95682

Αριθμός τεύχους

4845

Χρονική Περίοδος

Α' 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/4/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ε«
  απριλίου
  τού έξ«η·
  οί έθνικοί ηρο*
  *»»ν την χνχλ».
  ί κυβερνητικαί εξ
  ιωδώς μ έ άντ»·
  παρεμποοίβονν
  ί των &ι·
  Ι ΕΙΣΕΤΙ
  : ΠΌΛΕΩΣ
  ιριλίου (τοθ ά»·
  χτεριναί πληρο*
  ναφέρουν ότι η
  θά βραδύνη ίΐν»
  ηάστημα λόγω
  *>ς την ο«οί«ν
  ικοΐ έκ των «ί·
  ΤΟΝΕ
  ιριλίου (τοθ *»
  τού έξωτερι;
  νέ άπίθανος 1
  οινωνίαν τώ»
  ι σκοπόν την
  οεως ^
  ύ
  ΕΙΣΤΗΝΚΤΕ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίςιαι 3
  έξη μηνός 2
  Άμρρικής
  έτησία οολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝί2ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - Ι-ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ
  ΥΙΚΥΒΥΗΟΣ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Οί κώδωνες των έκκλησι-
  ών θά χαιρετίοουν πάλιν αύ¬
  ριον την Άνάστασιν τοΰ
  Κυρίου. Ό γλυκύ; μελωδι-
  κός ηχβς των θά διαχυθή
  την νύκτα ώς θεία άρμονία
  ώς ϋμνος δοξολογίας πού
  θά φέρη τό χαρμόσυνον μή-
  νυμα είς την χριστιανωσύ-
  νην. Ό ψίθυρος τής αύγινής
  αΰρας θά φθάση ώς ώσαννά
  είς τα ώτα των πιστών. Καί
  ή Ανάστασις τοΰ σταυρωθέν-
  τβς χάριν της σωτηρίας τβΰ
  άνθρώπου ©εοΰ θά πανη-'
  γυρισθή παντοΰ τοΰ κόσμου
  άπό την ορθοδοξίαν. Τα τό '
  ξα των ήλεκτρικών θ'άνά-|
  ψουν, αί πόλεις θά φωταγω-
  γηθοΰν καί θά στολισθοΰν
  μέ σημαίας χαρμβσύνως. Λι-
  τανεΐαι καί παρελάσεις θά
  γίνουν. Έορταί εξαιρετικήν,
  λαμπρότητος θά όργανω-
  θοΰν. Παρελάσεις θά λάβουν
  χώραν καί πανηγυρικοί πυ-
  ροβολισμβί θά ριφθοΰν. Αί
  τράπεζαι θά στρωθοΰν μέ
  πλούσια έκλεκτά έδέσματα,
  μέ τό πατροπαράδοτον άρνί
  τής σούβλας, μέ κόκκινα
  αύγά καί τό γλυκό κρασί θά
  ρεύση, θυσία πρός τόν νικη¬
  τήν ©εόν. Τό πλατύ γέλιο
  τής χαράς θ' άντηχήση καί
  ή άγαλλίασις καί εύφροσύνη
  θά διαχυθή παντοΰ, είς τα
  μέγαρα των πλουσίων είς τα
  άρχοντικά των εύπόρων κοα
  είς τα σπίτια των όπωσδή-
  ποτε δυναμένων νά έορτά-
  σουν τό μέγα γεγβνός.Άλλ
  ύπάρχει καί έ'νας άλλος κό-
  σμος πού στερεΐται των υ¬
  λικών μέσων τοΰ έορτασμοΰ.
  Ό κόσμος των άποκλήρων
  τής ζωής καί τής μοίρας.Ύ¬
  πάρχει ό κόσμος των ένδε-
  ών, των δυστυχούντων. Ό κο
  σμος των ύπογείων, των
  τρωγλών καί των ταπεινών
  καλυβών. Καί είνε ό κόσμος
  αύτές, έκεΐνος ακριβώς χά¬
  ριν τοΰ όποίου κατήλθεν
  είς την γήν καί υπέστη τό
  σταυρικόν μαρτύριον ό ©ε-
  ός τής άγάπης καί τής ταπει-
  νοφροσύνης. Καί ό κόσμος
  αύτός θά μείνη μέ τό πι¬
  κρόν παράπονον τής άνε-
  χείοις καί τής στερήσεως, μέ
  την πικρίαν τοΰ άποκλει-
  σμοΰ άπό την γενικήν χά-
  ραν τοΰ έορτασμοΰ. Καί δέν
  θά εΐμπορέση νά πανηγυρί-
  ση την Μεγάλην ημέραν.
  Δέν θά αισθανθή νά κυρι-
  εύεται άπό τα ρίγη τής"χα-
  ράς πού θ' άπλωθή είς όλον
  τόν άλλον κόσμον. Ό_ πόνος
  τής στερήσεως θά τοΰ σπα-
  ράσση τα στήθη. Τό πικρόν
  παράπονον δέν θ' αφήση
  V
  ανθίση είς τα χείλη τού τό
  χαμόγελο της άγαλλιάσεως
  έφοσον δέν θά φροντίσωμεν
  ημείς ολοι οί άλλοι ν ά τοΰ
  μεταόώσωμεν την χαράν.
  Πρός τόν κόσμον λοιπόν αυ¬
  τόν των άποκλήρων τής ζω¬
  ής, των ένδεών καί των δυ¬
  στυχούντων θά πρέπει νά
  στραφώμεν σημερον. Πρός
  τόν κόσμον αυτόν πρέπει να
  στρέψωμεν όλην την στορ¬
  γήν, ολο τό ενδιαφέρον
  μας, όλην την φροντίδα
  μας σήμερον.
  Τό Κράτος, διά χειρός
  τού αφιχθέντος είς την πό
  λιν μας ύπουργοΰ Διοικη-
  τοΰ τής πρωτευούοης^ κ.
  Κοτζιά, προσέφερεν εκα¬
  τόν χιλιάδας, προϊόν έρά-
  νου των Δημ ών καί κοινο
  τήτων τής περιφερείας τής
  Πρωτευούσης, διά νά διανε¬
  μηθούν είς τβύς απόρους
  τού τόπου μας ώς πασχαλι-
  ά έπιδέματα. "Επραξεν ε-
  πομένως τό καθήκον «υ
  Καί ο Δήμος διέ5εοε οη·
  μαντικέν ποσόν έκ τοΰ προ
  ϋπολογιομοϋ τευ διά τον
  ίδιον σκοπόν. Δέν ύπάρχει
  δέ άμφιβολία ότι καί ή ορ
  έ λβρωπίοι 8α
  φανή άρωγός. Άλλ' αί
  Ικδηλώσεις αυταί δέν άρ-
  κοΰν διά τάς υπαρχούσας
  ανάγκας. Οί άποροι καί οί
  δυστυχοΰντες είναι πολλοί.
  Καί θά πρέπει νά εκδηλω¬
  θή καί ή ίδιωτική φιλανθρω
  πία. "Ολοι οσοι έχουν, έσοι
  ειμπορούν, δσοι εύποροΰν,
  άκόμη καί οί μή ευποροι,
  θά πρέπει νά συνεισφέρουν
  σήμερον, νά βοηθήσουν τούς
  πτωχούς, έστω καί μέ τό ύ-
  στέρημά των.
  Ό δοξαζόμενος θεός, τβΰ
  όποίου την άνάστασιν θά έ-
  ©ρτάοωμεν αυριον, προσέ-
  φερε αυτήν την ζωήν τού
  διά την λύτρωσιν των άν-
  θρώπων. Καί έδωκε διά τού
  τρόπου αύτοΰ τό φωτεινό
  τερον παράδειγμα άγάπης,
  άλτρβυϊσμοΰ, εύβπλαγχνίας.
  Είναι λοιπόν πβλύ εάν οί
  δυνάμενος οί έχοντες, θυ-
  σιάοουν ολίγα έκ των υλι¬
  κών των αγαθών χάριν τβΰ
  πληοίον των, χάριν των πα-
  σχόντων συνανθρώπων των;
  Καί μέ ποίον καλύτερον
  τρόπον θ' άποδείξουν σήμε
  ρον βί άνθρωποι την κα-
  τανόηβιν τού παραδείγματος
  τοΰ Χριστοΰ, τής διδασκαλί-
  ας τού, τοΰ έργου τού, πα-
  ρά μόνον μέ την εκδήλωσιν
  τής άγάπης των καί τής
  στβργης των πρός τβύς πά-
  σχβντας άδελφούς των; Μή
  πως ό Χριστιανισμόν είναι
  τίπστε-κλλ© παρά θρησκςία
  τής άγάπης, τής αλληλεγ¬
  γύης, τής συνδρομάς πρός
  τούς δυστυχοΰντας;
  Άλλ' ή Κοινωνία μας, ά-
  πέδειξε πλειστάκις μέχρι σή
  μερον ότι διατηρεΐ πάντοτε
  την αρετήν τής Άγάπης,
  ότι άκολουθεϊ την διδασκα¬
  λίαν καί τό παράδειγμα
  τοΰ Χριστοΰ. Καί δέν ύπάρ
  χει άμφιβολία ότι καί εφέ¬
  τος θά εκδηλώση καί θά επι
  δείξη την χριστιανικήν αρε¬
  τήν. Καί θά συνδράμη α¬
  σφαλώς τούς πτωχούς καί
  τούς ένδεεΐς. Οά ενθυμηθή
  ότι ύπέρτατον καθήκον εί
  ναι σήμερον ή συνδράμη
  πρός τόν πλησίον, ώστε κα
  τα την αυριανήν ημέραν
  νά μή λείψη άπό κανένα
  σπίτι, ούτε άπό την πλέ¬
  ον ταπεινήν καλύβην τό
  κόκκινο αύγό,τό άφθονον φα
  γητόν καί δ,τι άλλο ειμπορεί
  νά προκαλέση Την χαράν
  καί νά δημιουργήση τό αΐ-
  ημα τής άγάπης είς δ-
  λους...
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  1ΣΤΟΡ1Α
  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
  Οί" λαοί δέν ψυχολογοθνται καί
  δέν καθορίζονται άπό απόψεως
  πολιτισμοθ μόνον μέ τα πνευματι-
  κά των προσόντα. Καί τα πλεονε·
  κτήματά των τα ύλικά, παίζουν
  μεγάλον ρόλον είς τόν καθορι¬
  σμόν αυτόν. Λένε μερικοί: Πές
  μου τί τρώς γιά νά σοθ πώ ποίας
  είσαι. Καί δέν Ιχουν άδικον. Τό
  τραπέζι Ιχει θέσιν εις την αί-
  σθητικήν. Ή γεθσις καί ώς πα-
  ράγων συνδεόμενος μέ τό εσωτερι¬
  κόν συναίσθημα καί ώς βαθμός ά-
  ναπτύξεως γινικής μορφής, είνε
  κάτι τό αναμφισβήτητον.
