9567

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/1/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ή δημοκρα-
  θ0
  Ο έν μδς ένδιαφέρει άν ή Ελλάς ζήση ύπο
  τ(αν. Αυτό είναι ζήτημα τού •-λλ« -ν
  νά ίδωμεν τόν λαόν νά αποφασίση έλβΚίτ »η°Ο" ~.....'""'»*"
  φύγουν τα Βρεττανικά στρατεύαατα ΪΪλερ.ος· Οσον τό ταχύτερον
  καλύτερον δι' ήμδς. Άλλά δέ > θΐ τ? ? Τήν Ελλάδα- τόσον τό
  λέσουν τ* καθήκον των Τήν έΥκατ«λείψουν πρίν ή έκτε-
  [Άι,ό τος δηλώσεις τοΰ Προέδρου τής Βουλ«Γ τλ« 'κ
  Κράμπουρν]. ^ ^ οουΛης των ,Κοινοτήτων κ.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4—55
  ' ΤΥΠΟΓΡΛΦ. »
  ΜΙΧΛΐ'Λ ΑΚΟΥΜΙΛΝΑΚΗΣ ΕΤΟΣ α.περΙοδογβ. αριθ. 66
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΊανουαρΙου 1945
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΠΡΕΠΕΙ ΜΗ ΔΟΘΗ λΜΜΗΣΤΕΙΛ;
  Άληθεΐς πληροφορίαι φέρουν την
  κατάστασιν των Αθηνών καΐ Πει¬
  ραιώς διαλευκανθεΐσαν διά τής φυ·
  γής των στρατευμάτων τού ΕΛΑΣ
  έκτός τής περιοχής των πόλεων.
  Πού θά κατευθυνθοθν καί τί θά γί¬
  νουν αί όμάδες αδτσι δέν ένδιαφέ-
  ρει τό παρόν σημείωμα. θά διαλυ-
  θοθν τουλάχιστον οί παραπλανη-
  θέντες καί οί έπιτήδειοι οί όποΐοι
  καΐ θά έκαρπώθησαν τα άγαθά τής
  διαρπαγής άφίνοντες τούς άδιαλλά-
  κτους ηγέτας μόνους νά καταπί-
  νουν τόν πικρόν των σίελον ή θά
  σνασυνταχθοΰν άπαντες νά δώσουν
  καί άλλην μάχην Πού π£,ς κα[ πο.
  τε; Φρονούμεν δτι ό αγών εκρίθη
  μδλλον όριστικά αδιάφορον άν ή
  τραγωδία των έπαρχιών συνεχισθή
  επί τινάς εισέτι εβδομάδος. Έκεΐ·
  νο τό οποίον ένδιαφέρει είναι ή
  τωρινή κατάστασις τής πρωτευού¬
  σης ά πό απόψεως καταστροφών καί
  ήθικοθ. Όπισθεν τοΰ άποχωρήσαν-
  -τος έχθροΰ έγκαταλείπεται μία πό¬
  λις είς σωρόν έρειπίων τήν οποίαν
  ■αί διεθνεϊς συνθήκαι εθεώρησαν Ιε¬
  ράν ιίοτΐ οί ξένοι έχθροί έσεβάσθη
  σαν τουλάχιστον ώς πρός τα κτίρια.
  Ή καταστροφή είναι άνυπολόγι-
  <ττος καί παρομοία πρός καταστρο¬ φάς πόλεων εύρεθεισών επί των πε· ριοχών έπιχειρήσεων. ΑΙ οίκίαι, κατ' εξηκριβωμένας πληροφορίας αί κεί¬ μενον είς διασταυρώσεις όδών έκρη μνίσθησαν διά δυναμίτιοος διά νά γίνουν έκ των υλικών όδοφράγμα- τα. Πόσα όδοφράγματα έγιναν; "Ο- ααι καί οδοί καί παροδοι. Πάσαι οί- κίαι έκρημνίσθησαν;Όσαι αί γωνίαι των τετραγώνων. Αί ύπόλοιποι οικίαι εχρησιμοποιήθησαν ώς φρούρια τα <5ποΤα έπρεπε νά ύποστοθν τήν έπΐ- €ε»ιν καί νά κυριευθοΰν. Διερωτδ- ται τις τί μένει; Φαίνεται μένουν λί· 6οι ίπί λΐθων άλλά είς άτάκτους σωροός. "Αν παραβάλωμεν τήν γε¬ νομένην καταστροφήν πρός τας κα ταστροφάς πόλεων Έλληνικών πλη- γεισών υπό τοθ έχθροθ φαίνεταιδτι είναι μεγαλυτέρα. ΣυγκρΙνεται μή· -ως καί ή εΰθύνη των δύο καταστρο φέων; Άλλά καί άν άκόμη ή εύθύνη «εωρηθή ϊση, δέν βαρύνει τόν Έλ· ληνα τόν'ΕλασΙτην μάλλον καΐαστρο ψέα κατά μεγαλύτερον ποσοστόν, λό γω τήςπροελεύσεώς τού, έκτών σπλά ■νχνων αυτής τής χώρας, καί τό μέ¬ γιστον ή άσέβειά τού πρός τήν Ιε¬ ράν μας πόλιν, πρός τόν Άγιον Τά- ψον μιάς διεθνοθς πνευματικής πί¬ στεως: Καΐ έρωτώ άν διά τούς Γερ· μσνούς δέν ύπάρχει στόμα νά δύνα¬ ται νά προφέρη την λέξιν έπιείκεια —τάμνηστεΐα.—Τί δύναται νά λεχθΓ) διά τούς άλλους; Διά νά δοθή άμνη στ€ΐα πρέπει πρώτον νά έρωτηθή ή Ιστορία καί ή Ιδρυταί τής πόλεως αυ -τίς. *Η Παλλάς Άθήνη καΐ ό Περι- κλής. Καί αύτά μέν διά τάς ύλικάο κα ταστροφάς. Οίφιλήσυχοι καί νοικο- κυρέοι κάτοικοι οί όποΐοι δέν εΤχον άκόμη ύποστείλει τήν άναπεταθεΐ- σαν σημαίαν τοΰ έορτασμοϋ τής α¬ πελευθερώσεως έκ τοθ βαρβάρου κα τακτητοΟ, δταν είδον καί πάλιν κιν δυνεύοντα τήν ζωήν των καί τα -κα λά των καί άντεμετώπισαν τόν φρι κτόν έπιδρομέα Ετοιμον μέ τάς προ γραφάς νά αφανίση τα πάντα. Τί φρονούν; Οί σωροί των πτωμάτων έντός των λάκκων καί δεξαμενών τί θά άπαντήσουν; Τό αΓμα αύτό τό Ελληνικόν, τό χριστιανικόν, τό άδελφικόν πού βά- φει εισέτι τούς δρόμους καί τάς οί- κίας των Αθηνών, καί ρέει δχι είς Ελληνικάς φλέβας πλέον άλλά είς τούςόχετοΰς τής πόλεως άπό ποι- ούς έχύθη καί πώς θά πληρωθή καί θά άναπληρωθή; Οί πρώτοι ξένοι βάρβαροι εχυσαν αΤμα ελληνικόν άλ¬ λά υπό την ίδιότητα τοΰ ξένου, τοθ κατακτητοΰ, τοΰ βαρβάρου,κατά πο¬ σοστόν απείρως μικρότερον, τοθ χυ θέντος αϊματος κατά τόν λήξαντα μήνα είς τάς Αθήνας καί πάντοτε υπό μίαν έστω καί ψευδη αίτιολογί- αν, πάντοτε κατόπιν άφορμής, πάν¬ τοτε συγκεκαλυμένως διά μΐδς δικα- στικής αποφάσεως. Άλλά ό Γτοτα- μός τοθ χυθέντος εσχάτως αϊματος ποίαν αίτιολογίαν σοβαράν ευρίσκει; ποίαν αφορμήν έπικαλεΐται; δπι- σθεν ποίας αποφάσεως κρύπτεται καί δυνάμει ποΐου δικαΐου έχύθη; καί διά ποίον σκοπόν; Τίς ευρίσκει έλαφρυντικά διά παρόμοιον έγκλη- μα; Άς κρίνωμεν άμερολήπτως. Διά τούς Γερμανούς ούδεμία έπιείκεια ούδεμία άμνηστεία χωρεΐ. Διά τούς συνεργασθέντας μέ αύτούς Έλληνας ώς προδότας καί άπάτριδας, ποί¬ ος τολμδ νά ζητήση άμνηστείαν; Καί δμως τα δσα έπραξαν οθτοι είναι έλάχιστα ενώπιον έκείνων τα όποΐα διέπραξαν τα συντάγματα τοθ «Ε¬ ΛΑΣ ». Άν κατά τήν δικαίαν κρί¬ σιν πρέπει νά τιμωρηθοθν μέ αύστη- ρότητα άπορρέουσαν έκ τής άναλο- γίας τής καταστροφής καΐ τής εύ θύνης, πρέπει νά προσμετρηθή άκό¬ μη καΐ τό έπιβαρυντικόν δτι αύτοι έ"ως χθές έθεωροϋντο "Ελληνες καί ώς τοιούτοι Ιδρασαν κατά τής μη¬ τρός πατρίδος. Άλλά έστω. Είς μίαν χώραν την οποίαν κυβερνδ ήδη ό έν αυτή άντιπρόσωπος τοΰ θεοΰ, δυνατόν νά συμβοθν καί άπρόο- πτα τα όποΐα νά άπορρέουν έκ των έντολών τοθ Εύαγγελίου. Δυνατόν ό ποινικός νόμος νά τεθή υπό τό Ευαγγέλιον καί νά δοθή άφεσις ά- μαρτιών. Ποίος δμως θά κατορθώση νά πείση καί τόν φοβερόν κριτήν των έπιγεΐων—την Ιστορίαν νά ά- μνηστεύση ή νά παρίδη τοιαθτα κα- κουργήματα; Καί δυστυχώς ό τρό- πος τής εκτελέσεως τοθ έγκλήματος μδς όδηγεΐ είς πολύ μεγάλον κρι- τήν, άδέκαστον καί άψευδή— τήν Παγκόσμιον Ιστορίαν. Κ. Ι. Φ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ "ΥΘΕΗΤΙΡιΙ Μιλρθν τα ραδιόφωνα, έρχονται «φήμαι, ζωντανεύει ή λογική καί σκια- 7ραφεΐ τό κοινόν αϊσθημσ τα άνό- <πα κακουργήματα καΐ τίς φρικαλεό· τητες πού τώρα καί Ενα μήνα συνε- χδς βλέπει ή 'Αθηνά μας στό σκοτά- «ι τό χειμωνιάτικο νά γίνωνται και -νά τα βγάζη Ιπειτα στήν έπιφάνεια τό φώς τής ημέρας μέ την προέλασι των εόλογημένων δπλων τής πίστεως «αί τής Πατρίδος. ΤΗτο δμως δυνατόν ώς χθές νά μας εϊπωσι τινές δτι αύτά δέν άντα- •ποκρίνονται πρός τήν πραγματικότης τα, δτι οί σταθμοί κάνουν προπαγάν- δα, 8τι γίνονται μέν μαχαι άλλά οχι ίγκλήματα κ.λ.π. Σήυερον δμα,ς γιά τώ έγκημ τού ΦΙξ, τοθ ΠεριστεριοΟ, τοΰ Φιλο «αππου -'- ~ ^ρντι© ς τθν θ^βώ καί δέν ξέρω πώς λέγοντε, άλλοιώ τικά γιατί δέν έ'χουν όνόματα, γιατί είναι.....άβάπτιοτοι. Τό αΤμα των άθώων πού χύνεται δέν τούς ένδια¬ φέρει, τό δικό τους νά μή χυθή. Γιαυ- τό καμουφλάρονται πίσω άπό άθώ- βυς. Γιαυτό σκοτώνουν άθώους πού πιστεύουν στό Θεό καί στίς άρχές πού μάς άφησαν κληρονομιά πολύτι- μη οί πρόγονοί μας. Κόβουν γλώσ- σες γιατί λένε τήν άλήθεια, σκοτώ¬ νουν μδννες γιατί έθρεψαν τίμια τέ¬ κνα άξια γεννήματα τής Ελλάδος, ξεριζώνουν μαστούς Παρθένων για¬ τί κάτω τους πάλλουν Έλληνικές Καρδιές καί θά γαλουχίσουν ηρωες μιά μερά, έξωρύσσουν οφθαλμούς γιατΐ άντίκρυσαν άνόσια κακουργή¬ ματα καί κατακρεουργοθν σώματα άνάιτηρα, άναπήρων τής ' λβανΙας γιατί πολέμισαν τούς πάτρονές των μιά καί δυό καί χίλιες φορές στή ζωή τους. Αύτά δέν είναι ψέματα είναι αλή¬ θειαι πού δέν έπιδέχονται άμφιβο- λΐας. Είναι αύθεντίαι βγαλμέναι άπό στόμα τα μαρτύρων πού έ'ζησαν τίς στιγμές αύτές, τής Έλασικής θηριωδίας. Αύτοι είναι οί Παράδεισοι πού θά έφήρμοζαν είς τήν Έλλάδα οί Κο- μουνισταί. Ό καλός Θεός της δμως δέν τήν έγκατέλειψε άκόμη. ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΔΡΑΙΟΣ ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗιΜΕΡΗΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Ίανουαρίου 1945 καί κάθε γωνιάς πηγαδιοθ καί ρωγμής των Αθηνών ύπάρχ,ουν αυτόπται μάρττρες, αύθεντίαι θύματα πού διε σώθησαν μόνον τυχαίως άπό τα νύ χια των Τεράτων τοϋ Διεθνισμοΰ, ά- διάψευστοι μάρτυρες των πλέον με· λανών ημερών πού έγνώρισεν ποτέ ή Πατρίς. Οί Έλασίταιστήν προσπαθεία των νά έπιβάλλουν τή μαύρη μορφή των όνείρων τοθ Τρόσκυ καί τοθ Λενίν ιαέ αΤμα γιά νδναι δΐκαιη δπως έδί δαξαν οί Πάτρονες, άντέγραψαν κα τα γρδμμσ- ή μάλλον ύπήκουσαν κα¬ τά γρδμμα είς τούς Γερμανούς καθο- δηνητάς των καί τούς Βουλγάρους Κομμισάριους γιά νά μην άνασάνη Καθ" δλου ό λαός άπό τήν τετραετη τυρρανία. , Περιχσρακωμένοι μέσα σέ σπίτια καί μέ προχώματα άπό γυναΐκες καί ϊα δι* έσκοπευον καί έπυρο^όλουν ίναντίον των Βρεττανΰν και των Ελ· ^Λ οί Κουκουέδες ΔΗΜΙΟΙ ΑΟΓΗΣ-ΛΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΕ- »πό αθηνάίκή συνάδελφο τής 3 Ίανουαρίου παραλαμβάνομεν τα κάτωθι: Χθές τό μεσημέρι οί έδώ ευρισκό¬ μενοι άντιπρόσωποι τοΰ ξένου τύ που έπήγαν είς τήν περιοχήν τού Μπραχάμι, δπου ανευρέθησαν προ- χθές ριμένα σέ χαράδρες έκατον- τάδες πτωμάτων. Ώς εξηκριβώθη οί δολοφονημένοι αύτοι άπό τούς έλασίτες ήσαν φιλή- συχοι πολίται έθνικοφρόνων αίσθη- μάτων. Άπ' δλους τούς περιοίκους έβεβαιώθη δτι εκτελεστής των ά¬ θώων θυμάτων ήτο ένας Άρμένιος ονόματι Μουράτ Κιοσελατζιάν, ύ- παγόμενος είς τάς άμέσους διατα γάς τοϋ έπίσης άρμενίου φρουράρχου Μπραχάμι. Μέχρι τής χθές εΐχαν έξαχθή πε ρΐ τα 25 πτώματα, ύπολογίζεται δμως δτι τα πτώματα πού είναι σω ριασμένα στΐς έκεΐ χαράδρες ύπερ- βαίνουν τα 500. Τα πλείστα άπό τα εξαχθέντα πτώματα άνεγνωρίσθησαν άπό ,τούς οίκείους των καί τούς περιοίκους. Ή δολοφονία έγινε μέ τή μέθο- ϊο τοΰ πυροβολισμοθ είς τόν αύ χένα έκ των όπισθεν άπό ελαχί¬ στην άπόστασι, σχεδόν έξ έπαφής. Όλ,οι εΤχαν προηγουμένως άπογυ- μνωθή καί κακοποιηθή. Οί περίοικοι άναφέρουν, δτι επί μίαν ώραν πρό- τής εκτελέσεως, άκουαν τούς όδυρ- μούς καΐ τίς κραυγές των βασανιζο μένων. Σήμερον θά συνεχισθή ή έρ •γασία γιά νά άνασυρθοΰν δλα τα πτώματα, κατά τάς διαπιστώσεις δέ των ίατροδικαστών, τα θύματα εδο¬ λοφονήθησαν πρόσφατος άπό τοΰς έλσσίτες. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΤΑΕ ΑΘΗΝΑΣ (ί έλασίτες των Αθηνών εΐχαν έ- νεργήσει πρό ενός καί ήμίσεος μηνός τήν απόδρασιν των καταδίκων άπό τάς φυλακάς Συγγροϋ, ποίος ξέ ρει διατί. "Ισως διότι «δμοιος τόν ο¬ μοιον άγαπδ κι' ή κοπριά τα λάχα- να.» Αύτό δμως είναι τό ολιγώτε¬ ρον: Μετά τινάς ημέρας ομάς έλασι- τών επήγε στό γραφείον τοϋ είδικοΰ άνακριτοθ επί τής υποθέσεως τής άκοδράσεως αυτής καί ηξίωσε νά τής παοαδώσυ την σχετικήν ^ δικο- γραφΐαν μέ προφανή σκοπόν νά τήν εξαφανίση, διότι έκ τής δικογρα Κ. Α. Η |ΓΓϋ||| 1ΕΡ0Π0ΡΙΑ ΪΥΜΕΧΙ7ΕΙ ΤΟΝ ΑΓΟΝΙ Άπό τήν έπίσημη εκθέση τοΰ °Υπουργείου Άεροπορίας γιο τίς ίντεινομενες αεροπορικες έπιθέσεις κατά τής ΓερμανΙας. •Υπό τοθ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙ2ΑΚΗ· ΔΕΚΑ ΤΡ1Α ΜΠΛΕΝΕΜ ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΧΕΝΤΡΛΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Μία επίθεσις πρέπει ν' άναφερθή ιδιαιτέρως—ή επίθεσις στό 'Νορβηγι- κό άεροδρόμιο τής Χέρντλας πού ε· γινε άπόδέκα τρία Μπλένεμ υπό τόν Άντισμήναρχο Τζέκινς, παρασημο- φορημένον μέ τόν Σταυρό τής Άε¬ ροπορίας στίς 27 Δεκεμβριού 1942. Ό άντικειμενικός σκοπός ήταν νά κρατηθοΰν προσγειωμένα τα γερμα- νικά άεροπλάνα τής Χέρντλας κατά τήν διάρκειαν έπιδρομής τοΰ Βρετ- τανικοΰ Ναυτικοΰ καί τής άεροπο¬ ρίας υπό τήν προστασία μαχητικών εναντίον τοΰ Βάαγκζο. ΤΗταν άνάγκη τα Μπλένεμς δχι μύνο νά κτυπήσουν τόν ξύλινο στίβο άπογειώσεως στό άεροδρόμιο, άλλά νά καταφέρουν τα κτυπήματα τήν κατάλληλη στιγμή 'Ωρίστηκε τό με- σημέρι ακριβώς, καί στίς δώδεκα καί ε!να λεπτό οί βόμβες έπεφταν ε¬ πάνω στό στόχο. Πτήση μέ σχηματι- σμό, πολύ χαμηλά επάνω άπό θά- λασσα σέ άπόσταση 300 μιλίων χρειάζεται μεγάλη έπιδεξιότητα. Ό παρατηρητής τοθ άεροπλάνου τοΰ Άντισμηνάρχου Τζένκινς, ύποσμηνα- >Μ"* — —'.^ ^_ |·^_|· ^ ΙΙ' 'ΙΜ—Ε____-*Τ-~>^*~·^_---*^^~^_----■.!—.1— ι.1-. ■ . " . . —........ _ _ .1. ■_!■ ■ Ι---"—^"
  φίας εΐχαν προκύψει θετικά στοιχεΐα
  έπιβαρύνοντα τό Κ.Κ.Ε. Ή άνδρική
  στάσις τοΰ Άνακριτοΰ, δηλώσαντος
  δτι μόνον άν πατήσονν στό πτώμα
  τού θά πάρουν τήν δικογραφΐαν η¬
  νάγκασε... . τα δργανα τής τάξεως
  νά φύγουν.
  ΤΙ ΕΓΙΝΕΝ ΕΛΟ·
  Πρό ημερών έκλάπησαν άπό τό τέ¬
  ταρτον άνακριτικόν τμήμα τής
  πόλεώς μας 52 δικογραφίες δοσιλό
  γων μαυραγοριτών, τάς οποίας δ¬
  μως οί ένεργήσαντες τήν κλοπήν έ-
  πέταξαν υστερ' άπό μερικές ώρες
  κατά τήν νύκτα στό σπίτι τοΰ Άνα
  κριτοΰ. Καί αύτό προφανώς υστερ'
  άπό τήν άπειλή δτι θά συλληφθοόν
  δλοι οί κατηγορούμενοι μαυραγορΐ-
  τες πού περιελαμβάνοντο στίς δικο¬
  γραφίες.
  Έκεΐ πού είναι τα Δικαστήρια καΐ
  τό Άνακριτικόν τμήμα παραπλεύρως
  καΐ άπό κάτω στρατωνίζεται τμήμα
  τοΰ ΕΛΑΣ.Υπό τόν άμεσον έλεγχον
  τού εύρίσκονταικαί τα Γραφεΐα των
  ΔικαστηρΙων καί δσοι μπαινοβγαί-
  νουν σ' αύτά γίνονται άντιληπτοί
  καΐ είναι αδύνατον νά γίνη
  τίποτε έκεΐ χωρίς νά τό ξέρουν
  ή νά τό θέλουν οί άνδρες τοθ ΕΛΑΣ.
