95622

Αριθμός τεύχους

4833

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,Κευή
  19.18
  ΙΣΤϋ
  (ΟΥΛΗΣ
  ιηΐι τη
  ΤΕΙΤΛΙ
  ΗΜΕΡΟΚ
  °υ ο,β ϊν.
  ^θρίιι χ?ις
  , «ήν 6έ,.ν
  . Οέν ά«0.
  ι^·τής έντός
  οι ούδεμί,
  Οίνωσις ϋ.
  Ιϊο
  » {τοβ ίν
  :ρωθυκουρ·
  ;·ι.ερον μ*·
  ΤΗΜΑΤΑ
  ΡΚΙΑΣ
  ί (τού «ν
  > βυνομιλί·
  »ουιδη Ά
  ακοινοθται
  ς συνεννο·
  ένδιαιφ*·
  ιλάδα **'
  ιΗ ΑΡΑΣ
  τού άντ*·
  ιβρίαν «ή·
  ί. Μετ*·
  «μην τθβ
  ϊοΤ
  ΖδΗΣ
  (τού **·
  ιρμοδί*ν
  ςο,ί,ς **'
  »ϋτη -ί°6
  πτώσεως
  ιιού **1
  ϊηΓ
  ΜΠΑΟΙΓΜ
  τοθ
  ,ίων
  *«»**
  νο-
  ΟΐΝ
  ,ΓΟΗΑ
  Ο άν**·
  ? ϊθνΐ-
  >κλ<»>βιν
  ΑΝΟΡΟΩΣΪΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αΐγΐ'.ττοιι
  έτησία λι'οαι 3
  ρξάμηνος 2
  ΆμΓρικής
  έτησια δολ. 15
  έξάιιηνος » 8
  Τιμη
  κατιι η ύ/./.ον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  9
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ. ΜΙΝΩ1 ΑΥΤΟΥ
  ΗΡΑΚΛΓΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ. ΓΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *833
  ΥΠΕΥβΎΝΟΣ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΟΣ
  Δια «ολλοστήν φοράν, ή
  Γαλλία δοκιμάζεται καί πά·
  λιν άπό οξείαν πολιτικήν
  κρίσιν. Ή Κυβέρνησις τού
  κ. Μπλούμ ευρεθείσα ενώπι¬
  ον αρνήσεως της Γερουσίας
  νά ψηφίση τα οίχονομικά
  νομοσχέδιά της, άναγκάζε-
  ται ν* άπομακρυνθή -ής έ-
  ξουσίας. Καί τό Γαλλικόν
  έθνος κλυδωνιζόμενον έν μέ¬
  σω τής τρικυμίας την οποίαν!
  προκαλοϋν τα πολιτικά πά¬
  θη άφ' ενός καί ή θύελλα |
  των διεθνών γεγονότων άφ'
  ετέρου, άναζητεΐ ήδη τόν
  άνθρωπον πού θά έχη την
  δύναμιν νά τό οδηγήση είς
  τόν δρόμον των πεπρωμενων
  τού καί νά τό σώση άπό κα¬
  ταστροφάς. Στρέφεται δέ ή¬
  δη πρός τό πρόσωπον τού άρ-
  χηγοΰ των ριζοσπαστών κ.
  Νταλαντιέ, τού ίσχυροϋ αυ¬
  τού άνδρός πού θεωρεΐται
  σήμερον ή ψυχή τού Γαλλι-
  κοΰ στρατεύματος, ό ένσαρ-
  κώνων τάς άρετάς τού πα-
  τριωτισμοΰ, τού θετικισμοϋ
  καί τής άποφασιστικής δρά¬
  σεώς. Θά κατορθωθή όμως ό
  σχηματισμός Κυβερνήσεως υ¬
  πό τόν κ. Νταλαντιέ καί θά
  είναι βιώσιμος ή Κυβέρνη¬
  σις αυτή; Καί άκόμη τί θά
  πράξη μία τοιαύτη Κυβέρ¬
  νησις καί πρός ποίους προ-
  οανατολισμούς θά στραφή;
  Είς τα έρωτήματα αύτά,
  δέν είναι βεβαίως εϋκολον
  ν' απαντήση κανείς μετά θδ<- τικότητος. Τουτο δέ διότι ή εκραγείσα νέα κρίσις έν Γαλλία δέν όφείλεται είς αντίθεσιν τής Κυβερνήσεως καί τής Γερουσίας επί τής οί- κονομικής πολιτικής μό νόν. Όφείλεται είς αΐ- τια πολύ βαθύτερα καί πολύ γενικώτερα. Είς την Γαλλίαν εχουν σχηματισθή διάφορα άντίθετα πολιτικά καί κοινωνικά ρεύματα, τα Ιδία ρεύματα πού ^έδημιούρ- γησεν ή άνήσυχος καί συγ- κεχυμένη έποχή μας καί είς όλας σχεδόν τάς άλλας χώ ρας, μέ βαθείας διαφοράς αντιλήψεων ώς πρός την αν¬ τιμετώπισιν τόσον των οίκο- νομικών, των κοινωνικών, των ήθικών όσον καί των έξω τερικών ζητημάτων τής έπο- χήςμας. Καί ή πάλη των ρευμάτων αυτών πού ένι- σχύοντο καθ' ημέραν καί έ- χροφοδοτοΰντο έκ των συνε- χώς αύξανομένων καί έπισω- ρευομένων έσωτερικών καί εξωτερικών προβλημάτων, έ¬ φθασεν ήδη είς τό κρισιμω- τερον σημείον, έξ αίτίας τού κυκλώνος πού υψώθη τόσον έκ δυσμών όσον καί έξ ά- νατολών τής Γαλλίας κατό¬ πιν τοΰ Αύστριακού καί τού Ίσπανικοΰ, καί άπειλεί ηδη νά κατακλύση καί νά κατα στρέψη την χώραν. Υπαρ- γουν δέ πολλοί που φοβουν- ταιότι είναι ενδεχόμενον η άντίθεσις αυτή ν απολήξη είς αγρίαν άδελφοκτονον σύρραξιν καί νά δοκιμάση καή Γαλλία την τύχην της γείτονος της Ίσπαν.ας. Υ Καθ' ημάς δμ«5, « ενδε¬ χόμενον αύτο αποκλεΐεται ΟΙΓάλλοι, άπό τοΰ Προέ δρου τής Αημβκρ«τί«5 γ16 χρι καί τοΰ τελευταίβυ πο- λίτβυ διαπνέονται απο φλο- νερόν πατριωτισμόν, απο α¬ νώτερον έθνισμόν που τους Βοηθεϊ είς τάς δυσκόλους στιγμάς νά ευρίσκουν τον δρόμον τού καθήκοντβς καί της σωτηρίας- Τό απέδειξαν κατά τό 1914. Τό *»■**£ καί μετέπειτα είς πλείστας περιπτώσει δταν ή Χ«Ρ« των ευρέθη έν κινδυνω, και προ όλίγβυ μόλις δτ«ν προκει- μένου νά εκδηλωθή Π ε ξωτερική πολιτική των, βέοί ™» *· 2 ετυχε τής παμψηφίας τής βουλής. Όσον λοιπόν καί αν παρουσιάζεται σήμερον έκρυθμος ή κατάατασις, είς τό τέλος δεξιοί καί άρι- στεροί θά ύποταχθβΰν είς τό α'ίσθημα τοΰ καθήκοντος καί θά δώσουν τάς χείρας διά την κοινήν σωτηρίαν. Ό σχηματισμός έπομένως κυβερνήσεως έθνικής συγκεν τρωσεως υπό τόν κ. Νταλαν¬ τιέ, θά πρέπει νά θεωρήται εξησφαλισμένος έφόσον θά είνε πράγματι άναγκαΐος.Ή τοιαύτη δέ λύσις τής πολι¬ τικής κρίσεως έν Γαλλία πι- στεύεται ότι θά έχη σοβαρω τάτην καί άμεσον επίδρα¬ σιν καί επί της πολιτικής τής Αγγλίας. Κυβέρνησις άλλωστε υπό τόν κ. Νταλαν¬ τιέ, έκρίνετο πρό όλίγου ά¬ κόμη «πό τούς διεθνεϊς κυ- κλους, ώς σχηματισμός ύ- πουργείου πολέμου, έν Γαλ¬ λία. ΤΑρα, θά πρέπει νά πι¬ στεύωμεν ότι ό τερματισμός τής Γαλλικής κρίσεως, έφό¬ σον βεβαίως, ώς ελπίζωμεν, θά είνε όμαλός καί θά επέλ¬ θη διά τοΰ σχηματισμοΰ κυ¬ βερνήσεως έθνικής συγκεν¬ τρώσεως, θά σημειώση την έναρξιν νέας περιόδου άπο- φκσιστικής καί ραγδαίας ε¬ ξελίξεως των Εύρωπαΐκών πραγμάτων. Δι' αύτό καί τα πολιτικά γεγονότα τής Γαλ¬ λίας, άποκτοΰν κατά την παρούσαν" στιγμήν ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί προσλαμβά- νούν μορφήν καί έκτασιν οικουμενικήν. Καί δι' αύτό, πολύ δικαίω; ή προσοχή τοΰ πολιτικοΰ κόσμου καί τής κοινής γνώμης τής Εύρώπης είνε έστραμμένη πρός την Γαλλικήν πρωτεύουσαν. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΕΝΑΤΑΣ Μέ την «σερενάτα Σοΰμπερτ», φίλμ πού παρακολουθούμεν αύτές τίς ήμερες, τίθενται επί τάπητος δλες... ο£ σερενάχες. Οί Έλληνικοί λάρυγγες—έννοώ τούς μελωδικωτέρους—πού ήσκήθησαν παλαιότερα είς τό είδος αύτό, «κάτω άπό τα κλειστά παράθυρα κάποιου πλάσματος», εχουν τό 6έ- έδώ. θά σας ποΰν άμέσως: —Τή σερενάτα Σοΰμπερτ; Την έτραγουδήσαμεν άλλοτε καί μέ αρτίαν μάλισχα επιτυχίαν. Ή φεγ- γαρονυχτιά τοΰ Απριλίου—ήταν καί τότε Άπρίλίος—καθώς επεφτε υστηριακή σχό έρημικό τρίστρα- το, έθύμιζε μαζύ μέ τό βαθύ πα- ράπονο τοθ Σοθμπερτ καί δλη την είουλλιακή ψυχή τού, την ο¬ ποίαν τόσον άριστοτεχνικά άπαθα- νατίζει σήμερον ό κινηματογρά- φος. Άλλ' ήταν μόνο ή σερενάτα αυτή πού άπέδιδε άξιόλογα εις τό παρελθόν τό παθητικό μαντο- λίνο τοθ άνωνύμου τροβαδού- ρου; Καί ή σερενάτα ΐοζέλλι τί σας λέγει; Άλλά καί γενικά ή σερενάτα ώς ίρος μουσικός, ώργανωμ.ένη τ" άνοιξιάτικα βρά- §οα «πό παληοΰς χανταδύρους, ήξιζε καί νά πληρωθ^ άκόμη! Δέν ήταν μάλιστα ύπερβολή άν Ιπι- καίρως μέ τίς τετραφωνίες τού τότε, έθυμάταν κανείς καί τό τραγοθδι τοθ περιφήμου Βυζαν- τινοθ ψάλτου, τοθ Κουκουζέλη, διά τό οποίον, κατά την παρά¬ δοσιν, ένδιεφέρθη αυτή ή θϊοχά- κος. Ή εκτέλεσις τής σερενάτας εΓχε πρ&γμχν- κ*τ' τ0 μυσταγω- γικό: Εξεδήλωνε δλο τό πάθος πού κατέχουν οί άσκητικές ψυ- χές, οί προσδεδεμένες στερεά στήν λεπτομέρεια τής αϊσθηματο- λογίας καί τή δημιουργική δύνα- μ[ χοθ εαωτερικοθ πάθους. Τό έφήμερον δέν έπερνοθσε τότε. Καί δικαίως, άφοϋ ό αίσθησιασμάί τής γι έποχής μας δέν είχε περιλάβη τα πάντα εις τόν εςαλλον δρί* μόν τού. θυμοϋμαι ώστόσο, 'ότι καί με¬ ταγενεστέρως αύΐές οί παθητικές' νυκτερινάς συναυλίες εΐχαν έξαι- ρετικό «σουξέ» καί μεταξύ άνθρώ- πων πού έκολακεύοντο νά πιστεύ- υν ότι ήσαν μονΐέρνοι. Σέ μί¬ αν έκδρομή δεσποινίδες καί νέοι :ής έποχής, κατεχειροκρότησαν :όν βιολιστή πού εϊχε τό κουρά- ο σέ μιά ατιγμή μεθυσιοΰ νά ά- -δώσΐβ την σερενάτα. Κανείς δέν ήκουα η νά δυ^ανασχετήση μέ ς «ρομάντζες». Απεδείχθη διά μίαν άκόμη φοράν δτι ή τέχνη μπορεϊ νά άγνοή τα δρια τής σημερινής συναισθηματικότητος. Ή μουσική τοϋ καμπαρέ εχει στιγμές πού κουράζει. Διά τάν λόγον άλλως τε αυτόν εχουν έπι- στρατευθή σήμερον καί μουσικοί φίρμας, προκειμένου νά συγκρα- :ήσουν σ' ενα έπίπεδο μετριοπα- )ίοτζρο, τό φρένιασμα τής τζάζ μπάντ. "Οταν άνακαλύπτωμε με- ρικοΰς άνθρώπους πού παραδίδον- ται σέ βαθειά ρέμΐίη μέ τή σε¬ ρενάτα τοΰ Σοθμπερτ, δέν πρέπβι νά γελοΰμε. "Οχι διότι την σε¬ ρενάτα αύτη τραγουδεϊ ή Μάρθχ "Εγκερθ. Οϋτε διότι ό Σ^Ομιιερτ .ΐνε ό μουσ.κάς τοΰ παρελθόν- τος πού ενβπνεύσθη στά μοτί,^α μόνον τό μεγαλείον τής ψυχή;. Καί αύτό τό μεγαλείον ζ(ι)ήί> όπως τό φαντάζονται
  ύλισταί, πέρνει ενα τόνο συμ-
  παθητικό καί α.νώτε.ρο μέσα σ'
  να ρωμαντικό κομμάτι. Ή ζωή
  χωρίς αυτή την άναδρομή πρός
  τό αίσθημα ή καί τό ψυχολογικό
  δραμα—κάτι τέτοιο έκπροσωπεϊ
  ή σερενάτα ώς μουσικόν Ιργον
  π^ριωπής—καταντα πολλάκις δεΐγ
  μχ άνευ άξίας καί διά τούς έ
  χοντας τα μέσα τής εύτυχίας
  ή τής άνέσεως.
