95627

Αριθμός τεύχους

4834

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  >3£
  «ί ί
  Γ·λλίβ ^
  • Ο».
  τ» κάς «ιυνο
  πολιτικοΰ;
  ιτον.
  ΝΤΛΛΙιΊΙ
  (τού άντ»·
  ιρισίων τη·
  ι ο Γχλλι·
  αριστεράν
  ;ς νέ*ς *»·
  η,ιί. όστις
  ος νά β>γ·
  την οί
  » (τού *»*
  ,ι πλήρο¬
  υς διά τάς
  Ίαηώνων.
  ,,νικαί |*«·
  των Κ>
  ιεραρχίαν
  πόδας »·
  .εν
  ο
  ο
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίοαι Ί
  έξάμηνος 2
  Άμεριχή;
  έτησία 6ολ. 15
  εξάμην.ος » 8
  1 ιμη
  κοτά φύλλον
  Δο«χ. 2
  ΚΥΡ1ΑΚΗ
  10
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *831
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦτιΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Λ
  ΥΠΕΥβΐΚΟί ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ.
  Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΗΟΤΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΗΑΥΝΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Ή λήγουαα σημερον έ-
  βδομάς χλείει μέ δύο ση¬
  μαντικώτατα γεγονότα: Μέ
  Γήν έκρηξιν πολιτικής *Ρ*-
  σεως έν Γαλλία διά τής πα¬
  ραιτήσεως τής κυβερνήσεως
  Μπλούμ καΐ την προσπάθει¬
  αν τερματισμόν της διά τοΰ
  σχηματισμοΰ νέου ύπουργεί-
  ου υπό τόν κ. Νταλαντιέ άφ'
  ενός καί μέ την νίκην των
  άντιπάλων τοΰ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν είς την άναπληρωματι-
  κήν βουλευτικήν εκλογήν
  είς μίαν περιφέρειαν τής
  Αγγλίας άφ' ετέρου, χωρίς
  ν' αναφέρωμεν τα άλλαι γε¬
  γονότα όπως είναι αί έτοι-
  μαοίαι τοΰ δημοψηφίσματος
  έν Αυστρία καί ή εξέλιξις
  των 'Αγγλοϊταλικών δια-
  πραγματεύσεων. Τα γεγονό¬
  τα δέ αύτά πιστεώεται γενι¬
  κώς ότι θά εχουν σοβαράν ε¬
  πίδρασιν επί τής περαιτέρω
  πορείας των Εΰρωπαϊκών
  πραγμάτων. Καϊ πρώτον, ή
  πολιτική σταθεροποίησιν έν
  Γαλλία, εάν βεβαίως δέν
  μεσολαβήσουν έν τω μεταξύ
  θλιβερά έπεισόδιχ, θά έχη
  ώς άποτέλεομα'τήν άποφασι-
  στικωτέραν εκδήλωσιν καί
  δράσιν τής έξωτερικής πολι-
  τιχής των Παρισίων. Δεύτε¬
  ρον, ή έκλογική άποτυχία
  τού συντηρητικοΰ κόμματος
  εις τάς άναπληρωματικάς
  βουλευτικάς εκλογάς, πού
  I-
  χει την έννοιαν τής αποδο¬
  κιμασίας τής, εξωτερικάς πο¬
  λιτικάς τοΰ κ. Τσάμπερλαιν,
  θεωρεΐται βέβαιον ότι θά έχη
  ώς συνέπειαν την αναθεώ¬
  ρησιν τής 'Αγγλικής πολιτι-
  κής. Φαίνεται δέ ότι καί αί
  χθεσιναί δηλώσεις τοϋ ^'Αγ-
  γλου πρωθυπουργοΰ, ότι ή
  Αγγλία θ' αποδυθή είς πό¬
  λεμον μόλις αντιληφθή ότι
  θίγονται τα συμφέροντά της
  είς την Μεσόγειον καί ότι
  είνε ετοιμος καί πρόθυμος
  νά βοηθήση την Γαλλίαν
  καί τό Βέλγιον εάν ύπο-
  στοΰν όποθενδήποτε έπίθε-
  εινε άπόρροια τής έξε-
  σιν,
  κοι-
  γέρσεως τής 'Αγγλικής
  νής γνώμης καί τοϋ φόβου
  τόν οποίον ήρχισε νά αϊσθά-
  νεται ό κ. Τσάμπερλαιν ότι
  διά τής τακτικής τού άπο-
  ξενοΰται τελείως των λαϊ-
  κών μαζών.
  Άλλά ανεξαρτήτως των
  γεγονότων αυτών, ή κατά¬
  στασις δέν παρουσιάζεται
  σήμερον καλυτέρα άπό ό¬
  τι ήτο την επομένην τοΰ
  Γερμανικοΰ πραξικοπήματος
  έν Αυστρία. Καΐ παρ' όλας
  τάς ελπίδας καΐ τόν ενθου¬
  σιασμόν πού έκδηλωνουν ο-
  σοι νομίζουν ώς υποχρέω¬
  σιν των νά αίσιοδοξοΰν, έκ
  τής προόδου των 'Αγγλοϊ¬
  ταλικών συνεννοησειν, έν
  τούτοις οί κίνδυνοι πού ά
  πειλοΰν την εΐρήνην καί
  την άνθρωπότητα, οΰτε έ-
  ματαιώθησαν ουτε καί άπε
  μακρύνθησαν κάν. Απλώς
  καταβάλλεται μιά προσπα¬
  θεία περιφρουρήσεως τής εί-
  ρήνης. Είς την προσπάθειαν
  ομως αύτην ουδείς πιστεύει
  μετά βεβαιότητος. Οΰτε καί
  αύτοι πού πρωταγωνιστοΰν
  είς αυτήν. Δι' αύτό και ένώ
  ©λοιειςτούς λόγους των κηρύσ
  σουν την αφοσίωσιν τωνείςτά
  είρηνικά Ιδεώδη, είς την πρά¬
  ξιν έργάζονται διά τόν πό¬
  λεμον.
  Οί έξοπλισμοί άπασχολοΰν
  τόν, τελευταίον καιρόν ^ό¬
  λην την προσοχήν καί έ-
  ξαντλοΰν όλην την δρα-
  στηριότητα των κυβερνή-
  σεων τόσον των μεγάλων ό¬
  σον καί των μικρών κρατών.
  Ό ΐλιγγος των έξοπλισμών
  κυριαρχεΐ των σκΐψεων καί
  των πράξεων ολων των λα¬
  ώ ν τής γής. Τρισεκατομμύ
  ρια ολόκληρα διατίθενται
  διά την κατασκευήν συγ¬
  χρόνων μέσων πολέμου, διά
  άεροπλάνα, ό-
  χυρωματικά εργα καί πολε-
  μοφόδια. Καί τό τελευταίον
  άπόθεμα των κρατικών προ¬
  ϋπολογισμόν διατίθεται διά
  τα πολεμικά ύπουργεΐα. Είς
  πλείστας μάλιστα χώρας
  γίνονταιπερικοπαι καΐ αυτών
  των στοιχειωδεστέρων τρο-
  φών καί αυτού άκόμη τοΰ
  άρτου τοΰ λαοΰ διά νά έξοι-
  κονομηθή χρήμα διά τούς
  έξοπλισμούς. Ή γή όλόκλη-
  ρος εχει μεταβληθή είς Ινα
  απέραντον χαλκεΐον πολεμι-
  κών δπλων, μέσων ολέθρου
  καί καταοτροφης. Ποΰ λοι-
  πόν θ' απολήξουν ολοι αύ¬
  τοι οί έξοπλτσμοί; Καί πώς
  θά ζήση Π ειρήνη, άφοΰ
  άσφυκτιά άπό τούς καπνούς
  των πολεμικών- έργοστοισίων
  καί άφαιμάσσεται διά νά
  τραφή ό πολεμικός "Αρης;
  Δυστυχώς, ή γή εισήλθεν
  είς τροχιάν πού φέρει είς
  την καταστροφήν. Καί έφό
  σον δέν καταστή £υνατή ή
  έξοδος άπό την τροχιάν αύ
  την ό πόλεμος δέν θ' απο¬
  φευχθή.
  Διά ά γίνη ομως τουτο
  δέν είναι αρκεταί μεμονω-
  μέναι συμφωνίαι, έωλοι λό
  γοι καί χάρτιναι συνθήκαι.
  Χρειάζεται μία γενική, εΐλι-
  κρινής καί έμπρακτος συνεν¬
  νόησις των μεγάλων πρωτί-
  στως δυνάμεων, των ίοχυρών
  τής γής, έφ' ολων γενικώς
  των ζηπΐ,Μ',χτων. ι;
  Ετνοη άτρχραίτητος μία συμ
  φωνία πρός εκκαθάρισιν των
  οικονομικήν διαφόρων, πρός
  είλικρινή πολιτικήν καί οί,-
  κονομικήν συνεργασίαν, μία
  συμφωνία πού θά είχεν ώς
  βάσιν την άμεσον διακο¬
  πήν των έξοπλισμών καί ώς
  έπιστέγασμα τον γενικόν
  αφοπλισμόν. 'Αλλά, πολύ
  φοβούμεθα, ότι μία τοιαύ¬
  τη συμφωνία καθίσταται υπό
  τάς σημερινάς συνθήκας τε¬
  λείως άνέφΐκτος. Ή άνα-
  τροπή της πολιτικής και οί
  κονομικης ίσορροπίας είς
  την "Ανατολήν καί την Δύ
  σιν, αί ύπερτροφικώς άναπτυ
  χθεΐσαι νέαι φιλοδοξίαν ή
  ήθική κρίσις καί ή σύγχυσις
  πού κυριαρχοΰν καί συσκοτί-
  ζουν τάς διανοίας, άποτελοΰν
  δυστυχώς τεραστία έμπόδια
  διά την επάνοδον είς την
  οδόν της είρηνικης συνερ-
  γασίας των εθνών. Μόνον
  δέ εάν εκδηλωθή ατενή συ
  νεργασία των μεγάλων δυνά¬
  μεων θά ήτο δυνατόν ν' άπο
  τραπή επί τοϋπαρόντος τούλα
  χιστον ή συμφορά τού πολέ¬
  μου. "
  λ'-ί κατά τρόπον άξιοπερίεργον.
  Έριοτίιαι δέ: Κυττάζουν τα κλίπς
  αύτά καθ' έαυτά ή τάς κομψάς
  αί οποίαι φέρουν τί κλίπς; Έν-
  θυμίζουν τόσον συχνά τό λυγερό
  Ικεΐνο γυναικεΐο κοτσάνι, διά τό
  οποίον ένδιεφέρθη χαραχτηρισΐΐ-
  κώτερα & θεόδωρος ντέ Μπαν-
  6ίλ, ό Γάλλος στυλίστ! Άλλ' εί¬
  τε τό Ινα συμβαίνει, είτε τα άλλο,
  ή άλήθεια είνε 8τι τα κλίπς έξαί
  ρο>ν τί ενδιαφέρον Καί καθώς
  καρφιτσώνοινται στά4 πέτα τοθ τα-
  γιερ καί ώς μικροσκοπικά άντι
  κείμενα μέ σημασίαν ή ε!δος
  «πόρτ μπονέρ» ποΰ άνάγεται κά
  ποτε άρκετά καλα στά στενό κύκλο
  τής Οράσεως μιάς οιασδήποτε κο-
  σμικής.
  Έσημείωσα έπίκαίρως πρό η¬
  μερών καί έ'να Ιρωτηματολόγιον
  "; πολυσύχναστον. βουλεβάρ-
  τον τοΰ Ηρακλείου. Γνωστάς κύ-
  ριος ερωτούν την έτέραν δύο
  κομψών απογευματινήν έμφανίσε-
  ων:
  —Τί θέλει αύτάς 6 .. λέων έδώ;
  Αύτάς ό μυστηριώδης Βούδας καί
  εκείνη ή «φλογοφόρος ροιά»;
  Τί ήθελαν; Άλλά μήπως γνω
  ρίζει νά έξιχνιάζη κανείς άπόλυ
  τα, τα βαθύτερον πνεθμα τοθ συρ
  μοϋ, "ίίστόσο κάτι ήθελαν. Νά
  ΰπογραμμίσουν ωρισμένα εφφέ εις
  την σιλουέτταν καί ωρισμένους
  σ/.οπούς... Ένας πού θά ήξερε
  μερικά είδικά καί γενικά πράγ
  ματα θά μποροΰσε νομίζω νά τό
  καθορίαι;]. Νά έξεύρ^ μίαν συμ
  φιονίαν κλίπς καί... χαρακτήρος.
  Διότι συμβαίνει καί ο χαρακτήρ
  όλόκληρος ώς τύπος καί ούαίαι,
  νά εμπνέη την έπιλογήν των
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ
  ΠΟΥ ΤΡΑΒΟΥΝ...
  Αύτά τά«κλίπς>>— τα μικροπραμ
  ματάκια πού ναρφιτσώνουν αί έκ-
  προσωποθσαι τό ωραίον φΰλον,
  είναι όμολογουμένως άξιοπρόσε-
  κτα. Γιατί; Διότι δίδουν ε*να νέ¬
  ον τόνον είς τάς Ιμφανίσεις. Οί
  παρακολουθοθντες τουλάχιστον
  καί την τόσον σκόπιμον στήλην
  τής μόδας άλλά καί τα πράγμα
  τα τής ζωής, αυτήν την δικαιο¬
  λογίαν προβάλλουν. Ή άξία των
  κλίπς δέν είνε μόνον ζήτημα συν-
  δυασμοθ. Είνε άκόμη κάτι εξω
  άπό τόν αυστηράν τύπον... τάξε
  ως πού επιβάλλει καί διά την
  εποχήν μας τα φιγουρίνι.
  θυμοΰμαι παλαιότερα δτι μό-
  δα ήσαν καί τάκομψά, φιλντισένια
  κομπολογάκια γύρω άπό τοΰς γυ
  μνούς βραχίονας. Καί Ιφθασαν
  τότε νά ερωτούν μερικοί «ψύχραι-
  μοι» θεαταΐ τούς άλλους, τοΰς
  όφθαλμιατάς:
  —Τί κυττάς έκεΐ τόση ώρα;..
  ε'Ενα... συνηθισμένο κ&μπολόϊ;..
  Τα ϊδιο έπάνω-κάτω συμβαίνει
  μέ τα κλίπς. Τα κνιττάζουν πολ-
  κλίΐίς. Ουτε λίγο ουτε πολύ δηλ.
