95632

Αριθμός τεύχους

4835

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  9
  Ρΐλιου (τοβ
  ι* «ροεδρο;
  ■'ροπης.ής Γι£
  ϊλ*Τί·*? ε< των θ αιθούση; ««οδ ύς καί ά οποίχ βύρί· «οιτά την ώρ,, Κ,ίου (τοθ «V ακοινώσεις τοί ι νικηφόρας ί| ί; την ίου (τοδ »ντα- Γαλλί«ν εξβ· 6, κχτά τάς εγάλη εςοδος ; κατανέμον 3ίους πόλεις έέξ** «Ι :υνομ!/ιιασ ΐνΐΒΛΛΛΟΥΝ ΤΑΛΑΝΤϊΕ; «ν* άς οί 4 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου ετήσιαι λίραι Β έξάμηνο: 2 Άμερικής έτησία δολ. 15 ίξάμηνος » 8 Τιμή χατά φύλλον Δραχ. 2 ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘ Μ. ΦΥΛΛΟΥ *835 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΓΑνΡΟΥ ΥΠΕΥ9ΥΝ02 2ΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ επί κανενός σημείου καί οί όποΐοι, όταν παρέλθη ό κίν ίδυνος, θά ατραφοΰν οί μέν Αί χθεσιναί τηλεγραφικαί πληροφορίαι φέρουν ώς τερ- ματισθεΐσαν την έκραγεΐ- σαν προχθές έν Γαλλία νέαν πολιτικήν κρίσιν. Ό εκλε¬ γείς ώς διάδοχος τού παραι- τηθέντος πρωθυπβυργοΰ κ. Μπλούμ, άρχηγός των Ριζο- σπαστών κ. Έδουάρδος Ντα- λαντιέ, κατήρτισεν ήδη την νέαν κυβέρνησιν άπό βου¬ λευτάς των κομμάτων τού κέντρου χαί τής δεξιάς καί ανέλαβε την διακυβέρνησιν τής συνταρασσομένης άπό τόσους έσωτερικούς περισπά- σμούς, Γαλλίας. Τα αίτια τής νέας έν Γαλ λία πελιτικής κρίσεως, άπε- δόθησαν είς τάς πρώτας στιγ¬ μάς τής άνατροπής τοΰ κ. Μπλούμ, είς τα οίκονομικά νομοσχέδια τούτου κα'ι είς την ζητηθεΐσαν ύπ' αυτού έξουσιοδότησιν διά τα μέτρα έφαρμογής τοΰ οίκονομικοϋ προγράμματος τής ύπ' αυ¬ τόν κυβερνήσεως. Αί κατα φθάνουσαι ομως πληροφορίαι έκ τής Γαλλικής πρωτευού¬ σης καταδεικνύουν ότι τα αΐτια ήσαν πολύ βαθύτερα «αί ότι τα νομοσχέδια τοΰ κ. Μπλούμ απετέλε¬ σαν απλώς τό πρόσχημα της έπελθούσης τόσον ταχέως ά¬ νατροπής τού. Ό τύπος τής δεξιάς καί δή τα έγκυρότερα αυτού όργανα έξετοξευσαν μΰδρους χατά τής παραιτηθείσης κυ¬ βερνήσεως. Καθ* ήν ώραν δέ ήπειλεΐτ© διά συνεχών απεργίαν ή τάξις τή; Γαλλι¬ κής πρωτευούσης, έφημερίδες τού κύρους τού Παρισινοΰ «Χρόνου» διετύπωνον σαφέ- οτατα κατηγορητήρια εναν¬ τίον τοΰ κ. Μπλούμ καί τής κυβερνήσεως τού, όπως τό ακόλουθον: «Τό κυβερνητικόν νομο¬ σχέδιον τής πλήρους έξου- σιοδοτήσεως διά τα οίκονο* μικά ζητήματα πολιτικώς I- χει έμπνευσθή άπό μαρξι- στικάς τάσεις. Τό νομοσχέ¬ διον τουτο τείνει κυρίως είς την δημιουργίαν πληθωρι- ομοΰ καί άκολουθεΐ τάς αρ¬ χάς τής κρατικοποιήσεως των μέσων παραγωγής καί τοΰ κολλεκτιβισμοΰ. Ή έπιβο- λή φόρου επί τοΰ κεφαλαί- ου, άπαιτοϋσα την δήλωσιν καί τόν καθορισμόν τής ά- ξίας των περιουσίαν, τόν έ λεγχον των συναλλαγών θά οδηγήση κατ' ανάγκην ' καί είς τον έλεγχον τοϋ έ- ξωτερικοΰ έμπορίου. Είς ο- λα δέ αΰτά τα μέτρα δέν είναι δυνατόν παρά νά ίδη κανείς την καθαράν καί απλήν εφαρμογήν των οί- θεωριών τοΰ μαρ ά λό κατα των δέ. »Πιστεύωείς την αξίαν έ- κονομικών ξισμοΰ. Μέ ο χ. Λέων τεινεν είς λ ρ μρ άλλους λόγους Μπλούμ προέ- τάς Βουλάς νά η ώ μβταβάλουν την χώραν μας είς εν εύρύ πεδίον μαρξιστι κου πειραματισμοϋ. Ταυτο¬ χρόνως δέ προτίθεται νά εγκαταστήση απλήν καί σαφή δικτατορίαν τής Κυ¬ βερνήσεως τού. »'Η κρατικοποίησις τής Έθν. Οίκονομίας καί των δημοσίων οίκονομικών απο¬ τελεί την κλεϊοα τοΰ συ- στήματος τής αύταρκείας, συ στήματος, τό οποίον δέν η¬ μπορεί νά λειτουργήση πά ρά μόνον υπό την αίγΐδα δικτατορικώς κυβερνήσεως μιάς χώρας. Εάν δέ αί Βου¬ λαί άποφασίσουν νά έφαρμό- σουν τό σύστημα τουτο θά άκολουθήσουν δρόμον άπό τόν οποίον έλλείπει παντε- λώς ή δυνατότης τής ύποχω- ρήσεως. »Συμφώνως άλλως τε πρός οσα πρό τινος ώμολόγησαν οί ηγέται τοΰ Λαΐκοΰ Με τώπου τό Μέτωπον τουτο θά χρηοιμεύοη ώς αρμα διά νά σύρη την Ιδεολογίαν των ούο Διεθνών, αί οποίαι δι- οτίΕβυν νά κινηθοϋν έλευ- θέρως διά νά έφαρμόσουν τα σχέδιά των είς την Γαλλίαν. Ήδη ό κύκλος Ιχει συμ¬ πληρωθή: Τό Λαϊκόν Μέ¬ τωπον έδωσεν έ,τι ώφειλε νά δώση, ό,τι δέν ήτο είς θέσιν νά μή δώοη. Τώρα προτίθεται ά επιβάλη είς την χώραν ένα αύτβρχικόν καθεατώς ώργανωμένον καί διευθυνόμενον άπό την ά- κραν σοσιαλιστικόν κα) κομ μουνιστικήν Αριστεράν. Προ τίθεται £ηλαδή άκριβέστε- ρον νά κάμη την έπανάστα σιν. Ή Γαλλία φθάνει ού¬ τω; είς τό άκρον τού ανω¬ μάλου καί πλήρους έμποδί- ών δρόμου, [όπου πρόκειται πλέον νά έκλέξη μεταξύ έ λεΐίδερίας καί δουλείας. Εάν ή Χώρα £ά έχη την άτυχίαν νά υποβληθή είς την δι¬ πλήν κυριαρχίαν τοΰ ξισμοϋ καί τού άνατολικοϋ δεσποτιαμοΰ άνευ τοΰ έποί- ου ή έφαρμογή τοΰ μαρξι- σμοΰ είναι άνέφικτος, θά πρέπει νά άποχαιρετήοη την πρωτότυπον χαί ελευθέραν χιλιετή παράδοσιν τής πλου οίας καΐ χαρούμενης έργα- γαβίας». 'Αλλά τό κατηγορητήριον τού Παριαινοΰ «Χρόνου» δέν ήτο τό μόνον είς καυστικό- τητα κα'ι δριμύτητα υφους. Ολαι αί έφημερίδες αί μή έχουσαι έξάρτηοιν άπό τό λαϊκόν μέτωπον, έδωσαν υπό μορφήν συνταρακτικών άπο- καλύψεων θανάσιμα κτυπη- ματα κατά τής πολιτικής ά- νωμαλίας άπό την οποίαν χρτίζεται ή Γαλλία άφ' ής τό λαϊκόν μέτωπον ανήλθεν είς την αρχήν. Είς την συναυλίαν αυτήν τοϋ τύπου διά τόν άδέξιον χειρισμόν των μεγάλων ζη- τημάτων τής Γαλλίας υπό τοΰ κ. Μπλούμ, δέν έμειναν ά- μέτοχοι οί Γάλλβι βουλευταί καί γερουσιασταί. Την αξίω¬ σιν τοΰ Γαλλικοΰ έθνους, ό¬ πως επανεύρη τόν δρόμον τού καί τό διασφαλίση άπό τάς φλόγας των Πυρηναίων καΐ τούς άλλους κινδύνους πού τό κυκλώνουν τούς τε- λευταίους καιρούς πολλαχό- θεν, επιγραμματίζει χαρα- κτηριστικώς ό βουλευτής τής δεξιάς Ύμπερνεγκαραί, δια¬ τυπώσας ώς ακολούθως τάς γνώμας τού διά την σημερι¬ νήν πολιτικήν κατάστασιν τής Γαλλίας καί την ριφθεΐ- σαν υπό τού κ. Μπλούμ ολί¬ γον πρό τής άνατροπής τού ιδέαν, όπως γίνη ύπ' αυτόν ένωσις ολων των κομμάτων: «...Δυστυχώς ή ίδέα τής ενώσεως ολων των κομμάτων πρός παγίωσιν τής πολιτικής μας καταστάσεως δέν μπορεΐ νά πραγματοποιηθή διά τοΰ άνθρώπου ©όποΐοςτήνέρριψεν. "Ισως είνε σκληρόν, άδικον, καί ό κ. Μπλούμ δέν θά τό θεωρήση βεβαίως ώς προσω¬ πικήν προσβολήν, άλλ' είνε γεγονός ότι ή Έθνική "Ενω¬ σις δέν θά συντελεσθή υπό την αίγΐδα τού. Είνε δύσκο- λον νά ρεύματα έρμηνευθοΰν τα τα αίσθηματα, αί νός άνθρώπου καί όχι ενός συνασπισμοΰ άνθρώ- πων. "Ανδρωποι τοιαύτης ά- ξίας, πραγματοποιήσαντες γύρω των την εθνικήν ένω¬ σιν, ήσαν ό Κλεμανσώ, έν- σαρκώνων τόν όλοκληρωτι- κόν πατριωτισμόν κατά τόν πόλεμον, ό Πουανκαρέ ό ά κέραιος, κατά την ώραν των οικονομικήν δυσχερειών καί ό Ντουμέργκ, ό οποίος μέ την άγαθότητά τού κατηύνα- σε τα έσωτερικά πάθη. «Σήμερον μας χρειάζεται άνθρωπος ένώνων τάς άρε- τάς καί των τριών προανα- φερθέντων. Ή Γαλλία θά τόν εύρη, διότι πάντοτε κατά τάς κρισίμους ώρας ευρίσκει τόν άνθρωπον, πού τής χρει¬ άζεται. Ό άνθρωπος αύτάς, επιβάλλων αυστηράν εσωτε¬ ρικήν πειθαρχίαν, θά έμφα- νίση είς τό εξωτερικόν τό πρόσωπον μιάς υπερηφάνου καί πλήρους αύτοπεποιθήσε- ως Γαλλίας καί Εά δυνηθή ά πραγματοποιηθή μίαν καταπληκτικήν άνέρθωσιν. »Δέν χρειάζονται πλέον κομματα, φιλοδοξΐαι καί πα- ζάρευμα χαρτοφυλακίων. Χρειάζεται άνθρωπος συγκεν τρώνων γύρω τού ένα διευ- θυντήριον άπό μυαλά ένερ- γητικά καί θαρραλέα. Την ημέραν, πού ή Γαλλία 6ά εΰρη αυτόν τόν άνθρωπον— οϊοσδήποτε καί άν είνε—τό καΒήκον έλων μα?, των κοινοβουλευτικήν, θά ^εΐνε νά διακηρύξωμεν είς όλην την Γαλλίαν: «Αύτός ό άν¬ θρωπος πρόκειται νά μάς Ι «Μ "ι. Λ — _ _ ' ______^! συμπάθειαι, όλοι όμως αύτοι οί άστάθμητοι παράγοντες είνε εναντίον τού καί όχι ύ πέρ αύτοϋ. »Ήμεΐς οί ανήκοντες είς τό Γαλλικόν Κοινωνικόν Κόμμα (δηλ. τοΰ συνταγμα¬ τάρχου Ντέ Λά Ρόκ) άρνού- μεθα νά εξετάσωμεν άκόμη χαί τό ενδεχόμενον συνα- σπισμοΰ μέ τούς κομμουνι¬ στάς, διότι ούτοι δέν είνε κύριοι των ίδίων έαυτων.'