  * *
  Ό ρωμαντισμές τής σερενάτας
  δέν είνε ποτέ άναχρονισμός... Οί
  έξελικτικο', είτε συντηρητικοΐ
  λέγονται, είτε όχι, τό ίχουν πα¬
  ραδεχθή ήδη. Ό χαρακτήρ ενός
  τίπου έρμτ/νεύεται μέ τό παθη-
  τικό τρχγοΰδι τού. · Καί οί γορ-
  γοί ^υΒίθϊ τής μπαλαλάϊκας,
  καί τό φαιδρά ξέσπασμα τοΰ κα-
  κατσονετίστα καί ό κάπως γαργα-
  λιστικός χρωματισμός τοΰ Μαρσε-
  γιέζου μουσικοΰ, κρύ,ίουν πάθος
  καί έσωτερικότητα. Ό λαός δέν
  μπορεϊ νά βρ$ τόν έαυτό τού
  πουθενά παρά μόνο στΐ; μορφες
  τοΰ αϊσθηματικοϋ τοι» έγώ. Καί
  οί μορφές αύτές είνε πρό παν¬
  τός μελωδικές. Ή σερενάτα ώς
  έκδήλωσι; λα'ική θά ζήση 8σον
  ό κόσμος. Οί κανταδόροι Οά πα-
  παραμείνουν παντοΰ κι' άς λένε
  8,τι θέλουν οί έχοντες προηγού-
  μενα εναντίον τους. Άν φαλτσά-
  ρουν δέν θά πή δτι δέν κατέχουν
  έντός τους τό πάθος. Έξ άλλου
  ευρίσκονται πάντοτε οί λάρυγ¬
  γες διά τούς όποίους θά επρεπε
  νά ενδιαφερθοΰν τα 'ϋοζΐα. Άλ¬
  λά καί οί τεχνίται έκεϊνοι οί
  όποϊοι θά σεβασθοΰν τόν τύπο
  τής σερενάτας ώς είδος ψυχικής
  συνενώσεως δλων των λαών.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η
  ΑΙ ΟΡΟΟΔΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ
  Είκόνα θεϊκής χαρδς πα-
  ρουσιάζειτήν εποχήν αυτήν τό
  Μονοφεχτσι. Ή έπαρχία αυτή,
  μέ τόν έκτεταμένον κάμπον
  καί μέ τίς άπαλές γραμμές
  των βουνοκορυφών καί των
  γηλόφων, άποκαλύπτει είς
  τόν έπισκέπτην της τό γοητευ-
  τικώτερο άνοιξιάτικο τοπεΐ-
  ον. Παντοΰ κυριαρχεΐ τό πρά-
  σινον. Παντοΰ ή χλωρασιά
  που έ'χει αναπηδήση άπό την
  άναμοχλευμένην γήν.Άπέραν-
  τη θάλασσαν σχηματίζουν τα
  σπαρτά μέ τούς κυματισμούς
  των, καθώς δέχονται τίς θω·
  πεϊες τής άνοιξιάτικης αΰρας.
  Δάση έκτεταμένα σχηματί¬
  ζουν οί έλαιώνες. Καί των
  προβάτων τα βελάσματα κι'
  ό ή"χος των κουδουνιών των,
  δίδουν τόν είδυλλιακώτερο τό¬
  νο στήν θείαν άνοιξιάτικη άρ·
  μονίαν ποΰ φέρνει τή μέθητής
  ήδονής.
  Τό Μονοφάτσι, ένα άπό τα
  μεγαλΰτερα καί τα πλουσιώ-
  τερα διαμερίσματα τοϋ νομοϋ
  μας,ευρίσκεται είς περίοδον ά-
  ναδημιουργίας. Οί κάτοικοί
  τού, φιλοπρόοδον έργατικοί,
  προσκολλημένοι είς την γήν,
  άφοσιωμένοι κυριολεκτικώς είς
  τα εϊρηνικά έργά των, επεδό¬
  θησαν ήδη μέ ζήλον είς τάς
  καλλιεργείας καί τείνουν νά
  μετσβάλουν τόν τόπον των
  είς άληθινή γήν τής»!'έπαγγελ(-
  ας. Κατ' αυτόν τόν τρόπον ή
  παραγωγή τοϋ Μονοφατσίου
  ηυξήθη τα τελευταία έ'τη κα·
  ταπληκτικά. Είς πολλά έκα-
  τομμΰρια οκάδας άνέρχεται ή
  παραγωγή των δημητριακών.
  Καί ή παραγωγή τοΰ ελαίου,
  τοΰ καπνοΰ, των άμπελουργι-
  κών, των κηπουρικών, τοθ σι-
  σαμιοϋ, τοΰ βάμβακος, είνε
  έπίσης πλουσία. Όπως έ"π(-
  σης σημαντική είνε καΐ ή
  κτηνοτροφΐα. Τό σπουδαιότε¬
  ρον δέ είνε δι ι οί Μονοφα-
  τσιώται δεικνύουν Ιδιαιτέραν
  δλως προτίμησιν εσχάτως είς
  την δενδροκαλλιέργειαν. Ύ-
  πάρχουν χωρία μικρά, μέ 50
  καί 60 μόλις οικογενείας, δ-
  πως οί Στάβιες, ή Βαγιωνιά
  καί άλλσ, ποΰ εχουν φυτεΰ-
  σει άνω των πέντε χιλιάδων
  έλαιοδένδρων έκαστον κατά
  την τελευταίαν πενταετίαν.
  Άνάλογοι δέ είναι αί καλλι-
  έργειαι καί των άλλον είδών
  καί είς τα άλλα χωρία, μι¬
  κρά καί μεγάλα Είς τόν Χά
  ρακα, τόν Πύργον, τό Άσή-
  μι, τό Τεφέλι, τό Μεσοχω-
  ριό, τόν Σωκαρδ, τόν Σκοι-
  νια, τό Αρκαλοχωρι, την
  Αγίαν Βαρβάραν, την Μ.
  Βρύσιν, τόν Αγ. Θωμδν κλπ.
  Κσί δταν άργότερα αποκτή¬
  ση ή έπαρχία αυτή πλήρες ό-
  δικόν δίκτυον καί εΰθηνά
  συγκοινωνιακά μέσα καί έξυ-
  γιανθρ, τότε αί καλλιέργειαι
  θά ένταθοϋν καί ή παρα¬
  γωγή θ' αυξηθή άκόμη περισ
  σότερον.
  Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι
  ή έπαρχία Μονοφατσίου είνε
  ή πλέον παρηγκωνισμένη. Στε
  ρεΐται παντελώς άμαξιτών
  δρόμων. Καί τ' αϋτοκίνητα
  πού έκτελοΰν την συγκοινω¬
  νίαν, διέρχονται άπό χωρά-
  φια καί λειβάδια. Δι' αύτό
  καΐ ή συγκοινωνία διεκόπτετο
  μέχρι σήμερον κατά τούς χει-
  μερινούς μήνας. Εύτυχώς δ-
  μως έχορηγήθησαν αί άπαραί-
  τητοι πιστώσεις, ό δρόμος δι-
  ηνοίχθη μέχρι τοθ Χάρακα καί
  ύπολογίζεται δτι έντός τοϋ
  έρχομένου θέρους θά σκυρο-
  στρωθή καΐ θ' αποπερατωθή
  τελείως. Έπίσης καί ό δρό¬
  μος Πραιτωρίων—Πύργου κα-
  τεσκευάσθη μέ προσωπικήν έρ
  γασίαν των κατοίκων καί μέ
  πιστώσεις τάς οποίας εχορή¬
  γησεν ή Γεν. Διοίκησις. Έκ
  παραλλήλου δέ έργάζονται οί
  κάτοικοί καί διά την κατα¬
  σκευήν όδών άπό Άρκαλοχω
  ρΐου είς "Ινι—Σκοινιά καΐ άπό
  Άγίου Θωμθ είς Λαράνι—Ά
  τσιπάδες —Στάβιες. Καί έ<ρό σον την προσπάθειαν αυτήν ένισχύη καΐ ό κ. Νομάρχης καΐ τό έπαρχιακόν ταμείον, ΰπάρχει βάσιμος ή ελπίς δτι ταχέως θ' αποκτήση, καί ή έ παρχία αυτή άρκετούς διά την εξυπηρέτησιν της δρόμους. Άπομένει βεβαία ή όδός Χάρακα— Σταβιών— Πλατά νού— ΦαιστοΟ. Άλλ' αυτή συμπεριλαμβάνεται είς τό πεν ταετές όδικόν πρόγραμμα τής κυβερνήσεως. Άπομένει έπί¬ σης η άποστράγγισις των έ- λών καί ή έκχέρσωσις των λειβαδίων καί ή έξυγίανσις τής επαρχίας. Όλα δμως αύ τα θά γίνουν σύντομα, έφό¬ σον απεφασίσθη ή εκτέλεσις των παραγωγικών έργων τής Μεσσαράς. Ύπάρχει έπίσης Αί καλλιέργειαι. Άπό την δημοσιευθείσαν έκθεσιν τής Γεωργικής Περι¬ φερείας διαπιστοΰται ήδη καί επισήμως δτι ή ανάπτυξις των καλλιεργειών συντελεΐται κα¬ νονικώς καθ' άπαντα τόν νο¬ μόν καί έδραιοΰται ή πίστις καί ή ελπίς διά μίαν πλουσί¬ αν εσοδείαν. Μόνον τα έσπε- ριδοειδή ύπέστησαν κατά τό- πους προσβολάς άπό κορυ- φοξήραν, την τρομεράν αυτήν φυτονόσον πού άπειλεί νά καταστρέψτ] τάς κιτρέας καΐ τα άλλα έσπεριδοειδή τοϋ τό- που. Δι' αύτό καί φρονούμεν δτι θά πρέπει νά φροντίσουν ή άνάγκη τής κατασκευάς νέ- ων συγχρόνων σχολικών κτι- ρίων είς τα περισσότερα χω¬ ρία. Καί διά τό ζήτημα δμως αύτό, λαμβάνει εύτυχώς μέ- ριμναν ή σημερινή κυβέρνησις Δημιουργεΐται έπομένως ή πε ποίθησις δτι συντόμως, μετά πάροδον ολίγων σχετικώς έ- τών, τό Μονοφάτσι τό τόσον παρηγκωνισμένον καί άγνοη μένον θά έχη άναδημιουργηθή τελείως. Οί φιλοπρόοδοι κά τοικοί τού έργάζονται πρός τουτο δραστηρίως Θά δοθή δέ ασφαλώς καί ή ενίσχυσις τοΰ Κράτους. Καί σήμερον άλλωστε τό Κράτος την παρέ χ&ι έν τώ [·μέτρω των δυνάμε ών τού. αί άρμόδιαι υπηρεσίαι νά προ άβουν τό κακόν. Ή κορυ- φοξήρα, δέν θεραπεύεται δυ· ατυχώς. Προλαμβάνεται δμως πιστεύομεν. Καί αύτά τα προ- ληπτικά μέτρα θά πρέπει νά όργανωθοΰν μονίμως πλέον. *** Αί λουτροπόλϊΐς. Πληροφορούμεθα δτι επί τή :νάρξει τής «τουριστικής σαι¬ ζόν» καΐ επί τή προσεγγίαει τού θέρους, όπότε αναμένον¬ ται πλεΐστοι ξένοι διά νά δι- έλθουν τοΰς θερινούς μήνας είς τάς ελληνικάς έξοχάς, τό ύφυπουργεΐον Τύπου καΐ ΤουρισμοΟ, λαμβάνει σοβαρά μέτρα έξωραϊσμοθ καί άνα- διοργανώσεως των λουτρο¬ πόλεων καί των κέντρων πα- ραθερισμοΰ. Πιστεύομεν λοι¬ πόν δτι έπ' εύκαιρία τό κα¬ λόν αύτό ύφυπουργεΐον, θά αποφασίση την οργάνωσιν καΐ λειτουργίαν καί των Κρητι- κων λουτροπόλεων. Είς τό πρόγραμμα τού άλλωστε κά¬ μνει μνείαν καί των λουτρο¬ πόλεων αυτών. Έκτός δέ τού¬ του ή Κρήτη εχει ίαματικάς πηγάς μοναδικάς σχεδόν είς τόν κόσμον. Έπομένως ή εκ¬ μετάλλευσις των καί ή οργά¬ νωσις λουτροπόλεων θ' άπέ- φερον τεραστία όφέλη είς τόν τόπον. Πεταχτά σημειώματα ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ Συναγερμός των πιστών χθές. Κατάμεστες οί έκκλη- σιές, κυρίως άπό γυναικόκο- σμο κάθε ήλικίας καί τάξεως. Κάτω άπό τούς θόλους των ναών ήκούσθησαν διά τελευ¬ ταίαν φοράν εφέτος οί χαιρε- τισμοί τής θεοτόκου. «"Αγγε- λος πρωτοστάτης, ούρανόθεν έπέμφθη, ειπείν τή θεοτόκω τό χαΐρε!...» Καί είναι τόσον ώραΐος καΐ τόσον συγκινητι- κός, μεγαλόπρεπος καΐ ύπο- βλητικός αύτός