95637

Αριθμός τεύχους

4836

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κ
  Γ
  Τοζϊ
  [ΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  κριλίου (τοΰ άν

  των
  φαίνετακ χαμ.
  μάλλον.
  »· ζήτημ*
  ς ιής Τορτόζβς
  ΐπανία πολέμου
  ΐίϊϊίϊι
  ιλίου (τοΰ άν·
  θ* ά τηλεγρ»·
  είς την ηερι·
  ρνητικοί ενήρ·
  :ατά των έθνι·
  ς αυτή ουδέν
  κου πυρός των
  >έ ήναγκάβθ»]-
  βημαντικάς ά·
  ΕΝΝΟΗίΕΪΣ
  ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  λίου (τού άν-
  ιημερινά τ»)·
  έρουν ώς τερ·
  ννοησειν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίοαι 3
  εςάμηνος 2
  'Αμιρικής
  έτησία 8ολ. 1.Ί
  εςάμηνος » 8
  Τ)
  γ.ατιχ φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  13
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ
  !ΠΕϊ8»«ΟΣ ΣΥϋΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΛΚΛίΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *836
  ΜΕΤΑ ΤΟΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ
  Ή κυβερνητική κρίσις έ-
  τερματισθή ήδη είς την Γαλ
  λίαν. Είνε όμως αμφίβολον
  αν ό σχηματισμός τής κυ
  βερνήσεως Νταλαντιέ σημαί-
  νη πολιτικήν σταθεροποίη¬
  σιν καί εξασφάλισιν της τά¬
  ξεως κα'ι τής γαλήνης επί
  μακρόν είς την μεγάλην
  Δημοκρατίαν τής Δύσεως.Ό
  κ. Νταλαντιέ, ένσαρκωτής
  τού γαλλικοΰ πατριωτισμοϋ,
  αποτελεί προσωπικότητα με-
  γάλου κύρους καί ισχυράς
  θελήσεως καί έπιβολής. Τό
  γεγονός δέ ότι προσέλαβεν
  ώς συνεργάτας τού είς την
  κυβέρνησιν κα'ι τούς κ. κ.
  Σαρώ, Σωτάν κα'ι Μποννέ,
  άνδρας εύρείας μορφώσεως
  καί φήμης, διχαιολογεΐ έν
  τινι μέτρω τάς ελπίδας καί
  την αισιοδοξίαν πού έκδη-
  λώνουν πολλοί ώς πρός τό
  πολιτικόν μέλλον τής Γαλ-
  λίας. Τό υπουργείον όμως
  τοϋ κ. Νταλαντιέ, έχει καί
  τα άαθενή σημεΐά τού, έφό-
  σον δέν είνε υπουργείον έ
  θνικής Συγκεντρώσεως, όπως
  ηύχοντο ολοι οί εΐλικρινεΐς
  φίλοι τής Γαλλίας νά είνε.
  Ή νέα κυβέρνησις εσχημα¬
  τίσθη μέ βάσιν τό ριζοσπα-
  στικόν κόμμα καί στήριγμα
  τό κέντρον τού κ. Ρεϋνώ.
  Ύπάρχει έπομένως ή πιθα-
  νότης, άν όχι ή βεβαιότης,
  νά βάλλεται καί άπό τή,ν δε¬
  ξιάν τοΰ κ. Φλαντέν καί ά¬
  πό την αριστεράν των οοσια-
  λιστών καί κομμουνιστήν.
  Καί είνε δύσκολον νά δυ¬
  νηθή υπό τάς συνθήκας αύ¬
  τάς νά σταθεροποιηθή καί ν'
  ανοίξη μ έ ίσορροπίαν καί ά-
  ποφασιστικότητα νέους δρό-
  μους είς την εσωτερικήν καί
  έξωτερικήν πολιτικήν τής
  Γαλλίας. Δι' αύτό καί ο σκε-
  πτικισμός ώς πρός τό μέλ¬
  λον τόσον τής κυβερνήσεως
  όσον καί τής πολιτικής ε¬
  ξελίξεως τήςΓαλλίας δέν είνε
  αδικαιολόγητος.
  Έφόσον τό Λαϊκόν μέτω¬
  πον διεσπάσθη, οί πολιτικαί
  άνταγωνισμοί θά όξυνθοΰν
  κατ' ανάγκην καί τό άπερ-
  γιακόν κομμα' θά όδηγή-
  ται καθημέραν καί θ' άπει-
  λή καί την Κυβέρνησιν καί
  την ησυχίαν τής χώρας. Καί
  έν τοιαύτη περιπτώσει, εάν
  ό κ. Νταλαντιέ δέν απο¬
  φασίση νά παρεκκλίνη έστω
  καί έπ' ολίγον τής κοινοβου-
  λευτικής όδοΰ καί νά λάβη
  έκτακτα μέτρα πρόςέπιβολήν
  τής πολιτικής τού, θά υπο¬
  χρεωθή νά παραιτηθή διά
  νά έλθη άλλος είς την θέ¬
  σιν τού.
  "Ολα ομως αύτά άποτε-
  λοΰν προβλέψεις, πού έχουν
  την αξίαν τού πιθανοΰ μό¬
  νον. Έπομένως δέν θά έκτα-
  θώμεν περισσότερον. Σήμε¬
  ρον έχομεν εν δεδομένον
  γεγονός: Τόν σχηματισμόν
  τής Κυβερνήσεως Νταλαντιέ.
  Καί αύτό ένδιαφέρει την
  παρούσαν στιγμήν. Πολΰ
  περισσότερον μάλιστα έφό¬
  σον τό γεγονός αύτό έχει
  διεθνή σημασίαν. "Αλλωστε
  μέ τόν σχηματισμόν τής νέ-
  ας Γαλλικής Κυβερνήσεως
  συνέπεαε καί έν άλλο ση
  μαντικόν έπίσης γεγονός:
  Ό ούσιαστικός τερματισμός
  των 'Αγγλοΐταλικών δια-
  πραγματεύσεων των οποίων
  τα πορίσματα θά μονογρα-
  φηθοΰν μεθαύριον Πέμπτην.
  Καί τα δύο αύτά γεγονότα
  έχουν μεγίστην άλληλεπί-
  δρασιν. Καί άνπράγματι ε¬
  πήλθε συμφωνία μεταξύ Αγ¬
  γλίας καί Ιταλίας καί έγκρι
  θή ή συμφωνία αυτή άπό την
  εθνικήν αντιπροσωπείαν τής
  Μεγάλης Βρεττανίας καί
  αν σταθεροποιηθή ή Κυβέρ¬
  νησις τού [κ. Νταλαντιέ, τό-
  τε θά πρέπει νά θεωρήται
  ώς άναπόφβυκτος ή στροφή
  καί τής γαλλικής έξωτερι-
  κής πολιτικής πρός νέους
  προσανατολισμούς. Έν τοιαύ¬
  τη μάλιατα περιπτώσει, θά
  πρέπει ν' άναμένεται έναρ¬
  ξις διαπραγματεύσεων κα'ι
  τής Γαλλίας μετά τής Ί
  ταλίας διά μίαν γενικωτέ-
  ραν συμφωνίαν. "Ισως μάλι¬
  στα γίνη άπό κοινοΰ υπό
  τής "Αγγλίας κκί τής Γαλ¬
  λίας άπόπειρα συνδιαλλα-
  γής καί μέ την Γερμανίαν,
  τή μεσολαβήσει τής Ρώμης.
  Ή στροφή δέ αύτη τής Γαλ¬
  λίας θά ύπαγορευθή κυρίως
  έκ τής έξασθενήσεως τοϋ
  Σοβιετικοϋ παράγοντος καί
  έκ τής νέας πραγματικότη¬
  τος την οποίαν θά έχη δη¬
  μιουργήση ή πολιτική Τσάμ¬
  περλαιν. Άλλ' ή τοιαύτη
  αλλαγή των κατευθύνσεων
  τής έξωτερικης πολιτικής
  τής Γαλλίας, θά έχη ώς πρώ¬
  την συνέπειαν την πλήρη
  χαλάρωσιν τοΰ περιφήμου
  Γαλλοσοβιετικοΰ Συμφώνου
  καί την αναθεώρησιν τής
  πολιτικής των Κρατών τής
  Κεντρικής καί νοτιανατολι-
  κής Εύρώπης* καί ώς άποτέ-
  λεσμα θά έλθη ή πλήρης
  άνατροπή τής ύφισταμένης
  σήμερον πολιτικής καταστά¬
  σεως είς όλον τόν κόσμον.
  Τότε δέ θά έπακολουθή-
  σουν νέαι ραγδαΐαι έξελί-
  ξεις πρς; άνακατάταξιν των
  δυνάμεων καί αποκατάστα¬
  σιν νέας ίσορροπίας, των ό
  ποίων όμως έξελίξεων δέν
  ειμπορεί κανείς νά προβλέ-
  ψη οϋτε την άκριβή πορείαν,
  ούτε καί τα άποτελέσματα.
  Διότι όλα αύτά θά έξαρτη-
  θοΰν έκ τής θέσεως την ο¬
  ποίαν θά λάβη ή Άμερική
  έναντι των διεθνών γεγονό-
  των καί έκ τής εκβάσεως
  καί των συνεπειών τόσον
  τοΰ σινοΐαπωνικοΰ, όσον καί
  τοΰ Ίσπανικοΰ. Καί δέν ά-
  ποκλείεται, παρά τάς προσ-
  δοκίας των νέων ρεαλιστών
  τής πολιτικάς, νά δημιουρ¬
  γήση ή νέα αυτή πραγματι¬
  κότης την τραγικωτέραν
  διά την άνθρωπότητα μοίραν.
  Επί τοΰ παρόντος όμως, τί-
  ποτε επαναλαμβάνομεν δέν
  φαίνεται απολύτως βέβαιον
  καί σταθεράν, έφόσον ή πο¬
  λιτική σταθερότης δέν έχει
  εξασφαλισθή πλήρως οΰτε είς
  την Γαλλίαν, ούτε καί είς
  αυτήν την Αγγλίαν. Τίποτε
  έπομένως δέν άποκλείεται,
  έφόσον όλα είνε ρευστά, ά-
  στάθμητα καί συγκεχυμένα.
  Έπομένως τό καλύτερον εί¬
  νε, νά παρακολουθήσωμεν
  την πορείαν των γεγονό
  των, έφόσον αλλωστε φαίνε¬
  ται ότι εισήλθομεν ηδη είς
  την οδόν τής πλήρους εκκα¬
  θαρίσεως τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως.
  ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΑ ΦΙΝΑΛΕ
  ΤΩΝ ΚΩΜΙΚΩΝ
  Ό αίφνίδιος θάνατος τοΰ ήθο-
  ποιοΰ Σπ. Τριχά—γνωστοθ έν
  Ήρακλείφ άπό την όπερέτταν
  Δράμαλη— άνακινεϊ πάλιν Ηνα θε-
  μα καί θεατρικοΰ καί γενικοϋ
  ένδιαφέροντος. Ό αποθανών ή-
  θοποιός ήτο κωμικός. Ώς γνω¬
  στόν δέ καί ό παληάτσος τοΰ Αε
  ονκαδάλλο είνε... κωμικός. Άλ-
  λά πεθαίνει κατά τρόπον τραγικώ-
  τατον. Δέν γνωρίζω πώς έ"νας αί-
  φνίδιος θάνατος κωμικοΰ ήθοποι-
  οθ, ιδίως έκείνου πού άνταποκρί-
  νεται είς τάν θεατρικόν όρον τοΰ
  «μποϋφο», υπενθυμίζει τό δράμα
  τοθ παληάτοου αύτοθ. Ό μα
  καρίτης Σαγιώρ, Ινας άπό τούς
  παλαιοτέρου; άριστοτέχνας κωμι-
  κούς, άν θυμοθμαι καλά, πέθανε
  ΰστερα άπό αίμόπτυσι, σχεδόν
  αίφνίδια. Ήταν φυματικός, άλλ'
  αύτό δέν τόν ήμπόδιζε νά χαρίζη
  άόίαστα τό γέλ:ο κάθε βράδυ είς
  τούς θεατάς τού. Ό Τριχας πέ¬
  θανε καί αύτός αϊφνίδια ένφ ε¬
  πρόκειτο νά συμμετάσχη είς
  τάς άρχαιρεσίας τοΰ Σωματεί-
  ου "Ηθοποιών. Ή Μοίρα ηθέλησε
  καί αυτού τό τέλος νά ποκίλλη
  μέ έ'να «σκέτς», ανάλογον πρός
  τό σύνηθες τέλος κάθε σχεδόν
  κωμικοθ ήθοποιοΰ.
  Είπαν: Τό γέλιο είνε ψυχική
  άνάγκη. Καί δέν είχαν όιόλου
  άϊικον. Είς αύτό μπορεΐ νά
  τοποθετηθή καί ή έλοκληρωτική
  κάποτε θεραπεία μιας πασχού-
  σης ψυχής. Ώστόσο τό ζήτημα
  δέν είνε άπλή ύποκειμενική υπό¬
  θεσις. Είνε καί ζήτημα τέχνης:
  Νά κάμης τόν άλλον νά γελα —
  ιδού Ινα; δύ^κολος καί περίπλο-
  κος άθλος. ΟΕ μεγάλοι γελωτο-
  ποιοί είναι πρόσωπα τραγωδίας.