Αλ- λως τε τό άνεγνώρισε καί ό ΐδιος ό κ. Μπλούμ όταν εί¬ πεν ότι οί άρχηγοί τοΰ κομ- μουνιστικοΰ κόμματος δέ- χονται όδηγίας άπό ένα «φί¬ λον εθνος» (δηλ. την Ρωσ- οίαν). »'Η 'Εθνική "Ενωσις πά- ρουσιάζει τόν εξής κίνδυ- πό νά περιποιηθή τόν έαυτό τού καί νά παρουσιάση ώ; Ινα £ρ τιον ανθρώπινον κομψοτέχνημα είς τα βλέμματα των ξένων. Χά ποθμε δτι αΰτό τα «δραμα» παραμένει όπως καί τόσα άλλα, προνόμιον τής πρωτευούσης; Χομί ζω 3χι. Καί τό τρίστρατο τής επαρχίας εχει τίς ώμορφιές τού. Ή πολιτισμένη αντίληψις στήν Ελλάδα σιγά-σιγά έπεκτείνεται. Προκειμένου διά την Κρήτην δέν είναι χαριτωμένες μόνον αί κο- σμικαί κυρίαι τ^ς Μινωϊκής έπο- χής. Διά τούς ξένους [ΐτιορΐ.1 νά ευρεθή καί σήμερον ενας τύπος σώση. Άκολουθήστέ τον ο- λοιΐ». Των ίδεών αυτών καί των ρευμάτων την πορείαν, κα· τηύθυνε πλέον ή ίκανοποιη- τικώς ή στάσις των Γάλλων Ριζοσπαστών, οί όποΐοι έν τή κυριολεξία άνέτρεψαν τόν κ. Μπλούμ καταφηφίοαντες αυτόν καί έν τή Βουλή καί έν τή Γερουσία, όταν τό Γαλλικόν εθνος 'έβθΊνε πρός κρημνόν. Καί ό κ.Μπλούμ συνετρίβη επάνω είς τόν βράχον τής Γαλλικής Γερουσίας, την θέ- σίν τού δέ κατέλαβε άπό προ χθές ό κ. Νταλαντιέ. Οί φί- λοι τής Γαλλίας εΰχονται έν τω προσώπω τοΰ κ. Ντα¬ λαντιέ νά ένσαρκωθή ό ίσχυ ρός, έπιδέξιος καί άκατάβλη- τος χειριστής των μεγάλων ζητημάτων της καί των τυ¬ χών της... ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΛΛΟΣ Οί τουρισταί ήρχισαν επί τέ- λους νά μή περιορίζωνται είς άρχαιολογι- τών μουσεί- τάς Ιπισκέψεις κων τοποθεσιών των καί ών. Επί παραδείγματι, ε'να; περιηγητή;, φέρεται άπό έκλε κτόν συνάδελφον, ένδι«φερθεί;καί δι' Ινα άλλον «δραμα»: Τόν βίον τή; συνοικία; καί είδικώτερα τόν πολιτισμόν τοΰ συγχρόνου τύ που των Έλλήνων—διότι καί έ- κεΐ ΰπάρχει πολιτισμό;—καί τή; ουγχρονου ένδυμασία; των. Ιδιαι¬ τέραν μνείαν έκαμεν ό περιηγη- τή; εί; τό σημείον αύτό, διά τό κορίτσι τοθ λαοθ. —"Υπάρχει αύτούσιον τό αρ¬ χαίον κάλλο; των άνθρώπων: "Ην- θισαν έδώ τόσαι χαλλοναί! Άλλά χαί έ"ξακολουθο9ν νά άνθίζουν.. Ή αίωνία Ελλάς άναζΐ. Τό ζήτημα πίριοτρέφεται εύ νοήτω; εί; τα «ζωντανά λουλού· δια» τ^ς πρωτευούσης. Ή Άττι- κή χάρις, 2πως την άντελαμβά νετο ε'νας Φειδία; ή έ'νας Πε- ρικλή;, είνε έδώ αναμφισβήτητον Άπό τό λαξευμένον μάρμαρον με- ταπηδα εί; την ζωήν αυτήν καθ' εαυτήν. Ή μεγάλη Ιξοδος πρός την εργασίαν τή; γυναικό;, δί¬ δει είς τούς δρόμους των Αθη¬ νών τό φώ; μιάς προηγμένης αρομοιας χάριτος, χομψές έμφανίσεις Σβέλτες χαί σημειώνουν τα χαρακχηριστικώτερα ένσταντανέ καθώς άφήνουν τόν λουλουδισμέ νόν πατρικόν αύλόγυρον. Πηγαί- νουν στήν έργασία τους κοΐ αύ- τές — σεμνες, φρόνιμες άλλά καί ιδιαιτέρα εύπαρουσίαστες. Δέν ύπάρχουν οί τρόποι τής στενής ζωής, πού έΌβυνεν άλλοτε μπροστά στό κέντημα καί τή γλάστρα τοΰ βασιλικοθ. Άλλ' ουτε αί ύποκριτι- καί ήρω'ίδε; τοΰ μυθιστορήματος τοθ Στάνταλ κατέχουν άντιγραφές μεταξύ τους. Πρόκειται περί ενός ραφιναρισμένου πολιτισμοθ: Ή παλ^ά Έλληνική γραμμή τής αΐ- σθητινής συντονίζεται μέ τήνκοι- νωνική παράδοσι: ξεστον" τίποτε Τίποτε τό &- τό άνήθικο. Ή πρό^Ζζ- άποβαίνει μία άρμονία. 'Τ) Άθηναϊος θά ομολο¬ γήση ότι ύπάρχει συχνά καΐ εις την επαρχίαν ολόκληρον τα «ο"ρα- μά» τού: «Καί τό καλαίσθητοφό- ρεμα, καί ό αίθέριοςάρωματισμός, καί οί περιποιηαένοι τρόποι, καί τό χαμόγελο καί ή διαλεκτική τής Έλληνίδος». θέλω νά * πώ δτι, μέ τάς στοι χειώδεις διακρίσεις τού φυσικά, ό σύγχρονος Ελληνικάς πολιτι¬ σμός καί δή ό γυναικεϊος, δέν μπορεΐ νά ενδιαφέρη συχνά μό¬ νον τούς επισκέπτας των Αθηνών. Είνε πανελλήνιος. Οί λεπτολόγο: έ τουρισταί πού καί πρότυπα γ άναζητοΰν μορφές άπό παντοθ, εΐμαι βεβαιος δτι θά τό Ιχουν παρατη- ρήσει. Άρχαία καί σθητική γραμμή, ά άλ ούγχρογη α.1- γμμή παρουσιάζουν γενικά τίς άναλογίες τους. Κάτι τέτοιο άλλως τε είχεν δπογραμ- μίση πολύ προτήτερα καί §νας βαθύς μελετητής των Κρητι*ων μορφών καί των Κρητικών έθ£- μων, ό Δρ Α. Στάϊνμετζ. Άς συμ πληρώσο>μεν λοιπόν την παρατή¬
  ρησιν τοθ ξένου των Αθηνών μέ
  την παρατήρησιν έκείνου. Καί άς
  ίκανίποιηθώμεν, πρωτευουσάνοι
  χαίέπαρχιωται, μέ την εύρυτέραν
  σημασίαν τοθ ώροίου αύτοθ καί
  άληθινοθ συμπεράσματος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  'Εκδρομικά σημειώματα
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΒΑΤΑΣ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΟΔΕΛΕ
  Μιά εύγενικιά πρόσκλησις τοθ
  ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου τοΰ παρ.
  Σαββάτου, μάς Ιδωσε την εύχαρί-
  σ:ησι νά ζήσωμε μαζί μέ τοΰς
  ορειβάτας μας μίαν έλόκληρτ) ή
  ι μίρα δπαίθρια; ζωής, γεμάτη; ά-
  πλότητα καί διδαχή.
  Έ έκκίνησις εγινε τό πρω'ι
  τής Κυριακή; άπό τα γραφεία
  τοΰ Συνδέσμου δι' αύτοκινήτων
  γιά την γραφική Ρογδιά. Καθ'
  δλην την διαδρομήν άπό τό Γιό-
  φυρο καί εξής θαυμάζομεν την
  θέαν τοΰ τοπείου πού ξετυλίγε-
  ται μέ τίς άδιάκοπες έναλλα-
  γέ; των χρωμάτων γύρω μας. Μέ·
  σα στίς άπέραντες θάλασσες των
  σιτηρών καί τούς δλοπράσινου;
  κάμπου;, ξεπετιώνται ποΰ καί
  ποΰ σάν μικρά στίγματα εργά¬
  ται καί έργάτριε; τή; ύπαίθρου
  πιύ καλλιεργοΰν μέ άτέλειωτον
  ενθουσιασμόν την γήν ποΰ τόσον
  Ιφάνηκε εφέτος πρός αυτού; κα·
  λή καί γενναιόδωρος.
  Μερικές έκατοντάδες μέτρων
  μετά τόν συνοικισμόν Γάζι άντι-
  κρύζομε Ινα έγκαταλελειμμένο όδο
  στρωτήρα πού καταστρέφεται σι-
  γά-σιγά καθώς είνε έκτεθειμένος
  στίς άδιάκοπες βροχές. Πεντά-
  λεπτος διαδρομή άκόμη κα! λο·
  ξοζρομοθμζν, είς την οδόν πρός
  Ρογδιάν, τέρμα τής αύτοκινητι-
  κή; διαδρομή; μα;. Διά την ο¬
  δόν αυτήν μήκους 4 χιλιομέτρων,
  μόλι; πρό μηνό;, διετέθη όπό
  τοΰ ΈπαρχιακοΟ Ταμείου πίστω-
  σι; δρχ. 372.854. "Οντω; ή δι¬
  άθεσις τής πιστώσεω; ήτο έπι-
  χώρει κατάφορτος τόν γυλιόν τού
  αφήνοντας όλόγυρα τούς τόνους
  ενός παθητικοΰ τραγουδιοΰ...
  Φθάνομε στή Μονή Σαββαθια-
  νών. Καθώς είνε πνιγμένη μέ-
  σα σέ πανύψηλα άγρια δένδρα
  πού" τα πλαισιώνουν μέ έξίίτική
  μεγαλοπρεπεία άπίτομοι βράχοι,
  άζ ό λέ εδέ
  μγ
  παρουσιάζει
  ταμπλώ τής
  ήύ
  μ βρχ
  τό πλέον ενδιαφέρον
  διαδρομής μας. Ό
  Μ ά
  ή ή
  βεβλημένη καθ' δσον ή όδό; αυτή
  ευρίσκεται είς έλεεινήν κατάστα¬
  σιν.
  Εί; τόν Άλμυρόν γίνεται δε-
  κάλεπτος στάσις. Οί όρειβάται έ-
  ρασιτέχναι φωτογράφοι μας, μετα¬
  ξύ των οποίων καί Ινα; Γερμανδ-
  παις πανύψηλος, έπωφελοΰνται τής
  στάσεως αυτής διά νά πάρουν
  φωτογραφίας τοθ γύρω γραφικοΰ
  τοπείου.
  ΕΕς Ρογδιάν έφθάσαμεν πζρϊ
  την 8ην πρωϊνήν, άργά κάπως,
  έπειδή ή άναχώρησΕς μας έξ Η¬
  ρακλείου έπεβρά5υνε περί την ώ
  ραν. Άνεχωρήσάμεν δέ άμέσω;
  πεζή διά την πηγήν τή; παραγω¬
  γής των Κρητικών πορτοκαλλιών,
  τό γραφικό Φόδελε, την πατρίδα
  τοθ Δομηνίκου θεοτοκοπούλου. Ή
  πορεία μα; είνε μακρόωρος έν
  τούτοις συνεχΕζεται ευχάριστος
  Ή βουνοπλαγιές μάς παρουσιά·
  ζουν τό πλέον ωραίον θέαμα τοΰ
  Κρητικού βουνοθ κατάστικτου άπό
  λογής-λογής χρώματα. Είνε ή μέ
  νη εύκαιρία νά δείξωμε δλοι έδώ
  τάς... βοτανολογικάς μας γνώ-
  σεΐς.Ό μόνος πού δέν δίδει σημα-
  σία στίς... έπιστημονικές αύτές
  νόν: θά ήνωνεν άνθρώπους, αίσθητικής άνθήσεως. Καί τό «σχολίες μας είνε ό δεινός όρει
  οί όποϊβι δίν συμφωνοΰν φτωχότερο κορίτσι. βρίσκει τρό βάτη; Τιτϊκος Αλεξίου πού προ¬
  ήγούμενο; τή; Μονή; άπουσιάζει
  δυστυχώ; καί τροφοδοτοΰμε τα;
  γνώσει; μας, μέ δ,τι άφορά την
  ίστορική αυτή μονή μέ τα; Εστο-
  ρικάς... ίδιότητας τοθ φίλου κ.
  Δανδαρή.
  Μετά τό άπαρ'αίτητο προσκύνη-
  μα τοΰ ναοΰ τής Μονής διανέμον-
  ται παρά των κ.κ. Κ.Άνυφαντάκη,
  Παντ. Φουντουλάκη καί Στυλ.
  Αρχοντάκη ώραιόιατα σάνδου'ιτς
  τα όποΐα καί καταβροχθίζονται
  αύθωρεί. Δηλοΰται ομως δτι... δέν
  ύπάρχουν άλλα!
