95642

Αριθμός τεύχους

4837

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -ΐϋ τ«ϊ
  νέαν
  ΪΤϊΐϊΤΐ
  ΕΟϊΣΙΟΔΟΤΗΣΙΝ
  "Απριλίου (τοβ«.
  Νώ
  ρ εϊυ>
  γεΛλουν ότι (ώ
  ρήσεως το
  ,θή τρίμηνος εύρ>
  Κατά τό δι*—»
  »«·< ταύτης θ* ρ* ρικά καί τί ΐρ· Γαλλίας. II ΑΙ ΑΡΙΣΤΗ» «ιριλίου (τοθ έ*>
  οιτά τα έκ Π«ρΐ|
  ο κ. Ντ»λ*ν«ί
  ωπίοη δρ*ιτ:ι«ώί
  ϊκονομιχά
  ή ρύθμισις
  ιεων.
  ΜΙΙιΊΕ
  ΛΕΙΟΜ;
  ριλίου (τοθ «♦*
  οχθ* α άγγέλλ*·
  ι των Παρε«ων |
  ρνησις Ντ·>«*ν: Ι
  -... .ι—.*/»«/· κλΟΛ Ι
  »ησις κ*τ* "*
  *«β?ω«ολλών
  ρ
  ίπαντες
  ΙΣ
  ,χίο» (-"Λ
  ΗΝ ΚΙΝΛΝ
  ΑΝΘ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1:
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έςάμηος ι
  'Λμεριχής
  ίτησία δολ. 15
  ίίαμηνός » 8
  Τΐμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  14
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ. ■ ΕΤΟΣ. 23ΟΝ
  ΑΙΜΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ +837
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΓΌΥ
  ΤΒΕΤ8ΥΙΙ0Σ ΣΪΙΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΓΗΣ ΣΤΑΦΥΑΟΝ
  Όλαι αί υπάρχουσαι μέ-
  χρι τούδε ενδείξεις δημιουρ-
  γοΰν βάσιμον την έλπίδα ό¬
  τι ή γεωργική παρχγωγή
  μας θά είναι πλουσία καί
  κατά τό τρέχον έτος. Αί
  συνεχιζόμεναι εισέτι έαρι
  ναί βροχαί ύποβοηθοϋν την
  ανάπτυξιν των καλλιεργειών
  καί γονιμοποιοΰν την γήν
  άπό την οποίαν άναμένο-
  δέ των μέτρων αυτών είναι
  ή διάθεσις είδικων βαγονίων
  καί ατμόπλοιον — ψυγείων
  μέ εΰθηνά κόμιστρα διά την
  μεταφοράν των σταφυλών
  είς Ευρώπην. Ή υπογραφή
  είδιχών έμπορικών συμφω-
  νιών μετά των Εύρωπαϊκων
  κρατών, πρός αγοράν έλλη-
  νιχών σταφυλών. Ή συμφω-
  νία μετά τής Σερβίας πρός
  μέν μίαν νέαν πλουσίαν έ- ελάττωσιν των κομίστρων
  σοδείαν. Τα δημητριακά των σταφυλών μας υπό των
  φαίνονται πλέον έξησφαλι- σιδηροδρόμων της καί ή κα
  σμένα. Είς πολλά έπίσης μέ- Θιέρωσις τής άπονομής ΧΡΠ-
  ρη καί ιδία είς τα χαμη ματικων βραβείων (πρϊμ)
  λότερα, θερμά διαμερίσματα είς τούς έμπόρους έξαγωγεΐς
  ήρχισεν ή άνθησις των έ-1 σταφυλών είς Ευρώπην, καί
  λαιών, ένώ είς τα ψυχρότε-' άλλα. Διά την χορήγησιν
  ρα τμήματα αυνεχίζεται εί- μάλιστα τοΰ χρηματικοΰ αύ-
  σέτι ή συγκομιδή τού έλαιο-1 τοΰ δώρου, παρουσιάσθη προ
  κάρπου τής περυσινής παρα χθές ενώπιον τοΰ Ύπουργοΰ
  γωγής. Καί φαίνεται, κα-1 Γενικοΰ Διοικητοϋ κ. Σφα-
  τα τάς υπαρχούσας ένδεί- κιανάκη επιτραπή σταφυλοε-
  ξεις, ότι καί ή προσεχής έ- ξαγωγέων τής πόλεώς
  λαιοπαραγωγή, άν δέν εί¬
  ναι όσον ή έφετεινή πλου-
  ειναι πάντως άρ
  σία, θά
  κούντως
  ίκανοποιητική. Κυ
  μας
  ζή
  ρίως όμως, έξαιρετικώς πλου¬
  σία προβλέπεται ή προσε¬
  χής παραγωγή των άμπε-
  λουργικών προϊόντων. Τό¬
  σον οί άμπελουργοί όσον
  καί οί γεωπόνοι προβλέπουν
  πρωτοφανη καρποφοριαν των
  αμπέλων εφέτος.
  Αί προβλέψεις
  στηρίζονται καί
  δέ αυταί
  είς τάς
  ενδείξεις πού παρέχουν αί
  βλαστήσασαι ήδη άμπελοι
  καί είς τό γεγονός^ότι πέ¬
  ρυσιν ή παραγωγή ήτο μι¬
  κρά, καί έκτός τούτου είς
  τό δτι εφέτος είχομεν ά-
  φθόνους βροχάς ή δέ καλ-
  λιέργεια γίνεται περισσό
  τερον συστηματική καί μέ
  επιστημονικήν μέθοδον. 'Ε-
  πειτα εφέτος 8ά έχωμεν
  επί πλέον καί την παρα¬
  γωγήν των νέων αμπέλων
  πού έφυτεύθησαν κατά τα
  τελευταία Ιτη. Είναι λοι-
  πόν έξ ολοκλήρου δικαιο-
  λογημένη ή εκδηλουμένη
  μς
  καί παρεκάλεσεν όπως τό ζή-
  τημα ρυθμισθή τό συντομώ-
  τερον καί κατά τρόπον ορι¬
  στικόν. Καί δέν ύπάρχει άμ-
  φιβολία, ώς εβεβαίωσεν άλ¬
  λωστε καί ό κ. Ύπουργός,
  ότι ή Κυβέρνησις 8ά αποδε¬
  χθή καί θά ίκανοποιήση τα¬
  χέως τό δίκαιον αύτό α'ίτημα
  των έξαγωγέων σταφυλών,
  άφοΰ δι' αύτοϋ θά διευκο-
  λυνθή ή έξαγωγή τοΰ πολυτί¬
  μου προΐόντος μας καί θά
  ενισχυθή καί ή τάξις των
  παραγωγήν καί ή έν γένει
  ώς ρς η
  τής άμπελουρ-
  αίσιοδοξία ώς πρός την
  παραγωγήν
  γίας.
  Άλλά ή πλουσία έσοδεία
  των αμπέλων, έχει βεβαίως
  καί μίαν άλλην πλευράν. Δή
  μιουργεΐ τόν κίνδυνον^τής
  κρίσεως των τιμών, έφ' όσον
  δέν ληφθή εγκαίρως μέρι-
  μνα διά την εξασφάλισιν τό¬
  σον τής καλής ποιότητος ό¬
  σον καί τής έξαγωγής τού
  προΐόντος.
  Ιδιαιτέρως δέ τόν κίνδυ¬
  νον αυτόν ύπάρχει φόβος νά
  διατρέξη ή σταφίς, όπως συ-
  νέβη καί άλλοτε είς τό πα¬
  ρελθόν, λόγω τοϋ συναγωνι-
  σμοΰ τόν οποίον άσκοΰν άλ¬
  λαι χώραι είς την διεθνή κα-
  ταναλωτικήν αγοράν. ΔΓ
  αύτό καί θά πρέπει νά φρον¬
  τίσωμεν άπό τούδε νά περι-
  ορίσωμεν την παραγωγήν
  τής σταφίδος δι' άθρόας έ-
  ξαγωγής νωπών σταφυλών
  τόσον είς την Αίγυπτον, ό¬
  σον καί είς την Βόρειον καί
  την Κεντρικήν Ευρώπην. Δι¬
  ότι μόνον δι' αυτού τοΰ τρό-
  που θά δυνηθώμεν ν' απο¬
  φύγωμεν την κρίσιν καί την
  ύποτίμησιν των άμπελουργι-
  κών μας προΐόντων. ΔΓ αύτό
  καί άπό τής απόψεως αυτής
  ή οργάνωσις καί ή διευκό-
  λυνσις των έξαγωγών των
  νωπών σταφυλών, αποτελεί
  ζήτημα κεφαλαιώδους σρ-
  μασίας έχι μόνον διά τόν
  τόπον μας άλλά καί δι' ό
  λόκληρον την χώραν κα
  θά πρέπει νά μάς άπασχολή
  ση «πό τούδε σοβαρώς.
  Εύτυχώς, ή Κυβέρνησις ε¬
  σκέφθη εγκαίρως τό ζήτημα
  ώς δέ ανεκοίνωσεν άπό χαι
  ροΰ, Ιλαβε σειράν μέτρων
  πρός διευκόλυναιν καί τό
  νωσιν τοΰ έξαγωγικοΰ έμπο-
  ρίου τδν σταφυλων. Μεταξύ
  θΰμνου. Άπό τή μιά οί μι-
  ναρέδες πού ύψώνονται σάν
  βέλη πρός τόν ούρανό, τα
  στενοσόκκακα καί τα καν-
  έθνική μας οίκονομία.
  'Αλλ' έκτός τής Κυβ&ρ
  νήσεως, διά τό ζήτημα τής
  αυξήσεως των έξαγωγών των
  σταφυλών μας, θά πρέπει
  νά ένδιαφερθοΰν έπίσης
  καί αί γεωργικαί όργκνώ-
  σεις χαί'ο'ι έμποροι καί ή
  'Αγροτική Τραπέζα. Διότι
  άπό τούς τρείς αύτούς πα·
  ράγοντας έξαρτάται ή εξα¬
  σφάλισις τής καλής ποιότη¬
  τος τής παραγωγής, ή άρ¬
  τια καί έπιμεμελημένη συ-
  σκευκσία των πρός εξαγω¬
  γήν σταφυλών καί δημιουρ
  γία κβίλής φήμης τού προΐ-
  όντος, απαραιτήτου διά την
  προτίμησιν των καταναλω-
  τών, την κατάκτησιν των
  ξένων άγορών καί την
  πραγματοποίησιν ίκανοποιη
  τικών τιμών. Ελπίζομεν δέ
  ότι καί οί παράγοντες αύ¬
  τοι θά πράξουν ακέραιον
  ο ό ό
  των, όπως τό
  καί ή Λιμενι-
  ρ
  τό καθήκον
  πράττη ηδη μ
  κή Έπιτροπή διά τής κατα
  σκευής μεγάλων ψυκηκών
  έγκαταστάσεων εί; τόν λι¬
  μένα μας, πού θά ένισχύ-
  σουν σπουδαίως όταν άποπε-
  ρατωθοϋν καί λειτουργήσουν
  τάς έξαγωγάς σταφυλών.