  Αύτές τίς ήμέρες πού οί κου-
  ζίνες καπνίζουν σάν λεβητοστά-
  σια ύπερωκεανεΐων, τό άξίωμα αύ
  τό ανακινειται κατά τρόπον έκ-
  φραστικώτατον. Καί πρός τιμήν
  Χ&0 Έλληνικ&Ο λίχοΰ. Κυρίως 5-
  μως των Έλληνίδων οϊκοδεσποι-
  νων, αί οποίαι διατηροθν ώς πα¬
  ράδοσιν την μαγειρικήν τέχνην
  των ημερών. Άπό τής χρονογρα-
  φικής στήλης έψάλησαν Ομνοι
  πρός τόν διάσημον Τσελεμεντέν
  Νεμίζετε δμως δτι ή διαοημότη< τγ/Ο άνθρώτιου είνε αποκλειστικώς ζήτημα προσίοπικής πείρας; Άμ- φιβάλλω Ή δημιουργία τοΰ συν- ταγολογίου τής κουζίνας, υπήρξε κατά πολύ, Εστορία νοικοκυριοΰ. Άπό την άρχικήν συνταγήν έ'ω; την τελευταίαν εμεσολάβησαν ένίο- τε τροποποΐήσεις καί τροποποιή- σεις. Λίγες κουταλιές λεμόνι πα· ρά πάνω ή παρά κάτω, ολιγώτερα φωτία στά ψ'σιμο, περισσότερο κτύπημα τοΰ αύγοΰ, προσοχή ϊδι- αίτερη στό «άνέβασμα», δλα αύ- τα καί πλήθος άλλων, απετέλε¬ σαν στοιχεΐα ιδιαιτέρα καί πολ¬ λάκις άγνωστα διά τού; Ιπιστημο- λόγους. — Ηαΰμα τα κουλουράκια κυρία Ιολυξένη. Μοΰ ξ£δετε σας παρα- καλώ τή συνταγή; Αύτός δ θαυμασμός καί αυτή ή πά ράκλησις διήνθισαν άνέκαθεν, κάθε τέτοιο καιρό,τάς κοσμικάςσυνομιλί άς.Επηκολούθησαν δέ άπά οΣκοδε- σποίνης είς οίκοδέσποιναν διά νά δημιουργήσουν τόν «εθνικόν» όδη- γόν μαγειρικής,διά τόν οποίον πρέ πει νά σεμνυνώμεθα δλοι. Διό¬ τι ή μαγειρική τέχνη υπήρξεν έδώ αντικείμενον φοοντίδων 8- λως διόλου λεπτών, βασιζομένων εϊς την γενικήν αρχήν περί τοθ τρώγειν ώς στοιχείου πο- λιτισμοΰ άλλά καί έμπειρίας μέ δλως διόλου ιδιαιτέρα καί έκλε πτυσμένα γοΰστα. Έγνώρισα ο?- κοδέσποιναν ή δποία είχε γρα- —τόν, άπό γενεάς είς γενεάν, τόν κώδικα αυτόν τής γαστριμαργί- ας. Άπό έκεΐ μέσα ή κουζίνα Ιπερνε την μορφήν καλλιτεχνι- κοθ έντευκτηρίου. Τό τραπέζι έ- σημειώνετο ώς άρχή άναμορφώ- σεακ Ί1 λεπτότης τοΰ σερβιρίσματος καί μάλιστα άπό την ιδίαν την οΕκοδέσποιναν, άποβαίνει συχνά ή ωραιοτέρα άνάμνησις εις μίαν φιλοξενΕαν. Ή άνάμνησις ώστό- αο αυτή είνε έξαίρετα διατονι- σμένη δταν τα φαγητά καί τα γλυκίσματα διατηροΰν ώς γευ- στχκόν σύνολον, την συνέχισιν τρόπον τίνα τής λεπτότητος αυ¬ τής. 'Υπάρχουν πολλοί οί δποί οί στό άγραφον καρνέ τής προ- σωπικής των ζωής, διατηροΰν κά- τι τέτοιες λεπτότητες μέ ιδιαι¬ τέραν στοργήν. Καί 5χι τόσον, διότι συνηθίζουν νά καλοτρώ- γουν. Κυρίως ή διάχρισις αυ¬ τή έ'χει θέσιν είς τό προτέρη- μα πού ?χουν, νά έπιζητοΰν παν τοΰ τό άρμονικόν εκείνον σύνο¬ λον των εύαρέστων ^συναισθημά- των. Αίσθημα καί αϊσθησις εί ναι δι' αύτούς δύο πράγματα μή δυνάμενα νά διαχωρισθώσι καί δταν άκόμη μεσολαβεϊ...6αθεϊα πεϊνα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Μετά τόν Γολγο&άν ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ Είς την κορυφήν τοθ Γολ- γοθδ, επί τοθ μαρτυρικοΰ σταυροθ, έοβυσεν ή τελευταία πνοή τοϋ ΊησοΟ. Τετέλεσται! ΤΗταν ή τελευταία λέξις τοθ Μεγάλου Μυσταγωγοΰ. Τό φέγγος τής άκτινοβολίας τής ζωής τού, διεδέχθη τό βαθύ σκότος πού έφερεν ό θάνατός τού. Οί φρουροί άπεχώρησαν. οί Άρχιερεΐς καί οί Φσρισαΐ- οι έπανηγύριζαν την θανάτω- σιν τοΰ επικινδύνου έχθροΟ των. Πέριξ τοθ σταυροΰ έμει¬ ναν μόνον ή Μητέρα τοθ Ίη¬ σοΟ καί αί τρείς γυναΐκες πού τόν ηκολούθησαν πάντο¬ τε πισταί καί άφοσιωμέναι, θρηνοθσαι καί όλοφυρόμεναι. Καί δταν ή πηγή των δακρύων των έστείρευσε καί οί λυγ- μοΐ των δέν εΐχαν πλέον την δύναμιν νά φθασουν είως είς τα μαραμένα άπό την οδύ¬ νην καί τόν πόνον χείλη των, εσκέφθησαν τόν ένταφιασμόν τοΰ προσφιλοϋς νεκροθ. Ό «Εύσχήμων Βουλευτάς» ό έξ ΆριμαθεΙαςΊωσήφ, προσέφερε τόν τάφον.Περιετύλιξαν μέ κα θαράν σινδόνην τό νεκρόν σώ μα άφοθ τό ήλειψαν μέ μθρα καί τό ερραναν μέ τα δά- κρυά των καί τό έναπέθεσαν _ίς τόν τάφον πού εΐχε λα- ξευθή είς τόν βράχον κάτω άπό τό πυκνόν άργυροθν φύλ λωμα αΐωνοβίου έλαίας. * * * ΤΗλθεν ή νύκτα τής Παρα- ρασκευής. Νύκτα πόνου, φρί- κης καί σπαραγμοθ. Αί τρείς γυναΐκες παρέμειναν άγρυ- πναι θρηνοϋσαι τό «γλυκύ των έσρ»· Καί την πρωΐαν τοθ Σαββάτου, πρίν άκόμη ρο δΐση ή αύγή, εξήλθον άπό την πόλιν τοθ έγκλήματος ^σύρου- σαι τα βήματά των πρός τόν τόπον τοθ ένταφιασμοθ τοϋ Άγατιημένου των διδασκάλου. Ή νύκτα παγερή άπλωνεν ά- κόμα τα σκότη της. ΑΙ τρείς γυναΐκες μελανειμονοϋσαι, σπαρασσόμεναι άπό τόν πό¬ νον, διέσχισαν τούς κήπους καί τα σπαρτά καί έφθασαν είς τόν τάφον. "Εκοψαν άνθη άπό τούς φράκτας καί τούς κήπους. "Επλεξαν στέφανα καί τα κατέθεσαν μέ στοργήν καί εύλάβειαν ραΐνουσαι συ- νόμα μέ μθρα καί μέ δάκρυα τής άγάπης καί τοθ πόνου των τόν τάφον. Δάκρυα, μθ¬ ρα καί λουλούδια! "Ολη ή τρυφερότης, δλη ή ψυχική εύ¬ γε νεια, δλος ό πλούσιος συναι σθηματισμός τής γυναίκας, τοθ θείου πλάσματος είς τό οποίον Ιφερε την λύτρωσιν άπό την δουλεΐαν ό «Ώραΐος κάλλει» Μαχητής τής Ιδέας κατετΐθετο τώρα καί έπλημμύ ριζε τόν τάφον τού ώς φόρος εύγνωμοσύνης, ώς απόδειξις άκαταλύτου, αίωνίας άγάπης. Καί άπό τότε, κάθε χρόνον νέαι γυναΐκες, προσέρχονται είς τούς ναοϋς καί στολίζουν τό κενοτάφιον τού ΊησοΟ. Καί σμίγουν μαζί μέ τα άρώματα των λουλουδιών, τα μθρα τής ψυχής των ώς θυμίαμα πρός τόν σταυρωθέντα Θεόν. Καί εφέτος κατεκλύσθησαν πάλιν χθές οί ναοί, διά τόν στολι- σμόν των έπιταφίων. Παρθέ- νες ροδαλές, κι' άλλες ώ- χρές ώσάν θλιμμένες παναγί- ες πού έκινοθντο κάτω άπό τούς θόλους των έκκλησιώνκαί τό τρεμουλιαστό ώχρό φώς των καντυλιών, ώσάν μαντό- νες, σύγχρονες μυροφόρες α¬ νέλαβον τό έργον αύτό. "Ε¬ κοψαν άνθη άπό τούς κή¬ πους καί άπό τίς γλάστρες των, ρόδα τ' Άπρίλη, κρίνα λευκά καί κόκκινα, λεμοναν- θούς κι' άλλα εύωδιαστά λουλούδια. Εκόμισαν άλλες κάνιστρα καί κλαδιά νε0α- τζανθών. Καί έ*πλεξαν γιρλάν- τες καΐ στεφάνια. Καί κατε- σκεύασαν άνθίνους σταυρούς κι' έδωκαν την σφραγΐδα τής καλαισθησίας των, τό χαρα- κτήρα τής διανοητικής καί ψυχικής των τρυφερότητος, γιά νά στολΐσουν τούς έ- πιταφΐους. Καί ήταν τα κενοτάφια αύτά Ινα άληθινό θαθμα αίσθητικής, ύπέροχα δημιουργήματα τής γυναικεί άς τρυφερότητος καί λεπτό τητος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΗΝΑΝ Ό στολισμός των έπιταφί- ων τόσον είς την πόλιν δσον καί είς τα προάστεια, ήρχι¬ σεν άπό τής μεσημβρίας. Είς τόν Άγιον Μηνάν διά τόν στολισμόν τοϋ έπιταφίου είρ· γάσθησαν αί δίδες Αθηνά καί Λιλίκα Μιγάδη, Εύαγγ. Χα- ρωνιτάκη, Άδαμαντία, Σοφία καί Κατίνα Τσατσαρωνάκη, Εβα Κσρέλλη, Άδαμαντία Βε νέρη καί Έλλη Θεοδοσάκη. Καί ήταν ό έπιτάφιος ύπέ ροχα διακοσμημένος μέ ά- φθονα, ώραΐα λουλούδια καί μέ εξαιρετικήν καλαισθησΐαν τοποθετημένα. Είνε γνωστόν άλλωστε δτι ό έπιτάφιος τής Μητροπόλεως είνε άπό τοΰς καλύτερον διακοσμημένους κά θε χρόνο. ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΤΙΤΟΥ Άληθινό ανθένιο κομψοτέ- χνημα ό έπιτάφιος τοϋ Άγίου Τίτου. ΝεραντζανθοΙ, τριαν- τάφυλλα καί κρίνα συνθέ- τουν την ώραιοτέραν άρμονία χρωμάτων καί άρώματος. "Ο¬ λη ή καλαισθησία τής γυ· ναικείας ψυχής είνε άποτυπω- μένη έδώ. Διά τόν στολισμόν τού ειργάσθησαν αί δεσποινί- δες Ματθίλδη ΚορμανοΟ, Χρύ- σα ΊωαννΙδου, Δόξα Μυλο- γιαννάκη, Άγλαΐα Δασκαλά- κη, Αϊγλη καί Κική Διαλυνα, Αλέκα ΜελισσουργοΟ, Ελένη Τριγώνη, Τ. Μαλαγαρδή, Μαρ. Άκράτου. Βιργ. Καρά κατσάνη. ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ "Ενας όλόκληρος κόσμος ώραΐων κοριτσιών έργάζεται μέ ζήλο την ώρα πού έπισκε πτόμεθα τόν ναόν τοθ Άγίου Δημητρίου διά τόν στολισμόν τοθ έπιταφίου τού. Λόφοι δ λόκληροι λουλουδιών εχουν σχηματισθή μέσα είς την μι¬ κράν έκκλησοθλα. Οί γλά¬ στρες καί τα παρτέρια των αύλών έχουν έρημωθή γιά την άνθένια διακόσμησι τοθ θεϊκοθ κενοταφίου. Καί πράγ γματι, ό έπιτάφιος είναι έ'- να άληθινό θαθμα αίσθη¬ τικής τοποθετήσεως καί έναρ- μονισμοθ χρωμάτων καί σχη· μάτων. Ειργάσθησαν αί δίδες: Πόπη Σκορδύλη, Ευαγ. Πυρο- μάλλη, Χρ. Κορασάνη, Μαρ. ΚομνηνοΟ, Ριρ. Κορνάρου, Άννα Λιαναντωνακη, Μαρ, Άλεξανδροπούλου, Μ. Δια- μαντούλη, Π. Καρδαμάκη, Κοθλα Δεσύπρη, Ίωάννα Στε φανάκη, Λευκή Άνωγειαννά- κη, Άννα Πυρομάλλη, Μαρ. Χατζηϊωάννου, Τιτ. Μαλα¬ γαρδή, Τιτ. Φυτάκη, Δημ. Πά παδάκη καί Μαρ. Μαυρογιαν- νάκη. ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ Ώραιοτάτη έπίσης ή δια- κόσμησις τοθ έπιταφίου τής Αγ. Τριάδος. Τα κορίτσια τής άπόμερης καί μακρυνής αυτής συνοικίας προσεφέρον δλα τα άνθη καί δλην την ψυχήν των διά τόν στολισμόν τού" έπρωτοστάτησαν αί δε- σποινίδες: Εύαγ. Ψαράκη,Άν να Γαλατιανοΰ, Μαρία Κων¬ σταντινίδου, Μαρ. Νταή, Άρ τεμις Μπάγιετα, Άνδρονίκη Μηλιώρη καί Έλευθ. Χατζη- νικολάου. ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τό έκκλησάκι τής Αγ. Πα· ρασκευής είχεν εφέτος £να άπό τούς καλυτέρα διακοσμη μένους έπιταφίους. Λουλούδια άφθονα καί έκλεκτά. Γοθστο λεπτό, εύγένεια στήν τοποθέ τησι των χρωμάτων καΐ στή δημιουργία των σχημάτων.Διά τόν στολισμόντου ειργάσθησαν αί δίδες: Ριρίκα Μαραγκάκη, Αννα Τζαμπλάκη, Άριστ. Βαμβουκάκη, Πελ. Βλασάκη, Βαγγελιώ Καστελλιανάκη,Άν να Βασιλάκη, Σοφία Μανδα λενάκη, Γεωργία Γενετζάκη, Κλειώ Μαραγκάκη, Ρίτα Ά τσαλάκη, Άννα Φανουράκη, Όλυμπία Φανουράκη καί Ού ρανΐα Κουδουμδ. Η όδός Ν. 