ό χαιρετισμός πρός την μητέρα τοθ θεοΰ. Ρίγη φέρνει στό σώμα τό ά- κουσμά τού. Πόθους, δνειρα, προσδοκίες φουντώνει στή καρδιά. Γλυκά νοσταλγικά αίσθήματα φέρνει στή σκέ- ψι. Εΐδατε μέ πόση κατάνυ- ξι παρηκολοΰθησεν δλο αύτό τό πλήθος πού συ- ναθροίσθηκεν είς τούς ναούς; Ποτέ ϊσως άλλοτε δέν έδει- ξαν τόσην εύλάβεια, τόσον ά- πόλυτο μυστικισμό. Χιλιάδες μάτια, βουρκωμένα ΰψώθηκαν πρός την είκόνα τής Πανα¬ γίας κι' έστηλώθηκαν έκεΐ ά- κίνητα σέ κατανυκτική δέησι. Νέες παρθένες, ροδαλές, ποϋ παίρνουν όψιν έστιάδων κάτω άπό τ' ώχρό τρεμουλιαστό φώς των καντηλιών ύψώνουν κατανυκτικά τό βλέμμα καί δέονται νά εμφανισθή μπρο- στά τους σύντομα ό άγγελος τού ύμεναίου. Καί είνε στά μάτια των έκδηλωμένη ή προσ δοκία κι' έλπίδα. Γυναΐκες σε- βάσμιες ύψώνουν τό χέρι είς σημείον τοϋ σταυροϋ, καΐ νο- σταλγοΰν τό παρελθόν πού τούς προσέφερε τό κρΐνο τής άγάπης καί τοϋ έ'ρωτος. ΚαΊ είνε τόσο ώραϊο καΐ τόσο συγκινητικό τό θέαμα τοΰ κό σμου αύτοϋ που Ιχει συνα- θροισθή είς τους ναοΰς καί δέεται. Είνε έ"νας κόσμος πού δέν Ιχασε την πΐστι τού άκόμη. Πού καταφεύγει στό θεό γιά νά ζητήση εϊτε την έκπλήρω σι των όνείοων τού είτε τό ξύπνημα τοϋ παρελθόντος μέ τίς γλυκειές τού νοσταλγίες Καί είναι τόσο σημαντικό νά διατηρή κανείς την πίστι τού α' αυτή την έποχή πού δλα εχουν κλονισθή κι' οί άνθρω- ποι παραδέρνουν μέσα σέ πελάγη άμφιβολίας. Μ.·— Αί οδοί τής πόλεως. Άπό τής χθές ήρχισαν αί εργασίαι πρός επισκευήν τής πρό τοθ μεγάρου των Άκτά- ρικων όδοθ. Καθώς δέ πλη¬ ροφορούμεθα αί εργασίαι θά γενικευθοΰν έπισκευαζομένων δλων γενικώς των όδών τής πόλεως. Πράγματι. δέ ήτο ά¬ νάγκη νά γίνη τουτο διότι τα καταστρώματα των κεντρικώ¬ τερον ιδία όδών, είχον κατα στραφή καί ή διάβασις των καθίστατο δύσκολος. Φαίνεται δμως δτι ό Δήμος δέν θά πε¬ ριορισθή είς ιτήν επισκευήν των δρόμον μόνον. Μέ την έναρξιν τοϋ νέου οικονομικόν ετους, θ' αρχίση ή έφαρμογή εύρυτάτου προγράμματος έξω ραϊσμοΰ, καθώς μάς έβεβαίω σεν ό Δήμαρχος κ.Γεωργιάδης πού εχει ώς όνειρον την άναδη μιουργίαν τής πόλεως. Ρεκόρ. Πρωτοφανές ρεκόρ εσημείω¬ σεν ή πεσοθσα εφέτος βροχή. Είς την περιφέρειαν τού Μα- λεβυζίου ή ποσότης τής βρο- χής άνήλθε μέχρι σήμερον είς 950 χιλιοστά είς πολλά δέ διαμερίσματα έφθασε καί υπερέβη τό μέτρον. Δεδο- μένου δέ δτι ή μέση έτη σία ποσότης τής πιπτούσης είς τόν τόπον μας βροχής ύ¬ πολογίζεται είς 500 περίπου χιλιοστά, προκύπτει δτι εφέτος είχομεν ύπερδιπλασίαν βρο- χήν. Τό ρεκόρ είνε μέγα. Άλ¬ λα καί ή ωφελεία θά είνε ά· νάλογος. Τό φαινόμενον τής λειψυδρίας άνήκει πλέον είς τό παρελθόν. Έφόσον δέ ε¬ χομεν καί όψίμους βροχάς είμ- ποροθμεν νά πιστεύωμεν δτι ή παραγωγή θά είνε ίξαιρε- τικώς πλουσία. Οί ούρανοί ε¬ φάνησαν εύσπλαχνικοί εφέ¬ τος. Ή 'Ελληνοτουρκική. Προχθές διήλθεν έξ'Αθηνών μεταβαίνων είς Αίγυπτον δ- που θά εργασθή διά την σύ¬ ναψιν νέας Τουρκοαιγυπτια- κής συμμαχίας ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Άράς. Έπ' εύκαιρία δέ δ Τοΰρκος διπλωμάτης, συνην¬ τήθη μετά τοΟΈλληνος Πρωθ- υπουργοΰ καί συνωμίλησαν επί των ζητημάτων πού άφο- ροΰν τάς δύο χώρας, την Τουρκίαν καί την Έλλάδα κατά την παρούσαν στιγμήν. Καί διεπιστώθη δι' άλλην μίαν άκόμη φοράν πόσον σταθερά είνε η 'Ελληνοτουρκική φιλία Ι καί πόσον είλικρινής καί στενή (είνε ή συνεργασία των δύο Ι εθνών είς δλα τα εξωτερικάς ' πολιτικής ζητήματα.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ *
  Ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον δ
  θρΐαμβοςτής Μάρθας'Εγκερθ στήν
  «Σερενάτα τού Σοΰμπερτ».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό μνημειω
  δες Εργον: «Ή ζ-ωή τού Αίμίλ
  Ζολδ». Μέ τόν Πώλ Μιοθνι
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  £Γ~~
  ^*^^^***^ε_^·^*ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ,
  ΣΕΡΕΗΑΤΑ
  Ό άπατάβλητος θρίαμ-
  βος τής:
  και τού:
  ΧΑΝΣ ΠΑΡΑΫ
  Τό τελειότερο καλλιτέ-
  χνημα πού έδωσεν έως
  τώρα ή κινηματογραφική
  τέχνη.
  Σκηνοθεσία: ΒΙΛΛΥ
  ΦΟΡΣΤ.
  Μουσική: ΦΡΑΝΣ
  ΣΟΥΜΠΕΡΤ.
  Συμπράττουν:
  Ή Φιλαρμονική όρ-
  χήστρα τής Βιέννης.
  Ή Κρατική χορωδία
  τής Βιέννης.
  Ή Παιδική χορωδία
  τής Βιέννης καΐ ή Τσιγ-
  γάνικη όρχήστρα τού
  ΓΚΟΥΛΑ ΧΟΡΒΑΤ.
  ΒΒΒΒΗΒΒ4ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΜΒ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το θαλαμηγον «)π
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθβΤ-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τι,λέο. Ι~41
  ΕΝΟΙΚΊΑΖΕΤΑΙ
  Οίκία— Βίλλα μέ δλας τάς
  ευκολίας, μοντέρνα, είς τιμήν συγ
  καταβα:ικήν. Πληροφορίαι στ,ό
  Καφενειον Δημ. Μπουρλάκη, 1
  Όδός 'Γαρομηλίγκων, Ηράκλειον.
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  Ο ΠΡΟΑΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Τοΰ Λεωνΐδα Άντρέγιεφ.
  Άπό τού δρόνου
  ι ______———.......-------——-
  είς την λαιμητόμον.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μην ϋποκύτιτετε
  εις έφημέρους στενοχωρίας.
  —Στήν ώρα ϊρχεσαι! — τοΰ
  φώναξεν ό Πέτρος. Γιά πές μας,!
  Έγώ ή ό Ιωάννης, ποίος άπό
  τούς δυό μας θά έχη στή βασι-
  λεία των ούρανών την πρώτη θέ¬
  σι κοντά στόν Κύριο;
  Ό Ίούδας δέν άπεφάσ;ζε ν'
  ανοίξη τό στόμα τού Άνέπνεε
  μέ κόπο, καί τα μάτ:α τού κύτ-
  ταζαν έρωτηματικά τα ήσυχα
  μάτια τοϋ Ίησοΰ.
  —Άλήθεια, Ίούδα! — τοθ εί¬
  πεν ό Ιωάννης. Λύσε μας την
  διαφορά μας: Σέ ποίον άπό τούς,
  δυό μας άνήκουν τα πρωτεία: Σ'
  έμένα ή στόν Πέτρο;
  Χωρίς νά παύση ν' άτενίζη
  πρός τόν Ίησοθν, ό Ίούδας ση-
  κώθηκε μέ δλη τού χήν ήσυχία,
  καί μέ μιά πεποίθησι πού ίκα-
  νε κατάπληξιν στούς άλλους,
  είπε:
  —Έγώ!
  Ό Ίησοθς χαμήλωσε τα μά-
  τια. Καί χτυπώντας τα στήθός
  τού μέ την γροθιά τού, ό Ίσκα-
  ριώτης, σέ τόνο αυστ,ηρά ,καί
  θριαμβευτικόν, είπε:
  —Μά, έγώ θά είμαι ό πρ&τ^ς
  στό πλευρό τοθ Ίησοΰ.
  Καί λέγοντας αύτά βγήκε. Οί
  άλλοι μαθηταί έμειναν έμβρόντγ;-
  τοι, δέν πίστευαν τα αύτιά τού;,
  καί κύτταζαν ό έ'νας τόν άλ¬
  λον...
  *
  * *
  Έκείνη ακριβώς την έποχή, ό
  Ίούδας Ικαμε τό πρώτο άποφα-
  σιστικό βήμα πρός την προδοσίαί:
  Πήγε, στά κρυφά, στόν "Αννα,
  τόν άρχιερέα. Τόν δέχθηκαν πο-
  λύ ψυχρά. Χωρίς νά δώση ση-
  μασία σ' αύτό ό Ίούδας ζήτησε
  μιά άκρόασι πού τέλος τοθ παρε-
  χώρησαν. "Οταν δμεινε μόνος μέ
  τόν άρχιερέα, Ινα ^(έρο ξαρακια-
  νό καί αύστηρό πού μέ περιφρό-
  νησι τόν κρυφοκύτταξε κάτω ά¬
  πό τα πρησμένα τού βλέφαρα, ό
  Ίούδας τοθ είπε: ώς πιστός Ίσ-
  ραηλίτης δέν είχε γίνη μαθητής
  Ίησοϋ τοθ Ναζωραίου παρά μο-
  νάχα μέ τόν σκοπό νά γελάση
  τόν άγύρτην καί νά τόν παραδώ¬
  ση είς χείρας των άρχών.
  —Ποίος είνε αύτός ό Χαζω-
  ραΐος; — ρώτησεν ό Άννας μέ
  περιφρόνησι προσποιούμενος πώς
  τάχα γιά πρώτη φορά άκουε ιαΰ-
  τό τό ονομα.
  Ό Ίούδας Ικανε τάχα πώς
  πίστευε την προσποιημένη &·
  γνοια τοδ άρχιερέως, καί μέ
  πολλές λεπτομερείς τοϋ άνέφε-
  ρε γιά τα κηρύγματα τοθ Κυ-
  ρίου, γιά τα θαύματά τού, γιά
  τό μΐσος πού ό Ναζωραΐος δίδα
  σκε κατά των Φαρισαίων, καί
  κατά τοθ ναοθ, γιά τίς άλλεπάλ-
  ληλες καί συνεχεΐς, έκ μέρους
  τού παραβάσεις τοΰ νόμου, καί
  τέλος γιά την σφοδράν έπιθυμία
  πού ΐτρεφεν ό Ίησοθς: Ν' άπο-
  σπάση την εξουσίαν άπό τούς
  έκκλησιαστικούς καί νά όημιουρ
  γήση Ινα νέο βασίλειο. Καί ό
  Ίούδας μέ τόση τέχνη άνακάτε-
  ψε την άλήθεια μέ τό ψεθδος,
  πού ό "Αννας τόν κύτταζε μέ πε-
  ρισσότερη ποοαοχί], καί τοθ είπε
  μέ φωνή περίλυπη:
  (συνβχίζεται)
  ΨΑΛΙΔΙ
  ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ60Α0
  δι' οιαδήποτε φόρεμα, φρά-
  κα κ. λ. π.
