  δέν θά ηδύνατο βεβαία πολύ
  περισσότερον ν' άνθέξη είς
  μίαν συνδυασμένην επίθεσιν
  Κινέζων καί Ρώσσων. Καί
  ϊσως άπό μίαν τοιαύτην
  περιπέτειαν πβύ θά παρέσυ-
  ρε κατά πάσαν πιθανότητα
  είς ανάμιξιν καί την Αμε¬
  ρικήν, ϊσως δέ κ^ί θά με-
  τέδιδε τό πΰρ τού πολέμου
  είς όλον τόν κόσμον, ή χώ-
  ρα τού Άνατέλλοντος ηλί¬
  ου θά εξήρχετο τελείως συν-
  τετριμμένη.
  Καί τα Σοβιέτ ομως δεν
  θά τολμήσουν εύκολα νάκη
  ρύξουν τόν πόλεμον είς την
  "Απω Ανατολήν, όσον καί
  άν προκληθοδν άπό τούς Ίά-
  πωνας. Πρώτον διότι εσωτε¬
  ρικώς δέν ευρίσκονται είς δι-
  ολου καλήν κατάστασιν, ώς
  άπέδειξαν αί τελευταίαι άλ-
  λεπάλληλοι δίκαι καί οί τυ
  φεκισμοϊ ολων των παλαιών
  λαϊκών καί στρατιωτικών
  ήγετών. Καί δεύτερον διότι
  έμπλοκή των είς πόλεμον
  έν τή 'Ασία θά τα εξεθετεν
  είς σοβαρωτάτους κινδυνους
  έν Εύρώπη. Καί έν τοιαύτη
  περιπτώσει, ή Γερμανία θα
  έπωφελεΐτο τής εύκαιρίας να
  έξαπλωθή είς τ»)ν ©ύκρανι-
  αν, πρός την οποίαν εχει
  συνεχώς έστραμμέναςτάς βλε
  ψεις τού ό Φύρερ, έφοσον
  μάλιστα είνε αμφίβολον αν
  θά ετίθετο άμέσως είς ε¬
  φαρμογήν κ«ί κίνησιν το
  Γαλλοσοβιετικόν σύμφωνον,
  άφ' ενός μέν λόγω τής πο-
  λιτικής κρίσεως την οποίαν
  διέρχείαι ή Γαλλία καί αφ
  ετέρου λόγω τής «διαφορίας
  την οποίαν δεικνύει ή Αγ
  γλία έναντι των προβλη-
  ίάτων τής Κεντρικης καί
  Ανατολικής Εύρωπης. Αλ-
  λωστε. «Ι διάφοροι παρα-
  γοντδς πού θά εκρινον τα
  πράγματα «ν Εύρωπο και θ»
  συνετέλουν είς την οριστι¬
  κήν διαμόρφωσίν των, είνε
  άκόμη κατά τό μάλλον καί
  ήττον άστάθμητοι. Έπομέ-
  νως ουδείς δύναται νά ύπο-
  λογίζη επί τοΰ άλλου μέ
  απόλυτον βεβαιότητα καί πε¬
  ποίθησιν, ώστε νά λάβη
  την απόφασιν έξόδου είς πό¬
  λεμον η περιορισμόν Ιντός
  των όρίων τού άπαδής καί
  ούδέτερος.
  Έφόσον έπομένως ή κα¬
  τάστασις παραμένει ρευστή
  καί συγκεχυμένη είς την
  Ευρώπην, ό πόλεμος είς
  την Ασίαν μεταξύ "Ιαπω¬
  ν ίας καί Σοβιέτ δέν ειμπο¬
  ρεί νά θεωρήται ούτε βέβαι-
  ος, οϋτε καί άναπόφευκτος.
  Τούτο ομως δέν σημαίνει
  ότι οί κίνδυνοι τού πολέμου
  δέν ύφίστανται σήμερον ή
  δέν θά ύπάρχουν αυριον. Άν
  τιθέτως μάλιστα. Τό ήφαί-
  στειον τής "Απω 'Ανατο-
  λής ευρίσκεται πάντοτε έν
  κοχλασμώ καί δέν γνωρίζη
  κανείς εάν αί φλόγες τού
  δέν έξαπλωθοίν αυριον καί
  πέραν των όρίων τοϋ ούρα-
  νίου Κράτους. "Ενα άπρόο-
  πτον, σοβαρόν επεισόδιον
  είς τόν Ειρηνικόν, είς την
  Μαντζουρίαν η τό Βλαδι-
  βοστόκ, μίαν νέα έπικίνδυ-
  νος περιπλοκή τής καταστά¬
  σεως έν Εύρώπη, η μία οι¬
  αδήποτε πολιτική καί δι-
  πλωματική άδεξιότης, ειμ¬
  πορεί κάλλιστα ν' αποτε¬
  λέση τό έναυσμα τής πυρ-
  καϊάς. Καί έν τοιαύτη περι¬
  πτώσει βεβαία έ πόλεμος δέν
  θά περιορισθή είς τό σημείον
  μόνον πού θά έκραγή. 'Η
  γή έχει μεταβληθή σήμε¬
  ρον είς μίαν τεραστίαν πυ
  ριτιδαποθήκην. Καί άρκεΐ
  ή συγκρουσισ δύο ίσχυρών
  δυνάμεων διά νά προκληθή
  γενική ανάφλεξις. Τα ζητή-
  ματα αλλωστε τής 'Ανατο-
  λής καί τής Λύσεως είναι
  τόσον αλληλένδετον σήμε¬
  ρον καί τόσον άλληλοεξαρ-
  τώμενα ώστε ή οιαδήποτε
  τροπή τού ενός νά έχη άμε¬
  σον επίδρασιν καί έφ' ολων
  των άλλων. Είναι δέ καί
  τόσον περιπεπλεγμένα ώστε
  νά καθίσταται δυστυχώς γ-
  ξαιρετικώς δυσχερής, άν έχι
  άδύνατος, ή έπίλυσίς των
  χωρίς την χρησιμοποίησιν
  τού ξίφους. Καί άν μέχρι
  σήμερον δέν κατέφυγαν είς
  την δύναμίν τού, είναι διό¬
  τι δλοι γνωρίζουν καί φο-
  βοΰνται ότι ή «ΐχμή τού δέν
  θά πλήξη τούς ήττημένους
  μόνον άλλά καί τούς νικη¬
  τάς. Γενική είναι άλλωστε
  ή πεποίθησις «τι άπό ενα νέ
  όν πόλεμον, μόνον ήττημέ-
  νοι θ' άπομείνουν άφοΰ
  παντοΰ θά έξαπλωθή ή συμ-
  φορά καί ή έρήμωσις.
  νν.
  ΟΠΒ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥΕΚΦΩΝΗΤΟΥ
  Πολύς λόγος γίνεται καί διά
  τούς «στϊήκερς» αυτή τή ^στιγμή.
  Ό ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών
  εχει ανάγκην δχι μόνον άπό μου·
  σικούς περιωπής άλλά καί άπό
  έκφωνητάς. Οί Ικφωνηταί αύτοι
  θά δΐαγωνισθοθν αυριον πρό τοθ
  μικροφώνου. Άφήνεται νά έννο-
  θή *5τι θά γίνη αύστηρά έπιλογή
  των. Ό σπήκερ τοθ ραδιοφωνι-
  κοθ σταθμοθ των Αθηνών πρέπει
  νά είναι άξιος τοθ ονόματος.
  __Σωστά, πολύ σωστά θά ϊλε-
  γεν £νας σύγχρονος ίδιοκτήτης
  ραδιοφώνου μέ δλας τάς τεχνικάς
  καί αϊσθητικάς άπαιτήσεις τοθ εί-
  δους.
  Τα ραδιόφωνα βλέπετε Σέν παι-
  ζουν ρόλον άψύχου έπίπλου. "Ε-
  χί:υν καί τούς είδιχούς των εις τα
  σαλόνια. Καί τούς άματέρ, πού
  χωρίς νά είναι ήλεκτρομηχανιχοί
  ή ήλϊκ-ροτεχνΐτιαι, ξέρουν 2λα
  τα κουμπιά τού;. Ο£ σταθμοΐ γι'
  αύτούς είνε κάτι τό γνώριμο απο¬
  λύτως. Ή οϊκουμένη περιστέλ-
  λεται εις αύτούς καϊ συγχρόνως
  διατυπώνεται ώς λεπτομέρεια «αί
  χαρακτήρ. Τό ραδιόφωνον καταν-
  τα πράγματι Ινα δργανον κοσμο-
  πολιτικίϊς σημασίας. Τα σαλόνι»
  γίνονται πράγματι τα φόντο πού
  ενθυμούμεθα άπό μερικά φίλμ,
  διαφημιστικά τής ραδιοφωνίας:
  Ταξιδεύουν, δέν στέκονται! Είνα:
  εΐδος... μαγικά κουτιά πού έκ-
  σφενδονίζονται εις τα άπειρον:
  Άπ' τή Ρωμη στό Παρίσι καί ά¬
  πό έκεΐ στό Βερολΐνο, την Πρα¬
  γα καί τή Βουδαπέστη.
  Είς τό σημείον αύτό συνδετι-
  κός ^ρι-Λος ή άκριβέστερα χαρα¬
  κτήρ διαρκώς Ιναλλασσόμενος—
  — άλυσσίδα «έθνινών» φωνών πού
  μεταπίπχουν άπό τό σοβαρό στό
  κωμικό, άπό τό τυπικό στό άνοι-
  χτόκαρδο, άπό το γέλιο στή με-
  λαγχολία καί τάνάπαλιν—Είνε δ
  σπήκερ. Δέν είνε μόνον ή γλώσ-
  σα έδώ πού παίζει ρόλον. Είνε
  καί
  V,
  έκφρασις καί ή προφορά.
  Κ α! μαζύ ή μουσικότης τής προ-
  φορας. Καταντά άπό αύτην νά
  φανταζώμεθα τόν σπήκερ ώς φυ¬
  σιογνωμίαν καί νά τόν κάνωμε
  φίλον ή εχθρόν! Ό σπήκερ πρέ-
  πει νά έναρμονίζεται πολλές φο-
  ρές καί μέ την έπακολουθοθσαν
  την έκφώνησιν, μετάδοσΐν. Έ-
  νας καλός σπήκερ προηγεϊται πολ¬
  λάκις είς τό ενδιαφέρον τοΰ άκρο
  ατοΰ μόνο καί μόνο διότι γνωρί-
  ζει νά άποδίδη καλά τό προαγ-
  γελτικό πνεΰμα ενός τραγουδι-
  οΰ. Ό σπήκερ λ. χ. τής Βούδα-
  πέστης διά νά είνε συμπαθής πρέ
  πει νά έχη δλην την δυνατήν πα¬
  θητικήν μετάπτωσιν τής φωνής
  ενός Τσ·.γγάνικου βιολιοθ. Καϊ
  συμβαίνει νά Ιχη μιά τέτοια με
  τάπτωςΐιν, άν πιστεύσωμεν Ινα
  έπιτόπιον ραδιοφωνίσταν είς μί¬
  αν πρόσφατον συζήτησιν πε',-ί
  το5 σπήκερ.
  Τί είναι άλλως τε οί ντιζέρ φίρ
  μας δπως λ. χ. ό Μώίζυ; ' Έςε-
  λιγμένοι σπήκερς. Άπό την α¬
  πλήν έκφώνησιν όδεύουν πλησί-
  στιοι ατό τραγοΰϊι. Καί τα ξη¬
  ρά άκόμη -^εχο^ότχ άπογ.τοΰν μέ
  την φωνήν των ευγένειαν καί
  παλμόν.