'Αλικαρνασσοιϊ. Επί τή εύκαιρία δμως πού συντελεΐται τό ευχάριστον γε- γονός τής αποπερατώσεως τοθ άεροδρομίου καΐ τής ενάρξεως τής άεροπορικής συγκοινω- νίας, έρχεται πάλιν είς την έπικαιρότητα τό ζήτημα τής έπισκευής καί τοθ έξωραϊσμοΰ τής όδοθ Ηρακλείου—Ν. Ά- λικαρνασσοθ πού θά έξυπη- ρετή καΐ τό αεροδρόμιον. Ή όδός αυτή ευρίσκεται σήμε¬ ρον είς οικτράν κατάστασιν. Τόσον ωστε νά καθίσταται ά- διάβατος. Άλλά πιστεύομεν δτι μόλις παρέλθουν αί έορ ταί, θά φροντίσουν τόσον ό Δήμος δσον καί οί άλλοι άρ- μόδιοι διά την επισκευήν τής όδοθ. "Εάν δέν άπατώμεθα άλλωστε, έχει ήδη άναγραφή σχετική πίστωσις διά την πι- σόστρωσίν της. ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Ό έπιτάφιος τοθ ήμιτελοθς άκόμη ναοθ τής Άναλήψεως ('Άκ-Τάμπιας) διεκοσμήθη μέ πολλήν καλαισθησΐαν, άπό ώ ραΐα μεγάλα τριαντάφυλλα ώς επί τό πλείστον άπό τάς δίδας: Σοφ. Σήφακα, Εύαγγ. Μαυράκη, Πόπην Μηλιαράκη Μαρίαν Δεσποτάκη,Μαρ. Χά τζηϊωάννου, Έλισάβετ Πεδια- δίτη, Έλευθ. Γιαλουράκη, Ή άεροπορική. Ό κ. Κοτζιδς μας έφερε μί¬ αν έξαιρετικώς ευχάριστον εί¬ δησιν. Ή άεροπορική συγκοι- νωνία τής πόλεώς μας μετά τής πρωτευούσης θ' αρχίση ο¬ ριστικώς άπό τής 9 Ιουλίου. Μετά δυόμισυ μΡ)νας δηλαδή ή πόλις μας θά έχη είς την διάθεσιν της, τό τελειότερον, ό ταχύτερον, τό μάλλον συγ- χρονισμένον συγκοινωνιακόν μέσον: τό άεροπλάνον. Τό γε- γονός άξίζει νά χαιρετισθή μέ ενθουσιασμόν καί νά έξαρθ[) διαιτέρως. Αποτελεί μίαν νέ¬ αν μεγάλην πρόοδον, μίαν νέ¬ αν σημαντικήν κατάκτησιν τοθ πολιτισμοθ. Ί. Λαμβέργης. Ή δημοσιογραφία καί τα Έλληνικά γράμματα γενικώτε- ρον, έχασαν ϊνα άκούραστον εργάτην των, £να εξαιρετι¬ κόν άνθρωπον των: τόν "Ιω¬ άννην Δαμβέργην, μέ την εύ· ρεϊαν μόρφωσιν καί την με¬ γάλην φιλολογικήν καί εθνι¬ κήν δράσιν. Ό θάνατος'τοθ Ιωάννου Δαμβεργη, ηκούσθη μέ βαθείαν θλίψιν παντοΰ. Ιδιαιτέρως είς την πόλιν μας τής οποίας τέκνον ήτο ό με· ταστάς. Είς την γενέτειράν τού ό Ιωάννης Δαμβέργης ηλ θε διά τελευταίαν φοράν τό 1930, ώς πρόεδρος τής έπιτρο- πής έορτασμοθ τής έκατοντα- ετηρίδος τής εθνικήν μας α¬ πελευθερώσεως, διά νά λάβη. μέρος είς τόν τοπικόν έορ- τασμόν. ΐΝΛΛ/ν^ίΑΛ/ν^ΝΑ/ν-Ν Ελευθ. Φουντουλάκη,Κατίναν Σισκάκη. ΤΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ "Οπως πάντοτε καί εφέτος ό έπιτάφιος τοθ Αγ. Ματθαί ου έστολίσθη μέ Ιδιαιτέραν έπιμέλειαν καλαισθησίαν, λε πτότητα καί χάριν. Ειργάσθη σαν διά τόν στολισμόν τού αί δεσποινίδες: Στέλλα Λυδά κη, ΕΙρήνη Κορνηλάκη, Δρο- σούλα Μπετεινάκη, Μαρίκα Λυκάκη, Μαρ. Πετράκη, Νί¬ κη Μαθιουδάκη, Άνδρον. Πά παδάκη, Βαρβάρα καί Ξένη Χριστοφοριδου. ΤΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Καί ό Έπιτάφιος τοϋ Αγ. Κωνσταντίνου έστολίσθη έφέ τος μέ εξαιρετικήν έιιιμέλειαν καί πολύ γοθστο. Έπρωτοστά τησαν αί δίδες: Χαρ. Τζαζμου ζαντώνη, Κυρ. Δραμισιώτη, Παρ. Άλεξάκη, Άγγέλα Κα λαϊτζάκη, Σοφ. Νταγιάκου, Σοφ. Ζωγραφάκη. Καί οί έπιτάφιοι έπίσης των ναών τοθ Αγ. Παντελεήμο- νος τοθ νοσοκομείου, των προ αστείων Χρυσοπηγής, Πόρου, Μασταμπά, Άγίου Ιωάννου καΐ Κατσαμπά διεκοσμήθησαν μέ έπιμέλειαν, μέ προσοχήν, μέ στοργήν καί καλαισθη¬ σίαν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι.'
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -Σήμερον άργει.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον άργει.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σημερον άργει. Την ΚΥ¬
  ΡΙΑΚΗΝ 2 απογευματιναί:
  ΩΡΑΙ 5-7 και 7-9.
  Μιά θαυμασία Γαλλική
  Φιλμοπερετταάφθαστου πλοΰ
  τού, χιοΰμορ, μπρίου, χοροϋ
  και μουσικης:
  ΜΕΣΟΗΥΚΤΙΟΥ
  Μέ τον ΑΝΡΥ ΓΚΑΡΑ
  καί την ΕΔΙ© ΜΕΡΑ
  ΕΣΠΕΡΙΝΗ Ωρα 10
  μ'-μ· ί . .
  Πρεμιερα με το μου-
  σικό — χορευτικό χάρμα:
  ΑΣ ΧΟΡΕ-
  ΨΟΥΜΕ
  Μέ| τό γοητευτι-^
  κό ζευγάρι:
  ΦΡΕΝΤΑΣΤΑΙΡ
  Τ2ΙΗ1ΖΕΡΡΘΤΙΕΡΣ
  Ό όδοντίατρβς
  Έμμ. Ι. Αλεξάκης
  Εναντι Αγ. Τίτου
  ΈκτΐαιδευθεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόματος (ούλίτιδος, κακοσμΐ
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έττιστήμης.
  ΈτιΙσης όδοντοστοιχΐας καί
  κορωνες έκ διαφόρων μετάλ
  λων—κορώνες έκ πορσελά-
  νης. Έπαναφορά τελείως ά-
  νώδυνος των στρεβλοφυών ο¬
  δόντων είς την κανονικήν αυ¬
  τών θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΚΟΚΑΡΙ
  'Εξαιρετική; ποιότητος, διοτρ-
  χης παρακαταθήκη αίς την κρεμ-
  μυύαποθήκην πλησίον Χανιών
  Πορτας(παραπλεύρως εμπορικον
  καταστήματος κ. Ιωάν. Λιναρδά¬
  κης
  —Ι
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ =
  361 όν
  Στή ι δεύτερη φάσι, επε¬
  κράτησαν τα στοιχεΐα των
  όκρων, οί έπαναστάτες άπό
  μΐσος καί μνησικακΐα. Γι'
  αύτούς ή έξουσία ή"ταν ε'να
  πράγμα τόσο καινούργιο ώ-
  στε δέν μποροθσαν νά άντι-
  σταθοΰν στήν τέρψι νά την
  άπολαύσουν πλήρως. "Ανθρω
  ποι μέ στενή διάνοια, άφοϋ
  έβγτ)καν επί τέλους άπό την
  δύσκολη κατάστασΐ τους, άρ-
  παξαν τό πηδάλιο καί ή φι-
  λοδοξία τους είνε νά κατεβά-
  σουν την έπανάστασι Μως τό
  δικό τους άνάστημα, Μως τή
  δική τους μετριότητα».
  Ένας άπό τους πιό χαρα-
  κτηριστικούς καί τούς πιο άν-
  τιπαθητικούς άντιπροσώπους
  αυτών των έπαναστατών πού
  έκέντριζε τό μΐσος ή*ταν δ
  Έμπέρ, στόν οποίον ανετέθη
  ή φρούρησις τής βασιλικής οι¬
  κογενείας. Οί ευγενέστεραι
  άπό τούς άρχηγούς τής έπα-
  ναστάσεως, ό Ροβεσπιέρος, ό
  Κάμιλλος Ντεμουλέν, ό Σαίν-
  Ζύστ, έκατάλαβαν άμέσως τί
  ήταν αύτός ό ρυπαρός καλα-
  μαράς, ό έξαλλος φωνακλάς:
  ε'να άπόστημα τής έπαναστά-
  σεως. Καΐ ήλθεν ή ήμέρα—
  πολΰ άργά, είνε ή άλήθεια—
  δπου ό Ροβεσπιέρος έκαυτη-
  ρίασε τό άπόστημα μέ πυρα
  κτωμένο σΐδερο.
  Τό παρελθόν τοθ 'Εμπέρ
  ήταν ϋποπτο. Εΐχε κατηγορη-
  θή φανερά πώς έ'κλεψε τό τα¬
  μείον ενός θεάτρου. Άνερ-
  γος καί άσυνεΐδητος, επεσε
  μέσα στήν έπανάστασι δπως
  τό κυνηγεμένο ζώο πέφτει
  στό τΐοτάμι. Καί τό ρεΰμα τόν
  επήρε γιατί, δπως έλεγεν ό
  Σαϊν-Ζΰστ, «κατά τάς περι-
  στάσεις καί τοϋς κινδύνους
  όλλαζε τα χρώματά τού σάν
  έρπετό πού σέρνεται στόν ή-
  λιο». Όσο έβουτιόταν ή δη-
  μοκρατία στό αίμα, τόσο ή
  πέννα τού έγινόταν πιό κόκ·
  κινη στό «Πέρ Ντυσέν», τό
  φύλλο πού εβγαζε καΐ πού
  ήταν τό πιό αίσχρό φύλλο τής
  έπαναστάσεως. Μέ τόν πιό
  χυδαΐο τόνο —«ώσάν ό Ση-
  κουάνας νά ήταν μιά ύπόνο-
  μος τοθ Παρισιοΰ», έλεγεν ό
  Ντεμουλέν—έκολάκευε τα ιηό
  άποκρουστικά ένστικτα των
  κατωτέρων τάξεων κι' έτσι έ-
  γύμνωνε την έπανάστασι άπό
  κάθε ύπόληψι στά μάτια των
  ξένων. Σ' αυτήν την πρόστυ-
  χη δημοτικότητα έχρωστοθσεν
  άφ' ενός άφθονα είσοδήματα
  ΰπόπτου προελεύσεως καί άφ'
  ετέρου την Μδρά τού στό δημο-
  τικό συμβούλιο καί μιά δΰνα-
  μι πού δλο κ' έμεγάλωνε. Στίς
  τόσες δυστυχΐες τής Μαρίας-
  Άντουανέττας προσετέθη καί
  άλλη μ(α:
  ρια αύτοι)
  δτι επεσε στά χέ-
  τοθ άνθρώπου.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΑΙ νέαι τάσεις τής μόδας.
  Είνε δύσκολο νά ομιλήση κανείς
  κατηγορηματικά διά την άνοιξιά-
  τικην μόδα Ειμπορούμε δμως νά
  προΐδωμε τί θά επικρατήση, λαμ-
  βάνοντας Οπ' 6ψιν δ,τι είνε σήμε-
  ρα τής μόδας καϊ δ,τι τείνει νά
  γίνη τής μόδας.
  "Ας αρχίσωμε άπό την ρεντιγ·
  κότα ποΰ θριαμβεύει αυτή την έ-
  ποχή είς τό Παρίσι. Ή ρεντιγκό-
  τα τής μόδας, αυτή πού κυριαρχεΐ
  στίς άνοιξιάτικες συλλογές, είνε
  άρκετά σεντρέ καί κλείνει συνή-
  θως μπροστα μέ δύο σειρές κουμ·
  πιά. "Αλλοτε πάλι δέν στ,αυρώνει
  καί τα κουμπιάδέν φαίνονται. Καί
  ξιάτικης ρεντιγκότας. Τα περισ-
  σότερα μοντέλα τής σημερινής
  μόδας, £χουν την μέση πολΰ ΰψη·
  λά τοιτοθετημένη Είνε αδύνατον,
  έξ αλλου, νά έγκαταλειφθη ή ϋψη-
  λή μέση έφ' δσον διατηρείται ή
  προσήλωσις στήν μοντέρνα α'ισθη-
  τική, δηλαδή στά μακουά πόδια
  καϊ στά στενά ίσχία, θριαμβεύει
  λοιττόν ή άγαλματωδης σιλουέτ-
  τα, την οποίαν πρώτοι έλάνσαραν
  δ "Αλεξ καί ή Βιονιέ. "Η τελευ¬
  ταία αυτή έκθέτει μιά σειρά ώραι·
  ότατα φορέματα, ρόζ καί άσπρα,
  σ' αΰτό τό στυλ, γαρνιρισμένα μέ
  μαθρο βελοθδο, πού είνε άληθινά
  τόν δρόμον
  τού Οεανθρώποϋ
  Ο
  ΤΟΥ ΝΛΙΡΡΑΙΟι
  Τού Λεωνίΰα Άντρέγιεφ.
  και τα κυυμιιιυι υ&ν ιρυινυνιυι. ι«ι ι κ^«ε'" ,-—------■
  άλλοτε εχει πάρα πολύ υψηλή, άριστουργημαχα. Τό κρς
  μέση Δύο κουμπιά τοποθετημένα φορεμάτων αυτών είνε τελείως ε
  ακριβώς κάτω άπό τό στήθος, δεί φαρμοστό καί γαρνίρεται με ρε-
  χνουν την θέσι της μέσης, κατά λοΰδο καί κρυστάλλινες παγιετ-
  τρόπον ποΰ νά φαίνωνται ΰπερβο-Ι τες· ή φοΰστα γίνεται άπό μουσε-
  λικά μακρυά τα πόδια. Μερικοί'λ( α « ΚΟ£Π και εΤνε κάτω έξαιρε
  » *»"" "Τ"~ '"'·1'0·'ι'~·">·Λά Ό Λουσιέν Λελόν
  έξ άλλου
  ά
  τής "Ωτ—Κουτϋρ
  ό οί
  λανσάρουν ρεντιγκότες των οποί¬
  ων τα μανίκια άρχίζουν σχεδόν
  άπό τό λαιμό καί είνε πολύ φαρ-
  δειά καί κοντά.
