95657

Αριθμός τεύχους

4840

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  >υ 1938
  Απριλίου (-
  Αι
  *φορώντα Λ
  ίαν *»ί -*? ·.
  γρμμ
  εέ-ει καί ή έν
  κ» ι
  Κημερινιί «λη·
  ΐας άναφΐρουν β
  Ινα οί έθνικοΐ «μ
  •ντίκής άντιηχί»
  ». Εφθασαν είς ι*
  ιέτρων άπό 1%
  Η
  ί ΙΛΡΚΕΑΟΝΙί;
  «ρΐλίου (τθΟ»ν·
  •Ιατά τα έξ «9νι
  «τ» οί κυβ·ρν»1·
  * νά
  ής ρ
  πληροφορίαι
  λώ
  ς ρ
  ίδη υπό '.ό
  ,Ονικών.
  πριλίου (τοθ»
  Κη· εύκαιρί*^
  ι διάγγελμ*^
  ■λησιν ύπερ ^
  ,νεται *Ρ°'.„.
  ό τόν οποίον <Α είρηνόφιλον *Ρ ΙΑΠΟΝΪΑΝ ΙΙΤΕΛΕΙΟΝ λίο» β ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου έτησια λίπαι 3 έξάαηνοο 2 'Αμρρικής έτησια δολ. 1Γ) έξαμηνος » 8 Τιμι; κατά φύλλον Λο«χ. Ιί ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ ΥΠΕΥβΥΜΟΣ ΣϊΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ Σ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ Σ >' ;
  Την εκτην απογευματινήν ι
  τής χθές έμονογραφήθη έν
  Ρωμη τό κείμενον τής νέας
  Ίταλοαγγλικής συμφωνίας,
  Τό γεγονός δέ αύτο έξηγγέλ-
  θη είς Ολον τόν κόσμον ώς
  είς νέος σταθμός είς την νε-
  ωτέραν πολιτικήν καί διπλω¬
  ματικήν ιστορίαν, ώς απαρ¬
  χή νέας περιόδου συνδιαλλα-
  γής, συνέσεως καί γαλήνης.
  Τής συμφωνίας αυτής αί λε¬
  πτομέρειαι δέν είναι γνω¬
  σταί εισέτι. Βεβαιούται μό¬
  νον σχετικώς ότι τό μονο-
  γραφηθέν κείμενον άναφέ-
  ρεται είς όλα έν γένει τα
  ζητήματα πού ένδιαφέρουν
  τάς δύο χώρας καί τάς έκρά-
  τουν άπό τριετίας είς διάστα¬
  σιν. Κυρίως διά τής συμφω¬
  νίας ρυδμίζονται τό αίθιοπι-
  κόν, τό μεσογειακήν, τό κα-
  θεστώς τής έρυθράς θαλάσ¬
  σης καί της διώρυγος τοΰ
  Σουέζ καθώς καί τα ζητήμα-
  τα τής προπαγάνδας. Επί
  πλέον ή Ιταλία άναλαμβά-
  νει την υποχρέωσιν νά ά-
  ποσυρθή άπό την Ισπανίαν
  ευθύς ώς τερματισθή ό πόλε-
  μος. Ό όρος δέ αύτός τίθε¬
  ται ώς αΐρεσις διά την εφαρ¬
  μογήν τής συμφωνίας.
  Ή Άγγλοϊταλική έπομέ-
  νως συμφωνία θά τεθή έν
  ισχύϊ μετά την λήξιν τοϋ
  Ίσπανικοΰ έμφυλίου σπαραγ¬
  μόν κατ έφόσον θά δεχθή
  τοΓΕ ή Ιταλία ν' άποούρη
  άπό την Ίβηβΐκήν τούς
  εθελοντάς της καί ν' α¬
  φήση άνεπηρέαστον καί ε¬
  λευθέραν την μεταπολεμι¬
  κήν Ισπανίαν νά διαμορφώ¬
  ση τό πολιτικόν της καθε-
  στώς καί ν' ανοίξη τόν δρό·
  μόν των πεπρωμένων της.
  Θά συμβή όμως τουτο; Δυ¬
  στυχώς τίποτε απολύτως δέν
  μάς τό έγγυάται μετά θετικό-
  τητος. Δι' αύτό καί καθ'
  ημάς τουλάχιστον, δέν είναι
  εντελώς άδικαιολόγητοι αί
  άντιλήψεις σοβαράς μερίδος
  τοΰ πολιτικοϋ κόσμου τής
  Εύρώπης, ότι ή νέα Άγγλο-
  ΐταλική συμφωνία δέν απο¬
  τελεί παρά ένα νέον επιτύ¬
  χη έλιγμόν τοϋ Ιταλού Ντοΰ
  τσε όπως αναγκάση τόν Γερ-
  μανόν Φύρερ νά περιορίση
  τα παγγερμανιστικά σχέδιά
  τού, νά μετριάση τάς φιλο-
  δοξίας τού πού άποβλέπουν
  είς την ήγεμονίαν έφ' ολο¬
  κλήρου της Εύρώπης καί νά
  παράσχη είς την Ιταλίαν
  την συνδρομήν άπό την ο¬
  ποίαν εχει ανάγκην πρός πά
  γίωαιντής θέσεώς της καί επί
  τευξιντών σκοπών κκίτώνσχε
  δίωντης έν τή Μεσόγειω καί
  τή'Αφρική. Έντοιαύτη δέ πε
  ρ'ιπτώσει, ό ένθουσιασμός ποΰ
  εκδηλούται πανταχόθεν σή¬
  μερον διά την μονογράφη-
  σιν τοΰ Άγγλοϊταλικου συμ¬
  φώνου δέν δικαιολογεΐται
  πλήρως, έφόσον αί νέαι αυ¬
  ταί συμφωνίαι είναι πιθανόν
  νά εχουν την ιδίαν τύχην
  καί την αύτην αξίαν πού
  εΐχε καί ή περίφημος «συμ¬
  φωνία των κυρίων». Άλλ'
  ή άξία τού ύπογραφέντος
  χθές έν Ρωμη συμφώνου,
  θά φανή κυρίως μετά την
  επίσκεψιν τοϋ Γερμανοΰ καγ
  κελλαρίου είς Ρώμην καί τόν
  τερματισμόν τοΰ Ίσπανικοΰ
  δράματος ποΰ φαίνεται ότι
  έγγίζει ήδη πρός την λύσιν
  τού.
  Έν τω μεταξύ έκτός τοΰ
  Ίταλοαγγλικοϋ συμφώνου,
  καί άλλα σπουδαΐα γεγο-
  νότα συνέβηβαν ή πρόκειται
  νά λάβουν χώραν συντόμως
  είς την ήπειρον μας. Οϋτω
  αγγέλλεται ότι απεφασίσθη
  οριστικώς ή μετάβασις των
  κ. κ. Νταλαντιέκαί Μποννέ
  είς Λονδίνον πρός σύναψιν
  άγγλογαλλικής πολεμική;
  συμμαχίας. Ή Γαλλική κυ¬
  βέρνησις έπίσης πρόκειται
  ν' αποστείλη υπουργόν της
  είς Ρώμην πρός έναρξιν δια-
  πραγματεύαεων διά την κα¬
  νονικήν επανάληψιν των
  Γαλλοϊταλικών σχέσεων. Καί
  έν τω μεταξύ ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν άποστέλλει είς Ρώμην
  τόν έπιθεωροΰντα τάς πολε-
  μικάς βάσεις τής Μεσογείου
  υπουργόν των Στρατιωτικών
  κ. Χόρ Μπελίσσα, διά νά
  διαβιβάση τούς χαιρετισμούς
  καί τάς ευχαριστίας τού είς
  τόν κ. Μουαολίνι καί νά
  διαπιστωθη κατά πόσον ε¬
  πήλθεν όντως ειλικρινός με-
  ταστροφή είς τάς διαθέσεις
  των Ίταλών έναντι τής Με
  γάλης Βρεττανίας. Γίνεται ά
  κόμη λόγος περί άναλήψε-
  ως προσπαθείας πρός σύναψιν
  τετραμεροϋς συμφώνου των
  μεγάλον εύρωπαϊκών δυνά-
  μεων, καί απομάκρυνσιν
  των κινδύνων τού πολέμου
  άπό την Ευρώπην. Γενικώς
  δέ παρατηρεΐται μία άσυνη-
  θης διπλωματικαί δραστηριό-
  της τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας. ,
  Θά έπιτευχβοΰν όμως όλοι
  αύτοι οί έπιδιωκόμενοι σκο-
  ποί; Δυστυχώς, επί τού πα¬
  ρόντος, δέν φαίνεται τούτο
  πολύ εύκολον. Διότι δημι-
  ουργία τετραμεροϋς συμφώ¬
  νου, αημαίνει άχρηστευσιν
  τοΰ κξονδξ- Βερολίνου—-Ρώ-
  μης—ϊόκιο καθώς καί τού
  Γαλλοσοβιετικοϋ συμφώνου.
  Σημαίνει έπομένω; ανατρο¬
  πήν τής ύφιαταμένης σήμε¬
  ρον πολιτικής καταστάσεως.
  Καί δέν γνωρίζομεν κατά
  πόσον ή άνατροπή αυτή εί¬
  νε εύκολος ου τε καί κατό
  πόσον θά βοηθήση είς την
  αποκατάστασιν νέας πραγ-
  ματικής ίσορροπίας δυναμέ¬
  νης νά εξασφαλίση την ει¬
  ρήνην καί την γαλήνην τού
  κόσμου. "Αλλωστε, τό Αίδιο-
  πικόν, τό Ίσπκνικόν καί τό
  Αϋστριακόν, χωρίς ν' ανα¬
  φέρωμεν τό σινοϊαπωνικόν,
  επέφερε τοιαύτην άνακα-
  τάταξιν καί άνισορροΐτίαν
  δυνάμςων, ώστε νά καθίστα-
  ται σήμερον έξαιρετικώς δύ-
  ακολος ή σταθεροποίησις κα-
  θεστώτος ειρήνη^· Ύπάρχουν
  δέ καί τόσον ύπερτροφΐκώς
  άνεπτυγμέναι φιλοδοξίαι, ώ-
  ατε μάς φαίνεται δύσκολον
  νά δεχθοΰν νά ύποταχθοΰν
  είς τα πλαίσια ενός τετρκ-
  μεροΰς αυμφώνου. Τέλο;
  φρονοϋμεν δέν είνε δυνατόν
  νά εννοηθή συνδικλλαγή καί
  συνεννέηοις επί τοΰ πολιτι-
  κοϋ έπιπέδου, άνευ προη¬
  γουμένης επιλύσεως των οΐ-
  κονομικών προβλημάτων ποΰ
  βαοανίζουν τόν κόσμον, χω
  ρίς νά προηγηθή δηλαδή πλή
  ρηςσυνεννόησις καί συμφωνία
  επί τοΰ οίκονομικβϋέπιπέδου.
  Καί δυστυχως, μία τοιαύτη
  συμφωνία δέν φαίνεται επί
  τοΰ παρόντος τουλάχιστον
  πιθανή διά τή; λογικής. Δι'
  αύτό καί ήλύσις όλων αυτών
  των άπειραρίθμωνπεριπλεγμέ
  νωνοίκονομικών, πολιτικών,
  ΐδεολογικών καί ήθικων προ
  βλημάτων είνε δύσκολος. Ύ
  πέρμετρος έπομένως αίσιοδο
  ξία, καθ' ημάς τουλάχιστον.
  είνε πρόωρος εισέτι άν οχι
  αδικαιολόγητος.
  Τα θείον δράμα
  ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ
  Αί προετοιμασίαι διά τόν
  έορτασμόν τοθ Πάσχα είχον
  άρχίσει. Καί άπό δλην την
  Παλαιστίνην συνέρρεε κό-
  σμος είς την πόλιν τοΰ Σο-
  λομώντος καί τοθ Δαυίδ διά
  νά πανηγυρίστι, την μεγάλην
  εορτήν. Είς την Ίερουσαλήμ
  λοιπόν ηθέλησε νά έορτάση
  τό Πάσχα καί ό Ιησούς μέ
  τούς μαθητάς τού. 'Εκεΐ άλ-
  λωστε είς την πολυάνθρωπον
  πόλιν μέ την φυλετικήν παν-
  σπερμίαν καί την βαβυλωνΐ-
  αν των γλωσσών, θά έμενεν
  ϊσως άπαρατήρητος καί θά
  διέφευγε την δίωξιν των άρ-
  χών. Παρέλαβε λοιπόν τούς
  μαθητάς τού τό πρωι τής Κυ
  ριακής καί ανεχώρησαν άπό
  την Βηθανίαν δπου είχον μεί-
  νει είς την οικίαν Σίμωνοςτοΰ
  λεπροΟ καί δπου ή Μάρθα καί
  ή Μαρία τού έπεδαψίλευσαν
  έξαιρετικάς τιμάς καί περι-
  ποιήσεις.