  θά έλεγε μάλιστα κανείς ότι ά¬
  πό τόν ρόλον τους, ή τραγωδία
  άποκτα περιεχόμενον. Καί είς
  τα χρόνια μας, οί κωμικο'. δέν
  γελοθν. Είναι τύποι μελαγχο-
  λικοί. Στή σκηνή έξ έπαγγελμα-
  τικής υποχρεώσεως κρατοθν τα
  γέλιο τους διά τούς άλλους.
  Στήν ζωή ό'μως, γιατΐ καταντοΰν
  σοβαροί άνθρωποι—-σωστοί δια-
  νοούμενοι; Τό έρώτημα αύτό δέν
  έπαυσε νά ενδιαφέρη ποτέ την
  κοινήν συζήτησιν.
  Πρό έτών ή δΐεθνής γνώμη ά-
  νεστατώθη άπό την αύτοκτονίαν
  μιας νεαράς καί ωραίας σουμ-
  πρέττας'τοθ «Μιούζικ χώλ». Είχε
  καί αυτή επιτυχίας άναλόγους
  ενός Σεβαλιέ ή μιας Τζίντζερ
  Ρότζερς. Τα νούμερά της ήσαν
  μοντέρνα, πεταχτά, κωμικά. Αυ¬
  τή ολη εξεδήλωνε τή ζωή ώς
  φρεσκάδα καί γέλιο. Καί συνέβη
  έ'να βράδυ νά την άναζητήσουν
  καί νά μάθουν δτι ηυτοκτόνησε.
  Μιά κόκκινη τελεία στό μέρος
  τής καρδίας—είχε γράφη ό πρώ-
  τος δημοσιογράφος — απετέλεσε
  τό φϊνάλε ττ^ς. Αυτή πού έχώρι-
  ζε τελείως τή φωτεινή άπά τή
  σκοτεινή πλευρά τής ζωή;, έ¬
  φθασε στό σημεΐο νά κάμη
  χιλιάδες άνθρώπου; σκυθρωπούς!
  Τό δρδμα τοΰ παληάτσου τοΰ
  Λεονκα^άλλο έπανελαμβάνετο είς
  μίαν άκόμη άπό τάς μυρίας έκ-
  δόσει; τού.Επρόκειτο περί τοΰ αί-
  ωνίου φινάλε τοΰ κωμι/οΰ: Δίδει
  ϊλο τό γέλιο τού είς τόν κόσμον.
  Άπογυμνώνεται άπό τόν χαρούμε
  νόν εαυτό τού. Καΐ είνε επόμε¬
  νον νά μένη είς τό τέλος μέ
  την σκιάν των θλιμμένων στοχα-
  σμδν. Μεσολαββΰν τόσο είς την
  ζωήν οί στοχασμοί έκεΐνοι! Ά¬
  κόμη καί στό Ιπάγγελμά τού καί
  τάς ιδιαιτέρας σχέσεις τού. Την
  εξήγησιν αυτήν έδωκαν τότε οί ε¬
  ρευνηταί τοθ φαινομένη. Καί σή¬
  μερον φαντάζομαι τα ιδία θά
  ποθν: Ένας κωμικός πού πεθαί-
  νε: αίφνίδια κάτι πληρώνει καί
  αύτό; εϊς στό γέλιο. Διότι τό γέ·
  λιο των άλλων είνε ό έαυτός τού.
  Τοΰ τάν εχουν κλέψη!.. Καΐ μαζύ
  τού την φροντίδα νά τόν προσέ¬
  χη άπό κάθε ΰπουλο κίνδυνο—
  άπό κάθε σωματικό κάματο.
  * *
  *
  Οί κωμικοί τοΰ θεάτρου δέν
  είναι άσχετοι καΐ μέ άλλους κω
  μικούς: Τής ζωής. Πόσοι επαγγελ¬
  ματιαι δέν συμβαδίζουν μέ την α¬
  ποστολήν τους: Είναι προωρισμένοι
  νά δημιουργοΰν διά τούς άλλους
  ?να ενδιαφέρον είτε άπλής άνα-
  ψυχής, είτε καί 2λως διόλου συ-
  ναισθημάτων είίθυμων καΐ ίκανο-
  ποιητικών. Κάτι κάνουν καί αύ¬
  τοι διά την δημιουργίαν διαυγοΰς
  κρίσεως ή χαρούμενης διαθέσεως.
  Κ«ΐ τό άποτέλεσμα; Άκολουθοΰν
  την μοΐρα τοΰ κωμικοΰ 2πως την
  διέγραψε διά μέσου των αίώνων ή
  ζωή. Πεθαίνουν άγνοημένοι, είτε
  αίφνίδια καΐ άπροσδόκητα, είτε
  δπωσοήποτε μέ πλαίσιον μίαν σκη-
  νογίαφίαν μάλλον δραματικήν
  άλλά καΐ βαθύτατα σαρκαστικήν.
  ^ · ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή έκκλησΐα τής Κρήτης
  Ο Ι. ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ ΣΥΓΓΕΑΑΚΗΣ
  Ή έν&ρόνισίς τού.
  Μία ένθρόνισις Έπισκόπου |
  αποτελεί βεβαία πάντοτε γε-
  γονός αξιοσημείωτον. Πολΰ
  περισσότερον δταν τό έπισκο-
  πικόν άξίωμα λαμπρύνεται ά¬
  πό την προσωπικότητα έκεί¬
  νου πού τό περιβάλλεται, δ¬
  ταν ό καταλαμβανόμενος θρό-
  νος διέτρεξε τόν κίνδυνον τής
  καταργήσεως, δπως είς την
  περίπτωσιν τής Έπισκοπής
  Κισσάμου καί ΣελΙνου.
  Άλλ' ήένθρόνισις τοϋέπισκό
  που Εύδοκ(μου Συγγελάκη είς
  τόν θρόνον τής Έπισκοπής
  τού δυτικοϋ διαμερίσματος τής
  Κρήτης, εγένετο μέ Ιδιαιτέραν
  δλως μεγαλοπρέπειαν καί έπι-
  βλητικότητα, μέ εξαιρετικήν
  έπισημότητα καί προσέλαβε
  σημασίαν παγκρητίου γεγονό
  τος. Αί τιμαί τάς οποίας έπε-
  δαψίλευσεν είς τόν νέον επί¬
  σκοπον ή στρατιωτική οίκογέ-
  νεια, έκ των κόλπων τής ο¬
  ποίας καί προέρχεται, αί λαϊ-
  καί έκδηλώσεις πού έλαβον
  την μορφήν καί την έκτασιν
  πανδήμου συναγερμοϋ είς δ-
  λας τάς πόλεις καί τα χωρία
  κατά την άπό Ηρακλείου μέ-
  χρι Καστελλίου διαδρομήν τού
  υπήρξαν όμολογουμένως πρω-
  τοφανεΐς. Τό 43ον Σύνταγμα
  άντεπροσωπεύθη είς την ένθρό
  νισιν τού νέου έπισκόπου διά
  τοΰ ϋποδιοικητοθ τού κ. Νι-
  κολοπούλου, τοϋ ύπασπιστοθ
  τού κ. Σταυρακάκη καί τριών
  άλλων αξιωματικών.
  Τό Σύνταγμα τής Ρεθύμνης
  τοΰ άπέδοσεν ιδιαιτέρας τι¬
  μάς κατά την διέλευσιν τού
  εκείθεν, ώργάνωσε δέ καί δέ
  ξίωσιν είς την Στρατιωτικήν
  Λέσχην. Καί οί συγκινητικο!
  λόγοι πού τοϋ απηύθυνεν ό
  Διοικητής συνταγματάρχης κ.
  Κακαβέλας, απαντών είς τάς
  άποχαιρετιστηρίους παραινέ-
  ! σεις καί ευχάς τού πρός τούς
  |άξιωματικούς, έπάλλοντο άπό
  συγκίνησιν, άπό είλικρινή α¬
  γάπην καί άπό βαθύν σεβα¬
  σμόν.
  Καί είς τΛ Χανιά, ή Με-
  ραρχία έπιφυλάσσει την πλέ
  όν ένθουσιώδη ύποδοχήν. Ή
  δεξίωσις είς την Λέσχην, ένώ
  ή μουσική τής Μερσρχίας ά-
  νέκρουεν συνεχώς πανηγυρι-
  κά έμβατήρια καΐ πατριωτι-
  κά θούρια, οί θερμοί λόγοι
  τοθ κ. Μεράρχου, αί έκδηλώ
  σεις των αξιωματικών, ανω¬
  τέρων καί κατωτέρων, ή
  αποστόλη τής μουσικής τής
  Μεραρχίας είς την φιλόξε
  νόν οικίαν τοθ έ. ά. ταγμα
  τάρχου κ. Παπαγρηγοράκη
  διά νά παιανίζη. κατά την
  διάρκειαν τοθ γεύματος τό
  οποίον ό έξαιρετικός αύτός
  άνθρωπος παρέθεσεν είς τόν
  "Επίσκοπον καί την έξ Ή
  ρακλείου συνοδείαν τού, καί
  τό γεγονός τέλος δτι περί
  τούς πεντήκοντα άξιωματι-
  κοί μέ επί κεφαλής τόν Μέ
  ραρχον στρατηγόν κ. Λελά-
  κην ηκολούθησαν μέχρι Κα¬
  στελλίου καί παρέστησαν είς
  την ένθρόνισιν, άποτελοθν
  φρονούμεν έκδηλώσεις καί τι¬
  μάς διά πρώτην φοράν απο¬
  διδομένας είς παρομοίαν πε
  ρίπτωσιν.
  Άλλά καί αί λαίκαί έκδη¬
  λώσεις υπήρξαν έπίσης πρω-
  τοφανεΐς. Καθ* δλην την δια
  δρομήν, είς δλα τα χωρία οί
  κάτοικοι έσπευδον νά υπο-
  δεχθοόν τόν νέον Επίσκοπον
  καί νά λάβουν τάς εϋλογίας
  τού. Είς δλα τα χωρία τής
  Ρεθύμνης καί των Χανίων ι¬
  δία δέ είς Βρύσες καί Άρμέ-
  νους, είς τούς ίστορικούς Άρ
  μένους μέ τόν θρυλικόν πλά-
  τανον κάτω άπό τό πυκνόν φύλ
  λωμα τοϋ όποίου έπανειλημ
  μένως συνήλθον αί επαναστα¬
  τικαί συνελεύσεις των Κρη-
  των κατά τούς μαύρους χρό-
  νους τής δουλείας κσί των
  συνεχών έξεγέρσεων, ή ύποδο
  χή υπήρξεν έξαιρετικώς έγκάρ
  διός κσί θερμή Είς Καλύβες ,
  έττίσης. Καί είς τα Χανιά πλή·
  θη κόσμου εξεδήλωσαν την
  εκτίμησιν καί τόν σεβασμόν
  των πρός τόν νέον Ίεράρχην.
  Εκεΐ δμως δπου ή ύττοδοχή
  προσέλαβε την μορφήν παλ-
  λαίκοθ συναγερμοΰ, ήτο είς
  τα χωρία τής Κισσάμου. Ή
  διαδρουή είς την επαρχίαν αύ-
  ήν υπήρξεν πράγματι ανω¬
  τέρα πάσης περιγραφάς, αύ·
  τόχρηυ,α άποθεωτική. Είς την
  Αγίαν Ματρίναν, είς τόν Ταυ
  ρωνίτην, είς τό Μάλεμε, τό
  Κολυμπάρι καί τόν Δραπανιδν
  τα σχολεΐα είχον παραταχθή
  κατά μήκος τής όδοΰ μέ τούς
  διδασκάλους των οί δποΐοι
  καί προσεφώνουν τόν επίσκο¬
  πον, ένώ πλήθη κόσμου ύπε-
  κλίνοντο ευλαβώς κσί ώραΐ-
  αι κόραι μέ κάνιστρα,έρραινον
  αυτόν μέ άνθη των άγρών καί
  των κήπων των. Καί είς τάς
  έκδηλώσεις αύτάς προσετίθε¬
  το καί ό ήχος των κωδωνο-
  κρουσιών πού άντιλαλοϋσεν
  είς τούς κάμπους καί τάς
  χαράδρας καί ύψώνετο έ!ως
  είς τόν ουρανόν ώς γλυκεϊα
  άρμονία χαράς,^ώς ϋμνος δο·
  ξολογίας πρός τόν θεόν τοϋ
  όποίου ό άντιπρόσωπος διέ-
  σχιζε την στολισμένην μέ τα
  λουλούδια τής ανοίξεως, Κίσ-
  σαμον...