  Φεύγομεν μέ τάς ωραιοτέρας
  των έντυπώσεων εκ τή; Μονή; καί
  συνεχίζομεν την πορείαν μα; μέ·
  χρι Φόδελε, δπου καί έφθάσαμεν
  περί την 2 μ. μ.
  Ή πρώτη μα; άσχολία ήταν
  μετά την άπόθεσιν των γυλιών μα;,
  ή έπίσκεψι; τή; άναμνηστική; στή
  λη; την οποίαν οί φοιτηταί τή;
  Εστορία; τοΰ Πανεπιστημίου τοθ
  Βαλιαδολίδ εις ένδειξιν εύλαβοΰ;
  πρό; την τέχνην τοΰ θεοτοκοπού¬
  λου έκτιμήσεω; ϊστησαν τό 1934
  εί; τό έμφανέστερον μέρο; τοΰ χω¬
  ρίου.
  * 4.
  Οί κάτοικοι τοΰ Φόδελε έπρο-
  θυμοποιήθησαν νά μά; φιλοξενή-
  σουν, έ'δειξαν δέ ίδιαιτέραν χα¬
  ράν δταν έπληροφορήθησαν δτι
  ή «Άνόρθωσι;» άντεπροσωπεύε-
  το είς την επίσκεψιν τοθ χωρί¬
  ου των. Ό Πρόεδρος τής Κοινό¬
  τητος κ. Άν«στ. Παγωμένο;
  ευρήκε την ευκαιρίαν νά μάς α¬
  ναπτύξη την φιλεργατικότητα των
  κατοίκων οΐτινες—δπω; μάς λέγει
  —δέν έπαρκοΰν νά καλλιεργήσουν
  δπω; χρειάζεται τα έδάφη τοθ
  χωρίου των. Παρά τουτο τό Φί
  δελε παρήγαγε εφέτο; 600 χιλ.
  οκάδες πορτοκαλλιών καί μανδα
  ρινιών. Έκ τής ποσότητος ταύ'-
  τη; πλέον των 2)3 εξήχθησαν διά
  Ρεθύμνη; εί; Πειραια τό δέ υ¬
  πόλοιπον κατηναλώθη καί κατα
  ναλίσκεται είς Ηράκλειον. Ή πα-
  ραχθεΐσα ποσότης θεωρεΐται δχι
  μόνον ίκανοποιητική άλλά πρω
  τοφανής, παραπονοΰνται ομω; διά
  τάς τιμάς τάς προσφερομένας 6
  πό των έμπόρων τοΰ Ηρακλεί¬
  ου. Ή παραγωγή τοθ ελαίου
  ανήλθεν ωσαύτως ίΐς 20.000
  οκ. των κίτρων εί; 35.000 καί
  τοθ χαρουπίου εις 50.000.
  Ό 'Επίσκοπος Κισσά-
  μου.
  Ή πανηγυρική δλως ένθρό-
  νισις είς την έ'δραν αύτοθ τοθ
  ΘεοφιλεστάτουΈπισκόπου Κια
  σάμου κοϊ Σελίνου κ. Εύδοκί-
  μου, δέν απετέλεσε μόνον ω¬
  ραίαν έ'μπνευσιν άλλ' άντα-
  πεκρίθη καί είς τα πράγμα-
  τα. Διότι ό νέος 'Επίσκοπος
  εΐνε μία έκκλησιαστική φυσι-
  ογνωμίσ, έγγυώμενος διοίκη¬
  σιν τής Έπισκοπής αύτοΰ έν
  πνεύματι ύψηλής δικαιοσύνης
  καΐ χριστιανικής ίσότητος. Διά
  τόν λόγον δ' αυτόν καί ή εγ¬
  καθίδρυσις τού έχει σημασίαν
  τόσον διά τούς κατοΐκους τής
  περιφερείας δσον καί την Εκ¬
  κλησίαν Κρήτης. Ή προηγου-
  μένη άλλως τε δράσις τού καί
  ώς κληρικοθ καί ώς στρατιω-
  τικοϋ ίερέως, τό άποδεικνύει,
  δικαιολογοΰσα καί τάς γενι¬
  κωτέρας έκδηλώσεις κατά την
  ένθρονισίν τού.
  Ξαν¬
  Οί Φοδελιανοί
  σχολοΰνται άπό
  σημειωτέον ά
  έτών μέ την
  Τό μνημόσυνον
  θουδιδου.
  Ή εκδοσις άναμνηστικοϋ
  λευκώματος καί ή άνάληψις
  μερίμνης πρός έκδοσιν των
  καταλοίπων τοθ Στεφ. Ξαν¬
  θουδιδου, την όποιαν απεφά¬
  σισεν ή επί τοϋ έορτασμοθ τής
  δεκαετηρίδος άπό τού θανά-
  του τού έπιτροπή, συμπληρώ-
  νει την δλην, υπέρ. τής μνή
  μης καί τοΰ εργου τού τοπι-
  κήν πρόνοιαν. Διότι καί τό
  άνσμνηστικόν λεύκωμα θά
  συμβάλτ] είς την εύρυτέραν
  αναγνώρισιν των ύπηρεσιών
  τού μεταξύ των με,τσγενεστέ-
  ρων καί τα καταλοιπα αύτοϋ
  θά ρίψουν πιθανώτατα νέον
  φώς καί θά δώσουν δλον τόν
  τόνον τής εμβριθείας καί πα-
  ραστατικότητος είς τό έρ¬
  γον τού — έργον άκουρά
  στου ίστορικοΰ έρευνητοΟ,
  δχι υπό την στενήν έν¬
  νοιαν τής λέξεως άλλά την
  εύρυτέραν, την αφορώσαν συγ
  χρόνως τό μέγα ήρωικόν έρ¬
  γον καί την δλην ψυχολογίαν
  τοθ Κρητικού Λαοθ. Ό Στέφ.
  Ξανθουδίδης θά άναζήση. οϋ-
  τω δι' δλους ώς μία πραγμα-
  τική δόξα τής Κρήτης καΐ ιδι¬
  αιτέρως τοΰ Ηρακλείου.
  κατασκευήν όδοΰ άπά Κουκουνα-
  ριές εί; τό χωρίον των.'Η διακλά
  δωσις αίίτη είνε μήκου; 6 χιλιομέ¬
  τρων υπολογίζεται δέ ή δαπά-
  νη τή; κατασκευή; της εί; 7.000.
  000 δρχ. Την οδόν αυτήν οί
  Φοδελιανοί κατασκευάζουν τμη-
  ματικώ; διά προσωπικής έργα¬
  σία;. Μέχρι τοΰδε εχει κατα¬
  σκευασθή τό Ινα τρίτον καί πλέ¬
  ον τής σοβαρωτάτης αυτή; δια-
  κλαδώσιω;.
  * *
  *
  Ένα γεΰμα μέ τού; άγαπη-
  τού; όρειβάτα; είνε πάντα γεμϊ-
  το άπό τή χαρμόσυνη δροσιά
  τή; νεότητο;. Άφήνω δα πού
  δέν τοΰ λείπει ή όρεξις, ή με-
  γάλη καί άτελείωτη όρεξις. Καί
  πού τό διανθίζουν σ' δλη τού
  τή διάρκεια ή φωνέ;, τα γέλια,
  τα ίξυπνα καί τα κουτά, των
  πνευματωδών μελών τοΰ κάθε ό-
  μίλου.
  "Ενα τέτοια γεΰμα εγινε τό ά-
  πομεσήμερο τή; Κυριακή; κάτω
  άπό την πλουσίαν βλάστησιν καί
  τούς όνειρώδει; πορτοκαλλόκη-
  που; τοΰ Φόδελε, ένώ άφθονα
  νερά επιπταν άπό τού; γύρω
  βράχου; σχηματίζοντα μικρού; κα
  ταρράκτε; κΓ άπό τα πυκνά φυλ-
  λώματα των παραδεισένιων κή-
  πων έσκορπίζετο ή πλέον τρελ-
  λή συναυλία των άηδονιών καί
  των κοτσιφιών πού λέ; καί βάλ-
  θηκαν γιά ν« καταστήσουν ά-
  ξέχαστε; τίς άναμνήσει; μας.
  * ·
  Ή έπιστροφή μα; γίνηκβ άπό
  τί; Κουκουναριέ; υπό τα συγκι-
  νητικά ξεπροβοδίσματα των φι-
  λοξένων Φοδελιανών. Τούς χαιρε-
  τοΰμε, τού; εύχαριστοΰμε καΐ τού;
  υποσχόμεθ* νά μή τού; λησμονή-
  σωμε...
  Οί—ι
  φι
  Η0]όΌ4οόΙιν;ττ
  Λ}3κ»ο2
  ϊοσ"<«Χοο )γ3 | &γ -ιτ)ΐιοΐΛ»π βιο'ηοκ$ηγ τΚα- κ Αι 2 -)ρτ1τ1ηγ,»κ Ι Ι λιπι £9—9 ΛΟΛΡ34)3Υ.Ιΐχ ^ 21-01 •γ) ·τΐ 9—ς ι»μ •τί ·ιι 21—6 Αΐοαςϊ (ιχρχχοο ΐρΐΐ 'ΙΐΧρΧ31Χ)}1 00(29 500,00)010 5ηΐ3ργΐ3τιν. ΪΟθφ 0Ο1 ΛΟ13θΊχ3|, ς>1 5]3
  Χ 5ηοι χ
  μοκ 5ιβ>οΐ(3»π λ;
  -9Λ Κκΐλθγ,ΟΟ.»» 501 5}1 Λ»
  1ΒΊΒ]Α1 Ί Ν«
  ε—Ι ■Λς.ί2ΐ»ο 5υ.Αΐα3θ
  51η ριοαχ ι»χ Λ9αιχ»ι ΐΑ
  1 Ι
  V.
  ρ
  ι,9 »ιο]ςοτϊ Ιι λο
  ΐ)ΐΐ3, --2Ι2ΗΜΙΜ
  γθν.
  3ΐτΐ30ιι
  » Π0Α03, Π01
  ΐ3χ ΐ 5
  ηοι
  «51ιι
  ή
  Ιρ 5οι?φ
  ?000"211 Ι 11Λ9 ιοοό3:ιι Ι
  Ό ΛξοχΐΛηΧογ ϋοα^δ Ο.—
  ΌΟΟ'005 Ι
  Ο13Λ3Λ.3 51ΟΧ31Χ10Λ3 1^ 5θ13φ?
  ΌΟΌ Ρ96 Ι ιΐΛρ ιοη03ΐι 11909
  ιχιολ? 5»άΙι5 5οσ9ώ 50191 ο—
  ΙΧ
  000Ό99 2 11ΛΡ θρ^
  5ρΐ0» 9 5)0130-, Ό00 006Ζ 1
  Ι ·όΧ Λΐ^ι ρις
  59ΧΐΛ3ΐ1ιγ Ο.—
  •Ιιγ?ι λ
  ιιι 919 ηο·)3τ1οΛθοΐ)ν Ρηοι
  ·° Ο5ΟΟ9Ζ ?9 ΙΧΪ
  "6652 ί>13 θρ
  λΙ ^Ά λΙ,ιι
  ς? 99?
  IV—
  •ηοτιοια'ηοϊ ηοι |ηχ
  Λΐϊιηη Λοςο]33ΐι Λΐη ριχ3χ
  ι10* ιηΐΛοΧσ'3 οοιι ^
  λοι &ι,91 λοοο, λώι
  " 11 ρι
  , 91
  91—
  ^)^ Λ0ΥΥ311
  η» 91 ^Ίδ ί>κ>3θΙιΪΛΒΛηο ^Ιιι ϊοό
  Η Ι3γ3ΐοιιιρ ϊιοίιΐΛρΛηο Η
  •«ηοτιο^,» ^ομ «ϊηογ?ιοΛο)3.
  μ 9 ] ρ ^
  Ο§011 ΛΐΐΛΊ03ρΧθθΊΐ ΛίΙΙ ΛΧ3θΙΐρηθΥ
  ΙΙ ιογθ»γτ,<|> ό
  1ΐ0 ΛΟ
  3
  ΛΟ1
  ιηχ
  13Ο
  ηογ
  Λ1Ο39
  ΛΟ1 1X3»
  , ηοι ^ο
  Λ013ΟΠΟ11 Λ

  »0'ς?ι
  αΙιι
  ηοΛ3ήοο,3ο,
  Χ5Λ )Β1ΧΜ0°
  1x313X63 ιιΗ3θ ?τ! ϋα
  ιΛογοΧο* Λοχ» :ΐ>Η
  •όν Ί, -χ 59>π1!Ο'1ρ'15Ρ
  5ο09λΙιχις 9 οχ!ί ^Ι
  Ι10"
  Υ
  ■ηι- ·χ 5οιχ3ΗΛχρΐΛΠ ηοι Λΐ
  •1017 Λ91 1X351 ΛθΑΙΐ1Χ?θΊθ11Λρ
  ·9*ί3γν. Ί. >* ·> ^Ο01 ^1»Υ»4>3>1
  3Τΐ Λ05ύ93(|)3 1»Μ Ο13Α03Λ3 Λ3
  ^>£ΐν
  -ηογοχν. ς
  ηοι ρΛ ί)τοιΐ3Ληο
  ·»*οοσιι
  91 13Θ
  γηι
  ιι λ?ν—
  ^ ΛΙΓ1 θ<Ρ 3Λ13 Λ3ο ηοι ηιοχηορ 1/ .ΥΥν.—, 1Ο11Οθ'30Χ31Ο Ι5Λ φ •3 Λ3ς 110 1Χ313Λ)ΒΦ 13Χ •ιγοιι αιιχο «V Ν Η Θ V" ΗΧΙΝνΧΗΙΛΙΟΙ- ϊ -9 3Λ23 »τ,1ιο •οοοιγ 3Λ13 Ιμιο 3Ο 99 'Ιιιοοοσόη 1/ Λ3Ο0Ο1ΟΟΧ1113 ιιχργηιι. ρ1 9^9 Λ Ι,ι οσφΐ ηΐΛφσχ ·)οιΐ3Λ ,-Χ5)θΌνν/ Ί Χ -χρ 9 ί>1}ΐον '*>Ιιοο]ΐιΙιχΑιόιι.