  τα χαριτιϋμένα αύτά έξαρτήματα,
  άποδαίνουν σύμβολα οχι μόνον δι'
  απλήν ώροσκοπίαν άλλά καί διά
  ψυχολογικήν ανάλυσιν.
  * < ΙΤροκειμένου νά Ικλέξη κανείς μεταξύ μερικών φρέσκων λουλου- λουδιών τοθ άγροθ καί ωρισμέ¬ νων κλίπς θά ευρεθή νομίζω είς δίλημμϊ. Τα πρώτα είνα< μιά ηοιτμιιί^ι πινελιά πού πάει μάλ¬ λον μέ την άπλότητα τοδ Οφους —§να τύπον ωρισμένον καί σπα- νίζοντα"*· σήμερον. Ένώ τα κλίπς είναι κάτι άπό τούς «ϊβουάρ», ε*να πίνακά ξενου εμπρεσσιονιστοΰ ό οποίος μέσα εις τα πλαίσιον μα¬ κρών πολυτίμων είδιόλων έξ έλε- φαντόδοντος, τοποθετεί μίαν σύγ¬ χρονον Άτλαννίδα ή πυργοδέσποι- ναν τοθ Αιβάνου. Κρίνεται ΐσω; σύνθεσις διανοητική ανωτέρας πνοής ό πίναξ αύτός. Έν τούτοις έξηγεί ύποθέτω καί τό νάημα των κλίπς. Τα μικροπραμματάκια αύτά ποΰ μπορΒΪνά, είναι καί φιλν τισένια, τοποθετοΰνται θαυμασία είς Ικεΐνο πού λέμε μοντέρνο. Είνε περίπλοκο καίαύτό εις άντιλή ψεις καί τρόπους ζωής! Ακριβώς όπως καί τα κλίπς, προκειμένου καί νά έξηγηθοθν καί νά συνδυα- σθοθν μέ 8λην την ζωήν τής κομ- ψευο|ΐένης πού τα προτιμα. ΊΙ φι- λαρεσκεια δέν είνε είς τό σημείον αύτο ό κυριαρχών πα,ρά-γω^. Είναι καί «λλοι πολλοί διά τούς όποί- ούς τόν λόγον ϊσως ?χει ν.αί αύ¬ τάς ό άπό περιωπής έρευνών την γυναικείαν ψυχήν, έν σχέσει μέ τάς κοινωνικάς διαμορφώσεις τοΰ αιώνος. ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ; ΛΟΓΟΤΕΧΝΑΙ ΕΟΟΕ Η0ΜΙΝΕ3! Τόν φαιδρό δπερετικό τόνο τής απαντήσεως τοΰ ποιητοΰ κ. Πέ¬ τρου Στυλίτη, διαδέχτηκε προχΒϊς ή *ωμική αφελεία τοΰ λογοτέ- χνη κ. Μ. Αποστολίδη. Προσπά- θησα άπό τή συναυλία αυτή τής άνοησίας νά διακρίνω καί μερι- κούς άρμονικούς ήχους, μά ή προσπαθεία μου πήγε χαμένη... Τώρα εχω μπροστά μου τίς άπαν- τήσεις των δύο αυτών λογοτεχνών —κωμικές καί σοβαρές—καί σκέ¬ πτομαι καί σύρνω τα μαλλιά μου καί σάν άπελπισμένος Ίππόλυτος, μονολογώ: Κάγώ ρυτοϊς νασμοΐσιν έξο- μόρξομαι ϊς ώτα κλύξων... Μά ποΰ νά βρεθοΰν τόσοι «ρυ- τοί νασμοί» γ:ά νά ξεπλύνουν τ' αύτιά μου άπ' δτι άκουσα; Καί πώς νά ξεχάσω τό πνευμα- τώδες έκεΐνο τοΰ κ. Στυλίτη, δτι είμαι.. έραστής τής Σαμιώτισσας; Καί πως νά διώξω άπό τα μά- τια μου την εΐκόνα τοΰ έαυτοθ μου, νά Σκετεύη κα'ι νά προσκυνά ;|Μκ. Αποστολίδη, γιά νά δεχτ·5 ιήσυνεργασία μου; .... Άληθινά «ήταν ενα βροχε- ρό άπόγευμα..» ΙΙήγα καί βρή>α
  τάν κ. Αποστολίδη καί τοΰ εί-
  πα:—Ζητώ τό χέρι τής., σελίδος
  σου. Την προτιμώ άπό την «Ά-
  νόρθωσι», γιατί —τέλος πάντων
  — 8π(ίς έσύ, κι' ή σελίδα
  σου εχει.. σέξ άππήλ, ένψ
  ή «Ανάρθωσις» είνε άσχημη.
  Στό κάτω κάτω έγώ θέλω τα φι-
  λολογικά μου σημειώματα νά
  πλαισιοΰνται άπό ρεκλάμες καί
  νά στίζωνται μέ τυπογραφικά
  λάθη. ΚΓ ή «Άνόρθωσις», ξέρεις,
  δέν άφήνει κανένα τυπογραφικό
  λάθος κι' ουτε μοΰ δίνει άλλη,
  άπό την πρώτη της σελίδα.
  —Έχεις δίκηο, μοΰ άπαντα μέ
  σοβαρότητα ρωμαίου συγκλητικοΰ
  ό κ. Άπ., άλλά ή σελίδα μου εί¬
  ναι., άρραβωνιασμένη μέ τόν κ.
  "Αρη Δικταϊο, καί, φυσικά, δέν
  μπορώ νά σοθ.. δώσω τό χέρι
  της...
  Περίλυπος έγώ έΊος θανάτου πη¬
  γά στό σπίτί μου κι' Ιτσι που
  ήμουν πικραμένος, άρχιζα νά
  διαβάζω τα τραγούδια ενός έμ-
  παθοΰς καί πικροΰ (σάν καί με¬
  νά) άνθρώπου, τοθ Άρχιλόχου..
  Καί, τί σατανική σύμπτωσ^ Ή
  προσοχή μου στράφηκε σ' Ινα ποί
  ' ημα, 2που ό καημένος δ Άρχί-
  λοχος χύνει χολές καί φαρμάκια
  Η όδός Πλατάνου.
  Αί εργασίαι διά την σκυ-
  ρόστρωσιν τής όδοϋ Γόρτυνος
  —Χουστουλιανών —Πλατάνου
  προχωροθν μέ γοργόν ρυθμόν
  ϋπολογίζεται δέ δτι μετ' ολί¬
  γον θ' αποπερατωθή έξ ολο¬
  κλήρου ιό δλον έργον. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον δημιουργεΐ-
  ται μία νέα άρτηρΐα πού θά
  έξυπηρετή τό πλουσιώτατον
  άνατολικόν διαμέρισμα τής
  επαρχίας Καινουρίου. Θά ήτο
  δέ εΰτύχημα εάν ή όδός αυτή
  προωθεΐτο διά τής Πλώρας
  μέχρι Μιαμοϋς καί Λέντα, δ-
  πως σκέπτεται τό ύψυπουρ
  γεΐον Τουρισμοΰ. Θά έξυπη-
  ρέτει κσί τό νοτιοανατολικόν
  τμήμα τής επαρχίας καί θά
  συνέτεινεν είς την οργάνωσιν
  εναντίον κάποιου Λυ/άμβα. Ζήτη-
  σα στά σχόλια νά μάθω την αϊ-
  τία κΓ εμαθα—ίκθαμβος— δτι ό
  Άρχίλοχος είχε ζητήσει τό χέρι
  τής κόρης τοΰ Αυκάμβα κι'
  έπειδή έκεϊνος τοϋ τ' άρν^θηκε
  (καληώρα σάν τόν κ. Άπ.) εγρα-
  ψε τό πικρό Ιγ.ΐΐ^ο ποίημα, πού
  Ιγινε, λέει, άφορμή νά άπαγχο-
  νισθή Οστερα 6 Λυκάμβας...
  Μωρέ, νά έ'νας τρόπος—σκέφτη-
  κα —νά έκδικηθώ κΓ έγώ τό Αυ¬
  κάμβα μου . Καί «πλήρης μέ-
  νους» Ιγραψα ενα αρθρο εναντίον
  τής Ήρακλειώτικης λογοτεχνίας,
  πού επαξίως την έκττροσωπεϊ ό
  ι. Μανώλης Αποστολίδης. Έτσι
  ιόμισα πώς θά τόν εκανα κι' έγώ,
  άν δχι νά άπαγχονισθή, τουλάχι¬
  στον νά μετανοιώση γιά την άρ-
  σί τού...
  *
  * *
  Μά πόσο άπατήθηκα! Άντί νά
  μετανοιώσουν αύτοι, μετανοιώνω
  τώρα έγώ καί πνίγομαι μέσα σ'
  ε'να θολά πέλαγος προχειρολογίας,
  καί δέρνομαι άπό τίς άγριες ρι·
  πές τοΰ πνεύματος τοΰ κ. Στυλί¬
  τη. ΚΓ, άφοθ ό «πνιγμένος άπό
  τα μαλλιά τής κεφαλής τού πιά
  νεται», πιάνω κι' έγώ τα μαλλιά
  τής κεφαλής μου καί άπαντώ
  στίς^κατηγορίες των Διοσκούρων
  τοΰ Έρακλειώτικου πνευματικοΰ
  στερεώματος...
  Α'.—Κατηγοροΰμαι δτι «άντι-
  φάσκω πρός εαυτόν», γιατί, ένώ
  παραδέχομαι πώς ή Ήρακλειώτι'
  κη ζωή είνε στενή καί πληκτι-
  κή, θέλω οί λογοτέχνες μας ν
  άντλοΰν τίς έμπνεύσεις των άπό
  ε'να τέτοιο στενό περιβάλλον.
  Άληθινά άντιφάσκω! ΚΓ δταν
  σκέφτομαι πώς όΌσκάρ Ούάιλντ 2-
  γραψε τό βαθύτερο Ιργο τού στή
  φυλακή κΓ δταν συλλογοΰμαι πώ;
  ό Ντοστογιέφσκι, ϊδωσε τή συν
  θετικώτερη εΐκόνα τής άνθρώπι·
  νης ψυχής καί τούς ύποβλητικώ
  τερους τόνους τοΰ πόνου των
  δυστυχισμένων, μέσα άπό τή Σι-
  βηρία, άναρωτιέμαι πώς άπό τα
  «τέλματα» αύτά «ξεπήδησε τόσο
  μεγάλη τέχνη......
  Μά δέ σέ συγκινεϊ, λοιπόν, κ
  Στυλίτη ιό θέαμα τής λυπημένη
  οικογενείας, πού βλέπεις κάθε
  Κυριακήν άπόγευμα στίς «Τρεΐ
  καμάρες», Δέ νιώθεις πόνο σά
  βλέπεις τα φτωχά κορίτσια τή
  γειτονιόϊς νά ατέκουν στά
  «πορτομάγουλα» μελαγχολικά κα
  κοιτοϋν
  3σους
  μέ άνεξήγητο βλέμ-
  μ περνοΰν; ΚΓ δμως
  ξέρω καλά πώς κάτι τέτοια σέ
  συγκινοΰν. Ηυμοΰμαι ενα παλιό
  σου ποίημ« στή «Νέα Έστία»
  γιά τα κορίτσια των άπόκεντρων
  συνοικιών. Καί—σοΰ έξομολογοΰ-
  μαι—αύτό μόνο ήτον ά.ψορμ,'η κΓ
  άγόρασα τα «Σήματα στά χάος»,
  γιατί είδα πώς ήτονε μέσα στή
  συλλογή σου. Αύτά, λοιπόν, τα
  συναισθήματχ, πού είναι πραγμα-
  τικά κΓ 6'χι «άνύπαρκτα», γιατί
  τα περιφρονεϊς, γιατί τα όνομά-
  ζεις «τέλμα» καί γιαιί δέν τα ά-
  ποκρυσταλλώνεις σέ στίχους ώ-
  ραίους, 8πως έκεΐνοι των «άπό¬
  κεντρων συνοικιών»,
  Β'.— Κατηγοροΰμ,αι, δτι υπο-
  στηρίζω την «ήθογραφία» καί
  μοΰ ψάλλονται χίλια τροπάρια
  γιά νά καταλάβω δτι σφάλλομαι.
  Έδώ Ημως συμ^αίνει κάποια πα-
  ξή^ "Κγραψχ γ;ά «ίϊόπ
  Χ5ώμα>>, είπα γιά τα Ιργί? τοθ
  Κονδυλάκι, είρωνεύθηκα τό χά
  ρακτηρισμό τής ήθογραφίας ώ(
  «στατικής», μά πουθενά στόάρθρο
  μου, νομίζω, δέ διαφαίνεται διά¬
  θεσις γιά υπεράσπισι τής ήθο¬
  γραφίας. Έγώ κατηγίρησα τούς
  λογοτέχνες μας, γιατί άποφεύ-
  γουν τα καλλιτεχνικά στοιχεϊα
  ποΰ τούς δίνει τό περιβάλλον
  τους, φοβούμενοι μήπως χαρα-
  κτηρισθοΰν «στατικοί».
  "Αν αύτό είναι υπεράσπισις
  τής ήθογραφίας, άμφιβάλλω.
  Έκτός άν νομίζη ό κ. Στυλίτης
  πώς «ντόπιο χρώμα» σημαίνει
  ήθογραφία. Ή «Φωτεινή Σάντρη»
  τοΰ Ξενόπουλου είναι γεμάτη Ζά-
  κυνθο, κΓ δμως δέν είναι μόνο
  Ζακυνθινή ήθογραφία. Έπειτ
  έκεΐνο πού γράφει ό κ. Στ., 8-
  τι μέ τό νά ζητώ «ντόπιο χρώμα»
  στήν τέχνη, είναι σάν νά την κομ
  ματιάζω σέ... Σαμιώτικη, Σκαρ-
  παθιώτικη κ. λ. π., είναι, τό ε¬
  λάχιστον, μεγάλη άπλο'ικότης.
