95677

Αριθμός τεύχους

4844

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  έν
  -ΗΛΩΣΕΝ
  ΙΛΕΜΟΝ
  ;λίου (τοθ άν-
  'Λτηγός φράν
  αναχοινώβεις
  ς άνχαποκρι·
  ι*ς των ξένων
  ούσιαστιχώς
  ΐε τ όν πόλ··
  ς κυβερνήτι.
  κλαι έφ' όσον
  μιά αίματο·
  ιικοΰ άποτι·
  [ν των.
  ίου (τοβ 4ν·
  εγραφοΰν έκ
  ίής Γαλλοϊ·
  νά θεωρηθή
  ιβμενον. Τ»
  ής τού συμ·
  ίσθησαν ηδη
  υν πλέον «*
  ;ητήσεις-
  ρϊΙΓ
  ΕΥΡΏΠΗΝ
  ίου (τοβ άν·
  [ταλικαί ε¬
  ν τελευτ*ί·
  Ι τής ύηο-
  λοίταλικοβ
  ότι ή «ν»·
  εριόδου εν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος ϋ
  "Αμερικής
  ετήσιαι δολ. 1Γ>
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑ2ΧΕΥΗ
  22
  ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ -Ε.ΓΟΣ. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *84*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥΒΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΟ
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΑΓΟΒΑΝ
  Ά πό τα μεγάλα Εύρωπαϊ-
  κά κέντρα μάς Ιρχονται πα-
  ρήγοροι είδήσεις τάς τελευ¬
  ταίας ημέρας σχετικώς μέ
  την εξέλιξιν τής διεθνοϋς
  καταστάσεως
  τής είρήνης.
  καί την θέσιν
  Αί αρξάμεναι
  μετά την υπογραφήν τοϋ
  'Αγγλοϊταλικού συμφώνου
  διαπραγματευσεις μεταξύ των
  κυβερνήσεων Παρισίων καί
  Ρώμης, προχωροΰν αίσίως.
  Καί έκφράζονται πολλαί έλ-
  πίδες ότι συντόμως θ' απολή¬
  ξουν είς εύχάριστα, όριστικά
  άποτελέσματα. Έκ παραλ-
  λήλου, καταβάλλεται προσπά
  θεια γενικωτέρας συνδιαλ-
  λαγής των Εύρωπαϊκών ε¬
  θνών. "Ηδη μάλιστα φαίνε-
  ται ότι άρχίζει νά ώριμάζη ή
  ίδέα τής συνάψεως τετραμε-
  ροϋς συμφώνου. "Αν δέ κρί¬
  νωμεν άπό τάς τελευταίας
  είδήσεις, τό Σύμφωνον αύτό
  θά καταβληθή προσπαθεία
  νά είνε πενταμερές, διά συ-
  μετοχή προφανώς καί τής
  Σοβιετικήν Ρωσσίας. Λέγε-
  ται άκόμη σχετικώς ότι ό κ.
  Μουσολίνι ανέλαβε νά πεί¬
  ση τόν Γερμανόν Φύρερ νά
  μή φέρη μεγάλας άντιρρή-
  σεις καί νά βοηθήση είς την
  επίτευξιν τοΰ συμφώνου αύ·
  τοΰ. Πράγματι δέ εάν πραγ¬
  ματοποιηθή τουτο, τότε θά
  ειμπορούμεν νά ελπίζωμεν
  ότι ή είρήνη τής Εύρώπης
  θά διασφαλισθή επί μακρόν,
  Καί είνε μέν βέβαιον ότι
  μία τοιαύτη συμφωνία δέν
  φαίνεται εϋκολον νά επιτευ¬
  χθή. Διότι αί σχετικαί προσ¬
  πάθειαι θά προσκρούσουν είς
  πολλάς καί μεγάλας δυσχε¬
  ρείας. Όπωσδήποτε όμως
  δέν πρέπει καί νά θεωρήται
  άνέφικτος. Άρκεΐ είς τάς
  διανοίας των ίσχυρών τής Ή
  πείρουμας, νά πρυτανεύση
  τό πνεΰμα τής συνέσεως καί
  τής είρήνης έστω καί διά θυ-
  σιών. Διότι μόνον δι' άμοι-
  βαίων θυσιών συνφερόντων,
  έγωϊσμών, φιλοδοξιών δύνα¬
  ται νά επέλθη συνδιαλλαγή
  καί αδέλφωσις των λαών.
  Καί δέν έχομεν παρά νά
  εύχηθώμεν όπως ή ίδέα της
  θυσίας κατισχύση διά νά α¬
  ποφευχθή ό όλεθρος νέου
  πολέμου. 'Η σημερινή ήμέρα
  θά ειμπορούσε νά έμπνεύση
  καΐ τής λυτρώσεως τής αν¬
  θρωπότητος. Τό παράδειγμα
  τού ©εοΰ θυσιασθέντος χάριν
  τοΰ άνθρώπου θά ειμπορούσε
  καί θά έπρεπε νά φωτίση
  τόν δρόμον πού όφείλουν ν'
  άκολουθήσουν οί ηγέται των
  εύρωπαΐκών λαών χάριν της
  σωτηρίας της είρήνης τής αν¬
  θρωπότητος. Αί μεγάλαι νί-
  και χρειάζονται μεγάλας θυ¬
  σίας. Ποία δέ νίκη θά ήτο
  σήμερον μεγαλυτέρα καί ω¬
  ραιοτέρα άπό τήννίκην τήςεΐ
  ρήνης:Καίποΐαι θυσίαιύλικών
  συμφερόντων, έγωϊσμών, άν-
  θρωπίνων φιλοδοξιών δέν θά
  έπρεπε νά γίνουν διά νά ε¬
  ξασφαλισθή ή νίκη; Άλλω-
  ατε οίαιδήποτε θυσίαι χάριν
  τής είρήνης, δέν θά ηβ«ν
  ασφαλώς μεγάλαι. Άλλ ή¬
  δη, είπομεν, τό πνεΰμα τής
  είρήνης άρχίζει νά άπλοϋται
  κα ι νά φωτίζη τόν δρόμον
  τής Εύρωπαΐκής διπλωματί-
  ας. Τό επιτελεσθέν τάς τε¬
  λευταίας ημέρας έργον χά
  ρις είς τό πνεΰμα αύτό, εί¬
  ναι σημαντικόν. νΑς έλπί
  σωμεν λοιπόν ότι τό φώς
  πού θά έκπηγάση σήμερον
  άπό τόν ΓολγοΒάν τής θεϊ·
  κης θυσίας, θά φωτίση περισ¬
  σότερον τόν δρόμον τοΰ κα-
  θήκοντος καί θά οδηγήση
  τόν κόσμον είς λιμένα γα
  χωριάτικου καφενείου, στό λίκνι-
  σμα τοθ συρτοΰ καί τό «πιανί-
  σιμο» τΫ,ζ λύρας. Μόνον αύτά δη-
  ι,ιουργεΐ ή φωτολατρική στιγμή;
  ίάθε άλλοΓΑναζωογονεϊ καί αύτό
  ;ό κοιμισμένο, πνιγμένο καί εκ-
  ρυλισμένο αϊσθημα. Ή θέλησις
  ;ής ζωής βγαίνει στήν έπιφάνεια,
  ιδν Ινα πανηγυρικό, όρμητικό
  έσπασμα.
  * *
  πευκάκια των Αθηνών,
  ήν έκκλησοθλα τοθ Άγίου Νικο-
  .άου, θυμοθμαι Ινα τέτοιο γρα·
  ιικό, φωΐολατρικό συναπάντημα.
  !τό συνωστισμό των άναμμένων
  ερΐών έπερνοΰσε φευγαλέα ή
  τό ουναίοθημα αυτ< Διότι είνε ήμέρα άποθεώσεως τής θυσίας χάριν τής γαλήνης Πρός τα θείον δράμα λήνης αθ αδελφώσέως. 'Η θέ ά ανθρωπότης καθημαγμένη ά¬ πό τα πλήγματα τοΰ τελευ- ταίου πολέμου, αίμάσσουσα άκόμη άπό τάς πληγάς πού της ήνοιξε καί άγωνιώσα άπό την φρίκην πού τής προκαλεΐ τό όραμα τοΰ φά· σματος νέου πολέμου στρέ' φεΐ ένδαχρυ τό βλέμμα πρός τόν θεόν καί δέεται όπως τό παράδειγμα τής θυσίας τού, έμπνεύση είς τούς τα- γούς της, τό ύπέρτατον χρέ- ος των, είς αυτήν την κρί¬ σιμον ώραν καί φωτίση τόν δρόμον των πρός την αγάπην'καί την συνδιαλλα- γην. Διότι εάν τό φώς τής ειρήνη;, άντικαταστήσουν αί φλόγες τού πολέμου, ή γή θά έρημωθή, τό σκότος τοΰ βαρβαρισμού θ' άπλωθή καί πάλιν, ό πολιτισμός θά κα- ταστραφή καί ή ανθρωπότης θά υποδουλωθή καί πάλιν είς τάς δυνάμεις τοϋ κακοϋ καί θά βυθισθή είς νέον φρι< κτόν μεσαίωνα... ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΣΤΙΓΜΑΙ ΦΩΤΟΛΑΤΡΕΙΑΣ Τώ «κερί κεράκι» τής Μεγαλο- βδομάδας δέν είνε μόνο ζήτημα Είνε πολύ σημαν μικροπωλητών. Είνε πολυ σημαν- τικώτερο. Συμβολίζει 'μιά σχεδόν τικωτερο πατροπαράδοτη λαϊκή φωτολα· τρεία. Άπό την νύκτα τής Μεγα- λης Παρασκευής ίως ·το μεσονύ¬ κτιον τής Άναστάσεως, νομίζεις δτι ή ζωή φωτίζεται άπό τα κε- ράκια αύτά. Καί τί συμπαθητικα! Ή λαμπηδόνα τους ώμορφαίνει τούς πάντας καί τα πάντα. —Δέν μ' άρέσει ή φλόγα τοθ κεριοϋ. Τρέμει πάντα. Δίνει στά πρόσωπα καί τα πράγματα άπα- τηλές φωτοσκιάσεις. "Ετσι καθωρίσθη έδδ>, μιά εν¬
  τύπωσις άλλοτε. Ό φωτολάτρης
  άνήκε φαίνεται στήν κατηγορία
  τοθ ψυχρού, σταθεροθ φωτός. 1ο
  φώς αύτό-Ιδιδε στή ζωή τόν^ γνω¬
  στόν εκείνον Νιτσεϊκό τύπο: Επα-
  γωνΕ—και άπεγύμνωνε—δλες τίς
  άξίες. Καί 8μως! 'Υπάρχει τόση
  άξία στίς φωτολατρικές έκδηλω-
  σεις των χιλιάδων άναμμένων κε-
  ριών. Τα φώτα αύτά έναλλάσσον
  Τίλΐ σέ &πζ:ροαζ δαο καί όμοιό-
  μορφους κυματισμούς: Άπό τόν
  σιβίσμιο &ρχιφ* ίω; τβν τιλβυ
  ταΐο πτστό είνε σάν νά βγαίνουι
  άπό τό ϊδιο ψυχικό άπόθεμα
  ΜεσολαβεΤ μιά κοινή Ιπιθυμία έ
  ξαγνισμοθ καί έξωραϊσμοΰ διά
  τοΰ φωτίς. Καί τα πιό ταπεινά
  —καί άπαρατήρητα — καί αδτές
  ο£ πετρίτσες τοθ δρόμου ποός τόν
  οποίον άνηφορίζει ή πομπή των
  κεριών, πέρνουν τόνο καί αημα-
  σία. Καί ό καθαρώς χριστιανι
  κός χαρακτήρ—ό Εύαγγελικός —
  εχει την γενικήν άπήχησί τού
  στό φωτολατρικό άποτέλεσμα.