  -ιόιοηγ 5^σχιτ1 5(^ι
  ■3φησι Ιιΐφόιι 1^ Ό
  -όοιο |ομ »ρΐ3>ιηγλ ^ π
  3ΐΛ ηοοιιιΙμχΛισιι Ιχ ]ομ Άιριι
  ΐ ο]6ηχ Ιΐιοιιι 1
  -30ΐιυ.ςι λΙ,ιι
  λοοοΌΑΙιο
  γ
  ]νν ΛΐΐΙΟ ρΐΛΟΜ ΛΌΛ3Τ1—
  Οΐ3Λ3ΑθΜ]θ Ι,ΙΜΐγΐθΟ^ Ι,ΙΙΟ
  -[ΐΛΐρ λ?9 ιοος ϊ><ιογο, -οτΐοιιιρ ^ -ηφ Ι,ΙΙΟ 51^1 ιοΧοοιοτιοοι^ν °99 ·»13Λ3Λθ»]θ Ι^ΜΐγΐΟ»^ Ιΐΐ Χ5Ο31 Ί ΤΙ9Χ9 οαΐ3τ) ογγο ηο ψ ρχ Λςογοιοιιι.3 Χ319 Η, ·Χ513Λ3λθ>Η]θ Ι
  μχ ΙαοχριοΙιγ— 9Λ ριιι
  οιιτΐ Λ3
  3ΛΟΜ 'Λ3θσ3φ
  -σ>Χ
  5ισ
  ) ^1
  •ΐζΐοχιιοτΐΐις 5οοι ιοχ

  ·!>3ΐ
  91
  91
  -3 5ηοιΐ9σι11Ι? €3303θο?ι οσΐχγχ
  -τι 5τρΛΐσ'3τ11ΐθθ>' 3ϋ?ισ"ςο 5ηοΛ
  3Τίη01ΟΟΜ *3ΓΙ01 ίρ1^· ΟΛΠΘ9311Ο
  Ι ηου. οιγΓΐο^Γΐηο
  -Ιιηιι.3
  Υ
  — 53X1031003
  Λη5ηι3ΐφ3 '*3ηο995? ^9^ ί
  β 5]3 531110ΧΟ ΛΟθΙΐ1θ^Μ ·Ο1Ο
  ηοόφ ομιιοτΊΛοοΊι 9ΑΟ Ι—9θ*
  οιβ 5κ>3 ^^^νΡ—? 51301 5ΐ3Λ
  -ΌΧ 11θΙ/9ΐΐ1ΐσ311ρ 9<ν 31130113, 31Ο Λ.Ο1Κ?Οί ϊ>]3 ΌΧΐθΙ ΟΛ101311
  ?τι οισμχ Χ5γγχ? 91 9^9
  5ηοι απλο^^ ο ου. 53γ
  5)ΐ ΛοοισφΧ-, ·ιοΙιόί/ι
  -ιυ.3 Λΐμι ηοΐΛοιι ΑηοΛ9γοχη3ΐ9
  9Λ 9ιλ Μίγηο ί>(ΐχ ησ9Λ39 91
  9119
  -ιιιο
  ΑοΧόΙαιιςι ηοΐ3Χΐο
  ^θθϊ 511X0103X1 51»! ΛΡ3Λ1011Ο390Χ10
  θϋθΧ ΛΡ31 513 ^>?Χ0Ο<1)Χ3φ 50ΛΠ0 θνν Ιιγγηιοηό» 1/ 'Λησ3τιΙ/ ρσΐι 3Υ 399Φ 5ΐ3 ηοηορχ ϋοόαηο λ? 119939 Ι ιο'χ ηοι 3Λ<Τ>ΛΧηΐ13
  «ΏΙ.12.9
  _>ιΐμοκιιο>ι
  Ζνΐο1ΐν>ΙΛ3
  113
  ■■■■■■■■■■■■■■ι
  Ι-* '
  —ολ
  '»ι»»1ηκ
  Ι»θ|τ1 'δΐΛ
  ·ν;·ι·κ
  ηι Λην;ο
  -Χ3030Ο01>13Η.
  ΛΟΙ
  -Λ.3
  'ί>Χ)]3_
  1Ο3Λ Ο1ΛΟΛ3Λ3,
  Ίγ¥3
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  91 Ι*551
  ■ ■■
  ςιι
  91
  Ό
  9ε' ρ^^οι
  οτ1οιιΧ5τ1σ>όΧ
  5ηοαΙισ35 3ο 5ίιοιιΐ3 ιολι3
  Χίΐβΐΐθρώη Χ3Λ031ΛΟΤ1 Χ31 '30335ΐΟΛ
  ρ 51ιι ιοιητΙφο'Χ ηι λποΧ^ '3τ1χ>ι1ΐ3
  5θ3ΐις 'ροιι 'ί)»ιι?γηηοι 5οΐ3ΐιιχ3ΛηΑ
  ί Χ3ΐ οιιρ 591x3
  ογιο χ3ΐΛόηοΛΐ
  9^
  ιγγψοΌιιο1—
  όςΙΧορ χιΐΦ
  •1011 3τΐ'ηιγγχ)Γΐ
  1?ΟΑ ΐ
  ιτΐ
  51ιι
  Χ3Χ39 5ηοΧριι 53γοο ΛηοΧ| 1310119
  1 " "531
  13Λ
  1-], ΛΡ33Ο
  Χ31Ο139Χ30
  Χ3Χ1110ΧΟΟΟΧ
  ρΛη9Χ3ο<^ ρι ΐ3Λ03ΰΊιγιιτ1ηο Χ αι Λ9Υ3ν Ο· 'η0Υ ·9Λήο ηοι χ3)Λθτ)ΰ'ρ λιιιο Ληογ3ΐ -Ληο ητο"-9 η1 ΌιΐΛρΑ 'Χ3ΐΛροι Όγ -γ3ΐιχ3χ" οσ3ΐιηιςι ΐ3ΐι»ιιρ ογ3ΐΛθτ1 3Θ9Μ 511X1111X3^ ΛΟΧ1Ο Λ0Λ1ΟΐΟΧ3υ ' ? 309Χ ΐ3Λΐόχχ3ΐ9 ηοιι 5οιΙιι ηοιιηι ηοι Ό0Λ91 ηοχιιιηο οσιι Χ3Π01 Χ31Υ1Χ1011 Η. •53113Υ 5 ^ ηοι -.„.,------. 1313001101 ν, 5ηοι "ϊηοΛτ1-1 -ΐ3Υ»ηοι 5ριτ1 ■ιγηοι οσηχ3τ1 όχίφ 5βιτ1 *" -3ΟΠ0ΓΙ 9 1313001101 1310119 ηι Ϊ31Ο 1»Χ 3Τί 91 ηούλρ 9ηΡ οΐΛ9Υ Ρ 9Υ 9 '5ηοτ1 ηοιι 5ηι 3ΐΛ 91£) κ>ση^
  5ΐ3ΐοηοφ 5ηΐ39
  ηιρχ 91£> "^Χ
  ρ
  Υ?ιο»χι·
  ηογηογ |τ1 ^ 5? )
  ίιο ιοΧψτΙ βχιοηφ ?τ1 Ληο^ριοτ) ηοιι
  '03Ληος)χ>Εηιι Αΐοΐιτΐιιοο'χι ριχ3Χ '"ίοις
  ηογηογ »γρλ3τ1 9^9 ηοηοΐΛΟοιιτΙ
  ΐ ) 0ΐ0φ |
  Υ ^γ 93- 1301Λ5θΑ Λ9Υ
  ■3ν Ο. Ά3ΐ»ο οόηοτΐ ριιρ ο'^ιΑηι
  Ληοο))Λθ'>οΑ ηοιι '^ιγγοχ Χ3ΐ9θογηογ
  ρΐ 3Λ}3 Χ3ΧΑΧ31ΟΛθγβ1Ι.νν' ΠΟΧ1Ο Π01
  59τ1οισ3ΐ033Λ 5οόΙιτ1γοι 5
  •Χ3ΐητΐ3άοφ ρι 5ΐ3 ^
  5σ>§ηχ' ό^ιλοι λκιι Χ3ΐ?ιι
  ύΑ Χ3ΐ3χηοιιτ) Α
  5αοιιι?
  λοχ
  •οιγ,ηΧ
  1
  ργ οιιρ 9
  50ΟΟΧ1Γ) ?0 1Β1Λ0Λ]Α Χ31ΟΓ11/Γ1Ο0Χ ΟΙ
  ζΐο 9x110x393x0x319 91 ΒΐγηΧλοχ
  ρΐθ 1Ι3Χ 13035 910 'ρΧ1ΛΧ3Χχ3γ'χ31Ο ·
  51ιοιιι.3"Ληολη3φχ3ΐχ3Χ -ιιγχ 5ιιιγ» 91
  'Β1Υ91Χ»6^ 91 '5301]φθ)Χ3Χ 511 ΛΠΟΟ1
  -9ΟΛΧ3Υ 0011 101ΓΙΧ3 ,ΙΧ '5θϋΙΐΧ 9 13Χ
  όΌη$ λ^9 ι15ΐοιοοι Λ3 5ηοι ΛΧ3ΐΑ6ηο
  ·ιτ11ΐ9 Λ^1 91Τ7 'φν&ύηΧ .5ίιι Χ5Λ9Χ
  -]3 ΛίΙΙ ^Τΐ Χ310Τ1Ο 13γ?0 91 5ΐ^10ΛΧ?
  μ, ΙαΧοαι.3 ριτΐ 5ιγφτ1 13X0X319 Λ03ΐ
  Ο991"1 Η. ■Χ3<3'3ΙΪΙΐφ3 ' 1Χ3Λ13 ΒΛ ΛΟθΊ ■Ιιλγ5θ 91 λοοΧ^ ιχ3>ι ρΛ^θΊ1 ^"2*
  -113ΧΟ 1ΒΛ13 Χ31Χ3ΤΐΙΙτ1θΟΧ Χ3Λ0?1Λ0Τΐ
  Ό}_ Χ311ΛργΧ3^ ρΐ Χ3γθ ρΐΑ ρΐΐθ
  -οαιι 1Χ3Λ13 ρΛ Ληοσοιιτ) λ?9 3ΐοογ
  -γχρ Χ3ΐοιΐ9 ρι ρΛΐθΙιγρ Χ3ΐητ1^τ1οοχ
  ρΐΑ 1Χ3113Χ9ΟΗ Λ39 'Χ31Χ3ξ]?9 ·Χ31Χ3Τΐ
  • ΙΐΓΐθΟΧ ρΐ ΛΠθΧ?1Χ3Χ Λ1Ο30 ΛΐΙΙφΟΙΙ
  ΛΙΙΙ ΛΡ31Γ1Χ3 Γ1^Ο131λ/ 5Χ311?χΧ3η01 5»
  .13Χ1Χ3ΛΠΛ 5111 Χ31Χ3ϊ1ΙμΐΟΧ35? 91 1»Χ
  ^ " 01Χ39Π011Ο
  Χ3 515Ο 5
  )υκ ■■•■■■■■εΐεΙββεΙΜεΙΜΜΟ
  ι»κ
  5»ιοΐ9Π
  05—5 ι
  "16—9
  •Λ1Ο30
  $ ^ ΐ^Ι 5]3
  ■9 ΑςοηΦογ^3θΊο λβι
  5 ϋφ
  ργ
  Υ913Τ1
  5
  —Λ09Υ
  (5ο
  1 ]
  ·51ιτ11/ιοΐϋ3 51ιι
  -Π3γ3ΐ ΐ) ^1
  ]τ1οοχηχ '5οοιΐ]γΓΐο)
  ί)01 ΛΟΐρτΙΙ ]Θ
  31Ο11119ΛΧ31Ο 13Λρ^τ1»γχ3Λρ 5ηθ
  1 5]3 5]30η39ΐοιιχ31
  ·λν. 11ΛΟΛ3
  . Ί '
  ΑΟΙ
  -?Χ
  ?τ1
  Λ311]3 £)01 —
  ηοτΐ |άο

  5113
  'ϊωιι
  »3θ'3

  Λ(01
  ■3Τ|
  Χ »σ
  Λ01 λ£0
  50Λ01Ι3113 '
  1
  ψ $
  ■ηοόχοί κ% 'ηοι ίοόάκβ οί 30»Χ|
  Λ32 5ιητ>5 5κ5θοΙς ο, ·
  υ. ϋ,ληλοιι^ λοι
  -30 5010» 5θ2»ΐη3γ_31 ? '
  αοι »ο"οΑ »03ΐη32 ^ιλ |»κ
  -3013 }ί4ΐ(τ)ΐσ'κκε25 9
  •ηοι _
  αοι ϋ,οσιοΈο ?ολ ϊοα
  »τΐ]»
  Ι
  0011 '
  ογγ» Λ3Χ23 ?θ Λ?δ 3?τ1λσ)ΐ2 ο,
  Χ' Ασικικτΐοό' αοοι ΐ
  ι 5[χι
  Γ
  ηοι
  5
  λϊαι
  ηοιι 'κ§
  Λ3Χ23
  ηο§κ- 5ηοι ^κκ ίηολίλΧο'ιρ ϊηοι
  'ηοι 5ηο2»ϋρ 5οοι ^τ! ι^κΆ »ιχ
  -ηο^τΐηο κκηοητΐ ^ιο βογγοιι ςόιι
  &ά Χ [
  κ ηοι
  ^ αοι
  9
  ηοιίλώοοΊι οοι ΙιΧηι
  ρ!ίΐ0*5ϊ1 5ηοι χ%
  3οθθ0ηογοκ»ο'»ιι
  ίλκιιοιο'9 &βφ2
  ο01
  9
  ηοι
  'ηοι ί£ΐΙΐ9»τ1 5ηοι
  λοι »:λ
  Ι
  ογο ςο ί
  9°Ιο 9
  κ| ϊηοι
  αοι
  9
  ?λ Ϊ3Φ
  ηοΐ^ γιοι 55ρ9 0ρ
  1 Χ'ρ ηοτΐ [/.κ
  'ϋ,φηο'κ ηοο
  13θΌΐΐΉ Λ^θ ΒΙΟΙΙ}^—
  ι*ί5»ο';3ΐι ΛηοΧ| -—
  •ηοι οιγ|λ οί Λκιίι 91
  ογ :λ»οοο'»5 ίλγ33Χ ηοι ^
  »κ
  Ίι λοι 35κι!λ
  ι'1 Λσ)γγ)ρ Λ(ηι ~
  οΊ 3191 1»κ Ίοϊ
  ικΐΛΟΛΐλ 3101 '
  9 Β·ΛΒ03ΐι 5(οτΐ !