  Τό ζήτημα είναι άλλωστε
  τόσον σπουδαίον ώστε πι¬
  στεύομεν ότι όλοι θά αί-
  σθάνωνται την υποχρέωσιν
  των νά συμβάλουν είς την
  επιτυχίαν τού. ©ά αποτελέ¬
  ση άλλωστε βαρύτατον έγ-
  κλημα είς βάρος έαυτών καί
  τής χώρας ν' αφήσωμεν τό
  εμπόριον των σταφυλών
  νά φθίνη καί νά ελαττούν¬
  ται συνεχως αί έξαγωγαί μας
  καθ" ήν στιγμήν αί έξαγωγαί
  άλλων χωρών, μέ κατωτέρας
  ποιότητος προϊόν, συνεχως
  αύξάνουν.
  Η πρωτεύουσα τού γείτονος
  ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΛΤΛ ΤΟΥ
  Εμπόριον καί τουρισμός.
  Κρβμα Άνατολής
  σεως, νά ή είκόνα
  καί Δύ-
  τοϋ Ρε
  νηθρ καί θά γνωρίση πάλιν η¬
  μέρας σχετικής εΰημερΐας καί
  άκμής.
  Άλλά ή πόλις αυτή, δέν
  ειμπορεί νά περιμένη την πρό
  οδόν καί την ανάπτυξιν της
  τούνια, τα σπΐτια μέ τούς άπό τόν πλοθτον μόνον τής
  πανύψηλους αύλότοιχους, τα
  κιόσκια καί τα καφάσια, τα
  κάστρα
  φρούρια
  μέ τα τούρκικα τα
  συνθέτουν τό γνη-
  σιώτερο ταμπλώ πόλεως τής
  Άνατολής. Κι' άπό την άλ
  λη,οί τροθλλοι των έκκλησιών,
  ή έξαισία προκυμαΐα—μονα-
  δική είς γραφικότητα εύρυ-
  χωρία καί καθαριότητσ, σ'
  δλη την Κρήτη,—ό ύπέροχος,
  έκτεταμένος κήπος μέ τα
  εύωδιαστά λουλούδια καί τα
  όλάνθιστα δένδρα τού,—ενα
  άληθινό θαθμα γιά τό όποίο
  δικαιοθνται νά καυχώνται καί
  ή πόλις καί ό δήμαρχός της
  κ. Πετυχάκης—οί άσφαλτο-
  στρωμένοι δρόμοι, τα ώραΐα
  καταστήματα, οί μοντέρνες
  οίκοδομές καί ό άπλετος ή
  λεκτροφωτισμός, δίδουν άμέ-
  σως την έντύπωσι τής προ¬
  σπαθείας τοΰ έξευρωπαϊσμοθ.
  Κι' εχει
  σπάθεια
  προόδους.
  έπιτελέσει ή προ-
  αυτή σημαντικάς
  Τό Ρέθυμνον σημειώνει μίαν
  γοργήν εξέλιξιν τα τελευταία
  χρόνια. Καΐ άν δέν έπλήττε
  το άπό τάς συνεχεΐς θεομη-
  νΐας πού έπέτειναν κατά
  τα τελευταία έτη την οίκο
  νομικήν κρίσιν, σήμερον θά
  ευρίσκετο είς άξιοζήλευτον
  ρ
  κατάστασιν.
  Καί πάλιν
  δμως, παρ' δλα
  αύτά, τό Ρέθυμνον εφέτος
  χάρις είς την πλθίσΐαν εσο¬
  δείαν τοϋ ελαίου, παρουσιά-
  ζει εκδηλα σημεΐα οίκονομι-
  κής αναρρήσεως καί σημειώ
  νει άρκειήν κίνησιν καί ζωήν
  Είναι δέ βίβαιον ότι εάν κα
  ή προσεχής έσοδεία των ά
  γρών είναι Ικανοποιητική, τό
  τε τό Ρέθυμνον θά άναζωογο
  οπικής παραγωγής. Διότι ή
  νδοχώρα της είνε μικρά καί
  παραγωγή δχι πολΰ μεγάλη.
  Εκτός δέ αυτού μεγάλο μέ-
  ιος των είσαγωγών καί έξα¬
  γωγών γίνεται άπό τα διάφο-
  ρα παράσκαλα καί Ιτσι τό
  εμπόριον τής πόλεως μαραί-
  νεται καί φθίνει. Δι' αύτό καί
  είναι άνάγκη έπιτακτική νά
  λάβη μέτρα σωτηρίας τό Ρέ¬
  θυμνον καί νά στραφή συγ¬
  χρόνως πρός νέους ορίζοντος
  διά νά άναζητήση. τα μέσα
  τής τονώσεως καί τής οΐκονο-
  μικής τού ένισχύσεως, τάς πή
  γάς άπό τάς οποίας θ' αντλή
  στ) δύναμιν καί ζωήν διά νά
  προοδεύση καί ν' άναπτυχθή".
  Καί πρώτον βεβαία, είναι
  άνάγκη ν' αποκτήση σύγχρο¬
  νον, άσφαλτ) λιμένα, όπότε
  θά άναπτυχθή άμέσοις τόσον
  τό εξαγωγικόν δσον καί τό
  εισαγωγικόν εμπόριον. Τουτο
  άλλωστε κατενόησαν ήδη ο
  Ρεθύμνιοι καί απεφάσισαν
  άντί πάσης θυσίας νά κα·
  τασκευάσουν μεγάλα σύγχρο·
  να λιμενικά έ"ργα. Καί ΰπάρ
  χει ή ελπίς δτι συντόμως θά
  άρθοθν αί υφιστάμεναι δια
  φωνΐαι ώς πρός τό μέρος τής
  κατασκευάς τοθ νέου λιμέ
  νος καί δτι θά τεθοθν έντός
  όλίγου είς εφαρμογήν αί ά
  ποφάσεις. Είναι προσέτι ά
  νάγκη ν' αποκτήση, ύποκατά
  στημα τής 'Εκδοτικής Τραπέ
  ζης διά την ενίσχυσιν τής πί
  στεως καί των συναλλαγών
  Καί έλπίζεται δτι καί τουτο
  θά γίνη συντόμως, χάρις εί
  τό ενδιαφέρον τοθ κ. Τσουδε
  ρου πρός την γενέτειράν τού
  Έπειτα, τό Ρέθυμνον θά πρέ
  πει νά στρέψη την προστΐά
  θείαν τού είς την ανάπτυξιν
  τοθ ΤουρισμοΟ. "Εχει δλα τα
  προσόντα διά νά εξελιχθή είς|
  μίαν θαυμασίαν πόλιν παρα·
  ΘερισμοΟ καί νά προσελκύη
  χιλιάδας ξένων κάθε καλο-
  καΐρι. Ή θαυμασία προκυ-
  μαία τού, τα γραφικά τού
  άκρογιάλια μέ τίς ώραΐες
  άμμουδιές, τα άφθονα καί έ
  κλεκτά φροϋτα πού παράγει
  ένδοχώρα, ή φθήνεια τής
  ωής, τό έξαιρετικά ύγιεινό
  κλΐμα, δλα αύτά μέ μίαν
  συντονισμένην καί καλά ώργα
  ωμένην διαφήμισιν θά είμπο
  ροθσαν νά έλκύσουν χιλιά-
  δες κόσμου τόσον άπό την
  οιπήν Έλλάδα δσον καί ά¬
  πό την Αίγυπτον καί άλλας
  (ώρας. Θά επρεπεν άκόμη νά
  κμεταλλευθή πρός τόν σκο
  πόν αυτόν τό ώραΐο κάστρο
  ής Φορτέτσας. Καί νά γίνη
  ώρα, δτι ή μοΐρσ προσέφε-
  ρεν άλλοτε είς τό Ρέθυμνον
  αί τό άπέκρουσαν άπό στε-
  ήν αντίληψιν οί τότε προΰ-
  χοντές της. Τό φρούριον, αύ-
  ό, ώς γνωστόν, εζήτησεν άλ
  οτε πρό πολλών έτών με-
  'άλη εΰρωπαϊκή έταιρία νά
  ό έξωραΐσχι, νά τό μετατρέ-
  ^ είς Καζΐνρ, άνελάμβα-
  ε δέ ώς άντάλλαγμα νά
  <ατασκευάσ]] μεγάλον λιμέ¬ να καί νά έξωραΐστ) την πό¬ λιν. Οί προύχοντες τής Ρεθύ¬ μνης δμως ηρνήθησαν διά νά μην διαφθαροΰν τάχα οί νέ- οί είς τό χαρτοπαίγνιον τοΰ Καζίνου! Καί δμως εάν έδέ- χοντο την πρότασιν, τό Ρέ¬ θυμνον θά ήτο σήμερον α¬ σφαλώς μία μικρογραφία τού- άχιατον τοΰ Μόντε Κάρλο!. Δέν πρόκειται δμως νά κά¬ μωμεν παρελθοντολογία σήμε ρον. Φρονούμεν πάντως, δτι αυτή ή Φορτέτσα θά ήμπο- ΕνΛ νά άπαλλοτριωθή, νά έξωραϊσθή, νά κοσμηθή μέ ώ¬ ραΐα κτίρια, μέ κέντρα δια- σκεδάσεως καί άνσψυχής καί μέ ξενοδοχεΐα υπνου καί φα· γητοϋ, όπότε θά ύπεβοηθεΐτο προσέλκυσις καί ή παραμο- νή των ξένων είς την πόλιν. Όσον δέ διά την εξεύρεσιν των απαιτουμένων κεφαλαί¬ ων, πιστεύομεν δτι δέν θά εί¬ ναι άδύνατος άρκεΐ νά έκδη- ωθή ή καλή πρός τουτο θέ- ησις. Άλλά τό Ρέθυμνον εχει καί πλήθος άλλα ζητήματα καί α¬ άγκας. Τόσον ή πόλις, δσον καί ή ϋπαιθρος βασανίζονται άπό την λύσιν πλείστων προ- βλημάτων πού μένουν άλυτα καί έκκρεμοθν άπό πολλών έτών. Καί μέ αύτά ί'σως άσχο- ηθώμεν είς άλλο μας σημεί- ωμα. Διότι τό Ρέθυμνον, μέ τούς έργατικοΰς δσον καί προ οδευτικούς κατοίκους τού, μέ την μεγάλην Ιστορίαν τού καί τόν ιδιαίτερον άνεπτυγμένον πολιτισμόν τού, άξίζει όμολο- γουμένως καί ιδιαιτέρας δλως στοργής καί έξαιρετικοΰ έν- διαφέροντος έκ μέρους δλων μας. Μ — ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΚΑΙ Η ΝΙΡΒΑΝΑ Ιδιαιτέρα φροντίς λαμβάνεται τελευταίως υπό τοθ Κράτους, διά την παρεμπόδισιν τής άποκλα- δώσεως των κυπαρίσσων. Είς την προστασίαν τοθ πρασίνου, ή φρον τίς αυτή άποκτά , θέσιν άνάλογο πρός την σημασίαν τής 2λης προ- στασίας. Άλλά καί διά τό κυπα· ρίσσι αύτδ καθ' εαυτό, τό μέ τρον είνε αξίαν λόγου. Ό Παράσχος Ιχει δώσει είς Ι να τού ποίημα ιδιαιτέραν αξίαν στό κυπαρίσσι: Έβάδιζσ^κι' έρρέμβαζα έγγύς των κυτΐαρίσσων... Ή άπαιοιοδοξία τού, πού έπή γαζε άπό μίαν κοινωνικήν πά ρατήρησιν, τής οποίας τα ντο κουμέντα παραμένουν αίώνια, εύ ρήκε τοποθεσίαν. Φυσικά !