  "Ερχεται κατόπιν ή αίσθητική
  τής'^ ώρας, ή όποία είνε άδύνατ
  νά μή περισυλλέξη άπό έδώ άπα
  ράμιλλα ενσταντανέ. Τ' άναμμέν
  κεράκια δημιουργοθν άληθινά
  «έφφέ» προσωπογραφίας: "Ενι
  βελάκι στό προφΐλ μιόίς κυρίαι
  πέρνει μέ τό κεράκι πού τρέμει
  δλη τή γοητεία πού θά είχε ή
  ιδία κυρία κάτω άπό 2να Μαυρι-
  τανικό κίονα. Τής δίδει μιά μα-
  κρυνή νότα μυστηρίου καί θρύ
  λου. Άπεναντίας τό κερί έξωραΐ
  ζει βιβλικά τόν γηραιόν κύριο
  μέ τις βαθειές ρυτίδες. Τοθ χα·
  ρίζει μιά'γελαστή ίκφρασι ...κα
  ΧοΟ θεοδ, άπό έκεΐνες πού συνα1
  τοθμε
  τιγμή καί τού έφήμερου είδυλ-
  ίου, τής περιφήμου «έρωτικής
  ιεριπετείας». Καί έγινεν άφορμή
  τό πέρασμα έκεΐνο, νά συνεχι-|
  σθή βραδύτερον ή φωτολατρική
  στιγμή ενός φίλου μου στίς λαμ-
  πάδες τοθ 'Γμεναίου! ΛΝά λοιπόν
  καί μιά άλλη έκδοχή τής λιτανεί-
  ας των κεριών: Δυό φλόγες μπο-
  ρεΐ νά ένωθοϋν —· καί ένώνονται
  συχνά—είς μίαν. Σκοπάς τής
  ενώσεως ό γάμος, θά έλεγεν ό
  πρώτος παρατηρητής. Φαντάζο-
  μαι δέ χωρίς καμμίαν βεβήλω-
  σιν τοΰ φωτολατρικοθ άποτελέ-
  ■,σματος άπό θρησκευτικής απόψε¬
  ως. Ή σεμνότης κ*1 κατάνυξις
  τής ώρας, δέν [ΐπορζϊ νά διακυ-
  ^ευθη οΰτε τό βράδυ τής Μέγα-
  λης Παρασκευής, άπό συνάντησιν
  είδυλλιακήν, τοΰ τύπου τουλάχι¬
  στον αύτοΰ.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΟΥΣΙΑ ΥΨΩΝΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ
  Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ, ΣΗΜΒΟΛΟΝ
  ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ
  Νύκτα βαθεϊα είχεν άπλω ηκολούθησεν αποτελεί άδιά-
  θή δταν
  θούμενος
  τού, μετά
  ό Ιησούς, άκολου , σεκΐτον μαρτυρίαν, άπτήν ά-
  άπό τούς μαθητάς
  τό δείπνον, έξήλ
  θε διά νά προσευχηθή. Αί
  νυκτερινές αιόρες,
  τα πρόσωπά των.
  έρρίπιζαν
  Οί λόγοι
  τοθ Διδασκάλου ήχοθσαν είς
  τα αΰτιά των μαθητών, ΟΪ
  παλμοί των λέξεων πού άπέ-
  τεινεν είς αύτούς ώς ϋστά·
  την ύποθήκην έδονοθσαν τάς
  καρδίας των. Ό ΊησοΟς μέ
  τό· συνοίσθήμα τοθ ήρωϊκόΟ
  άρχηγοθ ποΰ προσφέρει εαυ¬
  τόν θυσίαν διά την σωτηρίαν
  τοϋ λαοϋ, έβάδιζε χαρούμε-
  νος. Τό πρόσωπον τού, έφαι
  δρύνετο άπό την αγαλλίασιν
  τού Νικητοϋ καθώς έλαμπε
  κάτω άπό τό ώχρό φώς τού
  φεγγαριοϋ. Διήλθε τό δάσος
  των κέδρων καί άνέπνευσε
  την εύωδίαν των. Διέσχισε
  τόν κήπον τής Γεσθημανή.
  Τα μΰρα των λεμονανθών
  καί των κρίνων, διεχυνοντο
  είς την ατμόσφαιραν ώς θυ¬
  μίαμα πρός τόν Μάρτυρα-θε-
  όν. Οί κελαρυσμοΐ των νερών
  ύψώνοντο ώς ϋμνος δοξολο-
  γίας πρός αυτόν.
  Ό Ίησοϋς έστάθη καΐ εδο¬
  κίμασεν έπ' ολίγον την γλυ¬
  κείαν αυτήν απόλαυσιν τοΰ
  γραφικοϋ τοπείου. Κατόπιν έ-
  προχώρησε πρός την κορυ-
  φήν τοϋ δρους. Τα άργυρδ
  φυλλώματα των ελαιών πού
  άστραφταν άπό την δρόσον
  κάτω άπό τό νυκτερινόν ά-
  χνόν φέγγος έφαίνοντο ώς στέ
  φανος είρήνης πού περιέβαλλε
  την κεφαλήν τοϋ Διδασκάλου.
  Άτάραχος ό Ναζωραΐος α¬
  νήλθεν είς την κορυφήν τοθ
  δρους. Οί μαθηταί τού, κου-
  ρασμένοι, έκοιμήθησαν. Έκεϊ-
  νος, δεσπόζων αυτών διά τοΰ
  μεγαλείου τού, παρέμεινεν ά-
  γρυπνος, προσευχόμενος πρός
  τόν ούράνιον πατέρα τού.
  Ή νύκτα εΐχε προχωρήστι
  άρκετά πλέον. Αίφνης ενε¬
  φανίσθη άπόσπασμα στρατι-
  ωτών. Αί λόγχαι των, ήστρα-
  πτον μέσα είς την νύκτα. Τα
  πρόσωπά των, έξηγριωμένα,
  εδιδαν ολόκληρον την είκόνα
  τής βίας καΐ τήςόργής τής έ-
  ξουσίας πού έκυλίετο είς την
  φαυλότητα καί πού κατέρρεε
  πλέον. Ό Ίούδας εΐχε δώση
  τό σημείον δπου θά "^εύρισκε-
  πόδειξιν. Ψευδομάρτυρες ε¬
  χρησιμοποιήθησαν. Σκευωρίαι
  έξυφάνθησαν. Διαστρέβλωσις
  των λόγων καί τοθ κηρύγμα-
  τος τοθ ΊησοΟ εγένετο. Ου¬
  δείς ετόλμησε νά εμφανισθή
  ύπερασπιστής καί συνήγορος
  τοϋ δικαζομένου.
  Καί αύτός ό πιστός μάθη
  ής τού Πέτρος, δταν άνεγνω
  >1σθη υπό των στρατιωτών
  τς*"την' οικίαν τού Καϊάφά
  διέτρεξε κίνδυνον, άνεφώ
  /ησεν: «Οϋκ οΐδα τόν άν-
  ρωπον»! μέχρις δτου έφώνη-
  σεν τρίς ό πετεινός καί ένε-
  θυμήθη την πρόρρησιν τοθ
  Διδασκάλου. Μόνον ό Πάν
  ίος Πιλάτος, ό προκουράτωρ
  ής Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας
  »έν εΰρισκε δικαιολογημένην
  ην καταδίκην τοθ Ίησοΰ.
  Καΐ απεπειράθη νά τόν σώ
  ■η. ΕΤχε τό δικαίωμα ν' ά
  παλλάξτ] έ!να έκ των υπό έ
  κτέλεσιν καταδίκων. Καί ή-
  ιώτησε τόν λαόν ποίον έκ
  ών δύο ν' απαλλάξη.: Ίησοΰν
  τόν Ναζωραϊον, ή Ίησοθν
  όν Βαρραβδν;Καί τό πλήθος,
  τό ίδιον—φεϋ!—πλήθος πού ά
  ευφήμει πρό ολίγων ημερών
  τόν Ίησοΰν ώς θεόν, τυφλω
  μένον άπό τάς διαβολάς,
  την δημαγωγίαν καί τάς τα
  πεινάς συκοφαντίας των άρ
  χιερέων, ανίκανον λόγω άμα
  το ό Διδάσκαλός
  πλήρωσε μάλιστα
  τού. Συνε
  την προδο-
  κάποτε στά κουτιά τώ
  .__.ισερβών. Τό βυσσινί φουστάνι
  μιάς έπαρχιωτοπούλας μέ τα χρυ-
  <3& «κοσσάρια», πέρνει μέ τό κε χον οίαν, καθώς άναφέρεται, δι' ενός φιλήματος. Οί στρατιώ- ταιέξηγριωμένοι ώρμησανπρός τό μέρος τοθ ΊησοΟ. Τόν συνέλαβον. 'Ενώ οί μαθηταί εντρομοι διεσκορπίσθησαν τρα πέντες είς φυγήν, πλήν τοθ Πέτρου καί τοθ Ιωάννου ο όποΐοι παρέμειναν πιστοί, ά φοσιωμένοι, πλησίον τοθ Δι¬ δασκάλου. Ή δίκη εΐχε σκη- νοθετηθή άπό τόν Καϊάφαν καί τόν πανίσχυρον πενθερόν ράκι Σδίαίτερη ένάργεια, Μπροστά τού Άνναν. Καί είχεν έκ των στά μάτια μας ζιοηρεύβι μι« στιγ- προτέρων αποφασίσθη ή κατα μή ί «6λόγυρος τοθ Κρητικού, δ(κη. Όλη ή δισδικασΐα που θείας νά ματίσΓ) κρίνη ιδίας καί νά σχη πεποιθήσεις, άνεφώνησεν: Ίησοθν τόν Βαρ ρσβδν! Καί στρεφόμενον πρός τόν Ναζωραϊον έκραύγαζεν: Σταυρωθήτω! Μήπως έγνώρι ζεν δτι έπιδοκιμάζον την κα ταδΐκην φε την τοθ ΊησοΟ, ιδικήν τού ύπέγρα καταδί κην είς την δουλείαν καΐ τό σκότος; Πόσες φορές, άλ λωστε, οί λαοί δέν διαπράτ τουν τερατώδη λάθη καί έγ κλήματα είς βάρος έαυτών έξ αίτίας τής άμαθείας καί τοθ διανοητικοϋ ξεπεσμοθ των!... Ή θανάτωσις τοϋ Ίησοΰ α¬ πεφασίσθη πλέον άνεκκλήτως. Ο Πιλάτος, άνίσχυρος χαρα¬ κτήρ, ύπέκυψεν είς την βοήν τοϋ πλήθους. Καί άρχίζει τό θείον μαρτύριον. Ό ΊησοΟς, όνειδίζεται, ραπΐζεται. Περι- βάλλεται χλαμύδα πορφυρδν καί στέφανον άκάνθινον καί έμπαίζεται ώς δήθεν Βασι¬ λεύς των ΊουδαΙων. Οί άξε- στοι στρατιώται ττ]ς Ρωμαϊκής φρουρδς, τόν χλευάζουν. Οί άγροϊκοι πολίται τόν διαπομ- πεύουν. Ό ΊησοΟς δμως, μέ θείαν, άνυπέρβλητον δσον καί έκπληκτικήν έγκαρτέρησιν τα ύπομένει δλα. Οΰτε δέν έξορ- γίζεται κάν. Διδάσκαλός τής άγάπης δέν παραλείπει ουδέ την στιγμήν αυτήν νά δείξη τό θείον μεγαλείον τού. Καί προσεύχεται πρός τόν Θεόν: Πάτερ,άφες αυτοίς. Ού γάρ οί δασι τί ποιοϋσι. Καΐ Ιτσι καρ· Ό κορεσμός. Έκ μέρους πλείστων έ- παγγελματικών καί βιοτεχνι- κών όργανώσεων τής νήσου μας ύπεβλήθησαν άπό καιροθ ύπομνήματα πρός τό ύφυ- πουργεΐον "Εργασίας διά των οποίων ζητοθνται δπως κη- ρυχθοθν κεκορεσμένα τα έ παγγέλματά των καί απαγο¬ ρευθή ή εϊσοδος νέων μελών είς αύτά. Ήδη τό ύφυπουρ γεϊον μελετδ τα ύπομνήματα αύτά καί δέν ύπάρχει ούδε- μία άμφιβολία δτι θά λά¬ βη την πλέον όρθήν, δικαίαν καί κοινωνικώς συμφέρουσαν απόφασιν επί τοθ ζητήματος. Οί ένδιαφερόμενοι έπομένως είμποροΰν νά μένουν απο¬ λύτως ήσυχοι μέ την βεβαι- ότητα δτι ή υπόθεσις των εύ- σκεται πρός τόν αίσιον τερματισμόν της. Αί προαγωγαι. Μεταξύ των προαχθέντων εσχάτως διδασκάλων, περι- τερικά, άνέρχεται μετ" ολί¬ γον, φορτωμένος τόν σταύρον τοθ Μαρτυρίου τού, τόν λό- φον τοθ Γολγοθδ. 