  Είς τό Καστέλλι, έδραν τής
  Επισκοπής, ή ύποδοχή τοΰ
  νέου έπισκόπου υπήρξεν όν¬
  τως άποθεωτική. "Εξω τής
  κωμοπόλεως, χιλιάδες κόσμου
  έκ των δύο έπαρχιών ανέμε¬
  νον την άφιξιν τού. Οί μαθη¬
  ταί τοΰ Γυμνασίου καί των
  Δημοτικών Σχολείων, οί πρό-
  σκοποι, όλόκληρος ή άστυνο-
  μική δύναμις είχον παρατα¬
  χθή καί ανέμενον. Μόλις δέ
  έφθασαν τα αύτοκίνητα τής
  πομπής, δλος ό κόσμος έκκνι'ι-
  θη ώς κΰμα άνθρωποθαλάσ-
  σης διά ν ά ίδη τόν Ποιμενάρ-
  χην τού καί νά εκδηλώση την
  πρός αυτόν αγάπην τού καί
  τόν σεβασμόν τού. Ό Θεο¬
  φιλέστατος Εύδόκιμος κατέρ-
  χεται τοϋ αύτοκινήτου καί γί-
  νεται δεκτός άπό τό Κοινοτι¬
  κόν Συμβούλιον, τάς αρχάς
  καί τόν κλήρον. Κατόπιν, δ-
  λοι πεζή μέ επί κεφαλής τα
  έξαπτέρυγα των έκκλησιών,
  τάς σημαίας καί τα λάβαρα,
  ό Έπίσκοπος καί ή άκολου-
  θία τού, κατευθύνονται είς
  τόν καθεδρικόν ναόν διά την
  τελετήν τής ένθρονίσεως έ¬
  νώ χιλιάδες κόσμου άκολου
  θοθν. Ή κωμόπολις τοΰ Κα¬
  στελλίου πλέει είς τό κυα-
  νόλευκον ποΰ σχηματίζουν
  τα δάση των σημαιών.
  Οί κεντρικοί δρόμοι έχουν
  διακοσμηθή μέ δάφνας καί
  μυρτιές είς τό κέντρον δέ
  έχει στηθή άψίς μέ την επι¬
  γραφήν: «Εύλογημένος ό ερ¬
  χόμενος έν ονόματι Κυρίου».
  Ό νέος έπίσκοπος καί ή ά·
  κολουθία τού κατευθύνονται
  είς την εκκλησίαν ένώ άπό
  τα παράθυρα καί τούς εξώ¬
  στας των οίκιών δεσποινίδες
  ραίνουν μέ άνθη καί μϋρα.
  Είς τόν ναόν ψάλλεται δο-
  ξολογία, μεθ' δ ό μητροπολι-
  τικός έπίτροπος άρχιμανδρί-
  της κ. Ψαλιδάκης, άναγιγνώ
  σκει τα μηνύματα τοϋ Πά
  τριάρχου Κωνσταντινουπόλε¬
  ως, τής Ίεράς Συνόδου Κρή
  της καί τοΰ Μητροπολίτου
  Κρήτης κ. Τιμοθέου «αί κατό
  πιν, ό άρχιερατικός έπΐτρο
  πος Κισσάμου Παπά Βασίλ.
  Μπλαβάκης, καταθέτων την
  εντολήν, καλεΐ τόν νέον επί¬
  σκοπον ν' ανέλθη είς τόν
  θρόνον τού. Ό θεοφιλέστα
  τος Εύδόκιμος ένθρονίζεται
  Τόν προσφωνοΰν κατόπιν,
  δι' ωραίον λόγων ό εϊρη
  νοδίκης κ. Μήτσης, όίατρός κ
  Λυγιδάκης καί ό Γυμνασιάρ
  χης κ. Σπυριδάκης. Απαν¬
  τών ό έπίσκοπος κ. Εύδόκ
  μος μέ καταφανή την βαθε'
  αν συγκίνησιν άπό την όπο
  αν έ"χει καταληφθή, εύχαρ
  στεΐ διά τάς εκδηλώσει
  πού τοϋ εγένοντο καί κη
  ρύσσων την αγάπην καί την
  ομόνοιαν, την αρετήν καΐ
  την έγκαρτέρησιν, την πίστιν
  καί τόν άλτρου'ίσμόν λέγει
  δτι θά φροντίση νά φανή
  Τα συσσίτια Μοιρών.
  Άξία πολλοΰ λόγου είνε
  ασφαλώς ή έναρξις τής λει-
  ουργ'ας μαθητικών συσσιτί-
  ων είς την κωμόπολιν Μοι-
  ών. Καί διότι τα μαθητικά
  συσσίτια είναι κάτι τό συν-
  υαζόμενον μέ τάς γενικωτέ-
  ας σχολικάς προόδους καΐ
  ιότι ήρχισαν λειτουργοΰντα
  είς την ύπαιθρον χώραν: Αί έλ
  είψεις των οιδακτηρίων, Ιδία
  ών έπαρχιακών κέντρων καί
  ών χωρίων, ήσαν άπό πολλοΰ
  γνωσταί. Ή συμπλήρωσις δέ
  των έλλείψεων τούτων, ήτις
  ήρχισε καί συνεχίζεται μέ τόν
  γοργόν άνακαινιστικόν ρυθ¬
  μόν τοϋ νέου κράτους, άπο-
  βαίνει ήδη ούσιασΐική μέ τα
  μαθητικά συσσίτια, έ'να σταθ¬
  μόν δχι απλώς σχολικής άλ¬
  λά καί κοινωνικάς προό-
  δου. Καί ιδιαιτέρως είς Μοΐ-
  ρες, παραγωγικόν κέντρον, μέ
  δλας τάς άπαιτήσεις τής προ-
  όδου ταύτης.
  Τα &σπεριδοειδή.
  Πρός καταπολέμησιν των
  διαφόρων νόσων έκ των οποί¬
  ων καταστρέφονται τα έσπε-
  ριδοειδή, τό Γεωργικόν Ταμεί¬
  ον απεφάσισε την επιβολήν
  δεκαπενταλέπτου φόρου έφ'
  έκάστης όκάς των προϊόντων
  αυτών, απεφάσισε δέ ιήν επι¬
  βάρυνσιν αυτήν, διότι δέν ήτο
  δυνατόν δυστυχώς νά έξευρε-
  θοΰν άλλοι πόροι. Πάντως ή
  έπιβάρυνσις αυτή θά καλυφθή
  πιστεύομεν έξ ολοκλήρου έκ
  τοθ κέρδους τό οποίον θά
  προέλθη διά τής αυξήσεως
  τής παραγωγής. "Ας μή λη-
  σμονώμεν αλλωστε δτι τα έ-
  σπεριδοειδή κινδυνεύουν νά
  καταστραφοΰν έξ ολοκλήρου
  έκ των διαφόρων νόσων καί
  δτι έπομένως οιαδήποτε θυ-
  σία διά την σωτηρίαν των είνε
  δικαιολογημένη.
  Οί ψεκασμοί.
  Ή άσθένεια πού ενεφανί¬
  σθη καΐ προσβάλλει τάς άμ-
  πέλους τής περιφερείας μας
  είναι σοβαρά δυστυχώς, δι-
  καίως δέ εξεδηλώθη άνησυ-
  χία έκ μέρους των άγροτών.
  Εύτυχώς δμως ή νόσος είναι
  καταπολεμήσιμος. Ή έπιστή-
  μη διαθέτει δλα τα μέσα πρός
  τουτο. Καί ή ΰπηρεσία τοθ
  Φυτοπαθολογικοΰ Σταθμοΰ έ¬
  πραξε τό καθήκον της διά
  τής παροχής είς τούς άμπε-
  λουργούς των άπαραιτήτων
  όδηγιών πρός καταπολέμησιν
  τής νόσου καί εξουδετέρωσιν
  των έξ αυτής κινδύνων. Άπο-
  μένει τώρα νά πράξουν καΐ
  οί γεωργοΐ τό ιδικόν των κα¬
  θήκον, άρχίζοντες χωρίς ά-
  ναβολΫ]ν καί καθυστέρησιν
  τό ψέκασμα των αμπέλων.
  Καΐ δέν ύπάρχει άμφιβολία
  δτι θά τό πράξουν άφοΰ πρό-
  κειται περί των ίδίων συμφε-
  ρόντων, περί αυτής τής ζωής
  των.
  άξιος τού θεοϋ καΐ άντάξιος
  των προσδοκιών τοϋ ποιμνί
  ου τού.
  Μετά την τελετήν τής έν¬
  θρονίσεως ό νέος Έπίσκοπος
  κατηυθύνθη μετά τής σχηματι-
  σθεΐσης πομπής διά των κεν-
  τρικών όδών είς τό έπισκοπι-
  κόν μέγαρον δπου εδέχθη τάς
  αρχάς καΐ τόν λαόν καί δπου
  εγένετο δεξίωσιςπαραταθεΐσα
  μέχρι βαθείας νυκτός, ένώ ή
  κωμόπολις τοΰ Καστελλίου έ-
  πανηγόριζε καθ" δλην την νύ¬
  κτα τό μέγα καί εύτυχές γε¬
  γονός τής ένθρονίσεως τοθ
  νέου Έπισκόπου της, τοθ έ-
  ξαιρετικοΟ Ιεράρχου κ. Εύδο-
  κίμου Συγγελάκη. Μ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι'Λ
  .£·
  ;.
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: «Τζέν
  τλεμαν άθλητής». Μέ τόν Ζώρζ
  Όμτιριέν.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον γιά τελευ¬
  ταία φορά τό μνημειώδες έργον:
  «Ή ζωή τοϋ Έμΐλ Ζολδ».
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΖΕΗΤΑΕΜΑΝ
  ΑΘΛΗΤΗΣ
  Μέ τόν -ώρζ Όμπριέν. >
  ΑΥΡΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Τό μουσικό χορευτικόν ]
  χάρμα:
  Σ Χ ΡΕ-
  ΨΟΥΜΕ
  Μέ τό γοητευτικό ζευ-
  ΦΡΕΚΤ ΑΣΤΑΙΡ
  ΪΖΜΤΖΕΡΡΙΤΖΕΡΣ
  Τό φίλμ — άποθέωσις (
  τοΰ ρυθμοΰ, τής μελωδί- ς
  άς, τοΰ χιοϋμορ, τής ώ- < μορφιάς. ιΐί ■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■Β ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τό θαλαμηγον ά)« Αναχωρεί έξ Ηρα¬ κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬ αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΉΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ΠρβΜΤορεΙον ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ Τθλίφ. 9-41 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δια Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό- λον, θεσσαλονίκην. Τηλέφ. 5-50 «» ^Ηπΐει· «■■■■■■■■■■■■■■ Είς τόν δρόμον τού Οεανθρώπου Ο ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ Τοΰ Λεωνίδα Άντρέγιεφ. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Προσέχετε πάντα την τελευταίαν έντύπωσι. "Οταν γράφετε, δταν όμιλεϊτε, Ηον —Νά τόν κάνωμε τί; Ό Ίούδας Οπεκλίθη καΐ περί- μενε, κυττάζοντας πειθήνια πρός τόν άγέρωχον συνομιλητήν τού. —Πήγαινε. —θά πάω, άλλά θά έπανέλθω! —Δέν θά σοθ Ιπιτρέψουν νά μπής! Πήγαινε! Κι' άλλες «ολλές φορές, δ Ί- σκαριώτης χτύπησε την πόρτα τοΰ γέρου άρχιερέως, κι' αύτός τόν δέχθηκε, Νευριασμένος καΐ απησχολη¬ μένος, ό άρχοερεύς έξήταζϊ τόν προδότην σιωπηλός. θάλεγε κα νείς πώς μζτραθαΐ τίς τρίχες τοθ καμπουρωτοθ κρανίου τοϋ Ίού- δα. Καί ό Ίούδας, τό ϊδιο, σώ παινε, σάν νά μετροΰσε τίς τρί¬ χες τής άραιάς καί ψαρής γενει- άδας σοθ άρχιερέως. —Τέλος πάντων, δέν άκοθς! Έδώ είσαι πάλι — μουρμούρισε θυμωμένος καί άγέρωχος ό άρ- χιερεύς κυττάζοντας μέ περιφρό- νησι τόν Ίσκαριώτη άπό την κο- ρυφή £ως τα νύχια. —Θέλω νά σας πααραδώσω τόν Ναζωραΐο! Καί οί δυί τους σώπασαν κι' έξακολουθοθσαν νά κυττάζουν 6 έ"νας τόν άλλο μέ προσοχή. Ό Ίούδας δμως είχεν έκφρασιν ή- ρεμη, ένφ ό άρχιερεύς ήταν άνά- στατος γιοματος μέ έσωτερική όργή, ξέρη καί ψυχρά σάν την παγωνιά τής αύγής τόν χειμώνα. —Καί πόσα θέλεις γιά τόν Ίη- σοθ σου; —ΤΙ είσθε διατεθειμένος νά δώσετε: Μέ προφανή ευχαριστήση ό 'Άννας άποκρίθηκε σέ τόνο προσ- βλητικό. —Είσθε δλο: σας μιά συμμο- ρία άπατεώνων! Τριάκοντα άρ- γύρια. Πάρα πάνω' δέν δίδομε! Καί δέν χόρταινε νά βλέπη τό θέαμα ποίι παρεΐχεν ό" Ίούδας, πού άπό τό κακό τού έ'τρεμεν ό- λόκληρος κα'. Ικανε κινήσεις σάν νάχε τουλάχιστον δέκα πόδια. Γιά. τόν Ίησοΰ; τριάκοντα άργύρια, φώναξε μέ φωνή πού πρόδιδε δλη τού την κατάπληξι, καί διεσκέδαζε τόν άρχιερέα. Γιά τόν ΊησοΟ τόν Ναζωραΐο; Σοβα¬ ρά, θέλετε νά σας πουλήσουν τόν Ίησοϋ τόν Ναζωραΐο γιά τριά¬ κοντα άργύρια; Καί τό πιστεύε- τε αύτό πώς θά μπορέσετε ν' ά γοράσετε τόν ΊησοΟ τόν Ναζω¬ ραΐο γιά τριάκοντα άργύρια! . Ό προδότας γύρισε μέ μιά ά πότομη κίνησι πρός τόν τοΐχο καί ήρχισε νά γελα, τείνοντας τα μα- κρυά μπράτσα τού πρός την λευκή καί λείαν έπιφάνεια: —Άκοθς; Τριάκοντα, άργύρια! Γιά τόν ΊησοΟ σου! Καί μέ την ίδια κρύφια χα- ρά, ό 'Άννας πρόσθεσε μέ ΰφος άδιάφορο. —"Αν δέν θέλης, φύγε! Νάσαι βέβαιος πώς θά βρεθή κανένας άλλος νά μας τόν πουλήση ά- κόμη φθηνότερα! Καί σάν τούς ρακοσυλλέκτας πού μέσα στή λάσπη μιάς πολυ- σύχναστης πλατείας, κυττάζουν ποίος θά πρωταρπάξη μέσα άπό ΐίς λάσπες καί τα σ<ιουπίδια κα νένα κουρέλι, άρχισαν νά παζα- ρεύουν μέ έπιμονή, μέ λύσσα! (συνεχίζεται) 'Ελευθ. Πηγάκης Ί«τρέ>ς—Παθολόγος
  Δέχεται έν τφ ΙατρεΙφ τού
  όδός ΤσακΙρη (οίκία στροτη-
  γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  Ο ΖΤΟΜΑΧΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  Κων. Ε. Πολυδάκης
  ΕΙδικευθεΙς έν Γερμανΐα είς
  τα νοσήματα τοΰ στουάχου
  έντέρων καί ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι·
  κου συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οΐκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αΐμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι* ενέσΐων.