να< κυπαρισαώνας ήτο τό άπαραίτητ< φόντο. Άλλως τε τό κυπαρίσσ δέν είνε μόνον δίνδρο^ τοθ Πά ράσχου. Ή Τέχνη είς τα μοτί· 6α της τα πεσσιμιστικά, τό έχει περιλάβη κατά κανόνα. °Από τού; Η κτηνοτροφία. Ή 'Αγροτική Τραπέζα, έκ- ιηλώνουσα τό ενδιαφέρον της πρός ανάπτυξιν καί συστημα- οποίησιν τής κτηνοτροφΐας αί τυροκομίας διέταξε τόν παρά αώ ένταθθα ύποκατα- στήματί της ΰπηρετοΰντα γε- ωπόνον κ. Γεώργιον Άντωνί- υ εΐδικευμένον καί είς την υροκομίαν, ν' αναχωρήση ΐιά τοΰς νομούς Ρεθύμνης καί Χανίων, νά έπιθεωρήση τα υροκομεΐα, νά καθοδηγήση ούς τυροκόμους καί κτηνο- ρόφους είς τό έργον των καί ά προπαγανδίση την ίδρυ¬ σιν συνεταιρικών έπιστημονι- κών τυροκομείων. Ή ενεργεια ής Τραπέζης έπαινετή καθ' δλα, δέν αμφιβαλλομεν δτι θ' αποδώση πλουσίους καρπούς αί θά συντελέση είς την <αλυτέραν οργάνωσιν τής κτη- ^οτροφίας έν Κρήτΐ]. Ημείς έ πού κατ' επανάληψιν ήσχο- .ήθημεν μέ τα κτηνοτροφικά ητήματα, χαίρομεν ιδιαιτέρως διότι βλέπομεν είσακουομένας τάς ύποδείξεις μας καί ευχό¬ μεθα δπως ή προσπαθεία τής Άγροτραπέζης σημειώση ε¬ πιτυχίαν. Είς Σητείαν. Μέ Ιδιαιτέραν χαράν πλη¬ ροφορούμεθα δτι ιδρύθη είς Σητείαν άντιτραχωματικόν Ι¬ ατρείον καί δτι ανεχώρησεν ό στίχους τοΰ Βύρωνος £ως τό «Νε- κρονήσι» τοΰ Μπαίκλιν—πού δέν είνε άλλο άπά §να νησάκι τής Κερκύρας—χρησ'μ.ρποιήθτ}κΕ κου- ραστικά τό δένδρον αύτό. Άκόμη καί τα δημιουργήματα τοΰ Γά κινιόλ» δέν τοθ εχουν φή Καί δικαίως άφοθ τέτοια είνε ή είκόνα τού μέσα στή λα'ική πά ράδοσι καί τή λαϊχή φαντασία. θά τό πιοτέψετε; 'Υπάρχουν άνθρωποι πού βρίσκουν κάτι τό χαρούμενο στό κυπαρίσσι. Ιδι¬ αιτέρως την έποχή αυτή, τό Κρη- τικό καί γενικά τό Έλληνικό οπίΐο μπορεϊ νά δώση μίαν ι¬ διαιτέρα έντύπωσι στούς φυσιολά- ρ:*ς μέ τό κυπαρίσσι. Κυπαρισ¬ σίας ψηλά μέ φύλλωμα πυκνό στήν κορυφή τοθ λυγεροθ κορμιοΰ ων, είναι εΰρημα. Μοιάζουν κομ- ψές καί συμπαθητικές φυσιο- γνωμίες καθώς τα σαλεύει ό ά- εμος, στά μακρυνά, άνθισμένα μονοπάτια των άγρών. Προσωπιχά, θυμοθμαι τί λύπη επήρα δταν μιά άτυχής εμπνευ- σις έρριξε κάτω έ'να γνώριμο τέτοιο προγονικό κυπαρίσσι. Ή- ταν μιά χαρά σ' Ιναν αϋλόγυρο. Κρατοΰσεν επάνω τού δλα τα καθαρώς πατριαρχικά γνωρίσμα- τα. "Εμοιαζεν επιβλητικόν άρ- χοντα: Τ' άλλα δένδρα τό περι- τριγύριζαν χαμηλά καί ύπάκ,ουα. Μιά μελέτη στόν ΐσκιο τού ήταν κάτι τό σύμμ«τρο καί άρμονικό. Ο άρχοντας αύτός βλέπετε συνε- κέντρωνεν... δλων την προσοχή Καταδεχτικός κι' εύγενικός είχε συμβουλάς καί στοχασμούς γιά τή θέσι τοΰ καθενός! * * Λυγνά κυπαρισσάκια στούς τα φους παλαιών Κρητών άγωνι- στών έρχονται αυτή τή ατιγμή άπό τούς βράχους τοΰ Άκρωτη- ρ£ου, νά ένισχύσουν Γσως έκείνους πού θεωροΰν τό κυπαρίσσι σύμβο λο μελαγχολίας. Άλλά γιατί; Τό κυπαρίσσι ώμορφαίνει καί τούς τάφους. "Οπως ώμορφαίνη καί τή ζωή. Οί παλαιότεροι εϊχαν μιά' άντίληψι τέτοια δταν έτριγύριζα1 «άρχιτεκτονικά» τα μποστάνια τους μέ άλλέες κυπαρισσιών. Στίς ρίζες μερικών εχουν πλεχθή τό σα είδύλλια! Γέροι κτηματίες ε& ρίσκουν τώρα έκεΐ Ινα ρεμβαστι κό καταφύγιο γεμάτο άπό νο σταλγίες άλλά καί χαρές. Ή ζωή *ύτή είνε: "Εχει μίαν ωραία άρχή πάντα. Άρκεΐ νά κρατήση τό συναίαθημα τής άρχής έκείνηι γιά νά ψηλώση στά ουράν» καί νά μείνη έκεΐ. Κάτι τέτοκ θέλει νά πή τό κυπαρίσσι. Είν ή «νιρβάνα» τοθ, Ραμπιτρανά Ταγκόρ σέ μίαν άξιοσημείωτη ά πβιχόνισί της. ΑΧΜΟΔΑΙΟ£ Αί παιδικαί έξοχαί. "Εν άπό τα πολλά ζητήμα- α πού θ' άπασχολήσουν τόν :. Δήμαρχον έν Αθήναις κσ- ά τάς συνεργσσίας τού μετά ων διαφόρων ύπουργών, θά είνε καί ή οργάνωσις καί λει- ουργία παιδικών έξοχών είς ην πόλιν μας. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι τό ζήτημα οΰτο θά διευθετηθή ίκανο- ποιητικώς καί κατά τρόπον ριστικόν. Ή μέριμνα τής Κυ¬ βερνήσεως διά την προστασί¬ αν των πτωχών παιδιών καί ό θερμόν ενδιαφέρον τόσον :οΟ κ. Γεωργιάδη δσον καί ού Νομάρχου κ. Μαρκέλλου, άποτελοθν εγγύησιν δτι κατά ό ερχόμενον θέρος θά λει¬ ουργήσουν καί είς την πόλιν μας άρτίως ώργανωμέναι παι- ικαί έξοχαί. ά διευθυντής τού άντιτραχω- ματικοϋ αγώνος κ. Μαμουνά· κης έκεΐσε, διά την όργάνω- /ωσιν τοθ ίατρείου. Ό αγών πομένως κατά των τραχωμά- ων είς τόν νομόν Λασηθίου, >που ή φοβερά νόσος εΐχε λά
  η τεραστίαν έκτασιν, γενι-
  :εύεται καί όργανοθται επί
  έων βάσεων. Καί δημιουργεΐ-
  αι ετσι ή πεποίθησις δτι μετ"
  λΐγον τα τραχώματα θά έ-
  ουν έκλεΐψει. Όπως έπίσης
  »πάρχει βάσιμος ή ελπίς δτι
  ντός όλίγου ό νομός αύτός
  Ιά έχη έξυγιανθή πλήρως ά-
  ιοΟ άλλωστε καί παρά την
  γκατάλειψΐν τού κατά τό πα-
  ιελθόν παρουσίαζε την μικρο-
  έραν νοσηρότητα έξ δλων
  ών διαμερισμάτων τής χώ-
  ιας.
  Νέα όδός.
  Μέ ιδιαιτέραν χαράν πλη-
  ιοφορούμεθα δτι οί κάτοικοι
  ;ών χωρίων Στερνών, Πανα-
  Ίάς, Διονύσι διήνοιξαν διά
  προσωπικής εργασίας οδόν
  μέχρι Σταβιών καί ήδη διά
  τής όδοϋ Χάρακα ήνώθησαν
  μέ τό Ηράκλειον καί έξυπη·
  ρετοΰνται αί συγκοινωνίαι
  ών, δι' είδικοθ αύτοκινήτου,
  εθέντος είς την γραμμήν αύ-
  :ήν. "Ετσι οί κάτοικοι τοθ νο·
  ιιοδυτικοΟ διαμερίσματος τοϋ
  Μονοφατσίου, πού διακρίνον-
  αι διά την έργατικότητά των,
  καί την προσήλωσίν των είς
  τα είρηνικά έργά των, παρέ-
  σχον τώρα νέον δεΐγμα προο-
  δευτικότητος. Είναι αξιοί κά¬
  θε έπαίνου άλλά καί κάθε υ¬
  ποστηρίξεως διά τουτο.
  Τα βοηθήματα.
  Ή απόφασις τοθ Κεντρικοΰ
  Ταμείου Θυμάτων πολέμου
  νά χορηγήθΓ] καί Εφέτος επί
  τή εύκαιρΐα τής εορτής τοθ
  Πάσχα διακοσιόδραχμον επί-
  δομα βοηθήματος είς τα θύ-
  ματα τοθ πολέμου, ηκού¬
  σθη μέ ανακούφισιν. Άλλά
  δέν είναι βεβαίως μόνον τα
  θύματα πού έχουν ανάγκην
  ένισχύσεως. Είναι καί άλλοι
  πολλοί, £νας όλόκληρος κό-
  σμος δυστυχούντων καί έν-
  δεών. Καί πρός αυτόν τόν
  κόσμον πιστεύομεν δτι θά
  στραφοΰν οί διάφοροι όργα-
  νισμοΐ καί ή φιλανθρωπία,
  είτε ωργανωμένη είτε ίδιωτι-
  κή καί θά τόν άνακουφίσουν
  δίδοντες τού τα μέσα νά
  έορτάση. την μεγάλην ημέ¬
  ραν τής Χριστιανωσύνης, την
  Άνάστασιν τοϋΚυρίου. "Η Ά
  νάστασις, είναι ήμέρα τής
  Άγάπης. Καί ή άγάπη δλων
  πρέπει νά εκδηλωθή πρός
  τούς άποκλήρους τής ζωής,
  πρός τούς δυστυχοθντας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  ι
  ν·*
  Λ
  7 ,
  ι
  ι Ι)
  II
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον τό
  μουσικό—χορευτικό χάρμα· «"Ας
  χορέψουμε».
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον τό άρι-
  στούργημα· «Τό πράσινο φώς», κα
  τάλληλον καί δι' άνηλίκους.
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ Άσπραδάκης
  ΝΕΚΡΟΛΟΠΑ
  ©άνατος μητρός Ηρωος Άξ)κού.