  Γιατί τότε ή τέχνη τοΰ Παπαδι-
  αμάντη, πού είναι πλημμυρι,σμένη
  άπό τή Σκίαθο, πρέπει νά είναι
  μονάχα Σκιαθίτικη.... Ένφ είναι
  τέχνη μέ «δυναμικότητα», καί
  ξεπερνά τα 8ρια τί; άπλής ήθο
  γραφίας. Ό Μυριβήλης στολίζει
  τή «Δασκάλα» τού μέ μόνο τής
  Μυτιλήνης τα λουλούδια, κΓ ό-
  μως ή «Δασκάλα» γίνεται ά|».έσως
  Πανελλήνια,
  Δέν είναι, λοιπόν, τό «θέμα»
  πού κάνει την τέχνη καθολική
  καί σύνθετη, μά ό τεχνίτης. Αύ
  τάς θά συγκινηθή, θά δημιουργή¬
  ση, σύμφωνα μέ την δύναμι κα'ι
  την Εδιοσυγκρασία τού. Πάντως
  βασικό στοιχεΤο τής καλλιτεχνι-
  κής δημιουργίας είναι ή συγ
  κίνησις, πού δέν ύπάρχει, βέ
  )ίαια, δταν ό καλλιτέχνης δέν
  δρμαται άπά την ίδιαίτερη ζωή
  τού, άπά τό περιζάλλον τού
  άλλ' άπό τίς θεωρϊες πού διαβά
  ζει. Διαβάζω π. χ. μιά κριτι
  κή, βλέπω ώρισμενες αίσθητικές
  άρχές, συμφωνώ μ' αύτές κα
  πιάνω ίίστερα, επί τ^ βάσει των
  άρχών αυτών, καί γράφω ποίη
  μα. Τό ποίημά μου φυσικά, θά
  είναι μιά άπλή θεματογραφία .
  ΚΓ αύτό πιστεύω πώς γίνετα>
  μέ τούς λογοτέχνες μας. Κα
  γΓ αύτο κακίζω την ϊλλειψι
  «ντόπιου χρώματος», γιατί ή Ιλ
  λειψι αυτή 1)πο^·ί]λοϊ καί ίλλβιψ·
  άληθινής συγκινήσεως...Άν αύτ
  8λα έκλαμβάνωνται υπβράσπισ
  τής ήθογραφίας, δέν φταίιο έγώ.
  (Ή συνίχεια είς την 2αί^οελΙδα).
  Εύγενική απόφασις.
  Τό Ταμείον Αγροφύλακος
  ου νομοΰ μας απεφάσισε την
  ιΐάθεσιν εκατόν χιλ. δραχμων
  ϊιά την ενίσχυσιν των πλημ-
  μυροπαθών τής Μεσσαράς,
  ήδη δέ εξέδωκε τό σχετικόν
  ένταλμα έπ' ονόματι τοθ Θε-
  οφιλεστάτου 'Επισκόπου Άρ-
  καδίας κ. Βασιλείου. Ή από¬
  φασις δέ αυτή ηκούσθη μέ ευ¬
  χαρίστησιν καί προεκάλεσεν
  αΐσθημα ανακουφίσεως. Διότι
  έκτός τοϋ δτι μέ τό ποσόν αύ¬
  τό θά τύχουν περιθάλψεως τα
  άτυχή θύματα των θεομηνι-
  ών, άποδεικνύεται προσέτι δτι
  τό Ταμείον Άγροφυλακής, ευ¬
  ρισκόμενον είς σχετικώς άνθη
  ράν κατάστασιν, γνωρίζει νά
  έπιτελή τόν προορισμόν τού
  μέ εύρύτητα αντιλήψεως καί
  μέ πνεθμσ φιλαλληλίας.
  λουτροπόλεως είς Λέντα καί
  είς την δημιουργίαν σημαντι-
  κου λιμένος είς Μεσσαράν.
  Πιστεύομεν δμως δτι καί του¬
  το θά γίνη συν τώ χρόνω.
  Είς Ρέθυμνον.
  Μέ ιδιαιτέραν χαράν πλη¬
  ροφορούμεθα την απόφασιν
  τής ιδρύσεως καί λειτουργίας
  υπηρεσίας Γεν. Άποθηκών έν
  Ρεθύμντι,. Αί γενικαί Αποθή¬
  και θά έξυπηρετήσουν τό εμ¬
  πόριον καί την έν γένει
  οικονομικήν ζωήν τής γεί¬
  τονος. Θά ήτο δέ εύτύχη-
  μα. εάν απεφασίζετο καΐ
  ή *ι>ΐρυσις" ύποκαταστήματος
  τής Τραπέζης τής "Ελλάδος.
  Άλλά κσί τουτο θά γίνη α¬
  σφαλώς καί συντόμως μάλι-
  'Ότα. Τό ενδιαφέρον τοθ κ.
  Τσουδερου καί ή άγάπη τού
  πρός την γενέτειράν τού, ά-
  ποτελοΰν άσφαλή περί τού¬
  του εγγύησιν.
  Ο αρτος.
  Ή επί των διατιμήσεων Έ
  πιτροπή, απεφάσισε καί πά¬
  λιν την μείωσιν τής τιμής
  τοΰ άρτου. Τό γεγονός είνε
  έξαιρετικώς ευχάριστον. Ό
  άρτος, αποτελεί την βάσιν
  τής τροφής καί τής ζωής τοΰ
  άνθρώπου. Ή ΰποτίμησίς τού
  δέ άποβαίνει έξαιρετικώς εΰ-
  εργετική διά τόν λαόν. Άλλ'
  ή τιμή τοθ άρτου θά έξαρτάται
  πάντοτε έκ τής τιμής των σι-
  τηρών είς την διεθνή αγοράν,
  έφόσον δέν θά είμεθα σιτάρ
  κεις. ΔΓ αύτό καΐ ή προσπά
  θεια τής έξασφαλίσεως τής
  σιταρκείας θά πρέπει νά συ¬
  νεχισθή άπό δλους. Ή σι-
  τάρκεια θά μόΐς εξασφαλίση
  καί εϋθηνόν άρτον καί · οι¬
  κονομικήν ελευθερίαν.
  Οί δρόμοι τώνσυνοι-
  κισμών.
  Ό Δήμός μας απεφάσισε
  την επιβολήν φορολογίας ε¬
  πί των άγροτικών προϊόντων
  τής περιφερείας τού, διά την
  κατασκευήν συγκοινωνιακών
  έργων είς τούς συνοικισμοΰς
  καί την ϋπαιθρον. "Ας ελπί¬
  σωμεν λοιπόν δτι κατόπιν τού
  τού θ' άποκτήσουν συντόμως
  οί συνοικισμόν καί τα προά-
  στεια, πλήρες, συγχρονισμέ-
  νον δίκτυον, πρός έξυπηρέτη-
  σίν των. "Αλλωστε καΐ πρίν
  άκόμη επιβληθή ή φορολογία
  αυτή ό Δήμος δέν παρέλειπε
  νά φροντίζη διά τα όδικά ζή
  τήματα καί δι' δλας τάς άλ¬
  λας ανάγκας τόσον των προ
  αστείων δσον καί των άγροτι¬
  κών συνοικισμών, δπου τόσα
  |έ"ργα εχει έκτελέσει μέχρι σή¬
  μερον.
  ί,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τρ»
  Α:
  ■•δ
  ϊ
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον ό
  θρίαμβος της Μάρθας"Εγκερθ στήν
  «Σερενάτα τού ΣοΟμπερτ>.
  ΜΙΝΩΑ. —Σήμερον τσ μνηυειώ-
  δες Μργον: «Ή ζωή τού" Α'ιμιλ
  Ζολδ». Μέ τόν Πώλ Μιοϋνι
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ.' Άσπραδάκης
  Υ ΑΑΚΑΚΗ
  ΤΟΥ ΗΑΖΟΡΑΙΟΥ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΕΡΕΝΑΤΑ
  ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  Ό άχατάβλιιτος θρίαμ¬
  βος τής:
  Τού Λεωνίδα 'Αντρέγιεφ.
  13ο ν
  —Δυστυχώς δπάρχουν τόσοι
  άγύρτε; κα'ι τόσο: άλλοι τρελ-
  λοί αυτού τοθ είδου; στήν Ί
  ουδαία!
  —Κανένας δέν είνε σάν κΓ αυ¬
  τόν! Είνε έπικίνουνος άνθρω-
  πος! — απήντησεν ό Ίούδας σέ
  τόνο ζωηρό Παραβαίνει τδν νό-
  <=» Ή στηλη τού ώραιόκοσμοιτ Μην ύποκύπτετε εις έφημέρους στενοχωριας. καί τοΰ: ΧΑΝΣ ΓΙΑΡΑΫ Τό τελειότερο καλλιτέ- χνημα πού έδωσεν εως τώρα ή κινηματογραφική τέχνη. Σκηνοθεσία: ΒΙΛΛΥ ΦΟΡΣΤ. Μουσιχή: ΦΡΑΝΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ. Σομπράττουν: Ή Φιλαρμονιχή όρ- χήστρα τής Βιέννης. Ή Κρατική χορωδία της Βιέννης. Ή Παιδική χορωδία τής Βιέν πς καί ή Τσιγ- γάνικη όρχήστρα τοΰ ΓΚΟΥΛΑ ΧΟΡΒΑΤ. ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΣΕΝΤΑΕΜΑΝ ΑΒΑΗΤΗΣ Μέ τόν Ζώρζ "Ομπριεν καΐ την Βεανρίκη Ρομπέρ μο. Καί είνε, μοΰ ίραίνεται προ- τιμότερο, νά χαθΫ) ϊνας, παρά ο¬ λόκληρον ό λαός! Ό Άννας κούνησε τό κεφάλι, έπιοοκιμαστικώς. —Μοΰ φαίνεται δμως πώ; Ιχει πολλοθς πού τόν άκολουθοθν. —Πολλούς! —Καί φαίνεται πώς τό/ άγα- ποΰ/ βαθειά. —"Ετσι λένε τουλάχιστον! Ί- σχυρίζονται πώς τόν άγαποϋν περισσότερο κι' άπό τόν έαυτό τους. —Επί τή δποθέσει πώς εμείς θελήσωμε νά τόν συλλάβωμε, δλοι αύτοι δέν θά πάρουν τό μέ- ρος τού; Δέν υπάρχει κίνδυνος νά προκαλέσουν την έπανάστασι; Ό Ίούδας γέλασε μέ μοχθη- ρία, καί πολλήν ώρα: —Αύτοι νά σηκώνουν έπανά¬ στασι; Δέν βαστάει! Είνε δειλά σκυλλιά πού τό βάζουν στά πό- δια, μόλις «ανείς σκύψτ/ γιά νά μαζέψη την πέτρ*. —Μά είνε σέ τέτοιο σημείον αϊσχροί; — ρώτησ» ψυχρά ό ίρχι ερεύς. —Δέν φεύγουν οί αϊσχροί, άλλ' οί καλοί άνθρωποι, γιά ν' άποφύγουν τούς κακούς. Οί μα θηταΐ τοΰ Ίησοΰ, είνε άγχθο'ι, καΐ γι' αύτό θά τό βάλουν στά πόδια! Είνε ακακοι, καί γι' αύ τό θά κρυφθοθν. Είνε πολύ κα¬ λοί άνθρωποι καΐ γΓ αύτό κα- νείς τους δέν θά ζυγώση, παρά μόνον γιά νά παραλάβουν πρός ταφήν τόν Ίησοθν. ΓιατΙ αύτοι θά φροντίσουν νά τόν θάψουν (συνεχίζετα) Μία μητέρα κράτει συντροφΐά σέ μίαν ά<λη μητέρα καί ϊχουν, άς υποθέσωμεν, καϊ ή μία κα'ι ή άλλη νά έπιδιορθώσουν κσλτσες των παιδιών των Νά κάμουν την έργασία αυτή άπό κοινοθ, είνε ά . ττλούστατο καΐ πολύ όρ9ό Άλλά Ι γιατ'ι θα έτρεπί, σάς έρωτώ ή συ ζήτησις των δύο γυναικών νά πε- ριστρα1>[) γύοω ά*τό την άσχολίαν
  των, Γύρω άτό τα καθηυερινά
  των βάσανα; Εάν Μχουν ψυχή ά
  ■ώτερη γιατι δέν θα Μθιγαν ζητη
  ιατα τα όποΐα νά άφοροον την
  ιγεία, την άνατροφή, την μόρφω
  ■ι αυτών τώυ ταιοιών, την φιλο
  ,ογία άν θέλετε Υ αΰτό τό θέα-
  ρο, δπως ακριβώς θά έκαναν σ'
  να κομψό σαλόχι έν ω ΘΑ ίφε-
  ιον Μνα ώραϊο φλυτζάνι τσαγιοθ
  ίς τα χείλη των,
  Γιατ'ι ή γυναΐκα πού είνε άπη