  Ταχυτάτη έκμάθησις.
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ
  'Εμπορορράπτης
  Πανεπιστημίου 36—ΑΘΗΝΑΙ
  ΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒ«·Β*ΜΝΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΜΒΒϋΒ.ΒΝ
  ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤ1ΚΑ
  Είς τό Ζαχαροπλαστείον
  ΕΜΜΑΝ. ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  Ζητησατε τα έκλεκτά καί αρωματώδη λου-
  κβύμια:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
  Είνε ανωτέρα ολων, είς γεΰσιν, καί πβιό-
  1-10
  ΐΒΗΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒααΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒηεΙ
  ΜΥΖΗθΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  «Ή παροΰσα οίκονομική κρίσις
  μέ βασανίζει σκληρά, αγατητή
  Ντιστεγκέ. Όχι μόνον εΐμαι δπως
  δλος δ κόσμος, ττολύ στενοχωρη
  μένη οίκονομικώς, άλλ' επί πλέον
  α'ισθάνομαι ότι εΐμαι συντετριμ·
  μένη ήθικώς· ή διηνεκής άπασχό-
  λησίς μου είς την Ίσορροττίαν τού
  προυπολογισμόν), ή άναιτόφευκτες
  στερήσεις, ή καθημερινή οργάνω¬
  σις μιδς κοπιαστικής πολυσυνθέ-
  τού ζωής, ό φόβος μή τυχόν καϊ
  δέν ανταποκριθή) κα'ι είς τα άπα
  ραίτητα άκόμη έ"ξοδα, 8λα αύτά
  μέ συντρίβουν, μέ βασανίζουν καί
  μέ άπελτήζουν Δέν μπορώ νά
  σκεφθώ οϋτε νά συζητήσω διά τί-
  ποτε δλλο Τόν χαιρό τής εΰζωΐ-
  ας καί των άνέσ^ων άγαποθσα
  την άνάγνωσι, τάς συζητήσεις ε¬
  πάνω σέ ένδιαφέροντα ζητήματα,
  τάς τέχνας κλπ. τώρα, ή κουζίνα,
  τό ράψιμο, τα «τέρατα τής οίκο-
  νομίας» περιορίζουν τόν όρίζοντά
  μου κα'ι μέ τΐνίγουν μέχρις άποκτη
  νώσεως. Εΐμαι άττελπισμένη διά
  την κατάστασιν είς την οποίαν
  εύρίσκομαι, δταν πρό πάντων σκέ¬
  πτομαι δτι θά είνε παντοτεινή αυ¬
  τή ή ζωή των στερήσεων...»
  Πρώτα άπ' δλα σπειόδω νά βε-
  βαιώσω την έπιστολογράφον μου,
  δτι τό κακό είνε όλιγώτερο φοβε
  ρό άπό δτι τό φαντάζεται. ΆφοΟ
  παβαίνεται καί άφοϋ ύποφέρει,
  θά τής είνε δυνατόν νά θεραπευ-
  θη μέ όλίγην προσπαθεία καί θε
  λησι: Ν' άφίνη κατά ε'να τρόπον
  αδικαιολόγητος νά καταλαμβάνε-
  ται έξ ολοκλήρου άπό μία σκέψι
  όποιαδήποιε, είνε μιά άδυνσμΐα,
  μια έλλειψις αντιδράσεως καϊ ά-
  ΙΙΛΤΡΙΓΙΙΙ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣί --
  μύνης
  Μακρυά άπό την πρόθεσιν ν' αρ·
  νηθώ την σπουδαιότητα των δυ¬
  σχερειών μέσα στ'ις οποίες άντι-
  παλαίουν σήμερα πολλές μήτε-
  ρες καί πολλές οίκοδέσποινρς το·
  ττοθετώ έκεϊ ποΰ πρέπει τό πολύ¬
  πλοκον των προβληυάτων τα ό-
  ποία ϋφώνονται έμπρός των καί
  ξεύρω με ποία έπίμονο γενναιότη-
  τα πρέπει νά ϊχπ γίνρ ή έφευρε-
  τικότης των διά νά λύση τα προ-
  βλήματα αΰτά. Ά>λά δέν ε!ν&
  λόγος αύτάς διά νά άμελήσετε δ,·
  τι δέν άφορδ τα θλιβερά αΰτά ζη¬
  τήματα τής οίκονομικής τέχνης
  οότε διά νά συγκεντρώνετε αονο·
  μερώς τίς διανοητικές κα'ι ήθικές
  σας ίκανότητες επί αϋτοΰ μόνον
  τοΰ σημείου
  Χωρίς άμφιβολία, πρέπει έν
  πρώτοις νά συμβιβασθοΰμε μέ τίς
  παροΰσες οίκονομικές νέες άνάγ-
  κες μέ Μνα ϊξυπνο θάρρος: Άλλά
  μόλις ληφθούν αί άποφάσεις διά
  την εκτέλεσιν τής άπαοαιτήτου
  εργασίας καί ύποταχθώμεν ?'ις
  τάς άναγκαίας στερήσεις άν-
  τί πολυαρίθμων θυσιών (συμ-
  περιλαμβανομένου τού έγωισμοΰ)
  πραγματοποιουμένης σχεοόν τής
  ίσορροπίας τοΰ ταλαντευομένου
  προυπολογισμοΰ μας δς άπαλ-
  λαχθώμεν άπό την ϋπνωτιστικήν
  ανησυχίαν, άπά την διαρκή επα¬
  νάστασιν πρός τόν εαυτόν μας
  καί άς άπασχοληθώμεν είς τό νά
  την διασκεδάσωμε.
  Άλλ' επί τοθ ίδίου θά συνεχίσω
  αυριον.
  ή Ντιατεγκέ
  Διά τάς άναγνωστρίας
  και τούς αναγνώστας μας.
  ΣταυρόΑεξον ίιπ' αριθ. 86.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Έχει 8 ρούπια. — Έχει έ'ξ
  ίσομεγεθεις ?δρας.
  2) Τραγουδώ. —' Αριθμητικόν
  σημείον.
  3) "Ανθρωπος άγράμματος......
  άπελέκητον.—Εις σχήμα Χ.
  4) Ίερός Ταΰρος των Αίγυ-
  πτίων.
  5) Σ' αυτήν την πόλιν £νί-
  κησε τούς ΐίέρσας ό Μέγας Ά-
  λέξανδρος.—Γυνακεϊον τουρκικόν
  ίνομα.
  7) Υιός τοθ Ίακώδ.—Άριθμός.
  9) Λέγεται καί φέρετρον.—
  "Ηπειρος (γεν.).
  10) Ευρίσκεται μεταξύ κνήμης
  καί μηροθ.
  11) Μίς κατασκευάζιι τα ροθ-
  χα.—Φυλή, σόι, γένος.
  12) Κάνουν νόστιμη κομπόστ*.
  13) Την κατήργηαεν τό αυτο¬
  κίνητον.—Τό πλέον τεχνικόν παι-
  γνίδι.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Μία των Ίονίιον νήσων.—
  Μικρόν νόμισμα μετάλλινον.
  2) Γλυκύ.—Γράμμα.
  3) Κουτσός.—Μαλάκιον.
  4) Τα χατωφλι.
  5) Έθνικός εύεργέτης.—Όμάς
  ναυτών.
  υ') Άντωνυμία άναφορική (θηλ.).
  7) Δέν συναινεΐ.
  8) Ή δσμή τοθ ψηνομένου κρέ-
  ατος.—Έλαφρόν άγεράκι (γεν.):
  9) Κάτοικος ΆσιατικοΟ κρά-
  τους.
  10) Στήριγμα.— Αύτά έλησμό-
  νησε νά αποκαταστήση ό θησεύς
  καί έγιναν ίφορμ^ι νά πνιγ^ ό
  πατήρ τού Αίγεύς.
  11) "Εχομεν δυό ώτα διά νά
  ακούωμεν πολλά καί ε"να..... διά
  λέγωμεν ολίγα.
  12) Βέλος.—Δημητριακάν (δημ.).
  351ον
  Εΐχε κι' δλας νυχτώσΓ) δ¬
  ταν ή βασιλική οίκογένεια έ-
  φθσσε στό Τάμπλ τόν βαρύ
  καί σκοτεινό πΰργο—οί τοΐχοι
  εΐχαν δύο μέτρα πάχος—πού
  εΐχαν κτΐση οί Νταΐται γιά νά
  ϋπερασπΐζουν τόν οίκισμό
  τού μέσα στό Παρίσι. Λαμπιό-
  νια άναρίθμητα—λαϊκό πα-
  νηγΰρι δέν ήταν:— έφωταγω-
  γοθσαν τα παράθυρα τοΰ κεν
  τρικοϋ κτιρίου. Ή ΜαρΙα-Άν
  τουανέττα τό ήξερεν, σύτό
  τό κτΐριο. Έκεΐ κατοικοθσε,
  τα χρόνια τής εύτυχίας καί
  τής ξενοιασιας, ό κόμης τού
  Άρτουά, 6 άνράδελφός της,
  δ χορευτής της, μέ τόν οποί¬
  ον εΐχε κάμη—τα έθυμόταν
  θολά σάν ξένο πσραμΰθι—τό-
  σα όλοήμερα ή όλονύχτια
  ' γλέντια. Καθώς έπλησΐαζε
  τό άμάξι, θυμήθηκε πώς μιά
  χειμωνιάνικη μέρσ, πδνε δεκα
  τέσσερα χρόνια τώρσ, τυλιγ-
  μένη σέ πολύτιμα γουναρικά
  ήλθε κ' έσταμάτησε* μέ τό πό
  λυτελέστατο Ελκηθρό της—ε¬
  ί ναν χιονάτο κύκνο μέ γλυκό-
  λαλα κουδουνάκια—μπροστά
  στόν πύργο δπου επρόκειτο
  νά δειπνήστ) βιαστικά γιά νά
  φύγη επειτα μαζΐ μέ την τρελ-
  λή παρέα της γιά τό νυχτε-
  ρινό γλέντι. Σήμερα οί οίκο-
  δεσπότες λιγώτερο περιποιη-
  τικοΐ οί έπίτροποι τής *Κομ·
  μούνας, την έπροσκαλοΰσαν
  νά έγκατασταθή έκεϊ μονίμως.
  ΟΙ θυροροί μέ τίς άσημοκέντη
  τες λιβρέες εΐχαν άντικατα-
  σταθή μέ άγρύπνους έθνοφρου
  ρούς κςΐ χωροφύλακες. Άλ¬
  λοτε στίς κομψές αΐθουσες μέ
  τίς έπιχρυσωμένες διακοσμή-
  σεις εγίνοντο μουσικές έπιδεί-
  ξεις—εΐχε παίξη, καί ό όκταε-
  τής Μόζαρτ μέ την άδελφοΰ-
  λά τοι.—έδίδοντο γιορτές, έ-
  πλημμυριζε τα πάντα ή ήδο-
  νικη χαρά τής ζωής. Τώρα ή
  Μαρία Άντουανέττα καί ό
  Λουδοβΐκος 16ος δέν επρόκει¬
  το νά έγκατασταθοΰν στό κτΐ-
  ριον αύτό, άλλά στοΰς δυό
  παμπάλαιους στρογγυλούς
  ■πύργους μέ τίς μυτερές σκε-
  πές πού ώρθώνοντο παραπλεύ
  ρως. ΟΙ πέτρες τους εΐχαν
  μαυρίσΓ) άπό τό πέρασμα πέν
  τε αίώνων. Καί ή δψίς των έ-
  γεννοϋσεν συναισθήματα θλ(-
  ψεως καΐ πένθους. ΟΙ βαρει·
  ές σιδερόφραχτες πόρτες των,
  τα χσμηλά παράθυρα των, οί
  σκοτεινές αύλές των, έξανά-
  φερναν στήμνήμη τίς λησμονη-
  μένες μπαλλάντες τοθ πάλαι
  οθ καιροθ, τα μυστικά δικα-
  στήρια, την Ιεράν Εξέτασιν,
  τα άντρα των μαγισσών καί
  τα ύπόγεια των βασανιστηρί-
  ων. Οί Παρισινοΐ άπέστρεφαν
  μ' £ναν άόριστο φόβον τό
  βλέμμα άπό τα λείψανα έ-
  κεΐνα μιδς έποχής σκότους
  καί βίας, τα όποΐα έμεναν
  Ιρημα καΐ άχρησιμοποΐητα κα
  ταμεσής μιάς συνοικίας πού ϊ-
  σφυζεν άπό μικροαστική ζωή.
  (συνεχίζεται)
  ■εΒΐεΐΒΒΒ«ΗΗΜΒΒΜΒΒει·ειεΐΒ««ΜΜΝΒειειεΐΒεΐΒεΐΒπε]«β«·εΐΜΐΐΒΒε—|
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  ίΐ.
  Πωλοΰνται είς αρίστην κατάστασιν δύο Ραδιο-
  γραμμοφωνα μέ τιμήν εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι καί δοκιμαί είς τό κατάστημα
  Χαραλάμπους Κεγιαδάκη — Βτλιοέ Τζαμί.