  Απέθανεν εις προβεβηκυίαν
  λικίαν καί εκηδεύθη σεμνοπρε
  πώς είς τό χωρίον Έξω Ποτά·
  μους Λασηθίου, ή Φωτεινή Ί. Ά
  λεξάκ>η, σύζυγος τοθ
  ειμνήστου σοφοΰ των Ποτάμω
  Άλεξογιάννη καί μήτηρ τοθ ήρω
  ικώς πεσόντος έν Μικρά Άσ£
  ΆνθυπολοχαγοΟ Γρηγορίου Ί. Ά
  λεξάκη.
  Ό γενναΐος αύτός Άξιωματ
  κός, διατελών διοικητής τοθ σ
  δηροδρομικοΰ σταθμοθ Μπανά
  (μεταξύ Ούσάκ καί ΤουμλοΟ Μπου
  νάρ) τόν Ιούνιον 1921, υπέστη
  αίφνιδιαστικήν νυκτερινήν έπίθε
  σιν κατά τοΰ σταθμοθ έκ μέρου
  εκατοντάδας Τούρκων άτάκτω
  (Τσέτες), την οποίαν δχι μόνον ά
  πέκρουσεν αποτελεσματικώς με
  τής έκ πεντήκοντα (50) περΕπο
  άνδρών φρουρας τοθ σταθμοθ τού
  άλλά καί κατεδΕωξε τούς έπιδρο
  μεΐς. Κατά την καταδίωξιν δ
  ταύτην, παρασυρθείς έν τή όρμ
  τού χαί υπέρ τό δέον έκτεθείς έ·
  φονευθη.
  Είς τούς γονεΐς τού ή Κυβέρ
  νησίς απέστειλε τό άπονεμηθέ
  είς τόν γενναΐον Άξιωματικό
  «χρυσουν Μ&τάλλιον Άνδρείας»
  Τα τέκνα καί λοιπήν οίκογέ
  νειαν τής μεταστάσης συλλυπού
  μεθα θερμώς καί ιδιαιτέρως τό
  άνεψιόν της Στρατηγόν κ. Ί
  Άλεξάκην.
  Έςρεδρος Άξιωματΐκός.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έξαιρετική πρεμιέρα (
  με το μουσικό—χορευτι¬
  κό χάρμα:
  ΑΣ ΧΟΡΕ-
  ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ
  ΤΖΙΙΤΖΕΡΡΘΤΖΕΡΣ
  Τό φίλμ — άποθέωσις
  τοΰ ρυθμοΰ, τής μελωδί-
  ας, τοΰ χιοϋμορ, τής ώ-
  μορφιάς.
  Έκτός προγράμματος:
  "Ολα τα παγκόβμια γε·
  γονότα.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ» θαλαμηγον ά)«
  ΆναχωρεΤ έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' βύθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ*·, $-41
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  35+βν
  Αύτό εσκέφθη καί ό Φέρ
  σεν δταν, τρομαγμένος άπό
  την έπΐθεσι κατά των άνα-
  κτόρων, έμαθε τή φυλάκισι
  τής βασιλικής οικογενείας
  στόν πύργο τοΰ Τάμπλ. Ή
  βασιλική οίκογένεια δέν ή"ταν
  πιά ύποχρεωμένη, δπως στόν
  Κεραμεικό, νά άγρυπνή καί
  νά άφουγκράζεται μην τυχόν
  εσήμαινε συναγερμός καί μή
  πως έχτυποθσαν τα τύμπανα
  τής έπιθέοεως. Μέσα στόν ά-
  πομονωμένο πύργο τους τό
  σήμερα ήταν άπαράλλακτο
  μέ τό χθές, ή μόνωσΐς των ή-
  ταν πάντα ή ιδία, γαλήνια
  καί άσφαλής' ή ιδία πάντα
  μακρυνή απόστασις τοΰς έ-
  χώριζεν άπό την άναταραχή
  τού έξω κόσμου.
  Στήν άρχή ή Κομμούνα
  έκαμνεν δ,τι ήμποροΰσε γιά
  νά εξασφαλίση την καλοπέ-
  ρασι των φυλακισμένων. Ή
  έπανάστασις ή"ταν άμείλικτη
  στόν άγώνα, άλλά κατά βά-
  θος δέν ή~ταν άπάνθρωπη.
  "Υστερ' άπό κάθε άλμα έ·
  σταματοϋσε λιγάκι χωρίς νά
  ύποψιάζεται δτι ακριβώς αύ-
  τα τα διαλεΐμματα, αύτές
  οί φαινομενικές χαλαρώσεις,
  έκαμναν την ήττα άκόμη
  πιό αίσθητή καί πειό βαρεία
  γιά τούς νικημένους.
  Τίς πρώτες ήμέρες πού
  επηκολούθησαν την μεταφο-
  ρά τής βασιλικής οικογενεί¬
  ας στόν πύργο τοΰ Τάμπλ,
  οί καινοθργοι άρχοντες ε¬
  φρόντισαν πραγματικά νά κά
  μουν λιγώτερο άλγεινή τή
  ζωή των κρατουμένων.
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΤραγοΟδι οπσιοδοξίας
  Είς τάν δρόμον
  τού ΟεανΒρώπου
  ΚΟΙΜΩΓΗΙΚγΛ
  «θ&θελα καί γώ, δτιως κι' δ
  Λαμσρτΐνος, νά σταματήση ό χρό
  νοΐτ, νά μή κυλά—; μοθλεγε προ-
  χθές μιά φίλη μου.
  Δέν θ&θελα νά περνοΰν αϋτές ή
  ήμέρες' μέ τρομάζουν τα σκοτά-
  δια πού τίς διαδέχονται κι' έγώ
  λατρεύω τό φώς'
  Ποίος ξέρει τί θά μοθ φέρου
  νέ; Ποιές άπογοητΕύσεις μοΰ έτΐι
  φυλάσσουν;
  Ένφ τώρα' °Όλα, δλα γύρω
  μου, είναι ενα φώ<:, μιά χαρά, ίνα τραγοθδι. ΕΙμαι τόσο εύτυχισμένη,ποθ 8αρ ρώ πώςδλες οί ώμορφιές τής ζω ής, δλα τάγαθά τούρανοΰ καϊ τής Ι γής ύπάρχουν μονάχα γιά μενά, γιά χάρι μου. Όλα μέ συγκινοΰν καί δονοΰν τή ψυχή μου. Ή άνοιξις πού ξα νάρχεται στολισμένη μέ τούς πειό έπιτυχημένους συνδυασμοθς, χρω μάτων, φωτός καί χαρδς. Τό λαμ· •περό φώς τοΰ ηλίου καϊ οί χρυ· σαχτίδες χου' χά λουλοϋδια ττού άνοίγουν, τα τΐουλιά τιού κελα- δοΰν, τόσο χσρούμενα καϊ τρελ λά' Όλα, δλα λές καί εΤναι γεννη- μενά γιά νά συμττληρώοουν την ευτυχία μου. Όλα γιά νά δροσί σουν την τρυφερότητα τής ψυχής μου, ττού φτερουγίζει στούς τιειό φωτεινούς ορίζοντος τής ζωής. Τα δνειρά μου, δνειρα νεαρδς καϊ απειρης παιδούλας θά ττης, Ι- σως, τιάντως μεγάλα κα'ι φωτεινά τυλίσσουν την ψυχή μου, μ' 2να ύ- πέροχο φώς. ΤΙ νά σοϋ πώ, Τα κελαδήματα των ιτουλιών τιού σπαθίζουν τόν άέρα, τα παρομοιάζω μέ τίς έλπί- δες μου. Τό Ιδιο κι' έκεΐνες γορ· γόφτερες καί ξένοιαστες θεές μέ μεταφέρουν μαζί τους σέ μακρυ νούς κόσμους, πετώντας 8σο ψη λότερα μποροϋν. Γελώ σ' όλους καί σέ δλα Κι' είνε τό γέλιο τού ττροσώπου μου άντανάκλασις τής χαροΰμε- νης καρδίας μου. "Ενα κΰμα αίσι- οδοξίας ττλημμυρίζει τή ψυχή μου. Βαδίζω σ' Μνα δρόμο ττού τ' αγκά- θια τού είναι σκεπασμένα μέ ρο- δοιτέταλα Βλέπω την ευτυχία νά χαμογε- λά στ' άντίκρυσμά μου καί, τό ξέ- ρω, δέν θδναι αύτό τό μοναδικό της χαμόγελο γιά μενά Κι' άγαπώ τή ζωή, γιατί μοΰ ά νήκει καί μοΰ έπιφυλάσσει, τό ξε· ρω, κι' άλλες πολλές καί μεγάλες χαρές' άγαττώ τή φύσι γιατί την άπολαμβάνω άπό τό ζημέρωμα ώς τό δειλινό τής κάθε ημέρας μ' δ- λες της τίς ώμορφιές' άγαπώ τούς άνθρώπους καί θάθελα νά μποροΰ- σα νά χάριζα σ' δλους αύτούς πού δέν έμαθαν ποτέ τί θά πή χα¬ ρά, τί θά πή γέλιο, λίγη άπ' τή δι κή μου την ευτυχία.» Κύτταζα τή φίλη μου. Τό πρό σωπό της νεανικό κι' ώμορφο ή- ταν δλα φώς. ΤΗταν ή ίδια μιά ά¬ νοιξις Τα φωτεινά μάτια της, τα τριανταφυλλένια μάγουλά της, τα κόκκινα χείλη της, £μοιαζαν μ' ά νοιξιάτικα λουλοιόδια μισανοιγμέ- να στήν αύγή τής ζωής. Ποίος θά τολμοΰσε ποτέ νά μα· ράνη αϋτό τό ζωντανό λουλοΰδι άπρκαλόπτοντάς τού τίς πικρίες καί τίς άπογοητεύσεις τής ζωής; Μία βτλλη ■ ■■■ι ■ ■■ ~ ΡΑΔΙΟΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Πωλοϋνται είς αρίστην κατάστασιν δύο Ραδιο- γραμμόφωνα μέ τιμήν εύκαιρίας. Πληροφορίαι καί δοκιμαί είς τό καταστήμα Χαραλάμπους Κεγιαδάκη — Β?λιδέ Τζαμί. ■•■■■■■■■■■■■■■■εί ■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ..........-1Ϊ ΟΥ ΝΑΖΩΡΛΙΟΥ Τού Λεωνίύα 15ον Μεθυσμένος άπό Ινα παράξενο ένθουσιασμό, ό Ίούδας στριφο- γύριζεν, έ"τρεχε, φώναζε άπαριθ- μώντας στίς ίκρες των δακτύ- λων τού τα προαόντα έκείνου πού πρόδιδε. —Καί την καλωσύνη τού, τή ξεχνόΐς την καλωσύνη τού; Κα τή δύναμι πού Ιχει νά θεραπεύη τούς άρρώστους, "Ολα αύτά σοθ λένε τίποτα; Δέν Ιχουν καμ μίαν άξία, Γιά ν' άκούσω! Γιατ δέν άπαντας; —"Αν θέλης!