  Ώρισμένοι Γάλλοι ρήτορες, έ-
  διάβασα κάπου, 8τι θά έξ—έλουν
  θαυμασία την αποστολήν έκφωνη-
  τοΰ είς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
  Αί άγορεύσεις των λέγει, είχαν
  χρδμα Δυστυχώς οί σιτήκερς μό¬
  νον είς την Βουλήν των κοινο
  τήτων [ΐπορεϊ νά είναι καί σπή¬
  κερς καί συγχρόνως μεγάλαι πό-
  λιτικοί. Είς τούς ραδιοφωνικούς
  σταθμ&ύς στρατολογοθνται μετα-
  ξϋ των πτιοχοπροδρόμων ναΐ των
  θεσιθηΐών. Άλλά καί έκεί άνευ-
  ρίσκονται Ινίοτε οί άριστοτέχναι
  τής έκφωνήσεως. 'Η ίδιοφυία
  καί είς τα λεγειν είνε πολλάκις
  ζήτημα ταλέντου ή απλώς έμφύ-
  του καλαισθησίας, άνίξαρτήτου ά¬
  πό τα άλλα προσόντα. Τό μήλον
  τής έριδος λοιπσν διά τόν ραδιο-
  φωνικάν σταθμόν Αθηνών ?έν
  πρέπει νά είνε αποκλειστικώς
  τό σήμα τού: Κουδοϋνι ποιμενι-
  κό, βέλασμα προβάτου, φωνή Τσέ-
  λιγγα, κράξιμο πετεινου ή κτύ¬
  πος σμίλης στό Πεντελικό μάρ-
  μαρο. Πρέπει νά είνε κυρίως ό
  σπήκερ. Ένας πραγματικά εΰφω-
  νος σπήκερ, θά μπορία^ νά άπο-
  ίιόση χ αί μέ την έκφώνησίν τού
  μονάχα, 2λη την άίμονία πού Ι-
  χει ή λέξις: Ελλάς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Πεταχτά
  σημειωματα
  Η ΒΡΟΧΗ
  Γεμάτες νεθρα οί κοσμικές
  κυρίες καί οί μοντέρνες δε-
  σποινΐδες τίς μέρες αύτές. Αυ¬
  τή ή άδιάκοπη άνοιξιάτικη βρο
  χή τοΰςέχει φέρει άναστάτωσι.
  —Μά είνε κατάστασι λοι-
  πόν μ' αύτό τόν καιρό εφέτος!
  έλεγε μ' άναστεναγμό κομ-
  ψή κυρία χθές, ένώ έφυ-
  σοΰσε τόν καπνό τοθ σιγαρέτ·
  τού της πού έσχημάτιζε ώ-
  ραΐα δακτυλίδια καθώς άνέ-
  βαινε στήν όροφή κι' έχάνον-
  ταν. Κάνεις τόσες έτοιμασίες
  καί λαχταρας νάρθη, ή άνθιξι
  νά βγής ελευθέρα, νά περιπα-
  σης, νά δείξΓ|ς τό καινούρ-
  γιο φόρεμα ή τό ταγιέρ σου.
  Καί μιά στιγμή ένώ βλέπεις
  την άνοιξι νά σοθ χαμογελά
  καί νοιώθεις νά κοχλάζουν
  μέσα σου οί χυμοί της, ξε
  σπα ή μπόρα καί σοθ τα μου-
  σκεύει δλα, ταγιέρ καί άνοι-
  ξιάτικο καπέλλο καί βελάκι,
  καί παποϋτσι καί σχέδια καί
  πόθους κσί δνειρα! "Αχ! μά
  την άλήθεια είνε νά φύγη κα¬
  νείς άπό αύτό τόν τόπο δπου
  καί τα στοιχεΐα τής φύσεως
  άκόμη πάνε κόντρα τού καί
  δέν τού έπιτρέπουν νά χαρή
  δπως θέλει τή ζωή. Έγώ τού-
  λάχιστο, τί νά σδς πώ! Στά
  νεΰρα μοϋ εχει κτυπήσει ό
  καιρός αυτός.. . Εΐχε άδικο ή
  κυρία μήπως; Βεβαία δχι. Εί¬
  χεν άπό την άποψΐ της δι-
  κηο. Άλλά δέν είνε νομίζω
  μικρότερο τό δίκηο τό δικό
  μας, δλων έμδς πού εχομεν
  άντΐθετη γνώμη. Καί "άν μπο·
  ρούσα θά πλησίαζα την κομ-
  ψή κυρία κσί θά τής έλεγα:
  Άγαπητή κυρία μου έχετε δί-
  κηο' καί καταλαβαίνω πόσο
  αυτή ή άργή, ή άδιάκοπη βρο
  χή κτυπα στά νεθρα σας. Άν-
  τιλαμβάνομαι δτι αύτός ό μο
  λυβένιος ούρανός σδς φέρνει
  θλΐψι. Άλλά τί νά σδς πώ.
  Σ' έκείνους πού έργάζονται
  καί παράγουν φέρνει χαρά.
  'Εσεΐς βλέπετε ώς συμφορά
  τα δάκρυα τοΰ οΰρανοΟ. Οί
  άγρότες δμως τα βλέπουν ώς
  εύλογία τοθ ΘεοΟ. 'Εσεΐς θέ-
  λατε νά κάμετε έπΐδειξι τής
  άνοιξιάτικης τουαλέττας σας
  "Εμείς δμως άρκοόμαστε μέ
  την όίσθητικήν άπόλαυσι πού
  μάς παρέχει ή άνθοστολισμέ-
  νη φύσις. ι
  Έσεΐς έπιθυμούσατε νά ι
  λάμψη ό ήλιος, νά πυρώση |
  τή θάλασσα καΐ τή γή γιά
  νά μπορέσετε νά παραδώσε-
  τε τα ώραϊά σας σώματα
  βοράν στά μάτια τού κοινοϋ
  πού έζησε τόσους μήνες μέ
  άπόλυτη στέρησι. Καί ουτε
  σκέπτεσθε δτι είναι ήμέρες
  νηστειών καί προσευχής, πε-
  ρίοδος άφιερωμένη στϊς όλο-
  νυκτίες καΐ τούς ψαλμούς.
  Άλλά γιατί λοιπόν αυτή ή
  βιάση; ΘάρθΓ) σέ λίγο καί τό
  Πάσχα. Θά εμφανισθή ξανά
  στόν οΰρανό διαφθορεύς, ό
  μέγας γοητευτικός άλήτης.
  Καί θάχετε τότε δλο τόν και¬
  ρό νά τρέξετε ελευθέρα στά
  κέντρα καί στίς πλάζ, στίς
  έξοχές, στά άκρογιάλια καί
  στίς βουνοπλαγιές. Καί θά
  παραδοθήτε στίς θωπεΐές τού,
  καί θά μαυρίσετε ξανά σάν
  άραπίνες άπό τίς φλογερές
  τού περιπτύξεις. Θά όργα-
  νώσετε ξανά την έκθεσι τοθ
  γυμνοΰ καί θά άποκαλύψετε
  δλα τα μυστικά κι' δλα τα
  θέλγητρά σας σέ κόσμο ά-
  γνώστων καί γνωστών. Καί
  δμως, τί τα θέλετε! Εμείς—
  τό λέμε καθαρά—δοξολογοϋ-
  με τόν καιρό, πού έμποδΐζει
  αυτή την εύωχία. Κι' άν ξέ-
  ρατε καί σεΐς καλυτέρα τό
  συμφέρον σας θά συμφωνού-
  σατε μαζί μας. Ή άνοιξις
  είναι ώρσία βεβαία. Άλλά
  πιστέψετέ μας, κι' αύτά τα
  δάκρυα τοϋ οΰρανοϋ, οΰτε
  την άδικοϋν, άλλ' οΰτε καί
  σας βλάπτουν. Σδς κάνουν
  πιό συνεσταλμένες καί σε
  μνές. Καί—νά σάς πώ £να
  άνδρικό μυστικό—ή σεμνότης
  είναι τό μεγαλύτερο προτέ
  ρημα καί τό ϊσχυρότερο δπλο
  μέ τό οποίον μπορεΐτε νά νι-
  κήσετε καί νά αίχμαλωτΐσετε
  τόν άνδρα.-.
  Μ.-
  Εϊς τό Άβδοϋ, καθώς άνα-
  Φέρει σχετική πληοοφορία, οί
  πρόσκοποι έργασθέντες κατά
  τάς Κυριακάς καί τάς άλλας
  ημέρας άργίας, έξημέρωσαν
  μέχρι τούδε υπέρ τάς δύο χι¬
  λιάδας άγρια δένδρα Καί
  είς άλλας περιφερείας έαίσης
  οί πρόσκοποι έχουν νά επι-
  δείξουν παρομοίαν γόνιμον
  δρασιν. Αποτελεί δέ καί
  τουτο μίαν ευχάριστον διαπί-
  στωσιν τοθ ώραίου έργου τοΰ
  προσκοπισμοθ.
  Άλλά ή έξημέρωσις των ά-
  γρίων δένδρων, πού ευρίσκον¬
  ται κατά εκατοντάδας χιλιά¬
  δας είς την ύπαιθρον δέν πρέ·
  πει ν' άπασχολή τούς προσκό-
  πους μόνον. Πρέπει νά ενδια¬
  φέρη καί δλους τούς άλλους
  παράγοντας, τάς κοινότητος,
  τα σχολεΐα, την υπηρεσίαν ά-
  γροφολακής καθώς καί την
  Γεωργικήν Περιφέρειαν καί τό
  Γεωργικόν Ταμείον. Σχετικώς
  άλλωστε, τό υπουργείον τής
  Γεωργίας εΐχε λάβει πρό και-
  ροΰ απόφασιν νά ανατεθή τό
  έργον τού έμβολισσμοϋ των
  άγρίων δένδρων είς τούς α¬
  γροφύλακος έν συνεργασία
  καί μέ τάς υπηρεσίας των
  Γεωργικών Ταμείων. Ή άπό
  φασις δέ αυτή, έφαρμοσθεΐσα
  είς τ;να διαμερίσματσ, απέ¬
  δωκεν έξαιρετικώς ίκανοποιη-
  τικά όσον καί εΰχάριστα άπο-
  τελέσματα.
  Χρειάζεται δμως ή προσπά
  θεια υπέρ τής δενδροκαλλι-
  εργείας νά ένταθή περισσότε¬
  ρον καΐ νά γενικευθή. Ή δεν-
  δροκαλλιέργεια, ειμπορεί ν'
  αποβή άστείρευτος πηγή πλού-
  του διά τόν τόπον μας. Διότι
  μέ έλάχιστα έξοδα αποδίδει
  παρά πολλά. "Επειτα τα προ
  ϊόντα της, είτε ώς νωποί είτε'
  ώς ξηροί καρποί, εχουν μέγα
  λην ζήτησιν καί άγοράζονται
  είς άρκετά υψηλάς τιμάς. Έ¬
  πομένως δέν ύπόκεινται είς
  κινδυνους κρίσεως, δπως ή
  σταφίς, οί οΐνοι καί όλλα.