  Ό άνοιξιάτικος ήλιος τής
  Ανατολής έσκόρπιζε την θαλ¬
  πωρήν τού. Τα άρώματα των
  κέδρων καί των λωτών διε
  χύνοντο καί έμύρωναν την
  χλιαράν ατμόσφαιραν. Τα ά-
  γριολούλουδα εΐχαν άναρρι-
  χηθή στούς βράχους καί τούς
  φράχτες καί εΐχαν σκάσει μέ
  την δρόσον τής αύγής. Τό γρα
  φικόν τοπεΐον είχεν £να τό-
  νον είδυλλιακής ώραιότητος,
  άπαλής, γοητευτικής ήμεοότη
  τος.ΌΊησοΟς,άκολουθοΰμενος
  άπό τούς μαθητάς τού, τό
  διήρχετο σκεπτικός, άφωνος
  Ήρκεΐτο νά αναπνέτι τόν ά-
  ρωματισμένον άέρα καί ν' ά-
  πολαμβάνη τό έξαίσιον δραμα
  τής άνθοστολισμένης γής. "Ι
  σως μάλιστα ή ϋποβλητικότης
  τοθ τοπείου νά τοθ έφερε την
  άναπόλησιν τής περασμένης
  άσκητικής ζωής καί τό δραμα
  τού τραγικοΰ τού μέλλοντος
  καί νά τοϋ επροκάλεσε αύ¬
  τό τό αϊσθημα τής μελαγχο
  λίας. "Ισως οί άνοιξιάτικες
  ώμορφιές, αυτή ή θε(α άρμο-
  νία ποϋ διετόνιζαν τα χρώ-
  ματα τής άναγεννημένης φύ¬
  σεως, οί ήχοι των κελαϊδισμών
  των πουλιών πού έσπάθιζαν
  τοΰς αιθέρας, οί βόμβοι των
  έντόμων καΐ οί χρυσοϊ κα-
  ταρράκτες τοϋ φωτός, νά έ-
  ξύπνησαν την ανθρωπίνην φύ¬
  σιν τού, νά έμίλησαν είς τα
  άνθρώπινα αΐσθήματά τού. "Ι¬
  σως ν' άνελογΐσθη δτι θά είμ-
  μποροϋσε νά ε·χΓ) χαρή δλα
  αύτά τα άγαθά, νά έ'χΓ) δοκι-
  μάση δ?ν.ες τίς ήδονές τής
  ζωής πρίν δοκιμάσει τό μαρ
  τϋριον τοθ θανάτου. Καί δταν
  έφθασεν είς την κορυφήν τοΰ
  δρους των Έλαιων καί είδεν
  ν' σπλώνεται κάτω ή πολυθό-
  ρυβος πόλις των προφητών
  καί τής άμαρτίας έστάθη σκε¬
  πτικός μέ τό βλέμμα στηλω-
  μένον επάνω της επί πολΰ καί
  μέ κλεισμένα τα χείλη. Κατό¬
  πιν τής απηύθυνε την ύστά-
  την έκκλησιν, ένώ είς τα φω-
  τεινά μάτια τού άνέβλυσαν
  δάκρυα πού έκύλησαν είς τό
  θλιμμένον τού πρόσωπον...
  Την λύπην δμως αυτήν, διε-
  δέχθη μετ" ολίγον γλυκεΐα ί-
  κανοποίησις.
  Όταν κατήρχετο άπό την
  κλιτΰν τοϋ δρους, διήλθεν ά¬
  πό την μικράν κωμόπολιν Βηθ
  φαγέ όνομαζομένην. Πρό τοθ
  ΊησοΟ δμως είχεν φθάσει ή
  φήμη τού. Καί οί κάτοικοι τής
  κωμοπόλεως είχον έτοιμάσει
  ένθουσιώδη ϋποδοχήν. Τοϋ
  προσέφεραν μίαν δνον είς την
  ράχιν τής οποίας είχον άπο·
  θέσει πολύτιμα ΰφάσματα άν
  τί σέλλας καί τόν έκάθισαν
  έπ' αυτής. "Εστρωσαν έπίσης
  τόν δρόμον μέ ύφάσματα, μέ
  τάπητος καί μέ τα φορέματά
  των καί κρατοϋντες κλάδους
  βαίων έσχημάτιζαν θριαμβευ
  τικήν πομπήν κραυγάζοντες:
  «Ώσαννά τώ Υιώ Δαυΐδ.Εύλο
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  γημένος ό ερχόμενος, έν όνό- ι
  ματι κυρίου». Πολλοί δέ καί'
  τόν προσεφώνουν ώς Βασιλέα |
  τοΰ Ίσραήλ.
  ΤΗτο άπειρον πλήθος. Ά-
  "λο'ικοΐ Γαλιλαϊοι ποϋ έπί-
  στευον τόν Ίησοΰν ώς προ¬
  φήτην. "Αλλοι ποΰ τόν έξε-
  λάμβανον ώς μάγον. Καί
  άλλοι πού τόν έπίστευον
  ώς θαυματοποιόν. Καί άλ¬
  λοι ποΰ έβλεπον είς τό πρό
  σωπόν τού τόν άναμενόμενον
  Μεσαίαν."Ολοι δσοι εΐχαν έν-
  νοησει τό κήρυγμα τοΰ ΊησοΟ
  καί οί άλλοι δσοι τό εΐχαν
  παρεξηγήσει. Διότι ό Ιησούς
  δέν υπήρξεν ουτε μάγος, ου-
  τε προφήτης, ουτε θαυματο-
  ποίος Υπήρξεν ίδρυτής καί ά
  πόστολος, ένσαρκωτής καί
  εφαρμοστής μιδς ύπερόχου ί-
  δέας. "Υπήρξεν έ'νας άσύγκρι
  τος ίδεαλιστής καθ' δλην τού
  την ζωήν επί τής γής. Υπήρ¬
  ξεν ή πραγματικήν ένσάρκωσις
  τοθ θεΐου, τοθ άνυπερβλήτου,
  τοϋ άφθάστου είς ώραιότητα
  καί είς διανοήματα Λόγου.
  Έκεΐ λοιπόν είς την Βηθφα
  γέ, καί είς την μετέπειτα δια
  ορομήν, ό Ιησούς έδοκίμασε
  την μεγαλυτέραν ανθρωπίνην
  ικανοποίησιν, την ΐσχυροτέραν
  αγαλλίασιν. Οί Γαλιλαϊοι έ'-
  ξαλλοι άπό ενθουσιασμόν τόν
  ανευφήμουν ώς θριαμβευτήν,
  τδν έτίμων ώς θεόν.
  Άπό πραγματικήν κατανό-
  ησιν τοθ κηρύγματός τού, Ά¬
  πό πίστιν είς τάς αρχάς τού,
  άπό βαθείαν προσήλωσιν είς
  τα θεΐά τού ρτματα, είς τούς
  ύπερόχους λόγους τού, Ά!
  δχι, άναμφιβόλως. Μάλλον
  άπό μίαν ανάγκην ψυχικήν,
  νά δώσουν μίαν απάντησιν είς
  την αμφιβολίαν των καί μίαν
  διέξοδον είς την αγωνίαν πού
  είχεν δημιουργήση ή ύλική,
  πνευματική καί ήθική κρίσις
  τής έπ^χής. Ό λαβς εΐχε χά-
  σει την πίστιν τού, τάς αρ¬
  χάς τού, τάς πεποιθήσεις τού.
  Εΐχε περιπέσει είς χάος πνευ¬
  ματικόν. Καί έπιέζετο συγχρό
  νως σκληρώς άπό την Ρω-
  μαικήν δεσποτείαν. Είχεν ά
  κούση, δτι ό Ιησούς ήτο ό
  προστάτης των ταπεινών.
  Καί τώρα τόν άνευφήμει, τόν
  έτίμα, τόν έδόξαζεν ώς λυ
  τρωτήν, ώς Θεόν. Δέν είχεν
  δμως πιστεΰσει είς αυτόν βα-
  θέως. Απόδειξις; Ό ϊδιος—
  φεϋ! — λαός, εζήτει μετ* ολίγον
  έπιμόνως τόν σταυρικόν τού
  θάνατον! Άμόρφωτος δ λα¬
  ός, ψυχικώς καί πνευματικώς
  άδιαπαιδαγώγητος, παρασύρε-
  ται δυστυχώς ευκολα άπό
  τοϋς δημαγωγοΰς καί δια-
  πράττει έγκληματικά σφαλμα-
  τα, τα όποΐα πληρώνει πάλιν
  ό ϊδιος. Καί είς την περίπτω¬
  σιν αυτήν ό λαός παρεσύρθη
  άπό τούς άρχιερεΐς καί τούς
  Φαρισαίους είς των οποίων
  τάς άνομίας καί την εκμετάλ¬
  λευσιν ήθελε νά θέση τέρμα
  ό Ναζωραΐος.
  Ό θρίαμβος τής Κυριακής,
  ήτο ό τελευταΐος Αύτός εξή¬
  γειρε την οργήν των ίσχυρών
  τής Ίερουσαλήμ. Καί έτοίμα-
  σαν είς τόν ΊησοΟν μετά τόν
  θρίαμβον, τό μαρτύριον...
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ
  ΤΡΟ'ΓΚΑΣ
  Στό «Εί Γιαμσίκ Γκονΐ» πού
  μας ετραγούδισε προχθες ή κ.
  Μπορζωφ στήν ώραία συναυλία
  τοΰ ϊδίου ζεύγους, ρόλον 2παι-
  ξαν τα κουδουνάκια τής τρόΊκ
  Είνε γνωστό δτι τα πράγματα
  τής ζωήξ ά,πογ.τοΟ^ προσωπικό
  τητα μέ τή μουσική. Τα βαθΰ
  Σλαυικό πάθος συνανταται έδώ
  μέ μίαν είκόνα άνάλογη: Τήν'τρόϊ
  κα! Άπό τόν Τολστόι Ιως τό Δο
  στογιέφσκη, έπλέχθη μέ τό ε£-
  δύλλιο υ,λϊ τό δρίμα. 'Υψώθη-
  κε σάν αύμβολο. Τα κουδουνάκια
  της περνοθν άπό πολλές σελίδες
  τους, πότε ζωηρά, χαρούμενα
  θριαμβικά καί βροντόλαλα καί
  πότε μισοσβυσμένα καί άνάερα
  στή σιγαλιά καϊ τό άνήσυχο μυ
  στήριο τής στέππας. Ή τρόίκα
  είνε τό όρμητικό συναίσθημα τοθ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: - ΕΤΟΣ 23ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *840
  στιγμήν πρός ανάληψιν τοθ
  αγώνος, μόλις εμφανισθή ό
  κίνδυνος.
  Κατά τού δάκου.
  Ή προχθεσινή σύσκεψις των
  διευθυντών των Γεωργικών
  Ταμείων Κρήτης μετά τού δι
  ευθυντοΰ τού φυτοπαθολογι-
  κοΰ σταθμοΰ καί τοθ έπιθεω-
  ρηχοΰ τοθ ύπουργείου Γεωργί¬
  ας πρός οργάνωσιν τοΰ αγώ¬
  νος καταπολεμήσεως τοθ 8ά-
  κου ήτο όντως έπιβεβλημένη
  νά γίνΓ). Ό αγών κατά τοΰ
  δάκου, θά πρέπει νά διεξα
  χθή καί εφέτος μέ σύστημα,
  μέ επιμονήν, μέ προδιαγεγραμ
  μένον πρόγραμμα, ώστε νά
  τελεσφορήση πλήρως δπως έ
  γένετο καί πέρυσι. Πολύ πε
  ρισσότερον βεβαία έφόσον
  αί έφετειναί καιρικαί συν
  συνθήκαι εύνοοθν έξαιρετικά
  την ανάπτυξιν τού. Δέν γεν
  ναται δέ άμφιβολία δτι κατά
  τήνπροχθεσινήν σύσκεψιν θά έ
  λήφθησαν δλα τα άπαραίτη
  τα μέτρα ώστε τα Γεωργι
  κά Ταμεΐα νά είναι καθ' δ¬
  λα Μτοιμα καί άνά πδίσαν
  Σλαύου σ' δλες τίς άποχρώσεις
  τού.
  Τα παληά μεταφορικά μέσα 2-
  χουν τό θέλγητρό τους παντοθ.
  3τήν άνατολική θράκη θυμοΰμαι
  την Τουρκική"«νταλίκα». Είνε ή
  ϊδια ποθ μεταφέρει στίς «Άπο-
  γοητευμένες» τάν Αοτί στό νεκρο-
  ταφείο τοθ Έγιούπ. "Εχει χαρα-
  κτήρα καί αυτή. Μικρό, σχεδάν
  κουκλίστικο, άμάξι, μέ βελου-
  δένια καναπεδάκια, χρησιμοποι-
  οθνταν άπό τίς μικροκαμωμένες χά
  νούμισες, πού κρατοθσαν κάτ: άπό
  τή χάρι των «μουσμέ», ζΐς τάς
  συνηθισμένας έξόδους τής Παρα
  σκευής. Άλλά καΐ τα. «βι£αβΙ
  των Χανίων δέν εχουν καί αύτά
  τή θέσι τους στήν κοινωνική ί
  στορία τοΰ τόπου; "Ερχονται ε
  πειτα τα παλτ^ά άμάξια καί ιδι¬
  αιτέρα τό μόνιππο των Άθη
  νών.
  Είς τόν α!ώνα τής ταχύτητος
  όσην αϊσθηματολογίαν κα'ι άν
  κρύβουν τα Εππήλατα, είναι κατα-
  δικασμένα. Ώστόσο παραμένουν
  ώς πρότυπα έκφράσεως. 'Αφ' 8-
  τού δ άνθρωπος άρχισε νά μετα-
  φέρ3ται, μπορεί νά πή κανείς δτι
  ή ζωή τού απέκτησε μορφή καί
  έρευνήθηκε ώς σύνολον. Τό γιαβόΖς
  -γιαβας τοΰ Άνατολίτη εξεδηλώ¬
  θη ώς γνωστόν μέ τόν άραμπάν.