  Έκτός άπό τίς ρεντιγκότες, με¬
  γάλην έπίσης έπιτυχία σημειώνουν
  καί τα παλτά τρουά—κάρ, τα ό-
  ποία γίνονται είτε άπό τό ΐδιο
  λαινάζ μέ τό φόρεμα πού συνο
  δεύουν, είτε άπό τελείως διαφο-
  ρετικό, κατά προτίμησιν ριγωτό
  ϋφασμα.
  Ή ύψηλή μέση δέν είνε άποκλει
  στικό χαρακτηριστικό τής άνοι-
  έχθέτει έπίσης ύπέροχα ΦΡμ
  ταμέύψηλή μέση. Ένα άπό τα
  μοντέλα τού ττού έσημειωσενέξσι-
  ρετικήν έπιτυχία εΤνε σέ στυλ Δι-
  ευθυντηρΐου μέ άσπρες καί μαυ·
  ρες ρίγες..
  Συμπεραίνετε λοιπόν, κυριες
  μου, δτι κύριον χαρακτηριστικόν
  τής άνοιξιάτικης μόδας είνε ή υ¬
  ψηλή μέση καθώς έπίσης τάντρα-
  πέ καί τα φρονσέ γιά τα όποια Οά
  σάς όμιλήσω είς τό επόμενον.
  η Ντιστεγκέ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Έπιτροπή Άπαλλοτριώσε
  ών Ηρακλείου άι/ακοινοΐ δτι, τε
  λευταία ήμέρα πρός συζήτησιν
  αιτήσεων
  κτημάτων
  τοθ
  δι'
  τοθ
  έμφυτευσεις
  επί
  Δημοσίου βάσει
  ΆναγκαστικοΟ Νόμου τής
  19—11—35 ωρίσθη ή 10 Μαΐ-
  ου έ. ε.
  Καλοθνται βθεν οί τυχόν κα-
  θυστεροθντες την υποβολήν των
  δικαιολογητικων των νά σπεύ-
  σουν νά ύποβάλουν ταθτα μέχρι
  τής άνωτέραϊ ημέρας καθ' 2σον
  μετά ταύτα ούδεμία αίτησις θέλει
  ί δή
  μ
  γίνεται δεκτή.
  Έ Η
  19 Απρι¬
  ή
  Έν Ηρακλείω
  λίου 1938.
  (Έκ τής Επιτροπήν
  λοτριώσεων Ηρακλείου).
  ■ ■■■■■■■«•■■■■■■■«(■■■■εί*
  Άπαλ-
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Το
  Αναχωρεί έξ Ηρα¬
  κλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδ» κατ' ευθεί¬
  αν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'
  Ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΜΟΝ. Πάρον. Νάζον.
  ΛΙΝΑΡΛΑΚΗ
  Τηλ*·. »-41
  •«^«■^■■■•■«■■■ειεΐπιεΐειπεια
  Τό περίφημον καταστάν διά την καταπληκτικήν άποτελεσματικότητά
  τού έντομοκτόνον ΟΞΑΛ, έξολοθρεύει έντός δέκο λεπτόν μυΐνες, κουνούπια,
  ψύλλους, κορηούς, φθεΐρες, κατσαρίδες άράχνες, σκόρον κ.λ.π.
  Άπολυμαίνει έντός μιδς ώρας δωμάτια ασθενών.
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται αποτελεσματικώς είς την διατήρησιν άπο-
  θηκευμένου σΐτου, κριθής, βρώμης, όσπρΐων κ.τ.λ. έμκοδίζον την ανάπτυξιν
  τής ψείρας καί τοθ σκώληκος.
  Τό ΟΞΑΛ χρησιμοποιεΐται καΐ είς τάς αποθήκας ύφασμάτων, καταστρέ-
  φον τόν σκόρον.
  Τό ΟΞΑΛ πωλεΐται μόνον είς φιάλας σφραγισμένας πρός δραχ. 30 καί
  δραχ. 20. Ουδέποτε είς χΰμ« διά λόγους εύνοήτους.
  Τό ΟΞΑΛ είναι τόσον εύθηνόν ώστε δέν πρέπει νά λείπη άπό τα Νο-
  σοκομεΐα, Ξενοδοχεΐα, 'Εστιατόρια, Έργοστάσια, άπό κανέν Κατάστημα ή
  αποθήκην, άπό καμμίαν οικογένειαν.
  Προσέχετε αί φιάλαι νά είναι εσφραγισμέναι μέ την μάρκαν ΠΕΤΕΙ¬
  ΝΟΥ, άλλως ουδεμίαν άναλαμβάνομεν ευθύνην διά τό —εριεχόμενον.
  Άποφευγετε αυστηρώς νά άγοράζετε έντομοκτό-να είς χΰμα πρός τό
  συμφέρον σας, καί διά ν ά μην ε χ ε τ ε άπογοητεύσεις.
  Τό ΟΞΑΛ καί αί στερεότατ,αι αντλίαι τού, πωλοθνται είς δλα τα φαρ-
  μακεΐα καΐ καλά παντοτιωλεϊα. Δοκιμάσετέ το α~αζ διώ νά πεισθήτε.
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α Β

  ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΠΟΥ ΠΟΡΟΥ
  Μεθαύριον Δευτέραν τής Διακαι-
  νησίμου 25 τρέχ. έορτάζει μεγα¬
  λοπρεπώς ό έν Πόρφ Περικαλλής
  Ίερός Ναός τοΰ Άγίου Γεωργί-
  ου. Ό Μέγας έσπερινός μετ' άρ·
  τοκλασίας ψαλήσεται υπό των Ε-
  ερέων καί ίεροψαλτών Ηρακλεί¬
  ου την εσπέραν τής Κυριακής τοθ
  αγ. Πάσχα 24 τρέχ. περί ώραν
  7 1)2 μ. μ. ή δέ θεία λειτουρ-
  γία την επομένην Δευτέραν τής
  Διακαινησίμου 25 τρεχ. περί ώ¬
  ραν 8 1)2 π. μ. καί παρακαλοθν-
  ται οί φιλέορτοι δπως προσέλθω¬
  σιν εις την λαμπράν ταύτην εορ¬
  τήν καί πανήγυριν.
  Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΓΕΒΡΠΟΥ
  ΕΙΣ ΣΕΛΗΝΑΡΙ
  Ή έορτή τοθ μεγαλομάρτυ
  ρος καί θαυματουργοθ Άγί-
  ου συμπΐπτουσα εφέτος τό
  Μέγα Σάββατον άναβάλλεται
  κατά τούς έκκλησιαστικούς
  κανόνας την Δευτέραν τής Δι-
  ακαινησίμου.
  Πρόγραμμα έορτασμοΰ
  1) Όρθρος 8,30—10.
  2) Λειτουργία 10—11.
  3) ΔοξολογΙα επί ονομάστι-
  κή έορτή Βασιλέως 11—11,30.
  Ό Διευθύνων
  Άριστ. Βουρλάκις
  Τα μέλη
  Γεώργ. Βουργούρης,Ίωάν. Σπα¬
  νάκης, Νικόλ. Μαρκάκης.
  Ίατρικά.
  Επανελθών έξ όλιγοημέρου τα-
  ξιδίου τού είς Αθήνας, ό Εα-
  τρός κ. Κίμιυν Α. Εύγενής θά
  δέχεται ώς καί πρότερον είς τό
  ιατρείον τού όδός Άμαλθείας ά¬
  πό ι)—12 καί 3—7 μ. μ.
  Μανώλης Γ. Κωνιός
  Ν«υρολόγ©ς—Τυχίατρος
  Τμημκτάρχης Ί«τρός
  Αημοσ. Ψυχιατρείβυ 'ΑΒπν&ν
  Δέχεται έν τώ ίατρείψ τού
  ίδάς Πειραιώς Πδ' ΑΘΗΝΑΙ.
  Τηλέφ. 52.379.
  22ον
  —θά μποροθσε νά βρεθοθν
  κι' άλλα! θά μπορούσαμε νά πά·
  ρωμε τα σπαθιά των Ρωμαίων
  στρατιωτών—Ιλεγεν ό Ίούδας ά-
  νυπόμονος. Καί ό σοβαρός θω¬
  μάς, μέ τή σειρά τού καί αύτός,
  χαμογελοθσε κάτω άπά τα μου-
  στάκια τού, πού τοθ κρεμόντου-
  σαν πρός τα κάτω.
  —"Α, Ίούδα, Ίοΰδα! ΠοΟ τα
  βρήκες τα δυό σπαθιά, Μοιά-
  ζουν έξαιρετικά μέ τα σπαθιά
  των Ρωμαίων,
  —Τα έκλεψα! θά μποροθσα νά
  άρπάξω κι' άλλα. Κάποιος δμως
  φώναξε καΐ τδβαλα στά πόδια!
  Ό θωμάς βυθίσθηκε στΐ; όνει-
  ροπολήσεις τού καί μελαγχολικά
  προσέθεσε:
  —Πάλι φέρθηκες άσχημα, Ί
  ούδα! Γιατί κλέβεις,
  —Έσύ δέν μουλεγες πώς δέν
  υπάρχει έμόν καί σόν, πώς δλα
  είνε κοινά;
  —Ναί, άλλά αυριο θά ρωτή'
  σουν τους στρατιώτες: «ΙΙοΟ είνε
  τα δπλα σας;», καί έπειδή δέν
  θά τα ευρίσκουν θά τιμωρήσουν
  άθώους!
  Άργίτερα, μετά τόν θάνατον
  τοθ ΊησοΟ οί μαθηταί θυμήθηκαν
  αύτά τα λόγια τοθ Ίούδα. Εθε¬
  ώρησαν πώς ό Ίσκαριώτης ήθε-
  λε νά ώθήση καί αύτούς πρός την
  απώλειαν, σπρώχνωντάς τους σ"
  ένα άγώνα άνισο καί φονικό. Καί
  καταράσθηκαν άλλη μιά φορά ό
  μισητό δνομα Ίούδα τοθ Ίσκα-
  ριώτου, τοθ προδοτου...
  Έν τοσούτω, ΰστερα άπό κά-
  θε τέτοια συνομιλία, ό Ίούδας,
  θυμωμένος, πήγαινε νά κλαφτη"
  στϊς γυναΐκες πού τόν άκουαν
  μέ ευχαριστήση Ή άγάπη τοθ
  Ίούδα πρός τόν ΊησοΟ είχε κά-
  τι τό γυναικεϊο καί τρυφερό,
  πού Ικανε τίς γυναΐκες νά νοι-
  ώθουν καλλίτερα τόν Ίσκαριώτη,
  καί νά τόν βρίσκουν άκόμα χι'
  ώμορφο! Έν τοσούτφ, όπως καΐ
  πρδπα, ό Ίούδας πάντοτε, σάν
  ήταν μαζί τους, τούς Ιδειχνε κά-
  ποια περιφρόνησι καί κρα,ΐιόΐ&ν
  σέ κάποια άπόστασι.
  —"Ανδρες είνε αύτοι! — τούς
  Ιλεγε μέ κάποια πικρία γιά τούς
  μαθητάς τού ΊησοΟ, καί τό τυ-
  φλό καϊ άκίνητο μάτι τού λές καί
  δέν ξεκολλοθσε πάνω άπό την
  Μαρία τή Μαγδαληνή. Δέν είνε
  άνδρες! Δέν Ιχουν αΓμα στίς φλέ-
  βες τους, οίίτε γιά Ινα όβολό!
  —Πάντα τέλος πάντων — τοθ
  Ιλεγεν ή Μαρία — έννοεϊς νά
  κακολογής τοΰς άλλους!
  —Έγώ, Πότε είπα κακό γιά
  τούς άλλους; —'ρώτησεν Ικπλη-
  κτος ό Ίούδας. "Εχεις δίκηο,
  είπα. Άλλά μήπως οί άνθρωποι
  δέν θά μποροθσαν νά είνε καλλί-
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Ό Κ. Γεώργιος Λ.
  Λουΐζος Διευθυντής τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος δέν έορτάζει
  —'Ετιίσης 6 κ. και ή κ. Γεωργ1.
  ου -Αδάμη δέν έορτάζουν
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε¬
  ώργιος Ν. Καρδαμάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει Βνεκα
  πένθους ό κ. Γεώργ Γιαλιτάκης.
  -Έπίσης δέν έορτάζει λόγω
  πένθους ό κ. Γεωργ. Μαλεβυζιώ-
  της1_Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται έπισκέψεις ό κ. Γεώρ. Τσου-
  —Έπίσης δ κ. Γεώρ. Σκουλάς
  βαλίδτι
  δικηγόρος'δ'έν έορτάζει οθτε δέ-
  χετσι έπισκέψεις.
  λ -Έπίσης ή κ. Κατίνα Γ. Λα-
  κανάλη Ιατρου δέν δέχεται επι·
  °Κ —^Επίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε
  ώργιος Ξηρουδάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε¬
  ώργιος Λιαναντωνάκης £μπορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Γε¬
  ώργιος Άνδρεαδάκης.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Μεταβαινων εις Ρέ¬
  θυμνον αφίκετο μετά τής κυρίας
  τού ό Διευθυντής τής Έταιρείας
  Τεχνικών ϊργων Κρήτης κ. Έμμ.
  Δερμιτζάκης.
  -Άφίχθη διά τάς εορτάς τού
  Πάσχα μετά τής κυρίας τού ό νο-
  μομηχανικός Χανίων κ. Κωνστ.