  Άριθμ. τηλ. 7—92
  ΠΩΑΕ1ΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ
  ταπετσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
  των καί ε'νας μπουφές οικογενείας
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά
  τω κ. Δημ. Λιάκουρη Παντοπώ-
  λη έναντι Κρεοπωλείων,
  Ή πρώτη εντύπωσις εχει πάντο¬
  τε μεγάλη έπίδρασι. Άλλ' δταν έ·
  πιτύχΕτε νά την καταστήσετε εύ-
  μένη, μή λησμονήτε δτι αΰτό δέν
  θά χρησιμεύση σέ τίποτε, εάν διά
  την τελευταίαν συμβαίνει τό αντί¬
  θετον. Ή άποτυχία τής τελευταί¬
  ας έντυπώσεως, θά εξαφανίση την
  λάμψι τής πρώτης.
  Συμβαίνει κάποτε νά έλθη νά
  σδς επισκεφθή κάποιο πρόσ'ωπο
  διά πρώτην φοράν.
  Τό χώλ σας τοΰ φαίνεται έλκυ·
  στικό, ό φωτισμός τού εΤνε τόσο
  έπιτυχημένος! Άλλά φεύγοντας
  άνιιλαμβάνετοι δτι τό παραπέτα-
  σμα τής πόρτας είνε λεκιασμένο,
  ή τοτΐοθετημένο άπό την ανάποδη.
  Πάει τέλειωσε: - Σδς χαρακτηρί-
  ζει ώς άκατάστατη.
  Προσέχετε λοιπόν πάντα, ώστε
  νά σάς άφήνουν μέ μιά τελευταία
  καλήν έντύπωσι.
  — Όταν δίδετε ενα μεγάλο γεϋ
  μα, έπιβλέψετε τα έπιδόρπια καί
  τα φροθτα.
  Φροντίστε νά είνε ό καφές τέ-
  λειος" προβλέψετε την περίπτωσιν
  κατά την όποιαν θά έπρεπε νά
  διαλύσετε, οδτως ειπείν, την ανά¬
  μνησιν ενός ψητοΰ τιολύ καμμέ·
  νού.
  —Γράφετε μιά σπουδαία έπι-
  στολή; Έπιμεληθήτε νά την τέλει-
  ώσεχε δσο τό δυνατόν καλυτέρα.
  Είναι πάντοτε στΐς τελευταϊες
  γραμμές, δπου θά κατορθώσετε
  νά έκφράσετε αύτό πού σελΐδες
  καί σελίδες δέν θά μποροΰσαν νά
  ποϋν. Είναι αύτές ττού θά γλυκά-
  νούν την απαιτουμένη αΰστηρότη-
  τα των προηγουμένων ή αντιθέ¬
  τως έκεΐνες πού θά έπαναφέρουν
  έκ νέου την άττόστασιν, κατόπιν
  μιάς όλιγόστιγμης διαχύσεως.
  Δέν έπροσέξατε ποτέ δτι τα βι-
  βλία πού σδς άρέσουν ιδιαιτέρως
  είναι έκεϊνα των οποίων τό τέλος
  είνε έξαιρετικά καλογραμμένο; Τί
  νά σδς πώ, ή τελευταία γραμμή
  σδς έξαπατδ, μένετε σχεδόν έχθρι
  κά διατεθειμένον καί λησμονήτε
  τα πιό ώραϊα κεφάλαια...
  Καί τό «τρίτο» ενός θεατρικοϋ
  εργου; Μήπως δέν είνε αύτη ή τε¬
  λευταία πράξις πού φέρει τΐάντοτε
  την επιτυχίαν;
  Τό ίδιο καί δταν άφίνετε καίτοι·
  όν, ττοοσπαθήστε νά μην γίνη αύτό
  μέ μιά έκδήλωσι άξιολύπητη.
  "Εάν φεϋγετε γιά πολύ, κατορ¬
  θώσετε νά είνε έξαιρετικά ώραία
  κα'ι κτυπητή ή τελευταία _είκόνα
  πού θ' άποκομίσουν άπό σάς.
  Άποφεύγετε τίς περιττές φρά-
  σεις. Γιατί ετσι ή λέξις πού δέν
  θάπρεπε νά πήτε δέν θά σδς δια¬
  φύγη.
  Αΰριο, ΐσως, ή έπινόησις ενός
  τελευταίου χαιρετισμοθ, ενός τε-
  λευταίου χαμόγελου καί ή ώραία
  εντύπωσις δέν καταστρέφεται.
  Μία άλλη
  ΔΕΝΔΡΑΣΑΣ
  Διαρκής παρακαταθήκη καί οδηγίαι χρήσεως παρά
  τοίς αντιπροσώποις τής ΈταιρεΙας:
  3ΗΕΙ-1. ΟΟΜΠΑΝΥ (ΗΕίί^δ) -12
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Άπό τοΰ θρόνον
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓ1ΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΛ
  353ον
  ■ενεΜΒεεπΜ—
  Όταν ή"λθαν οί κρίσιμοι
  καιροΐ καί δλοι οί άλλοι έ'φυ-
  γαν, αυτή έμεινεν. "Οταν κα¬
  τόπιν ή Μαρία-Άντουανέττα
  απεπειράθη νά άποδράσπ μέ
  τούς δικούς της, ή Τερέζα
  πού εμαθε την φύγη την άλλη
  μερά, εφυγε κι'αΰτή καί ϋστερ'
  άπό άρκετές περιπέτειες βρέ-
  θηκε στό Λονδίνον. Έκεΐ ή¬
  ταν άσφαλής. Όταν δμως,
  μετά την άποτυχία τής άπο-
  δράσεως εφάνη καθαρά ό κίν
  δυνος πού άπειλοϋσε τή βασί-
  λισσα, ή Τερέζα χωρίς κανείς
  νά την καλέση έγύρισε άπό
  την Αγγλία άποφασισμένη νά
  άποδείξη, την άσβυστη άγάπη
  της πρός την έγκαταλελειμ-
  μένη φιλή των νεανικών χρό-
  νων...
  Τή νύχτα τού χωρισμοϋ
  προαισθάνθηκαν καί οί δυό
  πώς δέν θά έξαναβλέποντο
  Ασφαλώς την ώρα τοΰ ύστά-
  του έκείνου άποχαιρετισμοϋ
  στόν οποίον κανείς δέν πα¬
  ρίστατο, ή ΜαρΙα-Άντουανέτ-
  τα έδωκε στή φΐλη της, τελευ
  ταΐο δεΐγμα καί ένθύμιο φι-
  λίας, τό μικρό βόστρυχο των
  άσπρισμένων μαλλιών της
  βαλμένον μέσα σ' £να δαχτυ-
  λΐδι πού έφερε την τραγικήν
  έπιγραφή: «Άσπρισαν άπό τή
  δυστυχία» καί βρέθηκαν άργό-
  τερα κοντά στό σπαραγμένο
  κορμί τής πριγκηπίσσης. Ή
  κ - ντέ Τουρζέλ καί ή κόρη της
  μετεφέρθησαν σέ μιά κοινή
  φυλακή. Τό Ιδιο καί ή άκολου-
  θία τοθ βασιλέως — δέν τοϋ
  άφηκαν παρά έναν θαλαμη-
  πόλο γιά την προσωπική τού
  ύπηρεσΐα. "Ετσι κατεστράφη
  καί τό τελευταΐο δμοΐωμα
  αύλής. Ή βασιλική οΐκογένεια
  —ό Λουδοβϊκος 16ος, ή Μα-
  ρία-Άντουανέττα, τα δυό παι¬
  δία των καί ή πριγκήπισσα Έ-
  λισάβετ—έ'μεινε τώρα μονάχη.
  Ό φόβος ενός συμβάντος
  είνε σχεδόν πάντσ ττιό 'άφό-
  ρητος άπό τό ϊδιο τό συμβάν.
  "Οσο ταπεινωτική καί άν ήταν
  ή έγκάθειρξις τοθ βασιλέως
  καί τής βασιλίσσης, τούς πα-
  ρεϊχε ώστόσο κάποιαν άσφά-
  λεια. ΟΙ βαρείς τοΐχοι πού
  τούς έκύκλωναν, οί θεόκλει-
  στες αύλές, οί σκοποί μέ τα
  ντουφέκια των πάντα γεμάτα,
  έμπόδιζαν βεβαία κάθε από¬
  πειραν άποδράσεως. Άλλά
  συγχρόνως τούς έπροστάτευαν
  άπό κάθε έπίθεσι.
  (συνεχ(ζεται)
  ΆΑ. Γ. Ιτεψανίδης
  ΙΑΤΡΟΣ— ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Ιατρός ΕύαγγελισμοΟ
  σπουδάσας επί πενταετίαν έν
  "Ιταλία. Δέχεται έν τω νέφ
  Ιατρείω τού όδός (Πλατειά—
  Στράτα) Ιναντι φαρμακείου
  κ. Ζαχαριάδου. Ή εΐσοδος έκ
  τής όοου Καγιααπή".
  τΩραι έπισκέψεων 9-12 4-6
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος και α¬
  νωτέρας ποιότητος.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— 'Εττανηλθεν χθές
  έξ Αθηνών 6 κ. "Ανδρ Βλάσσης
  ΧΡυθΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καί έκη-
  Ι δεύθη την 8ην τρέχοντος έ. 6. είς
  !Μοχόν Πεδιάδος ό Σπυρίδων Δ.
  ' Λεμπιδάκης. Τούς οίκείους τού
  μεταστάντος καί ιδιαιτέρως τόν
  φίλον υϊόν τού κ. Δημήτριον Λεμ-
  ίιδάκην ύπάλληλον Νομαρχίας_ή
  «Ανάρθωσις» συλλυπεϊται θερμώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Νοσηλευ-
  θείς επί δεκαήμερον είς την Πό-
  λυκλιηκήν Ηρακλείου καί θερα-
  πευθείς τελείως άπό σκωληκοειδί
  τιδα βαρυτάτης μορφής, σπευδω
  νά εύχαριστήσω ολοψύχως τόν δι-
  απρεπή χειροΰργον ιατρόν κ Στυλ.
  Γιαμαλάκην διά την δλως έξαιρε-
  τικήν χειρουργικήν τού επέμβασιν
  χάρις είς την όποιαν τού όφείλω
  την ζωήν μου. 'Επίσης εύχαριστώ
  τούς ίατρούς της Πολυκλινικης κ.
  κ. Άλυγιζάκην, Σουργιαδακην, Σα
  ριδάκην διά τό εξαιρετικόν ενδια¬
  φέρον πού μοΰ επέδειξαν καθ" ό¬
  λον τό διάστημα τής νοσηλείας
  μου ώς καί άπαν τό προσωπικόν
  τής Πολυκλινικης ή δποία άλη-
  θώς περιποιεϊ τιμήν δια την πόλιν
  τοθ Ηρακλείου.
  Έμμ. Κουναλάκης
  -θερμώς ευχαριστούμεν την
  οικογένειαν Δημητρίου Καβαλλά-
  κι διά τό εκλεκτόν καί άφθονον
  φαγητόν μετά φροΰτων κλ. δπερ
  προσέφερεν είς τό «"Ασυλον τής
  Γερόντισσας» μεσημβρίαν καί ε¬
  σπέρας, την Κυριακήν, ΙΟην τ. μ.
  μνήμη τοΰ προσφιλοϋς των νεκροϋ
  Δημητρίου.
  (Μορφωτικός Σύλλογος Γυν«»
  κων).
  Γύρω στήν πόλι.