  ίηοι 'Ληοο"|§ οί
  91 1
  χ^ 9 ν(Ι 95 ^
  3011 'ςσκβΛ 00*31000:8311 Ληοιΐκλ
  τρ λοι ?<γ.γ3ρ 'Λ Κ1ΛΚ11 » ΑΟΙ 5ΐ?ϋ 531123 Γ.03 '»χκ^ — λΓ ηβχ η ηοι ϋγϋιο Η. ηοι ΑΟΠΟΟ9 ΑΟΙ Υΐν<ΙΙ3Π 'ΛΟΛτίηβί^ ΝΗΧΜ1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΑΟ59Η ΉΟΗΗ1 ΗΗ1<ΐνΐ31 #νΐν<ιΐ3υ Α 13003 νΐ<3ΑΜ 9.x 201>Ι3
  ■■πειιειειιει
  ίΜΟοιΙΙΖΙΝΙΖΙ
  41
  VIIV
  :ιό»Κ
  ' ·Π3$ οκιιη3ΐϋοΛ οί
  ΠίΪ
  ΠίΑΪϊ
  -]αΙ
  IV
  οκιοηοΗ οχ
  ΚΗΧ
  ι .
  Η
  V
  ΗΙ
  VI
  Η1Ζ1
  51ιχηςχ>σ>ιον. 'Λ 51ΙΛΛ9Ο3Ι,
  ηοΐ3φΐ3σλοιιηχ
  •«ηοιιχηΛ,οο
  3τί ηοι Χ3ΐσιη3<ίοΧ Η,» -ολίί^ οιιηι ?ι λ'οο3τ11ι——·νυκΐΐνν «51» - ΗΜΥΜννλθυ
  ΑίΝΟΡΘΩΣΙ-
  γνώμη α&τη δύναται
  καί έτίκαιρος θΕ&ουή
  !?', μ.θ. ^ *>(*♦£!
  κ»ις» διά την ανάγο
  ίνης άκό τωρσ &,· &,
  ν μουσείον άντάξ αν ι
  "«.τος τοΰ Ηρακλείου.
  λά καί των σκεψεων Α
  α είμεθα είς θεηνκ
  μέν, ίιΐικρατουνάιιίιΛ
  ζύ των αρμοδίων, έν ο»
  ν σκοπόν αυτόν *τ.ν«
  ιί ε Ιδικής απόψεως-—
  «ερΐ των Βυζαντι»&^
  ετοί οίλαθλοι «α—>
  • την προχθεσινήν ηΐο
  ι συνάντησιν είς τί η
  ανοαζ» μεταζύ τι» ψ
  (Ότέλοος» καί ·'Ε^η>
  νυναντησις άκοτειβ>
  συναντήσεως δια »»
  Ιοτζιά.
  ύιιελΛον θά άηοηΑ
  τϊλικόν άγώνβ έ»·*
  χίζονται αί έκ.οκ»
  >»κών όδών της ιτόλίβς.
  ιισκιυαΐ αυταί θάέι«ζ
  ολίγον νά ιταρουαο»!
  ,ΐιον άνακαινισμενο» «ί
  χ τόσον των οοΑφ
  ϋ Ιδία των ιτολυτιληβω*
  ι Ιρχονται καί θά έλθουν
  περίοδον αύτην των«
  τού τουρισμοα
  δοθείσαι «δειαι βήρο
  ^.ήί,ασαν κυνηγετικήν« ,
  ,λθον είς 2599. :
  [ράχθησαν δέ 260γ
  V
  ) Δασονομείου οισ »ι
  ίλη.
  ιΐνικός φόρος
  ·"■" ενοικι
  ό
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  274ον
  —Διά νά καρφώσω τό νεκροκρόββατο είνε
  περιτταί.
  —Όχι' διά νά τό κατεβάσετε είς τό ύπό-
  γειον.
  —Είς ποιό ϋπόγειο;
  Ύποκάτω άπό την αγίαν τράπεζαν.
  Ύποκάτω;...
  — Άπό την αγίαν τράπεζαν.
  —Αύτό δμως...
  —Θά Εχης τόν σιδηροθν μόχλον.
  —Ναί, άλλά...
  —Την πλάκα θά την σηκώσης άπό τόν κρΐ-
  κον.
  — Καλά, πλήν άγία ήγοι,μένη...
  — Ό,τι παράγγελμα άφήσουν οί νεκροί, πρέ-
  πει νά ύπσκούωντσι. Ή όσία Σταύρωσις μας ά-
  φησε παραγγελίαν τα ένταφισσθή είς τό υπό
  γειον, υπό την αγίαν τράπεζαν" νά μή μετακο-
  μισθή είς γήν άνίερον νά άφεθή νεκρά, έκεΐ δ-
  που έδέετο ζώσα. Μάς τό εζήτησε, τοϋτέστι μάς
  τό έπρόσταξε.
  —Άλλά δέν είνε αύτό άπηγορευμένον;
  —Άπηγορευμένον άπό τούς άνθρώπους, προ-
  στεταγμένον άπό τόν Θεόν.
  —Καί άν ακουσθή, καί τό μάθουν;
  —Έπειδή εΤσαι έμπιστευμένος άνθρωπος, δέν
  θά ακουσθή.
  —"Ω, Βσον δι" εμέ, έγώ, καί μία πέτρα τοϋ
  τοίχου σας, είνε £να καί τό αύτό.
  —Αί γερόντισσαι δλαι συνήλθον είς τό συνο-
  δικόν. Τάς ηρώτησα έτιί συνελεύσεως καί απε¬
  φάσισαν νά ένταφιαοθή ή όσία Σταύρωσις, κα-
  Ρώς παρήγγειλεν, υπό την αγίαν τράπεζαν. Εάν
  έθαυματοϋργει, όποία εύχή Θεοϋ διά τό μοναστή-
  ρ( μας, κΰρ Θανέμη! Τα θαύματα βγαίνουν άπό
  τα μνημεΐα.
  — Άλλά, άγία ήγουμένη, άν ή άστυνομία, ήτις
  φροντίζει διά την υγείαν τής τιόλεως...
  — Ό άγιος Βενέδικτος ό Β' άντεστάθτι, ώς
  πρός την ταφήν, κατά Κωνσταντίνου τοθ Παγω-
  νάτου.
  Ναί, άλλ' δμως ή άστυνομία...
  —Ό Χωνοδεμαΐρος, ένας άπό τούς έπτά Γερ
  μανούς βασιλείς, οΐτινες εισέβαλαν είς την
  Γαλατίαν επί τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, ά
  νεγνώρισε ρητώς τό δικαίωμα των κληρικών νά
  ένταφιάζωνται έν τή θρησκεία, δηλαδή είς τό
  ιερόν.
  — Καλά- μόνο ή άστυνομίσ, ή άστυνομία...
  —Ό κόσμος δλος τίποτε δέν είνε ενώπιον
  τοϋ σταυροϋ. Ό δσιος Μαρτΐνος, ένδέκατος άρ
  χηγός τοθ μοναστικοθ τάγματος των Φαιών, έ'δω
  κεν είς τό τάγμα τούτο τό εξής ρητόν. Στάτ κρούξ
  δούμ βολβίτουρ δρβις.
  —Άμήν, είπεν ό Θερσανέμης, ευρών διά τοϋ
  άμήν τούτου οδόν ύπεκφυγής, οσάκις ήκουε λα
  τινικά.
  —ΤΙ σημαίνουν οί τΐερΐ ύγεΐας λόγοι τής άστυ
  νομίας ενώπιον τοϋ όσίου Μαρτίνου, τοθ άγίου
  Βερνάρδου, καί τόσων άλλων έκκλησιαστικών πά
  τέρων! Ώς ήγουν νά μην είχαμεν τό δικαίωμα νά
  άποδώσωμεν τόν χοθν ημών είς τόν Κύριον! Τα
  ύγειονομικά αύτά μέτρα είνε έπινοήσεις |έπα
  ναστατικαί Άκούεις έκεΐ! Τόν Θεόν θέλουν νά
  ύποτάξωμεν είς τόν άστυνόμον των; "Ημσρτον
  Κύριέ μου! είς τοιούτον αίώνα κατηντήσσμεν. Είς
  αύτούς τούς έσχάτους καιρούς, μία φοβερά σύγ
  χυσις έπικρατεΐ είς δλα τα πάντα. Άγνοοθν δ,τι
  έπρεπε νά γνωρΐζουν οί άνθρωποι, καί γνωρίζουν
  β,τι έ'πρεπε νά άγνοοθν.
  (συνεχ(ζεται)
  "ΧΙΟΣ"
  Τό ταχύτερον καί εύσταθέοτερον θαλαμηγόν
  τής γραμμης, αναχωρεί:
  Κάθε Κυριακήν άπόγευμα
  ΚΑΤ' ΕΥ©ΕΙΑΝ
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ©Ε2ΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  Τα{>(διβν Ήρακλβίου-Πίΐραιδς 12 &ρες.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλίφ. 3-40
  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  Έφθασαν οί άνώτερβι βλων:
  ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ
  χρώματος κ»τρίνβυ μέ παραγωγήν μετάξης καί
  κουκουλίων αρίστης ποιότητος, μικροσκοπημένοι
  κατά τό σύστημα Παστέρ καί έγκεκριμένοι παρά
  τού Σεβ. Ύπουργείου Γεωργίας.
  Παρακαλοΰντνι βερμώς βί κ. κ. Παραγωγείς
  μετάξης καί κουκβυλίων έπως στρέψωσι όλην την
  προσοχήν των είς την καλήν διατροφήν των μετα
  ξοσκωλήκων ζητβΰντες βσβι θελήσουν σχετικάς β-
  δηγίας καί παρ' ημών.
  ΠΑΝΑΓ. ΣΤ. ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  ΜΥΖΗΘΡΕΣ ΣΤΟΥ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους τι ού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' ολους.
  ΕΝΑΣ ΑΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Α'.
  Έκατό χρόνια συνεπληρώθη-σαν
  άπό την ήμέρα πού ό πρώην ϊψο-
  ρειακός υπάλληλος καί μετέπειτα
  ωγράφος Λουδοβΐκος Ίάκωβος
  Νταγκέρ, ανεκάλυψε την φωτο-
  γραφίαν. Άπό μακροΰ επί τα
  ίχνη τοθ μυστικοθ, ό Νταγκέρ,
  δέν άπεϊχε πολύ μετά τό έτος
  1837. Είχεν άνακαλύψη δτι αί ά-
  κτϊνες τοθ ηλίου δέν Ιχουν μόνον
  την ϊδιότητα νά Θερμαίνουν καί
  να φωτίζουν, άλλά καί ν' άπεικο-
  νίζουν! "Υστερα άπό έπιμόνους
  πειραματισμούς, ό Νταγκέρ επί
  τέλους έθριάμβευσεν! Είχεν επι¬
  τύχη την λύσιν τού προβλήμα-
  τος! Έπερίμενεν 8μο)ς νά περά¬
  ση 2νας άκόμη χρόνος, διά νά
  υποβάλη, μέ μεγχλειτέραν άκόμη
  πεποίθησιν, τα άποτελέσματα τής
  ανακαλύψεως τού, πού έκ τοθ ό-
  νόματός τού ώνόμασε «νταγκερο-
  τυπίαν» ενώπιον τής γαλλικής ά-
  καδημίας των επιστήμων.