  σχολημένη είς την κουζίνα τη<", θα έ"πρίπε να προσκολλάται είς τό καθημερινό μαρτύριο τής ζωήί, νά τό άναμετρά, νά το ψηλαφίζη κά· θε τόσο αφίνουσα στεναγμους καί φευγαλέα δάκρυα καί δέν θ' άψι νέ την σκέψι της νά πετάξη σέ ό- ρίζοντας αίσιοδοζιών, ένώ τα χέ- ρια της θα έκαθάριζαν, έστω, με- ρικά λαχανικά, Άτιό την δόσκολη θέσι ή οιαδήποτε γυναΐκα, πού εϊ- κε πραγματική ο'ικοκυρά, μπορεϊ κάλλιστα να μεταπηδα σέ μιά ψυχολογική κατάστασι εΰχάριστη ή νά όνειρεύεται μιά αίσθηματική πλοκή τής οποίας ή άναμέτρησις την ένδιαφέρει καί ' ν' άναπτύσσρ, κατ' αυτόν τόν τρόπον την παρα- τηρητικότητα καί την διανοητική της Ίκανότητα. Είνε μιά μεγάλη ψυχική δύνα ^ς χβεσινοΰ ύπ'άρ. θόσταυρολέξου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή έπιθυμία τού "ίνα διευκολύνη όφριλέτας τοθ Δήμου τοΰς στερουμένους σήμερον τής οί¬ κονομικής εύχερίας πρός εξό¬ φλησιν των μέχρι σήμερον ό- φειλών των, πλήν των τοιού¬ των έξ εκμισθώσεως άκινή των τού Δήμου κσί φόρων, α¬ πεφάσισεν ίνα είς τούς αΐ- τοθντας καί ύπογράφοντας ει¬ δικήν πρός τουτο αίτησιν καί δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής Οίκονομικής Υπηρεσίας τοθ Δήμου. Χορηγήση Φορολογικάς δι- ευκολύνσεις ήτοι: 1) Τής διά μηνιαίον κατα- βολών έξοφλήσεως των πρός τόν Δήμον χρεών των καί α¬ ναλόγως τής οίκονομικής άν τοχής τοθ φορολογουμένου έν- τός έ'τους καί πλέον άπό σή¬ μερον. 2) Τής άπαλλαγής τούτων έκ των τόκων ύπερημερίας. Προσκαλεΐ δθεν τοΰς έπιθυ μοθντας νά τύχωσι των ώς ά¬ νω εύεργετικών καί φορολογι- κών διευκολύνσεων νά προ¬ σέλθωσι είς τα γραφεΐα των Οίκονομικών Ύπηρεσιών τοΰ Δήμου 'ινα ζητήσωσι τουτο ύ- πογράφοντες την ώς άνω αί¬ τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31 Μαΐου 1938 "ίνα ούτω άπαλ- λαγώσι συγχρόνως των καθη- μρρ^νών όχλήσεων τόσων των είσπρακτόρων δσον καί των άστυνομικών των έντεταλμέ- νων την εκτέλεσιν των ένταλ- μάτων τα όποΐα θά άνακλη- θώσιν αμα τή υπογραφή τής οίτήσεως. Μετά την λήξιν της ώς ά¬ νω προθεσμίας ούδεμία αίτη¬ σις σχετική θά γίνεται δεκτή, τα δέ καθυστερούμενα χρέη έκ τελών καθαριότητος, ύδρο- ληψίας καί φωτισμοθ κ.λ.π. θά είσπράττωνται μετά των νομί- μων τόκων ύπερημερίσς άπό τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬ βανομένων καί δλων των υπό τοθ νόμου έπιτρεπομένων έκ- βιαστικών μέσων 1) ένταλμά , των πρρσωποκρατήσεως 2), μις τό νά ξεύρης νά διατηρήσΓΐς ακεραίαν την άτουικότητά σου £ ναντι των μεταβολών τοΰ πεοι βάλλοντος καί των συνθηκών τής ζωής Κα'ι είνε ε'νας τρόιος νά δειχθης ανωτέρα είς τάς δυσχε ρ?ίας πού σοθ έ"ΐτίθενται καθε τόσον καί νά άποδεΐζης δτι ώπο δίδεις ελαχίστη άξία είς τις Ί5ιο τροπιες τής τύχης Άλλά επί ττλέον, δταν ζεύρης ν' άπαλλαχθήΓ, κάθε φορά πού σοθ είνε δυνατόν, άπο την σκέψιν των φροντίδων σου, φείδεσαι τής ένΕργητικότητός σου, διότι τίς λη· σμονεϊς γιά ολίγον καιρό, ζής σ&ν να αήν υπήρχαν, αταφεϋγεις σ' Ινα αλλο έπίπεδο πού δέν υπο- ροθν νά σέ άκολουθήσουν Νά θαυ μάσης μια ώραία ε'ικόνα, νά διά¬ βασις ίνα ώραϊο βιβλίο, ν' άκού- σης μιά άρμονική μουσική, νά πε- ριφέρης τό βλέμαα σου σέ μία , ιτράσι'νη έξοχή, δλα αύτά δέν εί¬ ναι βαθειές άπολαύσεις τΐροσιτές 1 καί είς τούς ολιγώτερον εΰνοημέ- νους άπό την τύχη καϊ ή οποίες προσφέρουν ύπέροχες ώρες άνα- κουφίσεωο; Μην στερήσθε, άγαπητή μου έ πιστολογράφος, τώνπηγών αυτών, τής χαράς, των πηγών αυτών τής γενναιοψυχίας. Έκδιώξετε άπο φασιστικά την άνησυχία, μην άφί νεσθε νά παρασΰρεσθε όπό τας ένοχλήσεΐΓ, κυριαρχήσετε έπ' αυ¬ τών καί επί τοθ έαυτοϋ σας. Έκ πληρώνοντας τελείως τό ταπεινό καί αχαρι έργον σαί:, κρατήσετε την ψυχή σας Ιξωκαί υπεράνω τοϋ έπιπέδου δπου θά σδς έκρατοΰσαν εάν έγκαταλείπεσθε σ' αύτές. ή Ντιατεγκέ (συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) Γ'.-Μ' έρωτα ό %■ 2τυλί- της, μέ ποιό κοινό νά προσαρ- μόση την τέχνη τού Καί ταξι- ν>μεΖ τα γοΰστα τοΰ κοινοΰ, σάν
  φαρμακευτικά ειδή, καί κάνει φτη
  νή διδασκαλία περΐ «καλλιτεχνι-
  κών σχολών» καί τα λοιπχ
  Μα άγνοει, άληθινά, δ κ. -*·
  δτι οί καλλπΓεχνικές σχολές,
  είναι άντίστοιχες μέ τα γοΰστ*
  τοΰ Κοινοΰ; Νομίζει πώ; άλλοι
  νόμοι διέπουν την ψυχολογία τού
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Ά-
  θηνών 6 ύφαΘματέμιτορος κ Νικ.
  1 Επ^θεν έπ[σης έζ Άθη·
  , νων μετά τής κυρ'ιας τού ό μηχα-
  νικός τοΰ Δήυου κ Αλεξ Γσαντη
  ΘΑΝΑΤΟ1 - Απέθανε καΐ εκη¬
  δεύθη χθές έν συρροίϊ κόσμου, ό
  Γεώργιος Κουτεντάκη'ς έκ των πα¬
  λαιών επαγγελματιαι τοϋ Ηρα¬
  κλείου, καταγόμενος έκ ννωστής
  καί καλής οικογενείας τοΰ Μυλο¬
  ποτάμου Συλλυπούμεθα τούς οί-
  κείους τού
  χνη; Καί λησμονεΐ ϊτι
  δέν είναι παρά
  ή συνι-
  σταμενη τοΰ κοινοΰ; Βεβαία σ
  δλο τό κοινό δέ μπορεϊ ν' άοέ-
  ση Ινα Ιργο τέχνη;. θ' άρέσττ,
  ϊμω; σ' Ινα μέρο; τοΰ κοινίΰ,
  α' έκεΐνο άκρφώς, τοΰ όποίου
  τίς συγκινήσεις έκφράζει. "Οίαν
  δλο τό κοινό άδιαφορεΐ
  γιά μιά τέχνη, πάει νά πή, 3τι
  ή τεχντ) αυτή είναι ψεύτικη.
  Διά τάς αναγνωστριας
  και τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ύπ' αριθ. 67.
  Τ 2 3 4 ·5 6 7 8 9 10 11 12
  Κατασχέσεων κινητών καί ά
  κινητών μετά προγραμμάτω
  πλειστηριασμοθ.
  Τα ούτω λαμβανόμενα μέ
  τρα έπ' ούδενΐ λόγω Θά άνα
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοΰ χρέους.
  Ηρακλειον τή 1 Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  12
  ΟΡ1ΖΟΝΤΙΩΣ
  I) θυγάτηρ τοΰ Κρόνου καί
  άδελφή τοΰ Διός—Έταιρεία ύ¬
  δατος.
  3) Ό Είς των Τυραννοκτί·
  νων.
  4) Άρθρον (πληθ.)
  5) Άστερισμός—Όμήΐμπειρος.
  6) Λεπτόν νήμα.
  7) Μέτρον επιφανείας.
  8) Ό γεννηθείς άπό γονεΐς,
  έκ των οποίων δ είς είναι λευ
  κός καί ό άλλος μαΰρος—Άνα-
  πνοή.
  9) Συμπλεκτικός τής Άρχαίας.
  10) Έκεϊ καταθέτομεν τάς οί
  κονομίας μας.
  I1) Μή εσφαλμένη — Άρχιε
  ρεύς των Εβραίων.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Μοΰαα— Τόν Ιδωαε ή Ά-
  ριάδνη στόν θησέα.
  3) Φθηνάν γυναικείον υφασμα
  —Δέν Ιχίρευσεν άκόμη τόν χο¬
  ρόν τοΰ Ήσαία.
  4) Χλωμή.
  5) Πόλις τής "Ηπείρου (χίχ.)
  —Όροφή.
  (5) Καλώς, (άρχ.)
  7) Βυζαντ. Μουίΐκός Φθόγγος.
  8) Την δέχονται δλαι αί βρα
  χείαι συλλαβαί—θεά τής Μυθο-
  λογίας.
  9) "Ορος τής Νάξου.
  10) "Ελλην Ζωγράφος—Φροΰ-
  τον (Καθ)
  12) Άπαραίτητος στήν βάπτι-
  σιν—Άνόθευτος.
  Δ.' Μέ είρωνεύονται δτι προτι
  μώ τό γαιδουράκι άπό τ' αύτοκί
  νητο—Τόν Πολέμη άπό τό Στυ-
  λίτη. Κι' δμως άν εΐν' Ινα; έχ-
  θρός τοΰ Πολέμη στό Ήράκλειο
  αύτό; είμ' έγώ. Άνέφερα πώς
  τό κοινό μας συνηθισμένο μέ
  τόν Πολέμη—μ! τή ρηχή ποίη-
  αι δηλα5ή—,δέν είν' εϋκολο νά
  διαβάση καί νά νιώση τή μοντέρ
  να τεχνοτροπία
  Χρειάζεται μεθοδιχο άνέβασμα
  τοΰ πνευματιχοθ τού έπιπέδου,
  κι' αύτό τό άνέβασμα νομίζω πώ;
  είναιναθήκον των λογοτεχνών μα;
  —καΐ συμφέρον τού;.
  Άλλοιώ; οί μέν λογοτέχνε;
  μα; «άπό ταρροΰ» 8πω; ό Σω-
  κράτης, θά αίωροΰνται στΐς πνευ-
  ματικέ; των στρατόσφαιρε;, τό
  δέ χοινό θά τού; κοιτάζη καγχά
  ζοντχς... "Υστερ' ά π' αύτά έξη-
  γεΐται νομίζω καΐ ή άπορία τοΰ
  κ. Αποστολίδη: πώς έγώ νά. άγα-
  πώ την ποίηση, τοΰ Πολέμω, τή
  στιγμή πού κάνω διαλέξει; γιά
  τό συρρεαλισμό. Άπλούστατα δέν
  άγαπώ την ποίηση τοΰ Πολέμη,
  δέν είμαι έραστή; τή; σαμιώτισα;
  οΰτε προτιμώ τό γαΐδαρο άπό
  χ' αύτοκίνητο. "Αν άμφιβάλλη,
  ά; ρωτήση τού; σωφέρηδες. .
  * *
  Φοσικά δέν έλπίζοο νά άλλάξω
  τί; πεποιρήσεις των έπι/.ριτών
  μου μέ δσα Ιγραψα. Ουτε τό θε-
  λω. Ο5τε παρουσιάζομα: μέ ά-
  ξιώαει; κρ'τικοθ. Έγώ ■ είμαι
  £"νο|ς «καθηή·ητής τής· φιλολογί-
  ας» χι* ή κριτική ίίναι δουλειά
  τοΰ λογοτέχνη κ. Αποστολίδη.
  "Α; κάνη λοιπόν τή δουλειά τού
  κι' άς νομίζη, πώς τό πνευμα¬
  τικόν ενδιαφέρον ενός διανθουμέ-
  νου μπορεΐ νά έξαντλεϊται στή
  «Νέα Έστία» καί στά «Νεοελ.
  Γράμματα». "Ας αφήση έμά; ν'
  άντικρύζωμε την εκπληξη των
  βιδλιοπωλών. Καλύτερο αύτό,
  παρά νά ήσυχάζωμε καί νά λέ-
  με σάν κάποιο βυζαντινό λόγιο,
  λιγάκι δμοιο μέ τάν κ. Απο¬
  στολίδη:
  Ημίν β'.βλιοθήχη δέ ή κεφαλή
  τυγχάνει.....
  Δέν άξίζει τόν κόπο νά μαλ-
  λώνωμε καί νά γράφωμε καί ν' ά
  πασχολοΰμε τόν κόσμο. "Ας μέ¬
  νη κλεισμένο; καθένας στόν κύ-
  κλο τού.