—προσπαθοΰσε νά απαντήση ό Άννας. Τα μάγουλά τού είχαν κάπως κοκκινίση, κα ή ψυχρά όργή τού άρχισε κάη ν' άνάβη στά φλογερά λίγια τοι Ίούδα, πού κάθε τόσον τόν στ,α ματοΰσε! —Καί ή ώμορφιά τού, Καί τα νειάτά τού; Είνε σάν τόν νάρκισ σο, σάν τό κρϊνο τής κοιλάδος Αύτά, γιά σάς, δέν Ιχουν καμμιά άξία. "Η θά μοθ πήτε πώς είνε γέρος καί δέν εχει καμμιά άξία σάν έ Ίούδας νά θέλη νά σά πουλήση κανένα γέρικο κόκκο ρα! —Σάν θέλεις... Ό Άννας προσπαθοθσε ^ νά διακόψη τόν Ίσκαριώτη, άλλ' ή άδύνατη φωνή τού παρεσόρετ© σάν φτερό στόν άνεμο, άπό τίς κραυγές τοΰ Ίσκαριώτη. —Τριάκοντα άργύρια! Μά Ιτσι δέν μοθ πληρώνετε οϋτε έ'να όδο λό τή σταγόνα τοθ αΓματος! Δέν πληρώνετε ουτε μισόν όβολό τό δάκρυ! Ουτε Ινα τέταρτον τοθ όβολσθ τόν βόγγο! Καί ποθ νά λογαριάσω καί τίς κραυγές καί τους σπασμούς! " (αυνεχίζεται) Αφιχθη τό νέον Α. Γ. Γλυκοσέρτικο Κόκκινο κουτι 25 γρ. δραχ. 13.—12 1)2 γραμ. 6,70. μόνον μπορεΐ νά χαρακτηρισθή τό σιγαρέττο αύτό Ηόγω τής τεΗεΊας καί έπιμειΗημένηζ έπΐΓΐογής των κα*» Πνών άπό τα όποΐα δημιουργεΤταΐ %τό ύπέροχο χαρμάνι τού. » ΙΓΑΛΑ ΘΑΝΑΤΟ.'Μετά μακράν νό¬ σον καθ' ής δέν ίσχυσαν οθτε της έπιστήμης τα μέσα ουτε των οί- κειωναί περιηοιήσεις, απέθανεν είς Χάρακα ό Νικόλαος Αγγελι- δακης. Ό μεταστάς, πρότυπονκοι- νωνικοΰ άνθρώπου καί καλου οί- κογενειάρχου, έδρασε ποικιλοτρό- πως καθ' δλην τού την ζωήν υπέρ τοΰ κσλοΰ τοθ τόπου τού, κοι ώς δικηγόρος καί δικαστικός παλαιό· τερον καί ώς πολιτικάς ποιράγων μετέπειτα συνεχίζων την παράδο¬ σιν τής οικογενείας τού της οποί¬ ας οί υπέρ τής ελευθερίας άγω- νες είναι τόσον γνωστοι εις πάν¬ τας. Δι1 αύτό καί ή είδησις τοθ θανάτου τού προεκάλεσε βαθείαν λύπην είς δλους δσοι τόν εγνώρι¬ ζον. Την κηδείαν τού γενομένην είς Χάρακα, παρηκολούθησε πλη- θος κόσμου έξ δλης τής επαρχίας Μονοφατσίου καθώς και πλεΐστοι έξ Ηρακλείου, πρός τούτο μετα¬ βάντες. Τα τέκνα καί λοιπους οί κείους τοϋ μεταστάντος, συλλυ πούμεθα θερμώς. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-Ό ία· τράς κ. Έμμ. Μανωλόπουλος έκ τού γείτονος νομοϋ, δούς τάς νέ νομισμένας έξετάσεις ενώπιον της Ίατρικής Σχολής τοθ Πανεπιστη μίου των Παρισίων, έτυχεν τού έπιζήλου βαθμο^ αρίστα, είδικευ θείς είς τα ούρολογικά καί γυναι κολογικά νοσήματα. Τόν νέον Κρή το έπιστήμονα συγχαίρομεν θερ μώς εΰχόμενοι την αυτήν έπιτυχΐ αν καί είς τό πρακτικόν τού στά¬ διον. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- θεωρώ κα θήκόν μου δπως καί δημοσία εύχα ριστήσω την έπιστήμβνσ μαϊαν δίδα Κατίναν Κουλεντάκη(τοϋ Μαι ευτηρίου "Ελενος Βενιζέλου) χά ρις είς την επέμβασιν τής οποίας εσώθη τό τέκνον καί ή σύζυγός μου κατά τόν δυσκολώτατον το κετόν της. Έν Ηρακλείω τη 10 Απριλίου 1938 Ό ευχαριστών Δημ. Παπαδάκης ταμειακός Γύρω στήν πόλι. Ό καιρός άπέληξε στήν βροχή, πού κατά τα φαινόμενα θά συνε χισθί). —"Ετσι ολόκληρον σχεδόν τό α' δεκαήμερον τοΰ "Απριλίου τό διήλθαμε χειμερινόν. —Οί διερχόμενοι τάς νυκτερι νάς ώρας άπό την λεωφόρον Κουν τουριώτου,άκούονται πολλάκις έκ φραζόμενοι μέ ικανοποίησιν διά τούς προσκόπους μας, οί όποΐοι διακρίνονται άπό τα φωτισμένα παράθυρα τής Λέσχης των νά έρ γάζωνται άθορύβως ή νά μελε- τοΰν, πλουτίζοντες τάς γνώσεις των. —Ή έργασία αυτή των προσκό πων μας είνε πράγματι Ιερά, μαρ τυρει δέ πόσον £χει κατανοηθχ) ύπ' αυτών δ προορισμός τοΰ "Ελ ληνος προσκόττου ώς παράγοντος είς την κοινωνίαν. —Τα άποσταλέντα γραμμάτια τοΰ Έθνικοΰ λαχείου τής β' σει ράς εγένοντο άνάρπαστα κυριολε κτικώς. —Παρά την σημειωθεΐσαν έν τούτοις ζήτησιν δέν κατέστη δυ νατόν νά άποσταλοΰν πλέον των 1500. —Τα διατεθέντα είς την α' σει ράν ανήρχοντο είς 13ΟΟ έκ των δ ποίων τα περισσότερα εκέρδισαν. —Κατά τάς υπαρχούσας ειδή σεις καταβάλλεται προσπαθεία διά^τήν καλλιτέρανδργάνωσιν καί είς την πόλιν μας τοϋ έορτασμοϋ τής ημέρας τής πρωτομαγιας υπό των έργατών μας. —Ή Έθνική Νεολαία έκ πά ραλλήλου έργάζεται άθορύβως μέν άλλά συστηματικώς διά την άρτιωτέραν δημοσίαν εμφάνισιν -ής ή όποΐα κατά πασάν πιθανώ :ητα θά συμπέση μέ την επέτειον ;οΰ έορτασμοϋ τού δνόματος τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως. —Έξ άφορμής τής παρά τάς αποθήκας τοΰ λιμένος έπισσωρευ θείσης κατά τό παρελθόν Ιλΰος λόγφ των βρο^χών, διετάχθη ή πλα κόστρωσΐς τού μεγαλυτέρου τμή ματος, ή δποία καί επερατώθη σχεδόν. —Επί τί) εύκαιρία μετεφέρθη σαν μακρύτερον τα Εξωθι τοϋ τε λωνείου άνακουφιστήρια τα δποϊα καί διά λόγους ύγείας καΐ αίσθη ΐικής Ιπρεπεν δντως νά μεταφερ θώσι. έ) Ρέπορτβρ Ό παβολογβς Ίατρός Έμ. Φουντουλάκης Έγκατασταθείς οριστικώς έν Έρακλείφ, θά δέχεται τοΰς πάσχοντα; είς τό ιατρεί¬ ον τού, κείμενον παραπλεύρως τοθ φαρμακεΕου κ. Μιχ. Τζο μπανάκη (Πλατειά—Στράτα). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Μανώλης Γ. Κωνιός Νευρολόγβς— Ψνχίατρβς Τμηματ&ρχης Ίοΐτρός Δημ·σ. Ψυχιατρϊίβυ 'Λθην&ν Δέχεται έν τφ ίατριίφ τού οίας Πειραιώς Πϊ' ΑΘΗΝΑΙ. Ττ]λι>. 52.879.
  Η«Γ¥Ί«ΙΛΟΗΚννΦ Μ 1
  Τε 5ι Λ}5Υ,χβ<ΙΗι Α35 Οτ>
  097-Γ-δ
  —■69δΤ
  — !,6
  οειΐ
  —ΌτΊ
  — 093
  —ΌΟδ'8
  ηολοχγη-
  χτΙίΛβριίχΧ 5
  ^κ:ο ί^τΐβΐκηφ
  ίχγ<3 — Ό0<" — Ό0«·ίΊ — Ό<3ί)ΌΙ •ιι ·γ_ ·κ κδι555ΐ,. χχηχχχ η ηοτΐρηχκ — 0097, —ΌΠτ'8 —ΌΟΟΙΊ — 96Τ- —'0θ8·6 ΟΧ'618'96 , ηοτΐ'χ- ϊ 9261 Α<ησ'οά»ι§ ζοΐΛΐζυονοιιν ΛΟΙ_νΜν<ΙΗ ΝδΙίΙΑ)! ΚλΙΟΥνλΧ ■ ■■■■■ εί ■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ειειειειειειειει· ■■■■■■ ! :»τίΙλ1Ο»1»>| ΟΙ ί>]3 ΛΟΛ91Λ/
  001(86 λο?τ,θ»9
  Η1Π.
  ■■
  -ΛηιΧΊτΐιΧηιοηο
  5Χύ' $1
  ■Μ
  5»οΊ»
  ■XX
  5X1 3ΐϊ Λ1011ΟΛΛ3ΛΠ0 Λ11Λ311Ο3Λ
  ΙιοοΌι μΙιιτ »κ ΛκΛϋΛηκ (
  5»!
  ;
  ΙιλιΛ «@ ίχιόχχ 5υι
  ||. "ηο.νυιυ όο.ιηοι
  οοι λτ—>1Λ9$? ήβυ
  λιιι κ '
  ? λι/ι 5)5
  χιβχχ ϋ χνχχγ,οάν $3010119 5κ>α
  Α1
  ·»ΛΐΐΑΚ
  ·3ΛΛ|
  χ ηβι «β|3β ηαχ
  »ΐς> ΛΟΛ<ΪΟβ>Τΐυ.ΛΓΐ
  Χ Λ3
  ·κ
  χλ ΛΟ3;
  !
  'λι?χ
  ηβι
  ιόκ
  3 Λοκβύι ,νοχγ» ,ιχκ ιΐ
  » Λ«ΐ£ΐΐΐγ«αίχοοΛχ" Άηκίρ
  5Γ;20ΜΑΐ3»ι»κ Ι) Λητΐοχ^ι^ΐΐαο ΐβ
  ^ΐ 5 5
  •ιοκ
  λιιι
  ±
  5 {
  $ ι; Κ ». 'ΛΛώχοΛβιχγ
  λ«ι ΙιΧβοοιϊιΐ ϋ ί
  , -Λ«ιχτ(οο1ς>ι
  5
  ιχκ
  ίοβι ρ };}
  ίοβι ί^βΐν ηβι οοιγ-κακΛί ,ιο λκχ
  Ι Ληι Λβΐ3Λύαο»η οχ
  Λ«Α
  -βοοβχ
  •ι »
  ηοι
  ~βι
  5 β
  »ΐ1Λ»ι»ιτ7
  ^' 5ϋι
  - ηοι Χ3.)