  Τό άμάξι ήλθεν επειτα νά δώ
  η ε"να ζωηρότερο τόνο —2να ξύ
  πνημα στό γιαβάς-γιαβάς αύτό.
  Άπό τό άμάξι φθάσαμε στό
  αύτοκΕνητο καΐ άπό τό αύτοκίνη
  το στό άεροπλάνο. Έν τούτοις
  μέ τό αυτοκίνητον καί τό άερο-
  πλάνον, τό μεταφορικό μέσο εχασε
  τή σημασία τού ώς όργανον βαθυ¬
  τέρας λαικής εκδηλώσεως. Αί
  έντυπώσεις, πού ήσαν άλλοτε με-
  θοδικαί καί ψυχολογημέναι, είνε
  αδύνατον βεβαία νά μελετηθοΰν
  εις ϊνα μέσον μεταφοράς ίλιγγι-
  ώδες. "Αλλως τε ίλύτά τα μέσα με
  ταφορδς είναι παντοΰ τα ϊδια. Δέν
  ξεχωρίζουν. Μόνον ή μάρκα τοθ
  Ιργοστασίου παίζε: ρόλον — μιά
  μάρκα έμπορευματολογική καί τε
  χνική. Σήμερον δλοι οί τίποι,
  σχεδόν έπαυσαν νά κατέχουν ιδι¬
  αίτερον ενδιαφέρον διά τόν ταξι
  διώτην. Άπέκτησαν κοινά γνωρί-
  σματα.
  *
  Άρχίσαμεν άπό την τρόίκα
  διά νά ποΰμε τί ; Άπλούσταΐα
  δτι οί χαρακτήρες των λαών ά-
  πέμειναν ζήτημα παληδς ζωής
  καί παληοθ ρυθμοθ. Άπό έκεΐ
  έζωντάνευσαν ώς προσωπικότη-
  τες. Καί άπό έκεϊ έμελετήθησαν
  μέ περισσότερον αύθορμητισμόν
  καί αύθεντικότητα. Αύτό φυσ;κά
  δέν είνε Ιπιχείρημα εναντίον τής
  φρενήρους προόδου. Ή βασιλεία
  των «λαικών» μεταφορικών μέσων
  έτελείωσε. Παρέμεινεν δμως καί
  θά παραμείνη ώς άξία μορφάς
  καϊ τύπου. Άπό έκεΐ βλέπετί βαθ
  μολογείται καί ή τάσις πρός
  την εξέλιξιν πού δέν είνε παν
  τού ή ιδία. Οί μουσικοί κάτ
  ξέρουν γι' αύτό δταν άκόμη κα
  σ' αύτές τίς «μοντέρνες» συνθέ
  σειςτουςθυμοΰνται τα κουδουνάκια
  !τής τρόικας ή τής Ελληνικάς σού
  ' στας.
  ΑΣΜΟΑΑΙΟ2
  Η όδός Πόρου.
  Διά .την επισκευήν τής τό
  σον πολυσυχνάστου καί κεν
  τρικής όδοΰ Πόρου, ήσχολήθη
  μέν καί άλλοτε. Εύτυχώς δ¬
  μως, δπως μδς έπληροφόρη-
  σαν, ελήφθη απόφασις νά σκυ
  ροστρωθή τό συντομώτερον.
  Διότι άνεγνωρίσθη δτι έξυπη
  ρετεΐ πολυάνθρωπα προάστεια
  τής πόλεως καί επί πλέον τάς
  συγκοινωνίας τής ανατολικώς
  Κρήτης. Ελπίζομεν δμως δτι
  έπ' εύκαιρία τής σκυροστρώ-
  σεώς της, θά ληφθή φροντίς
  καί διά την κατασκευήν ένθεν
  καΐ ένθεν αυτής πεζοδρομίων,
  άφοΰ πρόκειται περί όδοΟ έν-
  τός τοθ σχεδίου τής πόλεως,
  πολυσυχνάστου καί δπου κα
  τα συνέπειαν οί κίνδυνοι αύ
  τοκινητικών δυστυχημάτων εί¬
  ναι μεγάλοι, έφόσον δέν θά ύ
  πάργουν πεζοδρόμια ασφαλεί¬
  ας ιδία διά τα παι5ιά πού την
  διέρχονται ύποχρεωτικώς διά
  νά μεταβοθν είτε είς τό σχο¬
  λείον είτε είς την εργασίαν
  των.
  Αί έκδρομαί.
  Έξαιρετική προμηνύεται ε¬
  φέτος κατά τάς εορτάς τοθ
  Πάσχα ή έκδρομική κίνησις.
  Σωματεϊα, όργανώσεις, όμά-
  δες καί μεμονωμένα στομα
  έτοιμάζουν έκδρομάς είς την
  ύπαιθρον, είς τα χωρία, είς
  γειτονικάς πόλεις, άκόμτ) καί
  είς την άλλην Έλλάδα. Τό
  φαινόμενον είνε ευχάριστον.
  ΑΙ έκδρομαί συντελοϋν δχι
  μό«ον -είς την δημιουργί<ΐν' γνωρΐμιών καί είς τόν πλουτι¬ σμόν των γνώσεων, άλλά καί είς την σωματικήν καί ψυχι¬ κήν τόνωσιν. Φέρουν υγείαν καί προκαλοϋν τό αϊσθημα τής αίσιοδοξίας καί τής χα- ρδς. Καί θά έπρεπε νά ενι¬ σχυθή, νά τονώθη παντοιο- τρόπως ή έκδρομική κίνησις. Ζωοφιλία. Ή Διοίκησις Χωροφυλακήν εξέδωκε διάταξιν διά τής ο¬ ποίας λαμβάνονται διάφορα μέτρα προστασίας των ζώων. Ή ίδέα είνε θαυμασία, καί ή έκδοσις τής διαταγής ήτο έ¬ πιβεβλημένη. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι θά επιδιωχθή καί ή αύστηρά έφαρμογή της. Ό κακομεταχειρισμός των ζώων, πού συμβσίνει συχνά δυστυχώς αποτελεί άπάνθρω πον σκληρότητα,δεϊγμα βαρ- βαρισμοθ, έλλειψιν πολιτισμοϋ. Καί πολύόρθώς έπραξεν ή Ά στυνομϊανά λάβη μέτρα, πρός περιστολήν τοθ κακοΰ.Θά πρέ πει μόνον τήνπροσπάθειαν τής Χωροψυλακής νά ένισχύσουν καί οί ζωόφιλοι. Ή έλονοσία. Πρωτοποροΰσαι είς την προ σπάθειαν πρός οργάνωσιν τοΰ αγώνος καταπολεμήσεως τής έλονοσίας αί Κοινότητες Τυ¬ λίσσου, Καλεσσών καΐ Κα- βροχωρίου διέθεσαν άπό κοι- νοΰ έκ τοθ προυπολογισμοθ των έξήντα πέντε χιλιάδας δραχμάς διά την συγκρότησιν άνθελονοσιακών συνεργείων. "Ελπίζομεν λοιπόν δτι τό ω¬ ραίον αύτό παράδειγμα θά άκολουθήσουν καί άλλαι κοι¬ νότητες έλογενών περιψερει- ών. Ή έλονοσία αποτελεί νό¬ σον φοβεράν, διά την κατα πολέμησιν τής οποίας οίαδήπο τεθυσίσ καί οιαδήποτε προσπά θεια νά είνε έπιβεβλημένη, δ- σον καί έξ ολοκλήρου δικαιο- λογημένη. Κσί τόν κατά τής νόσου άγώνα θά πρέπει ν' ά- να λάβουν αί κοινότητες έν συνεργασιαι μέ τό Ύγειονομ»- κόν κέντρον.
  ί< ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον τό ί,γχρωμο θαλασσινό φίλμ: «Παλίρ ροια κα'ι αμπωτις·· Μ1ΝΩΑ — Σήμερον τό_ άρι- στούργημα: «Τό πρασινο φώς», κα τάλληλον καί δι" άνηλίκους. Είς τόν δρόμον τού Θεαν&ρώπου Προιστάμενος Τυπογραφείου Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Α ΣΗΜΕΡΟΝ Τό πρώτο έξ ολοκλή¬ ρου έγχρωμο θαλασσινό φίλμ. Τό πολύκροτο έρ¬ γον τβΰ Στήβενσον: ΙΊΑΑΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ Ή πιο κοτταπλπκτικη π_ε- ρτπέτεΐα ΐτβΰ παρουσίασε ώς τώρα ·) κινπματβγράφος. Πρωταγωνιστοΰν: Ράϋ Μυλλάν, Φρανσίς Φαρμέρ, Όσκάρ Χομόλκα. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΤΟΥ Μέ τόν ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ. ιίκ Πωλοθνται οϊκόπεδα επί τής κεντρικάς όδοθ Ηρακλείου—Συ- νοικισμός Άτσαλένιου. Πληροφο¬ ρίαι είς τόν κ. Εύαγ. Χρυσόν Δι¬ κηγόρον οδόν Χάνδακος. Τα τραγοΰδι τής χαράς Ή γή γιόμισε λουλούδια Τβΰ Ίνδοΰ ποίητοΰ Καλιοντάσα Τού Λεωνίο'α Άντρέγιεφ. _18ον_ Όχαν βρέθηκε μακρυά, στά- θηκε, κΓ ήρχισε νά κλαίττ). Χτυ- πιόταν, ζάγκωνε τούς ώμους τού, καί έξέσχιζε τό στήθος. Έκανε μέ τό χέρι τού κάτι κινήσει ά- παλές, σάν νά χάιδευεν φαντα- στικά μαλλιά, σιγανοψιθύριζε λόγια άγάπης, τρυφερά. Τα δόν- τια τού Ιτριζαν. "Υστερα Ιπαυσεν άπότομα τα δάκρυα καί τα βογγητά, καί βυ- θίσθηκε σέ μιά μελαγχολική ρέμ- βη. Καθώς τα κεφάλι τού έγερνε πρός τα έμπρός, λές κι' ήταν κά- ποιος δυστυχής καί κατεστραμμέ- νος, πού πρόσεχε κι' άφογκρα- ζόταν. Έμεινε πολλήν ώρα σ' έκείνη την στάσι, βαρύς, άπομεμονωμέ- νος, ξένος πρός τό κάθε τι, σάν την Ιδία τή μοϊρα. Τίς τελευταϊες ήμέρες τής βρα- χείας ζωής τού, ό άμοιρος Ίη- σοθς περ'εβάλλετο άπό τόν Ίούδα μέ άγάπη τρυφερή, μέ άφοσίωσι σιωπηλή. Σεμνός καί ντροπαλδς σάν την κοπέλλα πού έρωτεύεται γιά πρώτη φορά κι' είνε στό επακρον εύαίσθητη, ό Ίσκαριώτης μάν- τευε καί τίς μικράτερες έπιθυμίες τοΰ 'ΙησοΟ, εισέδυε στά έσώτερα αίσθήματα τοΰ Κυρίου, στίς πα- ροδικές κρίσεις τής μελαγχολίας πού τάν επιαναν... Κι' δπου καί νά πατοθσε τό πόδί τού 6 Χριατός, εύρισκεν ε- να εδαφος μαλακά, βελούδινο. "Οπου καί νά έπλανάτο τό βλέμ- μα τού, δέν Ιβλεπε παρά πράγ- ματα εύχάριστα. Πρίν δ Ίούδας δέν άγαποθσεν ουτε την Μαρία την Μαγδαληνή, ουτε καμμιά άλλη άπό τίς γυ ναΐκες τοθ περιβάλλοντος τοθ Ί- ησοθ. Τούς δημιουργοθσε χίλιες μικρές σκηνές καί δέν τίς άφηνε σέ ήσυχία μέ τα πρόστυχα ά στεΐά τού. Τώρα 8μως ήταν πειά γι' αύτές έ'νας καλός φίλος, ϊνας ευχάριστος σύμμαχος. Μέ μεγά- λο ενδιαφέρον μιλοθσε μαζί τους γιά Ινα σωρό συγκινητικές συ- νήθειες τοθ Κυρίου. Τάς ρωτοθ- σε πολλήν ώρα, μέ έπιμονή, γιά τα ιδία πάντα πράγματα. Τούς έ"βαζε μέ τρόπο, χρήματα στό χέ- ρι τους, μέ τό ίδιο πάντοτε μυ- στηριώδες ΰφος. (συνεχίζεται) Ό πιό αγιος άπό δλους τούς έρημίτας είνε άναγκασμένος νά ερωτευθή, δταν περνδ μπρός στά μάτια τού ή πομπή των γυναικών Ι μέ τα δροσερά πρόσωπα, μέ τα φλογερά μάτια ποΰ πετάνε σάν Ι σπίθες τίς έρωτικές ματιές, μέ τα στήθη πού πανε νά σπάσουν τούς Ι κολλιέδες πού τα συγκρατοΰν. | Πές, δγιε άναχωρητή, ύπάρχει τί- Ι τιοτε πού ν' άξίζη την εύδαιμονία | τής ψυχής περισσότερο άπό αΰτά τα στόματα πού μοιάζουν μέ άν , θισμένους λωτούς, άπό αΰτά τα μάτια πού φωτίζουν σάν άστέρια, άπό αύτά τα μαλλιά πού χύνονται εϋωδιαστά, άπό αύτούς τούς με- , στωμένους κόλπους καί τής έξαί· , σιες καμπύλες' Πές, άγιε άναχω- ή ι ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι ■ ι ίΐϊί ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΣΓ. ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ Περατωθεισών των έγκαταστάσεων τοΰ Άκτινολογικοΰ Έργαστηρίου Ηρα¬ κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος έν Παρισίοις και διατελέσαντος επί μα¬ κρόν Ίατροΰ τοΰ άκτινολογικοΰ τμήμα- τος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός». Έκτελοθνταΐ: Δια τελειοτάτων Αμερικανικών Μηχανημάτων: Άκτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις όλων των συστημάτων. Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, όρθοδιαγράμμα- τα καρδίας καί αορτής. Άκτινογραφίαι στομάχου καί δωδεκαδακτύ- λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ- στογραφίαι. Κρανιογραφίαι είς όλας τάς θέσεις κ.τ.λ. Ήλεκτροθεραπεία, δια,θερμία, Γαλβανβ—φα- ραδικόν ρεΰμα. Ήλεκτροδιαγνωστική.— Καταφόρησις— Ίον- τισμός. Άχτΐνες Ύπεριώδεις. Όδό; Σφακίων Παραπλεύρως ϊατρείου κ. Μελισσείδου. Άριθμος τηλεφ. 7—11. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■—§ —- ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ "ΔΙΕΘΝΕΣ,, Σήμερον έναρξις τοΰ έξαιρετικοΰ τούτου Ζυθεστιατορίου μας. Μέ νέον έξ Αθηνών προσωπικόν. Τρέμει ή καρδιά των άνδρών καί τό κορμί των νοιώθει μιά πα- ράξενη άνατριχίλα καθώς αίσθά- νονται την αΰρα τΐού φθάνει φορ- τωμένη μέ τής βαρειές εΰωδιές των μαγγιών, καθώς άκοϋν, μα γευτική μουσική, τόν βόμβο των μελισσών, καί καθώς κρατοΰν την άναπνοή των γιά ν' άκοόσουν τό τραγοΰδι των άηδονιών. ΤΩ έξαίσιες νύχτες, ώ φεγγαρο- βραδυές, κελάιδημα τού άρσενι· κου άηδονιοΰ, ψίθυρε των μεθυ· σμένων μελισσών' '0 εθωδιαστές αυρες! Είσθε δλα σύμμαχοι τοΰ εοωτος, τοΰ' ώραίου θεοθ, πού μά¬ χεται τούς άνθρώπους μ' ενα άνθοπόλεμο! Ή άνοιξις περνά . Ώ άγαπημέ- νη μου, δόσε μου τό στόμα σου Τό άηδόνι κελαδεΐ. ΤΩ άγα-ιημέ· νη, δόσε τού τ' αότιά σου, κι' ά- κουσε πού σου τραγουδώ πόσο σέ άγαπώ. Τα γιασεαιά εύωδιάζουν: Γέλα- σε νιά νά ίδώ τα δοντάκια σου πού άσπρίζουν σάν τα λευκα για- σεμιά.· Ή γή γιόμισε λουλούδια· Κι' δ¬ που βγαίνει ε'να λουλοΰδι, εχει πέ- στ] ενα τραγοθδί μου. Στό τρυφερό γρασίδι λάμπουν ή στάλες τής δροσιάς' ΚΓ_ δπου λάμπει μιά στάλα δροσιάς, έ'σταξε £να δάκρυ μου. Τα νερά τοΰ ποταμοΰ εΐν_ε κα- τακάθαρα καί μπορεϊς νά δής μέ- σα στόν καθρέφτη των τό ώραΐό σου πρόσωπο· Μπορεϊς νά τό δ?ϊς καί μέσα στά ματια μου. Ή άνοιξις φέρνει την ευτυχία στά πουλιά καί στά λουλούδια. "Αμττοτες νά φέρη την ευτυχία καί σέ σένα, άγαπημ'ένη, μου. Διά τάς άναγνωστριας και τούς αναγνώστας μας. Χταυρόλεξον ϋπ' άριο. 89. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 ΟΡΙΖΟΝΤΟΣ 1) Άντιδιαστέλλϊται πρός τό πλάτος—Τό άκουστικόν...τό χρη- σιμοποιοθν οί κωφοί. 2) Τό 1)24 τοθ ήμερονυκτί- ου (αίτ) 3) Άπό αύτό προέρχεται ή βροχή.—ΙΙανιά τοθ πλοίου. 4) Ματαιόδοξον πτηνόν. 5) Κράτος τής Άσίας—Ή- γεμονικός οϊ-χ,ος τής Βουλγα¬ ρίας. 6) Τής οποίας—Σύνδεσ,ιος. 7) Ό καθείς—γράμμα. 8) Δέν είναι παρών—Ζώον οίκιακόν. ,9) Ό κατ' εξοχήν γεεναϊος, 10) Κάθε ήθοποιάς Ιχει τόν ιδικόν τού—Χορός Ελληνικάς καί άλιευτικόν ιστιοφόρον. 11) Τα χερουβείμ τοϋ Μωά- μεθανικοΰ παραδείσου. 12) Δάσος.—Χωρίον τής Άτ- τικής. ΚΑΘΕΤΩΣ 1) Στό μέρος αύτδ διατηρεΐ- ται τό όίγριον έθιμον τής βεντέ- τας (άντεκδικήσεως)—Πόλις τής Ηπείρου. 2) Μουσικόν όργανον. 3) "Εντομον πού ζή είς βά- ρος των άόλλων.—Δέν είναι σκλη- ρός. 4) ΕΕμαι άρρωστος. 5) Όρθώς.—Ιΐεριβρέχεται άπό θάλασσαν. 6) Κατακλείς κάθε προσευχής. 7) Μουσικός—Φθόγγος. 8) Όσμή ψηνομένου κρέατος.— Άντωνυμία Άναφορική. 9) Αόφος τής Ίερουσαλήμ, έν¬ θα ό ναός τοΰ Σολομώντος. 10) "Οταν την παραβή κανείς στά συμβόλαια ύπόκειται είς την πληρωμήν τής άποζημιώσεως (αίτ.) —Δέν είναι άθέατα. 11) Πλοΐον. 12) Κράτος τής Άσίας—Τάν έφόνευσε στά λουτρό ή Καρλόν- τα Κορνταί. Άπό τού θρόνου είς την λαιμητόμον. ΜΪΓΐΤΠΐϊϊί ΒΑΣΙΛΙΣΣ» = ΚΟΙΜΩΜΙΚγλ 357ον _^^ Τό πρωι' ή Μαρία ■ Άν- τουανέττα έφώναζε τα παιδά- κια της κοντά της καί τα έμά- θαινε μουσική ή άλλα πράγ¬ ματα ή έ'παιζε μαζί τους. Στό πρόγευμα καί τό δείπνον έμα- ζευόταν δλη ή οίκογένεια. Την &ρα πού ό βασιληδς έσερια- νοΰσε στόν κήπο μέ τό δελ- φΐνο καί τόν έμάθαινε νά πετάΓ) χαρταετούς, ή Μαρία· Άντουανέττα, μή μπορώντας νά ανεχθή περίπατον υπό την έπιτήρησιν των φρουρών, εμε- νε κλεισμένη στό δωμάτιό της καί έκεντοΰσεν ή ερραβεν—ή μάλλον έκαρύκωνε κι' έμπά- λωνε. Τό βράδυ έβαζεν ή ϊ- δια τα παιδία της νά κοιμη· θοϋν. "Επειτα έκουβέντιαζε ή έπαιζε χαρτιά μέ την 'Ελι- σάβετ. ΤΗσαν φορές πού επε¬ χείρησε νά παίξη, πιάνο δπως άλλοτε ή νά τραγουδήσΓ| λι- γάκι. Άλλά μακρυά άπό τόν κόσμο, άπό τίς ψΐλες της, εΐχε χάση γιά πάντα την πρόσχα- ρη διάθεσι τοϋ παληοϋ και- ροϋ. ■'Ήταν λιγομίλητη κ' έ- προτιμοϋσε νά μένη μόνη ή μέ τα παιδία της. Δέν εΐχε γιά νά παρηγοριέται τή μεγάλη έκείνη εύλάβεια πού έ'δινε τή δύνσμι στόν Λουδοβΐκον 16ον καί την άδελφή τού—οί όποΐοι προσηύχοντο συχνά κ' έτηροΰ σαν απαρεγκλίτως τίς νηστεΐ- ες—νά είνε ύπομονετικοί καί κσρτερικοί. Ή θέλησις της νά ζήση. δέν ή"ταν τόσο εϋκολο νά καμφθή καί νά θραυσθή, δπως συνέβη μέ τίς δυό αΰ- τές μακάριες καί παθητικές ύπάρξεις. Τό πνεϋμά της, ά κόμη καί άνάμεσα σ' αύτούς τοΰς τοίχους, ήταν πάντοτε στραμμένο πρός τόν κόσμο. Ή ψυχή της, συνηθισμένη στό θρΐαμβο, δέν είχεν άκόμη χά- σΓ| την έλπίδα. (συνεχίζεται) ■■■■■■■■«■■■■■■■■ *&■»■·■ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας τούς συμμερισθέντας τό βαρυ πεν θος μας επί τω θανάτω τού ττροσ· φιλοΰς μας συζύγου και πατρός Ι Νικολάου Ά. Αγγελιδάκη ως καί 1 πάντας τοϋς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τού ευχαριστούμεν θερμώς. Χάρακος 12-4-1938 Ή βαρυπενθοϋσα Οικογενεια Ν. Αγγελιδάκη —Ό Σόλλογος Κυρίων καί Δε· σποινίδων Αρχανών «Ή Όμόνοια>
  ! αίσθάνεται βαθυτάτην την υποχρέ¬
  ωσιν δπως καί διά τοΰ τύπου εκ¬
  φράση τάς απείρους εύχαριστί
  άς τού πρός τόν φιλάνθοωπον Κα
  πνοβιομήχανον κ. 'Ανάρ. Σιγάλαν
  διά την έκ δραχμών 2000 δωρεάν
  τού πρός ενίσχυσιν τοΰ Ταμείου
  θαλαμηγον ά)η
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ?ύθεΐσν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον,
  ΓΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  ΠρβΐΜτβριΤον
  &ΪΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλίφ. δ-*!
  Ι
  ■«■■■■■!
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καί ά
  νωτερας ποιότητος.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  ς· _ , ,
  Αί εΰχαί των πτωχων που ανε¬
  κουφίσθησαν έκ των χρημάτων
  καί ή ϊδική μας εΰγνωσύνη άς εί¬
  νε ή μόνη άνταμοιβή τής ωραίας
  χειοονομίας τού.
  (Τό Διοικητικόν Συμβούλιον)
  Γύρω στήν πόλι.
  Κατήρτισθησαν αί χορωδίαι
  των έκκλησιών τής πόλεως αί ο¬
  ποίαι θά ψάλλουν εφέτος τα «έγ-
  κώμια».
  —Ή χορωδία τοΰ Άγίου Τί¬
  του άπετελέσθη άπό τούς εξής:
  —Τενόροΐ: Ά. Καλαϊτζάκης, Ί.
  Πολυχρονίδης. Σεγκόντα: Π. Φορ-
  τσάκης, Λ. Βαμβασάκης, Λογοθέ-
  της καί Σ. Καραμιχάλης. Βαρύτο-
  νοι: Έ. Μπαμιεδάκης, Ν. Δασκα-
  λάκης,Ί. Χρυσοστομίδης καί μπάσ
  σοι: Έ. Πατεράκης καί α. Κριμι-
  ζάκης.
  —Ή χορωδία αυτή θά εκτελέ¬
  ση την Μεγάλην Τρίτην καί τα
  τροπάριον τής Κασσιανής.
  —Αί μηχανικαί έγκαταστάσεις
  τοΰ νέου μεγάλου παγοποιείου "Η¬
  ρακλείου, τό οποίον ώς γνωστόν
  κατασκευάζεται υπό τοΰ οίκου
  Μυστίλογλου, άποττερατοΰνται ό-
  σονούπω.
  —Ή παραγωγή των ψυγείων
  δχι μόνον θά έπαρκη διά την πό¬
  λιν Ηρακλείου άλλά θά ίκανο-
  ποιή τοΰς καταναλωτάς καί άλ·
  λων πόλεων.
  —Ιδιαιτέρα μέριμνα ελήφθη
  διά την κατασκευήν ψυκτικών θα·
  λάμων έν οΐς θά άποθηκβύωνται
  έμπορεΰματα πρός διατήρησιν έπ'
  άόριστον.
  — Οί θάλαμοι ούτοι έ"χουν έπεν-
  δυθη διά πλακών έκ φελλοΰ άπο-
  τελοΰν δέ την τελευταίαν λέξιν
  τής τεχνικής καί τής μηχανικής
  προόδου.
  —Ίδιαίτεροι θαλαμίσκοι θά
  χρησιμοποιηθοΰν διά την φύλαξιν
  είδών ύφασμάτων έξασφαλιζομέ-
  νων έκ τοΰ σκόρου.
  —Τα έγκαίνια τοΰ νέου παγο-
  ποιείου θά συμπέσουν περί τό τε¬
  λευταίον δεκαήμερον τβΰ Μαΐου,
  θά κληθοϋν δέ κατ'αύτά αί αρχαί,
  οίέκπρόσωποι των έμπόρων, βιομη
  χάνων, έξαγωγέων σταφυλων κ. ά.
