95662

Αριθμός τεύχους

4841

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  α
  κριλίου (τού άν.
  ^.εγραφούν έκϊα.
  >*·ησις είς την ·>
  ιτηγικόν σχέδιον
  ποιήθη. Τα τμή
  ροελάσαντα %%.
  ίλασσαν.
  φς χ
  «* ξηράς έπιχοι·
  •-έ την ΙΙιλένβι·
  Ι ΤΟΥ
  κριλίου (τοθά*·
  » Πρακτορείον
  έ
  ρχρη
  τού ♦Αρίν»
  ιοχθές, εισήλθον
  ^αισσίαν Ίστί*«·
  οποίαν καί **·
  ΡΥΘΜ.2
  Ι 11111111
  ϊΐλίου (τοθ ·>
  ίδήσεις έ* «>*
  ι είς την *>'
  ατάβτασις «*'
  II
  κοινή
  ,βεως
  ονται

  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ»"1
  ,λίου (τοδϊν-
  ηλεγρα^*;*
  βο*
  τι εις τ«
  Κώνη έ«τ**ΐΟ*
  ο πρ«οθυπουρ·
  οςάδυνατει ε**
  επίθεσιν.
  ΫΜβΜΙΑΙΑΙ
  ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΝΟΡ
  >-Γ*/ί
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ε1ΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος '<ί Άμερικής έτησία δολ. 15 έξάμηνος » 8 Τιμή κατά φύλλον Δραχ. 2 ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 * / ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΞ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8*1 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν ΥΠΕΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΥΗΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΤΟΥΟΕΣΜΟΥΤΗΣΑΟΟΚΕΝΤΡΟΣΕΟ: τος δέν ετέθη είς έφαρμο- μόν έστω, άλλ' είλικρινή γήν, παρά τάς άτελευτή- άπολογισμόν, πολλάκις δέ ύ τους συζητήσεις, τάς μελέ-;φίστανται βαθύν κλονισμόν τας, καί τα σχέδια πού εγι- | τής πίστεως των. Καί ό Ίη Πόθος πανελλήνιος, έπι- θυμία διακαής, τής Έλληνι- κής επαρχίας ιδιαιτέρως, ήτο ή καδιέρωσις τού θεβμοϋ τής άποκεντρώσεως καί αυτοδιοι¬ κήσεως καί παρ' ημίν. Κα'ι αύτός ό πόθος πού εμενεν ά- νεκπλήρωτος επί εκατόν ε- έλευθέρας κρατικάς ζω τη ής, ... λοκλήρου ήδη. Ό θεσμός πραγματοποιεΐται έξ ό- της άποκεντρώσεως τίθεται έξ ολοκλήρου είς εφαρ¬ μογήν. Τό συγκεντρωτικόν σύστημα, ή έξάρτησις των πάντων έκ τού κέντρου, ά- νήκδι πλέον είς τό παρελ¬ θόν. Άνετράπη έξ ολοκλή¬ ρου καί κατηργήθη άπό την σημερινήν κυβέρνησιν. Ό συγκεντρωτισμός έξέλιπεν. Καί μαζί τού θά έκλείψουν καί ολα τα έξ αύτοΰ έκπη- γάζοντα κακά. Διότι ό συγ¬ κεντρωτισμός υπήρξεν ή πη· γή τής κρατιχής καί τής κοι νωνικής κακοδαιμονίας μας. Αύτός έξέθρεψε τόν ύοροκέ- φαλον τής πρωτευούσης. Αύ¬ τός άπεμύζα κάθε ίκμάδα τής έπαρχιακής Ελλάδος. Αύτός παρέλυε τάς δημιουρ- γικάς δυνάμεις τής ύπαίθρου καί εγίνετο έμπόδιον είς την πρόοδον, τόν συγχρονισμόν καί τόν έκπολιτισμόν τής χώρας. Αύτός παρέλυε τόν κρατικόν μας οργανισμόν καί καθίστα άργόν, άνώμα- λον, άτονον τόν ρυθμόν τής ζωής μας ώς Κράτους καί ως κοινωνίας. Τό όλέθριβν «ύ- τό σύστημα εϊχε συγκεντρω- σει όλας τάς έξουοίας καί ό¬ λας τάς άρμοδιότητας είς τό κέντρον. Καί εϊχε δημιουρ¬ γήση τόν θλιβερόν μανδαρι- νισμόν τής πρωτευούσης. Τα πάντα έξηρτώντο άπό τούς ύπουργούς καί τάς κεν¬ τρικάς υπηρεσίας των υπουρ¬ γείων. Καί διά τα παραμι- κρότερα καί τα μάλλον ά- σήμαντα ζητήματα επρεπε νά λάβη γνώσιν καί ν' απο¬ φασίση ο ύπουργός, άλλως δέν ήτο δυνατόν νά γίνη τίποτε, διότι ουδείς άλλος είχεν άρμοδιότητα νά ενερ¬ γήση. Έτσι οί ύπουργοί εν¬ νοούμεν τούς πρό τής 4Π5 Αύγούστου καί αί κεν- τρικαί υπηρεσίαι των, απη¬ σχολημέναι συνεχώς μέ τα διάφορα μικροζητήματα, μέ ασημάντους καί πολλά¬ κις γελοίας ύποθέσεις, κα- τετρίβοντο καί δέν εύρισκον τόν καιρόν καί όταν είχον την θέλησιν καί την δύνα¬ μιν ν' άσχοληθοΰν μέ τα γενικώτερα προβλήματα τού Κράτους. Καΐ αί μεγάλαι ύ¬ ποθέσεις τού Κράτους, πολ¬ λάκις μάλιστα καί κεφα- λαιώδη έθνικά ζητήματα, πά ρϊμερίζοντο καί έλησμονοΰν- το χάριν των διαφόρων μι- τήσουν μίαν υπόθεσιν πού θά ειμπορούσε κάλλιατα νά τακτοποιηθή άπό την το πικήν αρχήν ' τής περιφε¬ ρείας των. Αυτή δέ ή κα¬ τάστασις εγίνετο άφορμή νά μαραίνεται ό δημιουργικός ζήλος τοΰ λαοΰ καί νά χά- νουν οί πολίται την εμπι¬ στοσύνην καί την εκτίμη¬ σιν των πρός τό Κράτος. Ιδιαιτέρως δέ όλως όλέ- βριον άπέβαινε τό συγκεν- τρωτικόν σύοτημα διά τάς απομεμακρυσμένας επαρχί¬ ας καί περισσότερον διά τάς νήοουί, των οποίων οί κάτοικοι λόγω των άπβστά- σεων, τής ελλείψεως τα¬ κτικών καί άνέτων συγκοι¬ νωνίαν καί των μεγάλων έξόδων ταξιδίβυ, δέν ήτο εΰκολον νά απομακρύνουν· ται έκ τοΰ τόπου των καί νά μεταβαίνουν εις τό Κέν¬ τρον διά την τακτοποίηοιν των διαφόρων ύποθέσεών των. Δι' αύτό καί αί πλέον απομεμακρυσμένας άπό την πρωτεύουσαν επαρχίαι υφί¬ σταντο περισσότερον την κα· ταδυναστευοιν τοΰ ύδροκεφά λου καί έμενον καθυστερη- μέναι καΐ σκληρώς άδικη μέναι. Τα όλέθρια άλλωστε άπο τελέσματα τοΰ συγκεντρωτι κου συστήματος είχεν αν¬ τιληφθή άπό μακροΰ τό Κράτος, ΔΓ αύτό χαί είς τό σύντίάγμα τοΰ 1927 προε "έκετβ ή καβιέρωσις τοΰ δεσμοΰ τής πλήρους άποσυγ κεντρώσεως καί αυτοδιοική¬ σεως. Διά πβλλούς καί δια φόρους όμως λόγους τό σχε λιτιστική πρόοδος ,-τής νέας τικόν άρθρον τοϋ συντάγμα Ελλάδος. ρμρζ μ το χάριν των διαφόρων μι- κροζητημάτων Άλλά καί ό λό δέ έξ ιαφόρων μ Άλλά καί ό κροζητημά λαός δέν έξυπηρετεΐτο μέ τό σύστημα αύτό. Αντιθέ¬ τως μάλιστα ύφίστατο τερα¬ στίας ζημίας- ΟΙ πολίται χα ο»α την παραμικράν ύπόθεοίν των, ήσαν ύποχρεωμένοι νά προσ· φύγουν είς τό Κέντρον, άφοΰ ούτε οί Νομάρχαι ού- τε καί αύτοί οί "Υπουργοί Γεν. Διοικήται δέν είχον άρμοδιότητα νά έπέμβουν καί νά δώοουν οριστικάς λύ σεις. "Εγραφαν, ύπέβαλ- λάν αίτήοεις καί ύπομνή' ματα, προσέφευγαν είς με- σάζοντας καΐ τέλος άπελπι- σμένοι «πό την βραδύτητα τής γραφειοκρατίας—άλλης ολεθρίας πηγής— ηναγκκζον- το νά μεταβαίνουν οί ϊ- διοι είς τάς Αθήνας χαί νά υποβάλλωνται είς κολοσσι¬ αίας δαπάνας καί θυσίας, είς ταλαιπωρίας καί χακο- παθήοεις καί νά έγκαταλεί- πουν τάς οικογενείας καί τάς εργασίας των επί ημέ ρας πολλάς, δια νά διΐυθε ναν καί παρά τάς ύποσχέ- σεις πού εδόθησαν έπ' αύ¬ τοΰ, κατά καΐρούς είς τόν λαόν. Διότι πόθος τοΰ λα¬ οΰ, είπομεν, ήτο νά καταρ¬ γηθή τό παλαιόν ύδροκεφα- λικόν σύστημα, νά καθιε- ρωθή ό θεσμός τής άποκεν τρώσεως καί νά χειραφετη- θή ή έπαρχία. Καί ή άθλι ότης τής Κρατικής καί δι- οικητικής μας μηχανής διε τηρεΐτο καί έσυνεχίζετο πάν τοτε μέ όλας τάς όλεθρί- ας διά τόν τόπον καί τόν λαόν συνεπείας τβυ μέ- χρι πρό τινος άκόμη, όπότε η Κυβέρνησις εΐσήγαγε τόν θεσμόν τής άποκεντρώαεως. Κ αί αυτόν τόν θεσμόν ό· λοκληρώνει ήδη διά τοΰ δη¬ μοσιευθέντος είς την επίση¬ μον εφημερίδα νέου νόμου περί επεκτάσεως καί καθο- ρισμοΰ τής δικαιοδοσίας των νομαρχών. Αποτελεί δέ ό νέμος αύτές μίαν αληθή δι· οικητιχήν επανάστασιν. 'Α- νοίγει νέαν εντελώς περίο δόν είς την Κρατικήν μας ζωήν. Δημιουργεϊ νέας έν τελως βάσεις διά την εξέλι¬ ξιν ρας ώς Κρατικοΰ καί κοινωνικοϋ έργανΐσμοΰ. Δι' αύτό 6' άοχοίηεώμεν αύριον επί τοΰ ζητήματβς ά- ναλύοντες την σημασίαν καί τονίζοντες την αξίαν τοΰ ν έ ου νόμου περί δικαιο δοσίας χαί άρμοδιότητος των νομαρχών, διά τοΰ όποίου όλοκληρώνεται ή άποσυγκέν τρωσις χαί τίθενται αί προϋ- πεθέσεις τής καθιερώ^σεως καΐ τής Αύΐοδιοιχήσεως, τοΰ ε¬ τέρου σκέλους τοΰ Κρ, διοικητικόν όργανιομοϋ μας διά τοΰ όποίου θά επιτευχθή ό συγχρονισμός καί ή έκπο. Πρός τα θείον δράμα ΗΜΕΡΑΙ ΑΜΦΙΙΟΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΑΕΙΙΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ Ό κατά θρίαμβος τοΰ ΊησοΟ ό ϊδιος λαός πού άνευφήμει την είσοδον τού είς ό Ί την άπιστον πόλιν τής Ίερου σαλήμ την Κυριακήν. Αί έκ δηλώσεις λατρείας πρός τό πρόσωπον τού έκ μέρους τοΰ λαοΟ τοΟ Ίσραήλ. Τα ώσαννά των Ίουδαίων. Ή άναθάρρησις των ταπει- νών. Ή άφύπνισις τοΰ αί- σθήματος τής ανθρωπίνης αξιοπρεπείας είς τάς ψυχάς των καταφρονεμένων, κατε τάραξε τοΰς άρχιερεΐς καί τούς Φαρισαίους. Ή πρόσω πικότης τοΰ νέου «Προφή τού» ΰψώνετο πλέον πελω ρία είς δλην την Ίουδαίαν. Ή άκτινοβολία τοΰ μεγαλεί ου τού, ή λάμψις τής αί'γλης τού έφώτιζον την ψυχήν καί τάς διανοίας τοΰ λαοΰ καί προσείλκυον πλήθη πιστών. Τό φώς τού πού ήνοιγεν είς τα πλήθη τόν δρόμον πρός την άπολύτρωσιν, έρριπτεν είς την σκιάν καί την άφά- νειαν τους ίσχυρούς τής έ- ποχής. Οί Γρσμματεΐς καί οί Φαρισαϊοι, οί άρχιερεΐς καί οί έκπρόσωποι τής κυλιομέ- νης είς την άμαρτίαν Ρωμαϊ- κης Αύτοκρατορίας τό άντε- λήφθησαν. Καί ή'ρχισαν άμέ- σως νά κινοΰνται πρός αν¬ τίδρασιν. Ή εύθηνή δημαγω γία, ή ταπεινή συκοφαντία ή ϋπουλος διαστρέβλωσις των λόγων τής αληθείας, χαρα- κτηριοτικά των ένφυλισμένων καθεστώτων, ετέθησαν είς ε¬ φαρμογήν άμέσως. "Επρεπε νό δημιουργηθή εύνοϊκή ψυ- χολογία μετσξύ τοΰ λαοΰ ώ ότε ν ά μην εκδηλωθή αντί¬ δρασις οτον 6ά έκινεΐτο ό μηχανισμός τής βίας πού θά έ'φερε τό τελειωτικόν κτύπημα. Καΐ ό εΰπιστος λσός, αύτός τόν Ίησοθν ώς προστάτην τού την Κυριακήν καί τόν έτί- μα ώς θεόν, ήρχισε νά με τσστοέφεται εναντίον τού. Άμόρφωτος διανοητικώς, ά διαπαιδαγώγητος ψυχικώς ό λαός αύτός, ζών επί μακρόν είς σκότος δουλείας, ήτο ζύμη ευπλαστος την οποίαν δέν έ δυσκολεύθησαν οί φαΰλοι νά χρησιμοποιήσουν δπως ήθε- λαν, δπως συνέφερεν είς αύ τούς. Ό Ίησοϋς παρετήρησε την συντελουμένην μεταστρο¬ φήν τοΟ λαϊκοΰ φρονήματος μέ βαθείαν οδύνην. Καΐ διεϊ δεν έγγΐζον τό τέλος τού. Έ πίστευσεν δτι ήτο αδύνατον πλέον νά ύπερνικήση. καΐ νά μεταβάλη την Μοίραν Τού. Μέ την αγωνίαν τοϋ νίκη μένου, μέ «περίλυπον την ψυχήν άχρις θανάτου» διήλ θε τάς πρώτας ημέρας άπό τής είσόδου τού είς την Ίερου σαλήμ, ό γλυκθς Ναζωραΐος Είς τα περίχωρα τής Ίερου σαλήμ, είς την Βηθανίαν την οποίαν ήγάπα ιδιαιτέρως, ό Ίησοθς διήλθε τάς δύο ήμέ ρας καί νυκτας, προσευχό μενος καί έλέγχων την ζωή καί τό έργον τού. Είχεν άλ λωστε τόσους λόγους νά κά μτ] τόν έλεγχον αυτόν. Νά ενεργήση ε'να αυστηρόν, μείλικτον, μέχρι ψυχικής αί ματώσεως έλεγχον τής συ νειδήσεώς τού. Διήρχετο τα κρισιμωτέρσς στιγμάς τοϋ βί ου τού. Καί δλαι αί μέγα λαι διάνοιαι, δλοι δσοι α σθάνονται τό βεχρος μιάς μ( γάλης, θείας άποστολής επ τής γτΊς, είς τοιαύτας ότι μάς κυριεύονται άπό τή αμφιβολίαν, άνατρέχουν είς τό παρελθόν δι' ε'να σύντο σοθς, τού όποίου ή άνθρω ίνη φύσις έκυριάρχησε πρός τιγμήν τής σκέψεως καί ών αίσθημάτων τού, έκυρι ύθη άπό αυτήν την άμφι ίολίαν καί υπέστη ισχυρόν λονισμόν. Ισως δταν τα δειλινά καί ίς γαληνεμένες νύκτες διέ σχιζε τό δάσος των κέδρων αί άνήρχετο τό όρος των λαιών καί άνέπνεε τίς μυ· ιωμένες αυρες τ' Άπρίλη νά ξύπνησεν έντός τού ό πόθος ής ζωής. "Ισως δταν έ'βλεπε ά τρεμοσβύνουν τα φώτα ής άμαρτωλής πόλεως μέ- σα είς την άρωματισμένην άπό τούς λωτούς καί τα άγριο ούλουδα νύκτα τής ανοίξεως ά εσκέφθη, δτι θά είμποροϋ σε νά ζήση είς την Ναζαρέτ, την είδυλλιακήν ζωήν της. Ισως άκόμη αί άφηγήσεις τού άγαπημένου τού μαθητοΰ Ιω¬ άννου διά την ζωήν καί τάς γραφικότητας τής ΓαλιλαΙ άς μέ τ' άνθισμένα λειβάδια καΐ τάς ωραίας λίμνας νά έξύτίνησαν έντός τού τό ναρ κωμένον αΐσθημα τοΰ Ιρωτος καί τόν πόθον νά τρυγήση τό μέλι τής ήδονής πού δί δεί καΐ είς τούς κοινοτέρους των θνητών ή ζωή, καί ποΰ εκουσίως τού εϊχε στερηθή Αύτός. Θά είμποροΰσε νά εί νε £νας θαυμάσιος ξυλουρ γός, δπως καί ό πατέρας τού ή ένας άγρότης ζηλευτός ή άκόμη έ'νας άπλοϊκός ψαράς μέ μίαν ωραίαν γυναΐκα, είς τό πλευρόν τού, άχώριστον σύντροφον τής ζωής τού, ποΰ νά γλυκαΐνη. τόν πόνον τής σκληρής βιοπάλης τού μέ τό βάλα,αμο τής άγάπης καί τί]ς " άφοσιώσεώς της. Μέ ώραϊα παιδάκια, χαρού μενά, γελαστά, μέ ξαν θές μποθκλες καΐ γαλανά όλόφωτα μάτια, πού ,,νά τόν δροσίζουν μέ τό περΐσσευμα τής τρυφερότητός των κα νά τού δίδουν τή χαρά τής έλπίδος διά τό μέλλον καί τόν σκοπόν τής ζωής τού. Καί δμως, τα εστερήθη δλα. Κα θυπέταξε την ανθρωπίνην φύ σιν τού είς μίαν ανωτέραν, θείαν αποστολήν. Είς ϊνα ψηλόν σκοπόν. "Υπέβαλε τόν εαυτόν τού είς μίαν ζωήν άσκητικών στερήσεων. Άπέ κλεισεν άπό τόν εαυτόν τού κάθε ήδονήν. Έδέσμευ σε την σάρκα διά νά δώ ότι, πτερά είς τό πνεΰμα καί την ψυχήν. Άπεστέρησε τόν εαυτόν τού κάθε χαρας, διά νά δώση την λύτρωσιν καί την σωτηρίαν είς τοΰς άλ λους. Καϊ τώρα; Έμπρός τού έ'βλεπε την άποτυχίαν. Ό λαός είς τόν οποίον άφιερώ θη, οί άνθρωποι χάριν των ό ποίων έσπατάλησε καί τό τε λευταΐον άπόθεμα τής ψυχής καΐ τής διανοίας τού, οί ι διοι άνθρωποι οί όποΐοι τόν έλάτρευσαν χθές ώς θεόν, τόν έγκαταλείπουν σήμερον διά νά τόν προδώσουν αυριον καί νά τόν θανατώσουν μεθαύ σκαλος τής νέας θρησκείας τοΟ άνθρωπισμοϋ. Ή πίστις ' τού γαλβανίζεται άπό την α¬ πέραντον όσον καΐ ακλόνητον αγάπην πρός τόν άνθρωπον, (αί αυτή ή πίστις θά κατισχύ- ση καΐ θά τόν άναδείξη, α¬ παράμιλλον ήρωα τού Πά- θους.... Μ.— ριον. Ό Ίησοθς τό άντελαμβά- νετο -πλέον πλήρως. Καί είς μίαν στιγμήν κλονισμοΟ κα απογοητεύσεως άναφωνεϊ μέ πικρίαν: «Λαός μου, τί έποίη- σά σοι καΐ τί μοί άνταπέδω- κας! άντΐ τοΟ μάννα χολήν άντί τοϋ ύδατος δξος! Άντΐ τοϋ άγαπαν με, σταυρώ μέ προσηλώσατε!». Είναι ή στιγ- μή τής άμφιβολίας είς την αξίαν τού έ'ργου τού, τού κλο- νισμοΰ τής πίστεως... Είναι ή ωρα τοΰ άμειλίκτου έλέγχο τής συνειδήσεως. Άλλ' ό Ί ησοθς δέν θά κλονιοθή. Δέ θά υποχωρήση. Δέν θά ζητή ση πανικόβλητος συμβιβα σμόν. Διότι δέν είνε κοινό< μάγος' οΰτε δημαγωγός' ου τε ψευδοπροφήτης" οΰτε κα ροσκόπος. Είναι ό ένσαρκω τής καί θεμελιωτής μιάς νέα< ίδέας. Είναι ό άσύγκριτος μύ στής τοΟ πνεύματος.^ Είναι ύπέροχος ίδρυτής καί διδά ΠϋΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΗΙΑΛΗΝΗ^ΠΣΟΕΡΙΝΟΥ Εϊχε κοπάση γιά καλά ή κα- κοκαιρία τό βραδίκι τής Κυρια- κής. Ό Άπρίλιος ξαναγέλασε μέ τό άπέραντο, διάφανο γαλάζιο ου. Ή δύσι καΐ τα τρεμουλιά ιματα των άσΐρων, ΐχρυσιζαν τό γαλάζιο αύτό. Τό ένεψύχωνε δμως βαθύτερα ό Εσπερινάς: Ή καμπανοθλα τοΟ ναίσκου τής συ- οικίας άκούστηκε πρώτη καί ζωηρότερη. Καί ό παρατυχών αίσθηματικός, έθυμήθηκε τό αι- ώνιο, γραφικό έρημοκλήσι, δ¬ που—κατά τόν ποιητήν—«τής "Ανοιξις τό θεϊο κοντύλι»: εΐκόνες Μχει ζωγραφίση μέ τ'άγριολοΰλουδα τ' Άιτρίλη. Ή σημασία τής ώρας, 6πο- θέτω δτι είνε χαί γενικώτερα σύμφωνη μέ τό πνεθμα τοΟ αί σθηματικοΰ. 'Ο Εσπερινάς ώς θρησκευτική περισυλλογή άλλά καί ώς ώμορφιά υποδειγματική είνε πρό πάντων έκκλησάκι. Βε¬ βαία τό έρημοκλήσι δλως διό- λου, κατέχει τα πρωτεΐα στήν ώμορφιά αυτή.- Άλλά καί τό έκκλησάκι απλώς, μέ τίς παληΐς ϊσως βυζαντινές είκόνες τού καί τα φτωχικά μανουάλια τού—δω· ρεά κύριος οίδε ποίθΜ εύσε- βοΰς πληβείου—κατέχει την έ- σωτερικότητα τοΟ ΈσπερινοΟ Οί πιστοί: άνθρωποι τοΟ λαοΟ γερόντισσες μέ παρελθόντα«κλέη», άνώνυμες Μαγδαληνές, ναυάγια τής ζωής, ά'γνωστα δράματα τής λεγομένας κοινωνικής ύποστάθ μης, Ιρχονται καί συνωθούνται έκεϊ. Ή Μεγάλη Έβδομάς από¬ ϊ τόν τύπον ενός συμπαθητι κοθ συναγερμοθ δπου ή είλικρί- νεια Ινώνεται μέ την άντίλη- ψι τής ανωτέρας δικαιοσύνης. Τό πλαίσιο τοΰ θείου δράματος, ε¬ χει την άνταπόκρισί τού την καθαρώς Εύαγγελική. Άλλά καΐ τή χάρι την κΐλλλιτεχνική, τής οποίας δ παράγων ουδέποτε I- λειψεν άπό την Εκκλησίαν 'ενικά καί άπό την Έσπερι- όν εϊδικώτερα. Κτυπούν άκόμη σιγαληνά, τα- πεινά, σχεδόν.-.άθόρυβα οί κα- μπανοΰλες στό έκκλησάκι. Άπό άνηφορικά δρομάκια χατεβαί- ουν πρός αύτό άργά, σκυφτά, άλ¬ λά καί δσο μποροϋν «πανηγυρι- κά», οί φιλόχριστοι. Στό έσωτε- ρικό τού μόλις διακρίνονται αί λάμψεις των κεριών- Νομίζεις δτι έκεϊ τα κεριά άνά(3ονται...γιά νά σβύνουν. Οί στιγμές τής ζωής φωτίζονται μόνο καί μόνο γιά άποκτήσουν μιά φευγαλέα παραίσθησι ευτυχία;. Ό έπίλογός τους είνε τα σβυσμένα κεριά—σει ρές σκοτεινές, άβέβαιες, άνεΕπωτες ψυχές. Τό δάκρυ τοΰ Γολγοθά, αίωνία πραγματικότητα τοΟ μ.αρτ,υ.