  -!<ικι§ ■ν •τί ·χ οοι &Εη ϊΟ^οννΑ^; ζομινθβ ■8£61 η V. £1 (ί 21 — 11 Λΐίόςο ιο>ι
  ΐ
  •τί ιι
  ■ Ι-Ι, ιι(ιχ>ν^ φχιιοΓΐϋ.7 φ
  ιοΐ3θΙ,ΐΛ3λ
  -1)19
  ηοσφφ ηοχ (£
  1
  ρΐ9 Λ05ΐΛ9).οόιι.
  -9τ1ο03φοΐ3Η ηοόφΦ ηοχ (ι
  -9Μ
  Ιι
  ζνΐΐν<ιυον/Ην 0)00011 }«κ ίοαΛοογκκ 'ϊοΐΛηοιιχ ηοι ίοο'ο.Ι.ίοπο *οιοηο53θίιΐν;ιι ο. ΛΟΚΙ1ΟΛ1ΟΚ θχ— Τ) 11 ΛίΧ)ί ;*κ Λ9 βΐθ» 5{9 ,ιοϋκιοιχ7 Λι1κιΛ^^ Λυα 3ΐ1 130 • 11ΟΛΛ3ΛΠΒ Λϊ $30ΙΠΟΛ9Κ]Ο 5ΐινΐΛβ ι -3, ηοΐΐλϋηόνη ηοι ς 5 χ ,ςχκ $(«ιλχ|| ηοι χβοΛχ ιι τί υ ιιο ύςαΐΒτΙΊιο ΧΛ ίητΐβ ΛΟ3Τ7 ■ΛηϋθΙΙΓΐϊ ΛηΐΙΙΘ^Ι ύ&ΙΐΑ03Λ3 χλ ΛθΗηςοϋΊι γ 5η 5χιι1ολ 5 5| | γ ΛηβΙβ11ΐήΐ3Γ(ΐ1ΛΧ ,Λ «31ί -ίών ηβΐ3Αί3η(?«η ηοι λιΓΗλλΛ Λυι χιχκ λοιοκο λρι 'ηοτΙοι.νκΛχι -Λ» 3 $ 5χτϊιι ν. Ό $ύι Ληικΐΐΐκχ -γ,χΑ Ληι «3 ΛθϋοιιοαιιηοοΐχΧ ιχι Λβιηβςΐιιΐοϋϋ ιο<ίοιιΐ1| ιοΛXΓ1'^^^ ι ο '5χ)Λκώτΐη{> 5υ«ίίοιΐΓΐ3 ίΐικΐΑ:
  -χ«ιϋ3λον;γχΛ £υι ΛΐΐάχύΛονη λιιι {
  Χ13ΤΙ ιιο 5ολοΑ3Α οχ ί3 χγγχ ι
  'ί ΛΐΐΑ 5ΐ3 ' ΠΟΙΟΧ
  ϊ
  $13
  3.
  ·Λ«>Λ«Αχίχΐί Ληι λ»
  5 λΙιιβιΛ3(1
  οιηχ 5ΐ3 ϋ
  ηοι χιοιιιΐι^χ ιι' ιι§
  '5ΐΐιηχι 5ί03θϋιι» 5ϋι ύ3ΐΐη 13109
  ·οΐ3γ« 5ΐιι Λβώχ<5ΑΛ3 Λ"Λβ3, ΛθΐβΑοΐΓ.οϊιη οί 5
  Γ ί
  9 | ν
  Η. -ίοιγιοιιν. νΐΝΥΧ
  Α»οβτ1((ΐ 8861
  Ο01
  5σιτΙβ
  οο
  (01
  ηοκ
  •09 η
  -ιτΙοα
  -3 5
  Π
  Ιικ
  5ροι»λ
  αοΉ
  Ι!
  λοι—
  Ο.
  12
  •αι β
  ?τΙ'/
  ίί
  ηοιοηολογ ς λ!(ιι 3(αι Α5Ο
  3 Χ Ι'
  Ο,
  8861
  \
  οοι 5οΰρλΙικΐ2 ίαΊνη
  8861
  ΟΙ &ι ϊοδί'δ^ 3ΧΥ
  •ηοτ)
  ϊ[χι
  φ
  ηοτ)
  ■ ηοάλψ ϊ
  ηοτ) χοοοο'χιι [/.
  (χ0Χ 1330115 ί

  ηοΑ|τϋλο<23 ο01 ίΐ3§χιχ·. 0 ( ηοιοοι 3 -Ιίβαάΐ} λιμ. κιχκ ηοιοίλφ ίοι ηοτ) 5916119152 5!*1 !Ι^λ 3 8861 ποιγ,οι 5ηο -|θ*Χ οοι ϊ/^ Λ(ηΐΑ9Υ-»9θΐΐο !(ΐτΙ ηοτΙ 3 ΟοκιΧσ» }οιλ30Π3ΛοτΙ'αλτΙ οοι λοτΙ ί *1 -ηο -χ -ηκ 33 Λ(οι κ| ϊ $ο%Ίίΐ>κχ
  110 -θ5^? .1Χ<} Ο01 ΑΧ10ΛΑ| ίΰ 1ΒΤ123 ^353ϋ •ηοιοοΐ ποβθ" Ο01 ρ η3γ_ηο233 3ΐοικ2 ί (ΟΟΟΌΙ χ 003^5)03^ 6361 €ΐιο οοι λ 21 ίίχι 0 ηοτΙ 3? χ| -»ΐ3 ηοΐβοΐΛλχ Ιικχο'χβΐχ^ι *ΐ 5!λΐ 59{'ιχ^ί ηοιιοόιιιΐ3 ηοτΐ3 | ς5§ ίχκχύχβΐχ^ 3ΐοιι Ο" ϊχσΟιΧ ϊ -χκ 3ΙΚΗ1ΙΥ -κσ»ιι λ!(ιι ίρΐ8 "0333 Λ»3Λ»τΙθ3ν| ικιΐΒΐοΐίοτΙΐβίχσΧ 3-τ! λολ|τΙ ρ ^ 39 3φ ίιλιτΐγ^ ·}ί*5»13Τΐ 5(αι!ααΧ31 5'λΐ «τίίχΛ ΛΟ23Υ] ^1 3Λ]3 Γ.οπ 'ΧΤΙ'ΧΛ ΑΠθΧ|Ο ^ ,χιιο* 53Α] /γ "2 .Υ.Υ.* '^ί^^) Λθΐ»ιθΒΐ»κο^η »λ -| ίίργΐΐ» 3Λ23 Λ33 0011 ΪΧΛί ΛθγΎφ 9ΐΐ3ρ ϋλχλχ^κιι χλ ϊοσ)0<3σ)ΐχκ '5"αι ϊκΑάχ2 ϊχι ϊ}3 3ΐοιι 1x139x11 ΧΛΒ1Ι3 Α3§ οο^ »;3τΙΙιΧ ι^ Λίικ:ι -πά Λί/ιι χκχΉ3γ_κ ΛΐΛγ_χλ3τ) 5:3 Ο,β 911Χ ίίΐί ;>ί3χηγ,λ '5ηο5ο ·Χ ·ιι
  ^Λ(θλκ£)»11 Αίχΐ
  5 ? ? ΐ3τίΐβ·Λ!}Χ '5χκ
  -χο'9Αχ:χλ οω» κοκ Αί^λσιΧχ^χ,ιι
  λ^ι »ιχκ ίτΙχοΊχκ 91 5«οιΐ2 ηοιτ
  -ιτΐ
  χι »;§ ί/ιάοοΊ ϊφ
  οιιοτΙΐβίλο'Χ %κ ι^άοη
  ηοΛογχΑΧ ιχκ 53ΐ> ιχιι
  * ':όχφά% 3τ) !αλ3τΙ
  0011 ΛΐλΑρΧβ ΑΧ<ϋ*5 ΛΧ ) •χ; }!λι Λ,'α Οοι }(θ3!)χΐβοιΐ)ρ -οοΊι ηοι Λΐεηγ λ^ι 3Χηΐ3ΐΐ|— 'Χ9λ 9 ι*χ ΐΛηογκλδ^ ο Ίηοικλ -^33Χ{^ 9 5 ί< ) Ή / λοαοτΙ 3X33 ίιψηγ ϊίχ,ι ί(ηηχ Λ 3τΙ ΧΧΜΧ31 ίθ(β'χΐ13ΛΧ XI 3ΐηο ^χκ 'ίΧ]βχκ;3Χΐ2 ' ξ *9τ)βΜχΧίΛτ1 5^9!^χ? 9 ϊ(ΐ)Τΐθ ΛΧΐί/ Λ3.7 "Λθθ'χΧχΧ -3γ·(Χ(:]χΐ3τΙ Αογη^ 91 α(03 -χ;§ Λ-.βχο"53ΐΐ3 λ^ιι ο11*} η^ λοιβ 0 9 ί ^ 'όβιοτΙ φιο ιχγη ιχχ ^Χ3«!3ΐβ }χ ο }χκ Ϊ3βΐγχκ ί χιχτΙ!αα -οσΊ }κ χι χιο ΑΟΛΟΤΐ 05 οιΐχ ιΐ8 ύ-ΟοτΐΑΐοώ χλ ίχτΐοχχ Χ2Κ1Γ3Υ31 ϊο)3 'Λ3βηοοΌιιτ1 χή Χ οί :333οοιιχ " <ρι |»κ 'Λ5Υ.0§ 3Λ23 3ο λοιχοποιχβ 91 ·ηοι χκ Ί5 9 κ ί'/.ι ϊχχΑχλχ ϊ9 ίΧΙ Β1£ ΙΧΧ Αθβ§ 'ί(ί.>1ΑΧ31 ϊ'λΐ
  5χχλχΛΧ ϊχι χ:3 αοβοι
  •5X1011 }ΧΧ Λ0^31Γ,^03 λψχ}
  -ιοιιοτΙΐβίχϋΧ χλ ύ%]Χ.άκ /ι ^βχ ηοι
  ΧΙβΒΤϋλβ {Α·(11Χγ_γθ11 !(1 1*0ίίθΑ31
  -χκ χλ :χΐ3Λΐχά ίωιχάεο^ϋ λολ
  *Β1 Χ1ΧΧ Β^βΒΤΐίχβ (ΑγχΛΒτΙ 0133
  }3351Β Α30 ίΐυΧΙθ,Ε ΑΧ^ΙΙΟ Λ^ίΐ 533
  Ί χ;τΙ 3Λ
  _νΐΑί ΗΧ0Π3 Η
  IV)!