  —Έκτός των διοργανουμένων
  έκδρομών είς την άλλην Έλλάδο:
  έπ' εύκαιρία των έορτών τοΰ Πά-
  σχα, πολλοί'συμπολίται έτοιμάζον
  ται νά διέλθωσι τάς εορτάς μετα·
  ξύ των κατοίκων των γραφικωτέ-
  ρων χωρίων μας.
  — θότω είς την πόλιν τού Ηρα¬
  κλείου θά παραμεΐνωσιν δλοι οί...
  μεμψ'ιμοιροι πού επί τη εύκαιρίσ
  θά βροΰν αφορμήν νά διεκτραγω-
  δήσουν τα αίώνια «οίκονομικά»
  των.
  —Πολλήν επιτυχίαν εσημείω¬
  σεν ή προχθεσινή συναυλία τοΰ
  ζεύγους Μπορζωφ καί πυκνήν κο·
  σμοσυγκέντρωσιν.
  —Ό κ. καί ή κ. Μπορζωφ κατε-
  χειροκροτήθησαν καί γενικώς είς
  την εκτέλεσιν τοθ ππρογράμμα-
  τος συνοδεία όρχήστρας καί ιδι¬
  αιτέρως είς ώρισμένες ρομάνς
  καί Ρωσσικά τραγούδια.
  —"Ηρεσαν συγκεκριμένως ή
  Σερενάτα τοΰ Σοΰμπερτ, τό Ζα-
  τσέμ Στραντάτ, τό Βάλς Κονσέρτ,
  τό σόλο άκκορντεόν καί τόΣτένκα
  Ράζιν (δυωδία),τό Ελληνικόν <Καμ πάνες» καί τό «"Εί Γιαμσίκ Γκο- νί». — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ- λεται σήμερον διά τελευταίαν φο¬ ράν τό ενδιαφέρον φίλμ: «Άμ· πωτις καί τταλίρροια». ό Ρέπορτερ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή έορτή τοθ Άγίου Μεγαλο- μάρτυρος Γεωργίου τοϋ Τροπαιο- φόρου, καθ' ή'ν πανηγυρίζει ή καθ' ημάς Ίερά Μονή, συμπίπτου- σα κατά τα 2τος τουτο τω Άγίψ καί Μεγάλψ Σαββάτω, μετατίθε- ται συμφώνως πρός τα υπό τοΰ ΟίκουμενικοΟ Πατριαρχείου διατε- ταγμένα, εϊς την Δευτέραν τοΰ Πάσχα. Έπομένως καί ή Ίερά ημών Μονή θέλει έορτάσει κατά την ανωτέρω υπό τής Έκκλησί- ας ορισθείσαν ημέραν. Τα τοιούτον καθιστώμεν γνω¬ στόν είς τούς εύσεβεϊς φιλεόρ· τους Χριστιανούς. Δέν κρίνομεν άσκοπον νά δη¬ λώσωμεν βτι ή άμαξιτή όδός μέ- χρι τής Μδνής 2χει αποπερατωθή. Έν Ίερά Μονή Άγίου Γεωρ¬ γίου Έπανωσήφη τή 15 Απρι¬ λίου 1938 Ό Ήγούμενος ! Άρχιμ. Τιμόθϊβς Τσαγκαράκης Οί Σύμβουλον ",Προηγ. Στέφανβς Μαραγκάκης Σωφρόνιος Ρουμπάκης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πωλείται έν Πανόρμψ Μυλοπο¬ τάμου καί ακριβώς παρά τόν έκεΐ λιμένα άποθήκη έν καλ^ κατα- στάσει. Πληροφορίαι παρά τω δι- κηγορικψ γραφβίφ τοθ κ. Άντιο· νίου Καλαϊχζάκη Ρέθυμνον.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  των
  ρή 6,ά
  άλλά θά ι
  καταναλωτάς κσί
  *Ρ<* μέριμνα >Ις θά ηκΐύο
  τα ιιρός διατήρησιν
  οι ούτοι ϊχουν {«»■
  ιακών ίκ »ελλοί ά»
  την τελευταίαν λέξι»
  ί καί τής μ-χανικής
  ροι θαλαμίσκοι Κ
  |θοΟν διά την ψύλοξι»
  ράτων εξ,ασφαλιζομΕ'
  > οκόρου.
  αίνια τού νέου καγ»
  'υμπέσουν ττερί τό«·
  καήμερον τβύ Μαί*
  δέ κατ'αύτά αί άφ,
  οί των έμπόρων, Μ
  ωγέων σταφυλώνιί
  Των διοργανουμέ»
  ς την άλλην Έλλ*
  των έορτών τού Πά-
  συμπολίται έτοψάζον
  ωσι τάς εορτάς μετ»
  οίκων των γραφικωτέ-
  μας
  ; την πόλιν τού Ήρο·
  ΐραμεΐνωσιν δλοι οί-
  ιτού έ τι Ι τή εύκαιρίη
  ■ορμήν νά Βιεκτραγω·
  α(ώνια «οικονομικόν
  επιτυχίαν έσημ
  'εσινή συναυλία
  ρζώφ καϊ πυκνήν «'
  »)σιν.
  ή κ Μπορζωφ κσ«·
  οαν καΐ γενικώς Ε'ί
  ν τού κιΐρογραμμβ·
  όρχήοτρας καί &
  ώρισμένες ρομο^
  τραγούδια. ,
  συγκεκριμένως Π
  3 Σοϋμπερτ, τό «*
  τ, τό Βάλς Κονσέρϊ.
  >ντεόν καί τώ
  ι,τό Ελληνικόν «
  ."Εί Γιαμσικ Γ
  Ιουλακάκη ΡΡ^
  , διά τελευταίαν*»
  φέρον φίλμ: ' ™
  ιλίρροια·.
  Ο Άγίου Μεγ·*""
  ,γίου τού Τροι»'β'
  Ιν πανηγυρίζε' 1
  , Μονή, σ
  3ς τοθτο τώ
  ά
  66ψ.
  πρό; τα
  :ήν Δευτέραν
  ιει'έορτάσει
  Μ τής -Βκ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  279βν
  —Έχεις τα κλειδιά αυτών των δύο θυρών;
  —Όχι. Έχω μόνο τό κλειδΐ τής αλλης θύρας,
  δπου έμβαίνεις είς τό μοναστήρΐ' ό θυρωρός έχει τό
  κλειδΐ τής άλλης θύρας, δπου έμβαίνεις είς την έκ-
  κλησία.
  —Πότε άνοίγει αυτήν την θύραν ό θυρωρός;
  —Ότσν έλθουν οί άνθρωποι νά πάρουν τό
  λεΐψανο. Βγαίνει τό λείψανο, καί πάλιν κλείε
  ται ή θυρα.
  —Ποίος καρφώνει τό φέρετρο;
  'Ε,κεΐνο τό κοτρψώνω έγώ.
  —Καί ποίος τό σκεπάζει μέ τόν πέπλον;
  — Έγώ.
  —Εΐσαι μόνος σου εκείνην την ώρσ;
  —Κανένας άλλος, έκτός τοϋ ίατροϋ τής άστυ
  νομίας, δέν ειμπορεί νά εμβη. είς τό νεκρικά
  δώμα. Μάλιστα τό έχουν καί γραμμένο επάνω
  είς τόν τοΐχο.
  —Ήμποροϋσες άπόψε. άφοϋ θά κοιμηθοϋν
  δλοι τοϋ μοναστηριοϋ, •ά μέ κρύψης είς έκεΐνο
  έκεϊ τό θώμα;
  —Αύτό δχΐ' εΓμπορώ δμως νά σέ κρύψω μέσα
  είς μία σκοτεινή καμαροϋλα, δπου βάνω τα έρ
  γαλεΐα δπου μοΰ χρησιμεύουν διά την τσφή,
  καί άπ' αυτήν την καμαροθλα, τής οποίας έγώ
  κρατώ τό κλειδΐ, βγαίνεις είς τό νεκρικόν
  δώμα.
  —Τί ώρα θά έλθη σθριο τό πρωΐ τό άμά
  ξι, διά νά παραλάβη τό φέρετρο;
  —Θά έλθη σταίς τρείς ωραις τό βράδυ. Ό
  ένταφιασμός θά γίνη είς τό κοιμητήριο, ολίγο
  πρίν νυκτώστ]. Τό κοιμητήριο άπέχει βλέπεις, κά-
  μποσο.
  —Καλά' μέ κρύπτεις λοιπόν έκεϊ δπου βάλ
  λεις τα έργαλεΐά σου, άπ' αύτην την νύκτα έ'ως
  αΰριο. Άλλά θά χρειασθή νά φάγω κάτι τι, έ-
  πειδή τόσαις ημέραις θά πεινάσω.
  — 'Εγώ θά σοΰ φέρω φαγί.
  —Έκεϊ, σταίς δύο ωραις μετά τό μεση-
  μέρι, έρχεσαι καί μέ καρφώνεις μέσα είς τό
  φέρετρο.
  "Ο Θερσανέμης ήκουσε τούτο μετά φρίκης.
  —Δύσκολο πράγμα, άδελφέ' ώσάν πράγμα α¬
  δύνατον αύτό μοΰ φαίνεται.
  — Μπδ! νά πάρης ενα σφυρί καί νά κτυ-
  πήσης καρφιά επάνω είς ενα σανίδι, τό εχεις δύ
  σκολο!
  "Οτι εφαίνετο είς τόν Θερσανέμην άνήκου
  στον, είς τόν Άγιάννην, άνθρωπον, δστις διήλθε
  δεινοτέρας στενοχωρίας, υπήρχεν απλούστατον.
  Ώς οί δεσμώται γινώσκει την τέχνην τού σμι-
  κρύνεσθαι κατά την διάμετρον τής όπής, δι' ής
  πρόκειται νά δραπετεΰσωσιν. Οί έν είρκτή ύπό-
  κεινται είς φυγήν, ώς ο! άοθενεΐς ύπόκεινται
  είς την κρίσιν τής νόσου, την σώζουσαν ή θα-
  νατοΰσαν αύτούς. Ή φύγη είνε, δ,τι καί ή
  ϊασις.
  Τί δέν στέργει ό άνθρωπος όπως ίαθή! Τό
  ν ά ύττομείνη ό Άγιάννης νά τόν καρφώοωσι καί
  νά τόν μεταφέρωσιν ώς δέμα έμπορευμάτων, τό
  νά ζήστι, έ'ν δλον ήμερονύκτιον έντός κιβωτίου, νά
  εύρη άέρα ένθα άήρ δέν ύπάρχει, νά οίκονομή-
  ση την άναπνοήν τού, τόσας ώρας καί νά πνιγή
  άνευ θανάτου, ταυτα ήσαν έκ των άπαισίων τοΰ
  Άγιάννη έπιτηδειοτήτων.
  "Άλλως τε, καί αύτοκράτορες συνέβη νά κα-
  ταφύγωσιν είς τό μέσον τής διά φερέτρου μετακο-
  μιδής. Άν πιστεύσωμεν τόν μοναχόν Αύγου-
  στΐνον Καστιλλέγιον, διά τοθ αύτοΰ τούτου μέ-
  σου Κάρολος ό Πέμπτος, αύτοκράτωρ τής Γερ-
  μανίας, θελήσας μετά την παράίτησίν τού νά ε¬
  πανίδη γυναϊκά τίνα, είοήγαγε τοιουτοτρόπως
  αυτήν είς τό μοναοτήριον δπου σύτός είχεν ά-
  ναχωρήσει, καί πάλιν ούτω την εξήγαγε.
  (συνεχίζεται)
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΤΗΡΕΣ
  Αφίχθησαν οί περίφημοι Ψεκαστήρες δι'
  'Αμπέλους, Ψεκαστήρες διά δένδρα, καί Θειο-
  τηρες πλατή ς, των Έργοστασίων Άθανα-
  σιάδη, καΐ πωλοϋνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬
  σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί άντοχήν
  αυτών.
  Δεχόμεθα είς επιστροφήν πάν μηχάνημα μή
  πληροΰν απολύτως τούς ανωτέρω ορους.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ 4 ΣΙΑ
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 6λα δι' δλους.
  ΦΥΤΑ ΤΡΩΓΟΥΝ... ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
  Β'.
  'Υπάρχουν υδρόβια σαρκοβόρα
  φυτά πού στήνουν σατανικάς πα-
  γίδας είς τά θύματά των. Πολλά
  έκ των φυτών φέρουν είς κλά-
  δους των πού είνε βυθισμένοι μέ¬
  σα είς τό νερό, μικράς πρασινω-
  πάς κύστεις—μικρές φοΰσκες πού
  "; τό στόμιόν των ύπάρχει ενα
  είδος βαλβίδος Μικροσκοπικά
  ζωθφια τοθ νεροθ πίπτουν ευκολα
  είς τάς ύπςβρυχίους αύτάς παγί-
  δας. Εϊσχωροΰν άπό τό ανοικτόν
  στόμιον, εις τάς κύστεις των κλά¬
  δων τοΰ σαρκοβόρου φυτοΰ. Πί-
  σω των δμως κλείει άμέσως, αυ¬
  τομάτως ή ^αλβίς καί τά ζωΰ-
  φια την παθαίνουν σάν τόν πον-
  τικό στή φάκα! Είνε πλέον αίχ-
  μάλωτοι τοΰ φυτοΰ, πού θά τά
  άφομοιώση, δηλ. θά τά φάγη, μέ
  όλην τού την ησυχίαν.