ρίου, ί2ού τ,ά τέρμ.» Ό Έσπερινός ώστόσο δέν είνε άποκλειστικά δραματική πι νελιά. Άς μή ξεχνοθμε 8τι τό' πλαισιώνουν τ' άγριολούλουδα τ ΆπρΕλη—ή χαρά τής ζωής ή ή νίκη εναντίον τοΰ θανάτου. Ή γαλήνη τής ώρας πλέκει γύ- ρω τού κάτι τό μεθυστικό Μιά τέτοια στιγμή ό θεό φιλος άνέβηκε στό κελλί τή< ΕΕκασίας. Έκείνη τόν ακουσι καί φοβήθηκε: "Εχει τόσο θέλ γηιρο ή ζωή καί δταν άκόμ1 την άντικρύζουμε άπό την περιο χή ενός ^ τέρματος μοιραίου κα άναποφεύκτοι»! Ό Εσπερινοί φανερώνει δλο αύτό τό θέλγη τρο, χωρΐς νά φεύγη άπό γραμμή τ*ς πίστεως. Τα κεν τής ψυχής τα συμπληρώνει έκε νη: Στό βάθος τής θυσίας ι πάρχει πάντοτε ή υπόσχεσις μιδ: άνταμοιβής... Α2ΝΟΔΑΙΟΣ ίς Αργεντινήν. Κατά πληροφορίας τ^ΰ έν Αθήναις άνταποκριτοϋ μας, κυβέρνησις μελετα τόν τρόπον όμαδικής μεταναστεύ- σεως Έλλήνων γεωργών είς Αργεντινήν. Πρός τουτο δέ καί ευρίσκεται είς συνεννοή- σεις μέ την κυβέρνησιν τοΟ Μπουένος 'Άϋρες. Ή μεγάλη χώρα τής νοτιοαμερικανικής αυτής δημοκρατίας εχει άπεράντους έκτάσεις γονιμω- :άτης γής, τελείως άκαλλιερ- /ήτους, δπου πράγματι ειμ¬ πορούν νά έγκατασταθοΰν καί νά πλουτίσουν δεκάδες χιλιάδες άγροτικών οίκογενει- ών. Επί πλέον εχει τό ίδιον περίπου κλΐμα μέ την Έλλά- δα. Έπομένως ή εγκατάστα¬ σις Έλλήνων έν αυτή δέν παρουσιάζει ουτε κινδύνους ουτε ούσιαστικάς δυσκολίας άρκεϊ νά επέλθη συμφωνΐα πρός τουτο. Πολύ ορθώς δέ μελετα τό ζήτημα ή κυβέρνη- σίς μας. Θά λυθή ετσι τό δη· μογραφικόν μας πρόβλημα καί θά τονώθη ή έθνική μας οίκονομία διά τής αυξήσεως τού μεταναστευτικοΟ κεφα- λαίου, διότι οί άποδημοΰντες δέν θά λησμονήσουν βεβαία την πατρίδα τω«. Η ντοματοπαραγωγή τής Ιεραπέτρας. Πληροφορούμεθα δτι μετα- ξύ τοϋ προέδρου ντοματοπα- ραγωγών Ιεραπέτρας καί σο- βαροθ έμπόρου έκ Πειραιώς, παρουσΐα δέ καί τοΟ διευ- θυντοΰ τής Άγροτραπέζης υ¬ πεγράφη σύμβασις άγορδς καί έξαγωγής ολοκλήρου τής έφετεινής παραγωγής, είς άρ κετά ικανοποιητικάς τιμάς. Η καλλιέργεια τής ντομά- τας καθώς καί άλλων λαχα- νικών καί μποστανικών είς την περιφέρειαν τής Γρδς Λυ γιάς εχει δημιουργήσει δνα ι/έον πόρον πλουτισμοθ διά ήν Ίεράπετραν, λόγω τοΟ δτι ή παραγωγή άρχίζει ά¬ πό τοΰ Φεβρουαρίου. Κατ' ετος δέ οί Ίεραπετρΐται είσ- ράττουν άρκετά έκατομμύ- ρια άπό τα κηπουρικά, ένώ μέχρι πρό ολίγων άκόμη έ- τών δέν παρήγον ουτε διά τάς δίας ανάγκας. Καί θά πρέ- πει ή προσπαθεία των αυτή ά ενισχυθή, ώστε νά έπεκτα- θοΰν αί καλλιέργειαί των. Άλλ' εύτυχώς την ενίσχυσιν αυτήν παρέχει προθύμως ή Άγροτική Τραπέζα. Πάντως είς τούς Ίεραπετρίτας, άξίζει κάθε έ'παινος δια την προο- δευτικότητα καί έργατικότητά των. Η όδός Λασηθίου. Πρό έτών οί κάτοικοι τής επαρχίας Λασηθίου εΐχαν προσφερθή νά διανοίξουν διά προσωπικής των εργασίας, άρκεΐ νά διέθετε τό Κράτος τούς άπαραιτήτους έργοδη- γοΰς καΐ τα έργαλεΐα, οδόν πρός Γωνιές Πεδιάδος ώστε νά έπικοινωνήσουν δι' αύτοκι- νήτου μέ τό Ηράκλειον. Προσ έκρουσεν δμως τό ζήτημα είς νομικόν κώλυμα, είς τό δτι δηλαδή οί κάτοικοι μιας ε¬ παρχίας δέν είμπορεΐ νά έκ- τελέσουν όδικά έργα έντός τής περιοχής άλλης επαρχίας καί ή ώραϊα απόφασις έμα- ταιώθη. Άλλά σήμερον, τό κώλυμα, είνε ευκολον φαντα¬ ζόμεθα νά ύπερνικηθή. Καί δέν θά ήτο άσχημον νά με¬ λετηθή τό ζήτημα. Ή όδός Ηρακλείου — Γωνιών—Λαση¬ θίου είνε μεγίστης σπουδαιό¬ τητος. Θά ήτο άδικαιολόγητον νά μή κατασκευάζεται δι' εντελώς τυπικούς λόγους, έφ' δσον οί κάτοικοι προθυμοποι- οθνται νά έργασθοΰν πρός τοθτο.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ψ
  ν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον: «Ό
  Πρίγκηψ τού μεσονυκτίου». Μέ
  τόν Άνρύ Γκαρά.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό άρι·
  στούργημα: «Ό κΐτρινος τύπος».
  Μέ τον περίφημον Ρόμπινσον
  Προίστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Μόνον σήμερον καί '
  αύριον μιά θαυμασία Γαλ '
  λική μουσική φάρσκ:
  :~™ΓΗ στήλη τού ώραΐόκοσμου
  358ον
  ΤΟΥ
  Μ
  Μέ Υόν -
  ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ καί < την ΕΔΙΟ ΜΕΡΑ. Την Κυριακήν τού ΠΑ- | ΣΧΑ τό μουσικό χορευ- τικό χάρμα: Μέ τόν ΦΡΕΜΤ ΑΣΤΑΙΡ καί την ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ5 ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Το *>«
  "Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ &ράδυ κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον.
  Πρετκτορΐΐον
  ΛΙΝΑΡΔΛΚΗ
  Τιιλεν. 5—41
  ■■■■■ε
  Έκάοτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βό-
  λον, θεσσαλονίκην.
  : 5-50
  "Ήταν ή μόνη ποϋ, καί
  μέσα στή φυλακή, δέν ή-
  θελε νά ομολογήση την
  ήττά της. Οί άλλοι μόλις ε-
  νοιωθαν την αίχμαλωσία τους.
  "Αν δέν υπήρχεν ή έπιτήρησις
  καί ό αίώνιος φόβος τής αυ¬
  ριον, ό μικροαστός Λουδοβΐ-
  κος 16ος καί ή θρησκομανής
  Έλισάβετ θά έβλεπον πραγ-
  ματοποιημένο τό Ιδανικά στό
  οποίον άσυναίσθητα άπέβλε-
  παν χρόνια τώρα νά ζοθν
  χωρίς εύθόνη, βυθισμένοι σέ
  μιά πλήρη παθητικότητα.
  Άλλά οί δεσμοφΰλακες ή
  σαν έκεΐ. Σέ κάθε στιγμή πρό-
  σωπα καί περιστατικά ύπεν-
  θύμιζαν στούς φυλακισμένους
  πώς μιά νέα έξουσΐα διηύθυ-
  νε τή μοΐρά τους. Στήν τρα-
  πεζαρία ή κομμούνα εΐχε κρε-
  μάση, τυπωμένο μέ. μεγάλα
  στοιχεΐα τό κείμενο τΡ,ς «Δι-
  ακηρύξεως των δικαιωμάτων
  τού άνθρώπου» μέ την άλγει-
  νή γιά τόν βασιλέα χρονολο-
  γία: «Πρώτον ετος τής δημο
  κρατίας».Επάνω στίς μαρμάρι
  νες πλάκες τοϋ τζακιοϋ υπήρ¬
  χεν ή έπιγραφή: «Ελευθερία,
  ισότης, άδελφωσυνη». Την ώ
  ρα τοΟ φαγητοϋ έμφανιζόταν
  £νας έπΐτροπος ή ό διοικητής
  τοΟ πύργου. Τό ψωμί τους έ-
  κοβόταν άπό ξένα χέρια κι'
  έξεταζόταν μήτιως περιεΐχε
  κσνένα μυστικό μήνυμσ: Καμ¬
  μιά εφημερίδα δέν είσήγετο
  στό Τάμπλ. Όλοι οί άνθρω
  ποι πού έμπαιναν στόν πΰργο
  ή έβγαιναν, ήρευνώντο έπιμε
  λώς άπό τούς σκοπούς, οί ό-
  ποΐοι άναζητοθσαν παντοΰ
  καί πάντα μέ καχυποψία
  κρυμμένα χαρτιά.
  (συνεχίζεται)
  Δια νά είσθε ώραία την άνοιξι
  Φροντίδες γιά τα μαλΑιά οας
  ΜΟΝ
  Τού Αεωνίΰ*
  Ό έρχομός τής ανοίξεως πού ε-
  πρεπε νά είνε μία περίοδος τόσο
  χαρούμενη μας εϋοίσκει συχνά ο¬
  λίγον δΰστροηες' άπό ποΰ προέρ·
  χεται αύτό;
  Είνε, γιατί χωρ'ις νά τό θέλω¬
  με, δέν είμεθα πολύ εύχαριστημέ-
  νες άπό τους εαυτούς μας, καί αι¬
  σθανόμεθα άπογοήτευσι κάθε φθ
  ρά πού κυτταζώμεθα είς τόν χα-
  θρέπτη Πρέπει νά όαολογήσωμε
  ότι ή δοκιμή των καπέλλων της α¬
  νοίξεως, τό άηλετο φώς έμπρός
  είς τούς μεγάλους καθρέπτες των
  μοδιστών, είνε μία σκληρά δοκι-
  μασία γιά μιά γσναΐκα ή όποία
  πέρασε ίνα μακρύ, κουραστικό
  χειμώνα. Τό δέραα κουρασμένο
  δέν συγ.<ρατεΐ τα ψιμμύθια. Τα μαλλιά Μχουν χάση ολίγον άπό την στιλπνότητά των. Τα μάτια στεροΰνται λάμψεως θέλω να σάς άπαλλάξω άτιό την μικρή αυτή κρίσι μελαγχολί- ας Άοκεΐ γιά νά σας βρή ή σνοι ίις δροσερή, χαρούμενη, άκτινο- βόλο, ν' άπασχοληθήτε μέ την ώ μορφιάν σας μία μόλις έβδομάδα, μερικά μόνον λεπτά τής ώρας πε ρισσότερον άπό δ,τι κανρτε συνή θως καθ" ημέραν. Δέν ϊχετε οΐ5:ε νά σκεφθήτε: Άκολουθήσετε ά πλώΓ τό μικρόν πρόγραμμα τΐού θά σδς δώσω, καί πού θά σάς κα τευθύνη άπό ήμέρα σέ ημέραν, πρός τον σκοπόν πού εΰχεται κά θε γυναΐκα νά επιτύχη: νά είνε ώ ραΐα. "Ιδού τί ακριβώς χρειάζεται τίς όκτώ αϋτές ήμέρες. Φροντίσετε πρώτα γιά τα μαλλιά σας Τα μαλλιά σας την εποχήν αυ¬ τήν είναι πολύ λιπαρά ή πολύ ξηρά. Ό πολύ θερμός άίρας των δωματίων δέν είνε ό κατάλληλος γιά τα μαλλιά καθώς καί για τό πρόσωπό μας. θα τούς άποδώ σετε την στιλπνότητά των μέ μίαν έκ των καλυτέρων μεθόδων πού ύπάρχουν. "Ενα σαμπουαν (λούσι- μο) άπό κροκούς αύγών. Άρχίσετε άπο έ'να δυνατό βούρ- τσισμα των μαλλιών. "Εηειτα θα πάρετε ολίγον άπό τό ειδικόν λάδι των μαλλιών. θά τό θερμά- νετε έλαφρά, θα βρέξετε σ' αύτό τό δκρον των δακτύλων σας καί θά τοίψετε δυνατα τό δέραα τής κεφαλής επί μερικά λεπτά. "Επει- ι τα θά πάρετε τρείς κροκούς ού- 1 γών, θά τούς κτυπήσετε καί θά προσθέσετε τρείς μεγάλες κου· Ιταλιές ροΰμι. θά φροντίσετε προ¬ ηγουμένως νά προμηθευθήτε άπό τό φαρμα·<εΐο, μιά μποτίλλια διυ- ιλισμένου νεροϋ. Τό ν?ΓΟ αΰτό δέν στοιχίζει άκρφά καί θα έξυπηρε- | τήση πολύ είς την έξαιοετική αύ¬ τη περιποίησι τής καλλονής των μαλλιών σα<:. Τό νερό σας διϋλι- σμένο η" οχι θά είνε χλιαρό Δέν πρέπει νά είνε θερμό, γιατί έν τοιαύτη περιπτώσει θά έ'πηθτ τό αύγό επί των ααλλιών σας. Βοέ ξετε λοιπόν τα μαλιά σας μέ τό χλιαρό νερό. Χύνετε έ'πειτα άργά επί τής κεφαλής σας τό μΐγμα αΰ γών—ροΰμι τριβοντας τα μαλλιά σας ακριβώς ώς εάν έκάνετε σαμ- πουάν μέ βάσι τό σαποΰνι. Μην φοβηθήτε νά "ά τριψετε δυνατά ώστε νά είσχωρήση, παντοΰ τό δια λυμένο αύγό Όταν είσχωρήση καλά τό αύγό, βρέχετρ τα μαλ>ιά
  αδιακόπως έξακολουθήτε να τα
  τρίβετε καί επειτα τα ξεπλύνετε
  μέ πολλά νερά.