  ΝΟΥΑΞ 01
  ϋ
  ϋιϋόχ
  •ΑΟ1 !>Ι3ΟΓ>Αλ ί>ρΐ
  ηοιι ί>ηθΑΐ35ΐ? ,ι
  φΑ
  Ό) 3 91 χ> η,
  Γ
  ■■■■
  059
  ■■■■■■■■■«VI
  λΙιτίιι 5]3
  5ΐιιθ)θ'9
  Οβ-β
  » ΥΙ«Ι3ίίΙΦν«Ι Η
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■«II
  3»ά)—·Λ ■
  •«Ι—♦ ·ώιν.υι ·ςκ}γ,
  *(5»ΐίθϊλΛθ ·»ϊίη8^ λοκ»5»< ι»)Α»ύλθΛΐιΚ9ρ '5ΐιισβ» ι»κ 5»ις<σ»κ »ι»Ηι λγοι Λ«γ} ϊ»)ά»ζ}ΑβΛΐικ» ηκ 5»3θΙιιΐοχΒ*Λί »ιοηκβγ ■ 10 »!»« ■ Ίχσλχιο ■ 9τΙΐιιοη0 ■ -ΧΧί3θθ(}ΐ>13Η« 1Χ)Μ ί>Χ))3ΕΧ)0ι3θ0
  Λσ)13ρηϋ.ΛΧ)Χϋ.Τΐ Λ001Χ)1Ο13γ31 ί>ι3Ο301
  !>Χ))31<, ! Ο»1Χ)Μ ■ ΗΜνΐνΐνννΜ ΤΛίΙ Π αίΙ ¥ ν!«< ι 1 ι 1 Ι α^μ ■ ■ >ϋΙ
  ΟΊ Ι
  ■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■
  ΛθΧΐθΙ Λ91 ί>}3 ΛΟΛΒΓΐΐρτΐΒσΜ ΌθθΠθΙΐΙΐΧ ΟΟΙ Αθ
  ιλ)Φομ 91 Λρσχιτί Λΐμι 5)3 λ3πλ)»)393 51ΐΛΛ9ιΑν, 9
  Ι ΐΐ 9 αΙ^τΙΛιιο λΙ^ 5ό
  ΟΛ, Ο. ·
  )ΐ Η, 91 ^ϊ3
  -3 ^Ο 5Ο3 '91113 31Λ311ΟΜ39 Ιΐθ°913σ
  Λ3 50Λ3Τ113ΧΟ19 51ΐΓΐ3ΛΟθσ'3θ Ο. Α91·ΟΧΟ Λ91 5)3

  •Λσΐ9σΒ* Λι Λ3 ο 9ιχ
  •ηοι ΛΐασρΜ Λΐμι ιηχ ι^οτί 1»03φ ι?λ ηοι 3ΐΐ]3 ιοχ
  Ώοο Α9Φχ3ςιρ Α9ΐ 511θ3φ όστι ρΑ Ά9τ1χ}Χ>ιΦοιλ3
  ρΐ3Γ) Άοισηο .30 9^9 ΙΐΛ3πΙιιοισΌΧθ3 ιοΗρ
  Ι^Ι Ιι 1359ο» ΊιΗ3Αθθ ΰ(?Μ—
  91 ^)3 Ο9911 °01 Λ9
  -—Χ Λ9ΐ 3ΐ30?ϋ? 0^3, ΑΧ>σ9θ Λΐμι 59001. ΙΐθΑΟθ0^1
  ομ 5ΐιτΐ3Αχ}οσ3θ 9 Ι°* '1*θ?119 ΡΛ Α9θηοιιΙιχ Λ91
  59011 3191 ?9 3ΟΠ3Λ3, ΙΐθΛηοΌγι λοιιοο90ιι 51ιλ3τ)
  •ηοΛΙ/ 51^1 Λ9κπσθη*ο 390°ι ιοΧ3γ) 91
  •ηοτί 05Λ9113 ΐ
  :λοοι3Ο3Φ
  91
  91
  •59ΟΧ3Λ 9 Σ>Ο3Γ1 3Λ23 ρΛ 5<ρ 1Ο13Α φ 91 ^]3 Τ ΙΧ ΐ ΛΐΐΛ3Γ)ηοΛΙ/ Λιμ. 5)3 Ιηιρ ρΛ 3Ο031ΙΟ3 'ηοι οιΗΙιφοογ^ (,ι Ιιιηο ΰθ^Α • οιΐοΐιγ ΩΛ.α ηοι ρ^^σρχ Α9ΐ ^)3 λ3λι3γ)3 «3γο^» Ιιγγο η, ]ΐκητιθ9σΌχο9 Λ9σηοιιιι>ι Λ91
  30Ι10Ι1130Ό11
  ΑΟΟ0ΛΟΘΟ1Ο 90
  9ΐ 9Λ ^9^ 9
  'ΛΠθΟφΜΐΐΟ Λ91 9θ
  -3Λ Λ91 ?Η
  13X3 Ι3σοιιτ1]3
  Λ
  51ΐ1
  -όσχ
  91

  31011)1 ΟΟ3Τ1 13X3
  91 ^]3 Ο113113
  Αηοσ3φοΐ3τ) 91 9Λ
  1ΟΑ13Χ3 ,ΥΥ9 'ΙΟΜ
  'Λθγΐ1311
  91 ΌΛ3Γ13 591X3 ^
  5ογγΐρ ισχ '5η)οΙιγχχ3
  ί 91 ^
  Όόΐ3θ3φ
  390οι
  51ιγι
  Ο, ·Ι
  ΛΙΙΙ 5]3 ΙΙφθΙ
  910Υ
  -3φ 9ΐ 9Λ
  •ΛΟ0ΪΟΧΟ3
  ΙΐΛ]3Τΐ
  Ό130Χ
  ηοιι ρχ
  ΑθθΊ3θ?Φ 91 —
  ■ιι ηοΜ 11Γ19Χ9 3Λ13—
  :ΙίΛΐ
  | 91 ΙΐθΡ1^ 9θ Λ?9
  •3Λ1Λ3, ΛΐμΗ 9Λ 3101111 5φ ΙΪΛθφ 9Θ '013λ9119 91
  Λ3Γΐθ]3γΧ Λ1Υ911 ]ΟΧ 01Ο^9σΧ00Χ3Λ 91
  όχ Ό13Λ9110 91 λβγΙοΛιολυ, ·ηοΓ) Λ9γΧοΗ Α91
  90 '5ρ5γΙ9 3Λρ 5σ
  5 ρθ 5309*0 οη— ·
  .ιοιόιγ9<ί> )ο Ίνοφγ399 10109
  Ιιγχχ3 Λΐμι 5)3 ιοτίρ 9θ '5ν7φο"χο οσς? 1/ 0x39*3,
  5ρι 5]3 οιο^9σχοόχ3Λ 91 οοφΦσΌχ 9θ '
  ποΙιιοιόοΧη3 5ρο 9Λ οιιςόι 309^
  . 1Ο
  ί>οοι^ο^Μ^9 ποι
  ΛθΛ03
  Ι ■ · ■ Ι
  '6
  *♦........
  *-5
  • ■ ■
  .* τ! 9-β
  Λ0Α1
  1Χ ™ 3
  '♦.
  ··
  91
  ! 5Ϊ»
  001
  ηιιη ΙβιΛητΙοιησΊι ϊϋι
  ΐοχήοΌ} ηοι ϊοΗ λι
  ?
  (XXI
  5!3 01Λ< θ ΛΙΙΙ *ί]3 Β1Λ3Θ311 ψ Λθ|γιι Λπγ ί{ 11103101 Λ3Ο ΛΙθΙ,] 'Λ ό ϊοΗοισΌοσΊι 9 1 >)ΛΒ1Ι5)4 13Χ| Α0Ο91
  « '-?σ3] ιι "
  {ΐιβοσιΐΛπι
  ί *
  Λ
  ί
  ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφϊΐα Εναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Πέμτττης
  14 Απριλίου 1938
  120
  Ωρα
  ΙΤΑΛΟ
  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΤΣΑΠΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ! ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΛΝ
  ΕΞΑΣΦΑΑ1ΖΕΤΑ1Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΙΥΗΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σημεριναί πληρο
  φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν όχι με
  ταξύ των όρων τής ύπογραφησομένης
  Άγγλοϊταλεκής συμφωνίας περιλαμβά-
  νεται καί ή παραχώρησες είς την Αγ¬
  γλίαν τής περιοχής τής λίμνης Τσάνα
  όπου ως γνωστόν ευρίσκονται αί πηγαι
  τού κυανοΰ Νείλου.
  Διά τού τρόπου τούτου έξασφαλίζε-
  ται υπό τής Ιταλίας ή ΰδρευσις τού
  Σουδάν καί τής Αιγυπτου, διά την ο
  ποίαν έξεδηλώθησαν ανησυχίας υπό τής
  Αγγλίας μετά την κατάκτησιν τής Αί
  θιοπίνς υπό των Ίταλών.
  ΥΠΕΡΑΝΩ ΟΛΟΝ Η ΛΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΕΞΑΠΕΑΥΒΗ ΝΕΑ Ε
  ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΙΣ Α
  1ΙΒΕΣΙΣ
  ΑΓΩΝΑ
  ΟΑΡΑΝΤΑΗΡίΗΑΑΣΕΠΡίΣΤΗΝΟΑΑΑΣΣΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι έξαπελύθη νέα επίθεσις
  των έθνικών είς την Άραγωνίαν. Τα ύ·
  πό τόν στρατηγόν Άράντα τμήματα,
  άπωθήσαντα τούς κυβερνητιχούς, προ-
  ήλασαν πρός την θάλασσαν είς βάθος 7
  χιλιομέτρων.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΑΑΦΟΗΣ1Υ ΤΗΣ ΙΣΗΑΝΙΑΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ Τ ΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριυοΰ μας). — Υπό ίνκόγνιτο ά-
  φίχθη την πρωΐαν είς Αθήνας ο τέως
  Βασιλεύς τής Ίσηανίας'Άλφόνσος.
  Ό Άλφόνσος ανήλθεν είς τα Άνά-
  χτορα επισκεφθείς την Α. Μ. τόν Βα-
  σιλέα. Ακολούθως περιήλθε τα άξιο-
  θέατα των Αθηνών καί τάς αρχαιότη¬
  τάς. Ό Άλφόνσος αναχωρεί την εσπέ¬
  ραν.
  ΕΞΕΤΕΛΕΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΙΓΙΝ Α Ν
  ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚ01 ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Είς την Λΐγιναν
  εξετελέσθησαν σήμερον οί κατάδικοι είς
  θάνατον Γρές, Κολυβάς καί Καπερνά-
  ρος. Καί των τριών αί αίτήσεις χάρι¬
  τος είχον άπορριφθή υπό τού Βασιλέ¬
  ως. Ώς γνωστόν ο πρώτος έκ των τυφε·
  κισθέντων ειχε δολοφονήση άγρίως κα·
  τα τόν παρελθόντα Αύγουστον, τόν έ-
  ξάδελφόν τού, τεμαχίσας είτα τό πτώ-
  μά τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (τηλεγραφικώς)
  —ΑΙ εσπερινοί Γαλλικαί έφη-
  μερίδες δημοσιεύουν τό πλή-
  ρες κείμενον των ανακοινοί»-
  σεων τού κ. Νταλαντιέ είς
  την Γαλλικήν Βουλήν.
  Ό κ. Νταλαντιέ δέν άφή
  νει καμμίαν άβεβαιότητα είς
  τόν λόγον τού ΤονΙζει δτι έν
  ονόματι τής Γαλλίας καί διά
  την υπεράσπισιν τής πατρίδος,
  τής ελευθερίας καί τής είρή-
  νης, άπευθύνει έκκλησιν είς
  τα εϋγενή αίσθήματα των
  Γάλλων. Γύρω μας, προσθέ-
  τει, γΐνονται μεγάλαι ζυμώ
  σεις. Κράτη κρημνίζονται, λα
  οί άλληλοσπσράσσονται. Έν
  Γαλλία δμως, ουδέν άλλο οι¬
  κονομικόν, κοινωνικόν καί πο¬
  λιτικόν πρόβλημα πρέπει νά
  υπάρξη πλήν έκείνου τής α¬
  σφαλείας τής χώρας. Ή Γαλ¬
  λία πρέπει νά επανεύρη την
  επιρροήν της έν Εύρώπη. Μία
  μεγάλη καί ελευθέρα χώρα
  ώς αυτή, δέν είνε δυνατόν νά
  σωθή παρά άπό τόν ίδιον τόν
  εαυτόν της!