  Είναι δέ βέβαιον δτι οί έν λόγω
  φρουροίεΐχαν καίτά«μέντε των» διότι,
  δπως λέγει ή «'Ελεύθερη Γνώμη»,
  πρίν ίνα μήνα εΐχε κρούσει τόν κώ¬
  δωνα.....
  "Ωστε.... ό καθένας μπορεΐ νά βγά
  η τα συμπεράσματά τού.
  ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΓ ΠΑΡΤΕΑΑΙΑΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΜΠΥ·
  Αγαπητέ Συναγωνιστή.
  Βάσει σχεδίου τό ΕΛΑΣ άπέ-
  συρε τα στρατεύματά τού έκ των
  πόλεων πρίν άκόμη εκπληρώση δ-
  λους τούς σκοαούς τού έν Αθήναις.
  Τήν Κυβέρνηση Παπανδρέου θεωροϋ
  μέν υπάρχουσαν διότι δέν έζητού
  σαμεν νά τήν όίψωμεν απλώς, άλλά
  νά τήν (Μψωμεν έντός φρέατος. Ή
  Κυβέρνησις Πλαστήραδέν μδς ίκα-
  νοποιεΐ διότι ό άνθρωπος αύτάς εί¬
  ναι αύλόδουλος καΐ εχθράς τής
  Δημοκρατίας. Όσον διά τόν Άν-
  τιβασιλέα τί νά σδς γράψω. Τα παι¬
  δία έδώ ξέρεις δτι πρώτον έμίσησαν
  τό όάσον καί ύστερον τό στέμμσ.
  Σεΐς διά νά μάς κολακεύσετε έθέσα
  τε τό στέμμα επί τοθ όάσου; Ίσως
  καί τουτο είναι ε"νας λόγος τής φυ-
  γής μας έξ Αθηνών. Άλλά υπάρ-
  χουν καί άλλοι· Ώς γνωρίζετε διε-
  μοιράσθημεν δλα τα κινητά άγαθά
  τής πόλεως βάσει προγράμματος
  καί έπρεπε νά τα μεταφέρωμεν είς
  γός Μπράνκερ παρασημοφορημένου
  μέ τόν Σταυρό τής Άεροπορίας, εφε-
  ρε τα άεροπλάνα στόν προορισμό
  τους. «Διακρίναμε πρώτα τα βουνά
  τής Νορβηγίας άπό άπόσταση 70 μι¬
  λίων. Μδς φάνηκε σάν νά χρειάσθη-
  καν χρόνια γιά νά τα πλησιάσουμεν,
  άλλά δταν φθάσαμε τήνάκτήγυρίσαμε
  άριστερά καί πετάξαμε δέκα μίλια
  πρός τόν Βορρδ, σέ βάθος τριών μι·
  λίων άπ' τήν άκτή.
  Προσπαθούσαμε μέ σημάδια τούς
  ψάρους νά βροθμε ίνα μικρό κολπΐ
  σκο, τό στενό άνοιγμα ενός φιόρδ.
  Γιά λίγη ωρα δυσκολεΰτηκα, γιατί
  τα τοπεΐα ήταν δλως διόλου διαφο
  ρετικά άπ' δτι τα φανταζόμουν άπό
  χάρτες καί φωτογραφίες πού μας
  έδειξαν πρίν άπ'τήν έπίθεση. Δέν
  άργησα δμως νά άντιληφθώ πώς
  τα βουνά πού εΐδα στήν άρχή ήταν
  τό φόντο τής άκτής πού έ'δειχναν
  οί χάρτες. Ό παρατηρητής μου δέν
  εΐχε καμμιά άμφιβολία καί άμέσως
  ξεχώρισε τήν άκτή άπό τα πίσω
  της βουνά.
  _____
  III"
  .... ι
  τα σπήτια μας γιά νά επανέλθωμεν
  δταν ή ϋΝΚΑ πληρώση καί πάλι
  τάς αποθήκας της. Ή ενεργεια σας
  νά έπιχειρήσετε έναν τεράστιον
  άγκάλισμα δλων μας κρίνεται άπό
  τό επιτελείον μας άστβχος. Δι' δλα
  | ταυτα διά τήν σύναψιν άνακωχής
  πρέπει νά έκπληρωθοθν οί κάτωθ»
  δρβι έκ μέρους σας.
  α'. Παράδοσις τής άεροπορίας ττ}ς
  Μεσογείου είς τόν συναγωνιστήν
  Σβώλον γιά νά δύναται νά άεροβο-
  τή κατά βούλησιν.
  β' Παράδοσιν τοΰ ΆγγλικοΟ Στό-
  λου τής Μεσογείου είς άγκυροβολεΓ-
  ον έν Έλευσίνιδιά νά τόν έπανδρώ
  σωμεν ημείς μέ Ίταλικά πληρώματα.
  γ'.) Παράδοσις τοθ όπλισμοθ τί)ς
  άγγλικής αύτοκρατορίας είς τόν
  Στρατηγόν Μάντακα διά νά έζο-
  πλίση τάς κλάσεις τάς οποίας πρό-
  κείται νά έπιστρατεύση κατ' άπαΐ-
  τησιν των όργανωτών μας Γερμανών
  καί* Βουλγάρων.
  Πασά συζήτησις περιττεύει πρίν
  τής εκτελέσεως των δρων.
  Δεχθήτε την διαβεβαίωσιν τής φΐ-
  λίας μας.
  Υ. Γ. Τούς όμήρους σας τούς εί¬
  χομεν καί άπασχολοΰνται είς πνευ¬
  ματικήν εργασίαν: καθένας συγγρά
  φεΐ καί μίαν Όδύσσειαν, καί πα-
  ρακαλοΰνται οί άντιπρόσωποι τοθ
  Δ. Ε. Σταυροΰ νά μην τούς ένοχλοθν.
  ό ϊδιος
  Κ. Ι. Φ.
  17
  ΙΗΜΟΥΗΡΙΟΥ1945
  Κινηματογραφική παράστασις
  Είςτήν «ΜΗΝΩΑ» άπό 8—ΙΟμ.μ.
  Υπέρ των άνέργων
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
  ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
  Μέ την
  ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Κατόπιν κοινής συμφωνίας των εφημε¬
  ρίδων «ΝΙΚΗ» καί.ΕΛΕΥθΕρΗ ΓΝΩΜΗ»
  καθωρίσθη τα κατωτέρω τιμολόγιον 6η·
  μοσιεύσ&ων: 1) Μομικδν Προσώπων, Τρα-
  ΐΓϊζών, Όργανισμών, ΣωμοτεΙων κλπ. 6
  στίχός δραχ. 20. 2) Δημοσιεύσεις κοινές
  ό στίχος δραχ. 10 καί 3) Κοινωνικαί κατ'
  άποκοττπ,ν.