  πόσχομαι
  μοσύνην μου πρός τον διακεκρι¬
  μένον χειροΰργον κ. Στυλ. Για-
  μαλάκην θεραπεύσαντα δι" έιιτυ-
  χοΰς έγχειρήσεως έντός Βημέρου
  τόν υϊόν μου έκ σκωλη<οειδιτιδος. Έπίσης άπευθύνω ευχαριστίας είς τούς ίατρούς τής Πολυκλινι- κής κ κ. Σαριδάκην, Σουργιαδά¬ κη καί Άληγιζάκην,ώς καί τό προ¬ σωπικόν τής Πολυκλινικής διά την ακραν περιποίησιν καί τό πατρι- κόν ενδιαφέρον πού επέδειξαν κατα την έν τί) Πολυκλΐ'ΐκη πα¬ ραμονήν τού. Χρ. Έμμανουηλίώιι; Επιμελητάς Λ. «Κοραής» Γύρω στήν πόλι. ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι Έγώ, τουλάχιστον, 6 ___ΛΓ- νά μην ξαναταράξω τόν «κύκλο» τοΰ κ. Αποστολίδη. "Ας μένη άδιατάρακτο; κι' ά"; συ- νεχίζη τόν πνευματικόν αύτοερω- τίσμόν τού ό συμπαθέστατος «χύ- κλος»! μ. παρλαμασ; 000. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ %'Η σχολική έφορεία τού Δή μοτικοϋ Σχολείου Κλήματος έκθέτει είς φανεράν πλειο¬ δοτικήν δημοπρασίαν την ά- γριάδα «Ψηλό-άρμί» την 17ην Απριλίου έ ε καΐ ώραν 10— 12 π. μ. Πρώτη προσφορά Δραχ. 60. .0. Των δρων τής λεπτομεροθς διακηρύξεως δύνανται οί βου¬ λόμενοι νά λάβουν γνώσιν παρά τοθ διευθυντοΟ τού ώς άνω σχολείου. Ό πρόεδρος Αντώνιος Κωνιωτάκις Πωλοθνται οίχόπεδα επί τής ___ χεντρικής όδοΰ Ηρακλείου—Συ· ||||'νοικισμός Άτσαλένιου. Πληροφο ^'ρ'αι είς τόν κ. Εύαγ. Χρυσόν Δι- ' κηγόρον οδόν Χάνδακος. Χαρά θεοΰ έχαρακτηρίζετο ή χθεσινή ήλιόλουστη ήμέρα έπειτα άπό μίαν όλόκληρη χειμωνιάτικη έβδομάδα. —Οί ΰπαιθριόφιλοι διωργάνω- σαν διά σήμερον, άρχετά έκδρομι κΛ γκρούπ, δπως τοϋ Όρειβατι κου είς τό γραφικόν Φόδελε, καί ίχλλων έκδρομέων είς Κνωσόν, Αγίαν Ειρήνην καί αλλαχού. — Είς τό Είρηνοδικεϊον Ήρα κλείου εισήχθησαν πρός έκδίκα σιν κατά την λήξασαν α τριμηνί αν τρ. ε 583 άγωγαί τακτικής δι αδικασίας 1094 μικροδιαφορών καΐ κατετέθησαν 14 645 δηλώσεις ά γροτικών χρεώ. —Επί των είσαχθεισών άγω γών τακτικής διαδικασίας έξεδό θησαν 47! άποφάσεις, 683 επί μι κροδιαφορών, 51 επί έξώσεων, 4=8 επί αγροτικών χρεών —Έκτός των ανωτέρω έξεδό θησο%· 576 άπόγραφα άτοψάσεων, 1951 άντίγραφα διαφόρων έγγρα φων καί κατήρτισθησαν 637 έκθέ σεις είσηγήσεων καί πράξεις Είρη νοδίκου. —Υπό τοΰ ενταύθα Πρακτορεί ου τοΰ Έθνικοΰ Λαχείου ήρχισεν ή διάθεσις των γραμματίων τής νέας σειράς. —Ώς έκ τούτου παρατηρεΐται καθ' ημέραν τοιούτος συνωστι σμός ώστε νά χρειάζεται κανεις να περιμένη διά νά Μλθη ή σειρά τού, ολοκλήρους ώρ'ϊς. —Ή διανουή των λαχνών θά συνεχισθή τό βραδύτερον μέχρι τής 20ής Απριλίου —Άπά προχθές 'ήρ^ισαν οί έρ γασίαι καιτασκευής των νέων δή μοτικών σφαγείων. Είς τάς έργα οίας αύτάς άπασχολοθντοι ττολ λαΐ έργατικα'ι χεΐρες έλπίζεται δέ δτι έν τη παρόδφ τοϋ χρόνου θά προσληφθοΰν και άλλοι πολλο'ι έρ γάται. —Άπό καταρτισθεΐσαν Εκθεσιν τοϋ Δασονόμου Ηρακλείου κ. Μη τροπουλου πληροφορούμεθα δτι τα βόσκοντα είς τόν νομόν Ήρα κλείου ζώα ύπολογιζονται είς 48. 000 πρόβατα, 51.000 αίγας, 5860 χοίρους καΐ 6215 μεγάλα ζώα. —Έν τη ιδία εκθέσει άναφέρε ται δτι κατά τό λήξαν άναδασω τικόν £τος έφυτεύθησαν 1656 φυτά μονοετοϋς πεύκης καί :5485 διε τοΰς, 500 σφενδάμου, 484 κυπαρίσ σου, 215 εΰκαλύπτου, 276 άρμυρΐ κια, 2179 καλλωπιστικά καί διάφο ρα &λλα δένδρα συμποσούμενα είς 8930. — Είς ταυτα, διανεμηθέντα ά¬ παντα υπό τοϋ δασονομείου, δέν συμπεριλαμβάνονται τα άλλοθεν διατεθέντα. — Είς τα ίχθυοπωλεΐα την έβδο μάδα αυτήν, δέν Ελειψαν αί καλαί ποιότητες ψαριοϋ. —Άπό τα πετρομπάρμπουνα £ ως την ρίνα και τό γαλέο. —Έννοεΐται ότι ό κόσμος των άγοραστών είνε περιωρισμένος δεδομένου δτι οί πολλοί νηστεύ ουν ώς γνωστόν τό ψάρι. —Ύπενθυαίζομεν καί σήμερον την συναυλίαν τού ζεύγους Μπαρ ζώφ, ήτις θά δοθή την προσέχη" Παρασκευήν 15ην Μάρτιον είς τό θέατρον Πουλακάκη —Ή κοινωνία μας, κρίνεται βέβαιον, δτι θά την υποστηρίξη καί έκ λόγων συμπαθείας καί έκ λόγων εκτιμήσεως πρόςτήν τέχνην αμφοτέρων. — Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη προβάλλεται είς τελευταί άς παραστάσεις σήμερον ή «σε ρενάτα Σοϋμπερτ» μέτην Μάρθα Έγκερθ. ο· Ρίπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ—Ανεχώρησε δι" Ά θήνας ή κ. "Ελένη Γ. Φουνταλίδου πρός προμήθειαν γυναικείον πί λων τής νέας σαιζόν. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Παρακαλοΰνται τα μέλη τοΰ Συνδέσμου Έφέδρων Άξιωματι κων Ν Η. δπως προσέλθωσι σήμε ρον Κυριακήν καΐ ώραν 10 30 π. μ. έν τη ενταύθα Λέσχη Άξιωματι κων Φρουρδς Ηρακλείου καί πά ρακολουθήσωσιν την υπό τοϋ συν δέλ ώ Γ Λάδ δ Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος και α¬ νωτέρας ποιότητος. ^ ΕΙΟΜΗΧΑΜΚΗ ΕΤΑΙΓΙΑ .Α Θ Η Ν Α" ΙΙΙΐΙΙ'ΙϋΙΙΙΙΙίίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ----- ^ ---------- ρακοΛουσησωσιν την υπο τού συν Ίατρικός Σύλλογο; Ηρακλείου αδέλφου ημών κ. Γ. Λογιάδου δι Καλοϋνται είς τακτικήν Γενικήν ( δομένην διάλεξιν «Περί τοΰ ψυχο Συνέλευσιν τα μέλη τοΰ Ίατρικοϋ ι λογικοΰ παράγοντος κατά την μά Συλλόγου Ηρακλείου την προσε χην». χή Τρίτην 12ην Απριλίου έ. 'έ. καΐ | (Έκ των γραφείων τοϋ Συν ώραν 7 30 μ. μ. έν τη αιθούση τής δέσμου). Λεσχης Έπιστημόνων. ' ----------------------- εσχης Έπιστημόνων. | θέματα: 1) 'Υποβολή προυπολο 1 γισμοΰ 1938, 2) Άπολογισμός 1937, ^^ανακοίνωσις διαφόρων έγγρά 1938 ---------- = Πωλοθνται τα ίπιπλα χαί σχεύη γμ τ^ς αποβιωσάσης Άγγελιχής Σ. ανακοίνωσις διαφόρων έγγρά .Β«ιβχζ4χη ^^^ Π Έν Ηρακλείω τή 9 Απριλίου τρέχ. χαί εί; τιμάς εξαιρετικήν 8. ' ίύκαιρίας. Πληροφορίαι 2-3 καί 7—8 Αλη·ο>ζΚματ£ϋς ' μ·μ· &*. τ* β«χ'«Κ («ναντι Τρ,-
  Δημ. Έλείνίΐράχηί πέζης Αθηνών).
  Ό Πρόεδρος
  ΙΜ°· Αλη>ζ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ε.ΤΗΡΙΟΝ
  δηλώσεις
  ίίσαχ9εισώ
  ϊιαδικασίας έξΕ&ό
  '-κις 683 έκΐ μ,
  ι επι εξωσεων, 4:8
  ΚΡεών
  ι> ανωτέρω έξεδό
  ραφα ά·ΌψάσεΜν,
  διαφόρων έγγρσ'
  ισθησαν 637 έκθέ
  ν καί ηράξεις ΕΙρη
  Πρακτορεί
  ' Λαχείου ήρχισεν
  γραμματίων της
  «τού τταρατηρεϊτοιι
  οιοϋτος συνοοτι
  χρειάζεται κανείς
  νά έλθη, ή σειρα
  ; ώρκς.
  των λαχνών θά
  βραδύτερον μέϊ/ΐ'
  ου
  ίς "ήρχισαν αίίρ
  >ής των νέων ί>η
  >ν. Πίς τάς έργα
  ασχολοΰνται ιΐολ
  ίρες έλπίζεται δέ
  ρ τού χρόνου θά
  άλλοι πολλο'ι έρ
  πσθεϊσαν Εκθεσιν
  Ηρακλείου κ. Μη
  οοφορούμεθα ότι
  τ ό ν νομόν'Ηρα
  ,ογίζονται είς 48.
  000 αίγας, 5860
  μεγάλα ζώα. _
  ίκθέσει άναψερε
  λήξαν άναδασν
  ,θησσν 1656 «ρυΐά
  ,ς καί :3485 διε
  ου, 484 κυπορισ
  ου, 276 άρμυρι
  στικά καί διάφο
  συμποσούμενα
  διανεμηβέντα *·
  [σονομείου, ο"
  αι τα άλλοθεν
  ωλεία την
  *.ειψαν αι
  καλαί

  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  273ον
  —Αί γερόντισσαι λοιπόν την μετέφερον είς τό
  δωμάτιον των νεκρών καί αύτό £χει θύραν είς
  την εκκλησίαν.
  —Ξεύρω.
  —Είς τό δωμάτιον έκεΐνο άλλος άνδρας πά
  ρά σέ, οΰϊε ειμπορεί, οΰτε πρέπει νά έ'μβη, Νά
  προσέξης καλά. Θά ήτον άτοπον άν έβλεπον
  δτι Ενός άνδρας έμβήκεν είς τό δωμάτιον των
  νεκρών, είς £να γυναικείον μοναστήρι.
  Την στιγμήν εκείνην έσήμαινεν ώρα ένάαΓ).
  —Τή ένάτη ώρσ., καί έν πάση ώρα αίνετόν
  καί δεδοξασμένον τό πανάγιόν σου δνομα' άπήγ
  γειλεν ή ήγουμένη.
  —Άμήν, είπεν ό Θερσανέμης.
  Ή ήγουμένη έπανέλαβε τόν λόγον.
  —Ή όσία Σταύρωσις, άφοΰ ένώ έζη ϋφερε ψυ¬
  χάς είς μετάνοιαν, μετά τόν θάνατόν της θά
  θαυματουργή ή μακαρίσ.
  —ΕΙμπορεΐ, είπεν 6 Θερσανέμης, αλλάξας την
  θέσιν τοθ χωλοϋ ποδός τού, καΐ προσέχων μή
  άντιπαρατηρήση τι.
  —Κύρ Θανέμη, τό μοναστήρί μας ηγιάσθη μέ
  την όσίαν Σταύρωσιν. Είχεν δλας τάς αίσθή-
  σεις της έως είς την τελευταίαν στιγμήν. Μάς ώ-
  μιλοθσε, καΐ έπειτα ωμίλησε μέ τοΰς άγγέλους.
  Μας εΐπε τάς τελευταίας της παραγγελίας, καΐ
  τα τελευταία πσραγγέλματα των κεκοιμημένων
  πρέπει πάντοτε νά έκτελώντσι.
  Τής ήγουμένης οί δάκιυλοι ήρίθμησαν ολίγους
  τινάς κόμβους τοϋ κομβολογίου. Ό Θερσανέμης
  έσιώπα' ή 6έ έξηκολούθησε λέγουσα
  — Εϊκοσι χρόνους σήμερον εκοιμάτο ή μα-
  κσρΐτις μέσα είς τό νεκροχράββατόν της, μέ
  άδειαν ρητήν τοθ άγιωτάτου πατρός ημών Πάπα
  ΠίουΒ'.
  _εύρω, έκείνου ό ότιοΐος ΕΌΐίψε τόν οΰτ. Βο
  ρη
  Πρέτΐει νά ξεύρτι,ς, κΰρ Θανέμη, δτι ό α
  γιος Διόδοτρος, άρχιετιίσκοτΐος Κοπτταεοκίσς, ή
  θέλησε νά χορσχθή είς τό μνΡ,μά τού μόνον
  αύτη ή «άκσρι» λέξις, [ ή όποία οημαίνει σκώληξ
  τής γής .Καθώς καί Ιγινε. Είνε αύτό άληθές;
  —Μάλιστσ, άγία ήγουμένη, άληθέστατον.
  — Ό μσκάριος έκεΐνος άββδς τής Άκουΐλας,
  6 δσιος Μεζοκάνης, ηθέλησε νά τόν ένταφιάσουν
  υπό την άγχόνην έκεϊ δπου έπήγαι>/αν καί έκρέ-
  μαγαν τούς κακούργους. Καθώς καί έγινε.
  — Βεβαιότατα.
  —Ό έπΐσκοπος Πόρτου, άγιος Τερέντιος, (αύ¬
  τό τό Πόρτο ευρίσκεται έκεΐ οπου χύνεται ό
  ποταμός ΤΙβερις είς την θάλασσαν), εζήτησε νά
  χαράξουν επί τοϋ μνήματός τού τό σημείον, έκ
  τοό όποίου διεκρίνοντο οί τάφοι των πατροκτό-
  νων, έλπΐζων βτι οί διαβάται θ,ά έπτυον τό μνή-
  μά τού. Καθώς καΐ ϊγινε. Πρέττει δηλαδή νά γί-
  νεται των νεκρών τό θέλημα.
  —Γένοιτο, κύριε, τό ελεος σου.
  — Κατ' εκείνον λοιπόν τόν τρότιον, κύρ Θανέμη,
  καΐ ή όσΐα Σταύρωσις θά ταφή μέ τό νεκροκράβ-
  βατον, μέσα είς τό οποίον εκοιμάτο σήμερον εϊκο
  σι δτη σωστά.
  —Σωστό.
  —Είνε, καθώς καταλαμβάνεις, μ(α συνέχεια
  τοθ ϋπνου της.
  —Θά χρειασθή λοιπόν νά την καρφώσω μέσα
  είς τό νεκροκράββατο.
  —Ναί, κύρ Θανέμη.
  — ΕΤμαι είς τούς όρισμούς σας. Έγώ κάμνω
  δ,τι μέ προστάξετε.
  —Θά σέ βοηθήσουν είς αϋτό καί αί τέσσαρες
  ψάλτριαι.
  (συνεχΐζεται)
  ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ
  Κρητική ύφαντουργία
  (Μέγα Βραβείον Διεθνών Έκθέοεων
  Παρισίων καί θεσσαλονίκης 1937).
  Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬
  κλείω πελατείας των προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ-
  ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεΐα τής ώς άνω ύφαντουρ-
  γΐας ανετέθη αποκλειστικώς είς την:
  Καν Άνδρουλάκη
  μέ μόνιμον Πρατήριον έναντι Μουσείου (γωνία
  οίκΐας κ. Κατελάνου) καί ή δτιοΐα θά καταβάλη
  πάσαν προσπάθειαν ττρός πλήρη Ικανοποίησιν τής
  άξιοτίμου πελατείας της.