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΗεΐεΐΒΒΒΒΒΒΒΙΙΚειΒΒΒΒΙ
  ■ ■■ΒΒΒΒΒΙ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  "ΤΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ,,
  (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ)
  Νεώτεραι πολυτελεϊς εγκαταστάσεως ολων των
  άνέσίων.
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ & ΥΙΟΣ
  (Όδος 'Αρκαδίου 167 Ρέθυμνον)
  -
  'ΕΑευθ. Πηγάκης
  ' Ιατρός—Παθολό γβς
  Δέχεται έν τφ ίστρεΐφ τού
  όδός Τσακίρη (οίκία στρατη-
  γοθ κ. Άλεξάκη) 10—12_π. μ.
  καΐ 4—6 μ. μ.
  ΚΟΙΜΩΜΙΚγλ
  ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ- Αφί¬
  κετο ττρό ημερών έγκατασταθείς
  μονίμως είς την πόλιν μας μετά
  διετεΐς σ-χουδάς έν Παρισίοις, ό ί·
  ατρός άκτινολόγος κ. Ήρακλής Γ.
  Παναγιωτάκης.
  Είς τόν νέον έπιστήμονα εύχό
  μεθα την αρίστην σταδιοδρομίαν
  ΚΙΝΗΣΙΣ—Ανεχώρησε διά Ζυ
  ρίχην πρός συνέχισιν των έμπορι-
  κων τού σπουδών, ό κ. Μιχαήλ Γ.
  Διαλυνάς. χ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ - Δνίς ΧουσοΟ-
  λα Γαρυφαλάκη — Ανδρέας Ζέης
  ήοραβωνίσθησαν.
  Συγχαρητήρια
  -Ό κ Γεώργιος Π. Κοκολά¬
  κης έκ Τυλίσσου καί ή δνις Χρυ-
  σοϋλα Μανούσου Σειμένη έκ Κα·
  μαριου έ'δωσαν αμοιβαίαν υπό¬
  σχεσιν γάμου.
  Τούς μνηστευθέντας συγχαί¬
  ρομεν.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ - Τρλοϋντες
  αυριον είς τόν Ναόν τού Άγίου
  Τίτου καί μετά την θείαν λειτουρ¬
  γίαν άρχιερατικόν μνηαόσυνον
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τής
  ιτολυκλαύστου μας θυγατρός,συζύ
  γου κα'ι αδελφής:
  Μαρίκα; Λ. Καλλιγιάννη
  παρα<αλοϋμεν τούς φίλους καΐ συγγενεΐς, δπως προσέλθωσι καΐ ένώσωσι μεθ' ημών τάς δεήσεις των Αί βαρυπενθοΰααι οικογένιαι: Λ. Καλλιγιάννη Μιχ. Τζανάκη *** Γύρω στπν πόλι. Ήπιώτερος ό καιοός χθές ώ· στε νά δημιουργήται πάλιν γενι- κή ελπίς ότι θά επανέλθωμεν είς την συναίσθησιν τής ανοίξεως. — Άλλως τε ή τελευταία βρο· χή κρινεται άρκετή δια τάς γεωρ γικάς ανάγκας. —'Εζ άφορμής τής μετ" ολίγον εγκαινιαζομενης τουριστι·«ής περι- όδου, διετάχθη 6 συντονισμθς των έιτισκευών των κεντρικωτέρων ό· δών. —Έκ παραλλήλου καταβάλλε¬ ται φροντίς διά την καλαισθητικω τέραν εμφάνισιν των άξιοθεάτων τής πόλεως. —Οϋτω έκτός των γενομένων περΐ την Νομαρχίαν, τα δικαστή ρια καί τό Δημόσιον Ταμείον πρα σιών, έξωραΐζεται καθαριζομένη καί ή ϊστορική κρήνη Μοροζίνη. —Είς τό βιβλίον, διά τό οποίον έγράψαμεν χθές, τοΰ δημοσιογρά φού κ. Δ. Κ. Σβολοπούλου: «Τέσ σαρες πειραματισμόν» —Έζετάζωνται τα έφαρμοζόμε να πολιτικοκοινωνικά καί οίκονο μικά συστήματα είς Πορτογαλλί αν, Ρωσσίαν, Ιταλίαν καΐ Άμερι κήν υπό πνεΰμα πλήρους άντικει μενικότητος. — Καΐ αναλόγως τόν έν τ{) πράξει άποτελεσμάτων των. —'Ετιανήρχισαν άπά προχθές αί εργασίαι τής αποπερατώσεως τού Μεγάρου Ρεγκινάκη. —Ώς γνωστόν είς τό κτίριον τούτο, θά προστεθούν δύο εΐσέτι δροφοι, διατιθέμενοι διά γραφεϊα καί Λέσχην μετά κατάλληλον» ττχ ράτσας δι* άναψυχήν. —Αί συζητήσεις διά την διεβνή κατάστασιν δέν λείπουν οΟτε τάς ημέρας αύτάς άπό τα καφενεϊα. —Άλλά μήπως θά λείψουν πό τέ; —Αί ανωμαλίαι καΐ οί κίνδυνοι τού πολέμου θά ϋφίστανται πάντο τε ανεξαρτήτως αν οί τελευταϊοι θά πραγματοποιοϋνται ή μή, — Είς τού Πουλακάκη ή προβο λή τού φίλμ «Σερενάτα Σουμ περτ» συγκεντρώνει πολύν κό σμόν. — Σήμερον καί αυριον τό ίξαι ρετικόν αύτό φίλμ μέ τό άηδονά λαλο τραγοΰδι τής Μάρθας *Εγ κερθ θά τΐροβληθη διά τελευταίαν φοράν είς απογευματινάς καί ε¬ σπερινάς παραστάσεις. ό Ρέπορτερ ♦" •••·»····»·»»β Ο ΖΤΟΜΑΧΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ * Κων. Ε. Πολυδάκης Είδικευθείς 4ν Γερμανία είς τα νοσήματα τοθ στομάχου έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται τούς πάσχοντος έκτοϋτίβτττι- κου συατήματος 4ν τω Ιατρείω τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς Καμάρες. θεραπεία αΐμορροΐδων α¬ νευ εγχειρίσεως δι* ένέσεων. Άριθμ. τηλ. 7—92 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθή<η εύ- ρΰχωρος κειμένη τταρά τφ Μπο- δοαακείψ. Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω. Γ. Καρούζου. 1—10 ΊΟΣ , Βυμνον) ( |«ΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒε)ΒΒΒ·«εΐΒΒΒεΐΒΒ. Ασφαλιστικόν Γραφείον ΜΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ Τηλέφωνον 5—69 Ένβργβΰνται άσφάλειαι πάσης φύσεως κα'ι είς σο&α- ρωτάτας Έταιρίας: ΧΩΗΣ Εθνικόν "Ιδρυμκ 'Ασφαλβιών Ρώμης. ΠΥΡΟΣ "Ενωσις 5ΗΜτί«ς καΐ 'Εβνικη. Γαλλικόν Λοΰδ Κοντιναντάλ. Χαμπβύργκ Βρέμεν. ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΑΡΙΤΑΙΜ. Πρακτορβϊα χκΐ άντ«πβκριτ«1 είς ίλ«ί τάς πόλεις τής Κρήτης. ΆβελφβΙ Πετρβχείλβυ Κων. Ζαχαριουδάκη; Στυλ. Κούνδουρος 'Εμμαν. 'Αοπρας Άδβλφοι ϊυμινβλάκη. Ιλι... ΧΑΝΙΑ ΡΕβΥΜΝΟΝ ΣΗΤΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ι Γ" ΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΊΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΗι ■ ΒΒΒΗ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  Σ — Α
  ?ν-Άνί5
  ϊ^. Π.
  ΌΝ ,
  Ιν •«ί
  «όν
  ·*
  των ν£νομ£νΒ»
  βν· ;ά δτκαατή
  Χθν Ταμ£ΐον »ρο
  ε» καθορ,ζ.μέν.
  ·ή*η Μορο:ινη
  >ν. &ιά τό όκοίον
  τού δηιιοοιογρο
  λοΐΐούλου: «Τίβ
  μοί»
  τα ρ
  καΐ ονο
  Είς ΠορτογαΙλ,
  ιβν καί 'Αιιεμ
  ιλήρους βιττιιο
  »ς των Ιν τί
  αι ών των
  ινακη.
  ΐίς τό κιψον
  >ΰν 6ύο εΐσέη
  οί 5<ά γραεώ κατάλληλον τα ί|ν. διά την 6ιεθνη («ουν οΟτε τάς ι τα καοινΐιβ. θά λιίφουν «ο καί οί κίνδυνοι ίστανται πάντο οί τίλίυταϊβι 'ται ή μή· κάκη ή προρι φΐνάτα Σουμ κ «όλον κό τώ ■ ■■Β·11 •η Οί "Αθλιοι Έγκυκλοπαιδεία Αι* έκεϊνους ποΰ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώαεις των. 272βν Την πλάκα τοΰ έδάφους, σιμά ε[ς τό θυ σιαστήριον. Την πλάκα δπου σκεπάζει τό ύπόνειο. —Ναί. '', —"Ισα-ΐσα, δι" αΰτό χρειάζοντσι δύο άνδρες. — Η όσία Άνάληψις (δνομα καλογοαίας) έχει δύναμιν ώσάν Ενας άνδρας καΐ ημπορεί νά σέ βοηθήση. κ —Μία γυναΐκα ημπορεί ποτέ νά είνε ϊσα μ' έναν άν&ρα; Αυτήν μόνον εχομεν νά σέ βοηθήση. ΤΙ θά γίνη; —Είνε ποϋ είνε γυναΐκα, Βσο νά εΐπής. ' Ο αδελφάς μου έχει δύνσμι, έκεΐνος. — Άλλά θά έχης καί τόν μόχλον. —Ό μοχλός πάγει καλά· ό μοχλός είνε τό κλειδΐ, δπου ταιριάζει είς κάθε εΐδους θΰρα ή παράθυρο. Έχει ή ττλάκσ κρίκον άπό τό επάνω μέρος. —Νά περάσω τόν μόχλον έκεΐ μέσα. Αιότό πάγει καλά. — Καί ή πέτρα είνε τοποθετημένη είς τρόπον ώστε νά άνοίγεται ευκολα. — Πάγει καλά, άγΐα ήγουμένη. Την άνοίγομεν. "Ερχονται καί σοθ μεταπιάνουν καΐ αί τέσσο· ρες ψάλτριαΐ μας. —Καί άφοΰ ανοιχθή τό ύπόγειον; —Θά χρειαοθή έπειτα νά κλεισθή. — Αύτό είνε δλη ή δουλειά; —"Οχι, κύρ Θανέμη- ημείς έδώ σέ θεωρούμεν ώς άνθρωπήν μας πιστόν. — Έ·) ώ δ,τι μοϋ είτιήτε θά κάμω, δι' αύτό έ¬ δώ βρίσκομσι. —Καί 8,τι κοΐ άν είνε, 8,τι κοί άν βλέπτις, νά σιωπάς. — Μάλιστα, άγία ήγουμένη. — Άφοϋ λοιπόν ανοιχθή τό ύπόγειον... —Νά τό ξανακλείσω. —Ναί άλλά θά χρειασθή προτήΐερα . . . —Τί πρβγμα, άγία ήγουμένη; —Θά χρειασθή κάτι νά κατεβάσωμεν. —Ό Θερσανέμης έσιώπησε. Ή ήγουμένη, μετά τίνα δισταγμόν'—Κύρ Θονέμη, εΐπε. —Πρόσταξε, άγία ήγουμένη. —Ξεύρεις δτι σήμερον τό πρωΐ άνεπαύθη έν Κυ- ρίω μία γερόντισσα συνοδική; —"Οχι, δέν ήξευρα, άγ(α ήγουμένη' ζωή σέ λό· γου σου. —Καλά, δέν ήκουσες τόν κώδωνα; —Έκεΐ κάτω, είς την άκρη τοΟ κήπου, άκούει κανεΐς ΘεοΟ βροντή; — Άληθινά; — Μόλις άκούω δτι σημαίνεται δι' έμένα. — Απέθανε σήμερον, πρός τα έξημερώματα. — Καΐ έΊΐειτα, σήμερον τό πρωΐ·,4 ό-άέρας έφυ- σοθσε άπό τό μέρος τό δικό μου. Ή ήγουμένη έσιώπησεν, έκινήθησαν δέ τα χεί- λη της πρός στιγμήν ώς προσευχηθείσης, καί έπα- νέλαβε—Πρό τριών έτών μία γυναΐκα δυσεβής, την την οποίαν Ιφθειραν τα κακά βιβλΐα, μόνον πού εΐ- δε την όσίαν Σταύρωσιν νά προσεύχηται έξέπνευ- σεν είς την στιγμή. —Ά, ναί τώρα άκούω τόν κώδωνα δπου σημαΐ- νει νεκρώσιμα. (συνεχίζεται) ^Από_δλα δι' δλους. ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΙΙΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗ Τα έργα όδοποιΐας είς τόν Νομόν Λασηθίου Β'. Οί πυγμαϊοι τής ζούγκλχς τής υδρορρόης πού Θα μ2ς αποκάλυ¬ ψις το μικροσχόπιον είνε τα τρο¬ χοφόρα ή τριχόζωχ Είνε γΛν. μίκροσκοπικά ζωΰφια, κάτι μι- >:ροσ/.5πικά σκουληχάκια. Ή ζούγ
  κλα μέσα είς την οποίαν κινοΰν-
  τα ι νχ τροχοφόρα, άποτελεΐται δ-
  πως ειπαμεν άπό μικροσκοπικά
  πράσινα φύκη, μήκο^ς ενός έκα·
  τοστοΰ τοΰ μέΐρου. Παρ' δλην 8-
  μως την σμικρότη-ά των, τα φύκ,η
  αύτά άντιπροσωπεύουν γιά τα
  σκουληκά/ια τής ύίρορρόηςπα-
  νύψηλα δένδρα! Άπό αύτό μπο-
