95672

Αριθμός τεύχους

4843

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΧΡώνείς
  * τρόπον έ
  επίαης οτρ
  •ιητωσιν πο
  ιλίου (τού άν.
  τα προάβτεο
  εκ τριών αη·
  θς ή άποτελι
  'ητικών έντός
  ουφογραμμά;
  •υθούν νά ά».
  [ΜΟΙ
  λ.ίου (τού άν·
  ροφορίαι έχ
  ότι ο στρατ»)
  είς Αραγώ·
  ).000 «ν-
  . Ή συγκέν
  ν άπόφαβιν
  ιερματίσ/] έ-
  ; αμφοτέρας
  ου (τοθ *ν"
  έκ Ηαρι*
  ντρωσις νέ-
  έθνικών εις
  ιίς την είβ·
  ϋαταλωνι·
  άληψιν *«;
  νην, καθ* *
  ΐΒΟΝ
  ΠΑΡΑ
  ϊριλίου—
  τρατηγεϊ
  ιερόν ύ·
  ής
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΠΡΜΠΤΗ
  Αιγυπτου
  ΝΙ Ι.ΙΤΙ
  II
  ΙΠ
  ετήσιαι λίραι 3
  έξά μηνός '2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  21
  ρξιί μηνός » 8
  Τιμή
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938
  ηρακλειον κρήτης:
  ΕΤΟΣ23ΟΝ
  II
  Ι
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *8« ||
  Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΟΣΤΗΣ ΕΥΡΟΠΗΣ
  Ή Άγγλοΐταλική συμφω-
  νία, τής οποίας τό κείμε¬
  νον έμονογραφήθη πρό ημε¬
  ρών έν Ρωμη, έξακολουθεϊ
  ν' άπασχολή τόν πολιτικόν
  καί διπλωματικόν κόσμον
  καί ν' άποτελή αντικείμε¬
  νον μακρών σχολίων έκ μέ-
  ρους των εφημερίδων ολων
  τών Εύρωπαΐκών χωρών. Καί
  δικαίως βεβαία. Διότι εάν
  ή συμφωνία αυτή είναι εί-
  λικρινής καί τεθή είς εφαρ¬
  μογήν, θά έχη τεραστίαν
  επίδρασιν επί τής περαιτέρω
  εξελίξεως τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως καί τής τύχης τής
  Εύρωπαΐκης είρήνης. Όπως
  έπίσης καί είς την περίπτω¬
  σιν πού δέν θά εφαρμοσθή
  έκ μέρους τής μιας έκ των
  συμβαλλομένων δυνάμεων ό
  πόλεμος μεταξύ των, πού θά
  εξελιχθή μοιραίως είς παγκό¬
  σμιον, θά καταστή πλέον ά-
  ναπόφευκτος. Έν τώ μετα¬
  ξύ, τόσον τό Λονδίνον, ό¬
  σον καί ή Ρωμη πανηγυρί-
  ζουν χαρμοσύνως τό γεγο¬
  νός. Ό Ιταλικάς μάλιστα
  τύπος θεωρεΐ την υπογρα¬
  φήν τής νέας συμφωνίας ώς
  την ανατολήν μιάς νέας πε-
  ριόδου είρήνης χχ δημιουρ-
  γικής συνεργασίας των λαών
  τής Εύρώπης. Μολονότι δέ,
  ύπάρχουν καί πολλοί πού δέν
  έπιδοκιμάζουν αυτήν την ύ-
  πέρμετρον αισιοδοξίαν καί
  ΐσως δέν είναι αδικαιολό¬
  γητος εντελώς ή άποχή των
  άπό την συγχορδίαν αυτήν
  τοΰ πανηγυρισμοΰ τοΰ εύτυ-
  χοΰς γεγονότος, έν τούτοις,
  δέν μπορεϊ κανείς ν' αρνη¬
  θή ότι ή Άγγλοΐταλική συμ¬
  φωνία δημιουργεΐ την στιγ¬
  μήν αυτήν μίαν νέαν εντε¬
  λώς κατάστασιν έν Εύρώπη.
  "Ηδη ή Γαλλία, άναπροσ-
  αρμόζουσα την εξωτερικόν
  πολιτικήν της, απεφάσισε νά
  άρχίοη Ηετά τής Ιταλίας
  διαπραγματεύσεις πρός επί¬
  τευξιν συμφωνίας καί συνδι-
  αλλαγής καί αποκατάστασιν
  φιλικών σχέσεων μεταξύ
  των. Θεωρεΐται δέ άπό τούδε
  ώς τετελεσμένον γεγονός η
  προσεχής συναψις Γαλλοΐ-
  ταλικοΰ συμφώνου. Έκ πα-
  ραλλήλου ή νέα κυβέρνησις
  τοΰ κ. Νταλαντιέ έργάζε-
  ται διά την στενωτέραν συν
  εργασίαν τής Γαλλίας με-
  τά τής Αγγλίας, δέν φαίνε-
  ται δέ άποστέργουσα συνεν¬
  νόησιν καί μετά τής Γερ
  μανΐας. Παρά ταυτα ομως
  δέν διάκειται συμπαθώς
  πρός την Ιδέαν τής συνά-
  ψεως τετραμεροΰς Εύρωπαϊ-
  κοΰ συμφώνου. Τό τοιούτον
  σύμφωνον άλλωστε δέν θά
  ήτο εϋκολον νά πραγματο¬
  ποιηθή, ανευ προηγουμένης
  διευθετήσεως ολων των με¬
  ταξύ τών τεσσάρων χωρών
  έκκρεμών ζητημάτων, οικο¬
  νομικήν, πολιτικών, άποικι-
  ακών, έξοπλιστικών κ. λ. π.
  Καί φυσικά δλα αύτά τα
  ζητήματα είνε τόσον άκαν-
  θώδη, ώστε θά έχρειάζετο
  μακρά προπαρασκευαστική
  έργασία καί έπίπονος προσ¬
  παθεία πρός έξομάλυνσίν
  των. Έπειτα τό σύμφωνον
  αύτό άπό τό οποίον θά εμέ
  ναν βεβαία ξένα τα Σο¬
  βιέτ θά είχεν άμεσον συ¬
  νέπειαν, ή θά προϋπέθετε,
  την άτόνησιν τοΰ Γαλλοσο-
  βιετικοδ συμφώνου. Καί επί
  τοΰ παρόντος τουλάχιστον,
  ή Γαλλία δέν φαίνεται δια-
  τεθειμένη νά θυσιάση την
  φιλίαν των Σοβιέτ διά νά
  κερδίση την συνδιαλλαγήν
  μέ την Γερμανίαν.
  Έν πάση περιπτώσει, ευ¬
  ρισκόμεθα ' είς περίοδον έ-
  ξαιρετικής διπλωματικάς δρα
  στηριότητος. ;Καί είμποροϋ
  μέν νά είπωμεν δτι αί συν
  τελούμεναι πολιτικαί ζυμώ-
  οεις, ευρίσκονται πλέον είς
  ΎπουργικαΙ
  αποφασιστικήν σημείον. Δε-
  δομένου δέ ότι καθ1 δλας
  τάς ενδείξεις ευρισκόμεθα
  πλέον έγνύς τοΰ τέλους τού!
  Ίσπανικοΰ δράματος είμπο-|'
  ροΰμεν νά πιατεύωμεν ότι
  ταχέως θά επέλθη Π πλιίρης
  καί καθ* οιονδήποτε τρόπον
  έκκαθάρισις τής καταστάσε-]
  ως. Διότι ό τερματισμόν τοΰ
  Ίαιτανικοΰ θά άποδείξη τήν'
  αξίαν τοΰ ύιτογραφέντος Αγ
  γλοϊταλικοΰ συμφώνου, άφοΰ |
  όρος βασικάς τή; έφαρμογής
  ;ου είνε ή αποχώρησις τών
  Ιταλών έθελοντών έκ τής
  Ισπανίκς. ©ά άποσυρθοΰν
  ©μως πράγματι; Καί θά πα¬
  ραιτηθή ό Ιταλός Ντοϋτσε
  πάσης βλέψεως επί τής η-
  πειρωτικής καί της νησιωτι-
  κης Ίσπανίας καί τών άποι-
  κιών της;
  Έπειτα, επάνοδος τής Ι¬
  ταλίας είς τάς παλαιάς φιλίας
  της, συνεργασία μετά της
  Αγγλίας καί Γαλλίας, δέν
  έννοεΐται χωρίς διάρρηξίν
  τοΰ άξονος Ρώμης—Βερολί-
  νου—Τόκιο, χωρίς δηλαδή
  την ούσιαστικήν εγκατάλει¬
  ψιν των νέων συμμάχων
  της. Είναι ομως τουτο δυ¬
  νατόν; Καί άρκεΐ ό φόβος
  πού γεννά είς τόν Ντοΰτσε
  ή ίδέα τοΰ Γερμανοΰ Φΰρερ
  περί επεκτάσεως τής νέας
  Γερμανίας μέχρι τής Τεργέ-
  στης, διά νά στρέψη την
  Ιταλίαν πρός δυσμάς
  καί νά την ρίψη εις τάς άγ-
  κάλας των παλαιών φίλων
  της; Άλλ' ό κίνδυνος αύ-
  τός δέν φαίνεται επί τού
  παρόντος τουλάχιστον τόσον
  άμεσος. Πρέπει λοιπόν ν'
  άναμένωμεν καί την έπίσκε
  ψιν τοΰ Γερμανοΰ καγκελ-
  λαρίου είς Ρώμην καί τα ά-
  ποτελέσματα τών συνομιλι-
  ών τού μέ τόν Ίταλόν δι-
  κτάτορα διά νά δυνηθώμεν
  νά σχηματίσωμεν σαφή καΐ
  όρθήν αντίληψιν της πορεί-
  ας την οποίαν θ' άκολουθή-
  σουν τα πολιτικά πράγματα
  έν Εύρώπη. Έν τώ μεταξύ
  δέν εχομεν παρά νά εύχη-
  θώμεν όπως ή εκδηλουμένη
  ήδη αίσιοδοξία άποδειχθή βά
  σιμος καί δικαιολογημένη
  καί όπως πρυτανεύση πράγ-
  ματι είς τάς σκέψεις τών ι
  σχυρών της Εύρώπης ή σύνε¬
  σις καί ή λογική καί εξα¬
  σφαλισθή ή ειρήνη των λα¬
  ών. Διότι είς νέος πόλεμος θΊ
  αποτελέση την μεγαλυτέραν
  συμφοράν πού θά πέση ώς
  κατάρα επί τής γής *ο" βά
  έρημώση τα πάντα.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΑΡΩΜΑ
  ΝΕΡΑΤΖΑΝΘΩΝ
  Ή γοητεία των νεραντζανθών α¬
  ποτελεί πάντοτε θέσι στό δράμα
  τοθ θεανθρώπου. Άπά τίς Ήρα-
  κλειώτικες αύλές — Ικεΐνες πρό
  πάντων πού διατηροΰν την ίστο-
  ρική γραμμή, τα «ψηλά τοιχιά»
  —ή γοητεία αυτή είνε τώρα καί
  μερικές ήμέρες γεγονός; Νοσταλ-
  γικές, βαρειές εύωδίες γεμίζουν
  τό τρίστρατο...
  Τα «Ιγκώμια» τοθ Έπιταφίου
  έρχονται ώς άπαύγασμα τοθ μύ-
  ρου τών νεραντζανθών. Τί είνε τό
  «γλυκύ Ιαρ» τοθ μητρικοθ έκεί-
  νού στεναγμοΟ;Άρωμα νεραντζαν¬
  θών. Ή νεραντζιά είνε προάγγε-
  λος τής πασχαλιάς. Ώοτόσο ώς
  λουλοθδι καί ώς άρωμα διατηρεΐ
  μιά φινέτσα διαφορετική: Τό
  θείον δραμα έκδηλώνεται μέ τούς
  εύγενεστέρους συνδυασμούς. Ό
  Εσταυρωμένας μέσα σέ γιρλάντες
  νεραντζανθών—πλεγμένους άπό ά
  βρά, κουκλίστικα χέρια, ιδού χω
  ρΐς λόγια ό συμβολισμός τής θυ
  οίας πού τελειώνει μέ τό δή
  μιουργικό θαθμα. Ό Ναζωραίος
  καί ή Μαγδαληνή παρουσιάζον
  ται, Ικεί ακριβώς ποθ τού; ϊ-
  τοποθέτησε ό πειό σύμμετρος στο-
  χασμός τοθ ίδεώδους τής άναμορ-
  ώως: "
  Ό άφικνούμενος σήμερον είς την πόλιν μας ύπουργός
  Πρωτευούσης καί τέως Δήμσρχος Άθηναίων
  κ. Κων. Κοτζιάς
  διά νά διέλθη οικογενειακώς τό Πάσχσ τού έν μέσφ τών
  Κρητών πρός τοΰς όποίους είνε αναμφισβήτητον δτι τρέφει
  διαιτέραν αγάπην καϊ συμπάθειαν.