  Παρά την συνεχιζομένην άστά-
  θείαν τοϋ καιροΰ τα θερινά εΐδη
  ένδύσεως έκτίθενται είς τάς προ¬
  θήκας των έμπορικων κατασΐημά-
  των είς ποικιλίαν ποιοτήτων καί
  χρωματισμών.
  —'Εττί των είδών τούτων, συμ¬
  φώνως πρός την τελευταίαν άγο-
  ρανομικήν διάταξιν, προσηρτήθη·
  σαν μικραί πινακίδες έφ ών άνα-
  γράφονται αί τιμαί πωλήσεως.
  —ΟΟτω καί ή συνήθεια τοϋ πα·
  ζαρεύματος άφ' ενός ιταύει πλέον
  καί ή άμφιβολία τοΰ άγοραστοΰ
  δτι πιθανόν νά ήδικήθη, δέν υφί¬
  σταται άφ' ετέρου.
  —Δεδομένου δτι αί άναγραφό-
  μεναι επί των πωλουμένων άντικει
  μένων τιμαί τελοΰν πάντοτε υπό
  τόν έλεγχον τής άγορανομίας.
  —Είς τό Δημαρχείον ήρχισεν ή
  εγκατάστασις των σωλήνων έσω
  τερικής θερμάνσεως.
  —Τοιουτοτρόπως συμπληρςίινε·
  ται καί ή ούσιωδεστέρο έλλειψις
  τοϋ Δημαρχιακοϋ μεγάρου.
  —Ή άναλογία διά την καταπο¬
  λέμησιν τής νόσου Σκληροτίνια,
  ί^τις παρουσιάσθη είς τάς άμπέ-
  λους, είνε 1, 1)4-1, 1)2 όκδ θειι-
  κοΰ χαλκοΟ καί 1 όκδ ασβέστου
  είς 100 οκάδας ϋδατος.
  —Την αναλογίαν ταύτην πρέ-
  πει νά προσέξουν οί άμπελοκτη
  ματίαι καί νά σπεύσουν νά ψεκά-
  σουν τάς άμπέλους των πρίν ή ή
  νόσος προχωρήση.
  —Ή έκδρομή τής Έλληνικής
  περιηγητικής λέσχης είς Ηρά¬
  κλειον, Κνωσόν, Ρέθυμνον καί Χα¬
  νιά, έκδηλώνει τό ενδιαφέρον τό
  οποίον άναπτύσσεται παντοΰ διά
  τόν εσωτερικόν τουρισμόν.
  —Ιδιαιτέρως δσον άφορδ την
  Κρήτην τό έν άλλη Ελλάδι ένδι
  αφέρον έκδηλώνεται καί διά τής
  έκδρομής ταύτης.
  —"Ητις αποτελεί συνέχισιν μι
  άς παραδόσεως την όποιαν έπίλε
  κτα μέλη τής "Αθηναϊκήν κοινω
  νίας καί γενικώς πολλοί φιλοτου
  ρισταί άκολουθοϋν άπό παλαιά,
  καί ιδιαιτέρως τα τελευταία Μτη.
  — Είς τό πρόγραμμα τής συν-
  αυλίας τοϋ ζεΰγους Μπορζωφ ή
  όποΐα θά δοθή ώς γνωστόν την
  προσέχη Παρασκευήν συμπεριλαμ
  βάνονται έκτός άπό τα άλλα έρ
  γα μεγάλων μουσουργών καί σει
  ρά άπό τα περίφημα λαϊκά Ρωσ
  σικά τραγούδιο.
  —Όπως τό «Στένκα Ράζιν», τό
  « Οτσι Τσόρνια» καί τό «'Ει Γι
  αμσίκ γκονί» τα όποΐα θά τραγου
  δήσουν ή κ. καί ό κ. Μπορζωφ.
  —Είς την συναυλίαν θά συμμε
  τάσχη ώς γνωστόν πλήρης όρχή
  στρα υπό την διεύθυνσιν τοϋ δευ
  τέρου.
  —Είς τοϋ Πουλακάκη προβάλ
  λεται αυριον £να άριστουργημα
  τάκι τό «"Ας χορέψωμε».
  —Άρκεΐ δτι είς αύτό πρωταγω
  νιστοΰν δΰο άσσοι τοΰ κινηματο
  γράφου άλλά καΐ τοϋ χοροΰ ίδιαι
  τέρως ό Φρέντ "Ασταιρ καί ή
  Τζίντζερ Ρότζερς διά νά πεισθη
  κανείς διά την επιτυχίαν τού.
  έ Ρέπορτϊρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών ή μοδίστα δϊς Μαρίνα Ά
  νωγειανάκη κσμίσασα πλουσίαν
  συλλογήν πατρόν καί κροκΐτής
  θερινης σαιζόν. 1_3
  Λύσις προχθεσινού
  ύη'άρ. Θ7σταυρολέξου
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήκη εδ-
  ρύχωρος κειμένη παρά τ© Μπο-
  θοσακείψ.
  Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω.
  Ι. Καρούζου. 1—10
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θικιλΐαν
  ιών.
  &,*♦ ένος τταύει -λ£ον
  Ρολίο τού άγοοαβτ»
  *.ν* Α».κήβη78Π;
  ίτίροα ^ ι
  'ίνου βτι αί άναγραεό·
  ωνπωλουμένωνάντιίΒ '
  ί· τϊλουν ττάντοτε Μ
  ν της άγορανομίας
  Δημαρχείον ήρχισε*«
  Λς των σωλήνων ίοα
  ιμάνσεως
  ρτρόττως συμπληροί-
  υσιωδεστέρα Ελλ
  (ΐακοΰ μεγάρου.
  λογίσ διά την καταΐί
  ; νόσου Σκληροτιω
  τάαθη ιίς τΰς ^
  . 1)4-1, 1)2 οκά Ιϋ-
  καί ] οκά άσβέ«
  >ας Οδατος.
  πλογΐαν ταύτην πρέ
  έζουν οί άμπελοι
  ά σπεύσουν νά ψεκα-
  ιπέλους των ττρίνί)ή
  >ρήση
  ρήη
  3θμή τής Ελληνικάς
  ; λέσχης είς Ήρά·
  »6ν, Ρέθυμνον κοί Χα·
  >ει τ ό ενδιαφέρον τό
  τύσσεται παντοθ δώ
  ιόν τουρισμόν.
  ιως δσον άφορς την
  ' αλλη Ελλάδι ίν_5ι
  λώνετάι καί διά τής
  ότης.
  τοτελεί συνέχισιν μι
  ως την οποίαν έπιλε
  ΐς Άθηναικης κοινω
  «ώς ττολλοί φιλοϊου
  >υβοΰν άτΐό παλαιά.
  ς τα τελευταία ίτη·
  ΐρόγραμμα τής σ«ν
  εύγους Μπορζωφ Π
  3ρ ώς γνωστόν την
  ϊσκευήν συμπεριλαμ
  ς άτΐό τα άλλαϊΡ
  ουσουργών καί σει
  ρίφημα λαικά Ρωσ
  "«Στένκα Ράζιν». £
  3» καί τό «Έι "
  ά δττοία θά τραγο»
  1 ό κ. Μπορζωφ,
  υναυλίανθά συμμ·
  στόν πλήρης.°Ρ^
  διεύθυνσιν τού <>*υ
  Ιουλακάκη π
  να άυ
  σοι τού κι
  0
  ο0 ΧΡ
  τ "Ασταιρ
  >ς διά νά
  ,ηιτυχίαν τού.
  έ ΐέορτι
  Επανήλθεν έξ |Λ
  , δΐς Κορινα Α
  μΐσασα ηλουσαν
  Γν καί κροκΐιηί
  οχθεσΝνού
  αυρολέξοιι
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  273βν
  Ουτε δίκαιον πλέον ΰπάρχει, ουτε άδικον. Κα
  τατρέχουν τούς άγΐους, κλεΐουν τούς οφθαλμούς
  είς πάσαν αλήθειαν. Τό σκότος έγινεν έξις ·<ων. Δέν είξεύρουν πλέον τί χρεωστούν, ουτε είς τούς ζώντας οΰΐε είς τούς τεθνεώτσς. Άκούεις έ κεΐ! άπαγορεύεται ν' αποθάνη τις άγΐως. Ή τσφή' είνε πραγμα, τό οποίον άνάγεται είς την αστυνομί¬ αν! Κΰρ Θανέμη, έ-κατάλαβες τί σοθ εΐπα!. —'Εκοτάλαβσ, άγ(α ήγουμένη, έγώ έκατά- λαβα. —Είμπορώ λοιπόν νά βάλω βάσιν είς σέ; —Έγώ θά κάμω δ,τι μέ προστάξετε. —Πάγει καλά. Θά καρφώσπ,ς λοιπόν τό νεκρο- κράββατον καί αί μοναχαί θά τό μεταφέρουν είς1 την εκκλησίαν. Θά ψάλουν τα νεκρώσιμα, επειτα! θά έπιστρέψουν είς τα κελλία των. Μεταξύ τής ένδεκάτης ώρας καί τοθ μεσονυκτίου, θά έλθης' τοΰ λόγου σου μέ τόν σιδηροϋν μόχλον σου. Τα | πράγματα θά γίνουν μέ μυστικότητα. Μέσα είς την εκκλησίαν, άλλος τις δέν θά είνε ειμή τέσ- σαρες ψάλτριαι, ή όοία Άνάληψις καί σύ. —Θά είνε καί άλλη όσία, άδελφή, τής ο¬ ποίας θά είνε ή σειρά νά άγρυπνήοΓ) αυτήν την νύκτα. —Αυτή δέν θά στραφή νά ιδή οπί¬ σω της. —Όμως θ' άκούη. —Δέν θ' άκούη,. Κσΐ επειτα, δ,τι γινώσκει τό μοναστήρι, ό κόσμος τό άγνοεΐ. Μετά τίνα δέ στιγμήν. —ΤοΟ λόγου σου άφσιρεϊς τό κουδοϋνι άπό τό γόνυ|σου, προσέθεσεν ή ήγουμένη, έπειδή είνε περιτ Ι τόν νά άκούσουν δτι εΐσαι έκεϊ παρών. Λέγω, άγία ήγουμένη, ό ίατοός τής νεκρο- ψίας έκαμε την συνειθισμένη τού έπίσκεψι; — Θά έλθη σήμερον, τιερί τάς τέσσαρας. 'Ε σήμαναν τό.> κώδωνα, μέ τόν οποίον προσκαλεΐ-
  ται ό (ατρός των νεκρών. Άλλά σύ λοιπόν κα-
  νένα κώδωνα δέν άκούεις;
  —'Εγώ προσέχω μόνον είς τόν (δικό μου.
  —Εύγε σου, κύρ Θανέμη' κατά τουτο καλά κά
  μνεις.
  —Λέγω, όσία ήγουμένη, θά χρεισσθή ε"νας
  μοχλός, νά έχη £ξη ποδών μάκρος, τουλά¬
  χιστον.
  —Πόθεν θά τόν ζητήσας;
  —Όπου είνε κά>κελλα σιδηρά, έκεΐ δέν άπο-
  λείπουν ουδέ μοχλοί σιδηροϊ. "Εχω τα σιδερικά
  μου έκεΐ είς τό βάθος τοθ κήπου.
  —Μή λησμονήση κύρ Θανέμη, τρία τέταρτα
  τής ώρας περίιτου πρό τοΰ μεσονυκτίου.
  —Ήθελα νά σοθ είπω, άγία ήγουμένη' δσαις
  φοραΐς έχετε ώσάν τέτοιαις άλλοις δουλειαΐς, ό
  άδελφός μου εΤνε πολύ χειροδύναμος. Σίδερο μο-
  ναχό.
  — Πρέπει νά γίνουν τα πράγματα δσον είνε
  δυνατόν όγρηγορώτερα.
  —Είνε ποϋ εΐμαι καί άνάπηρος1 κουτσαίνω ό
  κακομοίρης. Θά μοΰ χρειασθή άφευκτα κάποιος
  βοηθός.
  —"Ηκουσες λοιπόν θά εύρεθής είς τάς £νδε.
  κα ή ώρα πλησίον τοθ θυσιαστηρίου, μέ τόν
  μόχλον σου τόν σιδηροθν. Μία ώρα σέ φθάνει.
  Ή άκολουθία άρχίζει τό μεσονύκτιον. Κύτταξε, νά
  είνε δλα τελειωμένα έ'να τέταρτον τής ώρας
  πρΐν αρχίση ή άκολουθία.
  (συνεχίζεται)
  ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΕΝΑΣ ΑΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■ει«Μεΐ|
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΣΓ.
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  ΠερατωΘεισών των έγκαταστάσεων
  τοθ Άκτινολονικοΰ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις καί διατελέσαντος επί μα¬
  κρόν Ίατροϋ τοΰ άκτινολογικοϋ τμήμα-
  τος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελουνταΐ:
  Διά τελβιοτάτων Αμερικανικόν Μηχανημάτων:
  'Ακτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις ολων
  των συστημάτων.
  Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, όρθοδιαγράμμα-
  τα καρδίας καί άορτής.
  'Ακτινογραφίαι στομάχου καί δωδεκαδακτύ-
  λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ-
  στογραφίαι.
  Κρανιογραφίαι είς όλας τάς θέσεις κ.τ.λ.