  ρεΐτε νά σχηματίσετε μίαν ιδέ¬
  αν πόσον μικροσκοπικά είνε τα
  τροχοφόρα. 'Υπάρχουν Ιπίσης μέ¬
  σα είς τάν λασπώδη σωλήνα τής
  υδρορρόης καί κόκκοι κμμου,
  μικρά πετραδάλΐα πού σηκώνει
  καί μεταφέρει εως έκεΐ & ανε-
  μος. Κόκκοι ίίμμου... Γιά τα τρο
  χοςρόρα δμως ο£ μικροσκοπικοΐ
  αΰτοΐ κόκκοι τής £μμου άντι-
  προσωπεύουν πανύψηλους 6ρά-
  χους! Άν κυττάξωμεν μέ το μι-
  •/ροσκόπιον τόν κόσμον αυτόν, θά
  ιδούμεν έξαφνα νά τ.ρ^άλΐοΐ)^
  σώματα ρόδινα. Γλυστρίϋν. στρέ-
  φονται, έλίσσονται σάν ευκαμ-
  πτιχ μικροσκοπικά χέλια. Είνε
  τα τροχοφόρα. ΙΙαρατηροΰντες αύ¬
  τά διά τοΰ μικροσκοπίου, θά κα¬
  ταλάβωμεν γιατΐ τούς εχε: δοθή
  ή περίεργος αυτή όνομασία Είς
  τό μπροστινό μέρος των, είς τό
  Β'
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέστερβν θαλαμηγόν
  τής ΥΡ«Ηε»«·5» αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  •Ηρ<χχλβίβυ-Πϊΐρ«ι65 12 ϋρες. Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ Τηλέφ. 5-40 ■"51 ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΧΑΒΑΚΗΣ | ΑΤ Ρ Ο Σ ΠΑ©ΟΛΟΓΟ_-ΒΙΟΛΟΓΟ2 Έγκατσσταθείς μονΐμως είς τό προάστειον Πό- ρος-Χρυσοτιηγή δέχεται τούς πάσχοντος καθ ε¬ κάστην 8-12 π. μ. είς τό Ιατρείον τού (πλησίον Α- στυνομικοϋ Τμήματος. Τούς έκ τής πόλεως άσθενεΐς δέχεται είς τό παρά τό Φαρμακείον Ζουράρη (Τρείς Καμάρες) •Ιατρείον τού καθ* εκάστην 4—6 μ. μ. .«■.—■—————"■"......■■■■■■■■■ ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ» ~ κεφάλι, '{ίριυν ρόδες, τροχούς! Έντεθθεν κ-ιί ή όνομχσία τιον. Τα τ.οοχοφόρα ή τριχόζωα Είνε σκώληκες. Άπαντωνται εις κ< θε. στεκούμεν^ νερό. 'Υπάρχουν εκατόν καί πλέον ποικιλίαι τοΰ εϊοους των. Τα μεγαλείτερα ει¬ δή Ι'χουν μήκος δύο χιλιοστομέ- τρων, τα μικρότερα μόλις εν ιέταρτον τοϋ χιλιοστομέτρου. Λι- α/ρίνονται εις δύο φθλα. Τα άρ· σενικά διαφέρουν άπό τα θηλυκά εις την δψιν. Μέσα εϊς μίαν στα γόνα νεροθ, πού μένει άκίνητος, τα μικραυκοπικά αΰτά ζωΰφια γεννώνται άναπτύσσοντακ ερω- τεύονται, γεννούν. Μέσα είς μίαν σταγόνα νεροΰ συντελοΰνται μέ ρυθμόν γρήγορον όλαι αύται αί φάσεις τής ζωής! Κάθε χρίνο, ά- ναρίθμητοι γενεαΐ τροχοζώων περ νούν άπό τόν σωλήνα τής ί)^ρορ· ρόης, αυτήν την ζούγκλα έν σμικρογραφία! Γιά νά μελετήση κανεΐς λεπτομερώς τα τροχόζωα πρέπει νά τα άπομονώσ-β άπό την γενέτειράν των ζούγκλα, μέ¬ σα είς την όποιαν κρύβονται, ώ¬ σάν νά ήθελαν νά διαφύγουν την περιέργειαν ταΰ μικροσκοπίου. Μέ ενα σταγονόμετρον άντλοΰμεν ολίγας σταγόνας άπό τόν μικρόν σωλήνα π&ύ γεμίσαμε μέ νερό τής ύδρορρόης, καί στάζομεν δύο -τρείς σταγό>ας είς έ'να κομμα-
  τάκι τζαμιοθ.
  (συνεχίζεται)
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 'Αϊΐρίλιβς.
  —"Ω; γνωστόν εδημοσιεύθη τε¬
  λευταίως άναγκαστικός νβμο;
  ύιά τού όποίου «Ι πιατώσει; δια
  δημοσία έργα έκτελο^μενα έν
  Κρήτη αύξ·>:νονται.
  ΕΙδικώς ύιά τοϋ νβμώυ τοϊ'·
  τού όρίζεται ότι έκ των 2328
  έκατομμυρων άτινα διατίδενται
  διά την όλοκλήρωσιν ίί έπεκτχ·
  σιν των Ιργων όδοποι'ίας καθ"
  όλην την χώραν, διατίθενται 280
  έκατομμϋρια διά τα έν Κρήτι.ι
  οδοποιπτικ^ ϊρυλ. Κατωτέρω ό
  νόμος όρϊζα ότι ή διάθεσις τοΰ
  ποσοϋ τβύτου βχ γίνη είς 5'έτη-
  σίας δόσεις έκ 50 έκατΦμμυρίων
  εκάστη. Διά τό τρίτον ε τος όρί-
  ζβνται 30 έκατομμύρια. Τέλος
  διά τού τρίτου άρθρου χορηγεϊ-
  ται ή γνωστή "πίατωσις πέντε έ-
  κατομμυρίων έκ τής χρήσεως 1937
  —38 διά τίιν μελετην καί εκτέ¬
  λεσιν παραγωγέων έργων έν
  Κρήτη.
  Είς τόν νομόν τοΰ Λασηθίου
  αί ανωτέρω πληροφορίαι γνωσθεΐ-
  σαι ήδη προεκάλεσαν ίκανοποιη-
  τικωτάτην εντύπωσιν Οί κατά
  τόπους μάλιατα ένδιαφερόμενοι
  έσπευσαν νά έκφράοουν την
  ευγνωμοσύνην των διά την Ιδιαι¬
  τέραν αύτην φρβντίδα υπέρ
  τιϊς Κρήτης, ώ; αυνέβη κα'ι «λ
  λαχοΰ τής νήσου. Έν πάση πε¬
  ριπτώσει σκόπιμον εθεωρήθη νά
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΣΙ.
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Περατωθεισών των έγκαταστάσεων
  τού Άκτινολογικοΰ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. ΤΙαναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις καί διατελέσαντος επί μα¬
  κρόν Ίατροΰ τοΰ άκτινολογικοΰ τμήμα¬
  τος τοϋ Μοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελουνταΐ:
  Διά τελειοτάτων Αμερικανικόν Μηχανημάτων:
  'Ακτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις όλων
  των συστημάτων.
  Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, όρθοδιαγράμμα-
  τα καρδίας καί άορτής.
  'Ακτινογραφίαι στομάχου καί δωδεκαδακτύ-
  λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ-
  στογραφίαι.
  Κρανιογραφίαι είς όλας τάς θέσεις κ.τ.λ.
  Ήλεκτροθεραπεία, διαθερμία, Γαλβανο—φα-
  ραδικόν ρεΰμα.
  Ήλεκτροδιαγνωστική.— Καταφόρηαις— Ίον-
  τισμός.
  'Ακτΐνες 'Υπεριώδεις.
  Όδός Σφακίων
  Παραπλεύρως ΐατρ&ίου κ. Μελισσείδου.
  Άριθμός τηλεφ. 7 — 11.
  ^««■■■««■■■■■■■■■■■«ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  διατυπω3οΰν καΐ ωρισμέναι παρα-
  κλησεις, άναφερόμεναι εί; ιδιαι¬
  τέρα ζωτικά ζητηματα τοϋ ν ο¬
  μού. Επί παραδείγματι ύτεση-
  μειώθη ή άνάγκη τής ταχυτέρα;
  αποπερατώσεως των όδων Σητείας
  —Ποιχδία; "Αμμοι>. ϊητείας Ιε¬
  ραπέτρας. Καλοΰ χωρίου- Μαλ-
  λδν κ.λ.τ. Τουτο δέ θά έπιτευχθίί
  άν έκ των χορηγουμένων πιστώ-
  σεω·' ό νομόξ Λασηθίου λάβιι α¬
  νάλογον μερίδα.
  'Αλλ' είνε βέβαιον ίτι έν προ·
  κΞΐμένω συμπαραβτάται θετικοί
  των τοπιχϋν συμφίρόντων είναι
  άφ' ενός ό κ. Ύπουργός Γενικάς
  Διοικητή; καί άςρ' ετέρου ό Νο¬
  μάρχας >ι. Φλωρίδης, τοΰ έποί-
  ' ου άλλωατε ή δημιουργική πο-
  ρεία εί; όλα τα τοπικά μχς ζητή-
  ματα χρονολογεϊται άπ' αυτής
  ταύτη; της ημέρας πού ανέλα¬
  βε τα καθηκοντά τού. Αμφότε¬
  ροι είνε βέβαιον ότι θά μερι-
  μνήσουν ίνα ό νομό; μ«ς απο¬
  κτήση έντός τοΰ ουντομωτίρου
  δυνατοΰ διαστήματος τχζ έδβϋς
  έκείνας αί οποίαι καί αυτόν.
  τόν τόσον παραγκωνισθέντα εί;
  τό παρελθόν θά έςυππρετήσουν
  καί τα συμφέροντα τοΰ Κράτους
  θά ένισχύσουν έν τή μερίμνη
  τη; διαθέσεως τόσων' σεβκβτών
  ποσών διά την έν γένει έδο-
  ποιΐαν.
  ΣΥΜΠΛΗΡίΙΣΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ11Σ
  Οί δροι συγγραφής υπο¬
  χρεώσεων καί διακηρύξεως
  διά την δημοπρασίαν την ο¬
  ρισθείσαν την 30ην τού μηνός
  Απριλίου έ. έ. διά την προ¬
  μήθειαν άκτινολογικοΰ συγ-
  κροτήματος συνεπληρώθησαν
  διά νέου δρου τής διακηρύξε-
  ως. "Απαντα τα σχετικά είσΐν
  κατατεθειμένα είς τα Νοση-
  λευτήρια «Εύαγγελισμός» «Ή-
  ρυθρός Σταύρος» «Δημοτικόν
  Νοσοκομείον Αθηνών» «Πά-,
  νάνειον Δημοτικόν Νοσοκο¬
  μείον Ήρακ?.είου» είς τό Άρ-
  χιτεκτονικόν τμήμα τοϋ Δήμου
  Ηρακλείου καί είς τό 'Υγειο-
  νομικόν Κέντρον Χανίων».
  Ηράκλειον 7 Απριλίου 1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ♦...............■·■.,
  Ό όδονΐίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  δναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθεϊς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θερατΐεΐαν νοσημάτων τοΟ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  ΈτιΙσης ί.δοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ ττορσελά-
  νης. Έιταναφορά τελείως Λ-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΚΟΚΑΡ1
  Εξαιρετικήν ποιότητος, διαρ-
  κης παρακαταθήκη εί; την κρεμ-
  ' μυδ αποθήκην πλιισίον Χανιών
  , Πόρτας (παραπλεύρως έμπορικοΰ
  κκταστήματος κ. Ιωαν. Λιναρδά-
  —Τα έγκαίνια τού μαθητι-
  κοΰ συσσιτίου 'Αγ. Μύρω¬
  νος.
  Την παρελθούσαν Κυριακην
  3ην τρέχοντίς ετελέσθησαν τα
  έγκαίνια τού μαδηιικού συσσιτί-
  ου 'Αγίου Μύρωνο; είς τα όποΐα
  παρέστησαν έ Πρόεδρο; της Κοι¬
  νότητος κ. Κ. Μοιράκης, ό Διοι-
  κητής τής ΎΛθδιοικήσεως Χωρ)
  κης κ. Νικολαΐδης, ό Επαρχια¬
  κάς Γεωπόνος κ. Μπαλωμένος καί
  αρκεταί κυρίαι κα'ι δεβποινίδες
  αί οποίαι εΰγενώ; προσεφέρθησαν
  νά βοηθησουν τό προσωπικόν τοΰ
  σχολείου εί; την παρασκευήν καΐ
  επίβλεψιν τοΰ συσσιτίου. Κατάλ¬
  ληλον τί) ιτεριστάσει λόγον εξε¬
  φώνησεν ό Έπιθεωρητη; Γόρτυ-
  νο; κ. Τ. Τσαγκιάς ο ΟΓΤβϊος έ-
  ξέθηκεν τοΰς παιδαγωγικού;, κοι-
  νωνικοΰς καί ύγειονολογικοϋς λό-
  γους οί όποΐοι έπιβάλλουν την
  λειτουργίαν μαθητικών συσβιτίων
  εί; όλα τα σχολεϊα, εξήρε τό εν¬
  διαφέρον τή; Χεβ. Γενικη; Διοι-
  κήσ,εως ή όποία ένίαχυσεν οΐκονο
  μικώς διά ποσοϋ 20.000 δραχμών
  τα συσσίτια τη; περιφερείας καΐ
  συνέστησεν όπως πάντε; προσφέ-
  ρουν τόν οβολόν των διά την ά-
  πρόσκοπτον εφεξής λειτουργίαν
  των.