  Όταν στεγνώσουν τα μαλλιά
  σας θά ένθουσιασθήτε διά την μα-
  λακότητα καί την λάμψιν των Κτε
  νισθήτε τότε μόνη σας ή σπεύσετε
  είς τόν κομμωτή σας. Διά την με
  γάλην θεραπείαν ή έργασία αυτή
  είνε άρκετή διά την πρώτην ήμέ
  ραν.
  ή Ντιστεγκέ
  'ΕΑευθ. Πηγάκης
  Ίατρός— Παθολόγος
  Δέχεται έν τω ιατρείω τού
  όδός Τσακίρη (οίκίσ στρατη-
  γοΰ κ. Άλεξάκη) 10--12 π. μ.
  καί 4—6 μ. μ.
  19ον
  Καί ή γυναΐκες Ιφερναν μΰρον
  εύωδιαστό καί άκριβό, τό άρωμα
  πού ό Ιησούς άγαποόσε τόσο, καί
  τοΰ τό Ιχυναν μέ άγάπη στά πόδια
  τού. Ό Ίσκαριώτης ό Ιοιος παζα-
  ^ΐύοντίς το πολλήν ώρα,μέπεϊσμα,
  άγόραζεν άκριβό κρασί γιά τόν
  Κύριο. Όταν Ιβλεπε τόν Σίμω-
  να Πέτρο, μέ την άδια*ορία τοΰ
  &ν%ρώπου γιά τόν οποίον μόνον
  ή ποσότης ίχει σημασία νά πίνη
  τό άκριβό έκείνο ποτΐ, ό Ίούδας
  γινόταν εξ(ο φοενών. Κχί μέ¬
  σα στήν Ίερουσαλήμ πού ήταν
  δλο πέτρα καί κατσάβραχο, καί
  τα δένορα, τα λουλούδια καί ή
  πρασινάδα, Ιλειπαν σχεδάν τελεί¬
  ως — αύτός εΰρισκε καί ξετού-
  πωνε λουλούδια άνοιξιάτικα καί
  τίδινε στίς γυναϊκες γιά νά τα
  προσφέρουν στόν ΊησοΟ.
  Γιά πρώτη- φορά στή ζωή τού,
  ό Ίσκαριώτης σήκωνε στήν άγ-
  καλίά τού τα μικρά παιίιά πού
  ϊβλεπε στίς αύλές κι' Ιξω στούς
  ορ&μου^. Τα φιλοΰσε, βιάζοντας
  τον έαυτό τού, γιά νά μή κλά-
  ψουν καί τα πήγαινε στόν Ίη-
  σοΰ πού άγαποΰσε έξαιρετικά τα
  μικρά, άθώα πλάσματα. Συχνά
  συνέβαινεν ώστε κανένα παιδάκι,
  μέ μύτη βρώμικη καί μαΰρ?ς
  μποϋκλες, νά σκαρφαλώνη στά
  γόνατα τοΟ συλλογισμένου Να-
  ζωραίου, καί νά τοΰ ζητή φιλιά
  καί χάδι^ί. Κι' ένψ, ό ϊνας διά
  τοΟ άλλου, ό Ναζωραΐος καί τό
  μικρό παιδί Υ^ταν εύτυχισμένοι, ό
  Ίούδας, λίγο παράμερα, διέσχι-
  ζε τόν δρόμο, μέ τό Οφος ενός
  αύστηροθ δημίου πού την άνοιξι,
  άφήνει νά μπή μιά πεταλούδα
  στά κελλί ενός καταδίκου κι' ΰ-
  στερα κάνει πώς θύμιωσε καί
  μουρμουρίζει γιά την άθώα αυτή
  παραβίασι των κανονισμων.
  (συνεχίζεται)
  'Αφίχθη τό νέον Α. Γ. Γλυκοσέρτικο
  Ι^όκκινο κουτι 25 >Ρ· δρ«Χ· 13.—12 1)2 νρσμ. 6,70.
  Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συ
  'νελθών έκ τοΰ άτυχήματοςδπερ
  'μέ Μπληξε, σπεύδω να ευχαρι
  ίστήσω καί δημοσία τούς άζιωματι
  κούς καί 6πλίταςΧωρ)κης της πολε
  Ι ώς αας διά τόν έπιδειχθενταίηλον
  πρός διάσωσιν καί προστασίαν
  τής περιουσίας μου κατά την πυρ
  καιάν της 13ης τρέχ. έκραγείσης
  έν τω ταρά την πλατείαν Ελευθ.
  Βενιζέλου 'Εμπορορραφείφ μου.
  Ι Επ* εύκαιρία γνωρίζω είς τούς
  Ιφίλους καί πε'λάτας μου δτι έγκα
  ,τεστάθην προσωρινώς παραπλεύ
  ρως τοϋ κ. Ρεγκινάκη καί κάτωθι
  | τής οίκθδομής τοΰ κ. Ε. Κ. Καβ
  Βαλάκη.
  Έν Ήρακλείφ 15-4-33.
  Ό ευχαριστών
  Ιωσήφ Κουναλάκης
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή Άπριλιάτικη . χιονιά ή έν·
  σκήψασα άπό τάς νυκτερινάς ώ¬
  ρας τοΰ παρελθόντος Σαββάτου.
  —Ύπεχρεώθη τό άπόγευμα τής
  επομένης, ΐσως.. άπό τάς διαμαρ¬
  τυρίας καί την γενικήν κατακραυ-
  γήν των συμπολιτών, νά δώστ) τό¬
  πον είς την οργήν της.
  — "Ωστε νά μπορέση πάλιν νά
  ρΐσχωρήση είς τό ημερολόγιον,
  άπό τής χθές "ιδίως, ή άληθινή ά¬
  νοιξις καί ό άληθινός Άπρίλιος.
  — Πρός γενικήν αγαλλίασιν
  —ΤΙ Νομαρχία Ηρακλείου διά
  νά διευκολύνη τούς ΰπαιθριοφί-
  λους καί τούς όργανωτάς έκδρο-
  μών, εζήτησε πληροφορίας άπό
  την "Επιτροπήν Τουρισμοΰ.
  — Περί των ώραιοτέρων τοτιο-
  θεσιών τοΰ νομοθ μαο, των άττο-
  στάσεών τοίν είς χιλιόμετρα κλπ.
  —Προκε'ΐμένου νά λάβη γενι·
  κώτερα μέτρα διά την ενίσχυσιν
  τοΰ εσωτερικόν τουρισμοΰ.
  —Διά την εύπρεπεστέραν εμ¬
  φάνισιν τής πόλεως εξακολου-
  θοΰν πάντοτε αί φροντίδες των άρ
  μοδίων.
  —'Εκτός των συνεχιζομένων έ-
  πισκευών των δρόμων καί τής πε¬
  ριποιήσεως των πρασιών καί των
  δενδροστοιχιών κ. λ. π., Ισοπε-
  δοΰται καί έξωραίζεται καί ό χώ·
  ρος ε"ξωθι τοΰ ΔημοτικοΟ κή·
  που.
  —Τό τροπάριον τής Κασσιανης
  θά εκτελεσθή σήμερον τό έσπί
  ρας είς τό" Μητροπολιτικόν Να
  όν τοΰ Άγίου Μηνδ, υπό τΓις χο
  ρωδίας '-,τής Παιδαγωγικής 'Ακα
  δημίας άρμονικώς χατά τό τΐλεϊ
  στον μέρος τού. καί μονωδικώς
  υπό των ίεροψαλτών τοΰ Ναού.
  — Αί τόσον έκφραστικαί άρμο
  νικαί μελωδίαι θά άποδώσουν
  δλον τό ποιητικόν περιεχόμενον
  τοΰ τροπαρίου χάρις είς τάς
  γενομένας δοκιμάς καί τούς καλ
  λιφώνους τής Άκαδημίαο.
  —Ανηγγέλθη χθές ό καταρτι-
  σμός τής χορωδίας καί τοΰ ναοΰ
  τοΰ Άγίου Δημητρίου.
  —Ή χορφδία άπετελέσθη άπό
  τούς κ. κ. Κοπιδάκην, Τετέλην,
  Βαρδάκην, Αλεξίου, Μαοκόπου·
  λον. Παπαδάκην, Τσιγώνην, Πο¬
  λίτην, Άδάμην, Χαρκιολάκην καί
  Άνδριακόπουλον.
  — θά εκτελέση δέ σήμερον τό
  μελωδικόν τροπάριον τής Κασσια-
  νής την καλήν εκτέλεσιν τοΰ ό-
  ποίου καί έγγυδται δπως καί
  πέρυσι.
  —Την μεγαλυτέραν κίνησιν κα
  τα την ημέραν τοΰ Πάσχα θά ε¬
  ξασφαλίση καί εφέτος τό 43ον
  Σύνταγμα.
  —Αύτό τουλάχιστον διεπιστώ
  σαμεν άπό μίαν επίσκεψίν μας είς
  τό σύνταγμα τοΰ όποίου περιήλ
  θομεν τούς περισσοτέρους θαλά
  μους, τό άναρρωτήριον μέ τα
  όλοκάθαρα κρεββάτια τού, τα
  μαγειρεΐα καί τούς κλιβάνους
  λειτουογοοντα μέ ζηλευτήν τάξιν,
  τό κτηνοτροφεϊόν τού κ. λ π.
  —Ό όδηνός μας έπιλοχίας κ.
  Μακριδάκης μδς ανέφερεν δτι οί
  στρατιώται μας, ήρχισαν ήδη έτοι
  μαζόμενοι διά την μεγάλην έορ
  την τής Χριστιανωσύνης ή όποία
  ώς γνωστόν είς τόν Ελληνικόν
  στρατωνα κυρίως έκδηλώνει δλον
  τόν χαρακτήρα καί την σημασίαν
  της.
  — Καί δσον άφορς: την πά
  νηγυρικήν της εμφάνισιν καί
  ώς πρός την συναδέλφωσιν στρα
  τοΰ καί πολιτών.
  — Είς Ηράκλειον ευρίσκονται
  άπό τής προχθές, άρκετοί Γερμα
  νόπαιδες—μαθηταί τοΰ Γυμνασίου
  τής Λειψίας.
  ό Ρέπορτερ
  μόνον μπορεΤ νά χαρακτπρισδπ
  τό σιγαρέττο αύτό Ηόγω τής τεΗείας
  κσί έπιμεΗημένης έπιΗονης των κα¬
  πνών άπό τα όποία δημιουργεΐταΐ
  τό ύπέροχο χαρμάνι τού.