  ^Χ^^*Ο
  "Χ ΙΟ Σ"
  Τό ταχύτερον χοτί εύσταθέατερον θαλαμηγόν
  τής γραμμής, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥΦΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τει{ε(διον ΛΗρακλ«ίου-Π«ιραι6ς 12 £ρϊ«.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλ*·. 5-40
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' όλους.
  ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗ
  Γ.
  Αί σταγόνε; αυταί περιχλείο»ν
  πολλάς στερεάς Ολ*ς, άλλά καιί
  τροχοφόρα άποσπασθέντα τοιουτο¬
  τρόπως από τό περιβάλλον των.
  Διά γυμνοϋ οφθαλμού τα ζωθφια
  αύτά είνε άόρατα. Μέ ενα ισχυ¬
  ρόν φακόν δμως, τοΰ είδου; πού
  χρησιμοποιοΰν ο£ ώρολογοποι-
  οί, καί ποΰ μεγεθύνει τέσσαρας
  περίπου φοράς, κυττάζοντε; μέ
  προσοχήν, θα δ'.ακρίνωμεν εί;
  τό τέλος μικρά; ερυθρά; κοκκίδας
  πού σαλεύουν: Αύτά είνε τα τρο-
  χοφόρα. Ηεώμενα καΐ μέ τόν
  φακόν άκόμη, μόλις διακρίνονται:
  Τόσον μι/.ροσκοπικά είνε. Αύτό
  3μως δέν τα έμποδίζει νά κινοθν-
  ται σάν μεγάλα ζφα, νά φΐυσκώ-
  νουν, ν' άπλώνωντα:, καί νά κο-
  λυμβοθν μέ... τό σοβαρώτερον ΰ-
  φος τοΰ κόσμου! Ό μεγεθυντικάς
  φακός μάς τα άποκαλύπτει ζψα
  παράξενα: Έκεΐνο ποΰ κυρίως
  κάνει εντύπωσιν είς αύτά, είνε
  οί «τροχοί» πού γυρίζουν επά¬
  νω είς τό κεφάλι των ζώων έν εί¬
  δει μικροσκοπικόν νερομύλων, μέ
  την διαφοράν ότι ένώ είς τού.
  μύλους, τό νερό θέτει είς κίνη¬
  σιν τοΰς «τροχού;» των, εις τα
  ζωθφιά μας συμβαίνει τό άντίθε
  τον: Οί «τροχοί> θέτουν εί; κί¬
  νησιν τό νερό! Κυρίαι; ειπείν πρό-
  κϊ'.τα'. τιερί αύταπάτης, διότι είς
  τό κεφάλι τό ζωθφιον δέν φέρει
  τροχούς, άλλ' ϊίχ μόνον τροχόν,
  σχηματιζόμενον άπάμιά φράντζα
  τριχών πού περιβάλλουν τό στό·
  μα. Έπειδή δμως τό στόμα αύ¬
  τό είνε Ινα χωνί μ! τομήν άνώ-
  μαλον, τ ό μάτ: μας Ιχει την εν¬
  τύπωσιν, δταν τό στόμα αΰτό ά-
  Ί'
  νοιγοκλείνη, δτι αί τρίχε; τού
  σχηματίζουν δύ3 ρόοε; ποΰ γυρί¬
  ζουν μαζί. Τό στόμα τοθ ζρο-
  χοφόρου μπορεϊ νά μαζεύη πρό;
  τχ μέσα την φράντζα τού μέ τίς
  έν είδει βλεφαρίδων τρίχες, είς
  τρόπον ώυτε νά μή φαίνεται πλέ¬
  ον ηχρί ή συνήθη-ς λεία έξωτερι
  κή έπιφάνεια πού έκφράζουν τα
  σκουληκάκια. °Οΐα^ τα τροχοφό-
  ρον θέλη νά κολυμπήση τϊντώνει
  τό στόμα τού καΐ τό περιστροφι-
  κόν τού σύστημα, τίθεται άμέσω;
  εί; κίνησιν μέ καταπληκτικήν α¬
  κρίβειαν, παράθυρον τό ζώον ώ;
  μία ε*λιξ. "Αν θέλη νά φάγη τό
  τροχοφόρον μετέρχεται την ιδίαν
  μέθοδον, μέ την διαφοράν, δτι
  στηριζόμενον εί; 2να υποστήριγ-
  μα κ*1 παραμένον άκίνητον, άφί-
  νει τόν τριχωτόν «τροχόν» τού
  νά μεταβληθή άπό έ'λικα εί; τουρ
  μπίνα καί προσελκύε: μέσα εί;
  την άβυσσον τοΰ στόματό; τού ε¬
  να ρεθμα νεροΰ μέ διάφορα θρε-
  πτικά μαρία. Καταπίνει ο,τι χρει-
  άζεται, καί άπορρίπτει τα περι¬
  πλέον, συνοδεϋον την πράξιν αυ¬
  τήν μέ μίαν άδιάκοπον κ.ίνΐ/θίν
  των σιαγόνων. Διότι καΐ σια-
  γόνες, καί... οόντια, καΐ εγκέφα¬
  λον, καί νευρικόν σύστημα, κα'.
  μάτια, καί σιαλογόνους άδένας,
  καΐ στόμαχον, καΐ άναπαραγωγι-
  κά δργανα έχει τό μικροσκοπικόν
  αύτό ζωΰφιον πού ζή μέσα εί;
  ιήν υδρορρόην εύτυχέστερον ά-
  σφαλώ; άπό 2,τι έσεϊς μέσα εί;
  τό σπίτι σις—είς τό σπίτι, εί;
  Ινα έξωτ»ρι/.όν τοϊχον τοΰ όποίου
  είνε έγκατεστημένη ή δδρορρόη
  μέ τόν άγνωστον κόσμον της.
  Ό έξωραϊσμός
  της Νεαπόλεως.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Άπρίλιβ; (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Ή προσπαθεία
  διά τόν έξκραϊσμόν τής Νεαπό¬
  λεως, ώοτε νά καταστή άνταξία
  τοϋ όνόματό; τη; καΐ νά απο¬
  βή πόλις ώραία, κομψή, μέ αί-
  σθητικήν εμφάνισιν καΐ μέ δλα
  τα μέσα πον θά καθιστοΰν ευ¬
  χάριστον καΐ άνετον την διαμο¬
  νήν των ξένων πού την ίπι-
  σκέπτονται καΐ παραθερίζουν είς
  αυτήν, συνεχίζεται έντατική.
  Ή κοινότης, μέ επί κεφαλής τόν
  άκοΰραστον πρόεδρον κ. Σπανά¬
  κην, κατασκενάζει έργα παντοΰ,
  καΐ έφαρμόζει άνακαινιστικόν
  πρόγραμμα. Έπετδή δμως διά
  την όλοκληρωσιν τοΰ έξωραΐ-
  σμοΰ, χρειάζονται χρήματα πολ·
  λά, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  σκέπτεται νά επιβάλη έλαφράν
  φορολογίαν επί των εϊσερχομε-
  νων εις την πόλιν έξωθεν έμ-
  πορενματων. Είς τουτο δέν έχονν
  άντίρρησιν ού τε οί εμποροι,
  όντε καΐ οί άλλοι κάτοικοι τής
  μικράς μας πολιτειοϋλας.
  Έτσι πΐστεύεται ότι θά έξεν-
  ΒΕΙΊ'ΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
  ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ
  Βαθμών 98)100
  Μόνον είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. ( ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙ
  ■ ■■■■■«■■■■•■■ειιι
  Γ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειειειεΐΜειειειειειειεΐειειαιεΗΒΐΜειι
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛίίΣ»
  (Τηλέφωνα 5—80 καΐ 6—88).
  Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  .....β!
  ρεθοθν χρήματα άρκετά διά την
  εφαρμογήν καΐ εκτέλεσιν των
  καλλωπιστικών σχεδίων. Έν τω
  μεταξύ αί εργασίαι πρός αποπε¬
  ράτωσιν τού Τουριστικοΰ μεγά-
  οου συνεχίζβνται δραστηρίως,
  έλπίζεται δέ ότι έντός τού άλ-
  λου μηνός θά γίνουν τα πανη·
  γυρικά έγκαίνιά τού. Έπίσης π
  ανέγερσις τοΰ παρθεναγωγείου
  προχώρει ίκανοποιητικω; χάρις
  εις τάς ένεργείε:; τβΰ μπχανι-
  κοΰ κ. Γιαλυράκη.
  Ύπάρχουν λοιπόν όλαι αί πρβ-
  ϋποθέοεις διά την δημιουργίαν
  άκόμη μεγαλυτέρας κινήσεως
  ξένων κατά τό ερχόμενον θέρος.
  Ή Νεάπολις φΐλοδοξεΐ νά κατοτ-
  στΓι ό ΐδεωδέστερος τόπος δια-
  μονής έν Κρήτΐ), ΐι5ία κατά τούς
  θερινού; μήνας. Καΐ θά τό κα¬
  τορθώση ασφαλώς. Τα έργα μέ
  τα όποία συμπληρώνετ,αι ή φυ-
  σικη ώμορφΐά της, τής δίδουν
  αίγλην ιδιαιτεραν κοτί δημιβυρ-
  γοΰν τα πλέον βύχάριατα ου-
  ναισθηματ» είς οσβυς την επι-
  σκέπτονται.
  ιιιιιι
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Πλειστηριασμοΰ κινητών
  Ό δικασακός κλητήρ τής πε¬
  ριφερείας τοθ Πρωτοδικείου Η¬
  ρακλείου Γεώργιος 1. Καστρινά-
  κης εν Ηρακλείω έδρεύων, καί
  κατ,οικών έν Έπισκοπ1^ Πεδιάδος,
  ώ; επί τού πλειστηριασμοΰ ύπάλ-
  ληλος δηλοποιώ ότι δυνάμει καί
  πρό; εκτέλεσιν τής 6π' αριθμόν
  2784 τοΰ Ιτου; 1!·:31 όριστικής
  καΐ τελεσιδίκου αποφάσεως τοθ
  ΕΕρηνοδ'.κείου Ηρακλείου νομί¬
  μως κεκηρυγμέντ); εκτελεστής
  καί τής 6πό χρονολογίαν 20 Ία-
  νουαρίου 1933 έπιταγή; τοθ έπι-
  σπεύδοντος δικαιούχου κ. Άντω-
  νίου Σκούφου δικηγόρου κατοί-
  κου Ηρακλείου κα'ι τή; υπό
  χρονολογ. 7 Αύγούστου 1937 έγ-
  γράφου πρό; εκτέλεσιν παραγγε-
  λία; τοθ έντολέω; μου τούτου,
  κατέσχον κατά την ύπ" άριθμ. 63
  τοθ Ιτου; 1!>38 έκθεσιν μου κα-
  τασχέσεως κινητών τα έξη; κινη-
  τά τοΰ όφειλέτου Μηνά Άντ.
  Φανταουταάκη κατοίκου Κάτω
  Βάθειας Πεδιάδος ήτοι 250 οκά¬
  δας ελαίου (λαμπάτε) πρός είσ¬
  πραξιν τοΰ εν ν7λ άνω έπιταγή
  μνημονευομένου ποσοΰ των δραχ
  μων 438 των έκτοτε τής έπιτα¬
  γή; ταύτης νομίμων τό*ων*αχρ'ς
  ϊςοφλήσεως ώς καί των συ^Ιβησο-
  μένων έξόδων εκτελέσεως, παρα¬
  δοθέντος τοΰ κατεσχημένου τού¬
  του ελαίου πρός διαφύλαξιν εί;
  τόν μεσεγγυοΰχον Εύάγγελον
  Χ. Γιατσουράκην κάτοικον Κάτω
  Βάθεια; Πεδιάδο; καί δτι ό πλει-
  στηριασμό; τοΰ κινητοΰ τούτου
  γενησεται ενώπιον μου ή τοΰ νο-
  μίμου άναπληρωτοΰ μου την 27
  Απριλίου 1938 ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 10—12 π. μ. καί είς
  τόν συνήθη τόπον των δημοπρα¬
  σίαν/ τοΰ χωρίου Κάτω Βάθεια;
  Πεδιάδος δπου καί δτε καλώ
  τούς βουλομένου; νά πλειοδοτήσω¬
  σι καί τόν είρημένον μεσεγγυ¬
  οΰχον νά μοί παραδώση τα με-
  σεγγυηθέντα. Άρμόδιος δικαστι-
  κός κλητήρ Ινεργησάτω πάντα τα
  νόμιμα επί τοΰ προκειμένου.
  Έν Ήρακλείο) τν) 3 Απριλίου
  1938.
  Ό επί τής εκτελέσεως δικαστ.
  κλητήρ.
  Γεώργιος Ι. Καστρινάκη;
  Ι-
  Ι ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΦΛΣΜΑΤΩΗ 1
  —Διορισμός Κρητών δημο-
  διδασκάλων.
  Διά πράξεως τοϋ κ. ΰπουργοϋ
  τής Παιδείας διωρίσθησαν μετα-
  ξύ των αλλων καΐ ο! κάτωθι Κρή¬
  τες δημοδιδασκάλου Χαρ. Δια-
  μαντάκη «ΐς Κεφαλάν Χανίων,
  1 Μαρ. Παλλικάρη είς Μονήν Νά-
  ; ξου, Έλπ. Ζερβοΰ είς Κανδήλαν
  Ι Λευκάδος, Μ. Ίατράκης είς Περ-
  ! βολια Χανίων, Ε. Χριστινάκη
  είς Σφάκαν Σητείας.
  —Ή Έθνική οργάνωσις τής
  Νεολαίας.
  ΙΓροχθίς συνήλθεν είς τό Πολι¬
  τικόν Γραφείον είς πρώτην συνε¬
  δρίασιν υπό την προεδρίαν τοΰ
  κ. Πρωθυπουργοϋ τό Ανώτατον
  Συμβούλιον τής Έθνιχής Όργα-
  νώβεω; Νεολαίας.
  —Τό φορολογικόν δικαστή¬
  ριον τού φόρου κύκλου έρ
  γασιών.