  —Ή διάλεξις τής προσεχούς
  Κυριακής.
  Αυριον Κυριακήν ΙΟην τρέχον¬
  τος καί ώραν 10 1)2 μ. μ. γενη¬
  σεται έν τίί ενταύθα Στρατιωτι-
  κή Λέσχη Αξιωματικών διάλεξις
  τοΰ Έφέδρου Λοχαγοΰ κ. Γεωργί-
  ου Λογιάδου Δικηγόρου, μέ θε-
  μα. «Ό νυχολβγικό; παράγων
  κατά την μάχην». Την διάλεξιν
  ώ; πληροφορούμεθα θέλουσι τιμή¬
  ση ο! κ.κ.'Αξιωματικοί τη; ενταύ¬
  θα Φρουράς Ηρακλείου, οί κ. κ.
  "Εφεδρβι 'Αξιωματικοί ώ; καί των
  λοιπών κατηγοριών. Ή είσοδο;
  ελευθέρα εί; πάντας.
  ΗΞ
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  5-80 καί 6-88).
  :
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  Τό σημα μας είνε έγγύησιςΐ άννότητος§|καΙ§ α¬
  νωτέρας ποιότητος.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
  Θ Η Ν Α"
  ΙϋΗΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙ
  αε-
  —Αί είσφοραί υπέρ τής
  ροπορίας.
  Πρό; τόν Δααονόμον κ. Π.
  Μητρόπουλον Πρόεδρον τού Τα-
  με^βυ ©ήρα; απεστάλη έπιστβλή
  τού Κου Προεδρου τη; Κυβερνή¬
  σεως εύχαριστούντο; αυτόν καίτό
  Ταμείον διά την έχ 30.000 δρ. εία-
  φοράν υπέρ τή; άεροπορία;.
  -Ωρολόγιον των ίεροτελε-
  στιών τής Μεγάλης Έβδο
  μνδοζ έν τω Ίερώ Καθολι-
  κώ Ναώ.
  Κυριακή των Βαΐων, 10 Απρι¬
  λίου, περί ώραν 9,30' π. μ. 'Αγια-
  σμο; των Βαΐων— Λιτανεία—Ίερά
  Λειτουργία.
  Μεγάλη Τετάρτη, περί ώραν 7
  μ. μ. Εξάσκησις τοΰ Δρόμου τού
  Σταυρού (έλληνιστί).
  Μεγάλη Πέμπτη, περί ώραν 8,
  30' π. μ. λειτουργία, λειτανία τού
  Παναγ. Μυστηρίου, πβρί ώραν 7
  μ. μ. εξάσκησις τοΰ Δρόμου τοΰ
  Σταυροϋ.
  Μεγάλη Παρασκευή, περί ώ¬
  ραν 9 π. μ. λειτουργία των προ-
  ηγιασμένων. Προσκύνησι; τοΰ
  Σταυροΰ. Περί ώραν 7 μ. μ. Εξά¬
  σκησις τοϋ Δρόμου τοϋ Σταυροϋ,
  περί ώραν 7,30' μ. μ. Διδαχή. Τα
  Πάθη τού Χρ. ΐέλληνιστί). Πρβ-
  οκΰνηβις τού Έπιταφίου.
  Μέγα Σάββατον, περί ώραν
  8.30'. 'Αγιασμό; των υδάτων κ. λ.
  Λειτουργία τής πρώτης Άναίτά-
  σεως.
  (Έκ τού Ένβριακοΰ Γραφείβυ)
  ΠΩΑΕΓΓΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ
  ταπετσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
  των καΐ 2νας μπουφές οίκογενδίας
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά
  τψ κ. Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ-
  λη έναντι Κρεοπωλείων.
  ΖΗΤΕΓΓΑΙ ύπάλληλος διά πε-
  ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρά τώ καφενείφ
  Ιωάννου Γοργορράπτη ΓινΙ Τζαμί.
  ■■•■ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Σαφβώτου
  9 Απριλίου 1938
  120 Ώρα
  Ήπειληδη είς Παρισίους κατάληφις
  τής Γερουσίας υπό Άναρχικών.
  ΕΚΦΡΑ2ΟΥΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑΝ ΤΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤ1Ν ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΝ
  ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΗ
  ΟΙΚΙΝίΖΟΙίΑΚΜΠίΤΟΥΣΙΑΟΟΚΑΣ;
  Α·»Ι1ΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Έκ Αονδίνου αγ¬
  γέλλεται ότι αρκεταί ήμιεπίσημοι Αγ¬
  γλικαί εφημερίδας έκφράζουν την χαράν
  τοΰ Άγγλικού λαοΰ διά την πρώτην
  σημαντικήν επιτυχίαν των Κ'.νέζων.
  Οί Κινεζοι άναδιοργανούμενοι, έπι-
  λέγουν αί "Αγγλικαί έφημερίδες, δέν εί¬
  νε απίθανον νά καταβάλουν ήθικώς καί
  ύλικώς την Ιαπωνίαν καί νά την άναγ-
  κάσουν νά παραιτηθή, τουλάχιστον τής
  παραιτέρω εκστρατείας αυτής πρός κατά
  κτησιν τής Κίνας.
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΑΝΤΟΥΓΚ
  ΣΥίΜΤΕΪΑΜΜΕρ ΜΑΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τής "Απω "Ανατολής άνα-
  φέρουν ότι παρά τό Σαντούγκ τής βο-
  ρείου Κίνας,αυνάπτεται σήμερον μεγά-
  λη μάχη. Ό αγών μέχρι τής ώρας φαί-
  νεται άμφίρροπος.
  ΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΚΙΝΕΖΩΝ - 1ΑΠΩΝ11Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ την
  παρά τό Σαντούγκ μεγάλην Κινεζοϊα-
  πωνικήν μάχην, τηλεγραφείται ότι αί ε¬
  κατέρωθεν απώλειαι είναι τεράστιαι. Οί
  νεκροί αμφοτέρων των άντιπάλων άνέρ*
  χονται είς πολλάς χιλιάδας.
  ΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΙΣ ΤΟΡΤΟΖΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Παρισί¬
  ων τηλεγραφήματα είς την Τορτόζαν άν-
  θίστανται εισέτι οί κυβερνητικαί. Αι έ-
  πιθέσεις των έθνικών συνεχίζονται επί
  μετώπου πολλών χιλιομέτρων.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΟΕΣΤΒΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΗΑΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Σα-
  λαμάνκας τηλεγραφήματα ο στρατηγός
  Φράνκο προέβη είς μακράς άνακοινώ-
  σ&ις έν σχέσει μέ τό μεταπολεμικήν κα-
  Θεστώς είς την Ισπανίαν καί| την αύτο-
  τελείαν αυτού άπό πάσης ξενικής έπιρ-
  ροής-
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΑ1Α
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ηοκριτοΰ μας).— Τό συνελθόν σήμε¬
  ρον τακτικόν Υπουργικόν Συμβούλι¬
  ον εξήτασε νομοθετικά καί ύπηρεσιακά
  ζητήματα.
  ΠΡΟΓΕΪΜΑ ΟΡΟΣ ΤΟΝ «. ΙΟΑΝ. ΜΕΤΑΞΑΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Α£ΓΑΙΚΗΗ ΗΡΕΣ1ΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Εις την Αγγλικήν
  Πρεσβείαν πορετέθη σήμερον πρόγευ.
  μα πρός τιμήν τοΰ «ρωθυπουργού κ.
  Ί. Μεταξά.
  ΘΑ ΥΗΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΦΟΝΑ ΦΙΑΙΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΚΑΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μ*ς)· — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ο Φράνκο έδήλ<οσεν ότι ή έθνική Ισπανία θέλει υπογράψη"κατά πρώτον^ μετά την λήξιν τοΰ πολέμου σύμφωνα φιλίας μέ την «Ιταλίαν καί Γερμανίαν. Α©ΗΝΑΙ δ "Απριλίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Τα έκ Παρισίων τηλεγραφήματα συμφωνοΰν ότι ή χθεσινή ή- μέρα υπήρξε κρίσιμος διά την Γαλλίαν. Χιλιάδες εργάτην έξεχΰ- 3η3«ν είς τάς όδούς των Πά ρισίων μέ σύνθιιμα: Κάτω ή Γερουσία! Αί διαδηλώσεις άπέληξαν πρό τοΰ μεγάρου τής Γερουσίας τοΰ όποίου πρός στιγμήν ήπειλήθη ή κα- τάληψις. Δυνάμεις έφϊππου χωρο- φυλακής καί πυκνή παράτα- ξις στρατοΰ μέ μυδραλλιοβό- λα, παρημπόδτσαν τούς δια δηλωτάς νά προχωρήσουν πε¬ ρισσότερον. Οΰτω προελή- φθη ή κατάληψις της Γερου- αίας. Οΰχ ήττον ομως αί συν δικαλιστικαί όργανώσεις, οί πολιτικαί σύλλογοι των σο- | σιαλιστών ένισχυόμενοι υ¬ πό των πολυαρίθμων άναρ¬ χικών οΐτινες ευρίσκονται ή¬ δη είς Παρισίους, έξακολου- θοΰν νά συνεδριάζουν μέ σκοπόν νά μεταφέρουν τόν άγώνα είς τα πεζοδρόμια. Πρός τουτο μάλιοτα εκυκλο¬ φόρησαν σήμερον προκηρύ- ξεις με επαναστατικήν χ«ρα- κτήρα. Τα στοιχεΐα τής ά¬ κρας άριστεράς άποβλέπουν είς τό νά παρεμποδίσουν πά¬ ση Βυσία την επικράτησιν των δεξιων. Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙ ΦΡΟΥΡΟΥΜΕΝΗ ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Τελευταίαι πληροφορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ή Γερουσία ανεμένετο νά συ- νεδριάαΐι τάς εσπερινάς ώρας τής σήμερον διά νά άπο-' φανθή επι των οικονομικήν Ι νομοσχεδίων τής κυβερνήσε-' ως Μπλούμ. Περιπολίαι καί ίσχυρά τμήματα στρατοΰ θά φρουροΰν τ© μέγαρον τής) Γερουσίας κατά τάς ώρας τής συνεδριάσεως,. Ή εξέλιξις τής καταστάσε¬ ως δέν άποκλείει άπρόοπτα λόγω τής έξάψεως των πνευ- μάτων καί τής διοργανουμέ- νης εύρυτάτης αντιδράσεως των άριστερών στοιχείων ε¬ ναντίον πάσης παρεμβάσεως των δεξιών είς την κυβέρνη-] σιν καί άναλήψεως παρ' αύ- >
  των ύπευθύνου έξουσίας
  Έν τω μεταξύ ανεμένετο έν-
  τός τοΰ άπογεύματος; ή ύΐτο-
  βολή παραιτήσεως άπό μέ-
  ρουςτήςκυβερνήαεως Μπλούμ.
  Ανεχώρησε δι' Αθήνας
  Ό Δημαρχος κ. Μ. Γεωργιάδης.
  Τό άπόγευμα τής χθές ανε¬
  χώρησε δι' Αθήνας ό Δημαρ¬
  χος Ηρακλείου κ. Μήνας Γε¬
  ωργιάδης. Ή άπουσία τού κ.
  Δημάρχου θά παραταθή καθ"
  ά πληροφορούμεθα επί οκταή¬
  μερον. Κατά την διάρκειαν
  τής παραμονής τού είς Άθή
  νσς ό κ Δήμσρχος θά επιδι¬
  ώξη, την ρύθμισιν των δανείων
  τοθ Δήμου καί Ιδία των το-
  κοχρεωλυσίων τούτων. '£-
  πίσης θά μεριμνήση, δι*, την
  έγκρισιν τής αποφάσεως διά
  την εσωτερικήν θέρμανσιν τοΰ
  δημοτικοθ μεγάρου θ' άσχολη
  θή δέ καί μέ διάφορα τρεχού
  σης φύσεως ζητήματα τής ή-
  λεκτρικής εκμεταλλεύσεως.
  'Άλλα ζητήματα διά τα ό-
  ποία θά συνεργασθή ιδιαιτέ¬
  ρως μετά τού ύπουργοϋ Κρα-
  τικής Ύγιεινής καί Αντιλήψε¬
  ως ό κ. Δημαρχος, είναι ή ορ¬
  γάνωσις των Παιδικών έξο-
  χών καί ή λειτουργία των καί
  τα εκκρεμούντα ζητήμστα τοϋ
  ΠανανεΙου Δημοτικοθ Νοσοκο-
  μείου καί τοϋ Βρεφοκομείου.
  Ιδιαιτέραν συνεργασίαν θά
  έχη ό κ. Δημαρχος μέ τόν κ.