  Ι ΓΑΛ Α
  —Έκδόσεις.
  Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε μέ
  αρτίαν δπως πάντοτε εμφάνισιν
  καί συνεργασίαν ή «Πνευματική
  Ζωή» τοϋ κ. Μελή Νικολαΐδη. .Α
  πό τα περιεχόμενα σημειώνομεν:
  "Εσσελιγκ (μεταφ Δ. Ξυδιδ): Ε,ί
  σαγωγή στήν Ίστορία τής Νόελ
  ληνικής Λογοτεχνίας. Στρατή Μυ
  ριβήλη:«Συζήτησι γιά τόν ϊρωτα».
  "Αργη Κόρακα «Τό "Ελληνικόν
  βιβλΐο Τό ίδιο τεϋχος περιέχει
  κριτικά σημειώματα των κ κ.
  ΙΧατζίνη, Β Σεμερτζίδη καί τής κ.
  ' Σοφίας Μαυροειδή -Παπαδάκη.
  Λύσις προχθεσΐνού
  ύπ'άρ. 89σταυροΑέξου
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1
  - Βίλλα μέ δλας τάς
  ευκολίας, μοντέρνα, είς τιμήν συγ
  κατα6α:ικήν. Πληροφορίαι στό
  Καφενειον Δημ. Μπουρλάκη, 1
  Οδος Ψαρομηλίγκων, 'Ηράκλϊΐον.

  §
  **»
  « αί
  οτιΚο0 ζ
  ώριον τής Κασσ10νή;
  Πι σήμερον τό έσιΐέ
  «ητροτΐολιτικόν Νβ
  ' Μηνά, υπό της χ»
  Πδή ^
  «κώς α-.ά τό
  «ου. καί μονωδικ&'
  ραλτων τού ΝσοΟ.
  ' ίκφραστικα'ι άρμο
  αι θά άποδώσουν
  ητικόν περιεχόμενον
  >« Χάρις είς ι άς
  •κιμάς καί τούς κου
  Άκαδημίαο
  θη χθές ό καΐαρτι-
  ωδίας καΐ τού ναού
  ΐμητρίου.
  Ία αττετελέσθη Μ
  οπιδάκην, Ίΐύψ,
  λεζιου, ΜαρκΟΓΛ''
  «ην, Τσιγώνην, Π»
  ', Χαρκιολάκην κ«ί
  ιον.
  έστι δέ σήυερον τό
  >παριον της Κασσια-
  |ν εκτέλεσιν τοθ ό·
  'γυάται δπως κοί
  κίνησιν κα
  ν τού Πάσχα θάί·
  1 εφέτος τό 43ον
  λάχιστον διεπιστό
  ' επίσκεψίν μας είς
  ου δποίου ηεριήλ
  ρισσοτέρους θαλά
  ρρωτήριον μέ τα
  >£ββάτια τού, τα
  τούς κ> ιβάνους
  μέ ζηλευτήν τάξιν.
  ^ν τού κ λ. π.
  μας έπιλοχίας κ·
  ; ανέφερεν δτι οί
  ήρχισαν ήδη έτοι
  την μεγάλην έορ
  (νωσύνης ή οττοία
  ς τόν Ελληνικόν
  ις έκδηλώνει δλον
  καί την σημασίαν
  άφορ$ την ττα
  εμφάνισιν κσι
  ι/αδέλφωσιν στρο
  νειον ευρίσκονται
  ;, άρκετοί Γίρμ*
  αί τού Γυμνασίοιι
  ο Ρέπορτερ
  ϊκυκλοψόρησε μέ
  ντοτε εμφάνισιν
  Λ ♦ Πνευματικαι
  η ΜικολαΤδη. ·*
  να σημειώνομεν-
  ορΐα τής Μσελ
  (σς. Στρστη Μ"
  γιά τόν ερωτβ'-
  ,Τό Ελληνικόν
  τεϋχος ττεΡ'έΧ*1
  ,ατα των κ_
  ,τζίδη κα'ι τπζ
  -Παπαδάκη.
  χ
  ,υρολέξοϋ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "ΑΘλιοι.
  280ον
  Συνελθών έκ τής φρΐκης ό Θερσανέμης ηρώ¬
  τησεν.
  Άλλά πώς θά κάμρς διά ν' άναπνέης;
  —Θά άναπνέω.
  —Μέσα είς έκεΐνο τό σεντοθκι! Έγώ, μόνο νά τό
  συλλογισθώ, μοθ τιιάνετσι ή σναπνοή.
  — Θά έχης, βεβαία, κανένα τρυπάνι" πρός τό
  μέρος δπου θά είνε χό στόμσ ιιου, ά^οίγεις κα-
  μποσαις τρΰπαις έ&ώ κ" έκεΐ, καί επί,ιτο: προσέ»
  χεις νά μην καρφώσης καλά τό επάνω σανίδι τού
  φερέτρου, άλλά ν' αφήσης διάστηιια, ωστε νά
  περνά ό άέρας.
  —Καλά! άλλ' άν οοθ έλθη νά Ρήξ^ς, ή νά
  πταρνισθής;
  —Άνθρωπος δστις δραπετεύει, ποτέ, δέν βή-
  χει, οίίτε πισρνίζεται. Απόφασις χρειάζεται, κΰρ
  Θερσσνέμη' τιοΐο άπό ιά δύο είνε προτιμότερο;
  έδώ νά μέ συλλάβουν ή νά Φύγω μέ τό μέσον
  έκεΐνο;
  Πολλοί πσρετήρησαν ΐσως, δτι ή γαλή, οσάκις
  ίδη θύραν, ής α( δύο πτέρυγες είνε ήμίκλειστοι,
  ίσταται έξωθεν αυτής καί περιφέρεται διστάζου-
  σα νά εισέλθη. Τίς δέ είπεν είς τήνγαλήν: «Άλλ'
  Ιμβα μέσα άνόητη!» Όμο'ως υπάρχουσι κοΐ άν-
  θρωποι, οΐτινες, ένώ βλέπουσιν ενώπιον των ή-
  μιανεωγμένην διέξοδον τίνα, ίστανται άμφίρροποι,
  καί κινδυνεύουσιν ούτω νά συντριβδσιν υπό τής
  εΐμαρμένης, κλειούσης βιαίως την διέξοδον πρός
  αύτούς. Οί προφυλακτικώτκροι αυτών, καίτοι γα
  λαΐ, ή μάλλον καθό γαλαΐ, διατρέχουσι ένΐο
  τε μεΐζονα κίνδυνον, ή οί θρασύτεροι Ό Θερσα
  νέμης ήτον έκ τής φύσεως των δισταΓόντων,
  άλλ' δμως ή άταραξία τού Άγιάννη τόν ένε
  θάρρυνε.
  —Άς είνε λοιτιόν, άφοΰ τωόντι δέν ύπάρχει
  άλλος τρόπος.
  — Τό μόνον δπου μέ άνησυχεϊ, είπεν ό Ά
  γιάννης, είνε τό τί έχει νά συμβή έπ,ειτα είς τό
  νεκροταφείον.
  —Ά! δσο δι* αύτό, έγώ δέν εχω την παρα
  μικρή άνησυχία, άπεκρΐθη ό Θερσανέμης. Άρκεΐ
  ού νά εΐσαι βιβαιος πώς θά άνθέξης μέσα
  είς τό φέρετρο, κσί δσο διά νά σέ βγάλω Ιπει
  τα μέσα άπό τόν λάκκο, εΐμαι ήσυχώτατος. Ό
  νεκροθάπτης είνε φίλος μου" άγαπα ό κακομοί
  ρης τό ποτήρι. Ό γέρο Μανώλης. Αύτός βάλλει
  τούς νεκρούς μέσα είς τόν λάκκο καί έγώ
  τόν νεκροθάπτην μέσα είς τόν σάκκον μου. Νά σοΟ
  είπω έγώ τώρα τί εχει νά συμβή. Τό φέρετρο
  θά φθάση είς τό νεκροτοφεΐο ολίγο πρίν νυκτώστ].
  Θά τό κατεβάσοον είς τόν λάκκο. Είνε χρέος
  μου νά τό συνοδευσω Ι'ως έκεΐ. Θά έ'χω είς τόν
  κόλπον μου έ'να σφυρί, μία σχενδύλη (τανάλ
  λια) καί μία σφήνα. Ό ίερέας λέγει την άκο
  λουθία δπου χρειάζεται κάμνει τό σημεΐο τοϋ
  σταυροΰ, ραντίζει επάνω άγίασμα καί... άπ' έδώ
  πδνε οί άλλοι. Πάει καί αύτός στή δουλειά
  τού.
  Μένω μόνος μέ τόν γέρω Μανώλη. ΣοΟ εΐπα
  πώς είνε φίλος μου. Έν άπό τα δύο, ή θά έλ
  θτ| μεθυσμένος ή νηστικός. "Αν έλθη νηστικός,
  τού λέγω.—Γέρω Μανώλη, πσμε νά πιοϋμε μιά,
  καί ϋοτερα γεμΐζεις τόν λάκκο. Τόν παίρνω, σοϋ
  τόν κάμνω στουπί, είνε πρδγμα δπου τό πα-
  θαίνει όγρήγορα, έπειδή έχει πάντοτε καμωμένη
  την όρχή. Σοϋ τόν πλαγιάζω κάτω άπό τό
  τραπέζι, κοί έπιστρέφω σιμά σου. Ή δουλειά έ-
  τελείωσε. Άν πάλιν είνε μεθυσμένος, τοϋ λέγω1—-
  Πήγαινε, κι' έγώ τελειώνω τή δουλειά σου. Αύ
  τος πάει, καί τότε σ' έβγάζω, άμέσως άπό τόν
  λάκκο μιά χαρά.
  (συνεχίζεται)
  ι*.
  μ α ■ ■ β εί ■ ■ «ι ■ « Η β ι
  !«■«■«■ Μ ■■■■«••Β ■■■■■!
  Είςτό'ΑκτινολογικόνΈργαστήριον
  ΙΩ. ΕΜ. ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΥ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Εγένοντο νέαι συμττληρωματικαί έγ-
  καταστάσεις τελειοτάτων μηχανημάτων
  Άκτινοθεραττείας καί Ήλεκτροθερα-
  πείας.
  ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ:
  'Ακτινοσκοπήσεις καί άκτινογραφίαι δλων των
  συστημάτων. Τηλακτινογραφήσεις θώρακος, ορθο-
  διαγράμματα καρδίας «αί άορτής, άκτινογραφίαι
  κατά σειράν στομάχου καί δωδεκαδακτύλου, χο-
  λοκυστογραφίαι, πυελογραφίαι κ.τ.λ.
  Άκτινοθεραπεία
  (Έπιπολής, μέση καί κατά βάθος).
  Ήλεκτροθεραπεία
  ('Υπερβραχέα κύματα, ήλεκτροπηξία, γαλβα-
  νο—φαραδικόν ρεΰμα, ίοντισμός).
  Αριθ. τηλίφ. 4—16.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■ε**·1111
  ι··ΒΜΐ>Β·ει ■■■■■■■
  ■«■■«Μ
  «ι
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩΣ»
  (Τηλέφωνοτ 5-80 καΐ 6—88).
  Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα καινουργη Ίτα-
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν. _
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι' έκείνο^ς πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τας γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
  Α'.