  Καί ήδη έρχόμεθα είς τό πα¬
  ράξενον φυτόν «άαΐΊ.ίη&'Εοηΐ'ΐ»
  τής εκθέσεως τής Καλλιφορνίας,
  περί τοΰ όποίου οδμιλήσχμεν α¬
  νωτέρω. Τό φυτόν αύτό Ιχει πα-
  ράξενα χωνοειδή φύλλχ, πού μοιά
  ζουν μέ φίδια! Εις τό άνω μέ-
  ρος των, τό νέκταρ πού χύνουν
  τά τοιχώματά των, προσελκύει τά
  εντομα, ένω είς τό χαμηλότερον
  πάτωμα μιά χνουδάτη έπιφάνεια
  καταδικίζει είς άκινησίαν τά πό-
  χ των τρελλών έντόμων ποΰ
  προσεγγίσαν τό ΰπουλον φυτόν.
  Τά νηπεν^'ή των περιοχών των
  Τροπικών, Ιχουν φύλλα πράσινα
  μέ κηλίδας φαιάς. Τά φύλλα σχη-
  ματίζουν βαθείαν κοιλότητα είς
  την οποίαν τά Ιντομα—καί ίσω;
  καί τά μικρά πτηνά—εϊσχωροθν
  προσελκυόμενα άπό τό νέκταρ.
  Ή εξοδος άποκλείετα:· μικροί μυ·
  χζροΐ γάντζοι έστραμμένοι πρό:
  τά μέσα καθιστοΰν την Ιςοδον ά
  δυνατόν. Έν γένει τά σαρκοβόρα
  φυτά παρουσιάζουν ποικιλίαν πα·
  γίδων καί σατανικών μηχανι-
  σμών, μελετημένων άπό την φύ¬
  σιν διά την αιχμαλωσίαν τοϋ θύ
  ματος
  Ένα Ιρώχηιχ πού γίνεται εί¬
  νε &ί τά σαρκοβόρα φυτά τρέ-
  φωνται αποκλειστικώς μέ κρέας,
  μέ τά εντομα δηλαδή πού πιά-
  νούν, ή άν τρέφω/ται καί διά
  των ούσιών πού ροφοΰν μέ τάς
  ρίζας των άπό τό έδαφος, δπως
  τά άλλα φυτά. Τά σαρκοβόρα
  φυτά είνε παμφάγα κα: συνεπώς
  τρέφονται καί κατά τόν συνήθη
  χρ'6πον των φυτών, άντλοθντα ού-
  σίας διά των ριζών των άπό τό
  έ*δαφος. Έν άνάγκη μποροθν νά
  διατραφοθν καΐ μόνον μέ τάς
  θυσίας αύτάς. Άλλ' εχει παρα-
  τηρηθ7]-*ΰστερα άπό τά πειράμα-
  τα πού Ικαμεν ό Μποΰσγκεν—
  πώς τά φυτά αυτά, τρεφόμενα
  καί μέ κρέας, δηλαδή μέ εντομα,
  πχράγουν 5νθη περισσότερα καί
  απόρους πιά βαρειούς. Τό κρέας...
  τά παχαίνει, άν μπορή νά χρη-
  σιμοποιηθή, προκειμένου περί φυ¬
  τών, αυτή ή έκφρασις! Ένα ση
  μείον έν πάση περιπτώσει πού
  χρήζει διασαφήσεως, ύιζ έκείνο
  είς τό οποίον άνεφέραμεν δτι τό
  φυτόν άΒΐΊιΊι&ΐ,οιπατήςέκθέσεως
  τοΰ Σάν Ντιέγκο τής Καλλιφορνί
  άς τρέφεται μέ λουχάνικα. Δέν
  πρέπει νά νομιαθ-ζ δτι τό φυτόν
  κατεβάζει δλόκληρα λουκάνικα,
  τό ενα κατόπιν τοθ ά'λλου! Χορ-
  ταίνει μέ λίγα κομματάκια άπό
  λουκάνικο!
  'Έτοιμα γυναικεΐα φορέματα
  Τοθ Οϊκου Ο Ρ Ε των Αθηνών
  Ό θίκβς ΟΡΕ Περικλέους *4 Αθηναι κάθε χρόνο έκ-
  ποιεί τα έναπομένοντα μοντέλα τού είς διαφόρους ε¬
  παρχίας. Ούτω καΐ εφέτος 8ά έκποιήοη «ϊς την πόλινοας
  μονον ύιά τρείς ημέρας ώιάφορα φορεματα πρωϊνά, άπο-
  γευματινά καί παλτά σέ τιμάς άπιστεύτους. 'Επίσης θά δι¬
  αθέση «ρός πώληοιν πλουσιοίτάτην συλλογήν μοντελων είς
  ΤΟΥΑΛ διά τάς ραπτρίας των πόλεων Ήρακλείοο,Χανίων,
  Ρεθΰμνου καΐ των περιχώρων. Γίνονται δεκταί καΐ πα-
  παραγγελίαι φβρεμάτων επί μέτρω.
  Ζητήσατε παρα των άντιπροσώπων τοΰ Ο'ίκου είς τώ
  {βνοώοχεϊον <ι£ΛΒΕΊ ΙΑ» έναντι 'Εθνικής Τραπέζης βϊς τ& οποίον θά γίνΐ.1 ή έκποίησις, όειγματολβγια, μοντελα καί κάθε σχετικήν πληροφορίαν. "Οσον; ένόιαφερει ή έκμάθησις της Κβπτικης καΐ Ρα· πτικής «; ζητήσβυν κανονισμόν ώωρεάν. (Έκ τής Διβυθΰνσεως τβΰ Οϊκου ΟΡΕ) ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Σήμερον Κυριακήν 3—5 μ. μ. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΡΕΣΙΤΑΛ Δίδος Άθηνοθλας Παπαδάκη. ΜΕ ΛΑΪΚΑΣ ΤΙΜΑΣ * Πλκτεΐα ©εωρεία Γαλαρία Δρ. 20.- » 25.- » 10.— * Ή Δνίς Παπαδάκη θά τραγουδήση έκτός προγράμματος την 3ην μελέτην τοΰ Σοπέν καΐ τό «Μαντήλι» Χατζηαποστόλου. >■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩ2»
  (Τηλέφωνα 5—80 καΐ 6—38).
  Διαθέτει περί τά 400 οινοβάρελα καινουργή Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  .ΒΒ ■■«*!■■*■■■■■■■■■■
  ■»■
  Αι Κοινότητες Λασηθίου
  άποκτοϋν ραδιόφωνα.
  Κατά πληροφορίας έξ Άγίου
  Νικολάου πολλαί έκ των κοινο-
  τήτ^ν τοΰ Νομοϋ Λασηθίου έλα
  βον ηδη αποφάσει; διά την προ¬
  μήθειαν ραδιοφώνων. Κυρίω; τά
  ραδιόφωνα ένδιαρερουν τάς κβι-
  νότητας μετά την ίδρυσιν τοΰ
  Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ Αθη¬
  νών διά τοϋ όποίου έγκαινιά
  ξεται ενας άποτελεσματικός καί
  άμεσος τρόπο; έπικοινωνία; Κέν
  τρου καί έπαρχιών.
  Έκτός των ανωτέρω κοινοτή
  των καί άλλαι άκόμη θά προβούν
  εί; λήψιν άπιΐφάσεων ηρ6ς προ-
  μήθεια ραδιοφώνων. Είς την πρω¬
  τοβουλίαν ταύτην των κοινοτή-
  των έρχεται αυνβπίκουρος καί ή
  Νομαρχία ή όποία θεωρεϊ— καί
  δικαίω;—την προμήθειαν ραδιο-
  φώνων ώς μίαν εκδήλωσιν ιτροό·
  δβϋ άπό τάς μάλλον πβλιτισμέ-
  νας καί σχοπίμους.
  Ή Νομαρχία μάλιστα προτί·
  θεται νά αποστείλη είς τού; προ-
  εδρους κοινοτήτων καταλόγους
  προμηβευτων ραδιοφώνων όσον ά-
  φορά τα μεγέθη, τα; τιμάς κ. λ. π.
  τοΰ τελευταίου μοντέλου των ρα-
  διοφώνων. ΟΙ κατάλογοι ούτοι
  θά μελετηθΰσι άπο τα κοινοτικά
  συμβούλια διά νά νίνη ή καλυ¬
  τέρα προτίμησις είς την ποιότητα
  καί την τιμήν των ραδιοφώνων.
  Σχετικώς εγένετο καί εΐδο
  ποίησι; των ενδιαφερομένων, ύ
  πό τή; Νομαρχίαν 'ινα ύπββάλ
  λβυν τού; κατοίλόγου; έχοντες
  ΰπ' όψιν δτι τα ραδιόφωνα θά λει
  τουργήσουν μέ «μπαταρίες».
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τή
  έπιθυμία τού 'ινα διευκολύνη
  όφριλέτας τοϋ Δήμου τούς
  στερουμένους σήμερον τής οί-
  κονομικής εύχερίας πρός εξό¬
  φλησιν των μέχρι σήμερον ό-
  φειλών των, πλήν των τοιού¬
  των έξ εκμισθώσεως άκινή-
  των τοθ Δήμου καί ψόρων, α¬
  πεφάσισεν Ίνα είς τούς αί-
  τοΰντας καΐ ύπογράφοντας εί-
  δικήν πρός τουτο αίτησιν καί
  δήλωσιν χορηγουμένην υπό τής
  Οϊκονομικής Υπηρεσίας τοϋ
  Δήμου.
  Χορηγήση Φορολογικάς δι-
  ευκολύνσεις ήτοι:
  1) Τής διά μηνιαίων κατα-
  βολών έξοφλήσεως των πρός
  τόν Δήμον χρεών των καί α¬
  ναλόγως τής οίκονομικής άν-
  τοχής τού φορολογουμένου έν¬
  τός έτους καΐ πλέον άπό σή¬
  μερον.
  2) Τής άπαλλσγής τούτων
  έκ των τόκων ύπερημερίας.
  Προσκσλεΐ δθεν τούς έπιθυ
  μοθντας νά τύχωσι των ώς ά-
  νω εύεργετικών καΐ φορολογι-
  κών διευκολύνσεων νά προ¬
  σέλθωσι είς τα γραφεϊσ των
  Οικονομικήν Ύπηρεσιών τού
  Δήμου "ίνα ζητήσωσι τουτο ύ-
  πογράφοντες την ώς άνω αί¬
  τησιν καί δήλωσιν μέχρι τής 31
  Μαΐου 1938 'ινα ούτω άπαλ-
  λαγώσι συγχρόνως των καθη-
  μερινών όχλήσεων τόσων των
  είσπρακτόρων δσον καί των
  αστυνομικον των έντεταλμέ-
  νων την εκτέλεσιν των ένταλ-
  μάτων τα όποΐα θά άνακλη-
  θώσιν άμα τή υπογραφή τής
  αίτήσεως.
  Μετά την λήξιν τής ώς ά¬
  νω προθεσμίας ούδεμία αίτη¬
  σις σχετική θά γίνεται δεκτή,
  τα δέ καθυστερούμενα χρέη
  έκ τελών καθαριότητος, ύδρο-
  ληψΐας καί φωτισμοϋ κ.λ.π. θά
  είσπράττωνται μετά των νομί-
  μων τόκων ύπερημερίας άπό
  τής λήξεως τής χρήσεως, λαμ¬
  βανομένων καί δλων των υπό
  τοθ νόμου έπιτρεπομένων έκ-
  βιαστικών μέσων 1) ένταλμά
  των προσωποκρατήσεως 2)
  Κατασχέσεων κινητών καί ά-
  κινήτων μετά προγραμμάτων
  Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά
  τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεΰει έντός δέκα λεπτών μυΐγες, κουνουπια,
  ψύλλους, κορηοΰς, φθεΐρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π.
  Άπολυμαίνει έντός μιδς ώρας δωμάτια ασθενών.
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο-
  θηκευμένου σίτου, κριθής, βρώμης, όσπρίων κ.τ.λ. έμποδΐζον την ανάπτυξιν
  τής ψείρας καί τοΰ σκώληκος.
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καί είς τάς αποθήκας ύφασμάτων, καταστρέ-
  φον τόν σκόρον.
  Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί
  δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμα διά λόγους εύνοήτους.
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπη, άπό τα Νο-
  σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, 'Εστιατόρια, 'Εργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή
  αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν.
  Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ¬
  ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό περιεχόμενον.
  'Αποφεύγετε αυστηρώς νά άγοράζετε έντομοκτόνα είς χΰμα πρός τό
  συμφέρον σας, καί διά νά μην ε χ ε τ ε άπογοητεύσεις.
  Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεότατσι αντλίαι τού, πωλοΰνται είς δλα τα φαρ-
  μακεΐα καί καλά παντοπωλεΐα. Δοκψάσετέ το άπαξ διά νά πεισθήτε.
  ©ΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'* Μ
  11
  —Αί άκολουθίαι τής Μεγά-
  λης Εβδομάδος.—Κυριακή
  των Βαΐων καί Μ. Δευτέ¬
  ρα.
  Σήμερον Κυριακην των βαΐων
  θέλει τελεσθή την 6.30 π. μ. ή
  ©εία Λειτοοργία τού Χρυαοστό-
  μου ('Αρχιερατική).
  II
  π. μ. θά
  γίνη ή τελετή των κατηχητικών
  σχολείων επί τίί λήξει των μα-
  θημάτων. 4 μ. μ. έ Έσπερινός
  έν τωΜητροπολιτικώΝαώ (Κήρυγ-
  μα) 8 μ. μ. Ή Άκολουθία τοΰ
  Νυμφίου.