'Εξηντλη- μένος δμως πλέον, πίπτει κα¬ τά γής. Οί στρατιώται φορ- τώνουν τόν σταύρον είς τόν διερχόμενον εκείθεν Σίμωνα τόν Κυρηναΐον. Καί άνέρχον- ται είς την κορυφήν τοθ λό- φού. Ό ΊησοΟς, καρφώνεται επί τοθ ΣταυροΟ. Καί επί τοθ σταυροϋ δμως, λον τό θείον μεγαλείον Μήπως ό Μέγας όρσματιστής, ό άπαράμιλλος ήρως τοθ Πά- θους, ό διδάσκαλσς τής Ά¬ γάπης, ό άσύγκριτος Μυστα- γωγός τής Ίδέας δέν έβλε- πε πάντοτε τόν Γολγοθδν ώς τό τέρμα τής δράσεώς τού, ώς τό ώραιότερον έπισφράγι- σμα τής διδασκαλίας τού, ώς τό άποκορύφωμα καί την άποθέωσιν τής άποστολής τού; Καί άπό τοϋ μαρτυρικοό τού σταυροΰ, δίδει διδάγματα πρός τόν άνθρωπον. Βλέπει σπαρασσομένην την μητέρα τού άπό την οδύνην. Καί τής παραγγέλλει δεικνύων διά τοθ βλέμματος τόν Ιωάννην. Ιδού ό υιός σου! Καί παραγ¬ γέλλει έ'πειτα είς αυτόν: "Κου ή μήτηρ Σου! Πόσον άνώτε- ροι, πόσον βαθειά άνθρωπι- στικοί είναι οί λόγοι αύτοι, καί πόσην εύρεΐαν έννοιαν έ- χουν δι' δσους έ'χουν την δύ¬ ναμιν καί την θέλησιν νά τούς κατανοήσουν! Καΐ είς μίαν τού μόνον λέ¬ ξιν, συνώψισε κατόπιν όλην την έννοιαν τής θείας άποστο¬ λής τού. Διψώ! εΐπε' έδίψα ό μέγας Διδάσκαλός καί μυστα- γωγός καί την τελευταίαν στιγμήν τού. Έδίψα νά σώση τόν κόσμον. Νά άπολυτρώση τόν άνθρωπον. Μήπως είς δ- λην τού την ζωήν δέν τόν ε- φλεγεν ή δίψα αυτή; Μήπως ή δίψα αυτή δέν έγιγάντωσε την πίστιν τού; Μήπως αυτή δέν έδημιουργοΰσε την φλό- λσμβάνοντσι καί άρκετοί Κρήτες διακριθέντες διά την προσήλωσίν των είς ι ό κα¬ θήκον, την δραστηριότητσ, τάς ίκανότητας καί την ε¬ ξαιρετικήν μόρφωσιν των. 'Η προαγωγή έπομένως είναι ή δικαία έπιβράβευσίς των. Τό γεγονός δμως εχει καί αυτήν άκόμη την σημασίαν. Ότι μεταξΰ τοθ διδασκαλι- κου κόσμου τής χώρας, οί Κρήτες κατέχουν όλως ιδιαι¬ τέραν θέσιν. Καί δτι ή Κυ¬ βέρνησις, διεπομένη άπό πνεΰ μα δικαιοσΰνης καί ίσοπολι- τείας, έπιβραβεύει τούς ίκα- νούς αύτούς έκπαιδευτικούς λειτουργούς, άποκαθιστώσα αύτούς είς την έμπρέπουσαν θέσιν. Ό έκκλησιασμός. Πλήθη λαοθ, αμφοτέρων των φύλων, πάσης ήλικίας καί τάξεως κατακλύζουν τούς ναούς τάς ημέρας καί τάς νύ κτας αύτάς καί παρακολου- θοθν τάς άκολουθίας, τα Εύ- αγγέλια, τάς όλονυκτίας των θείων παθών. Εφέτος ιδιαι¬ τέρως, ή συγκέντρωσις κό¬ σμου είς τάς έκκλησίας είνε έξαιρετική. Απόδειξις δτι οί άνθρωποι, πού κατατρυχονται πάλιν άπό την αγωνίαν τής άβεβαιότητος διά τό μέλλον, άπό τόν φόβον των κινδύ- νων πού ύψοθνται άπειλητι- κοί πανταχόθεν, έπιστρέφουν πρός τόν θεόν, διά ν' άντλή- σουν άπό τούς λόγους τού, άπό τό παράδειγμα τού, άπό την θρησκείαν τού, πί¬ στιν, έλπίδα, έγκαρτέρησιν. Καί είναι ευχάριστον δσον καΐ -παβήγ^ρον ~?ο φαινόμε¬ νον, δπως είναι ευχάριστον καί τό δτι αί χορωδίαι των έκκλησιών είναι πλήρως κα- τηρτισμέναι καί δίδουν ύπο- βλητικώτερον τόνον είς τάς άκολουθίας των παθών. 'Η φιλανθρωπία. ΑΙ έορτσί τοθ Πάσχα έ'φθα σαν πλέον. Μετά δύο ημέρας, οί χριστιανοί θά έορτάσουν την μεγαλυτέραν των έορ- τών την Άνάστασιν τοθ Κυ ρίου. Καί είνε ή ήμέρα αυτή ήμέρα άγάπης καί άδελφώσε ως. Είνε ήμέρα χαρδς δι' δλον τόν κόσμον. Άλλά διά νά είνε πράγματι ήμέρα χα¬ ρδς δι' δλους Άναστάσεως, ή έορτή τής πρέπει νά βο- γα τοθ Πάθους τού πού τόν ωδήγησεν είς την θυσίαν; Άλλ' οί άνθρωποι, δέν τόν κατενόησαν. Καί τοθ έδωσαν άντί τοθ μάννα χολήν, άντί τοθ ύδατος δξος. Άντί άγά¬ πης, τό μαρτύριον τοθ σταυ- ροό. Καί ό ΊησοΟς απέθανε διψών. Έδίψα την αγάπην πρός τόν άνθρωπον, την λύ- τρωσιν τοθ λαοθ. Καί ή δίψα αυτή τόν ωδήγησεν είς τόν Γολγοθδν. Άπό έκεΐ δμως, άπό τόν Γολγοθάν τής δίψας, άνέβλυσε τό βάλσαμον τής σωτηρίας, τό γάργαρο νερό τοθ έξαγνισμοθ καί τής άγά¬ πης. Άπ' έκεΐ άπό τόν άπο- ψιλωμένον λόφον δπου υψώ¬ θη ό σταύρος—σύμβολον θυσί άς χάριν τής πίστεως, έξεπή- δησε τό φώς τής γνώσεως πού όδηγεΐ μέ έκπαγλον φώς είς τόν δρόμον τοθ υπερτάτου κα- θήκοντος. Μ.- ηθήσωμεν δλοι πρός τοθτο. Πρέπει νά δώσωμεν καί είς τούς πτωχούς καί τούς ένδε- εΐς καί είς τούς άποκλήρους τής τύχης καί τής ζωής τα μέσα τοθ έορτασμοθ. Δι' αύτό καί θά πρέπει νά εκδηλωθή είς εύρεΐαν κλίμακα τό αϊσθη- μα τής φιλανθρωπίας. Οί δυ¬ νόμενοι όφείλουν νά συνδρά- μουν τούς πτωχούς. Την ημέ¬ ραν τής άναστάσεως δέν πρέ πει νά λείπη άπό κανένα τραπέζι τό κόκκινο αύγό καί τό άφθονον έορταστικόν φα¬ γητόν. Τουριστικά. Μαζί μέ τα χελιδόνια τής ανοίξεως μδς Ιρχονται καί οί ξένοι περιηγηταί άπό δλα τα μέρη τής γής. Ή τουριστική σαιζόν ήρχισε. Καί τό Ηρά¬ κλειον άρχίζει ν' άποκτά πά¬ λιν όψιν κοσμουπόλεως. Είς τούς κεντρικούς δρόμους, είς τα στενοσόκκακα, είς τα κέν¬ τρα, είς τα ενετικά κάστρα, είς τό Μουσείον, παντοθ συ- ναντδ πάλιν κανείς ξένους. Πανσπερμία φυλών. Βαβυλω- νία γλωσσών. Ή πόλις μας, μέ τό μοναδικόν είς τόν κό¬ σμον μουσείον της, μέ τάς αρχαιότητάς καί την μακράν Ιστορίαν της, διεγείρει τό εν¬ διαφέρον δλων των λαών καί προσελκύει πλήθη κόσμου άπό δλας τάς χώρας τής γής. "Ας Αρχωνται λοιπόν μέ το καλό οί ξένοι. Μας άφήνουν χρήμα. Καί άκόμη μάς φέρνουν τόν άέρα τοθ πολιτισμοθ των γιά νά πάρουν είς άντάλλαγμα την φιλοξενίαν μας,τήν είκόνα τής χώρας μας πού κλείουν μέσα στήν ψυχήν των,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Α
  1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον άργει.
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον άργει.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαψητόμον.
  ΜΐΊΠΤΐϊΤΚτι
  ΙΑΣΙΜίίΛ =
  Σημερον άργει. Την ΚΥ- 1
  , ΡΙΑΚΗΝ 2 απογευματιναί: ί
  ΩΡΑΙ 5-7 και 7-9. '
  ι Μιά βαυμασίοο Γαλλικη
  Φιλμβπερέττα άφθάβτβυ πλου
  ' τού, χιβΰμβρ, μπρίβυ, χορβυ
  καί μουσικής:
  Μέ τον ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ
  χαΐ την ΕΔΙ© ΜΕΡΑ
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ Ωρα 10
  μ. μ.
  Πρεμιέρα μέ τό μου-
  σικό — χορευτικό χάρμα:
  ΑΣ ΧΟΡΕ-
  360βν
  Η οτηλη τού ώραιόκοσρο^.
  ώραίο^τήν άνοιξι
  καί
  ΨΟΥΜ
  Άλλάζει καί μεταμορψώνε
  ται γιατί παίρνει πάντα τό
  χρώμά της άπό τούς άνθρώ-
  πους καί τίς περιστάσεις. Στή
  γαλλική έπανάστασι, όπως
  καί σέ κάθε άλλη, δυό τύποι
  ξεχωρίζουν καθαρά: οί έπα-
  ναστάτες τούς όποίους καθο
  δηγεΐ 6 ίδεαλισμός κ' έκεΐνοι
  πού παρασύρονται άπό τό
  μΐσος. Οί πρώτοι θέλουν νά
  ύψώσουν τή μάζα ε'ως τό δι-
  κό τους έπίπεδο, έ'ως τόν πνευ
  ματικό τους πολιτισμό, Μως
  κίς δικές των μορψές ζωής,
  νά αύξήσουν την ελευθερίαν
  της. ΟΙ άλλοι πού έζησαν
  πολύν καιρό δυστυχισμένοι
  έπιζηταΰν νά έκδικηθοθν είς
  βάρος έκείνων πού ήσαν πιό
  εΰτυχισμένοι καί θέλουν νά
  έπιβάλουν τή δύναμί τους
  στούς χθεσινοΰς άφέντες Ό-
  μοιες ροπέ παρατηροϋνται καί
  σήμερα, γιατί είνε θεμελιω-
  μένες στα δισυπόστατα τής
  ανθρωπίνης φύσεως. Στή γαλ¬
  λική έπανάστασι επεκράτησε
  στήν άρχή ό ίδεαλισμός: ή ε¬
  θνοσυνέλευσις άπαρτιζομένη
  άπό εύγενεΐς, άστούς καί
  προκρίτους τής χώρας, θέλη-
  σε νά βοηθήση τόν λαό" νά
  έλευθερώση τίς μάζες, άλλά
  ή μδζα πού έλευθερώθη καί
  άπεχαλινώθη έστράφη σέ λΐ-
  γο εναντίον των Ι,έλευθερω-
  τών της.
  (συνεχίζεται)

  "Εάν έ'χετε την ανεσι, σας συνι
  στώ ν' άφιερώσετε την πέμπτην ή·
  μερά τής θεραπείας, εις ,εναά-
  τμόλουτρο η φωτόλουτρο το οποί¬
  ον θά σάς βοηθήση θαυμασία εις
  τό νά έζαλείψετε μέ μια εντθνη έ-
  Φίδρωσι, κάθε είδων τοξίνες. Εάν
  ευρίσκετε την θεραπεία αυτή πό
  λύ κοπιαστική, μπορειτε νά έφαρ-
  μόσετε-καί ή ωφελεία θα είνε
  πολύ μεγαλυτέρα-τό υγρόν περι
  τύλιγμα,πού αποτελεί μίαν έκ των
  αποτελεσματικώτερος μεθοδων ά
  ποτοξινώσεως. Βρέξετε μέ κρΰο
  ΚΟΙΜΩίΊ
  ποτοε,ινωσΕων υ^.^».^ ,— .,,___
  νερό Μνα μεγάλο σεντόνι. Περιτυ
  λιχθήτε όλόκληρη μέσα σ' αυτό
  πέσετε είς τό κρεββάτι σας καί
  σκεπασθήτε μέ βαρειές κουβέρ-
  τες. Ή μέθοδος αυτή άπαιτεΐ *ιο·
  λΰ θάρρος Άλλά Μπειτα άπό με·
  ρικά λεπτά θά αίσθανθήτε νά κα
  ταλαμβάνεσθε άπό μία ύπέροχη
  θερμότητα. Μετά ίνα τέταρτον το
  βρεγμένο σεντότι θά έχη ζεσταθΡί
  Μένετε έ"τσι επί μισή ωρα, σηκω
  θήτε, κάνετε μιά έντριβή, καί ττέ
  σετε έκ νέου στό κρεββάτι μέ μία
  ή δύο μποτίλλιες θερμοΰ ύδατος
  Δέν φαντάζεσθε είς ποίον βαθμόν
  ή μέθοδος αυτή ζωογονεΐ κα'ι δρο
  σίζει.