  Ήλεκτροθεραπεία, διαθερμία, Γαλβανο—φα-
  ραδικόν ρεΰμα.
  Ήλεκτροδιαγνωστική.— Καταφόρηοις— Ίον-
  τισμός.
  'Ακτΐνες Ύπεριώδβις.
  Όίός Σφακίων
  Παραπλιύρως ϊατρείου μ. Μελισσείδου.
  Άριθμός τηλβφ. 7-Π.
  Α
  Μειει«ειε—■■■■«■■■■«■■«■■■■«■■τπη
  Γ"
  ■■■■«■■
  ----------------
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ»
  (Τηλέφωνα 5—80 καΐ 6-88).
  Διαθέτει περΐ τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατβσκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  Β'.
  "Υστερα άπό ολίγον, καί τα
  σκεπασμένα στίμεΐα τοΰ χαρτιοθ,
  ευθύς ώς ευρέθησαν κα'. αύτά δ-
  πό την επίδρασιν τοθ ηλίου, έκι-
  τρίνισαν. Τό φώς πιύ τα εΐχε
  ζωγραφίση, το ίδιον φώς τα χά-
  λασε. Δέν είχεν άκάηη έφευρεθή
  μία ούσιώδης λεπτομέρεια τής
  φωτογραφικής διαδίκασίας, ή ά-
  ποτύπωσι;, τό «φιξάρισμα». Έξ
  άλλου, μέ την μέθοδον των δύο
  "Αγγλων, δέν μποροΰσαν νά «φω-
  τογραφίζωνται», προσωρινώς πάν-
  τοτε, παρά μόνον άντικείμενα μέ
  δύο διαστάσεις, ώς λ. χ. σιλου-
  έττΛΐ, φύλλα φυτών, κτλ. Μέ άν¬
  τικείμενα μέ τρείς διαστάσε'.ς κα-
  ταπιάστηκαν επί τοθ προκειμένου
  πρώτος ό Νικηφίρος Νίβροβ
  Τό τεράστιον αύτό [5ήμα τό ώφει¬
  λεν εις τόν «σκοτεινόν θάλαμον».
  Τό 1826 ό Νίέπς επέτυχε φω-
  τογραφίες, που κάθε άλλο ήσαν
  παρά χέλειαι, άλλά πού εν πάση
  περιπτώσει τού εχρησίμευσαν
  διά την ■ παραγωγήν των λεγομέ¬
  νων ήλιογραφιών. Ή μέθοδος 5-
  μ'θς τοθ Νιέπς είχεν ϊνα μεγάλο
  μειονέκτημα: Άπητεΐτο πολύωρος
  έκθεσις μέ τόν σκοτεινόν θάλα¬
  μον. Τότε ενεφανίσθη ό Νταλγκέρ.
  Αύτός είχε« άνέκαθεν μια είοικό-
  τητα είς τό φώς, πραγμα, πού
  Ιδειξε κα'ι ώς ζωγράφος εις τα
  έ"ργα τού, μέ τα «έφφέ» τοθ φω¬
  τός. Τα πειράματα τής φυσικής,
  είς τα όποία επεδόθη μελετών
  τάς ϊδιότητας τού φο^τός, τόν ή
  γαγον είς τό νά «φιξάρη» τάς
  είκόνας είς τόν σκοτεινόν θάλα¬
  μον, καί δταν τα 1!)29 ό Νιέπς,
  ό οποίος έσυγγένευσε μαζί τού,
  ήρχισε νάσυνεργάζεται μετ" αύτοΰ,
  είς την 2λην προσπάθειαν διά
  την τελειοποίησιν τής φωτογραφί-
  ας, έξησφαλίσθη ή όρθή χατεύ-
  θυνσις. Οί δύο άνδρες συνειργά-
  σθησαν επί τέσσαρα Ιτη. Πρίν
  κατορθώση «ν" άπαθανατίαη» τού:
  άλλους καί τα οιάφορα άντι¬
  κείμενα διά τής φωτογραφίας,
  ό Νιέπς άπεβίωσε. Ό Νταγκέρ
  εσυνέχισε μόνος τάς εργασίας
  Καί επί τέλους έπέτυχεν έκεϊνο
  πού τόσοι άλλοι, τόσον καιρόν
  έπεδίωκαν προ αύτοΰ: Μέ τό Ι-
  νομά τού συνεοέθη ή εφεύρεσίς
  πού συνίσταται εις την παραγω¬
  γήν, κατά τρόπον άπλοθν, · άνεξα-
  λείπτων εϊκίνων μέ την βοήθει¬
  αν τοθ φωτός Έν αντιθέσει πρός
  άλλους έφευρέτας πού ή μοϊρά
  των είνε ν' αποθνήσκουν παραγνω
  ρισμένοι καί άδικημένοι, ό Νταγ¬
  κέρ είχε την ευτυχίαν νά κατα-
  νοηθ-ξ άμέσως ή σημασία τής ανα¬
  καλύψεως τού. Καί δταν τό 1*39
  ανεκοίνωσε την ανακάλυψιν τού
  είς την γαλλικήν ακαδημίαν, δύο
  έπιστήμονες τής φήμης των φυσι-
  κών Άραγκό καί ΓκαΙ—Λασσάκ,
  τότε άνέλαβαν υπό την προστα¬
  σίαν των, προτείναντες, δπως
  είς ανταμοιβήν τής μεγάλης πρός
  την επιστήμην καϊ την Γαλλίαν
  υπηρεσίας τού, τοΰ χορηγηθή σύν¬
  ταξις 6 000 φράγκιον ετησίως,
  καί σύνταξις 4.000 φράγκων εις
  τούς κληρονόμους τοϋ μακαρίτου
  Νιέπς. Είς άντάλλαγμα ό Νταγ¬
  κέρ θ' άφινεν είς την γαλλικήν
  ακαδημίαν την τιμήν τής άνακοι-
  νώσεο>ς, ώς έ'να ^(ύραν πρός τόν
  άλλον κόσμον! Έτσι καί έγινεν.
  Είς την είσηγητικήν των έκθεσιν
  οί Άραγκό καί Γκαί-Λασσάκ
  I-
  γραφον: «Αί άκτϊνες τοΰ ηλίου
  υπεχρεώθησαν νά ζωγραφίσουν»!
  "Επειτα διά μεθόδων πού διαρ¬
  κώς ετελειοποιοΰντο, αί άκτϊνες
  τοΰ ηλίου «έζωγράφισαν» έκατομ-
  μύρια Ικατομμυρίων είκόνων!
  Οί επαγγελματιαι
  και βιοτέχναι Ρεθύμνης
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Άπρίλιος *(άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Πρό ημερών ε¬
  γένετο π καΐιερωμενη γενικη συ¬
  νέλευσις των Έπαγγελματιών
  καί Βιοτεχνών τής πόλεώς μ άς.
  'ΕνδιΚφέρουαα υπήρξεν ή έκίεοις
  των πεπραγμενων κατά την ό
  ποίαν ό προεδρος αυτής κ. Ν.
  Ι Δασκοτλάκης ωμίλησε διά την έξε
  λιξιν τής άναπΐΰ|εως άπό όργανω
  τικήξ απόψεως, των έπαγγελματι¬
  ών Ρεθύμνης:
  Οί επαγγελματιαι Ρεθύμνης η¬
  δυνήθησαν έν βραχεϊ σχετικώς
  ύιαστήματι νά παρουαιασθούν ώς
  οργάνωσις πειθαρχημένη καί 6υ
  ναμένη ν' ανταποκριθή είς την
  εξυπηρέτησιν τόσον των τοπικων
  ζητημάτων όσον καί των γενι-
  κων. Σχετικώς έξηρθη ή άποτε-
  λεαματική συμβολή των Ρεθυμνί-
  ων έπαγγελματιών είς ζιιτήματα
  τοπικά ιδιαιτέρα; σπουδαιότητος
  διά τό Ρέθυμνον όπως τό τής υ¬
  δρεύσεως, τό λιμενικον, τοΰ έ-
  ορτασμοΰ τής όλοκαυτώαεως τού
  'Αρκαδίου καί αλλα.
  Μεταξύ των έααγγελματιών έκ
  παραλλήλου ανεπτύχθη ολη έ-
  —η ■■■■■■■ι»ιμ>ι
  ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  Είς τό Ζαχαροπλαστείον
  ΕΜΜΑΝ. ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  2ητήσατε τα έκλεκτά καί άρωματώδη λου-
  κούμια:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
  Είνε ανωτέρα ολων, είς γεΰσιν, καί ποιό-
  τητα. 1—10
  ■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ΕΜΟΙΒΜΜΗ
  !~
  ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
  Πωλοΰνται είς αρίστην κατάστασιν δύο Ραδιο-
  γραμμόφωνα μέ τιμήν εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι καί δοκιμαί είς τό κατάστημα
  Χαραλάμπους Κεγιαδάκη — Βχλιδέ Τζαμί.
  ■■■■■■■■■■>·
  ■■■
  -II
  κείνη ή άλληλεγύιι ή όποία καί
  συνέβαλεν είς την προοδον των
  διαφόρων έπαγγελματοβιοτεχνι-
  κών ζητπμάτων έν τώ πλαισίω
  τής όλότητος των 'Ελλήνων έ-
  παγγελματιών καί τω τοιικφ τοι-
  οΰτω. Ή έπαγγελματιχή συνείύη-
  σις εγένετο κτήμα ολων των έ¬
  παγγελματιών ώστε η οργάνωσις
  των νά ανταποκριθή είς τάς ά-
  παιτάσει; αύτη; καί ιδίως τάς οι¬
  κονομικάς.
  Είς^ τίιν Κυβέρνησιν υπεβλήθη
  σαν επανειλημμένας ύπομνημα·
  τα αφορώντα τα διάφορα γίνι-
  κά έπαγγελματοβιοτεχνικά ζητή
  ματα, όπως λ. χ. τό τής έπαν-
  γελματικής στέγη;, τής παροχής
  πιστωσεων πρ&>ς τούς έπαγγελμα-
  τοβιοτέχνας, τής κατο^ργήσεως
  των συνεργείων κ.λ π. Ουδείς δέ
  λόγος συντρέχει οπυς'καΐ τού λοι
  ποϋ οί επαγγελματιαι καί βιο-
  τέχναι Ρεθύμνης μή αυνδρά-
  μωσιν την έξυπηρέτιιαιν τοΰ ου-
  νόλου επί τή βάσει των καθορι-
  οθεισων γραμμιών διά νά πα-
  ρουσιάζωνται καί ηνωμένοι' καΐ
  συν ειδητοί είς κάθε ζήτημα.