  ΑΝ
  κ'
  ια
  ισι
  όν
  τη
  χ
  / είς
  3 τής
  ιτερα
  «ατά-
  άς δ·
  ίΡΤά*,
  *· άιτΌ
  ιέρος
  άτηρ
  νομα
  λαδϊΊ
  . Μέ
  ), ιό
  ν συν
  ψονή
  ποι-
  'ιρ--
  .τγγ> ττηνο νια ιιιν ααιυιυα
  ««Λ*"" *»"» | Γ"
  ι ΦΥΛΛΟΥ Δαρχ. 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΊανουαρΙου 1945
  ΓΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΟΚ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΟΙ κάτωθι ύττογεγοαμμένοι ύπεύ-
  θυνοι τής Έθνικής "Οργανώσεως
  Μεσσαράς έκπροσωποϋντες υπέρ των
  5.5ΟΟ ψηφοφορίαν συνελθόντες σή¬
  μερον την 5ην 'ίανουαρίου τού ετους
  1945 είς τ ο Έπαρχεΐον Μεσσαράς
  καί άκοοσαντες παρά τβΟ Κου Έ-
  ~6ρχου δτι εκδηλούται έν Ηρακλείω
  κ( ]>7ΐς άτι<:ργιας των έργατών έκ- <ρορτώ ε^ς, μέ τον προφανή σκοπόν βπως οί εργάται οδτοι τεθώσιν άλ- ληλέγγυθι μέ τούς άπεργοΰς εργά¬ τας τής λοιπής Ελλάδος, δηλοϋμεν δτι άποδοκιμάζομεν την κίνησιν ταύ¬ την καί τιθέμεθα δλοι είς την διάθε- οιν των Άρχών καί των Αρχηγόν ττρός αντικατάστασιν των έργατών οΐτινες τυχόν θ' άπεργίσουν. Ό Έπαρχος Ε Ο.Κ. Μεσσαράς ΕΜΜ. Μ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ Οί ύπεύθυνοι τής Ε. Ο. Κ. Μεσσα¬ ράς Μονής Φανακράς Γαλλια. Ε. Σφακιανάκη Πηγαϊδάκια, Ιωάν. Τζαγκαρούλας Καστέλλι, Α. Φα¬ νουράκης Μάκρες, Κ. Σαββάκης Πλά τανος, Μ. Παπαχατζάκης Κουσέ, Μ. Άλεβυζάκης Καμηλάρι, Ι. Κοκα- ράκης Ζαρό, Α. Πυρουχάκης, Αγ. Δέκα, Μ. Τζαγκαράκης Βόρρους, Ι. Σαχαράκης Αγ. Ιωάννης^ Σ. Μαλ- λιαράκης Μορώνι, Θ. ,,Βαρδουλάκης Β. Άνώγεια, "Ι. Σεβαστάκης Πανα- γιά, Ι. Φωτάκης Άμπελοΰζο, Έ. Μαν νασάκης Γέργερη, Α. Δαριβιανάκης Γκαγκάλες. Μ. Κουνδουράκης Φανε- ρωμένη, Χ. Ποτυραντάς Πιτσίδια, Α. Κουρτικάκης Άντισκάρι, Φ. Φραγ- κάκης Πετροκεφάλι, Ε. Ζαχαριουδά- κης ΝΙβρητο, Α. Τρυπάκης Μοΐρες, Ι. Σμαραγδάκης ΜιαμοΟ, Ε. Τυμπα- κιανάκης Πλώρα, Ι. Χριστάκης Πλώ- ρσ, Ε. Τζωρτζάκης Πόμπια, Κ. Καμ- πουράκης Ρουφά, Ε. Σφακιανάκης Πλουτή, Ν. Κοξονάκης "Αγ. Κύρι- λος. ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΙΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ Ή Έθνική Όργάνωσις Κρήτης— Μεσσαράς απέστειλεν είς τόν κ. Τσώρ¬ τσιλ τό κάτωθι ευχετήριον τηλ)μα επί τφ Νέφ "Ετει. Αυτού Έςοχώτητα Πρωθυπουργόν Μεγάλης Βρεττανίας κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ Λονδίνον Άπό'Ιερά χώματα Φαιστού καί Γόρ¬ τυνος Μεσσαράς ή Έθνική "Οργάνωσις Κρήτης αποτελούμενη έκ πεντακισχιλίων μελών άπευθύνειΎμετέραν Έξοχώτητα τάς θερμοτέρας ευχάς ?πί τφ Νέο.) "Ετει 1945 εύχομένη ό Πανάγαθος Θεό,ς δια- <ρυλάττη 'Υ,μετέραν Έςοχώτητα ύγιά ίπ' άγαθω άνθρα)πότητος καί ήμετέρας .πατρίδος. ΕΠΑΡΧΕΪΟΝ Ε.Ο.Κ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΝΕΟΣ Λ1ΜΕΝΑΡΧΗΣ Ανέλαβε άπό προχθές Λιμενάρ· ■χης Ηρακλείου, είς των καλυτέρων αξιωματικών τοΰ ΛιμενικοΟ Σόμα- τος, ό πλωτάρχης κ. Π. Θεοχάρης. Διά τόν κ. Θεοχάρην πάς έ"παινος *ΐναι περιττός, λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι ή έξαιρετικη τουδράσις ώς λιμενάρχου Πειραιώς|,καΙ ώς Λιμενάρ ;χου πολλών Ελληνικόν λιμένων εί¬ ναι γνωστή είς δλον τόν ναυτικόν κόσμον τής Ελλάδος, παρ' ου ά· γαπάται καΐ έκτιμάται. Ή «Νίκη» συγχαίρει τόν κ. Θεο¬ χάρην επί τώ διορισμώ τού τούτω. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝΤΑσ' ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ Καθώς γνωρίζει τό ενταύθα Γραφεΐ όν τής Άγγλικής Υπηρεσίας πρός την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Ηρακλείου πάσαι οί άδειαι αναχωρήσεως δι' Αίγυ¬ πτον παντός άτόμου θά έκδίδωνται μό νόν υπό τοΰ Διοικητοΰ τοΰ Στόλον ώς μόνου πρός τούτο άρμοδίβυ. Κατόπιν τούτου πάντες οί ένδιαφερόμενοι θά παρουσιάζωνται είς τόν ο>ς άνω Διοικη
  κήν προσκομίζονιες αύτφ τα σχετικά
  δικαιολογητικά. Ακολούθως τα δικαιο-
  λογητικά ταυτα θά παρουσιάζονται είς
  την Στρατιωτικήν Διοίκησιν Ηρακλείου
  άπό την όποιαν θά δίδεται ή σχετική
  έγκρισις αναχωρήσεως.
  ΔΙΑ ΤΟ/Σ ΚΛΕΠΤΟΝΤΑΣ
  ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ύπαίθρου
  κ. Μπαντουβάς εξέδωκε ανακοίνωσιν
  διά τής οποίας καθιστά γνωστόν ότι
  πάς όστις θά συλλαμβάνεται νά κλέ-
  πτη ή νά καταστρέψη ύλικά άνήκοντα
  είς τό Ελληνικόν Δημόσιον θά παρα¬
  πέμπεται ενώπιον τού ήδη λειτουργοϋν-
  τος στρατοδικείου διά την επιβολήν των
  νομίμων κυρώσεων.
  ΚΟ1ΝΩΝ1ΚΑ
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Κώστας Σγουρά-
  κης ΰδραυλικος καί ή δνΐς Δέσποινα.Κα
  ραγεωργίου έδωκαν αμοιβαίαν ΰπόσχε-
  οιν γάμου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των Δημοτών
  *Ηρακλείου ότι δι3 αποφάσεως τής Έπι-
  τροπής Εκμεταλλεύσεως άπαγορεύε-
  -ται τού λοιπού ή χορήγησις τού ήλεκ-
  -τρικού ρεύματος κατ' άποκοπήν. Οί
  μέχρι σήμερον τυχόντες τού εύεργετή-
  ματος τούτου οφείλουσι μέχρι τής 31ης
  Μαρτίου 1945 νά τοποθετήσωσι μετρη-
  -τάς πρός καταμέτρησιν τοΰ έν τοίς ά-
  -κινήτοις των καταναλισκομένου ηλεκ¬
  τρικόν ρεύματος, καθ'ότι παρερχομένης
  τής προθεσμίας ταύτης ή ύπηρεσία θέ¬
  λει προβή είς την άποκοπήν τ >ϋ ρεύμα¬
  τος.
