95652

Αριθμός τεύχους

4839

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιϊερϊοαοΤ
  ΙΝ_ΕίΡΟΠΗΝ
  Απριλίου (τ
  τα
  φη
  ►ίβες
  ... εις την Εί
  [>οον υφέσεο>ς τ
  εροΐτείλη τους κ»
  υ.
  Η1ΑΣ-ΙΤ
  Κ Απριλίου (η·
  θυλή των Κ οί*»·
  Γ,μερον τό «ίρ*
  •Ο Σύμφωνον. Τί
  *φή οριστικώς»
  •Ι ουχί σήμερον
  (ΑΤΕΑΑ0ΟΝ
  πριλίου (τοθ *»·
  Τηλέγραφον* »
  ♦Κθνικοί σ«νεχί·
  ι αυτών κατίλ*·
  Ι των Ηυρ*;ν«··
  ϊσπανικά σύνορ*·
  ατού των ·Ιδ·*·
  ιοΰτο τοθ μ·ετ«>·
  ΙΟΕΟΙ1ΛΣΑΙΙΣΑΙΙ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛιΎΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΛΙ
  ΛΐγύπτοΓ
  ! }ί
  |
  'Λιιπ,ιικΓ];
  έτηβία δολ. 1Γ>
  λ
  ΣΑΒ8ΑΤ0Ν
  16
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΪ. ΜΙΝΤίΓ,ννΐ'ΟΥ
  1ΠΕΐ3Υ«Ι)Σ ΣΥ»ΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. Π ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΓ.ΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η('ΚΛ!.ΙΟΝ ΚΡΗΓΗ^-ίΙΟΣ 21ΟΝ
  ΦΥΛΛΟΥ +519
  Αί έκ τής "Απω Άνα-
  τβλής εΐδήαετς έμφανίζουν
  τόν σινοϊαπωνικβν πόλε¬
  μον ώς είσελδόντα εις νέ
  αν εντελώς φάσιν. Οί Κινέ-
  ζο», διατηρούντες άπό μη¬
  νός αχεδβν την πρωτοβουλί¬
  αν των έπιχέΐρήσεων εση¬
  μείωσαν μεγίστης εκτάσεως
  καί αημσιΰίιχς επιτυχίας. Επι¬
  τιθεμένη βυνεχώς κατά των'
  άντιπάλων των, αυνεχίζουν
  την προέλααίν των άκ*θε-
  κτοι, φθάσαντες ήδη είς τα
  πρόθυρα τής Σαγκάης. Είς'
  την περιφέρειαν ιδία τοΰ|
  Σαντούνκ «ϊ έπιτυχίαι των'
  υπήρξαν έξαιρετικαί. Τόσον
  μάλιατα ώστε νά προκαλοΰν:
  μαζϊ μέ τόν θαυμασμόν χαί
  την έκπληξιν ολοκλήρου τοΰ!
  κόσμου. Διότι ουδείς εφαν-{
  τάζετο ότι ή Κίνα, ποϋ δέν
  διέβετε μέχρι πρό ολίγων ά-
  κόμη έτών καρά ολίγας ή
  μικτάκτους στρατιωτικάς ό-
  μάδκς, πβύ Είχον την μορ¬
  φήν μάλλον ληστοσυμμορ»·
  ών παρά στρατιωτικών σχη¬
  ματισμόν, θά παρουαίαζε ση¬
  μερον στρατόν τόσον ικανόν
  καϊ τόσον άρτίως συγκεκρο-
  τημένον ώστε νά δίδη κατά
  μέτωπον μάχας πρός τβν ώς
  απαράμιλλον βεωρούμενον'Ι-
  απωνικόν ατροττον καϊ νά
  τάς κερδίζη.
  Ή εκπληξις βμως αυτή
  δέν είναι απολύτως διχαι-
  ολογημέ"η· Οϋτε καί τό
  Κινεζικόν «θαΰμα» είναι
  ανεξήγητον. Όσοι δέ γω-
  ρίζουν καλύτερον ι ά πράγ-
  ματα καί την τελευταίαν ε¬
  ξέλιξιν τοΰ ούρανίβυ Κρά-
  τους, ευρίσκουν πλήρως την
  έξήγηοιν των γεγβνβτων. "Η
  Κίνα κατά την τελευταίαν
  είκοοιπενταετίαν, χάρις είς
  τό άναμβρφωπκόν κίνημα
  τού Μεγάλου Σούν- Γιατ-
  Σέν, καί παρα_τβύς μεαολα-
  βήσαντας έν τώ μεταςύ έμ
  φυλίους σπαραγμούς τούς ©■
  ποίους επροκάλεσαν οί άντα-
  γωνισμο'ι των διαφόρων στρ«
  τηγών, τοΰ Βοΰ-Πεϊ-Φοΰ,
  τβΰ Τσάν-Τσβ-Λίν, που {$<*ν εις την υπηρεσίαν ξένων δυ- νάμεων, καί άλλων, εσημεί¬ ωσεν ώς Κράτος σημαντικάς προόδους, είς βλους τβΰς το- μείς, φυσικά δέ κχί είς τόν τομέα τή; στρατιωτικήί τβυ συγκροτήβεως. 'Η έκ τοΰ έμ- φανοΰς δέ άπό έτών επέμβα¬ σις τής Ίαπωνίας είς τα ε σωτερικά τη?, ή άπόσπασις τής Μαντζουρίας καί ή με- τατροπή της εί; Ίαπωνικόν προτεκτοράτον μέ ψιλω ονό¬ ματι αύτοκράτορα, τόν διά¬ δοχον τοΰ Κινεξικοΰ δρόνου Ποΰ Γή, ουνέτεινον είς την άναζωπϋρωσιν τοΰ έθνικοΰ φρονήματο; των Κ,ινέζων καί εί; την ψυχικήν συνένω- σίν των. Ή τελευταία δέ εΐσ- βολή τοΰ Ίαπωνιχοΰ χειμάρ ρου είς την χώραν των, ουν- έβαλεν ετι περισσότερον είς τό νά συσβωματωθοΰν, ά ά- δελφωθοΰν καί ά ένωθοΰν εί; ώρραγές πρβστατ&υτικόν τεϊχος προααπίσεω; τής έλευ βερίίΐς καΐ τής άνεςαρτησίας των. Άπό. ,τής απόψεως δέ αυτής ϊσως καί νά υπήρξεν ώφέλιμος διά την Κίναν ώς έθνος, ό τόσον άδικος καϊ ά- πρόκ'λητος πόλεμος τόν ο¬ ποίον εςαπέλυϋεν ό 'ίαπω- νικός ίμπεριαλισμός κατ' αυ¬ τής. Ή Κίνα βπομένως δέν ήτο τόσον άπαράσκε^ος ό¬ σον έφαντάζοντο οί πολλβί διά νά προστατεύση εαυτήν. Ό στρατός της πβύ έκπαιδεύ- εται καί όργανοϋται άπό ει¬ δικήν στρατιωτικόν Γερμα¬ νικήν αποστολήν, έκ διακε- κριμένων αξιωματικών, άνέρ χεται ηδη εί; τρίχ έκατομ μύρια, έκγυμνάζονται δέ έν τω μεταξύ καί αλλα όκτώ ά- κβμη έκατομμύρια, ώς έδή πρβχθές έν Λονδίιω ό Σούν Φού, υιός τοΰ Σούν Γιάτ Σέν. Έν τώ μεταξΰ δέ οργανούται κκί ή πολεμική βιομηχανία τη:, πού παρα την νεαρότητά τη;, παρου·· σιάζβι σημαντικάς προβδου; άπβ τίνων έτών. Άλλ' εκτός ολων αυτών ή Κίνα φαίνεται οπ έλαβε τε¬ λευταίως καί μεγάλας ένι σχύσει; έξωθεν. Ή Σοβιεη- κή Ρωσσία είνε βέβαιον οτ» άπέατειλϊ μέσω της σββιετο- ποιημένης. έξωτερικης Μογ· γολία; τεραστίας ποσότητας πολεμ«φοδίων, εκατοντάδας άρμάτων μάχη; νεωτάτου τύ.του κα'ι μεγάλον έπίαης α¬ ριθμόν βομβαρδιστικύν καί καταδιωκτικών άεροπλάνων. 'Κπί πλέον δέ απέστειλε καί είδικευμένον προσωπικόν διά τόν χειρισμόν έλων αυτών των μηχανοκ(νήτων μέΰων τοΰ πολέμου. Καϊ έκτός της Ρωσσίας, έν ισχύοεις, υλικάς τουλάχιστον, παρέαχον ώς φαίνεται καΐ ή Άμερική διά των βάσεών της κα'ι ή Αγ¬ γλία διά της Καντώνος καϊ τοΰ Χόγκ— Κόγκ καί ή Γαλ¬ λία μέσω τής Γαλλικής Ίν- δοκίνας. Τουτο άλλωστε είνε φυσικόν, έφόσον ό Ίαπωνι- κός ΐμπεριαλιαμός, αποτελεί κίνδυνον διά τα έν τώ Εί- ρηνικώ καΐ τη "Απω Ανα¬ τολή γενικώς συμφέροντα ο¬ λων αυτών των χωρών καΐ έφόίον ή.->ί/χτάΛτησΐ5 της Κί-
  νας ύηό τής Ίαπωνίας θά
  >αθίοτα ττρβίγμο·.τικόν, άμε
  οον καί άπειλητικόν, τόν
  «ίτρινον κίνδυνον τόοεν διά
  την Ευρώπην όσον καΐ διά
  την Αμερικήν.
  Οί Κινέζοι λοιπόν είνε βέ¬
  βαιον δτι ένισχύθησαν, όπως
  2ά ένισχΰωνται ασφαλώς καΐ
  είς τό μέλλον. Χαρ»; δέ είς
  τάς ένισχύοεις αύτάς καΐ εί;
  την όρδην στρατηγικήν τα¬
  κτικήν την οποίαν ήκολού
  θησεν ό Τβάγκ-Κάϊ-Σεκ, κα¬
  τώρθωσαν ν' άναλάβουν την
  πρωΓθβουλίαν των έπιχειρή-
  σεων καΐ νά φέρουν είς δυ¬
  σχερή θέσιν τούς άντιπάλους
  των. Οί 'ίάπωνες μεθυσθέν¬
  τες έκ των πρώτων νίκων
  των διέπραξαν τεραστία
  σφάλματ». Έπροχώρησαν είς
  μέγα βάθος, χωρΐς νά έκκα-
  θαρίζουν τα μετόπιοθεν καΐ
  άπεμακρύνθΐισαν επικινδύ¬
  νως της θαλάσσης καΐ των
  βάσεών των. Καΐ ευρέθησαν
  αίφνης έν μέσω δύο πυρών,
  βαλλόμενοι έμπροσθεν υπό
  τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ, όπι¬
  σθεν δέ υπό των άτάκτων.
  Υπό τό άγριον καΐ διηνεκές
  δέ αύτό σφυροκόπημα,άπώλε-
  σαν την αυνοχήν καί την
  ψυχραιμίαν των καί έτράπη-
  σαν είς άδιά^οπον ύποχώρη-
  αιν άποδεκατιζόμενοι. "Ετσι
  ό ατρατός πού έφημίζετο ότι
  εγνώριζε μόνον την νίκην
  ή τόν θάνατον, ήγνόει δέ
  τί θά είπη ήττα, υφίσταται
  ήδη την τραγικωτέραν κα-
  τάρρευαιν... Παρά ταυτα ο-
  μως θά ήτο σφάλμα νά πι
  ατεύσωμεν ότι ό σινοΐα-
  πωνικός πόλεμος έγγίζει είς
  τό τέρμα τού. ©ά διέλθη
  άκόμη άπό πολλά στάδια
  χαί φάσεις μέχρις ότου τερ-
  ματιοβη. Οί 'ίάπωνες άφοΰ
  λάβουν νέας ένισχύσεις, θ'
  άντεπιτεθοΰν καΐ κατά πά
  σαν πιθανότητα θά αημειώ
  ,οθυν εκ νέβυ επιτυχίας,
  χωρΐ; όμως άποτέλεΰμα. Ό
  πόλομος θά ουνεχισΒη κατά
  πάσαν πιβανότητα επί μα¬
  κρόν. Οί Κινέζοι τουλάχι¬
  στον λέγουν ότι εΐμποροΰν
  νά πολεμοΰν επί δέκα όλό
  κληρα έτη. Αμφίβολον
  ομως είναι άν θά δυνηθούν
  ν' άνθέξουν επί μακρόν διά-
  στημα καΐ οί Ίάπωνες άφού
  ήδη δοκιμάζονται άπό βα¬
  θείαν οικονομικήν κρίσιν,
  τό δέ νόμισμά των (Γιέν)
  ϋφίστατα» συνεχή μ
  ΰιν. "Άλλωατε καΐ οί έν Εύ
  ρώπη ούμμαχοί της, ή Ίτα
  λία καΐ ή Γερμαντα, είναι
  ζιίτημα έίν θεληοουν κχΐ άν
  δυνηθούν νά την ένισχύίβυν.