  υπουργόν τής Παιδείας διά
  τό ζήτημα τής αποπερατώσε¬
  ως τοϋ ΓυμναστηρΙου. Έκτός
  των ανωτέρω ζητημάτων τόν
  κ. Γεωργιάδην θά άπασχολή-
  σουν καί διάφορα σλλα ζητή
  ματα δευτερευούσης σημασί-
  ας. Κατά την άπουσίαν τού
  τόν κ Δήμαρχον θά αναπλη¬
  ροί ό Δημοτικάς Σΰμβουλος
  κ. Μιχ. Κασιμάτης.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
  ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
  Κατά πληροφορίας έκ Χα¬
  νίων είς τόν άναχωροΰντα
  αυριον διά την έίδράν τού
  νέον επίσκοπον Κισσάμου
  καί Σελίνου κ. Εύδόκιμον
  Συγγελάκην έτοιμάζεται πα¬
  ρά των κατοίκων τής περιφε¬
  ρείας τού, παλλαϊκή ϋποδοχή
  Ήένθρόνησις τοθνέουίεράρχου
  θά λάβη, χώραν μέ πολλήν έ-
  πισημότητα μεθ' δ πιθανώτα-
  τα 9ά επακολουθήση δεξίωσις.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΩΣΙΝ
  ΕΡΓΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Άπό τής 1 Απριλίου ήρχι¬
  σεν έφαρμοζομένη απόφασις
  τοΰ Δημοτικοθ Συμβουλίου
  ύπαγορευθεΐσα έκ τής άνάγ-
  κης τής κατασκευής έργων
  συγκοινωνίας έν τή άγροτική
  περιφέρειαι τοθ Δήμου. Διά
  τής αποφάσεως ταύτης έπι-
  βάλλεται ποσοστόν φόρου
  2ο)ο επί των παραγομένων
  είς την περιφέρειαν τοΰ Δή
  μου Ηρακλείου δημητριακών
  (σίτου, κριθής, βρώμης καί σμι
  γοΰ), άμπελουργικών (σταφί¬
  δος, οίνου, σταφυλών) καί επί
  των έλαιωδών (ελαίου καί ε¬
  λαιών).
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακής
  έκοινοποίησε πρός τόν κ. Δή
  μαρχον Ηρακλείου άστυνο-
  μικήν διάταξιν καθορίζουσαν
  τα τής λειτουργίας των δημο-
  τικών σφαγείων. Διά τής ιδί¬
  ας διατάξεως καθορίζονται
  τα δικαιώματα των σφαγέων
  καί κρεοπωλών, τα τής άγο-
  ραπωλησίας των ζώων καί
  λοιπαί σχετικαί λεπτομέρειαι.
  Άντίγραφα τής διατάξεως έ-
  κοινοποιήθησαν πρός τάς υ¬
  πηρεσίας χωροφυλακής Ηρα¬
  κλείου έντελλομένας νά έφαρ-
  μόσωσιν αυτήν μετ" αύστηρό-
  τητος.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΟΔΟΠΟΙΊ ΑΣ
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος διά τοθ όποίου καθορίζον¬
  ται αί διατυπώσεις καί αί πρου-
  ποθέσεις διά την παροχήν άποζη-
  μιώσεως είς τούς έκ των δημο-
  σίων ύπαλλήλων Οπαλλήλους των
  είδικών ταμείων Έπαρχιακής 6-
  δοποιίας.
  Εις την Εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη άναγκαστικος
  νόμος, διά τοθ &καίο> όρίζεται
  δχι ή υπέρ τοΰ Ταμείου Άσφαλί-
  σεως δημοτικήν καί κοινοτικών
  ύπαλλήλων ύποχρεωτική έτησία
  είσφορά των δήμων καταβάλλεται
  άπ' εύθείάς υπό τοθ ύπουργείου
  Έσωτερικών. Οί διορισθέντες ή
  άναδιορισθέντες, ώς καί οί εφε¬
  ξής διοριζΐμενοι ή άναδιοριζόμε-
  νοι είς τόν αυτόν ή άλλον Δήμον
  ή "Οργανισμόν, υπαγόμενον είς
  τό Ταμείον μετά την ύπαγωγήν
  είς την άσφάλισιν τής ύπαλληλι-
  κής κατηγορίας είς ήν άνήκουν,
  δέν δύνανται νά προσμετρ^σουν
  τόν πρό τής ύπαγωγής είς την
  άσφάλισιν χρόνον υπηρεσίας των
  πρίν παρέλθη τετραετία άπό τοθ
  διορισμοθ ή άναδιορισμοθ των.
  Η ΒΡΟΧΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  Καθ" ά ανεκοινώθη αρμο¬
  δίως ή πεσοΰσα είς την πε¬
  ριφέρειαν τής επαρχίας Μα-
  λεβυζίου βροχή άπό τής άρ-
  χής τοΰ χειμώνος άνέρχεται
  είς 950 χιλιοστά.
  ΕΜ Ε100 ΗΣΑΝ ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Κατ' απόφασιν τής έπιτρο-
  πής διατιμήσεων έμειώθησαν
  αί τιμαί των αλεύρων καί
  τοΰ άρτου καθορισθεΐσαι ώς
  εξής: "Αλευρα λευκά κατ' ό-
  κδν δρχ 10.71 1)2, πιτυροϋ
  χά 9.53 1)2. 'Άρτος λευκός
  δρχ. 10, πιτυροΰχος 8 40.
  Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝ
  Αυριον τό άπόγευμα δίδε
  ται είς τό γήπεδον Χάνδαξ
  ότέτσρτοςποδοσφαιρικός αγών
  διά τό κύπελλον Κοτζιά μετα
  ξύ των όμάδων «Ενώσεως
  Γυμναστικών Όργανώσεων»
  καί «Έρμοΰ».
  ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΚΟΤΖΙΑ
  Πρός τόν Πρόεδρον τής Ενώ¬
  σεως Ποδοσφαιρ;κών Σωματείων
  Ηρακλείου απεστάλη έκ μέρους,
  τοθ ύπουργοθ Πρωτευούσης κ. Κο
  τζια εύχαριστήριος έπιστολή διά
  την έπ' εύκαιρία τής άθλοθετήσε
  ως τοΰ κυπέλλου αύτοθ γενομέ¬
  νην πρό τινος παρέλασιν καί τελε
  την των ποδοσφαιριχων δμάδων
  Ηρακλείου,
  ΜΙΑ ΣΚΕΨΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ^ ΔΙΑΣ
  Κατ' έπικρατοΰσαν σκέψιν
  θεωρεΐται πιθανή ή δενδρο-
  φύτευσις τής νησίδος Δίας ω-
  στε οΰτη μετά κατάλληλον
  εκμετάλλευσιν νά αποτελέση
  άξιόλογον θέρετρον. Κατά
  τάς ιδίας πληροφορίας εάν
  τελικώς ύιοθετηθή τοιαύτη
  σκέψις ή Δία θά μετατραπή
  είς θερινόν κατάλυμμα συγ·
  κεντρώνον πασάς τάς εύκο
  λίσς διά τούς μέλλοντας νά
  παραθερίζουν έπ' αυτής.
  35 Πρωϊνή
  ηΙσιγϊΕγΪκη καταστασισ
  ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΑΑΙΑΗ
  ΣΟΒΑΡΩΪΑΤΟΥΠΙΙΝΔΥΝΟΥΣ
  ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ _~ΕΒ_ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 «Απριλίου (τοΰ άν-
  -αποκριτοΰ μας). — Ραδιογραφήματα
  έκ Παρισίων παρουσιάζουν ώς έπιδβι-
  νωθεΐσαν την εσωτερικήν κατάστασιν εις
  άπασαν την Γαλλίαν.
  Μετά τα χθδσινά γεγονότα, εγένοντο
  τόσον είς Παρισίους όσον κιαι πολλάς βιο
  μηχανικάς πόλεις της χώρας νέαι διαδη¬
  λώσεις τών^ έργατών. Αί διαδηλώσεις
  άπέληξαν είς συμπλοκάς, ένταθείσης έν
  τώ μεταξϋ καί τής όλης άπεργιακής κι¬
  νήσεως.
  "Εκτακτα στ,ρατιωτικά μέτρα λαμ-
  βάνονται. Είς τα μέτρα ταυτα δέον νά
  αποδοθή ή ϋφεσις οπωσδήποτ» των τα-
  ραχών ή παρατηρηθείσ» είς Παρισίους
  τάς μεταμεσημβρινάς ώρας.
  Ο ΝΤΑΛΛΝΤΙΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΗΓΕΤΟΝ
  αν·
  έξωτερι·
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. Ο
  πουργοϋ των Οίκονομικών
  αί συντάξεις-τών πολιτικών
  ύπαλλήλων αί οποίαι κατε
  βάλλοντο κατά τριμηνίαν θά
  πληρώνωνται κατά μήνα, τό
  δέ μέρισμα κατά δίμηνον.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΗΣ .ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
  Τό εσπέρας τής προσεχούς
  Δευτέρας θά συνέλθτι είς συ¬
  νεδρίασιν τό διοικητικόν Συμ¬
  βούλιον τοϋ Έμπορικοΰ καί
  Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου
  Ηρακλείου πρός συζήτησιν
  καί λήψιν άποφάσεων επί δι¬
  αφόρων ζητημάτων τής έμ-
  πορικής τάξεως. Έν τή ιδία
  συνεδριάσει θά έκλεγοθν άν-
  τιπρόσωποι τοΰ'Επιμελητηρίου
  πσρά διαφόροις οίκονομικαΐς
  ύπηρεσίαις.
  ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Διά διατάγματος δημοσιευ¬
  θέντος είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως εγκαθίσταται
  καί τίθεται έν λειτουργία ύπη
  ρεσία Γεν. Άποθηκών έν Ρεθύ
  Η ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ
  Εδημοσιεύθη Βασιλικόν
  διάταγμα καθορΐζον τούς δ
  ρους καί τάς διατυπώσεις
  υφ' οϋς έπιτρέπεται ή κατερ
  γαοία σταφίδων έν γένει.
  ΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΎΚΗΣ
  Κατ' απόφασιν τοθ Διοικη
  τικοΰ Συμβουλίου τής Λα'ικής
  Τραπέζης διά την β' έξαμηνί
  αν Τ 937 θά διανεμηθή μεταξύ
  των μετόχων αύτήςμέρισμα έκ
  δρχ. 175 δι' εκάστην μετοχήν.
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τοΰ
  ταποκριυοΰ μας)- —Έκ τοΰ έξ<·ιι κου αγγέλλεται ότι μετά την έκρηξιν τής πολιτικάς κρίσεως έν Γαλλία ήτις κρίνεται άναπόφευκτος πλέον, ο κ. Ντα- λαντιέ θά αναλάβη την εντολήν σχη<ί.α- τισμού κυβερνήσεως. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ο κ. Νταλαντιέ ήρχισε καί συνεχίζει άπό τής χθές, μυστικάς «υνεν- νοήσεις μέ τούς διαφόρους πολιτικούς ηγέτας πρός τόν σκοπόν τούτον. Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΙΣΥΝΗΓΟΡΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕ0Σ ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άντα- ποκριτού μας). — Τα έκ Παρισίων τη¬ λεγραφήματα άναφέρουν ότι ο Γαλλι- κός τύπος, ανεξαρτήτως υποχρεώσεων, έκτός των όργάνων τής άκραςάριστεράς, ύποατηρίζει την ανάληψιν τής νέ άς κυ- βερνήσεο>ς υπό τοΰ Νταλανιέ, όστις
  φαίνεται ο μόνος ένδεδειγμένος νά συγ-
  κρατήση την τάξιν καί εξομαλύνη την οί
  κονομικήν σύγχυσιν.
  ΠΟΛΛΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ ΤΟΝ ΙΑΗΟΝΟΝ
  ΑΟΕΑΕΚΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής διά τάς
  χθεσινάς μάχας Κινέζων καί Ίαπώνων,
  βεβαιοΰν ότι ολόκληροι Ίαπωνικαί με·
  ραρχίαι άπεδεκατίσθησαν υπό των Κι·
  νέζω/. Χά ύπολείμματα των μεραρχιών
  τούτων καταδιώκονται κατά πόδας υ¬
  πό τοΰ Κινεζικοΰ ίππικού.
  ΕΠΪΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
  Οί.
  Ο ΜΠΟΝΚΟΥΡ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΗΕΑΟΥΒΕΡΗΗΣΙΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφωνικώς).—Κα
  τόπιν θυελλώδους συζητήσεως εί<, την Γερουσίαν καθ* ήν διεπιστώθη ή άντί- θεσις τού σώματος πρός την οικονομι¬ κήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως, ο κ. ΙΜπλούμ υπέβαλε πρός τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας την παράίτησίν τού. Τόν σχηματισμόν τής νέας Κυΰερ· νήσεως, είς την οποίαν Θά μετέχουν πλείστοι έκ των ύπουργών τοΰ κ. Μπλούμ καί ο κ. Πώλ Ρενώ, ώς έκ- πρόσωπος τοΰ κέντρου, άνέλαβεν ο ύ- πουργός των Έξο>τερικών κ.ΐΐώλλΐπον
  κούρ. Εις την Κυβέρνησιν θά παραμεί¬
  νη έπίσης καί ο κ. Νταλαντιέ, ο οποί¬
  ος εφέρετο ώς βέβαιος πρωθυπουργός
  διατηρών τό υπουργείον τής 'Εθνιχής
  Αμύνης.
  V
  τ
  α
  Ρ
  Ρ
  «
  α
  β
  έ
  ά