  Έκεΐνος καί Έσταυρωμένος εί¬
  νε ή άναγέννησις. Έκείνη κάθε
  ιΧλλο παρά υπενθυμίζη την χον-
  δροειδή είκόνα μέ τόν μισανθρω-
  πικό τύπο: Την νεκροκεφαλή καί
  τό φιλοσοφικό βιβλίο. Είνε ή
  Μαγδαληνή τοθ ΜαΕτερλιγκ «πού
  άνεβαίνει άπ' την Ιρημο σάν κα-
  πνοΰ* κβρμοστύλι—κι* είνε ώραία
  σάν δνίΐρο, γελαστή σάν φεγγά-
  ρι». Ό νεραντζανθες δένει τό πά-
  θος μέ τή ζα'ή. Χωρίς πάθος—
  πάθος δημιουργίας Ιννοεΐται—ή
  ζωή άπομένει έ'να μεγάλο τΕποτε.
  *
  * *
  Καί εξω άκόμη άπό τα πλαί-
  σιο τών ποιητικών έξάρσεων, ό
  ερατζανθάς είνε αυτή τή σιιγμή
  πολιτισμός καί άβρότης. Οί με-
  γάλες οΕκογενειακές παραδόσεις
  ξεδιπλώνουν γύρω τού δράματα
  άρχοντιάς. Τό ζύμωμα τής Λαμ-
  πρής, πού άρχίζει άπό τόν αΐώ-
  λ40 .Λίϊλμό τοθ ένστίκτου .τή;
  αυτοσυντηρήσεώς —τό τραπέζι —
  άποκτ^ϊ μέ τό νεραντζανθό κάποια
  χαρ·. δειπνοσοφιστ:κή: Μπροστά
  στά πασχαλινά έλέη μεθαύριο,
  μπορεϊ ν' ανοίξωμε κουβέντα καί
  ...περί έ*ρωτος. Διά νά καταλή¬
  ξωμεν έννοεΐται είς την άγάπη
  δπως την έρμηνεύει τό βαθύτε-
  ρο νόημα τοΰ πάθους: Άγαπή-
  σωμεν αλλήλους... Ό Μυστικός
  ΔεΤπνος άς μή ξεχνοθμε 2τι έλα¬
  βε τέλος στό δρος τών Έλαιων.
  Καί υπήρξεν ενας ζωγράφος, τής
  Άναγεννήσεως θαρρώ, πού έτοπο-
  θέτησε στό όρος αύτό καί άνθι-
  αμένα εσπεριδοειδή. Ή άγιο·
  γραφία τού άγγιξε Ιτσι τα δρια
  τοθ πάθους καί τής δημιουργίας,
  στή λεπτότερη Εσορρόπησι έκε£-
  νου πού λέμε: ζωή.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πρός τό θείον δράμα
  Η ΑΟΟΘΕΩΣΙ! ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
  ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ
  Ό Αεϊπνος—σύμβολον
  Ή σύλληψ:ς καί θανάτω
  σις τοθ Ίησοϋ είχεν αποφα¬
  σισθή υπό τών αρχιερέων καΐ
  Φαρισαίων. Ή καθημέραν
  αυξανομένη δημοτικότης τού
  καί ή έξαπλουμένη έπιρροή
  τού επί τού λαοϋ τοϋ Ίσραήλ
  άπέβαινεν έπικΐνδυνος δι" αύ
  τούς. "Επρεπε λοιπόν νά εκ¬
  λείψη όπωσδήποτε. ΤΗτο δ-
  μως συγχρόνως άνάγκη νά
  ευρεθή 2νας τρόπος νά συλ-
  ληφθή καΐ νά δικασθή χω¬
  ρίς νά προκληθή δυσφορία
  ή εξέγερσις τοϋ λαοΰ. Καί
  ευρέθη είς άλλεπάλληλα συμ-
  βούλια καί διασκέψεις πού
  εγένοντο πρός τούτο. Ό Ί·
  ησοϋς τα εγνώριζεν δλα. Δι-
  ησθάνετο έγγϊζον τό τέλος
  τού. "Εβλεπεν έπικειμένην
  την σύλληψιν καί καταδΐ
  κην τού. Άλλά δέν έδειλία-
  ζεν. Εΐχε λάβη οριστι¬
  κώς την απόφασιν νά προσ-
  φέρη εαυτόν θυσίαν διά τόν
  έξαγνισμόν τής ανθρωπότη¬
  τος άπό τόν βοϋρκον τής φαυ
  λότητος καί την άπολύτρω-
  σΐν της άπό τα δεινά τής
  πνευματικής καί ύλικής δου·
  λεΐας κάτω άπό την όποιαν
  εστέναζεν. Όραματιστής μιάς
  νέας έποχής, Μέγας μυστα
  γωγός μιάς ύπερόχου ίδέας,
  έβλεπε συνεχώς τόν Γολγο-
  θδν ώς άναγκαΐον σταθμόν,
  πέραν τ^Ο όποίου έρρόδιζεν ή
  αύγή μιάς νέας'Ανατολής,ένός
  νέου πολιτισμοΰ. Βαθύς γνώ-
  στης τών νόμων τής ζωής καί
  τής εξελίξεως είχεν ύπ' δψίν
  τού δτι αί μεγάλαι μεταβο¬
  λαί, μόνον μέ μεγάλας θυ¬
  σίας πραγματοποιοθνται. Έν-
  σαρκωτής τής υπερτάτης Ά-
  ρετής, εγνώριζεν δτι ή άρετή
  διά νά κατισχύστι είναι άνάγ
  κη νά υποστή τό μαρτύριον
  των έξευτελισμών καί τοϋ
  θανάτου.
  Καί ήτο άποφασισμένος
  πλέον νά θυσιασθή, ν "ανέλθη
  τόν Γολγοθάν τοϋ ΜαρτυρΙου,
  διά νά δείξη, είς την πάσχου
  σαν άνθρωπότητα τό φώς τής
  γνώσεως καί τοθ καθαρμοθ,
  διά νά όλοκληρώση την Με
  γάλην, την Θείαν αποστολήν
  Τού. Αυτή δέ ή συναίσθησις
  τής Θυσίας, ώς υπερτάτου
  καθήκοντος, τόν καθίστα
  περισσότερον άπό κάθε άλλην
  φοράν χσρούμενον, εύδιάθε
  τον, τρυφερόν. Καί ηθέλησε
  άπό τό ανεξάντλητον άπόθε-
  μα τής εϋψυχίας, τοθ θάρ-
  ρους τού καί τής άγάπης τού
  πρός τόν άνθρωπον, νά μετα-
  δώση καί είς τούς μαθητάς
  τού. Απεφάσισε τό μυστικόν
  «δείπνον» — τό τελευταί¬
  ον δλων— διά νά διέλθη ο¬
  λίγας ώρας εύφροσύνης έν
  μέσω τών άγαπημένων τού
  μαθητών καί ν' αφήση είς αύ
  τούς τάς τελευταίας ϋποθή-
  κας τού, τάς ύστάτας παραγ¬
  γελίας τού δι' έργων καί λό¬
  γων. Διότι επρεπε νά είνε είς
  θέσιν νά συνεχίσουν αύτοι
  ■πλέον τό μέγα έργον τό ό
  ποίον Έκεΐνος ήρχισε καί έ-
  θεμελίωσε. Καί παρετέθη τό
  δείπνον την εσπέραν τής Πέμ
  πτης. Ό Ιησούς έκάθησεν έν
  τώ μέσω τών μαθητών τού
  έχων έκ δεξιών, τόν άγαπη
  μένον τού Ιωάννην. Τό πρό¬
  σωπον τού, έφαιδρυνετο άπό
  θείαν λάμψιν έξαιρετικής χα-
  ράς. Αί κινήσεις τού είχον ε¬
  ξαιρετικήν χάριν άβρότητος.
  Είς τό στόμα τού πού έλάλει
  συνεχώς, ήνθιζε τό γοητευτικώ
  τερο χαμόγελο. Δι' δλους καΐ
  δι' ένα έκαστον χωριστά εύ¬
  ρισκεν £να λόγον τρυφερότη-
  τος, φιλοφροσυνης, άπείρου
  στοργής καί άγάπης. Καί
  πρός αυτόν άκόμη τόν Ίού-
  δαν, τοϋ όποίου την διάθεσιν
  τής προδοσίας εγνώριζεν, ά-
  πέτεινε λόγους έξαιρετικής
  συμπαθείας. Ωμίλησε διά τό
  έγγΐζον τέλος τού μέ τόσην
  άταραξίαν ψυχής, δσον ήτο
  καί τό μεγαλείον τοϋ πνεύ-
  ματός τού. Καί δταν άκόμη
  είπεν δτι κάποιος έκ τών μα¬
  θητών θά τόν προδώση καί δ-
  λοι έδειξαν ταραχήν καί εξέ¬
  γερσιν συνειδήσεως, ό Ίησοϋς
  έχαμογέλα μέ καλωσύνην καί
  αγάπην. — · »
  Φαίνεται δέ δτι καί ή σκέ¬
  ψις τής άντιστάσεως είς την
  εξουσίαν, δτε θά εγίνετο ή
  άπόπειρα τής συλλήψεώς τού,
  σκέψις την οποίαν πρός στιγ¬
  μήν έξωτερίκευσε, άπέβλεπε
  μάλλον διά νά ίδη ποίαν εν¬
  τύπωσιν θά έπροξένει. Διότι
  εγνώριζεν δτι δέν ήτο δυ¬
  νατόν νά Ιχτ] πρακτικήν αξί¬
  αν. Οί μαθηταί τού δέν εί¬
  χον παρασκευασθή άκόμη,
  ώς Αύτός, διά νά φθάσουν
  καί μέχρι θυσίας. Τό είπεν ό
  ϊδιος είς τόν Πέτρον, προφη-
  τεύσας την άπάρνησίν τού
  «πρίν άλέκτωρ φωνήση τρίς».
  "Ετσι ό Μέγας μυσταγωγός,
  εσυνέχισε τό κήρυγμά τού υ¬
  πέρ τής Άγάπης καί τής
  Ταπεινοφροσύνης. «Εντολήν
  καινήν δίδωμι υμίν 'ινα άγα-
  πδτε αλλήλους, καθώς ήγάπη-
  σα υμάς. Έν τούτω γνώσον-
  ται πάντες δτι έμοί μαθηταί
  έστε εάν αγάπην 'έχετε έν άλ
  λήλοις». Ή άγάπη! Είνε ή ύ-
  ψίστη δι' αυτόν άρετή. Εί¬
  ναι τό πάθος τού. Ή άγά¬
  πη πρός τόν άνθρωπον, τοϋ
  φλογίζει την σκέψιν καί την
  ψυχήν. Τοϋ γιγαντώνει την πί¬
  στιν. Τοθ δημιουργεΐ την α¬
  κλόνητον πεποίθησιν δτι ή
  θυσία χάριν αυτής ι ής Άγά¬
  πης, αποτελεί την άποθέωσιν
  τού ανθρωπίνου καθήκοντος
  καί τής Άρετής, την μέγα
  λυτέραν ήδονήν, την ώραιο-
  τέραν έπισφράγισιν τής ζω¬
  ής. Άλλ' ή άγάπη δέν ειμπο¬
  ρεί νά εννοηθή χωρίς την
  ταπεινοφροσύνην.
  Ή άγάπη είναι τό βάλσα
  μόν, είναι τό άρωμα τής ψυ¬
  χής. Είναι ή δρόσος πού
  ζωογονεΐ καί ώραιοποιεΐ την
  ζωήν. Καί ή ταπεινοφροσύνη
  είναι ή πηγή αυτής τής δρό-
  σου, αύτοϋ τοθ ύπερόχου, λε-
  πτοθ άρώματος τής ζωής:
  Τής Άγάπης. Ό δέ γλυκύς
  Ναζωραίος, εδίδαξεν έμπρά
  κτως καΐ είς δλην τού την
  ζωήν βεβαία άλλά καί τώρα,
  είς αύτό τό δείπνον, μαζί
  μέ την αγάπην καί την ταπει¬
  νοφροσύνην. Έλαβε μίαν λε-
  κάνην καί ίόδωρ καί ένιψε
  τούς πόδας τών μαθητών τού,
  διά τών χειρών τού. Μυστα¬
  γωγός, δογματιστής, οίκοδό-
  μος ύπέροχος μιας νέας θρη-
  σκείας, έδιδε περιεχόμενον είς
  τούς λόγους καί τό κήρυγμά
  τού διά των ίδίων τού πράξε-
  Όρδόν καί δίκαιον.
  Ή ίδέα τής συμμετοχής καί
  τοϋ ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου
  δι' άντιπροσώπου τού είς την
  παρά τώ Τελωνείω επιτροπήν
  καθορισμοϋ τής φορολογητέ-
  ας τιμής τοθ έξαγομένου ε¬
  λαίου, είνε απολύτως όρθή,
  άνταποκρίνεται πρός την αν¬
  τίληψιν τοθ δικαίου καί θά
  πραγματοποιηθή ασφαλώς λί¬
  αν συντόμως.Διότι θάάποτελή
  πράγματι μέτρον δικαιοσύνης
  είς την επιτροπήν τοΰ καθο-
  ρισμοΟ τής φορορολογίας τού
  ελαίου νά μετέχη καί άντιπρό
  σωπος των πσραγωγών, των
  άμέσως δηλαδή ενδιαφερομέ¬
  νων. Την αρχήν άλλωστε αυ¬
  τήν άκολουθεΐ καί έφαρμόζει
  καί είς δλας τάς άλλας άνα-
  λόγους περιπτώσεις ή οημερι-
  νή κυβέρνησις.
  Αί κροτίδες.