  Τό Πάσχα βάφομε κόκκινχ αύ-
  γά. Είνε γνωστή ή [στορία τοΰ
  Ιθίμου Άλλ' έμά; θ' άπασχολή-
  ση σήμερα τό χρώαα, καί θά δι-
  απραγματευθώμεν Ινα θέμα πού
  άπασχολεΐ άπό τινος την επιστή¬
  μην: Την επί τής ψυχής τοΰ άν¬
  θρώπου, επίδρασιν των χρωμά-
  των. "Οτι τα χρώμ,ατα άσκοθν 5α·
  θείαν επίδρασιν επί
  τοΰ άνθρώπου, είνε
  ή
  τής ψυχής
  Ινα γεγονός
  παρετηρήθη συχνά καΐ πολ
  λάχς εχει πιστοποιήση" άπό την
  πείραν. Τό' τελευταίον καιρόν ή
  έπιστήμη ήσχολήθη έντατικώτε-
  ρον μέ αύτό τό πρόρΐλημα, καί
  «ί σχετικαί Ιρευναι άπέδωσαν
  νέα τινά, ένδιαφέροντα άποτελέ-
  σματα Είς την Αμερικήν μάλι-
  στα διεμορφώθη Ινα νέον έπάγγελ
  μα, πού αντικειμενικόν σ<οπόν τού Ιχει την πρακτικήν εκμετάλ λευσιν των πορισμάτων τής σχε- τικής πείρας. Ό «επί των χρω- μάτων» εϊδικός σύμβουλος κα¬ λείται λόγου χάριν είς τα έρ- γοστάσια αΰτοκινήτων νά γνωμο- δατήση κάθε φοράν πού πρόκει- ται νά εκλεγή Ινα νέον χρώ· μα πρός βαφήν ενός μο'ηίληυ αύτοκινήτου. Είς τα διάφορα τμή ματα των μεγάλων έμπορικών καταατημάτων τηροθνται ένήμε- ροι στατιστικοθ πίνακος διά τα χρώματα πού προτιμα ώς πρός ωρισμένα άντικείμενα τό κοινόν. Έτσι προέκυψεν δτ,ι τό χρώμα πού προτιμάται γιά τίς φθηνές βαθρτσες των δοντιών είνε τα κόκκινο, έώ γιά τίς άκριβώ- τερες προτιμάται τό κίτρινον, μέ Ινα τόνον πρός τό κεχριμπάρι. Μεγαλειτέρα όλοένα σημααία είς την εκλογήν των χρωμάτων ά- ποδίδεται είς την άρχιτεκτονικήν έν γένει, καί ιδίως εις την ε¬ σωτερικήν διακόσμησιν των σπιτι- ών. Μέχρι ποίου σηαείου δύνα¬ ται νά έπιδράση επί τής ψυχής, καί άπό ώρισΐ'ένων άπόψεων καί επί τοθ σώματος τοΰ άνθρώπου, τό χοώμ,α, άποδεικνύεται καί ά¬ πό την κατωτέρω περίπ:<ι>σιν: Είς
  τή/ Νέαν Υόρκην ήνοιξε Ινα νέ
  οί, άριστοκρατικόν καφενειον—ε¬
  στιατόριον. Ή αίθουσά τού, ποΰ
  είνε Ιν γένει καμωμένη μέ πολύ
  γοαοτο, ήταν βαμμένη μέ χρ'ομα
  μπλέ. Τό προσωπικόν έξεπλήσσε
  το ν' άκού"/) τούς θκμώνας νά πα-
  ν-.ι ' ' '
  Ή διάθεσις
  ντομάτας '
  της εσοδείας
  Ιεραπέτρας.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Άπρίλιο; (χντα-
  πβκρττοΰ μα;).—Είς "Αγιον Νικό¬
  λαον, μεταξυ τοΰ Προεύρου τής
  "Ενώσεως Ντεματοπαραγωνων κ.
  Κανούιτη κχι τοΰ έκ Πειραιώς έα-
  πόρου κ. Κολιβ-χνου, παι?ουσία
  δέ τοϋ Διευθυντού τιΐς Άγρο-
  τικπς Τραπέζης κ. Κουρκουτάκη,
  υπεγράφη τό παρελθόν Σάββα¬
  τον είύική σύμβαΐις ώιά την
  τοποβετηαιν τής έφετεινή; εσο¬
  δείας ντομάτας.
  Δια τοΰ έν λόγω ο^μβολαίου,
  έ δεύτερος έκ των συμβαλλομέ¬
  νων, άναλαμβάνει την ύποχρεω
  αιν νά αγοράση ολόκληρον την
  των
  των
  τα;
  των
  ραπονοΰνται ^ 5τι ήσθάνονο νά £φϊτεινήν εσοδείαν τής ντομα-
  κρυώνουν μέσα είς τί,ν πολυτελή τοπαραγωγής Ιεραπέτρας. Οί έν-
  αίθουσαν πού έν τοσούτω έθερμαί- διαφεροιιενοι κύκλοι έξαίρουν
  νετο καλά. Αί κυρίαι ηρνούντο ν' Ι την σημασίαν τής ϋπογραφείσπς
  άφαιρεσουν
  ριζόμεναι ότι κρυών
  κτήτης τοϋ
  Αί κυρίαι ηρνούντο ν Ι μ ς ρφς
  τίς γοθνές των ίσχυ-1 συμβάσεως, δεδομένων·τών καλών
  . 'ιλ »ϊ τιμων εις άς επετεύχθη π προπω-
  τι κρυωνουν. Ο ίθιο- λησις »Γ,ς ντοματοπαραγωγής.
  . λησις
  δέν ήξευρε Άλλά
  τί νά ύποθέση. Μόνον, δταν έκλή-'γοράν
  της ντοματοπαραγωγη;.
  καΐ ό αναλαβών την ά-
  είνε έκ των σοβαρωτερων
  ά ύποθέση. Μόνον, δταν έκλή Υρ
  θη ενας είδικός διά τα χρώμα- έμπορων
  ' ,, ,,, . , ΛΙ^ Γ<ο Παραλλήλως πρός την καλήν ματα, ελύθη το μυστήριον. Η αύτίιν τβπο9έτησιν χής ντοματο αΓθουσα εβάφη μέ Ινα «θερμόν» πορτοκαλλί έ κίτρινον, πρός τό χρώμα. Οί θαμώνε; τού έστια τορίου έπαυσαν πλέον νά κρυ- ώνοαν... Μία γέφυρα τοθ Αο^ίνου Ιφη- μίζετο ώς άσκοθσα ιδιαιτέραν έ'λ- ξιν επί των επιθυμούντων ν' αύ- τοκτοντ· σουν. Ή προτίμησις αύ¬ τη των άπογοητευμένων τής ζω· ής ήταν γιά τάς αστυνομικάς αρχάς τοϋ Λονδίνου άνεξήγητος Αιφνιδίως έ'νας άρχιτέκτων τοθ δήμου, είχε την Ιμπνευσιν ν' άλ- τό χρώμα τής γεφύρας πού ξη χρμ ή γφρ ήταν βαμμένη μαύρη, καί είΐτε νά την βάψουν μέ Ινα χρώμα πιό χαρούμενον—ανοικτόν πρά- σινον. Ή εμπνευσις τοΰ άρχι- τέκτονος εΐχε θαυματουργόν ά- ποτέλεσμα. Ό άριθμός των προ- σώπων πού έννοοΰσαν νά έγκατα- λείψουν τόν μάταιον τοΰτον κό¬ σμον, ί"έτοντα τέρμα είς την ζω ήν των, εμειώθη είς τό Ιν τρίτον. Γ ΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ,, | "Εγινε έναρξις τοθ έξαιρετικοΰ τούτου Ζυθεστιατορίου μας. Μέ νέον έξ Αθηνών προσωπικόν. •ν^^ίν^^ν/^^^ ,^ Ριζική και άνώδυνος Άποτρίχωσις Δι' είδικοΰ Μηχανήματος ύπερβραχέων κυμάτων ΑΛ. Χ. ΜΑΡΚΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ2 Όόός 'Αρκολεών όπισθεν Παλαιβΰ Δημαρχείου Λέχβτκι επί συνεντεύξει Αριθ. Τηλ, 7—87. τονίζείαι υπό των κύκλων, ή άνάγκη συνεχίσεω; των προαπαθειών παραγν>γών όπως τό προϊόν
  λάβη θέσιν ανάλογον εί;
  άγοράς τή; πίωτε-,ούσης καΐ
  λοιπϊιν μεγάλων πόλεων
  Ι τής Έλλχδος. Τουτο θά έπιτευ-
  I
  χθή με την συστηματικήν καλ¬
  λιέργειαν, την βασιζομενην τό-
  I
  σον εί; το ζωηρότερον ενδια¬
  φέρον των παραγωγών όσον καί
  Ι τάς όδηγία; των γεωιτόνων καΐ
  τού άρμοδιου Ύπουργείου. Έ-
  ι πί τοΰ σημείου τούτου άλλως τε
  ι καΐ προσ?άτως εδόθησαν σαφεϊς
  ! κατβυθύνσεις σχέσιν έχουσαι ι-
  1 δίω; μέ την ώρίμανΐιν καΐ την
  συλλογήν της ντομάτας. Τοιου-
  τοτρόπω; θά κατορθωίίί ωστβ
  καί ό αναλαβών την αγοράν
  τη; ντομάτας εμπορο^ νά μη ζπμι-
  ω9ή, γενικώτερον δέ ή ντομάτα
  Ιεραπέτρα; ν' αποκτήση δλα; τάς
  προϋποθέσει; έκείνας αί οποίαι
  θά καταατήσουν την θέσιν τού
  προϊοντος αξίαν πολλοΰ λόγου
  καί πολλοΰ ένδιαφεροντος καΐ
  διά τό μέλλο ν, έπ' άγαθφ τοΰ
  τόπου.

  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  ΈκπαιδρυθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοϋ
  στόματος (ούλίτιοος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  Έτίίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορόνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των ατρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Νβυρολέγβς—Η'υχίατρβς
  Τμηματάρχης Ίατρός
  . ΗΊ>χιατρείου Άθην&ν
  Δέχεται ίν τφ ιατρείω τού
  ίδάς Πειραιώς 17δ' ΑΘΗΝΑΙ.
  ΪΓ,λέφ. 02.379
  Ό παθολόγο; Ίατρό;
  Έμ. Φουντουλάκης
  Έγκατασταθείς οριστικώς
  έν Ηρακλείω, θά οέχεται
  τούς πάσχοντας είς τό ιατρεί¬
  ον τού, κείμενον παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείου κ. Μιχ. Τζο
  μπανάχη (Πλατειά—Στράτα).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ. μ.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθή^η εύ-
  ρύχωρος κειμένη παρά τφ Μπο-
  δοσακείψ.
  Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω.
  Γ. Καρούζου. 1—10
  II!
  ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι
  Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος και α¬
  νωτέρας ποιότητος.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  —Αί άκολουθίαι τής Μέγα-
  λης Εβδομάδος.—Ή Με-
  γάλη Τρίτη.
  Σήμερον Μεγάλην Τρίτην άρ¬
  χεται την 7 π. μ. ή Οεία Λειτουρ
  γία των Προηγιασμένων 5 μ. μ.
  τό Μέγα άπόδειπνον 8 μ. μ. η
  'Λκολουθία τού Νυμφί*υ.
  —Ή πλήρωσις μιάς θέσεως
  άστοΰ διανομέως.
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης πρ·-
  κειμενου νά προβή είς την συμ¬
  πλήρωσιν μιάς θέσεως άστικοΰ δι-
  ανομεως β' τάξεως παρά τφ Τ«χ)
  μείω Ηρακλείου καλεΐ τού; έκ
  των Παλ. Πολεμιστών βουλομέ¬
  νους νά καταλάβωσι την θέσιν
  ταύτην όπως έντός μηνός άπό
  τής δημοσιεύσεως τή; παροΰση;
  προσκλήσεως καταθέσωσι εί; τό
  ώς ανω Ταχ)μεΐον αίτησει; μετά
  νομίμων πιστοποιητικών ήτοι: 1)
  Σπουδών (ενδεικτικόν β' τάξεως
  Έλλην. Σχολείβυ ή 1ης τάξεως
  έξοτταξίου Γυμνασίου, 2) Ύγείας
  καΐ άρτιμελείας (βνορκον δύο
  έπιστημβνων ιατρών) καί 3) Ποινι
  κης καταστάσεως προσέτι δέ έγ¬
  γραφον τοϋ ΰφυπουργείου Ερ¬
  γασίας έξ ου νά έμφαίνηται ότι
  κέκτηνται την ϊδιότπτα τού Έφ.
  Παλ. Πολεμιστοϋ. Συναφώς κα·
  θίσταΓαι γνωστόν ότι τής προστα-
  σίας των περΐ Έφέδρων Παλ. Πβ-
  λεμιστών Νόμων δικαιοΰνται συμ¬
  φώνως τω άρθρω 1 τοΰ ύπ' άριθμ.
  244)1936 Άναγ. Νόμου «περΐ τρο¬
  ποποιήσεως, συμπληρώσεως καί
  καταργήσεως τού άπό 28)31 Ό)
  βρίου Άναγκ. Νόμου» οί υποβα¬
  λόντες αΐτήσεις περΐ διορισμοΰ
  των είς τό αρμόδιον υπουργείον
  Έθν. Οΐκονομΐας η τό ύφυπουρ-
  γεΐον Εργασίας μέχρι τή; 12 Ό)
  βρίου 1936.
  — Ή έργατική πρωτομαγιά.
  Κατά τόν έορτααμόν τή; Έρ
  γατικής Πρωτομαγιάς πληροφθ-
  ρ ούμεθα ότι είς τους εργάτας των
  έπαρχιων έκείνων δπου δέν
  θά ευρίσκωνται κατά την ημέ¬
  ραν αύτην ύπουργοΐ, θά ομι¬
  λή αου ν πρός τούς εργάτας «ι
  κατά τόπου; νομάρχαι.
  —Δωρεαι πρός τό «"Άσυλον
  τής Γεροντισσας».
