95647

Αριθμός τεύχους

4838

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *τ6ε|λ3ΐβεΛ
  ουσιοδοτησιν.
  ηΰχαρίβχη,, ,,^
  ήν δι» την έμπ(~ο.
  ον καΐ τήν ^
  ηλωνει διά μίαν «ά
  Φό τής Γ»*.
  "Απριλίου (τοθ» „
  ■ Τηλεγραφοθν »
  Βουλήν των
  Γλικός προϋποΧογι·
  _χορηγούντβ6 νέαι
  5ιά τοΰς έξοπλι·
  Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Ιπριλίου (τοδ *■*·
  Σήμερον έφ6»β»'
  > ·Αχέπανς. Ε£5
  ετο θερμή υ«»δο
  ΑΣ ΚΑΙ Ι
  ΐπριλίου (τού ά*
  Ι μ.ταδοβεϊβ* ·*·
  γγλία πρό*"**1
  υαινέν Κίν«, Ι*»*
  «ώς μεταξΰ^
  σήμερον ε* *«
  Ιτη πρόθεσις 45»
  ώςαν«κοιν^
  ςς
  ήσαν μέτρα
  «ρεττανικ* «£
  ράλιβιν τού «μ-··
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  0401 ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ111Σ ■
  ΑΓίΘ.Μ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΣΥΝ^ΡΟΜΑΙ:
  Αίγΐ'πτοι,
  ίτησιο λίοίκ 3
  ίςά μηνός Ί
  'Αιιεςιικής
  κτησια ί>ολ. 15
  Γξάμηνος >
  Ι1ΑΡΑΣΚΕΥΗ
  15
  Γ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ Π0ΛΙΤ1ΚΗΣ
  Ό πολιτικάς κόσμος τής
  Γαλλίας έδωκε πάλιν ένα
  νέον μεγαλειώδες δεϊγμα τοΰ
  άνωτέρου πατριωτισμοΰ τού.
  Παραμερίσας τα πάθη καί
  ληβμονήοας τάς διενέξεις,
  παρέσχεν είς την νέαν κυβέρ
  νησιν τού κ. Νταλαντιέ ομό¬
  θυμον την υποστήριξίν τού.
  Τόσον ή Βουλή όσον καϊ η
  Γερουσία, έδωκαν την ζητη-
  θεΐσαν έξουσιοδότησιν, χωρϊς
  ουδεμίαν άντίρρησιν. Τό λαϊ
  κόν μέτωπον, τού όποίου την
  διάσπασιν έπίστευαν όλοι ώς
  επελθούσαν οριστικώς, ενέ¬
  κρινεν απολύτως την πολιτι¬
  κήν τής νέας κυβερνήσεως.
  Καί ή ύεξιά έπραξε τό ίδιον.
  Ουδέποτε ϊοως κοινοβου-
  λευτική κυβέρνησις περιεβλή
  θη μέ τόσην εμπιστοσύνην,
  μέ τόσην δύναμιν, μέ τό¬
  σον κΰρος. Εύτυχώς δέ ή
  κυβέρνησις τοϋ^ κ. Νταλαν-
  τιέ φαίνεται ότι θά φανή
  άνταςία καί τής ,έμπιοτο-
  σύνης τού Γαλλικοΰ έθνους,
  καί τοΰ κύρους μέ τό ο¬
  ποίον περιεβλήθη άλλά καί
  των προσδοκιών των φίλων
  τής Γαλλίας πού είνε και
  φίλοι τής είρήνης.
  "Ηδη ό κ. Νταλαντιέ φαί-
  νεται διατεθειμένος ν' ά
  ναλάβη άποφαστικήν πρωτο¬
  βουλίαν πολιτικής καΐ δι-
  πλωματικής δράσεώς είς ό-
  λους τούς τομεΐς. Πρώτη
  δέ εκδήλωσις τής τοιαύτης
  αποφάσεως τού είνε ή μετά¬
  βασις τού κατα την 22αν
  τρέχοντος μηνός μετά των
  κ. κ. Σωτάν καί Μπονε είς
  Λονδίνον διά την ^εξαγω¬
  γήν διαπραγματεύσεων καί
  συνομιλιών μετά των "Αγ¬
  γλων κυβερνητών καί των
  άλλων πολιτικών καί διπλω-
  ματικών παραγόντων, έφ' ό¬
  λω ν γενικώς των ζητημά-
  των πού άφοροΰν τάς δύο χώ¬
  ρας καί την ειρήνην τής
  ανθρωπότητος και πρός σύ¬
  ναψιν Άγγλογαλλικής στρα-
  τιωτικής συμμαχίας. Αί συ-
  νομιλίαι δέ αυταί τοΰ Λον-
  δίνου θά σημειώσουν ασφα¬
  λώς σημαντικόν σταθμόν
  είς τάς σχέσεις των δύο με¬
  γάλην Δυνάμεων τής Λύσε¬
  ως θά έχουν δέ μεγίστην ε¬
  πίδρασιν καί είς την έν γένει
  εξέλιξιν τής διεθνοΰς πολιτι-
  κής καταστάσεως.
  "Αλλη έπίσης ένδειξις τής
  άποφασιστικής πολιτικής τοΰ
  κ. Νταλαντιέ είνε ή εκδη¬
  λωθείσα ήδη σκέψις όπως με¬
  ταβή είς Ρώμην Γάλλος ύ
  πουργός ινα συνομιλήοη με¬
  τά τού κ.Μουσολίνι καΐ προ-
  λειάνη τό εδαφος διά την
  προσέγγισιν των δύο χωρών
  καί την βελτίωσιν των με-
  ταξύ αύτώνβ σχέσεων. Ή α¬
  πόφασις όμως. αυτή, φαίνε-
  ται ότι ύπηγορεύθη καί έξ
  άλλων γενικωτέρων λόγων.
  Τελευταίως ό άξων Ρώμης—
  Βερολίνου παρουσιάζει ττοιάν
  τίνα χαλάρωσιν.
  Τουτο δέ διότι ό κ. Χί-
  τλερ δέν εΐδοπβίησε τβν
  κ. Μουσολίνι προηγουμέ
  νως διά τό πραξικοπημά
  τού έν Αυστρία άλλά καί
  διότι τα Παγγερμανιστικά
  αχέδια, άποτελοΰν κίνδυ¬
  νον διά την Ιταλίαν. Σή¬
  μερον άλλωστε είναι πλέον
  κοινόν μυστικόν, ότι ό Γερ-
  μανός Φύρερ δέν τρέφει
  επί τής Τσεχοσλοβακίας καί
  τής Ουγγαρίας μόνον βλέ-
  ψεις άλλά καί επί τής Τερ-
  γέστης διά της οποίας θά
  εύρη διέξοδον πρός την
  Μεσόγειον όπως έπίοης γνω
  ρίζη όλος ό κόσμος ότι
  τό Βερολίνον έχει σχέδιον
  διελεύσεως είς όλην την
  νοτιανατολικήν Ευρώπην
  ώστε νά ήγεμονεύση ολο¬
  κλήρου τής Ηπείρου μας
  Ή άνηαυχία δέ αύτη τής
  Ρώμης καί ή χαλάρωσις τοΰ
  άξονος, συνεπεία των σχε-
  δίων αυτών τοΰ Βερολίνου,
  έγινεν άφορμή νά ζητήση
  ό Ιταλός Ντοΰτσε την έ'-
  πίσπευσιν τοΰ τερματισμόν
  των 'Αγγλοϊταλικών δια-
  πραγματεύσεων καί την μο-
  νογράφησιν τής συμφωνίας
  πρό τής μεταβάσεως τοΰ
  Γερμανοΰ καγκελλαρίου εί;
  Ρώμην.
  Τα γεγονότα αύϊά α¬
  κριβώς προσπαθοΰν νά εκ¬
  μεταλλευθούν αί Κυβερνή
  σεις τής Αγγλίας καί Γαλ¬
  λίας διά ν' άποσπάσουν
  την Ιταλίαν άπό την Γερ¬
  μανίαν καί νά την προσε-
  ταιρισθοΰν μέ τό μέρσς των.
  ΔΓ αυτόν τόν λόγον και
  μετά τό Λονδίνον καί οί
  Παρίσιοι άποφασίζουν νά διε
  ξαγάγουν διαπραγματεύσεις
  συνδιαλλαγής μέ την Ρώ¬
  μην. Κατά πόσον όμως 6ά
  επιτύχη μία τοιαύτη προσπά
  θεια είναι άγνωστον άκό-
  μη· Πάντως έξ δσων ει¬
  μπορεί κανείς νά μαντεύση
  άντιλαμβάνεται ότι οΰτε ή
  Γαλλική ούτε καί ή Άγγλι
  κή Κυβέρνησις δέν τρέ-
  φουν πολλάς ελπίδας ή του¬
  λάχιστον δέν είναι βέ-
  βαιαι διά τουτο. ΔΓ αύτό
  ακριβώς καί ένω αί δύο
  χώραι τείνουν χείρα συμφι¬
  λιώσεως είς την Ρώμην,
  ταυτοχρόνως σκέπτονται νά
  συνάψουν μεταξύ των στρα-
  τιωτικήν συμμαχίαν κοινάς
  αμύνης καί δράσεώς εάν
  ό πόλεμος καταστή άνα-
  πόφευκτοί. Ή ίδέα'δε της
  συνάψεως τής τοιαύτη; συμ
  μαχίας αποτελεί ασφαλώς τό
  σημαντικώτερον γεγονός τοΰ
  τελευταίον καιροΰ. Καί φα-
  νερώνει συγχρόνως πόσον
  έκρυθμος καί έπικίνδυνος εί¬
  ναι ή κατάστασις είς την
  θυσίαν παρά την έμφανιζσ-
  μένην σχετικήν ϋφεσιν κα-
  τά τάς τελευταίας ημέρας.
  ©ά πρέπει δέν νά πιστεύω
  μέν ότι εάν δέν αποδώση ή
  προσπαθεία στροφής τής Ί
  ταλίας πρός τάς παλαιάς
  ουμμάχους της, εΰχάριστα
  άποτελέοματα, ό πόλεμος θά
  καταστή πλέον ή μοναδική
  διέξοδος άπό την σημερινήν
  άγωνιώδη κατάστασιν.
  Άλλά τα γεγβνότα τής
  Εύρώπης θά έπηρεασθοΰν
  σημαντικώς καί άπό την τρο-
  πήν τής καταστάσεως έν τή
  "Απω Ανατολή όπου αί τε¬
  λευταίαι πολεμικαι έπιχεν
  ρήσεις έχουν αποβή υπέρ
  των Κινέζων καί εχουν φέ-
  ρει είς δυσχερεστάτην θέσιν
  τούς Ίάπωνας. Διότι όπως έ¬
  χωμεν άναλύσει άλλοτε, τα
  ζητήματα τής 'Ανατολης
  είναι στενώτατα συνδεδεμέ-
  να μέ τα προβληιιατα τής
  Λύσεως.