  Το σπουδαιότερον δμως εΤ
  ναι δτι τό κλϊμά μας εύνο-
  εί ιδιαιτέρως την δενδροκαλ-
  λιέργειαν, είς όλας τάς ποι
  κιλίας της. Είς την Κρήτην
  άναπτύσσονται καί αί άμυ
  γδαλιές καί αί μηληές καί
  α! καρυδιές καί τα έσττερι-
  δοειδή καί αί μπανάνες καί
  αί φυστικιές, αί ροδακινιές
  καί βερυκοκιές, άκόμη δέ καί
  αί χουρμαδιές τάς οποίας
  παλαιότερα οί Τοΰρκοι (|έκαλ-
  λιέργουν είς πλείστα σημεΐα
  της νήσου, διά ν' αναφέρω¬
  μεν τα κυριώτερα ε'ίδη των
  δένδρων, χωρϊς ν' αναφέρω¬
  μεν βεβαία την έλαίαν καί
  την χαρουπέαν πού καλύ-
  πτουν καί σήμερον άπεράν-
  τοις έκτάσεις τής νήσου. 'Η
  δενοροκαλλιέργεια έπομένως
  είναι έξαιρετικά ευκολος είς
  τόν τόπον μας. Μέ ολίγα
  δέ σχετικώς έ'ξοδα καί μέ
  μίαν συντονισμένην προσπά¬
  θειαν, ειμπορεί έντός ελα¬
  χίστων έτών νά καλυφθοθν
  δλοι οί κάμποι καί τα βουνά
  τής Κρήτης μέ καρποφόρα
  δένδρα καί ν' αυξηθή κατα-
  πληκτικά ό γεωργικός μας
  πλοϋτος.
  Άλλ' ή προσπαθεία αυτή
  πρέπει να είνε ωργανωμένη
  καί νά κατευθύνεται άπό εί-
  δικοΰς. Καί έπ' αυτού θά πρέ-
  πει νά εκδηλωθή τό ενδιαφέ¬
  ρον των Γεωργικών Ύπηρεσι
  ών. Καί ελπίζομεν δτι θά γί
  νη τουτο. Αί Γεωργικαί'Υπηρε
  σίαι δηλαδη, πιστεύομεν, δτι
  θά φροντίσουν διά την προμή
  θείαν των κατάλληλον έμβο
  λίων κα> δενδρυλλίων καί δια
  5ήν καθοδήγησΐν καί των ά
  γροφυλάκων καί των προσκό
  πων καί των μαθητών των
  σχολείων καί δλων έν γένει
  των άγροτών είς την καλλιέρ
  γειαν των δένδρων. Ή δεν
  οροκαλλιέργεια αποτελεί πή
  γήν πλουτισμοϋ την όποιαν
  θά πρέπει νά έκμεταλλευθώ
  μέν.
  Νοθεϊαι.
  Άνυπέρβλητος τέλος παν-,
  των ό Ρωμτιός είς έφευ-
  ρετικότητα. Είς τό κεφά¬
  λαιον ιδίως τής νοθείας κά¬
  μνει θαύματα. Ήκούσατε την
  ιστορίαν μέ τό περίφημο γλυ-
  κό·.. χαβιάρι, πού έκαμε την
  έμφάνισί τού καί είς την αγο¬
  ράν μας; Πρόκειται περί αύ-
  γών ψαριών, άνευ άξίας, ποΰ
  μέ τα χρώματα τής χημείας
  μετετράπησαν είς χαβιάρι,
  άλλ' δχι δμως... πράσινο. Άλ
  λά καί κάτι άλλο έκπληκτι-
  κώτερον έπέτυχεν ό Ρωμηός,
  δπως μδς διηγήθη χημικάς
  τοθ Κρατικοϋ χημείου. Ένό-
  θευσε τό γάλα μέσα είς τούς
  μαστούς των άγελάδων καί
  των αίγών! Πώς έτρέφοντο
  τα ζώα; Άπλούστατα μέ
  άλατόσουπες ! "Επιναν ϋ-
  στερα έ'να τόννον νερό
  καί έ'τσι καί τό γάλα των ή¬
  το νερωμένο. Είνε τουτο τό¬
  σον άληθές, ώστε καί μόνον
  δι" αυτόν τόν λόγον απηγο¬
  ρεύθη ή περιφορά καί τό αλ-
  μεγμα των αίγών είς τούς
  δρόμους καί τάς οίκίας των
  πόλεων. Ποίος λοιπόν μπο-
  ρεϊ είς τό εξής νά διαμφισβη-
  τήση, τό έφευρετικόν δαιμόνι¬
  ον τοθ νεοέλληνος;
  Παράδοσις εύποιΐας.
  Ό αποθανών πρό ημερών
  συμπολΐτης Νικόλαος Γ. Κα
  στρινογιαννάκης άπετέλει μέ·
  λος εγκρίτου καί πράγματι
  άρχοντικής οικογενείας τοϋ
  Ηρακλείου, ήτις πολλά προσ
  έφερεν είς τόν τόπον καί
  τοΰς έθνικούς αγώνας τού.
  Μέλη τής οικογενείας ταύτης
  καί άδελφοί τοθ θανόντος
  συμπολίτου, υπήρξαν οί άοίδι-
  μοι ίεράρχαι Τιμόθεος, Μη
  τροπολίτης Κρήτης καί Διο¬
  νύσιος, Έπίσκοπος Ρεθύμνης
  καί Αύλοποτάμου, έκ των ο¬
  ποίων ό πρώτος απεβίωσεν έκ
  συγκινήσεως καθ" ήν στιγμήν
  τό ατμόπλοιον τό φέρον αυ¬
  τόν κατά την εποχήν των με·
  γάλων δοκιμασιών τής Κρή¬
  της, είσήρχετο είς τόν λιμένα
  Πειραιώς. Τάς έθνικάς καί
  κοινωνικάς υπηρεσίας των ίε-
  ραρχών έκείνων συνεπλήρω-
  σεν ή άνοιγεϊσα προχθές τό
  εσπέρας διαθήκη τοΰ αειμνή¬
  στου Νικολάου Καστρινογιαν-
  νάκη ό οποίος κληροδοτεΐ ση-
  μαντικά ποσά είς τα φιλαν-
  θρωπικά ίδρύματα τής πόλε¬
  ως, άποδεικνύων την έμφυ-
  τον περί την εύποιΐαν καί
  την θετικήν εξυπηρέτησιν τοΰ
  τόπου, παράδοσιν τής οικογε¬
  νείας Καστρινογιαννακη.
  ***
  Είς Αίσιοπίαν.
  Αί Έλληνικαί Κοινότητες
  τής Αίθιοπίας ζητοϋν διδα¬
  σκάλους διά την μόρφωσιν
  των Έλληνοπαίδων πού εγεν¬
  νήθησαν είς την μακρυνήν αύ
  την άφρικανικήν χώραν. Καΐ
  δέν ϋπάρχει άμφιβολία δτι
  θά ευρεθούν οί ζητούμενοι
  διδάσκαλοι, άφοΰ καί ή κυ¬
  βέρνησις είνε βέβαιον δτι θά
  λάβη σχετικήν μέριμναν. Τό
  γεγονός δμως δτι ζητοθνται
  διδάσκαλοι άποδεικνύει καί
  τουτο άκόμη. Ότι αί κοινό-
  τητες άναδιωργανώθησαν με-
  τά την θυελλαν τοθ πολέμου
  ποΰ ανέτρεψε τα πάντα, δτι
  οί άνθρωποι ζοΰν ήδη έν γα-
  λήνη καί ήσυχ(α καί δτι οί
  "Ελληνες διατηροθν πάντοτε
  την ελευθερίαν τήςέκδηλώσεως
  καί καλλιεργείας τοθ έθνισμοΰ
  των. Καΐ χαίρομεν Ιδιαιτέρως
  διά τουτο, πολύ περισσότε¬
  ρον, έφόσον είς την Άβησσυ-
  νΐαν ύπάρχουν καί πάμπολλοι
  Κρήτες μερικοί των οποίων
  μάλιστα είναι άριστοτ άποκα-
  ' τεστημένοι.
  ι·
  Α
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ό
  θρίαμβος της Μάρθας'Εγκερθ στην
  «Σερενάτα τοΰ Σοΰμιΐερτ».
  Είς τάν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  —>
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό μνημειώ
  δες έργον: «Ή ζωή τού Αίμίλ
  Ζολά». Μέ τόν Πώλ Μιοθνι.
  Προιστάμενος Τυπογραφειου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΟΥΜΠΕΡΤ
  Ό άκατάβλητος Θρίαμ¬
  βος τής:
  ΜΑΡΘΑΕΓΚΕΡ8
  καί τού:
  ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑΫ
  Τό τελειότερο καλλιτέ-
  χνημα πού έδωσεν εως
  τώρα ή κινηματογραφική
  τέχνη.
  Σκηνοθεσία: ΒΙΛΛΥ
  ΦβΡΣΤ.
  Μουσική: ΦΡΑΝΣ
  2ΟΥΜΠΕΡΤ.
  Συμπράττουν:
  Ή Φιλαρμονική όρ-
  χήστρα τής Βιέννης.
  Ή Κρατική χορωδία
  τής Βιέννης.
  'Η Παιδική χορωδία
  τής Βιέννης καί ή Τσιγ-
  γάνικη όρχήστρα τοΰ
  ΓΚΟΥΛΑ ΧΟΡΒΑΤ.
  Ο
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τού Λεωνίΰα Άντρέγιεφ.
  ΐΐον
  —Μού φαίνεται πώς είνε προ
  μότερο νά πηγαίνω!
  —Μά εγώ τα λέω μόνο γιά νά
  σέ πειράξω, καλέ μου θωμά, σ'
  όρκίζομαι πώς το λέω γιά ά-
  στεΐο! "Ηθελα μόνο να ξέρω άν
  άληθινά θέλης κ' άσπασθής χον
  γέρω Ίούδα, αυτόν τόν έλεεινό
  κλέφτη πού εκλεψε τρία νομί-
  σματα άπδ χά ταμείον σας, γιά
  νά τα δώση σέ μιά παληογυ-
  ναΐκα
  —Σέ μιά παληογυναϊκα,—ρώ-
  τησε σκανδαλισμένος ό θωμάς.
  Τό είπες αύτό στόν Κύριο,
  θ' αρχίση; τώρα πάλι τίς
  άμφιβολίες σου, ΝαΙ, σέ μιά
  πρόστυχη γυναίκα. Νάξερες δ-
  μως τί δυστυχισμένη πού ϊ^ταν!
  Είχε δυό μέρες νά φάη!
  — Είσαι βέβαιος; — ρώτησεν
  ό θωμάς ταραγμένος.