  Χρυσικόπουλος.
  —Αφιχθη δ φίλος Οικονομικάς
  Έπιθεωρητής κ Γεώρ. Σταύρου.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—ΔΙς Φωφώ Άγ·
  γελάκη Μανώλης Μπαρνιάς Τρα-
  πεζιτικός ίδωσον αμοιβαίαν υπό·
  σχέσιν γάμου.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβιωσε ενταύθα
  καί εκηδεύθη χθές έν συρροή πολ
  λοϋ καί έκλεκτοϋ κόσμου είς "Αγ.
  Μύρωνα ή Αίκατερίνη Ί. Τρακάκη
  τό γένος Χατζάκη. Ή άποθανοθ-
  σα κσταγομένη έκ μεγάλης οΐκο-
  γενείας τού Μαλεβυζίου διεκρίνε¬
  το διά τάς άρετάς αυτής, ώς οίκο-
  δεσποίνης καί μητρός, διά τάς ο¬
  ποίας έξεπμάτο παρά πάντων.
  Τούς υΐοΰς της, τόν αδελφόν αυ¬
  τής κοπετάν Μιχαήλ Χατζάκην
  καί λοιπούς συγγενεΐς τής μετα-
  στάσης ή «Ανάρθωσις» συλλυ·
  πεΐται θερμότατα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—θεωρώ επι¬
  βεβλημένον καθήκον δπως καί δη¬
  μοσία έκφράσω τάς θερμάς μου
  ευχαριστίας πρός ολόκληρον την
  κοινωνίαν Ηρακλείου διά τό εξαι¬
  ρετικόν ενδιαφέρον δπερ αυτή ε¬
  πέδειξε κατά την διάρκειαν τής
  σοβαράς ασθενείας τής συζύγου
  τεροι! Ά, Μαρία,
  γιατί νά μην είσαι
  κουτή Μαρία,
  άνδρας, για-
  τί νά μή μπορ-ζς νά ζωσθη"; τό
  σπαθί!
  —Έγώ, τό σπαθί;
  Είνε τόσο
  βαρύ πού δέν μπορώ νά τό ση-
  κώσω! — απήντησεν ή Μαρία ή
  Μαγδαληνή χαμογελώντας.
  (συνεχίζεται)
  ■ ■■■■■ ι
  0 2Τ0ΜΑΧ0ΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΖ
  Κον. Ε. Πολυδάκης
  Είδικευθείς έν ΓερμανΙα είς
  τα νοσήματα τοθ στομαχου
  έντέρων καΐ ήπατος, δέχεται
  τούς πάσχοντος έκτοθπεπτι-
  κοθ συστήματος έν τφ ΙατρεΙφ
  τού (οίκία κ. Χελιδώνη). Τρείς
  Καμάρες.
  θεραπεΐα αίμορροΐδων α¬
  νευ εγχειρίσεως δι" ένέσβων.
  'Αριθμ. τηλ. 7-92
  μου
  Έν Ηρακλείω τή" 21 Άττριλίου
  1938.
  Ό ευχαριστών σΰζυγος
  Μιχ. Χ. θαλασσινός
  δικηγόρος
  Γύρω στήν πόλι.
  Άσφυκτικός συνωστισμός εση¬
  μειώθη είς τάς έκκλησίας τής πό¬
  λεως την νύκτα τής Μεγάλης Πέμ
  πτης.
  —Ή άκολουθία των Άγ'ων Πα¬
  θών διεξήχθη κατανυκτικώτατα τό
  σον είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν
  δσον καί τόν "Αγιον Τίτον καί τάς
  συνοικιακάς έκκλησίας.
  —Χθές τό εσπέρας ανεμένετο
  ή αυτή καί μεγαλυτέρα κοσμο-
  συρροή είς την ακολουθίαν :οϋ Έ-
  πιταφίου καί την έπακολουθήσα-
  σαν λιτανείαν.
  —Ό άμνός ό αϊρων τάς άμαρ-
  τίας τοΰ κόσμου, διεκομίσθη ήδη
  είς οΐκίας συμπολιτών.
  — Οΐτινες άκολουθοΰν την πα¬
  ράδοσιν τής άγοράς ζωντανοΰ τοΰ
  άμνοΰ καΐ τής θυσίας αΰτοΰ κατ'
  οίκον
  —Έν τφ μεταζϋ ή πώλησις ζων
  τανών άμνών θά σημειωθή πιθα-
  νώτατα σήμερον καί είς την αγο¬
  ράν μας.
  —Χθές είς την πώλησιν αυτήν
  παρουσίαζε πρωτεϊα τρόπον τινά
  ή Πύλη Χανίων, δπου είχον διακο
  μισθί} όλόκληρα κοπάδια άρνιών
  πωλούμενα επί τόπου.
  —ΟΊ φίλοι τοΰ ύπαΐθρουάν κρί¬
  νωμεν άπό τάς ώργανωμένας έκ>
  δρομάς, δέν θά μείνουν άνικανο·
  ποίητοι κατά τάς ημέρας τοϋ Πά¬
  σχα.
  —Τάς οποίας θά έορτάσουν είς
  τάς επαρχίας κα'ι ειδικώτερον είς
  Μονάς δπου ή μυσταγωγία των
  άκολουθιών τής Άναστάσεως συγ
  κεντρώνει πολύ ενδιαφέρον καΐ
  ποίησιν.
  —Σχετικώς μίαν ωραίαν τοι¬
  αύτην ευκαιρίαν παρουσιάζει ή έκ
  δρομή τοϋ ΌρειβατικοΰΣυνδέσμου
  Ηρακλείου είς την μονήν Τοπλοΰ.
  —Καΐ χθές εσυνεχίσθη ή κίνη¬
  σις είς τους φούρνους.
  —Μέ άέναον μεταφοράν λαμα·
  ρινων μέ πασχαλινά κουλοόρια.
  —Καί είς δφελος φυσικά των έ-
  παγγελματιών πού παρουσιάζουν
  ώς τέχνην καΐ ανάλογον αμιλλαν
  τό ψήσιμο των κουλουριων.
  ο Ρέκβρτΐρ
  Δοκιμάσετέ τό νέον σιγαρέττο
  Α. Γ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΤΙ:
  ΣΙΓΑΛΑ

  Δέν ύπσρχει άλλο σιγαρέττο των 13 δρχ. άι^ώτερο.
  ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ Τ0 ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ
  Αύτό μόνον ζητούμεν άπό τους κ. κ. καπνισίάς.
  ΙΠ
  Ο'Ν0Α.
  »ω τάς θερμώς
  ΐρός ολόκληρον
  ^λείουδάόί
  ^λείουδ,άτόίίΐ
  Ηρον δηερ αθτη {.
  την διάρκειαν τής
  =ν€ΐας τής ζύ
  «V
  ΤΠ 21 Απριλίου
  •ιστών συζυγος
  *. ••Αβΐαοινέΐ
  Οικηγόρος
  ***
  ν πόΑι.
  οννωστισμός έ-·
  Ικκληστας της πα¬
  τής Μεγάλης Πέρ
  <α των Άγΐ»ν Πα- τανυκτικώτατα τό ροττολιτικόν Ναόν γιον Τίτον καί τάς λησιας. πέρας Ανεμένετο Γ-αλυΐίρα κοσμο- κολουόίαν τού" Έ¬ ν επακολουθήση· αΐρων τάς άμαρ· διεκομίσθη ήδη ι των. λουθοΰν τήνκο· δς ζωντανοθ τοΰ >ίσς αύτοϋ κατ'
  ύ ή πώλησις ζων
  σημειωθή πιθα·
  καί είς την άνο-
  ιι^ν.
  παίθρου αν κρί-
  ιγανωμίνας έκ·
  νούν άνικανο·
  )μέρας τού Πά-
  έορτάσουν είς
  Ιδικώτερον είς
  »ταγωγία των
  αστάσβως συν
  /διαφέρον και
  ωραίαν τοι-
  ιουσιάζει ή έ*
  οΟΣυνΒίσμου
  ονήν Τοττλου.
  χίσθη ή κίνΓ|·
  ροράν λαμα*
  κουλούρ·**·
  υσικσ. των ε-
  αρουσιάζουν
  γον άμιλλαν
  ριών.
  'ίηορχιρ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  284ον
  —Βοή στή μοΐρα μου! εΐπε κατά νούν ό Θερσα-
  νέμης, σταθείς ώς έμβρόντητος.
  Ειρήσθω έν παρόδω, ό ένταφιασμός τής όσίας
  Σταυρώσεως υπό την αγίαν Τράπεζαν ήτο σφάλμα
  άπλοθν, έξ έκείνων τα όποΐα όμοιάζουσι πρός κα¬
  θήκον. ΑΙ μοναχαί διέπραξαν τό σφάλμα τουτο
  ούχι έν έλέγχω συνειδήσεως, άλλ' έν πλήρει συ-
  ναισθήσει τής πράξεως των
  Όταν λέγωσιν έν τινι μονή «κυβέρνησιν», δέν
  έννοοθσιν ανάμιξιν έν τή έξουσΐα, ήτις πάντοτε εί¬
  νε άμφισβητήσιμος. Έδώ δεσπόζει ό κανονισμός
  τοθ τάγματος καί δσον άφορα διά τόν αστικόν κώ-
  δικα, άλλη ή περΐ τούτου σκέψις.
  Άς συντάττωσιν οί άνθρωποι νόμους δσους θέ¬
  λουσιν, άρκεΐ νά τούς δισφυλάττωσι δι* εαυτούς.
  Τα τού Καίσαρος τώ Καίσαρι καί τα τοθ Θεοΰ
  τώ Θεώ.
  Ό ήγεμών ουδέν ίσχύει ενώπιον ενός δόγματος.
  ΣΤ'.
  Μεταξύ τεσσάρων σανίδων
  Τίς ό έν τώ φερέτρω; γινώσκει Εκαστος. Ό Γι¬
  άννης Άγιάννης.
  Ό Άγιάννης οίκονομήθη ώς ήτο δυνατόν δπως
  μή παύση τοθ ζήν έντός αύτοΟ, καί άνέπνεε σχε-
  δόν. Πρδγμα πσράδοξον, πώς ή άσφάλεια τής
  συνειδήσεως παρέχει ασφάλειαν καί είς τα λοιπά
  πάντα. Άπασα ή υπό τοθ Άγιάννη προμελετηθεΐ-
  σα οίκονομία εύωδοΰτο, μάλιστα δέ καλώς άπό
  χθές. Ό Άγιάννης έβσσΐζετο, ώς καί ό Θερσανέ-
  μης, είς τόν γέρο Μανώλην. Δέν είχεν αμφιβολίαν
  περί τής άγαθής εκβάσεως· κρισιμωτέρα θέσις καί
  ουδέποτε πληρεστέρα γαλήνη. ΑΙ τέσσαρες σανίδες
  τοϋ φερέτρου άπέπνεον εΐδός τι τρομεράς εΐρήνης,
  ώσανεί είσήρχετο είς την ησυχίαν τοϋ Άγιάννη μέ-
  ρος τής αναπαύσεως των νεκρών.
  Είς.τό βάθος τοθ φερέτρου, ηκολούθει δλας τάς
  φάοεις τοθ φοβεροθ δράματος, δ Ιπαιζε μετά τοθ
  θανάτου. "Ολίγα λεπτά άφοθ ό Θερσανέμης έκάρ-
  φωσε τό σκέπασμα, ό Άγιάννης ησθάνθη δτι ήρθη,
  έπειτα δέ δτι έκυλίοθη. Ησθάνθη έκ των τιναγμών
  τοΰ όχήματος πότε αύτό διέβη τό λιθόστρωτον τής
  πόλεως καί πότε έφθασεν είς τόν χωματώδη δρό¬
  μον τής έξοχής. Έξ ύποκώφου τινός κρότου, ένό-
  ησεν δτι τό δχημα διέβη γέφυραν, την τής Άου-
  στερλίτσης.
  "Οταν έστάθη επί μακρόν, ένόησεν δτι εισήλθον
  είς τό νεκροταφείον.
  Όταν έστάθη καί δεύτερον, είπεν—Ιδού ό
  λάκκος.
  Ησθάνθη δτι ήρθη πάλιν βιαίως τό φέρετρον, έ¬
  πειτα δέ ησθάνθη τριβομένσς έξωθεν τάς σανΐδας
  ένόησεν δτι έτύλιξαν σχοινίον περί τό φέρετρον,
  "ίνα καταβιβάσωσιν αύτό είς τόν τάφον.
  Έπειτα τοϋ ήλθεν ολίγη ζάλη' διότι ΐσως τό φέ
  ρετρον καταβιβαζόμενον έ'κλινε μάλλον πρός την
  κεφαλήν. Επανελθών είς εαυτόν, ησθάνθη δτι έ-
  κειτο είς θέσιν όριζόντιον άκίνητος. Εΐχε φθάσει
  τό φέρετρον είς τόν πυθμένα.
  "Ησθάνθη ψΰχος. Άνωθεν αυτού ηκούσθη φωνή
  τις άπαθεστάτη, έρρινος φωνή. "Ηκουσε διερχομέ-
  νας βραδέως λέξεις λατινικάς, άκαταλήπτους.
  — Κουΐ δορμΐουντ ί^ τέρρα πούλβερε, έβιγιλά
  βουντ1 άλιΐ ίν βίταμ έτέρναμ, έτ όλιΐ ίν όπρόβριουμ,
  ούτ βιδέαντ σέμπερ.
  Καί ή φωνή τοθ παιδίου προσέθεσε . — Δέ προ-
  φοθντις.
  Ή όλλη δέ φωνή, ή σοβαρά, έπανέλαβε'
  —Ρεκούΐεμ έτέρνομ δόνα έ'ΐ, δόμινε.