  "Οπως συμβαίνει μέ τάς περισ¬
  σοτέρας έφερεύσεις, ίτσι καί τής
  ανακαλύψεως τοΰ Νταγκέρ, αί ρί·
  ζαι φθάνουν πολύ μακρυά, πρό
  αύτοϋ: Ό Νταγκέρ είνε ενας κρϊ-
  κος—πάντως ό ίσχυρότερος— είς
  μίαν μακρυά άλυσσίδα: Ή πρώτη
  άόριστος ύποψία δτι αί άκτΐνες
  τοΰ ηλίου εχουν την ϊδιότητα νά
  έπιδροΰν καί τ' άλλοιώνουν την
  συσκευήν μιας υλης, είχε γεννη-
  θή είς τό εργαστήριον των άλ-
  χημιστών τοθ μεσαίωνος, την ε¬
  ποχήν πού αυνεζητεΐτο τό μυ¬
  στικόν τής κατασκευάς χρυσοΰ,
  τής λυδίας λίθοα καί τής πανα-
  κείας. "Ολα αύτά τα τολμηρά
  δνειρα ι δέν επραγματοποιήθησαν,
  άλλ' αί εργασίαι πού εγίνοντο
  χάριν αυτών, ωδήγησαν μεταξύ
  άλλων είς την ανακάλυψιν, 8τι
  έκτιθίμενος είς τό φώς, ό χλω·
  ριοΰχος άργυρος ζεθιβριάζει. Ή
  παρατήρησις αυτή υπήρξε, χωρίς
  κανείς νά τα άποπτεύεται, ή ά-
  φετηρία τής ανακαλύψεως τής
  φωτογραφίας. Διάφοραι προχω-
  ροΰσαν ψηλαφητά, πίοσπαθοΰντες
  μέ διάφορα πειράματα, νά εύ¬
  ρουν την κλεϊδα τοθ μυστηρίου.
  Τα 1727 6 ίατρός Γιόχαν Χάΐ'ν-
  ριχ Σοθλτσε εϊς Χάλλε τής Γερ-
  μανίας, προσπαθοθσε ν' άποτυπώ-
  ση επάνω είς Ινα φύλλον περιέ¬
  χον άργυρον, διάφορα γραπτά
  σημεΐα μέ την βοήθειαν τοΰ ή-
  λιακοΰ φωτός. Είς τάς εργασίας
  δμως τοθ Γερμανοϋ ίατροΰ, δέν
  απεδόθη σημασία. Εθεωρήθη δτι
  έπεδίδετο εις αύτάς, απλώς γιά
  νά περνα εύχάριστα τόν καιρόν
  τού. Εδέησε νά περάση έ'νας ό·
  λόκληρος αίών γιά νά κάμουν Ί¬
  να, βήμα πρός τα Ιμπρός οί "Αγ¬
  γλοι Βέντζγ&υν καί Ντάβυ. Έ-
  βύθισαν έ'να κομμάτι χαρτί είς
  μίαν διάλυσιν άργύρου, ίβαλαν
  επάνω μιά σιλουέττα καί έξέθε-
  σαν τό χαρτί είς τόν Υ^λιον! Καί
  τό θαθμα Ιγινεν! Ό ήλιος, ώσάν
  νά μετεβλήθη είς ζωγράφον, έ-
  ζο^γράφισεν, άπεικόνισε! "Ολα
  τα σημεία τοθ χαρτιοΰ πού δέν
  εκαλύπτοντο άπό την σιλουέττα,
  κιτρίνισαν. Μόνον τα σημεΐα πού
  εκαλύπτοντο άπό την σΐλουέττα,
  παρέμειναν λευκά. Τό άποτέλεσμα
  είνε τιώς επάνω είς Ινα κιτρινι-
  σμένο φόντο είχεν άποτυπωθή μία
  εικών: Ή πρώτη φωτογραφία! Ή
  χαρά ομως γιά τό παράδοξον ά-
  ποτέλεσμα δέν διήρκεσε·; επί μα¬
  κρόν.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ

  π.
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Περατωθεισών των έγκαταστάσεων
  τοϋ Άκτινολογικοϋ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις καί διατελέσαντος έττΐ μα¬
  κρόν Ίατροϋ τοθ άκτινολογικοϋ τμήμα-
  τος τοθ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελουνταΐ:
  Διά τελειοτάτων Αμερικανικόν Μηχανημάτων:
  'Ακτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις ολων
  των συστημάτων.
  Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, όρθοδιαγράμμα-
  τα καρδίας καί άορτής.
  'Ακτινογραφίαι στομάχου καί δωδεκαδακτύ-
  λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ-
  στογραφίαι.
  Κρανιογραφίαι είς όλας τάς θέσεις κ.τ.λ.
  Ήλεκτροθεραπεία, έιαθερμία, Γαλβανο—φα-
  ραδικόν ρεΰμα.
  Ήλεκτροδιαγνωστική.— Καταφόρησις— Ίον-
  τισμός.
  Άκτΐνες Ύπεριώδεις.
  Όδός Σφακίων
  Παραπλεύρως ίατρείου κ. Μελισσείδου.
  Άριθμβς τηλεφ. 7—11.
  ■«■■■■■ι
  "Ολα τα Καταστήματα
  Πουλάνε Πουκάμισα
  Κανένά δμως δέν μττορεΐ νά σάς ττρο-
  σφέρη τό φτηνό μοντέρνο καί στερεδ
  πουκάμισσο πού θά βρήτε μόνο είς τό:
  «Αθηναϊκον»
  (Πλατειά Στράτα)
  Νέες μεγάλες ιτσραλαβές ύφασμά-
  των διά ΤΓαραγγελίας καθώς καί ύπο-
  καμίσων Ζέρσεϋ.
  «<*^>«
  Τα κτίρια των παιδικών
  έξοχών Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ 'Απρίλιος (άνταηοκρι-
  τοΰ μας).— Τελευταΐος μειοδοτη;
  διά την ανέγερσιν των κτιρί»ν
  των Παιδικών Έξβχών άνεδβίχθη
  β έργολάβο; κ Ίωάννης'Κβυράκπς
  προαφέρας δέκα έπτά επί τοϊςέκα
  τόν ολιγώτερον επί τοΰ προϋπο¬
  λογισθέντος ηοαοΰ.
  Είς τβν τελδυταϊβν μειοδότην
  κατεκυρώθη άμέσως τό έργον καί
  την επομένην εγένετο ή εγκατά¬
  στασις τού υπό τοΰ έπιβλεποντος
  μηχανικοΰ κ. Γ. Γενεράλη καί
  παρουσία τοΰ Προέδρου των Παι-
  δικων Έξβχώνκ. Γ. Ναξάκπ.
  Πιστεύεται ότι τα κτίρια θά
  είναι ετοιμχ έντός τοΰ μηνός Ί-
  οονίου ινα ατβγασθώσιν τα *50
  καχβκτικά παιδία τα όποΐα θά
  σταλοΰν εφέτος αίς την εξοχήν.
  Ό κ.Ύπουργός Γενικώς Διοικη
  τής έδώρησεν είς την επιτροπήν
  των Παιδικών Έξοχών μέρος τής
  ξυλείας έκ τοΰ κατεδαφισβέντο;
  Διοικητικοΰ Μεγάρου Ινα χρησι-
  μοποιηθοΰν πρός κατασκευήν των
  παραθύρων τοΰ κτιρίου. Σημειω¬
  τέον ότι τα «τίρια των Παιδικών
  Έξοχών θά άνταποκρίνωνται δ-
  σον τό δυνατόν είς τάς άπαιτή-
  σεις της έιτοχπς διά τοιούτου εϊ-
  δους κτίρια, έξασφαλίζοντα άνΐ-
  βινκαί ύγιείαν είς τα φΐλάσθενα
  παιδία καί πρβάγοντα κατά τόν
  αποτελεσματικωτέραν τρόπον τόν
  εκπολιτιστικόν σκοπόν των παι·
  δικών έξοχών. Κί; τάς εργασίας
  μάλιστα άναμένεται ότι θά δοθΓι
  ταχύς ρυβμώς, προκειμένου αί
  Παιδικαί 'Εξοχαΐ Χανίων νά ά-
  ποκτησουν άντός τού ετους τα
  κτίρΐά των._ Συγκεκριμένως υπο
  λβγίζεται ότι τα κτίρικ θά πβ-
  ρατωθωσι τόν Ιούνιον, έγκα-
  θιβταμένων είς αΰτά άμέβως των
  καχεκτικών παιδιών.
  —Ή έτπσία έκδρομή τής Ι— Τό κτίριον τβϋ Λιμεναρ-
  Ε. Γ. Ο. Η. Ι χείου Ηρακλείου.
  Κατόπιν της άναβολής τής έτη
  οίας έκδρομής τής ΕΓΟΗ είς Αί¬
  γυπτον διοργανοϋται άπό τής
  24 Απριλίου- 3 Μαΐβυ μεγάλη
  έκδρομή εί; Αθήνας—Πάτρας—
  "Αθήνας—Χαλκίδα—'Λβήνας 'Η-
  ράκλειον. Χάριν τής μεγαλυτέ¬
  ρας συμμετοχής φΐλάθλων ή "Ε¬
  νωσις Γυμναστικήν Όργανώσεων
  επέτυχε τιμάς είσιτηρίων τοιαύ¬
  τας ί')3τε νά καθίσταται έφΐκτή
  ή συμμετοχϊι είς πάντας. Την όρ-
  γανωτικήν επιτροπήν άποτελοΰν
  ο! κ. κ. ΰ.Δουκουμετζίαης, Σωτ.
  Χατζπθωμαζ, Β. Μιστίλογλου,
  Έμμ. Μαρκόπουλος, Χαρ. Χαν-
  δάνος καί Φ. Φλεριανβς, παρ'
  ών αι ένδιαφερόμ&νοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι πληροφορίας.
  — Ό οίκοδομικός κανονι-
  σμός.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως (αριθ. 128) εδημοσιεύ¬
  θη διάταγμα διά τού όποίου έ-
  πέρχονται τροποποιήσεις είς τόν
  γενικόν οΐκοδομικόν κανονιβμόν
  τού Κράτβυς. Αι τροποποιήοει; ά
  φβροΰν τούς μεσοτοίχους.
  Αριθ. πρωτ. 293.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό 'Υποσταθμος Καλλιτε
  ρεύσεως φυτών Μεσσαρβς.
  Διακηρύττει δτι έκθέτει είς
  την διά πλειοδοτικήν δημοπρα
  οίας εκποίησιν 2.500 οκάδων
  καρποΰ σίτου καθαροΰ παρα-
  γωγής 1936 καί 1937.
  Ό διαγωνισμός διενεργηθή
  σεται έν Μοίραις κατά την
  16ην τρέχοντος μηνός ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 11—12
  π. μ. "Οροι δημοπρασίας κλπ.
  ευρηνται έν τοίς γραφείοις
  τοΰ ΎποσταθμοΟ Καλλιτερεΰ
  σεως Φυτών Μεσσαράς ών οί
  ένδιαφερόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ" εκά¬
  στην.
  Έν Γορτυνι Μεσσαράς τη
  8 Απριλίου 1938
  (Έκ τοϋ Γραφείου)
  Πωλοΰνται τα έ*πιπλα καί σκεύη
  τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ.
  Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11
  τρέχ. καί εϊς τιμάς έξαιρετικής
  εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8
  μ.μ. έντάς τής οικίας (έναντι Τρα¬
  πέζης Αθηνών).
  Τό ΰφυπουργεΐον παρά τώ
  Προέδρω τή; Κυβερνήσεως άπαν
  των είς τα αναγραφέντα υπο τής
  Ανορθώσεως» διά την εγκατά¬
  στασιν τού Λιμεναρχείον Ήρ«-
  κλείου καϊ των άτιιοπλοΐκων έ-
  ταιρβιών γνωρίζβι δτι τό σχετι¬
  κόν άπόκομμμα απέστειλεν είς
  τό υπουργείον Συγκοινωνίας 'ινα
  γνωρίσπ τάς επί τοϊΓπροκειμένου
  άπόψεις τού.
  Κρητών αξιω¬
  —Προαγωγή
  ματικών.
  Οί έν πολεμικτί διαθεοιμύτητι
  Κρήτες άξιωματικοί: Λοχαγός Γ.
  Σταυρακάκης ίατρός Κ. Παπα¬
  δάκης καί ΰπομοίραρχος Κ. Τού-
  τουντζάκης προήχθησαν ό πρώ-
  τος είς ταγματάρχην, 6 δεύτερος
  είς έπίατρον καί ό τρίτος εί; μοί
  ραρχον.
  —Δικαστικαί μεταβολαί.
  Προήχθη είς γραμματέα πρω-
  τοδικών ό δικαστικός γραμμα¬
  τεύς Χανίων κ. Έμ. Ιωαννίδης.