  Αί άποστάσεις πού τάς χω-
  ρίζουν είναι τόσον μακρυ-
  ναί! Έπειτα ή Κίνα, αποτε¬
  λεί σΐτουδαίαν Γερμανικήν,
  αγοράν πού θά χα§η μετά
  την έγκατάοτααιν έν αύτη
  τής Ίαπωνίας. Καί τέλος, ύ-
  πάρχει πάντοτε ό φόβος τ^ΰ
  Κιτρίνου χινδύνου, τοΰ ό-
  ποίβυ η ακιά ήρχισεν ηδη
  νά ύψίΰται καίνά πίπτητόσον
  επί της Εύρώπης, οαον καί
  επί της Άμεριχής. Ίσως μά-
  λιβτα καί νά γίνη αΰτός ό
  κίνδυνος άφορμή ύφέσεως
  καί αυνδιαλλαγή; έν Εύρώ-
  :η "Αν καί ημείς δέν πι¬
  στεύομεν είς είλικρινή συν-
  διαλλαγήν καί μακροχρόνι-
  όν διατήρησιν τη; ειρήνη;
  υπό τάς σημερινάς συνθήκας.
  Οπωσδηποτε ό σινοΐχπωνι
  κός πόλεμος θά κρατήση φαί¬
  νεται επί μακρόν. Τουτο άλ¬
  λωστε αυμφέρει άπό πολλάς
  άπόψει; τα άλλα κρατη.
  Οχ έξχσ3ε ηαπ καί τάς δΰο
  δυνάμει;. Ο» παραλΰΰη τόν
  Ίαπωνικόν ίμπεριαλισμόν
  καί θά τόν εξουδετερώση.
  Καί θά δημιουργηθή τερα
  στίας ανάγκας, τάς οποίος θά
  κληθή νά θεραπεΰαη, μέ άκρι
  βόν βέβαι» τόκον τό αμερι¬
  κανικόν καί εΰρωπαϊκόν κε¬
  φάλαιον. Ή Κίνα πάντως
  οέν θά γίνη Ίαπωνικη άποι
  κία. νν.
  τό
  χαρα<τν)ϊ:σπκό μέ τό | δικημένοι άλλά κα! πίιοι χά- τοθ Λϊζάρου ΕιςαύΙμένοι! Ένας ψ^χικίς κα'ΐαρμός ί>πάρχει συγκεντρωτικά, ήϊ ' είνε γΓ αύτούς τό πραγματι-
  ψλ ζ ') λ ξέ
  γ
  λη ψυχολογία τού
  κό; ψΐκ της
  γμ
  '<) λ-χό; ξέ 'Γό Ορησχευτικί συναίσΟη-15ει τί κάνει ίτ.ν> σΐιχουργί: ί·
  πλουχίζεΤαι μέ μίαν ΐΐιζιτε | πλοίκά την αναστασισ Τνϋ Δα
  Τό Μεσολόγγι.
  ραν βχρυΐη-α: Τόν μετα'ίανάτιον
  κόσμον, άλλά κα! την ανάγκην
  τή; ύπάρςίως ενός κα'Ιαρτηρίου
  καϊ όταν άκόμη ό κόσμο; αντός
  όϊ* εχει γίν(( μεταθανάτιο;
  Ό Λάζαρΐς ύποθέτω ότι κράτει
  αυτήν κυρί'ϋς την σκοπιμότητα :
  Ο Χριστός άτενίζων πίός αυ¬
  τόν—Ιχει Ο π' οψ'ν τού τόν 5
  χλον τούς ταιτεινού;. Πόσ;ι Λά
  ζαροι σήμερον έκεϊ! ΙΙίσο-ι ά-
  νά
  Ή άνάστασ ; αοτλι μπ-ιοεΐ Μέ εξαιρετικήν μεγαλοπ^έ
  μην παρουσιάζη την (,*,.'ττειαν καί επισημότης θά
  ίχτι μεγαλοπρεπεία τού άν*-, τελεσθοΰν αυρ όν αί έορ-
  τοΰ Γ/ρίχο: ταϊ τής *πετείου τής θριΛι-
  κή~ς έξόδου τού Μεσολογγί-
  στημένου Χριστοϋ
  μιί; λευ<ής φλ'.γκ; γει πρός τ' απάνω πού φεύ- χωρίς νά άπό χέ ή γ ου. Είς την ίοτορικήν πώλιν τοϋ Μεσολογγίου αί έορταΐ ρ·α θ/ητών! Εί^ί ώΐτόσο μιχ θα προσλάβουν ιδιαιτέραν δ- ψυχολογιχή θέσι πνύ συνηγορεϊ κατά πολύ διά τό άλάνθαστον τής λαιχής παρατηρητικότητος. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 28Η Ο ΛΑΟ! ΚΑΙ Ο Α'ΖΑΡΟ! Ό Ρενάν εις τόν «Βίον τοΰ Χριστοθ» λησμδνϊί τίν ,Λίζαρΰν.' "Η άκρ:βέσ:ερα τόν άφήνει είς υήν σκιάν. Στό σπίτι ^ίμον^ος τοΰ λεπροΰ, &πάρχο'>ν διά τόν
  υϊόν τοθ άνθρώπου 2ύο μορφαί
  μόνον: Ή Μάρθα καί ή Μαρία
  Η πρώτη αυγκινεϊ τόν Ίηαοΰν
  μέ τόν νωχελή της γυναικισμόν
  άλλά καΐ τα καταπληκτικώς άν ε
  πτυγμένα νοητικά της ένσπκτα.
  Ή δευτέρα μέ την άφοσίωσί/ της
  είς την εργασίαν. Ό Χριστός ποΰ
  είνε κατά τόν Ρενάν καί έ'νας εύ
  χάριστος «γ.οζίρ», βρίσκει τή
  στιγμή νά άπασχοληθη χαριτόλο-
  γα μέ τίς δύο γυναΐκες: Νά δι
  καιολογήση την Μαρίαν άλλά κχϊ
  νά πειράξη —πχτρκά— την Μάρ-
  Οαν: «Μάρθα. Μάρθα περί πολλά
  τυρβάζεις καΐ μεριμνκς.. » Ή σο
  βαρότης τής διδασκαλίας τού δι
  ανθίζετχι ετσι άπό μίαν σκηνήν
  σοβαράν μέν καί αύτην, άλλά καί
  γεμάτην άπό την ϊδ αιτέραν εκεί¬
  νην οικογενειακήν γραφικότητα.
  Εις τό σημείον έκεΐνο ό λαός
  οιαφωνεΐ: Άπό την σκτ)νογρα:ρί«ν
  κράτει σχεοόν μόνον τόν Αάζκ-
  ρον. 'Ωχρόν ώς σουδάριον, μό
  λις έςελθόντα τοΰ τάφου, τόν πχ·
  ραοίδει εις την σημερινήν έπι-
  καιρότητα:
  . εΐδα ιτάθη, εΐδα φόβου€,
  εΐδα βάσανα καί πόυους..
  Ή ανάστασις τοΰ Λίζάρου άπό
  τόν Χρ στόν, αποτελεί τό λά'ιτ
  μοτίβ τοΰ λαΐ'κοΰ στιχουργοθ
  Καΐ δικαίω;, άφοΰ έκεΐνο πού
  έπλαισίωσεν άνέκαθε*· τόύς Βρή-
  σκευτικοΰς θρύλους στή λαϊκή ψυ
  χολογία, υπήρξε τό «κιάρο σκοΰ-
  ρο» τοΰ Βερονέζε — ή σκιά, ή
  άμφιβολία, <5 τρόμος. Άπό αυτήν ςίημιουργήθη ή πρόληψις. Δέν είνε δμως ύΐτερβολή άν υποστή ρ'ξη κανείς δτι ακριβώς είς την πρόληψιν αυτήν έατηρίχθη τό ά- διάσείστο θρησκευτικό συναίσθημα τοΰ λαοθ. Ό Αάζαρος αποτελεί άπό τής απόψεως αυτής ίνα σταθμόν. Τό Σά^ίατό τού, σήμερον, δέν είνε μόνον αυστηρώς, άπηγορευμένον. . νά λούζωνται αί γυναΖκες. Άπαγορεύ-ται αυστηρώς καί κά θε άλλη έκδοχή ή Οποία θά δώση είς την επάνοδον τοΰ Λαζχ ρου είς την ζωήν, 2να τόνον πά νηγυρικόν. Ό Αάζαρος είνε σχε δόν 'νας Βιργίλιος πού σίρνέι πριοί-πρωΐ τή λαϊκή ψυχή πρός τούς Δαντικούς κύκλους. . Ίίστόσο σ' αύτη τή θέσι τίί λαοΰ δέν ταιριάζουν ίσως άντ! θετα έπιχειρήματα. Ή ασκή τική τού προδιαθέση πού έκδη λώνεται ιδιαιτέρα την μεγάλην '<*, «π&κτ& ϊνχ Η ίίπαιθρος Κρήτη ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΤΟΥ ΡΕΟΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΑΑΠΑΑ ΖΗΤΗΜΑΤΙ ΤΩΝ Τό άδικον δίκτυον. "Οπως ή πόλις τοθ ΡεΘύ- στηρά μέτρα τα όποΐα έλαβε 1 ε μνου, τό Γδιον καί ή β 1 τό Κράτος πρός εμπέδωσιν τής Α μ ή ^1 ρ μ θρος τοΰ νομοϋ, εχει πλήθος Ασφαλείας, ή κτηνοτροφία άναγκών όπως έσημειώσαμεν χει άνσζωογονηθή καί έχει ά- καΐ τιροχθές. Παρ* δλας δέ ι ναπτυχβί] σημαντικά Καί ά- τάς προόδους πού έχουν ση μειωθή κατά τα τελευταία έ· ποτελεΐ ώς γνωστόν έίναν άπό τούς σημαντικωτέρους συντε- τη, έν τούτοις άπομένουν νά ( πλουτοτταραγωγικούς γίνουν εισέτι πολλά. Γεωργι-1 λεστάς ΐοθ νομοϋ. κως, ό νομός Ρεθύμνου πσ- Άλλ' είπομεν. Τό Ρέθυμνον ρουσιάζει εσχάτως σημαντικήν , έχει καί τάς ανάγκας τού. εξέλιξιν. Είς τοΰιο δέ συνετέ-1 Κυρίως δέ έχει μεγάλας συγ λεσαν καί οί γεωργικσί υπη¬ ρεσίαι καί γι Άγροτικίή Τρά- [ κοινωνιακάς ανάγκας, διότι τό όδικόν τού δίκτυον δέν I- πεζα καί ή Γεωργική Σχολή χει όλοκληρωθ?| εισέτι, έξ αί- των Άσωμάτων καθώς καί οί συνεταιρισμοί καί τό Γεωργι- κόν Έπιμελητήριον Τα έσπε- ριδαειδή καλλιεργοϋνται πά-: λι,ν, ι^έν-τατικώς καί .. σόμφω- λι,ν, ι^έντατικώς καί .. σόμφω να μέντά πορίσματα τής επι στήμης. Ή καλλιέργεια των δη- μητριακών καθώς καί των καπνών ένετάθη έπίσης. Καί αί ελαίαι ποΰ είχον έγκατα λειφθή τελείως καί έκόπτον- το πρός άνθρακοποίησιν την τελευταίαν δεκαετίαν, τώρα τυγχάνουν ιδιαιτέρας φρον¬ τίδος καί μερίμνης. Είς τοθ το δέ συνετέλεσε καί ή πλουσιωτάτη καρποφορία πού άπέδοσε πρωτοφανή εσο¬ δείαν ελαίου είς τόν νομόν. Αρκεΐ νά σημειωθή δτι είς πλείστα διαμερίσματα καί ιδία είς τα πλέον όρεινά, ή συγκομιδή τοθ έλαιοκάρπου συνεχίζεται εισέτι, θά έξακο λουθήση δέ καθ' δλον τόν Απρίλιον. Εφέτος, τό κλάδευμα των ελαιών έγενινεύθη, δπου εχει συντελεσθή ή συγκομιδή. Έ τοιμάζεται δέ άπό τούδε ό αγών ' πρός συστηματικήν κα τατιολέμησιν τοθ δάκου. Καί ύπάρχει ή βεβαιότης δτι ό νομός Ρεθΰμνου θά καταστή καί πάλιν τό πρώτον έλαιο- παραγωγικόν διαμέρισμα τής ήσου καί θά γνωρίση νέαν ευημερίαν. Άλλά καί ή καλ λιέργεια τής άμπελου δέν ύ στερεΐ είς τόν νομόν αυτόν. Είς τα πεδινά υέρη, τερά¬ στιαι έκτάσεις έχουν φυτευ¬ θή μέ σουλτανίνσς καί άλλα εϊδη αμπέλων έπιτραπεζίων σταφυλων. Καί είναι τόση ή πρόοδος είς τόν τομέα αύ ιόν ώστε νά ϊδρΰεταιήδη καί όργανισμός είδικός διά την ε¬ ξαγωγήν σταφυλων. Θά §- πρεπε μόνον, δπως μας έλε- γαν φίλοι Ρεθύμνιοι, ν' άνα- λάβπ τό Γεωργικόν Ταμείον νά διαφωτ(·ση τούς άμτιε λουργσύς επί τοΰ καλλιιέ- ρου τρόπου τής καλλιεργεί- ας των αμπέλων των διότι είς τό Ρέθυμνον δέν ύΐτάρχουν οϋτε είδικοί κλαδευταί, οΰτε καλώς κατηρπσμένοι γενικώς άμπελοιιργοί. Ιδιαιτέραν, δμως, δλως πρό οδόν σημειώνει ή