  Δωρ
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ )
  Είδικευθείς επί έπταβτί-
  <κν είς τα πκθολογικα νο- σήματα έν Παρισίοις καΐ Λυώνι. Δέχεται τσύς πάσχοντος ^ είς τό Ίατρεϊον τού όδός ^ Άμαλ^είας ι'πάροδος όδοθ Κατεχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 10—12 π. μ. Τηλέφωνον 6 63 Ό όδοντίατρος "■ Έμμ. Ι. Αλεξάκης ' έναντι Αγ. Τίτου Ι Έκπαιδευθείς είς Παρισί- ' ούς άναλαμβάνει οίανδήττοτε · θεραπείαν νοσημάτων τοθ · στόματος (οΰλΐτιοος, κακοσμΐ ^ άς) συμφώνως μέ την τελευ- ■ ταίαν εξέλιξιν τής έτΐιστήμης. ■ Έτιίσης όδοντοστοιχίας κοΐ " κορώνες έκ διαφόρων μετάλ" ■ λων—κορώνες έκ ηορσ&λά- · νης. Έπαναφορά τελείως ά- Ι νώδυνος των στρεβλοφυών δ- · δόντων είς την κανονικήν αθ- · των θέσιν. * Τηλέφωνον 6—91. ■ Μανώλης Γ. Κωνιός Νέ υρολό γος— Ψυχί ατρος Τμηματάρχης Ίκτρός Δημοσ. Ψυχιατρείου ' Δέχεται ίν τφ ίατρείφ τού δδός Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. Τηλέφ. 52.379. ■ ΖΗΤΕ1ΤΑΙ ύπάλλτ]λος διά πε- ρίπτερο πωλήσεοος σιγαρέττων. Πληροφορίαι παρά τώ καφενείψ Ιωάννου Γοργορράπτη Γενί Τζαμί. —Τό άντιτραχωματικόν ία· τρεϊον. Έξ Άγίβυ Νικολάου ανεχώ¬ ρησεν είς Σητείαν ό Διευθυν¬ τήν τού Άντιτραχωματικοΰ αγώ¬ νος τοΰ Νομβΰ κ. Μαμουνάκης ινα μεριμνήση διά την οργάνω¬ σιν τοΰ έκεϊ ίδρυθέντβ; άντιτρα¬ χωματικοΰ ιατρείον τού έποίου ή λειτουργία άρχίζει κατ' αύτάς. — Ίεροσυλία είς Χουμεριάκο. Ό βυλληφθΐΐς προχθές είς Χερβόνηβον Πασχαλάκης έκ Κα νενε Σητείας πληροφορούμεθα δτι κατέθηκεν δτι έκτβς τής κλο πΓ»ς ίίν διέπραξεν είς τόν ναόν τής Παναγίας Μαλλίων διέρρηξε πρό ημερών καί τό χρηματοκι- βώτιβν τοΰ ίερβΰ Ναού Άγίου Νικολάου Χουμεριάκου άφαιρέ- σας πλέον των τριών χιλιάδων δραχμών. -Όρειβατική Έκδρομή είς Σφακιά. Ό Έλληνικός Όρειβατικός Σύνδεσμος (τμίίμα Ηρακλείου) διοργανώνει έκδρομήν τό Πά- σχα (21—26 Απριλίου) είς Σφα¬ κιά—Λευκά ορη. 21 Απριλίου—Μεγάλη Πέμπτη: Άναχώρησις 1 μ. μ. διά Ρεθυ¬ μνον καΐ εκείθεν Άοκύφου δι' αΰτοκινήτων οπου καΐ διανυκτέ- ρευσις. 22 Απριλίου—Μεγάλη Παραακευή: "Ανοδος είς Κορυ- φήν Κάστρο, υψβς μ. 2.218. Δια-· νυκτέρευσις είς Άσκύφου. Πο· ρεία 11 ώρών. 23 Απριλίου—Μεγ. Σάββατον: - * Φάραγξ— "Ιμβρου— Κομιτάδες—Χώρα Σφακιων—Ά- νώπολι;. Διανυκτέρευσις. Πορεία 5 ώρών. 24 Απριλίου—ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ: Φάραγξ—'Αράδαινας— Άγία Ρούμελη—Χωρίον Σαμα- ριά. Διανυκτέρευσις. Πορεία 7 ώρών. 2δ Απριλίου—Δευτέρα: "Α- γιος Νικόλαος—Ξυλόσκαλο—Λάκ- κοι. Εκείθεν μέ αυτοκίνητον είς Χανιά. Πορεία 7 ώρών όπου δι¬ ανυκτέρευσις. 26 Απριλίου—Τρί- τη: Έπιβτροφή δι' αΰτοκινήτων είς Ηράκλειον. Άρχηγό; ό κ. Ιωάννης Σούσαρης. III ΑΛ Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν αποτελεσματικότης —; τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνοΰπια, Ξ ψύλλους, κορηούς, φθεϊρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π. Ξ ΆπολυμαΙνει έντός μιδς ώρας δωμάτια ασθενών. Ξ Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο- =: θηκευμένου σίτου, κριθής, βρώμης, όσπρίων κ.τ.λ. έμποδίζον την ανάπτυξιν =5 τής ψεΐρας καί τοϋ σκώληκος. ^ Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας ΰφασμάτων, καταστρέ- Ξ: φόν τόν σκόρον. := Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί ~Ι δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εύνοήτους. Ξ: Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπη. άπό τα Νο- = σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, Έστιατόρια, Έργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή Ξ αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν. Ξ Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕ1- ~ ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον. =5 Άποφεύγετε αυστηρώς νά άγοράζετε έντομοκτόνα είς χΰμα πρός τό Ξ: συμφέρον σας, καί διά νά μην ε χ ε τ ε άπογοητεύσεις. = Τό ΟΞΑΛ καΐ αί στερεόταται αντλίαι τού, πωλοθνται είς δλα τα φαρ- Ξ μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκιμάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε. Ξ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'* Μ Π II —Τα έκπαιδευτικά συμβού- λια. Τό υπουργείον τής Παιδείας α¬ πηύθυνε πρός_ τούς Νομάρχας, τούς γενικού; έπΐθεωρητάς στοι- χειώδους έκπαιδεύσεως εγκύκλιον σχετικώς μέ τόν τρόπον εκτελέ¬ σεως πράξεων των έκπαιδευτι- κών συμβουλίων. Δι' αυτής έρί- ζεται ότι οΰδεμία άπόσπασις λει- τουργοΰ στοιχειώδους έκπαιδεύ- σεως έκ τής όργανική; θέσεως είς την οποίαν άνιίκει, είς άλλο σχολείον ή είς γραφείον έπιθεω ρητοΰ ή οιανδήποτε άλλην ΰπη ρεσίαν ένεργεΐται διά πρβφο- ρικής έντολής τοΰ οΐκείου έπι- θεωρητού, ειμή μόνον κατά τόν νόμον δι' ήτιολογημένης πράξε ως τούτου, έφ' δσον πρόκειται περΐ άποσπάσεως διαρκείας ενός μηνός. Περαιτέρω παρέχονται οδηγίαι σχετικώς μέ τάς μετα- θέσεις των έκπαιδευτικών λει- τουργών, τάς προαγωγάς, τάς πειθαρχικάς ποινάς κλπ. Ό παθολόγος Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Ήρακλείφ, θά δέχεται τούς πάσχοντας είς τδ ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οίκία— Βίλλα μέ 8λας τάς ευκολίας, μοντέρνα, είς τιμήν συγ· καταδατικήν. Πληροφορίαι στό Καφενειον Δημ. Μπουρλάκη, 1 Οδος Ψαρομηλίγκων, Ήάλ
  ι».-»
  :
  ι
  ι,
  ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ----------------------——————
  ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΕΙΣ ΠΛΗΡΗ
  ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
  ΑΙ ΔΙΑ Π ΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ- ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι αί δι
  απραγματεύσεις μεταξύ Μεγάλης Βρετ
  τανίας καί Ιταλίας κατέληξαν είς πλή
  ρη συμφωνίαν. Αί συζητήσεις έφ' όλων
  των λεπτομερειών τού ύπογραφησομέ
  νού συμφώνου, ιδία ώς πρός την τελι
  κήν διατύπωσιν, σχεδόν έληξαν.
  Γενικώς ή υπογραφή τής συμφωνίας
  φέρεται ήδη ώς γεγονός τό βραδύτερο
  μέχρι τής Πέμπτης (αύριον).
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΕΚ Λ Ο Ν ΔΙΝ Ο Υ
  Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑίίΑίΐΤΑΛΙΚίΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου έπιβεβαιούν ότι άναμένεται
  διά την Πέμπτην ή υπογραφή τού συμ¬
  φώνου Μεγάλης Βρεττανίας— Ιταλίας
  Μετά την υπογραφήν, ο Βρεττανός
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν θά προ
  βή είς μακράς άναχοινώσεις επί τού πε
  ριεχομένου τού συμφώνου ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων.
  Η ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Τ Υ ΝΙ ΔΑ
  ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΑΘΗ ΤΕΛΕΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων αγ
  γέλλεται ότι ή τάξις είς την Τύνιδα κα
  τόπιν των τελευταίων έξεγέρσεων των
  ίθαγενών, αποκατεστάθη τελείως. Οί
  πρωταίτιοι των ταραχών καί τού φόνου
  Γάλλων αξιωματικών ^καί οπλιτών, θά
  τιμωρηθούν αύστηρότατα.
  ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΤΑΙέ ΕΙΣΕΤΙ*
  ΤΟ [ΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΗΜΟτΗΦΙΣΜΑ,
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατ' είδήσεις έκ
  Βερολίνου τό Γερμανικόν δημοψήφι-
  σμα έξακολουθεί νά άπασχολή τόν τύπον
  τού γ' Ράϊχ καί είς πανηγυρικά άρθρα.
  Πληροφορίαι αντιθέτως έκ Παρισί¬
  ων αναφέρουν ότι τόσον ο Γαλλικός τύ-
  πος όσον καί ο Άγγλικός άφιερώνουν
  ειρωνικά βχόλια είς τόν τρόπον τής δι-
  εξαγωγής τού δημοψηφίσματος.
  ΕΙΣ ΥΦΕΣΙΝ ΑΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας). — Τό Πρακτορείον
  Χαβάς είς σημερινάς τού ανακοίνωσις
  διά τόν έν Ισπανία πόλεμον σημειώνει
  ΰφεσιν των έπιχειρήσεων είς όλα τα μέ-
  τωπα. Οί έθνικοί ασχολούνται είς πολ-
  λα σημεϊα μέ την εκκαθάρισιν τού κατα·
  ληφθέντος έδάφους καί σταθεροποίησιν
  των θέσεών των. Οί κυβερνητικοί έξ
  άλλου τελούν έν άναμονή νέων ένισχύ-
  σεων ώστε νά δυνηθούν νά δράσουν άπο-
  τελεσματικώτερον.
  ΣΥΝ Ε ΧΙΖ Ο Ν Τ Α1 ΑΙ ΒΡΟΧΑ
  ΕΙΣΒΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατ' ανακοίνωσιν
  τής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ο και»
  ρός έχει εξελιχθή άπό χθές είς βροχε-
  ρόν. Είς όλην την Έλλάδα συνεχίζον-
  ται ήδη αί βροχαί.
  Αί πρώται διεδνεΐς έντυπώσεις
  διά τό υπουργείον Νταλαντιέ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ραδιογρ.).—Τα
  'Αγγλικά καί Γαλλικά οίκο-
  νομικά οργανα έπαινοΰν
  την κυβέρνησιν τού κ. Ντα¬
  λαντιέ, άναφέροντα ότι είνε
  ένδεδειγμένη νά αποκατα¬
  στήση τα πράγματα έν Γαλ¬
  λία.
  Ιδιαιτέρως έν Παρισίοις ό
  νέος ύπουργός των Οίκονομι-
  κών κ. Μαρσαντώ έτυχεν έν-
  θουσιωδεστάτης ύποδοχής ά¬
  πό μέρους των χρηματιστη-
  ριακών κύκλων. Είς δηλώ-
  σεις τού, σημειωτέον, ό νέος
  ύπουργός, -, ετόνισεν ότι ή
  σωτηρία τού λαοΰ είνε πράγ-
  ματι διά την σημερινήν κυ¬
  βέρνησιν έργον τεράστιον.
  Τό οικονομικόν πρόβλημα
  αποτελεί μέρος μόνον τού
  όλου ογκου των εύθυνών
  τάς οποίας άνέλαβεν ό κ. [
  Νταλαντιέ καί οί συνεργάται
  τού. !
  Εύμενεστάτων σχολίων ά-'
  πό μέρους τόσον τοΰ Γαλλι-
  κοΰ τύπου (έκτός των σοσια-
  λιστών καί κομμουνιστήν)
  συγκεντρώνει ό νέος ύπουρ¬
  γός των Εξωτερικών τής
  Γαλλίας κ. Ζώρζ Μ πό ν νέ.
  Παρόμοια σχόλια άφιερώνει
  καί ό ξένος τύπος. Μία μέγα
  λη Γιουγκοσλαυϊκή έφημε
  ρις γράφει δτι ή σύνεσις, ί1
  πεΐρα, ή βαθεΐα γνώσις τή.
  παγκοσμίου καταστάσεως κα
  ή μεγάλη προνοητικότης
  προσόντα τα όποϊα πρέ
  ά
  της
  πρέ
  ί
  προσόντα τα όποϊα ρ
  πει νά συγκεντρώση είς
  τάς παρούσας δυσκόλους
  στιγμάς ό ύπουργός των
  Εξωτερικών ενός κρά-
  τους ώς ή Γαλλία, συναν-
  τώνται εις τό πρόσωπον τοΰ
  νέου ύπουργοϋ των Εξωτερι¬
  κών κ. Ζώρζ Μποννέ.
  Ή ρύθμισις τού τρόπου πληρωμης
  συνταξιούχων καί μερισματούχων.
  Υπό τοΰ ύπουργείου των
  Οίκονομικών εκοινοποιήθη
  πρός τοΰς διευθυντάς των Ία-
  μεΐων τοθ Κράτους διαταγή
  διά τής οποίας ρυθμίζεται ό
  νέος τρόπος πληρωμης των
  συντάξεων καθοριζόμενος διά-
  φορος διά τούς συνταξιούχους
  τ ούς λαμβάνοντας μέρισμα
  καί δι' έκείνους οί οποΐοι δέν
  λαμβάνουν τοιούτον
  Συμφώνως πρός κοινοποιου-
  μένας έκ πσραλλήλου άλλας
  διατάξεις, οί συνταξιοθχοι θά
  ταξινομηθοϋν διά την πληρω¬
  μήν είς περιφερείας. Έξ αυ¬
  τών συνταξιοΰχοι μή μερισμα
  τοϋχοι θά πληρώνωνται κστά
  μήνα την σύνταξιν ενός μη¬
  νός. Οί δέ ανήκοντες είς την
  κατηγορίαν των μερισματού-
  χων θά λαμβάνουν ώς καί μέ¬
  χρι τοϋδε τό μέρισμά των κα·
  τα τριμηνίαν.
  Κατά μετοβιβσσθείσας έξ
  άλλου έξ Αθηνών είδήσεις,
  οί μή μερισματοΰχοι συντα¬
  ξιοΰχοι οί παθόντες έν πή ύπη
  ρεσία καί ένεκα ταύτης, θά
  δικαιωθοϋν μερίσματος, έστω
  καί άν έ'χουν μιάς ημέρας ύπη
  ρεσίαν. Έπίσης ύπάρχειή πλη
  ροφορΐα δτι θά διευθετηθή
  καί τό ζήτημα των πολιτικών
  υπαλλή>ων, οΐτινες προέρχον
  ται άπό στρατιωτικήν υπηρε¬
  σίαν καί λαμβάνουν μέρισμα
  έκ τοΰ ΜετοχικοΟ ΤαμεΙου
  ΣτρατοΟ.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορί¬
  ας μέρισμα θά δοθή καί είς
  τούς πολιτικούς συνταξιού¬
  χους τής κατηγορίας 22—24
  άναγνωριζομένων των μεταξύ
  έτών.