  Είς την Εφημερίδα τής Κ"ββρ
  ήσεω; (άριθμός 132) εδημοσιεύθη
  ιάταγμκ διά τού όποίου καθωρί-
  βθησαν τα τοΰ εΐδικοΰ φορολογι-
  κοΰ δικαστηρίου χαρακτηρισμοΰ
  έπιχειρήσεώς τινος ώς βιομηχα-
  νικής, διά την επιβολήν τοΰ
  φόρον» κύκλου εργασιών. Διά τοϋ
  διατάγματος τούτου καθορίζεται
  ή σΰνθεβι; τοΰ φορολογικόν δι-
  κάβτηρίου είς τό οποίον μετέ-
  χουν άντιπρόβωποι των βιομηχά-
  νων καΐ βιοτβχνων. Έν συνβ-
  χεία όρίζεται ό τρόπος της υπο-
  βολής εντάσεως είς τόν αρμόδι¬
  ον οικονομικόν έ'φορον. Αί όρι-
  οτικαΐ άποφάσεις τού εΐδιχοΰ
  φορολογικόν δικοστηρίου υπό-
  κεινται εί; αναθεώρησιν, έκδικα-
  ζομένην υπό τοΰ Ιδίου δικαστη-
  >ίου, καθώς καΐ εί; αναίρεσιν.
  —Άγρονομικχ Ρεθύμνης.
  Είς τό Άγρονομεΐον Ρεθύμνης
  ανέλαβε πρό ημερών καθήκον-
  α ό Γραμματεύς; 'Αγρονομείου
  κ. Έμμ. Σταγάκης, άρτι μετατε-
  θείς έκεϊ.
  — Ή μείωσις τσΰ τιμαρίθμου.
  Έν συνεχεία σχετικοΰ τηλε-
  γραφήματός μας πληροφορούμε¬
  θα ότι ό γενικάς τιμάριθμος κό-
  στους ζωής Κράτους ίϋ πόλεων)
  κατά τόν μήνα Μάρτιον ήτο
  2195,7 έναντι 2215,3 τοΰ προηγού¬
  μενον μηνός Φεβρουάριον. Ή
  ώς άνω σημειωθεϊσα κατά τόν
  Μάρτιον πτώσι; τοΰ γενικόν τι¬
  μαρίθμου κατά 0.9 ο)ο όφείλεται
  κυρίως εις την πτώσιν τού ε ι ώ.
  τιμαρίθμου διατροφής κατά 1,5
  ο)ο ώς έπίση; καΐ είς έλαφράν
  πτώσιν των είδικών τιμαρίθμων
  ίματισμού. κλπ Συγκεκριμένως
  πτώσις εσημειώθη είς τάς τιμάς
  των εξής είδών: αρτος α' καΐ
  β' ποιοτ., καφές, τυρός, βούτυρον,
  ζάκχαρις, ώά, βακοτλάος, όσπρια
  καΐ κανσόξυλα.
  Ποδοσφαιρικοΐ άγώνες.
  Υπό τοΰ Έπόπτου τού Γυμνα¬
  στήριον Χανίων κ. Ά λ. Χαΐδεμε-
  νού προεκηριίχθησαν άγώνες «β-
  δοσφαιρικοΐ^ έν Χανίοις μεταξύ
  των έκεϊ άνεγνωρισμένων σω-
  ματείων. Οί άγών£ς θά γίνουν
  έπ' εύκαιρία χάν έορτών τοϋ
  Πάσχα άθλοθετηβέντος κυπέλλου
  άπό τό κατάστημα άθλητικών
  είδών Μουζουράκη-τΔημοποΰλου.
  Πανηγυρική έναρξις κσλοκαιρινης έποχής μέ
  την έκθεσιν των νέων παραλαβών μας. Άφάντα-
  στος συλλογή ποιοιήτων, σχεδίων και χρωμάτων
  των καλλιτέρων Εύρωπαϊκών και Έλληνικων Έργο-
  στασίων.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ
  ΤΩΝΠΡΟΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
  ΑΙ βιτρίναι πρός τουτο, θά παραμείνουν σήμερον
  ανοικταί καθ' δλην την ημέραν καΐ την νύκτα.
  ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
  ΣΥΜΠΛΗΡΒΣΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΟΣ
  Οί δροι συγγρΌφής υπο¬
  χρεώσεων καί διακηρύξεως
  διά την δημοπρασίαν την ο¬
  ρισθείσαν την 30ην τού μηνός
  Απριλίου έ. έ. διά την προ¬
  μήθειαν άκτινολογικοϋ συγ-
  κροτήματος συνεπληρώθησαν
  διά νέου δρου τής διακηρύξε¬
  ως. "Απαντα τα σχετικά εισίν
  κατατεθειμένα είς τα Νοση·
  λευτήρισ «Εύαγγελισμός» «Έ-
  ρυθρός Σταύρος» «Δημοτικόν
  Νοσοκομείον Αθηνών» «Πα-
  νάνειον Δημοτικόν Νοσοκο¬
  μείον Ηρακλείου» είς τό Άρ-
  χιτεκτονικόν τμήμα τοϋ Δήμου
  Ηρακλείου καί είς τό "Υγειο-
  νομικόν Κέντρον Χανίων».
  Ηράκλειον 7 Απριλίου 1938
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  (Ινβντι

  Ήράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  10 Απριλίου 1938
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μ0ΗΘΓΡΑΦΕΙΤΑ1ΤΟΙΥΜΦΟΝΘΝ
  Μ.ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.ΤΣΑΜΗΙΝ
  ΔΙΑΤβΜΕΣΟΓΕΙΛΚΟΝΚΑΘΕΣΤΩΣ
  Αί έπιτυχίαι των Κινέζων λαμδάνουν
  μορφήν πραγματικάς νίκης.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τοθ | των Κινέζων άνεπτερώθη τε
  , άνταποκριτοϋ μας).— Έκ τής , λείως καί τούτο λόγω τής τε
  Άπω Άνατολής αγγέλλεται
  δτι ή ήττα των Ίαπώνων είς
  τάς παρά τό Σαντούγκ μά¬
  χας είνε μεγσλυτέρα παρ' 8-
  σον έξ άρχής παρεστάθη.
  λευτσίας ανασυντάξεως καί
  άναδιοργανώσεως τοϋ Κινεζι-
  κοΰ στρατοϋ, έπιτυχόντος άλ¬
  λως τε σημαντικάς νίκας
  Οϊ Ίάπωνες δέν άτιοκλείε-
  αν-
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού
  ταποκριτού μας). — Έ* Αονδίνου τη· "Αλλαι πληοοφορίαι
  έπίλεκτα σώμστα προσετέθη
  σαν είς τάς ήδη μαχομένας
  δυνάμεις, οί Ίάπωνες δέ τρέ-
  πονται πανταχοΰ είς φυγήν.
  Λέγεται δτι σώμα έκ πολλών
  χιλιάδων περικυκλωθέν υπό
  των Κινέζων, παρεδόθη.
  ότι την προσέχη Πέα,πτην οϋν δτι ή πόλις Γισιέν έξεκε
  μονογραφεϊται ή συμφωνία μεταξύ Με·
  γάλης Βρεττανίας καί Ιταλίας -
  Ό πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν Θη. Έν τώ .μεταξύ ό στρατάρ-
  είς σημερινάς δηλώσεις τού ετόνισεν χης Τσάν Κάϊ Σέκ, είς όμι-
  ότι ή Αγγλία θά αποδυθή είς πόλε-|λίαςμέ ξένους δημοσιογρά-
  Ή προέλασις των Κινέζων. ται νά ένεργήσουν άντεπίθε
  συνεχίζεται άκάθεκτος. Νέα [ σιν αλλαχού πρός άνηπερι-
  σπασμόν. Τουτο άφήνεται νά
  υπονοηθή είς άνακοινώσεις
  είς Τόκιο άποφευγούσας νά
  άναφέρουν την στρατιωτικήν
  κατάστασιν έν Κίνα Πάντως
  οί Κινέζοι συγκεντρώνουν με¬
  γάλας δυνάμεις καί είς τα
  παράλια τής νοτιοδυτικής Κί
  νας μέ σκοπόν νά άπο<<ρου- σουν κάθε απόπειραν των Ί- απώνων νά άποβιβασθοϋν έ- βεβαι- νώθη υπό των Ίαπώνων ά- φοθ προηγουμένως έπυρπολή μόν εάν οπωσδήποτε θιγοΰν τα συμφέ· ροντά της είς Μεσόγειον. Έπίσης κα- Οώρισεν ότι αί ύποχρεώσεις τής ΛΙεγά- λης Βρεττανίας είς περίπτωσιν άδίκου έπιθέσεως εναντίον τής Γαλλίας καί τού Βελγίου, παραμένουν άμετάβλη- τοι. Ή Αγγλία είς την περίπτωσιν ταύτην προσέθεσεν ο Βρεττανός πρωθ¬ υπουργός, θά επέμβη άμέσως. ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΑΙΑΠΡΑΙΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληροφο¬ ρίαι έκ τού έξωτερικοΰ, άναφέρουν ό¬ τι κατά τόν προσέχη μήνα Μάρτιον άρχίζουν διαπραγματεύοεις οίκονομι- περιεχομένου μβταξύ Γερμανίας φους εξεδήλωσεν έκ νέου την πίστιν τού είς την τελικήν νίκην. Δέν άπέφυγεν έπί¬ σης νά τονίση, δτι τό ηθικόν κει. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ σταθμοί μετσδΐδουσιν ό δτι λόρδος Χά'ΐφαξ είς δηλώσεις τού διά την πολιτικήν μή έ-ι πεμβάσεως αφήκε νά έννοη·! θή δτι ήπολιτική τής μή έπεμ-1 βάσεως δέν έξυπηρέτησε καί τόσον τόν στρατηγόν Φράν-| κο. Ό ΐδιος εξήρε την σημα-' οίαν τής συμφωνίας μέ την Ιταλίαν. Ι — Ό σταθμός Ρώμης άνήγ- ] γειλε χθές δτι ό ύπουογός των Εξωτερικών κάμης Τσιά- νο εΤχε νέαν συνάντησιν μέ τόν "Αγγλον πρέσβυν λόρδον Πέρθ διά τό Άγγλοϊταλικόν σύμφωνον. —Νυκτεριναί άνακοινώσεις των Γαλλικών σταθμών άνα¬ φέρουν δτι οί Έθνικοί άνα- γνωρίζουν ότι ή άντΐστασις των κυβερνητικών πέριξ τής Τορτόζσς άντί νά εξασθενή, ώς ανηγγέλθη προγενεστέ ρως, σταθεροποιήται. ΟΙ Έ¬ θνικοί προσκροΰουν ήδη είς Οί Άγγλικοί ραδιοφωνικοί συντονισμένην άμυναν. Τό ύφυπουργεΐον Ναυτιλίας διά τόν λιμένα τού Πανόρμου. Τό Ύφυπουργεΐον παρά τω κ. 1 νόρθαιοις» Ηρακλείου καί γνωρί- εί μή μόνον 12 βαρελίων σιδηράν Πρωθυπβυργφ μας διεβίβασε χθέ; ' αωμεν υμίν δτι τό αρμόδιον Συμ- τό κάτωθι έγγραφον μετα τού ου-1 βοϋλιον των άγόνοαν άτμοπλο νημμένου αύτω τού ύφυπουργεί-] κων γραμμών προέβη είς την^α- Νλί μμ ου Ναυτιλίας: «Πρό; την Δ)σιν τής Εφημερί¬ δος «Ανάρθωσις». Ηράκλειον Έν συνεχεία πρός τό ϋπ' αριθ. ταργησιν τής προσεγγίοεως Πα- νορμου (Κρήτης) κατόπιν πληρο φοριων των έκεϊβε 'Αρχών, καθ' ά; τό βυμββτικόν ατμόπλοιον ού· τε κομίζει ου τε παροΐλαμβανει τα κου καί Τσεχοσλοβακίας. Είνε ά άν αί διαπραγματεύσεις αυται θά θίξουν -ηλίας! ευρύτερον τό ζήτημα τής Γερμανικής μειονότητος. 2822 έ. έ. ημέτερον έγγραφον, ι χυδρομικάςάπβστολά;αϊτινε;διαβι σχετικώς μέ τα αναγραφέντα έν ι βάζονταιδιά ξηρά; καί όλιμήν ού τή εφημερίδι υμών τής 3)3)38 διά | δεμίανέπιβατικήν κίνησιν παρου τό ζήτημα τής προσεγγίσεως τοΰ σιάζειείμή μόνον έμπορευματικην ατμοπλοίου τής άγόνου γραμμής ελαχίστην και ταύτην άναξίαν λο Κρήτης, ε»; Πανορμον, όιαβιβά, γου, έφβσον άπό-τή; 1ης Ίανουα- ζομεν υμίν έν άντιγράφω την ϋπ' 123ο5 έ. έ. Η ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΗΡΟΜΗΝ ΤΟΥ ΔΑΗΕ1.Υ ΤΟΝ ΥΟΑΑΑΗΑΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 "Απριλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Πρός τούς Ταμίας τθύ Κράτους εκοινοποιήθη ή έγκύκλιος ή άφυρώσα την καταβολήν τού ύπολοί- που τοΰ χορηγηθέντος είς τούς ύπαλλή λους δανείου ενός μισθού. Διά τής έγκυ κλίου ταύτης κανονίζεται ο τρόποςκατα βολής τοΰ ύπολοίπου τούτου, όπερ θά καταβληθή την είκοστήν Απριλίου. ΕΙΣ 1ΗΝ ΤΟΡΤΟΖΑΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ Κ ΑΚΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΒΗ ΚΥΒΕΡΚΗΤΐΚΒΗ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας). — Κατά τάς έκ Σ«λα· μ άνκας πληροφορίας ή άντί στάσις των κυβερνητικήν είς Τορτόζαν δέν είνε δυ» νατόν νά παραταθή. "Ηδη οί κυβερ- νητικοί ήρχισαν καμπτόμενοι κατόπιν τής άλώσεως παρά των έθνικών των πρώτων έρεισμάτων αυτών είς την πρό τής Τορτόζας άπόκρημνον κορυφο- γραμμήν. Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΙΙΟΣ Κ1Ι Κ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΜΕΙί.ΑΗΪ ΒΡΕΤΤΑΝΊΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑβΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τοΰ άντα- ποκριτού 1*ας). — Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί εφημερί¬ δας της Γαλλικής οεξι&ς σχολιάζουσα* την Άγγλοϊταλικήν συμφωνίαν υπο- δεικνύουν την ανάγκην συνεννοήσεως μέ την Ιταλίαν καί τ?