κτηνοτρθ' φία είς τό Ρέθυμνον. Τα ποίμνια πληθύνονται πάλιν. τίας τής αθλιότητος τοθ πά ρελθόντος. Τό Μυλοπόταμον δέν έχει πλήρες όδικόν δίκτυ¬ ον., Ό δρόμος Γαράζου—Ά- ξοΰ, μένζ* είσέτι ήμι-ΐελής. Ή έπαρχίσ τοΰ Ρεθΰμνου έχει πολλάς συγκοινωνια- κάς ανάγκας εισέτι. Άρκεΐ ν' άναφερθί] δή οΰτε ό δρόμος πρός τό ιστορικόν Άρκάδι, δέν εχει κατασκευασθΡ) άκό¬ μη. Τό ίδιον δέ καί αί επαρ¬ χίαι Άμαρίου καί Άγίου Βασιλείου. Οί πλεΐστοι έκ των δρόμων των μένουν ήμιτελεΐς. Καί ή μεγάλη άρτηρία ποΰ θά ήνωνε τάς δύο αυτάς ε¬ παρχίας μέ την Αγίαν Γαλή¬ νην καί την Μεσσαράν εΐχε λησμονηθΓ) έξ ολοκλήρου τα τελευταία έτη Κα) μόνον πρό όλίγου καιροϋ άνεκινήθη ή κατασκευή της καί υπεσχέθη ή σηαερινή κυβέρνησις νά χο ρηγήση τάς απαιτουμένας πρός αποπεράτωσιν της πι- στώσεις. Πιστεύεται δμως ότι τα¬ χέως θά όλοκληρωθή τό συγ¬ κοινωνιακόν δίκτυον τοθ Ρε- θύμνου. Άπό τα 280 έκα- τομμύρια δραχμών πού θ* δοθοθν είς την Κρήτην πρός έ φαρμογήν τοθ πενταετοΰς ό- δικοΰ προγράμματος θά χο- ρηγηθή σεβαστόν μέρος διά τάς ανάγκας τοΰ Ρεθιόμνου Καΐ πιστεύεται δτι μέ τάς πι- στώσεις αύτάς καί έντός τή"ς πενταετίας θά κατασκευα- σθοΰν δλα τα όδικά έ'ργα. Άλλο έπίσης ζήτημα είναι ήάπόκιησις συγχρόνων σχο- λικών κτιρίων είς τα διάφο ρα χωρία. Άλλά καΐ δι* αύ τό ή σηαερινή κυβέρνησις λαμ βάνει μέριμναν. Καί ϋπολογί· ζεται ότι έντός όλίγου θά έ τακτοποιηθΡ) καί τό ζήτη μα των νέων σχολικών κτι- ρίων. Ό νομός Ρεθύμνης ποθ έπρωτοστάτησεν είςδλους τοΰς αγώνας τής ελευθερίας καί έδωκε πάντοτε τα ωραιοτέρα δείγματα πολιτισμοϋ. φιλοπα τρίας καΐ ίδεολογικής άνωτε ρότητος, εύρισκεται καί πά λιν είς την πρώτην γραμμήν τής δηαιουργικής προσπαθεί άς. Έφόσον δέ θά τοΰ δο 0ή τώρα άμέριστος καί ^ή ενί σχυσις τοΰ Κράτους διά τής κατασκευής των έργων πού θά συντελέ,σουν είς την ανά¬ πτυξιν τής στάθμης τοθ βιω λως αίγλην μέ την συμμε- οχην ολοκλήρου τοθ λαοθ, τοΰ στρατοΰ καί των άντι- προσώπων τοϋ Κράτους. Καΐ είς την λοιπήν δμως χώραν μεγάλη έτΐέτειος θά πανη¬ γυρισθή μέ άναλόγους έκδη- λώσεις. Τό Μεσολόγγι μέ την έποποιΐαν τού ύψώνεται ώς φωτεινόν μετέωρον πού φω- τίζει τόν δρόμον τοϋ έθνους πρός τα πεπρωμένα τού. πρός τό Ιδεώδες τής ελευθε¬ ρίας. Καί έπ' εϋκαιρία τής έπετείου τής ήρωϊκής έξόδου των έλ£υθέρων πολιορκημέ- νων, ό ελληνικάς λαός στρέ φεΐ μέ ευγνωμοσύνην την σκέ ψιν πρός την πόλιν αύτοθ τοΰ απαραμίλλου ήρωϊσμοΰ καί ,ητεϊ ν' άντλήστ) άπό τό πα- ράδειγμά της, δύναμιν φρονή ματισμοθ καί εύψυχίας. Διά τοίις ένδεεϊς. Είς την μεθαυριανήν συνε¬ δρίασιν τού Δημοτικόν Συμ- βουλίου πρόκειται νά συζητη¬ θή ή διάθεσ ς ποσοθ πρός πα¬ ροχήν βοηθημάτων είς τούς απόρους καί ένδεεϊς τής πό¬ λεως επί ταίς έορταΐς τοθ Πάσχα. Καί δέν ύπάρχει άμ- φιβολία δτι ή απόφασις τοϋ Συμβουλίαυ θά εΐνε καθ' σύμφωνος καί άνάλογος πρός τάς υφισταμένας ανάγκας. Ό Δήμος θά έπιτελέσΓ") καί πά¬ λιν τόν προορισμόν καί τό καθήκον τού. "Ας ελπίσωμεν μόνον δτι καί οί φιλάνθρωποι τής πόλεως καθώς καί οί διά- φοροι όργανισμοί θά πράξουν τό ιδικόν των καθήκον βοη- θοϋντες τούς πτωχούς καί ένδε&ΐς νά διέλθουν μέ χαράν την μεγάλην ημέραν τής Άγά πης. Ο Τουρΐομός. Αί οδηγίαι τάς οποίας δι* έγκυκλίου της δίδει ή τοπική Επαροπή ΤουρισμοΟ πρός τόν λαόν καί ιδία είς τούς διευ- θύνοντας τουριστικάς έπιχει- ρήσεις σχετικώς μέ τόν τρό¬ πον πού πρέπει νά φέρωνται πρός τούς ξένους περιηγητάς, είναι ασφαλώς άξιαι πολλής προσοχής. Ή βιομηχανία των ξένων αποτελεί σπουδαίον παράγοντα πλουτισμοϋ τής χώρας. Καί θά πρέπει νά προσέξωμεν ιδιαιτέρως διά την καλύτερον οργάνωσιν της. Άλλ' έκτός τοθ έξωτε ρικοθ τουρισμοΰ ύπάρχει καΐ ό εσωτερικάς. Ύπάρχει άκό- μη άνάγκη οργανώσεως καΐ τής ιδικής μας άναψυχής, ι¬ δία κατά τούς θερινούς μή νας. Καί δέν θά ήτο άσκο¬ πον νά ληφθή φροντίς καί δι* αύτό τό ζήτημα. Ή άνα- ψυχή τοΰ λαοΰ μέ εΰθηνά μέσα, θά πρέπει νά μας ά- πασχολήση σοβαρώς. ΑΊ Μοίρες. Ευχαρίστως πληροφορούμε¬ θα δτι ή υπόθεσις τοθ ήλεκ- τροφωτισμοΰ των Μοιρών, εισήλθε πλέον είς την οδόν τής ίκανοποιητικής διευθετή- σεώς της. Ύπάρχει δέ ή βε- βαιότης δτι ταχέως ή ώραία πρωτεύουσα τής Μεσσαράς θ' αποκτήση τελειοτάτας ή- λεκτρικάς έγκαταστάσεις καΐ θά φωτισθή άπλέτως. Θά εί¬ ναι καί τουτο μΐα επί πλέ- Τυροκομεΐα συνεταιρικά ίδρϋ ονται παντοΰ. Καί ή οίκόσιτος κτηνοτροφία γενικεύεται. Με- τά τόν περιορισμόν τής ζωο- κλοπής, πού τείνει νά έκλεί- - ψη τελείως, χάρις είς τα αύ άναγεννήσεώς τού. τικοΰ έπιπέ.δου, θά επιδοθή όν πρόοδος πολιτισμοϋ πού μέ περισσότερον ζήλον είς' θά δώση είς την καθ' δλα την ειρηνικήν άναδημιουργι-1 συμπαθή κωμόπολιν νέαν δ- κήν τού προσπάθειαν καί ψιν καΐ νέαν ζωήν. Καΐ ά- θά μάς έμφανίση σύντομα ξίζεινά ενισχυθή άπό δλους τό θαΰμα τής όλοκληρωτικής ή προσπαθεία ' ήλεκτροφωτι- Μ— σμοϋ των Μοιρών.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

  Ι Τ
  ι
  Εις τάν δρόμον
  1 τού Οεανθρώττου
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ — Σημερον τό
  Ιγχρωμο θαλασσινό φιλμ «Παλίρι
  ροια καί άμπωτις> |
  ΜΙΝΩΑ — Σημερον τό_ άρι-
  στούργημα «Το πρασινο φώς», κα
  τάλληλον και δι' ανηλίκους
  "Η στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Προιστάμενος Τυπογραφειου
  Ιωάννης Γ "Ασπραδάκης
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  Το» Λεωνίόα 'ΑντρεγΐΕφ.
  Άνοιξιάτικα μοντέλα
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό πρώτο έξ ολοκλή¬
  ρου έγχρωμο θαλασσινό
  φίλμ. Τό πολύκροτο έρ¬
  γον τοΰ Στήβενσον:
  ΚΑΙ
  Ή πιο καταπληκτικη πε·
  ριπέτεια ποδ ηαρουαίασε ώς
  τώρα ό κινηματογραφβς.
  Πρωταγωνιατοϋν:
  Ράϋ Μυλλάν,
  Φρανσΐς Φαρμέρ,
  Όσκάρ Χομόλκα.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΠΡΙΓΚΗΨ
  ΤΟΥ
  ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  Μέ τόν
  ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ.
  ■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■Μ
  α

  *· Το θαλαμηγον ά)η
  Ι(Β>
  Αναχωρεί εξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθβΐ-
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΤΗΓίΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρ«ΜΤορΒΐον
  ΛΙΝΑΡΆΑΚΗ
  Τηλ·*. »-41
  ■» ■ » ■«■■■■·)■■ ·κμ*«ιι
  ■■■■■■■■β■■■■■■■■■■■
  ■ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ^
  5 μεσημβρίαν^
  ■ Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ■ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ■ Χαλκίδα, ΑΙδηψόν,Βό-
  ■ λον,' ©εασαλονίχην.

  α Τηλ**. 5-50
  Πον
  ΆφοΟ τα Ικρυψε, μέ 6ήμα βα-
  ρύ καί σιγανό, δμοιος μέ ζώο
  ιίστερα άπό πάλη έπίμονη καί
  θανάσιμη, σέρνεται μέ κόπο Εως
  τή σκοτεινή σπηλιά τού Ό Ίού-
  δας δμως δέν είχε σπηλιά είχε
  σπίτι, καί μέσα σ' αύτό τό σπίτι,
  είδε τόν ΊησοΟ, χουρχαίίνο, ά-
  δύνατο, έξαντλημένο άπό τόν δι-
  αρκή άγώνά τού κατά των Φαρ:-
  σαίων, πού τα μέτωπά τους, λεϊα
  καί λευκά μέτωπα μορφωμένων
  άνθρώπων, τάν περίεστοίχιζαν κά-
  θε ήμέρα στό ναά, σάν Ινας τοΐ-
  χος. Ήταν καθισμένος, μέ τό
  μάγουλο άκουμδισμένο στόν ά
  νώμαλο τοϊχο, καί φαινόταν νά
  κοιμάται βαθειά.
  Άπό τό άνοικτό παράθυρο,
  I-
  φθαναν συγκεχυμένοι οί θόρυβοι
  τής πόλεως. "Εξω, ό Πέτρος μέ
  Ινα σκεπάρνι ίφτιαχνε Ινα και-
  νούργιο τραπέζι, σιγανοτραγου-
  δώντας μιά μελωδία τής Γαλι-
  λαίας. Ό Ιησούς Χριστός δμως
  δέν άκουε τίποτε, καί ήταν βυθι-
  σμένος σέ ΰπνον ειρηνικόν Κι'
  δμως είχε προδοθη, τόν ε!χαν
  πουλήση γιά τριάντα άργύρια!