  —Βεβαίως! Έμεινα δυό ήμέ-
  ρες μαζί της καί πείσθηκα πώς
  δέν εΐχε νά φάη. ■ Έπινε μόνο
  κόκκινο κρασί. Άπό την έξάν-
  τλησι έ*πεσε, κ' επεσα κ' ώ
  της
  ,'Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  'Ανοιξιάτικα ταγιέρ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ Θαλαμηγόν ά)π
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τηλ*». 3—41
  ΚΟΚΑΡΙ
  !■■*»■>
  Έξαιρετικης ποιότητος, <3ιαρ- κής παρακαταθήκη είς την κρβμ μυύαποθηκην πλησίον _ Χανίων Πβρτας(παραπλεύρως εμπορικον χαταατήματβς κ. Ιωάν. Λιναρίά- κη.) έγώ Ό θωμάς σηκώθηκε, κι' άφοΰ άπομακρύνθηκε μερικά βήματα, φώναξε: —Άληθινά, Ίούδα, μοΰ φαί νεται πώς σΊ Ιμπνέει ό Σατανάς. Κι' ένω χανόταν μέσα στό σύ- θαμπο τοθ δειλινοϋ άκουσε την βαρεία κασσετίνα πού κουδούνι- ζε μέσα στά χέρια τοθ άνθρώ- που πού είχεν αφήση. Τοθ φάνη- κε πώς μέ τό κουδούνισμα έκεΐνο άνακατευόχαν τό γέλοιο τοΰ Ί- σκαριώτου... Την άνοιζι θριαμβεύει τό ταγι- έρ, τό χαριτωμένο καϊ πρακτικό συγχρόνως μεταβατικό αϋτό έ,'ν δυμα μεταξύ χειμερινών έπανω- φοριών καϊ ελαφρών ένδυμάτων τού θέοους. Γι' αύτό στ'ις τελευ- ταΐες έκθέσρις των άνοιξιάτικων μο^τέλων των καταστημάτων τής "Ωτ — Κουτύρ, χά ταγιέρ κατέχουν χήν κυριώτερον θέσιν. Μονόχροα, οιγωτά, σκωτσέζικα ή μέ καρρώ άηοτελοΰν τό άτταραί τητον άνοιξιάτικο ενδυμα καθε κομψής κυρίας Ή φοΰστα γίνεται πλισέ ί') ίσια καί είνε γενικώς πό λύ κοντήτερη άπό πέρυσι' ή λε πτομέρεια αύτη δίδει νεανικώτερο χόνο στή σιλουεχτα Τα πρωινά ταγιέρ είναι ιδιαιτέ¬ ρως χαριτωαένα καί γίνονται συ νήθως άπό ψιλά ύφάσματα σέ χρώματα παστέλ, ρόί, μπλέ πολυ ανοικτό, γκρί και συνδυάζονται μέ σκοΰρα έξαρτήματα μαΰρα κα'ι μαρρόν. Ή ζακέττες των ταγιέρ παοου σιάζουν άφάνταστη ποικιλία, έφαρ μοστές, φαρδειές, κοντες, μαχρυές, κάΐιοτε σωστές ρεντιγκότες, πού μόλις άφίνουν νά φαίνεται ή φοΰ- στα Τα ταγιέρ σέ σχήμα ρεντιγκό τας είναι τα κομψότερα, 6ταν Ι δίως γίνονται ά-τό μαλακά ριγω τα ύφάσματα, πού άδυνατίζουν την σιλουέττα Γενικώς ύπάρχουν ταγιέρ δλων των είδών: ταγιέρ μέ κλασσική κούπ άπό μονόχροα ΰφάσματσ, μέ μπλοΰζα λενζερί καί άλλα μέ φοΰστα ριγωτή καί μονόχροη ζα κέττα ή αντιστρόφως Τελος τα μεταξωτα άπογευαατινά ταγιέρ, πού σηαειώνουν κάβε χρόνο τό σην έπιτυχία καί τα όποΐα συ;ι· πληοώονται αέ ώραιότατεςμπλοΰ ζρς λενζερΐ ¥ άπό μεταξωτό ζερ Άττό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. μμιΥΤραΤϊκ η ΚΟΙ ΜΩΜ Ι ΚγΛ σέ η Ή άττό ψιλή σαντακρου είναι τό σπου δαιότερο συμπλήοωί.α ενός άνοι ξιάτικου ταγιέρ καί >ιά την κα¬
  τασκευήν των χρησιμοποιοΰνται
  έτήσης 8λα τα μεταξωτα ή λεπτα
  μάλλινα ύφάσματα
  Ό Μολινέ λανσαρει ταγιέρ μ_έ
  πολύ κοντές ζακέττες και φού
  στες μέ πιέτες
  Ό Πακέν ιταρουσιάζει πολλά
  ταγιέρ άπό λαινόζ μπλέ ή ρόζ
  Ό ΖανΠατοΰ έκθέτει πολλά ρόαπ-
  ταγιέρ ιιέ μπολερό, γαρνιρισαένο
  με λ?νζερί, καθώς καί ταγιέρ μέ
  μακρυές ζακέττες καί φοΓστες ά-
  •κό ριγωτο ϋψασμα Μπλοϋζες άπό
  λινό
  Στά τΐέτα ενός άνοιξιάτικου τα¬
  γιέρ κάθε κομψή Παρισινή, θά
  φροντίση να καρφιτσώστ) ή μια
  μτίοντουνιέρα άπό φρέσκα λου
  λούδια τοθ άγροθ ήϊνα άπό τα πό
  λυάριθμα «κλίπς», μια χρυσή χελώ
  να, μία κόκκινη φλόγα άιό ρουμ
  πίνια, ενα μάτσο άπό χρωματι
  στές καμπανίτσες.
  ή Ντιστεγκέ
  350ον
  Τώρα πιά δέν θά έχρειάζον
  το παρά μερικοί μήνες γιά νά
  φθάσουν έως την λαιμητόμο.
  Άπό έκεϊ ενα μικρόν τκοόν-
  τημα ήταν άρκετό γιά νά ρι-
  χθοΰν στόν τάφο.
  Στίς εζη τό βράδυ τής 13ης
  Αύγούστου ή βτσιλική οίκογέ-
  νεια ωδηγήθη στό Τάμπλ μέ
  τόν Πετιόν επί κεφαλής τής
  συνοικίας. Στίς έξη τό βράδυ,
  πρίν άκόμη σκοτεινιάστι, γιατΐ
  έπρεπεν ό νικητής λαός νά
  ιδή τόν παληό τού αύθέντη
  ΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΑΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  Βραβείον Διεθνών ΈκθέθΕων
  * *
  *
  "Υσχερα άπό τα επεισόδιον
  I-
  κ«ΐνο, ό Ίούδας εγινε πειό Ιπι-
  φυλακτικάς άπό κάθε άλλη φο-
  ρά. Φρόντιζε ν' άπομακρύνεται
  2σο μποροθσε συχνότερα άπό
  τούς άλλους μαθητάς. "Οταν ή¬
  ταν μαζί τους δέν έλεγε στάν κα-
  θένα παρά λόγια κολακευτικά.
  Τάς πραγματικάς τού δμως σκέ-
  ψεις, δέν τίς Ιλεγε σέ κανένα.
  Τίς κρατοθσε γιά τόν έαυτό τού.
  Μιά φορά ό Ιωάννης, τάν ρώ-
  τησε:
  —Γιά πές μου Ίούδα, έσύ,
  πού την κρίσιν σου την έκτιμά
  δ ίδιος ό Κύριος, ποίος άπό δ-
  λους*'μας θά εξασφαλίση την
  πρώτη θέσι κοντά στόν Ίησοΰ,
  στόν βασιλέα των ούρανών;
  Ό Ίούδας τόν κύτταξε, κο#ί
  τοΰ εΐπε:
  — θέλει ρώτημα, Έσύ!
  —Κ'.' ό Πέτρος; — Τοϋ είπεν
  ό Ιωάννης. Αύτάς καυχάται πώς
  θά είνε δικό τού ούτά τό προ-
  νόμιο.
  —Ό Πέτρος; Αύτάς μέ την
  φωνή τού θά έ'δίωχνε δλους τούς
  άγγέλους άπά τόν ούρανό!
  Όταν δμω;, ΰστερα άπό λίγο
  τόν ξεμονάχιασεν ό Πέτρος καί
  τοΰ απηύθυνε τό ϊδιο έρώτημα, ό
  Ίούδας είπε καί σ' αυτόν:
  —Έσύ!
  Πέρασαν λίγες ήμέρες. Κάπο-
  τε, μ.τζροατ'Χ στόν Ίησοΰ Χρισιό,
  ό Πέτρος καί ό Ιωάννης μάλλω
  ναν, υποστηρίζοντες μέ την ιδία
  ό καθένας έπιμονή, πώς στόν έ-
  τό τού άνήκε τό προνόμιο τής
  πρώτης θέσεως κοντά στάν Κύ
  ριο, είς τάν βασιλέα των ούρα
  νών. Έκείνη την στιγμή φάνηκεν
  δ Ίίύοας.
  (συνεχίζεται)
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  Άκαδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικης ποιότη¬
  τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τού Πει¬
  ραιώς.
  Και μυζήθρες φρέσκες
  ΈπΙσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοΰντσι μυζήθρες φρέσκες
  δλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμάτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξαντληθοϋν.
  1—20
  Παρισίων καΐ ©εοσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προιόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεία τής ώς άνω ϋφαντουρ-
  γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνΐα
  οικίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά κατοβάλτι
  πάσαν προσπάθειαν πρός πλήρη ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  Τοτελβιοχβρον
  βν ]<ρπτγι ΓΟ7ΤΔΙΙΟ ΘΑΝΑΤΟΙ —Είς ηλικίαν πρ©· κεχωρημένην έζεμέτρησε τό ζήν ό άλλοτε Δημοτικάς ίατρός καί με¬ ταγενεστέρως άστύιαχοος Ζαχαρί¬ ας Μ Παπαδάκης. Την κηδείαν τοϋ μεταστάντος παρηκολούθησαν ■πλεΐστοι των συνάδελφον τού καί πλήθος κόσμου έκτιμώντος την μνήμην τού Τα τέκνα καί τούς συγγενεΐς τού συλλυπούμεθα. *#* Γόρω στήν ττόλι. Ή βροχή εσυνεχίσθη καί χδές καί μαλιστα ραγδαία —Τό ευχάριστον είνε δτι ή γε· ωογία θά ωφεληθή έκ τής βροχής αυτής —Μετριάζεται ούτω ή λύκη των συμπολιτών διά την παράτα¬ σιν της, ήτις τούς άποστερεϊ σκΛη ρώς τής ύιαιθρίας άναψυχής — Καθ" ό: γραφουν αί χθές κο- μισθεΐσαι Αθηναϊκαί συνάδελφοι — Αί άκολουθίαι τής Μεγάλης Εβδομάδος θά μεταδοθοΰν έκ τοΰ Πρός χον σκοπόν τούτον διε¬ τάχθη έπιτάχυνσις των εργασιών αποπερατώσεως τοϋ σταθμοϋ. —Ή έκδρομή τού Όοε,βαχικοΟ μας Σονδεσαου είς Φόδελε, ήτις οργανωθή δια την προσέχη Κυ ριακήν — Συγκεντρώνει πάλιν χό ένδι- καί πρό παντός την άλαζο- Ραδιοφ-ονικοΰ Σταθμοΰ Αθηνών. νίκη βασίλισσα στό δρόμο της] φυλακής των. Επί δυό ώρες τό άνοιχτό άμάξι επέρασε μέ' προμελετημένη βραδΰτητα ά¬ πό τή μισή πρωτεύουσα "Εκα-, μαν έπίτη'ιες έίνα γΰρο άπό: την πλατείαν Βαντώμ γιά νά αφέρον τόσον των φυσιολατρών υπορέση ό Λουδοβΐκος 16ος δσον καί χών άπασχολουμένων μέ νά ιδή 'τόν άνδριάντα τοθ Λου (τόν^?Ηωτ|Ρ^νε^Ρι^°ν ^ δοβίκου Μου τοθ μεγάλου οτι ΕΪνε &η£ τ'α μ^γευτ^κώτ'ερο προγόνου τού, σπασμένον καί χωρία τοΰ Μαλεβυζίου άλλα καί γκρεμισμένον άπό τό βάθρο πατρίς τοΰ θεοτο<οηουλου τού κατά διαταγήν τής εθνο¬ συνελεύσεως καί νά μάθη έ'τσι πώς δέν έσβυνεν ή δική μεΐα. τού βασιλεία μονάχα, άλλά Ι . —Μαζύ μέ τό «δώρον» τοΰ — Οί τυχηοοί των Χανίων Εγι¬ ναν έπιφυλλις μέ ένδιαφέροντα καί άρκετά . μυθιστορηματικά ση· καί ή βασιλεία δλης τής γε- νηάς τού. Την ϊδια ήμέρα ό Φέρσεν, στίς Βρυξέλλες, έμάθαινε τα γεγονότα τής 10ης Αύγούστου Κ' έ'γραφε στήν άδελφή τού. «Τρομερά μαντατα άπό τό Παρίσι. Την Πέμπτη τό πρωΐ. τό παλάτι υπέστη επίθεσιν, ό ζ μ ρ Λαχείου, άπέκτησαν Τ. καί θακοΰ φήμην. — Καί δικαίως, μιά τού ήσαν τυχηροί καί μάλιστα είς τοιούτον βαθμόν . — Ή ττροσέγγισις τής μεγάλης εβδομάδος δημιουργεϊ πάλιν τα αίώνια διά τούς πτωχούς οίκογε- νειάρχας προβλήματα — 'Γν τώ μεταξύ αί ο'ικοκυραί προετοιμάζονται δια την γενικήν καθαριότητα των σπιτιών. — Τα ότιοϊα ώς ά λά α ότιοϊα ώς γνωστόν ττρέ- βασιληάς και ή βασίλισσα κα πει νά λάμπουν 6ταν^έ'λ9Γΐ ή λαμ- τέφυγαν στή συνέλευσι. Τή πΡΠ· , . τ ' ' —Εις τού Πουλακακη συνεχί- μιά μετά τό μεσημέρι έβα- ζεται ή προβολή τοΰ έξαιρετικοΰ Ι φίλμ: «Σερενάτα Σοΰμπερτ». —Ή πρευιέρα τού χθές έσημεί- στουσεν άκόμη ή μάχη στόν περΐβολο καί στά Καρρουζέλ Τό αΐμα ετρεχε ποτάμι" πολ- λοί σκοτωμένοι καί κρεμασμέ- νοΐ" τό παλάτι παρεβιάσθη άπό παντοϋ" όκτώ κανόνια εΐ- χαν στηθή κ' έρριχναν. Πυ- κνός καπνός έδινε_ την έντύ- πωσι πώς εΐχαν βάλη φωτία στό παλάτι. Θεέ μου! Τί φρίκη! Την ιδία μερά πού ό παληός αύθέντης τής Γαλ> ίας έγκατέ-
  λειπε τό παλάτι των προγό·
  νων τού γιά νά έγκατασταθή
  σέ μιά φυλακή, ό νέος αύθέν¬
  της των Παρισίων άλλσζε κι'
  αύτός Μδρα. Τή νύχτα τής
  13ης Αύγούστου ή λαιμητό
  μος μετεφέρθη άπό την αύλή
  τής Κονσιεζερί στήν πλατεΐα
  τοΰ Καρρουζέλ, άντίκρυ στό
  παλάτι, δπου εστήθη άπειλη-
  τική. Ή Γαλλία έμελλε νά μά¬
  θη δτι τοΰ λοιπού δέν έκυ-
  βερνοθσε πιά ό Λουδοβΐκος
  16ος, άλλά ό τρόμος.