  Φαίνεται δτι τό βάρβαρον
  έθιμον τών κροτίδων δέν θά
  ισχύση εφέτος. Μέχρι τοϋδε
  τουλάχιστον αί έορταί παρήλ-
  θον χωρίς τόν έκκωφαντικόν
  θόρυβον τών κροτίδων, πού ά-
  πέληγον άλλοτε πολλάκις καί
  είς δυστυχήματα. Καί πιστεύο
  μέν 8τι μέχρι τέλους καί κα-
  τά τάς ημέρας τοθ Πάσχα,
  θά συμβή τό ίδιον. Τα εύστο-
  χώτστα μέτρα τα όποΐα έλα¬
  βεν ή Διοίκησις Χωροφυλακής
  καί αί αύστηραί ποιναί τάς
  οποίας έθέσπισε διά τούς πα-
  ραβάτας τής σχετικής διατα-
  γής έφεραν τα άποτελέσματά
  των. Τό έ'θιμον τοθ έορτασμοΟ
  διά τοθ θορύβου τώνκροτίδων
  καί πυροβολισμώνέλησμονήθη.
  Απόδειξις δτι τα πάντα είνε
  δυνατόν ν' άλλάξουν, άρκεΐ
  νά εκδηλωθή άποφασιστική
  θέλησις καί έπιβολή.
  Οί εμποροι.
  Προκειμένου ν' άρχίσΓ) μετ*
  ολίγον ή λειτουργία τοϋ Τα
  μείου Άσφαλίσεως τώνΈμπό
  ρων, τό Κεντρικόν απέστει¬
  λεν είς την ενταύθα επιτρο¬
  πήν μακράς λεπτομερείς ό-
  δηγίας διά την απογραφήν
  των έμπόρων τοϋ νομοϋ μας,
  πού θά γίνουν μέλη τοϋ τα-
  μείου. Μετ" ολίγας δέ ημέ¬
  ρας, ώς ανεκοινώθη, θ' αρχί¬
  ση ή έπιτροπή τό έργον της.
  Ετσι, τό μέγα ζήτημα τής
  άσφαλίσεως τών έμπόρων
  τερματίζεται οριστικώς καί
  τό Ταμείον τής Άσφαλίσεως
  γίνεται πλέον πραγματικό¬
  της. Οί εμποροι άποκτοϋν
  Μν άσφαλές στήριγμα, £να
  οργανισμόν πού θά τούς πά
  ρέχη τα μέσα τής ζωής καί
  τής προστασίας είς τα γηρα-
  τεΐά των, ή έν περιπτώσει ά
  τυχήματός των. Είναι καί αύ¬
  τό μία ένδειξις τής φιλολαϊ-
  κής πολιτικάς τής Κυβερνή¬
  σεως.
  ών, διά τοϋ λάμπρου παρα-
  δείγματός τού: Ό ταπεινών
  εαυτόν ύψωθήσεται!.. ήτο έν
  άπό τα ώραϊα δόγματά τού.
  Καί τώρα έταπεινοθτο Αύτός
  ό ϊδιος διά νά ύψωθή μετ'
  ολίγον μέχρι τοθ ΘεοΟ διά ν'
  ανέλθη μετέωρον φωτεινόν
  είς τούς ούρανούς νά καταυ-
  γάση τόν κόσμον καίνά φωτίση
  τάς συνειδήσεις τών άνθρώ-
  πων πρός την οδόν τής άγά¬
  πης καί τής άρετής, τών δύο
  ώραιοτέρων αίσθημάτων πού
  άναβλύζουν άπό την ταπει¬
  νοφροσύνην καί ύψώνουν τόν
  άνθρωπον £ως είς τό Θείον!
  Έτσι, ό «Μυστικάς Δεΐπνος»,
  ύψώνεται διά τοΰ πσραδεΐγ-
  ματος τοθ ΊησοΟ είς λαμπρόν,
  άκτινοβόλον σύμβολον τής νέ¬
  ας θρησκείας. Αποτελεί την
  άποθέωσιν τής Άγάπης καΐ
  τής ταπεινοφροσύνης..,
  Μ.—
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ά
  4
  * < ,1 Ι ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σήμερον άργει. >
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον άργει.
  Προιστάμενος Τυττογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άστιραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον άργει. Την ΚΥ
  ΡΙΑΚΗΝ 2 απογευματιναί
  ΩΡΑΙ 5-7 και 7-9.
  Μιά θαυμασία Γαλλικπ
  Φιλμοπερέττα άφθάστου πλβύ
  τού, χιοϋμορ, μπρίου, χοροΰ
  καί μουοικής:
  Ο
  ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Μέ τόν ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ ,
  καί την ΕΔΙΘ ΜΕΡΑ
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ Ώρα 10
  μ. μ.
  Πρεμιέρα μέ τό μου-
  σικό — χορευτικό χάρμα: ;
  ΑΣ ΧΟΡΕ-
  Μέ τό γοητευτι-
  > κό ζευγάρι:
  ΦΡΕΗΤ ΑΣΤΑΙΡ
  ΪΏΙΗΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡ!
  * ^ —^__^ ^ __·
  ■ ■■■■■■ »■■■■■■■■■■■■■

  8

  ΕΚΤΟΣΤΡΑΣΤΐ
  Το Βαλοτμηνον «)»
  Αναχωρεί έξ Ήρα- ■
  κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ· 2
  ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ- ■
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ. ·
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ■
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ■
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον. ,
  Πρακτορείον
  ΑΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλ*·. »-
  ■■■■■■«■■■Ι
  ■■•■«■κ
  ■■■■■■■
  Είς τόν δρόμον
  τού Οεανθρώπου
  Ο ΠΡΟ&ΟΤΗΣ
  ΤΟΥ ΝΛΖΡΡΑΙΟΥ
  Τοΰ Λεωνίδα 'Αντρέγιεφ,
  21ον
  Δέν ίφινε ήμέρα, δέν δφινι
  ώρα 6 Ίσκαριώτης πού νά μή μ
  λήση γι' αυτόν τόν κίνδυν
  στούς μαθητάς. Όλοι τους,
  Ινας πίσω άπό τόν άλλο, εί-
  χαν δ·5 τόν Ίούδα νά σηκώνη
  άπειλητικό δάκτυλο, τόν είχαν,
  8λοι τους ακούση, νά τού; προ
  ειδοποποιή σέ τόνο σοβαρά:—Πρί
  πει ν' άγρυπνοθμε γιά την άσφά
  λεια τοΰ Κυρίου! Πρέπει νά"χω
  με τα μάτια μας τέσσερα, κα
  νάμαστε ετοιμοι νά τόν ΰπερα
  σπιαθοθμε, την στιγμή τοθ κιν
  δύνου.
  Άλλ' είτε γιατί ο£ άπόστολθ'
  είχαν έμπιστοσύνη σχή θαυμασί
  δύναμι τοθ Κυρίου των, ή τή1
  βεβαιότητα δτι τό δίκηο, υπέ
  τοΰ όποίου ήγωνίζοντο, θά έθρι
  άμβευε πάντοτε, ή απλώς άπό τύ
  φλωσι, ήρκοΰντο νά μειδιοΰν σάν
  άκουαΛ τόν Ίοΰδα νά τους δίνη
  μέ ίμφασιν αύτές τίς συμβουλές
  καί οί έπίμονες καί μονότονε< συστάσεις τού, στό τέλος τούς Ι καναν νά μουρμουρίζουν. "Οται ό Ίακαριώτης ίφερε δύο σπαθιά πού ποίος ξέρει άπό ποθ καί πώ< χά προμηθεύθηκε, μόνον ό Πέ τρος χάρηκε, γι' αύτό καί είπί λίγα κολακευτικά λόγια στάν " οΰδα. Οί άλλοι δυσαρεστημένο είπαν: —Μήπως μάς πήρες γιά τίπ< τα πολεμάρχους καί μας κουβ: λάς σπαθιά; Στρατηγόν είνε ό Γ ωσήφ ή ό προφήτης; Κρύψ' τ γρήγορα νά μή τα δ"5 δ Κύ ριος! —Καί άν οί έχθροί τουέπιχε ρήσουν νά τόν θανατώσουν; —Δέν θά τολμήσουν εάν δοθ πώς τάν άκολουθεΐ όλόκληρος λαός. —Καί άν τολμήσουν; Τί θά γίνη τότε; Ό Ιωάννης σέ τόνο περιφρονή σεως είπε τότε: (συνεχίζεται) Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δια Ρέθυμνον, Χανιά, ■ ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλχίδα, Αίδηψόν,Βό- ! λον, θεσσαλονίκην. Τηλέφ. 5-50 ΕχΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΐ άηοθήκη «ύ- ρύχωρος κειμένη παρά τώ Μπο- δοσακείψ. Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω. Γ. Κβφο&ν. 1-10 'Αριθμ. 21.592. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Καστέλλι ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδομ νέως. Προσκαλώ. Τό Ελληνικόν Δημόσιον, την Άγροχικήν Τράπεζαν χής Έλλά δος ώς καί πάντα Ιχερον Ιχοντα τυχόν δικαιώματα ή αξιώσεις επ τοθ έκ δραχμων εϊκοσι έ'ξ χιλιά δών πεντακοσίων (26.500) έκπλε στηριάσματος των ενώπιον μοί σήμερον έπισπεύσει τής έν Άθή ναις έδρευούσης Έθνικής Κτη ματικής Τρατΐέζης τής Ελλάδος κατά χήν .ύπ' αριθμόν εϊκοσ μίαν χιλιάδας πεντακεσίας ένενή- κοντα Ινα (21591) έκθεσιν μου αναγκαστικόν έκποιηθέντων άκ νήτων κτημάτων των 1) Ίωάννοι Γεωργίου Αντωνακάκη, 2) Χρυ σάνθης Γεωργίου Φραγκάκη τό γένος Γεωργίου Αντωνακάκη κα τοίκων Ξενιάκου Πεδιάδος, 3) Μ χαήλ Γ. Μηλιαρα κατοίκου Έμ πάρου Πεδιάδος ώς ένασκοΟντο< πατρικήν εξουσίαν επί των άνηλ κων χέκνων τού Εμμανουήλ κα Αποστόλου, 4) Σοφίας Γεωργίου Σταματάκη τό γένος Μιχαήλ Μη λιαρα κατοίκου Έμπάρου Πεδιά¬ δος, 5) θεονύμφης χήρας Γεωργίου Μιζεράκη κατοίκου έπίσης Έμπά ρου Πεδιάδος ώς νομίμου έπιτρό που των άνηλίκων τέκνων της Αίμιλίας, Αικατερίνης καί Νικο λάου Γ. Μιζεράκη' καί 6) Μαρί¬ ας Γεωργίου Σταματάκη τό γέ· νος Μιζεράκη κατοίκου Θωμά διανοΰ Πεδιάδος, ώς κληρονόμων έξ άδιαθέτου τοθ άρχικοθ όφει λέτου Γεωργίου Ε. Αντωνακάκη, δπως έντός τής νομίμου προθεσμί άς προσαγάγωσιν ενώπιον τοθ άρμοδίου δικαστηρΕου παρ' φ γενησεται ή κατάταξις καί ή διανομή τοθ έκπλειστηριάσματος τούς χίτλους των καί τα λοιπά δικαιολογητικά των άπαιτήσεών των έγγραφα καθ' δσον πασά έκ- πρόθεσμος1, προσαγωγή ίσται ά- παράδεκτος. Εγένετο έν Καστελ- λίψ Πεδιάδος καί έν τώ ενταύθα καί κατά την συνοικίαν Πολίμάρ- χη δημοσίφ γραφείω μου ίδιοκτη- σία τέκνων Γεωργίου Λαγουδιανά- κη' σήμερον την δεκάτην ββδόμην Απριλίου ημέραν Κυριακήν τοθ χιλιοστοθ ένεακοαιοστοθ τριακο- στοθ δγδόου Ιτου; δι' ήν είσπρα- κτέα τέλη καί δικαιώματα δραχ· μαΐ εκατόν πέντϊ (105) καί υπε¬ γράφη πρός βεβαίωσιν παρ' έμοθ τοθ Συμβολαιογράφου. Ό Συμβολαιογράφος Καοτβλλί- Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου. ου Πεδιάδος. Έ>»μ. ι.
  Διά νά είσθε ώραία την άνοιξι
  'Υγιεινή τού δέρματος.
  Γ.
  Εάν, κυρία μου, Εχετε έλεύθερο
  τό άπόγευμα τής τρίτης ημέρας,
  τής όκταηαέρου θεραπείας τΐού
  σδς συνέστησα, Εχετε τό θάρρος
  νά κάμετε £να μεγάλο τΐερίττατο
  ή νά άσχοληθήτε μέ κανένα ΰπαΐ-
  θριο σπόρ ποΰ θά σδς επιτρέψη
  νά άναπνεύαετε ελευθέρα Μην
  φορέσετε ψιμμύθια. Τό ούσιώδες
  είνε νά πάρετε έκ νέου τή συνή-
  9ειο νά ζήτε 2ξω, δτιειτα άπό Μνα
  ύποχρεωτικό περιορισμό μέσα είς
  τό σπίτι κατά τίς συνεχεϊς πλη·
  κτικές ήμέρες τοΰ χειμώνα.