  Ό Ίούδας προχώρησε χωρίς
  θόρυβο, μέ τό τρυφερό ενδιαφέ¬
  ρον τής μητέρας πού φοβδται
  μην ξυπνήση τό άρρωατο παιδί
  της Στίς άκρες των ποδιών ε¬
  πλησίασε τόν ΊησοΟ, πέρασε γιά
  μιά στιγμή τό χέρι τού έλαφριιά,
  προσεκτιχά, πάνω άπό τα μετά
  ξ-.να μαλλιά τού, ΰστερα τό τρά-
  βηξε.
  Καί στίς άκρες πάλι των πο·
  διων, άπομακρύνθηκε καί βγήκεν
  Ι —Κύριε! — μουρμούριζε— Κύ-
  ριε!
  (συνεχίζεται)
  Μικρά άνσάμπλ θα άντικατα
  στήσουν τα επανωφόρια Δια τα
  άνσάμπλ αθτα εθνοοϋνται πολυ
  τα μάλΜνα ΰφασματα σε άγροτι
  κο στυλ, των οποίων τό φάσιμο ά-
  πομιμεΐται το λινό καί τό τουάλ
  Τα νέα μοντελα σονοδευονται
  άπό ΐσια καί κοντά μπολερό, άπό
  ζακέττες σεντρέ Φοθστες και ζα-
  κέττες γαρνιρονται μέ τσεπες,
  και είναι έργασμενες μέ προεξο
  χές και μέ νερβυρ Ή φουστες γι
  νονται πολυ κοντήτερες
  "Ενα ώραΐο άνσάμπ>, μοντέλο
  τού Λυσεμπερ, σέ χρώμα άνοικτό
  είνε γαρνιρισμένο στόν λαιμό, ά¬
  πό σκοϋρο χρώμα κατ' άντιθεσιν
  Είς την βέστα καί είς την φοθστα,
  μοτιφ ρεαπλικέ έργασμένα μέ νερ
  βΰρ σχηματίζουν τσεπες
  "Ενα χαριτωμενο έπισης, ντε
  πιές, τοΟ ίδίου μοντελιστ, είνε
  άπό σκωτσέζικο καί ά"ό μονό
  χρωμο ϋφασμα Είς την ζακέττα
  ρεαπλικασιον μονόχρωμα τα ό¬
  ποΐα σχηματιζουν τσεπες
  "Ενα αλλο άνσάμπλ τού ίδιου
  πάντοτε ράπτου, άπό μάλλινο ϋφα
  σμα μια μπλοθζα άπό μουσελίνα
  αεταξωτή είνε στόν ίδιο τόνο τής
  φούστας £να μ-ιολερό ίσιο και
  κοντό άπο ύφασμα φωτεινής άπο
  χρώσεως άρχεται είς άντ'θεσιν μέ
  την φοϋστα καί την μπλοΰζα
  "Επάνω είς την φοθστα ραφές
  άνοικτες συνεχιζουν τίς δυο τσί:·
  πες. Εις την μπλοθζα έργασία
  άπό μικρές πιετες και μικροσκο-
  πικα βολάν τα όποΐα τελειώνουν
  μέ μιά στενή δαντέλλα.
  "Ενα φόρεμα άπό την Ικθεσι
  Γουωρθ άπό μάλλινο ϋφασμα σέ
  χρώμα άκαθόριστο είνε κεντημέ
  νο είς τόν λαιμό μιά ντεκουπ έμ
  πρός είς τό επάνω μέοος τής
  φουστας άντικαθιστφ την ζωνη
  και σχηματιζει την μέση' δένει
  πρός τα οπίσω "Ενα γκωντέ προ-
  σθετό δίδει φάρδος εις την φοϋ¬
  στα
  Άπογευματινό φόρεμα τού Μαρ
  τιάλ καί Άρμαντ άπό μάλλινο ϋ¬
  φασμα, είνε έργασμενο μέ πένσεο,
  ή οποίες σχηματιζουν ήλιο έμπρός
  γυρω άπό το" λαιμό, είς τις τσε¬
  πες, είς την ζωνη, επί τής οποίας
  δενει έ"να χρυσό κορδόνι Είς τα
  μανίκια και τον λαι μό ίνα κορδο
  νι φαινεται να συγκρατη τις πεν
  σες.
  Τα μοντέλλα αύτα μπορουν νά
  γίνουν σέ δ> α τα μονδέρνα χρω-
  ματα άπο το μαρρόν 8ως τό κόκ
  κινο, άτο το μπλέ έως τό βιολέ,
  άπο τό γκρέζ £ως τό κίτρινο, είς
  όλους τοι-ς τόνους παστέλ καθως
  και σέ μαϋρο
  Μη λησμονείτε πάντως δτι δ νό-
  μος των άντιθεσεων είνε πολυ
  άνβογκ ή Ντιστεγκε
  *
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Αυριον Κυριακήν 3—5 μ. μ.
  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΡΕΣΙΤΑΛ
  Δίδος Άθηνοθλας Παπαδάκη.
  ΜΕ ΛΑ ΙΚΛΣ ΤΙΜΑΣ
  Πλατεϊα
  «Βεωρεϊα
  Γαλαρια
  Δρ.
  20.—
  25.—
  10.—
  Ή Δνις Παπαδακη 8ά τραγβυδήβη έκτός
  πρβγραμματος την 3ην μελετην τοΰ Σοπβν
  καί τβ «Μκντήλι» Χατζηαποοτόλου.
  Άπό τούθρόνο^
  είς την Ααιμητόμον,
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  356ον
  «Ό βασιληας έσηκώνετο
  στις έπτά καί προσηύχετο ?ίως
  τις όκτώ. "Ε-πειτα έντυνόταν,
  καθώς καί ό γυιός τού έως
  τίς έννέα δπου επήγαινε νά
  προγευματιση. μέ τη βασίλισ
  σα Με·-ά τό πρόγευμα ό βα¬
  σιληας εκανε λίγο μάθημα τοΟ
  Δελψίνου έΐως τίς δνδεκα Έ-
  πειτα τό παιδί προσηύχετο έ'-
  ως τό μεσημέρι, όπότε δλη ή
  οίκογένεια έβγαινε περίπατο,
  δ,τι καιρός καί άν ήταν, γιατΐ
  ή φρουρά πού άλλαζεν έκεΐνη
  την ώρα ήθελε νά ιδή καί νά
  βε,βαιωθή περί τής πσρουσίας
  δλων των κρατουμένων Ό
  περίπατος έβαστοθσεν έως τίς
  δύο όπότε έδειπνοΰσαμε Με¬
  τά τό δείπνον, Όϊ βασιλείς 2-
  παιζαν τάβλι ή πικέτο, γιά νά
  μπορέσουν να άνταλλάξουν
  μερικά λόγια Στίς τέσσερες ή
  βασίλισσα άνέβαινε στό δια-
  μέρισμά της μέ την πριγκή
  πισσα Έλισσάβετ καί μέ τα
  παιδία της, γιατί τότε ό βασι
  ληάς έκοιμώταν συνήθως Στίς
  Εξ ό Δελφΐνος κατέβαινε για
  νά κάμτ] τό μάθημά τού μέ
  τάν πατέρα τού καί γιά νά
  παίξη έως την ώρα τοΟ μετσ-
  δείπνου Στϊς έννηά, υστερ'
  άπό τόν μεταδεΐπνον, ή βασί-
  λισσα τόν Ιγδυνε γρήγορα καί
  τόν εβσζε στό κρεββάτι Οί
  πριγκήπισσες άνέβαιναν Επει-
  τα στά διαμερίσματά τους Ό
  βασιληας δέν έπλάγιαζε πρΐν
  άπό τίς ένδεκα»
  Άλλες άφηγήσεις μάς 61-
  νουν μιά συμπληρωματικήν ε(-
  κόνα τής ζωής των φυλακισμέ
  νων:
  (συνεχίζεται)
  Αφιχθη τό νέον Α. Γ. Γλυκοσέρτικο
  Κόκκινο κουτΐ 25 γρ. δραχ. 13.—12 1)2 γρσμ. 6,70.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ - Ιωάννης . ^
  ααδάκης ταμειακός δις Μορ{α
  Βεργη διδασκάλισσα '-----
  θησαν Συγχαρητήρια-
  Γύρω στήν πόλι.
  μόνον μηορεΐ νά χαρακτηρισόη
  ,τό σιγαρέττο αύτό Ηόγω τής τεΓΐε'ιας
  καί έπιμεΗημένης έπΐιΊογής των κα-.
  πνών άπό τα όποΐα δημιουργεΤται
  τό ύπέροχο χαρμάνι τού.
  ΙΓΑΛΑ
  "Αναφορικώς μέ το λαογρο^,
  κόν άρχεΐον τό οποίον όργανωνεί
  ή 'Ακαδημία Αθηνών ήκουσθησ0ν
  εύμενεΐς κρίσεις
  — Καί μεταξυ διδασκάλου Οι
  όποϊοι και έπιφορτΐζονται μέ την
  φροντΐδα της συλλογής άξίων λό
  γου λαογραφικών στοιχεΐων
  —Άλλά καί μεταξυ Ιδιωτό»
  οί όποίοι έχουν καί εΐδικότητα
  και πείραν είς την λαογραφ[αν
  καί θα δυνηθούν ούτω νά άνταπο
  κριθοΰν ευχαρίστως είς την τταρά
  κλήσιν τής Άκαδημίας.
  —Ή ίδρυσις παιδικου κήπου
  είς Χανιά άρχεται ώς £να ωραίον
  παράδειγμο μεταξυ των προόδων
  και των άλλων πόλεων τής Κρή.
  —Διά τόν παιδικόν κήπον τδν
  Χανίων ^νδιεφέρθη γενναιοφρόνως
  Λ κυρια "Ελενα Βενιζέλου
  —Πάντως καί οί λοιποί δήμοι
  τής Κρήτης έν τ β παρόδω τοΟ χρο
  νού θά δύνανται νά σκεφθοθν καί
  διά τοιαϋτα κεντρα παιδικής χα
  ρόις
  —Κσι χ6ές ό κσιρός δεν ήτο
  δυνατόν να μη χαρακτηρισθή άοτο
  θης
  —Υπήρχον εν τούτοις και με.
  ρικα διαλειμματα μέ σχετικόν Λ.
  λιακον φώς τοϋ όποιου έπωφελή
  θησαν οί έχθροι τοϋ Άπριλιάτι
  κου ψυχους
  —Αυριον είς τό θεατρον Που¬
  λακάκη δίδει είς απογευματινήν
  ■παράστασιν (ώρα 3—5 μ. μ ) ή μι
  κροΰλα καλλιτεχνις ΆθηνοΰλαΙΙα
  παδάκη τό τελευταίον της ρεοι
  ταλ
  — Είς τό ρεσιταλ αύτό ή μ[
  κροΰλα καλλιτεχνις θα έμφανιση
  νέες της δημιουργίες καί θά τρα< γουδήστ] έλληνικσ -τρογουδια και μίαν συμφωνίαν τού Σοπέν —Άλλά καί ώς άποχαιρΕτιστή ριον τό ρεσιτάλ τής μικρουλας Παπαδακη παρουσιάζεται ένοιαφέ ρον δι' 6λην την κοινωνίαν τοΟ Ηρακλείου —Ό Συλλογος ^εσποινιδων διοργανώνει σήμερον ψυχαγωγι κήν έκδρομην είς την ωραίαν γείτονα πόλιν, τόν Άγιον Νι¬ κόλαον. —Τής έκδρομής θά μετάσχουν τα περισσότερα μέλη τού Συλ- λογου. —Χθές Μεγάλην Παρασκευήν των Καθολικών είς τόν ενταύθα ναόν τοΰ Άγιου Ιωάννου έψάλη ή άκολουθία των Άγίων Παθών. — Είς την ακολουθίαν έκτός των συμπολιτών Καθολικών πα¬ ρέστησαν και,άρκετοΐ όρθόδοξοι, οίτινες κατ' 2θος παρακολουθοϋν την Ιεροτελεστίαν αυτήν. —Ό χορός τής άκολουθίας ά- πετελέσθη άπό καλλιφώνους τής παροικίας κα'ι έκ τού προσωπικού τής ενταύθα ^σχολής των Καλο¬ γραίων. —Αυριον Κυριακήν των Βαΐ· «ν, ό Οπνωτιστης Μόρσυ, δίδει είς τό θέατρον Πουλακάκη την τελευταίαν ύπνωτιστικήν συνεδρί αν —Τό πρόγραμμα τής συνεδρί- ας είνε νέον. Είσοδος διατετιμη- μένη θέσεις ήριθμημέναι είς τό ταμείον τοΰ θεάτρου άπό σήμε¬ ρον ό Ρέπορτίρ Λύσις προχθεσινόν ϋπ'άρ. 88σταυρολέξου ίΑίΑίΚΙΟΙΧΐ ΜΊ.ΙΟ,Ι: ιΛΐΕΐΡΐυϋ.1 ^■ίΐ II Ε^ίΙ ΙΑ ΙΑΐΙΙΙ,ίΙΙΑΙ Προκειμένου έντός των ήμε ρών να κάμη έναρξιν των εργα¬ σιών τού το ζυθεστιατόριον «ΔΙΕΘΝΕΣ» ανεχώρησεν είς "Αθήνας ό Διευ ΰυντης τού πρός συμπλήρωσιν τού προσωπικού τού Όμολογουμενως τό κέντρον αΰτό περιποιιι τιμήν είς την πό¬ λιν μας και έπιβάλΛ&ται κάθε υπο στήριΕ,ις πρός διατήρησιν τού. Ι^ΐνε ενα άκό (τά πλέον εύπαρου σίαστα Τουριοτικά μας κέντρα. 1___ ^ (ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΠΕΝΗ2 ς επί έπτοιβτί· αν εις τ« παθολογικα νβ- οηματα έν Ιΐαριοιβις καί Λυωνι. Δεχεται τούς πάσχοντας είς το Ιατρειον τού όδος Άμαλθείας ντιαροδος όοου Κατεχακη, πρωην Πλατυ σοκκακι) ώραν 9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ. Τάς Κυριακάς δωρεάν 1υ—12 π. μ. Τηλέφωνον 6—63 >
  11ΩΛΕ11ΑΙ σαλον ι κομπλέ μέ
  ταπετσαρίαβελούδου καί καλυμμά-
  των χαι ένας μπουφές οικογενείας
  άναχωρούσης. Πληροφορίαι παρά
  τφ κ. Δημ. Αιάκουρη Παντοπώ-
  λη έναντι Κρβοπωλίίων.