  Πάντως, ή πρωτοβουλία
  την οποίαν άνέλαβεν ή πε-
  ριβληθεϊοα υπό τής έθνικής
  άντιπροσωπείας μέ παντο< κρατορίαν, κυβέρνησις τού κ. Νταλαντιέ θά έπιταχύ νη ασφαλώς τόν ρυθμόν τής πορείας των διεθνών γεγο νότων. "Ισως μάλιστα καί νά ευρεθώμεν πολύ ενωρίτερον άπό ότι ειμπορούμεν νά φαντασθώμεν, ενώπιον νέων ραγδαίων έξελίξεων. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Ο ΕΡΧΟΜΟΪ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ Άργοΰσε νά Ιλθη ή αύγή γιά κάποιον τραγουδιστήν τΐροχθές. Εϊς αύτό τουλάχιστον περιεστρέ- φετο έπίμονα τό τραγουδάκι τού. Η γνωστή έπφδός: «Άχ πώς άρ- ή, νάρθ^) ή;αύγή» έπανελαμβάνε· το δυό καί τρείς ψορίς] Δέν γνωρίζω άν ή έπίκλησις είχε σχέσιν περισσότερονίμέ... κα- νένα παράθυρον παρά μέ την αύ- γήν. Διότι καί τό τελευταίον πα¬ ράθυρον σΐή γραμμή τού συνοικι- ακοϋ δρόμου ήτο κλεισμένον έρμη- τ,ικώς. 'Ωστόσο ό ξενύχτης είνε πανθομολογούμενον 8τι Ιχει άδυ- ναμίες «αί πρός την πραγματικήν αύγήν. Ένδιαφέρεται νάρθη καί αυτή μίαν ώραν γρηγορώτερα. Διά νά τελειώση θριαμβευτικά τό ξε- νύχτι τού. Άλλά,καί διά νά φω- τίσουν άπό τό στερέωμα την ψυ- χή τού οί πρώτοι περουζέδες της. Συμ[3αίνει μάλιστα κάποτε νά ξε- νυχτα κάθε άλλο παρά γιά την αύγή δυό ματιών πίσω άπό τίς ήμίκλειστες γρίλλιες. Ή ανατολή ΐόν ένδιαφέρει καί ώς βραβείον τρόπον τίνα τή; άγρυπνίας τού άλλά καί ώς Οέαμα. Βέλω νά πώ δτι τό τραγουδά¬ κι πού κάνει τόσον παθητικόν λό¬ γον γιά, την αύγή καί την ίργη- τά της, δέν εχει μόνον γενικήν σημασίαν. Έχει καί ειδικήν. Ό Κρητικός πού έκδηλώνει έξ^ άρ· χής την επιθυμίαν νά γλεντήση «ώς ποθ νά ξημερώσττ;» είνε μιά χαρακτηριστική προσωπογραφία τοθ ξενύχτη όπως τόν διέγραψαν δλαι αί εποχαί καί #λοι οί τό- ποι: Πεθδίνει γιά^λΕγο κοκκίνι- σμα αΰγής στό Εσκιερό βάθος χοθ σον.κακιοϋ. Γιατί; Απλώς διότι έτσι τό βίτσιό τού άπο- κτά περιεχόμενον. Κάπου κα- τευθύνεται ή Διονυσιακή τού στιγμή: Στήν άντίληψι δτι μέ τό γλέντι χάνει τή ζ,ωή τού 6πο- φερτότερη. Καί ή άντίληψί τού έκείνη δέν μπορεϊ βεβαία*νά εν¬ νοηθή χωρίς ,ϊνα θρίαμβο ή χωρίς καμμίαν αύγήν. Ένα γα- ρύφαλλο στό αύτί ή τό πέτο χ&υ— σημαίνει δτι εκέρδισε στήν άγάπη. Δέν σημαίνει δμως τί- ποτε χωρίς τό άντίκρυαμα τοθ πρώτου πραμματευτή τής αύγής στό τρίστρατο τής συνοικίας. "Ερχεται Ιπειτα τό θέαμα τής αύγής. Πόσοι Άθηναΐοι δέν ξενυκχοθν Ιπίτηδες γι' αύ- τό, άναβαίνοντες σιγά σιγά τίς πρωϊνές ώρες στό έκκλησάκι τοΟ^ΛυκαβηττοΟ. Ή μυσταγωγία τοϋ έκκλησιαστικοΰ δρθρου σμί γει μέ τόν δρθρο τής ζωής. Τα κουρασμένα ^λέφαρα στυ- λώνονται. 'Η ζωή γελα επί τέ- λους, ώς άποτέλεσμα καί σκο- πός. * * Τα λαϊκά τραγουδάκια «6α- ροθν διάνα» τίολλές φορές στήν κοινή ψυχολογία. Αύτό συγκε¬ κριμένως συνέβαινε μέ τόν προ- χθεσινό Καστρινό τραγουδιατή. Άργοθσε καί γι' αυτόν ή αύ γή, όχι χωρίς βαθύτερη αίτία. Την άνυπομονησία τού δέν την εξεδήλωνε απλώς τό τραγοθδι. Γήν εξεδήλωνε καί έ έαυτός τού. "Αλλως τε καί μέσα στή ζωή ώς σύνολον τί περιμένωμε πράγμα- τι; Μίαν αύγή. "Οσον υποφερ- τόν καί άν είνε τό παρόν τό μέλλον είνε έκεϊνο πού μας έν¬ διαφέρει. Καί είμεθα εύχαρι- στημένοι πολλές φορές άν καί μέ την φαντασία μας μόνο ή την πρόχειρη φυαική, άντιγρα- φή, δίδωμε στήν αύγή τοϋ μέλ- λοντος έ'να λαμπρότερο τόνο επί πλέον. Ό αίώνιος ξενύχτης μπο- ρεί νά πή κανείς ό'τι είνε καί ό αίώνιος άνθρωπος. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά οημειωματα άπ' τόν Άτλαντικό. Έδού- λεψσν σκληοά—έκαμαν χρή- ματα. Έζυμωθήκαν μέτή νέα των Πατρίδα. 'Επή;ραν τίς συνήθειες κι' δλα τα έξωτε- ρικά γνωρίσματά της. Δέν έ- λησμόνησαν δμως τή γενέ- τειρα, την «Πατρίδα». Ή Ελλάδα είναι κλεισμένη [ πάντα στήν ψυχή των. Ό γαλανός της οΰρανός, τα γραψικά της άκρογιάλια, ό ήλιος ό ξανθός, οί άνθισμέ- νες μυγδαλιές, οί φουντωτές εληές, τΑ πρόσινα άμπέλια, οί κάμποι οί εϋωδιαστοί καί οί μενεξεδένιες βουνοκορυφές έμειναν πάντοτε κλεισμένα βαθειά είς την σκέψιν των. Η άνοιξι τής «Πατρίδας» καί τό τραγοΰδι της, ποΰ α¬ ποτελεί την πιό γλυκειά άρ- μονία φωτός, χρωμάτων, ή· χων καί γραμμών έδονοθσε πάντα την καρδιά των κι' έ- θέριευε τό αϊσθημα τής νο· στσλγίας. Κι' αυτή ή άνοιξι τούς τράβηξε τώρα ώς έ- δώ. ■'Ήλθαν νά άναπνεύσουν πάλι τόν άρωματισμένον άέ ρα τής Ελλάδος—νά ρουφή- ξουν τίς άλμυρές αδρες των θαλασσών της, νά χαροΰν τίς γραφΐκότητες καί τίς ώ- μορφιές της. Μά πρό παντός ήλθον γιά νά στεφανωθοθνμέ τα λευκά άγνά άνθη τής λε- μονιας, ·>'ά βροϋν την ήδο
  νή τού ύμεναίου' νά πάρουν
  συντρόφους τής ζωής των.
  ΤΗλθαν αίχμάλωτοι τής νο-
  οταλγίας των. Μά ήλθον άκό
  μη γιά νάτιάρουν νυφοΰλεςάπ'
  τόντόπο των. ΤΗλθαν, λοιπόν
  νυμφίοι έξ Άμερικής. Κι' αύ·
  τος ό έρχομός έ'φερε τόσην
  άναστάτωσι, τόση συγκίνησι
  στόν κοριτσόκοσμο. "Ενας κό¬
  σμος όλόκληρος πού επέρα¬
  σε τή ζωή τού, χρόνια όλό-
  κληρα, μ' έρωτική νηστεία καί
  έγκράτεια. Κορίτσια πού ό-
  νειρεύονταν σ' δλη τους τή
  ζωή τό μαγικό τό βασιλόπου-
  λο νά τούς προσφέρτ) τόκρϊνο
  τής άγάπης. Λουλούδια άν-
  θρώπινα πού άρχισαν νά
  μαραΐνωνται άπό τό πέρα-
  σμα τοϋ χρόνου, χωρίς νά
  δροσισθοθν άπ' τής άγάπης
  τό νερό. "Ενας κόσμος όλό·
  κλήρος ποϋ εΐχε άρχίσει ν'
  άπελπίζεται καθώς έβλεπε τα
  δνειρά τού νά διαλύωνται, τα
  ρόδα τοΰ προσώπου τού νά
  μαραίνωνται, τούς πόθους
  τού καί τοΰς καημούς τού νά
  γίνωνται σαράκι νά τόν φδ-
  νε, τώρα άνεθάρρησε. Στά
  χεΐλη^του άνθεΐ πάλι, λουλοϋ
  δι άνοιξιάτικο, τό γέλιο τής
  χαράς καί τής έλπίδος. Ή
  Μοΐρα, πού έφαίνονταν τόσο
  σκληρή, σ' ολητου τή ζωή, τώ
  ρα τόν περιβάλλει όλον αύ¬
  τό τόν κόσμο μέ χαμόγελο.
  Εφερε τούς Άχέπανς. Κάθ'
  ενας δέ άπ' αύτοΰς είναι κι'
  έ'νας ώραΐος γοητευτικός νυμ-
  φίος. Καί τώρα, χεΐλη κορι-
  τσιών πού εμεναν άκίνητα,
  άλαλα, χωρίς ποτέ νά έκστο-
  μΐσουν Μνα γλυκό έρωτόλο-
  γο, κινοΰνται μέ γλυκό,
  ήδονικό χομόγελοκαί ψελλΐ-
  ζουν: Εύλογημένος ό ερχόμε¬
  νος.
  Μ.—
  ΝΥΜΦΙΟΙ
  ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Άνάστατος ό κοριτσόκο·
  σμος. "Ερχονται οί Άχέ·
  πανς. "Εφθασαν στήν πρω
  τεύουσα προχθές. 'Ύστερα
  άπό λΐγο θά τοΰς δεχθοΰ
  με καί στήν πόλι μας. Θά
  τούς δεχθοΰμε μέ τα κόκκινά
  τους φέσια, σπαστά, στραβά
  μέ τή μεγάλη φοΰντα πού
  σχηματίζουν τα μαΰρα μετα
  ξωτό κρόσια, μέ τίς χον
  τρές χρυσές καδένες, μέ δα
  κτυλΐδια σ' δλα τα δάχτυ-
  λα καί μιά σειρά μολύβια
  καί στυλό είς τό τσεπάκι
  τοΰ σακκακιοθ. Γνήσιοι άμε
  ρικάνοι στήν έμψάνισι. Βέρο
  ρωμτιοί δμως ε;ς τήν ψυχή.
  •Εξενητεύθηκαν μακρυά, πέρα
  ΠΡΩΤΗ Η ΚΡΗΤΗ
  ΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Τό Γεωργικόν Τμήμα τοθ ι
  Ανωτάτου Οίκονομικοϋ Συμ-1
  βουλίου τής χώρας εξήτασεν
  είς δύο τελευταίας συνεδριά-|
  σεις τού τό πρόβλημα των
  μελ?^οντικών κατευθΰνσεων
  τής γεωργικής μας πολιτικής.
  Προκειμένου δέ νά σχηματίση
  όρθήν γνώμην καί ν' απολήξη
  είς πρακτικά συμπεράσματα
  συνεζήτησενέπί μακρόν τα πό
  ρίσματα τής εκθέσεως τοΰ εί
  σηγητοΟ τού κ. Νεύρου, ποΰ
  ήσχολήθη ειδικώτερον μέ τό
  ,ητημα. Είνε δέ όντως ή έκ
  θέσις αυτή τοθ κ. Νεύρου,
  έξαιρετικής σημασίας καί περι
  έχει στοιχεΐα είς άκρον ένδι-
  αφέροντα. Ούτω, διαπιστώνει
  δτι ένώ τό 1920 έκαλλιεργοϋν
  το καθ* δλην τήν χώραν περί
  τα 13 έκατομμΰρια στρέμ-
  ματα γής, σήμερον καλλιερ-
  γοϋνται υπέρ τα 24 έκατομ-
  μύρια. "Εχομεν δηλαδή σχεδόν
  διπλασισσμόν^τών καλλιεργου
  μένων έκτασεων. Κσί ταυτα
  χωρίς νά εχουν άποπερτωθή
  εισέτι τα παραγωγικά εργα
  πού θ' άποδώσουν άπεράν
  τουςέκτάσεις γονιμωτάτηςγής
  πρός καλλιέργειαν.
  Σημειοθται μάλιστα χαρα
  κτηριστικώς δτι ένώ είς τ-ήν
  "Ηπειρον δύνανται νά δο
  θοΰν πρός καλλιέργειαν 1.
  750.000 στρέμματα καλλιερ
  γοθνται μόνον 920.ΟΟΟ στρέμ
  ματα σήμερον. 'Εκεΐνο δμως
  τό οποίον έχει δι' ήμδς ίδιαι
  τέραν δλως σημασίαν άπό
  τήν έκθεσιν αυτήν εΐνε ή δια
  πίστωσις πού γίνεται όσον ά
  φορα τήν πρόοδον των καλ
  λιεργειών έν Κρήτη.
  Λέγει, λοιπόν, ή έκθεσις
  τοϋ κ. Νεύρου επί λέξει: «Ή
  άπ' άκρου είς άκρον σχεδόν
  όρεινή Κρήτη καλλιεργεΐ ϊ-
  σην έκτασιν μέ τήν "Ηπειρον
  καίτοι ή Ήπειρος είναι με
  Τα πανδοχεϊα.
  Μέχρι τέλους τοϋ έπομένου
  μηνός Μαΐου, τα πανδοχεϊα
  πρέπει νά έχουν μεταφερθή
  έκτός τής πόλεως, σύμφωνα
  πρός απόφασιν τής αρμοδίας
  έπιτροπής. Καί εΐνε τουτο ορ¬
  θόν βεβαία διότι ή πόλις πρέ¬
  πει ν' απαλλαγή άπό τήν α¬
  σχημίαν των πανδοχείον. Δι
  αΰτό καί πιστεύομεν δτι θά
  έπισπευσθή ή έξεύρεσις τοθ
  καταλλήλου χώρου πρός έγ
  κατάστασιν των. Ό χρονος
  παρέρχεται κσί δέν ύπολείπε
  ται εισέτι ούσιαστικώς παρά
  ενας μήνας διά τήν κατασκευ
  ήν των νέων πανδοχείον. Ά
  ρα ή πρέπει νά εξευρεθή ά
  μέσως ό χώρος τής έγκατα
  στάσεώς των, ή νά δοθή μι
  γαλυτέρα είς επιφάνειαν κα
  τα 1965 τετραγωνικά χιλιό-
  ιαετρα ή δέ έδαφική της δια
  μόρφωσις είναι απείρως προ
  σφορωτέρα πρός γεωργικήν έκ
  μετάλλευσιν. Τό κατά καλ
  λιεργητικήν μονάδα ετήσιον
  είσόδημα είς τήν Κρήτην εί¬
  ναι ύπερτριπλόσιον έν συγ-
  κρίσει μέ την Ήπειρον καί
  2 1)2 φοράς μεγαλειτέρον έν
  συγκρίσει μέ · τήν Θεσσα¬
  λίαν».
  ΔιαπιστοΟται λοιπόν καί ε¬
  πισήμως, δτι ή Κρήτη έρχε¬
  ται πρώτη είς τάς καλλιερ-
  γείας καί είς συγκριτικην
  απόδοσιν, έξ δλων των δια
  μερισμάτων τής χώρας. Τοΰ
  το δέ παρ' δλον δτι είς τήν
  Κρήτην δέν κατεσκευάσθη-
  σαν διόλου παραγωγικά έρ-
  γα καί δέν όλοκληρώθη ει¬
  σέτι τό όδικόν δίκτυον ώστε
  νά ύπάρχουν ευκολοι καΐ
  εύθηναί, σύγχρονοι συγκοι-
  νωνίαι. Καί είναι αύτό μία
  τρανή απόδειξις τής Ιργατικό-
  τητος, τής προοδευτίκότητος
  καί τής προσηλώσεως τοθ
  Κρητικού λαοΰ είς τα δημι-
  ουργικά, είρηνικά έ'ργά τού.