  Είνε ή έλλειψις τοϋ αέρος, ή ά-
  άνάγκη τής άσκήσεως ττοΰ σάς
  δίδουν την ώχρότητα αυτή στ6
  πρόσωττο, ποϋ σδς δημιουργοΰν
  την κόπωσι καϊ την κακή αυτή δι-
  άθεσι. Ό περΐττατος μέσα στούς
  άγροΰς θά σάς επιτρέψη νά 6λθε
  τε έκ νέου είς έπαφή μέ την φύσι,
  θά ήρεμήση χά νεϋρα σας, θά σδς
  εξασφαλίση, αυτή την νύκτα, μιά
  ■πλήρη άνά'παυσι, £να καλό ϋπνο.
  Έποινερχομένη, Θά άσχοληθήτε
  έκ νέου μέ τό πρόσωπό σας. Τό
  δέρμα σας έκοθάρισε, άνεπαύθη
  μέ τόν περίτΐατο, καί σεΐς Θά τοΰ
  προσφέρετε Ινα μιΐάνιο λαδιοΰ
  ττοΰ Θά συντελέση είς τό νά επα¬
  νεύρη την μαλακότητα καί την
  δροσερότητά τού, διότι ή ιεχνιτή
  Θέρμανσις συνετέλεσε είς τό νά
  σκληρυνθ?ϊ.
  Γιά τό μπάνιο αύτό Θά ένεργή
  σετε ακριβώς ώς εξής:
  θά πάρετε £να κσλό, ε'ιδικό
  διά τό ττρόσωπο λάδι. θά τό Θερ-
  μάνετε καί Θά τό χΰσετε μέσα
  είς £να φλυτζάνι ή Ενα μικρό
  πιάτο.
  Κότττετε Ιπειτα κομμάτια μπαμ·
  πάκι τα όποϊα βρέχετε μέσα στό
  χλιαρό λάδι. Τα τοιτοθετήτε επί
  τοΰ προσώπου σας κατά τρόπον
  ποΰ νά τό σκε-τάσουν ολόκληρον,
  έκτός άπό τα μάτια, τούς ρώθω
  νας καί τό στόμα. θά μεΐνετε ϊ.
  τσι, ξαπλωμένη στό σκοτάδι επ
  μισή ώρα.
  Ό τ άν σηκωθήτε Θά μείνετε 2κ
  πληκτη διά την αίσθησι ανακου¬
  φίσεως ποΰ Θά δοκιμάσετε. Τό
  δέρμα σας Θά επανεύρη την έλα·
  στικότητα καί την μαλακότητα
  τού. Ή μικρές ρυτίδες ποΰ σδς ά-
  νησυχοΰσαν Θά έζαφανισθοΰν.
  Την έπομένη ήμέρα Θά φροντΐ
  σετεγιάτό δέρμα τοΰ σώματός
  σας προτοΰ νά πάρετε τό ντούς ή
  τό μπάνιο σας·
  θά άλείψετε όλόκληρο τό σώ
  μα σας μέ χλιαρό λάδι ή λανολί·
  νη. Κάμετε μετά ϊνα έλαφρό μα-
  σάζ μέ την παλάμη σας. Πέντε ή
  δέκα λεπτά άργότερα πάρετε τό
  μπάνιο σας καί τρίψετε τό σώμα
  σας μέ μιά σκληρή σαπουνισμένη
  βούρτσα.
  Τό λιπαρό αΰτό μπάνιο εΤνε ύ
  πέροχο γιά τό δέρμα τοΰ σώμα
  τος. Βοηθεϊ την άφαίρεσι των νέ
  κρών κυττάρων, καί έπιτρέττει είς
  τό σώμα τα αναπνεΰση καλυτέρα
  Μή λησμονήτε δτι άφαιροΰμε μ·1
  τόν τρόπο αύτό καί ένα πλήθο
  τοξινών. Μή λησμονείτε άκόμη
  δτι δσον καλυτέρα άνσπνέει τό
  δέρμα σας, τόσον καλυτέρα αί
  σθάνεσθε...
  ή Ντιοτβγκέ
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ
  "5!
  ΣΙ.
  ΙΑΤΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ
  Περατωθεισών των έγκαταστάσεων
  τοΰ ΆκτινολογικοΟ Έργαστηρίου Ηρα¬
  κλέους Γ. Παναγιωτάκη, σπουδάσαντος
  έν Παρισίοις και διατελέσαντος επί μα¬
  κρόν Ίατροϋ τοθ άκτινολογικοϋ τμήμα-
  τος τού Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός».
  Έκτελοθνταΐ:
  Διά τελειοτάτων 'Αμερικανικών Μηχανημάτων:
  'Ακτινογραφίαι καί άκτινοσκοπήσεις ολων
  των συστημάτων.
  Τηλεακτινογραφίαι θώρακος, όρθβδιαγράμμα-
  τα καρδίας και άορτής.
  'Ακτινογραφίαι στομάχου καί δωδεκαδακτύ-
  λου. Πυελογραφίαι καί Μυελογραφίαι, Χολοκυ-
  στογραφίαι.
  Κρανιογραφίαι είς όλας τάς θέσεις κ.τ.λ.
  Ήλεκτροθεραπεία, διαθερμία, Γαλβανο—φα-
  ραδικόν ρεΰμα.
  Ήλεκτροδιαγνωστική.— Καταφέρηοις— Ίον-
  τισμός.
  'Ακτΐνες Ύπεριώδεις.
  Όδος Σφακίων
  Παραπλεύρως ιατρείον κ. Μελισσείδου.
  Άριθμός τηλεφ. 7—11.
  ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ
  Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί
  την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο
  χταπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬
  τος νέας άλιείας ΦεβρουαρΙου 1938, ήγγυημένο.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοθ Πει¬
  ραιώς.
  ΚσΙ μυζήθρες ψρέσκες
  Έπίσης είς τό κατάοτημα Περτσελάκη (παρά
  τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες
  όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος,
  γεμδτες βούτυρο ή οκά δρχ. 36.
  Σπεύσατε πρίν έξόίντληθοθν. ι—20
  Τοτβλείοχερον
  βνΐ<ρηΓ γγΟΓΟΙΤΔ Άπό τού θρόνου είς την λοιμητόμον. ΜΙΑΤΡΑΤΙΚΗ ΒΛΣΙΛΙΣΣΑ = 3έ0ον ΟΙ έργάτες πού έδούλευαν στίς έπισκευές Ιλεγαν δυνα τα πώς έπροτιμοΰσαν νά χρη σιμοποιήσουν τα έργαλεΐά των γιά νά σπάσουν τό κε φάλι τής Αύστριακής παρά γιά νά τής φτειάξουν τή φυ λακή της. Οί έπίτροποι τής Κομμούνας εΐχαν διατυπώσΓ| την διαταγήν: «Είσερχόμενοι είς τό διαμέρισμα τής βασιλΐσ σης, δέν θά άποκαλύπτεσθε». Ή άρχή τής ίσότητος τό έπέ βαλλεν.Ένας άπύ αύτούςτούς έπιτρόπους γράφει σχετικώς: «Εΐδα στό διαμέρισμα τής βα σιλΐσσης τόν όνομαζόμενον Μαρσερώ, λατόμον, μέ περιβο λήν ρυπαρωτάτην νά ξαπλώνε ται σ'Μνα^ βελουδένιο καναπέ καί νά δικαιολογή τό πράγμα έν ονόματι τής ίσότητος». ΟΙ ψύλακες συστηματικώς έπήγαι ναν κ' έθρονιάζοντο στίς πό λυθρόνες, μπροστά στή θερ μάστρα, μέ τα πόδια ξαπλω μενά, «είς τρόπον ώστε—λέει ό έπίτροπος—νά μην άφήνουν στΐς πριγκήπισσες την δυνα τότητα νά ζεσταθοΰν». Καί, δπως γράφουν οί άδελφοί Γκονκούρ, «ύπάρχει κάτω άπό δλους αύτούς τούς έξευτελι σμούς τής βασιλΐσσης Μνας έ ξευτελισμός έπαΐσχυντος πού κανένας λαός, κανένας χρό νος, δέν είχεν άκόμη άποτολ μήση εναντίον τής αίδοθς μι άς γυναίκας: δέν ύπάρχει άνακουφιστήριον γιά τίς πριγ κήπισσες παρά τό άνακουφι στήριον των δημοτικών φυλά κων καί των στρατιωτών». 'Άλλοι βασιλόφρονες άπο μνημονευματογράφοι παραθέ τουν £να πλήθος άλλων έξευ τελισμών καί ήθικών βασανι στηρΐων πού ϋφΐστατο ή βα σιλική οίκογένεια. Παρουσιά ζουν τούς φύλακες των βασι λικών κρατουμένων σάν νά ήσαν μοχθηροί σαδισταί, έ πΐτηδες διαλεγμένοι, πού έτα πεΐνωναν άδικα ' σέ κάθε στιγμή τή ΜαρΙα-Άντουανέτ τα καΐ τούς δικούς της. Άπε ναντΐας τα ϋγγραφα τής Κομ μούνας διαψεύδουν δλες τίς κατηγορΐες. Άλλά είνε καί αύτά μεροληπτικά. «Ή μεγαλειτέρα περΐβλε- ψις έπιβάλλεται—λέει ό Τσβά ϊχ—πρίν άποφανθώμεν άκρι βοδικαΐως επί τοθ σημαντικοθ αύτοθ έρωτήματος: ναί ή δχι έταπεΐνωσε κ' έκακομεταχειρΐ σθη ένσυνειδήτως ή'Επανάστα σις τόν νικημένο βασιλη,ά; Π- ατί ή ίδέα τής έπαναστάσεως είνε πολύ πλατειά καί περι λαμβάνει όλόκληρη κλΐμακα άποχρώσεων πού φθάνει άπό τόν ύψηλότερον Ιδεαλισμό ε- ως την πραγματική κτηνωδΐα άπό τό μεγαλεΐο Εως τή σκλη ρότητα, άπό τόν λεπτότερο πνευματισμό Ιως τή χονδροει δέστερη β(α. (συνεχίζεται) Ό όδβντίατρος Έμμ. Ι. Αλεξάκης Εναντι "Αγ. Τίτου ΈκτιαιδευΘεΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλΐτιδος, κακοσμΐ άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έτιιστήμης. ΈττΙσης όδοντοστοιχίοις καΐ κορωνες έκ διαφόρων μετάλ λων—κορώνες έκ πορσελά- νης. Έπανοφορά τελείως ά- νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬ δόντων είς την κανονικήν αυ¬ τών Θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΓΕΟΡΠΟΥ ΕΙΣ ΣΕΛΗΝΑΡΙ Ή έορτή τοθ μεγαλομάρτυ- ρος καί Θαυματουργοθ ΆγΙ- ου συμπΐπτουσα εφέτος τό Μέγα Σάββατον άναβάλλεται κατά τούς έκκλησιαστικούς κανόνας την Δευτέραν τής Δι- ακαινησΐμου. Πρόγραμμα έορτασμοθ 1) "Ορθρος 8,30—10. 2) ΛειτουργΙα 10—11. 3) Δοξολογία επί ονομάστι- ή έορτή Βασιλέως 11—11,30. Ό Διευθύνων Άριστ. Ββυρλάκις Τα μέλη Γεώργ. Βουργβΰρης,Ίωάν. £κ«- άκης, Νικόλ. Μαρκάκης. ι 1—3. | ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Πρός ά>
  τταντας τούς παρακολουθήσαντας
  την κηδείαν τοΰ προσφιλους μας
  συζύγου καί ποιτρός ΣπυρΙδωνος
  Δ. Λεμπιδάκη, καθώς καί είς τούς
  1 όπωσδήποτε συμμερισθέντας τοΰ
  πένθους μας, έκφράζομεν τάς Θερ¬
  μάς μας ευχαριστίας. Ιδιαιτέρως
  ευχαριστούμεν τούς ϊατρούς κ. κ.
  Κωνστ. Καρυωτάκην καί Γεώργ.
  Κρητσωτάκην, διά τό εξαιρετικόν
  ενδιαφέρον τό οποίον έπεδείξαν-
  το κατά τό βραχύ διάστημα της
  ασθενείας τού μεταστάντος. Ευχα¬
  ριστούμεν έπίσης τό Κοινοτικόν
  Συμβούλιον Μοχοΰ καί ;τό διδα·
  σκαλικόν ποοσωπικόν τοθ Δημοτι-
  κοθ ΣχολεΙου, διά τάς τόσον συγ·
  κινητικάς έκδηλώσεις τής συμε·
  τοχης των είς τό πένθος μας.
  ΑΊ βαρυπενθοϋσαι οικογένειαι
  Λεμπιδάκη—Δέ τοράκη
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή νοτιά υπήρξεν £νας
  άκόμη βαθμός έκνευρισμοϋ είς τό
  συναίσθημα τής καιρικάς αστα¬
  θείας.
  —Τί νά γίνη; Αύτά Ιχουν οί
  καιροί σήμερα... "Ολοι οί καιροί.
  —Άπό χθές διέκοψαν τα μαθή-
  ματα τα σχολειό μέσης καί δημο-
  τικής.
  —Ή διάρκεια των παύσεων των
  μέν τής μέσης Θά είνε δεκαπενθή-
  μερος, των δέ τής δημοτικής δωδε
  καήμερος.
  — Συνωστισμός παρατηρήται
  τάς ημέρας αυτάς είς τό Ταχυ¬
  δρομειον.