  Ή φωνή τοϋ παιδίου άπεκρίθη"
  — Έτ λούξ περτιέτουα λουκέατ, εί.
  Ήκουσεν επί τής σανίδος, ήτις τόν έσκέπαζεν,
  άτιαλούς τινάς ψόφους, οίονεί σταλαγμούς βροχης.
  Τάς ρανΐδας τοΰ έπιρραντισθέντος άγιασμοθ βε
  βαίως.
  (συνεχίζετσι)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλ« δι* δλους.
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
  Επί μακρούς αίώνας ή σο-
  κολάτα εχρησιμοποιείτο χον-
  τροκοπανιαμένη. Μόνον είς τάς άρ
  |χάς τοΰ 19ου αιώνος τό ,κακάο
  προσεφέρετο είς τό εμπόριον
  Ι υπό την ιορψί^ λεπτής σκό
  νης. Μεγάλην ώ9ησιν είς την
  κατανάλωσιν τής σοκολάτας Ιδω
  σεν ό φημιζόμενος διά την τέχνην
  τού μάγειρο; τοΰ στρατάρχου ντύ
  Πλεσσί, ό Πραλέν, πού εΓχε την
  ε*μπνευσιν νά παραθεση είς Ινα
  γεΰμα τοΰ κυρίου τού, εις τα
  έπιδόρπ α ζαχαρω,Λένα φροΰ:α
  κ*1 πικραμύγδαλκ τυλιγμένα μέ
  στρώμα σικολάτας. Ό Πραλέν
  είχεν άναχαλύψη τίς περίφημες
  «πραλϊνες!» Ή σοκολάτα έ<έρδι- ζε την πρώτην μεγάλην νίκην της. Είς την Γαλλίαν, είς την Γερμανίαν καί είς άλλας χώρας τής Εύρώπης ήρχισαν νά Εδρύ- ουν τα πρώτα έργοστάσια σοκο- λατοποιίας. Την εποχήν τοΰ «ρο·ΑθΥ.ί>·» ή
  ζεστή σοκολάτα, εϊχε καταστή τό
  αγαπημένον άφέψημα των άρι-
  στοκρατών. Ποτέ δέν επιαν είς
  την Ευρώπην περιοαότερη σο
  κολάτα!
  Ή συνήθεια αυτή έδωιε με
  γάλην ώθησιν καί είς ε"να άλ
  λον κλάδον τής βιομηχανίαν;
  Την παραγωγήν τής ποραελί
  νης. Ή χρήσις τής σοκολάτας
  ώς ποτοθ απήτει πλείστα 8σα
  δοχεΐα. Είς την Γερμανίαν λ.χ.,
  είς τό μουσείον Γκαΐτε τής
  Βαϊμάρης, δπάρχει όλόκληρος
  συλλογή φλυτζανιών θαΰμα, γιά
  Τό Ύπερωκεάνειον;
  "ΑΝΔΡΟΣ,,
  "Αναχωρεί εκάστην Πέμπτην
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια.
  Πρακτορείον ΑΔΑΜΗ
  Τηλέφ. 5-40
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ 1ΕΙΟΤΗΡΕΣ
  Αφίχθησαν οί περίφημοι Ψεκαστήρες δι'
  'Αμπέλους, Ψεκαστήρες διά δένδρα, καί © ε ι ο -
  τήρες πλάτης, των Έργοστασίων 'Αθανα-
  σιάδη, καί πωλοΰνται μέ προσωπικήν μας εγγύη¬
  σιν διά την αρίστην λειτουργίαν καί άντοχήν
  αυτών.
  Δεχόμεθα είς επιστροφήν πάν μηχανημα μη
  πληροΰν απολύτως τούς ανωτέρω έρους.
  . ΚΟΥΦΑΚΗΣ & ΣΙΑ
  την σοκολάτα, είνε δέ κάμω
  μενά τα σερβίτσια αύτά άπϊ πορ
  σελάνην θαυμασίας τέχνης. Ό
  Γκαΐτε, 6 περίφημος Γερμανός
  ποιητής, ό πρωθυπουργός τοΰ
  δουκός τής Βαϊμάρης, είχε με¬
  γάλο πάθος γιά την σοκολάτα,
  καί πολλοί θαυμασ;αί τού συ-
  νήθιζαν νά τοΰ χαρίζουν μαζί
  μέ μιά ωρισμένην ποσίτηια σο-
  κολάτας καί Ινα φλυτ,ζάνι άπό
  θαυμασία; τέχνης πορσελάνην,
  γιά νά πίνη την σοκολάτα
  τού! Μεταξύ των άλλων φλυ¬
  τζανιών τής σο/ολάτας πού ε·!>
  ρίσκονται είς τάς συλλογάς τοΰ
  μουσείου Γκαΐτε τής Βχϊμάρης
  είνε καί Ινα μέ την ζωγραφιά
  τοΰ ποιητοΰ. Είς τό τασσά<ι τού δέ, ίδιοχείρως σημειωμένα άπό τόν ΓκαΐΓ,ε, είνε τα άκόλουθα λό γ.α: «Χαίρετε! Γκαΐτε! Βαιμά- ρη, 28 Αύγ. 1826». Καί δταν Ο Γκαΐτε άπουσίαζίν είς Ίέν- ναν, δπου τόν φιλοξενοΰσεν ό διάσημος έπίσης ποιητής καί φίλος τού Σίλλερ, δστις παρέδι- δεν ιστορίαν είς τό έκεΐ πανε- πιστήμιον, ό Γκαΐτε, ε"γραφε κάθε τόσον είς την αγαπημένην τού Χριστίνα πού είχε πάρη γυ ναΐκά τού: «Μή ξεχάσης νά μοΰ στείλης λίγη σοκολάτα!» Πωλοΰνται τα Ιπιπλα καί σκεύη τής αποβιωσάσης Άγγελικής Σ. Βογιατζάκη άπδ τής Δευτέρας 11 τρέχ. καί είς τιμάς έξαιρετικής εύκαιρίας. Πληροφορίαι 2—3 καί 7—8 μ.μ. έντδς τής οίκίας (έναντι Τρα¬ πέζης Αθηνών). Τό διδασκαλικόν συνέδριον Μοιρών. ΜΟΙΡΕΣ Άπρίλιος (άνταπο- κοιτοΰ μας).—-Τάς αρχάς τής λη γούσης εβδομάδος Ιλαβε χώραν ϊνταΰθα, διδασκαλικόν συνέδριον έπ' εύκαιρία τής επισκέψεως τής επαρχίας μας υπό τοΰ Γεν. Έπι- Βζωρηζοΰ στοιχειώδους έκπαιδεύ- σεως κ Σκαλισιάνου. Τοθ Συνεδρίου μετέσχον υπέρ τού; εβδομήκοντα δημοδιδάσκα- λοι τής περιφεοείας Γόρτυνος πρός τούς όΐτοίου; ό κ. Σκαλι- σιανος μετά κατάλληλον προσφώ- νησιν το3 Έπιθεωρητοΰ κ. Τσαγ- κια, ωμίλησε περί τής άναγκαιό- τητος καί σκοπιμότητος τοΰ θε σμοΰ των έπιθεωρητών των ο¬ ποίων, ώς είπεν, ή καθοδήγησις είνε πολύτιμος διά την καλήν διεξαγωγήν τοθ έκπαιδευτικοΰ α¬ γώνος. 'Ο αγών θά αποβή οΰτω φορεύς των πορισμάτων τής πε£- ρ»ς των διδασκάλων πρός τό κέν¬ τρον καί έκ μέρου^ τοΰ κέντρου θά διευκολυνθή άκόπως λήψις των ϊ· πιβαλλομένων εκάστοτε μέτρων. Ό κ. Σκαλισιάνος έν συνεχεία εξήρε τα έργον τοΰ διδασκάλου, άναφέρας καί αχετ;κά παραδείγ¬ ματι άναγόμενα είς την παιδαγω- γικήν αντίληψιν καί κατέληξεν δτι ά'μα τή έπανόδψ είς την §δράν τού θά επισκεφθή τόν κ. υπουρ γόν τής Παιδείας τάν οποίον καϊ θά διαβεβαιώση περί τοΰ Ιργον τό δποϊον έπετελείκν μβτ'άφοσιώσεως οί διδάσκαλοι τόσον τή; περιφε¬ ρείας Γόρτυνος ίσον καί των αλλων περιφερειών. Ό κ. Σχα- λιανο; συνεχάρη ακολούθως την διδασκάλισσαν Κατίναν Κουκουρι- τάκη, διά την παρ' αυτής εφαρ¬ μοζομένην μέθοδον διδασκαλίας τή; αναγνώσεως, καί έπεθεώρησε τα μαθητικά συσσίτια. Μετά την λήξιν τοθ συνεδρίου δ κ. Σκαλιτσιάνος μετά των Έ¬ πιθεωρητών Στοιχειώοους Έκπαι δεύσεω; τοΰ νομοϋ Ηρακλείου καί πολλών διδασκάλων επεσκέ¬ φθησαν τάς αρχαιότητάς Φαιστού καί Γόρτυνος καί τόν θεοφιλέστα- νον Άρκαδίας κ. Βασίλειον. Σύνδεσμος Έφέδρων Αξιωμα¬ τικών Πολεμιστων Ν. Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προκειμένβο έ κ. ΰιτουργός <5τ- οικητής πρωτευούσης άξιότιμος κ.Κοτζιάς, νά έπισχεφδη τόν Συν δβσμβν μας την ΤΑ τρέχοντος η¬ μέραν τοΰ Πάσχα καί ώραν 9" π. μ., καλούμεν άπαντα τα άξιότι- μα μέλη τοΰ καθ' ημάς Συνδέ- ομού όπως προσέλθωσι την δην πρωϊνήν είς την Στρατι-τικην Λε σχην καί ίιποδεχθώμεν την Α. Έξοχότητα. Ηράκλειον 22 Απριλίου 1938. (Έκ τοϋ Γραφείου τοϋ Συνύέ- ομβυ). Ή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Τού Ίατρου κ. ΓΡΗΓ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ. Όδός Ζωγράφβυ (όπισθεν Τριών Καμάρων). Λειτουργει με ολους τους όρους της ύγιεινής. Δωμάτια 1ης, [2ας καί 3ης θέσεως. Ήλεκτροθεραιτευτήριον.— Αϊθουσαι τοκετών "χει- ρουργείου κ. λ. π. ' ΣΑΠΩΝΕΣ εκλεκτοι —Αί άκολουθίαι τής Μ. Ε¬ βδομάδος. — Ή σημερινή τελετή τής Άναστάσεως. Σήμερον 8.30' π. μ. άρχεται η θεία λειτουργία τοΰ Μεγαλου Βα σιλείου (Άρχιερατική). Την 10.30 π. μ. ι χωδωνοκρουσία απάντων των Ί. Ναών της πόλεως. 11 π. μ. άρχεται ή άκολουθία τοϋ Μεσο- νυκτικοϋ. 12 μεσονύκτιον^ τελε¬ τή τής Άναστάσεως. —Δωρεά υπέρ τοΰ Πτωχοκο- μ εί ου. Είς μνήμην τής μακαρίτιδος Βι- κτωρίας Καπετανάκη, τό γενος Καλοκαιρινοϋ καί έκ της οικίας της, έχορηγηθη προχθές είς το Πτωχοκομεϊον Ηρακλείου, εκλε¬ κτόν φαγητόν καί οϊνος δι' ό¬ λην την ημέραν. Οί τρόφΐμοι καϊ τό προσωπικόν τοΰ Ίδρυματος, θερμότατα εύχαριστοϋν τους δω>
  ρητάς.
  —Άναστολή ποινών.
  Τοϋ ύπολοίπου τής ποινης αυ¬
  τών «τυχόν άναστολής οί Γ. 2α-
  χαριουδάκης καί Δ. Βαρδάκης
  κρατούμενοι έκ Κρήτης.
  —Προαγωγαι είς την Άγρο-
  φυλακήν.
  Είς την εφημερίδα της Κυβερ¬
  νήσεως εδημοσιεύθη τό διάταγ-
  μα διά τοΰ όποίου μεταξυ άλ·
  λων προήχθησαν είς επόπτας β'.
  τάξεως βί έπόπται Άγροφυλακής
  κ. κ. Γ. Μουλακάκης, Ε. Κουτου-
  λάκης, Σ. Μπαϊρακταρης «αί Έμ.
  Κατσαντώνης.
  —Διαγωνισμόν γραμματέων
  φυλαχών.
  Διά την 3ην Μαΐου προεκηρύ-
  χθη διαγωνισμός δια την κατά¬
  ληψιν πεντε θεαεων γραμματεων
  φυλακών, μέ τόν βαθμόν γραμ¬
  ματεύς β'. τάξεως. Είς τόν διαγω¬
  νισμόν γίνονται δεκταί πτυχιου-
  χοι τής νομική;·
  —Εύχαριστίαι πρός φιλαν-
  θρώπους.
  Ό Μορφωτικός Σύλλογος Γυ-
  ναικών Ηρακλείου εΰχαριατεϊ
  θερμώς:
  ι,Ια; Κυρίας] καί δίδας Μαρίαν
  Φραγγιαύακη, Φωφ. Μαριώακη,
  Παπαδακη, ο Τσατσαρώνη,^ Σοφ.
  Σήφακα, Π. Κοκκινακη, Π. Ευ-
  Φραιμογλου διά την συνδρομήν
  την οποίαν προσεφέρον είς .τό
  ραψιμο των ενδυμασίαν τοϋ Ά-
  σϋλου.
  Ίδιατέρως εϋχαριστεί ,τήν κ.
  Φ. Μαριδάκη δια τα τσεμπερια
  τα όποϊα προσεφερεν. Την Κχν
  Παπαδακη δια τίς κάλτσες των
  γεροντισσών.