  Οϊ Κρήτες πού άπηλευθερώ
  θησαν τελευταΐοι άπό τόν
  ξένον ζυγόν, ερχονται τώρα
  πρώτοι είς τήν δημιουργικήν
  εκπολιτιστικήν προσπάθειαν,
  δπως ήσαν πρώτοι καΐ είς
  δλους τούς έθνικούς αγώνας.
  Ή Κρήτη αποτελεί υπό
  δειγμα γεωργικήςπροόδου. Τό
  Ανώτατον οικονομικόν Συμ
  βούλιον την παρουσιάζει ώς
  παράδειγμσ τό οποίον όψει
  λουν ν' άκολουθήσουν τα άλ
  λα ^ιαμερίσματα Τό γεγονός
  δμως αύτό, τής δίδει νομίζο
  μέν καί ιδιαιτέρα δικαιώματα.
  Καί αύτά τα δικαιώματα φαί
  νεται ότι άναγνωρίζει, εύτυ
  χώς, τό Κράτος σήμερον.
  κρά παράτασις άκόμη, διά
  την μεταφοράν των εξω τής
  πόλεως.
  τοΰ έργατικοΰ κόσμου. Είνε
  καΐ τουτο μία απόδειξις τής
  έπελθούσης είς τήν χώραν με-
  ταβολής.
  Τα στηβαϊα.
  Μέ ίδιαιτέραν ευχαρίστησιν
  διεπιστώσαμεν δτι είς δλα τα
  έπικίνδυνα σημεΐα τής όδοθ
  Ηρακλείου — Χανίων κατα-
  σκευάζονται ήδη στηθαΐα α¬
  σφαλείας πρός πρόληψιν δυ-
  στυχηματων των αύτοκινήτων.
  Συγχρόνως είς πολλά σημεΐα
  ή όδός εχει έπισκευασθή. Δέν
  αμφιβαλλομεν δέ δτι παρό-
  μοια έ'ργα θά κατασκευάζων-
  ται καί είς δλους τούς άλ-
  λους δρόμους τοϋ νομοΟ μας.
  Τό Κράτος έχορήγησε τάς
  σχετικάς πιστώσεις καί ή νο-
  μομηχανική μας ϋπηρεσία, μέ
  τήν χαρακτηρίζουσαν, αυτήν
  δραστηριότητα, προέβη είς
  τάς σχετικάς μελέτας καί ε¬
  νεργείας. Άπομένει μόνον ή
  αποπεράτωσις των ήμιτελών
  δρόμων. Άλλά καί αυτή θά
  συντελεσθή πιστεύομεν τα¬
  χέως.
  ***
  Ή πρωτομαγιά.
  Κατ' απόφασιν τής Κυβερ¬
  νήσεως ή πρωτρμαγιά καθωρί¬
  σθη ώς ήμέρα έορτασμοΟ τής
  εργασίας.Καί θά πανηγυρισθή
  εφέτος μέ Ιδιαιτέραν μεγαλο¬
  πρέπειαν καί μέ συμμετοχήν
  τοθ Κράτους. Τό γεγονός ένέ-
  χει ιδιαιτέραν δλως σημασί¬
  αν. Αποτελεί αναγνώρισιν
  τής οφειλομένης τιμής είς τούς
  δημιουργούς των αγαθών
  καί τοΰ πλοΰτου τής χώρας.
  Συγχρόνως δμως θέτει τέρμα
  καί είς τάς παρεκτροπάς καί
  τήν εκμετάλλευσιν πού έγέ
  νετο κατά τό παρελθόν κατά
  την ημέραν αύτην. "Αλλοτε ή
  πρωτομαγιά έωρτάζετο θορυ-
  βωδώς, μέ έπεισόδια μέ συγ
  κρούσεις συνήθως δέ εβάφετο
  μέ αΤμα δι" δ καί κόκ
  κινη άπεκαλεΐτο. "Εφέτος
  θά έορτασθή είρηνικώς, έ
  πισήμως καί θ' άποτελέσΐ) η¬
  μέραν εκδηλώσεως τής χαρδς
  ΜαθηταίκαΙ έλονοσία.
  Αί οδηγίαι τάς οποίας πα-
  ρέχει τό υπουργείον τής Παι-
  δείας είς τα σχολεΐα τοθ
  Κράτους διά τήν καταπολέ¬
  μησιν τής έλονοσίας είναι ό-
  μολογουμένως πολΰτιμοι καΐ
  θά πρέπει νά εφαρμοσθούν
  παντοΰ. Τα σχολεΐα μέ τούς
  μαθητάς των ειμπορούν ν'
  άναλάβουν τό έργον τής ά-
  ποξηράνσεως μικροελών, τής
  έξυγιάνσεως των χωρίων των,
  τής οργανώσεως γενικώς τοΰ
  άνθελονοσιακοϋ αγώνος κατά
  τρόπον άποτελεσματικόν. Τό
  ήτημα τουτο άλλωστε άνε-
  πτύξαμεν καΐ ημείς άλλοτε
  διά μακρών. Είναι δέ εύτύ-
  χημα δτι τό υπουργείον τής
  Παιδείας στρέφει ήδη τήν προ
  σοχήν καί τήν δρασιν των
  σχολείων καί πρός τόν τομέα
  τής ύγείας τοΰ τόπου.Ή έξυγί-
  ανσις τής χώρας θά επιτευ¬
  χθή έτσι τό ταχύτερον.
  Οί φυματικοί Τ.Τ.Τ.
  Ή καθιέρωσις εΐδικοΰ ένσή-
  μου τα οποίον θά έπικολλά-
  ται είς τάς επιστολάς κατά
  τάς ημέρας των έορτών τού
  Πάσχα, πρός ενίσχυσιν τοΰ
  Ταμείου φυματικών ύπαλλή-
  λων Τ.Τ.Τ. αποτελεί μέτρον
  άνθρωπισμοΰ. Ή μικρά δέ αυ¬
  τή έπιβάρυνσις των τελώνάλ-
  ληλογραφίας γίνεται δεκτή ά¬
  νευ ουδενός γογγυσμοΰ καί
  μάλλον μέ ευχαρίστησιν, άπό
  δλον τόν κόσμον. Οί τριατα-
  τικοί, άποτελοΰν συμπαθεστά-
  την ύπαλληλικήν τάξιν. Οί
  δέ φυματικοί έξ αυτών, έπα-
  θαν έν τή προσπαθεία των νά
  έξυπηρετήσουν καλυτέρα τό
  κοινόν. Ή ενίσχυσις των έπο-
  μένως αποτελεί καθήκον καί
  υποχρέωσιν πού αίσθάνονται
  δλοι γενικώς οί πολίται βαθθ-
  τοτσ.
  ί
  Α
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Α*
  ι/
  ι,
  1

  Ι
  Εις τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σήμερον τό
  ΙΎχρωμο Θαλασσινό φίλμ: «Παλίρ
  ροια κα'ι αμπωτις».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άρι·
  στούργημα· «Τό πράσινο φώς», κα
  τάλληλον κα'ι δΓ άνηλίκους.
  Ο
  Σ
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ Άσπραδάκης
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Οί έξ Ηρακλείου συνοδοί το
  βεοφιλεστάτου Έπισκόπου Κισσά-
  μου καί Σελίνου, συγκεκινημένο
  διά τάς έξαιρετικώς εγκαρδίου!
  καί αύτόχρημα άδελφικάς περι-
  ποιήσεις ποθ μάςέπεδαψίλευσαν τα
  πατριαρχικά σπίτια των οίκογε-
  νϊ'.ών κ. κ. Γεωργ. Μπαξεβανάκϊ
  καί Έμμ Στ. Λουγιάκη έν Κ*
  στελλίω Κισσάμου, δέν δυνάμεθ:
  άλλως νά εκφράσωμεν τα συνέ
  χοντα ημάς συναισθήματα διά τά< περιποιήσεις ταύτας, ειμή άνα κοινοθντες δημοσία την έπιδει χθεΐσαν ημίν ευγένειαν των άρ χοντικών αυτών σπιτιών. Κατ' εντολήν πάντων των ώ άνΐι> συνοδών
  Χαρίλαος Α. Στεφανίδης
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Μή γενομένης άπαρτίας κατά
  την παρελθούσαν Κυριακήν 10η
  Απριλίου 1938 καλοθνται κα
  αύθις πάντα τα μέλη τοθ Μου
  σικοΰ συλλόγου «Απόλλων» εΕ{
  γενικήν συνέλευσιν την προσέχη
  Κυριακήν Πην Απριλίου 1938
  καί ώραν Πην πρό μεσημβρίας,
  έν τώ καταστήματι τοθ 'Ωδείοι
  Ηρακλείου, ίνα άκούσωσι τή·
  λογοδοσίαν των Διοικούντων τό'
  Σύλλογον, καί προβώσιν είς τή
  εκλογήν των άντικαταστατών τώ
  έξερχομένων μελών τοΰ Διοικητ
  κου Συμβουλίου.
  Έν Ήρακλείφ τή 12 Άπριλίοι
  1938
  Ό πρόεδρος
  Ν. Βογιατζάκη;
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό πρώτο έξ ολοκλή¬
  ρου έγχρωμο θαλασσινό ,
  φίλμ. Τό πολύκροτο ερ
  γον τοΰ Στήβενσον:
  ΚΑΙ
  Ή πιο καταπληκτική πε-
  ριπέτεια ποΰ παρουσίασε ώ;
  τώρα ο κινηματογράφος.
  Πρωταγωνιστοΰν:
  Ράϋ Μυλλάν,
  Φρανσΐς Φαρμέρ,
  Όσκόρ Χομόλκα.
  Έκτός προγράμματος:
  Όλα τα παγκόσμΐα γε-
  γονότα.
  Δωρ
  ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Εΐδικευθεΐς επί έπταβτί-
  αν «Ις τα παθολογικά νο-
  οήματα έν Παρισίοις καί
  Λυώνι.
  Δέχεται τούς πάσχοντος
  είς τό "Ιατρείον τού όδός
  ΆμσλΟεΙας ι,τιάροδος δδοΰ
  Κατεχάκη, τιρώην Πλατύ
  σοκκάκι) ώραν 9—12 π. μ.
  καΐ 3—6 μ. μ.
  Τάς Κυριακάς δωρεάν
  10-12 π. μ.
  Τηλέφωνον 6—63
  Τού Λεωνίδα Άντρέγιεφ.
  _16ον_
  Κι' δΐαν ή καρδιά τού
  παύση νά κτυπα _ καί τα μά·
  τια τού κλείσουν... Γιά δλα αύ-
  τά δέν θέλετε νά πληρώσετε τί-
  ποτε!—ώρύετο έ Ίούδας προχω-
  ρώντας πρός τόν άρχιερέα, πού
  ένοχλοθσε μέ τίς τρελλές χειρο-
  νομίες τού, μέ τίς γκριμάτσες
  τού καί τα λόγια τού!
  —Τριάκοντα άργύρια —έπέμε-
  νεν ό "Αννας. Ουτε Ι'να πάρα πά-
  νω!
  —Ή νομίζεις δέν καταλαβαίνω
  τί Ιχετε νά κερδίσετε! θέλετε ν'
  άδικήσετε τόν Ίούδα, νά τοθ στε-
  ρήσετε τό ψωμί των πα'διών τού!
  Έννοια σου δμως καί δέν θά την
  πάθω. Είμαι Εκανός νά βγώ στήν
  άγορά καί νά φωνάξω: «Ό Άν-
  νας, δ άρχιερεύς, έκλεψε τόν
  φτωχό τόν Ίούδα! Βοηθεία!».
  Ό άρχιερεύς βαρυεστημένος
  καί ζαλισμένος, κτυποθσε νευρι-
  κά τό πόδι τού πού φοροθσε Ινα
  μαλακό σάνδαλο, καί κουνοθσε
  τα χέρια:
  —Φύγε! Φύγε!
  Άλλ' Ιξαφνα ό Ίσκαριώτης
  I-
  καμψε την σπονδυλική στήλη τού
  καί τα μπράτσα τού Ιπεσαν:
  —Δέν εϊπαμε νά θυμώσης! Για-
  τί τα βάζεις μέ τόν φτωχό τόν
  Ίούδα πού τόν ένδιαφέρει μονά-
  χα τό ψωμί των π^ιδιών τού; Κι'
  εσύ έχεις παιδία, ώραΐα —νά μή
  σοθ βασκαθοθν!—παλληκάρια!
  —Κάποιος άλλος θά βρεθή καί
  θά κάνωμε φθηνότερα τή δουλειά
  !
  —"Οχι, μιά κι' ήρθα έγώ, θέ-
  λω νά τελειώνωμε. Νομίζεις πώς
  δέν ξέρω πώς μπορεΐ νά σά*ς πα¬
  ρουσιασθή κανένας καί νά σάς
  προσφέρη τόν Ίησοΰ γιά δέκα
  πέντε όβολούς, γιά δυό, γιά Ιναν
  όβολό;
  Καί ό Ίούδας έσκυβεν όλοένα
  περισσότερο.
  Φιλοχρήματος καί αΕσχρός,
  συμφώνησε στό τέλος στά τριά¬
  κοντα άργύρια.
  Μέ χέρι ποδτρ·με, έ'να χέρι ξε
  ρό, δ Άννας, κόκκινος άπό τή
  συζήτησι, τοθ μέτρησε τα χρήμα
  τα. Χωρίς νά πή λέξι, γύρισε καί
  δάγκωσε τα χείλη τού, ένώ δ Ί
  ούδας μετροθσε Ινα . πρός Ινα, τα
  άργύρια, νά ιδή άν ήσαν σωστά.