  Την Ικτη καί τελευταία ήμέρ
  τρίψετε τό δέρμα τής κεφαλή
  σας μέ Ενα καλό τονωτικό' τή
  έντριβήν αυτή ίΐπορεΐτε νά έπανα-
  λαμβάνετε κάθε δύο ήμέρες διότι,
  καθώς ξεύρετε, την έποχή αυτή
  :α μαλλιά, δπως τα δένδρα, άνα·
  /■εώνονται" ύποβοηθήσετέ τα λοι-
  όν δσον σάς είνε δυνατόν.
  "Εάν άτοκτήσετε ολίγον περιτ-
  ό λΐπος, κατά τόν χειμώνα, κάνε-
  :ε μόνη σας, κάθε πρωΐ μασάζ μέ
  ήν βοήθειαν ενός κυλίνδρου άπό
  :άουτσουκ τόν οποίον θά εΰρητε
  ;'ις τα _φαρυ.ακεϊα καί ό οποίος δι-
  >ει ύιτέροχα άποτελέσματα, υπό
  ;όν δρο νσ έχετε ολίγη καρτερι-
  κότητα καί ΰπομονή Είνε έξ ϊ-
  σου καλόν νά έπφλέψετε τό διαι·
  τολδγιον σας. Την έποχή αυτή τα
  πορτοκάλλια Μχουν ιδιαιτέρως ώ'
  ραία γεΰσι, καί μπορειτε νά άν
  ΤΟΥ ΝΑΖΟΡΑΙΟΥ
  ΚΙΝΗΣΙΣ. - Αφίκετο έξ Αθη:
  νών δ Πρόεδρος τού Εμττορικου
  Συλλόγου κ. Μικόλ. Γιαλεράκης.
  * _·ΑΦ!χθη διά τάς εορτάς τού
  Πάσχα ό 'Επιθεωρητής της Τρα¬
  πέζης τής Ελλάδος κ. Μιχ. Φυ-
  Τοΰ Λεωνίΰ» Άντρένιεφ.
  21ον
  ΐσαν διά τής «Άνδρου»
  χάριν των έορτών τοϋ Πάσχα 6
  συμτΐολίτης βιομήχανος κ. Ιω. Κα¬
  ρούζος καί ό κ. Έμμ. Γεωργιά-
  δης1·Αφίχθη μετά τής κυρίας τού
  ό λοχαγός μηχανικοϋ κ. Διακάκης.
  ραία γευσι, και μι1νκ.---- . _
  τικαταστήσετε ίνα γεΰμα τής η¬
  μέρας μέ πέντε ήλ ε"ξ πορτοκάλ-
  λια.
  "Επειτα άπό εξ ημερών φροντί·
  δας, θά άποκτήσετε έμπιστοσύνη
  επί τοΰ έαυτοΰ σας καί επί της
  ζωής. θά είσθε καλλωπισμένη, ε¬
  τοίμη νά άντιμετωπίσετε τό φώς
  των ώραίων ημερών πού θά μάς
  έλθουν Ή ίβδομαδιαΐες φροντί-
  δες τής καλλονής σαο, ήταν έπί-
  σης φροντίδες τής όγείας σσς. Τό
  σώμα σας έπανέκτησε δλο τού
  τό σφρΐγος Κυτταχθήτε χωρίς
  φόβο είς τό καθρέπτη σα^: θά δή¬
  τε δτι έ'χετε προσαρμωσθη μέ τόν
  Άτΐρίλη καί τόν ζωογόνο ήλιό
  τού.
  ή Ντιστεγκέ
  !■■■■■■■■■■■■■■■
  Μέ τό γοητευτι-
  κό ζευγάρι:
  ΦΡΕΗΤ ΑΣΤΑΙΡ
  τΐΐΗτζίΡΡΐτζίΡί]
  ■ ■■■■■^■■■«■■■■■■■■■ει
  ΟΙΝΟΒΑΡΕΛΑ
  Η ΡΑΦΙΝΕΡΙΑ «ΤΑΛΩ2»
  ίΤηλέ»ωνα 5-80 κ
  Διαθέτει περί τα 400 οινοβάρελα κσινοοργν
  λικά αρίστης κατασκευής χωρητικότητος 650 λιτρών
  είς τιμήν συμφέρουσαν.
  —Φαίνεται, Ίούοα, πώς έσύ
  είσαι ό μόνος πού άγαπα .τόν
  Κύριο κι' δλοι εμείς οί άλλοι
  άδιαφοροΰμε!
  Ό Ίσκαριώχης, χωρίς ν* θυ
  μώση ρώτησε άμέσως γιομδτος
  ζήλο καί αγρίαν έπιμονή:
  —Έσεΐς τόν άγαπδτε, δέν είνε
  Ιτσι;
  Καί σέ κάθε πιστό ποΰ πήγαι-
  νε πρός τόν ΊηαοΟ, χωρίς νά
  κουράζεται, απηύθυνε τδ ίδιον έ-
  ρώτημα:
  —Τόν άγαπόίς, τόν άγαπάς μέ
  8λη σου την καρδιά;
  Κι' δλοι Ιλεγαν μέ εϊλικρίνεια
  καί πάθος πώς τόν άγαποθααν.
  Συχνά ό Ίούδας μιλοθσε μέ τδ
  θωμά. "Υψωνε τό άποστεωμένο
  γαντζωτό δάχτυλό τού μέ τδ μαθ-
  ρο καί μακρύ νύχι καί έφιστοθσι
  την προσοχή των μαθητών τοθ
  ΊησοΟ:
  —"Εχε τδι/ νοθ σου, θωμδ!
  Πλησιάζουν οί ήμέρες τής δοκι-
  μασίας. Είσθε Ιτοιμοι; Γιατί δέν
  πήρες τδ σπαθί πού έΊφερα;
  Ό απόστολος άπαντοθσε
  λογικάς έξηγήσεις:
  —Δέν εΐμαστε αυνηθισιιένοι νά
  χειριζώ^ιεθα τα δπλα. Άν τα βά-
  ζαμε μέ τούς Ρωμ,αίους στρατι¬
  ώτας ασφαλώς θά ήττώμεθα. Έξ
  άλλου, έσύ δέν Ιφερες παρά δύο
  μόνον σπαθιά. Τί νά πρωτακάνου-
  με μέ δυό σπαθιά;
  (συνεχίζεται)
  Γύρω στήν πόλι.
  τό νέον
  Γλυκοσέρτικο
  Κόκκινο κουτΐ 25 γρ. δραχ.
  13.—12 1)2
  6,70.
  '&ξαιρετικι
  άπό όια'
  :ά καπνα
  ΙΙΝ
  .1 !
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ι
  ^ ι
  Τβ θαλαμηγον *)ΐτ
  4 ι
  ιΑΚΡΟΠΟλΙΣ
  Ι ιί ·
  ι
  ι
  ι
  [ Αναχωρεί έξ Ήρα-
  1' ι
  ! κλεΐου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  "Ι ι
  Ι ΚΗΝ βράδυ κατ' εύθεΐ-
  Κ '
  | όν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  "! ί
  ! ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ
  | ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον
  ! ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον
  ■ Πραχτοραΐον
  ■ ΛΙΝΑΡΛΑΕΗ
  ! Τπλ·β. 5-11
  ^^^^-(^
  οχ
  .^/
  _
  ί_?/
  1ΟΑ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  Έκάατην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βο-
  λον, θεσσαλονίκην.
  Τηλέφ. 5-50
  ΤΑΚΕΑ ΥΠΕΡΟΧΑ
  ΣΐίΔϊϊΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  ίΥΧΑΡΙΣΤΑ * ΔΙΑΤΟΝ ΕΥΠΑΘιΐΣΤΕΡΟ ΦΑΡΥΓΓΔ
  Αυριον Μέγα Σάββατον οί πρό-
  σκοποι Ηρακλείου θά περιέλθουν
  κατά τα καθιερωμένοί τάς οικίας
  τής πόλεως, πρός συλλογήν πα·
  σχαλινών ε'ιδών.
  —Τα εϊδη ταυτα θά διανειμουν
  είς τττωχά παιδία καί πτωχάς οί·
  κογενείας.
  —Οί συμπολίται εΤνε βέβαιον
  δτι δέν θά παρίδουν οθτε εφέτος
  τόν ιερόν σκοπόν τής ίύγενοθς
  αυτής χειρονομίας τοΰ Προσκοπι-
  κοΰ σώματος, έν τ?ί έξυιΐηρετήσει
  των κοινωνικόν άναγκδν.
  —Γεγονός τής ημέρας σήμερον
  είνε τό στόλισμα των "Επιταφίων
  τής πόλεως υπό των δεσποινίδων.
  —Λιά τό οποίον αυται έπιδει-
  κνύουν πάντοτε,ι ιδιαίτερον ενδια¬
  φέρον άλλά καί Ιδιαιτέραν κολλι·
  τεχνικήν αντίληψιν.
  —"Ωστε νά άξίζουν καί γενι·
  κωτέρου έπσίνου.
  —Ή άποψινή περιφορά των Έ>
  πιταφίων θά σημειώσΐ) ώς συνή-
  θως ανάλογον συναγερμόν πιστών
  καί γενικώς τοΰ λαοθ τήςτιόλεως.
  — "Οσον άφορδ τα έγκώμια
  τοΰ 'Επιταφίου ταυτα είς τόν
  Μητροπολικόν Ναόν τόν "Αγιον
  Τίτον καί τούς συνοικιοκούς άκό-
  μη ναούς, θά εκτελεσθώσιν άπό
  τάς άρτίως κατηρτισμένας χορτρ
  διός.
  — Αΐτινες άποτελοΰν σχεδόν
  παντοΰ άρμονικόν σύνολον άνάλο
  γον τής περιστάσεως.
  — Είς τόν ναόν τοΰ Άγίου Δη-
  μητρΐου, τόσον τα τροπάρια τού
  Όρθρου τοΰ Μ. Σαρβάτου δσον
  καί ή γ. στάσις των έγκωμίων
  «αί Γενεαί πάσαι»,θά έκτελεσθοθν
  υπό τής αυτής χορωδίας παρ' ής
  καί τό Τροπάριον τής Κασσιαντΐς.
  — Καί είς τό τΐροάστειον τήςΧρυ
  σοπηγής ώς μανθάνωμεν, ή έκεΐ
  ϋφισταμένη ομάς των προσκόπων.
  —θά περιέλθη αυριον τό προά¬
  στειον, συλλέγουσα παοχαλινά
  ειδή.
  —Τα είδη ταυτα θά διανεμηθώ-
  σιν αποκλειστικώς είς ΐούς πτω¬
  χούς Χρυσοπηγής.
  — Καί χθές ό καιρός δέν έδη·
  μιούργει ένθαρρυντικας προβλέ-
  ψεις.
  —Πάντως οί καιροσκότιοι τοΰ
  καφενεΐου, έξέφραζον την γνώμην
  δτι οθτος φέρεται πρός βελτίω¬
  σιν.
  —"Ωστε νά δημιουργήται ή
  ελπίς δτι θά διέλθωμεν τάς ά·
  γίας ημέρας τοΰ Πάσχα άνευ
  μεμψιμοιριών αναλόγως πρός
  την χριστιανικήν των λαμπρότη-
  τα καί την ένδεικνυομένην ψυ¬
  χικήν γαλήνην.
  ο Ρέκορτΐρ
  —Έκδόσεις.
  «Τραγούδια γιά μικρά παιίιά»
  "Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε άττό
  προχθές υπό τόν ανωτέρω τίτλον
  είς κομψόν τόμονποιητικήσυλλογή,
  τής γνωστής συμτιολίτιδος λογί-
  άς καί διδασκαλίσσης, δεστιοινΐ·
  δος Κατίνας Παίζη. Πρόκεπαι
  περί τιοιημάτων μέ χαρακτήρα
  δντως παιδαγωγικόν. ΠολΛά μά-
  λιστα άτΐά τα τιοιήματα τής Δί¬
  δος Παίζη είνε μέσα είς τό πνεΰ-
  μα τής παιδικής ψυχολογίας, χρη·
  σιμώτατα τόσον δι" άσκησιν ά-
  παγγελίας δσον καί κατατοπι-
  σμόν τοθ τιαιδιοΰ είς τα πρω-
  τα προβλήματα τοΰ ήθικοϋ <αί κοινωνικοΰ κόσμου. Μαζύ μέ τούς φίλους ταΰ βιβλίου, ή συλλογή τής δίδος Παίζη, φανταζόμεθα δτι έν· διαφέρει Ιδιαιτέρως τούς διδασκά λους άπό τούς δποΐους καί θά πρέπει νά άττοκτηθη. Ίατρικά. Επανελθών έξ όλιγοημέρου τα· ξιδίου τού είς Αθήνας, ί Ι*" τρός κ. Κίμων Α. Εύγενής 84 δέχεται ώς καί πρότερον είς τδ ιατρείον τού όδος Άμαλθίίας ά" πό 9—12 καί 3—7 μ. μ. "Ελευδ. Πηγάκης ' Ιατρός—Π αββλογ«ς Δέχεται έν τφ Ιατρείω τού όδός Τσακίρη (οΐκΐα στρατη- γοϋ κ. Άλεξάκη) 10—12 τι. μ. καί 4—6 μ. μ. Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΕΙΣ ΣΕΛΗΝΑΡΙ Ή έορτή τοθ μεγαλομάρτυ· ρος καί θαυματουργοθ Άγί- ου συμπΐπτουσα εφέτος τό Μέγα Σάββατον άνσβάλλετσι κατά τούς έκκλησιαστικούς κανόνας την Δευτέραν τής Δι· ακαινησΐμου. Πρόγραμμα έορτασμοθ 1) "Ορθρος 8,30—10. 2) Λειτουργία 10—11. 3) ΔοξολογΙα επί ονομάστι- κή έορτή Βασιλέως 11—11,30. Ό Διευθύνων Άριστ. Ββυρλάκΐί Τα μέλη Γεώργ. Βουργ«ύρης.'ΐΜάν. νάκης, Ν,χβλ. Μά
  'ΝθΜ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ***
  μας τ
  *' πίΡ'·οράτδν·Ε.