  Την Καν Ελένη Εύφραίμο-
  γλου δια την διαρκή συμβολήν
  της πρός τό "Ασυλον. Ι ην Καν
  Εύαγ. Τυλλιανάκη καί Ευαγ. Μα
  μαλακη διά τα διάφορα ειδή
  τρθφίμων.
  Ιοΰς κληρονόμους Καπετανά-
  ...ι και τάς Κάς Γ. Χαιρέτη
  Κατ. Καραμπακακη διά τό φα¬
  γητόν είς μνήμην Β. Καπετανά¬
  κη καί Έμμ. Χατξακη.
  Τό σημα μας είνε εγγύησις άγνότητος
  νωτέρας ποιότητος
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
  «Α Θ Η Ν Α"
  ί^ α¬
  Την^Κυριακήν
  τοθ Πάσγα
  Η ΑΠΟΛΑΥΣΙΣΛΤΟΥ ΜΗΝΑ
  Είς τον Μ«στ«μπ«ν.
  Πρός έξυπηρέτηοιν τής πολυ-
  πληθους πελατείοςς τού προσέλα¬
  βε προσωπικόν όίρτιον. Καθίσμα-
  τ« έπαρκή. θα παρασκευαζη την
  μεγαλυτέραν ποικιλίαν μες'«δωνί
  ΑΡΝΙ ΕΟΥΒΛΑ-
  κ«ί ΚΟΚΟΡΕΤ2Ι.
  Κρασιά καί Ρετσίνα έκλεκτά.
  Ακροι πίριποίησις.— Κοτθαριότης
  Όλοι στοθ Μηνά
  Ιλ
  ■ι
  ι*
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  23 Απριλίου 1938
  120 Ώρα
  ΕΙΣΤΟ Τ0Κ10 ΣΟΒΕΙ ΡΗΞΙΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΦΗΜΑΙ
  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΠΡΡΘΥΠΟΥΡΓΌΥ ΚΟΝΟΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Τόκιο,μέσω Λονοίνου,άναφέ·
  ρουν ότι είς την Ίαπωνικήν πρωτεύου¬
  σαν σοβεϊ ρήξις πολιτικών καί στρατι¬
  ωτικών λόγω των τελευταίων άποτυχι-
  ών των Ίαπώνων είς Κίναν.
  Σχετικώς έπαναλαμβάνονται αί φή·
  μαι περί παραιτήσεως τού πρωθυπουρ·
  γοΰ πρίγκηπος Κονόε καί άνααχηματι-
  σμού τής κυβερνήσεως υπό στρατιωτι¬
  κών παραγόντων. Τό νέον υπουργείον
  είνε πιθανόν άμα τή άναλήψει τής άρχής
  νά προβή είς επιστράτευσιν πολλών ή-
  λικιών πρός συνέχισιν τού έν Κ ίνα πό
  λέμου.
  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΦΟΑΝΕΙ
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι την προσέχη Τετάρτην άφι-
  κν είται είς Αθήνας ο πρωθυπουργός
  τής Τουρκίας κ.Τζελάλ Μπαγιάρ καί
  ή άκολουθία τού.
  V
  Είς τόν υψηλόν ξένον έτοιμάζεται έν-
  θουσιώδης ύποδοχή υπό τής Κυβερνή¬
  σεως, των άρχών τής πρωτευούσης καί
  τού λαού.
  ΑΝΑΧίΡΟΥΝ Τί Σ ΑΟΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τό Σάββατον (σή
  μερον) αγγέλλεται ότι θά άναχωρήσω
  σιν έκ Κωνσταντινουπόλεως δι* Αθή¬
  νας οί Τούρκοι δημοσιογράφοι οί ο-
  ποίοι θά παρακολουθήσουν την άφιξιν
  καί ύποδοχήν τού Τούρκου Πρωθυ-
  πουργού είς Αθήνας.
  Η ΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  ΜΠΛΟΝΤΕΛ ΚΑΙ ΤΣΙΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  τ αποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ο έν Ρωμη Γάλλος επι
  τετραμμενος κ. Μπλοντέλ λαβών λε
  πτομερεϊς οδηγίας συναντάται τό ά
  πόγευμα σήμερον μετά τού Ιταλού ύ-
  πουργού των Εξωτερικών κόμητος
  Τσιάνο διά τό ζήτημα τής ενάρξεως
  των Ίταλογαλλικών διαπραγματεύσεων
  ΟΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). — Αναφορικώς μέ
  τάς 'ΐταλογαλλικάς συνεννοήσεως τηλε¬
  γραφείται ότι θά συνταχθή, ώς λέγε-
  ται, δήλωσις καθ' ην ή Γαλλία θά υπό
  σχεται νάύποστηρίξη την γενικήν έκκαθά
  ρισιν τού Αιθιοπικοΰ ζητήματος. Συγ¬
  χρόνως Οάύπό(ίχειαι νά διορίαη περί τα
  μέσα Μαΐου πρεσβευτήν είς Ρώμην.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΡΟΐνΐΗΝ 0 ΜΠΕΛΙΣΣΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). —-Τό άπόγευμα σή¬
  μερον αγγέλλεται έκ Αονδίνου ότι
  φθάνει είς 1*ώμην ο 'Άγγλος ύπουρ-
  γός των Στρατιωτικών κ. Χόαρ Μπε-
  λίσσα όστις χαί θά συναντηθή μετά των
  Ίταλών επισήμων είς ιδιαιτέρας συνο-
  μιλίας των οποίων έξαίρεται ή σημα
  ο£α. Συγκεκριμένως ο κ. Μπελίσσα
  άναμένεται ότι Θά συναντηθή μέ τόν
  Ίταλόν πρωθυπουργόν κ. Μουσολίνι,
  θανώτατ» άμα τή αφίξει τού.
  Τό Μεσογειακόν _καΙ ή Ιταλία.
  Μεγάλαι μαχαι παρά τόν "Έμττρε.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Απριλίου
  (τηλεγραφικώς).—Έν σχέσει
  πρός τάς διεξαχθησομένας
  έν Λονδίνω συνομιλίας με-
  ταξύ των κ! κ. Τσάμπερλαιν,
  Χάλιφαξ, Νταλαντιέ καί
  Μποννέ, άνακοινοϋταιδτι αύ·
  ται'δ' άφοροΰν τα κοινά αυμ-
  φέροντα των δύο χωρών.
  "Οσβν άφορά τό Μεσογεια¬
  κόν ζήτημα περί τοϋ όποίου
  θά γίνουν έπίσης συνομιλίαι
  έν Λονδίνω τονίζεται δτι
  αί έν λόγω συνομιλίαι θά πε
  ριστραφοϋν είς τα συμφέρον-
  τα έν Μεσόγειω τόσον τής
  Γαλλίχς καί Αγγλίας δσον
  καί τής Ιταλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Απριλίου
  (τηλεγραφικώς).— Οί Γαλλι-
  κοί πολιτικαί κύκλοι βεβαι¬
  ούν δτι είς Ρώμην θχ επι¬
  διωχθή ή συναψις Γαλλοϊτα-
  λικής συμφωνίας πρό τής ο«Υ
  κλήσεως της Κ. Τ. Ε. ή όποία
  θά εξετάση την αναγνώρισιν
  παρ' αυτής τής Ίταλικής
  ΑΙθιοπίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 22 Απριλί¬
  ου (τηλεγραφικώς).— Μεταξυ
  Ουγγαρίας καί Γερμανίας έ-
  πανήρχισαν αί διακοπείσαι
  συνομιλίαι διά την σύναψιν
  συμφωνίας της Γερμανίας με
  τα της Ουγγαρίας αφορω-
  σης τάς γενικάς συναλλαγάς
  μεταξύ των δύο χωρών. Εκ-
  τακτος άντιπρόσωπος της
  Ουγγαρίας διά τόν σκοπόν
  τούτον άφίχθη ήδη είς Βε¬
  ρολίνον.
  —Έκ τής Ίοπανίας αγ¬
  γέλλεται δτι παρά τόν ποτα
  μόν "Εμπρε οί Έθνικοί συγ-
  κεντρώνουν μεγάλας δυνά¬
  μεις μέ σκοπόν νά γενικευ-
  σουν τάς έπιθέσεις των εναν¬
  τίον των κυβερνητικών.'Ανα
  μένονται ώς έκ τούτου μέγα
  λαι μαχαι.
  0 Πρωινη
  Τό γεΰμα τοϋ Δημου Ηρακλείου
  πρός τιμήν τού κ. Κοτζιδ.
  Προχθές τό εσπέρας εδόθη είς
  την Λέσχην Ηρακλείου τό προ¬
  αγγελθέν πρός τιμήν τού Ύπουρ-
  γοϋ Πρωτευούσης κ. Κοτζιά γεϋ-
  μα υπό τοΰ Δημου Ηρακλείου.
  Κατά τα έπιδόρπια τούτου έ Δή
  μαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης η-
  γειρε την εξής πρόποσιν:
  Άξιότιμε κ. 'Υπουργέ,
  Ή εντελώς αϋθόρμητος άλλά
  καϊ έξαιρετικώς έγκάρδιος ύποδο¬
  χή μέ την οποίαν έχαιρέτιαε υ¬
  μάς σήμερον μετά τής Οικογενεί¬
  ας σας όλόκληρος έ Λαός τοΰ Η¬
  ρακλείου κα» ή άγάπη καί
  άφοσίωοις μέ την οποίαν πλαι-
  σιώνουν την έδώ διαμονήν
  σας, άποτελοΰν έλάχιστα μέν
  άλλ' άναμφισβητητα τεκμη-
  ρια τής πρός υμάς εΰγνωμοσϋνης
  μας διά τό υφ' υμών ένδεικνυόμε-
  νον εκάστοτε ενδιαφέρον πρός
  εξυπηρέτησιν των τοπικών ζητη-
  μάτων μας.
  Ή χαρά μας διά την ενταύθα;
  άφιξιν σας είναι πραγματικαί, δι
  ότι «ίσον καί άν έδώκατε τόν τό-
  νόν τής φΐλικής επισκέψεως, θεω¬
  ρούμεν ταύτην γενομένην κατά
  τάς ημέρας τοΰ ©είου μυστήριον
  ώς εκδήλωσιν συμπαθείας πρό; τόν
  Κρητικόν Λαόν έκ μέρους τού
  οεβαστού καί άγαπητοΰ Προέδρου
  τής Κυβερνήσεως τοΰ οποίου έ-
  κλεκτό; χκί πολύτιμος συνεργά-
  της είς τό έργον τής Έθνικης ά-
  ναόημιουργίας τυγχάνετε.
  Ή ευχαρίστησις μας διά την
  έδώ παραμονήν σας είναι εΐλι-
  κρινής διότι θά πεισθήτε πόσον
  επαξίως παρέχηται είς ^ήμάς τοϋς
  Κρήτας την πολύτιμον συνδρο¬
  μήν σας *«ί Θ' άντιληφθήτε τάς
  πραγματικάς ανάγκας των Κρη-
  τών ίνα έν τώ μέλλοντι έξ ιδίας,
  αντιλήψεως καί πραγματικήν καί
  όχι μόνον αίσβηματικής αντιλή¬
  ψεως άποβήτε είς τό μέλλον'πο-
  λύτιμος παραστάτης καί βοπθός,
  είς τάς άοκνους προσπαθείας πρός
  επίλυσιν των Κρητικών ζητημά-
  των τοΰ φιλτάτου Ύπουργοΰ Γε·
  νικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης.
  Άλλ' £τι μεγαλυτέρα είναι ή
  χαρά μας διότι ευρίσκεται μβτα-
  ξΰ υμών ό άγαπητός,φίλος κ. Κο-
  τζιάς τοΰ οποίου τα αίββήματα
  κατευθύνει έν πβλλβΐς άκράτη-
  τος φιλοκρητιβμός καί μέ τόν ο¬
  ποίον μάς συνδέει άπο πολλβϋ
  άρρηκτο; ψυχικός σύνδεσμος.
  Την χαράν μας επί τή αφίξει
  Σας έπαυξάνει ή μεταξυ Υμών
  παρουσία τής 'Αξιοτίμου Συζύγου
  Σας μετά τοΰ Κρητός Υ'ιοϋ Σας
  καί δέν παρβρώμεν ότι έγκατα-
  λείψαντες τοΰς πανηγυρισμούς
  καί τάς πομπάς τοΰ Κέντρβυ καί
  άδιαφορήσαντες διά τοΰς κόπον;
  τοΰ ταξιδίου επροτιμήσαμε είς
  εκδήλωσιν τής πρός ημάς άγάπης
  νά συνεβρτάσετε μεθ' υμών τάς
  άγίας ταύτας Ημέρας.
  Επί τούτοις έγείρω τό ποτήρι¬
  ον άγαπητέ μας κ. 'Υπουργέ, καί
  προπίω είς υγείαν τής Α. Μ. τοΰ
  Βασιλέως, τοϋ Προέδρου τής Κυ¬
  βερνήσεως καί "Υμών.
  Απαντών έ 'Υπουργός κ. Κο-
  τζιάς είς την πρόποσιν τοΰ κ. Δη·
  μάρχου εΐπε τα εξής:
  'Ερίτιμοι Κυρίαι, Άξιότιμοι
  Κύριοι.