  —Κυκλοφορούν τόσα κάλπικα
  νομίσματα, σήμερα!— είπεν ό Ί
  ούδας.
  —Τα χρήματα πού έχεις στά
  χέρια σου— τοθ είπεν δ άρχιερέ
  άς— έμετρήθηκαν στό ναό άπό
  ψυχές εύσεβεΐς!
  —Οί εύσεβεΐς άνθρωποι, νομί
  εις, πώς είνε είς θέσιν νά ξεχω-
  ρίσουν τό γερό νόμισμα άπό τό
  κάλπικο, Μόνον οί'κατεργαρέοι
  είνε καπάτσοι γΓ αύτό!
  Τα άργύρια τής προδοσίας,
  ούδας δέν πήγε νά τα κρύψη
  σπίτι τού. Βγήκεν έξω άπό την
  πόλι καί τα Ικρυψε κάτω άπό μιά
  πέτρα.
  (συνεχίζεται)
  ■■■«■■^■■■■■■■■■■■■■εΐ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Ύμνος στήν ανοιξι
  •ΑνοτολίτικΐΊ ττοίησις
  Δές, ή άνοιξις ττερνα θριαμβεύ·
  τρα καί τίποτε δέν ξεφεύγει τα
  μάγιά της. Τα δένδρα δνθισαν, £·
  βγαλαν καινούργια φύλλα καί λου
  λούδια κι' όλόκληρη ή γή μοσχο-
  βολά κάτω άπό τόν νέο χιτώνά
  της,'κεντημένο μέ τα διάφορα χρώ
  ματα των λουλουδιών. Σάν μιά
  νύφη μοιάζει ή γή πού φόρεσβ τό
  φόρεμα τοΰ γάμου καί την ρα[·
  νούν μέ λουλούδια.
  ***
  Κάθε χρόνο, δταν άντηχή τό μα
  γικό τραγοΰδι των άηδονιών, οί
  άνθρωποι τρελλαίνονται. Μέσα
  στά σκοτάδια τής ψυχής των αί-
  σθάνονται τα σκιρτήματα τοθ £·
  ρωτος. Καί κάθε χρόνο δταν ά-
  κοΰσουν γιά πρώτη φορά τό μα
  γικό τραγοΰδι τού άηδονιοϋ, ή γυ·
  ναΐκες αίσθάνονται μιά νέο έλπΐ-
  δα στό βάθος τοθ γυναικωνίτου,
  καΐ περιμένουν.
  ***
  Ό ανεμος κουνά τούς άνθισμέ-
  νους κλώνους των σαχακαράς
  σκορπίζει τα έρωτευμένα πουλιά
  ιΐαίρνει μαζί τού την σκέψι των
  άνθρώπων, φυσδ κςχΐ |περν^ εΰτυ
  χισμένος πού φέρνει στής φτεροΰ
  γές τού τής φωτερές ήμέρες τής
  ανοίξεως.
  ***
  Κι' άφοθ τό δάσος μέ τ' ανοιξι·
  άτικα μάγια τού, στιαρμένο μέ
  λευκά γιασεμιά, σάν τα δοντάκια
  τής άρραβωνιαστικιδς δταν γελσ
  σκορπδ την σύγχυσι μέσα στήν
  άγνή ψΐιχή κι' αυτού άκόμη τού
  άναχωρητοΰ, τιώς νά μή ψέρνη
  την ταραχή καΐ την σύγχυσι στούς
  αλλους άνθρώποος, πού ρέπουν
  πρός την άμαρτία;
  ***
  ΕΤνε ό μήνας Μαντοΰ' Βόμβο
  των έρωτευμένων μελισσώ^, ν·
  βίσματσ των ιΐουλιών μέσα σι ,
  φυλλωσές, μαγεοτικοΐ λόφοι στε
  φανωμένοι μέ λουλούδια, ρεμμα
  τιές διτου τραγουδοθν τ' άηδόνια
  χρυσές ζώνες των γυναικών, κολ·
  λιέδες μέ τής πέρλες πού σφΐγγε
  τε τα στήθη! ΤΩ χίλιοι πειρασμο
  πού σκορπδ στό τΐέρασμά της ί
  άνοιξις, γιά νά φέρνη. την ταραχ
  μέσα στή καρδιά των άνδρών.
  *Η*
  Ή άνοιξις είνε ή άντΐπαλος τή
  γυναίκας. Τό τραγοΰδι των ττου
  λιών της συναγωνίζεται τής γλυ-
  κές φωνές των γυναικών, ή άσπρά
  δα των γιασεμιών της συναγωνί-
  ζεται τα λευκά δόντιάτων, καΐ τα
  μπουμπούλα μέ τό κοραλλένιο
  χρώμα στής άκρες των κλαδιών
  μοιάζουν μέ τής ρόδινες ρόγες δα
  κτϋλων γυναικείων χεριων.
  Διά τάς άναγνωστρίας
  καί τούς αναγνώστας μας.
  Σταυρόλεξον ϋπ' αριθ.88.
  1 2 3
  6 7
  Τέ θαλαμηγόν ό)»
  Πωλοθνται τα Ιπιπλα καί σκεύη
  τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ.
  Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11
  τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής
  εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8
  μ.μ. έντύς τής οικίας (έναντι Τρα¬
  πέζης Αθηνών).
  Αναχωρεί έξ "Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΑΡΑΑΚΗ
  Τολέφ. 4-41
  ■ ■•■■■■■εΐΜΡΐεΐΒΜειειιιειειειιΐει
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
  ΟΕκία— Βίλλα μέ δλας τάς
  ευκολίας, μοντέρνα, είς τιμήν συγ·
  καταβα:ικήν. Πληροφορίαι στό
  Καφενειον Δημ. Μπουρλάκη, 1
  Οδός Ψαρομηλίγκων, Ηράκλειον.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθήκη εύ-
  ρύχωρος κειμένη παρά τώ Μπο-
  δοσακείψ.
  Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω.
  Γ. Καρούζου. 1—10
  ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
  1) Καταστρεπτικόν έντομον τής
  έλαίας.—Σφοδρά άντιπάθεια.
  3) Πόλις τής Άλβανίας.—Δω·
  δεκάνησος,
  4) Διεθνής γλώσσα δμοία τής
  Έσπεράντο.
  5) Δοχείον διά ύγρά.—Λέγεται
  καί κλίμαξ.
  6) Νήσος των Κυκλάδων. —Ίο-
  λανδδς συγγραφεύς. — 'Υποθετι-
  κόν.
  7) Άντωνυμία άόριστος.—Άν-
  θη.—Καταφατικόν.
  8) Ίταλίς συγγραφεύς ρωμαντι-
  κχΐν μυθιστορημάτων. —Κάτοικος
  ΆσιατικοΟ κράτους.
  9) Εύτυχής θνητός πού δέν εί-
  χε πεθερά.
  10) Είς των τριών κριτών τοθ
  Άδου.—Κράτος Βαλκανικόν.
  12) Καλείται δ' αδτήνό Εατρός.
  —Τα ευοίωνα, τα ευτυχή.
  ΚΑΘΕΤΩΣ
  1) Πόλις τής Μακεδονίας.—Ό
  ... Κορηναΐος έαήκωσε τάν σταύ¬
  ρον τοθ θεανθρώπου.
  2) Μουσικός φθόγγος.
  3) Ό Γέρος τοθ Μωρηί.
  4) Άγία, ίερά
  δ) Τεμάχιον ξύλου.— Γόνιμον
  έδαφος των έρήμων.
  6) Μουσικός φθόγγος.
  7) θρεπτική τροφή.
  8) Ό... γυρίζει, άλέθει καλά,
  στάρι, κριθάρι καί άλλα πολλά.
  —Άρχαία πόλις τής Σικελίας.
  9) Σ' αύτό τό χωρίον έκαμε
  ίνα θαΰμα δ Χριστός.
  10) Άκόλαστες βασιλεύς τής
  Άσσυρίας.
  11) Μετεμορφώθη εις άγελάδα.
  12) "Ορθώς.—'Υδροχαρές πτη-
  νόν.
  "Ετοιμα γυναικεΐα φορέματα
  Τοθ Οΐκου 0 Ρ Ε τ&ν Αθηνών
  Γ
  Ό θίκος ΟΡΕ Περικλέους
  II
  Αθήναι κάθε χρονο έκ·
  ποιεί τα έναπομένοντα μοντέλα τβυ είς ύιαφόρβυς ε¬
  παρχίας. Οϋτω καΐ εφέτος θά έκποιήση βΐς την πόλιν σας
  μόνον διά τρείς ημέρας ώΐάφορα φορέματα πρωΐνά, άπο-
  γενματινά καΐ παλτά βέ τιμάς άπιστεύτους. 'Επίοης θά δι¬
  αθέση κρός πώλησιν πλουσιωτάτην συλλογήν μοντέλων είς
  ΤΟΥΑΛ διά τάς ραπτρίας των πόλεων Ηρακλείου,Χανίων,
  Ρβθυμνου καΐ των περιχώρων. Γίνονται δεκταί καΐ πα-
  παραγγελίαι φορεμάτων επί μέτρω.
  Ζητήσατε παρά των αντιπρόσωπον τοΰ Οΐκου είς το
  ξβνοδβχεϊβν «ΕΛΒΕΤΙΑ» έναντι 'Εθνικής Τραπέζης είς το
  οποίον θά γίνη ή έκπβιησις, δβιγματολόγια, μοντελοτ καΐ
  κάθε σχετικήν πληροφορίαν.
  "θσους ένδιαφέρει ή έκμάθησις τής Κοπτικής καΐ Ρα-
  πτιχής ά; ζητήσουν κανβνισμόν δωρβάν.
  (Έκ της Διβυδύνσβως τού θϊκβυ ΟΡΕ)
  Άπό τοΰ θρόνου
  είς την λαιμητόμον
  ■«■■■■■■■■■■■■■■■((■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—
  ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
  Εις τό Ζαχαροπλαστείον
  ΕΜΜΑΝ. ΜΕΘΥΜΑΚΗ
  Ζητήσατε τα έκλεκτά καΐ άρωματώδη λου-
  κούμια:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
  Είνε ανωτέρα ολων, είς γεΰσιν, καί ποιό-
  τητα. 1—10
  ΜΙΛΤΡΑΓΙΚΗ
  1ΛΣΙΛΙΣΣΛ =
  355ον
  'Εταπητόστρωσαν κ'έπίπλω-
  σαν τόν μεγάλο πύργο.Έτοιμα:
  σαν £ναν ολόκληρον δροφον,
  ό οποίος περιλάμβανε τέσσε
  ρα δωμάτια γιά τόν βασι-
  ληά καί τέσσερα δωμάτια
  γϊά τή βασΐλισσα, την πριγ-
  κήπισσα 'Ελισάβετ καί τα
  παιδία. Οί φυλακισμένοι μπο
  ροθσαν, δταν ήθελαν, νά
  βγοϋν άπό τόν πένθιμο πύρ
  γο πού έμύριζε μούχλα κα!
  νά ήλιασθοθν ή νά περιπατή
  σουν στόν κήπο.
  Άλλά πρό παντός ή Κομ
  μούνα εφρόντισε νά τούς έ
  ξασφαλίση, τροφή καλή καί ά-
  φθονη, ή όποΐα γιά τόν βα
  σιληδ ήταν τό ούσιώδες Ά¬
  πό έπίσημα έ'γγραφα προ
  κύπτει δτι τόν πρώτο καιρό
  «δώδεκα άξιωματικοί τοθ
  στόματος»—μάγειροι, παρα
  μάγειροι καί σερβιτόροι—ή·
  σχολοϋντο μέ τή διατροφή
  τοθ Λουδοβίκου. Καθημερινώς,
  στό μεσημβρινό γεΰμα, έσερ
  βΐροντο τουλάχιστον τρείς ζω
  μοί καΐ σοθπες, τέσσερε
  έντράδες, δυό ψητά, τέσσερα
  έλαφρά έδέσμστα, κομπόστες,
  φροΰτα, κρασί Μαλβουαζΐ
  Μπορντώ, σαμπάνια. Τόσο
  πού σέ τρισήμισυ μήνες τα
  εξοδα τοθ μαγειρείου έ"φθα
  σαν τίς ·>ριάντα πέ^τε χιλιά·
  δες λΐρες τής έποχής. Έκτός
  αύτοθ ή βασιλική οίκογένεια
  έφωδιάζετο πλέον ή επαρκώς
  μέ άσπρόρρουχα, μέ ένδύμα
  τα, μέ κάθε τι πού έχρειαζό
  ταν έ'να σπΐτι. Ό βασιλΓ)δς
  εζήτησε βιβλία. Άμέσως τοΰ
  έδωκαν μιά βιβλιοθήκη μέ
  διακοσΐους πεντήκοντα τόμους
  — ΛατΙνους κλασσικούς κα
  τα τό πλείστον. Σκυμμένος
  επάνω σ' αύτά τα βιβλία πού
  τόν μετέφερον εξω τόπου κα
  χρόνου έπερνοθσε τίς άτέλει-
  ωτες ώρες τής μονώσεως ό
  Λουδοβΐκος.
  Την πρώτη—άλλά τόσο συν
  τομη—περίοδο, ή έγκάθειρξις
  τής βασιλικής οικογενείας δέν
  εΐχε διόλου τόν χαρακτήρα
  τιμωρΐας. Άν έλειπε τό ήθικό
  μαρτύριο, ό βασιληάς καΐ ή
  βασίλισσα θά μποροθσαν νά
  περνοθν μιά ζωή ήσυχη καί
  σχεδόν είδυλλιακή. Ή κόρη
  των περιέγραψεν ώς εξής άρ-
  γότερα τή ζωή των γονέων
  της τόν πρώτο έκεϊνο καιρό:
  (συνεχίζεται)
  Ό οδοντίατρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης ;
  Εναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε Ι
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλιτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ-
  ταΐαν εξέλιξιν της έττιστήμης.