  Ή οΐκογένεια Σταΰρου Μπουρ-
  λώτου προσέφερεν είς τό «Άσυ¬
  λον τής Γερόντισσας» φαγητόν
  δι' ολόκληρον την ημέραν τού
  παρελθόντος _ Σαββάτου 16 τρέ¬
  χοντος καί είς μνημόσυνον τής
  μακαρίτιδος Αθήνας Μπουρλώ-
  τού.
  'ίίσαύτως έ Σεβασμιώτατος
  Μητροπολιτης κ. Τιμόθεος διέ-
  θρεψε τό ίδιον άσυλον την Κυρι¬
  ακην των Βαΐων.
  Αμφοτέρους τούς δωρητάς ό
  Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών
  Ηρακλείου, εύχαριατεϊ θερμώς.
  —Τό τροπάριον τής Κασσια-
  νής έν τω Ναώ Αγ. Τίτου.
  Τό Τροπάριον τής Καοσιανή;
  θά φαλή εφέτος, έν τω Ίερώ Ναφ
  'Αγ. Τίτου μετά πάσης μεγαλοπρβ
  πείας.
  Τό τροπάριον θά εκτελεσθή
  υπό δύο χορωδιών, παιδικής και
  άνδρικής, εί; μικτήν Εΰρωπαϊ-
  κήν καί Βυζετντινην Μουσικήν.
  Ή μελοποίησις τοΰ τροπαρίου,
  καί ή άσκησις των χορωδιών ε¬
  γένετο υπό τοϋ πρωτοψάλτου τοΰ
  Ναού κ. Ιωάννου Δ. Βουτσινά.
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πωλεΐται έν Πανόρμψ Μυλοπο¬
  τάμου καί ακριβώς παρά τόν έκεΐ
  λιμένα άποθήκη έν καλη κατα-
  στάσει. Πληροφορίαι παρά τ(ΐ) δι-
  κηγορικώ γραφείψ τοΰ κ. Άντω.
  νίου Καλαιτζάκη Ρέθυμνον.
  Πωλοΰνται τα ίπιπλα καί σκεύη
  τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ.
  Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11
  τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής
  εύκαιρίας.
  Πληροφορίαι 2—3 καΐ 7—8
  μ.μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬
  πέζης Αθηνών).
  ι
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρΐτης
  19 Απριλίου 1938
  ΣΧΟΑΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΊ1Σ
  ΗΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΛΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ
  ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΝΕΟΥ
  Ή σημασίατοϋ Άννλοϊταλικου.
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —Ό Ιίύρωπαϊκός τύ»
  πος άφιερώνει καί σήμερον εύνοϊκά
  σχόλια διά την ' υπογραφείσαν προ-
  χθές είς Ρώμην, Άγγλοϊταλικήν συμ¬
  φωνίαν.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφο¬
  ρίας, τα έγκυρότερα Οργανα τού διε-
  θνοΰς τύπου, άναπτύσσοντα την σημα¬
  σίαν τής συμφωνίας τονίζουν ότι
  άπομακρύνονται εντελώς έκ τής Εϋ·
  ρώπης οί κίνδυνοι νέου πολέμου.
  Ο Τσιάνο
  ΡΩΜΗ 18 Απριλίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Αί έφημερίδες τής
  Ι Ίταλικής πρωτευούσης γράφου
  σιν επί τής σημασΐας τοϋ
  Άγγλοϊταλικοΰ συμφώνου τα
  εξής συγκεκριμένως:
  «Δύο μεγάλαι αύτοκρατο-
  ρίαι συνηνώθησαν. Ή Ιταλία
  εΐδε διά πρώτην φοράν νά
  άναγνωρίζεται τό πολιτικόν
  της μέγεθος, ή στρατηγικότης
  καί ή ήθική της δύναμις. Πρό
  κείται περΐ μιάς μεγάλης συμ¬
  φιλιώσεως οριστικώς επιτευ¬
  χθείσης. Ό κ. Τσάμπερλαιν
  καΐ οί συνεργάται τού άνε-
  γνώρισαν έ'να μόνον κυρίαρ¬
  χον είς την Αίθ,,οπίαν: Τάν
  Βίκτωρα "Εμμανουήλ. Έκ πα-
  ραλλήλου επετεύχθη ή ισότης
  των δικαιωμάτων των υπο-
  είς Λονδίνον.
  ΛΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΝ ΑΚΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τό Πρακτορείον
  Χαβάς είς σημερινάς άνακοινώσεις τού,
  αγγέλλει ότι σφοδραί μαχαι διεξά-
  γονται μεταξύ Έθνικών καί κυβερνη-
  τικών είς την Μεσογειακήν άκτήν. Αί
  μαχαι έχουν ώς μέτωπον άφ* ενός μέν
  τα όρια τής λωρίδος την οποίαν κα¬
  τέλαβον οί Έθνικοί, άφ' ετέρου δέ την
  νοτιοδυτικήν περιοχήν τής Τορτόζας.
  Η ΤίΡΤηΤ<ΝΒΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΟΙ ΜΕΡΝΗΙΙΙΙΟΙ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΕΙ ΤΟΗ ΟΡΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Παρι¬ σίων τηλεγραφτ,ματα είς την Τορτόζαν ή άμυνα των κυβερνητικών δέν έχα- λαρώθη ούτε μετά την κατάληψιν τού Βιναρόθ. Τουναντίον οί κυβερνητικοί άμύνονται εισέτι σταθερώς, έπωφελού- μενοι των άνωμαλιών τού έδάφους καί ιδία τού πρό τής πόλεως όρεινοΰ συγ- κροτήματος είς τό οποίον καί έχουν οχυρωθή. ΒΡ1ΑΕΙΑ ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΑΝΤί - ΜΠ1ΡΜΠΑΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Νεώτεραι είδήσεις έκ τού έξωτερικού άναφέρονν ότι οί έθνικοί προελαύνουν βραδέως πρός την Σάντα Μπαρμπάρα. Διά την ηροέλασιν των Έθνικών είς τό σημείον τούτο, ή Σαλαμάνκα έξακολουθεί νά σημειώνη αίσιοδόξους προβλέψεις. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΗΤΕΠΕΤΕΒΗ2ΑΗ ΕΙΣ ΤΟΝ Τ1ΜΕΑ ΜΠΑΛΑΙΚΟΥΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 16 Απριλίου (τού άν· ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι ο βτρατός των κυβερ¬ νητικήν ύποστηριζόμενος άπό τάνκς καί άεροπλάνα ενήργησε πολλάς άν- τεπιθέσεις είς τόν τομέα τού Μπαλνγ- κουέρ. Τό εθνικόν στρατηγείον αγγέλ¬ λει ότι απασαι αί άντεπιθεσεις των κυ- βερνητικών έμειναν άνευ άποτελέσμα- τος. ΑΗΕΒΑΝΕΝ Ο ΚΡΗΣ ΑΟΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Ι. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Απέθανε καί εκη¬ δεύθη έπψλητικώς ο γνωστάς πάλαιμα- χος οημοσιογράφος, λογογράφος καί ίστορικός Ιωάννης Δαμβέργης. £. £. Ό Ιωάννης Δαμβεργης εγεννήθη έν Η¬ ρακλείω Κρήτης τω 1862. Μετα τας πανεπιστημίου κας τού οπουύκς επεδόθη είς την δημοσιογραφίαν και έχρηματιοε ύιενβυντης τού περιοδικόν «'ίςβύο μας» ι186/—1692), επί τια χρόνον τής «Έφημερι- ύος των Συζητηοεων» καΐ είτα των «Πατρίων». Διε τελεσε μελο; τής Κρητική; 'Αντιπροοωπειας (1896— 1897) καί κατόπιν της τελευταίας άπελευθερωτι· κης έπιτροπής των Κρητην. 'Εκτός πολυαρίθμων άρ θρων και μελετην είς εφημερίδα; και περΐϋύικα ε¬ δημοσίευσεν ειςαύτοτελεϊς τομβυς:«θί Κρήτες μου» (1898), «Ίπειοοώια της ζωης» (1904). «Τα τραγβυύια τής φνλακής» (1916) χ.κ. λυνεγραψεν ΐπίσηςτην πβ- λιτικήν Ιστορίαν της Κρήτης κοαα την τελευταίαν πεντηκβντοιβτίαν. Υπήρξεν ίίρυτης πβλλών «πι- οτημονικών σωματείων. γραψασών τό σύμφωνον δυ- νάμεων». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Απριλίου (τηλεγραφικώς).— Οί καλώς πληροφορημένοι Άγγλικοί κύ- κλοι άγγέλλουν δτι ό Ιταλός ύπουργός ιθν Εξωτερικών κό μης Τσιάνο θά επισκεφθή προ¬ σεχώς την Αγγλικήν πρωτεύ¬ ουσαν. Ή επίσκεψις αυτή θά φέρη, είς στενωτέραν προσέγ¬ γισιν την Αγγλίαν καί την Ιταλίαν, Ιπιλυομένων καί των μικροτέρας σπουδαιότητος ζη- τημάτων: διά τάς εμπορικάς συναλλαγάς, διά τα σύνορα καί τό Σουδάν. —Ιδιαιτέραν εντύπωσιν πρού ξένησε τό σύμφωνον είς την Αυστραλιαν. Οί έκεΐ πολιτι- ι κοί κύκλοι κρίνουν δτι τό συμ φωνον στηρίζεται επί σταθε-' ρών βάσεων. ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΤΟ ΑΓΓΛΟ'ΓΤΑΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΡΟΝ 18 Απριλίου (τη- λεγραφικώς).—ΉΑΐγυπτοςύπε | δεχθή μέ ικανοποίησιν την υπο [ γραφήντοΰ'ΑγγλοϊταλικοΟ συμ φώνου. ΟΙ κυβερνητικοί κύκλοι ύπογραμμίζουν την ρύθμισιν των άφορώντων τό Σουέζ κσί| τό Σου&άν ζητημάτων. Αί έφη' μερίδες έπιλέγουν δτι είνε κα| τάλληλος ή στιγμή διά την ολοκληρωτικήν ρύθμισιν καί τοθ ζητήματος τού Νείλου με ταξύ Αγγλίας καί Ιταλίας. 'Ενέργειαιτου" κ. Δημάρχου έν Αθήναις διά τα δημοτικά ζητηματα. Τό εσπέρας τής παρελθού¬ σης Κυριακής επανήλθε διά τής «Άκροπόλεως» έκ τοΰ είς Αθήνας ταξιδίου τού ό Δή- μαρχος Ηρακλείου κ. Μήνας Γεωργιάδης. Κατά την παραμονήν τού είς Αθήνας ό κ. Δήμαρχος έπεκοινώνησε καί μετά τοϋ Προέδρου τής Κυβερ¬ νήσεως κ. Ι. Μεταξδ δστις επί τή εΰκαιρία τόν παρεκά¬ λεσε νά δισβιβάση την συμ πάθειάν τού πρός τούς Κρή¬ τας τούς όποίους ώς είπεν, έλ πίζει νά επανίδη πάλιν συντό¬ μως, κατερχόμενος πρός τοϋ- ιο είς την νήσόν μας. Είς συνεργασίαν τού ό κ. Δήμαρχος, μετά τοϋ ύπουργοϋ Προνοίας κ. Κορυζή, εισηγηθή την εκδήλωσιν τοθ κυβερνητι- κοΰ ένδιαφέροντος διά τό Κα- πετανάκειον "Ορφανοτροφεί¬ ον, έλαβεν δ' έν προκειμέ- ν(ρ την υπόσχεσιν δτι τό δή μόσιον θά μεριμνήση διά την συντήρησιν τούτου ένώ έκ παραλλήλου θά παράσχη πδ σαν συνδρομήν είς τό Πανά νειον Νοσοκομείον. Συνέστη σε δέ πρός τουτο τόν καταρτι σμόν πλήρους σχετικοϋ προ- γράμματος. Ό κ. Δήμαρχος κατά την συνεργασίαν τού μέ τόν κ. Κορυζήν έ'θιξε καί τό ζήτημα τής οργανώσεως τής φΐλαν θρωπίας έν Ηρακλείω, έλαβε δέ καί έν προκειμένον την δια βεβαίωσιν δτι ή Κυβέρνησις θά μεριμνήση καί έπ' αύτοθ. Ιδιαιτέρως συνειργάσθη ό κ. Δήμαρχος διά τό ζήτημα τής αποπερατώσεως τοΰ Γυμνα- στηρΐου, μέ τόν υπουργόν τής Παιδείας κ. Γεωργακόπουλον. Επί τή