  ?"
  χους.
  χις θα ώ
  ςδημιΟυργ(εςκαι$
  1 έλληνικα τραγουδι»
  μφωνίαν τοΰ ΣΓ
  και ώς
  ρεσιτάλ τ
  δλην ιήν κοινωνίαν,
  (ου. *
  Σύλλογος Λε—τοινίίι
  ών εί σήμερον ψ
  ορομήν είς φ
  •πόλιν, χον Άγιον ϊ
  έκδρομής θά μετάσχη
  σσότερα μέλη τοθ ϊιιΐ
  ς Μεγάλην Παρασκιφ
  ίολικών είς τόν ένταϋβΒ
  >ΰ Άγίου Ίωάννοιι ίι|ώΐ|
  >υθ(σ των Άγίων Ποβάκ
  την ακολουθίαν (κτί(
  ηολιτών Καθολικίν ««■
  ι και,άρκετοί
  πτ' ίθος παρακολοαβοΰν
  τελεστίαν αύτην
  όρος τής ακοΛΜβ; ά·
  ιη άπό
  ζ καί έκ
  >θα ισχολής τον
  όν Κυριακήν τδν Βαΐ
  [νωτιστης Μόρου, Μϊίΐ
  θεατρον _____
  ιν ύτινωτιστικήν συνε&ρι
  πρόγραμμα της
  ίον. Είσοδος β«ατειιμΐ|Γ
  πις ήριθμημέναι είς1ί
  ού θεάτρου άπό οψ
  β Ρίηβρτίρ
  προχβεοινοί
  ββσταυρολέξο»
  Λ. ΠΗ*
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  278ον
  Ότι ό άδελφός τού ήτον ό κύρ Μαγδσλη
  νής, καί ή άνεψιά τού ή Τιτίκα· δτι ή ήγουμένη
  τοθ εΤπε νά φέρη τόν αδελφόν τού την έσπέ
  ραν τής αυριον μετά τόν είς τό κοιμητήριον πλα
  στόν ί'νταφιασμόν, άλλ' 8τι ?έν ηδύνατο νά φέ¬
  ρη έξωθεν τόν κύρ Μαγδαληνήν, όν ό κύρ Μσ-
  γ<δαληνί)ς δέν ευρίσκετο έ'ξω. Ότι τό υέγα έμπό- διον ήτο τουτο 'Ητο δέ καΐ έ'ν άλλο, δτι τό φέρε τρον θά έ'μενεν έπειτα ευκαιρον. — Πώς θά μείντ) ε.υκοιρο τό φέρετρο; ηρώτησεν ό Άγιάννης. —Τό φέρετρο τΐοϋ στέλλει ή έξουσίσ, άπεκρίθη ό Θερσανέμης. —Τί φέρετρο στέλλει ή έίουοίσ; —ΤΑ, αύτό ίέν ίειρεκ, "Οτον τύ>τ_ι ν' άττο
  θάνη μία άπ' οΰτοΐς, πανοίνει ό ίατρός' καί λέ¬
  γει— ΆπέΡανε μία μονο>ή. Τότε ή ίξοισΐαστέλ
  λει £να φέρετρον καί μετά μίαν ημέραν στέλ¬
  λει είς τό ΐδιο μερες μίαν ομοξα νεκρική κοΐ
  άνθρώποι,ς διά ά τίόροι;ν τό φέρετρ,ο >■ αί ά τό
  μετσφέρουν είς τα κοιμητήριον. Τώρα λοιπόν, δ-
  ταν θά Ελθουν ούτοι οί ανθρωποι, θά εύρουν φέ-
  ρειρο νό μην έ)Τ) μέοα τίτιοτε.
  — Καί δέν βόλλεις μίοα ι-οιένα αλλο τιραγμο;
  — Σ·ν τί ττράγμο; αλ>ον κανένα νεκρό; ποϋ
  νά τόν ιϋρω;
  —"Οχι νεκρό, φίλε μου, όλλά ζωντανό.
  — Ποίος ζωντανός ιό κάμνει οϋτό;
  — Ε">ώ, ίΐτιεν ό Άγιάνης.
  Ό Θερσανέμης έσείσθη δ7ος· ευρέθη δρθι-
  ος, ώς άν εΤχε γίνει ιΐπό τό κόθΐσμά τού έκταρ
  σοκρότησις.—Σύ!
  —Διατί £χι, Ίδςύ μία ούμπτα,σις! Ένθυμεϊ
  σαι, Θερσανέμη, δταν μοθ εΤχες είτιή. «Ή όοία
  Στούρωσις άτιέθανε.» έ^ώ σοθ εϊχα προσβέσει
  «Καί ό χύρ ΜαγΕσληνής θά ένταφιαοθβ». Αύιό
  καί θά γίνη, ώς ψαΐνειαι.
  "Α! τ! νάεεοοι καί Ης; Γε>6ς, Μέ τα
  στά σου εΐσαι;
  — Μέ τα σαστά μ<:υ. Πρέπει νά έβγω άπ' έδώ μέσα; — Βεβαία. —Δέν σοθ εΐχα είιτεΐ νά εϋρης καί δι" εμέ ε' α κοφΐνι, καί ίνα σκέτιασμα; —Ναί. —Τό κοφίνι λοιττόν θά είνε άττό ξύλον έλά τού, καί τό σκέτταομα άπό μαύρη τσόχα. —"Ασπρη τσόχα' ταίς καλογρηαΐς θάπτουν μέ άσπρη τσόχα. —Άσπρη· άς είνε καί ασπρη. —Νά σοό είπω, κύρ Μαγδαληνί)1 βλέπω δτι εΐσαι τωόντι έ"νας άνθρωττος διαφορετικός άτΐό τούς άλλους. — Άδελφέ, είπεν ό Άγιάννης, είνε άνάγκη πάσα νά Ιβγω άπ' έδώ μέσα χωρΐς νά μέ ιδή κανείς. Άλλον τρόπον πσρ' αυτόν δέν βλέπω. Μό νόν, κάθησαι τώρα νά μοθ είττής, πώς γίνουν ται αύτά δλα τα πράγματσ; Καί πρώτον άπ' 6λα, ποΟ είνε αύτό τό φέρετρο; —Τό εΰκαιρο; —Ναί. —Τό εΰκαιρο τό έ'χουν είς τό νεκρικό τό δώ- μα, καθώς τό λέγουν τιλώγια μέ την έκκλησΐα. Τό έ'χουν επάνω είς δ£.ο τρΐποδα, καί σκεπασμένο μέ τόν πέπλον τό νεκρικόν. —Καί τί μήκος έ"χει τό φέρετρο; —Έξη ποδάρια' κάμε λογαριασμό. —Αΰτό δέ τό νεκρικό δώμα τί είνε. —Τό νεκρικό δώμα είνε μιά καμάρα είς τα κάτω τοϋ μονοστηριοϋ, μ' £να πσράθυρο καγκελ- λωτό πρός τόν κήπο, καί μέ θύραις' άπό τή μιά έμ- βαΐνεις είς τό μονοοχίϊρι, άτιό την άλλην είς την εκκλησίαν. (συνεχΐζεται) Έγκϋκλοπα ιδε ία Δι" έκείνους ποΟ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. όλα δι* όλους. ΦΥΤΑ ΤΡΩΓΟΥΝ...ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ σω Α'. Είς Σάν Ντ-έγκο τής Καλλι¬ φόρνια ώργανώθη μεγάλη βοτα-1 νίκη έκθεσις. Τα φαινόμενον πού [ ' προσελκύί'. τό μεγαλειτέρον έν-1 οιαφέρον των έπίσκεπτών είνε | 2να φυ:όν πού λέγεται αβΓΐΐη- ^τοπίδ καί πού τρέφεται μέ τί ι ίνομίζετε; Μέ .. λουκάνικα! Τό φυχόν αύτό είνε άπλούστατα τοΰ εΐοους των σαρκοβόρων φυτών, καί περί αυτών θά ομιλήσωμεν σήμερα. Ι Εις περιοχάς βαλτώδεις άπαντα συνηθέστατα έ"να φυτΐν πού δέν ,κινεί την περιέργειαν τοθ διαβά- !του. Τό στέλεχε- τού καλύπτεται . άπό ολίγα άνθτ) π&ύ Εέν έ'χουν τίποτε τό ιδιαίτερον: Ουτε χρώμα, οϋτε άρωμα. Πώς νά κινήση, λοι πόν, τα φυτό την προσοχήν τοθ διαβάτου, Κα'ι δμως ίίγο νά έ- ι πρόσεχεν ό περαστικός άνθρωπος, θά έβλεπεν ότι χά φυτέν αύτά έ χει κάτι πού τό ξεχωρίζει άπά τα άλλα: Είνε σαρχοφάγον. Είνε τής ,οικογενείας των δροσεροει- δών, καί όνομάζεται μέ τόν λατι- νικόν έπιστημονικόν όρον Γθ85θ1Ϊ8. Τα φύλ)α τού είνε τρι- χωτά καί μέ αύτάς τάς τρίχας των φύλλων τού πιάνει τα θύμα- τά τού: Τα Ιντομα. Μόλις Ινα έν¬ τομον καθίσΥΛ επάνω εις Ινα φύλ¬ λον χοϋ δπούλου αυτού φυχοθ, αί τρίχες τοθ φύλλου αύτοθ κάμ- πτονται, καλύπτουν τό έντομον, τό σφίγγουν σάν πλόκαμοι. Ένα ύγράν πού βγάζει τό φυτάν δια- λύει τό κρέας τού έντόμου, άπα- ράλλακτα Ηπως τό ύγράν τοϋ στο μάχου οιαλύει τάς τροφάς πού είσάγομεν έντός αύτοθ. Παρουσιά- ζει δηλαδή το σαρκοβόρον αύτό φυχόν δλα τα φαινόμενα τής πέψε- ως. Σημειωτέον δτι τό σαρκοβό- ρ^) αΰτό φυΐόν είνί τόσον άδη· φάγον. ώσιε οχι μόνον έντομα άρπάζει μέ τάς τρίχας των φύλ λων τού, άλλ' 2,τι δήποτε, άκό- μη καί κομ,ιατάκια γυαλιοΰ! Μή- π<ος δέν ύπάρχουν καί ζφχ π. χ. ό κ«ρχαρίας, τόσον άδηφάγα, ώστε νά καταβροχσίζευν ο,τι τύ- χει μπροαζά, εις τό στόμα των, ά Τόνέον δασμολόγιον καί ή Κοιν. Νεαπόλεωςι 'Έτοιμα γυναικεΐα φορέματα Τοθ Οϊκου Ο Ρ Ε των Αθηνών Ό θΐχος ΟΡΕ Περικλέους 44 Αθήναι κάθε χρβνο έκ- Π€ΐε! τα έναπβμένοντκ μοντέλβι τβυ είς ώιαφβρβυς ε¬ παρχίας. Ούτω κ«1 εφέτος βά έκπβιποο είς την πβλιν σας μόνον δια τρείς ημέρας διάφορα φορϊματ* πρωϊνά, απβ- γβυματινά καί παλτα σβ τιμάς άπιοτβύτουί. 'Επίσπς θ<χ ΰι- βίβέοη πρός πώλποιν πλουσιωτάτην συλλογήν μοντελων βίς ΤΟΥΑΛ ώιά τάς ραπτρίβις των πβλβων Ήρακλείοϋ,Χανίων, ΡβΘύμνου και των πβριχώρων. Γίνονται ίβκτα'ι κ«ϊ πα- παραγγελίαι φορεμάτων επί μέτρω. Ζητήσατε παρά των άντιπροσώπων τβθ θίκβυ β»ς τβ ξενβίοχίϊον «ΕΛΒΕΤΙΑ» Ιναντι 'Εβνικής Τρ«πέζπδ «ις τώ βποΐβν θά γί π ή έκπβίησις, ίειγματολογικ, μοντελα καί καβε σχετικήν πληρβςρβρίοιν. "Οββυς ένώιαφερει ή έκμάθησις τή; Κ«πτικής καϊ Ρα· πτικΓις «ς ζητήσουν κανβνισμόν ίωρβάν. (Έκ της Διευθύνσεως τοΰ θϊκου ΟΡΕ) ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ Έφβαοαν οί άνώτεροι βλων: ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΙ χρ,ώματος κιτρίνου μέ παραγωγήν μετάξης >αί
  κουκουλίων αρίστης ποιότητος, μιχροοκοπημένοι
  κατά τό ούστημα Παστέρ κ«ΐ έγκεκριμένοι παρά
  τβυ Σεβ. "Υπουργείου Γεωργίας.