  (συνεχ(ζεται)
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπάλληλος διά πε-
  ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρά τφ καφενείψ
  Ιωάννου Γοργορράπτη Γεν ι Τζαμί.
  :■„
  ιΙΙΙΙί
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  3 Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καί ά-
  Μ νωτέρας ποιότητος.
  §| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
  | ιιΑ Θ Η Ν Α"
  ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ωσε πυκνήν
  συρροήν κόσμου.
  έ Ρέπορτερ
  — Έκδόσεις.
  Έκυκλοφόρησε τό ενδιαφέρον
  έ'ργον τυϋ δημοσιογράφου κ Κ.
  Σβολοπουλου· «Οί τέσσαρες οίκο-
  νομικοί, κοινωνικοί καί ιτολιτικοΐ
  πειραματισμόν Πρόκ-ειται περΐ
  ίργου μέ πολλήν έπικαιρότητα τό
  οποίον πρέπει νά διαβάσουν ΰλοι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ
  Οϊκία— Βίλλα μέ 2λα; τάς
  ευκολίας, μοντέρνα, είς τιμήν συγ
  κατα6α:ικήν. Πληροφορίαι στό
  Καφενειον Δημ Μπουρλάκη, 1
  Όδάς Ψαρομηλίγκων, 'Ηράκλειον.
  ΙΙΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ
  χαπεχσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
  των καί ϊνας μπουφές οικογενείας
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά
  τώ κ. Δημ Λιάκουρβ Παντοπο')-
  λη Ιναντ: Κρεοπωλείων.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΕΐδικευθεΙς επί έπταετί·
  αν είς τα παθολογικά νο-
  σήματα έν Παρισίοις καί
  Λυωνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς το Ιατρείον τού όδός
  Άμαλ'ίείας ('πάροδος 6δοΟ
  Κατεχάκη, πρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καί 3-6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 τι. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  ΨΑΛΙΔΙ
  ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΘΟΑΟ
  δι' οιαδήποτε φόρεμα, φρά-
  κα κ. λ. π.
  Ταχυτάτη έκμάθηαις.
  ΚίϊΣΤΑΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
  Έμπορορράπτης
  Πανεπιστημίου 36—ΑΘΗΝΑΙ
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νευρολόγβς—Ψυχίατρος
  Τμηματάρχης Ίατρος
  Δημοο. Η'υχιατρβίου Άβπνδν
  Δέχεται έν τφ Εατρείφ τού
  όδός Πίιραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  Ρ'
  (>*ν-/·ν.^*χ
  ΜΥΖΗ
  Οϊ—Τ
  ·ηο5<ι^»3ϊ Μ άό}Ι φι κ^κιι ΓχΛ|τ)ΐ3κ ΓνΊ3Ζνΐ3Ι0Ν3 •ηογ, 5βι 1» , ·κ -IV 5 ΛΐΙΙ ΟΚΑ, ·51ιλΗ δογ,ΐτίβ 5βκιΐη»Λ ©,— |ΐι· ! 'α?Λν. 1»χ «οΗυ- "»!?! Ο»*· λμιο ϋΙ ΐ Λ«Ι Βςχϊβΐ 5ΐΐκ»Λ)0Λ«1 Ί Ά91 ΛΙΟ1111300ΚΚ ΛΙΙΑ -3»ΐη ΛΡ3ΐΛ»χ ηβτΐίΐ- η' 5ϋκ»Ληοτ7 5ιιλλ»", ο, ·Λ«)Λ»χ 9* Λβθ'δίΐ'ΙΙΟ 10X311 αβι »!^*»(ί^ »ι 5ΐ3 Ιΐϊΐ 5βϻû ·3£βο Λ«γ3«1 ΙιΗ 5ος>ΜΤΐο ,'ν Ό* ■<*? ΐ1 ί^ΐ 5ϋΧΐ1 ',5Γέ .β ,θε' γ ΐ[ ϋκιγοΛο— £"1 ©II ·5οΛβτ11ΐ3ν;3ΑΛ»ΐΐ "Λ V. Λθ3ΐ1 Ληςοιο ? υώΊ -31 "5 3 ι»κ 53 } -Ο. '.ν "ΛΛΐιΐΛΐχοιηιο ,ΐ£ -ς> βηο λκχ ι»κ ΛϋΛΐίηβν ΛΙ19 ηβτίο
  ~ ώ^ ου» 53Χ
  . ΟΙ ΐι*
  όΑό
  :5ΐΐ§3
  -V.

  5μ 13*3 χύύχόΑοόν ©χ "Υ99*!»
  513 Γ.βϋ ΛϋΤΙββθκ3 \1<)1 Λΐΐΐ Ι3ΛΚΛ Λα© ί ΐϋΐ 5 δΝΞΙΗΐν ^Ο »Νν8 . Αι λ? χ)ΐ»τϊΙ/ιοηιχ)>} 9
  , 511
  ΜϋΜΗθν
  ΒΒΗΜΜΒΜΒΒΐεΒαεΐΙΙΒηΒΒΐεεΐΒΒΒΒΒΒΒΒεΐίΜΒεΙΒΜΒεΐΒΙΒιΒΜΙ
  γΗ. )
  λγι— 5βκια»ήΐ35ΐο, ίβχΐΛΐΐγγ;^, ο,
  ·ϋκ)θΛΛ3θΐΑβΛΐίιο»ΐ «βιογβκΐΝ ηβι
  οβΐ3β ηβαοιΐΛΐΙϊΒ» οβι ΛϋτΙΙΐΛΓΐ 5;3
  οβ1^^ίβκβ1ΛΟ<3^^'οβ^ <33ΐΐη ·Χ<3? 005 ι»κ 5»Γ^I1ΛΟ^)^^ 5ϋΐ Όβγοο» ηβ>ι
  005 ■<*? ΛΐΗιι 3κυ93ΐ'»κ" 5»^ "5 5Λ^ -κ ο. •ηβι ** 5»ο13γιΙι 5αβΑ3 5βΛ3 οο>'
  5ηοΐ· 30 5)3 ·ορ
  ιι«η λιιι
  •γιΧ 05 ||
  • V,
  «0>1 Λ50ΐφ3Λ30 Λϋΐ 5|3 5υΓ11ί3,
  •Χίρ "γιΧ οοΐ χχ ηοχ 5»ικ;ο λΙιλ
  χχ Λ»Λ ϋ 3οκ 5ΐιι
  301 13Λ1Λ» Λβΐβΐίβ ΛΓΛΛ>θΐΛθΛ1!ίΐΟ»|
  " 16—9 λολοΦ;
  ρυ·»ι ;
  • -ρη ΛΙ,ΙΧΙΛΟΛΕΧ ΛΙΙΙ ί)]3 Λ
  • -ρ ΛπηΦογ(3]3θΊο λτοι 5< ηΐΛ99 ■ ■ -ργ3θσο)ΐ Χ3 ^3ΛοσΌ) • γρΐ3τ1 Λοϋοφοις χ? ςΐ3 Ι τ,οχ ϊπιΧιοιοοιλοο,ο ί>
  4—ΛΡ3Υ ■
  λοοΌχ ■
  Ατηιηι .
  ■ -Π3Υ31 ΛΙΙΙ |Τΐ ΪΟΛφίτΙθΟ (Ϊ>Χ) ■
  * ιτΙοοχβχ '^οοιιιγςιο) ϊοιητΐσιο
  . ηοι λιοι>?τ1ιιοολ' ΛΧ>ι/3ΐιχ>α13θ β
  ■ 5οαι»]ΐΛ<»ς>9 ο.