  Βεβαία ή ήμέρα καί ή ωρα
  δέν μοϋ έπιτρέπουν νά Σας άπα-
  σχολησω μέ Ινα μακρόν λόγον
  μου καίτοι αύτη είναι ή έπιθυμία
  μου διότι αίσθάνομαι βαθείαν
  συγκίνησιν ευρισκόμενος είς την
  ήρωοτόκον Κρήτην καί μεταξυ
  των γενναίων τέκνων της. Χαίρο-
  μαι διότι εύρίσκομαι μεταξύ των
  έπαναστατών, έπαναστατών ώραι-
  ων καί ΰψηλών άγώνων, των πρω-
  τοπόρων των 8εμοτος;υλάκων των
  ίερών ίδεωδών τή; Έλλην ικής φυ-
  λπς, μεταξυ έκείνων π^ έκράτη-
  σαν καί κρατοΰν ΰψηλά κάθε ίε
  ρό ίδανικό τή; φυλή; μας. Χαίρο
  μαι διότι εύρίσκομαι χαί συνεορ
  τάζω τάς 'Αγίας αύτάς ήμέρα;
  μεταξυ αυτών καί ύπερηφανεύο
  μαι διότι εχω τόν πρωτότοκον
  υϊόν μου Κρήτα, ό'ατις θά μετα
  λαμπαδεύση καί εί; την άλλην
  Έλλάδα τόν φωτεινόν κόσμον
  τή; Κρητική; ψυχή;. Εύχαριστω
  τόν κ. Δήμαρχον Ηρακλείου διά
  τα; προσγενομενα; τιμά;."Εχω έν
  τολήνάπό τόν αρχηγόν μου κ.
  Ί. Μετβξάν νά διαβιβάσω τα; εύ;
  χά; τού εί; τού; Κρήτα; επί τή έ
  πετείω των έορτών τοΰ Πάσχα, δι
  ότι ό ϊδιο; πολΰ άγαπα καί υπο
  στηρίζει τού; Κρήτα; των οποίων
  κάθε ζήτημα έξετάζεται καί λύε
  ται άμέσως. Τελευτών πίνω είς ύ
  γείαν τοΰ συναδέλφου μου άξιο
  τίμου κ. Ύπουργοΰ Κρήτης τοΰ
  κ. Νομάρχου, τοΰ κ. Δημάρχου
  καί ολων υμών)·. %
  Τό τέλο; τοΰ λόγου τοΰ κ. Κο
  τζιά εκάλυψαν παρατεταμένα χει
  ροκροτήματα.
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Κ. ΚΟΤΖΙΑ
  Ό κ. Κοτζιά; παρέμεινε χθές
  μέχρι μεσημβρίας εί; τό ξενοδο
  χεΐον «Μίνω;» δεχθεί; έπιτροπά;
  καί ιδιώτας οΐτινες τόν έΐτεσκβ
  φθησαν διά νά τοΰ εύχηθώσι
  τό καλώς ήλθε καί νά τοΰ άνα
  πτύξωσιν επί τή εΰκαιρία ΐδιάφθ
  ρα ζητηματά των.
  Ακολούθως παρεκάθησεν εί;
  γεΰμα παρατεθέν είς την Λέσχην
  Ηρακλείου ΰτό τοΰ Νομάρχου
  κ. Μαρκέλλου. Είς τό γεΰμα πά
  ρεκάθιισαν περί τα δεκαπεντε ά
  τομα έν οίς καί ό Δήμαρχο; Ή
  ρακλείου;κ. Μ. Γεωργιάδης. Τό
  άπόγευμα ο κ. Κοτζιάς έπεσκέ
  φθη τό Γεωργικόν Έπιμελητήρι
  βν, την Όμβσπβνδίαν Έπαγελμα
  τιών καί την Λέσχην Έπιστη
  μόνων ένθα καί παρετέθη τέϊον.
  Τό εσπέρας ό κ. Κοτζιάς παρη¬
  κολούθησε τόν έπιτάφΐον τοΰ 'Α-
  γίου Μηνά ακολούθως δέ παρε¬
  κάθησεν είς φιλικόν γεΰμα έν τή
  οίκία τοΰ ίατροΰ κ. Σαριδάκη
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΣΥΝ&ΕΣΜΟΥ ΠΑΝΤΟΠΟΛΟΝ
  Την προσέχη Δευτέραν τής
  Διακαινιοίμου, ό Σύνδεσμος
  παντοπωλών Ηρακλείου α¬
  γων την επέτειον τής Ιδρύσε¬
  ως τού θέλει τελέση, θείαν
  λειτουργίαν μετ" άρτοκλασΐας
  έν τώ Ίερώ ναώ τοΰ Άγίου
  Τίτου μετά τό πέρας τής ο¬
  ποίας θέλει μεταφερθή ή ει¬
  κών τοϋ Άγίου τοΰ Συνδέ-
  σμου έν τή είς Ξύλινην Τάμ-
  πιαν οίκία τοΰ έορταστοΰ κ.
  Α. Καλογεράκη πρός τέλεσιν
  τοϋ καθιερωμένου άγιασμοθ.
  Είς την τελετήν προσεκλήθη-
  σαν νά παραστώσιν οί Πρό-
  εδροι των Έπιμελητηρίων,
  τής Όμοοπονδίας Έπαγγελ-
  ματιών καί τών'Επαγγελματι
  κων Σωματείων καί Όργανώ
  σεων.
  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό ύπ'
  αριθ. 1166 άναγκαστικός νό-
  μος. Διά τούτου συμπληροΰν-
  ται καί τροποποιοθνται αί δι-
  ατάξεις περί τεχνικών καί μι-
  κτών παιγνίων.
  Η ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗΣ
  Τό Γεωργικόν 'Επιμελητήρι-
  ον Ηρακλείου δι" έγγράφου
  τού πρός τα Συνεταιρικά έ-
  λαιουργεΐα τοϋ νομοϋπαρακα
  λεΐ νά τοΰ άναφέρωσι την πό
  σότητα έλαιοπυρήνηςήν ταυτα
  διαθέτουν καί τάς ζητουμένας
  τιμάς προκειμένου νά παρά
  σχηπληροφορΐας είς ένδιαφερ
  θέντα διά την αγοράν άρκετής
  ποσότητος έλαιοπυρήνης έλαι-
  ουργικόν οίκον τής Μυτιλήνης.
  ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΔΟΥΛΙ
  Διαλυθέντος τού Κοινοτικοϋ
  Συμβουλίου Δοϋλι Ηρακλεί¬
  ου διωρίσθη αυτόθι ΔιοικοΟ-
  σα | Έπιτροπή.
  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑΙ ΕΚ&ΡΟΜΑΙ
  Έπ' εύκαιρία των έορτών
  τοϋ Πάσχα, ή 1η ομάς Προ
  σκόπων "Ηρακλείου θά έκτελέ
  ση τριήμερον έκδρομήν είς
  "Αγ. Μύρωνα καί λοιπά χω
  ρία τής επαρχίας Μαλεβυζί
  ου, αναχωρούσα εντεύθεν
  την μεσημβρίαν τής προσεχούς
  Δευτέρας. Ωσαύτως ή 4η
  καί 7η Όμάς θά έκδράμουν
  είς Κουνάβους δπου θά παρα
  μείνουν επί τριήμερον έπισκε
  πτόμεναι έν τώ μεταξυ καί
  τα άλλα πλησίον χωρία τής
  επαρχίας Πεδιάδος.
  ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ~ΠΡΟΣΤΙΓΛΑ
  Διά γνωμοδοτήσεως τού άντ
  εισαγγελέως τού ΆρεΙου
  Πάγου κ. Μπουροπούλου δι-
  βιβασθείσης είς τό υπουργεί¬
  ον των Έσωτερικών, γνωρί-
  ζεται, δτι τα έξ άγροτικών
  άδικημάτων έπιβαλλόμενα πρό
  στιμα, δικαστικά Ιξοδα καί
  τέλη, άτινα ωρίσθησαν ώς πό-
  ροι τοθ ΤαμεΙου Άγροφυλα-
  κής, αποτελούσι δημοσία έσο-
  δα καί ίσχύουσιν έπ' αυτών
  αί περί δημοσίων έσόδων έν
  γένει διατάξεις καί δή αί περί
  παραγραφής τοθ όρθρου 86
  τοό κώδικος περί είσποάξεως
  δημοσίων έσόδων.
  ΤΕΛΟΝΕΙΑΚΑΙ ΕΪΣΠΡΑΞΕΙΣ
  Αί είσπράξεις τού τελωνεί-
  ου "Ηρακλείου κατά τό λήξαν
  β' δεκαήμερον τρέχοντος μηνός
  άνήλθον είς δρχ. 3.548.919.40.
  Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  Κατά πληροφορίας τοθ έν
  Παρισίοις Έλληνος Έμπορι-
  κοΟ Άκολούθου οί Αύστραλοί
  ύπεβίβασαν τάςτιμάς τώνέντή
  άγορα Λονδίνου άποθεμάτων
  κατωτέρων ποιοτήτων σουλτα
  νινών κατορθώσαντες οϋτω
  νά άπελευθερώσουν άπαντα
  τα ύπολειπόμενα είς χείρας
  των είσαγωγέων άποθέματα
  τοθ καρποθ τούτου. Έπωλή-
  θησαν έπίσης καί μερίδες τι¬
  νές σουλτανινών τής Νοτίου
  Άφρικής είς τιμάς 35)—, καί
  40)—. Είς σουλτανίνας άλλων
  προελεύσεων ούδεμία πώλη¬
  σις εγνώσθη.
  ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΔΟΠΟΙΊΆΣ
  Διά δημοσιευομένου διατάγ
  ματος γνωρίζεται δτι ό πρόσ¬
  θετος φόρος των είδικών Τα-
  μείων Όδοποιΐας διά τό οικο¬
  νομικόν ετος 1938—39 πσρα-
  μένει είς 3ο)ο.
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  συντεχνίας άρτοποιών άπαν¬
  τα τα άρτοποιεΐα θά παρα-
  μείνωσι κλειστά άπό αυριον
  μέχρι τής προσεχούς Τρίτης.
  Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΒΙΟΣ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη διά-
  ταγμα περί μέτρων πρός περι
  ορισμόν τοϋ άθεμίτου άνταγω
  νισμοϋ ό οποίος άνεπτύσσετο
  είς τό εμπόριον έξ έκποιήσε-
  ως έμπορευμάτων μέ ήλαττω-
  μένας δήθεν τιμάς, υπό τό
  πρόσχημα τής θερινής ή χει.
  μερινής περιόδου.
  . "ΤΑΪΜΣ,,
  ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΕτΊΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΟΤΙ ΕΚΕΡΔΗΒΗ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΥ
  Ο ΕΜΦΥΑΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Έκ Λονδίνου αγ-
  γέλλεται ότι οί «Τάϊμς» εις σημερι-
  νόν των άρθρον τονίζουν ότι δεν είναι
  αδικαιολόγητος ή πρόβλεψις τού στρα-
  τηγοΰ Φράνκο ότι εκέρδισε τόν πόλε¬
  μον. ,
  Είς τό άρθρον των «Τάϊμς» αναφέ-
  ρεται ότι καί καθυστέρησις τυχόν τού
  τέρματος τοΰ πολέμου είς την οποίαν
  άποβλέπουν οί κυβερνητικαί, δέν πρό·
  κείται νά εξυπηρετήση αύτούς έφ' ό¬
  σον δέν έχουν την ευχέρειαν των συγ-
  κοινωνιών καί των στρατιω εικών επι-
  χειρήβεων έν γένει.
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ Κ. Τ. Ε.
  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΙΒΙΟΠΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »» Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Γενεύηςάγγέλλουν ότι δέν άποκλείονται
  άπρόοπτα κατά την προσέχη συνεδρία¬
  σιν τής Κ. Τ. Ε. ήτις θά συζητήση ε¬
  πί τού αίθιοπικού ζητήματος. Έκφρά-
  ζονται άνησυχίαι διά την στάσιν την
  οποίαν ένδέχεται νά άκολουθήαουν πολ-
  λά μέλη τής Κοινωνίας των Εθνών έ¬
  ναντι τού αίθιοπικού ώατε νά δημιουρ-
  γηθοΰν ζητήματα καί ανωμαλίαι είς
  την περαιτέρω εξέλιξιν τής διεθνούς κα¬
  ταστάσεως.
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΝΤΟΥΓΚ ΔΙΔΕΤΑΙ
  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΧΗ
  ΤΟΥ ΣΙΗίΐΑΠΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Σαγκάης ότι είς την επαρχίαν Σαν-
  τούγκ δίδεται μεταξύ Κινέζων καί Ί¬
  απώνων ή μεγαλυτέρα μάχη τού Σινοϊ-
  απωνικοΰ πολέμου. Συμμετέχουν
  5ΟΟ.ΟΟΟ άνδρών μετά βαρέως πυ·
  ροβολικού καί πολυαρίθμων τάνκς καί
  άεροπλάνων. Οί Ίάπωνες λέγεται ότι
  χρησιμοποιούν,καί φλογοβόλα μηχανή-
  ματα.
  ΤΕΑΙΚΗ ΦΑΣΙΣΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
  ΣΥΜΦΟΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΑΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Μέ τό άρθρον των
  «Τάϊμς», τό οποίον δικαιολογεϊ την
  πρόβλεψιν τού Φράνκο, ύποστηρίζον
  ότι ο Ίσπανικός πόλεμος εισήλθεν είς
  τελικήν τού φάσιν, συμφωνούν καθ' ά τη
  λεγραφεΐται καί οί βτρατιωτικοί κύκλοι
  τής Άγγλικής πρωτευούσης.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΤΑΑΩΝΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκρΐϊοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι Έθνικά άεροπλάνα έ»ήρ-
  γησαν σφοδρόν βομβαρδισμόν των κέν-
  τρών τής Βορείου Καταλωνίας.
  ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΗ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Απριλίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — κ.αθ» ά αγγέλλεται
  β'ν^ν ΜΛβΡ^ν ο στρατηγός Μιάχα
  λαβών δικτατορίαν εξουσίαν προτίθε-
  ται να κηρύξη πανστρατιάν. Είς χον
  <«ρ*το.ν εκλήθησαν κ*1 *Ί γυναϊκες.