  "Έν Ηρακλείω τή 3η Ίανουαρίου 1945
  Ό Πρόεδρος
  Τής Έπιτροπής Εκμεταλλεύσεως
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΚαθΙσταται γνωστόν δτι άπό τής
  —ροσεχοΰς Δευτέρας 8ης τρέχοντος
  ή παραλάβη έλαιολάδων υπό τής Α¬
  γροτικάς Τραπέζης τής Ελλάδος θά
  •γΐνεται είς τό κατάστημα των κ. κ.
  Καμάρα καί Κανά, επί τής όδοϋ "Ε¬
  βανς (Βαλιδέ Τζαμί.)
  Τα προσκομιζόμενα ελαια δέον
  ■νά είναι εΰγευστα άνευ κακοσμίας
  •οξύτητος δέ άπό Ο ε"ως 10 βαθμών.
  Ή βασική τιμή παραμένει ή αυτή
  ■ήτοι 9 οκάδες ελαίου εύγεύστου άνευ
  ικακοομίαςκαί λαμπάντε θά πληρώ-
  ■νεται πρός μίαν χαρτίνην Λίραν.
  Δι" έκαστον βαθμόν άνω ή κάτω των
  <6 βαθμών θά έπέρχηται αύξομείω- <πς τής ανωτέρω βασικής τιμής κατά ^ιΐαν δραχμήν. Πρός αποφυγήν άδικαιολογήτων -παραπόνων συνιστάται είς τούς προ- οκομίζοντας έ'λαια δπως ταυτα είναι σύμφωνα μέ τούς ανωτέρω δρους. ΈκτοΟέντοΟθα'Υποκ)τος τήςΑΤ.,Ε.) ΚΙΠΗΜΗΤΟΓΡΒΦΟΙ ΗΛΕΚΤΡΑ (πρώην Πουλακάκη) Σήμερον 0—8 μ. μ. ΜΠΟΛΕΡΟ. Την Πέμπτην Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕ- ΠΡΩΜΪΊΓΟΥ ;.ε τόν Γκάρυ Κο'περ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΟΙ κάτωθι ύπογεγραμμένοι 1) Αν¬ τώνιος 'Ωρολογάς ύπεύθυνος οργα¬ νώσεως ΕΑΜ Άτσαλένιου, 2) Έλευ θέριος Δ. 'Αλεξίου κάτοικος Άτσα¬ λένιου, 3) Βαμβάκης Ξ. Σπυρίδων κά τοικος Ηρακλείου, 4) Μαρκόπουλος Βασίλειος τοθ Ιωάννου κάτπκος Ηρακλείου, 5) Κατσαράκης Νικόλα¬ ος τοθ Γεωργίου ύττεύθυνος Ε.Α.Μ. Κασσάνων, 6) Χανιωτάκης Έμμαν. τοϋ Παύλου κάτοικος Κασσάνων 7) Καλαϊτζάκης Έμμαν. τοϋ Ίωάν- νοι>, κάτοικος έπίσης Κασσάνων
  καί 8) Κωνσταντίνος Μαρκάκης τού
  Χαριλάου κάτοικος Κασσάνων κρα¬
  τούμενοι είς τάς Κ. φυλακάς.
  Δηλούμεν ύπευθύνως δτι ανήκον¬
  τες μέχρι σήμερον είς την οργάνωσιν
  τοθ Ε.Α.Μ. καί ΕΛΑΣ καί αντιλη¬
  φθέντες δτι οί ηγέται τής όργανώ
  σεως ι αυτής κινοθνται μόνον άπό
  σοναίίθημα άτομικής φιλοδοξίας καί
  έργάζονται είς βάρος των 'Εθνικών
  συμφερόντων ΰπομοχλεύοντες την
  εθνικήν συνοχήν καί παραμερίζοντες
  τα δίκαια καί τα συμφέροντα τής έρ-
  γαζομένης τάξεως, άποκηρύσσομεν
  την οργάνωσιν μας, τούς άρχηγούς
  μας καί τασσόμεθα παρά τό πλευ¬
  ρόν τοΰ Έμμαν. Μπαντουβά τόν ό
  ποίον θ' ακολουθήσωμεν πιστώς, βέ
  βαιοι δντες δτι διά τής πράξεως μας
  ταύτης εξυπηρετούμεν την Πατρίδα
  καί την θέλησιν τής πλειονότητος
  τοϋ λαοθ. Είμεθα πεπεισμένοι δτι ή|
  παροθσα μας θ' αποτελέση φωτεινόν
  παράδειγμα καί διά τούς άλλους μέ
  χρι σήμερον πλανηθέντας.
  Έν Ήρακλείφ τή 5—1—45
  Οί Δηλούντες
  ("Επονται αί ϋπογραφαί).
  ΗδνΙς ΣΕΚΕΡΙΔΟΥ-, |5ιπλωματοϋχος
  τοθ άγγλοαμερικανικοϋ κολλεγΐου
  καθηγήτρια άγγλικής διά τελευταίου συ
  στήματος παραδίδει κατ' οίκον μαθήμα
  τα. 'Επίσης παραδίδει μσθήαατα πιάνου.
  θίκία έναντι Μουσείου (παρά τό γκαράζ
  τοθ Έρυθροΰ ΣταυροΟ).
  Ζητεΐται πιάνο είς αρίστην κατάστα¬
  σιν πρός αγοράν.
  Πληροφορίαι είς τα γραφεϊα Γμας.
  Οδερματολόγος Ιατρός Ν. Ματζαπ»-
  τάκης έπαναλαμβανει τάς εργασίας
  τού παραπλεύρως Στρατιυτικής Λέσχης
  Γρεϊς Καμάρες ϋντός τοΰ άδιεξόδου).
  ΤΤΡΩΐϊΝΑΙ ΚΙΔΗ-ΕΙΣ
  Κατελήφθη τό προγεφύρωμα τού Στραβούργου
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν.
  ΕΛΛΑΣ: Βρεττανικαί μηχανοκίνη-
  τοι ψάλαγγες εισήλθον χθές τό άπό-
  γευμα είς τάς Θήβας. Αί Θήβαι ήσαν
  οχυρόν τοΰΕΛΑΣ περιβαλλόμενον]δι'
  όρέων 50 χιλιόμετραΒ. Δ. των Άθη
  νών. Οί άντάρται εξεδιώχθησαν έκ
  των θέσεών των καί ΰποχωροΰν συ·
  νεχώς. Άναφέρεται δτι Βρεττανικά
  στρατεΰματα έξεκαθάρισαν ολόκλη¬
  ρον την περιοχήν πέριξ των Αθηνών.
  Χθές δύο φάλαγγες έκαμαν δευτέ¬
  ραν άνίχνευσιν είς την Άττικήν καί
  συναπεκόμισαν δπλα καί πολεμοφό-
  δια.