  • · Β *
  « ·τΙ ·τ) 9—8 1»κ "τί 'ΐι
  21—6 |
  ι β
  ■ -(χιχ^ΐζ;—Χ33ΐχγ[]) ίη
  β ο^χ 'Χιΐ[ "κ ηο33κ.χτ!ο'
  • -23θΊ302 91 5ΐ3 5χιαοΧβχ
  β 3»ΐ3Χ|2 3ρ9 'ώρχχχα
  '. ίσικιΐβΐο'ρ }239χΐβχιχ·'
  ΙΧΛΧ1ΙΤ1 "
  οώ οοι β
  'ηοι λο ί
  ιι ίηοι ■
  • 5^ί)ι»ΐ, 3οΛογο@»ιΐ
  5
  ηο)3γχχ>σΉ,
  Ο,
  Χ310
  λοοι ρχιΛογοαοφ ρι ρΜ
  •ηο
  ;
  *ιοι@3οκ
  ι»κ
  λ«?ι
  » 5»α ηοι 3αοτ1βΛθ!3ΐιγκ'
  Μ,ιι 503093^0019 ΛθΛηςΛ]Μ
  5ϋι «ι-
  ΐ Λίί3Λί>Λ
  γιχ οοΐ ·'κβς·
  Λβιιιοοηο Λ^κιττβΛοκιβ» βι 5;3
  ώ
  ΛΙιγΙΙιλγΙ 513
  •ηυι
  ;9
  5}3
  3οι
  '
  ηβι
  ί|3
  ο
  λιιι
  5οιλ»ο
  ΛηθΛ3ΓΠ0311 Ιμτΐ ΐρΛ
  Λφΐ 5ΐ3 Λθό3ΐηΧοι
  91 ΛΟΟΘΥ3ΟΟ01Ι ΚΛ
  ιο ιοΐΛηογΐ)>ιοόχ5ϋ ώ ,
  ΛΟ31 5030300101
  )
  ΛΟ1 5Ο3Ο30Ο1ΟΜ 51(1 ΙθΧ
  -19
  -30
  Λ030Ι1ΛΙ153Ο
  • ηιι Λΐ,ιΛηφοιΐκΡ 5οόιι ΊΒθΐΓΐθηο1
  ΛΟΙΠΟΙ ϋ.Λ3ΤΐθΧ3ςΛ3 1]ΐ 1113 ΛΟΟ
  -9Φ ΛθΛ3τ1ογΐ3φ9 ΛοτΙΙιν Λ91
  5]3 λοι Λΐιτΐοοοΐΐιγιι λΙιι ιοι
  ηοπ ιρτΙηΒΐοοΐΓΐ'ας 91
  2Η1 ΜΟΙ3νΐ2Υ9
  χθϋ ί^,Χ 51ΛΚΛ31Ιίρ
  Ι
  01
  ϊίχι
  ^ 53
  Λ1Ο5/
  ικκ Ληονίκκ
  ί
  30
  »ι (3|
  Αίλχ
  χ"9
  5]θν_θϊΐ
  λγ,οΧ| ϊζ
  13X3 '{^(
  ηοι 5οικ
  -113 ς^| ηοΛ=τ!|
  -^ ΛφκιΐίοκεοοΊί Λωι οιιγ.
  λ!αι ίλΛΐλ χλ 3ο
  <»)1 Χ3 ?Ο}£; χζ,γ. λοεοι 3τ1 9 -οίιι ϊ[ίκ:ι&ιυγ_οΐίΧ3 ϊίχι ;κκ ηοο ■ οοόιΐ ϊΙ«.ι 'γ,ο^ττΙο ποι χΐ3τ1 ο,οτΐο Γ039 'Μοχύο Λ'/. 135 Λοσηγ 059 ■3» 0Ο13ΓΙ0Μ0Ο0ΚΙ ΠΟΙ 5>Ο1
  ηο>ιιΛογοΛη>ιρ ηοι ηοόιχ)), —'"
  5ΐιοοχΙιο»Λ)ρ ,
  ·5ιοσοφ 5ΐ3σι Ι* 009 .
  :ηοο ^
  3ΐου. 3
  ·ιχ3Γΐηολσοοιΐ3γ ρΜ ιητΙοΧσ^ ησιιο,
  91 9^9 Ιίΐοοΐί3χο ιο?θ »)γ1 ν*^..—
  λΙιι 5οΐ3γ3ΐ 53913—
  •Μιι
  5]3
  ΑΟϋΐνΐ
  Λ3φ3θΊθ31Ι3 'Ι
  •5ΟΛ9Τ1 3191 3Λ13Τ130
  -Ώΐί 5ΐΐΓι3ΛΣ>Ο03θ ?9 Ο. ■1ΟΟΟ11Λ903Α }Ό
  ■ηο 5ο]θξ)3^ οΐΛθΧθ)όη3 ηοιΐξ} 'Λ9Χΐ9θΛηο
  2|ιοιΙα Ότ1θ9
  ·!-ϋ ,ΥΥ9 'Λ3Ο303Οθ6ΐ1 θγγ» Λ39ΠΟ
  ΊΙ
  ΝθΜυονοΝΐιχν
  ««■■■■•■■(■■■■■■■■■•■■■■■■■■•■■«■■■■■■■■■■εΐΒΜΐ
  •.Λ
  31Γ.0
  -εκ
  3ΐβ
  ρ
  αβ}τ) ^ο
  'ηοι
  οοι
  ¥0 Λθΐωρκβθο'κιτΙ οί
  «ν/κλπο* λ'^
  ΚΛ Λ0Υ_
  χι
  -9 ?ΟΤ)·.Λ
  :ιι οτΐ9Μ Λ91 9Μ—
  ■5οτΐ9 Λ91ΟΛΠ9
  1Ο 9—Ρ Λ9γΧθτ1 ΟΛ3ΛΧ5Χ Π99ΟίΙ 91
  Ι-ΙΐιίΌσΊι. 9Λ 59γοχ ισορ 'Ιιτι|Ληθ Οί?Μ '3Τ' _
  '51ιι 59ο113Χ
  (1)03 01 533 3Λΐ33Α0'Γ.01ΤίίΛ0 3013 311 ..».~»*.»¥~ν "Ι* "»-χ-
  § 3Λ33 χτ)Β3Υ3ΐοι1χ οί -(χχ ^ο* ! ^^ι ^}3 ΛθΐΑ9Υ.θί|Ηοχ 9ι ΰσ?φισ3ΐι 9^ Οοι
  -ολί)χ
  001 }01
  ?0ΤΪ3ΛΧ>
  3101ΛΧ11
  γ. Λ!λΐ οιιχ κ
  όζη ϊ!/.ι
  ίοοτΙΛχο'ά ϊγ.οι
  οόζ οτ, -ζχχη
  33ΛΟ)ΧιΛβ
  ΛΟ203Ο
  Α|θ
  ηοιι
  523
  ί|τί
  3Λ25Ι ·Α
  Ι
  ι 5οεχο ΧΛ3 Άοτΐβοκ
  Λί5 χ'Κ5 -ονθ ΧΛ3 ΠΙΒηβ-χ «Ια ΛΟ
  01 523 31030 'ϊίιΐΐ Λθθ"3άχ35Λ3 01
  λολτΙπΑ λοι

  XI
  Χ ΛΟΙΧΛΓ.ΟΧ
  κψ ίΓ.οΐβ;3γϋ ίηοι
  ίηοι ί;3 ΛΓ.ο;3γ^κϊ
  -Χ3^ 5'λι ί3θϊτ1ο
  ιγ -233501:5:013 ϊχ
  ίτ.ι ετ)
  φ λ'χι Ά
  ίοο^ϋ Λΐο:νκ
  ηο^» :[αι -.οκιοαχχ
  ϊχτ1λη[] ·5ίΛΐ Λσηχτΐλη
  ϊχι Λί.οφηνκκΧΛΧ ^Λ
  | 30 Λ0)1
  Λ>ρ ^λ Λο
  3Λ33 Λϊτ;
  Γ,ογ_
  ίηοι
  Χ
  χιχχγγχο'χιιχ Ί3Χ3 οιγι»
  Λρΐ '«;0«'£» <>">?"
  Α3τ)χε·/:τ1θΛ
  -3Λ Λίόι
  'Γ' Λ'£-5^ο λ!χχ·.ιλκτ1
  ϊ/> λγ.οΧ; ικκ λ;ο
  οχ 3()*κ ϊρ
  οοπ ίχτΐ 5
  ί'χι :ο|λ 3ο — (*χτΙ ο
  λκ οοι) ϊοιν^οΊΐγ; ^ΙΥ
  'ορΐΓ.Α 3ς·/.3^οχβθθ1κ3τ)
  Λ(?Υ; λ'^.1 Ϊ33
  ^χ λ χιλ ΌκΑΐΕΐ οιιχ λΙα
  ΟΙβ ?ΟθΥ.3ΙΧΪΧΛ^3ΧϊΑΧ2βΧτ1!ΑΟ 11 'ϊβ
  'ίοιγχάβχ ;χκ
  ϊχι ίχιηχ
  ·}ΐ χγηχ
  ΪΧΛ3 8Α53
  ΟΙΙΧ !* 01
  -οιιτ) αρίίο'
  Ι,ι 'ηοι λον·9Υ Λ91 3θθ)33ΐ3 η
  •Λθσ^Ι,Ι ΛΟ1Τ1 ΙΐΐςΐΟ ΙΟ» ΙλΧοΛΟτΙ θ13Λ)ίί
  -3 9θ :391Ο ί1!1 Όιοιΐ9 Ι» }οχ ΌΟ30
  Λ91 3ΐΊ Ίο(ιιοολοτι 9ΐ 5)3 ΐίό
  ■αή 1
  ηοι 59Φγ399 9 "■?? {οχ— .ΙΐοΙασσ)ΧθΛ9 .λ Άΐΐϋηγ ηοι
  ΛΙΐγγθΙΙ 3Τ1 ]ϋΜ Λ» '013<2νΗίΏ\ΐ Ό() Ά0Ο91 Ιί? οιΙ^ ρχ 'λοοΙιιι9>)χιγ((ι 5ϋι 50311 λοιοοιι ,ΛοσχοΓΐ
  919 βγ.1Γΐ9 9Λ οιη5σί' 5οσοοιιΙικ 5ολόηοΛθΐι ο.
  •ηοο

  λοοΑΙι ο
  ] ηοΗ »Λ
  ·5οΛσ3ΐθ3ΐι 3οϋ.αΙιΐ3σΕΐιι Λ91
  5ΐ3
  -3 5^
  -ϋιΧβ
  ·,χκ
  χ.;κχο3οοΊ3ΐι χι
  λοι 3τ1 γ,οι:
  :«3κηογ_» οί 'ϊχβ η
  9Η—
  Ι "μ,
  οο
  5ολιι
  ■,ν
  5θΤΐθ1ΗΟ3!ΟΟΟυ Ο.
  ΝΗ1Ι ΗΰΖ ΥΙΜΓ
  χ>χο
  !>ΐ309λΑ
  Αηο^μηογυ οα
  ί>ΠΟΑ|3)Ι3 ,ΐγ
  ιηχ
  Ί
  •Ο1Ι13 ηοο
  ΙΐΛ3Τΐ
  ηοΑΙι οιλ9 '5οο 59Α»ιοοσιΐ 591 5)3 ι»τ1ΐ-—
  σην^—
  ΖΙΖϋθίΙΟΚΐν
  ·.. · · ■
  0709311
  ΆΟ3-
  Ι '!
  (ΧΧθΉ, 'Λ
  4χχγίηοΐί]
  οΐΰ
  1X^000.04
  Λ(ίτΙ;α ί^ι

  ιν.ΐ.3:
  ιογο
  Ληοο^βΐ
  ρι ο;
  ιίιιρσιοχι
  , <>™
  101)3^9^1
  10X111 νοιι ιοχ
  •ΟΪ10
  ^30*00031
  1)
  "V
  40034
  Β;ΤοΛ;
  λΙ,κ
  Λ91ΟΤ0ΛΛ.
  ■ηιο
  Λ001' οοι.

  ) *>
  Α
  ι
  Η ,ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Παρασκευής
  8 Απριλίου 1938
  120 Ώρα
  ΟΖΑ
  ;ρα
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΟ
  ΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΓΡΙΩ
  ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΤΟΥ Ε
  ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕϋΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι πρό τής Τορτόζας συ/ά-
  πτεται μία έκ των άγριωτέρων μαχών
  τού έμφυλίου Ίσπανικού πολέμου. Οί
  κυβερνητικοί άμύνονται εισέτι λυσσω
  δώς, έπωφελούμ&νοι των ανωμαλιών
  τού έδάφους καί συγκεκριμένως των
  παρά την πόλιν άποκρήμνων κορυφο·
  γραμμών.