  —Ή κίνησις τοΰ Ταμείου
  Προνοίας των δημοσίων
  ύπαλλήλων.
  Συμφώνως πρός τό κυκλοφο¬
  ρήσαν ετήσιον δελτίον τού Τα¬
  μείου ή κίνησις των δημοσίων
  ΰπαλλήλων, κατά τό ετος 1937 πά
  ρουσιάζεται ώς εξής: Ύπάλληλοι
  καί ύπηρέται μισθοδοτηθέντες
  την 1 Απριλίου 1937 έν συνόλω
  52.219. Έκ τούτων διοικητιχοί
  15.779, έκπαιδευτικοΐ 20.371, δι·
  καστικοί 4.871, τριατατικοί 6.791
  καί άστυνομία; καί χωροφυλακή;
  4407.
  —Δωρεαι.
  Ό κ. Γεώργιος Παπαδάκης
  προσέφερεν εί; τοΰ; τροφίμου;
  τοΰ Πτωχοκομείου εκλεκτόν φ*
  γητόν, φροϋτα, τσιγάρα καί οϊ-
  νον ώς μνημόσυνον διά τα τρί·
  μηνα τής θανοΰση; συζύγου τού
  Κυριακή; Παπαδάκη τό γενο;
  Τουπογιανάκη.
  —Έρανος υπέρ τοΰ Όρφα-
  νοτροφείου.
  Πρωτοβουλία τοΰ Δημάρχου
  Ρεθύμνης διενεργηθή προχθές
  έν Ρεθύμνη ό καθιερωμένον διά
  τα Έθνικά Όρφανοτροφεΐα καί
  Οίκοτρβφεΐα έρανβς. Έκ τού β-
  ράνου τούτου συνελέγη τό ποσόν
  των δρ. 5623.
  II.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ»
  (Τηλέφωνα 5-80 καί 6-88).
  Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  ~
  ■ ■Κ ■■■■■■■■■■■■■■■ «■■!!■■■■■■■■■■■■■■■
  ■ α ■
  ΧΑΛΚΟΣ
  Γ
  ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ
  Βαθμών 98)100
  Μόνον είς τό Κατάστημα:
  ΑΝΔΡ. ί ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ
  ■ ■■« ι» »ι·β ■ εί ΐΐεαιιεειι ■■■■•ι ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■εΐΙΙΜαΒηϋΜΜΜΐεΐΜΙΙΙβαΜΙΙΐαΜΒΙΙΜεΐΠΐεΐΜΜΜΜΙΗΜΒΒΒ
  ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  Εις τό Ζαχαροπλαστείον
  ΕΜΜΑΝ. ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  Ζητήσατε τα έκλεκτά καί άρωματώδη λου-
  κούμια:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
  Είνε ανωτέρα ολων, είς γεΰσιν, καί ποιό-
  τητα. 1—10
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  12 Απριλίου 1938
  ά
  ΠΟΤΕ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΡΒΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΡΑΔΙ0ΦΟΝ0Υ
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας).— Ανεκοινώθη ότι ο¬
  ριστικώς την 25ην Απριλίου αφικνεί¬
  ται είς Αθήνας ο Τούρκος πρωθυπουρ-
  γός κ. Τζελάλ Μπαγιάρ.
  Ό κ. Μπαγιάρ κατά τάς ημέρας τής
  παραμονής τού είς την "Ελληνικήν πρω¬
  τεύουσαν δπου θά φιλοξενηθή επισή¬
  μως υπό τής Έλληνικής κυβερνήσεως,
  θά απευθύνη άπό τοΰ ραδιοφώνου χαι¬
  ρετισμόν πρός τόν Ελληνικόν λαόν.
  ΤΟΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ
  ΚΑΙ ΙΕΡΜΑΝΙΑ ΔΙΑ Τ» ΑΝΣΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν
  ταπονριτοΰ μας). — Είδήσεις έκ Βε-
  ρολίνου βεβαιούν ότι τό δημοψήφι-
  σμα έν Αυστρία καί Γερμανία διά
  την έπικύρωσιν τοΰ «'Άνσλους», άπέ
  ληξεν είς πανηγυρικήν έπικύρωσιν αύ
  τού κατά τα 99 ο)ο επί τοΰ συνό
  λου των ψηφοφορίαν.
  Μεθαύριον ό κ. Νταλαντιέ^
  θά ζητήση την φήφον της Βουλής.
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τοϋ
  άνταποκριτοϋ μας).—Νυκτερι-
  ναί πληροφορίαι έκ Παρισίων
  άγγέλλουν δτι την προσέχη
  Πεμπτην Θά παρουσιασθή είς
  την Βουλήν ή κυβέρνησις τοϋ
  κ. Νταλαντιέ. Μετά τάς προ-
  γραμματικάς δηλώσεις τού
  νέου πρωθυπουργοϋ θά επα¬
  κολουθήση ψηφοφορία. Λέγε-
  ται δτι τόσον οί κομμουνισταί
  δσον καί "οί σοσιαλισταί θά
  καταψηφίσουν την κυβέρνησιν.
  Διά την έξωτερικήν πολιτι
  κήν τονίζεται δτι ό κ. Ντα¬
  λαντιέ θά τηρήση επί τό αύ-
  στηρότερον την πολιτικήν τής
  μή επεμβάσεως. Έκ παραλ-
  λήλου θά ληφθή φροντίς νά
  ενισχυθή ή προστασία τής Πά
  τρίδος έκ των παρεμβάσεων
  των άναρχικών στοιχεΐων. Τα
  στοιχεϊα ταυτα θά παταχθοϋν,
  ήδη δέ ή άστυνομία των Πα¬
  ρισίων προέβη είς συλλήψεις
  καί απελαθείς πολλών σεση
  μασμένων άναρχικών, οΐτινες
  είχον εισέλθη τελευταίως είς
  τό Γαλλικόν έδαφος.
  Τα δργανα των ριζοσπαστο
  σοσιαλιστών,τοΰ κέντρου καί
  άρκετά τής δεξιάς, έπικροτοΰν
  τα μέτρα τής νέας κυβερνή
  σεως. Ό κ. Μπλούμ είς άνα
  κοινώσεις τού φέρεται δηλώ
  σας δτι ή νέα κυβέρνησις δέν
  τόν ίκανοποιεΐ. Ό άρχηγός
  των σοσιαλιστών κατεφέρθη
  έπίσης εναντίον τής Γερουσί
  άς τής οποίας τούς σκοπούς
  έχαρακτήρισεν έχθρικούς πρός
  τα συμφέροντα τοΰ λαοΰ. Διά
  την στάσιν πάντως των σοσι
  αλιστών άπέναντι τής νέας
  κυβερνήσεως είς τό κοινοβού
  λιον, άπέφυγε νά είπη τί τό
  συγκεκριμένον.
  Αφιχθη δι' ολιγοήμερον ανάπαυσιν
  ό ύττουργός κ. Μπότης Σφακιανάκης.
  ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΤΟΝ ΚΛίίΕΡΜΑΝΙΣΤΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άν
  ταποκρι.οΰ μας). — "Αγγέλλεται έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι είς την Αύστρίαν
  καί Γερμανίαν διά τό άποτέλεσμα τού
  προχθεσινού δημοψηφίσματος θά γί¬
  νουν τριήμεροι έορταί τόσον επισήμου
  χαρακτήρος, όσον καί λαϊκοΰ τοιού
  τού.
  Η ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΗ [ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕ8Ν0ΥΣ ΤΥΠΟΥ
  $* ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Αί εύρωπαϊκαί έ-
  φημερίδες κρίνουσαι τόν σχηματισμόν
  τής νέας Γαλλικής κυβερνήσεως είς
  την οποίαν ώς γνωστόν συμμετέχουν
  υπό τόν κ. Νταλαντιέ καί οί κ. κ.
  Σωτάν ώς άντιπρόεδρος, Σαρρώ των
  "Εξωτερικών καί Μποννέ των "Εξωτε¬
  ρικών, τονίζουν την ικανοποίησιν αυ¬
  τών λόγω τού ότι αυτή συγκεντρώνει
  τάς ίσχυροτέρας προσωπικότητας τής
  Γαλλίας.
  ΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τοΰ άν¬
  ταποκριτοϋ μας). — Τα δημοσιογραφι-
  κά δργανα των σοσιαλιστών τής Γαλλί¬
  ας, των οποίων τό κόμμα δέν συμμε·
  τέχει είς την κυβέρνησιν, έπικρίνουν
  τό νέον υπουργείον Νταλαντιέ. Μολο¬
  νότι παρ' αυτών έξαίρεται ή συμμε-
  τοχή των παλαιών ύπουργών ώς των
  κ. κ. Καμπενκί (ναυτικών), Φροσάρ
  (δημ. έργων), Ζαί (Παιδείας) κ. ά.
  ή σύνθεσις τής νέας κυβερνήσεως καί
  ιδία ή ανάθεσις τοΰ ύπουργείου των
  Οικονομικήν είς τόν κ. Μορσαντώ δέν
  φαίνεται κατά τούς σοσιαλιστάς άντα·
  ποκρινομένη είς την επιθυμίαν των
  λαϊκών μαζών καί ειδικώτερον δι¬
  ότι τορπιλλίζει τό λαϊκόν μέτωπον.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 "Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας). — Κατά τα έκ Αον-
  δίνου τηλεγραφήματα, ο Βρεττανός
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν καί οί
  κυριώτεροι των στυλοβατών τής πολι¬
  τικάς τού, παρουσιάζονται ίκανοποιη-
  μ ένοι έκ τής κυβερνητικάς μεταβολάς
  έν Γαλλία.
  Ο ΟΑΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΕΠΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 "Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας). — Είς την χθεσινήν
  ϊΐθδοσψαφΐκήν συνάντησιν ή ομάς τοΰ ι
  «Όλυμπιακού» ένίκησετήν ομάδα τού)
  "Αρεως διά τερμάτων τριών έναντι ι
  Την εσπέραν τής παρελθού¬
  σης Κυριακής αφιχθη έκ Χα¬
  νίων ό ύπουργός Γεν. Διοικη-
  τής Κρήτης κ. Μπότης Σφα¬
  κιανάκης καταλύσας είς τό
  ξενοδοχείον «Μίνως».
  Τόν κ. υπουργόν επεσκέ¬
  φθησαν χθές καί έχαιρέτησαν
  είς τό Νομαρχιακόν κατάστη-
  μα οί προιστάμενοι των έν-
  ταθθα δημοσίων ύπηρεσιών.
  Έπίσης τόν επεσκέφθησαν πολ
  λοί ιδιώται δι' ύποθέσεις των.
  Την μεσημβρίαν ό κ. υπουρ-
  γός εδέχθη τούς συντάκτας
  των εφημερίδων πλήν δμως
  δέν προέβη είς αύτούς είς ά-
  νακοινώσεις δεδομένου δτι ή
  άφιξίς τού ύπηγορεύθη έκ λό¬
  γων ύγείας. Ό κ. Ύπουργός
  προτίθεται νά άναπαυθή έπ'
  ολίγας ημέρας είς την πόλιν
  μας μεθ' δ θά αναχωρήση,
  έπιστρέφων είς την έν Χανίοις
  έ'δράν τού.
  Κατά την διάρκειαν τής
  παραμονής τού ενταύθα, ό
  κ. Ύπουργός είνε πιθανόν νά
  επισκεφθή τόν Αγ. Νικόλα¬
  ον καί νά εξετάση τα ζητή-
  ματα τοϋ γείτονος νομοθ, έφ
  δσον ή ύγεία τού καί ή και
  ρική κατάστασις ήθελον τοθ
  επιτρέψη τουτο.
  Εμφάνισις σοβαράς φυτονόσου
  είς τάς άμπέλους τοϋ Ηρακλείου.
  Είς τούς αμπελώνας τοΰ νομοθ
  Ηρακλείου ενεφανίσθη ώς διεπι¬
  στώθη, κατόπιν έξετάσεως υπό
  γεωπόνων, ή νόσος σκληροτίνια,
  κύριον χαρακτηριστικόν τής οποί¬
  ας είνε ή σήψις τής βάσεως των
  βλαστών των αμπέλων.
  Σχετικώς μέ την εμφάνισιν τής
  νόσου καί τόν τρόπον τής άποτε-
  λεσματικής καταπολεμήσεως της,
  εξεδόθη χθές υπό τοΰ ένταΰθα
  Φυτοπαθολογικοΰ Σταθμοΰ ή κά¬
  τωθι ανακοίνωσις:
  «Άνακοινοθμεν είς τούς άμπε-
  λουργούς τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου
  8τι ενεφανίσθη είς τούς αμπελώ¬
  νας ή νόσος Σκληροτίνια ή Φου-
  κελιάνα, ή όποία προκαλεί την
  σήψιν τής βάσεως των πλέον εύ-
  ρώστων κυρίως βλαστών οίτινες
  κυριολετικώς καταστρέφονται. Έ-
  πειδή αί καιρικαί συνθήκαι συνε¬
  πεία των τελευταίων συνεχών βρο-
  χών είναι τοιαύται ώστε νά εύ-
  νοοΰν την ανάπτυξιν καί έπομέ-
  νως ταχείαν έξάπλωσιν τής ασθε¬
  νείας, διά τουτο πρός αποφυγήν
  μεγάλων ζημιων συνιστώμεν είς
  τούς άμπελουργούς νά προβώσιν
  άμέσως είς την εφαρμογήν ψεκα-
  σμοϋ διά θειΐκοΰ χαλκοΟ(Μπλάβης
  πέτρας) δπως κάμνουν καί διά
  τόν περονόσπορον. Ή άναλογία
  τοΰ θειϊκού χαλκοθ είνε 17 βκ.