  ΠαρακαλοϋντοΊ Βερμώς οί *· κ. Παραγωγείς
  μετάξης καί κουκουλίων όπως οτρέψωσι όλην την
  προσοχήν των είς την καλήν διατροφήν των μετα
  ϊοοκωλήκων ζητοΰντες οσοι θελήσουν σχετικάς ο-
  δηγίας καί παρ' ημών.
  ΠΑΝΑΓ. ΣΤ. -ΑΡΑΦΟΓΛΟΥ
  χωρίς καμμιά οιάκρισιν;
  Δέν φέρονται δμως δλα τα
  σαρκοβίρα φυτά κατ' αυτόν τόν
  τρόπον. Μερικά είνε έκλεκτικά
  εις ιά γοθστά των χαί άπαιτητι-
  κώτερα εις τα εΐοος τής )είας
  των. Στενάς συγγενής τοθ Γθδεο
  1ΐ3 είνε τό σαρκοοίρον, Ιπίσης
  φυτάν οιωναία, πού κλείει άπότο-
  μα τα πράσινα φύλλα τού, ευθύς
  ώς θιγοϋν αί εύαίσθητοι τρίχες
  των. Άν καθίσιτ] Ινα έντομον ε¬
  πάνω είς τα φύλλα της καί αίχ-
  μαλωτισθή παρ' αυτών, τα φύλλα
  τής διωναίας βγάζουν μιά Ολη
  πού κολλά καί σκεπάζει τα
  «ιχμαλωτισθέν Ιντομον. Τό έντο¬
  μον τ*άπτ£ται κάτω άπό την Ο¬
  λην αυτήν επί μίαν καί πλέ¬
  ον έδδομάδα, εφ' όσον διαρκεΐ
  ή πέψις. Άν όμως τύχ·^ καί
  τό φύλλον τής διωναίος πιάση
  Ινα μικρά πετρ«δά/.ι ή ένα ξυ-
  λαράκι, τότε περίσφίγγει την
  λεία τού μέ μικροτέρας δύναμιν,
  δέν βγάζει δγρά, καί ϋ·3τερχ
  άπά ολίγας ώρας, μόλις αντι¬
  ληφθή πώς την Ιπαθεν, άνοίγει
  πάλιν, διά νά πιάση λείαν πιό
  ενδιαφέρουσαν. Γενικώς ή διω-
  ναία είνε έκλεκτική είς τα γοθ-
  στά της.
  (αυνεχίζεται)
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 14 "Απριλίου (τοϋ
  ανταποκριταί) μας).—Τό έδώ Κοι
  νοτικόν Συμβούλιον απεφάσισε
  νά θέσξΐ είς εφαρμογήν τό ι-
  σχϋβν καί άλλαχοϋ δασμολόνι
  όν επί των είοαγομένων προΐ-
  όντων.
  Ή έφαρμογή αυτή αποτελεί,
  όμολογουμενως, νιετρον ορθόν
  καί λογικόν, ίεδομενου ότι τα
  έ'σβδα τής κοινότητος Νεαπόλε
  ως δέν έιτήρΜουν τελευταίως ου
  τε διά τάς στοιχειώδκις δημοτι
  κάς ανάγκας έν αντιθέσει καΐ
  πρός την τελευταίαν άγρβτικήν
  κοινότητα. Έξ αλλου η αϋξη
  αίς των έσώδων, ή όποία έπι-
  τυγχάνβται διά τής έφαρμογπς
  τοΰ δααμολογίου, θα συντελεστϊ
  κυρίως είς την ανάληψιν υπό
  της κοινβτικής άρχης μετρων σο¬
  βαρωτάτων διά των οποίων ή Νέ
  άπολις θά συνεχίση τάς προόδους
  αυτής επι τοΰ έκπολιτιστικοΰ
  καΐ τουριστικοΰ πεδίου, ΰχ συμ
  πληρωθοΰν έλλείψεις, θά συν
  τηρηβοϋν καΐ θά προωθηθοϋν
  έ'ργα έςωραΐαμοϋ, θα έπεκταθη Ί
  χοινοτική αντίληψις επί παντ·1;
  συγχροΜβμοϋ καί γενικώς θά δι-
  ευκολυνθή κάθε φροντίς διά μίαν
  Νε»πολιν τοΰ μέλλοντας αξίαν
  τής σπμερινής σημαοία; της, των
  φυσικών της καλλονών και των
  πλεονκκτημάτων της ώ; έπαρχια-
  κου κέντρου.
  Διά τόν >ογβν δ' αυτόν οί Νε-
  απολΐται έδεχθησαν άγογγΰστως
  την απόφασιν περΐ 'έφαρμογης
  τοΰ νέου δαβμολογίου. "Αλλως
  τε διά των χρημάτων των σχε-
  δόν καΐ τής ττροσωπικής των ερ¬
  γασίας έχουν κατώρθωσε; ο,τι
  κατώρθωσαν, ίίστε καί τό Κράτος
  νά έ διαφερ8ΐ"ί διά τόν τόπον
  των. "Ηδη δέ διά των έσοδων
  τοΰ νέου δασμολογίου δέν ΰ-
  παρχει άμφΐββλία ότι θά άπο-
  βοΰν αξιοί της Νεαπόλεως επί
  χί προΰποθέαει ότι αί έπιβαρύν-
  σεις αύται θά είναι αί τελευ¬
  ταίαι άλλά καΐ αί μάλλον οημαν-
  τικαΐ διά τό συμφέρον τής ω¬
  ραίας κωμοπόλεως καΐ τοϋ κοινω-
  νικοΰ αυτής συνύλου.
  Μ Μ ■■■■·■>)·> ■■■■■>■■■■■■■■■■■■■>■■«■■■«■■■■■■■
  Εις τό'ΑκτινολογικόνΈργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. Κ4ΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟ Υ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ Υ
  Εγένοντο νέαι συμπληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραττείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι ολων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, όρθο-
  διαγράμματα καρδίας και άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καΐ κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, Ιοντιαμός).
  Αριθ.
  τηλεφ. 4—16.
  ■ ■■■■ΜΗΒεΐΙ
  ■ ■■■■■■■■■«■■■■■ΙΠ'
  — Αί συλλογικαΐ συμβάσει;. —Αί έμπορικα'ι ουμβάσεις.
  Αί διεξαχθεΐσαι έν Αθήναις
  διαπραγματεύσει; μεταξύ άντιπρο
  σώπων της σοβιετικήν κυβερνη
  θίως καΐ των αρμοδίων Έλλη-
  νων ΰπαλλήλων διά την ανα¬
  νέωσιν τής έλληνοίοβιετικήζ έμ·
  πορικής συμβάσεως κατέληξαν
  ' είς συμφωνίαν, ή όποία θά υ¬
  πογραφή έντός των ημερών.
  —Είς την εφημερίδα τής κυ-
  I
  νήοεως εδημοσιεύθη ό αναγκαστι¬
  κόν νόμος, διά τοϋ όποίου κυ·
  ροΰται ή συμφωνία αυμψπφΐσμοΰ
  κκί διακανονισμοΰ των έμπορι-
  κων συναλλαγών μεταξύ Ελλά¬
  δος καΐ Νορβηγίας.
  Ανακοινούται ότι συοταθείαη;
  δι' αποφάσεως τοΰ ϋςρυπουργοϋ
  Έργαςίος τή; υπό τοΰ αρθρου
  8 τής άπό 23 Δεκεμβριού 1937
  συλλογικής συμβάσεως εργασί¬
  ας 'Ασφαλιστικών Έταιρειων προ¬
  βλεπομένης έπιτριρπιΐς. ίίτΐς θέλει
  άε 'πί πάσης διαφοράς
  δοτων καί μισθωτών
  ώς πρός τα πιστοτοιητικά προϋ-
  πηρεοίθξ η τόν χαρακτήριζον
  αυτής ναλοΰνται οί ένδιβφερό·
  μενοι όπως ΰΓββαλλουν είς τό
  {.^υπουργείον Εργασίας σχετικάς
  αϊτήσεις μετά των δικαιολογη
  τικών των.
  Ό έδοντίκτρος
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης :
  ίναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθε'ις είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανδήτΐοτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμί "
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της ίιΐιστήμης.
  Έτΐίσης όδοντοστοιχίας καΐ "
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά·
  νης. Έπαναφορά τελειβος ά·
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  Έμμ. Ι. Λουλακάκη
  'Ακαδημίας 70 Αθήναι
  Τηλέφωνον 31411
  Μανώλης Γ. Κωνιός :
  Νευρολβγος— νυχίατρος Γ

  Τμημκτάρχης Ί«τρ«ς *
  Η'υχιοιτρείου Αθηνών ·
  Δέχεται κν τώ Ζατρείφ τού ·
  όδός Πίΐραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ. ·
  Τηλέφ. 52.379 :
  11111
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκαεκτοι
  Τό σήμσ μας είνε εγγύησις άγνότητος και α¬
  νωτέρας ποιότητος.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «ΑΘΗΝ Α"
  Ν»^^^
  —Τα βιβλιάρια ύγείας.
  Τό ΰγειονομικέν κέντρον Ρε-
  θύμνης εκάλεσε πάντας τούς ϋ-
  ποχρεους έπαγγελματίας δπως
  προσελβωοιν πρός αναθεώρησιν
  των βιβλιαρίων ΰγείας.
  —Τα χρονομετρικά σφαιρι-
  στήρια.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη αναγκάση·
  κός νέμος, διά τοϋ όποίου συμ¬
  πληρούται ή περΐ τεχνιχών καί
  μικτών παιγνιδίων νομοθεσία. Διά
  τοΰ νόμου ορίζεται ότι τό τέλος
  τεχνικών παιγνίων καταβάλλεται
  εί; διπλούν παρά των διευθυντών
  των κέντρων είς τα όποία λει-
  τουργοΰν χρονομετρικά σφαιρι-
  στήρια καΐ ούχι κοινά (κκραμ-
  πόλας). Είς τάς πόλεις, είς τας
  όποία; απηγορεύθη ή λειτουργία
  χρονομετρικών αφαιριβτηρίων, ά-
  παλλάσσονται οί διευθυνταί των
  κέντρων της φορολογίας ταύτης.
  ΔΓ άλλης διατάξεως ωρίσθη «τι
  έπιτρέπεται ή άσκησις άναθβω-
  ρήσεως κατά των άποφάσεων τού
  διοικητικοΰ δικαστήριον φορολο·
  γ ι κων παραβάσεων.
  —Οί άδιόριστοι δπμοδιδά-
  σκαλοι.
  Πληροφορούμεθα ότι ό υπουρ·
  γός τη; Παιδεία; κ. Γεωργακό-
  πουλο;, ύπέγραψεν απόφασιν,
  δια τή; οποίας ορίζεται ότι ή
  προθεσμία Λρ6ς συμπλήρωσιν των
  δικαιολογητικών των ΰποβληθει-
  σών αιτήσεων πρό; διορισμόν λει-
  τουργων τή; στοιχειώδου; έκ-
  παιδβύσεως λήγει την 3Ιην Δε¬
  κεμβριού 1938. Μετά την έκπνοήν
  τής ανωτέρω προθεσμίαν, οί αί-
  τοΰντες διορισμόν δημοδιδάοκα-
  λοι χάνουν την σειράν των.
  —Τα λιμενικά εργα είς Κα¬
  στέλλι Κισσάμου.
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Καστελ-
  λίου Κισσάιιου προεκήρυξε δη-
  μοπρααίαν διά την εγκατάστα¬
  σιν είς την αποβάθραν Καστελ-
  λίου Κισσάμου ενός μεγάλον βκ-
  ρούκλου περιστρεφομενου, χρησί-
  μου διά τα; έκεΐ έκψορτώαεις.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Την 17ην τρέχοντος Κυριακήν
  των Βαιων θέλει διενεργηθή
  είς την αίθουσαν τοθ Δημαρχείου
  ή κλήρωσις τοθ λαχείου τοθ
  Όρφανοτροφείου.
  (Έκ τής Διευθύνσεως τοθ
  Ορφανοτροφείου).