  Ό Στρατηνός Σκόμπυ έξέδωσε
  προκήρυξιν διά τής οποίας εύχαρι-
  στεΐ τα Βρεττανικά Στρατεΰματα
  διότι διά τής άδιαφορίας των πρός
  τόν κίνδυνον καί διά τοθ θάρρους
  των εξεδίωξαν τούς στασιαστάς έκ
  των Αθηνών μέ δσον τό δυνατόν μι¬
  κροτέρας απωλείας διά τόν πληθυ¬
  σμόν. Ό Στρατάρχης Αλεξάντερ, ό
  κ. Μάκ—Μίλαν, καί ό Στρατηγός
  Σκόμπυ συνεσκέφθησαν έκ νέου μετά
  τοθ άντιβασιλέως καί τοϋ ύπουργι
  κου συμβουλίου.
  Ή Κυβέρνησις εξέδωκε προκήρυ¬
  ξιν διά τής οποίας καλεϊ τόν λαόν
  νά επιστρέψη είς τάς εργασίας τού
  καί δτι οί Σύμμαχοι είναι διατεθειμέ
  νοι νά φέρουν τρόφιμα καί νά βοηθή-
  σουν τόν λαόν άρκεΐ καί ημείς νά
  "βοηθήσωμεν.
  ' ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—Αί δυνά¬
  μεις τοϋ στρατηγοϋ Μοντγκόμερυ
  εσημείωσαν καί νέαν προέλασιν είς
  την βορείαν πλευρόν τοϋ θυλσκος
  των Άρδενών. Είναι τώρα κϋριοι μή-
  κους 15 χιλιόμετρον τής όδοϋ Λαρώς
  -Σάϊν-Βίκ καί κατέλαβον ύψώματα
  1 χιλιόμετρον βορείως τής όδοΰ Λα-
  ρώς-Μάς. Αί συμμαχικαί δυνάμεις
  άπέχουν 3 χιλιόμετρα άπό την Λα¬
  ρώς. Είς τό νότιον τμήμα, δυνάμεις
  τοθ Στρατηγοϋ Πάτον, προήλασαν
  5 χιλιόμετρα δυτικΰς τής Μπαστόν.
  Είς την Άλσατίαν ή 7η Άμερικα-
  νική Στρατιά εσημείωσεν μερικά
  κέρδη παρά τό Βίτς καί κατέλαβε
  τό Γερμανικόν Προγεφύρωμα βορεί¬
  ως τού Στραβούργου.
  ΟΥΓΓΑΡΙΑ.— Οί Γερμανοί χθές
  δέν εσημείωσαν πρόοδον είς την
  προσπάθειαν των νά διασώσουν την
  περικυκλωμένην φρουράν τής Βου-
  δαπέστης παρά την χρησιμοποίησιν
  ίσχυρών ένΐσχυσεων είς άρματα μά-
  χης κσί πεζικόν. Είς την προσπά¬
  θειαν των αυτήν άπό τής 2ας Ία-
  νουαρίου οί Γερμανοί άπώλεσαν 500
  περίπου τάνκς καί άνω των 10 χι¬
  λιάδων άνδρών.
  Έν τώ μεταξύ ή Ρωσσική επίθεσις
  συνεχίζεται είς απόστασιν 30 χιλιο-
  μέτρων είς τα μετόπισθεν των Γερ-
  μανικών δυνάμεων. Ό Έρυθρός
  στρατός έφθασε χθές είς απόστασιν
  12 χιλιόμετρον άπό τό Κομάρνο τής
  Τσεχοσλοβακίας.
  Είς την Βουδαπέστην συνεχίζον-
  ται αί όδομαχίαι καί οί Ρώσσοι εί¬
  ναι κύριοι τοϋ ημίσεως τμήματος
  τής πόλεως.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Πυκνή χιών καί δριμύς
  παγετών επέφερον τελείαν παράλυ-
  σιν είς τάς έπιχειρήσεις. ΚαναδικαΙ
  δυνάμεις άνεπτύχθησαν ριπιδοειδώς
  μεταξύ τής λίμνης Κομάκιο καί τής
  ΆδριατιΚΓΐς. Άλλαχοϋ παρετηρήθη
  δράσις περιπόλων.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: 700
  Βαρέα Άμερικανικά βομβαρδιστικά
  συνοδευόμενα υπό 200 καταδιωκτι-
  κών ένήργησαν έπιθέσεις εναντίον
  σιδηροδρομικών στόχων, σιδηροδρο-
  μικών καί όδικών κόμβων καί γεφυ-
  ρών δπισθον τοϋ μετώπου των Άρ¬
  δενών καί τοϋ Σάαρ.
  Κατά τό τρέχον έ'τος, 16.500 τόννοι
  βομβών έρρίφθησαν επί τής Γερμα-
  νίας. Έξ αυτών τό ήμισυ περίπου έρ-
  ρίφθηέπί των Γερμανικόν βιομηχανι-
  κών κέντρον.
  Συμμαχικά άεροπλάνα έξ "Ιταλίας
  έ'πληξαν στόχους είς τό Λίντς τής
  Αυστρίας.
  Αί χθεσιναί δηλώσεις
  τού στρατηγοϋ Μογτγκόμερυ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου.—Ό
  Στρατηγός*ίΜοντγκόμερυ ομιλών είς
  άντιπροσώπους τοϋ Τύπου είπεν
  δτι ή μάχη δέν έληξε άκόμη άλλά
  αί δυνάμεις τοϋ Φόν Ροϋστεν είναι
  καταδικασμέναι. Πρωτοϋ αρχίση
  την έπίθεσίν τού, είπεν δτι ή μάχη αυ¬
  τή, θά ήτο μία τελευταία προσπαθεία
  διά νά κερδίσουν τόν πόλεμον. Ε¬
  άν ρίψπ κανείς μία ματιά στόν χάρ-
  τη θά Ιδη δτι δέν έπετέλεσαν τΐποτε
  καί δτι ϊχουν χάσει τόν πόλεμον.
  Συνεχίζων απεκάλυψε δτι οί Γερ
  μανοί εΓχαν έπιτΰχει Ισχυρόν ρήγμα
  είς τό κέντρον των αμερικανόν άλλ'
  άπεκρούσθησαν λόγω τής μαχητικό
  τητός των καί τής συνεργασΐας των
  σύμμαχον. Εξέφρασε τάς εύχαρι
  στίας τού πρός τόν στρατηγόν Ά-
  ϊζενχάουερ καί είπεν δτι δλο τό
  βάρος είχεν πέσει επί των ώμων
  τού καί έπρεπε νά τόν βοηθήσουν
  καί τόν έβοήθησαν. Είς την δυτικήν
  πτέρυγα οί Βρεττανοί μάχονται ε¬
  κατέρωθεν των αμερικανικόν δυνά¬
  μεων αί οποίαι ΰπέστησαν σοβαρά
  πλήγματα. Συνεχίζων, ετόνισε, δτι
  ή μάχη αυτή, πιθανόν νά άποββ
  μία άπό τάς σημαντικωτέρας πού
  διεξήγαγεν.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΠ ΕΛΛΗΜΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου.—Ή Κυ·
  ϊέρνησις απηύθυνε την κάτωθι προ¬
  κήρυξιν πρός τόν Ελληνικόν λαόν.
  «Τώρα πού επί τέλους ή ειρήνη α¬
  πεκατεστάθη είς τόν δεινοπαθοϋντα
  πληθυσμόν τής πρωτευούσης, ή Ινθερ
  μως έπιθυμία δλων είναι νά επι-
  στρέψΎ) καί τό ομαλόν καθεστώς ζοής
  καί ιδιαιτέρως νά διανεμηθούν χο
  ρίς αργοπορίαν τρόφιμα, ίατρικά
  εϊδη είς δλας τάς περιοχάς τής
  πόλεος καί είς δλους άδιακρίτως
  κόμματος καίπολιτικών φρονημάτων.