  θει'ικοΰ χαλκοθ, 1 οκά" ασβέστου
  είς 100 οκάδας ύδατος.
  Έκ τού Φυτοπαθολογικοϋ Σταθ
  μοΰ Ηρακλείου.».
  ΤΟ ΚΟΝΤΕΖΑΝ
  ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΟΥΑΤΑΝΙΝΟΝ
  Τό υπουργείον Έθν. Οίκονο
  μΐας δι' έγγράφου τού πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον Η¬
  ρακλείου καί τάς άλλας αρ¬
  μοδίας αρχάς τής νήσου, γνω
  ρΐζει δτι τό ζήτημα τής αυξή¬
  σεως των κοντεζάν τής είς
  Γερμανίαν έξαγωγής σουλτα
  νίνας καί κορινθιακής σταφί
  δος έξετάζεται ευμενώς, εγέ¬
  νοντο δέ ήδη σχετικά διαβή-
  ματα είς Βερολίνον υπό τής
  Κυβερνητικής έπιτροπής τοϋ
  Έλληνογερμανικοΰ κλήριγκ.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ
  Τό υπουργείον Γεωργίας απηύ¬
  θυνε πρός τόν κ. Νομάρχην Η¬
  ρακλείου έγγραφον διά τοΰ δποί-
  ου γνωρίζει δτι ό καθορισμόν τής
  τιμής πωλήσεως των έλαιοπυρή-
  νων τής περιφερείας Ηρακλείου
  Οπελογίσθη διά παράδοσιν είς τάς
  άποθήκαςτοθ λιμένος καί δτιή έκ
  οθεΐσα απόφασις Ιχει τρίμηνον
  άπό τής εκδόσεως της ισχύν. Ή
  τιμή των έλαιοπυρήνων καθορι
  σθεΐσα βάσει των τιμών τοΰ πυ
  ρηνελαίου είς την διεθνή αγοράν
  δέν είναι δυνατόν επί τοΰ παρόν
  τος νά υποστή τροποποιήσεις.Είνε
  εύχερές δμως νά ύπολογίζεται ή
  πληρωτεα είς τούς δευτερεύοντας
  δρους τιμή των παραδιδομένων έ
  λαιοπυρήνων δι' έκπτώσεως των
  μέχρις Ηρακλείου μεταφορών.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ
  Κατά την γενομένην εκλο¬
  γήν τοΰ Δ. ΣυμβουλΙου τής
  Όμοσπονδίας Έπαγγελματι-
  ών καί Βιοτεχνικών Σωμα-
  τειακών Όργανώσεων Ηρα¬
  κλείου, εξελέγησαν Σύμβου-
  οι έκ τοϋ Συνδέσμου Παντο-
  πωλών οί εξής: Γεώργ. Ψα
  ρουδάκης, Εύαγ. Κωνσταν-
  ουλάκης, Ιωάν. Περτσελά-
  κης, Έμμ. Κοσμαδάκης, Γεώρ¬
  γιος Κανάκης. Έμμαν. Νερο-
  λαδάκης, Ιωάν. ΣαρΙμπεης,
  Γεώργ. Δσβάκης, Έμμαν.
  Άμαργιαννιτάκης, Νικόλαος
  Καρανικόλας καί Ιωάν. Ζερ-
  ί
  Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ κ.
  ύπουργοθ τής Έθνικής Οί-
  κονομίας παρετάθη μέχρι τέ-
  λους έρχομένου μηνός Μαΐου
  ή ίσχύς τής άπό 22 Αύγού-
  στου 1936 συμφωνίας συμψη-
  φισμοθ μεταξύ Ελλάδος καί
  Γιουγκοσλαυΐας.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΥΛΟΤΟΜΙΑ
  Διά διαταγής της πρός τόν
  κ. Δασονόμον Ηρακλείου ή Γ.
  Διοίκησις Κρήτης γνωρίζει δτι
  ούδεμία ύλοτομία δένδρου ή
  άποκλάδωσις δέον νά έπιτρέ
  πεται άν μή ή Γεωργική ύπη-
  ρεσία θεωρήση. τουτο έπιβεβλη
  μένον. Είς τάς περιφερείας
  Παρανύμφων καί Πρινιά επε¬
  τράπη ή άποκλάδωσις επί τώ
  σκοπφ έμβολιασμοΰ.
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Συνήλθε χθές άσχοληθέν μέ
  διάφορα υπηρεσιακάς φύσεως
  ζητήματα τό Διοικητικόν Συμ¬
  βούλιον τοΟΓεωργικοΰ Ταμεί
  ου Ηρακλείου.
  ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ
  Ή Έλληνική Περιηγητική
  Λέσχη όργανώνει διά την Με¬
  γάλην Πέμπτην μεγάλην έκ-
  δρομήν είς "Ηράκλειον, Κνω
  σόν, Γόρτυνα, Φαιστόν, Αγί¬
  αν Τριάδα, Ρέθυμνον, Άρκά-
  δι, Σφακιά καί ΧανΙα.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΠΙΛΟΧΙΟΝ
  Διά ΒασιλικοΟ Διατάγμα-
  τος προήχθησαν είς τόν βαθ¬
  μόν τοθ έπιλοχίου οί κάτωθι
  λοχίαι τοϋ 43ου Συντάγματος:
  Νικ. Μακριδάκης έλθών
  πρώτος έξ άπάσης τής Έλλά
  δος είς την είδικότητα τοΰ σαλ
  πιγκτοθ, Νικ. Νιωτάκης, Ιω.
  Καμπανός, Γεώργ. Χαιρέτης,
  Νικόλ. Ραφαϊλάκης όμαδάρ-
  χαι.
  Η ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΰ
  Συνδέσμου Παντοπωλών μέ-
  χρι τής Κυριακής των Βαΐων
  θά έκδίδωνται είσιτήοια αύτο-
  κινήτων διά την έκδρομήν είς
  την Ιεράν Μονήν Άρκαδίου
  καί συνεπώς δέον νά σπεύ-
  σουν οί θέλοντες νά συμμε-
  τάσχουν τής έκδρομής δπως
  έφοδιασθώσιν έμπροθέσμως
  διά τοιούτων.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Προεκηρύχθη διαγωνισμός ύ
  πό τού ύπουργείου των Στρα¬
  τιωτικών διά την εισαγωγήν
  24 μαθητών είδικότητος χειρι-
  στοΟ είς την σχολήν των ύπο-
  ψηφίων ύπαξιωματικών Άερο-
  πορίας.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Κατά τόν διεξαχθέντα προ
  χθές τό άπόγευμα ποδοσφαι
  ρικόν άγώνα μεταξύ των ό-
  μάδων «Έργοτέλης» καί «Έρ
  μής» νικήτρια ανεδείχθη ή ο¬
  μάς τοΰ «Έρμοΰ» διά τερμά¬
  των 1—0.
  ΚΛΟΠΗ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίως επί κλοπή είδών
  ρουχισμοΰ άξίας δρ. 2.000 είς
  ζημίαν τοθ Νικ. Νικολουδάκη,
  ό Στυλ. Γ.Δρουγκάκης έκ Γαλ
  λιδς.
  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΑΦΡ0ΔΙΣΙ8Ν
  Δι' αποφάσεως τοΰ ύπουρ¬
  γείου Κρατικής Ύγιεινής καί
  Αντιλήψεως μέλη τοΰ Διοικη-
  τικοΰ Συμβουλίου τοθ Νοσο-
  κομείου Άφροδισίων Νόσων
  Ηρακλείου ωρίσθησαν οί κά¬
  τωθι: Μ. Γεωργιάδης Δήμαρ-
  χος, μέλη: Π. Παπαδόπουλος
  Ίατρός, Μιχ. Τζανάκης Διευ
  θυντής Δημ. ταμείου, Ευστ.
  Μπλέτσας Πρωτοδίκης, Μιχ.
  Αογιάδης ίατρός.
  ΠΟΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
  Ι ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΛΥΣΧΕΡΕΙΑ
  ΑΙ Η ΕΞΟΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ
  ΙΑ ΤΗΝ ΓΑΑΑΙΚΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ
  ΤΙ ΤΟΝΙΖΕΙΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Νεώτεραι πληροφο-
  ρ£αι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι η έκ¬
  κλησις την οποίαν απηύθυνεν ο κ. Ντα¬
  λαντιέ πρός τόν. Γαλλικόν λαόν κρίνε-
  ται ώς χαρακτηριστική τής σημερινής
  καταστάσεως έν Γαλλία. Αί έσωτερι-
  καί δυσχέρειαι καί ή έξωτερική κατά¬
  στασις είς την Γαλλίαν ύπογραμμί-
  ζει ο κ. Νταλαντιέ δημιουργοΰν σο·
  βαρωτάτους κινδύνους διά την Δημο¬
  κρατίαν, οί οποίοι οπωσδήποτε πρέ-
  πει νά άυτιμετωπισθούν μέ πατριωτι¬
  σμόν άκατάβλητον *»ί μεγάλην αυτα¬
  πάρνησιν.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας τού-
  πουργείον Νταλαντιέ προτίθεται, άφ»
  ενός νά συνεχίση αποφασιστικώς τα μέ¬
  τρα συντονισμού καί ένισχύσεως τής
  έθνικής αμύνης, άφ ετέρου δέ νά τηρή¬
  ση την τάξιν χωρίς νά παραβλέψη τα
  δικαιώματα των λαϊκών μαζών.
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΤΗΣ ΤΟΡΤΟΖΑΣ
  ΑΗΟΚΑΙΝΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ή άντίστασις των κυβερνη¬
  τικήν πέριξ τής Τορτόζας φαίνεται καμ-
  πτομένη επί μάλλον καί μάλλον.
  Αί έκ Σαλαμάντχς μάλιστα πληρο¬
  φορίαι άναφέρουν ότι είνε ζήτημα ολί¬
  γων ημερών ή κατάκτησις τής Τορτόζας
  καί ή εΐσοδος τού έν Ισπανία πολέμου
  είς την τελικήν φάσιν τού.
  ΕΙΣ ΤΟ Τ
  ΝΕΑ ΑΝΤΕΠΙΟ
  ΕΡΟΥΕΑ ΑΠΕΤΥΧΕ
  ίΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Απριλίου (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας).— Καθ" ά τηλεγρα¬
  φείται έκ τοΰ έξωτερικού είς την περι¬
  φέρειαν Τερουέλ οί κυβερνητικοί ένήρ.
  γησαν νέαν άντεπίθεσιν κατά των έθνι-
  χών. Ή άντεπίθεσις όμως αυτή ουδέν
  άπέδοσε λόγω τού δραστικού πυρός των
  έθνικών. Οί κυβερνητικοί ηναγκάσθη¬
  σαν νά ύποχωρήσουν μέ σημαντικάς α¬
  πωλείας.
  ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕίΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  Α«ΗΝΑΙ 11 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).— Τα σημερινά τη¬
  λ εγραφήματα έκ Ρώμης φέρουν ώς τερ-
  ματιζομένας αίσίως τάς συνεννοήσεις
  •Ιταλίας καί Μεγάλης Βρεττανίας.
  Η ΕΟΝΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ Α Μ Υ Η Α
  ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡ08ΥΠ0ΥΡΓ0Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Απριλίου τούάντα-
  ποκριτού μας). —»Αγγέλλεται έκ Πρά-
  γας ότι αί Τσεχοσλοβακικαί έφημβρί-
  δες γράφουσαι διά τόν νέον Γάλλον
  πρωθυπουργόν καί ειδικώς διάτήν άνάλη
  ^ιν παρ» αυτού ώς καί πρότερον τοΰ
  υπουργείου τής Έθνικής Αμύνης ύπεν-
  θυμίζουν ότι ο κ. Νταλαντιέ είναι ο
  κατάλληλος άνθρωπος είς την κατάλλη¬
  λον θέσιν καί ότι ? ή πολεμική οργάνω¬
  σις τής Γαλλίας Οά συνεχισθή παρ* αυ¬
  τού κατά τρόπον έξασφαλίςοντα πλήρως
  τάς άμυντικάς καί έπιθετικάς αυτής ίκα-
  νότητας.
  ΟΡΚΙΣΒΕΙΣΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΧΟΕΣ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΗΤΙΕ
  ΠΑΡΊΣΙΟΙ 1 1 Απριλίου (ρα-
  διοφωνικώς).—Σήμερον την πρωΐαν ά-
  νήλθον είς τό μέγαρον των Ήλυσίων
  καί ώρκίσθησαν ενώπιον τού προέδρου
  τής Δημοκρατίας τα μέλη τής υπό
  τόν κ. Νταλαντιέ νέας Κυβερνήσεως.
  Τό άπόγευμα οί νέοι ύπουργοί μετέ¬
  βησαν είς τα ύπουργεΐα των καί ανέ¬
  λαβον τα καθήχοντά των παρά των προ-
  κατόχων των·