  ΈπΙσης όδοντοστοιχΐας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά·
  νης. Έπαναφορά τελείως ά·
  νώδυνος των στρεβλοφυών ό·
  δόντων είς την κανονικήν αύ·
  των θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Ή
  ρακλείου καλεΐ τούς βου¬
  λομένους νά έργασθώσιν είς
  την καταπολέμησιν τοΰ δά-
  κου ώς άρχιεργάται καί πά
  ρασκευασταί, δπως υποβάλω¬
  σι μέχρι 1ης Μαΐου τό βρα
  δύτερον αίτησιν είς ήν θά
  άναγράφωσιν:
  1) Την Κοινότητα "έξ ής
  κατάγονται.
  2) Την χρονολογίαν γεγ-
  ήσεώς των. «
  3) Τα Ιτη καθ" ά έχωσιν
  ύπηρετήσει ώς άρχιεργάται
  ή παρασκευασταί είς την κα
  ταπολέμησιν τοθ δάκου κατά
  ό παρελθόν, ώς καΐ τα συ
  νεργεΐα είς ά ύπηρέτησαν.
  4) Εάν έχωσιν φοιτήοτ)
  είς την Γεωργικήν Σχολήν
  Μεσσαράς καί κατά ποίον
  ή ποία ετη.
  Ούδεμία αίτησις θά λη¬
  φθή ύπ' δψιν εάν δέν φέρη
  τό κεκανονισμένον χαρτόση
  μόν, καί δέν περιλαμβάνει
  τα ανωτέρω αίτούμενα στοι
  χεΐα.
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  ———
  II
  ■ !■■ ------
  III
  Ι "'-' ."'■"■ ι, ,ι
  [κθΙΜΩΜΙΚλ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίκετο έξ Αθη¬
  νών ό κ. Στ. Κατεχάκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Τον δια-
  πρέπη γυναικολόγον μαιευτηρα
  κ. Γρηγόριον Χατζιδάκην σπεύδω
  νά εύχαριστήσω καϊ δημοσία διά
  την επιτύχη επέμβασιν τού κατά
  τόν δυσκολώτατον τοκετόν τής
  σοιζύγου μου. Διά την δλην δέ ορ¬
  γάνωσιν τής νέας Κλινικής τού,
  δπου παρέμεινε αυτή επί δεκαή¬
  μερον, κοιί διά τό πρόθυμον βοη·
  θητικόν προσωπικόν αυτής, δράτ-
  τομαι τής εύκαιρίας νά τοΰ διαβι-
  βάσω θΕρμότατα συγχαρητήρια.
  Ηράκλειον 12 Απριλίου 1938
  Γεώργιος Κανετάχης
  Γύρω στήν πόλι.
  Ήπιώτερος ό χθεσινάς καιρόο,
  χωρίς έν τούτοις νά ένισχύη τούς
  αίσιοδόξους.
  —Κατά την γνώμην τουλάχιστον
  ωρισμένων καιροσκόπων δ Άτιρί·
  λιος θά συνεχισθή άσταθής.
  — Καί νά συνεχισθή μέ την συ·
  νήθη καιρικήν άστάθειαν, δέν πει-
  ράζει. Νά μή μτ5ς φέρΐΐ μονον
  νέες κακοκαιρίες!
  —Ανεξαρτήτως πρός την ^ άφι¬
  ξιν των καραβανίων, δέν λείπουν
  αυτήν την εποχήν οθτε οί μεμο-
  νωμένοι τουρισταί.
  —ΟΊ όποΐοι Ιρχονται καί φεύ·
  γβυν μέ τα άτμόπλοιο τής γραμ-
  μής.
  —Φυσικά καί οί ξένοι αύτοι δι-
  ακρΐνονται πολλάκις δχι μόνον
  άιτό τό αιώνιον αντίτυπον τοθ
  ΜπαΙντεκερ άλλά καΐ άπό τό κο-
  στοϋμι τους «σπύρ».
  —Μέ τάς τελευταίας βροχάς
  διεκόπη τόσκάψιμο των άμπελιών.
  —"Ωστε νά μείνουν πολλά άν
  σκαφα.
  —Έξ άλλου ή συσσώρευσις
  εργασίας συνετέλεσεν καί συντε¬
  λεί είς την διατήρησιν των έρ-
  γατικών ήμερομισθίων είς ύψηλό:
  έπίπεδα.
  —Είς την σημερινήν διάλεξιν
  είς την Λέσχην 'Επιστημόνων την
  όποιαν όργανώνει ό μορφωτικός
  Σΰλλογος, προβλέπεται κοσμοσυγ
  κέντρωσις.
  —Όμιλητής ώς γνωστόν είνε 6
  κ. Νικ. Τυλλιανά^ης μέ τό επί¬
  καιρον θέμα: «Ή Γυναΐκα καΐ δ
  Χριστιανισμός».
  —Ή εγκατάστασις των έκφορ_·
  τωτικών μηχανημάτων επί τοϋ
  κατασκευασθέντος μέχρι τούδε
  κρηπιδώματος, έπεροτώθτ] σχεδόν.
  —Τό κρηπίδωμα τουτο είνε
  μήκους^ΙΟΟ μέτρων, διά νά συνεχι¬
  σθή δέ άπαιτεΐται κατά τούς δ-
  ρους τής δανειακής συμφωνίας
  μεταξύ τής Λιμενικής Έπιτρο-
  πής καί τής 'Εθνικής Τραπέζης,
  ή έναρξις τής εκμεταλλεύσεως
  τού.
  —Πρός τούς μαθητάς των α¬
  νωτέρω τάξεων των σχολείων
  μέσης, θά ομιλήση αυριον τό ά-
  πόγευμα «περί οίνοπνευματωδών·
  ό νομίστρος Ηρακλείου κ. Γ. Μι·
  κολοκάκης.
  —Ή διάλεξις θά δοθή είς τό
  θέατρον Πουλακάκη ευγενώς πα-
  ραχωρηδέν.
  —Χάρμα όφθαλμών αΰτές τίς
  ήμέρες δ Δημοτικάς μας κήπος.
  —Μέ τάς συνθέσεις των χρω-
  μάτων καΐ των σχεδίων πού δη·
  μιουργεΐ ή άνθησις των ποικιλιών
  άνθοκαλλιεργείας.
  — Είς τόν κήπον παρουσιάζε-
  :αι καΐ πολή κίνησις κατά τάς
  ώρας τής λιακάδας.
  6 Ρέπορτβρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Ανεχώρησεν δι' Ά
  θήνας ή Πιλοποιός Χωραΐτου διά
  τα νέα μοδέλατής θερινής σαιζόν.
  Προκειμένου έντός των ημε¬
  ρών νά κάμη έναρξιν των εργα¬
  σιών τού τό ζυθεστιατόριον
  «ΔΙΕΘΝΕΣ»
  ανεχώρησεν είς Αθήνας ό Διευ
  θυντής τού πρός συμπλήρωσιν
  τοθ προσωπικού τού.
  > Όμολογουμένως τό κέντρον
  αύτό περιτιοιεΐ τιμήν εις την πό¬
  λιν μας καί έπιβάλλεται κάθε υπο
  στήριξις πρός διατήρησιν τού.
  Είνε Ινα άπό ,τά πλέον εύπαρου
  σΐαστα Τουριστικά μας κέντρα.
  1 —3.
  ΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλεΐταο έν Πανόρμψ Μυλοπο¬
  τάμου καί ακριβώς παρά τάν έκεΐ
  λιμένα άποθήκη έν καλή κατα-
  στάσει. Πληροφορίαι παρά τφ δι-
  κηγορικφ γραφείψ τοΰ κ. Άντω-
  ίου Καλαιτζάκη Ρέθυμνον.
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΡΕΣΙΤΑΛ
  Ό κ. Τυχών Μπορζωφ καθηγη
  ής Ρώσσικου ΏδεΙου, ό οποίος
  μετά τής κυρίας τού δίδει άπό
  ψε την τΐροαγγελθεΐσαν έζαιρετι
  κήν καλλιτεχνικήν συναυλίαν είς
  το θέατρον Πουλακάκη *
  ΰ
  ***
  £Ρχονται
  ορΤ
  τελευταί
  πολλά
  51Κ
  οιατήρησιν των έο.
  ρομ,οθιων είς 6ψηλ4
  σημερινήν διάλΕξιν
  ην Επιστημόνων την
  -ωνει ό μορφφ
  μορφ,η,φ
  οβλέτεται κοσμοσυγ
  ς ώς γνωστόν εΤνε6
  ανάτης μέ τ6 έη(.
  «Ή Γυναίκα καί ό
  άστασις των έκ·ορ·
  ανημάτων επί τού
  •ντος μέχρι τοθδί
  , επερατώθη σχεδόν.
  ίδωμα τουτο Είνε
  τρών, διά νά συνεχι·
  Γεϊται κατά τούςδ-
  νειακής συμφωνίας
  Λιμενικης Έπιτρο·
  Εθ νίκης Τραπέζης,
  ς εκμεταλλεύσεως
  ; μαθητάς των ά·
  όν των σχολείων
  λ,ήση, αυριον τό ά·
  οίνοπνευματωδών
  Ηρακλείου κ. Γ. Νι·
  ς θά δοθή είς τό
  ακάκη ευγενώς πα·
  »θαλμών αΰτές τίς
  ότι κάς μας κήπος.
  ιυνθέσεις των χρω-
  'ν σχεδίων ποΰ δη·
  ησις των τιοικιλιών
  ίας.
  ήττον τΐαρουσιαζε·
  κίνησις κατά τάς
  <άδας. ό Ρίπορτερ Ανεχώρησεν δι1 'Λ άς Χωραίτου δια ής θερινής σαιζόν. έντός των ήμε· ναρζιν των έρΥ<*· ,-θεστιατόριον 3ΝΕΣ» , Αθήνας ό Δι ός συμπλήρωσιν 3 τού. /ως τό κέντρον τιμήν είς την «6- άλλεται κάθε υτΐο διατήρησιν τού. ϊ πλέον ευτταρου κά μσς κέντρα. 1—Χ ΙΤΑΛ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ σ ,κάκψ Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. ~" 277βν ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α —Άκουσε, Τιτίκα μου. Θά χρειασθή νά Ιβγωμεν πάλιν άπ' έδώ, καί τότε θά είμεθα καλά. Ό κα λός άνθρωπος, βστις Ιχει αυτήν την κατοικίαν, θά σέ βάλη έκεϊ μέσα καί θά σέ πάρη είς τόν ώμόν | τού νά σέ ύπάγη είς τθ σπΐτι μιάς καλής γυναίκας, δπου θά έλθω' κ" έγώ έπειτα. "Αν θέλη,ς νά μή πέστις πάλιν είς τα χέρια τής Θεναρδιέρου, θά | κάμης καθώς σοΰ λέγω, χωρίς καθόλου νά έ- ναντιωθής. Ή Τιτίκα ένευσε καιαφατικώς μετά σοβαρό- τητος. Ώς δέ ήνοιξε την θύραν ό Θερσανέμης, ό Άγιάννης εΐπε πρός αυτόν. —Αί, εΤπε' τί άπέκαμες; —Όλα διωρθώθηκπν καί άκόμη τίποτε, άπε- κρίθη δ Θερσανέμης. "Ελοβα την άδειαν νά σέ είσάξω πρίν δμως νά σέ εϊσάξω εΐνε χρεία νά Ιβγης έξω. Έδώ είνε τό έμπόδιο. Όσο διά την μικρή, ΰπάρ χει εύκολία. —Νά την πάρης είς τόν ώμό σου καθώς εΐπες; —ΝαΙ, άλλ' εΐνε καλή' νά σιωπά; —Όσον δι' σύτό, είμπορώ νά τό βεβαιώσω. —Πάγει καλά' διά λόγου σου δμως πώς θά γίνη. Μετά τίνα δέ σιγήν—Εύλογημένε! έπρόσθε- σεν ό πτωχάς Θερσανέμης" νά εβγαινες καθώς έμβήκες! Ό Άγιάννης άπεκρϊθη ώς καΐ πρίν—Αδύ¬ νατον! Ό Θερσανέμης μάλλον καθ' εαυτόν ομιλών ή πρός τόν Άγιάννην. —Είνε καΐ τουτο άκόμη δπου μέ βασανίζει, είπεν: Έλεγα νά βάλω μέσα χώμα. Άλλά τό χώμα εΐνε άλλο, καί άλλο εΐνε έ'να σώμα νε· κροϋ. Τό χώμα Θ4 φανή. Τό χώμα μετακινεΐται θά κυλΐση ή πρός τό κάτω μέρος ή πρός τό επάνω. Όσοι εΐνε έκεΐ νά τό σηκώσουν, θά τό καταλάβουν. Μέ έννοεϊς, κύρ Μαγδαληνή μου; Ή έξουσία είμπορεΐ νά πάρη μυρωδιά, καΐ τότε αλλοίμονον! Ό Άγιάννης παρετήρησε τόν θερσανέμην είς τούς οφθαλμούς, έκλσβών αυτόν ώς πσρα- φρονοθντα. Ό Θερσανέμης έξηκολοόθησε"—Πώς διά. βολο θά εΙμπορέσΓΐ,ς νά βγής άπ' έδώ μέσα; Καί τό κακό εΐνε, πώς δλα'αύτά πρέπει νά γίνουν έ'ως αθριο! ΑΟριο πρέπει νά σέ φέρω, νά σέ πσρουσιάσω. Ή ήγουμένη θά σέ περιμένη. Τότε δέ ό Θερσανέμης διηγήθη είς τόν Ά¬ γιάννην. δτι ή ήγουμένη απεφάσισε τουτο είς αν¬ ταμοιβήν μιάς υπηρεσίας, ήν αύτός έμελλε νά κάμη. ε((. το κοινόβιον. "Οτι έν έκ των χρεών τού ή¬ το νά καρφώνη τα φέρετρα καί νά συμβοηθή τόν νεκροθάπτην είς τόν ένταφιασμόν έν τώ κοιμητη- ρίω. "Οτι ή καλογραΐα, ήτις απέθανεν έκεϊνο τό πρωΐ, εζήτησε νά την θάψουν μετά τού νεκρο κρσββάτου, έντός τοϋ όποίου εκοιμάτο πάντοτε, είς τό ύπόγειον τής έκκλησίας, υπό την αγίαν τρά πεζαν. Ότι τουτο άπηγορεύετο υπό των δια- τάξεων τής άστυνομίας, άλλ' ή νεκρά εΐνε