  Πάντως οί εθνικοί καταλαβόντες ω¬
  ρισμένα σημεϊα δεσπόζουν ήδη τής πό
  λεως την οποίαν καί βομβαρδίζουν
  άνηλεώς.
  ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΣΤΡΑΤΙΑΙ
  ΟΙ ΑΙΑΤΕΟΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΑΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τελευταίαι πληροφο
  ρίαι τοΰ Πρακτορείου Χαβάς άγγέλ-
  λουν ότι ο Φράνκο συγκεντρώνει είς
  τα μετόπισθεν τρείς εισέτι έπιλέκτους
  στρατιάς. Αί στρατιαί αυται έξωπλισμέ
  ναι άρτίως θά βαδίσουν εναντίον τής
  Βαρκελώνης μετά την άναμενομένην κα
  τάληψιν τής Τορτόζας.
  ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΕΚ ΡΩΣΣΙΑ!;
  ΑΘΗΝΑΙ 7.»Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Κατά τινάς είδήσεις
  ή άμυνα των κυβ&ρνητικών είς Άρα-
  γώνα καί Καταλωνίαν είναι καθαρώς
  καιροσκοπική. Οί κυβερνης&κοί λέγε*
  ται ότι άναμένουν φορτία πολεμο-
  φοδίων έκ Ρωσαίας, άτινα άποστέλ*
  λονται :έξ Όδησσοΰ καί Βαλτικής, επί
  πλοίων κατευθυνομένων είς Βαρκελώ-
  νην. Τα πυρομαχικά ταύτα θά έπιτρέ
  ψουν είς τούς κυβερνητικούς νά ένεργή-
  σουν άντεπίθεσιν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριεού μας). — Τό πρακτορείον
  Χαβάς είς νυκτερινάς άνακοινώσεις τού,
  τονίζει ότι ήπροέλασις των έθνικών στρα
  τευμάτων συνεχίζεται πάντοτε άκάθε-
  κτος είς την Καταλωνίαν. Κατελή-
  φθησαν νέαι σημαντικαί τοποθεσίαι πέ¬
  ραν τής Αερίντα αί οποίαι καθιστούν
  κρισιμωτέραν την θέσιν τής Βαρκελώ¬
  νης.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Ηαρισίων άναφέρουν ότι ή Γαλλία δέν
  πρόκειται νά επέμβη είς τό Ίσπανι-
  κόν καί μετά την τελευταίαν έκκλησιν
  καί διαμαρτυρίαν των κυβ&ρνητικών
  Ίσπανών._______________
  ΕΠΕΔΟΘΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
  ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΓΚΡΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— Εις την διακοίνωσιν
  τοΰ πρωθυπουργού τής Βαρκελώνης
  Νεγκρίν ζητΰοντος την επέμβασιν τής
  Γαλλίας είς τό Ίσπανικόν, επεδόθη ά
  πάντησις σήμερον υπό τοΰ Καί Ντ'
  Όρσαί. Είς την απάντησιν ταύτην ή
  Γαλλία άρνείται νά επέμβη οπωσδήπο
  τε είς την Ισπανίαν.
  ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΟΥΣΑΗ ΑΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Εις τόν αφιχθέντα
  σήμερον την πρωΐαν υπουργόν των *Ε
  ξωτερικών τής Τουρκίας κ.Άράς έγέ
  νετο θερμοτάτη ύποδοχή υπό των επι-
  βήμων καί πλήθους κόσμου παραστάντος
  ην ά«θ6ίβ«<ΐίν τι»υ. Ό Τσάμπερλαιν πιθανολογεΐται ότι δα επισκεφθή την Ρώμην. ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Σημε¬ ριναί πληροφορίαι έκ τής Άγγλικής πρωτευούσης με- ταδίδουν την φήμην ότι ό πρωθυπουργός τής Αγγλίας κ. Τσάμπερλαιν θά μεταβή είς την Ρώμην. Κατά την φήμην ταύτην ή μετάβασις τοΰ κ Τσάμπερ¬ λαιν είς Ρώμην θ* πραγμα¬ τοποιηθή άμέσως μετά την υπογραφήν τής Άγγλοϊτα- λικής συμφωνίας και μετά προσωπικήν πρόσκλησιν τοΰ κ. Μουσολίνι. Μέχρι τής στιγ μής ή φήμη δέν εχει έπιβε- βαιωθϊ) έξ ούδεμιάς επισή¬ μου 'Αγγλικής πηγάς» «λλ' οΰτε καί διαψεύδεται. Αναφορικώς μέ την πρόο¬ δον των Άγγλοϊταλικών συνεννοήσεων καί αί σημε¬ ριναί πληροφορίαι συμφω- νοΰν ότι αύται εύοδοΰνται | καί δτι έλάχισται λεπτομέ-1 ρειαι άπομένουν πρός επί-| τευξιν τής τελικήξ συμφωνί-, άς. ΑΊ συνομιλίαι θά έξιχκο-'; λουθήβουν ολίγας άκόμη ή· ι μέρας. Ό χρόνος τής υπο- γραφης τής συμφωνίας είνε ] πιθανόν νά συμπέση μέ τό δεύτερον δεκαήμερον τοΰ μηνός Απριλίου. Φιλική επίσκεψις Ηρακλείου υπό τοΰ ύπουργοϋ κ. Κ. Κοτζιά. Ή πληροφορία τής καθόδου τού ύπουργοϋ Διοικητοϋ Πρω¬ τευούσης κ. Κ. Κοτζιά είς την πόλιν μας δπου θά διέλθη' τάς εορτάς τοΰ Πάσχα έπιβε- βαιοΰται ήδη επισήμως. Ό κ. Κοτζιδς θά αφιχθή είς την πόλιν μας την Μεγάλην Τε¬ τάρτην καί θά παραμείνη, είς Κρήτην καθ" δλον τό διάστη- μα των έορτών έπισκεπτόμε- νος καί διάφορα άλλα μέρη τής νήσου μας. Σχετικώς ό Δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης, έλαβε χθές την κάτωθι επιστολήν τοΰ κ. Κοτζιδ, έπιβεβαιοθσαν την κάθοδόν τού είς Κρήτην, διΛ «νά τσουγκρίση ώς λέγει, τα κόκκινα αύγά μέ τούς φί- λους τού Κρήτας». «Άγαπητέ μου Μηνά, Άπεφάσισα νά περάσω τό Πάσχα μέ τούς φΐλους Κρή¬ τας. Ύπολογΐζω ν' άναχωρή- σω άπό τόν Πειραια τό βρά- δυ τής Μεγάλης Τρίτης διά νά εύρίσκωμαι την Μεγάλην Τετάρτην είς τό Ηράκλειον. Σκέπτομαι νά παραμεΐνω είς τό Ηράκλειον ΐσως καί την Μεγάλην Παρασκευήν διά ν' άκολουθήσω τόν έπιτάφιον τοϋ Αγ. Μηνά. Καί άπό έκεΐ δπου ό άνεμος φυσήξη... Δέν ξαίρω ποΰ θά επρεπε νά κάμω Άνάστασι, ποΟ νά τσουγκρίσω τα κόκκινα αύγά καί ποΰ νά έκδηλώσω την Ή-ι μερά τής Άγάπης, την αγά¬ πην μου πρός τούς Κρήτας. Θά πάρω μαζύ την γυναϊ- κα μου καί την κόρη μου. Κα¬ τά συνέπειαν ή επίσκεψις μου εχει φιλικόν χαρακτήρα επι¬ σκέψεως, άφοΟ άπεφάσισα νά περάσω την μεγαλειτέρον Ε¬ ορτήν τής όρθοδοξίας μέ τοΰς άγαπητούς μου Κρήτας. Μέ αγάπην Κ. Κοτζιάς». Ή πορεία των καλλιέργειαν είς την περιφέρειαν Ηρακλείου. "Υπό τής Γεωργικής Υπηρεσί¬ ας υπεβλήθη είς την Νομαρχίαν αντίγραφον εκθέσεως της πρός τό Υπουργείον Γεωργίας άφορώσης την πορείαν των καλλιέργειαν κατά τόν μήνα Μάρτιον. Έν τ^ εκθέσει άναφέρονται έν περιλήψει τα εξής: Ή καιρική κατάστασις διετη¬ ρήθη εύνοϊκή δι' δλας τάς καλλιερ γείας έν γένει. Ή πεσοθσα βρο- χή, άνερχομένη κατά περιφερεί¬ ας άπό 30 Ιως 40 χιλ. ηύνόησεν έξαιρετικά την ανάπτυξιν των σι- τηρών, τής χορτονομής καί 6πε- βοήθησε τάς έαρινάς καλλιεργεί- ας των άμπελώνων καί έλαιώνων ώς καί τό άνοιγμα των άγρών διά προσεχεΐς καλλιεργεΕας τοθ φθινοπώρου. Ή εύνοΐκή θερμοκρασία τοθ μηνός έπέτρεψεν έντατικήν έναρ¬ ξιν σκαφής των άμπελώνων, ών ή καλλιέργεια καθυστέρησε ση¬ μαντικώς λόγω των παρατεταμέ- νων βροχών Ίανουαρίου καί Φε- βρουαρίου. Την καθυστερημένην βλάστησιν των σιτηρών τοΰ μηνός Φεβρουα- ρίου διαδέχεται ταχεϊα ανάπτυξις τούτων, κατά τό 2ον ιδία 15θή- μερον τοθ Μαρτίου. Μόνον εϊς πολλά βαλτώδη καί δγρά έδάφη τού κάμπου Μεσσαράς, τό κιτρί- νισμα των σιτηρών καί ιδία τής κριθής έξακολουθεΐ καί κατά τόν μήνα Μάρτιον. Είς τό τέλος τοΰ μηνάς τούτου, είς πολλά " σημεϊα, ήρχισε τό ξεστάχιασμα τής πρωί μου κριθής καί τοθ σίτου Μεντά- να. ! ΐά όσπριώδη (μαγειροψήματα) παρουσιάζουσιν εξαιρετικήν βλά- 1 στησιν, ιδία είς τα λεπτόγεια κα'. άγονα σχετικώς έδάφη 2που ή καλλιέργεια των, δπως είς τόν τέως Δήμον Λαγκάδος, ένετάθη τελευταίως σημαντικώς καί κα- ταλαμβάνει μεγάλας έκτάσεις. Δε- δομένου δτι δσημέραι τα ψυχανθή καλλιεργοΰνται είς τα ελαιόδεν¬ δρα μέ άφθονον χημικήν λίπαν- σιν αντικαθιστώντα τα έπιβλαβή αιτηρά, γεννάται ή βάσιμος ελπίς δτι έντός όλίγου θά Ιχη άπομα- κρυνθή έκ των έλαιώνων πασά καλλιέργεια σιτηρών. Είς την άμπελουργίαν ήρξατο έντατικίς ή σκαφή καί αί λοιπαί προπαρασκευαστικαί εργασίαι δε- δομένου δτι αί δυυμενεϊς καιρι- καί συνθήκαι τοΰ Ίανουαρίου κα'ι Φεβρουαρίου παρημπόδισαν αρ¬ κούντως την ενέργειαν πάσης καλλιεργείας άμπελου. Κατάστα¬ σις σταφιδαγοράς μας εύνοίκή, ε¬ ξαντληθέντος 2λων των άποθεμά- των σουλτανίνης, πλήν 800 τόννων άδιαθέτων. Ή κατάστασις τ?ς δενδροκομί- ας είναι όπωσδήποτε Εκαναποιη- τική. Κατά τόν μήνα Μάρτιον ε¬ σημειώθη ίσχυρά προσβολή των Ισπεριδοειδών υπό κορυφοξήρας ιδίως είς τάς λεμονέας καί πορτο- καλέας καί εις άς περιφερείας παρο^ιάζεται έξασθένησις των δένδρων λόγω τοπικών ψυχρών ρευμάτων (τέως Δήμος Λαγκάδος, Παναγίας κλπ.). Ή κατάστασις τής κτηνοτροφί- ας είνε Σκανοποιητική. Χάρις είς τάς άφθόνους βροχάς τοθ μηνός τούτου ή βλάστησις των βοσκών παρουσιάζετα: πλέον ή ίκανοποι- ητική. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣ ΑΒΛΟΥ Πρωτοβουλία τού Έπιθεωρητοΰ των Δημοτικών Σχολείων Πεδιά¬ δος κ. Στεφανάκου συνεκροτήθη προχθές είς τα χωρίον ΆβδοΟ δι- δασκαλική συγκέντρωσις. Ταύτης μετέσχον οί διδάσκαλοι των χω¬ ρίων Μοχοΰ, Ποταμιών, Γωνιών, Κεράς, Κράσι καί ΆβδοΟ, έλαβε δέ χώραν είς την αίθουσαν τοθ αχολζίοΐ) παρουσία απάντων των μαθητών. Πρός τούτους ωμίλησε διά μακρών περί τής σημααίας τής Έλληνικής έπαναστάσεως ό έπιθεωρητής κ. Στεφανάκος ανα¬ πτύξας τα δεινά καί τάς κακου- χίας των ύποδούλων Έλλήνων. Ό κ. Στεφανάκος επεράτωσε την όμιλίαν τού δι' αναλύσεως των λό¬ γων οίτινες υπηγόρευσαν την έθνι κήν εξέγερσιν την 25ην Μαρτίου 1821 καί την άποτίναξιν τοθ δου- λικοθ ζυγοθ. Έν συνεχεία ό κ. Στεφανάκος ωμίλησε πρός τούς μαθητάς περι τής Μινωικής Κρή¬ της καί τής ήγεμονίας της επί των Αθηνών. ΕΦΕΔΡΙΚΑ — Δι' αποφάσεως τής Γεν^- κής Διοικήσεως Κρήτης όρίζε- ται δτι είς τάς Έπιτροπάς Δημοπρασίαν έκποιήσεως τής Άγροτικής περιουσίαςτώνΤα- μείων 'Εφέδρων Πολεμι- στών θά μετέχωσι καί οί οί- κονομικοί "Εφοροι. Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Καταρτισθείσα υπεβλήθη χθές είς τό υπουργείον Έ- θνικής ΟίκονομΙας ή στατιστι- κή των διά τοϋ Τελωνείου Ή ρακλείου είσαχθέντων καί έ ξαχθέντων έμπορευμάτων κα¬ τά τόν μήνα Μάρτιον. Κατ' αύιήν έναντι είσαχθέν¬ των έμπορευμάτων άξΐας δρ. 17.500.746 εξήχθησαν έγγώ· ρια προϊόντα άξίας δρχ. 25 207.369. Έκ των έξαχθέντων εγχω¬ ρίων προϊόντων, αξίαν 18 740 125 δρχ. άντιπροσωπεύουν 712.222 χιλιόγραμμα ελαίου, 4.996.100 δρχ. έξαχθεΐσαν σταφίδα καί την υπόλοιπον αξίαν, κίτρα έν δλμΓ), πυρη- νέλαιον ρίγανη, οΐνος, μέλι, δέρματα κουναβίων, γλυκό- ριζα καί σάπων. Η ΔΑΣΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ Τό Δασονομεΐον Ηρακλεί¬ ου κατήρτισε καί υπέβαλεν είς τό Γεωργικόν Έπιμελητή- ριον έκθεσιν περί τής δασονο- μικής καταστάσεως τοθ νο- μοΰ κατά τό ετος 1937. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΜΝΩΝ Άπό τής 18ης Απριλίου μέχρι τής 30ής τοΰ αυτού μη¬ νός επετράπη ή ελευθέρα εί- σαγωγή άρνίων διά τάς εορ¬ τάς τοΰ Πάσχα. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ Δι' έγγράφου τού πρός τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον τό τελωνείον Ηρακλείου γνωρί ζει δτι κατά τόν παρελθόντα μήνα εξήχθησαν εντέυθεν 45. 445 χιλγρ. κίτρων έν άλμη, 216.140 σταφίδος σουλτανί νας, 26.960 ξανθής καί 712 414 όκ. έλαιολάδου. Άντιστοί "χως εισήχθησαν 722.005 χιλγρ καθαρα σίτου, 37.442 όρύζης καί 79.577 ζαχάρεως. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ Σωματείου Άρτεργατών Η¬ ρακλείου εξελέγησαν: Πρόε- δρος Ν. Γ. Ψωμαδάκης Γραμ¬ ματεύς Έμμ. Γ. Κανατέλης, Άντιπρόεδρος Βασίλ. Βέργος, Ταμίας Ιωάν. Άλπήρος. Συμ βουλος Ν. Κατσαράκης. ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι' έγκυκλίου της πρός τούς Προέδρους των Κοινοτήτων τοθ νομοΰ δίδει όδηγίας δ- σον άφορά την επιβολήν/ τής φορολογίας επί των σφαζομέ¬ νων ζώων. Δι' ετέρας έγκυ- κ>ίου της συνιστά την άνα-
  γραφήν είς τούς προϋπολογι-
  σμούς αυτών άναλόγων πι-
  στώσεων υπέρ ένισχύσεως
  των κρατικών άναμορφωτικών
  σχολείων.
  Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΑΟΥΜ
  ΚΡΙΝΕΤΑ! ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΩΣ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ ΕΜΠ1ΣΤ0ΣΥΝΗ!
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΑΗΣ
  Η Κ01ΗΗ ΓΗΟΜΗ ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας). — Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Παρισίων ή κυβέρνησις Μπλούμ
  παρά την χθεσινήν ψήφον έμπιστοσόνης,
  κλονίζεται. 'ΙΙ κυβερνητική κρίσις θ&ω*
  ρείται άναπόφ&υκτος υπό των πολιτι¬
  κών κύκλων.
  Ανεξαρτήτως τής άντιθέσεως τής
  Γερουαίας πρός τα ο&κονομικά νομο-
  σχέδια τοΰ κ. Μπλούμ, άναφέρεται
  σχετικώς^ ή έκστρατεία τοΰ Γαλλικού
  τύπου, όστις έκτός των σοσιαλιστικών
  εφημερίδων,η έπιτίθεται απροκαλύπτως
  εναντίον των νομοσχεδίων ή έκφρά-
  ζει σοβαρούς ένδοιασμοΰς διά την
  επιτυχίαν των.
  Ο ΜΠΑΟΥΜ ΠΛΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
  ΟΙΟΑΝΟΣ ΕΗΤΟΪ ΤΗΐ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι τής
  νυκϊός, άναφερόμεναι είς την θέσιν
  τής κυβερνήσεως Μπλοΰμ δέν άπο-
  κλείουν την παραίτησιν αυτής έντός
  τοΰ είκοσιτετραώρου, καίτοι ούδεμία
  περί τούτου έπίαημος ανακοίνωσις ύ·
  πάρχει μέχρι τής ώρας.
  ΕΤΑΞΥ
  ΥΣΔΗ
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Μ
  ΤΩΝ π. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ Ρ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. *Ι. Μεταξάς έσχε σήμερον μα¬
  κράν συνομιλίαν μετά τοΰ αφιχθέντος
  ύπουργού των Εξωτερικών -νής Τουρ-
  κίας κ. Ρουσδή *Αράς.
  ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). —Είς την συνομιλί-
  αν των κ. κ. Μ&ταξά καί Ρουσδή Ά
  ράς εξητάσθησαν καθ' ά ανακοινούται
  τα ζητήματα τής Βαλκανικής συνεννο¬
  ήσεως άπό τής πλευράς τής ενδιαφε¬
  ρούσης ειδικώτερον την Έλλάδα καί
  την Τουρκίαν.
  ΠΑΡΕΤΕΒΗ
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΡΟΥΣΔΗ ΑΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Την μεσημβρίαν σή¬
  μερον ο πρωθυπουργός κ. Ι. Μετα¬
  ξάς παρέθεσβ πρόγευμα πρός τιμήν τού
  Τούρκου ύπουργού των Εξωτερικών
  κ. Άράς._______________
  ΚΑΤΗΛΟΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
  Ο ΤΙΜΑΡ1ΘΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Κατ' άρμοδίαν
  ανακοίνωσιν ο τιμάριθμος τί,ς ζωής κα-
  τήλθε σημαντικώς. Ή πτώσις αυτή τού
  τιμαρέθμου προήλθεν έκ τής πτώσεως
  των τιμών των είδοΐν ίμ.ατισμοΰ καί
  διατροφής.
  ΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΑΙ ΔΥΣΗΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ
  ΕΚ ΤΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΑΟΥΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων τη¬
  λεγραφοΰν ότι τό ριζοσπαστικόν καμ¬
  μιά έν τή πλειονότητί τού δέν φαίνεται
  ί κανοποιημένον έκ των οικονομικήν νο-
  μοσχεδίων τα οποία εισηγηθή προχθές
  είς την βουλήν ο κ. Μπλούμ.
  ΟΙ ΕΙ
  ΣΥΜΕΧΟΣ Κ1Ι ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΑίΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Απριλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Τα έκ τού έξωτερι-
  κού τηλεγραφήματα φέρουν τούς έθνι-
  κούς προελαύνοντας καί είς την νότ·.ον
  Άραγώνα έκ δύο σημείων. Τό σχέδι¬
  ον των έθνικών αποβλέπει είς κύκλωσιν
  των παραθαλασσίων πόλεων τής Άρα-
  γώνος*
  ¥
  λ»ν
  κρίσιν. ,
  ρνήβδ
  βν
  τ«ι
  ««β
  Ιθνος
  0«τής
  «ροκαλοϋν
  θάφ' *νβ
  θι,άφ _
  Τών διεθνω
  έτέρβυ, άνι
  άνθρωπον
  δύναμιν νο
  δρόμον
  χ Υ
  τ«στρβφάς·
  δή πρός το
  χηγού τω^
  Κταλαντιέ
  άνδρ
  μ
  κου στρ«τ:
  κώνων τβ
  τριωτισμοί
  κ«ί της ά;
  οεως· ^α '
  οχηματισμ
  πό τόν κ.
  ειν«ι β»βί
  βις αυτή;
  ά
  νηο»5 *™
  βανοιτολισ
  Είς τα
  δέν εινα
  ν' άτιανττί
  πκότητος
  έκραγεΐσ:
  Γαλλια .
  κντίθεσιν
  χαίτής Γ
  κονομική
  νόν. Ό
  τι« πό
  πολύ γε^
  Γαλλίαν
  διάφορα
  καί κοΐΛ
  Ιδία ρεύ]
  γησεν ή
  κεχυμένι
  βλας σχ
  Ρ«5. μέ
  άντιληψί
  τιμετώπι
  νομικών
  των ήθ»>
  τερικών
  ΧΠς μας.
  ρευμάτω
  αχύοντο
  τροφοδο
  Χδς αύξο
  ρευομέν
  έξωτερι>
  φδααεν
  τερον σΐ
  *υκλών< έκ δύσι νατολών πιν τοϊ Ίσπανΐ] νά κατο στρέψη χούν δι ται δτι ι «ντίθεσ είς «γ ούρραξι ί ή ] ή γείτον< Καθ' μ ©·Γάλ δρου ΧΡ Χ6 λίτου γερόν ώ ρ€ βοηθεΐ στιγμό, σ& · μ,