  Ό Διεθνής Έρυθρός Σταύρος καί
  αί Στρατιωτικαί Συμμαχικαί αρχαί
  έχουν κάμει τα σχέδιά των καί εί
  ναι ε'τοιμοι νά σάς φέρουν ταχέως
  τρόφιμα καί άλλα έφόδια. Άλλά
  δέν δύνανται νά επιτύχουν αί προσπά
  θειαί των χωρίς την βοήθειαν δλων
  σας.
  | Συνεπώς προσκαλούμεν δλους νά
  έπιστρέψουν άμεσος είς τάς ομαλάς
  εΐρηνικάς εργασίας των. Άρτοποιοί,
  Παντοπώλαι καί Έμποροι πρέπει νά
  άνοίξουν τα καταστήματά των άνευ
  άργοπορίας. Όδηγοί φορτηγών χρη-
  σιμοποιούμενοι υπό των Στρατιωτι¬
  κών άρχών καί εργάται χρησιμοποιη-
  θέντες προηγουμένως είς τούς λιμέ
  νας καί τάς αποθήκας, πρέπει νά
  παρουσιασθοΰν άμέσως είς τοϋς τό-
  πους τής εργασίας των.
  Όλοι δσοι χρησιμοποιοϋνται άπό
  τόν Διεθνή" Έρυθρόν Σταύρον, την
  Διεθνή Επιτροπήν Περιθάλψεοςκαί
  την αποστολήν τοϋ Έλβετικοϋ Έρυ¬
  θροΰ Σταυροϋ, υπό οιανδήποτε (διό-
  τητα, είναι ίδιαιτέρος άπαραίτη-
  τοι καί πρέπει νά έπιστρέψουν ά¬
  μεσος είς τάς θέσεις τον.
  Αί μαχαι
  τής Βουδαπέστης
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου.—Οί
  Ρώσσοι εσημείωσαν καί άλλα κέρδη
  έντός τής Βουδαπέστης καταλαβόν¬
  τες την Βουλήν καί τό Χρηματιστή¬
  ριον είς την Πέστην. Είς την Βοΰδαν
  άμύνονται άκόμη οί Γερμανοί είς δύο
  περιφερείας πού κατώρθωσαν νά
  κρατήσουν.
  130 Νέα οίκοδομικά τετράγωνα
  κατελήφθησαν υπό των Ρώσσων είς
  την Βουδαπέστην. Επί τής Ανατο¬
  λικώς δχθης τοΰ Δουνάβεως βορείως
  τοϋ Κομάρνο, οί Ρώσσοι εκέρδισαν
  καί νέον έ'δαψος καί συνέλαβον περί
  τούς 1500 αίχμαλότους.
  Προϊστάμενος Τυπογραψείου
  ΕΜΜ1Μ· Δ. ΔΕΣΠΟΤΒΚΗΣ
  Κατελήφθησαν αί νήσοι
  Παλουάν καί Μιντόρο
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανοααρίου.— Αί
  νήσοι Παλουάν καί Μιντόρο έκυριεύ
  θησαν κατόπιν άποβάσεων των ά-
  μερικανικών στρατευμάτον μέ ελα¬
  χίστην αντίστασιν έκ μέρους των Ί-
  απονικών φρουρών των νήσων.
  "Αλλα άμερικανικά άεροπλάνα
  έβομβάρδισαν την νήσον Παραμου-
  σΐρο τοϋ συμπλέγματος Κουρΐλο.
  ΜΟΣΧΑ 9 Ίανουαρίου.—Ή Ούγ-
  γρική αποστόλη έν Μόσχα ένώ άνα-
  μένει τούς συμμαχικούς δρους', λομ-
  βάνει τηλεγραφήματα διπλωματών
  καί σημαινόντων Οϋγγρων πολιτι¬
  κών οί όποΐοι λέγουν δτι ύποστηρΐ-
  ζουν την προσωρινήν Ουγγρικήν Κυ¬
  βέρνησιν τοϋ Ντέμπρετσεν.
  Ά.Ι.8.,,
  Σήμερον κάνει τα έγκαίνιά της είς
  την μόνιμον πλέον εγκατάστασιν
  της ή Άγγλοελληνική ύπηρεσία πλη-
  ροφοριών.Ό σκοπός τοΰ ΑΤΣ είναι
  ήδη γνωστάς είς την πόλιν μας...
  Άξίζει θερμότατον συγχαρητη-
  ρίων τόσον ό Διοικητής ταγ)χης κ.
  Μ. δσον καί τό λοιπόν προσοπικόν
  τής υπηρεσίας διά την τόσον καλλι-
  τεχνικήν εμφάνισιν τής έκθέσεος.
  Συνάντησις
  Σούμπασιτς- Τσώρτσιλ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 ΊανουαρΙου. —Ό
  Δρ Σούμπασιτς συνηντήθη είς Λονδί¬
  νον μετά τοϋ κ. Τσώρτσιλ καί τοθ
  κ. *Ηντεν. Είς την συνάνησιν παρί¬
  στατο καί ό πρώην πρεσβευτής κ.
  Στίβενσον. Είς την συνάντησιν αυ¬
  τήν οί Βρεττανοί εζήτησαν νά μά-
  θουν πώς παρουσιάζεται ή κατάστα
  σις μετά την υπογραφείσαν συμφω
  νίαν μεταξύ τοϋ Δρ Σούμπασιτς καί
  τοϋ Στρατάρχου Τΐτο.
  Τεράστιαι ζημίαι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου.— Πλη¬
  ροφορίαι έξ Ελβετίας μεταδίδουν δ¬
  τι προεκλήθησαν τεράστιαι ζημίαι
  είς τούς Γερμανικούς στρατιοτικούς
  στόχους έκ των συμμαχικον βομ-
  βαρδισμών. Τό Ζίγκεν έ'χει καταστρα
  φεΐ. Έπίσης τό σιδηροδρομικόν κέν
  τρον Ντανέου—Ζίγκβν υπέστη σοβα
  ροτάτας ζημίας. Χιλιάδες έργατών
  έργάζονται νυχθημερόν διά την ε¬
  πισκευήν τού.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου.—-Κατά
  τάς πληροφορίας των ανταποκριτήν
  είς 14 Μεραρχίας άνέρχεται ό Ρου-
  μανικός στρατός οποίος πολεμά. πα¬
  ρά τό πλευρόν των Ρώσσον. Ούτω
  ή Ρουμανία είναι ή τετάρτη χώρα
  ή όποία διαθέτει στρατόν διά την
  καταπολέμησιν τοθ κοινοΰ έχθροθ.
  Πρόκειται δέ νά αυξήσπ τάς Μεραρ¬
  χίας είς 20-25 άν τής παραχορηθοϋν
  τα άπαιΐΌύμενα οπλα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ίανουαρίου.— Ά¬
  μερικανικά άεροπλάνα όρμώμενα έξ
  άεροπλαν^φόρων ένήργησαν άνα-
  γνωριστικάς πτήσεις διά πρώτην φο¬
  ράν υπεράνω ιών Κινεζικών παρα-
  λίον άπό τής Φορμόζα μέχρι τοθ
  Χανκόου.
  Είς την Βιρμανίαν τα Κινεζικά
  στρατεύματσ άπέχουν 11 χιλιόμε-
  τρα άπό την Ναμκάμ ήτις προασπί-
  ζει την παλαιάν οδόν τής Βιρμα-
  νΐας.