  6 " % ν
  ίκτελεσθωσι
  «»ηρτ«σμέιΟς
  «όν τού ΆγίοοΔη·
  » Τά- τροιΐάρια τού
  ·»· Σαββάτου δσον
  Κ των εγκωμίων
  «ί'.θά έκτελεοθοθν
  χορωδίας καρ" λ-
  'ον της Κασσιανίς
  προάστειον τήςΧρυ
  ανθάνωμεν, ή £κε;
  άς τ ών τιροσκοκων.
  »Π αυριον τό προά.
  γ·ουαα πασχαλινά
  Οτα θά διανεμηθώ·
  κώς Είς τούς ιπο·
  ϊς
  * καιρός δέν έδη·
  ρυντικάς προβλέ·
  καιροοκόποι τοΰ
  ραζον την γνώμην
  αι πρός βελτίω·
  δημιουργήται ή
  ^ιέλθωμεν τάς ά·
  τού Πάσχα άνευ
  αναλόγως πρός
  1 των λαμπρότη·
  &εικνυομένην ψι>·
  ο Ρεπορτερ
  μικρά
  κυκλοφόρησε ώτιό
  ανωτέρω τίτλον
  ττοιητικήσυλλογή,
  Λπολίτιδος λογί-
  Μσσης, δεσποινί-
  χίζη. Πρόκειισι
  μ έ γαρακτήρσ
  κόν. ΠολΛά μά"
  οιήματα της Δι·
  ιέσα είς τό ττνευ-
  ψυχολονίας, χρη·
  ι δι' Λσκησιν α-
  καΐ κατατοΐ"·
  >ϋ είς ιά ττρω'
  τού ήθικοθ <αΐ λ Μαζύ μέ τούς ;, ή συλλογή «Κ ταζόμεθα δτι έν- )ς τούς διδασκ« τΐοίους καί βα θή ...·····■ ηγάκης ϊβλογβί Ιατρείφ τού κία στρατιτ 10—12 π. μ· ΙΟΥ Κ? •γαλσμάρτυ· ιργοθ 'ΛγΙ- εφέτος τώ [νσβάλλεταΐ ησισστικούς φ τής Δι- ρτασμοθ -10. — 11. Ι ονομάστι- 11-11,30. νων Ιβυρλάχΐί Ι ,Ί«*ν. Τό μεγάλο έργον τοθ Βίκτωρος Ουγκώ. Έγκυκλοπαιδεία Οί Άθλιοι. 283ον Απέθανε ό γέρο Μανώλης, δμως ζήτω ό γέρο Ζήσης! Ξεύρεις ποίος είνε ό γέρο Ζήσης; εΐνει αύ- τός Βπου κράτει έδώ άπ' έξω τό καπηλειό. Ένα κρασΐ, σύντεκνε, άπ* έκεΐνο δπου έπιναν £να και¬ ρόν οί Θεοί οί άθάνατοι! Ό Θεός ν' άναπαύση την ψυχή τοθ γέρο Μανώλη· κάθε φορά έπηγαΐναμε μα¬ ζί καί τό πίναμε. ΤΗταν, ό ταλαΐπωρος, άνθρωπος δπου άγαποθσε την καλή ζωή. Την άγαπδς, σύν¬ τεκνε, την καλή ζωή καί τού λόγου σου'; Τώρα, μετ1 ολίγον, πηγαίνομε μαζί καί τό δοκιμάζομε. Ό νέος νεκροθάπτης άπεκρίθη, παρά πάσαν προσδοκΐαν τοϋ Θερσανέμη"—Κρασί έγώ ποτέ δέν πίνω. Έγώ δπου μέ βλέπεις, έσπούδασα. "Ηκουσα μαθήματα τής τετάρτης τοϋ γυμνασΐου. Έν τούτοις τό νεκρικόν δχημα προεχώρει πρός τόν λάκκον. Ό Θερσανέμης εβράδυνε τό βήμά τού. Έχώλαι νέ μάλλον έκ τής ανησυχίας ή έκ τής ασθενείας τοθ ποδός τού. Άλλ' ό νεκροθάπτης ωδευε πρό αύ- τοθ. —Άκουσε νά σοΰ πώ σύντεκνε! άνέκραξεν ό Θερσανέμης. Άμ' εΐμαι κ" έγώ ό νεκροθάπτης τοθ μοναστηριοθ. —Συνάδελφός μου, λοιπόν, είπεν ό Παναγιώ¬ της. —Καί έτσι δα, ό γέρο Μανώλης, ό κακομοΐρης, απέθανε τό λοιπόν; —Να(, ναί. Εΐδε, βλέπεις, ό Θεός τό κατάστι- χον των λήξεων, ηυρεν δτι ή*τον ή σειρά τοθ γέρο Μανώλη, καί σοθ τόν επήρε μιά χαρά. —Ό Θεός, αί;.., είπεν ό Θερσανέμης. —Ό Θεός, βεβαία, ό Θεός. —Άμ' ό Θεός, βεβαία1 Ιτσι καί είνε. Άμ' θά τό πιοθμε; Πρέπει νά γνωριοθοθμε κάπως καλλίτερα. —ΤΙ καλλίτερα νά γνωριοθοθμε; έγνωρισθήκαμε. ΤοΟ λόγου σου θά εΐσαι άπό τα περΐχωρα" έγώ εΐ¬ μαι έντόπιος, άπό τό ΠαρΙοι. —Πάγει καλά, άλλ' άν δέν πιοθν μαζί δύο αν¬ θ ρωποι, ή γνωριμία έκείνη δέν λέγεται γνωριμία. "Οποίος άδειάζει τό ποτήρι τού, άδειάζει την καρδιά τού σύντεκνε. Αυτόν τόν λόγο δέν τόν έ'χεις ά- κουστά; Δέν πιστεύω νά μέ άποστραφής. Θά πά- με τώρα μαζί νά τό κουντρήσωμε, μόν" έννοια σου. —Πρώτα τή δουλειά μας, καί βλέπομεν επειτα. Ό Θερσανέμης εΐπε κατά νοϋν—'Εχάθηκα! Ό νεκροθάπτης προσέθεσεν—Αί, φίλε μου! Έ- χω έπτά παιδία, καί αύτά είνε τόσα στόματα, 8- που πρέπει νά φάγουν' διά νά φάγουν έκεΐνα τα στόματα, καί νά γεμΐσουν έκεΐναις ή κοιλιαΐς, πρέ¬ πει έγώ νά μην πίνω. Ή πεΐνά των είνε έχθρός τής δΐψας μου. Έπλησίασεν ήδη ό νεκρικός δίφρος είς την ά- κραν τοθ νεκροταφείου, δπου τα μνήματα των μοναχών. Καί ό μέν Θερσανέμης εβράδυνε τό βήμα τού, άλλά δέν ηδύνατο νά βραδύνη καί τό βήμα τής άμάξης τοϋ λειψάνου. Εύτυχώς, ή γή ήτο γλοιώ- δης έκ των χειμερινών βροχών, καί οί τροχοί, πλή- θοντες παχέος πηλοθ, έκυλΐοντο μετά δυσκολΐας. Πάλιν 6 Θερσανέμης πλησιάζει πρός τόν νε- κροθάπτην. —Θά τό πιοθμε, θά τό πιοθμε, τού λέγει. Άνάγκη ένταθθα παρατηρήσεώς τινος. Ό Θερ¬ σανέμης, δσον δεινή καί άν ήτο ή άμηχανΐα τού, προσεκάλει μέν τόν φίλον είς τό ποτόν, δέν έξηγεΐ- το δμως περΐ τοθ τίς έμελλεν έπειτα νά πληρώση.. Συνήθως, προέτεινε μέν ό Θερσανέμης, έπλήρωνε δέ ό γέρο Μανώλης. Ουδέ τώρα εΤχε κατά νοθν νά πληρώση αύτός, ό Θερσανέμης δηλαδή' άλλ' έ- πεφυλάττετο καί τουτο νά κάμη είς την έσχάτην α¬ νάγκην. —ΤΙποτε, άπεκρίθη ό νεκροθάπτης, νά Ιδοθμε νά τελειώσωμε τό έργο μας. Ή νεκρική άμαξα έστάθη· έστάθη δέ συγχρόνως καί τό δχημα τό φέρον τόν ίερέα. Κατέβη τό παι- δίον τού, έπειτα δέ καί αύτός. Ό Ετερος έκ των δύο έμπροσθΐων τροχών τής νεκρικής άμάξης άνέ- βαινεν ολίγον επί σωροθ τινος χώματος, παρέκει δ' εφαίνετο καί ό λάκκος, άνοικτός. (συνεχίζεται) ~~ τΕΚΙΣΤΚΡΕΣ ΚΑΙ ΟΕΙΟΤΗΡΕ! Αφίχθησαν οί περίφημοι Ψεκαστήρες δι' Άμπέλους, Ψεκαατήρες διά δένδρα, καί © ε ι ο - τϊίρες πλατή ς, των Έργοστασίων Άθανα- σιάδη, καί πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬ σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί άντοχήν αυτών. Δεχόμεθα είς επιστροφήν πάν μηχανημα μη πληροϋν απολύτως τούς ανωτέρω ορους. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΧΤΑΠΟΔΙ ΝΕΟ | Τό κατάστημα Ιωάννου Περτσελάκη ειδοποιεί την πολυπληθή πελατείαν τού δτι παρέλαβε νέο ντσπόδι είς μεγάλην ποσότητα έξαιρετικής ποιότη¬ τος νέας άλιείας Φεβρουαρίου 1938, ήγγυημένο. Πώλησις χονδρική καί λιανική, ευθηνοτερα τοθ Πει¬ ραιώς. κ«1 ιιυ^τιθρες φρεσκες Έπίσης είς τό κατάστημα Περτσελάκη (παρά τα κρεοπωλεΐα) θά πωλοϋνται μυζήθρες φρέσκες όλόπαχες των κτηνοτρόφων Άποστόλων Πεδιάδος, γεμ&τες βούτυρο ή οκά δρχ. 36. Σπεύσατε πρίν έξαντληβοθν. 1—20 Αι' έκείνους πού δέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Α' "Οταν τό 1519 ό Φερνάντο Κορτέθ άπεβιβάσθτ} είς Μεξι- κόν, ανεκάλυψε μεταξύ των άλ- λων δτι οί έρυθρόδερμοι Σθα- γενεϊς επιναν 2να άφέψημα ποΰ τό ώνόμαζαν «σοκολάιλ». Τό ζουμί αύτό πού εϊχε 2να εύ χάριστον £ρωμα τό έβγαζαν άπό τα κουκιά ενός φυτοθ πού ώ- νόμαζαν «κακάο», καί είς τα ό· ποία άπέδιδαν τόσην σημασί¬ αν, ώστε τα μετεχε ρίζοντο άν τί νομίσματος. Μέ δέκα κου κια «κακάο» μποροθσε κανείς ά.γνρ£ι3χΐ Ινα κουνέλλι, καί μέ έκατό Ινα σκλάβο! Ό Μόν τεζούμα, ό τελευταϊο; βασιλεύς των έρυθροδέρμων, είχεν Ινα ά- πόθεμα κακάου δυόμιαυ Ι/ατομ- μυρίων κιλών άξίας 900.000 χρυ σών τα)λήρων! ΙΙαράξενη, σάν την χρησιμοποίησι τοθ κακάου ήταν καί ή Εστορία τού. Ένας παλαιός μεξικανικός θρθλος ά- ναφέρει δτι δ Κουετσαλκουάτλ, πού οί Άτζέκοι έλάτρευαν ώς θεόν των άνέμων καί τής σε- λήνης, εΓχε φέρη τούς απόρους τοθ φυτοϋ πού παρήγε τό κα¬ κάο άπό την χώραν δπου κα τοικοΰσαν οί πρώτοι υίοί τοθ ή λίου. Κάποτε ϊμως δ θεός ήμάρ τησε καί ή συνεπεία ήταν δτι ένέσκηψαν μεγάλαι καταστροφαί κατά τής Τολλάν, τής χώρας τοθ θαύματος Περίλυπος ό Κουε τσαλκουάτλ έΌκυψε καί ίκρυψε τόν θησαυρόν των Τολκέτων με τέβαλε τού) θάμνους τοθ κακάο εις άκανθώδεις άκακίας καί έ φυγε διά νά επιδιώξη νά εύρη τόν θάνατον μέσα είς τάς φλό γας. Οί Άτζέκοι, οί άπόγονοι των Τολκέτων, δέν εστερήθη σαν 2μως επί πολύ την άπόλαυ σιν των εΰγεύστων κουκιών τοθ κακάο: Ό Σησουά, δ μαθρος θε ός μέ την ούρά τοθ σκορπιοθ, πού φέρει επί τής κεφαλής τού Ινα δίσκον μέ καρπούς τοθ κακάο, ήπλωσεν επάνω άπό αύ τούς τάς χείρας τού καί τούς άνέλαβεν υπό την προστασίαν τού. Ό περίφημος Σουηδός φυσιο ς Λιναϊος, δ πατήρ τής 6ο τανικής, υπήρξεν δ πρ&τος ποΰ διεπραγματεύθη περί τοθ θάμνου τοθ κακάο άπό Ιπιστημονικής ά πόψεως. Οί ίατροί είς τάς αρ¬ χάς έδιδάχθησαν καί άλλοι— οί τελευταΐοι αύτοι ήσαν οί ολιγώτεροι—κατά τής χρησιμο¬ ποιήσεως τοθ κακάο καί τής έξ αύτοθ παραγομένης σοκολά- τας. Άλλ' 2σας ΰπερβολάς 2κα- μναν οί πολέμιοι, άλλας τόσας διέπρατταν καί οί φΕλοι τοθ ηχγ,άο καί τής σοκαλάτας. Ποί¬ ας ασθενείας εθεωρείτο δτι έθε- ράπευε τό προ'ιόν αύτό τοθ Μεξικοΰ, τό πληροφορούμεθα ά¬ πό τό ποίημα τοΰ Μπαλανκούρ: «Παίρνετε σοκολάτα, άν υποφέ- ρετε άπό τό στομάχι, άν αί- σθάνεσθε ά5υναμίαν, άν εχετε βήχα». Ό δέ ίατρός Γοδοφρεϊδος Κύ νέ τής Βρεσλαυίας, ίγραψε τό ε¬ ξής διά τό κακάο: «Δυναμώνει τό στομάχι καί τα νεθρ*, καθα- ρίζει τό αίμα, είνε διεγερτικόν, δυναμώνει τό μυαλό, άνακουφί- ζει άπό τούς πόνους καί ένεργεϊ ώς φάρμακον καί ταυτοχρόνως ώς τροφή». Έν τοσούτω επί μακρόν, τό κακάον καί ή σοκολάτα επηκο¬ λούθησαν νά είνε τό αντικείμενον προκαταλήψεων. Είς την Αυ· λήν λ. χ. των Γάλλων βασιλέων οί τρώγοντες σοκολάτα προκαλοθ σαν τα σκώμματα των άλ- λων. (συνεχίζεται) Πωλοθνται τα Ιπιπλα καί σκεύη τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ. Βογιατζάκη άπό τής Δευτέρας 11 τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8 μ.μ. έντός τής οικίας (έναντι Τρα¬ πέζης Αθηνών). Ήάνέγερσις είςΡέδυμνον νέου Γυμναστήριον ΡΕΘΥΜΝΟΝ Άπρίλιος (άντα- ποκριτοΰ μας).— Κατά την τε¬ λευταίαν συνεδρίασιν τοΰ Δημοτι- κοθ Συμβουλίου Ρεθύμνης απεφα¬ σίσθη ή άναγραφή είς τόν ^ νέον προυπολογισμόν τοθ Δ^μου πι- στώσεως 100 000 διά την αγο¬ ράν καταλλήλου χώρου πρός α¬ νέγερσιν Γυμναστηρίου. Τό Γυμναστήριον τοθτο θά γί¬ νη επί τή βάσει των ίδρυομένων καί είς άλλας πόλεις τής Κρήτης. Διά νά έξυπηρετηθή δηλ. δι' αύ- τοθ ή δλη ανάπτυξις τής φυσι- κης άγωγής καί νά υπάρξη καί έν Ρεθύμνη Ινας εύπρόσωπος τό- πος δπου θά γίνωνται ωρισμέναι άθλητικαί καί άγωνιστικαί συγ- κεντρώσεις. Περί τής αγοραίς τοθ χώρου δ¬ που θά έ'γκαταστηθη' τό Γυμνα¬ στήριον τονίζεται τουτο: "Οτι δ χώρος ούτος θά είναι δ καταλλη- Χ6ζερος καί άπό απόψεως εκτά¬ σεως καί άπό απόψεως θέσεως. Διά την κατασκευήν τοθ Γυμνα- στηρίου Ιλπίζεται δτι θά ίκδηλω- λωθή γενικώτερον ενδιαφέρον των αρμοδίων τοθ τόπου, ούτως ώστε κα'. τό Κράτος, συμφώνως καί πρός εκδηλωθείσας δι* άλλα Γυ- μναστήρια διαθέσεις του,νά θελήση νά εξυπηρετήση καί έξ, ίδίων την ίδρυσιν τοθ Γυμναστηρίου Ρεθύ¬ μνης. Περί τούτου άλλως τε δημι- ουργεΐται μία πραγματική ά¬ νάγκη λαμβανομένη: υπ' δψιν τής τελευταίας άλματώδου; προόδου τής Ρεθύμνης είς τα άθλητικά καί έν γένει διά την εξυπηρέ¬ τησιν τόσον ταθ έσωσχολικοΰ δσον καί έξωσχολικοΰ άθλητ:- σμοθ, αναλόγως πρός την εμφά¬ νισιν τής Ρεθύμνης ώς πόλεως μέ συνείδησιν των έκπολιτιστι- κών προόδων καί των δημιουρ- γουμένων προϋποθέσεων διά μίαν εθνικήν νεολαίαν ανάλογον τού καλυτέρου ΈλληνικοΟ μέλλον- τος. ΕΠΑΝΑΛΗΨ1Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 'Επαναλαμβάνεται ή δημο- πρασία ενοικιάσεως των κά¬ τωθι δημοτικήν ψόρων. 1) Τοΰ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προϊόντων διά θαλάσσης. 2) Τοϋ φόρου μεταφερομέ- νων εγχωρίων προϊόντων διά ξηράς. 3) Των τελών επί των δια φημίσεων. Ή δημοπρασία νενήσεται την 23ην Απριλίου 1938 ημέ¬ ραν Σάββατον καί ώραν 11 — 12 π..μ. έν τώ Δημοτικώ Κατ) τι ενώπιον τής Δημαρχιακής Έπιτροπής. Έν Ήρακλείφ τή 20 Απρι¬ λίου 1938. Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άποθή*η εύ- ρύχωρος -κειμένη παρά τω 4ΐπο- δοσακείψ. Πληροφορίαι εργοστάσιον Ιω. Γ. Καρούζου. 1—10 Δοκιμάσετε τό νέον σιγαρέττο Α. Γ. ΚΟΚΚ1ΝΟ ΚΟΥΤΙ: ΣΙΓΑΛΑ Δέν ύπάρχει αλλο σιγαρέττο των 13 δρχ. άνώτερο. ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΤΟ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ Αύτό μόνον ζητούμεν άπό τούς κ. κ. καπνιστσς. ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι Τό σήμα μας είνε εγγύησις άγνότητος καί] α¬ νωτέρας ποιότητος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πΑ Θ Η Ν Α11 — Ή Μεγάλη Παρασκευή.— Ή άκολουθία τοΰ Έπιτα- φίου. Σήμερον Μεγάλην Παρασκευήν άρχεται την 8. 30' π. μ. ή άκο· λβυθία των Μβγάλων καΐ Βασιλι- κών Ώρών καί ό 'Εαηβρινος καθ1 όν έν τω Μητροπολιτικώ Ναφ τοΰ Αγ. Μηνά θέλει όμιλιί- σει 6 Σεβ. Μητροπολίτην κ. Τι μόθβος, έν δέ τώ Ι. Ν. Αγ. Τί¬ του β Άρχιμ. κ. Εύγένιος Ψαλι¬ δάκης. 8.30' μ. μ. άρχεται ή άκο λουβίκ τοΰ Έίΐιταφίου, μεθ' Ην καί περί ώραν 10 έπακολουθήσει ή Λιτανεία έκ των διαφόρων Να ών κατά διαδρομήν κανονισθη- σομένην παρά των οΐχείων ένο- ρι«κών έπιτρβπειών. Ό Έπιτά- φιος της Μητροπόλεως μετά της ουνηθους παρατάξεως, λιτανβύσει διότ των έδών Στρατηγόν Πεζα νοΰ, Κατίχάκη. 1821, Πλατείας Ι Νικηφόρου Φωκά, Λεωφόρου Κα λοκαιρινοΰ. Αγ. Μηνά, θέλει δέ επανέλθη είς τόν Μητροπολι¬ τικόν Ναόν άναπεμπομένης πρό τής εΐσόδου δεήσεως υπέρ των υπέρ Πίστεως καί Πατρίδος πε οόντων, μββ' ο θά. γίνη ή άπό- ".υβις. —Ποδοσφαιρική συνάντησις είς Χανία. Την Δευτέραν τοΰ Πάσχα ή :θλητική ομάς «Άτρόμητος» 'βθύμνης θέλουν] συναντιιθό είς Χανιά β|ς «ρεβάνς», μέ την Ισχυ οάν ομάδκ υ'Ιωνίκν». —Δι' άγορανομικάς παραβά- σεις. Διά διαφόρους άγορανομικάς :αραβάσεις έμηνύθησαν «1ς Χα- ία (ο! Σαράντιις Τσουβαλάκης, Νικόλαος « Παπάζογλου. 'Αλβξ. Πανεθυμιτάκης, Άντ. /Ι. Παπα- 'άκης, Γεώργ. Μυλωνάκης, Άνέ- της Πετράκης καί Στέφ. Γ. 'ζινεβράκης. Έμ των δύο πρώ- ών ο μέν, παντοπώλης επώλει ;ΐδη άποσυντεθειμένα, ό δεΰτε' ιος δέ, ύφασβατεμπορος επώλει ϋφασμα ελληνικόν χωρϊς τουτο 'ά φέρη τάς κανονικάς διακρί- —Τά Λαϊκά συσσίτια είς Χα- νία. Ή Έπιτροπη των Λαϊκών συσσι τίων Χανίωνκατά την τελευταίαν αυτής συνεδρίασιν καί κατόπιν είσηγήσεως τού Μβράρχου κ. Λελακη, απεφάσισε όπως την Κυ ριακήν τού Πάσχα παρασχεθή βυβσίτιον μετά κρεατβς εί; άπαν¬ τας τούς έγγεγραμμενους των συββιτίων καί κατόχους βιβλια- ρίων. Ουδείς έξ αυτών την ανω ημέραν, Θά καταβάλη δίδραχμον. —Ό Έπιτάφιος είς τόν Μη¬ τροπολιτικόν ναόν. Τά έγκώμια τοΰ Έπιταφίου είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν Θά έκ- τελεσθώσι κατά τάς δύο πρώτας Στάσεις κατά τό πατροπαράδο¬ τον μελος υπό τριών χορωδιών. Ή τρίτη Στάσις θά εκτελεσθή διά τής συνενώσεως δλων των χορωδιών άρμονικώς καί είς μο· τίβο εντελώς πρωτοτυπον. Τό σύ¬ νολον τής μικτής χορωδίας άπο- τελϊϊται έξ ογδοήκοντα μελών μέ αρίστην προπαίδευσιν. Γβνι- καί δοκιμαί θά γίνουν έν τώ 1· δίω Ναν σήμερον ώραν 5ην μ. μ. Πώλησις άγροτικών κτημά- των. Τά «Φιλανθρωπικά Ίδρύματα Άνδρέου καί Μαρίας Καλοκαιρι- νοθ» εκθέτουσιν πρός πώλησιν, διά φανερας πλειοδοτικής δημο- πρασίας, ήτις θά γίνη είς τά Γραφεΐα αυτών την 8ην Μαίου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11— 12 π. μ., τά είς την περιφέρειαν τοθ χωρίου Σταυρακίων καί είς θέσεις Σκάφες, Κανακαρα, Καλί- τσα άγρούς αυτών μετά των έν αυτοίς ελαιόδενδρα» καθώς καί τήν^είς θέσιν«Γαρύφαλο» άμπελον. Έν Ήρακλείφ τ.£ 21)4)1938< (Έκ τοθ Γραφείον) ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΠΟ ΧΟΕΣ ΣΥΝΟΜΙλίϊί
  ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Ο ΜΠΛΟΝΤΕΛ ΕΛΑΒΕΝ ΕΝΤΟΛΗΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΒΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣ1Σ
  Αί Γαλλοϊταλικαί διαπραγματεύοεις.