έξ έκεΐνων, ών αί παραγγελίαι πρέπει νά έκτελών- ται ανυπερθέτως. "Οτι ή ήγουμένη καΐ αί συνο- δικαΐ γερόντισσαι έπιμένουν νά έκτελέσωσι την ευχήν τής αποθανούσης, καΐ άς σφυρίζη ή έξουσία. "Οτι ό Θερσανέμης έμελλε νά καρφώση τό φέ¬ ρετρον έκεϊνο έντός τοθ δωματίου, νά σηκώση την πλάκα τής έχκλησίας καί νά καταβιβάση την νεκρόν είς τό ύπόγειον. Καί δτι χαριζομένη είς αυτόν διά τοθτο ή ήγουμένη, εδέχετο είς τό μοναστήριον τόν αδελφόν τού ώς κηπουρόν καί την μικράν ανεψιάν τού ώς μαθήτριαν. (συνεχ(ζεται) Αι* έκείνους ποϋ δέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΤΟ ΞΥΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ "Ε6ρ« έν ΡεθώμνΜ—Κρήτης Τραπεξιτικαί εργασίαι υπό τούς συμφερωτέρους ορβυς. Δάνεια. Είσπραξις γραμματίων, Συναλλαγμα- τικών, Φβρτωτικΰν καί αλλων αξιών. Καταθέσεις: "Οψεως, Ταμιευτηρίου καί επί ιτροθεσμία. Ιδιαίτερον τμήμα εξυπηρετήσεως των έν ή Όμογβνών. ■ ■«■«■■■■■■■■■■■«■■■β ■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! ΙΟΕΙΤΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ ■ Βαθμών 98)100 ! Μόνον είς τό Καταστή μα: Ι ΑΝΔΡ. ί ΜΙΧ. ΚΑΣΤΕΑΛΑΚΗ •■■■■ι Β'. Τελευταία επετεύχθη ή έκ τοΰ ξόλου άπόσταξις κινητηρίου Ολης πού συναγωνίζεται επ τυχως την βενζίνην. Είς κατάλληλα μηχ*· νήματα, τάς «γεννητρΕας», παρά- γεται έκ τοθ ξύλου Ινα έκκρηκτι- κόν άερδδες μΐγμα, πού κινεί έξ ΐσου σχεδόν αποτελεσματικώς μέ την βενζίνην τα μοτέρ, πού λειτουργοθν δι' έξατμίσεων. Δε- δομένου δτι δύο χιλιόγραμμα ξύ λου άντιστοιχοΰν πρός μίαν λί- τραν βενζίνης, προκύπτει οΐκο- νομία τουλάχιστον 80 τοΤ; έκατό Ιδιαιτέραν σημασίαν έ"χει ή Ικ ξύλου παραγωγή χινητηρΕου υλης σήμερα εΐ¬ μηχανοκί- η καθιστ5 α¬ νεξάρτητον άπό την βενζίνην πού εΐσάγετα: έκ τοΰ έξωτερικοθ. Άπό ξθλον, διά καταλλήλου έ- πεςεργασία; αύτοθ, κατασκευάζον- ται σήμερον άκόμη καί πώμα- τα φιαλών οίνου. Τα ξΰλον γί- νεται, χάρις είς την ειδικήν αυ¬ τήν επεξεργασίαν, έλαστικώτατον καί άντικαθιστά πλήρως τόν φελ- λόν, ποΰ είσήγετο ώς επί τό διά τόν στρατόν πού νε κατά μέγα μέρος ητος, διότι τόν ξ πλείστον έκ τής Ίσπανίας. Άκό¬ μη καί είς τάς στέγας άντί τσίγ- κου χρησιμοποιείται σήμερον λε¬ πτόν ξΰλον, δυναμένων νά συνα- γωνιαθή άπό πάσης απόψεως τόν λευκοσίδηρον (τενεκέ). Άκόμη καί ταπεττα κατασ/ευάζονται σήμε ρον άπό ξϋλον, ποΰ 'ενω εΐνε έξ Γσου στερεά μέ τα μάλλινα, είνε κατά τό έ'ν τρίτον τουλάχιστον φθηνότερα. Σημειωτέον 2τι οχι μόνον τό ξθλον τοθ -Αορ^ύ δύνα¬ ά ται νά χρησιμοποιηθή, άλλά καί αυταί αί ΐνε; τοθ φλοιοΰ. Τίποτε οέν πηγαίνει χ'μένον! Διά μιάς άπλής, χημικής έπεξεργασίας, αί ευθραυστοι ΐνες τοϋ φλοιοΰ μετα- δάλλοντας αήμερο·^ είς μαλακόν υλικόν, χρησιμοποιούμϊνον διά τό «γιόμισμα» πολυ^ρονών καί κα- ναπέδων. Προτιμάται δέ σήμερον τό υλικόν αύτό άπό ολ» τα ά"λλα πού έχρησιμοποιοθντο επί τοθ προκειμένου μέχρι τούδε. Τό ςΰλον χρησιμοποιεϊται σή¬ μερον καί διά την έπίστρωσιν ό- δών, προτιμαται δέ, διότι έκτάς τής μεγάλης τού έλαστικότητος, ά ' άέ ί Ή προχδεσ είς Τυμπάκι ινη εσπερις Μεσσαράς. ή μγη ποΰ τό κάμνει ν' γάλην κίνησιν, τόν θόρυβον. η άντέχη είς με¬ περιορίζει καί ΤΥΜΠΑΚΙ 13 Απριλίου («ντα- ποχριτβΰ μας».— Υπό των διόα- βκαλισσών, κυρίων καΐ δεσποι- νίδων της Έφορείας τού μάθη- τικοΰ βυσσιτίου Τυμπακίου, ώρ· γανώθη την παρελθούσαν Κυρι¬ ακήν χοροεσπερίς πρός ενίσχυ¬ σιν τοΰ συασιτίου. Ή έπιτυχία τής χοροεσπερίδος υπήρξεν ανωτέρα περιγραφής. Ή τάξις, οββν καΐ τό κίφι καΐ ή βϋθυμία, ύιετηρήθησαν μέχρι τέ· λου; τή; χοροεσπερίς, των πό λυπληθών καΐ έκλεκτών προσκε- κλημένων άπελβόντων τάς πρωϊ¬ νάς ώρας μέ τάς καλυτέρα; των έντυπώσβων. Διά την &λην οργάνωσιν της αλησμονήτου αύτη; χοροεσιτερί- ΰος, όφείλονται δίκαιοι επαινοι ε!; την 'Εφορείαν τού Μαθητι- κοΰ συβαιτίου άποτελουμενην άίτό τάς κυρία; Άν. Φραγκβύλη, Καλλιόπην Κβνιωτάκη, Αγγελι¬ κήν Ταβερναράκη, Ειρήνην Κω- νρτάκη καί Ε. Σταυριανάκη, καί τάς δίδας, Κατίναν Φραγκοϋλη, Εϋρυδίκην Στυριδάκη. Λιλίκαν Κωνιωτάκη, Επαγγελίαν Μαρ- κάκη, 'Ελένην ΣυγγΕλάκη, Αγ γελικίι Δασκαλάκη, Εϋαγγελίαν Παπαδάκη καΐ Χαράν Μάρκαν- τωνάκη. "Απασαι διεκρίθησαν καΐ διά την γενικωτέραν συμμε¬ τοχήν των εί; τβν χορόν, άπο- δεϊξασαι ότι άποτελοΰν κοσμι- κώς καΐ κοινωνικώς—ή λειτβυρ- γία των συσαιτίων άπροσκόπτω; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■««■■■■■■■■■■Β ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ~1 Γ. ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Περατωθεισών των έγκαταστάσεων τοϋ ΆκτινολογικοΟ Έργαστηρίου Ηρα¬ κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σττουδάσαντος έν Παρισίοις καΐ διατελέσαντος επί μα¬ κρόν Ίατρου τοΰ άκτινολογικοϋ τμήμα- τος τού Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός». Έκτελουνταΐ: Διά τελειοτάτων Αμερικανικόν Μηχανημάτων: 'Ακτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις δλων των συστημάτων. Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, ορθοδιαγράμμα- τα καρδίας κα'ι άορτής. 'Ακτινογραφίαι στομάχου κα'ι δωδεκαδακτύ- λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ- στογραφίαι. Κρανιογραφίαι είς όλας τάς θέσεις κ.τ.λ. Ήλεκτροθεραπεία, διαθερμία, Γαλβανβ—φα- ραδικόν ρεΰμα. Ήλεκτροδιαγνωστική.— Καταφόρησις— Ίον- τισμός. 'Ακτΐνες 'Υπεριώδεις. Όδός Σφακίων Παραπλεύρως ϊατρείου κ. Μελισσείδου. Άριθμβ; τηλεφ. 7—11. ««■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ» (Τηλέφωνα 5—80 καί 6—88). Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα- λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών είς τιμήν συμφέρουσαν. καί αποτελεσματικώς είνε ϊργόν των—άληθιναΰς παράγβντ*ς πβ· λιτισμοΰ εί; την κωμοπολίν μα;. 'ίίσαύτως διεκρίθησαν οί κ. κ. Ευάγγελος ίΜαράκη;, Μ. Κυδω- νάκης, Μάρκος Κοτζάκΐκ, Μιχ. Ι^οτζάκη;, Εύαγ, Συγγελάκη;, Γ. Φραγκοώλη;, Ιωάν. Λαμπράκης καί Μύρων Μ^αράκη;, συντελο- σαντ^ς καΐ ούτοι μεγάλως είς την επιτυχίαν τού χοροϋ. Έξ άλ· λου ό κ. 'Αλκιβ. Σταυρινάκης ειργάσθη άκούραστα ιδίως δια την τάξιν τή; χοροίσπερίδος και επί τής ΰποδοχή; ειδικώτερον, ά- πβτάλεσα; την ψυχήν τή; βλης εμφανίσεως τοϋ χοροΰ καΐ τή; άρτια; επιτυχίας τού. Ό καλλιτέχνη; τή; λΰρας κ. Φραγ. Στυλιανάκη; μέ τίς άθά- νατε; κβντυλιές έπλνισίωσε την ωραίαν χβροεσπερίδα μ^έ των Κρητικόν χαρακτπρα καΐ ένεθου- σίασε τού; πάντας. Ό ΐατρος κ. Άσκβξυλάκι; μέ τό τραγοϋδι καΐ τό χιοϋμορ τού υπήρξεν ενας ζωντανό; έκπρόσω- ηοζ τή; εΰθυμίας. Ό πρόεδρος τής Έφορείας ουμβολαιογράφος κ. Έμμ. Κωντωτάκης, αυν- έβαλεν έχ παραλλήλου εί; την ζωηροτητα τής χοροεσπε- ρίδος. Γενικϋς τό Τυμπάκι ένε φανίσθη ώς ένα φιλοπρόοδον καί πολιτισμένον σύνολον, άποδεϊ· ξαν με την χοροεσπερίδοτ αυτήν, την αυμβολήν τού είς εργα κοι- νωνικότητο; καΐ συγχρονισμϊνης εύποιΐας. Αριθ. 21. ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΠΟΗΟΙΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Έν Ηρακλείω Κρήτης καί έν τψ δικαστικω καταστήματι σή· :?3ν την 13ην Απριλίου 1938 ενώπιον έμοθ τής παρά τω δικα- στηρΕω τούτω δικαστικης γραφέως Β.' Χαρούλας Ανδρεαδάκη, τε- λοΰντος έπ' άοεία τοΰ Γραμματέως τοθ δικαστηρίου τούτου, ενεφα¬ νίσθη δ Μιχαήλ Άντωνίου Πα¬ παδάκης κάτοικος Γιονιές Πεδιά¬ δος, την ταυτότητα τοΰ όποίου μοί εβεβαίωσεν 6 παριστ,άμενος δικηγόρος Άριστϊίδης Παρλαμας καί μοί εδήλωσεν δτι άποποιεί- ται την διά τοΰ θανάτου τής συ- ζύγου τού Μαρίας Μιχαήλ Παπα¬ δάκη τό γένος Γεωργίου Μπουρ- μπουδάκη, λαβόντος χώραν είς Γωνιές Πόδιάδος την 15ην Νοεμ- βρίου 1936, έπαχθεΐααν αύτω κληρονομίαν εις ή'ν ουτε ανεμίχθη ουτε άναμιχθήσεται κα'ι συνεπώς ουδεμίαν ευθύνην φέρει διά τα τυχόν βάρη αυτής. Είς πίστωσιν εγένετο ή παροθ· σα ή'τις άναγνωσθεΐσα καΐ βεβαι- ωθεΐαα ύπογράφεται ώς έπεται: Ό άποποιούμενος Μ. Παπαδάκης Ό μάρτυς ταύτότητος 'Αρ. Παρλαμάς Έ Δικ. Γραφεύς Β.' Χ. Ανδρεαδάκη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την 17ην τρέχοντος Κυριακήν των Βαϊων θέλει διενεργηθή είς την αίθουσαν τοΰ Δημαρχείου ή κλήρωσις τοΰ λαχείου τοΰ Όρφανοτροϊείου. (Έκ τής Διευθύνσεως τοΰ Όρφανοτροφείου). ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπάλληλος διά πε- ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων. Πληροφορίαι παρά τώ καφενείψ Ιωάννου Γοργορράπτη ΓενΙ Τζαμί. ΣΑΠΩΝΕΣ ΕΚΛΕΚΤΟΙ —Ή όρκωμοσία των Προσκό πων Νεαπόλεως. Την 5ην απογευματινήν τής παρελθούσης Κυριακης ίνινεν εί; Νεάπολιν ή όρκωμοσία των νέων δοκίμων προσκοπων Νεαπόλεως. Τή; ορκωμοοία; έχοροστάτηοεν ο θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Πέτρας κ. Διονύσιος. Είς την τελετήν συμμετέαχον άπασαι αί αρχαί, τα σωματεϊα καΐ πλήθος χόσμου. Παρέστησαν έπίση; καΐ μελη τής προσκοπικής οργανώ¬ σεως 'Αγίου Νικολάου μετά συν- τβταγμένου τμήματος ναυτοπρο- σκόπων. Την εσπέραν τής ιδίας ημέρας εδόθη είς τό θέατρον τού Μεγάρου Νεαπόλεως παρά¬ στασις μέ έργον άπό την προ- σκοπΐκήν ζωήν, στεφθεΐσβτ υπο πλήρους επιτυχίας. —•"Ιδρυσις παιδικοΰ κήπου. ΑΙ τεχνικαΐ υπηρεσίαι τβδ ύ- πουργείου Προνοίας κατήρτισαν ηδη καΐ υπέβαλον πρός τόν κ. Κορυζήν τό σχεδιον ανεγέρσε¬ ως έξοχικοΰ παιδικοΰ κήπου είς Χανιά. Διά τής κχταρτισθείσης μελέτη; ή δαπάνη προϋπολογίζε- τοιι είς 500 χιλιάδας δραχμών, έκ των οποίων τάς μέν 200 θά καταβάλη τό Πατριωτικόν "Ιδρυ- μ«, τάς δέ ετέρας 300 εχει ίίδη προσφέρει ή κυρία "Ελενα Βενι¬ ζέλου. Αί εργασίαι διά την κα¬ τασκευήν τού έργου θά άρχίσουν ευθύς ώς εγκριθή τό σχέδιον υπό τοϋ κ. ϋπουργοϋ τής Προνοίας. — Κλοπή είς Έπισκοπήν. Είς Έπισκοπήν Ρεθύμνης συνε λήφθησαν οί Έλευθ. Βοβκάκη;, Κ. Κυμνιωνής, Ραδ. Γκαγκαουδά κης, Λαμπρινός Στελιανουδάκη; καΐ Παΰλος Καλούδης κατηγορου μενοι διά κλοπήν καΐ διάρρη¬ ξίν. — Ή άναμόρφωσις των ά λητοπαίδων. Εί; τό άσυλον άλητοπαίδων Σύ ρου απεστάλη έκ Ρεθύμνης ό άνήλικο; Απόλλων Μυλωνάκη;. —Υπέρ των παιδικών έξο- χών Χανίων. Την 7 Μαΐου θέλει διενεργηθή έν Χανίοις ό βτήαιος βρανος υ¬ πέρ των παιδικών έξοχων. Άν τί των χαρτίνων ση μαΐων τβΰ έράνου θα προβφέρωνται πολύ χρωμαανθη φιλβτεχνηθεντα δω- ρεάν υπό ομάδος δεσποινίδων των Χανίων. Τό σήμα μας εΐνε εγγύησις άγνότητος καί α¬ νωτέρας ποιότητος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α Θ Η Ν Α" —Έκτοπισμός ζωοκλεπτών. Ώς ϋποπτοι ζωοκλέπτ«ι κα'ι κατόπιν αποφάσεως τοϋ κ. Νο¬ μάρχου Ρεθύμνης, έξετοπίοθπσαν οί Χρυσ. Ψαρουδάκη;, Χρ. Νι· κολιδάκης καί Ιωάννης Λιονή;. Έπίσης έξετοπίσθησαν διά την αυτήν αιτίαν οί Έμμ. Αλεξά¬ κης επί 8 μήνας είς Άμοργον, Κωνστ. Κόκκινος επί εν έ τος είς 'Αμοργόν καΐ Μιχ. Κόκκινος επί δ μήνας είς Ίον. ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΟΡΦΟΤΙΚΟΣ ΣΥΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Την ΙΤην Απριλίου ν^μέραν Κκρακήν καί ώραν 3 1)2 μ. μ. έν τ"5 αιθούση τοΰ κινηματογρά- φου ό κ. Στέλιος Φιοράκης δικη- γόρος θά δώση Γ. διάλεξιν μέ θέμα: «Τα Κακά τής Άστυφιλίας» καΐ καλούμεν πάντα βουλόμενον δπως παρευρέθη είς αυτήν. Είσοδος ελευθέρα είς πάντας, (Έκ τοθ Συλλόγου). επί τής Πωλοΰνται οϊκόπεοα κεντρικής όδοθ νοικισμός Άτσαλένιου. Πληροφο¬ ρίαι είς τόν κ. Εύαγ. Χρυσόν Δι¬ κηγόρον δδόν Χάνδακος.
  ΙΛ
  4
  IV
  Ι!
  Ήράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πσρασκευης
  15 Απριλίου 1938
  Έ[ςΡώμην9ά
  ΰπουργός.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΕΒΛΗΘΗ
  ΜΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΝ ΚΥΡΟΣ
  ΑΙ ΞΕΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
  ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Καθ'ά τηλεγρα
  φοΏν έκ Παρισίων κατόπιν των ψηφο
  φοριών είς την Γαλλικήν Βουλήν καί
  Γερουσίαν υπέρ τής νέας κυβερνήσεως
  Νταλαντιέ, τονίζεται ότι ή κυβέρνη¬
  σις αυτή περιεβλήθη μέ άσύγκριτον
  κύρος.
  Ιδίως είς τό εξωτερικόν, άναγνωρί'
  ζεται πλήρως τό κΰρος τής κυβερνή·
  σεως Νταλαντιέ προκειμένου νά συζη·
  τηθώσι διάφορα σοβαρά έξωτερικά ζή
  τήματα. Αί ξέναι κυβερνήσεις παρου·
  σιάζονται απολύτως ίκανοποιημέναι τό< σον έκ τής συνδέσεως τού ύϊ-.ουργείου Νταλαντιέ Οσον καί έκ τής τροπήςγε Μ - ■ Τ ___-_ Β. α ■ Τ ^^ νικώτερον τής καταστάσεως έν Γαλλία έσωτερικής ΘΑ ΕΚΔΟΘΗ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ Α β ΗΝ ΑΙ 14 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι είς Γαλλίαν θέλει εκδοθή δάνειον πρός κάλυψιν των δ απάνω ν τάς οποίας θέλει άπορρο- φήοη ή έθνική άμυνα. ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΚΑΙΜΠΟΝΝΕ ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Έκ Παρισίων έ- πιβεβαιούται ή μετάβασις την 22αν Απριλίου είς Λονδίνον των κ. κ. Νταλαντιέ ^πρωθυπουργού καί Μπον- νέ ύπουργού των Εξωτερικών τής Γαλ- λίας. Οί κ. κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ θά συνομιλήσουν μετά τοΰ Βρεττανοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν έφ' ό- λων των διεθνών ζητημάτων. ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΓ1ΑΗΣΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑλλΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Έν σχέσει μέ την μετάβασιν είς Αγγλίαν των κ. κ. Ντα¬ λαντιέ καί Μποννέ, τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι άναφέρουν ότι αί σχετικαί συνομιλέαι Θά περιστραφούν είς τα ζη- τήματα κοινής αμύνης των δύο χωρών Μετα.δί£>εται έπίσης ότι οί κ. κ. Ντα
  λαντιέ χαί Μποννέ θά συζητήσουν μ&τά
  τού κ. Τσάμπερλαιν επί τής συνάψεως
  πλήρους στρατιωτικάς συμμαχίας τής
  Μεγάλης Βρεττανίας καί Γαλλίας.
  ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΑΤΗ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής παρου
  σιάζουν ώς δυσχερεστάτην την θέσιν
  των Ίαπώνων είς την Κίναν.
  ΕΙΣΤΟΣΑΝΤΟΥΙΚΑΝΤΙΤΑΣΣΕΤΑΙ
  ΛΠΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  τατιοκριτού μας). — Κατά τα έκ Σαγ-
  κάης τηλεγραφήματα οί Ίάπωνες προ-
  βάλλουν είς την επαρχίαν Σαντούγκ ά-
  πεγνωσμένην άμυναν κατά ^τής προελά-
  σ&ως των Κινέζων. Ή άμυνα αυτή
  είνε ζήτημα άν επιτύχη νά άνακόψη την
  Κινεζικήν προέλασιν, δεδομένου ότι
  οί Κινέζοι ένισχύονται συνεχώς.
  ΤΟΠΟΒΕΤΗΣΙΣ ΕΙΣΤρΓΕΝΤΙΝΗΝ
  ΕΛΛΗΗΟΝ ΕΡΓΑΤΟΗ ΓΗΣ
  ΛΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι υ¬
  πό των υπουργείων τής Γεωργίας καί
  Εξωτερικών μελετάται ή τοποθέτησις
  είς την Αργεντινήν 'Έλλήνων γεωργών
  κ«1 έργ*τών γής.
  Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
  ΠΑΡΑ ΤΩ «. ΝΟΜΑΡΧΗ
  Θά άποκατασταθοϋν φιλικαί σχέσεις.
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού
  άνταποκριτοϋ μας).— Τελευ¬
  ταίαι πληροφορίαι έκ Παρι¬
  σίων άναφέρουν δτι Γάλλος
  ΰπουργός θέλει μεταβή κατ'
  αύτάς είς την Ρώμην.
  Σκοπός τής μεταβάσεως ταύ
  της κρίνεται ή πρόθεσις τής
  Γαλλίας, δπως διεξαγάγη συ-
  νομιλΐας μετά τοϋ κ. Μουσο¬
  λίνι επί των έκκρεμών Γαλλο-
  ιταλικών ζητημάτων καί τής
  άναγνωρΐσεως υπό τής Γαλ¬
  λίας τής Ίταλικής κατακτήσε-
  ως έν Αίθιοπία.
  Λέγεται δτι διά των συνο·
  μιλιών τούτων θά επιτευχθή
  βελτίωσις των Γαλλοϊταλικών
  σχέσεων καί δτι θά κατορθω¬
  θή κατόπιν τούτου, ό συντονι
  σμός τής πολιτικής τής Γαλλί¬
  ας άπέναντι τής Ιταλίας, α¬
  ναλόγως των νέων κατευθύν-
  σεων τής Βρεττανικής πολιτι¬
  κής επί τοϋ ίδίου σημείου.
  Αναφορικώς μέ την ανα¬
  γνώρισιν τής Αίθιοπίας πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων τονΐ-
  ζουν δτι οί κυβερνητικαί κύ-
  κλοι φαίνονται έπιφυλακτικοΐ
  ώς πρός τό ίζήτημα τής άνα-
  γνωρίσεως τής Ίταλικής αύ-
  τοκρατορίας έν Αίθιοπία προ-
  τοΰ άνακινηθή συζήτησις είς
  την Κοινωνίαν των Εθνών.
  Πάντως δέν άποκλείεται νά
  γίνη ή άναγνώρισις αυτή καί
  πρίν ή συζητήθη είς Γενεύην
  ή πρότασις τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας.
  Τα εκκρεμούντα ζητήματα τής πόλεως.
  Συνέρχεται τό Δημοτ. Συμβούλιον.
  Την προσέχη Δευτέραν θά
  συνέλθΓ] είς συνεδρίασιν τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον προ¬
  κειμένου ν' άσχοληθή επί δια
  φόρων τρεχούσης φύσεως ζη¬
  τημάτων.
  Μετοξύ των ζητημάτων τού
  των θά ληφθή απόφασις καί
  διά την κατακύρωσιν των δη-
  μοπρασιών ενοικιάσεως των
  δημοτικών φόρων τρεχ. οίκο-
  νομικής χρήσεως, διά την χο¬
  ρήγησιν μικροβοηθημάτων διά
  τάς εορτάς τοΰ Πάσχα καί
  διά την επιβολήν προσωπικής
  εργασίας είς τούς κατοίκους
  τού συνοικισμοΰ Φορτέτσας
  δι' εκτέλεσιν δημοτικών έργων
  'Εκτός τούτων θά διεξαχθή
  συζήτησις επί εγγράφων τού
  Ύγειονομικοΰ Κέντρου σχετι-
  ζομένων μέ την δημοσίαν ύ-
  γιεινήν, τής
  V
  Μεραρχίας Κρή
  της καί τής ένοριακής έπιτρο
  πής τής Άγίας Τριάδος. Ύπ'
  όψιν έξ άλλου ι ου ΔημοτικοΟ
  Συμβουλίου θά τεθοΰν διάφο-
  ροι αίτήσεις ίδιωτών, άναφο
  ραί καί έγγραφα έφ' ών του¬
  το θά κληθή ν' αποφανθή.
  Αι άναστελλόμεναι κατά τό τρ. έτος
  Κοινοτικαί καί Δημοτικαί φορολογίαι.
  Τό υπουργείον των Έσωτερι-
  κών έκοινοποίησε δι' έγκυκλίου
  τού τό .κείμενον βασιλικοθ δια-
  τάγματος διά τοθ όποίου άναστέλ-
  λονται κατά τό άρξάμενον οΕκονο-
  μικόν Ιτος διατάξεις τίνες ώρισμέ
  νων υποχρεωτικών ζΐαφορ&ν των
  Δήμων καί Κοινοτήτων.