εύκαιρία τοϋ άνεκοί νωσε την σκέψιν τής ίδρύσε ως ενταύθα άστικής σχολής θηλέων ήν ώς άφέθη νά έννο ηθή ό κ. Γεωργακόπουλος εύ ρίσκει υίοθετεαν. Μέ τόν υπουργόν των Έσω τερικών κ. Δουρέντην ό κ. Δή μαρχος συνειργάσθη συγκε κριμένως επί ζητημάτων σχε |τιζομένων μέ την διοίκησιν καί την εσωτερικήν λειτουργί αν τοϋ Δήμου. Έκ παραλλή λου ό κ. Γεωργιάδης έμερί μνησε διά τό ζήτημα τής πά ραχωρήσεως ήλεκτρικοθ ρεύ μστος διά την διάδοσιν τής ήλεκτρικής κουζίνας συνεργα σθείς ειδικώς μέ τόν υπουρ γόν Σιδηρόδρομον κ. Σπυρί δωνος. Τέλος έσχε συνεργα οίαν μετά τοΰ ΔιευθυντοΟ τής Κτηματικής Τραπέζης κ. ΊατροΟ διά την ρύθμισιν των δανείων τοϋ Δήμου. Πρό τής αναχωρήσεως τού έξ Αθηνών ό κ. Δήμαρχος έ πεσκέφθη τόν υπουργόν Διοι κητήν Πρωτευούσης κ. Κοτζι αν τοϋ όποίου ώς γνωστόν ή άφιξις είνε απολύτως φιλι κή, συμπίπτει δέ μέ την Μέγα λην Πέμπτην. υ < ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΜΕΑΕΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Πα¬ ρισίων ότι ο πρωθυπουργός κ. Νταλαν- τιέ μελετά την εκκαθάρισιν των διαφό¬ ρων Γαλλ'ίας καί Ιταλίας. Αναφορικώς μέ την υπό μελέτην σύναψιν Γαλλοϊταλικής συμφωνίας, λέγβται ότι ή Γαλλική κυβέρνησις απο¬ βλέπει κυρίοις είς την σύναψιν τριμερούς εύρωπα'ΐκοΰ αυμφώνου, ήτοι Γαλλίας, Αγγλίας καί Ιταλίας. ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού αμας). — Πληροφορίαι έκ Λονδίνου, Βερολίνου καΐ Ρώμης βε· ι βαιοΰν ότι ή ίκανοποίηαις των πολι¬ τικών κύκλων καί των τριών πρωτευου· ' σών διά τό ύπογραφέν «ροχθές Άγ- γλοϊταλικόν σύμφωνον, είνε γενική. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΑΟΝ&ΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΗΑΝΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΛΧΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΙ διενεργηδεΐσαι μεταβολαί μεταξύ των διδασκάλων Ηρακλείου. Υπό τοθ ΈποπτικοΟ Συμβουλί ου Στοιχειώδους Έκπαιδεύσευκ Ηρακλείου διενηργήθησαν κατά την προχθεσινήν τού συνεδρίασιν αί κατωτέρω έκπαιδευτικαι μετα βολαί είς τάς περιφερείας Ήρα κλείου, Πεδιάδος καΐ Γόρτυνος. Α'. ι Περιφερείας Ηρακλείου: Γεώργ. Εύαγγελιδάκης έκ τοθ σχολείου Χρυσοπηγής είς τδ τοι οΰτον Μασταμπά άντί τής Ειρ. Κο κολάκη τοποθετουμένης είς Άΐσα λένιο, άντί τοθ Ε.Σεμερτζάκημετα τιθεμένου είς τό 4ον Δ. Ηρακλεί¬ ου.Μαρία Μελισσείδου έκ τοθ 4ου Δημ. σχολεΕου Ηρακλείου είς τό 3ον άντί τής Μαρίας Καλυκάκη μετατιθεμένης είς Χρυσοπηγήν. Ιω. Λεοντής έκ τού σχολείου Νέ ών Βρυούλλων είς τό τοθ Πάρευ άντί τοθ Δημ. Φιοράκη τοποθε τουμένου μετά τοθ Γεωργ. Σεμερ τζάκη τοθ 4ου δημ., είς τό Ιον Ειρήνη Έλευθεράκη έκ τοθ σχο λείου Πύργου είς τό τοιούτον ΆβδοΟ. Κλεάνθη Σταυρίδου έκ τοθ σχολείου Άχεντριά είς τέ τοιούτον Καλυβίων άντί τής Εί ρήνης Σταυρίδου/ τοποθετουμένης είς Άχεντριά, Έλ. Βλαχάκη έκ τοΰ σχολείευ Λουρών είς τό τοι- οθτον Κεφαλάδω άντί τής Μαρίας Τζωρζακάκη. Β'. Περιφερείας Πεδιάδος: Γε¬ ώργ. Βασιλάκης διδάσκαλος Άρ- καλοχωρίου έναλλάξ μετά τής Ειρ. Δασκαλάκη διδασκαλίσσας Άπο στόλων, Μιχ. Σφακιανάκης τοθ σχολείου Αγ. Βασιλείου έναλλάξ μετά τής Μαρίας Λεμπιδάκη δι δασκαλίσσης Λιμένος Χίρσονήσου Έμμ. Ταμιωλάκης διδάσκαλος Γε ρακιου ένα/λάξ μετά τοΰ διδασκά λου Κασσάνων Στ. Μουσουράκη. Ιω. Μανουσάκης έκ Γάλυπε είς Γωνιές άντί τοϋ Ι. Ζωγραφάκη. Ειρήνη.Βαμβουκάκη έξ ΆβδοΟ εις Πΰργον. Ιω. Λαγουδιανάκης έκ Χερσονήσου είς Χουδέτσι. Ζ. Πό λυτάκης εκ Χουδετσίου είς τα Ιον Δημοτικόν τής πόλεως,Μαρία Χρυ σάκη 4κ τοδ 1ου Ηρακλείου είς τό τοθ Πόρου, Έμμ. Αστρινάκης έκ τοΰ 1ου είς τό 4ον Δημ. Ήρα κλείου, "Ολγα Κοκκινάκη έκ τοΰ 1ου είς τό Ορφανοτροφείον, Στέλ λα Γιαλυτάκη ίκ τοΰ 5ου είς Νέα Βουρλά, Γεώρ. Τριανταφυλλίδης έκ Κουνάβων είς τό 5ον Ήρακλεί ου. Γ'. Περιφερείας Γόρτυνος: Ιω. Αλεξάκης έξ 'Ά-ω ΖαροΟ είς Παναγιά, Γ. Παπαχατζάκης έκ Καστελλίου είς Γέργερην άντί τοθ Άδ. Τζουανάκη, Χαρ. Ποτη ραντας έκ ίΐιτσιδίων είςΚαμηλάρι άντί τής Άθ.Άγλούπα μετατιθεμέ νης είς Τύλισσον, άντί τοϋ Πολ. Τζίκα μετατιθεμένου είς Ρογδιάν. Φίλιππος Καράλης έκ Σίββα είς Γαλλίαν άντί τοΰ Έμμ. Κανέπη μετατιθεμένου είς Καβροχώρι άν¬ τί τής Λέλας Καβροΰ τοποθετου¬ μένης είς Άντισχάρι. Ιω. Χαλ¬ κιαδάκης έκ Τυμπακίου είς Λα- γωλιό άντί τοθ Γεωργ. Χατζη- δάκη. ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού έν ταϋθα Φυτοπαθολογικοΰ Σταθ μοϋ, είς πλείστα σημεΐα τοΰ νομοϋ μας ενεφανίσθη υπό μορφήν έντατικήν ό περονό- σπορος. Διά την αποτελεσμα¬ τικήν καταπολέμησίν τού συ- νιστάται ή έπίσπευσις τής έ- φαρμογής των ψεκασμών διά θειϊκοθ χαλκοϋ είς αναλογίαν 1,5ο)ο τή προσθήκτι καί τής ά- ναλόγου ποσότητος ασβέστου, ώς πράττουν ουνήθως οί άμ- πελουργοΐ. Ό ψεκασμός ού¬ τος τονίζεται αρμοδίως ότι πρέπει νά διενεργηθή τό συν- τομώτερον νά τελειώστ) δέ εί δυνατόν έντός μιδς καί μόνης ημέρας. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡίΑΣΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΙϊΙΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ Την εσπέραν σήμερον θά προβή είς άνακοινώσεις ενώ¬ πιον έκτάκτως συγκληθείοης συνεδριάσεως τού Διοικητικόν Συμβουλίου τοθ ΈμπορικοΟ καΐ ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητη- ρΐου Ηρακλείου, ή έπιτροπή είς ήν ανετέθη ή μελέτη καί έξέτασις τοϋ ζητήματος των άστικών χρεών. ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΔΑΙΚΑΑΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Σήμερον λαμβάνει χώραν ενταύθα εΰρϋ διδασκαλικόν συνέδριον τοΰ όποίου θά με- τάσχη. καί ό Γενικός 'Επιθε- ωρητής τής Β' έκπαιδευτικής περιφερείας κ. Χ. Σκαλιτσια- νος. Τύ συνέδριον θα άσχολη- θή μέ τα αφορώντα την δημο¬ τικήν εκπαίδευσιν ζητήματα< Είς χθεσινήν συνεδρίασιν τής Έπιτροπής Διατιμήσεων Ηρα¬ κλείου καθωρίσθησαν είς δρ. 223. 30 τα ουνολικά αρτοποιητικά έξο- δα κατά 100 οκάδας άλεύρου. Είς την ίδιαν συνεδρίασιν ή τιμή τώνάνθράκων όρίζεται είςδρ. 3.60 κατ' οκάν λιανικώς, 3.40 ήμι- χονδρικώς καί 3.30 χονδρικώς. Έπίσης ή τιμή τοθ γάλακτος τοθ μέν προ[3ιου όρίζεται είς δρ. 9, τοθ δέ αγελαδινοθ είς 8. Ή τιμή τής γιαούρτης ύποδιβάζεται είς δρχ. 11. Έτερα απόφασις κα- θορίζει είς δρ. 42 κατ' οκάν το κρέας μόσχου μέχρι 2 οδόντων καΐ 40 τό κρέας δαμάλεως άπό 2—4 οδόντων. Τέλος τα ζυμαρι- κά καθορίζονται κ«τά 1.50 δρχ. άκριβώτερα τής ήδη ίσχυούσης διατίμησεως. ΛΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τοΰ άν- ταποκρΐϊ;οΰ μας).— Έν σχέσει μέ τάς έν Λονδίνω διεξαχθησομένας προσεχώς συνομιλίας "Αγγλων καί Γάλλων το- νίζεται ότι αύται θά περιστραφοΰν τόσον είς τό ζήτημα τής ΛΙεσογεια- κής ασφαλείας όσον καί τό Ίσπανικόν επί των οποίων θά καθορισθώσι κοιναί κατευθύνσβις πολιτικής των δύο χωρών. ΕΙΣ ΧΘΕΣΙΝΑΣ ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Απριλίου (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας). — Κατ' είδήσεις έκ Παρισίων ο πρωθυπουργός τής κυβερ¬ νητικάς Ίσπανίας κ. Νεγκρίν είς ση¬ μερινάς δηλώβεις τού διά την έκβα¬ σιν τού Ίσπανικού δράματος, τονίζει ότι ο αγών κατά των Έθνικών θά συ¬ νεχισθή καί μετά τάς τελευταίας επι¬ τυχίας των δεύτερον. Ώς αφήνη νά εννοηθή ο Ίσπανός πρωθυπουργός, ή κυβερνητική Ισπανία έχει την δύναμιν τα αντισταθή επί πολύ άκόμη. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΣΥΝΟΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΗΙΚΗΣ "ΣΙΑΙΡΑΣ ΦΡΟΥΡΑΙ,, ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Βουκουρεστίου ότι ή εξυφανθείσα έκεΐ συνωμοσία κατά τού καθεστώτος των ήγετών τής Ρουμανικής σιδηράς φρου- ράς έπιβεβαιοΰται. Οί σιδηροΐ φρου- ροί προητοιμάζοντο πυρετωδώς δι* έκνομον δράσιν άλλ' ανεκαλύφθησαν, συλληφθέντων πλείστων ήγητόρων καί ύποστηρικτών των. ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΗ ΑΙΟΡΙΣΜΟΝ ίΑΑΑΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Κατά πληροφορίας έκ Ρώμης οί Ίταλικοί πολιτικοί κύ¬ κλοι έκφράζουν την ευχήν να διορι¬ σθή ταχέως έκεϊ Γάλλος πρέββυς. Ό διορισμός ούτος, κατά τούς Ίταλούς,θά αποτελέση εγγύησιν δια^ την έναρξιν δι- απραγματεύσεων πρός σύναψιν καί Ί- ταλογαλλικοΰ συμφώνου φιλίας. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ 18 Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Είς την δοθείσαν χθές ποδοσφαιρικήν συνάντησιν, ή «ο- δοσφαιρική ομάς τού «Απόλλωνος» ενίκησεν εκείνην τοΰ α'Άρεως» δι* τερ ματων τριών έναντι δόο·