  ΕΝΔ1ΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΙΙωλεΙται έν Πανόρμω Μυλοπο¬
  τάμου καί ακριβώς παρά τόν ίν,ίϊ
  λιμένα άποθήκη έν καλή κατα-
  στάσει. Πληροφορίαι παρά τώ 6ι-
  κηγορι*ώ γραφείψ τοθ κ. 'Αντω-
  ίου Καλαϊτζάκη Ρέθυμνον.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆ1
  0!κία— Βίλλα μέ 8λας τάς
  ευκολίας, μοντέρνα, είς τιμήν συγ
  καταβα:ικήν. Πληροφορίαι στά
  Καφενειον Δημ. Μπουρλάκη, 1
  Οδός Ψαρομηλίγκων, Ηράκλειον.
  Πωλοθνται τα Ιπιπλα καί σκεύη
  τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ.
  Βογιατζάκη άπά τής Δευτέρας 11
  τρέχ. καΐ είς τιμάς Ιξαιρϊτικής
  εϋκαιρίας.
  Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8
  μ.μ. έντός τής οικίας (ϊναντι Τρα-'
  πέζης Αθηνών).
  Γ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ
  16 Απριλίου
  ΠΙΒΑΗΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΟΥ ΛΙΙΑίΙΐΤΛΑΙΚΟΠΥΜΦΩΝΙΙ»
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΛΕΣ
  ΕΙΙΝΤΙ ΝΙ_ΐρΐΙΙ 101
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Απριλίου (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  Ρώμης άναφέρ«ν.»ν Οτι θεωρεϊται πιθα-
  νή ή υπογραφή έντός τής αυριον (σή¬
  μερον) τού συμφώνου ΛΙεγάλης Βρετ¬
  τανίας καί Ιταλίας.
  Αί ιταλικαι έφημερίδες γράφουααι
  επ* εύκαιρία τής αναμενόμενος ύπθγρα-
  φής τοΰ συμφώνου, έςαίρουν την σημα¬
  σίαν τού καί άπό διπλωματικής καί ά-
  πό γενικωτέρας απόψεως διά την Ιτα¬
  λίαν καί την Ευρώπην ολόκληρον.
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΠΑΛΙΝ
  ΟΤΙ Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΤΣΑΓΚ-ΚΑΓ-2ΕΚ
  ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΚ ΒΟΜΒΑΣ
  ΑβΗΝΑΙ 15 Απριλίου (τού άν-
  ταποκρι:ού μας).·—Σημερινόν τηλεγρά
  φημα έκ Χόκιο αγγέλλει ότι ο άρχη
  γός τοΰ Κινεζικοΰ στρατού. Τσάγχ—
  Κάς — Σέκ έτραυματίαθη έκ βόμβας ρι-
  φθείσης έξ άεροπλάνου Ίαπωνικοΰ καί
  κατά την διάρκειαν άεροπορικΫ,ς επι»
  δρομΐς εναντίον -.ών Κινεζικών Θέ-
  σεων.
  ΑΙ ΙΑΠΩΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΑΠΕΔΕΚΑΤΙΣΘΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΣΑΝΤΟΥΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ
  II»
  Απριλίου (τού άν-
  ταπο*ριτοΰ μας). — Έκ τής "Άπω
  "Ανατολάς τηλεγραφείται ότι είς την
  μάχην τού Σαντούγκ πολλαί ΊαπωνιχαΙ
  μεραρχίαι κυριολεκτικώς άπεδεκατίσθη
  σαν υπό τού πυρός των Κινέζων. Ύ
  πολείμματα των μκραρχιών τούτων εύ
  ρισχόμενα έν πανικώ καταδιώχονται εί
  σέτι υπό των Κινέζων.
  "ΙϋΛΕΙΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ
  ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΒΙΝΑΡΟΘ

  VI
  1ϊ» Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τό Πρακτορείον
  Χαβάς βεβαιοί ότι άνωθεν τής πολίχνης
  Βιναρόθ πρός την οποίαν οιευθύνεται
  ήδη ο έθνικός στρατός παρακάμψας την
  Τορτόζαν, διεξήχθη λυσσώδης άερομα-
  χία μεταξύ κυββρνητικών καί έθνικών ά.
  εροπλάνων. Δύο χυββρνητιχά άεροπλά-
  να κατέπεσεν φλεγόμινα.
  Η ΙΤΑΛΟΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΦΙΑΙΑ
  &ΕΝ ΒΑ ΘΙΞΗ ΤΟΝ "ΑΞΟΝΑ,,
  ΛΘΙΙΝΑΙ 15 Απριλίου (τού άν-
  ταποχριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Ρώ¬
  μης τηλεγραφί,ματα ή βελτίωσις των
  σχέσεων Ί-.ολίας ναί Αγγλίας δέν
  πρόχείται νά Οίϊη τα συμφέροντα τοΰ
  άς/ν.ος Βκρολίνου—Ρώμης.
  ΤΟΧβΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤ1ΚΑ
  ΛΗ11ΜΛΙ 1:; Απριλίου (τού άν
  τακακρι-ΐθΰ μας). — Τό συνελθόν σή¬
  μερον τακτικόν υπουργικόν συμβούλιον
  έξήΐίχοε νομοΙε~*κά καί ύπηρ»ο:ακά ζη·
  Τ/,μα.-εα.
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΡΝίΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Α« 11ΝΑ Ι 1 :; Απριλίου (τοΰ άν-
  ταπο>ρ.ιτού μας).— Λ('^ω μικρών τε¬
  χνικόν κωλυμά-.ων Ϋ,έ>.α.ρξις -.ής λειτουρ
  γίας ιοϋ Γαθιθφωνικοΰ σταϋμοΰ ΆΟη-
  νιί-ν ήτις Οά εγίνετο αυριον (σήμερον) ά
  ΐ€λήθη διά την έ6«5ομάΒ« τού Θωμά.
  Είς τι περιστρέφεται ή νέα
  συμμαχία τής Μ. Βρεττανίας-Γαλλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Άπρλίου (τη
  λεγραφικώς)—. Έν σχέσει μέ
  την νέαν Άγγλογαλλικην
  συμμαχίαν, ανεκοινώθη έξ έγ
  κύρου πηγής, δτι αυτή άφορα
  κυρϊως την κοινήν ναυτικήν
  καί άεροπορικήν συνεργασίαν
  των δϋο χωρών έν καιρώ πό
  λέμου
  Οί Γαλλικοί λιμένες θά δύ¬
  νανται νά χρησιμεΰσωσιν ώς
  ναυτική βάσις τοΰ Άγγλικοΰ
  στόλου. Έπίσης τα Γαλλικά
  άεροδρόμια θά άποτελέσουν
  σταθμοΰς καί σημεϊα έξορμή-
  σεως διά τα Άγγλικά άερο-
  πλάνα. |
  —Ό Γάλλος πρωθυπουργός
  κ. Νταλαντιέ προέβη είς τόν
  διορισμόν νέων ανωτέρων υ-
  παλλήλων είς τό Προεδρικόν
  Γραφείον. Άλλοι άνώτεροι
  ύπάλληλοι τής απολύτου έμ-
  πιστοσύνης τού κ. Νταλαντιέ,
  ανέλαβον διαφόρους υπηρε¬
  σίας είς τα ΰπουργεΐα καί ι¬
  δία τα συμπεριλαμβανόμενα
  είς τόν κύκλον συντονισμοθ
  τής Έθνικής Αμύνης.
  —Ό ύπουργός των Έξωτε-
  οικών κ. Ζώρζ Μποννέ. εσχρ
  σήμερον είς τό Καϊ Ντ' Όρ
  σαί συνεντεύξει μέ τούς έν
  Παρισίοις ξένους πρεσβευτάς.
  Ό κ Μποννέ συνομίλησε καί
  μετά τού πρεσβευτού τής Π«·
  λωνίας.
  ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΤΑΙΙΣ
  ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Απριλίου (τη
  λεγραφικώς). — Κατ' έπιση-
  μους άνακοινώσεις είς όλό
  κλήρον την Γαλλίαν έτιικρα-
  ' τεΐ γαλήνη κσΐ τάξις. Οί α¬
  ί περγοί έπαναλαμβάνουν βαθ-
  I
  μηδόν τάς εργασίας των είς
  δλας τάς βιομηχανικάς πε¬
  ριφερείας.
  —ΑΙ έφημερίδες τής Γαλλι
  κης πρωτευούσης έξαίρουν
  την νέαν εμπορικήν συμφω¬
  νίαν μεταξΰ Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας καί Γαλλίας ήτις έ
  πραγματοποιηθή χθές. Ή συμ-
  φωνια αύτη αποτελεί σταθ¬
  μόν είς τάς συναλλαγάς καί
  τάς καθ" δλου οικονομικάς
  σχέσεις των δύο χωρών.
  Ο ΠΑΠΕΝ ΕΤΕΘΗ
  ΥΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ
  — Πληροφορίαι έκ Βερολί-
  νου άνσφέρουν δτι ό τέως
  πρωθυπουργός τής Γερμανί-
  άς καί πρεσβευτής είς Βιέν·
  νην φόν Πάπεν, ό οποίος ε¬
  πρόκειτο νά διορισθή πρέσβυς
  είς Άγκυραν, ετέθη υπό δυ
  σμένειαν. Ή μυστική άστυνο-
  χη τού Βερολίνου, εκάλεσεν
  (ήδη αυτόν δπως δώση έξηγή-
  }σεις δι" ωρισμένας ένεργεί-
  ι άς τού.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΛΟΡΔΟΥ ΠΕΡΘ-ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΡΩΜΗ 15 Απριλίου (τηλε¬
  γραφικώς) —Χθές τό άπόγευ
  μα ό λόρδος Πέρθ καί ό κά¬
  μης Τσιανο παρουσιάσθησαν
  ενώπιον τοΰ "Ιταλού πρωθυ
  πουργοϋ κ Μουσολίνι. Ή συ·
  νάντησις είχεν έπίσηαον χαρα
  κτήοα. Υπό τοϋ Άγγλου πρε¬
  σβευτού καί τού Ίταλοΰ ύ·
  πουργοΰ των Εξωτερικών ά
  νεκοινώθη είς τόν κ. Μουσο
  λ(νι τό κείμενον τής Άγγλο-
  ιταλικάς συμφωνίας.
  Ή κίνησις των Κρητικών σταφίδων
  είς την αγοράν τοϋ Λονδίνου.
  Κατά πληροφορ'ας τοθ έν Λον-
  5ίνψ Έλληνος ΈμπορικοΟ Άκο
  λούθου β!ς την έκε! σταφιδαγο
  ράν εκυκλοφόρησαν προσφοραί στα
  φιδεςαγωγέων Ηρακλείου πλήν
  όμως φαίνετχι 6τ: 5έν διεξήχθη-
  σαν είσέτι ίξιαι λόγου προπωλή
  σεις οϋτε ε!; καρπόνΈρήτη; ςϋτε
  Πίλοποννήσου, δϊδομένουδτι οί ά-
  γοραστα! δ'.ατάζουν νά προδοθν
  ίίς τοποθέτησιν παραγγελίαν εις
  ιά όψηλά έπίπεία ΐ!ς χά όποΐα
  . προσφέρονται αί σχαφίδε; των |
  ι προϊλεύσειον τούτων.
  | "Οσον άφορί την κίνησιν των ύ
  παρεχόντων έχεί άποθεμάτων σουλ
  τανίνων άνβ^έρεται 5τ: κ»τά τήν|
  παρελθούσαν έ6"ομάδα διεςήχθη-
  σαν διάφορο: πράξει; εί; καρπον
  Αύστραλία; ε:; τιαάς 3(ί)— κα'.
  37 καί επί μεγάλων μ:ρίδων,
  40—50 τόννων, πρός 35)— εκά¬
  στην. Κίνησιν εσημείωσαν ώσχύ
  τως καί αί σουλτανίναι -ήςΝοτίου
  Άφρ:κή; τή; νέας ^οΖν.Λΐ πρό;
  35)—κα'. 37. Ό καρπό; τή; προ¬
  ελεύσεως ταύτης κρίνετχι ώ; ίκα-
  νοποιητικό; χαΐ ήρχισε νά τυγ-
  χάνη τή; έχτιμήσίω; -ών άγο-
  ρχστών.
  Πλήν των δ:·;αχθε:σών ώ; ά
  νωτέρω πράςεων εγένοντο έπίση;
  πωλήσίΐ; ϋμυρναι'κών σουλτανί-
  νων πρός 40)—καί 43 καί Κρα¬
  τικήν προ; Γ)Γ))—καί ι!0)—ϊί; ά-
  νάλωσιν.
  ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ &ΙΑΤΑΞΕΩΝ
  Δι' άστυνομιχή; διατάςεω;
  απηγορεύθησαν γενικώς αί δια,φη·
  μίσει; αντίνες διακωμωδοΰσ: την
  θρησκείαν ή πρόσωπα καί σύμόο
  λα ταύ·η; ώ; επί, παραδΐίγματι
  αί διαφημίσεΐς τής έταιρεία; ζυ·
  μαρικών «Μίσκο» αίτινες δυσφη-
  μοθσι, τό μοναχικΐν σχήμα.