ις Γαλλίας. Αντι¬ θέτως αί άριστεραί έφημερίδες έπιτί- θενται κατά τοΰ Τσάμπερλαιν διά. την συμφωνίαν ταύτην. ΠΟΙΟΙ 8Α ΜΕΤΑΣΧΟΣΙ ΤΙΣ Μίί ΙίΙΜΊ Μ\άΜΙ Α«ϊΚ1Ι*«Ά1 9 Απριλίου (τού άντα- τιο*ριτ·ιΰ μβς). — Σχετικάς μ έ την νέαν Γαλλικήν κυβέρνησιν τής οποίας τόν βχγ,ματισμ ό/ ανέλαβε ώς γνωστόν ο βρχηγος ταν ριΐοαταατών κ. Νταλαν- τιέ, ά'Όφέρε.τοι εις νεωτέρας πληρο¬ φορίας, ότι τής συνθέσεως αυτής Θά μ ειάοχονν οί κ. κ. Μποννέ, Μπον¬ κούρ καί ο τίως πρωθυπουρ^ός κ. Ό Ύφυπουργός Κ. Μπουρμπούλης» Πρός τό ύφυπουργεΐον παρά τω Προέδρω τής Κυβερνήσεως Τμήμα Τύπου Είς άπάντηαιν τοϋ ϋπ' αριθ. 12822 ύμετέρου τή; 8ης λήγοντος, έχομεν την τιμήν νά έπαναφε ρίου εω; τελο; Σεπτέμβριον 1937 οΰδεμία φόρτωσις εγένετο έμπο- ρευματων, άλλά μονον έκφόρτω- αίς 5 κιβώτιων χάρτου, 22 δεμά των χάρτου καί 4 δεμάτων ΰφα- σμάτων ών έν συνόλω τό βάρος ή το 2245 χιλιόγραμμα. Κατόπιν δέ τοϋ δημοσιεύματο; της ώ; ανω¬ τέρω έφπμερίι)ο; δπε$ άπεατείλα- μεν εις την έν Πανόρμω Λιμένι- κήν Αρχήν, αύτη ανέφερεν ημίν ότι ά πό τή; 1η; Όκτωβρίου μέ· ρωμεν τό δι' αυτού διαβιβααθέν | χρι τή; 20 Μαρτίου 1938 οΰδεμία άπόκομμα τή; Εφημερίδα; «Ά- εϊσαγωγη έμπορευμάτων εγένετο κενών την 8ην Φεβρουαρίου. Διά την εξαγωγήν δέ χαρουπίων, κίτρων καί 10 βαρελίων ελαίου κατά τό αΰτό ως ανωτέρω διάστη- μα οί φορτωταΐ έχρησιμοποίησαν πετρελαιοχίνητκ φορτηγά καί άτμόπλοια υπό ξενην σημαίαν, ούχι δέ τό συμβατικόν ατμόπλοι¬ ον τής άγόνου γραμμή;. Καί τε· λος ότι άπαοα ή έφετεινη έσοδεία έλαιολάδου μεταφερεται δι' αύ- τοκινητων εί; Ρέθυμνον οπόθεν έξάγεται. Έφ' όσον όθεν τό συμβατικόν άτιιοπλοιον οϋτε επιβάτας, οϋτε ταχυδρρμικα; αποστολάς μεταφέ- ρει δεν' χρησιμοποιεϊται δέ υπό των έξαγωγέων των ελαχίστων γεωργικών προϊόντων των έξαγο- γενων εκείθεν ορθώς τό συμβού¬ λιον των άγόνων άτμοηλοϊκων γραμμών προέβη εί; την καττάρ γηαιν τή; προσεγγίσεως Πανόρ μ ου. λία; Ό επί τή; Έμπορικη; Ναυτι Ύφυπουργός Δ. Ρεδιάδη;» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αφίκετο είς Χανιά ό Γεν. Έπιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων τής περιφερείας είς ήν ύπάγεται καΐ ή νήσος μας κ.Χ. Σκαλιτσιάνος. Ό κ. Σκα λιστιάνος μετά την έπιθεώρη σιν των δημοτικών σχολείων Χανίων καί Ρεθύμνης, θά α¬ φιχθή είς Ηράκλειον πρός έ π'θεώρησιν καί των ένταϋθα σχολείων. ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Συνοδευόμενος υπό πολλών ίδιαιτέρων φΐλων τού αναχω¬ ρεί σήμερον την πρωΐαν διά Καστέλλι Κισσάμου ένθα θά γίνη ή ένθρόνισΐς τού ό νέος Έπίσκοπος Κισσάμου καί Σε λίνου κ. Εύδόκιμος Συγγελά- κης. Τόν Θεοφιλέστατον συνο δεΰει έπίσης άντιπροσωπεία τού Συντάγματος ούτινος ώς γνωστόν διετέλεσεν ιερεύς. Ό Έπίσκοπος μετά τής συνο δείας τού θά σταματήση, έπ' ολίγον είς Ρέθυμνον δτιως καϊ είς Χανιά ένθα θά τοΰ γίνη κσί Ιδιαιτέρα δεξίωσις υπό τής V ΜεραρχΙας Κρήτης. ΟΙ Τ/ΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ Δι' άστυνομικής διατάξεως εγκριθείσης υπό τοθ Νομάρ¬ χου Ηρακλείου κ. Μαρκέλ- λου υποχρεούνται οί Διευθυν- τοί των κσφωδείων καί κέν- τρων διασκεδάσεως τής πό¬ λεως δπως άναγγέλλωσιν πρώτον είς την Ελληνικήν γλώσσαν τα διάφορα θεα¬ ματα καί ποικιλίας (νούμερα) καί είτα είς οιανδήποτε ξέ- νην γλώσσαν. Είς την ίδιαν διάταξιν περιλαμβάνεται α¬ παγόρευσις περί άναγραφής είς τιμοκαταλόγους ξενοδοχεί- ων καί έστιατορίων πολυ¬ τελείας, έδεσμάτων, ποτών, άνοψυκτικών κ. λ. π. είς άλ¬ λην γλώσσαν πλήν τής Ελλη¬ νικάς. ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ Είς την Λέσχην έπιστημό- νων συνήλθε προχθές τό εσπέ¬ ρας ή επί τοΰ έορτασμοθ τής δεκαετηρίδοςάπό τοΰ θανάτου τοϋ Στ.Ξανθουδιδου, έπιτροπή αποτελούμενη έκ των κ κ. Έμ. Πετράκη, Ί. Λογιάδου, Μ Πλεύρη καί Μ. Μουντράκη Ή έπιτροπή απεφάσισε την οργάνωσιν θρησκευτικοΰ καί φιλολογικου μνημοσύνου την επέτειον τοθ θανατου τοϋ Ξαν θουδίδου όπότε καί θά γί¬ νουν τ' άποκσλυπτήρια τής προτομής τού. Απεφάσισεν έ¬ πίσης την έκδοσιν άναμνηστι- κοθ λευκώματος καθώς καί την ανάληψιν μερίμνης πρός έκδοσιν των καταλοίπων τού. Τό μνημόσυνον θά λάβη παγ- κρήτιον χαρσκτήρσ, θά κλη- θοΰν δέ νά μετάσχουν καί ή Άκαδημία Αθηνών καί ή έ- ταιρία Κρητικών Μελετών. Τέ- λος απεφασίσθη δπως παρό¬ μοιον μνημόσυνον τελεσθή έν καιρώ κσί υπέρ τοΰ άειμνή ότου Ιωσήφ Χατζηδάκη ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ Κατ' εΐδήσεις έκ Χανίων τό έ"κτελοΰν την συγκοινωνίαν Νέων Ρουμάτων— Χανίων λε¬ ωφορείον παρεκκλϊναν τής εύ- θείας όδοϋ άνετράπη μέ άπο τέλεσμα τόν σοβαρόν τραυμα- τισμόν δύο έπιβατών. Ό σω φέρ συνελήφθη ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ Δι' έγγρόφου τού πρός την Νομαρχίαν Ηρακλείου τό υ¬ πουργείον Τύπου κοί Τουρι- σμοΰ παρακσλεΐ νά παρασχε- ΘΛσι πάσαι αί δύναται διευκο- λύνσεις είςτούς άφικνουμένους την 27 τρέχ. Γερμανούς πε- ριηγητάς πρός επίσκεψιν των άρχαιοτήτων καί τοϋ ΜουσεΙ- ου Ηρακλείου. Ι ΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΟΪΝΩΝ Εκοινοποιήθη κοινή απόφα¬ σις των ύττουργών Οίκονομι- κων καί Έθνικής Οίκονομίσς διά τής οποίας έξουσιοδοτεΐ- ται ή παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος Έπιτροπή έλέγχου σοναλλάγματος δπως επί τής άξίσς των έξαγομένων οΐνων καί οίνοπνευματωδών ποτών έγκρίνΓ] τάς κατά την κρίσιν της έκπτώσεις, λόγω δώρων, προμηθειών, άντιπροσωπειών, έξόδων διαφημίσεως κλπ. Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή σημειωθεΐσα κατά την παοελθοϋσαν έβδομ*δα κίνη¬ σις τής άγοράς μας χαρα- κτηρίζεται τίσυχος. Κατά την διάρκειαν ταύτης εξήχθησαν συμφώνως τώ δελτίω τοϋ Έμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου 70.000 χλγρ. έ- λαίων, 25.000 ταχτδ, 15 000 πυρηνελαίου, 170.000 κίτρων καί 166.000 πυρήνος. ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤ/Α ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΑΪΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΣΥΝ ΕΚΑΛΕΣΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΝ^ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΑΙΑΑΪΚΑΙΜΑΖΑΙΟΑΚΑΤΗΡΧΟΝΤΟ ΕΙΣ ΑΙΑΔΗΛΟΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΡίΥΣΙΑΣ ΑΘΙΙΜ %Ι 9 Απριλίου (τοΰ άν ταποκριτοΰ μας). — "Εκ Παρισίων τη- λεγραφοΰν ότι τό Λαϊκόν μέτωπον συνε- κάλεσε διά σήμερον (χθές) μεγάλην «υγ κέντρωσιν των λαϊκών μαζών είς ένδει¬ ξιν διαμαρτυρίας διά την στάιιν τής Γερουσίας. Είς την σχηματισθησομένην διαδή¬ λωσιν υπελογίζετο ότι θά συμμετείχον πολλαί χιλιάδες σοσιαλιστών, συνδικα- λιστών καί άριστερών έν γένει- Ή δια¬ δήλωσις περιερχομένη τάς κεντρικάς ο- δούς των Παρισίων, ανεμένετο ότι θά κατέληγεν είς τό Προεδρικόν Μέγαρον πρός υποβολήν τοΰ ψηφίσματός της. Ο ΚΑΓΙΟ ΑΠΕΑ0ΚΙΜΑΣ9Η ΕΚ ΤΟΝ ΒΕΟΡΕΙΟΗ Τ Η ί ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Ό πρόεδρος τής επί των οίκονομικών έπιτροπήςτής Γαλ. Γερουσίας κ. Καγιώ τηλεγραφείται ότι απεδοκιμάσθη θορυβωδώς έ* των Θεωρεί ών τής γερουσιαστικής αιθούσης καθ* ήν στιγμήν ωμίλει. Αί άποδοκιμασίαι οφείλονται είς πολιτικούς καί στοιχεία τής άκρας άριστεράς τα οποϊα ευρί¬ σκοντο είς τα θεωρεία κατά την ώραν τής συζητήσεως. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΠΩΝ ΕΒΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άν ταΠοκρΐΐθΰ μας). — Τό πρακτορείον Χαβάς είς νυκτερινάς άνακοινώσεις τού άναφέρει ότι συνεχίζε-»αι νικηφόρος ή προέλασις των έθνικών εί; την Κατα- λωνίαν. ΜΕΓΑΑΗ ΕΞΟ&ΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τοΰ άντα. ποκριτού μας). — Είς την Γαλλίαν έξα- κολουθεί νά παρατηρήται, κατά τάς έκ Παρισίων είδήσεις, μεγάλη έξοδος προσφύγων. Οί πρόσφυγες κατανέμον ται είς τάς παραμεθορίους πόλεις καί είς οίκήματα τα οποϊα έπέταξαν αί Γαλλικαί αρχαί. Αυριον Δευτέραν παρουσία των τοπικών άρχών, γίνονται τα έγκσίνια των μαθητικών συσσιτίων τής κωμοπόλεως Μοιρών. Μαθητικά συσσίτια διοργανοΰνται ωσαύτως είς Τυμπάκι έγκαινιαζόμενα άπό τής προσεχούς Τετάρτης. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Υπό τοϋ Έποπτικοϋ Συμ- βουλίου Άγροφυλακής Ηρα¬ κλείου απεφασίσθη ή προμή- θεια εκατόν περιοτρόφων άτι¬ να θά διανεμηθοϋν μεταξύ των άγροφυλάκων. Αργότε¬ ρον θά γίνη προμήθεια καί άλλων, ώστε νά όπλιοθώοιν άπαντες άνεξαιρέτως οί ύπάλ ληλοι τής άγροτικής ασφαλεί¬ ας· Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άν¬ ταποκριτοϋ μας). —Τελευταίαι πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ο κ. Νταλαντιέ συνεχί'ς&ι εισέτι τάς συνο- μιλίας αυτού πρός σχηματισμόν κυ· βερνήσεως. 'Ελπίζεται ότι ή νέα κυβέρ νησίς θά κατορθωθή νά άναγγελθή έντός τής αύριον. ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΥΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ; ΑΘΗΝΑΙ 9 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Κατά τίνα φήμην μή έπιβείΐαιουμένην επισήμως οί σοσι¬ αλισταί δέν προτίθενται νά ΰποστη- ρίΐουν κυβέρνησιν υπό τόν Νταλαντιβ εάν αυτή δέν ακολουθήση σύνθεσιν εύ- νοοΰσαν την διατήρηιιν τοΰ Λ αί «ου μετώπου. Ο κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΕ ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιοφωνικώς).— ΊΙ πολιτική κρίσις έτερματίσθη διά τού σχηματισμοΰ έθνικής κυβερνήσεο>ς υπό
  τόν κ. Νταλαντιε μέ συμμετοχήν εκ¬
  προσωπών όλων των κομμάτων. Είς ει¬
  δικήν σύσκεψιν οί άρχηγοί των κομμά¬
  των συν&χάρησαν τόν κ. Νταλαντιε διό¬
  τι ευρήκε τό Οάρρος νά σχηματίση ισχυ¬
  ράν κυβέρνησιν είς την περίοδον αυτήν,
  την τόσον δύσκολον, καθ» ήν ή Γαλλική
  Δημοκρατία ευρίσκεται *ν κινδύνω.