  _—"Ιδιαιτέρως δέ είς την ΘυρΙδο
  τοΰ ΤαχυδρομικοΟ Ταμιευτηρ'ου
  άπό τό οποίον γΐνονται «άναλή-
  ψεις» διά τα Πασχαλινά 6ξοδα:
  έκτακτα καί σημαντικά ώς είνε
  γνωστόν.
  —ΟΙ ύπαίθριοι λαμπριάτικοι
  πωληταί ενεφανίσθησαν άπό χθές
  μέ τή ττατροτΐαράδοτη «μπογιά
  των αύγών».
  —Ή μπογιά αυτή είνε κάτι
  πού πρέπει νά εξασφαλισθή εγ¬
  καίρως καί £ως την άπώτερη συ-
  νοικία.
  —ιΛιά νά βαφοΰν &νετα καί έ-
  πιτυχημένα—είνε δρος αύτός—χά
  αύγά σήμερον: Μεγάλην Πέμπτην.
  — Ιδιαιτέρα ίξαρσις πρέπει
  νά δοθή είς τό γεγονός τής α¬
  πολύσεως κρατουμένων διά χρέη
  πρός τό Δημόσιον.
  —Περί τής οποίας έγράψαμεν
  χθές καί^έπ' εύκαιρία της απο¬
  λύσεως των κρατουμένων.
  —Τό μέτρον αύτό έγκαινισ-
  σθέν υπό τής σημερινής κυβερ¬
  νήσεως αποτελεί εκδήλωσιν δν-
  τως φιλολαίκήν καί πολιτισμέ-
  νην.
  —Ή άγορά μας παρουσιάζει
  εξαιρετικήν ποικιλίαν.
  —Δέν τής λείπει τίποτε 1
  μάλλον δ,τι τής λεΐτιει συμττληρώ-
  νεται άπό ημέρας είς ημέραν.
  —Έν τφ μεταξϋ τα βάσανα
  των οΐκογενειαρχών αύξάνονται
  καί πληθύνονται:
  —"Εχουν νά σκεφθοΰν διά τό-
  σα ττολλά οί όινθρωποι κα'ι είνε
  μέν τό πνεΰμα πρόθυμον άλλά
  τό... βαλάντιον άσθενές.
  —Κατά την εκτέλεσιν τοϋ τρο·
  παρίου τής Κσσσιανής σχεοόν
  δέν ύπήρχε χώρος άπό ενωρίς είς
  τόν Μητροπολιτικόν Ναόν.
  —Ή εκτέλεσις υπήρξεν άψογος
  είς δλας τάς 'μεταπτώσεις καί
  τάς μεταλλαγάς τής ώρμονίας.
  —Τό σύνολον των φωνών ήτο
  τοποθετημένον στή Θέσι τού, χά¬
  ρις είς τάς δοκιμάς καί την προ¬
  σπάθειαν των καθηγητήν τής Ά-
  καδημΐας κ. κ. Νουφράκη, Συλα¬
  μιανακη.
  —Συνεργεΐα τής ήλεκτρικής υ¬
  πηρεσίας τοϋ Δήμου άσχολοϋνται
  κατ' αύτάς μέ τόν ηλεκτροφω¬
  τισμόν.
  —"Ινα ούτος παρουσιασθή λαμ·
  πρότιρος κατά τάς ημέρας των έ-
  ορτών.
  —Ανεξαρτήτως τής ανωτέρω
  φροντίδος είνε άνάγκη νά σημει¬
  ωθή πρός έβαινον τής ήλεκτρι¬
  κής υπηρεσίας, ή εϋρυθμος λειτουρ
  γίο τοϋ δικτύου τοϋ ήλεκτροφω-
  τισμοϋ αναλόγως των άπαιτήσε-
  ών τοϋ Ηρακλείου κσί των συν-
  δημοτών γενικώς.
  ό Ρέιτορτερ
  Ίατρικά.
  Επανελθών έξ όλιγοημέρου τα-
  ξιδίου τού είς Αθήνας, ό ία-
  τρός κ. Κίμων Α. Εύγενής θά
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό
  ιατρείον τού άδος Άμαλθείας ά¬
  πό 9—12 καί 3—7 μ. μ.
  Την Κυριακήν
  τού Πάσχα
  Ή διεύθυνσις τοΰ ΈςΌχικοϋ
  Κέντρου:
  Η ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ, ΤΟΥ ΜΗΝΑ
  Είς τόν Μααταμπάν.
  Πρός εξυπηρέτησιν της κολυ-
  πληθους πελατίίας τού προσελα-
  3ε προσωπικόν αρτιον. Καθίσμα-
  τα έπαρκή. <8α παρασκίυαζη την μβγαλυτκραν ποικιλίαν μ«ςβώων: ΑΡΝΙ 2ΟΥΒΛΑ2 καί ΕΟΚΟΡΕΤΣΙ. Κρασι» κ«1 Ρΐτβίνα έχλεκτά. "Ακρα περιποίησις.— Καθαριότης άμϊμπτος. "Ολοι στου Μηνα Είς τόν ρωμαντικόν Μασταμπάν. ΠΩΛΕ1ΤΑΙ σαλόνι κομπλέ μέ ταπετοαρίαβελούδου καί καλυμμά- των καί ϊνας μπουφές οίκογβνίίας άναχωρούοης. Πληροφορίαι παρά τώ κ. Δημ. Λιάκουρ^ Παντ.οπώ- λη έναντι Κρεοτίωλιίων,
  ϋ!
  ϋ
  καΐ έ-
  ϊΦοϋνάνετα
  Μεγάλην Πέμπτην,
  Α £ξσρσι5 ^«ι
  γο γεγονός Της 4.
  τουμένων διά νΒ{η
  «όν. ΑΗ '
  οποίας έγράψαμεν
  ϊυκαιρία της άΜ·
  πτουμένων.
  ν αύτό έγκαινια·
  σημερινάς κυβερ-
  Α.ει εκδήλωσιν δν·
  |ν καί πολαισμέ'
  μας τταρουσιάζΕΐ
  ιικιλΐαν.
  λείπει τίποτΕ Ι|
  ; λείπει συμπληρώ·
  >ας είς ημέραν,
  εταξθ τα βάαηβ
  χρχών αϋξάνονται
  (ι:
  ι σκεφθοϋν διά τ6·
  νθρωποι καί είνε
  πρόθυμον άλλο
  άσθενές.
  κτέλεσ.ν τοΰτρο-
  ΐσσιανής σχεδόν
  >ος άπω ενωρίς είς
  ηκόν Ναόν.
  ς υπήρξεν δψογος
  'μεταπτώσεις καί
  ς τής άρμονίας.
  ν των φωνών ήτο
  ιτή θέσι τού, χά·
  μάς καί τήν_ ττρο-
  αθηγητών της'Λ·
  Ίουφράκη, Συλα·
  ής ηλεκτρικήν &·
  ΐμου άσχολοθντσι
  τόν ήλεκτροφω-
  αρουσιασθτ) λαμ·
  ϊς ημέρας των ε¬
  ις τής ανωτέρω
  νάγκη νά σημ£'·
  ιν τής ήλεκτρι-
  Ορυθμος λειτοορ
  τοΰ ήλεκτροφω·
  των άπαιτήσε-
  υυ κσί των συν·
  ο Ρέπορτβρ
  «ήν
  (__
  Γθϋ
  χβδ
  ί κομπλέ μ*
  ιαί καλυμμ*-
  ς οίκογβνίί»»
  φορίαι η»ρ^
  η Π«ντοΛΐί>'
  Ι ών.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ΡΛΛ^^'Ν^^^
  282ον
  "Αλλως τε τό νεκροταφείον Βωζιράρ ευρίσκε¬
  το είς πσρακμήν. Εΐχε χάσει πλέον τό χρώμά
  τού, ώς λέγωμεν. ΕΤχε πνιγή άπό άγριολούλουδα
  καί άπό παράσιτα- οί δρόμοι τού δέν έφαΐνοντο καί
  ήτον παρημελημένον. Ή τάξις των άστών _
  διακαώς έπόθει νά θάπτηται έκεΐ, έμύριζε πτώ
  χια, ένώ έτρελλαΐνετο διά τό νεκροταφείον
  λασαίζ.'Νά ταψής είς τό ΠερλσσαΙζ, ήτο ώς νά
  γόραζες διά τό δωμάτιον σουπολότιμτί επιπλα. Έν
  αυτώ άνεδεικνύετο ή καλαισθησΐα. Ένώ τό
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους πό Ο θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ
  Β'.
  Ό Άμερικανός ζωίλίγος Γκέρ-
  ρ, τό βνομα τοΰ όποίου ϊμνημο-
  άνωτέρω, κατώρθωσε
  ?υί
  μέ τούς ϊσχυρισμού; πολλών ζωο
  λό η δή λ
  Τα έκπαιδευτικά
  ζητήματα Λασηθίου.
  ΑΠΟΪ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 Άπρι-
  τού κ. Νομάρχου καδωρίσθηααν
  χ
  λόγων, την
  τους γλώσσαν,
  λίβυ.— Κατά την παραμονήν εν | έν γενικαίς γραμμαίς τα έπιβαλ-
  ταΰθα τοΰ Γενικοΰ Έπιθεωρητοΰ| λόμενα μέτρα άτινα κατά τήν
  Έκπαιδεύσεω; αντίληψίν τού θά φέρουν άπο-
  Νααάονηί Λα-1 τελέσιιατα διά ιιιά: συντονισιιέ·
  συνεννοούμενοι τελείως άναμεταξύ | χ^Σ^αλΊσιΊάν'ουΙ'ό Νομάρχης Λα· | τελέσματα διά μιά; Τσυντονισμέ
  τρομακτικήν.
  ακούση άπό τα στόμα τοθ
  Δέν εΐχε δυσει εισέτι ό ηλτος, δτε τό νεκρι-Ι ένου του ούρ»γν0τάγκου τάς λέ-
  κόν δχημα διήρχετο την θύραν τού νεκροταφεΐ- ξει, «μπαμπ3» χα1 «νωτίά».
  ου. Ό χολός δστις τό συνώδευεν ήτον ό Θερ( ΙΙω; γίνετα, ή δί5ασκαλία α«-
  σανέμης. Η ταφή τής όσΐας Στσυρώσεως είς τό τή τών ςένων γλωσσων ε?ς τούς
  ύπόγειον. υπό την αγίαν τράπεζαν, ή έ"ξοδος; πιθήκου?; Ό διδάσκαλο;, δτ)λα-
  τής Τιτίκας, ή είσαγωγή τοΰ Άγιάννη είς τό δη δ ζωολίγο;, παίρνει τον μα-
  δώμα τών νεκρών ταυτα πάντα έγιναν άνευθ^ ? ί
  δώμα τών νεκρών, ταυτα πάντα έγιναν ανευ. θητήν είς τά γόνατά του,
  προσκόμματος. Διά τουτο δέ καί ό Θερσανέμης | γέχλει διαρκώς την λέξιν πού
  ήρχετο κατόπιν τοθ λειψάνου ηΌυχος. Ή διττή'0£Αει ν
  συνωμοσία του, τό μέν μετά τών καλογραίων, 'χα^ £ν
  ρ φ ξ
  άποατηθίση ό μαθητής
  ί^ το0 Χίνε1 χχτχλ.
  τό δέ μετά τοθ κ. Μαγδαληνή, τό μέν υπέρ.' λήλω'ς' τήν γλί&αόάν χαϊ'τά χείλα.
  Μόλΐς ό μαθητης ογαζει Ινα ικα¬
  νοποιητικόν ήχον, ό διδάσκαλος
  τόν χαϊδεύε; καί τόν άμε£6ει. Έ-
  νίοτε ή συγκινητική αυτή σκηνή
  λαμβάνει χώραν μπροστά είς Ι
  να καθρέφτην. Παρ' 2λον δμως
  αύτό τό ξεχείλισμα τής ύπομο-
  νής καί τής τρυφερότητος, καί
  τό δέ κατά τοϋ κοινοβίου, επέτυχον κατά πάντα.
  Τά άπολειπόμενα έφαίνοντο ώς μηδέν πρός τόν
  Θερσανέμην.
  Έντός δύο έτών, εΐχε μεθύσει δεκάκις Τσως
  τόν νεκροθάπτην γέρο Μανώλην, πολύσαρκον
  καί ροδοκόκκινον γέροντα. Τόν έκαμνεν δ,τι ή-
  θελε. Κατά τουτο ήτον ήσυχώτατος.
  Είς τήν είσοδον τοϋ κοιμητηρΐου, βλέπει ερχό¬
  μενον πλησίον του ε"να εργάτην, κρατοθντα υπό
  τόν βραχίονα δΐκελλαν. Τόν πορατηρεΐ καλώς
  ό Θερσανέμης, καί τόν έρωτά—Ποίος εΐσαι τοΰ
  λόγου σου.
  Ό έργάτης άποκρίνεται — Εΐμαι ό νεκροθά¬
  πτης.
  Εάν σφαΐρα κανονίου έπληττε κατά πλήρες
  στήθος άνθρωπον, καί ό άνθρωπος ούτος έπέζη,
  δέν θά έσχημάτιζε τό πρόσωπον του καθώς έ-
  μόρφασεν ό Θερσανέμης κατ' εκείνην τήν
  στιγμήν.
  —Ό νεκροθάπτης εΐοαι;
  —Ναί.
  —Σύ εΤσαι ό νεκροθάπτης;
  —Έγώ.