  Οί δικαιούμενοι άναβολής
  κατατάξεως στρατεύσιμοι.
  Επί τή βάσει τοΰ νόμου περί
  στρατολογίας, εκοινοποιήθη δια-
  σαφηνιστική έγκύκλιος τοθ δπουρ-
  γείου των Στρατιωτικών, διά τής
  οποίας γνωρΕζεται δτι δέν δικαι-
  οθνται μεταξύ άλλων άναβολής
  κατατάξεως καί οί μαθηταί των
  Μέσων Γεωργικών Σχολώνκαί των
  Εερατικών σχολών τής ήμ,εδαπής.
  Έπίσης δέν χορηγεΐται άναβολή
  είς τούς έκτάκτους σπουδαστάς
  καί άκροατάς τής Παντείου Σχο-
  λής Πολιτικών Επιστήμων.
  Ή άναβολή περιορίζεται εφε¬
  ξής διά τό τελευταίον Ιτος των
  σπουδών των είς τούς μαθητάς
  των προσηρτημένων σχολών τοθ
  Πολυτεχνείου, των Γυμνασίων,
  των Λυκείων καί των Εμπορικήν
  Σχολών.
  Χορηγεΐται άναβολή είς τοϋς
  μαθητάς, τούς διανύοντας τα τε¬
  λευταίον Ιτος των σπουδών των
  είς ίδιωτικά έκπαιδευτήρια καί
  εμπορικάς σχολάς άνεγνωρισμένας
  υπό τοθ ύπουργείου θρησκευμά
  των.
  ΟΕ λόγο' άναβολής δέον νά υ
  φίσταντοίΐ μέχρι τής 31ης Δεκεμ¬
  βριού τοθ Ιτους, καθ* δ αίτών
  συμπληρώνει τό 21ον Ιτος τής
  ήλικίας τού.
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκο
  νομικών έκοινοποΐησε πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς απά¬
  σας τάς δημοσιευθείσας είς
  την εφημερίδα τής κυβερνή¬
  σεως εσχάτως κοινάς άποφά-
  σεις των ύπουργών Έθν. Οί-
  κονομΐας καί Οίκονομικών, πε
  ρί είσαγωγής έμπορευμάτων
  έκ τοθ έξωτερικοΰ, έξαγωγής
  είς Σουηδίαν ΈσθονΙαν, Φιν-
  λανδΐαν καί Πολωνίαν, έπανε
  ξαγωγής καλαθΐων καί καφα-
  σίων πρός πληρώσιν σταφυ
  λών κ.λ.π.
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Ανεβλήθη δι' αυριον τό ε¬
  σπέρας ή συνεδρίασις τοθ Δι-
  οικητικοΟ Συμβουλίου τοθ Έμ
  πορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ 'Ε-
  πιμελητηρίου "Ηρακλείου.
  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝΛΟΙΠΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Ανεκοινώθη χθές ή διοργάνω-
  σις έκδρομής υπό των ποδοσφαι-
  ρικών σωματείων «Έργοτέλης»
  καί «Ήρακλής» διά την περίοδον
  των έορτών τοθ Πάσχα είς Πά¬
  τρας καί Όλυμπίαν. Ή διάρκεια
  τής έκδρομής ωρίσθη άπό τής
  Κυριακής τοθ Πάσχα, 24 τρέχον¬
  τος, μέχρι τής Τρίτης τοΰ Θωμ2.
  Την δργανωτικήν επιτροπήν άτ.αρ-
  τίζουν οί κ. κ. Άντ. Μπετεινά-
  κης, Διογ. Μιστίλογλου, Νικ.
  Μπαντουβάκης, Κ. Μαδαν.άν καί
  ~1μμ. Καβρός.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ «. ίΥΙΠΟΤΗ,ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
  Τό υπουργείον των Στρα-
  ιωτικών έκοινοποΐησε πρός
  άς ένδιαφερομένας αρχάς τό
  :εΙμενον άναγκαστικοθ νόμου
  ιΐά τοθ όποίου τροποποιοθν-
  αι καί συμπληροΰνται διατά-
  ,εις τινές τοθ νόμου περί στρα
  τολογΐας τοΰ κατά γήν στρα-
  οθ.
  Την μεσημβρίαν χθές ό πα-
  ρεπιδημιών είς την πόλιν μας
  ύπουργός Γεν. Διοικητής Κρή
  της κ. Μπότης Σφακιανάκης
  εδέχθη είς ακρόασιν ιδιώτας
  έκθέσαντας είς αυτόν διάφο
  ρα ζητήματά των. Έπίσης έ
  δεχθή τούς προϊσταμένους δι
  αφορών οργανισμόν Δικα
  ου καί ΊδιωτικοΟ Δικαίου κα
  έμπορικών έπιχειρήσεων.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
  χ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
  Χθές την πρωΐαν αφίκετο
  έξ Αθηνών ό ύποστράτηγος
  κ.1^ Τσολάκογλου γενόμενος
  είς την αποβάθραν δεκτός πα¬
  ρά τοθ αφιχθέντος έκ Χανίων
  άρχηγοΰτοθ Μεραρχιακοΰ Πε-
  ζικοό Κρήτης συνταγματάρχου
  κ. Δ. Άμπατζή καί τοθ Διοι-
  κητοθ τοΰ 43ου Συντάγματος
  μετά των αξιωματικών τού
  κ. Διαμαντοπούλου. Τιμάς
  κατά την άποβίβασιν άπένει-
  με τμήμα στρατοΰ. "Α
  μα τή αφίξει τού ό κ. Τσο
  λάκογλου ανήλθεν είς την Νο
  μαρχίαν καί |έχαιρέτισε τόν
  κ. υπουργόν καί τόν κ. νο¬
  μάρχην Ηρακλείου.
  Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΙΤΟΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονο·
  μικών δι' έγκυκλίου τού πρός
  τάς τελωνειακάς αρχάς τοθ
  Κράτους ζητεί την υποβολήν
  πινάκων εμφαινόντων τάς έκ-
  τελωνισθείσας άπό 1 Ίανου-
  αρίου μέχρι 31 Μαρτίου 1938
  ποσότητας σίτου.
  ΑΦΙΞΙΣ ΓΕΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
  Αφίκετο χθές τό εσπέρας
  έκ Ρεθύμνης ό Γεν. Έπιθεω-
  ρητής Στοιχειώδους Έκπαι-
  δεύσεως τής ιΒας Έκπαι
  δευτικής Περιφερείας κ. Χαρ.
  Σκαλιτσιάνος προκειμένου νά
  έπιθεωρήση τάς υπηρεσίας
  Δημοτικών σχολείων τοΰ νο-
  μοό Ηρακλείου.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΠΕΡΙ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ
  Σήμερον τό άπόγευμα ώρα
  6.30 μ.μ. είς την αίθουσαν τοθ
  Θεάτρου Πουλακάκη θά ομι¬
  λήση ό άρχηγός τού Μεραρ¬
  χιακοϋ ΠεζικοΟ συνταγματάρ-
  χης κ. Άμπατζής μέ θέμα: Οί
  κίνδυνοι έκ τοθ αέρος καί ή
  οργάνωσις τής παθητικής άε-
  ραμύνης. Ή εϊσοδος θά είναι
  ελευθέρα είς πάντας
  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΑΙΩΝ
  Τό εκτελεστικόν διάταγμα τοθ
  νόμου «περί παραχωρήσεως δη-
  μοσίων κλπ. έκτάσεων» ύπογρα-
  φέν 6πό τής Α. Μ. τοθ Βασιλέ¬
  ως άπεσιάλη πρός δημοσίευσιν είς
  την «Εφημερίδα τής Κυβερνή¬
  σεως». Δι' αύτοθ, ώς μήνες υπο-
  βολής αιτήσεων πρός παραχώρη¬
  σιν γαιών όρίζονται οί Άπρίλι-
  ος καί Όκτώβριος εκάστου ίτους
  άποκλειομένης τής ύποβολής αι¬
  τήσεων κατ' ϊλλους μήνας.
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΔΙΚΗΣ
  Χθές την πρωΐαν ήρχισεν
  ενώπιον τοθ κακουργιοδικείου
  Ηρακλείου ή έκδίκασις τής
  υποθέσεως κατά τοθ Μανού-
  σου Ντουρουντούς κατηγο-
  ρουμένου επί φόνω.
  Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΛΑΙΑΣ
  Υπό τοΟ, κ. 'Υπουργοΰ τής
  Γεωργίας ένεκρίθησαν αί προ
  υπολογισθεΐσαι δαπάναι των
  γεωργικών ταμείων των νομών
  διά την καταπολέμησιν των
  άσθενειών τής έλαίας καί άλ
  λων καλλιεργειών.
  Αί έν λόγω δαπάναι θά κα
  λυφθοϋν διά τής γνωστής φο
  ρολογίας, ήτις εχει επιβληθή
  άπό έτών υπέρ των καταρ-
  γηθέντων Ταμείων Προνοίας
  Ελαιοπαραγωγής,
  Πρωΐα Τετάρτης
  13 Απριλίου 1938
  Η ΧΘΕΣΙΗΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΒΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΗ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).— Νυκτερινά Ρ<αοιο- γραφήματα έκ Παρισίων μεταδίδουν τόένδιαφέρον των έκεϊ πολιτικών κύκλων διά την εμφάνισιν τής κυβερνήσεως τού κ. Νταλαντιέ είς την Γαλλικήν Βου- λήν- Ό κ. Νταλαντιέ θά παρουσίαζε την ύπ' αυτόν κυβέρνησιν κβ,ί θά εξέθετε τό πρόγραμμά της είς την Βουλήν είς την σημερινήν συνεδρίασιν τής Βου λής ήτις θά συνέπιπτε μέ τάς πρώτας εσπερινάς ώρας. "Αλλαι πληροφορί- αι έκ τής Γαλλικής πρωτευούσης ά ναφέρουν ότι ή αυνεδρίασις τής Γαλλι¬ κής Βουλής αρξαμένη, έξακολουθεί. Αέγεται ότι ή πολιτική τού κ. Ντα λαντιέ θά ακολουθήση εκείνην τού κ. Τσάμπερλαιν. Θά γίνη συνεννόησις τής Γαλλίας μέ τα ολοκληρωτικά κράτη καί γενικώτερον εξωτερικώς ή Γαλλία θά αυγχρονισθή μέ την νέαν γραμμήν τής Άγγλικής' έξωτερικής πολιτικής. Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΒΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Νεώτεραι είδή¬ σεις έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι υπό τής νέας Γαλλικής κυβερνήσεως τού κ. Νταλαντιέ θά ζητηβή τρίμηνος εύρυ- τάτη έξουσιοδότησις. Κατά τό διάστη- μα τής έξουσιοδοτήσεως ταύτης θά ρυθ- μισθούν καί τα έσωτερικά καί τα έξω- τερικά ζητήματά τής Γαλλίας. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΟΕΡΓΙΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΟΟΥΗ ΛΡΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). —Κατα τα έκ Παρι¬ σίων τηλεγραφήματα ο κ. Νταλαντιέ προτίθεται νά αντιμετωπίση δραστικώς τάς άπεργίας καί τα οικονομικά ζητή¬ ματά. Των τελευταίων ή ρύθμισις θέλει επιτευχθή επί νέων βάσεων. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΒΑΤΥΧΗΜΕΓΑΛΗΣΠΑΕΙΟΨΗΦΙΑΣ; ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τού άν· ταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬ ται οί πολιτικοί κύκλοι των Παρισίων προβλέπουν ότι ή κυβέρνησις Νταλαν¬ τιέ θά τύχη μεγάλης πλε',οψηφίας παρά τής Βουλής. Ή κυβέρνησις κατα τάς ιδίας πληροφορίας θά συγκεντρώση · τάς ψήφους έκτός τού κέντρου καί πόλλών ομάδων τής δεξιάς. Οί ριζοσπαστοσο· σιαλισταί θά ψηφίσουν άπαντες την κυ¬ βέρνησιν Νταλαντιέ. Η ΓΑΛΛΙΑ Β Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΝ ΑΝΑΤΝίΡΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΙΒΙΟΠΙΛ! ΑΘΗΝΑΙ 12 Απριλίου (τοΰ άντα ποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων τηλε¬ γραφείται ότι δέν άποκλείεται ή υπο- στήριξις παρά τής Γαλλίας είς την Κοι- νωνίαν των Εθνών τής άναγνωρίσεως τής Ίταλικής Λιθιοπίας καί τοΰ βασι¬ λέως τής Ιταλίας ώς αύτοκράτορός της. Γενικώς ή Γαλλία θά επιδιώξη την α¬ ποκατάστασιν φιλικών σχέσεων μέ την Ιταλίαν. ΜΕΓΑΛΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ! Τ ΟΝ ΑΗΟΣΤΕΑΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1* Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — «.«χβ» & τηλεγρα- φείται εκ Σαγκάης οί Ίάπωνες ένιαχύ ονται είς Κίναν διά μεγάλων δυνά- μεων στρατολ. Ύποτίθεται ότι οί »Ι άπωνες θά έπεκτείνουν τάς επιχείρησις καθ» όλην την Κινεζικήν παραλίαν προσβάλλοντες ί'σως καί την Καντώνα*