  ΔΓ ετέρας αστυνομικής διατίξείο;
  άπαγορεύεται αυστηρώς ή χρησι¬
  μοποίησις ε!ς εργασίαν ασθενών
  ζώων άτινα διισκόλω; ή καταναγκα
  στικώ; σύρουσιν ή φέρουσι φορ
  τίον, ή πάαχουσιν εκ χωλό-.ητος
  ιών άκρων, ή φέρουσι πληγάς
  Έπίση; άπαγορεύεται αύστηρότα-
  τα ή μαατίγωσι; ζώων ή καΛομε-
  ταχϊΐρισμός αυτών όπωσδήττοτε.
  ΔΓ έτέρων διατάςεων άπαγορεύε-
  .αι τα δέσιμον των ζύων ή πτη-
  νών ίκ των ποδών, τής ούράς,
  των κεράτω·^, τοθ λαιμοθ πρό;
  αίώρησιν αυτών ή πρό; μεταφο
  ράν.
  ΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ Σ^ΝΑΑΛΑΓΑΙ
  Διά τροτιοποιητικής αποφά¬
  σεως των ύπουργών Οίκονο-
  μικών καί 'Εθν. Οίκονομίσς
  καθορίζεται δτι δια την είσα
  γωγήν ξυλείας έν γένει πολω-
  νικής προελεύσεως δέν άπαι-
  τεΐτοι αδεία τής Έπιτροπής
  Παθητικών κλήριγκ. Δι' ετέρας
  αποφάσεως δρίζεταιδτι ούδε-
  μία διαφομά τιμής επί τής
  έκ Πολωνΐας είσογομένης
  ζσχάρεως θέλει είσπράττεται
  άπό 1 τρέχ. καί εφεξής. Αί
  προθεομίαι ίκτελωνιομοϋ διά
  τας έκ τής ώς άνω χώρας εί
  σαγομένας ζαχάρεις όριζ'-ν
  ται ί(ς 90 ημέρας άπό τού όι-
  ακονονιομοΰ τής άξίος αυ¬
  τών.
  ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ
  ΣΧΟΛΕΙΑ
  Αυριον Κυριακην Ι7ην τρ
  και ώραν 11 π. μ έν τφ Μη
  τροτιολαικθ Νοτ^ τού Άγ.Μη
  να θά γίντι ή κοθιερωμένη τε
  λετη ιών Κατηχητικών Σχο
  λεκ».ν έτιί τή λήξει των μάθη
  μάτων τού Σχολικού έιους
  1937 — 28 χορςστθτεϋντες
  τού Σίβοομιωιάτςυ Μηιροτιο
  λίιου κ. Τιμοθέου.
  Η ΦΥΤΟΝΟΣΟΣ
  ΤΩΝ, ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
  Σχετικώς μέ την δημοσιευθεί¬
  σαν πληροφορίαν διά την κατα¬
  πολέμησιν τή; φυτονόσου των αμ¬
  πέλων «σκληροτίνια ή φουχΕλ'.ά
  να» καί την άπαιτουμένην οιά
  λύσιν διά ράντισμα, επαναλαμ¬
  βάνομεν κατόπιν ζητηθεισών ό
  δηγιων ότι ή διάλυσις β'3τη πρέ
  πει νά γίνεται μέ την έξη; ά
  ναλογίαν: Εί; 100 οκάδας ΰΐατος
  1 καί ημίσεια όκα θΐι-κοθ χαλκοθ
  ή μία χαί 1)4 "τής όκάς, «αί μιχ
  οκά ασβέστου. Αότήν την άναλο"
  γίαν συνέστησϊν άρχικώ; χχΐ ό
  Φ. Σ. ή όποία όμω; Ικ τυπογρα
  φιχή; άδλεψία; έδημοαΐίύθη έ
  σφαλμένη.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τού
  Παγκοητίου Συλλόγου Κιηνο-
  τρόφων εξελέγησαν οί κ κ:
  Πρόε^ρος-'Έμμ ΜπσντουβΛς.
  μέλη: Γ. Σαρρής, Β. Κεφπλο
  γιάννης,Γ Κυπριωτάκης, Ι Για
  λυτάκης, Γ. Δατσεράκης, 1
  Δρσμουντάνης, Ι. Μεσαριτά¬
  κης καί Μ. Καρστζής. Έν
  γενική συνελεύσει των κτηνο
  τρόφων, κατανα>ωθείοΓ) είς
  την εξέτασιν των έκκρεμών
  ζηιημάτων τής τάξεως των, ε¬
  ξελέγη έξαμελής έπιτροπή
  ήτις θα μεταβή είς Αθήνας
  προκειμένου να ενεργήση 6ιί
  την επίλυσιν των ζητημάτων
  των συμφώνως πρός τάς ά
  πόψεις των.
  Η ΕΚΔΡΟΜΗ
  ΤΟΥ ΟιΊΛΙΛΟΥ ΦΙΑΑΘΛΩΝ
  Πληροφορούμεθα δτι έπ'
  εύκαιρία τής μεγάλης άθλη
  τικής ιιαρελάσεως καί έκθέ
  σεως των Αθηνών τής 5 Ί·
  ουνίου, ό "Ομιλος Φιλάθλων
  κατόπιν έγκρίοεως τοϋ ύφυ-
  πουργείου Έμπορικής Ναυτι-
  λίας οα όργανώοτ) εκδρομήν
  των με>ών ούτου καί των
  φιλάθΛων μέ έκπτωσιν 50 ο)ο
  επί τού κρατικοϋ ναυλολογίου
  διά 200 άΐομα. Τό επίσημον
  τιρόγραμμα θά δοθρ είς ιήν
  ^ημοσιότητα εγκαίρως. Σημει-
  ωτέονδτι κοτά την παραμονήν
  τοϋ Όμίλου Φιλάθλων είς
  Άθήναςθα διοργανωθοϋνάθλη
  τικαΐ ουαντΓ,σεις μέ ποδο-
  σφαιρικά σωματεΐα των Αθη¬
  νών,
  ΑΙ ΠΡΟΤΟΜΑΙ
  ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ - ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
  Ύπάρχουν πληροφορίαι καθ"
  άς τό υπουργείον τής Παι-
  δεΐας απεφάσισε την χορήγη¬
  σιν 25 χιλ. δραχμών, ώς συμ-
  βολήν τού διά την κατασκευ¬
  ήν των προτομών των άειμνή-
  στων άρχαιολόγων τής πόλε¬
  ώς μας Στ Ξανθουδιδου καί
  Ιωσήφ Χαιζηδάκη Τ' άποκα-
  λυπτηρια αμφοτέρων των προ
  τομών, κατά ληφθείσαν από¬
  φασιν θά γίνουν κατά την
  | ημέραν τής συμπληρώσεως
  δεκαειηρίδος άπό τοΰ θανά
  τού τοϋ Στ Ξανθουδιδου, όπό
  τε καί θά τελεσθή θρησκευ
  τικόν καί πολιτικόν μνημόσυ
  νόν
  ΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Κατά την προχθεσινήν συνε¬
  δρίασιν τοϋ ΔιοικητικοΟ συμ-
  ^ουλιου τοθ Έμπορικοΰ καίΒι-
  ομηχανικοϋ Έπιμελητηρίου "Η
  ρτ^λείου οίκ.κ. Χαρ.Λιαπάκης
  κϋΐ ΓιΛκ. Λιαναντωνάκης ύπε
  δεΐχθησαν ό μέν πρώτος ώς
  τακτικός άντιπρόσωπος τοθ
  Έπιμελητηρίου ό δέ δεύτερος
  ώς άναπληρωαατικθς,παρά τή
  έπιτροπρ ήτις θά μελετήση τό
  ζήτηιαα τοθ καθορισμοθ των
  κομίατρων των έμπορευμά-
  των
  ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Την μεσημβρίαν χθές ουνε-
  ?>ρίασεν άσχοληθέν μέ ύπηρε-
  οιακά ζητηματα τό Διοικητι¬
  κόν Συμβούλιον τοΰ Τσμείου
  Έφέ^ρων Πολεμιστών ΝομοΟ
  Ηρακλείου.
  ΤΑ ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  Υπό των κοινοταρχών Τυ·
  λίσου,Κσβροχωρίου καί Καλεσ
  σών απεφασίσθη άπό κοινοΰ
  ή διάθεσις 65 χιλ. δραχμών
  διά την οργάνωσιν άνθελονο
  σιακών συνεργείων. Πρός τόν
  σκοπόν τούτον επεσκέφθη
  χθές τόν κ. Νομάρχην ό πρό-
  εδρος τής κοινότητος Καβρο-
  χωρίου.
  Η ΠΕΘΗΤΙΚγΓαΓκμϊΝΑ
  Χθές τό άηόγευμα έκλή
  θη είς συνεδρίασιν ή τοπικη
  έηιτροπή Άντιαεροτιορικής Ά
  30 Πρωινη
  ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΗ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  Ολ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΙΝ ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΜ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1« Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)-— Τηλεγραφήματα εκ
  Παρισίων άνχφέρουν ότι είνε πλέον πι-
  θανωτάτη ή έναρξις συνεννοησειν της
  Γβλλίχςμετά τής κυβερνήβει.»ς τής Ρώ·
  Αί σχετικαί συνεννοήββις λέγεται ότι
  θά αρχίσουν πρό τής μεταβάσεως είς
  Ρώμην τοΰ καγκβλλαρίου Χίτλερ. Ώς
  τόπος των συνεννοήσεων τούτων θά προ
  τιμηθή ή Ρωμη, δεδομένου ότι έπι-
  θυμία τής Γαλλικής κυβερνήσεως ειν*
  νά έλθη είς άπ' εύθείας συνεννόησιν
  μέ τόν κ. Μουσολίνι ί'να «ΰχω έξασφα·
  λισθώσι ταχύτερον άποτελέσματα.
  ΒΑ ΕΚΛΕΙΨΗ Η ΕΝΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ ΑΕΚΑΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» "Απριλίου (τού άν·
  ταποκρποΰ μας). — Αί γαλλικαί έ¬
  φημερίδες κρίνουσαι τα αφορώντα την
  'Αγγλθ'ίταλικήν συμφωνίαν καί τάς έξ
  αυτής δεαμορφώσεις, ύπογραμμίζουν
  ότι διά ταύτης έκλείπει καί ή έν 1*1 ε
  αογείφ έντασις ήτις καί συνακέντρωνε
  τούς μεγαλυτέρους καί άμεσωτέρους
  ΐσως κινούνους τής Ευρωπαΐκής είρή-
  νης.
  01Ε 8 Ν1Κ 01 ΠΡ0ΕΛΑΥΝ0ΥΣΙ
  ΠΑΗΤΟΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΑθρΐΝΑΙ 1 £» "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι
  είς την νοτίαν Άραγώνα οί εθνικοί προ
  ελαύνοντες άνευ σημαντικάς άντιστάσε-
  ως των κυβερνητικών, έφθασαν είς α¬
  πόστασιν 1 εί χιλιομέτρων άπό τής
  θαλάσσης.
  Η
  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗί ΤΗΙ ΒΛΡΚΕΛΟΝΗΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 15 "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έξ έθνι
  κης πηγής τηλεγραφήματα οί κυβερνη-
  τικοί δέν Θά δυνηθούν νά άποφύγουν
  την άποκοπήν τής περιοχής τής Βαρ
  κελώνης άπό ^ής^ λοιπάς κυβερνητικής
  Ίαπανίας. Αί αύται πληροφορίαι ίβχυ
  ρίζονται ότι ή οδός Βαρκελο>νης—·
  Ιΐαλενθίας ευρίσκεται ήδη υπό τό π3ρ
  τοΰ «υροδολ'.κού των έθνικών.
  ΑΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  ΕΠ' [ΜΙΠΟΪ ΠΑΣΧΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— "Επ" ευκαιρί% των
  έορτών τού Ηάσχα ο Ηρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών τής "Αμερικής
  κ. Ροΰσβελτ, απηύθυνε διάγγελμα διά
  τού οποίου κάμνει έκκλησιν υπέρ τής
  διατηρήσεως τής παγκοσμίου είρήνης.
  Τ ό διάγγελμα άπευθύνεται πρός τόν
  "Αμερικανικόν λαόν άπό τόν οποίον ζη¬
  τεί νά ενισχυθή είς το είρηνόφιλον έρ¬
  γον τού.
  ΣΥΝΞΧ1Ζ0ΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΙϋΣ ΣΑΝΤΟΥΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ί* "Απριλίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μ-ας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Σαγχάης άναφέρουν ότι αί' έπιτυχίαβ
  των Κινέζων είς τό μέτωπον τού Σαν-
  τούγχ συνεχίζονται πάντοτε, των "Ιαπώ-
  νων ύποχωρούντων.
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1« "Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μ;ας). — Άνεπιβεβαίωτοι
  πληροφορίαι εκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ¬
  ρουν ότι εις Ιαπωνίαν συνήλθε τό αύ-
  τονρατορικόν επιτελείον πρός μελέτην
  τής έν Κ ίνα καταστάσεως.