  —Ό νεκροθάπτης είνε ό
  —ΤΗταν" τώρα εΤμ' έγώ.
  —Πώ ! πώ ! καί τί έγινεν ό
  νώλης;
  —ΣοΟ άφησε χρόνους' απέθανε.
  οί
  γέρω Μανώλης.
  γέρω
  Μα¬
  Όλα τά έπερίμενεν ό Θερσανέμης, δχι δμως
  καί τοθτο' ότι καί ό νεκροθάπτης υπέκειτο
  θάνατον.
  Καί βμως είνε άληθέστατον αποθνήσκουν
  οί νεκροθάπται. Σκάπτουν δλων τόν λάκκον, £ως
  ου άνοίγουν καί τόν ίδιον αυτών.
  Ό Θερσανέμης εμεινε κεχηνώς. Μόλις κατώρ¬
  θωσε νά προφέρη εύκρινώς.—Πόίις γίνεται!
  —Νά, δπου γίνεται!
  —Παράξενο' ό νεκροθάπτης είνε ό γέρω Μα
  νώλης.
  —"Υστερ' άπό τόν Ναπολέοντσ, ό Λουδοβΐκος
  ΙΗ'. "Υστερα τό λοιπό καί άπό τόν Μανώλη, ό|
  Παναγιώτης. Παναγιώτη μέ λέν.
  Ό Θερσανέμης παρετήρησεν αυτόν τόν Πα-
  ναγιώτην ώχρός. ΤΗτον άνθρωπος, υψηλάς, ίσχνός,
  πελιδνός, όντως νεκρώσιμος. Βάλλει αιφνιδίως
  γέλωτα ό Θερσανέμης·—Τί είνε κι' δλα, μωρέ
  παιδί, αύτάς ό κόσμος! Πάγει καί ό γέρο
  νώλης.
  (συνεχίζεται)
  ϋπομονητικώτεροι τών πιθή
  μαθητών, δέν κατορθώνουν,
  ολίγας λέξεις, νά
  συγκεντρώσουν πλέον την προσο¬
  χήν των. Έρωτ&ται βμως: Ο£ πί-
  ϋηκοι ξεύρουν καί τήν έννοιαν
  τών λέξεων πού άποστηθίζουν:
  Σχετικώς μέ τό ζήτημα αύτό, ά-
  ναφέρεται τό ακόλουθον έπεισό
  διον: Ένας ούραγγουτάγκος είσα
  χθεΐς μέσα είς μίαν δεξαμενήν
  μέ νερί, κατελήφθη άπό τέτοιον
  τρόμον, ώστε έτρεξεν, άγκάλιασε
  τόν κύριον του καί τοθ έφώναζε:
  «Μπαμπα! Μπαμπά!». Ένας άλ
  λος είς τόν οποίον είχαν μάθη
  τήν λέξιν «νερό», σηκώθηκε μιά
  νύκτα καί ήρχισε νά φωνάζη
  κατ' επανάληψιν τήν λέξιν αυ¬
  τήν, έ"ως 2του τοθ ίδωσαν νά πιή
  . Τότε μόνον ήσύχασε, διότι διψοΰ
  ^,σε. "Ανοί πίθηκοι δέν είνε τέλει
  ' ως κάτοχοι τής γλώοσης τοθ άν
  θρώπου, Ιχουν δμως, σύμφωνα
  των. Οί ευφυεστεροι γενικώς εί¬
  νε ό χιμπατζής καί ό γορίλλας.
  Σχετικώς μέ την γλώσσαν τών
  πιθήκων, ό διευθυντάς το3 ζω·
  ολογικοθ κήπου τών Παρισίων,
  ίστις είνε έπιφανήί ζωολόγος,
  εδήλωσε τελευταία τά εξής: «Εί¬
  νε προφανές δτι οί πίθηκοι συνο-
  μιλοθν άναμεταξύ των. Έπετεύ
  χθη νά καθορισθή πώ; χρησιμο-
  ποιοθν τούς έκατά περίπου διαφο-
  ρετικούς ήχους ποΰ τού; χρησι-
  μεύουν είς τά νά έκφράζουν άνα¬
  μεταξύ των τάς διαφόρους ανάγκας
  των. Είτε βέβαιον δτι κανονί-
  ,ουν τήν φωνήν των αναλόγως
  τή; αποστάσεως έκείνου έκ τών
  όμοίων, πρό; τόν οποίον άποτεΕ-
  νονται, καί 3τι τόν άτενίζουν έ¬
  νώ άπευθύνονται πρός αυτόν.
  "Οσον άφορά τό νά καταλαβαίνη
  ό άνθρωπος τήν γλώσσαν τών πι¬
  θήκων, αύτό είνε άλλο ζήτημα.
  Δέν είμεθα είς θέσιν νά τού; κα-
  ταλάβωμε. Πρόκειται περί ελλεί¬
  ψεως τοθ άνθρώπου ή μειονεκτι-
  κότητος τών πιθήκων. Είς πα¬
  ρατήρησιν δτι έν τοσούτω έγιναν
  προσπάθειαι 3πως καταρτισθή έν
  λεξικόν τής γλώσσης τών πιθή
  κων, δ σοφός επιστήμων άπήν
  τησε: «Ό σοφός Άμερικανός Γι-
  έρκη τά έπιχείρησεν επί πολλά
  έτη. "Αλλοι συνεχίζουν μετ' αυ¬
  τόν. Έν τώ μεταξύ ά; αρκούμε¬
  θα είς τά νά γνωρίζωμεν 8τι οί
  πίθηκοι όμιλοΰν, δτι είνε είς θέ¬
  σιν ν' άποκτήσουν νέας γνώσει;.
  σηθίου κ. Φλωρίδης συνειργάσθη
  μετ' αΰτοϋ.
  Συγκεκριμένως την παρελθού¬
  σαν Κυριακήν ό κ. Νομάρχης συ¬
  νειργάσθη επί μακρόν μετά τοΰ
  κ. Έπιθεωρητοΰ. Σκοπό; τής συ-
  νεργασίας ταύτης υπήρξε ή γενι-
  κή κατατόπισις τού κ. Σκαλισι-
  άνου επί τών εκπαιδευτικήν κα>
  νης δράσεώς Νομαρχίας, Έπιθε-
  ωρητών καί διδασκάλων.
  "Ο κ. Σκαλισιάνο; συνεφώνηαεν
  απολύτω; μέ τάς άντιλήψεις τοΰ
  κ. Φλωρίδη. Ανέλαβε δέ την
  φροντίδα όπως έν τώ πλαισίω
  τή; άρμοδιότητό; τού, συστήση
  καί επιβάλη τήν^πραγματοποίησιν
  τή; έν λόγω ρυθμίσεως. Καί κατά
  τρόπον^τοιοΰτον ώστε ή έκπαίδευ-
  διδασκαλικών ζητημάτων τοΰ Νο·! αίς είς τόν ΝομόνΛασηθίου νά μή
  μοΰ Λασηθίου
  παρουσιάση κενά ε·5 τό μέλλον
  Ό κ. Φλωρίδης εισηγηθή την! άλλά προ»θηθτί αναλόγως τών
  ρύθμισιν τών ζητημάτων κατά Ι διαθέαεων τοΰ Κράτους καί πρό;
  τρόπον εΰνοοΰντκ τά; όλας κα- < ό'φελο; τών ό'λων έθνικών κα- τευθύνβει; τοΰ Κράτους επί τής τευθΰνβεων σήμερον, τή; Πχιδεί στοιχειώδους έκπαιδεύοεως. Υπό ' α;. —Αί άκολβυθίαι τής Μ. Εβδομάδος— Ή Μεγάλη Πέμπτη. Σήμερον Μεγάλην Πέμπτην . άρχεται την 7.30 π. μ. ή ©εί« προπαίδίυσιν των μαθητών τή; Λειτουργία τοΰ Μεγάλου Β«βι- Μέση; Έκπαιδεύσβωί. Πρό; τβν ι λβίου, -την 8 δέ μ. μ. ή άκβλου- —Ή στρατιωτική προπαίδευ- αίς τών μαθητών. Πληροφοροΰμεθκ ότι τό υπουρ¬ γείον τής Παιδεία; απεφάσισε την λήψιν σειράς μέτρων, ανα¬ φερομένην εί; την στρατιωτικήν σκοπόν αυτόν θά συνεργασθούν οί γενικοί επιθεωρηταί μετά τών κατά τόπους διοικητών τών στρα τιωτικών μονάδων. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Πωλοθνται τά έπιπλα καί σκεύη τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ. Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11 τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής εύκαιρίας, Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8 μ..μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬ πέζης Αθηνών). Ή Λιμενική 'Επιτροπή Η¬ ρακλείου διακηρΰττει δτι μα- ταιωθείσης τής προκηρυχθεί- σης δημοπρασίας την 16ην Απριλίου έ. έ. διά τήν ενοι¬ κίασιν τών Λιμενικών φόρων τρέχοντος οίκονομικοθ Ιτους, έπαναλαμβάνεται αυτή τήν 9ην Μαΐου 1938 ημέραν Δευ¬ τέραν καί ώραν 11—12 π. μ. συμφώνως πρός τούς δρους τής Ιδίας συγγραφής υποχρε¬ ώσεων υπό χρονολ. 14 Μαρ- τίου 1938 εύρισκομένης είς τά Γραφεΐα τής Λιμενικής Έ- πιτροπής είς τήν διάθεσιν παν τος ένδιαφερομένου. Έν Ηρακλείω τή 19 Απρι¬ λίου 1938 Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής Έπιτροπής. Γεώργιος Μιτσοτάκης θία των Αγ. Παθών. —"Αδεία δι' εργοστάσιον. Υπό τοΰ άρμοδίου Συμβουλί- ου τοΰ Ύπουργείου Έθνικής θΐκονομία; ενεκρίθη π αίτησις τού Σπΰρου Μαρινάκη περί ι¬ δρύσεως έργοστασίου συνθλίψεω; έσπεριδοειδών εί; τό χωρίον Ά· λικιανό;. —Διάλυσις κοινοτικών συμ- βουλίων. Διά Β. Διατάγματος πληρο¬ φορούμεθα ότι διελύθησαν τά οινοτικά συμββύλια Γαλατά, Σταλοϋ, Βαρυπέτρου, Μουρνιών, *Μεροκούρου καί Περιβολίων Χα- ίων. —Διαγωνισμός διά μετεκπαί δευσιν. Υπό τοΰ Ανωτάτου 'Εκπκιδευ- ικοϋ Συβουλίου εγένοντο δεκταί αί αίτήσει; 240 δημοδιδασκάλων, 'ϊτινες εζήτησαν νά μετάσχουν ου διαγωνισμόν πρός κατάλη¬ ψιν 40 θέσεων διετοΰς μετεκπαί· δίύσεως είς τό Πανεπιστήμιβν Αθηνών. Ό διαγωνισμός θά γί- η ώ; γνωστόν τήν 29ην Άπρι- ί Μα- ιΑΙΠΛΟΥΣ ΠΕΛΕΚΥΓ Κρητική όφαντουργία (Μέν« Βραβείον Διεθνών Έκθέσεων Παρισίων καί Θεσσαλονίκης 1937). Πρός μεγαλυτέραν εξυπηρέτησιν τής έν Ηρα¬ κλείω πελατεΐας τών προϊόντων «ΔΙΠΛΟΥ ΠΕΛΕ- ΚΕΩΣ» ή άντιπροσωπεΐα τής ώς άνω ύφαντουρ- γίας ανετέθη αποκλειστικώς είς την: Καν Άνδρουλάκη μέ μόνιμον Πρστήριον έναντι Μουσείου (γωνία οικίας κ. Κατελάνου) καί ή όποία θά καταβάλη ■πασάν προσπάθειαν πρός πλήρη Ικανοποίησιν τής άξιοτίμου πελατεΐας της. 'Όλα τα Καταστήματα Πουλάνε Πουκάμισα Καν ένά δμως δέν μπορεί νά σάς προ- σφέρη τό φτηνό μοντέρνο καί στερεό ττουκάμισσο τΐού θά βρήτε μόνο είς τό: «^Αθηναϊκον» (Πλατειά Στρατα) Νέες μεγάλες -πσραλαβές ύφασμά- των διά παραγγελίας καθώς καί ύπο- καμίσων Ζέρσεϋ. Δοκιμάσετε τό νέον σιγαρέττο Α. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΤ1: ΣΙΓΑΛΑ Δέν ύπάρχει άλλο σιγαρέττο των 13 δρχ. άνώτερο. ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ Αύτό μόνον ζητούμεν άπό τούς κ. κ. καπνιστάς. ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι Τό σήμα μας είνε εγγύησις αγνότητος και α¬ νωτέρας ποιότητος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ιιΑ Θ Η Ν Α" —·Ή τιμή τοΰ χάρτου. Δι' άγορανομικής διατάξεως μειοΰνται αί τιμαί χονδρικής πωλήαβν; χάρτου γράφη;, τυπο· 'ραφίας, γραφβμηχανή; καί πό- .υγράφβυ παντός εΐδους κατά ραχμά; πέντε κατά χιλιογραμ- μον. Χμοίως μειοΰται κατά μίαν δραχμήν κατά χιλιόγραμμον ό χάρτης περιτυλίξεω;. —Προαγωγαι Κρητών δη- μοδιδασκάλων. Κατόπιν αποφάσεως τοΰ Ύ¬ πουργείου τής Παιδείας καί με- ά σύμφωνον γνώμην τοϋ κεντρι κου έποπτικοϋ συμβουλιον τής ημοτικής έκπαιδεύαεω;, έγιναν α! κάτωθι προαγωγαι δημοδιδα· κάλωνι εί; τόν βαθμόν τοΰ εί· ηγητοΰ Χ. Ραΐσάκη τοΰ σχολεί· υ Δραπανιάς Κισσάμου, Έμμ. Αποστολάκη Καστελλίου Πεδιά ιος, Έμμ. Τσατσαρωνάκη 'Ατσα ι,ένιου Ηρακλείου, Μ. Κοτλλο- 'άκη Ηρακλείου, , Ί. Μαραγκου- ιάκη Σπηλίου Ρεθύμνης, Γ. Πά παδάκη Έληά; Πεδιάδος, Έμμ. Κουλουνάκη Ρεθύμνης, Μ. Καρά βελάκη Σφάκα; Σητείας, Κ. Πα- τεράκη Χανίων, Έλ. Λιναρδά- κη Άγίου Μύρωνος, Ν. Κατσι λάκη Λατσίδας Μεραμβέλλου, Ί. Ντουλάκη Χανίων, Α. Μπομπο λάκη Παλαιών Ρουμάτων Κισ¬ σάμου, 'Ι Κοκολογιάννη Ροδω- ποΰ Κισσάμου, Β. Καριανάκη Γε ρακάρι Ρεθύμνης, Ί. Κανετάχη Ελούντας Μεραμβέλλου, Ί. Χα- λαμπαλάκη Μετοχίου Μεραμβέλ· ου. Ί. Μανουσάκη Πεδιάδος, Ή. Μηλιαράκη'Συκολογου Πεδιάδος, Ι.Σμυρλάκη Χανίων, Κ. Κκναβα κη Πετροκεφάλου Γόρτυνος. Έ- πίοης, προήχθησαν είς τόν αύ τόν βαθμόν: Σοφ. Πειρουνάκη Πειραιώς, Μ. Βασιλάκη Χίου καί Β. Κορωνάκης Κοτσέλας Κερ κύρας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή Ίερά Έπισκοπή Άρκαοίας "Εχοντες δπ' δψει τά άρθρα 81, 82 καί 83 τοδ ύπ' αριθ. 5439 Νόμου Προσκαλούμεν Πάντας τούς βουλομένους νά υ¬ ποβάλωσι μέχρι τής 15 Μαΐου έ. έ*τ. πρός ημάς, τα υπό το3 άρ- θρου 83 τοθ Νόμου 5439, άναφε- ρόμενα δικαιολογητικά δια τάς χηρευοΰσας θέσεις τής Ίερδς Έ- πισκοπής Άρκαοίας, τακτικών Έφημερίων, των κάτωθι ένοριών: Ιον) Κουσσέ 2ον) ΙΙλώρας 3ον) Βασιλικών Ανωγείων 4ον) Σταυ- γιων καί 5ον) Πραιτωρίων. Εν Άγίοις Δέκα τή 18 Απρι¬ λίου 1938, 'Ο ΐ'Αρκαδ.ας Βασίλειος, ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  21 Απριλίου 1938
  '! Λ!