  Αυριον Μεγάλην Δευτέραν: 7
  π. μ. ή @εία Λειτουργία των Προ
  ηγιασμένων. 5 μ. μ, Τό μεγ» άπό
  δείπνον 8 μ. μ. ή Άκολουθία τοΰ
  Νυμφίου.
  —Αί βροχαί είς Λασήθι.
  Τα άποτβλέβματα των τελευ-
  ταίων βροχών εί; τόν γείτονα
  νομόν σημειώνονται ώ; ιδιαιτέ¬
  ρως ίκανοποιητικά διά τα σιτηρά
  των παραθαλασβίων διαμερισμά-
  των καΐ είς την δενδροκαλλιέρ-
  γβιαν. Μόνον εί; την ώρίμανβιν
  τής ντβμάτας, ή ψυχρότης τβΰ
  καιροΰ δέν θά ώφελήση. Σημει¬
  ωτέον ότι την Η Απριλίου έπε¬
  σεν άρκετή χιών β!; τα όρεινά
  τοδ Νομοϋ.
  —Τα λιμενικά έργα 'Αγίου
  Νικολάου.
  Επανήλθεν έξ "Αθηνών εί;
  "Αγιον Νικόλαον ό Εϊρηνοδί-
  κης καΐ πρόεδρο; τή; έκεϊ Λι-
  μενική; Έπιτροπή; κ. Μπαντοΰ
  να; όστι; είχε μεταβίί εί; την
  πρωτεύουσαν διά την σύναψιν
  τοΰ δανείου των λιμενικώνέργων.
  —Αί προαγωγαι των διδα-
  σκάλων.
  Ό ΰπουργός τής Παιδεία; ενέ¬
  κρινε τού; πίνκκας προαγωγής
  180 διδαβκάλων άπό τού βαθμοΰ
  γραμματεύς α' εί; εΐσηγητήν.
  —Δωρεάν υποδήματα.
  Τά έν Πειραιεί έργοστάαια
  ΰποδπματοποιΐας τοΰ συμπολίτου
  Στυλ. Καταχανάκη ίδρΰσαντα
  πρατήριον εί; Μοίραις Μεσσαράς
  θά πωλήσουν 2 χιλ. ζεύγη ύπο-
  δημάτων άνδρικών. γυναικείων
  καΐ παιδικών εί; απιστεύτως εΰ
  θηνά; τιμάς. Την μεγάλην Τε¬
  τάρτην τό Πρατήριον θά δια-
  νείμη εκατόν ζεύγ ι ΰποδημά
  των εί; τού; απόρους Μεσσα¬
  ράς εντελώς δωρεάν—άπό τής
  12—1 μεσημβρινής.
  πλειστηριασμοΟ.
  Τά ούτω λαμβανόμενα μέ-
  τρα έπ' ούδενί λόγω θά άνα-
  στέλλονται πρό τής πλήρους
  έξοφλήσεως τοθ χρέους.
  Ηράκλειον τή ί Απριλίου
  1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έπειδή πολλοί παρεξηγοθν
  τες τό δημοσίευμά ιαου άρνοΰν-
  ται την πληρωμήν των είς
  τόν Δήμον όφειλομένων φό-
  ρων επί τή ένδεχομένη τούτων
  ρυθμίσει, πρός αποφυγήν πα-
  ρεξηγήσεων δηλούται δτι μέ¬
  χρι τής καταθέσεως των αι¬
  τήσεων θά συνεχίζωνται ά-
  ναγκαστικά μέτρα αί δέ δι-
  ευκολΰνσεις θ' άρχίσουν άπό
  τής ημέρας καταθέσεως των
  αίτήσεων.
  Έφ' ω παρακαλοθνται οί
  όφείλοντες νά προσέλθουν τό
  ταχύτερον είς τόν Δήμον καί
  νά μή περιμένουν τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας διατρέχοντες
  τόν κίνδυνον διαρρεύσεως τής
  ταχθείσης προθεσμίας 31 Μαΐ¬
  ου.
  Έπίσης παρακαλοθνται
  προσερχόμενοι νά κρατώσι
  καί τά φορολογικά των βιβλίω
  ρια.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΖΗΤΕΙΤΑ1 υπάλληλος διά πε'
  ρίπτερο πωλήσεως σιγαρέττων.
  Πληροφορίαι παρά τώ " καφενΐίφ
  Ιωάννου Γοργορράπτή ΓενΙ Τζί
  Τί
  Α
  *
  ι
  Ι!Ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  17 Απριλίου 193ο
  ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι καταρτίζεται
  έκεϊ πρόγραμμα τακτικών διαπραγμα
  τεύσεων μετά τής Ιταλίας.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας αί δτ>
  απραγματεύσεις αυται θά άρχίσουν έν-
  τός τής προσεχούς εβδομάδος. Λέγε-
  ται ότι ο ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Ζώρζ Μποννέ έσχεν επαφήν διά τό ζή-
  τημα των έν λόγω διαπραγματεύσεων
  μέ τούς Ίταλικούς διπλωματικούς κύ
  κλους.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΤΤΑΛΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1© Απριλίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—-Αγγέλλεται έκ Ρώ
  μης ότε την 6 μ.μ.γτής σήμερον (χθές)
  θά υπογραφή ή 'Αγγλοϊταλική συμφω
  νία. Έν τ<5 μετα£ύ συνεχίζονται τα αχόλια τόσον τοΰ Ιταλικού όσον καί τού 'Αγγλικοΰ τύπου επί τής σπουδαιότη¬ τος τής συμφωνίας. ΤΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΒ 1ΕΡΜΑΙ ΕΚΑΗΑΒΣΕΙΣ ΤΟΗ ΟΜΟΙΕΝΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν- ταποκρΐΐθύ μας).·—Είς τό γεΰμα τό δο- θέν σήμερον είς τό ξενοδοχείον «Ά< κρόπολις» πρός τιμήν των Άχέπανς έ ξεφωνήθησαν λόγοι καί αντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. Οί ομογεν&ϊς προέβησαν κατά τό γεΰμα είς θερμάς έκδηλώσεις υπέρ τοΰ Βασιλέως χαΐ τού πρωθυπουργόν κ Μεταξά. ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΒΑ ΔΙΟΡΙΣΟΗ ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Παρι¬ σίων τηλεγραφήματα άποκαθισταμένων των Γαλλοϊταλικών σχέσεων θέλει διο ριβθή εις την Ρώμην Γάλλος πρεσβευ τής. Ό διορισμός τού Γάλλου πρεαβευ τοΰ προβλέπεται σύντομος, άνεξαρτή τως τής πορείας καί τής χρονικής διαρ κείας των προσεχών διαπραγματεύσεων Γαλλίας—Ιταλίας. ΟΙ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΠΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). -—Ό Γάλλος πρωθυ- πουργός κ. Νταλαντιέ καί ο ύπουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ κληθέντες επισήμως θά επισκεφθούν τό Λονδίνον την 27ην Απριλίου. Αί συνομιλίαι των μετά των κ. κ. Τσάμπερλαιν—Χά· λιφαξ, καθ' ά τηλεγραφείται θά περιστρα φούν αποκλειστικώς είς τα ζητήματα κοινής αμύνης καί πολεμικής όργανώσε ως των δύο χωρών. ΕΞΕΡΡΑΓΗΣΑΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΛΕΗΘ1ΑΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άντα ποκριτού μας). —Έκ Παρισίων τηλε¬ γραφείται ότι άντικυβερνητικαί διαδη- λώσεις λαβοΰσαι χώραν είς Βαλενθίαν καί αλλαχού προσέλαβον χαρακτήρα στάσεως. Οί διαδηλωταί ζητούν άνακω- χήν καί χορήγησιν τροφίμων είς τόν πληθυσμόν. Εναντίον των διαδηλωτών επετεθησαν δυνάμεις βτρατού, ύπάρχουν δέ εκατέρωθεν νεκροί καί τραυματίαι. Π 0101 ΟΙ ΑΦΙΧΘΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΕΣ ΑΧΕΠΑΝΣ Μεταξύ των αφιχθέντων είς Αθήνας Άχέπανς συγκαταλέγονται καΐ οί εξής Κρή τες: Άλέξανδρος καί Εύαγγελία Γεωργιλαδά κη, Α. Περγάκης, Γεώργ. Ροζάκης, Ιωάν. ΓΙολυχρονάκης, ΜαρΙαΛαράκη, Νικ. Κοράκης. Ό Γαλλικός τύπος διάτό ύπογραφέν σύμφωνον Αγγλίας καί Ιταλίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Απριλίου (τηλεγραφικώς).— Κατά πλη¬ ροφορίας έκ Ρώμης τό σύμ¬ φωνον Αγγλίας καί Ιταλίας περιλαμβάνει την αναγνώρι¬ σιν τής ίσχύος τής Αγγλί¬ ας καί Ιταλίας επί τής Με σογείου. Ζώνη ίσχύος καθο- ρίζεται υπό αμφοτέρων των δυνάμεων είς την Έρυθράν θάλασσαν. Επί των συνόρων Αίθιοπίας καί τώ" πέριξ Αγ¬ γλικών κτήσεων θεσπίζεται άμοιβαΐος σεβασμός καί ά- ποφυγή πάσης πράξεως θι- γούσης τα συμφέροντα εκα¬ τέρας των συμβαλλομένων δυνάμεων. Γίνεται έπίσης δια βεβαίωσις διά την ελευθέραν διάβασιν των πλοίων άπό τό Σουέζ είς την Έρυθραν θά¬ λασσαν έν καιρώ είρήνης. Διά την προπαγάνδαν μετα¬ ξύ των Άράβων λαμβάνεται πρόνοια είς τό "σύμφωνον, ού¬ τως ώστε αυτή νά αποφευχθή μελλοντικώς υπό τής "Ιταλίας. Ή Ιταλία ύπόσχεται νά ά- νακαλέσΓ) δλους τούς στρα¬ τιώτας της άπό την Ισπανί¬ αν μετά την λήξιν τού Ί- σπανικοΟ πολέμου. Τό ίδιον έπίσης θά γίντ] καί διά την Ίταλικήν στρατιάν τής Λιβύης. Ό Γαλλικός τύπος σχολιά¬ ζων τό Άγγλοϊταλικόν σύμ¬ φωνον τονΐζει ότι τουτο δέν περιέχει τίποτε σπουδαίον. Οί άρθρογράφοι καταλήγουν είς τό συμπέρασμα δτι είς τάς διαπραγματεύσεις διά τό σύμφωνον, ό κ. Μουσο¬ λίνι έκαμεν Μνα έπιτήδειον χειρισμόν ϋπεκφυγής. | Κατ' είδήΌεις έκ Λονδί- , νού καί τίνες έκ των Αγ¬ γλικών εφημερίδων, ύίΐογραμ- μΐζουν δτι τό σύμφωνον εί¬ νε μάλλον ψυχολογικόν κα_ δεικνύει απλώς καλάς δια" θέσεις. Μεταξύ των Γαλλικών πο¬ λιτικών κύκλων θεωρεΐται ώς καταλληλοτάτη ή στιγμήν διά την σύναψιν ενός Γαλ λοϊταλικοϋ συμφώνου. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΕΡΠΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΤΗΣ ΤΥΝ1ΔΟΣ Διά τούς Γάλλους όπερ γούς τα μέτρα τής κυβερνή¬ σεως Νταλαντιέ εγγυώνται ταχείαν λύσιν δλων των με- σολαβοΰντων μεταξύ αυτών καί των έργοδοτών ζητημά- των. —Είς την Τύνιδα έπικρατεΐ ήδη άπόλυτος ήρεμία κατό πιν των ληφθέντων υπό τής Γαλλικής διοικήσεως αύστηρο τάτων μέτρων. Όργανοΰται ό αγών κατά τού δάκου. Συνεκλήδη εύρυτάτη σύσκεφις. Είς τόν Ινταθθα Φυτοπαθολογι- κόν Σταθμόν συνήλθον άπαντες οί Διευθυνταί τώνΓεωργικώνΤαμείων των Νομών Κρήτης. Είς την σύ¬ σκεψιν ταύτην ό κ. Γάβης, διευ- θυντής τεθ ΦυτοπαθολογικοΟ ΣταθμοΟ Ηρακλείου, παρουσϊα καί τοΰ Γενικοΰ Έπιθεωρητοΰ Γεωργίας κ. Ζερβάκη, εξέθεσε λεπτομερώς, βάσει τής κτηθείσης πείρας καί των έγκυκλίων δια- ταγών τοθ Ύπουργείου Γεωργίας, τα ληπτέα μέτρα πρός πλήρη καί αποτελεσματικήν καταπολέ¬ μησιν τοθ δάκου κατά την έφε τεινήν περίοδον κατά την οποί¬ αν παρουσιάζοντα! Ιδιαιτέρως εύ- νοϊκοί δροι άναπχύξεώς τού, λόγφ των συνεχών καί παρατεταμένων βροχών, τοθ έπικρατοθντος ψύ- χους, τής ύγρασίας, τής παραμο νής εισέτι μικροΰ ποσοστοθ άσυγ κομίστου έλαιοκάρπου, τής μή γε- νικής εσοδείας είς δλα τα διαμε- ρίσματα τοθ Νομοΰ κλπ. Κατόπιν διεξοδικής καί λεπτο μεροΰς συζητήσεως κατεστρώθη πλήρες πρόγραμμα οργανώσεως των μέτρων καταπολεμήσεως τοΰ δάκου, έν προσαρμογή πρός τάς ιδίας τοπικάς συνθήκας, ενός εκάστου ΝομοΟ. Πρός καλυτέραν καί αποτελε¬ σματικωτέραν εξόντωσιν τοΰ δάκου ελήφθη είδική μέριμνα διά την πλήρη θεωρητικήν καί πρακτικήν εκπαίδευσιν επί ΙΟήμερον περί- που,4 τής διδασκαλίας αρχομένης άπό τής 2ας προσεχοθς μηνός Μαίοιι παρά των Δ)ντών των Γε- ωργικών Ταμείων των ϊδιωτών τομεαρχών. Ούτοι θά £χουν υπό τάς δια¬ ταγάς των 5—8 συνεργεΐα ψεκα- στών, αναλόγως των άποστάσεων καί των συγκοινωνιακόν μέσων, καί υποχρεούνται δπως άνελλει- πώς έποπτεύωσιν άπαξ τουλάχι¬ στον τής ημέρας τα συν^ργεϊα τής δικαιοδοσίας των, έλέγχωσι την ποιότητα τής εργασίας των, διαπιστώνωσι τάς ίμφανιζομένας εκάστοτε έστίας τοΰ δάκου καΐ άναφέρωαιν άμέσως είς τόν Δ)ντήν των δακοκτόνων διά την λήψιν των επιβαλλομένας μέτρων. Έπίσης εντελώς ιδιαιτέρα φρον τίς λαμβάνεται διά την πρόσληψιν τοΰ κατωτέρου προσωπικοθ (ψε- καστών, μεταφορέων, δακοπαγι στών καί κυρίως των άρχιεργα των, οΐτινες πρέπει νά Ιχουν πεί¬ ραν περί τα δακοκτόνα, έργαΐΐ- κότητα καί δραστηριότητα μεγά¬ λην, άποκλειομένων όπωσδήποτε των κατά τό παρελθόν [έπιδειξάν των άσυνειδησίαν ή άμέλειαν πε¬ ρί την εκτέλεσιν,, των καθηκόντων των. ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας δι' έγγράφου τού πρός τα Γεωργικά Έπιμελητήρια παρακαλεΐ νά τοθ άναφέρωσι ταυτα τούς ύπάρχοντας είς την περιφέρειαν εκάστου κτη- νοτροφικούς συνεταιρισμούς ή συλλόγους καί τό εΐδος των ζώων τα όποϊα έκτρέφονται παρ' αυτοίς. ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕ1ΟΥ Ή κλήρωσις τοθ λαχείου τοθ Ε"θν. Όρφανοτροφ&ίου, τής ο¬ ποίας έναρξις γίνεται σήμερον θά διαρκέση κατ' άρμοδίαν ανα¬ κοίνωσιν, επί τριήμερον. ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΠΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Έκοινοποιήθησαν έγκυκλίως πρός τα Έμπορικά καΐ Βιομη χανικά Έπιμελητήρια αί κατά τόν μήνα Μάρτιον έπενεχθεΐ- σαι είς τούς είσαγωγικούς πί- νακας τροποποιήσεις. ΟΙ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΝ ΓΕΩΡΓΟΙ Κατόπιν διαταγής τοθ ύ¬ πουργείου Γεωργίας θά κα- ταρτισθώσι πΐνακες έν οΤς θά περιληψθώσι τα όνόματα δ¬ λων των φιλοπροόδων γεωρ- γών εκάστου νομοΰ. Οί γεωρ- γοΐ οΰτοι θά μελετώσιν έκλα- ϊκευτικά δημοσιεύματα τού ύ¬ πουργείου καί θά έπιδιώκωσι την διάδοσιν των γνώσεων τούτων καί είς τούς λοιπούς γεωργούς τής περιφερείας των. ΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΟΣΕΙΣ ΕΞ ΑΓΡΟΖΗΜΙΒΝ Τό υπουργείον των Έσω- τερικών δι' έγκυκλίου τού πρός τα ταχυδρομικά γραφεΐα εντέλλεται νά δέχωντ αι ταυ¬ τα καΐ διαβιβάζωσιν άτελώς ταχυδρομικάς έπιταγάς δι' ών άποστέλλονται ποσά μέχρι δραχμών 50 δι' άποζημιώσεις άγροζημιών. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΨΩΡΑΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Τό Γεωργικόν Ταμείον τοθ νο- μοθ μας λαβόν 6π' δψιν τάς ση μαντικωτάτας ζημίας 25—30 ο)ο τάς προξενουμένας άπό την ψώ- ραν άπό ποσοτικής κ*! ποιοτι- κής απόψεως είς τα έσπεριδοειδή, απεφάσισε κατά -ήν τελευταίαν αύτοθ συνεδρίασιν υπό την Προ- εδρίαν τοθ κ. Νομάρχου, την ε¬ πέκτασιν τής δράσεώς τού καΐ επί τής καταπολεμήσεως τής ψώ- ρας πάντων των έσπεριδοειδών(κι- τρεων, πορτοκαλεών,μανδαρινεών, λεμονεών) των οποίων ή μέση έ- τησΕα παραγωγή υπερβαίνει τα 2 Ικατ. όκ. διά τής χορηγήσεως οω ρεάν των πρός τουτο απαιτουμέ¬ νων φα'.μίκων καί υλικών* καί τή τεχνική έποπτεία καί καθοδη γήσει τής αρμοδίας υπηρεσίας. Ή έναρξις των εργασιών θέλει γίνει μετά την δημοσίευσιν τοΰ σχετικοΰ Διατάγματος. ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΠΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Καθ" άρμοδίαν ανακοίνωσιν καί κατά τό επόμενον εξάμη¬ νον θέλει ισχύση τό αύτό σύ- στημα ώς πρός την σύνταξιν παρά των "Εμπορικον Έπι- μελητηρίων των μητρώων καί δελτίων είσαγωγικοϋ δικαίω ματος. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣΗΜΑ Κατόπιν αποφάσεως τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Έπαγ- γελματιών καί Βιοτεχνών τής Ελλάδος, τα έ'νσημα άτινα θά έπικολλώνται επί των άτο- μικών βιβλιαρίων των ήσφα- λισμένων θά διατεθώσι διά των κατά τόπους ταχυδρομι κων ταμιευτηρΐων. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Διά διατάγματος, είς τό Στρατο λογικόν Γραφείον Ηρακλείου το· ποθετεϊται ό άνθυπασπιστής κ. Έμμ. Χαμηλάκης. Είς τό Στρα¬ τολογικόν Γραφείον Ρεθύμνης το- ποθετεΐται ωσαύτως ό άνθυπασπι¬ στής κ. Παΰλος Σταυρακάκης. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Μ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ Διά διατάγματος δπμοσιΐυθέν- το$ είς την εφημερίδα τής κυ¬ βερνήσεως, προήχθησαν οί κάτω¬ θι έκπαιύευτικοί λειτουργοί: Είς τόν^ βαθμόν εϊσπγητοΰ: Ή 'Α- γλαΐα Νπαδογιαννάκη τοΰ έν Πάτραις Γυμνααίου θηλέων. Είς τόν βαθμόν τμηματάρχου β' τάξεως: 'Η Ευύοκία Ραΐση τοΰ έν Ηρακλείω 'Ανωτέρου Παρθε- ναγωγείου. Είς τόν βαθμόν τμηματάρχου α'. Όκ. Ηλίας Ξανθάκη; τοΰ Γυ¬ μνααίου θηλέων Ηρακλείου, 'Ε- πίσπς προάγονται εί; τόν αυτόν βαθμόν: οί κ. κ. 'Αφαλωνιάτης τοΰ Γυμνασίου θηλέων Ηρακλεί¬ ου, Ιω. Γαλετάκης τοΰ Γυμνασί¬ ου Σητείαξ, Γεώργ. Λβυλάκης τοΰ Γυμνααίου "Ανω Βιάννου καΐ Νικ. Χρόνη; τοΰ Γυμνασί¬ ου 'Αρρένων Χανίων. "Απαντες οί ανωτέρω είναι πρωτοβάθμιοι φιλόλογοι. ΣΧΟΛΙΚΑ_ΑΑΣΗΘΙΟΥ Πληροφορούμεθα 8τι ό Γενικός Έπιθεωρητής τήςΣτοιχειώδουςΈκ παιδεύσεως Β'. περιφερείας κ. Χ. Σκαλιτσιάνος αφιχθείς είς Ά¬ γιον Νικόλαον συνειργάσθη μετά τοθ Νομάρχου Λασηθίου διά τα έκπαιοευτικά ζητήματα τοΰνομοΰ. Είς τα γραφεΐα τής Νομαρχίας έσυνεχίσθησαν αί εργασίαι καί τοθ έποπτικοθ Συμβουλίου Λαση¬ θίου υπό την προεδρίαν τοθ ε πιθεωρητοΰ κ. Μπιμπλή. ΐό συμ¬ βούλιον άπασχολεΐται μέ τάς το- ποθετήσεις των διδασκάλων. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Τό κακουργιοδικεΐον "Ηρα¬ κλείου κατα την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν άπήλλαξε τόν κατηγορούμενον επί βιαία ά- παγωγή "Ελευθ. 1. Μαλινδρέ- τον. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Είς τό γήπεδον Χάνδαξ δίδε¬ ται σήμερον ό προτελευταϊος ά- γών τοθ κυπέλλου Κοτζιά μεταξύ των όμάδων · Ενώσεως Γυμναστι¬ κήν Όργανώσεων καί Έρμοθ. ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διελύθη διά ΒασιλιχοΟ Διατάγ¬ ματος τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Άπίσωκάρι. ΤΕΤΡΑΜΕΡ3Υ11ΙΜΦΩΝΟΥ ΟΧΙΤΑΕΡ ΤΕΛΕΙ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΩΝ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΑΠ9ΨΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί πληρο¬ φορίαι έκ Ρώμης άναφέρουν ότι δέν α- ποκλείεται έκεί ή έναρξις διαπραγμα- τεύσδων πρός σύναψιν δυτικού συμφώ¬ νου μεταξύ Αγγλίας, Ιταλίας, Γαλ¬ λίας καί Γερμανίας. Πβρί τού συμφώνου λέγεται, ^ χωρίς νά έπιβεβαιοΰται, ότι τέλει ήδη έν γνώ- σεε ο καγκελλάριος Χίτλερ καί ότιτό Βερολίνον μελετά τάς προΰποθέσεις ύφ* άς θά δύναται νά γίνη έναρξις συνεννοή- σεων τής Γερμανίας μετά τής Ιταλίας, Αγγλίας καί Γαλλίας, διά την σύναψιν τού δυτικού συμφώνου. Τι] ΛΙΧΟΤΟΜΗΣΕΟΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΟΝ ΙΙΠΑΗΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤ1Κ0Η ΛΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκΣα· λαμάνκας ότι ή διχοτόμηβις είς την ο¬ ποίαν άπέβλ&πε τό στρατηγικόν σχέδιον των εθνικών επραγματοποιήθη. Τα τμή ματα τοΰ Άράντα προελάσαντα κα- τήλθον ήδη πρός την θάλασσαν. Κατε¬ λήφθη μ&γάλη λωρίς έδάφους 1 £» χι- λιομ. έξέλιπε δέ κάθβ διά ξηράς έπικοι- νωνία τής Βαρκελώνης μέ την Βαλένθι- αν καί την Μαδρίτην. ΤΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΧΟΝ ΤΟΥ ΑΡΑΝΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 €» Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τό Πρακτορείον Χαβάς βεβαιοί ότι *τά προκεχωρημένα τμήματα τής στρατιάς τού 'Αράντα άτινα προήλαοαν άπό προχθές, εισήλθον σήμερον είς την παραθαλασσίβ,ν Ί«πανι- κήν πόλιν Βιναρόθ την οποίαν καί κα¬ τέλαβον. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΚΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΪΕΕΡΗΗΤΙΚΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Είδήσεις έκ τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι είς την κυ¬ βερνητικήν Ισπανίαν ή κατάστασις πά- ρουσιάζεται έκρυθμος- Ή κοινή γνώμη είνε εναντίον τής κυβερνήσεως Νβγκρίν τής οποίας τα μέτρα κρίνονται σπασμω- δικά καί άσκοπα. Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΩΜΟΛΟΓΗΣΕ ΤΗΝ ίΜΜΙίΠΟΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι είς τό συ¬ νελθόν σήμερον έν Βαρκελώνη έκτακτον υπουργικόν συμβούλιον, ο πρωθυπουρ- γός τής Ίσπανίας κ. Νεγκρίν εδήλωσεν Οτι ο κυβερνητικόν στρατόςάδυνατεί επί τού παρόντος νά αναλάβη επίθεσιν. Ο ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΔΙΑ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Άνεπιβεβαίωτοι φή μ αι έκ Βαρκελώνης φέρουν τόν πρόε¬ δρον τής Δημοκρατίας Άθάνια έγκα- ταλείψαντα την Βαρκ&λώνην καί μετα- ταβαίνοντα είς Γιβραλτάρ. Ι ΤΟΝ ΕΒΙΤΕΑΕΙΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΛΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται έκ Λονδίνου τάς βυνομιλίας Νταλαντιέ καί Μποννέ μετά των "Αγγλων επισή¬ μων θά έπακολουθήσουν ουνομιλίαι των άρχηγών καί των τεχνικών μελών των επιτελείων των δύο χωρών.