  Ή Αγγλ. πολιτΤκτΓέττΤτοΰ Μσπανικοΰ
  Πρωΐα Παρασκευής
  22 Απριλίου 1938
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). —Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφερουν ότι τό Γαλλικόν
  ύπ ουργικόν συμβούλιονάπεφάσισεν όπως
  -αρχίσουναίπροκαταρκτικαίσυνομιλίαιμέ
  την Ιταλίαν διά την επίτευξιν συμ
  φωνίας.
  Ό έν Ρωμη Γάλλος έπιτετραμμέ
  νος κ. ϋΐπλοντέλ έλαβεν ήδη την σχετι¬
  κήν εντολήν, πρόκειται δέ νά κάμη έ¬
  ναρξιν των αυνομιλιών τού μέ τόν Ί-
  ταλόν υπουργόν των Εξωτερικών κ.
  Ταιάνο, έντός τής σήμερον.
  ΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΚΑΙ Η ΡΩΜΗ
  ΕΠΕΙΓΟΝΤΑΙ ΝΑΤΕΘΟΥΝ
  ΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας).—Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Παρισίων καί Ρώμης, τόσον ή
  Γαλλική όσον καί ή Ίταλική κυβέρνη¬
  σις έπείγονται νά θέσουν τάς βάσεις
  τής Ίταλογαλλικής συμφωνίαςπροτού τα
  ξιδίου τού Γερμανοΰ καγκελλαρίου Χί
  τλερ είς Ρώμην.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΟΑ ΠΕΙΣΗ
  ΤΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΔΙΑ ΠΕΝΤΑΜΕΡΕΣ
  ΕΥΡΩΠΑΤΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν -
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα ο Ιταλός
  πρωθυπουργός κ. Μουσολίνι θά αναλά¬
  βη νά πείση τόν καγκελλάριον Χίτλερ,
  καθ* όν χρόνον ούτος θά ευρίσκεται
  είς Ρώμην, διά την έναρξιν συνεννοή
  σεων πρός σύναψιν πενταμερούς Εύ·
  ρωπαϊκού συμφώνου (μέ συμμετοχήν
  καί τής Σοβιετικάς Ρωσσίας). Είναι ά
  γνωστόν έν πάση περιπτώσει, κατά πό¬
  σον ή πρωτοβουλία πρός σύναψιν τοι¬
  ούτου συμφώνου Θά καρποφορήση.
  Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ
  ΛΙΑ ΤΑΣ ΙΑΛΑίΊΤΑΑΙΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι αί Αγ¬
  γλικαί έφημερίδες προβλέπουν ότι ή
  Γαλλοϊταλική συνεννόησις θά στεφθή
  υπό πλήρους επιτυχίας έπ' άγαθώ τής
  επιδιωκομένης γενικωτέρας Έύρωπαϊ·
  κης συνευνοήσεως.
  ΑΙΑΚΟΣΙΟΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ3
  ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΒΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Απριλίου (τού άν-
  ταποκρΐΐού μας).—-,,Νεώτερα τηλεγρα¬
  φήματα έξ Άγκυρας διά τούς έπισυμ
  βάντας είς την Μικράν Ασίαν προ-
  χθές, ίσχυροτάτους σεισμούς, άναβι-
  βάζουν μόνον τούς νεκρούς, είς διακό
  σία πεντήκοντα άτομα. Ή περισυλλο-
  γή των πτωμάτων συνεχίζεται εισέτι είς
  τα έρειπωθέντα χωρία.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Απριλίου (τη¬
  λεγραφικώς).— ΑΙ ΓαλλικαΙ
  έφημερίδες γράφουσαι επί των
  τελευταΐων διεθνών διαμορ-
  φώσεων τονίζουν δτι ή
  προσ.οχή ολοκλήρου τής Εύ
  ρώπης στρέφεται σήμερον
  είς δΰο γεγονότα: Τάς Γαλ-
  λο ιταλικάς διαπραγματεύσεις
  καί τό ταξίδιον των κ. κ. Ντα
  λαντιέ καί Μποννέ είς Λονδί¬
  νον.
  —Οί πολιτικοί κύκλοι τοΰ
  ΛονδΙνου προβλέπουν δτι δέν
  θά προκύψη καμμιά δυσκολία
  διά τόν διακανονισμόν των
  μεταξύ των δύο κρατών υφι¬
  σταμένων ζητημάτων καθώς
  καί έκείνων τής κοινής Άγ-
  γλογαλλικής πολιτικής, είς
  τάς έν Λονδίνω συνομιλίας
  των κ.κ. Νταλαντιέ καί Μπον
  νέ.
  ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ;
  Είς τάς προσεχεϊς συνομι
  λίας τοϋ Λονδίνου κατά τάς
  πληροφορίας των Γαλλικήν
  εφημερίδων, θά θιγή τό Με-
  σογειακόν ζήτημα, τό Ίσπανι-
  κόν καί τό τής Κεντρικής Ε.υ-
  ρώπης. Πάντως ούδεμία θετι-
  κή πρόβλεψις ύπάρχει περι
  μεταβολάς τής πολιτικής τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας είς τό
  Ισπανικόν.
  —Αναφορικώς μέ τό Γαλ-
  λο ιταλικόν σύμφωνον ανεκοι¬
  νώθη σήμερον δτι ό Γάλλος
  Ύπουργός των "Εξωτερικών
  κ. Μποννέ κατέστησεν ένημέ·
  ρους τοΰς συναδέλφους τού
  επί των πρώτων βημάτων των
  Γαλλοιταλικών διαπραγματευ
  σεων άτινα χαρακτηρίζονται
  πλέον ή ΐκανοποιητικά.
  Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Είς τό σημερινόν ύπουργι
  κόν συμβούλιον είς Παρισίους
  δϋΠρωίνή
  ό ύπουργός των Οίκονομικών
  κ. Μαρσαντώ μετά άπολογι-
  σμόν των πεπραγμένων τής
  νέας κυβερνήσεως υπό τού κ.
  Νταλαντιέ, τονίσαντος δτι αί
  δέκα τελευταίαι ημέραι υπήρ¬
  ξαν άποδοτικώταται έν σχέ
  σει μέ τό κυβερνητικόν έρ¬
  γον, εισηγηθή οικονομικόν
  σχέδιον.
  —Προετοιμάζω, είπεν ό κ.
  Μαρσαντώ, την σύναψιν δα-
  νείου παρά τής Τραπέζης τής
  Γαλλίας μέχρι 10 δισεκατομ-
  μυρίων φράγκων.
  Αί λεπτομέρειαι τού δανεί-
  ου τούτου θά άνακοινωθώσι
  βραδύτερον.Όπωσδήποτεκατά
  τάς άνακοινώσεις τοΰ Γάλ-
  λου Ύπουργοΰ των Οίκονομι-
  κών διά των προβλεπομένων
  μέτρων, τα όποΐα ούτος ( ανέ¬
  πτυξε καί γενικώτερον, θά
  κατορθωθή ώστε ή Γαλλία νά
  οδηγηθή ταχέως είς πλήρη
  οικονομικήν άνάρρωσιν.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙΚΑΤΕΧΟΥΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΤΗΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΕΚΤΑΣΙΝ ΠΟΑΛΟΙΜΠΛΙΟΜΕΤΡΟΝ
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΕΙΣΜΑ
  «ι
  >μ.ίν»«ί
  λ»»β«ίο* !>ίΐο των "ΕΟνιχών ) ή?
  ΜΪοογίίο» ί>*.ρ6«6ν« τ* ΤΟ χΛ.ο-
  μετρα. , , , »
  Έν τώ μεταξύ εις τα παρα την. α-
  κτήν ταύτην ορεινά τμήματα τής Ά-
  οαγώνος συνεχίζονται αί μαχαι μεταξυ
  κυβερνητικόν "*καί έθνικών μετα πρωτο
  «ανοΰς πείσματος καί συμμετοχήν ε
  κατοντάδων χιλιάδων ανδρών.
  Ή χδεσινή άφιξις
  τοΰ Ύπουργοΰ κ. Κ. Κοτζιά.
  Αφίκετο χθές οικογενειακώς
  διά τοΰ ατμοπλοίου τής γραμμής
  «Άνδρος», δ αναμενόμενος Ύ¬
  πουργός Πρωτευούσης κ. Κωνστ
  Κοτζιάς, καταλύσας είς τό ξενο¬
  δοχείον «Μίνως».
  Πρό τής άγκυροδολίας τής «Άν
  δρου» είχον κατέλθη είς την ά
  ποβάθραν όπως 6ποδεχθοΟν τόν
  Υπουργόν αί αρχαί,
  τό σώμα Προσκόπων, τα Ά
  Θλητικά Σωματεΐα, ή Έθνι-
  κή Νεολαία, μετά των λαδάρων
  των, πλήθη λαοΰκαί ή μουσική
  τοθ Δήμου.
  Επί τοθ ατμοπλοίου ανήλθεν ό
  Νομάρχης κ Μάρκελλος καί ό
  Πρόεδρος τοθ ΔημοτικοΟ Συμ-
  βουλίου κ. Γ. Ρασιδάκης καί ηύ-
  χήθησαν είς τόν κ. καί την κ. Κο¬
  τζιά ιό καλώς ήλθαν. Έπίσης
  άνήλθον καί έχαιρέτισαν τόν κ.
  Υπουργόν ό Διοικητής τοθ Συν·
  τάγματος κ. Διαμαντόπουλος, ό
  Διοικητής Χωροφυλακής κ. Όρ-
  φανουδάκης καί ό Λιμενάρχης
  κ. Σταύρου.
  Είς την αποβάθραν ανέμενε καί
  δπεδέχθη τόν κ. Κοτζιδν, ό Δή-
  μαρχος Ηρακλείου κ. Μηνάς
  Γεωργιάδης τόν οποίον καί κα-
  τησπάσθη 6 κ. Ύπουργός.
  Την άποβίβασιν τοθ κ. Κο-
  τζια έχαιρέτισαν διά καταλλή-
  λων προσφωνήσεων δ Πρόεδρος
  τοθ Έπαγγελματικοΰ καί Βιοτε-
  χνικοϋ Έπιμελητηρίου κ. Κοσμα-
  δάκης, ό Πρόεδρος τής Ενώσεως
  Ποδοσφαιρικών Σωματείων κ. Βου¬
  ρεξάκης, ό κ. Ιω Ζερβός έκ μέ-
  ρους τής Έπαγ. Συνομοσπονδίας
  τής Ελλάδος, ίΐΐρόεδρος άναπήρων
  κ. Ίδομ. Μαρκόπουλος,ό Πρόεδρο;
  Όμοσπονδίας Επαγγελματιαι κ
  Μιχαήλ Γαρεφαλάκης, ό Πρό¬
  εδρος τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου
  καί άρχηγός τής'Εθνικής νεολαίας
  κ. Γκολέμης, προσφέραντες καϊ
  άνθοδέσμας. Τόν κ. Υπουργόν
  προσεφώνησεν έπίσης ώς άντιπρό-
  σωπος τής επαρχίας Βιάννου δ
  Πρόεδρος τής όμωνυμου κοινότη¬
  τος, εκφράσας την ευχήν δπως
  επισκεφθή την Βιάννον, τής ο¬
  ποίας οί κάτοικοι τόν εύγνωμο-
  νοθν διά την ανέγερσιν τής προ-
  τομής τοθ αειμνήστου Κονδυ¬
  λακη.
  Ό κ. Κοτζιδς απήντησε δι'
  ολίγων εύχαριστήσας διά την ώ
  ραίαν ΰποδοχήν καί τούς λό
  γους πού τοθ άπηυθύνθησαν μετά
  τόσης εγκαρδιότητος. Είτα δ' ά-
  φοθ έπεθεώρησε τούς παρατεταγ
  μένους προσκόπους καί την Έθνι
  κήν Νεολαίαν κατηυθύνθη πεζή
  έν μέσω ζωηρών έπευφημιών κα
  χειροκροτημάτων είς τό ξενοδοχεΐ
  όν «Μίνως» άπό τοθ εξώστου τού
  δποίου ωμίλησε δι' ολίγων εύ
  χαριστήσας τούς πάντας διά τή·
  ΰποδοχήν ή δποία τοθ εγένετο
  Ό κ. Κοτζιάς προσέθεσεν δτι είν
  ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ ΕΙΣ ΤΟΡΤΟΖΑΝ
  κομιστής των εύχων τοθ κ. Πρωθ
  υπουργοθ καί δτι έκπληρώνει
  παλαιάν επιθυμίαν τού έρχόμε
  'ος νά συνεορτάση μετά των ή-
  ,οκκών κατοίκων τής Κρήτης τό
  Ιάσχα.