  *"■
  Ι!
  .1
  ι
  120 Ώρα
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΕΠ ΛΗ ΓΗ ΕΚ Σ ΕΙΣ ΜΟΝ
  II
  ΜΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΗΡΕΙΟΟΒΗΣΑΝ ΔΕΚΑ ΧΩΡΙΑ ΕΙΣ ΚΙΡΣΕΧΗΡ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας)-—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι εση¬
  μειώθησαν είς Μικράν Ασίαν πρωτο·
  φανοΰς εντάσεως σεισμοί.
  Ιδιαιτέρως έπαθεν ή περιφέρεια τής
  Τουρκικής πρωτευούσης. Είς την πε¬
  ριοχήν μόνον τού Κιρσεχήρ κατεστρά-
  φησαν δέκα χωρία.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΘΥΜΑΤΑ
  Πληροφορίαι τής Τουρκικής «Ά-
  ξάμ» έκ των σεισμοπλήκτων μερών τής
  Μικράς Άσίας, βεβαιούν ότι ύπάρχουν
  πολλοί νεκροί καί τραυματίαι.
  Διακόαια άνθρώπενα θύματα έχουν
  άνασυρθή ήδη έκ των έρειπίων τής περι¬
  οχάς Κιρσεχήρ καί άλλων. Υπό τής
  Τουρκικής κυβερνήσεως λαμβάνονται
  ευρύτατα μέτρα περιθάλψεως των σει
  σμοπαθών.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΑΆπριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Σαγκάης ότι είς τάς παραλιακάς πόλεις
  τής Κίνας αΐτινες ευρίσκονται υπό την
  κατοχήν των Ίαπώνων συνεχίζεται ή ά-
  ποβίβασις καθημερινώς στρατιωτικών
  δυνάμεων μετά τάνκς καί άλλων μηχα-
  νοκινήτων μέσων. Είς τό πεδίον των μα
  χών τής Βορείου καί Κεντρικής Κίνας
  οί Ίάπωνες συνεκέντρωσαν αύτόχρημα
  κολοσσιαίας δυνάμεις.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΥΣΣΟΔΗΣ
  Ο ΑΓΟΝ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΤΟΡΤΟΖΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο. Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού άναφέρουν ότι πέριξ
  τής Τορτόζας συνεχίζεταε εισέτι λυσσώ-
  δης αγών.
  Αί απώλειαι εκατέρωθεν είναι βαρύ-
  ταται, δεδομένου ότι τα μυδραλλιοβό-
  λα καί τό πυροβολικόν θερίζουν τό πάν
  είς άκτίνα πολλών χιλιομέτρων πέριξ
  τής επιμάχου πόλεως. Είς τό τμήμα τής
  πόλεως τό οποίον κατελήφθη υπό των
  Έθνικών γίνονται συνεχεϊς οδομαχίαι
  μέ βραδείαν όπισθοχώρησιν των τελευ¬
  ταίον ύπερασπιστών τής πόλεως,
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΑΝΕΧΑΙΤΗΣΑΝ
  ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΕΒΙ8ΕΣΙΝ ΤΩΝ ΙΑΠ1Ν1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ «ΟΆπριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έκ Κινεζικής πη-
  γής αγγέλλεται ότι ή πρώτη επίθεσις
  των Ίαπώνων εναντίον των Κινεζικών
  θέβεων μολονότι σφοδροτάτη άνεχαιτί-
  σθη υπό των Κινέζων.
  Οί Ίάπωνες ένισχυθέντες έν τώ με-
  ταξύ έτοιμάζονται ήδη διά δευτέραν ε¬
  πίθεσιν ήτις θά προσβάλη κατα μέτωπον
  καί πλευρικώς τάς Κινεζιχάς θέσεις.
  Η Ο ΜΙΑΙΑ ΤΟΥ κ ΔΟΥΡΕΝΤΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Ό ύπουργός των Έ-
  σωτεριχών κ. Δουρέντης όστις ειχε με¬
  ταβή ώς γνωστόν είς Μεσολόγγιον διά
  τάς έκεί εορτάς τής έξόδου έξέδραμεν
  κατόπιν παρακλήσεως τού Δημάρχου
  τής πόλεως, είς Άγρίνιον, όπου εγένετο
  ένθουσιωδώς δεκτός. Ό κ. Δουρέντης
  εξήρεν είς σχετικήν ομιλίαν τού την α¬
  ποστολήν τής έθνικής νεολαίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΠΛΡΛΛΛΗΑΩΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΛΙΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Σαλαμάνκας
  αγγέλλεται ότι ή προέλασις τού έθνι-
  κού στρατού παραλλήλως πρός τα Πυ-
  ρηναϊα συνεχίζεται καταληφθέντων καί
  άλλων χωρίων κατά μήκος τής παραμε-
  θορίου γρ*μμής Γαλλίας — Ίσπανίας.
  Συνάντησις Τσιάνο-Μπλοντέλ.
  Τετραμερέςσύμφωνονδέν δα συναφδη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Απριλίου (τη
  λεγραφικώς).— ΟΙ κύκλοι
  τού Καί Ντ' Όρσαί βεβαιοϋν
  δτι ό έν Ρωμη Γάλλος επι¬
  τετραμμένος κ. Μπλοντέλ
  συνηντήθη σήμερον μετά τοΟ
  Ιταλού ύπουργοΰ των Εξω¬
  τερικών κόμητος Τσιάνο
  Ό κ. Μπλοντέλ ανεκοίνω¬
  σεν είς τόν Ίταλόν υπουργόν
  ώς έκπρόσωπον τοΰ κ. Μουσο
  λίνι, δτι ή Γαλλία δέχεται την
  άμεσον έναρξιν συνεννοήσεων
  διά την βελτίωσιν των σχέσε
  ών μεταξύ των δύο χω
  ρών. Αί συζητήσεις των
  δύο κυβερνήσεων θά άρχίσουν
  μόλις ό κ. Μπλοντέλ λάβη
  την σχετικήν έξουσιοδότησιν
  άπό τό υπουργείον των Έξω
  τερικών τής Γαλλίας.
  Γενικώς τονΐζεται δτι επε¬
  τεύχθη εκατέρωθεν ή έξακρί
  βωσις απολύτως καλών διαθέ
  σεων, τής συνομιλίας των δύο
  διπλωματών έξελιχθείσης είς
  φιλικώτατον τόνον. Πάντως
  ή επίτευξις όριστικής συμφωνί
  άς μεταξΰ Γαλλίας καί ΊταλΙ
  άς είνε δυνατόν νά έπιβραδυν χώς ή Έπιτροπή μή έπεμβά-
  θή έξ αίτίας τού ταξιδίου τού σεως πρός συζητησιν ώρισμέ
  κόμητος Τσιάνο είς ΆλβανΙ νων ζητημάτων τα όποΐα ά-
  αν διά τούς γάμους τοϋ Άχ νεκινήθησαν τελευταίως υπό
  μετ Ζώγου Ό κ. Τσιάνο θά τής κυβερνητικής Ίσπανίας.
  αναχωρήση διά Τίραννα την ---------
  25 Απριλίου. ϊ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  Σημεριναί πληροφορίαι τού
  Πρακτορείον Χαβάς μεταδΐ-
  δουν άνακοινώσεις τοϋ Στρα
  τηγείου των Έθνικών, τονίζον
  τος δτι ό στρατός τοϋ Φράν^
  κο προχώρει έντός τής πόλε¬
  ως Τορτόζα ένώ άλλα τμήμα-
  τα βαδίζουν κατά μήκος τής
  δχθης τοΰ Έμπρε. Οί 'Εθνικοί
  Ισχυρίζονται δτι ή όλοκληρω-
  τική κατάληψις τής Τορτόζας
  είνε ζήτημα ώρών.
  —Ή σϋσκεψις τετραμεροΰς
  Εύρωπαικοΰ συμφώνου δέον
  νά αποκλεισθή επί τοΟ πα¬
  ρόντος. Ή γνώμη αυτή δέν
  άφορα μόνον τούς Γαλλικούς
  πολιτικούς κύκλους άλλ' ώς
  λέγεται καί τούς Άγγλι-
  κούς τοιούτους καί δή αυτήν
  την κυβέρνησιν Τσάμπερλαιν.
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΛΟΤΤΑΛΙΚΟΝ
  Νεώτεραι άνακοινώσεις ά¬
  ναφέρουν δτι ανεμένετο διά
  σήμερον (χθές) τό εσπέρας ή
  έναρξις των συζητήσεων
  Γαλλίας-Ίταλίας επί των λε-
  πτομερειών τοΰ μέλλοντος
  νά υπογραφή μεταξύ των δύο
  χωρών συμφώνου.
  Ώς πρός τό Άβησσυνιακόν
  ή Γαλλία ένδιαφέρεται διά
  την παροχήν έγγυήσεων είς
  την γραμμήν Τζιμπουτί. Έπί-
  σης διατυπώνει καί άλλους
  τινάς δρους στρατιωτικής φύ¬
  σεως, οί όποϊοι δμως είνε εΰ-
  κολον νά ρυθμισθώσιν.
  —Κατ' είδήσεις έκ Λονδί-
  νου θά συνέλθη έκεΐ προσε-
  Ή έορτήτής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.
  Κατηρτίσθη τό πρόγραμματής τελετης.
  Σχετικώς μέ τόν έορτασμόν τής
  έπετείου τοθ ένόματος τής Α. Μ.
  τοθ Βασιλέως ή Νομαρχία Ηρα¬
  κλείου κατήρτισε χθές τό κάτωθι
  πίόγραμμα:
  Την προσέχη Δευτέραν 25 Α¬
  πριλίου 1938 καί ώραν 10 45'
  π.μ. ψαλήοεται Δοξολογία έν τώ
  Ίερω Μητροπολιτικώ Ναώ επί τ^
  έπετείφ τής ώνομαοτικής εορτής
  τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Γε-
  ωργίου Β'.