  Άναλύων ακολούθως ό κ.
  Νταλαντιέ, την αποστολήν έ
  νός εκάστου των παραγωγι-
  κών κλάδων τής κοινωνΐας,
  τονίζει δτι θά θέση τέρμα είς
  τάς έπαναστατικάς έξεγέρσεις
  χωρίς δμως τουτο νά εκδηλώ¬
  ση πρόθεσιν τής κυβερνήσεως
  τού νά μειώση τό γόητρον τής
  πλειοψηφίαν. «Εάν δέν αίσθά
  νεσθε εμπιστοσύνην πρός την
  κυβέρνησιν, έπιλέγει ό κ. Ντα
  λαντιέ, πρέπει νά καταψηφί
  σετε ταύτην ευθύς άμέσως.»
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΕΜΑ
  ΤΗ5 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
  Μετά τάς άνακοινώσεις
  τού, τόν νέον Γάλλον πρωθυ
  πουργόν κατεχειροκρότηοαν
  ένθουσιωδώς τα κόμματα τό ;
  σον τής δεξιάς δσον καί τής|
  έπίτοθ οίκονομικοϋ ζητήματο
  καί είς δευτέραν συνεδρίασιν
  τής Γαλλικής Βουλής. Ή γεν
  μένη μετά τό πέρας τής συζη
  τήσεως νέα ψηφοφορΐα άπέδο-
  σεν υπέρ τής κυβερνήσεως 569
  ψήφους καί εναντίον αυτής 12.
  Σήμερον (χθές) τό άπόγευ
  μα, είς νέαν συνεδρίασιν τή
  Γαλλικής Βουλής (4 μ. μ.) θά
  ψηφισθή ή πλήρης έξουσιοδό
  τησις πρός την κυβέρνησιν Ντα
  λαντιέ επί τής ρυθμίσεως των
  οίκονομικών ζητημάτων τή
  χώρας-______
  Ο χ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΓΛΟΤΤΑΛ1ΚΟΝ
  άριστερδς. Υπέρ τής κυβερ-1 Ό κ. Νταλαντιέ είς δηλώ
  νήσεως Νταλαντιέ έψήψισανένί σεις διά τό Άγγλοιταλικόν
  συνόλω 576 εναντίον δέ αύ! σύμφωνον ετόνισεν δτι τουτο
  τής 5.
  Οί κομμουνισταί μετά τάς
  άνακοινώσεις τού Νταλαντιέ
  συνήλθεν είς ιδιαιτέραν σύ
  σκέψιν. "Επί τής προτάσεως
  πρός υποστήριξιν τής κυβερνή
  σεως Νταλαντιέ καϊ υπό τοθ
  κομμουνιστικοϋ κόμματος, 2γι
  νέ ψηφοφορία. Ή πρότασις έ
  νεκρίθη μέ πλειοψηφίαν 15 ψή
  φων
  Τό εσπέρας ή κυβέρνησις
  Νταλαντιέ έκαμεν είσήγησιν
  θά συγκροτήση την έν Εύρώ
  πή κατάστασιν. «Τό σύμφω
  νόν τουτο, προσέθεσεν, ό Γάλ
  λος πρωθυπουργδς, είνε £νας
  ίσχυρός παράγων διά την ε
  ρήνην».
  ΡΩΜΗ (τηλεγρ ).— Άνα
  κοινοθται δτι ή Αγγλικη κυ
  βέρνησις απέστειλεν έπιστο
  λήν είς την Γραμματείαν τής
  Κοινωνίας των "Εθνών ζητοϋ
  σα νά αναγνωρισθή ή Ίταλι
  κή κατάκτησις έν Άβησσυνία
  Ή άνάγκη τής άναπτύξεως τοπικώς
  ευρυτερου τουριστικου πνευματος.
  Ή Τοπική Έπιτροπή Τουρι-
  σμοϋ Ηρακλείου εξέδωκε μακράν
  εγκύκλιον πρός τούς καθ' οίονδή
  ποτε τρόπον έρχομένους είς επα¬
  φήν μετά των επισκεπταμένων
  τούς άρχαιολογικούς μας χώρους
  ξένους περιηγητάς καί διανοου-
  μένους.
  Διά τής έγκυκλίου της ταύτης
  ή Έπιτροπή ΤουρισμοΟ προβαίνει
  είς συστάσεις ή τήρησις των ο¬
  ποίων θά καταστήση την ολιγοή¬
  μερον έν Κρήτη διαμονήν των
  ξένων, άνετον καί ευχάριστον άφ'
  ενός, θά συντελέση όέ άφ' ετέρου
  Γνα δ τουρισμός αποτελέση την
  μεγάλην πλουτοπαραγωγόν πηγήν
  τής Κρήτης.
  Ή Έπιτροπή Τουρισμοΰ επι-
  λαμβάνεται τής εύκαιρίας νά αυ¬
  τών
  οί ξένοι νά μην άντικρύζουν
  τάς παντός εϊδους άκαθαρσίας
  καί άθλιότητας, νά πεισθοθν δέ
  έκ παραλλήλου καί πάντες, άπό
  την μεγαλυτέραν ξενοδοχειακήν έ-
  στήση ωσαύτως είς τούς Δήμους, πιχείρησιν μέχρι τού όδηγοθ τοθ
  τάς Κοινότητας τάς Όργανώσεις, ιαύτοκινήτου καί τοθ άγωγιάτου
  τού μισθώσαντος τό ζώον τού,
  δέν πρέπει νά προ<3ζλίπο)ν τούς ξένου; ώ; μέσον ευκόλου πλουτι- σμοθ καί εκμεταλλεύσεως άλλ' ώς τούς καλλιτέρους διαφημιστάς τής νήσου μας καί τής πατροπαραδό- του φιλοξενίας μας. νά συνεργασθούν άπό κοινοΰ διά την μεθοδικήν εκμετάλλευσιν των Τουριστιχών ίδιοτήτων τής νήσου μας ώστε ή προσέλκυσις των ξέ¬ νων νά αποτελέση μίαν μεγάλην Κρητικήν επιχείρησιν. Πρός του¬ το είνε άνάγκη νά καταβληθη" φροντίς ώστε κατά τάς διαδρομάς ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΛΕΡΙΝΤΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας). — Κατά τηλεγραφή ματα έκ πηγής των ΈΟνικών, ή άντεπί θεσις των κυβερνητικών είς Άντάϋ καί Λερίνταν απεκρούσθη μετά μεγάλων άπωλειών. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΟΤΙ ΕΠΕΤΥΧΟΝ ΝΕΑΣ ΝΙΚΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Απριλίου (τού άν ταποκριτού ·, μας). — Πληροφορίαι ημιεπισήμου Κινεζικοΰ πρακτορ&ίου άναφέρουν ότι ο Κινεζικός στρατός ε¬ πέτυχε νέας νίκας εναντίον των Ίαπώ- νων. ΠΟΤΕ ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ Ο ΑΓΓΑΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΟΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Ό Βρεττανός ύ· πουργός των, Στρατιωτικών κ. Χόρ Μπελίσσα φθάνει είς Ρώμην την 23ην •Απριλίου. Κατά τάς υπαρχούσας σχε¬ τικώς πληροφορίας τό ταξίδιον τοθ Μπελίβσα σχολιάζεται ποικιλοτρόπως των διεθνών κύκλων. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Την πρωΐαν χθές συνειργά σθη μετά τοθ ένταθθα Έπι- θεωρητοθ των Δημοτικών Σχο λείων Ηρακλείου κ. Δ. Βα- λέργα ό αφιχθείς είς την πό¬ λιν μας Γεν. Έπιθεωρητής Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως Χ. Σκαλιτσιανος. Ό χ. Σκαλιτσιάνος μετά την επί¬ σκεψιν των ύπηρεσιών καί τής Επιθεωρήσεως Δημοτικών σχο λείων Πεδιάδος θά έπιθεωρή η πιθανώτατα καΐ τάς έ'δρας των Έπιθεωρητών Γόρτυνος Νεαπόλεως καΐ Σητείας. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 'Η Γεν. Συνομοσπονδία Έρ γατών δι" έγκυκλίου της πρός τάς εργατικάς καί ύπαλληλι κάς όργανώσεις διεβίβασεν ό- δηγίας έν σχέσει μέ τόν τρό πον τοθ έορτασμοθ καί τής συμμετοχής δλων των μισθω- τών είς τάς μεγάλας πανηγυ- ρικάς συγκεντρώσεις τής διορ γανουμένης διά την πρωτομα- γιάν έθνικής εορτής τής εργα¬ σίας. Διά τόν έπιβλητικώτε- ρον έορτασμόν καί είς την πόλιν μας τής εορτής ταύτης άσχολεΐται ήδη άπό ημερών τό Εργατικόν κλείου. Κέντρον Ήρα- 01 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς τελωνειακάς αρχάς τό υ¬ πουργείον των Οίκονομικών παρέχει διευκρινιστικάς όδηγί άς επί ωρισμένων καθήκον των των Τελωνειακών ύπολό- γων. ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Τό υπουργείον τής Άερο- πορίας εξέφρασε τάς εύχσρι στίας τού πρός τό κοινοτικόν Συμβούλιον καί τούςκατοΐκους 'Εμπάρου διά την έκ 2.000 δρ. γενομένην είσφοράν υπέρ των άεροπορικών μας δυνάμεων. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΧΑΝΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Αδιαθετήσας αιφνιδίως α¬ νεχώρησε χθές την 1 Ιην πρωί- νήν έπιστρέφων είς την Εδραν τού ό ύπουργός Γεν. Διοικη τής Κρήτης κ. Μπότης Σφα κιανάκης. Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣ ΔΙΚΑΣ Τό υπουργείον των Έαωτερι- κών έκοινοποίησε πρός ι,ούς Νο¬ μάρχας έγγραφον διά τοΰ όποίου γνωρίζει την διαδικασίαν τής παραστάσεως ώς ιχρτΰρΐΛν είς ποινικάς δίκας δημοσίων ΰπαλλή λων. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ Πρός τάς νομαρχίας τό ύ πουργεΐον Κρατικής Ύγιεινής καί Αντιλήψεως έκοινοποίησε τό κείμενον έγκυκλίου διατα- γής τού δι" ής χαρακτηρίζεται ασυμβίβαστον μέτό έπάγγελμα τοθ φαρμακοποιοΰ ή μή αύτοπρόσωπδς διεύθυνσις τοΰ φαρμακείου τού καί ή εξάσκη¬ σις καί άλλων πλήν τού (δι· κου τού έπαγγελμάτων. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΗΣΣΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Την 4ην Ιουλίου 1938 θά ενεργηθή έν τώ Γυμνασίω Θη λέων Ρεθύμνης διαγωνισμός μεταξύ Κρησσών μαθητρι- ών πρός πληρώσιν τής χηρευ- ούσης κατά τό σχολικόν έτος 1938—39 θέσεως μαθητρίας ΰποτρόφου των Κοινοτήτων Λονδίνου καί Μάντσεστερ, ή¬ τις ώς γνωστόν είνε καθω- ρισμένη διά μαθήτριαν έκ Κρή της καταγομένην καί άνήκου- σαν είς οικογένειαν άγωνι