  ΑΕ άναστελλόμεναι σχετικώς δια·
  τάξεις άφοροθν τάς διαφοράς τάς
  προβλεπομένας υπό των νόμωνπερί
  συστάσεως Ταμείων έλαίας, πε-
  ρί όργανισμοθ τής Ιξωτερικής φυ-
  τοπαθολογικής υπηρεσίας καί τής
  Κεντρικής τοιαύτης, περί ίδρύ
  σεως Έθνικών Όρφανοτροφείων
  καί οίκοτροφείων άπόρων μαθη-
  τών, περί οργανώσεως τής ίατρι-
  κής αντιλήψεως άπόρων έφέδρων
  έν γένει, περί διοικήσεως τής δη-
  μοτικής καί μέσης έκπαιδεύσεως
  καί καταργήσεως τής σχολικής δ-
  πηρεσίας καί περί σχολιάτρων.
  Πλήν των ανωτέρω καταργοθν-
  ται ωρισμέναι διατάξεις των νό·
  μων καί διαταγμάτων περί συμ-
  πληρώσεως τής νομοθεσίας τής
  έμπορικής έκπαιδεύσεως, περί όρ-
  γανισμοθ τής Γεωργικής υπηρεσί¬
  ας, περί δασικοθ κώδικος, περί
  ιδρύσεως ΓενικοΟ Συμβουλίου Βι-
  βλιοθηκών τής Ελλάδος, περί £-
  δρύσεω; Σχολικών ταμείων καί έ-
  φορειών, περί ληξιαρχικών πρά-
  ξεων, περί σωματικής άγωγής
  καί περί στοιχειώδους γεωργικ^ς
  έκπαιδεύσεως.
  Τόν Νομάρχην Ηρακλείου
  κ. Άνδρέαν Μάρκελλον επε¬
  σκέφθησαν χθές ό Έπίσκοπος
  Πέτρας κ. Διονύσιος, ό Πρόε-
  δρος των Πρωτοδικών Λαση¬
  θίου καί ό διευθυντής τοΰ έν
  Άγίω Νικολάω Ύποκαταστή-
  ματος τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης κ. Κουρκουτάκης.
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΑΙΟΥ
  Ώς πληροφορούμεθα παρά
  τοΰ ένταόθα Πατριωτικοΰ ί-
  δρύματος, είς την συγκληθεΐ
  σαν έν Γενεύη άπό 13—15 τρ.
  μηνός ετησίαν γενικήν συνέ¬
  λευσιν τής Διεθνοΰς Ενώσε¬
  ως προστασίας τοΰ ΠαιδιοΟ,
  ωρίσθη ώς άντιπρόσωπος τής
  Ελλάδος ό Γεν. Γραμματεύς
  τοΰΠατριωτικοΰΊδρύματος Παι
  δίατρος κ. Κ. Σορόγλου. Με
  ταξύ των θεμάτων άτινα πρό-
  κειται νά συζητηθοθν έν τή ου
  νελεύσει είνε ή προστασία τοΰ
  ΠαιδιοΟ έν ώρα πολέμου, ή
  προστασία τοΰ παιδιοθ είς τα
  Βαλκάνια καί λοιπά.
  ΟΙ.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ
  Κατόπιν έγκυκλίου διατα-
  ταγής τού ύπουργείου των Έ-
  σωτερικών έντέλλονται οί Δή-
  μοι καί αί Κοινότητες νά υ¬
  ποβάλωσι καταστάσεις έμ-
  φαινούσας τάς πραγματοποιη¬
  θείσας κατά τό παρελθόν οι¬
  κονομικόν έτος είσπράξεις έκ
  των κατωτέρω έσόδων: Έκ
  τοΰ Δημοτικοΰ φόρου καί των
  έν τώ Δήμω μεταφερομένων
  πρός κατανάλωσιν εγχωρίων
  προιόντων, έκ τοϋ φόρου σφα¬
  ζομένων ζώων καί έκ τοθ έπι-
  βεβλημένου έξαγωγικοΰ ή πα-
  ραγωγικοθ φόρου.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  Είς την Λέσχην 'Επιστημό-
  νων, τής οποίος ευγενώς πά-
  ρεχωρήθη ή αΐθουσα, δίδεται
  σήμερον υπό τοΰ Μορφωτικοΰ
  συλλόγου ή διάλεξις τού κ.
  Ν. Τυλλιανάκη μέ θέμα: «Ή
  Γυναΐκα καί ό Χριστιανι-
  σμός».
  ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
  ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΓΥΙΜΝΑΣΤΩΝ
  Διευκρινίζεχαι αρμοδίως δτι
  ηυξήθη άπό δμήνου είς 8μηνον ή
  ύποχρέωσις έκγυμνασεως των ά-
  παλλασσομένων δι' οίκογενειακούς
  λόγους κα'ι των άποκτώντων την
  Ελληνικήν ύπηκότητα μετά την
  συμπλήρωσιν τοθ 21 ϊτους τής
  ήλικίας των. Κατόπιν τοόζου ά¬
  παντες οί έκ των κατηγοριών
  τούτων μή συμπληρώσαντες μέχρι
  καί τής 11 τρέχοντος μηνός καί
  Ιτους απάσας τάς μέχρι ταύτης
  στρατιωτικάς υποχρεώσεις των ή¬
  τοι την μέχρι τοθδε πεντάμηνον
  υπηρεσίαν έκγυμνασεως καί τάς
  τυχόν προσθέτους υπηρεσίας Οπό-
  κεινται, άσχέτως κλάσεως Ε?.ς την
  8μηνον ταύτην υποχρέωσιν έκγυ-
  μνάσεως. Οί άπαλλαγέντες τής
  κλάσεως 1937 καί οί τηρηθέντες
  μέχρι τοθδε υπό τα δπλα εφεδροι
  θά άπολυθοθν άμα τή συμπληρώ-
  σει π&ρ' αυτών 8μήνου πραγματι-
  κής υπηρεσίας. Συμπληρωματικως
  παρέχεται ή πληροφορία δτ: αύ-
  ξάνεται ωσαύτως μέχρι οκταμήνου
  τό μέχρι τοθδε δμηνον διάστημα
  έκγυμνασεως των άγυμνάστων έ¬
  φέδρων.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΑ
  Την πρωίαν χθές εγένετο άντι-
  ληπτή έναρξις πυρκαιας έκραγεί-
  αης είς τό παρά την πλατείαν
  Βενιζέλου εμπορορραφειον τοϋ
  κ. Ίωσ. Κουναλάκη. Έπεμβάσει
  δυνάμεως Χωροφυλακής και τής
  υπηρεσίας τής πυροσΰεστικής άν-
  τλίας κατωρθώθη ή κατάσβεσις τής
  πυρκαιδς πρίν ή λάβη μεγάλας
  διοστάσεις. Αί ζημίαι άνέρχονται
  εις πολλάς δεκάδας χιλιάδων δραχ
  μών. Τό εμπορορραφειον δέν ή¬
  το ήσφαλισμένον. Άνακρίοεις δι-
  εξάγει τό α' αστυνομικόν τμήμα.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  Υπό τοϋ αύτοφώρου Πλημ-
  μελειοδικείου Ρεθύμνης κατε-
  δικάσθησαν είς φυλάκισιν 25
  ημερών επί παρανόμω κατο-
  χή δπλων οί Σταύρος Ί. Βα¬
  σιλάκης, Στυλ. Ί. Παπαδά¬
  κης καί Έμμ. Γ. Ζαμπετάκης
  κάτοικοι Άρχοντΐκής.
  Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ' Ο ύπουργός τής Πρωτευού¬
  σης κ. Κοτζιάς δι' έγκυκλίου
  τού πρός τούς Νομάρχας πά-
  ρακαλεΐ νά συμπληρώσωσι
  άποστελλόμενα είς αύτούς
  είδικά δελτία συμμετοχής ά-
  θλητών είς την όργανουμένην
  Α' Πανελλήνιον άθλητικήν
  συγκέντρωσιν άπό 4—14 Ίου-
  νίου έ.έ. Τα έν λόγω δελτία
  θά συμπληρωθώσι διά των ό-
  νομάτων των άθλητών οΐτινες
  θά μετάσχουν τής ανωτέρω
  συγκεντρώσεως &στε νά κα¬
  ταστή δυνατή ή όνετος διαμο-
  νή άφ' ενός των άθλητών έν
  Αθήναις καί ή κοθιέρωσις εί
  δικών έκπτώσεων δι' αύτούς
  επί των μεταφορών κ.λ.π.
  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
  Πρός τούς διευθυντάς τής
  μέσης καί τής δημοτικής έκ¬
  παιδεύσεως εκοινοποιήθη έγ-
  κύκλιος τοϋ Ύπουργείου Παι-
  δείας δι* ής καλοϋνται πάν¬
  τες οί έκπαιδευτικοί λειτουρ-
  γοί δπως συντρέξουν την Α¬
  καδημίαν Αθηνών πρός ορ¬
  γάνωσιν τοθ λαογραφικοΰ άρ-
  χείου διά τής συγκεντρώσεως
  καί άποστολής είς αυτήν των
  διαφόρων μύθων οί όποΐοι καί
  σημερον φέρονται είς τό στό-
  μα τοϋ λαοϋ.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
  Διά χθές τό άπόγευμα συ-
  νεκλήθη είς ύπηρεσιακήν συ¬
  ν εδρίασιν τό Διοικητικόν Συμ¬
  βούλιον τού Έποπτικοΰ Συμ¬
  βουλίου Στοιχειώδους Έκπαι¬
  δεύσεως Ηρακλείου.
  Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Υπό τοθ άρμοδίου ύπουργείου
  ενεκρίθη ή μελέτη ύδρεύσεις τής
  πόλεως Χανίων. Κατόπιν τής
  έγκρίσεως ή έναρξις των έργασι'-
  ών μεταφοράς των υδάτων 0ά γ{-
  νΐ έντός τ&ν ημερών.
  ΕΥΡΥΤΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΤΟΥ ΕΥΡΟΠΑΊΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΙΙΣΟΜΕΝΗΝ
  ΑΓΓΛΟΊ ΤΑΛΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
  ΠΡΟΚΕΝΤΑ1 ΠΕΡΙ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΑΑΑΙΗΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙΕΙΙΝΕΙΗΑΤΕΥΒΪΝΣΕΙΣ
  ΛΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Καί σήμερον ο
  Εύρωπαϊκός τύπος καθ* ά τηλεγραφεί¬
  ται, συνεχίζβι τα σχόλιά τού επί τής
  άγγλοϊταλικής συμφωνίας.
  Ή συμφωνία αυτή χαρακτηρίζεται
  ότι έγκαινιάζει αλλαγήν των πολιτι¬
  κών κατευθύνσεων έν Ευρώπη καί ότι
  τείνει πρός διαφορετικάς καταστάσεις.
  Χό τελευταίον συμπεραίνεται έκ τής
  στάσεως τής Γαλλίας ήτις φαίνεται υί-
  οθετούβα πλήρως την στροφήν τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν.
  ΜΑΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  ΥΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ
  ΕΙΣ ΟΛΗΓΜΓΗΝ^ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). — Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα, πολλαί
  Έυρωπαϊκαί έφημβρίδες γράφουβαι ε¬
  πί τής Άγγλοϊταλικής συμφωνίας το-
  νίζουν ότι αυτή θά φέρη είς την Ευ¬
  ρώπην μακράν περίοδον ύφέσεως των
  άνωμαλιών καί θά περιστείλη τούς κιν-
  δύνους τού πολέμου.
  ΕΠΕΚΥΡΩΘΗ ΤΩ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΜΕΓΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς). — Ή Βουλή των Κθΐνο-
  τήτων έπεδοκίμασε σήμερον τό κείμε¬
  νον τού Άγγλοϊταλικοΰ Συμφώνου. Τό
  Σύμφωνον θά υπογραφή οριστικώς τό
  Σάββατον (αυριον) καί ουχί σήμερον
  ώς ειχε πιστευθή.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΠΟΛΛΑ ΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΒι,
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι οί Έθνικοί συνεχί¬
  ζοντες την προέλασιν αυτών κατέλα¬
  βον πολλά χωρία επί των Πυρηναί-
  ών καί παρά τα Γαλλοϊαπανικά σύνορα.
  Ή προέλασις τού στρατού των 'Εθνι-
  κών είς τό σημείον τούτο τοΰ μετώ-
  που αυνεχίζεται.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟί ΑιΝΤΕΠΕΤΕΘΗΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Κατ' άνακοινώσεις
  έξ Σαλαμάνκας τα έθνικα στρατεύμα-
  τα ένήργησαν σήμερον άντεπίθεσιν κατά
  των κυβερνητικών οΐτινες είχον άντεπι-
  τεθή πρό ημερών είς Έστρεμαδούραν
  παρά τα Ηορτογαλλικά σύνορα) αν»·
  γκάσαντα τούτους είς ύποχώρησιν.
  ΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΤΓΙΟΝ ΤΕΑΟΥΝΤΑΙ
  ΟΑΝΗΓΪΡΙΚΟΣ Α[ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Την προσέχη Κυ¬
  ριακήν 17 Απριλίου Οέλουν τελεσθή
  μεγαλοπρεπώς εΐςΜεσολόγγιον αί έορ-
  ταί τής έξόδου. Είς τάς εορτάς θά πα-
  ραστούν πολλοί έπίσημοι.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΛΓΚΑΗΗ ΑΙΙΕΒΙΒΑΣΑΗΣλΝ
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι είς την Σαγκάην
  απεβιβάσθησαν μεγάλαι δυνάμεις »Ια-
  πωνικού στρατού. Αί δυνάμεις αζται
  θά χρησιμοποιηθώσι πρός άμυναν τής
  πόλεως ήτις άπειλείται έκ τής Κινεζι-
  κής προελάβεως.