  Μετ' ολιγόλεπτον ανάπαυσιν δ
  κ. ύπουργός επιβάς αύτοκινήτου
  καί συνοδευόμενος παρά τοθ Δη-
  μάρχου Ηρακλείου κ. Μηνά Γε·
  ωργιάδη μετέβη είς την Μητρό-
  πολιν, είς τόν Δήμον καί τό Σύν-
  ταγμα.
  Είτα πρό τής άνόδου τού είς
  την Νομαρχίαν δ κ. όπουργός κα¬
  τηυθύνθη είς το Ήρφον καί τό
  Μνημείον τοθ Αγνώστου στρατι-
  ώτου δπου κατέθεσε στεφάνους.
  Είς την Νομαρχίαν ό κ. Κοτζι¬
  ά; εδέχετο έπιτροπάς μέχρι τής
  2ας μ. μ. αί'τινες τοθ ηύχήθησαν
  τό καλώς ήλθε.
  Την μεσημβρίαν ό κ. ύπουργάς
  παρεκάθησεν είς φιλικόν γεθμα
  έν τή οίκία τοθ Δημάρχου κ. Μη-
  νά Γεωργιάδου. Τό άπόγευμα ό
  κ. Κοτζιάς επεσκέφθη τό Μουσεί¬
  ον, την Κνωσόν, τό Εργατικόν
  Κέντρον καί τό Εμπορικόν /Επι-
  μελητήριον, είτα δ' έκκλησιάσθη
  είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν.
  Τό εσπέρας δ Δήμος παρέθεσεν
  είς την Λέσχην Ηρακλείου πρός
  τιμήν τοΰ φιλοξενουμένου ύπουρ-
  γοθ γεΰμα είς τό δποίον παρεκά-
  θησαν περί τα έβδομήντα πρόσω-
  πα.
  ΛΘΗΝ ΑΙ * 1 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). —Κατά τα εκ Παρι-
  σίων τηλεγραφήματα η μαχη πέριξ
  τής Τορτόζας συνεχίζεται χωρΐς ση·
  μαντικά άποτελέσματα επί τού παρόν¬
  τος.
  Ε
  ΝΑΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ τού έξωτε·
  ρικού αγγέλλεται ότι οί έθνικοΐ προσ-
  παθούν νά ολοκληρώαουν την κύκλω·
  σιν τής Τορτόζας. Οί κυβερνητικοί έξ
  άλλου άμύνονται λυασωδώς μ έ αντι¬
  κειμενικόν σκοπόν νά παρεμποδίσουν
  ιήν έκιίλεσιν -των βχεδίων των εβ>ι-
  κών.
  ΑΦΙΞΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑ Ι ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Αφίχθησαν χθές έξ Αθη¬
  νών συνοδεύοντες τόν υπουρ¬
  γόν Πρωτευούσης κ. Κ. Κο
  τζιδν οί συντάκται Άθηναϊ
  κων εφημερίδων κ. κ. Τζα
  μουζάκης, Μεταξάς, Κατήφο-
  ρης, . Άναστασόπουλος, Αγ
  γελίδης, Παναγιωτόπουλος,
  ΒοβολΙνης καί Ντούφας,έξ ών
  οί δύο τελευταΐοι έκτελοϋν
  καί χρέη Ιδιαιτέρων Γραμ-
  ματέων τοθ κ. Κοτζιά.
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΕΝ
  ΔΕΚΑΕΞ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΟΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι τώ
  Τουρκικών εφημερίδων έκ τής σεισμο
  πλήκτου περιοχής βεβαιούν ότι τα κα
  ταστραφέντα έκ των σεισμών χωρία άνέρ
  χονται είς 1 <5 περιλαμβάνονται δέ κυ ρίως είς την περιφέρειαν τής Τουρκι κης πρωτευούσης. ΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΑΙ ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ ΛΥΣΣΩΑΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Απριλίου (τοΰ άντα ποκριτού μας).—Καθ' ά τηλεγραφείται 6Μ τής "Απω Άνατολής αι ΚινεζικαΙ στρατιαΐ άμύνονται λυσσωδώς είς την επαρχίαν τού Σαντούγκ όπου οί Ίά- πωνες έπιτίθενται πρός άνακατάληψι άηολεοθέντων εδαφών. πωνες ών ά ΣΥΓΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΑΡΙΑ 1ΥΝΕΤΑΙΡΙΪΜΩΝ ΘΑ ΜΕΤΑΑΟΘΟΥΝ ΡΑΛ10ΦΩΝΙΚ0Ι ΑΙΓΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ΎπουργεΙου τής ΣυγκοινωνΙ- ας αί ΆκολουθΙαι τής Μεγά- λης Εβδομάδος θά μεταδο- θοΰν ραδιοφωνικώς διά των κρατικών Σταθμών Άσυρμά- τυο. Ή μετάδοσις θά γΐνεται καθ' εσπέραν την ΙΟην νυκτε¬ ρινήν είς μήκος 1200 μ. ή 250 χυλιοκύκλων. ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΟΙΪΙΑΤΕΙΟΝ Όλίγον μετά την χθεσινήν ά- φιξίν,του,όϋπουργός Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς ένεχειριαεν εις τον Νομάρχην Ηρακλείου έπιταγην έξ 150 χιλιάδων ώραχμων, έκ τοϋ Ταμείου Δήμων καί Κοινοτητων Πρωτευούσης δια να ύιαν*μηθώ· σιν, έντβλή τβΰ Προεύρβυ της Κυ¬ βερνήσεως κ. Μεταξά είς τους α¬ πόρους της πόλεως μας, πλήν 50 χιλιάδων αίτινες Θα ώοβώσιν είς τα άθλητικά μας οωματιίβτ, Τ6 Διοικητικόν Συμβούλιον της Έθνικής Συνομοαπονδίας των Συνεταιριαμών, κατόπιν τοϋ δημοσιευθέντος νεου νομου πί ρί Συνβταιριαμών, προήλθεν είς την απόφασιν όπως συγκροτή¬ ση καθ' άπασαν την 'Ελλαδα τοπικά Συνέδρια των Γβωργικων Όργανώσβων πρός τόν σκοπόν όπως άναπτυχθβϋν «Ις τους αγρό¬ τας οί βκοποί τοΰ νεου νομου ώς καί αί ύγιείς συνεταιριστι· καί αρχαί διαγραφοΰν δέ αί νέ¬ αι κατβυθυνβεις τής συνεταιριστι· κης πολιτικής πρός ηθικήν καί οι¬ κονομικήν εξύψωσιν τής άγροτι- κης τάξεως. Τβιαΰτα συνέδρια θα βυγκρο- τηθοΰν προσβχώς καί είς Κρή¬ την. "Ηδη έναρξις των συνεδρί- ών εγίνετο είς Οήβας καί Λε· βάδειαν βπβυ συνεκεντρώθησαν πβρΐ τάς δύο χιλιάδας αγρόται, πρός ούς καί ωμίλησε δια μα¬ κρών μεταβάς επί τούτω έκεϊ, ο Πρόεδρος τής Συνομοσπονδίας συνεταιριαμών καΐ ό ΰποδιοικητης τής Αγροτικάς Τραπέζης κ. Μπ. Άλιβιζάτος. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝύΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΑΘΗΝΩΝ Καθ' ά ανεκοινώθη χθές υπό τοϋ κ. Κοτζιά ή άεροπο- ρική συγκοινωνΐα μεταξύ Α¬ θηνών Ηρακλείου θά έγκαι- νιασθή την 9 Ίουνίου τρ. Ι τους. ΘΑ ΒΡΑΔΥΝΗ ΕΙΣΕΤΙ Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων άναφερουν ότι ή πτώβις τής Τορτόζας θά βραδύνη επί τι εισέτι χρονικόν διάβτημα λόγω τής - στερράς άντιστάσεως την οποίαν προβάλλουν οί κυβερνητικόν έκ των πέ· ριξ κρημνωδών κορυφογραμμαί. ΑΦΙΞΙΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ Διά τοϋ ατμοπλοίου τής γραμμής αφίχθησαν χθές ο μαθηταί τής σχολής εύελπΐ δών Ψαλτάκης, Άποστολά- κης, Πλεύρης, Τσουπάκης, Με- ταξάκης καί Πετράκης. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΣΗΤΕΙΑΣ Το ενταύθα τμήμα τού Έλλη- νικοΰ Όρβιβατικοΰ Συνδεομου άνίβαλί την άναγγελθεϊσαν αίς Λευκα "θρη έκδρομην τού λό¬ γω τού «διαβατου τής φαραγ- γός Σ«μ«ρι«ς—Σφακίων. 'Αντ' αυτής διοργανώνβι έκδρομην είς Σητίίαν έχουσαν ώς εξής: Ν. Παρασκβυή. Άναχωρησις έξ Ήρακλϊίβυ δι' αϋτοκινητων <{ς "Αγιον Νικόλαον 3.30 μ. μ. βπου διανυκτέρευσις. Μ. Σάββατον. Ά- ναχώρηαις 7 π. μ. δι« ββνζινο- πλοίου είς Λιμένα Σητείας. Εκεί¬ θεν πεζή μέσω Αγ. Φωτιάς Αγ. Άνδρβα είς Μονήν Τοπλοΰ δπου διανυκτέρευσις. Πορεία 5 ώρών. Κυριακη Πασχα. Άναχωρησις με¬ σημβρίαν καί έπιστροφη είς Ση¬ τείαν ό'που διανυκτερευσις. Πο¬ ρεία 4 ώρών. Δευτέρα Πάσχα Ά- ναχωρησις δι' αϋτοκινητων συγ- κοινωνίας καί μέσω 'Εξω καί Μέ· σα Μουλιανών (ΙςΝυρσίνην εκεί¬ θεν πβζή μέσω χωρίων Τουρλωτή, Σφάκας εις Σχοινοσελι καί εκεί¬ θεν δι' αΰτοκινήτων είς "Αγιον Νικόλαον ένθα διανυκτερευαις. Συνάντησις τμηματοςΧανίων καί "Ομάδος τμημβττος Ηρακλείου. Άρχηγβς ό κ. Τάκης Στίφανίδης. Δικαίωμα συμμετοχής δια μελη δραχμάς 350 δια μη μβλη 420. Δη· λωοίΐς μεχρι Πίμπτης εσπέρας. ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩιΥΙΑΤΟΣ Κατά την χθεσινήν επίσκε¬ ψίν τού είς την 'Μητρόπολιν ό Ύπουργός Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς, ανήγγειλεν είς τόν Μητροπολίτην κ. Τιμόθεον χρη ματικήν ενίσχυσιν έξ 100 χι λιάδων δραχμών διά τό έκ πονούμενον υπό τοθ σεβασμι ωτάτου κρητικόν λεύκωμα ιό «Άρκάδι». Η ΡΩΣΣΙΑ ΒΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΒΗΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 91 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).— Έκ τού έξωτερι- κου αγγέλλεται ότι δέν είνε άπίθανος ή προσχώρησις είς την Κοινωνίαν των Εθνών τής Ρωσσίας μέ σκοπόν^ την μα,ταίωσιν τής άναγνωρίσεως παρά τής κοινωνίας τής Ίταλικής Αυτοκρατορί- άς τής Αίθιοπίας καί τής προσαρτή σεως τής Αυστρίας υπό τής Γερμανίας. Α Θ Ρ Ο ΟΙ ΤΥΦΕΚΙΣΜθΓ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ » 1 Απριλίου (τού άν¬ τα ποκριτού μας). —Τηλεγραφείται ότι είς Βαρκελώνην τό έκτακτον λαϊκόν δικαστήριον των κυβερνητικών, κατεδί· κασεν είς θάνατον Κ1 άτομα κατη- γορηθέντα. επί κατασκοπεία καί άντι· δράσει είς τα έργα αμύνης. Λέγεται ότι μεταξύ των καταδικασθέντων συγ- καταλέγονται καί αημα,ίνοντες φίλοι των έθνικών κρατούμενοι είς την Καταλω- νικήν πρωτεύουσαν. ΟΙ Γ£ΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΙΜ ΤΗΣ ΡΡΣΣΙΑΣΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ ΕΙΠΗΝΚΤΕ ΑΘΗΝΑΙ »1 Απριλίου (τού άν ταποκριτού μας).—Χηλεγραφοΰν έκ Β*ν ρολίνου ότι οί ΓερμανικοΙ κύκλοι εί- ρωνευόμενοι την πρόθεσιν τής Ρωσσί¬ ας να προσχωρήση είς την Κοινωνίαν των Εθνών ονομάζουν αυτήν χι*ρ*κτ»ι* ριβτικώς «υροτέχνημ».