  Είς την Δοξολογίαν θέλουσι
  παραστ"$: Ό κ. Ύπουργός Διοι-
  κητής Πρωτευούσης, ό Όρθόδοξος
  κλήρος, οί Άντιπρόσωποι των ξέ
  νων δογμάτων, άπασαι αί ΙΙολιτι
  κα!, Δικαστικαί καί Στρατιωτι¬
  καί Αρχαί, ό Δήμαρχος, ό Πρό-
  εδρος καί τα Μέλη τοθ Δημοτι-
  κοθ Συμβουλίου, οί τετιμημένοι
  διά παρασήμων των Βασιλικών
  Ταγμάτων, Σωτήρος,—Γεωργίου
  Α'.—των Επιμελητηρίω"/·, οί Δι¬
  ευθυνταί καί οί 'Υπάλληλοι των
  Πιστωτικών Ίδρυμάτων, οί Τραυ¬
  ματίαι Πολέμου καί οί τετιμημέ-
  νοι διά Πολεμικών Μεταλλίων, οί
  Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων
  Δημοσίου Δικαίου, οί Άντιπρό-
  σωποι τοθ Τύπου, τό Σώμα των
  Προσκόπων καί οί Πρόεδροι τών
  Συλλόγων καί Σωματείων.
  Οί κ κ. Άντιπρόσωποι τών
  Ξένων Κρατών θέλουσι κληθή :να
  ευαρεστούμενοι παραστώσινεΕς την
  Δοξολογίαν.
  Τα τής ίεροτελεστίας θέλει κα
  νονίση ή Ίερά Μητρόπολις. Τα
  τής Στρατιωτική; παρατάξεως
  καί παρελάσεως τό Φρουραρχεΐον
  καί τα τής τάξεως έν τώ Ναώ
  καί έν γένει, ή Διοίκησις Χωρο
  φυλακής. Μετά την "Δοξολογίαν
  θά επακολουθήση παρέλασις πρό
  τοθ Καφφενείου «Εθνικόν».
  ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩ! ΕΜΦΥΤΕΥΟΝΤΕΣ
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
  Ή Γεωργική 'Υπηρεσία Ηρα¬
  κλείου εξέδωκε χθές ανακοίνωσιν
  δ;' ής γνωρίζει δτι ελήφθησαν
  πάντα τα μέτρα εναντίον των αυ¬
  θαιρέτου καταλαμβανόντων ή έμ-
  φυτευόντων κτήματα τοθ δημοσί¬
  ου. Σχετικώς παρέχεται ή συμ-
  πληρωματική λεπτομέρεια 2τι έ-
  κτάσεις^τοθ δημοσίου καταληφθεΐ-
  σαι ή έμφυτευθεΐσαι αύθαιρέτως
  θά έκριζώνωνται άμέσως ένώ έκ
  παραλλήλου ίχι μόνον οΰοεμιάς
  άποζημιώσεως θά τυγχάνουν οί
  έμφυτευταί αυτών άλλάκαί θά δι-
  ώκωντοκ ποινικώς διά τής παρα-
  πομπής των είς την Εισαγγελίαν.
  ΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΟΠΑΙΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Δι' έγκυκλίου τοθ ύπουρ-
  γεΐου Οίκονομικών πρός τάς
  αρμοδίας αρχάς γνωρίζεται
  δτι ή κράτησις ή ένεργουμέ-
  νη επί τών λαμβανομένων
  υπό τών όπλιτών χωροψυλα-
  κής πάσης φύσεως άποζημιώ
  σεων κσί άμοιβών βάσει τοΰ
  νόμου 5534 ηυξήθη άπό 20 ο)ο
  είς 25 ο)ο. '
  ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΑΙΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Δι" έκδοθείσης άστυνομικής
  διατάξεως άπαγορεύεται ή με-
  τακίνησις έκ τής θέσεώς τού
  τυχόν άνευρεθησομένου είς τό
  ύπαιθρον πτώματος ή ή δι'
  οιουδήποτε άλλου τρόπου ένέρ
  γεια δυναμένη νά δυσχεράνη
  τό έργον τής άνακρίσεως Έν
  περιπτώσει τοιούτου εύήρμα-
  τος δέον νά είδοποιήται πά-
  ραυτα ή πλησιεστέρα άστυνο-
  μική καί δικαστική άρχή.
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΣΚΑΛΙΣΙΑΝΟΣ
  Σήμερον αναχωρεί εντέυ¬
  θεν έπιστρέφων είς την έν Πει¬
  ραιεί έδραν τού ό Γενικάς Έ-
  πιθεωρητής τής Β' περιφερείας
  Στοιχειώδους. Έκπαιδεύσεως
  Σκαλισιάνος. Χθές ό κ.
  Σκαλισιάνος μετέβη είς Μοΐ-
  ρες προκειμένου νά ωμίλει
  πρός συγκροτηθεΐσαν συγκέν¬
  τρωσιν διδασκάλων περί τοθ
  έργου τών εκπαιδευτικήν.
  Πρός τάς τελωνειακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη πρός εφαρ¬
  μογήν τό κείμενον τοβ Β. Δ.
  «περί έφαρμογής ελαχίστων
  δασμών, επί έμπορευμάτων
  τίνων προελεύσεως Ίράκ, εΐ-
  σαγομένων έπ' άνταλλαγή έλ
  ληνικών προϊόντων».
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΚΚΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν πρός τό
  τελωνείον Ηρακλείου εφεξής
  θά άπαγορεύεται ή εΐσαγωγή
  σάκκων εάν οδτοι δέν συνο¬
  δεύωνται υπό τοθ κεκανονι-
  σμένου πιστοποιητικοΰ προε¬
  λεύσεως.
  ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΩΝ
  Προκειμένου νά πληρωθώ
  σιν υπάρχουσαι κεναΐ θέσεις
  άγροφυλάκων τής περιφερείας
  τοθ ΆγρονομεΙου Ηρακλείου
  καλοθνται οί έχοντες τα ά-
  παιτούμενα προσόντα νά υ¬
  ποβάλωσιν είς τό Άγρονομεΐ-
  ον Ηρακλείου αίτησιν συνο-
  δευομένην καί υπό των οίκεί-
  ων πιστοποιητικών.
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
  Πρό ημερών απέθανεν είς
  Τσαγκαράκι Μετόχι ό 36ετής
  Εύάγγ. Παπαδάκης έγκατα-
  λεΐψας μίαν άμπελον, μίαν
  μικράν οικίαν καί 14.000 πε·
  ρίπου δραχμών. Δεδομένου
  δτι είνε άγνωστος είς την πε
  ριφέρειαν ή καταγωγή τού ζή
  τοϋντσι παρά τής άστυνομίας
  οί οίκεϊοΐ τού ή οί δυνόμενοι
  νά παράσχωσι περί αυτού
  ή τών κληρονόμον τού πλη
  ροφορίας.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΑΩΝ
  Την προσέχη Δευτέραν θά
  τελεσθή είς τόν ιερόν ναόν
  τοΰ ΆγΙου Τίτου ή έτησία έ-
  ορτή τοθ Συνδέσμου καφεπω-
  λών Ηρακλείου. Είς ταύτην
  θά παρευρεθώσι πάντες οί
  καφεπώλαι. Κατά την διάρ¬
  κειαν τής τελετής τα καφε-
  νεϊα θά παραμένωσι κλειστά.
  Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΑΛΟΝ ΚΟΤΖΙΑ
  Την 4. μ μ. τής Κυριακής
  τοθ Πάσχα θά λάβη χώραν
  έν τώ γητιέδω Χάνδαξ ό τε-
  λικός αγών διά τό κύπελλον
  Κοτζιδ μεταξύ τών όμάδων
  Ενώσεως Γυμναστικών Όρ-
  γανώσεων καί Όμίλου Φι-
  λάθλων. Κατά σχετικήν ανα¬
  κοίνωσιν ή παραμονή θεα-
  τών άνωθεν τοΰ τείχους άπη
  γορεύθη διά λόγους εύπρε
  πείας δεδομένου δτι τόν
  τελικόν άγώνα θά παρακο-
  λουθήσουν ό άφικνούμενος
  σήμερον ύπουργός Διοικητής
  Πρωτευούσης κ. Κοτζιας καί
  αί αρχαί τής πόλεως. Μετά
  την λήξιν τοθ αγώνος θά α¬
  πονεμηθή ίδιοχείρως υπό τοθ
  κ. Κοτζιδ τό άθλοθετηθέν παρ"
  αύτοϋ κύπελλον είς την νική-
  τριαν όμάδα.
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τόν λιμένα Ηρακλείου
  κατέπλευσε χθές την πρωΐαν
  τό Γιουγκοσλαυϊκόν περιηγη-
  τικόν «Πριγκήπισα Όλγα» μέ
  281 Γάλλους, Βέλγους καί
  Σέρβους περιηγητάς. Μετά
  όλιγόωρον παραμονήν είς τόν
  λιμένα μας καθ* ήν οί περιη¬
  γηταί επεσκέφθησαν τό μου¬
  σείον, την Κνωσόν καί τα ά-
  ξιοθέατα τής πόλεως τό γι
  ουκοσλαυικόν θαλαμηγόν ά-
  πέπλευσε διά Κατάκωλον.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Είς Σταυράκια Μαλεβυζίου
  ηυτοκτόνησε ριφθεΐσα έντός
  τοΰφρέατος τής οικίας τηςή'Α
  θηνά σύζυγος Θεοδ. Άλεξά"
  δρου έπειδή έπασχεν έξ άσθμα
  τος.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν οί Γεώργ.
  Μαυροειδής, Χαρ. Πατεράκης
  καί Ιω. Χριστοδουλάκης έκ
  Κάτω Αρχανών διότι έκλε-
  ψαν είς ζημίαν τού Έμμ.
  Μπενετάκη 40 οκάδας ελαίου.
  0 Πρωινη
  <— _|-|||~ |_, - (**■■— II ΕΙΣ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Ο κ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ «Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Είς τό σημερι¬ νόν υπουργικόν συμβούλιον, ο Γάλ¬ λος πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ θά αναπτύξη καθ* α τηλεγραφείται έκ Πα¬ ρισίων, τα θέματα τών αυνομιλιών αί οποίαι θά άπασχολήσουν τούς Γάλλους καί 'Άγγλους ίθύνοντας κατά την προ σεχή είς Λονδίνον συνάντησιν των. Τα θέματα ταύτα έγκρινόμενα υπό τής ολομελείας τού Γαλλικού Ύπουρ- γικού Συμβουλίου, θά τεθούν ύπ* ό ψιν καί τών ανωτέρων έπιτελικών άξιω ματικών τής Γαλλίας είς ά σημεία ά- φορούν στρατιωτικήν καί ναυτικήν δρά σιν τής Αγγλίας καί Γαλλίας έν κχι ρώ πολέμου. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΕΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΑΟΙ ΤΟΥ γΤρΕΠεΓηΑ ΠΑΡΑΔΟΟΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Ό στρατηγός Φράν κο είς σημερινάς μακράο άνακοινώσεις τού πρός τούς πολεμικούς ανταποκρι¬ τάς καί τούς άντιπροσώπους τών ξένων πρακτορείον, ετόνισεν ότι ούσιαστικώς ή 'Εθνική Ισπανία εκέρδισε τόν πόλε¬ μον. Ό Φράνκο καλεί τούς κυβερνήτι- κούς νά καταθέσουν τα όπλα έφ* όσον δι' αύτούς ο αγών κατέστη μιά αίματο- χυσία, άνευ ουδενός πρακτικού άποτε- λέσματος διά την παράταξιν των. ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΕΛΕΑΕΣΜΕΝΟΝ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι ή υπογραφή τής Γαλλοΐ- ταλιχής συμφωνίας δύναται νά θεωρηθή άπό τούδε γεγονός τετελεσμένον. Τα προχαταρκτικά τής ύπογραφής τού συμ¬ φώνου λέγεται ότι διεκανονίαθησαν ήδη τελείως χαί ότι δέν άπομένουν πλέον πά ρά λεπτομερειακαί τινές συζητήσεις. ΑΝΑΤΕΛΑΕΙ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ&ΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΑΘΗΝΑΙ «Ο»Απριλίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Αί Ιταλικαι έ- φημερίδες γραφουσαι επί τών τελευταί· ών έν Εύρώπη ζυμώσεων καί τής ύπο¬ γραφής προσεχώς ^ καί 1'αλλοϊταλικού συμφώνου φιλίας, άναφέρουν ότι ή ανα¬ τολή μιάς νέας είρηνικής περιόδου έν Εύρώπη είνε επί θύραις ήδη. ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤί Η Μ. ΑΝΤΛΝΤ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν ταποκριτού ■ μας). — Τηλεγραφούν έκ Πράγας ότι τάς αρχάς τού Μαΐου θά ουνέλθη είς Βουκουρέστιον ή διά¬ σκεψις τής Μικράς Άντάντ προκειμέ¬ νου νά εξετάση τάς νέας πολιτικάς δια μορφώσεις είς την Κεντρικήν Ευρώ¬ πην. II ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Απριλίου (τού άν- ταποκρΐϊθύ μα^).-.»Εκ Ρώμης άγγέλ. λεταιότι καί οί εκεί διπλωματιχοΐ κύκλοι συμφωνοΰν ότι τό Ίταλογαλλικόν σύμ¬ φωνον πρόκειται να συμπληρώση τό Άγγλοϊταλικόν τοιούτον, άποκαθιατα- μένου σταθερού καθεστώτος σχέσεων με¬ ταξύ τών τριών δυνάμεων έπ' αγαθώ τήα όλης Εύρωπαϊκής είρήνης.